Flaput juli augustus 2017

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum

Hea-/Rispmoanne

July/Augustus2017


Mondzorg Stiens 06- 215 929 51 www.mondzorgstiens.nl 2


Fan ‘e Redaksje

Dit is het laatste nummer voor de zomervakantie, in september verschijnt het volgende nummer weer. De redactie van de FlapĂşt wenst u een heel goede zomer toe! In dit nummer veel nieuws over het dorpsfeest! Veel leesplezier!

2017: It 100-jierrich jubileum 3


In brief mei oantinkens fan in âld-Jelsumer 0an Steven Duursma, Yn de doarpskrante De Flapút fertelst do, datst yn it skoalhûs yn Jelsum berne bist en der fjouwer jier wenne hast. No, ik ha der ek in nacht slept. Jimme heit en mem ha doe in dei op mij past. En letter bin ik yn Stompetoren in wike by jimme útfanhûs west.

Omdat de fiertaal yn Jelsum destiids Frysk wie, skriuw ik no ek mar yn it Frysk. Ik bin Lieuwe Ypma (10-07-1933), âld Jelsumer en soan fan bakker Ypma. Ik kin dy net sa goed mar herinnerje. En Taco ek net, mar Tseard wol. Foarich jier bin ik noch mei him troch Jelsum en Koarnjum fytst om âlde herinnerings op te heljen. Do fertelst oer de spannende oarlochsjierren. Ik siet doe by jimme heit yn de klas. De haadyngong fan de skoalle stie doe fol opsteapele striepakken om ús tidens de bombardeminten te beskermen tsjin ferdwaalde bommen op de fleanbasis. Ien kear binne alle ruten mei sponning en al troch de lokalen flein. Nei de befrijing hat jimme heit ús as klasse ris foar de gek holden. Der soe in auto mei in beheind oantal flachjes op de Brédyk komme. Wy draafden as in gek nei de Brédyk om in flachje te heljen. Mar der kaam gjin auto. Doe kaam Tseard om te vertellen, dat it in aprilgrap wie.

De frou op it húske wie frou Winkel fan it stasjon. Dochter Jantsje skûle tidens dat bombardemint by ús yn de bakkerij efter de oven. Nei it bombardemint seach se by ús yn de keamer, dat har hûs plat lei; mar lokkich, mem siet op it húske frij fan it stasjon. De heawein stie net op de skoalle, mar op it platte dak fan de garaazje fan de brânspuitauto neist de skoalle. Wy ha as jonges op âldjiersjûn de wein útinoar helle en him op it platte dak wer yn inoar set.

4


Nei de trouring fan jimme heit ha ik ek noch socht. De gymles wie altyd slachbal op it sportterrein. Derby ferlear jimme heit de ring. We koene him nea wer fine; ek letter net. Do repst fan dyn útfanhúzjen by Linse en Anne van der Burg en fan besiten fan har mei Nanne en Tjitske van der Burg by jimme yn ’t Hearrenfean. In foto mei beide boeren kaam ik koartlyn tsjin; ik stjoer him hjirby. De foto is nommen tidens it jierlikse doarpsfeest. Op knibbels/ sittend:

Linse van der Burg, bakker Ypma en Nanne van der Burg.

Red.: neffens Documentatiecentrum foto út 1975)

Steven, dit is myn reaksje op dyn stikje yn de Flapút. Herrinnerings oan in moaie jeugd en skoaltiid yn Jelsum. Do bist yn maaie noch by dyn bertehûs west. Ik kom noch geregeld yn myn bertehûs, want ús âldste soan wennet dêr. Mei groetnis, ek oan Tseard, Lieuwe 5


6


Wist u dat ... 

De pannakooi na democratisch besluit naar DTD gaat…

Er ook een ruime meerderheid voor dit besluit was.…

Het fijn zou zijn dat gebruikers van de Spoordyk alleen fietsen of lopen…

U zich nog steeds via onze site kunt aanmelden voor de buurtpreventieapp…

Maandag 6 november 2017 de jaarvergadering is...

Het bestuur van Ver. Koarnjum: Auke Rijpstra Janna Prosé Mirjam van Heumen René Hofman Jaap Keizer

v. Dorpsbelangen Jelsum voorzitter secretaris, penningmeester algemeen lid algemeen lid

Algemeen emailadres Ver.v. Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl

Heeft u vragen of ideeën? Mail ons! 7


Dankbetuiging Wij willen iedereen bedanken voor alle blijk van medeleven na het overlijden van onze lieve papa en pake

Sjoerd Hoekstra Bonnema De belangstelling was overweldigend en hartverwarmend. Het is daarom ook onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. Jelsum, 13 mei 2017

kinderen en kleinkinderen

Meidielings

Kf.�It Partoer’ Op donderdag 10 aug. 2017 wordt de 21e Anne Bouma-Kees Smit kaatspartij gehouden. * Opgave kan t/m vrijdag 4 aug. 20.00 bij Roel Kuipers 058-2573598 * De prijzen bestaan uit prachtige zuivelpakketten en kransen voor de 1e prijswinnaars. * De comm. 55+ kaatsen *****

8


9


10


De Friezen en har memmetaal (skriuwer ûnbekend) Friezen, dat’s in wûnder folkje

Mannich Fries komt net mei redens

mei har hurde stive kop,

langer op it glêde iis,

mei har grutskens op har taaltsje,

mar hy hellet no syn skaatsen

en har Fryske flagge yn top:

fan ‘e souder (is ‘t gjin griis?),

‘Fryslân boppe!’, roppe hja,

yt syn brea mei rikkefleis,

‘Hollân yn ‘e groppe’, ja!,

ljirre wie ‘t noch okkerdeis;

mar hja roppe it, wylst har taal

‘t húske dat ‘s no in toilet

siik is oan in slimme kwaal.

en de sjú wie eartiids fet.

Stadichoan en stik by bytsje

Baby leit no yn ‘e luiers,

komme yn dy Fryske taal

poppe net mear yn it ruft,

Hollânismen oer de drompel

oft jo slûgje hindert neat mear,

as bewizen fan dy kwaal.

as u dan mar hearlik suft;

Swetse oer ús taal en lân

poepe is no in grutte bah,

dogge wy oan ‘t Spaanske strân.

pisje, leau ‘k, in plas of sa.

Mar hjir thús om hûs en hear

Moat er drukke?? Wachtsje! Ho!

reitsje wy der net oer gear.

Memke hellet dy de po.

Harkje mar ris yn ‘e buorren

Bern kinne net mear draakjefleane,

nei ‘t gewoane deistich praat:

dat bestiet al lang net mear,

mannichien sit yn ‘e skaduw

want in draak is no in flieger,

en al lang net mear yn ‘t skaad,

master is no menhear.

soda is gjin polke mear ,

Masters juffer wurdt mefrou,

pine yn ‘t liif docht net mear sear,

oan de draak sit fliegertou,

want it liif is no in búk

in âlde roek is no in kraai

en in keunske is in truc.

en de sleutel wie in kaai.

11


De Friezen en har memmetaal ferfolch ‘k Gean fan boven nei beneden,

Húsarts wie alear in dokter,

dat seit no hast elkenien:

mest dat wie hjir doe noch dong;

boppe en ûnder,soksoar t wur den

yn ‘e hal fynst no de kapstok,

wurde hjir net mear ferstien.

earder fûnst dy yn ‘e gong.

Babyfoeding kr ijt it ber n,

De eamelder waard de mier fan no,

ik krige tate fan ús mem.

trommelkoek wie ear der stro,

Foede jo it sels per foar st?

appelmoes wie ienr is smots

Earder wiene wy oan it boarst.

en in muts dat wie in klots.

Hieltyd- o, dat mei’k net sizze,

Tafelstoel wie ear der kakstoel,

want dat is no ommers -steeds!

in beskút dat wie in bak

Kouwen geane mei de skiepen

en in giertank wie alearen

nei de markt ta, alle freeds,

in mânske houten jarrebak.

Jacquelyn fergist sich bar,

Hoazzen docht men net mear oan,

beppe dy fersinde har.

panty fier t de boppetoan;

Kusje wie alear in tút

ûnderbroek is no in slip,

en in pinda wie in apenút.

oars as oars en dat is hip!

Eartiids wie der in kar ,

Ik kin noch in skoftsje trochgean,

hjoeddedei docht men in keus;

mar dat hat alhiel gjin doel.

koe men oars fan noas noch prate

Minsken, jimme kinne fiele,

dat is hjoed no ek al neus;

it wurdt hjir sa in tizeboel.

telkens wie alear hieltyd

Wêz beret, tink om jim taal,

en in dikke drol wie skyt;

oars dan gean wy ‘allemaal’

handschoen wie gewoan in want,

sûnder erch en ‘t eigen praat

in cliënt dat wie in klant.

mei hiel Fryslân fan ‘e kaart!

12


13


Túnmanswente

Doarpshûs De Bining Afsluiting succesvol seizoen Ouderenproject Ontmoeten & Koken De deelnemers en vrijwilligers van het project voor ouderen in Jelsum en Koarnjum hebben een succesvol seizoen afgesloten met een bezoek aan de SeedyksterToer in Marrum. 28 deelnemers hebben genoten van de rit in de panoramawagen door het buitendijks gebied. Een geslaagde afsluiting van een zeer succesvol halfjaar! Ontmoeten & Koken is ontstaan uit een samenwerkingsproject van Dorpsbelang Jelsum Koarnjum, dorpshuis De Bining en Stichting Túnmanswente in Koarnjum waarbij vrijwilligers uit de dorpen samenwerken met studenten van diverse MBO-opleidingen. Uit een enquête die in het najaar van 2016 uitgevoerd werd door studenten van Stenden, bleek er onder ouderen in deze dorpen behoefte te zijn om elkaar te ontmoeten en samen te eten.

14


15


Vrijwilligers, ook afkomstig uit Jelsum en Koarnjum ontvangen de gasten met een kopje koffie op dinsdagmiddag vanaf 15.00 uur in dorpshuis De Bining. Er komen tweewekelijks ruim 30 deelnemers die de ene keer aan spelletjes, handwerken en biljarten mee kunnen doen en aansluitend naar Túnmanswente gaan om gezamenlijk te eten. Ook worden er activiteiten georganiseerd. Zo is burgemeester Joop Boertjens op bezoek geweest voor een lezing, heeft dhr. Beeksma een pub quiz bedacht met vragen over de geschiedenis van Jelsum en Koarnjum en is er een yoga les verzorgd door Celesta Dijkstra van Studio Skierhûs in Jelsum. Kortom, een zeer gevarieerd programma waar we in september mee verder gaan. Wilt u zich aanmelden voor dit project of meer informatie dan kunt contact opnemen met één van de vrijwilligers: Aukje Keestra: 2572012, Corrie van der Meer: 2572550, Yvon Wolfslag: 2153671, Baukje Gietema: 8435161, Naomi Span-Hoogland: 2570765

16


17


Alde foto’s Dizze kear, om wat yn de feestsfear te bliuwen, in foto fan trije manlju op wei nei de feesttinte. De foto is nommen foar it skoalhûs oan wat no de Boarnsylsterwei hjit. It soe bêst ris wêze kinne dat harren froulju al ”hoog en droog” yn ‘e tinte sitte, want eartiids moasten jo der gau by wêze om in gaadlik plakje te finen. Dat wie fral it gefal op de moandeitejûn, de “doarpsjûn”. As dan ek noch it Selskip Tetman de Vries kaam, wie it hielendal in drokte fan belang. It heucht my noch dat ús mem de panne mei riis op sa’n dei, ynpakt yn kranten en dan bedobbe ûnder it pel op it fuottenein fan it bêd, waarm hold. Dan koe der oan it ein fan ‘e middei by thúskomst fanôf it feestfjild fuort oanfallen wurde en dan gau wer op nei de tinte!

De man rjochts is Jan Hiemstra. Hy hat ferskate jierren by de Grutte Bontekoe wenne en wie de machinist fan it gemaal yn it stik fan de Jelsumerfeart dat ferbining hat mei it fleanfjild. Boppedat hat hy jierrenlang trainer west fan D.T.D. De middelste man is Rinze Kuipers. Hy wie de grienteman yn ús doarpen en wenne op ‘e hoeke fan de Breedyk en de Skierhústerwei, Nei ‘t Rinze mei pensjoen gie en ferhuze is op dit stee Reitze Ketellapper mei syn bedriuw begongen.

En de tredde man is Dirk van Huizen. Hy wie de kastlein fan kafee “Het Haantje” oan de Breedyk. Tagelyk wie hy garaazjehâlder en taksysjauffeur. Durk doarde in soad oan. En ja, dan mislearret der fansels ek wolris wat. Op in kear hie hy in taksyoanfraach yn Jelsum en op wei dêr hinne koe Durk – alteast dat tocht er – mei syn taksy (mei in hiel grutte

18


kofferbak) noch krekt foar it oanstoarmende Dokkumer Lokaaltsje lâns de spoardyk oer. Dat rûn mis! De hiele kofferbak waard der ôf riden! De trein bleau yn de rails en Durk die krekt as hie hy it net fernommen en ried moai troch. Gau fuort fan de “plaats delict”! Hy wie in handige bliksem, dus dy reparaasje soe der him wol mei rêde. It rûn in bytsje oars as er tocht hie, want net safolle letter stie der al plysje yn ‘e garaazje. Oft it neist in nije kofferbak noch mear koste hat, fertelt it ferhaal net! Beeke Beeksma

19


Samen Fryslân Schoon 2017

Samen Fryslân Schoon 2017 ook in Leeuwarderadeel In 2017 kun je weer schoonmaken en geld verdienen! Buurtverenigingen, sportverenigingen, scholen of andere groepen in de

gemeenten Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel en Littenseradiel kunnen meedoen op een zelf gekozen datum. Per deelnemer krijg je € 5,- tot een max. van € 100,- per groep. Voor de benodigde materialen wordt gezorgd. Als school kun je gebruik maken van diverse lessen, verenigingen kunnen een mooi geldbedrag verdienen door samen de omgeving schoon te maken en zo worden er nog veel meer activiteiten georganiseerd. Verenigingen, scholen en andere groepen kunnen zich aanmelden op www.samenfryslanschoon.frl .

20


21


Dorpsfeest 100 jaar Het 100-jarig jubileum van de feestvereniging “De Twa Doarpen” is uitbundig gevierd. Met een programma voor jong en oud, lekker eten en drinken, prima weer en goede muziek was het een succes. Voor de tentoonstelling was veel belangstelling en een compliment aan Beeke Beeksma, Piet Keestra en Wieberen Postema is hier op zijn plaats. Dankzij hun inspanningen konden wij van een mooi overzicht en een leuke film genieten. Maar ook een compliment aan de feestcommissie die een en ander prima georganiseerd heeft en ons verraste met een spetterend afscheid in de vorm van een vuurwerk. Kortom een zeer geslaagd feest! En als afronding staan hier onder de vragen en antwoorden van de pubquizz. De jubileumcommissie. 1 Hoefolle kear is it feest ferhúze? 2 Wat wie it earste plak fan it feest?

5 Tsjinoer de âld skoalle

3 Wie fan dizze trije hat net yn it feestbesjoer sitten?

Bob

4 Op welke datum wie it earste feest?

31 aug 1917

5 Hoe hiet de earste foarsitter fan de feestferiening?

Reinder Feitsma

6 Hoe neamst Jonny syn musykinstrumint?

Kuttepyl

7 Hoefolle minaressen hie Age Seldenrust yn it léste stik fan vk?

4

8 Hoe lang is it nije fytspaad tusken Jelsum en Koarnjum?

800

9 Hoefolle masten heger as 8 m stean der op it DTD kompleks?

16

10 Welke strjitte heard net yn dit rychje thús?

Helmblom

11 Hoefolle persoanen kinne der redelikerwize útfanhûzje op martenawei 2? 4

22


.

23


12 Yn welk jiertal is de earste persoan begroeven op de grêfheuvel yn Koarnjum?

1816

13 Nim it oantal finsters dat oan de finsterbuorren leit

36

14 Oantal bisten op de poarte oan martenawei

4

15 Wat siet der yn de âld skoalle foar de Noorse Broeders?

ierdappels

16 Hoe neamt men ús sjarmante assistenten?

oufreuse

17 Welk doarp hat de heechste toer?

Koarnjum

18 Hoefolle dik(ke) billen hat Baukje?

2

19 Wa hat fan it earste it lêste doelpunt makke yn de kompetysje?

Lieuwe

20 Wat wie it thema op it feest fan trije jier lyn?

Fakânsje

21 Hoefolle jeugdteams binne der bij DTD

6

22 Yn wat jier wie keatsklub it partoer foar it earst aktyf

2013

23 Wat foar funksje hie juf Japke?

Juf

24 Wat hat jierren op de âld skoalle stien? Verlos ons van den Boze 25 Wat stie der op in nijjiersmoarn op de showroom van Reitse? I Love kunstgras ….. Ursula 26 Hoefolle feestbestjoersleden binne op in moandei trouwt

3

27 Hoefaak hat de hel fan Koarnjum/Jelsum plakfûn

2

28 Hoe hyt de nije trainer fan it earste fan DTD?

Marcel Frankena

29 Hoefolle leden hat it feestbestjoer op dit stuit?

7

30 Yn welk jiertal is Grieteloek foarsitter fan DTD wurden?

2010

24


25


26


31 Wa is de lêste bewenner fan Dekema state? Jan van Wageningen 32 Hoe hyt de muorre bij Dekema? Ringmuorre 33 Hoefolle boeren yn Jelsum/ Koarnjum leverje noch molke 10 34 Welk jiertal stiet der op de poarte yn Jelsum

1910

35 Welke auto stiet der bij Maaike, Wendy en Yvonne yn de graazje? Manta 36 Yn wat jier hat de bining 50 jier bestien?

2017

37 Wa neamt himsels de beste Rijpstra?

Dick

38 Wêr hat Anita har earste foarstelling foar har regyoplieding? Blauwe doos

39 Wa wie in pear jier tebek it “ zwyntje “ fan it feest?

Jentsje

40 Hoefolle adfertearders stean yn de flapút fan juny 2017?

55

41 Hoefolle jier fuotballet Piet Jansma bij DTD?

45 jier

42 Hoefolle meiwurkers hat de flapút op dit momint?

4

43 Is de samenwerkingschool J/K/B útein set op 1 augustus 2015

44 Hoe neame de koersballers harren sels? Biningrôllers 45 Hoefolle jier is der al in skilderbedriuw yn Jelsum? 142 jier

27


Túnmanswente Openingstijden Túnmanswente zomerperiode Vanaf maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2017 is Túnmanswente door de week gesloten en alleen in de

weekenden geopend. U bent op zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur en op zondag vanaf 10.30 tot 17.30 uur van harte welkom in onze theetuin. * Een uitzondering is het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 augustus, dan is Túnmanswente

gesloten. Gedurende de zomerperiode kunt u voor vragen of informatie het best contact met ons opnemen via informatie@tunmanswente.nl of bellen met 06-12743436 of 06-11584121

Wij wensen u een goede zomer toe! Martenawei 2 9056 PE Koarnjum (058) 257 21 90 www.tunmanswente.nl

28


29


Ouderenproject Ontmoeten & koken Data komende seizoen Ouderenproject Ontmoeten & koken We starten het nieuwe seizoen op dinsdag 19 september 2017. Het gezamenlijk eten begint rond 17.00 uur, net als alle andere bijeenkomsten.

Dinsdag 3 oktober 2017 Dinsdag 17 oktober 2017 Dinsdag 31 oktober 2017 Dinsdag 14 november 2017 Dinsdag 28 november 2017 Dinsdag 12 december 2017 Dinsdag 19 december 2017 (een week later want de 26ste is 2e kerstdag) Voorjaar 2018 wordt nog ingepland, maar is dan ook weer tweewekelijks. Loopt door tot mei of juni.

Yogales verzorgd door Celesta Dijkstra 30


31


Concerts & More De Wier 1e seizoen 2016-2017 van “Concerts & More @ De Wier”, het kleinste huiskamertheater van noordwest Friesland in Koarnjum Zaterdagavond 17 juni werd het eerste seizoen 2016-2017 muzikaal afgesloten van “Concerts & More @ De Wier” in Koarnjum. De Friese troubadour Gurbe Douwstra kwam voor een soloconcert op deze zwoele zomerse avond naar deze nieuwe locatie op de terp naast de kerk en sloot daarmee een eerste reeks van 16 muziekconcerten, kleine theatervoorstellingen en lezingen af. Het concert leverde een volle bak op en het publiek genoot van een prachtige muzikale avond. In december 2016 startte dit huiskamertheatertje met een try-out met

32


klassiek gitarist Jan Bartlema en vele andere muzikanten en sprekers volgden, o.a. Grytz & Grize, DRIFT, Andries Kobus & Jan van Erp, Eddie Mulder, TRUST, Piet Kok & Roelof Reineman, Bennie Huisman, Klatwerk3, Inez Timmer, De Mûntsen fan’e Jagtlust, Weima & vd Werf, Robert Jan Stips, Bearn en Jitske Bylker en de SMAMF.

In totaal kwamen er 416 belangstellenden op af wat een opmerkelijk mooi en goed aantal is, er kunnen namelijk per evenement zo’n 32 bezoekers in en blijkbaar voorziet het huiskamertheatertje in een grote behoefte. Dank aan alle bezoekers uit Koarnjum & Jelsum e.o. en natuurlijk dank aan alle uitvoerenden. Initiatiefnemer en gastheer Bob de Boer kijkt dan ook met een tevreden gevoel terug op dit afgelopen 1e seizoen en opent de deuren dan weer komende september van dit jaar. Op 15 september bijten dan de muzikanten Jos Harteveld en Eddie Mul-

der als het duo “Two Faces” de spits af. Verwacht worden verder o.a. Ella & her man, Thijs Kevenaar, Wybe Kaspers & Inez Timmer, Gezina van der Zwaag, Jolly F. en opnieuw Robert Jan Stips. En denkt u ook nog even aan het toneelstuk “Dinner for One / It jierdeifeest fan juffer Sophie” op 22 & 23 december … dat loopt al aardig vol namelijk!

33


Dorpsfeest 2017 Het 100 jarig bestaan van de feestcommissie is een feit! Na een zonovergoten weekend zijn wij aan het einde gekomen van maar liefst het 100ste dorpsfeest van Jelsum & Cornjum. Een prachtige opening op vrijdagmiddag waaraan alle basisschoolleerlingen van de Swirrel meewerkten door het nummer 100 uitbeelden. Voor het optimale beeld werd dit geheel vastgelegd vanuit de hoogte. Hierna was het tijd voor broodjes knakworst, gevolgd door de kinderspellen met een deelname van maar liefst 150 kinderen. In de middag was het de beurt aan de jubileumcommissie die het door hen opgezette museum openden, met daarin foto’s, film en voorwerpen van oudere dorpsfeesten. Dit museum was ingericht door Piet Keestra en Beke Beeksma. Hierbij zorgde het jankvoddekoor Túzentrjinnen voor de muzikale omlijsting. Na deze inspannende middag stond er een groot lopend buffet klaar. Alles werd keurig gedirigeerd door de jubileumcommissie, zodat dik 150 personen konden genieten van een stevige maaltijd. Tijd om stil te zitten was er niet, want de jubileumcommissie had een strak schema. De pub quiz stond op het programma. Een keurig georganiseerd show, met vragen over: vroeger, het dorp, personen, dingen van nu etc. Je kan er alleen maar over mee praten als je er zelf bij was geweest, want wat maakten deze mensen er een show van!

Wij willen ieder die aan deze dag hebben mee gewerkt hartelijk danken voor hun inzet, met in het bijzonder de jubileumcommissie: Titus, Gerard, Hans en Louis, bedankt mannen voor deze geweldige dag! 34


Al voor het 4e seizoen staan trouw op de zaterdag morgen Roland, Hessel en Ynte weer aan het roer om voor u een stevig ontbijt te maken! Mannen het was weer top! Tijd om naar huis te gaan was er niet, want er moest een avonturentocht gelopen worden. Klauteren door weilanden en duistere bospaadjes kon je onderweg verscheidene activiteiten uitvoeren, zoals kano varen, pijl en boog schieten, tangram of met 6 man een knoop in een touw leggen. Een kleine greep uit de 7 onderdelen die men moest doorstaan op deze barre tocht. Door de positieve reacties van de deelnemers, kunnen wij zeggen dat dit een groot succes was. Op de namiddag stond ezeltje wip op het programma, tja wat zullen wij daar van zeggen‌ Hilarisch! Tevens voor herhaling vatbaar. Op de avond maakte de band Freeway het af. Met een goed stuk muziek. Een warme zondag stond op ons te wachten. Een dag met kaatsen, maar niet zomaar een partij. Bob heeft voor Sinterklaas gespeeld en deelde mooie prijzen uit. Zoals de verste boven slag, of grootste misser. Ook het kinderkaatsen op de zaterdagmiddag stond in het teken van extra prijzen.

35


Op de namiddag stond van Geef’t em weer op de bühne. De mannen hebben de dansvloer weer weten te vullen. Na dit optreden werd het weekend voor ons passend afgesloten met een klap op de vuurpijl. Om de straatversiering nieuw leven in te blazen hadden wij per straat subsidie beschikbaar gesteld. Slechts enkele straten hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om hun straat extra feestelijk aan te kleden. Jammer dat er niet meer straten in de dorpen zijn die feestsfeer in het hele dorp willen laten zien. Bij deze willen wij de David van Goirlestrjitte en gedeelte Túnmanswente Martenawei,bedanken voor jullie inzet!

Iedereen bedankt voor het deelnemen aan het dorpsfeest, want wij organiseren het feest voor en met jullie. Tevens willen wij langs deze weg alle vrijwilligers bedanken voor jullie inzet! BEDANKT! ps. Mocht je goede ideeën of adviezen hebben om het dorpsfeest nog succesvoller te maken, laat het ons weten, misschien is er voor jou een passende functie in het bestuur. 36


Kalinder 8 en 9 juli Landelijke Open Imkerijdagen, Dekema St. toegang state 1 euro, tuin gratis, 13-17u . 5 augustus Tsjerkepaad: kerken Jelsum-Koarnjum en Britsum open van 13-17 u. 10 augustus 21e Anne Bouma-Kees Smit kaatspartij, zie pagina 8. 9 september Tsjerkepaad: kerken Jelsum-Koarnjum en Britsum open van 13-17u. 9 en 10 september Open momumentenweekend, gratis toegang Dekema State, 13-17u . 15 september Concerts & More de Wier Koarnjum: Two Faces/ Jos Harteveld en Eddie Mulder, zang en gitaar, rock-classics, deur open om 20u. 19 september Start nieuw seizoen ouderenproject Ontmoeten & Koken 7 oktober It Nut/J-K-B: Tûzen Triennen/Jankfoddekoar en Sânman & Sikke/ vocale mannengroep, 20 u, De Bining. -----------------------------------------------------------------------------------Openingstijden Dekema State Jelsum: t/m 17 september dinsdag t/m zondag, 13-17u,, Exposite ‘Op een oude fiets’. Túnmanswente: vanaf maandag 24 juli t/m vr ijdag 1 september 2017 is Túnmanswente door de week gesloten en alleen in de weekenden geopend. Zaterdag’s 13.30-17.30 uur, zondag 10.30 tot 17.30 uur. * Een uitzonder ing is het weekend van zater dag 12 en zondag 13 augustus, dan is Túnmanswente gesloten.

37


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) Brandweer (niet urgent)

0900-8844 058-2576666

Huisartsen: Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht : Dhr. Noordhoek :

058-2571969 058-2571254 058-2573572 058-2573407

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht Apotheek Stiens

0900- 112 7 112 058- 2572131

Het gebiedsteam Leeuwarderadeel elke wer kdag van 9.00 uur 12.30 uur bereikbaar in de Skalm. Telefonisch is het gebiedsteam van 9.00 uur - 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 058 - 58 53 790. E-mailen kan ook via info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Palet: Thuiszorg en ver pleeghuiszor g Skilhiem, tel: 058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ , tel: 058-2330086 www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) 24 uur Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert: tel: 88-5180200 Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06-13866454 di. en do. 11-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9057 RE Jelsum. Till: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: Joh. van der Galiën, Groningerstraatweg 214 D, 8921 TX Leeuwarden, till. 058-2667722

38


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd, op de even weken de groene container, op de oneven weken de grijze container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Oud papier: De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender.

Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op donderdag.

39


Ferskiningsdata 2016/2017 Nรป.

Moanne

Kopij uterlik

Ferskining

367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378

Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

12-12-16 16-01-17 13-02-17 13-03-17 17-04-17 15-05-17 12-06-17 14-08-17 11-09-17 16-10-17 13-11-17 11-12-17

23-12-16 27-01-17 24-02-17 24-03-17 28-04-17 26-05-17 23-06-17 25-08-17 22-09-17 27-10-17 24-11-17 22-12-17

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite

www.woonfriesland.nl.

Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken.

Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag!

40


Protestantse gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum Dei 2 juli

Tiid Foargonger

Doarp / Bysรปnderheden

16 juli

Dekema State / openluchtdienst 9.30 Ds. M. Hulzebos De Hoekstien Britsum / slotdienst jeugdwerk / belijdenisdienst. 9.30 Ds. M. Hulzebos Johannestsjerke Britsum.

23 juli

9.30 Drs. J.de Haan

De Hoekstien Britsum.

30 juli

9.30 Ds. G. Wessels

Genovevatsjerke Jelsum.

6 aug.

9.30 Ds. D.de Boer

Johannestsjerke Britsum.

13 aug.

9.30 Ds. J.van Dijken

De Hoekstien Britsum.

20 aug.

9.30 ?

Nicolaastsjerke Koarnjum.

27 aug.

9.30 Ds. M. Hulzebos

De Hoekstien Britsum.

9 juli

9.30 Ds. M. Hulzebos

Tsjerkepaad 2017 1 juli, 5 augustus en 9 september zijn de kerken van Jelsum, Britsum en Koarnjum open van 13-17 uur. De kerk van Britsum is in dezelfde weekenden ook op zondagmiddag open van 13-17 uur. In de kerk van Jelsum is een tentoonstelling van oude zondagsschoolplaten. 41


Redaksje 37ste jiergong nr. 373 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, G.Heeres112@upcmail.nl

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550 till: 2572600

Drukker:

KSB Repro Leeuwarden

E-mailadres:

doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Ibannummer.: NL98INGB0004348900 Fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 25-08-2017 De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 14-08-2017 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 42


43


44


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.