Flaput mei 2013

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Blommemoanne

mei 2013


2


Fan ‘e redaksje Beste lezers, Hier is ie dan weer, het mei nummer van de Flapút, Blommemoanne. Wat gaat de tijd toch snel, nog twee nummers en dan gaan de redactieleden van de Flapút op vakantie. Dan melden we ons weer in september met het september/oktober nummer. Hopelijk kunnen we dan terugzien op een mooie zomer, een gezellig dorpsfeest (vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni 2013) en heerlijke vakanties. We kunnen in ieder geval al terugkijken op een fantastisch Groei&Bloei in alle staten. Mooi weer en heel veel publiek. Dekema State heeft 2100 bezoekers geteld en gelukkig ging het parkeren van de auto’s dit jaar goed. Ook Martenastate mocht zich verheugen op veel publiek en een gezellige sfeer. Logischerwijs zijn de standhouders dan ook tevreden. Maar eerst deze Flapút even lezen, veel geschiedenis dit keer. Zo is er o.a. een artikel over de expositie van Rigtje Wassenaar-Boelstra (1893 -1969) in de Túnmanswente te Koarnjum. De opening is op donderdag 16 mei om 16.00 uur. De opening wordt verricht door Tine SinnemaFaber. Zie verder het artikel Tunmanswente. Ook leuk is het verhaal van Piet Keestra over de kistplaatsjes fan de Burmania’s te Koarnjum. En verder doen de Frouljusbiljertklup "de stoaten" verslag van hun afsluitende avond, een verhaal van de vrijwilligerscentrale Welzijn Middelsee over het maatjesproject en houdt Lieuwkje Boomsma ons op de hoogte van haar studie. Veel leesplezier! De redactie

3


Meidielings Ook dit jaar wordt er weer een 4 mei herdenking gehouden op het kerkhof van Jelsum. De herdenking wordt gehouden op vrijdag 4 mei te Jelsum. We komen om 19.45u bij elkaar bij de consistorie te Jelsum. Namens het bestuur van dorpsbelangen. Voorzitter; Dhr. A.van der Schaaf Secr. p/a Mw. J. Prosé Aldlansdyk 3 9056 LK Koarnjum Tel. 058-2572954 Email: jannaprose@planet.nl ————————————————————————————Kf.Jelsum - Koarnjum 55+ kaatsen heren Op donderdag 8 aug. 2013 wordt de 16e Anne Bouma-Kees Smit kaatspartij gehouden. * Opgave kan t/m vrijdag 2 aug. 20.00 bij * R.v.d.Veen 058-2572588 De prijzen bestaan uit prachtige zuivelpakketten en kransen voor de 1e prijswinnaaars. De comm. 55+ kaatsen ***** ————————————————————————————Tige tank foar jim omtinken yn hokker foarm dan ek, foar en nei myn operaasje. Piet Keestra.

4


5


Rabobank Coöperatiefonds Het Rabobank Coöperatiefonds iets voor u? Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland is een bank van en voor klanten en leden. Daarom steunen wij veel verenigingen, stichtingen en instanties in de regio. Heeft uw vereniging, stichting of instantie een maatschappelijk project waarvoor nog financiële middelen nodig zijn? Doe dan een aanvraag uit het Rabobank Coöperatiefonds. Stimulans voor de samenleving Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst en is heel specifiek bedoeld voor de gemeenschap. Het fonds wil met een financiële bijdrage initiatieven ondersteunen die erop gericht zijn het maatschappelijke of culturele leven in het werkgebied van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland te verbeteren. Leden beslissen mee Een commissie, bestaande uit ledenraadsleden, beoordeelt en nomineert de binnengekomen aanvragen. Vervolgens kunnen in oktober al onze leden een stem uitbrengen op de genomineerde projecten. De projecten met de meeste stemmen ontvangen een bijdrage. Kijk voor meer informatie, het aanvraagformulier en voorwaarden op www.rabobank.nl/lnwf. Aanvragen die voor 1 juni binnen zijn worden meegenomen voor het Coöperatiefonds 2013.

6


7


Maatjes zijn verrijkt je leven Berltsum, 8 april 2013 - “Janny verrijkt mijn leven!", dit zijn de woorden van Gwendolyn van der Veen uit Stiens over haar maatje Janny Bouma. Sinds november 2012 komt Janny wekelijks bij Gwendolyn over de vloer om samen gezellige ‘vrouwendingen’ te doen. Als transvrouw is het voor Gwendolyn moeilijk om sociale contacten op te doen en dit maakt haar wereld erg klein. Janny, moeder, boerin en daarnaast nog werkzaam in de thuiszorg, staat vol in het leven en laat Gwendolyn meedelen in al haar belevenissen. Janny en Gwendolyn zijn met elkaar in contact gekomen via Vrijwilligerscentrale Middelsee. Gwendolyn was door haar sociale isolement op zoek naar een maatje, en Janny wilde zich graag naast al haar bezigheden op een sociale manier vrijwillig inzetten. De match was snel gemaakt en de klik was er direct vanaf de eerste ontmoeting. Ook Janny haalt veel voldoening uit hun wekelijkse contact. “De aandacht die je geeft, krijg je ook terug. Zo snijdt het mes aan twee kanten”, zegt ze. Wilt u meer weten over het Maatjesproject in de Middelsee gemeenten? Neem dan eens vrijblijvend contact op over de mogelijkheden via vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl of 0518 462363. Vijftig tinten Janny en Gwendolyn zien elkaar meestal op maandag of dinsdagmiddag. Die middag staat in het teken van gezelligheid en samen iets leuks of creatiefs doen. Janny zit vol ideeën en heeft altijd iets bij zich om te doen. Zo heeft ze Gwendolyn laten kennis maken met het zelf kleding maken, het vilten van een sjaal en breikunst. Ook heef Janny Gwendolyn getrakteerd op een gezellige winkelmiddag in Leeuwarden. Samen kleding uitzoeken in de V&D en daarna nagenieten onder het genot van een kop koffie. Voor beide staat deze middag toch wel te boek als een van de hoogtepunten van hun samenzijn sinds hun kennismaking. Ook heeft Janny Gwendolyn erg blij gemaakt het lenen van haar exemplaren van de Vijftig tinten serie van schrijfster E.L. James. 8


Na jarenlang niet gelezen te hebben heeft Gwendolyn door de tip van Janny het lezen herontdekt. Hoe verschillend de dames ook zijn hun contact is intensief en ‘echt’. Alles is bespreekbaar en gebaseerd op wederzijds respect. Het enige wat Janny jammer vindt is dat Gwendolyn niet haar sportieve inslag deelt zodat ze samen eens de fiets konden pakken voor een goede tocht of een lekkere wandeling. Vrijwillige inzet in Middelsee Bent u na het lezen van het verhaal van Gwendolyn en Janny ook enthousiast geworden over het Maatjesproject? Neem dan eens vrijblijvend contact op met Vrijwilligerscentrale Middelsee! Wij helpen u graag met alles rondom dit onderwerp. Vrijwilligerscentrale Middelsee is het steunpunt voor vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg in Leeuwarderadeel, Menameradiel, het Bildt en Ferwerderadiel. De Vrijwilligerscentrale maakt deel uit van Stichting Welzijn Middelsee. Inwoners en organisaties die met vrijwilligers werken maar ook individuele bewoners kunnen hier terecht met vragen over vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg. Naast bemiddeling van vrijwilligers is het geven van advies en ondersteuning een belangrijke taak van de Vrijwilligerscentrale. De Vrijwilligerscentrale is gevestigd in Het Groene Kruisgebouw, Sportleane 7, 9041 EC Berlikum en is bereikbaar op maandag t/m donderdag op telefoonnummer 0518 462363 of per e-mail: vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl

9


10


Expositie gemeentehuis Expositie Trees van Vliet – Botta “NATUUR - LIJKE” aquarellen. Gemeentehuis Stiens, 2 april tot eind juni Kennismaken met Trees Botta is ook kennismaken met het feest van het schilderen. Zij is een enthousiaste kunstenares, die in de ban is van alles wat groeit en bloeit. Toen zij in 1988 in aanraking kwam met de kunst van het aquarelleren had ze maar één wens: leren omgaan met water en verf. En dat is haar gelukt. In de loop der jaren heeft zij een zeer persoonlijke stijl ontwikkeld. Haar werken zijn gedetailleerd, verfijnd en laten een prachtig kleurgebruik zien. Inspiratie vindt Trees in de natuur. Zelf zegt zij daarover: “Voor mij is de natuur in àl zijn facetten KUNST, ja inderdaad met hoofdletters. In mijn werk probeer ik deze KUNST zo “NATUUR-LIJK” mogelijk weer te geven”. Dat zij daarin slaagt, blijkt wel uit het feit dat zij al veel geëxposeerd heeft en diverse opdrachten kreeg. Werken van haar hangen in Nederland, Engeland, Zwitserland, Amerika en Zuid-Afrika. In het laatst genoemde land vindt Trees ook een onuitputtelijke bron van inspiratie voor aquarellen met “Wildlife” als onderwerp. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis: maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

11


Expositie bibliotheek Expositie Sandra Halma Vollema in de Bibliotheek van Stiens April/Mei/Juni 2013 Sandra Halma Vollema, 38 jaar woonachtig in St. Annaparochie, schildert al jaren in haar vrije tijd. Naast haar werk als administratief medewerkster voedt ze samen met haar man hun drie dochters op en doet ze het huishouden. Haar grote hobby en uitlaatklep is echter het tekenen en schilderen. Vroeger maakte ze voornamelijk tekeningen en aquarellen, tegenwoordig vooral schilderijen in acrylverf. De onderwerpen die ze schildert, zijn portretten en mensen in een omgeving. Al heel wat jaren komt ze in de wintermaanden wekelijks bij Roman Solarz om, samen met een hechte groep andere cursisten, de kennis en technieken van het schilderen te onderhouden en te verbeteren. Behalve leerzaam zijn deze bijeenkomsten ook heel inspirerend en stimulerend. Op de expositie in de bibliotheek van Stiens is een selectie te zien van de vele werken die ze inmiddels heeft gemaakt. Als uw nieuwsgierigheid en interesse is geprikkeld, kunt u de expositie bezichtigen tijdens de openingstijden van de bibliotheek, ma. 13.30-20.00 uur; di., wo. en do. 13.30-17.30 uur; vr. 13.30-20.00 uur.

12


Gospelkoor The Young Christian Singers Themaprogramma “I will follow” door gospelkoor The Young Christian Singers in Britsum. Zondag 26 mei a.s. wordt er in feesttent in Britsum om 11.00 uur een bijzondere themadienst gehouden. Deze themadienst wordt geheel verzorgd door gospelkoor The Young Christian Singers uit Leeuwarden. Het gospelkoor staat onder leiding van Wilco Kloosterman. Het thema dat uitgevoerd wordt is “I will follow”. In het multimediale themaprogramma "I will follow" stelt Gospelkoor The Young Christian Singers een hoofdvraag, namelijk: ‘Wat zou u doen als Jezus u vroeg om Hem te volgen?’ In dit uurvullend programma wordt dit thema op bijzondere wijze uitgewerkt. Via passende beelden, mooie muziek, beeldmateriaal, schriftlezingen, samenzang en overdenking hopen wij die uitnodiging, die Jezus ooit aan ons deed, handen en voeten te geven. Al geruime tijd verkondigt gospelkoor The Young Christian Singers op muzikale wijze het evangelie. Met dit themaprogramma, "I will Follow", is dat niet anders.

13


Folhâlde No’t ik mei de lêste teoretyske fakken fan de oplieding dwaande bin, liket it wol dat der gjin ein oan komt en se folle langer duorje as alle oare fakken. It sprekwurd “de laatste loodjes wegen het zwaarst” jildt ek foar my. Fansels besykje ik der noch wat fan te meitsjen, al binne it net de maklikste fakken. By metoadology en ûndersykpraktikum komt statistyk wer om ‘e hoeke sjen. En krekt alle statistyske analyzes hie ik lofts lizze litten, ik wie foarich jier tige bliid mei myn foldwaande mar bin al wer fergetten hoe’t ik it foarinoar krigen hie. No is kunde fan metoadology en ûndersyk dwaan wol wichtich foar it ûndersyk dat ik takom jier dwaan sil en de skripsje dy’t ik dêr oer skriuwe moat. Dus moat ik my wol troch dit drege fak hinne wrakselje. Lokkich is der ek noch luchtigere stof, sa as de jeugdsoarch. In fak wêr’t alle wegen yn de jeugdsoarch by de poat nommen wurde. In yngewikkelde matearje, wêr’t in protte feroarings foar op tou stean. Dan noch it fak belied en organisaasje, drege stof wêr’t ferteld wurdt oer de skiednis fan in organisaasje oant de organisaasje fan hjoeddeis. Sa’t jim begripe kinne; in protte lêswurk , nammen en data ûnthâlde. Lokkich is der sa no en dan romte foar in filmke of wat eigen ynbring. As ik al dizze fakken helje, kin ik myn teoretyske diel ôfslute. Omdat ik sûnt febrewaris by Horizonbegelieding wurkje kin ik oan myn staazje tsjin ein juny in ein breidzje. Dus bliuwt alinne it ûndersyk en de skripsje noch oer. Mei myn baas ha ik oan it “brainstormen” west en ha in pear leuke ûndersykfragen betocht. No moat ik noch kieze hokker fraach ik ûndersykje wol, sadat ik dêr myn skripsje oer skriuwe kin. Ik ha yn elts gefal noch oant july de tiid om der oer nei te tinken, want earst moat ik my noch efkes troch die lêstige “laatste loodjes” wrakselje. Under it motto “kop derfoar” moat dit my fêst wol slagje. Ik kin my dan de hiele simmer dwaande hâlde mei myn ûndersyk en dan .... dan komt it ein wier yn sicht. Lieuwkje Boomsma

14


15


Túnmanswente Expositie ‘het ideaalbeeld van de koe in de jaren dertig’.

Rigtje Wassenaar-Boelstra, getrouwd met de bekende veefokker Jan Wassenaar kreeg in haar jeugd tekenles van Otto Eerelman, een destijds bekende schilder en tekenaar van dieren uit Groningen. Mevrouw Wassenaar tekende in de jaren 30 de geëxposeerde tekeningen. In 1972/73 werden de tekeningen door de erfgenaam van mevrouw Wassenaar, de heer P. Sinnema, aan Nordwincollege (voorheen AOC Friesland) geschonken. Op donderdag 16 mei om 16.00 uur wordt de expositie door Tine Sinnema-Faber geopend. Wilt u bij deze opening zijn, neem dan even contact op met de Túnmanswente, telefoon: 058-2572190. De expositie is te bezichtigen vanaf 16 mei t/m 15 september 2013 tijdens de openingstijden. 

Niet al te groot

Rechte rug

Geblokt

Mooie kop

Krom op de benen

Heldere ogen

16


17


O.B.S "Oan 't Skipperspypke" Skeltedyk 2 - 9056 PD Koarnjum - Telefoon 058-2572553 - E-mailadres: info@skipperspypke.nl Website www.skipperspypke.nl

Beste dorpsbewoners, Onze school is dit schooljaar gestart met het invoeringsprogramma van de Vreedzame School. We hopen in september 2014 officieel gecertificeerd te worden als Vreedzame School. Het programma van de Vreedzame School wil vooral een positief, sociaal en moreel klimaat in de school creëren. De

onderstaande doelen staan hierbij centraal. • Op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen • Constructief conflicten op lossen • Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de gemeenschap • Open staan voor verschillen tussen mensen. Wekelijks worden er lessen

Vreedzame School op onze school gegeven. De kinderen en wij zijn erg enthousiast. De volgende onderwerpen zijn al aan de orde geweest:

Blok 1:We horen bij elkaar. Deze lessen stonden in het teken van groepsvorming en het creëren van een positief klimaat in de klas. Blok 2 We lossen conflicten zelf op. In deze lessen leerden de leerlingen het begrip ‘conflict’, en ze kregen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Blok 3 We hebben oor voor elkaar. Hierin werd aandacht besteed aan communicatie. Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. Hieronder een paar reacties van de kinderen. Ashwin en Symen: Bij Vreedzame School leren we hoe je conflicten kunt oplossen. We leren ook als iemand gepest wordt en dat je diegene dan moet helpen. En hoe je een misverstand oplost en daarbij geen ruzie hoeft te krijgen. En dat je met argumenten iemand kan over halen. Jenny en Jildou: We vinden het superleuk. Want je leert er veel van. Er zijn nu veel minder ruzies. We hebben het gehad over: het argument, eens zijn, de mening, gezichtspunt, overeenstemming, in iemands schoenen staan misverstand rechtzetten, conflicten en pesten. 18


19


Daan: Dit schooljaar werken we aan vreedzaamheid op school en we vinden het erg leuk. Vreedzame School helpt wel want….groep 8 en groep 7 spelen nu ook met groep 1, groep 2 en groep 3 Aicha en Madoes: We hebben geleerd oor voor elkaar te hebben. Dat je naar elkaar luistert en niet de andere kant op kijkt en dat je niet moet weglopen en dat het fijn is om samen te spelen en te delen. Samenwerking met de scholen in Britsum: Voor onze MR staat er de komende tijd het nodige op het programma. Eén van de speerpunten zal het draagvlakonderzoek (en de uitkomst hiervan) zijn. Dit onderzoek wordt door een extern bureau in opdracht van de gemeente Leeuwarderadeel uitgevoerd. Het onderzoek moet in kaart brengen of er draagkracht is voor een brede samenwerkingsschool. Het onderzoek zal binnenkort uitgezet worden onder alle betrokkenen van de 3 scholen uit Koarnjum en Britsum. Wij hopen dat veel mensen meedoen aan dit draagvlakonderzoek zodat we een breed gedragen uitslag krijgen. Vooraf aan het onderzoek komt er waarschijnlijk nog een informatie avond. Begin dit schooljaar is er een enquête geweest op de Homeie en ’t Skipperspypke, wat mede geresulteerd heeft in uitvoering van dit onderzoek. Alle drie scholen hebben te maken met krimp van leerlingen en hierdoor o.a. minder financiële middelen. Onze Activiteiten De komende periode hebben we weer veel activiteiten. Zo zijn er de sport toernooien en hebben we ons eigen koningsfeest. En natuurlijk komen de schoolreisjes er ook weer aan. Hondenpoep

De kinderen hebben veel last van de hondenpoep tijdens het spelen. Inmiddels hebben ze zelfgemaakte bordjes geplaatst. We doen een dringend beroep op eigenaars van honden om bij het uitlaten rekening te houden met de speelplekken van de kinderen. Alvast bedankt voor de medewerking namens de kinderen.

20


21


Workshop Buiten fotograferen Dekema State decor voor Workshop Buiten fotograferen Op het prachtige Dekema State te Jelsum wordt op de zaterdagen 11 mei, 25 mei, 15 juni, 21 september en 5 oktober de ééndaagse workshop Buiten fotograferen gehouden onder leiding van de Friese natuurfotograaf Simon Bijlsma. Hij is gespecialiseerd in reportage-, landschaps- en dierfotografie en foto’s van hem zijn verschenen in vele binnen- en buitenlandse tijdschriften en boeken. Voor wie? Deze workshop is geschikt voor de beginnende fotograaf die een aantal praktische basistechnieken wil leren om buiten of op vakantie betere foto’s te kunnen maken. De workshop is niet gebonden aan een bepaald cameramerk of type. Iedereen met een camera kan dus meedoen. Waar bestaat de workshop uit? De kern van deze workshop bestaat uit veel praktische tips voor het buiten fotograferen die direct onder begeleiding in de praktijk kunnen worden toegepast en uitgeprobeerd. De begrippen die aan de orde komen in de inleiding worden op een begrijpelijke wijze uitgelegd aan de hand van voorbeeld foto’s geprojecteerd op een groot scherm. Theorie komt niet of nauwelijks aan de orde. Je leert vooral kijken door de ogen van jouw camera. Het grootste deel van de dag ben je zelf aan het fotograferen terwijl de fotograaf je van tips voorziet, uitleg geeft en je vragen beantwoordt. Meer weten? Wil je meer weten over deze workshop of je aanmelden vraag dan het informatieblad "Workshop Buiten Fotograferen" aan op

22


Dekema State Dag van het Kasteel zaterdag 18 mei 2013 “speciaal voor jonge kinderen” Deze dag kan je een knuffel speurtocht doen door Dekema State. Het hondje Nicko logeerde vroeger vaak met zijn baasje in de State. Zoek al zijn vriendjes! We starten met een verhaal over Nicko, en daarna mag je in de state zijn vriendjes zoeken. Er kunnen maximaal 20 kinderen meedoen per zoekronde, en er mag maximaal 1 begeleider per kind mee de state in. We starten om 13.30 uur en om 15.00 uur. Vol= vol, Om zeker te zijn dat je aan de beurt komt kunnen je ouders je het beste opgeven voor een bepaalde tijd, liefst via de mail: dekemastate@hetnet.nl Je mag natuurlijk je eigen knuffel ook meenemen. Toegang € 1,-- voor de kinderen, volwassenen € 3,50. Tot ziens, Nicko en zijn vriendjes

23


Alde foto’s Kistplaatsjes fan de Burmania’s te Koarnjum. Bij it ferstjerren fan de slotbewenners fan Martena-State waarden leaden plaatsjes mei harren namme en de titels dy’t hja hiene op de kiste setten. Ik krige berjocht fan Willem Hansma út Tersoal mei de fraach oft we wol wisten dat ynkoarten fiif fan dizze plaatsjes te keap oanbearn waarden bij in feiling yn Drylst. Foar safier as we witte binne der fan de slotbewenners dy’t yn de tsjerke begroeven binne 7 plaatsjes op de kisten fan de ferstoarne minsken setten. By my riist de fraach wa’t der ferlet fan hie om dizze plaatsjes fan de fergiene kisten mei nei hûs te nimmen?Se heare yn it grêf thús , is’t net sa? Mar no waarden se te keap oanbearn bij de antykfeiling yn Drylst. Der wiene fiif fan dizze plaatsjes yn ien bod te keap, werfan fjouwer út de Koarnjumer tsjerke weikamen en ien út de tsjerke fan Dronryp. Earst waard der al sa’s bytsje rûst hwat de priis dêrfan likernoch wêze moast. Men koe nei de feiling tagean en mar raak biede, mar it wie ek mooglik en bring in skriftlik bod út. Dat léste is bart troch de tsjerkfâden.Want buorman sy’n lân is mar ien kear te keap, is’t net ? In dei letter kaam der berjocht dat der mear biedingen west wiene en dizze wiene heger. De tsjerkfâden Tamminge en Buma hiene harren bêst derfoar dien en grypte mis, spytich. In skoftsje letter waard Ytzen Tamminga skille mei de fraach as harren bod noch stie. Númmer ien wie ôfheake. Sa koe it dan toch noch ferkeare dat de Koarnjumer tsjerke wer eigner fan de plaatsjes wurden is nei jierren fan omswalkjen. Yn Fryslân binne om en de by 110 fan dizze plaatsjes op de kisten setten. Sels hie ik der net in foarstelling fan hoe de ôfmjitting dêrfan wêze soe mar haw yn maart efkes nei Sipke Buma west om se te besjin. De ôfmjittingen binne ± 25 cm lang bij 15/18cm. 24


Dit plaatsje hie bijgelyks dizze tekst: Juffer Jel Aeght van Burmania een dochter van jr Sjuck van Burmania en vrou Jeepje van Douma sterft den 10 febr.1695 oudt ses maanden.

It twadde plaatsje de folgjende:

Vrouwe Romalia Maria van Haarsma overleden 15 mey 1791 oudt 71 jaar,douaniere van wijlen den hoog welgeboren heer jr E.S van Burmania.

25


En dan nĂşmmer trije:

Jonkheer Epo Sjuck Burmania Vegelin van Claerbergen,ongelukkig verdronken.Bij het eilandt Schiermonnikoog den 29 augustus 1789, oudt 19 jaar 9 maanden,3 september alhier begraven.

En hjir it fjirde plaatsje wat te keap oanbearn waard yn Drylst mei de folgjende tekst derop:

De hog wel edel geb.vrouw Remia van Douma vrouw van de hoog wel edel.Ulbe Sixma van Andla raadordenaris in den hove van Friesland en curator van de Ackedemya tot Franeqer statis sua & obiit den 2 april 1715.

26


Bij tafal wisten we dat der yn de Jelsumer tsjerke sa’n soarte fan plaatsje yn de fytrine lizze moast. Frou Rinsma en ik hawwe it opsocht en ik haw der in foto fan makke en dat is dan de nûmmer fijf dy’t no bij de tsjerke yn eigendom is en hjirûnder ôfprinte mei de folgjende tekst derop : Cristina van Glinstra,Egtgenote van Epo Sjuck Van Burmania. Cristina van Glinstra is berne yn 1711 en hja ferstoar op 30-03-1745.

De bedoeling is dat dizze fiif plaatsjes in plakje yn de Koarnjumer tsjerke krije. En dan mar wachtsje op de oare twa . Der binne de teksten ek wol fan bekind . Piet.

Neiskrift by foto yn nr. 327: de ûntbrekkende namme fan de spieler is Germ Bijlsma fan Lekkum.

27


28


Nationaal MS Fonds zoekt coördinator Collecte Het Nationaal MS Fonds zoekt in Cornjum een coördinator voor de MS Collecte in november. Helaas is de huidige coördinator, na zich lang enthousiast ingezet te hebben, gestopt. Is het coördineren van de collecte, veel werk of ingewikkeld? “Welnee, dat valt enorm mee!” zegt Pamela Zaat van het MS Fonds. Als je van regelen en organiseren houdt, je sociaal bent en je een paar uur tijd hebt in november, dan kun je aan de slag! Wat houdt het werk precies in? De coördinator is het aanspreekpunt voor de collectanten, bestelt de collectematerialen, maakt een wijkindeling, is verantwoordelijk voor de administratie en tellen van de collectebussen. De coördinator ontvangt een uitgebreide handleiding en wordt ondersteund door Pamela van het MS Fonds in Maassluis. De collecteweek is van 18 t/m 23 november. Kom in actie! Neem contact op met Pamela Zaat, tel. (010) 591 98 39 of pamela@nationaalmsfonds.nl Kijk op www.nationaalmsfonds.nl voor meer informatie. Nieuwe collectanten zijn ook meer dan welkom!

29


30


Frouljusbiljertklup "de stoaten" Wy hawwe ús winterskoft ôfsluten mei in gesellige jûn. Mar earst moast Aukje Rijpstra noch efkes biljerte want wy wisten noch net wa't de kompetysje wûn hie. Soe sy har lêste partij winne dan wie sy de winnares......., mar se ferlear! No moast Klaske in partij spylje en dy waard wûn. Aukje hie 32 punten en Klaske doe 31. Mar sy moast noch in kear oan'e bak. Der wie dus spanning folop. Lit se dy wedstriid ek noch winne!!! Klaske dus kampioene fan ús kompetysje mei 33 punten! Underwilens wiene ús oare leden al mei it spultsje “10 oer read” begongen en dat is wûn troch Ina Ubbels. Hja rêde it op yn it lytste tal beurten. Gjin echte priis mar wol de ear! As eintsjebeslút noch efkes kistjebiljerte; dêr kin men meastal hiel bot by gnize! Hjir wie Klaske Span ek wer de winner, sy gie mei in tefreden gefoel nei hûs en sy mei no in jier lang op de Rutger Bonnema beker passe. En Griet Beeksma kriget noch in plaatsje ta oantinken oan har kampioenskip fan ôfrûne jier! Wy hoopje yn septimber fierder te gean. In goede simmer tawinske en ús tank giet sa as altyd út nei Beeke Beeksma! Groetnis fan "de stoaten"

31


Mijmeringen vanaf de Veluwe We zitten weer eens heerlijk 5 daagjes in “ons” Koepeltje: een houten 8-hoekig theekoepeltje met rieten kap. Dit staat op een groot landgoed in het bos en bestaat uit een ruimte van 6 x 6 m waarin een tafeltje met 5 keukenstoelen, 2 makkelijke stoelen, een aanrechtje met tweepits kooktoestel, gaskacheltje en een tweepersoonsbed staan. Daarmee is de ruimte dan ook helemaal gevuld. Douche en toilet zijn op 70 meter loopafstand. Een koelkast is er niet, maar die kunnen we gebruiken in de serre van Het Grote Huis. Dat doen we niet want we kunnen het nog steeds redden met de koelbox. En er is ook geen televisie of radio. Dat is wel even wennen maar geen probleem. Heel erg klein maar wat vinden we het heerlijk om daar te zijn! Bijna helemaal terug naar de basis dus. Rondom ons staan enorm veel rododendronstruiken en als alle bomen vol bladeren zitten, dan zien we het Grote Huis niet eens meer en zijn we midden in de natuur. De Veluwe is onze achtertuin, want vanuit Het Koepeltje wandel je direkt het bos in. Het landgoed is een enorm uitgestrekt terrein van 560 ha dat voornamelijk bestaat uit bos en heide en heeft 2 andere landgoederen als buren. Heerlijk om daar urenlang te zwerven, terwijl je geen mens tegenkomt. Wel reeën, edelherten, zwijnen met jongen, hazen en konijnen, eekhoorntjes en zelfs een muisje wipte voor onze voeten weg en bleef half vanuit zijn holletje ons in de gaten houden. Prachtig, zo erg klein maar o zo leuk! Er zijn hier ook heel veel verschillende vogels, die je bij ons thuis niet zo snel te zien krijgt en dan noem ik alleen maar het Baardmannetje en Boomklever. Ook de Bosuil hoorden we: een spookachtig geluid. Als je ‘savonds buiten zit, dan lijkt het of alle vogels nog even hun punt willen maken en is het een orkest van allerlei soorten vogelgeluiden die je langzaam hoort wegebben en dan opeens is het doodstil!

32


Het is genieten deze dagen, die bestaan uit gewoon buiten zitten, wandelen, lezen, emails bijhouden (ja, dat doen we wel met een prepaidstick, anders is de mailbox veel te vol om echt relaxed thuis te kunnen komen) en rummikub.

Bij douche en toilet is een hele grote vijver: dit was eerst een zwembad maar is omgebouwd tot een schitterende vijver. Honderden bruine en groene kikkers zitten er in evenals padden en in deze tijd enorm veel kikkerdril. Schitterend om te zien, hoe de veel kleinere mannetjes zich vastklampen aan de vrouwtjes. Dan breekt de tijd aan van vertrek. Met pijn in ons hart en weemoed pakken we onze spullen in en nemen we weer (tijdelijk) afscheid van ons meest geliefde vakantieplekje en storten we ons weer in het gewoel, de drukte en de beslommeringen van alledag. Monique.

33


Nei’t men seit…… Passe Nynke Rijpstra en har freon wolris in wykein op Amber, de hûn fan Hans en Anneke. Kin, meie wy hoopje, dizze freon Nynke better as Amber... Mient it feintsje Amber te sjen op ‘e Skierhústerwei.... Oh, de deale, dy is útbrutsen!!!!!!!!!! “Amber” springt samar by de freon yn ‘e auto.......... Mar thús op ‘e Aldlânsdyk is it bist mei gjin sân hynders it hûs yn te krijen! As de wjerljocht stowt “Amber” werom rjochting it âlde molkfabryk.......... De echte Amber leit moai te sliepen yn ‘e tún............ Lit freule Coosje fan Koarnjum har graach ride, al is it mar nei de pomp hinne en wer, giet har foarkar út nei in dikke Dútske achterbank mei sjauffeur Peter, lit har útsette foar de brêge sa as in freule gewoan is, hat dizze hûn tefolle yn de adelike grûn omwrotten? Set de túnmanswente yn op in lange hite simmer, is der safolle iis ynslein ( spekulaasje of miskalkulaasje?) dat hja de buorren ynmoatte om friezerromte, moat it earste iis op wêze as Beeke syn bearntsjes klear binne.

Mar och men seit safolle……..

34


35


36


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de grijze container. Op de oneven weken de groene container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Glas en oud papier: Glas wordt elke 2de zaterdag van de maand opgehaald. De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Storingen: Liander 0800-3960800 Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Uw versman H. Smedema komt op maandag en donderdag.

37


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) tel : 0900-8844 Brandweer (niet urgent) tel : 058-2576666 Huisartsen: Mw. F. Kalsbeek: Dhr. Heuberger :

058-2571254 058-2571969

Dhr. Noordhoek : Dhr. Woudstra :

058-2573407 058-2573572

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht tel : 0900- 112 7 112 Apotheek Stiens tel : 058- 2572131 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ : 0900-8864 (€ 0,10 p.min.) Dag en nacht bereikbaar. www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl Inloopspreekuur wijkverpleegkundigen : Groenekruis P.Jurjensstr. 21 Stiens tel: 058-2576306 Dagelijks van 13.00 - 14.00u. Uitleen op ma t/m vrij. 16.30 tot 18.30u. tel: 058-2576308 Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert: Op werkdagen van 8.00 – 9.00 u. tel: 0518-418383 Buiten kantooruren en werkdagen tel: 0518-413106 Spreekuur Wmo-adviseur: informatie op 06 - 106 700 71 en per mail op a.j.tingen@sozawe-nw-fryslan.nl Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922 Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 38


Tsjerken

Herfoarme gemeente 28-apr

9.30 Ds. A.R. v.d.Honing,

Britsum, De Hoekstien Gez. Dienst. HA 4-mei 19.00 Ds. A.R. v.d.Honing, Vesperdienst Jelsum Koarnjum, gez.dienst. 5-mei 9.30 Ds.M.Hulzebos Jelsum, hemelvaartsdag, 9-mei 9.30 Ds.J.K.Bolt, Drachten gez.dienst 12-mei 9.30 Drs.J.L.de Haan, St. Anne. Britsum, herf.tsjerke 19-mei 9.30

Ds.M.Hulzebos

26-mei 11.00 Gez. tentdienst in

Koarnjum, pinksteren m.m.v. De Welle. Britsum.

Grifformearde gemeente 4-mei

19.00

Ds. A. v.d. Honing

Dodenherdenking in

5-mei 5-mei

9.30 19.00

Ds. M. Hulzebos

9-mei

9.30

Ds. K.J. Bolt

Gez. Dienst Koarnjum TaizĂŠvierin Britsum Hemelvaartsdag Gez. Dienst Jelsum Gez. Dienst Herv. Kerk Britsum Pinksteren Bevestiging ambtsdragers Britsum Tentdienst Terp Britsum

12-mei 9.30

Drs. J.L. de Haan

19-mei 9.30

Ds. A. v.d. Honing

26-mei 11.00

Missionaire commissie

39


Ferskiningsdata 2012/2013 N没. 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Augustus Sept./Okt. Novimber Desimber

Red. geark. Ferskining 10-12-12 14-01-13 11-02-13 18-03-13 15-04-13 13-05-13 17-06-13 16-09-13 21-10-13 18-11-13

21-12-12 25-01-13 22-02-13 29-03-13 26-04-13 24-05-13 28-06-13 27-09-13 01-11-13 29-11-13

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerst-/Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. U vindt ons actuele woningaanbod iedere woensdag op onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? Dan bent u van harte welkom bij WoonFriesland locatie Leeuwarden aan de Eenhoorn of u kunt zich abonneren op de woonkrant. We helpen u graag! U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens het aanbod op internet bekijken. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw klantadviseur te bereiken op tel.: 058-2347171 tussen 8.30 en 10.00 uur. Bent u Jelsumer of Koarrnjumer en u heeft zich laten inschrijven als kandidaathuurder bij WoonFriesland, geef dit dan ook even door aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum-Cornjum (Arjen van der Schaaf, telnr: 06-12585390) 40


41


Redaksje 33ste jiergong nr. 328 Wim Hoogendam Beeke Beeksma Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Holwoartelstr. 3 Swarte Singel 2 H. de Jongstrj. 16

Jelsum Koarnjum Koarnjum Jelsum

Contactpersoon advertenties: Celesta Dijkstra e-mail: info@skierhus.nl Drukker: Ponghâldster:

E-mailadres:

til: 2570909 til: 2574208 til: 2153671 til: 2572550 til: 06-22394107

KSB Repro Greetje Heeres, til: 2572600 g.heeres112@upcmail.nl (allinnich foar pongsaken en abonneminten) doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 10,-- de 10 nûmers + portokosten. Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 13-05-13 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 24-05-13 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail: doarpskranteflaput@hotmail.com 42


Hier uw advertentie? Deze ruimte is beschikbaar gekomen! Wilt u hier adverteren of weet u iemand voor deze plek? Neem even contact op met de redactie!

43


44


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.