Flaput juni 2013

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Simmermoanne

Juny 2013


2


Fan ‘e redaksje Voor u ligt de Flapút van de simmermoanne, laten we hopen dat de simmer nu ook echt los gaat. Je zal tuinman zijn! Bij het schrijven zit deze tuinman bij de houtkachel, vandaag tot op de huid nat geregend en door en door koud. (16 mei) De natuur doet z’n best om de achterstand in te halen en dat lijkt aardig te lukken, wat groeit alles buitengewoon snel op dit moment. De eendjes rollen uit de eendekorven en de kraaien doen zich er helaas weer te goed aan. In het hooi op het zoldertje van de bijenstal van Dekema State zat een kwakertje te broeden, de 13 piekjes zijn probleemloos geland op de stenen vloer! De flapút is iets dunner dan u gewend bent, toch vindt de redactie dat er steeds een goed gevulde dorpskrant op uw matten valt. Het zou leuk zijn als we wat meer vakantieverhalen, neit men seiten, belevenissen e.d. van u aangeleverd zouden krijgen. Op blz 37 staat een geboortekaartje, ook dat vinden wij leuk nieuws om te plaatsen. Stop het bij een redactielid in de bus t.a.v. De Flapút. Veel leesplezier De redaksje 3


Nijs fan’e feestcommissie Ja minsken, it is hast wer sa fier. Oer in pear wiken wurdt it lân oan’e Boarnsylsterwei wer omtovere ta feestterrein. It tema fan dit jier is: niks, noppes, nada. Mei op ‘e freedtejûn in ferklaaierij alhiel wijd oan dit tema. Dejinge dy’t mei de moaiste kreaasje komt, wurdt beleanne mei in moaie priis. Hy of sy sil de jûns de “Pubquizmaster” wêze. Eltsenien kin oan dizze quiz meidwaan. Nei ôfrin is der in optreden fan Sipke de Boer. Sneontemoarn kinne jimme allegearre mei-inoar in brochje ite yn ’e feesttinte. Dêrnei is der in grutte aktiviteit, nammentlik de “Aai-race”. Middeis is der keatsen foar de jeugd. Op ’e neimiddei ha wy “kleintje matinee”, mei de band “Four Stars Patrol”, in blues rockband. Jûns kinne jimme barbecueë yn ’e tinte en nei ôfrin is der in drive-in -show mei in optreden fan it “Crazy DJ- team”. Snein is der wer de altiten gesellige feest- keatspartij. Nei ôfrin sil de band “Vida” optrede.

Let op! Yn it boekje dat útkommen is, stean gjin prizen neamd by de opjeftestrookjes foar de barbecue en it brochje. Foar de barbecue is dat: Bern (o.e.m 12 jier) : € 3,00 p.p. Folwoeksene : € 8,00 p.p. Foar it brochje: Kosten per persoan: € 3,00 Wy hoopje dat it wer in moai en gesellich feest wurde mei!!! De Feestkommisje. 4


kaatspartij Grote fusie kaatspartij 29 Juni 2013, aanvang 12.00 uur Voor de inwoners van de gemeente Ljouwerteradiel, oud leden, leden en donateurs van de kaatsverenigingen uit Britsum, Koarnjum en Jelsum wordt op zaterdag 29 juni 2013 een grote fusie kaatspartij georganiseerd op het sportpark van voetbalvereniging DTD aan de Martenawei in Koarnjum. De beide kaatsverenigingen hebben besloten verder te gaan als 1 kaatsvereniging onder de naam “ It Partoer”. Om dit te vieren wordt deze kaatspartij georganiseerd voor: Recreanten, mensen die nog nooit gekaatst hebben maar dit toch een keer willen proberen. Heren A Heren B Dames Tijdens deze kaatspartij zijn leuke prijzen winnen voor bijvoorbeeld een bovenslag, kwaadslag, maatslag, trik trak situatie, enz enz. Hiervoor is, met behulp van vele sponsoren, de prijzenpot goed gevuld. Voor de prijswinnaars in de vier categorieën worden geldprijzen beschikbaar gesteld door de fuserende kaatsverenigingen. Op het trainingsveld van vv DTD zal een grote tent staan waar men een hapje en een drankje kan nuttigen. Na de wedstrijd zal de prijsuitreiking ook in deze tent plaatsvinden en hopen we met zijn allen nog een gezellige avond te hebben. Opgeven voor deze schitterende partij kan door een e-mail te sturen aan: itpartoer@gmail.com of te bellen 058-2574147. Kosten voor deelname aan deze partij bedragen 5 euro. Voor meer informatie over onze kaatsvereniging kijkt u op: www.keatsklub.nl

5


Drukke werkzaamheden op Dekema State Als u wel eens een rondje wandelt over het state-terrein dan is u het vast al opgevallen…. In mei zijn er allerlei werkzaamheden verricht. De buitenluiken zijn bijna allemaal vervangen en door de schilders van Rijpstra uit Jelsum in een paar dagen op kleur gebracht zodat voor de op Dekema State gehouden huwelijksvoltrekkingen op 10 en 13 mei het er weer mooi uitzag. Bij het schrijven van dit stuk is het wachten nog op diverse ijzerwaren waardoor de luiken ook weer dicht kunnen en goed bedienbaar zijn. De al eerder aangekondigde bouw van een tuinhuisje in het “oude bos” is bij verschijning van dit blad hopelijk voltooid. De werkzaamheden werden uitgevoerd door leerlingen van de bouwopleiding van de Friese Poort in Drachten. Dit heeft een paar seizoenen in beslag genomen. In school is het tuinhuis pre-fab opgebouwd en geschilderd door schildersbedrijf Rijpstra, mooi droog onder dak. Op dinsdag 14 mei jongstleden zijn de stukken overgebracht naar Dekema State. De opbouw vond plaats onder leiding van een timmerman van bouwbedrijf Kimsma.

6


7


De zerk is thuis Op dinsdag 14 mei is de oude, bijna 2000 kg. wegende grote grafsteen van Hette van Dekema en Reijnsck Camstra geplaatst in het nieuwe bos van Dekema State. Er boven is een afdak geplaatst, ontworpen en gemaakt door Oltmans Groen uit St. Annaparochie. De bedoeling is dat hieromheen een bestrating wordt gelegd waardoor men rond de steen kan lopen. Tevens is er stroom aangelegd zodat de steen van deze voormalige bewoners van de state op donkere dagen beter zichtbaar is. De steen is in bruikleen gegeven door het Fries Museum, aangezien zij in het nieuwe museum hier geen plaats meer voor hebben. Gezien het formaat en het gewicht denken wij dat deze steen voorlopig niet terug hoeft naar het Fries Museum, en hier te Jelsum de museumbezoekers een stuk van de geschiedenis kan vertellen.

8


De grafsteen van Hette Dekema (1480-1522) en Reynsck Camstra (1495-1549) De steen is 480 jaar oud, heeft daarvan 420 jaar in de Galilieerkerk gelegen en heeft 1943, na de afbraak van de Friese kerk, 70 jaar gestaan in de binnentuin van de kanselarij, later het Fries Museum. Deskundigen hebben de steen gedateerd rond 1535. Hij is toegeschreven aan de beeldsnijder cq. Steenhouwer Gerbren H…Het gedeelte van Reynsck zou 15 jaar later zijn bijgebeiteld door diens zoon Benedictus Gerbrants. De wapens van de echtelieden zijn duidelijk weergegeven, Dekema boven/Camstra onder, gedecoreerd met stug pezig accanthusloof. De historische en kunsthistorische waarde van de steen is zeer groot, mede omdat hij een stijlovergang vertegenwoordigt tussen Gothiek en Renaissance. Het randschrift, in Gotische minuskels luidt: Hier leit begraven den eerbaren gueden herscip Hette Dekama ende sterf anno XVe ende XXII den XXsten dach septembri (20 september 1522) Anno XVe XLIX den IIII augusti (4 augustus 1549) sterf die eerbare vrow Reinsk Camstra sijn huisvrouw. Hette Dekema was van 1517 tot 1522 Grietman van Baarderadeel. Zijn weduwe Reynsck hertrouwde niet, anders dan gebruikelijk, en liet in haar testament weten dat ze begraven wilde worden naast haar man in de Galileërkerk. Reynsck Camstra heeft op de ruïne van Camstra-, alias Fetzastate, in 1538 de huidige state laten bouwen. Zij is de bouwvrouwe van Dekema State. Zij krijgt hiermee een passend monument.

9


10


Túnmanswente Expositie tekeningen Rigtje Wassenaar-Boelstra Wat een aandacht van de pers voor de opening van de expositie op donderdag 16 mei j.l. Tine Sinnema, de vrouw van Piet Sinnema opende de expositie door een doek weg te trekken van de vitrine met medailles, schalen en menukaarten. Maar het ging natuurlijk om de dertien tekeningen die Rigtje WassenaarBoelstra in de dertiger jaren heeft gemaakt van het exterieur en interieur van de ideale koe. De Boelstra Olivier Stichting heeft er voor gezorgd dat de tekeningen weer prachtig zijn ingelijst, zo kunnen ze weer jaren mee. Titus Sinnema vertelde bij de opening op een prachtige wijze hoe hij zijn jongensjaren met de familie Wassenaar heeft ervaren. Een veertigtal genodigden woonde de opening bij en de verhalen kwamen los, over de verkoop van een stier voor 250.000 gulden naar Frankrijk, over het rijden in de grote auto van de familie Wassenaar. Maar ook over het eigenzinnige karakter van Rigtje Wassenaar- Boelstra. U heeft in de Leeuwarder Courant al een impressie van de tekeningen kunnen zien, met daarbij het hele verhaal over het ontstaan van de tekeningen. Dus dat gaan we niet overdoen. Wilt u de tekeningen bekijken? Dat kan tot half september tijdens de openingstijden van Túnmanswente. En natuurlijk knopen we er ook nog een aantal leuke activiteiten aan vast. Zo zullen we de komende maanden twee maal een diner organiseren: een keer het menu wat de familie bij een huwelijksfeest heeft genoten en een keer een menu dat helemaal aan de koe is gewijd. Houd de website of de Stienzer Omroeper in de gaten voor het juiste tijdstip. Ook Keunstwurk heeft plannen om een activiteit te koppelen aan de expositie. Daarover later meer. Openingstijden Túnmanswente Maandag t/m vrijdag : 8.30-16.30 uur Zaterdag : 13.30 – 17.30 uur Zondag : 11.00 – 17.30 uur 11


Heropening winkel in Koarnjum

Zojuist gezien in Koarnjum: gaat de voormalige en toen laatste winkel, de VIVO van Tjeerd Hayma, na zoveel jaren weer een doorstart maken? Vrouwen van Nu zouden er blij van kunnen worden. Of is dit fraaie reclamebord op de gevel geplaatst op persoonlijke titel van de bewoners, of anders op initiatief van de wethouder Kunst en Cultuur, mevrouw Agda Wachter ? Of is dit soms ‘n idee van Dorpsbelang Koarnjum ? Zou zo allemaal maar waar kunnen zijn. Maar misschien zit de Kultuerried Ljouwerteradiel hier wel achter. Of heeft de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd al een voorschotje genomen op de gemeentelijke samenvoeging? Zegt u het maar. Afijn, navolging verdient dit initiatief zeker, volgens Ronald de Haan, de (kunst-)schilder en coördinator/organisator van de later dit jaar te houden Trimdiel Keunstrûte. 12


?

13


Het project gezinsmaatje is van start gegaan Vrijwilligerscentrale Middelsee en het Centrum voor Jeugd en gezin Middelsee hebben de handen ineen geslagen en hebben samen het project “ gezinsmaatje� opgezet. Gezinsmaatjes zijn vrijwilligers die gekoppeld worden aan gezinnen met jonge kinderen in de vier Middelsee gemeenten. Op dit moment zijn er 7 vrijwilligers gekoppeld zijn aan gezinnen, zij komen gemiddeld 1 keer per week bij elkaar. Voorbeelden van activiteiten zijn: Samen de dorpskrantjes lezen om naar (gratis) activiteiten te gaan Samen naar de bibliotheek Samen de kinderen naar bed brengen om het slaapritueel aan te passen Samen met de ouder kijken naar spelmogelijkheden die bij het kind (kinderen) past. De bedoeling is dat de vrijwilliger zich zelf weer overbodig maakt en dat de eigen kracht van het gezin versterkt wordt. De vrijwilliger komt dus niet om problemen op te lossen maar is een maatje die vooral komt luisteren en gezamenlijk activiteiten onderneemt. De vrijwilligers van het project komen regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en samen het project verder op te bouwen. Op 18 april jl. vond de eerste gezinsmaatje vrijwilligersbijeenkomst plaats, dit werd gevierd met een heerlijke traktatie. Het project is eerst nog kleinschalig en loopt van maart 2013 tot oktober 2013. Daarna wordt gekeken hoe het mogelijk verder voortgezet kan worden. 14


15


Expositie Dekema State ‘Schetsen uit het leven’ : Johannes Elsinga op Dekema State Johannes Elsinga (1993-1969) werd wel ‘de nestor van de Friese schilders’ genoemd. Samen met Ids Wiersma, Egnatius Idema en Andries van der Sloot verbeeldde hij het Friese landschap op een frisse manier in heldere kleuren. Dat hij naast schilder ook verdienstelijk tekenaar was blijkt uit de ‘Schetsen uit het leven’ die Elsinga in de jaren 1924-1927 maakte voor de Leeuwarder Courant. De tekeningen vormen de kern van de expositie die tot eind oktober te zien is op Dekema State in Jelsum. Elsinga begon zijn kunstenaarsloopbaan tijdens zijn diensttijd in Moergestel in NoordBrabant in de jaren 1914-1916. Zijn commandant merkte zijn talent voor tekenen op en stelde hem in de gelegenheid tekenlessen te volgen aan de Amsterdamse academie. De tekeningen die Elsinga maakte tijdens zijn diensttijd, zijn te zien op de tentoonstelling evenals ontwerpen voor affiches en tegeltableaus en linoleumsneden. Afbeelding: Boerderij bij Oude Bildtzijl

16


17


Fleanbasis

Koninklijke Luchtmacht Op vrijdag 31 mei biedt Commandant vliegbasis Leeuwarden een concert aan in Wyns van het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Een samenbundeling van de militaire luchtvaart als inspiratiebron, unieke filmbeelden, zangtalenten Esther Hart en Rolf Koster, en natuurlijk het orkest van de Koninklijke Luchtmacht vormen ‘Een ode aan 100 Jaar Militaire Luchtvaart’. Door middel van een reis door de tijd, beginnend in 1913, zijn muziek en militaire luchtvaart aan elkaar gekoppeld. Zo passeren het ontstaan van de militaire luchtvaart in een pionierstijdperk, Wereld Oorlog II, de missies en de nationale inzet van de Koninklijke Luchtmacht de revue. Het orkest en de vijf vocalisten nemen het publiek mee met muziek uit An Officer and a Gentleman, Soldaat van Oranje, Mission Impossible en Topgun. Enkele songs zijn Dreamer, Up where we belong, Radar love, Brothers in arms en Far from over. Extra bijzonder hierbij is dat dit met nooit eerder vertoonde filmbeelden uit de eerste decennia wordt gepresenteerd. Het resultaat van de gezamenlijke krachtsinspanning van mens en vliegmachine komt tot uitdrukking in een avontuurlijk, romantisch en herkenbaar muziekprogramma. Aanvang 20.00 uur, Toegang is gratis. Locatie: speeltuin naast eetcafé de Winze in Wyns, aan de Dokkumer Ee. (vanaf het water per boot ook goed te zien) Kijk op facebook.com/luchtmachtkapel voor meer informatie over het programma of het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. 18


Luchtmacht brengt muzikale ode aan eeuw militaire luchtvaart in Wyns

Collecte De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de week van 21 april tm 27 april, heeft in Jelsum 262,35 opgebracht. Hiervoor zijn 6 collectanten op pad gegaan. Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen in Nederland die, meestal door problemen thuis, te maken krijgen met jeugd-zorg. Kinderhulp financiert met de opbrengst van de collecte bijvoorbeeld een klimrek bij het kindertehuis, een fietsje, het lidmaatschap van een sportclub, of een weekje kamperen. Met deze extra 's geeft Kinderhulp deze kinderen een beetje gewoon geluk. Collectanten en gevers: hartelijk dank! Tineke Wijnsma- de Groot 19


Vereniging van Dorpsbelangen Jelsum/Koarnjum Voor de leden is het weer tijd om de jaarlijkse contributie te betalen. Voor de penningmeester scheelt het veel werk als de leden n.a.v. dit artikel de bijdrage van € 3,50 willen overmaken op rekening 450922014 o.v.v. bijdrage 2013 Gezien het feit dat er de komende tijd voor de dorpen belangrijke beslissingen moeten worden genomen, zoals bouw nieuwe woningen, toekomst vliegbasis en JSF, toekomst school, samenvoeging met Leeuwarden, is het van het grootste belang dat ook niet-leden zich als één blok scharen achter Dorpsbelangen. Door het overmaken van slechts € 3,50 bent u lid van Dorpsbelangen Jelsum/ Koarnjum. Ben van der Meer H. de Jongstraat 16 Jelsum Tel. 058 2572550 Email: bencomeer@hetnet.nl

Vuurkorf 2 jaar geleden heeft Theun Dijkstra voor het afsluitende feest van het Iepenloftspul een grote vuurkorf (vuurbak) gemaakt. Deze heb ik nu in mijn bezit. Mocht iemand uit onze dorpen deze gratis willen lenen voor een feestje of iets dergelijks, dan kan men contact opnemen met mij. Ben van der Meer

20


21


22


Wierd Jorna Tijdens de dodenherdenking zorgt o.a. Wierd Jorna voor het luiden van de klokken. Hij heeft besloten dat hij dit jaar voor het laatst de klokken zal luiden. Wierd heeft deze taak 55 jaar !!!! op zich genomen. Een bijzondere verdienste voor een bijzondere man. Hij zet zich al vele jaren in voor de belangen van onze dorpen. Gezien dit heuglijke feit heeft Dorpsbelang Wierd, tijdens een gezellige avond bij hem thuis, bedankt voor zijn jarenlange inzet. Wij wensen Wierd een goede gezondheid toe en veel “libbensfreugde� (Wierd zijn eigen levensspreuk) Voorzitter Arjen van der Schaaf overhandigt Wierd zijn welverdiende boeket bloemen.

Ben van der Meer 23


24


Jeu de Boules In de vorige Flapút heb ik een oproep gedaan om met mij een groep te formeren die zich gaat inzetten om de Jeu de Boules baan nieuw leven in te blazen. Het resultaat is een enthousiaste groep die zich hiervoor gaat inzetten. Tijdens het eerste overleg zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken : - de baan weer speelklaar maken - welke speelavonden; maandag –en/of woensdagavond. Dit is afhankelijk van de voorkeur van de deelnemers - manier van communiceren; via de website Jelsum.nu en Cornjum.nu (onderdeel actueel) en de Flapút - wanneer starten; het streven is begin juni (zie website) - hoe starten; demonstratie door Jeu de Boules vereniging Finkum of Stiens - Jeu de Boules ballen; wij zorgen voor reserve ballen - wel of geen competitie; na beginperiode bespreken - contactpersonen; Griet Kuipers email: kuip2287@planet.nl Ben van der Meer email: bencomeer@hetnet.nl Uiteindelijk zal het succes afhangen van een actieve deelname door de inwoners. Ben van der Meer

25


Promotietoernooi Jeu de Boules in Leeuwarden Promotietoernooi Jeu de Boules in Leeuwarden voor jong en oud. Zondag 2 juni organiseert Jeu de Boules vereniging Le Biberon het SamSamToernooi. Dit promotie toernooi, gehouden in het Julianapark in Leeuwarden, wordt speciaal georganiseerd voor de beginnende maar ook de gevorderde jeu de boules speler. Het toernooi is voor iedereen toegankelijk die graag (een keer) een balletje wil gooien. Materiaal en begeleiding is aanwezig. Samen er een leuke en leerzame dag van maken is het doel. En natuurlijk zijn er leuke prijzen te winnen. Voor meer informatie en uw aanmelding kunt u terecht op http://www.jbv-lebiberon.nl/

26


27


28


Alde foto’s. Omdat wy opgeane nei it doarpsfeest dizze kear mar wer ris in pear foto’s oer dat ûnderwerp. De foto fan de wein út ‘e optocht is in foto fan it feest yn 1936. Op ‘e wein byldzje Griet Beeksma en Sanne Elzinga it tafreel “Op redens oer” út. Dit plaatsje stie op it pak “Friesche Heerenbaai ” , de populêre piiptabak fan doe en noch jierren dêrnei. Dizze foto is nommen op wat no de Boarnsylsterwei is, tsjinoer it skoalhûs wêr’t no de famylje van der Schaaf wennet.

29


30


Alde foto’s. Op dizze foto rint Wybren van Dijk oer deselde Boarnsylsterwei sa omtrint foar de ruten lâns wêr’t no Rutger Bonnema wennet. Der rûn doe noch in sleat foar de huzen lâns; moai is dat te sjen oan de bregjes. It feestterrein wie doe op it kampke lân fan Bokke Span, tsjinoer de Jelsumer skoalle. Ien fan de wenweinen fan de merkelju stiet op ‘e dyk.

31


32


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de grijze container. Op de oneven weken de groene container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Glas en oud papier: Glas wordt elke 2de zaterdag van de maand opgehaald. De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Storingen: Liander 0800-3960800 Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Uw versman H. Smedema komt op maandag en donderdag. 33


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) tel : 0900-8844 Brandweer (niet urgent) tel : 058-2576666 Huisartsen: Mw. F. Kalsbeek: Dhr. Heuberger :

058-2571254 058-2571969

Dhr. Noordhoek : Dhr. Woudstra :

058-2573407 058-2573572

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht Apotheek Stiens

tel : 0900- 112 7 112 tel : 058- 2572131

Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ : 0900-8864 (€ 0,10 p.min.) Dag en nacht bereikbaar. www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl Inloopspreekuur wijkverpleegkundigen : Groenekruis P.Jurjensstr. 21 Stiens tel: 058-2576306 Dagelijks van 13.00 - 14.00u. Uitleen op ma t/m vrij. 16.30 tot 18.30u. tel: 058-2576308 Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert: Op werkdagen van 8.00 – 9.00 u. Buiten kantooruren en werkdagen

tel: 0518-418383 tel: 0518-413106

Spreekuur Wmo-adviseur: informatie op 06 - 106 700 71 en per mail op a.j.tingen@sozawe-nw-fryslan.nl Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade:

mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922 Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 34


Tsjerken Dei

Tiid

Tsjerke/ Foargonger

Doarp / Bys没nderheden

Herfoarme Gemeente 2-jun 9-jun

9.30 9.30

Ds.M.Hulzebos Ds.D.Scholtens

Jelsum Britsum, herf.tsjerke

16-jun

9.30

Ds.M.Hulzebos

Koarnjum, HA.

23-jun

9.30

30-jun

9.30

Ds.M.Hulzebos Ds. A.R. v.d.Honing,

Jelsum Britsum, De Hoekstien Gez. slotdienst jeugdwerk

2-jun 9.30 9-jun 9.30 16-jun 9.30 23-jun 11.00 30-jun

9.30

Grifformearde Gemeente Drs. J.L. de Haan Ds. P. Dijkstra Liturgiecommissie Dhr. T.R.A. Simonides Ds. A. v.d. Honing

Afsluiting Jeugdwerk/ KND Gez. Dienst De Hoekstien

35


Ferskiningsdata 2012/2013 N没. 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Augustus Sept./Okt. Novimber Desimber

Red. geark. Ferskining 10-12-12 14-01-13 11-02-13 18-03-13 15-04-13 13-05-13 17-06-13 16-09-13 21-10-13 18-11-13

21-12-12 25-01-13 22-02-13 29-03-13 26-04-13 24-05-13 28-06-13 27-09-13 01-11-13 29-11-13

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerst-/Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. U vindt ons actuele woningaanbod iedere woensdag op onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? Dan bent u van harte welkom bij WoonFriesland locatie Leeuwarden aan de Eenhoorn of u kunt zich abonneren op de woonkrant. We helpen u graag! U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens het aanbod op internet bekijken. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw klantadviseur te bereiken op tel.: 058-2347171 tussen 8.30 en 10.00 uur. Bent u Jelsumer of Koarrnjumer en u heeft zich laten inschrijven als kandidaathuurder bij WoonFriesland, geef dit dan ook even door aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum-Cornjum (Arjen van der Schaaf, telnr: 06-12585390) 36


Geboren

37


Redaksje 33ste jiergong nr. 329 Wim Hoogendam Beeke Beeksma Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Holwoartelstr. 3 Swarte Singel 2 H. de Jongstrj. 16

Jelsum Koarnjum Koarnjum Jelsum

Contactpersoon advertenties: Celesta Dijkstra e-mail: info@skierhus.nl Drukker: Ponghâldster:

E-mailadres:

til: 2570909 til: 2574208 til: 2153671 til: 2572550 til: 06-22394107

KSB Repro Greetje Heeres, til: 2572600 g.heeres112@upcmail.nl (allinnich foar pongsaken en abonneminten) doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 10,-- de 10 nûmers + portokosten. Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 28-06-13 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 17-06-13 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail: doarpskranteflaput@hotmail.com 38


Hier uw advertentie? Deze ruimte is beschikbaar gekomen! Wilt u hier adverteren of weet u iemand voor deze plek? Neem even contact op met de redactie!

39


40


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.