Flaput juni 2016

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum

Simmermoanne

Juni 2016


2


Fan ‘e redaksje Juni alweer, we hebben in mei herfst en zomer gehad en nu is het na een korte herfst weer voorjaar….

De voorjaarsfair op Dekema State was weer een hoogtepunt voor onze dorpen. Er heerste een gezellige sfeer en het parkeren van de honderden auto’s liep op rolletjes. In deze o.a. Flapút: 

een probleemoplosser van Beeke

Een mooi reisverhaal

Dekema State

Túnmanswente

Een noodkreet van Europa kinderhulp

De Nije Bazún

De JSF

Doarpsbelangen

Meidielings

Etc.

Veel Leesplezier, De Redaksje

3


Alde foto’s ? In probleemoplosser? Dizze kear yn de rubryk “Alde foto’s” in foto út it jier 2016, mar wol in hiel nijsgierrigen ien! Us soan wie lêsten foar syn wurk yn Seoel en dêr seach hy dit tafreeltsje. Neist in stel oare foto’s krigen wy dizze ek tastjoerd. In handige SSW-er (ZZP-er) sjocht by it sjen fan dit plaatsje miskien wol brea yn in modifikaasje fan dizze skateplanke. No, myn segen – en mooglik ek fan mear lêzers - hat hy! In suggestje foar in namme? “Skytplanke mei oanhinger”.

No moatte jimme net tinke dat dit in boartersguodhûn is, nee hy libbet as in hert! Boppedat hat hy of sy ek noch in jaske oan. Neffens my kin efter dit skateboerd frij maklik in oanhingerke mei dêr op in tontsje keppele wurde. Dat tontsje kin syn baaske thús hiel maklik leegje en wy binne fan in hiel soad argewaasje ôf! No liket it oft ik alle baaskes feroardiele wol, mar sa is it net. Mar ja, ornaris is it faak sa dat de goede it mei de ferkearde ûntjilde moat. Op in protte plakken, ja ek op strjitte of op ‘e stoepe, moatte jo om de stront hinne lavearje as jo mei skjinne skuon of klompen fierder wolle. Oer dizze problematyk binne de lêste tiid al meardere kearen yn ferskate blêden anonime stikjes publisearre. Dit stikje mei in wat humoristyske, mar tagelyk ek serieuze eftergrûn set miskien, neist dy ZZP-er, ek guon lêzers oan it tinken. Beeke Beeksma.

4


5


6


Meidielings Mevrouw G. Boosman - van der Leij, is in april 2016 verhuisd naar De Hofwijck, Dirk Zeperweg 210, 8917AZ Leeuwarden ———————————————————————————De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de weken van 24t/m30 april 8t/m14 mei, heeft in Jelsum € 284,15 opgebracht

collectanten en gevers: hartelijk dank! Tineke Wijnsma- de Groot

———————————————————————

Vooraankondiging, zet in de agenda’s !

Kf.”It Partûr’ Op donderdag 11 aug. 2016 wordt de 20e Anne Bouma-Kees Smit kaatspartij gehouden. * Opgave kan t/m vrijdag 5 aug. 20.00 bij * R.v.d.Veen 058-2572588 De prijzen bestaan uit prachtige zuivelpakketten en kransen voor de 1e prijswinnaaars. De comm. 55+ kaatsen *****

7


Europa kinderhulp

Noodoproep: Europa Kinderhulp zoekt nog twintig

vakantiegezinnen Met de zomervakantie in aantocht luidt Europa Kinderhulp de noodklok. Er is een tekort aan vakantiegezinnen voor kansarme kinderen uit Duitsland, Frankrijk, BelgiĂŤ en Nederland. De regio Friesland van Europa Kinderhulp is op zoek naar een twintigtal vakantiegezinnen die deze zomer nog ruimte in hun huis en hart hebben. Voor kinderen die niet gewend zijn aan rust en regelmaat, zoals dat voor onze kinderen heel normaal is. Begrepen worden en dat er naar je geluisterd wordt is voor hen geen vanzelfsprekendheid. Even uit de rauwe, troosteloze werkelijkheid naar een arm om de schouder of een aai over de bol. Een waardevolle vakantie waarin ze onbezorgd kind kunnen zijn en even op adem kunnen komen.

Hiervoor doet Europa Kinderhulp een beroep op u. Geen financiĂŤle bijdrage maar uw aanmelding als vakantiegezin. Aanmelden kan bij Joke de Vries, 058-2573612, 0644016461 of stuur een e-mail naar friesland@europakinderhulp.nl.

8


9


MAAND MENU (afhalen) (Voor 2/3 Personen â‚Ź 19,00)

juni Babi Pangang Kipfilet met tausi saus Tjap Tjoy Gebakken banaan en mini loempia's

10


Belevingsvluchten JSF F-35 maakt eind mei belevingsvluchten voor omwonenden

De F-35 komt volgens de huidige planning in de week van 23 mei voor 3 weken naar Nederland. Het toestel landt op Vliegbasis Leeuwarden. Het nieuwe Nederlandse jachtvliegtuig komt voor de zogenoemde belevingsvluchten in de omgeving van de Vliegbases Leeuwarden en Volkel. De omwonenden van beide locaties willen het geluid van de F-35 vergelijken met dat van de F-16. Minister Hennis nam daarom vorig jaar het initiatief om de F-35 naar Nederland te halen.

Geluid beleven in eigen omgeving

Tijdens de belevingsvlucht vliegen beide toestellen kort na elkaar de aankomst en vertrek routes. Hennis: “Omwonenden kunnen zo kennismaken met het toestel en het geluid ervaren in hun eigen omgeving. Ik hoop dat de belevingsvluchten meer duidelijkheid bieden voordat het toestel definitief naar Nederland komt”. Ter ondersteuning van de geluidsbeleving richt het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) per vliegbasis 5 meetpunten in. Deze meten piekwaarden gemeten op plekken zoals woonkernen en fietspaden. De locaties zijn in overleg met de omwonenden vertegenwoordigers gekozen.

Deelname onderzoek

Voor een zo volledig mogelijk beeld van de geluidservaring kunnen de omwonenden hun ervaringen delen via een korte vragenlijst op het internet. Voor een geslaagd onderzoek is een hoge respons van de omwonenden nodig. Zij die mee willen doen, kunnen zich inschrijven op www.belevingsvluchten.nl . Deelnemers ontvangen een registratiecode die nodig is om toegang te krijgen tot de vragenlijst. Deze kan tot op de dag van de belevingsvlucht worden ingevuld. Het is de bedoeling dat men invult tijdens de verschillende vluchten.

Aanmelden informatieavonden

Daarnaast kunnen omwonenden zich ook aanmelden voor de informatieavonden op www.belevingsvluchten.nl . Hier krijgen de deelnemers uitgebreid uitleg en wordt voorgedaan hoe de vragen te beantwoorden. Dit om te garanderen dat het computersysteem de ervaring goed registreert. Omwonenden wordt geadviseerd om naar deze informatieavonden te komen. Naast de enquête-instructie krijgen ze uitgebreid informatie over het verloop van de belevingsvlucht. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de factoren die van invloed zijn op de verspreiding en beleving van vliegtuiggeluid. In 2019 arriveren de eerste F-35’s op Vliegbasis Leeuwarden, in 2022 op Vliegbasis Volkel. 11


Nije Bazún Lykas alle jierren docht Brassband De Nije Bazún Britsum fan 30 maaie oant 4 juny mei oan de Anjeraksje fan it Prins Bernhard Cultuurfonds. Yn dy wike komme de leden yn Britsum, Koarnjum en Jelsum by jo oan de doar. It moaie is dat de helte fan de opbringst foar de feriening is. De oare helte is foar it Prins Bernhard Cultuurfonds. Dêr kin de feriening foar ynstruminten of aktiviteiten ek wer in berop op dwaan. Jo bydrage is dus goed bestege! Wat nij is, is de online Anjeraksje. As jo nei https:// friesland.anjeractie.nl/club/investeer-in-de-jeugd-van-brassband-denije-bazun geane, kinne jo ek online doneare. Dat kin oant en mei 10 juny. Dus as jo gjin sinten yn de beurs ha of wy binne jo mis rûn, donear dan fia boppesteande link fia Ideal. It kin wêze dat dit de twadde kear is dat jim ús oan de doar treffe. Fan 17 oant 21 maaie hawwe wy ek al rûn foar it Oranjefonds yn Stiens, Britsum, Koarnjum en Jelsum. Ek sy stelden ús yn de gelegenheid om jild te fertsjinjen. En dy kâns woenen we net lizze litte. Want ek fan dy opbringst mochten wy de helte sels hâlde. Jim witte dus dat we drok yn it spier binne! En dat is ek nedich omdat we ús fan 2018 ôf sûnder it subsydzje fan de gemeente rêde moatte. In kommisje is mei de leden drok dwaande om dêr plannen foar te betinken. We komme dêr op dit plak grif op werom. Alfêst tige tank foar jim bydrage!

12


13


Dorpsbelangen WIST U DAT: We een website hebben waar alle nieuwtjes op staan over onze dorpen… De website is: http://jelsumcornjum.nl We ook een nieuw algemeen emailadres hebben… dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl U hier nieuws of ideeën naar kunt mailen…

Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter Ben van der Meer penningmeester, Janna Prosé secretaris, René Hofman algemeen lid Wia van der Meeralgemeen lid Pieter Dijkstraaspirant lid Algemeen emailadres Ver.v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum:

dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl

14


15


Dodenherdenking in Jelsum Gezien de huidige gewelddadige situaties in de wereld, worden we weer gewezen op het feit dat Dodenherdenking zeer belangrijk en waardevol is. De beelden op televisie spreken voor zich. Vele mensen zijn onderweg op zoek naar veiligheid, op zoek naar vrijheid! Vrijheid is niet zo maar een woord, vrijheid moeten we koesteren. Dat ook wij hiervan bewust zijn, bleek ook dit jaar weer uit de grote belangstelling voor deze herdenking. Op een prachtig onderhouden kerkhof was het, in samenwerking met brassband De Nije BazĂşn, een indrukwekkend samenzijn. Het grote aantal jeugdigen geeft vertrouwen dat niet alleen nu, maar ook in de komende jaren het stilstaan bij onze vrijheid belangrijk is. De 2 zelf geschreven gedichten van Marinke en Liese maakten indruk. Vrijheid

Vrijheid is onbetaalbaar, je vindt het in geen winkel. Je kan je mening niet uiten, je kan niet naar buiten. Je moet je aan de regels houden, je staat onder druk. Je hoort schoten, vanaf de boten. Je bent nergens veilig. Je kan nergens naartoe, je wordt moe. Je hebt honger, je kan er niets aan doen, maar Gelukkig is de oorlog ooit voorbij, en je bent er nog. Dan heb je geen honger meer, je kan weer spelen. Je bent blij en haalt al je vrienden erbij. In de oorlog kon dat niet toen had je veel verdriet, Maar nu hoeft dat niet meer het is mooi weer dus wat ga je nu doen? Spelletjes spelen dat weet je zeker, misschien win je wel de beker. Het zou leuk zijn maar het mooiste is spelen op het schoolplein. Liese

16


17


“2” Stilte, diepgang, om adem te winnen, vrede te spreken Twee minuten stilte Voor hen Voor jou Voor mij Opdat we altijd Vrij mogen zijn

Even twee minuten Samen stil staan Tegen oorlog Voor vrede Vrij gaan en vrij staan Vrijheid voortaan Dankzij hen Die ons voor zijn gegaan Een gevecht voor vrijheid En vrede Welke in ons en onze toekomst Voort zal blijven bestaan

Marinke

18


19


Sponsorloop Wij organiseren een sponsorloop om geld in te zamelen voor nieuwe speeltoestellen op het nieuwe schoolplein! Wil jij ons helpen door middel van sponsoren? Neem contact op met: sponsorloopswsbkj@outlook.com

————————————————————————-

examenwerk beeldende vorming tentoongesteld in Fries Museum

Het Fries Museum presenteert van 1 tot en met 19 juni een tentoonstelling van eindexamenwerken beeldende vorming van voortgezet onderwijsleerlingen in Friesland. Alle scholen mochten hun beste examenwerk inzenden. Deze krijgen een mooie plek op de mezzanine van het Fries Museum. De tentoonstelling wordt gemaakt in samenwerking met studenten van de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving van de NHL Hogeschool. Zij verzorgen zowel de tentoonstelling als de catalogus. Door op deze manier een podium te bieden aan leerlingen en samen te werken met studenten wil het Fries Museum samenleving en museum met elkaar verbinden. Woensdagmiddag 1 juni om 14.30 uur opent Kris Callens de tentoonstelling, in het bijzijn van klasgenoten, familie, docenten en andere belangstellenden. Net als vorig jaar besteedt de Leeuwarder Courant aandacht aan dit project. Een aantal examenwerken wordt gefotografeerd en in de krant getoond.

20


21


‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum seizoen 2016 / 2017 

Sneon 8 oktober 2016. Tet Rozendal mei nachtvlinder

 Sneon 29 oktober 2106. Farce Majeure.

 Sneon 3 desimber 2016 Tryater

 Sneon 7 jannewaris 2017. Nijjierssit.

 Sneon 11 maart 2017. Wybe Kaspers.

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf deTryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum.

It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prose

22


23


Us reis nei Iran. Yn 1995 hawwe wy nei Israël west en yn 2009 makken wy in yndrukwekkende reis nei Syrië en Jordanië. Al jierren hie Gerard de winsk om no ris yn Iran te sjen, ik hie de ynteresse yn it lân ek, hie der al boeken oer lêzen...... mar foar in frou wie dit al wat oars as oars en ik twifele dochs wol even . Ofrûne winter, krekt mei pensjoen , tocht ik it moat no wêze, we binne noch sûn en ik sil my ferdjipje wat it foar in frou ynhâldt om nei in Islamitysk lân te reizgjen.

Wy kamen terjochte by Rosetta Reizen, in lyts reisburo mei in lange erfaring mei reizen nei Iran. Fansels kamen de kleanfoarskriften ek oan de oarder: in man mocht allinne gjin koarte broek drage, fierder gjin foarskriften. De frou: lange broeken, vest, trui of jas tot oan de knibbels, lange mouwen, hals bedekke en altyd in doek op de holle dus ek yn de bus en, yn in restaurant. Jim kin jim foarstelle dat ik fan te foaren wol gauris mei dy doeken thús oan it oefenjen west ha. Wy keazen foar de moanne april, noch net te waarm en fan 24 april oant 8 maaie wiene wy te gast yn Iran. De groep bestie út 18 persoanen, allegearre minsken dy't al in soad fiere reizen makke hawwe en it waard in hechte groep, dêr't gjin wanklank west hat.

24


In Nederlânske reisleider gie mei fanôf Schiphol en yn Teheran kaan der in Iraniër by. Dat is ferplicht, spitigernôch prate dizze man, Hamid, min Ingelsk. En dat kamen we hieltyd wer tsjin, de minsken behearskje it Ingelsk hiel matich of net, komt mei fan de haat rjochting Amerika. Op in soad gebouwen seagen wy anti Amerika leuzen. De earste 2 nachten sieten wy yn Teheran yn in hotel neist de Amerikaanse ambassade, dêr't yn 1979 de gijzeling fan it Ambassade personiel wie, dy't 444 dagen duorre hat.

Elk wit noch fan de sjah van Perzië en Farah Diba, in sprookjespear. En dyselde sjah wie yn 1959 te gast op de Wassenaar pleats yn Jelsum. Mar de macht krige de sjah yn de greep en der kaam ûnder oare fanút de studinten en geastliken in grutte wjerstân en de geheime tsjinst de SAVAK , dêr wiene de misken deabenaud foar. It wie wol in tiid dat der in westerske leefstijl wie, want de sjah wie dikke maten mei Amerika en hat op in bepaald stuit de doeken en chaddors ferbean. Der kamen doe in soad toeristen oeral wei nei Iran en foar de infrastruktuer en ûnderwiis hawwe der ûnder de sjah goede ûntwikkelingen west. Yn 1979 naam Khomeini de macht oer en gie Iran fier werom yn de tiid. De oarloch Irak-Iran fan 1980 oant 1986, útlokke troch Saddam Hoessein hat oan beide kanten sa'n miljoen levens koste en Khomeini rôp nei dy oarloch de befolking op om mear bern te krijen, omdat safolle minsken omkommen binne en no is sa'n 70% fan de befolking jonger as 35. En dat is te merken op strjitte, allegear jeugd, hippe jonges en famkes,dy't ondanks de kleanfoarskriften besykje der leuk út te sjen en de lêste 2 jier wurdt it allegear iets lichter. De doeken sitte mear achter op de holle, se brûke in soad make up en opfallend is it oantal frouwen dat in pleisterke op de neus hat , in neuskorreksje dien ha, dit allinne foar de rikeren. Der is in hele rike toplaach dy't foaral yn it noarden wennet by de Kaspische See en dy kin dwaan en litte wat se wolle, want yn de hûs jilde al dy wetten net. De midden en ûnderlaach hat it dreech. 25


Der is in grutte werkloasheid en drugsproblemen ( fanút de buurlannen Pakistan en Afghanistan: opium). Stel jim foar:se meie net nei westerske muzyk harkje, der binne gjin kafé's,gjin terrassen en der is gjin drank. Mar stikem is der fan alles. Thomas Erdbrink ,Nederlânske journalist yn Teherean (ien fan de weinigen út it Westen) en troud mei in Iraanske frou seit: In Iran mag niks,maar kan alles. Maar o wee at de moraal polysje yngrypt en dat gebeurt oeral en altyd , dan bin je de klos. Der wurdt martele, de deastraffen binne ien fan de heechsten yn de wrâld en der hearsket in angstkultuer, samenscholingen mei ek net. In foarbyld: Op in jûn wiene wy yn Isfahan, in prachtige stêd ( de halve wereld in één stad) en besochten in bysûnder brêge, 10 jier lang hie de rivier droech stien (Amerika krige ek hjir de skuld fan )mar no wie der wer wetter en in heel soad minsken sochten hjir op tongersdeitejûn harren fertier. Freeds is harren frije dei en tongersdeitejûn is wat by ús de sneontejûn is. Ynienen hearden wy sjongen ûnder de brêge, it bleken âlde folksferskes te wêzen en der stiene in soad minken by.

26


27


In jonge dy't in bytsje Ingelsk koe fertelde dat se hjir alle jûnen byelkoar kamen, oant de moraalplysje wer opdraaft en de boel útelkoar driuwt . In jûn dêrnei hiene Gerard en ik ek in heel bysûndere erfaring yn deselde stêd Isfahan. Der is dêr in prachtich grut plein, dêr't jûns in hiel soad famyljes sitte te picknicken, se slepe fan alles mei en genietsje dêr, omdat der oars gjin fertier is. De famylje bannen binne heel sterk, se passe heel goed opelkoar. Wy hiene dy dei in frije dei, krekt wat iten en giene op in muorke by dat grutte plein sitten.Sfearpriuwe. Wy sitte dêr wat om ús hinne te sjen en samar hiene wy in stik taart taskikt krigen fan 4 famkes dy't der sieten te picknicken, kompleet mei in Perzisch tapijt, ien koe wat Ingelsk en de oaren stelden fragen yn it Farsi , dy't dat iene famke besocht te fertalen:: How are you, what's your name en where are you from... en se woene allegear mei ús op de foto. Smartphones binne oeral oanwèzich. Mar beperkt internet, gjin You Tube en gjin Facebook. Dyselde jûns krigen wy fan oaren snoepkes, tee, fruchten, dadels oanbean. Foaral skoalbern dy't wy in soad tsjinkamen woene mei ús op de foto. De freonlike minsken, dy't noch net folle toeristen wend binne sil ús lang bybliuwe. De Iraniërs eare harren dichters ek hiel bot, Hafez is de grutte favoryt, want sizze se: Poëzie troost en verblijdt. Wat ek opfallend wie is dat guon fan ús groep en it is Gerard ek oerkommen: der komt in man op je ta ( frouwen komme net op in man ta, meie in man ek gjin hân jaan ) en dy seit flústerjend: Iran is in moai lân, de regering doocht net en rint dan gau troch. 28


29


Fanút Teheran, in stêd dy't fanôf 1979 fan 4 miljoen ynwenners groeid is nei 12 (!) miljoen, allegearre minsken dy't hjir wurk sykje, mei as gefolch dat der altiten file's binne en it ferkear kris kras trochelkoar rydt en in hiel soad op brommers ride,soms samar 4 minsken op ien brommer. Mannen sitte foar yn de bus, frouwen achteryn. Fytsrers binne der hast net. Opfallend wie dat we yn de heksenketel fan ferkear net ien kear in ûngemak sjoen ha en noait sirene's hearden. Yn de 15 dagen dat wy te gast wiene hawwe wy in rûnreis makke trocgh it lân dat mear as 40 x Nl. is en sa'n 80 miljoen ynwenners hat. En wat hawwe wy prachtige dingen sjoen: wat in rike histoarje en wat is der in soad bestean bleaun. Wy moasten lange ôfstannen oerbrugge mei fleantúch en bus, oeren lang troch de woestijn riden, dêr't neat te sjen wie en op ien fan de lêste dagen kamen wy yn in gebiet dêr't grutte nuklaire ynstallaasjes stiene, mei soldaten en kanonnen en dêr't ús Iraanske gids neat oer fertelde..... De allerlêste dei rieden wy Teheran wer yn, wer yn de file en smog en wat seach ek neist mei riden: in man mei in famke foarop de brommer, in frou hielendal yn it swart efterop en sy joech al ridende in baby borst voeding. Iran: Land van poëzie,nachtegalen en rozen. Iran: Een land waar niks mag en alles kan.

Sjoukje Veldman v.d. Leest

30


.

31


Dekema State

Zaterdagmiddag 14 mei deed Dekema State mee aan de landelijke dag van het kasteel. Na een heerlijk warme week viel de temperatuur op deze dag helaas tegen. Daarom hebben we het proef programma verplaatst naar de schuur van Boersma Zathe. Ruim 80 gasten maakten gebruik van de mogelijkheid ouderwetse dingen te komen proeven of uitleg te krijgen over zuur en weck als methoden om voedsel te bewaren. Kolenboer Lieuwe van der Pol uit Sneek kon de aanwezige gasten wel boeien, met zijn verhalen over de vroegere en huidige stook met o.a. “nootjes 4” en zijn mooie oude vrachtwagen. Duo Katmarfolk was weer met hun muziek de hele middag paraat. De rest van mei hadden we het gezellig druk met groepen zoals schoolklassen, ook van onze samenwerkingsschool, ondernemersverenigingen, reünies, e.d. Ook de nieuw ingezetenen van Leeuwarderadeel kwamen op het terrein voor een eenvoudige lunch op uitnodiging van de gemeente. Door de ingebruikname van de schuur van de boerderij en het Bûthús als kantine kunnen we grotere groepen ontvangen tijdens allerlei weersomstandigheden. Veel groepen grijpen die mogelijkheid dus aan om langs te komen, ook met kleine sloepjes vanuit Leeuwarden.

32


Of toeval meespeelt weten we niet, maar dit jaar hebben we al 4 Duitse groepen op het rooster staan, vaak geïntroduceerd door een Nederlandse groep mensen. De Duitstalige en Engelse kijkbegeleider zijn dus nu ook toe aan een herziene uitgave.

De uitzending van het programma Binnenstebuiten van de KRONCRV op 18 mei over de tuin en tuinbaas Wim Hoogendam van Dekema State zal de komende zomer waarschijnlijk ook nog wel gevolgen hebben voor het bezoekersaantal. Maar ook voor mensen uit de buurt blijft het een aanrader om zo af en toe eens door de tuin te wandelen of een bezoekje te brengen aan de state, alleen of met gasten. Kinderen kunnen meedoen aan een verwarmings- speurtocht, welkebrandstof gebruikte je in welke kachel, en welke is het oudst?? Bezoek de kleine expositie “Pieter Dekema 1513-1568, ridder, raadsheer en Turfsteker” , waarin je ook wat komt te weten over turf en tufwinnen; En wanneer je lid wordt van de vereniging Vrienden en Vriendinnen van Dekema State dan kan je het hele jaar gratis naar binnen met een introducee, en krijg je ook nog eens 3 x per jaar een mooie nieuwsbrief met achtergrondinformatie. Voor € 20,-- per jaar ben je al lid. Een picknick bestellen voor een speciale gelegenheid, of een cadeaubon hiervoor kan ook een leuk idee zijn… , een mandje met wat Dekema sapjes of jammetjes als cadeau doet het ook altijd goed. Vraag naar de mogelijkheden!

33


Princessehof Keramiekmuseum Princessehof krijgt positief advies van Raad voor Cultuur ‘Het Princessehof heeft een keramiekcollectie van hoge kwaliteit’,

dat schrijft de Raad voor Cultuur vandaag in het advies Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020. ‘Het aandachtsgebied van het museum is sinds 2013 gericht op Azië en Europa. Het museum heeft gekozen voor een smallere focus om wereldwijde versnippering te voorkomen. De raad is positief over deze inhoudelijke focus. Daarnaast is het museum zich gaan richten op het verbreden van de doelgroep van de keramiekspecialisten naar cultuurliefhebbers. De raad is positief over deze gewijzigde richting en heeft vertrouwen in het succesvol vervolgen van deze koers.’ De raad adviseert de staatssecretaris van Cultuur om Keramiekmuseum Princessehof de komende vier jaar subsidie toe te kennen.

Keramiekmuseum Princessehof, Foto: Hans Jellema

34


Dekema State op televisie Op 26 april, drie dagen na de drukte van de voorjaarsfair, is er een hele dag een filmploeg van KRO-NCRV wezen filmen op Dekema State voor het programma ‘binnenstebuiten’. Op 18 mei was de uitzending en werd met name de tuin ruimschoots onder de aandacht gebracht. In de uitzending vertellen Wim en Jacomine over “hun” plek. Prachtige beelden vanuit ons dorp op de landelijke televisie! Mensen die de uitzending gemist hebben kunnen kijken via “uitzending gemist”, via de website van binnenstebuiten of via onderstaande link. Deze link vertoont alleen het filmpje van Dekema State , dus niet het hele programma.

https://youtu.be/gHWZqAij2m8

35


Túnmanswente Túndiner dinsdag 31 mei 2016 Dinsdag 31 mei 2016 vanaf 17.30 uur kunt u zich weer laten ver-

rassen: een 3-gangen Túndiner voor € 19,95 p.p. bereid door jonge professionals van de Middelbare Hotelschool Friesland College. 31 mei is het thema tomaten! Meer informatie over het menu wordt binnenkort bekend gemaakt via de site www.tunmanswente.nl Informatie en aanmelden: informatie@tunmanswente.nl

Telefonisch mag ook via nummer 058-2572190 Het Túndiner op 31 mei is de laatste van dit seizoen, wij hopen u in het nieuwe seizoen (na de zomervakantie) weer te mogen verwelkomen! Data en thema’s worden t.z.t. bekend

________________________________________________ Producten vandaaganderseten.nl ook in Túnmanswente te koop! Onder de titel “Nieuw bedrijf in de kinderschoenen” heeft u in de vorige Flapút uitgebreid kunnen lezen hoe dorpsgenoten Janna Prosé en

Marian Makelaar hun webwinkel www.vandaaganderseten.nl zijn gestart. De producten die zij via de webwinkel verkopen, zijn nu ook in Túnmanswente te koop!

36


Avond 18 mei “Martenastate vertelt zijn verhalen”. De verhalenavond die op 18 mei gehouden werd in Túnmanswente werd druk bezocht. Volgende keer meer hierover. Nu alvast het verhaal wat dhr. Evert Smilda uit Aalten ons toestuurde en uiteraard voorgelezen werd op deze avond.

De frijstermerke yn Koarnjum. Yn’e Doarpskrante “De Flapút” fan Maaie 2016 stiet te lêzen hoe ’t ik de lêste moannen fan de kriig 1940-1945 yn Jelsum trochbrocht ha.

Hwat hie ik een langstme nei Jelsum doe’t ik hwer thús wie. Yn 1946 wie it safier dat ik mei fakânsje nei Fryslân soe. Mei de fyts fan Utrecht oer Amersfoort en Zwolle nei it âlde plakje, 184 km.

Nei in goeie nacht seach ik oare deis al in eardere freon. Nei hwat hinenwer prate frege hy of’t ik de joun ek mei woe in faem út to sykjen yn Koarnjum, dêr soe in frijstersmerke hâlden wurde. It like my in

goed plan en om sawn ûre jouns wie it byinoar kommen op e Breedyk by Kupers op e krúsing. Der stiene wol acht feinten mei in klopjend hert, hwat soe it wurde? Der wie een keardel by dy’t hwat âlder wie,

hy like de kommandant fan it spul en wie wol in kop greater dan de oaren. “Kom op, wy gean” wiene syn wurden. Yn Koarnjum wie ik net sa thûs mar ik sjuch yn myn bitinken in pastorije mei deunby in gersfjild, in bytsje omheechrinnend as in dyk lâns in wetterkant. Ja hjer, der leine wol acht froulju yn it gers.

37


De kommandant socht daliks steltsjes byinoar, ik moast nêst in famke

fan goed 16 jier lizze, ik hie har noait earder sjoen. Nei ‘t alle koppeltsjes foarme wiene, moasten wy it Koarnjumer bosk yn, de paden lâns. Op elts iepen plakje moast een steltje lizzen gean. As in dragon-

der gong de kommandant de paden lâns en rop: “Net kletse, tútsje”. Ik hie dat noch noait by de hân hawn en der lei ik no mei oarmans dochter. Earlik, hja had my it tútsjen goed leard. Tsjin it twiljocht wie

it de kommandant wol goed. Wy teagen wer werom nei Jelsum en lieten de froulju stil in harren wêzen. Ik freegje my nei sawntich jier ôf der noch pearkes fan oerbleaun binne.

Mei myn tútsjefamke hie ik ôfpraten dat ik har opsykje soe op har fakansjeadres op e Veluwe. Dêr hawwe wy it nog ris foarsichtig oerdien. Wy leinen yn e berm fan in sânpaed mei de skonken oer it

fytspaed. Op it lûd fan in fytsbel hawwe wy ús skonken in bytsje ynlutsen mar ek net mear dan dat. It is mei ús nea hwat wurden. Hja waerd skoaljuffer. Trochdat us skoalle yn Utrecht twa jier troch de poepen yn beslach nommen wie, hie ik in greate achterstân yn e tael. Hja forbettere my yn brieven en dat foel net goed. It kaem letter dochs goed mei my, ik bin leraer wis- en natuurkunde en scheikunde wurden en boaske mei in Frysk famke út Zaandam.

38


Dus:

Froulju dy omhegens kliuwe, keardels wolle dĂŞr ek bliuwe. Ha geduld en ha gjin noed,

Mei de tiid komt alles goed.

Evert Smilda, Aalten, 18 maaie 2016.

39


40


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666

Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de groene container. Op de oneven weken de grijze container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Oud papier: De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op donderdag. 41


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) tel : 0900-8844 Brandweer (niet urgent) tel : 058-2576666 Huisartsen: Dhr. Heuberger : Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht : Dhr. Noordhoek :

058-2571969 058-2571254 058-2573572 058-2573407

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht tel : 0900- 112 7 112 Apotheek Stiens tel : 058- 2572131

Het gebiedsteam Leeuwarderadeel elke wer kdag van 9.00 uur 12.30 uur bereikbaar in de Skalm. Telefonisch is het gebiedsteam van 9.00 uur - 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 058 - 58 53 790. E-mailen kan ook via info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Palet: Thuiszorg en verpleeghuiszorg Skilhiem tel;058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ : tel: 058-2330086 www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) d en n Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert: tel: 88-5180200 Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06-13866454 di. en do. 11-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922 42


Tsjerken Dei

Tiid Foargonger

29 mei 11.00 Ds.M.Hulzebos

Doarp / Bysûnderheden Feesttent Britsum/ m.m.v. de band "Passion for Christ.

5 juni

9.30 Ds.M.Hulzebos

Jelsum

12 juni

9.30 Liturgiegroep

De Hoekstien, Britsum/ Zangdienst.

19 juni

9.30 Ds.M.Hulzebos

NH Britsum / HA

26 juni

9.30 Ds.M.Hulzebos

De Hoekstien, Britsum/

Slotdienst jeugdwerk, m.m.v. de band "Passion for Christ". Passion for Christ is een gospelrockband uit Harkema en omstreken. Via de website kun je ons wat leren kennen, wie we zijn en wat we doen. Verder kun je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, foto’s, video’s bekijken en ook muziek beluisteren.

Www.passionforchrist.nl

43


Ferskiningsdata 2015/2016 N没. 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug Sept Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Red. geark. Ferskining 07-12-15 18-12-15 18-01-16 29-01-16 15-02-16 26-02-16 14-03-16 25-03-16 18-04-16 29-04-16 16-05-16 27-05-16 13-06-16 24-06-16 15-08-16 26-08-16 12-09-16 23-09-16 17-10-16 28-10-16 14-11-16 25-11-16 12-12-16 23-12-16

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite

www.woonfriesland.nl.

Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. we helpen u graag! 44


Kalinder 31 mei

Túndiner (laatste vh seizoen)

11 aug

20ste Anne Bouma-kees Smit kaatspartij

17.30

Túnmanswente

Vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 juni 2016 Dorpsfeest!!!

Daslook/ blêdlok in het Nieuwe bos op Dekema State 45


Redaksje 36ste jiergong nr. 361 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550

till: 2572600

Drukker:

KSB Repro Leeuwarden

E-mailadres:

doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 24-06-2016 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 13-06-2016 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 46


47


Stijlvol (ver) bouwen? Johan Sijtsma Architectenteam. 48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.