Flaput januari 2017 mailen

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum

Foarmoanne

Jannewaris 2017


Mondzorg Stiens 06- 215 929 51 www.mondzorgstiens.nl 2


Fan ‘e redaksje Beste lezers, We blijven het herhalen: ook in het nieuwe jaar zijn we heel blij met kopij, dus blijf insturen. Het afgelopen jaar is dat ook veel gedaan en daar danken we jullie heel hartelijk voor. We maken met elkaar de

dorpskrant. Er gebeurt veel in Jelsum en Koarnjum en dat is voor alle inwoners leuk om te lezen. Zo wordt er regelmatig nieuws over Vriendenkring ingestuurd en ook Dekemastate en Túnmanswente laten vaak weten wat hun activiteiten zijn. En wat dacht u van het nieuwe huiskamertheatertje aan De Wier in Koarnjum? Initiatiefnemer/gastheer Bob heet u van harte welkom op deze nieuwe locatie! Ook het samenwerkingsproject van Dorpsbelangen, De Bining en Túnmanswente, het

ouderenproject Ontmoeten&koken heeft inmiddels een goede start beleefd en in deze Flapút is daar meer over te lezen. Ook de Alde Foto’s ontbreken deze keer niet, Beeke Beeksma komt terug op foto’s die in het oktobernummer ge-

plaatst zijn. Wat kunt u nog meer lezen? Informatie over de nieuwe samenwerkingsschool De Swirrel, de inzamelpunten voor uw kerstboom en vergeet niet naar de Bazar-rommelmarkt te gaan in de Hoekstien op 10 februari, er zijn mooie prijzen te winnen, met als hoofdprijs een fiets!

De redactieleden van De Flapút wensen al onze lezers fijne kerstdagen een heel goed 2017! 3


Kryst en Nijjierswinsken Us winsk foar it nije jier: Sykje it gelok mar net te fier. Gerard en Sjoukje Hele fijne dagen toegewenst, namens het bestuur en alle vrijwilligers van Dekema State. Wim en Jacomine Hoogendam Wensen iedereen gezegende kerstdagen en een héél mooi 2017

Noflike Krystdagen en in sûn, lokkich en tefreden Nijjier. Arnold & Stien

De Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum Cornjum wenst iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

De Feriening foar Doarpsbelangen Jelsum Koarnjum winsket eltsenien noflike krystdagen en in sûn en lokkich nijjier.

4


Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum WIST U DAT: De scholen te koop staan… Doarpsbelang Jelsum- Koarnjum de kerstboomactie weer regelt…

Mede dankzij een donatie van Doarpsbelang informatieborden geplaatst worden van Hinnemastate Jelsum en Wijdeveld in Koarnjum… U zich nog steeds via onze site kunt aanmelden voor de buurtpreventieapp.… We de vragen vanuit de jaarvergadering aan de gemeente hebben voorgelegd… De notulen van de jaarvergadering binnenkort op onze site staan… Dorpsbelang een nieuw logo heeft… In onze dorpen ook een nieuwe vereniging is opgericht… de E.G.B.C…

Maandag 6 november 2017 de jaarvergadering is? Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter Janna Prosé secretaris, Mirjam van Heumen penningmeester René Hofman algemeen lid Wia van der Meer algemeen lid Jaap Keizer algemeen lid Algemeen emailadres Ver.v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl. Website: http://jelsumcornjum.nl

5


6


Ynformaasje frege Ynformaasje oer Willem Lubberts Op 6 novimber wie it 50 jier lyn dat ús heit Willem Lubberts op de leeftyd fan 41 jier ferstoarn is. Ik wie doe 3 jier en ha him einliks dus net kinnen. Graach soe ik mei minsken prate wolle, dy’t my mear oer him fertelle kinne. Us heit hat syn hiele libben wenne op de buorkerij yn Koarnjum (Skeltedyk 6), dy’t yn 1985 ôfbaarnd is. Letter hat Woudstra hjir in nij hûs boud en hat hjir wenne. No wennet fam. vd Bos hjir. Yn de Flapút fan maart 2012 hat in stikje stien oer ús famylje Lubberts. Ik ha wolris heard dat ús heit froeger ek wol stikjes skreaun hat foar it doarpskrantsje fan Jelsum/Koarnjum (de foarrinner fan de Flapút ?). Is d’r ien dy’t dêr noch wat fan wit ? Of miskien sels ien dy’t dizze krantsjes noch hat? Miskien kin ien my noch ferhalen of anekdoates fertelle oer dingen dy’t hy of sy meimakke hat mei him. As ik genôch ynformaasje by elkoar krije kin, wol ik prebearje dit op te skriuwen en in soart fan libbensferhaal oer syn libben te meitsjen. Ek evt. foto’s binne tige wolkom. Herman Lubberts, Menno van Coehoornwei 19, 9055 MD Britsum 058-2575855 /0651230947, email: H.Lubberts@vita-automation.nl

Meidielings Het Nationaal MS Fonds: de landelijke collecteweek in november was ook dit jaar een groot succes! In de gemeente Leeuwarderadeel is een mooi bedrag van € 1509,31 opgehaald. De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS én in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers voor hun bijdrage en alle collectanten en collecte-coördinatoren voor hun inzet. 7


Dekema State De eerste Dekema Lezing in de kerk van Jelsum op 24 november was een groot succes. Na 107 aanmeldingen hebben we geĂŻnteresseerden die nog wilden komen moeten teleurstellen. Alle banken zaten vol, en Prof. Dr Yme Kuiper heeft heel wat wetenswaardigheden aan de

bezoekers meegegeven. We gaan er daarom van uit dat de Vereniging Vrienden en Vriendinnen van Dekema State inderdaad hier een traditie van zullen maken. Houdt u de agenda van volgend jaar in de gaten, want dit krijgt zeker een vervolg.

Heeft u trouwens gezien dat De FlapĂşt ook door journalisten van de

Leeuwarder Courant gelezen wordt? In het stukje van 2 december jl. van gehoord en gezien stond De Flaput vermeld als bron voor de informatie over het bezoekersaantal van Dekema State over 2016. 8


9


10


Dekema State Van half december t/m eind januari zijn wij met winterrust In deze periode lezen wij geen mail en beantwoorden wij de telefoon niet. Vanaf februari zijn wij weer bereikbaar voor het maken van afspraken of voor andere zaken die met Dekema State te maken hebben.

Kerst en Nieuwjaarswens van Dekema State Toegedekt Op wacht in de sneeuw Dekema in handen Na Actieve inzet Op de plaats Rust Mede namens het bestuur van Stichting Dekema State wensen wij jullie fijne feestdagen en een heel mooi 2017

Wim en Jacomine Hoogendam

11


De Swirrel Beste dorpsbewoners, De afgelopen maanden heeft alles een plekje gekregen in onze nieuwe school. En nu genieten we van onze mooie school. Het was bijzonder om te merken dat de kinderen na de grote vakantie zo snel gewend waren. Ondertussen wordt er door het team met veel plezier les gegeven en proberen we naast de dingen die moeten, ook tijd te maken voor leuke activiteiten. Zo gingen de kinderen aan het varen met de klompschippers, hebben we in de haven van Britsum kunnen lopen in grote waterballen, hebben we mee gedaan met het voetbaltoernooi (eerste en tweede prijs!) en gingen we met de kinderen naar een prachtig Sinterklaassprookje. Op maandag 5 december was het nog even afwachten of Sinterklaas onze school zou gaan bezoeken. Kon hij de nieuwe school wel vinden? De naam is immers nieuw. Lukt het varen naar de haven van Britsum wel? Gelukkig is alles goed gekomen en hebben we een gezellige dag gehad met in groep 5/8 ook veel mooi gemaakte surprises en gedichten. Onze school is een samenwerkingsschool. Dit komt omdat onze school is ontstaan uit christelijk en openbaar onderwijs. Wat betekent dit nu in de praktijk op onze school? We willen de kinderen graag leren nieuwsgierig en respectvol naar elkaar te zijn, zich te verwonderen om de wereld om hen heen en bewust te maken van waarom we doen zoals we doen. Onze school heeft er voor gekozen dat alle kinderen levensbeschouwelijke lessen krijgen. Dit betekent dat alle kinderen lessen krijgen die gericht zijn op de diverse geloofsovertuigingen en op lessen vanuit humanistische achtergrond. We hebben als uitgangspunt in onze school dat we zoveel mogelijk willen aanbieden maar dat we niet uitdragen. Minimaal twee keer per week hebben we een levensbeschouwelijke les op ons lesrooster staan. Op onze school hebben we ook een werkgroep Identiteit. In deze werkgroep zitten ouders en leerkrachten. Het doel van deze werkgroep is het bewaken van de balans in ons aanbod voor de levensbeschouwelijke lessen. In november hebben we bijv. aandacht gehad voor het lichtjesfeest (Divali) en hebben we mee gedaan aan

12


13


hetschoenmaatjesproject van Edukans. De kinderen hebben een schoenendoos voor een kindje in een arm land gevuld. Vanzelfsprekend zal in december het kerstfeest uitgebreid aan de orde komen. Dit schooljaar hebben we gekozen het kerstfeest te vieren door samen op school te gaan eten. Wat vinden de kinderen van onze school? Jelmer gr.6: Ik vind het een coole school. Ik heb nu veel meer vrienden. Jurre gr.3: Ik vind het leuk omdat ik nu lekker ver kan fietsen. Liese gr.8: Er wordt rekening gehouden met ons. We hebben zelfs een uitleenwinkeltje in school. Annika gr.7: Ik vind de swirrelkeuken erg leuk. Vera gr.3: Leuk. Ik vind juf ook heel erg lief. Sanne gr.8: Ik vind het continurooster tot 14.00 uur fijn. We zijn veel meer bij alle kinderen betrokken. En we mogen meepraten en meedenken. Eloïse gr.7: Superleuk. Ik wordt niet gepest en voel me veilig. Selena gr.7: Er wordt goed les gegeven. Ik vind alles-in-1 ook erg leuk (werken met thema’s). Leon gr.5: Ik vind de naam van de school en de linten op het naambord erg mooi. En er is genoeg te spelen op het plein. Levi groep 8: Ik vind het goed dat door Vreedzame School de kinderen op school meer bij elkaar betrokken zijn. Wist u dat onze school nu ongeveer 120 leerlingen heeft, werkt met 6 groepen, een peutergroep heeft en in het voorjaar van 2017 ook een BSO groep na schooltijd gaat krijgen?

Het team van samenwerkingsschool De Swirrel wenst u alvast een fijn en gezond 2017 toe!

14


15


Vakantie kiekje

Deze zomer gezien in de Vogezen door een dorpeling!

16


17


Alde Foto’s Yn dit nûmer kom ik werom op de foto dy’t stie yn it oktobernûmer. It giet oer de foto fan foar 1930 mei de twa piipsmokende mannen op it doarpsfeest. Dêrnei meitsje ik dit stikje ôf mei wat nijsgjirrichheden oer it streekje huzen dat te sjen is efter dizze manlju. Fan de man lofts op ‘e foto – Pieter Jacobs Jorna – binne doe de wichtichste datums en berte- en wenplak al neamd. De man rjochts is Haije Franses Bilstra, berne yn 1875 yn Koarnjum en stoarn yn 1963 yn Jelsum. Haije wenne mei syn frou Sijke Visbeek oan de Breedyk yn Jelsum neist it kafee “Het Haantje”. Hy hie dêr in komelkerij en wat skiep. Haije wie de heit fan “Yne’ Tryn”, de frou fan winkelman Yne Porte. Yne hat letter it pân fan syn skoanheit brûkt as tsiispakhûs.

18


Dan gean wy no ris sjen nei de huzen efter de manlju. Om it wat dúdliker te meitsjen ha ik der in foto by set wêr’t gjin feestweinen op stean. Lykas no stienen der doe ek trije huzen op dit streekje. It meast loftse hûs is sa om-ende-by 1936 ôfbrutsen en ferfongen troch it hûs dat no bewenne wurdt troch Matthijs en Nynke Rijpstra-Eilings. It hûs waard, oant se yn ± 1936 nei Ljouwert gienen, bewenne troch Roel (1884 Stiens -1941 Ljouwert) en Hiltje (1909 Jelsum-1961 Ljouwert) Miedema-de Vries. Oft dat yn Ljouwert ek bard is, is net te efterheljen, mar dizze minsken traktearren de bern fan de alderearmsten yn ús doarpen geregeld op in miel iten. Yn it nije hûs op dat plak kaam yn 1938 Ankje van der Velde - Faber (1904 Koarnjum - 2000 Stiens) mei har dochter Dieuwke (*1930 De Haach) te wenjen. Yn de krisisjierren wienen Ankje en Douwe van der Velde (*1901) troud en nei De Haach ferhuze omt dêr noch wurk (by de HTM) te finen wie. Spitigernôch kaam Douwe yn 1938 te ferstjerren en doe kaam Ankje mei dochter Dieuwke wer werom yn Koarnjum. Yn dy tiid stienen dizze huzen yn Koarnjum, de grins tusken Jelsum en Koarnjum lei yn de sleat – no de oprit – súdlik fan dit hûs. Neist dit hûs stiet it stee dat eartiids bewenne waard troch Rients (1874-1965) en Dieuwke (1875-1950) Faber-Feitsma. Faber wie kleanmakker fan berop. Rients Faber syn frou Dieuwke wie in suster fan Reinder Feitsma. Dizze Reinder wie timmerman fan berop en hie yn ‘e mande mei Frans Miedema syn bedriuw op it plak wêr’t Sjabbe Terpstra syn leanbedriuw hân hat. It soe, sjoen de relaasje yn de famylje, kinne dat Reinder it hûs fan Ankje boud hat. Dieuwke stiet har dêr neat mear fan by, mar wol wit se noch te fertellen dat architekt Meek út Ljouwert der mei anneks west hat.

19


Rients en Dieuwke hienen twa dochters; de yn dit stikje al earder neamde Ankje, en Tjitske (1908-1986). Tjitske wie de frou fan Nanne van der Burg (1907-1979). Hoatse de Jong en syn dochter Mentha hawwe hjir ek wenne en nei it ferstjerren fan Dieuwke har man, Johannes Linses van der Burg (19231983) ferhuze Dieuwke fan de pleats op it Koarnjumer Nijlân nei dit hûs. Nei Dieuwke har ferhuzing nei Oentsjerk is Rutger Bonnema hjir kommen te wenjen.

Yn it tredde hûs fan dit rigeltsje wennen Sytze (1875 – 1949) en Berber (1881 - ? ) van der Meer – van der Wal. Sytze en Berber hienen trije bern: Wiegertje , Gerrit en Freerk. Oer dizze Freerk hat alris in stikje yn de Flapút stien. Hy wie yn de jierren tritich putsjeman op Martenastate. Ik bin der net alhiel wis fan, mar neffens my hawwe nei Berber v.d. Meer, earst Nico en Antsje Wildeboer - van der Burg hjir wenne,.en nei harrren wikseling op ‘e pleats, kamen Nanne en Tjitske van der Burg – Faber hjir. Sa fanôf om-ende-by 1980 is it hûs in tal jierren bewenne west troch Willem en Baukje van der Burg – Kalsbeek en no wennet de famylje van der Leij – Drenth.op dit adres. Sa’t jimme op ‘e foto sjen kinne is der yn de rin fan de jierren nochal wat feroare oan it oansicht fan de huzen; de sleat en de moaie brechjes binne der net mear. Graach hear ik jimme oanfollings of op – en oanmerkingen. Beeke Beeksma

20


21


Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum

Het nieuwe jaar in!

Kerstboom er uit!

Uw kerstboom mag u brengen naar de volgende inzamelpunten:

Koarnjum: 1 verzamelplek: 1: Parkeerplaats tussen Bining en school, aan de kant van de school. Jelsum: 3 verzamelplekken: 1: Grasveld Op ‘e Terp aan de kant van de parkeerplaatsen 2: Finsterbuorren tegenover het wandelpad naar Dekemastate, dus aan de kant van het weiland 3: Begin Tjessingawei, als je van de Brédyk afkomt. We zetten bordjes neer op de exacte plek. Uw kerstboom moet daar liggen voor zaterdag 7 januari 2017, maar liever ook niet veel eerder zodat overlast of diefstal voorkomen wordt. Omrin komt ze ophalen. Breng uw kerstboom en verdien geld! Het inzamelen van kerstbomen levert Dorpsbelangen Jelsum/ Koarnjum geld op. Heeft u een goed idee waar geld voor nodig is en waar de inwoners van Jelsum/ Koarnjum blij van worden, laat het ons weten. Vragen of opmerkingen? Wia van der Meer – bestuurslid Dorpsbelangen 058-2575903 of wia_numan@yahoo.com

Denkt u er aan dat uw boom niet op de weg ligt?

Nepperts niet gewenst 22


Wy winskje jimme allegearre in fleurich en sûn 2017 ta. Doarpshûs De Bining

In goed en sûn nijjier tawinske en wy sjogge jimme graach ris lânskommen by Primera yn Dokkum. Pieter Sipke en Etje Jansma Folle lok en seine foar it jier 2017 oan alle minsken yn ús doarpen, Goffe en Ytsje Hoekstra-de Vries

23


Bazar – Rommelmarkt vrijdag 10 februari

Vrijdag 10 februari organiseren wij weer de jaarlijkse bazarrommelmarkt t.b.v. de kerk en goede doelen in de Hoekstien te Britsum. Met o.a. antiek, curiosa, 2e hands goederen, kleding, 'diggelguod', boeken, verloting en natuurlijk is er draaiend rad met vele leuke prijzen. Ook zijn er heerlijke zelfgebakken appeltaarten, kruidkoek en cakes! U kunt er gezellig een kopje koffie of thee drinken en er zijn weer patat, kroketten en frikandellen... Zet de datum alvast in de agenda, want het is zeker weer de moeite waard om even te komen snuffelen en/of iets lekkers te nuttigen en te kopen. In de loop van januari komen we weer bij u langs met de welbekende lucifersloten. Er zijn mooie prijzen te winnen, met als hoofdprijs een fiets! Hebt u bruikbare spullen voor de bazar (geen bankstellen en tv's), dan kunt u deze woensdag 8 februari na 16.00 uur brengen in De Hoekstien. Info: Sjoukje Boorsma, tel. (058)2572441. Graag tot ziens op onze gezellige bazar-rommelmarkt.

Alles moet weg! 24


.

25


Vriendenkring

1860 ----------------- 2016

Desimber 2016, it ein fan it jier, mar foar ús it begjin fan in moai seizoen. Wy ha twa prachtige jûnen hân, wer’t de jeugd, jongeren én 'âldere jongeren' út ús doarpen twa moaie foarstellingen opfiert hawwe. Dizze jûnen wienen der wer in soad doarpsgenoaten om nei de talinten te sjen, mar ek pakes, beppes, omkes en tantes en freonen út de omkriten wienen fan de partij. Wy binne tige GRUTSK op ús jonge spilers en hoopje dat se kommend jier allegear wer mei dwaan sille! Wy binne ek grutsk op alle frijwilligers dy’t it mei ús mooglik meitsje om de toanieljûnen ta in sukses te bringen. De schmink en it kapwurk wurde bygelyks troch professionals dien dy’t de moaiste kreaasjes meitsje. Sy steane alle jûnen foar de spilers klear mei kwasten en hierlak en dogge dit frijwillich. Tige tank hjirfoar! Ek foar it lûd en ljocht binne der in oantal mannen dy’t altyd foar ús klear stean. It moaie hjir oan is dat de jonge generaasje de âldere generaasje oan it opfolgjen is. Wiene earst Theun en Wiebren de baas oer de knoppen, op dit stuit sitte Kevin en Hendrik meastal op dat plak! Dus net alinne yn it spyljen, mar ek efter de skermen is de jeugd oanwezich. Yn maart hoopje wy wer gebrûk meitsje te kinnen fan ús frijwilligers as we it stik “nachtwurk bij deityd”, regissearre troch Brecht Wassenaar, opfiere. Foar no wolle wy eltsenien Noflike krystdagen en in sûn en kultureel 2017 tawinskje!

Titus

26

-

Theun

-

Louis

-

Richt

-

Lieuwkje


27


Nieuws van Túnmanswente Dinsdag 17 januari 2017 Túndiner Om 17.30 staat er een (alcoholvrij) aperitiefje voor u klaar! Bereid en geserveerd door jonge professionals (keuken en bediening niveau 3). U kunt mede de studenten beoordelen

op hun prestatie! Graag vooraf reserveren via: informatie@tunmanswente.nl of 058-2572190 Dit zijn de data voor het komende seizoen. We beginnen net als vorige jaren om 17.30 uur. 7 februari 2017, extra diner i.v.m. Valentijnsdag dinsdag 14 februari, 7 maart, 4 april en het laatste túndiner is op 6 juni 2017.

Project voor ouderen kent een vliegende start Meer dan 35 ouderen kwamen maandag 12 december bij de start van het ou-

derenproject voor de (oud) inwoners van Jelsum en Koarnjum. Túnmanswente was bijna te klein om alle gasten te ontvangen. Hoe kan de start zo succesvol zijn? Vooral dankzij de inzet van de vrijwilligers uit de beide dorpen. Vrijwel alle ouderen zijn bezocht en hebben een gesprek gevoerd met Ben, Corrie, Wietske, Aukje of Yvon. Zij werden daarbij ondersteund door 4 studenten van Stenden Hogeschool. Voor hen was het een project en ze waren enthousiast! We eten met z’n allen, voorafgegaan door een activiteit. De activiteit start om 15.00 uur (meestal in De Bining) en we eten in Túnmanswente vanaf 17.00 uur.

28


We hebben al een scala aan activiteiten op de rol staan. In de zomervakantie houden we een korte pauze en in september starten we weer. Ook de activiteiten en de maaltijden krijgen ondersteuning van vrijwilligers. We starten in het nieuwe jaar op 10 januari, er hebben zich al weer 33 gasten aangemeld! Vanaf 24 januari worden koks van het Friesland College ingezet om te ondersteunen bij het bereiden van de maaltijd. Nog een paar belangrijke zaken: Wilt u zich alsnog aanmelden als deelnemer, neem contact op met één van onderstaande vrijwilligers:

Aukje Keestra: 2572012 / Corrie en Ben van der Meer: 2572550 Yvon Wolfslag: 2153671 / Wietske Postema: 2572534 Wilt u zich alsnog aanmelden als vrijwilliger of heeft u een leuk idee voor een activiteit, ook dan kunt u contact met één van de vrijwilligers opnemen. De bijdrage per keer is €5,00. Dit is inclusief koffie of thee.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Iepen Mienskipsfûns van de provincie

Fryslân, het VSB fonds en het Oranje Fonds.

29


Data Ouderenproject Ontmoeten & Koken Aanvang 15.00 uur: activiteit in De Bining Gezamenlijk eten: 17.00 uur Túnmanswente Invulling van sommige activiteiten komt later Dinsdag 10 januari 2017 Activiteit: spelletjes (o.a. biljarten, kaarten) / handwerken Dinsdag 24 januari 2017 Activiteit: film Jelsum / Koarnjum Dinsdag 7 februari 2017 Activiteit: spelletjes (o.a. biljarten, kaarten) / handwerken eten in samenwerking met Túndiner Dinsdag 28 februari 2017 Activiteit: wordt nog ingepland Dinsdag 14 maart 2017 Activiteit: spelletjes (biljarten, kaarten) / handwerken Dinsdag 28 maart 2017 Activiteit: wordt nog ingepland Dinsdag 11 april 2017 Activiteit: paasstukjes maken / spelletjes (o.a. biljarten, kaarten) Een week later, 18 april 2017 (een week later is het meivakantie) Activiteit: wordt nog ingepland Na de meivakantie gaan we uiteraard verder, deze data worden nog bekend gemaakt.

Oproep: het ouderenproject kan nog wel wat spelletjes gebruiken. Mochten er inwoners zijn die af willen van hun spellen of deze willen doneren, neem contact op met één van de vrijwilligers.

30


31


32


Pubquiz Op verzoek van de deelnemers aan de pubquiz die door de studenten van Stenden was georganiseerd voor de startbijeenkomst van het ouderenproject, zijn hier de goede antwoorden op de vragen: Pubquiz Friesland

1. Deze prachtige state werd jarenlang bewoond door de familie Martena. Welke andere twee adellijke families bewoonden de Martenastate? Van Burmania en Vegelin van Claerbergen.

2. In welke stad of in welk dorp is deze foto genomen? Sneek 3. Wat zijn de clubkleuren van de plaatselijke voetbalclub DTD? Geel en groen 4. Wat is een Weduwe Joustra en waar komt dit vandaan? Berenburg uit Sneek

5. Tussen 1955 en 1964 werden bij de Nederlandse Scooterfabriek te Dokkum scooters gemaakt van een historisch doch inmiddels ietwat in de vergetelheid geraakt Nederlands merk. Hoe luidde die merknaam? Bitri (BI-TRIumpf) 6. In welke plaats wordt jaarlijks het evenement De Friese Ballonfeesten gehouden? Joure Pubquiz Nederland 7. Hoe heet dit typetje van Andre van Duin? De volledige naam. Flip Fluitketel.

33


8. Hoe noemt men deze snoepjes? Kaneelkussentjes 9. Het televisieprogramma “……”

was een televisieprogramma van het duo Van Kooten en De Bie. Het wordt over het algemeen als hun creatieve hoogtepunt beschouwd. Het programma werd van 1988 tot 1993 op zondagavond uitgezonden door de VPRO. Van Kooten en De Bie bespraken hierin de actualiteiten, meestal met sketches met hun typetjes. Hoe heette dit programma? Keek op de week 10. In welk jaar is koningin Beatrix geboren? 31 januari 1938 11. Naast zijn fantastische gevoel voor humor, stond Toon Hermans ook bekend om zijn liedjes. In een van zijn liedjes zingt hij over rode rozen. Over hoeveel rode rozen heeft Toon Hermans het? 24 rode rozen

12. Van wie is de beroemde uitspraak: ‘Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd’. Johan Cruijff

13. In welk jaar werd Nederland Europees kampioen en tegen wie speelde ze? 1988 Sovjet-Unie

34


Pubquiz Wie ben ik? 14. Ik draag een hoed en een bril. Ik heb een grote zwarte snor. Ik heb een

grote stofjas met misschien wel een paar gaten erin. En ik draag zwart gebreide handschoenen met halve vingers. Doris/Tom Manders 15. Ik ben een échte Friezin! De hele wereld kent mij. Ik speel bijvoorbeeld in films en reclames. Maar men kent mij vooral van de catwalk. Doutzen Kroes 16. Ik maakte mijn debuut als voetballer op 10 maart 1946 in de wedstrijd tegen Luxemburg die eindigde in 2 – 6. Ik scoorde 4 van de 6 doelpunten. Ik was in het Nederlands elftal samen met Abe Lenstra en Kees Rijvers onderdeel van het Gouden binnentrio. Ik ben tot 1998 recordhouder geweest met 35 doelpunten in 38 wedstrijden voor het Nederlands elftal. Faas Wilkes 17. Ook ik ben een échte Fries! De beer van Lemmer. Ik ben een blonde man en ben zes keer Europees kampioen geweest in mijn sport. Rintje Ritsma

Túnmanswente wenst u sfeervolle Kerstdagen en een goed 2017

35


Concerts & More @ De Wier Het nieuwe huiskamertheatertje op de terp in Koarnjum biedt in het seizoen 2017 weer een grote verscheidenheid en variatie in muziek en lezingen onder de noemer ‘Concerts & More @ De Wier’. Initiatiefnemer/gastheer Bob heet u van harte welkom op deze nieuwe locatie! De afgelopen weken is (en wordt er nog steeds) hard gewerkt aan het realiseren van een nieuw huiskamertheatertje in Koarnjum aan De Wier 5, een prachtige locatie! In navolging van een succesvolle reeks concerten en lezingen in Ferwert heb ik voor op deze locatie een nieuw en gevarieerd programma samengesteld voor in 2017. Er werd echter al een soort van try out gehouden op 17 december jl. met klassiek gitarist Jan Bartlema uit Drachten. Dit was een besloten concert voor genodigden.

Op vrijdagavond 6 januari 2017 zal Eric Ennema met zijn band DRIFT in het theatertje het officiële startsein geven. Burgemeester Boertjens van de gemeente Leeuwarderadeel zal als genodigde de opening verrichten op deze bijzondere avond. Er is een interessante programmering samengesteld, enkele namen zijn: Andries Kobus en Jan van Erp, de Mûntsen fan’e Jagtlust (met o.a. Jaap Hijma), Inez Timmer met haar nieuwe programma ‘Mademoiselle Chanel’, gitarist Eddie Mulder, Robert Jan Stips van de NITS, IDEA (sings Bee Gees), Grytz & Grize en de Friese troubadour Gurbe Douwstra. Naast deze concerten worden er ook lezingen gehouden op deze historische terp. Bearn Bilker (burgemeester Kollumerland), Syds Wiersma (poëzie), de stichting SMAMF (luchtoorlog boven Friesland in WO II) en Daan Oude Elferink (urban fotograaf) zijn daarvoor uitgenodigd.

36


37


Het volledige programma is al te zien op http://www.pinupsanddowns.com/ concertsandmore/ Daar vindt u ook alle tot op dit moment bekende data! Het theatertje biedt plaats aan een dertigtal bezoekers. De sfeer is intiem, zowel voor het publiek als voor de uitvoerenden. Velen van u hebben daar al mee kennis gemaakt ‌ Er is voldoende parkeergelegenheid naast de fraaie kerk op de terp. Van te voren aanmelden is wel noodzakelijk, dat kan op telefoonnummer 06-54763154 of via de mail bobdeboer@pinupsanddowns.com. Een ieder is van harte welkom, tot ziens op deze nieuwe locatie @ De Wier in Koarnjum! Bob de Boer

Muziek en Dans met Anne Even voorstellen: Ik ben Anne uit Cornjum en ik heb 7 jaar in een groep gespeeld in de jaren 70. Ik speel nu weer en doe dit als hobby. Ik ben in de 70, maar ben zelfs nog op dansles bij Omar Smids. Voor deze dansschool maak ik dansmuziek, zelfs op cd Ik zou het erg leuk vinden bij jullie na een toneelstuk te spelen, even een pauze dan een half uur dansmuziek. Ik zie vaak ouderen die naar toneel gaan , ook voor hen nog wat dansmuziek om hen even de beentjes van de vloer te doen. Ik zie bij andere toneelgezelschappen ook vaak dansen na, na de consumpties blijft men vaak nog even hangen. Om van mijn kunsten gebruik te willen maken doe ik dit voor mijn dorp, gratis natuurlijk. Zo ja, kom even langs, dan kan ik wat laten horen en afspreken. Groeten, Anne Oevering, BrĂŠdijk 5, e- mail j.tamminga@online.nl 38


39


Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum Jaarvergadering 07-11-2016 51 personen aanwezig, afmeldingen Dhr. H. Jansma, B & W Leeuwarderadeel, Dhr. J.A.M. Pot (VVD) 1. Opening Auke Rijpstra heet ons voor de eerste keer als voorzitter welkom en wel in het bijzonder onze ereleden Hendrikus Dijkstra en Jaap Keizer, afgevaardigen van de politieke partijen Folkert Dijkstra (FNP) Dhr. W.F. Ekas (GBL) en Dhr. Spijkma (CDA). 2. Mededelingen en ingekomen stukken. Iedereen kan zich aanmelden voor de Whatsapp groep Buurtpreventie. Brief voor een bijdrage voor de presentatiebordjes Hinnemeastate. Voortbestaan Jeu de Boullebaan 3. Notulen van jaarvergadering 2015 Ook dit jaar heeft u het verslag kunnen lezen op onze site www.jelsumcornjum.nl of www.jelsumkoarnjum.nl Het verslag van de vergadering van 2015 wordt tijdens de vergadering niet meer voorgelezen. Helen haar naam zal in de notulen gewijzigd worden in Helen Spoelstra. Verder geen opmerkingen. 3a. Jaarverslag voorgelezen door secretaris Geschreven door Jaap Keizer 23 maart: feestelijke bijeenkomst in de Koarnjumer kerk t.g.v. de afronding van het herstelplan landgoed Martena State. 12 april: Brainstormavond over het wandel-/fietspad Jelsum-Stiens. Veel belangstelling, maar er kon alleen gepraat worden over aanvullingen op de reeds vaststaande plannen, die overigens niet in een eerder stadium met de bevolking, noch met direct belanghebbenden/aanwonenden waren gecommuniceerd! Op de verleende omgevingsvergunning zijn 54 bezwaren binnengekomen, waarover op 7 november een hoorzitting in de Bining wordt (is) gehouden door de Commissie Bezwaarschriften. In oktober is door Gerard Veldman bij de rechtbank Noord-Nederland te Groningen een “voorlopige voorziening” aangevraagd, waarop het werk tot 1 november is stilgelegd. Op de laatste herenbiljart avond in april kwam Omrop Fryslân opnames maken van de 4 gebroeders Rijpstra voor het programma Hea; dit ging gepaard met de gebruikelijk Rijpstra-jolijt…..! Dit voorjaar kreeg een omvangrijke kavelruil in onze dorpen zijn beslag; mede hierdoor gaat er aanmerkelijk minder landbouwverkeer door de bebouwde kom van Jelsum. 13 mei: bezichtiging Vijver Sathe. Deze voor de Friese Veefokkerij welhaast iconische boerderij van de familie Wassenaar heeft na jarenlange leegstand eindelijk een nieuwe nog onbekende eigenaar gevonden.

40


18 mei: verhalen avond over het Koarnjumer bos, het Natuurkampeerterrein en Martena State in de Túnmanswente. De werkgroep “Veilige Route” heeft goed samen kunnen werken met de gemeente om het verkeer van schoolgaande jeugd tussen Koarnjum en Britsum voldoende veilig te laten verlopen In de voormalige kleuterschool It Berneslúske heeft zich een nieuw bedrijf gevestigd: “Vandaag Anders Eten” wat wordt gerund door Janna Prosé en Maria Makelaar. Sinds 1 juli 2015 is er een nieuwe Huisvestingwet. Hierin wordt bepaald dat de voorrangsregeling bij het toewijzen van woningen aan eigen dorpsbewoners, zoals die gold voor onze dorpen niet meer van toepassing mag zijn, omdat er geen sprake is van “ontwrichting van de woningmarkt en van schaarste” in onze dorpen. Er is weer een bouwperceel in Jelsum aan de Hoatse de Jongstrjitte beschikbaar met ruimte voor een 2^1 kap woning. Bouwmogelijkheden in Koarnjum nog niet in de publiciteit (o.a. aan de Giele Anemoanstrjitte). Op 10 en 11 juni hebben de Luchtmachtdagen plaatsgevonden. Deze keer met een met spanning uitgekeken Europese primeur: de komst van de JSF. Er werden een aantal zogenaamde belevingsvluchten uitgevoerd, waarop door belangstellenden middels een enquête kon worden gereageerd. De komst van de JSF leidde zelfs tot een bezoek van de Vaste Kamercommissie van Defensie. Ook bewoners werden op de vliegbasis uitgenodigd om van dichtbij met de JSF kennis te maken. Naar aanleiding van een crash met een NF-5 van een Zwitsers demoteam te Beetgum heeft het bestuur de dorpsgenoten in de oktobereditie van De Flapút uitgenodigd om hun mening te geven over het karakter van de luchtmachtdagen en over nut en noodzaak van deze open dagen. De Sneinsjongers, die jarenlang op Kerstavond door onze dorpen trok heeft na 15 jaar afscheid genomen van dirigente Annigje Dijkstra. Deze zomer is de basisschool “Oan’t Skipperspypke” gesloten. Heel jammer dat de nieuwe samenwerkingsschool voor Britsum, Koarnjum en Jelsum niet in het middelste dorp kon komen! Ook is het verloren gaan van het openbare karakter van de nieuwe school – ondanks dat 2/3e van het totaal aantal leerlingen eerder openbaar onderwijs genoot – verloren gegaan! Zo kon het gebeuren dat in ruim 100 jaar 3 scholen (eigenlijk 4) in onze dorpen zijn verdwenen……. 6 juli: in De Bining werd een meedenkavond door de gemeente georganiseerd over de toekomst van de voormalige schoolgebouwen in Koarnjum. Veel ideeën werden naar voren gebracht: van jongeren- en ouderen huisvesting tot sportschool, van buurtwinkel tot klein theater , enz. We zijn benieuwd met welke ideeën de gemeente terugkomt… Dit jaar is gewerkt aan een nieuwe website en steken we als bestuur in op buurtpreventie. In september werd de naam van Wierd Jorna verbonden aan de speeltuin te Jelsum. Regelmatig stellen nieuwe inwoners zich voor in De Flapút. Zou dit wellicht standaard kunnen worden?

41


4. Financieel jaarverslag door Ben van der Meer Ben legt voor de laatste keer het financiële verslag uit. De kas is gecontroleerd door Johan Sytsma , (Wim Hoogendam was helaas ziek) en ook dit jaar weer akkoord bevonden. De nieuwe kascommissie is Johan Sytsma en Ben Damhuis. 5. Overleg B&W op 26 mei 2016 Glasvezel De gemeente houdt DB Jelsum/Koarnjum op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Actie: gemeente Bijenroute De gemeente informeert DB Jelsum/Koarnjum over het gemeentelijk beleid: welke bermen worden wel/niet gemaaid? DB Jelsum/Koarnjum informeert vervolgens het dorp hierover. Actie: gemeente en dorp. Fijnstof, wethouder Visser stelt vraag bij COVM Er is een werkgroep ingesteld. De gemeente houdt DB Jelsum/Koarnjum op de hoogte. Actie: gemeente Toekomst Skipperspypke en Berneslúske De gemeenteraad heeft recent de notitie gemeentelijke gebouwen vastgesteld. De volgende stap is het maken van een scan per gebouw. De gemeente zal een gesprek inplannen met DB Jelsum/Koarnjum, zodat de bestuursleden hun visie kunnen geven op de leegkomende schoolgebouwen. Actie: gemeente Parkeerprobleem Op ‘e Terp De gemeente zet dit parkeerprobleem op de agenda van de volgende verkeerscommissie. Actie: gemeente Toekomst Skipperspypke en Berneslúske De gemeenteraad heeft recent de notitie gemeentelijke gebouwen vastgesteld. De volgende stap is het maken van een scan per gebouw. De gemeente zal een gesprek inplannen met DB Jelsum/Koarnjum, zodat de bestuursleden hun visie kunnen geven op de leegkomende schoolgebouwen. Actie: gemeente Parkeerprobleem Op ‘e Terp De gemeente zet dit parkeerprobleem op de agenda van de volgende verkeerscommissie. Actie: gemeente Nieuwe locatie speeltoestellen Het dorp is eigenaar van de speeltoestellen op het schoolplein bij het Skipperspypke. DB Jelsum/Koarnjum wil graag een informatiebijeenkomst organiseren om te weten komen welke wensen het dorp heeft t.a.v. de nieuwe locatie van de speeltoestellen. Daarna gaat DB Jelsum/Koarnjum een voorstel voor een nieuwe locatie indienen bij de gemeente. Van tevoren wil DB Jelsum/Koarnjum graag overleg met de gemeente over mogelijkheden en onmogelijkheden. De gemeente zal de contactgegevens doorgeven van ambtenaar Gerrit de Vries. Actie: gemeente en dorp. Rondvraag DB Jelsum/Koarnjum meldt dat er plannen zijn om zonnepanelen te plaatsen op het perceel naast De Bining. DB Jelsum/Koarnjum dient een plan in bij de gemeente. Acties: DB Jelsum/Koarnjum.

42


6. Aanpassing statuten Dorpsbelang Jelsum Koarnjum Het bestuur stelt voor om de naam van onze vereniging te veranderen in Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum..Iedereen gaat akkoord. Het bestuur kan nu de wijziging in de statuten doorvoeren via de notaris. 7. Presentatie logo Dorpsbelang Jelsum Koarnjum Pieter heeft een mooi logo ontworpen voor Dorpsbelang Jelsum Koarnjum. Te gebruiken in verschillende kleuren afhankelijk hoe de situatie zich voordoet. 8. De Swirrel/veilige route Op het moment dat definitief bekend werd dat de samenwerkingschool in Britsum gevestigd zou worden heeft Wia de werkgroep veilige route opgericht. Ze heeft in samenwerking met ouders, Veilig Verkeer Nederland en de Gemeente Leeuwarderadeel zich ingezet zodat de kinderen op een veilige manier van en naar school komen. Door middel van Julia paaltjes, strepen op de weg, Skoalle op de weg is nu heel goed te zien dat er een school staat. De heg is verwijderd voor de school. De auto’s mogen niet meer geparkeerd worden voor de school en op de Joussenwei staan mooie, door kinderen ontworpen borden, door dorpsbelang Britsum en Jelsum-Koarnjum gesponsord. Er vind nog een evaluatie plaats en daarna draagt Wia haar taak over aan de school. 9. Schoolgebouw oan’t Skipperspypke Carex heeft tot de gebouwen verkocht worden het beheer over de scholen. Op dit moment zijn er 3 bewoners in de school. Binnenkort komen de scholen op Funda te staan. Dorpsbelang Jelsum Koarnjum is een voorstander voor het maken van appartementen en studio’s voor startende dorpsbewoners. Gerard Veldman vraagt of er een reactie geweest is van de Gemeente na de bijeenkomst waar de bewoners, een inbreng konden doen voor een nieuwe bestemming van de scholen, nee geen reactie. Albert Sinnema vraagt of DB nog een stem daarin heeft, dat is niet het geval. Het is nog niet duidelijk of het bestemmingsplan al gewijzigd is van de locatie. Volgens Johan Sytsma lopen we achter de feiten aan, zodra de scholen op Funda te koop worden aangeboden. Er liggen al plannen klaar. Douwe vraag over school in Jelsum of DB daar invloed op heeft. Heeft DB niet. 10. Vliegbasis/COVM Gerard Veldman en Auke Rijpstra zijn bij een bijeenkomst geweest van de vliegbasis aangaande de crash in Bitgum. Dhr. Ed de Bruin heeft op een heldere manier uitgelegd over de gang van zaken aangaande de veiligheidsvoorzieningen. De oorzaak van de crash voor de opendagen is nog niet bekend. Via een enquête heeft DB de dorpsgenoten hun mening gevraagd over de te houden opendagen van de vliegbasis. Hier is tot nog toe niet veel respons op geweest. De meningen waren ook niet altijd negatief. Gevraagd wordt toch zoveel mogelijk de enquête in te vullen, zodat Gerard Veldman ook iets in handen heeft. Er treed een zekere mate van berusting op bij de bewoners aangaande de vliegbasis.

43


Bij extra overlast van het vliegverkeer zal er meer door de bewoners “geklaagd” moeten worden bij de vliegbasis. In Marsum is bij de bewoners ook geïnventariseerd en ook daar is geen duidelijke meerderheid tegen de open dagen van de vliegbasis. Er zal waarschijnlijk pas in 2021 weer opendagen van de vliegbasis in Leeuwarden zijn. Gerard verteld nog het een en ander over het permenant geluidsmeetnet, wat een ingewikkelde materie is. Ook is er een werkgroep opgericht, die zich bezig houd met de uitstoot van de vliegbasis. O.a. Foekje Kalsbeek zit in deze werkgroep. Er wordt ook onderzoek gedaan naar het aantal gevallen van kanker . Er komt een M.E.R (milieueffectrapportage) in Leeuwarden. In samenwerking met de GGD wordt er een onderzoek gestart. 11. Duurzaam JK De werkgroep, bestaande uit Rutger Bijlsma, Jentsje Faber, Auke Rijpstra en Albert Sinnema, houden zich bezig met duurzaam energie in onze dorpen. Gedacht wordt aan een zonneweide naast DTD. Gerard Veldman vraagt over de vorig jaar gehouden enquête. 50 % heeft gereageerd en was positief. 12. Speeltuin Koarnjum Wia heeft samen met Sjoukje een avond georganiseerd in de Bining om te inventariseren over door wie de speeltoestellen van het droomplein. Door het verdwijnen van de school kunnen de speeltoestellen niet meer op de huidige locatie blijven staan. De gemeente laat het aan ons over om hier over na te denken. Samen met Jantine en nog 6 anderen is Wia een nieuwe werkgroep gestart. De volgende punten zijn aanbod gekomen: – waar moeten de speeltoestellen opnieuw geplaatst worden – wie houdt het klein onderhoud bij – kosten moeten geïnventariseerd worden – met de uitkomst, plannen terug naar de gemeente Wie eventueel een bijdrage wil leveren met het verplaatsen van de speeltoestellen, die mag zich melden bij Wia. 13. Doarpspreventieapp. Er is een doarpspreventieapp geïntroduceerd. Via de site kan men zich aanmelden. Wia vraagt nog even aandacht voor de witte voetjes actie. Dorpsagent Niels start binnenkort de witte voetjes actie weer. Er wordt bij woningen aan de deur gevoelt of deze op slot zitten of dat er op een andere manier makkelijk bij iemand in huis gekomen kan worden. Mocht dit onvoldoende zijn dan worden er witte voetjes uitgedeeld. Men kan zich aanmelden om dorpsagent Niels te helpen met deze actie. 14. Bestuurswisseling Pieter Dijkstra en Ben van der Meer treden af. Ze worden bedankt voor hun inzet met een bos bloemen en voor Pieter een cadeaubon en voor Ben een bakpakket.

44


Mirjam van Heumen neemt de taak van penningmeester van Ben over. Oudbestuurslid van DB Jaap Keizer gaat ons ook versterken als nieuw bestuurslid. 15. Rondvraag Volgend jaar graag tijdens de vergadering een microfoon, omdat het door een aantal moeilijk te volgen is. Isolde: Graag een spiegel in de bocht bij de kerk. Slecht zicht en het gaat vaak net goed, maar soms ook net niet. Wia raadt aan om eerst zelf bij de gemeente te vragen. Mocht dit op niets uitlopen, zal het bestuur van DB zien wat we kunnen doen. Douwe: Met de vele regenbuien ontstaan er grote plassen op de Joussenwei. Wia neemt dit mee bij het evaluatie gesprek met de gemeente. Via kleinleed kunnen zulke zaken ook bij de gemeente gemeld worden. Hans: Parkeerprobleem Jelsum/Aldlansdyk. DB komt er ook geen stap verder mee. Bij overtredingen of problemen zelf de politie maar bellen. Speeltuin Jelsum moet nog een origineel bordje krijgen. Ben gaat hiervoor zorgen. Ook moet er een betere wegwijzer naar de sportvelden komen.: Actie DB. EnquĂŞte vlegtuigen langs deuren: DB is hier niet een voorstander van. Ben: Website is voor het dorp en moet door het dorp gebruikt worden. Via het contactfomulier kan er informatie doorgegeven worden. We zouden nog op de Jeu de Boulle baan terugkomen. Maar niemand is bereid zich hiervoor in te zetten. Pauze Presentatie Pieter van der Werff: Ontmoeten & Koken voor elkaar Ouderen blijven langer zelfstandig wonen, maar de dorpen kennen geen speciale voorzieningen voor deze ouderen. Het project richt zich ook op inwoners die vereenzamen, werkzoekend zijn of ondersteuning nodig hebben. TĂşnmanswente gaat samen met De Bining en Dorpsbelang onderzoeken of zij wekelijks een activiteit aan de doelgroep kunnen aanbieden. De activiteit kan worden afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. In samenwerking met studenten van de Middelbare Hotelschool van het Friesland College kan de doelgroep hieraan een bijdrage leveren. Vrijwilligers zullen hierbij worden ingeschakeld. Studenten van het Friesland College en Nordwin College gaan een plan opstellen m.b.t. de realisatie van het project. Volgende jaarvergadering 6 november 2017

45


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) Brandweer (niet urgent)

0900-8844 058-2576666

Huisartsen: Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht : Dhr. Noordhoek :

058-2571969 058-2571254 058-2573572 058-2573407

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht Apotheek Stiens

0900- 112 7 112 058- 2572131

Het gebiedsteam Leeuwarderadeel elke wer kdag van 9.00 uur 12.30 uur bereikbaar in de Skalm. Telefonisch is het gebiedsteam van 9.00 uur - 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 058 - 58 53 790. E-mailen kan ook via info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Palet: Thuiszorg en ver pleeghuiszor g Skilhiem, tel: 058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ , tel: 058-2330086 www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) 24 uur Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert: tel: 88-5180200 Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06-13866454 di. en do. 11-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: Joh. van der Galiën, Groningerstraatweg 214 D, 8921 TX Leeuwarden, til. 058-2667722

46


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd, op de even weken de groene container, op de oneven weken de grijze container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur

Oud papier: De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op donderdag.

47


Ferskiningsdata 2016/2017 Nรป.

Moanne

Kopij uterlik

Ferskining

367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378

Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

12-12-16 16-01-17 13-02-17 13-03-17 17-04-17 15-05-17 12-06-17 14-08-17 11-09-17 16-10-17 13-11-17 11-12-17

23-12-16 27-01-17 24-02-17 24-03-17 28-04-17 26-05-17 23-06-17 25-08-17 22-09-17 27-10-17 24-11-17 22-12-17

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite

www.woonfriesland.nl.

Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag!

48


Tsjerken Dei Tiid 31 dec. 19.30 1 jan. 10.30/ 11.00 8 jan. 9.30 15 jan. 22 jan. 29 jan.

Foargonger Ds.M.Hulzebos Ds.M.Hulzebos Ds.C.Nijkamp

9.30 Ds.M.Hulzebos 9.30 Ds.M.Hulzebos 9.30 Drs.J.L.de Haan

Doarp / Bysûnderheden Jelsum / Oudejaarsdienst. Nieuwjaarswensen / koffie Koarnjum. Jelsum. De Hoekstien, Britsum / HA Koarnjum. Jelsum.

Kalinder 6 jan. Theater De Wier Eric Ennema met zijn band Let op! DRIFT, Reserveren rock ‘n roll

Theater De Wier

7 jan. De Bining

De Bining

Nijjiersbesite

20:30u, deur open 20:00u

15:00u, deur open 14:30u

8 jan.

Theater De Wier Andries Kobus Theater Let op! en Jan van Erp, De Wier Reserveren zang en piano

10 jan.

De Bining / Túnmanswente

Ontmoeten &Koken spelletjes/ handwerken

De Bining / 15.00 uur Túnmans- De Bining/ wente 17.00 Túnmanswente

17 jan.

Túnmanswente

Túndiner

Túnmanswente

24 jan.

De Bining / Túnmanswente

Ontmoeten &Koken Film Koarnjum— Jelsum

De Bining / 15.00 uurTúnmans- De Bining/ wente 17.00 Túnmanswente

17.30 uur

49


Redaksje 37ste jiergong nr. 367 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, G.Heeres112@upcmail.nl

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550 till: 2572600

Drukker:

KSB Repro Leeuwarden

E-mailadres:

doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Ibannummer.: NL98INGB0004348900 Fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 27-01- 2017 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 16-01- 2017 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 50


51


52


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.