Flapút maart 2013

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Foarjiersmoanne

maart 2012


2


Fan ‘e redaksje En weer ligt er een best gevulde Flapút voor uw neus. We hebben een oude rubriek, het ‘Praatsje mei’ , weer van stal gehaald. Na alle drukte rond de overstap van de ‘analoge’ Flapút naar digitaal, is er langzamerhand wat meer tijd ontstaan om meer met dit soort dingen bezig te gaan. Dit keer praten we met de kosters van Jelsum. Verder uiteraard het verenigingsnieuws, zoals de ijsclub, it nut e.d., nieuws van Dekema State en de Túnmanswente en we kregen kopij van het Fries Museum en het Princessehof wat wij u niet wilden onthouden. Uiteraard is ook een recept van Pieter Licht weer van de partij, dit keer een bijzondere cake. De aanvragen voor het digitaal ontvangen van de Flapút per mail stromen binnen, de laatste aanvraag was van de leeuwarder courant! De Flapút zou nu zelfs door oud inwoners in het buitenland gelezen kunnen worden, onze horizon wordt groter. Veel leesplezier!

3


Nijs Fan ‘e Ysclub Meiinoar Ien Hoera, hoera, er lag geweldig schaatsbaar ijs. Wat hebben we weer kunnen genieten van dit winterse spektakel. Op de ijsbaan was het weer een gezellige drukte van belang. Er werd volop geoefend, vele rondjes langs het nieuwe en fraaie onderkomen van de ijsclub werden gemaakt, ondersteund door ritmische muziek vanuit de geluidsboxen. Jammer dat de vorstperiode van korte duur was, anders zouden er zeker in onze regio best wat toertochten zijn gehouden. U weet vast, dat toertochten, waarvan er bij gunstig weer honderden worden verreden, niet meer zijn weg te denken uit de schaatssport. Maar het rijden daarvan was niet altijd zo populair. Vroeger reden de mensen, bij voorbeeld in familieverband, gewoon een stuk de polder in, naar een naburig gehucht of zomaar een eind het land in. Dan waren ze veelal “gewapend” met een lange stok met een goede schaatser vooraan en één achteraan. Ertussen de mindere goden. Niet alleen was dat voor de laatste groep een uitstekende mogelijkheid om zich in de kunst te bekwamen, maar ook vormde de stok een ingebouwde veiligheid. Hij kon worden gebruikt om andere onfortuinlijke schaatsers uit een wak te redden, maar was ook bij uitstek geschikt als één van de eigen rijders door het ijs zakte. Later werden de stokken voorzien van een zogenaamde ijshaak. Deze kon in het ijs gedreven worden, zodat de te water geraakte meer houvast had bij zijn pogingen het droge te bereiken. En dat moest niet te lang duren, want wat kon dat water koud zijn ! En wee de onfortuinlijke die door de kou bevangen werd. Hij of zij had en heeft er waarschijnlijk weinig aan om de beschermvrouwe van het schaatsenrijden, Lydwina van Schiedam, om hulp te vragen. (In het jaar 1616 werd ze heilig verklaard en riep men haar uit tot “schutspatrones” van het schaatsenrijden.) Mocht het in de komende verdere winter dus niet zo vlotten met het schaatsenrijden, schiet dan gerust deze dame eens aan. Wie weet helpt het.

4


Dinsdag 21 januari zijn er op ons ijs schoolactiviteiten gehouden en ook de strijd met ‘t Leechje in Britsum, ging toch door, zij het in een andere vorm. Op woensdagavond 23 januari hebben we gezamenlijk een estafette korte baan kunnen houden in Britsum. Wietze Buursma heeft voor onze dorpen de eer hoog kunnen houden. Chapeau! Afgesproken is dat de volgende strijd in Koarnjum gaat plaatsvinden en wel de Ronde van Bokke (de zgn. “Lange Leeg Loop”voor Britsummers) Zaterdagavond de 26e volgde er nog een slotfestijn. Maar wat werden we onaangenaam verrast door de massa sneeuw, welke er ‘s middags viel. Gelukkig werd de baan met man en macht volledig sneeuwvrij gemaakt, waarvoor nogmaals een pluim voor de werklui !! Zowel jong als oud, allen met een hart voor de schaatssport, stonden paraat. Als activiteit (zonder schaatsen dit keer) stond op het programma: de Ketel I wedstrijden in een 3tal variaties, de Stoelgang kortebaan, Hockey-sjoelen en priksleeën. Uiteraard mocht enige koek en zopie daarbij natuurlijk niet ontbreken. Eeuwige roem verdienen resp. Hans Rypstra, Erik Hettinga en Afke Rypstra. Verder bij de jeugd Lidewey Dijkstra, Hessel Agema en Renate Verheul. De troostprijs (voor Griete Kingma, ssssst) werd maar niet uitgereikt. IJskoning door zijn tomeloze inzet werd Hendrik Weiland en Jeroen Jorritsma wist na afloop de Ketel I het verst weg te schuiven. Hij is dus de Witte Reus 2013. Het prachtige “Roman van den Schaatsenrijder” uit de vorige Flapùt heeft blijkbaar, terecht, diepe indruk gemaakt bij u. Het leverde tot nu toe de ijsclub deze winter al 7 nieuwe leden op. Wie volgt? Wilt u zich ook opgeven als lid of donateur; u bent van harte welkom. Een E-mail of een mededeling aan één van de bestuursleden volstaat. Tot slot: het enige en juiste E-mailadres van de ijsclub luidt: ijsclub.meiinoarien@gmail.com Met vriendelijke sportgroet, Dooitzen, Arjen, Heinze, Imkje, Sake en Jan 5


Schoolschaatsen

Oan ‘t Skiipperspypke 22 januari 2013

6


7


‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum seizoen 2012 / 2013 

Sneon 9 maart 2013: Tseard Nauta

seizoen 2013 / 2014  

Sneon 5 oktober 2013 Sanman & Sikke mei Frederike Kleefstra Sneon 26 oktober 2013. Tryater mei ‘in moaie jûn’.

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. ( Fjouwer foarstellings) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. Bij djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum.

Tseard Nauta sneon 9 maart 2013 Tseard Nauta ( 1962) is ynspirearre troch it harmoanium, it muzykkorps en troch lieten fan Cornelis Vreeswijk. Tseard hat MPA yn Ljouwert folge, en nei in kaorte karriere yn ûnderwiis op it poadium telâne kaam. Hij joech konserten as muzikant en dirigint. Hij komponearre en arranzjearre ferskate produksjes. Sadwaande learde hij alle aspekten fan de muzyk kennen. Tseard makke muzyk mei Di Gojim, spile mei Tet Rozendal, De kast, Bennie Huisman, Piter Wilkens en Rients Gratama. Hij spilet dêrby op in grut ferskaat oan ynstruminten, û. o. kontrabas, fioele, gitaar, banjo en tromboane. No komt Tseard Nauta mei in solo programma mei de titel:

RIJK EN BEROEMD. Mei dit programma spilet hij op de piano en sjongt eigensinnige lietsjes. Lietsjes mei in kwinkslach of in knipeach en bytiden in ferrassende draai. It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema,ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Romke Grijpstra (lede-administraasje) en Haakje Stielstra Janna Prose

8


Alde foto’s

Famylje Lubberts út Koarnjum. Dizze kear foto’s en in stikje dat giet oer de pleats oan de âlde Skeltedyk yn Koarnjum, wêr’t jierren lang de fam Lubberts op wenne hat. Begjin jannewaris, 105 jier ferlyn, stie dizze advertinsje fan W C Lubberts út Achlum yn de Ljouwerter krante. Gevraagd op 12 Mei a.s een jonge boerenknecht en –meisje te Cornjum , beste melkers en van chr.beginselen. Zich te bevoegen bij W.C.Lubberts te Achlum. Fanút Achlum hawwe yn 1908 soan Herman en zy’n suster Caroline harren hjir yn Koarnjum te wenjen set op de pleats oan de Skeltedyk en hja krigen in feint en in faam as ynwenjende wurkkrêften. Lubberts krige yn dizze jierren kunde oan Hiltje L Fokkens út Britsum en hja trouden op 01-05-1912. Nei 13 jier is soan Willem Carel berne op 21-9-1925 en twa jier letter dochter Hinke op 8-9-1927. Mem Hiltje.Lubberts-Fokkens ferstoar op 11-2-1963 en har man Herman op 13-2-1966. 9


De Pleats fan Familje Lubberts 10


Soan Willem is op 20-9-1962 troud mei Hinke Nauta en hja krigen fjouwer bern. Dochter Hinke troude mei Tjitte Kamminga en hja hiene in bakkerij yn Britsum.Bij frou Kamminga krige ik de ynformaasje oer de pleats. Willem hat sy’n heit opfolge op de pleats mar koe troch lichamelijke klachten it wurk op de pleats minder goed dwaan, mar hie alles geastlik bêst op’ e rige om de pleats te lieden. Hij siet yn ferskate bestjoeren, ûnder oaren fan de tsjerke, yn de lânbouorganisaasje en de polityk. No noch efkes in lyts oersjoch fan de pleats sels sa troch de tiden hinne. Dizze pleats hie as eigner de fam van Wageningen út Jelsum. Lubberts hie oan van Wageningen in goede eigner. It sil yn de jierren fjirtich west ha doe’t de pleats ferkocht is oan it O.B.W. út Ljouwert. Lubberts oppere dat dit foar him der net better op wurde soe, want foarhinne hie hij it mei ien bêste eigner te dwaan en no krige hij te dwaan mei tsien regenten; mar alles foel ta. Yn dizze jierren is op de efterein in hiel nij dak kommen. Om’t de timmerlju alles sawat yn de stigers hiene wie it in prachtige gelegenheid foar Willem en Hinke, mei geweldige help fan de timmerfeinten, om oer de nok fan de pleats te sjen. Geert Procé út Britsem, no oer de 93 jier âld, wie ien fan dizze timmerlju. It sil dan ek yn dizze tiid west wêze dat de tsien regenten in kear mei harren allen woene komme te iten. Mem Hiltje Lubberts-Fokkens seach dêr tsjinoan en frege dochter Hinke oft hja har ek helpe koe . Dat is bard en letter bliek dat de regenten ek mar hiel gewoane minsken wiene, dat it foel ek allegearre wol wat ta. Letter is it lân ferkocht oan in pear greidboeren út de omkriten en de húzinge oan de fam J Woudstra, in buorman. Op 6-11-1966 ferstoar Lubberts op 41 jierrige leeftyd. Yn Oktober 1985 is dizze pleats ôfbarnd en is der hielendal in ein kommen oan it bestean dêrfan. Mei oare wurden, der waard hielendal net mear op buorke. No stiet der in nije bungalow mei derêfter in kreaze loads. Doe’t ik bij frou Kamminga siet en alles waard nochris oereide sei hja; “dy brân, dat hat my altiten spiten”. Hja hie fan dizze pleats noch foto’s dy’t ik hjirfoar brûkt ha. Piet 11


Mysterie Ming, in het Princessehof 24 maart t/m 27 oktober 2013 Vraagt u zich ook wel eens af waarom iemand miljoenen euro’s betaalt voor een Mingvaas? Wat maakt Ming toch zo bijzonder? Vanaf 24 maart 2013 neemt Keramiekmuseum Princessehof u mee op een spannende ontdekkingsreis door deze bekendste Chinese dynastie. Het museum presenteert de topstukken uit zijn wereldberoemde keramiekcollectie in een compleet Aziatische ambiance. Van een dinerende keizer tot een gezonken VOC-schip: kom naar Leeuwarden en ontrafel de geschiedenis van Ming… De vaas van 21,6 miljoen Iedereen die op een rommelmarkt een Chinese vaas ontdekt, hoopt stiekem op een Mingvaas. En wanneer u in films of series een typische stuntel (denk Mr. Bean of Laurel & Hardy) ziet, dan valt er steevast een Mingvaas aan diggelen (bekijk het filmpje!). Ming staat bekend als extreem duur antiek. In 2011 werd een nieuw veilingrecord bereikt toen een Mingvaas bij Sotheby’s van de hand ging voor maar liefst 21,6 miljoen dollar. Maar waarom is Ming zo duur? Wat is Ming eigenlijk? En waarom kennen we wel de Mingdynastie, maar bijvoorbeeld niet de Qingdynastie? Op deze en meer vragen krijgt u antwoord in de tentoonstelling Het mysterie Ming in Leeuwarden. Het mysterie Ming Kom naar het Princessehof en ga mee op ontdekkingsreis door het China van eeuwen geleden. U ziet en hoort het complete verhaal: van de opkomst in 1368 tot de dood van de laatste Mingkeizer drie eeuwen later. U waant zich in de Verboden Stad en ontdekt een schotel waar de Chinese keizer Zhengde 500 jaar geleden zelf nog van gedineerd heeft. Eén van de hoogtepunten in de tentoonstelling is de presentatie van een gezonken VOC-scheepswrak met porseleinlading. Hét bewijs van de Nederlandse handel in Chinees porselein, begin 17de eeuw. Hilarisch zijn ook de fragmenten uit commercials, films en televisieseries die de roem van Ming illustreren. 12


13


Topcollectie Ming Het Princessehof in Leeuwarden, nationaal keramiekmuseum, heeft een geweldige verzameling Chinees porselein. Van het mooiste keizerlijk porselein tot het bekende blauwwitte kraakporselein dat in de Gouden Eeuw naar Nederland werd geÍxporteerd. Pas eeuwen later was men in Europa in staat zulk fijn porselein te maken. De 250 vazen, schotels en kannen te zien in Het mysterie Ming zijn van een betoverende schoonheid. Uit in Leeuwarden Een echte Mingvaas uit een erfenis of gevonden op een rommelmarkt? Kom naar het Princessehof en ontdek wat u in huis heeft! Bij de tentoonstelling Het mysterie Ming organiseert het museum een antiekspreekuur, een taxatiedag (in samenwerking met veilinghuis Bonham’s), lezingen en rondleidingen. Zoekt u nog een leuk uitje met uw vriendinnen of familie? Boek een rondleiding of combineer een bezoek aan de tentoonstelling met een lekkere lunch. De mooie hofstad Leeuwarden biedt volop mogelijkheden voor een dagje uit of weekendje weg. Kijk op www.princessehof.nl voor meer informatie. Als nationaal keramiekmuseum bezit het Princessehof de belangrijkste verzameling Chinees porselein in Nederland en toont het een rijk beeld van de art nouveau en art deco uit de periode 1880-1930. Maar ook moderne keramiek neemt een belangrijke plaats in, met werk van Picasso, Karel Appel en Lucebert en ontwerpers als Hella Jongerius en Marcel Wanders. Het museum organiseert spraakmakende tentoonstellingen over uiteenlopende onderwerpen, van huwelijksserviezen tot de Mingdynastie. Keramiekmuseum Princessehof is gevestigd in het historische centrum van Leeuwarden in het 18de-eeuwse stadspaleis van een voorouder van onze huidige koningin.

14


15


Lekker ite mei de Flapút Eens wat anders dan van mij gewend. Om een of andere reden was ik kortgeleden met iemand te gast bij de voedselbank en kon ik eens een blik slaan op wat er zo al werd verstrekt. En dat bracht me op het idee om eens iets heel simpels voor iets lekkers bij de koffie of thee te maken. En ik vond dit recept in een héél oud boek. Maar lekker.. !!! “AARDAPPEL CAKE” Benodigd: - 600 gr. koude, gekookte, aardappelen, - 2 eieren, gesplitst, - 200 gr. suiker, - beetje boter. Bereiden: Wrijf de aardappelen fijn door een zeef of pureer met een (staaf)mixer. Roer de eierdooiers er één voor één door, daarna de suiker en roer zorgvuldig tot alles goed is vermengd. Hoe meer men roert en klopt, hoe soepeler het deeg wordt. Na ca. 10 minuten roeren, spatelt men de tot stijf schuim geklopte eiwitten er door. Vet een cake- of tulbandvorm in met boter, vul deze tot net even onder de rand met de massa. Bak het in ca. 1 uur af in een matig hete oven. (ca. 160 – 170 graden) Test op gaarheid met een breinaald of saté prikker. Pieter Licht.

16


17


Bazar- Rommelmarkt Britsum Vrijdag 8 februari was er weer de jaarlijkse Bazar- Rommelmarkt in ‘De Hoekstien’ te Britsum. Dit jaar geen ijs in de sloten en vaarten, dus weer gezellig druk. Er werden veel spullen aangeboden, wat resulteerde in een mooi eindbedrag van € 3.300.00. Dit bedrag is verdeeld over de volgende projecten: Kerk Vrouwen Zendings Thuisfront Sinsoluka Margo de Greef www.margodegreef.waarbenjij.nu Roemenië Project Jeugd Britsum Koarnjum Jelsum

: €1.500,00 : € 500,00 : € 500,00 www.sinsoluka.com : € 500,00 : € 250,00

Uitslag verloting Boodschappenmand lotnummer: 625 Luciferdoosjes: 43 – 62 – 106 – 153 – 203 – 251 – 315 – 365 – 415 – 460 – 507 – 575 – 617 – 667 – 714 – 763 – 819 – 869 – 925 – 985 – 1029 – 1073 – 1123 – 1188 De prijzen zijn vóór 15 april 2013 af te halen bij Sjoukje Boorsma, Finne 4, Britsum. Telefoonnummer: 058-2572441 Mede door uw komst en het kopen van onze traditionele luciferdoosjes, was de Bazar weer een enorm succes. Hartelijk dank hiervoor. Namens de Bazarcommissie: Sjoukje, Froukje, Tjitske, Gerrie, Gryt, Tanja, Beitske 18


Expositie bibliotheek FOTO CLUB 8-88 Januari t/m maart 2013 De eerste drie maanden van 2013 exposeert Fotoclub 8-88 in de bibliotheek in Stiens. De fotoclub heeft zo’n 20 leden, allen enthousiaste fotoamateurs, die iedere tweede maandag van de maand op de clubavond bij elkaar komen in de Skalm, om daar elkaars foto’s te bekijken en te beoordelen. Meestal is er een opgegeven thema waaraan een foto moet voldoen, daar wordt ook de foto van de maand uit gekozen en die wordt dan in de Stienser omroeper gepubliceerd. “Natuurlijk gaan wij er ook op uit om te fotograferen. Soms gaan er een paar leden samen, maar we gaan ook wel in clubverband, dat kan zijn naar een stad of een natuurgebied. Voor deze expositie zijn wij dicht bij huis gebleven, het thema is “DE ONDERNEMER IN LEEUWARDERADEEL”, aangevuld met enkele foto’s uit de regio. Er zijn onder andere foto’s te zien van een hoefsmid, een lasser, een kok in een wok restaurant en natuurlijk ook van agrariërs. Naast de foto’s op de expositie kunt u nog meer foto’s van de club bekijken op website www.fotoclub8-88.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de fotoclub. Wij hopen dat u allemaal komt kijken naar onze expositie.” De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van de bibliotheek, ma. 13.30-20.00 uur; di., wo. en do. 13.30-17.30 uur; vr. 13.30-20.00 uur. 19


Túnmanswente Noordzee Diner: Geniet, Proef en Beleef…. Vis is een variatie in het hoofdgerecht. Bakken, braden, stomen, grillen, u kunt bijna alle kooktechnieken gebruiken bij het bereiden van een visgerecht. Vis is ook lekker als tussendoortje, denk maar eens aan Hollandse nieuwe of een bakje kibbeling. Kortom, vis is een lekker en gezonde maaltijd. Onze eigen huiskok Emmylou Zanen bereidt voor u op vrijdag 8 maart de fijnste gerechten uit eigen Noordzee.Traditioneel met verrassend welkomstdrankje vanaf 18.00 uur. Ook zal er een presentatie worden gegeven over de verschillende methodes van de visvangst en duurzame visserij in het Waddengebied. Meer informatie en aanmelden voor het Noordzee Diner via informatie@tunmanswente.nl of via telefoonnummer (058)2572190 / 06-12743436 Wij nodigen u van harte uit! Nieuwe studenten Het komende halfjaar wordt Túnmanswente gerund door twee nieuwe shiftleaders. Kim Vlottes, 3e jaars Horeca Ondernemend Management en Rick van Grinsven, Fast Track 1e jaars, zij volgen hun opleiding bij Middelbare Hotelschool, Friesland College. De ene week is Kim aanwezig en de andere week Rick. Hun taak is Túnmanswente te runnen, vergaderingen en lunches voor te bereiden en activiteiten te organiseren. Als u de komende maanden een bezoek brengt aan Túnmanswente, dan zult u vast één van hen treffen. Verder zijn bij ons Petra en Teatske (zij volgen de opleiding Facilitaire Dienstverlening aan het Friesland College) Bas loopt 1 dag in de week bij ons zijn maatschappelijke stage.

20


Valentijnsdiner Zo’n 12 gasten hebben op 14 februari kunnen genieten van een verrassend Valentijnsdiner, bereid door Arend Dijkstra van Il Casale. Het restaurant was sfeervol verlicht en aangekleed met harten van wilgentakken, gemaakt door de studenten. Excursie Stinzenplanten Eeuwen geleden namen edelen en gegoede burgers deze bijzondere planten mee terug van hun verre reizen. Zodoende treffen we nu nog op veel buitenplaatsen deze bijzondere planten aan. De stinzenplanten voltooien hun groeicyclus voordat de bomen volledig in blad zijn. Ervaar dat heerlijke gevoel van een veld sneeuwklokjes of krokusjes. Of ontdek minder bekende soorten als voorjaarshelmbloem, holwoartel, longkrûd, wylde tulp. De plantenwerkgroep Leeuwarden wil hierover graag het een en ander vertellen en u natuurlijk ook deze mooie planten laten zien. Opgave vooraf is niet nodig. Datum : 13 april 2013, Martenastate Tijd : 10.00 – 12.00 uur Kosten : geen Thema : Bloemen en planten Door : Margriet Kampman, Jan van der Meer, Daan van Zomeren Info : Margriet Kampman mehkampman@upcmail.nl Pakketten Streekproducten Zoekt u een origineel kado of relatiegeschenk? Wij maken graag iets voor u met streekproducten. Cadeaubonnen Een cadeaubon is altijd leuk om weg te geven. Wij hebben cadeaubonnen, voor zowel de winkel als voor een overnachting Bêd & Brochje en High-Tea. 21


Dekema State Baggerwerk in de slotgracht. Tijdens de vorige vorstperiode hebben we de slotgracht eens goed onderhanden genomen. Het is inmiddels zo’n 13-14 jaar geleden dat er tijdens de restauratie gebaggerd is in de gracht. In 2010 werden we even pijnlijk met onze neus op de feiten gedrukt; in november begon het flink te vriezen en al snel bleken er een heleboel vissen gestikt te zijn onder het ijs. De dikke laag verterend blad was vemoedelijk de oorzaak van dit drama. De “eigen”grote goudkarpers, twee snoeken van bijna een meter, een stuk of 4 palingen , grote karpers en heel veel kleine visjes; het was een treurig gezicht. Zo’n 10 jaar hiervoor had Sander Hoogendam nog heel wat zelf gevangen visjes ( met een kruisnet in de Jelsumervaart, achterop het fietsje in een emmer) in de gracht gegooid. Het resultaat na een aantal jaren was visrijk gezond water, waar de aalscholver, de reigers en de ijsvogeltjes zich tegoed aan deden. Maar goed, de baggerprut is er weer eens lekker eruit en na de vorst was de boel al aardig gedroogd. Nu, tijdens het volgende miniwintertje hebben we meteen maar doorgepakt en hebben we de bagger weggereden. Deels op het weiland achter de boerderij ( voorheen Heslinga), en deels op het buitenom waar een nieuw stukje gras nog wel wat ophoging kon gebruiken. De volgende stap is nieuwe vis! Via een neefje van Wim, die stage loopt bij een zoetwatervis bedrijf, wordt er een uitgebalanceerde hoeveelheid vis uitgezet. Het gespecialiseerde bedrijf komt dit als het goed is binnen afzienbare tijd doen. Tevens wordt er dan onderzocht hoeveel vis er nog aanwezig is, zodat er bij het uitzetten evt. nog rekening mee gehouden kan worden. We zijn benieuwd! 22


23


Gloednieuw Fries Museum In september 2013 opent het Fries Museum in Leeuwarden de deuren van zijn spiksplinternieuwe gebouw voor het publiek. Het museum presenteert Friesland, dat eigenzinnige stukje ‘buitenland in Nederland’. Met iconen als Mata Hari en de Kameleon. Met tradities als de Elfstedentocht en het skûtsjesilen. Met het zestiende-eeuwse zwaard van Grutte Pier. Maar ook met werk van Friese en (inter) nationale kunstenaars en slow design van toonaangevende ontwerpers stoer en duurzaam, met oog voor traditie en vakmanschap. Aanleiding voor de nieuwbouw is het legaat van de Friese architect Abe Bonnema. Bij zijn overlijden in 2001 liet Bonnema een bedrag na van achttien miljoen euro voor nieuwbouw op het Wilhelminaplein. Architect Hubert-Jan Henket heeft het museum ontworpen in samenwerking met Bonnema Architecten. Het museum dat in september opent, staat op de nieuwe locatie letterlijk middenin de stad. Klanten van de vrijdagmarkt lopen met hun spruitjes door het museum naar de parkeergarage. Ook de winkel is voor iedereen toegankelijk, net als Thús, het nieuwe café met het zonnigste terras van de stad. Het Fries Museum krijgt bovendien gezelschap van het Filmhuis Leeuwarden, dat al op vrijdag 22 maart opent in het nieuwe gebouw met het Nederlands, Vlaams & Fries Filmfestival. In de komende jaren organiseert het Fries Museum een aantal spraakmakende tentoonstellingen. In 2016 staat een blockbuster over de wereldberoemde Fries/Engelse schilder Lawrence Alma Tadema gepland en in 2017 een tentoonstelling over Mata Hari. Dan is het 100 jaar geleden dat zij als spionne gefusilleerd werd en gaan de geheime archieven van haar proces open in Parijs. Openingsprogramma Ferhaal fan Fryslân op de eerste verdieping is de verrassende kennismaking met Friesland en de Friezen. Hoe is Friesland ontstaan en wat is typisch Fries? Ontdek hoe dichters, kunstenaars, zangers en filmmakers Friesland door de jaren heen in beeld hebben gebracht. De tentoonstelling geeft antwoord op vragen als: zijn er in de middeleeuwen echt Friese koningen geweest en hoe Fries zijn de Friese koeien? Een must-see voor Friezen, toeristen en iedereen met een Friese achteroom: ontdek de Fries in jezelf in het Fries Museum!

24


25


26


Horizonnen kunst in een veranderend Friesland De derde verdieping van het nieuwe museum heeft prachtig daglicht en is bij uitstek geschikt voor moderne en hedendaagse kunst. De tentoonstelling Horizonnen laat aan de hand van kunst zien hoe mensen hun horizon steeds willen verbreden. Letterlijk, maar ook in mentaal opzicht. Aan de hand van schilderijen, foto’s, installaties en videowerken maak je een reis door Friesland. Van de natuur naar het dorp, van de stad naar de mensen zelf, en uiteindelijk naar de toekomst. Werken van kunstenaars als Gerrit Benner, Jan Mankes en Robert Zandvliet laten je op een andere manier naar je omgeving kijken. En internationale kunstenaars als Tacita Dean en Gerhard Richter, kunstenaars die nog nooit van Friesland gehoord hebben, laten werk zien dat een directe verbinding lijkt te hebben met Friesland en de Friese kunst. Oudgeld ons kent ons in de Gouden Eeuw De Gouden Eeuw is hot! Niet alleen in Holland, maar ook in Friesland. Na Holland was Friesland in de 17de eeuw de rijkste provincie van de Republiek. De tentoonstelling Oud Geld laat zien wie er in Friesland de lakens uitdeelde: de ‘Quote 500’ van de Gouden Eeuw. Cultuur en economie werden bepaald door een 'old boys network' van zeer welvarende kooplieden, bestuurders en adel. Begrippen als ‘nouveaux riches’ en ‘must haves’ blijken van alle tijden, zo vertelt Jort Kelder ons in de tentoonstelling. Oud Geld vertelt verhalen van smaakmakers als stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, voorvader van onze huidige koningin. Verschillende 17de-eeuwse topstukken van het museum staan in de schijnwerpers, zoals de zilveren Poptaschat en portretten van de belangrijke Friese schilder Wybrand de Geest. Fries verzetsmuseum In het Fries Verzetsmuseum ontmoet je de bewoners van Friesland in de jaren 1940-1945. Friezen en niet-Friezen vertellen hoe zij de oorlog op het platteland in Friesland beleefden. Verzet en vervolging, maar geen hongerwinter. Wel vluchtelingen en mensen die van heinde en verre melk en voedsel kwamen halen. Persoonlijke verhalen en authentieke voorwerpen zetten aan tot nadenken. Speciale aandacht is er voor De Overval op het Huis van Bewaring in Leeuwarden in 1944, de meest markante en aansprekende verzetsdaad in de oorlog in Friesland. 27


Praatsje mei

Met rode wangen van de snijdende oosten wind stappen we de behaaglijk warme woonkamer van Lucas en Anja Rinsma binnen. De houtkachel snort en de koffie staat klaar. Lucas en Anja zijn in 2011 in Jelsum aangesteld als kosters echtpaar voor de kerk en wonen sindsdien in de consistorie op de Terp. Zoon Freddie vervulde in de jaren hiervoor samen met zijn vrouw Tjitske Anna deze taak. Aangezien Freddie en Tjitske Anna wilden verhuizen naar een plek waar de kinderen lekker buiten zouden kunnen spelen met andere kinderen, kwam er dus een huis en een baan vrij. Lucas en Anja werkten bij hetzelfde spuitbedrijf, een familiebedrijf wat door het wegvallen van enkele grote opdrachtgevers failliet ging. 58 jaar en werkeloos is geen rooskleurig toekomstbeeld. Zij klopten aan bij het kerkbestuur en draaiden mee in de sollicitatie procedure. Anja: “ Er wordt wel gedacht dat wij een streepje voor hadden, maar er is een gewone sollicitatie procedure gestart en hadden even veel kans op de baan als de andere gegadigden”. Uiteindelijk kregen ze dus de baan, die overigens veel meer inhield dan zij vanaf de zijlijn bij zoon en schoondochter waargenomen hadden. Voordat ze naar Jelsum verhuisden woonden ze 40 jaar in Leeuwarden: Anja: “dat was even erg wennen”, veel stiller; we keken uit op het v. Harinxma kanaal, altijd iets te kijken voor de deur dus! Maar goed al snel burgerden ze wat in en werd het toch wel gezellig wonen op de Terp. Het contact met de buurt is leuk en omdat je steeds meer mensen leert kennen went het allemaal wel. Lucas voelde zich meteen thuis en vindt het heerlijk om in een dorp te wonen.

28


29


30


Wat doet een koster zoal?     

We houden de kerk en de consistorie schoon en netjes tijdens verhuur/ gebruik van de consistorie of de kerk zorgen we voor koffie met een lekkere koek. Daarnaast moet de kerkklok geluid worden bij diensten, begrafenissen e.d. Voorafgaand aan een dienst moet de verwarming aan, de liturgie op de borden gezet worden, kaarsen aansteken e.d. Bij begrafenissen en bruiloften fungeert de koster als contactpersoon, in principe lopen alle afspraken via de koster. Dat is pas sinds hun aantreden, voorheen gingen er meer mensen over en liepen de dingen wel eens langs elkaar heen.

Anja blijft bij begrafenissen liever wat op de achtergrond, zij leeft zich erg in in het verdriet van de mensen. “voor dat ik het weet zit ik ook een potje te janken”. Na afloop gaan ze meestal even lekker naar buiten: “het gebeuren even van ons afzetten” Bruiloften is wat dat betreft heel andere koek, helaas gebeurd het niet zoveel, maar dat is echt een feestje! Lucas heeft zich anderhalf jaar geleden laten dopen, hij had het idee dat hij al gedoopt was. Hij bleek echter opgedragen te zijn bij een dienst van het Leger des Heils. Hij wilde graag gedoopt zijn en dat is dus hier in Jelsum gebeurd. Een bewuste keuze en een prachtige ervaring. Lucas heeft vorig jaar als extra taak het beheer van de begraafplaats in Jelsum van Feije Damstra over genomen, die naar 25 jaar trouwe dienst het stokje heeft over gedragen aan Lucas. Afgelopen jaar werden ze opgeschrikt door een inbreker die buiten aan de deur stond te morrelen. Gelukkig schrok hij van Anja die in de keuken verscheen en hij verdween in het donker. De lekkere diepe achtertuin hebben ze grondig onderhanden genomen, lekker in de zon of op de veranda in de schaduw genieten ze met volle teugen van hun plekje in Jelsum 31


Nl-doet

NLdoet 2013: heel Middelsee doet mee Berltsum, 14 februari 2013 - Op 15 en 16 maart 2013 steken vele maatschappelijk betrokken Nederlanders de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Ook in de Middelsee gemeenten worden de handen uit de mouwen gestoken. Zo gaan de colleges van de gemeenten Ferwerderadiel, het Bildt, Leeuwarderadeel en Menameradiel zich bezig houden met het verwijderen van struiken, het opknappen van het dorpshuis, het geven van beautybehandelingen en het schoonmaken van de kerk. Omdat goed voorbeeld doet volgen roepen wij alle inwoners van de Middelsee gemeenten op om zich ook belangeloos in te zetten voor een klus van NLdoet. Maatschappelijke organisaties die een leuke klus of activiteit hebben waar vrijwilligers voor nodig zijn nodigen we van harte uit zich te melden op www.nldoet.nl. Voor meer informatie en advies over NLdoet of vrijwilligerswerk kan er contact opgenomen worden met Vrijwilligerscentrale Middelsee op telefoonnummer 0518-462363 of vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl De Middelsee colleges en NLdoet Ferwerderadiel Op vrijdagmiddag 15 maart gaan de leden van het college van de gemeente Ferwerderadiel van 13.00 uur tot 17.00 uur struiken en boompjes verwijderen op het schoolplein van o.b.s. Op’e Dobbe in Hallum. Op de plek waar het nu erg verwilderd is wordt er in de toekomst betegeld en een fietsenhok geplaatst. Hierdoor wordt het plein een stuk overzichtelijker en veiliger voor kinderen.

32


33


Het Bildt Op zaterdag 16 maart gaan de leden van het college van de gemeente het Bildt van 8.30 uur tot 12.30 uur n de slag met het opknappen en schilderen van de buitenkant van het dorpshuis aan de Waling Dykstrastraat in Vrouwenparochie. Leeuwarderadeel De leden van het college van de gemeente Leeuwarderadeel zetten bewoners van Wijkzorgcentrum Skilhiem in Stiens in het zonnetje door ze te verwennen met bijvoorbeeld een gezichtsmassage of voetmassage. Menameradiel Op zaterdag 16 maart houden de leden van het college van de gemeente Menameradiel van 10.00 tot 17.00 uur een grote voorjaarschoonmaak in de kerk van Wier aan het Tsjerkepaed. Samen aan de slag Overal in het land zijn leuke vrijwilligersactiviteiten te doen. Het opknappen van een clubhuis, een dierenverblijf of een speeltuin. Een paar uur erop uit met jongeren of gehandicapten. Tussen al deze klussen vind je vast en zeker een mooie activiteit die je samen met je collega’s, familie of je sportteam kunt doen. Ben je maatschappelijk betrokken en heb je zin om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken? Meld je aan op www.nldoet.nl. Er komen dagelijks nieuwe activiteiten bij! Een klus te klaren? Ben of ken je een maatschappelijke organisatie waar vrijwilligers nodig zijn? NLdoet is de uitgelezen kans om elke activiteit met hen aan te pakken. Meedoen betekent extra handen, nieuwe netwerken en naamsbekendheid voor je organisatie. Heb je een klus te klaren of wil je tijdens NLdoet net dat beetje extra doen? Meld je klus dan aan op www.nldoet.nl. 34


NLdoet is een initiatief van het Oranje Fonds Vrijwilligerswerk vormt het hart van sociale initiatieven. Daarom zet het Oranje Fonds met NLdoet de schijnwerpers op vrijwillige inzet. Zo laten ze zien hoe belangrijk actieve burgers zijn voor de samenleving en dragen ze bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dat doen ze met geld, kennis en contacten. De Prins van Oranje en Prinses Mรกxima zijn het beschermpaar van het Fonds. Het Oranje Fonds is een onafhankelijk fonds. Het geld komt o.a. van de Nationale Postcode Loterij, van De Lotto en uit giften en legaten. Meer weten? Voor aanmelding, extra informatie, het laatste nieuws en tips en inspiratie voor een fantastische NLdoet activiteit kun je terecht op www.nldoet.nl of contact opnemen met Vrijwilligerscentrale Middelsee op telefoonnummer 0518-462363 of vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl Informatie over Vrijwilligerscentrale Welzijn Middelsee Vrijwilligerscentrale Middelsee is het steunpunt voor vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg in Leeuwarderadeel, Menameradiel, het Bildt en Ferwerderadiel. De vrijwilligerscentrale maakt deel uit van Stichting Welzijn Middelsee. Inwoners en organisaties die met vrijwilligers werken maar ook individuele bewoners kunnen hier terecht met vragen over vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg. Naast bemiddeling van vrijwilligers is het geven van advies en ondersteuning een belangrijke taak van de vrijwilligerscentrale. De vrijwilligerscentrale is gevestigd in Het Groene Kruisgebouw, Sportleane 7, 9041 EC Berlikum en is bereikbaar op maandag t/m donderdag op telefoonnummer 0518 462363 of per e-mail: vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl

35


36


Friesmuseum App en website Het Fries Museum biedt alle Friezen een app en website aan: Friese Topstukken. Gedeputeerde cultuur Jannewietske de Vries van de Provincie Fryslân heeft vandaag de app gelanceerd én gebruikt. Haar eerste Friese topstuk? Een schilderij van de kunstenaar Robert Zandvliet op haar werkkamer. Help ook mee om de cultuur van Friesland in kaart te brengen. Wat maakt voor jou Friesland Fries en verdient een plekje in het Fries Museum? Maak een foto van jouw eigen Friese Topstuk! In het Fries Museum vind je vanaf september schilderijen en bijzondere voorwerpen die samen het verhaal van Friesland vertellen. Maar de kunst, geschiedenis en cultuur van Friesland is overal! Daarom heeft het Fries Museum op 15 februari de website en de app Friese Topstukken gelanceerd. Op www.friesetopstukken.nl kun je zien waar de voorwerpen uit het Fries Museum vandaan komen. Wist je dat schilder Jan Mankes werkte in De Knipe bij Heerenveen? Of waar Mata Hari in Leeuwarden woonde? Natuurlijk is ook Grutte Piermet zijn grote zwaard te vinden in Kimswerd. Ontdek welk topstuk uit jouw dorp, stad of streek komt! jouw friese topstuk Help mee om Friesland in kaart te brengen. Wat vind jij typisch Fries en verdient een plekje in het museum? Het uitzicht vanaf de zeedijk, de Friese klok in je woonkamer, het jaarlijkse dorpsfeest of je pake in zijn vissersboot? Maak een foto van jouw Friese Topstuk! Heb je een smartphone? Download dan de gratis Friese Topstukken App, gratis verkrijgbaar in de Appstore en Google Play. Of voeg je foto toe op www.friesetopstukken.nl. Vertel erbij waarom dit voor jou een Fries Topstuk is. De leukste inzendingen zijn bij de opening te zien in het nieuwe Fries Museum! 30 bekende friezen en de ús mobiel Uit handen van directeur Saskia Bak van het Fries Museum kreeg gedeputeerde De Vries de ús mobiel. De gedeputeerde is de eerste in de rij van in totaal 30 bekende Friezen, zoals Friese Elfstedentocht-voorzitter Wiebe Wieling, zangeres Elske de Wall en kunstenaar Ids Willemsma, die aan de slag gaan met de app. Tot aan de opening in september fotografeert wekelijks een bekende Fries wat hij of zij persoonlijk typisch Fries vindt.

37


Dekema State Na de winterrust zijn we weer vol goede moed begonnen. De kerstspullen zijn weer opgeruimd, de state gekuist en we zijn alweer aan het voorbereiden voor een nieuw seizoen met mooie activiteiten. Er wordt een tentoonstelling voorbereid genaamd: “Schetsen uit het leven� met tekeningen van de Friese schilder , Johannes Elzinga impressionist en aquarellist van figuren, landschappen, stadsgezichten en bloemen. Johannes werd geboren in 1893 in Wommels en volgde later een opleiding in Amsterdam. Op zaterdag 15 maart is er weer de landelijke vrijwilligersdag van NLDoet waarop vrijwilligers weer welkom zijn. Om na de lange winter een frisse start te maken vragen we hulp bij schoonmaken van de buitenboel, zoals ramen zemen, luiken schoonmaken, monumentale bruggen beeld en sokkel soppen, leeuwtjes, hekken en bordjes van de oude poort reinigen etc. Meldt u aan bij nl-doet.nl !

38


Vanaf april t/m oktober kunt u Dekema State weer een bezoek brengen. In de weekenden (behalve de feestdagen zoals Koningsdag, Pasen, 5 mei en Pinksteren) staan onze gastvrouwen en gastheren weer voor u klaar. Soms is de state gesloten vanwege een verhuur. Zie de website: www.dekemastate.nl om niet voor een dichte deur te komen staan. Eerst is er het Museumweekend op 6 en 7 april van 13 tot 17 uur. Met de welbekende Stinzenstruin. Toegang 1 euro p.p. En op zaterdag 20 april tussen 10 en 17 uur de jaarlijkse Voorjaarsfair “Groei en Bloei in alle staten� in samenwerking met Martenastate in Koarnjum en Doniastate in Stiens. Er zullen weer vele kraampjes staan met plantjes en brocante. Ook op deze dag kunt u een rondgang maken langs de bloeiende stinzenplanten. Kom gratis kijken ! Wilt u nog een plekje voor een kraam meldt u dan aan via tel. 0582570020 door de week onder kantoortijd of via E-mail: dekemastate@hetnet.nl U kunt de volgende data alvast noteren: Museumweekend 6 en 7 april Voorjaarsfair zaterdag 20 april Kastelenmiddag zaterdag 18 mei

39


40


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de grijze container. Op de oneven weken de groene container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Glas en oud papier: Glas wordt elke 2de zaterdag van de maand opgehaald. De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Storingen: Liander 0800-3960800 Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Uw versman H. Smedema komt op maandag en donderdag. 41


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) tel : 0900-8844 Brandweer (niet urgent) tel : 058-2576666 Huisartsen: Dhr. Braber : Dhr. Heuberger :

058-2571254 058-2571969

Dhr. Noordhoek : Dhr. Woudstra :

058-2573407 058-2573572

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht tel : 0900- 112 7 112 Apotheek Stiens tel : 058- 2572131 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ : 0900-8864 (€ 0,10 p.min.) Dag en nacht bereikbaar. www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl Inloopspreekuur wijkverpleegkundigen : Groenekruis P.Jurjensstr. 21 Stiens tel: 058-2576306 Dagelijks van 13.00 - 14.00u. Uitleen op ma t/m vrij. 16.30 tot 18.30u. tel: 058-2576308 Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert: Op werkdagen van 8.00 – 9.00 u. tel: 0518-418383 Buiten kantooruren en werkdagen tel: 0518-413106 Spreekuur Wmo-adviseur: informatie op 06 - 106 700 71 en per mail op a.j.tingen@sozawe-nw-fryslan.nl Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922 Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 42


Tsjerken Dei

Tiid

Tsjerke/ foargonger Doarp / bys没nderheid Herfoarme gemeente

3-mrt 10-mrt 17-mrt 24-mrt

9.30 Ds. M. Hulzebos 9.30 Ds. M. Hulzebos 9.30 Ds.G.Wessels 9.30 Ds. A.R. v.d.Honing,

28-mrt 19.30 Ds. M. Hulzebos 29-mrt 19.30 Ds.M.Hulzebos 31-mrt 9.30 Ds.M.Hulzebos

Jelsum Koarnjum Koarnjum Britsum, De Hoekstien, Gez. Schoolkerkgezinsdienst Jelsum, Witte donderdag, HA Jelsum, Goede vrijdag Koarnjum, Pasen, Ontbijtdienst.

Grifformearde gemeente 3-mrt

9.30 Ds. A. v.d. Honing 19.00 Taiz茅-viering De Hoekstien 10-mrt 9.30 Ds. A. v.d. Honing 13-mrt 19.30 Ds. C.J. van den Beukel 17-mrt 9.30 Ds. A. Bouman 24-mrt

9.30

Ds. A. v.d. Honing

28-mrt 29-mrt 30-mrt 31-mrt

19.30 19.30 21.30 10.00

Ds. A. v.d. Honing Liturgiecommissie Liturgiecommissie Ds. A. v.d. Honing

8.45

3e zondag veertigdagentijd 4e zondag veertigdagentijd Bidstond 5e zondag veertigdagentijd Palmpasen. School/kerk/ gezinsdienst Gez. Dienst in De Hoekstien Heilig Avondmaal, witte donderdag Goede Vrijdag Paaswake Pasen Paasontbijt

Minnistegemeente 10-mrt 09.30 Ds.H.Hekkema 28-mrt 19.00 Da.A,Veurman-Klaren 29-mrt 19.30 Da.A.Veurman-Klaren 31-mrt 09.30 Da.A.Veurman-Klaren

Minnistetsjerke Stiens Minnistetsjerke Stiens, avondmaal Minnistetsjerke Stiens, Iona Minnistetsjerke Hallum, Pasen

43


Ferskiningsdata 2012/2013 N没. 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Augustus Sept./Okt. Novimber Desimber

Red. geark. Ferskining 10-12-12 14-01-13 11-02-13 18-03-13 15-04-13 13-05-13 17-06-13 16-09-13 21-10-13 18-11-13

21-12-12 25-01-13 22-02-13 29-03-13 26-04-13 24-05-13 28-06-13 27-09-13 01-11-13 29-11-13

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerst-/Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. U vindt ons actuele woningaanbod iedere woensdag op onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? Dan bent u van harte welkom bij WoonFriesland locatie Leeuwarden aan de Eenhoorn of u kunt zich abonneren op de woonkrant. We helpen u graag! U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens het aanbod op internet bekijken. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw klantadviseur te bereiken op tel.: 058-2347171 tussen 8.30 en 10.00 uur. Bent u Jelsumer of Koarrnjumer en u heeft zich laten inschrijven als kandidaathuurder bij WoonFriesland, geef dit dan ook even door aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum-Cornjum (Arjen van der Schaaf, telnr: 06-12585390) 44


De kalinder 8 maart 9 maart 16 maart 16 maart 24 maart t/m 27 okt

Spec.diner met vis 18.00 uur Túnmanswente It Nut 20.00 uur Bining Bingo Kaatsclub 20.00 uur Bining Klusdag Bining expositie Ming porselein Princessehof

6-7 april 13 april

Museumweekend excursie bloemen en planten 10.00-12.00 uur Voorjaarsfair “Groei en Bloei” in alle staten

20

april

Dekemastate Túnmanswente Dekemastate Túnmanswente Doniastate

Meidielings Tige tank foar de blommen, de kaarten en tillefoantsjes dy’t wy krigen ha tidens myn siik wêzen. It giet no de goede kant wer út. Bart en Baukje Gietema _________________________________________________________ Gevonden: 1 grijze damesmuts. Wanneer: omstreeks 18 januari jl.. Waar: t/o Wylde Tulpstrjitte 17 Afhalen: bij van der Veen Wylde Tulpstrjitte 17 / tfn. 2572588 45


Redaksje 33ste jiergong nr. 326 Wim Hoogendam Beeke Beeksma Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Holwoartelstr. 3 Swarte Singel 2 H. de Jongstrj. 16

Jelsum Koarnjum Koarnjum Jelsum

Contactpersoon advertenties: Celesta Dijkstra e-mail: info@skierhus.nl Drukker: Ponghâldster:

E-mailadres:

til: 2570909 til: 2574208 til: 2153671 til: 2572550 til: 06-22394107

KSB Repro Greetje Heeres, til: 2572600 g.heeres112@upcmail.nl (allinnich foar pongsaken en abonneminten) doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 10,-- de 10 nûmers + portokosten. Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 29-03-2013 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 18-03-2013 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail: doarpskranteflaput@hotmail.com 46


Hier uw advertentie? Deze ruimte is beschikbaar gekomen! Wilt u hier adverteren of weet u iemand voor deze plek? Neem even contact op met de redactie!

47


48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.