Flapút December 2013

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Wintermoanne

Desimber 2013


2


Fan ‘e redaksje Beste mensen, Ja, het december nummer! Inderdaad, bijna alweer een jaar voorbij. Terugblikkend op het afgelopen jaar hebben wij als redactie van de Flapút weer met veel plezier ons dorpskrantje in elkaar gezet. En dat gaan we het komende jaar zeker weer doen, al dan niet met eventuele aanvulling in de redactie. Blijf ons vooral op de hoogte houden van de activiteiten en wat er zoal te doen is in Jelsum en Cornjum. Gelukkig weten de meeste inwoners ons inmiddels te vinden via de hotmail. Want zonder ingezonden kopy geen dorpskrant! En dat er genoeg te doen is in onze dorpen, blijkt wel uit dit nummer. Zo is er op 3 december a.s. weer een Túndiner in de Túnmanswente, kijk voor het menu op blz. 5. Ook in de Túnmanswente: zondag 22 december a.s. houden de Sneinsjongers vanaf 17.00 uur een krystkonsertsje , mis dit niet! In De Bining bruist het van de activiteiten, zo is er zaterdagochtend 23 november weer BOZO. De jongste inwonertjes kunnen rennen, klimmen, kruipen en zwaaien in de ringen van de gymzaal in De Bining van 10.00 tot 11.00 uur. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Wia van der Meer. Een week later op zaterdag 30 november is er weer bruin café in De Bining, inloop vanaf 16.00 uur ’s middags. En 13 en 14 december Vriendenkring met jongerentoneel. Kijk ook nog even naar de agenda op blz. 45. Ons dorpshuis is wat dat betreft altijd een ontmoetingscentrum geweest, kijk de archieven er maar op na: in 1970 had het Nut een avond georganiseerd en men kon in de Leeuwarder Courant lezen (in de rubriek “Waarheen morgen in Friesland”: Cornjum: “De Bining” Mej. Henny Siebel “Achter de sluier en over de muur, lezing met dia’s voor het Nut. En in 1971: Cornjum: “De Bining’ 8 u. dansen voor gehuwden en verloofden (the Gasbells) (tegelijkertijd in Buitenpost: the Four D’s 7.30 u. dansen (Corry en de Rekels). Ja, dat waren nog eens tijden. Maar de lezing die Saskia Bak, directeur van het Fries Museum, zaterdag 16 november gaf was ook zeer de moeite waard en werd goed bezocht. En ook de voorstellingen van Tryater zijn altijd een groot succes. Wij wensen iedereen weer veel leesplezier met de Flapút en…… Vergeet niet uw kerstwensen in te sturen! (Insturen kan tot 10 december 2013) De redactie 3


4


Túndiner in Túnmanswente Studenten van de Middelbare Hotelschool Friesland College koken voor u! Van oktober 2013 tot juni 2014 kunt u op de 1e dinsdag van de maand genieten van een Túndiner. Dinsdag 3 december 2013 vanaf 17.30 uur kunt u zich weer laten verrassen: een 3-gangen Túndiner (incl. 2 drankjes) voor € 30,- p.p. verzorgd door studenten keuken en bediening Middelbare Hotelschool Friesland College. De opdracht die de studenten moeten uitvoeren is onder andere een diner verzorgen met seizoensproducten. De Túnmanswente beschikt over een tuin met groenten en kruiden. Maar ook andere ingrediënten zullen gebruikt worden, afhankelijk van het thema wat gekozen wordt. Het menu voor dinsdagavond 3 december a.s. ziet er als volgt uit: Gerookte makreel bietstructuren, limoen en een sinaasappel sesam Gaasterlands kruidvarken boerenkool, rode wijn jus, polenta en tomaat Fries suikerbroodpudding ijs van pepernoten, créme anglais en een macaron

U bent van harte welkom! De overige data waar u zich voor kunt aanmelden zijn: Dinsdag 4 februari, 4 maart, 1 april, 13 mei en 3 juni 2014. Informatie en aanmelden: informatie@tunmanswente.nl Telefonisch mag ook via nummer 058-2572190

5


Meidielings Kerst 2013. Dag, dorpsgenoten van Britsum, Koarnjum en Jelsum, De tijd gaat snel en daarom alvast een oproep aan u allen om het mogelijk te maken een kerstpakket samen te stellen om aan mensen uit onze dorpen te geven die moeten leven met minimale inkomsten. Uit de reacties van voorgaande jaren weten we dat dit pakket zeer op prijs wordt gesteld en mensen blij verrast zijn door de inhoud van het pakket. Een welkome aanvulling voor het vieren van kerst. Laten we daarom ook dit jaar de schouders eronder zetten om dit gebaar vanuit de gemeenschap te realiseren. Een gift is van harte welkom op rekeningnummer 450223507 van de hervormde diaconie ovv kerstpakket 2013. Alvast heel hartelijk dank, namens de diaconie, Lia Oosterhuis en Tine vd Veen.

Live weapons afwerpen op Vliehors Range F-16 jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht en de Belgische Luchtmacht oefenen in de periode van maandag 18 november tot en met vrijdagmorgen 22 november en van 2 december tot en met vrijdagmorgen 6 december in het afwerpen van bommen met explosieve lading op de NAVO oefenlocatie de Vliehors Range op Vlieland. In deze periode worden bommen van het type MK82 (500 ponders) afgeworpen. De vluchten vinden plaats in de ochtend en de namiddag. Bij deze trainingsvluchten richt het Bureau Geluidhinder van de Koninklijke Luchtmacht op Texel meetposten in, waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende geluidsbelasting bepalend zijn voor het kunnen uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze mobiele meetposten staan in direct contact met de verkeerstoren van de Vliehors Range. Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken. Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/ vliegbewegingen of teletekst NOS pagina 766. Voor nadere vragen en eventuele klachten Sectie Communicatie vliegbasis Leeuwarden 0582346700. Voor klachten kan eveneens worden gebeld met het gratis nummer 0800-0226033. 6


O.B.S "Oan 't Skipperspypke" Skeltedyk 2 - 9056 PD Koarnjum – Telefoon 058-2572553 - E-mailadres: info@skipperspypke.nl Website www.skipperspypke.nl

Beste dorpsbewoners, Samenwerking met de scholen in Britsum De afgelopen periode is er veel overleg geweest tussen alle partijen. Woensdag 30 oktober is er een bijeenkomst geweest met de drie scholen, de gemeente, het bestuur van de Foarikker (G2) en met het bestuur van De Homeie en Het Skipperspypke (onderwijsgroep Fier). Op deze middag is duidelijk geworden dat alle partijen willen samenwerken. Het doel is 1 mooie kleinschalige school voor de dorpen Jelsum/Britsum en Cornjum met hierin ruimte voor eigen identiteit. Lastig punt in het verhaal wordt wel de plek van de school. De gemeente heeft geen geld om te investeren in een nieuwe school op een “neutrale” plek. Dit was wel de uitdrukkelijke wens van de scholen en de besturen. De komende maand wordt er bekeken hoe we het samenwerkingstraject verder gaan vorm geven. We houden u de komende tijd op de hoogte. Onze Organisatie Dit schooljaar zijn wij gestart met een nieuw organisatie model. De kinderen van gr.3 t/m 8 werken een instructielokaal en een zelfstandig werken ruimte. In het instructielokaal krijgen de kinderen hun instructies voor rekenen, spelling, taal, (begrijpend) lezen. Deze lessen worden gegeven door onze leerkrachten. De leerkrachten geven per vakgebied hun lessen. Juf Selma geeft bijv. alle lessen voor rekenen. Het voordeel van deze manier van werken is dat 1 leerkracht voor de groepen 3/8 alle leerstof van het betreffende vak aanbiedt. De doorgaande lijn per vakgebied is hierdoor duidelijk. Het voordeel voor de kinderen is dat ze niet in een klas zitten waarbij de juf steeds instructie geeft aan verschillende groepen en dat ze op verschillende niveaus mee kunnen doen aan de instructie. In de zelfstandig werken ruimte werken de kinderen aan hun week/ dagtaak. Dit gebeurt ook onder begeleiding van een leerkracht. 7


Nieuw is ook dat de kinderen van groep 4/5/6 met een tablet werken. Op deze tablet staat hun leerstof voor de vakgebieden rekenen, spelling en taal. De kinderen krijgen via de tablet meteen te zien of ze de goede antwoorden hebben gegeven. De leerkracht kunnen de resultaten van de kinderen via de computer volgen. Vanuit diverse scholen is er veel belangstelling voor onze organisatie en wordt er positief gereageerd. Wij zijn er als kleine school dan ook trots op dat we er toe doen! We vinden het ontzettend belangrijk dat de kinderen met veel plezier naar school gaan maar willen ook heel graag de (leer) opbrengsten van onze school goed houden. Nieuwsgierig, u bent van harte welkom om op onze school een kijkje te komen nemen. Onze activiteiten in december Vanuit betrouwbare bron hebben we gehoord dat Sinterklaas dit jaar dicht bij school slaapt. Op donderdagochtend 5 december hopen we hem in goede gezondheid te ontvangen. Onze kerstviering op woensdag 15 december staat geheel in het teken van Serious Request. We houden o.a. een kerstmarkt. Via de kinderen hoort u nog meer van deze speciale kerstviering. Team en kinderen van obs Oan’t Skipperspypke.

8


9


10


Storm over Dekema State Jelsum Op 28 oktober trok een harde storm door Fryslân en door Jelsum en liet Dekema State niet ongeschonden achter. De eerste boom viel met een doffe dreun vlak voor ons huis langs. De oude linde stortte neer en nam de hele wortelkluit mee. Binnen de kortste keren was er zoveel hout naar beneden gekomen dat ik met de auto het terrein niet meer af kon zonder eerst de kettingzaag te gaan halen. Twee andere linden stonden schuin in de richting van ons huis, de ene leunde tegen de beuk en zou naar mijn inschatting wel blijven hangen, van de andere was dat echter niet zo zeker. We besloten maar even ergens op visite te gaan voor de veiligheid. Wat heb je dan opeens een klein huisje en wat zijn die bomen opeens groot en machtig! Na de storm maakte ik een wandeling over het landgoed, er zijn mensen die depressief worden van vallende bladeren. Ik moet toch wel even slikken bij het zien van alle gevallen bomen‌ Behalve de drie grote linden vlak bij mijn huis, zijn er grote takken uit de kastanjes gewaaid, meerdere linden van 25 jaar oud, ongeveer 30 cm diameter, afgeknapt op 3 meter hoogte. Een hele grote oude beuk bleek hol te zijn en laat een gapend gat achter in de prachtige groep waarin hij stond. Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar de boel moest opgeruimd worden. Helaas bleek de hoogwerker van het hoveniersbedrijf, dat mij bij dit soort werkzaamheden assisteert, te klein ( 17 m.!) en alle hoogwerkers waren verhuurd. Ook de brandweer zag geen kans om de bomen een kopje kleiner te maken. We hebben donderdag de scheve lindes pas op kunnen ruimen. Omdat ik die ene boom niet vertrouwde hebben we die vastgezet met een staalkabel. De oude bomengroep waar de Lindes deel van uitmaakten is ongeveer gehalveerd. Het natuurgeweld heeft iedereen laten zien wat ik vorig jaar eigenlijk al wist: deze bomen zijn oud en de dagen moe, tijd voor vernieuwing! 11


Bijkomend voordeel van deze ellende is wel dat ik van bijna het gehele terrein vrij nauwkeurig kan reconstrueren wanneer er aanplant heeft plaatsgevonden. De oude beuk ligt het minst in de weg, maar ook hier hoop ik nog een volledige schijf af te kunnen zagen om de leeftijd te bepalen. Ik heb alvast een preview genomen bij het holle deel van de stam, in het buitenste randje telde ik al 130 jaarringen. Het plan is nu om een flink deel van de bomengroep bij ons huis te vervangen en de rest te kandelaberen. De linden die blijven komen door de kap vol in de wind te staan. Ook dit zijn oude bomen dus om ze nog een tijdje te behouden kleden we ze uit. Van de rechte stammen laten we planken zagen, dat komt altijd wel weer een keer van pas. We stoken onze cv met hout, voorlopig geen gebrek dus! Met hulp van de vrijwilligers komt er langzamerhand weer orde in de chaos.

12


Oefening brandweer bij Dekema State Maandagavond 18 november heeft de vrijwillige brandweer uit Stiens bij Dekema State geoefend. Een keukenbrand werd in scène gezet, de “kok” moest worden gered uit dit rookhol, eventueel nog in het gebouw verblijvende gasten moesten worden opgezocht en geëvacueerd. Aangezien het voor een museum niet echt verstandig is rook erin te blazen was gekozen voor een gewone verduistering, waarbij de manschappen niet mochten bijlichten met hun zaklantaarn. Een slangenwagen met pomp haalde water uit de gracht, en spoot het met dezelfde vaart weer terug. De afstand naar de state werd uiteraard wel uitgerold met slangen maar niet aangesloten. Wat kleine puntjes ter verbetering binnen de organisatie zowel bij brandweer als bij Dekema State zijn de winpunten van deze oefening. Bovendien heeft het hele team even kennisgemaakt met de indeling van Dekema State en de verschillende gebouwen die op het terrein liggen; en dus het belang van het goed lezen van het adres op de melding!!

13


Expositie bibliotheek Expositie Marieke de Mooij In de Bibliotheek van Stiens Oktober/november/december 2013 Marieke de Mooij is in 1959 geboren in het westen van het land, in het dorpje Rijnsburg. “Ik ben rond mijn 21ste in Den Haag gaan wonen waar ik bij het toenmalige GAK te Scheveningen als allround typiste ging werken. Na ongeveer 25 jaar ontmoette ik mijn huidige vriend, die op Terschelling woonde. Doordat ik overgeplaatst kon worden naar Leeuwarden ben ik samen met hem en “mijn zoon” in Friesland gaan wonen. Sinds 2005 hebben we ons plekje in het mooie Stiens gevonden. Ik knutselde al heel wat af. Zo vond ik het geweldig om beeldjes te maken van T-shirtjes. Er staat een grote in mijn voortuin.’ “Ik wilde graag leren schilderen/tekenen, was vroeger op school al mijn ding. Nadat ik een cursus had gevolgd bij Marjolein Slagmolen wist ik hoe ik kleuren kon mengen en de juiste verhoudingen te tekenen. Vanaf dat moment ging de teken- en schilderwereld voor mij open. Wat ik maak, loopt uiteen, het zijn mensen, dieren, bloemen ….. sprookjes.” Marieke de Mooij schildert met aquarel, of acryl maar tekent ook met krijt. Steeds weer probeert ze haar horizon te verruimen door weer een stapje verder te gaan. De openingstijden van de bibliotheek: ma. 13.30-20.00 uur; di., wo. en do. 13.30-17.30 uur; vr. 13.30-20.00 uur.

14


15


Kerstborrel!

16


17


Idesta Zorggroep Ik ben Greet Bijlsma, contactpersoon van Idesta Zorggroep. Misschien kent u mij wel van de keatsvereniging “de Boer” uit Stiens (vrijwilligster geweest) e/o werkzaam geweest bij de TNT post. Ik ben nu werkzaam bij de plaatselijke bakker in Stiens. Het is mogelijk dat ik één dezer weken bij u langs kom om over zorg en wonen te praten in uw dorp. Bent u zorgbehoevend of weet u iemand die zorg nodig heeft? Neem dan gerust contact met mij op via 058-2574181 Idesta Zorggroep is een nieuwe erkende zorginstelling voor het platteland. Doelstelling is dat de ouderen maar ook andere zorgbehoevenden zo lang mogelijk in hun dorp kunnen blijven wonen. Idesta Zorggroep wil meer zorg en aandacht verlenen voor het zelfde geld. Minimale kosten in management, zodat het beschikbare geld zo veel mogelijk wordt gebruikt voor het leveren van zorg. Idesta zorggroep gaat er voor zorgen dat in eigen dorp dagbesteding wordt geboden waar bij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande voorzieningen in eigen dorp. Dagbesteding waar ook mensen zonder indicatie terecht kunnen. Geen gereis meer als het niet hoeft. Voor zorgbehoevenden die niet meer zelfstandig kunnen wonen wordt waar mogelijk de mogelijkheid een plek geboden om in een eigen Idesta “Doarpshiem” locatie te wonen. Zelfstandige zorgwoningen midden in de vertrouwde woonomgeving. Idesta gaat veel verder dan de reguliere zorg en verleent naast thuiszorg, verpleegzorg en dagbesteding ook buurthulp en probeert dorpsvoorzieningen te behouden of te versterken. Idesta werkt vraaggericht en betrekt dorpsbelangen, vrijwilligers en verenigingen bij haar plattelandsconcept. In tientallen dorpen wordt binnenkort geïnventariseerd waar de behoefte ligt. Idesta begint in diverse dorpen met thuiszorg en dagbesteding, gevolgd door de andere 3 elementen; verpleegzorg, buurthulp en dorpsvoorzieningen. Personeel en vrijwilligers wordt zoveel mogelijk uit eigen dorp of omgeving aangetrokken en werken in zelfsturende teams. “Mienskipsin” dêr draait it om. Graag geef ik u meer informatie of kijkt u eens op www.idesta.nl Met vriendelijke groet, Greet Bijlsma 18


19


Vrijwilligerscentrale Middelsee Asielzoekers bieden zich aan voor vrijwilligerswerk! Sinds kort is het aan asielzoekers in Nederland toegestaan om vrijwilligerswerk te doen. Dat is mooi voor de asielzoekers want zij hoeven niet langer hele dagen verplicht in hun caravan te zitten. En dat is mooi voor de Nederlandse maatschappij want dit levert een boel extra vrijwilligers op. In het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie wonen mensen met veel verschillende talenten die zich graag willen inzetten voor een ander. Kan uw vereniging, stichting, kerk of andere (non-profit) organisatie wat extra hulp gebruiken? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale en wij leggen de link! Onder de asielzoekers zijn bijvoorbeeld leraren, kleermakers, klusjesmannen en mensen die goed met computers kunnen omgaan. Oproep hulp bij opstart en organisatie Heit&Mem cafés in Middelsee! In 2014 wil Centrum voor Jeugd en Gezin Middelsee, in samenwerking met de Middelsee gemeenten, starten met Heit&Mem cafés. Vrijwilligerscentrale Middelsee is daarom op zoek naar enthousiaste ouders of verzorgers voor het opstarten en organiseren van deze Heit&Mem cafés. Het Heit&Mem café is een plek waar ouders op een ontspannen manier met elkaar kunnen praten over opvoeding en ontwikkelingen van kinderen. Het hoeft helemaal niet te gaan over moeilijke onderwerpen, maar gewoon over dagelijkse dingen waar je als ouder tegenaan loopt. Je leert van elkaars ervaringen als je met elkaar praat en durft te vertellen welke drempels jij ervaart als het gaat om de opvoeding van jouw kind(eren). Lijkt het je leuk om te helpen bij het opzetten en organiseren van de Heit&Mem cafés in de gemeente Leeuwardersdeel, Ferwerderadiel, het Bildt of Menameradiel? Meld je dan aan!

20


Creatievelingen gezocht in omgeving Blessum! Op een zorgboerderij in Blessum komen veel bezoekers die graag mogen knutselen of wat creatiefs doen. Voor hen zijn we op zoek naar vrijwilligers die graag mogen klussen (houtbewerken), handwerken, schilderen o.i.d. om op de zorgboerderij te helpen bij deze activiteiten (bijvoorbeeld 1 of 2 keer per maand). Aanmelden kan via 0518-462363 of via vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl.

VRIJWILLIGERSCENTRALE MIDDELSEE

21


Maatjesproject Het Maatjesproject weer geopend Het Maatjesproject van AanZet koppelt mensen die door hun psychische achtergrond weinig tot geen sociale contacten hebben, aan vrijwilligers. Het Maatjesproject bestaat dit jaar 15 jaar en ongeveer 2500 burgers uit Friesland hebben hier al aan meegedaan. Zowel deelnemers, mensen die een maatje nodig hebben, als vrijwilligers, mensen die een maatje willen zijn. In de loop der jaren zijn er veel veranderingen geweest binnen het Maatjesproject, maar altijd is het project gerund door vrijwilligers met een psychische achtergrond; zogenaamd een 'door en voor' project. Per augustus 2012 was de deelnemersstop ingevoerd. Het Maatjesproject had op dat moment 140 koppelingen in heel Friesland en daarnaast wachten nog eens 80 deelnemers op een maatje. Mede door de bezuinigingen en de individualisering deden steeds meer mensen én organisaties een beroep op het Maatjesproject. De wachtlijst bleef groeien en om teleurstelling met betrekking tot het lange wachten te voorkomen, is de deelnemersstop ingevoerd. Door een aantal veranderingen in te voeren is het aantal koppels enorm gedaald en ook de wachtlijst. Dat heeft geleid tot het heropenen van het Maatjesproject, nieuwe deelnemers kunnen zich weer aanmelden. Het Maatjesproject van AanZet is altijd op zoek naar maatjesvrijwilligers. De motivatie van maatjesvrijwilligers die nu actief zijn, is onder andere iets voor een ander willen betekenen. En ook zelf leren en inzicht krijgen in wat het betekent om met een psychische achtergrond te leven (antistigma). Het Maatjesproject koppelt de maatjesvrijwilligers aan deelnemers om minimaal eens per 2 weken samen een dagdeel iets leuks te ondernemen, denk aan een kopje koffie drinken, de stad/ het dorp in, wandelen, fietsen, naar een club of vereniging. Samen is leuker dan alleen. Belangrijk is dat het contact op gelijkwaardige basis plaatsvindt; de maatjesvrijwilliger is geen hulpverlener. Het Maatjesproject is een project van AanZet. Dit is een stichting die 11 projecten in Friesland organiseert voor én door mensen met een psychische achtergrond. Deze mensen kunnen vrijwilligerswerk doen of deelnemen aan een project. AanZet gaat hierbij uit van de mogelijkheden en kwaliteiten van mensen. Doordat zij in zelfsturende teams de projecten runnen kunnen ze zich ontwikkelen, krijgen ze zelfvertrouwen en participeren ze in de samenleving waardoor ze een minder groot beroep doen op de zorg- en hulpverlening. Bij AanZet werken ongeveer 300 vrijwilligers, die ondersteunt worden door 6 coaches (4,3 fte), met al haar projecten bereikt AanZet ongeveer 1500 tot 2000 burgers in Friesland per jaar.Mocht u geïnteresseerd zijn in het Maatjesproject of meer willen weten van één van de andere projecten van AanZet, dan kunt u een kijkje nemen op de website www.st-aanzet.nl. Of telefonisch contact opnemen via 058 -284 90 20. 22


23


24


Nijs fan de SNEINSJONGERS! It is wer safier! Wij wolle graach wer efkes foar jim sjonge, en wol yn de foarm fan in krystkonsertsje fan in lyts oere, tegearre mei ús bernekoarke Jabbadabbadoe, yn de tún fan, en yn gearwurking mei, de Túnmanswente. It gehiel sil oanklaaid wurde mei fjoerkuorren en ljochtsjes, en der is de mooglikheid om yn it koarte skoft in hapke en drankje te keapjen. Wij hoopje dat jim manmachtich delkomme en wij der meiinoar in noflik oerke fan meitsje. Wannear: Snein 22 desimber Plak: Túnmanswente Tiid: 17.00 – 18.00 oere

25


Alde Foto’s De feestwein fan de Skredyk en it âldlan yn?? Krekt nei 1945 waard de oarlochstiid fan 1940-45 op dizze wize ta útering brocht yn it fersieren fan in feestwein op it doarpsfeest yn 19?? mei de teksten dêr op sa as it op de foarkant stiet: HET VERLEDEN Dêr ûnder mei lytse letter: razzia’s en concentratiekampen.

Op de foto boven binne de persoanen, man mei de laaie yn de hân,Sybren Brouwers, dan Gosse van Sloten , de dochter fan Brouwers, frou Brouwers en de soan fan Brouwers. 26


Alde Foto’s Op de oare kant fan de wein stie: DE TOEKOMST Der wêr ûnder de wurden: Vrijheid,----- en gerechtichheid. Wat dêr noch efter frou Roorda stiet?

Op de rjochter foto steane frou Roorda en Eefje Elzinga.

27


Alde Foto’s It is no sa’n 68 jier ferlyn dat de tsjerke yn Koarnjum oerfallen is troch de Dútsers op sneintemoarn 11 februaris 1945 doe’t dêr in tsjinst foar jongeren útein setten wie. Se besingelden doe de hiele tsjerke sadat der net ien ûntkomme koe. Dat waard opmurken troch organist Arjen Huizinga út Jelsum. Hij hat dat doe de minsken yn de tsjerke witte litten, sa lang mooglik trochspile om de besetter wat te ferrifeljen, mar de tsjerke waard dochs binnenfallen. It gefolch wie dat der 19 minsken dy’t yn in foar de dútsers in gaadlike leeftiid hiene om oppakt wurden en nei de Ljouwerter finzenis brocht waarden. Trije dêrfan waarden nei 3 dagen wer loslitten en de oare 16 binne ôffierd nei Drinte. Dizze 16 binne op 16 april wer yn Koarnjum en Jelsum werom kommen nei wol in tiid fan spannigen dy’t se dêr meimakke hiene fansels. De minsken dy’t hjir op dizze wein sitte, hawwe dizze oerfal (of meimakke, of it wiene harren femyljeleden), dat it wie foar harren dan ek de gelegenheid om dat dan ek sa yn de optocht mei in feestwein sa út te byldzjen. Dizze foto’s komme bij Arjen Heslinga wei. Oars hie dat noch wolris efkes op him wachtsje litte kinnen foardat dizze foto’s by my terjochte kamen, mar Arjen hat alles ôfsocht om diel trije fan sy’n âlde auto te finen. Dêr moatte je mei op de proppen komme as je in nije auto keapje en de âlde ynleverje. It kaam my net ûnbekend foar dat sokke dingen barre kinne. Ek wolris soksoarte dingen meimakke. Mar hawar, nei lang sykjen is dan úteinliks dat ferrekte diel trije fún en únder oaren de foto’s dy’t ik fan Arjen krige, sieten dêrbij. Piet.

28


Jankfoddekoar Tûzen Triennen Wy, froulju fan Jankfoddekoar Tûzen Triennen út Britsum, hawwe hâlden en keren mei de manlju en de leafde! Dêrom hawwe wy yn 1997 ús koar oprjochte. Miskien ha jim ús wolris sjoen: de (40) froulju mei de kleurde boa´s. Troch it sjongen fan ús sels skreaune ferskes yn it Frysk fine wy in útlaatklep foar ús frustraasjes. De fodden binne opnij de studio yngean en hawwe har ferskes op CD set. Binne jim nijsgjirrich? Dan binne jimme wolkom op de presintaasje fan ús twadde CD. Op 17 jannewaris om 20.30 oere yn Britsenburgh te Britsum. De tagong is frij en nei ôfrin meitsje wy der in swingend feestje fan. Sjoch ek: www.tuzentriennen.nl

29


TALANT zoekt ‌MEELEEFGEZINNEN Nieuwe Meeleefgezinnen, waar een kind met een beperking meer dan welkom is. Dit betreft de hele provincie Friesland. Is dit iets voor u of kent u iemand binnen uw netwerk die dit zou willen doen??. Kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking (en eventuele bijkomende problemen) kunnen soms om verschillende redenen niet in hun eigen gezinssituatie opgroeien. Binnen een meeleefgezin wordt zorg geboden aan een kind/jongere met een verstandelijke beperking, waarvan de verwachting is dat hij/zij het beste kan functioneren/ opgroeien in een gezinssituatie. Een meeleefgezin kan op deze manier een gezin ondersteunen door het kind/jongere volledig of deeltijd bij hen te laten wonen en op te nemen in de gezinssituatie. Talant wil de kinderen/jongeren die in een meeleefgezin wonen een veilige woonplek met structuur en regelmaat bieden, waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen! Het uitgangspunt binnen Kind & Gezin is dat een gezinssituatie primair de 'opvoedingssituatie' is voor een kind. In nauw overleg met de ouders/voogd zorgt het meeleefgezin voor het kind/jongere. Waar mogelijk nemen de ouders delen van de zorg van hun kind weer voor hun eigen rekening. Het behouden en onderhouden (indien mogelijk) van een goede band met de ouders is hierbij een belangrijk gegeven. Het meeleefgezin wordt begeleid door een ambulante gezinsondersteuner. Deze komt regelmatig op huisbezoek bij het meeleefgezin en heeft nauw contact met een multidisciplinair team. De ambulant gezinsondersteuner onderhoudt ook contacten met de ouders en werkt vanuit het systeemgericht werken.

30


Wij vragen Goede communicatieve vaardigheden; Bereidheid tot samenwerken; Reflectievermogen; Pedagogische bekwaamheid en bij voorkeur bevoegdheid (één van de meeleefouders heeft minimaal een MBO diploma op uitstroomniveau 4, bijvoorbeeld Z, SPW-VG, of hoger, bijvoorbeeld HBO-V, SPH); Inzicht in de eigen gezinsprocessen, gerelateerd aan een opname van een kind/jongere met een beperking in het gezin, en competenties om deze processen aan te gaan; Een gezinsklimaat waarin het accent ligt op het vergroten van de mogelijkheden. Wij bieden Een overeenkomst van opdracht met Talant met een basisbedrag per maand en een aanvullende dagvergoeding afhankelijk van de leeftijd van het kind (beide bedragen zijn bruto bedragen). Informatie en aanmelding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. de Haan, teamleider gezinsondersteuning, telefoon 06 – 17 26 66 39. Uw reactie, voorzien van een uitgebreid CV, kunt u mailen naar Ja.d.Haan@talant.nl

31


32


St. Maarten in Jelsum en bij Dekema State Op maandag 11 november kwamen de kinderen van basisschool ‘t Skipperspypke om in de sfeer van Sint Maarten lampionoptocht te lopen in Jelsum en door de tuin van Dekema State. De state was door de vrijwilligers van tevoren gezellig verlicht. Bij de palen aan het einde van de oprijlaan werd een door de vrijwilligers gemaakt zakje snoep uitgedeeld en na afloop kregen de kinderen onder het afdak van school lekker warme chocomel en een broodje worst.

Jammer genoeg ontbrak de muziek tijdens de optocht. Het was koud maar gezellig en voor herhaling vatbaar.

33


34


Vriendenkring Op freed 13 en sneon 14 desimber 2013 presintearje de trije jongereinploegen fan ‘Vriendenkring’ de ienakters: ‘Besikers út Galactica’ In saaie fakânsje yn Frankryk rint út op in grut aventoer! Heit, mem en de bern moetsje frjemde wêzens; aliëns út Galactica, dy’t sykje nei harren blauwe libbensstien.... Wat hawwe de griene snotsykte, in skippybal en in efterút rinnende tiid hjirmei te krijen???? Spile troch bern út de groepen 7 en 8 fan de basisskoallen út Britsum en Koarnjum: Jelte, Jouwert, Rimar, Rixt, Esmee, Renate, Tineke, Mare, Jildou, Ynte, Sara, Daan, Jildou, Jenny, Jelle, Silke, Hester. Rezjy: Wietske Dijkstra en Richt van der Velde

‘Grutte trúk’ Hooggeëerd publyk!! In spektakulaire show sa as jo noch nea earder sjoen hawwe!! Kazan en Klok binne der neat by!! Se blaze jo fuort mei dizze foarstelling!! Soargje dat jo op ‘e tiid én stevich op ‘e stoel sitte!! Spilers: Marleen Engbrenghof en Maxime van Heumen. Rezjy: Anita Dijkstra 35


Minsken binne frjemd’ Kinne wy dêr de finger oplizze? Der kloppet iets net. Eins binne wy allegear ‘een vreemde eend in de bijt’! Dêr hawwe wy dochs gelyk yn? Komyske sketches skreaun troch Remco Klop en spile troch de âldste ploech: Ruben Planting, Wendy van Huizen, Ilse Boorsma, Fenne van der Meulen, Sietie Faber, Melissa Hiemstra, Margriet Wijnsma, Nadine Engbrenghof, Yvonne van Huizen en Marte Lugtenborg Rezjy: Anita Dijkstra Alle oare meiwurkers: assistinsje rezjy: Remco Klop, Maaike van Huizen, Eit van der Velde / Dekorskildering: Ronald de Haan / Lûd. ljocht, dekor: Kevin Wiersma, Hendrik Hooghiemstra, Wybren Postema, Theun Dijkstra, Bob Rijpstra / Klean: Romkje Hooghiemstra / smink- en kapwurk: Mieke Terpstra, Antsje Wildeboer, Mirjam van Heumen, Christa Rooks

Útfierings: freed 13 en sneon 14 desimber 2013 Plak: De Bining te Koarnjum Oanfang 19.30 oere Yntreepriis oant 16 jier: € 2,50, fan 16 jier ôf: € 5,-

36


37


Fries Museum wint Europese design award Het Fries Museum heeft voor zijn nieuwe bewegwijzering de European Sign Design Award 2013 gewonnen. Er waren tientallen inzendingen uit heel Europa. De jury roemt de creatieve vormgeving van de bewegwijzering in het museum. Het ontwerp was in handen van Eurorouting en WEDA Design & Advertising. De prijs wordt vandaag uitgereikt in Londen. Het museum won de design award in de categorie ‘Commercial Signing Applications and Identity’. Voorgaande winnaars zijn onder meer The Guardian, Australian Museum en O2 Arena. De jury prees de creatieve vormgeving, functionaliteit en consistentie met de identiteit van het Fries Museum. In de bewegwijzering zijn huisstijlelementen en architectonische belijningen zeer verfijnd en communicatief toegepast. Hierdoor zullen de jaarlijks tienduizenden bezoekers eenvoudig hun weg weten te vinden in het Fries Museum, dat in september de deuren opende. De European Sign Design Award heeft acht categorieën en wordt eens in de vier jaar uitgereikt. Dit jaar deden inzendingen uit tientallen Europese landen mee. De feestelijke award-uitreiking vindt plaats in London op 21 november. Het nieuwe Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/ Kompas en de BankGiro Loterij.

38


Expositie gemeentehuis Expositie fotograaf Dik van der Mey NATUURLIJK – ABSTRACT ??? ABSTRACT – NATUURLIJK ??? Gemeentehuis, Stiens , 1 oktober tot eind december Dik van der Mey is geboren in Gelderland, maar woont sinds 1973 in Stiens.In het verleden heeft hij twee maal een cursus fotografie gevolgd. Ook is hij al heel wat jaren lid van de Stienser fotoclub 8-88. “Ik fotografeer met een Pentax K10 met een Tamron 18-200 mm lens, maar ook wel een Sigma 105 mm macro lens, en soms uit nood met mijn Fuji E 550 compact camera. Een jaar of wat geleden heb ik natuurfoto’s gemaakt die ik wat abstract vond lijken, daar wilde ik wel een serie over maken. Soms loop je er tegen aan, zoals bij de foto van de waterloop in de Algarve maar meestal moet je er om zoeken, je moet anders naar de natuur gaan kijken. Uit alle foto’s heb ik een serie samengesteld die ik graag aan u wil laten zien. Ik hoop dat u het kunt waarderen, en wens u veel kijkplezier. “ De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis: maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

39


40


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de grijze container. Op de oneven weken de groene container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Glas en oud papier: Glas wordt elke 2de zaterdag van de maand opgehaald. De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente.Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op maandag en donderdag. 41


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) Brandweer (niet urgent)

tel : 0900-8844 tel : 058-2576666

Huisartsen: Mw. F. Kalsbeek: Dhr. Heuberger :

058-2571254 058-2571969

Dhr. Noordhoek : Dhr. Woudstra :

058-2573407 058-2573572

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht Apotheek Stiens

tel : 0900- 112 7 112 tel : 058- 2572131

Burger service punt: voor WMO Advies in Leeuwarderadeel Tel nr. 058-2655590 E-mail: bsp@welzijnmiddelsee.nl Inloop spreekuur di. Van 9-12u. en do. Van 13-16u. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Zorginstellingen: Palet: Thuiszorg en verpleeghuiszorg Skilhiem tel;058 2576100 Thuiszorg ‘Het Friese land’ : tel: 058-2330086 www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) d en n Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert:

tel: 88-5180200

Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06-30168811 di. en do. 10-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922 42


Tsjerken Dei

Tiid

Tsjerke/ Foargonger

Doarp / Bys没nderheden

Herfoarme Gemeente en

Grifformearde Tsjerke

1 dec.

9.30 9.30

Ds.M.Hulzebos Ds. A.R. v.d.Honing

Koarnjum, Britsum, de Hoekstien.

8 dec.

9.30 9.30

Ds.M.Hulzebos Ds.G.Wessels

Jelsum Britsum, de Hoekstien.

15dec.

9.30 9.30

Ds.M.Hulzebos Ds. A.R. v.d.Honing

Jelsum Britsum, de Hoekstien.

22dec.

9.30

Ds.D.de Boer

9.30

Ds. A. Bouman

Koarnjum, Fryske tsjinst. Britsum, de Hoekstien.

24dec. 19.30 Ds.M.Hulzebos 21.30 Ds. A.R. v.d.Honing,

Koarnjum, Gez. kerstavonddienst Britsum, de Hoekstien. Gez. kerstnachtdienst

25dec.

9.30 9.30

Ds.M.Hulzebos Ds. A.R. v.d.Honing,

Koarnjum Britsum, de Hoekstien.

29dec.

9.30

Liturgiecommisie

Britsum, de Hoekstien. Gezamenlijke dienst

31dec. 19.30 Ds.M.Hulzebos 19.30 Ds. A.R. v.d.Honing,

Jelsum Herdenkingsdienst. Britsum, de Hoekstien. Oudejaarsviering 43


Ferskiningsdata 2012/2013 N没. 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333

Moanne

Red. geark. Ferskining

Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug/Sept. Oktober Novimber Desimber

10-12-12 14-01-13 11-02-13 18-03-13 15-04-13 13-05-13 17-06-13 16-09-13 21-10-13 18-11-13

21-12-12 25-01-13 22-02-13 29-03-13 26-04-13 24-05-13 28-06-13 27-09-13 01-11-13 29-11-13

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerst-/Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. U vindt ons actuele woningaanbod iedere woensdag op onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? Dan bent u van harte welkom bij WoonFriesland locatie Leeuwarden aan de Eenhoorn of u kunt zich abonneren op de woonkrant. We helpen u graag! U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens het aanbod op internet bekijken. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw klantadviseur te bereiken op tel.: 058-2347171 tussen 8.30 en 10.00 uur. Bent u Jelsumer of Koarrnjumer en u heeft zich laten inschrijven als kandidaathuurder bij WoonFriesland, geef dit dan ook even door aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum-Cornjum (Arjen van der Schaaf, telnr: 06-12585390) 44


De kalinder 23 november 25 november

BOZO Jaarvergadering Vriendenkring

10.00-11.00 uur De Bining 20.00 uur

De Bining

27 november

Jaarvergadering 20.00 uur IJsvereniging

De Bining

30 november

Bruin café

v.a. 16.00 uur

De Bining

3 december

Túndiner

17.30 uur

Túnmanswente

20.00 uur

De Bining

krystkonsertsje Sneinsjongers

17.00 uur

Túnmanswente

11 januari

It Nut

20.00 uur

De Bining

17 januari

Klaverjassen

18 januari

Bruin café

5 en 6 april 12 april

Museumweekend met Stinzenstruin Dekemastate Voorjaarsfair “Groei en bloei in alle staten”

13 april

optreden Sneinsjongers

13-14 december Jongerentoneel 22 december

2014

De Bining v.a. 16.00 uur

De Bining

De Bining

45


Redaksje 33ste jiergong nr. 333 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

Contactpersoon advertenties: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl Drukker: Ponghâldster:

E-mailadres:

til: 2570909 til: 2153671 til: 2572550 til: 2572600

KSB Repro Greetje Heeres, til: 2572600 g.heeres112@upcmail.nl (allinnich foar pongsaken en abonneminten) doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 10,-- de 10 nûmers + portokosten. Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 21-12-13 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 10-12-13 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 46


47


48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.