Fish Trend nr 1 2023

Page 1

FISH TREND

FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS

Jaargang 12 | Week 12 | 2023 | Nummer 1 | www. shtrend.nl

Ru-Vis in Leusden klaar voor de toekomst

Zo’n drie jaar geleden kocht Lerøy Seafood een nieuwe krattenwasser bij LETS. Door de laagste snelheid en de juiste temperatuur in te stellen zorgt deze voor perfecte resultaten.

Lees verder op pagina 6

Fish Trend werkt samen met de Nederlandse Vissersbond. Voorzitter Johan Nooitgedagt blikt terug op de belangrijkste ontwikkelingen die de afgelopen tien jaar in de branche hebben plaatsgevonden.

Lees verder op pagina 12

Visspeciaalzaak Ru-Vis aan ’t Plein in Leusden is vernieuwd en uitgebreid. Er is gekozen voor open werken met het gezicht naar de klant, ledverlichting en een energiezuinige glycol koeltoonbank.

Lees verder op pagina 14

1
‘Uitstekend wasresultaat met nieuwe krattenreiniger’
‘Een sector die zich compleet laat uitspelen’
FISHTREND

VOORWOORD

Feest!

Enthousiaste ondernemers uit alle delen van de vissector zijn met elkaar de uitdaging aangegaan om de Kadergroep Visketen op te richten. Een signaal van de wens naar verandering. En tevens het besef dat de sector alleen toekomst heeft als er samengewerkt wordt. Een visketen waarin handel en vissers elkaar kennen en naar elkaar luisteren. Dat is volgens de initiatiefnemers de toekomst. Ook de leden van ASC zijn een uitdaging aangegaan. Ze willen het nieuwe keurmerk voor kweekvis snel op de kaart zetten, maar daar gaat veel voorbereiding aan vooraf. Inmiddels is de eerste tilapia gecertificeerd en pangasius volgt spoedig. Daarna gaat ASC aan de slag om de standaarden voor garnalen, forel, zalm en tweekleppige schelpdieren rond te krijgen. Uiteraard zullen wij u hiervan op de hoogte houden. Uitdagingen ook voor de Nederlandse Vissersbond die samen met onder andere Piet Hoekstra van Elektroservice Urk en Johan Romkes, eigenaar van Judith BV met de vaartuigen UK 217 en UK 317, werkt aan een compleet nieuwe visserijtechniek: vissen met trilnaalden in de netten. De eerste testen hebben nog niet het beoogde resultaat behaald, dus de komende tijd zal nog flink ‘gesleuteld’ moeten worden. Ook de visverwerking zit niet stil. Zo zijn er onder meer nieuwe innovaties op het gebied van presentatie en verpakkingen, software en weeg- en verpakkingsapparatuur. Visdetaillisten kunnen hun creativiteit kwijt tijdens de wedstrijd Re-Fish, waarbij ze geprikkeld worden nieuwe producten te bedenken. Zoveel uitdagingen in de sector vragen om een visvakkrant, die daar adequaat op in speelt.

Hierboven lees je een deel van het eerste voorwoord dat ik voor Fish Trend heb geschreven. Dat is alweer tien jaar geleden. Tien jaar! Daarom wordt dit ons extra feestelijke jubileumeditie.

Voor deze uitgave heb ik wat door de oude kranten heen gebladerd. Wat is er ontzettend veel veranderd. Dit komt nog sterker naar voren in de prachtige bijdrage van Vissersbond-voorman Johan Nooitgedagt. Speciaal voor ons jubileum is hij de geschiedenis ingedoken en geeft hij een heel mooi overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de sector de afgelopen tien jaar. Beginnend bij de feitelijke beëindiging van de

Zeeuwse SGP-Statenfractie dient motie in tegen handhavingsverzoek natuurorganisaties

beleidsafdelingen van het Productschap Vis. ‘Ik was daar absoluut niet gelukkig mee’, blikt de voorzitter terug. ‘Het Productschap bracht eenheid in de visketen en er werd beter overleg en afstemming gepleegd. Er werd in die dagen onder meer leiding gegeven aan een Stuurgroep Puls, secretariële coördinatie voor overleg met de overheid, input voor de Tweede Kamer, inspraak zienswijze Natura 2000 et cetera. De kosten daarvoor waren relatief lager dan nu het geval is, maar dat is praten achteraf.’

Ook bij SVO vakopleiding zijn er volgens onderwijsmanager Rinus de Rijder food grote veranderingen geweest. Zowel in de arbeidsmarkt als in de foodsector. De onderwijsinstelling speelde daarop in door telkens nieuwe, passende opleidingen en trainingen te bieden, zoals de tweejarige mbo-opleiding Traiteur. Kennis en vaardigheden van de vissector zijn volgens hem essentieel om de steeds kritischer wordende consument te kunnen voorzien van de juiste informatie. ‘Verder zijn duurzaamheid en technologie belangrijke factoren die de sector de afgelopen jaren sterk beïnvloed hebben, maar ook de gevolgen van de gestegen grondstofprijzen en energielasten zijn factoren waar ondernemers mee te maken hebben gehad.’Voor de toekomst verwacht hij dat ook de visspeciaalzaken verder zullen ontwikkelen en de scheidslijn met een foodservicebedrijf kleiner wordt. Naast de Nederlandse Vissersbond en SVO blikken meerdere bedrijven in deze editie terug op de afgelopen tien jaar. Ik wens je veel plezier bij het lezen van deze bijzondere editie. En ook de komende tien jaar hopen we je op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen in de branche. Die zijn er volop!

Wendy Noordzij

Al vanaf de eerste uitgave ben ik een adverteerder in Fish Trend, hopelijk zetten we deze relatie nog jaren voort. Veel succes de komende jaren met de eenvoudige en goed te lezen krant Fish Trend.

FISHTREND

Voor de garnalenvisserij in de Nederlandse Natura 2000-gebieden is vanaf 1 januari 2023 een gedoogperiode afgekondigd van negen maanden door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dat betekent dat na de afloop van de huidige Wnb-vergunning op 31 december 2022 er tot 1 oktober 2023 door kan worden gevist zonder Wnbvergunning en er door de overheid wordt gedoogd. De gedoogperiode is aangekondigd om de garnalenvisserij de benodigde tijd te geven om zich aan te passen aan de voorwaarden omtrent stikstofemissies. De intentie van het ministerie van LNV is om vanaf 1 oktober een Wnb-vergunning af te geven van 6 jaren. Meer over de gedoogperiode is hier te lezen.

OPROEP OM ACTIES RICHTING MINISTER

Door een groep van 15 natuur- en milieuorganisaties (NGO’s) is een handhavingsverzoek ingediend tegen

dit gedoogbesluit. Hiermee willen de NGO’s het ministerie van LNV ertoe dwingen het gedoogbesluit in te trekken. De motie van SGP e.a. onderstreept dat volwaardige visserij in Zeeland van belang is voor de beschikbaarheid van natuurlijk en gezond voedsel. De garnalenvisserij maakt al sedert de middeleeuwen deel uit van de Zeeuwse samenleving en deze bedrijfstak dient dan ook als Zeeuws erfgoed behouden te worden.

OPROEP TOT DIVERSE ACTIES

De partijen hebben het college van Gedeputeerde Staten daarom opgeroepen om diverse acties richting de minister te nemen, te noemen:

• Er bij de minister op aan te dringen een brede onderzoekcommissie in te stellen die op basis van uitgebreid (wetenschappelijk) onderzoek de effecten van garnalenvisserij in Natura 2000-gebieden in beeld brengt;

• De bevestiging aan de minister te vragen dat de subsidiebeschikking voor de katalysatoren uiterlijk half februari 2023 beschikbaar gesteld wordt aan de vissers;

• Er bij de minister op aan te dringen om in afwachting van de uitkomsten van het gevraagde brede onderzoek voor wat betreft het ecologische deel van de vergun-

ningaanvraag, de ingediende passende beoordeling als basis te nemen voor de t.z.t. te verlenen vergunning;

Deze motie onder de aandacht van de Tweede Kamer te brengen. De motie is ondertekend door de partijen SGP, 50PLUS, VVD, CDA, PvZ, ProZeeland, CU, PVV, FvH en Lijst Bosch.

VERTROUWEN

‘Het is fijn dat we steun krijgen vanuit de regionale politiek. Als sector hebben wij het vertrouwen dat het Ministerie van LNV nog steeds van doel is om tot een nieuwe Wnbvergunning te komen en dat deze per 1 oktober 2023 zal gaan gelden. Het ministerie heeft namelijk een gedoogbesluit afgegeven waardoor de garnalenvisserij mogelijk blijft totdat de aangevraagde Wnb-vergunning afgegeven kan worden. Bovendien is de subsidieregeling voor de investeringen in SCR-katalysatoren opengesteld voor subsidieaanvragen. Daarmee geeft het ministerie in onze optiek aan dat zij nog steeds van plan is de Wnb-vergunning af te geven en de garnalenvisserij mogelijk te blijven maken’, aldus voorzitter Johan K. Nooitgedagt.

Epos feliciteert Fishtrend met het tienjarige bestaan! FISHTREND

C OLOFON

FISHTREND

Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds stilzwijgend met een jaar verlengd.

ISSN: 2213-6193

compleet laat uitspelen’ voor de toekomst is vernieuwd en uitgebreid. gekozen voor

1 FISH TREND FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS met nieuwe krattenreiniger’ nieuwe krattenwasser LETS. Door de laagste Lees verder op pagina

Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten) ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd.

| 2 FISH TREND
Jaargang 12, Week 12, 2023, nr. 1 Fish Trend is een vakkrant voor de volledige visketen. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de visbranche. Verschijnt 8x per jaar. Samenwerking: Dit nummer is tot stand gekomen met medewerking van de Nederlandse Vissersbond en de Vereniging van de Nederlandse Visdetailhandel. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279 Uitgever: André Schoppen Tel: 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl Verkoop: André Schoppen Tel: 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140
edwin@addictivemedia.nl
Wendy Noordzij Tel: 06 - 19637279 redactie@ shtrend.nl Twitter: @visvakkrant Coverfoto: Dupan Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014 Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 80,00 per jaar excl. 9% btw.
/ 06-81907601
Redactie:
Disclaimer: De Redactie van FishTrend stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever. Jaargang 12 Week 12 2023 Nummer www. shtrend.nl
3W Makelaars, Leusden
De Zeeuwse SGP fractie van de Provinciale Staten is samen met een groot aantal andere partijen van mening dat het aandringen op het direct verbieden van garnalenvisserij in de kustgebieden door diverse natuurorganisaties onnodig en ongewenst is. In een motie aan het college van Gedeputeerde Staten hebben de SGP en andere partijen opgedragen een aantal acties richting de minister te nemen.

n ederlandse sector krItIsch oVer nIeuwe eu- maatregelen palIng

EU-Ministerraad besluit tot verdere beperking visserij

Gevulde mosselen

en ook de rest van het jaar!

Tijdens de EU-ministerraad over het visserijbeheer in Europa vergaderden de visserijministers over maatregelen om paling in de Europese Unie beter te beschermen. De ministers werden het eens over concrete maatregelen voor beperking van commerciële- en sportvisserij. Ook komt er een strenger toezicht op de uitvoering van nationale herstelplannen en meer aandacht voor illegale visserij en handel. Stichting DUPAN, die de palingsector vertegenwoordigt, had op ook die laatste punten graag concrete maatregelen gezien.

De aanvullende palingvisserijmaatregelen van de EU zijn gericht op het zoveel mogelijk laten uittrekken van volwassen palingen en het zoveel mogelijk laten intrekken van jonge palingen. De impact van de visserij op de natuur wordt daarmee geminimaliseerd, maar met respect voor de cultuurhistorische en socio-economische waarden. Voor Nederland zal in elk geval de huidige gesloten periode tussen 1 september en 1 december voor alle visserij, volgens het Nederlandse Aalbeheerplan, van kracht blijven.

te doen aan natuurherstelmaatregelen, gaven de ministers ook gehoor door meer geld toe te zeggen. Alle lidstaten moeten meer doen om de migratieroutes van palingen te verbeteren, zodat zij onbelemmerd hun leefgebieden kunnen bereiken. Tot concrete maatregelen op dat gebied werd echter niet besloten.

Koelewijn: ‘Wat de raad nu besloten heeft, is goed voor de paling en mét respect voor het bestaansrecht van de sector, die niet alleen een economisch, maar ook een groot maatschappelijk én ecologisch belang heeft. Wat ons betreft had het accent

zwaarder op het herstel van het leefgebied voor paling gemogen, omdat de visserij het afgelopen decennium al veel heeft gedaan.’

AANDACHT VOOR PROBLEMATIEK

Stichting DUPAN juicht het evenwel toe dat er meer aandacht komt voor de problemen van de paling. De organisatie bepleit sinds 2010 een goed beheerde visserij, een verbetering van het leefgebied en de migratieroutes van paling en een strengere controle op illegale handel. Die aandachtspunten komen steeds meer terug in het beleid van de EU. Daarnaast blijft DUPAN investeren vanuit het Eel Stewardship-fonds (ESF) voor de verduurzaming van de sector, de certificering van paling uit een verantwoorde bron en een beperking van de benutting binnen het zelf herstellend vermogen van de natuur. Zo blijft volgens DUPAN de toekomst voor paling gewaarborgd.

Filled with a surprise.

Contact: +31 79 799 6060 | www.midol.nl

Grote winactie Epos: kans op pakketten vol specerijen, marinades en sauzen

Epos koestert de relatie met versspecialisten die dagelijks kiezen voor hun specerijen, marinades en sauzen. Nu de prijzen van grondstoffen en energie enorm zijn gestegen, laat de producent uit Nijkerk de waardering zien naar haar klanten.

‘Wij geven prijzen weg aan slagers, poeliers, visspeciaalzaken en agf zaken. Er worden 20 Familypakketten met producten verloot, met een waarde van 500 euro. Daarnaast zijn

Hogere output

Alex Koelewijn van Stichting

DUPAN licht toe: ‘De maatregelen voor Nederland gelden met name voor het seizoen waarin volwassen palingen het land uittrekken, richting de Atlantische oceaan om uiteindelijk te paaien in de Sargassozee, voor de kust van Mexico. Jaarlijks komen 1,4 miljard jonge palingen terug aan de Europese kust om op te groeien in het zoete water van Europa. Maar de kustbescherming verhindert ze een vrije toegang. Daarom is het belangrijk dat er zoveel mogelijk jonge palingen naar binnen en zoveel mogelijk volwassen palingen onbeschadigd naar buiten worden geholpen.’

UITZET BELANGRIJK

De ministers zien het belang in van de uitzet van jonge paling. Ook in de komende jaren wordt glasaal gevangen en uitgezet op plaatsen waar te weinig jonge paling binnen komt. De beroepssector zorgt voor de uitvoering. Aan de dringende oproep van veel lidstaten om meer

Grotere nauwkeurigheid

Maximale procesbetrouwbaarheid

er nog veel meer prijzen te winnen’, aldus John Buist, Business Unit Manager Epos Ambacht.

MEEDOEN IS WINNEN

Iedere versspecialist die meedoet met de Epos Familypakket Winactie, krijgt een prijs. Het enige wat ze moeten doen, is zich aanmelden op de website van Epos: eposspecerijen.nl/familypakket. Op 3 april worden de winnaars van de 20 Familypakketten bekendgemaakt via de website van Epos.

YOUR PRODUCTS ALWAYS IN VIEW

Multipond weger met 3D camera’s

Multipond weegsystemen houden vanaf nu een waakzaam oog op de productie met het 3D ARGUS camera systeem: voor een automatische, intelligente aansturing van de product flow.

Multipond staat voor betrouwbare precisieweging, kwaliteit, innovatie en tailermade solutions.

Multipond hee patent op dit systeem

| 3 FISH TREND
PERFORMANCE MEETS PRECISION
MULTIPOND Benelux B.V. Boven Zijde 10 Postbus 28024 NL-5602 JA Eindhoven The Netherlands t +31 (0) 40 26 28 090 e info@multipond.nl i www.multipond.com

Verpakkingsinnovaties De Gouden Noot in schijnwerpers

De twintigste editie van Empack vindt 5 en 6 april plaats in Brabanthallen Den Bosch. De vakbeurscombinatie Empack, Packaging Innovations & Automation4Packaging pakt ook deze editie weer groots uit.

Al bij binnenkomst staan verpakkingsinnovaties van winnaars van De Gouden Noot in de schijnwerpers. Het winnen van deze wedstrijd brengt significante wereldwijde bekendheid en debuteert in 2023 voor het eerst op Empack. Zo vinden bezoekers op beide beursdagen duurzame, effectieve en innovatieve verpakkingen van de finalisten van De Gouden Noot.

De 31e editie van verpakkingsinnovatiewedstrijd De Gouden Noot is gewonnen door Masterpack Group, met een baanbrekende toepassing van Modified Atmosphere technologie in de wereld van FIBC’s. Tijdens de spannende prijsuitreiking op donderdag 6 oktober 2022 sleep-

ten zij de winnaarstrofee met daarin de massief gouden walnoot binnen. ‘Een belangrijke uitdaging voor de verpakkingswereld is het bijhouden van wat we doen: waar en wanneer het verpakkingsproces plaatsvindt, evenals het verbruik en de verwijdering van de geleegde verpakkingen’, aldus MasterPack Group.

PRESENTATIE VAN SPRAAKMAKENDE

INNOVATIES

Het NVC Nederlands Verpakkingscentrum, organisator van de wedstrijd, zal baanbrekende innovaties feestelijk in de schijnwerpers zetten op Empack. De winnaar van De Gouden Noot 2022 staat alle dagen samen met de winnaars van het zil-

Grote ambities voor windenergie op zee tijdens webinar

De Rijksoverheid heeft afgelopen maand een webinar georganiseerd over de toekomstplannen voor het gebruiken van windenergie op zee. Het doel was om de betrokken partijen te informeren over de toekomstplannen voor verdere uitrol en aanlandig van wind op zee na 2030. Namens de Nederlandse Vissersbond/PO

Delta Zuid namen Ruben van Beek en Ben Scholten deel.

De Rijksoverheid heeft haarzelf het doel gesteld om in 2050 in haar energievoorziening klimaatneutraal

Nationale Kennisdag Visserij 2023

De tweede editie van de Nationale Kennisdag Visserij wordt vrijdag 24 maart gehouden in het Scheepvaart en Transportcollege te Rotterdam. Deze Nationale Kennisdag wordt georganiseerd door het kennisplatform Vistikhetmaar in samenwerking met het Visserij Innovatie Netwerk (VIN). De dag staat in het teken van de toekomst van de Nederlandse visserijsector en is ook een dag van ontmoeting en verbinding.

gezien om dit doel te behalen. Dit betekend dus dat de windenergie op zee door blijft groeien en die plannen worden nu al voorbereid. In eerdere berichtgeving besteedde de Nederlandse Vissersbond/PO

Delta zuid al aandacht aan de ambitie van Nederland om in 2050 ruim 70 gigawatt aan stroom op te wekken via windparken op zee.

VEEL VRAGEN De ruimte op zee en op land wordt steeds schaarser en het realiseren en aanlanden van windenergie op zee raakt in toenemende mate

ver, brons en de overige zeven finalisten spectaculair in de spotlights in de entree van de 20e editie van Empack. De tien spraakmakende innovaties worden tevens gepresenteerd in een speciale presentatie.

EMPACK 2023

In 2023 vindt Empack gelijktijdig plaats met Packaging Innovations & Automation4Packaging in Brabanthallen Den Bosch. Samen maken deze vakbeurzen op 5 en 6 april 2023 het ontmoetingsmoment waar de top van de complete verpakkingsindustrie onder één dak samenkomt.

Meer informatie: www.empack.nl.

zee waar ook andere gebruikers zijn? En: Hoe transporteren we de energie van zee door middel van stroomkabels en waterstofbuisleidingen naar en over land? Deze vragen werden onder meer tijdens het webinar behandeld.

BELANGEN VISSERIJ

Team Nederlandse Vissersbond/PO

Delta Zuid blijft net als bij eerdere wind op zee projecten pleiten voor het ontzien van belangrijke visbestekken en dat kabels op voldoende diepte in de zeebodem worden geplaatst. Naast het participeren in werkgroepen per specifiek windgebied, dienen we ook schriftelijk onze zienswijze in.

In het programma wordt stilgestaan bij het thema voedselzekerheid. De wereldbevolking groeit, het klimaat verandert en met de druk op de voedselproductie op land wordt de uitdaging om iedereen gezond te voeden steeds groter. De vraag naar onder andere vis, schaal- en schelpdieren gaat daarmee waarschijnlijk toenemen. Hoe kunnen we de toenemende vraag naar vis, schaal- en

schelpdieren binnen de Europese Unie borgen met een toenemende druk op en beperking van de

visserij binnen diezelfde EU? Welke rol krijgen vissers in die voedselzekerheidsdiscussie en hoe kijken zij zelf naar die toekomst? Waar liggen de belangrijkste vragen of kansen en wat is er dan nodig? Deze vragen - en vast meer - komen uitgebreid aan bod tijdens deze dag.

Nieuwe kwalificatie Timmer-Makelaar

De taxateurs van TimmerMakelaar zijn beëdigd op zowel het gebied van onroerend goed, slagerijen en vleesverwerkende bedrijven en gecertificeerd, VastgoedCert en sinds november 2022 ook Register-Adviseur Bedrijfsopvolging, Business Valuation.

Het taxeren van vastgoed door transparantie, wetgeving en professionaliteit. Er is een verschil tussen prijs en waarde. De taxateurs bij Timmer-Makelaar zijn onafhankelijk, financieel analytisch en commercieel vaardig. De kracht van Timmer-Makelaar ligt in het zien

van mogelijkheden en deze komen tot uitdrukking in de waarde in de context van marktontwikkelingenen kansen. De taxateurs adviseren op het gebied van taxaties/ waardebepalingen voor onroerend goed, bedrijven en inventarissen en taxaties bij aankoop, verkoop, het verkrijgen van hypotheken c.q. financieringen, fiscale doeleinden, huurprijsvaststelling, going concern, bedrijfswaarde, executie of liquidatiewaarde; voor assurantiedoeleinden; ten behoeve van de jaarrekening, actuele waarde, voor successie en taxaties bij boedelscheiding zakelijk en privé.

Nieuwe accountmanager bij Mercurius Verzekeringen

te zijn en zodoende onafhankelijk te zijn van fossiele energiebronnen. Windenergie op zee wordt naast zonne-energie en kernenergie als een van de belangrijkste pijlers

andere belangen. Zulke ambitieuze plannen zorgen dan ook voor veel vragen. Hoe komt het energie systeem er uit te zien? Hoe worden windparken ruimtelijk ingepast op

‘De ambitie van de overheid om in 2050 maar liefst 70 gigawatt aan wind op te wekken op zee laat te meer zien dat de Noordzee aan een razendsnelle verandering onderhevig is’, aldus Ben Scholten. ‘Met deze snelle verandering wordt onze visserijsector tevens gedwongen om een transitie door te maken. Maar zonder perspectieven komt de transitie naar een toekomstbestendige visserij moeizaam van de grond. Juist ook perspectief in de vorm van ruimte op zee is hier voor nodig. De ruimte op de Noordzee is schaars voor zulke grote ambities en daar moeten we verstandig mee om gaan en het ruimtegebruik optimaliseren zodat er bij ontwikkeling van windparken rekening wordt gehouden met rijke visgronden. Het is van belang dat we naar een gebiedsgerichte aanpak gaan zoals we dat ook aan land kennen.’

Jeroen van der Velde is als accountmanager MKB in dienst getreden bij Mercurius verzekeringen, dé markleider in het verzekeren van versondernemers. Van der Velde is al jaren werkzaam als MKB-adviseur en gaat nu de versondernemers in het oosten van het land adviseren met betrekking tot hun verzekeringsrisico’s.

| 4 FISH TREND Henk Vermeulen Van Slingelandtplein 5 1051 DD Amsterdam +31 20 624 60 02 info@zoetelief.nl www.zoetelief.nl Henk Vermeulen Van Slingelandtplein 5 1051 DD Amsterdam
mpack
e
2023:

VNV staat ook dit jaar weer klaar voor visspecialisten

Het nieuwe jaar wordt opnieuw een jaar vol uitdagingen. Na de coronapandemie werd 2022 overschaduwd door de oorlog in Oekraïne, gevolgd door de energiecrisis en een hoge inflatie die het merendeel van ons nog nooit heeft meegemaakt. Ook in 2023 hebben wij hier nog volop mee te maken. Wat betekent dat voor ons als Vereniging Nederlandse Visspecialisten (VNV) en wat mag u van ons verwachten in het nieuwe jaar?

In 2023 zullen wij weer de lobby voeren richting de overheid om de belangen van onze leden onder de aandacht te brengen. Hierin trekken wij op met collega brancheorganisaties, zodat wij samen een sterkere stem hebben in politiek Den Haag. Zeker in deze roerige tijden is dit erg belangrijk.

VISSCAN

Onze leden bieden wij een VISscan aan. Met deze scan kijken wij samen met de ondernemer naar zijn/ haar bedrijfsvoering en helpen wij om het rendement verder te verbeteren. Ook checken wij of de ondernemer voldoet aan wet- en regelgeving en ondersteunen wij vanuit onze vereniging

met de benodigde middelen. Onze partners zorgen ervoor dat onze leden voordelen kunnen krijgen die direct bijdragen aan het rendement.

NIEUWE HYGIËNECODE

In 2023 wordt de nieuwe hygiënecode geïntroduceerd. Visspecialisten zijn wettelijk verplicht te werken volgens deze code. Leden van de VNV krijgen de code gratis als onderdeel van het lidmaatschap. Niet-leden kunnen de hygiënecode tegen betaling van € 195 aanschaffen. Wij verwachten het boek in april te kunnen versturen. Het is te bestellen via de website van VNV, www.visspecialisten.nl.

VAKOPLEIDING Om je als visspecialist te onderscheiden is het belangrijk dat de consument jou als vakman herkent. Vakkennis is daarvoor onontbeerlijk, zowel bij jou als ondernemer als bij je medewerkers. Samen met SVO vakopleiding food ontwikkelt de VNV korte vakinhoudelijke trainingen, om de visspecialist en zijn of haar medewerkers te helpen bij het upto-date houden van de nodige vakkennis. Check de SVO website voor meer informatie (www.svo. nl). En natuurlijk zorg

je voor een gedegen basiskennis met de opleidingen verkoopmedewerker VIS (mbo niveau 2) en Visspecialist (mbo niveau 3), beide in deeltijd (BBL) te volgen. Met het STAP-budget zijn de trainingen ook financieel aantrekkelijk te volgen.

EVENTS

In 2023 zullen wij een landelijk event, en ook regionale events organiseren, zodat visspecialisten worden geïnspireerd en geïnformeerd, en kunnen netwerken met collega’s en partners. Op 2 oktober zullen wij een landelijk event organiseren, samen met onze partners, bij IJsselmeervogels in Spakenburg. Zet de datum alvast in uw agenda, meer informatie volgt.

WEBSITE

Dit jaar vernieuwen wij onze website, zodat deze nog duidelijker, aantrekkelijker en informatiever wordt. En natuurlijk zorgen wij ervoor dat alle ontwikkelingen in de branche, nieuws en informatie zo snel mogelijk worden gedeeld via onze nieuwsbrief en social media.

Check www.visspecialisten.nl of neem contact met ons op als je interesse hebt om lid te worden, een VISscan wilt laten uitvoeren, vragen hebt, of hulp nodig hebt. Wij staan als VNV ook in 2023 weer klaar voor de visspecialisten!

Gepersonaliseerde icepacks zorgen voor koeling tijdens transport

Icepack factory is aanwezig tijdens de Empack om alle belangstellenden meer te vertellen over de duurzame koelelementen, die op maat gemaakt kunnen worden. De icepacks zorgen voor een optimale koeling tijdens het transport.

Producten die tijdens transport koud dienen te blijven, is een op maat gemaakt proces. De capaciteit die een icepack moet leveren, om een product lang genoeg te koelen, is afhankelijk van het gewicht en volume. Bij

Icepack Factory wordt samen met de klant gekeken op welke manier de producten

Icepack Factory in de fabriek koelelementen op maat maken. De icepacks kunnen ook

en kunnen meermalig gebruikt worden. Daarnaast is de bedrukking een zeer interessant reclamemedium.

De icepacks zijn gemaakt van 100% recyclebare folie. ‘Het koelmiddel is voor 95% water, niet milieubelastend en daardoor via de gootsteen weg te spoelen’, licht vertelt Eddie Neuteboomtoe. De icepacks kunnen meerdere keren gebruikt worden, zowel door de consument als door bedrijven. Dit maakt de icepacks een duurzame oplossing om te koelen. ‘Geïnteresseerden kunnen een sample aanvragen via onze website www. icepackfactory.nl’, aldus Neuteboom.

het beste gekoeld kunnen worden. Door een flexibele productiemethode en verpakking, kan

klant specifiek worden bedrukt met logo’s of andere informatie in verschillende kleuren. De icepacks zijn sterk

Icepack factory is tijdens de Empack te vinden op standnummer: 1.A06.

Espera wederom aanwezig op Empack in Den Bosch

Empack Den Bosch 2023 is 5 en 6 april aanwezig tijdens de Empack in Den Bosch, Het salesteam ontvangt alle belangstellenden graag op stand 1.A41 voor een goed gesprek inzake weeg- en etiketteer uitdagingen van verpakkers van vers voor de retailers.

Een uitdaging is het nauwkeurig en snel wegen en perfect etiketteren van retail verpakkingen met minder kunststof zoals een skinpack voor vis, vlees of vega. Hiervoor toont Espera een weeg- en etiketteermachine met een actueel bedrukt C-label.

Een andere uitdaging is de wens van de retailers om kwetsbaar zacht fruit in karton te verpakken en toch van een attractief etiket met herkomstinformatie te voorzien. Met de Ravenwood NOBAC etiket-applicator FRUIT LID kan een linerless kartonnen label met actueel geprinte informatie een kartonnen verpakking sluiten en zo een mooie presentatie geven. Uiteraard staat er ook de nieuwste versie van de NOVA-serie weeg- en etiketteermachines. Daarnaast demonstreert het team oplossingen voor in-line controle van gewogen en geëtiketteerde verpakkingen.

OVER ESPERA

Eepera is een internationaal opererend middelgroot Duits familiebedrijf met een wereldwijde afzet via distributeurs en eigen bedrijven waaronder ESPERA Nederland. Wij ontwikkelen, produceren en verkopen volau-

tomatische systemen voor het wegen en het etiketteren van consumentenverpakkingen. In het segment van de prijs/gewichtsetikettering van voorverpakte verse voedingsproducten behoren wij tot de wereldmarktleiders.

| 5 FISH TREND
e
I cepack factory aanwez I g op
mpack

‘Uitstekend wasresultaat na twee belangrijke aanpassingen’

Zo’n drie jaar geleden kocht het Urker bedrijf Lerøy Seafood een nieuwe krattenwasser aan bij LETS. De uitstekende werking van de machine is volgens kwaliteitsmanager Willem de Vries het resultaat van de goede samenwerking tussen leverancier en bedrijf. ‘Door de laagste snelheid en de juiste temperatuur in te stellen zorgt de krattenwasser voor perfecte resultaten.’

De Vries is al meer dan veertig jaar kwaliteitsvakman; 25 jaar lang werkte hij in de platvis en sinds 2005 is hij actief in de zalmverwerking. Hij noemt zichzelf een echte kwaliteitsgoeroe. ‘Ik wil graag steeds een stapje verder gaan dan de wetgeving.’ Dat kwam onder meer naar voren bij de aanschaf van een nieuwe krattenwasser bij leverancier LETS. ‘Voor de montage had LETS de machine al op bepaalde punten op verzoek van het bedrijf aangepast’, blikt De Vries terug. ‘Op verzoek van LETS hebben we gekozen voor een krachtige uitvoering met een speciale tool -een soort zwengel- om de kratten echt aan alle kanten goed te reinigen.’ Het reinigingsproces van deze krattenwasser is bijzonder.

De kisten worden op de zijkant gewassen om er voor te zorgen dat water nagenoeg niet in de randen blijft staan. Waar water zit valt niet te reinigen, is het achterliggende idee. Daarnaast worden de kisten met 40 bar rondom gewassen, met roterende armen die zijn aangedreven. Puntstralen om een 7x hogere slagkracht dan standaard te bereiken. Vervolgens worden de kratten nog eens extra gespoeld met circa 1000 liter per minuut om

de vervuiling te verwijderen. De machine haalt dus de bron van de vervuiling weg, waardoor de kisten heel schoon zijn.

FINE TUNING

Vaak wordt een machine door een monteur van de leverancier aangesloten en vervolgens gaat de monteur weer weg en is het vaak aan het bedrijf om voor een verdere fine tuning te zorgen, is de ervaring van De Vries. ‘Dat wilden wij niet.

Doelgericht ondernemen doet u met Flynth

Als ondernemer is het hard werken, kansen zien én pakken. Slim omgaan met actuele cijfers maakt het verschil en daarvoor werkt u samen met uw Flynthadviseur.

Meer weten? Neem contact met ons op via 088 236 9400 of kom langs op onze Flynth Urk locatie. Bezoek ook onze website www.flynth/visserij

Wij werken graag samen om de machines verder te optimaliseren. Zo is het bij een krattenwasser heel belangrijk dat de temperatuur en de reinigingstijd goed is. Zodoende heb ik aan de krattenwasser die LETS in 2020 in ons bedrijf heeft geplaatst, een lange validatieperiode van bijna een jaar gekoppeld. Wij hebben in ons interne laboratorium het wasresultaat zorgvuldig getest en kwamen tot de conclusie dat vooral tijd en temperatuur heel belangrijk zijn om de kratten goed schoon te krijgen.’

GOEDE TEMPERATUUR

De Vries licht toe: ‘De te reinigen kratten zijn vaak erg vervuild is. Ze komen vaak in contact met de grond en worden bij derden vaak in de buitenlucht opgeslagen. Je kunt je vast wel voorstellen wat er met de achtergebleven visresten is gebeurd

graag over de 3 M ’s: Machines, Middelen en de Mens. Vaak is de mens de oorzaak van fouten. Daarom is het belangrijk om dit risico zoveel mogelijk uit te schakelen.’ Hij is enorm tevreden over het resultaat. ‘Vorig jaar hebben we 500 tot 600 omgevingsmonsters genomen. Daarvan vielen 99,9% van de monsters binnen onze normen!’’

GOEDE SAMENWERKING

Een goede samenwerking tussen voedselverwerkend bedrijf en de leverancier/ service monteur is volgens hem van groot belang. ‘Het mes snijdt aan twee kanten. Wij zijn tevreden met het eindresultaat en de leverancier krijgt van ons extra informatie aangeleverd, bijvoorbeeld op het gebied van microbiologische uitslagen. Op basis van deze informatie kunnen de machines verder worden verbeterd.

als de kratten na zes weken worden ingeleverd. Door het unieke reinigingsproces waren de kisten optisch heel schoon. Maar volgens de BRC standaard kun je onder andere Listeria pas bij een temperatuur van 60 graden of hoger afdoden. Daarom heeft Lerøy een extra gasturbine op de machine aangesloten. Daardoor is de spoelstap nu tussen de 72 en 78 graden Celsius.’

JUISTE SNELHEID

Naast het optimaliseren van de watertemperatuur is ook de reinigingssnelheid aangepast. ‘Alleen met de juiste combinatie van tijd en temperatuur krijg je de kratten echt schoon. Helaas zette het bedienend personeel de machine telkens op de maximale snelheid en bleef dit doen. Vandaar dat we hem op de laagste stand hebben laten vastzetten. Ik spreek op kwaliteitsgebied

Machines worden vaak breed in de foodindustrie geleverd. Dat maakt het extra belangrijk om ervaringen te delen en elkaar te helpen. Bovendien is een machine nooit klaar; deze is altijd aan modificaties onderhevig.’

EIGEN LAB

Lerøy Seafood beschikt zelf over een goed ingericht laboratorium waarin verschillende analyses intern uitgevoerd kunnen worden. ‘Voor de validatie zijn gedurende een jaar de gewassen kratten geanalyseerd op onder andere het aeroob kiemgetal en Listeria monocytogenes. De resultaten van de eigen metingen zijn veel sneller beschikbaar, waardoor we tussentijds snel kunnen schakelen en meten. Machines en recepturen kunnen hierdoor sneller worden gefinetuned of worden aangepast aan onze wensen.’

| 6 FISH TREND
Flynth. Het beste advies dat we je kunnen geven.
k walIteItsmanager w Illem de V rIes Van l erØy s eafood heel teVreden oVer lets krattenwasser :

Oerlemans Packaging Group neemt Adriaan Dekker over

Oerlemans Packaging Group

neemt de activiteiten van Papierindustrie Adriaan Dekker over. Dat besluit is officieel bekrachtigd door Vincent Tol, managing director van Adriaan Dekker, en Joan Hanegraaf, DGA van Oerlemans Packaging Group. De activiteiten worden verplaatst van het Noord-Hollandse Wormer naar het Overijsselse Rijssen, bij Verpakkingsindustrie Stempher.

Stempher heeft als producent al veel expertise opgebouwd in het maken van papieren verpakkingssoorten. De productielijnen van Adriaan Dekker staan hoog aangeschreven in de verpakkingsmarkt;

Kabinet trekt 287,5 miljoen uit voor gezondere wateren

Het kabinet heeft 287,5 miljoen euro gereserveerd voor initiatieven die de kwaliteit van de grote wateren verbeteren. Het gaat om waterprojecten in en langs de Waddenzee en Eems-Dollard, het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en het Rivierengebied. Dit melden minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aan de Tweede Kamer.

Minister Harbers licht toe: ‘Nederland is een waterland. Overal om ons heen zien we rivieren, beken en meren. Ik vind het heel belangrijk dat al onze wateren schoon en gezond zijn, van de Waddenzee tot aan kleinere sloten. In gezond water kunnen we immers veilig zwemmen, vissen en varen. Daarom dragen we financieel bij om de waterkwaliteit van onze grote wateren te verbeteren, en om de grote wateren natuurvriendelijker in te richten.’

Minister Van der Wal vult aan:

‘Met deze elf projecten zetten we weer een stap in het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. We geven meer ruimte aan natuurlijke processen in en langs de grote wateren, creëren nieuwe leefgebieden en verbinden de natuur van de grote wateren met aangrenzende natuurgebieden. Zo dragen we bij aan de biodiversiteit.’

INVESTEREN IN GEZOND WATER

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werken samen met de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Doel van dit programma is de ecologische waterkwaliteit verbeteren en de natuur versterken. Dat wordt onder meer gedaan door projecten met dit doel financieel te ondersteunen. Er wordt 238,5 miljoen euro uitgetrokken voor elf waterprojecten. Daarnaast wordt 8 miljoen gereserveerd voor preverkenningen, 35 miljoen voor onvoorziene kosten en 6 miljoen voor het programmamanagement. Dat

geeft een totaal van 287,5 miljoen. Op dit moment is 59,7 miljoen euro nog niet verdeeld. Dat komt omdat meer informatie nodig is over de projecten die aanspraak maken op dit geld. In de tweede helft van 2023 wordt beslist aan welke initiatieven dit geld wordt uitgegeven.

de fabrikant met BRC-keurmerk maakt al sinds 1850 papieren verpakkingen voor diverse toepassingen. De streefdatum voor de overdracht van de activiteiten is 1 mei 2023. De productie bij Adriaan Dekker wordt per 31 maart 2023 gestaakt. In de tussentijd blijft Adriaan Dekker actief onder eigen naam.

Het verplaatsen van het verpakkingsprogramma naar Rijssen betekent verdere uitbreiding van het productportfolio van flexibele verpakking voor de Oerlemans Packaging Group. Adriaan Dekker maakt industriële en retail verpakkingen voor food en non-food producten.

Het bedrijf is met verschillende papieren verpakkingen actief in sectoren als de foodindustrie, retail, luchtvaart, bouw en automotive.

STERKE POSITIE

De Oerlemans Packaging Group heeft met tien productielocaties in Nederland een sterke positie in de Nederlandse verpakkingsindustrie.

‘We kijken uit naar de overname van het verpakkingsprogramma. Zo kunnen we onze klanten nog beter bedienen met een breder scala aan verpakkingsoplossingen’, vertelt Hanegraaf. ‘We zien veel mogelijkheden. Alleen al bij de papiertak van Stempher zou het verpakkingsprogramma versterking met zich mee-

p ascalle V eerman , rayonmanager Van e pos :

‘Scoren met gemakkelijk te bereiden maaltijden’

Maaltijden zijn volgens Pascalle Veerman, rayonmanager van Epos, niet meer weg te denken in het assortiment van de visspecialist. ‘In een goede visspeciaalzaak mogen ze echt niet ontbreken. Consumenten willen graag gemak, terwijl visspecialisten behoefte hebben aan gemakkelijk te bereiden gerechten. Hiervoor heeft Epos diverse smakelijke recepten ontwikkeld.’

Kant-en-klaarmaaltijden zijn echt een trend, benadrukt Pascalle. ‘Vooral de Oosterse maaltijden zijn in trek. Ik merk duidelijk dat daar steeds meer vraag naar komt. Eind 2022 hebben we bij Epos echt de focus op maaltijden gelegd. Ik heb verschillende nieuwe recepten ontwikkeld, die we op leaflets hebben afgedrukt. Daarbij is er veel aandacht voor Oosterse smaken. Denk bijvoorbeeld aan noedels met zalmspiesjes, Marokkaanse couscous met gegrilde zeebaars en een Indiaanse viscurry. De afgelopen twee weken heeft de rayonmanager bij drie visspeciaalzaken demonstraties verzorgd. ‘Samen met de visspecialist en zijn team

heb ik leuke recepten gemaakt, voornamelijk maaltijden. Veel visdetaillisten vinden het maken van maaltijden veel werk. Zeker met het oog op het personeelstekort is dat toch wel een dingetje. Maar ik laat hen zien dat ze met onze drie stappen methode heel gemakkelijk en snel mooie maaltijden kunnen samenstellen.’

MAALTIJD IN DRIE STAPPEN

De eerste stap van deze methode omvat de koolhydraatkeuze, zoals aardappelen, pasta, rijst, of couscous. Daarna worden de

brengen, zowel qua toepassingen als in maatwerkoplossingen voor onze klanten. Uiteraard is dit een kans om onze duurzame visie op verpakkingen ook toe te passen op het nieuwe portfolio van papieren verpakkingen, die we binnenkort hopen te kunnen aanbieden.’

VAN SUIKERVERPAKKINGEN

TOT INPAKPAPIER

Eigenaren Vincent en Vanessa Tol kijken vol trots naar een bewogen historie van bijna 175 jaar aan geleverd vakwerk: ‘Na de overname van Adriaan Dekker in 2004 is er veel veranderd binnen het bedrijf. Het benutten van kansen in marktontwikkelingen waarbij de positie van

papier een steeds belangrijkere rol heeft ingenomen heeft het bedrijf Adriaan Dekker gebracht tot waar we vandaag staan.’

Er zijn diverse investeringen gedaan in het machinepark, zoals een 8-kleuren ultramoderne drukmachine van Uteco en heeft er een verdere professionaliseringsslag en automatisering plaatsgevonden op alle niveaus. Vincent en Vanssa lichten toe: ‘We zijn dan ook trots op de activiteiten die we hebben opgebouwd en hebben vertrouwen in de toekomst van Adriaan Dekker wanneer onze activiteiten na afronding van de transactie door Oerlemans Packaging Group worden voortgezet.’ Nadat de gebruikelijke transactievoorwaarden zijn vervuld zal de beoogde transactie worden afgerond.

groenten geselecteerd, gesneden en op de bakplaat of in de pan bereid. Vervolgens kiezen visspecialisten een smakelijke vissoort, of schaaldier, zoals zalm, gamba’s of witvis. ‘Marineer de vis die je marineert en voeg vervolgens alle ingrediënten samen. Zo kun je in drie stappen

Epos Marinade-actie: 4 plus 1 gratis

Momenteel houdt Epos een marinade-actie: bij aanschaf van vier marinades ontvangen visspecialisten de vijfde marinade gratis. ‘Hieronder vallen ook onze La Fish marinades, die we speciaal voor de visbranche hebben ontwikkeld’, vertelt Pascalle Veerman enthousiast.

‘Onze La Fish French

garlic style marinade heeft een heerlijke, typische knoflooksmaak. Deze is niet alleen heel geschikt bij warme of koude zalm en witvis, maar ook bij kreeft. En onze La Fish Canadian smoke style marinade heeft een heerlijke rooksmaak waardoor het lijkt alsof de vis zo van de barbecue komt.’

Flammkuchen met gerookte zalm, Bistro kruidenolie truffel marinade en kruiden crème

INGREDIËNTEN:

150 gram gerookte zalmfilet/snippers

30 gram Epos bistro kruidenolie truffel

(1003511)

80 gram Epos kruiden crème

(1004720)

1 pak flammkuchen deeg

1 Rode ui

1 zakje Ruccola

BEREIDING:

Bak het flammkuchen deeg naar behoren gaar en laat dit afkoelen. Smeer de Epos kruiden crème over de flammkuchen uit maar laat de rand vrij. Verdeel de gerookte zalmfilet en fijn gesneden rode ui over het deeg. Verdeel de bistro kruidenolie truffel met een spuitflesje of via een theelepel gelijkmatig over de flammkuchen. Garneer af met rucola.

CONSUMENT: Bak de flammkuchen in een voorverwarmde oven van 180C af in circa 8 tot 10 minuten.

een hele mooie maaltijd bereiden.’ Veerman merkt dat de maaltijden echt aanslaan bij de visspecialisten. ‘Zowel de ondernemers zelf als hun klanten reageren heel enthousiast. Veel visspecialisten vinden het belangrijk om hun eigen receptuur te gebruiken, omdat ze denken dat deze het allerlekkerste zijn. Maar vaak hebben deze maaltijden een hele lange bereidingstijd. Laatst heb ik samen met de eigenaresse van een viswinkel, die toevallig Marokkaanse is, twee heerlijke maaltijden bereid met de kant-en-klare couscous van Bieze. ‘Ik ga mijn eigen receptuur niet meer gebruiken’, vertelde de onderneemster na afloop. ‘Dit is veel makkelijker en smaakt ontzettend goed.’ Ze was ontzettend blij dat ze deze nieuwe manier van bereiden heeft geleerd.’

De La Fish junky gravad lax sauce -tot slot- combineert uitstekend bij zalm, makreel en forel. Pascalle: ‘We hebben het zoutgehalte van onze marinades met 50% verlaagd. De visspecialisten die onze marinades gebruiken, zijn heel enthousiast. Ze vinden ze echt heel goed. Bovendien zorgt de marinade ervoor dat de vis optimaal zijn smaak behoudt.’

En om de versspecialisten een hart onder de riem te steken vanwege de hoge energie- en inkoopkosten, loopt er ook een Epos Winactie. Epos geeft maar liefst twintig keer een Epos Familypakket ter waarde van 500 euro weg! Check de website van Epos voor meer informatie of vraag je rayonmanager hoe je mee kan doen.

Marokkaanse Couscous met zeebaars

INGREDIËNTEN:

120 gr Epos maaltijdsaus ketjapsmaak (1004788)

25 gr La Fish Canadian smoke style marinade (1007206)

300 gr kant en klare

Marokkaanse Couscous (Bieze)

1 zeebaarsfilet

100 gr aubergine

25 gr feta

Rode ui

Munt

BEREIDING:

Marineer de zeebaarsfilet met de La Fish Canadian smoke style marinade. Snijd de aubergine in blokjes en grill deze samen met de zeebaarsfilet in circa 3 tot 4 minuten beetgaar. Meng de aubergine met de Marokkaanse Couscous

en schep dit in een ovenbakje. Plaats hier bovenop de gegrilde zeebaarsfilet en drapeer hier de Epos maaltijdsaus ketjapsmaak over. Garneer af met de feta, fijn gesneden munt en rode ui.

| 7 FISH TREND

Meer dan 95% minder uitstoot van schadelijke

Het nieuwe mesheftenschip van Seafarm heeft de belangstelling van Koning WillemAlexander en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, minister Adema, vanwege de nieuwe norm die het laat zien voor de visserij. Tijdens een bezoek aan Seafarm kregen ze uitleg over de achtergrond van dit schip. Adri Bout vertelde over het technisch ontwerp. Het werd duidelijk dat met vooruitstrevende schepen als deze, de Nederlandse vissersvloot op gezonde wijze nog generaties vooruit kan.

De actualiteit laat zien dat de visserij alleen kan voortbestaan als de werkwijze op verschillende fronten wordt aangepast. Seafarm doet dit ook met grootschalige aquacultuur voor haar tarbot. De mesheften visserij gebeurt ‘gewoon’ op zee met dit schip, gebouwd door Padmos in Stellendam. De eigenschappen van het schip lopen ver vooruit op de wetgeving van de toekomst. Zo laat Seafarm haar positie als innovatieve marktleider zien, en past de visie

verduurzamen we de mesheftenvisserij echt optimaal’, aldus Adri en Dave Bout.

Binnen dit samenwerkingsproject van verschillende regionale specialisten bouwde Padmos in opdracht van Seafarm een geheel nieuw vaartuig voor de visserij op scheermessen. Dit schip vervangt de huidige KG8. Met de nieuwbouw wordt ingespeeld op actuele maatschappelijk thema’s als klimaatverandering en stikstofproblematiek. Wat betreft energieverbruik behaalt het nieuwe vaartuig een substantiële reductie. Samen met ervaren partners is het zo ontworpen dat de emissie van stikstof met maar liefst 96% vermindert. Deze energiebesparing en emissiereducties worden behaald door de toepassing van innovatieve technieken zoals elektrische voortstuwing met een vermogen van ruim 400kW (545 PK), nabehandeling van uitlaatgassen en vissen met een airlift systeem.

HOGERE KWALITEIT SCHELPDIEREN

Als oud visserman, techneut en vernieuwend denker is Adri Bout erg tevreden met het nieuwe schip:

elektrisch’. Uitgangspunt voor deze innovatie was de noodzaak voor betere arbeidsomstandigheden, minder energieverbruik, minder

licht gehouden: het gehele systeem om vis te verwerken, te sorteren en levend te houden. Ook het voortstuwing en deining compensatie systeem werken nu geheel automatisch en computergestuurd. Het vistuig is nieuw ontworpen en levert meer vangst met minder energie’.

De manier van vissen met een airlift systeem, al toegepast op het huidige schip de KG-8, is uniek en werd voor het eerst ingezet door Adri en Dave Bout. Airlifting zorgt dat de mesheften met behulp van de opwaartse kracht van luchtbelletjes omhoog naar het schip worden gebracht. Dit systeem kreeg een nieuw ontworpen luchtinjector en slangen, wat een energiereductie van 25% opleverde. Airlifting vermindert breuk aan de mesheften, en reduceert dus stress.

ZANDVRIJ

van het bedrijf op duurzame visserij van de toekomst toe door zeer vernieuwende keuzes te maken. ‘Zo

‘Het benadert wat mijn droom van het ideale schip zou zijn. Ermee varen is gewoon zalig. Alles gaat

OP DIT MOMENT

Visspeciaalzaak gelegen op top locatie midden in het centrum van Bloemendaal, ivm veranderde ambitie eigenaar is deze viswinkel te koop, sterke landelijke bekende filiaalketens zijn de directe buren. Gelet op de huidige openingstijden zijn hier zeker nog diversen omzet stijgende mogelijkheden aanwezig. Dit is een kans voor creatieve en enthousiaste handen. Bel gerust voor het maken van een afspraak. Vraagprijs T.E.A.B.

Twee perfect ingerichte visspeciaalzaken beide gelegen in de regio Den Haag

In beide winkels worden zeer goede omzetten gerealiseerd alsmede een zeer goed rendement behaald, 1 winkel is in 2018 geheel gestript en weer helemaal up to date ingericht. Nieuwsgierig? Bel ons gerust voor het maken van een afspraak ter plaatse.

milieubelasting en lagere kosten. ‘Met ieders jarenlange ervaring is de totale werkwijze in detail tegen het

Visspeciaalzaak gelegen op top locatie te Beverwijk Deze is gelegen in overdekt winkelcentrum waar de bekende landelijke bekende branches sterk vertegenwoordigd zijn. Het geheel verkeert in prime staat van onderhoud en is zeer smaakvol ingericht. Deze is ter overname ivm. veranderde ambitie eigenaar. Nieuwsgierig? Bel ons gerust voor het maken van een afspraak ter plaatse.

Visspeciaalzaak gelegen op zeer goede locatie te Den Haag. Het geheel verkeert in goede staat van onderhoud, hier wordt een zeer goed rendement gecreëerd. Deze winkel is ter overname wegens drukke werkzaamheden huidige eigenaar. Dit is een unieke kans voor creatieve en enthousiaste handen. Bel maar gerust voor aanvullende informatie.

Nu ook de leefbassins opnieuw ontwikkeld zijn resulteert dit in een schelp die later beter zandvrij gemaakt kan worden. En juist daar is het Seafarm om te doen: ‘Dit is precies waar de huidige markt om vraagt’, geeft Dave aan. Mesheften worden vooral aan de Zeeuwse Noordzeekust gevist. Seafarm vist dagelijks op bestelling en ziet de markt groeien. De veelzijdige schelp wordt steeds bekender bij restaurateurs en particulieren. Op het bedrijf in Kamperland worden de mesheften door Seafarm zelf verwerkt, verkocht en getransporteerd naar de groothandelsmarkten. Overigens krijgt Seafarm veel waardevolle feedback uit hun eigen restaurant, gelegen aan de Jacobahaven naast de Oosterscheldekering.

REDUCTIE IN VERMOGEN

Om zo weinig schadelijke stikstof uit te stoten, worden zo weinig mogelijk motoren gebruikt. Van drie motoren wordt teruggegaan naar één motor werkend als aggregaat. Zo hoeft maar één uitlaat schoon gemaakt te worden. Daarnaast zijn frequentie regelingen toegepast op alle techniek aan boord, om zo min mogelijk energie te verbruiken. ‘We hebben gekozen voor een elektrische voortstuwing, de elektriciteit wordt gemaakt door het aggregaat. Je hebt zo altijd een constant toerental en daardoor gemiddeld een lagere belasting’, aldus Bout.

REDUCTIE IN UITLAATGASSEN

Uitlaatgassen worden behandeld door toevoeging van ureum na de motor (ad-Blue). Zo wordt schadelijke NOx omgezet in gewoon water en stikstof (het gas wat 78% van onze atmosfeer is). ‘Deze omzetting vindt plaats in een katalysator. Ons oude schip stootte slechts 11 gram/ kWh geleverd vermogen uit. Ons nieuwe schip, gemeten tijdens de eerste visreizen, heeft nog maar een uitstoot van 0,5 gram/kWh geleverd vermogen.’

REDUCTIE IN BRANDSTOFVERBRUIK

Bij de berekening gaat men uit van het brandstofverbruik. Het nieuwe schip verbruikt vissend op zee 59 liter/h= 310 pk of 230 kW, dit is extreem laag. Bout: ‘Eerste metingen lijken aan te geven dat het vermogen inderdaad veel lager is dan bij het huidige schip wat uiteindelijk dus als resultaat geeft dat de veel schonere motor van het nieuwe schip nog minder uitstoot als gevolg van het lagere vermogen. Het mes snijdt aan twee kanten!’

MSC CERTIFICERING

De Nederlandse mesheften visserij heeft al in 2011 het MSC-keurmerk

| 8 FISH TREND
OVERNAME TER OVERNAME TER OVERNAME TER OVERNAME
TER
HEBBEN WE IN DE VERKOOP U wilt verkopen/verhuren in opdracht te koop en/of te huur gevraagd Visspeciaalzaken in het gehele land. Belt u gerust voor een gratis informatief gesprek wij hebben serieuze gegadigden in het gehele land Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor en vraag naar de heer P. Wortman. Beedigd Makelaar OG en gecertificeerd Taxateur Agro Business Park 75 | 6708 PV Wageningen | Telefoon 06 51 510 316 home@3wmakelaars.nl | www.3wmakelaars.nl TER OVERNAME k onIng bezoekt s eafarm ’ s InnoVatIeVe m esheftenschIp :

stikstof

ontvangen. De Marine Stewardship Council (MSC) is een onafhankelijke organisatie die een internationaal erkend milieukenmerk en certificeringsprogramma heeft ontwikkeld voor duurzame wildvangstvisserijen. MSC-certificering is de erkenning voor een duurzame en gecontroleerde visserij op mesheften.

Deze schelpdieren, ook wel bekend als zwaardschedes of scheermessen, worden in de Noordzee gevangen. Het dier graaft zich rechtop in onder het zand, en filtert het zeewater net als mosselen en oesters doen.

Wanneer het blauwe logo van MSC op het product staat kan je ervan uitgaan dat de schelpdieren op een duurzame manier zijn gevangen en dat rekening is gehouden met de visvoorraden in de zee, minimale negatieve impact op de bodem en een goed beheer.

Britse regering komt snel met 3 nieuwe Highly Protected Marine Areas

FISHTREND

eveneens de derde generatie van de scheepsbouwer Padmos, Leon Padmos. ‘Mijn opa Iman Bout en vader Adri Bout werkten met de opa en vader van Leon, die net als ik van de derde generatie is’, aldus Dave. Aan boord van dit nieuwe schip wordt het de bemanning zo comfortabel mogelijk gemaakt, zo is er voor ieder bemanningslid een eigen hut met vloerverwarming, badkamer, wifi en airco. Ook zijn er meer vakantiedagen tegen hetzelfde salaris. ‘En dat verdienen ze absoluut, op deze mannen ben ik erg trots’, zegt hij. ‘Een aantal werkt al meer dan twintig jaar bij ons aan boord en met z’n allen werken ze hard om ook kleine reparaties te doen en alles er netjes uit te laten zien. Met zo’n team en dit nieuwe schip zijn wij meer dan ooit, klaar voor de toekomst.’

Het Britse Department for Environment Food & Rural Affairs (DEFRA) heeft aangekondigd voornemens te zijn de eerste drie Highly Protected Marine Areas in Engelse wateren aan te wijzen. Na een uitgebreide analyse van alle reacties is de regering van plan een gewijzigde versie van Allonbay Bay, ten noordoosten van Farnes Deep en een gewijzigde versie van Dolphin Head aan te wijzen.

Defra’s consultatie liep van 6 juli tot 28 september 2022. Met deze consultatie wilde Defra de mening van betrokken partijen vragen over de voorstellen om een vijftal kandidaatHPMA’s in Engelse wateren aan te wijzen. HPMA’s zijn gebieden in zee die de bescherming en het volledige herstel van mariene ecosystemen mogelijk moeten maken. Team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid heeft hierop gereageerd in overleg met VisNed / PO Urk.

INSPRAAK VISSERIJSECTOR

Als inspraak op de consultatie kon de Nederlandse Vissersbond de inbreng van VisNed / PO

Urk gebruiken en kon deze onderschrijven. De kandidaat gebieden om gekozen te worden als HPMA waren twee kustlocaties en drie offshore locaties. De kustlocaties zijn Allonbay Bay (gelegen in de Ierse Zee),

meer over de inspraak van de visserijsector op deze consultatie.

UITKOMST CONSULTATIE

Defra ontving 915 reacties op de consultatie, waaruit sterke en gevarieerde standpunten naar

van Dolphin Head aan te wijzen, zoals uiteengezet in de raadpleging, en niet Lindisfarne of Inner Silver Pit South aan te wijzen. Er wordt nu verder gewerkt aan de aanwijzing van de drie locaties.

TWEE FAMILIEBEDRIJVEN

WERKEN SAMEN

Padmos Machinefabrieken in Stellendam kreeg van Seafarm de opdracht voor het bouwen van dit nieuwe schip. Daarmee is Dave Bout de derde generatie van zijn familie die werkt met

Met Padmos als hoofdaannemer, de bouw van het casco bij CSR in Rotterdam en de afbouw met vele toeleveranciers uit Stellendam en omgeving (Zeeland) is het nieuwe schip een innovatief en volledig Nederlands kwaliteitsproduct.

Lindisfarne (gelegen in de Noordelijke Noordzee). De offshore locaties zijn ten noordoosten van Farnes Deep (gelegen in de noordelijke Noordzee), Dolphin Head (gelegen in het oostelijk Kanaal) en Inner Silver Pit South (gelegen in de zuidelijke Noordzee). Lees hier

voren kwamen. De reacties, en verder aangeleverd bewijsmateriaal, zijn uitgebreid geanalyseerd. Na bestudering van alle reacties en verder bewijs, is Defra van plan een gewijzigde versie van Allonbay Bay, ten noordoosten van Farnes Deep en een gewijzigde versie

FISH AGENDA

Het is de bedoeling om deze drie HPMA’s vóór 6 juli 2023 aan te wijzen, binnen een jaar na de start van de consultatie, in lijn met de Marine and Coastal Access Act 2009.

5 EN 6 APRIL 2023

EMPACK EN PACKAGING INNOVATIONS

Packaging Innovations vindt voor de eerste keer in de geschiedenis gelijktijdig plaats met Empack in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Organisator Easyfairs noemt dit een strategische wijzing en wil met de combinatie van de beurzen het grootste en meest complete verpakkingsevent van de Benelux bieden. De focus ligt op nieuwe materialen en techniek-

en, redesign, creativiteit, displays en instore activatie.

Kijk voor meer informatie op: www.empack.nl/packaginginnovations-2023

25 TOT EN MET 27 APRIL 2023

SEAFOOD EXPO GLOBAL/SEAFOOD

PROCESSING GLOBAL 2023

De 29e editie van Seafood Expo

Global / Seafood Processing Global wordt van 25 tot en met 27 april 2023 in Barcelona gehouden. Seafood Expo

Global is de grootste visbeurs

ter wereld. Het event staat geheel in het teken van vis, visserij en visproducten en alles wat met dit product te maken heeft, van bedrijfsmiddelen en dienstverlening tot apparatuur en machines. Gelijktijdig vindt Seafood Processing Global plaats. Hier zijn alle ontwikkelingen te zien op het gebied van apparatuur voor de verwerking van vis, logistiek, verpakkingstechnologie en diensten. Kijk voor meer informatie op: www.seafoodexpo.com/global/

| 9 FISH TREND
WWW.SPAKO.NL +31 (0)493 - 35 21 80 sales@spako.nl

Visbeurs Spakenburg afgelopen

tien jaar gestaag gegroeid

Net zoals Fish Trend heeft ook de Visbeurs in Spakenburg de afgelopen tien jaar een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De beurs is gestaag gegroeid en de organisatie van de wedstrijd Beste Visspecialist van het Jaar heeft de tweejaarlijkse beurs echt een boost gegeven, benadrukt Ruud van Diermen, voorzitter van de Spakenburgse Vishandels Vereniging.

LETS opent nieuw pand

Het nieuwe pand van LETS is vrijdag 20 januari geopend. In het bijzijn van medewerkers, relaties en familieleden werd de officiële opening verricht door de oprichters Johan en Hilda Leeffers.

Iedereen werd getrakteerd op een heerlijke bak koffie met een petit

four bij binnenkomst. Vervolgens kregen de gasten een rondleiding door het pand. Deze begon in de lasafdeling en volgde zo het pad van een machine tot en met de testafdeling.

Op de eerste etage stonden de deuren van de kantoren uitnodigend open. In de centrale hal,

waar een terras was gecreëerd, kon iedereen genieten van hapjes, drankjes en een praatje. Aan het begin van de avond werd het personeel geprezen door de directie. Voor het personeel hun familieleden was een uitgebreid warm buffet hadden geregeld.

Foto’s: Fotostudio Wierd

Wedstrijden zijn al heel lang onlosmakelijk verbonden met de vakbeurs, die afgelopen jaar voor de vijftiende keer is gehouden. ‘We

gehouden. ‘We merken een verzadiging in het deelnemersveld’, licht de voorzitter toe.

VERDERE PROFESSIONALISERING

Ook qua organisatie probeert de Spakenburgse Vishandels Vereniging iedere keer echt wat nieuws neer te zetten. ‘Het is fijn om te merken dat ook de exposanten flink investeren om zo goed mogelijk voor de dag te komen. We zien echt een professionaliseringsslag onder de standhouders. Wij proberen hen zoveel mogelijk faciliteiten te bieden en hier wordt volop gebruik van gemaakt.’

Dit wil je, iedere dag (en je klanten ook)

zijn ooit begonnen met het organiseren van de beste kant-en-klaarmaaltijden. Dat was nog op onze vorige locatie’, blikt Van Diermen terug. ‘Daarna zijn we gestart met de organisatie van Beste Visspecialist van het Jaar. Deze wedstrijd heeft voor nog meer naamsbekendheid gezorgd. De competitie ging in april van start en eindigde in oktober op onze beurs. Daardoor kwam ons event volop in de spotlight te staan.’

Vervolgens werden onder meer de Kibbeling Cup en de Haringcontest georganiseerd. Afgelopen editie werd er geen speciale wedstrijd

Geen verrassingen, jouw kibbeling heeft altijd diezelfde smaak en bite. Je klanten rekenen erop en jij vertrouwt op Smedes visbakmeel, visbakolie en viskruiden. Producten die consistent zijn met een constante smaak en altijd dezelfde bakeigenschappen. Smedes producten - ook de (dip)sauzen - zijn bovendien altijd voorradig. Bij Smedes en je groothandel.

Door de jaren heen is de beurs gestaag gegroeid, weet Van Diermen. ‘We bereiken inmiddels de volledige vismarkt, maar desondanks blijft ons bezoekersaantal stijgen. Dat komt onder meer vanwege de stijgende belangstelling vanuit andere sectoren, zoals de poeliers en de slagers.’

ZESTIENDE EDITIE

De zestiende editie van de beurs wordt in oktober 2024 gehouden. Daarbij wordt het basisprincipe van de beurs wederom in ere gehouden. ‘In de loop der jaren is gebleken dat deze formule staat als een huis!’, besluit Van Diermen.

V erstegen s pIces & s auces wInt ezk e nergy a ward 2022

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft Verstegen Spices & Sauces benoemd tot de winnaar van de EZK Energy Award 2022. Daarmee mag Verstegen zich het meest onderscheidende bedrijf op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en gebruik van hernieuwbare warmte noemen.

Binnenkort kan Verstegen zonder gas werken, door het omzetten van gas ingerichte processen naar elektrisch. In het kantoorpand, bijvoorbeeld met behulp van warmtepompen en LED-verlichting. Maar sinds kort ook in het productieproces, door de aanschaf en installatie van een speciale elektrische ketel. Dat was een ingewikkelde opgave, maar gelukkig niet onmogelijk. De jury zei het volgende over Verstegen: ‘Verstegen Spices & Sauces is veranderd naar een duurzaam totaalconcept. Het heeft stap voor stap, samen met de netbeheerder, processen naar elektrisch omgebouwd. Hierdoor werkt Verstegen in 2023 vrijwel gasloos.

| 10 FISH TREND
Smedes Fine Food | Voltaweg 22, 3752 LP Bunschoten T 033 29 88 454 I www.smedesfinefood.nl
FISHTREND

Verzet van Europarlementariërs tijdens debat over actieplannen Europese Commissie

De directeur-generaal, Charlina Vitcheva, van DG MARE heeft de nieuwe actieplannen voor de visserij- en aquacultuursector toegelicht tijdens de vergadering van de Visserijcommissie (PECH) in het Europees Parlement.

Onlangs werden de actieplannen bekend gemaakt. Tijdens de vergadering van de Visserijcommissie is hier verder over gedebatteerd. De inbreng van Europarlementariërs Peter van Dalen (CU) en Bert-Jan Ruissen (SGP) was krachtig en vertaalde de zorgen van de visserijsector.

Charlina VItcheva is de huidige directeur-generaal van DG MARE. DG MARE is het directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij en is verantwoordelijk voor het beleidsterrein visserij, het Zeerecht en Maritieme Zaken van de Europese Unie. In haar eerste presentatie tijdens de PECH-vergadering geeft ze uitleg over de nieuwe actieplannen. In deze plannen wordt duidelijk dat de Europese Commissie niet van plan is het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) te hervormen, maar wel bezig om visserij te reguleren via fundamentalistische milieuwetgeving.

Europese Commissie tegelijkertijd presenteert.’

Bert-Jan Ruissen geeft in het debat aan dat het zuur is om vast te moeten stellen dat de Commissie ondertussen wel degelijk bezig is met een hervormingagenda die de visserijsector heel hard raakt. ‘Die her-

richting selectiviteit te stimuleren en om zo bijvangsten te voorkomen. Echter wordt een evaluatie van de aanlandplicht uitgesteld, omdat er nog geen voldoende gegevens bekend zijn volgens DG MARE. ‘We zullen een specifieke evaluatie van de aanlandingsverplichting uit-

BREED VERZET

kracht is geworden, dus we hebben nog niet veel gegevens om te evalueren. Nu moedigen we aan om meer gegevens te verzamelen om deze verdere discussie te voeren’, zo meldt Vitcheva.

PLAN KAN IN PAPIERVERSNIPPERAAR

Ook hier reageren Nederlandse Europarlementariërs Bert-Jan Ruissen en Peter van Dalen op. Van Dalen betoogt: ‘We weten al heel lang dat de hele sector en alle adviesorganen, helemaal geen aanlandplicht willen. Het is bedacht achter een bureautje in Berlaymont. Het werkt niet! En dat is het hele probleem waar we nu mee zitten: er worden dingen bedacht achter bureaus, ver weg in de lucht, ver weg van de problemen waar onze vissers dag in dag uit mee te knokken hebben. Dit plan gaat wat mij betreft in de papierversnipperaar!’

Ruissen vindt het teleurstellend dat de Commissie de discussie over de

VOORUITGANG DANKZIJ VISSERS

Volgens Vitcheva is het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) belangrijker dan ooit en geeft het alle instrumenten die nodig zijn voor een duurzame, winstgevende en veerkrachtige visserij- en aquacultuursector in de EU. De Europese Commissie ziet tastbare vooruitgang en deze vooruitgang heeft geleid tot duurzamere visserijen in de praktijk. ‘Dankzij de inspanningen van de vissers, de lidstaten en het maatschappelijk middenveld, en ik wil echt onderstrepen dat dit echt te danken is aan de inspanningen van de visserijsector zelf, zijn we erin geslaagd om kritieke visbestanden weer op te bouwen’, zo meldt Vitcheva. Een voorbeeld dat Vitcheva geeft, is dat we zijn overgegaan van 5 duurzaam geoogste visbestanden in 2009 (vlak voor de laatste hervorming van het GVB) naar meer dan 60 visbestanden in 2022. En deze vooruitgang gaat nog steeds door.

‘Zagen we deze waardering voor de inspanningen van de visserijsector ook maar eens terug in de praktijk in plaats van wetgeving nog verder aan te scherpen waardoor bodemvisserij geleidelijk uitgebannen moet worden’, aldus Van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond. ‘Deze boodschap klinkt strijdig met de drastische actieplannen die de

vormingsagenda gaat dan niet via het GVB, maar via de agenda van Natuur en milieu en die is zeer diep aangrijpend en heeft ook hele negatieve gevolgen voor de visserijsector en slaat al het perspectief voor de visserijsector voor een belangrijk deel weg’, zo stelt Ruissen.

TOTAAL GEEN BESEF

Een ander opvallende inbreng van Vitcheva is dat het GVB ook instrumenten biedt om kritieke punten, zoals de COVID-crisis, het hoofd te bieden. ‘De visserijvloot heeft bewezen veerkrachtig en winstgevend te zijn, zelfs tijdens deze crisis’, zo zegt Vitcheva.

Dat de Europese Commissie dit kan zeggen laat ons zien dat ze totaal geen besef heeft wat zich momenteel afspeelt in de visserijsector. De reactie van Peter Van Dalen hierop was sterk en krachtig en bracht de gevoelens over die leven in de visserijsector. Hij betoogt: ‘Ik heb het plan gelezen en denk ‘op welke planeet leeft DG Mare eigenlijk?’ Er staan tranentrekkende woorden als ‘visserij voor de toekomst’, de ‘geloofwaardigheid van de sector’. Is het u ontgaan, daar in Berlaymont, dat de visserij aan het kapot gaan is! honderden, duizenden vissers staan inmiddels op de kant. Schepen zijn verdwenen, de visserij gaat ten onder! En u komt met mooie woorden als ‘de visserij voor de toekomst’, ‘elektrische schepen’. Zeg, hallo?! waar zijn jullie? De visserij gaat kapot! En de import van vis groeit! Wij eten straks allemaal hier Chinese vis, Vietnamese vis, Thaise vis, allemaal landen die al dik rode kaarten zouden moeten hebben.

Beseft u dat wel waar we mee bezig zijn? Een visserij die aan het kapot gaan is en wij straks aan de Chinese vis eten? Dit is toch de waanzin ten top! Dus dit document kan meteen de prullenbak in, het slaat helemaal nergens op.’

EVALUATIE AANLANDPLICHT

UITGESTELD

Vitcheva gaat ook in op de aanlandingsplicht wat ze als ‘een van de meest kritische elementen’ benoemt. Vitcheva benadrukt nog eens dat het doel van de aanlandplicht is om verdere innovatie

TOTAALIN:

Gelukkig was er in de Visserijcommissie breed verzet tegen het actieplan. Het geeft een steun in de rug dat onze Europarlementariërs zo krachtig reageren richting DG MARE en daarmee ook de Europese Commissie. Deze realiteitszin bij EU-lidstaten geeft hoop. Bijna alle EU-lidstaten die aan de zee liggen hebben een bodemvisserij en men zal dat niet op willen geven. ‘Met name ook Nederland zal krachtig moeten reageren richting de Commissie om het beloofde toekomstperspectief voor de Nederlandse visserij te waarborgen, zeker gezien de situatie waarin we nu zitten’, aldus Durk van Tuinen. www.ruysgroep.nl

0555335363

| 11 FISH TREND
RuysGroep CONTACT
Info@ruysgroep.nl
VOORNIEUWBOUWENRENOVATIE V L O E R E N , W A N D B E S C H E R M I N G & A F W A T E R I N G
Peter van Dalen (CU)

Fish Trend werkt samen met de Nederlandse Vissersbond. Vanaf de allereerste editie, tien jaar geleden, is er een goed contact. Voorzitter Johan Nooitgedagt blikt terug op de belangrijkste ontwikkelingen die de afgelopen tien jaar in de branche hebben plaatsgevonden, zoals de afschaffing van het Productschap Vis, het transitiefonds, het Noordzee Akkoord, diverse nieuwe ministers, Brexit, windenergie en andere donkere wolken die boven de sector hangen.

De eerste editie van Fishtrend begon met de feitelijke beëindiging van de beleidsafdelingen van het Productschap Vis, blikt voorzitter Johan Nooitgedagt terug. ‘Hiermee stoppen werd veroorzaakt door een keuze van de Tweede Kamer onder voorspraak van de landbouwsector. Ik was daar absoluut niet gelukkig mee, maar de visserijsector was daar verdeeld over. Het Productschap bracht eenheid in de visketen en er werd beter overleg en afstemming gepleegd. Er werd in die dagen onder meer leiding gegeven aan een Stuurgroep Puls, secretariële coördinatie voor overleg met de overheid, input voor de Tweede Kamer, inspraak zienswijze Natura 2000 et cetera. De kosten daarvoor waren relatief lager dan nu het geval is, maar dat is praten achteraf.’

In 2013 speelden nog andere ontwikkelingen een rol. ‘Toen vonden al de eerste gesprekken met de Bedrijven Kring Urk plaats over de kostprijs van een pulstuig en de eventuele financiering hiervan door de VCU. De discussie ging onder meer over de hoogte van de olierekeningen en dat we hiermee feitelijk aan een zijden draadje hangen. De discussie sloot met de woorden: ‘We zullen op Urk nog tien schepen kwijtraken die niet kunnen meekomen’, weet Nooitgedagt nog als de dag van gisteren.

2014 - ZWEETHOEKSESSIE

Halverwege 2014 werden door Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) forse reducties toegezegd voor de IJsselmeervissers. Nooitgedagt: ‘Voor de IJsselmeervissers bleken de besluiten moeilijk verteerbaar te zijn. Vanuit de sector moest er meer gereduceerd worden en de PO-IJsselmeer moest alle zeilen in de onderhandelingen bijzetten. Dat viel om de donder niet mee! In november 2014 werd speciaal door directeur Visserij Henri Kool nog een ‘zweethoeksessie’ tussen de betrokken partijen georganiseerd op basis van een ‘vlugschrift’ van de voor-

zitter van de PO-IJsselmeer en werden de historische visrechten gered en kwam er géén herverdeling van de zogenaamde merken.’

Eind van het jaar, op 30 december 2014, vond nog een belangrijke gebeurtenis plaats. ‘Er werd een speciale vergadering van het Productschap Vis ingelast aangaande een claim van 62 vlagschepen die naar hun zeggen €450.000 teveel aan heffing hadden betaald. Inclusief rente werd een procedure gestart om €885.000 van het Productschap terug te vangen. Het bestuur besloot om niet te schikken. Tevens werd vastgesteld dat er uit de vergadering was gelekt. Hoe en door wie is mij officieel niet bekend. Het ‘ongehoord gedrag’ werd uitgesproken.’

geworden over de familiebedrijven in onze prachtige sector.’

Eind 2015 begonnen de eerste gesprekken voor de oprichting van een Branche Organisatie Garnalen (kortweg de BO-Garnalen). Hier krijgt voortaan een beleidsplan alle ruimte om doorlopend na te denken ‘hoe we als keten de garnalen gezeefd willen hebben’. Aan dit gebed lijkt ook in 2023 géén einde te komen, voorspelt de voorman. ‘Ik denk daarbij aan de gevleugelde metafoor: ‘garnalen hebben geen bloed, maar ze halen wel het bloed onder je nagels vandaan’ en ‘De Hollandse garnaal is lang geen Tigerprawn, maar je wordt er wel een vergadertijger van.’

2017- NOORDZEE AKKOORD

Groot genoeg om de gehele visserijsector in onder te kunnen brengen en met voldoende vergaderruimte om een vergadercentrum te herbergen. De eerste paal zou naar later bleek op 4 juni 2018, in aanwezigheid van complete bestuur, ledenraad, delegatie van de Gemeente Urk en personeel, de grond in worden geslagen.

NIEUWE MINISTER

In dat jaar kregen we ook weer een LNV-minister; Carola Schouten. ‘Deze vrouw toont vanaf het begin een grote werklust en bracht al op 27 november 2017 een bezoek op locatie te IJmuiden’, blikt Nooitgedagt terug. ‘EZ werd weer LNV, maar de echte praktijkdeskundigen waren volgens mij al ‘gevlogen’. Er ontstond een vreemd soort ‘overgang’ waarbij de gedachte was dat een apart staand LNV bij de Kabinetsformatie was ‘afgedwongen’ en er een douchegordijntje tussen EZ- en LNV-ministerie hing. Dat is zo weer weg te halen en het is maar afwachten wanneer ze dat bij een volgend Kabinet gaan doen.’ 2018

In april 2018 werd de vis-

Kesteren heeft de kottersector nooit meer een antwoord gegeven en dat is alleen maar te verklaren omdat hij nadien hetzelfde gevoel heeft gekregen. Verliezer zijn geeft helemaal geen fijn gevoel, voor niets en niemand. Dezelfde persoon zei in mijn bijzijn op 1 november 2018: ‘Speel het keihard als visserij. Geld mag en zal nooit het probleem zijn.’’

Carola Schouten was nog steeds de Minister van LNV en sprak op 5 februari 2020 de veelbelovende woorden uit: ‘Zonder bevestiging van het Noordzee-Akkoord door de visserijsector gaan het wel zeer donkere wolken worden boven deze beroepsgroep.’ In deze bijeenkomst tekende ik voorlopig op dat de Visserijvereniging Ons Belang en Hulp in Nood, de PO-Wieringen, Visnetwerk en de PO-Texel voorstander waren van het voorlopig Noordzee-akkoord om windmolens op de Noordzee te plaatsen naast de sluiting van de belangrijke visgebieden. Sterker nog, zij verdedigden het. De PO’s Nederlandse Vissersbond, Rousant, West, Delta-Zuid en Urk stemden tegen het Noordzee Akkoord.’

zelfde geldt voor de coronapandemie. ‘In het najaar van 2020 noteerde ik dat we volop in Corona-tijd zaten en bekend werden met visserijvergaderingen via Zoom en Teams. Het kantoor aan het Spijk 20 werd met nog meer hygiënische eisen ingericht zoals éénrichtingsverkeer en belijningen om afstanden van meer dan één meter aan te geven. Op elke hoek een pot handgel en er werd onregelmatig thuisgewerkt vanwege besmetting en/of besmettingsgevaar. De één noemt het thuiswerken efficiënt en de ander zegt dat het een ramp is….’

2021- BREXIT Met de jaarwisseling 2020/2021 was de Brexit een feit. De pulsvisserij werd in de wateren van het Verenigd Koninkrijk (VK) onmiddellijk verboden. De quotadeal die het VK meekreeg na de uittreding was een feit. Op 5 januari 2021 had de Nederlandse Vissersbond direct een spoedvergadering met het bestuur om vast te stellen welke schade te verwachten was. ‘Wat was de hoeveelheid en waarde van de quota die we zijn kwijtgeraakt na de Brexit? Wat betekent het wat we minder mogen doen? En wat kunnen we verwachten in de VK-wateren, bijvoorbeeld in de vorm van Real Time Closures? Ook de innovatieve proeven met het Hydrorig (boomkor met waterstralen) werd vanaf toen in de Engelse wateren verboden. Een zeer somber begin van het jaar.’

2015 – MET DE KOP IN DE WIND

In februari 2015 had Nooitgedagt zijn eerste gesprek met Gees van Hemert over een nieuw te maken boek over en van de kottervisserij. ‘Er zouden nog vele gesprekken volgen en later zou ik alle hoofdstukken wel acht keer hebben gelezen voor de feedback. ‘Met de kop in de wind’ is uiteindelijk een prachtig representatief boek

In februari 2017 starten de eerste echte gesprekken over wat later het Noordzee Akkoord gaat heten. Nooitgedagt weet het nog precies: ‘De NGO’s spreken hun wens uit met betrekking tot gesloten gebieden en de visserijsector wil zekerheden voor ruimte in de toekomst. Over windmolens gaat het nog niet. Pas veel later in het proces valt te begrijpen hoe personen een dubbelrol hebben gespeeld en alles bij elkaar kwam in een kookpot van Brexit, windmolens, beschermde (gesloten) gebieden, een overheid die wat wil en een sector die zich compleet laat uitspelen (een thema voor een dik spannend boek).’

Dezelfde maand wordt in Emmeloord besloten om een geheel nieuw kantoor te bouwen met de opdracht:

serijsector in het gebouw van VNO/NCW ontvangen. Onder leiding van Niek Jan van Kesteren werd te verstaan gegeven dat de huidige focus van windenergie op 70 Giga-Watt (GW) ligt, maar welke visserij hoort bij een focus op 33 GW? De kottervisserij wil perspectief, dat zijn partijen eens. Er wordt letterlijk gezegd: ‘Dat moet in besprekingen 2030 plaatsvinden’. Tevens wordt de volgende missie uitgesproken: ‘We moeten hier aan tafel er aan werken dat niemand uiteindelijk de verliezer gaat worden. Hier aan tafel gaat men uit van 70GW. Dat is een redelijk uitgangspunt wanneer de werkelijkheid varieert van 33 GW tot meer dan 100 GW.’ Het is een ruimtelijk ordeningsdiscussie geworden waarbij de visserijsector door een grote verdeeldheid wel degelijk (met open ogen) de grote verliezer is geworden. Van

In februari 2019 begonnen zich de eerste donkere tekenen omtrent het definitieve verbod op de pulsvisserij af te tekenen. De MSC Zoe moet omtrent dezelfde datum voor problemen in de visserij hebben gezorgd. ‘Van beide onderwerpen ondervinden we dagelijks nog steeds de schade’, zegt Nooitgedagt treffend. Dat

In juli 2021 beginnen de eerste gesprekken over het serieus introduceren van waterstof als energiedrager op de kottervisserij. ‘Dergelijke innovatie start met een oriëntatie en is vanaf die bewuste dag niet meer gestopt. Waterstof heeft echt een kans. Het is belangrijk ons eerst te concentreren op de infrastructuur van groene waterstof om het voldoende te verkrijgen, de actieradius, de wetgeving, de veiligheid en de kennis aan boord (onderwijs). Er is een masterplan gemaakt en er volgden nog vele andere plannen met hetzelfde doel. Er kwam onder meer een plan voor de ZK14 van Lammert Bolt om te voldoen aan de stikstofnormen voor de WnB vergunning garnalenvisserij. De ZK14 zou dan als voorbeeld dienen.’

2022 – WEER EEN

NIEUWE MINISTER

Op 31 januari 2022 had de aanvoersector een kennis-

| 12 FISH TREND
KEIHARD SPEL
2019 - DONKERE WOLKEN
J ohan n oo I tgedagt o V er de belangr IJ kste gebeurten I ssen I n de sector de afgelopen t I en J aar :
‘Een overheid die wat wil en een sector die zich compleet laat uitspelen’
Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond Gees van Hemert schrijft in samenwerking met de Vissersbond het boek : ‘Met de kop in de wind; traditie en innovatie in de visserij door de generaties heen’. In mei 2019 werd het nieuwe pand van de Nederlandse Vissersbond op Urk geopend. In 2021 werd de pulsvisserij in de wateren van het Verenigd Koninkrijk (VK) verboden. Foto: Nederlands Visbureau

making met de nieuwe LNV

Minister Henk Staghouwer. ‘Hij was helemaal geen onbekende voor de visserij en helemaal niet in het Noorden van het land. We deelden de zorgen en aandachtspunten, zoals dat in dit soort eerste gesprekken gaat. Totdat de minister eigen ontdekkingen doet. Later in het jaar 2022 zal duidelijk zijn wat deze ontdekkingen voor deze persoon gaan betekenen.’

De zomer van het jaar 2022 gaat gebukt onder de hoge brandstofprijzen en het daarmee gepaard gaande crisisberaad als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De rest van de wereld kan niet alleen maar toekijken en dat geeft allemaal verschuivingen op de energiemarkt. Daar is de kottervisserij als één van de eerste de dupe van en met name de grotere kotters. Er volgen reeksen van gesprekken over saneringsregelingen, die een oplossing moet bieden voor alle opeenvolgende problemen waarvan de brandstofprijs de druppel is. Er zullen zich naar later in het jaar blijkt zo’n 50 kotters definitief aanmelden voor deze sanering. Daar heeft men uiteindelijk tot juni 2023 de tijd voor om te beslissen. Voor de garnalenvisserij hebben zich 19 kotters van de Waddenzee aangemeld (GK-vergunningen). Van deze vergunningen zijn er nu 70 overgebleven.

VLAGGEN OP DE KOP

5 september 2022 kwam Henk Staghouwer plotseling in het nieuws met zijn besluit om tussentijds af te treden als minister van LNV. ‘De ChristenUnie moest direct op zoek naar een opvolger na eerst tijdelijk weer Carola Schouten als plaatsvervangende Minister in te zetten. Na een aantal weken zoeken kwam Piet Adema als opvolger in beeld. Alweer niet een onbekende voor het Noorden van Nederland. De kennismakingsbezoeken begonnen eigenlijk opnieuw en de verwachtingen voor boeren en vissers zijn zeer gespannen. De ‘onredelijkheid’ van veel stikstofmaatregelen worden in alle hoeken van het land uitgesproken. Vlaggen hangen nog steeds op de kop en de boerenzakdoeken hangen ook aan de kotterbusjes van

Nederlands familiebedrijf Schouten introduceert plantaardige visfilet

Schouten Europe introduceert een plantaardige visfilet. Vervangers voor vis zijn sterk in opkomst. Het aantal introducties in supermarkten in West-Europa is de laatste twee jaar exponentieel gegroeid. Het Giessense familiebedrijf biedt haar innovatie niet alleen aan binnen de retailmarkt, maar ook binnen het outof-home kanaal.

In iets mindere mate was dat ook in Nederland het geval.“De markt is nog klein”, aldus Kees van den Heuvel, Trade Marketeer bij Schouten.“De Nederlandse retailomzet van visvervangers in 2021 was volgens cijfers van IRI €1 miljoen. In de eerste 32 weken van 2022 bedroeg de omzet € 610.000, tegenover € 585.000 een jaar eerder”.

VIS ETEN ONDER DRUK

de vissers. Niet alles is uit te leggen en daarom loopt het te vaak vast. De garnalenvissers krijgen in december 2022 duidelijkheid dat ze negen maanden uitstel krijgen vanwege de moeilijk uitvoerbare stikstofberekeningen en de tijd voor ombouw om de deposities stikstof te reduceren. De sector heeft nadrukkelijk om twee jaar uitstel gevraagd, maar de focus is eerst op ‘gas geven en nu doen wat je kunt doen’. Dat betekent vooreerst een weloverwogen druk op de ketel houden.’

December 2022 kwam er zeer hoog bezoek voor de kottervisserij naar de haven van Stellendam. Waar eerst afspraken werden gemaakt voor een bezoek van Piet Adema schrok de hele ZuidHollandse visserijkolonie wakker toen ook Koning Willem-Alexander arriveerde.

ONWENNIG 2023

Een beetje onwennig het jaar 2023 begonnen. Niet vanwege ‘knallend vuurwerk’, maar meer door het vertrek van Derk Jan Berends. ‘Hij is gedurende ruim achttien jaar onze secretaris geweest. Begonnen als interimmanager en daarna verzocht om te blijven. We gunnen het hem natuurlijk enorm om voor zichzelf te beginnen en zien dat de eerste klussen betekenen dat onze paden voorlopig nog wel kruizen. We wensten hem ‘in bescheiden entourage op kantoor’ een goede toekomst. Van schrik stuurden we hem een tijdje naar zijn geliefde Zuid-Afrika, maar wel voor een retourtje.’

In januari 2023 begonnen de gesprekken weer opnieuw op gang te komen tussen het Ministerie LNV, het havenbedrijf Rotterdam en de natuur- en Milieuorganisaties die bij het Voordelta-project horen. Nooitgedagt legt uit wat het geval is: ‘Er zijn gebieden voor de bodemberoerende visserij gesloten ter compensatie van de aanleg van de Maasvlakte II. Nu blijkt uit monitoring dat de compensatie geen significant aanwijsbare verbeteringen aan de natuur hebben opgeleverd en dan voldoet het niet aan de eerder gestelde criteria. Er is een uitspraak van de rechter waaruit blijkt

dat LNV moet handhaven en tegen die uitspraak gaan feitelijk alle drie de partijen in Hoger Beroep. Soms loopt het land vast in haar eigen bureaucratie.’

NATUURORGANISATIES

Vrijdag 20 januari gingen we in Amersfoort, kantoor Natuurmonumenten, in conclaaf met de vijftien natuurorganisaties die een handhavingsverzoek hadden ingediend tegen de Gedoogbeschikking omtrent de garnalen Wnb-vergunning. Anderhalf jaar hebben we met hun om de tafel gezeten om juist dat te voorkomen. Nu rollebollen we dus over elkaar heen en moeten we aanhoren dat de impact van de garnalenvisserij op de natuur ‘enorm groot’ is. Het heeft wel met zich meegebracht dat de garnalensector de koppen op 31 januari bij elkaar heeft gebracht en uitspreekt een ‘andere koers te willen varen’. De garnalensector wil beter zorgen dat ze haar dossier op orde heeft en een verdere verduurzaming en bijbehorende gedragingen weet terug te verdienen door goed gedrag te tonen.

Tijdens de eerste ledenraadsvergadering van 2023 kwam direct een moeilijk dossier aan de orde over de BT/TR schotten in de vlootsegmenten; daarover zal de komende maanden een stemming volgen. Nooitgedagt licht toe: ‘Er kwam een notitie omtrent het schot tussen de BT/TRsegmenten in de kottersector.

Dit zijn zogenaamde ‘trackrecords’ die in het verleden met het schip zijn opgebouwd of later extra zijn aangekocht. Thans is er opnieuw een discussie ontstaan om BT (boomkorren) vrij om te kunnen ruilen voor TR (bodemtrawls en zegens). Dat betekent feitelijk dat BT- en TR-trackrecords grofweg op één hoop worden gegooid.

De Nederlandse Vissersbond/PO-Delta-Zuid wordt gevraagd hierin een mening te vormen. Dat betekent dat elk lid wordt gevraagd een mening te geven.’ Hierover is het laatste woord nog niet gezegd en geschreven. De Nederlandse Vissersbond gaat haar leden raadplegen en ook in de volgende editie van Fish Trend besteden we hier aandacht aan.

De plantaardige visfilet van Schouten weegt 120 gram en heeft een basis van tarwe en rijst. “Het is een lekker luchtig product waarbij het goed gelukt is om de smaak en textuur van kabeljauw na te boot-

Vis is een populair product, ook om vlees te vervangen. Toch adviseert Het Voedingscentrum in Nederland om niet meer dan 1x per week vis te eten. Dit vanwege gezondheids-,

AMERIKAANSE MARKT

Schouten is ook actief op de Amerikaanse markt en verwacht dit jaar haar visvervangers ook op de Amerikaanse markt te kunnen afzetten. Ook hier is de markt echter nog relatief klein. Volgens Food & Agribusiness groeide de retailomzet van visvervangers in de Verenigde Staten van $ 10 miljoen in 2019 naar $ 14 miljoen in 2021, een aandeel van minder dan 1% binnen de totale markt van plantaardige vlees- en visvervangers. In vergelijking met vis: het aandeel visproducten in de totale vlees- en vismarkt is zo’n 20%.

sen. Het krokante laagje, gecombineerd met de zachte binnenkant, maakt het tot een aantrekkelijk product” vertelt Annemiek Vervoort, Product Manager bij Schouten. De filet kan gegeten worden bij de warme maaltijd, op een broodje of als “fish and chips”.

TREND VANUIT VERENIGD KONINKRIJK Het segment visvervangers is relatief nieuw binnen het landschap aan plantaardige producten.

Innova Market Insights registreerde in 2019 voor het eerst een grote groei in het aantal introducties binnen supermarkten in het Verenigd Koninkrijk. De afgelopen jaren nam ook in Duitsland het aantal introducties fors toe.

duurzaamheids- en veiligheidsredenen.“Plantaardige visvervangers hebben zeker toekomst, maar de consument zal eerst de voordelen van de productgroep moeten leren kennen’’, zo stelt Van den Heuvel.“Over het algemeen zien veel consumenten nog minder urgentie in het vervangen van vis dan van vlees’’.

PIONIER Schouten startte in 1990 als pionier met de ontwikkeling van vleesvervangers op basis van plantaardige eiwitten. Het bedrijf vermarkt inmiddels één van de meest uitgebreide en gevarieerde assortimenten ter wereld en levert haar vlees- en visvervangers, onder private label, in meer dan 50 landen. Ook ontwikkelt het bedrijf veel producten op basis van klantvraag.

| 13 FISH TREND
TSG Industriële Automatisering B.V. Kloosterweg 1a 4421 PV Kapelle Tel. +31 (0) 113 312020 info@tsg.nl / www.tsg.nl
Machinebesturing Procesautomatisering Kalibreren
FISHTREND
Koning Willem-Alexander brengt eind 2022 een bezoek aan Seafarm’s innovatieve Mesheftenschip.

‘Beleving en duurzaamheid staan centraal’

Twin Transforma�on Digitalisering & Energie

Visspeciaalzaak Ru-Vis aan ’t Plein in Leusden is de afgelopen maanden grond vernieuwd en uitgebreid. In de vernieuwde winkel staan beleving en duurzaamheid centraal. Zo is gekozen voor open werken met het gezicht naar de klant, een zelfbedieningsmeubel, ledverlichting en een nieuwe energiezuinige glycol koeltoonbank. Maandag 6 maart is de winkel tijdens een open huis feestelijk heropend.

Het team werkt inmiddels enkele weken met enorm veel plezier in de nieuwe zaak, vertelt Ruud van Diermen, die samen met Henrik

webshopbestellingen kunnen afhalen, was er dringend behoefte aan meer werkruimte. ‘Om zowel het winkelassortiment als alle bestel-

We hebben nu een grotendeels open pui. Zo willen we de consument nog sneller en verleidelijker van dienst zijn.’

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid vinden

De Graaf en Van Diermen heel belangrijk.

‘We hebben gekozen voor ledverlichting en onze koeltoonbank die gebruik maakt van het koudemiddel glycol. Hierdoor kunnen we 25

zorgt de koeltoonbank voor een langere houdbaarheid van de producten. Ook op andere terreinen hebben de visspecialisten duurzame keuzes gemaakt. Zo zijn de maaltijdverpakkingen van biologisch afbreekbaar rietsuiker. Die kunnen na gebruik zo bij het groenafval.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Aquamossel-Triton introduceert Spaanse oesters voor de Benelux

Pieter de Graaf eigenaar van Ru-vis is. ‘De winkel is compleet gerenoveerd en heeft een totale metamorfose ondergaan.’ Achter de schermen is anderhalf jaar lang gewerkt aan het ontwerp. ‘We hebben maar een beperkt aantal vierkante meters tot onze beschikking, maar hadden desondanks allerlei wensen. Dankzij de kennis, kunde en expertise van winkelinrichter Emondt- KMI is het gelukt om alles precies zo in te vullen zoals we voor ogen hadden.’

MEER WERKRUIMTE

Door de toenemende belangstelling voor maaltijden en online bestellingen en vanwege het succes van de gekoelde Pick-up, waar klanten 24/7 hun

lingen op tijd klaar te krijgen, moest een ploeg al voor winkelopening aan het werk. Dat is nu verleden tijd. Voor het bereiden van verse maaltijden, visen lunchgerechten en broodjes zijn nu ruime werkeilanden. We hebben 10 vierkante meter bij onze winkel kunnen betrekken. Dat lijkt weinig, maar is een wereld van verschil.’

MEER BELEVING

Daarnaast wilden de ondernemers graag meer beleving bieden. ‘We werken nu uitsluitend nog met ons gezicht naar de klant.’ De uitstraling is volgens Van Diermen echt bijzonder geworden. ‘Het is een hypermoderne winkel met een prachtig zelfbedieningsgedeelte.

tot 30 procent energie besparen.’ De bewaarcondities van de koeling zijn optimaal. Daardoor

Tot slot is gekozen voor de nieuwste bakapparatuur, zoals een steamer van Rational en een bakwand van QBTEC. Van Diermen zegt heel blij te zijn met de nieuw winkel, die allerlei nieuwe mogelijkheden biedt. ‘Door een veel betere indeling kunnen we nu optimaal gebruik maken van onze vierkante meters. Emondt - KMI heeft echt maatwerk geleverd. De expertise van Ronald de Kleer was echt onmisbaar. Hij heeft het hele traject begeleid en plaatselijke aannemers hebben de uitvoering voor hun rekening genomen. We zijn nu echt klaar voor de toekomst.’

Aquamossel-Triton heeft net voor de Feestdagen een nieuwe unieke oester voor de Benelux geïntroduceerd. Het gaat om een Spaanse creuse, ‘Laureano’ genaamd die door Aquamossel Triton exclusief in de markt gezet wordt.

den in Spanje en heeft hij o.a. ook zijn eigen wijnhuizen. AquamosselTriton heeft een unieke samenwerking met deze oesterkweker en is er trots op om het assortiment uit te kunnen breiden met deze soort. Het is het enige bedrijf in de

Deze oester wordt gekweekt in Galicië, in de gemeente Cambados (Provincie Pontevedra), en heeft een smaak die lijkt op die van de Zeeuwse platte oester; eerst zoet, daarna zilt en ten slotte een nootachtige nasmaak. Een echte delicatesse dus!

Deze oester is erg goed gevuld; vol met mooi romig vlees en bijzonder mooi van kleur (blank). De oester is beschikbaar in maat twee en maat drie en in de gebruikelijke verpakkingseenheden voor buitenlandse oesters: 48, 24 en 12 stuks. Uiteraard verpakt in een mooi houten mandje met chique design.

‘Mariscos Laureano’ is de naam van de in Spanje zeer bekende oesterkweker die met deze oester hofleverancier is van het Koninklijk huis van Spanje. Verder is hij leverancier van andere royalties en bekendhe-

Benelux met een Spaanse oester in het assortiment. De klanten kunnen deze oester dagelijks én vers vanuit één van de zeewaterbassins bestellen voor levering dezelfde avond of nacht.

| 14 FISH TREND r u -V I s I n l eusden helemaal V ern I euwd en klaar V oor de toekomst
RBK Food Automa�sering RBK Food Projects INFO@RBK.NL WWW.RBK.NL Z.O.Z. C Y CM MY CY CMY K
Volledige grip op het produc�e proces RBK Food Projects Gasloos bouwen door integrale aanpak WWW.RBK.NL INFO@RBK.NL T: 0570 680 100 Scan me: Video: THE NEW PLANT! Nieuwe produc�eloca�e voor vleesalterna�even
RBK Food Automa�sering

Niets is wat het lijkt!

Het Nederlandse belastingstelsel kent nominale belastingtarieven, zoals bijvoorbeeld een tarief van 36,93% over een inkomen uit werk en woning (box 1) tot € 73.031 en 49,5% over het inkomen daarboven (cijfers 2023). Wie denkt dat dit erg simpel en transparant is, komt bedrogen uit. Door bijvoorbeeld heffingskortingen (zoals de algemene heffingskorting (AHK) en arbeidskorting), toeslagen, inkomensafhankelijke bijdrage ZVW, zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling is het minder duidelijk wat nu de effectieve tarieven zijn. Ook de ouderenkorting en persoonsgebonden aftrekposten, zoals specifieke zorgkosten en aftrekbare giften hebben invloed op wat nu de werkelijke effectieve belastingdruk is. Ogenschijnlijk identieke situaties kunnen daardoor verschillend belast worden. Een bedrijfsresultaat van een ondernemer in de inkomstenbelasting vergeleken met een loon van een dga voor het hetzelfde bedrag zal verschillend belast worden.

Er zijn allerlei overzichten in omloop met marginale belastingdruk per resultaat c.q. loonbereik. Dat leidt soms tot verbazingwekkende uitkomsten. Zo blijken ondernemers over een bedrijfsresultaat tussen € 37.961 en € 73.031 geen marginaal belastingtarief van 31,76% (39,63% minus 14% mkb-winstvrijstelling) te hebben, maar 49,795%! Concreet betekent dit dat van elke € 1.000 die zij verdienen er € 502 overblijft. Ondernemers met een bedrijfsresultaat hoger dan € 115.295 houden daarentegen van elke € 1.000 extra winst € 557 over.

Onderstaand enkele voorbeelden waar de belastingadviespraktijk in het licht van bovenstaande zoal rekening mee moet houden.

BV sneller aantrekkelijk

Vanaf 2024 komen er twee schijven in box 2, nl. 24,5% tot een inkomen van € 67.000 en 31% daarboven. Hierdoor wordt de BV relatief gezien sneller aantrekkelijk. Het fiscale omslagpunt ligt nu bij een winst van € 92.000. Bij een winst in de BV tot € 200.000 bedraagt het effectieve tarief vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belangheffing bij een dividend tot € 67.000 per jaar 38,845%.

In de Inkomstenbelastingsfeer daarentegen bedraagt bij een hoger bedrijfsresultaat het marginale effectieve IB-tarief al snel meer. Ook het vanaf 2023 niet langer mogen doteren aan de fiscale oudedagsreserve maken de BV sneller aantrekkelijk.

AFBOUW ALGEMENE

HEFFINGSKORTING

Iedere belastingplichtige heeft

recht op de AHK. De hoogte van de korting is afhankelijk van verschuldigde IB over de boxen

1, 2 en 3. De AHK bedraagt € 3.070, verminderd met 6,095% van het box 1-inkomen voor zover dat meer is dan € 22.660. De AHK neemt dus af naarmate het box 1 inkomen hoger wordt. In het Belastingplan 2023 is opgenomen dat naast het box 1-inkomen, vanaf 2025 ook het inkomen uit box 2 en 3 meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting. Met name dga’s met een loon lager dan de eerste schijf kunnen daar mee te maken krijgen.

Wel of geen dividend uitkeren? De keuze om wel of geen dividend uit te keren is niet meer zo eenvoudig als voorheen.

Jaarlijks dividend uitkeren tot € 67.000 betekent weliswaar een lager box 2-tarief (24,5% i.p.v. 31,0%), maar kan straks ook resulteren in een lagere AHK zoals hierboven is aangegeven. Het effectieve belastingtarief kan dan 30,595% worden! Het kan aantrekkelijk zijn om te kiezen voor uitstel van heffing naar de toekomst in plaats van het benutten van de opstap.

Voor dga’s met een loon vanaf € 73.031 (grens eerste IB-schijf) geldt geen korting meer op de AHK, zodat het voor hen wel aantrekkelijk is om de eerste box 2- schrijf van € 67.000 te benutten.

Nog wel fiscaal doorschuiven?

Bij bedrijfsoverdrachten is de werkelijke effectieve belastingdruk ook van belang. Bij fiscaal doorschuiven wordt de fiscale claim op stille reserves en goodwill doorgeschoven naar de bedrijfsovernemer. De bedrijfsovernemer gaat met dezelfde boekwaarden door als de bedrijfsoverdrager en heeft geen extra afschrijvingspotentieel als er wel wordt afgerekend. Het geruisloos doorschuiven wordt in toenemende mate in voorkomende gevallen steeds minder aantrekkelijk. De belastingheffing die de bedrijfsoverdrager met geruisloos doorschuiven bespaard kan zomaar lager zijn, dan het fiscale voordeel over de extra afschrijvingsruimte bij het activeren tegen de werkelijke waarde. Ook hier wordt het steeds belangrijker om het totaalplaatje door te laten rekenen!

U ziet het. Begeleiding door een belastingadviseur is geen overbodige luxe. Laat u bijstaan door de specialisten van Profinis!

Gerrit van den Berg RB

De auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur werkzaam bij

Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 – 681726. Zie ook: www.profinis.nl.

Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@fishtrend.nl.

Clæver Systems groeit gestaag en ontwikkelt zich door

Clæver Systems heeft de afgelopen jaren diverse belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Het bedrijf heeft haar naam verandert van Vekrasoft naar Clæver Systems, is verhuisd naar een grotere locatie aan de Sluisweg op Urk en heeft diverse mooie klanten, waaronder Het Urker Zalmhuys, NorthSeafood en Visgroothandel De Jong mogen verwelkomen.

Vorig jaar werd eerste editie van Clæver CONNECT! georganiseerd. Dat was volgens accountmanager Jan van Veen een groot succes. ‘Dit jaar krijgt het evenement, dat georganiseerd wordt voor onze (potentiële) klanten, een vervolg. We presenteren dan de roadmap voor de komende periode, introduceren nieuwe producten en bieden, in samenwerking met onze partners, een aantal workshops aan. We sluiten af

met een gezellige netwerkborrel waar kennis en ervaring met Clæver ERP gedeeld kan worden!’

NOVITEITEN

Naast het nieuwe event heeft Clæver diverse noviteiten gelanceerd, zoals Clæver ERP LITE voor kleinere bedrijven; betaalbaar en compleet ERP. Ook is het inmiddels mogelijk om naast op een server ook in de Cloud te kunnen werken. Een derde noviteit is de Productie Calculatie Module voor planning van producties en uitgebreide berekening

van de kostprijs. In de toekomst verwacht het bedrijf de webversie van Clæver ERP op de markt te brengen. Van Veen: ‘Verder willen we mobiele apps introduceren voor orderpicken, kwaliteit en logistiek en starten met Clæver L!nk. Dat is een platform waarmee Clæver ERP klanten met elkaar kunnen communiceren, waardoor (mail)contact zoveel mogelijk wordt geëlimineerd.’ Tot slot worden verschillende modules uitgebreid, waaronder

FISHTREND

CRM en wagenpark’, zegt Van Veen, die het belangrijk vindt om mee te gaan met de laatste trends. ‘Digitaal wordt steeds belangrijker. En dan vooral mobiel.’

Jan van Veen zegt tevreden te zijn met Fish Trend. ‘Het is een vakkrant die zeer informatief is en ons aanspreekt vanwege onze interesse in de visserijsector en de vismarkt. De krant biedt waardevolle inzichten en analyses over de laatste ontwikkelingen in de visserijbranche en vergroot onze kennis op dit gebied. Gefeliciteerd met het jubileum en ga zo door!’

| 15 FISH TREND WIJ HUILEN VOOR U www.smitsuien.nl Tijdbesparend · Kwaliteits uien · Lange houdbaarheid
FISH ACCOUNTANTS c lÆVer connect! krIJgt dIt Jaar een VerVolg

‘Focus op kansen, niet op onmogelijkheden’

Kiezen

Er is een groot verschil tussen de opvattingen van boeren, vissers, burgers en de politiek. Dit kan te maken hebben met verschillen in kennis, ervaring en belangen. Het is belangrijk dat er een open en constructieve dialoog is tussen deze groepen om deze kloof te overbruggen en tot oplossingen te komen die voor iedereen werkbaar zijn.

VERHARDING

Het kabinet en de politiek worden vaak beschuldigd van een verharding van het politieke debat in de Tweede Kamer. Dit kan leiden tot een vermindering van het vertrouwen in de politiek en een grotere afstand tussen burgers, boeren, vissers en de politiek. Dit kan ook leiden tot een grotere polarisatie en een toename van de ontevredenheid over de politieke situatie. Uit onderzoek blijkt dat het daarom belangrijk is dat er wordt gewerkt aan een verbetering van de communicatie en het overleg tussen de politiek, burgers, boeren en vissers om de kloof te verkleinen en tot een constructieve oplossing te komen.

geleid tot een grotere kloof tussen boeren en burgers. Sommige burgers vinden dat de protesten te ver zijn gegaan en dat de boeren onredelijke eisen hebben gesteld. Anderzijds voelen sommige boeren zich niet gehoord en begrepen door de overheid en de burgerij.

De protesten hebben de spanningen tussen deze groepen verder versterkt en hebben ertoe geleid dat er een grotere afstand ontstaat tussen boeren en burgers.

ONRUST

Voor veel visbedrijven is juist nu het moment aangebroken om te investeren het proces om rendabel te kunnen zijn in toekomst. Niverplast staat nauw in contact met visverwerkende bedrijven en wil hen graag bijstaan tijdens deze automatiseringsslag.

De hoogste inflatie sinds tijden, hoge brandstofprijzen, de nog steeds aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en de strengere milieu- en stikstofregels die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit doorvoert. De omstandigheden voor de Nederlandse visserij hebben er wel eens

EFFICIËNTER PRODUCEREN Vernieuwing en innovatie zijn van groot belang om aan veranderende maatschappelijke eisen te voldoen. Hoewel een deel van de vissers gebruik zal maken van de saneringsregeling die de regering heeft aangekondigd, zal een ander deel blijven vissen. Oplossingen worden gezocht in het aanpassen van de vloot en het bedrijfsproces aan de veranderende omstandigheden. Een ontwikkeling die daarmee gepaard gaat is het verschuiven of uitbreiden van de core business bij de traditionele Noordzeevissers. Door naast (of in plaats van) het vangen van vis, de bedrijfsvoering te richten

het plaatsen van een voedselveilige zak. Daar komen helemaal geen handen meer aan te pas. Voor veel visbedrijven is juist nu het moment aangebroken om te investeren het proces om rendabel te kunnen zijn in toekomst. Niverplast wil hen graag hierbij helpen.

AUTOMATISCH ZAKKENPLAATSEN

Jeffrey Schapink vertegenwoordigt de visserijbranche binnen Niverplast: ‘Samen met de klant bekijken we welke oplossingen nodig zijn in het verpakkingsproces. Zo ontwikkelden we voor één van onze klanten een destacker; een machine die automatisch tempex dozen afstapelt’, legt hij uit. ‘Deze vraag ontstond doordat de aangeleverde vis vanuit Scandinavië, snel en efficiënt verwerkt dient te worden, om vervolgens door te kunnen voeren richting afzetmarkten over de hele wereld.’

Een andere klant van Niverplast is het bedrijf Noordzee International uit Urk. Schapink: ‘Na de plaatsing van een weight filler machine en een doosopzetter met zakkenplaatser, zijn zij in staat om het hele verpakkingsproces met twee mensen te organiseren.’

MEER WETEN?

rooskleuriger uitgezien dan nu. En tóch, de Nederlandse visindustrie zou de Nederlandse visindustrie niet zijn wanneer zij zich, ook onder moeilijke omstandigheden, niet staande wisten te houden. Door de jaren heen is de branche altijd innovatief, flexibel en positief gebleken. Zo ook nu. De burgemeester van Urk riep de Noordzeevissers onlangs op om op zoek te gaan naar nieuwe kansen. Soms betekent dat - met spijt in het hart - afscheid nemen van de visserij. In andere gevallen betekent dat het bedrijfsproces eens kritisch onder de loep nemen en waar mogelijk veranderingen doorvoeren.

op de verwerking, opslag en het exporteren van vis, creëert de visserij toegevoegde waarde. Hierdoor ontstaan er nieuwe afzetmarkten en wordt bestaansrecht veilig gesteld.

NIVERPLAST MACHINES

Niverplast uit Nijverdal is een bekende machineproducent voor de voedselverwerkende industrie, zo ook voor de binnenlandse visserijindustrie. Zij richten zich op de endof-line processen, dus waar men de verwerkte producten verpakt en gereed gemaakt voor transport. Hun sterkte ligt voornamelijk in het produceren van machines voor het automatisch opzetten van dozen en

Voor alle geïnteresseerden; Jeffrey Schapink (Sales Niverplast) kijkt graag samen met de bedrijven hoe het verpakkingsproces geoptimaliseerd kan worden. Dit begint met een gesprek over wensen, eisen en mogelijkheden, waarbij outside the box gedacht wordt. Vervolgens wordt een design van de verpakkingslijn gemaakt met hierin de verpakkingsmachines. Aansluitend is het mogelijk om de ROI van de investering te berekenen, wat inzicht geeft in de verwachte terugverdientijd.

Kijk hier voor meer informatie: https://niverplast.com/industries/ meat-fish, https://niverplast. com/successful-cases/noordzeeinternational en YouTube: https:// youtu.be/eHuBhpcVhHY

KLOOF

De verruwing van het politieke debat leidt tot een grotere kloof tussen burgers, boeren, vissers en de politiek. Wanneer politieke partijen elkaar constant bekritiseren en beledigen in plaats van constructief te debatteren, leidt dit tot een vermindering van het vertrouwen in de politiek en een grotere afstand tussen burgers, boeren, vissers en de politiek. Dit leidt ook tot een grotere polarisatie en een toename van de ontevredenheid over de politieke situatie. Social media zien agrarische ondernemers als een veroorzaker van de kloof. 84% van de boeren en tuinders is het eens met de stelling dat social media de kloof en de polarisatie vergroten, net als 63% van de burgers. Wat te denken van het stoppen met social media?

ESCALATIE BOERENPROTESTEN De boerenprotesten hebben

Er is veel onrust ontstaan na boerenprotesten in Nederland. Veel burgers vinden dat deze protesten hebben bijgedragen aan een grotere kloof tussen burgers, vissers en boeren. Dit kan komen doordat de protesten vaak gepaard gaan met wegversperringen, blokkades en verkeerschaos, die de levens van veel burgers ernstig beïnvloeden. Daarnaast kan ook de stellingname van boeren, die vaak wordt gezien als een groep die weigert mee te werken aan verduurzaming en milieumaatregelen, leiden tot een grotere afstand tussen burgers en boeren. Dat het anders moet is duidelijk voor iedereen.

Ik ben benieuwd hoe de provinciale verkiezingen uitpakken en of dit tot verbeteringen gaat leiden. Waar de verdeeldheid in de visserij afneemt, neemt de verdeeldheid in de politiek juist (nog steeds) toe. Er valt dus heel veel te kiezen…misschien wel teveel.

Nederlandse Vissersbond

KAN UW HUISSTIJL WEL EEN VERFRISSING GEBRUIKEN? Wij kunnen bonnenboekjes, enveloppen, visitekaartjes, brief- en factuurpapier en nog veel meer voor u verzorgen Voor meer informatie: wilfred@addictivemedia.nl

Zalmhuys Group neemt activiteiten H. van Wijnen over

De Zalmhuys Group op Urk heeft de activiteiten van H. van Wijnen overgenomen. Van Wijnen is het oudste zalmbedrijf van Nederland.

Half oktober werd zalmrokerij H. van Wijnen b.v. failliet verklaard. De hoge inkoopprijzen nekten het bedrijf . Het meren-

deel van de 130 arbeidskrachten van H. van Wijnen heeft direct een nieuwe baan aangeboden gekregen. De activiteiten zijn onder leiding van het bestaande managementteam voortgezet. Van Wijnen wordt een merknaam, en de naam van de fabriek wordt Van Wijnen Smokery.

| 16 FISH TREND n IV erplast : automat I seren I n t IJ den Van cr I s I s
FISH COLUMN

Twee innovaties van Jungheinrich genomineerd voor IFOY Award

De internationale vakjury komt tijdens de IFOY Test Days, in het Test Camp Intralogistics in Dortmund, bijeen om de winnaars van de IFOY Awards 2023 aan te wijzen. Jungheinrich is in de strijd om de felbegeerde prijzen vertegenwoordigd met twee innovaties: de Jungheinrich PowerCube en de digitale vorkencamera als onderdeel van het addedVIEW assistentiesysteem.

kan worden aangepast. Een ander voordeel is de eenvoudige integratie in de bestaande IT-infrastructuur.

INTELLIGENT SCANNING

De eveneens voor de IFOY award genomineerde digitale vorkencamera scant op een intelligente manier barcodes op goederen en stellingen. De oplossing is een onderdeel van het assistentiesysteem addedVIEW.

Via het Jungheinrich middleware

elk bedrijf en iedere ruimte de juiste oplossing’

Ruys Vloeren is samen met zusterbedrijven SR Vloeren, De Bedrijfsvloer, MR Vloeren, RS Maatwerk AS Vloerwerken & DR Flexjoint onderdeel van de Ruys Groep. ‘Bedrijven in de vissector hebben niet alleen behoefte aan een uitstekende vloer, maar ook naar een goede afwatering en wandbescherming. Daar spelen we met onze totaaloplossingen op in’, aldus algemeen directeur Hendrik Ruys.

De Jungheinrich PowerCube is een uiterst compact geautomatiseerd opslagsysteem voor het opslaan en orderpicken van kleine onderdelen en stukgoederen. Het systeem maakt indruk met zijn unieke ruimtegebruik en verticale kanalen tot wel 12 meter hoog. Deze systeemhoogte biedt ruimte voor de opslag van talrijke bakken. Waarbij het aantal door lithium-ion aangedreven shuttles, die zich automatisch in het vlak onder het rekkensysteem bewegen, eenvoudig op te schalen is. Dankzij dit principe biedt de PowerCube ten opzichte van andere compacte opslagsystemen in de markt, het doorslaggevende voordeel dat het magazijn flexibel naar boven kan worden opgebouwd en ook aan individuele dakvormen

Logistics Interface kan de vorkencamera gekoppeld worden aan ieder WMS, waardoor het mogelijk is om het gewicht van de goederen te controleren op juistheid. Als de informatie klopt, bevestigt de bestuurder de opdracht op het display waardoor het scannen met de handscanner overbodig wordt.

Met behulp van de digitale vorkencamera behoren klassieke fouten, zoals het verkeerd plaatsen van goederen terwijl de code op de juiste plek wel is gescand, tot het verleden. Bij het uitslaan voorkomt de vorkencamera ook het oppakken van de verkeerde pallet. De vorkencamera is zo ontworpen dat het in- en uitslaan snel en foutloos verloopt.

Subsidie ‘Overbrugging voor de visserij’ bijna open

De subsidie ‘overbrugging voor de visserij’ gaat bijna open voor aanvragen. Deze subsidie is staatssteun en valt onder de de-minimisverordening. Een visserijbedrijf krijgt met deze steun over een periode van 3 jaar maximaal € 30.000. De regeling moet nog gepubliceerd worden in de Staatscourant, maar op de website van RVO staat dat de regeling bijna open gaat voor aanvragen.

Maandag 27 maart 2023 is de geplande startdatum voor de subsidie. Er is € 7 miljoen beschikbaar voor vissers die te maken hebben met grote uitdagingen, zoals ruimtebeperking en hogere bedrijfskosten. Met de ‘Overbrugging voor de visserij’ krijgen zij een tegemoetkoming voor deze kosten. Per vissersvaartuig wordt € 30.000 subsidie verstrekt. Wanneer de vangst voor minimaal 80% uit garnalen bestaat, dan krijgt een vissersvaartuig € 25.000.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie gelden een aantal voorwaarden. Het vissersvaartuig is op het moment van aanvragen geregistreerd in het Nederlands Vissersvaartuigen register, hoort bij segment MFL1 of MFL2 en heeft in 2022 minimaal 104 dagen visserijactiviteiten op zee uitgevoerd. Voor de 104 dagen kijkt RVO naar het vaartuig en niet naar

de eigenaar. De aanvraag kan vast voorbereid worden door te controleren of het rekeningnummer van het visserijbedrijf geregistreerd is onder Mijn gegevens op mijn.rvo.nl. Ook moet uw KVK-nummer toegevoegd zijn in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen. Om de aanvraag te kunnen indienen bij RVO moet het visserijbedrijf beschikken over eHerkenning niveau 2+. Als de aanvraag binnen is, wordt binnen 8 weken een beslissing gemaakt. Hierna wordt de subsidie uitbetaald.

LANGVERWACHTE STEUN

We zijn blij dat deze financiële tegemoetkoming eindelijk opengesteld wordt. Het is een langverwachte welkome eerste stap voor de ondersteuning van de visserijsector. In juli 2022 werd door voormalig minister Staghouwer al een overbruggingsregeling aangekondigd als onderdeel van een totaal steunpakket, met onder andere de zogenaamde BAR-gelden, voor de visserij. Lees hier over de eerdere berichtgeving over de de-minimissteun en hier de gezamenlijke brief, namens de Visfederatie (vishandel en –verwerking), het Nationaal Overleg Visafslagen en de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) aan de Tweede Kamerleden met de oproep om haast te maken met de overbruggingsregeling.

Ruys Groep is heel actief in de viswereld, vertelt Ruys. ‘De slogan ‘synergie in vloeren expertise’ wordt dagelijks bewezen. We zijn marktleider in de visbranche en hebben vele honderden visbedrijven voorzien van de verschillende vloertypes, afwatering en aanrijdbeveiliging. Denk bijvoorbeeld aan Kennemervis Groep,  Lerøy Seafood Group, Adri & Zn, Kingfish, DaySeaDay, Cornelis Vrolijk, Korf Vis, Urk Export, Quick Frozen, Lenger Seafoods, Fix fish, Alla Romana, Koelewijn, Muijs en Kramer. Bij sommige klanten komen we al meer dan veertig jaar over de vloer. Wij zijn trots op het vertrouwen dat zij ons geven.’

Ruys Groep richt zich op de complete visbranche. ‘We leveren zowel vloeren voor nieuwbouw als voor renovaties. We kunnen industrievloeren verleggen met RVS maatwerk voor afwatering en wandbescherming. Met onze afschotvloeren kunnen we garanderen dat er nergens water blijft staan. Voor de visafslagen leveren we speciale pantservloeren, die hufterproof zijn en ontzettend lang meegaan, terwijl we bij veel visverwerkende bedrijven vloeren toepassen die tegen chemische bestanddelen kunnen en uitgerust zijn met antislip. Daarnaast hebben we passende vloeren voor expeditie en koelcellen en een mooie en makkelijk schoon te houden kunststofvloeren voor de kantine en kleedruimtes. Zo bieden we echt voor elk bedrijf en iedere ruimte de juiste vloeroplossing.’

JARENLANGE EXPERTISE Het bedrijf kenmerkt zich door jarenlange expertise. Ruys licht toe:

‘Luisteren naar de klant heeft altijd centraal gestaan. Zodoende hebben we ons aanbod de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Doordat we door de jaren heen verschillende bedrijven met ieder hun eigen expertise aan onze groep hebben kunnen verbinden, zijn we nu helemaal allround en kunnen we echt totaaloplossingen bieden: Ruys Vloeren voor nieuwbouw, SR Vloeren voor renovatie, De Bedrijfsvloer voor kunststofvloeren, RS maatwerk voor RVS goten, putten en stootbanden en stootpalen.’

houden met beschadigingen van de wand, onjuiste afwatering, of met de vraag hoe een ruimte optimaal schoongemaakt kan worden. Door al onze ervaring weten wij precies wat er in de bedrijven gebeurt. Daar anticiperen we op.’

Ook advies in een vroeg stadium vindt Ruys van groot belang. ‘Wij kunnen afschottekeningen verzorgen en adviseren waar welke vloer het beste presteert.  Onze gespecialiseerde bedrijven zorgen voor een naadloze uitvoering van het geheel.

Daar is veel behoefte aan. ‘Blijven luisteren naar de gebruiker zorgt dat we in plaats van lastig schoon te maken sleufgoten nu smalle bakgoten kunnen aanbieden die makkelijk schoon te houden zijn.  Dat gold ook voor de wandbescherming. ‘We leverden bij bedrijven een prachtige vloer af, maar kregen te horen dat de wanden al waren beschadigd door de heftruck. Daarop besloten we ook wandbescherming te leveren in RVS met een bijpassend schuin dekje.’

ONTZORGEN

Het totaalpakket biedt nog een ander voordeel, weet Ruys. ‘Klanten hebben slechts één aanspreekpunt. Daardoor is heel gemakkelijk communiceren. Wij zorgen ervoor dat we een sluitende planning maken waar klanten van op aankunnen.’ Ontzorging van de klanten vindt hij heel belangrijk. ‘Zij moeten zich volledig kunnen concentreren op het productieproces en zich niet bezig

ONTWIKKELINGEN

Ruys ziet allerlei ontwikkelingen in de branche. ‘Met name op het gebied van renovatie worden momenteel zeer interessante stappen gemaakt. Zo is het ons gelukt om zeer korte doorlooptijden te halen. In korte tijd kunnen wij fantastische en functionele vloeren realiseren waar de onze klanten de komende decennia met veel plezier gebruik van kunnen maken.’

Een andere ontwikkeling is volgens hem het steeds groter wordende vraag naar vloeren met een chemische bestendigheid. ‘We merken duidelijk dat er in de verwerkingsbedrijven steeds meer handelingen worden verricht. Steeds vaker worden de visproducten verwerkt tot kant-en-klare producten en maaltijden. Daardoor wordt een vloer met een chemische bestendigheid steeds belangrijker.’

Zoekt u een visspeciaalzaak met een omzet van ca. € 10.000,-, € 12.000,-, 15.000,-, € 20.000,-, € 25.000,- tot en met € 40.000,-/€ 45.000,- met goede en fantastische resultaten?

Wij, Timmer-Makelaar, hebben deze in diverse streken/ plaatsen van het land voor u beschikbaar. Neem eens geheel vrijblijvend contact met ons voor meer informatie. Ook voor de financiële mogelijkheden kunnen wij u verder helpen.

Bel (0342) 46 27 39 of mail ons: info@timmer-makelaar.nl

| 17 FISH TREND Postbus 133, 3830 AC Leusden T. 0342-462739 E. info@timmer-makelaar.nl www.timmer-makelaar.nl
In 2022 is Timmer-Makelaar betrokken geweest bij o.a. de volgende transacties (verkoop en verhuur), adviezen en taxaties:
Voor de complete VIsbranche
r uys g roep bIedt totaalconcepten
‘Voor

Containervervoer eeuwen geleden: haringtonnen met ‘QR-code’

Haringtonnen op de kade van de Vlaardingse Koningin Wilhelminahaven, ca. 1910 (Museum Vlaardingen invnr. F04964)

Volgens Wikipedia is een container een gestandaardiseerde metalen kist voor het transport van losse goederen. Door het gebruik van standaardafmetingen kan de container zowel via de weg, het water als per spoor worden vervoerd, zonder dat de goederen zelf hoeven te worden in- of uitgeladen. Het werd uitgevonden in de jaren dertig en eerst vanaf 1955 toegepast.

Dit is niet zo nieuw als het lijkt. In de haringvisserij werden vele eeuwen geleden standaard haringtonnen (hele tonnen) gebruikt om de op zee gevangen haring met zout daarin op te slaan. Het zout daarvoor werd ook in die tonnen meegenomen evenals het drinkwater voor de haringvissers. Ook voor vele andere waren werden tonnen gebruikt: aardappel-, appel-, as-, bier-, honing-, kolen-, meel-, run-, turfton, wijnvaten en nog veel meer. Die waren, biertonnen uitgezonderd, nog niet standaard; dat duurde tot de invoer van het metrieke stelsel, ca. 1815-1820. Opvallend is

dat zowel bij de haringtonnen als bij de biertonnen sprake is van hele tonnen, halve tonnen, kinnekens (1/4 tonnnen) en 1/8 tonnen.

was haringinhoud gekrompen en moest dus aangevuld worden. Dat gebeurde in de ‘natte kuiperij’. In de ‘droge kuiperij’ vervaardigden de kuipers de nieuwe tonnen. Gebruikte tonnen kregen een andere toepassing, bijvoorbeeld aardappel-, kolen- of turfton.

De uit zee aangevoerde tonnen haring – zeetonnen – werden aan de wal ‘opgehoogd’; door het zout

LETS bv

Your professional partner in cleaningsystems

De haringvisserij leverde een enorm belangrijk exportartikel voor Holland op. Er golden dan ook strenge voorschriften voor de droge en natte kuiperij en het te gebruiken zout. Vandaar dienden de haringtonnen voorzien te zijn van brandmerken: wie heeft de ton gemaakt, waar is die gemaakt, op welk vissersschip is de haring in de tonnen gepakt, wie heeft aan de wal de haring opgehoogd en waar en wanneer is dat gedaan. Al die brandmerken op de ton fungeerden samen als een ‘QR-code’. Was er iets mis, dan was het dus mogelijk te achterhalen wie daarvoor daarvoor verantwoordelijk was. Kon de harington (en ook de bierton) niet meer gebruikt worden, dan was er nog een laatste toepassing. Wilde men een waterput, beer-

put of afvalput graven, dan sloeg men de bodem uit de tonnen en liet men die op elkaar gezet in het gat zakken. De tonnen fungeerden dan als een houten putbekisting. Tegenwoordig is dat een cementen bekisting. Archeologen vinden deze haring- en biertonnen langs de kust.

Archeoloog Jeroen Oosting, verbonden aan de Hogeschool Saxion te Deventer, is zo’n archeoloog die deze toegepaste haring- en bierton-

Totaalleverancier van reinigingssystemen voor de voedselverwerkende industrie

Vervaardiging in eigen werkplaats, maatwerk mogelijk

Betrouwbaar

Besparen door

nen vond o.a. in Vlissingen. Hij zette onder de mooie toepasselijke titel ‘Vat op internationale handel’ een promotieonderzoek aan de Leidse Universiteit op vanaf 1 september 2019. Gedurende vijf jaar kan hij onderzoek doen naar verpakkingsmaterialen in de vorm van vaten, tonnen en kuipen met als doelstelling de achterliggende handelsnetwerken in kaart te brengen, periode tussen de 13e een 18e eeuw.

Nu nog de ‘QR-code’. Rob Oosting vond in het archief van het College voor de Groote Visscherij in het Nationaal Archief in Den Haag een Vlaardingse ‘Notitie van de brandijzers’ uit 1740. Daarin worden twaalf merken genoemd om zo nodig aan te brengen op de haringtonnen. De stedelijke keurmeesters van de haring zagen er op toe dat de juiste brandmerken op de tonnen waren aangebracht. Ze konden ze raadplegen op twaalf plankjes waarin die keurmerken waren gebrand.

De miljoenen haringtonnen (en ook biertonnen) met de brandmerken erop kan men zien als een vroege vorm van containers met QR-code.

Jan

van de Voort

| 18 FISH TREND
P.
Het Weerijs 2 8253 PP Dronten +31 (0)321 - 386 600 verkoop@letsbv.nl
automatisering! FISH ARCHIEF
Hele harington met tenen hoepen, 71x45 cm (Museum Vlaardingen invnr. 03127). ‘Notitie van de brandijsers’, Vlaardingen 1740 (Nationaal Archief, Den Haag, 3.11.03, Archieven van de Colleges van de Grote Visserij, invnr. 78). Brandijzer met kenteken ‘l8 V 81 BH vol’ (Museum Vlaardingen invnr. 00827).

‘Scheidslijn met foodservice wordt steeds kleiner’

De afgelopen tien jaar zijn er volgens Rinus de Rijder van SVO vakopleiding food grote veranderingen geweest. Zowel in de arbeidsmarkt als in de foodsector. De onderwijsinstelling speelde daarop in door telkens nieuwe, passende opleidingen en trainingen te bieden, zoals de tweejarige mbo-opleiding Traiteur.

De achterliggende jaren zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest, blikt Onderwijsmanager Rinus de

Rijder terug. ‘De arbeidsmarkt is sterk veranderd. Dit heeft ook invloed gehad op onze opleidingen. De traditionele beroepen veranderen. Met name zien we een grotere invloed van de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Veel medewerkers werken parttime. We zien dat hiermee ook de opleidingsvraag aan het veranderen is. Daarnaast zien we de foodmarkt ook sterk veranderen. Inmiddels werkt een aanzienlijk deel van onze studenten in een foodservicebedrijf. Ook hier wordt vis verkocht maar het

Roem van Yerseke breidt oesterbroedhuis verder uit

Ervaring, expertise, vakmanschap en passie. Daar draait het om als je de beste oesters in de markt wilt zetten. Ook innovatie speelt een grote rol. Met dit besef en de juiste visie heeft Roem van Yerseke al in 2005 het voortouw genomen met de oprichting van een broedhuis (hatchery). Na vele jaren van investeren en geduld is het tijd om de ‘grow-out’ fase uit te breiden.

Jacky Buijs en Daan van Houte zijn de vakmensen en specialisten van de ‘grow-out’. Kou, storm of hitte trotseren zij dagelijks. Onder alle omstandigheden zijn zij, veelal gehuld in een waadpak, buiten bezig en begeleiden de oester tijdens de groei tot het moment van perfectie. ‘De grow-out fase is de periode waarin het oesterbroed, geboren in onze hatchery, van ongeveer een centimeter in twee jaar tijd uitgroeit tot consumptie oester’, licht Jacky toe. ‘Dit gebeurt in de Oosterschelde, dicht bij de kust op zandplaten. Hier groeien de mooiste oesters op in triangelvormige ‘mandjes’ die aan lijnen hangen, welke aan stevige palen zijn bevestigd. Door de beweging van de schommelende mandjes krijgt de schelp een perfecte vorm met een diepe cup.’

TOENEMENDE VRAAG

De vraag naar deze speciale off-bottom oesters neemt snel toe. Een uitbreiding van het kweekgebied is dan een logische stap. Hiervoor worden er nieuwe systemen gebouwd waaraan deze oesters gekweekt kunnen

vraagt andere vaardigheden van onze studenten.’ SVO vakopleiding food heeft hierop ingespeeld door diverse trainingen voor de sector te ontwikkelen. De Rijder: ‘Denk aan een module visroken of een pizzatraining. Daarnaast is er een tweejarige mbo-opleiding Traiteur ontwikkeld. We zien dat deze opleiding ook van toegevoegde waarde is voor de vissector. Verschillende studenten, die deze opleiding volgen, werken in een visspeciaalzaak.’

Studenten een podium geven

een pizzatraining.

FISHTREND

KENNIS IS ESSENTIEEL Kennis en vaardigheden van de vissector zijn essentieel om de steeds kritischer wordende consument te kunnen voorzien van de juiste informatie, benadrukt hij. ‘Verder zijn duurzaamheid en technologie belangrijke factoren die de sector de

Fish Trend is een mooi medium waar ontwikkelingen in de branche genoemd worden, vindt De Rijder. ‘We zijn blij en trots dat jullie onze studenten regelmatig een mooi podium bieden om het werken in deze mooie sector zichtbaar te maken. We wensen alle

visspecialisten en mensen die werkzaam zijn in deze mooie sector veel wijsheid toe. De sector staat voor grote uitdagingen die complex en veel zijn, maar er liggen ook veel kansen. Innovatie en vakmanschap zijn belangrijke vaardigheden die ook voor de toekomst onmisbaar zijn.’

afgelopen jaren sterk beïnvloed hebben, maar ook de gevolgen van de gestegen grondstofprijzen en energielasten zijn factoren waar ondernemers mee te maken hebben gehad.’ Voor de toekomst verwacht hij dat ook de visspeciaalzaken verder zullen ontwikkelen en de scheidslijn met een foodservicebedrijf kleiner zal worden. ‘De zogenaamde ontschotting van de markt zal zich verder ontwikkelen maar ook de invloed van hybride visproducten zal verder toenemen.’

VR-DASHBOARD SVO vakopleiding food heeft de achterliggende jaren sterk ingezet op innovatie. Zo zijn er 3D-foodprinters aangeschaft en is er voor alle studenten een VR-dashboard ontwikkeld waarbij alle versproducten in 3D en virtual reality beschikbaar zijn. ‘Niet om echte producten te vervangen, maar wel om het leren werken met versproducten hiermee te versterken’, aldus De Rijder. Scan de QR code en ervaar zelf wat  augmented reality (AR) is.

worden. Het uitbreiden is veelal handwerk en vraagt om een gemotiveerd team om dit netjes neer te zetten. Er is gekozen voor de ‘Prince Plaat’, een voedselrijke locatie in de Oosterschelde waar veel stroming en wind staat waardoor er veel vers water voorbij stroomt. Er is eind 2022 begonnen met uitbreiden en het eerste kwartaal van 2023 kan deze farm in gebruik genomen worden.

CONTINUE GEMONITORD

‘Nu de lijnen allemaal op de juiste hoogte staan, kunnen we beginnen met het werk waar het om draait’, vertellen Jacky en Daan enthousiast. ‘In maart zetten we de broedjes (baby oesters) van rond een centimeter uit. Na de groeiperiode tot november gaan we sorteren op grootte. De oesters in de onderste mandjes staan langer onder water en groeien daardoor sneller. Dit is natuurlijk omdat ze langer kunnen eten dan oesters die hoger hangen. Na het sorteren gaan de oesters van gelijke grootte terug in de juiste mandjes om door te groeien. Gedurende het hele groeiproces worden de oesters continue gemonitord. De snelst groeiende oesters worden in het jaar erop rond april/mei geoogst. In januari het jaar daarna moet alles volgroeid zijn.’

Op de oesterafdeling vindt de laatste sortering plaats, waarna ze als specialties zoals onder meer ‘Amuse de Zélande’ of ‘Best of Season oester’ worden verpakt. Tot het laatste moment is de passie voor dit bijzondere ambacht het belangrijkste ingrediënt.

Verfijnde oesters zijn volgens Roem van Yerseke heerlijk om een jubileum mee te vieren!

Gefeliciteerd Fish Trend!

| 19 FISH TREND sVo
onderwIJs :
VakopleIdIng food oVer ontwIkkelIngen In de branche en het

‘Veel klanten geholpen met hun weeg- en etiketeeroplossingen’

voorverpakte vis in een attractief skinpack voorzien van een mooi label.’

Meer aanvoer van vis naar Nederlandse havens in 2021

Net als Fish Trend heeft ook Espera de afgelopen tien jaar veel ontwikkelingen doorgemaakt.

Zo heeft het bedrijf haar positie als toonaangevende en betrouwbare leverancier voor weegen etiketteeroplossingen van verpakkers van verse vis voor de supermarkten verstevigd.

Een van de hoogtepunten was volgens directeur

Jan Zwaan dat Espera een trouwe klant konden helpen het viscontract met de Superunie binnen te halen door een op maat gemaakte weeg- etiketteer- en sorteeroplossing.

‘Het eindresultaat was:

met minder handen meer capaciteit en minder fouten. Daarnaast dat wij vele van onze klanten konden helpen met optimaliseren of vervangen van hun weeg- en etiketeer oplossingen zodat ze concurrerend konden blijven.’

NOVITEITEN Het bedrijf heeft de afgelopen jaren diverse noviteiten op de markt gebracht. Zwaan licht toe: ‘Naast de unieke MeerRollenPrinter, met vijf cassettes en één printer razend snel etiket wisselen zonder stoppen, zijn wij vooral trots op ons nieuwe NOVA platform weeg- en etiketteerma-

Ook in de branche signaleerde Zwaan de afgelopen tien jaar diverse ontwikkelingen: ‘Enerzijds schaalvergroting van de verse vis verwerkers/verpakkers om tegenwicht te kunnen bieden aan de supermarkten. Anderzijds kleinere productieruns met veel omschakelingen om allerlei product varianten snel te kunnen leveren.’

VISCONSUMPTIE

LATEN STIJGEN

Voor de komende jaren verwacht hij dat het eetpatroon van consumenten verandert van minder of geen vlees naar vega maar ook naar vis.

Bij Espera ligt de komende jaren uiteraard de focus op weeg- en etiketteeroplossingen. Daarnaast merkt Zwaan dat de kwaliteitscontrole steeds belangrijker wordt. ‘Door de weeg- en etiketteermachine te koppelen in één database, bij voorkeur met een ERP/MES pakket, kan foutief etiketteren drastisch verminderd worden. Hierin zien wij nog veel mogelijkheden. Ook 100% controle door Vision systemen zullen meer gevraagd worden.’

Espera is Nederland exclusief dealer van Ravenwood NOBAC etiketteermachines. Hiermee kan een verpakking van een actueel te bedrukken linerless C-label worden voorzien.

In 2021 is 443,5 miljoen kilogram vis vanaf zee naar Nederlandse havens gebracht. Dat is 17% meer dan een jaar eerder. Van de totale hoeveelheid kwam 91% bevroren via trawlers aan land, de rest werd door kotters vers aangevoerd. De prijs van verse vis nam in de loop van 2021 langzaam toe en steeg in de zomer van 2022 naar een recordhoogte. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Trawlers brachten 404,1 miljoen kilogram vis aan land in 2021. Deze vissersschepen richten zich op in diepere wateren rondzwemmende scholen vis. Ze voerden in 2021 vooral blauwe wijting, haring en makreel aan. De aanvoer door trawlers was 20% hoger dan in 2020, er werd vooral meer horsmakreel aan Nederlandse havens geleverd. Na 2014 is vooral de vangst van haring, makreel, blauwe wijting en sardines door trawlers toegenomen. Kotters richten zich op bodemvis-

serij in de kustwateren. Deze schepen brachten 39,3 miljoen kilogram vis aan wal in 2021, vooral schol en noordzeegarnalen. Er werd 4% minder dan het jaar daarvoor aan land gebracht, maar de aanvoer van kabeljauw nam juist toe.

Na 2014 nam de vangst van de meeste vissoorten door kotters af. Door de jaren heen zijn er sterke wisselingen in de aanvoer per vissoort.

De prijzen van commercieel belangrijke verse vissoorten zijn vooral in 2022 gestegen. De prijzen fluctueren gedurende het seizoen, afhankelijk van de periode dat er in gebieden op een soort gevist wordt en deze aan land wordt gezet. Daarnaast zijn vooral het laatste jaar de brandstofprijzen toegenomen. De prijs van tong bereikte zijn piek in augustus 2022 met 18.738 euro per ton, 43% hoger dan een jaar eerder. De prijs van noordzeegarnalen was in april het hoogst, met 8.083 euro per ton. Dat is 35% hoger dan een jaar eerder.

Nieuw logo en nieuwe verpakkingen Dutch Spices

chines. Deze zetten een nieuwe industrie standaard.’

f lynth neemt a ccon aVm oVer :

‘Als voor deze visliefhebbers en pescotariërs er een mooi product in een attractieve verpakking in de supermarkt ligt, zal dat helpen de visconsumptie in Nederland te laten stijgen. De supermarkten in Spanje zijn daarvan een mooi voorbeeld van

Grootste adviseur en accountant in mkb

Ook Flynth feliciteert Fish Trend met het jubileum. Een van de hoogtepunten van het accountantskantoor de afgelopen jaren is de overname van Accon avm in 2022. Daardoor heeft het kantoor landelijk een nog grotere en betere spreiding van kantoren gekregen.

Met de recentelijke overname van top-10 branchegenoot Accon avm en Astrium is Flynth de grootste adviseur en accountant in mkb.

Flynth ondersteunt ondernemers het beste uit hun onderneming te halen. Om iedereen te laten weten dat het accountantskantoor is vernieuwd, werd in november een landelijke merkcampagne gehouden via radio, online en in het straatbeeld op abri’s. Ilse Harmelink, directeur marketing bij Flynth, licht toe: ‘Merkonderzoek laat zien dat Flynth zich opvallend positief

onderscheidt van de branche: Fris, jong, hip, lichtblauw en met een focus op het Nederlandse mkb. Dat unieke onderscheid wordt benadrukt met een nieuw logo en herkenbaar frisblauwe merkstijl met A-merk kwaliteit.’

VERNIEUWDE PAY OFF

Flynth heeft niet alleen een nieuwe uitstraling en omvang, maar ook een nieuwe pay off. Flynth helpt iedere dag ondernemers het beste uit hun onderneming te halen. Van jaarrekening tot dashboarding. Van nieuw bedrijfspand tot overname. Van subsidieaanvraag tot personeelsplanning en verder. Deze brede expertise vormt het bewijs van de nieuwe payoff: Flynth. Het beste advies dat we je kunnen geven.

NIEUWE SPONSOR BEAT CYCLING CLUB

Per januari 2023 is Flynth een partnership aangegaan met BEAT

Cycling Club.

Jan Zwaan noemt Fish Trend een mooi aanvullend platform voor de Nederlandse visindustrie. ‘Wij feliciteren de vakkrant met haar eerste jubileum. Espera bestaat volgend jaar honderd jaar en dat wensen wij jullie ook toe!’

Dutch Spices, een merk van de Epos Food Family, is compleet vernieuwd. De smaakmakers krijgen een onderscheidend nieuw uiterlijk dat aansluit op de unieke waarden van het merk.

sche en halal richtlijnen met een certificering voor BRC, SimplyOK en Halal. Dutch Spices staat daarom voor Freedom of Taste.

NIEUWE VERPAKKING

De producten van Dutch Spices krijgen een nieuwe kleurrijke verpakking, hiermee wordt benadrukt dat het merk er is voor iedereen. De inhoud en artikelnummers veranderen niet.

TOEKOMSTPLANNEN

FISHTREND

Als grootste wielerclub van Nederland is BEAT veel meer dan een professionele wielerploeg. Deze unieke invulling maakt dat BEAT de juiste partner is passend bij de groeiambities van Flynth.

BEAT is de grootste wielerclub, Flynth is de grootste adviseur en accountant voor het mkb in Nederland. BEAT is gebouwd rondom een landelijke clubstructuur waar iedereen lid van kan worden, Flynth is aanwezig met locaties door heel Nederland. De winst van Flynth gaat terug naar de medewerkers én de maatschappij. De onderscheidende aanpak van BEAT als wielerclub en de toegankelijkheid zorgen voor een unieke parallel met Flynth.

VERBINDING DOOR

FIETSEN EN NETWERKEN

Flynth wendt de wielerclubsponsoring aan voor het versterken van het eigen merk en het verder bouwen aan landelijke bekendheid. Fietsen, netwerken en business worden in het partnership met BEAT aan elkaar verbonden.

Dutch Spices helpt met álle producten miljoenen mensen die veganistisch of halal willen eten. De producten zijn ook geschikt voor mensen die leven met een voedselallergie of -intolerantie. Er worden uitsluitend ingredienten gebruikt die voldoen aan de allergeenveilige, veganisti-

Epos food family heeft grootse plannen met Dutch Spices. Er zijn in diverse exportlanden partners gevonden voor distributie en de nieuwe communicatiecampagne wordt binnenkort gelanceerd. Ook in Nederland groeit de interesse bij producenten en grossiers voor smaakmakers die voldoen aan de bovenstaande richtlijnen en die geschikt zijn voor de genoemde doelgroepen.

Activiteiten Stichting

Noordzeevis voortgezet door Visbureau

Stichting Noordzeevis uit Scheveningen en al haar activiteiten worden sinds 1 januari 2023 uitgevoerd onder de vlag van het Nederlands Visbureau. Vanuit hun kantoor op Scheveningen wordt er met klein team van specialisten constant gewerkt aan de promotie van Noordzeevis.

De Stichting Noordzeevis uit Scheveningen kent vijf succesvolle jaren. Met een groeiend aantal ambassadeurs, vele nieuwsbrieven, community bijeenkomsten en waardevolle

wetenschappelijke inzichten over bijvoorbeeld het verdienmodel. Na vijf jaar is het tijd voor verandering en worden de activiteiten voortgezet door het Nederlands Visbureau. Het stichtingbestuur bedankt Paul Einerhand voor zijn inzet als community manager voor Noordzeevis uit Scheveningen en hoopt dat zijn kennis en inzet voor de vissector behouden blijft. Ook Schuttelaar & Partners, het bureau achter alle communicatieactiviteiten, wordt bedankt voor hun inzet.

J an z waan Van e spera oVer de ontwIkkelIngen de afgelopen tIen Jaar :
| 20 FISH TREND
| 21 FISH TREND Krant of magazine drukken? Wij zijn Voor al uw drukwerk en meer Telefoon 0515 - 43 21 40 e-mail info@addictivemedia.nl Profinis is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Samenwerkende Registeraccountants (SRA) en Register Belastingadviseurs (RB). Vierkant achter uw ambitie! Het Spijk 32 8321 WT Urk Postbus 110 8320 AC Urk T 0527 - 681 726 F 0527 - 685 239 E info@profinis.nl W www.profinis.nl Voor de cijfers achter de vis Drs. Hein Bakker AA
www.pluggepuur.nl V isafslagweg 58, 2583 dm den haag Telefoon 070 354 1220 vis met een verhaal PLUGGE_AD-265X400 MM_HR.indd 1 08/03/2023 15:48