ÅRSBERETNING 2019

Page 1

Ă…rsberetning for virksomhetsĂĽret 2019

1


Årsberetning 2019

Årsberetning 2019 Pauliina Gauffin Direktør April 2020

2


Årsberetning 2019

Innhold Innledning

s5

Om instituttet

s6

Styret

s6

Personal og organisasjon

s6

Nettverkssamarbeid

s8

Økonomi

s 10

Strategi 2019-2021

s 12

Programvirksomhet

s 14

Informasjon og markedsføring

s 38

Samarbeidspartnere

s 41

Takk

s 42

Årsregnskap 2019

s 43

3


Ă…rsberetning 2019

Armour Antti Laitinen Foto: Carsten Aniksdal

4


Årsberetning 2019

Innledning Året 2019 har vært et aktivt virksomhetsår for Finsk-norsk kulturinstitutt. Det er gjennomført et kvalitativt og mang­foldig program på forskjellige steder i Norge. K ­ ulturinstituttets virksomhet styres av strategidokument for årene 2019-2021 der temaene miljøutfordringer og bærekraft samt mangfold og inkludering er i fokus. I 2019 var Oslo europeisk miljøhovedstad og instituttet deltok i miljøhovedstadens offisielle program: Den tverrkunstneriske, finsk-norske samarbeidsproduksjonen Vi trenger et nytt språk, med den finsk-britiske videokunstneren Charles Sandison og den norske fremragende poeten og scenekunstneren Fredrik Høyer samt musikeren Eirik Røland, kunne oppleves i forbindelse med Oslo kulturnatt på taket av Den Norske Opera og Ballett. Antti Laitinens kunstinstallasjon Armour i Sofienbergparken i Oslo viste hvordan omsorg for naturen kan se ut, når kunstneren ga et stort tre en rustning av metall. Kaarina Kaikkonens massive kunstinstallasjon, We are still the same, som ble åpnet på høsten 2018 i kulturarena SALT fikk mye positiv oppmerksomhet og ble stående på kulturarenaen frem til høsten 2019 og samlet et meget stort publikumsantall. I samarbeid med Team Finland Norge deltok instituttet på Oslo Innovation Week 2019 med arrangementet Wood looks good on you - How to build a profitable business around recycling of textiles and green production? der nye innovasjoner i tekstilproduksjon og moteindustri var i fokus. Den største delen av finansieringen til virksomheten kommer fra det finske Undervisnings- og kulturministeriet. Økonomien er avhengig av prosjektfinansiering når det gjelder programvirksomhet som helhet. Økonomien har i 2019 vært stabil og det har vært mulig å delta også i større prosjekter. Årsregnskapets resultat viser et overskudd på NOK 36.408. Regnskapet viser virksomhetens fremgang og i følge styret gir det vedlagte regnskapet med noter et godt bilde av instituttets virksomhet samt av den økonomiske situasjonen.

5


Årsberetning 2019

Om instituttet Finsk-norsk kulturinstitutt ble opprettet i 1997 ­gjennom en felles avtale mellom Undervisnings­ministeriet i ­Finland og Kulturdepartementet i Norge. Instituttet arbeider for å styrke kontakten mellom Finlands og Norges kulturog samfunnsliv og for å øke kunnskapen om Finland i Norge og omvendt. ­Instituttet fungerer som en informasjons- og kontaktsentrum og arrangerer bl. a. utstillinger, konserter, forfatterbesøk, foredrag og seminarer i sam­arbeid med norske og finske kulturaktører. Instituttet støtter mobilitet mellom landenes kunstnere, kulturutøvere og -aktører og er ett av Finlands 17 kultur- og vitenskapsinstitutter i verden.

Styret I 2019 besto Finsk-norsk kulturinstitutts styre av: Karl Einar Ellingsen, styreleder Katarina Siltavuori, varamedlem Anna-Maija Isachsen, nestleder Ragnfrid Trohaug, varamedlem Jan Sundberg Virpi Näsänen, varamedlem Espen Stedje Peder Horgen, varamedlem Niko Valkeapää Bente Erichsen, varamedlem I 2019 har styret holdt fire møter: 26.2., 23.4., 20.8. og 19.11. Alle møtene ble holdt på kultur­ instituttets lokaler på Wergelandsveien 23B i Oslo. Styremedlemmene som er bosatt i F ­ inland og i Nord-Norge har deltatt i noen av ­møtene gjennom Skype. Informasjonsutvekslingen ­mellom styrelederen og instituttets direktør har vært aktiv i løpet av året.

6

Personal & ­organisasjon Personalet Kulturinstituttet har to ansatte, direktør Pauliina Gauffin og produsent Ida Laude. Begge har 100% stilling. I 2019 har instituttet hatt en høgskolepraktikant finansiert av EDUFI ­ (Utbildningsstyrelsen i Finland) og to praktikanter finansiert av Svenska Kulturfonden. ­Praktikantene er en verdifull ressurs for instituttet og deres i­nnsats er viktig både når det gjelder ­informeringsarbeid samt koordinering av enkelte prosjekter. Praktikanter på Finsk-norsk kulturinstitutt i 2019: Ulrika Sundelin, Svenska Kulturfonden 7.8.2018-2.7.2019 Jasmine Fagerström, EDUFI 14.1.-14.6. og 1.8.-31.12.2019 Tove Huldén, Svenska Kulturfonden 7.8.2019-2.7.2020 Motiverte ansatte med relevant og mangesidig kompetanse er en forutsetning for instituttets ­virksomhet.


Årsberetning 2019

Instituttets personal på filmfestivalen Oslo Pix Foto: Johnny Vaet Nordskog

Sekretariatene Finsk-norsk kulturinstitutt fungerer som sekretariat for Norsk-finsk kulturfond og Sibelius-­ selskapet i Norge. Instituttets direktør er Sibelius-­ selskapets daglige leder og produsenten er sekretær for Norsk-finsk kulturfond. Instituttet kompenseres årlig økonomisk for sekretariat­oppdragene.

Instituttets lokaler Siden 2013 har instituttet vært lokalisert i ­adresse Wergelandsveien 23B og konsentrert seg om produksjonsrettet programvirksomhet innen instituttets tyngde­punktsområder: et tettere samarbeid med ­landets kulturaktører, balansering av instituttets økonomi, programproduk-

sjon, samt hensyn til personalressurser. Dette er i tråd med de strategiske linjene som er utarbeidet for å gjennomføre prosjekter i samarbeid med lokale aktører. Instituttets lokaler er nært sentrale kultur­ aktører, bl.a. Litteraturhuset og Kunstnernes Hus. Kontor­lokalene er i loftetasjen i en gammel ­byvilla sentralt i Oslo. Leien av lokalene er rimelig s­ ammenlignet med det generelle kostnads­ nivået. Instituttet har 85 kvm til disposisjon og l­okalene består av kontor og lagerplass. ­Instituttet disponerer også en parkeringsplass og kjellerlager. I løpet av året har Norsk-finsk forening (NFF)­­­ benyttet instituttets lokaler for sine møter.

7


Årsberetning 2019

Arbeidsmiljø Instituttet legger vekt på et godt arbeidsmiljø. I 2019 har det blitt holdt ukemøter og direktøren har også holdt utviklingssamtaler med personalet. Under året var de totale sykefraværsdagene 15 (hele døgn, inkl. praktikantene).

Miljø Instituttet praktiserer gjenvinning og sorterer kontorets avfall.

Likestilling Instituttets ansatte består 100 % av kvinner. Dette kan forklares med at det har vært flere kvinnelige søkere til kulturinstituttets praksisplasser.

Kompetanseutvikling Instituttets personale oppfordres kontinuerlig til å etterutdanne seg. Instituttet dekker eventuelle etterutdanningskostnader i henhold til søknad og behov.

Nettverkssamarbeid Finske aktører i Norge Samarbeidet med finske og norske aktører innen kunst- og kulturbransjen er viktig. Instituttet har en nær relasjon til de finske aktørene i Norge. I virksomheten legges vekt på et godt samarbeid med Finlands ambassade, Business Finland og Den finske menigheten i Norge. Det viktigste samarbeidsnettverket med andre finske aktører i Norge er Team Finland, som består av representanter fra Finlands ambassade, Business Finland, Den finske menigheten i Norge og kulturinstituttet. I 2019 har Foreningen Norden også deltatt på møtene.

8

Instituttet utarbeider en felles plan sammen med ambassaden hvert år. I denne gjøres det ­retningslinjer for samarbeidsprosjekter og ­felles fokusområder. Ambassaden gir sin medie­ ­ tjeneste til instituttets disposisjon og ­arrangerer journalistbesøk til Finland. Ambassadens ­prestisje gir merverdi til samarbeidsarrangementer som ­instituttet er med å organisere. Formålet for Team Finland er å øke samarbeidet og informasjonsutvekslingen mellom de ulike partene. Team Finland Norge streber etter å organisere jevnlig felles besøk til ulike byer i Norge med sikte på økt kjennskap og samarbeid med områdets viktigste aktører. I 2019 organiserte Team Finland et besøk til Trondheim 16.-17. september. Instituttets d ­ irektør og produsent deltok i besøket. I tillegg til felles møter med ambassaden ble det arrangert besøk med r­ elevante k­ ulturaktører som bl.a. Kunsthall Trondheim, Trondheim Litteraturhus, Trondheim Jazzfestival og Dropsfabrikken. Samarbeidet mellom instituttet og ambassaden fungerer bra og kommunikasjonen er tett. I 2019 har instituttet og ambassaden samarbeidet om følgende arrangement: • Mai 2019: Miniseminar og workshop: ­Digitale verktøy i læring og utdanning med keynote-­ presentasjon av Linda Liukas (FI), verdenskjent programmerer, barnebokforfatter og illustratør. Andre foredragsholdere: Jens Lindholm (FI), Håkon Swensen (NO) og Torgeir Waterhouse (NO). Temaet var programmering og algoritmisk tankegang, som blir en del av den nye læreplanen i Norge i 2020. Arrangementet var spesielt rettet mot lærere og lærerstudenter og ble arrangert i samarbeid med OsloMet. • September 2019: Oslo Innovation Week: Wood looks good on you – How to build a profitable business around recycling of textiles and green production? Arrangementet hadde fokus på temaet sirkulær økonomi i tekstilproduksjonen og motebransjen.


Årsberetning 2019

Finlands kulturog vitenskapsinstituttenes møtedager i Berlin Foto: Finnland-Institut in Deutschland

Finlands kultur- og vitenskapsinstitutter Finsk-norsk kulturinstitutt tilhører Finlands kultur- och vetenskapsinstitut r.f. Foreningen for Finlands kultur- og vitenskapsinstitutts vårmøte ble arrangert i Berlin 6.-8. mai. Instituttets direktør og produsent deltok i møtedagene. Instituttenes felles høstmøte ble arrangert på Hanaholmen i Esbo 21.-23. oktober. Der deltok instituttets direktør, produsent og praktikantene Tove Huldén og Jasmine Fagerström. I tillegg deltok direktøren i U ­ trikesministeriets ­presse- og informasjonsdager i Helsingfors 6. februar.

EUNIC Norway Instituttet samarbeider med andre kulturinstitutter som har virksomhet i Oslo. Siden 2008 har samarbeidet vært aktivt da et EUNIC Norway (European Union National Institutes for Culture) kluster ble grunnlagt i Oslo. EUNIC Norway hadde fire møter i 2019 som ble holdt på Goethe Institut Oslo og på The Delegation of the European Union to Norway. EUNIC Norway arrangerte to felles evenement i 2019, Nervous Societies på Litteraturhuset i Oslo 9. april og From Nervous to Creative Societies på Stiftelsen Fritt Ord i Oslo 9. desember. Arrangementet på Stiftelsen Fritt Ord fokuserte på hvilken rolle kultur kan spille i utviklingen av det e ­ uropeiske ideal og hvordan kreativitet kan være et bindeledd og brobygger mellom det brede mangfoldet i Europa. Kulturinstituttet var en av arrangørene på From Nervous to Creative Societies og inviterte produsenten Irina Duskova fra Finlands nasjonal­teater for å presentere dokumentarteaterprosjektet Undocumented Love, som skal vises i Oslo i 2020.

9


Årsberetning 2019

Økonomi Instituttets økonomi er stabil og man kan konstatere at t­idligere års arbeid for å forbedre den ­økonomiske s­ ituasjonen har gitt resultater. Finlands Undervisnings- og kulturministeriets støtte til instituttet var NOK 2.494.028, dvs. EUR 255.000. (2018: NOK 2.428.563, dvs. EUR 255.000). Støtte fra Kulturdepartementet i N ­ orge var NOK 150.000 (2018: NOK 145.000). Instituttets øvrige inntekter består av sekretariat­ oppdrag som var NOK 65.000. Den bilaterale Kulturfonden för Finland och Norge støttet instituttets grunnvirksomhet og prosjekter med NOK 246.258 (EUR 25.000) hvor av NOK 60.000 ble overført til instituttets virksomhet i 2020. A ­ nnonseinntekter var NOK 10.000 og øvrige inntekter NOK 7.000. I tillegg betalte Undervisnings- og kulturministeriet tilbake NOK 27.031 av instituttets tilbakebetaling av bidraget til ministeriet fra 2015. Instituttet arbeider med å utvide den fi­ nansielle rammen for virksomheten. I samsvar med sitt navn får instituttet arbeide i begge retninger, og i samsvar med vedtektene er det mulig å søke om støtte til prosjekter og ­virksomhet av respektive land. På grunn av at instituttet får statsstøtte fra Kulturdepartementet i Norge, kan man ikke søke om prosjekt­finansiering fra Norsk kulturråd. Dette påvirker muligheten for å eksportere norske p ­ rosjekter til Finland. En stor del av programvirksomheten finansieres gjennom ekstern fi­ nansiering og samarbeids­avtaler. Dette medfører usikkerhet og gjør langsiktig plan­ legging vanskelig. Instituttet bruker regnskapsfirmaet Saga Regnskap og Økonomi (org. nr: 981 440 838). ­Revisor er Echas Revisjon AS v/ Erik Christoffersen (org nr: 980 906 965), som er stats­autorisert revisor.

10


Årsberetning 2019

Inntekter

2018

2019

Offentlig støtte Finland

2 428 563,00

2 494 028,00

Offentlig støtte Norge

145 000,00

150 000,00

Prosjektbidrag/fonder

266 577,00

186 258,00

Sekretariatstilskudd

65 000,00

65 000,00

Øvrige inntekter

8 850,00

34 031,00

Annonser

10 000,00

10 000,00

Sum

2 923 990, 00

2 939 317,00

Utgifter

2018

2019

Personalkostnader

1 362 363,00

1 339 279,00

Lokalkostnader

232 684,00

204 450,00

Prosjekt/programkostnader

946 848,00

959 339,00

Øvrige administrasjonskostnader

369 716,00

400 189,00

Sum

2 911 610,00

2 903 257,00

Inntekter 2019

Utgifter 2019

Offentlig støtte Finland

Personalkostnader

Offentlig støtte Norge

Lokalkostnader

Prosjektbidrag/fonder

Prosjektkostnader

Sekretariatstilskudd

Øvrige administrasjonskostnader

Øvrige inntekter Annonser

11


Årsberetning 2019

Strategi 2019–2021 Formål Finsk-norsk kulturinstitutts formål er å fremme og forsterke kulturutveksling mellom Finland og Norge og øke kunnskapen om Finland i Norge og omvendt. Instituttet fremmer samarbeid, dialog og mobilitet mellom finske og norske kunstnere, kulturutøvere og -aktører samt skaper kjennskap og synlighet for finsk kunst og kultur i Norge. Instituttet har godt fungerende nettverk mellom finsk og norsk kulturliv og hjelper til ved å skape arbeidsmuligheter for profesjonelle finske kunstnere og kulturutøvere i Norge og omvendt.

Visjon Finsk-norsk kulturinstitutt er en vital aktør som identifiserer og løfter fram dagsaktuelle temaer og griper modig i muligheter. Instituttet er en verdsatt, interessant og ­pålitelig kulturaktør og ettertraktet ­ samarbeidspartner både for kunstnere og kulturaktører i Norge og Finland. Det bygger langvarige nettverk og støtter nye former for samarbeid. Sammen med ­sentrale norske og finske kulturaktører ­ produseres det program av høy kvalitet til et bredt publikum og

12

til utvalgte målgrupper. Både norske og finske sentrale kulturaktører kjenner til kulturinstituttet og ønsker et samarbeid. Også publikum kjenner til instituttet og dets ­virksomhet i begge land.

Instituttets sentrale arbeidsformer: 1. Programvirksomhet Programvirksomheten er basert på solid og omfattende samarbeid med lokale partnere samt støtte til etablerte arrangementer. Instituttet arbeider innen alle kulturområder, og programmet består av utstillinger, scenekunstproduksjoner, forfatter- og regissørbesøk, foredrag, seminarer og konserter. Instituttet streber etter å knytte virksomheten sin til arrangementer som utmerker seg og er aktuelle i Norge. Prosjektene planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid med norske og finske kulturaktører. Instituttets rolle og forpliktelse varierer fra prosjekt til prosjekt. Fokusområder og prioriteringer gjennomgås og justeres i årlige virksomhetsplaner.


Årsberetning 2019

2. Nettverksarbeid Kulturinstituttet arbeider med styrking av kontakter og mobilitet mellom finske og norske profesjonelle kulturaktører og –utøvere, og er en nettverksskaper, formidler, initiativtaker og fremstår som en kompetent samarbeidspartner.

3. Kommunikasjonsarbeid Profesjonell informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet samt bruk av ulike visuelle kanaler blir stadig viktigere del av hverdagen og det trenges en langsiktig plan for kommunikasjon, som ­definerer hvilke kanaler som skal brukes, hvordan man skal kommunisere med ulike målgrupper og hvordan instituttet skal oppfattes utad.

Websidene skal moderniseres og tilpasses dagens trender og bruk. Med profesjonell og mangesidig kommunikasjon, interessant innhold og bruk av riktige og hensiktsmessige kanaler når instituttet publikum og samarbeidspartnere. En langvarig utfordring er mangelen på en informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider. Instituttets produsent er ansvarlig for kommunikasjonsarbeidet men arbeidet håndteres i praksis stort sett av midlertidige praktikanter pga. begrensede tidsressurser. En mer langsiktig og enhetlig profesjonell linje i kommunikasjons- og informasjonsarbeid er vanskelig uten en medarbeider som kan sette av tid til utviklingsarbeidet. Målet er å bruke en lokal profesjonell kommunikasjonsarbeider til å utvikle instituttets informasjons- og kommunikasjonsarbeid.

13


Årsberetning 2019

Programvirksomhet Instituttets programvirksomhet består av­­ulike kunst- og kulturuttrykk. I samarbeid med n ­ orske og finske ­aktører arrangeres prosjekter innen visuell kunst, design, ­arkitektur, litteratur, film, musikk og scenekunst. Det arrangeres også foredrag, seminarer og workshoper. I tillegg til plan­ legging, koordinering og gjennomføring av ulike prosjekter hører nettverksbygging og i­nformasjonsarbeid til grunnvirksomheten. Formidling og bro­bygging har i ø ­ kende grad spilt en stor rolle i virksomheten. Finske og norske aktører presenteres for hverandre og veiledes sammen. Instituttet ­skaper kontakter også ved å koordinere møter og ved å arrangere besøks­program innen nøkkel­ prosjekter. Besøkene har som mål å forsterke nettverket og tilby finske kulturaktører ­synlighet i Norge. Slike reiser og besøk er kostnadseffektive, bærer ofte frukt og leder til samarbeidsprosjekter i fremtiden.

Fokusområde 2019 I 2019 hadde instituttet fokus på miljøutfordringer og bærekraft, samt mangfold og inkludering. Oslo var europeisk miljøhovedstad i 2019 og det ble gjennomført sam­ arbeidsprosjekter knyttet til miljøhovedstadsårets program. I september deltok instituttet i miljøhovedstadens offisielle program ved å vise et tverrkunstnerisk finsk-norsk prosjekt på Oslo kulturnatt. Den finsk-britiske ­ videokunstneren Charles Sandison og den norske poeten og forfatteren Fredrik Høyer sammen med musikeren Eirik Røland opptrådte på taket av Den Norske Opera og ­Ballett. Den finske kunstneren Antti Laitinen bygde et kunstverk i offentlig rom på Sofienbergparken i Oslo. Instituttet deltok for første gang i Oslo Innovation Week i samarbeid med Team Finland Norge og løftet fram nye finske og norske innovasjoner innen tekstilproduksjon og mote/klesbransjen. Instituttets programvirksomhet har vært aktiv og mangfoldig. Utgiftene for ­programvirksomheten i 2019 var NOK 959.339.

14


Årsberetning 2019

Prosjektenes besøksantall følges systematisk. Antall besøkende er oppgitt av instituttet, samarbeidspartneren eller arrangøren. I løpet av året har ca. 542.400 personer deltatt i evenement og virksomheten som instituttet har vært med å arrangere.

Programvirksomhet

2019

Besøkere

Visuell kunst / utstillingssamarbeid

11

533348 1)

Konsertsamarbeid

5

Forelesninger/seminarer/workshoper

10

Litteratursamarbeid

2

Scenekunstsamarbeid

4

Filmsamarbeid

6

Annet kultursamarbeid

1

837 2)

2810 386 367

3)

3427 1235

1) Hvorav ca. 500.000 er besøkere av Kaarina Kaikkonens kunstinstallasjon i offentlig rom i Oslo sentrum 1.1.–27.10.2019. 2) Workshopene ble arrangert i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken og Henie Onstad kunstsenter. Hvis den samme workshopen har blitt arrangert flere ganger til ulike elever, vises det kun en gang i statistikken. 3) Instituttet har samarbeidet med 6 ulike filmfestivaler/filmarrangementer. Sammen ble det vist 20 filmer. Mange av filmene hadde flere visninger.

Program 2018

Program 2019

Utstillingssamarbeid

Scenekunstsamarbeid

Konsertsamarbeid

Filmsamarbeid

Forelesninger / seminarsamarbeid / workshops

Annet kultursamarbeid

Litteratursamarbeid

15


Ă…rsberetning 2019

We Are Still the Same Kaarina Kaikkonen Foto: Endre Lohne

16


Årsberetning 2019

Visuell kunst & utstillingssamarbeid Kulturinstituttet var engasjert i s­ tørre utstillings­produksjoner, og noen av dem var en del av ­det offisielle programmet på Oslo europeisk miljøhovedstadsår 2019.

2018–2019

We Are Still the Same

Åpning av «Naturvitenskapelige Observasjoner»

Kaarina Kaikkonen SALT, Oslo

Foto: Finno

Instituttet produserte sammen med kunstneren Kaarina Kaikkonen en massiv kunstinstallasjon, We Are Still the Same, lagd av 1200 brukte ­skjorter. Installasjonen ble åpnet i september 2018 på kulturarena SALT i Oslo. Verket ble svært populær og sto fremme på SALT helt til oktober 2019. Verket ble brukt bredt i markedsføringsmaterialet av Oslo europeisk m ­ iljøhovedstad 2019 i starten av året. ­Kaikkonens verk prydet både plakater og digitale markeds­ føringsskjermer i kollektivtransport og T-bane­stasjoner i Oslo-området.

19.1.–24.2.2019

Naturvitenskapelige Observasjoner Noora & Kimmo Schroderus Kunsthall Grenland, Porsgrunn

Kunsthall Grenland viste utstilling med ­Noora og Kimmo Schroderus, der samtidskunstnerparet observerer og gjen­ skaper hverdagslige fenomener og ­materialer i en ny sammenheng. ­

17


Årsberetning 2019 8.6.–9.10.2019

Momentum10 The Emotional Exhibition Eija-Liisa Ahtila, Salla Tykkä, Hannaleena Heiska & Ilkka Halso Galleri 15, Moss

Momentum – Nordisk biennale for samtidskunst er en­begivenhet for samtidskunsten i Norge og internasjonalt og er blant de største biennalene for samtidskunst som blir arrangert i Norden. I 2019 ble biennalen arrangert for 10. gang. Blant deltakende kunstnere var finske Eija-Liisa Ahtila, Hannaleena Heiska, Ilkka Halso og Salla Tykkä.

22.8.–15.9.2019

The Valley of Happiness Tiina Kivinen Galleri Kunstverket, Oslo

30.8.–29.9.2019

LIAF Lofoten International Art Festival Kunstkollektivet Mustarinda, Julia Lohmann & Michaela Casková

LIAF er en samtidskunstfestival som avholdes annethvert år i Lofoten og er en av Norges viktigste begivenheter på området samtidskunst. Festivalen er et eksperimentelt og inkluderende møtested for kunstnere, besøkende publikum og lokalbefolkning. I årets festival deltok flere fi­ nske kunstnere bl.a. fra Mustarinda-kollektivet. ­Finlandsbaserte ­Michaela Casková deltok med ­utstillingen Small Talk #4: Everything Weather, hvor hun delte observasjoner fra en ­ekspedisjon med forskingsfartøyet Helmer Hanssen. ­Julia Lohmann, professor ved Aalto-universitetet, ­arrangerte téseremonien Sea Ceremony på tang­ kongressen 20.–22. september. 5.9.–10.11.2019

Den finske grafikeren Tiina Kivinen, som vant Dronning Sonjas kunstpris i 2012, holdte separatutstilling som behandlet kontrasten mellom ­arktiske Svalbard og den finske naturen.

Tangkongressen på LIAF Foto: Michael Miller

Bergen Assembly Minna Henriksson, Niillas Holmberg, Jenni Laiti & Outi Pieski Bergen Kunsthall & KODE

Bergen Assembly 2019 med tittelen Actually, the Dead are Not Dead omfattet en ­utstilling og en serie med arrangementer som fant sted på ulike visningssteder i Bergen. Bergen Assembly er en periodisk modell for kunstnerisk produksjon og forskning som ­leder fram til offentlige ­arrangementer. Minna Henriksson ­deltok med tegningen Nordic Race Science og Niillas Holmberg, Jenni Laiti og Outi Pieski med verket Rájácummá.

18


Årsberetning 2019

Victoria Salla Tykkäs videoverk på Momentum10 Foto: Moss Momentum

Sea Ceremony Julia Lohmann på Tangkongressen, LIAF Foto: Michael Miller

19


Årsberetning 2019

Oslo kulturnatt Charles Sandison, Fredrik Høyer & Eirik Røland Foto: Kulturbyrået Mesén

20


Årsberetning 2019 13.9.2019

Arrangementet er en del av

Oslo kulturnatt: Vi trenger et nytt språk Charles Sandison, Fredrik Høyer & Eirik Røland Operataket, Oslo Kulturnatt 5.–20.10.2019

I samarbeid med Kulturbyrået ­Mesén og Den Norske Opera og Ballett presenterte kultur­ ­ instituttet et tverrkunstnerisk finsk-norsk ­ prosjekt med storslagen videokunst, p ­ oesi og musikk med den finsk-britiske ­videokunstneren­ ­Charles ­Sandison og den norske forfatteren og p ­ oeten Fredrik Høyer og musikeren Eirik Røland.

Naturlige Problemer Liisa Kanerva Asker Kunstforening Asker

­ rosjektet var en del av det offisiP elle programmet av Oslo europeisk miljø­hovedstad 2019.

Asker kunstforening viste en utstilling av den finske kunstneren og arkitekten Liisa Kanerva, som bruker kunst for å visualisere problematikk knyttet opp mot klimaendringer og miljøforurensning.

20.–22.9.2019

17.–30.10.2019

A Greater Miracle of Perception

Screen City Biennial

The Miracle Workers Collective Samisk senter for samtidskunst, Karasjok

Saara Ekström, Tuomas A. Laitinen & Band of Weeds Stavanger

The Miracle Workers Collectives A Greater Miracle of Perception: ­Karasjok Iteration var et satellittprosjekt for den finske paviljongen på den 58.­­ Veneziabiennalen. Samisk senter for samtidskunst viste Niillas Holmbergs, Jenni Laitis og Outi Pieskis verk Rájácummá og arrangerte en serie av offentlige arrangementer utviklet av ­ ­kollektivet. P ­ rosjektet var produsert av Frame Contemporary Art Finland.

Stavanger Screen City ­Biennial 2019 viste et bredt spekter av internasjonale kunstnere som arbeider innen sjangrene det ­b­evegelige bildet, det ­utvidede filmbegrep samt audiovisuell kunst, installasjoner og performance. De inviterte finske kunstnerne viste nye arbeider som tok utgangspunkt i et postantroposentrisk verdensbilde.

21


Ă…rsberetning 2019

Armour Armour

Antti Laitinen Antti Laitinen Foto: Carsten Aniksdal Foto: Carsten Aniksdal

22


Årsberetning 2019

Arrangementet er en del av

18.10.2019-11.3.2020

Armour Antti Laitinen Sofienbergparken, Oslo

Verket Armour ga et tre en rustning av ­metall. Verket viste en form av engasjement for miljøet hvor kunstneren presenterte en symbolsk, men samtidig veldig konkret måte å skjerme trær og natur på – som synliggjør både begrensninger og hjelpeløshet. Prosjektet var et samarbeid med Kulturbyrået Mesén og verket sto i Sofienbergparken i Oslo fram til våren 2020. I forbindelse med verket i Sofienbergparken, ble også Antti Laitinens ­videokunst vist på en skjerm på Oslo sentralzstasjon. Prosjektet var en del av det offisielle programmet av Oslo europeisk miljø­hovedstad 2019.

Montering av «Armour» i Sofienbergparken Foto: Kulturbyrået Mesén

23


Årsberetning 2019

Foredrag & seminarer Instituttet arrangerte foredrag og seminarer i ­samarbeid med Team Finland Norge, PechaKucha Night Oslo og EUNIC Norway.

I samarbeid med Team Finland Norge:

9.5.2019

Digitale verktøy i læring & utdanning Linda Liukas, Jens Lindholm m.fl. OsloMet, Oslo

Programmering og algoritmisk tankegang blir en del av den nye lære­planen i Norge i 2020. Det finske stjerne­skuddet i programmeringsverden for barn, Linda Liukas, inspirerte lærere, lærerstudenter og andre interesserte med sin presentasjon. Andre foredragsholdere var læreren Jens Lindholm, fra Bosund skole i ­Finland, med lang erfaring av undervisning i programmering for barn, universitetslektor fra seksjon for digital kompetanse Håkon Swensen fra ­OsloMet og ildsjelen bak Lær Kidsa Koding, Torgeir Waterhouse fra IKT Norge. Workshopene etter seminaret ble holdt av Jens Lindholm og Kari Hovda, redaktør ved Info Vest Forlag. ­Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med ­høgskolen OsloMet.

24

25.9.2019

Wood Looks Good on You Marimekko, Ioncell, Spinnova, Tuckify & Kasper Strömman MESH, Oslo

Arrangementet Wood Looks Good on You - How to build a profitable business around recycling of textiles and green production? hadde fokus på temaet ­sirkulær ­økonomi i tekstilproduksjonen og motebransjen. Programmet inneholdt foredrag og paneldiskusjoner med ­bl.a. Marimekko, Ioncell, Spinnova og Tuckify og ble gjennomført i samarbeid med Norwegian Fashion Hub ­under Oslo Innovation Week. Arrangementet var rettet mot både ­etablerte selskaper, oppstartsbedrifter og investorer som er interessert i å fi­ nne forretningsløsninger innen sirkulær økonomi. Programvert var den ­ ­ finske designeren og influenceren Kasper Strömman.


Årsberetning 2019

Linda Liukas presenterte «Hello Ruby» på OsloMet. Foto: Finno

Kasper Strömman sparket i gang arrangementet på Oslo Innovation Week. Foto: Gorm K. Kaare/ Oslo Innovation Week

25


Årsberetning 2019

Samarbeid med PechaKucha Night Oslo Konseptet PechaKucha ble startet i Tokyo i 2003 og er et k­ulturelt event hvor deltakere fra arkitektur, design, film, kunst, musikk og vitenskap møtes og uformelt viser seg og sitt arbeid i en serie ­ ­ korte presentasjoner. Arrangementet har blitt et viktig forum for nettverks­ ­ bygging og idéutveksling internasjonalt. I Oslo er evenementet populært og ­arrangeres fire ­ganger i året på DogA – Design og arkitektur Norge. Instituttet har allerede i flere år invitert finske kulturaktører til å presentere sin virksomhet på­­PechaKucha Night Oslo. Bl. a to nye finske kultur­institusjoner, som allerede har blitt landemerker i Helsingfors, ble presentert i år.

26

21.2.2019

19.9.2019

Kunstmuseet Amos REX

Biblioteket Ode

Katja Savolainen/JKMM Architects

Samuli Woolston/ALA Architects

Det nye kunstmuseet i Helsingfors ble åpnet i 2018, og har siden åpningen vært en publikumsmagnet. Museet ­består av bl.a. underjordiske utstillingslokaler og en evenementsplass som samtidig er taket på museumslokalene.

Det nye sentralbiblioteket i Helsingfors ble åpnet i 2018 og hadde etter kort tid over to millioner besøkende. Biblioteket ble nominert til Finlandiaprisen for arkitektur i 2019 og har siden åpningen fått mye positiv oppmerksomhet i både nasjonal og internasjonal media.

8.5.2019

28.11.2019

Hello Ruby

Forest Like a Fairytale

Linda Liukas

Saara Alhopuro

Linda Liukas er forfatter og illustratør av Hello Ruby, en illustrert bokserie for barn om datavitenskap, som har blitt oversatt til hele 25 språk. Hun er også grunnleggeren av Rails Girls, en global bevegelse med mål om å lære unge kvinner programmering.

Saara Alhopuro p ­ resenterte prosjektet der hun lager og fotograferer fargerike installasjoner av skogsmaterialer, som ­ hun siden f­orlater i skogen så tilfeldige forbipasserende kan utforske dem. Prosjektet har nådd over en million mennesker i sosiale medier.


Årsberetning 2019

Katja Savolainen, Samuli Woolston, Linda Liukas og Saara Alhopuro på PechaKucha Night Oslo Foto: PechaKucha Night Oslo

27


Årsberetning 2019

9.12.2019

27.10.2019

From Nervous to Creative Societies

We Are Still the Same Finissage

Irina Duskova m.fl. Fritt Ord, Oslo

Kaarina Kaikkonen SALT Art & Music, Oslo

I samarbeid med EUNIC Norway (European Union National Institutes for Culture) arrangerte kulturinstituttet evenementet From Nervous to Creative Societies på Stiftelsen Fritt Ord i Oslo.

Kaarina Kaikkonens kunstinstallasjon We Are Still The Same sto på SALT Art & Music i Oslo f.o.m. september 2018 til oktober 2019 og ble et populært syn i det offentlige rom.

Arrangementet fokuserte på hvilken ­rolle kultur kan spille i utviklingen av det europeiske ideal og hvordan kreativitet kan være et bindeledd og brobygger mellom det brede mangfoldet i Europa. Foredragsholdere fra Finland, Estland, Nederland, Italia, Tyskland og Frankrike presenterte sine prosjekter og idéer og deltok i en debatt med journalist Simen Ekern.

I forbindelse med demonteringen av kunstverket ble det arrangert et slutt­ arrangement der kunstneren var i samtale med kurator Hege Pålsrud.

Instituttet inviterte produsenten ­Irina Duskova fra Finlands nasjonal­ teater, som presentere det aktuelle dokumentarteater­prosjektet Undocumented Love. I en blanding av sirkus, dans, performance og teater tolker skuespillerne fra Finland, Irak og Syria sanne historier fra flyktingkrisen.

From Nervous to Creative Societes Floris Rissjebeck, Irina Duskova, Diego Marani, Helen Sildna & Isabelle Schwartz Foto: Finno

28

Det ble også arrangert en sprettekafé i samarbeid med Norske Tekstilkunstnere, som gjenbrukte Kaikkonens installasjons­materialer i sine egne verk. Samtidig ble det vist Instagram-bilder av den populære kunstinstallasjonen.


Ă…rsberetning 2019

We Are Still the Same Finissage og sprettekafĂŠ med Norske Tekstilkunstnere Foto: Josh Lake

29


Årsberetning 2019

Konsertsamarbeid 1.3.2019 21.1.2019

Circumpolar Hip Hop Collab Ailu Valle & Amoc Studentsamfunnet Driv, Tromsø

Circumpolar Hiphop Collab er et bestillingsverk av musikk- og kulturfestival Riddu Riddu og Arctic Frontiers konferanse med medvirkende samiske ­rapperne Ailu Valle og Amoc. Konserten hadde som mål å inspirere og løfte fram urfolksmusikere fra det sirkumpolare området, som rapper på sitt morsmål.

7.2.2019

Johanna Juhola Reaktori Folk på Torsdag Riksscenen, Oslo

Riksscenen – scene for folkemusikk og folkedans presenterte Johanna Juhola Reaktori på klubbkvelden Folk på Torsdag i Oslo. Juholas karismatiske musikk beskrives som melankolsk nostalgia ispedd forførerisk utroskap, hvor moderne tango møter kreative elementer av elektronika.

30

The Forest Duo Sinikka Langeland og Mathias Eick Litteraturhuset, Oslo

I samarbeid med Oversatte dager ble det arrangert en konsert med Sinikka Langeland og Mathias Eick på Litteratur­huset i Oslo. Konserten besto av r­unesanger og sanger med tilknytning til skogen. 12.5.2019

Iro Haarla Quintet Trondheim Jazzfest Dokkhuset scene, Trondheim

Iro Haarla er komponist og jazzmusiker, som spiller både piano og harpe, og siden år 2000 har ledet sine egne band og spilt sine egne komposisjoner. Den finsk-norske gruppen opptrådte på Trondheim Jazzfest. 27.10.2019

FiBO - Finsk barokkorkester Oslo Early festival Margaretakirken, Oslo

Finsk Barokkorkester FiBO holdt konsert Kalevala – Musikkens iboende kraft i Margaretakirken i Oslo i ­forbindelse med Oslo Early tidligmusikkfestival.


Årsberetning 2019

Ailu Valle og Amoc spillte på Studentsamfunnet Driv i Tromsø. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

31


Årsberetning 2019

Filmsamarbeid Finske filmer har i løpet av året blitt vist på flere filmfestivaler i Norge. Instituttet har a ­ rbeidet aktivt for å få finske manusforfattere, r­ egissører og skuespillere til å delta i festivaler og andre ­f­ilmarrangementer. 14.–20.1.2019

29.4.–4.5.2019

Tromsø International Film Festival

Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival

Tromsø

Kristiansand

TIFF – Tromsø International Film Festival viste Johan Karrentos Putting Lipstick on a Pig, Heikki Kujanpääs Laugh or Die, Otso Alankos Crossing Tracks og Hannu-Pekka Peltomaas Rose Garden. Produsenten av filmen Putting Lipstick on a Pig, ­­­Merja Ritola og regissøren av filmen Laugh or Die Heikki Kujanpää besøkte festivalen og deltok i ulike fora for gjester og bransjen. Musikeren LauNau spilte en filmkonsert til stumfilmen Ingeborg Holm sammen med den svenske musikeren Matti Bye på Ishavskaterdralen.

Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival viste aktuelle finske filmer for barn og ungdommer. Selma Vilhunens Stupid Young Heart og Little Wing ble vist og regissøren besøkte festivalen sammen med hovedrolleinnehaveren Jere Ristseppä fra filmen Stupid Young Heart. Filmen Super Furball av regissøren Joona Tena ble også vist på festivalen.

22.–27.1.2019

Minimalen Kortfilmfestival Trondheim

Minimalen kortfilmfestival i Trondheim viste seks finske kortfilmer i programmet og regissøren Sawandi Groskind besøkte festivalen.

32

3.–6.6.2019

Oslo Pix Filmestivalen Oslo Pix viste den kritikerroste filmen Aurora av regissøren Miia Tervo som festivalens avslutningsfilm. Kulturinstituttet var med å arrangere festivalens avslutningsarrangement med finsk vri. Dome Karukoskis film Tolkien ble også vist på Oslo Pix og regissøren var en av årets hovedgjester på festivalen.


Årsberetning 2019

12.–16.6.2019

25.–27.10.2019

Kortfilmfestivalen i Grimstad

Nordisk Filmhelg

Grimstad

Cinemateket, Oslo

Kortfilmfestivalen i Grimstad viste tre finske kortfilmer i deres program: Tuuli Teelahtis Ashes to Ashes, Laura Rantanens Liminality & Communitas og Tinja Ruusuvuoris Untitled (Burned Rubber on Asphalt).

Nordisk filmhelg, der alle de ­nominerte filmene til Nordisk råds filmpris blir vist, ble arrangert på Cinemateket i Oslo. Den finske filmpriskandidaten var Aurora, som ble vist som åpningsfilm. Hovedrolleinnehaveren i filmen, Mimosa Willamo, besøkte arrangementet og kunne møtes i en samtale med filmskaperen Johanna Pyykkö.

Mimosa Willamo og Johanna Pyykkö på Nordisk FIlmhelg Foto: Finno

Avslutningsarrangement på Oslo Pix Foto: Bødvar Hole

33


Årsberetning 2019

Scenekunstsamarbeid 21.–22.2.2019

23.10.2019

Thresholds

Noble Savage

Maerz Contemporary, Molde

Sonya Lindfors Dance Company Bærum Kulturhus, Sandvika

En forestilling produsert av en finsknorsk arbeidsgruppe av scenekunst­ aktører ble vist på Maerz Contemporary i Molde. Utgangspunktet for forestillingen er opplevelser av «The ­uncanny» – overnaturlige og forunderlige fenomener som overgår den hverdagslige forståelsen.

Sonya Lindfors Companys danseforestilling Noble Savage, som tar for seg temaer rundt kroppskolonialisering, raseidentitet, utestengelse, ulikheter og skam, samt undersøker hvordan annerledeshet er representert og hvordan det eksotiseres, ble vist i Bærum Kulturhus i Sandvika.

Forskningsmaterialet for verket er en samling brev som har sin opprinnelse i det tverrvitenskapelige forskningsprosjektet Mieli ja toinen (Sinnet og det andre), ledet av professor Marja-Liisa Honkasalo.

25.–27.10.2019

7.9.2019

Katkos/Offline Pieni Kollektiivi Bergen Fringe Festival

Pieni Kollektiivi deltok i Bergen Fringe Festivals program med forestillingen Katkos/Offline som handler om vanskelighetene med samhandling og sam­eksistens. Den ikke-verbale ytelsen bruker metodene til fysisk teater i sin fortelling og uttrykk. Forestillingen er inspirert av hverdagen vi møter når vi konfronterer hverandre, våre frykt, håp og behov – og alle de ville tankene i hodet.

34

We Should All Be Dreaming Sonya Lindfors & Marian Abdulkarim Mekverk, Oslo

Kulturinstituttet samarbeidet om Sonya Lindfors’ og Maryan Abdulkarims forestilling We Should All Be Dreaming, med CODA Oslo International Dance Festival, Oslo Arkitekturtriennale og Black Box Teater. Forestillingen var en blanding av k­ ollektiv tenketank, koreografert samling, performance, middag og forelesning, der deltakerne ble vennlig invitert til å tilbringe tid, lytte og drømme sammen. Forestillingen ble arrangert i tre omganger på Mekverk i Oslo.


Årsberetning 2019

«We Should All Be Dreaming» på CODA Oslo International Dance Festival Foto: Istvan Virag

35


Årsberetning 2019

Litteratur- & annet kultursamarbeid 1.3.2019

Oversatte dager Litteraturhuset, Oslo

Mikael Holmberg holdte presentasjon om Finlands nasjonalepos Kalevala, som han har oversatt til moderne norsk, på Oversatte dager på Litteraturhuset i Oslo. Oversettelsen ga ham Bastian­ prisen og det Finske Kalevalaselskapets epospris i 2018.

Maria Turtschaninoff på Norsk Litteraturfestival Foto: Finno

2.–8.9.2019 29.4.–4.5.2019

Norsk Litteraturfestival Lillehammer

Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene er Nordens største litteraturfestival og har et sterkt nordisk preg. Den finlandssvenske ­fantasyforfatteren Maria Turtschaninoff og poeten Victor von Hellens gjestet festivalen og opptrådte på flere ulike arrangementer.

36

Protestfestivalen Kristiansand

Protestfestivalen er en protest mot avmakt og likegyldighet, for engasjement og handling. Festivalprogrammet besto av debatter, konserter, performancer, film og litteratur. Festivalen løfter fram et tema hvert år og i 2019 var temaet den finlandssvenske minoriteten. Flere finlandssvenske forfattere, musikere og kulturpersonligheter bidro til programmet. Bl. a. Kjell Westö, Peter Sandström, Jolin Slotte, Fredrik Furu, Agneta Rahikainen og Mia Österlund gjestet festivalen.


Årsberetning 2019

Barn & unge 7.-12.2.2019

Labyrintworkshop Arkki – Arkitekturskolan för barn och ungdomar Oslo & Akershus

Instituttet har hatt et tett og godt samarbeid med DKS – Den kulturelle skolesekken i flere år. Instituttet har tilbudt DKS profesjonelle finske aktører fra ulike kunstfelt og fremmet spesielt undervisning i arkitektur og d ­ esign blant barn og ungdommer. I 2019 besøkte Arkki – Arkitekturskolan för barn och ungdomar DKS i Akershus og ­ holdte ­ workshoper for barne­skoleelever i ­Oppegård ­kommune.

I forbindelse med Arkkis besøk ble det holdt også en workshop for Bærum kulturskoles elever og en åpen workshop for barn på Henie Onstad kunstsenter.

Labyrintworkshop med Arkki Foto: Finno

37


Årsberetning 2019

Informasjon & markedsføring I 2019 ble det publisert to programhefter, et vår- og et høstprogram. Hefter deles ut i hovedstadsregionen på ulike sentrale steder, på arrangementer og sendes ut til samarbeidspartnere. Det oppdaterte programmet og annen informasjon om instituttet finnes både på instituttets web- og Facebook-side og sendes ut via nyhetsbrev til både finske og norske kulturaktører, medier samt privatpersoner, som ønsker å motta informasjon fra instituttet. Digital kommunikasjon og bruk av sosiale medier, Facebook, Instagram og Twitter, har en sentral rolle i kommunikasjons- og markedsføringsarbeid. Først og fremst løfter instituttet fram sine egne samarbeidsprosjekter, men i sosiale medier informeres det også om arrangementer organisert av andre aktører der finske kunstnere eller artister medvirker, eller om prosjekter som har finsk-norsk samarbeid i fokus. En viktig del i markedsføringen av arrangementer er samarbeidspartnernes innsats. Gjennom deres kanaler og nettverk når instituttet ut til målgrupper som ellers ikke ville bli nådd. Kulturinstituttet har en kommunikasjonsstrategi som redigeres og videre­ utvikles ved behov. Profesjonell informasjons- og kommunikasjonsarbeid samt bruk av ulike visuelle kanaler blir en stadig viktigere del av instituttets hverdag. Med profesjonell og mangesidig kommunikasjon, interessante innhold og bruk av riktige og hensiktsmessige kanaler når instituttet publikum og samarbeidspartnere.

38

Facebook

Instagram

Twitter

+12%

+19%

+6%

3040 følgere (2018: 2715)

1300 følgere (2018: 1089)

604 følgere (2018: 568)


Ă…rsberetning 2019

39


Årsberetning 2019

Evaluering Den planlagte virksomheten har blitt gjennomført og de satte målene om publikumsgruppefokus og ­ekspertise har i store trekk blitt oppnådd. De gjennomførte prosjektene har blitt evaluert sammen med samarbeidspartnerne og instituttets arbeid og virksomhet er høyt verdsatt blant partnerne. Den kompetansen som finnes på instituttet settes pris på. Instituttet arbeider for å øke den eksterne finansieringen. Egeninnsats har en betydelig rolle i finansieringen av prosjekter. Det er vanskelig å få nøyaktige tall eller estimater av samarbeidspartnernes egeninnsats, men det er klart at instituttet ikke ville hatt mulighet til å arrangere større evenement om samarbeidspartnernes personalressurser og leiekostnader ikke skulle dekkes som egeninnsats av partnerorganisasjonene.

«Wood Looks Good on You» på Oslo Innovation Week Foto: Gorm K. Kaare/ Oslo Innovation Week

40


Årsberetning 2019

Samarbeidspartnere Instituttet har samarbeidspartnere både i Norge og i Finland og både nasjonale og internasjonale organisasjoner tilhører ­instituttets s­amarbeidsnettverk. Samarbeid med norske festivaler, evenementsarrangører, museer og gallerier er en viktig del av virksomheten. Å fremme synligheten av både etablerte kunstnere og kunstnere på et tidlig tidspunkt i karrieren sin er en sentral del av arbeidet. I løpet av året har instituttet samarbeidet bl.a. med: Arkki – Arkitekturskolan för barn och ungdomar

Maerz Contemporary

Asker kunstforening

Momentum 10 – Nordisk biennale for samtidskunst

Bergen Assembly

Nordisk filmhelg

Bergen Fringe Festival

Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene

Business Finland Bærum kulturhus CODA Oslo International Dance Festival Den Norske Opera og Ballett Den kulturelle skolesekken Akershus EUNIC Norway Finlands ambassade i Oslo Frame Contemporary Art Finland Henie Onstad kunstsenter Kortfilmfestivalen i Grimstad Kristiansand internasjonale barnefilmfestival Kulturbyrået Mesén Kunsthall Grenland Kunstverket Galleri LIAF – Lofoten International Art Festival

Oslo Arkitekturtriennale Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 Oslo Innovation Week Oslo kulturnatt OsloMet Oslo Pix Oversatte dager PechaKucha Night Oslo Protestfestivalen Riddu Riddu festival Riksscenen scene for folkemusikk og -dans SALT Art & Music Samisk senter for samtidskunst Screen City Biennial

Litteraturhuset

TIFF - Tromsø International Film Festival

Minimalen kortfilmfestival

Trondheim Jazzfestival

41


Årsberetning 2019

Takk! Finsk-norsk kulturinstitutts team takker alle samarbeidspartnere og kontakter for et godt samarbeid i 2019. Hjertelig takk til kunstnerne, artistene, foreleserne og publikummet samt alle som har gjort en innsats for programvirksomheten.

Pauliina Gauffin Direktør

Ulrika Sundelin Høgskolepraktikant

Ida Laude Produsent

Jasmine Fagerström Høgskolepraktikant

Tove Huldén Høgskolepraktikant

Oslo 24. april 2020

Oslo 24. april 2020

42

Karl Einar Ellingsen Styreleder

Espen Stedje Styremedlem

Jan Sunderg Styremedlem

Karl Einar Ellingsen Styreleder

Espen Stedje Styremedlem

Jan Sunderg Styremedlem

Niko Valkeapää Styremedlem

Anna-Maija Isachsen Styremedlem

Pauliina Gauffin Direktør

Niko Valkeapää Styremedlem

Anna-Maija Isachsen Styremedlem

Pauliina Gauffin Direktør


Årsberetning 2019

Årsregnskap 2019 for Finsk-Norsk Kulturinstitutt Organisasjonsnr. 878687582

Finsk-Norsk Kulturinstitutt

Resultatregnskap Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Prosjektkostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT

5

3 2,3,5

2019

2018

2 939 316 2 939 316

2 923 990 2 923 990

884 972 1 339 279 679 006 2 903 257 36 059

946 848 1 362 363 602 399 2 911 611 12 379

453 453

374 374

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Utarbeidet av: AnnenRegnskap rentekostnad Saga og Økonomi AS Sum finanskostnader Autorisert regnskapsførerselskap Cort Adelers gate 16 NETTO FINANSPOSTER 0254 OSLO Organisasjonsnr. ÅRSRESULTAT 981440838

103 103 349

0 0 374

36 408

12 753

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

36 408 36 408

12 753 12 753

43


Årsberetning 2019

Finsk-Norsk Kulturinstitutt

Balanse pr. 31.12.2019 Note

31.12.2019

31.12.2018

EIENDELER

OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

4

10 000 30 664 40 664 567 407 608 071 608 071

33 874 31 381 65 254 415 282 480 536 480 536

165 121 165 121 165 121

128 712 128 712 128 712

10 000 10 000 10 000

10 000 10 000 10 000

19 953 63 102 349 895 432 950 442 950 608 071

17 500 57 952 266 372 341 824 351 824 480 536

EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

4

Oslo, 24.04.2020 Karl Einar Ellingsen Styreleder

Espen Stedje Styremedlem

Jan Sundberg Styremedlem

Niko Valkeapää Styremedlem

Anna-Maija Isachsen Styremedlem

Anna P. Gauffin Daglig leder

Årsregnskap for Finsk-Norsk Kulturinstitutt

44

Organisasjonsnr. 878687582


Årsberetning 2019 FINSK-NORSK KULTURINSTITUTT NOTER 2019 Note 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres med nominelt beløp på etableringstidspunktet. Inntektsføringsprinsipp Tilskudd fra stat og andre offentlige institusjoner inntektsføres i den perioden de er tildelt for, hvilket normalt vil falle sammen med utbetalingsåret. Tilskudd som er øremerket spesielle prosjekter, inntektsføres på det tidspunktet organisasjonen har juridisk rett til tilskuddet, det er rimelig sikkert at inntekten vil bli mottatt, og den kan måles pålitelig. Inntekter med utenlandsk valuta, blir omregnet til valutakurs på fakturatidspunkt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Note 2. Leiekontrakt Instituttet har en standard leiekontakt i Wergelandsveien 23 b Av posten annen driftskostnad på kr 665 129 utgjør husleie kr 204 450.

Note 3. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostander Andre ytelser Sum Lønn og annen ytelse til daglig leder Honorar / andre godtgjørelser til styret Antall årsverk

2019

2018

1 036 196 160 203 97 308 45 571 1 339 279 565 498 2

1 036 068 159 722 106 151 60 422 1 362 363 629 917 2

Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring etter lov om oblikatorisk tjenestepensjon. Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som pensjonskostnad. Revisor: Revisjonshonoraret for året er kostnadsført med kr 17 188 og utgjør i sin helhet ordinær revisjon.

Side 1 av 2

45


Årsberetning 2019

FINSK-NORSK KULTURINSTITUTT NOTER 2019 Note 4. Bankinnskudd

Årsregnskap 2019 for Note 5. Inntekter Finsk-Norsk Kulturinstitutt

Av selskapets bankinnskudd er kr. 37 038 bundet på konto for skattetrekk. Skyldig skattetrekk utgjør kr 36 928 og er gjort opp ved forfall.

Spesifikasjon av inntektene i regnskapet

Annonseinntekter Sekretariatsinntekt Sibelius-selskapet Sekretariatsinntekt Norsk-Finsk kulturfond Offentlige tilskudd fra Finland Offentlige tilskudd fra Norge - KD Organisasjonsnr. Kulturfondet för Finland och Norge Svenska Kulturfonden Refusjoner / andre inntekter Periodisering støtte Kulturfond Tilbakebetalt driftstilskudd Finland fra tidligere år

2019

2018

10 000 25 000 40 000 2 494 027 150 000 878687582 246 258

10 000 25 000 40 000 2 428 563 145 000 237 775 28 802 8 850

Sum

2 939 315

Utarbeidet av: Saga Regnskap og Økonomi AS Autorisert regnskapsførerselskap Cort Adelers gate 16 0254 OSLO Organisasjonsnr. 981440838

46

7 000 -60 000 27 031

Side 2 av 2

2 923 990


Årsberetning 2019

Oslo kulturnatt Charles Sandison, Fredrik Høyer & Eirik Røland Foto: Kulturbyrået Mesén

47


Ă…rsberetning 2019

Wergelandsveien 23B, 0167 Oslo info@finno.no www.finno.no tlf. 406 24 008

48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.