Samvirke nr. 1 - 2014

Page 23

Moving Floor gir effektivt kalvestell Riktig stell av kalven bidrar til å sikre helse og fôropptak på et tidlig stadium. Alf-Håvar Bro, Skiptvet, har tatt i bruk Moving Floor-system til kalvene og er meget godt fornøyd. – Moving Floor fungerer over all forventning, sier han. ■■Oddrun Karlstad

Under planlegging av det nye fjøset hos Bro var ett av temaene hvordan sikre best mulig stell av kalvene. Et Moving Floorsystem ble løsningen. – Kalvene plasseres i enkeltbokser like etter fødsel og er der i ca 3 uker til de kan drikke av bøtte. Deretter flyttes kalvene videre til fire Moving Floor gruppebokser der de plasseres fem og fem i samme boks. Nå har jeg brukt dette systemet i et halvt år og er meget fornøyd. Jeg har rene kalver, og legger både grovfôr og kraftfôr i krybbene. Dermed sikres tidlig opptak av både grovfôr og kraftfôr, sier Bro. Automatikk

Moving Floor er et system der gulvet består av en endeløs gummimatte som forflyttes i programmerte intervall. Gummimatten skrapes ren i ene enden og fylles på med strø i andre.

– Det som overrasker meg mest er at gummimatten ikke blir glatt. Det er viktig å bruke tørr flis til dette, sier Bro. Rengjøringsintervallene kan brukeren selv stille inn. – Det finnes en grunninnstilling, men man må selv se hvordan boksen fungerer i praktisk bruk og lære seg å bruke den. Husk bare å tilpasse intervallene og strømengden til antall dyr og deres alder. Man må prøve seg fram til det som passer best, påpeker Bro. Tidsbruk

Tidligere hadde Alf Håvar Bro sine kalver på halmtalle. Når det gjelder tilsyn av dyr synes han ikke at arbeidet har endret seg. Han har samme tidsbruk i dag som før når det gjelder kalvestellet. Derimot har tidsbruken på rengjøringsarbeid blitt redusert etter at han tok i bruk Moving Floor.

– Moving Floor innebærer bare én jobb – den må fylles med flis ca hver 14. dag. Det er mindre arbeid enn med halmtalle, sier han. Enklere rengjøring

Golvet er støpt med litt fall under boksene for å lette rengjøringen. Det bidrar til at svært lite møkk havner under boksene. I boksens framkant, der gjødsla skrapes av, er det en 14-15 cm åpning som slipper gjødsla ned i kanalen som har kanalomrøring. Bro vasker boksene med høytrykkspyler mellom hvert innsett og han synes at både laminatveggene og gummimattene er lette å spyle av. – Når det gjelder forbedringspotensial kunne drikkekarene vært plassert nærmere kalvene. Det kan være litt vanskelig for kalvene å nå drikkekarene etter som disse står fast mellom boksene, sier han.

EFFEKTIVT FOR KALVEN: Med Moving Floor-systemet får du effektivt og godt stell av kalven. Bildet er tatt hos AlfHåvar Bro før kalvene ble satt inn.

23


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.