__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PRIVREDNIK Magazin na srpskom jeziku grupe listova „MOST“

Komora grabi napred

Poljoprivreda i zaštita okoline

2017

Mađa r s k i

Rekordna godina u turizmu


Poštovani Čitaoci! MAĐARSKI PRIVREDNIK je publikacija na srpskom jeziku grupe listova MOST u izdanju Izdavačke kuće Feliciter iz Mađarske, koja je namenjena resantna za Vas, pišite e-mail, zovite privrednicima nekoliko zemalja. telefonom, stupite u kontakt s njom! Naš je cilj da uz pomoć i saradnju naših partnera – državnih organa, komora, organizatora sajmova – ova publikacija bude most između Vaše zemlje i Mađarske, odnosno između firmi i privrednika naših zemalja. Smatramo svojom izuzetno važnom misijom da u MAĐARSKOM PRIVRED­NIKU predstavimo one mađarske firme, koje žele delom zasnovati, delom dalje razviti svoje odnose s inostranim partnerima. Nije isključeno da će baš Vaša firma biti ta koja će u našoj privrednoj publikaciji naći takvog partnera iz Mađarske s kojim ćete uspostaviti dugoročnu i uspešnu poslovnu saradnju. Molim Vas, upoznajte se sa našom ponudom! Ako nađete firmu, koja je inte-

MAĐARSKI PRIVREDNIK

Magazin na srpskom jeziku grupe listova „MOST“ 2017

Mađarska je zainteresovana da se i dalje razvijaju veze naših zemalja u oblastima privrede, trgovine i ulagaTekstovi o aktivnostima Mađarsko-srp- nja. Naše namere idu u tom pravcu, ske trgovinske i industrijske komore, a molim Vas da u tome budite naš koja prednjači u širenju privredne sa- partner! radnje Mađarske i Srbije daju pregled onih foruma, manifestacija na kojima Najnoviji broj ove publikacije kao i raje moguće uspostaviti lične kontakte, nije brojeve možete prelistati na: odnosno daju primere o oblastima koja http://issuu.com/mprivrednik. obećavaju izglednu saradnju. Pročitajte on-lajn naše ranije brojeve, U ovom broju govorimo i o aktuelno- jer ćete možda u nekoj ranijoj publistima saradnje između Mađarske i kaciji naći neku korisnu informaciju, Crne Gore odnosno Mađarske i Bo- podatke o potencijalnom poslovnom sne i Hercegovine, a uz to govorimo partneru! i o stanju nekih privrednih grana u Mađarskoj. Uspešne poslove i sve šire privredne odnose s Mađarskom želi Vam: Imamo zajedničke ciljeve: pomoći u uspostavljanju različitih oblika privreDeneš Kovač dne saradnje između Vaše firme i firmi glavni urednik odnosno organizacija iz Mađarske.

Izdavač: ©Feliciter Kiadó Kft. www.feliciter.net feliciter@felciter.hu http://issuu.com/mprivrednik ISSN 2064-938X Sva prava su zadržana! Odgovorni izdavač: dr Judit Kovač Urednik: Deneš Kovač Prevodilac: Tibor Mačai Saradnici: Ivet Balog, Žofia Danko, Brigita Degi, Eva Ivanji, Anita Kotranji, Viktor Kovač, Grafika/dizajn: Šandor Talpaš, Adam Takač Štampa: Grafit Nyomda “R” Kft.

Oblast delovanja: privreda, kultura i obrazovanje. Privreda: • Organizovano povezivanje i prezentacija mađarskih firmi i institucija sa lokalnim samoupravama u Srbiji: Rakovica, Prijepolje, Užice, Lajkovac…, kao i povezivanje firmi i svih zainteresovanih iz Srbije sa Mađarskom. • Organizacija grupnog nastupa privrednika svih oblasti i delatnosti iz Mađarske i Srbije na Međunarodnom sajmu preduzetništva “Biznis Baza” na Beogradskom sajmu. Do sada smo organizovali sedam susreta Univerzitetskih reprezentacija Mađarske i Srbije u šahu uz saradnju PEP-a (Visoka škola za poslovnu ekonomiju I preduzetništvo) iz Srbije i BEAC-a iz Budimpešte. U okviru Gardoša funkcioniše i Umetnički klub sa poznatim Akademskim umetnicima. Predsednik udruženja: Laslo Vadleve Tel.: +381/63-268-504 E-mail: laslo.vadleve@gmail.com

MAĐARSKI PRIVREDNIK d 3


Kao što se zna, u Srbiji – zbog verskih praznika - godina počinje praktično u drugoj polovini januara. Ovaj period je komora koristila za pripremu planiranih IPA projekata. U prvom koraku vođeni su pregovori sa potencijalnim domaćim partnerima u vezi tri projekta, pribavljena su sudska uverenja i obezbeđene su beležničke overe.

pored obaveza u vezi konstituisanja (izbor predsednika, potpredsednika), članovi Kolegija su postavili nekoliko pitanja koje treba jasnije formulisati, kako bi se pitanja spoljno-ekonomskih odnosa kojima se bavi komora, bila efikasnije rešavana u interesu firmi koja se bave izvozom odnosno uvozom. ••• Više malih i srednjih preduzeća ima nameru da se pojavi na tržištu Srbije odnosno Mađarske. Ove organizacije redovno se obraćaju komori, gde se trude da im obezbede odgovarajuće partnere odnosno profesionalce za obavljanje usluga (advokat, ekspert za carinu, marketinški stručnjak, špediter, itd.), koji po tržišnim uslovima mogu im biti od pomoći. Nekoliko karakterističnih tema: • osnivanje firme za proizvodnju nameštaja, U drugom koraku obavljeni su brojni razgovori sa budućim partne- • potreba za kompleksnom uslugom šperima iz Vojvodine kako bi se pripremili projekti do 28. januara, do roka dicije, predaje. U hodu se odustalo od saradnje s jednom organizacijom, pa je • traženje distributera veterinarskih lekova, komora ostala zainteresovana za učešće u dva kompleksna projekta: • izvoz medicinskih preparata, – Upoznavanje malih i srednjih preduzeća sa praktičnom prime- • uvoz školskih sveski, nom savremenih energetskih izvora; • saradnja u delatnostima reciklaže. – Predstavljanje i obezbeđivanje kompleksnih usluga za pomoć ••• malim i srednjim preduzećima na obe strane granice. Treba napomenuti uspešno Srpsko poslovno U oba raspisa – elektronski podnetim projektima – među aplikan- veče u organizaciji Trgovinske i industrijske tima su partnerske samouprave i organizacije koje pomažu firme. komore županije Čongrad, koje je održano Kod prvog projekta komora će biti saradnik, a kod drugog vodeći partner projekta. 18. februara uz učešće oko 120 gostiju, koji ••• su se zabavili u ugodnom okruženju, a ne u 12. januara je u Trgovinskoj i industrijskoj komori Mađarske osnovan Kolegij za spoljnu pri- poslednjem redu bilo je prilika za uspostavlvredu, a Mađarsko-srpska trgovinska i industrijska komora je njegov član. Na prvoj sednici janje novih stručnih i poslovnih veza.

Komora grabi napred

Kao što smo se navikli, Mađarsko-srpska trgovinska i industrijska komora je veoma aktivan učesnik i pokretačka snaga bilateralnih privrednih odnosa. Pregled zbivanja iz proteklih perioda prenosimo pomoću Mikloša Jojarta, izvršnog potpredsednika komore.

Komorski i poslovni susret u Segedinu Mađarsko-srpski sastanak predstavnika komora i privrednika zajedno su organizovali Mađarsko-srpska trgovinska i industrijska komora i Trgovinska i industrijska komora Mađarske sa osnovnim ciljem, da se učesnici upoznaju sa mogućnostima razvoja bilateralnih poslovnih odnosa. Osnovni je interes privrede Mađarske da u okolnim zemljama, tako i u Srbiji poveća prisustvo domaćih firmi ne samo u oblasti trgovine, već i u oblasti ulaganja – rekla je Tinde Juhas, poverenik Vlade. Ona je dodala: u privrednom okruženju koji zajedno čine Južna nizija i Vojvodina ima još potencijala, što dokazuje i činjenica, da je pored predstavništva Mađarske nacionalne trgovačke kuće u Beogradu otvorene su kancelarije za pomoć privrednoj saradnji u Novom Sadu i u Subotici. Kako je rekla, i to može doprineti no4 d MAĐARSKI PRIVREDNIK

Tinde Juhas

vom poletu mađarsko-srpskih privrednih odnosa, naime Mađarska će uz pomoć trgovačke kuće može aktivnije doprineti razvoju bilateralne privredne saradnje putem predstavnika ministarstava, posebno poljoprivrede i trgovine, zatim i mreže najvećih trgovačkih i robnih kuća. Poverenik Vlade je istakla: Srbija u periodu pred pristupanje

Trenutno funkcioniše preko 400 srpskomađarskih mešoviti preduzeća, ćiji broj će se najverovatnije povećati – čulo se na susretu privrednika dve zemlje, koji je održan 10. novembra 2016. godine u Agori. Uz konferenciju organizovan je i mini expo sa predstavljanjem 25 domaćih i vojvođanskih firmi.


Tražite proizvođačke kapacitete? Imate proizvod koji ne znate gde da proizvedete? Naša firma se već 15 godina bavi lon-poslovima montaže elektronskih delova na više lokacija. U naše proizvode spadaju od transformatora male snage do prigušivača smetnji sve do sklopova u industrijskoj primeni. Mi smo idealni partneri svim onim firmama za koje bi troškovi živog rada bili veoma visoki. U našoj saradnji taj trošak može biti konkurentan. Očekujemo Vaše javljanje ukoliko želite smanjiti sadašnje troškove proizvodnje!

Correct System KFT.

https://issuu.com/mprivrednik

H 3231 Gyöngyössolymos, Ady Endre u. 36. www.correctsystem.com • info@correctsystem.com

Mechanika Tervezo és Kivitelezo Bt. K.d. za projektovanje i izgradnju

Proizvodnja mašina po narudžbi sa kratkim rokovima, u skladu sa najvišim standardima kvaliteta i bezbednosti! • Projektovanje i proizvodnja mašinske opreme za oblikovanje limova (linija valjaka za proizvodnju trapeznih limova i čeličnih profila), • Projektovanje i izrada alata za obradu lima i za masovnu proizvodnju metalne galanterije.

Projektovanje, proizvodnja i izgradnja objekata lake konstrukcije (skladišta, hale)

Primena: za industriju, poljoprivredu, trgovinu i skladišta H-6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 5/A info@mechanikabt.hu • www.mechanikabt.hu

Mechanika Tervezo és Kivitelezo Bt. K.d. za projektovanje i izgradnju

H-6800 Hódmezővásárhely, Makói országút 38. • info@mechanikabt.hu • www.mechanikabt.hu MAĐARSKI PRIVREDNIK d 5


uniji prolazi kroz značajan privredni razvoj i u tom procesu ima mesta i za uspešne firme iz Mađarske. Govorila je nadalje i o tome, da trenutno u izvozu za Srbiju istaknutu ulogu ima prehrambena industrija odnosno agroindustrija, ali i u projektima za razvoj infrastrukture, saobraćaja, logistike, zdravstva, energetike i agrarne tehnologije ima načina za jačanje učešća mađarskih stručnjaka i preduzeća. Rade Drobac, ambasador Republike Srbije

Na susretu privrednika dat je pregled delovanja komora dveju zemalja. Aleksandar Perić, savetnik predsednika Privredne komore Srbije je govorio o specifičnostima delovanja privrednih komora u Srbiji, odnosno šta je učinjeno do sad u ispunjavanju zahteva Evropske unije. Peter Dunai, generalni sekretar Trgovinske i industrijske komore Mađarske učesnike konferencije informisao je o praksi u Mađarskoj. Za vreme pauze Bela Kakaš na pitanje portala szegedma.hu odnose Vojvodine i županije Čongrad nazvao je istorijskim, a tome i na privrednom planu mogu dati dodatan polet mogućnosti za realizaciju zajedničkih projekata, pošto je 2. oktobra otvoren poziv za prikupljanje predloga projekata. Predsednik županije Čongrad je rekao da pored međudržavnih ulaganja odnosno projekata za pospešivanje mobilnosti, za lakši prelazak granica ili u oblasti vodoprivrede, putem otvorenog sistema konkursa biće omogućeno da zbratimljena naselja ili pak nevladine organizacije Rade Drobac realizuju svoje ideje pomoću sredstava EU u u Mađarskoj je istakao da postoje brojne, još ukupnom iznosu od 21,5 miliona evra. Kao neiskorišćene mogućnosti za preduzetnike primer naveo je fabriku šećera koja je zatvodve susedne zemlje u industriji i u turizmu. U rena, a da njeni dobavljači ne propadnu, treba tom cilju srpska strana želi obezbediti povolj- započeti nove programe. Županija Čongrad no okruženje za investicije u kojima će koris- razmišlja o takvom programu konoplje, za titi i iskustva Mađarske u Evropskoj uniji kao koji mogu biti zainteresovani i ljudi sa druge strane granice. Na taj način u već razrađen plan projekta bi bio uključeni slobodni kapaciteti zatvorene šećerane u Senti. (Izvor: Mađarsko-srpska trgovinska i industrijska komora * szegedma.hu: Ana Varga)

Pregled dešavanja TOPOLA EXPO U Bačkoj Topoli je 13. put organizovan poljoprivredna i privredna izložba u Sportskoj hali i u okruženju Poljoprivredne škole. Expo 2016 Bačka Topola je održan od 9. do 11. septembra u okviru Dana Bačke Topole. Mađarsko-srpska trgovinska i industrijska komora je imala izložbeno-informacioni štand radi pomoći malim i srednjim preduzećima u uspostavljanju kontakata. Tu su vodili razgovore predstavnici komora iz Vojvodine, partneri iz lokalnih samouprava i nevladinih organizacija.

Izborna

skupština Atila Pinter

i inovacije koje su do sada uvedene. Kako je rekao, prosperitet srpskih preduzeća u velikoj meri će olakšati ako na tržištu Evropske unije budu zajedno nastupali sa akterima mađarske privrede, i izrazio je nadu, da je i susret u Segedinu doprineo uspostavljanju novih poslovnih veza. I Rade Drobac i Atila Pinter, ambasador Mađarske u Beogradu su govorili o tome, da odnosi dve zemlje nisu opterećeni nikakvim spornim pitanjima, pa tako postoji i adekvatan politički ambijent za saradnju privrednih društava. Kako je rečeno, promet roba između dve zemlje je povećan i ove godine, iz našeg južnog suseda u Mađarsku stiglo je više roba za 6,5% i obe strane se nadaju da će se taj trend nastaviti i u buduće. 6 d MAĐARSKI PRIVREDNIK

Na Izbornoj skupštini Mađarsko-srpske trgovinske i industrijske komore za rukovođenje izvršnog predsedništva i za obavljanje određenih funkcija na mandatni period od tri godine poverenje su dobili: Predsednik: Đerđ Terek, Elzett Kft., Segedin Izvršni potpredsednik: Mikloš Jojart, TIKŽČ, Segedin Potpredsednici: Peter Dunai, TIKM, Budimpešta • Aniko Kasaš, Transcommers Kft., Segedin • Mikloš Bornemisa, TIKBp, Budimpešta • Geza Sabo, TIKŽB, Bekeščaba • Atila Tan TIKŽBKK, Kečkemet. Kontakt: info@mszkik.hu • www.mszkik.hu

U okviru Stručnog dana u organizaciji Mađarske nacionalne trgovačke kuće izvršni potpredsednik MSTIK, Mikloš Jojart potpisao je sporazum o saradnji sa predsednikom Saveza agrarnih udruženja Vojvodine (SAUV), Miklošem Nađem. U okviru te saradnje u organizaciji SAUV-a je nekoliko preduzetnika 10. novembra učestvovao na konferenciji i predstavio se na MINI EXPO-u.

PEČUJ Predsednik komore je u Pečuju učestvovao na višednevnom međunarodnom poslovnom forumu Trgovinske i industrijske komore županije Baranja, gde je uz veliko interesovanje u okviru okruglog stola predstavio rad i aktivnosti ove organizacije i govorio je o načinima uspostavljanja prekograničnih poslovnih veza.


Rezervni delovi za liftove od projektovanja do proizvodnje! • kontrolni paneli (dugmad, displeji, svetla za slučaj nužde, javljači opasnosti, kontrola pristupa) • izrada pozivnih i upravljačkih panela za stare i nove liftove • senzorski paneli sa staklenom površinom

Od izvedbe otporne na vandalizam u stambenim objektima do elegantnih rešenja za hotele i poslovne zgrade. I za najzahtevnije kupce! Proizvodi su sopstvenog razvoja, za koje su godinama obezbeđeni rezervni delovi. Za upravljanje liftovima naši elektronski paneli: • fonetski javljači opasnosti • akustični signalizatori • jedinice za neprekidno napajanje • senzori za vozna okna • jedinice za promeni kodova komunikacije između upravljačkih sklopova i panela

Pored proizvodnje navedenih delova obavljamo lon-poslove za proizvodnju i sklapanje elektronskih uređaja i manjih mehaničkih sklopova. Naši paneli za liftove proizvodimo prema EN 81:72 i EN 81:70 standardu.

H-7630 Pécs, Basamalom u. 31. liftelem@liftelem.hu • www.liftelem.eu

HIDRAULIČNE CEVI ZA PUTNIČKA I TERETNA VOZILA: • metalne i gumene kočione cevi, • cevi za klime i servo volane, • hidraulične i pneumatske cevi, • savijene cevi, • tunelske peći, • lemljenje zaštitnim gasom. KARAKTERISTIČNE TEHNOLOGIJE: • rezanje, hladna obrada, • glodanje, savijanje cevi (prečnika 4-90 mm), • obrada cevi (do prečnika 80 mm), • proizvodnja mašina za savijanje cevi.

Fleksibilnost, pouzdanost, tačnost! Obrada metala, proizvodnja delova CNC tehnologijom. Sve to brzo, fleksibilno i inovativno, u okviru intenzivnog ličnog kontakta sa partnerima od 1989. godine.

Koristite naše usluge: • • • • •

Obrada i sečenje lima, savijanje i štancovanje, zavarivanje, sečenje laserom i plazmom, CNC struganje i glodanje. Izrada ručnih sredstava za ambalažiranje, isporuka kurirskom službom. Očekujemo narudžbe i za izradu delova železničkih vozila, proizvodnju livenih varenih i profilisanih delova! H-2626 Nagymaros, Deák Ferenc u. 8. Adresa: H-2626 Nagymaros, Babits M. u. 1. Tel./fax: +36/27/355-405 Web: www.hirko.hu • E-mail: hirko@hirko.hu

Naše usluge su: • Proizvodnja plastičnih remenastih transportnih traka, pogonskog remenja po narudžbi • prodaja remenastih transportnih traka i pogonskog remenja • konfekcioniranje transportnih traka, beskonačnih traka vulkaniziranjem ili kopčama (po potrebi i na licu mesta) Nudimo najefikasnija tehnička rešenja za sve industrijske grane! Izaberite nas, jer mi garantujemo kvalitet!

Sampla Vulkán Kft.

HÉFAL KFT. • www.hefal.hu • meszaros.attila@hefal.hu

H-7630 Pécs, Finn u. 2. • +36/72/211-885 www.sampla.hu • sampla@t-online.hu Govorimo i srpski. MAĐARSKI PRIVREDNIK d 7


BUDIMPEŠTA

u Novom Sadu, kada su predsednik Skupštine APV, gospodin Ištvan Pastor i predsednik Početkom oktobra 2016. strateški partner Vlade APV, gospodin Igor Mirović na odvojekomore, Mađarsko-srpski poslovni savet or- nim razgovorima primili delegaciju u čijem ganizovao je razgovor predstavnika Mađar- su se sastavu nalazili i dva potpredsednika sko-srpske trgovinske i industrijske komore i Mađarsko-srpske trgovinske i industrijske čelnika Ambasade Republike Srbije u Budim- komore. Na osnovu razgovora postoje mopešti. U nevezanom razgovoru su zajednički gućnosti za čvršću saradnju domaćih i vojrazmatrali poslovne mogućnosti velikih, ali i vođanskih preduzeća, a predstavnici komore malih i srednjih preduzeća. Bilo je reči i o pi- su dobili uveravanje da će ta saradnja ostati tanjima koji bi mogli pomoći u radu mešovite neprekidna. Ovi razgovori su izazvali veliku privredne komisije koji se planira na novem- medijsku pažnju. bar, kao i zajedničkoj sednici dveju Vlada, koja se planira u Nišu.

KIKINDA U sklopu tradicionalnih Dana ludaje (koji se organizuju u čast tikve) u Kikindi naša komora je zajedno sa Trgovinskom i industrijskom komorom županije Čongrad boravila u tom gradu kao gost Regionalne privredne komore Kikinda.

NOVI SAD

U BROJKAMA U toku godine Mađarsko-srpska trgovinska i industrijska komora je učestvovala na 28 manifestacija, na kojima je u njenoj organizaciji prisustvovalo oko 600 učesnika. Od tih komora je na 10 manifestacija bila organizator ili suorganizator. Na sajmovima, izložbama u Novom Sadu, Subotici i Zrenjaninu – tradicionalno – organizovala je Stručni dan Mađarske, B2B razgovore, odnosno je imala svoj štand za informacije odnosno predstavljanje svojih članova. Na ova tri sajma – uz veliku pažnju štampe – učestvovalo je oko 240 gostiju. Treba napomenuti, da su stručnjaci na Novosadski međunarodni sajam u organizaciji Trgovinske i industrijske komore Županije Čongrad došli sa dva autobusa. Broj članova komore i partnerskih organizacija nadmašuje 60, a na godišnjem nivou se beleži 8-10 promena. Odnos članica je: 2/3 iz Mađarske, 1/3 iz Srbije.

U nizu prošlogodišnjih dešavanja svakako treba spomenuti i susret

Kvalitet je ključ uspeha Grupacija trenutno zapošljava oko 300 saradnika. Poizvodnja u Kapošvaru se odvija na blizu 10.000 kvm, a četvorosmenska proizvodnja u Kečkemetu se odvija u fabričkoj hali od 6.000 kvm.

U proteklih 25 godina stekli smo iskustva u pojedinačnoj i u serijskoj proizvodnji. Znanje naših saradnika čini nas sposobnim za potpunu i samostalnu realizaciju kompleksnih projekata.

Som-Plast Kft. • brizganje industrijskih termoplastičnih materijala (sa više od 60 mašina za brizganje) • montaža tehničkih proizvoda sopstvenim tehničkim i ljudskim resursima • kompozitno toplotno oblikovanje – duboko izvlačenje

Som Szer Kft. • proizvodnja alata za brizganje plastike • projektovanje, razvoj, popravka i održavanje

Stojimo Vam na raspolaganju sa dobro opremljenim pogonom alata i sve bogatijim mašinskim parkom!

H-7400 Kaposvár, Iszák utca 48. info@somplast.hu www.somplast.hu 8 d MAĐARSKI PRIVREDNIK

| H- 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 49. | info@somszer.hu | www.somszer.hu


CONTIREG

d.o.o. za inženjerske usluge info@contireg.hu • www.contireg.hu • • • • • • •

Proizvodnja opreme i pojedinačnih mašina za farbanje od S-Elektroszinter Kft-a! Izbor iz ponude naših pojedinačnih mašina sopstvene konstrukcije: • Uređaji za predtretman • Oprema za tretman otpadnih voda, za pripremu vode • Sistemi za pulverizaciju, kabine za farbanje, KTL zaštita • Peći za pečenje i sušenje • Sistemi za transport materijala, konvejeri, dizalice, itd. • Industrijski ventilatori, separatori

S-Elektroszinter Kft. info@s-esz.hu • www.s-esz.hu

Automatizacija, instrumentalizacija Programiranje PLC upravljanja Ispitivanje toplotnim kamerama, dijagnostika Ventilacija i grejna tehnika Mašinska oprema i rasveta za vazdušne šatre Upravljanje tehnologije biogasa Zastupanje proizvoda „Jetter“ (PLC-i, servoi, HMI)

Tračne testere za drvu industriju od Kapos-Mechanika Kft-a! Za maloprodaju u veleprodaju nudimo tračne testere sledećih dimenzija: U pakovanjima od 25 m i 50 m (korak zuba i profili) Korak zuba od 8 mm: 15x0,6 mm • 20x0,6 mm • 25x0,6mm • 30x0,6mm • 25x0,7mm Korak zuba od 8 mm ili 10 mm: 30x0,7mm • 35x0,7mm • 30x0,8mm • 35x0,8mm • 40x0,7mm • 40x0,8mm

Primamo narudžbe za izradu i održavanje specijalnih tračnih testera širine od 15 do 206 mm! Veletrgovce i kupce u Sporazumećemo se i na maloprodaju opslužujemo na engleskom ili nemačkom jeziku. našoj lokaciji u Kapošvaru H-7400 Kaposvár, Pécsi u. 69 • Tel.:+36/82/512-944 • Mobi:+36-30/641-5266 kapos-m@cbn.hu • www.kapos-mechanika.hu

IZ NAŠE PONUDE: • Lanci: DIN5685A/C, DIN 5686, pocinkovani • Lanci za industriju: DIN766, DIN 762, DIN 764 • EN 818-2, DIN 32895 • Zateznici, vođice, lančanici • Lanci od plastike • Metalna galanterija: zatege, karabinjeri, navojnice, sekla – proizvodi visoke čvrstine

Firma sa preko 15 godina iskustva u projektovanju i proizvodnji specijalnih mašina traži poslovne partnere! Imamo iskustva u proizvodnji mašina za merenje, obradu i montažu za industriju drumskih i šinskih vozila, remontu brusnih mašina i izradi industrijskog PLC upravljanja.

Daljnje informacije: MP Trend Kft. • www.mptrend.hu • ksallai@mptrend.hu

PROIZVODIMO: • LANCE ZA PSE, ULARI, LANCI ZA ŠTRANGE • LANCI ZA GOVEDA, OSTALI SPOJENI LANCI • LANCI PO NARUDŽBI KG Marketing Kft. H-7630 Pécs, Finn u. 4. • Tel.: +36/72/270-010 info@kgmarketing.hu • www.kgmarketing.hu

„Photel” investira Grupa „Photel” u Seksardu osniva digitalni uslužni centar sa 130 novih radnih mesta. Za tu investiciju vrednu 946 miliona forinti Vlada Mađarske će obezbediti nepovratnu podršku od 378 miliona forinti. Na taj način ovo preduzeće koje je konkurentno na međunarodnom tržištu realizovaće još jednu investiciju, a nova radna mesta će značiti garantovano visoku dodatu vrednost, a mladima u Mađarskoj stvaraju mogućnost opstanka u mestu. Ta investicija ujedno znači da je razvoj mađarske privrede ušlo u novu dimenziju jer je sve više srednjih preduzeća u Mađarskoj koja su konkurentna na međunarodnom tržištu. MAĐARSKI PRIVREDNIK d 9


Trgovina sirovinama za proizvodnju keramike i proizvodnja.

• Patron (štapni) grejači • Grejači dizni, pojasni grejači • Toplotni senzori • Grejači za kanale vazdušnog grejanja • Keramički infra grejači • Jedinice za upravljanje vazdušnim grejanjem, itd.

KERAKER Kft.

keraker@t-online.hu

VELTIA SUŠAČI ZA RUKE: efikasno, sušenje ruku za 11-19 sekundi!

EKONOMIČNO I EKOLOŠKO REŠENJE.

info@bergvillmed.hu

www.bergvillmed.hu

Garancija kvaliteta. Širokim programom usluga stojimo na raspolaganju firmama iz industrije plastike, gume i prerade otpadnih materijala, kao i za

+36/52/503-390

prehrambenu industriju. Naši saradnici imaju višedecenijsko stručno iskustvo, pouzdano znanje, što garantuje naručiocima visok kvalitet naših usluga.

• remont i proizvodnja puževa, valjaka • proizvodnja bimetalnih valjaka • remont i proizvodnja delova mašina za preradu plastike • generalni remont zglobova mašina za brizganje plastike • Za informacije o našim ostalim delatnostima posetite naš sajt. Kontakt: www.storker.hu • info@storker. hu

Proizvod se može naručiti u 10 boja od 2 AGY Bt-a: agy2@upcmail.hu Dodatne informacije: www.veltia.hu

Program za MSP Cilj Vlade Mađarske je da mala i srednja preduzeća u što većoj razmeri učestvuju u razvoju i proizvodnji proizvoda sa višom dodatom vrednošću, uključujući se time u mrežu dobavljača velikih međunarodnih kompanija – izjavio je Mihalj Varga, ministar privrede na konferenciji za štampu povodom usvajanja programa Vlade o razvoju dobavljača. Ove i sledeće godine u ovu namenu biće potrošeno 14 milijardi forinti. Realizacijom programa razvoja dobavljača velika preduzeća Mađarske, odnosno velike međunarodne kompanije locirane u Mađarskoj u svoju mrežu dobavljača naredne godine mogu uključiti značajan broj malih i srednjih preduzeća. Programom su s jedne strane definisani uslovi za postizanje statusa „kvalifikovanog dobavljača”, a predviđeno je da firme koje su već stekle ovaj status, dobiju podršku za tehnološki razvoj, kao i za pokretanje sopstvenih aktivnosti na planu istraživanja, razvoja i inovacija. Program za razvoj dobavljača sastoji se iz tri potprograma: 2017. godine ova mogućnost biće dostupna prvenstveno firmama u oblasti proizvodnje vozila i industrijske digitalizacije, u prvoj polovini 2018. dolazi na red proizvodnja autobusa i tračnih vozila, a u drugoj polovini sledeće godine projekti za razvoj dobavljača biće pokretani u oblasti medicinske tehnologije i zaštite. Za pojedine projekte predviđeno je 2 milijardi forinti. Od tog iznosa najviše 200 miliona forinti se mogu koristiti za potrebna ulaganja u velikoj kompaniji, a preostali deo će biti u službi razvoja domaćih malih i srednjih preduzeća. 10 d MAĐARSKI PRIVREDNIK

mašine za brizganje plastike

Pomoću naših ekoloških usluga na bazi obnovljivih energenata

pulverizatori, drobilice, aglomeratori

I Vi možete postići značajno povećanje efikasnosti i smanjenje troškova!

Štedljive i ekološke projektantske i izvođačke usluge: • projektovanje i izgradnja kuća i objekata koje koriste obnovljive izvore energije, • proizvodnja električne energije pomoću solarnih panela – od domaćinstva do elektrane, • proizvodnja električne energije pomoću rečnih elektrana bez zagaćivanja (turbinama), • grejanje-hlađenje toplotnim pumpama, postavljanje i održavanje ekoloških sistema Naše usluge nudimo za sve klimatizacije, površine od pojedinačnih • postavljanje kotlova i kamina na pelet, domaćinstava do prodaja peleta, industrijskih lokacija • eksploatacija biomase za grejanje objekata i proizvodnju struje, Mészáros Udvar-Ház Kft. • izgradnja zalivnih sistema bunarskom H-1116 Budapest, Hunyadi M. út 48. vodom, • prodaja ekoloških materijala za odleđiTel.: +36/30/964-0352 vanje i protiv klizanja info@udvar-haz.hu • www.udvar-haz.hu


M.A.-H Pyrogas

KONIX: aditiv za p ob oljš anje s agore vanja i otk l anjanje č ađi!

kotlovi za loženje na drvo, pirolitički kotlovi: • • • • • •

visoka efikasnost niska potrošnja ogreva ekološki mikroprocesorska regulacija snage pogodni za proizvodnju sanitarne tople vode mogućnost kombinacije sa sistemima sunčanih kolektora, toplotnih pumpi i geotermičkih sistema.

Za grejanje porodičnih kuća, industrijskih i poljoprivrednih objekata! Euroster 11M

Sobni termostat

M.A.-H Pyrogas pirolitički kotao na drvo Sistem za grejanje

Dilatacioni rezervoar

Pumpa

Povratni ventil

Ventil za mešanje

Pumpa

Ventil za zaštitu kotla (ESBE VTC 511 60C)

Daljnje informacije:

M.A.-H Pyrogas pirolitički kotao na drvo

Termostat

Sistem za grejanje

Dilatacioni rezervoar

• za sve peći i kotlove na drvo i ugalj • sprečava taloženje nusprodukata sagorevanja • olabavlja i odstranjuje već nataloženu nečistoću • štedi ogrev

Pumpa Ventil za zaštitu kotla (ESBE VTC 511 60C)

Povratni ventil

Tražimo komercijalne partnere, distributere.

www.euroster.hu • janos.batuska@euroster.hu

Za uvođenje ovo proizvoda sopstvenog razvoja očekujemo javljanje potencijalnih partnera! otvos@unikonix.hu • www.unikonix.hu

Lepljenje drva za sva vremena Rohr-Utcabútor Kft. - D.o.o. za proizvodnju urbanog mobilijara

titkarok@rohr-utcabutor.hu • www.rohr-utcabutor.hu • www.facebook.com/rohrbau

PAŽNJA! PRODAJE SE!

dyneahungary@dynea.com

Na lokaciji Poljoprivredne zadruge „Ebeš“ (županija Hajdu-Bihar, Ebes): • štala za goveda sa 80 mesta • mašinska radionica 2600 kvm • upravna zgrada 490 kvm • mašinska radionica 2600 kvm sa prostorom pogodnim za parkiranje kamiona Na istoj lokaciji prodaje se prazno zemljište od 32.000 kvm za industrijske, privredne i komercijalne ciljeve. Kontakt: ebesimgsz@freemail.hu

Vodeća veletrgovina za rasvetu u Mađarskoj za plasman proizvoda Hunilux Kft-a traži partnere. Glavne grupe proizvoda: ▪ fluoroscentne lampe ▪ zidna i plafonska rasvetna tela ▪ rasvetna tela za kupatila ▪ spot lampe ▪ svetlosna tela za ugradnju ▪ reflektori, svetla za hale ▪ spoljna rasvetna tela ▪ 3-fazne šine + rasvetna tela, reflektori ▪ znakovi za izlaz ▪ dekorativna rasveta ▪ rasvetna tela i u LED virziji ▪ božićna rasveta ▪ pribor, rezervni delovi. H-1097 Budapest, Vaskapu utca 43-45. • Tel.: +36/1/215-2218 • hunilux@hunilux.hu • www.hunilux.hu MAĐARSKI PRIVREDNIK d 11


Mađarska i Crna Gora U protekloj deceniji, dakle od obnove crnogorske nezavisnosti, bilateralni odnosi između Mađarske i Crne Gore su na svim poljima uvijek bili odlični. To među ostalom dokazuje i Deklaracija o pojačanom partnerstvu, koja je potpisana 15. juna 2012. godine u Budimpešti. Taj sporazum definiše četiri oblasti kao najvažnije u bilateralnim odnosima naših država: podrška Crnoj Gori na putu prema NATO-u (1) i Evropskoj uniji (2), odnosno privreda saradnja (3) i obrazovanje i kultura (4). Takođe je veoma važno da je ubrzo nakon formiranja nove crnogorske vlade došlo do susreta najviših državnih dužnosnika. Predsjednik Vlade Duško Marković je u februaru 2017. godine stigao u službenu posjetu Mađarskoj, gdje se sastao sa Viktorom Orbánom, premijerom Mađarske. Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović je početkom 2017. godine takođe bio u posjeti Budimpešti, i sastao se sa svojim mađarskim kolegom Péterom Szijjártóm.

koji će obavljati saobraćaj na toj relaciji. Na javnoj nabavci je pobijedila mađarska niskotarifna avio-kompanija WizzAir, koja će nedjeljno dva puta letjeti između Budimpešte i Podgorice. Vlada Crne Gore je takođe dala podršku uspostavljanju saobraćaja između dva glavna grada, pa je na margini posjete Predsjednika Vlade Crne Gore Budimpešti zaključen Memorandum o razumijevanju u cilju uspostavljanja pravnog okvira za odvijanje redovnog vazdušnog saobraćaja između Crne Gore i Mađarske.

Mogući smjerovi buduće saradnje

Uzevši u obzir da mađarske firme imaju najviše iskustva u oblastima zaštite životne sredine, vodoprivredi, energetici, poljoprivredi, prehrambenoj industriji i turizmu, smatramo Stabilnost Zapadnog Balkana za Mađarsku predstavlja poseban interes, a unutar regiona se da je upravo u ovim sektorima najveća šansa Crna Gora nalazi na istaknutom mjestu. To dokazuje da je u proteklih 10 godina Mađarska za razvoj bilateralnih poslovnih i trgovinskih u Crnoj Gori uložila približno 500 miliona evra, što u odnosu na veličinu zemlje predstavlja odnosa. Posebno korisno može da bude isznačajan iznos. Tako je Mađarska među državama Evropske unije drugi najveći investitor u kustvo mađarskih firmi u korišćenju fondova Crnoj Gori. Među najvažnijim mađarskim ulaganjima svakako treba da istaknemo da je OTP Evropske unije. Preduzeća iz dvije zemlje bi grupacija postala vlasnik Crnogorske komercijalne banke, da je Mađarski Telekom privatizo- trebala dati veći naglasak na zajednički navao Crnogorski Telekom, odnosno da je hotelska grupacija Hunguest Hotels postala vlasnik stup na trećim tržištima, baziravši se pri tome Hotela Sun Resort u Herceg Novom. Cilj Mađarske je međutim da se pored investicija dalje prvenstveno na sporazume o slobodnoj trgorazvijaju bilateralni trgovinski odnosi između naših država. Zato smo u jesen 2014. godine vini koje je potpisala Crna Gora (CEFTA, EFTA, otvorili predstavništvo Mađarske nacionalne trgovinske kuće u Podgorici, a zahvaljujući nje- Rusija, Bjelorusija, Turska). Mađarske firme nom radu možemo sresti sve više mađarskih proizvoda u crnogorskim prodavnicama. Veoma su zainteresovane za ulaganja u prerađivačnam je drago, da funkciju predstavnika Mađarske nacionalne trgovinske kuće obnaša gospo- ke kapacitete u Crnoj Gori, a tako nastali godin Ranko Jovović, vlasnik kompanije Comp Commerce, koji sa svojim ogromnim iskustvom i tovi proizvodi bi se mogli izvoziti u države sa pozitivnom energijom daje sve veći doprinos uspjehu mađarskih preduzeća u Crnoj Gori. Ovim kojima Crna Gora ima bescarinsku trgovinu. putem želim da skrenem pažnju crnogorskih privrednika na spomenutu instituciju, i pozvati ih Takođe je veoma važno da i crnogorski preda se slobodno obrate Mađarskoj nacionalnoj trgovinskoj kući, odnosno njegovom predstavni- duzetnici mogu da iskoriste povoljne kredite ku, ako se interesuju za pojedine mađarske proizvode ili traže poslovne partnere iz Mađarske. mađarske Eksim banke, i to za kupovinu i uvoz Očekujemo da mađarske firme 2017. godine učestvuju na više sajmova i privrednih deša- mađarskih proizvoda. vanja u Crnoj Gori. Već tradicionalno je najveće intereso- Ovim putem pozivamo predstavnike crvanje za Sajam hrane u Budvi, ali više mađarskih preduzeća nogorskih preduzeća, da se slobodno obrate je izrazilo želju i za učešće na Festivalu vina i gastronomije ekonomskom savjetniku Ambasade Mađaru Herceg-Novom. Što se pak sajmova u Mađarskoj tiče, ske u Podgorici, i to na kontakte koje možete ovim putem pozivamo privrednike iz Crne Gore da posjete pronaći pored ovog teksta. neki od veoma kvalitetnih događaja na Budimpeštanskom sajmu (Hungexpo: http://hungexpo.hu/).

Značajna mađarska ulaganja u Crnoj Gori i intenziviranje spoljne trgovine

Dusko Karagics Ekonomski savjetnik AMBASADA MAĐARSKE 81000 Podgorica, Kralja Nikole 104, Crna Gora Tel: +382 20 602 880; +382 20 602 910 Fax: +382 20 625 243 dkaragics@mfa.gov.hu

12 d MAĐARSKI PRIVREDNIK

Otvaranje avio linije Budimpešta-Podgorica S aspekta poslovnih i turističkih odnosa važnu ulogu igra saobraćajna povezanost Mađarske i Crne Gore, gdje od 3. aprila 2017. očekujemo značajno poboljšanje. Tog će dana naime biti uspostavljena avionska linija između Budimpešte i Podgorice. Vlada Mađarske je prepoznala važnost redovne vazdušne konekcije između Crne Gore i Mađarske i raspisala javni tender za prevoznika

ŠTAMPANJE ETIKETA I AMBALAŽIRANJE

FLEXO ŠTAMPA ETIKETE SHRINK SLEEVE SVESKE FLEKSIBILNI MATERIJALI ZA AMBALAŽIRANJE TEHNIKA ZA OBELEŽAVANJE PROIZVODA GRAFIČKI DIZAJN www.perspex.hu • laszlo.nagy@perspex.hu


Kvalitetna PVC stolarija direktno od proizvođača! 19 godina u službi kupaca!

– brzina – preciznost – pouzdanost – povoljne cene’ Uz povoljne uslove očekujemo javljanje distributera’ Rittgasser és Müller Kft. H-6500 Baja, Szegedi út 131. Tel.: +36/79/323-818 +36/79/ 322-814 Jezici: mađarski, nemački, engleski. rmkft@invitel.hu www.rmkft.hu

Kvalitet je najbolja dugoročna investicija’ Iz naše ponude: PVC prozori, ulazna i balkonska vrata: : • ušteda u troškovima, • izuzetna toplotna izolacija • efikasno sprečavanje prodora zvuka • čak i sa troslojnim staklom Vrste PVC stolarije: • Rehau ECOSOL Design • Rehau Synego Dopunski asortiman: • komarnici, • opšivnice, • roletne, • kvake, zvekiri, itd.

slovna jedinica koja će se formirati za godinu dana, još više ojačati taj odnos i proneti dobar glas o Mađarskoj. Kao deo razvoja na lokalnom nivou razradiće se dualni sistem obrazovanja, biće pomaka u obezbeđivanju smeštaja za radnike odnosno za rešavanje njihovog stambenog pitanja, a stvaranje radnih mesta

Logistički centar Bosch-a za rehabilitaciju će podjednako pogodovati privredi i firmi. Bosch će od 2018. postaviti regionalni logis- Otvaranjem logističkog centra u Mađarskoj Daniel Korioth, rukovodilac Bosch Grupacitički centar za Srednju Evropu u Hatvanu sa Bosch će biti strano proizvodno preduzeće sa je u Mađarskoj je govorio o tome, da je spora250 novih radnih mesta. najviše zaposlenih, pošto će obezbediti posao zum najvažniji pilot projekat Bosch-a u Hatva Bosch će putem Nacionalnog z.a.d. za za 14,7 hiljada radnika. Sve to pokazuje, da nu, što će predstavljati referencu za grupaciju. upravljanje i razvoj industrijskih parkova na 16 Bosch ima dugoročne planove u Mađarskoj, a Zapošljavanjem visoko obrazovanih ljudi i godina zakupiti od mađarske države 60.000 i Vlada dugoročno računa na ovo preduzeće kompetencija i za stvaranje novog poslovnog kvadratnih metara. Industrijski park će z.a.d. – izjavio je Peter Sijarto, ministar za spoljnu modela u industrijskom parku će zakupiti više na najvišem tehnološkom nivou osnovati kraj ekonomiju i spoljnu politiku. od 60 hiljada kvadratnih metara. I to dokazuje Hatvana sa ulaganjem od 17 milijardi forin- Bosch ima 10 fabrika u Mađarskoj sa ukup- da je Mađarska od istaknute važnosti za firti. Sastavni deo sporazuma je da će firma u nim prometom od 960 milijardi forinti u 2015. mu. Iz centra u Hatvanu obezbediće logističke narednih šest godina za 60 miliona evra će godini. Razvoj je neophodan za prelazak u usluge za celu regiju. Bosch je inače prisutan povećati vrednost nabavki od mađarskih do- novu eru digitalne industrije. Grad Hatvan i u Mađarskoj više od 100 godina, dakle od bavljača. Bosch su povezani već 20 godina, a nove po- 1898. godine. MAĐARSKI PRIVREDNIK d 13


TEHNIKA zasenjivanja

Proizvodnja i promet spoljnih i unutrašnjih zasenjivača i njihovih rezervnih delova.

Adresa: H-4034 Debrecen, Hétvezér utca 16. Tel./Fax: +36/52/471-705 E-mail: anlux@anlux.hu Web: www.anlux.hu Mobil: +36/30/289-3195 14 d MAĐARSKI PRIVREDNIK Adresa: H-5600 Békéscsaba, Szarvasi u. 5. Tel./Fax: +36/66/441-623 E-mail: anluxbcs@anlux.hu Mobil: +36/30/691-8336


Promet specijalnih i inteligentnih upravljača i motora.

TEHNIKA zasenjivanja

Adresa: H-4034 Debrecen, Hétvezér utca 16. Tel./Fax: +36/52/471-705 E-mail: anlux@anlux.hu Web: www.anlux.hu Mobil: +36/30/289-3195 Adresa: H-5600 Békéscsaba, Szarvasi u. 5. Tel./Fax: +36/66/441-623 E-mail: anluxbcs@anlux.hu Mobil: +36/30/691-8336

Šavne roletne • Roletne

Trakaste zavese

Venecijaneri

MAĐARSKI PRIVREDNIK d 15


Bosna i Hercegovina i Mađarska

U oblasti razvoja privrednih i turističkih odnosa Mađarske i Bosne i Hercegovine osnovni problem predstavlja/o duži niz godina nedostatak direktnih železničkih i avio veza. Vlada Mađarske je želela menjati tu situaciju i u okviru postupka koncesijske nabavke raspisan je tender za sticanje prava na letove u pet glavnih gradova Zapadnog Balkana, među njima i za Sarajevo. Tender je dobila Na osnovu makroekonomskih pokazatelja ekonomska i finansijska situacija Bosne i Herce- avio kompanija Wizz Air, koja će od aprila govine u 2016-toj u odnosu na ranije godine pokazuje blago poboljšanje. Bruto domaći proi- uspostaviti direktne letove između Sarajeva zvod (BDP) zemlje je prema prognozama veći za 3%, a nezaposlenost je smanjena za 2%. Što i Budimpešte. se tiče robnog prometa, usled rasta izvoza manji je spoljnotrgovinski deficit. Treba međutim Ambasada Mađarske u Sarajevu svojim napomenuti, da bez obzira na pozitivne promene, budžetu Bosne i Hercegovine i nadalje je najvažnijim zadatkom smatra – zajedno sa potrebna pomoć, finansijska podrška i krediti iz inostranstva. Stopa nezaposlenosti je bez partnerima iz Bosne i Hercegovine i Mađarobzira na trend smanjivanja je visoka, iznosi oko 25%. Ulaz inostranog kapitala je smanjen u ske – analizu oblasti u kojima postoje potenodnosu na 2015, a u pozadini toga pre svega se krije nepovoljno poslovno okruženje u celoj cijali za razvoj privrednih odnosa. Naš je cilj zemlji ali i u pojedinim entitetima, nedostatak jedinstvenog privrednog-poslovnog prostora, povećanje nivoa robne razmene, širenje krunetransparentnost lokalnih regulativa, kao i nestabilna i nepredvidiva politička situacija. ga proizvoda kako bi što više Mađarskih pre Vlada Bosne i Hercegovine je u proteklom periodu postigla značajne rezultate na planu duzeća moglo biti prisutno u Bosni i Hercepridruživanja Evropskoj uniji i realizacije programa reformi. Bosna i Hercegovina je 15. febru- govini. Unutar Ambasade prvenstveno ataše ara 2016. u Briselu zvanično predala zahtev za članstvo u EU. 18. jula 2016. je – usled ulaska za ekonomske odnose sa inostranstvom ima Hrvatske u uniju – bilo je neophodno parafiranje protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pri- zadatak da se bavi poslovnim zamolbama, druživanju (SAA). Sporazum je stupio na snagu 1. februara 2017, a time čitav spektar robnog upitima firmi iz Mađarske. Mađarskim firmaprometa između Evropske unije i Bosne i Hercegovine odvijaće se bez carina. ma obezbeđuje informacije o mogućnostima

Cilj nam je povećanje robnog prometa

Bez obzira na sve ovo u Bosni i Hercegovini još uvek ne možemo govoriti o proboju u procesu pravne harmonizacije sa legislativom unije. Zemlja teško napreduje sa privrednim reformama, što je posledica različitih političkih i privrednih interesa, nesporazuma i političkog rivalstva među entitetima odnosno nivoa vlasti entiteta i države. Bosna i Hercegovina je važan spoljnotrgovinski partner Mađarske na Zapadnom Balkanu. U bilateralnim privrednim odnosima robni promet između dve zemlje ima odlučujuće mesto. Na tržištu Bosne i Hercegovine za izvoz mađarskih proizvoda dve najvažnije grupe predstavljaju poljoprivreda i prehrambena industrija. Bosna i Hercegovina mora da uvozi proizvode od žitarica, šećera, mlečnih proizvoda kao i konzumni šećer. Mađarska preduzeća su zainteresovana i za ulaganja u Bosni i Hercegovini. Bez obzira na poteškoće koje sprečavaju nastup stranih firmi na tržištu BiH (nedostatak jedinstvenog ekonomskog prostora, komplikovana legislativa) nekoliko firmi iz Mađarske je prisutan kao uspešan investitor. Exclusive Change u Bosni i Hercegovini ima mrežu od 15 menjačnica, a MOL je prisutan na tržištu putem lokalnih firmi INE u okviru MOL Grupe. Infrastruktura je relativno nerazvijena u toj zemlji. Za privredu Bosne i Hercegovine uvođenje regulative unije o zaštiti životne sredine predstavlja ozbiljan izazov. Sve to mađarskim preduzećima može stvoriti mogućnosti za projektovanje i izgradnju puteva, tunela, mostova, kanalizacionih i vodovodnih mreža odnosno sistema za daljinsko grejanje. Za dobijanje poslova na ulaganjima u infrastrukturu mađarskim firmama može biti od pomoći, jačati njihovu konkurentnost kredit Eximbanke za kupce. 16 d MAĐARSKI PRIVREDNIK

u Bosni i Hercegovini, informiše ih o specifičnostima političkog i privrednog okruženja, pomaže im na terenu i u procesu sklapanja poslova. U slučaju potreba pruža pomoć i u uspostavljanju poslovnih veza sa lokalnim preduzećima.

Peter Hetei ataše za spoljnu ekonomiju Ambasada Madarska 71000 Sarajevo, Splitska 2. Tel.: +387 33 205-302 • 216-512 PHetei@mfa.gov.hu


OSLOBODITE SE ONOGA ŠTO VAM JE SUVIŠNO!

• Neprodate zalihe? • Nepotrebne sirovine? • Mašine, instrumenti van upotrebe? • Neiskorišćene nekretnine?

connecting companies

connecting companies

connecting companies

Otkrijte potencijale madjarskog tržista! IMABA Kft. – Vaš nezaobilazni partner u Madjarskoj! Razlozi da nas potražite: • da Vas zainteresujemo da započnete poslovanje na madjarskom tržistu • da Vas ohrabrimo za izvoz na madjarsko tržište u okviru EU, ali sa sličnim potrošačima • da za Vas tražimo poslovne partnere, da Vas povežemo sa pouzdanim madjarskim firmama • da zajedno sa Vama pregovaramo sa potencijalnim madjarskim firmama • da Vaš početak poslovanja u Madjarskoj učinimo bezbednijim, uspešnijim, pružajući savetodavnu pomoć • da budete i Vi deo odlične saradnje, nikad boljih odnosa Madjarske i zemalja Zapadnog Balkana

NA NAŠEM VIRTUELNOM TRŽIŠTU MOŽETE NAĆI KUPCE! www.klmraktar.com Nema prethodnih troškova! Za dodatne informacije obratite se na: kovatsviktor@feliciter.hu

Želite kupovati ispod cene?

Šta nam je snaga: • 24 godine uspešnog poslovnog iskustva u Madjarskoj • velika fleksibilnost u saradnji prilagodjena Vašim potrebama, kreativni način razmišljanja   • tačnost i pouzdanost u radu, visoka poslovna etika i moral • znanje jezika regiona (srpskog, hrvatskog, bosanskog, crnogorskog), madjarskog i engleskog • Aktivni smo članovi: ͫ Madjarske Privredne i Industrijske Komore, Odeljenje za zemlje Zapadnog Balkana ͫ Madjarsko-Srpske Privredne i Industrijske Komore ͫ Madjarsko-Srpskog Poslovnog Saveta ͫ Madjarsko-Hrvatskog Poslovnog Saveta ͫ Madjarsko-Crnogorskog Poslovnog Saveta ͫ Madjarsko-Bosansko-Hercegovačkog  Poslovnog Saveta ͫ Madjarsko-Grčkog  Poslovnog Saveta Potražite nas! Budite i Vi uspešni u Madjarskoj! Matović Slobodan, vlasnik i direktor firme IMABA Kft. iz Budimpešte IMABA Privredne Savetodavne Usluge d.o.o. E-mail: office@imaba.hu Web: www.imaba.hu

Fetaphon Home Monitoring System Ako želite po povoljnim cenama kupiti • neprodate zalihe, • nepotrebne mašine i instrumente drugih, onda je

Vaše tržište naša web robna kuća!

- uređaj namenjen porodiljama za kućno merenje

• puls ploda, kontrakcija materice, merenje pokreta ploda, merenje i beleženje u kućnim uslovima, • otkucaje srca ploda prenosi pomoću akustičnog, pasivnog senzora, • ne emituje ultrazvuk niti drugo štetno zračenje, • registrovani puls ploda, kontrakcije materice i pokret ploda pomoću računara i štampača prikazuje u klasičnom CTG dijagramu

ZA PROMET UREĐAJA TRAŽIMO DISTRIBUTERE, PRODAVCE! FETAPHON: međunarodno zaštićen mađarski patent za zdravu bebu!

www.klmraktar.com Nema prethodnih troškova! Dodatne informacije: kovatsviktor@feliciter.hu

PentaVox Kft. • www.pentavox.hu • info@pentavox.hu MAĐARSKI PRIVREDNIK d 17


Embassy of Hungary in Podgorica

Sledi pregled prošlogodišnjih zbivanja u regiji vezanih za Mađarsku.

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy, Republic of Macedonia

Međunarodni razvoj

Sa međunarodnim razvojnim organizacijama, koje deluju u regiji (UN: UNDP, FAO, IFAD, UNIDO; SWG; GIZ; CNVP) negujemo izvanredne odnose, neprekidno obavljamo usaglaU toku procesa euro-atlantskih integracija šavanje s njihovim predstavnicima o projektiu regiji Mađarska pruža ozbiljnu političku i ma u regiji i o mogućnostima saradnje. 2016. stručnu podršku balkanskim zemljama i u godine je FAO uz pretežno učešće mađarskih oblasti poljoprivrede i zaštite životne sre- stručnjaka je obavio izgradnju podsistema dine. 2016. god. su realizovani ili započeti Poljoprivredne knjigovodstvene informatičmađarski projekti za pomoć pridruživanju ke mreže u Crnoj Gori, a mađarska strana će EU, između ostalog u sledećim oblastima: moći dati podršku i u nastavku: između osagrarna statistika, zaštita porekla vina, talog i razvojem potrebnih softvera. Koristeći razvoj tržišta voća i povrća, bezbednost sinergiju projekta u toku je priprema sličnih hrane, veterinarstvo, mreža seoskih gazdi, projekata i u Albaniji i u Makedoniji, koji se korišćenje izvora EU, očuvanje prirode. Pro- mogu realizovati uz finansijsku pomoć EU jekti su realizovani u bilateralnom obliku ili (Twinning i TAIEX). putem raznih izvora pomoći od strane EU (Twinning, TAIEX, EuropeAid) Snimanjem lo- Ekonomski odnosi kalnih potreba neprekidno pripremamo nove vidove saradnje, od kojih putem transfera Prošle godine – uz efikasnu saradnju Mađarznanja pored organa državne uprave mogu ske nacionalne trgovačke kuće z.a.d. i trgovinskih komora pojedinih zemalja – organizoprofitirati i lokalne firme. vano je više biznis foruma i usaglašavanja u vezi transfera stručnih kapaciteta, proizvoda, tehnologija i usluga između ostalog u oblastima stočarstva, upravljanja otpadom i otpadnim vodama kao i vinarstva, a s druge strane omogućen je nastup proizvođača balkanskih zemalja pred firmama iz Ministry of Agriculture, Rural Development and Water Administration, Re- Mađarske. U cilju

Institucionalni razvoj, EU integracija

public of Albania 18 d MAĐARSKI PRIVREDNIK

jačanja poslovnih veza u toku 2016. god. mađarske firme su učestvovale na izložbama i sajmovima (npr. Budva, Herceg Novi).

Naučna diplomatija, stipendije Dobre osnove političke i privredne saradnje mogu stvoriti programi studentskih stipendija koje obezbeđuje Vlada Mađarske i koje su dostupne za sve zemlje regije. 2016. godine i u okviru programa Stipendium Hungaricum, i programa stipendije Ministarstva poljoprivrede Mađarske i FAO bilo je zainteresovanih (od 2008. ukupno 41), a za školsku 2017/2018toj nastavnu godinu ponudili smo nova mesta. Pored toga može doći do programa razmene predavača i studenata, do zajedničkih istraživanja i do stručne saradnje između visokoškolskih ustanova i istraživačkih institucija iz Mađarske i zemalja u regiji.

Delegacije na visokom nivou i ekspertske grupe U cilju negovanja bilateralnih odnosa i razmatranja mogućnosti konkretne ekonomske i privredne saradnje u toku 2016. više delegacija iz Mađarske je boravila u zemljama regiona. Među posetama radi produbljivanja odnosa među državnim upravama i institucijama u oblasti poljoprivrede i životne sredine mogu se istaći posete Žolta V. Nemeta, državnog sekretara i Loranda Ištvana Sakalija, zamenika državnog sekretara učinjene u Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori, na kojima su postavljeni temelji dalje saradnje. U duhu kontakata i dogovora iz 2016. godine u 2017-toj želimo nastaviti saradnju u oblastima poljoprivrede, prehrambenoj industriji i zaštiti životne sredine.


Prošla godina je za mađarski turizam bila rekordna: 2016. god. bila je najbolja godina svih vremena, a u ovoj grani očekuju slične rezultate, pošto će 2017. biti godina sportskog turizma. Zoltan Guler, generalni direktor Turističke agencije Mađarske (MTÜ) na osnovu podataka Centralnog ureda za statistiku (KSH) izjavio je: 2016. god. prihodi smeštajnih objekata su veći i od rasta broja noćenja. Prošle godine broj noćenja sa rastom od 7,0% porastao je na 27,7 miliona, a ukupan prihod grane je bio veći za 9,1% od ostvarenja u 2015., a iz cena smeštaja ostvaren je prihod veći za 11,1%. Turizam Mađarske je i u međunarod-

nim razmerama postigao izuzetne rezultate: stopa rasta u Mađarskoj prošle godine bila je duplo veća od svetskog proseka, a u odnosu na prosek u Evrope taj rast je tri puta veći. Prema podacima Svetske turističke organizacije (UNWTO) rast broja putnika-turista je u svetu iznosio 3,9%, u Evropi 2%, a u Mađarskoj 7,1%. Stopa rasta Mađarske je veća od njenih najvećih konkurenata, Austrije i Češke. Generalni direktor je istakao: da bi Mađarska u roku od dve godine ušla u pet najboljih

Rekordna godina u turizmu destinacija Evrope, a da potrošnja stranih turista bude duplo veća, realizuju se brojni razvojni projekti. To je već započetu na plažama Balatona, za glavnu sezonu biće obnovljeno 48 jezerskih plaža sa ulaganjem od 1,86 milijardi forinti. Pored razvoja plaža od posebne je važnosti smanjenje emisije štetnih materija brodova na Balatonu. Postoji želja da u skorije vreme Balatonom saobraćaju isključivo brodovi na električni pogon i da se jezero može obići elektrificiranom železnicom. Na Balatonu ove godine biće započeto 570 razvojnih projekata. Podršku će između ostalog dobiti vinari i gazdinstva sa okućnicom.

Biće obnovljen zamak u Nađcenku, u regiji Šoprona grade se vinski putevi, a sa ulaganjem od 23 milijardi forinti biće započet razvoj turizma na obalama Nežiderskog jezera. Više od 90 milijardi forinti će se uložiti u razvoj vinogorja Tokaj-Heđalja, gradiće se vidikovac na brdu Kopas, a u Šatoraljaujhelju gradiće se stakleni most od 700 metara, najduža ovakva građevina u svetu. Razvojni planovi ostalih turističkih regiona će se uskoro takođe naći pred Vladom, a smanjenjem stope pdv-a turističke firme mogu doći do dodatnih izvor, što mogu koristiti za razvoj. Zbog velikih sportskih takmičenja u 31 hotelu u Budimpešti i 3 u Balatonfiredu već je rezervisano 5500 soba. Dosadašnje diplomatske turističke zadatke 16 inostranih turističkih predstavništva na osnovu ugovora sa Ministarstvom spoljne ekonomije i spoljne politike preuzima ministarstvo spoljnih poslova, dok međunarodni marketing i nadalje ostaje u nadležnosti Turističke agencije Mađarske. Saradnici agencije i dalje rade na povećanju domaćeg turizma, odnosno da strani turisti pored Budimpešte upoznaju i druge delove zemlje sa posebnim naglaskom na mađarsku gastronomiju. Uskoro će se objaviti raspis za razvoj smeštajnih kapaciteta. Država će podržati firme u pružanju kvalitetnih usluga. Na dnevnom redu je i izgradnja novog kongresnog centra, što je od elementarnog značaja za turizam Mađarske.

MAĐARSKI PRIVREDNIK d 19


Poljoprivreda i zaštita okoline

Saradnja sa Crnom Gorom, Makedonijom i Albanijom

Izvanredni rezultati poljoprivrede Mađarske u 2016. godini može dati novi polet ekonomskim odnosima sa regijom Zapadnog Balkana. Poljoprivreda je naime 2016. završila sa rekordnim rezultatima, a time je nastavljen trend rasta od 2010. godine: ukupna vrednost proizvodnje poljoprivrede je za proteklih 7 godina povećana za 55% na ukupnu vrednost od 8,4 milijardi evra, dok je prehrambena industrija postigla proizvodnju veću za 40% ukupne vrednosti od 9,2 milijarde evra. Taj izvanredan rezultat grana je dostigla u nepovoljnim uslovima, jer je u Mađarskoj pored niskih cena 2016. godine bila je prisutna kriza na tržištu mleka i svinja. Bez obzira na sve to, pored povećane proizvodnje došlo je i do povećanja u zapošljavanju i bruto dodate vrednosti. Tim dobrim rezultatima pored znanja i truda proizvođača i povoljnih prirodnih resursa doprinela su savremena tehnološka rešenja, kao i povoljno pravno i administrativno okruženje. Agroindustrija Mađarske je trenutno među nacionalnim poljoprivredama u Evropskoj uniji sa najvećim Ministry of Agriculture, Rural Development and Water Administration, rastom. Republic of Albania 2016. godine dostignuti su izvanredni prinosi pšenice, ječma, kukuruza, uljane repice i suncokreta. U Evropi najveći proizvođač suncokreta je Mađarska sa prosečnim prinosom od 3 tona po hektaru. Proizvodnja žive stoke povećana je kao i s kontrolom zagađenosti vazduha, a to za 3,9%, a proizvodnja proizvoda životinjskog porekla je veća za 1,2%. Porasla je proizvodnja je važno kako za Mađarsku, tako i za zemlživine, svinja i goveda, a od proizvoda životinjskog porekla bilo je više mleka. Pored biljne je Zapadnog Balkana. pa možemo računati proizvodnje i stočarstvo ima značajne kapacitete za izvoz, pa rastuću inostranu potražnju za na saradnju i u tim oblastima. Što se tiče veoma kvalitetnim proizvodima agroindustrije Mađarske može zadovoljiti. Postojeći i poten- vodne diplomatije i inovacija vodoprivrede, cijalni partneri će imati dobru priliku za upoznavanje sa rezultatima agroindustrije Mađarske Mađarska je novembra 2016. uz učešće 117 na Zemaljskom poljoprivrednom i prehrambenom sajmu (OMEK), koji će se između 19. i 24. zemalja već je drugi put organizovala Svetseptembra 2017. godine održati u Budimpešti već 78. put. Prvog dana te manifestacije odr- ski susret o vodama u Budimpešti. Na dnevnom redu su se nalazila pitanja o uticajima žaće se stručni forumi i susreti privrednika. Rezultati mađarske privrede u oblasti zaštite životne sredine mogu generisati novu regio- klimatskih promena na Jugoistočnu Evropu, nalnu saradnju. U projektovanju upravljanja otpadom u Mađarskoj – u skladu sa obavezama finansiranje vodoprivrednih investicija kao članice Evropske unije - 2016. godine takođe bilo je važno sprečiti nastajanje otpada, odnos- i razvojni ciljevi UN-a. U okviru sastanka na no povećanje udela u reciklaži sadržanih materija. Zahvaljujući vrhu predstavljene su one mađarske vodopriaktivnostima na zakonskoj regulativi, razvoja i promene odnosa prema ovoj oblasti u Mađarskoj je došlo do daljeg pada mase odloženog otpada i povećana je masa recikliranog otpada. U selektivnom sakupljanju otpada u domaćinstvima postigli smo značajne rezultate, a stečena iskustva bi se izvanredno mogla iskoristiti u zemljama zapadnog Balkana. U vezi upravljanja otpadom Evropska Komisija je inicirala stvaranje cirkularne ekonomije, koja istovremeno zadovoljava poAMBASADA MAĐARSKE trebe zaštite životne sredine i privrede. Time Embassy of Hungary se smanjuje stvaranje otpada, povećava se 81000 Podgorica, broj radnih mesta i poboljšava se konku- Ministry of Agriculture, Rural Development and Water Administration, Kralja Nikole 104, Crna Gora rentnost preduzeća. Što se tiče usmeravanja Republic of Albania Tel.: +382 20 602 880, privrede ka održivom funkcionisanju, uspos+382 20 602 910 tavljanje „zelene“ privrede, u tome Mađarska preuzima važnu ulo- vredne tehnologije koje znače odgovarajuće Mobil: +382 67 621 738 gu. Komisija predlaže, da se pospeši promet roba i usluga koje rešenje između ostalog i u tretmanu voda i Fax: +382 20 625 243 su povezane sa prečišćavanjem vazduha i voda, upravljanjem prečišćavanju otpadnih voda. E-mail: Balint.Illes@mfa.gov.hu otpadom, energetskom efikasnošću i obnovljivim energentima 20 d MAĐARSKI PRIVREDNIK


KVALITETNE SIROVINE = KVALITETNA HRANA = ZDRAVLJE! NOVA ERA U ISHRANI: SUPERFOOD! Reformne namirnice, sirevine u skladu sa promenama navika u ishrani! NAŠI PROIZVODI SU: • ZASLAĐIVAČI, AROME (xilit, kokosovo ulje, dodatak jelima bez soli, itd.) • SEME, SUŠENI PROIZVODI (laneno seme, seme chia, itd.) • RAZNA BRAŠNA, MLEVENI PROIZVODI (brašno od lanenog semena, kokosovo brašno, itd.) • ŽITARICE (kus-kus, bulgur, ovsene pahuljice, itd.)

Proizvođač sirovina za pekarsku industriju traži veletrgovca za plasman svojih proizvoda! • • • • •

DAMONA-VITAL KFT. • H-6721 Szeged, Lechner tér 15. www.facebook.com/damonavital info@damonavital.hu • www.damonavital.hu

Mašine i oprema za preradu voća

dodaci, tostovana brašna žitarica (slad za bojenje), gotove osnovne smeše, smeše zrna, sirove ljuspice žitarica

info@szupermix.hu www.szupermix.hu

Svet izuzetnih ukusa! Koncentrisani voćni sokovi Fruttamax Premium sa 50% sadržaja voća! Proizvod Bubble12 se koristi u razblaženoj formi 1:23, tako da je sirup od 0,5 litara dovoljan za 12 litri litara voćnog napitka.

OČEKUJEMO JAVLJANJE DISTRIBUTERA I VELETRGOVACA!

Izvoznik: SUNTRADE HUNGARY KFT. suntradekft@gmail.com • www.fruttamax.hu

UNIVERZALNA MAŠINA ZA VAÐENJE SEMENA IZ VOĆA

MAURER GÉP KFT

Univerzalna mašina sa promenljivim adapterima i dodatnim elementima pogodna je za odstranjivanje semena iz svih koštičavih voća – šljive, ringlovke, breskve, mirabolana, višnje i trešnje.

www.maurergep.hu info@maurergep.hu • Tel.: +36/62/284-039

MAŠINA ZA ODSTRANJIVANJE PETELJKI VIŠANJA

Prosečna proizvodnja povrća i voća

Szerszám- és készülékgyártó Kft.

Prema prethodnoj proceni ukupna vrednost proizvodnje voća i povrća u 2016. god. iznosila je oko 280 milijardi forinti, što je za 5-7% više od prethodne godine – saopštila je Međuresorna organizacija i savet proizvodnje voća i povrća (FruitVeB). Ukupna proizvodnja se kretala na nivou od 2,766 miliona tona, što se može smatrati prosečnom. Prema podacima Saveta za proizvodnju u Mađarskoj je prošle godine ukupan rod voća bio oko 850.000 tona. Jabuka je sa svojih 510 hiljada tona imala osrednju godinu. U tome konzumna jabuka zbog tuče i mrazeva nije dostigla udeo ni od 30%. Stručnjaci su procenjivali rod višanja od 65 hiljada tona, međutim – bilo je manjih šteta od mrazeva u odnosu na procene – ukupan rod se kretao na nivou od 85 hiljada tona. Površine pod voćem su 2016. u odnosu na 2015. povećane za 2–3%. Došlo je do značajnijeg povećanja površina pod orasima i zovom, a u manjoj meri kod kajsije, višnje i trešnje. Povećane su i oranične površine za proizvodnju povrća, naročito kukuruza šećerca, lubenice, šargarepe i peršuna.

www.tooltechnik.hu

Tel.: +36-77/495-137, +36-77/595-300 • Fax: +36-77/595-302 E-mail: tooltechnik@tooltechnik.hu

Proizvodnja mašina za filtraciju i druge opreme za prehrambenu industriju! Za predfiltraciju i finu filtraciju vina, piva, jestivog ulja, mineralne vode, koncentrisanih voćnih sokova i napitaka. • veliki izbor filtera sa dijatomejskom zemljom i pločastih filtera • kućišta za filtere • oprema za sterilizaciju flaša. Od zanatskih pogona do kategorije velikih proizvođača. Naše proizvode možete nabaviti uz stručnu podršku za filtraciju i tehnologiju.

Paulo Kf t. • paulokf t@t- online.hu • w w w.paulokf t.hu

25. MAĐARSKI PRIVREDNIK d 21


Agrar je lokomotiva U novije vreme poljoprivreda Mađarske je postala lokomotiva nacionalne privrede, rezultati su iz godine u godinu bolji. Sve je to nezamislivo bez razvoja industrije poljoprivrednih mašina i tehnologije. Poljoprivreda Mađarske beleži stalan rast od 2010. godine, za šest godina ukupno povećanje iznosi 55%, 2016. godine ostvarila je proizvodnju od 2620 milijardi forinti. Prema oceni Šandora Fazekaša, ministra poljoprivrede agrar je postao motor mađarske privrede ne samo u prenosnom smislu nego uistinu, jer se zadnjih godina više mehanizovala, porastao je njegov tehnički i tehnološki nivo. U tom razvoju veliku ulogu je imala industrija poljoprivrednih mašina i trgovina, koji su važni oslonci poljoprivrede. Prema podacima o GDP-u ova grana u povećanju učestvuje sa 21,4%, a njen značaj stalno raste, ne samo u spoljnotrgovinskom prometu – u stvaranju spoljnotrgovinskog suficita – već i u zapošljavanju. Prošle godine je u agroindustriji otvoreno 16,5 hiljada radnih mesta. Ministar je mogućnosti industrije i trgovine poljoprivrednih mašina ocenio povoljnim, jer – kako je rekao – 2017. god. će za proizvođače poljoprivrednih mašina i za trgovce biti godina rasta. Prošle godine je, slično prethodnoj, ukupan promet poljoprivrednih mašina u Mađarskoj dostigao iznos od 155–160 milijardi forinti, a prema oceni Žolta Haršanjija, predsednika Zemaljskog saveza distributera poljoprivrednih sredstava i mašina ove godine taj iznos će dostići 165–170 milijardi forinti.

Namirnice sa smanjenim sadržajem ugljenih hidrata i paleo namirnice tradicionalnih ukusa zamena za šećer • mešavine začina • pekmezi • osnove za filove • gotovi i polugotovi proizvodi • praškovi za napitke • testenine • proizvodi bez glutena • osnovni materijali za kuhinju • razni kremovi, sosovi, itd. • smanjen sadržaj ugljenih hidrata • i sa voćnim zaslađivačem • povećan sadržaj vlakana u skladu sa vrstom namirnica • preporučen sastav hranljivih materija • prilagodi ih dnevnoj ishrani i oseti promene Za dodatne informacije i preporuke o načinu upotrebe poseti naš sajt. Naše proizvode možeš naručiti i u našoj web prodavnici:

www.m-gel.com

Budapest H-1044 Budapest, Megyeri út 51. Tel.: +36/1/233-0710, Fax: 36/1/435-1041 megrendeles@m-gel.hu www.m-gel.com

22 d MAĐARSKI PRIVREDNIK

Veszprém H-8200 Veszprém, Fenyves utca 99 Tel.:+36/88/413-820, Fax:+36/88/413-821 m-gel@invitel.hu www.m-gel.com

Fehérgyarmat H-4900 Fehérgyarmat, Matolcsi út 9 Tel.: +36/44/510-128, Fax:+36/44/510-129 megrendeles@m-gel.hu www.m-gel.com


Ambalažiranje

Proizvodnja sanduka

Glavne oblasti primene: hemijska, farmaceutska i prehrambena industrija. Za dodatne informacije potražite naš sajt: www.patent.hu, ili nam se obratite na e-mail: patent@patent.hu

Organska proizvodnja sve rasprostranjenija U Mađarskoj je za godinu dana udvostručena je površina za proizvodnju organske hrane i broj gazdinstava koja se bave ovim poslom. 2015. godine ova proizvodnja se odvijala na 120.000 ha, a 2016. godine organska proizvodnja se odvijala na 200.000 hektara. Institut za ekološka poljoprivredna istraživanja (ÖMKi) i Odsek za poljoprivredu i životnu sredinu Univerziteta „Szent István“ su organizovali konferenciju o organskoj poljoprivredi, na kojoj je ministar poljoprivrede izjavio: „Želimo proizvesti ono što potrošači vole i kupuju.“ Ovi proizvodi svakako moraju biti tradicionalni, zdravi, prirodni i ne smeju biti GMO. Za to su važni svesni potrošači, odgovoran odnos koji treba podržavati. Šandor Fazekaš, ministar poljoprivrede je izjavio, da ukoliko se u jednoj zemlji proizvodi genetski modifikovana hrana, ne može se govoriti o čistoj životnoj sredini, i zbog treba da se zauzmemo za proizvodnju bez GMO. Institut za ekološka poljoprivredna istraživanja u saradnji sa više stotina firmi, uspostavljenom naučnoistraživačkom mrežom deluje u cilju sticanja takvog znanja, koja će omogućiti neprekidno prisustvo tih proizvoda na tržištu. Naši proizvodi moraju biti tradicionalni, prirodni i bez GMO. Naš cilj i za period posle 2020. god. treba da bude podrška proizvođačima organske hrane. Država je dosad obezbedila 64,38 milijardi forinti za prelazak na organsku proizvodnju, za obezbeđivanje kontinuiteta te proizvodnje odnosno za stimulaciju ekološke obrade zemljišta koja su do sada bila obrađivana na tradicionalan način.

Am

balaž

nje o

ba!

Tehnološki rezervoari Bioreaktori Rezervoari Oprema za sterilizaciju, Izmenjivači toplote, Izrada rezervoara na željenoj lokaciji.

ira

ro

• • • • • •

- om u kvalitetne HPL kutije ili drvene sanduke sopstvene proizvodnje za prekomorski ili avionski transport.

snih

IPARI SZERELŐ ÉS GYÁRTÓ KFT

AMBALAŽIRAJTE sa Strapa-Pack Kft.

pa

Oprema od nerđajućeg čelika za razne namene od PATENT Kft-a!

Proizvodnja kutija

Kvalitet – Pouzdanost – Flexibilnost Hvala što se izabrali nas! H-2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 7. info@strapa-pack.hu • www.strapa-pack.hu • www.dobozgyartas.com

Plastične gajbe i sanduci, palete i kontejneri iz Mađarske. Proizvodimo sve plastične gajbe i sanduke po evropskim standardima.

www.taroplast.hu eximp@taroplast.hu

Očekujemo javljanje i distributera i pojedinačnih kupaca!

MAĐARSKI PRIVREDNIK d 23


Razvoj baštovanstva Državni organi za agroindustriju smatraju veoma važnim razvoj baštovanstva, jer unutar poljoprivrede upravo ova grana je radno najintenzivnija oblast, zapošljava veliki broj ljudi i obezbeđuje egzistenciju za 300–350.000 porodica. Ministarstvo poljoprivrede u Strategiji za oblasti voća i povrća Mađarske zacrtalo je da se proizvodnja u ovoj grani sa 2,5 miliona tona poveća za 1 milion tona, pošto se ovi proizvodi u slučaju dobrog kvaliteta mogu prodati u Evropskoj uniji, a povećanje proizvodnje može dovesti do značajnijeg rasta zapošljavanja.

Kao rezultat razvojnih projekata može se postići povećanje prosečnih prinosa povrća za 35%, a u voćarstvu čak za 70%. U slučaju uspešne realizacije projekata u našoj zemlji ova grana može zaposliti dodatnih 100.000 ljudi, od toga 80% bi se zaposlilo u proizvodnji, a 20% u prerađivačkoj industriji. Ulogu organizovanih proizvođača u oblasti voća i povrća trebalo bi povećati na 40%, i to prvenstveno prijemom novih članova u organizacije proizvođača. Pored toga treba obezbediti veliku količinu robe za izvozna tržišta, što znači da treba pospešivati i saradnju među proizvođačkim organizacijama.

H-6600 Szentes, Apponyi tér 12. Kontakt: Frisch & Frisch doo. – Tel.: +381 63 550904 www.arpad.hu

2017: Godina furminta Vlasti Mađarske su 2017. god. proglasili Godinom furminta, i to s ciljem, da privuče pažnju međunarodnog i mađarskog tržišta, odnosno potrošača na jednu od najvažnijih autohtonih sorti grožđa. Furmint je takva lokalna sorta grožđa, koja zaslužuje da mađarsko vino predstavi na međunarodnom i na domaćem tržištu – izjavila je ministarski poverenik za istaknute poslove vinarstva u Ministarstvu poljoprivrede na manifestaciji povodom otvaranja programa Furmintov februar. Eliza Kiš /Kiss Eliza/ je dodala: furmint je odabran iz razloga, što je Tokaj već uspešan brend i na međunarodnom tržištu, a u tom regionu furmint je vodeća sorta. U Mađarskoj furmint se trenutno proizvodi na 3951 ha, od toga 3800 ha u Tokaj-Heđalji, ali ova sorta se nalazi skoro u svim vinogorjima Mađarske. Vlasti nisu zaboravile ni ostale sorte grožđa, ali na domaćem i na inostranom tržištu najviše su zastupljen bela vina. U Mađarskoj je 2016. god. proizvedeno 2,7 miliona hektolitara vina, a na domaćem i međunarodnom tržištu plasirana su vina iz Mađarske u vrednosti od 75-80 milijardi forinti.

Tražimo partnere za prodaju suvog cveća i repromaterijala za cvećare! Magyar Szárazvirág Kft.

Szigetszentmiklós, HALA ZA CVEĆE FLORA HUNGARIA, štand 34 Pijačnim danima, ponedeljkom i četvrtkom od 8.00 do 16.00 h, a sredom i subotom od 9.00 do 16.00 h.

Daljnje informacije: Tel.: +36/20/4018959 (na engleskom i nemačkom jeziku)

info@szarazvirag.hu és www.szarazvirag.hu 24 d MAĐARSKI PRIVREDNIK


BEZVIRUSNI SADNI MATERIJAL HASCHBERG ZOVE IZ 1. MAÐARSKOG RASADNIKA ZOVE! • Sa stablom: stablo deblje od 20 mm, sa minimalno 60 cm visine stabla do kraja prve godine, jednogodišnji materijal, rodi 2 godine posle sadnje: 2,25 EUR/kom. • Rasad sa slobodnim korenom: jako korenje poluprečnika 20 cm, sa drvenastim stablom koji je odsečen na visini od 5-10 cm: 1,6 EUR/kom. • Kontejnerski materijal: zeljasta stabljika, može se preuzeti u posudi 12 cm: 1,45 EUR/kom.

SERTIFIKAT O BEZVIRUSNOM POREKLU!

Rokovi narudžbe: Kontejnerski materijal: svake godine do 30. aprila, sa stablom i slobodnim korenom: svake godine do 31. jula. Narudžba putem e-maila: sandras0303@gmail.com www.gyumolcskereskedelem.com

SIA - FRUITCORP KFT.

Gavallér Kert (Grădina Gavallér)

Arbuști decor pentru containere, plante perene și pomi ornamentali își așteaptă clienţii într-o gamă largă, conform fusului orar al Ungariei, de luni până sâmbătă, de la ora 7-17. Sediu: H-6031 Szentkirály, str. Lakiteleki nr. 0291/32. Tel.: +36/30/9743-697 • +36/30/9855-458 (în limba engleză) info@gavallerkert.hu • www.gavallerkert.hu

Prosečna proizvodnja povrća i voća 21.

Površine za ostale kulture nisu se promenile, ili je došlo do manjeg pada. Ukupna proizvodnja povrća iznosila je oko 1,5 miliona tona. Prošla godina je u odnosu na 2015. bila mnogo bolja za one, koji su povrće uzgajali u zatvorenom prostoru, pošto je temperatura bila ujednačenija (bilo je manje vrućih dana), pa je i rod i kvalitet bio bolji. proizvođače povrća Povećana je površina plastenika, staklenika u kojima su se proizvodili kupusnjače i salata, a i rod je bio bolji. Kod paprike i paradajza površine nisu se bitnije menjale, ali zahvaljujući modernizaciji proizvodnje i dalje rastu prinosi. Ukupna proizvodnja je iznosila oko 430.000 tona, što je za oko 6% više u odnosu na 2015. godinu. Prošle godine proizvođačke cene voća bile su niže od očekivanih, dok su kod povrća te cene bile nešto veće naročito kod ranih povrća. Kod povrća koji se mogu uskladištiti (lukovičasta, korenasta povrća) postignute su niže cene od očekivanih, ali to su kompenzovali veći prinosi.

www.zalagro.hu

Web prodavnica delova za baštenske mašine! • Rezervni delovi za trimere, kosilice, traktorske kosačice, • motorne kopačice, lančane testere. • Pumpe, vodna tehnika • Električne bicikle i rezervni delovi • Bicikle sa pomoćnim motorom – Mopedi i rezervni delovi Stihl, Husqvarna, MTD, AL-KO, Einhell, TOMOS, Oleo-Mac, Makita, Black&Decker, McCulloch, Partner, Flymo, Agrimotor, Limex, Honda ....

Baštenske mašine, alati, njihov pribor i rezervni delovi: u Mađarskoj i u Evropi!

Vaszkó és Társa Kft. • H-5502 Gyomaendrőd, str. Zöldfa nr. 1 +36/66-284-801 • +36/70-385-6997 • info@vaszkoshop.hu • www.vaszkoshop.hu

COBEX Mleveni oklasak H u n g á r i a K f t .

Ekološki proizvod

Posle Francuske i u Mađarskoj na zadovoljstvo partnera više od 20 godina! Odgovarajući kvalitet obezbeđuju sistemi za upravljanje kvalitetom ISO 9001, HACCP, GMP » Prednosti naših proizvoda: laboratorijski rezultati u skladu sa proizvodnjom stočne hrane, homogena struktura, dobro se meša s drugim materijama uz dobru apsorpcionu moć Oblasti primene: » Proizvodnja koncentrata, predsmeše i veterinarskih proizvoda: kao noseća materija vitamina, encima, gljiva, antibiotika, aroma » Proizvodnja stočne hrane: za zamenu mekinja pšenice, stočnog brašna odnosno za koncentrisani unos vlakana » Obrada površina: za odstranjivanje viška materijala, čišćenje, sušenje, poliranje površina » Kao nosač hemikalija: za hemijske proizvode, sredstava za zaštitu bilja, insekticida i herbicida i eliminisanje šteta od divljih životinja » Materijal za ispunu: u toku proizvodnje mešavina za gumu, presovanih industrijskih oblika, proizvodnji papira » Postelja za životinje: sitnih životinja, glodara, ptica, gmizavaca, za životinje u laboratorijumima » Industrijski apsorbent: za sakupljanje razlivenog ulja, eliminisanje zagađenja životne sredine » Materijal za filtraciju: za primenu u prehrambenoj industriji, vinarstvu i farmaceutskoj proizvodnji. Našim savetima rado Vam stojimo na raspolaganju!

H-6800 Hódmezővásárhely-Kútvölgy Tel.: +36/62/533-297 • www.cobexhungaria.hu • cobex.gala@invitel.hu MAĐARSKI PRIVREDNIK d 25


Delatnost: • Proizvodnja, montaža i stavljanje u pogon ekstrudera za prehrambenu industriju i za hranu za sitne životinje, • Proizvodnja, montaža i stavljanje u pogon linija za proizvodnju smeše za ribe • Projektovanje i izvođenje radova u vezi drugih mašinskih rešenja za proizvodnju hrane za životinje: skladištenje, šaržiranje, mešanje, mlevenje, kondicioniranje, ekstrudiranje, sušenje-hlađenje, vlaženje, ambalažiranje.

Hex-Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-6640 Csongrád, Attila u. 73. • Tel.: +36/63/474-921 Fax: +36/63/474-919 • Mobil: +36/30/578-8194 info@hex-tech.hu • www.hex-tech.hu

Vrhunski rezultati spoljne trgovine Spoljna trgovina Mađarske je završila rekordnu 2016. godinu: izvoz i spoljnotrgovinski suficit su bili rekordni između januara i novembra. Izvoz je veći za 2,7%, a suficit veći za 1,5 milijardi evra u odnosu na 2015. – koja je takođe bila rekordna. U istom periodu spoljna trgovina je postigla aktivu od 9,5 milijardi evra, dakle za toliko više roba i usluga je izašlo iz zemlje od onoga što smo nabavili u inostranstvu. Podaci o izloženosti mađarske privrede međutim pokazuju da još uvek skoro isključivo zavisimo od Evropske unije: 80% izvoza i 77% uvoza se realizuje sa članicama EU.

Popularni su mesarski proizvodi Raste interesovanje za pouzdane, kvalitetne i tradicionalne prehrambene proizvode. Domaća hrana, naročito kobasice i salame su popularne na stručnim manifestacijama i pijacama, a od ovih visokokvalitetnih proizvoda velike količine se plasiraju i u inostranstvu. Radosna je činjenica koja govori o rastu inostrane potražnje za mesarskim proizvodima iz Mađarske. Proizvođači godišnje na inostranim tržištima plasiraju 12.000 tona kobasica, a najveći kupac je Nemačka. 24 milijardi forinti je prihod zemlje od izvoza mađarskih kobasičarskih proizvoda. Postoje nade, da će ova godina biti još bolja: računa se na povećanje broja svinja i na rast potražnje za kvalitetnim zanatskim proizvodima. 26 d MAĐARSKI PRIVREDNIK

Tradicionalne, odavno pripitomljene životinjske vrste – kakva je i mangulice – imaju izuzetan značaj sa aspekta zaštite krajolika, čine sastavni deo prirode, za njih su vezani narodni običaji, deo su nacionalnog identiteta i predstavljaju simbole Mađarske. Njihovo očuvanje – kao našeg nacionalnog blaga – u prvobitnom stanju predstavlja nacionalni interes i zadatak države – izjavio je Ištvan Nađ, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede u Parlamentu. U Mađarskoj je došlo do stabilizacije položaja najvećeg dela zaštićenih, autohtonih i ugroženih poljoprivrednih vrsta. Vlada se i dalje zalaže za povećanje broja autohtone stoke, da se održi visok nivo čuvanja gena, i da se proizvodi i usluge zasnovane na ovim vrstama nađu na domaćim i inostranim tržištima. Vlada posvećuje posebnu pažnju podršci svinjarstva, iako regulativa u Uniji izuzetno suzio krug podrški koje se mogu obezbediti u nacionalnim okvirima, Ministarstvo poljoprivrede je u proteklom periodu sprovelo niz značajnih mera. Zahvaljujući većim izvorima novca u okviru programa „Više radnih mesta u poljoprivredi“ pokrenut 2015. god. neprekidno je povećan budžet za poboljšanje uslova držanja tovljenika, uvedena je slična podrška i za krmače. U okviru Strategije svinjarstva koja se realizuje od 2012. god. između ostalog obezbeđuje se podrška prerađivačima svinjskog mesa, započeti su opsežni istraživački i razvojni programi, marketinške aktivnosti na domaćim i inostranim tržištima radi popularizacije domaćeg svinjskog mesa, a naročito mangulice. Na početku saradnje ministarstva i Zemaljskog saveza uzgajivača mangulice broj priplodnih farmi je bio 180, a bilo je 7500 krmača mangulice, a danas postoji oko 250 priplodnih farmi sa blizu 10 hiljada krmača. Kontrolisane krmače godišnje obezbeđuju oko 60 hiljada tovljenika, a proizvođačima uzgoj mangulice obezbeđuje sigurnu egzistenciju.

Podrška za

svinjarstvo


više nego ukusno

od 100% sveže ćuretine

ZA PLASMAN PROIZVODA „KINGA” TRAŽIMO DISTRIBUTERE ZA SLEDEĆE GRADOVE: Beograd, Niš, Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Banja Luka, Sarajevo, Tuzla, Podgorica, Skoplje, Pristina

NOVRO Kft. • H-7747 Birján, Szent István u. 8. Mobil: +36 30 235 2639 • expor t@novro.hu • www.novro.hu MAĐARSKI PRIVREDNIK d 27


DDGS JE ZLATNA REZERVA U ISHRANI STOKE

Suva kukuruzna džibra pod komercijalnim imenom Pannonia Gold ima visok sadržaj proteina, a proizvodi se u potpuno ekološkim uslovima od genetski nemodifikovanog kukuruza koji ne sadrži hormone ili antibiotike. DDGS (Distillers Dried Grains with Solubles - što u prevodu znači suva džibra od žitarice), u ovom slučaju od kukuruza. Malo je poznato, da prilikom prerade kukuruza ne nastaje samo bioetanol, jer pored ekološkog goriva proizvodi se i hranivo vrhunskog kvaliteta, skraćeno DDGS. Uslov za vrhunsku klasifikaciju jeste da se Pannonia Ethanol proizvodi isključivo od kukuruza, koji ne sadrži genetski modifikovane organizme, niti antibiotike odnosno hormone. U pogonu Pannonia Bioethanola u Dunafeldvaru koristi se tehnologija sa suvim mlevenjem, odstranjivanjem skroba iz kukuruza proizvodi se bioetanol, a DDGS sadrži delove zrna kukuruza bez skroba. To znači da količina hranljivih materija je trostruko veća u odnosu na originalna zrna kukuruza, dok je sadržaj sirovih proteina, sirove masti i vlakana kao i drugih hranljivih materija srazmerno su potpuno isti kakvi su odnosi u neobrađenom zrnu kukuruza. Krmni kukuruz

DDGS

proteini

8%

30%

masti

4%

9%

vlakna

3%

7%

skrob

70%

3%

Kontroli kvaliteta radi bezbednosti i ujednačenosti ishrane potrebno je posvetiti naročitu pažnju. Visoko obrazovani stručnjaci Pannonia Ethanola neprekidno nadgledaju procese, obezbeđujući time optimalne dimenzije granula, a to je od izuzetne važnosti sa aspekta mešanja, ukusa i transporta stočne hrane. Jedan od osnovnih indikatora kvaliteta je boja. Boja pravog, kvalitetnog DDGS-a je zlatnožuta, i samo proizvod te boje čuva svoj ugodan miris. DDGS proizveden u pogonu Pannonia Ethanola zbog svoje zlatnožute boje dobila ime Pannonia Gold. Pannonia Gold se predlaže kao osnova stočne hrane za preživare, svinje i živinu prvenstveno zbog stabilne strukture hranljivih materija, homogene nutritivne vrednosti i svarljivosti, stoga je popularno i na domaćem tržištu. Vrhunski kvalitet proizvoda dokazuje i sertifikat GMP+. Pannonia Ethanol proizvodi bioetanol i vrhunsku stočnu hranu u svom pogonu u Dunafeldvaru (županija Tolna), u kojem godišnje može da preradi milion tona kukuruza. Pannonia Ethanol u toku proizvodnog procesa proizvodi sličnu količinu hraniva i bioetanola: oko 450 miliona litara bioetanola i 325 hiljada tona suvu džibru sa visokim sadržajem proteina, odnosno oko 10.000 tona kukuruznog ulja. Pannonia Ethanol je na taj način postao najveći proizvođač bioetanola u Srednjoistočnoj Evropi, a nije za zanemariti činjenica, da je u ruralnom području obezbedio i zadržao 2000 radnih mesta. Kontakt www.pannoniagold.com Edit Arendaš komercijalista stočne hrane +36 30 582 2250 28 dearendas@pannoniaethanol.hu MAĐARSKI PRIVREDNIK

Thomas Nolan Mob.: HU 00 36 30 678 3369 Mob.: IRL 00 353 085 800 3655 tnolan@pannoniaethanol.hu

Profile for Feliciter Kft.

Madarski privrednik 2017  

Madarski privrednik 2017  

Profile for feliciter
Advertisement