Madarska Ekonomika 2019

Page 1

EKONOMIKA

2019

Maďar sk á

Slovenská verzia skupiny publikácií HÍD

Pálenka je tiež hungarikum

Nad desať miliárd

Oddychujte v Maďarsku!


U NÁS NEEXISTUJE NEMOŽNÉ NÁJDEME RIEŠENIE AJ NA KOMPLEXNÉ ÚLOHY

potrubné svorky

hadice a príslušenstvo

spojky

guľové ventily a kohúty

FH ROBOTICS Priemyselné roboty, manipulátory • integrácia • vývoj • výroba

Technologické systémy • vývoj • prepojenie

FH Service Kft. • H-2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E +36 70 397 1430 | info@faterhidraulika.hu | www.faterhidraulika.hu


Maďarská Ekonomika

Vážený čitateľ! Slovenský obchodný magazín skupiny časopisov HÍD vydávaných vydavateľstvom Feliciter Kiadó, MAĎARSKÁ EKONOMIKA ako komunikačný most spája slovenské a maďarské podnikateľské kruhy. Naším cieľom je, aby sme sa svojimi prostriedkami pričinili o rozšírenie bilaterálnych obchodných vzťahov, o Vaše informovanie a o predstavenie maďarských podnikov hľadajúcich slovenských partnerov. Slovensko bolo aj v roku 2018 tretím najväčším obchodným partnerom Maďarska! Rok 2018 sa navyše považuje za rekordný, pretože prvýkrát v histórii sa podarilo prekročiť 10 miliárd EUR, čo sa vzhľadom na veľkosť našich krajín považuje v absolútnej hodnote za mimoriadne vysoký oboj-

Vydávateľ: ©Feliciter Kiadó Kft., www.feliciter.net feliciter@felciter.hu http://issuu.com/mekonomika HU ISSN 2064-8138

stranný obrat z tovarovej výmeny. Napriek tomu môžeme povedať, že tu ešte existujú nepreskúmané možnosti, oplatí sa hľadať a rozširovať naše obchodné vzťahy! V terajšom vydaní nájdete okrem vývoja našich obchodných vzťahov viac článkov o maďarskom hospodárstve, písali sme o maďarskej pálenke považovanej za hungarikum a poslúžili sme aj nápadmi ohľadom miest kam sa oplatí cestovať alebo ísť na výlet. Viac, než šesťdesiat maďarských firiem, ktoré sa predstavili v MAĎARSKEJ EKONOMIKE by chcelo vytvoriť alebo rozšíriť svoje slovenské obchodné vzťahy. Z nich nie jedna vie možno práve s Vami, s Vašou firmou vytvo-

riť vzájomne prospešnú obchodnú spoluprácu. Prosím Vás, pozorne si prezrite ponuku a v prípade záujmu vyhľadajte Vášho možného budúceho partnera, aby ste s ním nadviazali kontakt! Aj počet firiem zameraných na vyhľadávanie partnerov dokazuje, že o spoluprácu je veľmi vážny záujem! S vierou, že naše bilaterálne obchodné vzťahy sa budú naďalej utužovať, Vám želám obchodné úspechy, úspešnú spoluprácu s maďarskými partnermi a k tomu všetkému dobré zdravie!

Dénes Kováts šéfredaktor kovats@feliciter.hu

Za vydanie zodpovedá: dr. Judit Kováts Redaktor: Dénes Kováts Preklad: PREKLADY BEZ HRANÍC Spolupáca: Ivett Balogh Brigitta Dégi Zsófia Dankó Éva Iványi Anita Kotrányi Viktor Kováts Szilvia Teski Grafika/dizajn: Ádám Takács, Sándor Talpas (www.talpasdesign.hu) Tlač: Grafit Nyomda „R” Kft. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celku alebo časti publikácie bez povolenia vydavateľa nie je možná. Vydavateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátov uverejnených v časopise.

Široká ponuka priemyselných tesnení, za priaznivé ceny! • O-krúžky • Hydraulické tesnenia, prírubové tesnenia • Tesniace šnúry, tesnenia s klzným krúžkom, a individuálne tesnenia • Gumové šnúry, žiaruvzdorné tesniace šnúry • Simeringy • Tesniace dosky • Materiál na údržbu • Výroba tesnení SUPER SEAL Kft. • Tel./fax: +36/1/250-2601 info@superseal.hu • www.superseal.hu

DISTRIBÚCIA A OBNOVENIE SÚČIASTOK ÚŽITKOVÝCH VOZIDIEL H-2800 TATABÁNYA, Széchenyi u. 18. Tel.: +36/34/511-980, +36/34/324-224 Fax: +36/34/324-591 szinkronkft@t-online.hu www.szinkron.com MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 3


Na základe údajov Centrálneho štatistického úradu (KSH) bolo Slovensko v roku 2018 opäť naším tretím najdôležitejším obchodným partnerom. Zvlášť treba zvýrazniť, že z hľadiska maďarského exportu je Slovensko, po Nemecku, druhým najdôležitejším cieľovým trhom, a to následkom viac ako 14%-ného nárastu. Rok 2018 sa považuje za rekordný rok, pretože po prvýkrát v histórii sa podarilo prekročiť 10 miliárd EUR, čo sa vzhľadom na veľkosť krajín považuje v absolútnej hodnote za mimoriadne vysoký obojstranný obrat z tovarovej výmeny. V štruktúre maďarského vývozu hrajú dôležitú úlohu stroje a zariadenia (21%), elektronické stroje a zriadenia (19%), vozidlá a ich súčiastky (15%), plasty a z nich vyhotovené výrobky (5%). Významnú časť

hospodárskeho rozvoja na Horniakoch a budú rozvíjať dopravné spojenia: na budúci rok odovzdajú nový komárňanský cestný most a rýchlostné cestné spojenie v Rajke. Okrem toho postavia tri nové mosty na Ipli, k čomu získali finančné prostriedky EÚ a na programe je aj znovu spustenie dvoch zrušených vlakových spojení. Hovoril aj o tom, že v Nitre otvoria zastupiteľstvo vedené honorárnym konzulom a v Banskej Bystrici konzulát, čo ukazuje, aký veľký význam pripisuje Maďarsko bilaterálnym vzťahom. Miroslav Lajčák, slovenský minister zahraničných vecí vyhlásil: sú hrdí na to, že súčasmaďarského dovozu tvoria minerálne oleje a ich destilačné splodiny (15%), elektronické stroje, ná maďarská a slovenská vláda dosiahla, že zariadenia (15%), vozidlá a ich súčiastky (11%), železo a oceľ (7%) a stroje a zariadenia (7%). bilaterálne vzťahy neboli ešte nikdy také dob Čo sa týka podnikovej štruktúry obojstrannej tovarovej výmeny, podiel malých a stredných ré, ako sú teraz a neexistuje téma, o ktorej by podnikov je aj naďalej rozhodujúci a narastá tak v obrate, ako aj v maďarskom vývoze, tento nevedeli rokovať. Myslí si, že tento dynamický podiel sa približuje k 45 percentám a v súčasnosti je na Slovensku nejakým spôsobom zain- dialóg je výhodou pre občanov, aj pre hospoteresovaných viac ako 9800 maďarských podnikov. Charakteristickým znakom maďarsko-slo- dársku spoluprácu. venských kapitálových vzťahov je, že sú na rozdiel od iných vzťahov obojsmerné. Na základe slovenských údajov si v minulých rokoch – kvôli priaznivejším investičným podmienkam – premiestnilo svoje sídlo do Maďarska približne 2515 slovenských firiem, v dôsledku čoho momentálne v Maďarsku aktívne podniká viac ako desaťtisíc firiem so slovenskými záujmami. Na základe údajov Slovenskej národnej banky sa stav slovenských kapitálových investícií v MaMaďarsko a Slovensko sú susediace a spoďarsku v roku 2017 priblížil k 106 miliónom EUR. Vďaka tomu je Maďarsko 7. najdôležitejším jenecké krajiny a v posledných rokoch obe cieľovým trhom z hľadiska exportu slovenského pracovného kapitálu. Podľa údajov Maďarskej strany tvrdo pracovali v záujme toho, aby národnej banky bol stav maďarských kapitálových investícií na Slovensku v roku 2016 2.309 mohla byť táto, predtým nemysliteľná veta, miliónov EUR, čím bolo Slovensko piatou najatraktívnejšou cieľovou investičnou krajinou pre dnes vyslovená – vyhlásil dňa 25. februára maďarské spoločnosti. v Budapešti Péter Szijjártó, minister zahra Charakteristickým znakom maďarsko-slovenských obchodných vzťahov je, že sa pohybujú ničných vecí po rokovaní so svojím slovenv mimoriadne širokej škále. Popri obchodovaní s tovarom a službami hrá dôležitú úlohu inským kolegom, Miroslavom Lajčákom. fraštruktúrna spolupráca medzi dvomi krajinami, v dôsledku ktorej sa množia cestné hraničné Szijjártó si myslí, že dynamicky sa rozpriechody. Z hľadiska severojužného prepojenia hrá významnú úlohu nesymetrický zavesený víjajúce maďarsko-slovenské vzťahy sú cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom, ktorého výstavba práve prebievýhodné tak pre horniackych Maďarov, ako ha. Miškovec bude s Košicami čoskoro prepojený diaľnicou. Z hľadiska rozšírenia obojstranaj pre Slovákov žijúcich v Maďarsku. Uvíných obchodných vzťahov, so zreteľom najmä na automobilový a elektrotechnický dovoz, hrá tal, že obojstranný obchod vlani presiahol dôležitú úlohu výstavba diaľničného spojenia M15, ktorej realizácia práve prebieha. Na trase desať miliárd EUR. Dodal, že budú pokračoBudapešť – Győr – Bratislava za uplynulé roky vzrástla premávka v takej miere, že bolo potrebvať v programe hospodárskeho rozvoja na né aj rozšírenie diaľnice M1. Osobná železničná doprava na trase Győr – Bratislava bude podľa Horniakoch a budú rozvíjať dopravné spoplánov rozšírená o ďalšie zastávky a budú zavedené nové vlaky. V obojstranných obchodných jenia: na budúci rok odovzdajú nový komárvzťahoch má významnú úlohu výmena pracovných síl. Na Slovensku je momentálne zamestňanský cestný most a rýchlostné cestné naných 68 tisíc cudzincov. Z hľadiska počtu zamestnancov v slovenských firmách je Maďarspojenie v Rajke. Okrem toho postavia tri sko za Rumunskom a Českom na treťom mieste z členských štátov Európskej únie. nové mosty na Ipli, k čomu získali finančné V spojenectve prostriedky EÚ a na programe je aj znovu Maďarsko a Slovensko sú susediace a Maďarské veľvyslanectvo spustenie dvoch zrušených vlakových spospojenecké krajiny a v posledných rokoch jení. Hovoril aj o tom, že v Nitre otvoria za81102 Bratislava, obe strany tvrdo pracovali v záujme toho, aby stupiteľstvo vedené honorárnym konzulom Nad Lomom 28 mohla byť táto, predtým nemysliteľná veta, a v Banskej Bystrici konzulát, čo ukazuje, 00-421-2-5920-5200 dnes vyslovená – vyhlásil dňa 25. februára v aký veľký význam pripisuje Maďarsko bilamission.pzs@mfa.gov.hu Budapešti Péter Szijjártó, minister zahraničterálnym vzťahom. Veľvyslanectvo, ných vecí po rokovaní so svojím slovenským Miroslav Lajčák, slovenský minister Obchodné centrum kolegom, Miroslavom Lajčákom. zahraničných vecí vyhlásil: sú hrdí na to, 81425 Bratislava. Szijjártó si myslí, že dynamicky sa rozvíjaže súčasná maďarská a slovenská vláda Sedlárska 3. júce maďarsko-slovenské vzťahy sú výhodné dosiahla, že bilaterálne vzťahy neboli ešte 00-421-2-5441-8801 tak pre horniackych Maďarov, ako aj pre Slonikdy také dobré, ako sú teraz a neexistuje tibor.varga@mfa.gov.hu vákov žijúcich v Maďarsku. Uvítal, že obojtéma, o ktorej by nevedeli rokovať. Myslí si, aron.matyas@mfa.gov.hu stranný obchod vlani presiahol desať miliárd že tento dynamický dialóg je výhodou pre EUR. Dodal, že budú pokračovať v programe občanov, aj pre hospodársku spoluprácu.

Nad desať miliárd

V spojenectve

4 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA


PE BUBLINKOVÁ FÓLIA • za účelom bežného balenia v nábytkárskom, sklárskom a porcelánovom priemysle (mäkká, výstelková) • k baleniu antistatických, elektronických súčiastok • tepelná izolácia skleníkov, bublinkovou fóliou s veľkými bublinkami • perforované kotúče, trhanie na individuálne veľkosti BUBLINKOVÉ OBÁLKY, HÁRKY • disipatívne fólie/pink • vyhotovenie s lepiacou páskou a potlačou PODKLADOVÁ FÓLIA PRE POKRÝVANIE STRIECH • reflexné bublinkové vyhotovenie Kontakty: Whist Kft. H-3599 Sajószöged, Vállalkozói Park u. 12. Tel.: +36/70/389-6638 whist@t-online.hu • www.whist.hu

https://issuu.com/feliciter

ŠPECIALISTA NA VZDUCHOVÉ VANKÚŠIKY!

Všetky typy jedno- a obojstranných samolepiacich technických lepiacich pások v štandardných aj v individuálnych rozmeroch! Obrovské skladové zásoby, skoré termíny dodania! Naša ponuka: • Fólie na ochranu povrchu a na odrážanie svetla v rôznych variantoch • Označovacie pásky na polyester, kartóny, penu, hliník a podlahu

H-1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/c Tel.: +36/1/320-3641 sales@elmatit.hu • www.elmatit.hu

Plastové prepravky a debny, plastové palety a kontajnery z Maďarska. Vyrábame všetky v Európe známe štandardné plastové prepravky a debny.

www.taroplast.hu eximp@taroplast.hu

ŠTÍTKOVACIE STROJE OD POLOAUTOMATICKÝCH STOLOVÝCH ZARIADENÍ AŽ PO PRIEMYSELNÉ VYSOKORÝCHLOSTNÉ AUTOMATICKÉ STROJE.

Strojové štítkovanie vrecúšok, téglikov, fliaš a krabíc priamo od výrobcu!

VÝROBA KRABÍC!

Spoločnosť Para-Mis Kft. s viac ako 30-ročnými skúsenosťami vo výrobe obalových materiálov ponúka s krátkou dodacou lehotou: • skladačky a tvarové výseky, zošívané, lepené resp. zošívané s otvormi a lepené krabice od rozmeru zápalkovej krabičky až do veľkosti palety a to aj v potlačenej forme. Materiály: • kartón, vlnitá lepenka • mikro-, 3-, 5-, 7- vrstvová vlnitá lepenka • kartonplast Naše zariadenia umožňujú aj výrobu všetkých ďalších obalových materiálov, ako mriežky, vložky do krabíc, tácky, ochranné hrany, ochranné rohy a vhodné na balenie potravín - tortové, pizzové a hamburgerové krabice.

kiraly.ignac@endi.hu • www.endiline.hu

PARA-MIS Kft. • H-3527 Miskolc, Fonoda u. 22. titkarsag@para-mis.hu • www.para-mis.hu MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 5


zamerané na programy hospodárskeho rozvoja hornej zeme Spoločnosť Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. zorganizovala prvýkrát, avšak s povahou založenia tradície, odborné podujatie s názvom KOMtrade – I. stretnutie obchodníkov presahujúce hranice Komáromu. Na Maďarskou vládou vyhlásenom podujatí zameranom na rozvoj maďarských podnikov na Hornej zemi súvisiacom s programom Baross Gábor Terv sa zúčastnilo okolo 150 maďarských podnikateľov z materskej krajiny a z Hornej zeme. Hlavnou úlohou spoločnosti Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft., ako inštitúcie v pozadí Ministerstva zahraničnej ekonomiky a zahraničných vecí (KKM), je rozšírenie objemu maďarského vývozu do regiónu a dynamizácia spolupráce medzi podnikmi z materskej zeme a maďarskými podnikmi z poza hraníc. Ďalším strategickým cieľom spoločnosti Hálózat Nkft. je zabezpečenie profesionálneho zázemia potrebného pre účinné využitie zdrojov Programov hospodárskeho rozvoja vyhlásených Maďarskou vládou.

Kvalitné textilné výrobky na každodenné použitie! Vykonávame komplexné námezdné práce v textilnom priemysle a pomáhame s textilnými riešeniami v priemyselných procesoch!

Naše hlavné produkty: • podušky na záhradný nábytok • Župany. V prípade záujmu vyčarujeme z našich výrobkov osobnejšie kúsky vďaka jedinečnej strojovej výšivke!

Agromerkant Kft. • H-9022 Győr, Árpád u. 55. Tel.: +36/30/927-9305 • nazoltan@gmail.hu

HUBAI ÉS TÁRSAI KFT. • • • • • •

Ekologické hospodárenie Poľná rastlinná výroba Živočíšna výroba Spracovanie obilnín a mäsa Pohostinstvo Obchod a zahraničný cestovný ruch

• Reštaurácia Park Étterem v Berekfürdő očakáva svojich hostí s vysoko kvalitnými službami v blízkosti termálneho kúpaliska • Bio obchod (Karcag): +36/59/503-249

BEREKFÜRDŐ

hubaikft@freemail.hu • sales@biohotelnimrod.hu +36/30/731-2030; +36/70/453-5561 6 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

V znamení uvedeného zorganizovala Spoločnosť Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. odborné podujatie s názvom KOMtrade – I. stretnutie obchodníkov presahujúce hranice Komáromu, na ktorom sa zúčastnilo okolo 150 maďarských podnikateľov z materskej krajiny a z Hornej zeme. Iván Farkas, podpredseda Strany maďarskej komunity (MKP) pre hospodársku politiku a regionálny rozvoj informoval účastníkov o doterajších skúsenostiach programu Baross Gábor Terv, o hlavných činiteľoch druhého rozpisu programu a o regionálnej činnosti slovenskej vlády. Podnikatelia ďalej dostali komplexné informácie o strategických cieľoch, ktoré si spoločnosť Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. vytýčila, o jej úlohe v Programoch hospodárskeho rozvoja a tiež o portfóliu služieb jej celkovo 6 regionálnych zástupcov činných na Hornej zemi. „Naším cieľom je reprezentovať tie firmy z materskej krajiny, ktoré ponúkajú v prvom rade v oblasti poľnohospodárskych a poľných strojov také, aj na medzinárodnej úrovni úspešné, konkurencieschopné nástroje a riešenia, ktoré sú v rámci programu Baross Gábor Terv dostupné pre každý maďarský podnik na Hornej zemi. KOMtrade je na to vynikajúca príležitosť, miestni podnikatelia mohli spoznať výrobky a služby svojich partnerov z materskej krajiny, s ktorými po vyhodnotení súťaží môžu zmodernizovať svoje podnikanie a rozšíriť svoje kapacity“ – povedal v súvislosti s podujatím Péter Skapinyecz, riaditeľ spoločnosti Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.

Viac ako päťdesiat konkrétnych obchodných rokovaní Po odborných prednáškach dostali podnikatelia z Hornej zeme možnosť uskutočniť osobné obchodné rokovania s pozvanými dodávateľmi a predajcami z materskej krajiny. Počas viac než päťdesiat B2B jednaní bolo zmapovaných množstvo možných budúcich spoluprác. Vzhľadom na pozitívne spätné väzby účastníkov, počet rokovaní a ich očakávané výsledky má spoločnosť Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. v pláne uskutočniť toto odborné podujatie aj v budúcnosti.


Ak kupujete víno, radi Vás privítame v našej rodinnej vínnej pivnici. Navštívte vínnu pivnicu nášho rodinného statku, ktorá sa nachádza v geometrickom priemere oblasti Tokaja, v Tolcsve.

Podpora včelárstva Maďarské včelárstvo poskytuje doplnkový alebo hlavný zdroj príjmov pre 18-20 tisíc rodín. Včelárstvo má veľký význam aj z hľadiska poľnohospodárskej ekonomiky, keďže toto odvetvie predstavuje 1% brutto hodnoty poľnohospodárskej výroby, a takmer 3% živočíšnej výroby. Produkcia medu v roku 2018 predstavovala okolo 30 tisíc ton, čo prevyšovalo domácu spotrebu približne o 18-20 tisíc ton, preto máme výborné možnosti exportu, so zvláštnym zreteľom na fakt, že v Európe je nedostatok medu. Je však veľkým problémom, že med je na svete tretím najviac falšovaným produktom. V Maďarsku sa vďaka platným nariadeniam podarilo potlačiť prílev medov nízkej kvality zo zahraničia. Preto z Číny sa už od začiatku roka 2016 nedováža nedováža med, je však pravdou, že z tretích krajín, napríklad z Ukrajiny aj naďalej prichádzajú dodávky medu nižšej kvality, ale kontrola je priebežná. Uskutočnili sa kroky aj na medzinárodnej úrovni, napríklad na podnet Maďarska Európska Komisia začala kontrolovať med dovážaný do Únie. Je potrebné považovať za vážny pokrok aj fakt, že Európsky Parlament schválil správu maďarského europoslanca Norberta Erdősa s názvom „Výhľady a výzvy včelárskeho odvetvia v Európe“ zameranú na problematiku falšovania medu a tým súvisiace hospodárske a ekologické problémy. Presným nahlásením počty včelích rodín, prostredníctvom preskupenia zdrojov určitých titulov, a iniciatívou na rozšírenia zdrojov Európskej Únie mohli maďarská včelári použiť o 40% viac zdrojov. Počas cyklu 2016–2019 bude rozsah prostriedkov na nákup prostriedkov na zabezpečenie kvality potravín a zvyšovanie produktivity, testovanie medov, prieskum monitorovania zaťažovania životného prostredia a odborné školenia ešte väčší. Financovanie včelárov bude teda pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Rámec zdrojov určených v predchádzajúcom programovacom období zostáva nezmenený a v období 2019–2022 bude v rámci programu možné čerpať ročne viac ako 5 miliónov eur. Ako ďalšie významné opatrenie na podporu včelárstva vznikla Agátová koalícia, čím sa podarilo ochrániť najdôležitejšie včelie pastviny a agátový med sa stal hungarikom. V roku 2014 Maďarsko medzi prvými zaviedlo Program európskych medových raňajok, prostredníctvom ktorého sa včelári dostali do viac ako 500 materských škôl a škôlok a tak takmer 100.000 detí mohlo mať raňajky s medom.

Víno dostupné každý deň v roku!

Okrem 17 druhov svetovo uznávaných fľaškových vín ponúkame aj čapované vína od producenta. Naša pivnica, postavená v 18. storočí, má romantický nádych. Dohodnite si konkrétny termín návštevy a radi u nás privítame 10–60 členné skupiny na degustáciu vín.

+36/47/384-420 • +36/20/938-4188 www.sajgopince-tolcsvabor.hu • tolcsvabor@axelero.hu

Čerstvá zelenina – ovocie! Apimex Budapest Kft. H-1143 Budapest, Ilka u. 49. I. 2. Tel.: +36/1/344-0300 Fax: +36/1/344-0305 apimex@apimex.hu www.apimex.hu

EXPORT - IMPORT PESTOVANIE SADENÍC! Spoločnosť Árpád-Agrár Zrt. počas celého roku produkuje kvalitné zeleninové sadenice vo svojich prevádzkach v Szegvári a v Szentesi s nasledovným výberom rastlín:

ÁRPÁD-AGRÁR ZRT. SZENTES

paprika, paradajka, kapustovité, čínsky kel, uhorka, šalát, zeler, melón. Dobré sadenice z dobrého miesta!

www.arpad.hu Zoltán Nagy – prevádzka Szegvár

+36/30/678-5442 Komunikácia: v angličtine a maďarčine

BITÚNOK A SPRACOVATEĽSKÝ ZÁVOD • • • • • • •

export-import bravčové polovice s kožou hovädzie štvrtiny ovce údenárske výrobky salámy, klobásy párky, safaládky

Čakáme Vás s nízkymi cenami a širokým sortimentom!

FETT Kft. • fettvagohid@gmail.com • www.fett.hu MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 7


AVL v Érde

Rakúska spoločnosť AVL Autókút Mérnöki Kft. postaví v Érde Centrum výskumu a vývoja, hodnota investície je 12,5 miliardy forintov, ku ktorej poskytne maďarská vláda nenávratnú dotáciu vo výške tri miliardy forintov. Toto centrum bude po Grazi druhé v sieti základní globálnej automobilovej spoločnosti, čím sa dostane pred čínske, kórejské a japonské centrá. Vďaka investícii vznikne 350 pracovných miest, z ktorých 250 obsadia inžinieri. Spoločnosť AVL exportuje 99,2% v Maďarsku produkovanej hodnoty, čo veľmi dobre charakterizuje konkurencieschopnosť podniku. Táto investícia spoločnosti ďalej zvyšuje HDP úmerné náklady na výskum a vývoj v Maďarsku a upevňuje aj rakúsko-maďarské obchodné vzťahy. Dirk Janetzko, konateľ spoločnosti AVL Hungary povedal, že firma kúpila na rozvoj územie s rozlohou 5,7 hektárov, kde vybuduje svoje nové ústredie a automobilovú testovaciu základňu. Prvá administratívna budova bude podľa plánov dokončená na konci roku 2019 a do roku 2020 bude dokončená testovacia základňa s testovacími lavicami. Spoločnosť AVL je na čele v testovaní motorov a vozidiel a vo vývoji simulačných technológií motorových systémov, aj svoju maďarskú prevádzku chcú rozvinúť do skutočného kompetenčného centra.

NAŠA PONUKA: • Krmivo pre hovädzí dobytok, ošípané, hydinu, premixy, • Predaj sóje, slnečnice, repkovej krupice, • Čistiace prostriedky pre dojárne, filtračné papiere, výrobky na ošetrovanie vemien, • Prírodné, selénové lízacie soli s obsahom mikroprvkov, • Elektrické ploty a príslušenstvo.

Antiseptica 2000 Kft. • antiseptica2000@hu.inter.net • www.antiseptica.hu

Výroba, výskum a rozvoj Firma Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. stavia v obci Monor župy Pest závod na výrobu veterinárnych vakcín a výskumné a vývojové stredisko. Investíciu tejto francúzskej firmy vo výške 8,17 miliárd forintov podporí maďarská vláda celkom sumou 1,63 miliárd forintov. Štátnu dotáciu zdôvodnil tým, že nový závod bude zamestnávať vysokokvalifikovaných pracovníkov a prináša do Maďarska inovatívnu technológiu. Veterinárna medicína je navyše odvetvie národohospodárskeho významu, keďže zákazy vývozu kvôli ochoreniam hospodárskych zvierat spôsobujú výrazné výpadky v príjmoch. Farmaceutický priemysel je tradične silným odvetvím našej krajiny a v rámci vyšehradských krajín tu je najvyšší podiel farmakologických výskumov a vývojov, vlani presiahla hodnota tohto odvetvia zamestnávajúceho 30 tisíc ľudí presiahla 810 miliárd forintov. 84,5 percent farmaceutických výrobkov vyrobených v Maďarsku sa predáva v zahraničí, v prípade firmy je tento podiel ešte vyšší keďže jej podiel vývozu dosahuje 95 percent. Francúzska farmaceutická firma okrem Maďarska vykonáva výskum a vývoj iba v Spojených štátoch a Japonsku, pričom v oblasti vakcín pre hydinu je tretím najväčším výrobcom na svetovom trhu. Thierry Le Flohic, predseda predstavenstva firmy Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. vyhlásil, že polovica zamestnancov pracujúcich v oblasti výskumu vakcín, čiže viac ako 130 ľudí pracuje v Maďarsku. Svoje produkty vedia predávať v Južnej Amerike, Afrike, Číne a iných krajinách Ázie, v Brazílii napríklad každú druhú hydinu chráni pre chorobami vakcína vyrobená v Maďarsku. Le Flohic hovoril aj o tom, že za posledných 10 rokov investovali do vývoja viac ako 100 miliónov eur a ročne rozširujú svoju výrobnú kapacitu o takmer 20 percent.

QUATROSEPT širokospektrálny dezinfekčný koncentrát KOMBINÁCIA ŠTYROCH BIOCÍDNYCH ÚČINNÝCH LÁTOK S RÔZNYM SPEKTROM ÚČINNOSTI • virucídny, baktericídny, fungicídny, algicídny (prototheca zopfii) Prečo ho odporúčame: • účinná ochrana pred patogénmi afrického moru ošípaných (AMO) a vtáčej chrípky • odporúčaný chovateľom ošípaných a hydiny pri výmene stavov alebo na pravidelnú dezinfekciu • pre poľovníkov na dezinfekciu povrchov, ktoré sa dostali do kontaktu so strelenou a nakazenou divinou • aj vo veľkom zriedení veľmi rýchlo pôsobiaci, ekonomicky výhodný dezinfekčný prostriedok QUATROSEPT je dokázateľne účinný proti africkému moru ošípaných (AMO), vtáčej chrípke a tiež riasam Prototheca zopfii spôsobujúcej mastitídu v mliekarenských závodoch. Je licencovaným slovenským biocidom, jeho registračné číslo je: bio/1530/D/18/CCHLP

Vyrába: ALKIMIA Kft. • HU-8182 Peremarton-gyártelep • alkimia@alkimia.hu • www.alkimia.hu 8 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

ALKIMIA


Dobré výsledky v agropriemysle Produkcia sa mierne zvýšila, presiahla 2600 miliárd forintov, čím môže dosiahnuť novú rekordnú úroveň – uviedlo Ministerstvo poľnohospodárstva. Vyslovene dobré výsledky sa dosiahli v oblasti pestovania viacerých poľných plodín (kukurica, slnečnica) a zelenín-ovocia (hrozno, višňa), rozšírilo sa stádo hovädzieho dobytku a aj hydinárstvo sa dostalo z ťažkostí spôsobených vtáčou chrípkou. Kukurice sa produkovalo 7,4 miliónov ton, o 10 percent viac ako v roku 2017. Úroda pšenice, podobne ako v predošlom roku dosiahla 5,2 miliónov ton. Úroda repky predstavovala 988 tisíc ton, čo bolo o 5,2 percent viac ako predchádzajúci rok. Množstvo produkcie jablka, prevládajúceho v ovocinárskom odvetví prevyšovalo 750 tisíc ton, čo bolo takmer jeden a pol násobok produkcie z roku 2017. Úroda višne dosiahla 80–85 tisíc ton, čo tiež výrazne prevyšuje úroveň predchádzajúceho roka. V roku 2018 narástla aj produkcia vo väčšine odvetví živočíšnej výroby, a v hydinárstve bolo možné spozorovať ustupujúci vplyv vtáčej chrípky. Produkcia jatočnej hydiny v období január–október v živej váhe narástla o 13 percent, v rámci toho bola určujúca výroba jatočných kačiek a husí. Produkcia jatočného hovädzieho dobytku na bitúnkoch s povolením období január-október v živej váhe narástla o 10 percent, a výroba jatočných ošípaných v živej váhe narástla o 1 percento. Popri náraste vývozu živých ošípaných sa dovoz znížil, exportné množstvo živých oviec v období január-október sa zvýšilo o 13 percent. Po úspešnom období vinobrania sa vínna úroda v Maďarsku zlepšila oproti roku 2017 tak v kvalite ako aj kvantite. V roku 2018 sa maďarský export vína výrazne zvýšil, v hodnote o 35% a množstve o 56% v porovnaní s rokom 2017, čo znamená ďalší potenciál v oblasti vysokokvalitných vín. Nemeckí zákazníci nakupovali výrazné množstvo a väčšina nárastu maďarskej produkcie sa dostala do Nemecka. Z hľadiska maďarského vinárskeho odvetvia je dôležité, aby okrem sudového vína predával do zahraničia aj fľaškové vína vysokej kvality s chráneným zemepisným označením. K dynamickému rozvoju maďarského hospodárstva prispelo teda aj poľnohospodárstvo. Objem HDP v 1. až 3. štvrťroku 2018 sa narástol o 4,8 percent a poľnohospodárska produkcia sa ročne zvýšila o 2,4 percenta.

V roku 2018 maďarské poľnohospodárstvo – aj napriek meteorologickým a veterinárnym problémom charakteristickým pre celú Európu – uzavrel relatívne dobrý rok.

Vyberte si aj Vy náš medzinárodne uznávaný spracovateľský a distribučný závod na črevá!

Nepretržite k dispozícii: pre širokú verejnosť • Bravčové črevá tenké 10 resp. 20 metrové, balené vo vreckách a téglikoch • Bravčové črevá veľkokalibrové, priemer 42+ mm, v 20 resp. 25 metrových baleniach. • Hovädzie tenké črevá 10 metrové a hovädzie hrubé črevá 5 metrové balenie Na priemyselné použitie: Umelé črevá: • Kalibrované bravčové tenké akýkoľvek typ, črevá rozličných priemerov farba a priemer. • ako aj baranie črevá

JÁSZBÉL Bt. • H-5123 Jászárokszállás, Rákóczi út 93. Tel.: +36/57/531-090 • jaszbel@jaszbel.hu • www.jaszbel.hu

Spoločnosť Porció-Ék Kft. odporúča: bitúnok, spracovanie mäsa, konzervovanie

Naše hlavné výrobky: • bravčové polovice s kožou • stiahnuté bravčové polovice s hlavou, nohami a chvostom • výsekové mäsá Je možné tak prevzatie na bitúnku ako aj doručenie! Žiadosti o ponuky: porciovagohid@gmail.com • www.porcio-ek.hu Porció-Ék Kft. • H-2730 Albertirsa, Homokrész 1. MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 9


200 druhov plastových záhradníckych výrobkov od spoločnosti Canal System Plast Kft.! • plastové kvetináče rôznych veľkostí a typov • plastové hrantíky na balkóny a terasy • plastové závesné kvetníky • plastové vázy • kvetináče na orchidey

ČAKÁ VÁS NAJVÄČŠÍ MAĎARSKÝ PREDAJCA ŠKÔLOK S OKRASNÝMI DREVINAMI! • obrovský výber rastlín z ponuky viac ako 40 maďarských a zahraničných stromových škôlok • široká škála zavlažovacích nástrojov, umelých hnojív a pomocných záhradníckych materiálov H-2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 45-57. info@profipartner.hu www.profipartner.hu

V prípade záujme zašleme cenník aj vzorku! Canal System Plast Kft. • H-2344 Dömsöd, Nagy-Tanya Műanyagüzem info@canalsystemplast.hu • www.canalsystemplast.hu

Rozvoj záhradníckeho odvetvia Na základe zdrojov ktoré sú k dispozícii a predložených žiadostí o dotáciu sa do konca rozpočtového cyklu Únie v Maďarsku môže uskutočniť najvýznamnejší rozvoj záhradníctva za posledné štvrťstoročie. V rámci programu rozvoja vidieka farmári môžu celkovo vynaložiť na investície do záhradníctva zdroje takmer v hodnote 140 miliárd forintov. Z toho 23 miliárd forintov na vybudovanie skleníkov, viac ako 19 miliárd forintov na sadenice, kým 18 miliárd forintov je vyčlenených na strojové zariadenia v záhradníctve. Na základe predložených žiadostí o dotácie do konca roku 2020 sa v Maďarsku môžu postaviť skleníky a fóliovníky na ploche 140 hektárov. Záhradnícka profesia a jej produkty sú stále viac cenené, dôvodom čoho je v značnej miere zmena spotrebiteľských požiadaviek a zvykov. V poslednom roku produkcia odvetvia presiahla 300 miliárd forintov, čo predstavovalo 12 percent produkcie celého poľnohospodárskeho sektoru. Nedostatok pracovnej sily dnes už ohrozuje rozvoj záhradníctva a je to jedna z hlavných výziev dnešnej doby. Z možností riešenia môžeme spomenúť okrem iného digitalizáciu a mechanizáciu, zlepšenie podmienok zjednodušeného zamestnávania, ďalšie zníženie daní a odvodov z príjmu z pracovnej činnosti, podpora územnej mobility pracovnej sily a rozvoj odborného vzdelávania. Dôležitou úlohou je – najmä v oblasti pestovania jabĺk, ktoré má najväčší, vyše 41 percentný podiel v ovocinárskom sektore – vytvoriť intenzívne a moderné sady. Bez týchto sa-

dov nie je možné produkovať kvalitný tovar, čo je zdrojom stálych problémov s predajom. Možným bodom prelomu v odvetí záhradníctva môže byť zvýšenie zavlažovaných plôch. V roku 2018 bola rozloha zavlažovaných plôch takmer 144 tisíc hektárov, čo prostredníctvom rozvojových aktivít plánujú zvýšiť na 267 tisíc hektárov. Na základe rozhodnutia maďarskej vlády na rozvoj zavlažovania sú k dispozícii ročne zdroje vo výške 17–18 miliárd forintov. Bolo by potrebné zvýšiť podiel výroby tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov energie, znížiť emisiu kysličníka uhličitého a našu závislosť v oblasti dovozu energie, tiež by bolo dôležité vybudovať komplexné systémy na využitie termálnych a iných zelených energií, ďalej revitalizovať domáci poľnohospodársky výskum.

Pálenka je tiež hungarikum Maďarské pálenky považované za hungarikum sú veľmi úspešné aj na medzinárodných súťažiach. Tento starodávny nápoj, môžeme s istotou vyhlásiť, poznajú a konzumujú na celom svete. Pravda, nie je jedno, čo v skutočnosti pijeme. Originál pálenka je vyrobená destiláciou triedeného ovocia vynikajúcej kvality, kým iné liehoviny, ktoré sa s ňou ani porovnať nedajú, sú vyrobené z čistého liehu pridaním rôznych aróm. Oplatí sa zapamätať si tieto zásadné rozdiely, pretože, ak si chceme dopriať nebudeme viackrát zamieňať pálenku s liehovinou a tak určite budeme mať prvotriedny gastronomický zážitok. 10 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA


Vyhliadky

VÝROBA PEKÁRSKYCH A CUKRÁRSKYCH NÁSTROJOV:

Vplyvy na trhu kvôli rastúcim zásobám, neistotám okolo Brexitu a africkému moru ošípaných naznačujú, že hydinárov čaká ťažký rok - píše časopis Világgazdaság. Nie sú dobré vyhliadky na trhu s kuracím mäsom, pretože na svetovej úrovni, alebo aj v EÚ je nadbytočná výroba, čo spôsobuje nízke ceny - povedal v rozhovore pre časopis Attila Csorbai prezident-riaditeľ Rady hydinárskych výrobkov (Baromfi Termék Tanács (BIT) ) Dodal, že počas posledných jeden a pol-dvoch rokov odvetvie produkovalo celkom dobré výsledky, ale okolo septembra vlaňajšieho roku už bolo viditeľné, že sa zásoby začínajú hromadiť a tie ešte aj podľa najoptimistickejších prognóz vydržia do júna. Podľa prezidenta trh s morčacím mäsom v poslednom období sa vyvíjal opačne ako trh s kuracím mäsom, klesajúca tendencia skončila v máji minulého roka a odvtedy ho možno považovať za stabilný.

• pekárenské vozíky, plechy na pečenie, skladovacie vozíky, výsevné zariadenia • (vo všetkých veľkostiach, podľa individuálnych požiadaviek) • nehrdzavejúce stoly, police

Szokontor és Társa Kft. • H-2330 Dunaharaszti, József Attila u. 9. www.szokontor-es-tarsa.internettudakozo.hu • szokontorkft@pr.hu

Pre akékoľvek agrárne-, a potravinárske spoločnosti ponúkame nasledovné práce: • Projektovanie, odborné poradenstvo, montáž technológií, a ochrany životného prostredia • Manažérstvo kvality, poradenstvo pri HACCP, budovanie systémov • Zámočnícke a kovoobrábacie práce

Žiadajte našu osobitnú ponuku: info@eumill.hu

Narástla zamestnanosť Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v súvislosti s novými investíciami upozornil na to, že od prevratu v Maďarsku teraz prvý krát prekročil počet zamestnaných 4.5 milióna osôb, výrazné zlepšenie je však predovšetkým výsledkom investícií súkromného sektora. Pripomenul, že vláda v roku 2010 považovala za potrebné vytvoriť za 10 rokov 1 milión pracovných miest v záujme zlepšenia konkurencieschopnosti krajiny. Za posledných 8 rokov sa v Maďarsku vytvorilo 800 tisíc nových pracovných miest a maďarská nezamestnanosť je štvrtá najnižšia v Európskej únii, čím Maďarsko stojí na rovnakom mieste ako Holandsko. Minister uviedol aj, že počet investícií v Maďarsku postupne rastie, podľa jeho informácií prostredníctvom Medzinárodnej investičnej agentúry (HIPA) v roku 2015 prišlo 67, v roku 2016 71 a v roku 2017 97 investícií.

POZOR! NA PREDAJ! Charolais odstavené teľatá býčky a jalovičky zo stáda bez potvrdenia rodokmeňa! Ročne 300 kusov, dodávka začína v novembri. Ďalej ponúkame vysoko kvalitnú kukuricu, repku, slnečnicu, pšenicu!

Žiadosť o ponuku: foldvar2000@gmail.com Földvár 2000 Kft. • H-8660 Tab, Rákóczi utca 10.

WINDMILL KFT. www.eumill.hu

Eissmann znovu investuje Nemecký automobilový importér Eissmann prostredníctvom investície vo výške 2,08 miliárd forintov rozširuje svoj podnik v Nyíregyháza, čo maďarská vláda podporila 556 miliónmi forintov. Norman Willich, finančný riaditeľ skupiny Eissmann, oznámil, že aj doterajšia činnosť podniku v Nyíregyháze prispela k tomu, že priebežne rozširujú svoju maďarskú pobočku. So súčasnou investíciou vytvoria ďalších 140 nových pracovných miest. Podľa oznámenia stránky Maďarskej investičnej a promočnej agentúry (HIPA) tržba nemeckej spoločnosti Eissmann Group Automotive, vedúcej spoločnosti vo výrobe prémiových automobilových súčiastok, dosiahla v poslednom finančnom roku 470 miliónov eur, pričom spoločnosť vo svojich 12 pobočkách zamestnáva okolo 5000 zamestnancov. Výrobná jednotka Eissmann v Nyíregyháze bola prvým výrobným centrom mimo územia Nemecka vybudovaným v roku 1997 a vďaka priebežnému rozvoju sa aj odvtedy nachádza na významnom mieste vo výrobnej štruktúre: ako technologická centrála pre vstrekovanie, výrobu súčiastok do prevodoviek a airbagov na strane vodiča. Závod zamestnáva viac ako 700 osôb. Výsledkom teraz ohláseného rozvoja sa výrobná plocha rozrastie o 7700 m2. Zrealizuje sa aj nákup nových strojov, vďaka ktorým v nasledujúcich rokoch vznikne 140 nových pracovných miest. Východné Maďarsko je v centre maďarskej rozvojovej politiky, aj v roku 2019 by tu chceli realizovať čím viac investícií na podobnej úrovni. V Sabolč-satmársko-beregžskej župe momentálne rokujú o 11 investíciách. MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 11


Najchutnejšie pálenky vyrábajú v Maďarsku z rôznych divo rastúcich alebo pestovaných ovocí. Ich spoločnou vlastnosťou je, že vždy vydávajú veľmi čisté chutné destiláty intenzívnej vône, ktoré sa charakteristicky predávajú bez vyzrievania v sude. Pálenka môže byť vyrobená periodickou destiláciou, vyzrievaná alebo s kúskami ovocia, podľa metódy výroby. Napríklad pálenka s kúskami ovocia, ktorá poskytuje výnimočný chuťový už je napríklad na začiatku vety, napríklad vyzrieva aspoň tri mesiace s ovocím. Ku sto litrom pálenky sa pridáva desať kíl zrelého alebo päť kíl sušeného ovocia. (Podľa mňa je najchutnejšia pálenka vyzrievaná s kúskami ovocia… – pozn. redaktora)

Pohárik na pálenku Vedeli ste, že konzumácia pálenky má rovnako svoje pravidlá, ako konzumácia vína? Určite už viacerí videli, na rôznych festivaloch, v televízii, ako sa ochutnáva správne víno. Víno sa točí v pohári, preskúma sa jeho farba, zisťuje sa jeho vôňa. Nuž, v nasledujúcom vám predstavíme, ako sa správne ochutnáva pálenka.

Za studena alebo za tepla? Pálenka sa zvykla ochutnávať z takzvaného „tulipánového pohárika“. Je to kalíšok, ktorého spodná časť je vydutá, v strednej časti sa trochu zúži, a v hornej časti sa rozšíri. Pohárik je tak vytvarovaný preto, aby sa sem koncentrovali arómy ovocia a tak boli skvele rozoznateľné. Celkový objem pohárika je 9 cl ale nalieva sa do neho iba 2 cl. U mladých sa často stretávame s tým, keď v baroch vyberajú „poldecáky“ z mrazničky a do tých nalievajú pálenku. Nuž, toto je obrovská chyba, totiž pri takejto teplote sa stratia všetky vlastnosti pálenky, ktoré robia pálenku dobrou pálenkou. Tento mok sa má podávať pri teplote 16–18 stupňov Celzia, vtedy z neho vyjdú tak charakteristické vône a ovocné chute.

Svet vôní

Výber je veľmi široký. Môže to byť vínovica, terkelica, ovocná pálenka (slivka, marhuľa, jahody, hruška, jablko, čerešňa, ríbezle, miešané) divoké plody (divoké jablko, čerešne, hrušky, baza, borovica, šípka, trnka drieň), ochutená (cukrom, medom, rascou), s cesnakom, s cibuľou, paprikou- a ešte by sme mohli pokračovať. Konzumovanie pálenky – podobne ako konzumovanie vína – má svoje pravidlá. Nie je jedno, z čoho, akej kvality a ako pijeme. Prvé a najdôležitejšie pravidlo je, že pálenku položme čo najďalej od chladničky. Pálenka sa pije 12–18 stupňová, teda skoro na izbovej teplote, pretože, len takto vydá svoju pravú chuť a skvelú arómu. Druhým nesprávne zažitým zvykom je, že pálenku jedným ťahom nalejeme do seba. Je to nesprávne. Prvými tromi dúškami nechajme aby sa náš jazyk zoznámil s jemnou alkoholovou chuťou a potom už ovocné arómy prichádzajú samé. Čiže pite len pomaly po dúškoch, pri izbovej teplote! Základné pravidlo: dobrá pálenka musí byť čistá a ovocnej príchuti. Ale nie je jedno ani to z akého pohára pijeme. Autentický pohárik na pálenku má tvar tulipánu alebo trúbkovca. Jeho cieľom je aby dobre podával vône. Ak sme si už zaobstarali pohárik, ochutnajte ozajstnú, lahodnú pálenku – ale s mierou – a zažijete gastronomické nebo, bez akýchkoľvek nepríjemných vedľajších účinkov. Na zdravie! 12 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Ako prvý krok ochutnávania pálenky preskúmajme jej vôňu. Vôňa dobrej pálenky je čistá, charakteristická pre ovocie, kvetinková, korenistá. Ak má mok ostrý, acetónový, riedidlový zápach, ta máme do činenia s pálenkou veľmi podradnej kvality. Bezcharakterný nápoj ničiaci dobré meno pálenky, ktorého jediná hodnota je jeho vysoký obsah alkoholu. Jeho, ešte aj mierna konzumácia neposkytuje žiadny zážitok, navyše škodí aj zdraviu. Svet vôní môžeme spoznať aj inou metódou. Ak si namočíme do pálenky prst a rozotrieme ju na zápästí, po vyprchaní alkoholu musíme cítiť číru vôňu ovocia. Toto sa nazýva aj skúškou na pokožke. A teraz nech nasleduje samotná ochutnávka.

Namiesto jedného glgu... Veľa ľudí spláchne pálenku na jeden šup, aby čím skôr pociťovali teplo rozplývajúce sa do žalúdka. Samozrejme aj tento zvyk je nesprávny, pretože v tomto prípade necítiť výnimočnosť pálenky. Toto hungarikum sa má piť po dúškoch. Krása a vôňa pálenky sa uplatní pri správnej teplote, z pálenkového pohára. Dobrá pálenka je príjemná dlhotrvajúcimi ovocnými príchuťami. V prípade ochutnávanie viacerých páleniek sa oplatí postarať sa o nejaké jedlo, kvôli neutralizácii chutí. Po jej konzumácii sa takmer okamžite objaví dlhotrvajúca dodatočná príchuť, pri vychutnávaní ktorej sa človek zamyslí nad tým, či naozaj pil pálenku, alebo jedol len čerstvé ovocie.


Závod Flex Films na výrobu baliacich materiálov

DISTRIBÚCIA CHEMIKÁLIÍ VYNIKAJÚCEJ KVALITY! • Organické a anorganické chemické látky, stopové prvky (kyselina chlorovodíková, dezinfekčné bielidlo, kyselina dusičná, kyselina fosforečná, kyselina mravčia, formalín, kyselina octová, síran zinočnatý, síran manganatý, síran meďnatý atď.) • Čistiace prostriedky pre domácnosť (pracia sóda, jedlá sóda, kyselina citrónová, kyslíkové bielidlo)

Individuálni zákazníci, aj predajcovia sú vítaní!

Sídlo: H-2750 Nagykőrös, str. Baracsi nr. 3. Ďalšie informácie: www.cemolker.hu • cemolkerkft@gmail.com • Tel.: +36/53/552-305 Indická spoločnosť Flex Films v obci Rétság otvára závod na výrobu plastových baliacich materiálov, hodnota investície je 23 miliardy forintov, k čomu maďarská vláda prispieva dotáciou vo výške 2,8 miliárd forintov. Vďaka modernej výrobnej technológii, tento závod je prvý v Európe, ktorý bude vyrábať flexibilný baliaci materiál. Svojou investíciou spoločnosť vytvorí v obci Rétság 170 nových pracovných miest. Flex Films okrem Ázie prevádzkuje závody aj v Severnej Amerike a Afrike, na Európskom kontinente maďarský závod bude v poradí druhý po Poľsku. Na celom svete zamestnáva celkovo 8100 ľudí a obsluhuje zákazníkov v 140 krajinách. Je to jediný podnik, ktorý dodáva svoje produkty tak pre firmu Pepsi Cola, ako aj Coca Cola, okrem toho zabezpečuje balenie takých značiek ako napríklad Ferrero Rocher, Nestlé alebo L‘Oreal. O túto investíciu prebiehala vážna súťaž medzi regiónmi, v získaní tejto zákazky hrala dôležitú úlohu trojročná dohoda o spolupráci uzavretá medzi Invest India a maďarskou investičnou agentúrou. India sa na teraz stala deviatym najdôležitejším investorom v Maďarsku. Vďaka týmto investíciám sa začal aj dynamický vývoj bilaterálnych obratov medzi oboma krajinami, čo v roku 2017 predstavovalo 665 miliónov dolárov, a počas prvých osem mesiacov roku 2018 maďarský export narástol o 22 percent, a obrat obchodu sa zvýšil o 9 percent.

Fetaphon Home Monitoring System - zariadenie vhodné na domáce meranie pre nastávajúce mamičky

• meranie a zaznamenanie srdcového rytmu plodu, kontrakcií maternice a pohybu plodu v domácich podmienkach, • tlkot srdca plodu sníma akustickým, pasívnym senzorom, • nevyžaruje ultrazvuk, ani iné škodlivé žiarenie, • ním zaznamenané frekvencie pulzu plodu, kontrakcie maternice, pohyby plodu zobrazuje prostredníctvom počítača, respektíve tlačiarne tradičným CTG diagramom

HĽADÁME DISTRIBÚTOROV A PREDAJNÝCH PARTNEROV NA DISTRIBÚCIU!

FETAPHON: medzinárodný maďarský patent pre zdravý plod!

PentaVox Kft. • www.pentavox.hu • info@pentavox.hu

Kozmetické obalové materiály od výrobcu! SFORMUJEME VAŠE PREDSTAVY! • Kozmetické a farmaceutické obalové materiály, • Tégliky, fľašky, viečka, • Výroba ozdobných nábytkových líšt.

Dabaplast Kft. • H-2370 Dabas, Park u. 4. E-mail: info@dabaplast.hu • Web: www.dabaplast.hu MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 13


SME K DISPOZÍCII NASLEDOVNÝMI ČINNOSŤAMI: • • • •

zváranie (bežnými aj špeciálnymi metódami zvárania) výroba nádrží priemyselná montáž potrubia výroba oceľových konštrukcií

NAŠA FIRMA HĽADÁ DODÁVATEĽSKÝCH PARTNEROV NA NASLEDUJÚCE PRODUKTY: • skriňové zostavy, šatníkové skrine • doplnkový nábytok, kovanie na nábytok • detský nábytok a detský tovar

HEGESZTŐ 2001 KFT.

H-7045 Györköny, Külterület 0197/4 hrsz. hegeszto2001kft@t-online.hu • www.hegeszt.eu

Rakúsko-Maďarská firma vyrábajúca sitá a drôtené tkaniny hľadá predajcov a distribútorov na predaj nasledujúcich produktov:

Corpus Bútorgyártó Kft. H-4405 Nyíregyháza, Kőműves u. 11. corpusbutorinfo@gmail.com

• priemyselné sitá pre kameňolomy a štrkové bane, • nerezové pletivá, • drôtené tkaniny z pružinovej ocele, • perforované plechy Korešpondencia, komunikácia: v angličtine, nemčine a maďarčine Kontaktujte nás s dôverou:

Hutter + Schrantz Hungária Kft.

borbely@h-s.hu • www.h-s.hu

https://issuu.com/mekonomika

NOVÁ GENERÁCIA ODDEĽOVACÍCH STĹPIKOV Spoločnosť Texor Kft. začala s výrobou a distribúciou vlastne vyvinutých stĺpikov a rúrových výrobkov bez alebo s vnútorným rebrovaním. HLAVNÁ OBLASŤ POUŽITIA: kordón, nízky držiak na tabuľu, stĺpiky oplotenia, spevnené chráničky a ochranné rúry. • • • • • • • • • •

odolné voči vysokému zaťaženiu pútavé fluorescenčné neónové farby fosforeskujúci efekt po osvetlení vysoká odolnosť voči UV žiareniu vystužené rebrami vyššie zaťaženie vplyvom prídavných látok v prípade kolízie bezúlomkové zlomenie ohyb jednoduché delenie možnosť viac typov výseku (špeciálne).

Vývoj uskutočnený v rámci súťaže Ginop 2.1.7-15-2016-01934. 14 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

ĎALŠIE PRODUKTY KFT.: • plynové, vodovodné, ochranné potrubia a chráničky PE, • PP ochranné trubky a chráničky na studenú a teplú vodu, • PVC ochranné potrubia a chráničky, • PE perforované a drenážne potrubia.

Ďalšie informácie: www.texor.hu Texor Kft. • H-4002 Debrecen-Apafa Hrsz.: 2635 texor@texor.hu • Tel.: +36/52316-420


CĂUTAŢI O OPORTUNITATE BUNĂ, NOUĂ DE AFACERI? AICI ESTE SOLUŢIA! S revolučným novým priemyselným čistiacim strojom naraz môžete čistiť vonkajšie okná až do výšky 10-14 m. Po umytí na povrch skla nie je potrebné použiť gumovú stierku, lebo stroj pracuje s vodou bez obsahu soli. Takto ušetríte veľa času a staráte sa aj o životné prostredie.

• Priemyselné haly • Skladovanie krmív • Skladovanie plodín • Skladovanie strojov

Hľadám partnerov na predaj a prenájom zariadení na čistenie okien! PRE VIAC INFORMÁCIÍ SA OBRÁŤTE NA MŇA S DÔVEROU!

info@bekervaz.hu www.bekervaz.hu

Polyvás Mérnökiroda Kft. • H-1026 Budapest, Hidász utca 23. fszt. 1. Polyvás István +36/30/952-2844 • www.ablaktisztitogep.hu

Kvalitný granulát Greenflex-EPDM na povrch bežeckých dráhy a ihrísk:

Trvanlivé lepenie dreva.

• jasné farby • rôzne zrnitosti • výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom • UV-stabilný materiál • pružnosť • kompaktné, 25 kg balenie Dlhodobé, moderné riešenie 21. storočia pre športové zariadenia a ihriská. Dokonca môže byť spojené s dodávaním čierneho SBR gumového granulátu

Green Tyre Zrt. • eszter.kiss@greentyre.hu • www.greentyre.hu

VÝŤAHOVÉ SÚČIASTKY OD PLÁNOVANIA AŽ PO VÝROBU! • tablové komponenty (privolávače, displeje, núdzové osvetlenia, poplašná signalizácia, oprávňovače) • privolávacie a riadiace tablá k starým a novým výťahom • sklenené senzorové tablá

Splníme najširšie požiadavky od obytných domov zabezpečených proti vandalizmu až po elegantné administratívne, či hotelové vyhotovenia! Naše výrobky sú vlastného vývoja, ku ktorým je zabezpečená viacročná dodávka súčiastok. Elektronické ovládacie výťahové jednotky: • • • • •

fonetická poplašná signalizácia akustická signalizácia zdroje neprerušovaného napájania spoľahlivé Reed snímače meniče kódov na komunikáciu medzi riadením a tablami

dyneahungary@dynea.com

SPOLOČNOSŤ MIXTURA KFT. HĽADÁ ZA ÚČELOM ROZŠÍRENIA PARTNERSKEJ SIETE PROFESIONÁLNYCH PARTNEROV, PROJEKTANTOV, ZÁHRADNÝCH A KRAJINNÝCH ARCHITEKTOV A STAVEBNÉ FIRMY. Naša spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a predajom stavebných materiálov už viac ako 20 rokov úspešne pôsobí na trhu stavebných a pomocných materiálov, ako výrobca, aj ako odborný zástupca technických výrobkov. Počas uplynulých rokov vyvinula naša spoločnosť jedinečnú, inovatívnu a v plnej miere vodopriepustnú kamienkovú dlažbu. Náš výrobok sa v Maďarsku teší veľkej popularite v okruhu odborných aj súkromných spotrebiteľov. Žiadame Vás, aby ste Váš záujem oznámili priamo nám na e-mailovej adrese mixtura@mixtura.hu alebo u nášho slovenského zástupcu na e-mailovej adrese jurajberecz@gmail.com a telefónnom čísle + 42 190 775 7468.

www.mixtura.hu

Okrem vyššie uvedenej výroby produktov vykonávame aj námezdné práce výroby a montáže elektronických zariadení a menších mechanických jednotiek. Výťahové tably vyhotovujeme podľa normy EN 81:72 a EN 81:70.

H-7630 Pécs, Basamalom u. 31. liftelem@liftelem.hu • www.liftelem.eu MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 15


16 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA


Sallai Öntöde • Presné pieskové odlievanie • Jedinečné súčiastky • 3D tlač • Rýchle vyhotovenie prototypu

• • • •

Varga ’Speciál Kft. H-1135 Budapest, Szent L. utca 60-64. • Tel./Fax: +36/1/412-0338 kelta@vargaspecial.hu • www.vargaspecial.hu

H-3336 Bátor, Hegyalja út 6. www.sallaiontode.hu Tel.: +36/36/483-254 • +36/20/929-2700 Mail: sallaiontode@t-online.hu

Spoločnosť Bosch Packaging Systems Kft. hľadá dodávateľských partnerov pre svoju materskú spoločnosť Bosch Packaging Systems AG. k uspokojeniu svojich nárokov! NAŠE SÚČIASTKY SÚ MECHANICKY OPRACOVANÉ, TRIESKOVO OBRÁBANÉ PRODUKTY PRE STROJÁRSKU VÝROBU. • Individuálna výroba, resp. výroba súčiastok v malých sériách (od 1 do 100 kusov). • Výroba kompletných zostáv a strojových jednotiek subdodávateľsky. Hľadáme partnerov: • na veľkokapacitné strojové obrábanie (min. 3000x3000x1000mm), • na obrábanie dlhých súčiastok (do 3500mm)

Výroba diamantového a CBN náradia Zinkovanie, niklovanie (s bubnovou a závesnou metódou) Modrá, žltá, čierna pasivácia bez CrVI Fosfátovanie zinku

• • • • •

odlievanie do kokíl výroba nástrojov spekanie, práškovanie trieskové obrábanie, sústruženie návrh nástroja na odlievanie podľa výkresu alebo vzorky • vákuové balenie V subdodávke vyrobíme súčiastky v stredných a veľkých sériách!

peter.varsanyi@hu.bosch.com (Korešpondencia, komunikácia: v nemčine a maďarčine) www.boschpackaging.com

Predajniam pre domácich majstrov, domácich a stavebných potrieb ponúkame svoje výrobky vlastného návrhu a prevedenia.

Ďalšie informácie: PROKK KÖNNYŰFÉMÖNTÖDE KFT. prokk.ontodekft@gmail.com • www.prokkkft.hupont.hu

výroba nástrojov

Szent László út 20., H-2085 Pilisvörösvár. • E-mail: info@mouldform.hu Naším partnerom vyrábajúcim plastové a kovové súčiastky sme k dispozícii s 30 ročnou odbornou praxou.

HSM fréza: Röders RSM 600 DS

Elektroerozívna drôtová rezačka: Mitsubishi FA20S

NÁSTROJÁREŇ OD MYŠLIENKY AŽ K PRODUKTU Naše hlavné činnosti:

Rovinná brúska: Equiptop ESG 2040TD

CNC frézka: DMC 75 V Linear

• návrh a výroba foriem pre strekolisy • výroba strojových súčastí, kusová a malosériová výroba 3D merací prístroj: Mitutuyo Crystal Apex S667

• nástrojárská výroba, elektroerozívne obrábanie, brúsenie • skúsený tím odborníkov

Elektroerozívna hĺbička: Ingersoll Gantry EAGLE 800

Sídlo: Szőlőkert köz 9., 67-es kapu, 1033 Budapest • Telefón: +36/1/499-0385 • Mobil:+36/70/709-9549 • E-mail: info@mouldform.hu MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 17


Energetická bezpečnosť EÚ Svetová spotreba energie vrátane krajín Európskej únie sa neustále zvyšuje. Podľa najnovších odhadov Medzinárodnej energetickej agentúry do roku 2030 vzrastie o 40 percent. Do roku 2030 budú fosílne energetické suroviny hlavnými zdrojmi energie a prvotnú energetickú spotrebu pokryjú na 77 percent. Fakt, že momentálne, po čase hospodárskej krízy, dopyt mierne klesá, neznamená, že po prekonaní tejto etapy nenastúpi nová vlna konjuktúry. Prognózy do roku 2030 naznačujú rast v prípade ropy o 24 a v prípade zemného plynu o 42 percent. Aktuálna súhrnná energetická produkcia Európskej únie je 895,45 miliónov ton (toe), čo je menej ako polovica celkovej vnútornej spotreby, ktorá činí 1806,38 miliónov ton (toe). Najväčším problémom je, že viac ako 50 percent energetickej spotreby pokryje EÚ z importu, a ak sa nezmení doterajší trend, v nasledujúcich 10–20 rokoch dovoz môže narásť až na 70 percent. Krátko a strednodobo bude svet naďalej odkázaný na fosílne palivá, na uhlie, zemný plyn a ropu, samozrejme pri zmierňovaní ekologických škôd a zvyšovaní podielu energií z obnoviteľných zdrojov. V súčasnosti 23,9% spotrebovanej energie v EÚ pochádza zo zemného plynu, 36,4% z ropy, pričom 34 percent dovezenej ropy a 40,8 percent dovezeného zemného plynu pochádza z Ruska. Bez principialnych zmien v energetickej politike závislosť EÚ od Ruska môže narásť do roku 2030 v prípade zemného plynu na 60 percent, v celkovej vonkajšej hodnote až na 80% a v prípade ropy až na 90% už v roku 2020. V našej energetickej politike zohráva čoraz významnejšiu úlohu otázka energetickej bezpečnosti. Problémy v zásobovaní surovinami môžu vážne ohroziť celé hospodárstvo. Energetická bezpečnosť je zároveň aj geopolitickým strategickým faktorom. Čím je väčší energetický dovoz danej krajiny, tým je vyššia hrozba, že vznikne nevyvážená jednostranná závislosť medzi ním a dodávateľskou krajinou. Štát, ktorý je bohatý na surovinové zdroje, môže využívať túto surovinu ako zbraň voči závislému štátu, aby v ňom získal politický vplyv.

V súčasnosti je Rusko najväčším producentom a exportérom zemného plynu a druhým najväčším exportérom ropy. Rusko je veľmi významným partnerom EÚ aj perspektívne. V súčasnosti vlastní 26,6 percenta svetových zdrojov zemného plynu a 6,2 percent svetových zdrojov ropy. Môžeme predpokladať, že na obrovskom území štátu sa nachádzajú ďalšie, doteraz nesprístupnené náleziská. Bohaté zásoby a geografická blízkosť by mohli z neho urobiť hlavného partnera Európskej únie. Rusko však svoje nerastné bohatstvo stavia do služieb vlastných kontroverzných medzinárodno-politických cieľov. Európa tak musí budovať vzťahy s Moskvou dbajúc citlivo na rovnováhu, a v tejto snahe mu môže pomôcť fakt, že aj Rusko je postihnuté závislosťou energetického trhu, veď dve tretiny vyvezeného ruského plynu a ropy majú odberateľov v štátoch EÚ. Najväčšími odberateľmi ropy sú Nemecko, Holandsko, Na elimináciu týchto hrozieb Európska Únia si vytýčila tri hlavné ciele v energetickej politike: Veľká Británia, Taliansko a Fínsko, zemného 1. zvýšenie bezpečnosti energetického zásobovania plynu okrem nich aj Francúzsko a Rakúsko. 2. garantovanie konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a únosných cien energií Závislosť Ruska a EÚ je teda vzájomná. Vý3. priebežný rozvoj ekologickej udržateľnosti. znamný ruský export smeruje aj do stredovýchodnej Európy, kde 70 až 100 percent spotK dosiahnutiu energetickej bezpečnosti je potrebné spoľahlivé a pružné zásobovanie, ktoré rebovanej ropy a plynu pochádza z Ruska, čo vyžaduje rozsiahlu a efektívnu energetickú infraštruktúru. Najdôležitejším faktorom v rámci predstavuje vyšší stupeň závislosti ako v príenergetickej bezpečnosti je diverzifikácia, tak v prípade zdrojov, tranzitných ciest a surovín, pade ostatných krajín EÚ. Európska energeako aj v prípade spracovateľských technológií. Rovnako dôležitá je kooperácia a vzájomne tická politika preto musí venovať pozornosť výhodná spolupráca s vonkajšími partnermi. aj odstráneniu tejto disharmónie. Rusko nemožno považovať za stopercentne spoľahlivého dodávateľa o čom svedčí aj pozastavenie dodávok plynu v rokoch 2006 a 2009. Táto skutočnosť mala za následok hospodárske straty vo všetkých krajinách na ňom závislých, vrátane Slovenska. V záujme energetickej bezpečnosti by bola potrebná solidárna, efektívna celoeurópska koordinácia, ako aj spoločné a rázne vystupovanie voči ostatným partnerom. Alternatívou jednotnej energetickej zahraničnej politiky by mohol byť projekt Nabucco West. Pokračovanie na 22. strane 18 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA


mayer

OPRACOVANIE PLECHOV S LASEROVOU TECHNOLÓGIOU

S JEDINEČNÝMI POSTUPMI A MODERNÝM STROJOVÝM PARKOM!

Rezanie laserom: TruLaser 3030 4 kW CO2 • TruLaser 3030 6 kW Fiber Konštrukčná oceľ, hliník a nehrdzavejúca oceľ z hrúbkou do 25mm. Ohraňovanie plechov: TruBend 5170 • TruBend 7036 • TruBend 3100 Zváranie

Obrábacie stroje na výrobu okien a dverí! • CNC Plazma rezačka na vyrezanie dier dverných výstuží • Stroj s riadením CNC na vŕtanie kĺbových závesov dverí • CNC sroj na obrábanie dverných krídiel

Pre ďalšie informácie sa obráťte na nás:

mikronkkt@gmail.com

Zaoberáme sa individuálnou a sériovou výrobou, aj výrobou prototypov! Vysoká kvalita, krátka doba dodania, vysoká flexibilita.

20 ROČNÉ SKÚSENOSTI V OBRÁBANÍ KOVOV! • strojové rezanie (tradičné alebo na CNC strojoch) • konštrukčné práce, • spracovanie železa Spoločnosť Albert Forgácsoló Kft. je Vám k dispozícii!

Mayer Ipari és Kereskedelmi Bt. • H-9341 Kisfalud, Kossuth utca 106. Tel.: +36-96/599-020 • laser@mayer-gbt.hu • www.mayer.de/lasertechnik/

INDUKČNÉ OHRIEVACIE ZARIADENIA NOVEJ GENERÁCIE PRE VÄČŠIU ÚČINNOSŤ!

60%-ná úspora nákladov a 20%-né zvýšenie kapacity! Vlastnosti: • Vyrábame kompaktné zariadenia (generátor+ induktor+ chladiace jednotky) • Nízka spotreba energie vďaka vysokej účinnosti • Riešenia prispôsobené požiadavkám zákazníkov s vynikajúcou hodnotou za peniaze • Vysoká spoľahlivosť, dlhá životnosť vďaka vynikajúcim súčiastkam a konštrukcii. • Naše stroje môžu byť využité takmer v každej oblasti priemyslu, používajú ich aj globálne spoločnosti.

DG Elektrotech Kft. • H-8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 95. www.dgelektrotech.hu • dgelektrotech.kft@upcmail.hu

H-3262 Markaz, Mikes Kelemen utca 5-7. • info@albertkft.hu

www.spiralter.hu

A LEGRUGALMASABB PARTNER!

VÝROBA PRUŽÍN • ťažné pružiny, kovové predmety hromadnej spotreby, listové pružiny, • tvarové pružiny, torzné pružiny, • poľnohospodárske pružiny, • tlačné pružiny, závlačky

Spiralter Kft. H-2095 Pilisszántó, Petőfi S. u. 18. info@spiralter.hu • www.spiralter.hu MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 19


Ak je to kovový výrobok, my ho vyrobíme! Naše hlavné činnosti: • CNC sústruženie, frézovanie • Obrábanie kovov • Výroba jedinečných súčiastok v malých sériách, alebo aj vo veľkých množstvách • Výroba nerezových, kyselinovzdorných a vysokopevnostných súčiastok Nami vyrábané diely sa väčšinou používajú v energetickom, potravinárskom, chemickom priemysle, ako aj v hutníctve, baníctve a v mnohých iných priemyselných odvetviach.

Viac ako 20 rokov slúžime našim partnerom! Vyskúšajte nás aj Vy! Ďalšie informácie: Indu-nex Kft. • www.indunex.eu • indunex@upcmail.hu

Veľká investícia v Komárome Investícia juhokórejskej spoločnosti SK Innovation vo výške 239 miliárd forintov vytvorí v Komárome tisíc nových pracovných miest. Stavba závodu na výrobu akumulátorov určených do

elektrických vozidiel sa začne realizovať v marci, výroba by mohla byť spustená na prelome rokov 2021-2022. Spoločnosť SK Innovation na výstavbu továrne s rozlohou 117 tisíc metrov štvorcových kúpila v Komárome územie s rozlohou 430 tisíc metrov štvorcových. K investícii prispeje maďarská vláda aj nenávratnou dotáciou, o výške ktorej však teraz s investormi ešte len rokuje. Štátnu pomoc

odôvodnil minister zahraničných vecí výnosom produkujúcim vysokú pridanú hodnotu a inštaláciou najmodernejších výrobných technológií na územie Maďarska. Investíciu spoločnosti SK Innovation, ktorá aj v svetovom meradle patrí medzi spoločnosti s vedúcim postavením na trhu, vyhralo Maďarsko v silnej regionálnej súťaži.

Kvalitet je ključ uspeha Grupacija trenutno zapošljava oko 300 saradnika. Poizvodnja u Kapošvaru se odvija na blizu 10.000 kvm, a četvorosmenska proizvodnja u Kečkemetu se odvija u fabričkoj hali od 12.000 kvm.

U proteklih 25 godina stekli smo iskustva u pojedinačnoj i u serijskoj proizvodnji. Znanje naših saradnika čini nas sposobnim za potpunu i samostalnu realizaciju kompleksnih projekata.

Som-Plast Kft. • brizganje industrijskih termoplastičnih materijala (sa više od 60 mašina za brizganje) • montaža tehničkih proizvoda sopstvenim tehničkim i ljudskim resursima • kompozitno toplotno oblikovanje – duboko izvlačenje

Som Szer Kft. • proizvodnja alata za brizganje plastike • projektovanje, razvoj, popravka i održavanje

Stojimo Vam na raspolaganju sa dobro opremljenim pogonom alata i sve bogatijim mašinskim parkom!

H-7400 Kaposvár, Iszák utca 48. info@somplast.hu www.somplast.hu 20 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

| H- 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 49. | info@somszer.hu | www.somszer.hu


EÚ CERTIFIKÁCIA A SCHVAĽOVANIE V MAĎARSKU!

CONTIREG

Preskúšanie a certifikácia cestných a poľnohospodárskych vozidiel a špeciálnych strojov.

MÉRNÖKIRODA KFT.

• • • •

Automatizácia, inštrumentácia Programovanie riadenia PLC Termovízne merania, diagnostika Vzduchotechnika a vykurovacia technika

• Strojové vybavenie, a osvetlenie pretlakových stanov • Riadenie bioplynových technológii • Zastúpenie výrobkov Jetter (PLC, servo, HMI)

Inžinierska kancelária Contireg, s.r.o. • expo@contireg.hu • www.contireg.hu

Výroba dosiek plošných spojov, šablón od MIKROPAN Kft.! • prototyp • sériová výroba • hobby panely Ďalšie informácie a objednávka: megrendeles@mikropan.hu www.mikropan.hu • Tel.: +36/20/622-6206

• ccc certifikácia pre dodávateľov automobilového priemyslu • typové schvaľovania a individuálne preskúšania • odborná spolupráca

TÜV Rheinland-KTI Kft • ferenc.finszter@hu.tuv.com • www.tuvkti.hu

Aquaring Kft., Váš spoľahlivý partner pre vodohospodárske stavby a čerpadlá! • výstavba studní pri vodnom toku s horizontálnymi zachytávadlami, • zhotovenie prečerpávacích staníc z monolitickej železobetónovej šachty, resp. z prefabrikátov, • zhotovenie zapustených prečerpávacích staníc na odpadovú vodu, • veľkoobchodná distribúcia čerpadiel a armatúr, • kompletná výstavba poľnohospodárskych zavlažovacích systémov.

AQUARING KFT. • H-1044 Budapest, Megyeri út 51. info@aquaring.hu • zsolt.tarnoczy@aquaring.hu • www.aquaring.hu

Vážte s váhami spoločnosti Homér Kft.!

Na riešenie Vašich úloh súvisiacich s plošnými spojmi zvoľte ELEKTERV KFT! • NAVRHNEME dosky s plošnými spojmi • DIGITALIZUJEME Vaše ručné kresby, staré lepené alebo kreslené klišé. Podľa vzorky skopírujeme zničené panely • PRIPRAVÍME dokumentáciu potrebnú pre výrobu. • VYROBÍME dosky s plošnými spojmi.

Rozsiahle referencie, 3 desaťročia skúseností! Elekterv Kft. • H-1116 Budapest, Fehérvári út 132-144. Tel.: +36/1/615-1240 • elekterv@t-online.hu • www.elekterv.hu

Naša ponuka: • distribúcia a oprava elektrických rotačných strojov, ponorných a kalových čerpadiel. • komplexná údržba motorov. • trieskové, a plošné obrábanie • výroba, a výstavba oceľovo-konštrukčných a ľahko-konštrukčných hál. • výroba hliníkových a nerezových zariadení. • Abrazívne rezanie vodným lúčom

Podrobné informácie aj v nemeckom jazyku:

Výroba a predaj všetkých typov váh od mostných až po laboratórne za výhodné ceny

Etiketovacie obchodné váhy

Obchodné váhy

Priemyselné etiketovače

Skladové váhy

Plošinové váhy

Laboratórne a lekárenské váhy

Predávame: váhy Bizerba, Cas, Radwag, Ohaus, Aclas! Homér Mérleg Kft. • H-8360 Keszthely Külső Zsidi út 2. Tel.: +36/83/312-441 • Fax: +36/83/510-718 • office@merlegplaza.hu • www.merlegplaza.hu

Povrchová úprava súčiastok automobilového priemyslu! • galvanizácia (galvanický zinok) • technológie zinok-železo, a zinok-nikel • železité-, zinkové-, a mangánové-fosfátovanie, • práškovanie, • práškové lakovanie, KTL lakovanie • špeciálne nátery: Chemosil, Gleitmo, Megum

Podľa želaní riešime akúkoľvek technológiu povrchovej úpravy! Naše certifikáty: ISO 9001, ISO 14001. Kék Kémiai Fémfelület-kezelő Kft. • H-3950 Sárospatak, Dorkói út 1. Tel.: +36/47/312-507 • +36/47/511-019 • info@kekkemiaikft.hu • www.kekkemiaikft.hu

MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 21


Pokračovanie od 18. strany

Štáty okolo Kaspického mora disponujú zásobami energetických surovín, ktoré vzbudzujú záujem aj iných trhových subjektov, čím sa dostávajú do centra akejsi medzinárodnej súťaže. Ak EÚ bude dlho váhať, môže ľahko vypadnúť z hry. Záverom je potrebné poznamenať, že čo sa týka ruského plynu, Slovensko je geograficky dôležitým redistribučným miestom. Táto skutočnosť vylepšuje pozíciu pri vyjednávaní o cene zemného plynu. Energetická nezávislosť na základe len obnoviteľných zdrojov je nepredstaviteľná. Naďalej je potrebné uvažovať o diverzifikácii zdrojov importovanej energie, znižovaní znečisťovania životného prostredia fosílnymi zdrojmi energie a o bezpečnom využívaním jadrových elektrární. Väčšie úsilie je potrebné vynakladať aj pri vylepšovaní energetickej efektívnosti v prípade zastaraných budov, zatepľovaním a ďalšími opatreniami. Zoltán Környi

FAG: päťsto nových pracovných miest Nový závod na výrobu ložísk FAG zrealizovaný z 25 miliárd forintov vytvoril v Debrecíne 500 nových pracovných miest a túto investíciu podporila maďarská vláda nenávratnou hotovostnou dotáciou vo výške 3,16 miliárd forintov. Rainer Lindner, regionálny vedúci skupiny Schaeffler, a Andreas Schick, operatívny riaditeľ, rovnako potvrdili, že spoločnosť sa angažuje v debrecínskom rozvoji. Naznačili, že počet zamestnancov FAG, ktorý novou investíciou už teraz zamestnáva okolo 1600 zamestnancov, môže v najbližších rokoch dosiahnuť 2000. Péter Szabó, výkonný riaditeľ FAG Magyarország Ipari Kft. pripomenul, že spoločnosť začala svoju činnosť v roku 1999 v areáli bývalého podniku Magyar Gördülőcsapágy so 40 zamestnancami. Dvadsaťročný podnik v priemyselnom parku Határ út teraz už na 58 tisíc m2 vyrobí ročne 25 miliónov kužeľových ložísk a 500 miliónov kužeľových valčekov. Minulý rok uzavrel Debrecín na úseku investícií a investícií do tvorby pracovných miest rekordný rok: v roku 2018 sa v meste zrealizovali investície v hodnote 1,3 miliárd eur. 22 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Lufthansa Technik v Miškovci Opravou a údržbou lietadiel sa zaoberajúci podnik Lufthansa Technik AG patriaci do nemeckej podnikovej skupiny Lufthansa založí prostredníctvom investície vo výške 43 miliárd forintov servisné stredisko v Miškovci. K vzniku závodu, ktorý vytvorí 400 pracovných miest, prispeje maďarská vláda dotáciou na vzdelávanie. Servisné stredisko v Miškovci opravujúce súčiastky lietadlových motorov bude stroje prijímať nielen od Lufthansy, ale aj od iných medzinárodných leteckých spoločností. Keďže údržba a rýchly servis lietadlových motorov sú pre letecké spoločnosti kľúčovou otázkou, spoločne s leteckou dopravou prudko narastá aj význam závodov poskytujúcich tieto služby. Táto investícia nie je dôležitá len preto, že za ňou stojí jedna z najúspešnejších leteckých podnikových skupín sveta, ale aj preto, že zjavenie nemeckého veľkopodniku predstavuje pre maďarský letecký priemysel novú kvalitu. Rozhodnutie investorov uľahčilo okrem viac než 20 ročnej priaznivej skúsenosti spoločnosti Lufthansa Technik v Maďarsku aj priaznivé investičné prostredie: Miškovec dnes už skoro každý významný investor eviduje ako možné miesto pre svoju investíciu. Toto servisné stredisko je najväčšou investíciou v doterajšej histórii mesta: môže byť jedným z najväčších MRO (maintenance-repair-overhaul, údržbové-opravárenské-kontrolné) stredísk v Európe. Philip Mende, viceprezident spoločnosti Lufthansa Technik AG uviedol, že v súvislosti s investíciou zriadili novú spoločnosť pod názvom Lufthansa Technik Miskolc. Možné miesta pre investíciu hľadali po celom svete, Miškovec si nakoniec vybrali kvôli rozvinutej infraštruktúre, konkurencieschopnému obchodnému a ekonomickému prostrediu, dobre školenej pracovnej sile a podporujúcemu prostrediu. Prevádzka závodu s rozlohou takmer 20 tisíc metrov štvorcových môže byť spustená v roku 2022, prvých zamestnancov však príjmu už tento rok a pošlú ich do Nemecka a Írska za účelom ďalšej kvalifikácie/vzdelávania. V miškoveckom stredisku budú uplatňované vysoké požiadavky a prísne normy, navyše mu budú pridelené aj vlastné úlohy rozvoja, preto hľadajú aj dobre vyškolených inžinierov. Suma investície preto nekryje len výstavbu a zariadenia, ale aj školenia odborníkov/špecialistov.

Rekordy v zahraničnej ekonomike

V roku 2018 Maďarsko prekoná rekordy v dvoch kategóriách zahraničnej ekonomiky: v exporte a investíciách sa prevýšia doterajšie výsledky v histórii ekonomiky krajiny. V roku 2017 sa stalo prvý krát, že maďarský export prevýšil 100 miliárd eur a na základe údajov z októbra 2018 hodnota vývozu ukazuje 6 percentný nárast a tak export prekoná rekord z roku 2017. V roku 2017 s investíciami dosahujúcimi 3,5 miliárd eur Maďarsko prekonalo rekord prostredníctvom systému podpory investícií. Podľa najnovších údajov investície prichádzajúce prostredníctvom systému na podporu investícií presiahli 4 miliardy eur.


O

MERACIE PRÍSTROJE A MERACIE SYSTÉMY

HEXA Kft. - Sme schopní a strojovo pripravení na všetko! • Obnova, údržba, inštalácia obrábacích strojov • Revízia a nastavenie presnosti obrábacích strojov • Modernizácia strojov a ich prestavba na CNC • Výmena ovládacích prvkov CNC

• Navrhovanie a výroba jednoúčelových strojov • Navrhovanie, oprava, obnova a údržba hydraulických systémov

OBNOVÍME VAŠE STARÉ STROJE!

Hexa

SZERSZÁMGÉPIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

Žiadosti o ponuky: hexa.koszegi@gmail.com • www.gep-javito.com

WWW.KORA.HU

KORA Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 1145 Budapest, Törökőr u. 31. • T.: +36 1 223 1045 • F.: +36 1 221 2541 • @: info@kora.hu

AGRIA-LÁNC KFT. ŠPECIALISTA NA VALČEKOVÉ REŤAZE! • priemyselné, poľnohospodárske reťaze, • valčekové reťaze s unášačmi, valčekové reťaze s predĺženými čapmi, • kalibrované článkové reťaze, • reťazové kolesá, špeciálne reťaze, atď. Dávame do pohybu! 22 rokov k Vašim službám!

H-3300 Eger, Vécsey völgy út 99. • agria@agrialanc.hu • www.agrialanc.hu

https://issuu.com/mekonomika DIMENZUJEME, PLÁNUJEME, REALIZUJEME, INŠTALUJEME! Miešačky na kvapaliny a prášky, miešacie nádrže, skladovacie nádrže, miešačky na prášky a pevné látky, dopravné systémy.

V oblasti pohonnej techniky ponúkame tiež komerčné (hnacie mechanizmy, elektrické motory, meniče frekvencie atď.) a individuálne riešenia (pohony chladiacich veží, pohony rýpadiel, zdvíhadiel, žeriavových dráh, pohony pre rošty a mnoho iných použití).

Výroba závitovkových dopravníkov aj podľa individuálnych požiadaviek! Závitovkové dopravníky sú motorom priemyslu a výroby. Oblasti využitia sú mimoriadne široké od poľnohospodárstva cez potravinársky priemysel až po stavebníctvo! • Priemer: 50-600 mm • vo vyhotovení z uhlíkovej a kyselinovzdornej ocele pre potravinársky priemysel (pre vinárne, pre závody vyrábajúce ovocné šťavy, pre bitúnky na prevážanie odpadu) Vyrábame aj čistiarne odpadových vôd!

FLUIDMIX Kft. • H-1141 Budapest, Örs Vezér útja 43. 2/1. Tel.: +36/20/337-8023 • info@fluidmix.hu • www.fluidmix.hu

Bugaci Lakatosipari Kft. H-6114 Bugac, Rózsa u. 6. aranykalasz@aranykalasz.hu +36/20/960-8472 MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 23


Oddychujte v Maďarsku! Prvou zastávkou našej ponuky je sídlo Sabolčsko-satmársko-berežskej župy, Nyíregyháza a jeho širšie okolie, Nyírség.

Nyíregyháza Nemusíte precestovať svet k tomu, aby ste videli divé zvieratá piatich kontinentov, stačí navštíviť Nyíregyházu. Mesto popri vzrušujúcej zoologickej záhrade nachádzajúcej sa vo vzrušujúcej mikroklíme lesa sóstói-erdő víta svojich turistov celoročne prevádzkovaným kúpaliskom, jazerom so zamatovou vodou a skanzenom. Jedným zo slávnych rodákov Nyíregyházy je spisovateľ a prekladateľ Mihály Váci, ktorý centrum mesta charakterizoval týmito slovami: „…nie je to historické mesto. K jeho menu sa neviažu bitky, mierové zmluvy, nedisponuje mnohými historickými zaujímavosťami, starými umeleckými pamiatkami so stopami kráľov …”, ale jeho krása a atmosféra návštevníka zaručene ohúria. V krásnom nyíregyházskom centre môžete navštíviť päť veľkých kostolov piatich

vierovyznaní. V každodennom zhone si často ani nevšimneme, že denne prechádzame pri množstve kostolov rôznych vierovyznaní, ktoré sú významné nielen z náboženského, ale aj z umeleckého, estetického a historického hľadiska. Rozprávajú nám o histórii starého mesta, o kedysi žijúcich obyvateľoch a na obdiv ponúkajú tisíce drobných detailov, ktorými ich vybavili ich tvorcovia. Les Sóstói-erdő je obľúbeným výletným miestom obyvateľov mesta. Doprajte si veľ24 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

kú prechádzku v každom ročnom období krásnom lese s rozlohou 371 hektárov, užívajte si spev vtákov a dobite sa energiou! Liečivé kúpele Sóstógyógyfürdő, preslávené svojou liečivou vodou, sa nachádzajú 6 km od centra mesta na okraji dubového lesa okolo alkalického jazera. V zážitkovo kúpeľnom komplexe Aquarius Élmény-és Parkfürdő, ktorý má rozlohu 1,7 hektárov, nájdete protiprúdový bazén, tobogany (kamikadze, rodinný, obrovský, black hole, divoká voda, súťažný a sloní tobogan), prúdovú chodbu, detské bazény, inkskú ruinu kostola a ostrov pokladov. Môžete sa zotavovať v prostredí 21. storočia: ak hľadáte relax, nájdete ho v elegantnom prostredí moderných kúpeľov s rozlohou 1400 m2. Jód, bróm a liečivá voda obsahujúca veľa rozpustných solí sa odporúča na reumatické a kĺbové bolesti, a tiež na bolesti pohybového aparátu. V letnej sezóne sa ponuka rozširuje o externé bazény Parkfürdő a jazero Tófürdő. Jednou z najvzrušujúcejších zoologických záhrad v Maďarsku je Nyíregyházi Állatpark, kde si môžete pozrieť zvieratá z piatich kon-

tinentov. V objatí sóstóiských dubín privítajú návštevníkov na 30 hektároch svojsky navrhnuté kontinenty a je možné tu nahliadnuť do života viac ako 5000 exemplárov približne 500 druhov zvierat. Medzi nimi sú aj také ojedinelé druhy ako biely tiger, leopard snežný, žralok tigrí alebo gorila obyčajná. Okrem zvierat sa tu nachádza aj šou papagájov a tulenia šou, či možnosť kŕmenia žralokov. Aj samotné budovy sú samy o sebe zážitkom, napr. v Európe jedinečná Zelená pyramída,

Ponuka je nekonečná a preto vás chceme navnadiť a možno aj trochu zaujato upozorniť na také maďarské kraje a mestá, ktoré sa oplatí navštíviť. Vidieť niečo pekné, oddýchnuť si a relaxovať.

ktorá predstavuje svet oceánov a tropických pralesov alebo Andské dobrodružstvá, kde sa návštevníci môžu kochať krásou visutých

mostov. Zoologická záhrada v Nyíregyháze čaká svojich návštevníkov s tromi hotelmi. Hostia, ktorí si vyberú tieto hotely, majú bezplatný vstup do zoologickej záhrady. Hotel Pangea je úplne nový hotel s 38 izbami a výhľadom na jazero Sóstó. Hotel Dzsungel sa nachádza tiež priamo na území zoologickej záhrady, kde vás ráno môžu zobúdzať zvuky divokých zvierat. Hotel Ózoon sa nachádza na okraji Nyíregyházy v lese Sóstói-erdő, iba jednu autobusovú zastávku od zoologickej záhrady. Vstúpením do Sóstói skanzenu sa návštevník ocitne v dedine z 19. storočia, ktorej vdychujú život remeselníci pracujúci počas týždňa. Z poväčšine pôvodných stavieb nás zaujmú cigánske chatrče, staré dielne, skupinové salaše a suchý mlyn. Ďalšie informácie nájdete aj v rumunčine na turistickej stránke Nyíregyházy: https://nyiregyhaza.info.hu/ro/


Nyírség

síce veriacich. Duchovnú cestu môžete zažiť aj výstupom do vyhliadkovej veže zázrakov a Z Nyíregyházy je to len na skok do Nyírbátoru, prejdením 13 km dlhej cesty šťastia, ak prichámiesta, ktoré je známe aj ako zem drakov a dzate s otvoreným srdcom. Báthoriovcov, ale tu sa zázraky Nyírségu ešte nekončia. V Máriapócsi môžete prežiť silu vie- Horná-Tisa ry každý deň. Táto oblasť je presýtená históriou a tra- Spomaľ a uvidíš skutočné hodnoty – to je díciami. V Nyírbátori dodnes žije dračí kult „slow turizmus“, čiže filozofia pomalého odpochádzajúci z legiend predkov rodiny Bátho- počinku v severovýchodnom kúte Maďarska, riovcov, s jeho koreňmi a históriou urodzenej v oblasti Hornej-Tisy: tiché dediny, ohromurodiny oboznámia záujemcov dramatické sú- júca príroda, možnosť aktívneho oddychu na sošia na historickej promenáde mesta. Korzo riekach a dvoch kolesách, výnimočné kultúrne s dvomi gotickými kostolmi vás zavedie do zaujímavosti na ceste po stredovekých kostohistorického stredovekého kaštieľa, kedysi loch a z generácie na generáciu odovzdávané obývaného rodinami Báthoriovcov, Bethle- miestne recepty. Kto príde s otvoreným srdnovcov, Rákócziovcov a Károlyiovcov. Obrazy com a dušou, môže objaviť pozoruhodné skryv panoptiku kaštieľa zobrazujú aj tajomstvá té poklady zaručene ďaleko od davu turistov. Alžbety Báthoriovej, známej ako krvilačná Veslujte, bicyklujte sa grófka. Wellness kúpele Sárkány Wellness-és Gyógyfürdő sú otvorené celoročne a v liečebnej časti je dostupná aj taká špeciálna terapia, Rieka je sila, ktorá dáva život, ale keď sa jej pokazí nálada, môže všetko zničiť. Človek sa akou je kryoterapia (terapia chladom). Kto hľadá adrenalín aj vo vode, ten nech sa musel naučiť vážiť si ju bez ohľadu na to, pri vyberie do centra vodného lyžovania v Leve- ktorom brehu rieku sa rozhodol usadiť. Nie je lek (Leveleki Vízisí Centrum), kde je možnosť to inak ani v hornej časti Tisy na severovýchovodného lyžovania, wakeboardu, surfovania, de Maďarska, kde sa obávali záplav, no nebezkúpania a rybárčenia. V obci Vaja si môžete pozrieť ďalšie staroveké rodinné sídlo – kaštieľ v renesančnom štýle, kým interaktívne múzeum v Dégenfeldskom kaštieli v Baktalórántháze vás zavedie do minulosti. K slzavému svätému obrazu v Máriapócsi, ktorý v roku 1991, pri svojej návšteve Maďarska, navštívil aj Ján Pavol II., pristupujú pútnici už tristo rokov. V pompéznom gréckokatolíckom kostole sa oplatí požiadať o sprievodcu, pretože si v spojení so zázračnou ikonou Márie môžete vypočuť také neuveriteľné príbehy pečné močariská zas poskytovali aj útočisko pred nepriateľmi našich predkov. Táto vodami prepletená krajina je pre mestského človeka útočiskom aj dnes, pretože zároveň poskytuje možnosť aktívneho odpočinku, kultúrnych objavov a duševného nabitia. Horná Tisa je najrýchlejším, najčistejším a najnedotknutejším úsekom druhej najväčšej rieky Maďarska. Je jednou z najkrajších vodných ciest našej domoviny s obnovujúcimi sa prístavmi, dobre vybavenými kempingmi. Návštevníci prichádzajúci kajakom alebo kanoe môžu objavovať Tisu, Samoš a Túr. Prostredníctvom túr rôznej náročnosti a dĺžky sa môžu plaviť od Tiszabecsu až po Tokaj. o uzdraveniach a iných nevysvetliteľných prí- Na ceste sa nachádza nespočetné množstvo padoch, ktoré sa dotknú aj neveriacich. Má- zaujímavostí a skvelé piesočnaté úseky (Tiriapócs je najznámejším pútnickým miestom vadar, Gergelyiugornya) lákajúce na kúpanie, historického Maďarska, augustová púť Panny ktoré môžeme večer zavŕšiť varením kotlíkoMárie, ako aj septembrová púť lákajú desaťti- vých dobrôt v kempingu alebo v stanových

táboroch. Pre amatérskych vodných turistov je ideálnym miestom krotko tečúci Starý Túr, kde sa o romantiku postarajú stromy stojace pri brehu rieky. Veslovanie sa môže spojiť s bicyklovaním, oblasť sa totiž pýši vynikajúco vybudovanou sieťou cyklotrás, na hrádzi sprevádzajúcej kľukatú rieku sa môžeme v dĺžke presahujúcej 250 km bicyklovať na úplne plochom teréne a ďaleko od premávky. Počas bicyklovania sa na hrádzi sa môžete kochať krásnou prírodou, valiacou sa vodou a v blízkosti sa rozprestierajúcimi tichými dedinkami obkolesenými

zeleninovými záhonmi, bielymi kostolnými vežami a slivkovými a jablkovými sadmi. Oblasť je bohatá na kultúrne a ľudové hodnoty, pravidelne sa tu organizujú viacdenné cyklotúry. Túry po stredovekých kostoloch Maličké stredoveké kostoly, viac ako storočné drevené zvonice ukrývajúce sa v úhľadných dedinkách sa vďaka izolácii nikde v krajine nezachovali v takom veľkom množstve ako tu. Európske Nostra ocenenie získali kostoly dedín Sonkád a Gyügye, pevnosť, ktorú pripomína kostol stojaci sedemsto rokov v obci Lónya, kostol usmievavých svätcov v Csarode, a „bosý” Notre Dame v Tákose, gotický kostol na malom ostrove v Nagyszekeresi, to je iba zopár vymenovaných zo 64 objektov, ktoré tvoria cestu po stredovekých kostoloch siahajúcu až na územie Ukrajiny a Rumunska. V roku MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 25


2017 bola za najsľubnejšiu kultúrnu trasu Maďarska zvolená tematická cesta po kostoloch s kvetinovým dreveným kazetovým stropom a farebnou kazateľňou, kde po niekoľkých stáročiach pod maľovanou omietkou objavili stredoveké fresky. Oplatí sa vyžiadať si sprievodcu od miestneho správcu, ktorý celým srdcom a írečitým nárečím porozpráva historky a tým vaša návšteva získa originalitu. Szatmár a beregskú Tisu s obľubou navštevovali literárni velikáni ako Kölcsey, Petőfi a Móricz, ktorých inšpirovala krása „Tündérmező”, ako to nazval spisovateľ, ktorý sa narodil v Tiszacsécsi. Pamiatkový cintorín v Szatmárcseke je pútnickým miestom nielen kvôli autorovi hymny, ale môžete tu vidieť aj to, čo nikde inde: stovky zoradených vyrezávaných drevených náhrobníkov formujúcich člny alebo ľudské tvary – kto v nich čo objaví. Aristokratické kúrie regiónu a kaštieľ Luby, ktorého krásna ružová záhrada dnes opäť prekvitá vo svojej starej nádhere, pripomínajú stratený svet. V Európe je jedinečnou priemyselnou historickou pamiatkou drevený mlyn v Túristvánde, ktorého lopatkové kolesá už takmer tristo rokov neúnavne otáča voda rieky Túr, kým v Tarpe sa nachádza posledný, kedysi koňmi poháňaný suchý mlyn.

so satmársko-beregskými pamätihodnosťami a dobrou príležitosťou na ochutnávanie je medzinárodný slivkový festival v Szatmárcseke.

čierny lekvár a množstvo tradičných jedál. Navštívením zastávok satmársko-beregskej slivkovej cesty od Penyige po Panyolu sa stretnete nielen s chuťou páleniek, lekvárov a sušeného ovocia, ale aj so spôsobom ich výroby,

sprievodcom a kde-tu je možnosť prehliadku absolvovať aj segwaymi alebo terénnymi vozidlami. Vinárstva regiónu vás pozývajú na prémiové ochutnávky vína, vínne večere a na pikniky v dobrej atmosfére a čoraz viac hostiteľov ponú-

Tokaj a jeho oblasť Tokajské podhorie sa nachádza iba na pol hodiny od Nyíregyházy a pre milovníkov vína, kreatívnej kuchyne a aktívneho relaxu je Tokajské podhorie a Zemplín ideálnou kombináciou. Okrem ľahkých prehliadok tokajských viníc sa oplatí zorganizovať si výlet aj do malebnej oblasti Zemplínu, ktorá je svojimi náučnými chodníkmi, skalolezeckými miestami, pravekými hradmi, extrémnou lanovou dráhou skutočným rajom pre turistov. Modrá túra sa po viac než tisíc kilometroch kľukatých ciest končí v Hollóháze, kde medzi jedinečné pozoruhodnosti patrí aj Megyer-hegyi pleso a Vižojská Biblia.

Zúčastniť sa príjemnej plavby je samo osebe veľkým zážitkom, ktorá je o to zaujímavejšia, že pri nej môžeme vidieť sútok vody riek Tisy a Bodrogu, ktoré majú odlišnú farbu. Na výletnú plavbu štartujúcu v Tokaji je dôležité sa prihlásiť vopred, pretože túry sa začínajú len od 15 účastníkov. Z Tokaja sa môžeme plaviť aj k Rákócziho hradu v Sárospataku a vodnému dielu pri Tiszalöku. Oba výlety trvajú v jednom smere cca 2–2,5 hodiny.

Zážitky a ochutnávky

Džez, rock, opera a víno

Obrovským fanúšikom tokajského asú bol okrem hedonizmom presláveného francúzskeho panovníka Ľudovíta XIV., aj Mozart a Goethe. V oblasti s vulkanickou pôdou chránenej horami a riekami vytvorená jedinečná mikroklíma, aj schnutiu napomáhajúca dlhá Slivka nadovšetko a suchá jeseň a ušľachtilá pleseň na stenách pivníc, toto všetko zohráva úlohu v tom, že sa v Nezabudnuteľný autentický zážitok predsta- Tokajskom podhorí, ktoré je najstarším uzavrevuje pre návštevníkov ubytovanie v maleb- tým vinárskym krajom sveta a zároveň súčasných dedinkách, kde sa stretnú s miestnymi ťou svetového dedičstva, rodí takýto vynikajúci obyvateľmi. Priami a srdeční dedinčania pre nektár. Okrem ikonického asú sa dnes dostávás napečú v peci, v záhradách si vlastnoruč- vajú na stôl našich hostí čoraz vzrušujúcejšie ne môžete nazbierať ovocie a počas pohodo- biele vína, furminty, hárslevelű a žltý muškát. vých rozhovorov sa skôr či neskôr objaví aj Veľkú časť viníc a pivníc je možné preskúmať domáca pálenka. V ovocnom sade Maďarska, a osoby s podnikateľským duchom tak môžu ako vo veľkom Sabolč-Satmár často nazýva- objavovať aj hony. Môžete ísť bicyklom alebo jú, sa rodí slávna „nemtudom” slivka a vyrába- pešo alebo so špeciálne na tento účel vytvojú z nej originálnu satmársku slivovicu, hustý, reným vínnym autobusom, s profesionálnym

26 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

ka aj vysoko kvalitné gastronomické zážitky. Tokaj je centrom, Mád sa stal kulinárskym centrom vínnej oblasti, ale kreatívnu kuchyňu nájdete aj v Tarcale, v Tolcsve, v Tállye, kde si čerstvé suroviny zaobstarávajú od miestnych pestovateľov, chovov a poľovných revírov. Plavte sa loďou!

Prvou významnou udalosťou regiónu je Tokajská jar, kde sa usporadúva aj aukcia vín, ale ako narastá počet slnečných hodín stáva sa Tokaj čoraz aktívnejším. V oblasti usporadúvajú v mene rôznorodých hudobných žánrov viacero festivalov: k videniu sú popové, symfonické, komorné a džezové koncerty, ako aj divadelné, operné a operetné predstavenia. Tokajský Fesztiválkatlan očakáva každého od apríla až do septembra s najrôznejšími programami, festival s jedinečnou atmosférou Bor, mámor, Bénye sa usporadúva začiatkom júla v záhradách Erdőbénye, kde sa tokajské vína ochutnávajú pri džezovej a ľudovej hudbe. Od polovice augusta hrá na zemplínskom festivale hlavnú úlohu džez a vážna hudba, kým septembrový festival v obci Tállya (Kerekdomb Fesztivál) ponúka svojim návštevníkom vínne a umelecké zážitky v jednom.

Ďaleko od ruchu mesta Návštevníkov Zemplínu čaká jeden z najväčších celistvých neporušených lesov v krajine. Ak sa rozhodnete, že strávite pár dní ďaleko


od ruchu mesta, môžete prežiť chvíle v pokojnom lesnom alebo dedinskom prostredí a ubytovať sa vo vynikajúcich dedinských domoch, kde ešte kúria v kachľovej peci a pečú v peciach. Celoštátna modrá túra sa začína na západnej hranici Írott-kő a končí v Hollóháze, na ktorej posledných úsekoch vedie cesta popri zrúcaninách, prameňoch, horolezeckých horách, dolinách a lúkach. Z historických kníh sú nám známe úctu evokujúce zrúcaniny regiónu: František Rákóczi II. sa ako chlapec učil šermovať a jazdiť na koni v hrade Regéc, v hrade s dobrodružným osudom Boldogkő napísal básnik Bálint Balassi báseň Borivóknak való, kým hrad v Sárospataku je najhodnotnejším dielom neskorej maďarskej renesančnej architektúry. Oplatí sa navštíviť hrad vo Füzéri a kaštieľ Károlyi vo Füzérradványi, malebná Tolcsva sa zas môže pýšiť šiestimi šľachtickými kúriami. Sárospatak je dôležitým náboženským uzlom, tu začína cesta svätej Alžbety (Szent Erzsébet-út), ktorá spája hlavné miesta života svojej menovkyne. Záujemcom o kultúrno-historické zaujímavosti odporúčame Vizsoly, kde archivujú najstaršiu celú bibliu v maďarskom jazyku, ale je tu aj múzeum porcelánu v Hollóháze, kde môžete obdivovať dvesto rokov staré

porcelánové súpravy a vyskúšať svoj talent na farbenie porcelánu. Najextrémnejšie dobrodružstvá a najkrajší výhľad Nad Sátoraljaújhelyom sa týčiacom Magas-hegyi bol vytvorený zemplínsky zážitkový park (Zemplén Kalandpark), v ktorom môže každý prekonať svoje hranice. Nájdete tu najdlhšiu bobovú dráhu a sedačkovú lanovku Maďarska, ako aj najvyššiu vnútornú lezeckú stenu a najodvážnejší si môžu vyskúšať Orla, extrémnu lanovú dráhu, ktorá spája dve hory: na viac ako kilometer dlhej trati môžeme v sedacom popruhu dosiahnuť rýchlosť až 80 km/h . Odtiaľto je to len pár kilometrov k domácemu zázraku, ktorý vznikol ako výsledok spoločného úsilia človeka a prírody: pleso Megyerskej hory, kde sa nad plochou vodnej hladiny týčia miestami 70 m vysoké skalné steny. Na jeho mieste fungoval po stáročia, až do jeho uzavretia v roku 1907, kamenný lom, potom dažďová voda naplnila prázdny otvor po opustenej bani, a tak vznikol možno najkrajší a najzvláštnejší turistický cieľ krajiny. Pleso je dostupné z cesty č. 37 asi polhodinovou túrou, ten pohľad stojí za všetku námahu!

MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 27Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.