Page 1

tardor 2018 exemplar gratuït

Segueix-nos

farma-ceutics.com

HOLA TARDOR!

Salut:

Salut & Bellesa:

Salut & Família:

Medicaments

Al setembre, no hi ha

El Pròpolis

i caducitats

excuses per no tenir cura de la pell


Ed

farma-ceutics magazine — tardor 2018

EDITORIAL Ramon Joanmiquel Membre de Farma-ceutics

02 / 03

Entrem a la tardor! En primer lloc, volem dir-vos que estem

En la secció d’esport us donem informació

molt contents i alhora agraïts per poder

sobre la prevenció de lesions en el running,

estar una edició més amb vosaltres.

esport que cada dia és més practicat per una part important de la població.

Entrem a la tardor després d’un estiu molt irregular: hem tingut molta calor i també

Coincidim amb Farmamundi amb la pre-

molts dies ennuvolats i plujosos. Aquesta

ocupació sobre els medicaments i la seva

meteorologia que hem tingut a molts llocs

caducitat i per això l’apreciada ONG ens

de la geografia, ens ha portat la presència

parla de la donació adequada de medica-

de mosquits i altres insectes amb els quals

ments en el sentit de la caducitat i, en el

hem hagut de conviure.

nostre cas, també parlem de la caducitat dels medicaments des del punt de vista dels

Per altra banda, hem gaudit i sofert el sol. A

pacients que els utilitzen.

mida que ens vagi deixant, la pell es ressecarà i per tant hem de cuidar-la aportant-li

En aquesta edició us proposem una recepta

hidratació. En aquesta edició hi podreu

de pastisseria que desitgem que us agra-

trobar un article de la nostra col·laboradora

di, així com l’entrevista a Làctics Ubach,

Marta Molina que ens explica com recupe-

fabricants de formatges d’alta qualitat,

rar la pell després del sol.

col·laboradors en els tasts de cosmètica i gastronomia de la marca Elit Derm® del

La tardor ens exposa a canvis de tempera-

grup Farma-ceutics.

tura que poden suposar uns bons refredats i complicacions respiratòries; per tal de poder

I finalment com en cada edició trobareu les

prevenir o rebaixar-ne els efectes, podem

curiositats de l’apartat Sabies que…., pro-

utilitzar un producte natural com el pròpolis

postes de productes i informació del nostre

del qual parlem també en aquesta revista.

club Farma-ceutics. Esperem us sigui interessant! Salutacions cordials

A la tardor fulles, castanyes i cargols amb banyes.


Su

SUMARI

pàg. 5

pàg. 11

SALUT I BELLESA:

SALUT I FAMÍLIA:

AL SETEMBRE, NO HI HA

EL PRÒPOLIS

EXCUSES PER NO TENIR CURA DE LA PELL —————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————

pàg. 12

pàg. 6

PRODUCTES

FARMAMUNDI: #DONEMAMBCURA PER PROMOURE

——————————————————————————————————————

LES DONACIONS INTERNACIONALS

pàg. 13

APROPIADES DE MEDICAMENTS

CUINA SALUDABLE: PLUM CAKE DE CASTANYES

——————————————————————————————————————

I XOCOLATA

pàg. 7 ESPORT I SALUT:

——————————————————————————————————————

PREVENCIÓ DE LES LESIONS EN EL

pàg. 14

“RUNNING”

L’ENTREVISTA: LÀCTICS UBACH

——————————————————————————————————————

pàg. 8

——————————————————————————————————————

CATÀLEG DE REGALS

pàg. 15 SALUT:

——————————————————————————————————————

MEDICAMENTS I CADUCITATS

—————————————————————————————

Cr

CRÈDITS

Amb la col·laboració de:

Secretari del Consell de Farma-ceutics

Ramon Joanmiquel, Marta Molina,

Josep Allué

Farmamundi, Javier Monzón, Ramon Perendreu, Josep Sansalvador, Carles Ubach i

Disseny original:

Antoni Saus

Suki Design Studio

Equip Farma-ceutics

Dipòsit legal: D.L. B-42311-2011

Responsables magazine Jordi Cervera

Impressió:

Jaume Centellas Ubach

Copyset Impremta

Judith Ginesta Oriol Molina


COMPLEMENTS ALIMENTOSOS

Complements alimentosos de Farma-ceutics et beneficien i ajuden a la teva vida diĂ ria COMPLEMENTA-LA


SB

SALUT I BELLESA

Al setembre, no hi ha excuses per no tenir cura de la pell

Marta Molina Casajuana Farmacèutica - Farmàcia Molina

L’estiu té un efecte inevitable sobre

Des d’un punt de vista d’hidratació especí-

la nostra pell, sobretot per l’exposició

ficament de la pell, hi ha diverses mesures

perllongada al sol, tot i que aquesta no

que ajuden notablement. Una d’aquestes

és l’única raó.

mesures és la de “repoblar” la pell amb àcid hialurònic. El famós àcid hialurònic és una

Com eliminar els efectes negatius de

substància que tenim al nostre organisme,

l’estiu a la teva pell?

especialment a la pell, la funció de la qual és actuar d’esponja, és a dir, fixant aigua.

És per tot això que després d’un període de

Com més àcid hialurònic tinguem en els

màxima exigència és necessari donar-li una

nostres teixits, major serà l’aigua retinguda,

mica de treva i dedicar-nos una mica a la

i major serà el grau d’hidratació.

nostra part que està més exposada i que és el que primer que es veu: la pell. El sol

La manera d’aportar àcid hialurònic als nos-

provoca un envelliment prematur en el nos-

tres teixits ha de ser doble:

tre rostre i cos. Això, es fa evident després

Mitjançant la ingesta de suplements que el

de cada estiu quan apareixen les taques,

continguin (mesura una mica discutida pel

les arrugues i la sequedat. Si prens molt el

que fa a la seva absorció oral).

sol, notaràs pèrdua de lluminositat, falta

Mitjançant l’aplicació directa a través de la

d’hidratació, un to desigual a la pell i l’apa-

pell. Les nostres màscares de col·lagen, a

rició de taques, brots d’acne i pell citrina.

més d’aportar col·lagen, aporten hialurònic

Al setembre arriba l’hora de tenir cura de la

i ens ajudaran a eliminar arrugues i recupe-

pell i combatre aquests problemes.

rar l’expressivitat.

Una neteja profunda de la capa més su-

Finalment, hem de garantir que està ben

perficial de la pell (l’epidermis) ens garan-

nodrida a més d’hidratada. La nostra capa

teix l’eliminació de les cèl·lules danyades

més externa necessita d’una aportació

per l’estiu i l’estimulació del naixement de

diària i important de vitamines i antioxi-

cèl·lules noves, no agredides. Recomano la

dants degut a que les cèl·lules es recanvien

utilització del peeling facial Elit Derm® que

constantment i al fet que, en ser la capa

trobaràs a les nostres farmàcies. El principal

més externa del nostre organisme, està

avantatge dels peelings és que es restaura

molt exposada a l’agressió tòxica exterior.

el dany causat per l’exposició al sol, es prevé i combat l’envelliment prematur, així com

La manera d’aconseguir aquesta nutrició

les marques de l’acne o les taques. Això s’ha

cel·lular és, igual que en el cas de la hidrata-

pogut (i hagut) d’anar fent al llarg de l’es-

ció, doble:

tiu, periòdicament, amb peelings corporals

Mitjançant la ingesta de suplements vitamí-

de sorra a la platja (qui hagi tingut la sort

nics i antioxidants.

de gaudir de la mateixa).

Mitjançant l’aplicació directa de còctels concentrats d’aquestes substàncies.

Un altre dels aspectes més importants després de l’estiu és el de la hidratació cutània.

Pregunta a les nostres farmàcies quines són

Això passa per una mesura tan bàsica com

les cremes que més et convenen. Gràcies

poc freqüentada per la població: beure

a aquests tractaments aconseguirem una

abundant aigua diàriament.

pell ferma i corregirem les arrugues i línies d’expressió.


FM farma-ceutics magazine — tardor 2018

06 / 07

FARMAMUNDI

#donemambcura per

promoure les donacions

internacionals apropiades de medicaments

En situacions d’emergència sanitària sovint s’organitzen campanyes de recollida de medicaments i d’altres articles de primera necessitat per pal·liar la situació de vulnerabilitat de les persones afectades.

port, així com despeses i temps de classificació. Si al final d’aquest procés, els medicaments rebuts com a donació no són els que necessiten per pal·liar la crisi sanitària, han de ser eliminats de manera correcta mitjançant tecnologia i infraestructures que no sempre estan disponibles en els països de

Però, malgrat les bones intencions, no tots

destí, amb les conseqüents afectacions per

els medicaments que es donen són els que

al medi ambient i la salut pública, o pel risc

es necessiten, mantenen la seva traçabilitat,

que aquests puguin entrar en circuits il·le-

o tenen les garanties de qualitat exigibles

gals de venda, sense cap control sanitari.

per a la seva dispensació a destí: caducitats

Medicaments sobrers i caducats: no es poden donar FEM-HO BÉ

DONEM AMB CURA

correctes, etiquetatges complerts o com-

Des de Farmamundi defensem que són els

prensibles pel personal sanitari que els rep, o

governs qui han d’oferir atenció sanitària

conservacions correctes.

sostenible i de qualitat a la seva ciutadania i que quan les circumstàncies requereixin

Sabem que rebre donacions inadequades de

donacions de medicaments, aquestes s’han

medicaments ha generat i continua gene-

de fer de manera adequada i coordinada

rant problemes als països receptors que pa-

amb el països receptors per assegurar que

teixen els efectes de catàstrofes naturals o

els medicaments que s’enviïn i arribin a

de conflictes bèl·lics. Estudis com “Inappro-

les poblacions amb totes les garanties de

priate Drug Donations: What has ha-

qualitat.

ppened since 1999?” publicat a la revista Education for Health l’any 2011 recullen els

Per millorar aquestes pràctiques, Farma-

efectes negatius per a la salut pública i per

mundi, amb el suport de l’Ajuntament de

al medi ambient de les anomenades dona-

Barcelona, ha iniciat la campanya

cions inapropiades de medicaments. D’entre

#donemambcura. Aquesta campanya en

els exemples, destaquem el que va ocórrer

xarxes i mitjans especialitzats, inclou també

l’any 1990 durant una epidèmia de fam molt

reunions amb personal d’administracions

greu a Sudan, quan es van rebre medica-

públiques, del sector sanitari en general i

ments per estimular la gana de la població i

del sector farmacèutic en particular, que

solucions salines per a lents de contacte.

puguin col·laborar en la pràctica i la difusió de les bones pràctiques de donacions inter-

És imprescindible que durant les primeres

nacionals de medicaments.

fases d’intervenció humanitària els actors d’ajut humanitari internacional es coordinin amb els països receptors qui, probablement,

Porta’ls al punt Sigre amb la seva caixa de cartró per facilitar la seva identificació

tinguin malmeses les xarxes de comunicació i altres serveis públics, justament per les conseqüències de la mateixa catàstrofe. L’arribada de medicaments i altres subministraments no coordinats pot provocar entre d’altres el col·lapse de ports, aeroports i magatzems, problemes de logística i trans-

Per a més informació: catalunya@farmamundi.org www.farmamundi.org


ES

ESPORT I SALUT

Prevenció de les

lesions en el “running” Javier Monzón Entrenador personal

El running és una pràctica esportiva que cada vegada està més present en la nostra societat. Gairebé cada cap de setmana trobem curses populars on centenars de practicants arrenquen a córrer, moltes vegades sense una bona preparació.

loutrainers.com / naturfit.net

ENTRENA LA FORÇA. Si enfortim la musculatura i els tendons, proporcionarem a les articulacions responsables del moviment una base estable i sense desequilibris, fet que ajudarà a evitar el trencament i fractures musculars i òssies. TORNA A LA CALMA. Evidentment, allò

Tanmateix, si ho realitzem de forma impru-

que fem en acabar de córrer és tan impor-

dent o descuidant certs aspectes de la pre-

tant com l’escalfament o la pròpia activitat.

paració física, ens podem lesionar i haver de

És recomanable no aturar-se de cop i seguir

renunciar a allò que tant ens agrada: córrer.

trotant suau o caminant fins a aturar-se,

Per aquest motiu, a continuació us oferim

tot de forma progressiva. A més a més,

una sèrie de consells i pràctiques que no

realitzar estiraments de vint a quaranta

només evitaran que ens lesionem, sinó que

segons ajudarà a evitar les agulletes els dies

milloraran la nostra salut i rendiment.

posteriors i ens permetrà recuperar-nos més ràpidament.

ESCALFA CORRECTAMENT. Un bon escalfament permetrà que la musculatura

No ens hem d’oblidar ni de portar una

i articulacions es preparin per a l’esforç al

alimentació equilibrada i energètica ni de

qual sotmetrem el cos. És important fer

donar al nostre cos el descans que neces-

exercicis lleugers que impliquin grans grups

sita. Per últim, seguir l’assessorament d’un

musculars inicialment, i continuar de forma

professional de l’esport ens permetrà com-

progressiva cap als més específics, tant en

plir tots els apartats i gaudir del running de

els entrenaments com el dia de la compe-

forma segura i saludable.

tició.

Fonts d’informació per a aquest article: 1. Boyle, M. (2016). New functional training for sports. Human Kinetics. 2. Fields, K. B., Sykes, J. C., Walker, K. M., & Jackson, J. C. (2010). Prevention of running injuries. Current sports medicine reports, 9(3), 176-182.

SABIES QUE Si quan realitzes...

Moltes lesions,...

carreres més llargues o més intenses, notes que la teva forma o la teva gambada s’enfonsen, l’enfortiment del teu “core” t’ajudarà a millorar i a mantenir la teva forma de córrer fins al final.

especialment les relacionades amb esquena, genolls o maluc, es donen com a resultat de la feblesa dels músculs o d’un desenvolupament desequilibrat dels mateixos.


Re

farma-ceutics magazine — tardor 2018

08 / 09

REGALS Trobaràs

tot el catàleg de regals a farma-ceutics.com

Trolley RUMAX 482 punts

Set de ganivets japonesos 83 punts

Set de vi 100 punts

Llibreta i bolígraf 11 punts

Coctelera alumini 184 punts

Set de fitness 357 punts

Clauer moneda 5 punts

Cistella Mustela 242 punts

Duo tasses cafè 112 punts

Joc de pintures 67 peces 99 punts

Joc de tovalloles 100% cotó 184 punts

Set d’eines - llanterna 473 punts

Tassa acer inox. 44 punts

Joc de cafè 4 peces 80 punts

Bossa per portàtil 112 punts


Escapada rural Nit de cap de setmana per a 2 persones. Inclou esmorzar i sopar.

Escapada urbana Nit de cap de setmana per a 2 persones. Inclou esmorzar i detall.

1400 punts

1400 punts

Puff per mòbil 29 punts

Set de barbacoa 140 punts

Bastó de trekking 70 punts

Suport Silicona 7 punts

Multieina 77 punts

Xec regal 6€ Farmamundi Col·labora amb l’ONG 60 punts

Xec regal 6€ 60 punts

Caixa de jocs 42 punts

Refreda-ampolles 126 punts

Molinet de sal i pebre 92 punts

Manta 61 punts

REGAL 6€ Pal de selfie 50 punts

Cadenat maleta 10 punts

Joc de manicura 25 punts

FARMA-CEUTICS: ELS TEUS PUNTS SÓN REGALS www.farma-ceutics.com *La disponibilitat dels productes pot variar. En cas que algun producte no estigui disponible se substituirà per un altre de cost i/o característiques similars.SF

SALUT I FAMÍLIA El pròpolis

Ramon Perendreu CCO - Farma-ceutics

El pròpolis és una substància produïda per les abelles, la qual prové en la seva major part d’arbres, principalment avets, pins i salzes.

El pròpolis és el millor cicatritzant conegut, és un dels millors productes antibacterians i antifúngics d’ampli espectre. És un anestèstic 3,5 vegades més potent que la morfina. El pròpolis és molt ric en bioflavonoides i olis

La paraula pròpolis té el seu origen en el

essencials, a més de contenir oligoelements,

grec pròpolis, que significa “defensa de la

vitamines i aminoàcids.

ciutat” (“pro” abans de i “polis” ciutat, la qual cosa es tradueix com defenses abans

En general, s’utilitza per tractar afeccions

de la ciutat o defensor de la ciutat). La

de les vies respiratòries, com refredats, grip,

referència més llunyana del pròpolis data de

sinusitis, otitis, laringitis, bronquitis, asma

l’antic Egipte.

i pneumònia; i de la pell, com abscessos, furóncols, berrugues, esquerdes, èczemes i

Per a la seva fabricació, les abelles obtenen

herpes zòster.

una part de l’escorça dels arbres i la barregen amb cera i amb la seva pròpia saliva.

A Farma-ceutics hem cregut sempre en

Una vegada obtingut el pròpolis, l’utilitzen

el valor tant de productes naturals com

per a diferents funcions en el rusc: reparen

de la medicina tradicional, amb resultats

les bretxes i es protegeixen de gèrmens

històrics evidents. Tot i ser part de l’ano-

(fongs i bacteris) i d’intrusos perillosos.

menada medicina natural, hem obtingut la garantia dels laboratoris especialitzats en

Fonamentalment una colònia d’abelles ten-

fabricacions basades en l’obtenció de prin-

deix només a produir entre 150-200 grams

cipis actius (en aquest cas galangina) d’alta

de pròpolis a l’any, per aquest motiu es

concentració, estandarditzats i titulats;

tracta d’un producte de preu alt, sobretot si

amb mesures de fabricació i higiene dignes

se n’ofereix un amb suficient principi actiu.

d’un laboratori de la medicina convencional.

Per a la seva obtenció, es raspa amb una

La línia de pròpolis està basada en un xarop

espàtula o qualsevol altra eina amb tall,

infantil, un xarop per a adults, un esprai oral

totes les parts del rusc on les abelles han

i unes càpsules per les defenses. Ideal per

dipositat pròpolis.

tractar o prevenir tots els inconvenients de l’inici del fred.

El pròpolis aporta beneficis i propietats medicinals ideals a l’hora d’augmentar les defenses i lluitar contra grips i refredats. Les seves propietats es deuen sobretot als compostos que contenen, els quals ajuden a augmentar les defenses del nostre organisme en aquells moments en què ens sentim més febles.


P

farma-ceutics magazine — tardor 2018

12 / 13

PRODUCTES

Be+ Pre-tractament Pro-Age 30ml

Formulex Defense 14 sobres

Goibi Antipolls Arbre de Te Maduixa 250ml

Farma-ceutics Articuma 30 comp

Elit Derm Crema gel Energy Man 55ml

Farma-ceutics Ulleres Blueblock Blau 2.5

Kern Finisher Multivitamínic i minerals 60 caps.

Phytocyane Tract. anticaiguda dens. dona 12

Phytologist 15 Tract. anticaiguda absolut 12

Phytophanere Duplo Complement alimentós cabell/ungles 120 caps.

Dexin Loció protectora polls 150ml

Pharysol Gola 30ml


Plum Cake de castanyes i xocolata

Cs

CUINA SALUDABLE

Ingredients

125gr de mantega pomada

Melmelada de castanya:

2 ous

100gr de sucre gra

un pessic de sal

100gr de castanyes bullides

190gr de melmelada de castanya

Motllo (abocar en el següent ordre):

50gr de gotes de xocolata amb llet

(o tallets d’una rajola)

125gr de farina fluixa (la que s’uti-

litza per arrebossar o fer pizzes)

65gr de sucre de llustre (el de les

ensaïmades)

Descripció

Arriba la tardor i, entre moltes altres coses, ens obsequia amb un fruit molt particular: la castanya. I és per aquest motiu que us convido a experimentar amb la fórmula que us detallaré a continuació, un repte sense massa complicacions però que cal elaborar amb paciència, sense presses: PLUM CAKE DE CASTANYES I XOCOLATA. Us facilito els ingredients necessaris per a un motllo de plum cake de silicona (molt habitual de les cuines actuals), però també és factible amb motllos metàl·lics d’una alçada d’uns tres o quatre dits, que caldrà untar i enfarinar perquè no se’ns enganxi la massa. La barreja obtinguda no haurà d’arribar al límit superior, ja que se’ns vessaria.

ELABORACIÓ

1. COM BULLIR LES CASTANYES. Comencem

2.

COM FER LA MELMELADA DE CASTANYA.

4. Després que reposi una estona i sense

amb uns 150gr de castanyes que pelarem

Al foc, anem remenant el sucre i el puré de

deixar que es refredi, el traieu del

amb un ganivet i posarem a bullir amb

castanya fins arribar a bullir-ho durant un

motlle. L’acabat, al vostre criteri. Si us

aigua (que sobrepassi el seu nivell).

minut aproximadament. Ho aboquem en

queda melmelada el podreu untar i

Per aconseguir un cert gust hi afegim un

una safata i ho deixem refredar.

enganxar-hi fideus de xocolata o de colors…

bon grapat d’anís en gra quan falti poc per bullir. Les tindrem dins l’olla en ebullició

3.

Preparem el motlle i per l’ordre descrit, ba-

durant 15-20 minuts (encara que es puguin

rregem els ingredients. Quan tinguem ben

desfer una mica no passa res). S’escorren

afinada la massa i el motlle ple el posem

i es treu la segona pela que els queda. Tot

al forn a uns 150ºC, durant uns 45 minuts.

seguit les esmicolem amb l’aparell que

Com que cada forn és un món... millor que

tinguem a mà.

hi feu una ullada abans i la prova de l’escuradents.

Molt bon profit!!

Josep Sansalvador i Font Pastisser PASTISSERIA FONT (fundada el 1897) Plaça Major nº2, 17406, Viladrau


En

farma-ceutics magazine — tardor 2018

14 / 15

ENTREVISTA

Carles Ubach Gerent

Des del 1939? Qui va ser el fundador de

De les teories de la llet de vaca que co-

Podrem gaudir d’un nou producte aquest

tota aquesta història?

rren avui dia, què pots dir-ne?

pròxim any?

El meu besavi va ser el primer i ja havia

Es parla que la vaca s’ha alterat molt genè-

Hem anat introduint iogurts diferents, pot-

treballat antigament al CADÍ. Després de la

ticament i per això surten més al·lèrgies.

ser no són tan especials com un formatge

guerra civil es va implantar a Vic per proxi-

Però actualment s’està treballant per re-

però també tenen molt consum. En els for-

mitat a la llet, ja que n’és la primera ma-

cuperar la vaca de primera generació. Tota

matges anem treballant en especialitats de

tèria, i aquí va ser on va començar a fabricar

la vida s’ha consumit llet de vaca i encara

tipus pasta àcida, però són més per a venda

els formatges. Després va seguir l’avi, des-

avui dia se’n consumeix molta. El que passa

en mercats i en fires, on fem una venda més

prés el pare i ara el meu germà i jo.

és que en els darrers anys les al·lèrgies i les

directa des de fàbrica.

intoleràncies s’han vist molt incrementades, On comença la producció dels vostres

per això que es digui de recuperar la vaca de

On podem conèixer la vostra distribució?

productes?

primera generació. Ara mateix s’està co-

Pel que fa a formatges i iogurts ens centrem

Aquí a Vic, a on estem ubicats actualment.

mençant, però caldrà esperar 3 generacions

més en botigues especialitzades i mercats

Sempre hem comprat la llet a cooperatives

de vaques, que serien uns 10-12 anys per

municipals. El mató, en canvi, sí que es pot

i després ens dediquem a la fabricació.

poder gaudir dels resultats.

trobar en grans supermercats com Bonpreu

Treballem amb llets de vaca, cabra i ovella, i

i Esclat.

mantenir tots aquests animals seria massa

Quin podríeu considerar que és el vostre

complicat. Per exemple, les granges que

producte estrella?

Què té el formatge de vaca tan especial

treballen amb vaques només tenen vaques.

El formatge de cabra tipus Garrotxa, el de

que ha fet que sigui el que es passa de

I com que nosaltres treballem amb les llets

pell florida; agrada molt, és molt suau i gus-

generació en generació?

dels tres animals preferim centrar-nos en la

tós però no és molt fort. Nosaltres mirem de

És dels primers formatges que van co-

fabricació i la comercialització dels format-

fer un formatge que es pugui anar menjant i

mençar a fer l’avi i el besavi, era del tipus

ges que no pas al manteniment dels animals

no te’n cansis.

“arc” que al principi n’hi deien “tipus festa”

en granges pròpies.

perquè es feia en dies de festa. És un forEstà dins els projectes de futur obrir una

matge baix en grassa i sal, que és gustós i

Vaca, cabra o ovella... alguna

botiga UBACH?

que es pot combinar amb molts aliments.

preferència?

Ara per ara no ho contemplem. La meva

Queda un plat més natural que com pot

Amb el tema de frescos (formatge fresc,

mare té una botiga a Vic però la línia que té

quedar amb altres formatges. Juntament

mató i iogurt) treballem llet de vaca i amb el

ara la nostra empresa no és de tenir boti-

amb el mató és dels formatges més antics.

tema de formatges curats, tot i que també

gues pròpies. Ara ens basem en client tercer.

Llavors també hem anat introduint altres

hi ha presència de llet de vaca, prenen més

formatges com el de cabra, el d’ovella, o

rellevància la cabra i l’ovella.

el “vaca de pastura” que també ha tingut molt bona entrada.


Sa

SALUT

Medicaments i caducitats

Antoni Saus Farmacèutic - Farmàcia Saus

només la càpsula que necessitem, mentre

especialment els reconstituïts, els col·liris

que si utilitzem les envasades en un pot,

o els injectables presenten més problemes

quan l’obrim aquestes entren en contacte

d’estabilitat.

amb la llum, humitat i temperatura. De la mateixa manera, no és el mateix un tub de

S’ha de vigilar especialment i assegurar-se

crema que un pot de crema.

que sempre s’utilitzen dins de la data de caducitat aquells medicaments essencials per

Un medicament és una substància amb propietats pel tractament o la prevenció de malalties en els éssers humans. També es consideren medicaments aquelles substàncies que s’utilitzen o s’administren amb l’objectiu de restaurar, corregir o modificar funcions fisiològiques de l’organisme i també les que estan destinades a la concreció d’un diagnòstic mèdic. Què significa la data de caducitat d’un

La temperatura, l´aire, la humitat i la llum

al tractament de malalties cròniques com

són factors que influeixen en la conservació.

la insulina per la diabetis o els inhaladors de rescat. S’ha de revisar periòdicament la

Temperatura

data dels medicaments que, tot i que no

Segons la forma farmacèutica del me-

es fan servir a diari, són essencials en una

dicament (càpsules, comprimits, gotes,

emergència mèdica, com ara la Solinitrina®

supositoris, cremes, etc.) són més o menys

(nitroglicerina) per a l’angina de pit o com

susceptibles a la temperatura. Sempre cal

els medicaments emprats per al xoc anafi-

respectar les indicacions que estableix el

làctic (reacció al·lèrgica sobtada i greu), per

laboratori. En general, la temperatura de

exemple l’EpiPen®.

conservació apropiada és de menys de 25ºC en medi ambient, de 2 a 8ºC en nevera (no

I recordeu sempre que quan acabeu un

congelar) i en lloc fresc de 8 a 15ºC. Les

medicament, o us en quedi a l´envàs que no

vacunes, immunoglobulines i sèrums són

heu gastat, aquest no és un residu normal, i

medicament i com es determina?

productes molt sensibles a la temperatura

per això cal tractar-lo adequadament: l’heu

La data de caducitat es pot trobar a

i la llum. Per això s´anomenen productes

de dur a la vostra farmàcia i dipositar-lo en

termolàbils.

un punt SIGRE, per tal de cuidar el nostre

l’envàs de tots els medicaments i indica la fi del període durant el qual se’n garanteix l’eficàcia i la seguretat, sempre que s’hagi

medi ambient. Aire i humitat

emmagatzemat en condicions adequades

Cal tenir sempre present que determina-

de temperatura, llum i humitat. El laborato-

des formes farmacèutiques (comprimits,

ri fabricant determina la data de caducitat

càpsules, supositoris, etc.) no poden ser

a partir dels resultats d’estudis, anomenats

extrets dels seus envasos originals fins la

d’estabilitat, que sotmeten els medicaments a condicions ambientals extremes

seva utilització, ja que la humitat ambiental podria alterar-los.

durant 6-12 mesos. Per aquest motiu, cada medicament presenta una data de caducitat diferent, que pot oscil·lar entre els 12 i els 60 mesos.

Llum Els medicaments no s´han d´exposar directament al la llum, especialment les solucions. Els injectables han de conservar-se en

Cal tenir en compte que un cop encetat un

els seus envasos topazis.

medicament, en funció de la seva forma farmacèutica, pot caducar abans de la

Amb quins medicaments s’ha de vigilar

Això vol dir que unes càpsules en blíster po-

En general, els medicaments sòlids, com ara

Fonts d’informació per a aquest article:

den durar més temps que les mateixes càp-

els comprimits o les càpsules, són els més

medicaments.gencat.cat - https://bit.ly/2NoFJ83

estables. Les formes líquides com els xarops,

medicalguidelines - https://bit.ly/2PKBbqi

data de caducitat que indica el laboratori.

sules en pot, ja que amb el blíster agafem

especialment?Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.