Revista Farma-ceutics Primavera 2019 Català

Page 1

primavera 2019 exemplar gratuït

Segueix-nos

farma-ceutics.com

JA ÉS PRIMAVERA! Salut:

Salut & Bellesa:

Salut & Família:

Importància de les

Alimentació, el reflex

Fitoteràpia a l’oficina

revisions ginecològiques

a la nostra pell

de farmàcia

periòdiques


Ed

farma-ceutics magazine — primavera 2019

EDITORIAL Ricard Troiano Membre del consell farma-ceutics Farmàcia Troiano

02 / 03

De nou, la primavera! La primavera és l’estació de la llum i el

A més, també publiquem l’article de la far-

renaixement de la natura.

macèutica Sra. Àngels Tugues, on ens parla de la importància de les revisions ginecolò-

Nosaltres, un cop més, tenim el plaer de

giques i el sentit que adquireixen a mode de

tenir una nova oportunitat per poder-vos

prevenció.

comunicar experiències i continguts relacionats amb la salut.

Com és habitual en la nostra revista, us parlem de la salut l’esport i en aquesta

En aquesta edició hi podrem trobar reflec-

ocasió, el director de Lou Trainers, el Sr.

tit el fruit d’aquesta natura en l’article de

Sergio Lou, ens parla d’exercici físic i mental

fitoteràpia a l’oficina de farmàcia que ens

recomanat per a la tercera edat.

ha escrit el company, professor i membre de farma-ceutics Sr. Josep Allué.

La Fonda Sala d’Olost de Lluçanès ens ofereix una recepta de cuina sempre adequada

També en aquest mateix sentit hem pogut

a la temporada.

comptar amb la col·laboració del Sr. Pau Santamaria amb el qui hem tingut una

Com és també habitual en la nostra revista

entrevista sobre el treball que està fent per

hi teniu notícies d’actualitat de l’encomiable

acostar la verdura ecològica i de proximitat

activitat al món per part de l’ONG Farma-

al món de la restauració.

mundi.

Lligat amb els dos conceptes d’alimentació

I finalment en aquesta edició trobareu pro-

i salut, en aquesta edició, la farmacèutica

postes de productes i regals del nostre club

del grup, la Sra. Montserrat Avilés ens parla

farma-ceutics, del qual podeu trobar infor-

en el seu article precisament de com la nos-

mació també a la web farma-ceutics.com.

tra alimentació es reflexa en la nostra pell. Esperem que resulti del vostre interès. Nosaltres, com sempre, seguim agraïts de poder estar al vostre servei.

La primavera la sang altera


Su

SUMARI

pàg. 5

pàg. 11

SALUT I BELLESA:

SALUT I FAMÍLIA:

ALIMENTACIÓ, EL REFLEX

FITOTERÀPIA A L’OFICINA DE FARMÀCIA

EN LA NOSTRA PELL

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

pàg. 12 pàg. 6

PRODUCTES

FARMAMUNDI:

——————————————————————————————————————

BALANÇ DEL FAHE 2018 ——————————————————————————————————————

pàg. 13 CUINA SALUDABLE:

pàg. 7

CALAMARS FARCITS

ESPORT I SALUT:

——————————————————————————————————————

3ª EDAT: EXERCICI FÍSIC I MENTAL ——————————————————————————————————————

pàg. 14 L’ENTREVISTA:

pàg. 8

PAU SANTAMARIA

CATÀLEG DE REGALS

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

pàg. 15 SALUT: IMPORTÀNCIA DE LES REVISIONS GINECOLÒGIQUES PERIÒDIQUES

—————————————————————————————

Cr

CRÈDITS

Amb la col·laboració de:

Secretari del Consell de Farma-Ceutics

Ricard Troiano, Montse Avilés, Farmamundi,

Josep Allué

Sergio Lou, Josep Allué, Toni Sala, Pau Santamaria i MªÀngels Tugues.

Disseny original: Suki Design Studio

Equip Farma-ceutics Dipòsit legal: Responsables magazine

D.L. B-42311-2011

Jordi Cervera Jaume Centellas Ubach

Impressió:

Judith Ginesta

Copyset Impremta

Oriol Molina


AF_Pub_COMPEED_168x111mm.pdf

1

14/05/18

16:26


SB

SALUT I BELLESA

Alimentació, el reflex a la nostra pell

Montse Avilés Farmacèutica - Farmàcia Avilés

La cura de la pell contempla el segui-

El seleni treballa conjuntament amb la vi-

ment d’una alimentació adequada

tamina E i el β-carotè; forma part del llevat

que beneficiï tant a l’organisme com

de cervesa i altres cereals integrals, verdures

a la mateixa pell a base d’una dieta

i fruits secs.

d’aliments que continguin propietats antiedat.

Altres aliments que tenen efectes beneficiosos per a l’organisme i que són clau en

Els alts nivells de glucosa a la sang causen

la lluita contra l’envelliment són bàsica-

inflamació i també contribueixen a que els

ment: les verdures de fulla verda, els fruits

sucres s’adhereixin a les proteïnes, com ara

vermells, els làctics, les herbes aromàtiques

el col·lagen i l’àcid hialurònic, que formen

(te verd), el salmó, la civada, el cacau pur i

l’estructura de la pell. Això genera el dete-

l’oli d’oliva.

riorament de les proteïnes i del teixit, fa que es perdi fermesa i estructuració, fets que

Per tal de disminuir el sucre en sang (princi-

es visualitzen amb l’aparició d’arrugues i la

pal causa de l’envelliment), és recomanable

pèrdua d’elasticitat i lluminositat.

evitar: patates, pa blanc, pastissos, sucres i sucs.

Els antioxidants que hem de tenir presents per a la salut de la pell els podem obtenir de

Així doncs, resumint podem dir que una

la següent manera:

dieta antiedat es basa en el consum de proteïnes d’alta qualitat, hidrats de carboni

Aliments antiedat.

complexes (de digestió lenta) i àcids grassos

Suplements cosmètics, destinats a evitar la

essencials com l’oli d’oliva, que milloren la

inflamació i combatre els signes de l’edat.

lluminositat i la fermesa cutànies.

La vitamina E evita l’oxidació d’altres nu-

És important, per tant, seguir una dieta

trients, és essencial per mantenir la pell jove

variada que garanteixi la presència de totes

i sana i té una acció regeneradora sobre el

les vitamines i minerals a la vegada.

cutis. Els aliments rics en vitamina E són els olis de primera premsada, els fruits secs i les llavors oleaginoses. La vitamina C presenta propietats antioxidants i participa en la síntesi de col·lagen (forma l’estructura de la pell i les articulacions), i també és important per a l’enfortiment de les parets venoses, entre d’altres. Les fruites àcides i les verdures són bones fonts de vitamina C. El β-carotè aporta a la pell una protecció contra els rajos del sol. El trobem principalment en les hortalisses de color taronja com pastanagues i carbasses, tot i que també és present en el bròquil.


FM farma-ceutics magazine — primavera 2019

06 / 07

FARMAMUNDI

Balanç del FAHE 2018

L’any 2018 va comportar un augment del nombre de membres del Fons d’Ajut Humanitari i d’Emergència (FAHE) de Farmamundi, d’entre els quals s’hi troben laboratoris, ajuntaments, distribuïdores, assessories i col·legis de farmacèutics. El suport i compromís d’aquestes entitats ha permès a l’equip de Farmamundi i de les entitats amb les quals treballa sobre el terreny, atendre a més de 117.000 persones vulnerables de 12 països del món.

Les intervencions de rehabilitació i reconstrucció del FAHE del 2018 van incloure l’atenció nutricional a famílies palestines refugiades al Líban; la millora de les condicions de salut de comunitats a la província de Gaza Nord a Palestina; i l’atenció a les poblacions afectades pels huracans Irma i Maria, a la República Dominicana, i pel Matthew i l’Irma a Haití, amb operatius sanitaris mòbils, i la distribució de medicaments, kits higiènics i aigua potable. Les intervencions en crisis cròniques es van centrar a Kenya, on a Nairobi es va ampliar

De les intervencions d’emergència del FAHE

el Centre de Salut de Biafra Lion, amb la po-

destaquem en primer lloc les dues realitza-

sada en funcionament d’un nou laboratori,

des a Uganda, on es van atendre persones

una sala de control nutricional i una sala

que fugien de la República Democràtica

d’espera per a dones embarassades i me-

del Congo i del Sudan del Sud, i en segon

nors de cinc anys; a Mali amb l’equipament

lloc l’atenció continuada a les víctimes de la

i subministrament sanitari bàsic de vuit

guerra de Síria, que malgrat estar a punt de

centres de salut comunitaris; i finalment, a

complir vuit anys i de seguir sent una de les

la República Democràtica del Congo amb

Laboratorios Viñas, Cinfa, Esteve i Kern

majors crisis de refugi del món, ha perdut

dues intervencions d’atenció a persones

Pharma; Distribuidora Guipúzcoana SL;

el ressò mediàtic, i malauradament, moltes

desplaçades, posant especial èmfasi en la

Carbonell-Farma, Ajuntaments de Terrassa

fonts de finançament.

promoció dels Drets Sexuals i Reproductius

MEMBRES DEL FAHE DE FARMAMUNDI:

de dones, menors i víctimes de violència

i Vilafranca del Penedès, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de

El FAHE va recolzar també el pla per a la

sexual afectades per l’augment de l’activitat

España, Colegios Oficiales de Farmacéuticos

prevenció de l’expansió i contagi del virus

armada al nord del país.

d’Albacete, Alacant, La Corunya, Barcelona,

de l’Ebola a la República Democràtica

Castelló, Girona, Osca, Lleida, Madrid, Múr-

del Congo, amb el subministrament de

Els resultats d’aquestes intervencions ens

cia, Navarra, Tarragona, Terol i Saragossa, el

kits de protecció per al personal sanitari

esperonen per continuar treballant, posant

Molt Il·lustre Col·legi Oficial de Farmacèutics

(botes, màscares, guants, ulleres i bates

al servei de les poblacions més vulnerables

de València i l’Associació A+D.

d’un sol ús), termòmetres làser i material

la nostra expertesa en temes de salut, amb

d’oficina per al seguiment de l’epidèmia;

l’acompanyament de les persones sòcies i

i es va activar a Guatemala i El Salvador

entitats col·laboradores de Farmamundi. Un

per garantir l’atenció sanitària i psicològica

cop més, moltes gràcies a tothom!

a les persones damnificades per l’erupció del volcà Fuego, i per la tempesta Michael, respectivament.

Informe complet a: www.farmamundi.org Seu a Catalunya: catalunya@farmamundi.org


ES

ESPORT I SALUT

3ª edat: Exercici físic i mental

Sergio Lou Director de Lou Trainers - Naturfit loutrainers.com / naturfit.net

L’anomenada tercera edat és una etapa de la vida que es pot viure amb una gran intensitat i felicitat si les condicions físiques i mentals acompanyen. Disposem de més temps lliure en el qual podem realitzar una infinitat d’activitats lúdiques, esportives i cognitives que ens poden aportar un benefici físic i mental. A més... mai és tard per aprendre coses noves!

Per exemple, si vivim en una 2a o 3a planta, podem posar-nos el repte de pujar per les escales un cop a la setmana, en lloc d’usar l’ascensor... i si ho aconseguim mantenir durant un mes, el següent mes podem ferho 2 cops per setmana... i així fins que ho aconseguim fer una vegada al dia. A nivell d’entrenament de la ment, sempre podem fer exercicis de memòria, jocs de cartes, sudokus ... però serà més eficaç si ho associem a alguna activitat física i coordi-

Les xifres avalen que cada vegada vivim

nativa. Per exemple, aprenent balls, ja que

més. Actualment a Espanya hi ha 14.487

tenen uns passos determinats que hem de

persones centenàries, més del doble que

memoritzar i, a més, hem d’anar comptant

fa 15 anys. Així que val la pena aprofitar el

per no perdre’ns i seguir el ritme.

temps i millorar la nostra qualitat de vida durant el màxim temps possible per no

Amb tot aquest tipus d’exercicis, la gent

haver d’arribar a un grau de dependència, si

gran millora els seus sistemes cardiovascu-

és possible.

lar, musculoesquelètic, respiratori i endocrí; i redueixen el risc de malalties com l’osteopo-

Quan una persona es fa gran, el més

rosi, la hipertensió, el càncer de còlon i la

important per sentir-se bé i feliç és man-

diabetis mellitus, entre d’altres. A més, la

tenir-se actiu, animat i vàlid per realitzar

pràctica regular d’exercici físic també dismi-

aquelles activitats que sorgeixin en el dia

nueix problemes com la depressió i l’ansie-

a dia. Per a això, és molt útil plantejar-se

tat i millora l’estat d’ànim, l’entreteniment

petits reptes que siguin fàcils d’aconseguir

i el caràcter sociabilitzador gràcies a una

per anar superant i amb això seguir estant

ocupació activa del temps d’oci.

motivat per realitzar-ne de nous.

SABIES QUE..? Realitzar exercici físic de manera regular... produeix un efecte sedant natural més eficaç que alguns psicofàrmacs tranquil·litzants. S’ ha comprovat que el període de relaxació post-entrenament dura aproximadament unes 4 hores. Està especialment indicat per a persones que presenten una activació somàtica.

L’exercici físic facilita... la transmissió neural a través de la serotonina, la noradrenalina i la dopamina. I amb això, s’afavoreix l’alliberament d’opiacis endògens que són fabricats pel cervell.


Re

farma-ceutics magazine — primavera 2019

08 / 09

REGALS Trobaràs

tot el catàleg de regals a farma-ceutics.com

Trolley RUMAX 516 punts

Set de ganivets japonesos 83 punts

Set de vi 100 punts

Llibreta i bolígraf 11 punts

Termo 0,5L 140 punts

Set de fitness 357 punts

Set Mandala 7 punts

Cistella mustela 242 punts

Duo tasses cafè 112 punts

Joc de pintures 67 peces 101 punts

Joc de tovalloles 100% cotó 127 punts

Set d’eines - llanterna 473 punts

Tassa acer inox. 44 punts

Set de viatge 20 punts

Bossa per portàtil 51 punts


Escapada rural Nit de cap de setmana per a 2 persones. Inclou esmorzar i sopar.

Escapada urbana Nit de cap de setmana per a 2 persones. Inclou esmorzar i detall.

1400 punts

1400 punts

Puff per mòbil 29 punts

Set de barbacoa 140 punts

Bastó de trekking 70 punts

Suport de silicona 7 punts

Multieina 77 punts

Xec regal 6€ Farmamundi Col·labora amb l’ONG 60 punts

Xec regal 6€ 60 punts

Aparell de massatge 14 punts

Refreda ampolles 102 punts

Clauer moneda negre 5 punts

Neceser negre 13 punts

REGAL 6€ Pal de selfie 50 punts

Cadenat maleta 10 punts

Joc de manicura 23 punts

FARMA-CEUTICS: ELS TEUS PUNTS SÓN REGALS www.farma-ceutics.com *La disponibilitat dels productes pot variar. En cas que algun producte no estigui disponible se substituirà per un altre de cost i/o característiques similars.


Dermocosmética avanzada

TODO EL PODER DETOX EN UNA GOTA

SUPRA RADIANCE Sérum detox antiarrugas 7 días para potenciar la luminosidad de la piel: piel detoxificada, luminosa y arrugas atenuadas* CLÍNICAMENTE PROBADO

*Estudio clínico en 20 voluntarios, sérum detox potenciador de luminosidad + crema renovadora antioxidante, % de satisfacción.

Apodérate de tu belleza En farmacias, parafarmacias y lierac.es


SF

SALUT I FAMÍLIA

Fitoteràpia a l’oficina de farmàcia

Josep Allué Membre del consell Farma-ceutics - Professor especialitzat en Fitoteràpia i plantes medicinals

La primavera representa la sortida del fred i de la foscor de l’hivern. La natura revifa i tot comença a funcionar amb més ritme. Però també el nostre metabolisme i les nostres funcions fisiològiques s’activen amb l’arribada de la primavera.

una mica estimulant, ja que cal anar superant l’astènia primaveral. Us hi heu fixat? Per a cada planta hem posat el nom popular, la part activa de la planta i el seu nom científic, i finalment una titulació en principis actius. Com a farmacèutics necessitem treballar amb productes

Cal sortir del fred i eliminar tot el que s’ha

que tinguin eficàcia i siguin segurs, i això

acumulat en una època característica per

s’assoleix amb la qualitat contrastada.

menjars amb menys fruites i verdures. Toca

La fitoteràpia és una eina terapèutica de

desintoxicar-se! I la millor desintoxicació ens

primera elecció per donar una resposta

la proporcionen les plantes.

eficaç i segura a moltes de les consultes que ens fan cada dia a la farmàcia.

Hi ha un seguit de plantes que, reunides de manera científica, ens ajudaran a eliminar

Si hi afegim vitamina C i totes les vitamines

tot allò que hem anat acumulant. L’ortosifó

del grup B tindrem un producte fantàstic

(fulla d’Orthosiphon stamineus, 0,1% sinen-

perquè el nostre organisme (des del sistema

setina), la cua de cavall (fulla d’Equisetum,

nerviós fins a la pell) es posin a punt per

7% silici), el bedoll (fulla de Betula sp. 1%

sortir de l’hivern i entrar amb plenitud a la

flavonoides), la pelosella (part aèria de la

primavera.

Pilosella officinarum, 0,4% flavonoides) i el cafè verd (45% àc. clorogènic), són plan-

I serà el primer pas per anar pensant que

tes fonamentalment diürètiques i també

s’apropa l’estiu i convé pensar en controlar

antioxidants. A més, el cafè verd també és

el nostre pes.

Sinetrol® X Pur

Línia DIET Extracte de safrà

Cua de cavall

Quitosán

FITOCEUTICS FOOD SUPPLEMENT


P

farma-ceutics magazine — primavera 2019

12 / 13

PRODUCTES

Compeed Callositats 10 apòsits

Alergoftal Col·liri en solució

Phytomillesime Ritual cabell tenyit i metxes

Sweetiers Unicorn

Diet fitoceutics DD, CH, RD, SC

Suavinex Mossegador didàctic +6M etapa 3

Scholl Llima electrònica ungles

Dexin Tractament polls

Kin Pack Hot Wheels

Farma-ceutics Let’s Go 60 càpsules

Farma-ceutics Ulleres class+sun Habana +1.5

Buccotherm Pastes i gels


Calamars farcits

Cs

Ingredients

CUINA SALUDABLE

2 cebes 4 calamars mitjans

6 tomàquets

200gr de carn

Fumet

4 ous durs

Vi ranci

1 ou sencer

Un tronc de canyella

Una mica de pa de motlle tallat ben petit

Per a la picada: all, safrà i ametlles

ELABORACIÓ

1.

2.

3.

Netejarem els calamars procurant que

4.

Acte seguit els fregirem, prèviament pas-

no es trenquin i reservarem les aletes i les

sats per la farina, i els posarem en una

potes. Tot seguit, amb la ceba tallada a

cassola amb la resta del sofregit. També els

la brunoise i el tomàquet tallat ben petit,

cobrirem amb fumet i els courem durant 30

farem un sofregit.

minuts a foc lent.

En una paella saltejarem la carn, hi afegi-

5.

Al final hi incorporarem la picada i ho rec-

rem un raig de vi ranci i una mica de sofre-

tificarem de sal i pebre. Els servirem partits

git i ho courem uns 10 minuts. Mentrestant,

per la meitat amb mig ou dur i un polsim de

saltejarem les potes i aletes dels calamars.

julivert.

Quan els calamars hagin tret l’aigua els

M’agrada molt fer aquest plat, propi i au-

passarem per la picadora i els afegirem a la

tèntic de la cuina catalana. Si es pot, s’hau-

carn, on hi incorporarem 2 ous durs tallats a

rien d’utilitzar uns calamars que en diuen

trossos, el pa tallat a dauets i un ou batut.

“de potera”. Bon profit!

Aquest farciment ens servirà per als calamars, que tancarem amb un escuradents.

Toni Sala Xef, Fonda Sala Pl. Major, 17, 08516 Olost, Barcelona 938 88 01 06 www.fondasala.com


En

farma-ceutics magazine — primavera 2019

14 / 15

ENTREVISTA

Pau Santamaria Gerent Fruits del Montseny

Què és l’agricultura biodinàmica en

productes de la zona. I així vam començar

Els restaurants et poden fer suggeri-

paraules planes?

a subministrar els productes a altres restau-

ments?

Vindria a ser el “rizar el rizo” de l’agricultura

rants de Barcelona, Girona i fins a Andorra.

Evidentment que sí; els restaurants solen

ecològica. L’agricultura biodinàmica consis-

fer suggeriments i, de fet, d’aquests su-

teix en productes realitzats per un mateix,

Mantenir el nivell d’exigència gourmet,

ggeriments sempre n’aprenem molt. Per

amb fórmules pròpies i seguint i respectant

és difícil?

exemple, em van demanar de cultivar

els cicles de la lluna per a la producció. Al-

Sí, ho considero la tasca més difícil per-

bitxos picants per a uns quants restaurants

tres tipus d’agricultura ecològica tendeixen

què els restaurants sempre exigeixen una

mexicans. Quan ens fan aquests suggeri-

molt a seguir aquest model també; però la

qualitat relativament alta. Nosaltres lliurem

ments, provem de cultivar aquest producte,

diferència resideix en què a vegades es pot

les comandes en menys de 24 hores. Fins

i si aquell any funciona i es venen bé, l’any

arribar a utilitzar coure, zinc i altres produc-

les 6 de la tarda els restaurants poden fer

següent els en produïm el doble.

tes per tal d’ajudar a la producció.

la comanda i a les 6 del matí ja surt una furgoneta amb el producte cap a la seva

Com va ser la introducció als restau-

Els productes tenen algun tipus de certi-

destinació. Per tant, normalment la seva

rants gourmet?

ficat concret?

comanda els arriba entre 8 i 12 hores, sense

Difícil, hi ha un alt nivell d’exigència. Vam

No crec gaire en certificats ni segells. Els

passar per neveres.

començar amb tres restaurants i poc a

productes que produïm, jo els definiria com

poc, a base d’anar a buscar nous clients i

a KM 0. No tenen segell ja que treballem

Com coordines la producció del camp

presentar el projecte, vam anar creixent.

en confiança amb el pagès. I pel que fa al

quan és dependent dels restaurants?

Em presentava a porta freda i els porta-

sector de la restauració, des d’allà ens co-

Cada dia busquem més pagesos i coope-

va el producte. Hi ha molta competència

rrobora aquesta confiança. Una confiança

ratives petites que produeixin seguint els

perquè molts restaurants reben visites de

basada en la frescor i la immediatesa dels

nostres estàndards. Ara mateix comptem

proveïdors, però llavors, a mesura de provar

nostres productes: en menys de 24h els

amb un equip de 60 productors a qui cada

el producte els vam convèncer. És un treball

tenim als restaurants arribats directes del

dia passem a recollir productes: busquem el

d’esforç i de demostrar cada dia la nostra

camp.

bo i millor de cadascun.

qualitat i el nostre servei a tots els clients.

D’on sorgeix l’interès per aquest model

Experimentes amb cultivar altres tipus

La teva verdura la podem trobar fora

d’agricultura?

de productes no tant convencionals?

dels restaurants?

El meu pare, el cuiner Santi Santamaria,

Sí, l’any passat, per exemple, vam cultivar

En aquest moment no, però estem iniciant

comptava amb una persona que anava a

entre tots els productors diferents varie-

un projecte nou per portar els nostres pro-

comprar cada dia productes directament

tats de carbassó i fins a 60 de tomàquets.

ductes a botigues petites de barri i fins i tot

als pagesos, sense intermediaris. A Can

Mirem d’oferir productes nous i interessants

podríem arribar a farmàcies.

Fabes compràvem molt poc als grans dis-

que puguin ser atractius per als restaurants.

tribuïdors, sempre ens subministràvem amb


Sa

SALUT

Importància de les revisions ginecològiques periòdiques

Mª Àngels Tugues Farmacèutica - Farmàcia Tugues

La ginecologia és la branca de la medicina que tracta les malalties i cures mèdiques rutinàries del sistema reproductor i mamari femení. Aquí, si tenim en compte els diferents períodes que travessa la dona al llarg de la seva vida, hi incloem des de la primera menstruació, les relacions sexuals, l’embaràs, i el part fins la menopausa. S’hauria d’acudir a les revisions ginecològiques per diversos motius: Si es tenen molèsties: ja siguin picors, dolors genitals o menstruacions doloroses o irregulars. A l’inici de les relacions sexuals, tot i que el més ideal és que la dona o l’adolescent vagi al ginecòleg abans d’iniciar-se. El consell del ginecòleg serà important, ja que informarà sobre les malalties de transmissió sexual, els embarassos no desitjats i els mètodes anticonceptius. També es recomana a dones sexualment actives i sense cap problema de salut.

Les revisions són importants per: Millorar la qualitat de vida. Evitar altres patologies com l’anèmia, en casos de menstruacions molt abundants. Prevenir i/o detectar càncer de mama, endometri, ovaris…. o altres alteracions que puguin acabar derivant en problemes més greus. Minimitzar la simptomatologia manifestada per l’entrada en la menopausa. Orientar en l’autoexploració mamària, que és important per detectar molt incipientment qualsevol bony o anomalia. Normalment es pauten un cop a l´any, però sempre serà el/la ginecòleg qui les programarà en funció de l’edat de la dona, de si existeix presa d’anticonceptius, dels antecedents patològics o dels requeriments del moment. La finalitat sempre és la informació, la prevenció i la detecció. En qualsevol cas, és molt important que la dona sempre tingui el màxim benestar de salut en cada època fisiològica de la seva vida.


EL CUARTO RAYO?