Teamorganisering 2. utgave (9788245039108)

Page 1

Rune Assmann og Bjørn Helge Gundersen

med bidrag av Tore Hillestad og Marius Jones

TEAMORGANISERING

FREMDELES VEIEN TIL MER FLEKSIBLE ORGANISASJONER 2.UTGAVE

Rune Assmann og

Bjørn Helge Gundersen

med bidrag av Tore Hillestad og Marius Jones

TEAMORGANISERING

FREMDELES VEIEN TIL MER FLEKSIBLE

ORGANISASJONER

2.UTGAVE

Copyright © 2024 by Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved

1. utgave 2008 2. utgave 2024 / 1. opplag 2024

ISBN: 978-82-450-3910-8

Grafisk produksjon: John Grieg, Bergen

Omslagsdesign ved forlaget

Spørsmål om denne boken kan rettes til: Fagbokforlaget

Kanalveien 51 5068 Bergen

Tlf.: 55 38 88 00 e-post: fagbokforlaget@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.

Vigmostad & Bjørke AS er Miljøfyrtårn-sertifisert, og bøkene er produsert i miljøsertifiserte trykkerier.

Forord

I vårt arbeid med ledere og ledelsesutvikling rundt årtusenskiftet så vi at mange virksomheter innførte team og teamorganisering som respons på dyptgripende teknologiske og markedsmessige endringer. Vi møtte mange ledere i virksomheter som var opptatt av organisatorisk innovasjon, og som forsøkte nye og radikale løsninger. En vanlig begrunnelse for team-, matrise-, prosjekt- og nettverksorganisering var ønsket om økt fleksibilitet og raskere endringstakt. Fleksible organisasjoner ble oppfattet som bedre tilpasset de nye utfordringene enn tradisjonelle hierarkiske organisasjonsmodeller. Evalueringer vi gjennomførte i denne perioden, viste at mye av metodikk, rådgivning og ledelsespraksis bygde på forskning, litteratur og erfaringer hentet fra amerikansk arbeids- og organisasjonsliv. Noen virksomheter lyktes godt med å tilpasse dette til sin hverdag og var fornøyde, andre hadde problemer med innføringen og med team som ikke fungerte. Det gjorde at vi ønsket å skrive en lettforståelig bok på norsk med relevant teori og praktiske erfaringer.

Siden boken kom ut første gang i 2008, har behovet for fleksibilitet, rask læring og tilpasning blitt enda viktigere for å mestre stadig mer krevende omgivelser. Handelshøyskoler og utdanningsinstitusjoner vektlegger endring, innovasjon og ledelse mer enn noensinne. Begrepene står på forskernes dagsorden og utgjør viktige produktområder og inntektskilder i ledelsesindustrien. Det har bidratt til mye forskning, spennende kunnskapsutvikling og viktige erfaringer i ledelses- og organisasjonsfeltet som vi nå ønsker å oppdatere boken med. I tillegg har vi i denne utgaven lagt mer vekt på sosiale gruppefenomener og gruppedynamikk, og vi har brukt nye modeller for å forstå hva som kjennetegner velfungerende grupper og team. Agile prosjekter og agil organisering har gått fra trend til allemannseie, og begrepene ‘teaming’ og ‘psykologisk trygghet’ har kommet inn i dagligtalen i norske organisasjoner.

Presset på ledere og ledergruppene deres har tiltatt kraftig de siste årene. Klimaendringer, geopolitisk ustabilitet og teknologiskifter krever ny kunnskap og endret ledelsespraksis. Når skadene på økosystemet truer fellesskapets livsvilkår, truer det også virksomhetenes overlevelse. Sosialt ansvar og bærekraft angår oss alle, men vi mener det er et særlig viktig anliggende for ledere. Ledere på alle nivåer må akseptere at de bidrar til problemene gjennom sine beslutninger og er viktige for å løse dem. Selv om det er

åpenbart at vi selv har satt oss i krisen, lever vi likevel med en «forsettlig blindhet» som bidrar til at vi unngår å utfordre måtene vi og våre ledere handler på. Konsekvensene av våre handlinger ligger utenfor vår synlige horisont og derfor stort sett utenfor vår bevissthet. Allmenningens tragedie får nå selskap av «horisontens tragedie». Problemene dukker opp lenge etter beslutningene er tatt. Det utfordrer organisasjoner og ledere på nye måter. I revisjonen av boken har vi ønsket å koble teamorganisering, fleksibilitet og endringsevne med et økosystemisk perspektiv. Vi mener koblingen er viktig for å bygge endringsdyktige virksomheter og organisasjonskulturer som også motiveres av å skape verdier til vårt felles beste. Vektleggingen av bærekraft og samfunnsansvar utfordrer mange lederes konvensjonelle teorier om organisasjon, ledelse og deres tanker om ledergruppenes formål og funksjon. For noen lesere vil vår tematisering av eksistensielle trusler, og vårt felles ansvar for å løse dem, være krevende. Det har det vært for oss også. Vi har stilt oss spørsmål om dagens organisasjons-, ledelses- og ledergruppeutvikling bidrar til bedre organisasjoner, bedre ledelse eller bedre samfunn. Er vi med på å skape nødvendige endringer og bærekraftig utvikling, eller er vi rett og slett en del av problemet? Vi håper at våre perspektiver gir grunnlag for ettertanke, og håper det inviterer til refleksjon over egen praksis.

Bokens oppbygning

I kapittel 1 ser vi på utviklingstrekk som driver frem behov for mer fleksible organisasjoner og rammebetingelser for valg av forskjellige organisasjonsmodeller. Kapittel 2 tar for seg team fra opprinnelsen, og vi gjennomgår sosialpsykologiske gruppefenomener, gruppedynamikk og forutsetninger for team og teamorganisering. Kapittel 3 handler om forskjellige typer grupper og team, vi forsøker å definere og avklare begrepsbruk og redegjør for årsaker til at team innføres i økende omfang. Kapittel 4 beskriver hva som kjennetegner velfungerende team, og i kapittel 5 ser vi på resultater og hva velfungerende team skaper. I kapittel 6 gjennomgår vi teamutvikling i et kritisk lys. Oljedirektoratet var den første virksomheten som brøt med den hierarkiske forvaltningstradisjonen og innførte team. Vi beskriver denne interessante historien i kapittel 7. Kapittel 8 handler om team og teamledelse, og i kapittel 9 ser vi på organisasjonskultur som kan fremme eller hemme teamorganisering og ledere som viktige kulturelle arkitekter. Kapittel 10 handler om hvordan konteksten for lederskap utfordres av eksistensielle globale økologiske trusler og bærekraftutfordringer. Kapittel 11 inneholder et dypdykk i ledelsesteori i lys av utfordringene bedrifter og samfunn står overfor. I kapittel 12 følger vi kunnskapsutviklingen om toppledelse og toppledergrupper og tar hele spekteret av ledergrupper og ledelsesprosessen inn i et systemisk perspektiv. Kapittel 13 flytter fokuset over på ledere, ledelse og ledergrupper i en norsk kontekst. Kapittel 14 handler om ledergruppenes hverdag, praksis og utviklingsarbeid.

6 teamorganisering

Det er mange som skal takkes. Sven Barlinn, vår tålmodige redaktør, og følgende personer, i litt tilfeldig rekkefølge, for sine verdifulle bidrag: Arne Selvik, Hans Morten Skivik, Morten Eikeland, Anne Line Grepne, Nicole Njå, Petter Andreas Kynningrød Andersen, Arild Hovland, Christoffer Linnestad, Simen Hustad og Ingvild Reine Assmann.

Fire barnebarn, Tale, Ane, Ylva og Vetle, har åpnet øynene våre for utfordringene vi må ta tak i, og ikke overlate til kommende generasjoner.

Forord 7

Innhold

1

1.4

2

2.1

3

3.6

3.8

Rammebetingelser for valg av organisasjons- og arbeidsformer 13 Rune Assmann 1.1 Globale utviklingstrekk ............................................................................... 13 1.2 Organisatoriske rammebetingelser ................................................................ 16 1.3 Behov for fleksibilitet og nye organisasjonsformer .............................................. 17
Utviklingstrekk med særlige konsekvenser for offentlig sektor 20
Hierarkiske organisasjonsformer 21 1.6 Fleksible organisasjonsformer 22 1.7 Organisering som «verktøy» og «mote» 22 1.8 Oppsummering 24
1.5
Sosial atferd, grupper og team – de lange linjene ....................................... 25
Assmann
Rune
Team og teamorganisering helt fra starten 26
Felles intensjoner 26
Gener og kultur 27
Hjernen, grupper og gruppestørrelse 29 2.5 Urmennesket og ledelse i steinalderen 30 2.6 Sosial identifikasjon ................................................................................... 32 2.7 Gruppefenomener på godt og vondt .............................................................. 34 2.8 Mennesket – bedre enn sitt rykte?.................................................................. 38 2.9 Oppsummering ....................................................................................... 44
2.2
2.3
2.4
Grupper og team i organisasjoner 45
Assmann
Team i arbeidslivet – historisk tilbakeblikk 45 3.2 Forskjellige typer grupper 47 3.3 Teamorganisering ..................................................................................... 56 3.4 Når teamorganisering egner seg ................................................................... 59 3.5 Begrunnelser og vanlige forklaringer på økende bruk av teamorganisering ................ 63
Rune
3.1
Utfordringer ved teamorganisering 65
Utfordringer ved teamorganiseringsprosessen 68
3.7
Team og teaming 69 3.9 Oppsummering 77

4

Rune Assmann

4.1 Velfungerende team – hva er det?

rammeverk for å vurdere velfungerende team ................................................

4.3 Forutsetninger og rammebetingelser for at team skal kunne være velfungerende ........

4.4

5

Velfungerende team og resultater

Rune

5.1

5.4 Velfungerende team og resultater som merverdi ................................................

Rune Assmann

6.1 Teamutvikling som begrep – hva faller innenfor, og hva er

6.2

6.4 Når kan det være behov for teamutvikling? .......................................................

6.5

6.6 Teamutvikling og utvikling av organisatoriske forhold og prosesser

6.7 Teamutvikling og utvikling av relasjonelle tilstander

6.8 Virker teamutvikling? – Hva sier forskningen om resultatene?

6.9 Alternativ tilnærming til teamutvikling – sosiale konstruksjoner

6.10 Oppsummering

7

Bjørn Helge Gundersen

7.1 Hvor var Oljedirektoratet i 1997? ...................................................................

7.2 Nytt lederskap kommer på plass, og endringsprosessen skyter fart

7.3 Designprinsipper

7.4 Hele OD iverksetter lagbasert organisasjonsmodell i 2001

7.5 Oljedirektoratet blir delt i to. Petroleumstilsynet oppstår

7.6 OD – fortsatt en utypisk offentlig virksomhet

7.7 Teamorganisering og fleksibilitet er utfordrende for ledere og ledergrupper ...............

8 Teamledelse ................................................................................................

Marius Jones

8.1 Hva er teamledelse? Noen innledende perspektiver på ledelse og dilemmaer i team

8.2 Teamledelse før teamets oppstart

8.3 Den viktige oppstarten

8.4 Teamledelse etter oppstarten

8.5 Oppsummering .......................................................................................

10 i nnhold
Velfungerende team 79
79
84
4.2 Et
86
Oppsummering ....................................................................................... 100
101
Assmann
Resultater og effekter av teamarbeid 101 5.2 Interne prosesser 107 5.3
115
Relasjonelle tilstander påvirker teams resultater .................................................
121
Oppsummering
122
123
5.5
.......................................................................................
6 Teamutvikling
124
utenfor?
Gruppeutvikling i faser 125
Problematisering av fasetenkningen ............................................................... 126
6.3
127
Teamutvikling
metode
128
som
..........................................................................
130
134
136
137
138
139
Fra hierarki til teamorganisering. Et levende eksempel ...............................
140
143
149
153
155
156
157
161
163
167
170
174
180

9

Den krevende reisen fra hierarki til team. Lederen som kulturell arkitekt 181

Tore Hillestad

9.1 Kulturelle barrierer og utfordringer ved overgang fra hierarki til team 182

9.2 Endring og utvikling av organisasjonskultur i et læringsperspektiv ..........................

9.3 Viktigheten av en teamfremmende organisasjonskultur .......................................

9.4 Kulturelle læringsutfordringer ved overgang til mer fleksibel organisering .................

9.5 Fra idealkultur til realkultur i en utviklingsprosess

9.6 Ledere som kulturelle arkitekter

9.7 Nærmere om lederes symbolfunksjon i en teamkontekst 197

9.8 Avslutning

10

Kontekst for organisering og lederskap i vår tid

Bjørn Helge Gundersen

10.1 Konteksten for ledelse og organisering i dag og i morgen......................................

10.2 Fra VUCA til BANI et grunnleggende perspektivskifte

10.3 BANI – en ny måte å begripe vår plass i verden på

10.4 BANI forklart: Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible

10.5 Offentlig sektors møte med kompleksitet og gjenstridige problemer

10.6 Kan ledelse beskytte fremtiden på bekostning av nåtiden?

11

Lederskap – problem eller løsning

Bjørn Helge Gundersen

11.1 Horisontens tragedie. Det nye alvoret i ledelsesansvaret

11.2 Hvordan skal vi forstå lederskap

11.3 Synet på ledelse gjennom 100 år

11.4 Hva tilbyr ledelsesindustrien til ledere i dag?

11.5 Ledelsesindustriens dilemmaer og muligheter

Ledergrupper – en arena med muligheter...................................................

Bjørn Helge Gundersen

12.1 Lederguppeforskningens spede begynnelse

12.2 Den angloamerikanske arven

12.3 Rollenes rolle i ledergruppen

12.4 Ny fart i ledergruppeforskningen – det høyt presterende topplederteamet

12.5 Gapet mellom forskning og praksis i ledergruppeforskningen

13

Ledergruppene i Norge. Kompetente for oppgaven?

Bjørn Helge Gundersen

13.1 En fabel om en møtedag i ledergruppen ..........................................................

13.2 Ledergruppen – en stadig vanskeligere arena med en stadig viktigere funksjon

13.3 Den norske leder- og ledergruppepopulasjonen

13.4 Norske ledergrupper i en kritisk tid

13.5 Ledergruppene – større forskjeller enn likheter

13.6 Ledergruppelivet i praksis

13.7 Ledergruppers formål, funksjon og praksis .......................................................

13.8 Kan ledergrupper hjelpes? ...........................................................................

i nnhold 11
186
188
192
194
196
199
201
202
209
209
211
217
221
.............................................................. 223
225
230
232
239
242
245
12
245
247
.....................................................
250
253
258
265
266
276
277
280
285
294
299
307

Lederskap og ledergrupper for en ny tid ..........................................................

14.3 Veien videre for arbeidet med og i ledelsesgrupper .............................................

14.4 Ledelsesgruppens viktigste utfordringer ..........................................................

14.5 Organisasjonen, ledelsesgruppen og økosystemet

14.6 Konfliktkompetanse og kulturens forhold til konflikter

14.7 Økosystemisk ledelsesgruppeutvikling

14.8 Ledelsessystemet – organisatorisk støtte til ledelsesgruppene

14.9 Den store samtalen

14.10 Samfunnsansvar, regulering og aktivisme

14.11 Nasjonsaktivisme. Bhutan, et annerledes

12 i nnhold 14 Ledelsesgruppenes
309
funksjon og arbeid
14.1
finnes 310 14.2
312
Bjørn Helge Gundersen
Lyspunktene
321
323
327
329
333
340
343
344
.......................................... 348 Referanser 351 Stikkordregister 372
«lykkeland»

Rammebetingelser for valg av organisasjons- og arbeidsformer

Organisasjoner er sosiale systemer etablert for å skape resultater. For å lykkes er organisasjonene avhengige av å tilpasse seg sine omgivelser. Når disse omgivelsene endrer seg, endres også organisasjonenes betingelser. Sånn har det alltid vært, men endringene skjer nå raskere, og alt henger sammen med alt på mye mer uoversiktlige måter. I forrige århundre utviklet mange virksomheter sentraliserte hierarkier, langsiktige ansettelsesforhold og kollektive avtaler mellom arbeidsgiver og fagforening. Den type organisering har fordeler når teknologi, marked og oppgaver har en viss forutsigbarhet. Pandemien viste oss hvor sårbare vi er, og synliggjorde hvor integrert og sammenkoblet verden, markeder og forsyningskjedene er blitt. På bare noen uker var verden slik vi kjente den, fullstendig forandret, men pandemien viste oss også hvor raskt vi mennesker og organisasjoner tilpasser oss nye rammebetingelser.

I dette kapitlet vil vi se på utviklingstrekk som driver frem behov for mer fleksible organisasjoner. Vi vil drøfte fordeler og ulemper ved ulike organisasjonsmodeller og trekke frem ulike perspektiver og tilnærminger når det gjelder synet på organisasjoner og organisasjonsutvikling som aktivitet.

Sentrale temaer i dette kapitlet

• Hvordan globale utviklingstrekk bidrar til økt behov for fleksible organisasjoner

• Hvordan behovet for fleksible organisasjoner påvirker offentlig sektor

• Fordeler og ulemper ved forskjellige organisasjonsformer

• Presisering av hva vi legger i fleksible organisasjonsformer

• Organisering som instrumentelt «verktøy» eller institusjonell «mote»

1.1 Globale utviklingstrekk

1.1.1 Klimaendringer

Klimaendringene er nå den største trusselen mot livet på jorden slik vi kjenner det. Kloden vår blir varmere, isen på polene smelter, og havnivået stiger. Det er en økende erkjennelse av at klimaendringer er en mye større utfordring enn noe annet vi har stått overfor.

1

Klimatrusselen er stor og skremmende nok i seg selv, samtidig som den påvirker mange andre forhold som i sum endrer rammebetingelsene organisasjoner opererer innenfor. Det har stor betydning for organisasjoner, for organisering og for valg av organisasjonsog arbeidsmåter. Endringer i klima vil forsterke spenningene vi opplever i dag, samt gi grobunn og næring til nye konflikter. Jordkloden varmes opp, mens vi er på god vei tilbake til en ny versjon av den kalde krigen.

1.1.2 Konflikter og geopolitisk ustabilitet

Sikkerhetspolitikk, energipolitikk og handelspolitikk veves stadig tettere sammen. Det kom som et sjokk på de fleste da Russland invaderte Ukraina. Forholdet mellom USA og Russland er iskaldt, og forholdet mellom USA og Kina blir stadig kjøligere. EU-samarbeidet knaker i sammenføyningene, og Storbritannia har valgt Brexit. Det er igjen krig i Europa og i Midtøsten. Det er stor bekymring knyttet til utviklingen i India, Iran, Brasil og på det afrikanske kontinentet. Dette er bare et utvalg konflikter, og et riss i overflaten av alt som rører seg samtidig. Disse ringvirkningene forsterker hverandre og skaper betydelig usikkerhet både i forsyningskjeder og på finansmarkedet. Handel og økonomisk samkvem har i mange tiår skapt vekst og bedre levevilkår i store deler av verden. Nå ser vi at avhengighet, sårbarhet og usikkerhet får mye større oppmerksomhet. Det er klare tendenser til regionalisering og økt proteksjonisme. Det begrenser tilgangen til råvarer og energi, prisene øker, og inflasjon påvirker valuta og renter.

1.1.3 Verden fra «VUCA» til «BANI»

Som en respons på økende globalisering og digitalisering tok det amerikanske forsvaret i bruk en ny modell for å beskrive utfordringene i den nye verden etter den kalde krigen (Bennis & Nanus, 1985; Mackey, 1991). Modellen var ment som en tilnærming for å forstå og håndtere utfordringene knyttet til raske og uforutsigbare endringer («volatility»). Situasjonen er preget av høy usikkerhet («uncertainty») og kompleksitet («complexity»). Det gjør det vanskelig å utarbeide langsiktige prognoser og planer. Sammenhenger mellom årsak og effekt fremstår mindre klare, og alt er knyttet tettere sammen på et mer ugjennomtrengelig vis. I en slik kompleks verden er ikke ting lenger svart eller hvitt, det er mer tvetydig, og alt kan betraktes og tolkes på forskjellige måter («ambiguous»). Ved å bruke forbokstavene fikk modellen akronymet «VUCA». Modellen er blitt brukt som en tilnærming innen ledelse for å tydeliggjøre behovet for å ha en klar visjon, for å gripe og forstå de stadig omskiftelige omgivelsene, være tilpasningsdyktig og respondere på endringer. Modellen har senere blitt utvidet med mangfold («diversity») og dynamikk («dynamic»). Virksomheter har et mangfold av mennesker med forskjellige verdenssyn, oppvekst

14 teamorganisering

og erfaringer. Forskjelligheten kan gi muligheter til økt kreativitet og innovasjonskraft. Raske endringer og dynamiske markeder skaper nye muligheter, men krever at de blir raskere og mer allsidige. Hierarki og organisatoriske siloer må erstattes av smidige organisasjons- og arbeidsformer.

VUCA-modellen har i de siste to tiårene blitt flittig brukt for å hjelpe ledere til å forsøke å navigere i en forretningsverden som blir stadig mer kompleks og sammenkoblet, men det hevdes at VUCA-modellen ikke lenger fanger den virkelige virkeligheten. Nåtiden preges av at de etablerte reglene og verdiene ikke lenger gjelder.

I begynnelsen av koronapandemien beskrev den amerikanske forfatteren og fremtidstenkeren Jamais Cascio (2020) en mer kaotisk verden. Raske og uforutsigbare endringer erstattes av uforutsette og plutselige sjokk som ryster, og kan ødelegge, antatt stabile systemer. Slike sjokk kan skape globale ringvirkninger. Han kaller det skjørt eller sprøtt («brittle»). Noe som fremstår solid, kan falle fullstendig fra hverandre, og delene kan ikke settes sammen igjen. Denne skjørheten gjør verden mer skremmende og skaper frykt og følelse av maktesløshet («anxiety»). I en verden hvor årsak og virkningsforhold opphører, er ting frakoblede eller uforholdsmessige («non-linear»). En liten sak kan få ufattelige konsekvenser som ikke oppdages før lenge etter, og det er vanskelig å forstå årsaksforholdene. Vi har nådd et punkt der vår kognitive kapasitet ikke strekker til for å forstå kompleksiteten i helheten av informasjon og hendelser («incomprehensible»). Alt påvirker alt på forskjellige nivåer.

Forbokstavene danner ordet «BANI», og modellen skal kunne brukes for å utøve hensiktsmessig ledelse i en verden preget av pandemi, krig og global oppvarming. Tilnærmingen skal hjelpe ledere med å formulere strategier og strukturer for å navigere i en usikker, kompleks og tvetydig verden.

Cascio peker på at når ledere og ledergrupper forsøker å diagnostisere og forbedre interne strukturer, prosesser og relasjoner for å bli mer effektive, så blender det for en viktig erkjennelse. Det er ikke verden som er problemet, men det er vi. Problemet er at vi gjennom vår fortolkning, forståelse og måten vi handler på, påvirker vår sosiale og fysiske verden. Ledere og ledergrupper bærer et stort ansvar for alle beslutningene som har satt oss i den situasjonen vi står i. BANI-modellen kan hjelpe oss å se at våre illusjoner om å forstå, kontrollere og effektivt tilpasse oss problemer vi skaper selv, bidrar til å øke skadene. Det berører den viktige diskusjonen om lederskap som en moralsk praksis forpliktet av felles goder, fremfor kortsiktig vinning (Mazzucato, 2021).

Globale utviklingstrekk påvirker betingelsene organisasjoner opererer under på forskjellig vis. Organisasjoner, ledergrupper og ledere må kunne håndtere dilemmaer og leve med økende usikkerhet og kompleksitet. Lederatferd bør bidra til organisasjonsendring som støtter utforskning, risikotaking og læring, og tilrettelegge for et klima preget av tillit og åpenhet.

r ammebetingelser F or valg av organisasjons- og arbeids F ormer 15

1.2 Organisatoriske rammebetingelser

1.2.1 Utnytte og utforske

Når uforutsigbare endringer og plutselige sjokk kan revolusjonere rammebetingelser, konkurransevilkår og markedet, må organisasjoner øke sin evne til raske omstillinger. I tillegg til å gradvis forbedre seg, og gjøre ting rett, så må de bygge fleksibilitet og tilpasningsevne og passe på at de gjør de rette tingene (Uhl-Bien & Arena, 2018). I møte med skiftende omgivelser må organisasjoner både utnytte ressursene sine effektivt og utforske nye muligheter. Evnen til å håndtere tvetydighet og gjøre to forskjellige ting samtidig kalles «tohendighet» (March, 1991; O’Reilly & Tushman, 1996; Birkinshaw & Raisch, 2008). For å lykkes med en slik balansegang må organisasjoner etablere organisatoriske strukturer som gjør at effektiv drift her og nå kan kombineres med utforsking og innovasjon som skaper verdi i fremtiden. Denne spenningen krever organisering som tilrettelegger for å kombinere effektivitet og fleksibilitet på intelligente måter.

1.2.2 Digital transformasjon og kunstig intelligens

Digital transformasjon er en prosess hvor organisasjoner utnytter digital teknologi, og med det endrer måten oppgaver utføres på, hvordan de tilbyr sine tjenester, arbeider mer effektivt og skaper helt nye tjenester. Digital transformasjon er en grunnleggende og omfattende endring. Brukeropplevelsen skal utgjøre kjernen i endringen. Hele virksomheten reorganiseres på alle nivåer, og organisasjonen endrer styring, teknologi, prosesser og samhandlingen mellom mennesker.

Digitale teknologier som kunstig intelligens (KI), «tingenes internett» (IoT), virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR), skytjenester, blokk-kjeder og 5G utvikler seg raskt. Grensene mellom de ulike teknologiene blir mindre tydelige, og teknologiene styrker hverandre. Det snakkes nå om «intelligente bedrifter», hvor systemer og prosesser støtter hverandre på måter som gjør at oppgaver kan utføres på mest mulig effektivt vis (Heggenes & Selvik, 2022; Heggenes, 2023).

Kunstig intelligens og maskinlæring vil endre organisasjoner. Vi er i begynnelsen av en ny æra, hvor de fulle konsekvensene ennå er vanskelige å forutse. KI-drevne dataanalyseverktøy gir helt nye muligheter for å innhente informasjon og ta beslutninger. Ansatte vil i økende grad dele arbeidet sitt med kunstig intelligente maskiner, få nye roboter som kolleger, og mange oppgaver vil overtas av KI. Organisasjoner står nå overfor helt nye krav til læring, tilpasning og fleksibel organisering og ledelse. I tillegg må de ta ansvar for hvordan virksomheten påvirker miljøet.

16 teamorganisering

1.2.3 Bærekraft

Handlemønster og forbruksvaner er i rask endring. Forbrukere og investorer er blitt mye mer opptatt av miljø og bærekraftig utvikling. Virksomheter tvinges til å ta økt miljø- og samfunnsansvar. De må vektlegge styring og forvaltning på nye måter, bygge det inn i strategier og planer og måle hvordan virksomheten påvirker samfunn og miljø. Organisasjoner må fremover sørge for mer åpenhet, rapportere og holdes ansvarlige for konsekvensene av produksjonen sin. Krav til bærekraftig produksjon og vekst må hensyntas, og det må utarbeides planer med konkrete mål som sier når og hvordan de skal redusere sine negative klimapåvirkninger. Dette har stor betydning for organisering og ledelse.

1.2.4 Sikre forsyningskjeder

Pandemien og krigen i Ukraina har ført til at mange virksomheter har hatt problemer med å skaffe seg nødvendige råvarer til akseptable priser. Mange organisasjoner gjennomgår forsyningskjeden sin og vurderer hvordan de kan redusere sårbarhet for tilbudssvikt og inflasjonsrisiko. Organisasjoner må tenke nytt, og de må organisere seg for å sørge for tilstrekkelig fleksibilitet og sikker råvaretilgang og redusere kostnader forbundet med logistikk og flyktige markedspriser.

1.2.5 Handel og talentkonkurranse

I tillegg øker også kravene til kundens opplevelse. Ny teknologi forandrer måten vi handler på og gir også helt nye muligheter for å velge, prøve og kjøpe varer. Internettets «neste nivå» beskrives som et sted hvor vi samhandler med produsenter og andre konsumenter ved hjelp av 3D og VR. Nettbutikker tilbyr virtuelle prøverom. Vi kan kle på avatarer av oss selv eller ved hjelp av AR se hvordan klær passer på kroppen vår. Økte forventninger til kunde- og ansattopplevelsene intensiverer konkurransen om ekspertise og talenter og legger et ytterligere press på organisasjoner om å tilpasse seg. Hvordan skal organisasjoner organiseres for å møte kravene de står overfor fremover?

1.3 Behov for fleksibilitet og nye organisasjonsformer

«I en grenseløs verden er ikke arbeid definert av jobber, arbeidsplassen er ikke et spesifikt sted, og mange arbeidere er ikke ansatte. De som samarbeider og eksperimenterer med det som er mulig, vil skape bærekraftige modeller og resultater –noe som gjør arbeidet bedre for mennesker og mennesker bedre på arbeid.»

Påstanden er hentet fra Deloittes «2023 Global Human Capital Trends survey», hvor 10 000 virksomhets- og HR-ledere på tvers av alle sektorer i 105 land deltok.

rammebetingelser For valg av organisasjons- og arbeidsFormer 17

1.3.1 Kompleksitet og orden i en verden beriket med uklarhet

Overskriften er hentet fra en bok av James March (1995). Han ble i 2009 kåret til «guruenes guru» innen organisasjons- og ledelsesforskning (The Economist 24. juli, 2009). Harvardprofessor Joseph Alois Schumpeter er en tilsvarende guru innenfor innovasjonsforskning.

Han slo fast allerede i 1939 at organisasjoners evne til overlevelse avhenger av deres evne til å tilpasse seg skiftende omgivelser (Schumpeter, 1939). Når omgivelsene blir mer komplekse, må ledere i organisasjoner forholde seg til kompleksitet på nye måter. Det bringer oss til kompleksitetsteori. Stacey (1995) argumenterte for at synet på organisasjoner som «komplekse adaptive systemer» tilbyr langt bedre innsikt og forståelse av tilpasning enn modeller som ser på organisasjoner som systemer som beveger seg mot en likevektssituasjon. Komplekse systemer inneholder elementer som enten skaper kaos eller fremmer orden. Forstyrrende elementer inkluderer krefter som innovasjon, konflikt, spenning og utflytende energi. Stabiliserende elementer inkluderer struktur, planlegging og kontroll. Uten forstyrrende elementer forblir systemet i likevekt. Uten stabiliserende elementer havner systemet i kaos.

I dette perspektivet er ledernes oppgave å akseptere, og i noen tilfeller sørge for, usikkerhet, uvitenhet og overraskelser (Uhl-Bien & Arena, 2018). Organisasjoner må tilrettelegge for spontan selvorganisering og læringsprosesser som skaper innovasjon. De fleste organisasjoner er strukturert for effektivitet og kontroll, ikke for tilpasningsdyktighet. Det fører ifølge Stacey (1995) til rigiditet som dytter organisasjoner tilbake mot likevekt, selv i situasjoner hvor de møter komplekse utfordringer fra omgivelsene sine. Komplekse adaptive systemer møter dette problemet med å organisere og tilrettelegge arenaer for tilpasning mellom de konkurrerende kravene til utforskning, utnyttelse og tohendighet (Uhl-Bien & Arena, 2018).

1.3.2 Fremtidens organisasjoner

Organisasjoner som klarer å håndtere slike utfordringer, er organisert for fremtiden. Dagens virksomheter er i hovedsak organisert som hierarkier, og organiseringen gjenspeiler de utfordringene organisasjonen har møtt, og det som har brakt dem til der de er i dag. De er sjelden organisert for de utfordringene de har foran seg, og det som vil bidra til at de overlever i fremtiden. Spørsmålet er hva som skal til?

Organisasjonsforskerne og de store amerikanske konsulentfirmaene mener at «fremtidsklare virksomheter» har tre kjennetegn. De vet hvem de er, og hva de står for. De er fiksert på fart og enkelhet, og de vokser ved å øke sin evne til å lære, utforske og favne om gode ideer uavhengig av hvor de kommer fra (Schwartz et al., 2019; De Smet & Mygatt, 2021; Cambalikova, 2021).

Et klart formål skaper tydelig identitet. Det bidrar til motivasjon og trivsel og gjør det lettere å tiltrekke seg nye talentfulle medarbeidere. Rådene er å etablere et klart formål,

18 teamorganisering

sørge for at alle i organisasjonen føler seg knyttet til formål og hensikt, og tydeliggjøre og etterleve sine verdier. I tillegg til å ha «hva er vi til for?», «hvem er vi?» og «hva er viktig for oss?» klart for seg, arbeider fremtidens organisasjoner også med spørsmålet om «hvordan?». Det handler om organisasjonskultur.

Fremtidens struktur skal være flatere, hurtigere og smidigere. Organisasjoner som fremheves, er de som går fra tradisjonelle, hierarkiske strukturer og i stedet satser på fleksibilitet. De etablerer små smidige team og nettverk. I organisasjonskartet skal bokser og linjer erstattes av koblinger og kontakter. Det skal legges til rette for beslutninger preget av hurtighet og kvalitet, og beslutningsmyndighet skal delegeres til lavest mulig nivå. Det kan skape behov for mer og bedre samhandling mellom ulike deler av organisasjonen (Uhl-Bien & Arena, 2018). Tilpasningsdyktige organisasjoner kan oppnå en paradoksal blanding av autonomi og orden ved å bygge bro mellom enheter, og skape rom for den friksjonen som oppstår når det bestående og det nye må spille på lag (Jones & Schou, 2023). Autonomi og tillit er viktig. Beslutninger skal tas av dem som kjenner behovet i størst mulig grad. Og hvem er de? I Netflix kalles de «stjernemedarbeidere». De skal virksomheten behandle som en knappere ressurs enn kapital.

Data er ikke lenger informasjon om virksomheten. Data er virksomheten. Det endrer synet på hva en organisasjon er. Organisasjonen skal i større grad ses som et økosystem hvor verdier skapes i et nettverk hvor partnere deler data, koder og ferdigheter. Datastyring og dataplattformer skal sikre rask tilpasning, innovasjon, smidighet og læring.

Ved å se organisasjoner som et økosystem minnes vi på at det er lite overskudd å hente på en død klode, og at det antakelig ikke er tilstrekkelig med «tohendig» ledelse fremover. Økosystemet vårt står overfor utfordringer som vil kreve mer enn å balansere effektiv drift og innovasjon. Morgendagens ledere må i tillegg håndtere fremtidens utfordringer.

Det vil bety radikale omstillinger for å ta vare på samfunn og klima. Det vil vi i boken beskrive som «trehendig lederskap» og «trehendige organisasjoner».

1.3.3 Fremtidens egenskaper

Kontinuerlig læring fremheves som «ungdomskilden» som skal sikre organisasjoner et langt liv. Medarbeidere skal «feile raskere, lære å gjenta». Innstillingen skal være preget av åpenhet for eksperimentering og å feile. Det skal ikke lenger hete «jeg har en idé», men «jeg har en hypotese, la oss teste den for å se om den er gyldig, og undersøke hvor fort vi kan få det bekreftet». Er den ikke gyldig, går vi videre. Poenget er ikke lenger å kunne alt, men å kunne lære alt. Jo fortere, jo bedre.

Arbeidsmiljøet skal kjennetegnes av eksperimentering og læring og skal oppmuntre til personlig vekst og utvikling. Læring er nøkkelen til innovasjon. I Google legges det opp til at medarbeidere skal arbeide med egne ideer 20 prosent av arbeidstiden. Slik har blant annet Google Maps og Gmail blitt til. De fremhever kompetanse, kompetansemobilitet og

r ammebetingelser F or valg av organisasjons- og arbeids F ormer 19

samhandling som viktige konkurransefortrinn. For å lykkes hevdes det at nettverk, teaming og team er veien å gå, på alle nivåer. Organisasjoner bør etablere formålsdrevne team med kunder og partnere på samfunnsnivå, og internt bør de etablere nettverk av team i organisasjonen. Lederteam og lederes viktigste oppgave bør være å etablere organisasjonskultur, organisasjonsstruktur og opplæring som støtter opp om team (Schwartz et al., 2019).

1.4 Utviklingstrekk med særlige konsekvenser for offentlig sektor

I de fleste vestlige land har utviklingen de siste 50 årene gått i retning av økt liberalisering hvor markedet i økende grad er benyttet som virkemiddel for produksjon og distribusjon av varer og tjenester. Endringene innebærer krav til fornyelse, differensiering, brukertilpasning, effektivitet og kvalitet. Denne dreiningen av hva som oppfattes som gode og legitime løsninger, har medført omfattende omstilling av vestlig forvaltning. Offentlige monopoler er gradvis avviklet, organisatorisk fristilling har økt, tjenestetilbudet fra stat og kommuner er supplert med private aktører, offentlige tjenester har i økende grad blitt konkurranseutsatt, og det er innført mål- og resultatstyring.

Presset på omstilling kjennetegnes ved at det blir lagt økt vekt på økonomisk effektivitet, slanking av offentlig forvaltning, fristilling og liberalisering. Et samlebegrep for slike modeller for utvikling av offentlig sektor har gått under navnet «New Public Management» (Christensen & Lægreid, 2011). I Norge la den såkalte høyrebølgen fra slutten av 1970-årene grunnlaget for en ideologisk legitimering av økt markedsliberalisering, og den medførte tiltakende skepsis til statsstyring og offentlig regulering. Offentlig sektor er avhengig av legitimitet, og den påvirkes av tendensen til at folks engasjement rundt spørsmål om politikk og samfunn synker, samtidig som forventningene til staten øker. Det gjelder både forventninger til statens ansvar og ulike roller, til hvordan staten løser sine oppgaver, og til de tjenestene staten produserer. Krav til kvalitet, leveringsdyktighet og tilpasning øker på samme tid som kravene til effektivitet tiltar. Offentlige virksomheter må balansere flere viktige hensyn samtidig. Det er utfordrende å møte krav om brukerorientering og individuelle tilpasninger, samtidig som det offentliges legitimitet krever at hensynet til rettssikkerhet, likebehandling og transparens ivaretas. Det har i flere tiår vært en uttalt målsetting å reformere og modernisere offentlig sektor. Felles for initiativene er blant annet vektleggingen av

• brukerorientering

• effektivisering

• desentralisering

• delegering

• fristilling

20 teamorganisering

I tillegg til at forvaltningen påvirkes av endringer i sine internasjonale og nasjonale omgivelser, endres også sektoren internt på måter som gjør at strukturer og arbeidsprosesser utsettes for press. Offentlig sektor må konkurrere om arbeidskraft. For å kunne rekruttere og beholde kompetanse må de innfri forventninger om fleksibilitet og rammebetingelser som fremmer læring og utvikling for den enkelte.

Økende kompleksitet og uoversiktlighet på saksområder og i enkeltsaker gjør det nødvendig å rekruttere spesialiserte kunnskapsmedarbeidere og å utnytte kompetansen de ansatte besitter, på en mer effektiv måte. Økt kompleksitet og uforutsigbarhet øker også behovet for å kunne flytte interne ressurser relativt raskt. Tradisjonell hierarkisk linjeorganisering kan gjøre det vanskelig å foreta slike omprioriteringer mellom avdelinger og enheter.

Utviklingen bidrar til økt behov for organisatorisk og styringsmessig fleksibilitet. Kreativitet, selvstendighet og myndiggjøring preger i økende grad arbeidsprosessene. Det resulterer blant annet i behov for flatere og mindre hierarkiske strukturer og økt innslag av prosjekt- og teamorganisering. Denne utviklingen betyr også at lederrollen endres. Det blir lagt mer vekt på delegering, tilrettelegging, veiledning og utvikling av medarbeidere på bekostning av kontroll og styring.

For å møte større krav til en effektiv, brukervennlig og åpen forvaltning må ledere i offentlig sektor tenke nytt og løse sine samfunnsoppdrag på nye måter. Nye teknologier som kunstig intelligens, roboter, tingenes internett, skytjenester, stordata, 3D-printing, plattformer, droner og blokk-kjeder skaper mulighet for nye løsninger og tjenester. I regjeringens strategi for perioden 2019–2025 sies det at offentlig sektor må øke sin evne til å jobbe smidig og innovativt, slik at nye arbeidsmåter og prosesser kan tas i bruk for å skape innovasjon og bidra til effektivisering. Strategien skal legge til rette for smartere oppgaveløsning og verdiskaping. Det er vanskelig å spå hvordan den digitale transformasjonen kommer til å påvirke og endre offentlig forvaltning.

1.5 Hierarkiske organisasjonsformer

Det er store forskjeller på en romersk legion i år 0 og organisasjoner i år 2024. Likheten er organisasjonskartet. På tross av trender og moter for «riktig» organisering, og over to tusen års utvikling av teknologi og kunnskap, så lever hierarkiet i beste velgående. Hva skyldes det? I artikkelen «Why Hierarchies Thrive» hevder Harold J. Leavitt (2003) at hierarkiet blomstrer på grunn av sin evne til å dekke grunnleggende menneskelige behov. I tillegg til å bidra til effektiv oppgaveløsning og produksjon bidrar hierarkisk organisering til orden og trygghet. Gjennom klar struktur og definerte maktforhold etableres tydelige markører som sier oss både hvor vi står, og hvor vi går (opp, ned og til siden). Det finnes etablerte rutiner. Systemet sikrer stabilitet og forutsigbarhet, og det bidrar til regularitet og en følelse av oversikt og kontroll slik at vi kan mestre kompleksiteten.

r ammebetingelser F or valg av organisasjons- og arbeids F ormer 21

Fordelene med hierarkisk organisering er at det definerer autoritet, myndighet og ansvar på en klar måte. Roller og forventninger tydeliggjøres. Hierarki er bygd for resultater og spesialisering. Informasjon og beslutninger følger linjeorganisasjonen, og ansvaret er tydelig plassert. Oppgaver og medarbeidere kan grupperes etter roller, funksjoner, geografi, produkter eller tjenester som virksomheten tilbyr. Utfordringene er manglende samhandling mellom enheter og begrenset samarbeid på tvers, som igjen hindrer utvikling og innovasjon.

Hierarkiske organisasjoner er ikke bygd for å møte nye motsetningsfylte krav fra omgivelsene. Spesialisering i avdelinger og faggrupper kan lett bli rigid og lite fleksibel. I byråkratiske organisasjoner støter behovet for samarbeid mellom avdelinger og faggrupper raskt mot avdelingsgrensene. Det kan føre til lav brukeropplevd kvalitet og at ansvaret for brukerbehovene faller mellom to (eller flere) stoler.

For å kompensere for manglende samhandling og samarbeid på tvers og for å øke fleksibiliteten etablerer enkelte virksomheter matrisestruktur. Medarbeidere rapporterer til mer enn én leder. De får i tillegg til en funksjonell leder gjerne også en produktleder. Matriseorganisasjoner kan oppleve en viss utydelighet når det gjelder myndighet, ressurser og budsjetter. For å kompensere for slike ulemper innføres ulike organisasjons- og arbeidsformer for å skape mer fleksible organisasjoner. Røvik (2007) hevdet i 2007 at «flat struktur» var samtidens mest populære organisasjonsidé som motsats til det pyramidale hierarkiet.

1.6 Fleksible

organisasjonsformer

Fleksible organisasjonsformer er et begrep som dekker et spekter av organisatoriske løsninger og arbeidsformer fra «flat struktur» til «løse nettverksorganisasjoner». Økt delegering, desentralisering og myndiggjøring har vært klare tendenser i arbeidslivet de siste tiårene. Poenget har i hovedsak vært å overføre beslutningsmyndighet og ansvar nedover i organisasjonen for å skape økt fleksibilitet. Vi vil i boken konsentrere oss om prosjekt-, nettverks- og teamorganisering. Disse variantene kan, som vi skal se, også benyttes innenfor en hierarkisk grunnstruktur. Vi vil både skille ulike organisasjonsformer fra hverandre og utdype innholdet og virkningene av disse.

1.7 Organisering som «verktøy» og «mote»

I organisasjonsteorien finnes ulike perspektiver med forskjellige tilnærminger til studier av organisasjoner og organisasjoners omgivelser. De forskjellige perspektivene varierer blant annet i synet på mulighetene for å endre organisasjoners virkemåte på en forutsigbar og planlagt måte, og de varierer i synet på hvorvidt ulike organisasjonsmodeller velges som svar på opplevde utfordringer. I et såkalt instrumentelt perspektiv ser man på organisasjoner som redskap for å bringe frem vedtak, tiltak, varer og tjenester. Organisasjoner må være effektive. Legitimitet oppnås ved å produsere ønskede resultater med

22 teamorganisering

minimal ressursbruk. Ledelsen har mulighet til å velge utformingen av organisasjonen og kan designe den formelle strukturen, organisasjonskulturen, prosedyrene, rutinene, personalpolitikken osv. I denne tradisjonen betyr planmessig design at man holder seg orientert om hvilke organisasjonsmodeller som til enhver tid er tilgjengelige, og at man velger på grunnlag av erfaringsbasert innsikt i hvordan modellene virker i praksis. Valg av organisering har betydning for de ansattes atferd i organisasjonen. Organisering er slik å betrakte som et virkemiddel for ledelsen, hvor valget avspeiler mål og forventninger. Strukturer og prosesser tilpasses for økt effektivitet. Røvik (2007) omtaler dette som en modernistisk og rasjonell orientering.

Det institusjonelle perspektivet inneholder ulike retninger som står i kontrast til den modernistiske og rasjonelle orienteringen. Innen institusjonell teori opereres det ofte med to hovedretninger. Det er for det første en retning som vektlegger organisasjoners institusjonelle identitet (Selznick, 1957). Den andre retningen fokuserer mer på omgivelsene som årsak til organisasjonsendring. Institusjonaliserte organisasjoner oppfattes som organisasjoner som langsomt tilpasser seg indre og ytre forhold. Organisasjonen utvikler en bestemt kultur eller «sjel» og kan utvikle seg til å utgjøre et mål i seg selv. Lederskapets rolle i organisasjonen er å beskytte etablerte verdier og normer og dessuten sørge for at organisasjonen tilpasser seg endrede rammebetingelser. Organisasjonsendringer antas ikke å være planlagte og kontrollerte, men relativt passive, naturlige tilpasningsprosesser (Christensen, 1994). Institusjonaliserte omgivelser preges av at det finnes verdier og normer for hva som er akseptable og riktige tenkemåter, organisasjonsprinsipper og organisasjonsformer. På grunn av sin regellignende karakter og allmenne utbredelse kalles de institusjonaliserte, rasjonaliserte myter (Meyer & Rowan, 1991; Christensen et al., 2021). I dette perspektivet tas nye organisasjonsformer i bruk etter hvor tjenlige de oppfattes, uten at det vurderes hvilke utfordringer de skal være svar på. Organisasjoner tilpasser seg hva som er populært, moderne og «in». Tilnærmingen bygger på ideen om den sosialt konstruerte virkelighet: Organisasjoner befinner seg i omgivelser som oppleves som nærmest naturgitte ytre rammer, men som like fullt er sosialt skapt. De er ikke objektive, men «objektivisert» (Berger & Luckman, 1967; Røvik, 2007).

Et viktig spørsmål er hvorvidt teamorganisering er et rasjonelt virkemiddel, eller om det er et motefenomen. Videre kan man stille spørsmålet om team innføres fordi man opplever det som moderne og effektivt, eller fordi man ønsker å vise at man henger med i tiden. Det finnes virksomheter som har innført teamorganisering uten at lederne har gjort seg bevisste tanker om hva organisasjonsformen konkret innebærer, og hva de ønsker å oppnå. På den annen side finnes det flere eksempler på at man har tatt i bruk team og innført teamorganisering for å løse praktiske utfordringer og realisere klare mål. Det som derimot minner om en institusjonalisert myte, er at man snakker om team og teamorganisering uten noen enhetlig oppfatning av begrepene. Til tross for populariteten til teamorganisering har det, som vi skal se, vært vanskelig å dokumentere empiriske effekter av denne organisasjonsformen.

r ammebetingelser F or valg av organisasjons- og arbeids F ormer 23

Vi har valgt en pragmatisk og praktisk tilnærming til organisering i denne boken. Som leder av en organisasjon står man overfor en situasjon hvor man har et sett av oppgaver, og man har medarbeidere til å løse disse oppgavene. De ansatte besitter forskjellig kompetanse. Svært forenklet kan man si at organisering handler om å strukturere oppgaver og folk. Organisering er dermed et verktøy for å nå målene. På den annen side vil valg av strukturer og ulike organisasjonsformer også avhenge av

• virksomhetens størrelse og mandat

• virksomhetens historie og kultur

• virksomhetens rammebetingelser

Med en praktisk tilnærming til spørsmålet om organisering er det oppgavene som skal løses, som er avgjørende for valg av organisasjonsform. Målet er å løse oppgaver på en mest mulig hensiktsmessig måte. Det må tas hensyn til behov for rapportering og kontroll. Organisasjonens kompetanse bør utnyttes så godt som mulig. Valg av hvem som bør løse en oppgave, er basert på kompetanse og hvorvidt flere personer bør samarbeide om å løse oppgaven. Prosjektorganisering og teamorganisering er fleksible organisasjonsformer som egner seg når man skal løse noen typer oppgaver, spesielt oppgaver med en viss kompleksitet. Vi vil peke på hva som kjennetegner disse.

1.8 Oppsummering

I dette kapitlet har vi konsentrert oss om utviklingstrekk som skaper rammer og forutsetninger for valg av organisasjonsformer. Vi har argumentert for at disse trekkene på forskjellige måter skaper endringstrykk på organisasjoner. På den ene siden kan fleksible organisasjons- og arbeidsformer oppleves som en hensiktsmessig løsning på reelle utfordringer. Samtidig kan de samme tendensene og utviklingstrekkene skape behov for å innføre organisasjonsformer for å fremstå som moderne og for å sikre legitimitet i omgivelsene.

Organisasjoner kan ses som like systemer, hvor løsninger som fungerer ett sted, med fordel kan overføres til andre organisasjoner. På den annen side kan organisasjoner oppfattes som institusjoner med egne verdier og mål som langsomt har vokst frem over tid. Det vil i så fall kunne påvirke mulighetene for å lykkes med en omorganisering og prege synet på fleksible organisasjonsformer.

Vi har sett på fordeler og ulemper ved den hierarkiske organisasjonsformen, og vi har presisert hva vi mener med fleksible organisasjonsformer. Avslutningsvis har vi sett på ulike tilnærminger og syn på organisasjoner. Men er teamorganisering en moderne organisasjonsform? Det er tema for neste kapittel.

24 teamorganisering

Sosial atferd, grupper og team – de lange linjene

Våre forfedre klatret nok ikke ned fra trærne i team, det var det nok et vågalt individ som prøvde først, men de første teamene dukket opp for mange hundre tusen år siden. Det har kjennetegnet måten vi mennesker har levd sammen på i grupper, og hvordan vi har samarbeidet om viktige oppgaver. Det er mange gode grunner til å innføre team i arbeidslivet, men innovativt er det ikke.

Vi mennesker er sosiale dyr. Det finnes dyrearter som lever i store grupper, noen foretrekker kolonier, andre trives i utvidede familiegrupper, og vi har de som lever i par eller alene. Mennesket har alle disse variantene på repertoaret, men vi foretrekker å leve sammen med andre. Vi har søkt sammen i grupper så lenge vår art har eksistert. Vi er ikke bare sosiale, men ifølge sosialpsykologen Jonathan Haidt (2013) er vi mennesker ultrasosiale, på linje med bier og termitter. På samme måte som disse flittige og hypersosiale skapningene er vi territorielle. Vi deltar i felles forsvar av samfunnet vårt og beskytter gruppen vi er medlem av. Vi føder avkom som trenger mye omsorg og stell, samtidig som vi har vært nødt til å forsvare oss mot truende nabogrupper og rovdyr. Det mener evolusjonspsykologer og sosialbiologer har lagt forutsetningene til rette for ultrasosial atferd gjennom mange hundre tusen år. Vi er genetisk designet for teamarbeid, og vi foretrekker å samarbeide om viktige oppgaver. Slik får vi til en rekke ting vi ellers ikke ville klart, men i noen sammenhenger kan vår sosiale atferd også ha direkte negative konsekvenser. Vi vil i dette kapitlet ta for oss team fra vår arts opprinnelse, se på årsaker og betingelser for at vi mennesker er i stand til å samarbeide i team som den eneste dyrearten på kloden, samt se nærmere på hva som skjer med oss i grupper og team på godt og vondt.

Sentrale temaer i dette kapitlet

• Det første teamet i historien

• Mennesket som art og ultrasosialt vesen

• Delte intensjoner og felles mål – teamets grunnleggende bestanddeler

• Team og teamledere i steinalderen

• Sosiale fenomener og sosialpsykologi på godt og vondt

• Mennesket – bedre enn sitt rykte?

2

Teamorganisering tar utgangspunkt i at globale utviklingstrekk og bærekraftsutfordringer har skapt en ny og mer krevende kontekst for organisering og ledelse. I lys av ny forskning gir boken bred og grundig kunnskap om velfungerende team, ledelsesgrupper og organisasjoner. Den tar for seg gruppedynamikk, lederskap, overgang fra gruppe til team, hva teamorganisering er, og hva det bidrar til. Forfatterne beskriver muligheter og utfordringer i fleksible organisasjoner, når teamorganisering egner seg, og på hvilken måte det fungerer. Avslutningsvis peker forfatterne på viktige organisatoriske innsats- og utviklingsområder som kan skape verdi til det beste for fellesskapet og fremtidige generasjoner.

ISBN 978-82-450-3910-8

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.