Strategia EYP Poland na lata 2021 - 2025

Page 1

STRATEGIA EYP POLAND 2021-2025


Część I: Cele strategiczne Filar 1: Stowarzyszenie które promuje aktywne obywatelstwo Chcemy Komitetu Narodowego, który: 1. wspiera pozyskiwanie wiedzy dotyczącej bieżących wydarzeń w kontekście politycznym, społecznym i obywatelskim; 2. zachęca do brania udziału w procesach demokratycznych; 3. zachęca i wspomaga inicjowanie, angażowanie się i udział w lokalnych inicjatywach społecznych; 4. sprzyja oddolnym, młodzieżowym inicjatywom okołopolitycznym; 5. zachęca do zawierania znajomości pomiędzy aktywnymi obywatelsko młodymi ludźmi; 6. promuje aktywność społeczną wśród młodzieży niezaangażowanej.

Filar 2: Stowarzyszenie o zrównoważonej strukturze dla strategicznego rozwoju Chcemy Komitetu Narodowego, który: 1. posiada jawne struktury wewnętrzne; 2. aktywnie opracowuje długoterminowe plany i monitoruje przebieg ich wykonywania; 3. rozbudowuje swoją bazę członków mając na uwadze zróżnicowanie geograficzne - nowe szkoły i miejscowości; 4. w swoich działaniach uwzględnia działania przyjazne środowisku; 5. aktywnie działa w oparciu o długoterminową Strategię.

Filar 3: Stowarzyszenie wspierające swoich wolontariuszy i ich osobisty rozwój Chcemy Komitetu Narodowego, który: 1. zapewnia warsztaty, materiały i doradztwo wspierające rozwój swoich wolontariuszy; 2. tworzy możliwości zaangażowania się w działanie EYP i wspiera w tym swoich członków; 3. jest kierowany przez Zarząd pozostający w stałym kontakcie z członkami; 4. uświadamia o korzyściach płynących z pracy wolontariackiej; 5. priorytetyzuje dobrostan wolontariuszy oraz członków Stowarzyszenia.

Filar 4: Stowarzyszenie które buduje inkluzywność i dostępność Chcemy Komitetu Narodowego, który: 1. wierzy że różnorodne poglądy zasługują takie same prawo do bycia akceptowanymi i wysłuchanymi na drodze pełnej szacunku dyskusji; 2. jest miejscem gdzie żadna forma dyskryminacji nie jest tolerowana, szczególnie ze względu na pochodzenie, orientację seksualną, tożsamość płciową, religię czy status socjoekonomiczny;


3. buduje kulturę poszanowania różnic poglądowych; 4. jest otwarty na osoby niepełnosprawne i wychodzi naprzeciw ich potrzebom; 5. aktywnie pracuje nad angażowaniem młodych ludzi z wszelakich socjoekonomicznych środowisk, tożsamości płciowych, etniczności i lokacji geograficznych; 6. wspiera wielokulturowość, wielojęzyczność i różnorodność, jak również wykorzystuje ich pełny potencjał; 7. angażuje większą liczbę młodych ludzi w organizowane przez siebie wydarzenia.

Filar 5: Stowarzyszenie które oferuje różnorodność metod, narzędzi i formatów swoich wydarzeń Chcemy Komitetu Narodowego, który: 1. wspiera i w miarę potrzeb usprawnia używane przez siebie metody i sposoby działania; 2. zapewnia niezależność inicjatyw swoich członków i wolontariuszy; 3. uczy się korzystając z najlepszych przykładów innych Komitetów Narodowych i organizacji pozarządowych.


Część II: Zobowiązania strategiczne Filar 1: Stowarzyszenie które promuje aktywne obywatelstwo Komitet Narodowy zobowiązuje się do: 1. promowania aktywnego uczestnictwa w procesach demokratycznych w mediach społecznościowych; 2. rozpowszechniania swojej działalności oraz poszerzania grona swoich odbiorców za pomocą aktywnej działalności w mediach społecznościowych; 3. nawiązywania współpracy medialnej z organizacjami oraz projektami społecznymi opierającej się na wzajemnej promocji w mediach społecznościowych; 4. otwartości na nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami młodzieżowymi w zakresie organizowania wydarzeń; 5. stworzenia programu mentoringowego z udziałem byłych oraz obecnych członków Stowarzyszenia, skupiającego się na promowaniu działalności społecznej oraz udzielaniu wsparcia w angażowaniu się w inicjatywy społeczne; 6. organizacji co najmniej ośmiu sesji selekcyjnych w skali roku, z uwzględnieniem: a. czterech Jednodniowych Sesji Selekcyjnych, b. trzech Regionalnych Sesji Selekcyjnych, c. jednej Narodowej Sesji Selekcyjnej; 7. tworzenia i zachęcania członków do tworzenia lokalnych, regionalnych oraz ogólnokrajowych wydarzeń wychodzących poza zakres sesji selekcyjnych, w tym wydarzeń integracyjnych, promocyjnych oraz umożliwiających poznanie funkcjonowania organizacji; 8. organizacji niewielkich wydarzeń na skalę szkolną, zawierających podstawowe elementy sesji selekcyjnej oraz prowadzonych w języku polskim.

Filar 2: Stowarzyszenie o zrównoważonej strukturze dla strategicznego rozwoju Komitet Narodowy zobowiązuje się do: 1. uwzględnienia w funkcjonowaniu Stowarzyszenia działania grup roboczych złożonych z jego członków; 2. promowania aktywnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków; 3. stworzenia oraz przestrzegania regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków, z uwzględnieniem możliwości inicjatywy ustawodawczej dla każdego z członków; 4. organizowania Walnego Zgromadzenia Członków fizycznie i połączonego z wydarzeniem integracyjnym; 5. utrzymywania przejrzystej struktury funkcjonowania Stowarzyszenia poprzez udostępnienie na stronie internetowej opisów funkcji poszczególnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, jak i aktualnie działających grup roboczych; 6. przedstawiania planu realizowania Strategii przez każdy kolejny nowo wybrany Zarząd, jak i odnoszenie się do niego w swojej działalności; 7. przeprowadzania ewaluacji Strategii w odstępie dwuletnim oraz przedstawianie efektów tej ewaluacji Walnemu Zgromadzeniu Członków; 8. uwzględnienia alternatywnych form ciągłej ewaluacji Strategii, innych niż wyżej wymienione; 9. podejmowania działań na rzecz promocji Stowarzyszenia w regionach cechujących się niską aktywnością, ta-


kich jak wydarzenia EYP Cafe, EYP at School lub prezentacje przeprowadzane w szkołach; 10. uwzględniania działań proekologicznych podczas planowania oraz organizacji wydarzeń, takich jak redukcja zużycia papieru oraz zbędnych odpadów; 11. zobligowania nowo wybranych zarządów do zapoznania się z treścią Strategii.

Filar 3: Stowarzyszenie wspierające swoich wolontariuszy i ich osobisty rozwój Komitet Narodowy zobowiązuje się do: 1. przeprowadzania co najmniej dwóch treningów rocznie z zakresu: a. działalności Stowarzyszenia oraz jego struktur, b. umiejętności twardych oraz miękkich wykorzystywanych podczas wydarzeń EYP; 2. tworzenia broszur informacyjnych oraz materiałów treningowych przeznaczonych dla wolontariuszy biorących udział w małych innowacyjnych wydarzeniach outreachowych; 3. publicznego udostępniania kryteriów selekcji uczestników wydarzeń EYP Poland; 4. przygotowywania oraz publicznego udostępniania raportów z wydarzeń organizowanych przez EYP Poland; 5. zapewniania możliwości odebrania informacji zwrotnej na temat jakości aplikacji każdemu z aplikantów na wydarzenia EYP Poland; 6. zaangażowania Zarządu w wydarzeniach poprzez prowadzenie warsztatów oraz ćwiczeń integracyjnych; 7. zapewnienia możliwości uzyskania zaświadczeń o wolontariacie każdej osobie pracującej nad przygotowaniem wydarzeń EYP Poland; 8. priorytetyzowania dobrostanu oraz komfortu psychicznego i fizycznego uczestników podczas planowania oraz organizacji wydarzeń poprzez działania takie jak: a. zapewnianie możliwości odpoczynku po czasie spędzonym przy komputerze, b. przypominanie uczestnikom o konieczności nawadniania się, c. tworzenie programu wydarzeń w taki sposób żeby wszyscy ich uczestnicy mieli zapewnioną odpowiednia ilość czasu na odpoczynek, w tym możliwość ośmiogodzinnego snu.

Filar 4: Stowarzyszenie które buduje inkluzywność i dostępność Komitet Narodowy zobowiązuje się do: 1. utrzymania apartyjnego charakteru Stowarzyszenia; 2. przeprowadzania warsztatów informacyjnych na temat apartyjnego charakteru Stowarzyszenia dla wszystkich wolontariuszy; 3. aktywnego działania na rzecz promowania działalności EYP Poland wśród grup zróżnicowanych poglądowo; 4. uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych podczas planowania sesji oraz wyboru miejsc wydarzeń; 5. dążenia do aktywizowania sieci koordynatorów regionalnych; 6. utrzymania zapisu o zwolnieniu członków w trudnej sytuacji finansowej z obowiązku płacenia składki członkowskiej; 7. przeznaczania części rocznego budżetu na płatną promocję rekrutacji na pozycję delegata na wydarzenia EYP Poland; 8. rozważenia możliwości refundacji kosztów transportu dla koordynatorów regionalnych podróżujących do szkół w innych miastach zarządzanego przez nich regionu w celu promowania działalności EYP Poland.


Filar 5: Stowarzyszenie które oferuje różnorodność metod, narzędzi i formatów swoich wydarzeń Komitet Narodowy zobowiązuje się do: 1. wspierania swoich członków w realizowanych przez nich projektach, zarówno wewnątrz Stowarzyszenia, jak i poza nim; 2. prowadzenia polityki zachęcającej członków do wzbogacania życia Stowarzyszenia poprzez realizowanie projektów na jego rzecz z własnej inicjatywy, takich jak treningi czy wydarzenia promocyjne.