Page 1

STRATEGIA EYP POLAND 2021-2025


Część I: Cele strategiczne Filar 1: Stowarzyszenie które promuje aktywne obywatelstwo Chcemy Komitetu Narodowego, który: 1. wspiera pozyskiwanie wiedzy dotyczącej bieżących wydarzeń w kontekście politycznym, społecznym i obywatelskim; 2. zachęca do brania udziału w procesach demokratycznych; 3. zachęca i wspomaga inicjowanie, angażowanie się i udział w lokalnych inicjatywach społecznych; 4. sprzyja oddolnym, młodzieżowym inicjatywom okołopolitycznym; 5. zachęca do zawierania znajomości pomiędzy aktywnymi obywatelsko młodymi ludźmi; 6. promuje aktywność społeczną wśród młodzieży niezaangażowanej.

Filar 2: Stowarzyszenie o zrównoważonej strukturze dla strategicznego rozwoju Chcemy Komitetu Narodowego, który: 1. posiada jawne struktury wewnętrzne; 2. aktywnie opracowuje długoterminowe plany i monitoruje przebieg ich wykonywania; 3. rozbudowuje swoją bazę członków mając na uwadze zróżnicowanie geograficzne - nowe szkoły i miejscowości; 4. w swoich działaniach uwzględnia działania przyjazne środowisku; 5. aktywnie działa w oparciu o długoterminową Strategię.

Filar 3: Stowarzyszenie wspierające swoich wolontariuszy i ich osobisty rozwój Chcemy Komitetu Narodowego, który: 1. zapewnia warsztaty, materiały i doradztwo wspierające rozwój swoich wolontariuszy; 2. tworzy możliwości zaangażowania się w działanie EYP i wspiera w tym swoich członków; 3. jest kierowany przez Zarząd pozostający w stałym kontakcie z członkami; 4. uświadamia o korzyściach płynących z pracy wolontariackiej; 5. priorytetyzuje dobrostan wolontariuszy oraz członków Stowarzyszenia.

Filar 4: Stowarzyszenie które buduje inkluzywność i dostępność Chcemy Komitetu Narodowego, który: 1. wierzy że różnorodne poglądy zasługują takie same prawo do bycia akceptowanymi i wysłuchanymi na drodze pełnej szacunku dyskusji; 2. jest miejscem gdzie żadna forma dyskryminacji nie jest tolerowana, szczególnie ze względu na pochodzenie, orientację seksualną, tożsamość płciową, religię czy status socjoekonomiczny;


3. buduje kulturę poszanowania różnic poglądowych; 4. jest otwarty na osoby niepełnosprawne i wychodzi naprzeciw ich potrzebom; 5. aktywnie pracuje nad angażowaniem młodych ludzi z wszelakich socjoekonomicznych środowisk, tożsamości płciowych, etniczności i lokacji geograficznych; 6. wspiera wielokulturowość, wielojęzyczność i różnorodność, jak również wykorzystuje ich pełny potencjał; 7. angażuje większą liczbę młodych ludzi w organizowane przez siebie wydarzenia.

Filar 5: Stowarzyszenie które oferuje różnorodność metod, narzędzi i formatów swoich wydarzeń Chcemy Komitetu Narodowego, który: 1. wspiera i w miarę potrzeb usprawnia używane przez siebie metody i sposoby działania; 2. zapewnia niezależność inicjatyw swoich członków i wolontariuszy; 3. uczy się korzystając z najlepszych przykładów innych Komitetów Narodowych i organizacji pozarządowych.


Część II: Zobowiązania strategiczne Filar 1: Stowarzyszenie które promuje aktywne obywatelstwo Komitet Narodowy zobowiązuje się do: 1. promowania aktywnego uczestnictwa w procesach demokratycznych w mediach społecznościowych; 2. rozpowszechniania swojej działalności oraz poszerzania grona swoich odbiorców za pomocą aktywnej działalności w mediach społecznościowych; 3. nawiązywania współpracy medialnej z organizacjami oraz projektami społecznymi opierającej się na wzajemnej promocji w mediach społecznościowych; 4. otwartości na nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami młodzieżowymi w zakresie organizowania wydarzeń; 5. stworzenia programu mentoringowego z udziałem byłych oraz obecnych członków Stowarzyszenia, skupiającego się na promowaniu działalności społecznej oraz udzielaniu wsparcia w angażowaniu się w inicjatywy społeczne; 6. organizacji co najmniej ośmiu sesji selekcyjnych w skali roku, z uwzględnieniem: a. czterech Jednodniowych Sesji Selekcyjnych, b. trzech Regionalnych Sesji Selekcyjnych, c. jednej Narodowej Sesji Selekcyjnej; 7. tworzenia i zachęcania członków do tworzenia lokalnych, regionalnych oraz ogólnokrajowych wydarzeń wychodzących poza zakres sesji selekcyjnych, w tym wydarzeń integracyjnych, promocyjnych oraz umożliwiających poznanie funkcjonowania organizacji; 8. organizacji niewielkich wydarzeń na skalę szkolną, zawierających podstawowe elementy sesji selekcyjnej oraz prowadzonych w języku polskim.

Filar 2: Stowarzyszenie o zrównoważonej strukturze dla strategicznego rozwoju Komitet Narodowy zobowiązuje się do: 1. uwzględnienia w funkcjonowaniu Stowarzyszenia działania grup roboczych złożonych z jego członków; 2. promowania aktywnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków; 3. stworzenia oraz przestrzegania regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków, z uwzględnieniem możliwości inicjatywy ustawodawczej dla każdego z członków; 4. organizowania Walnego Zgromadzenia Członków fizycznie i połączonego z wydarzeniem integracyjnym; 5. utrzymywania przejrzystej struktury funkcjonowania Stowarzyszenia poprzez udostępnienie na stronie internetowej opisów funkcji poszczególnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, jak i aktualnie działających grup roboczych; 6. przedstawiania planu realizowania Strategii przez każdy kolejny nowo wybrany Zarząd, jak i odnoszenie się do niego w swojej działalności; 7. przeprowadzania ewaluacji Strategii w odstępie dwuletnim oraz przedstawianie efektów tej ewaluacji Walnemu Zgromadzeniu Członków; 8. uwzględnienia alternatywnych form ciągłej ewaluacji Strategii, innych niż wyżej wymienione; 9. podejmowania działań na rzecz promocji Stowarzyszenia w regionach cechujących się niską aktywnością, ta-


kich jak wydarzenia EYP Cafe, EYP at School lub prezentacje przeprowadzane w szkołach; 10. uwzględniania działań proekologicznych podczas planowania oraz organizacji wydarzeń, takich jak redukcja zużycia papieru oraz zbędnych odpadów; 11. zobligowania nowo wybranych zarządów do zapoznania się z treścią Strategii.

Filar 3: Stowarzyszenie wspierające swoich wolontariuszy i ich osobisty rozwój Komitet Narodowy zobowiązuje się do: 1. przeprowadzania co najmniej dwóch treningów rocznie z zakresu: a. działalności Stowarzyszenia oraz jego struktur, b. umiejętności twardych oraz miękkich wykorzystywanych podczas wydarzeń EYP; 2. tworzenia broszur informacyjnych oraz materiałów treningowych przeznaczonych dla wolontariuszy biorących udział w małych innowacyjnych wydarzeniach outreachowych; 3. publicznego udostępniania kryteriów selekcji uczestników wydarzeń EYP Poland; 4. przygotowywania oraz publicznego udostępniania raportów z wydarzeń organizowanych przez EYP Poland; 5. zapewniania możliwości odebrania informacji zwrotnej na temat jakości aplikacji każdemu z aplikantów na wydarzenia EYP Poland; 6. zaangażowania Zarządu w wydarzeniach poprzez prowadzenie warsztatów oraz ćwiczeń integracyjnych; 7. zapewnienia możliwości uzyskania zaświadczeń o wolontariacie każdej osobie pracującej nad przygotowaniem wydarzeń EYP Poland; 8. priorytetyzowania dobrostanu oraz komfortu psychicznego i fizycznego uczestników podczas planowania oraz organizacji wydarzeń poprzez działania takie jak: a. zapewnianie możliwości odpoczynku po czasie spędzonym przy komputerze, b. przypominanie uczestnikom o konieczności nawadniania się, c. tworzenie programu wydarzeń w taki sposób żeby wszyscy ich uczestnicy mieli zapewnioną odpowiednia ilość czasu na odpoczynek, w tym możliwość ośmiogodzinnego snu.

Filar 4: Stowarzyszenie które buduje inkluzywność i dostępność Komitet Narodowy zobowiązuje się do: 1. utrzymania apartyjnego charakteru Stowarzyszenia; 2. przeprowadzania warsztatów informacyjnych na temat apartyjnego charakteru Stowarzyszenia dla wszystkich wolontariuszy; 3. aktywnego działania na rzecz promowania działalności EYP Poland wśród grup zróżnicowanych poglądowo; 4. uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych podczas planowania sesji oraz wyboru miejsc wydarzeń; 5. dążenia do aktywizowania sieci koordynatorów regionalnych; 6. utrzymania zapisu o zwolnieniu członków w trudnej sytuacji finansowej z obowiązku płacenia składki członkowskiej; 7. przeznaczania części rocznego budżetu na płatną promocję rekrutacji na pozycję delegata na wydarzenia EYP Poland; 8. rozważenia możliwości refundacji kosztów transportu dla koordynatorów regionalnych podróżujących do szkół w innych miastach zarządzanego przez nich regionu w celu promowania działalności EYP Poland.


Filar 5: Stowarzyszenie które oferuje różnorodność metod, narzędzi i formatów swoich wydarzeń Komitet Narodowy zobowiązuje się do: 1. wspierania swoich członków w realizowanych przez nich projektach, zarówno wewnątrz Stowarzyszenia, jak i poza nim; 2. prowadzenia polityki zachęcającej członków do wzbogacania życia Stowarzyszenia poprzez realizowanie projektów na jego rzecz z własnej inicjatywy, takich jak treningi czy wydarzenia promocyjne.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.