Page 1

ВАШІ Свіжі Оголошення: 42-13-13 н о в и н и

+

Р е к л а м а

24 сторінк и

М і с ц е в і

лів

27 кана

Інформаційно-рекламна газета №14 (1075), 17 квітня 2013р w Житомирської області Âèõîäèòü ùîñåðåäè з 1 квітня 1993 р. ww Передплатний iндекс – 49897. Ціна вільна “немає вічних друзів, немає вічних ворогів – є вічні інтереси”

Пріор тети наталії королевської

читайте шпальту

3

e

er

t .in

o

inf

. su

“Покращання” для пенсіонерів читайте шпальту

2

Витримали випробування ... весною

читайте шпальту

4

Читайте більше на www.interesu.info


2 ñòîð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÊÎÌÓÍÀËÜͲ, ÑÎÖ²ÀËÜͲ. ÏÎÃÎÄÀ

O«CTIHAHACTIH»... ϳñëÿ áåçðåçóëüòàòíî¿ ñåñ³¿ Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 28 áåðåçíÿ 2013 ðîêó ìîæíà áóëî î÷³êóâàòè ïåâíî¿ åôåêòèâíîñò³ â ðîáîò³ ÷åðãîâî¿, ùî â³äáóëàñÿ 10 êâ³òíÿ. Äëÿ öüîãî íà÷åáòî ³ ìåð ïîïðàöþâàâ, ³ âèñîêîïîñòàâëåí³ ïàðò³éö³ ç Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ïðè¿çäèëè ç³ ñòîëèö³, ùîá íàäàòè ÷³òê³ ³íñòðóêö³¿ ñâî¿ì ïàðò³éíèì ïîáðàòèìàì ç ïðèâîäó òîãî, ÿê, êîëè ³ çà ùî ãîëîñóâàòè. Òà é íîâîãî ñåêðåòàðÿ ì³ñüêðàäè äåïóòàòè çáèðàëèñÿ îáèðàòè. Ñëîâîì, â³ä íîâî¿ ñåñ³¿ âñ³ ÷åêàëè çðóøåíü ³ç ò³º¿ êðèçîâî¿ â³äì³òêè, ùî íàì³òèëàñü ó ñòîñóíêàõ á³ëüøîñò³ äåïóòàò³â ³ç ìåðîì ì³ñòà Âîëîäèìèðîì Äåáîºì òà êîìàíäîþ éîãî ïðèõèëüíèê³â. Õî÷à íåîáõ³äíî áóëî ìàòè íà óâàç³, ùî êîìàíäà ïðèõèëüíèê³â ì³ñüêîãî ãîëîâè òàêîæ ñÿãຠìàéæå 50% â³ä óñüîãî ñêëàäó äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó ðàäè, à òîìó ñèòóàö³ÿ â í³é âèãëÿäຠÿê êëàñè÷íå ïðîòèñòîÿííÿ «ñò³íêè íà ñò³íêó». Àëå, çà ñëîâàìè äåïóòàòà Ìèêîëè Ñàâåíêà, îäíà ÷àñòèíà äåïóòàò³â ìຠ÷³òêó ïîçèö³þ ³ âèìàãຠäîòðèìàííÿ ïåâíèõ âèìîã, âèçíà÷åíèõ ³ ðåãëàìåíòîì ì³ñüêî¿ ðàäè, ³ ö³ëîþ íèçêîþ ³íøèõ çàêîíîäàâ÷èõ äîêóìåíò³â, ³íøà æ – òà, ùî òÿ泺 äî ì³ñüêîãî ãîëîâè, íå ìîæå (÷è íå õî÷å?) âèñëîâèòè ñâîþ ïîçèö³þ ³ ïîâòîðþº çàâ÷åí³ , àáî ïåðåä òèì âèñëîâëåí³ ì³ñüêèì ãîëîâîþ äóìêè. Ïî÷àòîê ñåñ³¿: ìåð ðàõóº ãîëîñè… 10 êâ³òíÿ 2013 ðîêó âæå ç ñàìîãî ïî÷àòêó ñåñ³¿ âñ³õ îäðàçó çäèâóâàëî òå, ç ÿêèì åíòóç³àçìîì ìåð ì³ñòà ðàõóâàâ ãîëîñè ïðèñóòí³õ ó çàë³ äåïóòàò³â. À ùî ñêëàä ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿ îáèðàëè â õîä³ ïî³ìåííîãî ãîëîñóâàííÿ àæ ö³ëó ãîäèíó, òî öå ïðîðîêóâàëî ÷èìàëó äîëþ äðàìàòèçìó â ñåñ³éí³é çàë³. ² ñïðàâä³, ìàëåíüê³ äðàìè âïðîäîâæ óñüîãî äíÿ áóëè, õî÷à áóëî é íåìàëî êîìåä³éíèõ ñöåíîê. Òà âñå æ âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî ñïðàâæí³ì äèâîì ÷åðãîâî¿, âæå 21-¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ñòàëî òå, ùî íà íå¿ ïðèáóëà ðàí³øå íåáà÷åíà ê³ëüê³ñòü äåïóòàò³â. Ó çàë³ íå áóëî ëèøå îäíîãî (ç 60-òè) – äåïóòàòà-ðåã³îíàëà Þ.Ñàìáîðñüêîãî, ÿêèé, êàæóòü, çàíåäóæàâ. «Äîìàøí³ çàãîòîâêè» ïðîòè îïîçèö³¿ Ñòîñîâíî «äîìàøí³õ çàãîòîâîê», ÿê³ ìåð ³ éîãî êîìàíäà ï³äãîòóâàëè äî ñåñ³¿, òî ïåðøîþ «ïåðëèíîþ» íà í³é ñòàëî îãîëîøåííÿ íà÷àëüíèöåþ â³ää³ëó êàäð³â ì³ñüêðàäè ëèñòà ç ì³ñüêî¿ ïðîêóðàòîðè ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèêëþ÷åííÿ ç ÷èñëà äåïóòàò³â Òåòÿíè Øêóðîïàò, êîòðà í³áèòî çä³éñíèëà ÿê³ñü êîðóïö³éí³ ä³¿. Äåïóòàòè-îïîçèö³îíåðè öå ñïðèéíÿëè ÿê ïðàâîâèé äåìàðø ç ìåòîþ «íåéòðàë³çóâàòè» ùå îäèí îïîçèö³éíèé ãîëîñ. Òîæ â³äðåàãóâàëè ìàéæå ìèòòºâî: âèñëîâèëèñü ïðîòè âèêëþ÷åííÿ Øêóðîïàò ç ÷èñëà äåïóòàò³â, ¿õ ï³äòðèìàëà é ÷àñòèíà äåïóòàò³â â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Ó ï³äñóìêó Øêóðîïàò çàëèøèëè â ñïîêî¿, òèì á³ëüøå, ùî äëÿ âèð³øåííÿ ïîä³áíèõ ïèòàíü ó ñå-

ñ³éí³é çàë³ íå áóëî ïðåäñòàâíèêà òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, ÿêîãî ÷îìóñü çàáóëè ïîêëèêàòè. Íàñòóïíèì êðîêîì, ùî ìàâ óäàðèòè ïî àâòîðèòåòó îäíîãî ç ïîì³òíèõ äåïóòàò³â â³ä îïîçèö³¿ – Îëåãà

Ìèêîëà Ñàâåíêî (çë³âà) ³ Îëåã Ãîðàé

Ãîðàÿ, ñòàâ âèõ³ä äî òðèáóíè äåïóòàòêè, äèðåêòîðêè 26-¿ ÇÎØ, ²ðèíè ßí÷óê, ÿêà íèí³ âõîäèòü äî ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. ¯é áóëà íàäàíà ÷åñòü â ÿêîñò³ ïîäàðóíêà âðó÷èòè Îëåãîâ³ Ãîðàþ çâè÷àéíèé øê³ëüíèé ï³äðó÷íèê ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. ϳäòåêñò ïî䳿 àô³øóâàâñÿ äîñèòü ïðîìîâèñòî: ìîâëÿâ, Ãîðàé, êîëè ïîäàâàâ ïðîåêò ð³øåííÿ ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè ïðî íåäîâ³ðó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Âîëîäèìèðó Äåáîþ, ïðèïóñòèâñÿ äåê³ëüêîõ îðôîãðàô³÷íèõ ïîìèëîê, à òîìó íåõàé ñ³äຠ³ â÷èòü øê³ëüíó ïðîãðàìó ç ãðàìàòèêè. Ó â³äïîâ³äü äåïóòàò, ïîäÿêóâàâøè êîëåç³ ßí÷óê, ïåðåäàâ ïîäàðóíîê Â. Äåáîþ… Ïåðåïàëêè òà «ñöåíêè ç æèòòÿ» òðèâàëè â ñåñ³éí³é çàë³ äî ïîëóäíÿ. Íàðåøò³ ³ ìåð ì³ñòà, ³ äåõòî ç äåïóòàò³â-ðåã³îíàë³â çãàäàëè ïðî òå, ùî òðåáà ïðèïèíÿòè «ñëîâîáëó䳺» ³ ïåðåõîäèòè äî îáãîâîðåííÿ ïèòàíü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî õàðàêòåðó. Ïðîòå îäðàçó ïåðåéòè äî «÷îãîñü» íå âèéøëî, òîæ áóëî îãîëîøåíî ÷åðãîâó ïåðåðâó. ϳñëÿ ¿¿ çàâåðøåííÿ ñëîâî äëÿ âèñòóïó âçÿâ äåïóòàò Ãåííàä³é Çàáðîäñüêèé, ÿêèé óäàðèâ ïî íàéáîëþ÷³øîìó ì³ñöþ ³íøîãî äåïóòàòà – Þð³ÿ Òêà÷åíêà. Çàáðîäñüêèé ïîâ³äîìèâ, ùî òîâàðèñòâî «Â³äëóííÿ», ó ñêëàä ïðàâë³ííÿ ÿêîãî âõîäèòü Òêà÷åíêî, ³ ÿêå çàáðàëî â ì³ñò³ ìàéäàí÷èê êîëèøíüîãî ñòàä³îíó «Åëåêòðîâèì³ðþâà÷à», íå âèêîíàëî ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü âñòàíîâèòè á³ëÿ øê³ë ï’ÿòü ñïîðòìàéäàí÷èê³â ÷è îáëàøòîâàíèõ ñòàä³îí³â. Ó â³äïîâ³äü Þ.Òêà÷åíêî ðîçïîâ³â, ùî «Â³äëóííÿ» ñâî¿ çîáîâ’ÿçàííÿ âèêîíàëî ìàéæå ïîâí³ñòþ, à çàâåðøàëüí³ ðîáîòè ðîçïî÷íóòüñÿ ç íàñòàííÿì âå-

ͳ÷

Äåíü

+04..+16 Íàïðÿì â³òðó Ñõ. 2-3 ì/ñåê

ðîâ³ëüíîãî çâ³ëüíåííÿ, à ïîò³ì âèð³øèòè äîëþ ì³ñüêâèêîíêîìó òà çàñòóïíèê³â ì³ñüêîãî ãîëîâè. Ïðè öüîìó Ãîðàé çàóâàæèâ, ùî âèð³øèòè çàïðîïîíîâàí³ íèì ïèòàííÿ ìîæíà çà 15 õâèëèí. Çâ³ëüíåííÿ Í. Ëåîí÷åíêî: íåñïîä³âàíèé êóëüá³ò… dz çâ³ëüíåííÿì Í.Ï.Ëåîí÷åíêî, çäàâàëîñÿ, âñå áóëî çðîçóì³ëî: ùå íà ìèíóë³é ñåñ³¿ âîíà íàïèñàëà çàÿâó, âèñòóïèëà ïåðåä äåïóòàòàìè ç³ ñëîâàìè ïîäÿêè çà ñï³âïðàöþ ³ ñêàçàëà, ùî âèð³øèëà ï³òè ç ïîñàäè ³ ïðàöþâàòèìå â îäí³é ³ç äåïóòàòñüêèõ êîì³ñ³é. Ïðîòå 10 êâ³òíÿ Íàòàë³ÿ Ëåîí÷åíêî âæå ç ñàìîãî ïî÷àòêó ðîáîòè ñåñ³¿ ñèä³ëà íà çâè÷íîìó ì³ñö³ ñåêðåòàðÿ ì³ñüêðàäè. Çðîçóì³ëî, äåïóòàòè ïðàãíóëè ïîê³í÷èòè ç «ñåêðåòàðñüêîþ åïîïåºþ» (Ëåîí÷åíêî â³äïðàâèëè ó â³äñòàâêó, ïîò³ì ¿¿ ïîâíîâàæåííÿ ïîíîâèâ ñóä, à ùå ï³çí³øå âîíà íàïèñàëà çàÿâó ïðî çâ³ëüíåííÿ). Àëå òóò, íà 21-é ñåñ³¿, ñòàâñÿ ùå îäèí êàçóñ: Íàòàë³ÿ Ëåîí÷åíêî, ï³ñëÿ ïðîïîçèö³¿ Îëåãà Ãîðàÿ, çàóâàæèëà, ùî í³ ïðî ÿêó ¿¿ çàÿâó íå éäåòüñÿ (!?) Äàë³ ¿¿ ïîÿñíåííÿ ïðîñòî ñïàíòåëè÷èëè ñåñ³éíèé çàë: âèÿâëÿºòüñÿ, âîíà íàïèñàëà çàÿâó äî 20-¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, à íèí³ â³äáóâàºòüñÿ 21-à, ³ òîìó, ìîâëÿâ, ¿¿ çàÿâà íåä³éñíà. Ïðè öüîìó æîäíèõ çàóâàæåíü, ä³é, êîìåíòàð³â ñòîñîâíî òîãî, ùî ñâîþ çàÿâó Ëåîí÷åíêî â³äêëèêàëà, âîíà ïåðåä òèì íå ðîáèëà. Òóò ñëîâî âçÿâ Ìèêîëà Ñàâåíêî, ÿêèé çàïèòàâ ó ì³ñüêîãî ãîëîâè: ÷è íå âèãëÿäຠòàê, ùî ñåñ³éíà çàëà äåêîìó âèäàºòüñÿ ç³áðàííÿì êàðòÿð³âøóëåð³â òà «êèäàë», äå íàéá³ëüøå ö³íóºòüñÿ âì³ííÿ ÷è é íàâ³òü ìèñ-

ETBEP 18.04

CEPEA 17.04

 TOMPA I TOMPC O OACTI

ñíÿíîãî òåïëà. Òèì íå ìåíøå ïèòàííÿ ïðî çîáîâ’ÿçàííÿ «Â³äëóííÿ» ïðî îðåíäó íèì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê âèð³øèëè ðîçãëÿíóòè â ïîðÿäêó äåííîìó ñåñ³¿. Àëå ñàìå â öåé ìîìåíò ³ç ïðîïîçèö³ÿìè ùîäî ïåðøî÷åðãîâîñò³ ðîçãëÿäó íà ñåñ³¿ ê³ëüêîõ ïèòàíü, ùî ñòàëè êàìåíåì ñïîòèêàííÿ íà ïîïåðåäí³é ñåñ³¿ (28 áåðåçíÿ), âèñòóïèâ òîé æå Îëåã Ãîðàé. ³í çàïðîïîíóâàâ ç’ÿñóâàòè âñ³ îáñòàâèíè îãîëîøåíîãî ëèñòà «â³ä ïðîêóðàòóðè» ñòîñîâíî Òåòÿíè Øêóðîïàò, ïîò³ì ðîçãëÿíóòè çàÿâó ñåêðåòàðÿ ì³ñüêðàäè Íàòà볿 Ëåîí÷åíêî ùîäî ¿¿ äîá-

ͳ÷

Äåíü

+05..+17 Íàïðÿì â³òðó Ïä. 1,5-3 ì/ñåê

ͳ÷

Äåíü

+08..+19 Íàïðÿì â³òðó Ïä. 2,5-3,5 ì/ñåê

BI35O135PH

òåöòâî îáäóðþâàòè?Äàë³ â³í ïîÿñíèâ àáñóðäí³ñòü ñèòóàö³¿, ùî ¿¿ ñòâîðèëè â ì³ñüê³é ðàä³ ñâî¿ìè ä³ÿìè Âîëîäèìèð Äåáîé òà éîãî íàéáëèæ÷³ ï³äëåãë³… Ïîðÿäîê äåííèé ñôîðìóâàëè … ï³ä âå÷³ð. Çðåøòîþ ïðè îáãîâîðåíí³ ïðîïîçèö³é äåïóòàòà Î. Ãîðàÿ ìåð íàçâàâ ¿õ «øêóðíèìè», à ñàì çàïðîïîíóâàâ âèð³øèòè ò³ ïèòàííÿ, ùî íàéá³ëüøå ïîòð³áí³ äëÿ æèòòÿ ì³ñòà. Ïðî òå, ùî êàäðîâ³ ïèòàííÿ º «øêóðíèìè», çàÿâèâ ³ äåïóòàò Ìèõàéëî Çàñëàâñüêèé, ÿêèé öüîãî ðàçó íåçâè÷íî äîâãî (àæ äî îá³äó) çàòðèìàâñÿ íà ñåñ³¿. Àëå í³ Ãîðàé, í³ Çàñëàâñüêèé ó çàë³ í³êîãî íå ïåðåêîíàëè. Òîæ çíîâó áóëî îãîëîøåíî ïåðåðâó, ÿêà òðèâàëà àæ 45 õâèëèí. Âæå ï³ñëÿ íå¿ ìåð çàïðîïîíóâàâ êîìïðîì³ñíèé âàð³àíò, íà ÿêèé âòîìëåíèé «ñëîâîáëóä³ºì» äåïóòàòñüêèé êîðïóñ ìàéæå îäðàçó é ïîãîäèâñÿ. Âèð³øåíî áóëî ðîçãëÿíóòè äåê³ëüêà ïèòàíü: ñèòóàö³þ íàâêîëî íåäîáóäîâàíîãî áóäèíêó ïî âóëèö³ Ùîðñà,155, «íåâ³ä÷óæåííÿ» êîòåëüí³ ïî âóëèö³ Æóéêà,12, âíåñåííÿ çì³í äî áþäæåòó ì³ñòà íà 2013 ð³ê, ë³êâ³äàö³þ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâî «Æèòîìèðñüêà ì³ñüêà ñòàíö³ÿ øâèäêî¿ äîïîìîãè», ñòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ï³äãîòîâêè íîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ç’ÿñóâàííÿ îáñòàâèí, çà ÿêèõ ãîòóâàëîñÿ îïðèëþäíåííÿ ïðîêóðîðñüêîãî ëèñòà ñòîñîâíî äåïóòàòêè Òåòÿíè Øêóðîïàò. Îñü ö³ ø³ñòü ïèòàíü î ï³â íà ï’ÿòó âå÷îðà óâ³éøëè äî íîâîãî «ïîðÿäêó äåííîãî» 21-¿ ñåñ³¿ Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêðàäè. Óñ³ âîíè çà ï³âòîðè ãîäèíè áóëè ðîçãëÿíóò³, ³ ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ, ÿê³ âñåëèëè íàä³þ ³íâåñòîðàì, êîòð³ âêëàäàëè ãðîø³ â áóä³âíèöòâî áóäèíêó ïî âóëèö³ Ùîðñà,155, ð³øåííÿ, ÿê³ çàáîðîíèëè â³ä÷óæóâàòè ñòðàòåã³÷íî âàæëèâó äëÿ Æèòîìèðà êîòåëüíþ ïî âóëèö³ Æóéêà,12. Ïðîãîëîñóâàëè é çà âíåñåííÿ çì³í äî áþäæåòó, çà ë³êâ³äàö³þ «Øâèäêî¿ äîïîìîãè» ³ çà ñòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ï³äãîòîâêè íàñòóïíî¿ ñåñ³¿. Îñòàííº æ ïèòàííÿ «ñêîðî÷åíîãî ïîðÿäêó äåííîãî» ïðî ëèñò ïðîêóðàòóðè ñòîñîâíî Ò. Øêóðîïàò áóëî ðîçãëÿíóòî áåç îáãîâîðåííÿ, áî âèÿâèëîñÿ, ùî í³÷îãî ç’ÿñîâóâàòè íå òðåáà – Âîëîäèìèð Äåáîé ñàì ç³çíàâñÿ, ùî âñå áóëî çðîáëåíî çà éîãî äîðó÷åííÿì. Íà öüîìó äåïóòàòè ðîç³éøëèñÿ. ³äòåïåð ÷îòèðíàäöÿòü ÷ëåí³â ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ï³äãîòîâêè íàñòóïíî¿, âæå 22-¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ìàþòü äóæå ïë³äíî ïîïðàöþâàòè àáè ïåðåêîíàòè îäíå îäíîãî â òîìó, ÿê øâèäêî, îïåðàòèâíî òà åôåêòèâíî âèð³øèòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ íå âèð³øèëè í³ 20, í³ 21 ñåñ³¿ Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêðàäè. ³êòîð Ðàä÷óê P.S. ßê ñòàëî â³äîìî ðåäàêö³¿, 22-à ñåñ³ÿ Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêðàäè â³äáóäåòüñÿ 18 êâ³òíÿ, à íå 25, ÿê ðàí³øå ïëàíóâàëîñÿ. Çí³ìîê ³ç ñàéòó zt-rada.gov.ua

’TH 19.04

Äåíü

p pa i  eci – e 1 epe 2013poy Êàá³íåò ̳í³ñòð³â óõâàëèâ ïîñòàíîâó ïðî ï³äâèùåííÿ ç 1 áåðåçíÿ 2013 ðîêó ðîçì³ð³â ïåíñ³é ó çâ'ÿçêó ç³ çðîñòàííÿì ñåðåäíüîì³ñÿ÷íî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè øòàòíîãî ïðàö³âíèêà â Óêðà¿í³, — ³íôîðìóº Óêð³íôîðì. ³äïîâ³äíèé äîêóìåíò óðÿä ïðèéíÿâ ó ïîíåä³ëîê, 15 êâ³òíÿ, ïîâ³äîìëÿº Óðÿäîâèé ïîðòàë. "Äîêóìåíòîì âèçíà÷åíî êîåô³ö³ºíò çá³ëüøåííÿ ñåðåäíüîì³ñÿ÷íî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà ïîïåðåäí³é ð³ê – 1,0298, ùî â³äïîâ³äຠ20% òåìïàì çðîñòàííÿ ñåðåäíüîì³ñÿ÷íî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà 2012 ð³ê ó ïîð³âíÿíí³ ç 2011 ðîêîì. Òàêèì ÷èíîì, ãðîìàäÿíè îòðèìàþòü ï³äâèùåííÿ â ðîçì³ð³ â³ä 35 äî 135 ãðí", – éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³. ϳäâèùåííÿ î÷³êóº íà 348,72 òèñ. îñ³á ³ ñòàíîâèòèìå 35 ãðí ïðè ñåðåäí³é ïåíñ³¿ 2 227 ãðí. Äëÿ «÷îðíî-

ͳ÷

áèëüö³â», ÿê³ â ñåðåäíüîìó îòðèìóþòü 3 904 ãðí, – 116 ãðí, òà äëÿ

â³éñüêîâîñëóæáîâö³â (ñåðåäí³é ðîçì³ð ïåíñ³¿ 2 613 ãðí) – 78 ãðí. ²ç ñàéòó Óêð³íôîðì

OETPA... Ha opi y o i i apa c y o a opa xa apa Ñòîñîâíî ïðàö³âíèêà îäí³º¿ ç ³íñïåêö³é â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ â³äêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà îäåðæàííÿ õàáàðà. ×îëîâ³êà çàòðèìàëè ó ñëóæáîâîìó êàá³íåò³, äå òàêîæ âèëó÷èëè 500 äîëàð³â ÑØÀ, ùî áóëè ïðåäìåòîì õàáàðà. Ó õîä³ ïîïåðåäíüîãî ç’ÿñóâàííÿ, áóëî âñòàíîâëåíî, ùî 35-ð³÷íèé ñëóæáîâåöü âèìàãàâ òà îòðèìàâ ãðîø³ â³ä ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ çà çìåíøåííÿ øòðàôíèõ ñàíêö³é ùîäî íåö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ íèì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,23 ãà. Âîäíî÷àñ ïîñàäîâåöü çàïåâíèâ ï³äïðèºìöÿ, ùî íå ãîòóâàòèìå äîêóìåíò³â äëÿ ïîçáàâëåííÿ

éîãî ïðàâà âëàñíîñò³ íà öþ ä³ëÿíêó ó çâ’ÿçêó ç âèÿâëåíèìè ïîðóøåííÿìè. Íàðàç³ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàº, ç’ÿñîâóþòüñÿ ³íø³ îáñòàâèíè ä³ÿëüíîñò³ ñëóæáîâöÿ. ×îëîâ³êà çàòðèìàíî. Çà ³íôîðìàö³ºþ ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

E TPO... oai i op  i e ci «e ea i » Íà Æèòîìèðùèí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíòðîëüíîïåðåâ³ðî÷íî¿ ðîáîòè ïðîòÿãîì ïåðøîãî êâàðòàëó 2013 ðîêó ñï³âðîá³òíèêè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè âèÿâèëè 1021 ôàêò âèêîðèñòàííÿ ïðàö³ íàéìàíèõ ðîá³òíèê³â áåç óêëàäàííÿ òðóäîâèõ óãîä. ϳñëÿ öüîãî 1008 îñ³á çàâäÿêè ïîäàòê³âöÿì îòðèìàëè îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí ³ç ïðàöåäàâöåì. Ó ðåçóëüòàò³ äî áþäæåòó íàä³éøëî ìàéæå 120 òèñ. ãðí ïîäàòê³â. Íà çàñ³äàííÿõ ðàéîííèõ òà ì³ñüêèõ êîì³ñ³é ïðè îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çàñëóõàíî êåð³âíèê³â 130 þðèäè÷íèõ îñ³á, ó ÿêèõ áóëà çàáîðãîâàí³ñòü ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á ³ êåð³âíèê³â 227 þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ì³í³ì³çóâàëè âèïëàòó çàðîá³òíî¿ ïëàòè íàéìàíèì ïðàö³âíèêàì. Òàêîæ çàñëóõàíî 160 ï³äïðèºìö³â, ÿê³ â ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ âèêîðèñòîâóþòü ïðàöþ íàéìàíèõ ïðàö³â-

HEI 21.04

COTA 20.04 ͳ÷

www.interesu.info

¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013ð.

Äåíü

íèê³â ³ íàðàõîâóþòü ¿ì çàðïëàòó â ðîçì³ðàõ ìåíøå ì³í³ìàëüíî¿. Ó ðåçóëüòàò³ ñï³ëüíèõ ä³é ïîäàòêîâèõ îðãàí³â îáëàñò³ òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äî áþäæåòó çàáåçïå÷åíî ñïëàòó 1,5 ìëí ãðí ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á. Êð³ì òîãî, ïîäàòê³âö³ ïðîâîäèëè ³íäèâ³äóàëüíó ðîáîòó ç êåð³âíèêàìè, ó ÿêèõ âèíèêëà çàáîðãîâàí³ñòü ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á. Ó ðåçóëüòàò³ äî áþäæåòó äîäàòêîâî íàä³éøëî 3,2 ìëí ãðí ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á. Çà ³íôîðìàö³ºþ â³ää³ëó îïîäàòêóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á ÄÏÑ â îáëàñò³

OHEIO

22.04 ͳ÷

Äåíü

BIBTOPO

23.04 ͳ÷

Äåíü

+08..+17

+08..+15

+08..+14

+09..+15

Íàïðÿì â³òðó Ïä-Çõ. 1,5-3,5 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïí. 3-4,5 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïí-Ñõ. 2,5-3,5 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ñõ. 2,5-3,5 ì/ñåê


www.interesu.info

¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013ð.

HaaiOPOEBCA:« POT OM 100 HIBPO OTBA MIHI

 O AA PO EM IE, HIABCECBOTT » Çóñòð³÷ æóðíàë³ñò³â ðåã³îíàëüíèõ Ç̲ ç ì³í³ñòðîì ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè Íàòà볺þ Êîðîëåâñüêîþ áóëà ïðèóðî÷åíà äî 100 äí³â ¿¿ ðîáîòè â óðÿä³. Íà çàñ³äàííÿ ìåä³à-êëóáó «Íà âëàñíèé ïîãëÿä» ì³í³ñòð ïðèéøëà ç ³íôîðìàö³éíèì áóêëåòîì ³ ... ïîäàðóíêàìè – îðèã³íàëüíèìè ëèñò³âêàìè ðó÷íî¿ ðîáîòè â ñòèë³ êâ³ëë³íã (ç â³çåðóíêàìè ç ïàïåðîâèõ ñìóæîê), ùî ¿õ îòðèìàëè âñ³ ïðèñóòí³. Íàòàë³ÿ Êîðîëåâñüêà ïðîêîìåíòóâàëà ñâ³é äàðóíîê òàê: «Ïîäèâ³òüñÿ íà ö³ ïðåêðàñí³ ëèñò³âêè! Âîíè çðîáëåí³ ä³òüìè ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè. ² ÿêáè âè ïðî öå íå ä³çíàëèñÿ â³ä ìåíå, òî çà ÿê³ñòþ ëèñò³âîê í³êîëè á íå çäîãàäàëèñÿ, ùî öå òàê. Ùî ÿ õî÷ó öèì ñêàçàòè? Ëþäè ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè ìîæóòü ñïðàâëÿòèñÿ ç áàãàòüìà çàâäàííÿìè íå ã³ðøå çâè÷àéíèõ ïðàö³âíèê³â. ² ÿ çàêëèêàëà íàøèõ ñï³âðîá³òíèê³â (à â ñèñòåì³ ïðàöþº ïîíàä 100 òèñÿ÷ îñ³á), ùîá âîíè íàäàëè ìàêñèìàëüí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ îòðèìàííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ ³íâàë³ä³â. Áóêâàëüíî íåäàâíî ÿ çàõîäèëà â Öåíòð çàéíÿòîñò³, äå â³äâ³äóâà÷³â çóñòð³÷ຠíà ðåºñòðàö³¿ ñèìïàòè÷íà ä³â÷èíà. ͳ÷îãî ïðîòè íå¿ íå ìàþ, àëå òàêó ðîáîòó ö³ëêîì ìîãëà á âèêîíóâàòè ëþäèíà ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè, ³íâàë³ä íà â³çêó, ³ â öüîìó âèïàäêó äî Öåíòðó çàéíÿòîñò³ áóëî á íàâ³òü á³ëüøå äîâ³ðè». Íàòàë³ÿ Êîðîëåâñüêà òàêîæ äîäàëà, ùî âîíà ³í³ö³þâàëà àóäèò óñ³õ ñîö³àëüíèõ óñòàíîâ íà ïðåäìåò äîñòóïíîñò³ äëÿ ëþäåé ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè. «Êîëè ÿ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ñòàòè ì³í³ñòðîì ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè, ÿ íå â³ä÷óâàëà ³ëþç³é, – ðîçïîâ³äຠÍ.Êîðîëåâñüêà. – ×óäîâî ðîçóì³ëà, ùî öå íå ïðîñòà ðîáîòà, áóäå áàãàòî âèêëèê³â ³ ïðîáëåì. Àëå çà 100 äí³â ÿ ïîáà÷èëà öèõ ïðîáëåì á³ëüøå, í³æ çà âñå ñâîº æèòòÿ. Íàïðèêëàä, â³äâ³äóþ÷è ³íòåðíàòè äëÿ ä³òåé ç ÄÖÏ ÷åòâåðòîãî ñòóïåíÿ, çðîçóì³ëà, ùî òóäè íå ò³ëüêè í³êîëè ì³í³ñòð íå äî¿æäæàâ, àëå íàâ³òü ãóáåðíàòîð í³êîëè òàì íå áóâ. ³äâ³äóþ÷è áóäèíêè ïðåñòàð³ëèõ, íàâ³òü ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ âèäíî, ùî âîíè äåñÿòêè ðîê³â íå ðåìîíòóâàëèñÿ, à â ïàëàòàõ æèâå ïî ï’ÿòü îñ³á – ñàìîòí³õ âåòåðàí³â.  ³íñòèòóòàõ ïðîòåçóâàííÿ çàñòàð³ë³ òåõíîëî㳿 ... Ðîçóì³þ ïðåêðàñíî, ùî âñ³ íàêîïè÷åí³ ïèòàííÿ íå âèð³øèø çà ñòî äí³â. Òîìó ìè âèçíà÷èëè òðè ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìêè. Ïåðøèé ïð³îðèòåò – öå âèïëàòà áîðã³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Çàãàëüíà ñóìà çàáîðãîâàíîñò³ ñòàíîâèëà 1,5 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü. Ïåðø³ 1,5 ì³ëüéîíà (çàáîðãîâàí³ñòü ïî ñîö³àëüíèõ ôîíäàõ) ìè ïîãàñèëè. - Àëå çàáîðãîâàí³ñòü â³ä 900 ì³ëüéîí³â äî 1,2 ì³ëüÿðäà çáåð³ãàºòüñÿ. Öå áîðãè íà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ, íà ï³äïðèºìñòâàõáàíêðóòàõ, åêîíîì³÷íî àêòèâíèõ íåäåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ. Çàðàç ðàçîì ç ïðîêóðàòóðîþ ³ â³öå-ïðåì’ºðîì ìè ïðîâîäèìî ðåã³îíàëüí³ çàñ³äàííÿ çà ó÷àñò³ ãóáåðíàòîð³â. Òàì, äå äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî íå âèïëà÷óº çàðïëàòó, òðåáà ì³íÿòè êåð³âíèêà. Íà ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïîòð³áíî êîíòðîëþâàòè ïèòàííÿ çàòðèìîê çàðïëàò ç äîïîìîãîþ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè. À òàì, äå ìîâà éäå ïðî áàíêðóòñòâî (áëèçüêî 400 ì³ëüéîí³â

ãðèâåíü çàáîðãîâàíîñò³), òî òàì ìè ïðîïîíóºìî ðåñòðóêòóðèçóâàòè áîðãè çà ó÷àñò³ äåðæàâè. Ââàæàþ, ùî äåðæàâà ïîâèííà âçÿòè íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ ïîãàñèòè òàê³ áîðãè. Äðóãèé ïð³îðèòåò – öå ðåôîðìà ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè ç ¿¿ çð³âíÿë³âêîþ. Ç 2007 ðîêó íå îñó÷àñíþâàëèñü ïåíñ³¿. ² çàðàç á³ëüø³ñòü ëþäåé ïî ñóò³ îòðèìóþòü ñîö³àëüíó, à íå çàðîáëåíó ïåíñ³þ. Íàøå çàâäàííÿ – çì³íèòè öþ ñèòóàö³þ.

äîõîäèëà çà ñâî¿ì ïðèçíà÷åííÿì. Âîíà ïîâ³äîìèëà, ùî ç ïî÷àòêó ðîêó ïðîô³íàíñîâàíî ïîíàä 77 ì³ëüÿðä³â ñîö³àëüíèõ ãðîøåé â Óêðà¿í³: 62 ì³ëüÿðäè âèïëàòèâ Ïåíñ³éíèé ôîíä, 10 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü ïåðåðàõîâàí³ ÿê ñîö³àëüíà äîïîìîãà òà 6 ì³ëüÿðä³â – ÿê ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ. «Ðàçîì ç òèì – çàóâàæèëà âîíà – ìè ç æàëåì ñïîñòåð³ãàºìî, ùî ô³íàíñóâàííÿ éäå, à ÿê³ñí³ ïîñëóãè íå íàäàþòüñÿ. Êîëè ïðèõîäèø äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó, íå â³ä÷óâàºø ñåáå ã³äíî. Äîñòîéíî òàì ìîæå ïî÷óâàòèñÿ äèðåêòîð, àëå íå ðÿäîâèé ïåíñ³îíåð. Òàêà æ ñèòóàö³ÿ â Öåíòð³ çàéíÿòîñò³. Ñó÷àñí³ áóä³âë³ ñîá³ ïîáóäóâàëè, ãðîø³, ùî âèä³ëÿþòüñÿ íà áåçðîá³òíèõ, ä³ëèòè íàâ÷èëèñÿ, à ðîçâèâàòè ðèíîê ïðàö³ í³õòî íàâ³òü íå íàìàãàâñÿ. Íå ñòâîðåíà ïîêè ñòðóêòóðà, ùî á äîïîìîãëà â ïåðåêâàë³ô³êàö³¿, ïîøó-

Íàòàë³ÿ ÊÎÐÎËÅÂÑÜÊÀ

Çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì ïèòàííÿ, ùî ðîáèòè ç äåô³öèòîì Ïåíñ³éíîãî ôîíäó, ÿêèé ñòàíîâèòü 21 ì³ëüÿðä ãðèâåíü. Õî÷à çà ïåðø³ òðè ì³ñÿö³ 2013 ðîêó â³äáóëîñÿ ïåðåâèêîíàííÿ ïëàíó íà 1 ì³ëüÿðä ãðèâåíü, ùî äîäຠíàì îïòèì³çìó. ² òðåò³é ïð³îðèòåò – öå çàõèñò íàéóðàçëèâ³øèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ: ³íâàë³ä³â, ñèð³ò. Íåùîäàâíî, çóñòð³÷àþ÷èñü ç ä³òêàìè ç ñèíäðîìîì Äàóíà, ÿ óñâ³äîìèëà, ùî öå íå ¿õ ïîòð³áíî àäàïòóâàòè äî ñóñï³ëüñòâà, à ñóñï³ëüñòâî ïîòð³áíî çì³íèòè òàê, ùîá ëþäè ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè ïî÷óâàëèñÿ â íüîìó êîìôîðòíî. Òîìó ùî ìè ïîêè íå ãîòîâ³ ìåíòàëüíî ïðèéìàòè íà ð³âíèõ ëþäåé, ÿê³ ÷èìîñü â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä íàñ. ² çàâäàííÿ ì³í³ñòåðñòâà – ùîá ö³ ëþäè îòðèìàëè íåîáõ³äíèé çàõèñò, ï³äòðèìêó é íàëåæíó ïîâàãó». Äàë³ Í.Êîðîëåâñüêà çâåðíóëà óâàãó íà òå, ùîá êîæíà ñîö³àëüíà ãðèâíÿ

ñòîð. 3

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÍÎÂÈÍÈ: ÏÎ˲ÒÈ×Ͳ

êó ì³ñöÿ ðîáîòè ³ ÿêà áîðîëàñÿ á ç íåëåãàëüíîþ çàéíÿò³ñòþ. Òàêî¿ ñòðóêòóðè ó íàø³é äåðæàâ³ íåìàº, º ôàêòè÷íî ò³ëüêè öåíòð ç îáë³êó áåçðîá³òíèõ. ×èì á³ëüøå áåçðîá³òíèõ, òèì ¿ì êðàùå – öåíòð çàéíÿòîñò³ îòðèìóº á³ëüøå ãðîøåé. Îñü ç öèì ìè é áóäåìî áîðîòèñÿ». «Òå æ ñàìå – ç ñóáñèä³ÿìè, – ïðîäîâæèëà Í.Êîðîëåâñüêà. – Äëÿ îôîðìëåííÿ ñóáñèä³é ïîòð³áíî ïðîéòè ñ³ì ê³ë ïåêëà êð³çü ÷èíîâíèöüê³ ïåðåïîíè. «Ìè ïîÿñíþºìî, ùî ñèñòåìà ïîâèííà ïðàöþâàòè íà ëþäåé, à íå íà êåð³âíèê³â, ³ ò³, õòî öüîãî íå ðîçó쳺, áóäå çì³ùåíèé. Ìè âæå ì³íÿºìî òàêèõ êåð³âíèê³â ³ ïðîäîâæóâàòèìåìî öå ðîáèòè. Àëå ãîëîâíà «â³éí໠̳í³ñòåðñòâà çàðàç ïðîõîäèòü ç ïðèâîäó ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. Çà îñòàíí³ òðè ðîêè â Óêðà¿íó ïðèéøëî ãóìàí³òàðíèõ âàíòàæ³â á³ëüø í³æ íà 2 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü. Ç ëþòîãî ö. ð. öèì íàïðÿìêîì

çàéìàºòüñÿ ̳í³ñòåðñòâî ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè. «Êîëè ìåí³ ïðèíåñëè ðåºñòð ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, ÿ íå ïîâ³ðèëà î÷àì – òàì àâòîìîá³ë³ áóäü-ÿêèõ ìàðîê, âêëþ÷àþ÷è êàáð³îëåòè, áðåíäîâ³ ðå÷³, – êàæå Í.Êîðîëåâñüêà. – ² â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â íå âèçíà÷åíèé ê³íöåâèé îäåðæóâà÷ ö³º¿ äîïîìîãè. Çàâîçÿòüñÿ âàíòàæ³ ÿêèìèñü ôîíäàìè, ùî ñòâîðåí³ áóêâàëüíî çà ê³ëüêà äí³â äî îòðèìàííÿ ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. Ìè ç ÌÂÑ ³ ̳íäîõîä³â ïðîâåëè àóäèò, â³äêðèò³ ñïðàâè ïî ô³êòèâíèõ áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³ÿõ, ÿê³ ââîçèëè ãóìàí³òàðí³ âàíòàæ³, à ïîò³ì òîâàðè ïðîäàâàëèñÿ íà ðèíêàõ. Çàðàç ìè ïðèéíÿëè íîâèé ïîðÿäîê îôîðìëåííÿ ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. Ñòâîðåíî òðè «êîðèäîðè» – çåëåíèé, æîâòèé ³ ÷åðâîíèé. Ïî çåëåíîìó êîðèäîðó â’¿æäæຠâàíòàæ, ÿêèé ³äå íà äåðæàâí³ óñòàíîâè (äèòÿ÷³ áóäèíêè, øêîëè, ³íòåðíàòè). Ïðîòÿãîì 10 äí³â òàê³ âàíòàæ³ îòðèìóþòü âñ³ äîçâîëè, òîìó ùî ìè ðîçó쳺ìî, õòî º ê³íöåâèìè îäåðæóâà÷àìè. Ïî æîâòîìó êîðèäîðó éäóòü ò³ âàíòàæ³, äå íåïðàâèëüíî îôîðìëåí³ äåÿê³ äîêóìåíòè àáî æ íåìຠ³íôîðìàö³¿ ïðî ê³íöåâèõ îòðèìóâà÷³â äîïîìîãè, àëå â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè áóäóòü íàäàí³. ² ïî ÷åðâîíîìó êîðèäîðó éäóòü âàíòàæ³ íà îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ðàí³øå áóëè âèêðèò³ â íå÷åñíîñò³, àáî ä³éñíå ïðèçíà÷åííÿ âàíòàæó âèêëèêຠñóìí³âè». ̳í³ñòð çàçíà÷èëà, ùî âîíà â³ä÷óâຠêîëîñàëüíèé òèñê, òîìó ùî â ö³é ñôåð³ º áàãàòî çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í, ³ñíóº ñïðàâæíÿ «ãóìàí³òàðíà ìàô³ÿ». «Àëå áóäåìî ïðîäîâæóâàòè áîðîòüáó, ùîá â Óêðà¿íó íå íàäõîäèëà êîíòðàáàíäà», – çàïåâíèëà ì³í³ñòð. ³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â ç ïðèâîäó àäðåñíî¿ äîïîìîãè òà ìîíåòèçàö³¿ ï³ëüã, Íàòàë³ÿ Êîðîëåâñüêà çàçíà÷èëà, ùî íåîáõ³äíî ìàòè ïîâíó ³íôîðìàö³þ ïðî äîõîäè òà âèòðàòè ëþäèíè, ùîá âèçíà÷èòè ¿¿ ïðàâî íà òó ÷è ³íøó ï³ëüãó. Òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íà ñüîãîäí³ â äåðæàâè íåìàº. Òîìó ïîñòàâëåíà ìåòà – äî ñåðåäèíè 2014 ðîêó îá’ºäíàòè â ºäèíó áàçó âñþ ³íôîðìàö³þ ̳í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè, Ïåíñ³éíîãî ôîíäó, Öåíòðó çàéíÿòîñò³, ïîäàòêîâî¿, Íàöáàíêó, ̳í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè, ùîá îòðèìàòè ºäèíó êàðòèíó. «² ìè á ïîáà÷èëè íå ò³ëüêè ÷è ìຠï³ëüãîâèê ïðàâî íà ï³ëüãó, à é ÷è ä³éñíî â³í îòðèìàâ öþ ï³ëüãó, – ãîâîðèòü Í.Êîðîëåâñüêà. – Ó íàñ â êðà¿í³ 12 ì³ëüéîí³â ï³ëüãîâèê³â, ìè ùîð³÷íî âèòðà÷àºìî íà íèõ 340 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü, àëå ïåðåâ³ðèòè, ÷è ä³éñíî âñ³ ï³ëüãîâèêè âèêîðèñòîâóþòü ñâî¿ ï³ëüãè òà îòðèìóþòü ¿õ – ìè íå ìîæåìî. Îñü, íàïðèêëàä, ìè êîæíîãî ì³ñÿöÿ ðîçäàºìî òèñÿ÷ó ïóò³âîê äî «Àðòåêó». Àëå õòî ¿õ îòðèìóº? ² ÷è íå ïëàòÿòü õàáàð³â çà ¿õ îòðèìàííÿ? Ìè öå âñå áóäåìî çíàòè, çàïóñòèâøè ñèñòåìó ìîí³òîðèíãó – âèá³ðêîâ³ ïåðåâ³ðêè çà ñïèñêîì ê³íöåâèõ îäåðæóâà÷³â, ùî ¿õ ìè âïðîâàäèìî âæå ç òðàâíÿ 2013 ðîêó». Îòæå, ñïðàâæíÿ ðîáîòà ò³ëüêè ïî÷èíàºòüñÿ... Çàïèñàëà ͳíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Çí³ìîê Â’ÿ÷åñëàâà Âîäîðºçà

TABAHAOTMIAI O e o aa eao po y aoopoe po ee opaopi a ap iape ˳äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿, ïîçàôðàêö³éíèé íàðîäíèé äåïóòàò Îëåã Ëÿøêî âèìàãຠíåãàéíîãî ðîçãëÿäó çàêîíîïðîåêòó ïðî ââåäåííÿ ìîðàòîð³þ íà çàêðèòòÿ ë³êàðåíü â õîä³ ïîòî÷íîãî ïëåíàðíîãî òèæíÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Ïðî öå ïîë³òèê çàÿâèâ ñüîãîäí³ íà ïîãîäæóâàëüí³é ðàä³ â ïàðëàìåíò³. ³äïîâ³äíèé ïðîåêò çàêîíó Îëåã Ëÿøêî ï³äãîòóâàâ ðàçîì ç íàðîäíèì äåïóòàòîì ²âàíîì Êóðîâñüêèì. Çã³äíî ç ãðàô³êîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè, éîãî ðîçãëÿä çàïëàíîâàíî ï³ñëÿ 17 òðàâíÿ, îäíàê ïîë³òèê ïåðåêîíàíèé – öå ïèòàííÿ íå ìîæå ÷åêàòè æîäíîãî äíÿ, òèì á³ëüøå, ùî ïðîô³ëüíèé êîì³òåò ÂÐ ïðîàíàë³çóâàâ öåé ïðîåêò çàêîíó ³ ðåêîìåíäóº éîãî ðîçãëÿíóòè â ñåñ³éí³é çàë³. «Õî÷ó ïîâ³äîìèòè, ùî â ñåðåäó íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè çàïëàíîâàíî ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ïðî òàê çâàíó îïòèì³çàö³þ ë³êàðíÿíèõ çàêëàä³â ì³ñòà Êèºâà. Âíàñë³äîê ö³º¿ ãîðå-îïòèì³çàö³¿ ïëàíóºòüñÿ ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ 23 ë³êàðåíü ó Êèºâ³. Âëàäà ÷åêຠðåâîëþö³¿? Âîíè, ìàáóòü, õî÷óòü, ùîá ëþäè ïðèéøëè äî Ôåðîôàí³¿, äå íàðîäí³ äåïóòàòè ³ ÷èíîâíèêè ë³êóþòüñÿ! Ïèòàííÿ çàïðîâàäæåííÿ ìîðàòîð³þ íå òåðïèòü â³äêëàäåííÿ. Ìè ïîâèíí³ íåãàéíî ïðèéíÿòè öåé çàêîíîïðîåêò. Áî ñüîãîäí³ âëàäà ïîçáàâëÿº ìîæëèâîñò³ ëþäåé ë³êóâàòèñü. Òîìó âèìàãàþ çàêîíîïðîåêò ¹2201 ðîçãëÿíóòè íåâ³äêëàäíî íà öüîìó òèæí³. Çàòÿãóâàííÿ ç öèì ïèòàííÿì çàãðîæóº ñîö³àëüíèì ïîòðÿñ³ííÿì

â Óêðà¿í³», – çàÿâèâ Îëåã Ëÿøêî. Êð³ì òîãî, ë³äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿ â õîä³ çàñ³äàííÿ ïîãîäæóâàëüíî¿ ðàäè íàïîëÿãàâ íà ïðèéíÿòò³ çàêîíîïðîåêòó ïðî çàáîðîíó ðåêëàìè ïèâà, ÿêà çàëó÷ຠíîâèõ ñïîæèâà÷³â, îñîáëèâî, ìîëîäü ³ ä³òåé äî ñïîæèâàííÿ öüîãî íàïîþ. «Â Óêðà¿í³ ùîð³÷íî ïîìèðຠïîíàä 100 òèñÿ÷ ëþäåé, ³ öÿ ñìåðòí³ñòü ïðÿìî ïîâ’ÿçàíà ç àëêîãîëüíîþ çàëåæí³ñòþ. Óêðà¿íñüê³ ï³äë³òêè, ïî÷èíàþ÷è ç 11 ðîê³â, çàéìàþòü äðóãå ì³ñöå, ï³ñëÿ ñâî¿õ îäíîë³òê³â ó ×åõ³¿, ïî ñïîæèâàííþ ïèâà. Ïèòàííÿ çàáîðîíè ðåêëàìè àëêîãîëüíèõ íàïî¿â – öå ïèòàííÿ æèòòÿ ÷è ñìåðò³ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ. Âèìàãàþ íåâ³äêëàäíî ðîçãëÿíóòè öåé çàêîíîïðîåêò íà öüîìó ïëåíàðíîìó òèæí³», – ï³äêðåñëèâ ïîë³òèê.

 I TCO APAHTI! O e o a oo a eopaiy p y pai ˳äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿, ïîçàôðàêö³éíèé íàðîäíèé äåïóòàò Îëåã Ëÿøêî çàðåºñòðóâàâ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ çàêîíîïðîåêò ïðî çá³ëüøåííÿ ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é ïðè âèïëàò³ äîïîìîãè ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè. Ïðî öå ïîë³òèê íàïèñàâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ Facebook. «Ó ìîºìó çàêîíîïðîåêò³ ïðîïîíóºòüñÿ çá³ëüøóâàòè ðîçì³ð äîïîìîãè ïðîïîðö³éíî ³íôëÿö³éíîìó çðîñòàííþ. Òàêèì ÷èíîì äîïîìîãà ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè íàðàõîâóºòüñÿ â ðîçì³ðàõ ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ä³òåé äî øåñòè ðîê³â ³ âèïëà÷óºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó, âñòàíîâëåíîãî íà ìîìåíò çä³éñíåííÿ äîïîìîãè», – çàóâàæèâ Îëåã Ëÿøêî Òàêîæ äåïóòàò îáóðåíèé òèì, ùî â íàø³é êðà¿í³ ö³íè íà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, îäÿã òà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè – çðîñòàþòü, à çàðïëàòè, ïåíñ³¿ òà ³íø³ ñîö³àëüí³ âèïëàòè – çàëèøàþòüñÿ íåçì³ííèìè. «Ñê³ëüêè á ðàç³â Àçàðîâ ³ éîãî ï³äîï³÷í³ ì³í³ñòðè íå ãîâîðèëè ïðî òå, ùî ö³íè ó íàñ íå çðîñòàþòü, à íàâïàêè, çíèæóþòüñÿ, àëå ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî â³äâ³äóâàííÿ ñóïåðìàðêåò³â êîæíà ëþäèíà â³ä÷óâຠðåã³îíàë³âñüêå «ïîêðàùåííÿ». À ùå êîëè îòðèìóº ÷åðãîâó ïëàò³æêó ïðî ñïëàòó êîìóíàëüíèõ

ïîñëóã», – ñòâåðäæóº íàðîäíèé äåïóòàò Ïîë³òèê âïåâíåíèé, ùî ïðèéíÿòòÿ çàêîíîïðîåêòó ïðî çá³ëüøåííÿ ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é ïðè âèïëàò³ äîïîìîãè ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè äîçâîëèòü ñ³ì’ÿì îòðèìàòè äîïîìîãó ñï³âðîçì³ðíó ç ðîñòîì ö³í. Ïðî öå â³í íàïèñàâ ó Facebook. «Ñüîãîäí³ ìîëîä³ ñ³ì’¿ íå õî÷óòü íàðîäæóâàòè íå òå ùî äðóãó ÷è òðåòþ äèòèíó, áàãàòî õòî é íà ïåðøó íå íàâàæóºòüñÿ. Ïðè÷èíà îäíà – â íèõ íåìຠâïåâíåíîñò³ ó çàâòðàøíüîìó äí³, áî âîíè íå çíàþòü ÷è çìîæóòü çàâòðà, â óìîâàõ òàêî¿ ñêëàäíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿, äî ÿêî¿ ïðèçâ³â óðÿä Àçàðîâà, êóïèòè äèòèí³ ìîëîêà ÷è ï³äãóçê³â. Ïåðåêîíàíèé, ì³é çàêîíîïðîåêò íå ò³ëüêè ïîêðàùèòü äîáðîáóò ñ³ìåé, àëå é ñòàíå ïåðåäóìîâîþ ï³äâèùåííÿ íàðîäæóâàíîñò³, ùî äîçâîëèòü ïîäîëàòè äåìîãðàô³÷íó êðèçó â êðà¿í³. Ìè íå äàìî âëàä³ çíóùàòèñÿ íàä óêðà¿íñüêèì íàðîäîì!», – ðåçþìóâàâ Îëåã Ëÿøêî. Ïðåñ-ñëóæáà ÐÏË liashko.ua rpl.kiev.ua


4 ñòîð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÍÀÄÇÂÈ×ÀÉͲ; ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ – ÏÎ˲ÒÈ×Ͳ

BPOBAHH... BECHO opci ypa ic pa o «a aa» o y a  a i io ex o i ic x o aci Öüîãîð³÷íî¿ âåñíè ïðèðîäà âëàøòóâàëà áàãàòüîì ðåã³îíàì Óêðà¿íè, çîêðåìà é íàø³é îáëàñò³ âèïðîáóâàííÿ âåëèêîþ âîäîþ. Íà íèçèíàõ âèéøëè ç áåðåã³â ð³÷êè Ñëó÷, Óáîðòü, Òåòåð³â, Óæ, Òíÿ é çàëèëè çíà÷í³ òåðèòîð³¿. Òåòåð³â ïîïîâí³â òàê, ùî â Êîðîñòèø³âñüêîìó ðàéîí³ çàëèëî òðè ìîñòè.  îäí³é ç îñòàíí³õ ïåðåäà÷ ÒÑÍ òåëåêàíàëó «1+1» çí³ìàëüíà ãðóïà ïîâ³äîìèëà, ùî ÷åðåç òó âîäíó ïåðåïîíó ó âåëèêå ñåëî Õàðîòèí³âêó ê³ëüêà äí³â íå çàâîçèòüñÿ õë³á, òîâàðè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³. Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é 11 êâ³òíÿ îðãàí³çóâàëî äëÿ æóðíàë³ñò³â ðåã³îíàëüíèõ é àêðåäèòîâàíèõ íà Æèòîìèðùèí³ âñåóêðà¿íñüêèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðåñ-òóð ó Êîðîñòèø³âñüêèé ðàéîí. Ïðåäñòàâíèêè Ç̲ íå çìîãëè íàâïðîñòåöü ÷åðåç Òåòåð³â ïîòðàïèòè â óæå çãàäàíó Õàðèòîí³âêó, áî ç’ºäíóþ÷èé ïðèáåðåæí³ ïîñåëåííÿ áåòîííèé ì³ñò áóâ ï³ä âîäîþ. Íàä øâèäêîïëèííèì ïëåñîì âèäí³ëèñÿ ò³ëüêè ñêîñîáî÷åí³ ïåðèëà. Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà Âàëåíòèí Ìîëîäåöüêèé, ÿêèé âçÿâ ó÷àñòü ó öüîìó ïðåñ-òóð³, çâå-

ðíóâ óâàãó íà òå, ùî öåé ì³ñò ïîáóäîâàíèé áåç âðàõóâàííÿ âèíèêíåííÿ òàêèõ ÿê íèí³øíÿ ïîâåíåé. À âîíè â íàø³é çîí³ áóâàþòü íåð³äêî. Ñëîâîì, äîâåëîñÿ âñ³ì ¿õàòè äî Õàðèòîí³âêè îêðóæíîþ âèáî¿ñòîþ äîðîãîþ, ùî äîâøà çà ïðÿìèé àâòîøëÿõ íà äâà äåñÿòêè ê³ëîìåòð³â. Ïðîëÿãຠöÿ äîðîãà ÷åðåç çàë³ñíåíó ì³ñöåâ³ñòü. Òàì ï³ä äåðåâàìè ëåæàâ ìàéæå ñóö³ëüíèé øàð ñí³ãó, à íà òèõ ä³ëÿíêàõ, äå ï³ñëÿ ë³ñîçàãîò³âë³ çàëèøèëèñÿ ò³ëüêè ïåíüêè, â³í óæå ç³éøîâ. «Ë³ñ íå ò³ëüêè çàòðèìóº òàíåííÿ ñí³ãó, à é àêóìóëþº òàëó âîäó, ñïîâ³ëüíþº ¿¿ ñò³êàííÿ â ð³÷êè é âîäîéìè. Öå äóæå âàæëèâèé ðåãóëÿòîð âîäîîá³ãó â ïðèðîä³. Òîìó íå ìîæíà áåçîãëÿ-

äíî âèð³çóâàòè ë³ñîíàñàäæåííÿ», – ïîÿñíèâ Â. Ìîëîäåöüêèé. Òà æóðíàë³ñòè, ÿê ìîâèòüñÿ, íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èëè, ùî ë³ñîðîçðîáíèêè ïîâèð³çàëè íàñàäæåííÿ ùå çîâñ³ì ìîëîäèõ 25-30-ð³÷íèõ ñîñåí, ÿê³ íå äîðîñëè, ÿê êàæóòü ñïåö³àë³ñòè, ñòàíó ä³ëîâî¿ äåðåâèíè. À â³ä òàêîãî õàçÿþâàííÿ á³ëüøå øêîäè, í³æ çèñêó. Ó Õàðèòîí³âö³ çóñòð³ëèñÿ ç ñ³ëüñüêèì ãîëîâîþ dzíà¿äîþ Çóáëåíêî. Âîíà ðîçïîâ³ëà: «Âåñíÿíà ïîâ³íü äîäàëà íàì ïðîáëåì, àëå íå âèâåëà ³ç çâè÷àéíîãî ðèòìó æèòòÿ. Âèêîðèñòîâóºìî øëÿõè ñïîëó÷åííÿ ç Æèòîìèðîì. Ùîäíÿ õîäèòü ðåéñîâèé àâòîáóñ, ó ìàãàçèíàõ ÷åðåç êîæí³ äâà äí³ çàâîçèòüñÿ õë³á, òîâàðè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³. Ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ïðàöþþòü ä³þ÷³ íà òåðèòî𳿠ñ³ëüñüêî¿ ðàäè êàìåíåîáðîáí³ öåõè, ë³ñîïóíêò. Ç îêðóæíèõ ñ³ë øê³ëüíèé àâòîáóñ ï³äâîçèòü äî øêîëè ó÷í³â ³ â³äâîçèòü ¿õ ï³ñëÿ çàíÿòü». «Æîäíîãî äíÿ ó øêîë³ íå áóëî çðèâó çàíÿòü, øê³ëüíà ¿äàëüíÿ çàáåçïå÷åíà êàëîð³éíèìè ïðîäóêòàìè: º ì’ÿñî, ðèáà, ìîëîêî», – äîäàëà äèðåêòîð Õàðèòîí³âñüêî¿ ÇÎØ Ìàð³ÿ ×åðíåâè÷. Ñóïðîâîäæóþ÷èé íàñ çàñòóïíèê

íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Îëåã Äåðæàí³âñüêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ðÿòóâàëüíèêè ö³º¿ ñëóæáè ö³ëîäîáîâî âåäóòü ìîí³òîðèíã îïåðàòèâíî¿ îáñòàíîâêè íà òåðèòî𳿠íàøîãî ðåã³îíó ³ ñâîº÷àñíî âè¿æäæàþòü íà âèêëè-

¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013ð. Æèòîìèðà Ìàëüîâàíêà, Ìàð’ÿí³âêà ³ Êðîøíÿ. Òóò ùîðîêó ó âîäîï³ëëÿ âèíèêàþòü òðèâîæí³ ñèòóàö³¿. «Ëþäè ïîòåðïàþòü â³ä ïîâåíåé íå ò³ëüêè ÷åðåç àíîìà볿 â îïàäàõ, à ùå é òîìó, ùî çàõàðàùóþòüñÿ, ðóéíóþòüñÿ êàíàë³çàö³éí³, ïðèðîäí³ äðåíàæí³ ñèñòåìè, çàñì³÷óþòüñÿ âîäîïðîâ³äí³ êàíàëè. Âèêîíàâ÷à âëàäà é îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ìàþòü íàâîäèòè ïîðÿäîê íà ï³äêîíòðîëüíèõ òåðèòîð³ÿõ», – âèçíà÷èâ Î. Äåðæàí³âñüêèé. «Íå ìîæíà íåõòóâàòè ïðàâèëàìè ïîáóäîâè æèòëîâèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ îá’ºêò³â ó ïðèðóñëîâèõ çîíàõ ð³÷îê ³ ïî-

Ó ñåë³ Õàðèòîí³âö³ âèäíî ëèøå ïåðèëà ìîñòó!

êè íàñåëåííÿ. Íàéá³ëüøå çâåðíåíü ïðî äîïîìîãó íàä³éøëî â³ä ìåøêàíö³â Áàðàí³âñüêîãî, Ìàëèíñüêîãî, ÍîâîãðàäÂîëèíñüêîãî ðàéîí³â òà ì³êðîðàéîí³â

íèççÿõ. Îñü áà÷èòå, ôóíäàìåíòè çàêëàäåí³ ìàéæå â çàïëàâ³ Òåòåðåâà», – çâåðíóâ óâàãó á³ëÿ Õàðèòîí³âêè çíàâåöü âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà Â. Ìîëîäåöüêèé

www.interesu.info

³ íàãàäàâ: «Çàïëàâè ð³÷îê, ïîíèççÿ ìàéæå êîæíî¿ âåñíè çàëèâàþòüñÿ âîäîþ». Ñàìå â òàêîìó ïîíèçç³ íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Òàíê³ñò³â ³ ϳùàíî¿ ó ì³êðîðàéîí³ Êðîøíÿ ì. Æèòîìèðà ñòî¿òü ø³ñòü ïðèâàòíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â. ³ä øâèäêîãî òàíåííÿ ñí³ãó òóò óòâîðèëîñÿ ñïðàâæíº îçåðî, ç ÿêîãî íåìຠâèòîêó âîäè ³ âîíà ï³äòîïèëà áóäèíêè. Áðèãàäà ðÿòóâàëüíèê³â ïðîêëàëà ï³âê³ëîìåòðîâèé âîäîâ³äíèé «ðóêàâ» ³ ÷îòèðè äí³ â³äêà÷óâàëà ç ò³º¿ âîäîéìè âîäó. Òîãî ÷åòâåðãà ³ ìè, æóðíàë³ñòè, ïåðåêîíàëèñÿ, ùî öå äîñèòü ñêëàäíà ³ ìàðóäíà ðîáîòà. «Òóò ï³äòîïëåííÿ áóâຠìàéæå êîæíî¿ âåñíè ³ â òàê³ ïåð³îäè íàñ ðÿòóþòü åìåíåñ³âö³, çà ùî ìè ¿ì äóæå âäÿ÷í³», – ñêàçàâ ìåøêàíåöü âóëèö³ ϳùàíà Àíäð³é Ãàðêóøà. À Îëåã Äåðæàí³âñüêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ç ïî÷àòêó ðîêó ðÿòóâàëüíèêè çä³éñíèëè ïîíàä 250 âè¿çä³â íà ë³êâ³äàö³þ íàñë³äê³â ï³äòîïëåíü ³ â³äêà÷àëè ç çàòîïëåíèõ ñàäèá ³ áóäèíê³â ïîíàä 41,2 òèñÿ÷³ êóá³÷íèõ ìåòð³â âîäè. Íà öèõ ïðîöåñàõ çàä³ÿíî 120 îäèíèöü ïîæåæíî¿ òåõí³êè, 5 ïåðåêà÷óâàëüíèõ íàñîñíèõ ñòàíö³ÿ. ² ñëàâà Áîãó, ïîâ³íü ïîòðîõó ñïàäàº. Òà ÷è áóäóòü çðîáëåí³ âèñíîâêè ó â³äïîâ³äíèõ îðãàíàõ, óñòàíîâàõ ï³ñëÿ öüîãî âèïðîáóâàííÿ? ²âàí ÃÎÖÀËÞÊ Çí³ìîê Îëåêñ³ÿ Êàâóíà

epoCMOHEHO:OIHAIPI– EC HA  PAH... Îäíèì ç ãîñòåé, ùî áóëè ó÷àñíèêàìè ÷åðãîâîãî, êâ³òíåâîãî çàñ³äàííÿ ìåä³à-êëóáó «Íà âëàñíèé ïîãëÿä» Óêðà¿íñüêîãî æóðíàë³ñòñüêîãî ôîíäó, ÿêèé â³äáóâñÿ ó Êèºâ³, áóâ ë³äåð êîìóí³ñò³â Óêðà¿íè Ïåòðî Ñèìîíåíêî. ³í çîñåðåäèâ ñâ³é âèñòóï íà îñòàíí³õ ïîä³ÿõ ó Ïàðëàìåíò³, ïèòàííÿõ Ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè â Óêðà¿í³ òà ï³äãîòîâö³ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ Ïåðåìîãè – 9 òðàâíÿ. Ïåòðî Ñèìîíåíêî, âèñòóïè ÿêîãî çàçâè÷àé â³äð³çíÿþòüñÿ ï³äâèùåíîþ åìîö³éí³ñòþ, ãîâîðÿ÷è ïðî ä³ÿëüí³ñòü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çàçíà÷èâ, ùî áóðæóàçí³ ïàðò³¿ íå çáèðàþòüñÿ âèêîíóâàòè ñâî¿ ïåðåäâèáîð÷³ îá³öÿíêè. ßêùî ï³ä ÷àñ ïåðåäâèáîðíî¿ êàìïàí³¿ îïîçèö³éí³ ñèëè íà ïåðøå ì³ñöå âèñóâàëè âèìîãè ñêàñóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ òà ìåäè÷íî¿ ðåôîðì, òî ç ïî÷àòêîì ðîáîòè ïàðëàìåíòó ãîëîâíà óâàãà ïàðëàìåíòàð³â ïðèä³ëÿëàñÿ çîâñ³ì ³íøèì òåìàì. Êîìóí³ñòè Óêðà¿íè ââàæàþòü, ùî ïî÷èíàòè çì³íè òðåáà ç íàéâàæëèâ³øèõ ñîö³àëüíèõ ïèòàíü, íàñàìïåðåä – ïåíñ³éíîãî. Ñàìå òîìó ôðàêö³ÿ ÊÏÓ â³äìîâèëàñÿ áðàòè ó÷àñòü ó áóäü-ÿêèõ ãîëîñóâàííÿõ äî òîãî ìîìåíòó, ïîêè äî ïîðÿäêó äåííîãî íå áóäå âíåñåíî ÿê ïåðøî÷åðãîâå ïèòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè. ² êîìóí³ñòè öüîãî äîìîãëèñÿ. Ùîäî ïðîâàëó ãîëîñóâàííÿ ïî ïåíñ³éí³é ðåôîðì³ Ïåòðî Ñèìîíåíêî ïîâí³ñòþ ïîêëàâ ïðîâèíó íà îïîçèö³þ. Öèì çàêîíîïðîåêòîì Êîìïàðò³ÿ ïðîïîíóâàëà âñòàíîâèòè ïåíñ³éíèé â³ê 60 ðîê³â äëÿ ÷îëîâ³ê³â ³ 55 – äëÿ æ³íîê çà íàÿâíîñò³ ñòðàõîâîãî ñòàæó íå ìåíøå 15 ðîê³â. «Çà» ïðîåêò çàêîíó ïðîãîëîñóâàëè 220 íàðîäíèõ äåïóòàò³â ç ì³í³ìàëüíî íåîáõ³äíèõ 226. Ïðîåêò çàêîíó ï³äòðèìàëè: 31 êîìóí³ñò, 91 ïàðëàìåíòàð³é â³ä «Áàòüê³âùèíè», 38 – â³ä ÓÄÀÐó, 36 – â³ä «Ñâîáîäè», 11 – â³ä ÏÐ ³ 13 ïîçàôðà-

êö³éíèõ. Íå ãîëîñóâàëè 116 íàðîäíèõ äåïóòàò³â, «ïðîòè» áóëè 8, óòðèìàâñÿ 61 ïàðëàìåíòàð³é. Äëÿ ñêàñóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè íå âèñòà÷èëî ëèøå 6 ãîëîñ³â. «Çà ñêàñóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè ãîëîñóâàëè íàâ³òü 11 ïðåäñòàâíèê³â Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ÷è¿ìè çóñèëëÿìè âîíà, âëàñíå, ³ áóëà ïðèéíÿòà. Òèì ÷àñîì, îïîçèö³ÿ íå çìîãëà îðãàí³çóâàòè ïðèñóòí³ñòü âñ³õ ñâî¿õ äåïóòàò³â, âíàñë³äîê ÷îãî 12 îïîçèö³îíåð³â íå ãîëîñóâàëè», – ï³äêðåñëèâ ë³äåð ÊÏÓ. Ëîã³êó ïðåäñòàâíèê³â îïîçèö³¿, ÿê³ áóëè ïðèñóòí³, àëå íå ãîëîñóâàëè (ó òîìó ÷èñë³ – êåð³âíèê ôðàêö³¿ – ë³äåð ÓÄÀÐó ³òàë³é Êëè÷êî), Ïåòðî Ñèìîíåíêî ðîçóì³òè â³äìîâëÿºòüñÿ . Êð³ì òîãî, íàïåðåäîäí³, äåïóòàò â³ä «Áàòüê³âùèíè» Ãåííàä³é Ìîñêàëü â åô³ð³ òåëåïåðåäà÷³ «Ñâîáîäà ñëîâà» âèìàãàâ â³ä êîìóí³ñò³â ãàðàíò³é ãîëîñóâàííÿ çà ¿õ æå âëàñíèé çàêîíîïðîåêò, à ñàì çà íüîãî íå ïðîãîëîñóâàâ. Çà ñëîâàìè ë³äåðà êîìóí³ñò³â, îïîçèö³ÿ çíîâó íà ïðàêòèö³ ïîêàçàëà, ùî âîíà çîâñ³ì íå ïîñï³øຠçàõèùàòè ³íòåðåñè ëþäåé. ³í òàêîæ íàãàäàâ, ùî â ìèíóëîìó ñêëèêàíí³ ïàðëàìåíòó áóëè íåïîîäèíîêèìè âèïàäêè, êîëè îïîçèö³ÿ âèñóâàëà ñîö³àëüí³ çàêîíîïðîåêòè, à ïîò³ì «çàáóâàëà» çà íèõ ãîëîñóâàòè. ßê ïðèêëàä Ïåòðî Ñèìîíåíêî íàâ³â çàêîíîïðîåêò ïðî ìîðàòîð³é íà ï³äâèùåííÿ òàðèô³â ÆÊÃ, çà ÿêèé ó ñ³÷í³ ìèíóëîãî ðîêó ãîëîñóâàëè êîìóí³ñòè, àëå íå ôðàêö³ÿ ÁÞÒ, ÿêà ñàìà æ éîãî ³ âèñóíóëà. Òå æ ñàìå ïðîäîâæóºòüñÿ ³ â íèí³øíüîìó ñêëàä³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Ïåðøèé ñåêðåòàð ÖÊ ÊÏÓ ïðîêîìåíòóâàâ ïðèñóòí³ì æóðíàë³ñòàì çàÿâëåíèé ïàðò³ºþ âëàäè íàì³ð ïîâåðíóòèñÿ äî ìàæîðèòàðíî¿ ñèñòåìè.

Çà ñëîâàìè Ïåòðà Ñèìîíåíêà öå ñïîñ³á ðóéíóâàííÿ ïàðëàìåíòàðèçìó. Ìèíóë³ âèáîðè íàãëÿäíî ïîêàçàëè, ùî âèáîðè â ìàæîðèòàðíèõ îêðóãàõ ïåðåòâîðèëèñÿ íà çìàãàííÿ ãðîøîâèõ ì³øê³â. Öå îçíà÷àº, ùî ë³êàð³â, â÷èòåë³â, ðîá³òíèê³â, ÿê³ ïðîéøëè äî ïàðëàìåíòó çà ñïèñêàìè ÊÏÓ ó Âåðõîâí³é Ðàä³, ó ðàç³ îáðàííÿ çà ìàæîðèòàðíîþ ñèñ-

Ïåðåõîäÿ÷è äî òåìè äíÿ 9 òðàâíÿ, Ïåòðî Ñèìîíåíêî çóïèíèâñÿ íà òîìó, ùî â îñòàíí³ ðîêè â Óêðà¿í³ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ Ïåðåìîãè 9 òðàâíÿ ñòຠïðèâîäîì äëÿ ïîë³òè÷íîãî ïðîòèñòîÿííÿ. Äî öüîãî â³äíîñÿòüñÿ ñïðîáè çàáîðîíè âèêîðèñòàííÿ Ïðàïîðà Ïåðåìîãè, àêòè âàíäàë³çìó ùîäî ïàì’ÿòíèê³â òà ì³ñöü ïîõîâàííÿ ãåðî¿â â³éíè, íàïàäè íà õîäó âåòåðàí³â òîùî.

Ïåòðî ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ

òåìîþ, ïðîñòî íå áóäå. Âåðõîâíà Ðàäà ïåðåòâîðèòüñÿ ó ðàäó îë³ãàðõ³â. Òîìó ïîâåðíåííÿ äî ìàæîðèòàðíî¿ ñèñòåìè êîìóí³ñòè îäíîçíà÷íî íå ï³äòðèìóþòü.

«Ìè áà÷èìî ñïðîáè «ïåðåïèñàòè» ³ñòîð³þ Óêðà¿íè, ³ñòîð³þ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, äå ö³íà ³ çíà÷åííÿ ïåðåìîãè í³âåëþºòüñÿ», – ï³äêðåñëèâ ë³äåð ôðàêö³¿ ÊÏÓ ó Âåðõîâí³é Ðàä³.

Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ çâåðíóâ óâàãó íà «ïîäàðóíîê», ÿêèé Âåðõîâíà Ðàäà çðîáèëà âñ³ì âåòåðàíàì, â³äìîâèâøèñü âêëþ÷àòè äî ïîðÿäêó äåííîãî çàïðîïîíîâàí³ êîìóí³ñòàìè çàêîíîïðîåêòè ïðî çáåðåæåííÿ íàçâ âóëèöü, ïîâ’ÿçàíèõ ç Âåëèêîþ ³ò÷èçíÿíîþ ³éíîþ, ïðî ïîñèëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ðóéíóâàííÿ ïàì’ÿòíèê³â ðàäÿíñüêèì âî¿íàì ³ ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïóáë³÷íå çàïåðå÷åííÿ àáî âèïðàâäàííÿ ôàøèñòñüêèõ çëî÷èí³â. «Äàí³ çàêîíîïðîåêòè íå áóëè âíåñåí³ äî ïîðÿäêó äåííîãî ÷åðåç ïîçèö³þ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ç ÷èñëà äåïóòàò³â ÿêî¿ çà ö³ çàêîíîïðîåêòè íå ãîëîñóâàëî á³ëüøå 40 äåïóòàò³â», – çàÿâèâ Ïåòðî Ñèìîíåíêî. ˳äåð óêðà¿íñüêèõ êîìóí³ñò³â ï³äêðåñëèâ, ùî ïîêîë³ííÿ ïåðåìîæö³â çàñëóãîâóº â³÷íî¿ ïàì’ÿò³ òà ïîâàãè. «Áàãàòî çàãèáëèõ ãåðî¿â ìð³ÿëè ïðî ïåðåìîãó, ìð³ÿëè, àëå ¿ì íå ñóäèëîñÿ ïðîéòè ïåðåìîæíèì ìàðøåì âóëèöÿìè ð³äíèõ ì³ñò. Ñüîãîäí³ ìè – ñèíè, îíóêè, ïðàâíóêè çàãèáëèõ âî¿í³â – ìîæåìî ³ çîáîâ’ÿçàí³ ðåàë³çóâàòè ¿õíþ ìð³þ. ÊÏÓ ³í³ö³þº ïðîâåäåííÿ «Ïàðàäó ïåðåìîæö³â» ó òàêîìó ôîðìàò³ – 9 òðàâíÿ ï³ä Ïðàïîðîì Ïåðåìîãè ïðîéòè âóëèöÿìè ð³äíîãî ì³ñòà ç ôîòîãðàô³ÿìè ñâî¿õ ðîäè÷³â – çàãèáëèõ ñîëäàò³â Ïåðåìîãè. Öå ³ áóäå ñïðàâæí³é ïàðàä ïåðåìîæö³â», – çàÿâèâ ë³äåð ÊÏÓ. – ² öå òå íàéìåíøå, ÷èì ñüîãîäí³ ìè ìîæåìî â³ääÿ÷èòè íàøèì ä³äàì ³ ïðàä³äàì çà ïåðåìîãó, çà ðîçãðîì ôàøèçìó, çà ñüîãîäí³øíº ìèðíå íåáî íàä êðà¿íîþ». Íà çàê³í÷åííÿ ë³äåð ÊÏÓ ÷åðåç ïðèñóòí³õ ïðåäñòàâíèê³â ðåã³îíàëüíèõ Ç̲ çâåðíóâñÿ äî ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é: «Äåíü Ïåðåìîãè 9 òðàâíÿ íå ïîâèíåí áóòè ïðåäìåòîì ïîë³òè÷íèõ ñïåêóëÿö³é, íå ïîâèíåí áóòè çàïîë³òèçîâàíèì ñâÿòîì. Ìè á õîò³ëè, ùîá âñ³, õòî â³ä÷óâຠâäÿ÷í³ñòü ³ ãðîìàäÿíñüêèé îáîâ’ÿçîê ïî â³äíîøåííþ äî ãåðî¿â â³éíè, íå ïðîñòî âçÿëè ó÷àñòü ó Ïàðàä³ ïåðåìîæö³â, à é íàäàëè ñâîþ ïîñèëüíó äîïîìîãó â éîãî ï³äãîòîâö³ òà ïðî-

âåäåíí³. Äëÿ öüîãî â óñ³õ ì³ñòàõ ³ ðàéöåíòðàõ ñòâîðþþòüñÿ ³í³ö³àòèâí³ ãðóïè, ïðèõîäüòå, âêëþ÷àéòåñÿ â ðîáîòó, áóäü-ÿêà äîïîìîãà áóäå ïðèéíÿòà ç ðàä³ñòþ ³ âäÿ÷í³ñòþ. Ìè – ä³òè, îíóêè ³ ïðàâíóêè ïîêîë³ííÿ ïåðåìîæö³â. Ìè ïîâèíí³ çáåðåãòè ïàì’ÿòü ïðî ãåðî¿â, ìè ïîâèíí³ ïåðåäàòè ¿¿, ÿê åñòàôåòó, íàñòóïíèì ïîêîë³ííÿì. Öå íàø ãðîìàäÿíñüêèé ³ ëþäñüêèé îáîâ’ÿçîê». Íàñàìê³íåöü çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíèêàìè ðåã³îíàëüíèõ Ç̲ Ïåòðî Ñèìîíåíêî â³äïîâ³â íà ÷èñëåíí³ çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â, çîêðåìà – ïðî ðîçäåðæàâëåííÿ êîìóíàëüíèõ Ç̲. Íà äóìêó Ïåòðà Ñèìîíåíêà öå ïèòàííÿ íèí³ á³ëüøå ö³êàâèòü íå æóðíàë³ñò³â, ÿê³ òàì ïðàöþþòü, à òèõ ïîë³òèê³â, ÿê³ ó ÷åðãîâèé ðàç õî÷óòü âèð³øóâàòè ñâî¿ ïèòàííÿ çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ – ïðî ñèòóàö³þ ç áàíê³âñüêîþ ñèñòåìîþ ʳïðó ³ ÷è íå ïðèìóñèòü öå âëàäó Óêðà¿íè íàðåøò³ ùîñü çì³íþâàòè? ˳äåð êîìóí³ñò³â â³äïîâ³â äóæå ëàêîí³÷íî: «Íå ïðèìóñèòü. Àäæå ïðåäñòàâíèêè âåëèêîãî êàï³òàëó Óêðà¿íè íå äóìàþòü, ùî äàë³ áóäå òóò, â Óêðà¿í³. Ùîñü íå âèéäå òóò – îë³ãàðõ ñ³äຠó ñâ³é ë³òàê ³ â³äë³òàº, àäæå éîãî ãðîø³ âæå äàâíî íå â Óêðà¿í³». Ïåòðî Ñèìîíåíêî çàçíà÷èâ, ùî ïðî ïèòàííÿ çàêðèòòÿ îôøîð³â äëÿ óêðà¿íñüêèõ îë³ãàðõ³â ÊÏÓ âæå ãîâîðèòü äàâíî. Ïåòðî Ñèìîíåíêî ãëèáîêî ïåðåêîíàíèé, ùî óêðà¿íñüêèé êàï³òàë ïîâèíåí «ïðàöþâàòè» òàì, äå â³í çàðîáëÿâñÿ, à ñàìå â Óêðà¿í³, ùå çàçíà÷èâ, ùî ïîêè äî âëàäè â Óêðà¿í³ íå ïðèéäå Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ, öå ïèòàííÿ îë³ãàðõ³÷í³ êëàíè âèð³øóâàòè ïðîñòî íå áóäóòü. ʳïðñüêà êðèçà – öå ñèãíàë, ùî Óêðà¿í³ òðåáà òåðì³íîâî ùîñü ðîáèòè. Çàïèñàëà ͳíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Çí³ìîê Â’ÿ÷åñëàâà Âîäîðºçà


¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013ð.

ñòîð. 5

ÏÎÑËÓÃÈ. ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ Â ÍÎÌÅÐ. ÏβÄÎÌËÅÍÍß

TEPMIHOBO B HOMEP Втрачене посвідчення Учасника бойових дій АБ 070755, видане 31 серпня 2006 р на ім’я Ничипорчук Григорій Сергійович, вважати недійсним.

ao i po a ! Äî 1 òðàâíÿ 2013ð. òðèâຠêàìïàí³ÿ äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â ãðîìàäÿí. Äåêëàðàö³ÿ ïîäàºòüñÿ çà ì³ñöåì ïîäàòêîâî¿ àäðåñè. Ïîäàòêîâîþ àäðåñîþ ïëàòíèêà ïîäàòê³â âèçíàºòüñÿ ì³ñöå éîãî ïðîæèâàííÿ, çà ÿêèì â³í áåðåòüñÿ íà ïîäàòêîâèé îáë³ê â îðãàí³ ÄÏÑ. Ãðîìàäÿíàì ì. Æèòîìèðà äåêëàðàö³þ ñë³ä ïîäàòè çà àäðåñîþ: ìàéäàí Ïåðåìîãè 2, ê³ìíàòà 103.

Áëàíêè äëÿ äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â ãðîìàäÿí òà êîíñóëüòàö³þ ìîæíà áåçêîøòîâíî îòðèìàòè â ê³ìíàò³ 101, 103, 220 òà ïî òåë. 1507, 47-28-22. ³ää³ë âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì. Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

ABA PO HAMIP Дитячі розважально-ігрові музичні програми. Герої мультфільмів та казок. Фотограф. Виїзд в дитсадок, школу. кафе, додому тощо. Студія «Элен и ребята». Олена Миколаївна.Т:067-883-9270, 063-635-49-95, 066-404-41-97 Професійні: тамада, музиканти, танцюристи, фотоограф, театр пародій.Весілля, ювілеї, корпоративи, тощо. Студія «Элен и ребята». Олена Миколаївна.Т:067-883-92-70, 063-63549-95, 066-404-41-97

Òðåíèðîâêè ïî ðóêîïàøíîìó áîþ (ñèñòåìà Êàäî÷íèêîâà) + áîåâàÿ àêðîáàòèêà. Íàáèðàþ ãðóïïó, èùó ïàðòíåðîâ äëÿ ñîâìåñòíûéõ çàíÿòèé.Ò:067-369-73-66 Âàëåðèé

Çàìîâíèê: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Æèòîìèðñüêà îáëàñíà ô³ëàðìîí³ÿ ³ì. Ñ. гõòåðà». Ïîøòîâà ³ åëåêòðîííà àäðåñà: ì. Æèòîìèð, âóë. Ïóøê³íñüêà, 26. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ ìàéäàí÷èêà (òðàñè) áóä³âíèöòâà: ì. Æèòîìèð, âóë. Ïóøê³íñüêà, 26. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ (îá'ºêòà): Ðåñòàâðàö³ÿ ³íòåð'ºð³â ç êàï³òàëüíèì ðåìîíòîì âíóòð³øí³õ ïðèì³ùåíü áóä³âë³ ô³ëàðìîí³¿ ïî âóë. Ïóøê³íñüê³é, 26 â ì. Æèòîìèð³. Îá 'ºêò íå ìàòèìå íåãàòèâíîãî âïëèâó íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ, ãðóíò, âîäó. Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³: Êàï³òàëüíèé ðåìîíò âíóòð³øí³õ ïðèì³ùåíü áóä³âë³ ô³ëàðìîí³¿ ³ì. Ñ. гõòåðà ç ñóïóòíüîþ ðåñòàâðàö³ºþ åëåìåíò³â ³íòåð’ºðó ïî âóë. Ïóøê³íñüê³é, 26. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³: ³äíîâëåííÿ ì³ñüêîãî òåàòðó ç çàëîþ äî 500 ãëÿäà÷³â òà ïîë³ïøåííÿ éîãî åêñïëóàòàö³éíèõ ïîêàçíèê³â. Ñòâîðåííÿ óìîâ ïðîôåñ³éíî¿ çàéíÿòîñò³. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿: • çåìåëüíèõ (ïëîùà çåìåëü, ÿê³ âèëó÷àþòüñÿ ó òèì÷àñîâå ³ ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ, âèä êîðèñòóâàííÿ): äîäàòêîâîãî âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä áóäìàéäàí÷èêè íå ïîòð³áíî; ñèðîâèííèõ (âèäè, îáñÿãè, ì³ñöå ðîçðîáêè ³ âèäîáóâàííÿ, äæåðåëà îäåðæàííÿ): âèêîðèñòàííÿ ì³ñöåâèõ ìàòåð³àë³â, ÿê³ ïðè âèðîáíè÷îìó êîíòðîë³ ïåðåâ³ðÿþòüñÿ â³äïîâ³äíîñò³ ¿õ âèìîãàì ÃÎÑҳ⠳ ñòàíäàðò³â, ïàñïîðò³â, ñåðòèô³êàò³â • âîäíèõ (îáñÿãè, ïîòð³áíà ÿê³ñòü, äæåðåëà âîäîçàáåçïå÷åííÿ): ï³äêëþ÷åííÿ äî ì³ñüêèõ ìåðåæ ì³ñòà. Åíåðãåòè÷íèõ (ïàëèâî,

Áóð³ííÿ àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí.Ðåìîíò.Ïðîåêòóâàííÿ.˳ö. ÀÁ ¹553863 â³ä 26.10.10. Ò:098-481-40-44, 067-410-36-17 Áóð³ííÿ ñêâàæèí äëÿ âîäè â ñàìèõ íåäîñòóïíèõ ì³ñöÿõ.Ò:067-982-75-34, 098-54652-09

Ðîçì³ñò³òü âàøå îãîëîøåííÿ íà ³íôîðìàö³éíîìó ïîðòàë³ www. i nteresu.info

Äîñòàâêà: ï³ñîê, ùåá³íü, áóò, â³äñ³â, ãðóíò, ï³äñèïêà. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Ò. 067-411-9-555

42-13-13 ï Òåëåôîí äëÿ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

14

åëåêòðîåíåðã³ÿ): åëåêòðîåíåðã³ÿ, ãàç. Òðóäîâèõ: çã³äíî øòàòíîãî ðîçïèñó. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿): äîñòàâêà áóäìàòåð³àë³â òà êîíñòðóêö³é àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì. Ïîòðåáà â ìåõàí³çìàõ òà áóä òðàíñïîðò³ â³äñóòíÿ. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà âàð³àíòàìè: ãðàíè÷íî – äîïóñòèì³ âèêèäè â ìåæàõ íîðìàòèâ³â. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñòè òåðèòî𳿠çà âàð³àíòàìè: çàõèñò çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàáåçïå÷óºòüñÿ ðàö³îíàëüíèì ð³øåííÿì ãåíåðàëüíîãî ïëàíó, îðãàí³çàö³¿ ðåëüºôó ³ áëàãîóñòðîþ. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿) íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå : - êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò – â³äñóòí³; ïîâ³òðÿíå – â ìåæàõ íîðìàòèâíîãî; - âîäíå – â³äñóòí³; - ãðóíò – â³äñóòí³; - ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá'ºêòè – â³äñóòí³; - íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (íàñåëåííÿ) – íåãàòèâíîãî âïëèâó íà ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå ïðîåêòîì ä³ÿëüí³ñòü íå ìàòèìå; - íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå – â³äñóòí³. ³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ àáî áåçïå÷íîãî çàõîðîíåííÿ ïîáóòîâ³ â³äõîäè ïåðåäàþòüñÿ íà çàõîðîíåííÿ çã³äíî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â ç êîìóíàëüíèìè îðãàí³çàö³ÿìè ì³ñòà. Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³ – â³äãóêè ïî äàíèì íàì³ðàì – ÊÏ «Æèòîìèðñüêà îáëàñíà ô³ëàðìîí³ÿ ³ì. Ñ. гõòåðà», òåë.:37-41-54.


6 ñòîð.

ÄËß ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ ² ÐÅÌÎÍÒÓ. ÄËß ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍß ² ²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ

¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013ð. Âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: ôóíäàìåíò, äàõ, îçäîáëåííÿ, áëàãîóñòð³é. ˳ö. À ¹ 409696 â³ä 21.10.2008 ð. ò. 067-49-46-000, 063-17650-87

ÏÐÎÄÀÌ 4 міжкімнатних дверей, нові.Т:25-73-60 Балконный блок 3,30х0,95х1,4, 12 ст., цена договорная.Т:34-37-67 Блоки фундаментные б/у 7 шт.Т:096-902-74-29 Вікна нові.Т:097-485-18-40 Вікна, двері б/у.Т:40-28-28 Ворота гаражны.Т:096-267-46-79 Грати на вікна, 5 штук.Т:33-73-27

Жесть оцинкована.Т:33-48-54 Забор из профнастила. Цена 130 грн/п.м. т. 067-923-36-93 Козырек недорого, срочно,Т:096-267-46-79 Окна деревянные б/у для парников.Т:098202-58-14 Оконный и дверной блок.т:51-12-23,067315-76-37 Отопительньные чугунные батареи 4 секции.Т:25-56-49 Плитка керамическая бело-голубая 15х15 2,7 кв.м.Т:096-366-76-86 Блоки крымский ракушняк, высокого качества, 1600 шт., недорого. Т. 093-265-01-15 Брус, доски обр., н/о, доску д/пола, штахетник, рейки различного сечения, распиловка древесины. Т. 067-592-10-47, 26-27-79

Áóò, ïåñîê, ùåáåíü, îòñåâ, ïîäñûïêà, ãëèíà, çåìëÿ, äîñòàâêà ñòðîéìàòåðèàëîâ, äðîâ, âûâîç ìóñîðà. Ò. 097-694-93-02, 09384-366-92

Äâåð³ âõ³äí³ "Ñòàëåâà ðåïóòàö³ÿ". Åêñëþçèâí³. ïðîòèóäàðí³, ïðîòèïîæåæí³. Ñåðòèô³êîâàí³. ²íäèâ³äóàëüí³ çàìîâëåííÿ, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. âóë. Êîòîâñüêîãî, 93, àâòîñòîÿíêà "Ãëîáàë". Ò: 093-263-2273, 46-35-73 Двери б/у, дубовые шпанированые, 60х2,Недорого. Т:097-419-84-52 Двери межкомнатные сосновые.Т:46-50-24 Двері (Білорусь), доска добірна шпанірована, ширина 8 см, дуб темний. Т:098-375-25-98 Двері міжкімнатні, б/у - 4 шт., ДСП в доброму стані, 1 двері напівзасклені, дерев’янні, б/у. Т:098-375-25-98 Двері однопольні р. 2х0,75 м. Дешево. Т:4262-25, 51-89-87 Доска сухая свежепиленая, обрезная и необрезная, брус в ассортименте. Т:067-70451-79

Âàïíî îïò. òà ðîçäð³á.Ò:067503-37-38

Профнастил 39 грн/ кв. м.Т:067-923-36-93 Стекла оконные, двери межкомнатные. Т. 3408-38, 096-21-35-539 Труба азбестовая, 150 диаметр, длина 2 м.Т:33-12-67, 067-269-09-24 Труби металеві різного діаметру, ціна за домовленністю.Т:41-65-39 Утеплитель,минеральную вату, можно б/у до 10 м.куб.Т:097-195-14-02

ÏÐÎÄÀÌ Ï³ñîê ùåá³íü, áóò, â³äñ³â, ãðóíò, ï³äñèïêà, äîñòàâêà. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Ò:067-411-95-55

Вапно.Т:067-920-53-63 Доску обрезную, н/о, брус, доску пола, вагонку, блок-хаус. Т. 48-29-58, 096-259-60-24, 097-488-09-85

Äîøêó äëÿ ïîëà, âàãîíêó, áëîêõàóñ, áðóñ ïðîô³ëüîâàíèé, ïë³íòóñ, íàë³÷íèê, äîøêó ñòîëÿðíó 50 ìì, øàë³âêó 25 ìì, 30 ìì, áðóñ, ðåéêà ìîíòàæíà, çàãîòîâêà íà ï³ääîíè. Ò. 097-745-54-57, 067681-55-70, zheca@bk.ru Камень живой для альпийских горок, саун и т.п. т. 097-723-62-49 Пеноблоки, 10 кубов.Т:068-762-59-4 Проволка металева.Т:51-12-23, 063-315-76-37 Ракушняк високої якості. Т:067-472-42-73 Ракушняк крымский высокого качества, М25, 4,8 грн/шт. Т. 097-063-44-63

Ðàêóøíÿê êðûìñêèé îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Íåäîðîãî. Ò: 09561-400-68

ÏÐÎÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ Крышку для унитаза, белую, новую в упаковке - 40 грн. Т:22-71-70, 098-581-81-43 Металический умывальник емкостью 10 литров самодельный б/у 24-34-79, 096-76283-30 Александр Умывальник керамический на пьедестале с краном. Т. 34-08-38, 096-21-35-539

Áðèãàäà ä³â÷àò ïðîôåñ³éíî âèêîíóº âåëèêèé ïåðåë³ê ìàëÿðíèõ ïîñëóã òà äåêîðàòèâíîãî îáðîáëåííÿ: øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåëü, ã³ïñîêàðòîíó, øïàëåðè, â³äêîñè, âåíåö³ÿ, îòî÷åíòî, óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì, «êîðî¿ä», «áàéðàì³êñ». ßê³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ïîì³ðí³ ö³íè ãàðàíòóºìî. Çîÿ. Ò:37-19-04,098-259-9951,063-357-16-33

1-сп. кровать темно-коричневая с матрасом, 6 стульев брендовых. Т:519-555, 096-30763-63 2 двухстворчатых шкафа, б/у в хорошем состоянии, 1800 грн торг.Т:22-15-44, 068-17059-13 2 кресла и диван б/у для дачи, дешево.Т:096385-07-97 2 одинарные кровати, с матрацами, б/у 1600 грн торг.Т:22-15-44, 068-170-59-13 2 шкафа с антрисолями б/у.Т:24-69-21 2-сп. кровать - 1 шт. с зеркалом. Т:093-45880-15, 098-405-80-46, 050-394-97-70 Антрисолі від серванту 1,400мм х 720мм, ціна домовленністю, дешево.Т:41-65-39 Большой вазон для офиса.Т:46-50-52 Буфетный стол, б/у для дачи. Т:067-303-1809, 093-906-17-07 Вазоны:рождественник, восковик, герань, тещин язык, каланхое, алое.Т:36-33-85,096446-23-43 Вешалка для верхней одежды, 111 на 170, полка для шляп и 7 крючков.Т:42-75-36,067493-46-20 дзеркало.Т:34-08-38,096-213-55-39 Диван односкладный, новый орех под замш, ширина 80 см длина 2,10 см.Т:34-08-40 Диван-кровать.Т:25-52-04,096-535-42-31 Жалюзи вертикальные и горизонтальные. т. 067-961-69-18, 25-72-07 Жалюзі вертикальні, горизонтальні. Т:44-87-06 Зеркало «Русалка»и зеркало для ванной комнаты. Т:093-990-51-03 Зеркало 1,20х50, 2 кресла, недорого.Т:4671-35 Ковер 1,5х2,4 м. В хорошем состоянии, дешево.Т:067-993-39-60 Ковер 2х3 в коричневых тонах 1500 грн.Т:4258-53,096-974-88-06 Коврове покриття 3х2 б/у, в доброму стані.:5189-87,42-62-25,098-749-13-14 Корпусная немецкая мебель, цвет орех, длина до 7 метров.Т:097-660-28-38 Кресло-кровать, б/у, 200 грн.Т:41-68-43, 063-732-48-96 Крісло колісне КкД-06.Т41-06-86 Кровать двух спальная производства Германия с ортопедическим матрацом.Цена 2000 грн.Т:51-61-88 Кровать двухспальная, б/у светлое дерево.Т:25-12-41 Кровать металическую полуторную, на панцерной сетке.Т:098-344-87-77 Кровать недорого.Т:36-20-97 Кровать с ортопедическим матрацом.Т:4671-35 Кухня с 7 предметов, очень дешево.Т:4275-36 Кухня, очень дешево, с 7 предметов.Т:3346-29 Кухонный гарнитур польский б/у, дешево, односпальную кровать с матрацом, недорого.Т:42-33-61, 098-402-21-83 Линолеум цена ниже чем в магазине, 5,5х3 м.Т:44-80-06 Люстра, портьеры, часы с боем.Т:093-99051-03 Матрас 180 на 90.39-62-95.Звонить после 18.00 Матрас одинарный на деревянном каркасе, р. 1,85х1,85. Недорого. Т:097-419-84-52, 2556-57

Âñå âèäû ðåìîíòíûõ ðàáîò: îáëèöîâêà ïëèòêîé, îáîè, øïàêë¸âêà, ñòðóêòóðíàÿ øòóêàòóðêà, ãèïñîêàðòîí, íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ, åëåêòðîïðîâîäêà è äð. Áûñòðî, êà÷åñòâåííî è íåäîðîãî. Ò:067-365-85-28, 093-13532-00

Мебель кух., шкаф 2-створчатый, двери межкомнатные б/у, мойку фарфоровую, с пьедисталом, зеркало. т. 34-08-38, 096-21-35-539 Мягкая мебель диван и 2 кресла.Т:40-69-17 Мягкий уголок «Глория» с креслом, б/у, в хорошем состоянии 1000 грн.Т:34-37-67 Мягкий уголок «Прогресс»в отличном состоянии.Т:093-875-71-34,22-41-64 Новый комод, стол-стекло новый, б/у ванная 1,7х0,75 м.Т:46-70-69, 097-481-62-35 Галя Новый турецкий ковер 2х4 бежево-бодового цвета, цена договорная.Т:067-928-76-83 Охотничьи трофеи:рога лося и косули.Т:067267-91-11 Пальмы финиковые, вырощенные в домашних условиях, до 1 метра высотой.Т:25-56-65 Полка навесная для кухни.190 грн Т:34-26-53 Прихожая 2,25 и высота 2,30 в хорошем состоянии, недорого.Т:33-88-16

Прихожая б/у, кухня б/у, трюмо б/у. Срочно. Дитяча кроватка з ортопедичним матрацом.Т:063-81-437-98, 067-94-77-585, 4827-64 Раскладушка б/у, обшивка требует ремонта.Т:096-762-83-30 Светлый шкаф с зеркалом.Т:099-229-64-31, 34-13-63 Секретер, вешалка пристенная с зеркалом, полки книжные. Т:42-79-76 Сервант, сервіз столовий на 6 персон. Т: 067303-18-09 Спальню белую, стенка Житомирського производства б/у.Т:47-39-16,067-997-70-49 Срочно и не дорого продам стенку: 2+вмонтированые комода, под телевизор, 2 кровати, с ортопедическими матрацами, письменный стол и стул, в отличном состоянии.Т:097-579-08-84 Срочно продам: комод новый, журнальный стол стеклянный, кухоный стол, 3 стлуа б/ у.Т:46-70-69, 097-481-62-35 Галина Старая мебель на дачу.Т:44-80-06 Стенка «Малютка». Цена:650 грн. Т:093-73939-04 Стенка Житомирская с антресолью, журнальный столик, кухня.Т:33-23-65, 096-364-72-99 Стенка мебельная «Житомир». Т:067-914-88-36 Стенка Прибалтика б/у в хорошем состоянии.Т:095-712-58-88 Стенка, тумбочка под телевизор, журнальный столик. Т:093-990-51-03 Стенки, 2,30м/1м/0,45м, пенал 2,20м/0,48м/ 0,58м.Т:47-23-36, звонить с 9-11 и 17-23 Стенку подростковую 2,5 х 1,5 с угловым шкафом.Т:067-880-95-05 Стол новый полированный раскладной, хорошее состояние, комнатный.300 грн Т:34-26-53 Стол обеденный полированый.Т:096-36676-86 Стол раздвижной 80х120 (80х160), 200 грн. т. 067-769-98-69, Олег Анатольевич


¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013ð. Стол раздвижной, шкаф 3-х дверчатый, антрисоль, прихожая, шкаф для обуви.Т:067769-98-69 Столик под телевизор, кресло всё Житомирського производства, недорого.Т:41-52-42 Сушку для белья с нержавейки.Т:096-76283-30 Александр Трофеи охотничьи рога лося 2 штуки.Т:097238-95-90 Тумба под телевизор, сервант, ковер 1,5 на 2,20.Т:098-344-87-77 Тумбочка белая, двое дверей, посередине полка, висота 75 см ширина 65 см, недорого, вазоні бальшие.Т:47-21-41, 097-179-13-39 Тумбу под телевизор. Т:093-458-80-15, 098405-80-46, 050-394-97-70 Тумбу с умывальником – 500 грн., двери железные с коробками и замком. Т. 34-5891, 097-790-31-13 Чистошерстянной ковер 2м х 3м, палас 2,5м х 3,5м в отличном состоянии, ковер 2,5м х3,5м.Т:34-26-53 Шкаф 3-х дверный, тумба под Тв, стулья деревянные, ковер 2х3 новый Германия.Т:49-5174, 098-921-35-76 Шкаф 3-х дверчатый,с зеркалом, на ножках, полированый, 1,90мх1,46м. Недорого.Т:097410-84-52 Шкаф 3-х створчатый 250 грн,Т:063-975-20-70 Шкаф-купе.Т:063-994-87-23, 096-460-54-76

ÊÓÏËÞ Возьму в подарок аквариум, диван.Т:46-50-52 Куплю б/у кресло кровать, кухонный столик в хорошем состоянии.Т:098-516-67-32, 3366-21 Куплю мебель, б/у, детскую стенку,Т:098-33879-92,096-402-47-23 Ліжка військові від 10шт, можна б/ у.Тел.(050)506-16-93 Мебель нового образца. Недорого. Т:063317-41-92

ÏÐÎÄÀÌ Большой натуральный голубой писец.450 грнТ:34-26-53 Дубленка женская б/у хорошое состояние р 52-54 коричневого цвета, мех натуральный.Т:067-303-18-09, 093-906-17-04 Дубленка женская темно-коричневая размер 50, б/у, шуба черная размер 50, недорого.Т:41-62-50, 067-397-77-94 Дубленка новая,красивая 52-54 размер,цена 400грн.Т:47-02-17 Жакет женский замша, серого цвета. Т:097885-73-69 Женские сапоги, кожаные, меховые, размер 39-40.Т:097-885-73-69 Зимнее пальто, б/у, советского материала, размер 48-52.Т:36-33-85, 096-446-23-43 Катонові брюки 44-46 розмін, красний ситець 10м по 6грн/1м, куртка світла жіноча,нова, металеві закльопки.Т:25-73-60 кожанное пальто с капюшоном, 52-54 размер.Т:22-95-93 Кожаный черный пиджак 44 размер 300 грн.Т:097-298-88-91 Костюм серого цвета, новые белые рубашки. Т:097-885-73-69 Куртка женская р. 48-50, серая, кожанная. Т:097-885-73-69 Куртка с ламой 400 грн.Т:47-02-17 Набор для маникюра и педикюра Bitek електрический, новый, недорого. Т:22-71-70, 098-581-81-43 Новое пальто 70% шерсть 42 размер 400 грн.Т:097-298-88-91 Пальто, зимнее коричневого цвета, размер 52-54.Цена 150грн.Торг.Т:25-43-03,098130-94-14 Парик русового цвета, натуральный, недорого, новый.Т:36-33-85, 096-446-23-43 Платье новое летнее, красивое, нарядное, на худенькую девушку р 40-42. Недорого.Т:098267-49-99 Сапоги на меху р. 25,5. 095-314-45-95 Сапоги.Т:093-990-51-03 Свадебное платье 44-46 р, цена 500 грн.Т:098-719-07-05 Свадебное платье в греческом стиле, цвет слоновой кости, вышито камнями и бисером, размер 42-46, цена 16000 грн.Торг.Т:09316-90-886, 097-660-15-47 Свадебное платье, белое, с перчатками, рост 168 см, размер 44, состоит из корсета и фатиновой юбки.Т:096-766-61-59, 063-37308-39 Светлый пуховик, б/у размер 52 250 грн.Т:097-298-88-91 Спортивна форма. Т:093-739-39-04 Ткань бархат, длина 5 метров, ширина 1,5 м.Т:47-23-36, звонить с 9-11 и 17-23 Ткань пальтовая.Т:093-990-51-03 Шапку жіночу і чоловічу з натурального хутра, шубу з натурального хутра, жилет хутряний.Т:33-73-27 Шуба 52-54 300 грн.Т:40-28-28

Шуба из нутрии 46-48.Т:34-58-91 Шуба исскуственная 50-52 размер темно-коричневого цвета, Прибалтика, дешевоТ:33-40-56 Шуба овчинная, коричневого цвета, размер 50-52. Австрия ,новая. Т:47-23-36, звонить с 9-11 и 17-23 Шуба черная натуральная, производство Вильнюс, недорого.900 грнТ:34-26-53 Шуба, новая, искуственная, коричневого цвета.Цена 120-150 грн.Торг.Т:25-43-03,098130-94-14

ÏÐÎÄÀÌ Кимоно Тейквандо, на 6-7 лет.Т:096-528-77-94 Костюм серого цвета, р.48 для молодожена. Т:097-885-73-69 Пальто меховое типа тулуб для мужчины р.5658 для работы на севере. Т:43-18-31 Рубашки светлые. Т:097-885-73-69 Сварочный костюм брезентовый. Т:097-88573-69 Ткань пальтовая, костюм новый мужской. Т:093-990-51-03 Черную мужскую натуральную дебленку 5254 размера 2000 грн.Т:097-298-88-91 Шапка новая, из нутрии, светлая, размер 5556. Т: 095-314-45-95 Шапка новая, размер 55-56. Т: 095-314-45-95

ÏÐÎÄÀÌ Борт на детскую кроватку в очень хорошем состоянии, цена 370 грн торг.Т:096-766-6159, 063-373-08-39 Веловипед для мальчика 3-5 лет.Т:39-6295(после18.00) Детская коляска б/у, в отличном состоянии, 2 в 1 люлька + прогулочный блок, цена 1700 грн, возможен торг.Т:067-18-18-700 Детская коляска, зима-лето, маскитная сетка, сумка для памперсов, болотно-зеленого цвета со вставками.Т:41-68-75, 096-46979-97, 093-304-56-25 Детская кроватка по договорной цене.Т:098816-55-78 Детская кроватка, очень красивая, до 5 лет, цена договорная.Т:41-21-73 Детские вещи б/у до 1,5 года.Т:098-719-07-05 Детский 3-х колесный велосипед, розовый, есть зонт, ручка, музыка, в отличном состоянии, недорого.Т:096-567-72-20, 063-47500-07, 066-100-82-42 Детский велосипед, 3-х колесный, в хорошем состоянии, зонтик и музыка, 300 грн.Т:067591-41-73 Дитяча коляска, зимово-літній варіант, Польша ціна 500 грн.Т:25-35-67 Дитячу шубку, кролячу, сірого кольору.Для дівчинки 2-х років.Т:22-14-88 Зимне-летняя коляска, перекидная ручка, дождевик, большие колеса. удобная сумка, в хорошем состоянии, цена 450 грн.Т:096-18012-00 Зимний комбинизон для девочки 6 мес.-2 лет.110 грн.Т:067-345-30-78 Коляска «Чико», прогулочная, есть чехол, сетка, дождевик, идеальное состояние. Т:093638-27-58 Коляска детская недорого.Т:096-925-90-22, 39-64-48 Коляска зима-лето Польша, 3 положения спинки, запасные колеса,отличное состояние.Т:097-518-78-86 Коляска зима-лето Польша, отличное качество, цвет бежевый.Т:33-32-60, 098-88-00-993 Коляска зима-лето, для мальчика, з положения спинки, перекладная ручка, дождевик, москитная сетка, 1200 грн.Т:097-640-29-71 Таня Коляска летняя б/у по договорной цене.Т:098-816-55-78 коляска Чико, тросточная, комбинированая, дождевик и чехол для ног, коляска в отличном состоянии.Т:096-484-68-01 Коляска-трансформер «Aro Team»(Польша) в хорошем состоянии 550 грн.Т:097-298-88-91 Коляску в хорошем состоянии, колеса поворотные, цвет нейтральный, цена 350 грн.Т:067-591-41-73 Коляску зимне-летнюю, розовая, в отличном состоянии. Цена договорная. Т:41-64-80, 093-737-03-12 Комбинезон б/у.Т:097-518-78-86 Комбинезон колір голубий, ріст до 60 см + рукавички, шапочка, шарф, 200 грн, комбинезон темносиній, осінній ріст до 60 см 200 грн.Т:097-640-29-71 Таня Кресло машинное для ребенка до 1 года. Т:093638-27-58 Куртка для девочка рост 90см.Т:097-518-78-86 Летняя коляска в нормальном состоянии, темно-синего цвета (для мальчика) цена 500 грн.Т:096-766-61-59, 063-373-08-39 Манеж прямоугольный, устойчевый, идеальное состояние. Т:093-638-27-58

ÄËß ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍß ² ²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ. ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ-ÂÅËÎ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ Механическая, музыкальная игрушка, крепится к кроватке, идеальное состояние. Т:093638-27-58 Молокотсос електрический Medela 499 грн.Т:067-792-08-75, 093-955-75-59 Новая подставка для купания новорожденного, (для мальчика) цвет голоубой Джиобо, цена 70 грн.Т:096-766-61-59, 063-373-08-39 Одяг для дівчинки від народження до 2 років.Т:067-345-30-78 Одяг для хлопчика 9-10 років все в доброму стані.Т:067-345-30-78 Підручники, тести ЗНО 8-9 клас, домашні завдання 8-9 клас.Т:22-14-88 Продам почти даром вещи на девочку от 6 месяцев до 1,5 года.Т:093-638-27-58 Сапожки детские на мальчика, 25-26 размер, дешево.Т:22-71-70 Стенка детская из 5 шкафов.Т:41-68-75, 096-469-79-97, 093-304-56-25 школьный пиджак, 3 брюк для мальчика 910 лет. 120 грн.Т:067-345-30-78

ÏÐÎÄÀÌ Картофель «Санта» белая.Т:098-083-49-68 Кусты смородины - 3 сорта, крыжовник - 2 сорта, малина ремонтанная, калина - 2 сорта. Т:097-723-62-49 Сажанцы кизила от 3 до 7 лет.Т:050-257-94-31 Саженцы коловидной яблони, груши, сливы.Т:098-659-28-97, 066-992-10-81 Саженцы крыжовника, малины, фундука, сортовые. Т. 097-723-62-49 тележки для перевозки груза.Т:097-238-95-90 Теплица металическая, под стеклом размер 5мх2,60м или можно как каркас под гараж.Т:097-238-95-90 Хризантема Дубок, помаранчево-жовта.Т:067-337-75-05 Яблоки 25сортов, груша 15 сортов, слива, черешня, вишня.Т:096-555-23-14,40-1432(после 20)

ÏÐÎÄÀÌ Емкость пищевая, нержавейка, 1000 л.ул. Кооперативная,14, тел: 42-79-29, 067-410-28-26 Бочки новые.Цена 120грн.Т:050-463-34-72 Банки 3-х литровые,5грн.Т:36-33-85,096446-23-43 Дрова (строй отходы)дешево.Т:097-195-14-02 Бутли 20 литровые. Т:097-885-73-69 дрова для бани.Т:55-49-09(спрашивать бабушку Валю) Продам с/х продукцию. Т6097-764-87-51 Трава газонная в рулонах.Т:066-362-56-84 Веники из канадского дуба недорого.Т:25-62-36 Сено.Т:24-49-87 Бочка металическая.Т:44-88-98 Овес, отруби.:067-946-28-54 Кукурудзу, ціна договірна.Т:067-970-72-86 Тазики оцинкованые 23 и 27 литров.Т:098344-87-77 Миска новая эмалир 12 л.Т:49-51-74, 098921-35-76 Бидон алюминиевый на 40 л.Т:49-51-74, 098-921-35-76 Бак нержавейка 50-60 литров.Т:47-11-54 Туи недорого.Т:067-120-81-18, 26-54-77 Буряк кормовий 1 грн за 1 кг.Т:097-590-24-77 Бочка металева 200л.Т:46-50-24 Віники березові для бані 200 шт по 10 грн.Т:098-599-20-00 Ваги для важення худоби.Т:096-503-61-38 Діжка на 50 літрів.Т:063-975-20-70 Сухофрукты: яблоки-груши.Т:097-249-02-24 Дрова колотые, сухие.Т:097-249-02-24 2 новые металические емкости 1,20см х1,80 см.Т:519-555, 096-307-63-63 Емкости новые из черного метала 1,20х1,80.Т:51-95-55, 096-307-63-63 Ємність 10,25,50,75 на 100 м. куб. нержавійка, металева, емалірована. Ціна договірна. Т:095-829-44-15, 067-55-31-349

ÊÓÏËÞ Куплю дрова и другие отходы древесины.Т:093-568-15-93,097-220-35-97 Куплю отходы подсолнечника и сои.Т:097764-87-51 Куплю соевые и кукурузные.Т:097-764-87-51 Куплю сою и подсолнечник.Т:097-764-87-51

42-13-13 òåëåôîí äëÿ ïîäà÷³ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

ÏÐÎÄÀÌ Алоє 2-х, 3-х, 5-ти років.т:34-37-67 Апарат электоротерапевтический «Серогем», халаты х/б рабочии - 6 шт, халаты х/б медицинские - 2 шт. белые. Т:43-18-31 Апарат электро-терапевтический «Серагем» новый. Т. (0412) 46-15-15, 067-162-21-33 Вазон Алоє для лікування, 5-річної давнини. Т:063-103-10-94 Инвалидные коляски б/у 2 шт. по 300 грн, 1 новая 1000 грн.Т:55-33-31 Инвалидные коляски. Компактная и дорожная. Цена договорная.Т:41-06-86 Коляска инвалидная.Т:25-86-64 Корейская ортопедическая кровать «Серагем». Цена 10000 грн.Т:51-61-88 Лампа ультрафиолетового облучения Промінь БУ, цена договорная.Т:067-928-76-83 Лечебная кровать «Серогем».Т:26-7773,097-332-85-11 Паровой ингалятор електрический б/у.Т:3340-56 Солярий ПАЧ-8, лампа щелевая, лазерная установка, сухожаровой шкаф, аппарат глюкофорт, световод, прибор Малыш.ул. Кооперативная,14, тел: 42-79-29, 067-410-28-26 Тренажер дыхательный Фролова + 3 книги сопровождение. Цена: 200 грн. Т:34-26-53 Тренажор дыхательной гимнастики по Фролову.Т:47-23-36, звонить с 9-11 и 17-23

ÏÐÎÄÀÌ Аккардеон «Україна» в хорошем состоянии, торг, звоните.Т:097-458-37-95 Анна Аккордеон пр-ва Германии, в отличном состоянии и книги самоучители. Т. 063-103-10-94 Бас гитару 4 струны, Индонезия.Т:093-94977-35 Новый комплект музыкального оборудования. Т:097-885-73-69 Пианино (антиквариат), состояние хорошее, звучание отличное, клавиатура из слоновой кости, п-во Германия. 095-314-45-95 Пианино Україна 400 грн.Т:098-599-20-00

ÏÐÎÄÀÌ Алабай азіатська вівчарка, щенкі 2,5, чернобілий окрас, крупні, купіровані, привиті 8001000 грн.Т:067-411-95-55 Англо-руский Пегий гончий, кобель 3,5 года, рабочий 999 грн.Т:067-792-08-75, 093955-75-59 Віддам в добрі руки 2 місячне цуценя бельгійської вівчарки.Т:067-906-00-73, 26-73-35 Віддам собачку, кобель, 1 год. т. 40-14-55 Живі гуси, 7 місяців.Т:098-959-39-26 Ищу для вязки померанский шпиц .Т:34-0205, 093-055-85-64 Татьяна Кобилка 2 роки каштанового кольору.Т:097027-47-87 Корову з 4-м телям, до отела 2 місяці.Т:067264-44-48 Корову.Т:097-598-76-01 Котенок ріженькая девочка, британка. Недорого.Т:47-11-54, 066-68-94-547 Кролики калифорнийской породы.Т:096-55523-14 Кролики. мясные, калифорнийская порода, взрослые и молодняк. Возможен бартер. Т:098-003-72-03 Кроликів чистопородних каліфорнійських. Т. 097-343-10-11 Крупный ризеншнауцер ищет подругу для вязки. Т:096-528-77-94 Отда в хорошие руки большого котенка, кошечка, очень красивая.Т:36-33-85, 096-446-23-43 Отдам в хорошие руки очень симпатичных котят.Т:067-410-89-77 Отдам в хорошие руки прибивщеюся собаку, от нечистокровной немецкой овчарки.Т:4270-90 Отдам в хорошие руки симпатичного рыжего котенка.Т:096-555-23-14 Отдамвхорошиерукисимпатичны,пушистыхкотят звонить с 9.00 до 18.00,Т:091-333-53-95 Отдам в хорошие руки симпатичных взрослых кота или кошку. Звонить в любое время.Т: 06787-82-610,41-12-03 Отдам в хорошие руки симпатичных котят-подростков окрас чёрный и чёрно-булый окрас.Т:22-15-73,097-868-73-33,063984-89-25 Отдам хорошим людям стерилизованных собачек возраст 2-3 года, а также симпатичных щенков.Т:093-030-92-66

Отдам щенка в хорошин руки, мальчик, черный.Т:096-486-58-58 Подарю пушистого котенка от домашних котиков.Т:096-344-80-89 Подарю собачку 8 месяцев, девочка, сторожевая.Т:097-250-47-30 Поні.Т:26-77-73,097-332-85-11 Прдам цуциків німецької вівчарки.Т:26-7335, 067-906-00-73 Продаеться собачка 2 месяца Чихуахуа со всеми прививками.Т:096-465-83-21 Продам 2-х місячних щенят німецької та бельгійської вівчарки.Т:067-906-00-73 Продам на развод самок крупных кроликов.Т:066-846-90-52, 51-07-63, звонить вечером Продам чистокровных сиамчиков, веселых игривых и ласковых, кушаю все, к туалету приучены.Цена 300 грн .Т:067-760-31-68, 067-164-78-22

Ïðîäàì âåíãåðñüê³ áðîéëåðè, êà÷êà ìóëàðä òà ³íøó ïòèöþ ï³ä çàìîâëåííÿ.Ò:067-982-68-38 Продам щенков нем. овчарки 30.11.12-день рождения.Недорого.Т:095-449-44-18 Людмила Пропала собака белый лабрадор. 3 года, кличка Голд.Т:063-678-48-37 Пропала собака немецкая овчарка, 0,5 года.Вознаграждение.Т:067-961-69-18 Робочого, спокійного, здорового коня с.Кургани Острозький район, Рівненська область.Т:067-382-17-80 Олександр Щенки алабая.Т:098-946-64-18,098-94664-19 Щенки немецкой овчарки, 30.11.12-день рождения.Недорого.Т:095-449-44-18 Людмила Щенки немецкой овчарки, чепрачные, дата рождения 4.02.2013.Т:096-437-81-73 Щенки немецкой овчарки, чистокровны, хороших кровей, родословная НКУ, дата рождения 9.3.2013,девочки и мальчики, село Станишовка.Т:096-459-12-87 Алена Щенки немецкой овчарки,2,5 месяца, крупные, недорого.Т:067-418-58-88

Ùåíêè àíãëèéñêîãî áóëüäîãà.Ò:067-130-00-03

ÏÐÎÄÀÌ Аппарат косметический «Лотос», филенчатую дверь с коробкой, новую. Т. 095-314-45-95 Баллоны газовые – 2 шт., железные кровати 1-спальные – 2 шт., 2 цв.телевизора пр-ва СССР и Германии – по 50 грн + доставка. Т. 098-405-80-46, 093-458-80-15, Банковский сейф 1-го и 2-го класса устойчивости к взлому, с сертификатами, б/у. Т. 067146-92-90 Большая медецинская библиотека.Т:34-37-67 Вазоны лечебные и другие: каланхоэ, алоэ, индийский ус и др. Пальта б/у для шитья валенков, хороший материал, недорого. Т. 36-3385, 096-446-23-43 Весы електронные Сатурн, вес до 150 кг.Т:4279-76 Діда мороза під ялинку.Т:097-885-73-69 Инциклопедия «Мифы народов мира» 2 тома.т: Iнвалідний візок, нова в упаковці, складна, дешево.Т:067-993-39-60 Книга «Великолепная фигура за 15 мин в день», секрет домашнего похудения.Т:22-6613,068-834-96-64,096-607-30-13

²Ò×ÈÇÍßͲ ² ÊÐÀ¯Í ÑÍÄ

ÏÐÎÄÀÌ «ВАЗ Калина 118» серий металик, магнитола, бортовой компьютер, центральний замок, цена 45600 грн.Т:26-32-54

ñòîð. 7 Книга А.Гардин «Мобильник изнутри:устройство и ремонт мобильных телефонов»-45грн.Т:067857-10-54 Книга» золяція:матеріали та технології»40грн.Т:067-857-10-54 Книгу энциклопедию спецназа стран мира. Т. 25-98-15 Комнатная инвалидная коляска новая.Т:067993-39-60,097-460-44-35 Коньки с ботинками.Т:097-785-73-69 Купол парашютний, костюм L-1, цена 650 грн. тел. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Лыжи новые, савдеповские.Т:097-885-73-69 Лыжи. Т:097-885-73-69 Лыжы б/у на любой возраст.Т:24-3479,096-76-28-330 Мачта телескова.ул. Кооперативная,14, тел: 42-79-29, 067-410-28-26 Нитки для вязання шерстяні та полушерстяні, виготовлення Чернігів.Т:22-14-88 Нові 4 кисневі балони. Т. 093-458-80-15, 098-405-80-46, 050-39-49-770 Новый школьный ранец для 1-го класса - 70 грн. Т. 095-314-45-95 Офисная бумага А-4.Т:067-553-03-02 Паврафин.Т: 47-23-36 Палатка туристическая.Т:097-003-98-58 Памперсы для взрослого, большие размеры, 150грн.Т:39-67-72,097-432-71-11 Пластинки.Т:34-26-53 Портативный разгореватель для сухих пайков. тел. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Портативный разгореватель для сухих пайков. тел. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Продам кравчучку большой грузоподъемности или обменяю на велосипед б/у.Т:096-76283-30 Саша Сейф 30х70х50.Т:47-10-33 Сейф ціна 1000 грн.Т:097-321-86-91 Сейфы б/у банковские, 1-2 класа, с сертификатом.Т:067-046-92-90 Сітка маскувальна, палатка армійська, 450 грн., 3х6. Тел. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Советская енциклопедия 37 томов.Т:33-40-56 Старинный женский платок 1,50х1,60. Т. 095314-45-95 Сумку-кенгуру, стаканы фирменные «Кока кола», «Туборг», сейф. Т:067-267-91-11 Теодолит и невелир, недорго.Т:51-12-23, 067315-76-37 Технология выращивания шиншил, 2 видеофильма, 5 книг, каталог из 45 газет бесплатных объявлений для рекламы, технология пряных екотрав каталог 9 сортов, технология «Эко-кроликов». Атлас 2 конверта 32300 Хмельницкая о-ть, г. Каменец-Подольский, а/ я 64. Т:096-911-65-85 Ходунки для дорослих.Т:33-03-98 Чайный сервиз на 12 персон.Т:47-23-36, звонить с 9-11 и 17-23 Чугунную ванну в хорошем состоянии.Т:067105-11-87

ÊÓÏËÞ Механические часы наручные, карманные, секундомеры, в любом состоянии, поломанные, ржавые, разбитые, отдельно механизмы или по запчастям, значки, фигурки фарфоровые, портсигары, подстаканики, подсвечники.Т:097-00398-58 Намети військові, сітки маскувальні, кунг, буржуйку, термос 12л.Тел. (050)506-16-93 Старые механические часы, значки на закрутках, статуетки фарфоровые и металические, подстаканники, фотоапараты, подсвечники, монеты, мельхиоровые изделия, ордена. медали.Т:097-735-85-75

«Волга» ГАЗ 2402, 1982 г.в. комби, 7 мест, дизель, 5-ти ступ. КПП на ходу. Цена 1200 у.е. Возможен торг.Т:067-437-91-71 «Волга»2410 1987 г.в. бежевый цвет, бензин, резина новая, аккумулятор новый, машина тех исправна, 1 хозяин, гаражное хранение.Т:096-755-44-15 ВАЗ 061 1983 г.в. после кап. ремонта цена 15000грн.Т:067-41-25-114 ВАЗ 2101, цвет зеленый, отличное состояние, цена 10400 грн.Т:063-732-72-68 ВАЗ 2106 1990 р.в. хороший стан, небита, другий хазяїн, гаражне утримання.Т:096-628-28-51


8 ñòîð. ВАЗ 2107 чорный металик, 2006 г.в., 1,5 инжектор, в оличном состоянии.Т:067-94709-54, 093-965-14-92 ВАЗ 21073 2005 г.в. газ-бензин, 27500 грн.Т:067-282-12-42 ВАЗ 2108 1986 г.в., 1,3, 5 КПП, в хорошем состоянии. Т:097-522-48-29 ВАЗ 21099 5 лет, цвет синий, хозяин, цена договорная.Т:097-628-81-86 Ваз 2110 2007 г.в. 8 клапанный двигатель, цена договорная.Т:097-519-43-35 ВАЗ-21063, 92 г.в., газ/бензин, бежевый, пробез 139 тыс. км. Цена:20000 грн. Хозяин. Т:097-42-07-180, 096-810-89-99 ВАЗ-21099 2007 г.в., красного цвета, сигнализация, Ц Волга ГАЗ 21 на ходу, запчасти 7000 грн.Т:067182-33-62 Волга ГАЗ 2401, 1980 г.в., 8000 грн, продам или обмен на УАЗ.Т:067-182-33-62 Волга ГАЗ 2402, Комби 7 мест, дизель 5 ст КПП, находу, 9 тыс грн.Т:067-437-91-71 ГАЗ 24 дизель, Волгу на запчасти с документами, ГАЗ по запчастям с документами.Т:063139-35-55, 25-89-85 ГАЗ 53 б/в, по запчастях (мотор, коробка, міст, ресори, колема, кабіна). Ціна договірна.Т:097569-49-21 ГАЗ Таврия, 2003 г.в. двигатель 1,2, синий, отличное состояние. Т:26-32-54, 097-20-96-135 З, 5-ст КПП, V=1,5. Цена 44000 грн. Торг. т. 25-72-07 ЗАЗ «Славута» 1,2 двигатель, 2004 года выпуска, зеленый металик, все родное, пробег 33 тыс км.Т:26-32-54 Москвич 412 в хорошем состоянии, недорого.Т:24-60-89 Ниса 452, цена 7 тыс грн.Т:067-182-3362,22-48-12 Славута Люкс 2005 г.в. 63 тыс км пробег, цена 22800грн.Т:097-261-11-24 Таврия Пикап 11024.Т:063-975-20-70 Таврія.Т:067-267-91-11

²ÍÎÌÀÐÊÈ Àâòîâèêóï àâòîìîá³ë³â Àóä³, ÁÌÂ, ÂÀÇ, ÃÀÇ, Äåó, Ìàçäà, Íèññàí, Îïåëü, Ïåæî, Ðåíî, ÇÀÇ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ö³ë³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîòðåáóþ÷³ ðåíìîíòó, ïðîáëåìí³, êðåäèòí³.  íàÿâíîñò³ åâàêóàòîð. Áåçêîøòîâíèé âè¿çä.Ò:097-664-6575, 096-897-36-74

Àâòîâèêóï àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàí³: ö³ëå, ï³ñëÿ ÄÒÏ, òà ïîòðåáóþ÷å ðåìîíòó.  íàÿâíîñò³ åâàêóàòîð. Ò. 093-99-44-229, 096897-36-74 «Audi 100 « 83 г.в. газ, бензин.Т:096-361-2677 Дмитрий «Chevrolet Lacetti» 2007 г.в., 1,8, серо-серебристый, в хорошем состоянии, универсал.Т:067-180-34-45 «Chevrolet» 2005 г.в.,центр. замок, новая резина, сигнализация.Т:067-972-09-90 «Daewoo Nexia « 2007 г.в. пробег 85 тыс. км., белый тонирован, магнитола, центральный замок, 4 электростеклоподъемников, гидроусилитель руля. Цена:44800 грн. Торг. Т:44-87-06 «Daewoo Nexia « 2007 г.в., пробег 60 тыс. км. желтый, мотор 1,5, центральный замок, сигнализация, електро- стеклоподемники, тонирован, музика, кондиционер. Т:096-293-05-50 «Fiat Doblo», фургон, маловантажний, 2004 р.в. розмитнений у листопаді 2012 р., колір білий, дизель, двигун 1,9.Т:067-288-60-81 «FIAT Ducato « 2004 г.в. цена договорная, готова к продаже, срочно .Т:067-508-44-15 «Ford Connect» 2006 р. без пробігу по Україні.Т:097-542-57-83 «Ford Fusion»2007 г.в, состояние отличное.Т:067-804-11-91 «Ford Sierra» универсал 1989 г.в. 2,0 бензин, хорошая зимняя резина R14, после кап. ремонта, в отличном состоянии 24500 грн.ТОрг.Т: 067-410-33-24

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ-ÂÅËÎ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ. ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß «Ford»низький, білого кольору, 2,0 дизель, 5 КПП, 6 місць, вантажно-пасажирський, в доброму стані.Ціна 32000 грн.Т:067-958-1197,063-615-65-44 «Hyundai Accent»2008 г.в., 1,6 литров, черный металик, максимальная комплектация, в оличном состоянии. 1 хозяин, 86 тыс пробег.Т:067-947-09-54, 093-965-14-92 «Iveco «4910, бус грузо-пасажирский, 8 мест, спарка, 2,5 турбодизель, грузо-мост, цвет белый.Цена 33 тыс. грн.Т:067-984-30-18 «Opel Vectra А» 1992 г. в., 2,0, газ-бензин, цвет фиолетовый.Т:098-012-29-23 «Opel Vivaro», 2004 г.в., 216 тыс. км. пробег, турбо-дизель 1,9, салон 1+5, магнитола, TV, DVD, красный цвет, стекло-подемники, електро-регулятор зеркал, кондиционер, зимняя резина, хорошее состояние. Цена договорная. Т:097-135-73-66, 093-307-78-56 «Peugeot Partner», 2003 г.в, 2,0 турбодизель, в хорошем состоянии,гидроуситель 59 тыс грн.Т:093-160-07-69, 067-265-21-39 Віктор «Renault Kangoo» пасажир, 2003 г.в., 5-ти дверный, пробег 125 тыс км, гидроусилитель, 1,5, дизель.Т:44-87-06 «Reno Kenga» 1998 г. в. в хорошем состоянии.Т:093-503-74-57 «Toyota Land Cruiser» 2004 г.в, дизель, пробег 160 тис.км.Т:067-984-30-18 «Toyota Land Cruiser»2004 г.в. 7 мест, 2 комплекта резины.Т:067-984-30-18 «Volkswagen Passat « 90 р.в., 1,8 газ, бензин, синій, хороший стан, 2 комплекта резины 34,5 тыс. грн.Т:097-63-45-633 „Volvo 360”, легкова, седан, 82 р.в, об’єм 1,7 куб, блакитного кольору, оброблений, захист, робочий стан, на ходу, ціна 20000 грн. Тел. 050187-35-44, 096-528-39-76, 26-15-37 Колекционную модель «Volkswagen» Жук.Т:067267-91-11,41-57-72, 063-975-20-70 Срочно продам Chevrolet Lacetti 2006 г.в., синий металик, 1.8, максимальная комплектация, 77 тис грн.Т:067-426-88-95 Леонід

ÊÓÏËÞ Авто любой марки и любого состояния, целые, после ДТП, требующие ремонта, самовывоз. Т:093-94-99-77-6, 067-426-78-28

Àâòîâûêóï ëþáûõ ìàðîê, â ëþáîì ñîñòîÿíèè. Ò:063-48-27-645 Автомобиль «Фольксваген Т-4» или «Фольксваген LT». Цена: до 16000 грн. Т:067-768-38-93 Автомобіль в кредит.Т:067-160-81-81

Âûêóï àâòî â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ëþáûõ ìàðîê, ïîñëå ÄÒÏ. Äîðîãî. Ò:097-648-46-69, 06358-52-350 Êóïëþ àâòîìîáèëè îòå÷åñòâåííîãî èëè çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà, áèòûå (ÄÒÏ), òðåáóþùèå ðåìîíòà, ïðîáëåìíûå. Äîðîãî. Áûñòðî.Óñëóãè ýâàêóàòîðà.Ò:063-24-39-432, 067-74-59-877

ÏÐÎÄÀÌ Дверцята до легкових автомобілів.Т:096121-72-76 Новые прицепы к легковому а/м – 3400 грн, новые прицепы к мотоблокам – от 3500 грн. с документами и гарантией. Т. 096-121-72-76

ÏÐÎÄÀÌ 4шинидомашин,відміннийстан,195х60R14,250 грн за одну шину.Т:067-120-81-18, 26-54-77 Автодомкрат. поршневой до 5 тонн.Т:25-56-79 Акамулятор новий 190 ампер часов.Т:097519-43-35 Багажник на жигули. Т:097-228-74-05

Багажник на микроавтобус. Т:097-228-7405, 093-309-19-68 Бампер передний ВАЗ 2115. Коробка передач и много других запчастей (стекло, стартер) на ГАЗ 24 Волга. Цена договорная.Т:067-662-82-06 ГАЗ-3110: топливный бак на 75 л, фару правую, электровент., торпеда, корзину сцепления. ВАЗ: маховик с венцом. Урал: облицовка, кольца ЯМЗ. Т. 096-293-05-50 ГАЗ-3110: фару правую, электровент., торпеда, корзину сцепления. ВАЗ: маховик с венцом. Урал: облицовка, кольца ЯМЗ. ГАЗ-24: капот, боковые стекла, рулевой механизм, маховик с венцом, печка отоплений б/у «Нексия». Т. 096-293-05-50 Головку блока к автомобилю ГАЗель. Цена:2900 грн. Т: 096-546-22-51 Головку блока к иномарке. Головку блока к а/ м «Газель», 16-клапанную. Т. 096-546-22-51

Головку блока к иномарке. Т. 097-45717-03 Головку блока. Т:067-768-38-93 Двигатель к гидроциклу,катеру.067-76838-93 Двигатель на трактор 3000 грн.Т:067-305-66-10 Двигатель одноцилиндровий УМ35.Т:067318-43-81 Запчасти б/у к микроавтобусам «Фольксваген» и «Мерседес». Т. 097-457-17-03 Запчасти б/у Мазда разные модели.Т:068321-42-44 Запчасти б/у на Киа разные модели.Т:067744-42-71 Запчасти б/у на Митцубиси разные модели.Т:095-928-26-24 Запчасти б/у на Нисан разные модели.Т:050511-25-98 Запчасти б/у на Рено разные модели.Т:095719-49-45 Запчасти б/у на Субару разные модели.Т:068251-14-73 Запчасти б/у на Сузуки разные модели.Т:093051-31-88 Запчасти б/у на Хонда разные модели.Т:066366-32-44 Запчасти КРАЗ, б/в: ГУР (без цилиндра), крышка ГУР, ТНВД, распылители, трещотки, вкладыши, кольца, пальцы, выключатель массы, шприц, ключ, подшипники на прицеп. 25-9815, 096-380-42-56 Запчастини б/у на Белаз, и двигун ЯМЗ 240 та ЯМЗ 840.Т:066-873-32-26 Зимнюю резину 185/65 р.4 4 штуки,новая цена 350 грн/1 штука.Т:067-410-02-20 Зимняя резина, б/у, размер 14, недорого.Т:067-267-91-11 Карбюратор Ваз 2105-07 новый недорого.Т:25-33-01, 067-492-05-47 Колеса в зборе ГАЗ 52 4 нових 2 б/у.Т:097446-18-51 Колонка релевая Москвич б/у.Т:25-3301,067-492-05-47 Компресор отечественного производства для шиномонтажа.Т:097-519-43-35 Крыло заднее левое ГАЗ 31029.066-600-87-84 Электродвигатель мощный 220 V + каталоги запчастей к авто: АЗЛК-2141, ОКА, ГАЗ2410, 11,12,13, ВАЗ-2121 (Нила), ЗАЗ-1102 (Таврия), ЗАЗ-968, ГАЗ-66, УАЗ-452, ИЖ2715, ВАЗ, М-2140 люкс и книга ремонта М2140, М-2138, цветной альбом комплект М2140, М2138. Т:25-33-01, 067-492-05-47

ÊÓÏËÞ Автошини ГАЗ 53 б/у,Т:067-318-43-81 Грейферний навантажувач на трактор Т-16 МГ.Т:097-899-12-57 Кунги від З Л,УРАЛ.Тел.(050)506-16-93

Êóïëþ àâòî â ëþáîì ñîñòîÿíèè ïîñëå 2000 ã.â. Ò:063-58-52-350 Манипулятор 4,5 тонн, грузовое авто 4,5 тон.Т:066-600-87-84 УАЗ 33151(469), УАЗ 3452 (бортовий) з документами, и держ номерами.Т:068-51332-1

¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013ð.

Стиральная машинка Малютка, 400 грн. Торг.Т:096-395-24-87 Стиральная машинка Сименс 7211 б/у.Т:050539-24-17,37-63-32 Стиральную машинку Малютка практически новая.Т:51-67-31 Холодильник «Снайге». Ціна: 200 грн. Т:067267-91-11

Холодильник Атлант, б/у в робочому стані. Морзильна камера окремо. Модель MXM 260. Ціна 700 грн.Т:096-01-72-977 Холодильник б/у Бирюса Рига.Т:067-410-69-15 Холодильник Визма Рига.Т:067-410-69-15 Холодильник Днепр 2, Норд 2-х камерный.Т:46-83-09, 063-180-76-23, 096299-32-87 Холодильник Днепр б/у в отличном состоянии.Цена 800 грн.Т:098-375-46-50 Холодильник ЗИЛ 500 грн.Т:067-267-91-11 Холодильник и телевизор б/у в рабочем состоянии.Т:096-750-34-16 Холодильник Минск 5 1,10м, Донбас 1,40 м, витрина-холодильник высота 2,20 м ширина 65 см, 063-180-76-23, 096-29932-87 Холодильник немецкий б/у.Т:097-485-18-40 Холодильник Норд 3-х камерний, б/у.Т:097734-05-98 Холодильник Норд 3-х камерный, б/у.Т:26-72-05 Холодильник у доброму стані, ціна договірна.Т:22-87-24 Электробритва «Харьков НХ-852», новая на гарантии.Т:25-98-15

ÊÓÏËÞ ÏÐÎÄÀÌ «Mercedes Atego» 2001 г.в. 5 тон, двигатель 6,4, пневнеход автономка, цена договорная.Т:097-949-06-87

ÊÓÏËÞ Мини-трактор, с устройствами недорого.Т:098338-79-92

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ Електрическую машинку для стрижки волос, електробритва.Т:097-003-98-58 Миксер «Рига» советский электрический, электробритва новая «Микма»100 грн .Т:34-26-53 Морозильная камера.Т:40-69-17 Панельный електрический конвектор, новый, производство Франция.Т:37-17-34 Посудомоечную машину Германия, новая в упаковке.Т:097-248-31-77 Пылесос б/у, Циклон.Т:095-274-35-05 Пылесос Филипс8732 новый.Т:066-79155-95 Пылесос, стиральную машинку, швейную машинку, всё б/у.Т:22-35-52 Стиральная машина Virpul с вертикальной загрузкой, 6 кг, в отл. состоянии.Т:22-4164,093-90-58-934 Стиральная машинка Candy на запчасти.Т:2593-82

Ïîáóòîâà òåõí³êà ç ͳìå÷÷èíè, á/ó õîëîäèëüíèê, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè òà åëåêòðî ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíè òà ³íøå. Ò:093-614-8338, 067-284-06-29 Âîëîäèìèð Стиральная машинка LG 4,5 кг 800 грн.Т:098220-73-30

Куплю б/у телевизоры ч/б, цветные, радио, магнитофоны,холодники, плиты.Т:46-83-09,096-299-32-87, 0631 8 -0 7 -6 2 3 Куплю УАЗ-санітарку, в доброму стані.Т:067984-30-18 Холодильники на разборку.Т:47-43-42 Холодильникі побутові б/у та на запчастини.Т:46-83-09,096-299-32-87,063-1807-623

ÒÅËÅ-, ÔÎÒÎ-, ²ÄÅÎ-, ÀÓIJÎÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ DVD плеер «Thomson» недорого.Т:34-23-33 DVD проигрыватель «Пионер». Т:42-79-76

LCD телевизор с оптового склада. Т:097-33359-77 Видеокамеру GVS под маленькую кассету, модем телефонный стационарный. Т:067-267-91-11 Видеомагнитофон300 грн.Т:40-28-2 Дешево продам б/у цветной телевизор на пульте.Т:097-327-81-61 Кинескоп 20 дюймов (51 см), кинескоп 21 дюйм (54см), кинескоп Сони триметрон 27 дюймов, Сони триметрон 25 дюймов, отличное состояние, недорого. Т:097-333-59-77 Комнатные часы с жидкокристалическим єкраном и проектором.Т:063-975-20-70 Самсунг 2007 г.в. 21 дюйм, с отличном состоянии, без внешних повреждений, в ремонте не был.Т:050-445-31-28, 063-95-45-800 Срочно продам видеокамеру «Panasonic», фотоаппарат, ноутбук.Т:093-212-58-22.Звонить в ночное время с 3 до 6. Стационарний телефон, колір сірий, ціна 150 грн.Т:098-028-33-34, 25-09-60 після 18.00 Тв-тюнер Т2.Т:066-791-55-99 Телевизор «Lifetek» диагональ 56 см, б/у. Т:067-180-34-45 Телевизор «Акай» 54 см диагональ, цена 500 грн.Т:067-292-41-02 Телевизор «Самсунг» диагональ 32 см, 1 год. Цена: 300 грн. Т:067-292-41-02 Телевизор Електрон 451Ді 51 диагональ, цена 180 грн.Т:33-22-26 Телевизор Панасоник.Т:067-605-11-73 Телевизор переносной, черно-белый. Удобно для дачи, охраны, мало-габаритный.Т:096-98-50-906 Телевизор Самсунг, в отличном состоянии, диаг. 63 см.Т:097-453-70-83 Телевизор Сони б/у рабочсий.Т:067-52861-53


ñòîð. 9

¹ 09 (1020) 07 áåðåçíÿ 2012ð. 27 AHAIB

9 CTOP.

EPEOPHIT CTOPIH TEEBA 9 - 16

PEAMHO–eepopa a a a

22.04 – 28.04

PIBHEHCI TEATPA BIACTPO BA « O-HA OEOHIBC» Справжньою втіхою для житомирян-шанувальників сценічного мистецтва стали гастролі Рівненського академічного українського музично-драматичного театру в нашому обласному центрі. 11 квітня з цієї нагоди очільники і провідні артисти цього театру провели прес-конференцію з журналістами місцевих і акредитованих в області всеукраїнських засобів масової інформації, в якій взяла участь і директор Житомирського академічного облмуздрамтеатру імені Iвана Кочерги Наталія Ростова. Вона підкреслила, що обмінні гастролі між академічними музичнодраматичними театрами Рівного і Житомира стали доброю традицією, вони сприяють підвищенню виконавської майстерності обох колективів, збагачують їх досвідом, приємно урізноманітнюють культурне життя обох міст. Наталія Ростова повідомила, що колектив Житомирського академмуздрамтеатру здійснить творчий візит до Рівного 14 травня і представить тамтешнім глядачам казку «Муха-Цокотуха» та драму «Украдене щастя». Êåð³âíèê ë³òåðàòóðíî-äðàìàòè÷íî¿ ÷àñòèíè гâíåíñüêîãî îáëàñíîãî àêàäåì³÷íîãî óêðà¿íñüêîãî ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ²ðåíà Áîðîâåöü ïî³íôîðìóâàëà, ùî éîãî êîëåêòèâ ïîñò³éíî çáàãà÷óº ñâ³é ðåïåðòóàð íîâèìè âèñòàâàìè ³ ïîïîâíþºòüñÿ òàëàíîâèòîþ ìîëîääþ.

ìîã. Çà ï³äñóìêàìè òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ó 2006 ðîö³ гâíåíñüêèé àêàäåììóçäðàìòåàòð óäîñòî¿âñÿ äèïëîìà ̳æíàðîäíîãî àêàäåì³÷íîãî ðåéòèíãó ïîïóëÿðíîñò³ «Çîëîòà ôîðòóíà». ² âñ³ øàíóâàëüíèêè ñöåí³÷íîãî ìèñòåöòâà, ÿê³ 11 êâ³òíÿ ïðèéøëè äî îáëìóçäðàìòåàòðó ïîäèâèòèñÿ ìóçè÷íó êàçêó «Ñîëîì’ÿíèé áè÷îê» òà êîìåä³þ

ϳä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ð³âíåíñüêèõ àðòèñò³â

çà ï’ºñîþ ÷åñüêîãî äðàìàòóðãà ²ðæ³ Ãóáà÷à «Íàïîëåîí òà êîðñèêàíêà», áóëè çàõîïëåí³ ä³éñòâîì àêòîð³â-ð³âíåíö³â.

ùî… îäðóæåíèé. Ö³ äâ³ ãîëîâí³ ðîë³ âïðàâíî âèêîíóþòü çàñëóæåí³ àðòèñòè Óêðà¿íè Ïåòðî ˳ñí³÷óê («Íàïîëåîí») òà Ãàëèíà Öüîìèê («Æîçåô³íà») ³ âèêëèêàþòü ó ãëÿäà÷³â ñõâàëåííÿ áóðõëèâèìè îïëåñêàìè. Íàø êîðåñïîíäåíò çâåðíóâ óâàãó, ùî â ðåïåðòóàð³ ³ гâíåíñüêîãî, ³ Æèòîìèðñüêîãî òåàòð³â ïåðåâàæàþòü òâîðè äàâíî â³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ é çàðóá³æíèõ ïèñüìåííèê³â-êëàñèê³â ³ ïîö³êàâèâñÿ ó ñï³âáåñ³äíèê³â, à â ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ âçÿëè ó÷àñòü âèùå ïðåäñòàâëåí³ çàñëóæåí³ àðòèñòè Óêðà¿íè Ãàëèíà Öüîìèê ³ Ïåòðî ˳ñí³÷óê: «×îìó íå ³íñöåí³çóþòüñÿ ï’ºñè ñó÷àñíèõ ë³òåðàòîð³â?» «Òîìó, ùî ó òâîðàõ ñó÷àñíèõ àâòîð³â íå äîâåëîñÿ çíàéòè òå, ùî ïåêó÷å áîëèòü ñüîãîäí³ ³ áîë³òèìå ÷åðåç ñîòíþ ðîê³â», – â³äïîâ³ëà êîìåðö³éíèé äèðåêòîð Æèòîìèðñüêîãî òåàòðó ͳíà Ðÿáåíêî. ²âàí ÃÎÖÀËÞÊ Çí³ìêè Ðóñëàíà Ìîðîçà

ë³êàðÿ. ˳êàð îãëÿíóâ éîãî ³ ñêàçàâ: – Ó âàñ äóæå ãàðíà äèòèíà. – Âè, íàïåâíî, êàæåòå öå âñ³ì íîâîñïå÷åíèì áàòüêàì. – ͳ, ò³ëüêè òèì, ÷è¿ ä³òè ä³éñíî ñèìïàòè÷í³. – À ùî æ âè êàæåòå ðåøò³? – Âàøà äèòèíà òàê íà âàñ ñõîæà! ☺ ☺ ☺ Íà óðîö³ ë³òåðàòóðè â êîìï’þòåðíîìó ë³öå¿: – Ãåðàñèì áóâ öå ... öèì ... Íó, çâóêîâî¿ êàðòè â íüîãî íå áóëî. ☺ ☺ ☺ Ëþáîâ äóæå æîðñòîêà. Íàðêîòèêè çàíàäòî äîðîã³. Ñïîðò çàíàäòî íóäíèé. Ñèäæó â ²íòåðíåò³ ... ☺ ☺ ☺ ßê áóëî ðàí³øå? Ùîá îòðèìàòè ïîë³òè÷íó âëàäó, ðåâîëþö³îíåðè çàõîïëþâàëè áàíêè, ãàçåòè, çàâîäè. À çàðàç? Ðåâîëþö³îíåðè çàõîïëþþòü ïîë³òè÷íó âëàäó, ùîá îòðèìàòè áàíêè, ãàçåòè, çàâîäè.

☺ ☺ ☺ – Ó òåáå º õëîïåöü? – ͳ. ßê – ó òàêî¿ ìèëî¿, ãàðíî¿ , ÷àð³âíî¿ ä³â÷èíè íåìຠõëîïöÿ? – Ïîìåð â³ä ùàñòÿ. ☺ ☺ ☺ – Íàâ³ùî òè ñâàðèøñÿ ç äðóæèíîþ ïåðåä ñïîâ³ääþ? Ó ìåíå ïîãàíà ïàì'ÿòü, à âàðòî òðîõè çà÷åïèòè äðóæèíó, òî âîíà ìåí³ âñ³ ãð³õè ïðèãàäóº. ☺ ☺ ☺ Ðîçìîâëÿþòü äâ³ ìîäåë³: – Ìåíå â÷îðà ÷åðåç ²íòåðíåò çàïðîñèâ íà ïîáà÷åííÿ Ðîìàí Àáðàìîâè÷. – Òà íó-ó-ó-ó! ² ÿê? – Íà æàëü, âèÿâèëîñÿ, ùî Àáðàìîâè÷ ... – Õèòðèé? Æàä³áíèé? Çàíóäà? – Íà æàëü, âèÿâèëîñÿ, ùî Àáðàìîâè÷ – öå ïî áàòüêîâ³. Ïëþñ äî âñüîãî, ùå é ñòàðèé ³ æåáðàê! ☺ ☺ ☺ ×è çíàºòå âè: äëÿ òîãî, ùîá ó êîë³ áëèçüêèõ äðóç³â âàñ ç ïîâà-

ãîþ íàçèâàëè «ïðîôåñîð», íåîáîâ'ÿçêîâî 10 ðîê³â â÷èòèñÿ ó âñ³ëÿêèõ àêàäåì³ÿõ. Äîñèòü äóæå òî÷íî ðîçëèâàòè 0. 5 ë³òðà íà òðüîõ ... ☺ ☺ ☺ Îêî çà îêî, çóá çà çóá. Íà ñàéò³ «Îäíîêëàñíèêè» Âîâî÷êà ïîñòàâèâ äâ³éêè ñâî¿é êëàñí³é êåð³âíèö³ çà âñ³ ôîòîãðàô³¿! ☺ ☺ ☺ Äðóæèíà ñüîãîäí³ ïîäàëà âå÷åðþ, ÿêà ïðîñòî òàíóëà â ðîò³ ... – Âîíà òàê ÷óäîâî ãîòóº? – Òà í³, ïîë³íóâàëàñÿ ðîçìîðîçèòè. ☺ ☺ ☺ Âåëèêà ºâðåéñüêà ñ³ì'ÿ ãîòóºòüñÿ âå÷åðÿòè. Ìàëåíüêèé Âåíÿ â æàõó ï³äá³ãຠäî ìàìè: – Ìàìî, ìàòóñþ! ß ùîéíî ïðîêîâòíóâ ìóõó! Ìàìà ïîâåðòàºòüñÿ äî ìîëîäøî¿ äî÷êè: – Ñàðî÷êî, ïðèáåðè îäíó òàð³ëêó, ºíº÷êà âæå ïî¿â.

Анекдоти з вулиці Михайлівської Íà îäíîìó ç ï³äïðèºìñòâ ñòàâñÿ àâàð³éíèé ñêèä ³ íàïîëîâèíó çàòîïèâ ñóñ³äíº ñåëî. – Ñêàðã áàãàòî? – Ò³ëüêè ïîäÿêè. – Ùî çà ï³äïðèºìñòâî? – Ñïèðòçàâîä. ☺ ☺ ☺ Ïîâ³ðòå, öåé çàñ³á â³ä íåæèò³ äóæå õîðîøèé. ß íèì âæå ö³ëèé ð³ê êîðèñòóþñÿ ìàéæå ùîäíÿ. ☺ ☺ ☺ ßê â³äó÷èòè äðóæèíó òÿãàòè ãðîø³ ç ãàìàíöÿ ³ îäíî÷àñíî ïîçáóòèñÿ ¿¿ íà ÿêèéñü ÷àñ? Êîï³þºìî êóïþðó 100 äîëàð³â íà êîëüîðîâîìó êñåðîêñ³ ³ êëàäåìî â ãàìàíåöü. ☺ ☺ ☺ Ìîëîä³ áàòüêè ïðèâåçëè ñâîãî íîâîíàðîäæåíîãî ñèíà äî

ðóþ÷èé ñì³õ, ÿñíèé äåíü, õîðîøà ï³ñíÿ? ² Áîíàïàðò çðåøòîþ ðåçþìóº: ÿêáè ó éîãî â³éñüêó áóëî ï’ÿòü òàêèõ Æîçåô³í, òî ïåðåìîãà ó áèòâ³ ï³ä Àóñòåðëèöåì áóëà á íà éîãî áîö³. ³í ïðîïîíóº ö³é æ³íö³ ñâîþ ðóêó ³ ñåðöå, «çàáóâøè»,

ãàìè, â³çåðóí÷àñòèìè òàíöÿìè ³ ï³ñíÿìè. Öÿ âèñòàâà íå ò³ëüêè ðîçâàæàº, à é íàâ÷ຠÿê íàëåæèòü æèòè, ïðàöþâàòè. Êîëåêòèâ гâíåíñüêîãî îáëàñíîãî àêàäåììóçäðàìòåàòðó ï³ä îðóäîþ ðåæèñåðà-ïîñòàíîâíèêà Îëåêñàíäðà Îëåêñþêà ïðèâàáëèâî ³íñöåí³çóâàâ äîòåïíó ³ âîäíî÷àñ ðîìàíòè÷íî-çâîðóøëèâó ³ñòîð³þ ïðî â³äîìîãî ôðàíöóçüêîãî ³ìïåðàòîðà Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà. Ïðåäñòàâëåí³ ó ï’ºñ³ ²ðæ³ Ãóáà÷à ïî䳿 â³äáóâàþòüñÿ â 1819 ðîö³ íà îñòðîâ³ Ñâÿòî¿ ªëåíè. Ó ö³é, ïåâíîþ ì³ðîþ äîìèñëåí³é ³ñòî𳿠Íàïîëåîí çîáðàæåíèé ó ïðèãí³÷åíîìó ñòàí³. Áî â³í ïîçáàâëåíèé âëàäè, ñëàâè é ìîæëèâîñòåé çì³íèòè ñâîº ñòàíîâèùå. ² òóò íà îñòð³â-â’ÿçíèöþ Áîíàïàðòà ïðèáóëà ïðîñòà êîðñèêàíêà ç êîðîë³âñüêèì ³ì’ÿì Æîçåô³íà. Âîíà ñòຠîïîðîþ ³ äðóãîì â³äñòàâíîãî ³ìïåðàòîðà, ÿêîãî ðàí³øå áîÿâñÿ ìàëî íå âåñü ñâ³ò. Öÿ æ³íêà çìóøóº Íàïîëåîíà çáàãíóòè, ùî â³í ïåðåäóñ³ì ëþäèíà ³ êîðñèêàíåöü òà çàìèñëèòèñü íàä òèì ùî âàæëèâ³øå: àìá³ö³¿, ÷åñòü, ñëàâà ÷è ùèðèé çáàäüî-

ϳä ÷àñ âèñòàâè «Íàïîëåîí òà êîðñèêàíêà» Òåàòð ðåãóëÿðíî áåðå ó÷àñòü ó â³ò÷èçíÿíèõ ³ ì³æíàðîäíèõ ôåñòèâàëÿõ ³ çäîáóâ íåìàëî ïåðå-

Íàðîäíà êàçêà «Ñîëîì’ÿíèé áè÷îê» â ³íñöåí³çàö³¿ òà ïîñòàíîâö³ ïðîâ³äíîãî àðòèñòà гâíåíñüêîãî àêàäåì³÷íîãî ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó, ìîëîäîãî ðåæèñåðà Ñòàí³ñëàâà Ëîçîâñüêîãî çàõîïëþº ãëÿäà÷³â äèíàì³÷í³ñòþ ä³éñòâà, íåñïîä³âàíèìè ïîâîðîòàìè ñþæåòó, äîòåïíèìè ä³àëî-


ÏÎÍÅIJËÎÊ, 22 ʲÒÍß

¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013 ð.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.30 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Áåðíàðä” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 11.40 Õ/ô “Õèìèÿ ÷óâñòâ” 13.40, 04.05 “Íå âðè ìíå 4” 14.40, 04.55 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 3” 15.40, 00.15 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “ß ñàì” 16.45, 23.50, 03.40 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 20.15, 21.15 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäèòîâ” 22.20, 01.15 “Äåíüãè” 02.05 Õ/ô “Íåíå”. (3 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05 Õ/ô “Óïðàâà” 06.30 Èòîãè 06.45, 07.05 Ñïîðò 06.50, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 06.55 Âû ñïðàøèâàëè 07.00, 08.00 Íîâîñòè 07.15 Îáçîð ïðåññû 07.20 Ãèãàáàéò 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Ä/ô “Â. Ãëàãîëåâà. Âîïðåêè ñóäüáå” ÓÒ-1 09.00 Ïîãîäà 09.05 Èòîãè íåäåëè 09.45 Áåç öåíçóðû 10.10 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Èñïûòàíèå” 12.25, 15.00, 18.20 Íîâîñòè 12.35, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 12.55, 19.10, 21.25 Äåëîâîé ìèð 13.05 Ïðàâî íà çàùèòó 13.25 Òåìíûé ñèëóýò 13.35, 19.45 “Î æèçíè” ñ À. Ïàëü÷åâñêèì 14.40 Îêíî â Àìåðèêó 15.10 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.30 Æèçíü íà ðàâíûõ 15.50 Ò/ñ “Óãðî” 18.45 Ìèð ñïîðòà 18.55 Àãðî-News 19.30 Ïîñëåäíåå ïðåäóïðåæäåíèå 21.00 Èòîãè äíÿ 21.35 “Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü” 22.30 Êíèãà.ua 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15, 01.10 Ñïîðò 23.20 Ïîãîäà 23.25 Êèíî â äåòàëÿõ 00.25 Èòîãè. Áèçíåñ 00.40 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20, 02.15, 03.25 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.25 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.35 Äåëîâîé ìèð. Íåäåëÿ 04.10 Æèçíü íà ðàâíûõ 04.25 Ìóçûêàëüíàÿ àêàäåìèÿ. Åâðîâèäåíèå 05.20 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.25 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

05.40 Õ/ô “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 09.10, 12.30 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ ñíîõà” 13.30 “Ñóäåáíûå äåëà” 14.25 “Ñåìåéíûé ñóä” 15.25 “Æäè ìåíÿ” 18.10 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 20.30 Ò/ñ “Õóòîðÿíèí” 23.25 Ò/ñ “Ãîëóáêà” 01.20 Ò/ñ “Êðåìåíü”

04.45, 05.55 Teen Time 04.50 Ò/ñ “ÀéÊàðëè” 06.00 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 06.50, 19.15 Ïèðàíüè 07.30, 08.30, 19.00, 00.00 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.50, 00.10 Ïîãîäà 09.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è Äàðû ñìåðòè: ×àñòü 2” 11.25, 18.00, 20.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 13.40, 14.50 Kids’ Time 13.45 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 15.00 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 16.00 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 17.00 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 21.00 Ðåâèçîð 2 22.50 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 00.20 Ò/ñ “Òàéíûé êðóã”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.15 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ” 02.00 Ò/ñ “Ðèççîëè è Àéëñ”

02.40 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 02.45, 03.40 Çîíà íî÷è 02.50 Äåñÿòàÿ ìóçà â Óêðàèíå 03.45 Ñêèôû (ñâèäåòåëüñòâà è âåðñèè) 04.00 Ñêèôû 04.10, 04.40 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.15 Ìîë÷àëèâîå áîæåñòâî 04.25 Æàð-ïòèöà

07.00 08.10 10.00

Ì/ô Õ/ô “Êâàðòåò íà äâîèõ” Õ/ô “Ìîå áîëüøîå ãðå÷åñêîå ëåòî” 11.50 “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” 13.45, 19.00 “Òàéíûé ïîâàð” 14.40, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 15.40 “ÊÂÍ” 20.00 “Ëÿìóð Òóæóð” 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 21.50 Õ/ô “Òðîå â êàíîý”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.40 Õ/ô “Íîâûå ìóðàâüè â øòàíàõ”. (3 êàòåãîðèÿ) 01.10 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.10 Æåíñêèé âçãëÿä 06.00 Äà÷íûå èñòîðèè 06.45 Òåëåòîðãîâëÿ 07.30 Ì/ô 08.55 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.25 Áýáè-áóì 11.00, 11.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.25, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 13.25, 18.00 Âðåìÿ êðàñîòû 14.10 Äåëî âêóñà 15.10, 20.50 Òàéíû øåô-ïîâàðà 16.00, 22.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 19.00, 23.40 Ãîðîäà ìèðà 20.00 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 21.40 Êèíîáîãèíè 00.35 Òàéíû ñóäüáû 01.20 Ìèð çâåçä 02.05 Êðóïíûì ïëàíîì 02.20 Öâåò Íî÷è

05.55

“×óæèå îøèáêè. Ðåïîðòàæ ñ ïåòëåé íà øåå” 06.40, 16.00 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 08.40, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 10.00 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Çâåçäíûå äîìà” 11.05 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Ñåêñ-ñèìâîëû ñ ìîðùèíêàìè” 12.10 “Îäèí çà âñåõ” 14.05 “Âçâåøåííûå è ñ÷àñòëèâûå” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 21.00 Ò/ñ “Æåíèõ” 22.25 “Äåòåêòîð ëæè 3” 00.05 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” 01.00 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ” 01.55 Õ/ô “Ëó÷øåå ëåòî íàøåé æèçíè” 03.35 Íî÷íîé ýôèð

05.35 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.40, 06.50, 02.20, 03.25 Ïîãîäà 05.45 Ñâèòàíîê 06.45, 07.40 Äåëîâûå ôàêòû 06.55 Ò/ñ “Òàêñè” 07.15 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.50 Ôàêòû íåäåëè 08.44, 09.14, 12.44, 12.59, 18.44, 19.19 Ñâåðèì âðåìÿ 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 13.00 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 13.15, 20.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” 14.15 Õ/ô “Ïðîòèâîñòîÿíèå” 15.50 Õ/ô “Ìåõàíèê” 17.35 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 19.20, 02.15 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 21.50 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 23.00, 03.30 Ñâîáîäà ñëîâà 00.50 Õ/ô “Âî èìÿ ïðàâîñóäèÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.05 Ïðî-Ziêàâå.ua

06:00 06:10 06:35 07:30 08:20 08:30 08:55 09:30 11:00 13:00 13:15 13:45 14:20 15:10 15:35 16:00 16:15

óìí Óêðà¿íè “Ñâ³ò çíàº, ùî â³í óêðà¿íåöü” “Àêöåíòè” “Ìàìèíà äîëÿ” “Ïîäàòêîâèé â³íèê” “Ðîäèíà” “×åñòü ìóíäèðà” Õ/ô “Â’ÿçåíü çàìêó ²ô”, ô. 3 “Óêðà¿íà: ×àñ ì³ñöåâèé” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïðî Ïðîô³” “Øêîëà íåçâè÷àéíèõ íàóê” “Ôóòáîëüí³ ä³àëîãè” “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” “Ñåêðåòè êðàñè” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?”

16:30 17:00 19:00 19:30 20:10 20:45 21:00 21:30 22:00 22:30 22:55 00:00 00:30 01:00 03:00 04:25

“×àñ çì³í” “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “гäíà øêîëà” “Òâîº ìàéáóòíº” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Ðåòðîñïåêòèâà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “×åñòü ìóíäèðó” Õ/ô “ªäèíà äîðîãà” “Ôóòáîëüí³ ä³àëîãè” “ijëîâèé ðèòì” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Ëþáàðñüêèé ðàéîí Õ/ô “ªäèíà äîðîãà”

06.10 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 6” 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 14.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00 Ò/ñ “Áèëåò íà äâîèõ” 15.35 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.40 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 20.00 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Êóêëîâîä” 23.15 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîíêà 2”. (3 êàòåãîðèÿ) 01.20 Õ/ô “Òî÷êà âîçâðàòà” 04.15 Õ/ô “Ëþáêà” 05.35 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 07.35, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25, 04.15 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.40, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 07.55, 09.50, 10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 02.25, 03.55 “Ïîãîäà” 08.20, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 09.15, 13.10, 14.10 “5 ýëåìåíò” 10.15 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 11.15 “Âðåìÿ: èòîãè íåäåëè ñ Ò. Äàíèëåíêî” 12.15 “Íîâîñòåìåòð” 15.15 “Ìàìèíà øêîëà” 16.10 “Îêíî â Åâðîïó” 16.45 “Ìîòîð” 17.15 “Äðàéâ-íîâîñòè” 17.25 “Â êàáèíåòàõ” 18.15 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15, 02.40 “Íàëîãîâûé äíåâíèê” 22.45 “Õðîíèêà äíÿ” 23.30, 00.25 “Crime news” 04.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 04.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé”

06.00 Åðàëàø 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00 Áàêëóøíèöà 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Ìåñòü” 13.00 Êóêîëêà 14.00, 20.10 Ò/ñ “Ëþáèò íå ëþáèò” 15.00 Îäíà çà âñåõ 16.00 Ò/ñ “Ñòóäåíòû” 17.10 Äîñâèäîñ 18.10 Äàåøü ìîëîäåæü! 19.10 Áàðäàê 3 19.35 Áîãèíÿ øîïïèíãà 10 21.00 Âèòàëüêà 3 22.20 ÓÒÅÒà â Èíòåðíåòå 23.00 Äóðíåâ+1 23.25 ÌîñÃîðÑìåõ 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.25 Äîñâèäîñ 2 01.50 Áàáóíû & äåäóíû 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû 03.05 Äî óòðà

04.00 Ò/ñ “×åëîâåê áåç ïèñòîëåòà” 06.20 Õ/ô “Íåëåãàë” 08.10, 02.35 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 09.00 “Ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûå” 10.45 Ò/ñ “Êðàïîâûé áåðåò” 14.30 Ò/ñ “Ãàèøíèêè”

18.30 “Ëîõîòðîí” 19.00, 23.30, 01.30, 03.05 “Ñâèäåòåëü” 19.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 10” 21.30 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.30 Ò/ñ “CSI: Ìàéàìè 9”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.00 Õ/ô “Çàìåíà 3: Ïîáåäèòåëü ïîëó÷àåò âñå”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.00 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 03.35 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

06.00 Ñòî âîïðîñîâ î æèâîòíûõ 06.30, 08.30 “Ìèð çà íåäåëþ” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 09.00 Ñîáàêè: ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 11.15 Ëèÿ Àõåäæàêîâà. Ìàëåíüêàÿ æåíùèíà â áîëüøîì êèíî 12.15 Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè 14.00 Åâãåíèé ×àçîâ. Êðåìëåâñêèé äîêòîð 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 15.30 “Ñâåòñêèå õðîíèêè” 16.00, 03.45 Ëåìóðû 17.45 Ìàýñòðî ìîäû 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Áîðèñ Áåðåçîâñêèé 20.00 È òû, Áðóò?! Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâ 21.35 Ìèõàèë Êîíîíîâ. Âåñü ìèð ïðîòèâ ìåíÿ 22.40 Ýâåðåñò - âðà÷è â ìåðòâîé çîíå 23.40, 04.10 Ïëàíåòà æèçíè 00.45 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) 00.55 Õ/ô “Âåíåöèàíñêèé êàïðèç”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.25 Õ/ô “Æåëàíèÿ ïëîòè”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 11.00, 16.00 Ì/ñ “Ìîíñóíî” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.00, 17.00 Ì/ñ “Êîðîëü-øàìàí” 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

05.00 “Áûëî Âðåìÿ” 06.00 “Êàáà÷îê 13 ñòóëüåâ” 07.30 “Ïîä çíàêîì çîäèàêà. Òåëåö” 09.00 Õ/ô “Ïåðåä óæèíîì” 10.40 “Î âðåìåíè è î ñåáå” 11.00 “Îäèí çà âñåõ!” 12.00, 03.00 “Êîëáà âðåìåíè” 13.00 “Õîòÿò ëè ðóññêèå âîéíû... Ïåñíÿ áåðåò èíòåðâüþ” 14.00 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è” 15.40 Êîíöåðò “Çâåçäíûé ïóòü” 17.00 “Ñ óòðà ïîðàíüøå” 18.00 “Êîíöåðò äëÿ âèîëîí÷åëè ñ îðêåñòðîì” 18.30 Ñïåêòàêëü “Äàìû è ãóñàðû” 19.40 “Ñòàðòû äëÿ âñåõ!” 20.00, 02.00 “Âðåìÿ” 21.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 22.00 Êîíöåðò “Ðîññèÿ” 23.00 “ îæèäàíèè ïðèøåñòâèÿ” 00.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 00.35 Õ/ô “Ýòè ðàçíûå, ðàçíûå ëèöà...” 04.00 “Ïàðàä ôåñòèâàëåé”

05.00 “ÍÒ óòðîì” 07.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 09.25 Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü 10.05 “Ðóññêèå ñåíñàöèè” 11.05 Òû íå ïîâåðèøü! 12.35 “Äî ñóäà” 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 14.35, 17.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 16.40 Ò/ñ “Çàùèòà Êðàñèíà” 18.30, 02.30 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 19.35, 03.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 20.25 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå” 22.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 22.40 Ò/ñ “Ëåñíèê” 00.35 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” 04.30 “Øàõìàòíîå îáîçðåíèå”. “Ìåìîðèàë Àëåêñàíäðà Àëåõèíà. Ïàðèæ, Ëóâð”

05.45 06.55

Ì/ô Õ/ô “Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðåìåíè” 08.20 Õ/ô “Ñêàçêà ñòðàíñòâèé” 10.10, 18.10 Ò/ñ “ß ëå÷ó”

12.00, 20.00 Ò/ñ “Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ. Íà÷àëî” 14.10 Õ/ô “Æóðíàëèñò” 22.00 Õ/ô “Êîìèññàð” 00.00 Õ/ô “Çà âëàñòü Ñîâåòîâ” 01.50 Õ/ô “Æèçíü è ñìåðòü Ôåðäèíàíäà Ëþñà” 03.00 Õ/ô “Çîñÿ” 04.00 Õ/ô “Äî÷êè-ìàòåðè” 05.40 Ñàóíäòðåêè

04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Íîâîñòè 04.05 “Äîáðîå óòðî!” 08.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 08.50 “Æèòü çäîðîâî!” 09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 11.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 11.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 13.00 Äðóãèå íîâîñòè 13.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 14.20, 03.05 Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð” 15.10, 01.15 “Ïîêà åùå íå ïîçäíî” 16.00 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 17.40, 02.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 18.55, 00.20 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 20.00 “Âðåìÿ” 20.30 Ò/ñ “Ëåãåíäû î êðóãå” 22.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 23.00 “Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü” 00.05 Íî÷íûå íîâîñòè

10 ñòîð. 09.45, 17.40 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 10.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Àÿêñ - Õåðåíâåí 12.15, 01.50 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Áåðíëè - Êàðäèôô Ñèòè 14.10, 04.20 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Áóðåëà - Àçêàð Ëóãî 16.00 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. Ïëåé-îôô Âòîðîé Ìèðîâîé ñåðèè. Óêðàèíà - Êàíàäà. 1-é ìàò÷ 18.15, 03.40 Áîêñ. Íüþ-Éîðê, ÑØÀ. Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ãàáðèýëü Ðîñàäî 18.55 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. Ïëåé-îôô. 1/4 ôèíàëà. 6-é ìàò÷. ÁÊ Ãîâåðëà - ÁÊ Áóäèâåëüíèê 21.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 22.00 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ - Ñïàðòàê

07.00 Ä/ô “Äîëèíà ñìåðòè” 08.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 Ä/ô “Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Ìèññèÿ: ñïàñåíèå àìôèáèé” 14.00 Ä/ô “Âûçîâ ïðèðîäû” 15.30 Ä/ô “Ìàëûø ïàíäà Ôó Ëîíã, Ñ÷àñòëè02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Òðåíåð” âûé Äðàêîí” 03.20, 09.20, 15.20 Ì/ñ “Ðàññêàçû ñòàðîãî ìîðÿêà” 16.50, 23.00 Ä/ô “×åðåïàøèé ïóòåâîäèòåëü ïî 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ðîáèí Ãóä” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Øóòêè â ñòîðîíó” Òèõîìó îêåàíó” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “×åðåïàøêà-ãåðîé” 17.55 Ä/ô “Ðûñè - èñòîðèÿ Ëèçû è Ìóðî” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè 19.00 Ä/ô “Ïîëÿðíûå ìåäâåäè è ãðèçëè” Ñîâû” 20.00 Ä/ô “Ïîëÿðíûå ëèñèöû â óñëîâèÿõ ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ” 22.00 Ä/ô “Ïëàíåòà Çåìëÿ: áóäóùåå” 00.00 Ä/ô “Æèçíü ñ õîëîäíîé êðîâüþ” 20.00 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè” 01.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà 21.00 Ò/ñ “Øåðèô” êðîêîäèëàìè” 22.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 03.00 Ä/ô “Âîçâðàùåíèå çàêëèíàòåëÿ ìåäâå23.00 Ò/ñ “Ïåðñîíà íîí ãðàòà” äåé” 00.00 Ò/ñ “Ëèòîâñêèé òðàíçèò” 04.00 Ä/ô “Íåîáûêíîâåííûé ìèð” 01.00 Ò/ñ “Àýðîïîðò” 05.00, 05.30 Ä/ô “Âåòåðèíàðèÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 06.00 Ä/ô “Äåëî óáèéöû ñ êóêîëüíûì ëèöîì” 06.00, 10.35, 11.35, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.40, 10.50, 13.50 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 06.50, 13.40, 16.25 “Çàãîðîäíûé äîì” 07.00, 16.45 “Âñå î åäå” 07.15 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 07.35, 12.45, 18.25 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî êàæåòñÿ” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 17.20, 17.50 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.10, 18.05, 19.25, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.20, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45 “Ãóáåðíèÿ” 12.25 “Ñàä, îãîðîä” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 17.30 “Êðèìèíàë” 19.50 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 20.00 “Àðõèâû èñòîðèè” 20.30, 21.30, 01.45 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 00.45 “Òåëå÷àò” 02.40 “Êèíîïðîåêòîð” 02.50 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 03.20 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 04.05 “Îòðàæåíèå: íåèçâåñòíàÿ êëàññèêà” 04.20 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 04.50 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 05.10 “Àêâàñêîï”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05 “Èñêàòåëè” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “1000 ìåëî÷åé” 11.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.30, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.50 Âåñòè - Ñïîðò 16.55 “×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà” 17.40 Ò/ñ “Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî” 19.30, 03.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.20 Ò/ñ “Èñòðåáèòåëè” 22.05 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” 23.05 “Áàðíåî. Êóðîðò äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí” 00.00 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé. Çàâåùàíèå” 01.00 “Äåâ÷àòà” 01.40 “Âåñòè +” 02.00 Õ/ô “Ãðèáíîé äîæäü” 03.15 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.10 Ì/ô 08.25, 16.50 “Äîêòîð È...” 08.55, 17.50, 05.30 Ì/ñ 06.00, 10.00, 15.40, 00.00, 02.10, 03.55 Ôóòáîë 09.15 “Ïîñòñêðèïòóì” News 10.10 “Âcåðîññèéñêèé âûñòàâî÷íûé öåíòð” 06.20 Ñåâèëüÿ - Àòëåòèêî. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 10.35 “ öåíòðå ñîáûòèé” 08.20, 12.20, 16.00 Æóðíàë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 11.30, 14.30, 17.30,2.00 Ñîáûòèÿ 08.50, 15.25 Òîï-ìàò÷ 11.50 Ò/ñ “×åð÷èëëü” 09.00, 09.30 “Èãðà ïðåêðàñíà” 13.15, 01.40 “Âåùü.doc” 10.20 Çàðÿ - Äèíàìî. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 13.45, 21.05 Ò/ñ “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 12.55 Âàëåíèñèÿ - Ìàëàãà. ×åìïèîíàò 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé Èñïàíèè 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 14.55, 05.00 Futbol Mundial 15.20 Õ/ô “Æåíèòüáà” 16.30 Áàðñåëîíà - Ëåâàíòå. ×åìïèîíàò 17.20, 21.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” Èñïàíèè 18.30, 00.15, 04.10 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 18.10, 02.10 Ò/ñ “Çîëîòàÿ òåùà” 19.10, 03.25 “Ïðàâî ãîëîñà” 19.20, 01.00 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30, 02.25 “Åâðîïåéñêèé weekend” 20.30 “Ðóññêèå äîêóìåíòàëüíûå ñêàçêè” 21.55 ÌÞ - Àñòîí Âèëëà. ×åìïèîíàò Àíãëèè 22.20 Áåç îáìàíà. “Çàïðåòíûé ïëîä” 05.30 Íîâîñòè + Àíîíñû 23.00 “Ìèõàèë Êîçàêîâ. Íå äàé ìíå áîã ñîéòè ñ óìà” 23.40 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü” 00.20 Ñîáûòèÿ.5-é ÷àñ 06.00, 23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. 00.50 Âðåìåííî äîñòóïåí. Åëåíà Âàåíãà Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. ÀÇ 03.00 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ëþáîâü è ãîëóáè” - ÏÑ 04.15 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè. Ñ. Íèêîíåíêî 07.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Àíæè - Äèíàìî

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


11 ñòîð. 06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.25 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Áåðíàðä” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 11.40, 12.40, 20.15, 21.15, 22.20 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäèòîâ” 13.40, 04.15 “Íå âðè ìíå 4” 14.45, 05.05 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 3” 15.45, 00.10 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “Ìèôû è ïðàâäà TATU” 16.45, 23.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 01.15 Õ/ô “Êëóá “Âåíåðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.45 Õ/ô “Ãðå÷åñêèå ïîöåëóè”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05 Õ/ô “Óïðàâà” 06.30 Èòîãè 06.45, 07.05 Ñïîðò 06.50, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 06.55 Âû ñïðàøèâàëè 07.00, 08.00 Íîâîñòè 07.15 Îáçîð ïðåññû 07.20 Ýðà ñòðîèòåëüñòâà 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Ä/ô “Åãî âåëè÷åñòâî Þðèé Ñîëîìèí” ÓÒ-1 09.00, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.25 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Èñïûòàíèå” 12.35, 15.00, 18.20 Íîâîñòè 13.00, 18.45, 21.10 Äåëîâîé ìèð 13.05 Ïîñëåäíåå ïðåäóïðåæäåíèå 13.20 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 14.00, 19.45 “Î æèçíè” ñ À. Ïàëü÷åâñêèì 15.15 EuroNews 15.35 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.40 Ïîãîäà 15.50 Ò/ñ “Óãðî” 19.05 Î ãëàâíîì 19.30 Ñåëüñîâåò 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.15 “Àäðåíàëèí” 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15, 01.10 Ñïîðò 23.20 Ïîãîäà 23.25 Õ/ô “Êàðóñåëü” 00.25 Èòîãè. Áèçíåñ 00.40 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20, 02.15, 03.30 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.30 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.45 Õ/ô “Ìàëü÷èê íà âîäå” 05.25 Ñåëüñîâåò 05.40 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

04.45, 20.30 Ò/ñ “Õóòîðÿíèí” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 09.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” 11.05, 12.20 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 13.15 “Ñóäåáíûå äåëà” 15.05 “Ñåìåéíûé ñóä” 16.05 Ò/ñ “Àíå÷êà” 18.10 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 23.25 Ò/ñ “Ãîëóáêà” 01.20 Õ/ô “Ïðèçðàê äîìà íà õîëìå”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.05 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 03.35 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”

04.45, 05.55 Teen Time 04.50 Ò/ñ “ÀéÊàðëè” 06.00 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 06.50, 19.15 Ïèðàíüè 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.50, 00.30 Ïîãîäà 09.00, 16.45 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 11.05, 17.50, 20.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 14.45 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.45 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” 22.05 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 00.35 Ò/ñ “Òàéíûé êðóã”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.30 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ”

²ÂÒÎÐÎÊ, 23 ʲÒÍß 02.15 Ò/ñ “Ðèççîëè è Àéëñ” 03.00, 03.55 Çîíà íî÷è 03.05 Äåñÿòàÿ ìóçà â Óêðàèíå 04.00 Ìîé àäðåñ - Ñîëîâêè. Ãðóç ìîë÷àíèÿ 04.20, 04.40 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.25 Òàê íèêòî íå ëþáèë

07.00 Ì/ô 09.10, 21.50 “Òðè ñåñòðû” 10.10, 23.50 Õ/ô “Äíåâíèêè íÿíè” 12.10, 20.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 13.15, 17.00 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 14.10, 19.00 “Òàéíûé ïîâàð” 15.10, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.10 “Îðåë è Ðåøêà” 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 01.40 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.10 Æåíñêèé âçãëÿä 06.00 Äà÷íûå èñòîðèè 06.45 Òåëåòîðãîâëÿ 07.30 Ì/ô 08.55 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.25 Áýáè-áóì 11.00, 11.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.25, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 13.25, 18.00 Âðåìÿ êðàñîòû 14.10 Äåëî âêóñà 15.10, 20.50 Òàéíû øåô-ïîâàðà 16.00, 22.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 19.00, 23.40 Ãîðîäà ìèðà 20.00 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 21.40 Êèíîáîãèíè 00.35 Òàéíû ñóäüáû 01.20 Ìèð çâåçä 02.05 Êðóïíûì ïëàíîì 02.20 Öâåò Íî÷è

06.05

“×óæèå îøèáêè. Ðåïîðòàæ ñ ïåòëåé íà øåå” 06.50, 16.00 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 08.45, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 10.10 “Çâåçäíàÿ æèçíü. ß ëþáëþ òåáÿ äî ñëåç...” 11.05 “ÌàñòåðØåô. Ñêðûòàÿ ïðàâäà” 12.00 Õ/ô “Ïðàâî íà íàäåæäó” 14.00 “Âçâåøåííûå è ñ÷àñòëèâûå” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 21.00 Ò/ñ “Æåíèõ” 22.25 “Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé” 00.15 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ” 01.10 Õ/ô “Ëó÷øåå ëåòî íàøåé æèçíè” 03.05 Íî÷íîé ýôèð

05.00, 06.45, 01.30, 03.15 Ïîãîäà 05.05 Ôàêòû 05.35 Ñâèòàíîê 06.35, 07.45 Äåëîâûå ôàêòû 06.50 Ò/ñ “Òàêñè” 07.10 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.50, 00.45 Ïðîâîêàòîð 08.44, 09.14, 12.44, 12.59, 18.44, 19.19 Ñâåðèì âðåìÿ 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.20 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 16.35 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” 11.10, 13.40, 21.50 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 12.25, 13.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 14.45, 20.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 23.00 Õ/ô “Î.Ð.Ó.Æ.È.Å”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.35 Õ/ô “Êîððóïöèîíåð”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.20 Ò/ñ “Æåíû ôóòáîëèñòîâ”

06:00 óìí Óêðà¿íè 06:15 “Ðåòðîñïåêòèâà” 06:45 “Ñåêðåòè êðàñè” 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 09:00 “×àñ êðà¿íè” 09.35 Õ/ô “ªäèíà äîðîãà” 11:05 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 13:15 “Ñëóõàé î÷èìà” 13:40 “гäíà øêîëà” 14:05 “Ðîçìîâà áåç íîòàö³é” 14:30 “Ñåðæ Ëèôàð ç Êèºâà” 15:00 “Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê” 15:15 “Ôàáðèêà ³äåé” 15:45 “Êîçàöüêà çâèòÿãà” 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 16:20 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”, Ì/ô 16:30 “²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿ çàë³çíèö³” 17:00 “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” 19:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 19:30 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³”

20:25 20:45 21:00 21:25 22:00 22:30 22:45 23:05 00:15 00:45 01:00 03:00 04:00 04:25

“Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?! “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Äîñüº” “Ïðàâî íà çàõèñò” Õ/ô “ijì, ó ÿêîìó ÿ æèâó” “Ôàáðèêà ³äåé” “Êîçàöüêà çâèòÿãà” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Êîíöåðò êàïåëè áàíäóðèñò³â ³ì. Ã. Ìàéáîðîäè”, ÷. 1, 2 “Ñåðæ Ëèôàð ç Êèºâà” Õ/ô “ijì, ó ÿêîìó ÿ æèâó”

06.10 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 6” 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 12.45, 17.20, 21.50 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00, 20.00 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Êóêëîâîä” 15.20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 23.25 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà 4: àãåíò è ñîêðîâèùå íàöèè” 01.10 Ò/ñ “Ãðèìì 2” 01.55 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîíêà 2”. (3 êàòåãîðèÿ) 04.25 Õ/ô “Ëþáêà” 05.50 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.25, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 08.50, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25, 03.35, 04.15 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 07.40, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 07.55, 09.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.55 “Ïîãîäà” 08.20 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 13.10 “Íàëîãîâûé äíåâíèê” 16.10 “Òðàíñìèññèÿ” 17.25 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 18.15, 22.45 “Õðîíèêà äíÿ” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15, 02.40 “Àãðîêîíòðîëü” 23.30 “Crime news” 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 04.20 “Æèçíü èíòåðåñíà” 04.40 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé”

06.00 Åðàëàø 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00 Áàêëóøíèöà 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Ìåñòü” 13.00 Êóêîëêà 14.00, 20.10 Ò/ñ “Ëþáèò íå ëþáèò” 15.00 Îäíà çà âñåõ 16.00 Ò/ñ “Ñòóäåíòû” 17.10 Äîñâèäîñ 18.10 Äàåøü ìîëîäåæü! 19.10 Áàðäàê 3 19.35 Áîãèíÿ øîïïèíãà 10 21.00 Âèòàëüêà 3 22.20 ÓÒÅÒà â Èíòåðíåòå 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.25 ÌîñÃîðÑìåõ 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.25 Äîñâèäîñ 2 01.50 Áàáóíû & äåäóíû 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû 03.05 Äî óòðà

04.20 Ò/ñ “×åëîâåê áåç ïèñòîëåòà” 06.40 Õ/ô “Çà ïîñëåäíåé ÷åðòîé” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 10.00 “Ëîõîòðîí” 10.30 Ò/ñ “Âèñÿêè” 12.35 Ò/ñ “Ñóäìåäýêñïåðòû” 14.35, 19.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 10” 16.45, 19.00, 23.30, 01.50, 03.20 “Ñâèäåòåëü”

17.00 21.30 22.30 00.00 02.20 02.50 03.50

Ò/ñ “Ýðà ñòðåëüöà 2” Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “CSI: Ìàéàìè 9”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Âîëê-÷óäîâèùå”. (3 êàòåãîðèÿ) “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Àãåíòû âëèÿíèÿ” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

23.15 01.45 05.25

¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013 ð.

Õ/ô “Æèçíü è ñìåðòü Ôåðäèíàíäà Ëþñà” Õ/ô “Æóðíàëèñò” Ñàóíäòðåêè

16.10

04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Íîâîñòè 04.05 “Äîáðîå óòðî!” 08.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 08.50 “Æèòü çäîðîâî!” 09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 06.00, 16.20, 03.40 Ëåìóðû 11.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé 11.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 13.00 Äðóãèå íîâîñòè 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 13.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 14.20, 03.05 Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð” 09.00, 20.00 È òû, Áðóò?! Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 15.10, 01.15 “Ïîêà åùå íå ïîçäíî” ïðåäàòåëüñòâ 16.00 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 11.15 Ìèõàèë Êîíîíîâ. Âåñü ìèð ïðîòèâ ìåíÿ 17.40, 02.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 12.15 Ìàýñòðî ìîäû 18.55, 00.15 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 14.00, 22.40 Ýâåðåñò - âðà÷è â ìåðòâîé çîíå 20.00 “Âðåìÿ” 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 20.30 Ò/ñ “Ëåãåíäû î êðóãå” 15.30 “Óêðàèíà-Åâðîïà: ìàÿòíèê Ôóêî” 22.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 16.00 “Öèâèëèçàöèÿ Incognita” 23.05 “Ëèëëåõàììåð” 17.45 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ” 00.00 Íî÷íûå íîâîñòè 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Áîðèñ Áåðåçîâñêèé 21.35 Âëàäèìèð Èâàøîâ. “Áàëëàäà î ëþáâè” 02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Äåðåâíÿ Óòêà” 23.40, 04.10 Ïëàíåòà æèçíè 03.25, 09.25, 15.25 Ì/ñ “Ðàññêàçû ñòàðîãî ìîðÿêà” 00.45 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) 01.00 Õ/ô “Ñåêñ ñ ôàíòàçèåé”. (3 êàòåãî- 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ðîáèí Ãóä” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Êàçàêè-ðàçáîéðèÿ) íèêè” 02.25 Õ/ô “Êîìïðîìåòèðóþùèå ñèòóàöèè. Ëþáèòåëè îñòðåíüêîãî”. (3 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “×åðåïàøêà-ãåðîé” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè êàòåãîðèÿ) Ñîâû” 06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 11.00, 16.00 Ì/ñ “Ìîíñóíî” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.00, 17.00 Ì/ñ “Êîðîëü-øàìàí” 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè” Ò/ñ “Øåðèô” Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” Ò/ñ “Ïåðñîíà íîí ãðàòà” Ò/ñ “Ëèòîâñêèé òðàíçèò” Ò/ñ “Àýðîïîðò”

06.00, 10.35, 11.45, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.40, 10.50, 13.50 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 06.50, 11.20, 13.40, 17.15 “Çàãîðîäíûé äîì” 07.00, 04.20 “Øêîëà âûæèâàíèÿ” 05.00 “Îäèí çà âñåõ!” 07.35, 12.45, 18.25 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî 06.00, 15.00, 21.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД êàæåòñÿ” 07.00 “Õîòÿò ëè ðóññêèå âîéíû... Ïåñíÿ áåðåò 08.35, 09.15, 10.20, 11.35, 12.10 “Ýêñêëþçèâ èíòåðâüþ” äëÿ ñåìüè” 08.00 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è” 08.45, 11.00, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.40 Êîíöåðò “Çâåçäíûé ïóòü” 09.05, 10.15, 16.40, 19.20, 19.45 “Ïîãîäà” 11.00 “Ñ óòðà ïîðàíüøå” 12.00 “Êîíöåðò äëÿ âèîëîí÷åëè ñ îðêåñòðîì” 09.45, 16.45 “Âñå î åäå” 12.25 “Ñàä, îãîðîä” 12.30, 18.35 Ñïåêòàêëü “Äàìû è ãóñàðû” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 13.40 “Ñòàðòû äëÿ âñåõ!” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 14.00, 20.00 “Âðåìÿ” 17.30 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ”. Ã. Ãåññå 16.00, 22.00 Êîíöåðò “Ðîññèÿ” 18.00 “Ìèð öâåòîâ” 17.00 “Àïðåëü” “Àðõèâû èñòîðèè” 18.05 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïåñíþ äðóæáû çàïåâà- 19.25 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” åò ìîëîäåæü” 20.10 “Êîðîòêèå âñòðå÷è”. Ëîëèòà 23.00 “Áûëî Âðåìÿ” 20.30, 21.30, 01.45 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 00.00 “Êàáà÷îê 13 ñòóëüåâ” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 01.30 “Ïîä çíàêîì çîäèàêà. Òåëåö” 00.45 “Òåëå÷àò” 03.00 Õ/ô “Ïåðåä óæèíîì” 02.40, 04.50 “Âèííàÿ êàðòà” 04.40 “Î âðåìåíè è î ñåáå” 03.00 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 03.30 “Óñïåõ íà øïèëüêàõ” 03.50 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 05.00 “ÍÒ óòðîì” 07.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50, 03.00 Ôóòáîë 09.25 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê” News 10.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 06.15 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 11.00 Ò/ñ “Áåãëåö” 07.05 Futbol Mundial 12.35 “Äî ñóäà” 07.35, 15.10 Æóðíàë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ Òàâðèÿ - Âîëûíü. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 14.35, 17.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 08.00 10.20, 17.55 “Åâðîïåéñêèé weekend” 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 12.00, 01.05 ÌÞ - Àñòîí Âèëëà. ×åìïèîíàò Àíãëèè âåðäèêò” 14.00, 21.25 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 16.40 Ò/ñ “Çàùèòà Êðàñèíà” 16.00 Ñåâèëüÿ - Àòëåòèêî. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 18.35, 02.20 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 19.25 Áàðñåëîíà - ÏÑÆ. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 19.45, 03.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” ÓÅÔÀ 20.40 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå” 22.50 Ðåàë - Ãàëàòàñàðàé. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 22.30 Ò/ñ “Ëåñíèê” ÓÅÔÀ 00.25 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” 03.15 Èëüè÷åâåö - Âîðñêëà. ×åìïèîíàò 04.25 “Øàõìàòíîå îáîçðåíèå”. “Ìåìîðèàë Óêðàèíû Àëåêñàíäðà Àëåõèíà. Ïàðèæ, Ëóâð” 05.05 Íîâîñòè + Àíîíñû 05.45 Ì/ô 07.50 Õ/ô “Âåñåëûå èñòîðèè” 09.25 Õ/ô “Ðàç, äâà - ãîðå íå áåäà!” 11.00, 18.10 Ò/ñ “ß ëå÷ó” 12.50, 20.00 Ò/ñ “Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ. Íà÷àëî” 15.00 Õ/ô “Æèâåò òàêîé ïàðåíü” 16.45 Õ/ô “Äî÷êè-ìàòåðè” 21.00 Ò/ñ “Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Åãî Âåëè÷åñòâà” 22.00 Õ/ô “Çîñÿ”

13.00

06.10, 22.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Àÿêñ - Õåðåíâåí 08.05, 15.05, 03.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 09.10 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ - Ñïàðòàê 11.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. ÒÎÐ-6.

18.05 20.00 21.00 21.30 00.00 01.50 04.45

Ïëåé-îôô. Çóëüòå Âàðåãåì - Àíäåðëåõò Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. Ïëåé-îôô Âòîðîé Ìèðîâîé ñåðèè. Óêðàèíà - Êàíàäà. 2-é ìàò÷ Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Áåðíëè - Êàðäèôô Ñèòè Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Ôåéåíîðä - Âèòåññ Ãîëüô. PGA. The RBC Heritage. Îáçîð Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Îáçîð Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Áóðåëà - Àçêàð Ëóãî Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. Ïëåé-îôô Âòîðîé Ìèðîâîé ñåðèè. Óêðàèíà - Êàíàäà. 1-é ìàò÷ Áîêñ. ÑØÀ, Íüþ-Éîðê

07.00 08.00

Ä/ô “Ìèññèÿ: ñïàñåíèå àìôèáèé” Ä/ô “Ìàëûø ïàíäà Ôó Ëîíã, Ñ÷àñòëèâûé Äðàêîí” 08.55 Ä/ô “×åðåïàøèé ïóòåâîäèòåëü ïî Òèõîìó îêåàíó” 09.55 Ä/ô “Ðûñè - èñòîðèÿ Ëèçû è Ìóðî” 10.50 Ä/ô “Ïîëÿðíûå ìåäâåäè è ãðèçëè” 12.00 Ä/ô “Ïîëÿðíûå ëèñèöû â óñëîâèÿõ ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ” 13.00 Ä/ô “ ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé” 14.00 Ä/ô “Âûçîâ ïðèðîäû” 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 15.30, 16.10 Ä/ô “Çîîïàðê” 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 19.00 Ä/ô “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 21.00, 21.30 Ä/ô “Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 22.00 Ä/ô “Æèçíü” 23.00 Ä/ô “Àêóëèé îñòðîâ Íàéäæåëà Ìàðâåíà” 00.00 Ä/ô “Æèçíü ñ õîëîäíîé êðîâüþ” 01.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 03.00 Ä/ô “Âîçâðàùåíèå çàêëèíàòåëÿ ìåäâåäåé” 04.00 Ä/ô “Íåîáûêíîâåííûé ìèð” 05.00, 05.30 Ä/ô “Âåòåðèíàðèÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 06.00 Ä/ô “Ôðèäàéâèíã c êèòàìè-óáèéöàìè”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05 Ò/ñ “Íåëþáèìûé” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “1000 ìåëî÷åé” 11.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.30, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.50 Âåñòè - Ñïîðò 16.55 “×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà” 17.40 Ò/ñ “Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî” 19.30, 03.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.20 Ò/ñ “Èñòðåáèòåëè” 22.05 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” 23.05 “Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò” 00.05 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé. Çàâåùàíèå” 01.15 “Âåñòè +” 01.30 Õ/ô “Îïàñíûé ïîâîðîò” 03.15 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.20, 16.50 “Äîêòîð È...” 08.50, 17.50, 05.30 Ì/ñ 09.10, 18.15, 02.05 Ò/ñ “Çîëîòàÿ òåùà” 10.05, 15.20, 00.55 Ò/ñ “Çâåçäî÷åò” 10.50 “Ãåîðãèé Âèöèí. Îòøåëüíèê” 11.30, 14.30, 17.30,2.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Ò/ñ “×åð÷èëëü” 13.15, 01.40 “Âåùü.doc” 13.45, 21.05 Ò/ñ “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 16.05 “Ýíöèêëîïåäèÿ”. Ðóáåíñ. “Øóáêà” 16.10, 23.35 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü” 17.20, 21.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 19.10, 03.25 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30 “×åðíûå èíêàññàòîðû” 22.20 “Âñïîìíèòü âñå” 22.55 “Âàðøàâà - 43. Ìîë÷àíèå è ïðåäàòåëüñòâî” 00.20 Ñîáûòèÿ.5-é ÷àñ 02.55 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?” 04.15 Áåç îáìàíà. “Çàïðåòíûé ïëîä” 04.50 “Ìèõàèë Êîçàêîâ. Íå äàé ìíå áîã ñîéòè ñ óìà”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.25, 02.45 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Áåðíàðä” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 11.40, 12.40, 13.40, 20.15, 21.15, 22.15 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäèòîâ” 14.45, 04.55 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 3” 15.45, 00.10 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “Çâåçäû èç íàðîäà” 16.45, 23.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 01.15 Õ/ô “Ãðå÷åñêèå ïîöåëóè”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.30 Õ/ô “Âñå íå ñëó÷àéíî”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05 Õ/ô “Óïðàâà” 06.30 Èòîãè 06.45, 07.05 Ñïîðò 06.50, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 06.55 Âû ñïðàøèâàëè 07.00, 08.00 Íîâîñòè 07.15 Îáçîð ïðåññû 07.20 Ãèãàáàéò 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Ä/ô “Î. Àðîñåâà. Äðóãàÿ æèçíü ïàíè Ìîíèêè” ÓÒ-1 09.00, 10.15, 15.40 Ïîãîäà 09.05, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.15, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.20 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 09.30 Ïðàâèòåëüñòâî íà ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè 10.20 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Èñïûòàíèå” 12.35, 15.00, 18.20 Íîâîñòè 13.00, 18.40, 21.20 Äåëîâîé ìèð 13.15 Øàã ê çâåçäàì 14.00, 19.45 “Î æèçíè” ñ À. Ïàëü÷åâñêèì 15.15 EuroNews 15.35 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.50 Ò/ñ “Óãðî” 18.55 Òåàòðàëüíûå ñåçîíû 20.50 Ìåãàëîò 21.30 “Ïðåäâå÷åðüå” 22.25 Ñâåò 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15, 01.10 Ñïîðò 23.20 Ïîãîäà 23.25 Õ/ô “Êàðóñåëü” 00.25 Èòîãè. Áèçíåñ 00.40 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20, 02.10, 03.45 Íîâîñòè 01.40 Î ãëàâíîì 02.25 ÒåëåÀêàäåìèÿ 04.00 Ïðàâèòåëüñòâî íà ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè 04.30 Òåàòðàëüíûå ñåçîíû 05.10 Ñâåò 05.30 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

04.45, 20.30 Ò/ñ “Õóòîðÿíèí” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 09.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” 11.05, 12.20 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 13.15 “Ñóäåáíûå äåëà” 15.05 “Ñåìåéíûé ñóä” 16.05 Ò/ñ “Àíå÷êà” 18.10 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 23.25 Ò/ñ “Ãîëóáêà” 01.20 Õ/ô “Ïàðèêìàõåðøà è ÷óäîâèùå” 03.00 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 03.30 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”

04.45, 05.55 Teen Time 04.50 Ò/ñ “ÀéÊàðëè” 06.00 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 06.50, 19.15 Ïèðàíüè 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.50, 00.30 Ïîãîäà 09.00, 16.45 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 11.05, 17.55, 20.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 14.45 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.45 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” 22.05 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 00.35 Ò/ñ “Òàéíûé êðóã”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.30 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ” 02.15 Ò/ñ “Ðèççîëè è Àéëñ” 02.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé

03.00, 03.50 Çîíà íî÷è 03.05, 03.55 Áîãäàí Õìåëüíèöêèé 04.20, 04.40 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.25 Æèçíü â îáúÿòèè öâåòîâ 04.30 Ïîñëåäíèé ëîöìàí

07.00 Ì/ô 09.15, 21.50 “Òðè ñåñòðû” 10.15, 23.50 Õ/ô “Ïîòîìó, ÷òî ÿ òàê õî÷ó” 12.10, 20.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 13.15, 17.00 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 14.10, 19.00 “Òàéíûé ïîâàð” 15.10, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.10 “Îðåë è Ðåøêà” 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 01.35 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.10 Æåíñêèé âçãëÿä 06.00 Äà÷íûå èñòîðèè 06.45 Òåëåòîðãîâëÿ 07.30 Ì/ô 08.55 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.25 Áýáè-áóì 11.00, 11.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.25, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 13.25, 18.00 Âðåìÿ êðàñîòû 14.10 Äåëî âêóñà 15.10, 20.50 Òàéíû øåô-ïîâàðà 16.00, 22.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 19.00, 23.40 Ãîðîäà ìèðà 20.00 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 21.40 Êèíîáîãèíè 00.35 Òàéíû ñóäüáû 01.20 Ìèð çâåçä 02.05 Êðóïíûì ïëàíîì 02.20 Öâåò Íî÷è

12 ñòîð.

ÑÅÐÅÄÀ, 24 ʲÒÍß

¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013 ð.

21:30 22:00 22:30 22:55 00:15 00:20 00:45 01.00 01:10 03:10 04:40

Êîóïëåíä) “Ðåöåïòè Íà䳿” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Àíãë³éñüêèé êëóá” “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Àíñàìáëü “Ðîäîñëàâ”, ÷. 1, 2 Êë³ï-àíòðàêò “Ëåãåíäè Çàïîð³ææÿ”. Óòîï³ÿ íîâî¿ åïîõè “ÏðîôStile” “Óëþáëåíà ðîáîòà “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “Õ³ä ó â³äïîâ³äü” “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Àíñàìáëü “Ðîäîñëàâ”, ÷. 1, 2

06.10 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 6” 07.00, 17.00, 19.00, 03.35 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 12.50, 17.20, 21.00 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00, 20.00 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Êóêëîâîä” 11.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Íàãóëÿëà?” 15.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.55 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 1/2 ôèíàëà. “Áîðóññèÿ” (Ãåðìàíèÿ) - “Ðåàë” (Èñïàíèÿ) 23.50 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà 4: àãåíò è ñîêðîâèùå íàöèè”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.30 Ò/ñ “Ãðèìì 2” 02.15 Õ/ô “Ìîðëîêè”. (3 êàòåãîðèÿ) 04.30 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.20 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.05 “×óæèå îøèáêè. Òðè òîâàðèùà” 06.50, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25 “Îáçîð ïðåññû” 06.45, 16.00 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 08.45, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 10.10 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Çâåçäíûå áàéñòðþêè” 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 11.10 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Îáìàíóòü çâåçäó” 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 12.05 “Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 14.00 “Âçâåøåííûå è ñ÷àñòëèâûå” “Áèçíåñ-âðåìÿ” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 21.00 Ò/ñ “Æåíèõ” 07.40, 08.50 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 22.25 “Õàòà íà òàòà” 07.55, 09.50, 13.50, 14.50, 16.55, 17.20, 17.50, 00.05 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ” 22.50, 23.50, 03.55 “Ïîãîäà” 01.00 Õ/ô “Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññëåäî- 08.15 “Òðàíñìèññèÿ-òåñò” âàíèå” 08.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 02.35 Õ/ô “Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 04.05 Íî÷íîé ýôèð 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 16.15 “Äðàéâ” 17.25 “Àðñåíàë” 05.00 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 18.15 “Àãðîêîíòðîëü” 05.05, 06.45, 01.45, 03.20 Ïîãîäà 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 05.10 Ôàêòû 22.15 “Àêöåíò” 05.40 Ñâèòàíîê 22.45 “Õðîíèêà äíÿ” 06.40, 07.45 Äåëîâûå ôàêòû 23.30, 00.25 “Crime news” 06.50 Ò/ñ “Òàêñè” 02.40 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 07.15 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 04.20 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 07.50 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 04.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 08.44, 09.14, 12.44, 12.59, 18.44, 19.19 Ñâåðèì âðåìÿ 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.20 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 06.00 Åðàëàø 10.10, 16.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” 06.30 Òåëåïóçèêè 12.20, 13.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 07.00 Áàêëóøíèöà 12.45 Ôàêòû. Äåíü 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 13.45, 21.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 14.50, 20.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” 09.00 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 23.00 Õ/ô “Ïîöåëóé â ãîëîâó”. (2 êàòåãî- 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” ðèÿ) 12.00 Ò/ñ “Ìåñòü” 01.05 Êðèìèíàëüíûé îáëîì 13.00 Êóêîëêà 01.50 Õ/ô “Î.Ð.Ó.Æ.È.Å”. (2 êàòåãîðèÿ) 14.00, 20.10 Ò/ñ “Ëþáèò íå ëþáèò” 03.25 Ò/ñ “Æåíû ôóòáîëèñòîâ” 15.00 Îäíà çà âñåõ 16.00 Ò/ñ “Ñòóäåíòû” 17.10 Äîñâèäîñ 18.10 Äàåøü ìîëîäåæü! 06:00 óìí Óêðà¿íè 19.10 Áàðäàê 3 06:15 “²ìåíà”. Àíäæåé Âàéäà 19.35 Áîãèíÿ øîïïèíãà 10 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 21.00 Âèòàëüêà 3 07:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 22.20 ÓÒÅÒà â Èíòåðíåòå 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 08:20 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” (ïîâòîð) 23.25 ÌîñÃîðÑìåõ 09:00 “×àñ êðà¿íè” 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 09:35 Õ/ô “ijì, ó ÿêîìó ÿ æèâó” 01.00 Òâîþ ìàìó! 11:00 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 01.25 Äîñâèäîñ 2 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 01.50 Áàáóíû & äåäóíû 13:15 “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû 13:40 “ʳíîêîíöåðò” 03.05 Äî óòðà 14:10 “Ïðàâî íà çàõèñò” 14:45 “Äîñüº” 15:00 “Óðîê äëÿ áàòüê³â” 15:30 “Ëåãåíäè Çàïîð³ææÿ”.Óòîï³ÿ íîâî¿ åïîõè 04.10 Ò/ñ “×åëîâåê áåç ïèñòîëåòà” 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 06.35 Õ/ô “Äèêîå ïîëå” 16:20 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 16:30 “ÏðîôStile” 10.00 Ä/ñ “Ðåàëüíûå ïðåñòóïíèêè” 16:45 “Óëþáëåíà ðîáîòà” 10.25 Ò/ñ “Âåðíóòü íà äîñëåäîâàíèå” 17:00 “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” 12.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû Ò. Óñòèíîâîé”. “Áëèçêèå 19:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” ëþäè” 19:30 “Ìîâà ïðî ìîâó” 14.35, 19.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 10” 20:15 “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” 16.45, 19.00, 23.30, 01.35, 03.05 “Ñâèäåòåëü” 20:45 “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” Ò/ñ “Ýðà ñòðåëüöà 2” 21:00 “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò 17.00

21.30 22.30 00.00 02.05 02.35 03.35 04.00

Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “CSI: Ìàéàìè 9”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Êîãòèñòûé: Ëåãåíäà î ñíåæíîì ÷åëîâåêå”. (2 êàòåãîðèÿ) “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Àãåíòû âëèÿíèÿ” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

02.10 03.45 05.00

Õ/ô “Æèâåò òàêîé ïàðåíü” Õ/ô “Øèíåëü” Ñàóíäòðåêè

04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Íîâîñòè 04.05 “Äîáðîå óòðî!” 08.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 08.50 “Æèòü çäîðîâî!” 09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 11.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 06.00, 16.00, 03.40 Ëåìóðû 11.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé 13.00 Äðóãèå íîâîñòè “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 13.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 14.20, 03.05 Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 15.10, 01.20 “Ïîêà åùå íå ïîçäíî” 09.00 È òû, Áðóò?! Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 16.00 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” ïðåäàòåëüñòâ 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 17.40, 02.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 11.15 Âëàäèìèð Èâàøîâ. “Áàëëàäà î ëþáâè” 18.55, 00.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 12.15 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ” 20.00 “Âðåìÿ” 14.00 Ýâåðåñò - âðà÷è â ìåðòâîé çîíå 20.30 Ò/ñ “Êðàñàâèöà” 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 22.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 15.30 “Ðîíèí” 23.10 Ñðåäà îáèòàíèÿ 17.45 Ìàýñòðî ìîäû 00.10 Íî÷íûå íîâîñòè 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Ýììàíóèë Âèòîðãàí 20.00 Âàëåðèé Çîëîòóõèí. ß ÷óòü íå ïðîñïàë 02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Íè ñëîâà î Áóìáàðàøà ôóòáîëå” 21.35 Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ. Çíîéíàÿ æåíùèíà 03.10, 09.10, 15.10 Ì/ñ “Ðàññêàçû ñòàðîãî ìîðÿêà” - ìå÷òà ïîýòà 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ðîáèí Ãóä” 22.40 Ïðîèñõîæäåíèå ÷åëîâåêà 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Òàèíñòâåííûé 23.40, 04.10 Ïëàíåòà æèçíè ñòàðèê” 00.45 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) 01.00 Õ/ô “Æåëàíèÿ Ýíòîíè”. (3 êàòåãî- 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “×åðåïàøêà-ãåðîé” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè ðèÿ) Ñîâû” 02.20 Õ/ô “Êîìïðîìåòèðóþùèå ñèòóàöèè. Îäèíîêàÿ ìèññ”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 11.00, 16.00 Ì/ñ “Ìîíñóíî” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.00, 17.00 Ì/ñ “Êîðîëü-øàìàí” 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

05.00 “Ñ óòðà ïîðàíüøå” 06.00 “Êîíöåðò äëÿ âèîëîí÷åëè ñ îðêåñòðîì” 06.30, 12.35 Ñïåêòàêëü “Äàìû è ãóñàðû” 07.40 “Ñòàðòû äëÿ âñåõ!” 08.00, 14.00, 20.00 “Âðåìÿ” 09.00, 15.00, 21.00, 00.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 10.00, 16.00, 22.00 Êîíöåðò “Ðîññèÿ” 11.00 “Àïðåëü” 12.05 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïåñíþ äðóæáû çàïåâàåò ìîëîäåæü” 17.00 “Êàìåðà ñìîòðèò â ìèð” 18.25 Õ/ô “Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà” 19.35 “À÷ Ãÿëà - çíà÷èò íåæåíàòûé...” 23.00 “Îäèí çà âñåõ!” 01.00 “Õîòÿò ëè ðóññêèå âîéíû... Ïåñíÿ áåðåò èíòåðâüþ” 02.00 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è” 03.40 Êîíöåðò “Çâåçäíûé ïóòü”

05.00 “ÍÒ óòðîì” 07.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 09.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 10.25 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” 11.00 Ò/ñ “Áåãëåö” 12.35 “Äî ñóäà” 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 14.35, 17.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 16.40 Ò/ñ “Çàùèòà Êðàñèíà” 18.30, 02.30 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 19.35, 03.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 20.25 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå” 22.40 Ò/ñ “Ëåñíèê” 00.35 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” 04.30 “Øàõìàòíîå îáîçðåíèå”. “Ìåìîðèàë Àëåêñàíäðà Àëåõèíà. Ïàðèæ, Ëóâð”

05.45 Ì/ô 07.55 Õ/ô “Ðàç, äâà - ãîðå íå áåäà!” 09.25 Õ/ô “Âåñåëûå èñòîðèè” 11.00, 18.10 Ò/ñ “ß ëå÷ó” 12.50 Ò/ñ “Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ. Íà÷àëî” 13.45, 20.00 Ò/ñ “Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Åãî Âåëè÷åñòâà” 14.40 Õ/ô “Îò÷èé äîì” 16.25 Õ/ô “Ìèññ ìèëëèîíåðøà” 21.50 Õ/ô “Òðåâîæíûé âûëåò” 23.25 Õ/ô “Æèçíü è ñìåðòü Ôåðäèíàíäà Ëþñà”

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè” Ò/ñ “Øåðèô” Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” Ò/ñ “Ïåðñîíà íîí ãðàòà” Ò/ñ “Ëèòîâñêèé òðàíçèò” Ò/ñ “Àýðîïîðò”

06.00, 07.00, 10.35, 11.45 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.40, 10.50, 13.50 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 06.50, 11.35, 13.40, 17.15 “Çàãîðîäíûé äîì” 07.15, 12.25, 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 07.35, 12.45, 18.25 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî êàæåòñÿ” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.20, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45 “Âñå î åäå” 11.10, 18.00 “Ìèð öâåòîâ” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 16.45 “Ïðîèñõîæäåíèå ñòèëÿ” 17.30 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ”. Àðõàí Ïàìóê 19.25 “Àðõèâû èñòîðèè” 20.05 “Æèòåëè äîìà Âèíäçîðîâ” 20.30, 21.30, 01.45 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 00.45 “Òåëå÷àò” 02.40, 04.45 “Ïóøêèí” 02.55 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 03.25 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 03.55 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 04.25 “Êà÷åñòâî æèçíè” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà” 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”

10.15 12.10 14.00 17.00 18.55 21.00 21.40 01.30 04.00

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. ÀÇ - ÏÑ Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Áóðåëà - Àçêàð Ëóãî Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. Ïëåé-îôô Âòîðîé Ìèðîâîé ñåðèè. Óêðàèíà - Êàíàäà. 3-é ìàò÷ Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. ÒÎÐ-6. Ïëåé-îôô. Çóëüòå Âàðåãåì - Àíäåðëåõò Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. Ïëåé-îôô. 1/4 ôèíàëà. 7-é ìàò÷. ÁÊ Áóäèâåëüíèê - ÁÊ Ãîâåðëà Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Àíæè - Äèíàìî Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. Ïëåé-îôô Âòîðîé Ìèðîâîé ñåðèè. Óêðàèíà - Êàíàäà. 2-é ìàò÷ Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ - Ñïàðòàê

07.00 Ä/ô “Â ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Çîîïàðê” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 Ä/ô “Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Äèêèå ëîøàäè Åâðîïû” 14.00 Ä/ô “Âûçîâ ïðèðîäû” 19.00, 23.00 Ä/ô “Àêóëèé îñòðîâ Íàéäæåëà Ìàðâåíà” 22.00 Ä/ô “Áîãåìèÿ - ãîä ñðåäè áîëîò” 00.00 Ä/ô “Æèçíü ñ õîëîäíîé êðîâüþ” 01.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 03.00 Ä/ô “Âîçâðàùåíèå çàêëèíàòåëÿ ìåäâåäåé” 04.00 Ä/ô “Íåîáûêíîâåííûé ìèð” 05.00, 05.30 Ä/ô “Âåòåðèíàðèÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 06.00 Ä/ô “Ìèð äèêîé ïðèðîäû ñ Áðàéàíîì Êèòèíãîì”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05 Ò/ñ “Íåëþáèìûé” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “1000 ìåëî÷åé” 11.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.30, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.50 Âåñòè - Ñïîðò 16.55 “×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà” 17.40 Ò/ñ “Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî” 19.30, 03.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.20 Ò/ñ “Èñòðåáèòåëè” 22.05 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” 23.05 “Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè” ñ Í. Ñâàíèäçå. “1993. Áîðèñ Åëüöèí” 00.00 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé. Çàâåùàíèå” 01.05 “Âåñòè +” 01.25 Õ/ô “Îïàñíûé ïîâîðîò” 02.20 “Ãîðîäîê” 03.15 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.10 Ì/ô 08.25, 16.50 “Äîêòîð È...” 08.55, 17.50, 05.30 Ì/ñ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.30, 02.45, 04.55 09.15, 18.15, 02.05 Ò/ñ “Çîëîòàÿ òåùà” Ôóòáîë News 10.05, 15.20, 00.55 Ò/ñ “Çâåçäî÷åò” 06.15, 10.25 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 10.50 Ì/ô 07.20, 21.40 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 11.00 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð” 08.00 Ìåòàëëóðã Ç - Êðèâáàññ. ×åìïèîíàò 11.30, 14.30, 17.30,2.00 Ñîáûòèÿ Óêðàèíû 11.50 Å. Äîáðîâîëüñêàÿ “Æåíà. Èñòîðèÿ 11.35 Ñåâèëüÿ - Àòëåòèêî. ×åìïèîíàò Èñïàíèè ëþáâè” 13.30, 17.55 Òîï-ìàò÷ 13.00 Ì/ô 13.40, 03.00 Çàðÿ - Äèíàìî. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 13.15, 01.40 “Âåùü.doc” 16.00 ÌÞ - Àñòîí Âèëëà. ×åìïèîíàò Àíãëèè 13.45, 21.05 Ò/ñ “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 18.05 Futbol Mundial 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 18.40, 22.50 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. À. 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” Äåì÷åíêî 16.05 “Ýíöèêëîïåäèÿ”. Øîòà Ðóñòàâåëëè 19.40 Ðåàë - Ãàëàòàñàðàé. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 16.10, 23.35 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü” ÓÅÔÀ 17.20, 21.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 23.45 “Íî÷ü Ëèãè ×åìïèîíîâ” 00.45 Ëàöèî - Ôåíåðáàõ÷å. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 19.10, 03.25 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 05.10 Íîâîñòè + Àíîíñû 20.30 “Ëèíèÿ çàùèòû” 22.20 “Ðóññêèé âîïðîñ” 22.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ðûáíûé äåíü” 06.05, 23.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. 00.20 Ñîáûòèÿ.5-é ÷àñ Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. 02.55 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Áîëüøàÿ ïåðåìåÔåéåíîðä - Âèòåññ íà” 08.00 Ãîëüô. PGA. The RBC Heritage. Îáçîð 04.15 “Âñïîìíèòü âñå” 09.05, 15.55, 03.30 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé 04.50 “Âàðøàâà-43. Ìîë÷àíèå è ïðåäàòåëüñëèãè òâî” 09.40, 16.25 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Îáçîð

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


13 ñòîð. 06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.40 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Áåðíàðä” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 11.45, 12.40, 13.40 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäèòîâ” 14.45, 04.55 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 3” 15.45 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “Äèñêîòåêà Àâàðèÿ. Òðåòèé ëèøíèé” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 20.15 “Ìåíÿþ æåíó 7” 21.30 “Àäñêàÿ êóõíÿ 3” 23.55 Õ/ô “Âñå íå ñëó÷àéíî” 01.35 “Êèïó÷èé ðåàêòîð. Îáðå÷åííûé íà âçðûâ” 02.25 “Çàòåðÿííûé ìèð. Çîíà ðàäèàöèîííîãî çàðàáîòêà” 03.20 “26/04. ×åðíîáûëü”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05 Õ/ô “Óïðàâà” 06.30 Èòîãè 06.45, 07.05 Ñïîðò 06.50, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 06.55 Âû ñïðàøèâàëè 07.00, 08.00 Íîâîñòè 07.15 Îáçîð ïðåññû 07.20 Ýðà ñòðîèòåëüñòâà 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Ä/ô “Ì. Òàíè÷. Åùå ðàç î ëþáâè” ÓÒ-1 09.00, 15.40 Ïîãîäà 09.05, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.25, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.30 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Èñïûòàíèå” 12.35, 15.00, 18.20 Íîâîñòè 13.00, 18.45, 21.15 Äåëîâîé ìèð 13.05 Ãðàíèöà ãîñóäàðñòâà 13.20 Ä/ô “Òàèíñòâåííûé Ñêîâîðîäà” 14.00, 19.45 “Î æèçíè” ñ À. Ïàëü÷åâñêèì 15.15 EuroNews 15.35 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.50 Ò/ñ “Óãðî” 19.05 Î ãëàâíîì 19.30 Ïîñëåäíåå ïðåäóïðåæäåíèå 21.25 Îïûò 22.50 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15, 01.10 Ñïîðò 23.20 Ïîãîäà 23.25 Õ/ô “Êàðóñåëü” 00.25 Èòîãè. Áèçíåñ 00.40 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20, 02.15, 03.45 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.30 ÒåëåÀêàäåìèÿ 04.00 Ä/ô “Òàèíñòâåííûé Ñêîâîðîäà” 04.40 “Ïðåäâå÷åðüå” 05.30 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.35 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

04.45, 20.30 Ò/ñ “Õóòîðÿíèí” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 09.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” 11.05, 12.20 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 13.15 “Ñóäåáíûå äåëà” 15.05 “Ñåìåéíûé ñóä” 16.05 Ò/ñ “Àíå÷êà” 18.10 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 23.25 Ò/ñ “Ãîëóáêà” 01.20 Õ/ô “Äåëî ¹39”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.00 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 03.30 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”

04.45, 05.55 Teen Time 04.50 Ò/ñ “ÀéÊàðëè” 06.00 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 06.50, 19.15 Ïèðàíüè 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.50, 00.30 Ïîãîäà 09.00, 16.45 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 11.05, 17.55, 20.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 14.45 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.45 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” 22.05 Ò/ñ “Ñâåòîôîð”

×ÅÒÂÅÐ, 25 ʲÒÍß 00.35 Ò/ñ “Òàéíûé êðóã”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.30 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ” 02.15 Ò/ñ “Ðèççîëè è Àéëñ” 02.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 03.00, 03.45 Çîíà íî÷è 03.05 Áîãäàí Õìåëüíèöêèé 03.50 Ðàéñêèå ñàäû ãåòìàíà Ñàãàéäà÷íîãî 04.10, 04.40 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.15 Íåóãîìîííûé Ïàíòåëåéìîí

21:25 22:00 22:30 22:55 00:05 00:35 01:00 03:00 03:35 04:15 04:35

Êîóïëåíä) “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Íà ñâî¿é çåìë³” Õ/ô “Äàéòå êíèãó ñêàðã” “Ìîâà ïðî ìîâó” “Ä³ëîâèé ðèòì” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Íåâèãàäàí³ ³ñòî𳿔.Îëüãà Êîáèëÿíñüêà “Ìàëåíüê³ ³ñòî𳿠ïðî ïåðåïëóòàí³ êàäðè” “²ñòîð³ÿ îäí³º¿ êàðòèíè”. Îàçà áàðâ Õ/ô “Äàéòå êíèãó ñêàðã”

22.30 00.00

ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “CSI: Ìàéàìè 9”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Ïðîêëÿòèå ìåðòâîãî îçåðà”. (3 êàòåãîðèÿ) “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Àãåíòû âëèÿíèÿ”

¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013 ð.

04.00, 08.00, 14.00, 02.00 Íîâîñòè 04.05 “Äîáðîå óòðî!” 08.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 08.50 “Æèòü çäîðîâî!” 09.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 11.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì 14.20, 03.05 Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð” 06.00, 16.00, 05.05 Ëåìóðû 15.10, 01.15 “Ïîêà åùå íå ïîçäíî” 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé 16.00 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 07.00 Ì/ô 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 17.40, 02.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 09.10, 21.50 “Òðè ñåñòðû” 07.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 18.55, 00.20 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 10.10, 23.50 Õ/ô “Ëþáîâü ñëó÷àåòñÿ” 09.00 Âàëåðèé Çîëîòóõèí. ß ÷óòü íå ïðîñïàë 20.00 “Âðåìÿ” 06.10 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 6” 12.10, 20.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” Áóìáàðàøà 20.50 Ò/ñ “Êðàñàâèöà” 07.00, 17.00, 19.00, 03.55 Ñîáûòèÿ 13.15, 17.00 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 23.00 “Ïîëèòèêà” 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 14.10, 19.00 “Òàéíûé ïîâàð” 11.15 Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ. Çíîéíàÿ æåíùèíà 00.05 Íî÷íûå íîâîñòè 09.20, 12.50, 17.20, 21.50 Ò/ñ “Ñëåä” 15.10, 18.00 “Çâàíûé óæèí” - ìå÷òà ïîýòà 10.00, 20.00 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Êóêëîâîä” 16.10 “Îðåë è Ðåøêà” 12.15 Ìàýñòðî ìîäû 11.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Íàãóëÿëà? Îò êîãî?” 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 14.00, 22.40 Ïðîèñõîæäåíèå ÷åëîâåêà 15.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 01.40 “Íî÷íàÿ æèçíü” 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Áåç ñûíà íå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 15.30 “Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé” ïðèõîäè!” 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 17.45 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà è 03.20, 09.20, 15.20 Ì/ñ “Øàéáó! Øàéáó!!” 19.20, 04.15 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” ëüãîòû” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ðîáèí Ãóä” 05.10 Æåíñêèé âçãëÿä 23.25 Õ/ô “Ñåäüìîé äåíü”. (2 êàòåãîðèÿ) 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Ýììàíóèë 05.00, 11.00, 17.00 Ì/ô “Î ÷åì íå óçíàþò 06.00 Äà÷íûå èñòîðèè 01.25 Ò/ñ “Ãðèìì 2” Âèòîðãàí òðèáóíû” 06.45 Òåëåòîðãîâëÿ 02.10 Õ/ô “Àâðîðà” 20.00 Âàñèëèé Ëàíîâîé. Åñòü òàêàÿ ïðîôåñ06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “Íèìáîëû” 07.30 Ì/ô 04.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” ñèÿ.. 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè 08.55 Ñåìüÿ îò À äî ß 05.40 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 21.35 Âàëåíòèíà Òàëûçèíà. Ìîåé äóøå ïîêîÿ Ñîâû” 10.25 Áýáè-áóì íåò 11.00, 11.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 23.40 Ïëàíåòà æèçíè 12.25, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 00.50 Õ/ô “Âàññà Æåëåçíîâà” 06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 13.25, 18.00 Âðåìÿ êðàñîòû 02.35 Õ/ô “Áåëûé Êëûê” 20.00 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ 14.10 Äåëî âêóñà 03.55 Õ/ô “Ïîåäèíîê” 21.00 Ò/ñ “Øåðèô” ñïîðòà” 15.10, 20.50 Òàéíû øåô-ïîâàðà 05.30 “Ðîíèí” 22.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 06.50, 23.45, 00.40, 02.35, 03.25, 04.15, 04.35 16.00, 22.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 23.00 Ò/ñ “Ïåðñîíà íîí ãðàòà” “Îáçîð ïðåññû” 19.00, 23.40 Ãîðîäà ìèðà 00.00 Ò/ñ “Ëèòîâñêèé òðàíçèò” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 20.00 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 01.00 Ò/ñ “Àýðîïîðò” 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.40 Êèíîáîãèíè 06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Àðò ïðîñòðàíñòâî 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 09.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 06.00, 07.00, 10.35, 11.45 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà “Áèçíåñ-âðåìÿ” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” Ñìåòàíêèíà” 05.15 “×óæèå îøèáêè. ×èñòî óêðàèíñêîå 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 11.00, 16.00 Ì/ñ “Ìîíñóíî” 06.25 “Äåíü àíãåëà” óáèéñòâî” 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 06.30 “Ãðàíè” 06.00, 16.00 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 07.40, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 13.00, 17.00 Ì/ñ “Êîðîëü-øàìàí” 06.40, 10.50, 13.50 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 07.45, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.20, 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 06.50, 11.35, 13.40, 17.15 “Çàãîðîäíûé äîì” 09.10 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ ðîëü Ðèòû” 17.50, 22.50, 23.50, 00.35, 03.55 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 07.15, 12.25 “Çäîðîâüå” 11.20 “Âçâåøåííûå è ñ÷àñòëèâûå” “Ïîãîäà” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 07.35, 12.45, 18.25 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 08.15 “Äðàéâ-íîâîñòè” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” êàæåòñÿ” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 08.20, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10 “Ýêñêëþçèâ 21.00 Ò/ñ “Æåíèõ” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” äëÿ ñåìüè” 22.25 “Êóëèíàðíàÿ äèíàñòèÿ” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 08.45, 22.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 00.25 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ” 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 09.05, 10.15, 16.40, 19.20, 19.45 “Ïîãîäà” 01.20 Õ/ô “Ïðîïàæà ñâèäåòåëÿ” 16.10 “ êàáèíåòàõ” 05.00 “Àïðåëü” 09.45, 16.45 “Ïðîèñõîæäåíèå ñòèëÿ” 02.50 Íî÷íîé ýôèð 17.25 “Àêöåíò” 06.05 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïåñíþ äðóæáû 11.10 “Ìèð öâåòîâ” 18.15 “Ëåñíîé ïàòðóëü” çàïåâàåò ìîëîäåæü” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 06.35, 00.30 Ñïåêòàêëü “Äàìû è ãóñàðû” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 22.10 “Ðåàëüíûé ñåêòîð” 08.00, 14.00, 20.00, 02.00 “Âðåìÿ” 17.30 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ”. Â. ×åð÷èëëü 04.55, 06.35, 01.35, 03.25 Ïîãîäà 22.45 “Õðîíèêà äíÿ” 09.00, 15.00, 21.00, 03.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 18.00, 04.50 “Êèíîïðîåêòîð” 05.00 Ôàêòû 23.30, 00.25 “Crime news” 10.00, 16.00, 22.00, 04.00 Êîíöåðò “Ðîññèÿ” 18.15 “Âñå î åäå” 05.30 Ñâèòàíîê 02.40 “Àãðîêîíòðîëü” 11.00 “Êàìåðà ñìîòðèò â ìèð” 19.25, 04.20 “Àðõèâû èñòîðèè” 06.30, 07.40 Äåëîâûå ôàêòû 04.20 “Æèçíü èíòåðåñíà” 12.25, 18.25 Õ/ô “Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà” 19.50 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 06.40 Ò/ñ “Òàêñè” 04.40 “Ìàøèíà âðåìåíè” 13.35 “À÷ Ãÿëà - çíà÷èò íåæåíàòûé...” 20.05 “Æèòåëè äîìà Âèíäçîðîâ” 07.05 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 17.00 “Àíäðåé Òàðêîâñêèé” 20.30 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 07.50 Ìàêñèìóì â Óêðàèíå 19.25 “Òåìï” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 08.44, 09.14, 12.44, 12.59, 18.44, 19.19 Ñâåðèì 23.00 “Ñ óòðà ïîðàíüøå” 21.30, 01.45 Ò/ñ “Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü” âðåìÿ 06.00 Åðàëàø 00.00 “Êîíöåðò äëÿ âèîëîí÷åëè ñ îðêåñòðîì” 00.45 “Òåëå÷àò” 08.45 Ôàêòû. Óòðî 06.30 Òåëåïóçèêè 01.40 “Ñòàðòû äëÿ âñåõ!” 02.40 “Âèííàÿ êàðòà” 09.15, 19.20 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 07.00 Áàêëóøíèöà 03.00 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 10.10, 16.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 03.30 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 12.25, 13.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 03.55 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 09.00 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 05.00 “ÍÒ óòðîì” 05.00 “Ãóáåðíèÿ” 13.45, 21.50 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 07.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàí14.50, 20.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ êèíà” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 12.00 Ò/ñ “Ìåñòü” 09.25 Äà÷íûé îòâåò 23.00 Õ/ô “Áðàò” 13.00 Êóêîëêà 10.25 “Ìåäèöèíñêèå òàéíû” 00.50 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 14.00, 20.10 Ò/ñ “Ëþáèò íå ëþáèò” 11.00 Ò/ñ “Áåãëåö” 01.40 Õ/ô “Ïîöåëóé â ãîëîâó”. (2 êàòåãî- 15.00 Îäíà çà âñåõ 12.35 “Äî ñóäà” 06.00, 10.00, 15.40, 22.50, 00.30, 02.45, 04.55 ðèÿ) 16.00 Ò/ñ “Ñòóäåíòû” 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ Ôóòáîë News 03.30 Ò/ñ “Æåíû ôóòáîëèñòîâ” 17.10 Äîñâèäîñ 14.35, 17.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 06.20, 16.00 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. À. 18.10 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé Äåì÷åíêî 19.10 Áàðäàê 3 âåðäèêò” 07.20 Òîï-ìàò÷ 19.35 Áîãèíÿ øîïïèíãà 10 16.40 Ò/ñ “Çàùèòà Êðàñèíà” 06:00 óìí Óêðà¿íè 07.30, 19.00 Futbol Mundial 21.00 Âèòàëüêà 3 18.30, 02.30 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 06:05 “Ïîâ³ð ó ñåáå” 08.00 Ìåòàëëóðã Ä - Ãîâåðëà. ×åìïèîíàò 22.20 ÓÒÅÒà â Èíòåðíåòå 19.35, 03.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 06:35 “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” Óêðàèíû 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 20.25 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå” 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 10.30 Áàðñåëîíà - Ëåâàíòå. ×åìïèîíàò 23.25 ÌîñÃîðÑìåõ 22.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 07:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” Èñïàíèè 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 22.40 Ò/ñ “Ëåñíèê” 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 12.30 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 01.00 Òâîþ ìàìó! 00.35 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” 09:00 “×àñ êðà¿íè” 13.40 ÌÞ - Àñòîí Âèëëà. ×åìïèîíàò Àíãëèè 01.25 Òåîðèÿ èçìåíû 09:35 “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Àíñàìáëü 04.30 “Øàõìàòíîå îáîçðåíèå”. “Ìåìîðèàë 17.00 Çàðÿ - Äèíàìî. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 03.05 Äî óòðà “Ðîäîñëàâ”, ÷. 1, 2 Àëåêñàíäðà Àëåõèíà. Ïàðèæ, Ëóâð” 19.30 Ðóáèí - ×åëñè. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 11:00 Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 21.30, 00.05 “Øëÿõ äî Àìñòåðäàìà” 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 21.55 Ôåíåðáàõ÷å - Áåíôèêà. Ëèãà Åâðîïû 13:15 “Ìîâà ïðî ìîâó” 04.30 Ò/ñ “×åëîâåê áåç ïèñòîëåòà” ÓÅÔÀ 05.45 Ì/ô 13:40 “Òâîº ìàéáóòíº” 05.00 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 00.45 Ñåâèëüÿ - Àòëåòèêî. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 08.20 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ” 14:10 “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” 05.20 “Ïðàâäà æèçíè” 03.00 Òàâðèÿ - Âîëûíü. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 11.00, 18.10 Ò/ñ “ß ëå÷ó” 14:35 “Çàõèñíèê ³ò÷èçíè” 06.50 Õ/ô “Òðåìáèòà” 05.10 Íîâîñòè + Àíîíñû 12.50, 20.00 Ò/ñ “Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Åãî Âåëè15:00 “Åêîíîì³÷íå êîëî” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” ÷åñòâà” 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 14.40 Õ/ô “Øèíåëü” 16:20 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà” Ì/ô 10.00 Ä/ñ “Òàéíû êðèìèíàëüíîãî ìèðà” 16.10 Õ/ô “Îáåëèñê” 06.10, 19.05, 04.05 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower 16:30 “˳í³ÿ çàõèñòó ïëþñ” 10.30 Ò/ñ “Âåðíóòü íà äîñëåäîâàíèå” Championship. Ñåçîí 2012-2013. 17:00 “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” 12.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû Ò. Óñòèíîâîé”. “Áëèçêèå 21.55 Õ/ô “Ìàðèàííà” 23.15 Õ/ô “Æèçíü è ñìåðòü Ôåðäèíàíäà Áåðíëè - Êàðäèôô Ñèòè 19:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” ëþäè” Ëþñà” 08.05 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 19:30 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 14.40, 19.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 10” 01.45 Õ/ô “Èäó íà ãðîçó” 08.45 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Áóðåëà 16.45, 19.00, 23.30, 01.45, 04.25 “Ñâèäåòåëü” 20:10 “³ðóþ” 04.35 Ñàóíäòðåêè - Àçêàð Ëóãî 17.00 Ò/ñ “Ýðà ñòðåëüöà 2” 20:45 “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê 10.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðå21:00 “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò 21.30 02.15 03.05

äèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Ôåéåíîðä - Âèòåññ 12.30 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. Ïëåé-îôô Âòîðîé Ìèðîâîé ñåðèè. Óêðàèíà - Êàíàäà. 4-é ìàò÷ 14.40, 01.00 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 15.15 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Àíæè - Äèíàìî 17.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Àÿêñ - Õåðåíâåí 21.00 Ãîëüô. European Tour Weekly. Îáçîð 21.35 Ãëîðè. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ êèêáîêñèíãà. Ãðàí-ïðè Ìèëàí, Èòàëèÿ 01.35 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. Ïëåé-îôô Âòîðîé Ìèðîâîé ñåðèè. Óêðàèíà - Êàíàäà. 3-é ìàò÷ 03.35 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Îáçîð

07.00 Ä/ô “Äèêèå ëîøàäè Åâðîïû” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Çîîïàðê” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 Ä/ô “Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Ïðîáëåìà Àíòàðêòèäû: Ïðåäóïðåæäåíèå ìèðó” 14.00 Ä/ô “Âûçîâ ïðèðîäû” 19.00, 23.00 Ä/ô “Àêóëèé îñòðîâ Íàéäæåëà Ìàðâåíà” 22.00 Ä/ô “Ïëàíåòà Çåìëÿ” 00.00 Ä/ô “Æèçíü ñ õîëîäíîé êðîâüþ” 01.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 03.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîãî ìåäâåäÿ” 04.00 Ä/ô “Äåëî óáèéöû ñ êóêîëüíûì ëèöîì” 05.00, 05.30 Ä/ô “Âåòåðèíàðèÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 06.00 Ä/ô “Çàùèòíèêè ïðèðîäû: æèçíü ñ ÿãóàðàìè”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05 Ò/ñ “Íåëþáèìûé” 10.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.40, 16.30, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 11.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì 14.05 “Áàðíåî. Êóðîðò äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.50 Âåñòè - Ñïîðò 16.55 “×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà” 17.40 Ò/ñ “Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî” 20.10 Ò/ñ “Èñòðåáèòåëè” 22.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” 22.55 “Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè” ñ Í. Ñâàíèäçå. “1993. Áîðèñ Åëüöèí” 23.50 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé. Çàâåùàíèå” 00.55 “Âåñòè +” 01.10 Õ/ô “Îïàñíûé ïîâîðîò” 03.15 Âåñòè.ru 03.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü”

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.25, 16.50 “Äîêòîð È...” 08.50, 17.50, 05.30 Ì/ñ 09.15, 18.15, 02.05 Ò/ñ “Çîëîòàÿ òåùà” 10.05, 15.20, 00.55 Ò/ñ “Çâåçäî÷åò” 10.50 Ì/ô “Ëåâ è çàÿö” 11.00 “Ãîâîðèò è ïîêàçûâàåò Ìîñêâà” 11.30, 14.30, 17.30,2.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Ì. Çóäèíà “Æåíà” 12.55 Ì/ô 13.15, 01.40 “Âåùü.doc” 13.45, 21.05 Ò/ñ “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 16.00 “Ýíöèêëîïåäèÿ”. Æàí-Ïîëü Ìàðàò 16.10, 23.35 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü” 17.20, 21.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 19.10, 03.25 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” 22.20, 04.15 “Æèçíü íà ïîíòàõ” 00.20 Ñîáûòèÿ.5-é ÷àñ 02.55 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Âîêçàë äëÿ äâîèõ”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013 ð.

06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.05 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Áåðíàðä” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 12.35, 13.40 “Íå âðè ìíå 4” 14.45, 15.45, 04.20 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 3” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 20.15 Õ/ô “Ìåòðî” 23.10 Áîåâèê “Ïåðåâîç÷èê 2” 01.15 Êîìåäèÿ “Êðàñàâ÷èê”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05 Õ/ô “Óïðàâà” 06.30 Èòîãè 06.45, 07.05 Ñïîðò 06.50, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 07.00, 08.00 Íîâîñòè 07.15 Îáçîð ïðåññû 07.20 Ñòðàíà on-line 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Ä/ô “Ñ. Ãîâîðóõèí. Âåðòèêàëü ñóäüáû” ÓÒ-1 09.00, 12.45 Ïîãîäà 09.05, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.15 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.20 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Èñïûòàíèå” 12.20, 18.55, 21.25 Äåëîâîé ìèð 12.30 Ïîñëåäíåå ïðåäóïðåæäåíèå 13.00 Îêîëèöà 13.35 Ä/ô “×åðíîáûëü. Ïîñëåñëîâèå”. 14.25 ×åðíîáûëü - íàøà âå÷íàÿ áîëü 15.00 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.05 Ä/ô “×åðíîáûëü. ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð” 15.30 Ä/ô “×åðíîáûëü. Ïîëèòâåðñèÿ” 16.10 Ä/ô “Ôåëè÷èòà” 16.35 Î ãëàâíîì 17.00 Êîíöåðò È. Êîáçîíà â ×åðíîáûëå 18.20 Íîâîñòè 19.10 Îïûò 21.40 221. Ýêñòðåííûé âûçîâ. Íåäåëÿ 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è ÒÐÊ “Ýðà” 23.00 Èòîãè 23.10 Ïîãîäà 23.15, 00.05 Õ/ô “Êàðóñåëü” 01.00 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20 Íîâîñòè 01.40 Î ãëàâíîì 02.10 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.10 Ä/ô “×åðíîáûëü. Òðèçíà” 04.15 Ä/ô “Ôåëè÷èòà” 04.35 Ä/ô “×åðíîáûëü. Ïîëèòâåðñèÿ” 05.20 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.25 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

04.45 Ò/ñ “Õóòîðÿíèí” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 09.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” 11.05, 12.20 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 13.15 “Ñóäåáíûå äåëà” 15.05 “Ñåìåéíûé ñóä” 16.05 Ò/ñ “Àíå÷êà” 18.10 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 20.30 “Øóñòåð Live” 00.40 Õ/ô “Çåìëÿ Çàáâåíèÿ” 02.35 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 03.05 Õ/ô “×àé ñ áåðãàìîòîì”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.20 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”

04.45 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 04.50, 05.55 Teen Time 04.55 Ò/ñ “ÀéÊàðëè” 06.00 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 06.50, 19.15 Ïèðàíüè 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.50, 00.30 Ïîãîäà 09.00, 16.45 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 11.05, 17.55, 20.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 14.45 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.45 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” 22.05 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 00.35 Ò/ñ “Òàéíûé êðóã”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.30 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ” 02.15 Ò/ñ “Ðèççîëè è Àéëñ”

02.55, 03.40 Çîíà íî÷è 03.00 Ñðåäíåâåêîâüå íà÷èíàåòñÿ â 18.00 03.10 ß, ìèëîñòüþ Áîæüåé, ãîñïîäèí ââîçíûé 03.45 Óêðàèíñêèé Ñîëîìîí, èëè Óêðàèíñêàÿ ïðàâäà è çàêîí 03.55 Âçîáðàòüñÿ íà ïîïà 04.10 Áåé, êòî íåâèííûé 04.25 Óòðà÷åííûå ïðàâà 04.30, 04.40 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.35 Óñìåøíèê

07.00 Ì/ô 11.10, 22.20 Õ/ô “Èëëþçèîíèñò” 13.15, 17.00 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 14.10, 19.00 “Òàéíûé ïîâàð” 15.10, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.10 “Îðåë è Ðåøêà” 20.00 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî” 00.20 “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” 02.00 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.10, 22.50 Àðò ïðîñòðàíñòâî 06.00 Äà÷íûå èñòîðèè 06.45 Ì/ô 09.00 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.25 Áýáè-áóì 11.00, 11.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.25, 16.40 Æåíñêèé âçãëÿä 14.15 Ñïåöèÿ 15.15 Êóøàéòå íà çäîðîâüå 00.00 Êèíîáîãèíè 00.55 Òàéíû ñóäüáû 01.35 Ìèð çâåçä 02.20 Êðóïíûì ïëàíîì 03.05 Öâåò Íî÷è

05.25

“×óæèå îøèáêè. Æåðòâû ñâàäåáíîãî ïåðñòíÿ” 06.10 Õ/ô “Çîíòèê äëÿ íîâîáðà÷íûõ” 07.45 Õ/ô “Çíàê ñóäüáû” 09.50 Õ/ô “Âåðíîå ñðåäñòâî” 17.50, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 18.00 Õ/ô “Âåñíà íà Çàðå÷íîé óëèöå” 20.00, 22.35 “Õîëîñòÿê 3” 00.05 “Êàê âûéòè çàìóæ ñ Àíôèñîé ×åõîâîé” 01.10 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ ðîëü Ðèòû” 03.05 Íî÷íîé ýôèð

04.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.00, 06.40, 02.10, 03.35 Ïîãîäà 05.05 Ôàêòû 05.35 Ñâèòàíîê 06.35, 07.40 Äåëîâûå ôàêòû 06.45, 01.20 Ïðîâîêàòîð 07.45 Ñòîï-10 08.44, 09.14, 12.44, 12.59, 18.44, 19.19 Ñâåðèì âðåìÿ 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.20 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 16.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” 12.20, 13.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 13.45, 21.50 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 14.50, 20.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 23.00 Õ/ô “Áðàò 2” 02.15 Õ/ô “Çóáàñòèêè 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.40 Ò/ñ “Æåíû ôóòáîëèñòîâ”

06:00 06:10 06:20 06:45 07:00 07.00 07:30 08:20 09:00 09:35 11:00 13:00 13:15 13:45 14:10 14:40 15:10 15:40 16:00 16:15 16:30 17:00 19:00 19:30 20:10 20:45 21:00

óìí Óêðà¿íè “Âèíà Ìàñàíäðè” “Óäîñâ³òà” “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” (ïîâòîð) “×àñ êðà¿íè” Õ/ô “Äàéòå êíèãó ñêàðã” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” “Ïîçèö³ÿ” “Ðîäèíà” “Åíåðãîìàí³ÿ” “Àáåòêà çäîðîâ’ÿ” “ÅêîÒóð” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô “Òåòåð³â” “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Âàøå çäîðîâ’ÿ” “Ïîçèö³ÿ” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä)

14 ñòîð.

Ï’ßÒÍÈÖß, 26 ʲÒÍß 21:30 22:00 22:30 22:55 00:20 00:25 00:50 01:00 03:00 04:20 05:40

“Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ç ïåðøèõ âóñò” Õ/ô “Äðóã” “Åíöèêëîïåä³ÿ” “Ïðàâî íà çàõèñò” “Äîñüº-102” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “Äðóã” “Äçâåíèòü ï³ñíÿìè ð³äíèé êðàé” “ÅêîÒóð”

06.10 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 6” 07.00, 17.00, 19.00, 03.45 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 12.50, 17.20, 21.50 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00, 20.00 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Êóêëîâîä” 11.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Íàãóëÿëà. Îò êîãî? Ïðèçíàíèå” 15.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå. Òàéíû ×åðíîáûëÿ 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 04.05 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 23.25 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå 3” 03.00 Äîáðî ïîæàëîâàòü 04.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.15 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 03.15 “Áèçíåñâðåìÿ” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 07.40, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.35 “Ïîãîäà” 08.20, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 16.15, 04.40 “Ëåñíîé ïàòðóëü” 17.15 “Ìîòîð-íîâîñòè” 17.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 18.15 “Ðåàëüíûé ñåêòîð” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 22.45 “Õðîíèêà äíÿ” 23.30, 00.20 “Crime news” 23.45, 00.35, 02.30, 04.15 “Õðîíèêà íåäåëè” 04.20 “Íîâîñòè Êèåâùèíû”

06.00 Óçíàé êàê 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00 Áàêëóøíèöà 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 12.55 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 15.50 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå Äæàôàðà” 17.10 Õ/ô “Ñêîðîñòü 2: Êðóèç ïîä êîíòðîëåì” 19.40 Õ/ô “ß, Ðîáîò” 22.00 Õ/ô “×óæîé”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.30 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 01.30 Äóðíåâ+1 01.55 Áàáóíû & äåäóíû 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû 03.05 Äî óòðà

05.50 Õ/ô “Ïðîðûâ” 07.10, 23.30 Õ/ô “Íåáî âåçäå îäèíàêîâîå...” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 09.00 Ò/ñ “×óæèå êðûëüÿ” 14.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 10” 16.45, 19.00, 02.55 “Ñâèäåòåëü” 17.00 Ò/ñ “Ýðà ñòðåëüöà 2” 19.30 Ò/ñ “Ìàéîð Âåòðîâ” 01.00 Õ/ô “Êàìåðà 211”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.25 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 04.55 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 05.45 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

08.15 09.00

“Öèâèëèçàöèÿ Incognita” Âàñèëèé Ëàíîâîé. Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ.. 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 11.15 Âàëåíòèíà Òàëûçèíà. Ìîåé äóøå ïîêîÿ íåò 12.15 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà è ëüãîòû” 14.00, 22.40 Ïðîèñõîæäåíèå ÷åëîâåêà 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 17.45 Ñåðãåé Ñóïîíåâ. Ãîä ïîñëå æèçíè 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Íèêèòà Âûñîöêèé 20.00 Åãèïåòñêèé áîã Îñèðèñ è åãî öàðñòâî 21.35 Åâãåíèé Ëåîíîâ. Ñòðàõ îäèíî÷åñòâà 23.40, 04.15 Îõîòíèêè: õèùíèêè ñ ìèðîâûì èìåíåì 00.45 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) 00.55 Õ/ô “Óáèéñòâåííûé ñòðèïòèç”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.30 Õ/ô “Óâëå÷åíèå”. (3 êàòåãîðèÿ) 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî”

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 11.00, 16.00 Ì/ñ “Ìîíñóíî” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.00, 17.00 Ì/ñ “Êîðîëü-øàìàí” 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

05.00 “Êàìåðà ñìîòðèò â ìèð” 06.25, 12.25 Õ/ô “Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà” 07.35 “À÷ Ãÿëà - çíà÷èò íåæåíàòûé...” 08.00, 14.00, 20.00, 02.00 “Âðåìÿ” 09.00, 15.00, 03.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 10.00, 16.00, 04.00 Êîíöåðò “Ðîññèÿ” 11.00 “Àíäðåé Òàðêîâñêèé” 13.25 “Òåìï” 17.00 “Àíäðåé Òàðêîâñêèé”. “Âîçâðàùåíèå” 18.10 Õ/ô “Îñòîðîæíî, ëèñòîïàä!” 21.00 “Êîëáà âðåìåíè” 22.00 “Òåìà” 23.00 “Àïðåëü” 00.05 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïåñíþ äðóæáû çàïåâàåò ìîëîäåæü” 00.35 Ñïåêòàêëü “Äàìû è ãóñàðû”

05.00 “ÍÒ óòðîì” 07.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 09.25 “Î÷íàÿ ñòàâêà” 10.25 Ñïàñàòåëè 11.00 Ò/ñ “Áåãëåö” 12.35 “Äî ñóäà” 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 14.35, 17.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 16.40 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ: Êóðñêàÿ îáëàñòü. Ëþäè ãèáíóò çà ìåòàëë?” 18.35 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 19.45 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 20.40 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå” 22.35 Ò/ñ “Ëåñíèê” 00.30 “Ïåñíè èç ëåãåíäàðíûõ êèíîôèëüìîâ” 02.20 “Øêîëà çëîñëîâèÿ” 03.05 Ò/ñ “Àâòîíîìêà”

05.45 Ì/ô 08.10 Õ/ô “Ìîñêâà - Êàññèîïåÿ” 09.40 Õ/ô “Îòðîêè âî Âñåëåííîé” 11.10, 18.10 Ò/ñ “ß ëå÷ó” 13.00, 20.00 Ò/ñ “Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Åãî Âåëè÷åñòâà” 14.55 Õ/ô “Èäó íà ãðîçó” 22.00 Õ/ô “Ãäå 0-42?” 23.20 Õ/ô “Æèçíü è ñìåðòü Ôåðäèíàíäà Ëþñà” 00.30 Õ/ô “Òðåâîæíûé âûëåò” 02.00 Õ/ô “Îáåëèñê” 03.45 Õ/ô “Ìàðèàííà” 04.55 Ñàóíäòðåêè

04.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íîâîñòè 04.05 “Äîáðîå óòðî!” 08.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 06.00, 15.30, 03.50 Ëåìóðû “Æèòü çäîðîâî!” 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé 08.50 09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 11.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 11.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 07.00 Ïëàíåòà æèçíè

13.00 13.20 14.20 15.10 16.00 17.00 17.40 18.55 20.00 20.30 22.20 23.10 01.55 03.20

Äðóãèå íîâîñòè “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð” “Ïîêà åùå íå ïîçäíî” “Æäè ìåíÿ” Âå÷åðíèå íîâîñòè “×åëîâåê è çàêîí” “Ïîëå ÷óäåñ” “Âðåìÿ” “Äâå çâåçäû” “Âå÷åðíèé Óðãàíò” Õ/ô “Áåäóèí” Õ/ô “Ïîåçäêè íà ñòàðîì àâòîìîáèëå” Õ/ô “Ëåòíèå ãàñòðîëè”

13.00 15.10 17.05 18.55 21.40 23.50

01.45 02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Îñòðîâ ñîêðîâèù” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Ìàò÷-ðåâàíø” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ðîáèí Ãóä” 03.45 05.00, 11.00, 17.00 Ì/ô “Ñòðàííûå 04.20 âçðîñëûå” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “Íèìáîëû” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. ÏÑ - Àÿêñ Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. Ïëåé-îôô Âòîðîé Ìèðîâîé ñåðèè. Óêðàèíà - Êàíàäà. 5-é ìàò÷ Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ - Ñïàðòàê Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Áóðåëà - Àçêàð Ëóãî Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. Ïëåé-îôô. 1/2 ôèíàëà. 1-é ìàò÷. ÁÊ Áóäèâåëüíèê - ? Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Ëåñòåð - Óîòôîðä Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Äèíàìî - ÖÑÊÀ Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. Ïëåé-îôô Âòîðîé Ìèðîâîé ñåðèè. Óêðàèíà - Êàíàäà. 4-é ìàò÷ Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. ÒÎÐ-6. Ïëåé-îôô. Çóëüòå Âàðåãåì - Àíäåðëåõò

07.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè” Ò/ñ “Øåðèô” Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè” Ò/ñ “Ëèòîâñêèé òðàíçèò” Ò/ñ “Àýðîïîðò”

06.00, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.40, 10.50, 13.50 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 06.50, 11.30 “Çàãîðîäíûé äîì” 07.35, 12.45, 18.25 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî êàæåòñÿ” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 17.55 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.20, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45 “Àðõèâû èñòîðèè” 11.10 Ä/ô “Ìàòü-ìà÷åõà” 12.25, 19.25, 22.25 Ä/ô “Ãîðîä, êîòîðîãî áîëüøå íåò” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 17.00 Ä/ô “Ñâÿòîå çíàìåíèå Ðîññèè” 18.05 “Êðèìèíàë” 19.50, 02.40 “Êèíîïðîåêòîð” 20.00 “Æèòåëè äîìà Âèíäçîðîâ” 20.25, 21.30, 01.45 Ò/ñ “Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 00.45 “Òåëå÷àò” 03.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 03.55 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 04.40 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 05.10 “Àêâàñêîï” 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”

06.00, 10.00, 15.20, 18.25, 22.15, 00.00, 01.50, 04.00 Ôóòáîë News 06.15, 01.20 Futbol Mundial 06.50, 07.50, 14.10 Òîï-ìàò÷ 07.00, 13.20 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 08.00 Çàðÿ - Äèíàìî. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 10.25 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. À. Äåì÷åíêî 11.20, 02.05 Ôåíåðáàõ÷å - Áåíôèêà. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 14.20 Îáçîð ìàò÷åé. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 15.00, 15.40, 18.00, 18.40, 21.00 Ôóòáîë Live 15.55 Áóêîâèíà - Ñåâàñòîïîëü. ×åìïèîíàò Óêðàèíû. Ïåðâàÿ Ëèãà 18.55 Âîðñêëà - Òàâðèÿ. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 21.25 Ãðîéòåð Ôþðò - Ãàííîâåð. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 23.25, 04.15 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 00.15, 04.45 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 00.50 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 05.15 Íîâîñòè + Àíîíñû

Ä/ô “Ïðîáëåìà Àíòàðêòèäû: Ïðåäóïðåæäåíèå ìèðó” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Çîîïàðê” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 Ä/ô “Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Àðêòèêà â îæèäàíèè ïåðåìåí” 14.00 Ä/ô “Âûçîâ ïðèðîäû” 19.00, 23.00 Ä/ô “Àêóëèé îñòðîâ Íàéäæåëà Ìàðâåíà” 22.00, 22.30 Ä/ô “Ïîëîñàòûå áðàòüÿ - áàíäà ìàíãóñòîâ” 00.00 Ä/ô “Æèçíü ñ õîëîäíîé êðîâüþ” 01.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 03.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîãî ìåäâåäÿ” 04.00 Ä/ô “Ôðèäàéâèíã c êèòàìè-óáèéöàìè” 05.00, 05.30 Ä/ô “Âåòåðèíàðèÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 06.00 Ä/ô “Ìîðæè - íåïðåâçîéäåííûå òÿæåëîâåñû”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05 Ò/ñ “Íåëþáèìûé” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.05, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.30, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.00 “Ïðàâî íà âñòðå÷ó” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.50 Âåñòè - Ñïîðò 16.55 “×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà” 17.40 Ò/ñ “Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî” 19.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.20 Ò/ñ “Èñòðåáèòåëè” 00.00 Õ/ô “Ìîë÷óí” 01.45 Õ/ô “Æåíà óøëà” 03.20 Âåñòè.ru. Ïÿòíèöà

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.10 Ì/ô 08.25 “ÀÁÂÃÄåéêà” 08.50, 17.50, 05.30 Ì/ñ 09.15 Ò/ñ “Çîëîòàÿ òåùà” 10.05, 15.20, 00.50 Ò/ñ “Çâåçäî÷åò” 10.50 Ì/ô “Æåëòûé àèñò” 11.00 “Ãîâîðèò è ïîêàçûâàåò Ìîñêâà” 11.30, 14.30, 17.30,2.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Õ/ô “Êîðîëåâñòâî Êðèâûõ Çåðêàë” 13.05 È. Ëîáà÷åâà “Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó” 13.45, 21.15 Ò/ñ “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05, 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 16.05, 00.40 “Ýíöèêëîïåäèÿ”. Ìàðê Áðóò 16.10 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü” 16.50 “Ëèíèÿ çàùèòû” 17.20, 21.10 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 18.15 “Ëåîíèä Áðîíåâîé. À âàñ ÿ ïîïðîøó 06.10 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Àíæè îñòàòüñÿ” - Äèíàìî 08.05, 21.05 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 19.10, 03.25 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.30 “Äàâàé ïîìèðèìñÿ!” 2012-2013. Îáçîð 22.20 Õ/ô “Êàðíàâàë” 08.35 Ãîëüô. European Tour Weekly. Îáçîð “×åðíûå èíêàññàòîðû” 09.10 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. 01.35 Ñåçîí 2012-2013. Áåðíëè - Êàðäèôô 02.00 Õ/ô “Äåðåâåíñêèé äåòåêòèâ” 04.10 “Êàê ïðèðó÷èòü ãîëîä” Ñèòè 11.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû.


15 ñòîð. 06.00 “Ðåìîíò +” 06.10, 03.05 Õ/ô “Îñòîðîæíî, ñâåêðîâü” 08.00 “Ñâåòñêàÿ æèçíü” 09.00 “Êòî òàì?” 10.15 Ì/ô “Ýíãðè áåðäñ” 10.20, 10.45 Ì/ñ “×èï è Äåéë” 11.05, 04.35 “Ìèð íàèçíàíêó 4: Âüåòíàì” 12.05, 00.55 “Òà÷êè” 12.35, 20.00 “Áîëüøèå ãîíêè” 14.55 Êîìåäèÿ “Êðîøêà èç Áåâåðëè-Õèëëç 2” 16.40 Áîåâèê “Ïåðåâîç÷èê 2” 18.30 “Ðàññìåøè êîìèêà” 19.30 “ÒÑÍ” 22.10 Áîåâèê “Çîëîòîé ãëàç” 01.25 Õ/ô “Çàëå÷ü íà äíî â Áðþããå”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Èòîãè 06.10, 07.40, 08.50 Ïîãîäà 06.20 Ôèëüì-êîíöåðò “Â. Äîáðûíèí. Áèîãðàôèÿ â ïåñíÿõ” 07.45 Ïîñâÿòè ñåáÿ ôóòáîëó! 08.05 Îëèìïèéñêèé âûçîâ 08.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð ÓÒ-1 09.00, 11.05, 16.00 Ïîãîäà 09.05 Æèçíü íà ðàâíûõ 09.20 Àðìèÿ 09.35 Îïûò 11.10 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà 11.25 Õ/ô “Ïðî Êðàñíóþ Øàïî÷êó” 14.05 Ìàëåíüêàÿ ìèññ ìèðà 15.30 Çîëîòîé ãóñü 16.15 Ýíåðãîáëîê 16.20 Í. Øåñòàê. “Æèâó. Ëþáëþ” 17.55 Íèêîëî. “Âåñíà ïðèøëà” 20.50 Ìåãàëîò 20.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 21.00 Èòîãè äíÿ 21.20 Áåç öåíçóðû 21.55 Êàáìèí: ñîáûòèå íåäåëè 22.05 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî ÒÐÊ “Ýðà” 23.00 Òâîé ãîëîñ 23.25 Ïîãîäà 23.30 Ýðà çäîðîâüÿ 23.50 Êèíî â äåòàëÿõ 00.40 Êëóá þìîðà ÓÒ-1 01.20 Èòîãè äíÿ 01.45 Êàáìèí: ñîáûòèå íåäåëè 01.55 “Ïîòîìêè” ñ Í. Ðûá÷èíñêîé è Ê. Ãíàòåíêî 02.50 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà 03.05 Õèò-ïàðàä “Íàöèîíàëüíàÿ äâàäöàòêà” 04.15 Æèçíü íà ðàâíûõ 04.30 Ä/ô “×åðíîáûëü. Ïîñëåñëîâèå” 05.25 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.30 Îêîëèöà

ÑÓÁÎÒÀ, 27 ʲÒÍß 16:30 17:00 18:30 07.00, 10.00 Ì/ô 19:00 09.00 Ì/ñ “Ñêàçêè Ãàíñà Õðèñòèàíà Àíäåðñå- 20:00 íà” 20:10 10.50 Ì/ô “Äèíîçàâð” 20:45 12.10 Õ/ô “Ìîé äîìàøíèé äèíîçàâð” 21:00 14.15 “Ñâàäåáíûé ðàçìåð” 21:30 15.15 “Øòó÷êè” 22:00 17.15 “Ëÿìóð Òóæóð” 22:30 18.15 “Ðàññìåøè êîìèêà” 23:00 19.10 “ÊÂÍ” 00:10 21.40 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”. (2 êàòåãîðèÿ) 00:25 00.00 Õ/ô “Âíåçàïíî áåðåìåííà”. (2 00:50 êàòåãîðèÿ) 01.40 Õ/ô “Ïåðåä çàêàòîì” 02:50 02.50 “Íî÷íàÿ æèçíü” 04:15

05.10 Êðóïíûì ïëàíîì 05.40, 01.10 Ìèð çâåçä 06.25 Ì/ô 08.00 Äåëî âêóñà 08.55, 16.55 Ñ áåëîãî ëèñòà 09.25 Çíàåòå ÷òî? 10.10 Âðà÷è 11.00 Äà÷íûå èñòîðèè 12.00 Ñâàòû ó ïëèòû 13.00, 18.40 Ñåìåéíûé ðàçìåð 14.00, 00.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð 15.00, 17.45 Æåíñêàÿ ôîðìà 16.00 Âðåìÿ êðàñîòû 19.40, 23.25 Êèíîáîãèíè 20.40 Òàéíû ñóäüáû 21.30, 01.55 Áóäü ïî-òâîåìó 22.30 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 02.40 Öâåò Íî÷è

05.15 06.25 08.05 09.00 10.05 12.05 15.50 17.00 19.00 21.55 22.50 23.15 01.15 02.40

Ì/ô: “Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû”, “Òàéíà òðåòüåé ïëàíåòû” Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà” “Êàðàîêå íà Ìàéäàíå” “Åäèì äîìà” “Õàòà íà òàòà” “Õîëîñòÿê 3” “Êàê âûéòè çàìóæ ñ Àíôèñîé ×åõîâîé” Õ/ô “Âåñíà íà Çàðå÷íîé óëèöå” “Óêðàèíà èìååò òàëàíò! 5” “ÌàñòåðØåô. Áîé áåç ïðàâèë” “Óêðàèíà èìååò òàëàíò! 5”. Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå Âàì!” (2 êàòåãîðèÿ) “Äåòåêòîð ëæè 3” Íî÷íîé ýôèð

“Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Òåòåð³â” “Àêöåíòè” “Ïîäàòêîâèé â³ñíèê” “Äóìêè ç ïðèâîäó” “Â ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Áëàãà â³ñòü ç гêîì Ðåííåðîì” “Ñëóõàé î÷èìà” “×åñòü ìóíäèðó” “Ê³íîêîíöåðò” Õ/ô “Äæåíòëüìåíè óäà÷³” Êë³ï-àíòðàêò “ßê öå áóëî”.Âëàä Êëåí “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé”. Ìîâëåííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä Õ/ô “Äæåíòëüìåíè óäà÷³” “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Ìàëèíñüêèé ðàéîí “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï”

06.10 11.30

Ò/ñ “×óæèå êðûëüÿ” “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî”. Ïðîâàë Êîðîëÿ äåôèöèòà 12.00, 01.15 “Ãëàâíûé ñâèäåòåëü” 12.55 Õ/ô “Íåâûïîëíèìîå çàäàíèå” 15.15 Ò/ñ “Øåðèô 2” 19.00 Ò/ñ “Òóðåöêèé ãàìáèò” 23.00 Ä/ñ “Ðåàëüíûå ïðåñòóïíèêè” 23.30 Õ/ô “Íåîñïîðèìûé 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.00 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 03.25 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 04.55 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 05.15 “Ïðàâäà æèçíè”

06.00 Õ/ô “Çåëåíûé ôóðãîí” 07.35 Ô-ñòèëü 08.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 05:35 08.40, 18.55, 21.05 “Ïîãîäà” 09.00 Åâãåíèé Ëåîíîâ. Ñòðàõ îäèíî÷åñòâà 10.00 “Ñâåòñêèå õðîíèêè” 10.40 Õ/ô “×óäî â ñòðàíå çàáâåíèÿ” 06.00, 05.30 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 13.40 Çà ñåìü ìîðåé 07.00, 19.00, 03.40 Ñîáûòèÿ 14.15 Äèêàÿ ïðèðîäà â îáúåêòèâå 07.10, 09.00 Ò/ñ “Èíòåðíû” 14.50, 00.10 Êîâ÷åã Àòòåíáîðî 10.00 Òàéíû çâåçä 15.50 Êåíãóðó Äàíäè 11.00 Ëó÷øèé ïîâàð íà ñåëå 2 16.55, 03.50 “Ðîíèí” 12.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 6” 17.35 “Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé” 15.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 7” 18.15 “Öèâèëèçàöèÿ Incognita” 15.50 Õ/ô “Ëþáîâü äî âîñòðåáîâàíèÿ” 18.30, 03.25 “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ âûõîäíûõ” 18.00, 19.20 Ò/ñ “Íàõàëêà” 22.20 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå äîìîé”. (2 êàòåãîðèÿ) 19.00, 04.20 Óñàìà áåí Ëàäåí: âîéíà ñ òåððîðèçìîì 02.10, 04.00 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå 3” 20.00, 05.10 Ëóã 21.10 Áàëîâåíü ñóäüáû Þðèé ßêîâëåâ 22.15 Õ/ô “Âëþáèòüñÿ â íåâåñòó áðàòà” 01.10 Õ/ô “Çîëîòàÿ æèëà” 06.30, 18.40 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 02.50 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) 06.40, 09.35, 19.25, 00.25, 01.55 “Òåìà íåäåëè” 06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 23.35, 00.20, 03.25 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 16.10, 06.00, 15.30, 02.30, 05.00 Èãðîíàâòû 17.20, 19.20, 23.40, 00.55, 03.35, 07.00 Ì/ñ “×óäàêîâàòûå ðîäñòâåííèêè” 05.55, 06.25 “Ïîãîäà” 08.00 Ì/ñ “Òóðáîïåñ” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 09.00 Ì/c “Ïèíêè è Áðåéí” 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 10.00 Ì/ñ “Çëþêè áîáðû” 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 11.00 Ì/ñ “Ôåíáîé è ×àì-×àì” 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 “Âðåìÿ 12.00 Ì/ñ “Âòîðæåíèå ïëàíêòîíà” íîâîñòåé” 13.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.20 “Áèçíåñ14.00, 19.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” âðåìÿ” 16.00, 18.00, 00.00, 01.30 Ðåñòëèíã 07.30 “180 ãðàäóñîâ” 21.00, 23.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 07.50, 10.15, 12.10, 02.30, 03.30, 04.30, 04.55, 22.30 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 05.50, 06.20 “Õðîíèêà íåäåëè” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê 08.30 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.25 “Àâòîêîíòèíåíò” 09.50 “Ìîòîð-íîâîñòè” 10.10, 00.30 “Íîâîñòåìåòð” 11.10 “Òðàíñìèññèÿ” 11.30 “Àâòîïèëîò-òåñò” 12.15 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 13.30 “Äðàéâ” 14.10, 23.50 “Èñòîðèÿ óñïåõà” 14.25 “Èãðà ñóäüáû” 15.15 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 16.15 “Àðñåíàë” 17.25 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” 18.15 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 19.30 “Ìàøèíà âðåìåíè” 20.10, 01.10, 05.10 “Ïîðòðåòû ñ Ñåðãååì Äîðîôååâûì” 21.10 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 21.40, 03.00, 06.00 “Îêíî â Àìåðèêó” 22.00, 02.10, 03.40 “ êàáèíåòàõ” 22.30 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 02.40 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 04.10 “Æèçíü èíòåðåñíà” 04.35 “Àêöåíò”

04.50, 05.20 Ïîãîäà 04.55 Ôàêòû 05.25 Ñâèòàíîê 06.30 Êîçûðíàÿ æèçíü 07.00 Õ/ô “Ãîíêè “Ïóøå÷íîå ÿäðî 2” 08.55 Çâåçäà YouTube 10.00 Äà÷à 10.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 05.40 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð” 11.30 Çà ðóëåì 07.10 “Øóñòåð Live” 11.55 Ñìîòðåòü âñåì! 11.20, 04.40 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Û” è äðóãèå 12.55 Íåñåêðåòíûå ôàéëû ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà” 13.45 Õ/ô “Áðàò” 13.25 Ò/ñ “Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëèîíåðà” 15.40 Õ/ô “Áðàò 2” 17.15 Êîíöåðò Ò. Ïîâàëèé “Ïóñòü Âàì ïîâåçåò 17.55 Ìàêñèìóì â Óêðàèíå â ëþáâè” 18.44, 18.59 Ñâåðèì âðåìÿ 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 20.30 Ò/ñ “Ìîòûëüêè” 19.00 Ò/ñ “Äèâåðñàíò” 00.35 Õ/ô “Ìàòåðèíñêèé èíñòèíêò”. (2 23.00 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå â À”. (2 êàòåãîêàòåãîðèÿ) ðèÿ) 02.20 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 01.00 Õ/ô “Ãàðîëüä è Êóìàð: Ïîáåã èç 06.00 02.50 Õ/ô “Êðàñîòà ïî-àìåðèêàíñêè”. (2 Ãóàíòàíàìî”. (2 êàòåãîðèÿ) êàòåãîðèÿ) 02.40 Õ/ô “Ñêðûòûé âðàã”. (2 êàòåãîðèÿ) 07.15 07.40 08.00 08.35 05.15 Ò/ñ “Îõîòà íà ìîíñòðîâ” 06:00 óìí Óêðà¿íè 09.00 07.10 Ïàðàä ñîâåòîâ 06:10 “ßê öå áóëî”.Âëàä Êëåí 09.40 08.10, 10.00 Ðåâèçîð 2 06:35 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 10.05 12.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 07:05 “Çîëîòî ñê³ô³â” 10.40 13.40 Ëþäè ÕÝ 07:10 Õ/ô “Äðóã” 14.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ 08:30 “Ðåöåïòè Íà䳿” 11.05 14.40 Ôàéíà Þêðàéíà 09:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 11.40 15.15 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 10:30 Êë³ï-àíòðàêò 14.35 17.20 Õ/ô “Äåâóøêà èç Äæåðñè” 10:45 “Ç ïåðøèõ âóñò” 16.35 19.30 Õ/ô “Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü” 11:00 “Òåòåð³â” 18.55 22.00 Êòî ñâåðõó? 2 11:30 “Âàøå çäîðîâ’ÿ” 00.00 Õ/ô “Äæåððè Ìàãóàéåð”. (2 12:00 “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” 21.00 êàòåãîðèÿ) 12:30 “Ðîäèíà” 22.00 02.00 Õ/ô “Ïîëóïðîôè” 13:00 “Íà ñâî¿é çåìë³” 00.50 03.20, 04.25 Çîíà íî÷è 13:30 “Ìàìèíà äîëÿ” 03.25 Óêðàèíöû Íàäåæäà 14:30 “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” 02.35 04.30 ×åìïèîí ÷åìïèîíîâ 15:00 “³ðóþ” 04.45, 05.10 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 15:30 “ʳíîêîíöåðò” 04.50 Èâàí Ôðàíêî 16:00 “×åñòü ìóíäèðà”

Åðàëàø Ì/ñ “Èíäèéñêèå áàñíè” Ìàëûøè-òâîéíÿòà Òåëåïóçèêè Áàêëóøíèöà Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” Ì/ñ “Âïåðåä, Äèåãî, âïåðåä!” Ì/ñ “Áåëêà è Ñòðåëêà. Øàëîâëèâàÿ ñåìåéêà” Ì/ñ “Ôèêñèêè” Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” Ò/ñ “Ëþáèò íå ëþáèò” Õ/ô “ß, Ðîáîò” Õ/ô “Áîãè, íàâåðíîå, ñîøëè ñ óìà 2” Âèòàëüêà Õ/ô “×óæèå”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Äåâóøêà èç ïðîãíîçà ïîãîäû”. (2 êàòåãîðèÿ) Äî óòðà

05.00 “Àíäðåé Òàðêîâñêèé” 06.25, 00.25 Õ/ô “Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà” 07.25 “Òåìï” 08.00, 14.00, 02.00 “Âðåìÿ” 09.00, 03.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 10.00, 04.00 Êîíöåðò “Ðîññèÿ” 11.00 “Àíäðåé Òàðêîâñêèé”. “Âîçâðàùåíèå” 12.10 Õ/ô “Îñòîðîæíî, ëèñòîïàä!” 15.00 “Êîëáà âðåìåíè” 16.00 “Òåìà” 17.00 “Áûëî Âðåìÿ” 18.00 “Êîëëåêöèÿ Êàïû” 19.15 “Òîâàðèù, òîâàðèù...” 20.20 “Ñìåõîïàíîðàìà” 21.00 Õ/ô “ß áóäó æäàòü...” 22.20 “Àâòîãðàô ïî ñóááîòàì” 23.00 “Êàìåðà ñìîòðèò â ìèð” 01.35 “À÷ Ãÿëà - çíà÷èò íåæåíàòûé...”

07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 07.20 Ñìîòð 07.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà 08.25 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì” 09.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 09.55 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê” 10.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 12.25 Ñâîÿ èãðà 13.10 “Íàøè” ñî Ëüâîì Íîâîæåíîâûì” 14.00 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” 15.55 “Ñëåäñòâèå âåëè...” 16.50 Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü 17.30 “Ëó÷ Ñâåòà” 18.25 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå” 22.10 “Ðóññêèå ñåíñàöèè” 23.10 Òû íå ïîâåðèøü! 00.05 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà” 01.55 “Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà” 02.30 Ò/ñ “Àâòîíîìêà”

05.45 08.35 12.30 21.30 23.55

Ì/ô Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà Ñîéåðà” Õ/ô “ ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàíòà” Õ/ô “Ñëóøàòü â îòñåêàõ” Õ/ô “Ñêâîðåö è ëèðà”

¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013 ð. 02.20 03.30 04.40

Õ/ô “Ãäå 0-42?” Õ/ô “Ìàðèàííà” Ñàóíäòðåêè

05.00, 09.00, 11.00 Íîâîñòè 05.30 Õ/ô “ ïîëîñå ïðèáîÿ” 06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” 07.40 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ” 07.55 “Óìíèöû è óìíèêè” 08.40 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” 09.15 “Ñìàê” 09.55 “Èäåàëüíûé ðåìîíò” 11.15 “Àáðàêàäàáðà” 12.55 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà” 14.45 Ê þáèëåþ àðòèñòà. “Þðèé ßêîâëåâ. “Öàðü. Î÷åíü ïðèÿòíî!” 15.50, 17.15 Õ/ô “Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè Ñ ëåãêèì ïàðîì!” 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 20.00 “Âðåìÿ” 20.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” 22.05 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” 23.20 Õ/ô “Ñîó÷àñòèå â óáèéñòâå” 01.10 Õ/ô “Êëàä” 02.30 Õ/ô “Ðåöåïò åå ìîëîäîñòè” 04.00 “Ïîëå ÷óäåñ”

08.05, 04.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Ôåéåíîðä - Âèòåññ 10.00, 17.45, 02.20 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Ëåñòåð - Óîòôîðä 12.00 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Äèíàìî - ÖÑÊÀ 13.55 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ðèáåðà Íàâàððà - Ãàëüäàð Ãðàí-Êàíàðèÿ 16.05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. ÖìîêèÌèíñê - Íèìáóðê 19.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. ÏÑ - Ãðîíèíãåí 21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Áðåäà - Àÿêñ 23.50 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ëîêîìîòèâ - Çåíèò 01.45 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè

07.00 Ä/ô “Ïîäâîäíûé ìèð Àëÿñêè” 08.00 Ä/ô “Äèçàéíåðñêèå ñîáàêè” 08.55, 09.20, 09.45, 10.15, 10.50, 11.25, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Ä/ô “Äíåâíèêè 02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Îñòðîâ ñîêðîâèù” ãåïàðäà” 03.10, 09.10, 15.10 Ì/ñ “Íó, ïîãîäè!” 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.10, 16.50, 17.30, 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ðîáèí Ãóä” 18.15 Ä/ô “Çîîïàðê” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “×óæàÿ êîìïàíèÿ” 19.00 Ä/ô “Æèçíü” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “Íèìáîëû” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè 20.00 Ä/ô “Ïëàíåòà Çåìëÿ” Ñîâû” 21.00 Ä/ô “Âåëè÷àéøèå ÿâëåíèÿ ïðèðîäû” 22.00 Ä/ô “Áîãåìèÿ - ãîä ñðåäè áîëîò” 23.00 Ä/ô “Âåëèêàÿ ðèôòîâàÿ äîëèíà - Àôðèêàíñêèé ðàçëîì” 20.00 Ò/ñ “Äåâÿòûé îòäåë” 00.00 Ä/ô “Ïàðòíåðñòâî â ìèðå æèâîòíûõ” 21.00 Ò/ñ “Øåðèô” 22.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 01.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà 23.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè” êðîêîäèëàìè” 00.00 Ò/ñ “Ëèòîâñêèé òðàíçèò” 02.00 Ä/ô “×àíäàíè - äî÷ü ïîãîíùèêà ñëîíîâ” 01.00 Ò/ñ “Àýðîïîðò” 03.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîãî ìåäâåäÿ” 04.00 Ä/ô “Ìèð äèêîé ïðèðîäû ñ Áðàéàíîì Êèòèíãîì” 06.00, 11.35, 05.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà 05.00 Ä/ô “Ìîðæè - íåïðåâçîéäåííûå Ñìåòàíêèíà” òÿæåëîâåñû” 06.20 “Äåíü àíãåëà” 06.00 Ä/ô “Ïåëèêàíû: ïåðåëåòíûå ïòèöû” 06.25, 09.00, 20.25 “Ïîãîäà” 06.30 Õ/ô “Çàïîðîæåö çà Äóíàåì” 08.05 “Âêóñû êóëüòóð” 08.30, 09.10, 10.05, 11.20 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 05.00 Õ/ô “Ñèëüíàÿ ñëàáàÿ æåíùèíà” 09.05, 12.10, 13.50 “Çàãîðîäíûé äîì” 06.35, 07.15 Õ/ô “Êîãäà öâåòåò ñèðåíü” 09.45 “Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè” 07.00, 10.00, 13.00 Âåñòè 10.40, 12.20 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 08.30 Ì/ô 10.50 “Ñàä, îãîðîä” 08.45 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 11.10, 12.30 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 12.40 Ä/ô “Ìîíàñòûðü” 09.20 “Ñóááîòíèê” 13.20 “Ïðîèñõîæäåíèå ñòèëÿ” 10.15 “Proòóðèçì” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 10.30 “Âñåìèðíûé ïîòîï êàê ïðåä÷óâñòâèå” 16.25 “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”. 11.25 Õ/ô “Òàìîæíÿ” “Êàïèòàí Âðóíãåëü” 13.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 16.50 “Âñå î åäå” 13.30 “×åñòíûé äåòåêòèâ” 17.15, 20.30 “Ìèð öâåòîâ” 13.55 “Ãîðîäîê” 17.30, 01.45 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî êàæåòñÿ” 14.25 “Ïî ñëåäàì òàéíû”. “Çàãàäî÷íûå 20.55 “Àðõèâû èñòîðèè” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” ïðåäêè ÷åëîâå÷åñòâà” 21.30 “Æèòåëè äîìà Âèíäçîðîâ” 15.15, 02.55 Õ/ô “Öâåòû îò Ëèçû” 00.45 “Òåëå÷àò” 17.05 “Ñóááîòíèé âå÷åð” 04.40 “Ãóáåðíèÿ” 19.00 Âåñòè â ñóááîòó 05.10 “Øêîëà âûæèâàíèÿ” 19.45 Õ/ô “Ìîå ëþáèìîå ÷óäîâèùå” 23.30 Õ/ô “Îáåò ìîë÷àíèÿ” 01.10 Õ/ô “ß ñ÷àñòëèâàÿ!” 06.00, 10.00, 12.50, 18.30, 21.45, 01.00, 02.10, 03.15, 04.15 Ôóòáîë News 06.15 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 06.45 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 06.00, 10.40 “Ïî ñëåäó çâåðÿ” 07.15 Òîï-ìàò÷ 06.45 Ì/ñ 07.25 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïðåäèñëîâèå ê 07.30 “ÀÁÂÃÄåéêà” òóðó 07.55 Ì/ô “×óäî-ìåëüíèöà” 08.00 Áóêîâèíà - Ñåâàñòîïîëü. ×åìïèîíàò 08.15 Õ/ô “Äåðåâåíñêèé äåòåêòèâ” Óêðàèíû. Ïåðâàÿ Ëèãà “Ðóññêèé âîïðîñ” 10.25 Âîðñêëà - Òàâðèÿ. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 09.35 12.30, 13.05, 15.30, 18.00 Ôóòáîë Live 10.15 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” 13.25, 03.30 Ãîâåðëà - Àðñåíàë. ×åìïèîíàò 11.30, 17.40, 00.00 Ñîáûòèÿ Óêðàèíû 11.45 “Ïàëàòû áîÿð Ìèëîñëàâñêèõ” 15.55, 01.15 ×åðíîìîðåö - Èëüè÷åâåö. ×åìïèîíàò 12.10 Ê. Êðþêîâ “Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó” Óêðàèíû 13.00 Õ/ô “Êàðíàâàë” 18.50, 05.30 Ïðåäèñëîâèå ê ôèëüìó “Âñÿ æèçíü â 15.25 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Êàðíàâàë” ïåð÷àòêàõ” 15.50, 17.55, 00.15 Ò/ñ “Âûõîæó òåáÿ èñêàòü” 18.55 Àòëåòèê - Áàðñåëîíà. ×åìïèîíàò 19.40 “Æèçíü íà ïîíòàõ” Èñïàíèè 20.55 Àòëåòèêî - Ðåàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” 22.55 Åâåðòîí - Ôóëõýì. ×åìïèîíàò Àíãëèè 21.50, 04.25 Ò/ñ “Êëþ÷è îò áåçäíû. Îïåðàöèÿ 05.35 Íîâîñòè + Àíîíñû “Ãîëåì” 23.20 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ðîæäåíèå ãëàìóðà” 03.45 “Êëóá þìîðà” 06.10 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ - Ñïàðòàê

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013 ð. 17.50 19.50 06.00 Áîåâèê “Çîëîòîé ãëàç” 07.50 Ì/ô 08.10 “Ðåìîíò +” 09.00 “Ëîòî-Çàáàâà” 10.10, 10.35 Ì/ñ “×èï è Äåéë” 11.00 “Êóëèíàðíûå êóðñû ñ Þ. Âûñîöêîé. Èòàëèÿ, Âåíåöèÿ” 11.40 “Âîñêðåñåíüå ñ Êâàðòàëîì” 12.35 “Ìåíÿþ æåíó 7” 13.55, 20.15 “Ãîëîñ ñòðàíû 3” 16.35 Õ/ô “Ìåòðî” 19.30 “ÒÑÍ-Íåäåëÿ” 22.30 “Ñâåòñêàÿ æèçíü” 23.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà? Çâåçäíûå âîéíû” 00.30 Õ/ô “Ìåæäó”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.15 Õ/ô “Çàëå÷ü íà äíî â Áðþããå”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.55 Õ/ô “Ìèÿ è ìèëëèîíåð”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00, 07.00, 08.55 Ïîãîäà 06.05 Ìèð ïðàâîñëàâèÿ 06.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 07.35 “Æåíà” ÓÒ-1 09.00, 11.00 Íàø ñïîðò. Êèåâñêèé ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ìàðàôîí 10.00 Áëèæå ê íàðîäó 10.30 Êàê ýòî? 10.55, 15.20, 18.45 Ïîãîäà 12.30 Èìåþ ÷åñòü ïðèãëàñèòü 13.15 Øàã ê çâåçäàì 13.55 Ìóçûêàëüíàÿ àêàäåìèÿ. Åâðîâèäåíèå 14.55 “Àóäèåíöèÿ. Ñòðàíû îò À äî ß” 15.25 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 16.25 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ 17.20 Íå âåðü õóäîìó ïîâàðó 17.45 Çîëîòîé ãóñü 18.15 Òåëåïðîåêò “Êîðîëåâà Óêðàèíû” 18.50 Äåëîâîé ìèð. Íåäåëÿ 19.25 Íèêîëàé Ìîçãîâîé - ìàñòåð êëàññ: “Æèòü...” 20.40 Ãëàâíûé àðãóìåíò 20.50 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.00 Èòîãè íåäåëè 21.45 Òî÷êà çðåíèÿ 22.05 Îðáèòà Ì. Ïîïëàâñêîãî 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00 Ýðà áèçíåñà. Èòîãè 23.30 Ïîãîäà 23.35 Îëèìïèéñêèé âûçîâ 23.55 “Æåíà” ÓÒ-1 01.20 Èòîãè íåäåëè 02.00, 04.45 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 02.05 Õ/ô “Ïðî Êðàñíóþ Øàïî÷êó” 04.20 Êóìèðû è êóìèð÷èêè 04.50 221. Ýêñòðåííûé âûçîâ. Íåäåëÿ

21.40 00.00 01.25 03.20

“Ðàññìåøè êîìèêà” Õ/ô “Òðîå â êàíîý 2: Çîâ ïðèðîäû”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Ïåðåä çàêàòîì” Õ/ô “Áîðüáà ñ èñêóøåíèÿìè”. (2 êàòåãîðèÿ) “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.10 Êðóïíûì ïëàíîì 05.40, 01.10 Ìèð çâåçä 06.25 Ì/ô 08.00 Äåëî âêóñà 08.55, 16.55 Ñ áåëîãî ëèñòà 09.25 Çíàåòå ÷òî? 10.10 Âðà÷è 11.00 Äà÷íûå èñòîðèè 12.00 Ñâàòû ó ïëèòû 13.00, 18.40 Ñåìåéíûé ðàçìåð 14.00, 00.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð 15.00, 17.45 Æåíñêàÿ ôîðìà 16.00 Âðåìÿ êðàñîòû 19.40, 23.25 Êèíîáîãèíè 20.40 Òàéíû ñóäüáû 21.30, 01.55 Áóäü ïî-òâîåìó 22.30 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 02.40 Öâåò Íî÷è

05.05 05.25 06.50 07.50 09.50 10.50 15.05 19.00 20.00 22.00 01.50 03.35

Ì/ô “Ïî ñëåäàì Áðåìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ” Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè” “Åäèì äîìà” “Êóëèíàðíàÿ äèíàñòèÿ” “Êàðàîêå íà Ìàéäàíå” Ò/ñ “Æåíèõ” “Óêðàèíà èìååò òàëàíò! 5” “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” “Îäèí çà âñåõ” “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” Õ/ô “Çíàê ñóäüáû” Íî÷íîé ýôèð

16 ñòîð.

ÍÅIJËß, 28 ʲÒÍß 06.45 Ñîáûòèÿ 07.00 Õ/ô “Ëþáîâü äî âîñòðåáîâàíèÿ” 09.00 Äîáðî ïîæàëîâàòü 10.00 Ãåðîè ýêðàíà 11.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 7” 14.00 Ñàìûé óìíûé 15.50, 20.00, 21.00 Ò/ñ “Èíòåðíû” 16.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. “Øàõòåð” (Äîíåöê) - “Ìåòàëëèñò” (Õàðüêîâ) 19.00, 03.50 Ñîáûòèÿ íåäåëè 23.00 À. Äåíèñîâà “Âåëèêèé ôóòáîë” 00.30 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà 5”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.35 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 6”

06.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.10, 08.25, 18.50, 23.35, 00.20, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 14.10, 14.55, 17.10, 17.50, 19.10, 00.25, 00.40, 02.55, 03.30, 05.55, 06.25 “Ïîãîäà” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15 “Áèçíåñâðåìÿ” 07.30 “180 ãðàäóñîâ” 07.50, 20.30, 01.55, 02.35, 04.35, 05.50 “Õðîíèêà íåäåëè” 08.30 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” 09.10, 19.30, 06.00 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 09.35 “Îêíî â Àìåðèêó” 10.10 “Ìàìèíà øêîëà” 10.30 “Çäîðîâûå èñòîðèè” 11.10 “Òåõíîïàðê” 11.30 “Òðàíñìèññèÿ-òåñò” 12.10, 04.15 “Æèçíü èíòåðåñíà” 13.10 “Çàùèòíèê Îò÷èçíû” 13.30 “Ìîòîð” 14.20 “Èãðà ñóäüáû” 15.15 “Àêöåíò” 16.10 “Ôàêòîð áåçîïàñíîñòè” 17.15 “Ïàëàòà” 17.30 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 18.10 “Îêíî â Åâðîïó” 21.00 “Âðåìÿ: èòîãè íåäåëè ñ Òàòüÿíîé Äàíèëåíêî” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.00, 02.10 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 22.35, 03.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 23.40 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 00.30, 02.30, 03.35 “Îáçîð ïðåññû” 01.10, 05.10 “Ïîðòðåòû ñ Ñåðãååì Äîðîôååâûì” 03.25, 06.20 “Òåìà íåäåëè” 04.40 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷”

05.30, 05.50 Ïîãîäà 05.35 Ôàêòû 05.55 Ñâèòàíîê 06.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 07.45 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 08.05 Äà÷à 08.40 Îñíîâíîé èíñòèíêò 09.10 Êîçûðíàÿ æèçíü 09.40 Ò/ñ “Äèâåðñàíò” 13.45, 19.30 Ò/ñ “Äèâåðñàíò. Êîíåö âîéíû” 18.45 Ôàêòû íåäåëè 00.35 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå â À”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.25 Õ/ô “Óèëëàðä”. (2 êàòåãîðèÿ) 06.00 Åðàëàø 07.15 Ì/ñ “Èíäèéñêèå áàñíè” 07.40 Ìàëûøè-òâîéíÿòà 08.00 Òåëåïóçèêè 06:00 óìí Óêðà¿íè 08.35 Áàêëóøíèöà 06:10 “Êà¿íîâà ïå÷àòü” 09.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 06:40 “Àêöåíòè” 09.40 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07:30 “Äóìêà, ùî îçíà÷ຠäóøà” 06.15 Ì/ô 10.05 Ì/ñ “Âïåðåä, Äèåãî, âïåðåä!” 06.45 Êîíöåðò Ò. Ïîâàëèé “Ïóñòü Âàì ïîâåçåò 07:35 Õ/ô “Äæåíòëüìåíè óäà÷³” 10.40 Ì/ñ “Áåëêà è Ñòðåëêà. Øàëîâëèâàÿ 09:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” â ëþáâè” ñåìåéêà” 10:30 “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” 09.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî” 11.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” 11:00 “гäíà øêîëà” 10.05 “Îðåë è Ðåøêà” 11.40 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11:25 “Øêîëà íåçâè÷àéíèõ íàóê” 11.05 “Âêóñíîå ñâèäàíèå” 13.35 Ò/ñ “Ñòóäåíòû” 12:00 “Ïîçèö³ÿ” 12.00 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” 16.35 Õ/ô “Áîãè, íàâåðíîå, ñîøëè ñ óìà 12:30 “Àíãë³éñüêèé êëóá” 14.55, 03.40 Ò/ñ “Àííà Ãåðìàí” 2” 13:00 “Ðåòðîñïåêòèâà” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè íåäåëè” 18.40 Äàåøü ìîëîäåæü! 13:30 “Ñïîðòêàëåéäîñêîï” 21.00 “Áîëüøèå òàíöû” 19.45 Âèòàëüêà 14:00 “Äóìêè ç ïðèâîäó” 00.35 Ò/ñ “Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëèîíåðà” 22.00 Õ/ô “×óæîé 3”. (2 êàòåãîðèÿ) 14:30 “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” 00.15 Õ/ô “Êàê óêðàñòü ìèëëèîí” 14:45 “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Ìàëèíñüêèé 02.20 Äî óòðà ðàéîí 16:00 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô 05.35 Ò/ñ “Îõîòà íà ìîíñòðîâ” 16:15 “Òâîº ìàéáóòíº” 06.45 Ïàðàä ñîâåòîâ 16:45 “Äîñüº” 07.45 Öåðêîâü Õðèñòîâà 05.45 “Ëåãåíäû áàíäèòñêîãî Êèåâà” 18:30 “ÏðîÏðîô³” 08.00 Õ/ô “Ðîê â ëåòíåì ëàãåðå” 06.10 Õ/ô “Õîðîøèå è ïëîõèå” 17:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 09.45 Ì/ñ “Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà” 07.35 Ò/ñ “Øåðèô 2” “Ìàìèíà äîëÿ” 10.10 Ì/ô “Ñêóáè Äó è Êîðîëü ãîáëèíîâ” 19:00 11.30, 02.00 “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” 20:00 “Àêöåíòè” 11.50, 22.00 Ïåäàí-Ïðèòóëà Øîó 12.00, 03.30 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 20:45 “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” 13.20 Êòî ñâåðõó? 2 13.00 “Ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûå” 21:00 “Ïîâíîòà ðàäîñò³ æèòòÿ” 15.15 Õ/ô “Äåâóøêà èç Äæåðñè” 15.00 Ò/ñ “Ìàéîð Âåòðîâ” 21:30 “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” 17.20 Õ/ô “Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü” 19.00 Ò/ñ “Ãàèøíèêè” 22:00 “Ñåêðåòè êðàñè” 19.45 Õ/ô “Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü 2” 23.00 Ä/ñ “Òàéíû êðèìèíàëüíîãî ìèðà” 22:10 “Ñïîðòêàëåéäîñêîï” 23.30 Õ/ô “5 íåâåñò”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.30 Õ/ô “Íåâûïîëíèìîå çàäàíèå” 22:35 Õ/ô “Äîðîãà ìîÿ ëþäèíà” 01.50 Ò/ñ “Ðèççîëè è Àéëñ” 02.30 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 00:25 “Çâèòÿãà” 02.35 Çîíà íî÷è 04.30 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 01:00 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 02.40 Óêðàèíöû Íàäåæäà 04.50 “Ïðàâäà æèçíè” 03:05 “Äóìêè ç ïðèâîäó” 03.30, 04.25 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 03:25 “Ðåòðîñïåêòèâà” 03.35 Êàòåðèíà Áèëîêóð. Ïîñëàíèå 03:50 “Êà¿íîâà ïå÷àòü” 06.00 Õ/ô “×óäî â ñòðàíå çàáâåíèÿ” 04:15 Õ/ô “Äîðîãà ìîÿ ëþäèíà” 08.00 “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ âûõîäíûõ” Ïðèì³òêà: Ó ïðîãðàì³ ìîæëèâ³ çì³íè 07.00 Ì/ô Äèðåêòîð ïðîãðàì Áåðåëåò Â. ². òåë.: (0412) 47-30- 08.35, 18.55 “Ïîãîäà” 08.30 Ì/ô “Äèíîçàâð” 09.00 Êåíãóðó Äàíäè 87, tvradiored@ukr.net, 09.50 Õ/ô “Ìîé äîìàøíèé äèíîçàâð” 10.00 “Áóäü â êóðñå!” 11.50 “Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå” 10.40 Ô-ñòèëü 11.00 Õ/ô “Çåëåíûé ôóðãîí” 12.50 Õ/ô “Îëèâåð Òâèñò” 06.00 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 13.50 Çà ñåìü ìîðåé 15.20 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî”

14.30 Àðò ñèòè 15.15 Âñòðå÷à ëåíèâöåâ 16.20 Óäèâèòåëüíûå ðàññêàçû î æèâîòíûõ 17.00, 00.15 Áèòâà ïðè Êàäåø. Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà ÷åëîâå÷åñòâà 17.45, 05.30 Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè 18.30, 04.25 “Ìèð çà íåäåëþ” 19.00  îæèäàíèè êîíöà ñâåòà 20.00 “Öèâèëèçàöèÿ Incognita” 20.15, 04.50 “Êóìèðû” 20.45, 05.05 “Ñâåòñêèå õðîíèêè” 21.10 Ðîìàí Êàðöåâ. ß çíàþ, ãäå çèìóþò ðàêè 22.10 Õ/ô “Çîëîòàÿ æèëà” 01.00 Õ/ô “Âëþáèòüñÿ â íåâåñòó áðàòà” 02.30 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) 03.00 Õ/ô “Äðóãàÿ æåíùèíà”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 15.30, 02.30, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00 Ì/ñ “×óäàêîâàòûå ðîäñòâåííèêè” 08.00 Ì/ñ “Òóðáîïåñ” 09.00 Ì/c “Ïèíêè è Áðåéí” 10.00 Ì/ñ “Çëþêè áîáðû” 11.00 Ì/ñ “Ôåíáîé è ×àì-×àì” 12.00 Ì/ñ “Âòîðæåíèå ïëàíêòîíà” 13.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 14.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 16.00, 01.30 Ðåñòëèíã (Superstars) 17.00, 00.00 Ðåñòëèíã 19.00 Ðåñëìàíèÿ 22.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

05.00 “Àíäðåé Òàðêîâñêèé”. “Âîçâðàùåíèå” 06.10 Õ/ô “Îñòîðîæíî, ëèñòîïàä!” 08.00, 02.00 “Âðåìÿ” 09.00 “Êîëáà âðåìåíè” 10.00 “Òåìà” 11.00 “Áûëî Âðåìÿ” 12.00 “Êîëëåêöèÿ Êàïû” 13.15 “Òîâàðèù, òîâàðèù...” 14.20 “Ñìåõîïàíîðàìà” 15.00 Õ/ô “ß áóäó æäàòü...” 16.20 “Àâòîãðàô ïî ñóááîòàì” 17.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ìåëîäèè ëåòà” 18.00, 03.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 19.00 “Îãðàáëåíèå â ïîëíî÷ü” 20.00 “Ïîëå ÷óäåñ” 21.05 “Ïåñíå íàâñòðå÷ó” 22.20 Õ/ô “Çèãçàã” 23.00 “Àíäðåé Òàðêîâñêèé” 00.25 Õ/ô “Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà” 01.25 “Òåìï” 04.00 Êîíöåðò “Ðîññèÿ”

06.25 “Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà” 07.00, 09.00, 12.00 Ñåãîäíÿ 07.20 Ñêàçêè Áàæåíîâà. “Ìûøàíÿ Êðûñåíêî. Òóäà è îáðàòíî” 07.50 “Àêàäåìèÿ êðàñîòû” 08.20 Èõ íðàâû 09.25 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” 09.55 Åäèì äîìà! 10.25 “×óäî òåõíèêè” 11.00 Äà÷íûé îòâåò 12.30 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü” 16.20 “Î÷íàÿ ñòàâêà” 17.20 Çîëîòàÿ ïûëü 18.00 “Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà” 19.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 19.40 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” 20.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” 22.20 “Æåëåçíûå ëåäè” 23.10 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ 23.45 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà” 01.35 “Êðåìëåâñêèå äåòè”. “Âëàäèìèð Ìèêîÿí. Ïîãèá ñìåðòüþ õðàáðûõ” 02.30 Êîìåäèÿ “Âåñåëûå ðåáÿòà” 04.25 “Øàõìàòíîå îáîçðåíèå”. “Ìåìîðèàë Àëåêñàíäðà Àëåõèíà. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ðóññêèé ìóçåé”

05.45 08.30 10.00 11.30 15.25 00.35 02.05 03.30 05.40

Ì/ô Õ/ô “Ìîñêâà - Êàññèîïåÿ” Õ/ô “Îòðîêè âî Âñåëåííîé” Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà Ñîéåðà” Õ/ô “ ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàíòà” Õ/ô “Àñÿ” Õ/ô “Ïÿòåðî ñ íåáà” Õ/ô “Ñëóøàòü â îòñåêàõ” Ñàóíäòðåêè

05.00, 09.00, 11.00 Íîâîñòè 05.40 Õ/ô “Ýòî ñëó÷èëîñü â ìèëèöèè” 07.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå!” 07.40 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä” 07.55 “Çäîðîâüå”

09.10 09.30 10.25 11.15 12.15 13.10 14.55 16.55 20.00 21.00 23.10 00.15 01.50 03.00

“Íåïóòåâûå çàìåòêè” “Ïîêà âñå äîìà” “Ôàçåíäà” “Ãäå ïîñàäêè?” “Åðàëàø” Õ/ô “Ñóåòà ñóåò” Õ/ô “Ëþáîâü-ìîðêîâü” “Îäèí â îäèí!” Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ” “ÊÂÍ”. Âûñøàÿ ëèãà “Ïîçíåð” Õ/ô “Çìååëîâ” Õ/ô “Êà÷åëè” Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð”

02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Îñòðîâ ñîêðîâèù” 03.05, 09.05, 15.05 Ì/ñ “Íó, ïîãîäè!” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ðîáèí Ãóä” 05.00, 11.00, 17.00 Ì/ô “Ëàïëàíäñêèå ñêàçêè” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “Íèìáîëû” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Äåâÿòûé îòäåë” Ò/ñ “Øåðèô” Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè” Ò/ñ “Ëèòîâñêèé òðàíçèò” Ò/ñ “Àýðîïîðò”

06.00, 10.05, 11.35, 05.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 Õ/ô “Ñèëüâà” 07.50 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 08.05 “Âêóñû êóëüòóð” 08.30, 09.20, 10.15, 12.25, 17.05 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 09.00, 20.25 “Ïîãîäà” 09.05, 12.15, 13.50 “Çàãîðîäíûé äîì” 09.10 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 09.45 “Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè” 11.00 “Ñàä, îãîðîä” 11.20, 16.45 “Âñå î åäå” 12.40 Ä/ô “Ñåðäöå îòäàþ äåòÿì” 13.10 “Ïðîèñõîæäåíèå ñòèëÿ” 13.40 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.25 “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”. “Êàïèòàí Âðóíãåëü” 17.20 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 17.30, 01.45 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî êàæåòñÿ” 20.30 “Ìèð öâåòîâ” 21.00, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.35 “Àðõèâû èñòîðèè” 22.00 “Êîðîòêèå âñòðå÷è”. Èâàíîâà 00.45 “Òåëå÷àò” 04.40 “Ãóáåðíèÿ” 05.10 “Øêîëà âûæèâàíèÿ”

06.00, 10.00, 15.40, 20.45, 00.00, 01.20, 02.45, 03.50 Ôóòáîë News 06.20 Ïðåäèñëîâèå ê ôèëüìó “Âñÿ æèçíü â ïåð÷àòêàõ” 06.25, 11.50, 15.00 Òîï-ìàò÷ 06.40 Futbol Mundial 07.15 Îáçîð ìàò÷åé. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 07.50 Ôóòáîë: äîñàäíî è ñìåøíî 08.00 ×åðíîìîðåö - Èëüè÷åâåö. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 10.30 “Âñÿ æèçíü â ïåð÷àòêàõ” 11.10, 15.10, 00.15 Æóðíàë Ëèãè ÷åìïèîíîâ 11.55 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. À. Äåì÷åíêî 12.55 Ýñïàíüîë - Ãðàíàäà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 15.55 Òîðèíî - Þâåíòóñ. ×åìïèîíàò Èòàëèè 17.55, 03.00 Àðñåíàë - ÌÞ. ×åìïèîíàò Àíãëèè 19.55 Âàëüÿäîëèä - Ñåâèëüÿ. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 21.55 Ñîñüåäàä - Âàëåíñèÿ. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 00.45 Øàõòåð - Ìåòàëëèñò. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 05.00 Íîâîñòè + Àíîíñû

06.05

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. ÒÎÐ-6. Ïëåé-îôô. Çóëüòå Âàðåãåì - Àíäåðëåõò 08.00 Áàäìèíòîí. Êîìàíäíûé ×Å. Ôèíàë. Æåíùèíû. Ïàðû 09.00, 23.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. ÏÑ - Ãðîíèíãåí 10.55, 00.55 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ðèáåðà Íàâàððà - Ãàëüäàð Ãðàí-Êàíàðèÿ

12.35 13.00

14.55 16.55 17.25 19.30 22.15 02.40

Ýêñòðà-ôóòçàë Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Áðåäà - Àÿêñ Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Êóáàíü - Çåíèò Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ðóáèí - ÖÑÊÀ Áîêñ. Òóðíèð “Êèåâñêèå ðóêàâèöè” Àâòîãîíêè. Europen F3 Open. Ôðàíöèÿ. Ãîíêè. Äåíü âòîðîé Ãëîðè. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ êèêáîêñèíãà. Ãðàí-ïðè Ìèëàí, Èòàëèÿ

07.00 Ä/ô “Äèçàéíåðñêèå ñîáàêè” 08.00 Ä/ô “Ïîäâîäíûé ìèð Àëÿñêè” 08.55, 09.50, 10.50, 12.00, 13.00 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 14.00 Ä/ô “Ìèññèÿ: ñïàñåíèå àìôèáèé” 15.00 Ä/ô “ ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé” 16.00 Ä/ô “Äèêèå ëîøàäè Åâðîïû” 17.00 Ä/ô “Ïðîáëåìà Àíòàðêòèäû: Ïðåäóïðåæäåíèå ìèðó” 18.00 Ä/ô “Àðêòèêà â îæèäàíèè ïåðåìåí” 19.00 Ä/ô “Âåëè÷àéøèå ÿâëåíèÿ ïðèðîäû” 20.00 Ä/ô “Çàòåðÿííàÿ ëàãóíà” 21.00 Ä/ô “Ãîðû òðîïè÷åñêèõ äîæäåé” 22.00 Ä/ô “Æèçíü” 23.00 Ä/ô “Áîëüøàÿ áåëàÿ àêóëà - æèâàÿ ëåãåíäà” 00.00 Ä/ô “Ëüâèíîå äåðåâî” 01.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 02.00 Ä/ô “Íåîáû÷íûå äîìàøíèå æèâîòíûå” 03.00 Ä/ô “Äèêàÿ ïðèðîäà Àíä” 04.00 Ä/ô “Çàùèòíèêè ïðèðîäû: æèçíü ñ ÿãóàðàìè” 05.00 Ä/ô “Ïåëèêàíû: ïåðåëåòíûå ïòèöû” 06.00 Ä/ô “Äèêèå ëîøàäè è Êàíàäñêèå Ñêàëèñòûå ãîðû”

04.45 08.00 08.35 09.20

Õ/ô “Ìîå ëþáèìîå ÷óäîâèùå” “Ïëàíåòà ñîáàê” “Ñàì ñåáå ðåæèññåð” Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå 10.00, 13.00 Âåñòè 10.15 “Ñìåõîïàíîðàìà” 10.45 “ ìèðå æèâîòíûõ” 11.15 Êîìåäèÿ “Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü” 13.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.30 “×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà” 14.15, 04.05 “Ãîðîäîê” 14.50, 02.25 Õ/ô “Öâåòû îò Ëèçû” 16.50 “È ýòî âñå îíà”. Þáèëåéíàÿ ïðîãðàììà Å. Ñòåïàíåíêî 19.00 Âåñòè Íåäåëè 20.30 Õ/ô “Ëþáîâü èç ïðîáèðêè” 22.35 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì” 00.25 “Proòóðèçì” 00.40 Õ/ô “Âëþáëåí è áåçîðóæåí”

06.00, 10.45 “Ïî ñëåäó çâåðÿ” 06.45 “Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Âåðáíîå âîñêðåñåíüå” 07.10 Õ/ô “Êîðîëåâñòâî Êðèâûõ Çåðêàë” 08.25 Ì/ô 09.00 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ” 09.25 “Ëåîíèä Áðîíåâîé. À âàñ ÿ ïîïðîøó îñòàòüñÿ” 10.15 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð” 11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ 11.45 “ÄÀáðî ïÀæàëÀâàòü” 12.10, 03.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì” 12.50 Õ/ô “Îíà Âàñ ëþáèò!” 14.15 “Ãåîðãèé Âèöèí. Îòøåëüíèê” 14.55 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 15.25 “Ïðèãëàøàåò Á. Íîòêèí”. Â. Äîëèíñêèé 15.50 “Ã. Õàçàíîâ. Ïÿòü ãðàíåé óñïåõà” 17.10, 00.15 Ò/ñ “×åð÷èëëü” 20.05 Âðåìåííî äîñòóïåí. Í. Áàñîâñêàÿ 21.00 “ öåíòðå ñîáûòèé” 21.50, 04.25 Ò/ñ “Êëþ÷è îò áåçäíû. Îïåðàöèÿ “Ãîëåì” 23.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Çîëîòî, áðèëëèàíòû” 03.15 “Äàâàé ïîìèðèìñÿ!”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


www.interesu.info

¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013ð.

ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß. ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ. ÐÎÁÎÒÀ, ÍÀÂ×ÀÍÍß

ñòîð. 17

Стелажи, вітрина.Т:40-69-50

Õîëîäèëüíûé øêàô á/ó "Õîëîä-12" 220 Â. Íåäîðîãî. Ò:067-504-31-31 Холодильник промышленный 560л, новый, цена 2000 грнТ:067-981-31-98

ÊÓÏËÞ Фризер для морозива. Т: 066-339-36-34

ÏÐÎÄÀÌ

Телевизоры Еленберг 37 см, Самсунг 54 см, Томсон 70 см, Шнайдер ..Т:096-299-3287,063-180-76-23,46-83-09 Телевізор «Соні Вега» 3 нетрон, 29 дюймов (70 см диагональ). Т:050-070-51-34, 099-290-83-74

Телевізор Samsung в ідеальному стані, ціна 700 грн.Т:096-01-72-977 Телевізори Елджи 54 см, Оріон 37 см, Електрон 451-Д.Т:46-69-41, 098-479-27-64 Телефон АОН, б/у, отличное состояние - 120 грн. Торг. Т:22-71-70, , 098-581-81-43 Тюнер на телевизор.Т:25-98-15 Фотоаппарат „ФЄТ”. Т. 22-71-70, 098-581-81-43

ÊÓÏËÞ Возьму в подарок компьютер б/у.Т:46-50-52 Радиоаппаратуру,кинескопплоскийдиагональ54 см. Т:46-83-09,096-299-32-87,063-180-76-23 Телевизоры на разборку.Т:47-43-42 Телевизоры, магнитофоны, радиодетали, осциллографы, неисправные и б/у. Т. 46-6941, 098-479-27-64 Телевізори,ч/бікольоровіб/уіназапчастини.Т:4683-09,096-299-32-87,063-18-07-623

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ

windows 7, цвет черный, отличное состояние.Т:097-490-07-08 Саша Винчестер на гарантии, IDE 160 Гб.300 грн.Т:096-362-42-34 Компьютер все состоявляющие, в хорошем состоянии 1,500 грн.Т:098-220-73-30 Компьютер 1100 грн, Атлон 2600+2,1 Ггц, видео, мультимедиа, клавиатура. міш, оптика.Т:096-362-42-34 Компьютер ACER ASPIR E 5541? 15,6 HD LCD, 2 GB память, 320 GB HDD, AMD ATHION,11х2 процесор, 2,0 ATI RADEON HD 4200? up to 896 MB, 2200 грн.Т:098-017-50-83 Владимир Компьютер AMD-Sempron, 2500+(1,8 Мбц), AS Lockk7V4, ОЗУ 512 МВ, HDD 80 Гб, CDRW 52x, хороший корпус, клавиатура, мышь, программы 750 грн торг.Т:096-362-42-34 Компьютер Intel Pentium 2,4 гГц, 1 ОЗУ, 80гбайт винчестер, видеокарта GeForce – 1150 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер Intel Pentium 2,4 гГц, 512 ОЗУ, 80гбайт винчестер, видеокарта GeForce – 950 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер samtron б/у, недорого, все состовляющие.Т:067-528-61-53 Компьютер стационарный. Цена: 400 грн. Т:067-267-91-11 Компьютер.Т:063-980-35-86 Комп'ютер робочий б/в. Ціна 200 грн.Т:551-886 Комп'ютер б/в 2-ядерний, Атлон 4,4/АТ Radion 2600/2ГБ/250 ГБ/400Вт.Ціна 1000 грн.Т:551-886 Компьютеры, мониторы, ноутбуки, фотоапараты с оптового склада. Т:097-333-59-77 Корпус серебряный для компьютера - 100 грн, черный - 100 грн. Т:097-333-59-77 Монітор б/в Самсунг 757 НФ "плаский екран" 100 Гц Ціна 250 грн.Т:551-886 Ноутбук ASUS X50 2 ядра, 2 Гига.Т:097-801-81-11 Ноутбук Del 2011 года выпуска 3000 грн.Т:34-58-91 Ноутбук б/у. Т:063-70-89-875 Оперативную память DDR1-400, 256 мегабайт - 75 грн, оперативная память для ПК DDR1-400, 512 мегабайт - 135 грн, процесор «Атлон 3000+» - 385 грн + материнскую плату + кулер. Т:097-333-59-77 Планшет Apple WM-8650 новий, 3000 грн.Т:093-471-94-96 Планшет Pocketbook новый 1600 грн.Т:066791-55-95 Принтер.Т:34-08-38 Самсунг R20 и ASUSX52M в хорошем состоянии.Т:096-852-13-35

ÊÓÏËÞ Нерабочие ноутбуки, нерабочие компьютеры, нерабочие видеокарты.Т:46-80-21, 46-9053, 098-599-27-82

Балон газовый Пропан-Бутан.Т:46-50-24 Балон газовый.Т:097-249-02-24 Водоочиститель Еко-Вод.Т:47-23-36 Вытяжка в комплекте. Цена:300 грн. Т:26-68-09 Газ. плита Електа 4 комфорки, WROZAMET. Т:4683-09,096-299-32-87, 063-18-07-623 Газовая колонка, б/у рабочая.Т:42-45-19, 096-246-25-95 Газовая плита «Электа», хорошее состояние. Цена:450 грн. Т:26-68-09 Газовая плита 4 комф.300 грн.Т:40-28-28 Газовая плита 4 комфорки б/у, хорошое состояние.Т:42-45-19, 096-246-25-95 Газовикотел,б/у,роботивУкраїні.Т:066-411-63-05 Електронасос вібраційний «Каштан 2» новий.Т:22-35-52

Êîíäèöèîíåðû «Lessar», «Mitsubishi», «Daikin». Êîòëû ãàçîâûå è êîëîíêè. «Beretta», «Biasi», «Vaillant», «Vissmann». Ðàäèàòîðû ñòàëüíûå «Kermi». Ãåðìàíèÿ. Òóðöèÿ. Ìîíòàæ. Ãàðàíòèÿ. Ñåðâèñ. óë. Âàòóòèíà, 188 (ð-í àâòîâîêçàëà), òåë/ôàêñ 41-30-76, ìîá. 09673-96-282. ˳ö. À ¹517042 âèäàíà 06.08.10 ð. ̳í³ñòåðñòâîì ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà á³ä³âíèöòâà Óêðà¿íè. Котел березовский в комплекте с чугунными батареями и трубами. Цена:2000 грн. Т:26-68-09 Котел на твёрдом топливе, обогрев до 2000 м куб.Т:066-600-87-84 Обогреватель масляный, електрический.Т:063-975-20-7 Отопительно-вентиляционую установку, дизельное питание 12 Вт.Т:067-288-60-81 Печь на твердом топливе, обогрев до 2000 м. куб.Т:066-600-87-84 Плита газовая белая Белоруская.Т:41-21-04 Тепловентилятор на дровах, обогрев до 2000 м куб.Т:066-600-87-84

ÊÓÏËÞ Газ.колонку отечественного пр-ва, на запчасти. Т. 46-69-41, 098-479-27-64 Електро плиту на 4 ком. с духовкой и кухоный комбайн.Т:093-568-15-93,097-220-35-97 Плиты газовые, б/у. Т: 46-83-09, 063-1807-623, 096-299-32-87 Куплю б/у газ-колонки, на запчасти.Т:067470-15-07

²ÍØÅ

ÒÅËÅÔÎÍÈ ÒÀ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

ÏÐÎÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ Мобильный телефон «Самсунг» без зарядного устройства с заблокированым номером 90 грн.Т:24-34-79,096-762-83-30 Саша Телефоны: Нокия-6300, Самсунг Х-460,Ю Нокия n-6030, Сони Эриксон w810. Т:097-42-07-180

AsusW7,Asir 5100 в хорошем состоянии.Т:096-852-13-35 GPS навигатор с видеорегистратором Easy Go 530.Т:098-012-29-23 Hewlett-Packard 4096 мб, жесткий диск 500 мб, Wi-fi,3 узб порта, операционная система

ÃÀÇÎ-, ÂÎÄÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÏÐÎÄÀÌ 4-х комфорную плиту, б/у.Т:37-62-59

Електродзвінок сильного бою.Т:46-8309,096-299-32-87,063-18-07-623 Задвижки, насосы, электродвигатели, электроприводы на задвижки, тельферы, сальниковые компрессоры, затворы, фланцы, отводы, генераторы, электротельфер, редукторы, компрессоры, зубн.муфты, газодувки, погрузчики, подшипники. Т. 067-638-48-75 Оборудование для монолитного строительства и заливки из пенобетона.Т:050-317-31-23 Оборудование для пр-ва газобетона и пенобетона, дробилку вальцовую, дезинтегратор. Т. 050-317-31-23 Саморобну бетономішалку на 350 л 5000 грн, зварювальний апарат 220 Вт 2000 грн.Т:2419-27, 096-590-05-26 Шуруповерт «Makita 6270 DWAE». Т:42-79-76

ÏÐÎÄÀÌ Âåñû öèôåðáëàòíûå 1 øò á/ó. Íåäîðîãî. Ò:067-504-31-31 Вітрина холодильна, стелажі.Т:40-60-59 Касовий аппарат,Т:096-682-36-70 Нстояльна холодильна вітрина Парма 1.0, температура -0-+8.Т:098-682-36-70

Запчасти на фризерный деревообрабатывающий станок ФСШ-1А. т. 096-547-25-29 Станок универсальный вертикано-фризерный 6Н10 .ул. Кооперативная,14, тел: 42-79-29, 067-410-28-26 Станок универсальный горизонтально-фрезерный 6Р81. ул. Кооперативная,14, тел: 4279-29, 067-410-28-26 Фризеный деревообрабатывающий станок ФСШ-1А. т. 066-729-40-00

Женщина 53/168, вдова, полная, миловидная, позкомлюсь с порядочным мужчиной без в/п. Т:096-238-92-99

Жінка 52/155 розлучена без шкідливих звичок, не схильна до повноти, познайомлюсь з чоловіком серйозним, без шкідливих звичок, не мудимим, вільним для створення родини. Відповім на смс.Т:095-841-89-18 Одинока жінка 40/1,65, розлучена, маю сина, без шкідливих звичок, без житлових проблем познайомлюсь з чоловіком серйозним, не судимим, не п’ющим, одиноким, вільним для створення родини. Житомир 1 0025 (до востребования предявителю паспорта)ВН-205388. Т:33-05-20, 098340-83-80 Симпатичная женщина 40 лет 1,70 рост, познакомлюсь с добрым, порядочным мужчиной до 45 лет с жильем с Житомира или пригорода. Алкоголиков и осужденых просьба не безпокоить.Т:097-07-133-40 Сільська жителька,29/174/80 маю дітей, ціную сімейний затишок,познайомлюсь з чоловіком, для серьйозних стосунків.Т:097-6547-582 Таня Удивительная, очаровательная, необыкновенная женщина средних лет, стройная, невысокого роста, надееться на встречу с благородным, независимым надежным мужчиной 38-50 лет для создания крепкой семьи.Т:098695-41-86

49 років, педагогічна освіта,роботу няні, часткова зайнятість.Т:097-746-22-47 Главного бухгалтера, заместителя или бухгалтера, о/р 15 лет. Т:067-262-19-74 Директора філіалу, головного інженера, тел. 067-180-34-45 Жінка 45 років, за спеціальністю продавець, шукає оплачувану роботу, можливо на повний робочий день. т. 46-73-60, 067-388-76-54 Ищу работу в детективном агенстве или риелтор по недвижемости.Т:093-054-98-88 Ищу работу дежурной упаковщицей, сиделкой.Т:25-13-94 Ищу работу домработницы, сиделки. оплата по договоренности, расмотрю все предложения.Т:097-420-71-88

Ищу работу по уходу за пожилым человеком.Т:41-93-18, 093-264-94-61 Лена Ищу работу продавца без касового аппарата, опыт работы в кафе, магазине, киоске, график работы 2 недели через 2.Т:093-255-12-25 Ищу работу продавца, уборщицы, посудомойщицы и любую другую.Т:097-513-19-85 Ищу работу репетитором немецкого языка.Т:063-980-35-86 Ищу работу уборщицы, женщина 51 год, опыт работы.Т:097-780-23-54 Ищу работу, инвалид 1 групи.Т:47-07-04, 098419-11-71 Ищу работу:психолога, воспитателя, няни, офис-менеджера, администратора, горничн о й , Т: 0 9 7 - 4 8 - 9 5 - 6 3 2 , 0 9 3 - 5 3 - 7 8 450,095-42-15-382 Мужчина 45 лет, военный пенсионер, ищу работу сторожа.Т:093-140-09-46 Мужчина 45 лет, ищу работу в ночные смены.Т:067-275-87-66 Юрий Леонидович

Â²Í ØÓÊÀª ÏÐÎÄÀÌ Агрегат холодильника рабочий.Т:33-48-54 Гусеничный трактор Т-54В (Виноградник) с трехкорпусным плугом.Т:097-475-45-00, 067-98-92-100 Картоплекопалку до мотоблоку. Ціна 1150 грн. Т. 096-121-72-76 Продам професиональную швейную машинку клас-35. Цена договорная. Т:067-292-41-02 Трактор з бортовий причіпом для будівництва сільського господарства, 2,76х1,60, працює на бензині. Ціна договірна. Т:097-548-666-0 Трактор МТЗ80 1991 г.в. после капремонта.Срочно. цена договорная.Т:067-393-6330 Олександр Трактор Т25А 1996 г.в.Завод «Владимир» Россія, ціна договірна, в відмінному стані.Т:067-869-87-71

Где, ты моя сероглазая блондинка?С восточным стилем одежды, ты таинственна и нежна.До 45 лет.Т:47-43-42 (после 20.00) Мужчина 36 лет, рост 186, познакомлюсь с женщиной от 30 до 38 лет. Без материальных и жилищных проблем, в разводе детей нет.Т:068-512-36-27, 09682853-70 Мужчина 54 года, холостой, вдовец, познакомится с женщиной от 40 до 50 лет. Для создания надежной, дружной семьи.Т:096-61911-26

ÂÎÍÀ ØÓÊÀª

ÏÐÎÄÀÌ Продам професиональную швейную машинку клас-35. Цена договорная. Т:067-292-41-02 Швейная машинка «Singer» ножная. Т:067914-88-36 Швейная машинка «Подолка» ножная.Т:066791-55-95 Швейная машинка «Чайка», б/у.300грн.Т:3967-72,097-432-71-11 ШвейнаямашинкаручнаяПодольская.Т:25-86-64 Швейную машинку импортную недорого.Т:097534-76-00 Швейную машинку ножную, б/у.Т:47-11-54

ÏÐÎÄÀÌ GSM-сигнализация для дома, квартиры, дачи.Цена 360 грн.Т:097-281-24-97 Зарядний пристрій з 2 контурів 12 і 24 Вольт, можна ставити 3 акумулятори.Т:098-87-47495 Олександр Микроскоп биологический М1.Т:47-10-33 Печатная машинка електрическая «Ятрань».Т:46-50-24 Продаж пневмопістолетів для виготовлення піддонів.Т:067-447-40-58 Счетная машинка «Електроника».Т:46-50-24 Электрозвонок громкого боя. Применяеться в шумных помещениях.Т:24-34-79, 096-76283-30

OOOEHH Êîðîëüîâñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Æèòîìèðà, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 10014, ì. Æèòîìèð, ìàéäàí Ñîáîðíèé, 1, îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â: – Ñåêðåòàð ñóäó (2 ñòðîêîâ³ ïîñàäè). Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: 1. Âèùà îñâ³òà çà ñïåö³àëüí³ñòþ “Ïðàâîçíàâñòâî” ç îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì íå íèæ÷å ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà. 2. Âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. 3. ³äñóòí³ñòü îáìåæåíü, âñòàíîâëåíèõ äëÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè â³äïîâ³äíî äî Ç/Ó “Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó”.

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â, ðîçì³ðó, óìîâ îïëàòè ïðàö³, ïåðåë³êó ïèòàíü äëÿ ïåðåâ³ðêè çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè ôóíêö³îíàëüíèõ ïîâíîâàæåíü òîùî íàäàºòüñÿ çà òåëåôîíîì 37-2435 àáî ï³ä ÷àñ îñîáèñòîãî ïðèéîìó â ïðèì³ùåíí³ ñóäó (êàá. ¹ 206) ùîäåííî (ç ïîíåä³ëêà ïî ï’ÿòíèöþ) ç 09.00 äî 13.00 ãîä. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ âèõîäó ïóáë³êàö³¿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó.


18 ñòîð. Офицер запаса, 52 года, ответственный, человек слова, категория В,С, заранее благодарен по трудоустройству в различных сферах.Т:066-718-89-41, 34-26-92 Пенсионерка с высшим образование ищет работу.Т:067-105-11-87 Порядочные женщины 45 лет, ищут работу зарплата 1500 грн, рассмотрим все предложения.Т:097-145-66-22, 093-142-75-68 Продавця Продавця. Т. 46-73-60 Работу няни, медобразование, большой о.р., рекомендации, порядочность и хороший уход гарантирую, возможно на несколько часов. Т. 43-11-79, 096-797-58-11 Чоловік 1985 року народження , освіта вища, бух. облік і аудит, стаж роботи 8 років, пропонувати головного бух., фін. директора, оплату від 3000 грн.т:093-132-38-13 Чоловік 38 років шукає роботу бухгалтера, стаж невеликий, освіта технікум.Т:3606-81 Чоловік 46 років шукає роботу головного енергетика освіта вища технічна, стаж по спеціальності великий.Т:36-06-81 Шукаю роботу бухгалтера 063-64-03-891 Шукаю роботу бухгалтера за сумісництвом, вища освіта, 1С бухгалтерия, стаж 10 років.Т:067-366-33-66,095-363-80-08 Шукаю роботу головного бухгалтера, досвід роботи.Т:063-178-47-40 Шукаю роботу зі знанням іспанської мови.Т:067-105-11-87 Шукаю роботу коректора досвід роботи.Т:067-105-11-87 Шукаю роботу медсестри досвід роботи.Т:067-105-11-87 Шукаю роботу охоронця, вантажника, різнороба.Т:096-435-62-73 Шукаю роботу:водій кат. В, С, Е, 2 класу, стаж роботи 28 років.Т:093-674-58-06

ÐÎÁÎÒÀ, ÍÀÂ×ÀÍÍß æèëü¸. 067-600-01-61, 095-60301-05, 050-900-34-44 Водій в ресторан. Т:55-24-18

Âîäèòåëè âñåõ êàò. (ÌÀÍ, Ãàçåëü, Ìåðñåäåñ, ÄÀÔ), äëÿ ðàçâîçà ñòðîéìàòåð. ïî ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Ìàøèíèñò ïîãðóç÷èêà, áóëüäîçåðèñò. Âàõòà. Ç/ï 34003700ãðí/íåä. Ôîðìà è æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Îôîðì. îôèöèàëüíîå, ñîãëàñíî ÊÇîÒ Óêðàèíû. 095-782-64-92 Âîäèòåëè-ìàøèíèñòû ñòðîèòåëüíîé è ïîãðóçî÷íîé òåõíèêè, âîäèòåëè êàò. Â, Ñ, Ä, Å íà ïîñò. ðàáîòó â ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Òåõíèêà íîâàÿ, ðåì. áàçà. Âàõòîâûé ìåòîä. Îïëàòà ñâîåâðåìåííàÿ îò 7000ãðí/ìåñ. Ôîðìà, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ôèðìîé. 099462-51-63 Âîäèòåëè I, II êë., ìåõàíèçàòîðû äëÿ ðàáîòû ïî Óêðàèíå, ñòðàíàì ÑÍÃ. Ãðóçîïåðåâîçêè îò Îäåññêîãî ïîðòà. Îôèöèàëüíîå îôîðì., âàõòà íà âûáîð: 20/15, 15/7, 7/7. Îïëàòà îò 4000 ãðí./íåä., ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå çà ñ÷åò îðãàíèçàöèè. 050-732-99-83 Âîäèòåëè êàò. Ñ, Ä, Å ñðî÷íî òðåáóþòñÿ â ã. Îäåññà â ïîðò äëÿ ãðóçîïåðåâîçîê, âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè ïî Óêð. Âàõòà: 7/ 7, 15/7, 20/15. Ñòàáèëüíàÿ îïëàòà îò 3000 ãðí. äî 4500 ãðí. â íåäåëþ. Ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. 050-753-09-76

Бульдозеристи Бульдозеристи, екскаваторники, водії 1, 2-го класу, машиністи навантажувача ПК46, газоелектрозварники 4 розряду. Зарплата 1300$ США.Проживання і харчування надається. Проїзд компенсується. нформація на www.rabotasever.com або за тел. 093-240-31-66

Áóëüäîçåðèñòû, òðàêòîðèñòû, êðàíîâùèêè, ýêñêàâàòîðùèêè òðåáóþòñÿ â ã. Õàðüêîâ íà ñòðîèòåëüñòâî. Ç/ï îò 7000 ãðí. çà âàõòó 15/7. Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÊÇîÒ Óêðàèíû, ñîö.ïàêåò. Æèëüåì, ïèòàíèåì îáåñïå÷èâàåì. 099-632-53-79 Áóëüäîçåðèñòû, òðàêòîðèñòû, ýêñêàâàòîðùèêè, ìàøèíèñòû àâòîïîãðóç÷èêà. Ðàáîòà íà íîâîé òåõíèêå â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà êðóïíûõ êîììåð÷åñêèõ îáúåêòîâ â ã. Îäåññà. Ç/ï îò 4000 ãðí. â íåäåëþ. Âàõòà, îôèö. òðóä. Æèëüå, ïèòàíèå áåñïëàòíîå. Òåë. 050-738-48-25 В кафе нужны: директор, зав. производства, повар, бармен.Конкурс.Т:067-41015-02 В кафе тебуються бармен, посудомойщик, продавцы, официанты, хоз рабочие.Т:095015-27-91 В кафе требуеться повар с опытом работы на выгодные условия, хорошая оплата, удобный график.Т:36-22-44, 096-352-31-13 В офис нужны тренеры правильного питания.Т:097-746-22-47 В охранную фирму требуються охранники на вахту 15/15 оплата 2200 грн, обьект находиться 10 км от Киева, проживание.Т:095762-68-09 В ресторан требуеться парень официант и бармен.Т:36-22-44, 096-352-31-13 Ирина В ресторан требуються официанты, хорошая оплата.Т:36-22-44, 096-352-31-13 В ресторан требуються посудомойщици, хорошая оплата, без вредных привычек, удобный график.Т:36-22-44, 096-352-31-13

Âîäèòåëè êàò. Ä òðåáóþòñÿ äëÿ ðàáîòû íà ìàðøðóòàõ ã. Êèåâà àâòîáóñû Áîãäàíû. ÇÏ îò 5000 ãðí. Ðåìîíò è çàïðàâêà çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ. Èíîãîðîäíèì

¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013ð.

Âîäèòåëè (Â, Ñ, Ä, Å) ñðî÷íî òðåáóþòñÿ äëÿ ïåðåâîçîê ñòðîèòåëüíûõ è ïðîäîâîëüñòâåííûõ ãðóçîâ â ã. Îäåññà. Âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä, îôèöèàëüíîå òðóäâî, êîìàíäèðîâî÷íûå. Îïëàòà 3500-4500 ãðí./íåä. Ïèòàíèå, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 095705-33-58 Âîäèòåëè, -ýêñïåäèòîðû, îõðàííèêè, ýëåêòðèêè, óáîðùèêè òåððèòîðèè (óòèëèçàòîðû) òðåáóþòñÿ â ã. Õàðüêîâ íà ìÿñîêîìáèíàò. Ç/ï. îò 2800 -3600 ãðí. Âîçìîæíà âàõòà äëÿ èíîãîðîäíèõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì æèëüÿ + ïèòàíèå. Òåë.099-538-30-39 Âîäèòåëè òðåáóþòñÿ ñòðîé. ôèðìå â ã. Õàðüêîâ êàò. Ñ è âûøå äëÿ ãðóçîïåðåâîçîê ñòðîé. ìàòåðèàëîâ ïî ãîðîäó. Âàõòà 15/ 7, 20/10. Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. ÇÏ 3500-4000 ãðí./íåäåëÿ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ïîëíûé ñîö.ïàêåò. Òåë. 050-282-00-21 Âîäèòåëè òðåá. åâðîïåéñêîé ñòðîéêîìïàíèè â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ÀÒÏ â ã.Õàðüêîâå. Ïðàâà êàò Ñ è âûøå. Âàõòîâàÿ ðàáî-

òà ïî èíäèâèä-íîìó ðàñïèñàíèþ ïðåäïðèÿòèÿ. ÇÏ îò 4500/íåä. + ïðåìèè. ÒÎ, ðåìîíò àâòîìîáèëÿ çà ñ÷åò ôèðìû. Æèëüå + ïèòàíèå. 095-007-96-98 Âîäèòåëè âñåõ êàòåãîðèé, ìåõàíèçàòîðû ñðî÷íî òðåá. íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â Õàðüêîâñêóþ ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ. Ðåìîíò çà ñ÷åò ôèðìû. Ìàøèíû íà ñòðàõîâêå. Âàõòà. ÇÏ îò 3750ãðí./íåäåëÿ. Æèëüå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, îïëà÷èâàåìûé ïðîåçä. 099-087-40-79 Âîäèòåëè ìåõàíèçàòîðû äëÿ âûïîëí. ôðîíòàëüíûõ ðàáîò òðåá. íà âàõòó â Õàðüêîâ. ÇÏ îò 4500/íåä., âîçìîæíîñòü âûñîêèõ çàðàáîòêîâ îò ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû. Íîâàÿ òåõíèêà, ðåìîíò çà ñ÷åò ôèðìû. Æèëüå ïðåäîñòàâ. â äåíü ïðèåçäà. Áåñïë. ïèò., ôîðìà. 095-701-39-13

Запрошуємо до співпраці студента.Гнучний графік.Т:067-784-23-06, 46-22-26 Заробітна плата від 1200$ США, проживання і харчування надається, проїзд компенсується. нформація на www.rabotasever.com або за тел.063-251-65-51 Инспектор Инспектор. с подготовки кадров, мужчина.Т:050-385-35-56 Ищем менеджера по продажам.Т:098-78019-00 Ищу партнеров в бизнес, а также региональных представителей.Высокий доход.Т:096-8000-919 Елена Петровна Косметолог Косметолог-візажист потрібен міжнародній компанії, кар’єрний ріст, закордонні поїздки. Т:098-92-90-563 Магазину «Світ грашок» потрібен продавець на постійну роботу.Т:37-35-70 Можливість роботи в домашніх умовах.Т:4467-11, 093-790-72-85 Н а оптовий склад нужен грузчики. Физически крепкие без вредных привычек. Можна без опыта работы.Т:097221-05-03

Возможность зарабатывать деньги для всех.Т:46-93-39 Возможность работы на дому, а также через Интеренет. Гибкий график. Поддержка и помощь начинающим.Т:096-8-000-919 Возможность работы на дому, а также через Интернет. Гибкий график. Поддержка и помощь начинающим.Т:096-23-04-430 Вы професиональный продавец? Для вас робота с высоким доходом.Т:093-735-95-25 Грузчик и газо-резчик с опытом работы.Т:067-584-98-55

Ãðóç÷èêè, ôàñîâùèêè-óïàêîâùèêè, ïàðêîâùèêè òðåá. â ã. Õàðüêîâ íà ïîñò. ðàáîòó âàõòîé! Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. Îô. òðóä-âî, êàðüåðíûé ðîñò, âîçìîæíîñòü îáó÷åíèÿ, ãèáêèé ãðàôèê. ÇÏ îò 3000/íåä., îïëàòà ïîíåäåëüíî. Áåñïëàòíîå ïèòàíèå, æèëüå. 099-237-55-80 Двірник на постійну роботу. Т:067-25083-06 Деловым людям,с системным о. р., готовым к переменам. Т:067-410-19-87 Додатковий дохід для молодих людей цілеспрямованих, амбіційних, дисциплінованих, позитивних.Т:093-524-19-36,46-56-48 Додатковий дохід для працівників охорони здоров’я.Т:46-56-48 Додатковий дохід для серйозних, порядних медичних працівників, офіцерів запасу, вчителів, домогосподарок, пенсіонерів. Тел. 4698-19, 098-641-09-42 Додатковий дохід, для тих хто має 2-3 години вільного часу. Гнучкий графік роботи без капіталовкладень. Співбесіда: 096-88-62-521 Додатковий і стабільний заробіток для енергійних і комунікабельних людей. Графік роботи вільний з/п 700 грн в неділю.Т:093-56815-93,097-220-35-97

Дополнительный доход в офисе, дома через Интернет. Свободный график. Т. 067-2599-875 Дополнительный доход для косметолога, масажистов, мастеров маникюра и педикюра, визажистов.Т:096-800-09-19,46-93-39 Елена Петровна Дополнительный доход для пенсионеров, медработников, офицеров запаса, учителей и людей др. профессий. 096-360-76-61, 09333-95-601 Алена Александровна Дополнительный доход для тех кто имеет 23 часа свободного времени. Елена Евгеньевна.Т:067-993-15-46 Дополнительный зароботок для всех желающих независимо от возраста и образования, создание бизнеса без капитала.Т:43-7814,097-60-87-429 Дополнительный зароботок может стать основным доходом. Звоните в будни с 9-18. Т:094-914-76-69 Доход для всех желающих независимо от образования и места жительства.Т:44-62-31 Тамара Ивановна Екскаваторник потрібен підприємству. Т. 067-412-55-48 ЖБК «Полісся» срочно нужны слесарь-сантехник, електро-газо-сварщик, зарплата вовремя.Т:42-53-73 ЖБК «Полісся» требуеться дворник, мужчина, оплата своєвременная.Т:42-53-73 з а 2 года сотрудничества с нами купит е н о в ы й а в т о м о б и л ь , Т: 0 5 0 - 2 3 - 4 6 589

На підприємство потрібна прибиральниця службових приміщень.Т:42-67-70, 067-41245-01 Анна На підприємство потрібні двірник та охор о н н и к . Т: 0 6 7 - 4 1 2 - 4 5 - 0 1 , 4 2 - 6 7 - 7 0 Анна На постійну роботу потрібні торгові представники з власним авто, досвід роботи від 1 року, сфера діяльності компанії: виробництво та реалізація дитячик трикотажних виробів відомих українських брендів, заробітна плата від 6000 грн.Т:067420-68-54 На постінй роботу потрібні експедитори, водії кат. С, експедитори-водії, робітники складу. ФОП Пшеничний В.А.Т: 096-303-67-53, 050313-33-91 На постоянную и хорошо оплачеваемую работу требуються швеи для пошива професиональной одежды.Т:098-05260-14 На постоянную работу в торговое предприятие требуеться водитель-експедитор, категории С.Т:097-290-54-46 На постоянную работу в торговое предприятие требуються експедитор, грузчик, наборщик, техники-монтажники холодильного и торгового оборудования.Т:096-303-67-53 На роботу потрібен головний бухгалтер ФОП Пшеничний В.А., вміння працювати з касовим апаратом, досвід роботи, режим роботи 10.00-19.00.Т:066-199-73-71 Набираем сотрудников в крупный бизнес.Т:093-736-39-67,096-502-97-12 Надомная робота. Доход 2500 грн/мес. От вас: вложить 2 конверта на а/я 2075МП Новация Мариуполь инд. 87502. Т:096-02738-81 для смс сообщений вашего адреса. Подробности высылаем бесплатно.Email:novaship@list.ru Нужен менеджер по продажам.Т:098-78019-00 Нужны ключевые люди для организационной работы, для управления персоналом.Т:067-412-38-81, 050-079-22-48 Василь Iванович

Îòäåëî÷íèêè, ïëèòî÷íèêè, êàìåíùèêè, áåòîíùèêè, êðîâåëüùèêè, ðàçíîðàáî÷èå, ïîäñîáíèêè, ãðóç÷èêè, ñòðîèòåëè-ïðîôåññèîíàëû ñðî÷íî òðåáóþòñÿ â ã. Õàðüêîâ. Îïëàòà îò 3000ãðí./íåäåëÿ. Æèëüå, ïèòàíèå, èíñòðóìåíòû, ñïåöîäåæäà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 099-048-18-96 Îòäåëî÷íèêè (ãèïñîêàðòîí, øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà), ìàëÿðû, ïëèòî÷íèêè, êðîâåëüùèêè, à òàêæå ñòðîèòåëè âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé òðåá. â ã. Îäåññà. Ðàáîòà âàõòîé â ñòðîéêîìïàíèè. ÇÏ 7000-9000 ãðí./âàõòà (15/ 7)+ïðåìèè. Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå áåñïëàòíî. 099-323-43-49 Îõðàííèêè íà âàõòó â ã. Õàðüêîâ! (ïîääåðæàíèå óñòàíîâë. ðåæèìà áåçîïàñíîñòè íà îáúåêòå). Ñ íàìè Âû ïîëó÷èòå: êàðüåðíûé ðîñò, óäîáíûé ãðàôèê, âûñîêóþ ÇÏ îò 4200/íåä., äðóæíûé êîëëåêòèâ, ðàáîòó â äåíü ñîáåñåäîâàíèÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 066-824-71-89 Îõðàííèêè òðåá. â ã. Õàðüêîâ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó âàõòîâûé

ìåòîä. Ñîö. ãàðàíòèè, âûñëóãà ëåò. Äîñòîéíûé çàðàáîòîê îò 4200 ãðí./íåä. â çàâèñèìîñòè îò ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû. Æèëüåì îáåñïå÷èâàåì â äåíü ïðèáûòèÿ. Áåñïëàòíàÿ ôîðìà, ñïîðòçàë. 066-225-24-82 Îõðàíà êðóïíîãî êîììåð÷. ïðåäïðèÿòèÿ â ã. Õàðüêîâå. Âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó ñîòðóäíèêó. Âîçìîæíî îáó÷åíèå ïî ñïåö. «îõðàííèê 1-6 ðàçðÿäà». Ñâîåâðåì. ÇÏ îò 4200/íåä. Æèëüå, 2-õ ðàç. ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 099-529-04-08 Îõðàíà ñðî÷íî òðåáóåòñÿ â ã. Îäåññà. Ïàòðóëü ïî òåððèòîðèè ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ, ÊÏÏ. Âàõòîâûé ðåæèì (20/10, 15/7, 7/7), ïîëíûé ñîö. ïàêåò, îôèö. òðóä., îïëàòà åæåíåäåëüíî îò 3500 ãðí./íåä. Æèëüåì, ïèòàíèåì, ôîðìîé îáåñïå÷èâàåì. 099215-54-12

Îõðàíà òðåáóåòñÿ ñðî÷íî â ã. Õàðüêîâ íà ñòðîé. îáúåêòû. ÇÏ 2800-3600 ãðí./íåä, âîçìîæåí êàðüåðíûé ðîñò. Âàõòîâûé ìåòîä 7/7, 14/14, 20/10, îôèö. òðóä-âî, ïîëíûé ñîö.ïàêåò. Ôîðìà, æèëüå, 2-õ ðàç. ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë. 099-174-50-27 Îõðàííèêè òðåáóþòñÿ â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ â ã. Õàðüêîâ.

www.interesu.info

Âàõòà: 7/7, 15/7, 14/14, 20/ 10. Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, ôîðìà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ñîö. ïàêåò, îôèö. îôîðìëåíèå. Ç/ï 3000 – 3500ãðí. â íåäåëþ + ïåðåðàáîòêà. Òåë. 066-903-61-13 Îõðàíà ìíîãîôóíêö. êîìïëåêñîâ ñðî÷íî òðåá. â ã. Õàðüêîâ ñòðîéêîìïàíèè åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ. Äëÿ êàæäîãî ñîòðóäíèêà èíäèâèä. ãðàôèê âàõòû. Âûñîêàÿ ÇÏ îò 4200/íåä. Ôîðìó, æèëüå, ïèòàíèå, êîðïîðàò. òðàíñïîðò îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåò. 066158-26-30 Îõðàííèêè òðåá. íà ñòðîé. îáúåêòû â ã.Äíåïð-âñê. (Âèäåîíàáëþä./ ÊÏÏ/ Ïàòðóëèð. òåððèòîðèè). Ñîïðîâîæäåíèå ãðóçîïåðåâîçîê ïî ãîðîäó. Âàõòà (20/10; 30/10; 15/15). Ç/ï 75009800ãð/ìåñ. Æèëüå, ïèòàíèå 2õ ðàç., ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Îô. îôîðì. 095-159-83-24

Охранники Охранники, мужчины и женщины Вахта 14/ 7. т. 050-385-35-56, 067-60-73-773 Підприємству потрібен бухгалтер для роботи з первинною документацію.Т:34-69-50, 43-17-90 Повар требуеться на работу в НК «Индиго», IV разряд и выше возраст до 40 лет.Работа ночная. Ставка за 1 час 15-17 грн. График текущий. Т.42-67-67, 067410-09-60 Повна Повна, часкова зайнятість, зручний графік, можливість роботи на дому і через інтернет. Достойна оплата+бонус.Т:46-14-30, 067-9486-940 Подработка для тех, кто имеет 2-3 часа свободного времени, в офисе, через Интернет. т. 096-360-76-61, 093-33-95-601 Подработка несколько вакансий, гибкий график.Требования: трудолюбие, коммуникабельность,Т:096-114-98-62,095-843-13-51 Потрібен вантажник.Т:067-712-08-90, 093-811-02-01 Потрібен водій.Т:067-712-08-90,093-81102-01

Ïîòð³áí³ âî䳿 êàòåðãî𳿠"Å" ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Ò: 067-41261-36 Потрібен регіональний представник.Т:09633-816-27

Ïîòð³áåí âîä³é, êàò. Å ç äîñâ³äîì ðîáîòè, ³íîìàðêà. Ç/ï â³ä 4000 ãðí. Ò: 097-23-39-961


www.interesu.info

Потрібен робітник для ремонту в приватний будинок: поклейка обоев, малярка м. Iрпінь, житло надається.Т:093-00-63-174 Потрібні завідувач і фармацевт,соц. пакет,.Т:43-17-90,067-269-79-96,34-69-50 Потрібні консультанти, менеджери, аналітики. Достойна оплата+бонуси.Т:46-14-30, 067-94-86-940 Престижна робота для молоді в офісі. Зручний графік.Т:063-68-19-666\Потрібен менеджер по персоналу.Т:096-33-816-27 Приглашаем на работу координаторов компании «AVON». Т:096-502-97-12, 093736-39-67 Приг лашаем на работу. Т:096-614-36-78. Приглашаем Надежда Игоревна Простая работа для всех категорій населения. График свободный 2-3 часа в день, подробности по телефону.Т:067-259-98-75 Простая работа для пенсионеров, студентов и домохозяек. График свободный.Т:46-93-39 Работа без продаж и капиталовложений, работающие по скользящ. графику, энергичных песионеров, независимо от возраста и образовани.Т:098-320-36-67 Наталия Арсентьевна Работа в офисе, удобный раб. график, 3 часа 1000грн, 7 часов 2400грн. Запись на собеседование,пн-пт с 10-18.Т:4606-69 Работа в офіс, повна або часткова зайнятість.Т:063-68-19-666 Работа для молодежи в офисе, високая оплата, карьерный рост.Т:096-632-10-38 Робота або додатковий заробіток в офісі для пенсіонерів, медпрацівників, вчителів, студентів, 3-години в день-800 грн, 7годин в день-1800 грн.Т:097-608-74-29,43-78-14 Юрій Михайлович

Ðàçíîðàáî÷èå, ïîäñîáíèêè, êàìåíùèêè, áåòîíùèêè, ïëèòî÷íèêè, ìàëÿð-øòóêàòóð, ìàñòåð ýëåêòðîñíàáæ, îòäåëî÷íèêè òðåá. äëÿ ðàáîòû íà ñòðîéîáúåêòàõ â ã.Äíåïð-âñê. Âàõòà. ÇÏ ñâîåâðåìåííàÿ 2700-3600/íåä. Èíñòðóì., ïèòàíèå, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 066-344-87-45 Робота без продажи и капиталовложений 3 часа в день-800грн мес, 7 часов1800 в мес.Собеседование.Т:098-59920-00 Робота для женщин в декрете.Т:093-73595-25

Робота для мам, у которых есть маленькие дети.Т:096-89-12-996 Робота для пенсіонерів, студентів та домогосподарок, гнучкий графік.Т:44-67-11, 093790-72-85 Робота прибиральниці службових прим і щ е н ь . Т: 0 9 7 - 0 2 2 - 4 8 - 7 4 , 0 9 3 - 0 1 7 74-50

Ðîáîòà â Ïîëüù³: ð³çíîðîáî÷³, áóä³âåëüíèêè, çâàðþâàëüíèêè, âî䳿, ïðèáèðàëüíèêè. Æèòëî áåçêîøòîâíî ç/ï â³ä 5000 ãðí äî 10000 ãðí. ˳ö. À ¹389067 â³ä 25.04.2008ð. Ò:093-714-36-00, 096-013-8091, 46-37-23

Ñâàðùèêè, ýëåêòðî è àðãîíîäóãîâîé ñâàðêè, ìîíòàæíèêè òðóáîïðîâîäîâ, ýëåêòðèêè, ñàíòåõíèêè â ã. Õàðüêîâ íàáèðàåò ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ. Âàõòà 20/ 10, 30/15, 40/15. Ïèòàíèå, æèëüå çà ñ÷åò ôèðìû. Ç/ï îò 3500ãðí. â íåäåëþ. Òåë. 066885-03-94 Свой бизнес в интернете, без капиталовложений.Т:47-18-69 Слюсар сантехнік на постійну роботу. Т:067250-83-06 Срочно ищу двух енергичных, отвественных для развития своего бизнеса.Т:095-84313-51 Срочно требуются сотрудники в офис для оформления дисконтных карточек. Т:098-99237-98, 093-736-39-67 Срочно Срочно, утюжница.Т:33-19-68,067-9765-417

Ñòðîèòåëè âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé, ðàçíîðàáî÷èå ñðî÷íî òðåá. íà âàõòó â ã. Õàðüêîâ. Ðàáîòà ïîñòîÿííàÿ, áîëüøèå îáúåìû. ÇÏ

¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013ð. îò 4500/íåä., âîçìîæíà ñäåëüíàÿ îïëàòà. Èíäèâèä. ãðàôèê, îáó÷åíèå, ïåðåêâàëèô-öèÿ. Ôîðìà, èíñòðóìåíò, æèëüå ïðåäîñòàâ. 095-914-57-28 Ñòðîèòåëè â ã. Õàðüêîâ: êðîâåëüùèêè (áèòóì, ÷åðåïèöà), êàìåíùèêè (ñèëèêàò, ÷åðíîâàÿ, áóò), âíóòðåííÿÿ îòäåëêà, ïîäñîáíèêè, ãðóç÷èêè. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Æèëüå çà ñ÷åò ôèðìû + 2õ ðàç. ïèòàíèå. Ç/ï îò 3500 ãðí. â íåäåëþ. 066-674-27-92 Ñòðîèòåëè ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñòåé òðåáóþòñÿ â ã. Õàðüêîâ. Âàõòà: 7/7, 15/7, 14/14, 20/10. Æèëüå, 2-õ ðàç. ïèòàíèå çà ñ÷åò ôèðìû. Ç/ï ðåãóëÿðíî 3500 ãðí./ íåäåëÿ + ïåðåðàáîòêà. Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÊÇîÒ Óêðàèíû, ñîö.ïàêåò. Òåë. 050-636-61-78 Ñòðîèòåëè, ïîäñîáíèêè, ãðóç÷èêè ñðî÷íî òðåáóþòñÿ â ã. Îäåññà â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ. Âàõòîâûé ìåòîä 7/7, 15/7, 20/ 15, îôèö. òðóä., ïîëíûé ñîö. ïàêåò. Æèëüå + 2-õ ðàç. ïèò., ñïåö.îäåæäà çà ñ÷åò ôèðìû. Ç/ ï 3000 ãðí. â íåäåëþ. Òåë. 050230-42-78 Страхов Страхові агенти з можливістю навчання, перспективна професія, великі %. Т. 55-2414, 067-53-70-11 Терміново потрібен кровельщик.Т:093-15471-94, 096-774-41-72 терміново потрібні кровельщики 2-3 людини.Т:067-412-19-69 Требуется менеджер по персоналу в торговую организацию. Т:098-99-237-98, 093736-39-67 Требуется врач любой специальности на полный рабочий день.Т:096-8000-919, 46-93-39 Требуется грузчик на оптовый склад посуды, возраст до 30 лет, з/п по собеседованию.Т:4924-25 Требуется досконт менеджер для работы с клиентами.Т:44-67-11,093-790-72-85 Требуется курьер для раздачи безплатной газеты. Собеседование.Т:37-84-64 Требуется менеджер по продажам.Т:098780-19-00 требуется посудомойщица.Т:36-22-44, 096352-31-13 Требуется продавец.Т:36-18-07, 093-31671-80 Требуется промоутер з/п от 2500 грн.Т:098766-91-21 с 10 до 17 Требуется реализатор для рыночной торговли, зарплата договорная.Т:093-875-76-36, 066-582-65-01 Ирина Требуется сварщик для работы в кузне с о/ р, з/п по результатам собеседования %.Т:050313-68-98

ÐÎÁÎÒÀ,

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

Требуется специалист по производству кремов и мазей с практическим опытом.Т:091333-53-95 Требуется человек с организаторскими способностями для создания команды и товарооборота.Т:096-800-09-19, 46-93-39 Елена Петровна Требуется ребуется: арматурщик, бетонщик, монтажник , каменщик, сварщик, З/п высокая.Т:099133-52-21 Требу е тся водитель со своим транспортом, ребуе можно пенсионеры.Т:46-22-26,067-78423-06 Требуются консультанты и менеджеры для работы в офисе. Гибкий график. Т:47-1869,096-40-48-511 Требуются асисенты для офисной работы.Т:097-746-22-47 Требуются бармен касир, сутки через двое.Т:47-14-15, 067-553-08-24

1-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ Требуются водитель кат. В, С. Т:48-22-34 Требуются кладовщики и столяры.Т:097488-09-85 Требуются переплетчики документов.Т:4267-70 Требуются помощница или помошник на дачу на выходные.Т: 55-11-78, 093-243-87-27, 096-804-61-96 Т р е б у ю т с я прийомщики стекло-тар ы . Т: 0 9 8 - 4 1 3 - 2 0 0 0 , 0 5 0 - 3 1 3 - 2 0 0 0 , 551-261 Требуются работники для оформления дисконтных карточек.Т:096-502-97-12, 093736-39-67 Требуются рабочие (столярка, каменные печи, стяжка, штукатурные работы) на стройку под Киевом. Т:093-0063-174 Требуются руководители кофейно-чайный бизнес(большие деньги).Т:093-736-39-67, 096-502-97-12 Требуются упаковщики на предприятие.Т:091333-53-95 У вас есть компьютер, интернет? Для вас есть легальная робота.Т:050-2346-589 Фінансовий консультант.Т:46-74-46 Цікава робота для дикретних мам, гнучний графік роботи, достойна оплата. Т:093-87-51332, 098-92-90-563 Электрик требуется на постоянную работу. Т:067-250-83-06

 poa , i o p a i oe i oxo oo’ a i oa pi y oa oy e apai po a o c a i oxo ! ³äïîâ³äíî äî ï. 170.11 ñò. 170 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ó ðàç³ ÿêùî äæåðåëî âèïëàò áóäüÿêèõ îïîäàòêîâóâàíèõ äîõîä³â º ³íîçåìíèì, ñóìà òàêîãî äîõîäó âêëþ÷àºòüñÿ äî çàãàëüíîãî ð³÷íîãî îïîäàòêîâóâàíîãî äîõîäó ïëàòíèêà ïîäàòêó – îòðèìóâà÷à, ÿêèé çîáîâ’ÿçàíèé ïîäàòè ð³÷íó ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ, òà îïîäàòêîâóºòüñÿ çà ñòàâêàìè 15 (17) %, âèçíà÷åíèìè â ï. 167.1 ñò. 167 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ó ðàç³ ÿêùî çã³äíî ç íîðìàìè ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, çãîäà íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, ïëàòíèê ïîäàòêó ìîæå çìåíøèòè ñóìó ð³÷íîãî ïîäàòêîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ íà ñóìó ïîäàòê³â, ñïëà÷åíèõ çà êîðäîíîì, â³í âèçíà÷ຠñóìó òàêîãî çìåíøåííÿ çà çàçíà÷åíèìè ï³äñòàâàìè ó ð³÷í³é ïîäàòêîâ³é äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè. Çã³äíî ³ç ï. 13.3 ñò. 13 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè äîõîäè, îòðèìàí³ ô³çè÷íîþ îñîáîþ - ðåçèäåíòîì ç äæåðåë ïîõîäæåííÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè, âêëþ÷àþòüñÿ äî ñêëàäó çàãàëüíîãî ð³÷íîãî îïîäàòêîâàíîãî äîõîäó, êð³ì äîõîä³â, ùî íå ï³äëÿãàþòü îïîäà-

ÍÀÂ×ÀÍÍß.

òêóâàííþ â Óêðà¿í³ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ÷è ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó, çãîäà íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè. ßêùî ô³çè÷íà îñîáà – ðåçèäåíò, ÿêà îòðèìàëà ³íîçåìíèé äîõ³ä òà ñïëàòèëà ïîäàòêè çà ìåæàìè Óêðà¿íè, äëÿ îòðèìàííÿ ïðàâà íà çàðàõóâàííÿ ñïëà÷åíèõ ïîäàòê³â ïîâèííà íàäàòè äîâ³äêó â³ä äåðæàâíîãî îðãàíó êðà¿íè, äå îòðèìóâàâñÿ òàêèé äîõ³ä (ïðèáóòîê), óïîâíîâàæåíîãî ñïðàâëÿòè òàêèé ïîäàòîê, ïðî ñóìó ñïëà÷åíîãî ïîäàòêó, à òàêîæ ïðî áàçó òà/àáî îá’ºêò îïîäàòêóâàííÿ. Çàçíà÷åíà äîâ³äêà ï³äëÿãຠëåãàë³çàö³¿ ó â³äïîâ³äí³é êðà¿í³, â³äïîâ³äí³é çàêîðäîíí³é äèïëîìàòè÷í³é óñòàíîâ³ Óêðà¿íè, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî ÷èííèìè ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè Óêðà¿íè. Äåêëàðàö³ÿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè çà 2012 ð³ê ïîäàºòüñÿ äî 1 òðàâíÿ 2013 ðîêó. ³ää³ë âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì. Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

1 кімнатна квартира 31/17/6, 2/5 панельного дома не угловая, телефон, брон. дверь, жилое состояние 228 тыс гривен.Т:067-34530-78 1 кімнатна квартира в центрі міста.Т:097792-35-47 1 комнатная 3/5 кирпич, 34,5/20/7, колонка.269000 грн.Т:098-462-59-14 1 комнатная Бориса Тена, 1/9 панельного дома. 34/9/6, колонка, високий фундамет. 253000 грн.Т:098-462-59-14 1 комнатную квартиру по ул. Шелушкова-Котовского, 5/9 кирпич, 32/18/6 балкон застеклен, хорошое жилое состояние, 218 тыс грн.Т:067-345-30-78 Б.Т ена, 8/9п, 18/6, м/п окна, лоджия пласБ.Тена, тик, без ремонта. Цена 240 000грн. Т. 46-3669, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Бальзаковская Бальзаковская, 30/18/6, не угловая, колонка, требует ремонта. 208 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Бердичевская ул. 4/5 кирпич, 31/18/6 колонка, счетчики, цена 240 тыс грн.Т:096-05918-93 Бородия Бородия, 1/2к., 31/21/5, автономное отопление, м/п окна. 224000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Бумажная фабрика, 1 ком. 23/13/6, автономное отопление, не угловая, хорошая транспортная развязка, цена 196 тис грн.Т:067345-30-78 Довженко Довженко/1Мая, 2/2к., 30/15/6, автономное отопление. 208000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Житний рынок, 1 комнатная квартира в хорошем состоянии.Т:097-971-07-71 Кибальчича ул. 8/9 кирпич,малосемейка 25/12,5 лоджия 6 м кв., жилое состояние.Цена 183000 грн.Т:33-44-44,067-34530-78 Кибальчича ул., 1-комнатную, 4/9 к, 33/ 16/7,5, б/з, жилое состояние, 196000 грн. т. 46-73-60 Кибальчича ул., 1-комнатную, 4/9 к, 33/ 16/7,5, б/з, жилое состояние, 196000 грн. т. 46-73-60 Кибальчича ул., 5/5-эт. пан. дома, 32/17.5/ 6 кв.м, отличное состояние, разрешение на автономное отопление, встр. кухня, колонка, 216000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Кибальчича Кибальчича, 5/9 кирпич, 30/16/7, не угловая, балкон застеклен, капитальный ремонт.Цена 232000 грн.Т:067-345-30-78 Киевский пер, 2/2к., 18/12/4, вода, отопление. 72 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Клосовского ул. 1 етаж, возможен дострой 18/6.Цена 228000 грн.Т:33-44-44,067345-30-78 Клоссовского ул., 1-комнатную, 8/9 п, жилое состояние, 35/18/9. Цена 232 тыс. грн. т. 063-317-41-92 Клоссовского Клоссовского, 8/9п., бойлер. 236800грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Комната в 3к.кв., Мануильского, 2/9п., 16м.кв., норм сост.. 120000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Комната в общежитии, Бальзаковская, 4/ 9к., комната – 12 кв.м., с/у и душ на 2 семьи, хороший ремонт. 96 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Королева ул., 5/5-эт. кирп. дома, 33/18.5/ 6.5 кв.м, евроремонт 2011г., балкон застеклен, встр. мебель, 240000грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Космонавтов ул., 1 комн. в общежитии, 3/ 5-эт. кирп. дома, комната 18м, косметический ремонт, м/п/окна, бронидверь, 104000грн. Тел: (98) 2593186, (93) 7854061Адр: http:/ / www.zt-rielt.com.ua Котовского ул., 8/9-эт. дома, 28/12/5 кв.м, малосемейка, кафель, ламинат, бойлер, лоджия 8м, 200000грн., торг.Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua

Котовского ул., малосимейка, 3/9к, 28/ 11,5/4,9, бойлер, б/з, МПО, счетчик на воду, мебель,ремонт, телефон. Хозяйка. Цена: 220000. Т:097-57-55-811 Котовского Котовского, 7/9кирпич, 25/16/8, не угловая, капитальный ремонт, новая сантехника, новая столярка, МПО, , цена 204 тыс грн.Т:098426-51-66, 063-753-76-56 Котовського Котовського, 3/9 кирпичного дома, не угловая, ремонт, счетчик на воду, бойлер, балкон застеклён, мет.пласт. окна, телефон.Хозяйка. 225500 грн.Т:097-575-58-11 Крошенская ул., 4/5-эт. пан. дома, балкон застеклен, жилое состояние, 224000грн. Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Леси Украинки, малосемейка, 28/13/ 5,5, дожия 6 кв м, 192 тыс грн.Т:067440-14-34 Лесі Українки, 1 комнатная, малосимейка.Т:098-792-35-47 Маликова 8/9п, 30/18/8, не угловая, лоджия застеклена, жилое состояние. Цена 232 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Маликова ул., 8/8-эт. пан. дома, 37/18/9 кв.м, лоджия с кухни, бойлер, телефон, жилое состояние, 232000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Малікова вул., 2/9, 41/19/9, хороший євроремонт, вмонтована кухня, нова плита, МПВ, жалюзі, хороша кладовка. Ціна: 260000 грн. Т:46-09-37, 098-462-59-14 Малосемейка ул. Шелушкова-Котовского, 6/9 кирпич, балкон, застеклен, телефон, 32/ 18/6. Цена 216 тыс грн.Т:33-44-44 Мануильского Мануильского, 2/5 кирпич, 33/17/6, балкон застеклен, колонка, чистая продажа, 215 тыс грн.Т:46-73-60 Мира просп., 12/16к., 45,4/18,2/10,7м.кв., хороший ремонт, бойлер, кухонная мебель, шкаф-купе. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Московсая ул., 1-комнатную, 4/5 п, цена 224 тыс.грн. Т. 096-446-86-17 Общежитие Общежитие, Л.Украинки, 2/5к., 12м.кв., евроремонт, мебель. 104000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Офицерская ул., 2/2-эт. кирп. дома, 32/21/ 5 кв.м, среднее состояние, м/п/окна, колонка, бронидверь, без ремонта, 185000грн.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Офицерская ул., 2/2-эт. кирп. дома, 34/21/ 5 кв.м, м/п/окна, мебель, колонка, 184000грн., торг. Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Офицерская Офицерская, 1/2к. 30/21/5, не угловая, м/п окна, жилое состояние. Цена 208 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Офицерская Офицерская, 5/5к, 18/8, балкон застеклен, колонка, жилое состояние. Цена 272 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Победы 2/9 панель, ремонт, автономное отопление, цена 296 тыс грн торг.Т:067-44014-34 Полевая пл., 1 комн. в общежитии, 1/9-эт. кирп. дома, своя кухня 7м, комната 14м, м/п/ окно, ремонт, с/у на 3 семьи, возможность достройки балкона, 128000грн., торг.Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Потапова ул., 2 комн. в общежитии, 2/9-эт. кирп. дома, 34/24/0 кв.м, свой с/у и свой душ, жилое состояние, кухня на 3 семьи, 176000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Садовая Садовая, 3/9к., 36/20/7, не угл., б/з, ниша, норм сост.. 248000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Садовая Садовая, 7/9 кирпич 37/19/8, бойлер, жилое состояние, балкон застеклен.Цена 232 тыс грн.Т:55-41-48, 067-440-14-34, 093081-24-45 Садовая Садовая, 7/9к., 36,5/19,5/7, б/з, не угл., бойлер, ниша. 248000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Сенный рынок р-н, комната с отдельным входом, частный сектор.Цена 45000 грн.Т:096-999-60-75 Тутковского про., 7/9п., 34/19/6, не угл., б/з, бойлер, косметический ремонт, свободная продажа. 252800грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна ул. ГГероев ероев Пожарников Пожарников, 3/9 кирпич, 33/ 15/8,4, жилое состояние, цена 204 тыс грн.Т:067-440-14-34

ñòîð. 19 Хлебная ул., 2/5 к, в хорошем состоянии. Цена 280 тыс.грн. Т. 096-446-86-17 Центр Центр, 3/5 пов., ц. буд., хороший стан. Ціна: 2640000 грн. Т: 096-446-86-17 Центр Центр, 4/5ц, житловий стан. Ціна:240000 грн. Т:063-317-41-92 Циолковского Циолковского, 2/5п., 31/18/6, не угл., ремонт, ламинат, новая сантехника и столярка. 264000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Циолковского Циолковского. 2/5п, 31/18/6, не угловая, балкон застеклен, м/п окна, хорошее состояние. Цена 256 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Черняховского ул., 2 комн. в общежитии, 2/ 5-эт. кирп. дома, 16+21 м, кухня на 10 семей, в большой комнате свой балкон, жилое, 160000грн., торг.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Черняховского Черняховского, 2/2к, 27/16/5кв.м., автономка, вода, слив, м/п окна. 152 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Шевцовой ул.,1/9 кирпичного дома,28/15/ 6 кв.м. Жилое состояние, не угловая, без балкона.Цена 200000 грн.Т:067-718-16-07 Щорса Щорса, крошня, новый дом, 7/10к., не угловая, 37/18/8, комната с нишей, косм ремонт, ремонт в подьезде, дом во дворе. 280 000 грн., торг. т.0935064352

2-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ 1Мая 1Мая, 5/5эт., раздельные комнаты, автономное отопление, не угл., м/п окна, хор сост.. 312000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 2-х комнатная 4/5 кирпич, автономное отопление, ремонт, своя.Т:067-498-36-84 2-х комнатная квартира 32,6 кв м, 18/12/8, лоджия застекленная, полы деревянные, счетчики, не угловая, светлая, теплая.Т:25-5528, 098-279-57-84 Людмила Олексеевна 2-х комнатная квартира, ул Щорса, 8/9 кирпич,52/32/6 хороший евроремонт, встроенная мебель, Цена 640 тыс грн.Т:067-345-30-78 Б.Бердичевская, 2/5к, раздельные комнаты, не угловая, колонка. Цена 312 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена

Ватутина Ватутина, 7/9п., 52/28/8, не угл., б/з, норм сост.. 320000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Вацковский пер, 5/5к., 45/31,5/6,2, раздельные комнаты, не угл., б/з, колонка, с/у разд. 288000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Витрука Витрука, 2/5 панель, 47/30/5,5 2 раздельные комнаты, не угловая, балкон, цена 248 тыс грн.Т:46-73-60 Витрука Витрука, 9/9п., 52/27/9, не угл., б/з, м/п окна, норм сост.. 296000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Вітрука, 2 комнатная, 1/9 дома, автономное отопление, ремонт. 352000 грн.Т:098-46259-14 Восточная Восточная/Киевская, 5/5п., 44/28/5, раздельные комнаты, б/з, норм сост. 288000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна вул. Космонавтів, 2-х кімнатна квартира, 5/ 5 панель, жил стан, 288 тис грн, можливий обмін на приватний сектор в Корольовському районі.Т:096-059-18-93 Г.Потапова .Потапова, 8/9к, свой с/у, м/п окна, бойлер, новая столярка, ремонт. Цена 208 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Гагарина агарина, 1/2к., 47/29/6кв.м., Н=2,8м., без ремонта, ГПО, все удобства, колонка, можно под офис. 224 000грн. 0967009064 Ирина Гагарина агарина, 1/2к., 47/30/6кв.м., смежные комнаты, автономка, требует ремонта, можно под бизнес. 225000 грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Гоголевская ул., 5/5-эт. пан. дома, 43/28/ 5.5 кв.м, жилое, с/у кафель, балкон застеклен обшит дер. вагонкой, сантехника, телефон, 264000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Гоголевская оголевская, 1/10к., 53/28/7, автономное отопление, лоджия, решётки, утеплена. 392000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Гоголевская оголевская, 4/5к, раздельные комнаты, капитальный ремонт, 392 000грн, т.0935064352, 0967009064 Ирина Жукова Жукова, 3/9к, хороший ремонт, дорогая мебель, дом во дворе, 408 000грн. Чистая продажа. т.0935064352, 0967009064 Ирина И. Франко, 2/2к., 35/23/6кв.м., разд комнаты, автономка, хороший ремонт, встр. кухня, 296 000грн., т.0935064352


20 ñòîð. Кибальчича Кибальчича, 3/5п., 46/31/6, не угл., б/з, норм сост. 296000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Киевская ул., 5/5-эт. кирп. дома, сталинка, 54/33/6.8 кв.м, х/р, с/у разд, большой коридор, телефон, колонка, счетчики, 340000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Киевская Киевская, 1/5п., колонка, не угл., норм сост.. 260000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Киевская Киевская, 6/9 панель, не угловая, 50/30/9 кухня, хороший ремонт, автономное отопление, цена 384 тыс грн.Т:Т:098-426-51-66, 063753-76-56 Короленко ороленко, 3/5к., косм ремонт, дом во дворе, 372800 грн., 0967009064 Космонавтів вул., 1/5п, не кутова, б/з, косметичний ремонт, телефон, колонка, кімнати окремі. Ціна:280 тыс грн. Т:55-41-48 Космонавтів ул. панельного будинку, 2 кімнати, 50 кв. м., кімнати роздільні, броньовані двері, жилий стан.Т:067-260-87-59 Космонавтов ул., 4/5-эт. пан. дома, 44/27/6 кв.м, не угловая, колонка, кладовая, с/у разд., без ремонта, 264000грн., торг. Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Космонавтов ул., 4/5-эт. пан. дома, 44/28/6 кв.м, разд.комнаты, колонка, не угл., 264000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Космонавтов ул., 44/28/6 кв.м, балкон застеклен, колонка, не угл, 252000грн.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Космонавтов Космонавтов, 1/5п., раздельные комнаты, б/з, не угл., норм сост.. 280000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Котовского ул., 2/3-эт. дома, 35/10+12 /6 кв.м, р-н ТРЦ «Глобал», кирпичный дом, хорошее жилое состояние, тихий двор, гараж, 248000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Котовского ул., 2/9-эт. кирп. дома, 70/42/ 12 кв.м, отличное, жилое состояние, дому 10 лет, автономное отопление, 556000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Крошенская 2/5 панель, балкон застеклен, ремонт, новая сантехника.Т:44-80-06 Крошенская Крошенская, 2/5п., 45/31/6, не угл., б/з, колонка, душкабина, новые трубы, норм сост.. 296000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Крошенская Крошенская, 2/5п., 45/31/6кв.м., нов трубы, душ кабина, брон дверь, жилое состояние, 296 000грн., т.0935064352

Крылова пер, хороший ремонт, раздельные комнаты, перепланировка, м/п окна, можно с мебелью. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Л. Украинка, центр, 4/5 кирпич, 2 раздельные комнаты, увеличенная кухня до 9 кв м, не угловая, окна во двор, цена 308 тыс грн.Т:098426-51-66, 063-753-76-56 Л.Т олстого ул., 2-комнатную, 8/9 к, разд., 44/ Л.Толстого 28/6, с/у совм., чистая продажа. Цена 168000 грн. т. 46-73-60 Лермонтовская Лермонтовская, 2/3к, балкон застеклен, автономное отопление, м/п окна, евроремонт. Цена 416 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Любарская Любарская, 2/3к., 43/30/6кв.м., автономное отопление, евроремонт, деревянные стеклопакеты, 416 000грн. т.0935064352 Майдан Згоди ул. 1/5 панельного дома, 45/ 32/5, хороший ремонт, документы готовы, можно под офис.Цена 303000 грн.Т:33-4444,067-345-30-78 Майдан Згоди, 1/5 панельного дома, 42/ 32/5 хорошоий ремонт, можно под офис 303000 грн.Т:067-345-30-78 Максютова ул., 51/27/7 кв.м, комнаты раздельные, автономное отопление, лоджия застеклена 5м, 308000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Мира просп, 9/9к, 52/30/9кв.м.,жил сост, окна во двор. Свободна. 328 000грн. т.0935064352, 0967009064 Ирина Мира просп, 9/9к, 52/30/9кв.м.,жил сост, окна во двор. Свободна. 328 000грн. т.0935064352, 0967009064 Ирина Мира просп., 4/4к., 42/28/6кв.м., сталинка, жилое состояние, 272 000грн. т.0935064352 Мира просп., 6/9п, не угловая, бойлер, хорошее состояние. Цена 352 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена

¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013ð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Мира проспект, ДОС, 4/4к., 42/28/6кв.м., жил сост, балкон застеклен, не угловая, смеж. комнаты, 272 000грн., т.0935064352, 0967009064 Ирина Михайловская ул., 2/2-эт. кирп. дома, 64/ 40/8 кв.м, h=3м, деревянные перекрытия, раздельные комнаты, автономное отопление, возможность постройки мансардного этажа, 340000грн. Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Михайловская ул.,. 63/40/8.6 кв.м, автономное отопление, не угловая, ремонт, 328000грн., торг.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Московская Московская/Котовского, 1/5п., 44/32/ 5,5, колонка, окна во двор. 256000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Победы пл., 2/5-эт. кирп. дома, 44/29/6 кв.м, комнаты разд., жилое состояние, 324000грн., торг. Тел: (98) 2593186, (93) 7854061Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Победы пл., 2-комнатную, 3/5 к, цена 384 тыс.грн. Т. 096-446-86-17 Победы площ., 2/5к., 46/30/6,5, не угл., колонка, 2 кладовки, норм сост.. 300800грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Победы Победы, 5/10к., 54/27/8, м/п окна, среднее сост., свободна. 408000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Полевая 3/5, комнати окремі, 48 кв м, не углова.250000 грн.Т:098-462-59-14 Проспект 3/5 панель, не раздельная, 280000 грн.Т:55-41-48,093-08-12-445 Проспект Мира 6/15 кирпич, 57/31/9, лоджия застекленная, бойлер, кафель, цена 360 тыс грн.Т093-081-24-45 Проспект Мира 8/9 панель, ремонт. пластиковые окна, ламинат, встроенная мебель, цена 344 тыс грн.Т:067-440-14-34 Рильського вул., 3/5ц, не кутова, ПВ, хороший стан. Ціна: 288 тыс. грн. Т:55-41-48 Согласия площ., 3/5к, 45//6, не угловая, балкон застеклен, жилое состояние. Цена 296 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Срочно Срочно! продам 2-х комнатная квартира, центр, 1/5 керамзит, 47/30/6 отличное состояние, остаеться встроеная кухня.Цена 300 тыс грн, хазяин.Т:063-223-29-49, 25-66-32 Старовильская Старовильская, 1/2к., 53/35/7кв.м., автономка, ремонт, сталинка, свой двор, с/у разд, погреб, кладовка, 344 000 грн., т.0935064352

Старовильская Старовильская, 2/4к., 45/29/6,5, б/з, колонка, норм сост.. 280000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Хлебная Хлебная, 1/5п., 45/28,5/5,5, раздельные комнаты, б/з, не угл., м/п окна. 300000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Ц, ГГагарина агарина агарина, 1/2, к, 47/28/6, угол, можно под офис. 224000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Чехова пер., 3/5-эт. пан. дома, 46/29/9 кв.м, перепланировка, с/у совм., комнаты разд., ремонт, м/п/окна, новая сантехника, балкон застеклен, 304000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Чехова Чехова, 3/5п, раздельные комнаты, м/п окна. балкон застеклен, хорошее состояние. Цена 308 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Шевченко Шевченко, 3/9п, не угловая, балкон застеклен, жилое состояние. Цена 320 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Шевченко Шевченко, новый дом, 2/5к., 56/27/11., Автономное отопление, отличное состояние, встр. кухня, двор не проходной. 408 000грн., т.0935064352 Шелушкова вул., 2/9ц, 59 кв.м., 2 лоджії, санвузол, кухня з балконом. Ціна:356000 грн. Т:46-09-37, 098-462-59-14 Шелушкова ул. 5/9 кирпич, евроремонт. бытовая техника. цена 365000 грн.Т:098462-59-14 Шелушкова Шелушкова/Київська вул., 4/5 керамзит, 47 кв.м., великі кімнати, л/з, ремонт в туалеті і в ванній. Ціна:292000 грн. Терміново! Т:22-3367, 46-09-37, 098-462-59-14 Школьный пер., 4/5-эт. пан. дома, 45/28/5 кв.м, комнаты разд., без ремонта, балкон не застеклен, колонка, не угловая, кладовая, 264000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Школьный пер., 4/5-эт. пан. дома, 45/28/5 кв.м, комнаты разд., не угл., кладовая, колонка,

с/у разд., 264000грн., торг. Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Щорса ул., 1/5-эт. кирп. дома, 47/30/7 кв.м, нормальное состояние, раздельные комнаты, сан/узел кафель, тихий двов, рядом рынок, 304000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Щорса ул., 2-комнатную, 2/5 п, 48/30/6, ремонт, мебель, колонка, цена 344 тыс.грн. Т. 55-41-48 Щорса Щорса, крошня,6/9к., хорошее состояние, 336 000грн., торг т.0935064352 Щорса Щорса/Котовского, 1/5к., 43,5/30/6, раздельные комнаты, автономное отопление, ремонт, окна во двор. 360000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Якира ул., 4/4-эт. кирп. дома, 42/27/6 кв.м, не угл., балкон застеклен, колонка, новая сантехника, хороший ремонт, 280000грн.Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua

3-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ 1 Киевский переулок, 3-х комнатная кв. 2/5 кирпич, 68/37/11, коридор 12кв м, перепланировка, паркет, кафель, 2 балкона застекеленны, санузел раздельный, кладовая, подвал, счетчики, цена 552 тыс грн.Т:096-059-18-93 Б. ТТена ена ена, 3/9 панель, 65/40/8 кухня, косметический ремонт, колонка + вся мебель, цена 368 тыс грн.Т:098-426-51-66, 063-753-76-56 Б.Бердичевская, 4/4к, 85//12,5. сталинка, м/п окна, хорошее состояние. Цена 672 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Б.Т ена, 6/9п, м/п окна, бойлер, хорошее соБ.Тена, стояние. Цена 416 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Богунія Богунія, сталінка, 3-кім. 2/3ц, хороший стан. Ціна:352000 грн. Т:37-80-57, 096-446-8617, 063-317-41-92 Бородия Бородия, 7/9к, автономное отопление, м/п окна, хороший ремонт. Цена 544 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Бялика Бялика, 1/2к., 53/38/7, разд комнаты, автономка, начат ремонт, м/п окна, рядом магазин и остановка маршрутки. 280 000грн. 0967009064 Витрука з-х комнатная, 2/5 панель, 65/45/ 6, не угловая, балкон застеклен, чистая продажа, 288 тыс грн.Т:46-73-60 Вокзальная Вокзальная, 4/9к., 68//8м.кв., без ремонта, не угл.. 368000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Г. Потапова, 3этаж, 72/46/8кв.м., кухня студия, широкие окна, квадр коридор, м/п окна, среднее состояние, 400 000грн., 0967009064 Ирина Гоголя район «Глобала», хороший ремонт, свободная, документы готовы. 303 тыс гривен.Т:067-345-30-78 Гуйва уйва, 1/4ц, гарний сад. Ціна договірна. Т:097-54-13-465 Домбровского ул., 2/9-эт. кирп. дома, 73/ 41/12 кв.м, евроремонт, автономное отопление, кондиционер, встроенная мебель, спут. ТВ, интернет, 576000грн., торг. Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua квартира квартира, Полевая, Космонавтов, 4/5, п, не угловая, б/з. 320000грн. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Киевская 3 комнатная, 6/9 дома, 70/40/9, 399000 грн.Т:098-462-59-14 Киевская центр, 5/5 панель, требуеться ремонт, цена договорная.Т:44-80-06 Киевская Киевская, 3/5к., автономное отопление, ремонт, встроенная кухня. 520000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Киевская Киевская, 3-х комнатная, 3/5 кирпич, не угловая, 58/42/6, окна во двор, хорошее состояние, 360000 грн.Торг.Т:46-65-09, 097-27422-84 Валентина Григориевна Киевская Киевская, р-н Глобала, 2/5к., хорошее жилое состояние, окна во двор, не угловая, 344 000грн. т.0935064352 Киевская Киевская, р-н Украины, 2/2к., Н=4м, 94/62/ 12кв.м., большие окна, ремонт, окна во двор, 2 балкона застеклены, 680 000грн. т.0935064352 Короленко Короленко, 4/5п. колонка, с/у раздельный. Жилое состояние. Цена 320 000грн. Т. 46-3669, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Котовского отовского, р-н Глобала, 3/5к., 66/39/8кв.м., раздельные комнаты, автономка, капитальный ремонт, 464 000грн., т.0935064352 Котовского Котовского-Ватутина ул., 3-комнатную, 4/5 к, кухня-студия переходит в столовую, комн.разд., евроремонт, авт.отопление, мебель, багеты, люстра. Цена 600 тыс. грн. Торг. т. 067-440-14-34, 55-41-48 Крошенска ул.3-х комнатная квартира, комнаты раздельные 17,4/17,4,10,5, панельный дом, не угловая,2 етаж, 2 балкона, без ремонта цена 365000 грн, торг.Т:096-303-53-63 Крошенская ул., 3/9-эт. пан. дома, общ.пл. 80м, кухня 8,8м, бойлер, с/у кафель, не уловая, квадратный холл, м/п/окна, 2 лоджии застеклены, 440000грн., торг. Тел: (68) 1903377,(93) 8966932 Крошенская Крошенская, 1/9п., 70/42/9., квадр. холл, требует ремонта. 360 000грн. т.0935064352 Л.Т олстого, 1/9п., 65/38/8, лоджия, бойлер, Л.Толстого, норм сост.. 344000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Любарская Любарская, 1/2к., 42/32/6 кв.м., Н=3м., автономка, без ремонта, подвал, 280 000грн., т.0935064352

М.Бердичевская ул., 3/9-эт. кирп. дома, 65/ 41/8 кв.м, жилое состояние, перетертые потолки, бойлер, 2 балкона застеклены, 496000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Маликова ул., 7/8-эт. пан. дома, 80/0/9 кв.м, хорошее состояние, квадратный хол, 2лоджии застеклены,срочно!, 440000грн. Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Мануильского Мануильского, 6/16п, 78//10, балкон застеклен, жилое состояние. Цена 440 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Мира просп., 9/9п, автономное отопление, м/п окна, 2лоджии застеклены, евроремонт. Цена 440 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Миру пр. 2/9п, 76/45/9, ПВ, кафель. Ціна:400 тыс грн. Т:067-440-14-34, 55-41-48 Московская ул., 2/5-эт. пан. дома, 57/40/5 кв.м, комнаты разд., ремонт, автономное отопление, пол с подогревом, ламинат, плитка, встроенная мебель, 440000грн., торг. Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Победы пл., 2/5-эт. кирп. дома, 56/40/6 кв.м, автономное отопление, кухня-студио, дер./стеклопакеты новые, 432000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Победы пл., 2/5-эт. кирп. дома, 60/40/6 кв.м, кухня-студио, автономное отопление, 432000грн., торг.Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Победы пл., 3/4-эт. кирп. дома, 60/28/10 кв.м, евроремонт, мебель, балкон застеклен, колонка, паркет, кафель, большая ванная комната, 580000грн., торг.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Победы пл., 5/5к., 55кв. м., смеж/разд. комнаты, без ремонта. 336 000грн., т.0935064352, 0967009064 Ирина Полевая пл., 61/45/6 кв.м, квадратный холл, жилое состояние, чистая продажа, 336000грн., торг. Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Польский бульв., 7/8-эт. пан. дома, 73/43/ 9 кв.м, тамбур на 3 квартиры, автономное отопление, 2 лоджии+балкон, м/п/окна, не угл., 468000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Польский бульв., 7/8-эт. пан. дома, 74/0/9 кв.м, хорошее состояние, автономное атопление, балкон лоджия застеклены, ремонт, 472000грн., торг. Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Польский бульвар, 2/9п., 74/43/9, квадр. холл, частично ремонт, 440 000 грн., ТОРГ, т.0967009064 Селецкая ул., 9/10-эт. кирп. дома, 78/48/9 кв.м, с/у разд., жилое состояние, лоджия 5м, 400000грн., торг. Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 Селецкая Селецкая, 4/5п., 65/45/6, раздельные комнаты, квадратный холл. 292000грн. Торг. Т:0674973893, 0936383584 Анна Соборная пл., 4/5-эт. кирп. дома, 66/59/8 кв.м, автономное отопление, хороший ремонт, 696000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Соборная пл., 5/6к., 78кв.м., автономное отопление, ремонт, джакузи, перепланировка, лоджия на всю квартиру. 560 000грн., т.0935064352 Соборная площ., 4/5к., 59//8м.кв., автономное отопление, евроремонт. 680000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Станишовская пл., 1/5-эт. кирп. дома, 65/ 39/8 кв.м, х/р, высокий цоколь, лоджия и балкон застеклены, без ремонта, бойлер, 336000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Старый Бульвар, 5/5к., 64/48,4/8, 2 балк., ремонт. 720000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Табачный пер., 4/4к., 58/41/6, раздельные комнаты, не угл., б/з, м/п окна, частично ремонт, колонка. 336000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Театральная ул., 2/3-эт. кирп. дома, 51/38/ 10 кв.м, комнаты разд., м/п/окна, ц/отопление, 440000грн., торг. Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Центр Черняховского, 4/4к, сталинка, 98// 24, не угловая, м/п окна, частично ремонт. Цена 760 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Центр Центр, Черняховского, 100//24м.кв., 4/4к., 3 балкона, ремонт. 800000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Циолковского Циолковского, 4/5п, 64/45/6, квадратный холл, колокна. Жилое состояние. Цена 328 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Черняховского Черняховского, 12/14к., 70/38/12м.кв., 2 балкона, м/п окна. 456000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Черняховского Черняховского, 2/5 цегла, 60/43/5, евроремонт, м/п вікна, нові двері, балкон з/с себлі, побітова техніка, супутникове ТБ, аудіо-відео техніка. Вільна.Ціна 560000 грн.Т:067-345-30-78 Черняховского Черняховского, р_н Эко, 100кв.м., Н=3.2м, кухня - 24 кв.м., част ремонт, толщина стен – 75см, 752 000грн. т.0935064352 Черняховского Черняховского, р-н Эко, «сталинка» , автономка, ремонт, 2 сот земли, гараж, беседка, свой облагороженный двор. 600 000грн.,торг, т.0935064352, 0967009064 Ирина Черняховского Черняховского, р-н Эко, «сталинка» , автономка, ремонт, 2 сот земли, гараж, беседка, свой облагороженный двор. 600 000грн.,торг, т.0935064352, 0967009064 Ирина

Щорса Щорса, 8/10 кирпич, 68/39/10 автономка, счетчики, стеллопакеты.431 тыс гривен.Т:067-345-30-78 Щорса Щорса-Чапаева угол ул., центр, под бизнес, 1/5 к, есть место для пристройки. Цена 600000 грн. Возможен обмен на две 2-комнатные. Т. 22-63-00, 067-932-18-90

4-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ Бородия Бородия, 9/9к., 80/57/7,8, м/п окна, паркет, норм сост.. 392000грн. Торг. Т:0674973893, 0936383584 Анна

Гоголевская оголевская, 2/5п., 64/45/6, автономное отопление, хор сост.. 376000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Жукова 3/9 кирпич,75/49/9, пластиковые окна, лоджия, цена 448 тыс грн торг.Т:Т:067440-14-34 Жукова вул., 4/9, 78/47/9. Ціна:480000 грн. Торг. Т:098-462-59-14 Жукова вул., 4/9ц, житловий стан, 2 л/з, тихе місце. Ціна:464000 грн. Т:098-462-59-14 Космонавтов 3/5 панель, 65/46/6, балкон застеклен, ремонт, цена 304 тыс грн.Т:093-081-24-45 Л.Украинки, 2/9к., 78,5/47,6/8,7м.кв., м/ п окна, хор сост.. 520000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Офицерская Офицерская, 1/3к., 84/58/8кв.м., смежно/ раздельные комнаты, колонка, частично ремонт, 2 м/п окна, 520 000грн., т.0935064352 Польский бульвар, 1/9п., 86/54/9, не угл., лоджия, бойлер, частично ремонт, 2 подвала. 440000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Польский бульвар, 9/9п., 85/56/9, не угл., 2л/з, кафель, кладовка, норм сост.. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Театральная еатральная, 2 этаж, 125 кв. м, 4 комнаты, евроремонт, автономное отпление.Т:067410-15-02 Хлебная ул., 1/5-эт. кирп. дома, 63/48/6 кв.м, автономное отопление, жилое состояние, балкон можно достроить, 448000грн., торг. Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 Хлебная ул., 4-коматную, 5/5, автономное отопление, евроремонт. Цена 384000 грн Торг. т. 096-446-86-17

1-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ 1-2-3-4 ком. кв. гостинку, малосимейку, ч/с, комнату в общежитии в любом раене города. Т:093-513-67-98, 46-81-48 1-ком. кв. в любом районе, рассмотрю все предложения.Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 1-ком.кв. в Центре на средних этажах, цена до 240000 у.е.Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 1-комнатную квартиру в любом районе города без посреднико, расмотрю все предложения.Т:098-581-34-38 1-комнату квартиру в Житомирі в жииловому стані, без посередників загальною площею від 33 кв м.Т:067-175-67-06 2-х кімнатну квартиру в Житомирі. В любому районі.Т:093-820-07-09, 096-212-72-30 в общежитии любой этаж, любой район. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 в общежитии, любой район до 130000 грн.Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Комнату в общежитии.Т:067-508-44-15 Куплю 1 к.кв. в центре. Рассмотрю все предложения. т.0935064352, 0967009064 Ирина Куплю 1-2 комнатную квартиру с ремонтом. Т: 096-264-46-79 Куплю 1-2-3 комнатную квартиру в любом районе у хозяина. Т:098-426-51-66, 063-75376-56 Куплю 1к.кв. в любом районе города. Большая база покупателей. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю 1к.кв.. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна Куплю 1-комнатную кв для себя, без посредников, 1/4 єтаж.проспект Мира,Хмельники.Т:067-252-58-43 Куплю квартиру у хозяина.Т:098-448-72-97 Куплю квартиру.Т:097-616-82-25 Куплю квартиру.Т:46-78-86,096-294-30-90 Куплю комнату в общежитии в любом районе, можно без ремонта. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю комнату в общежитии у хозяина.Т:4256-92,

www.interesu.info

Куплю малосемейку в любом состоянии. Быстрый расчет. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Малосемейку 12м, в районе Полевой, Котовского, рассмотрю все предложения. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua однокомнатную квартиру Полевая, Музыкальная ф-ка до 200000 грн. Тел: (68) 1903377,(93) 8966932

2-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ 2-комнатную квартиру в любом районе города без посреднико, расмотрю все предложения.Т:098-581-34-38 2-х ком.кв. до 280000 грн. можно без ремонта, рассмотрю любые предложения.Тел: (68) 1903377,(93) 8966932 2-х ком.кв. куплю квартиру в центре.Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 2-х комнатную квартиру Полевая, 2-4 кирпич.Т:096-267-46-79 Автовокзал Автовокзал, Б. Бердичевская, Вокзальная, другой район.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Без посредников у хозяина, любой район.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна В любом районе города, для семьи, на длительный срок.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 В любом районе города. Рассмотрю все предложения.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна двухкомнатную квартиру любой р-н, у хозяина.Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 двухкомнатную двухкомнатную, улучшенной планировки, желательно с автономным отоплением до 400000 грн. Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Куплю 2 к.кв. в любом районе города. Помощь в подготовке документов. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю 2 к.кв. под бизнес. Рассмотрю все предложения. т.0935064352, 0967009064 Ирина Куплю 2к.кв.. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна Куплю в Житомире 2-х комнатную квартиру у хозяина. Расмотрю все предложения.Т:096212-72-30, 093-820-07-09 Куплю двух или трехкомнатную квартиру в любом районе. Просьба посредников не беспокоить.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Куплю двухкомнатную квартиру, рассмотрю без ремонта.Тел: (67) 9155833 Куплю квартиру у хозяина в любом районе города без посредников.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721

3-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ Куплю 3 к.кв. в любом состоянии. Есть реальный покупатель. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю 3к.кв.. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна

1-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ 1 -о комнатную квартиру.Т:46-36-20,063627-89-20 Автовокзал Автовокзал, комнатну или койко-место. Т. 46-81-48, 067-8-795-799 Б.Бердичевская ул., кабельное телевидение, евроремонт, бытовая техника, немецкая мебель. Быстрое заселение. Посуточно, почасово. Хозяйка. Т. 24-52-98, 067-59-19-019, 095-495-02-72 Богуния комнату, порядочному парню или девушке, без вредных привычек.Т:5168-79 Богуния Богуния, возле Роддома, для парня-студента 450 грн.Т:22-66-13, 068-834-96-64, 096607-30-13 Витрука ул., 1-комнатную, 3/5 п, 1200 + свет. Т. 46-73-60 Візьму на квартиру молоду пару, приватний сектор р-н Сінного ринку.Т:098-902-85-38, 097-579-82-85 Візьму на квартиру хлопця-студента.Т:067450-24-28, 25-55-20 Возьму девочек на квартиру, Корбутовка.Т:24-40-48 Возьму на квартиру порядную девушку.Т:3338-55 Возьму на квартиру порядучную девушку без вредных привычек.Т:516-879 Дастор Дастор, 1 комнатная, вся необхидомая мебель, автономное отпление, 1000+ ком..Т:098-55504-12 Здам 1 комнатную квартиру, Промавтоматика, для 1 человека, мебель, стиральная машинка, бойлер.2200 грн+свет.Т:22-66-13, 068-834-96-64, 096-607-30-13 Здам 1 комнату в квартире, все удобства, для девушки, 350 грн.Т:428-976 Здам квартиру довгостроково, недорого бул. Вітрука, Ніна Дмитрівна.Т:33-74-11


www.interesu.info

Здам квартиру у хозяина.Т:098-448-72-97 Здам койко-место для девушки. Т:37-96-22 Здам комнату для девушки, возле Дастора. 400 грн.Т:22-66-13, 068-834-96-64, 096-60730-13 Здам комнату на Полевой для 2-3 человек в 2х квартире, без посредников.Т:098-340-83-80 Квартира посуточно по Гоголя.Т:063-30265-35 Квартира посуточно центр.Т:063-470-14-11 Квартира посуточно Щорса.Т:063-302-65-35 Киевская Киевская-Мануильского ул., 2-комнатную, 2000 + счетчики, для семьи или работающих. Т. 093-513-67-98, 46-81-48 Київська вул., 1 кім. в 3 кім. кв., для 1 дівчини чи студентки. Ціна: 500 грн+світло. Т:4006-02, 46-81-48, 067-8-795-799 Кімната в 2-х кімнатній квартирі з подсел.Т:26-15-37, 050-732-81-38 Кімнату в 2-кім. кв. Без посередників. Проживание с хозяй. Т:33-05-20, 098-340-83-80 Кімнату в 2-кімнатній квартирі для 1-2 чоловік, меблі, гаряча вода, проживання без господаря. Ціна: 700 грн. Т:46-81-48 Кімнату в 2-х кімнатній квартирі проживання з господаркою. 450 грн.Т:25-31-48 (після 18) Комната для девушки, в 2 комнатной квартире Максютова, мебель, все удобства. цена 700 грн.Т:098-555-04-12 Комната для парней, проживание с хозяйкой 400 грн.Т:33-15-75 Комната для парня-студента Проспект Мира, все удобства 450 грн.Т:22-66-13, 068-83496-64, 096-607-30-13 Комнату в общежитии.Т:51-68-79 Комнату в центрі.Т:067-263-84-08 Комнату для девушки (1 уже проживает) отличные условия, гарячая вода, холодильник, евроремонт, проживание с хозяйкой.Т:51-7772,096-551-17-29 Комнату для девушки, 2 места, Бумажная Фабрика,400 грн.Т:22-66-13, 068-834-9664, 096-607-30-13 Комнату для одной девушки Б.Бердичевская-Довженко,отличные условия проживания: гарячая вода, кабельное телевидение, проживание с хозяином.Т:09744742-38,46-32-18 Комнату отдельную, в частном доме, Смолянская площадь, для девушки без вредных привичек, удобства,без хозяйки.Т:34-4954,098-028-30-85 Крошинская Крошинская, 1 комнатная, улучшенная планировка, 1500+ком.Т:098-555-04-12 Крошня Крошня, для парня-студента 400 грн.Т:2266-13, 068-834-96-64, 096-607-30-13 Крошня Крошня, койку-место для парня.Т:26-5913,093-316-71-80 Максютова Максютова, 1 комнатная все удобства, мебель, 1400+ счетчики.Т:098-555-04-12 Московская Московская/Котовского ул., здам 1 ком. кв. посуточно, почасово, эвроремонт, кабельное, гарячая вода, чистая постель, автостоянка рядом. Цена разумная. Хозяйка. Т:44-73-46, 098-47-91-615 Полевая Полевая, 1-комнатная хрущовка,2/5, колонка, мебель, кабельное, холодильник, на длительный срок.1300+свет.Хозяйка.Т:067704-22-98,39-52-84 Полевая Полевая-Космонавтов, комната в 2-х комнатной квартире, для парня-студента, проживание с хозяйкой.Т:093-565-04-36 Посуточно квартира Полевая.Т:099-15735-36 Посуточно Посуточно, почасово 1-комнатная квартира с евроремонтом, по ул. Киевская.Т:093637-75-79 Пушкинская Пушкинская, для праня 2 етаж частного дома 600 грн.Т:22-66-13, 068-834-96-64, 096-607-30-13 Сдаеться комната для парней с хозяйкой 400 грн. Т:33-15-75 Сдам 1 комнатную квартиру район ул. Довженка.1600+светХозяйка.Т:098-214-82-52 Сдам 1к.кв. квартиру с мебелью семье без детей. т.0935064352, 0967009064 Ирина Сдам комнату в общежитии, с мебелью, 800грн/ мес т.0935064352, 0967009064 Ирина Сдам комнату в общежитии, с мебелью, 800грн/мес т.0935064352, 0967009064 Ирина Соборная пл., 1-комнатную, с мебелью, хорошим ремонтом. Цена 1300 + коммунальные. т. 063-317-41-92 Театральная ул., квартира с ремонтом, большое количество спальных мест, кабельное телевидение, горячая вода. Посуточно. Почасово. Хозяйка. Т. 095-495-02-72 Театральная ул., квартира с ремонтом, большое количество спальных мест, кабельное телевидение, горячая вода. Посуточно. Почасово. Хозяйка. Т. 24-52-98, 095-495-02-72 ул. Бородия Бородия, комната в 3-х комнатной квартире, для 2 девушек-студенток 400грн с человека,с хозяйкой.Т:41-48-25, 098-317-30-40

2-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ 2-х кімнатна в центрі 4/5 сталінка.Т:42-6597,067-165-83-52 2-х комнатная квартира в районе Военного училища,Т:063-227-23-60 2 -х комнатную квартиру.Т:46-36-20,063627-89-20

¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013ð. Глобал р-н, 2-комнатную, 4/5 к, хороший ремонт, мебель, бытовая техника. Цена 2000 + свет. т. 063-317-41-92 Жукова 2 комнатная, хорошое состояние 2500+ свет.Т:063-475-08-78, 067-310-19-45 Киевская Киевская, 2 комнаты, 5/5 кирпич, автономное отопление, косметический ремонт, быт. техника 2800+ком.Т:098-555-04-12 Короленко Короленко, 2 комнатная квартира 3/5 кирпич.Т:066-420-30-81, 067-134-26-92 посредникам не беспокоить Посуточно Посуточно, почасово с евроремонтом по ул. Лесі Українки.Т:093-637-75-79 Район Глобала, 2 комнатная, 5/5 кирпич, мебель, бытовая техника 2400+свет.Т:063475-08-78, 067-310-19-45 Сдам 2 к.кв. с мебелью, 2200грн/мес т.0935064352, 0967009064 Ирина Сдам 2к. кв. с евроремонтом, мебелью и быт. техникой, 4000грн/мес т.0935064352, 0967009064 Ирина Шелушково Шелушково-Киевская ул., 3-комнатную, все быт.техника, для работающих мужчин, 3200 + счетчик. Т. 093-513-67-98, 46-81-48

3-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ 3 -х комнатную квартиру.Т:46-36-20,063627-89-20 Ватутина район Еко-маркета, косметический ремонт, быт. техника, улучшенная планировка, лифт без карточки. 2100+счетчики.Т:098555-04-12 Жукова Жукова, 3 комнатная 3200 грн 6/9 кирпич, бытовая техника, хорошое состояние.Т:063475-08-78, 067-310-19-45 Короленко з комнатная 2500+свет грн.Т:063-475-08-78, 067-310-19-45 Посуточно Посуточно, почасово по ул. Киевской.Т:097612-61-87 Сдам 3 к.кв. с мебелью и быт техникой. т.0935064352, 0967009064 Ирина Центр Центр, 3-комнатную для состоятельных людей. т. 063-317-41-92

1-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇͲÌÓ 1-2-3-4 ком. кв. гостинку, малосимейку, комнату в общежитии. У хозяина в любом районе города. Т:46-81-48, 093-513-67-98 1-комнатную с удобствами, без посредников. Т. 067-180-34-45 1-комнатную с удобствами, без посредников. Т. 067-180-34-45 Квартиру в любом районе в любом состоянии.Т:096-084-61-80 Квартиру Квартиру, комнату, гостинку, малосемейку, ч/ сектор в любом р-не города. Т. 46-81-48, 067-8-795-799 Любое жилье у хозяина. Т. 46-73-60 Мужчина 48 лет снимет комнату порядок гарантирую.Т:063-263-84-08 Семья военнослужащего из 3 человек снимет квартиру(дом) на длительный период,без мебели, порядочность и своевременную оплату гарантируем. Рассмотрим все предложения.Т:067-293-74-51 Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру у хозяина для семьи в любом районе города, рассмотрю все варианты.Т:068-439-39-47, 063818-25-52 Сниму 1 к.кв. в центре с мебелью или без, на длительный срок. т.0935064352, 0967009064 Ирина Сниму 1 комнатную квартиру на длительный срок, без посредников.Т:096-502-97-12, 093-736-39-67 Сниму 1-2 комнатную квартиру в любом районе города, в любом состоянии.Т:46-73-60 Сниму 1к.кв. или комнату в общежитии. Рассмотрю все варианты. Т:0674973893, 0936383584 Анна Сниму 1к.кв. квартиру в спальном районе с мебелью, т.0935064352, 0967009064 Ирина Сниму 1-комнатную квартиру до 1500 грн Богуния, цент.Т:098-581-34-38 Сниму квартиру или дом.Т:55-03-73, 097210-36-21, 063-171-03-91 Сниму квартиру своевременную оплату и порядок гарантирую.Т:098-770-36-58 Сниму комнату в общежитии для молодой семьи.Т:068-439-39-47, 063-818-25-52 Сниму комнату в общежитии или квартире для порядочных людей.Т:098-770-36-58 Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру у хозяина на длительный срок для семьи. Порядочность и своевременная оплата.Т:067381-02-41 Сниму комнату в общежитии или комнату в квартире для порядочных людей.Т:068-43939-47, 063-818-25-52 Сниму любое жилье, в любом районе города у хозяина.Т:44-62-31 Сниму у хозяина квартиру или частный сектор расмотрю все предложения.Т6098-77036-58 Срочно сниму жилье у хозяина оплату гарантирую.Т:098-448-72-97 Срочно сниму квартиру у хозяина для семьи.Т:098-448-72-97

ñòîð. 21

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ сотки землі,двір спільний.Ціна 208000 грн.ХазяйкаТ:093-601-53-13 Ватутина ул., часть дома, кирпич, 2 комнаты, коммуникации центральные, отдельный двор, участок 8 соток, гараж, хоз.постройки, 328000грн.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Сниму 2-3к.кв. Рассмотрю все варианты. Ватутина Ватутина, 4комн., 80//10м.кв., кирп., все Т:0674973893, 0936383584 Анна удобства, 2 гаража, сарай. 528000грн. Сниму 2к.кв. в районе автовокзала. ВозмоТ:0674973893, 0936383584 Анна жна оплата по безналу. т.0935064352, Вильский пер., часть дома, 2 комнаты, котел, 0967009064 Ирина колонка, ц/вода, слив, ванная, двор на 2 хоз., Сниму 2к.кв. в районе ТРЦ «Глобал» у хозя3 сотки, кап. гараж, 2 погреба, 264000грн.Тел: ина. т.0935064352, 0967009064 Ирина (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Витрука ул., часть дома, 1-эт. кирпич, 50/0/8 кв.м, уч. 6 сот., 2 комн., нормальное состояние, все коммуникации,отдельный двор,сарай, гараж, 360000грн., торг.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Витрука ул., часть дома, кирпич, 2 комнаты, все удобства, отд. двор, 6 соток приват. земли, Iванопіль с., Чуднівського р-ну, 2-кімнатну центр. водоснобжение, гараж, 360000грн., квартиру, є газ. Т. 096-334-75-17 торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 В. Піч, 1 кімнатна квартира, евроремонт.Т:40Войкова ул., часть дома комната 20 кв. 27-70, 063-451-98-87 м.,кухня 10 кв.м., отопление газовое, общий двор, колодец.Цена 120000грн. Т:26-68-58, Гуйва 3/3 кирпич, 3 комнаты 67,2 кв. м, авто067-270-07-24 номное отпление. ремонт, спаленка с капитальным ремонтом, 320000 грн.Т:097-953-83-43 Войкова ул., часть дома, 1 комн., комната 12м, кухня 11м, без удобств, 108000грн. Тел: с. Дениші, 2 кімнати, 3/4 кирпич, лоджия (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// склянна, пластикові вікна, автономне опаленwww.zt-rielt.com.ua ня, гаряча вода. Поруч ліс. Ціна 256 тис грн.Т:067-87-417-49 Выговского Выговского, 3эт., 250м.кв., 10 сот земли, гараж в цоколе, без внутренних работ. 600000грн. 2-х кімнатна Висока Піч, автономне опалення, Т:0674973893, 0936383584 Анна всі 3/5, хазяїн.Т:066-411-63-05 Гончарна ончарна, частина будинку, 38 кв м, 2 кімнати, газ/вода, 3 сотки землі. Ціна 256 тис грн.Т:33-44-44 Дачный пер., кирп., 2 комн., 3сот.земли, отдельный двор, рядом газ и колодец. 200000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Дом в центре города у реки Камянка, 22 сотки земли.Т:55-21-51 Продам 2-х кімнатну квартиру в м. Черкасах. Заводская ул., часть дома, 50/32/8 кв.м, 2 Кімнати окремі, 4-ий поверх. Тихий район, рядом комн., высокие потлки 3,2м, м/п/окна, с/у магазин, школа, дитячий садок.Т:22-23-20 совм, отд. двор, 1 сотка, 256000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Западный пер., 3 комн., 70/48/12, все удобства, отдельный двор, 4 сот.земли, ремонт. Міняю квартиру в м. Черкасах на квартиру в 360000грн. Т: 0989752225, 0662062583 м. Житомирі. В Черкасах квартира 2-х кімнаЖаннета тна, сонячна, міняю на 1 кімнатну а м. Житомирі.Т:22-23-20 Зел Зелёный пер., 2 комн., дерево/кирпич, газ, колодец, 10,5 сот земли. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Ивана Франка, часть дома, 2 комнаты 41,5 D П \e sЛ e rА Ш fn tI\ iК И t:n \e w 2 .n \8 . кв.м, все удобства, евроремонт, есть огород 2 сотки.Т:063-053-87-83,097-854-90-40 Саша Каракульная ул., часть дома, 29/18/7 кв.м, комн., газ, сарай, 3 сотки приват. земли, ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈв 1176000грн. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Каракульная ул., часть дома, 4 комнаты, газ, без удобств, 5 соток земли, возможен обмен на 20х и 1-но ком. квартиру, 544000грн., торг. 1 переулок Смолянский усадьба 7,2 сот, дом Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:/ из кирпичя,раздельный санузель, 2 сарая, / www.zt-rielt.com.ua погреб, летняя кухня, в пользование 4 сотки земли, Цена 720000 грн.Т:067-905-77-00 Каракульная ул., часть дома, общ.пл. 54, жилая 40м, времянка жилая с газом, 1 ком1Мая 1Мая, 2 входа, 2 кухни, 3комн., 7,5 сот земната, кухня, гараж, 3 сотки приват. земли, ли, газ, котёл, разрешение на воду, сарай, отд.двор, 304000грн. Тел: (67) 2256372, (93) погреб. 384000грн. Т:0674973893, 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua 0936383584 Анна Каракульная Каракульная, 1комн., кирп., 18/6м.кв., 3 8Марта 8Марта, 3 комн., 1,5 сот.земли, 60/11м.кв., сот.земли, газ, гараж, сарай. 176000грн. Т: все удобства, отдельный двор, ремонт, м/п окна, 0989752225, 0662062583 Жаннета фундамент под отдельный дом. 280000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Каракульная Каракульная, 3комн., 54,1//9м.кв., 3 сот.земли, отдельный двор, гараж, газ, вода, слив, жилая времянка. 320000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Киевское шоссе, 4комн., 2 входа, 50м.кв., кирп., 8,5 сот.земли, отдельный двор, газ, ванная. 400000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Киевское шоссе, часть дома, 2 комнаты, газ, колодец, ц/вода во дворе, 7 соток земли, возможность пристройки, 280000грн., торг. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:/ / www.zt-rielt.com.ua Комната в частном секторе 18 кв м р-н Сенного рынка, отдельный вход, возможна достройка, цена 44 тис грн.Т:068-190-33-78 Короленко ул., часть дома, 47/35/8.4 кв.м, 2 комнаты, газо-печное отопление, двор на 2 хозяина, гараж недострой, место под авто, 216000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) Андреевская Андреевская, 2эт., 10х10м, накрытая короб3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.ztка, 10 сот земли. 400000грн. Т:0674973893, rielt.com.ua 0936383584 Анна Короленко ул., часть дома, 56.4/28/12 Андреевская Андреевская, 2эт., 128м.кв., 10 сот., газ, кв.м, на 2 входа, 2 кухни, газ, вода, 8 соток свет, колодец, черепица, м/п окна, без внутпод застройку, 10 соток под сад, 320000грн. ренних работ. 560000грн. Т:0674973893, Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:/ 0936383584 Анна / www.zt-rielt.com.ua Андреевский пер., 4комн., м/п окна, 54м.кв., Короленко Короленко, 2комн., 25/7м.кв., газ, котёл, вода, 3 сот земли, гараж, свой двор. 304000грн. лет кухня на 2 комн., 4 сот земли. 232000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Т:0674973893, 0936383584 Анна Б.Хмельницкого Б.Хмельницкого, кирп., 2комн., 62м.кв., отКороленко Короленко, 5,2 сот земли, 2 комн., 36/6м.кв., дельный двор, гараж, газ, вода, слив, сарай, все удобства, отдельный двор, летняя кухня 5 сот земли. 320000грн. Т:0674973893, на 2 комн. с газом, гараж. 440000грн. 0936383584 Анна Т:0674973893, 0936383584 Анна Баранова ул. часть дома, 2 комнаты, кухня, Короленко Короленко, часть дома, 2 комнаты, раздекоридор, все удобства, 2,5 сотки земли, 322 льные, все удобства, отопление, счетчик, сатыс грн.Т: 067-345-30-78 рай, 15 соток огорода.Т:098-072-89-13 Барашевская Барашевская, 50 кв.м., полдома, рядом газ, Красного Креста ул., часть дома, 56/43/9м, 3 сарай, погреб, 11 сот земли. 170 000грн. комнаты, смежно-разд., все удобства, отд. двор, т.461024, 0933725546, 0976797627 Света гараж, сарай, 272000грн., торг.Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Барашевская Барашевская, 70м.кв., дерево, 2 комн., 10 сот.земли. газ, колодец. 280000грн. Т: Красный пер., красный кирп., 38/29/9, 3 0989752225, 0662062583 Жаннета сот.земли, 2комн., отдельный двор, газ, норм сост.. 240000грн. Т: 0989752225, Бугайченко Бугайченко, 2эт., кирп., 120м.кв., все удобств., 0662062583 Жаннета еврорем., забор, новый дом. 688000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Л.Шевцовой Л.Шевцовой, 2эт., кирп., 52//9м.кв., все удобства, двор на 2, гараж, хор сост., встроВ.Бердичівська, частина будинку, 33/20/13, енная кухня, погреб. 320000грн. Т: дерево обкладене цеглою, центральна вода, 0989752225, 0662062583 Жаннета пластикові вікна, газо-пічне отоплення,до 1

2-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇͲÌÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â Ì²ÑÒÀÕ ÎÁËÀÑÒ²

ÏÐÎÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â Ì²ÑÒÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÏÐÎÄÀÌ

 ³íøèõ ì³ñòàõ

ÏÐÎÄÀÌ

Максютова (начало),2комн.,5сот.,кирп.,49м.кв., газ, свой двор. 280000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Максютова пер., 56//8м.кв., 3комн., 1 сот.земли, отдельный двор, газ, котёл, хор сост., летняя кухня. 256000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Максютова ул., дом, 108/67/16.7 кв.м, недострой, часть дома, 2-х эт., 4 комнаты, 2 с/у, 4 соткиприват. земли, 280000грн., торг. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Максютова ул., часть дома, 73/35/8 кв.м, 3 комн., все удобства, 1,5 сотки приват. земли, отдельный двор, 368000грн. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Максютова Максютова, 2 комн., кирп.. 42м.кв., 6 сот земли, газ, колодец, лет кухня, сарай. 368000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Максютова Максютова, 2эт., 100м.кв., 12 сот.земли, кирп., все удобства, отдельный двор. 400000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Мануильского пер., часть дома, 1-эт. кирпич, 46/28/8 кв.м, 2 комн., с/у в доме,смеж комнаты,газо-печное отопление,общий двор, место для пристройки, 240000грн. Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Мира просп., часть дома, 2 комнаты, кухня, все удобства, 5 соток, отд. двор, гараж, беседка, хороший ремонт, 320000грн.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Мира ул., дом, новострой, блок/кирпич, 1 этаж, 90м общ. пл., 3 комнаты, колодец, насос, автономное отопление, паркетная доска, 10 соток, 640000грн., торг. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Мира Мира, отдельно стоящий дом, 3 комнаты, 80/ 50/18, дом на два входа, отличный ремонт, 8 соток приватизированой земли, 504 тыс грн.Т:46-73-60 Михайловская Михайловская, кирп., 2 раздельные комн., газ, котёл, 3 сот.земли. 240000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Московская Московская, 1комн., кирп., 42/17/15, все удобства, без рем., можно отделить двор. 184000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Мира ра, 85м.кв., 3 комн., 2 входа, все удобства, 9,4 сот земли. 520000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Новогоголевская ул., часть дома, 2 комнаты. ц/вода, слив, отд. двор, 2 сотки с отдельным заездом под застройку, жилое состояние, 248000грн., торг.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Новогоголевский пер, 3комн., 50м.кв., 3 сот.земли, газ, колодец, место под гараж, хор сост.. 304000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Островского ул., часть дома, 3 комн., смежно-разд., газо-печное отопление, все удобства в доме, 1,3 сотки, 272000грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Павленковка Павленковка, 18км в сторону Бердичева, 3комн., кирп, 50 сот земли, газ, колодец, 63,7/ 37,7/8,5, погреб, сарай. 140000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Парковая Парковая, р-н стадиона «Спартак», 2 комн., 39/25/6,3м.кв., все удобства, отдельный двор. 316000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Парковый пер., часть дома, 2 комнаты, все удобства, отд.двор, жилое состояние, 224000грн., торг.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Перемоги вул., ч/будинку, кухня, ванна, коридор. Сарай, туалет, 1,5 сотки, можливо під бізнес, в 3 кімнатах потрібен ремонт. Хазяїн. Ціна 467500 грн. т. 42-63-64, 067-128-55-11 Приватний будинок 43,5 кв м , веранда, ухня, 3 кімнати, вода поруч, 120 тис грн.Т:098-90285-38, 097-579-82-85

Ïðîäàåòüñÿ âîçìîæåí îáìåí íà êâàðòèðó, áëàãîóñòðîåííûé äîì â 10 êì îò ãîðîäà Äàâûäîâñêèé ìàññèâ, ãàç, âîäà â äîìå, îáùàÿ ïëîùàäü íà 3 ýòàæà 150 êâ.ì. Åñòü ãàðàæ, ëåòíÿÿ êóõíÿ, ñàä, êîëîäåö, ñàðàé, 10 ñîòîê îãîðîäà, äîì êèðïè÷íûé, ðÿäîì ëåñ, õîäèò ìàðøðóòêà. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò:067-199-86-40 Промышленная ул., 1 этаж, 36/18/5 кв.м, автономное отопление, новая электрика, отд. двор, возможность достройки, 188000грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Пушкинская ул., часть дома, 56/44/9 кв.м, 3 комн., комнаты смежно-разд., все удобства, котел, колонка, отд. двор, гараж, сарай. 272000грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Сабурова Сабурова, 80м.кв., 4комн., 6 сот., все удобства, летняя кухня-2этажа. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна

Свободы ул., усадьбу, жилой кирпичный дом, 70 кв.м, приватизированный участок 10 соток, инд.отопление, газ, вода, телефон, баня, летняя кухня, сарай, гараж. Цена договорная. Т. 050-440-75-49 Северная Северная, 4комнаты, кирп, все удобства, 10сот. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-42646-50 Леся Селецкая ул., часть дома, 2 комнаты+дом-недострой 7х7м (прихожая, кухня, с/у), частично поштукатурен,газ,вода,2,8соткиприват.земли,отд.двор, 272000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Сосновая Сосновая, 2комнаты, д/к, газ, колодец, 7сот. 400000 грн 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Старокиевский пер., часть дома, 37/23/7 кв.м, 2 комнаты, колодец, газо-печное отопление, 9 сотоки земли, отд. двор, 280000грн., торг. Тел: (67) 2256372, (93) 702951 Старокиевский пер., часть дома, 50/26/ 10.2 кв.м, 2 комнаты, все удобства в доме, возм. достройки, 2,5 сотки земли, отд. двор, 290400грн., торг. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Танкистов анкистов, 4комн., 60/43/8, 9 сот.земли, кирп., 2 входа, газ, котёл, место под с/у, отдельный двор. 352000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Транзитный пер, 2 комн., 47м.кв., 4,7 сот.земли, все удобства, отдельный двор, м/п окна. 304000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Транзитный пер, 2 комнаты, 40/21/5кв.м., 2 сот земли, отд двор, автономка, требует ремонта, колодец. 200 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Транзитный ранзитный. до 3-х уровневый, 137/78/12, гараж на два авто, участок 18 соток, 4 комнаты, 2 санузла, в 2006 году сдан в експуатацию, торг уместен, хозяин.Т:067-515-72-75 Физкультурный пер., Центр, 2 комн., 47// 10м.кв., 5 сот.земли, все удобства, отдельный двор, капитальный ремонт. 304000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Центр Центр, продам или обменяю часть дома, 53 кв.м., на 2 ком. до 4 этажа. Т:22-68-33, 067-69-65-39 Ч/д, Кро, Дружбы пер, 2ком, д/к, все удобства, общий двор, 3сот. 224000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Частина приватного будинку 20,3 кв м, гараж, вода поруч, 150 тис грн.Т:098-902-8538, 097-579-82-85 Частина приватного буднику зі спильним подвір’ям,91 кв.м., времянка, гараж, сарай,погреб, 4,7 приватизованної земли, фруктові дерева, 320000 грн.Т:098-902-85-38, 097-579-82-85 Часть дома (цент р-н Житнего рынка) ул. Шелушкова, 2 ком+ ком.60 кв м, вода, газ, дркументы на врезку в городскую каналызацыю готовы, двор отдельный. Есть место для достройки гаража.Т:098-267-49-99 Часть дома Баранова, район Военкомата, 48/ 30/10, газ, вода, все удобства, 2,5 сотки земли. Цена 322 тыс грн.Т:096-059-18-93 Чкалова Чкалова, 2комн., 40/25/8, 1,5 сот.земли, все удобства, ремонт, летняя кухня. 272000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Шевченка вул.. часть дома.Недорого. Хазяйка. Т:067-745-39-20,097-748-33-41 Щорса Щорса, часть дома, 48 кв м, 4 кімнати, гараж, сарай, 5 соток землі.339000грн.Т:46-09-37 Щорса Щорса/Ватутина, 3 комн., 53/37/7, 5 сот.земли, отдельный двор, без ремонта, газ, вода, ванная. 280000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета

ÊÓÏËÞ Дом Дом, часть дома 1-2 комнаты, можно общий двор, частичные удобства.Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 Дом Дом, часть дома можно без удобств, с землей, любой район города, рассмотрю все предложения. Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Дом Дом, часть дома с отдельным двором, 2-3 комнаты, со всеми удобствами, рассмотрю все предложения.Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 Дом Дом, часть дома, 2 комнаты с удобствами, отд. двором, заездом для машины, желательно с хорошим ремонтом, любой р-н, можно пригород, у хозяина. Тел: (412) 552235, (98) 3048703 Куплю дом или часть дома под отделочные работы. Срочно! т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю часть дома с отдельным двором в любом районе. Покупатель с наличными. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

ÏÐÎÄÀÌ 18 км от Житомира, с. Городище, деревянный дом, во дворе колодец, 17 соток земли, сад,


22 ñòîð. рядом озеро, лес, цена договорная.Т:096446-26-99 Алла Барашевка с., 2 км. от Житомира, новый деревянный дом обложен кирпичем, 100 кв.м., п.з. Цена:160000 грн. Торг. Т:097885-73-69 Брусилів Брусилів, продам новий дім, 2 поверхи, кухонні меблі, земельна ділянка 22 с., огорожа, всі комунікації. Ціна:452000 грн. Т:097-25280-90 Висока Піч Піч, 1 комн, 2/5 кирпич, автономное отопление, счетчики.Т:096-864-47-12 Висока Піч, 3 єтаж, 2-х комнатная квартира, отопление, телефон.Т:40-28-84 Оксана Вишневе Вишневе, 15 км от Житомира, дом с участком, дом обложен кирпичем, площадь 114/81/12/ 9, 3 комнати, веранда 24 ксм, кладовая, 2 погреба, тамбур, газ и вода в доме, паровое отопление, мет.пластик окна, летняя кухня 15 кв м,35 соток земли.Т:097-590-24-77 Довжик Довжик, дом, 2-эт. кирпич, 4 комн., нормальное состояние, все коммуникации, хоз.постройки, участок 8 соток. 393000грн., торг.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Житомирский р-н, Ивановка, часть дома, 2 комнаты разд., газо-печное отопление, высокие потолки, отд. дворик, жилое состояние, гараж, сарай, 168000грн.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Забродье Забродье, дом, кирпич, общ.пл. 76м, 2 входа, с/у совмещен, газ, бойлер, насос, кирпичный сарай, рядом магазин, остановка, река, 120000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Зарічани с. 100% готовий новий дім, канадський проект, 250 кв.м., 12 с. з. фонтан,басейн, гараж на 2 машини, річка, ліс, центральний городський парк. Т:067-810-50-38 вановка, 4 км от города, пол дома, недострой, дом над дорогой, возможна продажа целого дома, 16м х 12м, недорого.Т:067-770-76-04 Владимир Камянка 7 км від міста, дерев’яний будинок, 1 кімната, криниця, газ, 23 сотки землі,Т:067900-39-11 Кодня Кодня, жилой дом, 3 уровня, капитальные хоз. постройки, 60 соток приват земли, газ, вода, сад, цена договорная.Т:49-83-72 Куплю Куплю, дом или часть дома, город, пригород. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна Ліщин Ліщин, дім дерев’яний, обкладений цеглою, 2 кімнати, газове отоплення, 45 соток земли,недалеко ріка.Т:093-904-02-36 Н.Рудня Н.Рудня, участок, 16 соток с частью дома+ сарай, рядом газ, выход к реке, 100000грн., торг. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Некраши Некраши, кирпич, 80м, 3комнаты, 380В, сарай, колодец, 65сот. 80000грн, торг. 44-5549, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Новогуйвинск Новогуйвинск, дом, 2-эт. кирпич, 70/0/10 кв.м, 3 комн., евроремонт, кухня 10м2, в доме: газ, вода и слив, на территории дачного массива, 445000грн.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 с. Подолянці Подолянці, дерево обкладене цеглою, криниця, новий сарай, погріб, город 23 сотки, фруктові дерева, за 2 км до з/д станції. недорого.Т:097-027-47-87 село ТТроянів, роянів, дерев’яий будинок, заг. 51,5 кв м, 2 кімнати, кухня, коридор, кладова, веранда, в дворі сарай, гараж, погреб, газ та вода, земля 0,62 сотки, поруч ріка та ліс, від Житомира 22 км.Ціна договірна.Т:095-53473-38, 097-079-94-76 Любов Миколаївна Соколовский масив, недострой, 210 кв м, 2 етажа, сруб, крыша пластиковая, колодец, выгребная яма, столб для света на участке, газ рядом, 1 етаж есть перегородки.Цена 440 тыс грн.Т:55-41-48, 067-440-14-34, 093081-24-46 Солнечное с., дом новый, 2-этажный, 5 комнат, туалет, ванная, кухня, гараж, свет, газ, вода, канализация, забор возле дома. Цена 520 тыс.грн. т. 067-961-69-18, 25-72-07 Солнечное Солнечное, дом недострой, 2 етажа, 210 кв м общая площадь, окна пластиковые, 2 входа, выгребная яма, колодец, 10 соток земли, документы готовы, газ рядом. Цена 440 тыс грн.Т:5541-48, 067-440-14-34, 093-081-24-45 Сонячне с., новий будинок, 2 поверхи, 4 кімнати, туалет, ванна, кухня, гараж, світло, газ, 7500 с. з. Ціна:480000грн. Т:44-87-06, 067-961-69-18 Станишовка Станишовка, 97,5м.кв.+2й эт, все удобства, жилая времянка на 2 комн., 2 сарая, погреб, гараж. 12,5 соток земли. 440000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Станишовка Станишовка, вул. Шевченка. 94, жилой дом, общая площадь 51,5 кв. м , жилая 35,1 кв. м, летняя кухня, сарай, подвал, колодец, 25 соток приватизированой земли.Т:097-344-1575, 40-09-40 Станишовка Станишовка, дом, 2-эт. кирпич, 135 кв.м, 5 комн., недостроенный дом, на участке 10 соток, проект, разрешение на строительство, готовность 80%, 432000грн., торг.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Тетеревка с., часть 2-этажного дома, 90 кв.м, 7,25 соток, свет, газ, балкон, телефон, баня, туалет, во дворе колодец, 3 мин. Ходьбы от транспорта. Т. 43-18-31 Тетеревка етеревка, 2эт., 160м.кв., 380Вт, колодец, м/п окна, 15 соток, фасад сайдинг. 600000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна (хозяйка) Тетеревка етеревка, 3эт., 27 сот земли, все удобства, сторона реки. 130000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Тетеревка етеревка, дом кирпичный, криниця, скважина, гараж, сарай, все комуникации, вода, газ, 10 соток огород, погреб, лес рядом.Т:096287-72-42, 096-28-77-566

¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013ð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ етерівка, дім цегляний, 3 кімнати, гараж, хоз. Тетер постройки, 20 соток земли.Т:067-914-88-36 Цегляний будинок, Кмитів, прибудови, літня кухня, криниця, хлів, криниця 53 сотки приватизованної землі, хазяїн.Т:066-411-63-05 Частина будинку 54 кв м та окремий будинок 43,5 кв м, на території приватизована земля 5 соток, є садок, погреб, гараж, сарай, вода поруч, 300 тис грн.Т:098-902-85-38, 097579-82-85

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ²ÍØÈÕ ÐÀÉÎÍÀÕ ÎÁËÀÑÒ²

ÏÐÎÄÀÌ Андрушівський район село Нехворощ, дім дерев’яний обкладений цеглою, 2 кімнати, газ біля дому, гараж, садлк, 80 соток землі,ліс, річка.Т:097-416-00-84 Бердичівський район село Терехове, сарай, погреб, город, садок, ціна 28 тис грн, торг.Т:093-13-49-366 Бердичівський район, с. Терехове, загальна площа 70 кв.м, все для проживання, власник, 30 тис грн.Т:068-760-68-31

Áóäèíîê â õîðîøîìó ñòàí³ ñ. Òîð÷èí, Êîðîñòèø³âñüêèé ðàéîí, ë³ñ, îçåðî ïîðÿä, 1 ãà çåìë³, ì/ï â³êíà, äâ³ð îêðåìèé. Ö³íà: 120 000 ãðí. Ò: 097648-18-10 Гришковцы с., Бердичевский р-н, усадьба, 15 соток приват., сад, 45 кв.м дом, обложен кирпичом, 2 комнаты, кухня, кладовая, веранда, печное отопление, газ рядом, кирпичный садовый домик, 3 к, кирп.достройка дома 12 кв.м, кирпичные хозпостройки для дров и угля, асфальт.дорога и двор, 700 м от трассы. Цена договорная. Т. 096-309-96-32 Iванопіль с., Чуднівського р-ну, усадьбу, 1 га земли, дом из 5 комнат, красный кирпич, летняя кухня, хлев, гараж, погреб, 380 Вольт. Т. 096-334-75-17 Коростишівський район, село Козіївка, старий будинок, 64 сотки земли, молодий сад, 2 сарая, ціна договірна.Т:050-463-13-25 Облітки село, Радомишльський р-н, 3 кім., госпбуд. 160000 грн. Тел. 37-80-57, 063317-41-92 Овруч Овруч, дом деревянный из 4 комнат, хорошее состояние, все коммуникации, 3 сотки приват.земли, все удобства, хозпостройки. Цена 224 тыс. грн. т. 063-317-41-92 Попільнянський р-н, Корнин смт, Проїздна, 40 вул., цукрозавод, площа 65 кв.м., газ, город 15 с.з., поруч ліс. Ціна договірна. Т:067410-12-18 Продам дом пгт Белики Кобеляцкого р-на Полтавской обл, 40 км от Полтавы.Общая площадь 55 кв.м,4 комнаты,газовое отпопление, летняя кухня, 34 кв.м хоз.построек.11 соток приват.земли вместе со строениями.Недорого.Т:095-48-41-514 Ру дня-Г ородище (за Трояновим) в живописРудня-Г дня-Городище ном месте, на берегу реки, недалеко лес, дом деревянный обложен кирпичем, 2 веранды, 3 комнаты, кухня, рядом погреб, колодец, летняя кухня, баня, большой сарай, 60 соток огорода.Т:097-249-02-14 с. Подолянці, Чуднівський район, дерев’яна хата, обкладена цеглою, криниця, новий сарай, погреб, 23 сотки землі. недорого. Т:097027-47-87 смт смт.. Червоне Червоне, цегляний будинок, 90 кв. м, з газом, водою, сарай, криниця, 22 сотки приватизованної земли, можливо оплата в рострочку.Т:097-259-91-26,067-391-17-43 смт .Черняхів, цегляний будинок, 3 кімнати, 7 смт.Черняхів, соток землі,газ по вулиці.Т:(0234)4-1225,063-274-73-98 Черняхівський район, с. Головино, дім 3 кімнати, всі удобства, погреб, гараж, хоз . постройки, 40 соток земли, 150 тис грн.Т:098-38007-31 Черняхівський район, с. Жадьки, льох, криниця, 0,58 га, ціна 200 тис грн.Т:097-32186-91, 063-792-45-66 Черняхівський район, село Городище 20 км від Житомира, літня кухня, гараж, 40 соток земли, ціна 160 тис грн, торг.Т:097-158-83-04

ÁÓÄÈÍÊÈ Ó Ì²ÑÒÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÏÐÎÄÀÌ АР Крым, Ялта. Продам танхаус. 2-эт. 114 кв.м., евро, мебель. гос.акт. торг. 0977108231 АР Крым. Продам 2-эт. танхаус в Ялте, 114 кв.м Евро. С мебелью. Гос.акт Хороший торг. 1025 тыс. грн 0982885981 Полтавська обл., 18 км від курорту «Миргород». Буд. 8х8 м, газифікований, всі зручності, ділянка приват. 0,25 га. В дворі кам’яні госпбуд., гараж, літньо-зимова кухня зі зручностями, в 20 м річка, ліс. Курортна екологічно чиста місцевість. Ціна 200000 грн. Торг уместен т. 098-962-45-93

ÎÐÅÍÄÀ ÁÓÄÈÍʲÂ

ÇÄÀÌ Здам в оренду приватний будинок+гараж вул. Короленко.Т:42-65-97, 067-165-83-52 Здам пол дома.Т:063-23-10-301

Сабурова ул., ч/дом, 2 комнаты, все удобства, мебель, 1500 + свет. Т. 093-513-6798, 46-81-48 Частный дом, 1600 грн, 2 комнаты, все удобства.Т:067-250-83-06, 063-437-96-95 Чулочная ф-ка, сдам часть дома, все удобства. Т:096-361-34-12, 096-014-98-00

ÏÐÎÄÀÌ

ÎÁÌ²Í ÁÓÄÈÍʲ Житомир 1 ком. квартиру на у 2 кімнатну у Криму.Т:063-615-65-44,067-958-11-97 Облітки с. 55 км. від Житомира,капітальний будинок, 3 кімнати, водяне опалення, газ, зох. постройки, 25 с. з. біля будинку+доплата на квартиру в Житомирі. Т:37-80-57, 063-31741-92 Полтавська обл., 18 км від курорту «Миргород». Буд. 8х8 м, газифікований, всі зручності, ділянка приват. 0,25 га. В дворі кам’яні госпбуд., гараж, літньо-зимова кухня зі зручностями, в 20 м річка, ліс. Курортна екологічно чиста місцевість. Ціна 200000 грн. т. 098-96245-93 з білої цегли, 1-поверх гараж і 2 поверх над гаражом, 2 лоджії, сад, клумба, газони, виноград, можливість робити город з клумб. Т:47-11-42

ÏÐÎÄÀÌ Барашевский масив, продам дачу недорого, рядом автобусная остановка, ствок, лесТ:067-345-30-78,33-44-44 Березовка дача, 10 сотки земли, 72 кв.м, документы готовы.Т:097-08-88-324, 09638-11-933 Бобровский масив, финский дом, електричество, огорожен, 17 тыс грн.Т:067-11-11-520 Бобровский массив, дача, зимний вариант, 2 этажа, 6х6м, балкон, 12 соток ограждено, асфальт.подъезд, родник, озеро с рыбой, лес, 52000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Бобровский массив, дача, кирпич, 6х6м, 2 комнаты,кухня, печное отопление, 12 соток, сарай, теплица, 56000грн., торг.Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 Бобровський масив, фінський дім, 32 кв.м., піч, світло, колодязь, цегляний сарай, туалет, 12 с.з. Ціна:56000 грн. Хозяїн. Т:097-313-52-67 Давидовский масив, 4,5 сотки земли, газ, вода, свет, в центре.Т:095-597-15-55 Давидовский масив, будинок 5х4, біла цегла, кімната, кухня, коридор,коробка, криша шифер, водойма, фундамент під сарай. 9 соток землі, огороджено. Ціна 50 тис грн, торг. Можливий обмін на квартиру. Господар.Т:098108-75-33 Давыдовка Давыдовка, зимняя 2-х етажная. 5 соток приват. земли, цена договорная.Т:067-665-02-12 Дача Дача. Дача. В любом районе.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Дом Дом. Дом, дачу. В Житомире, пригороде.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Дубовец Дубовец, дача, дер. 6х4, 2-эт., 1-эт.-комната 12м, кухня 6м, веранда, мебель, 2-эт.-комната 14 м, 6 сот., колодец, газ под калиткой, сарай, беседка, 32000грн., торг.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Камянка дача, 2-х єтажная, колодец, сарай, централизованый полив.Т:41-55-05 Пряжев Пряжев, дача, кооп. «Труженик», недалеко от озера, отличное месторасположение, домик кирпичный 3х4м, 6 соток, колодец, деревья, огражден, 1040000грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Садки літня дача, колодязь, дерева, доглянута дача.Т:067-762-42-32, 050-44601-96 Соколовский масив, дача 4,5 соток земли, скважина, цена 40000 грн.Т:098-63034-88 Соколовский масив, дача зимний вариант.Т:33-03-66 Соколовский массив, 2 комнаты, коридор, кухня, хор сост, свет, печка, хозпостройки, ухожено. 104000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Соколовский массив, кирпич, 6х7м, 2комнаты, свет, печка, колодец, зимний, ограждено, 4,5сот. 44-55-49, 097-264-32-48, 093426-46-50 Леся Соколовский массив, шлакоблок, 6х7м, свет, печка, колодец, зимний, ограждено, 4,5сот. 76000грн. 44-55-49, 097-264-3248, 093-426-46-50 Леся Солнечное Солнечное, дача, 2-этажный дом, деревянный, летний в-т, теплица, сарай, с/у, колодец, фруктовые деревья, ведется газ, 450 кв.м общая пл. участка. Т. 050-44075-49 Тетеревский массив, дача, дом 2 этажа, в центральной части массива, 5 соток, рядом остановка маршрутки, 49000грн., торг.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Тетеревский массив, дача, дом-недострой, кирпичный, зимний вариант, 6х6м, есть перегородки, накрыт, 6 соток, газ в 10 метрах, 29600грн., торг.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Тетерівка дача.Т:42-56-92 Тетерівський масив, дача нелорого.Т:067493-11-17, 063-774-31-13 Тетерівський масив, дача, земельна ділянка 7,2 с.п.з., на березі озера, будинок 6х6 м.

ÊÓÏËÞ Куплю Куплю, дачу. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна

ÏÐÎÄÀÌ Витрука ул., магазин, фасад, отдельный вход, торговый зал 140м, склад 105м, дополнительные 29м, рампа 46м, ступени 40м, м/п/окна и двери, пол плитка, 2800000грн.0980727739 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Киоск на Сенном рынке.Т:36-18-04,093316-71-80 Кіоск Кіоск.Т:093-316-71-80 Магазин действующий, Московская, 50 кв.м., 880 000грн., т.0935064352, 0967009064 Ирина Магазин Магазин, Новосенная, 45м.кв., действующий, котёл, отдельный вход. 320000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Московская ул., магазин, фасад, отдельный вход, помещение 158м2, 1/5, все коммуникации, хороший подъезд и парковка. Можно под магазин, офис, 1300000грн., торг.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Сдам помещение в центре под развлекательное заведение, 530кв.м., нужен ремонт, есть кухня, бар, кабинет, фойе, VIP-комнаты. т.0935064352, 0967009064 Ирина

ÊÓÏËÞ Киоск или магазин в любом р-не, можно пригород. Т. 46-81-48, 067-8-795-799 Куплю Куплю, магазин, офис, помещение. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна

ÏÐÎÄÀÌ К імната 23,3 кв м , в адмін. будинку по вул. Київській.Т:067-997-70-49 Офис Офис, Циолковского, 70м.кв., отдельный вход, 3 кабинета. 320000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна

ÎÐÅÍÄÀ ÑÊËÀÄÑÜÊÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

ÇÄÀÌ Ï³äïðèºìñòâî çäຠâ îðåíäó: ñêëàäñüê³, îô³ñí³, ãàðàæí³ ïðèì³ùåííÿ, ÑÒÎ.Ò:098-481-40-44, 067-410-36-17 Ñäàåòñÿ â àðåíäó ñêëàä 250 ì 2, âûñîòà ïîòîëêîâ 6 ì ðàìïà, îõðàíà, ñòîÿíêà àâòî. 20 ãðí çà 1 ì 2 êîíòàêòíîå ëèöî Àëåêñàíäð Ñòàíèñëàâîâè÷ ìîá. 067 509 22 55 è êîíòàêòíîå ëèöî áóõãàëòåð Íàòàëüÿ Ìîèñååâíà ìîá. 097 041 19 74, 418-593, 413-055

²ÍØÅ

ÏÐÎÄÀÌ Діючу автомийку в центрі міста, 2 бокса з обладнанням, 6 чоловік працюючих, акт. Ціна:1440000 грн Т:067-810-50-38

Продам двух этажный гараж в кооперативе «Расвет». Длина 8 ширина 4,10 м, ворота 2,50х2,50м. Есть погреб, смотровая яма.Т:067-588-17-31, 099-15539-09 «Аграрник» 4*6. Цена 20000 грн.Т:097-25280-58 «Аграрник» кооператив (Богуния) гараж, 4х6. Торг. Т:097-252-80-58 «Аграрник» «Аграрник», гараж.Т:067-410-12-89, 2597-91 «Восход» 1 етаж.Т:067-802-08-38 «Восход» гараж капитальный, рядом с офисом, площадь 34 кв. м.Т:42-62-25,51-89-87, 098-749-13-14 «Восход» кооператив, продам гараж. Цена:18400грн. Т:26-28-25, 093-010-27-39 «Восход» панельное перекрытие.Т:067-80208-38 «Камянка» гараж, Богуния, ворота 2,5х3, хороший заезд.Т:098-360-14-58 «Маяк» 2-х етажный+подвал.Т:067-67346-72 «Маяк» Полевая смотровая яма, погреб.Т:097-758-18-49 «Маяк» «Маяк»2-етажа + подвал.Т:096-146-92-93 «Механизатор» за ул.Ватутина.Т:067-41105-70,097-256-85-72 «Прогрес» капитальный гараж.Т:067-12081-18 «Прогрес» кооператив (Крошня).Торг. Т:097252-80-58 «Пром «Промінь»залізний гараж, вул Максютова.Т:42-53-32,24-41,06,096-323-75-68 «Расвет» гараж.Т:067-663-01-25 «Светлофор» большой кирпичный гараж, 30 кв. м, 26 тыс грн, торг. Т:068-759-68-75 «Светлофори» гараж капитальный. Цена договорная.Т:063-79-11-783 «Спутник» капитальный гараж с подвалом. Цена: договорная Т:097-64-26-260 «Восход» 6х6. Т. 097-444-74-20 Гараж №31-М, 27 кв м «Восход» поруч з адмінбудинком.Т: 51-89-87,098-74-91-13-14 Гараж металический утепленный, без места.Т:097-249-02-24 Гараж металлический, без места, разобран, отличное состояние. Цена:4900 грн. Т:067923-36-93 Козырек гаражный кованый, ворота гаражные. Т. 096-264-46-79 Крошня Крошня, район Агротехколеджа, гараж кирпичный, цена договорная.Т:098-298-4069,41-58-47

ÎÐÅÍÄÀ ÃÀÐÀƲÂ

ÇÄÀÌ « В о с х о д » гараж.Т:34-08-38,096-21355-39 «Восход» капитальный гараж.Т:067-37744-03 «Зоря» здам гаражЮ на термін,за домовленістю.Т:42-62-25, 098-749-13-14 «Космонавтов» кирпичный гараж, 300 грн/ месяц.Т:063-054-96-52 «Орбіта» гараж 200 грн/мес, без посредников.Т:098-224-10-70 «Простор» «Простор»,гараж,200грн/месяц.Т:26-5972,097-954-19-21,063-193-89-08 «Простор» гараж капитальный. Т. 25-69-50, 34-45-81, 067-309-58-44 Гараж в кооперативе «Восход».Т:097-24902-24 Гараж кооператив «Светофлофор».Т:096902-74-29 Гараж на зиму.Т:097-885-73-69 Здам гараж в орену, кооператив «Восход», 3,5х6 м, можно использовать для хранения товаров. Т:43-09-95 Кооператив «Мотор», гараж цена договорная.Т:098-583-60-56 Тетерев етерев, Бердичевский мост, гараж.Т:093109-12-72, 067-771-7704 Антон Шелушкова Шелушкова, гараж.Т:097-444-74-20

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈв

ÏÐÎÄÀÌ 2 прилегающих друг к другу участка 18,5 и 12,5.Т:097-004-16-56 Хозяин Вул. Олени Пчілки, земельна ділянка, документи готові. залитий фундамент, 9х11.Т:093010-42-79 Грунт на підсипку. Недорого. Т:25-69-50, 3445-81, 067-309-58-44

www.interesu.info

Житомир район Сінчанки, 5 соток приватизованної земли, з планом на застройку.Т:3716-13, 067-601-62-38 За Бумажной фабрикой, земельный участок под застройку 25 с. Цена: 12000 грн. за сотку. Т:22-68-33, 067-69-65-395 Змельна ділянка по вул. Олени Пчілки.Т:093010-42-79 Земельна ділянка під будівництво. 10 сот. Смоковка. Приватизована, є комунікації. Т:050-463-26-91 Короленко ул., участок, 10 соток приват. земли под застройку жилого дома, +8 соток под сад, часть дома с газом и электричество, вода, 320000грн.Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Максютова Максютова, 5сот, коммуникации на участке, ветхое строение. 108000грн, торг. 4455-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Орлова пер, 10сот, коммуникации рядом. 112000грн, торг. 44-55-49, 097-264-3248, 093-426-46-50 Леся Орлова Орлова, 6,25сот, коммуникации рядом. 136000грн, торг. 44-55-49, 097-264-3248, 093-426-46-50 Леся Силикатного завода р-н, земельный участок под застройку 25 с. Цена: 5600 грн. за сотку. Т:22-68-33, 067-69-65-395 Смоковка вул. Світинська, 10 соток приватизованої земли, фундамент, рядом газ, свет.Т:063-989-70-77 Смоковка Смоковка, 100м от Свитенской, 10сот, коммуникации рядом. 60000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Смоковка Смоковка, 10сот, коммуникации ведут, под лесом. 40000грн, торг. 44-55-49, 097-26432-48, 093-426-46-50 Леся Смоковка Смоковка, Саенко 2 пер, 10сот, коммуникации рядом. 99000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Смоковка Смоковка, Саенко пер, 15сот, коммуникации рядом. 96000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Смоковка Смоковка, Саенко, 10сот, коммуникации рядом. 98000грн, торг. 44-55-49, 097-26432-48, 093-426-46-50 Леся Соколова Гора ул., участок, 6 соток под застройку жилого дома, 25х23м, коммуникации рядом, фундамент 11х10м, рядом карьер, 132000грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Сосновая Сосновая, 8,8сот, коммуникации рядом, ветхие строения. 240000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся

ÊÓÏËÞ Участок у хозяина.Т:097-485-18-40

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

ÏÐÎÄÀÌ 20 км від Житомира, земельна ділянка 4 га, ціна договірна.Т:067-970-72-86 20 км від Житомира, земельна ділянка 40 соток, в центрі села.Т:067-970-72-86 Антоновича Антоновича, 10сот, коммуникации рядом. 100000грн, торг. 44-55-49, 097-264-3248, 093-426-46-50 Леся Барашевка Барашевка, 10 соток, под застройку. 40000грн. Торг. Т:0674973893, 0936383584 Анна Барашевка Барашевка, 10сот, коммуникации-80м. 40000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Барашевка Барашевка, под застройку, 14 соток, центр села. 40000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Барашевка Барашевка, под застройку, 22 сотки, начало села, красивый вид. 120000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Барашевка Барашевка, под застройку, 24 сотки приват земли, стройвамериалы, центр села, хороший подъезд, стройматериалы на фундамент и колодец. 100000грн. Торг. Т:0674973893, 0936383584 Анна Барашевский массив, участок, 10 соток приват. земли, рядом остановка маршрутки, 2,5 км от Житомира, хороший подъезд высыпан щебнем, 23200грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Березівка Березівка, Київське шосе, ділянка 20 с.з. Т:097-444-74-20 Буки Буки, дачний кооператив, земельна ділянка 6 соток, хороший під’їзд.Т:067-120-81-18 Волиця Волиця, участок под застройку, 26,5 соток земли, свет, газ рядом, река, 5 мин. ходьбы от конечной остановки.Т:063-337-04-35, 098225-84-97 Глубочица лубочица, 25 соток земли.Т:40-27-70, 063-451-98-87 Глубочиця лубочиця, під будівництво, 10 соток приват.землі, поруч газ, електричество, добрий під’їзд (вулиця). Т. 067-356-24-93. Глыбочица лыбочица, ул.Я.Мудрого, 25сот, коммуникации рядом. 104000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся ГМЗ ГМЗ, 10сот, коммуникации рядом, 1-я линия. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-4650 Леся ГМЗ ГМЗ, 10сот, коммуникации-100. 96000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-42646-50 Леся


www.interesu.info

Дениші 18 соток землі під застройку, всі комунікації поруч, на ділянці капітальний сарай, до річки 200 м, ціна договірна.Т:067-947-0925, 46-25-90 Олександр Віталійович Дениші с., з проектом будинку, 17 соток під забудову, в елітному місці.Т. 46-15-15, 067909-69-21. Дешиши Дешиши, участок под застройку, з планом вод застройку. Цена 48000 грн.Т:067-874-17-49 Дружбы 1 пер., 6,2 сотки, фундамент. 120000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Иванков Иванков, 30 соток, коммуникации, ветхий дом, начало села, асфальт. 36000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна (хозяйка) Ивановка Ивановка, 18 соток, коммуникации, ветхий дом. 120000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Ивановка Ивановка, Шевченко пер, 11сот, коммуникации рядом. 60000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Iванівка 0,34 га на все є документи.т:050463-01-72 Калинівка с., 11 км від Житомира, Гриценко, 164 вул., продається земельна ділянка 40 с.з. зі старою хатою, у дворі є криниця. Т:067-41090-26, 067-412-33-14 Кам’янка Кам’янка, земельна ділянка 4,5 сотки, фасадна ділянка автодороги Київ-Чоп. Ціна:5,5 у.о. Т:093-866-53-98 К орчак орчак, 14сот, коммуникации рядом. 70000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Левков 20 соток земли цена договорная.Т:096-881-83-96 Лука с.,0,5 га.Т:066-362-56-84 Лука Лука, ділянка під забудову, 40 соток земли, стрий будинок, сарай. погреб, поруч газ вода, річка, гарне місце, ціна 70 тис грн, торг.Т:096121-33-87 Максютова Максютова, 4,5сот, коммуникации рядом. 50000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Нова Рудня 30 соток приватизованної землі.Т:067-425-27-54 Пряжев Пряжев, 18 соток, коммуникации, р-н новостроев. 64000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Пряжево 10 соток земли.Т:40-27-70, 063451-98-87 с. Черемошне Житомирського р-ну, 50 соток землі, 25 соток під забудову, 25 сотк під город. Приватизована. Участок знаходиться дуже в доброму місті.Т:067-411-77-68

¹ 14 (1075) 17 êâ³òíÿ 2013ð. етеревка, 16сот, коммуникации рядом, стоТетеревка рона Интерстиля, выход в лес. 84000грн. 4455-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Тетеревка етеревка, 21сот, коммуникации рядом, сторона реки. 240000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Тетеревка етеревка, 28сот, коммуникации рядом, сторона Интерстиля. 165000грн, торг. 4455-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Тетерівка с, 10 соток під забудову. Т. 46-1515, 067-909-69-21. Тетерівка с., земельна ділянка під забудову, 20 с.з., живописна місцевість на березі річки, поряд газ, світло. Ціна договірна. Т:098150-79-58 Тетерівка етерівка, земельна ділянка, 15 соток, всі коммунікації на ділянці, 150 тис грн.Т:097883-88-33 Господар Тетерівка етерівка, земельная ділянка, 10 соток, 300 м від річки, поруч ліс.Т:096-28-77-566, 09628-77-242 Тригір’я с. 15 с.п.з., поряд ліс, річка, газ. Т:096-32-500-39, 25-68-12 Троповичи роповичи, вулиця Черхівського 25 соток землі.Т:063-231-03-01, 26-60-01, 25-36-70 Туровец уровец, 30 соток, колодец, рядом свет. 26000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна (хозяйка)

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ. ÏβÄÎÌËÅÍÍß Черняхов Черняхов, 15 соток, р-н новостроев. 52000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна (хозяйка)

ÊÓÏËÞ Куплю Куплю, земельный участок, город, пригород. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна

ÎÁÌ²Í ÇÅÌÅËÜÍÈÕ Ä²ËßÍÎÊ Ó ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ Iванівка, Житомирський район, земельний пай 1,15 га на квартиру або приватний сектор.Т:097-321-86-91 Обміняю Тетерівка с., земельну ділянку під забудову, 20 с.з., живописна місцевість на березі річки, поряд газ, світло на 1-кімнатру квартиру, роздивлюсь всі варіанти. Т:098150-79-58

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ²ÍØÈÕ Ì²ÑÖßÕ

ÏÐÎÄÀÌ Николаевская область 20 км от Николаева, 25 соток рядом лиман, комуникации, асфальт, гос акты.Т:050-493-02-87, 098-822-10-40

 pai i pi a p a o"o ip  – oa e o op"a y #C a y ßêùî ô³çè÷íà îñîáà – ï³äïðèºìåöü, ÿêà çàñòîñîâóº ñïðîùåíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, çì³íèëà ñâîº ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ àáî ñåð³þ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â) äî âèäàíîãî ¿é Ñâ³äîöòâà ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó âíîñÿòüñÿ çì³íè. Äëÿ öüîãî òàê³é îñîá³ íåîáõ³äíî ïîäàòè äî îðãàíó ÄÏÑ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ â³äïîâ³äíó çàÿâó. Çàÿâà ïîäàºòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ âèíèêíåííÿ çì³í. Îðãàí ÄÏÑ âíîñèòü çì³íè äî ðàí³øå âèäàíîãî ñâ³äîöòâà â äåíü ïîäàííÿ ïëàòíèêîì ºäèíîãî ïîäàòêó çàÿâè. Ó ðàç³ çì³íè ïîäàòêîâî¿ àäðåñè ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ì³ñöÿ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó ïåðøî¿ ³ äðóãî¿ ãðóï ïîäàþòü çàÿâó íå ï³çí³øå 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, íàñòóïíîãî çà ì³ñÿöåì, ó ÿêîìó â³äáóëèñÿ òàê³ çì³íè. À ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó òðåòüî¿ ³ ï’ÿòî¿ ãðóï çàÿâó ïîäàþòü ðàçîì ç ïîäàòêîâîþ äåêëàðàö³ºþ çà ïîäàòêîâèé (çâ³òíèé) ïåð³îä, ó ÿêîìó â³äáóëèñÿ çì³íè.

Çà áàæàííÿì ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó ðàí³øå âèäàíå ñâ³äîöòâî ìîæå áóòè çàì³íåíî òà îòðèìàíî íîâå ïðè íàÿâíîñò³ ó òàêîãî ïëàòíèêà îáñòàâèí, âèçíà÷åíèõ ó ï.299.12 ñò.299 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Çîêðåìà, ó ðàç³ çì³íè ïð³çâèùà, ³ìåí³, ïî áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ àáî ñå𳿠òà íîìåðà ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â), ïîäàòêîâî¿ àäðåñè ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ì³ñöÿ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äî îòðèìàííÿ íîâîãî ñâ³äîöòâà ïëàòíèê ºäèíîãî ïîäàòêó çä³éñíþº ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü íà ï³äñòàâ³ ðàí³øå âèäàíîãî ñâ³äîöòâà, ÿêå ïîâåðòàºòüñÿ îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó äåíü îòðèìàííÿ íîâîãî ñâ³äîöòâà (ï.299.13 ñò.299 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè). ³ää³ë âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì.Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

oioe po aip o p a o i a  apy x peo  a ocepe

oi p i c aioap x epe Сінгури, земельна ділянка, 9 соток приватизованної земли, фундамент, з верандой 10х10, в дворі колодяць. газ, погреб, старий будинок, фруктові дерева, поруч школа, дитячий садочок.Т:59-95-02, 098-274-19-93 Сінгури Сінгури,район церкви,не новий, обкладений цеглою, літня кухня, криниця. 15 соток земли. 136000 грн.Т:098-387-26-14 смт смт. Iршанськ, приватизована земельна ділянка 10,5 соток, для проживання і ведення господарства.Т:098-959-39-26 Соколовский массив, 4,5сот, коммуникации, 2-й от дороги. 34000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Сосновая Сосновая, 8,8 соток, асфальтированный подъезд, ветхий дом. 240000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Станишівка, 5 соток приватизованної землі.Т:093-950-10-72 Станішівка с., центр, вул.Незнайко. Земельну ділянку комерційного призначення для розміщення магазину, кафе та ін. Є готовий проект під магазин, кафе. Недорого. Власник. т. 063354-18-82 Тарасовка 10 соток, с правом застройки 15000 грн.Т:098-952-72-79 Тетеревка етеревка, 10 соток, коммуникации. 64000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Тетеревка етеревка, 10сот, коммуникации рядом, сторона реки. 96000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся

ÏÂÊÏ «Ðîñàâà» (ì.Æèòîìèð, âóë. Áàðàø³âñüêà, 11) ìຠíàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ. Äæåðåëî çàáðóäíåííÿ òîïî÷í³, ùî ïðàöþþòü íà ãàçó, ðîçòàøîâàí³ çà íàñòóïíèìè àäðåñàìè: ì. Æèòîìèð, âóë. Ãðàí³òíà, 10, ì.Àíäðóø³âêà, ïëîùà Ëåí³íà,3, ñìò. ×óäí³â, âóë. Òîéâî Âÿõà, 2à, ñìò. Ðîìàí³â, âóë. Êîîïåðàòèâíà, 17. Ïåðåë³ê âèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ÿê³ âèêèäàþòüñÿ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè: âóãëåöþ îêñèäè, àçîòó îêñèäè, òîùî. ßê âèÿâèâ ðîçðàõóíîê ïðèçåìíî¿ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ àòìîñôåðó ðå÷îâèí íà ³ñíóþ÷èé ñòàí, äîë³ ïðèçåìíî¿ êîíöåíòðàö³¿ ïî âñ³õ ÇÐ, íà âñ³õ ðîçðàõóíêîâèõ òî÷êàõ ÿê íà ìåæàõ, òàê ³ ïîçà ìåæàìè ÑÇÇ, íå ïåðåâèùóþòü ÃÄÊ (ÎÁÐÂ) àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ. ²ñíóþ÷³ âåëè÷èíè âèêèä³â â³ä âñ³õ äæåðåë ïðîïîíóºòüñÿ ïðèéíÿòè ÿê äîçâîëåí³.

Ïðè ðîáîò³ îá'ºêòó íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè êîíòðîëü ñòàíó àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ. Îáãðóíòîâóþ÷³ ìàòåð³àëè äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè íàïðàâëÿþòüñÿ íà óçãîäæåííÿ â Äåðæóïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³. Êîíòàêòí³ äàí³: Äëÿ îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë ïëîùàäêè ÏÂÊÏ «Ðîñàâà» çâåðòàòèñÿ â ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè çà àäðåñîþ: ì.Æèòîìèð, âóë. Ïåðåìîãè, 55; ì. Àíäðóø³âêà, ïëîùà Ëåí³íà, 1; ñìò. ×óäí³â, âóë. Ëåí³íà, 104; ñìò. Ðîìàí³â, âóë. 50 ðîê³â Æîâòíÿ,2. Ç ïðîïîçèö³ÿìè ïî äàíîìó ïèòàííþ çâåðòàòèñÿ äî ÏÂÊÏ «Ðîñàâà» çà òåë: 223607. Ðîçðîáíèê îáãðóíòîâóþ÷èõ ìàòåð³àë³â äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè – ÏÏ «Ìàòðèêñ Ãðóï». Êîíòàêòíèé òåëåôîí: (0412) 42-08-76.

ñòîð. 23

pec-cya pe e a pa oio , o 2013 poi apa e i poc a y Ó 2013 ðîö³ çàðîá³òí³ ïëàòè ïðàö³âíèê³â áþäæåòíî¿ ñôåðè, à òàêîæ ïåíñ³¿ ³íâàë³ä³â óñ³õ êàòåãîð³é çðîñòàòèìóòü. Ïðî öå Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ çàÿâèâ ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â Ìèêîëàºâ³.

Ãëàâà äåðæàâè íàãàäàâ, ùî â 2012 ðîö³ áóëî óõâàëåíå ð³øåííÿ ùîäî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çàðîá³òíèõ ïëàò ïðàö³âíèêàì áþäæåòíî¿ ñôåðè, çîêðåìà â÷èòåëÿì ³ ë³êàðÿì. «Äî ö³º¿ æ êàòåãî𳿠â³äíîñÿòüñÿ ³íâàë³äè âñ³õ ð³âí³â», – äîäàâ â³í. Ó 2013 ðîö³ öÿ ïðîãðàìà ïðîäîâæóº ñâîþ ðîáîòó, ï³äêðåñëèâ ³êòîð ßíóêîâè÷. «2013 ð³ê – íå âèêëþ÷åííÿ. Ìè íå ñêàñîâóâàëè öåé íàïðÿìîê, ³ â ïåðøîìó êâàðòàë³ âæå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ³ âèä³ëåí³ âñ³ íåîáõ³äí³ ðåñóðñè», – çàçíà÷èâ Ïðåçèäåíò. ÄβÄÊÀ Íà äîðó÷åííÿ Ïðåçèäåíòà Êàá³íåò ̳í³ñòð³â 27 áåðåçíÿ 2013 ðîêó óõâàëèâ Ïîñòàíîâó «Ïðî ï³äâèùåííÿ îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â óñòàíîâ, çàêëàä³â òà îðãàí³çàö³é îêðåìèõ ãàëóçåé áþäæåòíî¿ ñôåðè». Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó çàòâåðäæåíî ïîñàäîâèé îêëàä ïðàö³âíèêà ïåðøîãî òàðèôíîãî ðîçðÿäó ªäèíî¿ òàðèôíî¿ ñ³òêè â ðîçì³ð³

852 ãðèâí³. Ïðè öüîìó ãðîøîâèé ðîçðèâ ì³æ öèì ïîñàäîâèì îêëàäîì ³ ì³í³ìàëüíîþ çàðîá³òíîþ ïëàòîþ (1147 ãðí) çáåðåæåòüñÿ íà ð³âí³ ãðóäíÿ 2012 ðîêó, òîáòî â ñóì³ 295 ãðèâåíü. Òàêîæ Ïîñòàíîâîþ ïåðåäáà÷åíî âñòàíîâëåííÿ ó øòàòíèõ ðîçïèñàõ ïîñàäîâîãî îêëàäó ïðàö³âíèêà ïåðøîãî òàðèôíîãî ðîçðÿäó íà ð³âí³ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè – 1147 ãðí ç â³äïîâ³äíîþ éîãî äèôåðåíö³àö³ºþ äî 5 òàðèôíîãî ðîçðÿäó âêëþ÷íî. Ó ö³ëîìó ï³äâèùåííÿ îòðèìàþòü ìàéæå 3,5 ìëí ïðàö³âíèê³â îñâ³òè, êóëüòóðè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëüíî¿ ñôåðè òà ³íøèõ áþäæåòíèõ ãàëóçåé. Âèõîäÿ÷è ç íîâèõ ðîçì³ð³â ïîñàäîâèõ îêëàä³â ïðàö³âíèê³â áþäæåòíî¿ ñôåðè, áóäå çä³éñíåíî ïåðåðàõóíîê çàðïëàò çà ñ³÷åíü-áåðåçåíü öüîãî ðîêó. Òàê, ïîñàäîâèé îêëàä ïðîâ³äíîãî á³áë³îòåêàðÿ òà â÷èòåëÿ âèùî¿ êàòåãî𳿠çá³ëüøèòüñÿ íà 167 ãðèâåíü ïîð³âíÿíî ç îêëàäîì, âñòàíîâëåíèì

ðàí³øå, ë³êàðÿ-òåðàïåâòà âèùî¿ êàòåãî𳿠– íà 179 ãðèâåíü. Ôàêòè÷íå çá³ëüøåííÿ áóäå ùå âèùèì ç îãëÿäó íà íàðàõóâàííÿ íàäáàâîê ³ äîïëàò äî ïîñàäîâîãî îêëàäó: çà âèñëóãó ðîê³â (â³ä 10 äî 30%), çà ñêëàäí³ñòü ³ íàïðóæåí³ñòü ó ðîáîò³ (äî 50%), çà âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â òèì÷àñîâî â³äñóòí³õ ïðàö³âíèê³â, çà ñóì³ùåííÿ ïðîôåñ³é (ïîñàä) (äî 50%), çà íàóêîâèé ñòóï³íü (15%, 25%), çà êëàñíå êåð³âíèöòâî (äî 20%), ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêàì 20% çà ïðåñòèæí³ñòü ïðàö³, á³áë³îòå÷íèì ïðàö³âíèêàì çà îñîáëèâ³ óìîâè ðîáîòè – 50% òîùî. Êð³ì òîãî, ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ìîòèâàö³¿ äî ïðàö³ ïðàö³âíèê³â ñèñòåìè åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ç 1 æîâòíÿ 2013 ðîêó ¿ì âñòàíîâëþþòüñÿ äâ³ íàäáàâêè: çà îñîáëèâ³ óìîâè ïðàö³ òà çà îñîáëèâèé õàðàêòåð ïðàö³ – ó ðîçì³ð³ äî 20 â³äñîòê³â ïîñàäîâîãî îêëàäó (ñòàâêè çàðîá³òíî¿ ïëàòè) êîæíà. Òàêîæ ðàç íà ð³ê ¿ì áóäå âèïëà÷óâàòèñÿ ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ó ðîçì³ð³ îäíîãî ïîñàäîâîãî îêëàäó (ñòàâêè çàðîá³òíî¿ ïëàòè) äëÿ âèð³øåííÿ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ ïèòàíü. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-ñëóæáè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

 15 i e a i o p o p ya y 

 a i po ca y oa y a epyxoic Âëàñíèêè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî ï³äëÿãຠîïîäàòêóâàííþ, ç íàñòóïíîãî ïîíåä³ëêà ïî÷íóòü îòðèìóâàòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñóìó íàðàõîâàíîãî ïîäàòêó òà ïëàò³æí³ ðåêâ³çèòè.

Ñïëàòèòè íàðàõîâàíèé ïîäàòîê ïîòð³áíî áóäå ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Äëÿ öüîãî ãðîìàäÿíè ìàþòü çìîãó ñêîðèñòàòèñÿ ïîñëóãàìè áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ àáî ïîøòîâèõ â³ää³ëåíü, ìåøêàíö³ ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ ìîæóòü ñïëà÷óâàòè ïîäàòîê ÷åðåç êàñè ñ³ëüñüêèõ ðàä. Ôàõ³âö³ ̳íäîõîä³â íàãàäóþòü âëàñíèêàì ê³ëüêîõ îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³, ùî âîíè ìîæóòü çâåðíóòèñÿ äî ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ äëÿ âèçíà÷åííÿ æèòëà, çà ÿêèé áóäå ñïëà÷óâàòèñÿ ïîäàòîê.  ³íàêøîìó âèïàäêó ï³ëüãà çàñòîñîâóâàòèìåòüñÿ äî òîãî îá’ºêòó, â ÿêîìó çàðåºñòðîâàíèé ïëàòíèê ïîäàòêó.

Êð³ì òîãî, ÿêùî ïëàòíèê íå çãîäåí ³ç íàðàõîâàíèìè ó ïîâ³äîìëåíí³ ñóìàìè, â³í ïîâèíåí òàêîæ çâåðíóòèñÿ äî ïîäàòêîâî¿ äëÿ çâ³ðêè äàíèõ, àëå íå ï³çí³øå, í³æ çà äâà ì³ñÿö³ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ. Íàãàäàºìî, ùî â³äïîâ³äíî äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó, êâàðòèðè òà æèòëîâ³ áóäèíêè, ïëîùà ÿêèõ íå ïåðåâèùóº 120 ì.êâ. òà 250 ì.êâ. â³äïîâ³äíî, íå îïîäàòêîâóþòüñÿ. Ïîäàòîê ñïëà÷óºòüñÿ ëèøå çà ò³ ìåòðè, ÿê³ ïåðåâèùóþòü çàçíà÷åí³ êâàäðàòè. Îäíàê òàêà ï³ëüãà çàñòîñîâóºòüñÿ ò³ëüêè äî îäíîãî ç îá’ºêò³â æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ìàëîáåçïå÷åí³ ãðîìàäÿíè ìîæóòü ñïëà÷óâàòè ïî-

äàòîê ÷àñòèíàìè. Äëÿ íàðàõóâàííÿ ðîçñòðî÷êè ¿ì ïîòð³áíî çâåðíóòèñÿ äî ïîäàòêîâèõ îðãàí³â. Ïîäàòîê íà íåðóõîì³ñòü ñïëà÷óºòüñÿ àâàíñîâèì âíåñêîì íà âåñü ð³ê. Îäíàê, çàçíà÷àþòü ôàõ³âö³ ̳í³ñòåðñòâà, ïëàòíèêè, ÿê³ ïðîòÿãîì ðîêó, ïðîäàëè ñâîº ìàéíî, ìàþòü ïðàâî íà ïîâåðíåííÿ çàéâèõ ñïëà÷åíèõ êîøò³â. ¯ì ïîòð³áíî ïîäàòè â³äïîâ³äíó çàÿâó, â ÿê³é âêàçàòè ñïîñ³á ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â: ïîòî÷íèé áàíê³âñüêèé ðàõóíîê, íà ïîãàøåííÿ ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ çà ³íøèìè ïëàòåæàìè àáî ïîâåðíåííÿ ãîò³âêîþ çà ÷åêîì. Ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ̳íäîõîä³â ãîòóº â³äïîâ³äíèé âèñíîâîê ïðî ïîâåðíåííÿ êîøò³â òà íàïðàâëÿº éîãî äî Äåðæêàçíà÷åéñòâà, ÿêèé ³ çä³éñíþº ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â. Çà ³íôîðìàö³¿ ÄÏÑ â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

O CPOT... Ha o p i po ypa ypa oep e i-i aiy pao ac oc i a e Ïðîêóðàòóðîþ Æèòîìèðñüêîãî ðàéîíó ïîäàíî äî ñóäó ïîçîâ â ³íòåðåñàõ äèòèíè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè ïðî âèçíàííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó òà ìàéíîâèé ïàé ó ïîðÿäêó ñïàäêóâàííÿ.

Âñòàíîâëåíî, ùî ïðàö³âíèêàìè Òåòåð³âñüêîãî äèòÿ÷îãî áóäèíêó³íòåðíàòó ðîêàìè íå âæèâàëèñü çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ íà êîðèñòü äèòèíè-ñèðîòè ñïàäùèíè â³ä ïîìåðëèõ áàòüê³â. Íàðàç³ ïîçîâ ïåðåáóâຠíà ðîçãëÿä³ â ñóä³. ßê ïîâ³äîìèëà íà÷àëüíèê â³ää³ëó çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ä³òåé ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ ijàíà Àëõ³ìîâà, â îáëàñò³ êîæíà ÷åòâåðòà äèòèíà ç ÷èñëà ñèð³ò òà

ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ íå çàáåçïå÷åíà æèòëîì, à öå áëèçüêî 1 òèñ. ä³òåé. Îñîáëèâî ãîñòðîþ º ñèòóàö³ÿ ç æèòëîì äëÿ ä³òåé-ñèð³ò ó ì. Æèòîìèð³.  îáëàñíîìó öåíòð³ íà êâàðòèðíîìó îáë³êó ïåðåáóâຠ81 äèòèíà ö³º¿ êàòåãîð³¿, 17 ç íèõ ÷åêàþòü íà æèòëî âæå ïîíàä 20 ðîê³â. Ó á³ëüøîñò³ ðàéîíàõ îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñà-

ìîâðÿäóâàííÿ æèòëîâ³ ïðîáëåìè ä³òåé – ñèð³ò, ÿê³ ïîâåðíóëèñü ç ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â, íå âèð³øóþòüñÿ, ïèòàííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíîãî æèòëà ïîñàäîâèìè îñîáàìè íå ðîçãëÿäàþòüñÿ. Äîâ³äêîâî: íà Æèòîìèðùèí³ ïðîæèâຠïîíàä 3,5 òèñ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ç ÿêèõ 510 ä³òåé ïåðåáóâຠíà âèõîâàíí³ â ³íòåðíàòíèõ çàêëàäàõ, ó ò. ÷. òðåòèíà – öå ä³òè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-ñëóæáè ïðîêóðàòóðè Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³


24 стор.

ÐÅÊËÀÌÀ

замовляйте за тел. 418-904, 418-462

¹ 14 (1075) 17 квітня 2013 ð.

УВАГА КОНКУРС !

Інна Печенюк, 19 років Інна – студентка, житомирянка, навчаеться в Житомирському агротехнічному коледжі, а також працює у вільний від навчання час. Вважає, що головне в житті – це саморозвиток. Веде здоровий спосіб життя, займаеться спортом, бо знає, що це основа відмінного здоров’я і активного життя. Любить читати, улюблені твори: «Роксолана» П. Загребельного, «Подобно реке» П. Коельо, а також книги Д. Карнеги та Н. Хілл. Намагається якомога частіше проводити час з друзями, , відпочивати на природі та слухати сучасну музику. Мріє незабаром побувати в Італії, щоб побачити численні історичні пам’ятки. Вірить, що всі її мрії здійсняться. Увага ! Якщо тобі від 16 до 32 років. Конкурс «Поліський красень -2013» та «Чарівна полісянка-2013» саме для тебе! Бажаєш взяти участь? Надсилай власні фото на ел. пошту аrt-forum@ mail.ru; interes@utel.net.ua або телефонуй (0412) 418-904,093-603-22-67,097-191-29-35. Влітку – Грандіозний фінал конкурсу! Приєднуйся! Голосуйте за учасників на сайті : www.interesu.info

•Інформаційно-рекламна газета “Ваші ІНТЕРЕСи”. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія ЖТ, №65/442Р, видане 26.02.2010 р. Ф – Б-4, УДО – 4, МНН – 8000. Виходить 1 раз на тиждень – у середу. Засновник газети – М.Ф. Рой. Видавець газети – СП “Редакція обласної ділової газети “Інтерес”. Адреса редакції: 10014, м. Житомир, вул. Михайлівська, 17 (2-й поверх) Телефони редакції: (0412) 418-462, 418-904, 42-13-13. Електронна пошта: interes@utel.net.ua •Кольороподіл, фотовивід та друк газети “Ваші ІНТЕРЕСи” виконано ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”. Адреса друкарні: 21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12-А , тел. 0432-55-63-97, зам. 131812 •До відома читачів, рекламодавців і абонентів газети “Ваші ІНТЕРЕСи”! Відповідальність за зміст публікацій несуть їх автори, за зміст реклами і оголошень – рекламодавці та абоненти. Відповідальність за якість друку газети несе друкарня.Редакція газети з читачами не листується. Не замовлені редакцією матеріали (дописи, знімки) можуть бути надруковані на безгонорарних умовах. Публікації рекламного характеру друкуються (з позначкою Р) лише на платних умовах – згідно з редакційними розцінками або за домовленістю. Головний редактор – М.Ф. Рой.

"ВАШІ ІНТЕРЕСи" №14 (1075) (кольорова) 17 квітня 2013 р.  
"ВАШІ ІНТЕРЕСи" №14 (1075) (кольорова) 17 квітня 2013 р.  

Інформаційно-рекламна газета Житомирської області (місцеві новини + реклама)

Advertisement