Page 1

ВАШІ Свіжі Оголошення: 42-13-13 н о в и н и

+

Р е к л а м а

24 сторінк и

М і с ц е в і

лів

27 к1а0 н- 1а6 стор. e

er

Інформаційно-рекламна газета int №20 (1081), 5 червня 2013р . Житомирської області w Âèõîäèòü ùîñåðåäè з 1 квітня 1993 р. Передплатний iндекс – 49897. Ціна вільна ww “немає вічних друзів, немає вічних ворогів – є вічні інтереси”

П. Симоненко попереджає про економічний колапс . . . читайте шпальту

o

inf

. su

читайте шпальту

На житомирщині народ роззброюється

3

читайте шпальту

6

Читайте більше на

interesu.info

www.

Землю – тим, у кого депутатське прізвище . . .

2


2 ñòîð.

www.interesu.info

¹ 20 (1081) 05 ÷åðâíÿ 2013ð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÑÎÖ²ÀËÜͲ. ÏÎÃÎÄÀ

OMEME? IBATPOOI, IEMEHIIH OB I … Íèæ÷å íàâîäèìî ïåðåë³ê îñ³á, ÿêèì íà ñåñ³¿ Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêðàäè âèä³ëåíî çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ³ ïð³çâèùà ÿêèõ çá³ãàþòü ç ïð³çâèùàìè 10 äåïóòàò³â ì³ñüêðàäè òà îäíîãî êåð³âíèêà ¿¿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà:

Ha epoi ceci o pc o ic pa ya pi ica ooc aic

.  e o y, o o o c a p o : «yci cec pa – o cepe ax»? Ïåðåäîñòàííüîãî äíÿ âåñíè, 30 òðàâíÿ, â³äáóëàñÿ ÷åðãîâà, 23-ÿ ñåñ³ÿ Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè øîñòîãî ñêëèêàííÿ. Âæå çðàíêó á³ëÿ âõîäó àäì³íáóäèíêó ìå𳿠ç³áðàâñÿ ÷èìàëèé ãóðò ïðîòåñòóâàëüíèê³â ³ç ãàñëàìèçàêëèêàìè äî äåïóòàò³â çàõèñòèòè ¿õ ïðàâà é ³íòåðåñè, çàáîðîíèòè áóä³âíèöòâî ìàñøòàáíîãî îá’ºêòà íà âóëèö³ Ïåðøîãî Òðàâíÿ á³ëÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, 57, 59-à ³ 63. Ó öüîìó ãóðò³ ñòîÿëè àêòèâ³ñòè ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÊÏÓ ç ÷åðâîíèìè ïàðò³éíèìè ïðàïîðàìè, à ¿¿ ñåêðåòàð – äåïóòàò Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêðàäè Ìèêîëà Ðîìàíþê äàâàâ íàñòàíîâè ï³êåòóâàëüíèêàì, ÿê âàðòî äîáèâàòèñÿ ñâî¿õ çàêîííèõ âèìîã. Ñõîæå, ì³òèíãóâàííÿ çíåâ³ðåíî¿ é îáä³ëåíî¿ â ÷îìóñü ÷àñòèíè íàñåëåííÿ ó äí³ ðîáîòè ñåñ³¿ Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêðàäè íàáóâຠíåâò³øíî¿ òðàäèö³¿. À îñü â ñåñ³éí³é çàë³ ç’ÿâèëàñÿ îáíîâà – âñòàíîâëåíî åëåêòðîííó ñèñòåìó «Â³÷å». Äëÿ çàñâ³ä÷åííÿ ñâ ïðèñóòíîñò³ äåïóòàòàì âèäàëè ïåðñîíàëüí³ êàðòêè. Ïðè ðåºñòðàö³¿ åëåêòðîííå òàáëî âèñâ³òèëî íàÿâí³ñòü ó çàë³ 50 îáðàíö³â. Òà âîíè, ÿê ³ ðàí³øå, ãîëîñóâàëè ðóêàìè, áî ùå íå îñâî¿ëè òåõíîëîã³þ öüîãî ïðîöåñó. ̳ñüêèé ãîëîâà Âîëîäèìèð Äåáîé îãîëîñèâ, ùî ï³äãîòîâ÷à ãðóïà çàïðîïîíóâàëà ðîçãëÿíóòè íà ö³é ñåñ³¿ 37 ïèòàíü, à äåïóòàòè Îëåã Ñàì÷óê (ÏÐ), Ãåííàä³é Çàáðîäñüêèé («Áàòüê³âùèíà»), dzíà¿äà Ñòðÿê³íà (ÊÏÓ), Âîëîäèìèð Êðîïèâíèöüêèé (ÑÏÓ) çâåðíóëè óâàãó íà íåîáõ³äí³ñòü îáãîâîðèòè ùå ê³ëüêà, çà ¿õ âèçíà÷åííÿì, áîëþ÷èõ ïèòàíü, çîêðåìà é òàêå: «×îìó ÏÀÒ «ÅÊ «Æèòîìèðîáëåíåðãî» ïðèïèíèëî 28 òðàâíÿ ïîäà÷ó åëåêòðîåíåð㳿 âîäîêàíàëó Æèòîìèðà, âíàñë³äîê ÷îãî æèòåë³ ì³êðîðàéîí³â Êðîøíÿ ³ Ïðîìèñëîâèé çàëèøèëèñÿ áåç âîäè?» ßê ³ ïëàíóâàëîñÿ, îáãîâîðåííÿ ïèòàíü ïîðÿäêó äåííîãî ðîáîòè 23-¿ ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè ïî÷àëîñÿ ç³ çâ³òó äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó áþäæåòó òà ô³íàíñ³â Ñåðã³ÿ Ãàðàùóêà ïðî âèêîíàííÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó çà ïåðøèé êâàðòàë íèí³øíüîãî ðîêó. ³í ïîâ³äîìèâ, ùî ïëàí ãðîøîâèõ íàäõîäæåíü äî çàãàëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþäæåòó ó ïåðøîìó êâàðòàë³ ïîòî÷íîãî ðîêó âèêîíàíî íà 100,4 â³äñîòêà òà öüîãî äîñÿãíóòî çàâäÿêè çá³ëüøåííþ íàäõîäæåíü äî äðóãîãî êîøèêà, à ñàìå: ñïëàòè ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ³ çà çåìëþ. Ïåðøèé êîøèê ì³ñüêîãî áþäæåòó íàïîâíåíî ò³ëüêè íà 98,9 â³äñîòêà. Ó ïåðøîìó êâàðòàë³ íåäîîäåðæàíî 1,1 ì³ëüéîíà ãðèâåíü ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á. Æèòîìèð ìຠíàéíèæ÷èé ñåðåä îáëàñíèõ ì³ñò Óêðà¿íè ïîêàçíèê çðîñòàííÿ äîõîä³â äî ïåðøîãî êîøèêà áþäæåòó – âñüîãî 2,2 â³äñîòêà, à ñóñ³äíÿ ³ííèöÿ- 19,6, Ëóöüê – 22,4 â³äñîòêà. Çà âèçíà÷åííÿì Ñåðã³ÿ Ãàðàùóêà, öå íàñë³äîê íåàäåêâàòíîãî êîðèãóâàííÿ ïîäàòêîâî¿ áàçè. ³í çàêëèêàâ îáðàíö³â ³ ïðàö³âíèê³â â³äïîâ³äíèõ ñëóæá óâàæíî ³ â³äïîâ³äàëüíî ñòàâèòèñÿ äî ðîçãëÿäó öüîãî ïèòàííÿ. «Â³ä âèêîíàííÿ ïëàíîâèõ íàäõîäæåíü ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á áåçïîñåðåäíüî çàëåæèòü

ñòàí ô³íàíñóâàííÿ áþäæåòíèõ âèòðàò. Ó ñòðóêòóð³ âëàñíèõ äîõîä³â ì³ñüêîãî áþäæåòó íà 2013 ð³ê ïèòîìà âàãà ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á ñòàíîâèòü 82 â³äñîòêè. Çà ðàõóíîê öüîãî ïëàòåæó ìàéæå íà ñòî â³äñîòê³â ôîðìóºòüñÿ ðåñóðñ äëÿ ô³íàíñóâàííÿ äåëåãîâàíèõ äåðæàâîþ ïî-

ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàíü ïîðÿäêó äåííîãî ñåñ³¿...

âíîâàæåíü», – ïîÿñíèâ äîïîâ³äà÷. ² ïîâ³äîìèâ, ùî â ïåðøîìó êâàðòàë³ ôîíä îïëàòè ïðàö³ ó Æèòîìèð³ çá³ëüøèâñÿ ïðîòè òàêîãî æ ìèíóëîð³÷íîãî ð³âíÿ íà 11,2 â³äñîòêà, ïðèð³ñò íàäõîäæåíü ç ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á ñòàíîâèòü 9 â³äñîòê³â. Àëå âèçíà÷åíå çàâäàííÿ ç òàêîãî ïîäàòêó íå âèêîíàíî, íåäîá³ð ñòàíîâèòü 1,2 ìëí ãðí. Ñåðã³é Ãàðàùóê ï³äêðåñëèâ, ùî ³ çà òàêî¿ íåïðîñòî¿ ñèòóàö³¿ â ïåðøîìó êâàðòàë³ çàáåçïå÷åíî ñâîº÷àñíó ³ â ïîâíîìó îáñÿç³ âèïëàòó çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì áþäæåòíî¿ ñôåðè, ô³íàíñóâàííÿ çîáîâ’ÿçàíü, çàðåºñòðîâàíèõ ðîçïîðÿäíèêàìè êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæåòó â îðãàíàõ êàçíà÷åéñòâà. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ â îðãàíàõ Äåðæêàçíà÷åéñòâà ì³ñòî ç ïî÷àòêó ðîêó îòðèìàëî òðè êîðîòêîòåðì³íîâ³ ïîçè÷êè íà çàãàëüíó ñóìó 28,8 ìëí ãðèâåíü, à òîð³ê çà òàêèé ïåð³îä âçÿëî äåñÿòü ïîçè÷îê íà ñóìó 53,3 ìëí ãðèâåíü. Äåïóòàòè êðèòè÷íî â³äðåàãóâàëè íà ïîâ³äîìëåííÿ Ñåðã³ÿ Ãàðàùóêà ïðî òå, ùî îðãàíè Äåðæêàçíà÷åéñòâà çàòðèìóþòü ïðîâåäåííÿ ïëàòåæ³â. «×è çàïðîøóâàëè íà ñåñ³þ ïðåäñòàâíèêà Äåðæêàçíà÷åéñòâà?», – çàïèòàëà Íàòàë³ÿ Ëåîí÷åíêî, ÿêà ï³ñëÿ ñêàíäàëüíî¿ â³äñòàâêè ç ïîñàäè ñåê-

 TOMPA I TOMPC O OACTI

çíèöþ â òàðèôàõ ìຠîòðèìàòè ÊÏ «Æèòîìèðòåïëîêîìóíåíåðãî». ² òàêîæ çà ðàõóíîê ñóáâåíö³é ç äåðæàâíîãî áþäæåòó. Íà ô³íàíñóâàííÿ ïîòðåá óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ì³ñüêðàäè ³ç çàãàëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþäæåòó âèä³ëÿºòüñÿ 6 ìëí 526 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ² ìàéæå ï³âòîðà ì³ëüéîíè ãðèâåíü ç ö³º¿ ñóìè ñïðÿìîâóºòüñÿ íà â³äíîâëåííÿ ãðóï ó äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ ¹27, 29, 45, 52, ÖÐÄ-68 ³ â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó êîìïëåêñ³ ¹25. Çàïëàíîâàí³ êîøòè íà ðåìîíò òàíöþâàëüíîãî çàëó øêîëè õîðåîãðàô³÷íîãî ìèñòåöòâà «Ñîíå÷êî» ³ Öåíòðó äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³ ä³òåé. 1 ìëí 330 òèñÿ÷ ãðèâåíü çàïðîåêòîâàíî íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò çàêëàä³â îñâ³òè òà ïðèäáàííÿ äëÿ íèõ íåîáõ³äíîãî îáëàäíàííÿ. Äî ñï³âô³íàíñóâàííÿ öüîãî ïðîöåñó äîëó÷àþòüñÿ áàòüêè ó÷í³â, ¿ì âèïàäຠîïëàòèòè ïîëîâèíó âèòðà÷åíî¿ íà ö³ ðîáîòè ñóìè. Íàéá³ëüøó ï³äòðèìêó âèçíà÷åíî óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñüêðàäè – ïîíàä 12,2 ìëí ãðèâåíü. Êóäè âêëàäàòèìå öå óïðàâë³ííÿ êîøòè? 1 ìëí ãðèâåíü ñòàíîâèòü âíåñîê äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÊÏ «Æèòîìèðòåïëîêîìóíåíåðãî» íà îïëàòó ðàçîâîãî êîì³ñ³éíîãî çáîðó íà êðåäèò ªâðîïåéñüêîìó áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ ³ ðîçâèòêó. 470 òèñÿ÷ ãðè-

ETBEP 06.06

CEPEA 05.06 ͳ÷

ðåòàðÿ Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêðàäè çà ï³äòðèìêè ôðàêö³¿ ÏÐ ñòàëà çàñòóïíèêîì ì³ñüêîãî ãîëîâè. «Çàïðîøóâàëè. Íà÷àëüíèê ö³º¿ ñëóæáè ñêàçàâ, ùî â ¿¿ ñòàòóñ³ íå âèçíà÷åí³ çâ³òè ïåðåä îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ», – â³äïîâ³â Ñ. Ãàðàùóê. Äåïóòàòè ì³ñüêðàäè âèçíàëè íåîáõ³äíèì çâåðíóòèñÿ ç öüîãî ïðèâîäó äî âèùèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Âèñëîâèâøè ðÿä çàóâàæåíü, âîíè çàòâåðäèëè ïðîïîçèö³¿ ì³ñüêâèêîíêîìó ³ äåïóòàòñüêèõ êîì³ñ³é ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñüêîãî áþäæåòó íà 2013 –é ð³ê. Çíà÷íó ñóìó – ïîíàä 18 ìëí ãðèâåíü çàïëàíîâàíî íà ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ñïîæèâà÷³â òåïëîâî¿ åíåð㳿 òà ïîñëóã ç âîäîïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ ÊÏ «Æèòîìèðâîäîêàíàë», ÿêà âèíèêëà âíàñë³äîê ð³çíèö³ ó òàðèôàõ. ³äøêîäóâàííÿ â 4 ìëí 35 òèñÿ÷ ãðèâåíü çà àíàëîã³÷íó ð³-

Äåíü

+13..+20 Íàïðÿì â³òðó Ïí-Ñõ. 1-3 ì/ñåê

ͳ÷

âåíü – íà îáãîðîäæåííÿ Ñìîëÿíñüêîãî êëàäîâèùà ³ 900 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ïðèäáàííÿ êîìïëåêñó çèìîâîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ïðèáèðàëüíîãî àâòîìîá³ëÿ, 9 ìëí 240 òèñÿ÷ – íà ïðèäáàííÿ ïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè ³ç çèìîâèì îáëàäíàííÿì. Ðåøòó êîøò³â – 625 òèñÿ÷ ãðèâåíü - ïðèçíà÷åíî íà áóä³âíèöòâî êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä íà íèõ íà âóëèöÿõ Çàõ³äíàÎñòðîâñüêîãî, Çàõ³äí³é, ïðîâóëêó Äðóãèé Ãðàí³òíèé. 12 ìëí 100 òèñÿ÷ ãðí ìຠîòðèìàòè óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà íà ïðèäáàííÿ ñì³òòºâîç³â äëÿ ÊÂÆÐÅϳ⠹6, 8, 11. Ïîçàôðàêö³éíèé äåïóòàò Ìèêîëà Ñàâåíêî çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî íà ïðèáèðàííÿ âóëèöü ³ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é âèòðà÷àºòüñÿ íåìàëî êîøò³â, à íàëåæíîãî ïîðÿäêó â ì³ñò³ íå âèäíî. ³í çàïðîïîíóâàâ ñòâîðèòè êîì³ñ³þ äëÿ êîíòðîëþ çà ö³ëüîâèì âèêîðèñòàííÿì âèäàòê³â ç áþäæåòó, àëå éîãî ïðîïîçèö³ÿ íå çíàéøëà íàëåæíî¿ ï³äòðèìêè â ñåñ³éí³é çàë³. Âîëîäèìèð Äåáîé ïî³íôîðìóâàâ: ñòâîðåíà êîì³ñ³ÿ äëÿ çàõèñòó ïðàâ æèòîìèðÿí, ÿê³ çðîáèëè ïàéîâ³ âíåñêè íà áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Ùîðñà,155, íå ïðîâåëà æîäíîãî çàñ³äàííÿ. ²³ ãîëîâà ²ãîð Ãóíäè÷, çàñòóïíèê ãîëîâè äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ «Ð³äíå ì³ñòî» ÷îìóñü íå ç’ÿâèâñÿ íà öþ ñåñ³þ ì³ñüêðàäè. Òîæ äåïóòàòè çàòâåðäèëè íîâîãî ãîëîâó ö³º¿ êîì³ñ³¿ – ïîçàôðàêö³éíèöþ Îëüãó Ïàðõîì÷óê òà ïðèéíÿëè çâåðíåííÿ-ïðîõàííÿ äî Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè íàäàòè äîïîìîãó â çàâåðøåíí³ áóä³âíèöòâà ö³º¿ áàãàòîïîâåðõ³âêè. Òðèâàëó äèñêóñ³þ â ñåñ³éí³é çàë³ ñïðè÷èíèëè ïèòàííÿ ç ïðîäàæó ä³ëÿíîê çåìë³ íåñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, ïåðåäà÷ó ¿õ ó ñóáîðåíäó. Áî ç³áðàëîñÿ íåìàëî ïðèâàòíèê³â, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ ïðèâëàñíèòè â íåïðàâäèâèé ñïîñ³á ïîá³ëüøå ñîòîê çàãàëüíîì³ñüêî¿ çåìåëüêè. Äî ö³º¿ êîìïàí³¿ óâ³éøëî ÷èìàëî äåïóòàò³â. À â ì³ñüê³é ðàä³ çíàõîäÿòüñÿ îñîáè, ÿê³ ï³äòðèìóþòü òàêèõ çàç³õà÷³â. Öå íàî÷íî ï³äòâåðäèâ ðîçãëÿä çàÿâè òîâàðèñòâà «Äåéâ-Åêñïðåñ». Ãîëîâà êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí Ìèêîëà Òóôàíîâ çàêëèêàâ äåïóòàò³â â³äìîâèòè öüîìó çàÿâíèêó, áî â³í ñàìî÷èííî, áåç äîçâîëó îñâîþº çåìåëüíó ä³ëÿíêó. «ßê ìîæíà â³äìîâèòè öüîìó ïðåòåíäåíòó, êîëè â³í çà ñâî¿ êîøòè ïîáóäóâàâ îá’ºêò íåðóõîìîñò³ íà ö³é ä³ëÿíö³!» – çàïåðå÷èëà äåïóòàò-ðåã³îíàëêà ³ âîäíî÷àñ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Íàòàë³ÿ Ëåîí÷åíêî. Öþ ñïðàâó ç âîë³ á³ëüøîñò³ îáðàíö³â â³äïðàâëåíî íà äîâèâ÷åííÿ. À îñü ïðîõàííÿ ï³äïðèºìöÿ ³ âîäíî÷àñ äåïóòàòà Ñåðã³ÿ ̳ðîøíèêîâà äàòè äîçâ³ë íà ðåêîíñòðóêö³þ çáóäîâàíîãî íèì ê³ëüêà ðîê³â òîìó ìàãàçèíó íà ìàéäàí³ Ïåðåìîãè çíàéøëî ï³äòðèìêó â ñåñ³éíîìó çàë³. Áî â³í çàïåâíèâ, ùî âïîðÿäêóº ìàéäàí Ïåðåìîãè çà âëàñí³ êîøòè. Çåìåëüíå ïèòàííÿ ïîòðåáóº ïðåäìåòíîãî âèñâ³òëåííÿ â ãàçåò³. ²âàí ÃÎÖÀËÞÊ Çí³ìîê ç ñàéòó ì³ñüêðàäè

’TH 07.06 Äåíü

ͳ÷

Äåíü

HEI 09.06

COTA 08.06 ͳ÷

Äåíü

Áîð³âñüêà Í.Ä. – ä³ëÿíêà 0,1 ãà â ïðî¿çä³ Öþðóïè, 2 – ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. Áîð³âñüêà Íàòàë³ÿ Äìèòð³âíà – äåïóòàò â³ä ïàðò³¿ «Ôðîíò çì³í». Òè÷èíà Â.À. ³ Òè÷èíà Î.Ñ. – 0,1427 ãà ïî âóë.Ùîðñà, 86-à – â îðåíäó íà 10 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. Òè÷èíà Âîëîäèìèð Àíäð³éîâè÷ – äåïóòàò â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Øåëóä÷åíêî Ë.À. – 0,0105 ãà ïî âóë. Áîðîä³ÿ, 2 – â îðåíäó íà 5 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü òîðã³âë³. Øåëóä÷åíêî ³ðà Òèìîô³¿âíà – äåïóòàò â³ä ïàðò³¿ «Ð³äíå ì³ñòî». ÔÎÏ Ìàëèíîâñüêà Ë.À. – 0,1236 ãà ïî âóë.×åðíÿõîâñêîãî, 103-â – äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü òîðã³âë³; ÔÎÏ Ìàëèíîâñüêèé Ï.Ñ. – 0,05 ãà íà ïëîù³ Ïåðåìîãè, 13-à – äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü òîðã³âë³. Ìàëèíîâñüêèé Îëåã Àíòîíîâè÷ – äåïóòàò â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. ÔÎÏ Ì³ðîøíèêîâà Ë.Â. – 0,05 ãà íà ïëîù³ Ïåðåìîãè, 1 – äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü òîðã³âë³. ̳ðîøíèêîâ Ñåðã³é Îëåêñ³éîâè÷ – äåïóòàò â³ä ïàðò³¿ «Ôðîíò çì³í». ÔÎÏ ßíóøåâè÷ Í.Â. – 0,0139 ãà ïî âóë. Âàòóò³íà, 55 – â îðåíäó íà 10 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü òîðã³âë³. ßíóøåâè÷ Ìèêîëà ³êòîðîâè÷ – äåïóòàò â³ä ïàðò³¿ «Íàøà Óêðà¿íà». Êð³ì òîãî, äåê³ëüêà îñ³á îòðèìàëè ïðàâî íà ñêëàäàííÿ ïðîåêò³â çåìëåóñòðîþ äëÿ â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Ç öèõ ëþäåé íàâîäèìî ëèøå ïð³çâèùà òèõ, ÿê³ çá³ãàþòüñÿ ç ïð³çâèùàìè äåïóòàò³â: ²âàíèöüêèé Â.². – ä³ëÿíêà 0,019 ãà ïî âóë.Ìàëèíñüê³é, 10 – äëÿ áóä³âíèöòâà ³íäèâ³äóàëüíîãî ãàðàæà; ²âàíèöüêà Ò.Â. – 0,017 ãà ïî âóë. Ìàëèíñüê³é, 10 – äëÿ áóä³âíèöòâà ³íäèâ³äóàëüíîãî ãàðàæà. ²âàíèöüêèé ²ãîð Ìèêîëàéîâè÷ – äåïóòàò â³ä «Ìîëîä³æíî¿ ïàðò³¿». ²âàíèöüêà Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà – äåïóòàò îáëðàäè â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Ñèìîí Î.Í. – 0,1 ãà ïî âóë.

ͳ÷

Äåíü

Ìàð’ÿí³âñüê³é, 3 – äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. Ñèìîí Ìèêîëà Àíàòîë³éîâè÷ – äåïóòàò â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Ïðèìà÷îê ª.Ì. – 0,1 ãà ïî ïðîâóëêó 3-é ×óäí³âñüêèé, 9 – äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. Ïðèìà÷îê Ìèêîëà Ñâÿòîñëàâîâè÷ – äåïóòàò â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. ßí÷óê ².Ì. – 0,1 ãà ïî âóë. Ìàð’ÿí³âñüê³é, 3 – äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. ßí÷óê ²ðèíà Ìå÷èñëàâ³âíà – äåïóòàò â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Òàêîæ äâîº îñ³á ç îäíàêîâèì ïð³çâèùåì, ìàáóòü, áëèçüê³ ðîäè÷³, îòðèìàëè íà ñåñ³¿ íå ò³ëüêè ïðàâî íà ñêëàäàííÿ ïðîåêò³â çåìëåóñòðîþ äëÿ â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, àëå é áåçêîøòîâíî ó âëàñí³ñòü ä³ëÿíêè: Ô³ë³ïîâ Â.Ì. – 0,0724 ãà â ïðîâóëêó Íàã³ðíîìó, 16 – äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä òà 0,1 ãà çà ö³ºþ æ àäðåñîþ – ó âëàñí³ñòü; Ô³ë³ïîâà Í.Â. – 0,0801 ãà â ïðîâóëêó Íàã³ðíîìó, 16-à – äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä òà 0,1 ãà çà ö³ºþ æ àäðåñîþ – ó âëàñí³ñòü. Ô³ë³ïîâ Âàëåð³é Ìèõàéëîâè÷ – äèðåêòîð ÊÏ «Æèòîìèðâîäîêàíàë» (÷èòàéòå ïðî ïðîáëåìè î÷îëþâàíîãî íèì ï³äïðèºìñòâà íà ñòîð.5 ) Âèñíîâîê îäèí: íèí³øíÿ ì³ñüêà ðàäà ñâî¿ìè ð³øåííÿìè ïðî âèä³ëåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íàáëèæåíèì äî âëàäè ëþäÿì ïåðåïëþíóëà ð³øåííÿ ñåñ³é ïîïåðåäíüîãî ñêëàäó ì³ñüêðàäè (òîä³øí³é ãîëîâà – Øåëóä÷åíêî ³ðà Òèìîô³¿âíà) ïðî âèä³ëåííÿ â ðåêðåàö³éíèõ çîíàõ Æèòîìèðà òàê çâàíèõ «ñ³íîêîñíèõ» ä³ëÿíîê. Ö³êàâî, ÷è íå º ïîä³áí³ ð³øåííÿ ì³ñüêðàäè êîëåêòèâíèì êîðóïö³éíèì ä³ÿííÿì? Ìîæëèâî, òî÷íó â³äïîâ³äü íà öå çíàþòü â ì³ñüê³é òà îáëàñí³é ïðîêóðàòóðàõ? ϳäãîòîâëåíî Àíäð³ºì Òåòåðóêîì

OHEIO

10.06 ͳ÷

Äåíü

BIBTOPO

11.06 ͳ÷

Äåíü

+15..+23

+16..+23

+13..+24

+15..+21

+15..+22

+16..+22

Íàïðÿì â³òðó Ïí-Ñõ. 2-4 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïí-Ñõ. 2-2,5 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïí-Ñõ. 0,5-2,5 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïä-Çõ. 1-2 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïä-Çõ. 2-3,5 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïä. 2-3,5 ì/ñåê


www.interesu.info

¹ 20 (1081) 05 ÷åðâíÿ 2013ð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ – ÃÐÎÌÀÄÑÜʲ, ÑÎÖ²ÀËÜͲ

e a i O:TPE A P HT EP AHIC OTBOPEHH APXITETPHOOO TOMPA «Âëàäà Æèòîìèðà íå äáຠïðî çáåðåæåííÿ àðõ³òåêòóðíî-³ñòîðè÷íîãî àíñàìáëþ öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà», – òàêå âèçíà÷åííÿ çðîáèâ íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà, ì³ñòîáóäóâàííÿ ³ æèòëîâîêîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè Ãåííàä³é Çóáêî 3 ÷åðâíÿ íà çóñòð³÷³ â ïðåñ-êëóá³ ðåôîðì ç æèòåëÿìè áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó ¹5-à íà âóëèö³ Òåàòðàëüí³é, ïðåäñòàâíèêàìè òâîð÷î¿ ³íòåë³ãåíö³¿, ÿêà â³äñòîþº çáåðåæåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ñïàäùèíè, òà æóðíàë³ñòàìè ðåã³îíàëüíèõ òà àêðåäèòîâàíèõ íà Æèòîìèðùèí³ âñåóêðà¿íñüêèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Öÿ çóñòð³÷ â³äáóëàñÿ ç ïðèâîäó ïîðóøåííÿ îáìåæåíü çàáóäîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ðîç³ âóëèöü Êè¿âñüêà ³ Òåàòðàëüíà (çàðåºñòðîâàíà ï³ä íîìåðîì 106/12). Ãåííàä³é Çóáêî ïîâ³äîìèâ, ùî öþ ä³ëÿíêó íà âóëèö³ Êè¿âñüêà,6 ïëîùåþ 0,40 ãåêòàðà ùå â 1993 ðîö³ çà ð³øåííÿì ñåñ³¿ Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïåðåäàíî òâîð÷î-âèðîáíè÷îìó öåíòðó «Îëåñÿ» äëÿ áóä³âíèöòâà êóëüòóðíî-àäì³í³ñòðàòèâíîãî öåíòðó. Ïåðåäàíî â áåçñòðîêîâå ³ áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ. Òà çãîäîì êåð³âíèöòâî ÒÂÖ «Îëåñÿ» ïåðåôîðìóâàëî öåé öåíòð ó ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî ³ çàìèñëèëî ïîáóäóâàòè íà ö³é ä³ëÿíö³ ñó÷àñíèé ìàãàçèí ç ïðèì³ùåííÿì ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ. 20 ãðóäíÿ 2012 ðîêó âèêîíóþ÷à îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêðàäè Î. Â. Êðèæàí³âñüêà áåçîãëÿäíî çàòâåðäèëà òàêå áóä³âíèöòâî. Âîíà òà

³íø³ ïîñàäîâö³ ì³ñüêðàäè íå çâàæèëè íà òå, ùî ïðèéíÿòèé ó 2001 ðîö³ Çåìåëüíèé Êîäåêñ Óêðà¿íè íå íàäຠïðèâàòíèì ï³äïðèºìñòâàì ïðàâà áåçñòðîêîâî ³ áåçîïëàòíî âèêîðèñòîâóâàòè çåìë³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ äëÿ áóä³âíèöòâà òîðãîâèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ îá’ºêò³â ç ìåòîþ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äî òîãî æ ïîðóøåíî ùå é ïðàâà ìåøêàíö³â áóäèíê³â íà âóëèö³ Òåàòðàëüí³é 5-à ³ 5-á, ÿê³ º ñóì³æíèìè çåìëåêîðèñòóâà÷àìè, ¿õ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè âõîäÿòü äî òèõ ñîðîê ñîòîê, ÿê³ 1993 ðîêó ïåðåäàíî â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ ÒÂÖ «Îëåñÿ». Æèòîìèðÿíè dzíà¿äà Îñòðîâñüêà òà Àíàòîë³é Á³ëåöüêèé ï³äòâåðäèëè äåðæàâíèìè àêòàìè ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ, âèäàíèìè âèêîíêîìîì ì³ñüêðàäè. Àêòèâ³ñòè ðóõó çà çáåðåæåííÿ ³ñòî-

Ãåííàä³é Çóáêî ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ç ïðèâîäó ïîðóøåíü â äîçâîëàõ íà áóä³âíèöòâî ñóïåðìàðêåòó â öåíòð³ Æèòîìèðà

ðè÷íî¿ ñïàäùèíè, âèêëàäà÷³ Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà Ðóñëàíà Õìåë³íñüêà é ²ðèíà Âàñèëþê çâåðíóëè óâàãó íà òå, ùî òîðãîâèé öåíòð íå âïèñóºòüñÿ â öåé àðõ³òåêòóðíèé êóòî÷îê Æèòîìèðà, ùî ïðèêðàøຠäàâíÿ, ãàðíî â³äðåñòàâðîâàíà âåëè÷íà ñïîðóäà – êàòîëèöüêèé êîñòüîë. «Íà ïî÷àòêó òðàâíÿ ÿ â³äïðàâèâ ïðîêóðîðó îáëàñò³ ². Ïðîöåíêó äåïóòàòñüêå çâåðíåííÿ – ïðîïîçèö³þ ïåðåâ³ðèòè íà ïðåäìåò çàêîííîñò³ áóä³âíèöòâî íà ö³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ìàãàçèíó ç ïðèì³ùåííÿì ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà íàäàòè ïðàâîâó îö³íêó ä³ÿì ïîñàäîâèõ ³ ñëóæáîâèõ îñ³á Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêðàäè, ÿê³ ïðè ïîãîäæåíí³ ïîáóäîâè âêàçàíîãî îá’ºêòó íå çâàæèëè íà ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. ² ïîïðîñèâ ïðîêóðîðà îáëàñò³ ïîñïðèÿòè ãðîìàäÿíàì – ñóì³æíèì çåìëåêîðèñòóâà÷àì ç áóäèíê³â 5-à òà 5-á âóëèö³ Òåàòðàëüíî¿ â ñóäîâîìó çàõèñò³ ¿õí³õ ³íòåðåñ³â. ßêùî íå áóäå íàëåæíîãî ðåàãóâàííÿ íà öå ìîº çâåðíåííÿ, çâåðíóñü äî Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè. Òðåáà ïðèïèíèòè äåðèáàí çåìë³ ³ ñïîòâîðåííÿ àðõ³òåêòóðíîãî îáëè÷÷ÿ Æèòîìèðà», – ñêàçàâ íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Ãåííàä³é Çóáêî. ²âàí ÃÎÖÀËÞÊ Çí³ìêè ïðåñ-ñëóæáè ÃÐ «Íàø ä³ì Æèòîìèð»

epoCMOHEHO:«AIHH EOHOMIIHA EHHP – AOHOMIPH HAC IO I HOCTIB A» «Êîìïàðò³ÿ íåîäíîðàçîâî ïîïåðåäæàëà ïðî òå, ùî ïîë³òèêà îë³ãàðõ³÷íî¿ âëàäè, ãîëîâíèì ïð³îðèòåòîì ÿêî¿ º çáàãà÷åííÿ çà ðàõóíîê ðîçêðàäàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â, âåäå Óêðà¿íó äî åêîíîì³÷íîãî êîëàïñó», – çàÿâèâ äíÿìè ë³äåð êîìóí³ñò³â Ïåòðî Ñèìîíåíêî.

Îñòàíí³ äàí³ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ñòàòèñòèêè ï³äòâåðäæóþòü ïðàâäèâ³ñòü öèõ ïîïåðåäæåíü. Òàê, çã³äíî ç îñòàíí³ìè äàíèìè Äåðæñòàòó, òðåò³é êâàðòàë ïîñï³ëü â³äáóâàºòüñÿ ñïàä ÂÂÏ: ó III êâàðòàë³ 2012 ðîêó ïàä³ííÿ ñêëàëî 1,3%, â IV êâàðòàë³ – 2,5%, â I êâàðòàë³ ïîòî÷íîãî ðîêó ÂÂÏ ñêîðîòèâñÿ íà 1,3%. Ñò³éêà òåíäåíö³ÿ ïàä³ííÿ ïðîìèñëîâîñò³ íå çàëèøຠøàíñ³â äëÿ ïîë³ïøåííÿ ñèòóàö³¿ â íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó. Íàãàäàþ, ùî ïàä³ííÿ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà â ñ³÷í³ ïîòî÷íîãî ðîêó ñêëàëî 3,2%, â ëþòîìó – 6%, â áåðåçí³ – 5,2%. Òèì ÷àñîì, ùå â ëþòîìó Êàáì³í ï³ä ðåêëàìíèé ãàëàñ óõâàëèâ Ïðîãðàìó àêòèâ³çàö³¿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó íà 2013-2014 ðîêè. Ñõîæå, àêòèâí³ñòü óðÿäó îáìå-

«ºâðî³íòåãðàö³¿» âèãðຠíàñàìïåðåä îë³ãàðõ³÷íèé êàï³òàë, ùî ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ïîñòàâêàõ ñèðîâèíè. Âîäíî÷àñ âëàäà ïîâèííà ðîçóì³òè, ùî ðåçóëüòàòîì ðåàë³çàö³¿ ì³ô³÷íî¿ «ºâðî³íòåãðàö³¿» ñòàíå âòðàòà Óêðà¿íîþ ðèíê³â ó ÑÍÄ.

æóºòüñÿ ðîçðîáêîþ PR-êàìïàí³¿ òà ïðîãðàì, ÿê³ íå âèêîíóþòüñÿ. Êðèçîâ³ ïðîöåñè áàãàòî â ÷îìó º íàñë³äêîì íåáàæàííÿ âëàäè ïðèéìàòè â³äïîâ³äàëüí³ ïîë³òè÷í³ ð³øåííÿ. Êîìïàðò³ÿ ñòâåðäæóº, ùî ãîëîâíà ïðè÷èíà êðèçîâèõ ïðîöåñ³â â åêîíîì³ö³ – öå â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äàëüíîñò³ âëàäè çà äîëþ êðà¿íè ³ íåîáìåæåíà æàä³áí³ñòü îë³ãàðõ³÷íîãî êàï³òàëó. ßê ìîæíà â íèí³øí³õ óìîâàõ îö³íèòè çóñèëëÿ âëàäè ùîäî ï³äïèñàííÿ ãîðåçâ³ñíî¿ óãîäè ïðî Ïåòðî ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ çîíó â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ç ªÑ? Ò³ëüêè ì³ðêóâàííÿìè Âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿ º, àëå â³í îñîáèñòî¿ âèãîäè, áî â åêîíîì³- âèìàãຠâ³äïîâ³äàëüíèõ ð³÷ í î ì ó ï ë à í ³ â ³ ä ò à ê ç â à í î ¿ øåíü, íà ÿê³, ñõîæå, âëàäà íå

ãîòîâà. Íà äóìêó ë³äåðà ÊÏÓ, öå – çãîäà íà ïðèºäíàííÿ äî Ìèòíîãî ñîþçó, ùî äàñòü íàëåæíèé ³ìïóëüñ óêðà¿íñüêîìó åêñïîðòó ³ çàáåçïå÷èòü ðîçâèòîê åêîíîì³êè. À òàêîæ ñòâîðåííÿ ñï³ëüíî ç Ðîñ³ºþ êîíñîðö³óìó ç óïðàâë³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ãàçîòðàíñïîðòíîþ ñèñòåìîþ. Ó ðåçóëüòàò³ Óêðà¿íà îòðèìຠñóòòºâå çíèæåííÿ ö³íè íà åíåðãîíîñ³¿, ùî äîçâîëèòü âèð³øèòè ïðîáëåìó ç ïëàò³æíèì áàëàíñîì ³ ïîçáàâèòü êðà¿íó â³ä øàíòàæó ̳æíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäó ç ïðèâîäó ë³êâ³äàö³¿ ñóáñèä³é íàñåëåííþ çà îïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. «Âëàä³ ïîðà âæå íàâ÷èòèñÿ îö³íþâàòè åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ íå ç òî÷êè çîðó âëàñíèõ êîðîòêîñòðîêîâèõ ³íòåðåñ³â, à â ïåðñïåêòèâ³ ðîçâèòêó äåðæàâè Óêðà¿íè òà ï³äâèùåííÿ ðåàëüíîãî ð³âíÿ æèòòÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè», – ââàæຠÏåòðî Ñèìîíåíêî. Çàïèñàëà Êñåí³ÿ Ìèñíèê Çí³ìîê àâòîðêè

ñòîð. 3

•Â³òàííÿ ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà – Äíÿ æóðíàë³ñòà

AHOBHI OE!

Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì – Äíåì æóðíàë³ñòà. Êîæåí ç âàñ îáðàâ íåëåãêèé ôàõ, ùî âèìàãຠíå ò³ëüêè âñåá³÷íèõ çíàíü, ð³øó÷îñò³, ñì³ëèâîñò³, åíåðã³éíîñò³ òà îïåðàòèâíîñò³, à é íàäçâè÷àéíî âåëèêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Íàøà ðîáîòà ìîæå âïëèâàòè íå ò³ëüêè íà ãðîìàäñüêó äóìêó, à é íà ëþäñüê³ äîë³. Òîìó êîæíå ñëîâî æóðíàë³ñòà ìຠáóòè âç³ðöåì îá’ºêòèâíîñò³, íåóïåðåäæåíîñò³ é ïðîôåñ³îíàë³çìó. Ïåâíî, í³õòî íå çìîæå çàïåðå÷èòè, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì ïðåäñòàâíèêàì íàøî¿ ñï³ëüíîòè íåëåãêî âèêîíóâàòè ñâ³é ïðîôåñ³éíèé îáîâ’ÿçîê. Ìè çíàºìî ïðî âèïàäêè òèñêó ç áîêó âëàäè, ïðèêð³ ïóáë³÷í³ êîíôë³êòè ³ íàâ³òü ôàêòè çàñòîñóâàííÿ ñèëè. Áàãàòüîì ³ç íàñ âàæêî áîðîòèñÿ ³ç ïðîÿâàìè öåíçóðè, çàëèøàòèñÿ íåçàëåæíèìè, ðåàãóâàòè íà âèêëèêè ÷àñó. Òà, ïîïðè öå, ìè ðîçâèâàºìîñÿ, ðó-

õàºìîñÿ âïåðåä, íàáëèæàþ÷èñü äî íàéêðàùèõ ñâ³òîâèõ çðàçê³â. ² íàéãîëîâí³øå, ùî óêðà¿íñüê³ æóðíàë³ñòè âì³þòü îá’ºäíóâàòè çóñèëëÿ, çàõèùàþ÷è ñâî¿ ïðàâà ³ ïðàâà êîëåã, ³ ìîæóòü âèñòóïèòè ºäèíèì ôðîíòîì çàäëÿ âèð³øåííÿ àêòóàëüíèõ ïèòàíü. Ñàìå çàõèñò ïðàâ êîæíîãî æóðíàë³ñòà, êîæíîãî ðåäàêö³éíîãî êîëåêòèâó – â³ä âåëèêîãî öåíòðàëüíîãî ìåä³à äî ìàëåíüêîãî ðåã³îíàëüíîãî Ç̲ – º îäíèì ³ç ïð³îðèòåò³â ðîáîòè Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè. Òîìó â äåíü ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà õî÷ó çàïåâíèòè âàñ, ùî íàøà îðãàí³çàö³ÿ çàâæäè ãîòîâà ïîäàòè ðóêó ï³äòðèìêè òèì, õòî öüîãî ïîòðåáóº. Ò³ëüêè îá’ºäíàâøè çóñèëëÿ, ìè çìîæåìî çáåðåãòè âèñîê³ ñòàíäàðòè óêðà¿íñüêî¿ æóðíàë³ñòèêè. ³ä óñüîãî ñåðöÿ áàæàþ, ùîá ó âàñ í³êîëè íå çàáðàêëî åíåð㳿, òâîð÷î¿ íàñíàãè ³ òåðï³ííÿ. Íåõàé âàøà ðîáîòà áóäå 䳺âîþ, òâîð÷èé ïîøóê – ðåçóëüòàòèâíèì, à àóäèòîð³ÿ – âäÿ÷íîþ. dz ñâÿòîì âàñ, äîðîã³ êîëåãè! Ãîëîâà Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè Îëåã Íàëèâàéêî

HAOCBTA o pc i ypaic yoc o c iic epc x ia Ïðèâ³òàâøè æóðíàë³ñò³â ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì, ì³í³ñòð äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè ïî³íôîðìóâàâ ïðî ðîçôîðìóâàííÿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè. Ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà æóðíàë³ñò³â ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèé äåïàðòàìåíò ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè 4 ÷åðâíÿ îðãàí³çóâàâ òåëåçóñòð³÷ òâîð÷èõ ïðàö³âíèê³â ïðîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ óñ³õ ðåã³îí³â ç ì³í³ñòðîì öüîãî â³äîìñòâà Îëåêñàíäðîì Êëèìåíêîì. ßê ³ â ³íøèõ îáëàñòÿõ, æóðíàë³ñò³â Æèòîìèðùèíè, ÿê³ ñèñòåìíî âèñâ³òëþþòü ä³ÿëüí³ñòü ïîäàòê³âö³â ³ ìèòíèê³â, çàïðîñèëè äî êîíôåðåíö-çàëó àäì³íáóäèíêó Ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â îáëàñò³. Òóò ¿õ ÷åêàëè âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Ãåííàä³é Êîçàê ³ âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíèêà Æèòîìèðñüêî¿ ìèòíèö³ öüîãî æ ì³í³ñòåðñòâà Þð³é Ìàìàòþê (ïðåäñòàâëåí³ êåð³âíèêè ïåðåáóâàþòü ó ñòàòóñ³ âèêîíàâö³â îáîâ’ÿçê³â òîìó, ùî íå çàâåðøåíî ðåîðãàí³çàö³þ çàçíà÷åíî¿ ñëóæáè). Êåð³âíèê íîâîñòâîðåíîãî ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Îëåêñàíäð Êëèìåíêî ïðèâ³òàâ æóðíàë³ñò³â ç ïðîôåñ³é-

íèì ñâÿòîì, âèñëîâèâ âäÿ÷í³ñòü çà âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ðåã³îíàëüíèõ ñòðóêòóð öüîãî â³äîìñòâà, ïî³íôîðìóâàâ ïðî ïðè÷èíè ³ ðåçóëüòàòè éîãî ðåôîðìóâàííÿ òà â³äïîâ³â íà çàïèòàííÿ ó÷àñíèê³â ö³º¿ òåëåçóñòð³÷³, ÿêà, äî ðå÷³, âïåðøå â³äáóëàñÿ çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè íà òàêîìó âèñîêîìó é øèðîêîìó ð³âí³. Çà éîãî âèçíà÷åííÿì, öå â³äîìñòâî â ïðîöåñ³ ðåôîðìóâàííÿ íàáóëî ºâðîïåéñüêîãî çðàçêà, âîíî çîñåðåäæóº óâàãó íà äîñÿãíåííÿ âçàºìîðîçóì³ííÿ çáèðà÷³â ³ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ³ ñòâîðþº óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà â íàø³é êðà¿í³. Îëåêñàíäð Êëèìåíêî îãîëîñèâ ïðî â³äçíà÷åííÿ ̳í³ñòåðñòâîì æóðíàë³ñò³â, ÿê³ øèðîêî âèñâ³òëþþòü çíà÷óùó ïðàöþ ïîäàòê³âö³â ³ ìèòíèê³â. ̳í³ñòåðñüê³ ïîäÿêè ³ ïðå쳿 æóðíàë³ñòàì Æèòîìèðùèíè âðó÷èëè î÷³ëüíèêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â â îáëàñò³ ³ Æèòîìèðñüêî¿ ìèòíèö³ Ãåííàä³é Êîçàê òà Þð³é Ìàìàòþê. Òàêî¿ â³äçíàêè óäîñòî¿âñÿ é êîðåñïîíäåíò íàøî¿ ãàçåòè ²âàí Ãîöàëþê. ͳíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ

Á³ëüøå íîâèí ³ çí³ìê³â ÷èòàéòå é äèâ³òüñÿ ùîäíÿ íà ³íôîðìïîðòàë³ www. interesu.info


4 ñòîð.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÍÎÂÈÍÈ: ÅÊÎÍÎ̲×Ͳ, ÑÎÖ²ÀËÜͲ, ÃÐÎÌÀÄÑÜʲ

TAM,E«EPO» opecoe ae a iop op ay «Bai IHTEPEC » oyaa pec- ypi a ic o y poo y o ia i Ëüâ³âñüêèé æèðîâèé êîìá³íàò (ËÆÊ) – îäíå ç ïðîâ³äíèõ î볺æèðîâèõ ï³äïðèºìñòâ Óêðà¿íè – â òðàâí³ íèí³øíüîãî ðîêó çàïóñòèâ âèðîáíèöòâî îðãàí³÷íîãî ìàéîíåçó ÒÌ «Ùåäðî». Öÿ ïîä³ÿ áóëà ïðèóðî÷åíà äî 65-ð³÷÷ÿ êîìá³íàòó. Ìàéîíåç – öå ïðîäóêò õàð÷óâàííÿ, ÿêèé ìàñîâî ââ³éøîâ â æèòòÿ óêðà¿íñüêîãî ñïîæèâà÷à. Âñ³ ìè ïîëþáëÿºìî òðàäèö³éíèé ñàëàò îë³â’º ùåäðî ïðèñìà÷åíèé ìàéîíåçîì. Ïàì’ÿòàþ ùå ç äèòèíñòâà ÿê ðàä³ëà ìîÿ ìàìà, êîëè ç íåàáèÿêèì òðóäíîùàìè ä³ñòàâàëà ïàðó áàíî÷îê öüîãî äåô³öèòíîãî çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ïðîäóêòó àáè äîñòîéíî â³äñâÿòêóâàòè Íîâèé ð³ê ÷è ñâÿòî 8 Áåðåçíÿ. Íèí³ æ íà ïðèëàâêàõ ñó÷àñíèõ ñóïåðìàðêåò³â, çâè÷àéíèõ ìàãàçèí³â àæ â î÷àõ «ðÿáèòü» â³ä ð³çíîìà¿òòÿ àñîðòèìåíòó ïðåäñòàâëåíî¿ ïðîäóêö³¿ â³ò÷èçíÿíèõ òà ³ìïîðòíèõ âèðîáíèê³â. À ç åêðàí³â íàøèõ òåëåâ³çîð³â ùîäíÿ ëóíàþòü êîðèñí³ ïîðàäè, ö³êàâ³ ðåöåïòè ïî ïðèãîòóâàííþ òà çàñòîñóâàííþ ñìà÷íèõ ñîóñ³â. Íàïðèê³íö³ òðàâíÿ äî íàñ â ðåäàêö³þ íàä³éøëî çàïðîøåííÿ â³ä Æóðíàë³ñòñüêîãî Ôîíäó ïðè íàö³îíàëüí³é ñï³ëö³ æóðíàë³ñò³â íà ñâÿòêóâàííÿ 65ð³÷÷ÿ îäíîãî ç óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ, à ñàìå – Ëüâ³âñüêîãî æèðîâîãî êîìá³íàòó. Ö³êàâî áóëî âñå-òàêè íà âëàñí³ î÷³ ïî-

òàêîæ ïðîìèñëîâ³ òà ñïîæèâàöüê³ ìàðãàðèíè ï³ä òîðãîâîþ ìàðêîþ «Ùåäðî». Ïðîâ³äíèé áðåíä êîìïàí³¿ ÒÄ «Ùåäðî» – òîðãîâà ìàðêà «Ùåäðî» – áóëà çàðåºñòðîâàíà â 2005 ðîö³. Ñüîãîäí³ âîíà çàéìຠë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ íà óêðà¿íñüêîìó î볺æèðîâîìó ðèíêó â ñåãìåíò³ ìàðãàðèí³â, ìàéîíåç³â, ñîóñ³â òà ã³ð÷èöü. Âñÿ ïðîäóêö³ÿ ÒÌ «Ùåäðî» âèãîòîâëÿºòüñÿ íà ïðîâ³äíèõ êîìá³íàòàõ ç áàãàòîð³÷íèì äîñâ³äîì âèðîáíèöòâà òà ñó÷àñíèì îáëàäíàííÿì: Õàðê³âñüêîìó òà Ëüâ³âñüêîìó æèðêîìá³íàòàõ (ÕÆÊ òà ËÆÊ), à òàêîæ Çàïîð³çüêîìó î볺æèðêîìá³íàò³ (ÇÌÆÊ). Çà ðåçóëüòàòàìè 2012 ðîêó êîìïàí³ÿ «Òîðãîâèé ä³ì «Ùåäðî» º áåçóìîâíèì ë³äåðîì óêðà¿íñüêîãî ðèíêó ìàðãàðèí³â ç çàãàëüíîþ äîëåþ ïîíàä 65%, à òàêîæ âõîäèòü äî òð³éêè ë³äåð³â çà îá’ºìàìè ïðîäàæ³â ìàéîíåçó òà êåò÷óï³â. Äî ïðîäóêòîâîãî ïîðòôåëþ ÒÌ «Ùåäðî» âõîäÿòü: ìàéîíåçè íà íàòóðàëüíèõ ÿº÷íèõ æîâòêàõ òà â³äá³ðí³é ñîíÿøíèêîâ³é î볿, êåò÷óïè ç ö³ëüíîìåëåíèìè ñïåö³ÿìè, ñîóñè çà îðèã³íàëüíèìè ðåöåïòóðàìè òà ö³ëüíèìè øìàòî÷êàìè îâî-

ñüêîãî îðãàí³çìó.  àñîðòèìåíò³ òîðãîâî¿ ìàðêè º é óí³êàëüí³ äëÿ â³ò÷èçíÿíîãî ðèíêó ñìàêè âèðîáíèöòâà Ëüâ³âñüêîãî æèðêîìá³íàòó: ìàéîíåçè «Ñèðíèé» òà «Ç õð³íîì». Äîëÿ ìàéîíåçó, âèãîòîâëåíîãî íà ËÆÊ ìèíóëîãî 2012 ðîêó, ñòàíîâèòü 12% â³ä óñüîãî óêðà¿íñüêîãî îá’ºìó, à ìàðãàðèí³â – 6,5%. Àëå çíàêîâèì òà ³ñòîðè÷íî âàæëèâèì íå ëèøå äëÿ êîëåêòèâó ËÆÊ, ÒÄ «Ùåäðî», à é äëÿ ïåðåñ³÷íîãî óêðà¿íñüêîãî ñïîæèâà÷à º

ïåðøîãî â êðà¿í³ îðãàí³÷íîãî ìàéîíåçó äî 65-ð³÷÷ÿ Ëüâ³âñüêîãî æèðêîìá³íàòó. Çàïóñê «Ïðîâàíñàëü ORGANIC» òà þâ³ëåé – äâ³ çíàêîâ³ ïî䳿, ùî îá’ºäíóþòü ìèíóëå òà ìàéáóòíº, ³íîâàö³¿ òà ïåðåäîâ³ ðîçðîáêè ñïåö³àë³ñò³â êîìïàí³¿». Êåð³âíèöòâî ËÆÊ òà ÒÄ «Ùåäðî» îðãàí³çóâàëè äëÿ ó÷àñíèê³â ïðåñ-òóðó òàê çâàíèé êóë³íàðíèé òóð Ëüâîâîì àáè ùå ðàç ïðîäåãóñòóâàòè ñìà÷íó ïðîäóêö³þ ÒÌ «Ùåäðî». Æóðíàë³ñòè

çàïóñê âèðîáíèöòâà îðãàí³÷íîãî ìàéîíåçó, ïðèóðî÷åíèé äî 65ë³òòÿ êîìá³íàòó. Ó÷àñíèêè ïðåñòóðó ñòàëè ñâ³äêàìè ö³º¿ ïî䳿. Îðãàí³÷íèé ìàéîíåç «Ùåäðî» – ³íîâàö³éíèé ïðîäóêò ñåðåä óêðà¿íñüêèõ òîðãîâèõ ìàðîê. ³í íå ì³ñòèòü øòó÷íèõ êîíñåðâàíò³â òà áàðâíèê³â, à òàêîæ ï³äñèëþâà÷³â ñìàêó. Éîãî ðåöåïòóðà ç ïîòóæíèì àíòèîêñèäàíòîì – åêñòðàêòîì çåëåíîãî ÷àþ – äîçâîëÿº òðèâàëèé òåðì³í çáåð³ãàòè ñìàêîâ³ âëàñòèâîñò³ òà êîíñèñòåíö³þ ïðîäóêòó. Çàïóñê âèðîáíèöòâà îðãàí³÷íîãî ìàéîíåçó «Ïðîâàíñàëü Organic» º ëîã³÷íèì åòàïîì, à òàêîæ â³äïîâ³ääþ íà òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ðèíêó òà ñïîæèâ÷èõ ïåðåâàã.

â³äâ³äàëè ïèâîâàðíþ «Ñòàðãîðîä», äå íå ëèøå ñêóøòóâàëè ñìà÷íå ñâ³æîçâàðåíå ïèâî, à é îçíàéîìèëèñÿ ç ïðîöåñîì éîãî ïðèãîòóâàííÿ. À â ðåñòîðàí³êíàéï³ «Êðè¿âêà» (îäí³º¿ ç ö³êàâèíîê Ëüâîâó, ùî çíàõîäèòüñÿ â ñåðö³ ì³ñòà, ó ï³äâàë³ îäíîãî ç áóäèíê³â íà ïëîù³ Ðèíîê) ó÷àñíèê³â ïðåñ-òóðó ïðè÷àñòèëè ìàëåíüêîþ ÷àðî÷êîþ ìåäîâóõè òà ïðèãîñòèëè ñìà÷íèìè ñòðàâàìè ï³ä îðèã³íàëüíèìè íàçâàìè. Ó ïëàíàõ Ëüâ³âñüêîãî æèðêîìá³íàòó òà êîìïàí³¿ ÒÄ «Ùåäðî» – íå ò³ëüêè ìàñîâå âèðîáíèöòâî ïåðøîãî â êðà¿í³ îðãàí³÷íîãî ìàéîíåçó, à é ìàéîíåç³â íà îñíîâ³ ð³çíèõ ðîñ-

Ó÷àñíèêè ïðåñ-òóðó ó Ëüâîâ³

÷³â, ã³ð÷èöÿ ç ö³ëüíîìåëåíèõ ã³ð÷è÷íèõ çåðíÿò, ìàðãàðèíè íà îñíîâ³ â³äá³ðíî¿ ðîñëèííî¿ î볿. Ëüâ³âñüêèé æèðêîìá³íàò ñüîãîäí³ – ìîäåðí³çîâàíå ñó÷àñíå âèðîáíèöòâî, ïðîäóêö³ÿ ÿêîãî êîðèñòóºòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ íå ò³ëüêè ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ñïîæèâà÷³â, àëå é ñåðåä ë³äåð³â ³ êðóïíèõ ïðåäñòàâíèê³â ìîëî÷íî¿, õë³áíî¿, êîíäèòåðñüêî¿ òà ³íøèõ ãàëóçåé. Òàê á³ëüøå 70% æèð³â ïîñòà÷àºòüñÿ âåëèêèì óêðà¿íñüêèì êîíäèòåðñüêèì êîíöåðíàì – «Ðîøåí», «ÀÂÊ», «Ñâ³òî÷». Ó 2012 ðîö³ íà êîìá³íàò³ çàïóùåí³ ë³í³¿ ç âèðîáíèöòâà ñïðåä³â, ðîñëèííî-ìîëî÷íèõ ïàñò ³ ñóì³øåé. Ðàí³øå êîìïàí³ÿ ÒÄ «Ùåäðî» íå âèãîòîâëÿëà ö³ ïðîäóêòè. ËÆÊ ïî ïðàâó ââàæàºòüñÿ íîâàòîðîì õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Ó 2009 ðîö³ ÒÌ «Ùåäðî» ñòàëà ïåðøîþ óêðà¿íñüêîþ ìàðêîþ, ÷è¿ ìàéîíåçè âèãîòîâëÿþòüñÿ íà îñíîâ³ íàòóðàëüíèõ ÿº÷íèõ æîâòê³â. ² âñ³ ïðèñóòí³ æóðíàë³ñòè ìàëè çìîãó îñîáèñòî ïåðåêîíàòèñÿ â öüîìó ï³ä ÷àñ åêñêóðñ³¿ êîìá³íàòîì, â³äâ³äàâøè äîñèòü ïðîõîëîäíó ê³ìíàòó, äå ïîñò³éíî ï³äòðèìóºòüñÿ íèçüêà òåìïåðàòóðà. Ñàìå ËÆÊ âïåðøå ïî÷àâ çàñòîñîâóâàòè ó ñâî¿é ðåöåïòóð³ ñïèðòîâèé îöåò, ùî º á³ëüø áåçïå÷íèì äëÿ ëþä-

www.interesu.info

PAHI BT OB E Õî÷à Óêðà¿íà – äåðæàâà ºâðîïåéñüêà, à íå êàâêàçüêà, âîíà çàâæäè ñëàâèëàñÿ ñâî¿ìè äîâãîæèòåëÿìè. Ìàáóòü, ³ çàðàç, ïåðåáèðàþ÷è ãåíåàëîã³÷íå äåðåâî, âè çíàéäåòå ó ñâî¿é ðîäèí³ ïðàáàáàáóñþ, àáî ä³äóñÿ, ÿê³ ïðîæèëè á³ëÿ 90 ðîê³â. É õî÷à ï³ñëÿ çäîáóòòÿ Íåçàëåæíîñò³ òðèâàë³ñòü æèòòÿ ï³øëà íà ñïàä, ñüîãîäí³ ñèòóàö³ÿ âèð³âíþºòüñÿ. Òàêó ïðèºìíó òåíäåíö³þ íåùîäàâíî â³äì³òèëè ó Äåðæàâí³é ñëóæá³ ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè. ßê çàçíà÷àþòü ñïåö³àë³ñòè, íà ïî÷àòêó 90-õ ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü æèòòÿ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê ñòàíîâèëà 69,8 ðîê³â. ϳçí³øå âîíà ïî÷àëà çìåíøóâàòèñü ³ äîñÿãëà íàéíèæ÷îãî ïîêàçíèêà ó 1996-ìó: òîä³ óêðà¿íö³ â ñåðåäíüîìó æèëè âñüîãî ëèøå 66,9 ðîêè. Çãîäîì öÿ öèôðà êîëèâàëàñÿ â ðàéîí³ 6768 ðîê³â, àæ ïîêè íå ïî÷àëà ïîñòóïîâî çðîñòàòè. Ñüîãîäí³ æ ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü æèòòÿ â Óêðà¿í³ ñêëàäຠìàéæå 72 ðîêè. Ö³êàâî, ùî íàéâèù³ ïîêàçíèêè – ó Êèºâ³, äå â ñåðåäíüîìó æèâóòü ïî 72,6 ðîê³â, Òåðíîï³ëüñüê³é (72,1), ×åðí³âåöüê³é (71,85), Ëüâ³âñüê³é (71,76) òà ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é (71,75) îáëàñòÿõ. É, ìîæëèâî, äî ÿïîíñüêî¿ òðèâàëîñò³ æèòòÿ íàì ùå äàëåêî (à òàì âîíà ñêëàäຠá³ëüø í³æ 82 ðîêè),

ñàì ôàêò ¿¿ çðîñòàííÿ äîçâîëÿº îïòèì³ñòè÷íî äèâèòèñÿ â ìàéáóòíº. Àäæå óêðà¿íö³ ñòàëè æèòè â ñåðåäíüîìó íà ï’ÿòü ðîê³â á³ëüøå. ² òàêà òåíäåíö³ÿ, ÿê â³äçíà÷àþòü åêñïåðòè, áóäå çáåð³ãàòèñÿ é íàäàë³. Òèì á³ëüøå, ùî çà ñëîâàìè äîêòîðà ìåäè÷íèõ íàóê, çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ²íñòèòóòó ãåðîíòîëî㳿 ÀÌÍÓ Îëåãà Êóëü÷èöüêîãî, ñåðéîçíî âïëèâàþòü íà öå ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè. «Ñþäè â³äíîñÿòüñÿ ð³âåíü ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ îñ³á ïîõèëîãî â³êó, ¿õ äîáðîáóò, åêîëîã³ÿ òîùî», – ï³äêðåñëþº Êóëü÷èöüêèé. Òîæ, âðàõîâóþ÷è, ùî ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³ ïîñòóïîâî ïîêðàùóºòüñÿ, ìîæíà ïðîãíîçóâàòè, ùî öå ïîçíà÷èòüñÿ é íà ïîäàëüø³é òðèâàëîñò³ æèòòÿ. Àíäð³é Áóðñàê

BPO A CTA O Ïðåäñòàâíèêè ËÆÊ òà ÒÄ «Ùåäðî» ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿

áà÷èòè ÿê ãîòóºòüñÿ òîé óëþáëåíèé áàãàòüìà ìî¿ìè ñï³ââ³ò÷èçíèêàìè ïðîäóêò òà ùå é âïåðøå äëÿ ìåíå â³äâ³äàòè îäíå ç íàéêðàñèâ³øèõ ³ñòîðè÷íèõ óêðà¿íñüêèõ ì³ñò – äðåâí³é Ëüâ³â. Òðîõè ç ³ñòî𳿠ï³äïðèºìñòâà. Ëüâ³âñüêèé æèðîâèé êîìá³íàò ïîáóäîâàíî ó ï³ñëÿâîºííèé ïåð³îä ³íäóñòð³àëüíîãî â³äðîäæåííÿ ÑÐÑÐ – ùå â 1948 ðîö³. ϳä ÷àñ â³éíè ïðèì³ùåííÿ öåõ³â òà òåðèòîð³ÿ äîâêîëà ïîñòðàæäàëè ì³í³ìàëüíî, áî ͳìå÷÷èíà ïëàíóâàëà âèêîðèñòîâóâàòè öåé îá’ºêò. Óæå â ìèðíèé ÷àñ ìàéîíåç ËÆÊ ó ñêëÿí³é áàíö³ áóâ äóæå ïîïóëÿðíèì ³ çà íàñè÷åíèé òà ì’ÿêèé ñìàê ââàæàâñÿ êðàùèì ó Ñîþç³. Íèí³ íà êîìá³íàò³ ïðàöþþòü òðè âèðîáíè÷³ öåõè: ìàéîíåçíèé, ìàðãàðèíîâèé, òà öåõ ðàô³íàö³¿, äå â³äáóâàºòüñÿ ï³äãîòîâêè æèðîâî¿ ñèðîâèíè äëÿ ïîäàëüøîãî âèðîáíèöòâà. Íà ËÆÊ ñòâîðåíî òà îáëàäíàíî ñó÷àñíèì óñòàòêóâàííÿì âèðîáíè÷ó ëàáîðàòîð³þ, ùî çàéìàºòüñÿ êîíòðîëåì ÿêîñò³ òà îðãàíîëåïòè÷íèõ âëàñòèâîñòåé ïðîäóêö³¿ êîìá³íàòó, à òàêîæ ñèðîâèíè ïîñòà÷àëüíèê³â. ËÆÊ âèãîòîâëÿº ìàéîíåçè, à

¹ 20 (1081) 05 ÷åðâíÿ 2013ð.

Hai

 A ep a oo aa pai aao ioc  C ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè íàøî¿ êðà¿íè, ñõîæå, ñòàþòü âñå á³ëüø ÷³òêèìè. Ïðè÷îìó, ïîçèòèâíó îö³íêó â³äíîñèíàì Óêðà¿íè ç ªÑ äàþòü íàâ³òü çà îêåàíîì. Òàê, áóêâàëüíî äíÿìè îäèí ç íàéâïëèâîâ³øèõ ïîë³òèê³â ñâ³òîâîãî ìàñøòàáó, äåðæàâíèé ñåêðåòàð ÑØÀ Äæîí Êåðð³, âèñëîâèâ ïîâíó ï³äòðèìêó ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè. Ñòàëîñÿ öå ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ àìåðèêàíñüêîãî ïîë³òèêà ç ì³í³ñòðîì çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè Ëåîí³äîì Êîæàðîþ. «Ïàí äåðæàâíèé ñåêðåòàð âèñëîâèâ ïîâíó ï³äòðèìêó ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè», – çàçíà÷èâ ãëàâà óêðà¿íñüêîãî ÌÇÑ. Äî òîãî æ, â çàÿâ³, çðîáëåí³é ïåðåä çóñòð³÷÷þ, Êåðð³ âèñëîâèâ íàä³þ íà òå, ùî Óêðà¿íà ï³äïèøå Óãîäó ïðî àñîö³àö³þ â íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó. «Îäíà ç òåì, ÿêó ìè áóäåìî îáãîâîðþâàòè – öå ðîáîòà ç ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ äëÿ ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ, ùî, ñïîä³âàºìîñÿ, â³äáóäåòüñÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Çîêðåìà, ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ë³äåðè ïðîïðàöþþòü äåÿê³ ñêëàäí³ ïèòàííÿ ñòîñîâíî öüîãî», – ñêàçàâ äåðæñåêðåòàð ÑØÀ. Ö³êàâî, ùî òàêó çàÿâó Êåðð³ çðîáèâ íå çâàæàþ÷è íà òå, ùî íà çóñòð³÷³ îáãîâîðþâàëîñÿ é ïèòàííÿ óâ'ÿçíåííÿ Þ볿 Òèìî-

øåíêî. Î÷åâèäíî, ìàþòü ðàö³þ ò³ åêñïåðòè, ÿê³ ñêåïòè÷íî ñòàâëÿòüñÿ äî çàÿâ óêðà¿íñüêî¿ îïîçèö³¿ ïðî òå, ùî, ªâðîïà, ìîâëÿâ, ïîñòàâèòü õðåñò íà ³íòåãðàö³éíèõ ïðàãíåííÿõ Óêðà¿íè. ßê áà÷èìî, íå ò³ëüêè ªâðîïà, àëå íàâ³òü Àìåðèêà äຠäóæå îïòèì³ñòè÷í³ ïðîãíîçè é ãîòîâà äî ñï³âïðàö³. Öå ùå ðàç ï³äòâåðäæóº, ùî ì³æíàðîäí³ ïàðòíåðè â ñâî¿õ îö³íêàõ êåðóºòüñÿ íå åìîö³ÿìè, à êîíêðåòíèìè äîñÿãíåííÿìè Óêðà¿íè ³ â ñîö³àëüí³é, ³ â åêîíîì³÷í³é, ³ â ïîë³òè÷í³é ñôåð³. Ñàìå òîìó ïðàêòè÷íî í³êîãî íå çäèâóâàâ òîé ôàêò, ùî 13 òðàâíÿ Ðàäà ì³í³ñòð³â ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ñõâàëèëà ðàòèô³êàö³þ óãîäè ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªÑ ïðî ñïðîùåííÿ îôîðìëåííÿ â³ç. Òàê ùî ïåðåä îñ³íí³ì Ñàì³òîì «Ñõ³äíîãî ïàðòíåðñòâà» ó ³ëüíþñ³, äå ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ äîãîâ³ð ïðî àñîö³àö³þ, íàøà êðà¿íà îòðèìóº äîäàòêîâ³ êîçèð³. Þð³é Àáðàìîâ

Íà êîíâåºð³ íîâèé âèä ìàéîíåçó «Ïðîâàíñàëü ORGANIC»

«Þâ³ëåé – âàæëèâà ïîä³ÿ äëÿ âñüîãî êîëåêòèâó êîìá³íàòó, à òàêîæ ì³ñòà Ëüâîâà â ö³ëîìó, – ðîçïîâ³â ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Ëüâ³âñüêèé æèðîâèé êîìá³íàò Þð³é Ìèêîëàéîâè÷ ×àáàí ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿. – Ñòîëèöÿ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè ñëàâèòüñÿ íå ò³ëüêè áàãàòîþ ³ñòîð³ºþ, êóëüòóðîþ òà ãîñòèíí³ñòþ, àëå é ÷óäîâèìè ëþäüìè, áàãàòî ç ÿêèõ òðóäÿòüñÿ íà ïåðåäîâîìó ï³äïðèºìñòâ³, òàêîìó ÿê ËÆÊ». Îëüãà ϳâ³êîâà, äèðåêòîð ç ìàðêåòèíãó ÒÄ «Ùåäðî»: «Íàøà êîìïàí³ÿ ïðèóðî÷èëà çàïóñê

ëèííèõ îë³é, íàïðèêëàä, ëåãêîãî ñàëàòíîãî ìàéîíåçó ç³ ñìàêîì àâîêàäî. Òîæ õî÷åòüñÿ ïîäÿêóâàòè Æóðíàë³ñòñüêîìó ôîíäó Óêðà¿íè òà ÒÄ «Ùåäðî» çà îðãàí³çàö³þ ö³êàâî¿ é çì³ñòîâíî¿ ïî¿çäêè. À ³ìåííèêó – ËÆÊ – ìè, óêðà¿íñüê³ ñïîæèâà÷³ áàæàºìî, íå çâàæàþ÷è íà òðóäíîù³ é êðèçîâ³ ÿâèùà â óêðà¿íñüê³é åêîíîì³ö³, é íàäàë³ ñì³ëèâî âò³ëþâàòè «íàéñìà÷í³ø³» ³äå¿ òà çàäóìè! ²ðèíà Ñòåïàí÷óê Çí³ìêè Þð³ÿ Ìàçóðà

Á³ëüøå íîâèí ³ çí³ìê³â ÷èòàéòå é äèâ³òüñÿ ùîäíÿ íà ³íôîðìïîðòàë³

«BaiIHTEPEC»


¹ 20 (1081) 05 ÷åðâíÿ 2013ð.

ñòîð. 5

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÍÎÂÈÍÈ: ÑÎÖ²ÀËÜͲ; ̲ÑÖŲ – ÊÎÌÓÍÀËÜͲ

«TOMPBOOAHA»–OPHE HAI H ? opci e ep e ep iy e ae i icx oo ocaa i e o i ep … Ïåðøîãî ÷åðâíÿ, â áàãàòüîõ áóäèíêàõ òà êâàðòèðàõ Æèòîìèðà, ÿê³ ï³ä’ºäíàí³ äî öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîãîíó, íà íàéâèùèõ ïîâåðõàõ çíîâó ç’ÿâèëàñÿ âîäà. Öå ñòàëîñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê êîìïàí³ÿ «Æèòîìèðîáëåíåðãî» â³äíîâèëà åíåðãîïîñòà÷àííÿ ñòàíö³é ï³äéîìó âîäè ì³ñöåâîãî âîäîêàíàëó. ×è íàäîâãî – íåâ³äîìî, õî÷à ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ íà òå, ùî ùå ö³ëèé ì³ñÿöü åíåðãåòèêè ÷åêàòèìóòü íà ïîêðàùàííÿ äèñöèïë³íè ïëàòåæ³â ç áîêó ì³ñüêâîäîêàíàëó… Ñüîãîäí³ ìàëî êîìó â Æèòîìèð³ â³äîìî, ùî æèòîìèðñüêèé âîäîêàíàë îïèíèâñÿ â ÷èñë³ íàéìåíø äèñöèïë³íîâàíèõ ñïîæèâà÷³â åëåêòðîåíåð㳿 ó ìåæàõ íå ëèøå Æèòîìèðùèíè, à é óñ³º¿ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, ÿêùî âîäîêàíàëè ì³ñò Êè¿âñüêî¿, Îäåñüêî¿, гâíåíñüêî¿, ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñòåé ðîçðàõîâóþòüñÿ çà ñïîæèòó åëåêòðîåíåðã³þ â ïîâíîìó îáñÿç³, ÿêùî âîäîêàíàëè Âîëèíñüêî¿, Çàêàðïàòñüêî¿, Ñóìñüêî¿ , Õìåëüíèöüêî¿ ÷è Õåðñîíñüêî¿ îáëàñòåé ðîçðàõîâóþòüñÿ ³ç åíåðãåòèêàìè çà 70-90% îòðèìàíî¿ åëåêòðîåíåð㳿, òî âîäîïðîâ³äíî-êàíàë³çàö³éí³ ï³äïðèºìñòâà Æèòîìèðùèíè (òàêó îô³ö³éíó íàçâó ìàþòü âîäîêàíàëè) çàïëàòèëè â ïîòî÷íîìó ðîö³ ëèøå çà 35% ñïîæèòî¿ åëåêòðîåíåð㳿. Öå

íàéíèæ÷èé ïîêàçíèê ó äåðæàâ³, à æèòîìèðñüêèé âîäîêàíàë ìຠùå ìåíøèé – 25%. Òîìó çðîçóì³ëî ÷îìó åíåðãîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ «Æèòîìèðîáëåíåðãî» ÷àñ â³ä ÷àñó âæèâຠºäèíî ìîæëèâèé çàñ³á âïëèâó íà áîðæíèêà – îáìåæóº åíåðãîïîñòà÷àííÿ äåÿêèõ éîãî îá’ºêò³â. Òàê áè ìîâèòè, ïîïåðåäæຠáîðæíèêà ³ íàãàäóº ïðî íåîáõ³äí³ñòü ðîçðàõóíê³â. Àëå çàì³ñòü ïëàò³æîê êåð³âíèöòâî æèòîìèðñüêîãî âîäîêàíàëó ï³äïèñóº ð³çíîãî ðîäó ëèñòè íà àäðåñó âëàäè ì³ñòà ç ïðîõàííÿì ïîñïðèÿòè… Ï³ñëÿ öüîãî çáèðàþòüñÿ âñ³ëÿê³ êîì³ñ³¿, ÿê³ âèíîñÿòü ñóâîð³ ïîïåðåäæåííÿ íà àäðåñó êîìïàí³¿… «Æèòîìèðîáëåíåðãî». Íåùîäàâíî, ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóëî îáìåæåíî â ïîñòà÷àíí³ åëåêòðîåíåð㳿 òàê çâàí³ ñòàíö³¿ 3-ãî ï³äéîìó âîäè,

ó ìå𳿠â³äáóëîñÿ ïîçà÷åðãîâå é òåðì³íîâå çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ³ç òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè. Òàì, çâè÷àéíî, ãîâîðèëîñÿ ïðî òå, ùî åíåðãåòèêè ïîñòàâèëè Æèòîìèð íà ãðàíü ñïàëàõ³â ³íôåêö³éíèõ õâîðîá, ùî â øêîëàõ òà äèòñàäêàõ íåìຠâîäè, ùî 䳿 åíåðãîïîñòà÷àëüíèê³â º ïðîòèïðàâíèìè, à òîìó êåð³âíèöòâî ì³ñòà é îñîáèñòî ìåð Æèòîìèðà Âîëîäèìèð Äåáîé ïîîá³öÿâ çâåðíóòèñÿ äî ïðîêóðàòóðè ì³ñòà. Ïîò³ì, êîëè çàãîâîðèëè ñàì³ åíåðãåòèêè, çîêðåìà äåïóòàò Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêðàäè Îëåã Ñàì÷óê, ÿêèé îäíî÷àñíî çàéìຠïîñàäó êîìåðö³éíîãî äèðåêòîðà «Æèòîìèðîáëåíåðãî», òî ç’ÿñóâàëèñÿ äåùî ³íø³ ðå÷³. Ïî-ïåðøå, âîäà â æèòîìèðñüêèõ øêîëàõ, äèòñàäêàõ òà ë³êàðíÿõ í³êóäè íå çíèêàëà. Ïî-äðóãå, êîìïàí³ÿ «Æèòîìèðîáëåíåðãî», íå îòðèìàâøè â³ä êåð³âíèê³â æèòîìèðñüêîãî âîäîêàíàëó ãàðàíò³é ñòîñîâíî îïëàòè êîøò³â çà ñïîæèòó â òðàâí³ åëåêòðîåíåðã³þ, ïîïåðåäèëà ï³äïðèºìñòâî ïðî îáìåæåííÿ â ñïîæèâàíí³ åëåêòðîåíåð㳿. Òàê ùî çàÿâè ùîäî «â³äêëþ÷åííÿ» òà ïðî «áåç ïîïåðåäæåííÿ» âèÿâèëèñÿ ùîíàéìåíøå íåïðàâäèâèìè. Àëå ã³ðêîòà òà êàòàñòðîô³÷í³ñòü ñèòóàö³¿ – íå â öüîìó. óðøå òå, ùî

âîäíî÷àñ ³ç â³äñóòí³ñòþ âîäè ó êâàðòèðàõ æèòîìèðÿí ìîæå çíèêíóòè é åëåêòðîåíåðã³ÿ. Ìàëî õòî çíàº, ùî ïðîôñï³ëêà ÏÀÒ «ÅÊ «Æèòîìèðîáëåíåðãî» îô³ö³éíî çâåðíóëàñÿ äî êåð³âíèê³â Æèòîìèðùèíè, àáè âëàäà îáëàñò³ íà óðÿäîâîìó ð³âí³ âèð³øóâàëà ïðîáëåìó ïîãàøåííÿ áîðãó æèòîìèðñüêîãî âîäîêàíàëó ïåðåä åíåðãîïîñòà÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ. Àäæå áîðã ðîçì³ðîì ó 21 ì³ëüéîí ãðèâåíü íå äîçâîëÿº íå òå ùî âèêîíóâàòè ðåãëàìåíòí³ òà ðåìîíòí³ ðîáîòè íà ë³í³ÿõ åëåêòðîïåðåäà÷ òà îáñëóãîâóâàòè ñêëàäíå òåõíîëîã³÷íå îáëàäíàííÿ íà âñ³é òåðèòî𳿠Æèòîìèðùèíè, àëå é ïîçáàâëÿº ï³äïðèºìñòâà «Æèòîìèðîáëåíåðãî» ìîæëèâîñò³ íàâ³òü â÷àñíî âèïëà÷óâàòè çàðïëàòó ÷ëåíàì òðóäîâîãî êîëåêòèâó. Ìîâà, çâ³ñíî æ, éäå ïðî ôàõ³âö³â âèñîêîãî ð³âíÿ, ÿêèõ àáè êèì íå çàì³íèø ó ðàç³, ÿêùî ëþäè ïî÷íóòü çâ³ëüíÿòèñÿ ç ðîáîòè. Ñüîãîäí³ ³ñíóº çàãðîçà íåâèïëàòè çàðïëàòí³ åíåðãåòèêàì Æèòîìèðùèíè îáñÿãîì ó 7 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Òîìó ñèòóàö³ÿ ³ç âèïëàòîþ áîðãó âîäîêàíàëàìè Æèòîìèðùèíè (³ íàñàìïåðåä ì³ñòà Æèòîìèðà) åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîìïàí³¿ «Æèòîìèðîáëåíåðãî» ïîòðàïèëà íà êîíòðîëü äî Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Ìè-

Ïàì’ÿòíèé çíàê á³ëÿ àäì³íáóäèíêó «Æèòîìèðâîäîêàíàëó»

êîëè Àçàðîâà. ßêîþ áóäå ðåàêö³ÿ êåð³âíèêà óðÿäó Óêðà¿íè ó âèùå îïèñàí³é ñèòóàö³¿, ïîáà÷èìî, à ïîêè ùî êîìïàí³ÿ «Æèòîìèðîáëåíåðãî», â³äíîâèâøè 1 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåð㳿 äî îá’ºêò³â æèòîìèðñüêîãî âîäîêàíàëó, çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî îáìåæèòè òàêå ïîñòà÷àííÿ íàïðèê³íö³ ì³ñÿöÿ, ÿêùî ñèòóàö³ÿ ç áîðãàìè êàðäèíàëüíî íå ïîë³ïøèòüñÿ. Ïîäàííÿ ïðîêóðàòóðè ì³ñòà Æèòîìèðà íà àäðåñó êîìïàí³¿

«Æèòîìèðîáëåíåðãî» áóëî ðîçãëÿíóòå êåð³âíèöòâîì êîìïàí³¿ é â³äõèëåíå ÷åðåç â³äñóòí³ñòü çàêîíîäàâ÷î¿ àðãóìåíòàö³¿. Îòîæ åíåðãåòèêè ÷åêàòèìóòü íå íà ïîäàííÿ ³ íå íà çàñ³äàííÿ êîì³ñ³é, à íà êîøòè, ÿê³ âîäîêàíàë çàáîðãóâàâ çà ñïîæèòó ïðîäóêö³þ. Ó äàíîìó âèïàäêó – çà åëåêòðîåíåðã³þ. ³êòîð Ïåðøêî Çí³ìîê ç ²íòåðíåòó

HaaiOPOEBCA: IHAHC BAHH ITHO O BI OH ITE PAH– IEHO ˳òí³é â³äïî÷èíîê øêîëÿð³â òà ðåôîðìóâàííÿ ³íòåðíàòíî¿ ñèñòåìè äåðæàâè ñòàëè ãîëîâíèìè òåìàìè íà çóñòð³÷³ ì³í³ñòðà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè Íàòà볿 Êîðîëåâñüêî¿ ç æóðíàë³ñòàìè ðåã³îíàëüíèõ äðóêîâàíèõ Ç̲ ó äåíü ñâÿòà – ̳æíàðîäíîãî äíÿ çàõèñòó ä³òåé. Çóñòð³÷ ïðîéøëà ó ì. Êèºâ³ çà ñïðèÿííÿ Óêðà¿íñüêîãî æóðíàë³ñòñüêîãî ôîíäó. Íàòàë³ÿ Êîðîëåâñüêà çàçíà÷èëà, ùî «ç 1 ÷åðâíÿ ïî÷àëàñÿ îçäîðîâ÷à êàìïàí³ÿ ä³òåé, ³ äëÿ íàñ ñèòóàö³ÿ íåïðîñòà. ²íôðàñòðóêòóðó äèòÿ÷èõ òàáîð³â áóëî ñòâîðåíî ùå â 1960-80-ò³ ðîêè, òîìó çðîçóì³ëî, íèí³ âîíà ïåðåæèâຠçàíåïàä. Çà îñòàíí³ 20 ðîê³â êàðäèíàëüíî¿ ìîäåðí³çàö³¿ çàêëàä³â äèòÿ÷îãî â³äïî÷èíêó íå áóëî». «Áóêâàëüíî äíÿìè ìè ç ïåðøèì â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì Ñåð㳺ì Àðáóçîâèì â³äâ³äàëè â Îäåñ³ òàá³ð «Ìîëîäà ãâàðä³ÿ», – ðîçïîâ³ëà Í.Êîðîëåâñüêà. –  ìèíóë³ ÷àñè öå áóëà îäíà ç íàéá³ëüø â³äîìèõ ³ ïðåñòèæíèõ áàç äëÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé. Çàðàç äåÿê³ êîðïóñè çàêðèò³, òîìó ùî âîíè àâàð³éí³ é çíàõîäÿòüñÿ â æàõëèâîìó ñòàí³. Ìè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ³ ÿ âäÿ÷íà Ñ. Àðáóçîâó çà òå, ùî â³í ï³äòðèìàâ, ùîá çàïðîâàäèòè òàì ï³ëîòíèé ïðîåêò, çàíîâî â³äáóäóâàòè òàá³ð, ùîá ùîð³÷íî òèñÿ÷³ ä³òåé, ä³òåé-³íâàë³ä³â ïðîõîäèëè â íüîìó îçäîðîâëåííÿ». Ó «Ìîëîä³é ãâàð䳿» º òðè òàáîðè. Îäèí ç íèõ – «Ìîðñüêèé» íèí³ â³ääàíî äëÿ â³äïî÷èíêó ä³òåé-³íâàë³ä³â. Â³í ³ áóäå ó ïåðñïåêòèâ³ ïðèñòîñîâàíèé ñàìå äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â, à âñÿ òåðèòîð³ÿ «Ìîëîäî¿ ãâàð䳿» ñòàíå äîñòóïíîþ äëÿ ³íâàë³ä³â. «Òîìó ùî â íàñ ÷àñòî êàæóòü, ùî òðåáà «ñîö³àë³çóâàòè ä³òåé-³íâàë³ä³â», âêëþ÷àòè ¿õ ó çâè÷àéí³ äèòÿ÷³ êîëåêòèâè, à ìè äóìàºìî, ùî òðåáà ðîáèòè íàâïàêè – öå çâè÷àéíèõ ä³òåé ñîö³àë³çóâàòè, ùîá âîíè çâèêàëè äî òîãî, ùî º ³íø³ ä³òè, ç ³íøèìè ìîæëèâîñòÿìè, àëå ó íèõ ó âñ³õ º îäíàêîâ³ ïðàâà», – ïîÿñíèëà ì³í³ñòð. Íàòàëÿ Êîðîëåâñüêà ñïîä³âàºòüñÿ, ùî öåé ïðîåêò áóäå ðåàë³çîâàíî çà îäèí ð³ê, äî â³äêðèòòÿ íàñòóïíîãî ñåçîíó.

Òàêîæ, ïîâ³äîìèëà Í.Êîðîëåâñüêà, â ïåðø³ ë³òí³ äí³, ó çâ’ÿçêó ç òðàãå䳺þ â ѳìå¿ç³, äå îáâàëèâñÿ áàëêîí ³ çàãèíóëà äåñÿòèð³÷íà ä³â÷èíêà, ̳í³ñòåðñòâî ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ³í³ö³þâàëî êîìïëåêñíó ïåðåâ³ðêó âñ³õ äèòÿ÷èõ óñòàíîâ íà ïðåäìåò áåçïåêè ïåðåáóâàííÿ â íèõ ä³òåé. ̳í³ñòð çàçíà÷èëà, ùî öÿ òðàãåä³ÿ ñêàçàëà áàãàòî ïðî ùî: íàÿâíó õàëàòí³ñòü, áåçäóøí³ñòü ïåðñîíàëó… Àëå íèí³ âàæëèâî äîêîð³ííî çì³íèòè ñèòóàö³þ , âàæëèâî ïîñòàâèòè çàâäàííÿ ³ äîáèâàòèñü éîãî âèêîíàííÿ. «Íàñ ö³êàâèòü, íàñàìïåðåä, íå ê³ëüê³ñòü îçäîðîâëåíèõ ä³òåé, àëå é ÿê³ñòü öüîãî â³äïî÷èíêó, òà éîãî áåçïåêà» – ï³äêðåñëèëà âîíà. Íàòàëÿ Êîðîëåâñüêà ðîçïîâ³ëà ïðèñóòí³ì, ùî ³ñíóþ÷à ³íôðàñòðóêòóðà äëÿ äèòÿ÷îãî â³äïî÷èíêó â Óêðà¿í³ ñüîãîäí³ äîçâîëÿº îçäîðîâèòè 3 ì³ëüéîíè ä³òåé. «Ìè çá³ëüøèëè ô³íàíñóâàííÿ â öüîìó ðîö³ íà îçäîðîâ÷³ ïðîãðàìè á³ëüø í³æ íà 160 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Äîäàòêîâ³ 66 òèñÿ÷ ïóò³âîê , 90% âàðòîñò³ ÿêèõ êîìïåíñóºòüñÿ äåðæàâîþ, áóäóòü îïëà÷åí³ çà ðàõóíîê Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ. Ìè òàêîæ ïîñòàâèëè çàâäàííÿ, ùîá 40% ä³òåé îòðèìàëè îçäîðîâëåííÿ ïðîòÿãîì 21 äíÿ ñàìå íà êóðîðòàõ, à íå íà àñôàëüò³ â ì³ñò³, â òàê çâàíèõ «øê³ëüíèõ òàáîðàõ», ãóëÿþ÷è íà øê³ëüíîìó ïîäâ³ð’¿.  ö³ëîìó, ìè ïëàíóºìî, ùî 70% ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó îòðèìàþòü ïîâíîö³ííå îçäîðîâëåííÿ â öüîìó ðîö³», – ñêàçàëà ì³í³ñòð ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè. Äðóãå çàâäàííÿ, íà ÿê³é ñêîíöåíòðóâàëîñÿ çàðàç ì³í³ñòåðñòâî, – öå çàõèñò ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè. Ïðåçèäåíò ïîñòàâèâ ïåðåä íàìè çàâäàííÿ, ùîá 100% íàøèõ ä³òåé-³íâàë³ä³â áóëè çàáåçïå÷åí³ ïðîòåçàìè òà çàñîáàìè ðåàá³ë³òàö³¿. Çàðàç ìè öå ðîáèìî, â òîìó ÷èñë³ ïðîïîíóºìî áàòüêàì ä³òåé ïðîòåçè íà âèá³ð, â³ä ð³çíèõ ô³ðì-âèðîáíèê³â, – ³íôîð-

ìóâàëà Í.Êîðîëåâñüêà. – Òàêîæ ìè â ï³âòîðà ðàçè çá³ëüøèëè äîïîìîãó ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ ç ãðóïè À (ç âàæêèìè ôîðìàìè âòðàòè çäîðîâ’ÿ) ³ íà 900 ãðèâåíü çá³ëüøèëè äîïîìîãó ïðè óñèíîâëåíí³ äèòèíè-³íâàë³äà áåç áàòüê³â». Íàãàäàºìî, ðàí³øå òàê³ âèïëàòè áóëè îäíàêîâèìè ³ äëÿ óñèíîâèòåë³â

÷àñòî íå áåðóòü, àáî æ ñàäêè íå ïðèñòîñîâàí³ äî ïåðåáóâàííÿ òàì òàêèõ ä³òåé. Ïëàíóºòüñÿ, ùî öå áóäóòü çàêëàäè ç ðåàá³ë³òîëîãàìè ³ â³äïîâ³äíèì äîãëÿäîì. «Íåçàáàðîì ìè ïëàíóºìî â³äêðèòè òàê³ öåíòðè ïî âñ³é êðà¿í³». Îñîáëèâ³ çóñèëëÿ ì³í³ñòåðñòâî äîêëàäຠäëÿ ñêîðî÷åííÿ ³íòåðíàò³â. Íà ñüîãîäí³ 82% ä³òåé-ñèð³ò ïåðåáóâàþòü

Íàòàë³ÿ ÊÎÐÎËÅÂÑÜÊÀ çäîðîâèõ ä³òåé, ³ äëÿ óñèíîâèòåë³â ä³òåé ç ïîðóøåíèì çäîðîâ’ÿì. Íà äàíèé ìîìåíò ̳í³ñòåðñòâî ïðàöþº íàä òèì, ùîá äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî ðîêó â 11 îáëàñòÿõ â³äêðèòè äåíí³ äèòÿ÷³ öåíòðè äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â, òîìó ùî çâè÷àéí³ äèòñàäêè ¿õ

ï³ä ñ³ìåéíî¿ îï³êîþ, àëå ïîíàä 16 òèñÿ÷ ä³òåé âñå ùå æèâóòü â ³íòåðíàòíèõ çàêëàäàõ ðàäÿíñüêîãî òèïó. Ïðåçèäåíòîì ïîñòàâëåíî çàâäàííÿ äî 2020 ðîêó ïîâí³ñòþ â³ä³éòè â³ä ³íòåðíàòíî¿ ôîðìè âèõîâàííÿ ä³òåé-ñèð³ò. Àëå öÿ ïðîáëåìà âèð³øóºòüñÿ

äîñèòü íåïðîñòî. Íà ð³âí³ îáëàñòåé öÿ ôîðìà ï³äòðèìóºòüñÿ,à îò ðåôîðìè áëîêóþòüñÿ. ª âèïàäêè, ùî íàâ³òü ñàì³ ñï³âðîá³òíèêè ³íòåðíàò³â, ÿê³ áîÿòüñÿ âòðàòèòè ðîáîòó, ¿çäÿòü ïî ðåã³îíàõ, øóêàþòü ñîá³ «íîâèõ âèõîâàíö³â (òàê çâàíèõ ñîö³àëüíèõ ñèð³ò ç æèâèìè áàòüêàìè). Íàòàë³ÿ Êîðîëåâñüêà çàçíà÷èëà, ùî ¿¿ äóæå çàñìó÷óº òàêà «ïðîòèä³ÿ». Àäæå çàêðèòòÿ ³íòåðíàò³â íå îçíà÷ຠáåçðîá³òòÿ. Ç äîñâ³äó ³íøèõ êðà¿í â³äîìî, ùî â êîëèøí³õ ³íòåðíàòàõ ìîæóòü áóòè ñòâîðåí³ öåíòðè êóëüòóðè, áóäèíêè ïðåñòàð³ëèõ òîùî. «Ìè ïîì³íÿëè ï³äõ³ä äî óñèíîâëåííÿ, – ïðîäîâæèëà Íàòàëÿ Êîðîëåâñüêà. – ßêùî ðàí³øå ñ³ì’ÿ îáèðàëà äèòèíó, òî òåïåð ìè âèáèðàºìî ñ³ì’þ, âèõîäÿ÷è ç ïîòðåá äèòèíè». Äëÿ öüîãî äî ê³íöÿ ðîêó áóäå ñòâîðåíî 150 áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó (öå ñ³ì’¿, äå âèõîâóþòüñÿ äî 10 ä³òåé). ² íà íàñòóïíèé ð³ê ì³í³ñòåðñòâî çàïëàíóâàëî ïîáóäóâàòè íå ìåíøå 100 äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó çà ðàõóíîê äåðæàâè ³ ðåøòà áóäèíê³â – çà ðàõóíîê ì³ñöåâî¿ âëàäè. «Òàêèì ÷èíîì, íàñòóïíîãî ðîêó ìè ïåðåñòàíåìî ïîâí³ñòþ â³ääàâàòè ä³òåé â ³íòåðíàòè, âîíè áóäóòü â³äðàçó ïîòðàïëÿòè â öåíòðè ðåàá³ë³òàö³¿, äèòèíà îòðèìóâàòèìå ñâ³é ïðàâîâèé ñòàòóñ ³ ïåðåõîäèòèìå íà âèõîâàííÿ ó áóäèíêè ñ³ìåéíîãî òèïó, ç³ çáåðåæåííÿì êîëà ñï³ëêóâàííÿ, íå ïåðå¿æäæàþ÷è â ³íøèé ðåã³îí ³ íå ðîçëó÷àþ÷èñü ç³ ñâî¿ìè áðàòàìè ³ ñåñòðàìè», – ðîçïîâ³ëà ïðî ïëàíè ì³í³ñòð. Âîíà äîäàëà, ùî ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè äî Îäåñè ç ïåðøèì â³öå-ïðåì’ºðì³í³ñòðîì Ñ.Àðáóçîâèì, âîíè â³äâ³äàëè äèòÿ÷èé áóäèíîê äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â. «Áóä³âëÿ 1906 ðîêó, àëå òàì äóæå çàòèøíî ³ òåïëî ³ ãàðíî. Ç òàêèìè ³íòåðíàòàìè âàæêî ðîçëó÷àòèñÿ, îñê³ëüêè ä³òÿì ïîòð³áåí ñïåö³àëüíèé äîãëÿä òà óìîâè. Íå âñ³ ä³òè-³íâàë³äè áóäóòü óñèíîâëåí³, àäæå º äóæå âàæê³ âèïàäêè õâîðîá. Îòæå, ìè äóìàºìî, ùî ïðèáëèçíî 2 òèñÿ÷³ ç 3 òèñÿ÷ ä³òåé òàêè çàëèøàòüñÿ â ³íòåðíàòàõ, ³ ñàìå äëÿ íèõ ìàþòü áóòè ñòâîðåí³ íàéøèðø³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ë³êóâàííÿ é ðåàá³ë³òàö³¿», – ïîÿñíèëà Íàòàë³ÿ Êîðîëåâñüêà. Äëÿ òîãî, ùîá øâèäøå ïîë³ïøèòè ñòàðó ³íòåðíàòíó ³íôðàñòðóêòóðó,

ì³í³ñòåðñòâî ïðîïîíóº çàïðîâàäèòè ïðîãðàìó øåôñòâà ï³äïðèºìñòâ íàä òàêèìè óñòàíîâàìè. «Òîìó ùî íå âñå ìîæíà âèð³øèòè çà äîïîìîãîþ ò³ëüêè äåðæàâíîãî áþäæåòó, ìຠáóòè ùå é ëþäñüêèé ï³äõ³ä», – ïåðåêîíàíà Í. Êîðîëåâñüêà. Âîíà òàêîæ íàâåëà çàãàëüíó ñòàòèñòèêó ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè ä³òÿì, ÿêó íàäຠì³í³ñòåðñòâî. Íèí³ 3,5 ì³ëüéîíà ñ³ìåé ç ä³òüìè îòðèìóþòü äîïîìîãó â³ä äåðæàâè, ùî ñòàíîâèòü 40 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü ùîð³÷íî. Á³ëüøå òîãî, 140 òèñÿ÷ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé, â ÿêèõ ïðîæèâàþòü 245 òèñÿ÷ ä³òåé, îòðèìóþòü äîïîìîãó, ùî áóëà çá³ëüøåíà ³, íà ïåðåêîíàííÿ ì³í³ñòðà, ¿¿ ðîçì³ð áóäå ïîñòóïîâî ðîñòè â ìàéáóòíüîìó. Âèñòóï Íàòà볿 Êîðîëåâñüêî¿ ñàìå â Äåíü çàõèñòó ä³òåé âèêëèêàâ áàãàòî çàïèòàíü ïî òåì³ çóñòð³÷³, íà ÿê³ ì³í³ñòð äàëà âè÷åðïí³ â³äïîâ³ä³. Àëå, ñêîðèñòàâøèñü íàãîäîþ, æóðíàë³ñòè ñòàâèëè çàïèòàííÿ é íå ïî «òåì³». Çîêðåìà, ö³êàâèì âèäàëàñü ìåí³ â³äïîâ³äü ì³í³ñòðà íà çàïèòàííÿ ïðî ¿¿ ñòàâëåííÿ äî ìîæëèâîñò³ ñêàñóâàííÿ ï³ëüã äëÿ íàðîäíèõ äåïóòàò³â. Íà ùî ì³í³ñòð â³äïîâ³ëà, ùî ïèòàííÿ öå á³ëüø øèðîêå, àí³æ ïðîñòà åêîíîì³ÿ êîøò³â. «Ïðîáëåìà â ³íøîìó: º ïåðåë³ê ï³ëüã äëÿ ð³çíèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ, ÿêèõ íèí³ ìè íå ìîæåìî çàáåçïå÷èòè â ïîâíîìó îáñÿç³, çîêðåìà, öå àôãàíö³, ÷îðíîáèëüö³ òîùî. ßêîñü íà çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíèêàìè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ìåíå çàïèòàëè «À ÷îìó íàðîäí³ äåïóòàòè îòðèìóþòü, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ, ñâî¿ ï³ëüãè â ïîâíîìó îáñÿç³?» «ß ââàæàþ, çàçíà÷èëà ì³í³ñòð, ùî ïåðøà ïðèêìåòà ñîö³àëüíî¿ íåñïðàâåäëèâîñò³ – öå çàáåçïå÷åííÿ ï³ëüãàìè äåïóòàò³â, à ùå òå, ùî íàðîäí³ äåïóòàòè, ìîæëèâî, ³ ïîâèíí³ îòðèìóâàòè òàê³ âèïëàòè, àëå ò³ëüêè ï³ñëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíèõ âèïëàò óñ³ì êàòåãîð³ÿì ï³ëüãîâèê³â Óêðà¿íè. ßêùî, çâè÷àéíî, çàëèøàòüñÿ êîøòè». Çàïèñàëà ͳíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Çí³ìîê Ìèðîñëàâè Ïàâëèê


6 ñòîð.

ÆÈÒÎÌÈÐÑÜʲ ÍÎÂÈÍÈ: ̲˲ֲÉͲ, ÊÐÈ̲ÍÀËÜͲ

OITECBITI AOMATH

Ìàñîâèìè çàõîäàìè â³äçíà÷åíî â Æèòîìèð³ ì³æíàðîäíèé äåíü çàõèñòó ä³òåé, ÿêèé ïðèïàâ íà ìèíóëó ñóáîòó, 1 ÷åðâíÿ. Öüîãî äíÿ íà ìàéäàí÷èêó á³ëÿ âõ³äíî¿ àðêè äî ì³ñüêîãî ïàðêó êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó ³ìåí³ Þð³ÿ Ãàãàð³íà â³äáóëàñÿ â³òàëüíà çóñòð³÷ êåð³âíèê³â ì³ñòà ³ îáëàñò³ ç äîøê³ëüíÿòàìè é øêîëÿðàìè òà ¿õí³ìè áàòüêàìè, à êîëåêòèâè õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ ïîðàäóâàëè âñ³õ ïðèñóòí³õ âåëèêèì çì³ñòîâíèì êîíöåðòîì.

Ç ³í³ö³àòèâè ãîëîâè îáëàñíîãî â³ää³ëåííÿ Äèòÿ÷îãî ôîíäó Óêðà¿íè Ëþäìèëè Øàôîðåíêî òàêà óðî÷èñòà çóñòð³÷ â³äáóëàñÿ íàïåðåäîäí³ öüîãî ñâÿòà â ì³ñüêîìó Ïàëàö³ êóëüòóðè. Íà í³é ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè Éîñèï Çàïàëîâñüêèé, çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Íèêèòþê ³ ì³ñüêèé ãîëîâà Âîëîäèìèð Äåáîé â³òàëè é îáäàðîâóâàëè ä³òâîðó, ðîçïîâ³äàëè ïðî ïëàíè ë³òíüîãî äîçâ³ëëÿ é îçäîðîâëåííÿ ä³òåé â òàáîðàõ, çàõîäè, ÿê³ çä³éñíþº âèùà òà ì³ñöåâà âëàäà äëÿ ï³äòðèìêè ä³òåé-ñèð³ò òà ³íâàë³ä³â. Ç íàãîäè ̳æíàðîäíîãî äíÿ çàõèñòó ä³òåé ö³êàâèé ïîêàçîâî-ï³çíàâàëüíèé çàõ³ä 28 òðàâíÿ ïðîâåëî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ äëÿ âåëèêî¿ ãðóïè øêîëÿð³â Æèòîìèðñüêîãî é Ðóæèíñüêîãî ðàéîí³â òà Æèòîìèðà. Íà áàç³ ê³íîëîã³÷íîãî öåíòðó ÓÌÂÑ (ôóíêö³îíóº íà âóëèö³ Áàðàíîâà, 133) á³éö³ ñïåöðîçä³ëó ì³ë³ö³¿ «Áåðêóò» ïðîäåìîíñòðóâàëè îïåðàö³þ

çàòðèìàííÿ çëî÷èíö³â, ÿê³ çàõîïèëè ïðèì³ùåííÿ, à ê³íîëîãè (ôàõ³âö³, ÿê³ òðåíóþòü ñîáàê ³ ïðîâîäÿòü ç íèìè ðîçøóêè òèõ, õòî êî¿òü ëèõî, âèáóõîíåáåçïå÷íèõ ïðåäìåò³â, íàðêîòèê³â), ïîêàçàëè ÿê íåñóòü ñëóæáó ö³ ÷îòèðèíîã³ äðóç³ ëþäèíè. гçí³ âà-

ð³àíòè ðîçøóêó äåìîíñòðóâàëè ç³ ñâî¿ìè ÷îòèðèíîãèìè âèõîâàíöÿìè ê³íîëîãè – êàï³òàí ì³ë³ö³¿ Âàäèì Ñàâ÷óê, ñåðæàíòè ³êòîð Ãàëàé÷óê òà ²âàí ϳîíòêîâñüêèé. À âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíèêà ê³íîëîã³÷íîãî öåíòðó ÓÌÂÑ, ìàéîð ì³ë³ö³¿ Äìèòðî Àëåêñàíäðîâ é ñòàðøèé ³íñïåêòîð-ê³íîëîã, ñòàðøèé ëåéòåíàíò ì³ë³ö³¿ Âàäèì Êîâàëüîâ ðîçïîâ³ëè þíèì åêñêóðñàíòàì ïðî îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ òà ðåçóëüòàòèâí³ñòü òàêî¿ ïîøóêîâî¿ ðîáîòè, â³äïîâ³ëè íà çàïèòàííÿ îñîáëèâèõ ãëÿäà÷³â. Çîêðåìà ïîâ³äîìèëè, ùî â öåíòð³ ï³äãîòîâëåíî ìàéæå ñòî ñîáàê.

̳ë³öåéñüêèé ñîáàêà – â öåíòð³ óâàãè ä³òåé

Ó ðîçøóêó é çàòðèìàíí³ çëî÷èíö³â, ïðåäìåò³â, ÿêèìè ÷èíèòüñÿ çëî, íàéêðàùå äîïîìàãàþòü í³ìåöüê³ â³â÷àðêè, à äëÿ âèÿâëåííÿ íàðêîòèê³â ó çàë³çíè÷íèõ âàãîíàõ, àâòîìàøèíàõ, ³íøèõ áàãàæàõ çàëó÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíî íàòðåíîâàí³ ìàëåíüê³ ñîáà÷êè ïîðîäè ñïàí³ºëü. Ó ïåðøîìó êâàðòàë³ ê³íîëîãè ç³ ñâî¿ìè íàä³éíèìè ïîì³÷íèêàìè ïðîâåëè àæ 133 ïîøóêîâ³ îïåðàö³¿. Ñï³âðîá³òíèêè ïàòðóëüíîïîñòîâî¿ ñëóæáè ïðîäåìîíñòðóâàëè ó÷àñòü íàòðåíîâàíèõ ñîáàê â çàòðèìàíí³ îñ³á, ÿê³ âèêîíóâàëè ðîëü çëîâìèñíèê³â. Á³éö³ ï³äðîçä³ëó «Òèòàí» ïîêàçàëè øêîëÿðàì åôåêòèâí³ ïðèéîìè ðóêîïàøíîãî áîþ òà ñàìîçàõèñòó. «Ìè îðãàí³çóâàëè òàêó åêñêóðñ³þ äëÿ ä³òåé, ùîá âîíè ïîáà÷èëè ³ çíàëè, ÿêó â³äïîâ³äàëüíó é ïîòð³áíó ëþäÿì ñëóæáó âèêîíóº ì³ë³ö³ÿ é íàëåæíî ñòàâèëèñÿ äî îõîðîíö³â ïîðÿäêó. ² ùîá ïðîáóäèòè áàæàííÿ â õëîïö³â ñëóæèòè â ï³äðîçä³ëàõ ì³ë³ö³¿», – ñêàçàâ æóðíàë³ñòàì íà÷àëüíèê â³ää³ëó êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé ÓÌÂÑ Âàëåð³é Ðàêèòñüêèé. ßê â³äîìî, ïðè óïðàâë³íí³ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè ôóíêö³îíóº ó÷èëèùå, ÿêå ãîòóº êàäðè çàõèñíèê³â ïîðÿäêó. ²âàí Àíäð³ºíêî Çí³ìîê Ðóñëàíà Ìîðîçà

EPO–COIHI E opca i ii poeo cpya a aiaii pa opoi o a o ace e po  Óêðà¿í³ ïðàâîîõîðîíö³ ï³äáèâàþòü ï³äñóìêè ì³ñÿ÷íèêà äîáðîâ³ëüíî¿ çäà÷³ çáðî¿, ùî òðèâàâ ïðîòÿãîì òðàâíÿ. Æèòîìèðñüêà ì³ë³ö³ÿ âèð³øèëà íå ò³ëüêè ðîçïîâ³ñòè, ùî ëþäè ïðèíåñëè â ðàéâ³ää³ëè, àëå é ïîêàçàòè íàéÿñêðàâ³ø³ ïðèì³ðíèêè âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ ³ âèáóõîâèõ ìàòåð³àë³â. Áóêâàëüíî íà ãîäèíó äâ³ð ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ïåðåòâîðèâñÿ ó âèñòàâêîâó çàëó çáðî¿. Íà ñïåö³àëüíèõ òåíòàõ ïðàö³âíèêè äîçâ³ëüíî¿ ñèñòåìè ðîçì³ñòèëè çðàçêè ãëàäêîñòâîëüíèõ ìèñëèâñüêèõ ðóøíèöü, à ïîðó÷ íà ñòîëàõ ëåæàëè áîºïðèïàñè òà íàéð³çíîìàí³òí³ø³ ïðèì³ðíèêè âîãíåïàëüíî¿ òà õîëîäíî¿ çáðî¿. Ñåðåä îñòàíí³õ ç íàð³çíî¿ – ï³ñòîëåòè ³ ðåâîëüâåðè ð³çíèõ ìàðîê, à ç õîëîäíî¿ – êàñòåòè, íîæ³ òà êèíäæàëè. Âñå öå äîáðî, ÿê ðîçïîâ³ëè ïðàâîîõîðîíö³, âëàñíîðó÷

âàòèñÿ íàçîâí³. Òà ÷îëîâ³êîâ³ ïîùàñòèëî: îá³éøîâñÿ ëèøå ïåðåëÿêîì. Íàð³çíèé âîãíåïàë ïðåäñòàâëÿëè íå ò³ëüêè çàâîäñüê³ åêçåìïëÿðè, àëå é çìàéñòðîâàí³ âì³ëèìè ðóêàìè íàðîäíèõ êóë³á³íèõ. Òàê³ çðàçêè, â îñíîâíîìó ñòàðåçí³ é ³ðæàâ³, º ÷àñòèìè çíàõ³äêàìè íà ãîðèùàõ ñ³ëüñüêèõ

âíî ïîõîâàëà ÷îëîâ³êà-ïðàïîðùèêà. Á³äíà æ³íêà íàâ³òü íå çäîãàäóâàëàñÿ ïðî òàêó âèáóõîíåáåçïå÷íó ñïàäùèíó. Êîëè æ âäîâà çàõîäèëàñÿ ïàòðàòè ñòàð³ ìåáë³, ¿¿ ìàëî íå âõîïèâ ³íôàðêò… Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÓÌÂÑ Æèòîìèðùèíè Þð³é Ëåá³äü ïî-

ê³é îáëàñò³ Þð³é Ëåá³äü. – Çà öåé ïåð³îä ëþäè çäàëè â ì³ë³ö³þ 190 îäèíèöü ð³çíî¿ çáðî¿ ³ ùå ïîíàä 4 òèñÿ÷³ áîºïðèïàñ³â. Îñê³ëüêè ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì îáóìîâëåíî íå ïðèòÿãóâàòè äîáðîâîëüö³â äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ â³ä òàêî¿ çâ³ëüíåíî 64 îñîáè. Ñåðåä ïðåäñòàâëåíèõ çðàçê³â íàéá³ëüøå ìèñëèâñüêèõ ãëàäêîñòâîëüíèõ ðóøíèöü, çäàíèõ ïðàâîîõîðîíöÿì êîëèøí³ìè âëàñíèêàìè ÿê íåïîòð³áíèõ àáî ç³ïñîâàíèõ. Óâàãó îòî÷óþ÷èõ ïðèâåðíóâ ñòâîë îäíîãî ç

«Òðîôå¿» ì³ñÿ÷íèêà äîáðîâ³ëüíî¿ çäà÷³ çáðî¿

³äòåïåð öåé ï³ñòîëåò íå ñòð³ëÿòèìå

ïðèíåñëè â ì³ë³ö³þ ìåøêàíö³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. – Ïðîòÿãîì òðàâíÿ â íàø³é îáëàñò³, ÿê ³ ïî âñ³é Óêðà¿í³, òðèâàâ ì³ñÿ÷íèê äîáðîâ³ëüíî¿ çäà÷³ çáðî¿, – ðîçïîâ³â çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñü-

íèõ: â³í áóâ ïðîñòî ðîç³ðâàíèé. Çà ñëîâàìè ïðàâîîõîðîíö³â, öþ ðóøíèöþ íåäàâí³é âëàñíèê âèêîðèñòîâóâàâ äëÿ ñòð³ëüáè ñàìîðîáíèìè ïàòðîíàìè. Àëå ïîðîõó â çàðÿäàõ âèÿâèëîñÿ á³ëüøå ïîòð³áíîãî, òîìó êàïñóëà âèáóõíóëà, ùå íå âñòèãíóâøè âèð-

áóäèíê³â, ùî ëèøàþòüñÿ ó ñïàäîê â³ä ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ ìîëîäøîìó. Çàçâè÷àé çáåð³ãàòè òàê³ ðåë³ê⳿ ëþäè â³äìîâëÿþòüñÿ äîáðîâ³ëüíî, óñâ³äîìëþþ÷è ¿õ íåáåçïåêó ³ ñóïåðå÷í³ñòü ³ç Çàêîíîì. Ó ðîçñèïó áîºïðèïàñ³â êðóïíî – ³ äð³áíîêàë³áåðíèõ ïàòðîí³â ïîãëÿä ïàäຠíà äâ³, ÿê âèÿâëÿºòüñÿ, áîéîâ³ ãðàíàòè àðì³éñüêîãî çðàçêà. ²ñòîð³ÿ öèõ áîºïðèïàñ³â áàíàëüíà, à ñàìà ñèòóàö³ÿ ¿õ âèÿâëåííÿ, ìàáóòü, ñõîæà íà íåäîáðèé àíåêäîò. Òðèâàëèé ÷àñ ãðàíàòè ïåðåáóâàëè â æèòëîâîìó áóäèíêó çâè÷àéíî¿ æèòîìèðñüêî¿ ñ³ì’¿, ïðèõîâàí³ âñåðåäèíó êð³ñëà. Íà íüîìó, ÿê íà ïîðîõîâ³é áî÷ö³, ÿêèéñü ÷àñ ñèä³ëà ãîñïîäèíÿ äîìó, ÿêà íåùîäà-

â³äîìèâ, ùî êîæíà îäèíèöÿ çäàíî¿ çáðî¿ òà ñïåöçàñîá³â ïåðåâ³ðÿºòüñÿ ïðàö³âíèêàìè äîçâ³ëüíî¿ ñèñòåìè çà îáë³êàìè îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ùîäî ìîæëèâîñò³ ¿¿ âèêðàäåííÿ, âòðàòè àáî ïðè÷åòíîñò³ äî ñêîºííÿ çëî÷èí³â. dz ñâîãî áîêó åêñïåðòè äàþòü âèñíîâîê ïðî çàãàëüíèé ñòàí çáðî¿ òà áîºïðèïàñ³â. ßêùî íåãàòèâí³ ðåçóëüòàòè â³äñóòí³, ãðîìàäÿíè ö³ëêîì ìàþòü ïðàâî îôîðìèòè â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ òàêîþ çáðîºþ. Îëüãà Íîìåð÷óê, ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Çí³ìêè àâòîðêè

¹ 20 (1081) 05 ÷åðâíÿ 2013ð.

CPABA OHOO B pa i capya … «e io a o opy i – 2013» Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ «ªâðîïåéñüêèé âèá³ð» òà «Àíòèêîðóïö³éíà ðàäà Óêðà¿íè» äíÿìè ïðåçåíòóâàëè ïðîåêò «×åìï³îíàò ïî êîðóïö³¿ – 2013», ùî òðèâàòèìå äî ̳æíàðîäíîãî äíÿ áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ (çã³äíî ç ð³øåííÿì Ãåíåðàëüíî¿ àñàìáëå¿ ÎÎÍ â³í â³äçíà÷àºòüñÿ 9 ãðóäíÿ êîæíîãî ðîêó). Çà ³íôîðìàö³ºþ îðãàí³çàòîð³â, «×åìï³îíàò ïî êîðóïö³¿ – 2013» º ìîí³òîðèíãîâèì ïðîåêòîì, ùî àêöåíòóâàòèìå óâàãó ñóñï³ëüñòâà íà ãó÷íèõ êîðóïö³éíèõ ñïðàâàõ ³ íåîáõ³äíîñò³ áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ. Ó ðåçóëüòàò³ áóäå â³äçíà÷åíî 12 íàéãó÷í³øèõ êîðóïö³éíèõ ñïðàâ òà ¿õ ô³ãóðàíò³â óìîâíîþ ãóìîðèñòè÷íîþ íàãîðîäîþ «Çîëîòèé Îòêàòèø». Âñüîãî çà ãîëîâíó «íàãîðîäó» çìàãàòèìóòüñÿ 500 íàéá³ëüøèõ óêðà¿íñüêèõ êîðóïö³îíåð³â, íîì³íîâàíèõ ãðîìàäÿíàìè é ãðîìàäñüêèìè åêñïåðòàìè íà îñíîâ³ æóðíàë³ñòñüêèõ ðîçñë³äóâàíü, äàíèõ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, îñîáèñòîãî äîñâ³äó. Äëÿ öüîãî áóäå çàïðîâàäæåíî ñèñòåìó ãîëîñóâàííÿ íà ñàéò³ «×åìï³îíàòó», ùî çãîäîì ñòàíå ãðîìàäñüêèì ðåºñòðîì îñ³á, ïðè÷åòíèõ, íà äóìêó ãðîìàäñüêîñò³, äî êîðóïö³éíèõ ä³é.

Òàêîæ áóäå ïðåçåíòîâàíèé ñïåö³àëüíèé äîäàòîê «Àíòèêîðóïö³éíèé ³íñïåêòîð» äëÿ òåëåôîí³â iPhone, ùî ñòàíå êîðèñíèì ³íñòðóìåíòîì êîìóí³êàö³¿ ãðîìàäÿí, æóðíàë³ñò³â, ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â ³ç îô³ñîì «×åìï³îíàòó ïî êîðóïö³¿ – 2013». Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñöåíòðó ïðîåêòó «×åìï³îíàò ïî êîðóïö³¿ – 2013» ³ä ðåäàêö³¿ «Âàø³ ²ÍÒÅÐÅÑè»: Äåòàëüí³øå ïðî ïðîåêò ÷èòàéòå íà ³íôîðìïîðòàë³ «Âàø³ ²ÍÒÅÐÅÑè» (íàáèðàéòå íàçâó ³íôîðìïîðòàëó â Google àáî Yàndex).

BO OMBA – T IB ABABA Ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ÑÁÓ âèêðèëà ôàêò çàâäàííÿ äåðæàâ³ çáèòê³â ó ðîçì³ð³ 35 ìëí ãðèâåíü ÷åðåç íåçàêîííèé âèäîáóòîê ³ âèêîðèñòàííÿ ï³äçåìíèõ âîäíèõ ðåñóðñ³â. Íà Æèòîìèðùèí³ ñï³âðîá³òíèêè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè âèêðèëè ôàêò íåçàêîííîãî âèäîáóòêó âîäè ³ç àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí ïðèâàòíèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè – âèðîáíèêîì ñëàáîàëêîãîëüíèõ òà áåçàëêîãîëüíèõ íàïî¿â. Êåð³âíèöòâî ï³äïðèºìñòâà âèäîáóâàëî ³ âèêîðèñòîâóâàëî ó âèðîáíèöòâ³ âîäí³ ðåñóðñè çà â³äñóòíîñò³ ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó íà êîðèñòóâàííÿ ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè. ³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòðà Óêðà¿íè â³ä 12 ãðóäíÿ 1994 ðîêó ï³äçåìí³ âîäè íàëåæàòü äî êîðèñíèõ êîïàëèí çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ. Ó ðåçóëüòàò³ ïåðåâ³ðêè, ïðîâåäåíî¿ Äåðæàâíîþ åêîëîã³÷íîþ ³íñïåêö³ºþ â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ çà ³í³ö³àòèâè ÑÁÓ, âñòàíîâëåíî, ùî âïðîäîâæ ñåðïíÿ 2011-ãðóäíÿ 2012 ðîê³â â ïîðóøåííÿ îêðåìèõ óìîâ ñïåö³àëüíîãî âîäîêîðèñòóâàííÿ òà îõîðîíè âîä ÏÀÒ çä³éñíþâàëî âèäîáóòîê ïð³ñíî¿ ï³äçåìíî¿ âîäè ç 9 àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí. Ó ïîäàëüøîìó íåçàêîííî îòðèìà-

íó ïèòíó âîäó ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ âèêîðèñòîâóâàâ ó âèðîáíèöòâ³ ñâ ïðîäóêö³¿ (ïèâà, êâàñó, ãàçîâàíèõ íàïî¿â òîùî). Âíàñë³äîê öèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é äåðæàâ³ çàâäàíî çáèòê³â íà ñóìó ïîíàä 35 ìëí ãðèâåíü. Çà ìàòåð³àëàìè ÑÁÓ ñë³ä÷èì óïðàâë³ííÿì ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ â ªäèíîìó ðåºñòð³ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çàðåºñòðîâàíî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë îõîðîíè (âèêîðèñòàííÿ) íàäð Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàº. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-ãðóïè ÓÑÁ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³


¹ 20 (1081) 05 ÷åðâíÿ 2013ð.

ÏÎÑËÓÃÈ. ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ Â ÍÎÌÅÐ. ÏβÄÎÌËÅÍÍß

ñòîð. 7

TEPMIHOBO B HOMEP Втрачене Свідоцтво платника єдиного податку серія А №036106, видане суб’єкту господарювання Гречковському Iгору Вікторовичу, вважати недійсним

epi oy e a oap 

oa o pea iai oi epia c e ei1095i

Вантажоперевезення автомобілем в/п до 6 т. Всі види завантаження. Ліц. №. 353985 серія АВ від. 18.07.2007 р. Мінтранс та зв’язку України. Т:24-17-03, 067-912-24-63 Ищу машину для перевозки мебели из Житомира в Кривой Рог 3-5 тонн, мебельный фургон, тент. Даты с 22 июня по 6 июля. Т.067997-91-46

Êîìïüþòåð: óñòàíîâêà è íàñòðîéêà Windows XP/7/8- 5060 ãðí. Ïåðåóñòàíîâêà Windows. Óñòàíîâêà äîïîëíèòåëüíûõ ïðîãðàì â ò.÷. îôèñíûõ – Microsoft office è ò.ä. Íàñòðîéêà èíòåðíåòà, ìîäåðíèçàöèÿ ÏÊ. Âûçîâ íà äîì áåñïëàòíûé. Ò.097-007-46-21

Þðèäè÷í³ ïîñëóãè: ðåºñòðàö³ÿ (çàêðèòòÿ) ï³äïðèºìö³â, òîâàðèñòâ, àêðåäèòàö³ÿ íà ìèòíèö³, îòðèìàííÿ âèïèñîê, âèòÿã³â, äîçâîë³â íà ðîáîòó ³íîçåìö³â â Óêðà¿í³.ò. 097-46-00-339, 066711-83-77

42-13-13 òåëåôîí äëÿ ïîäà÷³ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

³äåî-ôîòîçéîìêà.Âèïèñêà ç ïîëîãîâîãî áóäèíêó, âåñ³ëëÿ, õðåñòèíè, äèòÿ÷³ ðàíêè, äí³ íàðîäæåííÿ, þâ³ëå¿, âèïóñêí³. ßê³ñíèé â³äåî-ôîòîìîíòàæ, îöèôðóâàííÿ â³äåîêàñåò ò. 22-77-44, 050-652-75-48, 096-158-69-15 Дитячі розважально-ігрові музичні програми. Герої мультфільмів та казок. Фотограф. Виїзд в дитсадок, школу. кафе, додому тощо. Студія «Элен и ребята». Олена Миколаївна.Т:067-883-92-70, 063-635-49-95, 066-404-41-97 Професійні: тамада, музиканти, танцюристи, фотоограф, театр пародій.Весілля, ювілеї, корпоративи, тощо. Студія «Элен и ребята». Олена Миколаївна.Т:067-883-92-70, 063-63549-95, 066-404-41-97

Ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, ïðàëüíèõ ìàøèí, õîëîäèëüíèê³â, ïîñóäîìîº÷íèõ ìàøèí, áîéëåð³â. Âè¿çä äî ê볺íòà,ïåíñ³îíåðàì çíèæêè 20%. Íà ðîáîòó íàäàºòüñÿ ãàðàíò³ÿ. ò.22-58-72, 063-214-80-81, 097-508-20-36

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ, çàïðàâêà ôðåîíîì, ãàðàíòèÿ. Ò. 34-4637, 44-55-71, 063-224-02-72.

Ôîòî ïîñëóãè. Âåñ³ëëÿ, äí³ íàðîäæåííÿ òà ³íø³ óðî÷èñòîñò³. Âèñîêà ÿê³ñòü. Ö³íà Âàøà. ò.067735-14-60

Äîñòàâêà: ï³ñîê, ùåá³íü, áóò, â³äñ³â, ãðóíò, ï³äñèïêà. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Ò. 067-411-9-555

Ðåñòàâðàö³ÿ âàíí ñó÷àñíèìè åêîëîã³÷íî-÷èñòèìè ìàòåð³àëàìè. Ìè çðîáèâî ç Âàøî¿ ñòàðî¿ âàííè íîâó é ãàðíó! Âèäàºìî ïèñüìîâó ãàðàíò³þ ò.067-980-63-51, 063-298-27-29

Ô³çè÷í³ îñîáè - ï³äïðèºìö³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ñïðîùåí³é ñèñòåì³ îïîäàòêóâàííÿ, ïîâèíí³ ìàòè ïåðâèíí³ äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïðèäáàííÿ òîâàð³â äëÿ ðåàë³çàö³¿. Äî òàêèõ äîêóìåíò³â, çîêðåìà, â³äíîñèòüñÿ: íàêëàäíà íà òîâàð òà âèïèñêà ç áàíêó, êâèòàíö³¿ ïðî îïëàòó, ÷åê àáî ³íøèé äîêóìåíò, ùî ï³äòâåðäæóº îïëàòó òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã. Íà îñíîâ³ òàêèõ äîêóìåíò³â çàïîâíþþòüñÿ Êíèãè îáë³êó äîõîä³â òà âèòðàò òà ñêëàäàºòüñÿ ïîäàòêîâà çâ³òí³ñòü.

Ïðè öüîìó, ïåðâèíí³ äîêóìåíòè ïîâèíí³ çáåð³ãàòèñÿ íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â ç äíÿ ïîäàííÿ ï³äïðèºìöåì ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó. Öå ïèòàííÿ âðåãóëüîâàíî ñòàòòåþ 44 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 2 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 2755VI ( ç³ çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè). ³ää³ë âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì. Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

Áóð³ííÿ àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí. Ðåìîíò. Ïðîåêòóâàííÿ. ˳ö. ÀÁ ¹553863 â³ä 26.10.10. Ò:098-481-40-44, 067-41036-17

418-462 418-904 Çàìîâëåííÿ ðåêëàìè

Áóð³ííÿ ñêâàæèí äëÿ âîäè â ñàìèõ íåäîñòóïíèõ ì³ñöÿõ. Ò:067-982-75-34, 098-54652-09

aa po aip opa oi

a apy x peo aocep e oip caio ap  epe a

Ïîøóê âîäè, ä³àãíîñòèêà ñâåðäëîâèíè â äîñòóïíèõ òà âàæêîäîñòóïíèõ ì³ñöÿõ, ãàðàíò³ÿ âîäè, ðåìîíò ñâåðäëîâèí, íàñîñè, êîìïëåêòóþ÷³, ìîíòàæ. Ïîì³ðí³ ö³íè. ò. 096-29597-96, 093-835-32-00

ÔÎÏ Ñòîöüêà ²ííà ³êòîð³âíà ìຠêàôå, ÿêå ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ ì. Æèòîìèð, âóë. Ìèõàéë³âñüêà, 18à. Îñíîâíà ä³ÿëüí³ñòü ñêëàäàºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü ðåñòîðàí³â òà êàôå.  êàôå çíàõîäèòüñÿ 1 îðãàí³çîâàíå äæåðåëî âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí. Ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ íà òåðèòî𳿠êàôå º òðóáà êîòëà íà ïðèðîäíîìó ãàçó äëÿ îá³ãð³âó ïðèì³ùåíü.  ðåçóëüòàò³ åêñïëóàòàö³¿ öüîãî îáëàäíàííÿ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ âèêèäàþòüñÿ: àçîòó ä³îêñèí; âóãëåöþ îêñèä; çàë³çà îêñèä; ìàðãàíåöü òà éîãî ç’ºäíàííÿ; ðòóòü ìåòàëåâà. Êð³ì òîãî ïðè ñïàëþâàí³ ïàëèâà âèêèäàþòüñÿ âóãëåöþ ä³îêñèä, îêñèä ä³àçîòó, ìåòàí,

20

ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî ïàðíèêîâèõ ãàç³â. ϳäïðèºìñòâî íå ìຠâèðîáíèöòâ òà òåõíîëîã³÷íîãî óñòàòêóâàííÿ, íà ÿêèõ ïîâèííî âïðîâàäæóâàòèñÿ íàéêðàù³ äîñòóïí³ òåõíîëî㳿 òà ìåòîäè êåðóâàííÿ. Ïåðåâèùåííÿ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ ó ïðèçåìíîìó øàð³ àòìîñôåðè íà êîðäîí³ íîðìàòèâíî¿ ÑÇÇ – íå çàô³êñîâàíî. Çàóâàæåííÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà îêðåìèõ ãðîìàäÿí ç öüîãî ïèòàííÿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè ïîäà÷³ ïîâ³äîìëåííÿ â ì³ñöåâ³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ Êîðîëüîâñüêà ðàéîííà ðàäà ì. Æèòîìèðà çà àäðåñîþ ì. Æèòîìèð, ìàéäàí Ïîëüîâèé, 8, 1, òåë/ôàêñ. 33-50-16.


8 ñòîð.

ÄËß ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒÓ. ÏβÄÎÌËÅÍÍß

Трубы толстостенные под крупногабаритные работы. т.0412-44-85-46 Четверо міжкімнатних дверей 2роки користування.Т:25-73-60

Блоки крымский ракушняк, высокого качества, 1600 шт., недорого. Т. 093-265-01-15

Катанка металева. т. 51-12-23, 067-315-76-37 Проволка металева.Т:51-12-23, 063-31576-37

Ðàêóøíÿê êðûìñêèé îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Íåäîðîãî. Ò. 09561-400-68

ÏÐÎÄÀÌ Двері з МДФ б/у т. 51-12-23, 067-31576-37 Жесть оцинкована.Т:33-48-54 Забор из профнастила. Цена 130 грн/п.м. т. 067-923-36-93 Забор металевий т. 098-060-29-35 Оконный и дверной блок.т:51-12-23,067315-76-37 Плитка керамічна 15*15, 120 шт. 098-92135-76,48-50-76

¹ 20 (1081) 05 ÷åðâíÿ 2013ð.

Ракушняк кримський Ш-30.Т:063-937-72-60 Ракушняк крымский высокого качества, М25, 4,8 грн/шт. Т. 097-063-44-63 Ракушняк крымский. Т:097-281-15-00 Шифер б/у 6 и 8 хвильовий. т. 067-460-04-39

ÏÐÎÄÀÌ Ï³ñîê ùåá³íü, áóò, â³äñ³â, ãðóíò, ï³äñèïêà, äîñòàâêà. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Ò:067-411-95-55 Блоки крымский ракушняк, высокого качества, 1600 шт., недорого. Т. 093-26501-15

Брус, доски обр., н/о, доску д/пола, штахетник, рейки различного сечения. Т. 067-59210-47, 26-27-79 Брус, доски обр., н/о, доску д/пола, штахетник, рейки различного сечения. Т. 067-59210-47, 26-27-79

ÏÐÎÄÀÌ Тисы кузнечные, наковальня, молот в комплекте. т. 098628-67-70

Áóò, ïåñîê, ùåáåíü, îòñåâ, ïîäñûïêà, ãëèíà, çåìëÿ, äîñòàâêà ñòðîéìàòåðèàëîâ, äðîâ, âûâîç ìóñîðà. Ò. 097-694-93-02, 09384-366-92 Газоблоки. Доставка. Розвантаження. т. 097247-23-21

ÏÐÎÄÀÌ Тачка будівельна, потужна, двоколісна т. 066316-88-19

ÏÐÎÄÀÌ

Äîøêó äëÿ ïîëà, âàãîíêó, áëîêõàóñ, áðóñ ïðîô³ëüîâàíèé, ïë³íòóñ, íàë³÷íèê, äîøêó ñòîëÿðíó 50 ìì, øàë³âêó 25 ìì, 30 ìì, áðóñ, ðåéêà ìîíòàæíà, çàãîòîâêà íà ï³ääîíè. Ò. 097-745-54-57, 067681-55-70, zheca@bk.ru

Мийка з тумбою в хорошому стані, світло-коричнева т.26-72-47, 093-370-65-75

Áðèãàäà ä³â÷àò ïðîôåñ³éíî âèêîíóº âåëèêèé ïåðåë³ê ìàëÿðíèõ ïîñëóã òà äåêîðàòèâíîãî îáðîáëåííÿ: øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåëü, ã³ïñîêàðòîíó, øïàëåðè, â³äêîñè, âåíåö³ÿ, îòî÷åíòî, óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì, «êîðî¿ä», «áàéðàì³êñ». ßê³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ïîì³ðí³ ö³íè ãàðàíòóºìî. Çîÿ.Ò:37-19-04,098259-99-51,063-357-16-33 Âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: ôóíäàìåíò, äàõ, îçäîáëåííÿ, áëàãîóñòð³é. ˳ö. À ¹ 409696 â³ä 21.10.2008 ð. ò. 067-49-46000, 063-176-50-87

Âûïîëíèì ìàëÿðíûå ðàáîòû. Ïîêëåéêà îáîåâ.Âûðàâíèâàíèå ñòåí, ïîòîëêîâ, îòêîñîâ. Ïîêðàñêà. ò. 096-100-09-36 Ëåîíèä, 067961-82-37 Êñåíèÿ, 0412-44-93-18

poa ic  oc e eci o o iy i c i c a ee o o oay

418-904 Òåëåôîí äëÿ çàìîâëåííÿ ðåêëàìè

Ãðîìàäÿíè–âëàñíèêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ âèéøëè íà ïåíñ³þ íå çà â³êîì (ïåíñ³ÿ ïðèçíà÷åíà çà âèñëóãó ðîê³â, ïî ³íâàë³äíîñò³ òîùî), ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ ïåíñ³éíîãî â³êó ìàþòü ïðàâî íà êîðèñòóâàííÿ ï³ëüãîþ ùîäî ñïëàòè çåìåëüíîãî ïîäàòêó. ϳëüãà ãðîìàäÿíàì ïî çåìåëüíîìó ïîäàòêó íàäàºòüñÿ çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ùî íàëåæàòü ¿ì íà ïðàâàõ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³. Äëÿ îòðèìàííÿ ï³ëüãè ãðîìàäÿíèí ìຠïîäàòè äî òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó ̳íäîõîä³â çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàÿâó ïðî íàäàííÿ ï³ëüãè òà äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü éîãî ïðàâî íà ï³ëüãó (ïàñïîðò, ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ, òîùî). ³ä ñïëàòè çåìåëüíîãî ïîäàòêó çâ³ëüíÿþòüñÿ: ïåíñ³îíåðè (çà â³êîì); ³íâàë³äè ïåðøî¿ ³ äðóãî¿ ãðóïè; âåòåðàíè â³éíè òà îñîáè, íà ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ Çàêîíó Óêðà¿íè ”Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó”; ô³çè÷í³ îñîáè, âèçíàí³ çàêîíîì îñîáàìè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ âèõîâóþòü òðüîõ ³ á³ëüøå ä³òåé â³êîì äî 18 ðîê³â. Çâ³ëüíåííÿ â³ä ñïëàòè çåìåëüíîãî ïîäàòêó çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ïåðåäáà÷åíå äëÿ â³äïîâ³äíî¿ êàòåãî𳿠ô³çè÷íèõ îñ³á, ïîøèðþºòüñÿ

íà îäíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà êîæíèì âèäîì âèêîðèñòàííÿ ó ìåæàõ ãðàíè÷íèõ íîðì: - äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî äà÷íîãî áóä³âíèöòâà – íå á³ëüø ÿê 0,10 ãåêòàðà; - äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà): ó ñåëàõ íå á³ëüø ÿê 0,25 ãåêòàðà, â ñåëèùàõ – 0,15 ãåêòàðà; â ì³ñòàõ – 0,10 ãåêòàðà; - äëÿ áóä³âíèöòâà ³íäèâ³äóàëüíèõ ãàðàæ³â – íå á³ëüøå ÿê 0,01 ãåêòàðà; - äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà – íå á³ëüø ÿê 0,12 ãåêòàðà; - äëÿ âåäåííÿ îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà – ó ðîçì³ð³ íå á³ëüø ÿê 2 ãåêòàðè. Âîäíî÷àñ, ïðàâî íà ï³ëüãó ùîäî ñïëàòè çåìåëüíîãî ïîäàòêó ìàþòü ò³ ô³çè÷í³ îñîáè, ïðàâî âëàñíîñò³ ÿêèõ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïîñâ³ä÷åíî íàëåæíèìè äîêóìåíòàìè òà äàíèìè äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó. ϳëüãè ùîäî ñïëàòè çåìåëüíîãî ïîäàòêó äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á âèçíà÷åíî ñò.281 ðîçä. ÕØ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ³ää³ë âçàºìî䳿 ç³ Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì. Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè


9 CTOP.

ñòîð. 9

¹ 09 (1020) 07 áåðåçíÿ 2012ð. 27 AHAIB ☺

EPEOPHIT CTOPIH TEEBA 9 - 16

PEAMHO–eepopa a a a

10.06 – 16.06

AATOITHAPOHA TOMPAOPA AE E HOO IHTEPHET- POBA EPA Познайомились ми з родиною Сорочинських лава сімейства, 47напередодні Дня захисту дітей. ГГлава річний Франц Тадеушевич – столяр із багаторічним стажем. Мама, Софія Сигизмундівна – домогосподарка, в минулому році отримала почесне звання «Мати-героїня». Проживає родина разом із батьками Софії Сигизмундівни, в їхній чотирикімнатній квартирі. Âæå ç ïîðîãó â³ä÷óâàºø êóëüò ñïðàâæí³õ ðîäèííèõ ö³ííîñòåé, êîëè êîæåí äáຠïðî êîæíîãî é óñ³ ðàçîì – ºäèíå ö³ëå. Ñîðî÷èíñüê³ âèõîâóþòü ñ³ìîõ ä³òåé â³êîì â³ä 4 äî 20 ðîê³â. Âîíè äóæå äðóæí³, âåñåë³ é òîâàðèñüê³. Âåðîí³êà, ÿêà º íàéñòàðøîþ, âæå ïðàöþº. ×åòâåðî ³íøèõ ä³â÷àòîê – øêîëÿðêè. Íàéìåíøà – Ñàá³íà – ³íòåíñèâíî ãîòóºòüñÿ äî øêîëè. À ºäèíèé ñåðåä íèõ õëîïåöü – â³ñ³ìíàäöÿòèð³÷íèé ßí – íàâ÷àºòüñÿ â Æèòîìèðñüêîìó íàö³îíàëüíîìó àãðîåêîëîã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³. Äëÿ ðîçâèòêó, íà-

áî ìè âæå äàâíî àáîíåíòè öüîãî îïåðàòîðà». ijçíàâøèñü ïðî òå, ùî áàãàòîä³òí³ áàòüêè âèð³øèëè äîâ³ðèòè ñï³ëêóâàííÿ ñâî¿õ ÷àä â ²íòåðíåò³ ñàìå «Êè-

íåíò â³ä÷óâàâ ö³ëîäîáîâó ï³äòðèìêó. Êð³ì òîãî, íàì âäàëîñÿ âèð³øèòè ïèòàííÿ ç çàâàíòàæåí³ñòþ ìåðåæ³ ó âå÷³ðí³é ÷àñ. Òîæ íà ñüîãîäí³ çíèæåííÿ øâèäêîñò³, ÿêå

øâèäê³ñòü ïðèéîìó òà ïåðåäà÷³ äàíèõ äî 100 Ìá³ò íà ñåêóíäó. Âîäíî÷àñ, ÷è íå íàéãîëîâí³øèì äëÿ áàòüê³â áóëî ïîäáàòè ïðî çàõèñò ñâî¿õ ä³òåé â³ä îíëàéí-íåáåçïåê: äîðîñëîãî êîíòåíòó, â³ðóñ³â òà ñóìí³âíèõ ñàéò³â. À «Êè¿âñòàð» äóæå â³äïîâ³äàëüíî ñòàâèòüñÿ äî ñâî¿õ ïðîäóêò³â ³ ïîñëóã, ³ ùå ç ëèñòîïàäà ìèíóëîãî ðîêó ïðîïîíóº áåçêîøòîâíå ï³äêëþ÷åííÿ ñïåö³àëüíîãî ñåðâ³ñó «Áàòüê³âñüêèé êîíòðîëü». Éîãî òåõíîëîã³ÿ ðîçðîáëåíà òåëåêîì-îïåðàòîðîì ó ñï³âïðàö³ ç «Ìàéêðîñîôò», ³ íà ñüîãîäí³ º óí³êàëüíîþ. Öÿ ïîñëóãà íàäຠìîæëèâ³ñòü çàõèñòèòè êîìï’þòåð â³ä â³ðóñíèõ ïðîãðàì, à ä³òåé – â³ä ³íòåðíåò-ñàé-

Ïåòðî Ìàêàðåíêî ðîçïîâ³äຠÑîðî÷èíñüêèì ïðî ìîæëèâîñò³ «Äîìàøíüîãî ²íòåðíåòó» â³ä «Êè¿âñòàð» ¿âñòàð», ïðåäñòàâíèêè Æèòîìèðñüêîãî îô³ñó êîìïàí³¿ âèð³øèëè çðîáèòè ðîäèí³ ïðèºìíèé ñþðïðèç. Íàïåðåäîäí³ Ì³æíàðîäíîãî äíÿ çàõèñòó ä³òåé âîíè çàâ³òàëè â ãîñò³ äî ðîäèíè, ùîá ïîäàðóâàòè ä³òÿì ùå é íîóòáóê òà ðîçïîâ³ñòè ïðî ïðàâèëà áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè â Ìåðåæ³ òà ï³äêëþ÷èòè ðîäèí³ ïîñëóãó «Áàòüê³âñüêèé êîíòðîëü». Öÿ ïîä³ÿ ñòàëà ïðèºìíîþ íåñïîä³âàíêîþ äëÿ Ñîðî÷èíñüêèõ. Ñîô³ÿ íàâ³òü ñïåðøó íå ïîâ³ðèëà, êîëè ä³çíàëàñÿ ïðî íàì³ð êîìïàí³¿ «Êè¿âñòàð», ùî òàêå ìîæå ñòàòèñÿ ñàìå ç ¿õíüîþ ðîäèíîþ, êîòðà, õî÷ ³ áàãàòîä³òíà, àëå çîâñ³ì íå ðîçïåùåíà ï³ëüãàìè òà ïîäàðóíêàìè. Äóìàëîñÿ, ùî öå ÿêèéñü ðîç³ãðàø. Òà êîëè íà ïîðîç³

Æèòîìèðñüêà ñ³ì’ÿ Ôðàíöà ³ Ñîô³¿ Ñîðî÷èíñüêèõ ó ïîâíîìó ñêëàä³ â÷àííÿ òà ñï³ëêóâàííÿ ä³òÿì íåîáõ³äíèé øâèäê³ñíèé ²íòåðíåò, ùîá óñ³ì âñòèãíóòè ñêîðèñòàòèñÿ. Àëå òóò îäðàçó ïîñòຠïèòàííÿ áåçïåêè ä³òåé ó âñåñâ³òí³é Ìåðåæ³. Ôðàíö ³ Ñîô³ÿ Ñîðî÷èíñüê³ – çðàçêîâ³ áàòüêè. Âîíè äáàþòü ïðî âñåá³÷íèé ðîçâèòîê ñâî¿õ ä³òåé. Íàïðèêëàä, Àãàòà çàéìàºòüñÿ ëåãêîþ àòëåòèêîþ, Îëÿ òà Ìàðòà – ã³ìíàñòèêîþ. Ìàëåíüêà Ñàá³íà ëþáèòü òàíöþâàòè, òîìó íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çáèðàºòüñÿ äî îäí³º¿ ç æèòîìèðñüêèõ äèòÿ÷èõ õîðåîãðàô³÷íèõ ñòóä³é. À îñê³ëüêè Ôðàíö ³ Ñîô³ÿ – â³ðóþ÷³, âîíè äáàþòü òàêîæ ³ ïðî äóõîâíå âèõîâàííÿ ä³òåé, ïðèùåïëþþòü ¿ì ëþáîâ äî áëèæíüîãî òà ïðàãíóòü çàõèñòèòè â³ä íåãàòèâó, ÿêîãî ó âñåñâ³òí³é ïàâóòèí³ äîñòàòíüî. Òîæ, ðîçãëÿäàþ÷è ÷èñëåíí³ ïðîïîçèö³¿ æèòîìèðñüêèõ ïðîâàéäåð³â, áàãàòîä³òí³ áàòüêè çóïèíèëè ñâ³é âèá³ð íà «Äîìàøíüîìó ²íòåðíåò³» â³ä «Êè¿âñòàð». Àäæå íàéñó÷àñí³øà òà íàéá³ëüø íàä³éíà âîëîêîííî-îïòè÷íà òåõíîëîã³ÿ, ÿêó çàñòîñîâóº öåé îïåðàòîð, çàáåçïå÷óº âèñîêó ïðîïóñêíó çäàòí³ñòü ìåðåæ³, ñò³éê³ñòü äî íàâàíòàæåíü ³

ò³â, ùî ïðîïàãóþòü æîðñòîê³ñòü, íàñèëüñòâî, ïîðíîãðàô³þ òà ðîçïîâñþäæóþòü ³íøèé íåãàòèâíèé êîíòåíò. «Áàòüê³âñüêèé êîíòðîëü» â³äêðèâຠäîñòóï ò³ëüêè äî îáìåæåíîãî ïåðåë³êó áåçïå÷íèõ òà êîðèñíèõ ñàéò³â äëÿ ä³òåé, ñõâàëåíèõ åêñïåðòàìè ç ²íñòèòóòó ïñèõîëî㳿 ³ì. Ã. Êîñòþêà ÍÀÏÍ Óêðà¿íè. Ðåäàãóâàòè ñïèñîê ñàéò³â ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ò³ëüêè åêñïåðòè êîìïàí³¿. Ïåðåõîäè çà çîâí³øí³ìè ïîñèëàííÿìè, îêð³ì áåçïå÷íîãî ñïèñêó ñàéò³â, çàáëîêîâàí³ (óìîâè íàäàííÿ ïîñëóãè òà ïåðåë³ê äîñòóïíèõ ïðè ¿¿ àêòèâàö³¿ ñòîð³íîê äèâ³òüñÿ íà ñàéò³: www.kyivstar.ua). Çâè÷àéíî, íå ìåíø âàæëèâèì äëÿ Ñîðî÷èíñüêèõ áóëè ³ äîñòóïí³ òàðèôè – â³ä 60 ãðí íà ì³ñÿöü çà áåçë³ì³òíèì êîðèñòóâàííÿì, ùî ïåðåäáà÷àþòü ùå é áîíóñè äëÿ îïëàòè ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó. ×ëåíè ö³º¿ ðîäèíè âæå äàâíî º àáîíåíòàìè «Êè¿âñòàð», òîìó åêîíîìèòè íà ñïëàò³ òåëåôîííèõ ïîñëóã áóëî òåæ âàæëèâî. Ñîô³ÿ Ñîðî÷èíñüêà ãîâîðèòü: «ß ô³çè÷íî íå ìàþ ìîæëèâîñò³ êîíòðîëþâàòè êîæíîãî ç ä³òåé. Òîìó íàéçðó÷í³øèé øëÿõ çàõèñòèòè ä³òåé â ²íòåðíåò³ – äîâ³ðèòè öå ïîñëóç³ «Áàòüê³âñüêèé êîíòðîëü». Äóæå çðó÷íî! Ìè îáðàëè òàðèô «Çðó÷íèé» ³ òåïåð, îêð³ì ÿê³ñíîãî ²íòåðíåòó, ìàòèìåìî ùå é áîíóñè äëÿ ñïëàòè ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó â³ä «Êè¿âñòàð»,

³íêîëè òðàïëÿëîñü ðàí³øå, òåïåð â³äñóòíº. Ñàìå òîìó ùîì³ñÿöÿ â íàøîìó ì³ñò³ ñòð³ìêî çðîñòຠê³ëüê³ñòü ê볺íò³â, ÿê³ îáèðàþòü «Äîìàøí³é ²íòåðíåò» â³ä «Êè¿âñòàð». Çîêðåìà, â Æèòîìèð³ 80 % óñ³õ êîðèñòóâà÷³â äîìàøíüîãî ²íòåðíåòó îáðàëè ñàìå íàø³ ïîñëóãè», – ñêàçàâ Ïåòðî Ìàêàðåíêî. À òèì ÷àñîì ñïåö³àë³ñò ç³ âñòàíîâëåííÿ «Äîìàøíüîãî ²íòåðíåòó» êîìïàí³¿ ï³äêëþ÷èâ WiFi-ðîóòåð ³ àêòèâóâàâ ñåðâ³ñ «Áàòüê³âñüêèé êîíòðîëü» íà ïîäàðîâàíîìó íîóòáóö³. ϳñëÿ êîðîòêîãî ³íñòðóêòàæó ä³òè ïðèïàëè äî ìîí³òîðó. Ïåðåä íèìè â³äêðèâàâñÿ áåçìåæíèé ñâ³ò ³íôîðìàö³¿ òà ðîçâàã, ÿêèé íå ì³ñòèòü ó ñîá³ çàáîðîíåíèõ äëÿ ¿õíüî-

Ñïåö³àë³ñò «Êè³âñòàð» â÷èòü ä³òåé ñ³ì’¿ Ñîðî÷èíñüêèõ ÿê êîðèñòóâàòèñÿ «Äîìàøí³ì ²íòåðíåòîì» êâàðòèðè ç’ÿâèëèñÿ ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿ «Êè¿âñòàð» ó ñóïðîâîä³ æóðíàë³ñò³â ì³ñöåâèõ Ç̲, âñ³ ñóìí³âè ðîçâ³ÿëèñÿ. Ïåòðî Ìàêàðåíêî, ïðåäñòàâíèê Æèòîìèðñüêîãî â³ää³ëåííÿ êîìïàí³¿, ïðèâ³òàâ Ñîðî÷èíñüêèõ ³ç Äíåì çàõèñòó ä³òåé, ïîáàæàâ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà óñï³õ³â ó íàâ÷àíí³ é óðî÷èñòî âðó÷èâ ðîäèí³ íîâåíüêèé íîóòáóê ³ âåëè÷åçíèé áóêåò êâ³ò³â – ìàì³. «Ìè ðîáèìî âñå äëÿ òîãî, ùîá íàø àáî-

ãî â³êó ñòîð³íîê. Äèòÿ÷³ î÷³ ñÿÿëè â³ä çàõîïëåííÿ, à áàòüêè ò³øèëèñÿ, ùî ¿õíÿ ìàëå÷à ùàñëèâà. ³äòåïåð çàâäÿêè øâèäê³ñíîìó ²íòåðíåòó â³ä ë³äåðà òåëåêîì-ðèíêó Óêðà¿íè òà çîêðåìà Æèòîìèðà ä³òè ö³º¿ ðîäèíè ç êîðèñòþ, à ãîëîâíå áåçïå÷íî, êîðèñòóâàòèìóòüñÿ ²íòåðíåòîì äëÿ íàâ÷àííÿ òà ðîçâàã. Àíæåëà ÂÀÑÈËܪÂÀ Çí³ìêè àâòîðêè


22:30 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.35 “ÒÑÍ” 06.45, 07.15, 08.15, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.10 “Ëè÷íûé ñ÷åò” 08.05 “Ýêîíîìè÷åñêèå ñîáûòèÿ” 10.00 Ì/ñ “Áåðíàðä” 10.35 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “Óêðàèíà íàñòóïàåò” 11.45, 12.50, 01.40 “Íå âðè ìíå 4” 13.55, 14.50 “Êðàñàâèöà çà äâåíàäöàòü ÷àñîâ” 15.45 “100 000 çà ïðàâäó” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 17.15, 03.30 Õ/ô “Ìîÿ ñòàðøàÿ ñåñòðà” 20.15 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 3” 22.30, 05.00 “Äåíüãè” 23.50 Áîåâèê “Âîéíà”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.30, 03.00 “Ìàøà è ìîäåëè”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05, 08.05 Ïîãîäà 06.15, 07.15 Õîçÿèí â äîìå 06.20, 07.20 Ñòðàíà on-line 06.30 Õ/ô “Óïðàâà” 07.25 Ýðà áèçíåñà 07.30, 08.15 Ä/ô “Ã. Ææåíîâ. Àãåíò íàäåæäû” 08.45 Ïîëåçíûå ñîâåòû ÓÒ-1 09.10 Èòîãè íåäåëè 09.50 Áåç öåíçóðû 10.20 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà” 12.20, 18.40, 21.25 Äåëîâîé ìèð 12.25 Ïðàâî íà çàùèòó 12.50 Ò/ñ “Ñòàâêà áîëüøå ÷åì æèçíü” 14.40 Îêíî â Àìåðèêó 15.00, 18.20 Íîâîñòè 15.15 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.20, 22.50 Ïîãîäà 15.40 Æèçíü íà ðàâíûõ 15.55 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû” 18.55 Àãðî-News 19.05 Ñåëüñîâåò 19.25 Ïîñëåäíåå ïðåäóïðåæäåíèå 19.45 “Î æèçíè” ñ À. Ïàëü÷åâñêèì 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.00 Èòîãè äíÿ 21.35 Ôåñòèâàëü ïåñíè “Êîáëåâî” 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15 Ïîãîäà 23.20 Õ/ô “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20, 02.05 Íîâîñòè 01.40 Î ãëàâíîì 02.20 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.25 Õ/ô “Àëåíüêèé öâåòî÷åê” 04.30 Õèò-ïàðàä 05.15 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.25 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

07.00 Ì/ô 10.10 Õ/ô “Äàâàéòå ïîòàíöóåì” 12.10, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 13.10 “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” 14.40 “ÊÂÍ” 17.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 19.00 “Îðåë è Ðåøêà” 20.00 “Ëÿìóð Òóæóð” 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 22.00 Ì/ô “Ïîäâîäíàÿ áðàòâà” 23.40 Õ/ô “Äåâóøêà ìîåãî ëó÷øåãî äðóãà”. (3 êàòåãîðèÿ) 01.20 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.20 Âðà÷è 06.00 Äà÷íûå èñòîðèè 06.45 Òåëåòîðãîâëÿ 07.35, 13.20 Ì/ô 10.10, 10.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 11.20 Äåëî âêóñà 12.20, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 14.20 Ò/ñ “Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà” 16.00, 22.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 18.00, 21.40 Ò/ñ “Òàòüÿíèí äåíü” 19.00 Êâàäðàòíûé ìåòð 19.50 Ïðîøëà ëþáîâü 20.50, 00.40 Ãëÿíåö 23.40 Ãîðîäà ìèðà 01.20 Öâåò Íî÷è

10 ñòîð.

ÏÎÍÅIJËÎÊ, 10 ×ÅÐÂÍß

¹ 20 (1081) 5 ÷åðâíÿ 2013 ð.

00:00 00:30 01:00 03:00 04:30

Ôîëüêëîðíèé ôåñòèâàëü “À ëüîí öâ³òå...”, ÷. 1 “Ôóòáîëüí³ ä³àëîãè” “Óäîñâ³òà” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Ðàäîìèøëüñüêèé ðàéîí Ôîëüêëîðíèé ôåñòèâàëü “À ëüîí öâ³òå...”, ÷. 1

06.10 Ëó÷øèé ïîâàð íà ñåëå 2 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.10 Ò/ñ “Ãëóõàðü” 09.20, 12.50, 17.20, 21.50 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00 Õ/ô “Íî÷íîé ãîñòü” 11.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Áåñïëîäíûå óñèëèÿ?” 15.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 20.00 Ò/ñ “Êîâáîè” 23.15 Õ/ô “Îò÷àÿííûé”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.15 Õ/ô “Îáèòåëü çëà 2: Àïîêàëèïñèñ”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.40 Ò/ñ “Ñîáûòèå” 04.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.15 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 10”

06.30, 18.40, 00.00, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.20, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 07.35, 23.45, 00.55, 03.25 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 05.30 “×óæèå îøèáêè. Íîæ â ñïèíó” 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 06.15 “×óæèå îøèáêè. Êðåñòíûé îòåö” 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 07.00, 15.55 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 01.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 08.55, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 07.05 “Âðåìÿ ýêîíîìèêè” 10.20 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Ïåðâàÿ ëþáîâü çâåçä” 07.15, 08.15, 22.40, 23.20, 00.15, 02.35, 03.15, 11.15 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Íå îòñòóïàòü è íå 06.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” ñäàâàòüñÿ” 07.25 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 12.10 “Îäèí çà âñåõ” 07.55, 09.50, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 14.05 “Ïðàâèëà æèçíè. Ïîëóôàáðèêàòû: â 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.55, ïîèñêàõ ìÿñà” 06.25 “Ïîãîäà” 15.00 “Ïðàâèëà æèçíè. Ñàìîóáèéñòâî áûñòðî- 08.20, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” ãî ïðèãîòîâëåíèÿ” 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 09.15, 13.10, 14.10 “5 ýëåìåíò” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 10.10 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 21.00 Ò/ñ “Çàêëÿòûå äðóçüÿ” 11.15 “Âðåìÿ. Èòîãè íåäåëè ñ Ò. Äàíèëåíêî” 22.25 “Äåòåêòîð ëæè” 12.10 “Íîâîñòåìåòð” 23.20 “Êóá” 15.15 “Ìàìèíà øêîëà” 00.20 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” 16.10 “Îêíî â Åâðîïó” 01.20 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 16.45 “Ìîòîð” 02.15 Õ/ô “Àäúþòàíò åãî ïðåâîñõîäè17.25 “ êàáèíåòàõ” òåëüñòâà” 18.15 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 03.25 Íî÷íîé ýôèð 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.00 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15 “Íàëîãîâûé äíåâíèê” 05.05 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 22.45, 04.15 “Õðîíèêà äíÿ” 05.10, 06.25, 01.45, 03.20 Ïîãîäà 23.30 “Crime news” 05.15 Ñâèòàíîê 00.30 “Êàáèíåòû” 06.20, 07.30 Äåëîâûå ôàêòû 02.40 “Æèçíü èíòåðåñíà” 06.30 Ò/ñ “Òàêñè” 04.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 06.50 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 04.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 07.35 Ôàêòû íåäåëè 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.20, 00.55 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 04.40 Õ/ô “Æåíèõ” 10.10 Õ/ô “Îõðàííèê” 06.00 Åðàëàø 06.10 “Ïîäðîáíîñòè íåäåëè” 12.25, 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 12.45 Ôàêòû. Äåíü 07.00 Ìàëûøè-òâîéíÿòà Íîâîñòè 13.10 Õ/ô “×åëîâåê ïðåçèäåíòà 2” 07.30 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.10, 12.20, 20.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 15.00 Õ/ô “Ñíàéïåð 2” 16.50 Õ/ô “Ñíàéïåð 4: Ïåðåçàãðóçêà” 08.25 Ì/ô “×èï è Äåéë - áóðóíäóêè-ñïà13” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð ñàòåëè” 13.10 “Ñóäåáíûå äåëà” 20.05 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí 2” 09.00 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 14.50 “Ñåìåéíûé ñóä” 21.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 10.00, 18.10 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 15.40 “Æäè ìåíÿ” 23.00, 03.25 Ñâîáîäà ñëîâà 12.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 18.10 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð 2” 01.50 Ïðî-Ziêàâå.ua 13.00 Ò/ñ “Áåâåðëè Õèëëç-90210. Íîâîå 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” ïîêîëåíèå” 23.30 Ò/ñ “Îäíàæäû â Ðîñòîâå” 14.00, 19.10 Áîãèíÿ øîïïèíãà 01.20 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 16.15 Ò/ñ “Ðûæàÿ” 01.50 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”. (2 êàòåãîðèÿ) 06:00 óìí Óêðà¿íè 17.20 ÓÒÅÒà ïàðà 04.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” 06:10 “×àñ çì³í” 19.50 Îäíà çà âñåõ 06:40 “Àêöåíòè” 20.50 Âèòàëüêà 07:30 “Ìàìèíà äîëÿ” 22.00 ÒÅÒ-Èíòåðíåò 08:20 “Ïîäàòêîâèé â³ñíèê” 05.00, 05.50 Teen Time 23.00 Äóðíåâ+1 08:30 “Ðîäèíà” 05.05 Ò/ñ “Âïåðåä - ê óñïåõó” 23.35 Ò/ñ “Ñåêñ è ãîðîä”. (2 êàòåãîðèÿ) 08:55 “×åñòü ìóíäèðà” 05.55, 16.55 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 00.35 Ò/ñ “Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû”. (3 êàòåãîðèÿ) 09:25 “Ôåñòèâàëü ãåðî¿êî-ïàòðèîòè÷íî¿ ï³ñí³- 01.40 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 2013” 06.50, 19.15 Ïèðàíüè 02.30 Õ/ô “Ïîçíàé ñåáÿ” 11:05 “Óêðà¿íà: ×àñ ì³ñöåâèé” 07.30, 08.30, 19.00, 23.55 Ðåïîðòåð 04.00 Äî óòðà 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 07.35, 08.35, 19.50, 00.15 Ïîãîäà 13:15 “Ïðî Ïðîô³” 09.00 Õ/ô “Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ” 13:45 “Øêîëà íåçâè÷àéíèõ íàóê” 11.10, 18.00, 19.55 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 14:20 “Ôóòáîëüí³ ä³àëîãè” 06.00, 02.05 “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” 13.25, 14.30 Kids’ Time 15:10 “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” 06.30 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâíèêà Çîðèíà” 13.30 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 15:35 “Ñåêðåòè êðàñè” 08.05 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 14.55 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 09.00 Õ/ô “Ëþáèòü ïî-ðóññêè” 15.55 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 16:15 “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” 10.40 Ò/ñ “Äîêòîð Òûðñà” 21.00 Ðåâèçîð 2 16:30 “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò 14.35 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” 22.50 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” Êîóïëåíä) 18.30 Ä/ñ “Ðåàëüíûå ïðåñòóïíèêè” 00.20 Ò/ñ “Ìèëûå îáìàíùèöû”. (2 êàòåãîðèÿ) 17:00 “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” 19.00, 01.35, 04.05 “Ñâèäåòåëü” 01.15 Ò/ñ “Äðóæíàÿ ñåìåéêà” 19:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 19.30 Ò/ñ “Ìå÷” 02.45 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 19:30 “гäíà øêîëà” 21.30 Ò/ñ “NCIS: îõîòà íà óáèéöó”. (2 êàòåãî02.50, 03.30 Çîíà íî÷è 20:10 “Òâîº ìàéáóòíº” ðèÿ) 02.55, 03.35 Óêðàèíöû Âåðà 20:45 “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” 22.30 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ 12”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.40, 04.55 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 21:00 “Ðåòðîñïåêòèâà” 23.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.45 Êíÿãèíÿ Îëüãà 22:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 00.30 Ò/ñ “Äåêñòåð”. (3 êàòåãîðèÿ) 04.50 Íåçíàêîìêà 22:00 “×åñòü ìóíäèðó” 03.35 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî”

04.35 05.00

“Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

06.00, 03.15 Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé 06.30, 08.30 “Ìèð çà íåäåëþ” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 09.00 Òàéíû äðåâíèõ èìïåðèé 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 11.15 Îäðè Õåïáåðí: ìàãèÿ ñòèëÿ 12.45 Ñàìîáûòíûå êóëüòóðû 14.00 Òàêîâà ñïîðòèâíàÿ æèçíü. Èííà Áî÷àðîâà 14.40 Óäèâèòåëüíûå ðàññêàçû î æèâîòíûõ 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 15.30 “Ñâåòñêèå õðîíèêè” 16.00, 23.50 Äèêàÿ Àâñòðàëèÿ 17.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Ìèõàèë Ìóðîìîâ 20.00 Âåëèêèå ñðàæåíèÿ 21.35 Ðèõòåð - ÷åëîâåê-çàãàäêà 22.40 Êóëüòóðíûé øîê 01.05 Àìóðíûå ìåëîäèè 01.50 Õ/ô “Îêåàí ìå÷òû” 03.40 Õ/ô “Çîëóøêà”

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Âòîðæåíèå ïëàíêòîíà” 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Íåéòðîíà” 11.00 Ì/ñ “Æèçíü ðîáîòà-ïîäðîñòêà” 12.00 Ì/ñ “Ëóíàòèêè” 13.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 17.00 Ì/ñ “Íàðóòî” 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

05.00 06.00 07.30

“Áûëî Âðåìÿ” “Âîêðóã ñìåõà” Êîíöåðò “Èñòîðèÿ îäíîãî áåíåôèñà. Øîó Áàðè Àëèáàñîâà” 08.55 Õ/ô “Çîëîòàÿ ðûáêà” 10.30 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïîåò Êàðåë Ãîòò” 11.00 Ä/ô “Ãåííàäèé Ãëàäêîâ” 12.00, 03.00 “Êîëáà âðåìåíè” 13.00 “Ýñòðàäíûé âåðíèñàæ” 14.00 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è” 15.50 Ôèëüì-êîíöåðò “Ìåëîäèè è ðèòìû çàðóáåæíîé ýñòðàäû” 17.00 “Ñ óòðà ïîðàíüøå: “Ìèíè-ÖÒ” 18.00 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Ãåðöîã” 18.30 Õ/ô “Ëåòó÷àÿ ìûøü” 19.45, 01.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 20.00, 02.00 “Âðåìÿ” 21.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 22.00 Ïðàçäíè÷íûé âå÷åð â êîíöåðòíîì çàëå “Ðîññèÿ” 23.00 “Ýòî âû ìîæåòå” 23.50 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 00.30 Õ/ô “Áóìáàðàø” 04.00 “Êèíîñåðïàíòèí”

17.50 21.40 23.20 00.45 03.30 04.55

Õ/ô “Èì ïîêîðÿåòñÿ íåáî” Õ/ô “Òÿæåëàÿ âîäà” Õ/ô “Êðåïîñòü íà êîëåñàõ” Õ/ô “Äåïðåññèÿ” Õ/ô “Äîïèíã äëÿ àíãåëîâ” Ñàóíäòðåêè

04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Íîâîñòè 04.05 “Äîáðîå óòðî!” 08.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 08.50 “Æèòü çäîðîâî!” 09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 11.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 11.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 13.00 Äðóãèå íîâîñòè 13.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 14.15 Ò/ñ “Ïðîñïåêò Áðàçèëèè” 16.00 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 17.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 18.55 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 20.00 “Âðåìÿ” 20.30, 02.05 Ò/ñ “Çàùèòà ñâèäåòåëåé” 22.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 23.15 “Ïîçíåð” 00.15 Íî÷íûå íîâîñòè 00.30 Õ/ô “Îðåë è ðåøêà”

02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Êàê ñòàòü ìóæ÷èíîé” 03.10, 09.10, 15.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êóçíå÷èêà Êóçè” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Çàñåêðå÷åííûé ãîðîä” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “Ëåãåíäà î ñïÿùåé êðàñàâèöå” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Öâåò ïëàìåíè” Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü” Ò/ñ “Ìåíòû” Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè” Ò/ñ “Ðóññêîå ëåêàðñòâî” Ò/ñ “Àâòîáóñ”

06.00, 07.30, 10.35, 11.35, 12.45, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.40, 10.45, 13.45 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 06.50, 11.00, 16.25 “Çàãîðîäíûé äîì” 07.00 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 07.10 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 08.05, 02.15 “Äàéâèíã” 08.45, 11.10, 13.25, 19.25, 22.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.15, 18.25, 21.30 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 10.20, 12.10, 17.20, 17.50 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 12.25 “Ñàä, îãîðîä” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.45 Ì/ô “Êàøòàíêà” 17.30 “Êðèìèíàë” 18.00, 01.45 “Îäèí íà îäèí ñî âñåìè” 20.00 Ä/ô “Ãîëëèâóä ñêâîçü îáúåêòèâ Ì. Ãàððåòà” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 00.45 “Òåëå÷àò” 02.50 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 05.00 “ÍÒ Óòðîì” 03.20 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 07.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Ìàëåíü- 04.05 “Îòðàæåíèå: íåèçâåñòíàÿ êëàññèêà” êèå ñîáà÷êè è áîëüøèå íåïðèÿòíîñ04.20 “Ëþáîâü çåìíàÿ” òè”, “Êóïèòå Âàøåãî ìóæà” 04.50 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 “Ñåãîäíÿ” 05.10 “Àêâàñêîï” 09.25 “Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü” 10.05 “Ðóññêèå ñåíñàöèè” 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 01.00, 03.15 Ôóòáîë 11.05 “Òû íå ïîâåðèøü” News 12.35 “Äî ñóäà” 06.15, 17.15 Ìîëäîâà - Ïîëüøà. Îòáîð ê ×Ì-2014 13.35 “Ñóä ïðèñÿæíûõ” 08.10, 12.20, 21.30, 04.40 “Îäèí íà îäèí ñ 14.35, 17.35 “Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå” Ãàìóëîé”. Ì. Îáðàäîâè÷ 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 09.00, 15.10, 22.45 Futbol Mundial âåðäèêò” 16.40 Ò/ñ “Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà”. “Áåç 09.30, 00.30 Ä/ñ “Ôóòáîëüíûå áèòâû” 10.20, 19.15 Áðàçèëèÿ - Ôðàíöèÿ. Òîâàðèùåñêèé ñóäà è ñëåäñòâèÿ” ìàò÷ 18.30, 02.25 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 13.15, 01.15 Íèäåðëàíäû - Ðîññèÿ. Åâðî-2013 19.35, 03.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 16.00, 23.15, 03.25 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Èòîãè 20.25 Ò/ñ “Êðàïëåíûé” ñåçîíà 22.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 22.40 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”. “Þáèëåé”, “Ìóñîð” 21.15 05.20 Íîâîñòè + Àíîíñû 00.35 Ò/ñ “Ñåìèí” 04.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”. “Áåøåíîå çîëîòî” 06.00 05.45 Ì/ô 09.20 Õ/ô “Ñîþç ïëåìåíè èðîêåçîâ” 10.45 Õ/ñ “Äåòè Àðáàòà” 12.35, 19.50 Õ/ñ “ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàöèÿ” 14.25 Õ/ô “×åòûðå íîëü â ïîëüçó Òàíå÷êè” 16.10 Õ/ô “Âîåííî-ïîëåâîé ðîìàí”

07.40 08.15 10.00

Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Ñïàðòàê - Ðóáèí Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Óêðàèíû. Ýêñòðàëèãà. 3-é ìàò÷. Ïëåé-îôô. Ôèíàë. Ëîêîìîòèâ - Óðàãàí Òåííèñ ÀÒÐ 250. US Men’s Clay Court Championship. Õüþñòîí, ÑØÀ. 1/4 ôèíàëà. Èñíåð - Áåðàíêèñ

11.35

Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. Ðåäèíã - Àðñåíàë 14.15, 04.25 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïëåéîôô. 1/2 ôèíàëà. 2-é ìàò÷. Ýëü Ïîñî Ìóðñèÿ - Èíòåð Ìîâèñòàð 16.00 Ñêâîø. Allam British Open 2013. Ëîíäîí, Àíãëèÿ. Ôèíàë 17.20 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Çåíèò - Ðóáèí 19.05 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. Íîðâè÷ - Òîòòíýì 21.00 Ãîëüô. PGA. 7 äíåé 21.55 Ãëîðè. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ êèêáîêñèíãà. Ãðàí-ïðè Òîêèî, ßïîíèÿ 02.15, 02.40 Áîêñ. Ìîíàêî 02.55 Òåííèñ ÀÒÐ 250. US Men’s Clay Court Championship. Õüþñòîí, ÑØÀ. 1/4 ôèíàëà, 1-é ìàò÷. Èñíåð - Áåðàíêèñ

07.00

Ä/ô “Áîëüøàÿ áåëàÿ àêóëà - æèâàÿ ëåãåíäà” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê” 09.00, 09.30, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 10.00, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.20, 21.00, 21.30 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ ïîìîùü” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00, 13.30 Ä/ô “Ïîëîñàòûå áðàòüÿ - áàíäà ìàíãóñòîâ” 14.00 Ä/ô “Àôðèêàíñêàÿ ïðîãóëêà” 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 22.00 Ä/ô “Âåëè÷àéøèå ÿâëåíèÿ ïðèðîäû” 23.00 Ä/ô “Æèçíü” 01.00, 04.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 03.00, 06.00 Ä/ô “Àðêòè÷åñêèé âîïðîñ” 05.00 Ä/ô “Ëåñíûå òàéíû”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05 “Èñêàòåëè” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “1000 ìåëî÷åé” 11.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.10, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.05 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.30 Âåñòè - Ñïîðò 16.45 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!” 17.40 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” 19.50 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.50 Õ/ô “Òî÷êà âçðûâà” 00.15 Õ/ô “Ãðóñòíàÿ äàìà ÷åðâåé” 01.10 “Äåâ÷àòà” 01.50 “Âåñòè +” 02.05 Õ/ô “Ïðåôåðàíñ ïî ïÿòíèöàì” 03.55 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.05 Ì/ô 08.15 “ÀÁÂÃÄåéêà” 08.45, 17.50, 05.30 Ì/ñ “Ìàðòèí Âîèòåëü” 09.05 “Ïîñòñêðèïòóì” 10.00 Äîì ñ èñòîðèåé. “Äîì íà Íàáåðåæíîé” 10.25 “ öåíòðå ñîáûòèé” 11.15, 18.55 Ì/ô “Âåñåëûé îãîðîä” 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Ò/ñ “Çîëîòî Òðîè” 13.25 “Ýíöèêëîïåäèÿ”. Ôðàíñèñêî Ïèñàððî 13.35, 01.40 Ä/ô “Ðóññêîå ÷òèâî” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 15.20 Êîìåäèÿ “Íå èìåé 100 ðóáëåé...” 16.40 Ì/ô “Æåëòûé àèñò” 16.50 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ñëóæåáíûé ðîìàí” 17.20, 20.55 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 18.10, 02.35 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð. Æèçíü çàíîâî” 19.10, 03.25 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30 “×óæàÿ âîëÿ”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 21.05 Ì/ñ “Âîëê Àëüáåðòî” 21.10 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” 22.20 Áåç îáìàíà. “ßäîâèòàÿ çåëåíü” 23.00 Ä/ô “Íàñ ãîëûìè íîãàìè íå âîçüìåøü” 23.40 Ä/ô “Åâãåíèé Ìîðãóíîâ. Ïîä ìàñêîé áûâàëîãî” 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 00.50 Âðåìåííî äîñòóïåí. Åêàòåðèíà Ãóñåâà 04.15 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè. Àëåêñåé Ãóñüêîâ

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


11 ñòîð. 06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.40 “ÒÑÍ” 06.45, 07.15, 08.15, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.10 “Ëè÷íûé ñ÷åò” 08.05 “Ýêîíîìè÷åñêèå ñîáûòèÿ” 10.00 Ì/ñ “Áåðíàðä” 10.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “Âåëèêèé Äðîáûø” 11.50, 12.50, 01.50, 02.40 “Íå âðè ìíå 4” 13.55, 14.45 “Êðàñàâèöà çà äâåíàäöàòü ÷àñîâ” 15.45 “100 000 çà ïðàâäó” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 17.10, 20.15 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 3” 22.30, 04.35 “Ìåíÿþ æåíó 7” 23.55 Õ/ô “ ïîñòåëè ñ âðàãîì”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.30, 04.05 “Ìàøà è ìîäåëè”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05, 08.05 Ïîãîäà 06.15 Õîçÿèí â äîìå 06.20, 07.20 Ñòðàíà on-line 06.30 Õ/ô “Óïðàâà” 07.15 Ýðà ñòðîèòåëüñòâà 07.25 Ýðà áèçíåñà 07.30, 08.15 Ä/ô “Âñåíàðîäíàÿ àêòðèñà Í. Ñàçîíîâà” 08.45 Ïîëåçíûå ñîâåòû ÓÒ-1 09.10, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.35, 10.30, 12.50, 15.15, 19.35 Ïîãîäà 09.40 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 10.45 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà” 12.35, 18.55, 21.10 Äåëîâîé ìèð 12.55 Ò/ñ “Ñòàâêà áîëüøå ÷åì æèçíü” 15.00, 18.20 Íîâîñòè 15.10 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.25 Ä/ô “Êîíòèíãåíò. Ýôèîïèÿ èëè ñìåðòü” 15.50 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû” 18.45 Ìèð ñïîðòà 19.10 Î ãëàâíîì 19.45 “Î æèçíè” ñ À. Ïàëü÷åâñêèì 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.15 “Àäðåíàëèí” 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15 Ïîãîäà 23.20 Õ/ô “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20, 02.10 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.20 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.20 Êóìèðû è êóìèð÷èêè 03.45 Ñåëüñîâåò 04.00 Òåàòðàëüíûå ñåçîíû 04.50 Õèò-ïàðàä 05.40 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

04.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” 05.30, 18.10 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð 2” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 09.10, 20.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 13” 12.30 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 13.20 “Ñóäåáíûå äåëà” 15.10 “Ñåìåéíûé ñóä” 16.00 Ò/ñ “Àíå÷êà” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 23.30 Ò/ñ “Îäíàæäû â Ðîñòîâå” 01.20 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 01.50 Õ/ô “Êðîâàâûé ñïîðò”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.20 Ä/ñ “Èñòîðèÿ Ìèðà”

05.00, 05.50 Teen Time 05.05 Ò/ñ “Âïåðåä - ê óñïåõó” 05.55, 16.50 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 06.50, 19.15 Ïèðàíüè 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.50, 00.25 Ïîãîäà 09.00 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 11.05, 17.55, 19.55 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 13.30, 14.35 Kids’ Time 13.35 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 14.50 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.50 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” 22.00 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 00.30 Ò/ñ “Ìèëûå îáìàíùèöû”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.25 Ò/ñ “Äðóæíàÿ ñåìåéêà” 03.00, 04.00 Çîíà íî÷è 03.05 Óêðàèíöû Íàäåæäà 04.05 Ìîé àäðåñ - Ñîëîâêè. Ïàñòêà 04.25, 04.55 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.30 Ãðóñòíûé Ïüåðî 04.50 Ñîëîìîí è Ãîäåëå

²ÂÒÎÐÎÊ, 11 ×ÅÐÂÍß 07.00 Ì/ô 09.40 “Þìîð íà Ê1” 12.05, 19.00 “Îðåë è Ðåøêà” 13.00, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 14.00, 23.00 Ä/ñ “Âîéíà ïîëîâ” 16.00 “Ëÿìóð Òóæóð” 17.00, 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 20.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 22.00 Ä/ô “Æåíùèíû ñâåðõó” 00.00 “Êðóòîé ïàïà” 01.40 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.20 Âðà÷è 06.00 Äà÷íûå èñòîðèè 06.45 Òåëåòîðãîâëÿ 07.35, 13.20 Ì/ô 10.10, 10.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 11.20 Äåëî âêóñà 12.20, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 14.20 Ò/ñ “Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà” 16.00, 22.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 18.00, 21.40 Ò/ñ “Òàòüÿíèí äåíü” 19.00 Êâàäðàòíûé ìåòð 19.50 Ïðîøëà ëþáîâü 20.50, 00.40 Ãëÿíåö 23.40 Ãîðîäà ìèðà 01.20 Öâåò Íî÷è

05.40 “×óæèå îøèáêè. Ðîäîâîå ïðîêëÿòüå” 06.25, 15.55 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 08.10, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 09.55 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Çâåçäíûå ñâàäüáû” 11.00 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Äåòè-ïðåñòóïíèêè” 12.05 Õ/ô “Ïÿòü ëåò è îäèí äåíü” 13.55 “Ïðàâèëà æèçíè. Ìîëî÷íûå ðåêè” 15.00 “Ïðàâèëà æèçíè. Ðûáíûé äåíü” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 21.00 Ò/ñ “Çàêëÿòûå äðóçüÿ” 22.25 “Äåòåêòîð ëæè” 23.20 “Êóá” 00.25 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.25 Õ/ô “Àäúþòàíò åãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà” 02.45 Íî÷íîé ýôèð

04.55, 06.40, 02.05, 03.55 Ïîãîäà 05.00 Ôàêòû 05.30 Ñâèòàíîê 06.30, 07.45 Äåëîâûå ôàêòû 06.45 Ò/ñ “Òàêñè” 07.05 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.50 Ïðîâîêàòîð 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.20 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 16.40 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè” 12.25, 13.00, 21.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 14.45, 20.05 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí 2” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 23.05 Õ/ô “Áóìåð”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.10 Ñòîï-10 02.10 Õ/ô “Ñêàç ïðî Ôåäîòà-ñòðåëüöà” 04.00 Ò/ñ “Ñûí äðàêîíà”

06:00 06:10 06:55 07:00 07:00 07:30 09:00 09.35 11:00 11:05 13:00 13:15 13:40 14:05 14:30 15:05 15:20 15:45 16:00 16:20 16:30 17:00 19:00 19:30 20:10 20:25 20:45 21:00 21:30 22:00 22:30 22:45 23:05

óìí Óêðà¿íè “Ðåòðîñïåêòèâà” “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “×àñ êðà¿íè” Ôîëüêëîðíèé ôåñòèâàëü “À ëüîí öâ³òå...”, ÷. 1 “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 30 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ñëóõàé î÷èìà” “гäíà øêîëà” “Ðîçìîâà áåç íîòàö³é” “̳æ äâîìà ïîñòð³ëàìè” “Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê” “Ôàáðèêà ³äåé” “Êîçàöüêà çâèòÿãà”. ×àé÷èí³ ä³òè “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”, Ì/ô “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Ñåêðåòè êðàñè” “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “IX ̳æíàðîäíèé òåëåôåñòèâàëü “Ïåðåìîãëè ðàçîì”. “Çà 4 ñåêóíäè äî çèìè” “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Äîñüº” “Ïðàâî íà çàõèñò” Ôîëüêëîðíèé ôåñòèâàëü “À ëüîí öâ³òå...”, ÷. 2

00:20 00:50 01:20 03:20 04:15 04:40

“̳æ äâîìà ïîñòð³ëàìè” “²ìåíà”. Êàòåðèíà Á³ëîêóð “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Âåëèêà ³ò÷èçíÿíà”. Íåâ³äîìà â³éíà, 5 ñ. “Ôàáðèêà ³äåé” Ôîëüêëîðíèé ôåñòèâàëü “À ëüîí öâ³òå...”, ÷. 2

06.10 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 11” 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.35 Ñîáûòèÿ 07.10, 23.20 Ò/ñ “Ãëóõàðü” 09.20, 13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00 Ò/ñ “Âèêòîðèÿ” 12.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò. ×óäåñà èñöåëåíèÿ” 15.35 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 19.20, 03.55 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 20.00 Ò/ñ “Êîâáîè” 02.00 Õ/ô “Îò÷àÿííûé”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.30 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.20 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

06.30, 18.40, 00.00, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.40, 18.50, 23.40, 00.20, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 08.50, 23.45, 00.55, 03.25 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.05 “Âðåìÿ ýêîíîìèêè” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.35, 03.15, 06.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 07.55, 09.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.55, 06.25 “Ïîãîäà” 08.20, 00.30 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.00 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 13.10 “Íàëîãîâûé äíåâíèê” 16.10 “Òðàíñìèññèÿ” 17.15 “Äðàéâ-íîâîñòè” 17.25 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 18.15, 22.45, 04.15 “Õðîíèêà äíÿ” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15 “Àãðîêîíòðîëü” 23.30 “Crime news” 02.40 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 04.20 “Æèçíü èíòåðåñíà” 04.40 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé”

06.00 06.30 07.00 07.30 07.55 08.25

Åðàëàø Òåëåïóçèêè Ìàëûøè-òâîéíÿòà Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì Ì/ô “×èï è Äåéë - áóðóíäóêè-ñïàñàòåëè” 09.00 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 10.00, 18.10 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 12.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 13.00 Ò/ñ “Áåâåðëè Õèëëç-90210. Íîâîå ïîêîëåíèå” 14.00, 19.10 Áîãèíÿ øîïïèíãà 16.15 Ò/ñ “Ðûæàÿ” 17.20 ÓÒÅÒà ïàðà 19.50 Îäíà çà âñåõ 20.50 Âèòàëüêà 22.00 ÒÅÒ-Èíòåðíåò 23.00 Øïèëèâèëè 23.35 Ò/ñ “Ñåêñ è ãîðîä”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.35 Ò/ñ “Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû”. (3 êàòåãîðèÿ) 01.25 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 02.15 Õ/ô “Ñåìü âåùåé, êîòîðûå íàäî óñïåòü äî òðèäöàòè”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.45 Äî óòðà

06.00 Õ/ô “Àõ, âîäåâèëü, âîäåâèëü...” 07.05 Õ/ô “×åëîâåê â çåëåíîì êèìîíî” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 10.00, 02.40 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 10.30 Ò/ñ “Ãîâîðèò ïîëèöèÿ!” 12.55, 19.30 Ò/ñ “Ìå÷” 14.50, 17.00 Ò/ñ “Çàùèòà Êðàñèíà 2” 16.45, 19.00, 01.35, 03.10 “Ñâèäåòåëü” 21.30 Ò/ñ “NCIS: îõîòà íà óáèéöó”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.30 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ 12”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.30 Ò/ñ “Äåêñòåð”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.05 “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” 03.40 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 04.05 “Ïðàâäà æèçíè”

06.00, 03.15 Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé

06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 09.00, 20.00 Âåëèêèå ñðàæåíèÿ 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 11.15, 21.35 Ðèõòåð - ÷åëîâåê-çàãàäêà 12.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 14.00, 22.40 Êóëüòóðíûé øîê 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 15.30 “Óêðàèíà-Åâðîïà: ìàÿòíèê Ôóêî” 16.05 “Öèâèëèçàöèÿ Incognita” 16.20 “Êóìèðû” 17.45 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ” 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Ìèõàèë Ìóðîìîâ 23.50 Äèêàÿ Àâñòðàëèÿ 01.05 Àìóðíûå ìåëîäèè 01.50 Õ/ô “Äðóãàÿ æåíùèíà” 03.40 Õ/ô “Áëèçíåöû”

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Âòîðæåíèå ïëàíêòîíà” 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Íåéòðîíà” 11.00 Ì/ñ “Æèçíü ðîáîòà-ïîäðîñòêà” 12.00 Ì/ñ “Ëóíàòèêè” 13.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 17.00 Ì/ñ “Íàðóòî” 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

05.00 Ä/ô “Ãåííàäèé Ãëàäêîâ” 06.00, 15.00, 21.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 07.00 “Ýñòðàäíûé âåðíèñàæ” 08.00 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è” 09.50 Ôèëüì-êîíöåðò “Ìåëîäèè è ðèòìû çàðóáåæíîé ýñòðàäû” 11.00 “Ñ óòðà ïîðàíüøå: “Ìèíè-ÖÒ” 12.00 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Ãåðöîã” 12.30, 18.30 Õ/ô “Ëåòó÷àÿ ìûøü” 13.45, 19.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 14.00, 20.00 “Âðåìÿ” 16.00, 22.00 Ïðàçäíè÷íûé âå÷åð â êîíöåðòíîì çàëå “Ðîññèÿ” 17.00 Âñòðå÷à â êîíöåðòíîé ñòóäèè “Îñòàíêèíî” 18.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïåñíè è ïðàçäíèêè” 23.00 “Áûëî Âðåìÿ” 00.00 “Âîêðóã ñìåõà” 01.30 Êîíöåðò “Èñòîðèÿ îäíîãî áåíåôèñà. Øîó Áàðè Àëèáàñîâà” 02.55 Õ/ô “Çîëîòàÿ ðûáêà” 04.30 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïîåò Êàðåë Ãîòò”

05.00 07.10

“ÍÒ Óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Íàñòîÿùàÿ ìàìà”, “Çàïàñíîé âàðèàíò” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 “Ñåãîäíÿ” 09.25 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê” 10.25 “Ðóññêàÿ íà÷èíêà” 11.00 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü ëåò ñïóñòÿ”. “Íà æèâöà” 12.35 “Äî ñóäà” 13.35 “Ñóä ïðèñÿæíûõ” 14.35, 17.35 “Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå” 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 16.40 Ò/ñ “Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà”. “Áåç ñóäà è ñëåäñòâèÿ” 18.30, 02.30 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 19.35, 03.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 20.25 Ò/ñ “Êðàïëåíûé” 22.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 22.40 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”. “Êâàðòèðà”, “Ðèòóàë” 00.35 Ò/ñ “Ñåìèí” 04.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”. “Áåøåíîå çîëîòî”

05.45 10.20

Ì/ô Õ/ô “×åòûðå íîëü â ïîëüçó Òàíå÷êè” 11.55 Õ/ñ “Äåòè Àðáàòà” 13.45, 20.00 Õ/ñ “ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàöèÿ” 15.35 Õ/ô “Ñîþç ïëåìåíè èðîêåçîâ” 17.10 Õ/ô “Âèçèò äàìû” 21.50 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âîéíû” 23.35 Õ/ô “Ïðîâåðåíî - ìèí íåò” 01.10 Õ/ô “Òÿæåëàÿ âîäà” 02.30 Õ/ô “Äåòè Äîí Êèõîòà” 03.45 Õ/ô “Ïîåçäêà ÷åðåç ãîðîä” 04.50 Ñàóíäòðåêè

04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Íîâîñòè 04.05 “Äîáðîå óòðî!” 08.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 08.50 “Æèòü çäîðîâî!”

¹ 20 (1081) 5 ÷åðâíÿ 2013 ð.

09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 11.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 11.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 13.00 Äðóãèå íîâîñòè 13.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 14.15 Ò/ñ “Ïðîñïåêò Áðàçèëèè” 15.05 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 16.00 “Ïîëå ÷óäåñ” 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 17.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 18.55 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 20.00 “Âðåìÿ” 20.30, 02.05 Ò/ñ “Çàùèòà ñâèäåòåëåé” 22.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 23.15 Õ/ô “Ïî âåðñèè Áàðíè” 03.45 “Ìèõàèë Äåðæàâèí. Òîò åùå “ìîòîð÷èê”

02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Áðàòüÿ Êîìàðîâû” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êóçíå÷èêà Êóçè” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Ïîñåéäîí” ñïåøèò íà ïîìîùü” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “Ëåãåíäà î ñïÿùåé êðàñàâèöå” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Öâåò ïëàìåíè” Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü” Ò/ñ “Ìåíòû” Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè” Ò/ñ “Ðóññêîå ëåêàðñòâî” Ò/ñ “Àâòîáóñ”

06.00, 10.35, 11.00, 11.45, 12.45, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.40, 10.45, 13.45 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 06.50, 11.20, 17.15 “Çàãîðîäíûé äîì” 07.00, 04.20 “Øêîëà âûæèâàíèÿ” 07.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” “Ñêàçêè ñòàðîãî äóáà”, “×óäåñíûé êîëîêîëü÷èê” 08.05 “Õèï-õîï” 08.45, 19.25, 22.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.15, 18.25, 21.30 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 10.20, 11.35, 12.10 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 12.25 “Ñàä, îãîðîä” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 16.45 Ì/ô: “Öâåòèê-ñåìèöâåòèê”, “×åìïèîí” 17.30, 02.15 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 18.00, 01.45 “Îäèí íà îäèí ñî âñåìè” 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 20.10 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 20.20 “Àðõèâû èñòîðèè” 20.50 “Âçàèìîïîääåðæêà ñåìüè Êëèíòîíîâ” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 00.45 “Òåëå÷àò” 02.40 “Àêâàñêîï” 03.00 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 03.30 “Óñïåõ íà øïèëüêàõ” 03.50 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà”

06.00, 10.00, 15.40, 22.00, 00.55, 03.15 Ôóòáîë News 06.15, 12.25 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Èòîãè ñåçîíà 07.30, 18.25 Futbol Mundial 08.00 Àíãëèÿ - Íîðâåãèÿ. Åâðî-2013 10.25 Íèäåðëàíäû - Ðîññèÿ. Åâðî-2013 13.40 Áðàçèëèÿ - Ôðàíöèÿ. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ 16.00, 23.15 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Èòîãè ñåçîíà 17.15 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Ì. Îáðàäîâè÷ 18.15, 21.00 Òîï-ìàò÷ 18.55, 01.15 Íîðâåãèÿ - Èòàëèÿ. Åâðî-2013 21.10, 03.25 Äàíèÿ - Àðìåíèÿ. Îòáîð ê ×Ì-2014 00.30 Ëó÷øèå ìîìåíòû. Åâðî-2013 05.15 Íîâîñòè + Àíîíñû

06.10

Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Çåíèò - Ðóáèí 08.00 Ãîëüô. PGA. 7 äíåé 08.55 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Óêðàèíû. Ýêñòðàëèãà. 3-é ìàò÷. Ïëåé-îôô. Ôèíàë. Ëîêîìîòèâ - Óðàãàí 11.00, 00.05 Òåííèñ ÀÒÐ 250. US Men’s Clay Court Championship. Õüþñòîí, ÑØÀ. 1/4 ôèíàëà. Ìîíàêî - Äæèíåïðè 12.10 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïëåéîôô. 1/2 ôèíàëà. 3-éìàò÷. Ýëü Ïîñî Ìóðñèÿ - Èíòåð Ìîâèñòàð 14.00, 01.10 Òåííèñ ÀÒÐ 250. US Men’s Clay Court Championship. Õüþñòîí, ÑØÀ. 1/2 ôèíàëà. Àëüìàãðî - Âèëëèàìñ 15.15 Ýêñòðà-ôóòçàë 15.45, 05.35 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè

16.25 18.20 21.00 22.00 02.25 04.30

Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Ëîêîìîòèâ - Äèíàìî (Ì) Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/4 ôèíàëà. Áðåäôîðä - Àðñåíàë Ãîëüô. PGA. FEDEX St. Jude Classic. Îáçîð Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïëåéîôô. Ôèíàë. 1-é ìàò÷ Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. Íîðâè÷ - Òîòòíýì Ôîðìóëà-1 íà âîäå 2013. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè. Ãîíêè

07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Ä/ô “Ïîëîñàòûå áðàòüÿ - áàíäà ìàíãóñòîâ” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê” 09.00, 09.30, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 10.00, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.20, 21.00, 21.30 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ ïîìîùü” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 14.00 Ä/ô “Àôðèêàíñêàÿ ïðîãóëêà” 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 22.00 Ä/ô “Äèêèå Áàëêàíû” 23.00 Ä/ô “Æèçíü” 01.00, 04.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 03.00, 06.00 Ä/ô “Àðêòè÷åñêèé âîïðîñ” 05.00 Ä/ô “Ëåñíûå òàéíû”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05 “Èñêàòåëè” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “1000 ìåëî÷åé” 11.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.10, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.05 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.30 Âåñòè - Ñïîðò 16.45 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!” 17.40 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” 19.50 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.50 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê” 22.45 Õ/ô “Àëüïèíèñò” 00.35 Õ/ô “Ãðóñòíàÿ äàìà ÷åðâåé” 01.25 Õ/ô “4 òàêñèñòà è ñîáàêà” 03.30 “Ãîðîäîê” 03.55 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.05 Ì/ô 08.15, 16.50 “Äîêòîð È...” 08.40, 17.50, 05.30 Ì/ñ “Ìàðòèí Âîèòåëü” 09.05, 18.10, 02.30 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð. Æèçíü çàíîâî” 09.50 “Ìîñêîâñêèå êðàñàâèöû. Ëþäìèëà Ìàêñàêîâà” 10.15, 16.05, 00.50 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà 2. Àãåíò ïî÷òè íå âèäåí” 11.00 “Ìîçãîâîé øòóðì. Íîâîå îðóæèå” 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Ò/ñ “Çîëîòî Òðîè” 13.20 Ì/ô “Êðàøåíûé ëèñ” 13.35, 01.35 “Æèâè ñåé÷àñ!” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 15.20, 21.10 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” 17.20, 20.55 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 18.55 Ì/ô “Êóêóøêà è Ñêâîðåö” 19.10, 03.25 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30 “Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Ñåêñ-ðàáûíè” 21.05 Ì/ñ “Âîëê Àëüáåðòî” 22.20 Ä/ô “Ìèëëèîíåð èç êðàñíîé àðìèè” 23.00 Ä/ô “Äèåòû è ïîëèòèêà” 23.40 Ä/ô “Âëàäèìèð Ãîñòþõèí. Ãåðîé íå íàøåãî âðåìåíè” 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 04.10 Áåç îáìàíà. “ßäîâèòàÿ çåëåíü” 04.50 Ä/ô “Íàñ ãîëûìè íîãàìè íå âîçüìåøü”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.35 “ÒÑÍ” 06.45, 07.15, 08.15, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.10 “Ëè÷íûé ñ÷åò” 08.05 “Ýêîíîìè÷åñêèå ñîáûòèÿ” 10.00 Ì/ñ “Áåðíàðä” 10.35 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “Çâåçäíûå ðàéäåðû” 11.45, 12.50, 02.20 “Íå âðè ìíå 4” 13.55, 14.55 “Êðàñàâèöà çà äâåíàäöàòü ÷àñîâ” 15.45 “100 000 çà ïðàâäó” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 17.10, 20.15 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 3” 22.30, 05.00 “Òåððèòîðèÿ îáìàíà 2” 23.50, 04.10 “Ñåêñ-ìèññèÿ 2” 00.55 Áîåâèê “Íåçíàêîìåö”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.10, 03.40 “Ìàøà è ìîäåëè”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05, 08.05 Ïîãîäà 06.15, 07.15 Õîçÿèí â äîìå 06.20, 07.20 Ñòðàíà on-line 06.30 Õ/ô “Óïðàâà” 07.25 Ýðà áèçíåñà 07.30, 08.15 Ä/ô “À. Çáðóåâ. Íåáîëüøîé ïåðåðûâ” 08.45 Ïîëåçíûå ñîâåòû ÓÒ-1 09.00, 10.15 Ïîãîäà 09.05, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.15, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.20 Ãðàíèöà ãîñóäàðñòâà 09.35 Ïðàâèòåëüñòâî íà ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè 10.30 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà” 12.35, 18.55, 21.20 Äåëîâîé ìèð 12.40 Òåìíûé ñèëóýò 12.50 Ò/ñ “Ñòàâêà áîëüøå ÷åì æèçíü” 14.55 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.00 Ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ â Âåðõîâíîé Ðàäå Óêðàèíû íà òåìó: Ñîñòîÿíèå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà â Óêðàèíå 18.00 Î ãëàâíîì 18.20 Íîâîñòè 18.45 Ìèð ñïîðòà 19.10, 21.30 Ôåñòèâàëü ïåñíè “Êîáëåâî” 19.45 “Î æèçíè” ñ À. Ïàëü÷åâñêèì 20.50 Ìåãàëîò 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15 Ïîãîäà 23.20 Õ/ô “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.10 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.20 Áëèæå ê íàðîäó 03.55 Ðîÿëü â êóñòàõ 04.15 Êíèãà.ua 04.40 Õèò-ïàðàä 05.25 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.30 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

04.50, 12.30 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 05.30, 18.10 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð 2” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 09.10, 20.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 13” 13.20 “Ñóäåáíûå äåëà” 15.10 “Ñåìåéíûé ñóä” 16.00 Ò/ñ “Àíå÷êà” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 23.30 Ò/ñ “Îäíàæäû â Ðîñòîâå” 01.20 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 01.50 Õ/ô “Æèâûå” 03.50 Ä/ô “Òðè äíÿ Þðèÿ Ãàãàðèíà. È âñÿ æèçíü”

05.00, 05.50 Teen Time 05.05 Ò/ñ “Âïåðåä - ê óñïåõó” 05.55, 16.50 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 06.50, 19.15 Ïèðàíüè 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.50, 00.30 Ïîãîäà 09.00 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 11.05, 17.55, 19.55 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 13.30, 14.35 Kids’ Time 13.35 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 14.50 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.55 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” 22.00 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 00.35 Ò/ñ “Ìèëûå îáìàíùèöû”. (2 êàòåãîðèÿ)

01.25 Ò/ñ “Äðóæíàÿ ñåìåéêà” 03.00 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 03.05, 04.00 Çîíà íî÷è 03.10 Óêðàèíöû Íàäåæäà 04.05 ×åìïèîí ÷åìïèîíîâ 04.20, 04.55 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.25 Ìàñòåð ìóçû 04.40 Ïòèöû ãíåçäà Ìàðèè

07.00 Ì/ô 09.40 “Þìîð íà Ê1” 11.00, 20.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 12.05, 19.00 “Îðåë è Ðåøêà” 13.00, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 14.00, 22.00 Ä/ñ “Âîéíà ïîëîâ” 15.00 Ä/ô “Æåíùèíû ñâåðõó” 16.00 “Êîðîëåâà äåêîðà” 17.00, 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 00.00 Õ/ô “Ñòóäåíòêà”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.50 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.20 Âðà÷è 06.00 Äà÷íûå èñòîðèè 06.45 Òåëåòîðãîâëÿ 07.35, 13.20 Ì/ô 10.10, 10.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 11.20 Äåëî âêóñà 12.20, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 14.20 Ò/ñ “Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà” 16.00, 22.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 18.00, 21.40 Ò/ñ “Òàòüÿíèí äåíü” 19.00 Êâàäðàòíûé ìåòð 19.50 Ïðîøëà ëþáîâü 20.50, 00.40 Ãëÿíåö 23.40 Ãîðîäà ìèðà 01.20 Öâåò Íî÷è

05.55, 15.55 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 07.45, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 09.10 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Áèòâà çà äåòåé” 10.20 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Èñïûòàíèå áåçäåòíîñòüþ” 11.20 Õ/ô “Æåíñêàÿ ðàáîòà ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè” 13.55 “Ïðàâèëà æèçíè. Êîëáàñíûå îáðåçêè” 14.50 “Ïðàâèëà æèçíè. Ìÿñíîé ïðèãîâîð” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 21.00 Ò/ñ “Çàêëÿòûå äðóçüÿ” 22.25 “Äåòåêòîð ëæè” 23.20 “Êóá” 00.25 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.20 Õ/ô “Àäúþòàíò åãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà” 02.45 Íî÷íîé ýôèð

04.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.00, 06.40, 01.25, 03.20 Ïîãîäà 05.05 Ôàêòû 05.30 Ñâèòàíîê 06.35, 07.40 Äåëîâûå ôàêòû 06.45 Ò/ñ “Òàêñè” 07.10 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.50 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.20 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 16.40 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè” 12.20, 13.00, 21.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 14.45, 20.05 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí 2” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 23.05 Õ/ô “Àíòèáóìåð”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.35 Êðèìèíàëüíûé îáëîì 01.30 Õ/ô “Áóìåð”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.25 Ò/ñ “Ñûí äðàêîíà”

06:00 06:10 06:40 06:45 07:00 07:00 07:30 08:20 09:00 09:35 10:40 11:00 13:00 13:15 13:40 14:10 14:45 15:00 15:30 15:45 16:00 16:30

óìí Óêðà¿íè “Ì³æ äâîìà ïîñòð³ëàìè” “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 31 “Êîçàöüêà çâèòÿãà”. ×àé÷èí³ ä³òè “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” (ïîâòîð) “×àñ êðà¿íè” Ôîëüêëîðíèé ôåñòèâàëü “À ëüîí öâ³òå...”, ÷. 2 “Ïðåïîäîáíèé Ôåîäîñ³é Ïå÷åðñüêèé” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 “Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè” “Ïðàâî íà çàõèñò” “Äîñüº” “Óðîê äëÿ áàòüê³â” “ÏÐîôStyl” “Óëþáëåíà ðîáîòà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò

12 ñòîð.

ÑÅÐÅÄÀ, 12 ×ÅÐÂÍß

¹ 20 (1081) 5 ÷åðâíÿ 2013 ð.

17:00 19:00 19:30 20:15 20:45 21:00 21:25 21:30 22:00 22:30 22:55 00:05 00:10 00:40 01:00 03:05 04:05 04:25 04:55

Êîóïëåíä) “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ìîâà ïðî ìîâó” “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Êóò çîðó” “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 31 “Ðåöåïòè Íà䳿” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Àíãë³éñüêèé êëóá” Õ/ô “Ëåãåíäà ïðî êíÿãèíþ Îëüãó” 1 ñ. “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 31 “Ìîâà ïðî ìîâó” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Ä/ô “³äêðèòèé êîñìîñ” ÷. 1 “Ïðåïîäîáíèé Ôåîäîñ³é Ïå÷åðñüêèé” “Ðåöåïòè Íà䳿” Õ/ô “Ëåãåíäà ïðî êíÿãèíþ Îëüãó” 1 ñ.

06.10 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 11” 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ñîáûòèÿ 07.10, 23.20 Ò/ñ “Ãëóõàðü” 09.20, 13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00 Ò/ñ “Âèêòîðèÿ” 12.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Ðóññêàÿ äóøà Âèêè Öûãàíîâîé” 15.35 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 19.20, 03.40 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 20.00 Ò/ñ “Êîâáîè” 02.00 Ò/ñ “Ñîáûòèå” 04.15 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.05 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

06.30, 18.40, 00.00, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.20, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 23.45, 00.55, 03.25 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.05 “Âðåìÿ ýêîíîìèêè” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.35, 03.15, 06.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 07.55, 09.50, 13.50, 14.50, 16.55, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.55, 06.25 “Ïîãîäà” 08.15 “Ïðîöåññ” 08.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 08.50 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.00 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 16.15 “Äðàéâ” 17.25 “Àðñåíàë” 18.15 “Àãðîêîíòðîëü” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15 “Àêöåíò” 22.45, 04.15 “Õðîíèêà äíÿ” 23.30 “Crime news” 00.30 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 02.40 “Íîâîñòåìåòð” 04.20 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 04.40 “Â êàáèíåòàõ”

06.00 06.30 07.00 07.30 07.55 08.25

Åðàëàø Òåëåïóçèêè Ìàëûøè-òâîéíÿòà Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì Ì/ô “×èï è Äåéë - áóðóíäóêè-ñïàñàòåëè” 09.00 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 10.00, 18.10 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 12.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 13.00 Ò/ñ “Áåâåðëè Õèëëç-90210. Íîâîå ïîêîëåíèå” 14.00, 19.10 Áîãèíÿ øîïïèíãà 16.15 Ò/ñ “Ðûæàÿ” 17.20 ÓÒÅÒà ïàðà 19.50 Îäíà çà âñåõ 20.50 Âèòàëüêà 22.00 ÒÅÒ-Èíòåðíåò 23.00 Øïèëèâèëè 23.35 Ò/ñ “Ñåêñ è ãîðîä”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.35 Ò/ñ “Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû”. (3 êàòåãîðèÿ) 01.25 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 02.15 Õ/ô “Èäåàë”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.45 Äî óòðà

04.35, 10.30 Ò/ñ “Ãîâîðèò ïîëèöèÿ!” 06.50 Õ/ô “Íåæäàííî-íåãàäàííî” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü”

09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 10.00, 04.10 “Ïðàâäà æèçíè” 13.00, 19.30 Ò/ñ “Ìå÷” 14.50, 17.00 Ò/ñ “Çàùèòà Êðàñèíà 2” 16.45, 19.00, 01.30, 03.00 “Ñâèäåòåëü” 21.30 Ò/ñ “NCIS: îõîòà íà óáèéöó”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.30 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ 12”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.30 Ò/ñ “Äåêñòåð”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.00 “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” 02.30 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 03.30 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

09.45 11.25 13.15 15.05 16.40 18.20 20.10 22.00 23.35 01.20 02.45 04.10 05.40

06.00, 03.10 Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 09.00, 20.00 Âåëèêèå ñðàæåíèÿ 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 11.15, 21.35 Ðèõòåð - ÷åëîâåê-çàãàäêà 12.45 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ” 14.00, 22.40 Êóëüòóðíûé øîê 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 15.30 “Ðîíèí” 16.00, 23.50 Äèêàÿ Àâñòðàëèÿ 17.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Ëåîíèä ×åðíîâåöêèé 01.05 Àìóðíûå ìåëîäèè 01.45 Õ/ô “Ôèëîñîôèÿ áóäóàðà Ìàðêèçà äå Ñàäà” 03.35 Õ/ô “Äåòè êàïèòàíà Ãðàíòà”

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Íîâîñòè 05.10 Õ/ô “Âîëãà-Âîëãà” 07.00 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçàêè” 09.10 Êèíî â öâåòå. “Âåñíà íà Çàðå÷íîé óëèöå” 11.25 “Ìàðèÿ Øóêøèíà. Ðàññêàæèòå ìíå î ìîåì îòöå” 12.25, 14.15 Õ/ô “Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó” 15.50 Õ/ô “Îðäà” 18.15 “Äîñòîÿíèå Ðåñïóáëèêè”. Ëó÷øåå 20.00 “Âðåìÿ” 20.30 Õ/ô “Îôèöåðû” 22.30 Þáèëåéíûé êîíöåðò Íèêîëàÿ Ðàñòîðãóåâà è ãðóïïû “Ëþáý” 00.20 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ” 01.50 Õ/ô “Ìàòðîñ ñ “Êîìåòû”

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Âòîðæåíèå ïëàíêòîíà” 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Íåéòðîíà” 11.00 Ì/ñ “Æèçíü ðîáîòà-ïîäðîñòêà” 12.00 Ì/ñ “Ëóíàòèêè” 13.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 17.00 Ì/ñ “Íàðóòî” 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

05.00 “Ñ óòðà ïîðàíüøå: “Ìèíè-ÖÒ” 06.00 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Ãåðöîã” 06.30, 12.30 Õ/ô “Ëåòó÷àÿ ìûøü” 07.45, 13.45, 19.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 08.00, 14.00, 20.00 “Âðåìÿ” 09.00, 15.00, 21.00, 00.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 10.00, 16.00, 22.00 Ïðàçäíè÷íûé âå÷åð â êîíöåðòíîì çàëå “Ðîññèÿ” 11.00, 17.00 Âñòðå÷à â êîíöåðòíîé ñòóäèè “Îñòàíêèíî” 12.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïåñíè è ïðàçäíèêè” 18.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Òàíöóåò Ìàõìóä Ýñàìáàåâ” 18.30 Õ/ô “Ôàíòàçèè Âåñíóõèíà” 23.00 Ä/ô “Ãåííàäèé Ãëàäêîâ” 01.00 “Ýñòðàäíûé âåðíèñàæ” 02.00 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è” 03.50 Ôèëüì-êîíöåðò “Ìåëîäèè è ðèòìû çàðóáåæíîé ýñòðàäû”

05.00 Õ/ô “Îäèíî÷êà” 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 “Ñåãîäíÿ” 07.20 “Èõ íðàâû” 08.00 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Îñòîðîæíî, áàáóøêà!” 09.25 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ” 10.30 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” 11.00 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü ëåò ñïóñòÿ”. “Ñþðïðèç” 12.25 “Äî ñóäà” 13.25 “Ñóä ïðèñÿæíûõ” 14.30 Õ/ô “Íàéäè ìåíÿ” 16.20 “Íîííà è Ñëàâà. Æåñòîêèé ðîìàí” 17.00 Ò/ñ “Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà”. “Áåç ñóäà è ñëåäñòâèÿ” 18.30 Õ/ô “×åñòü ñàìóðàÿ” 20.25 Ò/ñ “Êðàïëåíûé” 22.20 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”. “Îãíåñòðåë”, “Ñâèäåòåëü” 00.15 Ò/ñ “Ñåìèí” 02.05 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 03.15 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 04.10 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”. “ÒÒ” äëÿ êèëëåðà” 04.45 “Äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè”

05.45

Ì/ô

Õ/ô “Íå áîëèò ãîëîâà ó äÿòëà” Õ/ñ “Äåòè Àðáàòà” Õ/ñ “ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàöèÿ” Õ/ô “Âåñåëûå èñòîðèè” Õ/ô “Äåòè Äîí Êèõîòà” Õ/ô “Âû ìíå ïèñàëè” Õ/ñ “Ãëàâíûé êàëèáð” Õ/ô “ ïîñëåäíþþ î÷åðåäü” Õ/ô “Ñîõðàíèòü ãîðîä” Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âîéíû” Õ/ô “Âîåííî-ïîëåâîé ðîìàí” Õ/ô “Öûãàíêà Àçà” Ñàóíäòðåêè

02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Äåòñòâî Òåìû” 03.20, 09.20, 15.20 Ì/ñ “Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Âîëøåáíèê Èçóìðóäíîãî ãîðîäà” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “Ëåãåíäà î ñïÿùåé êðàñàâèöå” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Öâåò ïëàìåíè” Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü” Ò/ñ “Ìåíòû” Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè” Ò/ñ “Ðóññêîå ëåêàðñòâî” Ò/ñ “Àâòîáóñ”

06.00, 07.00, 07.35, 10.35, 11.00, 11.45, 12.45, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.40, 10.45, 13.45 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 06.50, 11.10, 17.25 “Çàãîðîäíûé äîì” 07.15, 12.25, 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 08.05 “Ôîòîãðàôèÿ” 08.45, 11.25, 19.25, 22.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.15, 18.25, 21.30 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 10.20, 12.10 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 13.15, 20.50 “Âçàèìîïîääåðæêà ñåìüè Êëèíòîíîâ” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 16.45 Ì/ô: “×óäî-ìåëüíèöà”, “Ñàðìèêî” 17.30, 03.55 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 18.00 “Îäèí íà îäèí ñî âñåìè” 20.10 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 20.20 “Àðõèâû èñòîðèè” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 00.45 “Òåëå÷àò” 01.45 Õ/ô “Öèðê” 03.15 “Êèíîïðîåêòîð” 03.25 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 04.25 “Êà÷åñòâî æèçíè” 04.45 “Ïóøêèí” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà”

06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.55, 03.15 Ôóòáîë News 06.15, 12.25 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Èòîãè ñåçîíà 07.30, 17.25, 22.45 Ä/ñ “Ôóòáîëüíûå áèòâû” 08.00, 13.40 Íîðâåãèÿ - Èòàëèÿ. Åâðî-2013 10.25 Äàíèÿ - Àðìåíèÿ. Îòáîð ê ×Ì-2014 16.00, 23.15 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Èòîãè ñåçîíà 17.15 Òîï-ìàò÷ 17.55, 21.30, 03.25 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Â. Ëþòûé 18.55, 01.15 Èñïàíèÿ - Íèäåðëàíäû. Åâðî-2013 21.00, 04.30 Futbol Mundial 00.30 Ëó÷øèå ìîìåíòû. Åâðî-2013 04.15 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 05.00 Íîâîñòè + Àíîíñû

06.10

2012-2013. Ëîêîìîòèâ - Äèíàìî (Ì) Ãîëüô. PGA. FEDEX St. Jude Classic. Îáçîð 09.00, 18.25, 04.25 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïëåé-îôô. Ôèíàë. 1-é ìàò÷ 10.45 Ýêñòðà-ôóòçàë 11.20 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/4 ôèíàëà. Áðåäôîðä - Àðñåíàë 14.00, 02.10 Òåííèñ ÀÒÐ 250. US Men’s Clay Court Championship. Õüþñòîí, ÑØÀ. 1/2 ôèíàëà. Ìîíàêî - Èñíåð 16.30 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Ðóáèí - Òåðåê 20.15 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/4 ôèíàëà. Ñóîíñè - Ìèääëñáðî 22.10 Ãëîðè. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ êèêáîêñèíãà. Ãðàí-ïðè. Ëîíäîí, Àíãëèÿ 01.25 Áîêñ. Íüþ-Éîðê, ÑØÀ. Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ãàáðèýëü Ðîñàäî 08.00

07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Ä/ô “Ïîëîñàòûå áðàòüÿ - áàíäà ìàíãóñòîâ” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê” 09.00, 09.30, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 10.00, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.20, 21.00, 21.30 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ ïîìîùü” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 14.00 Ä/ô “Àôðèêàíñêàÿ ïðîãóëêà” 19.00, 00.00 Ä/ô “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 22.00 Ä/ô “Âîçâðàùåíèå çàêëèíàòåëÿ ìåäâåäåé” 23.00 Ä/ô “Æèçíü” 01.00, 04.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 03.00, 05.55 Ä/ô “Êðóãîñâåòíîå ñàôàðè” 05.00 Ä/ô “Ëåñíûå òàéíû”

05.05 05.55 07.20 09.05 11.00

Êîíöåðò Õ/ô “Ïèðàòû ÕÕ âåêà” Êîìåäèÿ “Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí” Êîìåäèÿ “Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå” Ìîñêâà. Êðåìëü. Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 12.00, 13.15 Õ/ô “ßùèê Ïàíäîðû” 13.00, 19.00 Âåñòè 16.00 “Êðèâîå çåðêàëî”. Òåàòð 17.55, 19.25 Õ/ô “Ìàðø-áðîñîê: îñîáûå îáñòîÿòåëüñòâà” 22.00 “Ðîññèÿ ìîëîäàÿ”. Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. Òðàíñëÿöèÿ ñ Êðàñíîé ïëîùàäè 23.35 Õ/ô “Þæíûå íî÷è” 01.35 Õ/ô “4 òàêñèñòà è ñîáàêà 2” 03.55 “Êîìíàòà ñìåõà”

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.15, 16.50 “Äîêòîð È...” 08.45, 17.50, 05.30 Ì/ñ “Ìàðòèí Âîèòåëü” 09.05, 18.10, 02.30 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð. Æèçíü çàíîâî” 09.50 “Ìîñêîâñêèå êðàñàâèöû. Íàäåæäà Ïåøêîâà” 10.15, 16.05, 00.50 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà 2. Àãåíò ïî÷òè íå âèäåí” 11.00 “Ìîçãîâîé øòóðì. Ãëóáîêîâîäíûå ìèðû” 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Ò/ñ “Çîëîòî Òðîè” 13.15 Ì/ô “Ìîéäîäûð” 13.35, 01.35 “Æèâè ñåé÷àñ!” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 15.20, 21.10 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” 17.20, 20.55 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 18.55 Ì/ô “Ëåâ è çàÿö” 19.10, 03.25 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30 “Ëèíèÿ çàùèòû” 21.05 Ì/ñ “Âîëê Àëüáåðòî” 22.25 “Ðóññêèé âîïðîñ” 23.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Âíåáðà÷íûå äåòè” 23.45 Ä/ô “Àëåêñàíäð Àáäóëîâ. Ðîìàí ñ æèçíüþ” 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 04.10 Ä/ô “Ìèëëèîíåð èç êðàñíîé àðìèè” 04.50 Ä/ô “Äèåòû è ïîëèòèêà”

Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


13 ñòîð. 06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.15 “ÒÑÍ” 06.45, 07.15, 08.15, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.10 “Ëè÷íûé ñ÷åò” 08.05 “Ýêîíîìè÷åñêèå ñîáûòèÿ” 10.00 Ì/ñ “Áåðíàðä” 10.35 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “Äåâóøêè ëþáÿò ïîãîðÿ÷åå” 11.45, 12.50, 02.10, 03.00, 04.55 “Íå âðè ìíå 4” 13.55, 14.50 “Êðàñàâèöà çà äâåíàäöàòü ÷àñîâ” 15.45 “100 000 çà ïðàâäó” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 17.10, 20.15 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 3” 22.30 “Àäñêàÿ êóõíÿ 3” 00.30 Áîåâèê “Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.50, 04.20 “Ìàøà è ìîäåëè”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05, 08.05 Ïîãîäà 06.15 Õ/ô “Ôîðìóëà èãðû” 07.15 Ýðà ñòðîèòåëüñòâà 07.20 Ñòðàíà on-line 07.25 Ýðà áèçíåñà 07.30, 08.15 Ä/ô “Â. Òåðåøêîâà. Ìèññ Âñåëåííàÿ” 08.45 Ïîëåçíûå ñîâåòû ÓÒ-1 09.10, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.30 Êíèãà.ua 09.55 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà” 12.30, 18.45, 21.25 Äåëîâîé ìèð 12.50 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 13.30 Ïåðâàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ áèçíåñ-êîíôåðåíöèÿ “Óêðàèíà è ïàðòíåðû” 14.30 Ïîãîäà 14.35, 15.25 Ä/ô “Êîíòèíãåíò. Ýôèîïèÿ èëè ñìåðòü” 15.00, 18.20 Íîâîñòè 15.10 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.55 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû” 19.00 Î ãëàâíîì 19.25 Ïîñëåäíåå ïðåäóïðåæäåíèå 19.45 “Î æèçíè” ñ À. Ïàëü÷åâñêèì 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.35 Ôîëüê-music 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15 Ïîãîäà 23.20 Õ/ô “Ôîðìóëà èãðû” 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20, 02.10 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.25 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.45 Íå âåðü õóäîìó ïîâàðó 04.10 Êíèãà.ua 04.30 Õèò-ïàðàä 05.20 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.25 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

04.50, 12.30 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 05.30, 18.10 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð 2” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 09.10, 20.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 13” 13.20 “Ñóäåáíûå äåëà” 15.10 “Ñåìåéíûé ñóä” 16.00 Ò/ñ “Àíå÷êà” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 23.30 Ò/ñ “Îäíàæäû â Ðîñòîâå” 01.20 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 01.50 Õ/ô “×åëîâåê - íåâèäèìêà”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.30 Ä/ô “Òðè äíÿ Þðèÿ Ãàãàðèíà. È âñÿ æèçíü”

05.00, 05.50 Teen Time 05.05 Ò/ñ “Âïåðåä - ê óñïåõó” 06.00, 16.50 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 06.50, 19.15 Ïèðàíüè 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.50, 00.30 Ïîãîäà 09.00 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 11.05, 17.55, 19.55 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 13.30, 14.35 Kids’ Time 13.35 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 14.50 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.50 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” 22.00 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 00.35 Ò/ñ “Ìèëûå îáìàíùèöû”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.25 Ò/ñ “Äðóæíàÿ ñåìåéêà”

×ÅÒÂÅÐ, 13 ×ÅÐÂÍß 03.00 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 03.05, 03.50 Çîíà íî÷è 03.10 Ïîä çíàêîì áåäû 04.00 Ìîé àäðåñ - Ñîëîâêè. Ãðóç ìîë÷àíèÿ 04.15 Ïðåâðàùåíèå 04.30, 04.55 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.35 Solo-Mea

07.00 Ì/ô 09.40 “Þìîð íà Ê1” 11.00, 20.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 12.05, 19.00 “Îðåë è Ðåøêà” 13.00, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 14.00, 22.00 Ä/ñ “Âîéíà ïîëîâ” 16.00 “Êîðîëåâà äåêîðà” 17.00, 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 00.00 Õ/ô “Ïî òó ñòîðîíó êðîâàòè”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.35 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.20 Âðà÷è 06.00 Äà÷íûå èñòîðèè 06.45 Òåëåòîðãîâëÿ 07.35, 13.20 Ì/ô 10.10, 10.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 11.20 Äåëî âêóñà 12.20, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 14.20 Ò/ñ “Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà” 16.00, 22.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 18.00, 21.40 Ò/ñ “Òàòüÿíèí äåíü” 19.00 Êâàäðàòíûé ìåòð 19.50 Ïðîøëà ëþáîâü 20.50, 00.40 Ãëÿíåö 23.40 Ãîðîäà ìèðà 01.20 Öâåò Íî÷è

05.30

“×óæèå îøèáêè. Ïîñëåäíèé îòïóñê “íåìöà” 06.15, 15.55 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 08.00, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 09.45 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Çâåçäíûå èçìåíû” 10.45 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Ìàìåíüêèíû ñûíêè” 11.50 Õ/ô “Ëþáîâü íà ñåíå” 13.55 “Ïðàâèëà æèçíè. Âêóñíî äî ñìåðòè” 14.55 “Ïðàâèëà æèçíè. Óëè÷íàÿ îòðàâà” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 21.00 Ò/ñ “Çàêëÿòûå äðóçüÿ” 22.25 “Äåòåêòîð ëæè” 23.20 “Êóá” 00.25 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.25 Õ/ô “Àäúþòàíò åãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà” 02.40 Íî÷íîé ýôèð

04.55, 06.40, 02.00, 03.20 Ïîãîäà 05.00 Ôàêòû 05.30 Ñâèòàíîê 06.35, 07.40 Äåëîâûå ôàêòû 06.45 Ò/ñ “Òàêñè” 07.05 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.45 Ìàêñèìóì â Óêðàèíå 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.20 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 16.40 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè” 12.20, 13.00, 21.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 14.45, 20.05 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí 2” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 23.05 Õ/ô “Áóìåð 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.10 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 02.05 Õ/ô “Àíòèáóìåð”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.25 Ò/ñ “Ñûí äðàêîíà”

06:00 06:10 06:30 06:55 07:00 07:00 07:30 09:00 09:35 10:40 11:05 13:00 13:15 13:40 14:10 14:35 15:00 16:00 16:20 16:30 17:00 19:00 19:30

óìí Óêðà¿íè “Ïîâ³ð ó ñåáå” “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 31 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “×àñ êðà¿íè” Õ/ô “Ëåãåíäà ïðî êíÿãèíþ Îëüãó” 1 ñ. Ä/ô “Òóðèíñüêà ïëàùàíèöÿ” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ìîâà ïðî ìîâó” “Òâîº ìàéáóòíº” “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” “Çàõèñíèê ³ò÷èçíè” “Åêîíîì³÷íå êîëî” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà” Ì/ô “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³”

20:10 20:45 21:00 21:25 22:00 22:30 22:55

“³ðóþ” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Íà ñâî¿é çåìë³” “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” Ä/ô “Òóðèíñüêà ïëàùàíèöÿ” Õ/ô “Ëåãåíäà ïðî êíÿãèíþ Îëüãó” 2 ñ. “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 32 Ä/ô “³äêðèòèé êîñìîñ” ÷. 2 “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Åêîíîì³÷íå êîëî” “Çàõèñíèê ³ò÷èçíè” Õ/ô “Ëåãåíäà ïðî êíÿãèíþ Îëüãó” 2 ñ.

23.30 00.30 02.10 03.10 03.50

Ò/ñ “Ìåíòàëèñò”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “Äåêñòåð”. (3 êàòåãîðèÿ) “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

¹ 20 (1081) 5 ÷åðâíÿ 2013 ð. 01.20 02.50 05.05

Õ/ô “Òàéíà “×åðíûõ äðîçäîâ” Õ/ô “Âèçèò äàìû” Ñàóíäòðåêè

04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Íîâîñòè 04.05 “Äîáðîå óòðî!” 06.00, 03.05 Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé 08.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 23:55 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé 08.50 “Æèòü çäîðîâî!” 00:10 “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 01:05 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 11.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 01:30 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 11.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 03:35 09.00, 20.00 Âåëèêèå ñðàæåíèÿ 13.00 Äðóãèå íîâîñòè 04:30 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 13.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 04:55 11.15 Ðèõòåð - ÷åëîâåê-çàãàäêà 14.15 Ò/ñ “Ïðîñïåêò Áðàçèëèè” 12.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 15.05 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 14.00, 22.40 Êóëüòóðíûé øîê 16.00 “Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ” 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 15.30 “Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé” 17.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 06.10 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 11” 16.00, 23.50 Äèêàÿ Àâñòðàëèÿ 18.55 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ñîáûòèÿ 17.45 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà è 20.00 “Âðåìÿ” 07.10, 23.20 Ò/ñ “Ãëóõàðü” ëüãîòû” 20.30 Õ/ô “Òóðåöêèé ãàìáèò” 09.20, 13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ “Ñëåä” 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Ëåîíèä 00.15 “Áåëûå íî÷è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà” 10.00 Ò/ñ “Âèêòîðèÿ” ×åðíîâåöêèé 02.05 Õ/ô “Òàáà÷íûé êàïèòàí” 12.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Íî÷ü â îòåëå” 21.35 Ìåñòü àëòàéñêîé ïðèíöåññû 15.35 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 01.05 Àìóðíûå ìåëîäèè 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 01.45 Õ/ô “ ðîäîâîì ïîìåñòüå” 18.00 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Äåòñòâî Òåìû” 03.30 Õ/ô “ 6 ÷àñîâ âå÷åðà ïîñëå 19.20, 03.40 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 03.20, 09.20, 15.20 Ì/ñ “Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ” âîéíû” 20.00 Ò/ñ “Êîâáîè” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí” 02.00 Ò/ñ “Ñîáûòèå” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Àðèýëü” 04.15 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “Ëåãåíäà î ñïÿùåé 05.05 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû êðàñàâèöå” 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” Ñîâû” 09.00 Ì/ñ “Âòîðæåíèå ïëàíêòîíà” 06.30, 18.40, 00.00, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.20, 03.20 “Âðåìÿ Íåéòðîíà” ñïîðòà” 20.00 Ò/ñ “Êîíâîé PQ17” 11.00 Ì/ñ “Æèçíü ðîáîòà-ïîäðîñòêà” 06.50, 23.45, 00.55, 03.25 “Îáçîð ïðåññû” 21.00 Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü” 12.00 Ì/ñ “Ëóíàòèêè” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 22.00 Ò/ñ “Ìåíòû” 13.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 23.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè” 17.00 Ì/ñ “Íàðóòî” 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Ò/ñ “Ðóññêîå ëåêàðñòâî” 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 01.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 01.00 Ò/ñ “Àâòîáóñ” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 07.05 “Âðåìÿ ýêîíîìèêè” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.35, 03.15, 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 06.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 06.00, 07.00, 07.35, 10.35, 11.00, 11.45, 12.45, 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.20, Ñìåòàíêèíà” 17.50, 22.50, 23.50, 03.55, 06.25 06.25 “Äåíü àíãåëà” 05.00, 11.00 Âñòðå÷à â êîíöåðòíîé ñòóäèè “Ïîãîäà” 06.30 “Ãðàíè” “Îñòàíêèíî” 08.20 “Äðàéâ-íîâîñòè” 06.40, 10.45, 13.45 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 06.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïåñíè è ïðàçäíèêè” 08.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 06.50, 11.10, 17.15 “Çàãîðîäíûé äîì” 06.30, 00.30 Õ/ô “Ëåòó÷àÿ ìûøü” 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 07.15, 12.25 “Çäîðîâüå” 07.45, 13.45, 19.45, 01.45 Ì/ô “Ïðèêëþ09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 08.10 “Äæàìïèíã” ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 08.45, 11.25, 19.25, 22.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 08.00, 14.00, 20.00, 02.00 “Âðåìÿ” 05.00 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.00, 15.00, 21.00, 03.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 16.10 “ êàáèíåòàõ” 10.00, 16.00, 04.00 Ïðàçäíè÷íûé âå÷åð â êîíöåðò- 09.15, 18.25 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 17.25 “Àêöåíò” 10.20, 12.10 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” íîì çàëå “Ðîññèÿ” 18.15 “Ëåñíîé ïàòðóëü” 13.15 “Âçàèìîïîääåðæêà ñåìüè Êëèíòîíîâ” 12.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Òàíöóåò Ìàõìóä 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” Ýñàìáàåâ” 22.10, 02.40 “Ðåàëüíûé ñåêòîð” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 12.30, 18.30 Õ/ô “Ôàíòàçèè Âåñíóõèíà” 22.45, 04.15 “Õðîíèêà äíÿ” 16.45 Ì/ô “Ñêàçêà î ìåðòâîé öàðåâíå è 17.00 “Âñÿêàÿ âñÿ÷èíà” 23.30 “Crime news” ñåìè áîãàòûðÿõ” 17.50 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàíîðàìà” 00.30 “Íîâîñòåìåòð” 17.30, 03.55 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 22.00 “50/50” 04.20 “Æèçíü èíòåðåñíà” 18.00 “Îäèí íà îäèí ñî âñåìè” 23.00 “Ñ óòðà ïîðàíüøå: “Ìèíè-ÖÒ” 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 19.50 “Êèíîïðîåêòîð” 00.00 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Ãåðöîã” 20.00, 04.55 “Àðõèâû èñòîðèè” 20.30 “Æèçíü è ïðèçâàíèå Ô. Õåðëè” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 06.00 Åðàëàø 05.00 “ÍÒ Óòðîì” 21.30 Ò/ñ “Íà îñòðèå” 06.30 Òåëåïóçèêè 07.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Ñäàþ 00.45 “Òåëå÷àò” 07.00 Ìàëûøè-òâîéíÿòà ãàðàæ”, “Äåòñêèé ñàä” 01.45 Ä/ô “Ãîëëèâóä ñêâîçü îáúåêòèâ Ì. 07.30 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 “Ñåãîäíÿ” Ãàððåòà” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.25 “Äà÷íûé îòâåò” 03.05 “Âèííàÿ êàðòà” 08.25 Ì/ô “×èï è Äåéë - áóðóíäóêè-ñïà- 10.30 “Ìåäèöèíñêèå òàéíû” 03.25 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” ñàòåëè” 11.05 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü ëåò 04.25 “Ãóáåðíèÿ” 09.00 Ò/ñ “Ðàíåòêè” ñïóñòÿ”. “Öåííûé ãðóç” 10.00, 18.10 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 12.35 “Äî ñóäà” 12.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 13.35 “Ñóä ïðèñÿæíûõ” 13.00 Ò/ñ “Áåâåðëè Õèëëç-90210. Íîâîå 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 01.00, 03.15 Ôóòáîë 14.35, 17.35 “Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñïîêîëåíèå” News òâèå” 14.00, 19.10 Áîãèíÿ øîïïèíãà 06.15, 12.25 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Èòîãè ñåçîíà 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 16.15 Ò/ñ “Ðûæàÿ” 07.30, 22.50 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå âåðäèêò” 17.20 ÓÒÅÒà ïàðà ìîìåíòû 16.40 Ò/ñ “Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà”. “Áåç 19.50 Îäíà çà âñåõ 07.45, 20.15, 23.00 Òîï-ìàò÷ ñóäà è ñëåäñòâèÿ” 20.50 Âèòàëüêà 08.00 Ïîðòóãàëèÿ - Ðîññèÿ. Îòáîð ê ×Ì-2014 18.30, 02.20 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 22.00 ÒÅÒ-Èíòåðíåò 10.25, 17.15, 03.25 Èñïàíèÿ - Íèäåðëàíäû. 19.35, 03.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 23.00 Øïèëèâèëè Åâðî-2013 20.25 Ò/ñ “Êðàïëåíûé” 23.35 Ò/ñ “Ñåêñ è ãîðîä”. (2 êàòåãîðèÿ) 13.40, 01.15 Äàíèÿ - Àðìåíèÿ. Îòáîð ê ×Ì-2014 22.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 00.35 Ò/ñ “Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû”. (3 êàòåãîðèÿ) 22.40 16.00, 23.15 ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. Èòîãè ñåçîíà Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”. “Èãðîê”, “Îáõîä” 01.25 Õ/ô “Òåíü âàìïèðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.30 19.15 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Â. Ëþòûé Ò/ñ “Ñåìèí” 03.35 Äî óòðà 20.30 Íîðâåãèÿ - Èòàëèÿ. Åâðî-2013 04.25 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå 00.30 Futbol Mundial õðîíèêè”. “ÒÒ” äëÿ êèëëåðà” 05.15 Íîâîñòè + Àíîíñû 04.40, 10.30 Ò/ñ “Ãîâîðèò ïîëèöèÿ!” 06.55 Õ/ô “Êàèð-2” âûçûâàåò “Àëüôó” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 10.00 Ä/ñ “Òàéíû êðèìèíàëüíîãî ìèðà” 13.00, 19.30 Ò/ñ “Ìå÷” 14.50, 17.00 Ò/ñ “Çàùèòà Êðàñèíà 2” 16.45, 19.00, 01.35, 02.40 “Ñâèäåòåëü” 21.30 Ò/ñ “NCIS: îõîòà íà óáèéöó”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.30 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ 12”. (2 êàòåãîðèÿ)

05.45 10.35

Ì/ô Õ/ô “Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðåìåíè” 12.10 Õ/ñ “Äåòè Àðáàòà” 14.00, 20.10 Õ/ñ “Ãëàâíûé êàëèáð” 15.50 Õ/ô “Íå áîëèò ãîëîâà ó äÿòëà” 17.30 Õ/ô “Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ ôëåéòû” 22.00 Õ/ô “Íåò íåèçâåñòíûõ ñîëäàò” 23.40 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã”

06.10

Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Ðóáèí - Òåðåê 08.05 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Ïëåé-îôô. 1/2 ôèíàëà. 2-é ìàò÷. Óîòôîðä - Ëåñòåð 10.00 Òåííèñ ÀÒÐ 250. US Men’s Clay Court Championship. Õüþñòîí, ÑØÀ. Ôèíàë. Àëüìàãðî - Èñíåð 11.45, 02.05 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/4

ôèíàëà. Ñóîíñè - Ìèääëñáðî 13.35 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 14.10, 04.00 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Ëèãà 1. Ïëåé-îôô. Ôèíàë. Áðåíòôîðä - Éîâèë Òàóí 16.05 Ýêñòðà-ôóòçàë 16.35 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïëåéîôô. Ôèíàë. 1-é ìàò÷ 18.25 Ôîðìóëà-1 íà âîäå 2013. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè. Ãîíêè 19.35 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Ëîêîìîòèâ - Ñïàðòàê 21.30 Ãîëüô. European Tour Weekly. Îáçîð 22.00 Ãîëüô. Major US Open. Ïåðâûé äåíü

07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Ä/ô “Ïîëîñàòûå áðàòüÿ - áàíäà ìàíãóñòîâ” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê” 09.00, 09.30, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 10.00, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.20, 21.00, 21.30 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ ïîìîùü” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 14.00 Ä/ô “Àôðèêàíñêàÿ ïðîãóëêà” 19.00, 00.00 Ä/ô “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 22.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè” 23.00 Ä/ô “Æèçíü” 01.00, 04.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 03.00, 05.55 Ä/ô “Êðóãîñâåòíîå ñàôàðè” 05.00 Ä/ô “Ëåñíûå òàéíû”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05 Õ/ô “Ãðóñòíàÿ äàìà ÷åðâåé” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “1000 ìåëî÷åé” 11.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.10, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.05 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.30 Âåñòè - Ñïîðò 16.45 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!” 17.40 Õ/ô “Äîïóñòèìûå æåðòâû” 19.50 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.50 Ò/ñ “Àïîôåãåé” 22.40 “Âàëåíòèíà Òåðåøêîâà. ×àéêà è ßñòðåá” 23.40 “Ïîåäèíîê” 01.10 “Ñ÷àñòüå ïî-ðóññêè” 02.05 “Âåñòè +” 02.25 Õ/ô “Áåëûé Áèì ×åðíîå óõî” 03.55 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.05 Ì/ô 08.15, 16.50 “Äîêòîð È...” 08.40, 17.50, 05.30 Ì/ñ “Ìàðòèí Âîèòåëü” 09.05, 18.10, 02.30 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð. Æèçíü çàíîâî” 09.50 “Ìîñêîâñêèå êðàñàâèöû. Ãàëèíà Áóðäîíñêàÿ” 10.15, 16.05, 00.50 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà 2. Àãåíò ïî÷òè íå âèäåí” 11.00 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð” 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Ò/ñ “Çîëîòî Òðîè” 13.10 Ì/ô “Ñàðìèêî” 13.35, 01.35 “Æèâè ñåé÷àñ!” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 15.20, 21.10 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” 17.20, 20.55 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 18.55 Ì/ô “Ëèñà-ñòðîèòåëü” 19.10, 03.25 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” 21.05 Ì/ñ “Âîëê Àëüáåðòî” 22.20 Ä/ô “Ôàëüøàê” 23.40 Ä/ô “Áîðèñ Òîêàðåâ.Òàéíà äâóõ êàïèòàíîâ” 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 04.15 Ä/ô “Ñâåðõëþäè”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


¹ 20 (1081) 5 ÷åðâíÿ 2013 ð.

22.35 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.50 “ÒÑÍ” 06.45, 07.15, 08.15, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.10 “Ëè÷íûé ñ÷åò” 08.05 “Ýêîíîìè÷åñêèå ñîáûòèÿ” 10.00 Ì/ñ “Áåðíàðä” 10.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “Ðîäîì èç ÊÂÍ” 11.40, 12.45, 04.05 “Íå âðè ìíå 4” 13.45, 14.45 “Êðàñàâèöà çà äâåíàäöàòü ÷àñîâ” 15.45 “100 000 çà ïðàâäó” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 17.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 3” 20.15 “Âå÷åðíèé Êèåâ 2013” 22.05 Êîìåäèÿ “Íà êðþ÷êå” 00.05 Õ/ô “Èíòåðäåâî÷êà”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.45 Áîåâèê “Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.40 “Ðåìîíò +”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05, 08.05 Ïîãîäà 06.15 Õ/ô “Ôîðìóëà èãðû” 07.15 Ñòðàíà on-line 07.30 Ýðà áèçíåñà 07.35, 08.15 Ä/ô “Å. Âåñíèê. Âñå íå òàê, êàê ó ëþäåé” 08.45 Ïîëåçíûå ñîâåòû ÓÒ-1 09.10, 20.45 Èòîãè äíÿ 09.35 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.40 “Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü” 10.30 Êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà 10.50 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà” 12.35, 18.45, 20.35 Äåëîâîé ìèð 12.55 Ò/ñ “Ñòàâêà áîëüøå ÷åì æèçíü” 14.55 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.00 Ïåðâàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ áèçíåñ-êîíôåðåíöèÿ “Óêðàèíà è ïàðòíåðû” 17.05 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû” 18.20 Íîâîñòè 19.05 Ôåñòèâàëü ïåñíè “Êîáëåâî” 19.35 “Ïðåäâå÷åðüå” 21.00 Ôèíàë Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ òàíöîðîâ Åâðîâèäåíüÿ 2013 22.30 Ñâåò 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15 Ïîãîäà 23.20 Õ/ô “Ôîðìóëà èãðû” 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.10 Õèò-ïàðàä “Íàöèîíàëüíàÿ äâàäöàòêà” 03.20 Êòî â äîìå õîçÿèí? 03.45 Æèçíü íà ðàâíûõ 04.00 “Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü” 04.50 Õèò-ïàðàä 05.35 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

07.00 Ì/ô 09.40 “Þìîð íà Ê1” 11.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 12.05 “Îðåë è Ðåøêà” 13.00, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 14.00 Ä/ñ “Âîéíà ïîëîâ” 16.00 “Êîðîëåâà äåêîðà” 17.00, 21.20 “Ðàññìåøè êîìèêà” 19.00 “ÊÂÍ” 22.20 “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” 00.00 Õ/ô “Òîëüêî ñïîêîéñòâèå” 01.35 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.20 Âðà÷è 06.00 Äà÷íûå èñòîðèè 06.45 Òåëåòîðãîâëÿ 07.35, 13.20 Ì/ô 10.10, 10.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 11.20 Äåëî âêóñà 12.20, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 14.20 Ò/ñ “Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà” 16.00, 22.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 18.00, 21.40 Ò/ñ “Òàòüÿíèí äåíü” 19.00 Êâàäðàòíûé ìåòð 19.50 Ïðîøëà ëþáîâü 20.50, 00.40 Ãëÿíåö 23.40 Ãîðîäà ìèðà 01.20 Öâåò Íî÷è

14 ñòîð.

Ï’ßÒÍÈÖß, 14 ×ÅÐÂÍß 23:55 00:00 00:30 00:40 01:00 03:05 04:00 04:30 04:35

Õ/ô “Ïðî á³äíîãî ãóñàðà çàìîâòå ñëîâî” 1 ñ. “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, 32 “Ïðàâî íà çàõèñò” “Äîñüº-102” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Ä/ô “³äêðèòèé êîñìîñ” ÷. 3 “Âàøå çäîðîâ’ÿ” “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 33 Õ/ô “Ïðî á³äíîãî ãóñàðà çàìîâòå ñëîâî” 1 ñ.

06.10 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 11” 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.10 Ò/ñ “Ãëóõàðü” 09.20, 13.00, 17.20, 20.00 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00 Ò/ñ “Âèêòîðèÿ” 12.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Àíæåëèêà ïðîòèâ êîðîëÿ” 15.35 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 19.20 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 22.15 Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü 2” 01.30 Ò/ñ “Ñîáûòèå” 03.50 Ò/ñ “Êîâáîè”

06.30, 18.40, 00.00, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.20, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 00.55, 03.25 “Îáçîð ïðåññû” 05.15 “×óæèå îøèáêè. Ëþáîâü êèëëåðà” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 06.05 Õ/ô “Æåíñêàÿ ðàáîòà ñ ðèñêîì äëÿ 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, æèçíè” 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 08.15, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 01.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 09.55 Õ/ô “Ïîä Áîëüøîé Ìåäâåäèöåé” 07.05 “Âðåìÿ ýêîíîìèêè” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.35, 03.15, 20.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Áîíè Ì. Ìîøåííè÷åñòâî â 06.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” ñòèëå “äèñêî” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 20.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Ñâåòëàíà Ïåðìÿêîâà. Áûë 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” áû ìèëûé ðÿäîì” 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.10, 17.20, 22.25 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Æåñòîêèé ðîìàí” 17.50, 22.50, 23.50, 06.25 “Ïîãîäà” 23.20 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Çâåçäû-ãåè” 08.15 “Ïðîöåññ” 00.35 Õ/ô “Ëþáîâü íà ñåíå” 08.25 “Óòðî ñî çâåçäîé” 02.35 Õ/ô “Àäúþòàíò åãî ïðåâîñõîäè08.45 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” òåëüñòâà” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 03.50 Íî÷íîé ýôèð 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.00 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 16.15, 04.40 “Ëåñíîé ïàòðóëü” 17.15 “Ìîòîð-íîâîñòè” 04.50 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 17.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 04.55, 06.40, 01.55, 03.55 Ïîãîäà 18.15 “Ðåàëüíûé ñåêòîð” 05.00 Ôàêòû 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 05.30 Ñâèòàíîê 22.15 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 06.35, 07.35 Äåëîâûå ôàêòû 22.45, 04.15 “Õðîíèêà äíÿ” 06.45 Ò/ñ “Òàêñè” 23.30 “Crime news” 07.05 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 23.45, 02.40 “Õðîíèêà íåäåëè” 07.45 Ñòîï-10 00.30 “Ìàøèíà âðåìåíè” 08.45 Ôàêòû. Óòðî 03.40 “ êàáèíåòàõ” 09.15, 19.20 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 04.20 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 10.10, 16.40 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè” 12.20, 13.00, 21.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 14.45, 20.05 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí 2” 06.00 Åðàëàø 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 06.30 Òåëåïóçèêè 23.05 Õ/ô “Æìóðêè”. (2 êàòåãîðèÿ) 07.00 Ìàëûøè-òâîéíÿòà Ïðîâîêàòîð 04.50 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 01.10 07.30 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 02.00 Õ/ô “Áóìåð 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 05.30, 18.10 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð 2” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 04.00 Ò/ñ “Ñûí äðàêîíà” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 08.25 Ì/ô “×èï è Äåéë - áóðóíäóêè-ñïàÍîâîñòè ñàòåëè” 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 09.00 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 09.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 13” 10.00, 18.10 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 06:00 óìí Óêðà¿íè 12.30 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ëåîíèäîì 12.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 06:10 “Óäîñâ³òà” Êàíåâñêèì 2” 13.00 Ò/ñ “Áåâåðëè Õèëëç-90210. Íîâîå 06:30 “Ïð³îðèòåò åêîíîì³êà” 13.20 “Ñóäåáíûå äåëà” ïîêîëåíèå” 06:55 “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 32 15.10 “Ñåìåéíûé ñóä” 14.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 16.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16.15 Ò/ñ “Ðûæàÿ” 07.00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 17.20 Äîñâèäîñ 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 20.30 “Øóñòåð Live” 19.10 Îäíà çà âñåõ 08:20 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” (ïîâòîð) 00.40 Ò/ñ “ ïîëäåíü, íà ïðèñòàíè” 20.50 Âèòàëüêà 09:00 “×àñ êðà¿íè” 22.00 ÓÒÅÒà â Èíòåðíåòå 09:35 Õ/ô “Ëåãåíäà ïðî êíÿãèíþ Îëüãó” 23.00 Øïèëèâèëè 2 ñ. 23.35 Ò/ñ “Ñåêñ è ãîðîä”. (2 êàòåãîðèÿ) 10:45 “Îïëåñêè”. Äæàçîâèé ôåñòèâàëü 05.00 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 00.00 Õ/ô “Êðèê 3”. (3 êàòåãîðèÿ) “ªäí³ñòü” 05.05, 05.50 Teen Time 02.00 Õ/ô “Èäåàëüíûé ìóæ÷èíà” 11:05 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 05.10 Ò/ñ “Âïåðåä - ê óñïåõó” 03.35 Äî óòðà 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 05.55, 16.50 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 13:15 “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 13:45 “Ïîçèö³ÿ” 06.50, 19.15 Ïèðàíüè 14:15 “Ðîäèíà” 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 04.20 Ò/ñ “Ãîâîðèò ïîëèöèÿ!” 14:40 “Åíåðãîìàí³ÿ” 07.35, 08.35, 19.50, 00.25 Ïîãîäà 04.30 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 15:10 “Îïëåñêè”. Äæàçîâèé ôåñòèâàëü 09.00 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 05.00 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “ªäí³ñòü” 11.05, 17.55, 19.55 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 05.30 “Ïðàâäà æèçíè” 15:30 “Óäîñâ³òà” 13.30, 14.35 Kids’ Time 06.45, 09.00 Ò/ñ “×åëîâåê âîéíû” 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 13.35 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 16:30 “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò 12.50 14.50 Ò/ñ “Äðóçüÿ” Ò/ñ “Ìå÷” Êîóïëåíä) 15.50 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 14.50, 17.00 Ò/ñ “Çàùèòà Êðàñèíà 3” 17:00 “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” 16.45, 19.00, 03.00 “Ñâèäåòåëü” 19:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 22.05 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 19.30 Ò/ñ “Îõîòà íà ãàóëÿéòåðà” “Âàøå çäîðîâ’ÿ” 00.30 Ò/ñ “Ìèëûå îáìàíùèöû”. (2 êàòåãîðèÿ) 19:30 23.30 Õ/ô “Îõîòà çà òåíüþ” 20:10 “Ïîçèö³ÿ” 01.25 Ò/ñ “Äðóæíàÿ ñåìåéêà” 01.35 Õ/ô “Èñòðåáèòåëü”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.00 Çîíà íî÷è 20:45 “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” 03.30 “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” 03.05 Ñåìåðåíêî 21:00 “Òåòåð³â” 03.55, 04.40 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 21:30 “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” 04.00 Íèêîëàé Ëûñåíêî 22:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè”

06.00 Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 09.00, 20.00 Âåëèêèå ñðàæåíèÿ 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 11.15 Ìåñòü àëòàéñêîé ïðèíöåññû 12.45 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà è ëüãîòû” 14.00, 22.40 Êóëüòóðíûé øîê 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 15.30 “Áóäü â êóðñå!” 16.00, 23.50 Äèêèé ìîëîäíÿê 17.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Ëåîíèä ×åðíîâåöêèé 21.35 Áåñêîíå÷íûé Åðàëàø 01.05 Àìóðíûå ìåëîäèè 01.45 Õ/ô “Âåíåöèàíñêèé êàïðèç” 03.15 Ëàîñ-áàëüçàì äëÿ äóøè 04.00 “Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé” 04.30 Òàêîâà ñïîðòèâíàÿ æèçíü. Íàòàëèÿ Äîáðûíñêàÿ

04.25

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Âòîðæåíèå ïëàíêòîíà” 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Íåéòðîíà” 11.00 Ì/ñ “Æèçíü ðîáîòà-ïîäðîñòêà” 12.00 Ì/ñ “Ëóíàòèêè” 13.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 17.00 Ì/ñ “Íàðóòî” 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Óñàòûé íÿíü” 03.15, 09.15, 15.15 Ì/ñ “Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Ãîðÿ áîÿòüñÿ - ñ÷àñòüÿ íå âèäàòü” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “Ëåãåíäà î ñïÿùåé êðàñàâèöå” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

05.00, 23.00 Âñòðå÷à â êîíöåðòíîé ñòóäèè “Îñòàíêèíî” 06.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Òàíöóåò Ìàõìóä Ýñàìáàåâ” 06.30, 12.30 Õ/ô “Ôàíòàçèè Âåñíóõèíà” 07.45, 13.45, 19.45, 01.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 08.00, 14.00, 20.00, 02.00 “Âðåìÿ” 09.00, 15.00, 03.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 10.00, 04.00 Ïðàçäíè÷íûé âå÷åð â êîíöåðòíîì çàëå “Ðîññèÿ” 11.00 “Âñÿêàÿ âñÿ÷èíà” 11.50 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàíîðàìà” 16.00 “50/50” 17.00 “Óìåëûå ðóêè” 17.30 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 18.05 Ä/ô “Âíèìàíèå, òèãðû!” “Ïîëîñàòûé ðåéñ” 18.30 Õ/ô “Ñëó÷àé â ãîñòèíèöå” 21.00 “Êîëáà âðåìåíè” 22.00 “Êèíîïàíîðàìà” 00.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïåñíè è ïðàçäíèêè” 00.30 Õ/ô “Ëåòó÷àÿ ìûøü”

05.00 07.10

“ÍÒ Óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Íàõîäêà”, “Âåñåííèé áëþç” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 “Ñåãîäíÿ” 09.25 “Î÷íàÿ ñòàâêà” 10.25 “Ñïàñàòåëè” 11.00 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü ëåò ñïóñòÿ”. “Áàëëàäà î ñîëäàòèêå” 12.35 “Äî ñóäà” 13.35 “Ñóä ïðèñÿæíûõ” 14.35, 17.35 “Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå” 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 16.40 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ: Õàáàðîâñêèé êðàé. Öàðñòâî äðàêîíîâ?” 18.35 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 19.45 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 20.40 Ò/ñ “Êðàïëåíûé” 00.30 Õ/ô “Ãðîì ÿðîñòè” 02.20 “Øêîëà çëîñëîâèÿ” 03.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã 2”. “Òàéíà çàâîäà “Àáðàçèâ”

05.45 Ì/ô 09.40 Õ/ô “Âåñåëûå èñòîðèè” 11.25 Õ/ñ “Äåòè Àðáàòà” 13.15, 20.00 Õ/ñ “Ãëàâíûé êàëèáð” 15.05 Õ/ô “Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðåìåíè” 16.30 Õ/ô “Êîãäà äåðåâüÿ áûëè áîëüøèìè” 18.20 Õ/ô “Äåíü è âñÿ æèçíü” 21.50 Õ/ô “Òàéíà “×åðíûõ äðîçäîâ” 23.40 Õ/ô “ ïîñëåäíþþ î÷åðåäü” 01.20 Õ/ô “Íåò íåèçâåñòíûõ ñîëäàò” 02.50 Õ/ô “Ñîõðàíèòü ãîðîä”

Õ/ô “Ýêñïåðèìåíò äîêòîðà Àáñòà”

Òàóí Òåííèñ ÀÒÐ 250. US Men’s Clay Court Championship. Õüþñòîí, ÑØÀ. Ôèíàë. Àëüìàãðî - Èñíåð 15.40 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Çåíèò - Òåðåê 17.35, 02.05 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/4 ôèíàëà. Ëèäñ - ×åëñè 19.30 Ôîðìóëà-1 íà âîäå 2013. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè. Æóðíàë 20.05 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Ïëåé-îôô. 1/2 ôèíàëà. 2-é ìàò÷. Óîòôîðä - Ëåñòåð 22.00 Ãîëüô. Major US Open. Âòîðîé äåíü 13.40

04.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íîâîñòè 04.05 “Äîáðîå óòðî!” 08.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 08.50 “Æèòü çäîðîâî!” 09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 11.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 11.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 13.00 Äðóãèå íîâîñòè 13.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 14.15 Ò/ñ “Ïðîñïåêò Áðàçèëèè” 15.05 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 16.00 “Æäè ìåíÿ” 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 17.40 “×åëîâåê è çàêîí” 18.55 “Ïîëå ÷óäåñ” 20.00 “Âðåìÿ” 20.30 Õ/ô “Ñòàòñêèé ñîâåòíèê” 00.15 “Áåëûå íî÷è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà” 02.00 Õ/ô “Îñåíü, ×åðòàíîâî...” 03.45 “Ïîêà âñå äîìà”

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Êîíâîé PQ17” Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü” Ò/ñ “Ìåíòû” Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè” Ò/ñ “Ðóññêîå ëåêàðñòâî” Ò/ñ “Àâòîáóñ”

06.00, 07.00, 07.35, 08.35, 10.00, 10.35, 11.00, 11.45, 12.35, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.40, 10.45, 13.45 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 06.50, 11.10 “Çàãîðîäíûé äîì” 07.15 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 08.05 “Îäèí íà îäèí ñî âñåìè” 08.45, 11.25, 17.30, 19.25, 22.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.15, 20.30, 21.30 Ò/ñ “Íà îñòðèå” 10.20, 12.10, 16.45, 17.55 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 12.25 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.25, 19.50 “Êèíîïðîåêòîð” 17.00, 01.45 Ä/ô “Âðåìÿ äîæäåé” 18.05 “Êðèìèíàë” 18.25 “Æèçíü è ïðèçâàíèå Ô. Õåðëè” 20.00 “Àðõèâû èñòîðèè” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 00.45 “Òåëå÷àò” 02.15 Õ/ô “Êàùåé Áåññìåðòíûé” 03.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 03.55 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 04.40 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 05.10 “Àêâàñêîï”

06.00, 10.00, 14.50, 22.30, 00.30, 03.00 Ôóòáîë News 06.15 Ä/ñ “Ôóòáîëüíûå áèòâû” 06.45, 11.25 ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. Èòîãè ñåçîíà 08.00 Áðàçèëèÿ - Ôðàíöèÿ. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ 10.25 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Â. Ëþòûé 12.40, 20.30 Èñïàíèÿ - Íèäåðëàíäû. Åâðî-2013 14.40, 18.55 Òîï-ìàò÷ 15.10, 00.45 Óêðàèíà - Íèäåðëàíäû. Ïëÿæíûé ôóòáîë. Îòáîð ê Åâðî-2013 16.25, 01.50 Ïîðòóãàëèÿ - Áåëîðóññèÿ. Ïëÿæíûé ôóòáîë. Îòáîð ê Åâðî-2013 17.40, 03.10 Ãåðìàíèÿ - Ðîññèÿ. Ïëÿæíûé ôóòáîë. Îòáîð ê Åâðî-2013 19.10, 23.15, 04.15 ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. Èòîãè ñåçîíà 22.45 Futbol Mundial 05.30 Íîâîñòè + Àíîíñû

06.10

Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Ëîêîìîòèâ - Ñïàðòàê Ãîëüô. European Tour Weekly. Îáçîð Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/4 ôèíàëà. Ñóîíñè - Ìèääëñáðî 10.35 Ôîðìóëà-1 íà âîäå 2013. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè. Ãîíêè 11.45, 04.00 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Ëèãà 2. Ïëåé-îôô. Ôèíàë. Áðåäôîðä Ñèòè - Íîðòãåìïòîí 08.05 08.40

07.00, 07.30 Ä/ô “Ïîëîñàòûå áðàòüÿ - áàíäà ìàíãóñòîâ” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê” 09.00, 09.30, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 10.00, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.20, 21.00, 21.30 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ ïîìîùü” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Ñàí÷î - äåòåíûø âûäðû” 14.00 Ä/ô “Àôðèêàíñêàÿ ïðîãóëêà” 19.00, 00.00 Ä/ô “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 22.00 Ä/ô “Æèçíü ñ õîëîäíîé êðîâüþ” 23.00 Ä/ô “Æèçíü” 01.00, 04.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 03.00, 05.55 Ä/ô “Êðóãîñâåòíîå ñàôàðè” 05.00 Ä/ô “Ëåñíûå òàéíû”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05 Õ/ô “Ãðóñòíàÿ äàìà ÷åðâåé” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “Âñÿ Ðîññèÿ” 10.45 “1000 ìåëî÷åé” 11.20 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00, 04.15 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.10, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.05 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.30 Âåñòè - Ñïîðò 16.45 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!” 17.40 Õ/ô “Äîïóñòèìûå æåðòâû” 19.50 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.50 Ò/ñ “Àïîôåãåé” 22.40 Õ/ô “ îæèäàíèè âåñíû” 00.30 Õ/ô “Ðîìàí â ïèñüìàõ” 02.15 Õ/ô “Áåëûé Áèì ×åðíîå óõî” 03.50 Âåñòè.ru. Ïÿòíèöà

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.10 Ì/ô 08.15 Äîêòîð È.. 08.45, 17.55, 05.30 Ì/ñ “Ìàðòèí Âîèòåëü” 09.05 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð. Æèçíü çàíîâî” 09.50 “Ìîñêîâñêèå èíîñòðàíöû. Êàðë Ñèìåíñ” 10.15, 16.05, 00.50 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà 2. Àãåíò ïî÷òè íå âèäåí” 11.00 “Ïðèãëàøàåò Á. Íîòêèí”. Ñ. Áàðûøåâ 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñíèöà” 13.05 Ì/ô “Áðàòüÿ Ëþ” 13.35, 01.35 “Æèâè ñåé÷àñ!” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05, 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 15.20 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” 16.50 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” 17.20, 20.30 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 18.15 Ä/ô “Ðóññêîå ÷òèâî” 19.10, 03.25 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.40 Õ/ô “Åùå ëþáëþ, åùå íàäåþñü” 22.20 Õ/ô “Ïå÷êè-ëàâî÷êè” 23.55 Ä/ô “Ãåîðãèé Áóðêîâ. Ãàìëåò ñîâåòñêîãî êèíî” 02.30 Êîíöåðò “Ïî ñòðàíàì è êîíòèíåíòàì” 04.15 Ä/ô “Ôàëüøàê”


15 ñòîð.

ÑÓÁÎÒÀ, 15 ×ÅÐÂÍß 09.00

06.00, 00.15 Áîåâèê “×åëîâåê ñ çîëîòûì ïèñòîëåòîì” 08.00 “Ñâåòñêàÿ æèçíü” 09.00 “Êòî òàì?” 10.15 Ì/ô “Ýíãðè áåðäñ” 10.20, 10.45 Ì/ñ “×åëîâåê-ïàóê. Äíåâíèê ñóïåðãåðîÿ” 11.05, 04.00 “Ìèð íàèçíàíêó 4: Âüåòíàì” 12.05 “Òà÷êè” 12.40 “Àäñêàÿ êóõíÿ 3” 14.50 “Øåñòü êàäðîâ” 16.30 “Âå÷åðíèé Êèåâ 2013” 18.30 “Ðàññìåøè êîìèêà” 19.30, 05.35 “ÒÑÍ” 20.00 “Áîëüøèå ãîíêè” 21.30 Áîåâèê “Êîðîëü Àðòóð” 02.35 Õ/ô “Äîì ñòðàõîâ”. (3 êàòåãîðèÿ) 04.45 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 2”

10.15 12.00 14.15 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50 21.40 00.10 01.50 03.10

05.20 06.05 08.20 09.30

Ì/ñ “Ñêàçêè Ãàíñà Õðèñòèàíà Àíäåðñåíà” Ì/ô “Ìåãàìîçã” Õ/ô “Äæèíñû-òàëèñìàí” “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” “Äîì íà çàâèñòü âñåì” “Ðåàëüíàÿ ëþáîâü” “Ëÿìóð Òóæóð” “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” “Âå÷åðíèé êâàðòàë” Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “100 äåâ÷îíîê è îäíà â ëèôòå”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Êðèòè÷åñêèé ìîìåíò”. (2 êàòåãîðèÿ) “Íî÷íàÿ æèçíü”

Ìèð çâåçä Ì/ô Äåëî âêóñà Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ À. Ïóãà÷åâîé è Ì. Ãàëêèíûì ÒÐÊ “Ýðà” 10.00 Âîñêðåñåíüå ñ Êâàðòàëîì 06.00 Èòîãè 11.00 Çîëóøêà äëÿ Áàñêîâà 06.10, 07.40, 08.50 Ïîãîäà 11.25 Âêóñíàÿ ëèãà 06.20 Ôèëüì-êîíöåðò “Ñ. Çàõàðîâ. Áëàãîäàðþ 12.15 Ñâàòû ó ïëèòû òåáÿ!” 13.15 Êâàäðàòíûé ìåòð 07.45 Ïîñâÿòè ñåáÿ ôóòáîëó! 14.25, 22.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð 08.05 Îëèìïèéñêèé âûçîâ 15.30, 23.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 08.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 16.25, 21.05 Ãëÿíåö ÓÒ-1 17.20 Êîíöåðò 09.00, 16.05 Ïîãîäà 23.55 Òàéíû ñóäüáû 09.05 Æèçíü íà ðàâíûõ 00.45 Öâåò Íî÷è 09.20 Àðìèÿ 09.35 Ïðàâîñëàâíûé âåñòíèê 10.05 “Òàéíû óñïåõà” ñ Í. Ãîðîäåíñêîé 05.40 Ì/ô “Íó, ïîãîäè!” 10.40 Õ/ô “Êîðòèê” 06.00 Õ/ô “ çîíå îñîáîãî âíèìàíèÿ” 14.20 Òåàòðàëüíûå ñåçîíû 07.20 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíå” 15.15  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà 08.15 “Åäèì äîìà” 16.10 Çîëîòîé ãóñü 16.45 Áåíåôèñ Ì. Ïîïëàâñêîãî “Ëþáîâü áåç 09.30, 23.50 Õ/ô “Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî” 11.40 Õ/ô “Áåçóìíî âëþáëåííûé” ãðàíèö” 13.45 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Æåñòîêèé ðîìàí” 18.45 Ôåñòèâàëü ïåñíè “Êîáëåâî” 14.45 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Çâåçäû-ãåè” 19.50 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 15.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Áîíè Ì. Ìîøåííè÷åñòâî â 20.40 Êàáìèí: ñîáûòèå íåäåëè ñòèëå “äèñêî” 20.50 Ìåãàëîò 16.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Ñâåòëàíà Ïåðìÿêîâà. Áûë 20.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé áû ìèëûé ðÿäîì” 21.00 Èòîãè äíÿ 18.00 Õ/ô “Ëæåñâèäåòåëü” 21.20 Áåç öåíçóðû “Óêðàèíà èìååò òàëàíò! 5. Íåèçâåñòíàÿ 21.55 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. Áðàçèëèÿ 21.55 âåðñèÿ” - ßïîíèÿ 01.55 Íî÷íîé ýôèð ÒÐÊ “Ýðà” 23.45 Ïîãîäà 23.50 “Æåíà” ÓÒ-1 05.00, 05.30 Ïîãîäà 01.20 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî 05.05 Ôàêòû 01.25 Èòîãè äíÿ 05.35 Ñâèòàíîê 01.45 Êàáìèí: ñîáûòèå íåäåëè 06.40 Êîçûðíàÿ æèçíü 01.55 “Ïîòîìêè” ñ Í. Ðûá÷èíñêîé è Ê. 07.10, 02.55 Õ/ô “Êîñìè÷åñêèé äæåì” Ãíàòåíêî 08.50 Çâåçäà YouTube 02.55 ÒåëåÀêàäåìèÿ 10.00 Äà÷à 03.55 Èãðàåì â àðìèþ 11.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 04.15 Õèò-ïàðàä 12.05 Çà ðóëåì 05.00 “Ïðåäâå÷åðüå” 12.35 Ñìîòðåòü âñåì! 14.15 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 15.15 Õ/ô “Àíòèêèëëåð” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 04.40 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð 2” 19.00 Íàó÷èòå íàñ æèòü 06.10 “Øóñòåð Live” 20.50 Õ/ô “Ïóòü” 10.00 “Ãîðîäîê” 23.05 Õ/ô “Àíòèêèëëåð Ä.Ê. Ëþáîâü áåç 11.00 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” ïàìÿòè”. (2 êàòåãîðèÿ) 12.50 Õ/ô “Ñëóæåáíûé ðîìàí” 01.00 Õ/ô “Êàìåííàÿ áàøêà”. (2 êàòåãî16.10 Õ/ô “Ñóäüáà Ìàðèè” ðèÿ) 18.10, 20.30 Ò/ñ “Êàæäûé çà ñåáÿ” 04.10 Ïðî-Ziêàâå.ua 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 00.30 Õ/ô “Äîì íà êðàþ”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.10 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 02.40 Õ/ô “Ãîðîä àíãåëîâ” 06:00 óìí Óêðà¿íè 06:10 “×àñ êðà¿íè” 06:40 “Âåëèêà ³ò÷èçíÿíà”. Íåâ³äîìà â³éíà, 3 ñ. 04.45 Ì/ñ “Ìàñòåð Ìåííè” 07:25 “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 33 06.10 Êàáðèîëåòî 07:30 Õ/ô “Ïðî á³äíîãî ãóñàðà çàìîâòå 08.10, 10.00 Ðåâèçîð 2 ñëîâî” 1 ñ. 11.55 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 08:50 “Åíöèêëîïåä³ÿ” 13.40 Ëþäè ÕÝ 09:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 14.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ 10:30 “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” 14.40 Ôàéíà Þêðàéíà 11:00 “Òåòåð³â” 15.10 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 11:30 “Âàøå çäîðîâ’ÿ” 16.55 Õ/ô “Òåîðèÿ çàãîâîðà” 12:00 “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” 19.45 Õ/ô “Ïîãîíÿ” 12:30 “Ðîäèíà” 22.00 Êòî ñâåðõó? 2 13:00 “Íà ñâî¿é çåìë³” 23.50 Õ/ô “Æåëåçíîå íåáî”. (2 êàòåãî13:30 “Ìàìèíà äîëÿ” ðèÿ) 14:30 “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” 01.55 Ò/ñ “Äðóæíàÿ ñåìåéêà” 15:00 “³ðóþ” 02.40, 03.40 Çîíà íî÷è 15:30 “ʳíîêîíöåðò” 02.45 Óêðàèíöû Ëþáîâü 16:00 “Áëàãà â³ñòü ç гêîì Ðåííåðîì” 03.45 Ðîäíèêè Îò÷èçíû 16:30 “Êðà¿íà òàëàíò³â” 04.00 Áðàòèÿ è äðóæèíà 17:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 04.15  ëèòîâñêîå âðåìÿ 18:30 “Òåòåð³â” 04.20 Äèêîå ïîëå 19:00 “Àêöåíòè” 04.25, 04.35 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 20:00 “Ïîäàòêîâèé â³ñíèê” 04.30 Êàòåðèíà Áèëîêóð. Ïîñëàíèå 20:10 “Äóìêè ç ïðèâîäó” 20:45 “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” 21:00 “×åñòü ìóíäèðó” 21:30 “Ñëóõàé î÷èìà” 07.00 Ì/ô

22:00 22:35 23:55 23:50 00:05 01:00 03:00 03:05 04:25

“ʳíîêîíöåðò” Õ/ô “Ïðî á³äíîãî ãóñàðà çàìîâòå ñëîâî” 2 ñ. “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 33 “Óëþáëåíà ðîáîòà” Ä/ô “³äêðèòèé êîñìîñ” ÷. 4 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé”. Ìîâëåííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 34 Õ/ô “Ïðî á³äíîãî ãóñàðà çàìîâòå ñëîâî” 2 ñ. “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Ðîìàí³âñüêèé ðàéîí

06.00, 03.50 Ò/ñ “Êîâáîè” 07.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.10, 09.00 Ò/ñ “Èíòåðíû” 10.10 Òàéíû çâåçä 11.10 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 11” 15.00 Õ/ô “Ðûæàÿ” 17.00, 19.20 Ò/ñ “Èñïûòàíèå âåðíîñòüþ” 21.15 Õ/ô “Ïðîäàåòñÿ êîøêà” 23.25 Õ/ô “Ìîë÷óí”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.10 Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü 2” 02.35 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå

06.30, 18.40, 00.00, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.40, 09.35, 19.25, 02.55 “Òåìà íåäåëè” 06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 23.35, 00.20, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 19.20, 23.40, 01.55, 05.55, 06.25 “Ïîãîäà” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15 “Áèçíåñâðåìÿ” 07.30 “180 ãðàäóñîâ” 07.50, 10.15, 12.10, 02.15 “Õðîíèêà íåäåëè” 08.30 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.25, 00.30 “Àâòîêîíòèíåíò” 09.50 “Ìîòîð-íîâîñòè” 10.10 “Íîâîñòåìåòð” 11.10 “Òðàíñìèññèÿ” 11.30 “Àâòîïèëîò-òåñò” 12.15 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 13.10 “Âïåðåä íà Îëèìï!” 13.30 “Äðàéâ” 14.10, 23.50 “Èñòîðèÿ óñïåõà” 14.25 “Èãðà ñóäüáû” 15.15 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 16.15 “Àðñåíàë” 17.25 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” 18.15 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 19.30, 03.40 “Ìàøèíà âðåìåíè” 20.10, 01.10, 05.15 “Ïîðòðåòû ñ Ñåðãååì Äîðîôååâûì” 21.10 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 21.40 “Îêíî â Àìåðèêó” 22.00, 04.40 “Â êàáèíåòàõ” 22.30 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 00.55, 03.25 “Îáçîð ïðåññû” 02.35 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 04.15 “Õðîíèêà äíÿ” 04.20 “Ðåàëüíûé ñåêòîð” 06.15 “Áèçíåñ âðåìÿ”

06.00, 12.10 Åðàëàø 07.10 Ìàëûøè-òâîéíÿòà 08.00 Òåëåïóçèêè 08.35 Áàêëóøíèöà 09.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.40 Ì/ñ “Ëèëî è Ñòè÷” 11.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä” 11.25 Ì/ñ “Áåëêà è Ñòðåëêà. Øàëîâëèâàÿ ñåìåéêà” 13.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 16.00 Õ/ô “Èñòîðèÿ âå÷íîé ëþáâè, èëè Çîëóøêà” 18.20 Õ/ô “×åãî õîòÿò æåíùèíû” 21.05 Âèòàëüêà 22.00 ÒÅÒ-Èíòåðíåò 23.00 Ò/ñ “Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû”. (3 êàòåãîðèÿ) 01.00 Õ/ô “Áîðàò”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.20 Õ/ô “Ñàìîçâàíöû” 03.55 Äî óòðà

06.00 11.30

Ò/ñ “×åëîâåê âîéíû” “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî”. Ôèàñêî “×åðíîãî ìàêëåðà” 12.00 “Ãëàâíûé ñâèäåòåëü” 12.55, 23.00 “Ñëó÷àéíûé ñâèäåòåëü” 13.25 Õ/ô “Îõîòà çà òåíüþ” 15.20 Ò/ñ “Äîêòîð Òûðñà” 19.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ 12” 23.30 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.15 Õ/ô “ ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé”. (2

02.50 03.45 04.45 05.15 05.35

êàòåãîðèÿ) “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Àãåíòû âëèÿíèÿ” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

06.00 Õ/ô “Çàëèâ ñ÷àñòüÿ” 07.35 Äóõîâíàÿ æèçíü ñ æèâîòíûìè 08.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 08.40, 18.55, 21.05 “Ïîãîäà” 09.00 Áåñêîíå÷íûé Åðàëàø 10.00 “Ñâåòñêèå õðîíèêè” 10.40 Õ/ô “Íå æäàëè, íå ãàäàëè” 13.10 Çà ñåìü ìîðåé 13.45 Êóëüòóðíûé øîê 15.10 Óäèâèòåëüíûå ðàññêàçû î æèâîòíûõ 15.45, 23.15 Èãðû æèâîòíîãî ðàçóìà 16.55, 03.10 “Ðîíèí” 17.35 “Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé” 18.15 “Öèâèëèçàöèÿ Incognita” 18.30, 02.45 “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ âûõîäíûõ” 19.00, 05.10 Òàéíû äðåâíèõ èìïåðèé 20.00 Äðåâíèå ìåãà-öóíàìè 21.10 Õ/ô “Çàâåäåì ðåáåíêà” 00.25 Õ/ô “ÄÌÁ” 02.00 Àìóðíûå ìåëîäèè 03.40 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòûðåõ”

06.00, 15.30, 02.30, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00 Ì/ñ “×óäàêîâàòûå ðîäñòâåííèêè” 08.00 Ì/ñ “Øàîëèíüñêèé ïîåäèíîê” 09.00 Ì/c “Ïèíêè è Áðåéí” 10.00 Ì/ñ “Ìîíñóíî” 11.00 Ì/ñ “Ðîãà è êîïûòà” 12.00 Ì/ñ “Âòîðæåíèå ïëàíêòîíà” 13.00 Ì/ñ “Ôåíáîé è ×àì-×àì” 14.00, 19.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 16.00, 18.00, 00.00, 01.30 Ðåñòëèíã 21.00, 23.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 22.30 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

05.00 “Âñÿêàÿ âñÿ÷èíà” 05.50 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàíîðàìà” 06.30, 00.30 Õ/ô “Ôàíòàçèè Âåñíóõèíà” 07.45, 13.45, 01.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 08.00, 14.00, 02.00 “Âðåìÿ” 09.00, 03.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 10.00 “50/50” 11.00 “Óìåëûå ðóêè” 11.30 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 12.05 Ä/ô “Âíèìàíèå, òèãðû!” “Ïîëîñàòûé ðåéñ” 12.30 Õ/ô “Ñëó÷àé â ãîñòèíèöå” 15.00 “Êîëáà âðåìåíè” 16.00 “Êèíîïàíîðàìà” 17.00 “Áûëî Âðåìÿ” 18.00 Â. Ñâåøíèêîâ 19.40 “ÊÂÍ” 21.00 “Ñóááîòà åñòü ñóááîòà...” 22.20 Õ/ô “Ïðî êîòà...” 23.00 Âñòðå÷à â êîíöåðòíîé ñòóäèè “Îñòàíêèíî” 00.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Òàíöóåò Ìàõìóä Ýñàìáàåâ” 04.00 Ïðàçäíè÷íûé âå÷åð â êîíöåðòíîì çàëå “Ðîññèÿ”

07.00, 09.00, 12.00, 18.00 “Ñåãîäíÿ” 07.20 “Ñìîòð” 07.55 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” 08.25 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì” 09.25 “Ðóññêàÿ íà÷èíêà” 09.55 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê” 10.55 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ” 12.25 “Ñâîÿ èãðà” 13.10 “Íàøè” ñî Ëüâîì Íîâîæåíîâûì” 14.00 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Òðåòèé òàëèñìàí”, “Àñòðîíîì” 15.55 “Ñëåäñòâèå âåëè...” 16.50 “Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü” 17.30 “Ëó÷ ñâåòà” 18.25 Ò/ñ “Ïîðîõ è äðîáü”. “Êîðåø”, “Ïîäêèäûø” 22.05 “Ðóññêèå ñåíñàöèè” 23.05 “Òû íå ïîâåðèøü” 00.00 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå 5” 01.55 “Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà” 02.30 Ò/ñ “Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã 2”. “Äåòè ïîäçåìåëüÿ”, “Ñìåðòü â ïðÿìîì ýôèðå”

¹ 20 (1081) 5 ÷åðâíÿ 2013 ð. 16.45 19.45 04.00 05.15

05.00, 09.00, 11.00 Íîâîñòè 05.30 Õ/ô “Íåïîäñóäåí” 06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” 07.40 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ” 07.55 “Óìíèöû è óìíèêè” 08.40 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” 09.15 “Ñìàê” 09.55 “Êîììóíàëüíûé ðàé” 11.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò” 12.10 “Àáðàêàäàáðà” 14.05 Ò/ñ “Íàñëåäñòâî” 16.15 “Óãàäàé ìåëîäèþ” 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 17.15 “Îòïóñê ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè” 18.15 “Ôîðò Áîÿðä” 20.00 “Âðåìÿ” 20.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” 22.05 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” 23.20 “Öîé - “Êèíî” 00.15 “Áåëûå íî÷è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà” 02.05 Õ/ô “Ïðèâåò îò ×àðëè-Òðóáà÷à” 03.25 Õ/ô “Ìîÿ óëèöà”

02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Áîáà è ñëîí” 03.05, 09.05, 15.05 Ì/ñ “Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Ãîðÿ áîÿòüñÿ - ñ÷àñòüÿ íå âèäàòü” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “Ëåãåíäà î ñïÿùåé êðàñàâèöå” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ì/ô Õ/ô “Ñêàçêà ñòðàíñòâèé” Õ/ô “Ôðîíò áåç ôëàíãîâ” Õ/ô “Ôðîíò çà ëèíèåé ôðîíòà”

Ò/ñ “Êîíâîé PQ17” Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü” Ò/ñ “Ìåíòû” Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè” Ò/ñ “Ðóññêîå ëåêàðñòâî” Ò/ñ “Àâòîáóñ”

06.00, 07.50, 11.35, 16.25, 05.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.40, 21.30 Õ/ô “Ïîäêèäûø” 08.05 “Áîëüøèå ñòðàíñòâèÿ” 08.30, 09.10, 10.05, 11.20 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 09.00, 20.25 “Ïîãîäà” 09.05, 10.50, 13.55 “Çàãîðîäíûé äîì” 09.45 “Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè” 10.40, 12.20 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 10.55, 04.25 “Òàéíû ïðîøëîãî” 12.30 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 12.40 “Ïóòåøåñòâèå ê Ðàþ” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 17.25 “Âñå î åäå” 18.30, 01.45 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 20.30 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 20.50 “Àðõèâû èñòîðèè” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 00.45 “Òåëå÷àò” 03.40 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà” 05.10 “Øêîëà âûæèâàíèÿ”

06.00, 10.00, 16.25, 22.45, 00.55, 03.30 Ôóòáîë News 06.15, 11.40, 16.50, 02.20 ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. Èòîãè ñåçîíà 07.30 Ïîðòóãàëèÿ - Áåëîðóññèÿ. Ïëÿæíûé ôóòáîë. Îòáîð ê Åâðî-2013 08.30 Ãåðìàíèÿ - Ðîññèÿ. Ïëÿæíûé ôóòáîë. Îòáîð ê Åâðî-2013 09.30, 00.00 Futbol Mundial 10.25 Óêðàèíà - Íèäåðëàíäû. Ïëÿæíûé ôóòáîë. Îòáîð ê Åâðî-2013 12.55 Íîðâåãèÿ - Èòàëèÿ. Åâðî-2013 14.55, 18.10 Òîï-ìàò÷ 15.10, 20.30, 01.15 Ðóìûíèÿ - Óêðàèíà. Ïëÿæíûé ôóòáîë. Îòáîð ê Åâðî-2013 18.25 1/2 ôèíàëà. Åâðî-2013 19.20 Êîýôôèöèåíòû ÔÈÔÀ/ÓÅÔÀ 21.45, 03.40 Áðàçèëèÿ - ßïîíèÿ. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé 00.30 Ëó÷øèå ìîìåíòû. Åâðî-2013 05.50 Íîâîñòè + Àíîíñû

06.10 05.45 08.30 10.30 13.30

Õ/ô “Ôðîíò â òûëó âðàãà” Õ/ô “Îñâîáîæäåíèå” Õ/ô “Ãîä Òåëåíêà” Ñàóíäòðåêè

08.00 09.45

Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Çåíèò - Òåðåê Òåííèñ ÀÒÐ 250. US Men’s Clay Court Championship. Õüþñòîí, ÑØÀ. Ôèíàë. Àëüìàãðî - Èñíåð Ýêñòðà-ôóòçàë

10.15, 03.10 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/2 ôèíàëà. Áðåäôîðä - Àñòîí Âèëëà 12.10 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Âîëãà - ÖÑÊÀ 14.00 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïëåéîôô. Ôèíàë. 2-é ìàò÷ 16.00 Àâòîãîíêè. Europen F3 Open. Èñïàíèÿ. Ãîíêè. Äåíü ïåðâûé 17.00 Àâòîãîíêè. International GT Open. Èñïàíèÿ. Ãîíêè. Äåíü ïåðâûé 18.35 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/2 ôèíàëà. ×åëñè - Ñóîíñè 20.30 Òåííèñ. ÀÒÐ Open Sud de France, Montpellier. Ôèíàë. Ãàñêå - Ïåð 22.00 Ãîëüô. Major US Open. Òðåòèé äåíü 02.35 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 05.00 Ôîðìóëà-1 íà âîäå 2013. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè. Ãîíêè

07.00

Ä/ô “×åðåïàøèé ïóòåâîäèòåëü ïî Òèõîìó îêåàíó” 08.00 Ä/ô “Ïîäâîäíûå ñîçäàíèÿ” 08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 19.00 Ä/ô “Âåëè÷àéøèå ÿâëåíèÿ ïðèðîäû” 20.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè” 21.00 Ä/ô “Æèçíü íà äåðåâå” 22.00 Ä/ô “Äèêèå Áàëêàíû” 23.00 Ä/ô “Ñàí÷î - äåòåíûø âûäðû” 00.00 Ä/ô “Æèçíü ñ õîëîäíîé êðîâüþ” 01.00, 04.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 02.00 Ä/ô “Äèêèå ëîøàäè è Êàíàäñêèå Ñêàëèñòûå ãîðû” 03.00 Ä/ô “Òàíåö ïðèðîäû” 05.00 Ä/ô “Ëóã” 06.00 Ä/ô “Àýðîäðîì êðàï÷àòîãî ñóñëèêà”

05.05 Õ/ô “Âñå íå ñëó÷àéíî” 06.25, 07.15 Õ/ô “ îæèäàíèè âåñíû” 07.00, 10.00, 13.00 Âåñòè 08.30 Ì/ô 08.45 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 09.20 “Ñóááîòíèê” 10.15 “Ìèíóòíîå äåëî” 11.10 Õ/ô “Ñëàäêàÿ æåíùèíà” 13.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.30 “×åñòíûé äåòåêòèâ” 14.00 “Ïî ñëåäàì òàéíû”. “Ãîðîäà âåëèêàíîâ” 15.00, 02.30 Õ/ô “Êðûñà” 16.55, 01.35 “Ñóááîòíèé âå÷åð” 19.00 Âåñòè â ñóááîòó 19.45 Õ/ô “Äàøà” 23.30 Õ/ô “Ëåñíîå îçåðî” 01.20 “Proòóðèçì”

06.00 Õ/ô “Ïîäêèäûø” 07.10 Ì/ñ “Çîëóøêà” 08.00 “ÀÁÂÃÄåéêà” 08.25 Õ/ô “Åùå ëþáëþ, åùå íàäåþñü” 09.40 “Ðóññêèé âîïðîñ” 10.20 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Óñàòûé íÿíü” 10.50 Ä/ô “Ìîé ðåáåíîê âóíäåðêèíä” 11.30, 17.30, 00.25 Ñîáûòèÿ 11.45 Äîì ñ èñòîðèåé. “Àðìÿíñêîå ïîñîëüñòâî” 12.10 Á. Ãðà÷åâñêèé “Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó” 12.50 Õ/ô “Ïå÷êè-ëàâî÷êè” 14.30 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè. Ãåîðãèé Áóðêîâ 15.45, 00.50 Ò/ñ “Æåíñêàÿ ëîãèêà” 17.45 Ò/ñ “Æåíñêàÿ ëîãèêà 2” 19.25 Ì/ô “Îðàíæåâîå ãîðëûøêî” 19.45 Òàòüÿíà Áóëàíîâà “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè” 21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” 21.50, 03.20 Õ/ô “Ãåíèé” 02.50 Ä/ô “Àëåêñàíäð Àáäóëîâ. Ðîìàí ñ æèçíüþ”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


06.20 “Áîëüøèå ãîíêè” 07.50 Ì/ô 08.10 “Ðåìîíò +” 09.00 “Ëîòî-Çàáàâà” 10.15, 10.40 Ì/ñ “×åëîâåê-ïàóê. Äíåâíèê ñóïåðãåðîÿ” 11.00 “Âîñêðåñåíüå ñ Êâàðòàëîì” 12.00 “Ñìàêóåì” 12.35 “Êðàñàâèöà çà äâåíàäöàòü ÷àñîâ” 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 3” 17.30 Êîìåäèÿ “Íà êðþ÷êå” 19.30 “ÒÑÍ-Íåäåëÿ” 20.15 Êîìåäèÿ “Áèëåò íà Âåãàñ” 22.10 “Ñâåòñêàÿ æèçíü” 23.10 “×òî? Ãäå? Êîãäà? Çâåçäíûå âîéíû” 00.20 Õ/ô “Êîæà, â êîòîðîé ÿ æèâó”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.20 Õ/ô “Äîì ñòðàõîâ”. (3 êàòåãîðèÿ) 03.40 Õ/ô “Èíòåðäåâî÷êà”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00, 07.00, 08.50 Ïîãîäà 06.05 Ìèð ïðàâîñëàâèÿ 06.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 07.35 “Æåíà” ÓÒ-1 09.10, 10.05, 14.45, 21.45 Ïîãîäà 09.15 Ïóòåøåñòâóé ïî ìèðó ñ Þ. Àêóíèíîé 09.40 Îêîëèöà 10.10 Øàã ê çâåçäàì 10.50 ×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü 11.35 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 12.25 Ðîÿëü â êóñòàõ 12.55 Êòî â äîìå õîçÿèí? 13.15 Áëèæå ê íàðîäó 13.45 Çîëîòîé ãóñü 14.20 Êóìèðû è êóìèð÷èêè 14.50 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ 15.50 Íå âåðü õóäîìó ïîâàðó 16.20 Äåëîâîé ìèð. Íåäåëÿ 16.50 Ñëàâÿíñêèé áàçàð-2012 20.40 Ãëàâíûé àðãóìåíò 20.50 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.00 Èòîãè íåäåëè 21.55 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. Ìåêñèêà - Èòàëèÿ ÒÐÊ “Ýðà” 23.50 Ýðà áèçíåñà. Èòîãè 00.15 Ïîãîäà 00.20 Îëèìïèéñêèé âûçîâ ÓÒ-1 00.55 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. Èñïàíèÿ - Óðóãâàé 03.00 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà 03.05 Èòîãè íåäåëè 03.40 Ìèð âîêðóã íàñ 04.00 Õèò-ïàðàä 04.45 Ôîëüê-music

05.00, 11.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” 06.30 Õ/ô “Ñëóæåáíûé ðîìàí” 09.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî” 10.10 “Îðåë è Ðåøêà. Êóðîðòíûé ñåçîí” 14.00 Ò/ñ “Â ïîëäåíü íà ïðèñòàíè” 18.00, 21.00 Ò/ñ “Íå æàëåþ, íå çîâó, íå ïëà÷ó” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè íåäåëè” 23.00 Õ/ô “Çîëîòûå íåáåñà” 01.00 Ò/ñ “Êàæäûé çà ñåáÿ”

05.40 06.45 07.45 08.00 09.35

Ì/ñ “Ìàñòåð Ìåííè” Êàáðèîëåòî Öåðêîâü Õðèñòîâà Óðàëüñêèå ïåëüìåíè Ì/ô “Ôèíåàñ è Ôåðá â äðóãîì èçìåðåíèè” 11.05 Ïåäàí-Ïðèòóëà Øîó 12.55 Êòî ñâåðõó? 2 14.45 Õ/ô “Òåîðèÿ çàãîâîðà” 17.25 Õ/ô “Ïîãîíÿ” 19.50 Õ/ô “Ñòèðàòåëü”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.00 Õ/ô “Çàêîíû ïðèâëåêàòåëüíîñòè” 00.00 Õ/ô “Èíôîðìàòîð” 02.05 Ò/ñ “Äðóæíàÿ ñåìåéêà” 02.50, 03.55 Çîíà íî÷è 02.55 Çàïîðîæñêàÿ Ñå÷ü. Èñòîêè 03.10 Çâåçäíûé ÷àñ êàçà÷åñòâà 03.25 Êàçà÷åñòâî: ðóèíà 03.40 Òàì íà ãîðå ñå÷ü èäåò 04.00 Êàçàöêèé ôëîò 04.10 Çàêàëÿÿ þíîøåñòâî 04.25, 05.05 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.30 Æèçíü â îáúÿòèè öâåòîâ 04.45 Æàð-ïòèöà

07.00, 10.40 Ì/ô 08.50 Ì/ô “Ìåãàìîçã” 11.00 Õ/ô “Äæèíñû-òàëèñìàí”

13.15 15.15 16.15 17.10 18.15 20.00 21.40 00.15 01.45

Õ/ô “Ñëàâà” “Ñåìåéíûé ïåñ” “Äîì íà çàâèñòü âñåì” “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” “Âå÷åðíèé êâàðòàë” Ì/ô “Ëåñíàÿ áðàòâà” Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Êðèòè÷åñêèé ìîìåíò”. (2 êàòåãîðèÿ) “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.20 06.05 08.20 09.30

Ìèð çâåçä Ì/ô Äåëî âêóñà Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ À. Ïóãà÷åâîé è Ì. Ãàëêèíûì 10.00 Âîñêðåñåíüå ñ Êâàðòàëîì 11.00 Çîëóøêà äëÿ Áàñêîâà 11.25 Âêóñíàÿ ëèãà 12.15 Ñâàòû ó ïëèòû 13.15 Êâàäðàòíûé ìåòð 14.25, 22.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð 15.30, 23.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 16.25, 21.05 Ãëÿíåö 17.20 Êîíöåðò 23.55 Òàéíû ñóäüáû 00.45 Öâåò Íî÷è

05.35 07.20 09.00 10.10 11.05 15.00 19.00 20.00 21.55 00.05 02.05

Ì/ô: “Íó, ïîãîäè!”, “Êðîêîäèë Ãåíà è ×åáóðàøêà” Õ/ô “Îòâåòíûé õîä” “Åäèì äîìà” “Êàðàîêå íà Ìàéäàíå” Ò/ñ “Çàêëÿòûå äðóçüÿ” Õ/ô “Ëæåñâèäåòåëü” “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” “Îäèí çà âñåõ” Õ/ô “Zîlushkà.ru” Õ/ô “Áåçóìíî âëþáëåííûé” Íî÷íîé ýôèð

04.40, 05.00 Ïîãîäà 04.45 Ôàêòû 05.05 Ñâèòàíîê 05.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 06.20 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 06.40 Äà÷à 07.15 Õ/ô “Àíòèêèëëåð” 10.30 Ëåãêèå äåíüãè 11.00 Êîçûðíàÿ æèçíü 11.40 Ìóëüò ëè÷íîñòè 12.10 Íàó÷èòå íàñ æèòü 14.05 Õ/ô “Ñòðèòðåéñåðû” 16.35 Õ/ô “Ïóòü” 18.45 Ôàêòû íåäåëè 19.30 Çàìî÷åíûå 20.35 Õ/ô “Õîòòàáû÷” 22.50 Õ/ô “Æìóðêè”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.05 Ò/ñ “Òàêñè” 02.00 Õ/ô “Âðåìÿ ïå÷àëè åùå íå ïðèøëî”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.35 Õ/ô “Êàìåííàÿ áàøêà”. (2 êàòåãîðèÿ)

06:00 06:10 07:00 07:35 08:55 09:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:25 12:30 13:55 13:45 14:00 14:15 15:45 16:10 16.30 17:00 18:30 19:00 20:00 20:45 21:30 22:00 22:15 22:40 00:20 01:10 01:15 03:20 03:45

óìí Óêðà¿íè “Âåëèêà ³ò÷èçíÿíà”. Íåâ³äîìà â³éíà, 4 ñ. “Àêöåíòè” Õ/ô “Ïðî á³äíîãî ãóñàðà çàìîâòå ñëîâî” 2 ñ. “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 34 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” “гäíà øêîëà” “Øêîëà íåçâè÷àéíèõ íàóê” “Ïîçèö³ÿ” “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 34 “Àíãë³éñüêèé êëóá” “Ðåòðîñïåêòèâà” “Äóìêè ç ïðèâîäó” “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Ðîìàí³âñüêèé ðàéîí “Ñòîëèö³ ñâ³òó”. ªðóñàëèì 2 ñ. “Òâîº ìàéáóòíº” “Ïîâíîòà ðàäîñò³ æèòòÿ” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “ÏðîÏðîô³” “Ìàìèíà äîëÿ” “Àêöåíòè” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” “Ñåêðåòè êðàñè” “Ñïîðòêàëåéäîñêîï” Õ/ô “Òàá³ð éäå íà íåáî” Ä/ô “Ïëàíåòà çåìëÿ”. ³ä ïîëþñó äî ïîëþñó “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 34 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “ÏðîÏðîô³” “Åíöèêëîïåä³ÿ”

16 ñòîð.

ÍÅIJËß, 16 ×ÅÐÂÍß

¹ 20 (1081) 5 ÷åðâíÿ 2013 ð.

03:50 “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” 04:25 Õ/ô “Òàá³ð éäå íà íåáî” Ïðèì³òêà: Ó ïðîãðàì³ ìîæëèâ³ çì³íè Äèðåêòîð ïðîãðàì Áåðåëåò Â. ². òåë.: (0412) 47-3087, tvradiored@ukr.net,

06.00 Ò/ñ “Êîâáîè” 06.50 Ñîáûòèÿ 07.10 Ñàìûé óìíûé 09.00 Äîáðî ïîæàëîâàòü 10.00 Ãåðîè ýêðàíà 11.00 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 13.50 Õ/ô “Ïðîäàåòñÿ êîøêà” 16.00, 20.00 Ò/ñ “Ó ðåêè äâà áåðåãà” 19.00, 03.50 Ñîáûòèÿ íåäåëè 21.00, 22.00 Ò/ñ “Èíòåðíû” 23.00 Comedy Woman 00.00 Comedy Club 01.00 Õ/ô “Ñòîé! Èëè ìîÿ ìàìà áóäåò ñòðåëÿòü” 02.25 Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü 2” 04.35 Õ/ô “Ðûæàÿ”

06.30, 00.00, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.10, 08.25, 18.50, 23.35, 00.20, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 14.10, 14.55, 17.10, 17.50, 19.10, 06.25 “Ïîãîäà” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 01.00, 02.00, 05.00, 06.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 06.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.30 “180 ãðàäóñîâ” 07.50, 20.10, 00.30, 01.50, 02.15, 05.50 “Õðîíèêà íåäåëè” 08.30 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” 09.10 “Ïðîñòðàíñòâî èäåé” 09.35 “Îêíî â Àìåðèêó” 10.10 “Ìàìèíà øêîëà” 10.30 “Çäîðîâûå èñòîðèè” 11.10 “Òåõíîïàðê” 11.30 “Òðàíñìèññèÿ-òåñò” 12.10 “Æèçíü èíòåðåñíà” 12.30 “Èíòåëëåêò.ua” 13.10 “Çàùèòíèê Îò÷èçíû” 13.30 “Ìîòîð” 14.20, 04.20 “Èãðà ñóäüáû” 15.15 “Àêöåíò” 16.10 “Ôàêòîð áåçîïàñíîñòè” 17.30 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 18.10 “Îêíî â Åâðîïó” 19.30, 02.35 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 21.00, 01.10, 05.15 “Âðåìÿ: èòîãè íåäåëè ñ Òàòüÿíîé Äàíèëåíêî” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.00 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 22.35, 03.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 23.40 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 00.55, 01.55, 03.25, 05.55 “Îáçîð ïðåññû” 02.55 “Òåìà íåäåëè” 04.15 “Õðîíèêà äíÿ” 04.40 “ êàáèíåòàõ”

06.00 07.10 08.00 08.35 09.00 09.40 11.00 11.25 11.45 13.00 15.00 16.30 19.00 20.00 21.05 22.00 23.00 01.00 02.35 04.10

06.05 07.25 11.30

Åðàëàø Ìàëûøè-òâîéíÿòà Òåëåïóçèêè Áàêëóøíèöà Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì Ì/ñ “Ëèëî è Ñòè÷” Ì/ñ “Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä” Ì/ô “Ñåðäèòûå ïòè÷êè” Ì/ô “Òàðçàí è Äæåéí” Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” Îäíà çà âñåõ Õ/ô “×åãî õîòÿò æåíùèíû” Êîðîëåâà áàëà 3 Áàðäàê Âèòàëüêà ÒÅÒ-Èíòåðíåò Ò/ñ “Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû”. (3 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Ïðàâäà î êîøêàõ è ñîáàêàõ”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Öåëóÿ Äæåññèêó Ñòåéí” Äî óòðà

Õ/ô “Êîíòðóäàð” Ò/ñ “Îõîòà íà ãàóëÿéòåðà” “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà”. Ðàçâåäêà.  ëîãîâå âðàãà 12.00, 04.45 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 13.00 Õ/ô “Ëþáèòü ïî-ðóññêè 2” 15.00 “Ñëó÷àéíûé ñâèäåòåëü” 15.25 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ 12” 19.00 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” 23.00 Ä/ñ “Òàéíû êðèìèíàëüíîãî ìèðà” 23.30 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.20 Õ/ô “Èñòðåáèòåëü”. (2 êàòåãîðèÿ)

02.45 03.45 05.30 05.35

“Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

06.00 Õ/ô “Íå æäàëè, íå ãàäàëè” 07.35 Óäèâèòåëüíûå ðàññêàçû î æèâîòíûõ 08.00 “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ âûõîäíûõ” 08.40, 18.55 “Ïîãîäà” 09.00 Äðåâíèå ìåãà-öóíàìè 10.00 “Áóäü â êóðñå!” 10.40 Äóõîâíàÿ æèçíü ñ æèâîòíûìè 11.00 Õ/ô “Çàëèâ ñ÷àñòüÿ” 13.50 Çà ñåìü ìîðåé 14.30 Àðò ñèòè 15.10, 00.20 Èãðû æèâîòíîãî ðàçóìà 16.15 Ïÿòü äîðîã äîêòîðà Ñèâîãî 17.10 Òàêîâà ñïîðòèâíàÿ æèçíü. Íàòàëèÿ Äîáðûíñêàÿ 17.50 Ñàìîáûòíûå êóëüòóðû 18.30, 03.55 “Ìèð çà íåäåëþ” 19.00 Òàéíû äðåâíèõ èìïåðèé 20.00 “Öèâèëèçàöèÿ Incognita” 20.15 “Êóìèðû” 20.45, 04.20 “Ñâåòñêèå õðîíèêè” 21.20 Ìàéêë Äæåêñîí: ñëóæåíèå 22.30 Õ/ô “ÄÌÁ” 01.30 Õ/ô “Çàâåäåì ðåáåíêà” 03.10 Àìóðíûå ìåëîäèè 04.45 Õ/ô “Àíòîí Èâàíîâè÷ ñåðäèòñÿ”

06.00, 15.30, 02.30, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00 Ì/ñ “×óäàêîâàòûå ðîäñòâåííèêè” 08.00 Ì/ñ “Øàîëèíüñêèé ïîåäèíîê” 09.00 Ì/c “Ïèíêè è Áðåéí” 10.00 Ì/ñ “Ìîíñóíî” 11.00 Ì/ñ “Ðîãà è êîïûòà” 12.00 Ì/ñ “Âòîðæåíèå ïëàíêòîíà” 13.00 Ì/ñ “Ôåíáîé è ×àì-×àì” 14.00, 19.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 16.00, 01.30 Ðåñòëèíã (Superstars) 17.00, 00.00 Ðåñòëèíã 21.00, 23.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 22.30 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

05.00 05.30 06.05

“Óìåëûå ðóêè” “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” Ä/ô “Âíèìàíèå, òèãðû!” “Ïîëîñàòûé ðåéñ” 06.30 Õ/ô “Ñëó÷àé â ãîñòèíèöå” 07.45, 01.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 08.00, 02.00 “Âðåìÿ” 09.00 “Êîëáà âðåìåíè” 10.00 “Êèíîïàíîðàìà” 11.00 “Áûëî Âðåìÿ” 12.00 Â. Ñâåøíèêîâ 13.40 “ÊÂÍ” 15.00 “Ñóááîòà åñòü ñóááîòà...” 16.20 Õ/ô “Ïðî êîòà...” 17.00 “Âñòðå÷è â ñóááîòíèé âå÷åð” 17.30 Ä/ô “Íàøà ìîëîäåæü” 18.00, 03.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 19.00 Õ/ô “Âñòðå÷è” 20.00 “Ãîëóáîé îãîíåê” 21.15 “Ìóçûêàëüíûé ëèôò” 22.20 Ä/ô “Ìàäîííû ÕÕ âåêà” 23.00 “Âñÿêàÿ âñÿ÷èíà” 23.50 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàíîðàìà” 00.30 Õ/ô “Ôàíòàçèè Âåñíóõèíà” 04.00 “50/50”

06.15 “Æåíñêèé âçãëÿä” 07.00, 09.00, 12.00 “Ñåãîäíÿ” 07.20 “Ñêàçêè Áàæåíîâà” 07.50 “Àêàäåìèÿ êðàñîòû” ñ Ëÿéñàí Óòÿøåâîé 08.20 “Èõ íðàâû” 09.25 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” 09.55 “Åäèì äîìà!” 10.25 “×óäî òåõíèêè” ñ Ñ. Ìàëîçåìîâûì 11.00 “Äà÷íûé îòâåò” 12.30 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 4”. “Íî÷ü áåç ïðàâèë”, “Ñáåæàâøàÿ ìàðøðóòêà”, “Îïàñíîå íàñëåäñòâî”, “Ñïåöèàëèñòû” 16.20 “Î÷íàÿ ñòàâêà” 17.20 “Çîëîòàÿ ïûëü” 18.00 “Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà” ñ Ê. Ïîçäíÿêîâûì 19.00 “×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå” 19.40 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” ñ Â. Òàêìåíåâûì 20.35 “Æåëåçíûå ëåäè” 21.25 Õ/ô “Îðóæèå” 23.10 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ” 23.45 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå 5” 01.40 “Êðåìëåâñêèå äåòè”. “Äåòè Õðóùåâà. Öâåòû îòòåïåëè” 02.35 Õ/ô “ øåñòü ÷àñîâ âå÷åðà ïîñëå âîéíû”

04.25

“Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”

05.45 07.00 09.40 18.40 21.50 01.05 03.35 04.55

Ì/ô Õ/ô “Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ” Õ/ô “Îñâîáîæäåíèå” Õ/ô “Ôðîíò áåç ôëàíãîâ” Õ/ô “Ôðîíò çà ëèíèåé ôðîíòà” Õ/ô “Ôðîíò â òûëó âðàãà” Õ/ô “Ôèëåð” Ñàóíäòðåêè

05.00, 09.00, 11.00 Íîâîñòè 05.10 “Ãåíèè è çëîäåè” 05.35 Õ/ô “Äà÷à” 07.05 “Àðìåéñêèé ìàãàçèí” 07.40 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä” 07.55 “Çäîðîâüå” 09.10 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” 09.30 “Ïîêà âñå äîìà” 10.25 “Ôàçåíäà” 11.15 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” 12.10 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãîëîâû” 14.10 Õ/ô “Äåòè Äîí Êèõîòà” 15.40 “Ïðèçâàíèå”. Ïðåìèÿ ëó÷øèì âðà÷àì Ðîññèè 17.25 “Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ” 20.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ” 21.00 “Âûøêà” 23.00 Õ/ô “Æåñòîêèé ðîìàíñ” 01.40 Õ/ô “Ó ñàìîãî ×åðíîãî ìîðÿ” 02.55 “Ïîëå ÷óäåñ”

02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Îñåííèå êîëîêîëà” 03.15, 09.15, 15.15 Ì/ñ “Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Òàéíà òðåòüåé ïëàíåòû” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “Ëåãåíäà î ñïÿùåé êðàñàâèöå” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Êîíâîé PQ17” Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü” Ò/ñ “Ìåíòû” Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè” Ò/ñ “Ðóññêîå ëåêàðñòâî” Ò/ñ “Àâòîáóñ”

06.00, 06.40, 10.05, 11.50, 17.20, 05.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 08.30, 09.20, 10.15, 12.25, 17.05 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 09.00, 20.25 “Ïîãîäà” 09.05, 13.50 “Çàãîðîäíûé äîì” 09.10 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 09.45 “Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè” 11.00 “Âñå î åäå” 12.40 “Èíîêèíÿ” 13.40 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.25 “Ïàðêóð” 18.30, 01.45 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 20.30 “Òàéíû ïðîøëîãî” 21.00, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.35 “Àðõèâû èñòîðèè” 22.00 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 00.45 “Òåëå÷àò” 02.40 Õ/ô “Ðàäóãà” 04.05 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 04.50 “Àêâàñêîï” 05.10 “Øêîëà âûæèâàíèÿ”

06.00, 10.00, 16.00, 22.45, 00.30, 03.00, 04.00 Ôóòáîë News 06.15 Ðóìûíèÿ - Óêðàèíà. Ïëÿæíûé ôóòáîë. Îòáîð ê Åâðî-2013 07.25 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Èòîãè ñåçîíà 08.40, 21.40 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 08.50 Óêðàèíà - Íèäåðëàíäû. Ïëÿæíûé ôóòáîë. Îòáîð ê Åâðî-2013 10.25, 00.00 Ä/ñ “Ôóòáîëüíûå áèòâû” 10.55 1/2 ôèíàëà. Åâðî-2013 13.00 Futbol Mundial 13.30, 20.10 Òîï-ìàò÷ 13.40 Áðàçèëèÿ - ßïîíèÿ. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé 16.25, 20.30 Áåëîðóññèÿ - Ãåðìàíèÿ. Ïëÿæíûé ôóòáîë. Îòáîð ê Åâðî-2013 17.40, 00.45 Ðîññèÿ - Ïîðòóãàëèÿ. Ïëÿæíûé ôóòáîë. Îòáîð ê Åâðî-2013 18.55, 01.50 Èòàëèÿ - Óêðàèíà. Ïëÿæíûé ôóòáîë.

Îòáîð ê Åâðî-2013 21.55, 03.10 Ìåêñèêà - Èòàëèÿ. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé 05.10 Íîâîñòè + Àíîíñû

06.10

Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Âîëãà - ÖÑÊÀ 08.00 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Ëèãà 2. Ïëåé-îôô. Ôèíàë. Áðåäôîðä Ñèòè - Íîðòãåìïòîí Òàóí 09.55 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïëåéîôô. Ôèíàë. 2-é ìàò÷ 11.55 Ôîðìóëà-1 íà âîäå 2013. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè. Ãîíêè 13.00 Àâòîãîíêè. International GT Open. Èñïàíèÿ. Ãîíêè. Äåíü âòîðîé 14.00, 20.10 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïëåéîôô. Ôèíàë. 3-é ìàò÷ 16.00 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Òåðåê - Ëîêîìîòèâ 17.50, 02.40 Ôîðìóëà-1 íà âîäå 2013. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè. Æóðíàë 18.20 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/2 ôèíàëà. Îòâåòíûé ìàò÷. Àñòîí Âèëëà - Áðåäôîðä 22.00 Ãîëüô. Major US Open. ×åòâåðòûé äåíü 03.10 Òåííèñ ÀÒÐ 250. US Men’s Clay Court Championship. Õüþñòîí, ÑØÀ. Ôèíàë. Àëüìàãðî - Èñíåð 04.50 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 05.25 Ýêñòðà-ôóòçàë

07.00, 23.00 Ä/ô “Áîëüøîé ñèíèé êèò” 08.00 Ä/ô “Êîíòðàñòíûå îêåàíû” 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô “Ïîëîñàòûå áðàòüÿ - áàíäà ìàíãóñòîâ” 18.00 Ä/ô “Ñàí÷î - äåòåíûø âûäðû” 19.00 Ä/ô “Æèçíü íà äåðåâå” 20.00 Ä/ô “Æèçíü ñ õîëîäíîé êðîâüþ” 21.00 Ä/ô “Ìàðà - ðåêà ñìåðòè” 22.00 Ä/ô “Ïîäâîäíûå ñîçäàíèÿ” 00.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè” 01.00, 04.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 02.00 Ä/ô “Äèêèå êîøêè â ëåñàõ Ãåðìàíèè” 03.00 Ä/ô “Ëóã” 05.00 Ä/ô “Òàíåö ïðèðîäû” 06.00 Ä/ô “Çîëîòûå ïðàâèëà êîðîëÿ”

05.00 05.15 08.35 09.20

“Âñÿ Ðîññèÿ” Õ/ô “Äàøà” “Ñàì ñåáå ðåæèññåð” Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå 10.00, 13.00 Âåñòè 10.15 “Ñìåõîïàíîðàìà” 10.45 “ ìèðå æèâîòíûõ” 11.15 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü” 13.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.30 “×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà” 14.15, 03.40 “Ïàðàçèòû. Áèòâà çà òåëî” 15.05, 02.05 Õ/ô “Êðûñà” 16.55 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ” 19.00 Âåñòè Íåäåëè 20.30 Õ/ô “Íåâåñòà ìîåãî æåíèõà” 22.30 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì” 00.15 Õ/ô “Äóýëü” 04.30 “Ãîðîäîê”

06.00 Õ/ô “Ó ñàìîãî ñèíåãî ìîðÿ” 07.05 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñíèöà” 08.20 Ì/ô “×óäî-ìåëüíèöà” 08.40 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ” 09.05 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè. Ãåîðãèé Áóðêîâ 10.20 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð” 10.50, 23.25 Ä/ô “Áëåñê è íèùåòà ñîâåòñêèõ ìàíåêåíùèö” 11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ 11.45 “Ýêçîòû”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12.10, 03.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì” 12.55 Êîìåäèÿ “Öåíòðîâîé èç ïîäíåáåñüÿ” 14.25 Êîíöåðò “Ïî ñòðàíàì è êîíòèíåíòàì” 15.15 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 15.45 “Ïðèãëàøàåò Á. Íîòêèí”. Å. Ïàïàíîâà 16.15, 00.20 Ò/ñ “Óìíèöà, êðàñàâèöà” 19.40 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!” 20.05 Âðåìåííî äîñòóïåí. Çàìåñòèòåëü Ìýðà Ìîñêâû ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ëåîíèä Ïå÷àòíèêîâ 21.00 “ öåíòðå ñîáûòèé” 21.50, 04.25 Õ/ô “Êàäåò”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


www.interesu.info

¹ 20 (1081) 05 ÷åðâíÿ 2013ð.

ÄËß ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍß ² ²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ. ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ-ÂÅËÎ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ Два інвалідних візка кімнатні, б/у т. 4303-67 Инвалидные коляски. Компактная и дорожная. Цена договорная.Т:41-06-86 Инвалідное кресло б/у.Т:067-733-01-63, 410-652 Коляска инвалидная, новая,1000 грн. уличная т. 43-03-67 Милиці т.41-06-86 Солярий ПАЧ-8, лампа щелевая, лазерная установка, сухожаровой шкаф, аппарат глюкофорт, световод, прибор Малыш.ул. Кооперативная,14, тел: 42-79-29, 067-410-28-26

Крупный ризеншнауцер ищет подругу для вязки. Т:096-528-77-94

Ïðîäàì âåíãåðñüê³ áðîéëåðè, êà÷êà ìóëàðä òà ³íøó ïòèöþ ï³ä çàìîâëåííÿ. Ò:067-982-68-38

ÊÓÏËÞ Козу, можно с козлятами.Звонить после 20.00 т.40-04-50 Раиса Константиновна

ÏÐÎÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ Шкаф 3-х створчатый 250 грн,Т:063-975-20-70 Шкаф, стол обеденный, диван, 2 кресла,кухонный стол 60*90.Дешево. Срочно т. 22-41-50, 067-798-59-00

ÏÐÎÄÀÌ 1-спальную кровать темного дерева. Шкаф 3створчатый - 2 шт., тумбочки, матрасы б/у, 1,5-ные, подушки, доску мебельную полированную. Т. 43-18-31, 095-712-70-05, 097598-13-10 2-сп. кровать - 1 шт. с зеркалом. Т:093-45880-15, 098-405-80-46, 050-394-97-70 4 м’яких стільці. Т:22-41-50, 067-798-59-00. Диван і 2 крісла, терміново, недарого т. 067947-75-85, 063-814-37-98 Дивани б/у. різної якості, Звонити після 20.00 т. 48-32-13 Диван-кровать, газ.балон. т. 093-458-80-15, 098-405-80-46, 050-394-97-70

Гумовий надувний човен «Северянка», 2-х місний, новий. т. 067-991-12-03 Олександр Мисливську гладкоствольну самозарядну рушницю МЦ-21-12. т. 068-170-77-24

ÊÓÏËÞ Церква візьме будь-які меблі, для центра з наркозалежними.Т:098-405-80-46,093739-39-04

ÏÐÎÄÀÌ Піаніно німецьке, відмінний стан. ціна 8,5 тис. грн. т. 44-80-06, 097-251-64-93, 22-38-53 Піаніно старовинне т. 098-603-46-78

ÊÓÏËÞ ÏÐÎÄÀÌ

Гітару, що потребує ренту. дешево. т. 24-3479, 096-762-83-30

Спортивна форма. Т:093-739-39-04

ÏÐÎÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ Кимоно Тейквандо, на 6-7 лет. Т:096-52877-94

ÏÐÎÄÀÌ

Инвалидная коляска комнатная и дорожная. Костыли. т. 41-06-86, 096-206-74-94 Ковер 1,5х2,4 м. В хорошем состоянии, дешево.Т:067-993-39-60 Коляска инвалидная для дому т.37-83-12 Комод на 4 секції, недорого т. 067-475-64-54 Комод новый, стол-стекло новый, б/у ванная 1,7х0,75 м.Т:46-70-69, 097-481-62-35 Галя Кровать металическую полуторную, на панцерной сетке.Т:098-344-87-77 Кухонный стол 60х90.Т: 22-41-50, 067-79859-00. Меблі старі т. 44-80-06, 097-251-64-93, 22-38-53 Новый турецкий ковер 2х4 бежево-бодового цвета, цена договорная.Т:067-928-76-83 Обеденный стол полированый, раскладной.Т: 22-41-50, 067-798-59-00. Охотничьи трофеи:рога лося и косули.Т:067267-91-11 Письмовий стіл б/у, кухонний пенал т. 097327-81-61 Підсвічник на 8 свічок. Художня робота з дерева під старовину. 110 см. т. 067-431-7398, 050-076-91-61 Полички т.097-444-74-20 Розкладушку, требующую ремонта. т.096-76283-30 Стенка «Малютка». Цена:650 грн. Т:093-73939-04 Стенку румынскую в хорошем состоянии. т.51-23-63, 063-108-27-04, 067-16728-60 Стіл комп’ютерний, стіл-книжка, шафа універсальна т. 067-267-91-11 Стільці, 3 шт. т.22-35-52 Срочно продам 3-створчатый шкаф на ножках. Недорого. Т:22-41-50, 067-798-59-00. Тумба под телевизор, сервант, ковер 1,5 на 2,20.Т:098-344-87-77 Тумбочка белая, двое дверей, посередине полка, висота 75 см ширина 65 см, недорого, вазоны большие.Т:47-21-41, 097-179-13-39 Тумбу под телевизор. Т:093-458-80-15, 098405-80-46, 050-394-97-70 Шкаф 3-х дверный, тумба под Тв, стулья деревянные, ковер 2х3 новый Германия.Т:48-5076, 098-921-35-76

Велосипед дитячий 3-х колісний, з ручкою для батьків, Жовто-голубий колір. Ціна 350 грн. т. 067-368-82-18 Коляска зимне-летняя "Виктория" пр-ва Польша, серо-оранжевый цвет, люлька для новорожденного, хорошее состояние, 600 грн. т. 096-474-08-62 Детская коляска б/у, в отличном состоянии, 2 в 1 люлька + прогулочный блок, цена 1700 грн, возможен торг.Т:067-18-18-700 Коляска Чикко, прогулочная, цена 600 грн. т.098-38-15-778 Коляска Чико, тросточная, комбинированая, дождевик и чехол для ног, коляска в отличном состоянии.Т:096-484-68-01 Коляску зимне-летнюю, розовая, в отличном состоянии. Цена договорная. Т:41-64-80, 093-737-03-12

Віддам в добрі руки гарненьких домашніх котят. т.096-446-23-43 Віддам маленьких котенят в добрі руки. т. 2299-31 ввечері. Дві корови, одній - 3 роки, другій - 12.Хороші, молочні, молоко жирне. с. Гадзинка т.36-0954, 067-73-36-777 Корова молочна. Ціна 9 тис. грн. т.096-71852-44, 098-226-03-62 Корова червоної масті, дає 28 л. молока в день. т. 097-322-05-66 Кролики каліфорнійські, м’ясна порода. Молодняк і дорослі. т. 067-456-23-80, 097-94443-20, 40-62-39

Баллоны газовые – 2 шт., железные кровати 1-спальные – 2 шт., 2 цв.телевизора пр-ва СССР и Германии – по 50 грн + доставка. Т. 098-405-80-46, 093-458-80-15, Балони на 100 л. з харчової сталі. Т.093-03645-63, 097-167-73-71 Банковский сейф 1-го и 2-го класса устойчивости к взлому, с сертификатами, б/у. Т. 067146-92-90 Вешалки т.050-313-92-21 Диски музичні, поп, рок 70-80-90 роки ціна договірна т. 25-42-74, 093-903-61-06 Книга «Великолепная фигура за 15 мин в день», секрет домашнего похудения.Т:22-6613,068-834-96-64,096-607-30-13 Книги про історію та традиціїї єврейського народу т. 067-431-73-98, 050-076-91-61 Книгу Тора. на російській мові. т. 067-43173-98, 050-076-91-61 Книгу энциклопедию спецназа стран мира. Т. 25-98-15 Мачта телескова.ул. Кооперативная,14, тел: 42-79-29, 067-410-28-26 Нові 4 кисневі балони. Т. 093-458-80-15, 098-405-80-46, 050-39-49-770 Палатка туристическая.Т:097-003-98-58 Сітка маскувальна, палатка армійська, 450 грн., 3х6. Тел. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Сумку-кенгуру, стаканы фирменные «Кока кола», «Туборг», сейф. Т:067-267-91-11 Теодолит и невелир, недорго.Т:51-12-23, 067315-76-37

ÊÓÏËÞ

„Volvo 360”, легкова, седан, 82 р.в, об’єм 1,7 куб, блакитного кольору, оброблений, захист, робочий стан, на ходу, ціна 20000 грн. Тел. 050-187-35-44, 096-528-39-76 Колекционную модель «Volkswagen» Жук.Т:067267-91-11,41-57-72, 063-975-20-70 Пежо-308, дизель,2008 р. в., чорного кольору, хечбек, повна комплектація, литі диски, пробіг 65 тис., противотуманні фари,гідропідсилювач руля. відмінний стан. т. 096-832-49-43 Форд Скорпіо, 1992 р.в.,2.0, седан, вишньовий колір. Ціна 25 тис. грн. т. 067-792-0875, 063-871-11-74 Шевроле Авео, можливо на виплату т. 097703-24-70. Тетяна

Àâòîâèêóï àâòîìîá³ë³â Àóä³, ÁÌÂ, ÂÀÇ, ÃÀÇ, Äåó, Ìàçäà, Íèññàí, Îïåëü, Ïåæî, Ðåíî, ÇÀÇ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ö³ë³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîòðåáóþ÷³ ðåíìîíòó, ïðîáëåìí³, êðåäèòí³.  íàÿâíîñò³ åâàêóàòîð. Áåçêîøòîâíèé âè¿çä.Ò:097-664-6575, 096-897-36-74

Àâòîâèêóï àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàí³: ö³ëå, ï³ñëÿ ÄÒÏ, òà ïîòðåáóþ÷å ðåìîíòó.  íàÿâíîñò³ åâàêóàòîð. Ò. 093-99-44-229, 096897-36-74 Àâòîâûêóï ëþáûõ ìàðîê, â ëþáîì ñîñòîÿíèè. Ò:063-4827-645 Автомобиль «Фольксваген Т-4» или «Фольксваген LT». Цена: до 16000 грн. Т:067-76838-93

Куплю авто, любой марки.Т:093-949-97-76, 067-426-78-28

ÏÐÎÄÀÌ Апарат электоротерапевтический «Серогем», халаты х/б рабочии - 6 шт, халаты х/б медицинские - 2 шт. белые. Т:43-18-31

ÏÐÎÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ Новые прицепы к легковому а/м – 3400 грн, новые прицепы к мотоблокам – 2600 грн. с документами и гарантией. Т. 096-121-72-76

ÏÐÎÄÀÌ Автобагажник на легкові авто Жигулі та Москвич т. 067-146-92-90 ГАЗ-3110: фару правую, электровент., торпеда, корзину сцепления. ВАЗ: маховик с венцом. Урал: облицовка, кольца ЯМЗ. ГАЗ-24: капот, боковые стекла, рулевой механизм, маховик с венцом, печка отоплений б/у «Нексия». Т. 096-293-05-50

Òåëåôîí äëÿ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

Âûêóï àâòî â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ëþáûõ ìàðîê, ïîñëå ÄÒÏ. Äîðîãî.Ò:097-648-46-69, 06358-52-350

«Волга» ГАЗ 2402, 1982 г.в. комби, 7 мест, дизель, 5-ти ступ. КПП на ходу. Цена 1200 у.е. Возможен торг.Т:067-437-91-71 ВАЗ 21043 2002 г.в., 1,5, 80 тыс. пробег, цвет зеленый, музыка, сигнализация.Т:096293-05-50 ВАЗ 2109 2008 г.в., цвет синий, один хозяин, газ, не битая, инжектор,цена договорная.Т:097-628-81-86 ВАЗ-2101 цена 16 тыс. грн.Т:067-11-11520 ВАЗ-21063, 92 г.в., газ/бензин, бежевый, пробез 139 тыс. км. Цена:20000 грн. Хозяин. Т:097-42-07-180, 096810-89-99 ВАЗ-21074, 2006 р. випуску. Т.093-036-4563, 097-167-73-71

ÊÓÏËÞ Мотор М20 Победа т. 099-624-87-71

42-13-13

ÊÓÏËÞ

²Ò×ÈÇÍßͲ ² ÊÐÀ¯Í ÑÍÄ

ÏÐÎÄÀÌ ЗИЛ-130,коротиш, газ-метан,7 балонів. т. 067-932-05-41, 46-62-80

ÊÓÏËÞ

Âûêóï àâòî â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ëþáûõ ìàðîê, ïîñëå ÄÒÏ, òðåáóþùèõ ðåìîíòà, ïðîáëåìíûå. Äîðîãî. Ò. 098-89-34451, 063-48-27-645

ÏÐÎÄÀÌ

УАЗ пасажирський,5-ти місний. т.096-33764-30

Годинники механічні, кишенькові, наручні, секундоміри в будь-якому стані, монети СРСР та інші до 1960 р., значки ордени, підсвічники, портсигари т. 097-003-98-85

Ходунки для дитини візьму в подарунок або куплю за символічну плату. т. 095-762-08-81

Бидон алюминиевый на 40 л.Т:48-50-76, 098-921-35-76 Діжка на 50 літрів.Т:063-975-20-70 Емкость пищевая, нержавейка, 1000 л.ул. Кооперативная,14, тел: 42-79-29, 067-41028-26 Ємність 10,25,50,75 на 100 м. куб. нержавійка, металева, емалірована. Ціна договірна. Т:095-829-44-15, 067-55-31-349 Миска новая эмалир 12 л.Т:48-50-76, 098921-35-76 Тазики оцинкованые 23 и 27 литров.Т:098344-87-77

ñòîð. 17

ГАЗ Таврия, 2003 г.в. двигатель 1,2, синий, отличное состояние. Т:26-32-54, 097-20-96135 ГАЗ-21 Волга, 1966 р. в.. Пробіг 100 тис км. Резина нова.22 тис. грн. т.096-571-44-09 Галина, 096-571-30-43 Олександр ГАЗ-3110, 2000 г.в. в отличном состоянии, цена 47 тыс. грн.Т:067-11-11-520 ЗАЗ Віда, можна на виплату т. 097-277-1788 ЗАЗ Део Сенс,2006 р. в., 47 тис. км. пробіг, срібний металік,один господар, 50 тис. грн. торг. т. 067-377-44-03, 093-137-16-42 Славута 2007 р.в. 48 тис км пробіг, ціна 25000грн.Т:097-261-11-24 Таврия Пикап 11024.Т:063-975-20-70 Таврія.Т:067-267-91-11

²ÍÎÌÀÐÊÈ «Chevrolet Lacetti» 2007 г.в., 1,8, серо-серебристый, в хорошем состоянии, универсал.Т:067-180-34-45 «Daewoo Nexia « 2007 г.в., пробег 60 тыс. км. желтый, мотор 1,5, центральный замок, сигнализация, електро- стеклоподемники, тонирован, музика, кондиционер. Т:096-29305-50

Êóïëþ àâòî â ëþáîì ñîñòîÿíèè ïîñëå 2000 ã.â. Ò:063-5852-350

Головку блока к иномарке. Головку блока к а/ м «Газель», 16-клапанную. Т. 096-546-22-51 Головку блока к иномарке. Т. 097-457-17-03 Головку блока. Т:067-768-38-93 Двигатель к гидроциклу,катеру.067-768-38-93 Двигатель на трактор 3000 грн.Т:067-30566-10

418-462, 418-904 Òåëåôîíè äëÿ çàìîâëåííÿ ðåêëàìè


18 ñòîð. Запчасти б/у к микроавтобусам «Фольксваген» и «Мерседес». Т. 097-457-17-03 Запчасти КРАЗ, б/в: ГУР (без цилиндра), крышка ГУР, ТНВД, распылители, трещотки, вкладыши, кольца, пальцы, выключатель массы, шприц, ключ, подшипники на прицеп. 25-9815, 096-380-42-56 Зимняя резина, б/у, размер 14, недорого.Т:067-267-91-11 Карбюратор Ваз 2105-2107 новый недорого.Т:25-33-01, 067-492-05-47 Колінвал до тепловозу т. 067-305-66-10 Колонка релевая Москвич б/у.Т:25-3301,067-492-05-47

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ-ÂÅËÎ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ. ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

¹ 20 (1081) 05 ÷åðâíÿ 2013ð.

www.interesu.info

Крила авто З Л 067-146-92-90 Поршневая Москвича, багажник. т. 33-48-54 Рамка вітрового скла авто РАФ т. 067-14692-90 Стекло каленное автомобиля ВАЗ2107,2108 т. 067-146-92-90 Электродвигатель мощный 220 V + каталоги запчастей к авто: АЗЛК-2141, ОКА, ГАЗ2410, 11,12,13, ВАЗ-2121 (Нила), ЗАЗ-1102 (Таврия), ЗАЗ-968, ГАЗ-66, УАЗ-452, ИЖ2715, ВАЗ, М-2140 люкс и книга ремонта М2140, М-2138, цветной альбом комплект М2140, М2138. Т:25-33-01, 067-492-05-47

ÊÓÏËÞ Підшипники, будь-які т. 068-376-21-21

ÏÐÎÄÀÌ Велосипед спортивний «Мустанг» або обміняю на більш легкий бажано радянського виробництва. т.24-34-79, 096-762-83-30 Переднє колесо на спортивний велосипед, нове. Т:25-98-15

17 дюймов, цена 600 грн.Т:093-195-51-03, 068-834-96-64 Плеєр касетний т. 097-003-98-58 Телевизор Панасонык, 5 лет, рабочий, хорошее состояние, р. 54х32. Цена:700 грн. Телевизор цветной «Старт» с диагональю 70 см, все функции, недорого.Т:25-09-24, 067914-23-46 Телевизоры Грюндик 70 см, Самсунг 70 см, Т:096-299-32-87,063-180-76-23,46-83-09 Телевізор Електрон з корейською трубкою. Ціна 300 грн. т.25-42-74, 093-903-61-06 телевізор Електрон, працює добре. Ціна 150 грн. т.34-42-14, 098-259-61-10 Телевізор кольоровий б/у т.097-327-81-61 Телевізори Елджи 54 см, Оріон 37 см, Електрон 451-Д.Т:46-69-41, 098-479-27-64 Телевізори Самсунг 54 см з пультом,, 70 см з пультом, плоский екран, паспорт, LG 51 см з пультом.Т:46-69-41, 098-479-27-64 Тюнер на телевизор.Т:25-98-15

ÊÓÏËÞ

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ Духовой шкаф, духовка, новая т.26-72-47, 093-370-65-75 Електрическую машинку для стрижки волос, електробритва.Т:097-003-98-58 Електропилесос т.48-50-76, 098-92135-76 М’ясорубка нова, в упаковці, Мулінекс т. 2672-47, 093-370-65-75 Пылесос, стиральную машинку, швейную машинку, всё б/у.Т:22-35-52 Холодильник «Дніпро», «Донбас», т. 46-83-09, 096-299-32-87, 063-180-76-23 Холодильник «Донбас» т.25-62-01 Холодильник «Снайге». Ціна: 200 грн. Т:067267-91-11 Холодильник «Атлант» - 1100 грн. т.093-03645-63, 097-167-73-71 Холодильник 2-х камерный б/у в хорошем состоянии. Цена договорная. Т:42-24-26 Нина Яковлевна Холодильник Атлант, висота 1,85 м. т. 096999-00-26

Холодильник Днепр 2, Норд 2-х камерный.Т:4683-09, 063-180-76-23, 096-299-32-87 Холодильник ЗИЛ 500 грн.Т:067-267-91-11 Холодильник ОКА для дачі, б/у т.22-01-35 Холодильник Снайге 117 , пральну машину Ардо,холодильник Норд в хорошому стані, сушилку механічну 500 грн. т. 063-214-80-18, 097-508-20-36 Электробритва «Харьков НХ-852», новая на гарантии.Т:25-98-15

Супутникову антену, б/у, недорого. т. 096-33764-30 Телевизоры на разборку.Т:47-43-42 Телевизоры, магнитофоны, радиодетали, осциллографы, неисправные и б/у. Т. 46-6941, 098-479-27-64 Телевізор б/у кольоровий на пульті. т. 096337-64-30 Телевізори, ч/б і кольорові б/у і на запчастини.Т:46-83-09,096-299-32-87,063-1807-623

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ

ÊÓÏËÞ Куплю б/у телевизоры ч/б, цветные, радио, магнитофоны,холодники, плиты.Т:46-8309,096-299-32-87, 063-18-07-623 Холодильники на разборку.Т:47-43-42 Холодильникі побутові б/у та на запчастини.Т:46-83-09,096-299-32-87,063-18-07623 Швейну машину Зінгер т. 099-624-87-71

ÏÐÎÄÀÌ

ÊÓÏËÞ Íåðàáî÷èé íîóòáóê, íåðàáî÷èé êîìïüþòåð, íåðàáî÷èå âèäåîêàðòû. Ò:46-80-21, 46-90-53, 098599-27-82

ÒÅËÅÔÎÍÈ ÒÀ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

ÏÐÎÄÀÌ Телефонний апарат т.48-50-76, 098-92-135-76 Телефоны: Нокия-6300, Самсунг Х-460,Ю Нокия n-6030, Сони Эриксон w810. Т:09742-07-180

ÃÀÇÎ-, ÂÎÄÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÏÐÎÄÀÌ Балон газовый.Т:097-249-02-24 Газ. плита Брест.Т:46-83-09,096-299-3287,063-18-07-623 Газова колонка радянського виробництва у гарному стані. т. 098-544-75-71 Електронасос вібраційний «Каштан 2» новий.Т:22-35-52 Колонку газову Львівську т. 46-83-09, 096299-32-87, 063-180-76-23

ÒÅËÅ-, ÔÎÒÎ-, ²ÄÅÎ-, ÀÓIJÎÒÅÕͲÊÀ

Видеокамеру GVS под маленькую кассету, модем телефонный стационарный. Т:067-26791-11 Монитор жидкокристалический LG модель L1752 HQ, в отличном состоянии, диагональ

Компьютер Intel Pentium 2,4 гГц, 512 ОЗУ, 80гбайт винчестер, видеокарта GeForce – 950 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер в отличном состоянии процесор 1,8 Ггц, жосткий диск 170 Мб, видеокарта 256 Мб, память Озу 1,5 Нб, цена 800 грн, торг.Т:093-195-51-03, 068-834-96-64 Компьютер стационарный. Цена: 400 грн. Т:067-267-91-11 Компьютеры, мониторы, ноутбуки, фотоапараты. Т:097-333-59-77 Корпус серебряный для компьютера - 100 грн, черный - 100 грн. Т:097-333-59-77 Ноутбук б/у. Т:063-70-89-875 Ноутбуки DEL500,Samsung R25.Т:096-85213-35 Оперативную память DDR1-400, 256 мегабайт - 75 грн, оперативная память для ПК DDR1-400, 512 мегабайт - 135 грн, процесор «Атлон 3000+» - 385 грн + материнскую плату + кулер. Т:097-333-59-77 Самсунг R20 и ASUSX52M в хорошем состоянии.Т:096-852-13-35

AsusW7,Asir 5100 в хорошем состоянии.Т:096-852-13-35 GPS навигатор с видеорегистратором Easy Go 530.Т:098-012-29-23 Компьютер Atlon, 1 ОЗУ, 40 винчестер, 750 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер Atlon, 256 ОЗУ, 40 винчестер, 500 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер Atlon, 512 ОЗУ, 40 винчестер, 650 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер Intel Pentium 2,4 гГц, 1 ОЗУ, 80гбайт винчестер, видеокарта GeForce – 1150 грн. Т. 097-333-59-77

Êîíäèöèîíåðû «Lessar», «Mitsubishi», «Daikin». Êîòëû ãàçîâûå è êîëîíêè. «Beretta», «Biasi», «Vaillant», «Vissmann». Ðàäèàòîðû ñòàëüíûå «Kermi». Ãåðìàíèÿ. Òóðöèÿ .Ìîíòàæ. Ãàðàíòèÿ. Ñåðâèñ. óë. Âàòóòèíà, 188 (ðí àâòîâîêçàëà), òåë/ôàêñ 41-3076, ìîá. 096-73-96-282.˳ö. À ¹517042 âèäàíà 06.08.10 ð. ̳í³ñòåðñòâîì ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà á³ä³âíèöòâà Óêðà¿íè.

Обогреватель масляный, електрический.Т:063-975-20-70 Стационарная електроплита «Лысьва-15» б/ в хорошем состоянии, 3 нагревательных елемента+духовочный шкаф.Т:25-09-24, 067914-23-46 Телевізори, ч/б і кольорові б/у і на запчастини.Т:46-83-09,096-299-32-87,063-18-07623

ÊÓÏËÞ Газ.колонку отечественного пр-ва, на запчасти. Т. 46-69-41, 098-479-27-64 Газовую колонку т.46-69-41, 098-479-27-64 Плиты газовые, б/у. Т: 46-83-09, 063-1807-623, 096-299-32-87

ÅËÅÊÒÐÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÏÐÎÄÀÌ Пилораму, прес гидравлический для клейки евро-бруса, деревообрабатывающее оборудование, дровакол гидравлический. Т: 050317-31-23, 096-364-30-53

²ÍØÅ

Станок универсальный вертикано-фризерный 6Н10 .ул. Кооперативная,14, тел: 42-79-29, 067-410-28-26

ÏÐÎÄÀÌ Пастеризатор, апарат для виробництва морозива. т. 095-316-60-59 Задвижки, насосы, электродвигатели, электроприводы на задвижки, тельферы, сальниковые компрессоры, затворы, фланцы, отводы, генераторы, электротельфер, редукторы, компрессоры, зубн.муфты, газодувки, погрузчики, подшипники. Т.063-573-72-05 Оборудование для монолитного строительства и заливки из пенобетона.Т:050-31731-23 Оборудование для пр-ва газобетона и пенобетона, дробилку вальцовую, дезинтегратор. Т. 050-317-31-23 Електродзвінок сильного бою.Т:46-8309,096-299-32-87,063-18-07-623

ÊÓÏËÞ Садовую технику не старше 1 года, культиватор, цепные пилы, бензо-электро пилы, газонокосилки, воздуходувы, натопомпы, опрыскиватели, электропилы, тракторы, стабилизаторы напряжения, сенокосилки. Т:063-57372-05

ÏÐÎÄÀÌ Ñòåëàæè íàâåñíûå ïîëêè, ïðèëàâêè ïîä ìàðêåò ñàìîîñëóæèâàíèÿ, âñå íîâîå.Ò:097-233-9961, 067-410-65-50

Станок универсальный горизонтально-фрезерный 6Р81. ул. Кооперативная,14, тел: 4279-29, 067-410-28-26 Станок універсальний, деревообробний т. 3311-62 ван Данилович

418-462 418-904 Çàìîâëåííÿ ðåêëàìè Фризеный деревообрабатывающий станок ФСШ-1А. т. 066-729-40-00

ÊÓÏËÞ Фризер для морозива. Т: 066-339-36-34

ÏÐÎÄÀÌ Агрегат Холодильника рабочий.Т:33-48-54

ÏÐÎÄÀÌ Запчасти на фризерный деревообрабатывающий станок ФСШ-1А. т. 096-547-25-29

ÏÐÎÄÀÌ Вибратор глубинный т.43-18-31

Poici ooo e

ai

opa i y opai

«BaiIHTEPEC»


www.interesu.info

¹ 20 (1081) 05 ÷åðâíÿ 2013ð.

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ,

²ÒÀÍÍß.

ÐÎÁÎÒÀ,

ÍÀÂ×ÀÍÍß

ñòîð. 19

Íà ñêëàä òðåáóåòñÿ åù¸ 3 ÷åëîâåêà, ç/ï 120 ãðí. â äåíü 063-139-53-90 Íà ñêëàä òðåáóåòñÿ êëàäîâùèê îïëàòà îò 800 ãðí.â íåäåëþ. Èíîãîðîäíèì æèëü¸. 067-914-24-36

ÂÎÍÀ ØÓÊÀª Â²Í ØÓÊÀª Мужчина 53/177/75, вдовец, познакомится для создания семьи с женщиной 40-48 лет, не склонной к полноте, без вредных привычек. Т:098-61-00-943 Мужчина, 64 года, выглядит на 55 лет, без вредных привычек, рост 1,68 м., чистоплотный, человечный познакомится для создания семьи с женщиной в возрасте 50-55 лет с хорошими внешними данными, без вредных привычек, стройной, желательно без детей. т.067-199-86-40 Пенсіонер, житлом, матеріально забезпечений, вдівець, познайомиться із жінкою для створення сім’ї. Проблемним жінкам не турбувати. 050-836-37-12

Одинока жінка 40/1,65, розлучена, маю сина, без шкідливих звичок, без житлових проблем познайомлюсь з чоловіком серйозним, не судимим, не п’ющим, одиноким, вільним для створення родини. Житомир 1 0025 (до востребования предявителю паспорта)ВН205388. Т:33-05-20, 098-340-83-80 Порядна, 45/176/76, зі спокійним характером, працюю. Познайомлюсь з порядним чоловіком з розумною різницею у віці. т. 067269-55-21

ïèòàíèå çà ñ÷åò ôèðìû. 099529-04-08 Âîäèòåëè I, II êë., ìåõàíèçàòîðû äëÿ ðàáîòû ïî Óêðàèíå, ñòðàíàì ÑÍÃ. Ãðóçîïåðåâîçêè îò Îäåññêîãî ïîðòà. Îôèöèàëüíîå îôîðì., âàõòà íà âûáîð: 20/15, 15/7, 7/7. Îïëàòà îò 4000 ãðí./íåä., ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå çà ñ÷åò îðãàíèçàöèè. 050-732-99-83 Âîäèòåëè âñåõ êàò. (ÌÀÍ, Ãàçåëü, Ìåðñåäåñ, ÄÀÔ), äëÿ ðàçâîçà ñòðîéìàòåð. ïî ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Ìàøèíèñò ïîãðóç÷èêà, áóëüäîçåðèñò. Âàõòà. Ç/ï 34003700ãðí/íåä. Ôîðìà è æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Îôîðì. îôèöèàëüíîå, ñîãëàñíî ÊÇîÒ Óêðàèíû. 095-782-64-92

×àð³âíà æ³íêà ñåðåäíüîãî â³êó, ç ÿêîþ ëåãêî ³ ïðèºìíî ñï³ëêóâàòèñÿ, ö³êàâà òà íåîäèíàðíà, îñîáèñò³ñòü ÿêî¿ º íåïîâòîðíîþ, øóêຠñâîþ äîëþ. ×îëîâ³ê ìຠáóòè äî 50 ðîê³â, ïîðÿäíèé, æèòëîì ³ ìàòåð³àëüíî çàáåçïå÷åíèé.Ò:098695-41-86 radist12@meta.ua

Âîäèòåëè I, II êë. òðåá. â Õàðüêîâ (áåçîïàñíûå ïåðåâîçêè ïî ãîðîäó è îáë.). Âàõòà:7/7-4000 ãðí, 14/14-8000 ãðí, 21/712000 ãðí. Àâòîïàðê, ìàøèíû íà ñòðàõîâêå, ñâîÿ ðåì. áàçà. Ñîö. ãàðàíòèè, âûñëóãà ëåò. Ôèðìà îïëà÷. ïðîæèâ., ïèòàíèå, ïðîåçä. 095-007-96-98

õ ðàç. êîìïë. ïèòàíèå, ïðîåçä. 066-674-27-92 Деловым людям,с системным о. р., готовым к переменам. Т:067-410-19-87

Бухгалтера за сумісництвом. Досвід. Вік 34 роки. т. 063-310-70-70 Бухгалтера на ПП. Знання програми 1.С,Медок, банк-клієнт.Досвід роботи. т. 067880-95-05 Бухгалтера Бухгалтера, знание 1С, клиен-банк.Опыт работы. т.063-640-38-91 Водителя т.067-96-01-252 Николай Водителя Водителя,парень без вредных привычек,кат. В. С т. 063-15-9999-1 Александр Водія з особистим авто. Можливо разову. т. 063-640-38-91 Водія на своєму легковому авто. Можливо разову. т. 067-880-95-05 Директора філіалу, головного інженера, тел. 067-180-34-45 Електрика по обслуговуванню електрообладнання, на ставку або 0,5 ставки,4-та група допуска,5-тий розряд,без шкідливих звичок 068-218-47-14 Ищу работу продавца без касового аппарата, опыт работы в кафе, магазине, киоске, график работы 2 недели через 2.Т:093-25512-25 Прибиральниц Прибиральниці, посудомийки, продавця або будь-яку іншу. т. 097-513-19-85

Додатковий дохід для молодих людей цілеспрямованих, амбіційних, дисциплінованих, позитивних.Т:093-524-19-36,4656-48 Додатковий дохід для працівників охорони здоров’я.Т:46-56-48 Додатковий дохід для серйозних, порядних медичних працівників, офіцерів запасу, вчителів, домогосподарок, пенсіонерів. Тел. 4698-19, 098-641-09-42 Додатковий дохід т. 063-562-61-48 Дополнительный зароботок может стать основным доходом. Звоните в будни с 9-18. Т:094-914-76-69 Житомирській установі № 8 потрібні молодші інспектори. Вимоги: чоловіки, несудимі, наявність служби в Армії. З/плата від 1500 грн. т. 097-48-70-271, 36-24-61 Жінка для складання дров. Графік роботи понеділок-п’ятниця, з 8.00-17.00 З/п 2000 грн. т. 0412-34-15-79

Êàìåíùèêè, áåòîíù., êðîâåëüù., ïëèòî÷íèêè, îòäåëî÷íèêè òðåá. â ñòàáèëüíóþ äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùóþñÿ êîìï. ñïåöèàëèçèð. â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèé â ã.Õàðüêîâ. ÇÏ îò 6000 ãðí./âàõòà- 20/10, 30/15. Îïëà÷. ïðîæèâ., ïèòàíèå, ïðîåçä. 050-636-61-78

Бульдозеристи Бульдозеристи, екскаваторники, водії 1, 2го класу, машиністи навантажувача ПК-46, газоелектрозварники 4 розряду. Проживання і харчування надається. Проїзд компенсується. нформація на www.rabotasever.com або за тел. 093-240-31-66 Бухгалтер на підприємство «Пожеліта» т.3622-26, 067-784-23-26 Бухгалтер на підприємство «Пожеліта» т.3622-26, 067-784-23-26

Áóõãàëòåð ç³ çíàííÿì 1Ñ Ï³äïðèºìñòâà, ç äîñâ³äîì ðîáîòè ò. 093-904-62-73 Бухгалтер Бухгалтер, досвід роботи від року, робота з первинними документами. З/п 5000 грн. т.0958513216

 îôèñ òðåáóåòñÿ íàñòîéùèê êîìïüþòåðîâ, ç/ï 90 ãðí â äåíü 063-139-53-90  õîëäèíãîâóþ êîìïàíèþ òðåáóþòñÿ ðàáîòíèêè, ç/ï 120 ãðí. â äåíü 067-914-24-36

Àâòîêðàíîâù., áóëüäîçåðèñòû, ýêñêàâàòîðùèêè, ìàøèíèñòû ïîãðóç÷èêà òðåá. íà âàõòó â ã. Õàðüêîâ. Íàëè÷èå êâàëèôèêàö. óäîñòîâåðåí. ÎÐ îò 2-õ ëåò. ÇÏ «áåëàÿ» îò 4000 äî 12000 ãðí., îôîðì. ïî ÒÊ. Íîâàÿ òåõíèêà,

 äåïàðòàìåíò îõðàíû ñòðîéêîìïàíèè â ã. Õàðüêîâå òðåá. ñîòðóäèêè. Ðåæèì ðàáîòû âàõòîâûé. ÇÏ îò 3700 äî 11 100 ãðí., âûïëàòû åæåíåäåëüíî. Áåñïëàòíàÿ ôîðìà, ñïîðòçàë. Æèëüå,

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó çàâîäó òðåáóþòñÿ ýêñïåäèòîðû ïî ãîðîäó Æèòîìèðó ç/ï 800 ãðí â íåäåëþ. 095-766-49-35

Âîäèòåëè I, II êë., ìåõàíèçàòîðû, áóëüäîçåðèñòû, ýêñêàâàòîðùèêè òðåá. â Õàðüêîâ äëÿ ðàáîòû íà êðóïíûõ ñòðîé. ïëîùàäêàõ. Íîâàÿ òåõíèêà, òåõ. îáñëóæ. Åæåíåä. âûïëàòà îò 4000-5500 ãðí. Âûáîð âàõòû, ìåä. ñòðàõ., 3-õ ðàç. ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå. 099-632-53-79 Âîäèòåëè êàò. Ä òðåáóþòñÿ äëÿ ðàáîòû íà ìàðøðóòàõ ã. Êèåâà àâòîáóñû Áîãäàíû. ÇÏ îò 5000 ãðí. Ðåìîíò è çàïðàâêà çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ. Èíîãîðîäíèì æèëü¸. ò. 067-600-01-61, 095603-01-05, 050-900-34-44 Âîäèòåëè êàòåãîðèè Å, îïûò ðàáîòû, èíîìàðêà, ç/ï îò 4000 ãðí. ò. 067-410-65-50, 097-23399-61 Водитель в семью, (кат В) о/в 3 года, ответств., порядочность. З/п 7000 грн т. 0954845509 Водитель-экспедитор Водитель-экспедитор, вод.права кат. В,С, пятидневка. ЗП 6000 грн т. 0958524293 Водій на лісовоз. З/п 3000 грн. т. 096-76806-97

Ãðóç÷èêè, ïîäñîáíèêè, êëàäîâùèêè òðåá. íà ñòðîé. ñêëàäû â ã. Õàðüêîâ. Âàõòà íà âûáîð. Îô. òðóä-âî, ñîö.ïàêåò. Îïëàòà ñòàáèëüíàÿ îò 3800 ãðí./íåä. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Áåñïë. æèëüå âáëèçè îáúåêòà, 2-

Íà êðóïíûé îáüåêò òðåáóåòñÿ ðàçíîðàáî÷èå ç/ï 140 ãðí. â íåäåëþ (èíîãîðîäíèì æèëü¸) 067-914-24-36

Продавці Продавці, посудомийки, офіціанти, різноробочі. т. 55-24-18 Простая работа для всех категорій населения. График свободный 2-3 часа в день, подробности по телефону.Т:067-259-98-75

Организация производитель строительных изделий из природного камня приглашает для работы в Белоруссии: облицовщиков-гранитчиков, шлифовщиков-полировщиков камня, фрезеровщиков. З/п высокая по результатам собеседованият. т.+375 29 387 33 44, +375 17 287 35 45, e-mail:priminter@tut.by Охоронна фірма запрошує на роботу жінок і чоловіків. Вахтовий метод. Зарплата 2400 грн і вище. т. 098-320-64-42, 099-295-15-27

Ìåíåäæåð ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè ç/ï 800 ãðí çà íåä. 067914-24-36

ðåì. áàçà. Õîðîøèå áûò. óñëîâèÿ. 095-701-39-13 Àâòîñëåñàðü-õîäîâèê, ïíåâìàòèê òðåáóåòñÿ ñ îïûòîì ðàáîòû. Ðàáîòà â ã.Êèåâå ñ àâòîáóñàìè. ÇÏ 5000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ò: 0 (67) 600-0161, 0 (50) 900-34-44, 0 (50) 330-15-09

Íà ôèðìó òðåáóåòñÿ êóðüåð ç/ï120 ãðí â äåíü , èíîãîðîäíèì æèëü¸ 067-914-24-36

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ ïåðñîíàë â òåïëèöó ç/ï 800 ãðí. â íåäåëþ 067-914-24-36

Îõðàíà ñðî÷íî òðåáóåòñÿ â ã. Îäåññà. Ïàòðóëü ïî òåððèòîðèè ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ, ÊÏÏ. Âàõòîâûé ðåæèì (20/10, 15/7, 7/7), ïîëíûé ñîö. ïàêåò, îôèö. òðóä., îïëàòà åæåíåäåëüíî îò 3500 ãðí./íåä. Æèëüåì, ïèòàíèåì, ôîðìîé îáåñïå÷èâàåì. 099215-54-12

Ðàáîòà â öåíòðå, îïëàòà åæåäíåâíî ç/ï 120 ãðí â äåíü, èíîãîðîäíèì æèëü¸ 067-91424-36 Ðåãèîíàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü â îôèñ ç/ï îò 900 ãðí. â íåäåëþ 095-766-49-35

Îõðàííèêè òðåá. íà ñòðîé. îáúåêòû â ã.Äíåïð-âñê. (Âèäåîíàáëþä./ ÊÏÏ/ Ïàòðóëèð. òåððèòîðèè). Ñîïðîâîæäåíèå ãðóçîïåðåâîçîê ïî ãîðîäó. Âàõòà (20/10; 30/10; 15/15). Ç/ï 75009800ãð/ìåñ. Æèëüå, ïèòàíèå 2õ ðàç., ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Îô. îôîðì. 095-159-83-24 Îõðàííèêè, ýêñïåäèòîðû ñðî÷íî òðåá. â Õàðüêîâñêóþ ýëèòíóþ ñòðîé êîìïàíèþ. Ñîïðîâîæäåíèå ãðóçîâ, îáåñïå÷åíèå ïîðÿäêîì. Âîçìîæíà ïåðñïåêòèâà êàðüåðí. ðîñòà. Âàõòà íà âûáîð. Ñòàáèëüíàÿ ç/ï. 2000 ãðí./ íåä. + ïðåì., îô. îôîðì., æèëüå, ïðîåçä. 099-538-30-39 Îõîðîííà ô³ðìà çàïðîøóº îõîðîíö³â, íà÷àëüíèê³â çì³íè, íà÷àëüíèê³â îõîðîíè. Âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Ïðîæèâàííÿ òà ïðî¿çä áåçêîøòîâí³.Ò:096-931-68-80, 093-33408-28 Охранники Охранники, мужчины и женщины Вахта 14/ 7. начальники змін т. 050-385-35-56, 06760-73-773

Ïðè¸ì íà ðàáîòó áåç îïûòà ðàáîòû, èíîãîðîäíèì æèëü¸, ç/ï 800 ãðí.çà íåäåëþ. 095766-49-35 Продавець т. 36-18-04, 093-316-71-80

Íà çàâîä òðåáóåòñÿ åù¸ 5 ðàáî÷èõ, ç/ï 100 ãðí. â äåíü 067-914-24-36 Íà çàâîä òðåáóåòñÿ îõðàííàÿ áðèãàäà ç/ï 120 ãðí. â äåíü( èíîãîðîäíèì æèëü¸ ) 063-13953-90 Íà ïîñòîÿííóþ ðîáîòó íà çàâîä íóæíû ãðóç÷èêè. Îïëàòà åæåäíåâíàÿ 100 ãðí. â äåíü 095-766-49-35

Работа в офисе, удобный раб. график, 3 часа 1000грн, 7 часов 2400грн. Запись на собеседование,пн-пт с 10-18.Т:46-06-69 Работа на лето(Крым, Азовье).Жилье беспл. З/п до 8000 грн. т.0954845509

Різноробочі для роботи з дровами. З/п від 2000 грн. т. 0412-43-19-07 Різноробочі т. 050-927-82-14 Різноробочі Різноробочі, вантажники. т. 093-90680-48

Робота Робота, проживання і харчування надається, проїзд компенсується. нформація на www.rabotasever.com або за тел.063-25165-51

Ðîçäà÷à ëèñòîâîê ç/ï îò 100 ãðí.â äåíü, ïðåäîñòàâëÿåì æèëü¸ 063-139-53-90 Сварщики (электро и аргонодуговая сварка), монтажники трубопроводов, электромонтеры, сантехники, разнораб., подсобники в г.Харьков, набирает крупная стройфирма. ЗП от 4100 грн./7 дн., 2-х раз компл. питание, жилье, инструм., спец.одежда. 099327-65-06

Ñòðîèòåëè, ïîäñîáíèêè, ãðóç÷èêè ñðî÷íî òðåáóþòñÿ â ã. Îäåññà â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ. Âàõòîâûé ìåòîä 7/7, 15/7, 20/ 15, îôèö. òðóä., ïîëíûé


20 ñòîð.

ÐÎÁÎÒÀ,

ÍÀÂ×ÀÍÍß.

ÏβÄÎÌËÅÍÍß

¹ 20 (1081) 05 ÷åðâíÿ 2013ð.

www.interesu.info

Iopai p a e i p c o «iei C a» o o o p a o oy a  apy x peo 

 a ocepe o i p Ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «³ìåí³ Ñìèêà» ìຠíàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè. Þðèäè÷íà àäðåñà Ïðèâàòíå ï³äïðèºìòâî «³ìåí³ Ñìèêà»: 11431, Æèòîìèðñüêà îáëàñòü, Íàðîäèöüêèé ð-í, ñ. Çàêóñèëè, âóë. Øê³ëüíà, áóä.2. Ôàêòè÷íà àäðåñà ìàéäàí÷èêà ¹1,2 Æèòîìèðñüêà îáëàñòü, Íàðîäèöüêèé ð-í, ñ. Æåðåâ. Ìàéäàí÷èêà ¹3 Æèòîìèðñüêà îáëàñòü, Íàðîäèöüêèé ð-í, ñ.Çàêóñèëè. Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³äáóâàþòüñÿ ïðè ðîáîò³ ãðóáêè âàãîâî¿,ãðóáêè ìàéñòåðí³, çâàðþâàëüíèõ ðîáîòàõ, â³ä ì³ñöü óòðèìàííÿ ÂÐÕ, ï³äíàâ³ñà äëÿ çáåð³ãàííÿ çåðíà, ãíîºñõîâèùà, ìëèíà ÄÊÓ, êóçí³, âè òÿãîâî¿ âåíòèëÿö³¿. Äëÿ îö³íêè âïëèâó øê³äëèâèõ âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí íà çàáðóäíåííÿ ïðèçåìíîãî øàðó àòìîñôåðè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÎÍÄ-86 ïðîâåäåíî â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíîê íà ÏÅÎÌ ç âèêîðèñòàííÿì àâòîìàòèçîâàíî¿ ïðîãðàìè "ÅÎË Ïëþñ", ùî äîçâîëåíà äî âèêîðèñòàííÿ ̳í³ñòåðñòâîì åêîðåñóðñ³â. Ïåðåâèùåííÿ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ (ÃÄÊ, ÎÁÐÂ) ïðè ïðîâåäåíí³ ðîçðàõóíê³â

ñîö.ïàêåò. Æèëüå + 2-õ ðàç. ïèò., ñïåö.îäåæäà çà ñ÷åò ôèðìû. Ç/ ï 3000 ãðí. â íåäåëþ. Òåë. 050230-42-78

Ñòðîéêîìïàíèè íà âàõòó â ã.Õàðüêîâ òðåá.: áåòîíùèêè (îïàëóáêà àðìèðîâàíèå, çàëèâêà áåòîíà), ñâàðùèêè (ïîëóàâòîì., ýëåêòðîäû),êàìåíùèêè, êðîâåëüù., îòäåëî÷í., ìîíòàæí., ðàçíîðàáî÷èå. ÇÏ äî 12 000 ãðí. Áîëüøèå îáúåêòû. Æèëüå + ïèòàíèå. 095-91457-28

Требуеться ребуеться: арматурщик, бетонщик, монтажник Ж5к, каменщик, сварщик, З/п высокая.Т:099-133-52-21

Òðåáóþòñÿ âîäèòåëè íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó, ç/ï 150 ãðí. â äåíü 067-914-24-36 Òðåáóåòñÿ íà ðîáîòó â øâåéíóþ ìàñòåðñêóþ ïîðòíèõà ñ îïûòîì ðîáîòû íå ìåíüøå 3-õ ëåò. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë 063-256-67-78 Фірмі по виробництву меблів терміново потрібні складальник-монтажник меблів, менеджер з продажу, дизайнер меблів, регіональний менеджер.Офіційне працевлаштування, соцпакет. т.0412-42-68-88, 0412-42-34-51 Фрезерувальник по каменю т. 050-92782-14

Oac e p a oc i o oo y oypc a aie aa x oca ceiaic i icxipaoxe pi a oc i Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: Âèùà îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íå ìåíøå 3-õ ðîê³â àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 5 ðîê³â, çíàííÿ äåðæàâíî¿ ìîâè, âì³ííÿ ïðàöþâàòè íà êîìï’þòåð³.

Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ âïðîäîâæ 30 äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó. Äîâ³äêè ïðî óìîâè êîíêóðñó – ó â³ää³ë³ êàäð³â îáëàñíîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð, âóë. Êè¿âñüêà, 83, òåë. 0(412) 3612-69.

 epeaei aooac o oee oo ooaco o poee aepax, oye ax a a x epeipo cy’ i ocoapa ? Çã³äíî ç íîðìàìè ï. 75.1 ñò.75 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 02.12.2010 ð. ¹ 2755-V² ( ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè) îðãàíè ÄÏÑ ìàþòü ïðàâî ïðîâîäèòè êàìåðàëüí³, äîêóìåíòàëüí³ (ïëàíîâ³ àáî ïîçàïëàíîâ³, âè¿çí³ àáî íåâè¿çí³, â òîìó ÷èñë³ íåâè¿çí³ åëåêòðîíí³) òà ôàêòè÷í³ ïåðåâ³ðêè. Êàìåðàëüí³ òà äîêóìåíòàëüí³ ïåðåâ³ðêè ïðîâîäÿòüñÿ îðãàíàìè ÄÏÑ ó ìåæàõ ¿õ ïîâíîâàæåíü âèêëþ÷íî ó âèïàäêàõ òà ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíèõ öèì Êîäåêñîì, à

ôàêòè÷í³ ïåðåâ³ðêè – Êîäåêñîì òà ³íøèìè çàêîíàìè Óêðà¿íè, êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ÿêèõ ïîêëàäåíî íà îðãàíè ÄÏÑ. Òîáòî Êîäåêñîì íå ïåðåäáà÷åíî îáìåæåíü ùîäî îäíî÷àñíîãî ïðîâåäåííÿ êàìåðàëüíèõ, äîêóìåíòàëüíèõ òà ôàêòè÷íèõ ïåðåâ³ðîê ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ. ³ää³ë âçàºìî䳿 ç³ Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì. Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

«yc» – ee e pie

o a o x i  x a Øàíîâí³ ïëàòíèêè ì³ñòà Æèòîìèðà! Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ ó ì. Æèòîìèð³ íàãàäóº âàì ïðî ôóíêö³îíóâàííÿ îíîâëåíîãî ñåðâ³ñó ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè «Ïóëüñ». Çàçíà÷åíèé ñåðâ³ñ ïðàöþº ç ñ³÷íÿ 2012 ðîêó. Éîãî ìåòà – ïîäîëàííÿ êîðóïö³¿ â ëàâàõ â³äîìñòâà, óïåðåäæåííÿ íåÿê³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íò³â. Ç ïî÷àòêó ³ñíóâàííÿ «Ïóëüñ» çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå íå ò³ëüêè ÿê åôåêòèâíèé ñåðâ³ñ, à é ÿê ïîâíî-

ö³ííèé êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð. Íàãàäóºìî òåëåôîí ³íòåðàêòèâíîãî ñåðâ³ñó: (044)284-00-07 òà ïðîïîíóºìî ïðè íåîáõ³äíîñò³ çâåðòàòèñü. Ïèòàííÿ ðîçãëÿäàþòüñÿ ó íàéêîðîòø³ òåðì³íè, à ïðàö³âíèêè ïîâ³äîìëÿòü âàñ ïðî ïðèéíÿò³ çàõîäè ç âèð³øåííÿ âàøî¿ ïðîáëåìè. ³ää³ë âçàºìî䳿 ç³ Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì. Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

 o p a pec pai oep oio o ap   o 16 poi ? Äèòèíà, ÿêà íå äîñÿãëà ø³ñòíàäöÿòè ðîê³â àáî º íåïîâíîë³òíüîþ ³ ùå íå ìຠïàñïîðòà, íå ìîæå ñàìîñò³éíî îòðèìàòè äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ðåºñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³. Çàì³ñòü íå¿ öå ìîæå çðîáèòè îäèí ç áàòüê³â (óñèíîâèòåëü, îï³êóí, ï³êëóâàëüíèê). Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ïðåä’ÿâèòè ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ äèòèíè òà äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó îäíîãî ç áàòüê³â (óñèíîâèòåëÿ, îï³êóíà, ï³êëóâàëüíèêà). ßêùî ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ äèòèíè âèäàíå íå óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, òî òðåáà ïîäàòè çàñâ³ä÷åíèé ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ïåðåêëàä òàêîãî ñâ³äîöòâà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ðåºñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ âèäàºòüñÿ ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ çâåðíåííÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè ¿¿ çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà àáî óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè äî äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ. Ó òàêîìó äîêóìåíò³ çàçíà÷àºòüñÿ ðåºñòðàö³éíèé íîìåð Îáë³êîâî¿ êàðòêè.

Ô³çè÷í³ îñîáè – ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, ÿê³ íå ìàþòü ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³ àáî òèì÷àñîâî ïåðåáóâàþòü çà ìåæàìè íàñåëåíîãî ïóíêòó ïðîæèâàííÿ, îòðèìàííÿ äîõîä³â, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ³íøîãî îá’ºêòà îïîäàòêóâàííÿ, ìîæóòü çâåðíóòèñÿ çà îòðèìàííÿì äîêóìåíòà, ùî çàñâ³ä÷óº ðåºñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³, äî áóäü-ÿêî¿ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿. Ó òàêîìó ðàç³ ñòðîê âèäà÷³ äîêóìåíòà ìîæå áóòè ïðîäîâæåíî äî äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â. ³äïîâ³äíà íîðìà ïåðåäáà÷åíà ð. VII Ïîëîæåííÿ ïðî ðåºñòðàö³þ ô³çè÷íèõ îñ³á ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á –ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Ïîëîæåííÿ òà äîäàòêè äî íüîãî (ôîðìè ïîâ³äîìëåíü, îáë³êîâî¿ êàðòêè, çàÿâ, äîâ³äîê, òà ³í.) çàòâåðäæåíî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 06.11.2012 ¹ 1147. ³ää³ë âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì. Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

ðîçñ³þâàííÿ ó ïðèçåìíîìó øàð³ àòìîñôåðè íà ìåæ³ ÑÇÇ íå çàô³êñîâàíî. ²ñíóþ÷è âåëè÷èíè âèêèä³â â³ä äæåðåë çàáðóäíåííÿ Ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «³ìåí³ Ñìèêà» ïðîïîíóºòüñÿ ïðèéíÿòè ÿê íîðìàòèâí³. Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ íà óçãîäæåííÿ äî Äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíîåï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿ òà Äåðæóïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â Æèòîìèðñüêèé îáëàñò³. Îáñÿã âèêîíàííÿ ìàòåð³àë³â äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ÊÌÓ ¹ 302 â³ä 13.03.2002 ðîêó òà «²íñòðóêö³¿ ïðî çàãàëüí³ âèìîãè äî îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â, â ÿêèõ îá´ðóíòîâóþòüñÿ îáñÿãè âèêèä³â, äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè äëÿ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿí-ï³äïðèºìö³â». Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêîñò³ ùîäî îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè ìîæóòü íàïðàâëÿòèñÿ äî Íàðîäèöüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ñìò. Íàðîäè÷³, âóë. Ïåðøîòðàâíåâà,15 òà äî Ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «³ìåí³ Ñìèêà». Ðîçðîáíèê îá´ðóíòîâóþ÷èõ ìàòåð³àë³â – ÒΠ«ÅÊÎÌÁ» òåë. (0412) 46-16-60 (ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ̳í³ñòåðñòâà åêîëî㳿 òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè ¹ 671 â³ä 02.02.2012 ð.).

Iopai To ap c o oeeo

i o i aic «H a» o o o p a o oy a  apy x peo  a ocepe o i p Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íèâà» ìຠíàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè. Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íèâà»: 11251, Æèòîìèðñüêà îáëàñòü, ªì³ëü÷èíñüêèé ð-í, ñ. Êàìÿíêà. Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³äáóâàþòüñÿ ïðè ðîáîò³ ñêëàäó ÏÌÌ, â³ä ì³ñöü óòðèìàííÿ ÂÐÕ, ï³äíàâ³ñà äëÿ çáåð³ãàííÿ çåðíà, ãíîºñõîâèùà, ìëèíà ÄÊÓ. Äëÿ îö³íêè âïëèâó øê³äëèâèõ âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí íà çàáðóäíåííÿ ïðèçåìíîãî øàðó àòìîñôåðè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÎÍÄ-86 ïðîâåäåíî â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíîê íà ÏÅÎÌ ç âèêîðèñòàííÿì àâòîìàòèçîâàíî¿ ïðîãðàìè "ÅÎË Ïëþñ", ùî äîçâîëåíà äî âèêîðèñòàííÿ ̳í³ñòåðñòâîì åêîðåñóðñ³â. Ïåðåâèùåííÿ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ (ÃÄÊ, ÎÁÐÂ) ïðè ïðîâåäåíí³ ðîçðàõóíê³â ðîçñ³þâàííÿ ó ïðèçåìíîìó øàð³ àòìîñôåðè íà ìåæ³ ÑÇÇ íå çàô³êñîâàíî. ²ñíóþ÷è âåëè÷èíè âèêèä³â â³ä äæåðåë çàáðóäíåííÿ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«Íèâà» ïðîïîíóºòüñÿ ïðèéíÿòè ÿê íîðìàòèâí³. Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ íà óçãîäæåííÿ äî Äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíîåï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿ òà Äåðæóïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â Æèòîìèðñüêèé îáëàñò³. Îáñÿã âèêîíàííÿ ìàòåð³àë³â äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ÊÌÓ ¹ 302 â³ä 13.03.2002 ðîêó òà «²íñòðóêö³¿ ïðî çàãàëüí³ âèìîãè äî îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â, â ÿêèõ îá´ðóíòîâóþòüñÿ îáñÿãè âèêèä³â, äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè äëÿ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿí-ï³äïðèºìö³â». Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêîñò³ ùîäî îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè ìîæóòü íàïðàâëÿòèñÿ äî ªì³ëü÷èíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ñìò. ªì³ëü÷èíå, âóë. Ëåí³íà,18 òà äî Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íèâà». Ðîçðîáíèê îá´ðóíòîâóþ÷èõ ìàòåð³àë³â – ÒΠ«ÅÊÎÌÁ» òåë. (0412) 46-16-60 (ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ̳í³ñòåðñòâà åêîëî㳿 òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè ¹ 671 â³ä 02.02.2012 ð.).

418-462, 418-904 Òåë å ô î í è ä ë ÿ ç à ì î â ë å í í ÿ ðåêëàìè


www.interesu.info

¹ 20 (1081) 05 ÷åðâíÿ 2013ð.

Автокарщики Автокарщики, возраст значения не имеет, график работы нормированный, хорошие условия труда, зарплата 2500-3000грн, своевременно. факс/(0412)426973, 0930976291, 0674123105 Автокрановщик на кран KS6. Опыт работы обязателен. Нормированный график, з/п договорная. факс/(0412)426973, 0930976291, 0674123105 Автомеханик Автомеханик, автослесарь, автоэлектрик, автосварщик в автоцентр техобслуживания, отличные условия труда, зарплата сдельная, от 3500грн факс/(0412)426973, 0930976291, 0674123105 Автосварщик Автосварщик. хорошие условия работы, официальное трудоустройство, полный соц. пакет, нормированный рабочий день. Приглашаем на работу не только квалифицированных специалистов, но и молодых толковых и перспективных! З/п договорная факс/(0412)426973, 0930976291, 0674123105 Автослерасарь в салон по продаже импортных автомобилей. З/п достойная, график нормированный,оформлениеофициальное.,опыт работы — обязателен. факс/(0412)426973, 0930976291, 0674123105 Автослесарь на крупную СТО. Техническое обслуживание и текущий ремонт иномарок. З/п от 3500грн. факс/(0412)426973, 0930976291, 0674123105 Автоэлектрик по установке систем мониторинга, навигации. З/п от 3000грн, нормированный график факс/(0412)426973, 0930976291, 0674123105 Автоэлектрик Автоэлектрик-диагност на СТО. З/п от 5000грн. Опыт работы обязателен факс/ (0412)426973, 0930976291, 0674123105 Автоэлектрик Автоэлектрик. З/п от 2500 грн. Опыт работы с элитными машинами обязателен на СТО. факс/(0412)426973, 0930976291, 0674123105 Агент по городу и области. О/р 1 год, коммуникабельность, умение продавать. З/п ставка + % , от 3500 грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Агент по области, автомобиль, опыт работы от 1 года, активность, голантный внешний вид, зарплата от 4000 грн., + компенсация расхода по авто- факс/(0412)426973, 0930976291, 0674123105 Агент торговый на бакалею с автомобилем, по городу и области, нормированный график работы, зарплата от 4000 грн, + %, амортизация авто-. факс/(0412)426973, 0930976291, 0674123105 Агент торговый на кондитерские изделия, по городу, без авто-, о/р приветствуется, молодежный коллектив. З/п ставка+5%, от 3500грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Агент торговый по АЛКОГОЛЮ. Наличие автообязательно, опыт работы от 2-х лет, активная жизненная позиция, знание торговых точек, целеустремленность, готовность работать на результат, конкурентный стиль поведения, работа в молодежном коллективе. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Агент торговый по городу и области, с автомобилем, электроинструменты, хоз.товары, опыт работы не обязателен, зарплата 2000 грн, + бонусы, компенсационный пакет факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Агент торговый по городу. Продажа баккалеи и кондитерки. Опыт работы — преимущество. З/п от 2500грн. + бонусы от ТМ. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Агент торговый по городу. Опыт работы от 0,5 года, навыки продаж и работы в комманде, выполнение планов продаж. З/п от 2500грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Агент торговый по области. Мороженные продукты. Права кат. «В», о/р от 1 года, з/ п от 3000грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Агент торговый по продаже бытовой химии. Требования — опыт работы от 1 года, наличие авто-, работа по области, без авто- работа погороду. З/п ставка+%, от 3000грн., компенсационный пакет факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Агент торговый по продаже молочной группы товара. Работа по рынкам города. Выполнение планов продаж, опыт работы по рынкам приветствуется. З/п от 3000грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Агент торговый по продаже напитков ( соки, воды). Опыт работы — приветствуется, знание торговый точек по городу, навыки продаж, коммуникаций. З/п от 2500грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Бармен Бармен, опыт работы обязателен, график работыпосменный,подвоз,питание,соц.пакет, зарплата 1800-2000 грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Бухгалтер в оптово-розничную компанию. Знание1СБухгалтерия.Графикс8.30до17.30. З/п договорная от 2000грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Бухгалтер Бухгалтер-кассир. Опыт работы в оптовой торговле, производстве, знание программы 1С Бухгалтерия . З/п договорная, от 2500грн.+ компенсации. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Водитель кат.Е, на 20-ти тонник, тентован, командировочный график работы, соц.пакет, зарплата 4000-6000 грн факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Водитель автопогрузчика на предприятие, спец.права, опыт работы, официальное

трудоустройство, нормированный график работы, зарплата 2500 грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Водитель В, С на развозку продуктов по области, городу. Работа на Газели.З/п договорная, высокая. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Водитель кат С,Е. График работы не нормированный, от развозки. З/п официальная, от 2500грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Водитель кат. «Е» работа на автомобиле РЕНО. О/р от 5-ти лет, без вредных привычек. З/п от 6000грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Водитель на грузоперевозки по Украине, Европе, СНГ наличие кат.С,Е, опыт работы от 2-х лет на аналогичной должности, график работы вахтовым методом, зарплата от 5000 грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Водитель Водитель-международник. Права кат Е, опыт работы в международных перевозках от 3-х лет. З/п % о фрахта , от 6000грн.. Требованиязанранпаспорт, житомирская прописка. Работа по СНГ, Европе. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Водитель Водитель-экспедитор, опыт работы от 1 года, права кат.В,С, график работы 8.00-19.00, автокомпании "Газель", "Мерседес", соц.пакет, зарплата 3000 грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Водитетель Водитетель-экспедитор по развозке кондитерской группы товаров. Работа в оптовой компании. З/п от 2200грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Газоэлектросварщик на СТО. З/п от 3000грн, нормированный график, официальное трудоустройство, опыт работы обязателен. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Газоэлектросварщик азоэлектросварщик. О/р на производсвенных предприятиях. Сварка металлоконструкций. З/п сдельно-премиальная, высокая. факс/ (0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Главный бухгалтер на производственное предприятие с иностранными инвестициями. О/р на аналогичной должности на производственном предприятии. Удачный опыт прохождения комплексных проверок, 1С, ВЭД. Нормированный рабочий день. З/п высокая, по договоренности факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Грузчик на склад мебели, без вредных привычек. З/п 1800грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Грузчик на склад технических масел и смазок. График 8.00-17.00, пн-пт, з/п 1850грн. факс/ (0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Грузчик рузчик-отборщик на табачный склад. График 9.00-18.00, пн-пт, з/п 2400грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Грузчики на оптовый склад кондитерка, баккалея. Дневная и вечерняя смены, официально, з/п в районе 2000грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Грузчики рузчики. На оптовые склады продуктов. Можно без о/р, без вредных привычек. З/п от 2000 грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Диагност на СТО, 2 вакансии. Опыт работы обязатпелен. З/п от 5000 грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Дизайнер по стеклу. Требования - знание дизайнерских программ, творческое мышление, художественные способности. График работы с 9.00 до 18.00. Работа в центре города. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Заведующий складом стройматериалов. Толковый, со знанием ассортимента стройматериалов, знание Пк, 1С — приветствуется. З/п 3500грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Зубофрезеровщик по металлу. График работы посменный. Официальное трудоустройство, з/п договорная, от 2500грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Инженер Инженер-конструктор на производственное предприятие. Работа с металлоконструкциями. Знание CAD-программ (КОМПАС, AutoCAD, Solid Works) . З/п договорная. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Инженер Инженер-программист "1С:Бухгалтерии", высшее образование, опыт работы обязателен от 2-х лет в программировании, программное сопровождение конфигураций "1С:Предприятия"З/п высокая, договорная. Резюме. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Инженер Инженер-электронщик на предприятие по изготовлению светодиодной продукции. В/о в области радиоэлектроники, опыт в разработке оборудования, иноваций и т. д., возможны коммандировки. З/п высокая, договорная. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Карщик на склад стройматериалов. Опыт работы, допуски, нормированный график. З/п 3000грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Карщик Карщик-кладовщик на склад стройматериалов. Работа на предприятии по фасовке цемента. О/р на каре обязателен, допуски, знание складского учета. З/п от 3000грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Кассир в торговую компанию. Опыт работы в 1С Бухгалтерия, и с большими суммами денег. Нормированный график, з/п договорная. факс/ (0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Кладовщик на оптовый склад продуктов питания. Посменный график, опыт работы на оптовых складах. З/п договорная факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105

ÐÎÁÎÒÀ, Кладовщик Кладовщик-водитель автопогрузчика на склад стройматериалов. Опыт работы на автопогрузчике. График 8.00-14.00. З/п 2500грн. факс/ (0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Кладовщик Кладовщик. Склад-холодильник. График — сутки/двое, опыт работы кладовщиком. З/п от 2000грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Кладовщик Кладовщик. Требования:знание 1С (в режиме просмотра),организация хранения и отпуска товаров,обеспечение сохранности складируемых товаров,оформление приходно-расходной документации,организация погрузочно-разгрузочных работающей знание правил и участие в проведении инвентаризации. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Маркетолог на крупное производство легкой промышлености. Развитие и продвижение бренда, опыт работы маркетологом обязателен. З/п от 4000грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Мастер маникюра, педикюра, косметолог, визажист, парикмахер-универсал в престижный салон. Рассматриваем кандидатуры с опытом работы, график работы по согласованию факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Мастер по ремонту бытовой техники (стиральные машины, холодильники и др.) Работа в сервисной компании. Опыт работы обязателен. Желательно наличие авто-. З/п договорная. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Мастера маникюра в два элитных салона. О/ р обязателен от 2-х лет, хороший вкус, мастерство, умение работать с дорогими клиентами. График 2 дня через 2, з/п от 3500грн. факс/ (0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Менеджер ВЭД. Требования и обязанности: опыт работы обязателен, знание ангийского языка, свободное общение с иностранными партнерами, таможенный контроль и оформление грузов, документооборот, знание экспортно-импортных операций,ведение переписки с поставщиками,согласование и подписание контрактов с поставщиками. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Менеджер по оптовым продажам, стройматериалы, сухие строительные смеси, высшее образование, ПК, приятная внешность, грамотная речь, опыт работы в продажах, зарплата 3500 грн факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Менеджер по продажам, офисная работа, высшее образование, опыт работы в продажах продуктовой группы товара, знание первичной документации, график работы пн.-пт. 8.0017.00, зарплата от 2500грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Менеджер по продаже в компанию по производству и продаже отопительного оборудования , сантехники, вентиляции и кондиционирования. В/о техническое, отличные знания ПК, основ автоматизации производства, английский язык — приветствуется, коммуникабельность, умение вести переговоры . З/ п договорная, высокая факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Менеджер по продаже систем водоснабжения, вентиляции, сантехники, кондиуионирования. Опыт работы в продажах, коммуникабельность, техническое образование, навыки ведения переговоров, умение продавать. З/п от 3000грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Менеджер по продаже систем навигации. Работа в офисе, телефонные продажи, поиск клиентов. З/п от 2500грн., опыт работы обязателен, перспектива карьерного роста. факс/ (0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Менеджер по снабжению. Рекрутинговый центр Максимус проводит поиск Менеджера в отдел снабжения на фарм. Производство. Требования — в/о в области менеджмента, экономики, опыт работы в аналогичной чфере от 3х лет, уверенный пользователь ПК. Основные обязанности — обеспечение производства сырьем и материалами, управление товарными запасами, управление кредиторской задолженностью. Компания предлагает официальное оформление на производственном предприятии, высокую з/п, соц.пакет факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Менеджер по транспортной логистике в компанию по грузоперевозкам. З/п от 3500грн. О/р в транспортной логистике обязателен. Требуется резюме. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Наладчик Наладчик-механик на кондитерское производство. График посменный, опыт требуется от 2-х лет. З/п 2200грн, соц.пакет. Начальник IT-отдела. Опыт работы от 5-ти лет, опыт в программировании в т.ч. 1С Бухгалтерия, лидерские качества. З/п высокая, договорная. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Оператор ПК. Выписка накладных в программе 1С Бухгалтерия. Опыт работы в торговой компании — обязателен. З/п от 1700грн. График нормированный. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Оператор ПК. Знание 1С бухгалтерия, опыт работы в выписке стройматериалов. З/п 2000грн., нормированный график. факс/ (0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Оператор станка с ЧПУ в компанию по производству стекла. График работы с 9.00 до 18.00. Опыт работы на станках с ЧПУ обязателен. З/ п договорная от 2500грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Офис – менеджер. Приятной внешности, коммуникабельная, в/о, знание ПК, 1С Бухгалтерия, делопроизводства, умение общаться с клиентами, о/р от 3-х лет. Резюме, трудовая книжка. З/п от 1700 грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105

ÍÀÂ×ÀÍÍß.

ñòîð. 21

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

Официанты в кафе-рестораны города. График различный, поменный. З/п в среднем 1200грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Парикмахер женский, мастер маникюра в новый салон красоты. О/р от 1 года, умение обслуживать ВИП- клиентов. З/п договорная. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Пилорамщик на ленточную пилораму. Хорошие условия труда и расценки. Опыт работы обязателен. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Плавильщики металлов и сплавов. Опыт работы не обязателен. Физическое здоровье, желание работать, учиться. Обучение на производстве. З/п от 3000грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Повар в ресторанно-отельный комплекс. Приготовление горячих/холодных закусок, организация работы кухни. З/п от 2500грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Повар на мангал, работа с мясом, образование, мед.книжка, график работы посменный, зарплата от 2500грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Повар Повар, график работы понедельный, специальное образование, опыт работы от 2 лет, официальное трудоустройство, зарплата от 2000грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Повар Повар. Холодные закуски, работа в центре, посменный график, з/п от 2000 грн., о/р от 3-х лет, аккуратность. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Полировщик изделий из камня. Работа в с. Довжике. График с 8.00 до 17.00, з/ п договорная. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Продавец в магазин продуктов. З/п от 2000грн, посменный график, знание кассового аппарата приветствуется. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Продавец на продуктовую группу, среднее торговое образование, желательно знание кассового аппарата, работать 2 недели в месяц, З/П от 2000 грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Продавец Продавец- консультант в престижный мебельныйсалон,желаниеработать,коммуникабельность, активность, знание программы PRO100, зарплата 2000- 4000грн. факс/ (0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Продавцы продуктов питания. Работа в магазинах города. Различный график. Опыт работы обязателен. З/п договорная, от 2000грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Рабочие на изготовление домов из дерева. Работа в ближнем пригороде. Приветствуется опыт работы с деревом. З/п от 2000грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Разнорабочие на фасовку цемента. Нормированныйграфик.З/пот2500грн.факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Распиловщик Распиловщик, кольщик гранитных блоков. Работа в с. Довжик. График с 8.00 до 17.00, з/п договорная. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Сборщики мебели. Опыт работы не менее 1 года. З/п высокая, сдельная. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Сборщики металлопластиковых конструкций. Работа на заводе. Опыт работы не менее 1 года, среднее специальное образование. З/п высокая, сдельная. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Секретарь Секретарь-референт со знанием английского языка. В/о, о/р не обязателен, на предприятии с иностранными инвестициями, знание бизнес-этикета, ответственность, модельной внешности, с широким кругозором, интеллигентностью, грамотно поставленной речью, знание ПК, интернет, конкурсная основа. З/п договорная, от 2500 грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Слесарь Слесарь-наладчик на предприятие по выпуску продуктов питания, посменный график, специальное образование, з/п ставка + премии. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Столяр по дереву. На производство по деревообработке. Опыт работы . З/п высокая, договорная. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Столяр Столяр-станочник, наладчик. Работа на четырехстороннем станке. О/р обязателен, з/п высокая, договорная, нормированный график. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Токарь по металлу. Работа на станках с ЧПУ. Опыт работы обязателен, умение читать чертежи. З/п от 3500грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Фармацевты Фармацевты, провизоры, зав. аптекой, высшее фарм.бразование, опыт работы обязателен, зарплата 2000-3500грн факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Фасовщик цемента. Нормированный график, з/п договорная от 2000грн., физичски крепкий и здоровый. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Швеи с опытом работы . Пошив верха обуви, работа на новом производстве. Официально, нормировано, хорошие условия. З/п очень большая! Срочно. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105 Экспедиторы с о/р от полгода, права кат. В,С. С крепким физическим здоровьем, график с 7.30. З/п 2200грн. факс/(0412) 426973, 0930976291, 0674123105

Комната в общежитии, Бальзаковская, 4/ 9к., комната – 12 кв.м., с/у и душ на 2 семьи, хороший ремонт. 96 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Клоссовского Клоссовского, 8/9п., бойлер. 236800грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна

1-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ Вітрука вул., малосімейка, 6 поверх,будинок цегляний, 9-ти поверховий,33 м. кв., кімната 18 м. кв. Ремонт, бойлер, кондиціонер, ціна 222 тис. грн. т.098-907-51-60 Клоссовского ул., 1-комнатную, 8/9 п, жилое состояние, 35/18/9. Цена 232 тыс. грн. т. 063-317-41-92 Центр Центр, 4/5ц, житловий стан. Ціна:240000 грн. Т:063-317-41-92 Котовського Котовського, Житний рынок, 1 комнатная квартира в хорошем состоянии,,30/12/5 Ціна 200 тис. грн.Т:097-971-07-71 Бальзаковская Бальзаковская, 30/18/6, не угловая, колонка, требует ремонта. 208 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Черняховского Черняховского, 2/2к, 27/16/5кв.м., автономка, вода, слив, м/п окна. 152 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Щорса Щорса, крошня, новый дом, 7/10к., не угловая, 37/18/8, комната с нишей, косм ремонт, ремонт в подьезде, дом во дворе. 280 000 грн., торг. т.0935064352 Бородия Бородия, 1/2к., 31/21/5, автономное отопление, м/п окна. 224000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Маликова 8/9п, 30/18/8, не угловая, лоджия застеклена, жилое состояние. Цена 232 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Офицерская Офицерская, 1/2к. 30/21/5, не угловая, м/п окна, жилое состояние. Цена 208 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Циолковского Циолковского, 2/5п., 31/18/6, не угл., ремонт, ламинат, новая сантехника и столярка. 264000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Циолковского Циолковского. 2/5п, 31/18/6, не угловая, балкон застеклен, м/п окна, хорошее состояние. Цена 256 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Довженко Довженко/1Мая, 2/2к., 30/15/6, автономное отопление. 208000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Садовая Садовая, 3/9к., 36/20/7, не угл., б/з, ниша, норм сост.. 248000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Тутковского про., 7/9п., 34/19/6, не угл., б/з, бойлер, косметический ремонт, свободная продажа. 252800грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Киевский пер, 2/2к., 18/12/4, вода, отопление. 72 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Домбровського Домбровського, 1/2 дерев’яного будинку. Без зручностей,потребує ремонту 128 тис грн. т. 097-878-00-66 Московсая ул., 1-комнатную, 4/5 п, цена 224 тыс.грн. Т. 096-446-86-17 Хлебная ул., 2/5 к, в хорошем состоянии. Цена 280 тыс.грн. Т. 096-446-86-17 Общежитие Общежитие, Л.Украинки, 2/5к., 12м.кв., евроремонт, мебель. 104000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Центр Центр, 3/5 пов., ц. буд., хороший стан. Ціна: 2640000 грн. Т: 096-446-86-17 Мира просп., 12/16к., 45,4/18,2/10,7м.кв., хороший ремонт, бойлер, кухонная мебель, шкаф-купе. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Б.Т ена Б.Тена ена, 8/9п, 18/6, м/п окна, лоджия пластик, без ремонта. Цена 240 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Садовая Садовая, 7/9к., 36,5/19,5/7, б/з, не угл., бойлер, ниша. 248000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Офицерская Офицерская, 5/5к, 18/8, балкон застеклен, колонка, жилое состояние. Цена 272 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Комната в 3к.кв., Мануильского, 2/9п., 16м.кв., норм сост.. 120000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна

2-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ Київська вул., 5/5, панель, кімнати окремі т. 44-80-06, 097-251-64-93, 22-38-53 Крошня Крошня, панель 1 поверх. Хазяїн. т. 097-91937-51

Победы пл., 2-комнатную, 3/5 к, цена 384 тыс.грн. Т. 096-446-86-17 Мира просп, 9/9к, 52/30/9кв.м.,жил сост, окна во двор. Свободна. 328 000грн. т.0935064352, 0967009064 Ирина Гагарина агарина, 1/2к., 47/30/6кв.м., смежные комнаты, автономка, требует ремонта, можно под бизнес. 225000 грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света И. Франко, 2/2к., 35/23/6кв.м., разд комнаты, автономка, хороший ремонт, встр. кухня, 296 000грн., т.0935064352 Крошенская Крошенская, 2/5п., 45/31/6кв.м., нов трубы, душ кабина, брон дверь, жилое состояние, 296 000грн., т.0935064352 Любарская Любарская, 2/3к., 43/30/6кв.м., автономное отопление, евроремонт, деревянные стеклопакеты, 416 000грн. т.0935064352 Мира просп, 9/9к, 52/30/9кв.м.,жил сост, окна во двор. Свободна. 328 000грн. т.0935064352, 0967009064 Ирина Мира просп., 4/4к., 42/28/6кв.м., сталинка, жилое состояние, 272 000грн. т.0935064352 Старовильская Старовильская, 1/2к., 53/35/7кв.м., автономка, ремонт, сталинка, свой двор, с/у разд, погреб, кладовка, 344 000 грн., т.0935064352 Шевченко Шевченко, новый дом, 2/5к., 56/27/11., Автономное отопление, отличное состояние, встр. кухня, двор не проходной. 408 000грн., т.0935064352 Мира проспект, ДОС, 4/4к., 42/28/6кв.м., жил сост, балкон застеклен, не угловая, смеж. комнаты, 272 000грн., т.0935064352, 0967009064 Ирина Ц, ГГагарина агарина агарина, 1/2, к, 47/28/6, угол, можно под офис. 224000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Ватутина Ватутина, 7/9п., 52/28/8, не угл., б/з, норм сост.. 320000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Витрука Витрука, 9/9п., 52/27/9, не угл., б/з, м/п окна, норм сост.. 296000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Восточная Восточная/Киевская, 5/5п., 44/28/5, раздельные комнаты, б/з, норм сост. 288000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Гоголевская оголевская, 1/10к., 53/28/7, автономное отопление, лоджия, решётки, утеплена. 392000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Кибальчича Кибальчича, 3/5п., 46/31/6, не угл., б/з, норм сост. 296000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Крошенская Крошенская, 2/5п., 45/31/6, не угл., б/з, колонка, душкабина, новые трубы, норм сост.. 296000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Крылова пер, хороший ремонт, раздельные комнаты, перепланировка, м/п окна, можно с мебелью. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна


22 ñòîð. Победы Победы, 5/10к., 54/27/8, м/п окна, среднее сост., свободна. 408000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 1Мая 1Мая, 5/5эт., раздельные комнаты, автономное отопление, не угл., м/п окна, хор сост.. 312000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Щорса Щорса/Котовского, 1/5к., 43,5/30/6, раздельные комнаты, автономное отопление, ремонт, окна во двор. 360000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Лермонтовская Лермонтовская, 2/3к, балкон застеклен, автономное отопление, м/п окна, евроремонт. Цена 416 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Жукова Жукова, 3/9к, хороший ремонт, дорогая мебель, дом во дворе, 408 000грн. Чистая продажа. т.0935064352, 0967009064 Ирина Гоголевская оголевская, 4/5к, раздельные комнаты, капитальный ремонт, 392 000грн, т.0935064352, 0967009064 Ирина Киевская Киевская, 1/5п., колонка, не угл., норм сост.. 260000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Космонавтов Космонавтов, 1/5п., раздельные комнаты, б/з, не угл., норм сост.. 280000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Крошенская 2/5 панель, балкон застеклен, ремонт, новая сантехника.Т:44-80-06 Б.Бердичевская Б.Бердичевская, 2/5к, раздельные комнаты, не угловая, колонка. Цена 312 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Короленко ороленко, 3/5к., косм ремонт, дом во дворе, 372800 грн., 0967009064 Согласия площ., 3/5к, 45//6, не угловая, балкон застеклен, жилое состояние. Цена 296 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Чехова Чехова, 3/5п, раздельные комнаты, м/п окна. балкон застеклен, хорошее состояние. Цена 308 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 2-кімнатна квартира, 4/5 цегла, автономне опалення, ремонт, своя т. 097-529-96-60 Гагарина агарина, 1/2к., 47/29/6кв.м., Н=2,8м., без ремонта, ГПО, все удобства, колонка, можно под офис. 224 000грн. 0967009064 Ирина Московская Московская/Котовского, 1/5п., 44/32/ 5,5, колонка, окна во двор. 256000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Хлебная Хлебная, 1/5п., 45/28,5/5,5, раздельные комнаты, б/з, не угл., м/п окна. 300000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Вацковский пер, 5/5к., 45/31,5/6,2, раздельные комнаты, не угл., б/з, колонка, с/у разд. 288000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Победы площ., 2/5к., 46/30/6,5, не угл., колонка, 2 кладовки, норм сост.. 300800грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Старовильская Старовильская, 2/4к., 45/29/6,5, б/з, колонка, норм сост.. 280000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Шевченко Шевченко, 3/9п, не угловая, балкон застеклен, жилое состояние. Цена 320 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Щорса Щорса, крошня,6/9к., хорошее состояние, 336 000грн., торг т.0935064352 Мира просп., 6/9п, не угловая, бойлер, хорошее состояние. Цена 352 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Г.Потапова, 8/9к, свой с/у, м/п окна, бойлер, новая столярка, ремонт. Цена 208 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена

3-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ Гуйва уйва, 1/4ц, гарний сад. Ціна договірна. Т:097-54-13-465 Черняховского Черняховского, р-н Эко, «сталинка» , автономка, ремонт, 2 сот земли, гараж, беседка, свой облагороженный двор. 600 000грн.,торг, т.0935064352, 0967009064 Ирина Киевская Киевская, р-н Украины, 2/2к., Н=4м, 94/62/ 12кв.м., большие окна, ремонт, окна во двор, 2 балкона застеклены, 680 000грн. т.0935064352 Бялика Бялика, 1/2к., 53/38/7, разд комнаты, автономка, начат ремонт, м/п окна, рядом магазин и остановка маршрутки. 280 000грн. 0967009064 Котовского отовского, р-н Глобала, 3/5к., 66/39/ 8кв.м., раздельные комнаты, автономка, капитальный ремонт, 464 000грн., т.0935064352 Любарская Любарская, 1/2к., 42/32/6 кв.м., Н=3м., автономка, без ремонта, подвал, 280 000грн., т.0935064352 Черняховского Черняховского, р-н Эко, «сталинка» , автономка, ремонт, 2 сот земли, гараж, беседка, свой облагороженный двор. 600 000грн.,торг, т.0935064352, 0967009064 Ирина Г. Потапова, 3этаж, 72/46/8кв.м., кухня студия, широкие окна, квадр коридор, м/п окна, среднее состояние, 400 000грн., 0967009064 Ирина Крошенская Крошенская, 1/9п., 70/42/9., квадр. холл, требует ремонта. 360 000грн. т.0935064352 Польский бульвар, 2/9п., 74/43/9, квадр. холл, частично ремонт, 440 000 грн., ТОРГ, т.0967009064 Циолковского Циолковского, 4/5п, 64/45/6, квадратный холл, колокна. Жилое состояние. Цена 328

¹ 20 (1081) 05 ÷åðâíÿ 2013ð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Л.Т олстого, 1/9п., 65/38/8, лоджия, бойлер, Л.Толстого, норм сост.. 344000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Селецкая Селецкая, 4/5п., 65/45/6, раздельные комнаты, квадратный холл. 292000грн. Торг. Т:0674973893, 0936383584 Анна Табачный пер., 4/4к., 58/41/6, раздельные комнаты, не угл., б/з, м/п окна, частично ремонт, колонка. 336000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Черняховского Черняховского, 12/14к., 70/38/12м.кв., 2 балкона, м/п окна. 456000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Черняховского Черняховского, р_н Эко, 100кв.м., Н=3.2м, кухня - 24 кв.м., част ремонт, толщина стен – 75см, 752 000грн. т.0935064352 Богунія Богунія, сталінка, 3-кім. 2/3ц, хороший стан. Ціна:352000 грн. Т:37-80-57, 096-446-8617, 063-317-41-92 Центр Черняховского, 4/4к, сталинка, 98// 24, не угловая, м/п окна, частично ремонт. Цена 760 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Центр Центр, Черняховского, 100//24м.кв., 4/4к., 3 балкона, ремонт. 800000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Щорса Щорса-Чапаева угол ул., центр, под бизнес, 1/5 к, есть место для пристройки. Цена 600000 грн. Возможен обмен на две 2-комнатные. Т. 22-63-00, 067-932-18-90 Киевская Киевская, р-н Глобала, 2/5к., хорошее жилое состояние, окна во двор, не угловая, 344 000грн. т.0935064352 Киевская Киевская, 3/5к., автономное отопление, ремонт, встроенная кухня. 520000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна квартира квартира, Полевая, Космонавтов, 4/5, п, не угловая, б/з. 320000грн. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Короленко Короленко, 4/5п. колонка, с/у раздельный. Жилое состояние. Цена 320 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Соборная площ., 4/5к., 59//8м.кв., автономное отопление, евроремонт. 680000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Победы пл., 5/5к., 55кв. м., смеж/разд. комнаты, без ремонта. 336 000грн., т.0935064352, 0967009064 Ирина Черняховського Черняховського, 2 ком квартира , 54/30/ 7,7, ремонт, м/п, бронь двери, столярка 410 тыс грн.Т:067-509-16-68 Старый Бульвар, 5/5к., 64/48,4/8, 2 балк., ремонт. 720000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Б.Бердичевская, 4/4к, 85//12,5. сталинка, м/п окна, хорошее состояние. Цена 672 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Соборная пл., 5/6к., 78кв.м., автономное отопление, ремонт, джакузи, перепланировка, лоджия на всю квартиру. 560 000грн., т.0935064352 Мануильского Мануильского, 6/16п, 78//10, балкон застеклен, жилое состояние. Цена 440 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Вокзальная Вокзальная, 4/9к., 68//8м.кв., без ремонта, не угл.. 368000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Промавтоматика Промавтоматика, не кутова,6/9, панель,бойлер, лічильники, кухня 8,5, металопластикові вікна, виходять на школу та садочок,лоджия, балкон засклені. т. 098959-65-33 Б.Т ена, 6/9п, м/п окна, бойлер, хорошее соБ.Тена, стояние. Цена 416 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Бородия Бородия, 7/9к, автономное отопление, м/п окна, хороший ремонт. Цена 544 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Щорса Щорса, 9/9, кутова, утеплена зсередини, м/ п вікна, бойлер, хор. стан. Ціна 350 тис. грн. т. 067-236-06-73 Мира просп., 9/9п, автономное отопление, м/п окна, 2лоджии застеклены, евроремонт. Цена 440 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена

4-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ Бородия Бородия, 9/9к., 80/57/7,8, м/п окна, паркет, норм сост.. 392000грн. Торг. Т:0674973893, 0936383584 Анна Гоголевская оголевская, 2/5п., 64/45/6, автономное отопление, хор сост.. 376000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Л.Украинки, 2/9к., 78,5/47,6/8,7м.кв., м/ п окна, хор сост.. 520000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Офицерская Офицерская, 1/3к., 84/58/8кв.м., смежно/раздельные комнаты, колонка, частично ремонт, 2 м/п окна, 520 000грн., т.0935064352 Польский бульвар, 1/9п., 86/54/9, не угл., лоджия, бойлер, частично ремонт, 2 подвала. 440000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Польский бульвар, 9/9п., 85/56/9, не угл., 2л/з, кафель, кладовка, норм сост.. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Хлебная ул., 4-коматную, 5/5, автономное отопление, евроремонт. Цена 384000 грн Торг. т. 096-446-86-17

1-ʲÌÍÀÒͲ

Театральная ул., квартира с ремонтом, большое количество спальных мест, кабельное телевидение, горячая вода. Посуточно. Почасово. Хозяйка. Т. 095-495-02-72

ÊÓÏËÞ 1-2-кімнатную квартиру з автономним опаленням у хазяїна для себе. т. 067-479-888-0 Куплю 1 к.кв. в центре. Рассмотрю все предложения. т.0935064352, 0967009064 Ирина Куплю 1к.кв. в любом районе города. Большая база покупателей. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю 1к.кв.. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна Куплю комнату в общежитии в любом районе, можно без ремонта. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю малосемейку в любом состоянии. Быстрый расчет. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света

2-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ Куплю 2 к.кв. в любом районе города. Помощь в подготовке документов. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю 2 к.кв. под бизнес. Рассмотрю все предложения. т.0935064352, 0967009064 Ирина Куплю 2к.кв.. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна

3-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ Куплю 3 к.кв. в любом состоянии. Есть реальный покупатель. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю 3к.кв.. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна

1-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ 1-2-õ. êâ. 3/5, âóë. Êè¿âñüêà, ðí Ãëîáàëà, ïîòèæíåâî,ïîäîáîâî, ïîãîäèííî. Õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, êàáåëüíå òâ., ìèêðîõâèëüîâà ï³÷, ïðàëüíà ìàøèíà, òèì,õòî ó â³äðÿäæåíí³ íàäàþòüñÿ äîêóìåíòè. Ñâîÿ ò.097-34948-73, 093-763-39-04 Б.Бердичевская ул., кабельное телевидение, евроремонт, бытовая техника, немецкая мебель. Быстрое заселение. Посуточно, почасово. Хозяйка. Т.067-59-19-019, 095495-02-72 Богуния Богуния, возле Роддома, для парня-студента 450 грн.Т:22-66-13, 068-834-96-64, 096607-30-13 Візьму на квартиру 1 жінку чи дівчину. Проживання з хазяйкою. 300 грн. місяць т. 4174-53 Здам комнату для девушки, возле Дастора. 400 грн.Т:22-66-13, 068-834-96-64, 096607-30-13 Квартира в центрі міста на короткий термін. 44-80-06, 097-251-64-93, 22-38-53 Кімната для 2- хлопців. Проживання з хазяйкою. т.51-79-24, 066-175-47-70 Кімнату з балконом для 2-х студентів т. 2573-60 Кімнату у приватному секторі. Центр. 067582-15-63 Комната в хорошем состоянии для девушки. Цент, мебель т.097-329-97-60, 34-02-94 Комната для парней, проживание с хозяйкой 400 грн.Т:33-15-75 Комнату на Полевой для 2-3 человек в 2х квартире, без посредников.Т:098-34083-80 Крошня Крошня, вул. Парникова, 1 кімната в 3-х квартирі, 2 спальних місця, холодильник, кімната закривається на ключ. без посередників. т.26-63-55 Крошня Крошня, для парня-студента 400 грн.Т:2266-13, 068-834-96-64, 096-607-30-13 Крошня Крошня, койку-место для парня.Т:26-5913,093-316-71-80 Московская Московская/Котовского ул., здам 1 ком. кв. посуточно, почасово, эвроремонт, кабельное, гарячая вода, чистая постель, автостоянка рядом. Цена разумная. Хозяйка. Т:44-73-46, 098-47-91-615 Польова Польова, кімната дляя 2-3 дівчат. т. 093296-55-44, 096-434-54-02 Посуточно квартира Полевая.Т:099-15735-36 Сдам 1к.кв. квартиру с мебелью семье без детей. т.0935064352, 0967009064 Ирина Сдам комнату в общежитии, с мебелью, 800грн/мес т.0935064352, 0967009064 Ирина Сдам комнату в общежитии, с мебелью, 800грн/мес т.0935064352, 0967009064 Ирина Сдаю комнату для парня или девушки с хозяйкой или без.Т:093-195-51-03, 068-834-96-64

2-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ Район Глобала, 2 комнатная, 5/5 кирпич, мебель, бытовая техника 2400+свет.Т:063475-08-78, 067-310-19-45 Сдам 2 к.кв. с мебелью, 2200грн/мес т.0935064352, 0967009064 Ирина Сдам 2к. кв. с евроремонтом, мебелью и быт. техникой, 4000грн/мес т.0935064352, 0967009064 Ирина

Б.Хмельницкого Б.Хмельницкого, кирп., 2комн., 62м.кв., отдельный двор, гараж, газ, вода, слив, сарай, 5 сот земли. 320000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Барашевская Барашевская, 50 кв.м., полдома, рядом газ, сарай, погреб, 11 сот земли. 170 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Барашевская Барашевская, 70м.кв., дерево, 2 комн., 10 сот.земли. газ, колодец. 280000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Бугайченко Бугайченко, 2эт., кирп., 120м.кв., все удобств., еврорем., забор, новый дом. 688000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Ватутина Ватутина, 4комн., 80//10м.кв., кирп., все удобства, 2 гаража, сарай. 528000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна

3-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ Сдам 3 к.кв. с мебелью и быт техникой. т.0935064352, 0967009064 Ирина Сдаю 3 комнатрную квартиру мебель, техника, ремонт.Т:093-195-51-03, 068-834-96-64 Центр Центр, 3-комнатную для состоятельных людей. т. 063-317-41-92

1-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇͲÌÓ 1-комнатную с удобствами, без посредников. Т. 067-180-34-45 1-комнатную с удобствами, без посредников. Т. 067-180-34-45 Сниму 1 к.кв. в центре с мебелью или без, на длительный срок. т.0935064352, 0967009064 Ирина Сниму 1к.кв. или комнату в общежитии. Рассмотрю все варианты. Т:0674973893, 0936383584 Анна Сниму 1к.кв. квартиру в спальном районе с мебелью, т.0935064352, 0967009064 Ирина Сниму квартиру своевременную оплату и порядок гарантирую.Т:098-770-36-58

2-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇͲÌÓ Сниму 2-3к.кв. Рассмотрю все варианты. Т:0674973893, 0936383584 Анна Сниму 2к.кв. в районе автовокзала. Возможна оплата по безналу. т.0935064352, 0967009064 Ирина Сниму 2к.кв. в районе ТРЦ «Глобал» у хозяина. т.0935064352, 0967009064 Ирина

ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â Ì²ÑÒÀÕ ÎÁËÀÑÒ²

ÏÐÎÄÀÌ Новогуйвинськ Новогуйвинськ, 2-х кімнатна,2/5, 2 балкони, кімнати 18, 16, кухня -8 м. кв.,великий коридор. кімнати окремі. Ціна 320 тс. грн. Торг. т.44-80-06, 097-251-64-93, 22-38-53

ÎÁÌ²Í ÊÂÀÐÒÈÐ

 ³íøèõ ì³ñòàõ В Миколаєві 3-км. квартиру 2/5, 56/41/6, телефон, балкон засклений на житло в Житомирі 0512-21-88-17

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈв

ÏÐÎÄÀÌ 1Мая 1Мая, 2 входа, 2 кухни, 3комн., 7,5 сот земли, газ, котёл, разрешение на воду, сарай, погреб. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 8Марта 8Марта, 3 комн., 1,5 сот.земли, 60/11м.кв., все удобства, отдельный двор, ремонт, м/п окна, фундамент под отдельный дом. 280000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Андреевская Андреевская, 2эт., 10х10м, накрытая коробка, 10 сот земли. 400000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Андреевская Андреевская, 2эт., 128м.кв., 10 сот., газ, свет, колодец, черепица, м/п окна, без внутренних работ. 560000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Андреевский пер., 4комн., м/п окна, 54м.кв., 3 сот земли, гараж, свой двор. 304000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна

418-904 Òåëåôîí äëÿ çàìîâëåííÿ ðåêëàìè

Выговского Выговского, 3эт., 250м.кв., 10 сот земли, гараж в цоколе, без внутренних работ. 600000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Гагарина агарина, 2-х етажный дом, в доме басейн, гарад, без посредников, цена договорная.Т:067-11-11-520 Гагаріна агаріна, частина будинку, т.067-938-34-34

Äàâûäîâñêèé ìàññèâ, áëàãîóñòðîåííûé äîì â 10 êì îò ãîðîäà, ãàç, âîäà â äîìå, îáùàÿ ïëîùàäü íà 3 ýòàæà 150 êâ.ì. Åñòü ãàðàæ, ëåòíÿÿ êóõíÿ, ñàä, êîëîäåö, ñàðàé, 10 ñîòîê îãîðîäà, äîì êèðïè÷íûé, ðÿäîì ëåñ, õîäèò ìàðøðóòêà.Öåíà äîãîâîðíàÿ.Âîçìîæåí îáìåí íà êâàðòèðó Ò:067-199-86-40 Дачный пер., кирп., 2 комн., 3сот.земли, отдельный двор, рядом газ и колодец. 200000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Западный пер., 3 комн., 70/48/12, все удобства, отдельный двор, 4 сот.земли, ремонт. 360000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Зелёный пер., 2 комн., дерево/кирпич, газ, колодец, 10,5 сот земли. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Каракульная Каракульная, 1комн., кирп., 18/6м.кв., 3 сот.земли, газ, гараж, сарай. 176000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Каракульная Каракульная, 3комн., 54,1//9м.кв., 3 сот.земли, отдельный двор, гараж, газ, вода, слив, жилая времянка. 320000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Киевское шоссе, 4комн., 2 входа, 50м.кв., кирп., 8,5 сот.земли, отдельный двор, газ, ванная. 400000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Короленко Короленко, 2комн., 25/7м.кв., газ, котёл, вода, лет кухня на 2 комн., 4 сот земли. 232000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Короленко Короленко, 5,2 сот земли, 2 комн., 36/6м.кв., все удобства, отдельный двор, летняя кухня на 2 комн. с газом, гараж. 440000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Красный пер., красный кирп., 38/29/9, 3 сот.земли, 2комн., отдельный двор, газ, норм сост.. 240000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Л.Шевцовой Л.Шевцовой, 2эт., кирп., 52//9м.кв., все удобства, двор на 2, гараж, хор сост., встроенная кухня, погреб. 320000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Максютова (начало), 2комн., 5 сот., кирп., 49м.кв., газ, свой двор. 280000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Максютова пер., 56//8м.кв., 3комн., 1 сот.земли, отдельный двор, газ, котёл, хор сост., летняя кухня. 256000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Максютова Максютова, 2 комн., кирп.. 42м.кв., 6 сот земли, газ, колодец, лет кухня, сарай. 368000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Максютова Максютова, 2эт., 100м.кв., 12 сот.земли, кирп., все удобства, отдельный двор. 400000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Мальованка Мальованка, пів будинку, біля МЧС, все централізоване, 4 сотки землі.Т:098-23474-59 Михайловская Михайловская, кирп., 2 раздельные комн., газ, котёл, 3 сот.земли. 240000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Московская Московская, 1комн., кирп., 42/17/15, все удобства, без рем., можно отделить двор. 184000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Мира Мира, 85м.кв., 3 комн., 2 входа, все удобства, 9,4 сот земли. 520000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна

www.interesu.info

Новогоголевский пер, 3комн., 50м.кв., 3 сот.земли, газ, колодец, место под гараж, хор сост.. 304000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Павленковка Павленковка, 18км в сторону Бердичева, 3комн., кирп, 50 сот земли, газ, колодец, 63,7/ 37,7/8,5, погреб, сарай. 140000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Парковая Парковая, р-н стадиона «Спартак», 2 комн., 39/25/6,3м.кв., все удобства, отдельный двор. 316000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Перемоги вул., ч/будинку, кухня, ванна, коридор. Сарай, туалет, 1,5 сотки, можливо під бізнес, в 3 кімнатах потрібен ремонт. Хазяїн. Ціна 467500 грн. т. 42-63-64, 067-12855-11 Сабурова Сабурова, 80м.кв., 4комн., 6 сот., все удобства, летняя кухня-2этажа. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Северная Северная, 4комнаты, кирп, все удобства, 10сот. 44-55-49, 097-264-32-48, 093426-46-50 Леся Сосновая Сосновая, 2комнаты, д/к, газ, колодец, 7сот. 400000 грн 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Танкистов анкистов, 4комн., 60/43/8, 9 сот.земли, кирп., 2 входа, газ, котёл, место под с/у, отдельный двор. 352000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Транзитный пер, 2 комн., 47м.кв., 4,7 сот.земли, все удобства, отдельный двор, м/ п окна. 304000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Транзитный пер, 2 комнаты, 40/21/5кв.м., 2 сот земли, отд двор, автономка, требует ремонта, колодец. 200 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Физкультурный пер., Центр, 2 комн., 47// 10м.кв., 5 сот.земли, все удобства, отдельный двор, капитальный ремонт. 304000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Центр Центр, продам или обменяю часть дома, 53 кв.м., на 2 ком. до 4 этажа. Т:22-68-33, 06769-65-39 Ч/д Ч/д, Кро, Дружбы пер, 2ком, д/к, все удобства, общий двор, 3сот. 224000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Чкалова Чкалова, 2комн., 40/25/8, 1,5 сот.земли, все удобства, ремонт, летняя кухня. 272000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Щорса Щорса/Ватутина, 3 комн., 53/37/7, 5 сот.земли, отдельный двор, без ремонта, газ, вода, ванная. 280000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета

ÊÓÏËÞ Куплю дом или часть дома под отделочные работы. Срочно! т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю житло до 150 тис. грн. Розгляну всі пропозиції т. 095-762-08-81 Куплю часть дома с отдельным двором в любом районе. Покупатель с наличными. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

ÏÐÎÄÀÌ Будинок в с. Сінгурі, центр, дерев’яний, утеплений, газ, 25 сот. приватизованої землі. 228000 грн. Зарічани с. 100% готовий новий дім, канадський проект, 250 кв.м., 12 с. з. фонтан,басейн, гараж на 2 машини, річка, ліс, центральний міський парк. Т:067-810-50-38 Ліщин Ліщин, дім дерев’яний, обкладений цеглою, 2 кімнати, газове отоплення, 45 соток землі,недалеко ріка.Т:093-904-02-36 Некраши Некраши, кирпич, 80м, 3комнаты, 380В, сарай, колодец, 65сот. 80000грн, торг. 44-5549, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Сінгури Сінгури, будинок 3-кімнати, кухня, веранда, гараж, сарай, погріб, сад 15 сот, газ т. 46-4125, 096-442-22-48 Станишовка Станишовка, 97,5м.кв.+2й эт, все удобства, жилая времянка на 2 комн., 2 сарая, погреб, гараж. 12,5 соток земли. 440000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Тетеревка с., часть 2-этажного дома, 90 кв.м, 7,25 соток, свет, газ, балкон, телефон, баня, туалет, во дворе колодец, 3 мин. Ходьбы от транспорта. Т. 43-18-31 Тетеревка етеревка, 2эт., 160м.кв., 380Вт, колодец, м/п окна, 15 соток, фасад сайдинг. 600000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна (хозяйка) Тетеревка етеревка, 3эт., 27 сот земли, все удобства, сторона реки. 130000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Троянів роянів, дерев’яий будинок, заг. 51,5 кв м, 2 кімнати, кухня, коридор, кладова, веранда, в дворі сарай, гараж, погреб, газ та вода, земля 0,62 сотки, поруч ріка та ліс, від Житомира 22 км.Ціна 104 тис грн. торг.Т:095-534-73-38, 097-079-94-76 Любов Миколаївна

ÊÓÏËÞ Куплю Куплю, дом или часть дома, город, пригород. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна

42-13-13 Òåëåôîí äëÿ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü


www.interesu.info

¹ 20 (1081) 05 ÷åðâíÿ 2013ð.

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ²ÍØÈÕ ÐÀÉÎÍÀÕ ÎÁËÀÑÒ²

ÏÐÎÄÀÌ Баранівка Баранівка, центр, 60 м. кв. 2 кімнати,кухня, ванна, кладовка,камін, автономне опалення, вода,ділянка 16 сот., сад. Ціна 230 тис. грн. т.097-292-73-82 Волосів Волосів, Андрушівський р-н, будинок обкладений цеглою, 35 км. від Житомира, є криниця, погріб, літня кухня, хлів, гараж, газ, 58 сот. городу. Ціна договірна т. 25-30-54, 096-24139-24 Гришковцы с., Бердичевский р-н, усадьба, 15 соток приват., сад, 45 кв.м дом, обложен кирпичом, 2 комнаты, кухня, кладовая, веранда, печное отопление, газ рядом, кирпичный садовый домик, 3 к, кирп.достройка дома 12 кв.м, кирпичные хозпостройки для дров и угля, асфальт.дорога и двор, 700 м от трассы. Цена договорная. Т. 096-309-96-32 Iвниця Андрушівський район, 40 сот. приватизованої землі т. 096-154-60-34 Слобідка Слобідка, Червоноармійський р-н. Кухня, сарай, колодязь, сад. 55 сот. городу. т.096-43454-02, 093-296-55-44 Тетеревка етеревка, правая сторона,часть 2 єтажного дома, 90 кв. м.,7,25 соток земли, свет, газ, телефон,баня, туалет,транспорт рядом.Т:067439-48-02, 43-18-31, 095-712-70-05

ÊÓÏËÞ Будинок із земельною ділянкою у хязяїна для себе. т. 067-479-888-0

ÁÓÄÈÍÊÈ Ó Ì²ÑÒÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

проект на газифікацію. т. 097-167-7371,093-036-45-63

ÊÓÏËÞ Куплю уплю, дачу. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна

ÏÐÎÄÀÌ Киоск на Сенном рынке.Т:36-18-04,093316-71-80 Магазин действующий, Московская, 50 кв.м., 880 000грн., т.0935064352, 0967009064 Ирина Магазин Магазин, Новосенная, 45м.кв., действующий, котёл, отдельный вход. 320000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна

ÊÓÏËÞ Куплю Куплю, магазин, офис, помещение. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна

ÎÐÅÍÄÀ ÒÎÐÃÎÂÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

ÇÄÀÌ

ÇÄÀÌ

ÎÁÌ²Í ÁÓÄÈÍʲ Облітки с. 55 км. від Житомира,капітальний будинок, 3 кімнати, водяне опалення, газ, зох. постройки, 25 с. з. біля будинку+доплата на квартиру в Житомирі. Т:37-80-57, 063-31741-92 Стрибіж Стрибіж-Слобідка Новоград-Волинський рн.,будинок цегляний 3 кімнати, літня кухня, прибудови обміняю на 1-2 кімнатну квартиру. Залишу господарство та мотоблок. без посередників. т.26-63-55 Тетерівка етерівка, частина будинку, 90 м. кв., 2 окремі кімнати,7 сот землі, стан жилий. на 2-х кімнатну в Житомирі або Луганську т. 24-56-12, 097-633-83-45, 095-01388-12

ÏÐÎÄÀÌ Бобровский масив, финский дом, електричество, огорожен, 13 тыс грн.торг Т:067-1111-520 Бобровський масив, фінський дім, 32 кв.м., піч, світло, колодязь, цегляний сарай, туалет, 12 с.з. Ціна:56000 грн. Хазяїн. Т:097-31352-67 Соколовский массив, 2 комнаты, коридор, кухня, хор сост, свет, печка, хозпостройки, ухожено. 104000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Соколовский массив, кирпич, 6х7м, 2комнаты, свет, печка, колодец, зимний, ограждено, 4,5сот. 44-55-49, 097-264-32-48, 093426-46-50 Леся Соколовский массив, шлакоблок, 6х7м, свет, печка, колодец, зимний, ограждено, 4,5сот. 76000грн. 44-55-49, 097-264-3248, 093-426-46-50 Леся Соколовський масив, дача т. 067-59371-72 Солнечное Солнечное, дача, 2-этажный дом, деревянный, летний в-т, теплица, сарай, с/у, колодец, фруктовые деревья, ведется газ, 450 кв.м общая пл. участка. Т. 050-44075-49 Тетерівський масив, дача, земельна ділянка 7,2 с.п.з., на березі озера, будинок 6х6 м. з білої цегли, 1-поверх гараж і 2 поверх над гаражом, 2 лоджії, сад, клумба, газони, виноград, можливість робити город з клумб. Т:47-11-42 Тру дівник (біля Озерного) 2-х поверхова дача, рудівник гараж, 6,2 сот. городу, колодязь, є технічний

ÏÐÎÄÀÌ Діючу автомийку в центрі міста, 2 бокса з обладнанням, 6 чоловік працюючих, акт. Ціна:1440000 грн Т:067-810-50-38

ÎÐÅÍÄÀ ²ÍØÎÃÎ

ÇÄÀÌ Çäàì â îðåíäó ðîáî÷å ì³ñöå äëÿ ïåðóêàðÿ, à òàêîæ ìàéñòð³â ³íøèõ âèä³â ñàëîííèõ ïîñëóã.Ò:067-695-55-12 Êàòåðèíà

Земельна ділянка під будівництво. 10 сот. Смоковка. Приватизована, є комунікації.Т:050-463-26-91 Крошня Крошня, 8 соток. т. 067-952-66-39, 063078-57-97 Надія Максютова Максютова, 5сот, коммуникации на участке, ветхое строение. 108000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Межиріччя кооператив, 12 сот. т. 067-99112-03 Олександр Орлова пер, 10сот, коммуникации рядом. 112000грн, торг. 44-55-49, 097-264-3248, 093-426-46-50 Леся Орлова Орлова, 6,25сот, коммуникации рядом. 136000грн, торг. 44-55-49, 097-264-3248, 093-426-46-50 Леся Силикатного завода р-н, земельный участок под застройку 25 с. Цена: 5600 грн. за сотку. Т:22-68-33, 067-69-65-395 Смоковка Смоковка, 100м от Свитенской, 10сот, коммуникации рядом. 60000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Смоковка Смоковка, 10сот, коммуникации ведут, под лесом. 40000грн, торг. 44-55-49, 097-26432-48, 093-426-46-50 Леся Смоковка Смоковка, Саенко 2 пер, 10сот, коммуникации рядом. 99000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Смоковка Смоковка, Саенко пер, 15сот, коммуникации рядом. 96000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Смоковка Смоковка, Саенко, 10сот, коммуникации рядом. 98000грн, торг. 44-55-49, 097-26432-48, 093-426-46-50 Леся Сосновая Сосновая, 8,8сот, коммуникации рядом, ветхие строения. 240000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

ÏÐÎÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ Офис Офис, Циолковского, 70м.кв., отдельный вход, 3 кабинета. 320000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна

ÎÐÅÍÄÀ ÁÓÄÈÍʲÂ

Пропозиція для порядних людей! Здається в оренду будинок (безкоштовно) в с.Степок (на станції Степок), що в Андрушівському районі. Від Житомира - 40 км. Їздить дизельпоїзд. Телефонувати на редакційний телефон - 418-904

²ÍØÅ

Кіоск Житній ринок, розмір 3мх2м.Т:096-77834-06 Приміщення магазину по вул.Котовського, 235 кв. м. т.067-810-50-38

ÏÐÎÄÀÌ Полтавська обл., 18 км від курорту «Миргород». Буд. 8х8 м, газифікований, всі зручності, ділянка приват. 0,25 га. В дворі кам’яні госпбуд., гараж, літньо-зимова кухня зі зручностями, в 20 м річка, ліс. Курортна екологічно чиста місцевість. Ціна 200000 грн. Торг уместен т. 098-962-45-93

ÎÐÅÍÄÀ ÎÔ²ÑÍÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

ÇÄÀÌ Кімната на 1 поверсі, вул. Перемоги,86 Автошкола. т.25-97-57 Сдам помещение в центре под развлекательное заведение, 530кв.м., нужен ремонт, есть кухня, бар, кабинет, фойе, VIP-комнаты. т.0935064352, 0967009064 Ирина Офісні приміщення т. 47-05-58, 093-73949-60 Максим

Ñäàì â àðåíäó îôèñ, 10 êâ. ì 1000 ãðí/ìåñÿö + êîìóíàëüíûå. Ò:097-233-99-61,067-41065-50

«Промінь» Ціна договірна. т. 098-599-28-10 «Рассвет», 2-этажный гараж, длина 7,7 м, «Рассвет» ширина 4,10 м, ворота 2,50х2,50, есть погреб, смотровая яма. Т. 067-588-17-31, 099155-39-09 «Спутник» капитальный гараж с подвалом. Цена: договорная Т:097-64-26-260 «Восход» 6х6. Т. 097-444-74-20 «Восход» 6х6. Т. 097-444-74-20 Гараж металический утепленный, без места.Т:097-249-02-24 Гараж металлический, без места, разобран, отличное состояние. Цена:4900 грн. Т:067923-36-93 Металевий гараж 5*6 м., розбірний, у відмінному стані. Ціна 8 тис. грн. Торг. т.095-27236-78 Простор Простор, капітальний гараж. т. 067-26384-08

ÎÐÅÍÄÀ ÃÀÐÀƲÂ

ÇÄÀÌ «Простор» гараж капитальный. Т. 25-69-50, 34-45-81, 067-309-58-44 Здам гараж в орену, кооператив «Восход», 3,5х6 м, можно использовать для хранения товаров. Т:43-09-95 Шелушкова Шелушкова, гараж металевий.Т:097-44474-20

ÏÐÎÄÀÌ Ïðèì³ùåííÿ ð-í Ãëîáàëà, 180 ì. êâ., âèñîòà 5 ì. Ïðèì³ùåííÿ îêðåìå, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Ïðèäàòíå äëÿ áóäü-ÿêèõ ö³ëåé, â òîìó ÷èñë³ ³ äëÿ âèðîáíèöòâà. Âîäà, ñâ³òëî, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, òåëåôîí. ò. 067121-46-89

ÎÐÅÍÄÀ ÑÊËÀÄÑÜÊÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

ÇÄÀÌ Ï³äïðèºìñòâî çäຠâ îðåíäó: ñêëàäñüê³, îô³ñí³, ãàðàæí³ ïðèì³ùåííÿ, ÑÒÎ.Ò:098-481-40-44, 067-410-36-17 Складські приміщення по вул. Перемоги,86 Автошкола. т. 25-97-57 Складські приміщення т. 47-05-58, 093739-49-60 Максим

ÒΠ"ÌÎËÎÊÎ-ÕÎËÎÄ" íàäຠâ îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàä çà àäðåñîþ: ì.Æèòîìèð, âóë. Ìàðøàëà Ðèáàëêà, 40- (ðàéîí àâòîðèíêó) Ïëîùà 134 ì. êâ. òà 200 ì. êâ. Âèñîòà ñò³í 6 ì. ª îõîðîíà, ðàìïà, àâòîñòîÿíêà. ò. 0412-418-593, 0412-413-055, 097-041-19-74, 067-509-22-55

ñòîð. 23

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ. ÏβÄÎÌËÅÍÍß

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈв

ÏÐÎÄÀÌ Грунт на підсипку. Недорого. Т:25-69-50, 3445-81, 067-309-58-44 За Бумажной фабрикой, земельный участок под застройку 25 с. Цена: 12000 грн. за сотку. Т:22-68-33, 067-69-65-395

ÏÐÎÄÀÌ Антоновича Антоновича, 10сот, коммуникации рядом. 100000грн, торг. 44-55-49, 097-264-3248, 093-426-46-50 Леся Барашевка Барашевка, 10 соток, под застройку. 40000грн. Торг. Т:0674973893, 0936383584 Анна Барашевка Барашевка, 10сот, коммуникации-80м. 40000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Барашевка Барашевка, под застройку, 14 соток, центр села. 40000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Барашевка Барашевка, под застройку, 22 сотки, начало села, красивый вид. 120000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Барашевка Барашевка, под застройку, 24 сотки приват земли, стройвамериалы, центр села, хороший подъезд, стройматериалы на фундамент и колодец. 100000грн. Торг. Т:0674973893, 0936383584 Анна Березівка Березівка, Київське шосе, ділянка 20 с.з. Т:097-444-74-20 Глубочиця лубочиця, під будівництво, 10 соток приват.землі, поруч газ, електричество, добрий під’їзд (вулиця). Т. 067-356-24-93. Глыбочица лыбочица, ул.Я.Мудрого, 25сот, коммуникации рядом. 104000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся ГМЗ ГМЗ, 10сот, коммуникации рядом, 1-я линия. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся ГМЗ ГМЗ, 10сот, коммуникации-100. 96000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-42646-50 Леся Головенка оловенка, 25 сот. під житлову будову. т. 067991-12-03 Олександр Дачна ділянка,в житловому масиві Барашівка, світло поруч, можна пробурити скважину 2-х сторонній підїзд, т. 25-42-74, 093903-61-06 Дружбы 1 пер., 6,2 сотки, фундамент. 120000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Иванков Иванков, 30 соток, коммуникации, ветхий дом, начало села, асфальт. 36000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна (хозяйка) Ивановка Ивановка, 18 соток, коммуникации, ветхий дом. 120000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Ивановка Ивановка, Шевченко пер, 11сот, коммуникации рядом. 60000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся I ванівка ванівка, ділянка під забудову, 16,7 сот. садок, погріб, сарай т.51-02-99, 097-627-47-99 Калинівка с., 11 км від Житомира, Гриценко, 164 вул., продається земельна ділянка 40 с.з. зі старою хатою, у дворі є криниця. Т:067-41090-26, 067-412-33-14 Кам’янка, земельна ділянка 4,5 сотки, фасадна ділянка автодороги Київ-Чоп. Ціна:5,5 у.о. Т:093-866-53-98 К орчак орчак, 14сот, коммуникации рядом. 70000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Максютова Максютова, 4,5сот, коммуникации рядом. 50000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Піски Піски. Ціна договірна т. 067-582-15-63 Пряжев Пряжев, 18 соток, коммуникации, р-н новостроев. 64000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Соколовский массив, 4,5сот, коммуникации, 2-й от дороги. 34000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся

Сосновая Сосновая, 8,8 соток, асфальтированный подъезд, ветхий дом. 240000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна

Ñòàíèøîâêà, ðàéîí äåòñêîé îáëáîëüíèöû, ó÷àñòîê ïîä çàñòðîéêó, 10+4 ñîò. (4-õ ñòîð. ïðèñìûêàþùàÿ ëåñîïîëîñà), äî ðåêè Òåòåðåâ 150 ì., Ìåñòî î÷åíü æèâîïèñíîå. Ðÿäîì âñå êîììóíèêàöèè. Õàçÿèí. 050-447-82-94 Тетеревка етеревка, 10 соток, коммуникации. 64000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Тетеревка етеревка, 10сот, коммуникации рядом, сторона реки. 96000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Тетеревка етеревка, 16сот, коммуникации рядом, сторона Интерстиля, выход в лес. 84000грн. 4455-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Тетеревка етеревка, 21сот, коммуникации рядом, сторона реки. 240000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Тетеревка етеревка, 28сот, коммуникации рядом, сторона Интерстиля. 165000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Тетер етерівка с., земельна ділянка під забудову, 20 с.з., живописна місцевість на березі річки, поряд газ, світло. Ціна договірна. Т:098150-79-58 Туровец уровец, 30 соток, колодец, рядом свет. 26000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна (хозяйка) Черняхов Черняхов, 15 соток, р-н новостроев. 52000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна (хозяйка)

ÊÓÏËÞ Куплю Куплю, земельный участок, город, пригород. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна Смоковка Смоковка, Крошня, Максютова для себе т. 097-292-73-82

ÎÁÌ²Í ÇÅÌÅËÜÍÈÕ Ä²ËßÍÎÊ Ó ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ Обміняю Тетерівка с., земельну ділянку під забудову, 20 с.з., живописна місцевість на березі річки, поряд газ, світло на 1-кімнатру квартиру, роздивлюсь всі варіанти. Т:098150-79-58

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ²ÍØÈÕ Ì²ÑÖßÕ

ÏÐÎÄÀÌ Ìàëà Ðà÷à, Ðàäîìèøëüñüêèé ð-í, ä³ëÿíêà 81 ñîò., îãîðîäæåíà, ë³ñ, îçåðî, ñàä, 2 ñêâàæèíè. Ö³íà 155 òèñ. ãðí. ò.097302-56-57, 096-993-51-51 Николаевская область 20 км от Николаева, 25 соток рядом лиман, комуникации, асфальт, гос акты.Т:050-493-02-87, 098-822-10-40

418-904 Òåëåôîí äëÿ çàìîâëåííÿ ðåêëàìè

epepaxya

oay aoxo i xoci

ii aiopee ipoia ³äïîâ³äíî äî ïï.168.1.1 ï.168.1 ñò.168 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè îáîâ’ÿçêè íàðàõóâàííÿ, óòðèìàííÿ òà ñïëàòè (ïåðåðàõóâàííÿ) ïîäàòêó äî áþäæåòó ïîêëàäåíî íà ïîäàòêîâîãî àãåíòà, ÿêèé íàðàõîâóº (âèïëà÷óº) îïîäàòêîâóâàíèé äîõ³ä íà êîðèñòü ïëàòíèêà ïîäàòêó, çîáîâ’ÿçàíèé óòðèìóâàòè ïîäàòîê ³ç ñóìè òàêîãî äîõîäó çà éîãî ðàõóíîê, âèêîðèñòîâóþ÷è ñòàâêó ïîäàòêó, âèçíà÷åíó ó â³äïîâ³äíèõ ïóíêòàõ ñò.167 Êîäåêñó. Ïîðÿäîê ñïëàòè (ïåðåðàõóâàííÿ) ïîäàòêó äî áþäæåòó ïåðåäáà÷åíî ñò.168 Êîäåêñó, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ïîäàòîê, óòðèìàíèé ç äîõîä³â ðåçèäåíò³â, ï³äëÿãຠçàðàõóâàííþ äî áþäæåòó çã³äíî ç íîðìàìè Áþäæåòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Çã³äíî ³ç ïï.168.4.3 ï.168.4 ñò.168 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ñóìè ïîäàòêó íà äîõîäè, íàðàõîâàí³ â³äîêðåìëåíèì ï³äðîçä³ëîì íà êîðèñòü ô³çè÷íèõ îñ³á, çà çâ³òíèé ïåð³îä ïåðåðàõîâóþòüñÿ äî ì³ñöåâîãî áþäæåòó çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì òàêîãî â³äîêðåìëåíîãî ï³äðîçä³ëó. Ó ðàç³, ÿêùî â³äîêðåìëåíèé ï³äðîçä³ë íå óïîâíîâàæåíèé íàðàõîâóâàòè (ñïëà÷óâàòè) ïîäàòîê íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á, çà òàêèé â³äîêðåìëåíèé ï³äðîçä³ë óñ³ îáîâ’ÿçêè ïîäàòêîâîãî àãåíòà âèêîíóº þðèäè÷íà îñîáà. Ïîäàòîê íà äîõîäè, íàðàõîâàíèé ïðàö³âíèêàì â³äîêðåìëåíîãî ï³äðîçä³ëó, ïåðåðàõîâóºòüñÿ äî ì³ñöåâîãî áþäæåòó çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì òàêîãî â³äîêðåìëåíîãî ï³äðîçä³ëó. Þðèäè÷íà îñîáà çà ñâî¿ì ì³ñöåçíàõîäæåííÿì òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì íå óïîâíîâàæåíèõ ñïëà÷óâàòè ïîäàòîê â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â, â³äîêðåìëåíèé ï³äðîçä³ë, ÿêèé óïîâíîâàæåíèé íàðàõîâóâàòè, óòðèìóâàòè ³ ñïëà÷óâàòè (ïåðåðàõîâóâàòè) äî áþäæåòó ïîäàòîê, çà ñâî¿ì ì³ñöåçíàõîäæåííÿì îäíî÷àñíî ç ïîäàííÿ äîêóìåíò³â íà îòðèìàííÿ êîøò³â äëÿ âèïëàòè íàëåæíèõ ïëàòíèêàì ïîäàòêó äîõîä³â, ñïëà÷óº (ïåðåðàõîâóº) ñóìè óòðèìàíîãî ïîäàòêó íà â³ä-

ïîâ³äí³ ðàõóíêè, â³äêðèò³ â îðãàíàõ Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà Óêðà¿íè çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â. ³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 15 òðàâíÿ 2003 ðîêó ¹ 755-IÓ ”Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â“, âñ³ â³äîêðåìëåí³ ï³äðîçä³ëè þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ óòâîðåí³ äëÿ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó òîìó ÷èñë³ ³ òàê³, ÿêèì â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íå íàäàíî ïîâíîâàäæåííÿ ùîäî íàðàõóâàííÿ, óòðèìàííÿ ³ ñïëàòè (ïåðåðàõóâàííÿ) äî áþäæåòó ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á, ïîâèíí³ áóòè âêëþ÷åí³ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó. Çã³äíî ³ç ï.63.3 ñò.63 Êîäåêñó ïëàòíèêè ïîäàòê³â ï³äëÿãàþòü ðåºñòðàö³¿ àáî âçÿòòþ íà îáë³ê â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì þðèäè÷íèõ îñ³á, â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â þðèäè÷íèõ îñ³á, ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè (îñíîâíå ì³ñöå îáë³êó), à òàêîæ çà ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ (ðåºñòðàö³¿) ¿õ ï³äðîçä³ë³â, ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà, îá’ºêò³â îïîäàòêóâàííÿ àáî îá’ºêò³â, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç îïîäàòêóâàííÿì àáî ÷åðåç ÿê³ ïðîâàäèòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü (íåîñíîâíå ì³ñöå îáë³êó). Ïëàòíèê ïîäàòê³â çîáîâ’ÿçàíèé ñòàòè íà îáë³ê ó â³äïîâ³äíèõ îðãàíàõ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà îñíîâíèì òà íåîñíîâíèì ì³ñöåì îáë³êó, ïîâ³äîìëÿòè ïðî âñ³ îá’ºêòè, ïîâ’ÿçàí³ ç îïîäàòêóâàííÿì, îðãàíè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì òàêèõ îá’ºêò³â çà ôîðìîþ 20-ÎÏÏ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 09.12.2011 ð. ¹ 1588 ”Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó îáë³êó ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ³ çáîð³â“, çàðåºñòðîâàíèé ó ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 29.12.2011 çà ¹1562/20300¹1588. ³ää³ë âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì.Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè


24 стор.

ÐÅÊËÀÌÀ

замовляйте за тел. 418-904, 418-462

¹ 20 (1081) 5 червня 2013 ð.

Краса не грiх

Читайте більше на

interesu.info

www.

•Інформаційно-рекламна газета “Ваші ІНТЕРЕСи”. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія ЖТ, №65/442Р, видане 26.02.2010 р. Ф – Б-4, УДО – 4, МНН – 8000. Виходить 1 раз на тиждень – у середу. Засновник газети – М.Ф. Рой. Видавець газети – СП “Редакція обласної ділової газети “Інтерес”. Адреса редакції: 10015, м. Житомир, вул. Михайлівська, 17 (2-й поверх) Телефони редакції: (0412) 418-462, 418-904, 42-13-13. Електронна пошта: interes@utel.net.ua •Кольороподіл, фотовивід та друк газети “Ваші ІНТЕРЕСи” виконано ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”. Адреса друкарні: 21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12-А , тел. 0432-55-63-97, зам. 131820 •До відома читачів, рекламодавців і абонентів газети “Ваші ІНТЕРЕСи”! Відповідальність за зміст публікацій несуть їх автори, за зміст реклами і оголошень – рекламодавці та абоненти. Відповідальність за якість друку газети несе друкарня.Редакція газети з читачами не листується. Не замовлені редакцією матеріали (дописи, знімки) можуть бути надруковані на безгонорарних умовах. Публікації рекламного характеру друкуються (з позначкою Р) лише на платних умовах – згідно з редакційними розцінками або за домовленістю. Головний редактор – М.Ф. Рой.

"ВАШІ ІНТЕРЕСи" №20 (1081) 05 червня 2013 р.  

Інформаційно-рекламна газета Житомирської області (місцеві новини + реклама)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you