Page 1

ВАШІ Свіжі Оголошення: 42-13-13 н о в и н и

+

Р е к л а м а

24 сторінк и

М і с ц е в і

лів

27 к1а0 н- 1а6 стор. e

er

Інформаційно-рекламна газета int №19 (1080), 29 травня 2013р . Житомирської області w Âèõîäèòü ùîñåðåäè з 1 квітня 1993 р. Передплатний iндекс – 49897. Ціна вільна ww “немає вічних друзів, немає вічних ворогів – є вічні інтереси”

одні – крадуть, Інші хабарі беруть...

читайте шпальту

o

inf

. su

Влiтку бiля води...

6

читайте шпальту

23

Читайте більше на

interesu.info

www.

запрошуємо до нового автосалону volkswagen читайте шпальту

9


2 ñòîð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÑÎÖ²ÀËÜͲ, ÀÃÐÀÐͲ. ÏÎÃÎÄÀ

OHACTAEBXI … o i oiep-popo i i  oce c a … o o oy aai opa Ìàéîð ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ ×åðíîæóêîâ íèí³ ïåíñ³îíåð. Ìຠñ³ì’þ ç òðüîõ îñ³á, ÿêà ïðîæèâຠâ Æèòîìèð³ çà àäðåñîþ: âóë. Ïðîìèñëîâà, 5.

Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ í³ñ ñëóæáó çà êîíòðàêòîì ³ ç 1995 ðîêó ïåðåáóâຠíà êâàðòèðíîìó îáë³êó. Éîãî çâ³ëüíèëè ç³ ñëóæáè, ïåðåðâàâøè êîíòðàêò çà ð³ê äî éîãî çàê³í÷åííÿ. Àëå ìàéîð â³äñòîÿâ ñâîº ïðàâî é îôîðìèâ ïåíñ³þ. ϳñëÿ öüîãî éîãî âèãíàëè ç òåðèòî𳿠ïðèêîðäîííî¿ ÷àñòèíè, à êîëè â³í çâåðíóâñÿ â ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè, òî ïî÷óâ ó â³äïîâ³äü: «Ñâîþ äîëþ âèð³øóéòå ñàì³».

ìóøåíèé áóäó ÷èíèòè îï³ð çà ìîæëèâ³ñòü ïðîñòî æèòè ³ í³êîãî íå òóðáóâàòè äî âèð³øåííÿ ìîãî ïèòàííÿ ùîäî ìîãî æèòëà.» – ß íåîäíîðàçîâî çâåðòàâñÿ â ð³çí³ ³íñòàíö³¿, – ïðîäîâæóº Ì. Ì. ×åðíîæóêîâ, – äî êîìàíäóâàííÿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè, ó â³éñüêîâó ïðîêóðàòóðó, îáëàñíó ïðîêóðàòóðó, öèâ³ëüíèé ñóä, àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä, â ì³í³ñòåðñòâî þñòèö³¿, âèùó êâàë³ô³êàö³éíó

ïèñàòè çàÿâó íà îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî æèòëà, ÿêîãî ïîòðåáóº 12 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â Æèòîìèðà. ß â³äìîâèâñÿ ³ çàïðîñèâ óñ³õ öèõ ìåøêàíö³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â òàêîìó æ ñòàí³, ÿê ÿ, ïðèºäíàòèñÿ äî ìåíå. Íà ìî¿ çâåðíåííÿ òà çàêëèêè â³äãóêíóâñÿ ëèøå îäèí ÷îëîâ³ê – Êîðîáêî Âàëåíòèí ²âàíîâè÷, ÿêèé òàêîæ ãîñòðî ïîòðåáóº âèð³øåííÿ æèòëîâèõ óìîâ äëÿ ñâ ñ³ì’¿, àëå ÿê³ íå ïîë³ïøóþòüñÿ âæå ïðîòÿãîì 32 ðîê³â. Ó Êîðîáêî ñ³ì’ÿ ñêëàäàºòüñÿ ç ÷îòèðüîõ îñ³á. Âîíè æèâóòü çà ìåæåþ á³äíîñò³, â íåëþäñüêèõ óìîâàõ». À îñü, ùî ñêàçàâ ñàì Â. ². Êîðîáêî: «Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ÷åðãà â Æèòîìèðñüêîìó ì³ñüêâèêîíêîì³ íå ðóõàºòüñÿ, ÿ ó 2008 ð. îñî-

www.interesu.info

¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013ð.

ñÿ äî ãóáåðíàòîðà Ñ. Ì. Ðèæóêà, ùîá â³í íàäàâ ìåí³ äîïîìîãó. ³í ïîîá³öÿâ … Àëå â òðàâí³ 2010 ðîêó ì³ñüêà ðàäà çðîáèëà âñå «íåîáõ³äíå», ùîá öå ïðèì³ùåííÿ âèñòàâèòè íà àóêö³îí. Àóêö³îí â³äáóâñÿ â ëèñòîïàä³ 2012 ðîêó òà áàæàþ÷èõ éîãî ïðèäáàòè íå âèÿâèëîñÿ é äîíèí³. ß âæå çâåðòàâñÿ íåîäíîðàçîâî äî ìåðà Â. Äåáîÿ, ùîá íàäàâ ìåí³ öå ïðèì³ùåííÿ íà ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ï³ä æèòëî äëÿ äåâ’ÿòè ñ³ìåé. Îòðèìàâ â³äïîâ³äü: «Öå ïðèì³ùåííÿ çàïëàíîâàíî ïðîäàòè ç àóêö³îíó». ß çàïðîïîíóâàâ éîìó ³íø³ íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ³ íàäàâ òðèäöÿòü àäðåñ. Äî öüîãî ÷àñó ÿ ïîñò³éíî îòðèìóþ íåãàòèâí³ â³äïîâ³ä³ â³ä Ñ. ². ϳâîâàðîâî¿.

POMOBCTOA opa a y ac y iapoi apopoc o i ca i “Apo-2013” ÕÕV ̳æíàðîäíà àãðîïðîìèñëîâà âèñòàâêà «Àãðî– 2013» â³äêðèëàñÿ ñüîãîäí³, 22 òðàâíÿ, îô³ö³éíèì âèñòóïîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà ßíóêîâè÷à. Âîíà òðèâàòèìå ó Íàö³îíàëüíîìó êîìïëåêñ³ «Åêñïîöåíòð Óêðà¿íè» äî 25 òðàâíÿ. Öüîãî ðîêó ó âèñòàâö³ áåðóòü ó÷àñòü 1224 ó÷àñíèê³â ³ç 17 êðà¿í ñâ³òó. Æèòîìèðùèíó ïðåäñòàâëÿþòü 20 ï³äïðèºìñòâ îáëàñò³.

³ä îáëàñò³ ó÷àñòü ó â³äêðèòò³ «Àãðî–2013» áðàëè ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè Éîñèï Çàïàëîâñüêèé, ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é Ðèæóê, çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÄÀ Ìèêîëà Äåéñàí, äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó ÎÄÀ Ìèêîëà ijäê³âñüêèé, ãîëîâè ðàéîííèõ ðàä òà àäì³í³ñòðàö³é îáëàñò³, êåð³âíèêè ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ³ ï³äïðèºìñòâ. Éîñèï Çàïàëîâñüêèé â³äçíà÷èâ, ùî ï³äïðèºìñòâà-ó÷àñíèêè âèñòàâêè º êðàùèìè ï³äïðèºìñòâàìè îáëàñò³. Àäæå âîíè âèðîáëÿþòü ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ùî êîðèñòóþòüñÿ ïîïèòîì íå ò³ëüêè ó æèòåë³â Æèòîìèðùèíè,

äàðþâàòè íà Æèòîìèðùèí³», – ñêàçàâ â³í. Ñåðã³é Ðèæóê ïîâ³äîìèâ ïðî òå, ùî â îáëàñò³ âäàëîñÿ çáåðåãòè áàãàòîãàëóçåâå ãîñïîäàðñòâî. «Ðîçâèâàºòüñÿ òâàðèííèöòâî, â³äðîäèëè ëüîíàðñòâî òà õìåëÿðñòâî. Òàêîæ ðîñëèííèöòâî ïðåäñòàâëåíå êóêóðóäçîþ, ÿ÷ìåíåì,

Ñåðã³é Ðèæóê (çë³âà) ³ Éîñèï Çàïàëîâñüêèé íà «Àãðî-2013»

Ìèêîëà ×åðíîæóêîâ

Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ â³ä áåçâèõîä³ ïîñòàâèâ íàìåò íà ìàéäàí³ Êîðîëüîâà, ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó ì³ñüêî¿ âëàäè. ³í íàïèñàâ ëèñòà ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Âîëîäèìèðó Äåáîþ ç ïðîõàííÿì «äîçâîëèòè ïðîæèâàòè çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ â ì. Æèòîìèð³, ïðîñòî íåáà ñïàòè, ãîòóâàòè ¿æó íà âîãíèù³, îáëàøòîâóâàòèñü â³ä íåãîäè, çàáåçïå÷èòè íåäîïóùåííÿ êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é ç áîêó äåðæàâíèõ óñòàíîâ (ñèëîâèõ ñòðóêòóð), ÿêèì ÿ âè-

êîì³ñ³þ ñóää³â, äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, íàâ³òü õîò³â çàïèñàòèñÿ íà îñîáèñòèé ïðèéîì äî ãåíåðàëà-ïîëêîâíèêà Ì. Ì. Ëèòâèíà, àëå â ìåíå íå ïðèéíÿëè çàÿâó ³ â³äìîâèëè ìåí³ ó çóñòð³÷³. Òîæ ÿ çìóøåíèé áóâ çâåðíóòèñÿ äî ì³ñüêîãî ãîëîâè Â. Äåáîÿ ç ïðîõàííÿì æèòè ïðîñòî íåáà, çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿. Íà ïðåâåëèêèé æàëü, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñüêðàäè Ñ. ². ϳâîâàðîâà çàïðîïîíóâàëà ìåí³ íà-

ͳ÷

Äåíü

+10..+21 Íàïðÿì â³òðó Ïä. 2-3 ì/ñåê

áèñòî çàïðîïîíóâàâ òîä³ ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Â. Øåëóä÷åíêî, ùîá âîíà íàäàëà íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïî âóë. Êðîøåíñüê³é, 45 ç ïîäàëüøîþ ðåêîíñòðóêö³ºþ ï³ä æèòëî äëÿ ì ñ³ì’¿. Áóëè âèãîòîâëåí³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîðîáêè íà äåâ’ÿòü ñëóæáîâèõ êâàðòèð. ß îòðèìàâ âñ³ äîçâîëè íà ðåêîíñòðóêö³þ âèùåçãàäàíîãî ïðèì³ùåííÿ, àëå Ñ. ². ϳâîâàðîâà íå íàäàëà ïîãîäæóâàëüíîãî ëèñòà íà ðåêîíñòðóêö³þ ï³ä æèòëî â 2009 ðîö³.  êâ³òí³ 2010 ðîêó ÿ çâåðíóâ-

ETBEP 30.05

CEPEA 29.05

 TOMPA I TOMPC O OACTI

Âàëåíòèí Êîðîáêî

ͳ÷

ß âñå æèòòÿ ïðîïðàöþâàâ íà çàâîä³ «Ïðîìàâòîìàòèêà», òîáòî ç 1977 ðîêó äî ë³êâ³äàö³¿ çàâîäó, òàê ³ íå îòðèìàâøè íàëåæíîãî ìåí³ æèòëà. Òîìó ÿ âèìóøåíèé îá’ÿâèòè ãîëîäóâàííÿ ³ ïðèºäíàòèñÿ äî Ì. Ì. ×åðíîæóêîâà, â ÿêîãî òàêà æ æèòëîâà ïðîáëåìà. Íà ïëàêàò³ ìè íàïèñàëè ñâî¿ âèìîãè!» Çàïèñàâ Ïåòðî ÒÀÐÀÑÞÊ Çí³ìêè àâòîðà

’TH 31.05 Äåíü

ͳ÷

Äåíü

Äåíü

ͳ÷

ïøåíèöåþ, ïðîñîì, ãðå÷êîþ.  îáëàñò³ âèðîùóºòüñÿ ëåâîâà ÷àñòêà æèòà ãðóïè À, áåç ÿêîãî íåìîæëèâî ñïåêòè ñìà÷íèé òåìíèé õë³á», – çàóâàæèâ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Åêñïîçèö³ÿ «Àãðî–2013» çàéìຠ9 ïàâ³ëüéîí³â òà â³äêðèòó ïëîùó. Ó âèñòàâêîâ³é àêö³¿ êîëåêòèâíèìè ñòåíäàìè áåðóòü ó÷àñòü ï³äïðèºìñòâà Á³ëîðóñ³, Äàí³¿, ²í䳿, ²òà볿, Êèòàþ, Ëþêñåìáóðãó, ͳìå÷÷èíè, Ïîëüù³, Ðîñ³¿, Ñëîâà÷÷èíè, ÑØÀ, Òóðå÷÷èíè, ×åõ³¿. Âèðîáíèêè ç Á³ëîðóñ³, Êèòàþ, ͳìå÷÷èíè, Ïîëüù³ ïðåäñòàâëåí³ íà âèñòàâö³ êîëåêòèâíèìè ñòåíäàìè. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-ñëóæáè îáëàñíî¿ ðàäè Çí³ìêè ïðåñ-ñëóæáè îáëðàäè

Á³ëüøå íîâèí ÷èòàéòå ùîäíÿ íà íàøîìó ³íôîðìïîðòàë³ www.interesu.info

HEI 02.06

COTA 01.06 ͳ÷

à é â ³íøèõ îáëàñòÿõ òà çà êîðäîíîì. «² ì³æíàðîäíà âèñòàâêà, ÿêà íèí³ òðèâàº, º ïðîìîâèñòèì äîêàçîì òîãî, ùî Æèòîìèðùèíà ïîòóæíèé ³ ïåðñïåêòèâíèé ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé êðàé, ùî àãðàðíèé ñåêòîð íàðîùóº âèðîáíèöòâî ³ ïîë³ïøóº ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿». Ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè âèñëîâèâ ïåðåêîíàííÿ ó òîìó, ùî «Àãðî– 2012» ìຠïîçèòèâíèé åôåêò: ãîñïîäàðñòâà ³ ï³äïðèºìñòâà ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ ³ çäîáóòêè, íàëàãîäèòè êîíòàêòè ç êîëåãàìè ç ³íøèõ îáëàñòåé òà äåðæàâ, äîìîâèòèñÿ ïðî ñï³âïðàöþ. Â³ä ³ìåí³ âåëèêî¿ ãðîìàäè îáëàñò³ Éîñèï Çàïàëîâñüêèé ïîäÿêóâàâ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèì òðóäàðÿì çà ¿õíþ ïðàöþ. «Âè ïîêàçóºòå ïðèêëàä òîãî, ÿê ïîòð³áíî ãîñïî-

Äåíü

OHEIO

03.06 ͳ÷

Äåíü

BIBTOPO

04.06 ͳ÷

Äåíü

+15..+25

+18..+25

+16..+19

+14..+19

+14..+22

+15..+21

Íàïðÿì â³òðó Ïä-Ñõ. 3-5,5 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïä-Ñõ. 3-6,5 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Çõ. 2-4 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Çõ. 2-4,5 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïä-Çõ. 2-3,5 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïí-Çõ. 2,5-4 ì/ñåê


www.interesu.info

¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013ð.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÍÎÂÈÍÈ: ÏÎ˲ÒÈ×Ͳ; ̲ÑÖŲ – ÃÐÎÌÀÄÑÜʲ, ÑÎÖ²ÀËÜͲ

BI HIBI HM opi oy a oco o i i opa po co  icopi Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ Æèòîìèð â³äâ³äàâ Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé ïîñîë Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà â Óêðà¿í³ Ãåíðèê ˳òâ³í. ³í âçÿâ ó÷àñòü ó ñåì³íàð³-äèñïóò³ «Â³ëüí³ ç â³ëüíèìè. ѳ÷íåâå ïîâñòàííÿ â ïîëüñüê³é òà óêðà¿íñüê³é ïåðñïåêòèâ³», ÿêèé ï³äãîòóâàëè ³ 25 òðàâíÿ ïðîâåëè â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà ç íàãîäè 150-¿ ð³÷íèö³ Ïîëüñüêîãî íàö³îíàëüíîãî âèçâîëüíîãî ïîâñòàííÿ 1863-1864 ðîê³â ïðîòè Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïå𳿠íàóêîâö³ öüîãî âóçó, ôîíäè «Ñâîáîäà ³ äåìîêðàò³ÿ» òà «PoloniaRuthenia» (Âàðøàâà) ³ Ãåíåðàëüíå Êîíñóëüñòâî Ðåñïóáë³êà Ïîëüùà ó ³ííèö³.

Æèòîìèð ñòàâ ì³ñöåì îáãîâîðåííÿ òàêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ òåìè òîìó, ùî â íàø³é îáëàñò³ ïðîæèâຠíàé÷èñåëüí³øà â Óêðà¿í³ ïîëüñüêà ãðîìàäà, ÿêà ðîáèòü âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê åêîíîì³êè ³ êóëüòóðè ðåã³îíó, ñïðèÿº íàëàãîäæåííþ äðóæí³õ çâ’ÿçê³â òà äîáðîñóñ³äñüêèõ â³äíîñèí ç Ðåñïóáë³êîþ Ïîëüùà. Ó âñòóïíîìó ñëîâ³ Éîãî Âèñîêîïîâàæí³ñòü Ãåíðèê ˳òâ³í çàçíà÷èâ, ùî ïîëüñüêå ïîâñòàííÿ 1863-1864 ðîê³â ðîçáóäèëî íàö³îíàëüíó ñâ³äîì³ñòü ³ àêòèâ³çóâàëî îï³ðí³ñòü öàðèçìó íå ò³ëüêè ïîëÿê³â, à é óêðà¿íö³â. ² ïîðàäèâ íå ëèøå óïàì’ÿò-

êîâóâàòè öþ ³ñòîðè÷íó ïîä³þ , âøàíîâóâàòè òèõ, õòî áîðîâñÿ ïðîòè òèðàí³¿, à é ðîáèòè ïîòð³áí³ äëÿ óòâåðäæåííÿ äåìîêðàò³¿ âèñíîâêè é 䳿. À òîä³ – â 1863-1864 ðîêàõ - ïîëüñüê³ ïîâñòàíö³ é ó÷àñíèêè óêðà¿íñüêîãî ðóõó íå øóêàëè øëÿõ³â äî âçàºìîðîçóì³ííÿ. ßêùî áàãàòî ðîñ³ÿí â ò³ ÷àñè ðîçãëÿäàëè óêðà¿íñüêèé ðóõ ÿê «ïîëüñüêó ³íòðèãó», ñïðÿìîâàíó íà â³äðèâ â³ä ³ìïå𳿠Ïðàâîáåðåææÿ Óêðà¿íè, òî ïîëÿêè âáà÷àëè â óêðà¿íîô³ëàõ ïðîäóêò ìàõ³íàö³¿ Ìîñêâè, ÿêà ïðàãíóëà ï³ä³ðâàòè ¿õ ïîçèö³¿ â öüîìó ðåã³îí³. Íàòîì³ñòü ïðåäñòàâíèêè óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ ñòàðàëèñÿ çàïåâíèòè âñ³õ ó ñâî¿é ëîÿëüíîñò³.

Ïîñîë ÐÏ Ãåíðèê ˳òâ³í âèñòóïຠïåðåä ãëÿäà÷àìè êîíöåðòó àíñàìáëþ «Ìàçîâøå» â îáëìóçäðàìòåàòð³

Îñîáëèâîñò³ òîãî÷àñíî¿ ñèòóàö³¿ äåòàëüíî ïðîàíàë³çóâàëè ó ñâî¿õ äîïîâ³äÿõ «Ñ³÷íåâå ïîâñòàííÿ é Óêðà¿íà», «Ñ³÷íåâå ïîâñòàííÿ 1863 ðîêó íà Âîëèí³», «Öàðñüêà ïîë³òèêà «ðîçä³ëÿé ³ âëàäàðþé», àáî ×îìó óêðà¿íö³ íå ï³äòðèìàëè ñ³÷íåâå ïîâñòàííÿ» àñï³ðàíò Âàðøàâñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ãîëîâà ðàäè ôîíäó «Polonia-Ruthenia» Ðîáåðò ×èæåâñüêèé, êðàºçíàâåöü Àíàòîë³é Ñóë³êà, çàñòóïíèê ãîëîâè Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñíî¿ ìîëîä³æíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ñîþç ïîëüñüêî¿ øëÿõòè» Âîëîäèìèð ²ùóê. Íà öüîìó çàõîä³ ðåïðåçåíòîâàíî âèñòàâêó «Â³ëüí³ ç â³ëüíèìè. 1863 ð³ê òà Óêðà¿íà». Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé ïîñîë Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà â Óêðà¿í³ Ãåíðèê ˳òâ³í çóñòð³âñÿ ç êåð³âíèöòâîì îáëàñò³ é ïîáóâàâ íà êîíöåðò³ â³äîìîãî ïîëüñüêîãî àíñàìáëþ «Ìàçîâøå», ÿêèé ïðèáóâ íà ãàñòðîë³ â ðàìêàõ êóëüòóðíîãî îáì³íó ì³æ äâîìà êðà¿íàìè. ²âàí Àíäð³ºíêî Çí³ìîê Êàòåðèíè Òàðàíîâñüêî¿

OPOTAA«TOMPCI ACO I»TPBA Âæå òðè ðîêè ïîñï³ëü äîáèâàþòüñÿ ïðàâäè îøóêàí³ àêö³îíåðè ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³» â óñ³õ ã³ëêàõ âëàäè. Âîíè ââàæàþòü, ùî Äåðæàâí³ ðåºñòðàòîðè âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè Êîð÷åâíà À. À. òà ßðîâåíêî ² . ª . ïðîâåëè ðåºñòðàö³éí³ ä³¿ ïî ïðèïèíåííþ ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³» íåçàêîííî, òîìó ³ äîáèâàþòüñÿ â ñóäàõ ð³çíèõ ³íñòàíö³é âèçíàòè ðåºñòðàö³éí³ ä³¿ íåä³éñíèìè òà íåïðàâîì³ðíèìè. Ç öüîãî ïðèâîäó 28 ëþòîãî ö. ð. â³äáóëîñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ â Æèòîìèðñüêîìó Àïåëÿö³éíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³ ïî ñïðàâ³ ¹2à-81/12. Ñêëàä ñóää³â, à ñàìå: Êîò³ê Ò. Ñ., Æèçíºâñüêà À.Â. Ìàëàõîâà Í. Ì. ðîçãëÿíóëè ñïðàâó çà ïîçîâîì êîìïàí³¿ DELTA CAPITAL SA ( Äåëüòà Êåï³òàë ÑÀ) òà àêö³îíåð³â ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³» äî â³äïîâ³äà÷³â – äåðæàâíèõ ðåºñòðàòîð³â ßðîâåíêî ². ª òà Êîð÷åâíî¿ À. À.  õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñóä âñòàíîâèâ, ùî ðåºñòðàö³éí³ ñïðàâè ç ïðèâîäó â÷èíåííÿ çàçíà÷åíèõ ðåºñòðàö³éíèõ ä³é ñôîðìîâàíî äåðæàâíèìè ðåºñòðàòîðàìè íåíàëåæíèì ÷èíîì òà ¿õ çáåð³ãàííÿ íå â³äïîâ³äຠÏîðÿäêó çáåð³ãàííÿ òà ïåðåñèëàííÿ ðåºñòðàö³éíèõ ñïðàâ þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè 10.02.2012 çà ¹238\5 òà çàðåºñòðîâàíîãî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè çà ¹ 203/20516 òà ñò. 15 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â». Êîëåã³ÿ ñóää³â óõâàëèëà: «Ïîâ³äîìèòè âèêîíàâ÷èé êîì³òåò Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè ïðî âèÿâëåí³ òà íàâåäåí³ â ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ óõâàëè íåäîë³êè ó ðîáîò³ äåðæàâíèõ ðåºñòðàòîð³â Êîð÷åâíî¿ À. À. òà ßðîâåíêî ². ª.». Ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿ «Äåëüòà Êåï³òàë Ñ À» çâåðíóëèñÿ äî Äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè

Óêðà¿íè ç³ ñêàðãîþ íà 䳿 äåðæàâíèõ ðåºñòðàòîð³â âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè Êîð÷åâíî¿ À. À. òà ßðîâåíêî ². ª. ² îòðèìàëè â³äïîâ³äü â³ä çàñòóïíèêà ãîëîâè ². À Êóõàðåíêî â³ä 25.04. 3013 çà ¹662/ 22-13-73 : «Îáñòàâèíè, íàâåäåí³ ó ñêàðç³ â³ä 13.03.2013 ð. ¹ 305/13.03./ ÎÂ-Ê äîâåäåí³ ñóäîì.

âèìè äî âèêîíàííÿ íà âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Íà äàíèé ÷àñ â³äêðèòî íîâå ïðîâàäæåííÿ ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì êîìïàí³¿ Äåëüòà Êåï³òàë ÑÀ äî äåðæàâíèõ ðåºñòðàòîð³â Êîð÷åâíî¿ À. À. òà ßðîâåíêî ². ª. ç ï³äñòàâ ïðèâåäåííÿ ìàòåð³àë³â ðåºñòðàö³éíî¿ ñïðàâè äî íàëåæíîãî âèãëÿäó çã³äíî çàêîíó. Ñïðàâà ðîçãëÿäàºòüñÿ Áîãóíñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Æèòîìèðà ñóääåþ Àäàìîâè÷åì Î. É. Íà ïðåâåëèêèé æàëü, Äåðæàâíèé ðåºñòðàòîð âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Êîð÷åâíà À . À. íà ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ 24.04. 2013 ðîêó òà 20.05.2013 ðîêó íå ç’ÿâèëàñÿ. Ñóä âèí³ñ ð³øåííÿ çîáîâ’ÿçàòè Êîð÷åâíó À.À. ç’ÿâèòèñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ

Àêö³îíåðè «Æèòîìèðñüêèõ ëàñîù³â» á³ëÿ îêðóæíîãî Àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà

³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 166 Êîäåêñó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà Óêðà¿íè, çàçíà÷åíó óõâàëó ñóä íàïðàâèâ âèêîíàâ÷îìó êîì³òåòó Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äëÿ âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî óñóíåííÿ ïðè÷èí òà óìîâ, ùî ñïðèÿëè ïîðóøåííþ çàêîíó». ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 14 Êîäåêñó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà Óêðà¿íè ïîñòàíîâè òà óõâàëè ñóäó â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñïðàâàõ, ùî íàáðàëè çàêîííî¿ ñèëè, º îáîâ’ÿçêî-

31.05.2013 ðîêó äëÿ äà÷³ ïîêàçàíü ç ïðèâîäó â÷èíåííÿ çàçíà÷åíèõ ðåºñòðàö³éíèõ ä³é. Íà íåïðàâîì³ðí³ñòü ð³øåíü ñóä³â âêàçóþòü ò³ îáñòàâèíè , ùî ïðèéìàëèñÿ äî ðîçãëÿäó ³ âèíîñèëèñÿ ð³øåííÿ çà ïîçîâíèìè âèìîãàìè îñ³á, ïðàâà ÿêèõ íå áóëè ïîðóøåí³, òîáòî ÿê³ íå ìàëè æîäíîãî â³äíîøåííÿ äî ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³». Äî îêðóæíîãî Àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà çâåðíóâñÿ ö³ëèé ðÿä

àêö³îíåð³â ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³» ç çàÿâàìè, ùî ãîëîâíèé áóõãàëòåð ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³» Ìåëüíè÷óê Ã.Ð. íå áóëà àêö³îíåðîì òîâàðèñòâà, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³» â³ä 2 ëþòîãî 1999 ðîêó, òàê ÿê âçàãàë³ íå áóëà ïðàö³âíèöåþ äàíîãî ï³äïðèºìñòâà. Çà ñâ³ä÷åííÿìè àêö³îíåð³â, âîíà ç’ÿâèëàñÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ ó 2001 ðîö³ , à àêö³îíåðîì ìîãëà áóòè ëèøå òà îñîáà, çã³äíî ç³ Ñòàòóòîì, ÿêà ïðîïðàöþâàëà á³ëüøå îäíîãî ðîêó íà ï³äïðèºìñòâ³. À íèí³ Ìåëüíè÷óê Ã. Ð. â³äñòîþº ñâî¿ ïðàâà àêö³îíåðà. Âèíèêຠçàïèòàííÿ: òî ÿêå æ ¿¿ ïðàâî áóëî ïîðóøåíî, êîëè ó íå¿ íå áóëî ïðàâà áóòè àêö³îíåðîì? Àëå í³ îäèí ñóä, íàâ³òü êè¿âñüêèé Îêðóæíèé Àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä íå çàäîâîëüíèâ êëîïîòàííÿ ïðî âèòðåáóâàííÿ ðåºñòðó àêö³îíåð³â, äå áóëî á âèäíî, ùî Ìåëüíè÷óê Ã. Ð. º çàêîííèì àêö³îíåðîì. Îòæå, ñóä òðèâຠâæå òðåò³é ð³ê. À ïî÷àëîñÿ âñå ç ïîçîâó ê³ëüêîõ àêö³îíåð³â, äî ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³» – ãðîìàäÿíîê Ìåëüíè÷óê Ã. Ð. ³ Ëóùèê Ë. Ì., ÿê³ âèð³øèëè, ùî â 1999 ðîö³ áóëî ïîðóøåíî ¿õí³ ïðàâà. À ÷åðåç 11 ðîê³â âîíè çàÿâèëè , ùî ñàì³ õîò³ëè âèêóïèòè àêö³¿ íà ñóìó á³ëüø ÿê 14 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, àëå ¿ì çàâàäèëè ³ íàäàëè ïåðåâàãó ³íîçåìíîìó ³íâåñòîðó, à ñàìå «Äåëüòà Êåï³òàë ÑÀ». Íåâæå äåê³ëüêà àêö³îíåð³â ç äîïîìîãîþ ñóäîâèõ ð³øåíü ìîãëè ïîëèøèòè ïðàâ âëàñíîñò³ êîìïàí³þ «Äåëüòà Êåï³òàë ÑÀ», ÿêà âîëîä³ëà 95, 5% àêö³é ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³» òà á³ëüøå ÷îòèðüîõñîò àêö³îíåð³â – ô³çè÷íèõ îñ³á ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³»? Òî äå æ ñïðàâæí³é ñóäîâèé çàõèñò?! Ïåòðî ÒÀÐÀÑÞÊ

ñòîð. 3

BOH – HAPAI! opci eapa yoco c pa-pi iapooo ec a 17-23 òðàâíÿ ö. ð. â ì³ñò³ Äí³ïðîäçåðæèíñüêó, ùî íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³, â³äáóâñÿ äåâ’ÿòèé ì³æíàðîäíèé òåàòðàëüíèé ôåñòèâàëü «Êëàñèêà ñüîãîäí³», íà ÿêîìó ñâî¿ ñöåí³÷í³ íàðîáêè ïðåäñòàâèëè ÷îòèðíàäöÿòü òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â ç Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³, Êàçàõñòàíó, Àçåðáàéäæàíó, Ãðó糿, Ïðèäí³ñòðîâñüêî¿ ìîëäàâñüêî¿ ðåñïóáë³êè, ²òà볿, ²çðà¿ëþ òà Ïîðòóãà볿. ² â ¿õ ÷èñë³ – é Æèòîìèðñüêèé àêàäåì³÷íèé óêðà¿íñüêèé ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð ³ìåí³ ²âàíà Êî÷åðãè.

«Íàø êîëåêòèâ óïåðøå âçÿâ ó÷àñòü ó òàêîìó ôåñòèâàë³. Ìè ïðåäñòàâèëè íà îãëÿä æóð³ òà ãëÿäà÷³â äðàìó «Óêðàäåíå ùàñòÿ». ² çà âèñîêîêëàñíó ¿¿ ñöåí³çàö³þ âïåðøå óäîñòî¿ëèñÿ íàéâèùî¿ â³äçíàêè – Ãðàíïð³», – ñêàçàëà äèðåêòîð òåàòðó Íàòàë³ÿ Ðîñòîâà íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ æóðíàë³ñò³â ðåã³îíàëüíèõ ³ àêðåäèòîâàíèõ â îáëàñò³ âñåóêðà¿íñüêèõ Ç̲, ïðîâåäåí³é 28 òðàâíÿ ç íàãîäè ö³º¿ ïðèºìíî¿ ïî䳿. «Àâòîðèòåòíå æóð³ ôåñòèâàëþ áóëî îäíîñòàéíèì â îö³íö³ ïðåäñòàâëåííÿ ñïåêòàêëþ «Óêðàäåíå ùàñòÿ» íàøèì êîëåêòèâîì. Òà îñîáëèâî ïðèºìíî òå, ùî àêòîðè ³íøèõ òåàòð³â â³òàëè íàñ ³ êàçàëè: «Âè – íàéêðàù³!» À îäèí ãðóçèí-òåàòðàë ï³ñëÿ íàøîãî âèñòóïó çàñêî÷èâ

íà ñöåíó é åìîö³éíî çàÿâèâ: «Âè ìîþ äóøó âèðâàëè!», – ïîä³ëèëàñÿ âðàæåííÿìè õóäîæí³é êåð³âíèê òåàòðó, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Íàòàë³ÿ Ò³ìîøê³íà. Âîíà çàçíà÷èëà, ùî Æèòîìèðñüêèé òåàòð ñòàâ ñâîºð³äíèì â³äêðèòòÿì ³ äëÿ ãëÿäà÷³â, ³ äëÿ ä³ÿ÷³â ìèñòåöòâà. ³í çäîáóâ ïåðåìîãó â çìàãàíí³ ç óæå äîáðå çíàíèìè íà òåðåíàõ ÑÍÄ êîëåêòèâàìè, à ñàìå: Êè¿âñüêèì íàö³îíàëüíèì àêàäåì³÷íèì òåàòðîì îïåðåòè, Êè¿âñüêèì àêàäåì³÷íèì òåàòðîì äðàìè ³ êîìå䳿 íà ë³âîìó áåðåç³ Äí³ïðà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêèì àêàäåì³÷íèì òåàòðîì êîìå䳿 ³ìåí³ Í. Ï. Àê³ìîâà, Äí³ïðîïåòðîâñüêèì àêàäåì³÷íèì ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèì òåàòðîì ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè. ²âàí ÃÎÖÀËÞÊ

HA COBAX OHE, HA II – IHE O e o po py a apei , i e axoi po a a po cacy a ecio peop ˳äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³³ Îëåã Ëÿøêî ðîçêðèòèêóâàâ êîëåã-íàðîäíèõ äåïóòàò³â, ÿê³ â÷îðà íå ïðîãîëîñóâàëè çà ñëóõàííÿ íà òåìó ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè, äëÿ ïðîâåäåííÿ ÿêèõ íå âèñòà÷èëî 47 ãîëîñ³â. «ß ç öüîãî ïðèâîäó âèñòóïèâ ó ïàðëàìåíò³ ³ çàïðîïîíóâàâ òèì ïñåâäîçàõèñíèêàì ïåíñ³îíåð³â – êîìóí³ñòàì, ÿê³ íàñïðàâä³ ïðèñëóæóþòüñÿ âëàä³, â³äìîâèòèñÿ â³ä ñâî¿õ çàõìàðíèõ ïåíñ³é ó 20-30 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ùî äîçâîëèòü ï³äâèùèòè ïåíñ³¿ òèñÿ÷àì ïðîñòèõ ðîáîòÿã ó ê³ëüêà ðàç³â». – çâåðíóâñÿ Î. Ëÿøêî äî òèõ, õòî ïðî³ãíîðóâàâ ïîñòàíîâó, ³ ïîðàäèâ ¿ì çãàäàòè, ùî â íèõ òåæ º ìàòåð³, ÿê³ ÷åðåç öþ ïåíñ³éíó ðåôîðìó ìîæóòü íå äîæèòè äî ïåíñ³¿. «Ìåí³ ïåðåä ìîºþ ìàìîþ íå ñîðîìíî, áî ÿ ðîáèâ óñå, ùîá çóïèíèòè öåé ãåíîöèä», – çàçíà÷èâ íàðîäíèé äåïóòàò. ˳äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿ îïðèëþäíèâ ñïèñîê òèõ äåïóòàò³â, õòî çàõèùàâ ïåíñ³îíåð³â íå íà ä³ë³, à ëèøå íà ñëîâàõ. «Çâåðí³òü óâàãó: íå ï³äòðèìàëè ïàðëàìåíòñüê³ ñëóõàííÿ ùîäî íàñë³äê³â ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè íå ò³ëüêè á³ëüø³ñòü ðåã³îíàë³â, àëå é ãîðå-îïîçèö³îíåðè. Õî÷à âèìîãó ñêàñóâàòè ïåíñ³éíó ðåôîðìó âîæäèêè òàê çâàíî¿ îïîçèö³¿ îçâó÷èëè ï³ä ÷àñ ñâ àêö³¿ «Âñòàâàé, Óêðà¿íî!». Òà ëþäè âæå çðîçóì³ëè, ùî ßöåíþê ³ Êî ëèøå ÿçèêîì ëÿïàþòü. Ñåðåä òèõ, õòî íå ãîëîñóâàâ, ïðàâà ðóêà ßöåíþêà Àíäð³é Ïèøíèé. ³äìîâ÷àëàñü VIP-ïåíñ³îíåðêà Êóæåëü, ÿêà îòðèìóº ÷èíîâíèöüêó ïåíñ³þ ó ðàçè âèùó â³ä ïðîñòèõ ãðîìàäÿí. Â³ä «Áàòüê³âùèíè» íå ï³äòðè-

ìàëè ïîñòàíîâó Ñîáîëºâ, Çàáçàëþê, Àíäð³é Øåâ÷åíêî, Òàíÿ Äîíåöü, Ïàøèíñüêèé, Ñòåöü, à òàêîæ Òóð÷èíîâ ³ éîãî òîâàðèø³ – Ëóê’ÿí÷óê ³ Ôåäîð÷óê. Ç «ÓÄÀÐó» – Êëè÷êî ³ Ïèíçåíèê, ÿê³ áóëè ó çàë³ ³ ñâ³äîìî âèòÿãëè ñâî¿ êàðòêè ï³ä ÷àñ ãîëîñóâàííÿ. Íå ãîëîñóâàëè é ïîçàôðàêö³éí³ ì³ëüéîíåðè Ïîðîøåíêî òà Æåâàãî. Âîíî é íå äèâíî: ¿ì ïåíñ³ÿ ç ¿õí³ìè ñòàòêàìè íå ïîòð³áíà, òîæ âîíè íå ïåðåéìàþòüñÿ ïðîáëåìàìè ïðîñòèõ ãðîìàäÿí. Íå ãîëîñóâàëè ïðèâåäåí³ ßöåíþêîì «òóøêè» Òàáàëîâè, Ñêîñàð ³ Ñòàäí³é÷óê». – ïîâ³äîìèâ Îëåã Ëÿøêî. Íàãàäàºìî, â êâ³òí³ ö. ð. â ïàðëàìåíò³ âèíîñèâñÿ íà ãîëîñóâàííÿ ïðîåêò çàêîíó ùîäî ñêàñóâàííÿ ãðàá³æíèöüêî³ ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè, àëå äëÿ éîãî ïðèéíÿòòÿ íå âèñòà÷èëî òðüîõ ãîëîñ³â. Çîêðåìà, íå ãîëîñóâàëè ê³ëüêà äåñÿòê³â îïîçèö³îíåð³â. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-ñëóæáè ÐÏË

Á³ëüøå íîâèí ³ çí³ìê³â ÷èòàéòå é äèâ³òüñÿ ùîäíÿ íà ³íôîðìïîðòàë³ www. interesu.info


4 ñòîð.

¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013ð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÃÐÎÌÀÄÑÜʲ; ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ – ÏÎ˲ÒÈ×Ͳ

www.interesu.info

APA IHTEPECIBIHBA I IBTOMP H Íåùîäàâíî â Æèòîìèð³ â³äáóëàñÿ çâ³òíî-âèáîðíà êîíôåðåíö³ÿ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íâàë³ä³â «Ñîþç îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â Óêðà¿íè». Öÿ îáëîðãàí³çàö³ÿ áóëà çàðåºñòðîâàíà 20 ëþòîãî 2008 ðîêó. Âîíà º ãðîìàäñüêîþ ³ íåïðèáóòêîâîþ. Íèí³ â í³é íàðàõîâóºòüñÿ 1892 ÷ëåíè. Ãîëîâîþ ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ áóëî îáðàíî Âîëîäèìèðà Ñòàí³ñëàâîâè÷à Ïðóøê³âñüêîãî. Í à íèí³øí³é ç â ³ ò í î - â è á î ð í³é êîíôåðåíö³¿ îáëîðãàí³çàö³¿ ç äîïîâ³ääþ âèñòóïèâ Âîëîäèìèð Ïðóøê³âñüêèé. ³í, çîêðåìà, ïîâ³äîìèâ: «Ìåòà ä³ÿëüíîñò³ íàøî¿ îðãàí³çàö³¿ ïîëÿãຠâ çàäîâîëåí³ òà çàõèñò³ çàêîííèõ ñîö³àëüíèõ, åêîíîì³÷íèõ, â³êîâèõ òà ³íøèõ ñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â ¿¿ ÷ëåí³â. À çàâäàííÿì º ñïðèÿòè ñòâîðåííþ äëÿ ³íâàë³ä³â ð³âíèõ ç ³íøèìè ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè ìîæëèâîñòåé äëÿ ó÷àñò³ ó ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, ³íòåãðóâàòè ¿õ ó ñóñï³ëüñòâî. Äëÿ öüîãî çà çâ³òíèé ïåð³îä áóëî ñòâîðåíî äâà ï³äâ³äîì÷èõ ï³äïðèºìñòâà – «Ë³äåð» òà «Ïàïåðîâèé ñàä», à òàêîæ õóäîæíþ ñòóä³þ «Àðòëàéí». Ïðîâåäåíî çàõîäè ³ç çàëó÷åííÿ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè, äåïóòàò³â òà êåð³âíèê³â ãðî-

ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà ÷ëåí³â ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ùîäî áåçïåðåøêîäíîãî äîñòóïó ³íâàë³ä³â äî îá’ºêò³â ãðîìàäñüêîãî òà æèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ â ì³ñò³ òà îáëàñò³. 12 òðàâíÿ 2012 ðîêó áóëî ïðîâåäåíî ñåì³íàð, íà ÿêîìó ïðèéíÿòî ð³øåííÿ êîëåêòèâíî çâåðíóòèñÿ ç ëèñòîì äî ì³ñüêîãî ãîëîâè Äåáîÿ Â.Ì. Ó íüîìó ãîâîðèëîñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ äëÿ ëþäåé ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè óìîâ äîñòóïíîñò³ äî âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü, ïîñèëåííÿ çâóêîâèõ ñèãíàë³â íà ñâ³òëîôîðàõ ïî âóëèöÿõ Ñòàðîâ³ëüñüê³é ³ Îëüæè÷à òà îáëàøòóâàííÿ ðåãóëüîâàíèõ ï³øîõîäíèõ ïåðåõðåñòü íàïðÿìíèìè îãîðîäæåííÿìè äëÿ ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ðóõó äëÿ ëþäåé ç âàäàìè çîðó, ñèñòåìè çâóêîâîãî òà òåêñòîâîãî îçâó÷åííÿ íà ìîí³òîð³ çóïèíîê â òðî-

ëåéáóñàõ, òðàìâàÿõ òà ìàðøðóòíèõ òàêñ³, âñòàíîâëåííÿ çâóêîâèõ ìàÿ÷ê³â â àäì³í³ñòðàòèâíèõ, ãðîìàäñüêèõ òà ñîö³àëüíîêóëüòóðíèõ çàêëàäàõ. Áóëè òàêîæ ïðîâåäåí³ êîíôåðåíö³¿ òà ñåì³íàðè ïî ïðàöåâëàøòóâàííþ. ßê ðåçóëüòàò – ïðàöåâëàøòîâàíî 421 ³íâàë³äà ³ 8 ³íâàë³ä³â íàïðàâëåíî íà íàâ÷àííÿ â âóçè. Âàæëèâèì º ñïðèÿííÿ ³íâàë³äàì ó ðîçâèòêó ¿õ òâîð÷èõ çä³áíîñòåé, ó çàíÿòòÿõ ¿õ ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ òà ñïîðòîì. Áóëè ïðîâåäåí³ â³äá³ðêîâ³ òóðè äëÿ ó÷àñò³ ó Âñåóêðà¿íñüê³é ñïàðòàê³àä³, ùî ïðîõîäÿòü ùîð³÷íî â Àëóøò³ òà ªâïàòîð³¿. Ó 2012 ðîö³ íàøà êîìàíäà ïîñ³ëà òðåòº ïðèçîâå ì³ñöå, îòðèìàâøè êóáîê òà òðè ìåäàë³ çà ²,²²,²²² ì³ñöÿ â îñîáèñòèõ çàë³êàõ. ×ëåíè êîìàíäè íàãîðîäæåí³ ãðàìîòàìè òà äèïëîìè. Íàøà îðãàí³çàö³ÿ ùîð³÷íî ïðîâîäèòü îáëàñí³ ôåñòèâàë³ ï³ñåííî¿ òâîð÷îñò³ òà áåðå ó÷àñòü ó Âñåóêðà¿íñüêîìó ôåñòèâàë³ «Íà êðèëàõ íà䳿». Íàø³ ó÷àñíèêè ùîð³÷íî âèáîðþþòü ²,²²,²²² ì³ñöÿ â ð³çíèõ íîì³íàö³ÿõ. Õî÷ó â³äçíà÷èòè òàíöþâàëüíèé êîëåêòèâ «Êàóð³» òà âîêàëüíî-³íñòðóìåíòà-

Âîëîäèìèð Ïðóøê³âñüêèé

ëüíèé àíñàìáëü ó ñêëàä³ ÷îòèðüîõ îñ³á «Àðòëàéí», ÿê³ ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â çàéìàëè ² ³ ²² ì³ñöå é áóëè çàïðîøåí³ íà âåëèêó ñöåíó Óêðà¿íñüêîãî äîìó â ì. Êèºâ³, íà óðî÷èñòèé çàõ³ä, ïðèñâÿ÷åíèé ̳æíàðîäíîìó äíþ ³íâàë³ä³â. Íàø³ ïîåòåñèàìàòîðêè äðóêóþòü ñâî¿ òâîðè òà âèïóñêàþòü çá³ðêè â³ðø³â, áåðóòü ó÷àñòü ó òâîð÷èõ âå÷îðàõ, çóñòð³÷àþòüñÿ ç ìîëîääþ.  ãðóäí³ 2011 ðîêó áóëî ïðîâåäåíî ñåì³íàð äëÿ êåð³âíèê³â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà æ³íîê-àêòèâ³ñòîê, ÿê³ ïðàöþþòü â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³ÿõ ì³ñòà òà îáëàñò³ é áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ «Æ³íêà-ë³äåð». Ó÷àñíèêè ñåì³íàðó â³äâ³äàëè ìîíàñòèð â ñ. Òðèã³ð’ÿ Æèòîìèðñüêîãî ðàéîíó. Òàêîæ

á³ëüøå 300 ÷îëîâ³ê ïîáóâàëè íà âèñòàâàõ îáëàñíîãî äðàìòåàòðó. ×ëåíè íàøî¿ îðãàí³çàö³¿ îòðèìàëè ÷èìàëó ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó ó âèãëÿä³ ïðîäîâîëüñòâà òà çàñîá³â ïåðåñóâàííÿ. Çà àêòèâíó ãðîìàäñüêó ðîáîòó ÷ëåíè íàøî¿ îðãàí³çàö³¿ íàãîðîäæåí³ ãðàìîòàìè Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêðàäè, îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, Ôîíäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç ïèòàíü âåòåðàí³â òà ³íâàë³ä³â. Õî÷ó ïîäÿêóâàòè çà ò³ñíó ñï³âïðàöþ îáëàñíîìó Ôîíäó ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â îáëàñíîìó Ôîíäó «Ëþäÿí³ñòü», îáëàñí³é îðãàí³çàö³¿ «Æ³íêà, ñ³ì’ÿ, ìîëîäü», ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Ðóá³êîí», ÓÒÎÃ, ÓÒÎÑ, óïðàâë³ííþ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ì³ñüêðàäè, äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ÎÄÀ òà áàãàòüîì ³íøèì». Íà çâ³òíî-âèáîðí³é êîíôåðåíö³¿ ãîëîâîþ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íâàë³ä³â «Ñîþç îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â Óêðà¿íè» çíîâó áóëî îáðàíî Âîëîäèìèðà Ïðóøê³âñüêîãî. Ïåòðî ÒÀÐÀÑÞÊ

Bo o pOIH:ATEOPHO «A»CACBAHH ETATC O HE OTOPAHHOCTI Íåùîäàâíî äåïóòàòè ðîçïî÷àëè ïðèéíÿòòÿ çàêîí³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çì³öíåííÿ ºâðî³íòåãðàö³¿. Ïðî ñóòü äèñêóñ³é íàâêîëî äîêóìåíò³â, íà ïðèéíÿòò³ ÿêèõ íàïîëÿãຠªâðîïåéñüêèõ Ñîþç, ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòàì íàðîäíèé äåïóòàò â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ Âîëîäèìèð Îë³éíèê, ÿêèé âçÿâ ó÷àñòü ó ðîáîò³ òðàâíåâîãî çàñ³äàííÿ ìåä³à êëóáó «Íà âëàñíèé ïîãëÿä», ùî 䳺 ïðè Óêðà¿íñüêîìó æóðíàë³ñòñüêîìó ôîíä³ ó ì. Êèºâ³. Îäèí ³ç òàêèõ âàæëèâèõ çàêîí³â ñòîñóºòüñÿ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ þðèäè÷íèõ îñ³á. «Äëÿ íàñ öå íîâà ïðàêòèêà, – çàçíà÷ຠÂ.Îë³éíèê. – Öåé çàêîíîïðîåêò «çàâèñ», øóêàºìî ôîðìóëó, ùîá ÷åðåç íüîãî íå ìîæíà áóëî ïðîâîäèòè ðåéäåðñüêå çàõîïëåííÿ ìàéíà. Àëå çàãàëüíà ìåòà çàêîíó çðîçóì³ëà – ó êîðóïö³éíèõ îáîðóäêàõ çàä³ÿí³ íå ò³ëüêè ô³çè÷í³, àëå é þðèäè÷í³ îñîáè, ÿê³ òàêîæ ìàþòü â³äïîâ³äàòè çà ñâî¿ ä³¿. ² öèì äîêóìåíòîì ïåðåäáà÷åí³ ñàíêö³¿ – àðåøò ìàéíà, êîíô³ñêàö³ÿ, ïîçáàâëåííÿ ë³öåí糿 íà ïåâíèé âèä ä³ÿëüíîñò³ òîùî. Öåé çàêîíîïðîåêò – ç ïåðåë³êó âèìîã ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, àëå ìè ïîêè ùî íå ä³éøëè çãîäè ùîäî íüîãî». À ùî âæå ïðèéíÿòî? Íèçêà çì³í äî çàêîí³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîñèëåííÿ áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ. «Ìè ÷³òê³øå âèïèñàëè ïîíÿòòÿ ïðî ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ, ùîá íå áóëî êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â, êîëè êåð³âíèê ³ ï³äëåãëèé º ðîäè÷àìè, – íàãîëîøóº íàðîäíèé äåïóòàò. – Õî÷à íàâðÿä ÷è íàì â Óêðà¿í³ êîëèñü âäàñòüñÿ ïðîïèñàòè òàêó êàòåãîð³þ, ÿê êóìè! Áî ³íîä³ âîíè âàãîì³ø³ ó êîðóïö³éíèõ ñòîñóíêàõ, í³æ ð³äí³ áðàòè é ñåñòðè». Á³ëüøå òîãî, ïðîïèñàëè çàêîíîäàâ÷î, ùî ïîäàòêîâ³ îðãàíè

ìàþòü ïðàâî ïåðåâ³ðêè íå ò³ëüêè ïðèáóòê³â, àëå é âèäàòê³â. «Àëå íå òðåáà áóòè íà¿âíèìè – âñòàíîâëåííÿ ïåâíèõ ïðàâèë íå äຠìèòòºâîãî ðåçóëüòàòó. Öå ò³ëüêè ³íñòðóìåíò äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé», – ââàæຠÂîëîäèìèð Îë³éíèê. Ùî íå ïðèéíÿëè? Àðñåí³é ßöåíþê âí³ñ ïðîïîçèö³þ ùîäî ñòâîðåííÿ Àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî. «Àëå æîäí³ ñèñòåìí³ çì³íè íå ïðîõîäÿòü çà ³í³ö³àòèâè äåïóòàòà àáî îïîçèö³¿, – ãîâîðèòü Â.Îë³éíèê. – Öå ïðåðîãàòèâà ïðåçèäåíòà àáî óðÿäó. Áî çàêîí³â ìîæíà íàïèñàòè áàãàòî, à îò õòî ¿õ áóäå âèêîíóâàòè? Ïîò³ì, íàïèñàëè â ïðîïîçèö³¿, ùî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ Àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî íå ïîòð³áíå äîäàòêîâå ô³íàíñóâàííÿ, à ôîðìóºòüñÿ âîíî íà îñíîâ³ ë³êâ³äàö³¿ â³äïîâ³äíèõ ï³äðîçä³ë³â ÑÁÓ, ì³ë³ö³¿ òà ïðîêóðàòóðè. Àëå ÿêùî ðîç³áðàòèñÿ, òî çàðàç ïðàö³âíèêè öèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîðèñòîâóþòü ò³ëüêè ñëóæáîâå ïðèì³ùåííÿ, à êîìï’þòåðè, àâòîìîá³ë³, ïàëüíå – çà îñîáèñòèé ðàõóíîê. Êîëè ìè ôîðìóºìî Àíòèêîðóïö³éíå áþðî, òî ìè ìóñèìî ñêàçàòè, ùî éîãî ïðàö³âíèêè íå ìàþòü ïðàâà âèêîðèñòîâóâàòè ìàéíî, ÿêå ¿ì íàäàëè á³çíåñìåíè àáî ³íø³ çàö³êàâëåí³ îñîáè. ² ìè ìàºìî ¿ì óñå öå äàòè, ùîá âîíè íå øóêàëè äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ äåñü îñòîðîíü. ² ÷è áóäå çàðîá³òíà ïëàòà äëÿ íèõ, ÿê â ÓÁÎdz – 3-5 òèñÿ÷ ãðèâåíü? ² ÷è áóäóòü âîíè ÷åñíî ïðà-

öþâàòè çà òàêó çàðïëàòó? ßêùî ìè íå íàäàìî â³äïîâ³äíîãî ô³íàíñóâàííÿ, òî ìè îäðàçó øòîâõíåìî öþ ñòðóêòóðó (ç³ çíà÷íî á³ëüøèìè ïîâíîâàæåííÿìè!) íà êîðóïö³éí³ ä³¿». Ïîò³ì, ÿêèé ïðèíöèï ïðèéîìó íà ðîáîòó äî Àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî? «ß á õîò³â, ùîá òàì áóëî çàêëàäåíå àíîí³ìíå òåñòóâàííÿ, ùîá áóëî íå ïî áëàòó, à çà çíàííÿìè. Ùîá áóâ ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü öüîãî áþðî, à íå ò³ëüêè ïðîêóðîðñüêèé. Ùîá áóâ êîíòðîëü ç áîêó çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. ßêùî Àíòèêîðóïö³éíå áþðî áóäå ëîâèòè

íàòîðè, äåïóòàòè. ²íàêøå ñåíñó ô³íàíñóâàòè òàêå áþðî íåìົ, – ïåðåêîíàíèé äåïóòàò. Òîáòî ñïî÷àòêó òðåáà ñêëàñòè êîíöåïö³þ, à âæå ò³ëüêè ïîò³ì ïðèéìàòè â³äïîâ³äíèé çàêîí. «Ìèíóëîãî ðîêó íàñ ñõèëÿëè äî òîãî, ùîá ìè çðîáèëè òàêó ñàìó ïîìèëêó – êîëè õîò³ëè ïåðåéìåíóâàòè ì³ë³ö³þ â ïîë³ö³þ. Íå ì³íÿþ÷è ñóò³, ïðèíöèïó ï³äáîðó êàäð³â, êîíòðîëþ çà íèìè, ìîæíà ò³ëüêè äèñêðåäèòóâàòè ³äåþ. Òðåáà ä³ÿòè ïî-äåðæàâíîìó. À öå – ïðîñòî ìèëüíà áóëüêà. «Â íàñ º ³äåÿ!» Òà áàãàòî ÿêèõ ³äåé º», – êàæå Â.Îë³éíèê.

Âîëîäèìèð Î˲ÉÍÈÊ ò³ëüêè ñ³ëüñüêèõ ãîë³â ³ íàçèâàòè öå áîðîòüáîþ ç êîðóïö³ºþ – âèáà÷òå, ìåíå öå íå âëàøòîâóº, öå ô³êö³ÿ. Ìຠáóòè â³äïîâ³äíà êàòåãîð³ÿ çàòðèìàíèõ – ì³í³ñòðè, ãóáåð-

Ó ïðèñóòí³õ æóðíàë³ñò³â – ó÷àñíèê³â ìåä³à-êëóáó «Íà âëàñíèé ïîãëÿä» âèíèêëî çàïèòàííÿ äî ïàíà Îë³éíèêà: ÿê, íà éîãî äóìêó, ÷è ìîæå âèñîêà çàðïëàòà ñïðàâä³ ãàðà-

íòóâàòè ÷åñí³ñòü ïðàö³âíèêà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Çâ³ñíî, í³, â³äïîâ³äຠäåïóòàò. Ìຠáóòè ùå ñèñòåìà êîíòðîëþ.  òîìó ÷èñë³ â³í ïðîïîíóº ïåðåâ³ðÿòè ïðàö³âíèê³â ³ ðîáèòè ïðîâîêàö³¿ õàáàðàìè. «ß áóâ ÿêîñü ó ãîòåë³ Õ³ëòîí, äå ïðîïàëà ð³÷, à ìåí³ ïðàö³âíèêè áåçïåêè êàæóòü – öå íå ìîæå áóòè êðàä³æêà, òîìó ùî ìè ïîñò³éíî âèïðîáîâóºìî íàøèõ ïðàö³âíèê³â. Âîíè «çíàõîäÿòü» ³ ãðîø³, ³ ä³àìàíòè, ³ ö³íí³ ðå÷³, ÿê³ ìîæíà ïðèñâî¿òè. ¯õ ï³äêèäàþòü ìåíåäæåðè, ùîá ïåðåâ³ðèòè ïðàö³âíèêà íà ÷åñí³ñòü, – ðîçïîâ³äຠÂîëîäèìèð Îë³éíèê. – Òàê³ ìåòîäè ïîòð³áíî çàñòîñîâóâàòè ³ ïî â³äíîøåííþ äî ïðàâîîõîðîíö³â. Ùîá âîíè çíàëè, ùî ç áóäü-ÿêî¿ ñòîðîíè äî íèõ ìîæóòü ï³ä³éòè ç³ ñïîêóñîþ. Áî ÿê ò³ëüêè ç’ÿâëÿºòüñÿ íîâèé «çàìîê», äî íüîãî îäðàçó âèãàäóºòüñÿ «â³äìè÷êà». Ñèñòåìó òðåáà ïîñò³éíî âäîñêîíàëþâàòè. À ðîáèòè âèãëÿä, ùî ó õëîïö³â ç’ÿâèëàñÿ ïðàâîñâ³äîì³ñòü, ÿê ò³ëüêè ¿ì äàëè âèñîêó çàðïëàòó, – íå ïîòð³áíî. Ïðîòè ïðîñòèõ ãðîìàäÿí òàêå íå äîçâîëÿºòüñÿ, àëå êîëè éäåòüñÿ ïðî áîðö³â ç êîðóïö³ºþ, íàä³ëåíèõ ïîâíîâàæåííÿìè, òî òàì òðåáà ³ ïðîâîêàö³¿ çàñòîñîâóâàòè, ³ ÷³òêî êîíòðîëþâàòè ¿õí³ äîõîäè ³ âèäàòêè. Ùîá çàëèøèëèñÿ âðåøò³ ò³ëüêè ò³, õòî ñïðàâä³ õî÷å áîðîòèñÿ ç êîðóïö³ºþ». ßêùî ãîâîðèòè ïðî ³íø³ çàêîíè, ïðèéíÿòòÿ ÿêèõ î÷³êóº â³ä íàñ ªâðîïà, òî îäèí ç íèõ º ãîñòðî äèñêóñ³éíèì. ³í ñòîñóºòüñÿ çàáîðîíè óòèñê³â ñåêñóàëüíèõ ìåíøèí. «Ó íàñ íà çàñ³äàíí³ ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â áóëî â³äçíà÷åíå ñóö³ëüíå íåñïðèéíÿòòÿ ö³º¿ òåìàòèêè, – ãîâîðèòü Â.Îë³éíèê. – Ìè ðîçó쳺ìî, ùî ³ñíóþòü òàê³ ëþäè â ñóñï³ëüñòâ³, ³ ¿õ íå ìîæíà ïåðåñë³äóâàòè. Àëå! Íåõàé çàðàç ïðî öå íå éäåòüñÿ, àëå ñòâîðþâàòè òàê³ óìîâè, ùîá ó ïîäàëüøîìó ìîæíà áóëî ëåãàë³çóâàòè îäíîñòàòåâ³ øëþáè – îñîáèñòî öå äëÿ ìåíå öå

áóâ áè øîê. Íà ïîáóòîâîìó ð³âí³ ÿêàñü íåïðèÿçíü äî ñåêñóàëüíèõ ìåíøèí ³ñíóº. Àëå íà äåðæàâíîìó ð³âí³ òàêî¿ ïðîáëåìè â Óêðà¿í³ íåìà – ùîá êîãîñü ïåðåñë³äóâàëè, ÷è íå ïðèéìàëè íà ðîáîòó. Íàâïàêè, áóâàº, âîíè îäèí îäíîãî ³ ïðèéìàþòü íà ðîáîòó. Óõâàëåííÿ òàêîãî àíòèäèñêðèì³íàö³éíîãî çàêîíó ìîæå áóòè âèêîðèñòàíå ïðîòè íàñ ç âàìè – íå òàê ïîäèâèâñÿ íà ïðåäñòàâíèêà ñåêñóàëüíî¿ ìåíøèíè, ÷è ùîñü íå òàê ñêàçàâ. Öåé çàêîí ñòâîðþº ìîæëèâîñò³ äëÿ ïåðåñë³äóâàííÿ ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí. Àëå íà ï³äòðèìêó öüîãî çàêîíó äî íàñ çâåðíóëèñÿ 60 êîíãðåñìåí³â ÑØÀ. Á³ëüøå òîãî, â ªâðîïàðëàìåíò³ çàõèñíèêè ïðàâ ñåêñóàëüíèõ ìåíøèí óòâîðþþòü äðóãó çà ïîòóæí³ñòþ ãðóïó ïî ëîá³þâàííþ ³ òèñêó íà ïîë³òèê³â. ² ìè öåé òèñê â³ä÷óâàºìî… Ìîÿ äóìêà – òðåáà ç òåðïèì³ñòþ ñòàâèòèñÿ äî ïðåäñòàâíèê³â ñåêñóàëüíèõ ìåíøèí, àëå ñòèìóëþâàòè, çàîõî÷óâàòè ùîñü ó ö³é ñôåð³… Çíàºòå, ä³òåé â êðà¿í³ â³ä öüîãî á³ëüøå íå ñòàíå». Íàñàìê³íåöü çóñòð³÷³ æóðíàë³ñòè çàäàëè íàðäåïó ðÿä çàïèòàíü, ³, çîêðåìà, ïðî éîãî ñòàâëåííÿ äî ñêàñóâàííÿ äåïóòàòñüêî¿ íåäîòîðêàííîñò³. Íà ùî Âîëîäèìèð Îë³éíèê â³äïîâ³â, ùî â³í êàòåãîðè÷íî «çà» ñêàñóâàííÿ äåïóòàòñüêî¿ íåäîòîðêàííîñò³. « ßêáè ìè ñêàñóâàëè íåäîòîðêàíí³ñòü, òî ó Âåðõîâíó Ðàäó íå «ïåðëèñü» áè á³çíåñìåíè. Ïðè çíÿòò³ íåäîòîðêàííîñò³ ì³ë³ö³îíåð çìîæå âèêëèêàòè çà ïðàâîïîðóøåííÿ äî ì³ë³ö³¿ ÿê íàðîäíîãî äåïóòàòà, òàê ³ çâè÷àéíó ëþäèíó». Çàïèñàëà ͳíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Çí³ìîê Â’ÿ÷åñëàâà Âîäîðºçà


¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013ð.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÍÎÂÈÍÈ: ÇÅÌÅËÜͲ, ÎѲÒͲ

òåí糿 îäíà äî îäíî¿. Âëàñíèêè ïà¿â ñêàðæàòüñÿ íà íåçíà÷íó îðåíäíó ïëàòó, à ôåðìåðè òà êåð³âíèêè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ òâåðäÿòü,

Ñòàðøèé þðèäè÷íèé ðàäíèê ïðîåêòó USAID «Àãðî³íâåñò» Ïàâëî Êóëèíè÷ ïîâ³äîìèâ, ùî äîêëàäàþòüñÿ çíà÷í³ çóñèëëÿ, ùîá âëàñíèêè çåìåëüíèõ ïà¿â ìàëè þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä. Äî ö³º¿ ñïðàâè ï³äêëþ÷àþòüñÿ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, â ÿêèõ ïðàöþþòü êâàë³ô³êîâàí³ þðèñòè. Ó âî-

ùî âîíà º çàâèñîêîþ é â³ä òîãî ïîòåðïຠåôåêòèâí³ñòü âèðîáíèöòâà. Êîæåí ï’ÿòèé âëàñíèê çåìåëüíîãî íàä³ëó çàÿâèâ, ùî îðåíäàð³ íå ñïîâíà ðîçðàõîâóþòüñÿ çà âèêîðèñòàííÿ éîãî çåìë³. Òðåòèíà ñóïåðå÷îê ñåëÿí (32, 5 %) òî÷èòüñÿ ç îðãàíàìè âëàäè. À öå çàñâ³ä÷óº, ùî âëàñíèêè ïà¿â ïåðåáóâàþòü íèí³ â íåâèã³äíèõ óìîâàõ.

ñüìè îáëàñòÿõ Óêðà¿íè çàä³ÿí³ Ïðîãðàìè ³ç çàáåçïå÷åííÿ þðèäè÷íî¿ ï³äòðèìêè ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ òà ôåðìåð³â. Ñîö³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ çàñâ³ä÷èëè, ùî áàãàòî ñåëÿí ó íàø³é îáëàñò³, õî÷à é îòðèìàëè àêòè íà çåìåëüíèé ïàé, ïðîòå íå çíàþòü äå ñàìå çíàõîäèòüñÿ ä³ëÿíêà ¿õíüî¿ çåìë³. Çà ñêàñó-

EM:POABAT HI? Ïîíàä äâàäöÿòü ðîê³â òîìó â Óêðà¿í³, ÿê ³ â ³íøèõ ïîñòðàäÿíñüêèõ ðåñïóáë³êàõ, â³äáóëàñÿ çì³íà âëàñíîñò³ íà çåìëþ – êîëãîñïí³ òà ðàäãîñïí³ ïîëÿ áóëè ðîçïàéîâàí³ ì³æ òèìè òðóä³âíèêàìè, õòî ¿õ îáðîáëÿâ ³ äîãëÿäàâ, áðàâ ó÷àñòü â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó âèðîáíèöòâ³. Á³ëüø³ñòü âëàñíèê³â ïà¿â îòðèìàëè àêòè íà âîëîä³ííÿ çåìåëüíèìè íàä³ëàìè. Äëÿ âïîðÿäêóâàííÿ çåìåëüíèõ â³äíîñèí Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ïðèéíÿëà Çåìåëüíèé êîäåêñ ³ òðè÷³ éîãî âäîñêîíàëþâàëà.  2010 ðîö³ ÂÐ ñõâàëèëà Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ðèíîê çåìë³» òà äâ³÷³ â³äòåðì³íîâóâàëà ââåäåííÿ éîãî â ä³þ. Áî àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü íàñåëåííÿ îñòåðåæíî ñòàâèòüñÿ äî ðîçïðîäàæó çåìë³. É íåçàëåæí³ àíàë³òèêè çàñòåð³ãàþòü: ðîçïðîäàæ çåìë³ ïðèçâåäå äî îáåççåìåëåííÿ ñåëÿí, ñïåêóëÿòèâíî¿ òîðã³âë³ öèì ãîëîâíèì çàñîáîì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà. Òà ùå çâåðòàþòü óâàãó, ùî â Îñíîâíîìó Çàêîí³ – Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî: çåìëÿ º âñåíàðîäíèì íàäáàííÿì. Òèì ÷àñîì ÷èìàëî åêñïåðò³â ñüîãîäí³ ñõîäÿòüñÿ ó âèçíà÷åíí³, ùî çâîë³êàííÿ ç ïðîâåäåííÿì çåìåëüíî¿ ðåôîðìè óòâåðäæóº â ñóñï³ëüñòâ³ íåäîâ³ðó äî íå¿. Çà ¿õ âèñíîâêîì, ïèòàííÿ ùîäî êóï³âë³-ïðîäàæó çåìë³, à îòæå ³ ôî-

ðìóâàííÿ çåìåëüíîãî ðèíêó âàðòî âèð³øèòè ÿêíàéøâèäøå. Çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè Àìåðèêàíñüêîãî àãåíòñòâà ç ì³æíàðîäíîãî ðîçâèòêó (USAID) â Óêðà¿í³ ðîçðîáëåíî ³ âïðîâàäæóºòüñÿ ïðîåêò òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè â ðåôîðìóâàíí³ àãðàðíîãî ñåêòîðà åêîíîì³êè USAID «Àãðî³íâåñò». ³í ðåàë³çîâóºòüñÿ ç 2011 ïî 2016 ð³ê. Íåùîäàâíî ìåíåäæåðè ïðîåêòó USAID «Àãðî³íâåñò» òà íàóêîâö³ ²íñòèòóòó ïåðåõ³äíèõ ñóñï³ëüñòâ çà ó÷àñòþ êåð³âíèê³â ³ ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â ïðîô³ëüíèõ äåïàðòàìåíò³â òà óïðàâë³íü îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ðÿäó ðåã³îíàëüíèõ óñòàíîâ ïðîâåëè ç ïðåñêëóáîì ðåôîðì ó Æèòîìèð³ íàóêîâîïðàêòè÷íó êîíôåðåíö³þ íà òåìó «ßê âëàñíèêè çåìåëüíèõ ïà¿â òà àãðà𳿠Æèòîìèðùèíè ñòàâëÿòüñÿ äî çåìåëüíî¿ ðåôîðìè?». Íà êîíôåðåíö³þ ïðèáóëè ïðåäñòàâíèêè àãðîóñòàíîâ ³ ôåðìåðè ç ðÿäó ðàéîí³â îáëàñò³. Ó ñâîºìó âèñòóï³ äèðåêòîð ïðîåêòó «Àãðî³íâåñò» Åð³ê Áëàéõ çàçíà÷èâ,

ùî öåé ïðîåêò ðîçðàõîâàíèé íà ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè òà ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ àãðîá³çíåñó íåçàëåæíî â³ä îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâî¿ ôîðìè òà ìàñøòàá³â âèðîáíèöòâà. Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Âàñèëü Øóíäðèê ïîâ³äîìèâ, ùî â íàøîìó ðåã³îí³ ïðàöþº ïðîãðàìà çàáåçïå÷åííÿ þðèäè÷íî¿ ï³äòðèìêè ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ é ôåðìåð³â ó ðåàë³çàö³¿ òà çàõèñò³ ïðàâ íà çåìëþ. À çàãàëüíîíàö³îíàëüíå äîñë³äæåííÿ çàñâ³ä÷èëî, ùî àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ïà¿â ïîòðåáóº þðèäè÷íî¿ ï³äòðèìêè ó âèð³øåíí³ çåìåëüíèõ ïèòàíü. Ç ðåçóëüòàòàìè çàãàëüíîóêðà¿íñüêîãî ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ó÷àñíèê³â çàñ³äàííÿ îçíàéîìèëè íàóêîâåöü Öåíòðó ñîö³àëüíèõ åêñïåðòèç ïðè ²íñòèòóò³ ñîö³îëî㳿 ÍÀÍÓ, åêñïåðò ïðîåêòó USAID «Àãðî³íâåñò» Îëåêñàíäð Ìóëÿð, ìåíåäæåð îñâ³òí³õ ïðîãðàì öüîãî Ïðîåêòó Ìàðèíà Çàðèöüêà. Ó õîä³ äîñë³äæåííÿ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ïîïðè çàâåðøåííÿ âèäà÷³ àêò³â íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ, äî ñüîãîäí³ íà ïåðøîìó ì³ñö³ ñòîÿòü ñïîðè, ïîâ’ÿçàí³ ç îôîðìëåííÿì ö³º¿ âëàñíîñò³. Ìàéæå ïîëîâèíà âñ³õ ñïîð³â (43,6 %) òî÷èòüñÿ ç îðåíäàðÿìè. Çàçâè÷àé, äâ³ ñòîðîíè ìàþòü ïðå-

ñòîð. 5 âàííÿ ìîðàòîð³þ íà êóï³âëþ-ïðîäàæ çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ íà Æèòîìèðùèí³, ÿê ³ çàãàëîì â Óêðà¿í³, ðàòóº ò³ëüêè êîæåí ï’ÿòèé âëàñíèê ïàþ. Ñåðåä ôåðìåð³â ³ êåð³âíèê³â ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâ öÿ ³äåÿ íàáóëà á³ëüøó ï³äòðèìêó – â³äïîâ³äíî 26 ³ 28 â³äñîòê³â. Îáãîâîðåíî îäíå ç ãîëîâíèõ ïèòàíü: äå âçÿòè êîøòè íà ïðèäáàííÿ çåìë³ ïðè ñêàñóâàíí³ ìîðàòîð³þ íà ¿¿ ïðîäàæ? Çà äàíèìè ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ, ìàéæå 18 â³äñîòê³â ôåðìåð³â ³ 19 â³äñîòê³â êåð³âíèê³â ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâ ãîòîâ³ êóïèòè çåìëþ çà âëàñí³ êîøòè ïðè ñêàñóâàíí³ ìîðàòîð³þ íà ¿¿ ïðîäàæ ³ îäðàçó ðîçðàõóâàòèñÿ çà íå¿. À áëèçüêî ïîëîâèíè öèõ ãîñïîäàðíèê³â íàëàøòîâàí³ êóïèòè çåìëþ â ðîçñòðî÷êó. Íàòîì³ñòü ìàéæå 36 â³äñîòê³â ôåðìåð³â ³ 37 â³äñîòê³â êåð³âíèê³â ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâ ïîêëàäàþòüñÿ íà áàíê³âñüê³ êðåäèòè. Ìàðèíà Çàðèöüêà, ³íø³ ó÷àñíèêè êîíôåðåíö³¿ çâåðíóëè óâàãó íà ðÿä ðèçèê³â ó öüîìó ïðîöåñ³ é âèñëîâèëè ïîáàæàííÿ, ùîá íàø³ çàêîíîòâîðö³ ïðè ðîçðîáö³ çàêîíîäàâñòâà, ÿêèì ðåãóëþâàòèìåòüñÿ ðèíîê çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, çíàéøëè ä³éîâ³ çàïîá³æíèêè ïðîòè ïðîÿâó áóäü-ÿêèõ íåãàðàçä³â. ²âàí ÃÎÖÀËÞÊ ²ëþñòðàö³ÿ ç ²íòåðíåòó

epoCMOHEHO:ACPEOPM BAHH

OCBITB PA HIHACTAB Íà ôîí³ åêîíîì³÷íîãî çàíåïàäó â Óêðà¿í³ ³, ÿê íàñë³äîê – íèçüêèõ çàðïëàò îñâ³òÿí, â³äáóâàºòüñÿ ïàä³ííÿ ïðåñòèæó ïðîôåñ³¿ â÷èòåëÿ, à òàêîæ óêîð³íåííÿ ïðèíöèïó «÷èì òóï³øèé ñòóäåíò, òèì äåøåâøà ðîáî÷à ñèëà». Ïðî ö³ òà áàãàòî ³íøèõ ïèòàíü éøëîñÿ íà òðàâíåâîìó çàñ³äàíí³ ìåä³à-êëóáó «Íà âëàñíèé ïîãëÿä», ùî â³äáóâñÿ ó ì. Êèºâ³ ó ïðåñ-öåíòð³ Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â çà ó÷àñò³ ë³äåðà ÊÏÓ Ïåòðà Ñèìîíåíêà. Ðàäÿíñüêà ñèñòåìà îñâ³òè áóëà âèçíàíà íàéêðàùîþ ³ âçÿòà íà îçáðîºííÿ áàãàòüìà êðà¿íàìè ñâ³òó. Òàê ââàæຠë³äåð ôðàêö³¿ êîìóí³ñò³â, íàðîäíèé äåïóòàò Ïåòðî Ñèìîíåíêî. «Ðàäÿíñüêà ñèñòåìà îñâ³òè áóëà íå ò³ëüêè ïåðåäîâîþ, àëå é äîñòóïíîþ äëÿ êîæíîãî, – êàæå Ïåòðî Ñèìîíåíêî. – Âîíà äàâàëà ôóíäàìåíòàëüí³ çíàííÿ, ñïîíóêàëà àíàë³çóâàòè ³ ðîáèòè âèñíîâêè. Íàø³ øêîëÿð³ òà ñòóäåíòè çàéìàëè ïåðø³ ì³ñöÿ íà ì³æíàðîäíèõ îë³ìï³àäàõ ç ïðèðîäíè÷èõ ³ ãóìàí³òàðíèõ ïðåäìåò³â. Çàâäÿêè ð³âíþ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ó âèù³é øêîë³, íàì âäàëîñÿ òðèìàòè ïàëüìó ïåðøîñò³ â àåðîêîñì³÷í³é ãàëóç³, ñòàòè ïåðøîïðîõ³äöÿìè â ãàëóç³ ê³áåðíåòèêè òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Íà âåñü ñâ³ò ãðèì³ëè äîñÿãíåííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ íàóêè. ²ìåíà Ãëóøêîâà, Êîðîëüîâà, Áîãîìîëüöÿ, Àìîñîâà, Ïàòîíà òà ³íøèõ âèäàòíèõ â÷åíèõ çíàëè äàëåêî çà ìåæàìè Óêðà¿íè». Íèí³øí³é âëàä³ íå ïîòð³áí³ ñàìîäîñòàòí³, ìèñëÿ÷³ ³ çäàòí³ äî àíàë³çó ëþäè. Ó öüîìó – ïåðøîïðè÷èíà çàíåïàäó îñâ³òè, ââàæຠë³äåð êîìóí³ñò³â. Ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ

ñüîãîäí³ â íàø³é êðà¿í³, ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè îäíèì ºìêèì ñëîâîì – äåãðàäàö³ÿ. «Ìè ç íàéá³ëüø ÷èòàþ÷î¿ êðà¿íè ñâ³òó ïåðåòâîðèëèñÿ íà êðà¿íó, äå òåêñò á³ëüøå òðüîõ ñòîð³íîê ó 90% íàñåëåííÿ âèêëèêຠæàõ», – çàçíà÷ຠÏ.Ñèìîíåíêî. Íèí³ âëàäà ïðîâîäèòü ïîë³òèêó, ÿêà ðîáèòü ÿê³ñíó îñâ³òó íåäîñòóïíîþ äëÿ ïðîñòèõ ëþäåé. Âëàäà çíåâàæຠìàéáóòíº Óêðà¿íè. ijòè ìîæíîâëàäö³â íàâ÷àþòüñÿ â ëîíäîíñüêèõ øêîëàõ, óí³âåðñèòåòàõ, ¿õí³ ðàõóíêè – ó øâåéöàðñüêèõ áàíêàõ, à àêòèâè – â îôøîðàõ. Ñâ³ò çàðàç ðóõàºòüñÿ äî øîñòîãî òåõíîëîã³÷íîãî óêëàäó. Ìè æ íàñèëó óòðèìóºìîñÿ â ÷åòâåðòîìó ïðîìèñëîâî-³íäóñòð³àëüíîìó. Àëå ÿêùî íå çóïèíèòè çàãàëüíó äåãðàäàö³þ îñâ³òè, òî ñêîðî Óêðà¿íà ñêîòèòüñÿ äî òðåòüîãî – äî³íäóñòð³àëüíîãî óêëàäó, ïåðåêîíàíèé Ïåòðî Ñèìîíåíêî. Êðà¿íà ùîð³÷íî âòðà÷ຠêðàù³ ì³çêè ïðîãðàì³ñò³â, á³îëîã³â, ë³êàð³â, ÿê³ âè¿çäÿòü çà êîðäîí. ßêùî íåãàéíî íå áóäå ïðîâåäåíà ðåôîðìà îñâ³òè, â ðàçè çá³ëüøåí³ çàðïëàòè âèõîâàòåëÿì ³ âèêëàäà÷àì, ÿêùî íå áóäóòü çì³íåí³ øê³ëüí³ ïðîãðàìè, òî ÷åðåç 20 ðîê³â âñå, ùî çìîæóòü íàø³ ä³òè é îíóêè, - öå ÷èòàòè, ðàõóâàòè íà êàëüêóëÿòîð³ ³ äèâèòèñÿ ðîëèêè â ²íòåðíåò³. Ñòàòòÿ 61 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñâ³òó» âèçíà÷ຠíåîáõ³äíèé îáñÿã áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü íà ñôåðó îñâ³òè â ðîçì³ð³ íå ìåíøå 10% â³ä âàëîâîãî âíóòð³øíüîãî ïðîäóêòó (ÂÂÏ). Æîäíîãî ðàçó Óêðà¿í³ íå âäàâàëîñÿ âèéòè íà

òàêèé ð³âåíü ô³íàíñóâàííÿ. Ó 2013 ðîö³ ̳í³ñòåðñòâî îñâ³òè é íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó îòðèìຠ25,3 ìëðä ãðí (à öå âñüîãî 6,1% áþäæåòó). Ô³íàíñóâàííÿ ïðàöþþ÷èõ øê³ë º ì³çåðíèì. Íàïðèêëàä, íà 2012 ð³ê â Ñóìñüê³é îáëàñò³ áþäæåòîì áóëî âèä³ëåíî 0,1% â³ä âèäàòêîâî¿ ÷àñòèíè íà ïîòðåáè ñè-

òè îñâ³òó â ìàéáóòíüîìó. À öå òðèâîæíèé ñèãíàë. Çðîçóì³ëî, ùî íàâ÷àëüí³ çàêëàäè – öå íå ìàãàçèíè, ùîá óñï³øíî êðóòèòèñÿ íà ðèíêó ïîñëóã.  Óêðà¿í³ çà îñòàíí³ ê³ëüêà ðîê³â çàêðèòî á³ëüøå 1000 øê³ë, çà îñòàíí³ òðè ðîêè – 702 øêîëè. Çàêðèòòÿ øê³ë, îñîáëèâî â âèìèðàþ÷èõ ³ â³ääàëåíèõ ñåëàõ, ïî-

Ïåòðî ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ ñòåìè îñâ³òè, à â Êè¿âñüê³é – 0,3%. Îñü ³ âèõîäèòü, ùî âñ³ ðåìîíòí³ ðîáîòè, à òàêîæ çàêóï³âëÿ îáëàäíàííÿ ³ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â, çä³éñíþºòüñÿ çà áàòüê³âñüê³ ãðîø³. Ïîíàä 44-îì â³äñîòêàì óêðà¿íö³â íå âèñòà÷ຠîäí³º¿ ì³ñÿ÷íî¿ çàðïëàòè íà òå, ùîá ç³áðàòè äèòèíó äî øêîëè. Ó Êèºâ³ áàòüêàì øêîëÿð³â äîâîäèòüñÿ äîïëà÷óâàòè çà îñâ³òó ä³òåé â³ä 100 äî 400 ãðí íà ì³ñÿöü. Ïðè öüîìó â Óêðà¿í³ çà ïîðîãîì á³äíîñò³ ïåðåáóâຠáëèçüêî 40% íàñåëåííÿ. Òîáòî ìàéæå ïîëîâèíà ä³òåé íå çìîæå îòðèìóâà-

ðîäèëî ïðîáëåìó äîñòóïíîñò³ îñâ³òè. ×èíîâíèêè ïîÿñíþþòü çàêðèòòÿ øê³ë òèì, ùî íàâ÷àííÿ ä³òåé «çàíàäòî äîðîãî îáõîäèòüñÿ äåðæàâ³».  Óêðà¿í³ â öüîìó, 2013-ìó ï³ä ìàðêîþ «îïòèì³çàö³¿» ïëàíóºòüñÿ çàêðèòè íå ìåíøå 143 øê³ë, â ÿêèõ íàâ÷àºòüñÿ ïîíàä 3175 ó÷í³â. Áóäóòü çâ³ëüíåí³ ìàéæå ï³âòîðè òèñÿ÷³ â÷èòåë³â, à çà ðàõóíîê öüîãî äåðæàâà çàîùàäèòü àæ... 44 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. ˳êâ³äàö³ÿ øê³ë, êîëåäæ³â, ÏÒÓ, âóç³â – ùå é õîðîøèé ñïîñ³á ðîçäîáóòè ëàñ³ øìàòêè íåðó-

õîìîñò³ äëÿ êîìåðö³éíîãî îñâîºííÿ. Íåäîñòàòíº áþäæåòíå ô³íàíñóâàííÿ ñòàâèòü íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ïåðåä íåîáõ³äí³ñòþ çàðîáëÿòè ãðîø³: â ïîðóøåííÿ âñ³õ ñàí³òàðíèõ íîðì çäàâàòè ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó, íàäàâàòè «äîäàòêîâ³» ïîñëóãè, íå ïîòð³áí³ í³ äëÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, í³ äëÿ ó÷í³â. Ó êîæíîìó ì³ñò³ çíàéäåòüñÿ øêîëà, äå ç äîçâîëó âëàäè çäàþòüñÿ ïðèì³ùåííÿ êîìåðñàíòàì. Äîõîäèòü äî òîãî, ùî íàâ³òü ñàóíè îáëàøòîâóþòü. Íà ïîòàëó êîìåðñàíòàì â³ääàíà ñèñòåìà ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ â øêîëàõ.  ðåçóëüòàò³ ïîãîí³ çà ïðèáóòêàìè øê³ëüíå õàð÷óâàííÿ ñüîãîäí³ íå ìîæíà ââàæàòè íîðìàëüíèì. ׳ïñè, ñí³êåðñè, ãàçîâàí³ íàïî¿ – öå íå äóæå çäîðîâà ¿æà äëÿ øêîëÿð³â. Ïåòðî Ñèìîíåíêî íàãàäóº, ùî ïðîôåñ³ÿ ïåäàãîãà â Ðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³ áóëà äóæå øàíîâàíîþ. Äåðæàâà íå ñêóïèëàñÿ í³ íà çàðïëàòó â÷èòåëÿì, í³ íà ñîö³àëüí³ ï³ëüãè ïåäàãîãàì. Ñüîãîäí³ ïðèéøëè ³íø³ ÷àñè. Íà 2013 ð³ê ð³âåíü ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè îñâ³òÿí íà òðåòèíó íèæ÷èé ôàêòè÷íîãî ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó. Êîæíîìó ç 4 ìëí â÷èòåë³â, ë³êàð³â, á³áë³îòåêàð³â äåðæàâà íåäîïëà÷óº ùîì³ñÿöÿ ÿê ì³í³ìóì ïî 300 ãðí çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Çàðàç ñåðåäíÿ çàðïëàòà óêðà¿íñüêîãî â÷èòåëÿ íå äîòÿãóº íàâ³òü äî 3000 ãðí. Á³ëüøå 72% â÷èòåë³â íå çàäîâîëåí³ ñâîºþ çàðîá³òíîþ ïëàòíåþ. Óêðà¿íñüê³ ïåäàãîãè çàðîáëÿþòü ìàéæå âäâ³÷³ ìåíøå, í³æ ¿õí³ ðîñ³éñüê³ êîëåãè, âòðè÷³ ìåíøå, í³æ ïîëüñüê³, â ñ³ìíàäöÿòü ðàç³â ìåíøå, í³æ í³ìåöüê³, ó äâàäöÿòü îäèí ðàç ìåíøå, í³æ ãîëëàíäñüê³ â÷èòåë³. Ó ðåçóëüòàò³ çíèæóºòüñÿ ÿê³ñòü îñâ³òè. Ñüîãîäí³ óêðà¿íñüêèé ó÷èòåëü â³ä÷óâຠñåáå ïðèíèæåíèì ïåðåä ä³òüìè, áàòüêè ÿêèõ çàðîáëÿþòü â

ðàçè á³ëüøå çà íüîãî. ijòè âòðà÷àþòü ïîâàãó äî â÷èòåë³â. Àâòîðèòåò ó÷èòåëÿ â äåðæàâ³ ïðàêòè÷íî ïîâí³ñòþ í³âåëüîâàíî ñàìå çàðïëàòíåþ. Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè âèñòóïຠçà òå, ùîá çá³ëüøèòè çàðîá³òíó ïëàòó áþäæåòíèê³â, ï³äíÿòè ñîö³àëüíèé ñòàòóñ ³ ïðåñòèæ ïðîôåñ³¿ â÷èòåëÿ. «Êîìïàðò³ÿ Óêðà¿íè çàõèùàëà ³ áóäå çàõèùàòè ñîö³àëüí³ ïðàâà â÷èòåë³â. Ñüîãîäí³ ìè âèñòóïàºìî çà òå, ùîá ïåíñ³ÿ â÷èòåëÿ, ÿêèé ïðîïðàöþâàâ 30 ðîê³â ó øêîë³, áóëà íå íèæ÷îþ, í³æ ó äåðæñëóæáîâöÿ ³ ñòàíîâèëà 80% éîãî çàðïëàòè, ùîá ñîö³àëüíèé ñòàòóñ â÷èòåëÿ áóâ àäåêâàòíèé éîãî íåëåãê³é ïðàö³», – êàæå Ï.Ñèìîíåíêî. «Ç îãëÿäó íà âñ³ ö³ ïðîáëåìè îñâ³òÿí ÊÏÓ âíåñëà íà ðîçãëÿä ó Âåðõîâíó Ðàäó ïðîåêòè çàêîí³â ïðî â³äíîâëåííÿ äèòñàäê³â ³ ïîêðàùåííÿ äîøê³ëüíîãî âèõîâàííÿ, ïðî ðîçâèòîê ôóíäàìåíòàëüíèõ ãàëóçåé íàóêè, ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó «Ïðî ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íó îñâ³òó», – ïîâ³äîìèâ Ïåòðî Ñèìîíåíêî. ³í òàêîæ ùå ðàç íàãîëîñèâ, ùî â êðà¿í³ éäå òîòàëüíà êîìåðö³àë³çàö³ÿ îñâ³òè. «Áîðîòüáà ç êîìåðö³àë³çàö³ºþ îñâ³òè – öå áîðîòüáà çà ïîâíó çì³íó ñîö³àëüíî¿ òà ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåì. Ò³ëüêè óñóíóâøè â³ä âëàäè îë³ãàðõ³÷íó åë³òó, çâè÷àéí³ ãðîìàäÿíè çìîæóòü çàáåçïå÷èòè æèòòºâî íåîáõ³äíèé åêîíîì³÷íèé ðèâîê ³ äàòè ä³òÿì ã³äíó îñâ³òó. Àäæå ò³ëüêè îñâ³÷åíà íàö³ÿ çäàòíà ðîçâèâàòèñü ³ ðóõàòèñü âïåðåä», – çàçíà÷èâ Ï. Ñèìîíåíêî. Çàïèñàëà ͳíà Ìèõàéëîâà Çí³ìîê Â’ÿ÷åñëàâà Âîäîðºçà


6 ñòîð.

ÆÈÒÎÌÈÐÑÜʲ ÍÎÂÈÍÈ: ÊÐÈ̲ÍÀËÜͲ, ̲˲ֲÉͲ

AC AP O ME AHIB opci a ao o epxi i po « po» Äíÿìè ä³ëüíè÷í³ ì³ë³ö³îíåðè Êîðîëüîâñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì. Æèòîìèðà çä³éñíèëè ÷åðãîâ³ â³äâ³äèíè ìåøêàíö³â áàãàòîïîâåðõîâîãî áóäèíêó íà âóëèö³ Íîâîãîãîë³âñüê³é. Æèòåë³ îäíîãî ç ï³ä’¿çä³â ïîñêàðæèëèñÿ ïðàâîîõîðîíöÿì, ùî ïîâåðõîì âèùå çíàõîäèòüñÿ «ïðîáëåìíà» êâàðòèðà. Çà ñëîâàìè ãðîìàäÿí, äóæå ÷àñòî ó âêàçàíîìó ïîìåøêàíí³ çáèðàþòüñÿ îñîáè, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî êàòåãî𳿠íåáëàãîïîëó÷íèõ. Òàì ðîçïèâàþòü ñïèðòí³ íàïî¿, ãîëîñíî ñâàðÿòüñÿ òà äåáîøèðÿòü. ²íø³ æèëüö³ ï³ä’¿çäó çà òàêèõ îáñòàâèí íàâ³òü ä³òåé ïîáîþþòüñÿ â³äïóñêàòè íà âóëèöþ, àäæå ï³ñëÿ ÷åðãîâî¿ ãóëÿíêè ¿¿ íåòâåðåç³ ó÷àñíèêè íåð³äêî çáèðàþòüñÿ ó äâîð³ á³ëÿ ì³ñöü, äå áàâëÿòüñÿ ä³òëàõè. Çà òàêèõ îáñòàâèí ä³ëüíè÷í³ ³íñïåêòîðè îäðàçó ïîïðÿìóâàëè äî âêàçàíî¿ êâàðòèðè. Äâåð³ ¿ì â³ä÷èíèëà æ³íêà, ÿêà, íåçâàæàþ÷è íà îá³äíþ ïîðó, âæå ïåðåáóâàëà â íåòâåðåçîìó ñòàí³. ̳ë³ö³îíåðàì âîíà ñïî÷àòêó ïðåäñòàâèëàñÿ ãîñ-

ïîäàðêîþ ïîìåøêàííÿ, àëå, ä³çíàâøèñü ïðî íàð³êàííÿ ³íøèõ ìåøêà-

íö³â ï³ä’¿çäó, çì³íèëà ñâ³é ñòàòóñ ³ ïîâ³äîìèëà, ùî ëèøå òèì÷àñîâî ïðîæèâຠâ êâàðòèð³. ϳä ÷àñ ïîäàëüøîãî ç’ÿñóâàííÿ îáñòàâèí ä³ëüíè÷í³ âñòàíîâèëè, ùî êâàðòèðàíòö³ 49 ðîê³â, ïðè¿õàëà âîíà

â îáëàñíèé öåíòð ç Áðóñèë³âñüêîãî ðàéîíó òà çíàéøëà òóò òèì÷àñîâèé ïðèõèñòîê. Âëàñíèêà êâàðòèðè æ âîíà çíຠò³ëüêè â îáëè÷÷ÿ, áî â³í ó ñâîºìó ïîìåøêàíí³ ç’ÿâëÿºòüñÿ äóæå ð³äêî. Ïðîòå ñþäè ïðèõîäÿòü éîãî çíàéîì³ òà ïðèâîäÿòü ³ç ñîáîþ ñâî¿õ òîâàðèø³â. Òóò âîíè ïèÿ÷àòü, à ïðè íåîáõ³äíîñò³ – ùå é íî÷óþòü. Òèì ÷àñîì óâàãó ä³ëüíè÷íèõ ïðèâåðíóâ íåâåëè÷êèé ïàïåðîâèé çãîðòîê, ùî ëåæàâ íà ñòîë³. Âèÿâèëîñÿ, ùî â íüîìó çíàõîäèëàñÿ ïîäð³áíåíà ðîñëèííà ìàñà, çà çîâí³øí³ìè îçíàêàìè ñõîæà íà ìàðèõóàíó. Ƴíêà ï³äòâåðäèëà, ùî öå ä³éñíî íàðêîòè÷íà ñèðîâèíà, ÿêó âîíà òðèìຠäëÿ ñåáå àáî ïðèãîùຠãîñòåé êâàðòèðè. Çà òàêèõ îáñòàâèí íà âêàçàíó àäðåñó áóëî âèêëèêàíî ñë³ä÷î-îïåðàòèâíó ãðóïó, ïðàö³âíèêè ÿêî¿ âèëó÷èëè ðîñëèííó ñèðîâèíó. Åêñïåðòè

ï³äòâåðäèëè, ùî öå ä³éñíî íàðêîòè÷íèé çàñ³á ó ê³ëüêîñò³ 15 ãðàì³â. ²íôîðìàö³þ ïðî íàðêîòèêè áóëî âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, à çà ôàêòîì ¿õ çáåð³ãàííÿ â³äêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Íàðàç³ ïðàâîîõîðîíö³ âñòàíîâèëè é îñîáó âëàñíèêà êâàðòèðè, ÿêèé, îäíàê, âåäå áðîäÿ÷èé ñïîñ³á æèòòÿ òà îá³öÿþòü íàãëÿäàòè çà «ïðîáëåìíèì» ïîìåøêàííÿì, àáè ìåøêàíö³ áóäèíêó ïî÷óâàëè ñåáå â áåçïåö³. – Êîæåí ç æèòåë³â áàãàòîïîâåðõ³âêè ìຠâ³çèòíó êàðòêó ñâîãî ä³ëüíè÷íîãî é ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ìîæå ïîâ³äîìèòè éîãî ïðî áóäüÿê³ ïî䳿, ïîâ’ÿçàí³ ç ïîðóøåííÿì ãðîìàäñüêîãî ñïîêîþ, – çàïåâíèâ íà÷àëüíèê ñåêòîðó ä³ëüíè÷íèõ ³íñïåêòîð³â Êîðîëüîâñüêîãî РÓÌÂÑ Âîëîäèìèð Áîãäàí. Çà ³íôîðìàö³ºþ Êîðîëüîâñüêîãî РÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ²ëþñòðàö³ÿ ç ²íòåðíåòó

«BI A»AOPOT Ha opi ayc oaia i y, a ac o io Îïåðàòèâíèêè êàðíîãî ðîçøóêó Îëåâñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ óïðîäîâæ äâîõ ãîäèí çíàéøëè òà çàòðèìàëè ãðàá³æíèöþ, ÿêà â³ä³áðàëà ó 81-ð³÷íî¿ ïåíñ³îíåðêè óñ³ ¿¿ çàîùàäæåííÿ. Íàõàáíà 18-ð³÷íà çëîâìèñíèöÿ, ñêîðèñòàâøèñü äîâ³ðëèâ³ñòþ òà äîáðîòîþ ñòàðåíüêî¿, ñïî÷àòêó íàïðîñèëàñü íà âå÷åðþ äî áàáóñ³, à ïîò³ì «â³ääÿ÷èëà» ãðàáóíêîì. Óâå÷åð³ äî ÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè Îëåâñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ çâåðíóëàñü 81-ð³÷íà æèòåëüêà ðàéöåíòðó, ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî 15 õâèëèí òîìó íåâ³äîìà ä³â÷èíà âèêðàëà óñ³ ¿¿ êîøòè. Äî îñåë³ áàáóñ³ âè¿õàëè ïðàâîîõîðîíö³, ÿêèì ë³òíÿ æ³íêà äåòàëüí³øå îïîâ³ëà, ùî ñòàëîñÿ. Òàê, ç’ÿñóâàëîñü, ùî â äâåð³ áóäèíêó ïîñòóêàëà íåçíàéîìà ä³â÷èíà, ÿêà ðîçïîâ³ëà ùåìëèâó

³ñòîð³þ ïðî íåùîäàâíþ ïîæåæó âäîìà òà ñâîº âàæêå æèòòÿ ó çâ’ÿçêó ç öèì. Ñëîâà òà ñëüîçè þíêè íàñò³ëüêè âðàçèëà ñòàðåíüêó, ùî âîíà çàïðîïîíóâàëà ò³é ïîâå÷åðÿòè òà çàïðîñèëà äî õàòè. Íàìèíàþ÷è ÷àñòóâàííÿ, ä³â÷èíà ïðîäîâæóâàëà âðàæàòè ñòàðåíüêó ïîäðîáèöÿìè ïåðåæèòîãî æàõó òà, çðåøòîþ, çàïèòàëà ó òî¿, ÷è íå çíàéäåòüñÿ äëÿ íå¿ ÿêèõîñü ðå÷åé, àäæå íàâ³òü îäÿãó ó íå¿ ìàéæå íå ëèøèëîñÿ. Æàë³ñëèâà ïåíñ³îíåðêà âè-

éøëà â ³íøó ê³ìíàòó, ùîá ï³äøóêàòè ùîñü äëÿ íåùàñíî¿. À êîëè ïîâåðíóëàñÿ, òî ïîáà÷èëà, ÿê ä³â÷èíà øâèäêî âèòÿãຠç-ï³ä ñêàòåðòèíè íà ñòîë³ 1050 ãðèâåíü, â³äêëàäåí³ áàáóñåþ ç ïåíñ³¿ íà âñÿê âèïàäîê. Íàõàáíà ãîñòÿ ëåãêî çíàéøëà ãðîø³ òà âæå çáèðàëàñÿ âò³êàòè. Âðàæåíà áàáóñÿ êèíóëàñÿ äî íåã³äíèö³, âèìàãàþ÷è ïîâåðíóòè êîøòè, òà çìàãàòèñÿ ó øâèäêîñò³ ç ïðóäêîþ ãðàá³æíèöåþ ñòàðåíüê³é áóëî íå ï³ä ñèëó. Ïîêè ïåíñ³îíåðêà, ñïèðàþ÷èñü íà ïàëè÷êó, äîøêàíäèáàëà äî âîð³ò, çëîâìèñíèö³ âæå é íå âèäíî áóëî... Îïåðàòèâíèêè êàðíîãî ðîçøóêó, äåòàëüíî ðîçïèòàâøè ñòàðåíüêó ïðî ïðèêìåòè ãðàá³æíèö³, ðîçïî÷àëè ðîçøóê. Íåâäîâç³ âäàëîñÿ íàòðàïèòè íà ¿¿ ñë³ä: ÿê âèÿâèëîñÿ, ä³â÷è-

íà, íå ãàþ÷è ÷àñó, âèíàéíÿëà òàêñ³ òà ïî¿õàëà äî ³íøîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó, çà äåê³ëüêà äåñÿòê³â ê³ëîìåòð³â â³ä ðàéöåíòðó. Òàì ¿¿ é çàòðèìàëè. ßê ïðîêîìåíòóâàâ íà÷àëüíèê Îëåâñüêîãî РÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Þð³é Áîâñóíîâñüêèé, íàðàç³ â³äêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ãðàá³æ. Âèêðàäåí³ ãðîø³ ïîâåðíóëè ñòàðåíüê³é, ùîïðàâäà 18ð³÷íà çëîâìèñíèöÿ, âò³êàþ÷è ç ì³ñöÿ ïî䳿, âèòðàòèëà ÷àñòèíó ç íèõ, ðîçðàõîâóþ÷èñü çà òàêñ³. Òåïåð ¿é ìîæå çàãðîæóâàòè ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 4 ðîê³â. Íàòàëÿ Òèì÷óê, ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Çí³ìêè ÓÌÂÑÓ

¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013ð.

XTOMIOMAT... Ha opi e a o po a a ... c i o a po pc o aiia i Äíÿìè ì³ë³ö³îíåðè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè áîðîòüáè ç åêîíîì³÷íîþ çëî÷èíí³ñòþ Æèòîìèðùèíè çàòðèìàëè çàââ³ää³ëåííÿì îäíîãî ç íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì. Æèòîìèðà ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ íèì õàáàðà ó 1,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Òàêó «ñèìâîë³÷íó» ñóìó ïåäàãîã çàæàäàâ â³ä æèòåëÿ ì. Áåðäè÷åâà çà âèð³øåííÿ ïèòàíü ñòîñîâíî ïðèñêîðåíî¿ âèäà÷³ ñâ³äîöòâ ïðî ïðèñâîºííÿ àáî ï³äâèùåííÿ ðîá³òíè÷î¿ êâàë³ô³êàö³¿. Ïðè öüîìó â³ä êàíäèäàò³â íå âèìàãàëîñÿ íàâ³òü åëåìåíòàðíèõ â³äâ³äóâàíü ñïåö³àëüíèõ êóðñ³â òà ñêëàäàííÿ çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àíü çàë³ê³â òà ³ñïèò³â. Äîêóìåíòàëüí³ ï³äòâåðäæåííÿ ï³äâèùåíîãî ðîá³òíè÷îãî ðîçðÿäó 40-ð³÷íèé äåðæñëóæáîâåöü îá³öÿâ íàäàòè ó äåíü îòðèìàííÿ çàìîâëåíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â. ³äòàê, 24 òðàâíÿ ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ õàáàðà â ñóì³ 1,5 òèñÿ÷³

ãðèâåíü çàââ³ää³ëåííÿì îäíîãî ç íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì. Æèòîìèðà áóâ çàòðèìàíèé ïðîñòî çà ì³ñöåì ðîáîòè. – ²íôîðìàö³ÿ ïðî ïîä³þ áóëà âíåñåíà â ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, – ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê ÓÄÑÁÅÇ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Þð³é Êðîøêî. – Çà ôàêòîì îäåðæàííÿ õàáàðà â³äêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Íàðàç³ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ â³äíîñíî çàòðèìàíîãî ì³ðè çàïîá³æíîãî çàõîäó. ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

I B MII opi opo pa

ii i yxo opecp Ó Æèòîìèðñüêîìó ì³ñüêîìó ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó ³ì. Þ.Ãàãàð³íà íà ìèíóëèõ âèõ³äíèõ ëóíàëà äóõîâà ìóçèêà. Îðêåñòð ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ âëàøòóâàâ â³äïî÷èâàþ÷èì ñïðàâæíº ìóçè÷íå ñâÿòî. Ó ïàðêó ëóíàëè äîáðå çíàéîì³, àëå äåùî ïðèçàáóò³ ìåëî䳿 âàëüñ³â òà ìàðø³â, âàáëÿ÷è â³äïî÷èâàþ÷èõ. Æèòîìèðÿíè ç ïîäèâîì â³äçíà÷àëè, ùî ÷àð³âíà ìóçèêà

áîâ íà âñå æèòòÿ, îðêåñòðàíòè çàïðîñèëè ¿õ äî òàíöþ. Ìîëîäå ïîäðóææÿ ùèðî ïîäÿêóâàëî ì³ë³ö³îíåðàì çà òàêèé íåî÷³êóâàíèé òà ïðèºìíèé ïîäàðóíîê.

ëóíຠçàâäÿêè ñïðàâæíüîìó äóõîâîìó îðêåñòðó. Ìóçèêàíòè â ñâÿòêîâîìó ôîðìåíîìó îäÿç³ ç çàäîâîëåííÿì âèêîíóâàëè ïîáàæàííÿ âäÿ÷íèõ ñëóõà÷³â: ðàç ïî ðàç çâó÷àëè ¿õ óëþáëåí³ ìåëî䳿. ijòëàõè ç ö³êàâ³ñòþ ðîçãëÿäàëè ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè, àäæå á³ëüø³ñòü ç íèõ âïåðøå áà÷èëè òàêå ä³éñòâî. Àæ òóò íà ïàðêîâèõ äîð³æêàõ ç’ÿâèëèñÿ ä³â÷àòà òà þíàêè ç âèïóñêíèìè ñòð³÷êàìè. Ñàìå öèìè äíÿìè â øêîëàõ ïðîëóíàëè «îñòàíí³ äçâîíèêè» ³ ìîëîäü, ïðîùàþ÷èñü ç áåçòóðáîòíèìè øê³ëüíèìè ðîêàìè, òðàäèö³éíî âèðóøèëà äî óëþáëåíîãî ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó. Âèïóñêíèêè ç äèòÿ÷îþ áåçïîñåðåäí³ñòþ òà çàõîïëåííÿì êèíóëèñÿ âàëüñóâàòè ï³ä ìåëîä³þ, ïðèñâÿ÷åíó ñàìå ¿ì. Ùå îäèí ïîäàðóíîê â³ä ì³ë³öåéñüêèõ ìóçèêàíò³â îòðèìàëè ìîëîäÿòà, ÿê³ ò³ëüêè ùî ñòàëè íà âåñ³ëüíèé ðóøíèê. Ïðèñâÿòèâøè íîâîñòâîðåí³é ñ³ì’¿ ìóçè÷íó êîìïîçèö³þ, ÿêà îáîâ’ÿçêîâî ïðèíåñå çëàãîäó òà ëþ-

– Ñüîãîäí³ îñîáëèâèé äåíü ó íàøîìó æèòò³. ² âñå äîâêîëà òåæ íåçâè÷àéíå. ² ïàðê, ³ ìóçèêà, ³ öåé íåñïîä³âàíèé âàëüñ, – ïîä³ëèëàñÿ âðàæåííÿìè ùàñëèâà íàðå÷åíà. – Îðêåñòð ÓÌÂÑ ìຠäàâí³ òà ãàðí³ òðàäèö³¿. ² ñüîãîäí³ ìè ïîâåðòàºìîñü äî îäí³º¿ ç íèõ – áåçïîñåðåäíüî¿ çóñòð³÷³ ç æèòîìèðÿíàìè, àáè ïîäàðóâàòè ¿ì ñâÿòî ìóçèêè, – ðîçïîâ³äຠíà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Àíäð³é Ìàìóëü÷èê. – Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ãàðíèé íàñòð³é òà ïîçèòèâí³ åìîö³¿ çàëèøàòüñÿ ó ñëóõà÷³â íàäîâãî. Íà ëàâàõ ïîáëèçó îðêåñòðàíò³â ñèä³ëè â³äâ³äóâà÷³, ç óñì³øêîþ, à äåõòî ³ ç ëåãêèì ñìóòêîì, ïðèãàäóþ÷è íàéâàæëèâ³ø³ ìîìåíòè â æèòò³. Ïðîùàþ÷èñü ç âäÿ÷íèìè ñëóõà÷àìè, ìóçèêàíòè ïîîá³öÿëè ùå íå ðàç ïîðàäóâàòè ¿õ íîâèìè ìåëîä³ÿìè. ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Çí³ìîê ÓÌÂÑÓ

OXBABCMHM opi pa i ii i apa ao o paia

íàëà íàêàç ãðàá³æíèêà, îäíàê äîñèòü øâèäêî îãîâòàëàñÿ, à òîìó, â³ääàþ÷è ïðèêðàñè, ïðîìîâèëà: «Íàâ³ùî

Ç’ÿñîâóþ÷è ó çàÿâíèö³ îáñòàâèíè ïî䳿 òà íàìàãàþ÷èñü çà äåÿêèìè ïðèêìåòàìè âèÿâèòè êîëî ï³äîçðþâàíèõ, ä³ëüíè÷íèé ³íñïåêòîð Îëåêñàíäð Ñåìêîâñüêèé çâåðíóâ óâàãó íà ç³çíàííÿ ãðàá³æíèêà ïðî âëàñíèé êðèì³íàëüíèé äîñâ³ä. Ñàìå â ö³ äí³ ì³ë³ö³îíåðè ðîçøóêóâàëè ìîëîäèêà, ùî íåùîäàâíî çâ³ëüíèâñÿ ç ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³ òà, çà íàÿâíîþ

âîíè âàì? Öå æ á³æóòåð³ÿ…» Ðîç÷àðîâàíèé çëîä³é, ðîçäèâèâøèñü ñåðåæêè, æáóðíóâ ¿õ æ³íö³ òà íàêèâàâ ï’ÿòàìè. Çà íèì äðåìåíóâ ³ äðóãèé.

³íôîðìàö³ºþ, âçÿâñÿ äî íîâèõ ïîãðàáóâàíü. Çà ê³ëüêà ãîäèí âèÿâèëîñÿ, ùî ï³äîçðè ïðàâîîõîðîíö³â áóëè íåáåç-

Çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ íèçêè ïîãðàáóâàíü ä³ëüíè÷í³ ³íñïåêòîðè Áîãóíñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ çàòðèìàëè 21ð³÷íîãî æèòîìèðÿíèíà. Ãðàáóþ÷è 50-ð³÷íó æ³íêó, òîé îáìîâèâñÿ ïðî ñâ³é êðèì³íàëüíèé äîñâ³ä, ùî é äîïîìîãëî ì³ë³ö³îíåðàì íàòðàïèòè íà éîãî ñë³ä. «Áëèçüêî 11.30 ãîäèíè íà 50ð³÷íó æèòåëüêó îáëàñíîãî öåíòðó çä³éñíèëè íàïàä ãðàá³æíèêè òà â³ä³áðàëè ó íå¿ ìîá³ëüíèé òåëåôîí ³ ãðîø³» – ñàìå òàêå ïîâ³äîìëåííÿ íàä³éøëî äî ÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè Áîãóíñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ ì. Æèòîìèðà. Íà ì³ñöå ïî䳿 âè¿õàëà ñë³ä÷î-îïåðàòèâíà ãðóïà. Ƴíêà ðîçïîâ³ëà ì³ë³ö³îíåðàì, ùî éøëà ñòåæêîþ ÷åðåç ÿð, ùîá ñêîðîòèòè øëÿõ äîäîìó. ßê ðàïòîì â³ä÷óëà, ùî ççàäó õòîñü ¿¿ øòîâõíóâ òà âäàðèâ ïî ãîëîâ³. Îøåëåøåíà æ³íêà ëåäâå âòðèìàëàñÿ íà íîãàõ, à ïåðåä íåþ ç’ÿâèëèñÿ äâ³ ÷îëîâ³÷³ ïîñòàò³ ³ç ôóòáîëêàìè íà ãîëîâàõ, ùî ïðèêðèâàëè îáëè÷÷ÿ. Çëîâìèñíèêè, ïîãðîæóþ÷è ðîçïðàâîþ, ïðèìóñèëè æåðòâó â³ääàòè ¿ì ìîá³ëüíèé òåëåôîí òà 90 ãðèâåíü, ùî áóëè â ãàìàíö³. Ïîò³ì îäèí ç íèõ íàêàçàâ: «Çí³ìàé ñåðåæêè, áî ïðèá’þ! Ìåí³ âòðà÷àòè í³÷îãî – ÿ âæå â òþðì³ ñèä³â!» Ïåðåëÿêàíà æ³íêà âèêî-

ï³äñòàâíèìè. Íà îäí³é ç öåíòðàëüíèõ âóëèöü ì³ñòà ä³ëüíè÷í³ ³íñïåêòîðè ì³ë³ö³¿ ïîì³òèëè òà çàòðèìàëè ðîçøóêóâàíîãî. Ïðè íüîìó áóâ ³ ìîá³ëüíèé òåëåôîí íåùîäàâíî ïîãðàáîâàíî¿ æ³íêè, ÿêèé òîé ùå íå âñòèã ïðîäàòè. – ϳä ÷àñ ñë³äñòâà áóëî âñòàíîâëåíî, ùî çàòðèìàíèé ïðè÷åòíèé, ïðèíàéìí³, ùå äî äâîõ ïîãðàáóâàíü, – êîìåíòóº íà÷àëüíèê Áîãóíñüêîãî РÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Îëåã Ìàðê³âñüêèé. – Ùîðàçó â³í «çàïðîøóâàâ» äî ó÷àñò³ ó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåííÿõ ñâî¿õ çíàéîìèõ. Íàðàç³ â³äîìî, ùî îäèí ç íèõ, 25-ð³÷íèé æèòîìèðÿíèí, òåæ ðàí³øå ñóäèìèé çà àíàëîã³÷íèé çëî÷èí. ²íøèé, 19-ð³÷íèé ì³ñöåâèé æèòåëü, ïîðóøèâ çàêîí óïåðøå. Íà äàíèé ÷àñ òðèâຠñë³äñòâî. ³äïîâ³äíî äî ñò. 186 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ãðàá³æ) çëîâìèñíèêàì çàãðîæóº ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 4 äî 6 ðîê³â. Äî ðå÷³, ñåðåæêè, ÿê³ ãðàá³æíèê ïîâåðíóâ îñòàíí³é ïîòåðï³ë³é, áóëè ç³ ñïðàâæíüîãî çîëîòà. Ƴíö³ âäàëîñÿ îáäóðèòè ãðàá³æíèêà… ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ²ëþñòðàö³ÿ ç ²íòåðíåòó

Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ³ çí³ìê³â ÷èòàéòå ³ ä³â³òüñÿ íà ³íôîðìïîðòàë³ www.interesu.info


¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013ð.

ñòîð. 7

ÏÎÑËÓÃÈ. ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ Â ÍÎÌÅÐ. ÏβÄÎÌËÅÍÍß

TEPMIHOBO B HOMEP Втрачене пенсійне посвідчення, видане на ім’я Конопацького Петра Леонідовича, вважати недійсним. Втрачений студентський квиток, виданий Житомирським коледжем ресторанно-туристичного бізнесу та торгівлі на ім’я студентки групи ОТК8 Лісогурської Наталії Олександрівни, вважати недійсним. Втрачену залікову книжку, видану ЖНАЕУ на ім’я Гудюк Євгеній Анатолійович, вважати недійсною

Ïðî âñ³ îá’ºêòè îïîäàòêóâàííÿ ³ îá’ºêòè, ïîâ’ÿçàí³ ç îïîäàòêóâàííÿì ñë³ä ïîâ³äîìèòè îðãàí ÄÏÑ

Áóð³ííÿ ñêâàæèí äëÿ âîäè â ñàìèõ íåäîñòóïíèõ ì³ñöÿõ. Ò:067-982-75-34, 098-54652-09

Ðîçáîðêà ÞÌÇ, ÌÒÇ, Ò-40, dzë130., Ãàç-53-51 Ò:098-383-5410

Êîìïüþòåð: óñòàíîâêà è íàñòðîéêà Windows XP/7/8- 5060 ãðí. Ïåðåóñòàíîâêà Windows. Óñòàíîâêà äîïîëíèòåëüíûõ ïðîãðàì â ò.÷. îôèñíûõ – Microsoft office è ò.ä. Íàñòðîéêà èíòåðíåòà, ìîäåðíèçàöèÿ ÏÊ. Âûçîâ íà äîì áåñïëàòíûé. Ò.097-007-46-21

Ïîøóê âîäè, ä³àãíîñòèêà ñâåðäëîâèíè â äîñòóïíèõ òà âàæêîäîñòóïíèõ ì³ñöÿõ, ãàðàíò³ÿ âîäè, ðåìîíò ñâåðäëîâèí, íàñîñè, êîìïëåêòóþ÷³, ìîíòàæ. Ïîì³ðí³ ö³íè. ò. 096-29597-96, 093-835-32-00

Þðèäè÷í³ ïîñëóãè: ðåºñòðàö³ÿ (çàêðèòòÿ) ï³äïðèºìö³â, òîâàðèñòâ, àêðåäèòàö³ÿ íà ìèòíèö³, îòðèìàííÿ âèïèñîê, âèòÿã³â, äîçâîë³â íà ðîáîòó ³íîçåìö³â â Óêðà¿í³. ò. 097-46-00-339, 066711-83-77

Ïëàòíèê ïîäàòê³â çîáîâ’ÿçàí ñòàòè íà îáë³ê ó â³äïîâ³äíèõ îðãàíàõ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà îñíîâíèì òà íåîñíîâíèì ì³ñöåì îáë³êó, ïîâ³äîìëÿòè ïðî âñ³ îá’ºêòè îïîäàòêóâàííÿ ³ îá’ºêòè, ïîâ’ÿçàí³ ç îïîäàòêóâàííÿ, àáî ÷åðåç ÿê³ ïðîâàäèòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü. Äàí³ âèìîãè ïåðåäáà÷åí³ Ïîðÿäêîì îáë³êó ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ³ çáîð³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 09.12.2011 ð. ¹ 1588. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âñ³ îá’ºêòè

îïîäàòêóâàííÿ ³ îá’ºêòè, ïîâ’ÿçàí³ ç îïîäàòêóâàííÿ, àáî ÷åðåç ÿê³ ïðîâàäèòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü çà ôîðìîþ ¹ 20-ÎÏÏ ïîäàºòüñÿ äî îðãàíó Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì òàêîãî îá’ºêòà ïðîòÿãîì 10-òè ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðåºñòðàö³¿, ñòâîðåííÿ ÷è â³äêðèòòÿ îá’ºêòà. ³ää³ë âçàºìî䳿 ³ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì. Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

Áóð³ííÿ àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí. Ðåìîíò. ïðîåêòóâàííÿ. ˳ö. ÀÁ ¹553863 â³ä 26.10.10. Ò: 098-481-40-44, 067-410-36-17. ³äåî-ôîòîçéîìêà. Âèïèñêà ç ïîëîãîâîãî áóäèíêó, âåñ³ëëÿ, õðåñòèíè, äèòÿ÷³ ðàíêè, äí³ íàðîäæåííÿ, þâ³ëå¿, âèïóñêí³. ßê³ñíèé â³äåî-ôîòîìîíòàæ, îöèôðóâàííÿ â³äåîêàñåò ò. 22-7744, 050-652-75-48, 096-15869-15

Ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, ïðàëüíèõ ìàøèí, õîëîäèëüíèê³â, ïîñóäîìîº÷íèõ ìàøèí, áîéëåð³â. Âè¿çä äî ê볺íòà,ïåíñ³îíåðàì çíèæêè 20%. Íà ðîáîòó íàäàºòüñÿ ãàðàíò³ÿ. ò.22-58-72, 063-214-80-81, 097-508-20-36

Дитячі розважально-ігрові музичні програми. Герої мультфільмів та казок. Фотограф. Виїзд в дитсадок, школу. кафе, додому тощо. Студія «Элен и ребята». Олена Миколаївна.Т:067-883-92-70, 063-635-49-95, 066-404-41-97 Професійні: тамада, музиканти, танцюристи, фотоограф, театр пародій.Весілля, ювілеї, корпоративи, тощо. Студія «Элен и ребята». Олена Миколаївна.Т:067-883-92-70, 063-63549-95, 066-404-41-97

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ, çàïðàâêà ôðåîíîì, ãàðàíòèÿ. Ò. 34-4637, 44-55-71, 063-224-02-72. Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ, ëàðåé, âèòðèí â óäîáíîå äëÿ Âàñ âðåìÿ. Ïðîäàæà, óñòàíîâêà è îáñëóæèâàíèå êîíäèöèîíåðîâ. Ãàðàíòèÿ 18 ìåñÿö.Ò:067-50-67-892

418-462 418-904 Çàìîâëåííÿ ðåêëàìè

OBIOMEHH Äåðæàâíà åêîëîã³÷íà ³íñïåêö³ÿ ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè: - ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó åêîëîã³÷íîãî òà ðàä³îëîã³÷íîãî êîíòðîëþ íà ìèòí³é òåðèòî𳿠Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ – äåðæàâíîãî ³íñïåêòîðà ç îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ –1 îäèíèöÿ (ïîñàäîâèé îêëàä 1147,00 ãðí.). Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàþòü êàíäèäàòè äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³: – çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³; – êîï³þ ïàñïîðòà; – êîï³þ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäà; – êîï³þ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó; – ìåäè÷íó äîâ³äêó ïðî ñòàí çäîðîâ`ÿ (ôîðìà ¹ 133/î çàòâåðäæåíà íàêàçîì ÌÎÇ Óêðà¿íè â³ä 02.03.2012 ¹ 147); – çàïîâíåíó äåêëàðàö³þ ïðî

Äîñòàâêà: ï³ñîê, ùåá³íü, áóò, â³äñ³â, ãðóíò, ï³äñèïêà. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Ò. 067-411-9-555 Грузоперевозки автомобилем г/п до 6 т.Все виды загрузки.Лиц. №. 353985 серія АВ вид. 18.07.2007 р. Мінтранс та зв’язку України.Т:24-17-03, 067-91224-63 Доставка: щебень, пісок, бут, отсев, глина, земля.Т:096-712-94-43

42-13-13 òåëåôîí äëÿ ïîäà÷³ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

19

Ðîçì³ñò³òü âàøå îãîëîøåííÿ íà ³íôîðìàö³éíîìó ïîðòàë³ www.interesu.info

ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ`ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà 2012 ð³ê; – çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó ôîðìè Ï-2ÄÑ ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; – êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà äëÿ â³éñüêîâîçîáîâ`ÿçàíèõ; – äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 3õ4. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà âèùà åêîëîã³÷íà, â³ëüíå çíàííÿ ä³ëîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, çíàííÿ ÏÊ òà ²íòåðíåò – ìåðåæ³. Ñåðåä îñîáèñòèõ ÿêîñòåé ìàþòü ïåðåâàæàòè îðãàí³çîâàí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü òà êîìïåòåíòí³ñòü. Äîêóìåíòè ïîäàâàòè çà àäðåñîþ: 10014, ì. Æèòîìèð, âóë. ×åðíÿõîâñüêîãî, 12 à. Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 42-05-24 – ñåêòîð ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó.


8 ñòîð.

ÄËß ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒÓ. ÄËß ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍß ² ²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ

¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013ð.

Блоки крымский ракушняк, высокого качества, 1600 шт., недорого. Т. 093-265-01-15 Брус, доски обр., н/о, доску д/пола, штахетник, рейки различного сечения. Т. 067-59210-47, 26-27-79

ÏÐÎÄÀÌ Забор из профнастила. Цена 130 грн/п.м. т. 067-923-36-93 Оконный и дверной блок.т:51-12-23,067315-76-37

ÏÐÎÄÀÌ Ï³ñîê ùåá³íü, áóò, â³äñ³â, ãðóíò, ï³äñèïêà, äîñòàâêà. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Ò:067-411-95-55

Áóò, ïåñîê, ùåáåíü, îòñåâ, ïîäñûïêà, ãëèíà, çåìëÿ, äîñòàâêà ñòðîéìàòåðèàëîâ, äðîâ, âûâîç ìóñîðà. Ò. 097-694-93-02, 09384-366-92 Äîøêó äëÿ ïîëà, âàãîíêó, áëîêõàóñ, áðóñ ïðîô³ëüîâàíèé, ïë³íòóñ, íàë³÷íèê, äîøêó ñòîëÿðíó 50 ìì, øàë³âêó 25 ìì, 30 ìì, áðóñ, ðåéêà ìîíòàæíà, çàãîòîâêà íà ï³ääîíè. Ò. 097-745-54-57, 067681-55-70, zheca@bk.ru Катанка металева. т. 51-12-23, 067-31576-37

ÏÐÎÄÀÌ Тачка будівельна, потужна, двоколісна т. 066316-88-19

Пиломатеріали, брус, доска, дрова рублені.Т:096-712-94-43 Проволка металева.Т:51-12-23, 063-31576-37 Ракушняк крымский высокого качества, М25, 4,8 грн/шт. Т. 097-063-44-63

Ðàêóøíÿê êðûìñêèé îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Íåäîðîãî. Ò: 095-61-400-68

Áðèãàäà ä³â÷àò ïðîôåñ³éíî âèêîíóº âåëèêèé ïåðåë³ê ìàëÿðíèõ ïîñëóã òà äåêîðàòèâíîãî îáðîáëåííÿ: øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåëü, ã³ïñîêàðòîíó, øïàëåðè, â³äêîñè, âåíåö³ÿ, îòî÷åíòî, óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì, «êîðî¿ä», «áàéðàì³êñ». ßê³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ïîì³ðí³ ö³íè ãàðàíòóºìî. Çîÿ. Ò:37-19-04, 098259-99-51, 063-357-16-33

Âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: ôóíäàìåíò, äàõ, îçäîáëåííÿ, áëàãîóñòð³é. ˳ö. À ¹ 409696 â³ä 21.10.2008 ð. ò. 067-49-46000, 063-176-50-87

Шифер б/у 6 и 8 хвильовий. т. 067-460-04-39

ÊÓÏËÞ Çàêóïîâóºìî íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ ïèëîìàòåð³àëè (áðóñ, øòàõåòè). ò. 067-410-54-18

Âûïîëíèì ìàëÿðíûå ðàáîòû. Ïîêëåéêà îáîåâ. Âûðàâíèâàíèå ñòåí, ïîòîëêîâ, îòêîñîâ. Ïîêðàñêà. ò. 096-100-09-36 Ëåîíèä, 067-96182-37 Êñåíèÿ, 0412-44-93-18

ÊÓÏËÞ Лом цветного метала АВ-501,528 и черный метал АВ-491,039. Т:097-28961-51

ÏÐÎÄÀÌ Тисы кузнечные, наковальня, молот в комплекте. т. 098628-67-70

ÏÐÎÄÀÌ Диван-кровать, газ.балон. т. 093-458-80-15, 098-405-80-46, 050-394-97-70 Инвалидная коляска комнатная и дорожная. Костыли. т. 41-06-86, 096-20674-94 Ковер 1,5х2,4 м. В хорошем состоянии, дешево.Т:067-993-39-60 Комод на 4 секції, недорого т. 067-475-64-54 Комод новый, стол-стекло новый, б/у ванная 1,7х0,75 м.Т:46-70-69, 097-481-6235 Галя Кровать металическую полуторную, на панцерной сетке.Т:098-344-87-77 Новый турецкий ковер 2х4 бежево-бодового цвета, цена договорная.Т:067-928-76-83 Полички т.097-444-74-20

Ïðîäàì 5 ñòîëîâ äëÿ êàôå è êîìïëåêò ñòóëüå. Íîâûå. Äåøåâî. Ò:097-564-50-11 Стенка «Малютка». Цена:650 грн. Т:093-73939-04 Стіл комп’ютерний, стіл-книжка, шафа універсальна т. 067-267-91-11 Тумба под телевизор, сервант, ковер 1,5 на 2,20.Т:098-344-87-77

Тумбу под телевизор. Т:093-458-80-15, 098405-80-46, 050-394-97-70 Шкаф 3-х дверный, тумба под Тв, стулья деревянные, ковер 2х3 новый Германия.Т:48-5076, 098-921-35-76 Шкаф 3-х створчатый 250 грн,Т:063-975-20-70 Шкаф, стол обеденный, диван, 2 кресла,кухонный стол 60*90.Дешево. Срочно т. 22-41-50, 067-798-59-00

ÊÓÏËÞ Мебель нового образца. Недорого. Т:063317-41-92 Церква візьме будь-які меблі, для центра з наркозалежними.Т:098-405-80-46,093739-39-04

ÏÐÎÄÀÌ Спортивна форма. Т:093-739-39-04

ÏÐÎÄÀÌ Кимоно Тейквандо, на 6-7 лет.Т:096-528-77-94


9 CTOP.

ñòîð. 9

¹ 09 (1020) 07 áåðåçíÿ 2012ð. 27 AHAIB ☺

EPEOPHIT CTOPIH TEEBA 9 - 16

PEAMHO–eepopa a a a

03.06 – 09.06

«ECTA TACI» O IH PO OOBH HA 5 P BEH MOI H TEEOH A OH O! a aoc , o ocy a ci  , ae c i pai o opo coi: «Hy xay i a cc!»

Æèòîìèðó âèð³øèëè ï³äíåñòè âî䳿 «Äåñÿòêà òàêñ³». Òåïåð íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÿêó ñóìó âè çàïëàòèòå çà ïðî¿çä âî䳺Ⳡ– ðàõóíîê âàøîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó çá³ëüøèòüñÿ íà 5 ãðèâåíü. Äëÿ òîãî, ùîá îòðèìàòè ïðèºìíèé áîíóñ, ïîòð³áíî âñüîãî ëèøå âèêëèêàòè òàêñ³, çðîáèòè ïî¿çäêó ³ ïðîòÿãîì íàñòóïíî¿ äîáè âè 100% îòðèìàºòå ãðîø³ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí, ç ÿêîãî áóëî çä³éñíåíî çàìîâëåííÿ. Áóâàþòü æå òàê³ äèâîâèæí³ ÷óäåñà ùåäðîñò³ é óâàãè ê볺íòîâ³ â íàøîìó ì³ñò³. À âàì âñüîãî ëèøå ïîòð³áíî çàíåñòè íîìåðè òåëåôîí³â: 096-73360-60, 050-712-60-60 äëÿ âèêëèêó òàêñ³ ³ ïðè ïåðø³é íåîáõ³äíîñò³ íàáðàòè ïîòð³áíèé íîìåð, ùîá îòðèìàòè ³ ÿê³ñíó ïîñëóãó ³ ñâî¿ ï'ÿòü ãðèâåíü íà ðàõóíîê òåëåôîíó!

Але без цієї не найнеобхіднішої послуги ми часто обійтися не можемо. Запізнення, погана погода, ніч на дворі та й поїздка в громадському транспорті - те ще задоволення. Ось у цей момент постає питання: куди звернутися за необхідною послугою, щоб і додому доїхати і настрій собі не зіпсувати. Çîâñ³ì íåùîäàâíî ç'ÿâèëàñÿ íîâà äëÿ ì³ñòà Æèòîìèðà ñëóæáà, ÿêà âæå äîñèòü äîáðå çàðåêîìåíäóâàëà ñåáå â ³íøèõ ì³ñòàõ, «Äåñÿòêà Òàêñ³». ×èì æå âîíà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ ñëóæá òàêñ³ íàøîãî ì³ñòà? Ïî-ïåðøå, ÿê³ñòþ äèñïåò÷åðñüêèõ ïîñëóã. Íàâ³òü òå, ùî âàì íå äîâåäåòüñÿ ðîçìîâëÿòè ïî òåëåôîíó çà ñâ³é ðàõóíîê ïðè âèêëèêó òàêñ³, âæå ïðèºìíî äèâóº. Ïî-äðóãå, öå îáîâ'ÿçêîâèé ïðîðàõóíîê âàðòîñò³ ïðî¿çäó, ÿêèé ê볺íò ä³çíàºòüñÿ â³äðàçó ïðè çàìîâëåíí³ ìàøèíè, à íå ï³ñëÿ ïî¿çäêè ó âèãëÿä³ ÑÌÑ, àáî ïðîñòî

•íà ïðàâàõ ðåêëàìè

AMOBEHH PEAM: 418-904, 418-462

ç³ ñë³â âîä³ÿ. Àäæå ìè í³êîëè íå îòðèìóºìî òîâàð ÷è ïîñëóãó, çàïëàòèâøè çà íå¿ ïîò³ì ³ íå çíàþ÷è ñê³ëüêè. Òà é íà ñüîãîäí³ öÿ âàðò³ñòü ä³éñíî ì³í³ìàëüíà ïî ì³ñòó! Âñüîãî 10 (äåñÿòü) ãðèâåíü ó êèøåí³ ³ âè ìîæåòå ñêîðèñòàòèñÿ ïîñëóãîþ òàêñ³ – öå òåæ ïðèºìíî. Àëå íàéäèâí³øå òå, ùî íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïî¿çäêè, íà ðàõóíîê âàøîãî òåëåôîíó ïðèéäóòü 5 (ï'ÿòü) ãðèâåíü çà êîæåí âèêëèê òàêñ³! Ç 1 òðàâíÿ 2013 äëÿ âñ³õ ê볺íò³â «Äåñÿòêà òàêñ³» îãîëîøóº àêö³þ – «Âèêëèêàé òàêñ³ ñîá³ àáî ñâîºìó äðóãó ³ îòðèìàé ï'ÿòü ãðèâåíü íà ðàõóíîê ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó»! Ñàìå òàêèé, ïðèºìíèé ïîäàðóíîê, ìåøêàíöÿì

Òîðã. ïàòåíò ñåð. ÒÏ ¹416100, âèä. Äϲ

TOMPIBIPTO CACH ABTOCA OH VOLKSWAGEN

•íà ïðàâàõ ðåêëàìè

17 травня на околиці Житомира, по вул. Коростишівській, 1а, відбулося урочисте відкриття надсучасного автосалону Volkswagen «Iнтер Авто Житомир». Це третій подібний за своїми масштабами автосалон в Україні. Навіть у Києві поки що такого немає! Öåðåìîí³ÿ ðîçïî÷àëàñÿ ç âèñòóïó êè¿âñüêîãî êîëåêòèâó ñâ³òëîä³îäíèõ áàðàáàíùèê³â «RHYTHMMEN Drum Show». Çâóêè ¿õ ë³òàâð³â íàïîâíèëè àòìîñôåðó ñâÿòêîâèì íàñòðîºì ³ ïîòóæíîþ åíåðãåòèêîþ. Æèòîìèðñüêèé ìåð Âîëîäèìèð Äåáîé ïðèâ³òàâ ïðèñóòí³õ ³ç ïîÿâîþ â íàøîìó ì³ñò³ òàêîãî ÷óäîâîãî àâòîñàëîíó, äå ìîæíà íå ëèøå ïðèäáàòè àâòîìîá³ëü, à é îòðèìàòè ÿê³ñí³ ïîñëóãè ç ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ. Êîìïàí³ÿ «Porshe

Finance Group» – ³ìïîðòåð Volkswagen â Óêðà¿í³ – ³íâåñòóâàëà â áóä³âíèöòâî áëèçüêî 2 ìëí ãðí. Ñïëà÷åí³ êîøòè íà ðîçâèòîê ì³ñòà. Ñòâîðåíî ìàéæå 60 íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü. ϳäïðèºìñòâî ïëàòèòèìå ïîäàòêè, ùî òàêîæ º âàæëèâèì äëÿ áþäæåòó Æèòîìèðà. Ç â³òàëüíèìè ïðîìîâàìè âèñòóïèëè é ïðåäñòàâíèêè «Porshe Finance Group». À ï³ñëÿ ïåðåð³çàííÿ òðàäèö³éíî¿ ÷åðâîíî¿ ñòð³÷êè âñ³õ áóëî çàïðîøåíî äî ïðèì³ùåííÿ àâòîñàëîíó. Ñòèëüíèé, âèòðèìàíèé ó ñâ³òëèõ òîíàõ, ³ç íîâ³òí³ì îáëàäíàí-

íÿì ³ ïðèâ³òíèì ïåðñîíàëîì â³í òåïëî çóñòð³â ïåðøèõ â³äâ³äóâà÷³â. Êðàñåí³-àâòîìîá³ë³ ð³çíîìàí³òíèõ ìîäåëåé ïðèòÿãóâàëè äî ñåáå ïîòåíö³éíèõ ïîêóïö³â. ³äâ³äóâà÷³ ìîãëè îãëÿíóòè àâòî é ç ñåðåäèíè – çàçèðíóòè ï³ä êàïîò, ñ³ñòè çà êåðìî òà îö³íèòè êîìôîðò ñàëîíó. Ñïåö³àëüí³ òàáëè÷êè ïîðÿä ³ç êîæíèì àâòîìîá³ëåì ñïîâ³ùàëè ïðî éîãî òåõí³÷í³ äàí³, êîìïëåêòàö³þ òà ö³íó. Áàæàþ÷³ ìîãëè çàïèñàòèñÿ íà òåñò-äðàéâ áóäüÿêî¿ àâò³âêè, ùî ïðèïàëà äî äóø³. Á³ëÿ êîæíîãî àâòîìîá³ëÿ ñòîÿëè êðàñóí³-ä³â÷àòà ç ìîäåëüíîãî àãåíòñòâà «Ïëåñ» â îäíàêîâèõ á³ëåíüêèõ ïëàòòÿ÷êàõ. Âîíè, í³áè êâ³òî÷êè, ïðèêðàøàëè ñàëîí. Volkswagen âñå á³ëüøå êîðèñòóºòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ â ñâ³ò³ çàâäÿêè ³ííîâàö³éíèì, êîìôîðòíèì ³ çàâæäè îð³ºíòîâàíèì íà ïîòðåáè ê볺íò³â àâòîìîá³ëÿì. Âàæëèâèì ôàêòîðîì

Ïåðñîíàë «²íòåð Àâòî Æèòîìèð» ëàñêàâî çàïðîøóº äî ñàëîíó

ðîçâèòêó Volkswagen º ñó÷àñíà, åôåêòèâíà äèëåðñüêà ìåðåæà. «²íòåð Àâòî Æèòîìèð» – íîâèé äèëåð Volkswagen ó Æèòîìèðñüêîìó ðåã³îí³

Íîâåíüêèé í³ìåöüêèé New Beetle – º îäíèì ³ç íàéêðàùèõ çðàçê³â ñó÷àñíîãî äèëåðñüêîãî ï³äïðèºìñòâà Volkswagen. Ô³ðìà ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ àìá³ö³éí³ ïëàíè – çàâîþâàííÿ ë³äèðóþ÷èõ ïîçèö³é íà àâòîìîá³ëüíîìó ðèíêó Æèòîìèðùèíè. Äî íîâîñòâîðåíîãî àâòîöåíòðó âèñóâàëèñÿ íàéâèù³ âèìîãè, ùî ñòàëè âæå òðàäèö³éíèìè äëÿ âñ³õ ï³äïðèºìñòâ í³ìåöüêîãî áðåíäó: ÿñêðàâèé ³ àêòóàëüíèé äèçàéí, ïðîñòîðà òåðèòîð³ÿ òà âèñîêîòåõíîëîã³÷íå îñíàùåííÿ, ùî äîçâîëÿº ïðîâîäèòè íà òåðèòî𳿠öåíòðó ïîâíèé êîìïëåêñ ðîá³ò ³ç ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ àâòîìîá³ë³â, à òàêîæ êâàë³ô³êîâàíèé ïåðñîíàë – ñïåö³àë³ñòè ç ïðîäàæó òà ñåðâ³ñó, ÿê³ çàâæäè ç ðàä³ñòþ çóñòð³íóòü êîæíîãî ê볺íòà é íàäàäóòü âè÷åðïíó ³íôîðìàö³þ, äîïîìîæóòü ó áóäü-ÿêèõ ïèòàííÿõ, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç êóï³âëåþ òà îáñëóãîâóâàííÿì àâòîìîá³ëÿ. Íà òåðèòî𳿠1100 êâàäðàòíèõ ìåòð³â øîó-ðóìó ðîçì³ùåíî âåñü ìîäåëüíèé ðÿä àâòîìîá³ë³â

Volkswagen. ªâðîïåéñüêèé ð³âåíü îáñëóãîâóâàííÿ, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà çàáåçïå÷èòü Âàì ìîæëèâ³ñòü îáðàòè àâòî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Âàøîãî ñìàêó òà ô³íàíñîâèõ ñïðîìîæíîñòåé. À øèðîêèé ïàðê òåñòîâèõ àâòîìîá³ë³â äîçâîëÿº âèïðîáóâàòè ï³ä ÷àñ ¿çäè êîìôîðò, òåõí³÷í³ ïîêàçíèêè àâòîìîá³ëÿ ³ éîãî â³äì³ííîñò³ â ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè ìàðêàìè. É, çâè÷àéíî, âè â³ä÷óºòå ñïðàâæíº çàäîâîëåííÿ â³ä êåðóâàííÿ Volkswagen. «æóê» Ñòàíö³ÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1050 êâàäðàòíèõ ìåòð³â îáëàäíàíà â³äïîâ³äíî äî âñ³õ âèìîã, ùî ä³þòü ó êîìïàí³¿ Volkswagen ³ äîçâîëÿº îïåðàòèâíî òà íà âèñîêîìó ð³âí³ âèêîíóâàòè âñ³ âèäè ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â. 4 ðîáî÷èõ ïîñòè (ï³äéîìíèêè), ñòåíä ïåðåâ³ðêè ðîçâàëó çõîäæåííÿ 3D, ä³àãíîñòè÷íà ë³í³ÿ, ùî äîçâîëÿº ïåðåâ³ðèòè åëåìåíòè ï³äâ³ñêè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, àâòîìàòè÷íèé ñòåíä çàïðàâêè ñèñòåìè êîíäèö³îíóâàííÿ, ñïåö³íñòðóìåíò, ðåêîìåíäîâàíèé ³ìïîðòåðîì, – óñå öå ãàðàíòóº ÿê³ñíå âèêîíàííÿ ä³àãíîñòè÷íèõ ³ ðåìîíòíèõ ðîá³ò. Ó çîí³ â³äïî÷èíêó – ê볺íòè, ÿê³ îôîðìëþþòü êóï³âëþ àâòîìîá³ëÿ, àáî ÷åêàþòü íà ñâîãî óëþáëåíöÿ, ùî çíàõîäèòüñÿ íà îáñëóãîâóâàíí³, ìîæóòü ïîäèâèòèñÿ òåëåâ³çîð, îçíàéîìèòèñÿ ç³ ñâ³æîþ ïðåñîþ, ïîïðàöþâàòè â ìåðåæ³ Internet (çîíà Wi-Fi), âèïèòè ÷àøå÷êó êàâè àáî ÷àþ. Òóò òàêîæ âîíè ìîæóòü ñïîñòåð³ãàòè çà õîäîì ñåðâ³ñíèõ ðîá³ò.

Íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿, êóäè áóëî çàïðîøåíî æóðíàë³ñò³â ì³ñöåâèõ Ç̲, ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿ «Porshe Finance Group» âðó÷èëè ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÒΠ«²íòåð Àâòî Æèòîìèð» Âàñèëþ Ïåòðóêó ñåðòèô³êàò íà ñóìó 30 òèñ. ãðí, ÿê³ áóäóòü âèêîðèñòàí³ äëÿ ïîáóäîâè äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà íà òåðèòî𳿠øêîëè-³íòåðíàòó äëÿ ðîçóìîâî â³äñòàëèõ ä³òåé â ñ.Òåðåêà Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. ϳäòðèìêà ñïîíñîðñüêèõ ïðîåêò³â ó ñîö³àëüí³é ñôåð³ ñòàëà òðàäèö³éíîþ ³í³ö³àòèâîþ ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ íîâèõ àâòîñàëîí³â Volkswagen.  ïåðø³ õâèëèíè ðîáîòè ñàëîíó ç’ÿâèâñÿ é ïåðøèé ïîêóïåöü. Ñâ³òëàíà Ñåð㳿âíà, ÿêà ñòàëà âëàñíèöåþ íîâåíüêîãî Volkswagen New Beetle, ðîçïîâ³ëà, ùî çàêîõàëàñÿ â öåé àâòîìîá³ëü ç ïåðøîãî ïîãëÿäó, êîëè âèïàäêîâî çàâ³òàëà äî ñàëîíó ùå äî éîãî â³äêðèòòÿ. Öå ÷åðâîíå äèâî ñòàëî ¿¿ ìð³ºþ. Òîæ ÷îëîâ³ê ³ ä³òè Ñâ³òëàíè Ñåð㳿âíè âèð³øèëè çðîáèòè ¿é ïîäàðóíîê íà þâ³ëåé, ÿêèé âîíà íåâäîâç³ â³äçíà÷àòèìå. Ïðîäîâæèëîñÿ ñâÿòî âèñòóïîì êè¿âñüêîãî ãóðòó «ÍåÀíãåëè» òà ðîê-êîëåêòèâó «ART Area» ³ç Õìåëüíèöüêîãî. Áóâ ³ ï³çíàâàëüíèé êîíêóðñ íà óâàãó òà çíàííÿ ³ñòî𳿠Volkswagen, ïåðåìîæö³ ÿêîãî îòðèìàëè ïîäàðóíêè â³ä àâòîñàëîíó. Ïðîòÿãîì óñüîãî âå÷îðà ãîñò³ ñâÿòà ïðèãîùàëèñÿ áàâàðñüêèìè êîâáàñêàìè, ïèâîì ³ êâàñîì. Çàâåðøèâñÿ çàõ³ä áàðàáàííèìè ðèòìàìè «RHYTHMMEN Drum Show» ³ äîñ³ íåáà÷åíèì ó Æèòîìèð³ ôåéºðâåðêîì. Àíæåëà Âàñèëüºâà


06.40 “Ëè÷íûé ñ÷åò” 06.45, 08.00, 09.00, 19.30, 23.35 “ÒÑÍ” 07.30, 08.15, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 08.05 “Ýêîíîìè÷åñêèå ñîáûòèÿ” 10.00 Ì/ñ “Áåðíàðä” 10.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “Áðàòñêîå ñåðäöå” 11.45, 12.50, 03.50 “Íå âðè ìíå 4” 13.55, 14.50 “Êðàñàâèöà çà äâåíàäöàòü ÷àñîâ” 15.45 “100 000 çà ïðàâäó” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 17.15, 04.50 Õ/ô “Íàçàä - ê ñ÷àñòüþ” 20.15 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 3” 22.30 “Äåíüãè” 23.50 Õ/ô “Îðåë äåâÿòîãî ëåãèîíà” 02.00 Õ/ô “Þæíûé öåíòðàë”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05, 08.05 Ïîãîäà 06.15, 07.15 Õîçÿèí â äîìå 06.20, 07.20 Ñòðàíà on-line 06.30 Õ/ô “Óïðàâà” 07.25 Ýðà áèçíåñà 07.30, 08.15 Ä/ô “Ì. Ãîëóáü. ß íå óéäó” 08.45 Ïîëåçíûå ñîâåòû ÓÒ-1 09.00 Èòîãè íåäåëè 09.40 Áåç öåíçóðû 10.05 Àóäèåíöèÿ. Ñòðàíû îò À äî ß 10.25 Êíèãà.ua 10.45 Õ/ô “Îáûêíîâåííîå ÷óäî” 12.20 Ïðàâî íà çàùèòó 12.40, 18.40, 21.25 Äåëîâîé ìèð 12.45 Êàê ýòî? 13.10 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 13.50 Õ/ô “Àëåíüêèé öâåòî÷åê” 15.00, 18.20 Íîâîñòè 15.15 EuroNews 15.25 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.35 Æèçíü íà ðàâíûõ 15.50 Òåìíûé ñèëóýò 16.00 Îêíî â Àìåðèêó 16.20 Ò/ñ “×åòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà” 18.55 Àãðî-News 19.05 Ñåëüñîâåò 19.25 Ïîñëåäíåå ïðåäóïðåæäåíèå 19.45 “Î æèçíè” ñ À. Ïàëü÷åâñêèì 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.00 Èòîãè äíÿ 21.40 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà Í. Ãíàòþêà 22.45 Ïîãîäà 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15 Ïîãîäà 23.20 Õ/ô “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20, 02.05 Íîâîñòè 01.40 Î ãëàâíîì 02.20 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.20 Ñåëüñîâåò 03.35 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 04.55 Äåëîâîé ìèð. Íåäåëÿ 05.25 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

05.30 Ò/ñ “Íî÷íàÿ ôèàëêà” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 09.10, 12.20 Ò/ñ “Ëþáîâü êàê íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé” 13.20 “Ñóäåáíûå äåëà” 15.20 “Ñåìåéíûé ñóä” 16.20 “Æäè ìåíÿ” 18.10, 04.10 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð 2” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 20.30 Ò/ñ “Ïèðàíüè” 22.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 12”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.10 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 02.40 Ä/ñ “Èñòîðèÿ Ìèðà”

05.05, 05.50 Teen Time 05.10 Ò/ñ “Âïåðåä - ê óñïåõó” 05.55, 22.50 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 06.45, 19.15 Ïèðàíüè 07.30, 08.30, 19.00, 23.55 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.50, 00.10 Ïîãîäà 09.00 Õ/ô “Ïåðâàÿ äî÷ü” 11.05, 18.00, 19.55 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 13.15, 14.25 Kids’ Time 13.20 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 14.55 Ò/ñ “Äðóçüÿ”

15.55 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 16.55 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 21.00 Ðåâèçîð 2 00.15 Ò/ñ “Ìèëûå îáìàíùèöû”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.10 Ò/ñ “Äðóæíàÿ ñåìåéêà” 01.55 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ 3” 02.40 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 02.45, 03.40 Çîíà íî÷è 02.50 Ïîòåðÿííûé ðàé 03.45 Ìîé àäðåñ - Ñîëîâêè. Ïàñòêà 04.05 Ìîé àäðåñ - Ñîëîâêè. Ãðóç ìîë÷àíèÿ 04.20, 05.00 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.25 Ëåãåíäàðíîå ïàðè 04.40 Ïîðòðåò, íàïèñàííûé ãëóáèíîé

07.00 08.25 10.20

Ì/ô Õ/ô “Âîëøåáíàÿ ñòðàíà” Õ/ô “ß íåíàâèæó äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà” 12.05, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 13.05 “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” 14.35 “ÊÂÍ” 17.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 19.00 “Îðåë è Ðåøêà” 20.00 “Ëÿìóð Òóæóð” 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 22.00 Ì/ô “Êîò â ñàïîãàõ” 23.40 Õ/ô “Êîðîëü âå÷åðèíîê”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.15 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.10 Æåíñêèé âçãëÿä 06.00 Äà÷íûå èñòîðèè 06.50, 13.35 Ì/ô 09.00 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.15 Áýáè-áóì 11.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.35, 17.10 Æåíñêàÿ ôîðìà 14.25, 04.05 Ò/ñ “Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà” 16.10, 22.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð 18.00, 21.40 Ò/ñ “Òàòüÿíèí äåíü” 18.55, 02.40 Äîì è î÷àã 19.45 Õîëîñòÿêè 20.45, 00.30 Ãëÿíåö 23.35 Ãîðîäà ìèðà 01.15 Ëó÷øèå èíòåðüåðû 01.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ äåêîðàòîðà 03.20 Çà ãëàçà

06.10

“×óæèå îøèáêè. Î ÷åì ìîë÷àëà äåðåâíÿ” 06.55, 15.55 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 08.50, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 10.15 “Çâåçäíàÿ æèçíü” 11.10 “Îäèí çà âñåõ” 13.05 “Ïðàâèëà æèçíè. Äåòñàä. Èñêàëå÷åííîå äåòñòâî” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 19.55 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 21.00 Ò/ñ “Ìàøà Ïèðîãîâà - íàðîäíûé þðèñò” 22.25 “Äåòåêòîð ëæè 3” 00.20 “Êóá” 01.20 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” 02.10 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.55 Íî÷íîé ýôèð

05.10 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.15, 06.25, 01.50, 03.10 Ïîãîäà 05.20 Ñâèòàíîê 06.20, 07.30 Äåëîâûå ôàêòû 06.30 Ò/ñ “Òàêñè” 06.55 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.35 Ôàêòû íåäåëè 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.20, 01.00 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10 Õ/ô “×åëîâåê ïðåçèäåíòà” 12.00, 13.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 13.55, 21.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 15.05, 20.05 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí 2” 17.00 Õ/ô “Íåäîñÿãàåìûé” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 23.00, 03.15 Ñâîáîäà ñëîâà 01.55 Ò/ñ “Æåíû ôóòáîëèñòîâ”

06:00 06:10 06:40 07:30 08:20 08:30 08:55 09:25 10:50 11:05 13:00 13:15

óìí Óêðà¿íè “×àñ çì³í” “Àêöåíòè” “Ìàìèíà äîëÿ” “Ïîäàòêîâèé â³ñíèê” “Ðîäèíà” “×åñòü ìóíäèðà” Õ/ô “̳ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà” 5 ñ. “Íàîäèíö³ ç ìóçèêîþ”. Ìóçèêà ϳâí³÷íî¿ Àìåðèêè “Óêðà¿íà: ×àñ ì³ñöåâèé” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïðî Ïðîô³”

10 ñòîð.

ÏÎÍÅIJËÎÊ, 3 ×ÅÐÂÍß

¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013 ð.

13:45 14:20 15:10 15:35 16:00 16:15 16:30 17:00 19:00 19:30 20:10 20:45 21:00 22:00 22:00 22:30 00:05 00:30 01:00 03:00 04:30

“Øêîëà íåçâè÷àéíèõ íàóê” “Ôóòáîëüí³ ä³àëîãè” “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” “Ñåêðåòè êðàñè” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “гäíà øêîëà” “Òâîº ìàéáóòíº” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ðåòðîñïåêòèâà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “×åñòü ìóíäèðó” “Æàðòîìèð-2013”, ÷. 1, 2 “Ôóòáîëüí³ ä³àëîãè” “Óäîñâ³òà” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Ïîï³ëüíÿíñüêèé ðàéîí “Æàðòîìèð-2013”, ÷. 1, 2

06.10 Ëó÷øèé ïîâàð íà ñåëå 2 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 12.50, 17.20, 21.50 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00 Õ/ô “Òîëüêî ëþáîâü” 11.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Òóðåöêèé ãàìáèò. Ïðîäîëæåíèå 2” 15.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 20.00 Ò/ñ “Êîâáîè” 23.20 Õ/ô “Áåññëàâíûå óáëþäêè”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.10 Ò/ñ “Ñîáûòèå” 04.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.15 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 10”

Ïðîôèëàêòèêà 14.00 “Ïðîãðàììà ïåðåäà÷” 14.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.55, 06.25 “Ïîãîäà” 14.20 “5 ýëåìåíò” 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 15.15 “Ìàìèíà øêîëà” 16.10 “Îêíî â Åâðîïó” 16.45 “Ìîòîð” 17.25 “Â êàáèíåòàõ” 18.15 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 18.40, 00.00, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 18.50, 23.40, 00.20, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.00 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15 “Íàëîãîâûé äíåâíèê” 22.40, 23.20, 00.15, 02.35, 03.15, 06.15 “Áèçíåñâðåìÿ” 22.45, 04.15 “Õðîíèêà äíÿ” 23.30 “Crime news” 23.45, 00.55, 03.25 “Îáçîð ïðåññû” 00.30 “Êàáèíåòû” 02.40 “Æèçíü èíòåðåñíà” 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 04.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 04.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé”

06.00 06.30 07.00 07.30 07.55 08.25

Åðàëàø Òåëåïóçèêè Ìàëûøè-òâîéíÿòà Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì Ì/ñ “×èï è Äåéë - áóðóíäóêè-ñïàñàòåëè” 09.00 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 10.00, 18.10 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Áåâåðëè Õèëëç-90210. Íîâîå ïîêîëåíèå” 13.00, 19.10 Áîãèíÿ øîïïèíãà 15.15 Ò/ñ “Ñòóäåíòû” 16.20 Ò/ñ “Ðûæàÿ” 17.20, 01.25 Äîñâèäîñ 19.50, 23.25 Äàåøü ìîëîäåæü! 20.50 Âèòàëüêà 22.00 ÒÅÒ-Èíòåðíåò 22.25 Øïèëèâèëè 23.00 Äóðíåâ+1 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 01.00 Òâîþ ìàìó! 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû 03.05 Äî óòðà

06.00, 01.55 “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” 06.30 Õ/ô “×åðíûé ïðèíö” 08.10 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 08.50 Õ/ô “Òðåâîæíîå âîñêðåñåíüå”

10.30 Ò/ñ “Äîêòîð Òûðñà” 14.20 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” 18.30 Ä/ñ “Ðåàëüíûå ïðåñòóïíèêè” 19.00, 01.25, 03.55 “Ñâèäåòåëü” 19.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 10” 21.30 Ò/ñ “NCIS: îõîòà íà óáèéöó”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.30 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ 12”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.30 Ò/ñ “Äåêñòåð”. (3 êàòåãîðèÿ) 03.25 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 04.25 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 05.00 “Ïðàâäà æèçíè”

06.00, 03.20 Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé 06.30, 08.30 “Ìèð çà íåäåëþ” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 09.00 Ôðýíê Ãåðëè: èñêóññòâî ôîòîãðàôèè 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 11.15 Íèêîëü Êèäìàí. Äåâî÷êà èç ñòðàíû Îç 12.45 Æåðòâîïðèíîøåíèå. Æèçíü è ñìåðòü ìàêåäîíñêîãî öàðÿ Ôèëèïïà II 14.00 Òàêîâà ñïîðòèâíàÿ æèçíü. Èðèíà Ìåðëåíè 14.40 Óäèâèòåëüíûå ðàññêàçû î æèâîòíûõ 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 15.30 “Ñâåòñêèå õðîíèêè” 16.00, 23.50 Äèêàÿ Àâñòðàëèÿ 17.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Âÿ÷åñëàâ Ìàëåæèê 20.00 Âåëèêèå ñðàæåíèÿ 21.35 Ôðåäåðèê Øîïåí 22.40 Êóëüòóðíûé øîê 01.05 Àìóðíûå ìåëîäèè 01.50 Õ/ô “Òåëî è äóøà 2” 03.50 Õ/ô “Äóáðîâñêèé”

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Âòîðæåíèå ïëàíêòîíà” 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Íåéòðîíà” 11.00 Ì/ñ “Æèçíü ðîáîòà-ïîäðîñòêà” 12.00 Ì/ñ “Ëóíàòèêè” 13.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 17.00 Ì/ñ “Íàðóòî” 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

05.00 06.00

“Áûëî Âðåìÿ” Õ/ô “Ñòðóíû äëÿ ãàâàéñêîé ãèòàðû” 06.30 “Àíøëàã? Àíøëàã!” 07.45 “Çâóêîâàÿ äîðîæêà” â Ëóæíèêàõ” 09.00 Õ/ô “Ïîöåëóé” 10.05 “Àâòîãðàô ïî ñóááîòàì” 10.35 “Ïî óëèöàì ñòàðûì, çàïîâåäíûì” 11.00 “Çîëîòîé øëÿãåð” 12.00, 03.00 “Êîëáà âðåìåíè” 13.00 “Ëåíèíãðàä-Ëîíäîí” 14.00 “Ãîëóáîé îãîíåê” 15.20 “ÑÑÑÐ-Êàíàäà” 17.00 “...Äî 16 è ñòàðøå” 17.45 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïåñíè À. Îñòðîâñêîãî ïîåò Ý. Õèëü” 18.20 Õ/ô “Ýòîò ôàíòàñòè÷åñêèé ìèð” 19.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 20.00, 02.00 “Âðåìÿ” 21.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 22.00 “Âçðîñëûå è äåòè” 23.05 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàíîðàìà” 00.00 “Áóäèëüíèê” 00.30 Õ/ô “Ïîêà íå âûïàë ñíåã...” 04.00 “Êèíîñåðïàíòèí”

05.00 07.10

“ÍÒ óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Ìàñëåíèöà”. “Àâñòðàëèéñêèé ïåííè” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 09.25 Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü 10.05 “Ðóññêèå ñåíñàöèè” 11.05 “Òû íå ïîâåðèøü” 12.35 “Äî ñóäà” 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 14.35, 17.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 16.40 Ò/ñ “Âåðñèÿ 3” 18.30, 02.30 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 19.35, 03.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 20.25 Ò/ñ “Ëåñíèê”. “Öåéòíîò” 22.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè”

22.40 00.35 04.30

Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”. “Âíó÷îê”. “Áåç æåðòâ” Ò/ñ “Âåðíóòü íà äîñëåäîâàíèå”. Äåëî 13. “Âñå äëÿ åå ñ÷àñòüÿ” “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”. “Ñèáèðñêèé ïîòðîøèòåëü”

05.45 Ì/ô 10.30 Õ/ô “Äðóã ìîé, Êîëüêà” 12.10 Ò/ñ “Ðàñïèñàíèå ñóäåá” 14.00, 20.00 Ò/ñ “Æèçíü è ñìåðòü Ëåíüêè Ïàíòåëååâà” 15.50 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà” 17.20 Õ/ô “ß âàñ äîæäóñü” 18.35 Õ/ô “Ýôôåêò Ðîìàøêèíà” 21.50 Õ/ô “Êîäåêñ ìîë÷àíèÿ” 00.40 Õ/ô “Ïðîâàë îïåðàöèè “Áîëüøàÿ Ìåäâåäèöà” 02.10 Õ/ô “Äâîå è îäíà” 03.30 Õ/ô “Àðòèñò èç Êîõàíîâêè” 04.45 Ñàóíäòðåêè

04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Íîâîñòè 04.05 Òåëåêàíàë “Äîáðîå óòðî!” 08.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 08.50 “Æèòü çäîðîâî!” 09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 11.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 11.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” ñ Ã. Ìàëàõîâûì 13.00 Äðóãèå íîâîñòè 13.20, 01.25 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 14.15 Ò/ñ “Ïðîñïåêò Áðàçèëèè” 16.10 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 17.40, 00.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 18.55 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 20.00 “Âðåìÿ” 20.30, 02.05 Ò/ñ “Çàùèòà ñâèäåòåëåé” 22.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 23.10 “Ïîçíåð” 00.15 Íî÷íûå íîâîñòè

02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “×óäàê èç 5-Á” 03.25, 09.25, 15.25 Ì/ñ “Íà çàäíåé ïàðòå” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “Ëåãåíäà î ñïÿùåé êðàñàâèöå” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Öâåò ïëàìåíè” Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü 4” Ò/ñ “Ìåíòû 11” Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè 4” Ò/ñ “Ðóññêîå ëåêàðñòâî” Ò/ñ “Ðåáÿòà èç íàøåãî ãîðîäà”

06.00, 10.35, 11.35, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.40, 10.45, 13.45 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 06.50, 11.00, 16.25 “Çàãîðîäíûé äîì” 07.00 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 07.10 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 07.30, 02.15 “Ïàðêóð” 08.05 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”. “Ïîëåò íà Ëóíó” 08.45, 11.10, 13.25, 19.25, 22.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.15, 18.25, 21.30 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 10.20, 12.10, 17.20, 17.50 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 12.25 “Ñàä, îãîðîä” 12.45 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”. “Àëåíüêèé öâåòî÷åê” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.45 Ì/ô “Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå” 17.30 “Êðèìèíàë” 18.00, 01.45 “Îäèí íà îäèí ñî âñåìè” 19.50 “Áîëüøèå ñòðàíñòâèÿ” 20.20 “Àðõèâû èñòîðèè” 20.50 “Æèòåëè äîìà “Âèíäçîðîâ” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 00.45 “Òåëå÷àò” 02.50 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 03.20 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 04.05 “Îòðàæåíèå: íåèçâåñòíàÿ êëàññèêà” 04.20 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 04.50 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 05.10 “Àêâàñêîï”

06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50, 03.15 Ôóòáîë News 06.15, 22.50 Ñåâèëüÿ - Âàëåíñèÿ. ×åìïèîíàò

Èñïàíèè 08.10, 12.10 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Ø. Âàðãà 09.00, 15.10, 21.55, 04.55 Futbol Mundial 09.30 Ä/ñ “Ôóòáîëüíûå áèòâû” 10.20 Ðåàë - Îñàñóíà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 13.00 ÖÑÊÀ - Àíæè. Ôèíàë. Êóáîê Ðîññèè 15.55 Èðëàíäèÿ - Ãðóçèÿ. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ 17.55 Òîï-ìàò÷ 18.10, 02.10 Ãîëû ñåçîíà. ×åìïèîíàò Àíãëèè 19.20, 01.05 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 20.30, 03.30 “Åâðîïåéñêèé weekend” 05.25 Íîâîñòè + Àíîíñû

06.00, 22.55 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Ïëåé-îôô. Ôèíàë. Êðèñòàë Ïýëàñ - Óîòôîðä 07.55, 00.50 Àâòîãîíêè. International GT Open. Ãåðìàíèÿ. Ïåðåãîíè. Äåíü âòîðîé 08.55, 01.50 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Ïëåé-îôô 11.05 Òåííèñ ÀÒÐ 250 Open de Nice. Ôðàíöèÿ. 1/2 ôèíàëà. 2 ìàò÷. Ìîíôèñ - Àíäóõàð 13.00 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 13.40 Ôîðìóëà-1 íà âîäå 2013. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè. Ãîíêè 14.50 Ýêñòðà-ôóòçàë 15.25, 04.20 Ôóòáîë. Íèäåðëàíäû. Ïëåé-îôô ËÅ. Ôèíàë. 1-é ìàò÷. Òâåíòå - Óòðåõò 17.10 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïëåéîôô. 1/2 ôèíàëà. Êàõà Ñåãîâèÿ - Áàðñåëîíà Àëóñïîðò 19.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Ïëåéîôô. Ôèíàë. 1-é ìàò÷ 21.00 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä - Íüþêàñë 03.40 Áîêñ. Íüþ-Éîðê, ÑØÀ. Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ãàáðèýëü Ðîñàäî

07.00

Ä/ô “Ìàðòèí Êëóíñ â ïîèñêàõ ïîñëåäíåãî ëåìóðà” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê” 09.00, 09.30, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 10.00, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50 Ä/ô “Æèâîòíûå 24/7” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Ðûñè - èñòîðèÿ Ëèçû è Ìóðî” 14.00 Ä/ô “Àôðèêàíñêàÿ ïðîãóëêà” 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 21.00, 21.30 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ ïîìîùü” 22.00 Ä/ô “Áåëûé ñîêîë, áåëûé âîëê” 23.00 Ä/ô “Äèêèå áåëûå ëüâèöû” 01.00, 04.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 03.00, 06.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîãî ìåäâåäÿ” 05.00 Ä/ô “Íåîáûêíîâåííûé ìèð”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05 “Èñêàòåëè” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “1000 ìåëî÷åé” 11.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.10, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.05 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.30 Âåñòè - Ñïîðò 16.45 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!” 17.40 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” 19.45 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.50 Ò/ñ “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà” 22.40 Ò/ñ “Õóòîðÿíèí” 23.40 Õ/ô “Îãíåííàÿ çàñòàâà” 00.30 Ò/ñ “Ñìåðòü Âàçèð-Ìóõòàðà” 01.25 “Äåâ÷àòà” 02.00 “Âåñòè +” 02.20 Õ/ô “Ðîññèÿ ìîëîäàÿ” 03.55 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.05 Ì/ô 08.15 “ÀÁÂÃÄåéêà” 08.45, 17.50, 05.30 Ì/ñ “Ìàðòèí Âîèòåëü” 09.05 “Ïîñòñêðèïòóì” 10.00 Äîì ñ èñòîðèåé. “Äîì íà Íàáåðåæíîé” 10.25 “Â öåíòðå ñîáûòèé” 11.15, 18.55 Ì/ô “Âåñåëûé îãîðîä” 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Ò/ñ “Çîëîòî Òðîè” 13.25 “Ýíöèêëîïåäèÿ”. Ôðàíñèñêî Ïèñàððî 13.35, 01.40 Ä/ô “Ðóññêîå ÷òèâî” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 15.20 Êîìåäèÿ “Íå èìåé 100 ðóáëåé...” 16.40 Ì/ô “Æåëòûé àèñò” 16.50 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ñëóæåáíûé ðîìàí”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


11 ñòîð. 09.50 “Þìîð íà Ê1” 12.05, 19.00 “Îðåë è Ðåøêà” 13.00, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 14.00, 22.00 Ä/ñ “Âîéíà ïîëîâ” 06.35 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 15.00 Ä/ô “Áîãàòûå è îäèíîêèå” 06.40 “Ëè÷íûé ñ÷åò” 16.00 “Ëÿìóð Òóæóð” 06.45, 08.00, 09.00, 19.30, 23.45, 04.25 “ÒÑÍ” 17.00, 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 07.30, 08.15, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 20.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 08.05 “Ýêîíîìè÷åñêèå ñîáûòèÿ” 23.00 Ä/ô “Áüåò - çíà÷èò ëþáèò” 10.00 Ì/ñ “Áåðíàðä” 10.40, 01.55 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. 00.00 Õ/ô “Ðî-Áè-Ãóä”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.15 “Íî÷íàÿ æèçíü” “Çâåçäà â ïîäàðîê” 11.45, 12.50, 02.45, 03.35 “Íå âðè ìíå 4” 13.55, 14.50 “Êðàñàâèöà çà äâåíàäöàòü ÷àñîâ” 15.45 “100 000 çà ïðàâäó” 05.10 Æåíñêèé âçãëÿä 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” Äà÷íûå èñòîðèè 17.10, 20.15 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 3” 06.00 06.50, 13.35 Ì/ô 22.30, 05.30 “Ìåíÿþ æåíó 7” 09.00 Ñåìüÿ îò À äî ß 00.00 Áîåâèê “Èãðà ñìåðòè”. (2 êàòåãîðèÿ) 10.15 Áýáè-áóì 04.40 “Äåíüãè” 11.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.35, 17.10 Æåíñêàÿ ôîðìà 14.25, 04.05 Ò/ñ “Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà” 16.10, 22.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð ÒÐÊ “Ýðà” 18.00, 21.40 Ò/ñ “Òàòüÿíèí äåíü” 06.00 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 18.55, 02.40 Äîì è î÷àã 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 19.45 Ä/ô “Ìà÷î íå ïëà÷óò” 06.10, 07.05, 08.05 Ïîãîäà 20.45, 00.30 Ãëÿíåö 06.15 Õîçÿèí â äîìå 23.35 Ãîðîäà ìèðà 06.20, 07.20 Ñòðàíà on-line 01.15 Ëó÷øèå èíòåðüåðû 06.30 Õ/ô “Óïðàâà” 01.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ äåêîðàòîðà 07.15 Ýðà ñòðîèòåëüñòâà 03.20 Çà ãëàçà 07.25 Ýðà áèçíåñà 07.30, 08.15 Ä/ô “Â. Ãðàììàòèêîâ.  äåéñòâèè” 08.45 Ïîëåçíûå ñîâåòû ÓÒ-1 05.40 “×óæèå îøèáêè. Âäâîåì ïðîòèâ âñåõ” 09.00, 12.50, 19.35 Ïîãîäà 06.20, 15.55 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 09.05, 21.00 Èòîãè äíÿ 08.05, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 09.30, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.40 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Áüåò - çíà÷èò, 09.35 Øåô-ïîâàð ñòðàíû ëþáèò?” 10.25 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà” 11.45 Õ/ô “Ìàìà ïîíåâîëå” 12.30, 15.00, 18.20 Íîâîñòè 14.10 “Ïðàâèëà æèçíè. Âñÿ ïðàâäà î õëåáå” 12.45, 18.55, 21.10 Äåëîâîé ìèð 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 13.00 Ò/ñ “Ñòàâêà áîëüøå ÷åì æèçíü” 19.55 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 15.15 EuroNews 20.55 Ò/ñ “Ìàøà Ïèðîãîâà - íàðîäíûé þðèñò” 15.20 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 22.25 “Äåòåêòîð ëæè” 15.25 Ò/ñ “×åòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà” 23.20 “Êóá” 18.45 Ìèð ñïîðòà 00.20 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 19.10 Î ãëàâíîì 01.20 Õ/ô “31 èþíÿ” 19.45 “Î æèçíè” ñ À. Ïàëü÷åâñêèì 03.40 Íî÷íîé ýôèð 21.15 “Àäðåíàëèí” 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 05.00, 06.40, 01.35, 03.00 Ïîãîäà 23.15 Ïîãîäà 05.05 Ôàêòû 23.20 Õ/ô “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” 05.30 Ñâèòàíîê 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà 06.35, 07.45 Äåëîâûå ôàêòû ÓÒ-1 06.45 Ò/ñ “Òàêñè” 01.20, 02.10, 03.25 Íîâîñòè 07.05 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 01.45 Î ãëàâíîì 07.50 Ïðîâîêàòîð 02.25 ÒåëåÀêàäåìèÿ 08.45 Ôàêòû. Óòðî 03.40 Êíèãà.ua 09.15, 19.20 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 04.00 “Ïðåäâå÷åðüå” 10.10, 16.40 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè” 04.50 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ 12.25, 13.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 05.40 Èòîãè äíÿ 12.45 Ôàêòû. Äåíü 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 13.25, 21.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 14.45, 20.05 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí 2” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 23.00 Õ/ô “Àíàêîíäà”. (2 êàòåãîðèÿ) 05.30, 20.30 Ò/ñ “Ïèðàíüè” 00.45 Ñòîï-10 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 01.40 Õ/ô “Íåäîñÿãàåìûé” Íîâîñòè 03.05 Ò/ñ “Æåíû ôóòáîëèñòîâ” 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 09.10, 12.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 12” 12.30 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 13.30 “Ñóäåáíûå äåëà” 06:00 óìí Óêðà¿íè 15.00 “Ñåìåéíûé ñóä” 06:10 “Ðåòðîñïåêòèâà” 16.00 Ò/ñ “Àíå÷êà” 06:55 “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 26 18.10, 04.10 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð 2” 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 07:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 22.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 12”. (2 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” êàòåãîðèÿ). 09:00 “×àñ êðà¿íè” 02.10 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 09.35 “Æàðòîìèð-2013”, ÷. 1, 2 02.40 Ä/ñ “Èñòîðèÿ Ìèðà” 11:05 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 13:15 “Ñëóõàé î÷èìà” 13:40 “гäíà øêîëà” 05.05, 05.50 Teen Time 14:05 “Ðîçìîâà áåç íîòàö³é” 05.10 Ò/ñ “Âïåðåä - ê óñïåõó” 14:35 “Âàøå çäîðîâ’ÿ” 05.55, 22.00 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 15:00 “Çåìëÿ: ðàä³ñòü ³ ñìóòîê ìóäðîñò³”, ÷. 1 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 15:20 “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³” ÷. 26 06.45, 19.15 Ïèðàíüè 15:25 “Çåìëÿ: ðàä³ñòü ³ ñìóòîê ìóäðîñò³”, ÷. 2 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 07.35, 08.35, 19.50, 00.25 Ïîãîäà 16:20 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”, Ì/ô 09.00, 16.50 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 16:30 “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò 11.05, 17.55, 19.55 Ò/ñ “Âîðîíèíû” Êîóïëåíä) 13.25, 14.35 Kids’ Time 17:00 “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” 13.30 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 19:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 14.50 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 19:30 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 15.50 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 20:10 “Ñåêðåòè êðàñè” 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” 00.30 Ò/ñ “Ìèëûå îáìàíùèöû”. (2 êàòåãîðèÿ) 20:25 20:45 “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” 01.30 Ò/ñ “Äðóæíàÿ ñåìåéêà” 21:00 “Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè” 02.15 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ 3” 21:30 “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 02.55, 03.45 Çîíà íî÷è 22:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 03.00 Çâåçäà Âàâèëîâà 22:30 “Äîñüº” 03.50 Ðàéñêèå ñàäû ãåòìàíà Ñàãàéäà÷íîãî 22:45 “Ïðàâî íà çàõèñò” 04.10 Ìîëüôàð 23:05 Õ/ô “Âîíè âîþâàëè çà Áàòüê³âùè04.35, 05.00 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà íó” 1 ñ. 04.40 Òàñÿ 00:30 “Çåìëÿ: ðàä³ñòü ³ ñìóòîê ìóäðîñò³”, ÷. 1 04.55 Òà, êîòîðàÿ ðÿäîì 00:50 “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³” ÷. 26 00:55 “Çåìëÿ: ðàä³ñòü ³ ñìóòîê ìóäðîñò³”, ÷. 2 01:20 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 03:20 “Âåëèêà ³ò÷èçíÿíà”. Íåâ³äîìà â³éíà, 1 07.00 Ì/ô

²ÂÒÎÐÎÊ, 4 ×ÅÐÂÍß 04:10 04:35

ñ. “Ôàáðèêà ³äåé” Õ/ô “Âîíè âîþâàëè çà Áàòüê³âùèíó” 1 ñ.

06.10, 05.25 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 10” 07.00, 17.00, 19.00, 04.20 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00 Ò/ñ “Êðàñàâèöà” 12.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Ïîëèöåéñêàÿ ìàøèíà” 15.35 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 19.20 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 20.00 Ò/ñ “Êîâáîè” 23.20 Ò/ñ “Ãëóõàðü” 01.15 Ò/ñ “Ãðèìì 2” 02.00 Õ/ô “Áåññëàâíûå óáëþäêè”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò”

06.30, 18.40, 00.00, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.40, 18.50, 23.40, 00.20, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 08.50, 23.45, 00.55, 03.25 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.05 “Âðåìÿ ýêîíîìèêè” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.35, 03.15, 06.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 07.55, 09.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.55, 06.25 “Ïîãîäà” 08.20, 00.30 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.00 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 13.10 “Íàëîãîâûé äíåâíèê” 16.10 “Òðàíñìèññèÿ” 17.15 “Äðàéâ-íîâîñòè” 17.25 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 18.15, 22.45, 04.15 “Õðîíèêà äíÿ” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15 “Àãðîêîíòðîëü” 23.30 “Crime news” 02.40 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 04.20 “Æèçíü èíòåðåñíà” 04.40 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé”

06.00 06.30 07.00 07.30 07.55 08.25

Åðàëàø Òåëåïóçèêè Ìàëûøè-òâîéíÿòà Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì Ì/ñ “×èï è Äåéë - áóðóíäóêè-ñïàñàòåëè” 09.00 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 10.00, 18.10 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Áåâåðëè Õèëëç-90210. Íîâîå ïîêîëåíèå” 13.00, 19.10 Áîãèíÿ øîïïèíãà 15.15 Ò/ñ “Ñòóäåíòû” 16.20 Ò/ñ “Ðûæàÿ” 17.20, 01.25 Äîñâèäîñ 19.50, 23.25 Äàåøü ìîëîäåæü! 20.50 Âèòàëüêà 22.00 ÒÅÒ-Èíòåðíåò 22.25 Øïèëèâèëè 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 01.00 Òâîþ ìàìó! 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû 03.05 Äî óòðà

05.30 Õ/ô “Òðåâîæíîå âîñêðåñåíüå” 06.50 Õ/ô “Â äâóõ øàãàõ îò “Ðàÿ” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 10.00, 03.05 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 10.30 Ò/ñ “Âåðíóòü íà äîñëåäîâàíèå” 12.20 Ò/ñ “Ãîâîðèò ïîëèöèÿ!” 14.50, 19.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 10” 16.45, 19.00, 01.35, 04.00 “Ñâèäåòåëü” 17.00 Ò/ñ “Çàùèòà Êðàñèíà” 21.30 Ò/ñ “NCIS: îõîòà íà óáèéöó”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.30 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ 12”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.30 Ò/ñ “Äåêñòåð”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.05 “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” 04.30 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 05.00 “Ïðàâäà æèçíè”

06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 09.00, 20.00 Âåëèêèå ñðàæåíèÿ 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 11.15 Ôðåäåðèê Øîïåí 12.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 14.00, 22.40 Êóëüòóðíûé øîê 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 15.30 “Öèâèëèçàöèÿ Incognita” 15.45 “Êóìèðû” 16.00, 23.50 Äèêàÿ Àâñòðàëèÿ 17.45 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ” 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Âÿ÷åñëàâ Ìàëåæèê 21.35 Âèêòîð Ñòåïàíîâ. Ïðèãîâîð Åðìàêà 01.05 Àìóðíûå ìåëîäèè 01.45 Õ/ô “Ïåðâûå 9 1/2 íåäåëü” 03.45 Õ/ô “Êîíåê-Ãîðáóíîê”

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Âòîðæåíèå ïëàíêòîíà” 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Íåéòðîíà” 11.00 Ì/ñ “Æèçíü ðîáîòà-ïîäðîñòêà” 12.00 Ì/ñ “Ëóíàòèêè” 13.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 17.00 Ì/ñ “Íàðóòî” 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

05.00 “Çîëîòîé øëÿãåð” 06.00, 15.00, 21.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 07.00 “Ëåíèíãðàä-Ëîíäîí” 08.00 “Ãîëóáîé îãîíåê” 09.20 “ÑÑÑÐ-Êàíàäà” 11.00 “...Äî 16 è ñòàðøå” 11.45 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïåñíè À. Îñòðîâñêîãî ïîåò Ý. Õèëü” 12.20 Õ/ô “Ýòîò ôàíòàñòè÷åñêèé ìèð” 13.45, 19.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 14.00, 20.00 “Âðåìÿ” 16.00 “Âçðîñëûå è äåòè” 17.05 “Çäîðîâüå” 18.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ëåíèíãðàäñêèå àêâàðåëè” 18.35 Ñïåêòàêëü “Öèòàòà” 19.30 Ä/ô “Àêâàëàíã è ëàñòû” 22.00 “Ñïîåìòå, äðóçüÿ” 23.00 “Áûëî Âðåìÿ” 00.00 Õ/ô “Ñòðóíû äëÿ ãàâàéñêîé ãèòàðû” 00.30 “Àíøëàã? Àíøëàã!” 01.45 “Çâóêîâàÿ äîðîæêà” â Ëóæíèêàõ” 03.00 Õ/ô “Ïîöåëóé” 04.05 “Àâòîãðàô ïî ñóááîòàì” 04.35 “Ïî óëèöàì ñòàðûì, çàïîâåäíûì”

05.00 07.10

“ÍÒ óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Áåñïîêîéíîå íàñëåäñòâî”. “Ïîñëåäíÿÿ ãàñòðîëü” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 09.25 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê” 10.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 11.00 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü ëåò ñïóñòÿ”. “Ëþáîâíûé òðåóãîëüíèê” 12.35 “Äî ñóäà” 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 14.35, 17.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 16.40 Ò/ñ “Âåðñèÿ 3” 18.30, 02.30 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 19.35, 03.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 20.25 Ò/ñ “Ëåñíèê”. “Ïðèçðàêè” 22.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 22.40 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”. “Ñîâåñòü”. “Âûáîð” 00.35 Ò/ñ “Âåðíóòü íà äîñëåäîâàíèå”. Äåëî 14. “Íàéòè íåâèäèìîê” 04.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”. “Ñèáèðñêèé ïîòðîøèòåëü”

05.45 Ì/ô 10.20, 15.20 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà” 11.40 Ò/ñ “Ðàñïèñàíèå ñóäåá” 13.30, 20.10 Ò/ñ “Æèçíü è ñìåðòü Ëåíüêè Ïàíòåëååâà” 16.35 Õ/ô “Äâîå è îäíà” 18.15 Õ/ô “Ïàñïîðò” 22.00 Õ/ô “Ïðîâàë îïåðàöèè “Áîëüøàÿ Ìåäâåäèöà” 23.40 Õ/ô “ äâóõ øàãàõ îò “Ðàÿ” 01.15 Õ/ô “Ýòî ìû, Ãîñïîäè” 02.20 Õ/ô “Ýôôåêò Ðîìàøêèíà” 03.25 Õ/ô “Èñòîðèÿ îäíîé ëþáâè” 06.00, 03.20 Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé Ñàóíäòðåêè 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé 04.50 “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ”

¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013 ð.

04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Íîâîñòè 04.05 Òåëåêàíàë “Äîáðîå óòðî!” 08.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 08.50 “Æèòü çäîðîâî!” 09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 11.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 11.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” ñ Ã. Ìàëàõîâûì 13.00 Äðóãèå íîâîñòè 13.20, 01.25 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 14.15 Ò/ñ “Ïðîñïåêò Áðàçèëèè” 16.00 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 17.40, 00.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 18.55 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 20.00 “Âðåìÿ” 20.30, 02.05 Ò/ñ “Çàùèòà ñâèäåòåëåé” 22.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 23.15 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” 00.15 Íî÷íûå íîâîñòè

02.00, 08.00, 14.00 Êîìåäèÿ “ß êóïèë ïàïó” 03.20, 09.20, 15.20 Ì/ñ “Íà çàäíåé ïàðòå” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “Ëåãåíäà î ñïÿùåé êðàñàâèöå” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Öâåò ïëàìåíè” Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü 4” Ò/ñ “Ìåíòû 11” Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè 4” Ò/ñ “Ðóññêîå ëåêàðñòâî” Ò/ñ “Ðåáÿòà èç íàøåãî ãîðîäà”

06.00, 08.05, 10.35, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.40, 10.45, 13.45 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 06.50, 11.20, 17.15 “Çàãîðîäíûé äîì” 07.00, 04.20 “Øêîëà âûæèâàíèÿ” 07.30, 20.50 “Æèòåëè äîìà “Âèíäçîðîâ” 08.45, 22.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.15, 18.25, 21.30 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 10.20, 11.35, 12.10 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 11.00 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”. “Ëèñà è äðîçä” 11.45 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”. “Ëåñíûå ïóòåøåñòâåííèêè” 12.25 “Ñàä, îãîðîä” 12.45 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”. “Áðàòüÿ Ëþ” 13.15 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 16.45 Ì/ô “Êàøòàíêà” 17.30, 02.15 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 18.00, 01.45 “Îäèí íà îäèí ñî âñåìè” 19.25 “Áîëüøèå ñòðàíñòâèÿ” 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 20.10 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 20.20 “Àðõèâû èñòîðèè” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 00.45 “Òåëå÷àò” 02.40, 04.50 “Âèííàÿ êàðòà” 03.00 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 03.30 “Óñïåõ íà øïèëüêàõ” 03.50 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè”

06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50, 03.00 Ôóòáîë News 06.15, 10.25, 16.00 “Åâðîïåéñêèé weekend” 07.50 Òîï-ìàò÷ 08.00, 12.30 Èðëàíäèÿ - Ãðóçèÿ. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ 12.00, 17.30, 21.00 Futbol Mundial 14.30 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 18.00, 20.30 Ôóòáîë Live 18.25, 01.05 Óêðàèíà - Ñëîâåíèÿ. Òóðíèð Â.Â. Ëîáàíîâñêîãî 21.30 Ãîëû ñåçîíà. ×åìïèîíàò Àíãëèè 22.50 Ðåàë - Îñàñóíà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 03.10 Ñåâèëüÿ - Âàëåíñèÿ. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 05.00 Íîâîñòè + Àíîíñû

06.05

Àâòîãîíêè. International GT Open. Ãåðìàíèÿ. Ïåðåãîíè. Äåíü ïåðâûé 07.25, 15.55 Ôîðìóëà-1 íà âîäå 2013. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè. Ãîíêè 08.35 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 09.15, 01.35 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Ïëåé-îôô 11.10 Òåííèñ ÀÒÐ 250 Open de Nice. Ôðàíöèÿ. Ôèíàë. Ìîíòàíüåñ - Ìîíôèñ 13.05 Àâòîãîíêè. International GT Open.

Ãåðìàíèÿ. Ïåðåãîíè. Äåíü âòîðîé 14.05, 04.25 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïëåé-îôô. 1/2 ôèíàëà. Êàõà Ñåãîâèÿ - Áàðñåëîíà Àëóñïîðò 17.05 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Çåíèò - Äèíàìî (Ì) 19.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Ïëåéîôô. Ôèíàë. 2-é ìàò÷ 21.00 Ãîëüô. PGA. The Memorial Tournament. Îáçîð 22.00 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. Âåñò Áðîìâè÷ - Ëèâåðïóëü 23.55 Ôóòáîë. Íèäåðëàíäû. Ïëåé-îôô ËÅ. Ôèíàë. 1-é ìàò÷. Òâåíòå - Óòðåõò 03.25 Áîêñ. Ìîíàêî

07.00 Ä/ô “Êîðîëåâà ñíåæíûõ îáåçüÿí” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê” 09.00, 09.30, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 10.00, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.20, 21.00, 21.30 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ ïîìîùü” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00, 23.00 Ä/ô “Çà ÷òî ìû ëþáèì êîøåê è ñîáàê?” 14.00 Ä/ô “Àôðèêàíñêàÿ ïðîãóëêà” 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 22.00 Ä/ô “Æèçíü” 01.00, 04.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 03.00, 06.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîãî ìåäâåäÿ” 05.00 Ä/ô “Íåîáûêíîâåííûé ìèð”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05, 00.40 Ò/ñ “Ñìåðòü Âàçèð-Ìóõòàðà” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “1000 ìåëî÷åé” 11.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.10, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.05 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.30 Âåñòè - Ñïîðò 16.45 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!” 17.40 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” 19.45 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.50 Ò/ñ “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà” 22.40 Ò/ñ “Õóòîðÿíèí” 23.40 “Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò” 01.35 “Âåñòè +” 01.55 “×åñòíûé äåòåêòèâ” 02.20 Õ/ô “Ðîññèÿ ìîëîäàÿ” 03.55 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.05 Ì/ô 08.15, 16.50 “Äîêòîð È...” 08.40, 17.50, 05.30 Ì/ñ “Ìàðòèí Âîèòåëü” 09.05, 18.10, 02.30 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð. Æèçíü çàíîâî” 09.50 “Ìîñêîâñêèå êðàñàâèöû. Ëþäìèëà Ìàêñàêîâà” 10.15, 16.05, 00.50 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà 2. Àãåíò ïî÷òè íå âèäåí” 11.00 “Ìîçãîâîé øòóðì. Íîâîå îðóæèå” 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Ò/ñ “Çîëîòî Òðîè” 13.20 Ì/ô “Êðàøåíûé ëèñ” 13.35, 01.35 “Æèâè ñåé÷àñ!” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 15.20, 21.10 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” 17.20, 20.55 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 18.55 Ì/ô “Êóêóøêà è Ñêâîðåö” 19.10, 03.25 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30 “Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Ñåêñ-ðàáûíè” 21.05 Ì/ñ “Âîëê Àëüáåðòî” 22.20 Ä/ô “Ìèëëèîíåð èç êðàñíîé àðìèè” 23.00 Ä/ô “Äèåòû è ïîëèòèêà” 23.40 Ä/ô “Âëàäèìèð Ãîñòþõèí. Ãåðîé íå íàøåãî âðåìåíè” 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 04.10 Áåç îáìàíà. “ßäîâèòàÿ çåëåíü” 04.50 Ä/ô “Íàñ ãîëûìè íîãàìè íå âîçüìåøü”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


06.35 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.40 “Ëè÷íûé ñ÷åò” 06.45, 08.00, 09.00, 19.30, 23.35 “ÒÑÍ” 07.30, 08.15, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 08.05 “Ýêîíîìè÷åñêèå ñîáûòèÿ” 10.00 Ì/ñ “Áåðíàðä” 10.40, 03.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “Âåñåëûå ãàñòðîëè” 11.45, 12.50, 00.55, 01.45 “Íå âðè ìíå 4” 13.55, 14.50 “Êðàñàâèöà çà äâåíàäöàòü ÷àñîâ” 15.45 “100 000 çà ïðàâäó” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 17.10, 20.15 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 3” 22.30, 05.45 “Òåððèòîðèÿ îáìàíà 2” 23.50 “Ñåêñ-ìèññèÿ 2” 02.35 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà” 04.15 Êîìåäèÿ “Ñóìàñøåäøèé ìåäîâûé ìåñÿö”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05, 08.05 Ïîãîäà 06.15, 07.15 Õîçÿèí â äîìå 06.20, 07.20 Ñòðàíà on-line 06.30 Õ/ô “Óïðàâà” 07.25 Ýðà áèçíåñà 07.30, 08.15 Ä/ô “È. Êâàøà. Ñóïðîòèâ òå÷åíèÿ” 08.45 Ïîëåçíûå ñîâåòû ÓÒ-1 09.00, 10.15, 12.40 Ïîãîäà 09.05, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.15, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.20 Ãðàíèöà ãîñóäàðñòâà 09.35 Ïðàâèòåëüñòâî íà ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè 10.25 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà” 12.20, 18.55, 21.20 Äåëîâîé ìèð 12.30, 18.20 Íîâîñòè 12.45 Ò/ñ “Ñòàâêà áîëüøå ÷åì æèçíü” 14.55 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.00 Ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ â Âåðõîâíîé Ðàäå Óêðàèíû íà òåìó: “Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå, ïóòè è ïåðñïåêòèâû ðåôîðìû â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ â Óêðàèíå” 18.00 Î ãëàâíîì 18.45 Ìèð ñïîðòà 19.10 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà Í. Ãíàòþêà “Âðåìÿ ðåêîé ïëûâåò” 19.45 “Î æèçíè” ñ À. Ïàëü÷åâñêèì 20.50 Ìåãàëîò 21.30 “Ïðåäâå÷åðüå” 22.25 Ñâåòëî 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15 Ïîãîäà 23.20 Õ/ô “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20, 03.10 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.10 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.25 Ñåëüñîâåò 03.40 Êíèãà.ua 04.00 “Ïðåäâå÷åðüå” 04.55 Áëèæå ê íàðîäó 05.25 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.30 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

03.00, 03.55 Çîíà íî÷è 03.05 Äåñÿòàÿ ìóçà â Óêðàèíå 04.00 Ìîé àäðåñ - Ñîëîâêè. Çà÷åì ïåðåâîäèòü Âåðãèëèÿ 04.20 Ëþáîâü âñåé æèçíè 04.35, 05.00 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.40 Óñìåøíèê

07.00 Ì/ô 09.40 “Þìîð íà Ê1” 11.00, 20.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 12.05, 19.00 “Îðåë è Ðåøêà” 13.00, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 14.00, 22.00 Ä/ñ “Âîéíà ïîëîâ” 15.00 Ä/ô “Áüåò - çíà÷èò ëþáèò” 16.00 “Êîðîëåâà äåêîðà” 17.00, 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 23.00 Ä/ô “Çàñòàâèòü ëþáèòü” 00.00 Õ/ô “Ôåíîìåí” 02.05 “Íî÷íàÿ æèçíü”

17:00 19:00 19:30 20:15 20:45 21:00 21:30 21:35 22:00 22:30 22:55 00:15 00:20 00:45 01:00 03:05 04:00 04:20 04:45

“Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ìîâà ïðî ìîâó” “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Êóò çîðó” “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 27 “Ðåöåïòè Íà䳿” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Àíãë³éñüêèé êëóá” Õ/ô “Âîíè âîþâàëè çà Áàòüê³âùèíó” 2 ñ. “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 27 “Ìîâà ïðî ìîâó” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Âåëèêà ³ò÷èçíÿíà”. Íåâ³äîìà â³éíà, 2 ñ. “Âîëîäèìèð Øèíêàðóê. Ìóçèêà äóø³” “Ðåöåïòè Íà䳿” Õ/ô “Âîíè âîþâàëè çà Áàòüê³âùèíó” 2 ñ.

05.10 Æåíñêèé âçãëÿä 06.00 Äà÷íûå èñòîðèè 06.50, 13.35 Ì/ô 09.00 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.15 Áýáè-áóì 11.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.35, 17.10 Æåíñêàÿ ôîðìà 14.25, 04.05 Ò/ñ “Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà” 16.10, 22.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð 18.00, 21.40 Ò/ñ “Òàòüÿíèí äåíü” 18.55, 02.40 Äîì è î÷àã 19.45 Ä/ô “Ìà÷î íå ïëà÷óò” 20.45, 00.30 Ãëÿíåö 23.35 Ãîðîäà ìèðà 01.15 Ëó÷øèå èíòåðüåðû 01.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ äåêîðàòîðà 03.20 Çà ãëàçà

06.10 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 10” 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00 Ò/ñ “Êðàñàâèöà” 12.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Êðàñîòà òðåáóåò æåðòâ?” 15.35 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 19.20, 03.40 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 20.00 Ò/ñ “Êîâáîè” 23.20 Ò/ñ “Ãëóõàðü” 01.15 Ò/ñ “Ãðèìì 2” 02.00 Ò/ñ “Ñîáûòèå” 04.15 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.05 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

06.00 “×óæèå îøèáêè. Ãðåõè ìàòåðåé” 06.40, 15.55 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 08.40, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 10.05 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Íÿíè-ìîíñòðû” 11.05 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Îò÷èìû çâåçä” 12.05 Õ/ô “Îàçèñ ëþáâè” 14.05 “Ïðàâèëà æèçíè. Îáùåïèò: îáðàòíàÿ ñòîðîíà” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 20.55 Ò/ñ “Ìàøà Ïèðîãîâà - íàðîäíûé þðèñò” 22.25 “Äåòåêòîð ëæè” 23.20 “Êóá” 00.20 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.15 Õ/ô “Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ îðêåñòðîì” 02.50 Íî÷íîé ýôèð

06.30, 18.40, 00.00, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.20, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 23.45, 00.55, 03.25 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.05 “Âðåìÿ ýêîíîìèêè” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.35, 03.15, 06.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 07.55, 09.50, 13.50, 14.50, 16.55, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.55, 06.25 “Ïîãîäà” 08.15 “Ïðîöåññ” 08.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 08.50 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.00 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 16.15 “Äðàéâ” 17.25 “Àðñåíàë” 18.15 “Àãðîêîíòðîëü” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15 “Àêöåíò” 22.45, 04.15 “Õðîíèêà äíÿ” 23.30 “Crime news” 00.30 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 02.40 “Íîâîñòåìåòð” 04.20 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 04.40 “Â êàáèíåòàõ”

04.45 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 04.50, 06.30, 01.40, 03.30 Ïîãîäà 04.55 Ôàêòû 05.25 Ñâèòàíîê 06.25, 07.35 Äåëîâûå ôàêòû 06.35 Ò/ñ “Òàêñè” 07.00 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.45 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.20 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 16.40 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè” 12.25, 13.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 13.25, 21.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 05.30, 20.30 Ò/ñ “Ïèðàíüè” 14.45, 20.05 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí 2” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð Íîâîñòè 23.00 Õ/ô “Àíàêîíäà 2: Îõîòà çà ïðîêëÿ07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” òîé îðõèäååé”. (2 êàòåãîðèÿ) 09.10, 12.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 12” Êðèìèíàëüíûé îáëîì 12.30 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 00.50 01.45 Õ/ô “Äâîéíîå âèäåíèå”. (2 êàòåãî13.30 “Ñóäåáíûå äåëà” ðèÿ) 15.00 “Ñåìåéíûé ñóä” 03.35 Ò/ñ “Æåíû ôóòáîëèñòîâ” 16.00 Ò/ñ “Àíå÷êà” 18.10, 04.10 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð 2” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 22.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 12”. (2 06:00 óìí Óêðà¿íè êàòåãîðèÿ) 06:05 “Çåìëÿ: ðàä³ñòü ³ ñìóòîê ìóäðîñò³”, ÷. 1 02.10 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 06:25 “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 27 02.40 Ä/ñ “Èñòîðèÿ Ìèðà” 06:30 “Çåìëÿ: ðàä³ñòü ³ ñìóòîê ìóäðîñò³”, ÷. 2 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 07:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 05.05, 05.50 Teen Time 08:20 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” (ïîâòîð) 05.10 Ò/ñ “Âïåðåä - ê óñïåõó” 09:00 “×àñ êðà¿íè” 05.55, 22.00 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 09:35 Õ/ô “Âîíè âîþâàëè çà Áàòüê³âùè06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì íó” 1 ñ. 06.45, 19.15 Ïèðàíüè 10:45 “Äóìêè ç ïðèâîäó” 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 11:00 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 07.35, 08.35, 19.50, 00.25 Ïîãîäà 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 09.00, 16.50 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 13:15 “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 11.05, 17.55, 19.55 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 13:40 “Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè” 13.25, 14.35 Kids’ Time 14:10 “Ïðàâî íà çàõèñò” 13.30 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 14:45 “Äîñüº” 14.55 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15:00 “Óðîê äëÿ áàòüê³â” 15.50 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 15:30 “ÏÐîôStyl” 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” “Óëþáëåíà ðîáîòà” 00.30 Ò/ñ “Ìèëûå îáìàíùèöû”. (2 êàòåãîðèÿ) 15:45 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 01.25 Ò/ñ “Äðóæíàÿ ñåìåéêà” 16:30 “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò 02.15 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ 3” 02.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé Êîóïëåíä)

12 ñòîð.

ÑÅÐÅÄÀ, 5 ×ÅÐÂÍß

¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013 ð.

06.00 06.30 07.00 07.30 07.55 08.25

Åðàëàø Òåëåïóçèêè Ìàëûøè-òâîéíÿòà Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì Ì/ñ “×èï è Äåéë - áóðóíäóêè-ñïàñàòåëè” 09.00 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 10.00, 18.10 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Áåâåðëè Õèëëç-90210. Íîâîå ïîêîëåíèå” 13.00, 19.10 Áîãèíÿ øîïïèíãà 15.15 Ò/ñ “Ñòóäåíòû” 16.20 Ò/ñ “Ðûæàÿ” 17.20, 01.25 Äîñâèäîñ 19.50, 23.25 Äàåøü ìîëîäåæü! 20.50 Âèòàëüêà 22.00 ÒÅÒ-Èíòåðíåò 22.25 Øïèëèâèëè 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 01.00 Òâîþ ìàìó! 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû 03.05 Äî óòðà

05.25, 10.30 Ò/ñ “Âåðíóòü íà äîñëåäîâàíèå” 07.00 Õ/ô “Ïîåçä âíå ðàñïèñàíèÿ” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 10.00, 04.40 “Ïðàâäà æèçíè” 12.20 Ò/ñ “Ãîâîðèò ïîëèöèÿ!”

14.55, 19.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 10” 16.45, 19.00, 01.30, 03.30 “Ñâèäåòåëü” 17.00 Ò/ñ “Çàùèòà Êðàñèíà” 21.30 Ò/ñ “NCIS: îõîòà íà óáèéöó”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.30 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ 12”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.30 Ò/ñ “Äåêñòåð”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.00 “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” 02.30 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 03.00 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 04.00 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

16.30 18.10 21.50 23.05 01.40 03.15 04.35

Õ/ô “Ôðàíöóç” Õ/ô “Àíãåëû ñìåðòè” Õ/ô “Ýòî ìû, Ãîñïîäè” Õ/ô “Êîäåêñ ìîë÷àíèÿ” Õ/ô “Ïàñïîðò” Õ/ô “Êàïåëü” Ñàóíäòðåêè

04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Íîâîñòè 04.05 Òåëåêàíàë “Äîáðîå óòðî!” 08.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 08.50 “Æèòü çäîðîâî!” 09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 06.00, 03.15 Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé 11.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé 11.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” ñ Ã. Ìàëàõîâûì “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 13.00 Äðóãèå íîâîñòè 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 13.20, 01.25 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 14.15 Ò/ñ “Ïðîñïåêò Áðàçèëèè” 09.00, 20.00 Âåëèêèå ñðàæåíèÿ 16.00 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 11.15 Âèêòîð Ñòåïàíîâ. Ïðèãîâîð Åðìàêà 17.40, 00.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 12.45 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ” 18.55 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 14.00, 22.40 Êóëüòóðíûé øîê 20.00 “Âðåìÿ” 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 20.30, 02.05 Ò/ñ “Çàùèòà ñâèäåòåëåé” 15.30 “Ðîíèí” 22.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 16.00, 23.50 Äèêàÿ Àâñòðàëèÿ 23.15 “Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü” ñ À. 17.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû Ìàêàðîâûì 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Âÿ÷åñëàâ 00.15 Íî÷íûå íîâîñòè Ìàëåæèê 21.35 Áàðàê Îáàìà. Èñòîðèÿ ïðåçèäåíòà 01.05 Àìóðíûå ìåëîäèè 02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Îãíåííûé 01.45 Õ/ô “Ñëàäêèé òðåïåò” ñòðåëîê” 03.40 Õ/ô “×åëîâåê â ôóòëÿðå” 03.20, 09.20, 15.20 Ì/ñ “Íà çàäíåé ïàðòå” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “×òî ó Ñåíüêè 06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû áûëî” 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “Ëåãåíäà î ñïÿùåé 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” êðàñàâèöå” 09.00 Ì/ñ “Âòîðæåíèå ïëàíêòîíà” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Íåéòðîíà” 11.00 Ì/ñ “Æèçíü ðîáîòà-ïîäðîñòêà” 20.00 Ò/ñ “Öâåò ïëàìåíè” 12.00 Ì/ñ “Ëóíàòèêè” 21.00 Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü 4” 13.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 22.00 Ò/ñ “Ìåíòû 11” 17.00 Ì/ñ “Íàðóòî” 23.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 4” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 00.00 Ò/ñ “Ðóññêîå ëåêàðñòâî” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.00 Ò/ñ “Àâòîáóñ” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

11.00

Òåííèñ WTA. International de Strasbourg. 1/4 ôèíàëà. 1-é ìàò÷. Êîðíå - Øèïåðñ 12.35 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Îáçîð 13.05, 21.00 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 13.45, 00.50 Ôóòáîë. Íèäåðëàíäû. Ïëåé-îôô ËÅ. Ôèíàë. 2-é ìàò÷. Óòðåõò - Òâåíòå 15.40 Àâòîãîíêè. International GT Open. Ãåðìàíèÿ. Ïåðåãîíè. Äåíü ïåðâûé 19.05 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Ðîñòîâ - Àíæè 21.40 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. Ðåäèíã - Àðñåíàë 00.20 Ýêñòðà-ôóòçàë 02.40 Ôîðìóëà-1 íà âîäå 2013. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè. Ãîíêè 03.40 Áîêñ. Íüþ-Éîðê, ÑØÀ. Ø. Ìàíàãàí - Ð. Êàíòðåë 04.20 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä - Íüþêàñë

07.00 Ä/ô “Óìíûå îáåçüÿíû” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê” 09.00, 09.30, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 10.00, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.20, 21.00, 21.30 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ ïîìîùü” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Áîëüøåóõèå ëèñèöû Íàìèáèè” 14.00 Ä/ô “Àôðèêàíñêàÿ ïðîãóëêà” 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 22.00 Ä/ô “Âîçâðàùåíèå çàêëèíàòåëÿ ìåäâåäåé” 23.00 Ä/ô “Âîëøåáñòâî ãîð” 01.00, 04.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 03.00, 06.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîãî ìåäâåäÿ” 05.00 Ä/ô “Íåîáûêíîâåííûé ìèð”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05 Ò/ñ “Ñìåðòü Âàçèð-Ìóõòàðà” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “1000 ìåëî÷åé” 11.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 06.00, 07.00, 08.05, 10.35, 11.00, 11.45, 05.30 Ì/ñ 13.30, 16.10, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 05.00 “...Äî 16 è ñòàðøå” - Ìîñêâà “Äåíü àíãåëà” 05.45 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïåñíè À. Îñòðîâñêîãî 06.25 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 06.30 “Ãðàíè” ïîåò Ý. Õèëü” 14.05 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 06.40, 10.45, 13.45 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 06.20 Õ/ô “Ýòîò ôàíòàñòè÷åñêèé ìèð” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ 06.50, 11.10, 17.25 “Çàãîðîäíûé äîì” 07.45, 13.45, 19.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ äåâèö” 07.15, 12.25, 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 16.30 Âåñòè - Ñïîðò 07.35, 20.50 “Æèòåëè äîìà “Âèíäçîðîâ” 08.00, 14.00, 20.00 “Âðåìÿ” 08.45, 11.25, 19.25, 22.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 16.45 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!” 09.00, 15.00, 21.00, 00.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 10.00 “Âçðîñëûå è äåòè” 17.40 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” 09.15, 18.25, 21.30 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 11.05 “Çäîðîâüå” 19.45 “Ïðÿìîé ýôèð” 10.20, 12.10 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 12.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ëåíèíãðàäñêèå 20.50 Ò/ñ “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà” 12.45 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”. àêâàðåëè” 22.40 Ò/ñ “Õóòîðÿíèí” “Ñêàçêà î ìåðòâîé öàðåâíå è ñåìè 12.35, 18.35 Ñïåêòàêëü “Öèòàòà” 23.40 “Ïóòåøåñòâèå ïî Àìåðèêå â ïîèñêàõ áîãàòûðÿõ” 13.30 Ä/ô “Àêâàëàíã è ëàñòû” Ðîññèè” 13.15 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà” 16.00, 22.00 “Ñïîåìòå, äðóçüÿ” 01.00 “Âåñòè +” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 17.00 Ä/ô “Àðàì Õà÷àòóðÿí” 01.20 Õ/ô “Áåçú âèíû âèíîâàòûå” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 18.00 “50/50” 02.45 Õ/ô “Ðîññèÿ ìîëîäàÿ” 16.45 Ì/ô “Àëåíüêèé öâåòî÷åê” 23.00 “Çîëîòîé øëÿãåð” 03.55 Âåñòè.ru 17.30, 03.55 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 01.00 “Ëåíèíãðàä-Ëîíäîí” 18.00 “Îäèí íà îäèí ñî âñåìè” 02.00 “Ãîëóáîé îãîíåê” 20.10 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 03.20 “ÑÑÑÐ-Êàíàäà” 20.20 “Àðõèâû èñòîðèè” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 06.00 “Íàñòðîåíèå” 00.45 “Òåëå÷àò” 08.15, 16.50 “Äîêòîð È...” 05.00 “ÍÒ óòðîì” 01.45 Õ/ô “Æäè ìåíÿ” 08.45, 17.50, 05.30 Ì/ñ “Ìàðòèí Âîèòåëü” 07.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Êðåñò è 03.15 “Êèíîïðîåêòîð” 09.05, 18.10, 02.30 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð. Æèçíü ðîçà”. “Åâðîðåìîíò” 03.25 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” çàíîâî” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 04.25 “Êà÷åñòâî æèçíè” 09.50 “Ìîñêîâñêèå êðàñàâèöû. Íàäåæäà 09.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 04.45 “Ïóøêèí” Ïåøêîâà” 10.30 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà” 10.15, 16.05, 00.50 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà 2. Àãåíò ïî÷òè 11.05 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü ëåò íå âèäåí” ñïóñòÿ”. “Äóðíàÿ êîìïàíèÿ” 11.00 “Ìîçãîâîé øòóðì. Ãëóáîêîâîäíûå 12.35 “Äî ñóäà” 06.00, 10.00, 15.40, 22.15, 01.00, 03.30 Ôóòáîë ìèðû” 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ News 14.35, 17.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 06.15, 12.40 Ãîëû ñåçîíà. ×åìïèîíàò Àíãëèè 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 11.50 Ò/ñ “Çîëîòî Òðîè” 07.20 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 13.15 Ì/ô “Ìîéäîäûð” âåðäèêò” 07.30 Futbol Mundial 16.40 Ò/ñ “Âåðñèÿ 3” 13.35, 01.35 “Æèâè ñåé÷àñ!” 08.00, 13.40 Óêðàèíà - Ñëîâåíèÿ. Òóðíèð Â.Â. 18.30, 02.30 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé Ëîáàíîâñêîãî 19.35, 03.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 10.25 ÖÑÊÀ - Àíæè. Ôèíàë. Êóáîê Ðîññèè 20.25 Ò/ñ “Ëåñíèê”. “Ëåñíûå áðàòüÿ” 15.20, 21.10 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” 16.00, 23.30 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 22.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Ì. Îáðàäî- 17.20, 20.55 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 22.40 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”. “Êîïåéêà”. “Âîçìåç- 17.00 18.55 Ì/ô “Ëåâ è çàÿö” âè÷ äèå” 19.10, 03.25 “Ïðàâî ãîëîñà” 18.00, 20.45 Ôóòáîë Live 00.35 Ò/ñ “Âåðíóòü íà äîñëåäîâàíèå”. Äåëî 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 18.25, 01.15 Ôèíàë. Òóðíèð Â.Â. Ëîáàíîâñêîãî 15. “Æåëåçíîå àëèáè” 21.25, 03.40 Àíãëèÿ - Èòàëèÿ. Åâðî-2013 04.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå 20.30 “Ëèíèÿ çàùèòû” Ëó÷øèå ìîìåíòû. Åâðî-2013 õðîíèêè”. “Çàëîæíèêè ÷åðíîãî çîëîòà” 00.35 21.05 Ì/ñ “Âîëê Àëüáåðòî” 05.30 Íîâîñòè + Àíîíñû 22.25 “Ðóññêèé âîïðîñ” 23.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Âíåáðà÷íûå äåòè” 05.45 Ì/ô Ä/ô “Àëåêñàíäð Àáäóëîâ. Ðîìàí ñ 06.10 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 23.45 10.20, 15.15 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòæèçíüþ” 2012-2013. Çåíèò - Äèíàìî (Ì) ðîíèêà” 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 08.00 Ãîëüô. PGA. The Memorial Tournament. 11.35 Ò/ñ “Ðàñïèñàíèå ñóäåá” 04.10 Ä/ô “Ìèëëèîíåð èç êðàñíîé àðìèè” Îáçîð 12.30 Ò/ñ “Äåòè Àðáàòà” 04.50 Ä/ô “Äèåòû è ïîëèòèêà” 09.05, 17.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. 13.25, 20.00 Ò/ñ “Æèçíü è ñìåðòü Ëåíüêè Ïëåé-îôô Ïàíòåëååâà”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


13 ñòîð.

×ÅÒÂÅÐ, 6 ×ÅÐÂÍß 04.35

06.35 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.40 “Ëè÷íûé ñ÷åò” 06.45, 08.00, 09.00, 19.30, 00.15 “ÒÑÍ” 07.30, 08.15, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 08.05 “Ýêîíîìè÷åñêèå ñîáûòèÿ” 10.00 Ì/ñ “Áåðíàðä” 10.40, 03.55 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “Ðîäîì èç ñåòè” 11.45, 12.50, 02.15, 03.05 “Íå âðè ìíå 4” 13.55, 14.50 “Êðàñàâèöà çà äâåíàäöàòü ÷àñîâ” 15.45 “100 000 çà ïðàâäó” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 17.10, 20.15 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 3” 22.30 “Àäñêàÿ êóõíÿ 3” 00.30 Êîìåäèÿ “Ñóìàñøåäøèé ìåäîâûé ìåñÿö” 04.45 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “Íàäóòü çâåçäó” 05.35 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “Æèçíü ïîñëå øîó”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05, 08.05 Ïîãîäà 06.15 Õîçÿèí â äîìå 06.20, 07.20 Ñòðàíà on-line 06.30 Õ/ô “Óïðàâà” 07.15 Ýðà ñòðîèòåëüñòâà 07.25 Ýðà áèçíåñà 07.30, 08.15 Ä/ô “Î. Îñòðîóìîâà. Ëþáîâü çåìíàÿ” 08.45 Ïîëåçíûå ñîâåòû ÓÒ-1 09.00 Ïîãîäà 09.05, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.25, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.30 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà” 12.30, 15.00, 18.20 Íîâîñòè 12.45, 18.45, 21.25 Äåëîâîé ìèð 12.50 Ò/ñ “Ñòàâêà áîëüøå ÷åì æèçíü” 14.45 EuroNews 15.10 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.20 Ò/ñ “×åòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà” 19.00 Î ãëàâíîì 19.25 Ïîñëåäíåå ïðåäóïðåæäåíèå 19.45 “Î æèçíè” ñ À. Ïàëü÷åâñêèì 21.35 Ñëàâÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15 Ïîãîäà 23.20 Õ/ô “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20, 02.10, 03.25 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.25 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.40 Êíèãà.ua 04.00 “Ïðåäâå÷åðüå” 04.55 Áëèæå ê íàðîäó 05.25 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

Íåóãîìîííûé Ïàíòåëåéìîí

22:00 22:30 00:05

07.00 Ì/ô 09.40 “Þìîð íà Ê1” 11.00, 20.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 12.05, 19.00 “Îðåë è Ðåøêà” 13.00, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 14.00, 22.00 Ä/ñ “Âîéíà ïîëîâ” 15.00 Ä/ô “Çàñòàâèòü ëþáèòü” 16.00 “Êîðîëåâà äåêîðà” 17.00, 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 23.00 Ä/ô “Êàê âûðàñòèòü ãåíèÿ” 00.00 Õ/ô “Íåóÿçâèìûé”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.45 “Íî÷íàÿ æèçíü”

00:50” 00:10 01:25 03:30 04:30

05.10 Æåíñêèé âçãëÿä 06.00 Äà÷íûå èñòîðèè 06.50, 13.35 Ì/ô 09.00 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.15 Áýáè-áóì 11.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.35, 17.10 Æåíñêàÿ ôîðìà 14.25, 04.05 Ò/ñ “Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà” 16.10, 22.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð 18.00, 21.40 Ò/ñ “Òàòüÿíèí äåíü” 18.55, 02.40 Äîì è î÷àã 19.45 Õîëîñòÿêè 20.45, 00.30 Ãëÿíåö 23.35 Ãîðîäà ìèðà 01.15 Ëó÷øèå èíòåðüåðû 01.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ äåêîðàòîðà 03.20 Çà ãëàçà

“Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” Õ/ô “ á³é ³äóòü ò³ëüêè ñòàðèêè” “Âåëèêà ³ò÷èçíÿíà”. Íåâ³äîìà â³éíà, 3 ñ. Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 27 “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Åêîíîì³÷íå êîëî” Õ/ô “ á³é ³äóòü ò³ëüêè ñòàðèêè”

06.10 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 10” 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00 Ò/ñ “Êðàñàâèöà” 12.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Ïî èìåíè Íàòàøêà” 15.35 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 19.20, 03.40 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 20.00 Ò/ñ “Êîâáîè” 23.20 Ò/ñ “Ãëóõàðü” 01.15 Ò/ñ “Ãðèìì 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.00 Ò/ñ “Ñîáûòèå” 04.15 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.05 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

06.30, 18.40, 00.00, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.20, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 23.45, 00.55, 03.25 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 05.45 “×óæèå îøèáêè. V.I.P.-êëèåíò” 07.05 “Âðåìÿ ýêîíîìèêè” 06.30, 15.55 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.35, 03.15, 08.15, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 06.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 09.50 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Àêòåðû îäíîé ðîëè 2” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 10.55 Õ/ô “Ïðèêàçàíî æåíèòü” 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 13.00 “Ïðàâèëà æèçíè. Ñóïåðìàðêåòû: 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.20, òåððèòîðèÿ îáìàíà” 17.50, 22.50, 23.50, 03.55, 06.25 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” “Ïîãîäà” 19.55 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 08.20 “Äðàéâ-íîâîñòè” 21.00 Ò/ñ “Ìàøà Ïèðîãîâà - íàðîäíûé þðèñò” 08.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 22.25 “Äåòåêòîð ëæè” 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 23.20 “Êóá” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 00.20 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 01.20 Õ/ô “×åëîâåê íèîòêóäà” 05.00 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 02.40 Íî÷íîé ýôèð 16.10 “ êàáèíåòàõ” 17.25 “Àêöåíò” 18.15 “Ëåñíîé ïàòðóëü” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 04.55, 06.40, 01.45, 03.15 Ïîãîäà 22.10, 02.40 “Ðåàëüíûé ñåêòîð” 05.00 Ôàêòû 22.45, 04.15 “Õðîíèêà äíÿ” 05.25 Ñâèòàíîê 23.30 “Crime news” 06.30, 07.40 Äåëîâûå ôàêòû 00.30 “Íîâîñòåìåòð” 06.45 Ò/ñ “Òàêñè” 04.20 “Æèçíü èíòåðåñíà” 07.05 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 07.45 Ìàêñèìóì â Óêðàèíå 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.20 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 16.35 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè” 06.00 Åðàëàø 12.25, 13.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 06.30 Òåëåïóçèêè 12.45 Ôàêòû. Äåíü 07.00 Ìàëûøè-òâîéíÿòà 13.20, 21.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 07.30 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 14.40, 20.05 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí 2” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 05.30, 20.30 Ò/ñ “Ïèðàíüè” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 08.25 Ì/ñ “×èï è Äåéë - áóðóíäóêè-ñïàñàòå07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 23.00 Õ/ô “Àíàêîíäà 3: Öåíà ýêñïåðèëè” Íîâîñòè ìåíòà”. (2 êàòåãîðèÿ) 09.00 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 00.50 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 10.00, 18.10 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 09.10, 12.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 12” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.30 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 01.50 Õ/ô “Òðåòüå èçìåðåíèå àäà”. (2 êàòåãîðèÿ) 12.00 Ò/ñ “Áåâåðëè Õèëëç-90210. Íîâîå 13.30 “Ñóäåáíûå äåëà” 03.20 Ò/ñ “Æåíû ôóòáîëèñòîâ” ïîêîëåíèå” 15.00 “Ñåìåéíûé ñóä” 13.00, 19.10 Áîãèíÿ øîïïèíãà 16.00 Ò/ñ “Àíå÷êà” 15.15 Ò/ñ “Ñòóäåíòû” 18.10, 04.10 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð 2” 16.20 Ò/ñ “Ðûæàÿ” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 06:00 óìí Óêðà¿íè 17.20, 01.25 Äîñâèäîñ 22.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 12”. (2 06:10 “Ïîâ³ð ó ñåáå” 19.50, 23.25 Äàåøü ìîëîäåæü! êàòåãîðèÿ) 06:30 “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” 20.50 Âèòàëüêà 02.10 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 06:55 “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 27 22.00 ÒÅÒ-Èíòåðíåò 02.40 Ä/ñ “Èñòîðèÿ Ìèðà” 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 22.25 Øïèëèâèëè 07:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 09:00 “×àñ êðà¿íè” 05.05, 05.50 Teen Time 01.00 Òâîþ ìàìó! 09:35 Õ/ô “Âîíè âîþâàëè çà Áàòüê³âùè- 02.15 05.10 Ò/ñ “Âïåðåä - ê óñïåõó” Òåîðèÿ èçìåíû íó” 2 ñ. 05.55, 22.00 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 03.05 Äî óòðà 10:45 “Âîëîäèìèð Øèíêàðóê. Ìóçèêà äóø³” 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 11:05 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 06.45, 19.15 Ïèðàíüè 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 13:15 “Ìîâà ïðî ìîâó” 05.10, 10.30 Ò/ñ “Âåðíóòü íà äîñëåäîâàíèå” 07.35, 08.35, 19.50, 00.25 Ïîãîäà 13:40 “Òâîº ìàéáóòíº” 06.45 Õ/ô “Ðàçìàõ êðûëüåâ” 09.00, 16.45 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 14:10 “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 11.05, 17.50, 19.55 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 14:35 “Çàõèñíèê ³ò÷èçíè” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 13.25, 14.35 Kids’ Time 15:00 “Åêîíîì³÷íå êîëî” 10.00 Ä/ñ “Òàéíû êðèìèíàëüíîãî ìèðà” 13.30 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 12.20 Ò/ñ “Ãîâîðèò ïîëèöèÿ!” 14.45 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 16:20 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà” Ì/ô 15.00, 19.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 10” 15.45 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 16:30 “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò 16.45, 19.00, 01.35, 04.05 “Ñâèäåòåëü” 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” Êîóïëåíä) 17.00 Ò/ñ “Çàùèòà Êðàñèíà” 00.30 Ò/ñ “Ìèëûå îáìàíùèöû”. (2 êàòåãîðèÿ) 17:00 “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” 21.30 Ò/ñ “NCIS: îõîòà íà óáèéöó”. (2 êàòåãî01.25 Ò/ñ “Äðóæíàÿ ñåìåéêà” 19:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” ðèÿ) 02.10 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ 3” 19:30 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 22.30 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ 12”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 20:10 “³ðóþ” 23.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.00, 03.55 Çîíà íî÷è 00.30 Ò/ñ “Äåêñòåð”. (3 êàòåãîðèÿ) 20:45 “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” 03.05 Äåñÿòàÿ ìóçà â Óêðàèíå 02.05 “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” 21:00 “Íà ñâî¿é çåìë³” 04.00 Âûøå íåáà 03.05 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 04.30, 04.55 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 21:25 “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè”

04.35 04.50

“Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013 ð. 03.55 05.10

Õ/ô “Ìàðèíà” Ñàóíäòðåêè

21.00 21.35 00.15

06.00, 03.15 Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 09.00, 20.00 Âåëèêèå ñðàæåíèÿ 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 11.15 Áàðàê Îáàìà. Èñòîðèÿ ïðåçèäåíòà 12.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 14.00, 22.40 Êóëüòóðíûé øîê 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 15.30 “Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé” 16.00, 23.50 Äèêàÿ Àâñòðàëèÿ 17.45 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà è ëüãîòû” 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Âëàäèìèð Ìîë÷àíîâ 21.35 Îäèíîêèé îòåö æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ 01.10 Àìóðíûå ìåëîäèè 01.50 Õ/ô “Äâîå èëè íè÷åãî” 03.40 Õ/ô “Áåñïðèäàííèöà”

04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Íîâîñòè 04.05 Òåëåêàíàë “Äîáðîå óòðî!” 08.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 08.50 “Æèòü çäîðîâî!” 09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 11.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 11.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” ñ Ã. Ìàëàõîâûì 13.00 Äðóãèå íîâîñòè 13.20, 01.25 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 14.15 Ò/ñ “Ïðîñïåêò Áðàçèëèè” 16.00 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 17.40, 00.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 18.55 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 20.00 “Âðåìÿ” 20.30, 02.05 Ò/ñ “Çàùèòà ñâèäåòåëåé” 22.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 23.15 “Ïîëèòèêà” 00.15 Íî÷íûå íîâîñòè

01.35 02.25 04.15

Ãîëüô. European Tour Weekly. Îáçîð Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. ×åëñè - Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä Àâòîãîíêè. International GT Open. Ãåðìàíèÿ. Ïåðåãîíè. Äåíü ïåðâûé Áîêñ. Íüþ-Éîðê, ÑØÀ. Îðëàíäî Ñàëèäî - Ìèãåëü Àíõåëü Ãàðñèÿ Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Çåíèò - Äèíàìî (Ì) Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. Âåñò Áðîìâè÷ - Ëèâåðïóëü

07.00 Ä/ô “Îðàíãóòàíû â òóìàíå” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê” 09.00, 09.30, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 10.00, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.20, 21.00, 21.30 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ ïîìîùü” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Îñòðîâ ñîêðîâèù” 13.00 Ä/ô “Íààáè - ïðèíöåññà ãèåí” 03.25, 09.25, 15.25 Ì/ñ “Íà çàäíåé ïàðòå” 06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí” 14.00 Ä/ô “Àôðèêàíñêàÿ ïðîãóëêà” 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Íå áîëèò ãîëîâà 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” ó äÿòëà” 22.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè” 09.00 Ì/ñ “Âòîðæåíèå ïëàíêòîíà” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “Ëåãåíäà î ñïÿùåé 23.00 Ä/ô “Ëåñà æèâîòâîðÿùåãî äîæäÿ” 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè êðàñàâèöå” 01.00, 04.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà Íåéòðîíà” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 11.00 Ì/ñ “Æèçíü ðîáîòà-ïîäðîñòêà” çà êðîêîäèëàìè” 12.00 Ì/ñ “Ëóíàòèêè” 03.00, 06.00 Ä/ô “Ìåñòî â äèêîé ïðèðîäå” 13.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 05.00 Ä/ô “Íåîáûêíîâåííûé ìèð” 20.00 Ò/ñ “Öâåò ïëàìåíè” 17.00 Ì/ñ “Íàðóòî” 21.00 Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü 4” 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 22.00 Ò/ñ “Ìåíòû 11” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 4” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 05.00 “Óòðî Ðîññèè” 00.00 Ò/ñ “Ðóññêîå ëåêàðñòâî” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê 09.05 Õ/ô “Òèõèå ñîñíû” 01.00 Ò/ñ “Àâòîáóñ” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “1000 ìåëî÷åé” 05.00 “Çäîðîâüå” 11.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 06.00, 07.00, 08.05, 10.35, 11.00, 11.45, 05.30 Ì/ñ 12.00, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 05.55 Ôèëüì-êîíöåðò “Ëåíèíãðàäñêèå “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” àêâàðåëè” 13.30, 16.10, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30, 12.35 Ñïåêòàêëü “Öèòàòà” - Ìîñêâà 06.30 “Ãðàíè” 07.30 Ä/ô “Àêâàëàíã è ëàñòû” 06.40, 10.45, 13.45 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 07.45, 13.45, 19.45, 01.45 Ì/ô “Ïðèêëþ06.50, 11.10, 17.15 “Çàãîðîäíûé äîì” ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 14.05 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 07.15, 12.25 “Çäîðîâüå” 08.00, 14.00, 20.00, 02.00 “Âðåìÿ” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ 07.35 “Æèòåëè äîìà “Âèíäçîðîâ” 09.00, 15.00, 21.00, 03.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД äåâèö” 08.45, 11.25, 19.25, 22.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 10.00, 16.00 “Ñïîåìòå, äðóçüÿ” 16.30 Âåñòè - Ñïîðò 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 11.00 Ä/ô “Àðàì Õà÷àòóðÿí” 09.15, 18.25, 21.30 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 12.00 “50/50” 16.45 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!” 10.20, 12.10 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 17.00 Ä/ô “Êóáèíñêèå ïîðòðåòû” 17.40 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” 12.45 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”. 18.10 “Ïóòåøåñòâèå ñ ïåñåíêîé” 19.45 “Ïðÿìîé ýôèð” “Êîíåê-Ãîðáóíîê” 18.40 Õ/ô “Áóìáàðàø” 20.50 Ò/ñ “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 22.00 “Àíøëàã? Àíøëàã!” 22.40 Ò/ñ “Õóòîðÿíèí” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 23.00 “...Äî 16 è ñòàðøå” 23.45 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïåñíè À. Îñòðîâñêîãî 16.45 Ì/ô: “Ñåðàÿ øåéêà”, “Òàåæíàÿ 23.40 “Ïîåäèíîê” ñêàçêà” ïîåò Ý. Õèëü” 01.15 “Âåñòè +” 17.30, 03.55 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 00.20 Õ/ô “Ýòîò ôàíòàñòè÷åñêèé ìèð” 01.30 Õ/ô “Áåçú âèíû âèíîâàòûå” 18.00 “Îäèí íà îäèí ñî âñåìè” 04.00 “Âçðîñëûå è äåòè” 02.50 Õ/ô “Ðîññèÿ ìîëîäàÿ” 19.50, 01.45 Ä/ô “Ëåäè, êîòîðîé íå îòêàæåøü” 20.50, 04.55 “Àðõèâû èñòîðèè” 03.55 Âåñòè.ru 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 05.00 “ÍÒ óòðîì” 00.45 “Òåëå÷àò” 07.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Âåíåö 02.40 “×åñòü èìåþ ïðåäëîæèòü” êîðîëåâû”. “Ôèçèêè è ëèðèêè” 03.25 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 06.00 “Íàñòðîåíèå” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 04.25 “Ãóáåðíèÿ” 08.05 Ì/ô 09.25 Äà÷íûé îòâåò 10.30 “Ìåäèöèíñêèå òàéíû” 08.15, 16.50 “Äîêòîð È...” 11.05 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü ëåò 08.40, 17.50, 05.30 Ì/ñ “Ìàðòèí Âîèòåëü” 06.00, 10.00, 15.40, 22.20, 01.00, 03.15 Ôóòáîë ñïóñòÿ”. “Îðåíáóðãñêèé ïëàòîê” 09.05, 18.10, 02.30 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð. Æèçíü News 12.35 “Äî ñóäà” çàíîâî” 06.15, 21.10 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 09.50 “Ìîñêîâñêèå êðàñàâèöû. Ãàëèíà 14.35, 17.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 07.15, 12.40, 18.00, 22.40 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Ì. Îáðàäîâè÷ 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé Áóðäîíñêàÿ” 08.00, 16.00 Àíãëèÿ - Èòàëèÿ. Åâðî-2013 âåðäèêò” 10.15, 16.05, 00.50 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà 2. Àãåíò ïî÷òè 10.25, 03.25 Ôèíàë. Òóðíèð Â.Â. Ëîáàíîâñêîãî 16.40 Ò/ñ “Âåðñèÿ 3” íå âèäåí” 13.40 Ðåàë - Îñàñóíà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 18.30, 02.25 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 11.00 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð” 18.55, 01.15 Èñïàíèÿ - Ðîññèÿ. Åâðî-2013 19.35, 03.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 21.00 Òîï-ìàò÷ 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 20.25 Ò/ñ “Ëåñíèê”. “Ìñòèòåëü” 23.30 Ãîëû ñåçîíà. ×åìïèîíàò Àíãëèè 22.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 11.50 Ò/ñ “Çîëîòî Òðîè” Ëó÷øèå ìîìåíòû. Åâðî-2013 22.40 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”. “Êîíêóðñ”. “Ïðèçûâ” 00.35 13.10 Ì/ô “Ñàðìèêî” 05.15 Íîâîñòè + Àíîíñû 00.30 Ò/ñ “Âåðíóòü íà äîñëåäîâàíèå”. Äåëî 13.35, 01.35 “Æèâè ñåé÷àñ!” 16. “Ðàññòðåëÿííàÿ íåâåñòà” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 04.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”. “Çàëîæíèêè ÷åðíîãî çîëîòà” 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 06.10 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 15.20, 21.10 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” 2012-2013. Ðîñòîâ - Àíæè 17.20, 20.55 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 08.05 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 18.55 Ì/ô “Ëèñà-ñòðîèòåëü” 08.45 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïëåé05.45 Ì/ô îôô. 1/2 ôèíàëà. Êàõà Ñåãîâèÿ 10.15 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà” 19.10, 03.25 “Ïðàâî ãîëîñà” - Áàðñåëîíà Àëóñïîðò 11.30 Ò/ñ “Äåòè Àðáàòà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” Òåííèñ WTA. International de Strasbourg. 13.20 Ò/ñ “Æèçíü è ñìåðòü Ëåíüêè Ïàíòåëåå- 10.35 20.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” 1/2 ôèíàëà. 1-é ìàò÷. Áóøàð - Êîðíå âà” Ì/ñ “Âîëê Àëüáåðòî” 14.05 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. Ìàí÷åñòåð 21.05 15.10 Õ/ô “Ìîñêâà-Êàññèîïåÿ” 22.20 Ä/ô “Ôàëüøàê” Þíàéòåä - Íüþêàñë 16.40 Õ/ô “Âåòåð ñòðàíñòâèé” 16.00 Àâòîãîíêè. International GT Open. 18.25 Õ/ô “Âûñòðåë” 23.40 Ä/ô “Áîðèñ Òîêàðåâ.Òàéíà äâóõ êàïèòàÃåðìàíèÿ. Ïåðåãîíè. Äåíü âòîðîé 20.00 Ò/ñ “ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàöèÿ” íîâ” 17.05 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 21.50 Õ/ô “ äâóõ øàãàõ îò “Ðàÿ” 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 23.30 Õ/ô “Íåïîáåäèìûé” 2012-2013. ÖÑÊÀ - Çåíèò 04.15 Ä/ô “Ñâåðõëþäè” 00.45 Õ/ô “Ðàçîðâàííûé êðóã” 19.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Ïëåé02.10 Õ/ô “Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà” îôô. Ôèíàë. 3-é ìàò÷

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013 ð.

06.40 “Ëè÷íûé ñ÷åò” 06.45, 08.00, 09.00, 19.30, 04.30 “ÒÑÍ” 07.30, 08.15, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 08.05 “Ýêîíîìè÷åñêèå ñîáûòèÿ” 10.00 Ì/ñ “Áåðíàðä” 10.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “ êðîâàòè ñ øóòíèêîì” 11.45, 12.50, 02.50, 03.40 “Íå âðè ìíå 4” 13.55, 14.50 “Êðàñàâèöà çà äâåíàäöàòü ÷àñîâ” 15.45 “100 000 çà ïðàâäó” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 17.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 3” 20.15 “Âå÷åðíèé Êèåâ 2013” 22.05 Êîìåäèÿ “Íÿíè” 00.05 Áîåâèê “Âîéíà”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.00 “Ñåêñ-ìèññèÿ 2” 05.15 “Ðåìîíò +”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05, 08.05 Ïîãîäà 06.15 Õîçÿèí â äîìå 06.20, 07.15 Ñòðàíà on-line 06.30 Õ/ô “Óïðàâà” 07.30 Ýðà áèçíåñà 07.35, 08.15 “ß øàãàþ ïî Ìîñêâå”. Ôèëüì î ôèëüìå 08.45 Ïîëåçíûå ñîâåòû ÓÒ-1 09.00, 12.50 Ïîãîäà 09.05, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.30 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.35 Áëèæå ê íàðîäó 09.55 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà” 10.05 “Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü” 12.30, 15.00, 18.20 Íîâîñòè 12.45, 18.45, 21.25 Äåëîâîé ìèð 12.55 Ò/ñ “Ñòàâêà áîëüøå ÷åì æèçíü” 14.45 EuroNews 15.10 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.15 Ò/ñ “×åòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà” 19.05 Âçðîñëûå èãðû 20.00 Ñëàâÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå 21.40 Ôîëüê-music 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15 Ïîãîäà 23.20 Õ/ô “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20, 02.10, 03.35 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.20 Õèò-ïàðàä “Íàöèîíàëüíàÿ äâàäöàòêà” 03.50 Êíèãà.ua 04.10 Ñåëüñîâåò 04.25 Ä/ô “Ñêëàäîâñêàÿ-Êþðè” 04.55 Áëèæå ê íàðîäó 05.25 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

05.30 Ò/ñ “Ïèðàíüè” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 09.10, 12.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 12” 13.30 “Ñóäåáíûå äåëà” 15.00 “Ñåìåéíûé ñóä” 16.00 Ò/ñ “Àíå÷êà” 18.10 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð 2” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 20.30, 23.20 “Øóñòåð Live” 21.30 “Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ ×åðíîãîðèè - ñáîðíàÿ Óêðàèíû” 00.40 Õ/ô “Äðàêóëà Áðýìà Ñòîêåðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.50 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 03.20 Ä/ñ “Èñòîðèÿ Ìèðà” 04.10 “Æåíñêèé äîêòîð 2”

05.00 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.05, 05.50 Teen Time 05.10 Ò/ñ “Âïåðåä - ê óñïåõó” 05.55, 22.00 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 06.45, 19.15 Ïèðàíüè 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.50, 00.25 Ïîãîäà 09.00, 16.50 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 11.05, 17.55, 19.55 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 14.50 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.45 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” 00.30 Ò/ñ “Ìèëûå îáìàíùèöû”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.25 Ò/ñ “Äðóæíàÿ ñåìåéêà” 02.10 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ 3” 02.50, 03.50 Çîíà íî÷è 02.55 Áëàãîñëàâëÿþ è ìîëþñü 03.20 Ìèòðîïîëèò Äìèòðèé Ìîãèëà 03.55 Ìîé àäðåñ - Ñîëîâêè. Íå óäàðüòå

æåíùèíó äàæå öâåòêîì 04.15 Ñîëíå÷íûé ÷åëîâåê 04.30, 04.55 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.35 Ãðóñòíûé Ïüåðî

07.00 Ì/ô 09.40 “Þìîð íà Ê1” 11.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 12.05 “Îðåë è Ðåøêà” 13.00, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 14.00 Ä/ñ “Âîéíà ïîëîâ” 15.00 Ä/ô “Êàê âûðàñòèòü ãåíèÿ” 16.00 “Êîðîëåâà äåêîðà” 17.00, 21.15 “Ðàññìåøè êîìèêà” 19.00 “ÊÂÍ” 22.15 “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” 23.50 Õ/ô “Âîäíàÿ æèçíü” 01.50 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.10 Æåíñêèé âçãëÿä 06.00 Äà÷íûå èñòîðèè 06.50, 13.35 Ì/ô 09.00 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.15 Áýáè-áóì 11.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.35, 17.10 Æåíñêàÿ ôîðìà 14.25, 04.05 Ò/ñ “Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà” 16.10, 22.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð 18.00, 21.40 Ò/ñ “Òàòüÿíèí äåíü” 18.55, 02.40 Äîì è î÷àã 19.45 Ä/ô “Ìà÷î íå ïëà÷óò” 20.45, 00.30 Ãëÿíåö 23.35 Ãîðîäà ìèðà 01.15 Ëó÷øèå èíòåðüåðû 01.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ äåêîðàòîðà 03.20 Çà ãëàçà

14 ñòîð.

Ï’ßÒÍÈÖß, 7 ×ÅÐÂÍß 19:00 19:30 20:10 20:45 21:00 21:30 22:00 22.30 23:55 00:00 00:30 00:40 01:00 03:05 03:55 04:30 04:35

“Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Âàøå çäîðîâ’ÿ” “Ïîçèö³ÿ” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Òåòåð³â” “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” Õ/ô “Äæåíòëüìåíè óäà÷³” “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 28 “Ïðàâî íà çàõèñò” “Äîñüº-102” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Âåëèêà ³ò÷èçíÿíà”. Íåâ³äîìà â³éíà, 3 ñ. “Âàøå çäîðîâ’ÿ” “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 28 Õ/ô “Äæåíòëüìåíè óäà÷³”

06.10 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 10” 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 13.00, 17.20, 20.00 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00 Ò/ñ “Êðàñàâèöà” 12.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Íàñëåäñòâî Íàòàëüè Êóñòèíñêîé” 15.35, 01.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 19.20 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 22.15 Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü 2” 02.10 Ò/ñ “Ñîáûòèå” 03.50 Ò/ñ “Êîâáîè”

06.30, 18.40, 00.00, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.20, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 00.55, 03.25 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 05.45 “×óæèå îøèáêè. Âîðîøèëîâñêèé 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, ñòðåëîê” 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 06.30 Õ/ô “Îàçèñ ëþáâè” 01.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 08.15, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 07.05 “Âðåìÿ ýêîíîìèêè” 09.50 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Ñàìûå æåëàííûå 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.35, 03.15, æåíèõè è íåâåñòû ìèðà” 06.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 10.55 Õ/ô “È ïàäàåò ñíåã” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 18.10, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 19.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Ðóêè ââåðõ! Çàêëÿòûå 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.10, 17.20, äðóçüÿ” 17.50, 22.50, 23.50, 06.25 “Ïîãîäà” 20.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Àíàñòàñèÿ Ñòîöêàÿ. “À ìíå 08.15 “Ïðîöåññ” íå áîëüíî...” 08.25 “Óòðî ñî çâåçäîé” 22.25 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Áàðáè ñ èñêàëå÷åííû- 08.45 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” ìè äóøàìè” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 23.20 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Èçóðîäîâàííûå 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, ïëàñòèêîé” 05.00 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 00.20 Õ/ô “Ïðèêàçàíî æåíèòü” 16.15, 04.40 “Ëåñíîé ïàòðóëü” 02.15 Õ/ô “Øóìíûé äåíü” 17.15 “Ìîòîð-íîâîñòè” 03.50 Íî÷íîé ýôèð 17.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 18.15 “Ðåàëüíûé ñåêòîð” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 04.50 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 22.45, 04.15 “Õðîíèêà äíÿ” 04.55, 06.40, 01.30, 03.05 Ïîãîäà 23.30 “Crime news” 05.00 Ôàêòû 23.45, 02.40 “Õðîíèêà íåäåëè” 05.30 Ñâèòàíîê 00.30 “Ìàøèíà âðåìåíè” 06.30, 07.40 Äåëîâûå ôàêòû 03.40 “ êàáèíåòàõ” 06.45 Ò/ñ “Òàêñè” 04.20 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 07.05 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.45 Ñòîï-10 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.20 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 06.00 Åðàëàø 10.10, 16.35 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè” 06.30 Òåëåïóçèêè 12.25, 13.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 07.00 Ìàëûøè-òâîéíÿòà 12.45 Ôàêòû. Äåíü 07.30 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 13.20, 21.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 14.40, 20.05 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí 2” 08.25 Ì/ñ “×èï è Äåéë - áóðóíäóêè-ñïàñàòå18.45 Ôàêòû. Âå÷åð ëè” 23.00 Õ/ô “Àíàêîíäà 4: Êðîâàâûé ñëåä”. 09.00 Ò/ñ “Ðàíåòêè” (2 êàòåãîðèÿ) 10.00, 18.10 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 00.45 Ïðîâîêàòîð 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 01.35 Õ/ô “Àíàêîíäà 3: Öåíà ýêñïåðè12.00 Ò/ñ “Áåâåðëè Õèëëç-90210. Íîâîå ìåíòà”. (2 êàòåãîðèÿ) ïîêîëåíèå” 03.10 Ò/ñ “Æåíû ôóòáîëèñòîâ” 13.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà 15.15 Ò/ñ “Ñòóäåíòû” 16.20 Ò/ñ “Ðûæàÿ” 17.20, 01.50 Äîñâèäîñ 06:00 óìí Óêðà¿íè 19.10 Îäíà çà âñåõ 06:10 “Óäîñâ³òà” 19.50, 23.25 Äàåøü ìîëîäåæü! 06:30 “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” 20.50 Âèòàëüêà 06:55 “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 28 22.00 ÓÒÅÒà â Èíòåðíåòå 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 07.00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 00.00 Õ/ô “Äåâóøêà èç ïðîãíîçà ïîãî07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” äû”. (2 êàòåãîðèÿ) 08:20 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” (ïîâòîð) 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû 09:00 “×àñ êðà¿íè” 03.05 Äî óòðà 09:35 Õ/ô “ á³é ³äóòü ò³ëüêè ñòàðèêè” 11:05 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 13:15 “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” 05.20 Ò/ñ “Âåðíóòü íà äîñëåäîâàíèå” 13:45 “Ïîçèö³ÿ” 05.30 “Ïðàâäà æèçíè” 14:15 “Ðîäèíà” 06.50 Õ/ô “Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà Øàëû14:40 “Åíåðãîìàí³ÿ” ãèíà” 15:10 “²ñòîð³ÿ îäí³º¿ êàðòèíè”. Ì. Âîëîøèí 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 15:30 “Óäîñâ³òà” 09.00 Ò/ñ “×åëîâåê âîéíû” 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 14.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 10” 16:30 “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò 16.45, 19.00, 02.45 “Ñâèäåòåëü” Êîóïëåíä) 17.00 Ò/ñ “Çàùèòà Êðàñèíà” 17:00 “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” 19.30 Ò/ñ “Ïî òó ñòîðîíó âîëêîâ”

23.30 01.20 03.15 04.15 05.15

14.20

Õ/ô “Îòâåòü ìíå” Õ/ô “Ãàäþêè”. (3 êàòåãîðèÿ) “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

04.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íîâîñòè 04.05 Òåëåêàíàë “Äîáðîå óòðî!” 04.15 “Ïîêà âñå äîìà” 08.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 08.50 “Æèòü çäîðîâî!” 09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 06.00, 03.05 Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé “Âðåìÿ îáåäàòü!” 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé 11.15 11.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” ñ Ã. Ìàëàõîâûì “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 13.00 Äðóãèå íîâîñòè 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 13.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 14.15 Ò/ñ “Ïðîñïåêò Áðàçèëèè” 09.00, 20.00 Âåëèêèå ñðàæåíèÿ 16.00 “Æäè ìåíÿ” 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 11.15 Îäèíîêèé îòåö æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ 17.40 “×åëîâåê è çàêîí” 12.45 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà è 18.55 “Ïîëå ÷óäåñ” ëüãîòû” 20.00 “Âðåìÿ” 14.00, 22.40 Êóëüòóðíûé øîê 20.30 “Äâå çâåçäû”. Ïîñòñêðèïòóì 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 22.45 Õ/ô “×åëîâåê, êîòîðûé ëþáèë 15.30 “Áóäü â êóðñå!” îñòàâàòüñÿ ñîáîé” 16.00, 23.50 Äèêàÿ Àâñòðàëèÿ 00.50 Êîìåäèÿ “Ïðîèñøåñòâèå â Óòèíîîçåðñ17.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû êå” 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Âëàäèìèð 02.00 Õ/ô “Áåøåíîå çîëîòî” Ìîë÷àíîâ 03.25 Õ/ô “Êîãäà èãðàåò êëàâåñèí” 21.35 Íèêîëà Òåñëà 01.05 Àìóðíûå ìåëîäèè 01.45 Õ/ô “Ñêàíäàë” 03.30 Õ/ô “Òàèíñòâåííûé îñòðîâ” 02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Ïîñëåäíåå ëåòî äåòñòâà” 03.05, 09.05, 15.05 Ì/ñ “Áàáà-ßãà ïðîòèâ!” (6+) 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí” 06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Ñòî ðàäîñòåé, èëè 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” Êíèãà âåëèêèõ îòêðûòèé” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “Ëåãåíäà î ñïÿùåé 09.00 Ì/ñ “Âòîðæåíèå ïëàíêòîíà” êðàñàâèöå” 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” Íåéòðîíà” 11.00 Ì/ñ “Æèçíü ðîáîòà-ïîäðîñòêà” 12.00 Ì/ñ “Ëóíàòèêè” 13.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 20.00 Ò/ñ “Öâåò ïëàìåíè” 17.00 Ì/ñ “Íàðóòî” 21.00 Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü 4” 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 22.00 Ò/ñ “Ìåíòû 11” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 4” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 00.00 Ò/ñ “Ðóññêîå ëåêàðñòâî” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê 01.00 Ò/ñ “Àâòîáóñ”

05.05 Ä/ô “Àðàì Õà÷àòóðÿí” 06.05 “50/50” 06.40, 00.30 Ñïåêòàêëü “Öèòàòà” 07.45, 13.45, 19.45, 01.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 08.00, 14.00, 20.00, 02.00 “Âðåìÿ” 09.00, 15.00, 03.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 10.00, 04.00 “Ñïîåìòå, äðóçüÿ” 11.00 Ä/ô “Êóáèíñêèå ïîðòðåòû” 12.10 “Ïóòåøåñòâèå ñ ïåñåíêîé” 12.40, 18.30 Õ/ô “Áóìáàðàø” 16.00 “Àíøëàã? Àíøëàã!” 17.00 “Ýòî âû ìîæåòå” 17.50 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 21.00 “Êîëáà âðåìåíè” 22.00 “Êèíîñåðïàíòèí” 23.00 “Çäîðîâüå” 23.55 Ôèëüì-êîíöåðò “Ëåíèíãðàäñêèå àêâàðåëè” 01.30 Ä/ô “Àêâàëàíã è ëàñòû”

05.00 07.10

“ÍÒ óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Âñïîìíèòü âñå...” “Òðàâëÿ” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 09.25 “Î÷íàÿ ñòàâêà” 10.25 Ñïàñàòåëè 11.00 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü ëåò ñïóñòÿ” 12.35 “Äî ñóäà” 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 14.35, 17.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 16.40 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü. Çëî èç ïàðàëëåëüíîãî ìèðà?” 18.35 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 19.45 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 20.40 Ò/ñ “Ëåñíèê”. “Âûñòðåë”. “Çàïîâåäíèê” 00.25 Õ/ô “Áåãëåöû” 02.15 “Øêîëà çëîñëîâèÿ” 03.00 Ò/ñ “Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã”. “Îòäûõ â âûõîäíûå äíè”. “Çîëîòîé ìàñòåðîê”. “Òàéíà ñòàðîé áàðæè”. “Õðóñòàëüíûé øàð”

05.45 Ì/ô 09.10 Õ/ô “Ìîñêâà-Êàññèîïåÿ” 10.40 Ò/ñ “Äåòè Àðáàòà” 12.30, 19.50 Ò/ñ “ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàöèÿ” 14.20 Õ/ô “Îòðîêè âî Âñåëåííîé” 16.00 Õ/ô “Ïå÷êè-ëàâî÷êè” 17.45 Õ/ô “Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà” 21.40 Õ/ô “Âçáåñèâøèéñÿ àâòîáóñ” 23.45 Õ/ô “Ôàíàò” 01.20 Õ/ô “Ïåðåõâàò” 02.40 Õ/ô “Ôðàíöóç” 04.00 Õ/ô “Äëèííîå, äëèííîå äåëî” 05.25 Ñàóíäòðåêè

06.00, 07.00, 08.35, 10.35, 11.00, 11.45, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.40, 10.45, 13.45 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 06.50, 11.10 “Çàãîðîäíûé äîì” 07.15 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 07.35 “Ñîêðîâèùà ïðèðîäû” 08.05 “Îäèí íà îäèí ñî âñåìè” 08.45, 11.25, 17.35, 19.25, 22.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.15, 18.25, 21.30 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 10.20, 12.10, 16.45, 17.55 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 12.25, 19.50 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 12.35 Ì/ô “Ñíåãóðî÷êà” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.25 “Êèíîïðîåêòîð” 17.00, 01.45 Ä/ô “Ýòîò õðóïêèé âîëøåáíûé ìèð” 18.05 “Êðèìèíàë” 19.55 “Àðõèâû èñòîðèè” 20.20, 02.20 “Ïóòåøåñòâóåì ïî ìèðó” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 00.45 “Òåëå÷àò” 03.05 “Âèííàÿ êàðòà” 03.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 03.55 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 04.40 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 05.10 “Àêâàñêîï”

06.00, 10.00, 15.40, 20.55, 22.05, 23.30, 01.35, 02.45 Ôóòáîë News 06.15 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Ì. Îáðàäîâè÷ 07.00 Ãîëû ñåçîíà. ×åìïèîíàò Àíãëèè 08.00 Ðåàë - Îñàñóíà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 10.25, 16.00 Èñïàíèÿ - Ðîññèÿ. Åâðî-2013 12.25 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 13.30 Òîï-ìàò÷ 13.40, 18.35 Àíãëèÿ - Èòàëèÿ. Åâðî-2013 18.00, 20.30, 04.45 Futbol Mundial 21.10, 02.55 Ìîëäîâà - Ïîëüøà. Îòáîð ê ×Ì-2014 23.15 Ïîðòóãàëèÿ - Ðîññèÿ. Îòáîð ê ×Ì-2014 00.45 Ñåâèëüÿ - Âàëåíñèÿ. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 05.15 Íîâîñòè + Àíîíñû

06.10

Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïëåéîôô. 1/2 ôèíàëà. Êàõà Ñåãîâèÿ - Áàðñåëîíà Àëóñïîðò 08.00 Ãîëüô. European Tour Weekly. Îáçîð 08.35, 22.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Ïëåé-îôô 10.30 Òåííèñ WTA. International de Strasbourg. 1/2 ôèíàëà. 2-é ìàò÷. Ïåííåòòà - Ãðàäåöêà 12.20 Òåííèñ WTA. International de Strasbourg. Ôèíàë. Êîðíå - Ãðàäåöêà

Ôîðìóëà-1 íà âîäå 2013. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè. Ãîíêè 15.30, 00.50 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 16.05 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Äèíàìî (Ì) - Ñïàðòàê 18.00 Àâòîãîíêè. International GT Open. Ãåðìàíèÿ. Ïåðåãîíè. Äåíü âòîðîé 19.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Ïëåéîôô. Ôèíàë. 4-é ìàò÷ 21.00 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. Íîðâè÷ - Òîòòíýì 01.25 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Ðîñòîâ - Àíæè 03.15 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. Ðåäèíã - Àðñåíàë 05.45 Ãëîðè. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ êèêáîêñèíãà. Ãðàí-ïðè Òîêèî, ßïîíèÿ

07.00

Ä/ô “Áîðüáà çà âûæèâàíèå â ñòðàíå ëåìóðîâ” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê” 09.00, 09.30, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 10.00, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.20, 21.00, 21.30 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ ïîìîùü” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Ïîëÿðíàÿ ëèñèöà” 14.00 Ä/ô “Àôðèêàíñêàÿ ïðîãóëêà” 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 22.00 Ä/ô “Æèçíü ñ õîëîäíîé êðîâüþ” 23.00 Ä/ô “Ìîðå ïðè÷óäëèâûõ ñóùåñòâ” 01.00, 04.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 03.00, 06.00 Ä/ô “Ìåñòî â äèêîé ïðèðîäå” 05.00 Ä/ô “Íåîáûêíîâåííûé ìèð”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.00 Õ/ô “Òèõèå ñîñíû” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “Âñÿ Ðîññèÿ” 10.45 “1000 ìåëî÷åé” 11.20 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.10, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.05 “Ïðàâî íà âñòðå÷ó” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.30 Âåñòè - Ñïîðò 16.45 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!” 17.40 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” 19.45 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.50 Õ/ô “45 ñåêóíä” 22.50 Õ/ô “Ëþáîâü äëÿ áåäíûõ” 00.40 Õ/ô “Ïðîñòè” 02.10 Õ/ô “Ðîññèÿ ìîëîäàÿ” 03.40 Âåñòè.ru. Ïÿòíèöà

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.10 Ì/ô 08.15 Äîêòîð È.. 08.45, 17.55, 05.30 Ì/ñ “Ìàðòèí Âîèòåëü” 09.05 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð. Æèçíü çàíîâî” 09.50 “Ìîñêîâñêèå èíîñòðàíöû. Êàðë Ñèìåíñ” 10.15, 16.05, 00.50 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà 2. Àãåíò ïî÷òè íå âèäåí” 11.00 “Ïðèãëàøàåò Á. Íîòêèí”. Ñ. Áàðûøåâ 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñíèöà” 13.05 Ì/ô “Áðàòüÿ Ëþ” 13.35, 01.35 “Æèâè ñåé÷àñ!” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05, 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 15.20 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” 16.50 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” 17.20, 20.30 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 18.15 Ä/ô “Ðóññêîå ÷òèâî” 19.10, 03.25 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.40 Õ/ô “Åùå ëþáëþ, åùå íàäåþñü” 22.20 Õ/ô “Ïå÷êè-ëàâî÷êè” 23.55 Ä/ô “Ãåîðãèé Áóðêîâ. Ãàìëåò ñîâåòñêîãî êèíî” 02.30 Êîíöåðò “Ïî ñòðàíàì è êîíòèíåíòàì” 04.15 Ä/ô “Ôàëüøàê”


15 ñòîð. 06.00, 23.40 Áîåâèê “Îñüìèíîæêà” 08.00 “Ñâåòñêàÿ æèçíü” 09.00 “Êòî òàì?” 10.15 Ì/ô “Ýíãðè áåðäñ” 10.20, 10.45 Ì/ñ “×åëîâåê-ïàóê. Äíåâíèê ñóïåðãåðîÿ” 11.05, 05.00 “Ìèð íàèçíàíêó 4: Âüåòíàì” 12.05 “Òà÷êè” 12.40 “Àäñêàÿ êóõíÿ 3” 14.50, 03.50 “Øåñòü êàäðîâ” 16.30 “Âå÷åðíèé Êèåâ 2013” 18.30 “Ðàññìåøè êîìèêà 3” 19.30, 05.45 “ÒÑÍ” 20.00 “Áîëüøèå ãîíêè” 21.30 Áîåâèê “Òðèíàäöàòûé âîèí” 02.10 Áîåâèê “Âîéíà”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Èòîãè 06.10, 07.40, 08.50 Ïîãîäà 06.20 Þáèëåéíîå øîó “Íà-íà, ýé!” 07.45 Ïîñâÿòè ñåáÿ ôóòáîëó! 08.05 Îëèìïèéñêèé âûçîâ 08.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð ÓÒ-1 09.00, 14.45, 15.40 Ïîãîäà 09.05 Æèçíü íà ðàâíûõ 09.20 Àðìèÿ 09.35 Ïðàâîñëàâíûé âåñòíèê 10.05 “Òàéíû óñïåõà” ñ Í. Ãîðîäåíñêîé 10.40 Õ/ô “Îñòðîâ ñîêðîâèù” 14.00 Òåàòðàëüíûå ñåçîíû 14.50  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà 15.45 Çîëîòîé ãóñü 16.10 Ýíåðãîáëîê 16.20 Þáèëåéíàÿ ïðîãðàììà Â. Áåëîíîæêî 18.30 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà Íèêîëî “Âåñíà ïðèøëà” 20.50 Ìåãàëîò 20.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 21.00 Èòîãè äíÿ 21.20 Áåç öåíçóðû 21.55 Êàáìèí: ñîáûòèå íåäåëè 22.05 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî ÒÐÊ “Ýðà” 23.00 Ïîãîäà 23.10 Þáèëåéíîå øîó “Íà-íà, ýé!” 00.50 Êëóá þìîðà ÓÒ-1 01.20 Èòîãè äíÿ 01.45 Êàáìèí: ñîáûòèå íåäåëè 01.55 “Ïîòîìêè” ñ Í. Ðûá÷èíñêîé è Ê. Ãíàòåíêî 02.55 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.55 Àóäèåíöèÿ. Ñòðàíû îò À äî ß 04.20 Õ/ô “Êóòóçîâ”

05.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 12” 08.10 “Øóñòåð Live” 10.20 “Ãîðîäîê” 11.20, 03.30 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” 14.10 Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” 18.00, 20.30 Ò/ñ “Öâåòû çëà” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 22.30 Õ/ô “Æåíèõ” 00.20 Õ/ô “Æèâîé”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.10 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 02.40 Ä/ñ “Èñòîðèÿ Ìèðà”

05.00 Ì/ñ “Ìàñòåð Ìåííè” 06.30 Êàáðèîëåòî 08.10, 10.00 Ðåâèçîð 2 11.55 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 13.40 Ëþäè ÕÝ 14.15 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ 14.40 Ôàéíà Þêðàéíà 15.40 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 17.40 Õ/ô “Ýòî âñå îíà” 19.40 Õ/ô “Äíåâíèêè ïðèíöåññû 2” 22.00 Êòî ñâåðõó? 2 23.55 Õ/ô “×åñòíàÿ èãðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.50 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ 3” 02.30, 03.30 Çîíà íî÷è 02.35, 03.35 Áîãäàí Õìåëüíèöêèé 04.50 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.55 Êàòåðèíà Áèëîêóð. Ïîñëàíèå

07.00 09.00 10.25 12.00 14.05 15.45 16.40 17.40 18.35

Ì/ô Ì/ñ “Ñêàçêè Ãàíñà Õðèñòèàíà Àíäåðñåíà” Ì/ô “Èìïè Ñóïåðñòàð” Õ/ô “Ñóïåðçâåçäà” “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” “Äîì íà çàâèñòü âñåì” “Ðåàëüíàÿ ëþáîâü” “Ëÿìóð Òóæóð” “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”

ÑÓÁÎÒÀ, 8 ×ÅÐÂÍß 19.30 21.40 00.05 01.50 03.10

“Âå÷åðíèé êâàðòàë” Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Äåâóøêà ìîåãî ëó÷øåãî äðóãà”. (3 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Ïñèõîàíàëèç”. (2 êàòåãîðèÿ) “Íî÷íàÿ æèçíü”

01:00 03:00 03:05 04:15 05:15 05:30

“Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé”. Ìîâëåííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 29 Õ/ô “Çà äâîìà çàéöÿìè” “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Ðàäîìèøëüñüêèé ðàéîí “Äóìêè ç ïðèâîäó” “Ñòîëèö³ ñâ³òó”. ªðóñàëèì 1 ñ.

01.20 02.55 03.30 04.30 05.15 05.35

Õ/ô “Äýííè - öåïíîé ïåñ”. (2 êàòåãîðèÿ) “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Àãåíòû âëèÿíèÿ” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

05.10 05.55 08.30 09.30

Ìèð çâåçä Ì/ô Äåëî âêóñà Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ À. Ïóãà÷åâîé è Ì. Ãàëêèíûì 10.00 Âîñêðåñåíüå ñ Êâàðòàëîì 11.00 Çîëóøêà äëÿ Áàñêîâà 11.35 Âêóñíàÿ ëèãà 12.15 Ñâàòû ó ïëèòû 13.30 Êâàäðàòíûé ìåòð 14.40, 22.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð 15.40, 23.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 16.35, 21.10 Ãëÿíåö 17.30 Êîíöåðò “Ïåñíÿ-2005” 00.00 Ä/ô “Ìà÷î íå ïëà÷óò” 01.00 Öâåò Íî÷è

06.00 Õ/ô “Èùè âåòðà” 06.00, 03.50 Ò/ñ “Êîâáîè” 07.35 Ô-ñòèëü 07.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 08.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 07.10 Õ/ô “Êàê íàéòè èäåàë” 08.40, 18.55, 21.05 “Ïîãîäà” 09.00 Ò/ñ “Èíòåðíû” 09.00 Íèêîëà Òåñëà 10.00 Òàéíû çâåçä 10.00 “Ñâåòñêèå õðîíèêè” 12.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 10” 10.40 Õ/ô “Êëàä” 13.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 11” 13.10 Çà ñåìü ìîðåé 15.00 Õ/ô “Íî÷íîé ãîñòü” 13.45 Êóëüòóðíûé øîê 17.00, 19.20 Ò/ñ “Âèêòîðèÿ” 15.10 Óäèâèòåëüíûå ðàññêàçû î æèâîòíûõ 21.20 Õ/ô “Æåíà Øòèðëèöà” 15.45, 23.00 Èãðû æèâîòíîãî ðàçóìà 23.20 Õ/ô “Ïðîñòî Äæåêñîí”. (2 êàòåãî- 16.55, 02.25 “Ðîíèí” ðèÿ) 17.35 “Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé” 01.10 Õ/ô “Äèêèå øòó÷êè”. (2 êàòåãîðèÿ) 18.15 “Öèâèëèçàöèÿ Incognita” 03.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 18.30, 02.00 “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ âûõîäíûõ” 19.00, 05.15 Íàñëåäñòâî Êåííåäè 20.00 Ïëàíåòà àëëåðãèè 21.10 Õ/ô “Êàðòàõåíà” 05.35 Ì/ô “Òàéíà òðåòüåé ïëàíåòû” 06.30, 18.40, 00.00, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 00.10 Õ/ô “Õîðîøàÿ äåâî÷êà” 06.25 Õ/ô “Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå” 06.40, 09.35, 19.25, 02.55 “Òåìà íåäåëè” 01.50 Àìóðíûå ìåëîäèè 07.55 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíå” 06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 23.35, 00.20, 03.20 02.55 Õ/ô “Ó÷èòåëü òàíöåâ” 08.50 “Åäèì äîìà” “Âðåìÿ ñïîðòà” 09.55 Õ/ô “Áëåô” 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 16.10, 11.55 Õ/ô “Àñ” 17.20, 19.20, 23.40, 01.55, 05.55, 13.55 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Áàðáè ñ èñêàëå÷åííû06.25 “Ïîãîäà” 06.00, 15.30, 02.30, 05.00 Èãðîíàâòû ìè äóøàìè” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 07.00 Ì/ñ “×óäàêîâàòûå ðîäñòâåííèêè” 14.55 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Èçóðîäîâàííûå 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 08.00 Ì/ñ “Òóðáîïåñ” ïëàñòèêîé” 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 09.00 Ì/c “Ïèíêè è Áðåéí” 15.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Ðóêè ââåðõ! Çàêëÿòûå 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 10.00 Ì/ñ “Ìîíñóíî” äðóçüÿ” “Âðåìÿ íîâîñòåé” 11.00 Ì/ñ “Ôåíáîé è ×àì-×àì” 16.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Àíàñòàñèÿ Ñòîöêàÿ. “À ìíå 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15 “Áèçíåñ12.00 Ì/ñ “Âòîðæåíèå ïëàíêòîíà” íå áîëüíî...” âðåìÿ” 13.00 Ì/ñ “Ìóñîðíûå âîèòåëè” 18.00 Õ/ô “Ìåäîâàÿ ëþáîâü” 07.30 “180 ãðàäóñîâ” 14.00, 19.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 21.35 Õ/ô “Ïÿòü ëåò è îäèí äåíü” 07.50, 10.15, 12.10, 02.15 “Õðîíèêà íåäåëè” 16.00, 18.00, 00.00, 01.30 Ðåñòëèíã 23.25 Õ/ô “Âèé” 08.30 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 21.00, 23.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 00.50 “Äåòåêòîð ëæè 3” 09.25, 00.30 “Àâòîêîíòèíåíò” 22.30 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 02.25 Íî÷íîé ýôèð 09.50 “Ìîòîð-íîâîñòè” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê 10.10 “Íîâîñòåìåòð” 11.10 “Òðàíñìèññèÿ” 11.30 “Àâòîïèëîò-òåñò” 05.25, 06.00 Ïîãîäà 05.00 Ä/ô “Êóáèíñêèå ïîðòðåòû” 12.15 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 05.30 Ôàêòû 06.10 “Ïóòåøåñòâèå ñ ïåñåíêîé” 13.10 “Âïåðåä íà Îëèìï!” 06.05 Ñâèòàíîê 06.40, 12.30 Õ/ô “Áóìáàðàø” 13.30 “Äðàéâ” 07.05 Êîçûðíàÿ æèçíü 07.45, 13.45, 01.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ 14.10, 23.50 “Èñòîðèÿ óñïåõà” 07.35 Õ/ô “Ìîðòàë Êîìáàò. Èñòðåáëåêàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 14.25 “Èãðà ñóäüáû” íèå” 08.00, 14.00, 02.00 “Âðåìÿ” 15.15 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 09.30 Çâåçäà YouTube 09.00, 03.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 16.15 “Àðñåíàë” 10.00 Äà÷à 10.00 “Àíøëàã? Àíøëàã!” 17.25 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” 11.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 11.00 “Ýòî âû ìîæåòå” 18.15 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 12.05 Çà ðóëåì 11.50 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 19.30, 03.40 “Ìàøèíà âðåìåíè” 12.30 Ñìîòðåòü âñåì! 15.00 “Êîëáà âðåìåíè” 20.10, 01.10, 05.15 “Ïîðòðåòû ñ Ñåðãååì 13.30 Õ/ô “×åëîâåê ïðåçèäåíòà 2: Ïîä 16.00 “Êèíîñåðïàíòèí” Äîðîôååâûì” óãðîçîé” 17.00 “Áûëî Âðåìÿ” 21.10 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 15.25 Õ/ô “Îõðàííèê” 18.00 “Âîêðóã ñìåõà” 21.40 “Îêíî â Àìåðèêó” 17.45 Ìàêñèìóì â Óêðàèíå 19.30 Êîíöåðò “Èñòîðèÿ îäíîãî áåíåôèñà. 22.00, 04.40 “ êàáèíåòàõ” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð Øîó Áàðè Àëèáàñîâà” 22.30 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 19.00 Õ/ô “Òðèíàäöàòûé ðàéîí” 21.00 Õ/ô “Çîëîòàÿ ðûáêà” 00.55, 03.25 “Îáçîð ïðåññû” 20.40 Õ/ô “Ëóçåðû” 22.35 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïîåò Êàðåë Ãîòò” 02.35 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 22.40 Õ/ô “Íà æèâöà”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.05 Ä/ô “Àðàì Õà÷àòóðÿí” 04.15 “Õðîíèêà äíÿ” 00.55 Õ/ô “Àíàêîíäà 4: Êðîâàâûé ñëåä”. 04.20 00.05 “50/50” “Ðåàëüíûé ñåêòîð” (2 êàòåãîðèÿ) 00.40 Ñïåêòàêëü “Öèòàòà” 06.15 “Áèçíåñ âðåìÿ” 02.30 Õ/ô “Ìèëûå êîñòè”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.00 “Ñïîåìòå, äðóçüÿ” 04.25 Ïðî-Ziêàâå.ua

06:00 06:10 06:40 07:25 07:30 09:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 18:30 19:00 20:00 20:10 20:45 21:00 21:30 22:00 22:35 23:45 23:50 00:05

óìí Óêðà¿íè “×àñ êðà¿íè” “Âåëèêà ³ò÷èçíÿíà”. Íåâ³äîìà â³éíà, 3 ñ. “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 29 Õ/ô “Äæåíòëüìåíè óäà÷³” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” “Òåòåð³â” “Âàøå çäîðîâ’ÿ” “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” “Ðîäèíà” “Íà ñâî¿é çåìë³” “Ìàìèíà äîëÿ” “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” “³ðóþ” “ʳíîêîíöåðò” “Áëàãà â³ñòü ç гêîì Ðåííåðîì” “Êðà¿íà òàëàíò³â” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Òåòåð³â” “Àêöåíòè” “Ïîäàòêîâèé â³ñíèê” “Äóìêè ç ïðèâîäó” “Â ãîñòÿõ ó Êñåí³” “×åñòü ìóíäèðó” “Ñëóõàé î÷èìà” “ʳíîêîíöåðò” Õ/ô “Çà äâîìà çàéöÿìè” “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 29 “Óëþáëåíà ðîáîòà” “Âåëèêà ³ò÷èçíÿíà”. Íåâ³äîìà â³éíà, 4 ñ.

06.00 07.10 08.00 08.35 09.00 09.40 11.00 11.25 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 20.35 22.00 23.00 01.20 02.35 03.55

06.00 11.30

Åðàëàø Ìàëûøè-òâîéíÿòà Òåëåïóçèêè Áàêëóøíèöà Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì Ì/ñ “Ëèëî è Ñòè÷” Ì/ñ “Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä” Ì/ñ “Áåëêà è Ñòðåëêà. Øàëîâëèâàÿ ñåìåéêà” Ì/ô “Õðàáðûé ïëàâíèê” Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” Õ/ô “Ìîëîäîæåíû” Õ/ô “Òàðèô Íîâîãîäíèé” Äàåøü ìîëîäåæü! Âèòàëüêà ÓÒÅÒà â Èíòåðíåòå Ò/ñ “Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû”. (3 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Äåòè êóêóðóçû 666: Èñààê âåðíóëñÿ”. (3 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Äåòè êóêóðóçû 7: Àïîêàëèïñèñ”. (3 êàòåãîðèÿ) Äî óòðà

Ò/ñ “×åëîâåê âîéíû” “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî”. Ðîñòîâ-ïàïà. Ôàíòîìàñû 12.00 “Ãëàâíûé ñâèäåòåëü” 13.00, 23.00 “Ñëó÷àéíûé ñâèäåòåëü” 13.30 Õ/ô “Îòâåòü ìíå” 15.15 Ò/ñ “Äîêòîð Òûðñà” 19.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ 8” 23.30 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ)

07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 07.20 Ñìîòð 07.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà 08.25 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì” 09.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 09.55 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê” 10.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 12.25 Ñâîÿ èãðà 13.10 “Íàøè” ñî Ëüâîì Íîâîæåíîâûì” 14.00 “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Áåñïëàòíûé òîðò â ìûøåëîâêå”. “×óæîé íàñëåäíèê” 15.55 “Ñëåäñòâèå âåëè...” 16.50 Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü 17.30 “Ëó÷ Ñâåòà” 18.25 Ò/ñ “Ïîðîõ è äðîáü”. “Ðàáîòà íàä îøèáêàìè”. “Ñàìîóáèéñòâî” 22.10 “Ðóññêèå ñåíñàöèè” 23.10 “Òû íå ïîâåðèøü” 00.05 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå 5” 02.00 “Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà” 02.35 Ò/ñ “Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã”. “È óìðèòå â òåàòðå”. “×åëîâåê èç ïðîøëîãî”. “Ýâðèäèêà, èäóùàÿ ñëåäîì”. “Ðåêëàìíàÿ ïàóçà”

05.45 08.30 10.10 13.10 14.50 16.30

Ì/ô Õ/ô “Îòðîêè âî Âñåëåííîé” Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé òàëàíò” Õ/ô “Äëèííîå, äëèííîå äåëî” Õ/ô “Ðàçîðâàííûé êðóã” Õ/ô “Âçáåñèâøèéñÿ àâòîáóñ”

¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013 ð. 18.35 20.20 22.00 01.35 03.15 05.40

Õ/ô “Áåç ñðîêà äàâíîñòè” Õ/ô “Ïåðåõâàò” Õ/ô “Ñåðæàíò ìèëèöèè” Õ/ô “Ïå÷êè-ëàâî÷êè” Õ/ô “Óçíèêè Áîìîíà” Ñàóíäòðåêè

05.00, 09.00, 11.00 Íîâîñòè 05.10 “Ãåíèè è çëîäåè” 05.35 Õ/ô “Ìåòåëü” 06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” 07.40 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ” 07.55 “Óìíèöû è óìíèêè” 08.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” 09.15 “Ñìàê” 09.55 “Ïðî äîáðîå ñòàðîå êèíî” 11.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò” 12.10 “Àáðàêàäàáðà” 14.10 “Äâå çâåçäû”. Ïîñòñêðèïòóì 16.20 “Óãàäàé ìåëîäèþ” 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 17.15 “Ïàïåíüêèíû äî÷êè” 18.15 “Ôîðò Áîÿðä” 20.00 “Âðåìÿ” 20.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” 22.05 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” 23.10 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” 00.05 Õ/ô “Îñåííèé ìàðàôîí” 01.40 Õ/ô “Ðåïîðòàæ” 03.10 Õ/ô “Ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ”

02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Ïîñëåäíåå ëåòî äåòñòâà” 03.05, 09.05, 15.05 Ì/ñ “Áàáà-ßãà ïðîòèâ!” (6+) 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Ãîðîä ìàñòåðîâ” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “Ëåãåíäà î ñïÿùåé êðàñàâèöå” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Öâåò ïëàìåíè” Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü 4” Ò/ñ “Ìåíòû 11” Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè 4” Ò/ñ “Ðóññêîå ëåêàðñòâî” Ò/ñ “Àâòîáóñ”

06.00, 08.00, 11.35, 05.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.40 Õ/ô “Êàìåííûé öâåòîê” 08.05, 18.15 “Áîëüøèå ñòðàíñòâèÿ” 08.30, 09.10, 10.05, 11.20 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 09.00, 20.25 “Ïîãîäà” 09.05, 10.50, 13.50 “Çàãîðîäíûé äîì” 09.45 “Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè” 10.40, 12.20, 13.40 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 10.55, 17.25 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà” 12.30, 19.10 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 12.40 “Ãîñïîäèí ïðåìüåð-ìèíèñòð” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.25 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”. “Êîíåê-Ãîðáóíîê” 19.25, 01.45 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 20.30 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 20.50 “Àðõèâû èñòîðèè” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.30, 03.25 Õ/ô “Ìàéñêàÿ íî÷ü” 00.45 “Òåëå÷àò” 02.40 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 04.25 Êîíöåðò 05.10 “Øêîëà âûæèâàíèÿ”

10.05, 18.40 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Ïëåé-îôô. 1/2 ôèíàëà. 2-é ìàò÷. Óîòôîðä - Ëåñòåð 12.05 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Çåíèò - Ñïàðòàê 14.00, 20.40 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïëåéîôô. 1/2 ôèíàëà. 2-é ìàò÷. Êàõà Ñåãîâèÿ - Áàðñåëîíà Àëóñïîðò 16.00 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. ×åëñè - Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä 22.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Ïëåé-îôô 00.25 Òåííèñ WTA. International de Strasbourg. 1/2 ôèíàëà. 1-é ìàò÷. Áóøàð - Êîðíå 03.50 Òåííèñ WTA. International de Strasbourg. 1/2 ôèíàëà. 2-é ìàò÷. Ïåííåòòà - Ãðàäåöêà

07.00 Ä/ô “Íààáè - ïðèíöåññà ãèåí” 08.00 Ä/ô “Ïîëÿðíàÿ ëèñèöà” 08.55, 09.25, 09.55, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 14.00 Õ/ô “The Big Blue” 15.00 Ä/ô “Êîíòðàñòíûå îêåàíû” 16.05 Ä/ô “Ïîäâîäíûé ìèð Ãàëàïàãîñîâ” 16.50 Ä/ô “×åðåïàøèé ïóòåâîäèòåëü ïî Òèõîìó îêåàíó” 17.55 Ä/ô “Áîëüøàÿ áåëàÿ àêóëà - æèâàÿ ëåãåíäà” 19.00 Ä/ô “Æèçíü” 20.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè” 21.00 Ä/ô “Çàêëèíàòåëü ñëîíîâ” 22.00 Ä/ô “Ðûñè - èñòîðèÿ Ëèçû è Ìóðî” 23.00 Ä/ô “Áîëüøåóõèå ëèñèöû Íàìèáèè” 00.00 Ä/ô “Æèçíü ñ õîëîäíîé êðîâüþ” 01.00, 04.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 02.00 Ä/ô “Ïîäâîäíûé ìèð Àëÿñêè” 03.00 Ä/ô “Ñåìåíà äæóíãëåé” 05.00 Ä/ô “Ñèìôîíèÿ ìèðà ïðèðîäû” 06.00 Ä/ô “Âíèç ïî Þêîíó”

05.00 Õ/ô “Ëþáîâü äëÿ áåäíûõ” 06.35, 07.15 Õ/ô “45 ñåêóíä” 07.00, 10.00, 13.00 Âåñòè 08.45 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 09.20 “Ñóááîòíèê” 10.15 “Âåñåëûå ðåáÿòà. Äóíàåâñêèå” 11.20 Õ/ô “Âîñêðåñíûé ïàïà” 13.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.30 “Âñÿ Ðîññèÿ” 13.45 “×åñòíûé äåòåêòèâ” 14.10 “Ïî ñëåäàì òàéíû”. “Êîíåö ñâåòà îòìåíÿåòñÿ?” 15.05 Êîìåäèÿ “Ðåàëüíûé ïàïà” 17.00 “Ñóááîòíèé âå÷åð” 19.00 Âåñòè â ñóááîòó 19.45 Õ/ô “Ïðîâèíöèàëüíàÿ ìóçà” 23.40 Õ/ô “Ïîâåðü, âñå áóäåò õîðîøî...” 01.40 “Proòóðèçì” 01.55 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñ Ïåòåðáóðãîì” 03.40 “Ãîðîäîê”

06.00 Õ/ô “Ïîäêèäûø” 07.10 Ì/ñ “Çîëóøêà” 08.00 “ÀÁÂÃÄåéêà” 06.00, 10.00, 15.40, 22.20, 01.00, 02.05, 03.15, 08.25 Õ/ô “Åùå ëþáëþ, åùå íàäåþñü” 04.15 Ôóòáîë News 09.40 “Ðóññêèé âîïðîñ” 06.15 Ñåâèëüÿ - Âàëåíñèÿ. ×åìïèîíàò 10.20 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Óñàòûé íÿíü” Èñïàíèè 10.50 Ä/ô “Ìîé ðåáåíîê âóíäåðêèíä” 08.05 Ìîëäîâà - Ïîëüøà. Îòáîð ê ×Ì-2014 10.25, 14.30, 21.10 Ä/ô “Íàøå Åâðî” 11.30, 17.30, 00.25 Ñîáûòèÿ 11.30, 16.55, 03.25 Ïîðòóãàëèÿ - Ðîññèÿ. Îòáîð 11.45 Äîì ñ èñòîðèåé. “Àðìÿíñêîå ïîñîëüñê ×Ì-2014 òâî” 13.25 Ãîëû ñåçîíà. ×åìïèîíàò Àíãëèè Á. Ãðà÷åâñêèé “Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëî16.00 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Ì. Îáðàäî- 12.10 ìó” âè÷ 12.50 Õ/ô “Ïå÷êè-ëàâî÷êè” 18.55, 01.15 Àíãëèÿ - Íîðâåãèÿ. Åâðî-2013 21.00 Òîï-ìàò÷ 14.30 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè. Ãåîðãèé Áóðêîâ 22.45 Èñïàíèÿ - Ðîññèÿ. Åâðî-2013 15.45, 00.50 Ò/ñ “Æåíñêàÿ ëîãèêà” 00.35 Ëó÷øèå ìîìåíòû. Åâðî-2013 17.45 Ò/ñ “Æåíñêàÿ ëîãèêà 2” 05.25 Íîâîñòè + Àíîíñû 19.25 Ì/ô “Îðàíæåâîå ãîðëûøêî” 19.45 Òàòüÿíà Áóëàíîâà “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè” 06.10 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” 2012-2013. ÖÑÊÀ - Çåíèò 21.50, 03.20 Õ/ô “Ãåíèé” 08.00 Òåííèñ WTA. International de Strasbourg. Ä/ô “Àëåêñàíäð Àáäóëîâ. Ðîìàí ñ 1/4 ôèíàëà. 1-é ìàò÷. Êîðíå - Øèïåðñ 02.50 æèçíüþ” 09.35 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Îáçîð

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


06.20 “Áîëüøèå ãîíêè” 07.50 Ì/ô 08.10 “Ðåìîíò +” 09.00 “Ëîòî-Çàáàâà” 10.15, 10.40 Ì/ñ “×åëîâåê-ïàóê. Äíåâíèê ñóïåðãåðîÿ” 11.00, 03.20 “Âîñêðåñåíüå ñ Êâàðòàëîì” 12.00 “Ñìàêóåì” 12.30 “Êðàñàâèöà çà äâåíàäöàòü ÷àñîâ” 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 3” 17.30 Êîìåäèÿ “Íÿíè” 19.30 “ÒÑÍ-Íåäåëÿ” 20.15, 04.05 “Ãîëîñ ñòðàíû 3. Ôèíàë” 23.40 “Ñâåòñêàÿ æèçíü” 00.35 “×òî? Ãäå? Êîãäà? Çâåçäíûå âîéíû” 01.35 Õ/ô “Ïîðî÷íàÿ ñòðàñòü”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00, 07.00, 08.50 Ïîãîäà 06.05 Ìèð ïðàâîñëàâèÿ 06.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 07.35 “Æåíà” ÓÒ-1 09.00, 09.55, 14.25 Ïîãîäà 09.05 Ïóòåøåñòâóé ïî ìèðó ñ Þ. Àêóíèíîé 09.30 Îêîëèöà 10.00 Øàã ê çâåçäàì 10.40 ×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü 11.25 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 12.15 Ðîÿëü â êóñòàõ 12.45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 13.05 Áëèæå ê íàðîäó 13.35 Çîëîòîé ãóñü 14.00 Êóìèðû è êóìèð÷èêè 14.30 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ 15.20 Ìóçûêàëüíàÿ àêàäåìèÿ. Åâðîâèäåíèå 16.15 Íå âåðü õóäîìó ïîâàðó 16.50 Äåëîâîé ìèð. Íåäåëÿ 17.20 Ñëàâÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå 18.00 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà “Òåáå, åäèíñòâåííîé” 20.40 Ãëàâíûé àðãóìåíò 20.50 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.00 Èòîãè íåäåëè 21.45 Òî÷êà çðåíèÿ 22.05 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà Ì. Ãàäåíêî “Ìîÿ ïåñåííàÿ èñïîâåäü” 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00 Ýðà áèçíåñà. Èòîãè 23.30 Ïîãîäà 23.35 Îëèìïèéñêèé âûçîâ 23.50 “Æåíà” ÓÒ-1 01.20 Èòîãè íåäåëè 02.00 Ñòîëåòèå îëèìïèéñêîãî Êèåâà 02.20 Ìèð âîêðóã íàñ 02.45 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ 03.35 Îêîëèöà 04.00 Ôîëüê-music 05.05 “Ïðåäâå÷åðüå”

05.40 09.20 10.00 11.00 12.00 13.50

Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî” “Îðåë è Ðåøêà. Êóðîðòíûé ñåçîí” “Âêóñíîå ñâèäàíèå” Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” “Ëó÷øèå óêðàèíñêèå õèòû. Èðèíà Áèëûê è ãðóïïà “ÒÈÊ” 15.50 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàëüíàÿ ìóçà” 20.00, 04.00 “Ïîäðîáíîñòè íåäåëè” 21.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 13” 01.00 Ò/ñ “Öâåòû çëà” 04.40 “Èñòîðèÿ Ìèðà”

05.45 06.50 07.45 08.00 09.50 10.10

Ì/ñ “Ìàñòåð Ìåííè” Êàáðèîëåòî Öåðêîâü Õðèñòîâà Óðàëüñêèå ïåëüìåíè Ì/ñ “Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà” Ì/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Çîëóøêè” 11.55, 22.00 Ïåäàí-Ïðèòóëà Øîó 13.40 Êòî ñâåðõó? 2 15.35 Õ/ô “Äíåâíèêè ïðèíöåññû 2” 17.50 Õ/ô “ îæèäàíèè ÷óäà” 19.50 Õ/ô “Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ” 23.30 Õ/ô “Êðóòàÿ Äæîðäæèÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.55 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ 3” 02.40, 03.40 Çîíà íî÷è 02.45 Èâàí Ìàçåïà 03.45 Áîãäàí Õìåëüíèöêèé 04.05, 05.05 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.10 Èâàí Ôðàíêî

07.00 08.45 10.15 12.30 14.40 15.50 16.50 17.50 20.00 21.40 00.05 01.40

Ì/ô Ì/ô “Èìïè Ñóïåðñòàð” Õ/ô “Ñóïåðçâåçäà” Õ/ô “Äàâàéòå ïîòàíöóåì” “Ñåìåéíûé ïåñ” “Äîì íà çàâèñòü âñåì” “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” “Âå÷åðíèé êâàðòàë” Ì/ô “Ïîäâîäíàÿ áðàòâà” Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Ïñèõîàíàëèç”. (2 êàòåãîðèÿ) “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.10 05.55 08.30 09.30

Ìèð çâåçä Ì/ô Äåëî âêóñà Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ À. Ïóãà÷åâîé è Ì. Ãàëêèíûì 10.00 Âîñêðåñåíüå ñ Êâàðòàëîì 11.00 Çîëóøêà äëÿ Áàñêîâà 11.35 Âêóñíàÿ ëèãà 12.15 Ñâàòû ó ïëèòû 13.30 Êâàäðàòíûé ìåòð 14.40, 22.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð 15.40, 23.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 16.35, 21.10 Ãëÿíåö 17.30 Êîíöåðò “Ïåñíÿ-2005” 00.00 Ä/ñ “Òàéíû ñóäüáû” 01.00 Öâåò Íî÷è

03:55 04:20

“Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” “Ôåñòèâàëü ãåðî¿êî-ïàòðèîòè÷íî¿ ï³ñí³2013” Ïðèì³òêà: Ó ïðîãðàì³ ìîæëèâ³ çì³íè çàñò.íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïðîãðàìóâàííÿ ÆÎÄÒÐÊ Þð³é Îìåëü÷åíêî òåë.: (0412) 47-30-87, omeltvzt@ukr.net

06.00 Ò/ñ “Êîâáîè” 06.50 Ñîáûòèÿ 07.10 Ñàìûé óìíûé 09.00 Äîáðî ïîæàëîâàòü 10.00 Ãåðîè ýêðàíà 11.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 11” 13.00 Õ/ô “Æåíà Øòèðëèöà” 15.00 Ò/ñ “Âèêòîðèÿ” 19.00, 03.45 Ñîáûòèÿ íåäåëè 20.00, 21.00 Ò/ñ “Èíòåðíû” 22.00 Ïðåìèÿ Ìóç-ÒÂ 2013 01.00 Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü 2” 04.30 Õ/ô “Ïðîñòî Äæåêñîí”. (2 êàòåãîðèÿ)

06.30, 00.00, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.10, 08.25, 18.50, 23.35, 00.20, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 14.10, 14.55, 17.10, 17.50, 19.10, 06.25 “Ïîãîäà” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 05.55 Ì/ô “Ìàóãëè” 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 07.05, 01.50 Õ/ô “Àôîíÿ” 19.00, 20.00, 23.00, 01.00, 02.00, 08.55 “Åäèì äîìà” 05.00, 06.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 10.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíå” 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 06.15 11.00 Ò/ñ “Ìàøà Ïèðîãîâà - íàðîäíûé þðèñò” “Áèçíåñ-âðåìÿ” 15.05 Õ/ô “Ìåäîâàÿ ëþáîâü” 07.30 “180 ãðàäóñîâ” 19.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” 07.50, 20.10, 00.30, 01.50, 02.15, 05.50 “Õðîíèêà 20.00 “Îäèí çà âñåõ” íåäåëè” 22.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 08.30 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” 03.15 Íî÷íîé ýôèð 09.10 “Ïðîñòðàíñòâî èäåé” 09.35 “Îêíî â Àìåðèêó” 10.10 “Ìàìèíà øêîëà” 10.30 “Çäîðîâûå èñòîðèè” 05.25, 05.45 Ïîãîäà 11.10 “Òåõíîïàðê” 05.30 Ôàêòû 11.30 “Òðàíñìèññèÿ-òåñò” 05.50 Ñâèòàíîê 12.10 “Æèçíü èíòåðåñíà” 06.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 12.30 “Èíòåëëåêò.ua” 07.45 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 13.10 “Çàùèòíèê Îò÷èçíû” 08.05 Äà÷à 13.30 “Ìîòîð” 09.15 Îñíîâíîé èíñòèíêò 14.20, 04.20 “Èãðà ñóäüáû” 09.50 Ñìîòðåòü âñåì! 15.15 “Àêöåíò” 10.50 ÎëèìïèËÿïû 16.10 “Ôàêòîð áåçîïàñíîñòè” 11.30 Êîçûðíàÿ æèçíü 17.20 “Ïàëàòà” 12.00 Ëåãêèå äåíüãè 17.30 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 12.25 Ìóëüò ëè÷íîñòè 18.10 “Îêíî â Åâðîïó” 13.15 Õ/ô “Ìîðòàë Êîìáàò. Èñòðåáëå19.30, 02.35 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” íèå” 21.00, 01.10, 05.15 “Âðåìÿ: èòîãè íåäåëè ñ 15.00 Õ/ô “Ëóçåðû” Òàòüÿíîé Äàíèëåíêî” 17.00 Õ/ô “Òðèíàäöàòûé ðàéîí” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 18.45 Ôàêòû íåäåëè 22.00 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 19.50 Õ/ô “Ñíàéïåð 2” 22.35, 03.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 21.40 Õ/ô “Ñíàéïåð 4: Ïåðåçàãðóçêà” 23.40 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 23.35 Ò/ñ “Òàêñè” 00.55, 01.55, 03.25, 05.55 “Îáçîð ïðåññû” 00.50 Õ/ô “Òåëî, êàê óëèêà”. (2 êàòåãî02.55 “Òåìà íåäåëè” ðèÿ) 04.15 “Õðîíèêà äíÿ” 02.35 Õ/ô “Íà æèâöà”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.40 “ êàáèíåòàõ” 04.25 Ïðî-Ziêàâå.ua

06:00 06:10 07:00 07:50 09:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:25 12:30 13:55 13:45 14:00 14:15 15:45 16:10 16.30 17:00 18:30 19:00 20:00 20:45 21:30 22:00 22:15 22:40 00:25 01:15 01:20 03:30

óìí Óêðà¿íè “Âåëèêà ³ò÷èçíÿíà”. Íåâ³äîìà â³éíà, 4 ñ. “Àêöåíòè” Õ/ô “Çà äâîìà çàéöÿìè” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” “гäíà øêîëà” “Øêîëà íåçâè÷àéíèõ íàóê” “Ïîçèö³ÿ” “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 30 “Àíãë³éñüêèé êëóá” “Ðåòðîñïåêòèâà” “Äóìêè ç ïðèâîäó” “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Ðàäîìèøëüñüêèé ðàéîí “Ñòîëèö³ ñâ³òó”. ªðóñàëèì 1 ñ. “Òâîº ìàéáóòíº” “Ïîâíîòà ðàäîñò³ æèòòÿ” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “ÏðîÏðîô³” “Ìàìèíà äîëÿ” “Àêöåíòè” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” “Ñåêðåòè êðàñè” “Ñïîðòêàëåéäîñêîï” “Ôåñòèâàëü ãåðî¿êî-ïàòðèîòè÷íî¿ ï³ñí³2013” “Âåëèêà ³ò÷èçíÿíà”. Íåâ³äîìà â³éíà, 4 ñ. “Ñêàçàííÿ ïðî Õðåùåííÿ Ðóñ³”, ÷. 30 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “ÏðîÏðîô³”

16 ñòîð.

ÍÅIJËß, 9 ×ÅÐÂÍß

¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013 ð.

06.00 07.10 08.00 08.35 09.00 09.40 11.00 11.25 11.50 14.00 16.00 17.55 18.55 20.00 22.00 23.00

06.05 07.35 11.30

Åðàëàø Ìàëûøè-òâîéíÿòà Òåëåïóçèêè Áàêëóøíèöà Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì Ì/ñ “Ëèëî è Ñòè÷” Ì/ñ “Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä” Ì/ô “Ñåðäèòûå ïòè÷êè” Ì/ô “Øåâåëè ëàñòàìè” Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” Õ/ô “Òàðèô Íîâîãîäíèé” Îäíà çà âñåõ Äàåøü ìîëîäåæü! Âèòàëüêà ÓÒÅÒà â Èíòåðíåòå Ò/ñ “Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû”. (3 êàòåãîðèÿ)

Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâíèêà Çîðèíà” Ò/ñ “Ïî òó ñòîðîíó âîëêîâ” “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà”. Ðàçâåäêà. Ëåñíûå ïðèçðàêè 12.00, 04.50 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 13.00 Õ/ô “Ëþáèòü ïî-ðóññêè” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ 8” 19.00 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” 23.00 Ä/ñ “Òàéíû êðèìèíàëüíîãî ìèðà” 23.30 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.20 Õ/ô “Ãàäþêè”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.50 “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” 03.50 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 05.20 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 05.30 “Ïðàâäà æèçíè”

06.00 Õ/ô “Êëàä” 07.35, 15.10 Óäèâèòåëüíûå ðàññêàçû î æèâîòíûõ 08.00 “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ âûõîäíûõ” 08.40, 18.55 “Ïîãîäà” 09.00 Ïëàíåòà àëëåðãèè 10.00 “Áóäü â êóðñå!” 10.40 Ô-ñòèëü 11.10 Õ/ô “Èùè âåòðà” 13.50 Çà ñåìü ìîðåé 14.30 Àðò ñèòè 15.50, 00.30 Èãðû æèâîòíîãî ðàçóìà 17.00 “Óêðàèíà-Åâðîïà: ìàÿòíèê Ôóêî” 17.50 Ñàìîáûòíûå êóëüòóðû 18.30, 03.40 “Ìèð çà íåäåëþ” 19.00 Òàéíû äðåâíèõ èìïåðèé 20.00 “Öèâèëèçàöèÿ Incognita” 20.15 “Êóìèðû” 20.45, 04.05 “Ñâåòñêèå õðîíèêè” 21.20 Îäðè Õåïáåðí: ìàãèÿ ñòèëÿ 22.30 Õ/ô “Õîðîøàÿ äåâî÷êà” 01.30 Õ/ô “Êàðòàõåíà” 03.00 Àìóðíûå ìåëîäèè 04.30 “Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé” 05.00 Õ/ô “Ñâàäüáà”

06.00, 15.30, 02.30, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00 Ì/ñ “×óäàêîâàòûå ðîäñòâåííèêè” 08.00 Ì/ñ “Òóðáîïåñ” 09.00 Ì/c “Ïèíêè è Áðåéí” 10.00 Ì/ñ “Ìîíñóíî” 11.00 Ì/ñ “Ôåíáîé è ×àì-×àì” 12.00 Ì/ñ “Âòîðæåíèå ïëàíêòîíà” 13.00 Ì/ñ “Ìóñîðíûå âîèòåëè” 14.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 16.00, 00.00 Ðåñòëèíã 18.00 Ýêñòðåìàëüíûå ïðàâèëà 21.00, 23.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 22.30 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 01.30 Ðåñòëèíã (Superstars) 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

05.00 “Ýòî âû ìîæåòå” 05.50 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 06.30, 00.40 Õ/ô “Áóìáàðàø” 07.45, 01.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 08.00, 02.00 “Âðåìÿ” 09.00 “Êîëáà âðåìåíè” 10.00 “Êèíîñåðïàíòèí” 11.00 “Áûëî Âðåìÿ” 12.00 “Âîêðóã ñìåõà” 13.30 Êîíöåðò “Èñòîðèÿ îäíîãî áåíåôèñà. Øîó Áàðè Àëèáàñîâà” 15.00 Õ/ô “Çîëîòàÿ ðûáêà” 16.35 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïîåò Êàðåë Ãîòò” 17.05 Ä/ô “Ãåííàäèé ãëàäêîâ” 18.00, 03.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 19.00 “Ýñòðàäíûé âåðíèñàæ” 20.00 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è” 21.50 Ôèëüì-êîíöåðò “Ìåëîäèè è ðèòìû çàðóáåæíîé ýñòðàäû” 23.00 Ä/ô “Êóáèíñêèå ïîðòðåòû” 00.10 “Ïóòåøåñòâèå ñ ïåñåíêîé” 04.00 “Àíøëàã? Àíøëàã!”

06.25 Äèêèé ìèð ñ Òèìîôååì Áàæåíîâûì 07.00, 09.00, 12.00 Ñåãîäíÿ 07.20 Ñêàçêè Áàæåíîâà 07.50 “Àêàäåìèÿ êðàñîòû” ñ Ëÿéñàí Óòÿøåâîé 08.20 Èõ íðàâû 09.25 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” 09.55 Åäèì äîìà! 10.25 “×óäî òåõíèêè” ñ Ñ. Ìàëîçåìîâûì 11.00 Äà÷íûé îòâåò 12.30 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 4”. “Íî÷íîé ñåðâèñ”. “Àìíåçèÿ”. “Âîð ïîíåâîëå”. “Êðîâü íà îáî÷èíå” 16.20 “Î÷íàÿ ñòàâêà” 17.20 Çîëîòàÿ ïûëü 18.00 “Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà” ñ Ê. Ïîçäíÿêîâûì 19.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 19.40 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” ñ Â. Òàêìåíåâûì 20.35 “Æåëåçíûå ëåäè” 21.25 Õ/ô “Õîçÿèí” 23.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ 00.00 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå 5” 01.55 “Êðåìëåâñêèå äåòè”. “Äåòè Æóêîâà. Ýðà, Ìàøà è Ìàðãî” 02.50 Õ/ô “Æóêîâñêèé” 04.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”. “Ìåñòü ÷åìïèîíà”

05.45 10.25 17.15 20.15

Ì/ô Õ/ô “Âõîä â ëàáèðèíò” Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé òàëàíò” Õ/ô “Ôàíàò”

21.45 23.30 02.25 04.05 05.15

Õ/ô “Áåç ñðîêà äàâíîñòè” Õ/ô “Äåïðåññèÿ” Õ/ô “Èì ïîêîðÿåòñÿ íåáî” Õ/ô “Âå÷åð íàêàíóíå Èâàíà Êóïàëà” Ñàóíäòðåêè

05.00, 09.00, 11.00 Íîâîñòè 05.10 “Ãåíèè è çëîäåè” 05.35 Õ/ô “Âûëåò çàäåðæèâàåòñÿ” 06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå!” 07.40 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä” 07.55 “Çäîðîâüå” 09.10 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” 09.30 “Ïîêà âñå äîìà” 10.25 “Ôàçåíäà” 11.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ. “×àñ êâàðòïëàòû” 12.15 “Åðàëàø” 12.45 “Ýõ, áûë áû ÿ ïîëåãêîìûñëåííåå...” 13.55 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâîèõ” 16.35 “Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. Êàê ÿ ñòàëà áîãèíåé” 17.40 “Äîñòîÿíèå Ðåñïóáëèêè: Àëåêñåé Ðûáíèêîâ” 20.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ” 21.00 “Âûøêà” 23.25 Õ/ô “Èíòåðäåâî÷êà” 02.00 Õ/ô “Êàðóñåëü”

02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Ïîñëåäíåå ëåòî äåòñòâà” 03.05, 09.05, 15.05 Ì/ñ “Áàáà-ßãà ïðîòèâ!” (6+) 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “Ëåãåíäà î ñïÿùåé êðàñàâèöå” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Öâåò ïëàìåíè” Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü 4” Ò/ñ “Ìåíòû 11” Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè 4” Ò/ñ “Ðóññêîå ëåêàðñòâî” Ò/ñ “Àâòîáóñ”

06.00, 10.05, 11.50, 05.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.40 Ì/ô: “Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå”, “Ñåðàÿ øåéêà” 08.30, 09.20, 10.15, 12.25, 17.05 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 09.00, 20.25 “Ïîãîäà” 09.05, 11.00, 13.50 “Çàãîðîäíûé äîì” 09.10, 11.10 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 09.45 “Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè” 11.20 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà” 12.40 “Ãîñïîäèí ïðåìüåð-ìèíèñòð” 13.40 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.25 “Äàéâèíã” 17.20 Ì/ô “Êàïèòàí Âðóíãåëü” 19.25, 01.45 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 20.30 “Ñîêðîâèùà ïðèðîäû” 21.00, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.35 “Àðõèâû èñòîðèè” 22.00 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 00.45 “Òåëå÷àò” 02.40 Õ/ô “Êàìåííûé öâåòîê” 04.00 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 04.45 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 05.10 “Øêîëà âûæèâàíèÿ”

07.30, 00.55 Òåííèñ WTA. International de Strasbourg. Ôèíàë. Êîðíå - Ãðàäåöêà 09.30 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 10.10 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïëåéîôô. 1/2 ôèíàëà. 2-é ìàò÷. Êàõà Ñåãîâèÿ - Áàðñåëîíà Àëóñïîðò 12.00 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Ñïàðòàê - Ðóáèí 13.50 Ôîðìóëà-1 íà âîäå 2013. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè. Ãîíêè 15.00 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Óêðàèíû. Ýêñòðàëèãà. 4-é ìàò÷. Ïëåé-îôô. Ôèíàë. Ëîêîìîòèâ - Óðàãàí 17.05 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïëåéîôô. 1/2 ôèíàëà 19.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Ïëåéîôô. Ôèíàë. 5-é ìàò÷ 21.05 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Ëèãà 1. Ïëåé-îôô. Ôèíàë. Áðåíòôîðä - Éîâèë Òàóí 02.50 Áîêñ. ÑØÀ, Íüþ-Éîðê 04.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Ïëåé-îôô

07.00 Ä/ô “Ïîëÿðíàÿ ëèñèöà” 08.00 Ä/ô “Áîëüøåóõèå ëèñèöû Íàìèáèè” 08.55, 09.55, 11.00, 12.00, 13.00 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 19.00 Ä/ô “Çà ÷òî ìû ëþáèì êîøåê è ñîáàê?” 20.00 Ä/ô “Æèçíü ñ õîëîäíîé êðîâüþ” 21.00 Ä/ô “Äèêèå áåëûå ëüâèöû” 22.00 Ä/ô “Áåëûé ñîêîë, áåëûé âîëê” 23.00 Ä/ô “Âîëøåáñòâî ãîð” 00.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè” 01.00, 04.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 02.00 Ä/ô “Ïðè÷óäëèâûå îáèòàòåëè ìîðñêèõ ãëóáèí” 03.00 Ä/ô “Ñèìôîíèÿ ìèðà ïðèðîäû” 05.00 Ä/ô “Àôðèêà áåç ëüâîâ” 06.00 Ä/ô “Ñåìåíà äæóíãëåé”

04.20 07.35 08.05 08.50 09.25

11.25 13.00 13.20 13.30 15.20 17.05 19.00 20.30 22.35 00.20 01.35 03.20 04.05

Õ/ô “Ïðîâèíöèàëüíàÿ ìóçà” “Ïëàíåòà ñîáàê” “Ñàì ñåáå ðåæèññåð” “Ñìåõîïàíîðàìà” Ôèíàë íàöèîíàëüíîãî îòáîðî÷íîãî êîíêóðñà èñïîëíèòåëåé äåòñêîé ïåñíè “Åâðîâèäåíèå-2013”. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ Ôåñòèâàëü äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêè “Àëèíà” Âåñòè Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ” Êîíöåðò “Âçðîñëûå è äåòè” Êîíöåðò “Øóòêè â ñòîðîíó” Âåñòè Íåäåëè Õ/ô “ß åãî ñëåïèëà” “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì” Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ÕXIV-ãî êèíîôåñòèâàëÿ “Êèíîòàâð” Õ/ô “Âàñèëüêè äëÿ Âàñèëèñû” “Âåñåëûå ðåáÿòà. Äóíàåâñêèå” “Ãîðîäîê”

06.00 Õ/ô “Ó ñàìîãî ñèíåãî ìîðÿ” 07.05 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñíèöà” 08.20 Ì/ô “×óäî-ìåëüíèöà” 08.40 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ” 06.00, 10.00, 15.40, 22.45, 01.20, 02.25, 03.25 09.05 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè. Ãåîðãèé Áóðêîâ Ôóòáîë News 10.20 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð” 06.15 Èñïàíèÿ - Ðîññèÿ. Åâðî-2013 10.50, 23.25 Ä/ô “Áëåñê è íèùåòà ñîâåòñêèõ 08.10, 12.55, 00.00 Òîï-ìàò÷ ìàíåêåíùèö” 08.20, 18.25, 04.35 Futbol Mundial 11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ 08.50, 13.10 Ä/ô “Íàøå Åâðî” 10.25, 16.00 Ä/ñ “Ôóòáîëüíûå áèòâû” 11.45 “Ýêçîòû”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 10.55, 16.30 Àíãëèÿ - Íîðâåãèÿ. Åâðî-2013 12.10, 03.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì” 14.20 Ãîëû ñåçîíà. ×åìïèîíàò Àíãëèè 12.55 Êîìåäèÿ “Öåíòðîâîé èç ïîäíåáåñüÿ” 15.30 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 14.25 Êîíöåðò “Ïî ñòðàíàì è êîíòèíåíòàì” 18.55, 02.35 Íèäåðëàíäû - Ðîññèÿ. Åâðî-2013 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 21.00 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Ì. Îáðàäî- 15.15 15.45 “Ïðèãëàøàåò Á. Íîòêèí”. Å. Ïàïàíîâà âè÷ 16.15, 00.20 Ò/ñ “Óìíèöà, êðàñàâèöà” 21.55 Áðàçèëèÿ - Ôðàíöèÿ. Òîâàðèùåñêèé 19.40 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ãàðäåìàðèíû, ìàò÷ 00.05 Ëó÷øèå ìîìåíòû. Åâðî-2013 âïåðåä!” 00.25 ×åìïèîíàò Áðàçèëèè 20.05 Âðåìåííî äîñòóïåí. Çàìåñòèòåëü Ìýðà 05.05 Íîâîñòè + Àíîíñû Ìîñêâû ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ëåîíèä Ïå÷àòíèêîâ 21.00 “ öåíòðå ñîáûòèé” 05.35, 23.00 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 21.50, 04.25 Õ/ô “Êàäåò” 2012-2013. Çåíèò - Ñïàðòàê

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


www.interesu.info

ÏÐÎÄÀÌ Велосипед дитячий 3-х колісний, з ручкою для батьків, Жовто-голубий колір. Ціна 350 грн. т. 067-368-82-18 Коляска «Чико», прогулочная, есть чехол, сетка, дождевик, идеальное состояние. Т:093638-27-58 Коляска Чикко, прогулочная, цена 600 грн. т.098-38-15-778 коляска Чико, тросточная, комбинированая, дождевик и чехол для ног, коляска в отличном состоянии.Т:096-484-68-01 Коляску зимне-летнюю, розовая, в отличном состоянии. Цена договорная. Т:41-64-80, 093-737-03-12 Кресло машинное для ребенка до 1 года. Т:093638-27-58 Манеж прямоугольный, устойчевый, идеальное состояние. Т:093-638-27-58 Механическая, музыкальная игрушка, крепится к кроватке, идеальное состояние. Т:093638-27-58

ÊÓÏËÞ Ходунки для дитини візьму в подарунок або куплю за символічну плату. т. 095-762-0881

¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013ð.

ÏÐÎÄÀÌ Віддам маленьких котенят в добрі руки. т. 2299-31 ввечері. Дві корови, одній - 3 роки, другій - 12.Хороші, молочні, молоко жирне. с. Гадзинка т.36-0954, 067-73-36-777 Крупный ризеншнауцер ищет подругу для вязки. Т:096-528-77-94

Ïðîäàì âåíãåðñüê³ áðîéëåðè, êà÷êà ìóëàðä òà ³íøó ïòèöþ ï³ä çàìîâëåííÿ.Ò:067-982-68-38

ÊÓÏËÞ Козу, можно с козлятами.Звонить после 20.00 т.40-04-50 Раиса Константиновна

ÏÐÎÄÀÌ Баллоны газовые – 2 шт., железные кровати 1-спальные – 2 шт., 2 цв.телевизора пр-ва

ÄËß ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍß ² ²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ. ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ-ÂÅËÎ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

дыши, кольца, пальцы, выключатель массы, шприц, ключ, подшипники на прицеп. 25-9815, 096-380-42-56 Запчастини до Зіл-130, Газ-53, УАЗ.Т:098383-54-10 Колінвал до тепловозу т. 067-305-66-10

СССР и Германии – по 50 грн + доставка. Т. 098-405-80-46, 093-458-80-15, Балони на 100 л. з харчової сталі. Т.093-03645-63, 097-167-73-71 нвалідний візок, нова в упаковці, складна, дешево.Т:067-993-39-60 Книгу энциклопедию спецназа стран мира. Т. 25-98-15 Мачта телескова.ул. Кооперативная,14, тел: 42-79-29, 067-410-28-26 Нові 4 кисневі балони. Т. 093-458-80-15, 098-405-80-46, 050-39-49-770 Сервіз т. 25-24-68, 093-906-12-41 Сітка маскувальна, палатка армійська, 450 грн., 3х6. Тел. 097-107-92-34, 050-225-7229 Теодолит и невелир, недорго.Т:51-12-23, 067315-76-37 Ходунки для дорослих.Т:33-03-98

ÊÓÏËÞ годинники механічні, наручні, карманні, секундоміри в будь якому стані, монети СрСр та інші до 1960 р., значки, ордени, підстаканники, підсвічники, портсигари. т. 097-735-85-75 Монети українські, номіналом 2 коп. 1992 р.в. т. 099-624-87-71

ñòîð. 17

Âûêóï àâòî â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ëþáûõ ìàðîê, ïîñëå ÄÒÏ. Äîðîãî. Ò:097-648-46-69, 06358-52-350

Головку блока к иномарке. Головку блока к а/м «Газель», 16-клапанную. Т. 096-54622-51 Головку блока к иномарке. Т. 097-457-17-03 Головку блока. Т:067-768-38-93

42-13-13 Òåëåôîí äëÿ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

Рама Камаз з документами «самосвал».Т:098383-54-10 Электродвигатель мощный 220 V + каталоги запчастей к авто: АЗЛК-2141, ОКА, ГАЗ2410, 11,12,13, ВАЗ-2121 (Нила), ЗАЗ-1102 (Таврия), ЗАЗ-968, ГАЗ-66, УАЗ-452, ИЖ2715, ВАЗ, М-2140 люкс и книга ремонта М2140, М-2138, цветной альбом комплект М2140, М2138. Т:25-33-01, 067-492-05-47

ÊÓÏËÞ Підшипники, будь-які т. 068-376-21-21

Êóïëþ àâòîìîáèëè îòå÷åñòâåííîãî èëè çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà, áèòûå (ÄÒÏ), òðåáóþùèå ðåìîíòà, ïðîáëåìíûå. Äîðîãî. Áûñòðî. Óñëóãè ýâàêóàòîðà. Ò:063-24-39432, 067-74-59-877

ÏÐÎÄÀÌ Ïðîäàì ïåðåãíîé, òîðô, ãðóíò â ëþá³é ê³ëüêîñò³. Ò:096-712-9443

Двигатель к гидроциклу,катеру.067-76838-93 Двигатель на трактор 3000 грн.Т:067-30566-10 Запчасти б/у к микроавтобусам «Фольксваген» и «Мерседес». Т. 097-457-17-03 Запчасти КРАЗ, б/в: ГУР (без цилиндра), крышка ГУР, ТНВД, распылители, трещотки, вкла-

ÏÐÎÄÀÌ Переднє колесо на спортивний велосипед, нове. Т:25-98-15

Êóïëþ àâòî â ëþáîì ñîñòîÿíèè ïîñëå 2000 ã. â.Ò:063-58-52-350 УАЗ пасажирський,5-ти місний. т.096-33764-30

ÏÐÎÄÀÌ Бидон алюминиевый на 40 л.Т:48-50-76, 098-921-35-76 Діжка на 50 літрів.Т:063-975-20-70 Емкость пищевая, нержавейка, 1000 л.ул. Кооперативная,14, тел: 42-79-29, 067-41028-26 Ємність 10,25,50,75 на 100 м. куб. нержавійка, металева, емалірована. Ціна договірна. Т:095-829-44-15, 067-55-31-349 Миска новая эмалир 12 л.Т:48-50-76, 098921-35-76 Тазики оцинкованые 23 и 27 литров.Т:098344-87-77

ÊÓÏËÞ Â²Ò×ÈÇÍßͲ ² ÊÐÀ¯Í ÑÍÄ

ÏÐÎÄÀÌ ВАЗ 21043 2002 г.в., 1,5, 80 тыс. пробег, цвет зеленый, музыка, сигнализация.Т:096293-05-50

ÏÐÎÄÀÌ Два інвалідних візка кімнатні, б/у т. 43-0367 Инвалідное кресло б/у.Т:067-733-01-63, 410-652 Коляска инвалидная, новая,1000 грн. уличная т. 43-03-67 Солярий ПАЧ-8, лампа щелевая, лазерная установка, сухожаровой шкаф, аппарат глюкофорт, световод, прибор Малыш.ул. Кооперативная,14, тел: 42-79-29, 067-410-28-26

ÂÀÇ 21091, 1992 ð. â., ó õîðîøîìó ñòàí³, ÷åðâîíîãî êîëüîðó. ò. 096-628-58-13, Îëåã ВАЗ-21074, 2006 р. випуску. Т.093-036-4563, 097-167-73-71 ГАЗ 53 б/в, по запчастях (мотор, коробка, міст, ресори, колема, кабіна). Ціна договірна.Т:097569-49-21 ГАЗ Таврия, 2003 г.в. двигатель 1,2, синий, отличное состояние. Т:26-32-54, 097-2096-135 ЗАЗ Віда, можна на виплату т. 097-277-1788 Славута 2007 р.в. 48 тис км пробіг, ціна 25900грн.Т:097-261-11-24 Таврия Пикап 11024.Т:063-975-20-70

²ÍÎÌÀÐÊÈ

ÏÐÎÄÀÌ Мешок боксерский,новый, цена ниже магазинной т. 097-000-29-30

ÏÐÎÄÀÌ Мисливську гладкоствольну самозарядну рушницю МЦ-21-12. т. 068-170-77-24

ÏÐÎÄÀÌ Акордеон «Валтмейстер». т. 098-628-67-70 Пианино «Ноктюрн». Новое, коричневое т. 2467-24

«Chevrolet Lacetti» 2007 г.в., 1,8, серо-серебристый, в хорошем состоянии, универсал.Т:067-180-34-45 «Daewoo Nexia « 2007 г.в., пробег 60 тыс. км. желтый, мотор 1,5, центральный замок, сигнализация, електро- стеклоподемники, тонирован, музика, кондиционер. Т:096293-05-50 „Volvo 360”, легкова, седан, 82 р.в, об’єм 1,7 куб, блакитного кольору, оброблений, захист, робочий стан, на ходу, ціна 20000 грн. Тел. 050-187-35-44, 096528-39-76 Колекционную модель «Volkswagen» Жук.Т:067-267-91-11,41-57-72, 063-97520-70 Пежо-308, дизель,2008 р. в., чорного кольору, хечбек, повна комплектація, литі диски, пробіг 65 тис., противотуманні фари,гідропідсилювач руля. відмінний стан. т. 096-832-49-43 Форд Скорпіо, 1992 р.в.,2.0, седан, вишньовий колір. Ціна 25 тис. грн. т. 067792-08-75, 063-871-11-74 Шевроле Авео, можливо на виплату т. 097703-24-70. Тетяна

Àâòîâèêóï àâòîìîá³ë³â Àóä³, ÁÌÂ, ÂÀÇ, ÃÀÇ, Äåó, Ìàçäà, Íèññàí, Îïåëü, Ïåæî, Ðåíî, ÇÀÇ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ö³ë³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîòðåáóþ÷³ ðåíìîíòó, ïðîáëåìí³, êðåäèòí³.  íàÿâíîñò³ åâàêóàòîð. Áåçêîøòîâíèé âè¿çä.Ò:097-664-6575, 096-897-36-74

Àâòîâèêóï àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàí³: ö³ëå, ï³ñëÿ ÄÒÏ, òà ïîòðåáóþ÷å ðåìîíòó.  íàÿâíîñò³ åâàêóàòîð. Ò. 093-99-44-229, 096897-36-74 Àâòîâûêóï ëþáûõ ìàðîê, â ëþáîì ñîñòîÿíèè. Ò:063-48-27-645 Âûêóï àâòî â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ëþáûõ ìàðîê, ïîñëå ÄÒÏ, òðåáóþùèõ ðåìîíòà, ïðîáëåìíûå. Äîðîãî. Ò. 098-89-34451, 063-48-27-645

418-904 Òåëåôîí äëÿ çàìîâëåííÿ ðåêëàìè

ÏÐÎÄÀÌ DAF ATI 1995 ð. âèïóñêó, 20 òîí, ç íàï³âïðè÷åïîì, íîâ³ àêóìóëÿòîðè, íîâà ðåçèíà. Ðåéñîâèé ñòàí. Ö³íà äîãîâ³ðíà. ò. 067-410-54-18 Ç²Ë 4331 ç ïðè÷³ïîì (äèçåëü). ϳñëÿ êàïðåìîíòó.Ö³íà äîãîâ³ðíà. ò. 067-410-54-18

ÊÓÏËÞ Мотор М20 Победа т. 099-624-87-71

ÏÐÎÄÀÌ Бак паливний, алюмінієвий, круглий 500л. т. 066-316-88-19 ГАЗ-3110: топливный бак на 75 л, фару правую, электровент., торпеда, корзину сцепления. ВАЗ: маховик с венцом. Урал: облицовка, кольца ЯМЗ. Т. 096-29305-50 Головку блока к автомобилю ГАЗель. Цена:2900 грн. Т: 096-546-22-51

pae o op e o aox aa x eepoi op i Ïðè çä³éñíåíí³ îïåðàö³é ç ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â/ïîñëóã ïëàòíèê ïîäàòêó – ïðîäàâåöü òîâàð³â/ïîñëóã çîáîâ'ÿçàíèé íàäàòè ïîêóïöþ ïîäàòêîâó íàêëàäíó òà çàðåºñòðóâàòè ¿¿ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ. Äëÿ ðåºñòðàö³¿ â ªÐÏÍ ïðîäàâåöü ñêëàäຠïîäàòêîâó íàêëàäíó àáî ðîçðàõóíîê êîðèãóâàííÿ ó ôîðìàò³ (â³äïîâ³äíî äî ñòàíäàðòó), çàòâåðäæåíîìó Äåðæàâíîþ ïîäàòêîâîþ ñëóæáîþ, ç âèêîðèñòàííÿì ñïåö³àë³çîâàíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. ϳñëÿ ñêëàäåííÿ ïîäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ àáî ðîçðàõóíêó êîðèãóâàííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ íà íèõ íàêëàäàºòüñÿ åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ ïîñàäîâèõ îñ³á ïëàòíèêà ïîäàòêó ó òàêîìó ïîðÿäêó: ïåðøèì – åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà (áóõãàëòåðà) àáî åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ êåð³âíèêà; äðóãèì – åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ, ùî º àíàëîãîì â³äáèòêà ïå÷àòêè ïðîäàâöÿ. Çà â³äñóòíîñò³ ó ïðîäàâöÿ ïîñàäè áóõãàëòåðà åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè ïîñàäîâèõ îñ³á ïëàòíèêà ïîäàòêó íàêëàäàþòüñÿ ó òàêîìó ïîðÿäêó: ïåðøèì – åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ êåð³âíèêà; äðóãèì – åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ, ùî º àíàëîãîì â³äáèòêà ïå÷àòêè ïðîäàâöÿ. Ïðîäàâåöü, ùî º ô³çè÷íîþ îñîáîþ - ï³äïðèºìöåì, íàêëàäຠåëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ ó òàêîìó ïîðÿäêó: ïåðøèì – åëåêòðî-

ííèé öèôðîâèé ï³äïèñ ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ; äðóãèì – åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ, ùî º àíàëîãîì â³äáèòêà ïå÷àòêè ïðîäàâöÿ. Äëÿ äåëåãóâàííÿ ïðàâà ï³äïèñó ïîäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ àáî ðîçðàõóíêó êîðèãóâàííÿ ³íø³é ïîñàäîâ³é îñîá³, ïðîäàâåöü îòðèìóº çàñîáè åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó â àêðåäèòîâàíèõ öåíòðàõ ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â äëÿ òàêî¿ îñîáè òà ïîäຠïîäàòêîâîìó îðãàíîâ³ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ïîñèëåí³ ñåðòèô³êàòè åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó çàçíà÷åíî¿ îñîáè. Ó òàêîìó ðàç³ åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè ïîñàäîâèõ îñ³á ïðîäàâöÿ íàêëàäàþòüñÿ ó òàêîìó ïîðÿäêó: ïåðøèì – åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ ïîñàäîâî¿ îñîáè, ÿê³é äåëåãîâàíî ïðàâî ï³äïèñó ïîäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ àáî ðîçðàõóíêó êîðèãóâàííÿ; äðóãèì – åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ, ùî º àíàëîãîì â³äáèòêà ïå÷àòêè ïðîäàâöÿ. Åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ, ùî íàêëàäàºòüñÿ íà ïîäàòêîâó íàêëàäíó ïðè ¿¿ ðåºñòðàö³¿ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ, òà ï³äïèñ, ùî ñêð³ïëþº öþ ïîäàòêîâó íàêëàäíó ïðè ¿¿ âèäà÷³ ïîêóïöþ, ïîâèíí³ íàëåæàòè îäí³é îñîá³, ÿê³é äåëåãîâàíî ïðàâî ï³äïèñó ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ. ³ää³ë âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì.Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè


18 ñòîð.

ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß. ÏβÄÎÌËÅÍÍß

ÒÅËÅ-, ÔÎÒÎ-, ²ÄÅÎ-, ÀÓIJÎÒÅÕͲÊÀ

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ Електропилесос т.48-50-76, 098-921-3576 Пральна машина Самсунг на 5 кг. Ціна 500 грн. т. 067-475-64-54 Пылесос, стиральную машинку, швейную машинку, всё б/у.Т:22-35-52 Холодильник «Дніпро», «Донбас», т. 46-83-09, 096-299-32-87, 063-180-76-23 Холодильник «Атлант» - 1100 грн. т.093-03645-63, 097-167-73-71 Холодильник 2-х камерный б/у в хорошем состоянии. Цена договорная. Т:42-24-26 Нина Яковлевна

ÏÐÎÄÀÌ Кинескоп 20 дюймов (51 см), кинескоп 21 дюйм (54см), кинескоп Сони триметрон 27 дюймов, Сони триметрон 25 дюймов, отличное состояние, недорого. Т:097-333-59-77 Комнатные часы с жидкокристалическим єкраном и проектором.Т:063-975-20-70 Телевизор Панасонык, 5 лет, рабочий, хорошее состояние, р. 54х32. Цена:700 грн. Телевизоры Грюндик 70 см, Самсунг 70 см, Т:096-299-32-87,063-180-76-23,46-83-09 Телевізор Філіпс, великий екран,в доброму стані, недорого. т. 067-475-64-54 Телевізори Елджи 54 см, Оріон 37 см, Електрон 451-Д.Т:46-69-41, 098-479-27-64 Телевізори Самсунг 54 см з пультом,, 70 см з пультом, плоский екран, паспорт, LG 51 см з пультом.Т:46-69-41, 098-479-27-64 Тюнер на телевизор.Т:25-98-15

ÊÓÏËÞ Супутникову антену, б/у, недорого. т. 096-33764-30 Телевизоры, магнитофоны, радиодетали, осциллографы, неисправные и б/у. Т. 46-6941, 098-479-27-64 Телевізор б/у кольоровий на пульті. т. 096337-64-30 Телевізори, ч/б і кольорові б/у і на запчастини.Т:46-83-09,096-299-32-87,063-18-07623

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ Холодильник Атлант, висота 1,85 м. т. 096999-00-26 Холодильник Снайге 117 , пральну машину Ардо,холодильник Норд в хорошому стані, сушилку механічну 500 грн. т. 063-214-80-18, 097-508-20-36 Электробритва «Харьков НХ-852», новая на гарантии.Т:25-98-15

ÊÓÏËÞ Куплю б/у телевизоры ч/б, цветные, радио, магнитофоны,холодники, плиты.Т:4683-09,096-299-32-87, 063-18-07623 Холодильникі побутові б/у та на запчастини.Т:46-83-09,096-299-32-87,063-18-07623 Швейну машину Зінгер т. 099-62487-71

¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013ð.

Компьютер Atlon, 1 ОЗУ, 40 винчестер, 750 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер Atlon, 256 ОЗУ, 40 винчестер, 500 грн. Т. 097-333-59-77

Компьютер Atlon, 512 ОЗУ, 40 винчестер, 650 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер Intel Pentium 2,4 гГц, 1 ОЗУ, 80гбайт винчестер, видеокарта GeForce – 1150 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер Intel Pentium 2,4 гГц, 1 ОЗУ, 80гбайт винчестер, видеокарта GeForce – 1150 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер Intel Pentium 2,4 гГц, 512 ОЗУ, 80гбайт винчестер, видеокарта GeForce – 950 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютеры, мониторы, ноутбуки, фотоапараты. Т:097-333-59-77 Корпус серебряный для компьютера - 100 грн, черный - 100 грн. Т:097-333-59-77 Ноутбук б/у. Т:063-70-89-875 Оперативную память DDR1-400, 256 мегабайт - 75 грн, оперативная память для ПК DDR1-400, 512 мегабайт - 135 грн, процесор «Атлон 3000+» - 385 грн + материнскую плату + кулер. Т:097-333-59-77

ÊÓÏËÞ Íåðàáî÷èé íîóòáóê, íåðàáî÷èé êîìïüþòåð, íåðàáî÷èå âèäåîêàðòû. Ò:46-80-21, 46-90-53, 098599-27-82

ÒÅËÅÔÎÍÈ ÒÀ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

ÏÐÎÄÀÌ Телефонний апарат т.48-50-76, 098-92-13576

ÃÀÇÎ-, ÂÎÄÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Обогреватель масляный, електрический.Т:063-975-20-70

ÊÓÏËÞ Газ.колонку отечественного пр-ва, на запчасти. Т. 46-69-41, 098-479-27-64 Газовую колонку т.46-69-41, 098-479-2764 Плиты газовые, б/у. Т: 46-83-09, 063-1807-623, 096-299-32-87

ÏÐÎÄÀÌ

Êîíäèöèîíåðû «Lessar», «Mitsubishi», «Daikin». Êîòëû ãàçîâûå è êîëîíêè. «Beretta», «Biasi», «Vaillant», «Vissmann». Ðàäèàòîðû ñòàëüíûå «Kermi». Ãåðìàíèÿ. Òóðöèÿ.Ìîíòàæ. Ãàðàíòèÿ. Ñåðâèñ. óë. Âàòóòèíà, 188 (ð-í àâòîâîêçàëà), òåë/ôàêñ 41-30-76, ìîá. 09673-96-282.˳ö. À ¹517042 âèäàíà 06.08.10 ð. ̳í³ñòåðñòâîì ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà á³ä³âíèöòâà Óêðà¿íè. Котлы газовые «Vaillant», «Gnukers», б/у.Т:067831-51-38,099-527-97-00

Çàêóïîâóºìî ï³ääîíè á/â ð.1200*800, 1200*1000 íà ïîñò³éí³é îñíîâ³. Ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. ò. 067-410-54-18

ÅËÅÊÒÐÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÏÐÎÄÀÌ Пилораму, прес гидравлический для клейки евро-бруса, деревообрабатывающее оборудование, дровакол гидравлический. Т: 050-317-31-23, 096-36430-53

²ÍØÅ Балон газовый.Т:097-249-02-24 Газ. плита Електа 4 комфорки, WROZAMET. Т:46-83-09,096-299-3287,063-18-07-623 Електронасос вібраційний «Каштан 2» новий.Т:22-35-52 Колонку газову Львівську т. 46-83-09, 096299-32-87, 063-180-76-23

www.interesu.info

ÏÐÎÄÀÌ Запчасти на фризерный деревообрабатывающий станок ФСШ-1А. т. 096-54725-29 Станок универсальный вертикано-фризерный 6Н10 .ул. Кооперативная,14, тел: 42-79-29, 067-410-28-26

ÏÐÎÄÀÌ Оборудование для монолитного строительства и заливки из пенобетона.Т:050-31731-23 Оборудование для пр-ва газобетона и пенобетона, дробилку вальцовую, дезинтегратор. Т. 050-317-31-23 Пастеризатор, апарат для виробництва морозива. т. 095-316-60-59

Станок универсальный горизонтально-фрезерный 6Р81. ул. Кооперативная,14, тел: 4279-29, 067-410-28-26 Фризеный деревообрабатывающий станок ФСШ-1А. т. 066-729-40-00

ÏÐÎÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ Ñòåëàæè íàâåñíûå ïîëêè, ïðèëàâêè ïîä ìàðêåò ñàìîîñëóæèâàíèÿ, âñå íîâîå. Ò:097-233-9961, 067-410-65-50

ÊÓÏËÞ Фризер для морозива. Т: 066-339-36-34

418-462, 418-904 Òå ë å ô î í è ä ë ÿ ç à ì î â ë å í í ÿ ð å ê ë à ì è

Трактор з бортовим прицепом, працює на бензині. т. 097-548-66-60

a, i  ea  ca ioo oapca c ay e e o ao Ó âèïàäêó, ÿêùî çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïðèâàòèçîâàí³ ãðîìàäÿíàìè – ÷ëåíàìè ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà ³ êîæåí ãðîìàäÿíèí îòðèìàâ äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº éîãî ïðàâî íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, òàê³ ãðîìàäÿíè º ïëàòíèêàìè çåìåëüíîãî ïîäàòêó. Ïðè öüîìó, â³ä ñïëàòè çåìåëüíîãî ïîäàòêó çâ³ëüíÿþòüñÿ: – ³íâàë³äè ïåðøî¿ ³ äðóãî¿ ãðóïè; – ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ âèõîâóþòü òðüîõ ³ á³ëüøå ä³òåé â³êîì äî 18 ðîê³â; – ïåíñ³îíåðè (çà â³êîì); – âåòåðàíè â³éíè òà îñîáè, íà ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó»; – ô³çè÷í³ îñîáè, âèçíàí³ çàêîíîì îñîáàìè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè. Âîäíî÷àñ, ÿêùî ÷ëåíè ñàä³-

âíè÷îãî òîâàðèñòâà íå îôîðìèëè ïðàâî íà ñâîþ çåìåëüíó ä³ëÿíêó, òî ïëàòíèêîì çåìåëüíîãî ïîäàòêó º ñàä³âíè÷å òîâàðèñòâî. Ïðè öüîìó, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ òàêîæ ï³äëÿãàþòü îïîäàòêóâàííþ. Íàðàõóâàííÿ ñóì çåìåëüíîãî ïîäàòêó ô³çè÷íèì îñîáàì ïðîâîäèòüñÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, ÿê³ äî 1 ëèïíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó âèäàþòü ïëàòíèêîâ³ ïîäàòêîâå ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ. Ïîäàòîê íåîáõ³äíî ñïëàòèòè ïðîòÿãîì 60 äí³â ç äíÿ âðó÷åííÿ òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ. Ïëàòà çà çåìëþ ðåãëàìåíòîâàíà ðîçä³ëîì XIII Ïîäàòêîâîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè. ³ää³ë âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì. Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè


www.interesu.info

¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013ð.

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ,

²ÒÀÍÍß.

ÐÎÁÎÒÀ,

ÍÀÂ×ÀÍÍß

ñòîð. 19

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó çàâîäà òðåáóþòñÿ ýêñïåäèòîðû ïî ãîðîäó Æèòîìèðó ç/ï 800 ãðí â íåäåëþ. 095-766-49-35 Íà ñêëàä òðåáóåòñÿ êëàäîâùèê îïëàòà îò 800 ãðí.â íåäåëþ. Èíîãîðîäíèì æèëü¸. 067-914-24

Â²Í ØÓÊÀª Мужчина 53/177/75, вдовец, познакомится для создания семьи с женщиной 40-48 лет, не склонной к полноте, без вредных привычек. Т:098-61-00-943 Пенсіонер, житлом, матеріально забезпечений, вдівець, познайомиться із жінкою для створення сім’ї. Проблемним жінкам не турбувати. 050-836-37-12

ÂÎÍÀ ØÓÊÀª Одинока жінка 40/1,65, розлучена, маю сина, без шкідливих звичок, без житлових

проблем познайомлюсь з чоловіком серйозним, не судимим, не п’ющим, одиноким, вільним для створення родини. Житомир 1 0025 (до востребования предявителю паспорта) ВН-205388. Т:33-05-20, 098340-83-80 Порядна, 45/176/76, зі спокійним характером, працюю. Познайомлюсь з порядним чоловіком з розумною різницею у віці. т. 067269-55-21

ãðí. Ðåìîíò è çàïðàâêà çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ. Èíîãîðîäíèì æèëü¸. ò. 067-600-01-61, 095603-01-05, 050-900-34-44 Âîäèòåëè (Â, Ñ, Ä, Å) ñðî÷íî òðåáóþòñÿ äëÿ ïåðåâîçîê ñòðîèòåëüíûõ è ïðîäîâîëüñòâåííûõ ãðóçîâ â ã. Îäåññà. Âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä, îôèöèàëüíîå òðóäâî, êîìàíäèðîâî÷íûå. Îïëàòà 3500-4500 ãðí./íåä. Ïèòàíèå, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 095705-33-58

газоелектрозварники 4 розряду. Проживання і харчування надається. Проїзд компенсується. нформація на www.rabotasever.com або за тел. 093-240-31-66

Áóõãàëòåð ç³ çíàííÿì 1Ñ Ï³äïðèºìñòâà, ç äîñâ³äîì ðîáîòè ò. 093-904-62-73

Âîäèòåëè êàò. Ä òðåáóþòñÿ äëÿ ðàáîòû íà ìàðøðóòàõ ã. Êèåâà àâòîáóñû Áîãäàíû. ÇÏ îò 5000 Асистенти для роботи в офісі т. 47-18-69, 096-404-85-11 АсистентАсистент-секретарь, офис-менеджер. ПК, жен. 22-45 лет. З/п 4500 грн. Т: 095-85-13-216.

Áóëüäîçåðèñòû, òðàêòîðèñòû, ýêñêàâàòîðùèêè, ìàøèíèñòû àâòîïîãðóç÷èêà. Ðàáîòà íà íîâîé òåõíèêå â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà êðóïíûõ êîììåð÷åñêèõ îáúåêòîâ â ã. Îäåññà. Ç/ï îò 4000 ãðí. â íåäåëþ. Âàõòà, îôèö. òðóä. Æèëüå, ïèòàíèå áåñïëàòíîå. Òåë. 050-738-48-25 Бульдозеристи Бульдозеристи, екскаваторники, водії 1, 2го класу, машиністи навантажувача ПК-46,

ìà. ÊÏÏ, ñâîáîäíûé ïàòðóëü, ñîáëþä. ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè. Ãèá. ãðàôèê, áåñïë. îáó÷åíèå, ñîö.ïàêåò, ìåä. ñòðàõ. Âûñîêàÿ îïëàòà, ôîðìà, ïðîæèâàíèå âáëèçè îáúåêòà, êîìïë. ïèòàíèå. 099-312-92-24

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ ïåðñîíàë â òåïëèöó ç/ ï 800 ãðí. â íåäåëþ 067-91424-36

 îôèñ òðåáóåòñÿ íàñòîéùèê êîìïüþòåðîâ, ç/ï 90 ãðí â äåíü 063-139-53-90

Óäèâèòåëüíàÿ, î÷àðîâàòåëüíàÿ, íåîáûêíîâåííàÿ æåíùèíà ñðåäíèõ ëåò, ñòðîéíàÿ, íåâûñîêîãî ðîñòà, íàäååòüñÿ íà âñòðå÷ó ñ áëàãîðîäíûì, íåçàâèñèìûì íàäåæíûì ìóæ÷èíîé 38-50 ëåò äëÿ ñîçäàíèÿ êðåïêîé ñåìüè. Ò:098-69541-86

Íà ïîñòîÿííóþ ðîáîòó íà çàâîä íóæíû ãðóç÷èêè. Îïëàòà åæåäíåâíàÿ 100 ãðí. â äåíü 095-766-49-35 Íà çàâîä òðåáóåòñÿ îõðàííàÿ áðèãàäà ç/ï 120 ãðí. â äåíü (èíîãîðîäíèì æèëü¸) 063139-53-90

Водитель в семью, (кат. В) о/в 3 года, ответств., порядочность. З/п 7000грн. Т: 0954845509.

 õîëäèíãîâóþ êîìïàíèþ òðåáóþòñÿ ðàáîòíèêè, ç/ï 120 ãðí. â äåíü 067-914-24-36

Íà çàâîä òðåáóåòñÿ åù¸ 5 ðàáî÷èõ, ç/ï 100 ãðí. â äåíü 067-914-24-36 Íà êðóïíûé îáüåêò òðåáóåòñÿ ðàçíîðàáî÷èå ç/ï 140 ãðí. âäåíü (èíîãîðîäíèì æèëü¸) 067-914-24-36

врач любой специальности на полный рабочий день.Т:096-8000-919, 46-93-39

Водитель Водитель-экспедитор, вод. права кат. В,С, пятидневка. ЗП 6000 грн. Т: 0958524293

Водія на своєму легковому авто. Можливо разову. т. 067-880-95-05 Бухгалтера на ПП. Знання програми 1.С,Медок, банк-клієнт.Досвід роботи. т. 067880-95-05 Бухгалтера за сумісництвом. Досвід. Вік 34 роки. т. 063-310-70-70 Прибиральниц Прибиральниці, посудомийки, продавця або будь-яку іншу. т. 097-513-19-85 Водителя т.067-96-01-252 Николай Електрика по обслуговуванню електрообладнання, на ставку або 0,5 ставки,4-та група допуска,5-тий розряд,без шкідливих звичок 068-218-47-14 Водителя Водителя,парень без вредных привычек,кат. В. С т. 063-15-9999-1 Александр Ищу работу продавца без касового аппарата, опыт работы в кафе, магазине, киоске, график работы 2 недели через 2.Т:093-25512-25

ãîðíè÷íûå, äåòñêèå àíèìàòîðû. ò. 050-755-28-10

Âîäèòåëè êàò. Ñ, Ä, Å ñðî÷íî òðåáóþòñÿ â ã. Îäåññà â ïîðò äëÿ ãðóçîïåðåâîçîê, âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè ïî Óêð. Âàõòà: 7/ 7, 15/7, 20/15. Ñòàáèëüíàÿ îïëàòà îò 3000 ãðí. äî 4500 ãðí. â íåäåëþ. Ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. 050-753-09-76 Âîäèòåëè-ìàøèíèñòû ñòðîèòåëüíîé è ïîãðóçî÷íîé òåõíèêè, âîäèòåëè êàò. Â, Ñ, Ä, Å íà ïîñò. ðàáîòó â ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Òåõíèêà íîâàÿ, ðåì. áàçà. Âàõòîâûé ìåòîä. Îïëàòà ñâîåâðåìåííàÿ îò 7000ãðí/ìåñ. Ôîðìà, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ôèðìîé. 099-462-51-63 Âîäèòåëè Â, Ñ, Ä, Å òðåá. íà íîâûå àâòî Õàðüêîâñêîé ôèðìû êëàññà Åâðî V (RENAULT, VOLVO, MERCEDES) ãðóçîïåðåâîçêè ïî ãîðîäó, Óêð. Ðåìáàçà ñâîÿ, ïðèñóòñòâóåò íàâèãàö. ñèñòåìà. ÇÏ îò 4000-5500 ãðí./7 äí. Âàõòà, ñòðàõîâ., ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå. 099-087-40-79 Âîäèòåëè-ïðîôåñ. âñåõ êàò. â ã.Õàðüêîâ äëÿ ðàçâîçà ñòðîéìàòåðèàëîâ ïî ãîðîäó è îáë. Òåõíèêà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ñâîå ñåðâèñíîå îáñëóæ. Èíîãîðîäíèì èç äðóãèõ îáë. Óêð. Âîçìîæíà âàõòà. Æèëüå, ïèòàíèå, ýêñïåäèòîð ïðåäîñòàâ. ÇÏ 3000 ãðí./ íåä. 050-244-76-83 Âîäèòåëè êàòåãîðèè Å, îïûò ðàáîòû, èíîìàðêà, ç/ï îò 4000 ãðí. ò. 067410-65-50, 097-233-99-61  ÷àñòíóþ ìèíè-ãîñòèíèöó â Êðûìó â ã.Ôåîäîñèÿ òðåáóþòñÿ ÏÎÂÀÐÀ, ïîìîùíèêè ïîâàðà.

Ãðóç÷èêè òðåá. â ã. Õàðüêîâ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó âàõòîé (7/ 7, 14/14, 21/7). ÇÏ îò 2700 äî 8100 ãðí., îïëàòà ïîíåäåëüíî. Îô. òðóä-âî, êàðüåðíûé ðîñò, âîçìîæíîñòü îáó÷åíèÿ. Áåñïëàòíîå ïèòàíèå, æèëüå. Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. 099-237-55-80 Деловым людям,с системным о. р., готовым к переменам. Т:067-410-19-87 Дисконт Дисконт-менеджери т. 47-18-69, 096-40485-11 Додатковий дохід для серйозних, порядних медичних працівників, офіцерів запасу, вчителів, домогосподарок, пенсіонерів. Тел. 4698-19, 098-641-09-42

Îõîðîííà ô³ðìà çàïðîøóº îõîðîíö³â, íà÷àëüíèê³â çì³íè, íà÷àëüíèê³â îõîðîíè. Âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Ïðîæèâàííÿ òà ïðî¿çä áåçêîøòîâí³. Ò:096-93168-80, 093-334-08-28

Íà ôèðìó òðåáóåòñÿ êóðüåð ç/ï120 ãðí â äåíü , èíîãîðîäíèì æèëü¸ 067-914-24-36

Îõðàííèêè ñðî÷íî òðåá. â ã.Õàðüêîâ: ïðîïóñêíîé ðåæèì, âèäåîíàáëþäåíèå. Âàõòà. Îïëàòà 300 ãðí./ñìåíà íà ïåðèîä èñïûò. ñðîêà (1 ìåñ.), ïîñëå + ïðåìèàë. âûïëàòû. Îô. îôîðì. Ôîðìåííîå îáìóíäèð., æèëüå, ïèòàíèå 3-õ ðàç., çà ñ÷åò êîìïàíèè. 066-326-15-25 Охранники Охранники, мужчины и женщины Вахта 14/ 7. начальники змін т. 050-385-35-56, 06760-73-773

Îõîðîííà ô³ðìà çàïðîøóº íà ðîáîòó æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â. Âàõòîâèé ìåòîä. Çàðïëàòà 2400 ãðí ³ âèùå. ò. 098-32064-42, 099-295-15-27

Ýêñêàâàòîðùèêè, áóëüäîçåðèñòû íà Êîìàöó, âîäèòåëè íà ñàìîñâàëû òðåá. â ñòðîéêîìïàíèþ â ã.Õàðüêîâ. Ïðèåì íà ðàáîòó îôèö. â ñîîòâåòñòâèè ÊÇîÒ Óêð. Âàõòà: 15/15, 30/10. ÇÏ 2800 ãðí./íåä. + ïðåìèè. Îáåñïå÷.: ñïåöîäåæäîé, ïèòàíèåì, ïðîæèâ. 099-314-58-39 Консультанти і менеджери для роботи в офісі. Гнучкий графік т. 47-18-69, 096404-85-11

Ìåíåäæåð ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè ç/ï 800 ãðí çà íåä. 067914-24-36

Íà ñêëàä òðåáóåòñÿ åù¸ 3 ÷åëîâåêà, ç/ï 120 ãðí. â äåíü 063-139-53-90

Îòäåëî÷íèêè (ãèïñîêàðòîí, øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà), ìàëÿðû, ïëèòî÷íèêè, êðîâåëüùèêè, à òàêæå ñòðîèòåëè âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé òðåá. â ã. Îäåññà. Ðàáîòà âàõòîé â ñòðîéêîìïàíèè. ÇÏ 7000-9000 ãðí./ âàõòà (15/7)+ïðåìèè. Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå áåñïëàòíî. 099-323-43-49 Îõðàíà ýëèòíîãî êîòòåäæíîãî ïîñåëåíèÿ îò êðóïíîé ñòðîéêîìïàíèè â ã. Õàðüêîâ. Âàõòà 7/7, 14/14, 21/7, ç/ï îò 3700 ãðí./ íåä. Äðóæíûé êîëëåêòèâ, ðàáîòà â äåíü ñîáåñåäîâàíèÿ. Áåñïëàòíîå æèëüå, ïèòàíèå. Òåë. 066824-71-89 Îõðàíà êðóïíîãî êîììåð÷åñêîãî îáúåêòà â ã. Õàðüêîâå. Âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû: 7/7-3700 ãðí., 14/14-7400 ãðí., 21/711100ãðí. Âîçìîæíîñòü îáó÷åíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Îõðàííèê 1-6 ðàçðÿäà». Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â äåíü îáðàùåíèÿ. 066158-26-30 Îõðàíà â ã.Õàðüêîâ. Ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó êðóïíàÿ ñòðîéôèð-

Организация производитель строительных изделий из природного камня приглашает для работы в Белоруссии: облицовщиков-гранитчиков, шлифовщиков-полировщиков камня, фрезеровщиков. З/п высокая по результатам собеседованият. т.+375 29 387 33 44, +375 17 287 35 45, e-mail:priminter@tut.by

Ïðè¸ì íà ðàáîòó áåç îïûòà ðàáîòû, èíîãîðîäíèì æèëü¸, ç/ï 800 ãðí.çà íåäåëþ. 095766-49-35 Продавець парфумерно-косметичних виробів в кіоск на Житньому ринку. З/п від 1500 грн. т.40-69-38, 093-772-09-98 Простая работа для всех категорій населения. График свободный 2-3 часа в день, подробности по телефону.Т:067-259-98-75 Проводиться набір бажаючих схуднути в новий проект т. 47-18-69, 096-404-85-11 Работа в офисе, удобный раб. график, 3 часа 1000грн, 7 часов 2400грн. Запись на собеседование,пн-пт с 10-18.Т:46-06-69

Ðàçíîðàáî÷èå, ïîäñîáíèêè, êàìåíùèêè, áåòîíùèêè, ïëèòî÷íèêè, ìàëÿð-øòóêàòóð, ìàñòåð ýëåêòðîñíàáæ., îòäåëî÷íèêè òðåá. äëÿ ðàáîòû íà ñòðîéîáúåêòàõ â ã.Äíåïðîïåòðîâñê. Âàõòà. ÇÏ ñâîåâðåìåííàÿ 2700-3600/íåä. Èíñòðóì., ïèòàíèå, æèëüå ïðåäîñòàâë. 095-902-59-48 Ðåãèîíàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü â îôèñ ç/ï îò 900 ãðí. â íåäåëþ 095-766-49-35 Робота для жінок у дикретній відпустці (направляти людей в сервісний центр на дому, через інтернет, розміщувати рекламу, приймати дзвінки) т. 47-18-69, 096-404-85-11


20 ñòîð.

Ðîçäà÷à ëèñòîâîê ç/ï îò 100 ãðí.â äåíü, ïðåäîñòàâëÿåì æèëü¸ 063-139-53-90

ÐÎÁÎÒÀ,

ÍÀÂ×ÀÍÍß.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

(12000 ãðí.), âîçìîæíà ñäåëüíàÿ îïëàòà. Áîëüøèå îáúåìû, îáó÷åíèå, ïåðåêâàëèô-öèÿ. Ôîð-

Клоссовского Клоссовского, 8/9п., бойлер. 236800грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна

2-ʲÌÍÀÒͲ 1-ʲÌÍÀÒͲ Робота Робота, проживання і харчування надається, проїзд компенсується. інформація на www.rabotasever.com або за тел.063-25165-51

ìà, èíñòðóìåíò, æèëüå. ïðåäîñòàâë. 066-225-24-82 ÒΠ»Æèòîìèðñüêèé êàðòîííèé êîìá³íàò» çàïðîøóº íà ðîáîòó ìàøèí³ñò³â (îïåðàòîð³â) ïàðîâèõ êîòë³â ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Çàðïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. ò. 37-50-54 Требуеться ребуеться: арматурщик, бетонщик, монтажник Ж5к, каменщик, сварщик, З/п высокая.Т:099-133-52-21 Тренер з правильного харчування т. 47-1869, 096-404-85-11

Ðàáîòà â öåíòðå, îïëàòà åæåäíåâíî ç/ï 120 ãðí â äåíü, èíîãîðîäíèì æèëü¸ 067-91424-36 Робота по розклейці оголошень т. 4626-46

Ñâàðùèêè (ýëåêòðî è àðãîíîäóãîâàÿ ñâàðêà), ìîíòàæíèêè òðóáîïðîâîäîâ, ýëåêòðîìîíòåðû, ñàíòåõíèêè, ðàçíîðàá., ïîäñîáíèêè â ã.Õàðüêîâ, íàáèðàåò êðóïíàÿ ñòðîéôèðìà. ÇÏ îò 4100 ãðí./7 äí., 2-õ ðàç êîìïë. ïèòàíèå, æèëüå, èíñòðóì., ñïåö. îäåæäà. 099-327-65-06

Òðåáóåòñÿ íà ðîáîòó â øâåéíóþ ìàñòåðñêóþ ïîðòíèõà ñ îïûòîì ðîáîòû íå ìåíüøå 3-õ ëåò. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 063256-67-78. Òðåáóþòñÿ âîäèòåëè íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó, ç/ï 150 ãðí. â äåíü 067-914-24-36 ÒΠ«Æèòîìèðñüêèé êàðòîííèé êîìá³íàò» çàïðîøóº íà ðîáîòó âàíòàæíèê³â, ìîæëèâî ³ç ÷èñëà ïîâíîë³òí³õ ñòóäåíò³â ï³ä ÷àñ ë³òí³õ êàí³êóë. Ò: 37-50-54, 095-2806-719.

Свій бізнес в інтернеті без капіталовкладень т. 47-18-69, 096-404-85-11

Ñòðîèòåëè âñåõ ñïåö-òåé, ðàçíîðàáî÷èå ñðî÷íî òðåá. â ã. Õàðüêîâ! Ðàáîòà âàõòîé 7/7 (4000 ãðí.), 14/14 (8000 ãðí.), 21/7

Организация производитель стоительных изделий из природного камня приглашает для работы в Белоруссии: облицовщиков-гранитчиков, шлифовщиков-полировщиков камня, фрезеровщиков. З/п высокая по результатам собеседованият. т.+375 29 387 33 44, +375 17 287 35 45, e-mail:priminter@tut.by Фрезерувальники каменю (розпилювання, окантовка), підсобних робітників. Можливо без досвіду роботи. Офіційне працевлаштування. Висока з / п т. 4 0 - 1 4 - 1 4 , 0 6 7 - 2 3 4 - 3 6 - 3 5

ÏÐÎÄÀÌ Клоссовского ул., 1-комнатную, 8/9 п, жилое состояние, 35/18/9. Цена 232 тыс. грн. т. 063-317-41-92 Центр Центр, 4/5ц, житловий стан. Ціна:240000 грн. Т:063-317-41-92 Котовського Котовського, Житний рынок, 1 комнатная квартира в хорошем состоянии,,30/12/5 Ціна 200 тис. грн.Т:097-971-07-7 Бальзаковская Бальзаковская, 30/18/6, не угловая, колонка, требует ремонта. 208 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Черняховского Черняховского, 2/2к, 27/16/5кв.м., автономка, вода, слив, м/п окна. 152 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Щорса Щорса, крошня, новый дом, 7/10к., не угловая, 37/18/8, комната с нишей, косм ремонт, ремонт в подьезде, дом во дворе. 280 000 грн., торг. т.0935064352 Бородия Бородия, 1/2к., 31/21/5, автономное отопление, м/п окна. 224000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Маликова 8/9п, 30/18/8, не угловая, лоджия застеклена, жилое состояние. Цена 232 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Офицерская Офицерская, 1/2к. 30/21/5, не угловая, м/п окна, жилое состояние. Цена 208 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Циолковского Циолковского, 2/5п., 31/18/6, не угл., ремонт, ламинат, новая сантехника и столярка. 264000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Циолковского Циолковского. 2/5п, 31/18/6, не угловая, балкон застеклен, м/п окна, хорошее состояние. Цена 256 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Довженко Довженко/1Мая, 2/2к., 30/15/6, автономное отопление. 208000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Садовая Садовая, 3/9к., 36/20/7, не угл., б/з, ниша, норм сост.. 248000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Тутковского про., 7/9п., 34/19/6, не угл., б/з, бойлер, косметический ремонт, свободная продажа. 252800грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Киевский пер, 2/2к., 18/12/4, вода, отопление. 72 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Домбровського Домбровського, 1/2 дерев’яного будинку. Без зручностей,потребує ремонту 128 тис грн. т. 097-878-00-66 Московсая ул., 1-комнатную, 4/5 п, цена 224 тыс.грн. Т. 096-446-86-17 Хлебная ул., 2/5 к, в хорошем состоянии. Цена 280 тыс.грн. Т. 096-446-86-17 Общежитие Общежитие, Л.Украинки, 2/5к., 12м.кв., евроремонт, мебель. 104000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Центр Центр, 3/5 пов., ц. буд., хороший стан. Ціна: 2640000 грн. Т: 096-446-86-17 Мира просп., 12/16к., 45,4/18,2/ 10,7м.кв., хороший ремонт, бойлер, кухонная мебель, шкаф-купе. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Б.Т ена Б.Тена ена, 8/9п, 18/6, м/п окна, лоджия пластик, без ремонта. Цена 240 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Садовая Садовая, 7/9к., 36,5/19,5/7, б/з, не угл., бойлер, ниша. 248000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Офицерская Офицерская, 5/5к, 18/8, балкон застеклен, колонка, жилое состояние. Цена 272 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Комната в 3к.кв., Мануильского, 2/9п., 16м.кв., норм сост.. 120000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Комната в общежитии, Бальзаковская, 4/ 9к., комната – 12 кв.м., с/у и душ на 2 семьи, хороший ремонт. 96 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света

ÏÐÎÄÀÌ 1Мая 1Мая, 5/5эт., раздельные комнаты, автономное отопление, не угл., м/п окна, хор сост.. 312000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна

2-кімнатна квартира, 4/5 цегла, автономне опалення, ремонт, своя т. 097-529-96-60 Б.Бердичевская Б.Бердичевская, 2/5к, раздельные комнаты, не угловая, колонка. Цена 312 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Ватутина Ватутина, 7/9п., 52/28/8, не угл., б/з, норм сост.. 320000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Вацковский пер, 5/5к., 45/31,5/6,2, раздельные комнаты, не угл., б/з, колонка, с/у разд. 288000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Витрука Витрука, 9/9п., 52/27/9, не угл., б/з, м/п окна, норм сост.. 296000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Восточная Восточная/Киевская, 5/5п., 44/28/5, раздельные комнаты, б/з, норм сост. 288000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Г.Потапова .Потапова, 8/9к, свой с/у, м/п окна, бойлер, новая столярка, ремонт. Цена 208 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Гагарина агарина, 1/2к., 47/29/6кв.м., Н=2,8м., без ремонта, ГПО, все удобства, колонка, можно под офис. 224 000грн. 0967009064 Ирина Гагарина агарина, 1/2к., 47/30/6кв.м., смежные комнаты, автономка, требует ремонта, можно под бизнес. 225000 грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Гоголевская оголевская, 1/10к., 53/28/7, автономное отопление, лоджия, решётки, утеплена. 392000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Гоголевская оголевская, 4/5к, раздельные комнаты, капитальный ремонт, 392 000грн, т.0935064352, 0967009064 Ирина Жукова Жукова, 3/9к, хороший ремонт, дорогая мебель, дом во дворе, 408 000грн. Чистая продажа. т.0935064352, 0967009064 Ирина И. Франко Франко, 2/2к., 35/23/6кв.м., разд комнаты, автономка, хороший ремонт, встр. кухня, 296 000грн., т.0935064352 Кибальчича Кибальчича, 3/5п., 46/31/6, не угл., б/з, норм сост. 296000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Киевская Киевская, 1/5п., колонка, не угл., норм сост.. 260000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Короленко ороленко, 3/5к., косм ремонт, дом во дворе, 372800 грн., 0967009064 Космонавтов Космонавтов, 1/5п., раздельные комнаты, б/з, не угл., норм сост.. 280000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Крошенская Крошенская, 2/5п., 45/31/6, не угл., б/з, колонка, душкабина, новые трубы, норм сост.. 296000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Крошенская Крошенская, 2/5п., 45/31/6кв.м., нов трубы, душ кабина, брон дверь, жилое состояние, 296 000грн., т.0935064352 Крошня Крошня, панель 1 поверх. Хазяїн. т. 097-91937-51 Крылова пер, хороший ремонт, раздельные комнаты, перепланировка, м/п окна, можно с

¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013ð. мебелью. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Лермонтовская Лермонтовская, 2/3к, балкон застеклен, автономное отопление, м/п окна, евроремонт. Цена 416 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Любарская Любарская, 2/3к., 43/30/6кв.м., автономное отопление, евроремонт, деревянные стеклопакеты, 416 000грн. т.0935064352 Мира просп, 9/9к, 52/30/9кв.м.,жил сост, окна во двор. Свободна. 328 000грн. т.0935064352, 0967009064 Ирина Мира просп, 9/9к, 52/30/9кв.м.,жил сост, окна во двор. Свободна. 328 000грн. т.0935064352, 0967009064 Ирина Мира просп., 4/4к., 42/28/6кв.м., сталинка, жилое состояние, 272 000грн. т.0935064352 Мира просп., 6/9п, не угловая, бойлер, хорошее состояние. Цена 352 000грн. Т. 46-3669, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Мира проспект, ДОС, 4/4к., 42/28/6кв.м., жил сост, балкон застеклен, не угловая, смеж. комнаты, 272 000грн., т.0935064352, 0967009064 Ирина Московская Московская/Котовского, 1/5п., 44/32/ 5,5, колонка, окна во двор. 256000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Победы пл., 2-комнатную, 3/5 к, цена 384 тыс.грн. Т. 096-446-86-17 Победы площ., 2/5к., 46/30/6,5, не угл., колонка, 2 кладовки, норм сост.. 300800грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Победы Победы, 5/10к., 54/27/8, м/п окна, среднее сост., свободна. 408000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Согласия площ., 3/5к, 45//6, не угловая, балкон застеклен, жилое состояние. Цена 296 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Старовильская Старовильская, 1/2к., 53/35/7кв.м., автономка, ремонт, сталинка, свой двор, с/у разд, погреб, кладовка, 344 000 грн., т.0935064352 Старовильская Старовильская, 2/4к., 45/29/6,5, б/з, колонка, норм сост.. 280000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Хлебная Хлебная, 1/5п., 45/28,5/5,5, раздельные комнаты, б/з, не угл., м/п окна. 300000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Ц, ГГагарин агарин агарина, 1/2, к, 47/28/6, угол, можно под офис. 224000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Чехова Чехова, 3/5п, раздельные комнаты, м/п окна. балкон застеклен, хорошее состояние. Цена 308 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Шевченко Шевченко, 3/9п, не угловая, балкон застеклен, жилое состояние. Цена 320 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Шевченко Шевченко, новый дом, 2/5к., 56/27/11., Автономное отопление, отличное состояние, встр. кухня, двор не проходной. 408 000грн., т.0935064352 Щорса Щорса, крошня,6/9к., хорошее состояние, 336 000грн., торг т.0935064352 Щорса Щорса/Котовского, 1/5к., 43,5/30/6, раздельные комнаты, автономное отопление, ремонт, окна во двор. 360000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна

3-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ Гуйва уйва, 1/4ц, гарний сад. Ціна договірна. Т:097-54-13-465 Черняховского Черняховского, р-н Эко, «сталинка» , автономка, ремонт, 2 сот земли, гараж, беседка, свой облагороженный двор. 600 000грн.,торг, т.0935064352, 0967009064 Ирина Киевская Киевская, р-н Украины, 2/2к., Н=4м, 94/62/ 12кв.м., большие окна, ремонт, окна во двор, 2 балкона застеклены, 680 000грн. т.0935064352 Бялика Бялика, 1/2к., 53/38/7, разд комнаты, автономка, начат ремонт, м/п окна, рядом магазин и остановка маршрутки. 280 000грн. 0967009064

www.interesu.info

Котовского отовского, р-н Глобала, 3/5к., 66/39/8кв.м., раздельные комнаты, автономка, капитальный ремонт, 464 000грн., т.0935064352 Любарская Любарская, 1/2к., 42/32/6 кв.м., Н=3м., автономка, без ремонта, подвал, 280 000грн., т.0935064352 Черняховского Черняховского, р-н Эко, «сталинка» , автономка, ремонт, 2 сот земли, гараж, беседка, свой облагороженный двор. 600 000грн.,торг, т.0935064352, 0967009064 Ирина Г. Потапова Потапова, 3этаж, 72/46/8кв.м., кухня студия, широкие окна, квадр коридор, м/п окна, среднее состояние, 400 000грн., 0967009064 Ирина Крошенская Крошенская, 1/9п., 70/42/9., квадр. холл, требует ремонта. 360 000грн. т.0935064352 Польский бульвар, 2/9п., 74/43/9, квадр. холл, частично ремонт, 440 000 грн., ТОРГ, т.0967009064 Циолковского Циолковского, 4/5п, 64/45/6, квадратный холл, колокна. Жилое состояние. Цена 328 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Л.Т олстого Л.Толстого олстого, 1/9п., 65/38/8, лоджия, бойлер, норм сост.. 344000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Селецкая Селецкая, 4/5п., 65/45/6, раздельные комнаты, квадратный холл. 292000грн. Торг. Т:0674973893, 0936383584 Анна Табачный пер., 4/4к., 58/41/6, раздельные комнаты, не угл., б/з, м/п окна, частично ремонт, колонка. 336000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Черняховского Черняховского, 12/14к., 70/38/12м.кв., 2 балкона, м/п окна. 456000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Черняховского Черняховского, р_н Эко, 100кв.м., Н=3.2м, кухня - 24 кв.м., част ремонт, толщина стен – 75см, 752 000грн. т.0935064352 Богун Богунія, сталінка, 3-кім. 2/3ц, хороший стан. Ціна:352000 грн. Т:37-80-57, 096-446-8617, 063-317-41-92 Центр Черняховского, 4/4к, сталинка, 98// 24, не угловая, м/п окна, частично ремонт. Цена 760 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Центр Центр, Черняховского, 100//24м.кв., 4/4к., 3 балкона, ремонт. 800000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Киевская Киевская, р-н Глобала, 2/5к., хорошее жилое состояние, окна во двор, не угловая, 344 000грн. т.0935064352 Киевская Киевская, 3/5к., автономное отопление, ремонт, встроенная кухня. 520000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна квартира квартира, Полевая, Космонавтов, 4/5, п, не угловая, б/з. 320000грн. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Короленко Короленко, 4/5п. колонка, с/у раздельный. Жилое состояние. Цена 320 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Соборная площ., 4/5к., 59//8м.кв., автономное отопление, евроремонт. 680000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Победы пл., 5/5к., 55кв. м., смеж/разд. комнаты, без ремонта. 336 000грн., т.0935064352, 0967009064 Ирина Черняховського Черняховського, 2 ком квартира , 54/30/ 7,7, ремонт, м/п, бронь двери, столярка 410 тыс грн.Т:067-509-16-68 Старый Бульвар, 5/5к., 64/48,4/8, 2 балк., ремонт. 720000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Б.Бердичевская Б.Бердичевская, 4/4к, 85//12,5. сталинка, м/п окна, хорошее состояние. Цена 672 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Соборная пл., 5/6к., 78кв.м., автономное отопление, ремонт, джакузи, перепланировка, лоджия на всю квартиру. 560 000грн., т.0935064352 Мануильского Мануильского, 6/16п, 78//10, балкон застеклен, жилое состояние. Цена 440 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Вокзальная Вокзальная, 4/9к., 68//8м.кв., без ремонта, не угл.. 368000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Промавтоматика Промавтоматика, не кутова,6/9, панель,бойлер, лічильники, кухня 8,5, метало-


www.interesu.info

пластикові вікна, виходять на школу та садочок,лоджия, балкон засклені. т. 098-959-65-33 Б.Т ена, 6/9п, м/п окна, бойлер, хорошее соБ.Тена, стояние. Цена 416 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Бородия Бородия, 7/9к, автономное отопление, м/п окна, хороший ремонт. Цена 544 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Щорса Щорса, 9/9, кутова, утеплена зсередини, м/ п вікна, бойлер, хор. стан. Ціна 350 тис. грн. т. 067-236-06-73 Мира просп., 9/9п, автономное отопление, м/п окна, 2лоджии застеклены, евроремонт. Цена 440 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена

4-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ Бородия Бородия, 9/9к., 80/57/7,8, м/п окна, паркет, норм сост.. 392000грн. Торг. Т:0674973893, 0936383584 Анна Гоголевская оголевская, 2/5п., 64/45/6, автономное отопление, хор сост.. 376000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Л.Украинки Л.Украинки, 2/9к., 78,5/47,6/8,7м.кв., м/ п окна, хор сост.. 520000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Офицерская Офицерская, 1/3к., 84/58/8кв.м., смежно/раздельные комнаты, колонка, частично ремонт, 2 м/п окна, 520 000грн., т.0935064352 Польский бульвар, 1/9п., 86/54/9, не угл., лоджия, бойлер, частично ремонт, 2 подвала. 440000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Польский бульвар, 9/9п., 85/56/9, не угл., 2л/з, кафель, кладовка, норм сост.. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Хлебная ул., 4-коматную, 5/5, автономное отопление, евроремонт. Цена 384000 грн Торг. т. 096-446-86-17

1-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ 1-2-кімнатную квартиру з автономним опаленням у хазяїна для себе. т. 067-479-888-0 Куплю 1 к.кв. в центре. Рассмотрю все предложения. т.0935064352, 0967009064 Ирина Куплю 1к.кв. в любом районе города. Большая база покупателей. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю 1к.кв.. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна Куплю житло до 150 тис. грн. Розгляну всі пропозиції т. 095-762-08-81 Куплю комнату в общежитии в любом районе, можно без ремонта. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю малосемейку в любом состоянии. Быстрый расчет. т.461024, 0933725546, 0976797627 Свет

2-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ Куплю 2 к.кв. в любом районе города. Помощь в подготовке документов. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю 2 к.кв. под бизнес. Рассмотрю все предложения. т.0935064352, 0967009064 Ирина Куплю 2к.кв.. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна

¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013ð. Посуточно квартира Полевая.Т:099-15735-36 Сдам 1к.кв. квартиру с мебелью семье без детей. т.0935064352, 0967009064 Ирина Сдам комнату в общежитии, с мебелью, 800грн/мес т.0935064352, 0967009064 Ирина Сдам комнату в общежитии, с мебелью, 800грн/мес т.0935064352, 0967009064 Ирина Соборная пл., 1-комнатную, с мебелью, хорошим ремонтом. Цена 1300 + коммунальные. т. 063-317-41-92

2-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ Район Глобала, 2 комнатная, 5/5 кирпич, мебель, бытовая техника 2400+свет.Т:063475-08-78, 067-310-19-45 Сдам 2 к.кв. с мебелью, 2200грн/мес т.0935064352, 0967009064 Ирина Сдам 2к. кв. с евроремонтом, мебелью и быт. техникой, 4000грн/мес т.0935064352, 0967009064 Ирина

3-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ Сдам 3 к.кв. с мебелью и быт техникой. т.0935064352, 0967009064 Ирина Центр Центр, 3-комнатную для состоятельных людей. т. 063-317-41-92

1-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇͲÌÓ 1-комнатную с удобствами, без посредников. Т. 067-180-34-45 Сниму 1 к.кв. в центре с мебелью или без, на длительный срок. т.0935064352, 0967009064 Ирина Сниму 1-2 комнатную квартиру у хозяина. Недорого.Т:096-948-50-20, 46-65-67 Сниму 1к.кв. или комнату в общежитии. Рассмотрю все варианты. Т:0674973893, 0936383584 Анна Сниму 1к.кв. квартиру в спальном районе с мебелью, т.0935064352, 0967009064 Ирина Сниму квартиру своевременную оплату и порядок гарантирую.Т:098-770-36-58

Сниму 2-3к.кв. Рассмотрю все варианты. Т:0674973893, 0936383584 Анна Сниму 2к.кв. в районе автовокзала. Возможна оплата по безналу. т.0935064352, 0967009064 Ирина Сниму 2к.кв. в районе ТРЦ «Глобал» у хозяина. т.0935064352, 0967009064 Ирина

ÏÐÎÄÀÌ Ëþáàð, öåíòð, 2-êîìíàòíóþ. Ïîäðîáèö³ ïî ö³í³ ïî òåë. àáî ïðè çóñòð³÷³: 067-388-63-54

ÊÓÏËÞ

1-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ Кімнату в 2-кім. кв. Без посередників. Проживание с хозяй. Т:33-05-20, 098340-83-80 Кімнату для хлопця на підселення. Всі зручності. вул. Маяковського. т. 097-39008-30 Койко Койко-место для девушки. сенный рынок, ул. Домбровского.25-24-68 Комната в хорошем состоянии для девушки. Цент, мебель т.097-329-97-60, 34-02-94 Комната для парней, проживание с хозяйкой 400 грн.Т:33-15-75 Комната для парней, проживание с хозяйкой 400 грн.Т:33-15-75 Московская Московская/Котовского ул., здам 1 ком. кв. посуточно, почасово, эвроремонт, кабельное, гарячая вода, чистая постель, автостоянка рядом. Цена разумная. Хозяйка. Т:44-73-46, 098-47-91-615

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈв

ÏÐÎÄÀÌ 1-го Травня, частина будинку, 90 кв. м., к кімнати, всі зручності, ремонт, автономне опалення, підвал, 4 сот. землі. Спільний двір. т. 096-227-08-74 1Мая 1Мая, 2 входа, 2 кухни, 3комн., 7,5 сот земли, газ, котёл, разрешение на воду, сарай, погреб. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 8Марта 8Марта, 3 комн., 1,5 сот.земли, 60/11м.кв., все удобства, отдельный двор, ремонт, м/п окна, фундамент под отдельный дом. 280000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Андреевская Андреевская, 2эт., 10х10м, накрытая коробка, 10 сот земли. 400000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Андреевская Андреевская, 2эт., 128м.кв., 10 сот., газ, свет, колодец, черепица, м/п окна, без внутренних работ. 560000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Андреевский пер., 4комн., м/п окна, 54м.кв., 3 сот земли, гараж, свой двор. 304000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна

Сабурова Сабурова, 80м.кв., 4комн., 6 сот., все удобства, летняя кухня-2этажа. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Свободы ул., усадьбу, жилой кирпичный дом, 70 кв.м, приватизированный участок 10 соток, инд.отопление, газ, вода, телефон, баня, летняя кухня, сарай, гараж. Цена договорная. Т. 050-440-75-49 Северная Северная, 4комнаты, кирп, все удобства, 10сот. 44-55-49, 097-264-32-48, 093426-46-50 Леся Сосновая Сосновая, 2комнаты, д/к, газ, колодец, 7сот. 400000 грн 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Танкистов анкистов, 4комн., 60/43/8, 9 сот.земли, кирп., 2 входа, газ, котёл, место под с/у, отдельный двор. 352000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Транзитный пер, 2 комн., 47м.кв., 4,7 сот.земли, все удобства, отдельный двор, м/ п окна. 304000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Транзитный пер, 2 комнаты, 40/21/5кв.м., 2 сот земли, отд двор, автономка, требует ремонта, колодец. 200 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Транзитный ранзитный. до 3-х уровневый, 137/78/12, гараж на два авто, участок 18 соток, 4 комнаты, 2 санузла, в 2006 году сдан в експуатацию, торг уместен, хазяин.Т:067-515-72-75 Физкультурный пер., Центр, 2 комн., 47// 10м.кв., 5 сот.земли, все удобства, отдельный двор, капитальный ремонт. 304000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Центр Центр, частина будинку 46/27,5/8, кімнати окремі, всі зручності, лічильники т. 24-56-12, 097-633-83-45, 095-013-88-12 Центр Центр, частина будинку,1 кімната, кухня,коридор, всі зручності, кринця, фруктовий сад,свій двір,є можливість добудови 2 поверху. Ціна 160 тис. грн. Можливий обмін.Розгляну будь-які пропозиції. т. 095-76208-81 Ч/д, Кро, Дружбы пер, 2ком, д/к, все удобства, общий двор, 3сот. 224000грн, торг. 4455-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Чкалова Чкалова, 2комн., 40/25/8, 1,5 сот.земли, все удобства, ремонт, летняя кухня. 272000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Щорса Щорса/Ватутина, 3 комн., 53/37/7, 5 сот.земли, отдельный двор, без ремонта, газ, вода, ванная. 280000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннет

ÊÓÏËÞ Куплю житло до 150 тис. грн. Розгляну всі пропозиції т. 095-762-08-81 Куплю дом или часть дома под отделочные работы. Срочно! т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю часть дома с отдельным двором в любом районе. Покупатель с наличными. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света

ÇͲÌÓ

3-ʲÌÍÀÒͲ Куплю 3 к.кв. в любом состоянии. Есть реальный покупатель. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю 3к.кв.. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна

Б.Хмельницкого, кирп., 2комн., 62м.кв., отдельный двор, гараж, газ, вода, слив, сарай, 5 сот земли. 320000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Барашевская Барашевская, 50 кв.м., полдома, рядом газ, сарай, погреб, 11 сот земли. 170 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Барашевская Барашевская, 70м.кв., дерево, 2 комн., 10 сот.земли. газ, колодец. 280000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Бугайченко Бугайченко, 2эт., кирп., 120м.кв., все удобств., еврорем., забор, новый дом. 688000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Ватутина Ватутина, 4комн., 80//10м.кв., кирп., все удобства, 2 гаража, сарай. 528000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Выговского Выговского, 3эт., 250м.кв., 10 сот земли, гараж в цоколе, без внутренних работ. 600000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Гагаріна агаріна, частина будинку, т.067-938-34-34 Дачный пер., кирп., 2 комн., 3сот.земли, отдельный двор, рядом газ и колодец. 200000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Западный пер., 3 комн., 70/48/12, все удобства, отдельный двор, 4 сот.земли, ремонт. 360000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Зелёный пер., 2 комн., дерево/кирпич, газ, колодец, 10,5 сот земли. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Каракульная Каракульная, 1комн., кирп., 18/6м.кв., 3 сот.земли, газ, гараж, сарай. 176000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Каракульная Каракульная, 3комн., 54,1//9м.кв., 3 сот.земли, отдельный двор, гараж, газ, вода, слив, жилая времянка. 320000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Киевское шоссе, 4комн., 2 входа, 50м.кв., кирп., 8,5 сот.земли, отдельный двор, газ, ванная. 400000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Короленко Короленко, 2комн., 25/7м.кв., газ, котёл, вода, лет кухня на 2 комн., 4 сот земли. 232000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Короленко Короленко, 5,2 сот земли, 2 комн., 36/6м.кв., все удобства, отдельный двор, летняя кухня на 2 комн. с газом, гараж. 440000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Красный пер., красный кирп., 38/29/9, 3 сот.земли, 2комн., отдельный двор, газ, норм сост.. 240000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета

2-ÊIÌÍÀÒÍI

ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â Ì²ÑÒÀÕ ÎÁËÀÑÒ²

ñòîð. 21

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

ÏÐÎÄÀÌ Л.Шевцовой Л.Шевцовой, 2эт., кирп., 52//9м.кв., все удобства, двор на 2, гараж, хор сост., встроенная кухня, погреб. 320000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Максютова (начало), 2комн., 5 сот., кирп., 49м.кв., газ, свой двор. 280000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Максютова пер., 56//8м.кв., 3комн., 1 сот.земли, отдельный двор, газ, котёл, хор сост., летняя кухня. 256000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Максютова Максютова, 2 комн., кирп.. 42м.кв., 6 сот земли, газ, колодец, лет кухня, сарай. 368000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Максютова Максютова, 2эт., 100м.кв., 12 сот.земли, кирп., все удобства, отдельный двор. 400000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Мальованка Мальованка, пів будинку, біля МЧС, все централізоване, 4 сотки землі.Т:098-23474-59 Михайловская Михайловская, кирп., 2 раздельные комн., газ, котёл, 3 сот.земли. 240000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Московская Московская, 1комн., кирп., 42/17/15, все удобства, без рем., можно отделить двор. 184000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Мира Мира, 85м.кв., 3 комн., 2 входа, все удобства, 9,4 сот земли. 520000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Новогоголевский пер, 3комн., 50м.кв., 3 сот.земли, газ, колодец, место под гараж, хор сост.. 304000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Павленковка Павленковка, 18км в сторону Бердичева, 3комн., кирп, 50 сот земли, газ, колодец, 63,7/ 37,7/8,5, погреб, сарай. 140000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Парковая Парковая, р-н стадиона «Спартак», 2 комн., 39/25/6,3м.кв., все удобства, отдельный двор. 316000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Перемоги вул., ч/будинку, кухня, ванна, коридор. Сарай, туалет, 1,5 сотки, можливо під бізнес, в 3 кімнатах потрібен ремонт. Хазяїн. Ціна 467500 грн. т. 42-63-64, 067-128-55-11

Будинок в с. Сінгурі, центр, дерев’яний, утеплений, газ, 25 сот. приватизованої землі. 228000 грн. Зарічани с. 100% готовий новий дім, канадський проект, 250 кв.м., 12 с. з. фонтан,басейн, гараж на 2 машини, річка, ліс, центральний міський парк. Т:067-810-50-38 Ліщин Ліщин, дім дерев’яний, обкладений цеглою, 2 кімнати, газове отоплення, 45 соток землі,недалеко ріка.Т:093-904-02-36 Некраши Некраши, кирпич, 80м, 3комнаты, 380В, сарай, колодец, 65сот. 80000грн, торг. 44-5549, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Садки Садки,Будинок 120 м. цегла, 4 кімнати, кухня 14 м. кв., всі зручності, газова колонка, вбудована кухня, ТV-тарілка на 120 каналів, 2 входи, підлога- паркет. біля лісу. т. 096-83249-43 Сонячне с., новий будинок, 2 поверхи, 4 кімнати, туалет, ванна, кухня, гараж, світло, газ, 7500 с. з. Ціна:480000грн. Т:44-87-06, 067961-69-18 Станишовка Станишовка, 97,5м.кв.+2й эт, все удобства, жилая времянка на 2 комн., 2 сарая, погреб, гараж. 12,5 соток земли. 440000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Тетеревка етеревка, 2эт., 160м.кв., 380Вт, колодец, м/п окна, 15 соток, фасад сайдинг. 600000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна (хозяйка) Тетеревка етеревка, 3эт., 27 сот земли, все удобства, сторона реки. 130000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Троянів, дерев’яий будинок, заг. 51,5 кв м, 2 кімнати, кухня, коридор, кладова, веранда, в дворі сарай, гараж, погреб, газ та вода, земля 0,62 сотки, поруч ріка та ліс, від Житомира 22 км.Ціна 104 тис грн. торг.Т:095-534-73-38, 097-079-94-76 Любов Миколаївна

ÊÓÏËÞ Куплю Куплю, дом или часть дома, город, пригород. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна

42-13-13 Òåëåôîí äëÿ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ²ÍØÈÕ ÐÀÉÎÍÀÕ ÎÁËÀÑÒ²

ÏÐÎÄÀÌ Баранівка Баранівка, центр, 60 м. кв. 2 кімнати,кухня, ванна, кладовка,камін, автономне опалення, вода,ділянка 16 сот., сад. Ціна 230 тис. грн. т.097-292-73-82 Брусилів Брусилів, продам новий дім, 2 поверхи, кухонні меблі, земельна ділянка 22 с., огорожа, всі комунікації. Ціна:450000 грн. Т:097-25280-90 Гришковцы с., Бердичевский р-н, усадьба, 15 соток приват., сад, 45 кв.м дом, обложен кирпичом, 2 комнаты, кухня, кладовая, веранда, печное отопление, газ рядом, кирпичный садовый домик, 3 к, кирп.достройка дома 12 кв.м, кирпичные хозпостройки для дров и угля, асфальт.дорога и двор, 700 м от трассы. Цена договорная. Т. 096-309-96-32 Iвниця Андрушівський район, 40 сот. приватизованої землі т. 096-154-60-34 Овруч Овруч, дом деревянный из 4 комнат, хорошее состояние, все коммуникации, 3 сотки приват.земли, все удобства, хозпостройки. Цена 224 тыс. грн. т. 063-317-41-92 Ру дня Рудня дня-Городище (за Трояновим) в живописном месте, на берегу реки, недалеко лес, дом деревянный обложен кирпичем, 2 веранды, 3 комнаты, кухня, рядом погреб, колодец, летняя кухня, баня, большой сарай, 60 соток огорода.Т:097-249-02-14

ÊÓÏËÞ Будинок із земельною ділянкою у хязяїна для себе. т. 067-479-888-0

ÎÐÅÍÄÀ ÁÓÄÈÍʲÂ

ÇÄÀÌ Пропозиц Пропозиція для порядних людей! Здається в оренду будинок (безкоштовно) в с.Степок (на станції Степок), що в Андрушівському районі. Від Житомира - 40 км. Їздить дизель-поїзд. Телефонувати на редакційний телефон - 418904 Домбровського Домбровського-Шелушкова, приватний сектор, 2 кімнати т. 097-579-82-85

ÇͲÌÓ

Солнечное Солнечное, дача, 2-этажный дом, деревянный, летний в-т, теплица, сарай, с/у, колодец, фруктовые деревья, ведется газ, 450 кв.м общая пл. участка. Т. 050-44075-49 Тетерівський масив, дача, земельна ділянка 7,2 с.п.з., на березі озера, будинок 6х6 м. з білої цегли, 1-поверх гараж і 2 поверх над гаражом, 2 лоджії, сад, клумба, газони, виноград, можливість робити город з клумб. Т:47-11-42 Тру дівник (біля Озерного) 2-х поверхова рудівник дача, гараж, 6,2 сот. городу, колодязь, є технічний проект на газифікацію. т. 097-16773-71,093-036-45-63

ÊÓÏËÞ Куплю Куплю, дачу. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна

ÏÐÎÄÀÌ Магазин действующий, Московская, 50 кв.м., 880 000грн., т.0935064352, 0967009064 Ирина Магазин Магазин, Новосенная, 45м.кв., действующий, котёл, отдельный вход. 320000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Сдам помещение в центре под развлекательное заведение, 530кв.м., нужен ремонт, есть кухня, бар, кабинет, фойе, VIPкомнаты. т.0935064352, 0967009064 Ирина

ÊÓÏËÞ Куплю Куплю, магазин, офис, помещение. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна

ÎÐÅÍÄÀ ÒÎÐÃÎÂÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

ÇÄÀÌ Приміщення магзину по вул.Котовського, 235 кв. м. т.067-810-50-38

Сниму частный сектоор у хозяина. недорого.Т:096-948-50-20, 46-65-67

ÎÁÌ²Í ÁÓÄÈÍʲ Облітки с. 55 км. від Житомира,капітальний будинок, 3 кімнати, водяне опалення, газ, зох. постройки, 25 с. з. біля будинку+доплата на квартиру в Житомирі. Т:37-80-57, 063-31741-92 Тетерівка етерівка, частина будинку, 90 м. кв., 2 окремі кімнати,7 сот землі, стан жилий. на 2-х кімнатну в Житомирі або Луганську т. 24-56-12, 097-633-83-45, 095-013-88-12

ÏÐÎÄÀÌ Офис Офис, Циолковского, 70м.кв., отдельный вход, 3 кабинета. 320000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна

ÇÄÀÌ Ñäàì â àðåíäó îôèñ, 10 êâ. ì 1000 ãðí/ìåñÿö + êîìóíàëüíûå. Ò:097-233-99-61, 067-41065-50

ÏÐÎÄÀÌ Бобровский масив, финский дом, електричество, огорожен, 17 тыс грн.Т:067-11-11520 Бобровський масив 1, дача кирпичная, гараж, 2 комнаты, сарай, санузел, 12 соток, пруд, дренаж, фруктовые деревья, свет, ограждена.Т:067-899-71-61 цена договорная Бобровський масив, фінський дім, 32 кв.м., піч, світло, колодязь, цегляний сарай, туалет, 12 с.з. Ціна:56000 грн. Хазяїн. Т:097-313-52-67 Соколовский массив, 2 комнаты, коридор, кухня, хор сост, свет, печка, хозпостройки, ухожено. 104000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна

Соколовский массив, кирпич, 6х7м, 2комнаты, свет, печка, колодец, зимний, ограждено, 4,5сот. 44-55-49, 097-264-32-48, 093426-46-50 Леся Соколовский массив, шлакоблок, 6х7м, свет, печка, колодец, зимний, ограждено, 4,5сот. 76000грн. 44-55-49, 097-264-3248, 093-426-46-50 Леся

ÎÐÅÍÄÀ ÑÊËÀÄÑÜÊÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

ÇÄÀÌ Ï³äïðèºìñòâî çäຠâ îðåíäó: ñêëàäñüê³, îô³ñí³, ãàðàæí³ ïðèì³ùåííÿ, ÑÒÎ.Ò:098-481-40-44, 067-410-36-17

418-462, 418-904 Òåëåôîíè äëÿ çàìîâëåííÿ ðåêëàìè


22 ñòîð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ. ÏβÄÎÌËÅÍÍß Смоковка Смоковка, 100м от Свитенской, 10сот, коммуникации рядом. 60000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Смоковка Смоковка, 10сот, коммуникации ведут, под лесом. 40000грн, торг. 44-55-49, 097-26432-48, 093-426-46-50 Леся Смоковка Смоковка, Саенко 2 пер, 10сот, коммуникации рядом. 99000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Смоковка Смоковка, Саенко пер, 15сот, коммуникации рядом. 96000грн, торг. 44-55-49, 097-26432-48, 093-426-46-50 Леся Смоковка Смоковка, Саенко, 10сот, коммуникации рядом. 98000грн, торг. 44-55-49, 097-26432-48, 093-426-46-50 Леся Сосновая Сосновая, 8,8сот, коммуникации рядом, ветхие строения. 240000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

Смоковка Смоковка, Крошня, Максютова для себе т. 097-292-73-82

ÎÁÌ²Í ÇÅÌÅËÜÍÈÕ Ä²ËßÍÎÊ Ó ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ О б м і н я ю Те т е р і в к а с . , з е м е л ь н у д і л я н к у п і д з а б уд о в у, 2 0 с . з . , ж и в о п и сна місцевість на березі річки, поряд газ, світло на 1-кімнатру квартир у, р о з д и в л ю с ь в с і в а р і а н т и . Т: 0 9 8 150-79-58

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ²ÍØÈÕ Ì²ÑÖßÕ Черняхов Черняхов, 15 соток, р-н новостроев. 52000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна (хозяйка)

ÊÓÏËÞ Куплю Куплю, земельный участок, город, пригород. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна

ÎÐÅÍÄÀ ²ÍØÎÃÎ

ÇÄÀÌ Â îðåíäó àñôàëüòîâàíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä ñòîÿíêó âëàñíîãî òðàí ñïîðòó ïî âóë. Áàðàíîâà, 77, 850 êâ.ì. ijëÿíêà îõîðîíÿºòüñÿ, ïîðÿä ÑÒÎ, ìèéêà. Ò. 446-001

Çäàì â îðåíäó ðîáî÷å ì³ñöå äëÿ ïåðóêàðÿ, à òàêîæ ìàéñòð³â ³íøèõ âèä³â ñàëîííèõ ïîñëóã.Ò:067-695-55-12 Êàòåðèíà

ÏÐÎÄÀÌ «Промінь» Ціна договірна. т. 098-599-28-10 «Рассвет», 2-этажный гараж, длина 7,7 м, «Рассвет» ширина 4,10 м, ворота 2,50х2,50, есть погреб, смотровая яма. Т. 067-588-17-31, 099155-39-09 «Восход» 6х6. Т. 097-444-74-20 Гараж металический утепленный, без места.Т:097-249-02-24 Гараж металлический, без места, разобран, отличное состояние. Цена:4900 грн. Т:067923-36-93

ÎÐÅÍÄÀ ÃÀÐÀƲÂ

ÇÄÀÌ Войкова Войкова, шлакоблоковий у дворі т. 097-39008-30 Здам гараж в орену, кооператив «Восход», 3,5х6 м, можно использовать для хранения товаров. Т:43-09-95 Шелушкова Шелушкова, гараж металевий.Т:097-44474-20

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈв

ÏÐÎÄÀÌ Земельна ділянка під будівництво. 10 сот. Смоковка. Приватизована, є комунікації.Т:050-463-26-91 Максютова Максютова, 5сот, коммуникации на участке, ветхое строение. 108000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Орлова пер, 10сот, коммуникации рядом. 112000грн, торг. 44-55-49, 097-264-3248, 093-426-46-50 Леся Орлова Орлова, 6,25сот, коммуникации рядом. 136000грн, торг. 44-55-49, 097-264-3248, 093-426-46-50 Леся Смоковка Смоковка, 10 сот. під забудову. т. 093-33956-39

¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013ð.

ÏÐÎÄÀÌ Антоновича Антоновича, 10сот, коммуникации рядом. 100000грн, торг. 44-55-49, 097-264-3248, 093-426-46-50 Леся Барашевка Барашевка, 10 соток, под застройку. 40000грн. Торг. Т:0674973893, 0936383584 Анна Барашевка Барашевка, 10сот, коммуникации-80м. 40000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Барашевка Барашевка, под застройку, 14 соток, центр села. 40000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Барашевка Барашевка, под застройку, 22 сотки, начало села, красивый вид. 120000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Барашевка Барашевка, под застройку, 24 сотки приват земли, стройвамериалы, центр села, хороший подъезд, стройматериалы на фундамент и колодец. 100000грн. Торг. Т:0674973893, 0936383584 Анна Березівка Березівка, Київське шосе, ділянка 20 с.з. Т:097-444-74-20 Глубочиця лубочиця, під будівництво, 10 соток приват.землі, поруч газ, електричество, добрий під’їзд (вулиця). Т. 067-356-24-93. Глыбочица лыбочица, ул.Я.Мудрого, 25сот, коммуникации рядом. 104000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся ГМЗ ГМЗ, 10сот, коммуникации рядом, 1-я линия. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся ГМЗ ГМЗ, 10сот, коммуникации-100. 96000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-42646-50 Леся Дружбы 1 пер., 6,2 сотки, фундамент. 120000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Иванков Иванков, 30 соток, коммуникации, ветхий дом, начало села, асфальт. 36000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна (хозяйка) Ивановка Ивановка, 18 соток, коммуникации, ветхий дом. 120000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Ивановка Ивановка, Шевченко пер, 11сот, коммуникации рядом. 60000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Калинівка с., 11 км від Житомира, Гриценко, 164 вул., продається земельна ділянка 40 с.з. зі старою хатою, у дворі є криниця. Т:067-41090-26, 067-412-33-14 Кам’янка Кам’янка, земельна ділянка 4,5 сотки, фасадна ділянка автодороги Київ-Чоп. Ціна:5,5 у.о. Т:093-866-53-98 К орчак орчак, 14сот, коммуникации рядом. 70000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Максютова Максютова, 4,5сот, коммуникации рядом. 50000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Пряжев Пряжев, 18 соток, коммуникации, р-н новостроев. 64000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Соколовский массив, 4,5сот, коммуникации, 2-й от дороги. 34000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Сосновая Сосновая, 8,8 соток, асфальтированный подъезд, ветхий дом. 240000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Тетеревка етеревка, 10 соток, коммуникации. 64000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Тетеревка етеревка, 10сот, коммуникации рядом, сторона реки. 96000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Тетеревка етеревка, 16сот, коммуникации рядом, сторона Интерстиля, выход в лес. 84000грн. 4455-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Тетеревка етеревка, 21сот, коммуникации рядом, сторона реки. 240000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Тетеревка етеревка, 28сот, коммуникации рядом, сторона Интерстиля. 165000грн, торг. 4455-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Тетерівка с., земельна ділянка під забудову, 20 с.з., живописна місцевість на березі річки, поряд газ, світло. Ціна договірна. Т:098150-79-58 Тетерівка етерівка, земельна ділянка, 15 соток, всі коммунікації на ділянці, 150 тис грн.Т:097883-88-33 Господар Туровец уровец, 30 соток, колодец, рядом свет. 26000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна (хозяйка)

ÏÐÎÄÀÌ Николаевская область 20 км от Николаева, 25 соток рядом лиман, комуникации, асфальт, гос акты.Т:050-493-02-87, 098822-10-40

a a po a ip ÒΠ«² ñ ê ð à» ï³äãîòóâàëî äîêóìåíòè, ó ÿêèõ îá´ðóíòîâóþòüñÿ îáñÿãè âèêèä³â äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ó àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè. Þðèäè÷íà òà ôàêòè÷íà àäðåñà ï³äïðèºìñòâà: ì. Æèòîìèð, âóë. Âåëèêà Áåðäè÷³âñüêà, 112, òåë. 343494, 343498. Çã³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîçâ³ëüíó ñèñòåìó ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³», äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ íà ðîçãëÿä ó äåðæàâí³ îðãàíè, óïîâíîâàæåí³ â³äïîâ³äíî çàêîíó âèäàâàòè äîêóìåíòè äîçâ³ëüíîãî õàðàêòåðó. Çàóâàæåííÿ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà îêðåìèõ ãðîìàäÿí, ùîäî íàì³ðó îòðèìàííÿ äîçâîëó íà

âèêèäè äëÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ïîâèíí³ íàïðàâëÿòèñü íà àäðåñó ãîëîâè Êîðîëüîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð, ìàéäàí Ïîëüîâèé, 8. Îáñÿã âèêîíàííÿ ìàòåð³àë³â äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè ÊÌÓ ¹ 302 â³ä 13.03.2002 ð., íàêàçó ̳íïðèðîäè Óêðà¿íè ¹ 108 â³ä 09.03.2006 ð. òà «²íñòðóêö³¿ ïðî çàãàëüí³ âèìîãè äî îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â, ó ÿêèõ îá´ðóíòîâóþòüñÿ îáñÿãè âèêèä³â, äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ó àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè äëÿ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿí-ï³äïðèºìö³â.

Ñïàäêîºìö³ – íåðåçèäåíòè ñïëà÷óþòü ïîäàòîêäî íîòàð³àëüíîãî îôîðìëåííÿ îá’ºò³â ñïàäùèíè Îñîáàìè, â³äïîâ³äàëüíèìè çà ñïëàòó (ïåðåðàõóâàííÿ) ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á äî áþäæåòó, º ñïàäêîºìö³, ÿê³ îòðèìàëè ñïàäùèíó. Ñóìà äîõîäó ó âèãëÿä³ âàðòîñò³ óñïàäêîâàíîãî ìàéíà (êîøòè, ìàéíî, ìàéíîâ³ ÷è íåìàéíîâ³ ïðàâà), ùî ï³äëÿãຠîïîäàòêóâàííþ, çàçíà÷àºòüñÿ ó ð³÷í³é ïîäàòêîâ³é äåêëàðàö³¿. Âîäíî÷àñ, öå ïðàâèëî íå ñòîñóºòüñÿ ñïàäêîºìö³â-íåðåçèäåíò³â, ÿê³ çîáîâ’ÿçàí³ ñïëàòèòè ïîäàòîê äî íîòàð³àëüíîãî îôîðìëåííÿ îá’ºêò³â ñïàäùèíè. Òàêîæ âèíÿòîê ñòàíîâëÿòü ñïàäêîºìö³, ÿê³ îòðèìàëè ó ñïàäùèíó îá’ºêòè, ùî îïîäàòêîâóþòüñÿ çà íóëüîâîþ ñòàâêîþ ïîäàòêó. Íîòàð³óñ âèäຠñïàäêîºìöþ-

íåðåçèäåíòó ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà ñïàäùèíó çà íàÿâíîñò³ äîêóìåíòà ïðî ñïëàòó ïîäàòêó ç âàðòîñò³ îá’ºêòà ñïàäùèíè. Çàçíà÷åíà ³íôîðìàö³ÿ â³äîáðàæàºòüñÿ íîòàð³óñàìè â ïîäàòêîâîìó ðîçðàõóíêó çà ôîðìîþ ¹1ÄÔ. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íîòàð³óñ ùîêâàðòàëó ïîäຠäî îðãàí³â ÄÏÑ çà ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ äåðæàâíî¿ íîòàð³àëüíî¿ êîíòîðè (ðîáî÷îãî ì³ñöÿ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà) ³íôîðìàö³þ ïðî âèäà÷ó ñâ³äîöòâ ïðî ïðàâî íà ñïàäùèíó òà/àáî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîð³â äàðóâàííÿ. ³ää³ë âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì. Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

×è íåîáõ³äíî ùîäíÿ çàïîâíþâàòè êíèãó îáë³êó äîõîä³â ô³çè÷í³é îñîá³ - ï³äïðèºìöþ, ÿêèé º ïëàòíèêîì ºäèíîãî ïîäàòêó äðóãî¿ ãðóïè, ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ íà éîãî ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê êîøò³â â³ä ïîêóïö³â ëèøå äåê³ëüêà ðàç³â íà ì³ñÿöü? ³äïîâ³äíî äî ï.ï. 296.1.1 ñò.296 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 02.12.2010 ð. ¹ 2755-V² ( ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè) ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó äðóãî¿ ãðóïè âåäóòü êíèãó îáë³êó äîõîä³â øëÿõîì ùîäåííîãî, çà ï³äñóìêàìè ðîáî÷îãî äíÿ, â³äîáðàæåííÿ îòðèìàíèõ äîõîä³â. Ïîðÿäîê âåäåííÿ òàêî¿ êíèãè çàòâåðäæåíî íàêàçîì ̳íô³íó Óêðà¿íè â³ä 15.12.2011 ð. ¹ 1637. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü öüîãî íàêàçó ô³çè÷í³ îñîáè - ï³äïðèºìö³ – ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó äðóãî¿ ãðóïè â³äîáðàæàþòü ôàêòè÷íî îòðèìàíó ñóìó äîõîäó â³ä ïðîâàäæåííÿ ñâ ä³ÿëüíîñò³. Çàïèñè â êíèç³ îáë³êó äîõîä³â âèêîíóþòüñÿ çà ï³äñóìêàìè ðîáî-

÷îãî äíÿ, ïðîòÿãîì ÿêîãî îòðèìàíî äîõ³ä. Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå, îñê³ëüêè äîõ³ä ô³çè÷íîþ îñîáîþ – ï³äïðèºìöåì, ÿêèé º ïëàòíèêîì ºäèíîãî ïîäàòêó äðóãî¿ ãðóïè, îòðèìóºòüñÿ ëèøå äåê³ëüêà ðàç³â íà ì³ñÿöü, à óìîâîþ çàïîâíåííÿ êíèãè îáë³êó äîõîä³â º â³äîáðàæåííÿ ôàêòè÷íî îòðèìàíî¿ ñóìè äîõîäó â³ä ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³, òî íå ìຠíåîáõ³äíîñò³ çàïîâíþâàòè ùîäíÿ êíèãó îáë³êó, ÿêùî äîõ³ä çà ï³äñóìêîì ðîáî÷îãî äíÿ â³äñóòí³é. ³ää³ë âçàºìî䳿 ç³ Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì. Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

www.interesu.info

OB–EHO! Bi e ep y o pco y y ieo y oe i oa op a y ociy  òîé ÷àñ, ÿê ó á³ëüøîñò³ ãàëóçåé åêîíîì³êè ïàíóº êðèçà, áóä³âíèöòâî Æèòîìèðùèíè ïðîäîâæóº óòðèìóâàòèñÿ, ÿê ìîâèòüñÿ, «íà ïëàâó». Á³ëüøå òîãî, áóä³âåëüíà ãàëóçü ïîòðåáóº âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ñïåö³àë³ñò³â.

Ôàõ³âö³â ó ö³é ñïðàâ³ ãîòóº ºäèíèé â îáëàñò³ íàâ÷àëüíèé çàêëàä – Áóä³âåëüíèé êîëåäæ Æèòîìèðñüêîãî íàö³îíàëüíîãî àãðîåêîëîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, äå ìîæíà îïàíóâàòè ñïåö³àëüí³ñòü òåõí³êàáóä³âåëüíèêà, àðõ³òåêòîðàïðîåêòóâàëüíèêà, äèçàéíåðà ³íòåð’ºð³â àáî ôàõ³âöÿ ç îçåëåíåííÿ òåðèòîð³é, òîáòî ëàíäøàôòíîãî äèçàéíåðà, íà ð³âí³ ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà. Äëÿ òèõ, õòî ìàâ áàæàííÿ

ïë³í, ÿê³ ìàþòü â³äíîøåííÿ áåçïîñåðåäíüî äî ñàìîãî áóä³âíèöòâà, ùå é óòðèìàííÿ ì³ñüêî¿ çàáóäîâè, à òàêîæ åêñïåðòèçà ³ óïðàâë³ííÿ íåðóõîì³ñòþ, ì³ñüê³ äîðîæíüîòðàíñïîðòí³ âóçëè òà ñïîðóäè, ñàäîâî-ïàðêîâå áóä³âíèöòâî, óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòíîþ ñèñòåìîþ ì³ñòà, óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì ì³ñò, áëàãîóñòð³é ì³ñüêèõ òåðèòîð³é, îñíîâè á³ðæîâî¿ ³ áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà áàãàòî ³íøèõ.

îòðèìàòè äèïëîì áàêàëàâðà ÷è ñïåö³àë³ñòà, ³ñíóâàâ ëèøå îäèí øëÿõ – îòðèìàòè âèùó îñâ³òó çà ìåæàìè Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³: â Êèºâ³, Ïîëòàâ³, Ëüâîâ³, Õàðêîâ³ ÷è â ³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè. Öüîãî ë³òà âñòóïèòè äî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ç ìåòîþ çäîáóòòÿ âèùî¿ áóä³âåëüíî¿ îñâ³òè ìîæíà ³ â Æèòîìèð³ – ïðè Áóä³âåëüíîìó êîëåäæ³ ÆÍÀÅÓ ìîæíà áóäå îòðèìàòè äèïëîì áàêàëàâðà àáî ñïåö³àë³ñòà. ²íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó áóä³âíèöòâà ³ àðõ³òåêòóðè (²ÏÎ ÊÍÓÁÀ) â³äêðèâຠñâîþ ô³ë³þ â Æèòîìèð³ íà áàç³ Áóä³âåëüíîãî êîëåäæó ÆÍÀÅÓ, ïðè÷îìó îïëàòà çà íàâ÷àííÿ áóäå ìåíøîþ, í³æ ó Êèºâ³, íà 25%. Äëÿ âñòóïó áóäå äîñòàòíüî ëèøå ïðîéòè ôàõîâ³ âèïðîáóâàííÿ, à äëÿ âëàñíèê³â äèïëîì³â ç â³äçíàêîþ – ñï³âáåñ³äó. Çîâí³øíº íåçàëåæíå òåñòóâàííÿ ïðîõîäèòè íå ïîòð³áíî. Ïåðøà îñâ³òà ìîæå áóòè íåîáîâ’ÿçêîâî áóä³âåëüíîþ – â êîæíîìó îêðåìîìó âèïàäêó ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ ìîæëèâ³ñòü âñòóïó ç ïîäàëüøîþ ë³êâ³äàö³ºþ àêàäåì³÷íî¿ ð³çíèö³ â íàâ÷àëüíèõ ïëàíàõ çã³äíî äîäàòê³â äî äèïëîì³â. Ñòóäåíòè îïàíîâóâàòèìóòü ñïåö³àëüí³ñòü «Ì³ñüêå áóä³âíèöòâî òà ãîñïîäàðñòâî» òà, ïðè óìîâ³ ôîðìóâàííÿ õî÷à á îäí³º¿ ãðóïè, «Ìåíåäæìåíò îðãàí³çàö³é ³ àäì³í³ñòðóâàííÿ». Ñïåö³àëüí³ñòü «Ì³ñüêå áóä³âíèöòâî òà ãîñïîäàðñòâî» äîñèòü áàãàòîãðàííà. Äî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó âõîäÿòü, êð³ì äèñöè-

×èìàëî öüîãîð³÷íèõ âèïóñêíèê³â Áóä³âåëüíîãî êîëåäæó òà âèïóñêíèê³â ìèíóëèõ ðîê³â âæå âèÿâèëè áàæàííÿ ïðîäîâæèòè ñâîþ îñâ³òó â Æèòîìèðñüê³é ô³ë³¿ ²ÏÎ ÊÍÓÁÀ – âæå ðîçïî÷àâñÿ ïðèéîì äîêóìåíò³â äî öüîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. À îò äåõòî ç òèõ, õòî âæå íàâ÷àºòüñÿ â Êèºâ³, ñòóðáîâàíèé òèì, ÿê ïåðåâåñòèñÿ äî Æèòîìèðñüêî¿ ô³ë³¿, àáè íå âèòðà÷àòè çíà÷í³ êîøòè íà ïðî¿çä òà ïðîæèâàííÿ â ñòîëèö³. Çàíÿòòÿ â Æèòîìèðñüê³é ô³ë³¿ ïðîâîäèòèìóòü âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ âèêëàäà÷³ ÊÍÓÁÀ – êàíäèäàòè òåõí³÷íèõ íàóê, äîöåíòè é ïðîôåñîðè, ÿê³ ïðè¿çäèòèìóòü ñþäè ç³ ñòîëèö³, òà æèòîìèðñüê³ ñïåö³àë³ñòè. Íàâ÷àëüíà áàçà Áóä³âåëüíîãî êîëåäæó ÆÍÀÅÓ – ñó÷àñíà òà çðó÷íà, â³äïîâ³äຠâñ³ì âèìîãàì ñòàíäàðò³â îñâ³òè. Ôîðìà íàâ÷àííÿ â ²ÏÎ ÊÍÓÁÀ – çàî÷íà. Òà çíà÷íîþ ïåðåâàãîþ íàâ÷àííÿ â Æèòîìèð³ º òå, ùî ñòóäåíòè ìàòèìóòü çìîãó îòðèìàòè êîíñóëüòàö³¿ ç íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í áåçïîñåðåäíüî â Æèòîìèð³, ó êîëåäæ³. Íàäàë³ ó ïëàíàõ Æèòîìèðñüêî¿ ô³ë³¿ ²ÏÎ ÊÍÓÁÀ – ãîòóâàòè â Æèòîìèð³ ôàõ³âö³â ç³ ñïåö³àëüíîñòåé «Òåïëîïîñòà÷àííÿ ³ âåíòèëÿö³ÿ», «Ïðîìèñëîâå òà öèâ³ëüíå áóä³âíèöòâî», «Âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ», «Çåìëåóñòð³é òà êàäàñòð». Íàòàë³ÿ Øåëóä÷åíêî, êåð³âíèê ñåêòîðó ç íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã ²ÏÎ ÊÍÓÁÀ ó ì. Æèòîìèð


www.interesu.info

¹ 19 (1080) 29 òðàâíÿ 2013ð.

OIMOIP EI IB B ao i cay pycoi i ai cpoaa o oo ooa Ðåêëàìà ïðîïîíóº íàì ïðîïèòè êóïó ïðåïàðàò³â íà îñíîâ³ ÷îðíèö³. ×îìó æ íå îòðèìàòè òîé æå åôåêò â³ä íàòóðàëüíèõ ïðîäóêò³â? Âèäàâ³òü ÷åðåç ìàðëþ ñ³ê ç ÿã³ä ÷îðíèö³ òà ðîçáàâòå äèñòèëüîâàíîþ âîäîþ (1:2). Çàêàïóéòå ïî 5 êðàïåëü âðàíö³, ïåðåä òèì ÿê âìèâàòèñÿ. Íåçàáàðîì âè çàáóäåòå ïðî îêóëÿðè.

1. Äëÿ ïîë³ïøåííÿ çîðó ùîäíÿ ïèòè ïî ï³âñêëÿíêè àáðèêîñîâîãî ñîêó 2 ðàçè íà äåíü. 2. Âæèâàòè ÿãîäè áðóñíèö³ â áóäü-ÿêîìó âèãëÿä³: ñâ³æ³, êâàøåí³, âàðåí³. 3. Ïðèéìàòè ïî ï³âñêëÿíêè 2 ðàçè íà äåíü çà ãîäèíó äî ¿æ³ íàñò³é ëèñòÿ ïåòðóøêè. Ãîòóºòüñÿ òàê: 1 ñòîëîâà ëîæêà (áåç âåðõó) ëèñòÿ ïåòðóøêè íà 1 ñêëÿíêó îêðîïó, íàñòîþâàòè 1 ãîäèíó, ïðîö³äèòè. Ïåòðóøêà ïðîòèïîêàçàíà ïðè ãîñòðèõ íåôðèòàõ ³ öèñòèòàõ. 4. Ïðè ïîãàíîìó çîð³ äîïîìàãຠíàñò³é êâ³ò³â àáî ëèñòÿ ìà-

ëèíè âñåðåäèíó ³ äëÿ ïðèìî÷îê. Ãîòóºòüñÿ òàê: 1 ñòîëîâà ëîæêà ñèðî-

âèíè íà 1 ñêëÿíêó îêðîïó, íàñòîþâàòè 20 õâ., ïðîö³äèòè. Ïðèéìàòè ïî 1 ñêëÿíö³ 2-3 ðàçè íà äåíü. 5. Àïòå÷íèé åêñòðàêò åëåóòåðî-

êîêó ïî 15 êðàïåëü çà ï³âãîäèíè äî ¿æ³ (â ïåðø³é ïîëîâèí³ äíÿ) – îäèí ðàç íà äåíü. Êóðñ 1 ì³ñÿöü. 6. Äëÿ çáåðåæåííÿ çîðó â ë³òíüîìó â³ö³ íà í³÷ íþõàéòå àïòå÷íó íàñòîÿíêó âàëåð³àíè. Ïî 10 âäèõ³â íà äåíü ó êîæíó í³çäðþ ñïðèÿòèìóòü ïîë³ïøåííþ âàøîãî çîðó. 7. Ïîë³ïøèòè ç³ð ìîæíà ³ çà äîïîìîãîþ êîçÿ÷îãî ìîëîêà, â³ðí³øå, ñèðîâàòêè â³ä íüîãî. Ñâ³æó ñèðîâàòêó çì³øàòè ç îõîëîäæåíîþ êèï’ÿ÷åíîþ âîäîþ (1:1) ³ êàïàòè ïî 2 êðàïë³ â êîæíå îêî. Ïîâ³êè íàêðèòè òåìíîþ ïîâ’ÿçêîþ ³ ïîëåæàòè ï³âãîäèíè, íå ðóõàþ÷è î÷íèìè ÿáëóêàìè. Ðîáèòè òàê 1 òèæäåíü ïî 1 ðàçó íà äåíü. dzð ïîì³òíî ïîêðàùèòüñÿ, áî êðèøòàëèê íàáåðå íåîáõ³äíó ñèëó. 8. ßãîäè ÷îðíèö³ ïîêðàùóþòü êðîâîïîñòà÷àííÿ ñ³òê³âêè îêà é òèì ñàìèì çàãîñòðþþòü ç³ð. Ó ðîêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ï³ëîòàì ïåðåä ïîëüîòàìè äàâàëè ÷îðíè÷íèé êèñ³ëü, ùîá ïîë³ïøèòè ç³ð. Íàñò³é: 2 ñòîëîâ³ ëîæêè ñóøåíèõ ïëîä³â ÷îðíèö³ çàâàðèòè 400 ìë îêðîïó, íàñòîÿòè 2 ãîäèíè. Ïðèéìàòè ïî ÷âåðò³ ñêëÿíêè 5 ðàç³â íà äåíü. 9. Òðàâà î÷àíêè (â àïòåêàõ) – 1 ÷àñòèíà, ïåëþñòêè âîëîøêè ñèíüî¿

– 1 ÷àñòèíà (ÿêùî çàðàç íåìàº, òî áåç íèõ), íàñ³ííÿ êðîïó – 1 ÷àñòèíà. Âñå äîáðå ïåðåì³øàòè. Âçÿòè 2 ÷àéí³ ëîæêè ñóì³ø³ íà 1 ñêëÿíêó îêðîïó, íàñòîþâàòè 2 ãîäèíè, ïðîö³äèòè ÷åðåç ñòåðèëüíó âàòó. Çàêàïóâàòè â î÷³ ùîäíÿ ïî 2 êðàïë³ ³ ïðîìèâàòè î÷³ öèì æå íàñòîºì 2 ðàçè íà äåíü. 10. Äëÿ ïîë³ïøåííÿ çîðó äâ³ ÷àéí³ ëîæêè àïòå÷íîãî êîðåíÿ à¿ðó çàâàðèòè â ñêëÿíö³ îêðîïó ³ íàñòîÿòè 2 ãîäèíè â ù³ëüíî çàêðèòîìó ïîñóä³, ïîò³ì ïðîö³äèòè. Ïèòè ïî ÷âåðò³ ñêëÿíêè 3 ðàçè íà äåíü çà 30 õâ. äî ¿æ³. Ïîñòóïîâî âè â³ä÷óºòå, ùî âàø ç³ð ïîë³ïøóºòüñÿ. 11. Ïðè ãîëîäóâàíí³ öèòðóñîâ³ ñïðèÿþòü â³äíîâëåííþ çîðó. Îäíà ñëàáîçðÿ÷à æ³íêà ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â ¿ëà ò³ëüêè ïî 500 ã àïåëüñèí³â ³ 500 ã ìàíäàðèí³â ³ ïèëà ð³äèíó. Âåñü ¿¿ ðàö³îí çà 3 äí³ ñêëàâ 3 êã öèòðóñîâèõ ³ ð³äèíà. Íà ÷åòâåðòèé äåíü, íà ñâ³é ïîäèâ, âîíà ïî÷àëà ÷èòàòè áåç îêóëÿð³â. Àïåëüñèíè ïðîòèïîêàçàí³ ïðè âèðàçêîâ³é õâîðîá³ øëóíêà ³ äâàíàäöÿòèïàëî¿ êèøêè, ãàñòðèòàõ ç ï³äâèùåíîþ êèñëîòí³ñòþ øëóíêîâîãî ñîêó.

PABAOBEIHHABOI Bi oa a i, e cae epo aco eoaoci Ó ñïåêîòíó ïîãîäó á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â ì³ñò íàìàãàºòüñÿ ïðîâåñòè ñâ³é â³äïî÷èíîê ïîáëèçó âîäè íà ð³÷êàõ, îçåðàõ, ñòàâêàõ òà ³íøèõ âîäîéìàõ.

Êóïàííÿ òà ïëàâàííÿ – öå õîðîøèé, êîðèñíèé ³ àêòèâíèé â³äïî÷èíîê, ÿêèé ñïðèÿº çì³öíåííþ îðãàí³çìó, ï³äâèùóº éîãî îï³ðí³ñòü äî øê³äëèâèõ âïëèâ³â íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, çàïîá³ãຠïðîñòóäíèì çàõâîðþâàííÿì. Âîäà ïðèíîñèòü áàãàòî çàäîâîëåííÿ ëþäÿì äèñöèïë³íîâàíèì, îáà÷ëèâèì, àëå âîíà ìîæå çàâäàòè áàãàòî ïðèêðèõ íåïðè-

ºìíîñòåé ëþäÿì, ÿê³ íå äîòðèìóþòüñÿ ïðàâèë áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè íà âîä³. Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè çàãèáåë³ ëþäåé íà âîäíèõ îá’ºêòàõ º: – êóïàííÿ â íåîáëàäíàíèõ, íåïåðåâ³ðåíèõ ì³ñöÿõ òà ì³ñöÿõ, äå êóïàííÿ çàáîðîíåíî; – êóïàííÿ â íåòâåðåçîìó ñòàí³; – ïóñòîù³ íà âîä³; – êóïàííÿ ä³òåé áåç íàãëÿäó äîðîñëèõ.

Õî÷åìî ùå ðàç íàãàäàòè îñíîâí³ ïðàâèëà áåçïåêè, ÿêèõ íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñü ïðè â³äïî÷èíêó íà âîä³. ÄÎ ÊÓÏÀÍÍß 1. Ïåðåä êóïàííÿì ïîðàäüòåñÿ ç ë³êàðåì òà ðåòåëüíî äîòðèìóéòåñü éîãî ïîðàä, êóïàííÿ ïî÷èíàéòå ïðè t ïîâ³òðÿ 25° Ñ, t âîäè 17-19° Ñ. 2. Êóïàéòåñÿ ò³ëüêè â ñïåö³àëüíî â³äâåäåíèõ òà îáëàäíàíèõ ì³ñöÿõ.

3. Çà â³äñóòíîñò³ ïëÿæó âèáèðàéòå ÷èñòèé ïîëîãèé áåðåã; ïîïåðåäíüî ç’ÿñóéòå, ÷è íåìຠíà äí³ êîð÷³â, ãîñòðîãî êàì³ííÿ, ÿì. Çàñì³÷åíå é íåð³âíå äíî íåáåçïå÷íå íàâ³òü äëÿ äîñâ³ä÷åíèõ ïëàâö³â. 4. Íå êóïàéòåñÿ â³äðàçó ï³ñëÿ ïðèéîìó ¿æ³ ³ â íåòâåðåçîìó ñòàí³. 5. Ïåðåä êóïàííÿì êîðèñíî ïîëåæàòè ³ â³äïî÷èòè. Ðîç³ãð³òèì âõîäèòè ó âîäó íå ðàäèìî. Ï²Ä ×ÀÑ ÊÓÏÀÍÍß 1. Âõîäüòå ó âîäó îáåðåæíî, çóïè-

ñòîð. 23

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂ’ß – ÂÀØ ÊÀϲÒÀË

í³òüñÿ ³ øâèäêî çàíóðòåñÿ ç ãîëîâîþ íà íåãëèáîêîìó ì³ñö³. 2. Íå äîâîäüòå ò³ëî äî ñèëüíîãî îçíîáó. Êóïàòèñÿ ìîæíà íå á³ëüøå 10-15 õâèëèí. 3. Íå ïåðåðèâàéòå êóïàííÿ ÷àñòèìè âèõîäàìè ç âîäè ³ íå ñò³éòå ìîêðèìè íà â³òð³. 4. Ïðè ñóäîìàõ íå ðîçãóáëþéòåñü, íàìàãàéòåñÿ óòðèìàòèñÿ íà ïîâåðõí³ âîäè, êëè÷òå íà äîïîìîãó. 5. Ïîòðàïèâøè ó ñèëüíó òå÷³þ, íå áîð³òüñÿ ïðîòè íå¿, à ïëèâ³òü çà òå÷³ºþ, íàáëèæàþ÷èñü äî áåðåãà. 6. Ïîòðàïèâøè ó âèð, íå ðîçãóá-

ëþéòåñü, íàáåð³òü ïîá³ëüøå ïîâ³òðÿ â ëåãåí³, çàíóðòåñü ó âîäó ³ ñèëüíèì ðèâêîì ó á³ê, çà òå÷³ºþ âèõîäüòå ç âèðó òà âèïëèâàéòå íà ïîâåðõíþ. 7. Íå ïëàâàéòå äàëåêî â³ä áåðåãà, íå çàïëèâàéòå çà ïîïåðåäæóâàëüí³ çíàêè. ϲÑËß ÊÓÏÀÍÍß 1. Ïðè âèõîä³ ç âîäè âèòèðàéòå äîñóõà ò³ëî, ðîç³òð³òü éîãî äîëîíÿìè ÷è ðóøíèêîì, øâèäêî îäÿãí³òüñÿ ³ ïðîéä³òüñÿ.

2. Íå ëåæ³òü ï³ñëÿ êóïàííÿ íà ñîíö³. 3. ßêùî õî÷åòå ïðèéíÿòè ñîíÿ÷íó âàííó, ïîëåæ³òü íà ñîíö³ äî êóïàííÿ, à ï³ñëÿ êóïàííÿ â³äïî÷èíüòå â çàò³íêó. ÏÐÀÂÈËÀ ÏËÀÂÀÍÍß ÍÀ ×ÎÂÍÀÕ 1. Ïåðåä ïîñàäêîþ â ÷îâåí, îãëÿíüòå éîãî òà ïåðåêîíàéòåñü ó éîãî ïðèäàòíîñò³, ïåðåâ³ðòå íàÿâí³ñòü âåñåë, êî÷åò³â, ÷åðïàêà äëÿ â³äëèâó âîäè, ðÿòóâàëüíèõ çàñîá³â (ðÿòóâàëüíå êîëî, ðÿòóâàëüíèé æèëåò). 2. Ïîñàäêó â ÷îâåí ïðîâîäüòå îáåðåæíî, ñòóïàþ÷è íà ñåðåäèíó íàñòèëó. ѳäàéòå íà ëàâêó ð³âíîì³ðíî. Íå ìîæíà ñ³äàòè íà áîðò ÷îâíà. 3. Òîé, õòî çíàõîäèòüñÿ çà âåñëàìè, ïîâèíåí ïàì’ÿòàòè ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü, óâàæíî äèâèòèñü âïåðåä ³ íå äîïóñêàòè ç³òêíåíü ç ïåðåøêîäàìè òà ³íøèìè ÷îâíàìè. 4. ßêùî ÷îâåí ïåðåâåðíóâñÿ, â ïåðøó ÷åðãó íàäàéòå äîïîìîãó òèì, õòî íå â쳺 ïëàâàòè, óòðèìóþ÷èñü çà áîðòè ÷îâíà êëè÷òå íà äîïîìîãó ³ çàãàëüíèìè çóñèëëÿìè øòîâõàéòå ÷îâåí äî áåðåãà, íà ì³ëèíó. ÇÀÁÎÐÎÍߪÒÜÑß 1. Ïåðåâàíòàæóâàòè ÷îâåí ïîíàä âñòàíîâëåíó íîðìó. 2. Ïåðåòèíàòè êóðñè êàòåð³â, áëèçüêî ï³äõîäèòè äî íèõ. 3. Ïåðåñ³äàòè íà âîä³ ç îäíîãî ÷îâíà íà ³íøèé, ïåðåõîäèòè â ÷îâí³ ç ì³ñöÿ íà ì³ñöå, ðîçêà÷óâàòè ÷îâåí. 4. Êîðèñòóâàòèñÿ ÷îâíîì îñîáàì â íåòâåðåçîìó ñòàí³, à òàêîæ ä³òÿì äî 14 ðîê³â áåç ñóïðîâîäó äîðîñëèõ. 5. Îñîáè, ÿê³ íå âì³þòü ïëàâàòè, ïîâèíí³ ñ³äàòè ó ÷îâåí, íàäÿãíóâøè íà ñåáå ðÿòóâàëüíèé æèëåò (ïîÿñ).

ITECACTO ßêùî â ñâîº ìåíþ êîæíîãî äíÿ âêëþ÷àòè êâàøåíó êàïóñòó, òî âæå ÷åðåç ì³ñÿöü âè â³ä÷óºòå çíà÷íå ïîëåãøåííÿ âñ³õ ñâî¿õ áîëÿ÷îê, âàø îðãàí³çì çì³öíèòüñÿ, ï³äâèùèòüñÿ éîãî îï³ðí³ñòü áàãàòüîì õâîðîáàì, âè ñòàíåòå áàäüîð³øèìè, øê³ðà çðîáèòüñÿ ãëàäåíüêîþ ³ íàáóäå çäîðîâîãî âèãëÿäó.

ѳê êàïóñòè ç ìåäîì ñë³ä âæèâàòè ïðè ëàðèíã³òàõ, áðîíõ³òàõ, òðàõå¿òàõ. Áåðåòüñÿ 50 ã ñîêó, çì³øóºòüñÿ ç 1 ÷.ë. ìåäó ³ ï’ºòüñÿ, áàæàíî äî ¿äè. Ñâ³æå ëèñòÿ êàïóñòè äîáðå ïðèêëàäàòè äî ñóãëîá³â ïðè ïîäàãð³, ðåâìàòèçì³. Íà í³÷ îáêëàä³òü õâîðå ì³ñöå ëèñòÿì êàïóñòè, äîáðå îáìîòàéòå éîãî áèíòîì ÷è ïðîñòî ïîëîòíèíêîþ, à çâåðõó ùå é ÷èìîñü òåïëèì. Òàê ïîâòîð³òü ê³ëüêà ðàç³â ³ âè ïåðåêîíàºòåñü, ùî áîë³ çíèêëè.

Ëèñòÿ êàïóñòè ïðèêëàäàþòü ³ íà çìàùåí³ î볺þ ãðóäè ïðè õâîðîáàõ äèõàëüíèõ øëÿõ³â. Äî âèðàçîê ³ ðàí éîãî ïðèêëàäàþòü ðàçîì ç âèñóøåíèì ÿº÷íèì á³ëêîì.

A? HA OPOB’! Ç äàâí³õ-äàâåí ëþäè çíàëè ö³ëþù³ âëàñòèâîñò³ ÷àþ. Çíàëè, ùî â³í âãàìîâóº ãîëîâíèé á³ëü, áàäüîðèòü, çí³ìຠïî÷óòòÿ âòîìè, ïîë³ïøóº òðàâëåííÿ. Îñòàíí³ì ÷àñîì â Óêðà¿í³ ïîïóëÿðí³ ÷à¿ ç ë³êàðñüêèõ ðîñëèí. Àëå òðåáà ïàì’ÿòàòè, ùî öå – ò³ æ ë³êè, ÿê³ âæèâàòè â íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³ íå âàðòî, ³íàêøå ìîæíà ñîá³ çàøêîäèòè.

óëî÷êè ìàëèíè çàâàðþâàëè ³ ïèëè ó âèïàäêó ïîäàãðè. Ñîëüîâèé îáì³í â îðãàí³çì³ òàêîæ íîðìàë³çóº ÷àé ç ã³ëî÷îê ãðóø³, ÿêèé 䳺 ñå÷îã³ííî, âîäíî÷àñ íå ïîäðàçíþþ÷è íèðêè. ×àé ç ã³ëî÷îê ñëèâè òîí³çóº êèøê³âíèê. Äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ÷àþ 2-3 ã³ëî÷êè áëèçüêî 10 ñì ïîêëàñòè â ÷àéíèê (ìîæíà ïîäð³áíèòè) ³ ïðîêèï’ÿòèòè 10-15 õâ. Äëÿ çíèæåííÿ êèñëîòíîñò³ øëóíêà âàðèëè ÷à¿ ç ì’ÿòè. À ÷à¿ ç áóçèíè âæèâàëè ÿê ïîòîã³íí³, ïðîòèïðîñòóäí³, ïî-

ì’ÿêøóâàëüí³, â³äõàðêóâàëüí³. Êóðñ ë³êóâàííÿ ÷àºì – òðè òèæí³, ïîò³ì 10 äí³â ïåðåðâà.

 O T H

O CA OMAPI Âë³òêó ìè ïîòåðïàºìî íå ò³ëüêè â³ä ñïåêè, à é â³ä óêóñ³â êîìàð³â. Îñîáëèâî ñòðàæäàþòü ìàëåíüê³ ä³òêè, ÿê³ ïîãàíî ðîçóì³þòü, ùî óêóñ íå ìîæíà ðîç÷³ñóâàòè.  ðåçóëüòàò³ ì³ñöå óêóñó ñèëüíî íàáðÿêຠ³ ñòຠäóæå áîëþ÷èì. ×èì æå ìîæíà çàõèñòèòèñÿ â³ä êîìàð³â ³ ÿê³ çàñîáè çí³ìàþòü ñâåðá³æ?

ßê â³äîìî, îäåêîëîí ï³ä íàçâîþ «Ãâîçäèêà» ÷óäîâî â³äãàíÿº êîìàð³â, òîìó ìîæíà îáðîáëÿòè ë³æå÷êî ìàëþêà ³ ñàìå ò³ëüöå öèì îäåêîëîíîì. Ò³ëüêè ñïî÷àòêó ïîòð³áíî ïåðåâ³ðèòè, ÷è íå áóäå àëåðã³÷íî¿ ðåàêö³¿ íà îäåêîëîí. Òàêîæ êîìàð³ íå ëþáëÿòü çàïàõ âàí³ë³íó. ßêùî âè âèâîçèòå ìàëþêà íà ïðèðîäó, òî ìîæíà çìàñòèòè â³äêðèò³ ä³ëÿíêè øê³ðè çâè÷àéíèì ìàðãàðèíîì. Öåé ñïîñ³á õîðîøèé ùå é òîìó, ùî ìàëþê íå îáãîðèòü ï³ä ñîíå÷êîì ³ êîìàð³ íå çàêóñàþòü. ßêùî âñå-òàêè êîìàð³ âæå ïîêóñàëè, òî ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ íàðîäíèìè ðåöåïòàìè äëÿ çíÿòòÿ ñâåðá³ííÿ. Äëÿ öüîãî ÷óäîâî ï³ä³éäå â³äîìèé áàëüçàì-êðåì «Ç³ðî÷êà», ÿêèé ïîòð³áíî íàíåñòè íà âêóøåíå ì³ñöå. Òàêîæ ì³ñöÿ óêóñó ìîæíà ïðîòèðàòè ðîç÷èíîì õàð÷îâî¿ ñîäè àáî ìàðãàíö³âêè, çìàùóâàòè íà-

øàòèðíèì ñïèðòîì, êåô³ðîì àáî ñèðîâàòêîþ. Ìàëåíüêèõ ä³òîê ìîæíà êóïàòè ó â³äâàð³ ðîìàøêè, öå çí³ìå ñâåðá³æ ³ çìåíøèòü íàáðÿê. Ìîæíà ñïðîáóâàòè çìàñòèòè âêóøåíå ì³ñöå áàíàíîâîþ øê³ðêîþ ç âèâîðîòó, à òàêîæ â³äâàðîì ç 6-7 ëàâðîâèõ ëèñòê³â ó äâîõ ñêëÿíêàõ âîäè. Êîðâàëîë òàêîæ äîïîìîæå çíÿòè ñâåðá³ííÿ â³ä óêóñó êîìàðà ³ â³äëÿêຠñâî¿ì çàïàõîì ³íøèõ êîìàõ.


24 стор.

ÐÅÊËÀÌÀ

замовляйте за тел. 418-904, 418-462

¹ 19 (1080) 29 травня 2013 ð.

Читайте шпальту 23

•Інформаційно-рекламна газета “Ваші ІНТЕРЕСи”. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія ЖТ, №65/442Р, видане 26.02.2010 р. Ф – Б-4, УДО – 4, МНН – 8000. Виходить 1 раз на тиждень – у середу. Засновник газети – М.Ф. Рой. Видавець газети – СП “Редакція обласної ділової газети “Інтерес”. Адреса редакції: 10015, м. Житомир, вул. Михайлівська, 17 (2-й поверх) Телефони редакції: (0412) 418-462, 418-904, 42-13-13. Електронна пошта: interes@utel.net.ua •Кольороподіл, фотовивід та друк газети “Ваші ІНТЕРЕСи” виконано ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”. Адреса друкарні: 21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12-А , тел. 0432-55-63-97, зам. 131819 •До відома читачів, рекламодавців і абонентів газети “Ваші ІНТЕРЕСи”! Відповідальність за зміст публікацій несуть їх автори, за зміст реклами і оголошень – рекламодавці та абоненти. Відповідальність за якість друку газети несе друкарня.Редакція газети з читачами не листується. Не замовлені редакцією матеріали (дописи, знімки) можуть бути надруковані на безгонорарних умовах. Публікації рекламного характеру друкуються (з позначкою Р) лише на платних умовах – згідно з редакційними розцінками або за домовленістю. Головний редактор – М.Ф. Рой.

"ВАШІ ІНТЕРЕСи" №19 (1080) 29 травня 2013 р.  
"ВАШІ ІНТЕРЕСи" №19 (1080) 29 травня 2013 р.  

Інформаційно-рекламна газета Житомирської області (місцеві новини + реклама)

Advertisement