Page 1

ВАШІ Свіжі Оголошення: 42-13-13 24 сторінк и

М і с ц е в і

н о в и н и

+

Р е к л а м а

лів

27 кана

Інформаційно-рекламна газета №13 (1074), 10 квітня 2013р w Житомирської області Âèõîäèòü ùîñåðåäè з 1 квітня 1993 р. ww Передплатний iндекс – 49897. Ціна вільна “немає вічних друзів, немає вічних ворогів – є вічні інтереси”

e

er

t .in

o

inf

. su

Олег ляшко: це початок кінця читайте шпальту

3


2 ñòîð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÏÎ˲ÒÈ×Ͳ, ÍÀÄÇÂÈ×ÀÉͲ. ÏÎÃÎÄÀ

 TOMPI BIAC BCE PA HC

A A I «BCTABA, PA HO!» Ìèíóëîãî òèæíÿ â ëþäíèõ ì³ñöÿõ Æèòîìèðà ç’ÿâèëèñÿ á³ë³ é ÷åðâîí³ íàìåòè ç àòðèáóòèêîþ îïîçèö³éíèõ ïàðò³é ÂÎ «Áàòüê³âùèíà», ÂÎ «Ñâîáîäà» ³ «Óäàð». Àêòèâ³ñòè, ÿê³ â íèõ ÷åðãóâàëè, ðîçäàâàëè ïåðåõîæèì ïðîêëàìàö³¿çàïðîøåííÿ äîëó÷èòèñÿ 6 êâ³òíÿ äî çàïðîãðàìîâàíî¿ çàãàëüíîóêðà¿íñüêîþ àêö³ºþ «Âñòàâàé Óêðà¿íî!» ïðîòåñòíî¿ õîäè çà ó÷àñòþ ë³äåð³â îïîçèö³¿ Àðñåí³ÿ ßöåíþêà, ³òàë³ÿ Êëè÷êà ³ Îëåãà Òÿãíèáîêà. Ó ðîçòèðàæîâàí³é ëèñò³âö³ «Òðåò³é ð³ê ðó¿íè» íàâåäåíî «ñóìíó ñòàòèñòèêó»: Óêðà¿íà î÷îëèëà ñïèñîê êðà¿í, ÿê³ ñòðàæäàþòü â³ä òîðã³âë³ ëþäüìè; ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå â ñâ³ò³ çà ñìåðòí³ñòþ íàñåëåííÿ; çà ìåæåþ á³äíîñò³ â Óêðà¿í³ æèâå 80 % íàñåëåííÿ; 85 % óêðà¿íö³â, àáè âèæèòè, çìóøåí³ åêîíîìèòè íà ñâîºìó õàð÷óâàíí³, â³äïî÷èíêó äîçâ³ëë³ òà îäÿç³; ç Óêðà¿íè íà ðàõóíêè îôøîðíèõ êîìïàí³é âèâåçåíî 77,1 ìëðä äîëàð³â ÑØÀ, ùî ìàéæå äîð³âíþº äîõîäàì Äåðæàâíîãî áþäæåòó çà 2010 òà 2011 ðîêè. ² ùå: «Óêðà¿íñüêèé ïðåçèäåíò – íàéäîðîæ÷èé ãëàâà äåðæàâè â ªâðîï³, áî çà 3 ðîêè ñâîãî ïðàâë³ííÿ êîøòóâàâ íàðîäó ïîíàä 1,42 ìëðä ãðí»; «1 äåíü ßíóêîâè÷à êîøòóº 1.296.803 ãðí, à öå ñåðåäíÿ ïåíñ³ÿ çà ì³ñÿöü äëÿ 900 ïåíñ³îíåð³â». Ó öüîìó ³íôîðìïëàêàò³ îá’ºäíàíî¿ îïîçèö³¿ çàçíà÷åíî ç ÿêèõ ³íñòàíö³é ³ äæåðåë âçÿòî íàâåäåí³ â íüîìó óçàãàëüíåííÿ ³ ïîêàçíèêè, òîáòî âîíè íå âçÿò³ ç³ ñòåë³. Òàêà àã³òìàñîâà ðîáîòà äàëà îáíàä³éëèâ³ äëÿ îïîçèö³¿ ðåçóëüòàòè. 6 êâ³òíÿ íà ïðèçíà÷åíó äëÿ ïî÷àòêó

øèðóâàëè ïî âóëèöÿõ Òåàòðàëüíà ³ Âåëèêà Áåðäè÷³âñüêà äî ìàéäàíó Ñ.Ï.Êîðîëüîâà. Òóò ¿õ ÷åêàëà âåëèêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé. Çà âèçíà÷åííÿìè î÷³ëüíèê³â îïîçèö³¿, çàãàëîì íà ì³òèíã ç³éøëîñÿ äî äåñÿòè òèñÿ÷ æèòîìèðÿí ³ ãîñòåé ì³ñòà, à ì³ë³öåéñüê³ ÷èíîâíèêè â³äçâ³òóâàëè ïðî äâ³ òèñÿ÷³ ì³òèíãóâàëüíèê³â. Ðåàëüíî æ, ìàáóòü, áóëî ¿õ äåñü 5-7 òèñÿ÷. ̳òèíã â³äêðèâ Àðñåí³é ßöåíþê ãàñëîì-çàêëèêîì «Ñëàâà Óêðà¿í³!». ̳òèíãóâàëüíèêè äðóæíî â³äãóêíóëèñÿ: «Íàâ³êè ñëàâà!» ˳äåð îá’ºäíàíî¿ îïîçèö³¿ ïîâ³äîìèâ, ùî Æèòîìèð ñòàâ âæå ñüîìèì ì³ñòîì ç òèõ, ùî ï³äêëþ÷èëèñÿ äî çàãàëüíîóêðà¿íñüêî¿ àêö³¿ ïðîòåñòó «Âñòàâàé Óêðà¿íî!» «Ìè çáèðàºìî ëþäåé, ùîá äîïîâ³ñòè ùî çðîáèëè, ðîáëÿòü ³ áóäóòü ðîáèòè òðè íàø³ ïîë³òè÷í³ îïîçèö³éí³ äî íèí³øíüî¿ âëàäè ïàðò³¿ ÂÎ «Áàòüê³âùèíà», «Óäàð», ÂÎ «Ñâîáîäà» äëÿ çàõèñòó é óòâåðäæåííÿ äåìîêðàò³¿ â íàø³é êðà¿í³, ïîë³ïøåííÿ æèòòÿ ïðîñòèì ãðîìàäÿíàì, ÿê çàõèùàºìî ¿õ êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà. Íèí³øíÿ âëàäà óùåìëÿº ö³ ïðàâà, ïðîâåëà àíòèíàðîäíó ïåíñ³é-

Íà Ìàéäàí³ Êîðîëüîâà áóëî íå ìåíøå ï’ÿòè òèñÿ÷ ó÷àñíèê³â àêö³¿

õîäè 12-ó ãîäèíó íà ìàéäàí³ Ïåðåìîãè ï³ä ïðàïîðàìè ÂÎ «Áàòüê³âùèíà», ÂÎ «Ñâîáîäà» é «Óäàð» ³òàë³ÿ Êëè÷êà ç³áðàëîñÿ á³ëüøå òèñÿ÷³ æèòîìèðÿí. Î 12-é ãîäèí³ êîëîíó ç âåëè÷åçíèì ïîëîòíèùåì Äåðæàâíîãî ïðàïîðà Óêðà¿íè î÷îëèëè ë³äåðè îïîçèö³¿ Àðñåí³é ßöåíþê, Îëåã Òÿãíèáîê, íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè Ãåííàä³é Çóáêî, Ñåðã³é Ïàøèíñüêèé, Ðóñòàì Ðàóïîâ, êåð³âíèêè îáëàñíèõ ³ ì³ñüêèõ îðãàí³çàö³é ÂÎ «Áàòüê³âùèíà», ÂÎ «Ñâîáîäà» òà «Óäàð» ³ ðàçîì ç óñ³ºþ ÷èñåëüíîþ ãðîìàäîþ ïðîìàð-

íó, ìåäè÷íó, ïîäàòêîâó ðåôîðìè. Òîìó ìè ñòî¿ìî çà íîâå öèâ³ë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ äåðæàâîþ, äîáèâàºìîñÿ â³äñòàâêè ä³þ÷îãî ïðåçèäåíòà ³ óðÿäó», – ñêàçàâ Àðñåí³é ßöåíþê ³ íàäàâ ñëîâî íàðîäíîìó äåïóòàòó Óêðà¿íè, ãîëîâ³ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïàðò³¿ ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» Ñåðã³þ Ïàøèíñüêîìó. «Íèí³øíÿ ðåã³îíàëüíî-äîíåöüêà âëàäà áî¿òüñÿ ïîë³òè÷íèõ îïîíåíò³â ³ âäàºòüñÿ äî ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é. Çà íåìèñëèìèìè çâèíóâà÷åííÿìè óòðèìóº çà ãðàòàìè Þë³þ Òèìîøåíêî, Þð³ÿ Ëóöåíêà (òîãî äíÿ ùå íå áóëî Óêàçó Ïðåçèäåíòà ïðî éîãî

 TOMPA I TOMPC O OACTI

Äåíü

+03..+11 Íàïðÿì â³òðó Ïä-Ñõ. 3-3,5 ì/ñåê

ͳ÷

ö³àëüíó ñïðàâåäëèâ³ñòü, çìóñèòè ïðîâëàäíó á³ëüø³ñòü ó ïàðëàìåíò³ ïðèñëóõàòèñÿ äî ïðîïîçèö³é îïîçèö³éíèõ ñèë». ̳òèíãóþ÷³ ñõâàëüíî â³äãóêíóëèñÿ íà òàê³ àðãóìåíòè Î. Òÿãíèáîêà. «Ìè áåðåìî íà ñåáå ïîë³òè÷íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òå, ùîá çàâòðà óêðà¿íö³ æèëè â ñïðàâåäëèâ³é ³ ÷åñí³é äåðæàâ³», – çàïåâíèâ ë³-

BECHA E BE O BOO Çà ìèíóëèé òèæäåíü ï³äðîçä³ëàìè îáëàñíîãî Óïðàâë³ííÿ Äåðæñëóæáè ç ÍÑ çä³éñíåíî 158 âè¿çä³â äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè íàñåëåííþ òà ð³çíèì ñëóæáàì, ó òîìó ÷èñë³ ïî â³äêà÷ö³ âîäè – 139 âè¿çä³â. Çà öåé ïåð³îä ³ç ïðèâàòíèõ ñàäèá òà ï³äâàë³â æèòëîâèõ áóäèíê³â â³äêà÷àíî 21637 êóá. ì âîäè. Ó Êîðîñòèø³âñüêîìó òà Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîìó ðàéîíàõ òðè íàñåëåíèõ ïóíêòè ëåäâå íå ñòàëè çàðó÷íèêàìè âèñîêî¿ âîäè. г÷êè Òåòåð³â òà Ñëó÷ ðîçëèëèñÿ òàê, ùî çàòîïèëè ìîñòè, ÿê³ âåëè äî öèõ ñ³ë. Àëå æèòòºçàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ íå ïîðóøèëîñü – çàì³ñòü 3-5 êì òðàíñïîðòó òðåáà ïðîõîäèòè íà äåñÿòîê ê³ëîìåòð³â á³ëüøå.

Ðîáîòè ïî â³äêà÷ö³ âîäè òðèâàþòü. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-ñëóæáè Ó ÄÑÍÑ ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

HEOPOH«POA» Ha opi a o apic oa 2 p eaoo i y ai Êîðîñòåíñüêîþ ïðîêóðàòóðîþ ç íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â ó òðàíñïîðòí³é ñôåð³ ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè ñòîñîâíî ñëóæáîâèõ îñ³á äåðæàâíî¿ óñòàíîâè.

Íà àêö³¿ Îëåã ÒßÃÍÈÁÎÊ (çë³âà) ³ Àðñåí³é ßÖÅÍÞÊ

ñëîâà», – çàÿâèâ Ñåðã³é Ïàøèíñüêèé ³ çàê³í÷èâ ñâ³é âèñòóï çàêëèêîì «Ñâîáîäó ïîë³òâ’ÿçíÿì!». «Þë³ – âîëþ!» – ïðîñêàíäóâàëè çãóðòîâàí³ á³ëÿ òðèáóíè ì³òèíãóâàëüíèêè. ² äðóæíèì «Òàê!» â³äïîâ³äàëè íà çàïèòàííÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè, ñâîãî çåìëÿêà Ãåííàä³ÿ Çóáêà: «×è ÷åêàºòå ñêàñóâàííÿ Ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè, Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó?». «Ìè ïðîâîäèìî â ì³ñòàõ àêö³þ «Âñòàâàé, Óêðà¿íî!» òîìó, ùî â³ä÷óëè çàãðîçó âòðàòè äåðæàâíîñò³ Óêðà¿íè», – òàêèì ðîç’ÿñíåííÿì ïî÷àâ ñâ³é áîéîâèé âèñòóï ë³äåð ÂÎ «Ñâîáîäà» Îëåã Òÿãíèáîê. (Àðñåí³é ßöåíþê ïðåäñòàâèâ éîãî æèòîìèðÿíàì ñâî¿ì äðóãîì ³ òîâàðèøåì). Çà éîãî ñëîâàìè, òàêó çàãðîçó ñòâîðþþòü ñî¿ìè ä³ÿìè íèí³ âëàäíà Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ³ ÊÏÓ. ² âìîòèâóâàâ öå òèì, ùî «ïðåäñòàâíèêè äîíåöüêîãî êëàíó óçóðïóâàëè âëàäó, ïðèáðàëè äî ñâî¿õ ðóê ñòâîðåí³ âñ³ì íàðîäîì ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³, ñòðèæóòü ç öüîãî ãðîø³ ³ âèâîçÿòü â îôøîðè». «Íèí³ ìàºìî íåóêðà¿íñüêèé ïàðëàìåíò, Óêðà¿íà îïèíèëàñÿ íà ìåæ³ ðîçâàëó ³ çíèùåííÿ. Òîìó îïîçèö³ÿ îãîëîñèëà íàö³îíàëüíó ìîá³ë³çàö³þ. Òðåáà ïîâ³äîìëÿòè ïðî öå âñ³ì çíàéîìèì, áëèçüêèì ³ äàëåêèì. Ùîá íå äîïóñòèòè ïîâíîãî çàíåïàäó, ìàºìî ïðîâåñòè äîñòðîêîâ³ ïàðëàìåíòñüê³ ³ ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè. ² òðåáà ïîâåðíóòè â Óêðà¿íó âèâåçåí³ â îôøîðè ãðîø³», – òàê³ çàâäàííÿ âèçíà÷èâ Îëåã Òÿãíèáîê. À îñü ÿê â³í ðîç’ÿñíèâ, ÷îìó îïîçèö³ÿ âäàºòüñÿ äî áëîêóâàííÿ òðèáóíè ó Âåðõîâí³é Ðàä³: «Ùîá â³äíîâèòè çàêîíí³ñòü, íàö³îíàëüíó ³ ñî-

ETBEP 11.04

CEPEA 10.04 ͳ÷

ïîìèëóâàííÿ – àâò.), ùå ðÿä ÷ëåí³â êîëèøíüîãî óðÿäó ³ ò³ëüêè íà ñëîâàõ áîðåòüñÿ ç êîðóïö³ºþ. Íàðäåïè-ðåã³îíàëè ç êîìóí³ñòàìè ìèíóëîãî òèæíÿ çàñ³ëè çà çàêðèòèìè äâåðèìà, ùîá ì³æ ñâî¿ìè ðîçä³ëèòè ñ³ì ì³ëüÿðä³â áþäæåòíèõ êîøò³â. Çà ïîêàçíèêîì êîðóìïîâàíîñò³ Óêðà¿íè îïèíèëàñÿ ñåðåä íàéêîðóìïîâàí³øèõ êðà¿í. Âåäåòüñÿ íàñòóï íà ñâîáîäó

www.interesu.info

¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013ð.

äåð ÂÎ «Ñâîáîäà» ³ çàâåðøèâ ñâ³é âèñòóï çàêëèêîì âåëèêîãî ñèíà óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ïîåòà-äåìîêðàòà Òàðàñà Ãðèãîðîâè÷à Øåâ÷åíêà: «Îá³éì³òüñÿ, áðàòè ìî¿, ìîëþ âàñ, áëàãàþ!». ² Àðñåí³é ßöåíþê â çàêëþ÷íîìó ñëîâ³ çàêëèêàâ äî ºäíàííÿ, çãóðòóâàííÿ âñ³õ ïàòð³îòè÷íèõ ñèë ³ ãðóï íàñåëåííÿ. ³í çàñòåð³ã: «Íå ï³ääàâàéìîñÿ îá³öÿíêàì ïðîâëàäíî¿ á³ëüøîñò³ ïðîâåñòè âñåíàðîäíèé ðåôåðåíäóì ç ìåòîþ í³áèòî âäîñêîíàëåííÿ âèáîðíîãî çàêîíîäàâñòâà». Òà ðîç’ÿñíèâ: «öåé ðåôåðåíäóì çàìèñëåíèé äëÿ òîãî, ùîá âçÿòè ï³ä êîíòðîëü çàêîíîòâîð÷èé îðãàí – Âåðõîâíó Ðàäó ³ çðîáèòè íèí³øíüîãî ãëàâó äåðæàâè ³êòîðà ßíóêîâè÷à «â³÷íèì ïðåçèäåíòîì». Òîä³ â Óêðà¿í³ íå áóäå äåìîêðàò³¿, óòâåðäèòüñÿ àâòîêðàò³ÿ – íåîáìåæåíå é áåçêîíòðîëüíå ïîâíîâëàääÿ îäí³º¿ îñîáè â äåðæàâ³. ² ç ³ñòîð³¿, ³ç íåäàëåêîãî ìèíóëîãî çíàºìî äî ÿêèõ íàñë³äê³â öå ïðèçâîäèòü. Òîæ áåð³ìî ïðèêëàä ç öèâ³ë³çîâàíî¿ ªâðîïè» – ï³äñóìóâàâ ðîçìîâó ç áàãàòîòèñÿ÷íîþ ïóáë³êîþ îäèí ç ë³äåð³â îá’ºäíàíî¿ îïîçèö³¿ Àðñåí³é ßöåíþê. Àíäð³é ÑÒÀÐÎÂÎÉÒÅÍÊÎ Çí³ìêè ç ñàéò³â «Áàòüê³âùèíè» òà «Ñâîáîäè» Â³ä ðåäàêö³¿: 45-õâèëèíèé â³äåîçâ³ò ç æèòîìèðñüêî¿ àêö³¿ îïîçèö³¿ «Âñòàâàé, Óêðà¿íî!» äèâ³òüñÿ ³ ñëóõàéòå ó â³äåîðîëèêó, ùî ðîçì³ùåíèé 6 êâ³òíÿ, 2013 ð. íà ³íôîðìïîðòàë³ «Âàø³ ²ÍÒÅÐÅÑè» (öþ íàçâó íàáèðàéòå íà Google àáî íà ßíäåêñ³). Ìîæíà òàêîæ íàáðàòè interesu.info.

’TH 12.04 Äåíü

ͳ÷

Äåíü

Äåíü

ͳ÷

ðîæíüîãî ðóõó ó ì. Æèòîìèð³, çàâäàëè çáèòê³â äåðæàâ³ íà ñóìó ïîíàä 2,1 ìëí ãðí. Íàðàç³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òà âæèâàþòüñÿ çàõîäè ùîäî âñòàíîâëåííÿ âèííèõ îñ³á. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-ñëóæáè ïðîêóðàòóðè Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³

O HIOM HE ICTAOC ... Ha opi oo i i c

i a ycoo c oo oc o apc a i opi y oy ca 6 êâ³òíÿ íà ïóíêò çâ’ÿçêó 5 äåðæàâíî¿ ïîæåæíîðÿòóâàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà Àíäðóø³âêà íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîæåæó â ïðèâàòíîìó æèòëîâîìó áóäèíêó, ùî ðîçòàøîâàíèé ó ñåë³ Âîëèöÿ. Íà ãàñ³ííÿ ïîæåæ³ â³äðàçó æ áóâ íàïðàâëåíèé ÷åðãîâèé êàðàóë âîãíåáîðö³â. ϳñëÿ ïðèáóòòÿ íà ì³ñöå ïî䳿 íèìè áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ãîðèòü æèòëîâèé áóäèíîê òà ãîñïîäàð÷à ñïîðóäà ïîðó÷. Çàâäÿêè âïðàâíèì ä³ÿì ðÿòóâàëüíèê³â ïîæåæó áóëî øâèäêî ëîêàë³çîâàíî òà ïîâí³ñòþ ë³êâ³äîâàíî. Âîãíåì çíèùåíî äîìàøí³ ðå÷³ òà ìàéíî, ïîøêîäæåíî æèòëîâèé áóäèíîê òà ïîðó÷ ðîçòàøîâàí³ ãîñïîäàð÷³ ñïîðóäè.

dz ñë³â ðîäè÷³â òà î÷åâèäö³â ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî â áóäèíêó çíàõîäèâñÿ 59-ð³÷íèé ãîñïîäàð. Âðàíö³ 6 êâ³òíÿ ÷îëîâ³ê çàòåëåôîíóâàâ äî ð³äíèõ, ïîïðîñèâ âèáà÷åííÿ òà ïîïðîùàâñÿ. ϳñëÿ ÷îãî îáëèâ æèòëîâèé áóäèíîê òà ãîñïîäàð÷³ ñïîðóäè áåíçèíîì ³ ï³äïàëèâ ¿õ. Ñàì çàéøîâ â îäíó ç ê³ìíàò ³ òóò çàãèíóâ. Çà ³íôîðìàö³ºþ Ó ÄÑÍÑ ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

Á³ëüøå íîâèí ÷èòàéòå ùîäíÿ íà íàøîìó ³íôîðìïîðòàë³ www.interesu.info

HEI 14.04

COTA 13.04 ͳ÷

Ó õîä³ ïåðåâ³ðêè âñòàíîâëåíî, ùî ñëóæáîâö³ îäí³º¿ ç äåðæàâíèõ óñòàíîâ îáëàñò³, çíàþ÷è ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ¿¿ ë³êâ³äàö³¿, íåçàêîííî â³ä÷óæèëè äåðæàâíå ìàéíî íà êîðèñòü íîâîñòâîðåíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà. Òàêèìè ä³ÿìè ñëóæáîâ³ îñîáè óñòàíîâè, ùî çàáåçïå÷óâàëà ôóíêö³îíóâàííÿ ñâ³òëîôîð³â òà ³íøèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ðåãóëþâàííÿ äî-

Äåíü

OHEIO

15.04 ͳ÷

Äåíü

BIBTOPO

16.04 ͳ÷

Äåíü

+04..+10

+05..+13

+07..+13

+09..+13

+07..+12

+05..+14

Íàïðÿì â³òðó Ïä-Ñõ. 1,5-2,5 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïä-Ñõ. 0,5-3 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïä-Ñõ. 2,5-4,5 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ñõ. 2,5-4 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïí-Ñõ. 2,5-4 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïí. 2,5-4,5 ì/ñåê


www.interesu.info

¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013ð.

HecopP:« TAT I PMCBEPXOBHI

PA I–HE O BOMO» Äîáðå â³äîìèé äåïóòàò â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Íåñòîð Øóôðè÷ çàâ³òàâ íà çóñòð³÷ ç ó÷àñíèêàìè Ìåä³à-êëóáó «Íà âëàñíèé ïîãëÿä» 4 êâ³òíÿ, ñàìå â òîé äåíü, êîëè ïàðëàìåíòñüêà á³ëüø³ñòü ïðîâåëà çàñ³äàííÿ íå â ñåñ³éí³é çàë³, à íà âóëèö³ Áàíêîâ³é, äå ðîçì³ùóþòüñÿ êîì³òåòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Òîæ æóðíàë³ñòè ðåã³îíàëüíèõ Ç̲ ç ïåðøèõ âóñò îòðèìàëè êîìåíòàð³ ùîäî «ïî䳿 äíÿ».

«Äðóãèé ðàç â ³ñòî𳿠Óêðà¿íè çàñ³äàííÿ ïàðëàìåíòó â³äáóëîñÿ íå â ñò³íàõ Âåðõîâíî¿ Ðàäè, – ðîçïîâ³â Íåñòîð Øóôðè÷. – Âïåðøå öå ñòàëîñÿ â ïðèì³ùåíí³ Óêðà¿íñüêîãî äîìó â 2000 ðîö³, à çàðàç - íà âóëèö³ Áàíêîâ³é. ×àñòèíà çàêîíîïðîåêò³â óõâàëåíà íà çàñ³äàíí³, ÷àñòèíà – íå çíàéøëà äîñòàòíüî¿ ï³äòðèìêè. Éäå æâàâà äèñêóñ³ÿ, ïðîâîäèòüñÿ ðåàëüíå ãîëîñóâàííÿ. Ïðèºìíî ïîâ³äîìèòè, ùî ñåðåä ï³äòðèìàíèõ çàêîí³â – çàêîí ïðî ï³äâèùåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ùîäî íåâèïëàòè çàðïëàò, ïðî ïåíñ³¿ çà îñîáëèâ³ çàñëóãè ïåðåä Óêðà¿íîþ (ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é áàòüêàì, ÿê³ âèõîâàëè ï’ÿòåðî ³ á³ëüøå ä³òåé), íèçêà çàêîíîïðîåêò³â åêîíîì³÷íîãî õàðàêòåðó. Çàêîíîïðîåêòè íà ïîñèëåííÿ ºâðî³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â áóëè â³äêëàäåí³ ó çâ’ÿçêó ³ç òèì, ùî ¿õ ïðèéíÿòòÿ ñòâîðèëî á äîäàòêîâ³ ìîæëèâîñò³ òèñêó íà ï³äïðèºìö³â ç áîêó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Ìè ïîïðîñèëè äîîïðàöþâàòè ö³ çàêîíîïðîåêòè». Íåñòîð Øóôðè÷ ïåðåêîíàíèé, ùî äëÿ îïîçèö³¿ ö³ ïî䳿 ñòàëè ïîâíîþ íåñïîä³âàíêîþ. «ß â³ä÷óâàþ íàâ³òü ïåâíó ðîçãóáëåí³ñòü â ¿õí³õ çàÿâàõ, âîíè íå çíàëè, ùî ðîáèòè. ² çðåøòîþ çàïðîñèëè Âîëîäèìèðà Ðèáàêà ïîâåðíóòèñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè! – ñòâåðäæóº Íåñòîð Øóôðè÷. – Ìè, áåçóìîâíî, ãîòîâ³ äî ñï³âïðàö³, àëå é õî÷åìî, ùîá ïîâàæàëîñÿ ïðàâî íàðîäíèõ äåïóòàò³â ïðàöþâàòè. À äèêòàò ³ ïðèìóñ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ìè íå äîçâîëèìî. Ó íàñ áóëî äâ³ ìîæëèâîñò³ – âèãíàòè îïîçèö³îíåð³â ç ïðåçè䳿, ÿê ìè öå çðîáèëè ó ãðóäí³ 2012, êîëè âîíè áëîêóâàëè òðèáóíó ³ ãîëîñóâàííÿ çà ïåðåïðèçíà÷åííÿ Ìèêîëè Àçàðîâà. Àëå ìè îáðàëè ³íøèé øëÿõ, ùîá óíèêíóòè ô³çè÷íîãî ïðîòèñòîÿííÿ. Ñüîãîäí³ ìè ïðîäåìîíñòðóâàëè, ÿê ìîæå ïðàöþâàòè Âåðõîâíà Ðàäà â óìîâàõ áëîêóâàííÿ ç áîêó îïîçèö³¿.  îïîçèö³¿ ³ñòåðèêà. ß ïðîøó ¿õ çàñïîêî¿òèñÿ. Ìè íàäàºìî ¿ì øèðîê³ ìîæëèâîñò³ âèñëîâëþâàòè ñâîþ

òî÷êó çîðó â ñåñ³éí³é çàë³, àëå îáìåæóâàòè íàñ ìè íå äàìî. Ìè áóäåìî ïðàöþâàòè, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ïîäîáàºòüñÿ ¿ì öå ÷è í³». Í.Øóôðè÷ ïîÿñíèâ, ÷îìó á³ëüø³ñòü çàñ³äàëà ñàìå çà çà÷èíåíèìè äâåðèìà: «Îïîçèö³éí³ äåïóòàòè ñïðîáóâàëè ïðîéòè äî çàëè, äå ïðàöþº á³ëüø³ñòü, àëå ìè ¿õ íå ïóñòèëè, ùîá âîíè íå çàáëîêóâà-

í³ñòü óñ³õ óõâàëåíèõ ð³øåíü. Íåõàé íèí³ îïîçèö³ÿ çâåðòàºòüñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó», – ïîðàäèâ â³í. Íà äóìêó äåïóòàòà-ðåã³îíàëà, «åêñòðåìàëüíà ñèòóàö³ÿ âèìàãຠåêñòðåìàëüíèõ ä³é». Íà ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ áóëè ïðèñóòí³ á³ëüøå 240 äåïóòàò³â. «Ë³÷èëüíà êîì³ñ³ÿ äóæå â³äïîâ³äàëüíî ñòàâèòüñÿ äî öüîãî, – ñòâåðäæóº Íåñòîð Øóôðè÷. – ² ñüîãîäí³ áàãàòî çàêîíîïðîåêò³â íå áóëè ïðèéíÿò³, òîìó ùî çàáðàêëî ãîëîñ³â. Íå õî÷ó, ùîá õòîñü êàçàâ, ùî ìè ï³øëè ùîá ñòâîðèòè ÿêèéñü «ìºæäóñîáîé÷èê». Ó íàñ ³äå ïîâíîö³ííå îáãîâîðåííÿ, ïðÿìà òðàíñëÿö³ÿ ïî òåëåáà÷åííþ...»

Íåñòîð ØÓÔÐÈ× òè ³ öå ïðèì³ùåííÿ. Âîíè, êð³ì áëîêóâàííÿ, í³÷îãî íå âì³þòü. Òîæ, â³òàþ âàñ ç ïî÷àòêîì ðîáîòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Öå ïîçèòèâ. À íåãàòèâ – ùî ìè çìóøåí³ â òàêèé ñïîñ³á ïðàöþâàòè ó ïàðëàìåíò³. Àëå ìè ïðàöþâàòèìåìî â áóäü-ÿêèé ñïîñ³á, ÿêèé çàáåçïå÷èòü íàì ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü. Ðîáî÷à Âåðõîâíà Ðàäà çàâæäè êðàùà, í³æ çàáëîêîâàíà àáî ñòîÿ÷à». Íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â, ÷è º çàêîííèìè òàê³ çàñ³äàííÿ, Íåñòîð Øóôðè÷ â³äïîâ³â ñòâåðäíî. «Êîëè öå â³äáóëîñÿ âïåðøå – ó 2000 ðîö³, áóëî çâåðíåííÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó, ³ â³í âèçíàâ çàêîí-

ñòîð. 3

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÍÎÂÈÍÈ: ÏÎ˲ÒÈ×Ͳ

Ïðîãíîçóþ÷è ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ïîä³é, Íåñòîð Øóôðè÷ çàçíà÷èâ, ùî ïîòð³áíà áóäå ÿêàñü ïåðåðâà: «Íàïåâíî, öå áóëî á ëîã³÷íèì. Åìîö³¿ ìàþòü âëÿãòèñÿ, ñòîðîíè ïîâèíí³ óñâ³äîìèòè, ùî â³äáóâàºòüñÿ ³ ÿê ³òè äàë³. Ìè ãîòîâ³ äî äóæå æîðñòêèõ ä³é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè ïàðëàìåíòó. Ìè ìîæåìî òóò ³ìïðîâ³çóâàòè, îïîçèö³ÿ ïðîñòî çàìó÷èòüñÿ ñòåæèòè çà íàøèìè ³äåÿìè, àëå ìè çàáåçïå÷èìî ðîáîòó, õî÷, çâ³ñíî, õîò³ëîñÿ á ïðàöþâàòè ó ñåñ³éí³é çàë³». Äåïóòàò òàêîæ âèñëîâèâ æóðíàë³ñòàì ñâîþ äóìêó íà òåìó ïîñòðàæäàëèõ æ³íîê-äåïóòàò³â, ÿêèõ íàïåðåäîäí³ «çàêèäàëè

ñí³ãîì, ëüîäîì òà çåìëåþ» ï³ä ÷àñ âèñòóï³â îïîçèö³¿: «Ìåíå îñîáèñòî íå ìîæå íå îáóðþâàòè òå, ùî ñòàëîñÿ ç íàøèìè êîëåãàìè – Þ볺þ Ëüîâî÷ê³íîþ, ²ðèíîþ Áåðåæíîþ, ðàäíèêîì Ïðåçèäåíòà Ìàðèíîþ Ñòàâí³é÷óê òà, áåçóìîâíî, ²ðèíîþ Ãîð³íîþ, ÿêà ïîïàëà â ë³êàðíþ. Îñòàííÿ îòðèìàëà ñåðéîçíó ãåìàòîìó ³ ñòðóñ ìîçêó â³ä óäàðó ëüîäó àáî êàì³ííÿ. ß áóâ çäèâîâàíèé á³ëüø í³æ ñòðèìàíîþ ðåàêö³ºþ íà öå òðüîõ íàøèõ «öàðåâè÷³â» (ìè ¿õ òàê íàçâàëè – «Îëåã Ëüâ³âñüêèé», «Àðñåí³é Áóêîâèíñüêèé» òà «Â³òàë³é Ñòîëè÷íèé»). Öå ïîáèòòÿ ñòàëîñÿ ï³ä ÷àñ ¿õíüîãî ì³òèíãó, ³ öå çðîáëåíî òèìè, êîãî âîíè çàïðîñèëè ÷è, ìîæëèâî, êîìó âîíè çàïëàòèëè. Ïåðåêîíàíèé, ùî ïðåäñòàâíèêè ÌÂÑ çíàéäóòü çëî÷èíö³â. Ìåí³ áóëî äèâíî ÷èòàòè çàÿâó Àðñåí³ÿ ßöåíþêà – ìîâëÿâ, «ó âàñ º ì³ë³ö³ÿ, âè é øóêàéòå». Öå òîé âèïàäîê, êîëè ñàìèì ïîòð³áíî çíàéòè âèíóâàòö³â». Ïðè öüîìó Íåñòîð Øóôðè÷ â³äçíà÷èâ â³äïîâ³äíó çàÿâó Þ볿 Òèìîøåíêî, ÿêà âèáà÷èëàñÿ ïåðåä æ³íêàìèäåïóòàìè â³ä ³ìåí³ ñâ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè. «ß âæå äåñü íàâ³òü ÷èòàâ êîìåíòàð³, ùî ñåðåä îïîçèö³¿ âèÿâèâñÿ îäèí ìóæ÷èíà – Þë³ÿ Òèìîøåíêî. Ìè î÷³êóâàëè íà á³ëüø æâàâó ³ ÷îëîâ³÷ó ðåàêö³þ ç áîêó õî÷à á êîãîñü ç òðüîõ ë³äåð³â îïîçèö³éíèõ ôðàêö³é. Íà æàëü, ìè òàê í³÷îãî é íå äî÷åêàëèñÿ», – ðåçþìóâàâ Í.Øóôðè÷. ϳäñóìîâóþ÷è ñâ³é âèñòóï, äåïóòàò â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â íàãîëîñèâ, ùî óêðà¿íñüêèì äåïóòàòàì ïîòð³áíî ïðîéòè ñâ³é øëÿõ. «² âñ³ åìîö³¿, ð³çíîâåêòîðí³ñòü ñêëàñòè ó äåðæàâí³ñòü, âçàºìíó ïîâàãó. Ïîêè öüîãî íå áóäå, òðàïëÿòèìåòüñÿ òå, ùî ìè áà÷èìî íèí³ – ãîâîðèòü Íåñòîð Øóôðè÷ ïðî ïðîòèñòîÿííÿ îïîçèö³¿ òà àëüòåðíàòèâí³ ì³ñöÿ äëÿ çàñ³äàííÿ äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó. – Ìè ïðîïîíóâàëè ð³çí³ âàð³àíòè âèð³øåííÿ, àëå íàñ íå ÷óëè. Îòæå, ìè áóäåìî ä³ÿòè â òîé ñïîñ³á, ÿêèé íèí³ íàì äîñòóïíèé. ² ÿêùî öå íàø õðåñò – ïðîéòè ÷åðåç íåïîâàãó ëþäåé (àäæå ïîâàæàòè òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ, íåìîæëèâî), òî ñïîä³âàþñÿ, ëþäè çðîçóì³þòü, ùî â ³íøèé ñïîñ³á öå âèð³øèòè íå âèõîäèòü». Çàïèñàëà ͳíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Ôîòî Â’ÿ÷åñëàâà Âîäîðºçà

OATO IH... Oe o: Pa i i y ac aocyi  epe opo ˳äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿, ïîçàôðàêö³éíèé íàðîäíèé äåïóòàò Îëåã Ëÿøêî ïåðåêîíàíèé: òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ñüîãîäí³ â ïàðëàìåíò³, – öå ïî÷àòîê ê³íöÿ ðåã³îíàë³âñüêîãî ðåæèìó. Ïðî öå ïîë³òèê íàïèñàâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ Facebook. «Òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ, ïîçà ñóìí³âàìè – àíòèêîíñòèòóö³éíèé ïåðåâîðîò. ßêùî ðåã³îíàëè íàçèâàþòü ñâîº êîìåä³éíå ä³éñòâî «çàñ³äàííÿì ïàðëàìåíòó», àëå íå ïóñêàþòü òóäè îïîçèö³éíèõ äåïóòàò³â, ó òîìó ÷èñë³ é ìåíå, – òî öå âæå êðàéíÿ òî÷êà çíåâàãè íàä ïàðëàìåíòàðèçìîì. Ðåã³îíàëè ç´âàëòóâàëè Êîíñòèòóö³þ – ³ íàðîä Óêðà¿íè ¿ì í³êîëè öüîãî íå ïðîáà÷èòü. Öå ïî÷àòîê ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðåæèìó», – íàïèñàâ Î. Ëÿøêî ó Facebook. «Òå, çáîðèñüêî íà Áàíêîâ³é – öå íå çàñ³äàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè, à «ìºæäóñîáîé÷èê» ðåã³îíàë³â òà ¿õ ñàòåë³ò³â. Âæå á³ëüøå ãîäèíè íàìàãàþñü òóäè ïîòðàïèòè, ùîá ðîçêðèòèêóâàòè ¿õ çà íàìàãàííÿ óçóðïàö³¿ âëàäè, àëå ìåíå, íàðîäíîãî äåïóòàòà, îáðàíîãî çà ìàæîðèòàðíèì îêðóãîì, çà ÿêîãî ïðîãîëîñóâàëî 50 òèñÿ÷ ëþäåé, ïðîñòî-íàïðîñòî – íå ïóñêàþòü. Äâåð³ çà÷èíåí³. Òàêîãî çà 20 ðîê³â ïàðëàìåíòàðèçìó â Óêðà¿í³ ùå íå áóëî. Äîãðàþòüñÿ ðåã³îíà-

ëè ñâîºþ íàãë³ñòþ, ùî ¿õ íà âèëàõ çâ³äòè âèíåñóòü!», – çàóâàæèâ ë³äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿. Òàêîæ íàðîäíèé äåïóòàò íàäàâ ïèñüìîâå ï³äòâåðäæåííÿ òîìó, ùî äåÿê³ «îïîçèö³îíåðè» ä³éñíî ïîäàâàëè çàÿâè ïðî âèõ³ä ³ç ôðàêö³¿ «Áàòüê³âùèíà». Íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Facebook Ëÿøêî çàçíà÷èâ, ùî, çîêðåìà, äåïóòàò-îïîçèö³îíåð ²ãîð Ñêîñàð ñïî÷àòêó íàïèñàâ çàÿâó, à ïîò³ì íà÷åáòî ¿¿ ñïðîñòóâàâ. «ßêèé äóðåíü ìîæå â³ðèòè ïðèñòîñóâàíöÿì, êîòð³ çà îäèí äåíü äâ³÷³ çì³íèëè ñâîþ ïîë³òè÷íó ïîçèö³þ. Çâåðí³òü óâàãó íà ê³ëüê³ñòü ïîìèëîê ó ¿õ çàÿâàõ. Öå òàêèõ «³íòåëåêòóàë³â» ïðèâåëà ó Âåðõîâíó Ðàäó «Áàòüê³âùèíà», äîãðàâøèñü ³ç ïðîäàæåì ì³ñöü ó ñïèñêó», – íàïèñàâ Î. Ëÿøêî. Íàãàäàºìî, ë³äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿ Îëåã Ëÿøêî â÷îðà âðàíö³, 4 êâ³òíÿ íàìàãàâñÿ ïîòðàïèòè íà çàêðèòå çàñ³äàííÿ, ÿêå ïðîâîäèëà ïàðëàìåíòñüêà á³ëüø³ñòü íà Áàíêîâ³é. Àëå îõîðîíåöü éîãî íå ïóñòèâ…

MEHA–HEIHEC Oe o aa i ca iicpa Pac oapo o ˳äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿, ïîçàôðàêö³éíèé íàðîäíèé äåïóòàò Îëåã Ëÿøêî âèìàãຠíåãàéíî¿ â³äñòàâêè ì³í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ðà¿ñè Áîãàòèðüîâî¿. Ïðî öå ïîë³òèê çàÿâèâ íà íåùîäàâí³é ïðåñ-êîíôåðåíö³¿. Êð³ì òîãî, íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ Facebook íàðîäíèé äåïóòàò çàçíà÷èâ, ùî â³äïîâ³äíà ³í³ö³àòèâà çóìîâëåíà ìàñîâèì çàêðèòòÿì çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïî âñ³é Óêðà¿í³ òà âèñîêèì ð³âíåì êîðóïö³¿ ó ìåäè÷í³é ãàëóç³. «Îêð³ì òðàãå䳿 ç ìàñîâèì çàêðèòòÿì ë³êàðåíü ïî âñ³é êðà¿í³, ùå îäíà ïðîáëåìà ïîëÿãຠó òîìó, ùî ïàö³ºíò³â âáèâàþòü, çìóøóþ÷è ¿õ êóïóâàòè íåïîòð³áí³ ïðåïàðàòè. ×îìó ë³êàð³ íà öå éäóòü ³ âïàðþþòü ëþäÿì çàéâå ë³êóâàííÿ? ³äïîâ³äü äóæå ïðîñòà: íèçüê³ çàðîá³òí³ ïëàòè çìóøóþòü ¿õ áðàòè â³äêàòè, à íå ðÿòóâàòè æèòòÿ. ß ââàæàþ, ùî çà âñå öå íåïîäîáñòâî ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ðà¿ñà Áîãàòèðüîâà. Òîìó Ðàäèêàëüíà ïàðò³ÿ âèìàãຠ¿¿ íåãàéíî¿ â³äñòàâêè», – çàÿâèâ Îëåã Ëÿøêî. Äåïóòàò Á³ëîöåðê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè, êåð³âíèê Ìîëîä³æíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ä³ºâà ìîëîäü», îðãàí³çàòîð ðîçñë³äóâàííÿ Ñåðã³é ²ñòîì³í, ÿêèé çâåðíóâñÿ äî Îëåãà Ëÿøêà çà äîïîìîãîþ, ïðåäñòàâèâ ïóáë³ö³ øîêóþ÷³ ôîòî ³ â³äåîìàòåð³àëè, ÿê³ º äîêàçàìè ³ñíóâàííÿ ÷èñëåííèõ ñõåì, ùî äîçâîëÿþòü ïåâíèì ôàðìêîìïàí³ÿì òà ë³êàðÿì íàæèâàòèñü íà á³ä³ òà ãîð³ õâîðèõ ëþäåé. À ë³êàð-òåðàïåâò Âàñèëü Øåñòåðíÿê, ÿêèé ìຠ24 ðîêè ë³êàðñüêîãî ñòàæó, áóâ îäíèì ç ïåðøèõ ë³êàð³â, ÿê³ ïðàöþâàëè íà ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâà𳿠íà ×ÀÅÑ, ³ äîñ³ ñòî¿òü íà ÷åðç³ çà êâàðòèðîþ, ÿê ìîëîäèé ñïåö³àë³ñò ³ç çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ó 2000 ãðèâåíü, ïðèéøîâ íà ïðåñ-êîíôåðåíö³þ, áî âæå äàâíî âòðàòèâ íàä³þ íà âëàäó ³ äåðæàâó. «ß íå éòèìó íàïåðåê³ð ñâî¿é ñîâ³ñò³, çìóøóþ÷è ïàö³ºíò³â ë³êóâàòè ïðîñòèé íåæèòü ø³ñòüìà ïðåïàðàòàìè. Âñ³ ìè õî÷åìî æèòè ïðàâäîþ, ÿê â÷èëè íàñ áà-

òüêè, àëå â íàø³é êðà¿í³ öå – íåìîæëèâî!», – íàãîëîñèâ ë³êàð. Ðàçîì ç òèì, äåïóòàò Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ³êòîð³ÿ Øèëîâà çàçíà÷èëà, ùî ̳í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çä³éñíþº ãåíîöèä ïî â³äíîøåííþ äî óêðà¿íö³â. «Ï³ä äàõîì ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êîÿòüñÿ æàõëèâ³ ðå÷³. Éäå ñâ³äîìå âèêîíàííÿ ãëîáàëüíîãî ïëàíó ãåíîöèäó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Ìàñîâå çàêðèòòÿ ë³êàðåíü, ïîë³êë³í³ê, ÔÀϳ⠳ ïîëîãîâèõ áóäèíê³â º áåçñóìí³âíèì öüîìó ï³äòâåðäæåííÿì. Ìåäïðàö³âíèêè ïîñòàâëåí³ íà íàéíèæ÷³é ñîö³àëüíèé ùàáåëü, òîæ âèìóøåí³ âèæèâàòè, âñòóïàþ÷è ó çìîâó ç ôàðìàöåâòè÷íèìè êîìïàí³ÿìè. À íàðîäí³ äåïóòàòè ³ äåïóòàòè îáëàñíèõ ðàä êðèøóþòü öþ ñõåìó, ðîáëÿ÷è ç ìåäèöèíè á³çíåñ», – çàÿâèëà ³êòîð³ÿ Øèëîâà. Îëåã Ëÿøêî ïîäÿêóâàâ Ñåðã³þ ²ñòîì³íó çà íåáàéäóæ³ñòü ³ ïîâ³äîìèâ, ùî çà ðåçóëüòàòàìè éîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæå íàïèñàâ äåïóòàòñüêå çâåðíåííÿ äî ãîëîâè Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó òà ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. «Ìè ç íàðîäíèì äåïóòàòîì ²âàíîì Êóðîâñüêèì âæå çàðåºñòðóâàëè çàêîíîïðîåêò «Ïðî ìîðàòîð³é íà çàêðèòòÿ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â», ÿêèé íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäå ðîçãëÿäàòèñü ó Âåðõîâí³é Ðàä³. Îá³öÿþ, ùî é íàäàë³ Ðàäèêàëüíà ïàðò³ÿ ïðîäîâæóâàòèìå áîðîòèñü ç íåïîäîáñòâîì, ÿêå êî¿òüñÿ â ãàëóç³ ìåäèöèíè. ß êàòåãîðè÷íî ïðîòè, ùîá Óêðà¿íà áóëà ïîë³ãîíîì, äå çà ðàõóíîê íàøèõ ãðîìàäÿí íàæèâàþòüñÿ òðàíñíàö³îíàëüí³ êîìïàí³¿. Òîìó ñàìå öÿ ïðîáëåìà º äëÿ ìåíå îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ ³ ïðèíöèïîâèõ», – íàïèñàâ íàðîäíèé äåïóòàò ó Facebook. Ïðåñ-ñëóæáà ÐÏË http://rpl.kiev.ua http://liashko.ua


4 ñòîð.

ÍÎÂÈÍÈ ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊί ÎÁËÀÑÍί ÑËÓÆÁÈ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ²

«CIBPABATEHTPOM AH TOCTI–B I HO» Ñèòóàö³ÿ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿì ó ªì³ëü÷èíñüêîìó ðàéîí³ – ç íàéñêëàäí³øèõ â îáëàñò³. Ðèíîê ïðàö³ íàéá³ëüøå îð³ºíòîâàíèé íà ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî òà äåðåâîîáðîáêó, íå âèñòà÷ຠïîòóæíèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ á çàáåçïå÷óâàëè ïîñò³éíîþ ðîáîòîþ ì³ñöåâèõ æèòåë³â. Êîíêóðåíö³ÿ çà îäíå â³ëüíå ðîáî÷å ì³ñöå çàçâè÷àé áëèçüêî 70 îñ³á, çâ³äñè é øâèäê³ñòü çàïîâíåííÿ ïîäàíèõ ðîáîòîäàâöÿìè âàêàíñ³é – âñüîãî äåíü-äâà. Ó ðàéîí³ çàðåºñòðîâàíî 528 ï³äïðèºìñòâ ³ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ç ÿêèõ 420 âèêîðèñòîâóþòü íàéìàíó ïðàöþ. Ñåðåä íàéá³ëüøèõ õë³áçàâîä, äåðæë³ñãîñï, ñïåö³àë³çîâàíà áóä³âåëüíîìîíòàæíà ä³ëüíèöÿ, ÒΠ«Ïåëëåò-Åíåðãî». Ðåøòà ðîáîòîäàâö³â ïðåäñòàâëÿþòü ñôåðó òîðã³âë³, çàáåçïå÷óþ÷è çàéíÿò³ñòþ îäíîãî-äâîõ íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â. ßê çàçíà÷ຠäèðåêòîð ðàéîííîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ Âîëîäèìèð Ìàð÷óê, ç ìåòîþ åôåêòèâíîãî âèð³øåííÿ ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ áåçðîá³òíèõ ïðàêòèêóþòüñÿ ð³çí³ ìåòîäè çàîõî÷åííÿ ðîáîòîäàâö³â äî ñï³âïðàö³. Ìèíóëîãî ðîêó íàéá³ëüø ðåçóëüòàòèâíîþ

áóëà ïðîãðàìà íàäàííÿ äîòàö³é íà ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü ³ ÷èìàëî ðîáîòîäàâö³â ðàéîíó îö³íèëè ¿¿ ïåðåâàãó. Ñåðåä íèõ ³ ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ «ªì³ëü÷èíñüêà ñïåö³àë³çîâàíà áóä³âåëüíî-ìîíòàæíà ä³ëüíèöÿ» Â’ÿ÷åñëàâ Áàíêîâñüêèé. ϳäïðèºìñòâî áóëî ñòâîðåíå ùå

çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â, àëå ó 2003 ðîö³ ïðèïèíèëî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. ×åðåç â³ñ³ì ðîê³â, ó 2011-ìó, àêö³îíåðàìè áóëî ïîíîâëåíî éîãî ä³ÿëüí³ñòü ³ íèí³ – öå îäíå ç óñï³øíèõ äåðåâîîáðîáíèõ âèðîáíèöòâ. Çàéíÿò³ òóò áëèçüêî 30 ïðàö³âíèê³â, ïðè÷îìó ï’ÿòü ³ç íèõ ïðèñòóïèëè äî ðîáîòè òîð³ê íà íîâîñòâîðåíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ çà ðàõóíîê äîòàö³¿ ç êîøò³â ñòðàõîâîãî ôîíäó íà âèïàäîê áåçðîá³òòÿ. «Ñï³âïðàöÿ ç öåíòðîì çàéíÿòîñò³ º äëÿ íàñ âèã³äíîþ, òîìó ìè é íàäàë³ áóäåìî êîðèñòóâàòèñü éîãî ïîñëóãàìè òà ïðîãðàìàìè ñòèìóëþâàííÿ ðîáîòîäàâö³â» – çàçíà÷èâ Â’ÿ÷åñëàâ ³òîëüäîâè÷. Ùå îäèí ïàðòíåð ñëóæáè çàéíÿòîñò³ – ÒΠ«Ïåëëåò-Åíåðãî ªì³ëü÷èíå», ì³ñöåâèé âèðîáíèê åêîëîã³÷íî ÷èñòîãî á³îëîã³÷íîãî ïàëèâà (ïàëèâíèõ ãðàíóë – ïåëåò) ç â³äõîä³â äåðåâèíè. Äåðåâí³ ãðàíóëè âèðîáëÿþòüñÿ áåç õ³ì³÷-

íèõ çàêð³ïëþâà÷³â ìåòîäîì ïðåñóâàííÿ ï³ä âèñîêèì òèñêîì ³ ñëóæàòü àëüòåðíàòèâîþ âèêîðèñòîâóâàíèõ òðàäèö³éíèõ äæåðåë ïàëèâà (âóã³ëëÿ, ìàçóò, ãàç òà ³í.) Ïðîäóêö³ÿ êîðèñòóºòüñÿ ïîïèòîì çäåá³ëüøîãî çà êîðäîíîì. Ïðàöþº íà ï³äïðèºìñòâ³ 106 ëþäåé, îòðèìóþ÷è áëèçüêî 2500 ãðèâåíü çàðïëàòè. Ïîïîâíèëè êîëåêòèâ òîð³ê ³ 12 áåçðîá³òíèõ, äâîº ç ÿêèõ ñêåðîâàí³ íà ïðàöåâëàøòóâàííÿ öåíòðîì çàéíÿòîñò³ çà ðàõóíîê äîòàö³¿. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà òîâàðèñòâà Âàëåð³ÿ Ïðèùåïè, öüîãîð³÷ íàïðÿìè âçàºìî䳿 ç ðàéîííèì öåíòðîì çàéíÿòîñò³ ðîçøèðþâàòèìóòüñÿ, ïîçàÿê ïåðåêîíàëèñü â åôåêòèâíîñò³ îòðèìàíèõ ïîñëóã. Îëåêñ³é Ïðèéìàê, ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò îáëàñíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³

«APAIHI» TAH PAEBATBAHH  îáëàñíîìó öåíòð³ çàéíÿòîñò³ â³äáóëàñü «ãàðÿ÷à ë³í³ÿ» ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ³í³ö³éîâàíà îáëàñíîþ ãðîìàäñüêîþ ãàçåòîþ «Æèòîìèðùèíà». Âïðîäîâæ äâîõ ãîäèí ó òåëåôîííîìó ðåæèì³ íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷³â â³äïîâ³äàâ çàñòóïíèê äèðåêòîðà îáëàñíîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ ³êòîð Çóáðèöüêèé. Áàæàþ÷èõ îòðèìàòè ³íäèâ³äóàëüí³ êîíñóëüòàö³¿ â³ä êåð³âíèöòâà îáëàñíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ âèÿâèëîñü íå òàê áàãàòî, ÿê î÷³êóâàëîñü, – ëèøå äâà äåñÿòêè æèòåë³â îáëàñò³. Öå, íà äóìêó äèðåêòîðà îáëàñíîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ ²ãîðÿ ²ùåíêà, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî öåíòðàìè çàéíÿòîñò³ â ì³ñòàõ ³ ðàéîíàõ ùîäåííî íà íàëåæíîìó ð³âí³ âåäåòüñÿ ³íôîðìàö³éíî-ðîç’ÿñíþâàëüíà ðîáîòà ñåðåä íàñåëåííÿ é ðîáîòîäàâö³â, â³äòàê ³ íåìຠïîòðåáè êîíñóëüòóâàòèñü ó ðåã³îíàëüíèõ ôàõ³âö³â. Ïîëîâèíà îòðèìàíèõ äçâ³íê³â ñòîñóâàëèñü ïðîáëåì ç ïðàöåâëàøòóâàííÿì ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â. Òåëåôîíóâàëè, çîêðåìà, áàòüêè ìèíóëîð³÷íèõ âèïóñêíèê³â æèòîìèðñüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, êîòð³ îòðèìàëè äèïëîìè åêîíîì³ñòà , åêîëîãà, ìåíåäæåðà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ìåõàí³êà é äîñ³ íå ìàþòü ðîáîòè. Íå âëàøòóâàâñÿ é æèòîìèðÿíèí ßðîñëàâ, çà îñâ³òîþ þðèñò, ìàã³ñòð ïðàâà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäå쳿. Îñíîâíà ¿õíÿ ïðîáëåìà â òîìó, ùî ïðî ïåðøå ðîáî÷å ì³ñöå ìàâ áè ïîäáàòè ¿õí³é âóç ÷è êîëåäæ, áî æ íàâ÷àëèñÿ çà äåðæçàìîâëåííÿì, àáî æ âèäàòè äîâ³äêó ïðî ñàìîñò³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ÿêà äàâàëà á ïðàâî íà çâåðíåííÿ çà äîïîìîãîþ ó ïîøóêàõ ðîáîòè äî ñëóæáè çàéíÿòîñò³. Îäíàê, â³äïîâ³äíî¿ äîâ³äêè ¿ì âèäàíî íå áóëî, à çíàéòè ðîáîòó ñàìîòóæêè íå âäàºòüñÿ – áðàêóº ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó, êîòðèé âèìàãàþòü ïðàöåäàâö³.  êîæíîìó âèïàäêó ³êòîð Éîñèïîâè÷ ïîðàäèâ çâåðíóòèñü äî ñïåö³àë³ñò³â ñëóæáè çàéíÿòîñò³ äëÿ óòî÷íåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îáñòàâèí êîæíîãî çâåðíåííÿ é ïîøóêó øëÿõ³â ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é ç ïðàöåâëàøòóâàííÿì. Çâåðíóâñÿ íà «ãàðÿ÷ó ë³í³þ» é íèí³ ïðàöþþ÷èé ìîëîäèé æèòîìèðÿíèí, ÿêèé õîò³â áè çì³íèòè ðîáîòó. ³í ö³êàâèâñÿ ìîæëèâ³ñòþ ïîøóêó ñâîãî íîâîãî çàíÿòòÿ íà ²íòåðíåò-ïîðòàë³ äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ ÒÐÓÄ (www.trud.gov.ua) é õîò³â çíàòè ÷è ïîòð³áíî áóòè çàðåºñòðîâàíèì áåçðîá³òíèì àáè êîðèñòóâàòèñü éîãî ñåðâ³ñàìè. ³êòîð Çó-

áðèöüêèé ïî³íôîðìóâàâ, ùî öåé âåáïîðòàë ³íòåãðîâàíèé ç íàéá³ëüøîþ çàãàëüíîíàö³îíàëüíîþ áàçîþ äàíèõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ é ãîëîâíîþ éîãî ïåðåâàãîþ º áåçêîøòîâíå âèêîðèñòàííÿ çàïðîïîíîâàíèõ ñåðâ³ñ³â äëÿ âñ³õ êîðèñòóâà÷³â, íå ëèøå çàðåºñòðîâàíèõ áåçðîá³òíèõ. Òàê, øóêà÷³ ðîáîòè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü âèáðàòè ã³äí³ âàêàíñ³¿ êðàùèõ ðîáîòîäàâö³â, îçíàéî-

ôîíóâàâøè â îáëàñíèé öåíòð çàéíÿòîñò³, ö³êàâèëèñü ìîæëèâ³ñòþ çâåðíåííÿ çà ïîñëóãàìè â öåíòð çàéíÿòîñò³ íå çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà îáëàñíîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ óòî÷íèâ, ùî ùå ó æîâòí³ 2011 ðîêó Êàá³íåò ̳í³ñòð³â ïðèéíÿâ ïîñòàíîâó, çã³äíî ç ÿêîþ ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè íàäàíî ïðàâî ðåºñòðóâàòèñÿ é îòðèìóâàòè ñîö³àëüí³ ïîñëóãè ó áóäüÿêîìó öåíòð³ çàéíÿòîñò³ íåçàëåæíî â³ä ðåºñòðàö³¿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÷è ïåðåáóâàííÿ. Äâîº ìåøêàíö³â ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³, ÿê³ çâåðíóëèñü íà «ãàðÿ÷ó ë³í³þ», âèñëîâèëè ñòóðáîâàí³ñòü òèì, ùî íå ìîæóòü íà ð³âíèõ ç ³íøèìè

³êòîð ÇÓÁÐÈÖÜÊÈÉ

ìèòèñü ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâ òà ¿õíüîþ ïîòðåáîþ â êàäðàõ, ï³äïèñàòèñÿ íà îòðèìàííÿ âàêàíñ³é íà âëàñíó åëåêòðîííó ñêðèíüêó, ïðîéòè òåñòóâàííÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ íàõèë³â, çä³áíîñòåé òà íàïðÿìê³â ïîáóäîâè êàð‘ºðè, ðîçðàõóâàòè ðîçì³ð äîïîìîãè ïî áåçðîá³òòþ òà ³í. ʳëüêà ìåøêàíö³â îáëàñò³, çàòåëå-

êîðèñòóâàòèñü ïîñëóãàìè ñëóæáè çàéíÿòîñò³, îñê³ëüêè ìàþòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè. ³êòîð Éîñèïîâè÷ ïîÿñíèâ àâòîðàì öèõ çâåðíåíü, ùî íà ñüîãîäí³, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, ÷ëåíè îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà íàëåæàòü äî çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ. Äëÿ ðåºñòðàö³¿ â ñëóæá³ çàéíÿòîñò³ ç íàñòóïíèì îòðè-

ìàííÿì ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ íà âèïàäîê áåçðîá³òòÿ òàê³ ãðîìàäÿíè ìàþòü íàäàòè äîâ³äêó ïðî ïðèïèíåííÿ âåäåííÿ îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà àáî ïðî âèõ³ä ç òàêîãî ãîñïîäàðñòâà, âèäàíó ñ³ëüñüêîþ, ñåëèùíîþ àáî ì³ñüêîþ ðàäîþ çà ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Ðàçîì ç òèì, çàçíà÷èâ êåð³âíèê, çàéíÿò³ñòü â îñîáèñòîìó ñåëÿíñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ º äîñèòü óìîâíîþ, îñê³ëüêè áàãàòüîõ ñåëÿí í³÷îãî îñîáëèâîãî íå ïðèâ’ÿçóº äî âëàñíèõ ãîñïîäàðñòâ, îêð³ì â³äñóòíîñò³ ìîæëèâîñò³ çíàéòè ã³äíó ðîáîòó. ³í òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî âæå º ïðîåêòè çì³í íîðì çàêîíîäàâñòâà ïðî îñîáèñòå ñåëÿíñüêå ãîñïîäàðñòâî, àáè ñ³ëüñüê³ æèòåë³ ìîãëè â³ëüíî êîðèñòóâàòèñü ïîñëóãàìè ñëóæáè çàéíÿòîñò³. Çàòåëåôîíóâàëà íà «ãàðÿ÷ó ë³í³þ» ³ äåñÿòèêëàñíèöÿ Ãàííà ç Áàðàí³âñüêîãî ðàéîíó, àáè ä³çíàòèñü ÷è çìîæå ñëóæáà çàéíÿòîñò³ äîïîìîãòè ¿é çîð³ºíòóâàòèñü ÿêó ç ïðîôåñ³é îáðàòè, àáè ìàòè ðîáîòó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äèïëîìà, – ôàðìàöåâòà ÷è ìåäñåñòðè. ³äïîâ³äà÷ ïîðàäèâ çâåðíóòèñü äî ïðîôêîíñóëüòàíòà ðàéîííîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³, ÿêèé ïðîâåäå êîìï’þòåðíå ïðîôä³àãíîñòè÷íå òåñòóâàííÿ, ïî³íôîðìóº ïðî ñèòóàö³þ íà ðèíêó ïðàö³, íàäàñòü êâàë³ô³êîâàí³ ðåêîìåíäàö³¿, ÿê³ é äîïîìîæóòü øêîëÿðö³ ïðèéíÿòè âèâàæåíå ð³øåííÿ ùîäî âèáîðó ïðîôåñ³¿. ßê ïîêàçàëè ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî ñï³ëêóâàííÿ, àêòóàëüíèìè â îáëàñò³ º òàêîæ ïðîáëåìè ç ïðàöåâëàøòóâàííÿì êîëèøí³õ â³éñüêîâèõ òà ïåðåêâàë³ô³êàö³ÿ íåïðàöþþ÷èõ ãðîìàäÿí, ÿê³ ñàìîñò³éíî âèÿâëÿþòü áàæàííÿ çì³íèòè ôàõ äëÿ îòðèìàííÿ ðîáîòè. Íà ïåðåêîíàííÿ ³êòîðà Çóáðèöüêîãî, ÿêèé ðåçþìóâàâ ï³äñóìêè «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿», á³ëüø³ñòü ïîñòàâëåíèõ ïèòàíü íå áóëè á òàêèìè ãîñòðèìè é äîâãîòðèâàëèìè, ÿêáè äî ¿õ âèð³øåííÿ ìåøêàíö³ îáëàñò³ â³äðàçó äîëó÷àëè äåðæàâí³ ³íñòèòóö³¿, ÿê³ ìàþòü â³äïîâ³äí³ çàêîíîäàâ÷³ ïîâíîâàæåííÿ, äîñâ³ä, âîëîä³þòü ìåòîäîëî㳺þ òà ³íñòðóìåíòàìè ñèñòåìíîãî ïîäîëàííÿ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç áåçðîá³òòÿì. Á³äà æ íàøèõ çåìëÿê³â ó òîìó, ùî âîíè ñïåðøó ïîêëàäàþòüñÿ íà âëàñí³ ñèëè âèõîäó ç êðèçîâèõ ñèòóàö³é ³ ëèøå êîëè ìàðíî çãàÿíî áàãàòî ÷àñó, – çâåðòàþòüñÿ äî äåðæàâíèõ ñëóæá. Òàê ³ º. Ìàéæå âñ³ àâòîðè òåëåôîííèõ çâåðíåíü íå áóëè çàðåºñòðîâàíèìè ó öåíòðàõ çàéíÿòîñò³. Òàìàðà Îìåëü÷åíêî, íà÷àëüíèê â³ää³ëó ÎÑÇ

¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013ð.

www.interesu.info

OOOEHH Îáëàñíèé öåíòð çàéíÿòîñò³ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà – þðèñêîíñóëüòà Ðàäîìèøëüñüêîãî ðàéîííîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ (íà ÷àñ â³äïóñòêè ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî òðüîõ ðîê³â îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà). Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: Âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ, ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íå ìåíøå 3-õ ðîê³â àáî ñòàæ ðîáîòè

çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 5 ðîê³â, çíàííÿ äåðæàâíî¿ ìîâè, âì³ííÿ ïðàöþâàòè íà êîìï’þòåð³. Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ âïðîäîâæ 30 äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó. Äîâ³äêè ïðî óìîâè êîíêóðñó – ó â³ää³ë³ êàäð³â îáëàñíîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð, âóë. Êè¿âñüêà, 83, òåë. 0(412) 36-12-69.

Ha opy – a o oc i o Êîëåãè ç ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè – ÷àñò³ ãîñò³ ó öåíòðàõ çàéíÿòîñò³ Æèòîìèðùèíè. Ëèøå òîð³ê íà áàç³ ì³ñüêðàéöåíòð³â çàéíÿòîñò³ îáëàñò³ â³äáóëîñü 15 âè¿çíèõ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ç ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ñëóõà÷³â ²íñòèòóòó ï³äãîòîâêè êàäð³â äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ Óêðà¿íè. Êåð³âíèêè é ñïåö³àë³ñòè ðåã³îíàëüíèõ öåíòð³â çàéíÿòîñò³ Óêðà¿íè ïåðåéìàþòü ó æèòîìèðÿí äîñâ³ä âò³ëåííÿ íîâîââåäåíü ó ä³ÿëüíîñò³ ñëóæáè çàéíÿòîñò³, ïîçàÿê ñàìå â æèòîìèðñüêîìó ðåã³îí³ çä³éñíþâàëàñü àïðîáàö³ÿ øåñòè ï³ëîòíèõ ïðîåêò³â, ÿê³ íèí³ ïî âñ³é äåðæàâ³ ñëóãóþòü ï³äâèùåííþ ÿêîñò³ é åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè. Çàïðîâàäæóþ÷è ïåðøèìè íîâ³ òåõíîëîã³÷í³ ðîçðîáêè, öåíòðè çàéíÿòîñò³ Æèòîìèðùèíè ìàþòü á³ëüøèé ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä, ÿêèì îõî÷å é ä³ëÿòüñÿ ç êîëåãàìè. Äíÿìè Æèòîìèðñüêèé îáëàñíèé öåíòð çàéíÿòîñò³ â³äâ³äàëà ãðóïà êåð³âíèê³â òà ñïåö³àë³ñò³â ô³íàíñîâî-àíàë³òè÷íèõ â³ää³ë³â ðåã³îíàëüíèõ öåíòð³â çàéíÿòîñò³ Óêðà¿íè, ÿê³ ö³êàâèëèñü ïðàêòèêîþ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ñòðàõîâîãî ôîíäó íà âèïàäîê áåçðîá³òòÿ òà íàïðàöþ-

âàííÿìè æèòîìèðÿí ùîäî ðîáîòè ç áîðæíèêàìè ç³ ñïëàòè ñòðàõîâèõ âíåñê³â. Ãîñò³ çóñòð³ëèñÿ ç êåð³âíèöòâîì îáëàñíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ – äèðåêòîðîì ²ãîðåì ²ùåíêîì òà ïåðøèì çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà – ãîëîâíèì òåõíîëîãîì Òåòÿíîþ Êàñ³ìöåâîþ. Ó ôîðìàò³ êðóãëîãî ñòîëó â³äáóâñÿ ðîáî÷èé ä³àëîã ç íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíîãî ïèòàííÿ – ïîâåðíåííÿ ï³äïðèºìñòâàìè-áîðæíèêàìè íåäîïëà÷åíèõ äî Ôîíäó êîøò³â. Çàäóìàìè ùîäî ïîêðàùåííÿ îðãàí³çàö³¿ ö³º¿ ðîáîòè, çîêðåìà íà Æèòîìèðùèí³, ïîä³ëèâñÿ ç êîëåãàìè íà÷àëüíèê ô³íàíñîâîàíàë³òè÷íîãî â³ää³ëó îáëàñíîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ Îëåêñàíäð Ñóõîâåöüêèé. Ó÷àñíèêè ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ îçíàéîìèëèñü òàêîæ ç ³íøèìè íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ öåíòðó ï³ä ÷àñ åêñêóðñ³¿ â³ää³ëàìè.

poopiai i aa yi co oo i Ó Ëþáàð³, ×åðíÿõîâ³ é Æèòîìèð³ â³äáóëèñü ïðîôîð³ºíòàö³éí³ çìàãàëüíî-ìîòèâàö³éí³ çàõîäè ñåðåä ó÷í³âñüêèõ êîìàíä, ÿê³ ïðîõîäèëè ó ñòèë³ ãðè ÊÂÊ. Öå íîâèé íàïðÿì ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè ñåðåä øê³ëüíî¿ ìîëîä³, ÿêèé ó ï³çíàâàëüíî-ðîçâàæàëüí³é ôîðì³ ïîïóëÿðèçóº àêòóàëüí³ ïðîôåñ³¿ òà ï³äâèùóº ìîæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó ìîëîäèõ ëþäåé. Îðãàí³çàòîðàìè çàõîä³â º ì³ñüêðàéîíí³ â³ää³ëè îñâ³òè çà ï³äòðèìêè öåíòð³â çàéíÿòîñò³. Ó Ëþáàð³ çìàãàëèñü òðè êîìàí- ïåðåâàãè òà ïðèâàáëèâ³ñòü. Êîäè: «Øàíñ» (ã³ìíàç³ÿ ¹1), «Ãà- ìàíäè áóëè âèñîêî îö³íåí³ ÷ëåðÿ÷à äåñÿòêà» (øêîëà ¹2) òà «Îñâ³òÿíè» Ñòðèæ³âñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè. Ó ×åðíÿõîâ³ â ³íòåëåêòóàëüíî-ï³çíàâàëüíèõ ïîº ä è í ê à õ ç³éøëèñÿ ó÷àñíèêè ÷îòèðüîõ êîìàíä: «Âåñåëêà» ×åðíÿõ³âñüêî¿ ã³ìíà糿, «Ñîðòîòð³óìô» Âèñîê³âñüêî¿ ã³Íà ôîòî: ïåðåìîæåöü æèòîìèðñüêîãî ìíà糿, «Ï’ÿòèé òóðí³ðó – êîìàíäà «Áåç ïîâàæíî¿ åëåìåíò» ×åð- ïðè÷èíè» çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹16 íÿõ³âñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè òà «ÏÐÎÔ²» íàìè æóð³, îñê³ëüêè äîêëàëè áàÃîëîâèíñüêî¿ ã³ìíà糿. Æèòî- ãàòî ñèë òà åíåð㳿, ¿õí³ âèñòóïè ìèðñüê³ çìàãàííÿ ïðîéøëè ï³ä áóëè ÿñêðàâ³, çàâçÿò³ òà ç ãóìîðîì. ãàñëîì «Ñüîãîäí³ øêîëÿð – çàâòðà Ïåðåìîæö³ áàçîâèõ åòàï³â – êîôàõîâèé ðîá³òíèê!» çà ó÷àñòþ òðüîõ ìàíäè «Øàíñ» Ëþáàðñüêî¿ ã³ìíà糿 êîìàíä: «Áåç ïîâàæíî¿ ïðè÷èíè» ¹1, «Âåñåëêà» ×åðíÿõ³âñüêî¿ ã³ì(çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ¹16), «Âå- íà糿, «Áåç ïîâàæíî¿ ïðè÷èíè» ñåëà ïåðåðâà» (çàãàëüíîîñâ³òíÿ Æèòîìèðñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëà ¹33) òà «Ïîë³ãëîòè» (çàãà- øêîëè ¹16 òà ïåðåìîæåöü êîðîëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ¹12). ñòèø³âñüêèõ çìàãàíü, ÿê³ ùå â³äÂïðîäîâæ òðüîõ êîíêóðñ³â - áóäóòüñÿ íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ, çó«Ïðåçåíòàö³ÿ êîìàíäè», «Ðåêëà- ñòð³íóòüñÿ ó ðåã³îíàëüíèõ çìàãàíìà ïðîôåñ³¿» òà «Ìóçè÷íèé êîí- íÿõ ó æîâòí³ öüîãî ðîêó. êóðñ» – êîìàíäè ïðåäñòàâëÿëè Òåòÿíà Áåëåíþê, ðîá³òíè÷³ ïðîôåñ³¿, äîâîäèëè ¿õ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ÎÑÇ


¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013ð.

ñòîð. 5

ÏÎÑËÓÃÈ. ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ Â ÍÎÌÅÐ. ÏβÄÎÌËÅÍÍß

TEPMIHOBO B HOMEP

oioe po aip o p a o i a  apy x peo  a ocepe oi p i c aioap x epe

Дитячі розважально-ігрові музичні програми. Герої мультфільмів та казок. Фотограф. Виїзд в дитсадок, школу. кафе, додому тощо. Студія «Элен и ребята». Олена Миколаївна.Т:067-883-92-70, 063-635-49-95, 066-404-41-97 Професійні: тамада, музиканти, танцюристи, фотоограф, театр пародій.Весілля, ювілеї, корпоративи, тощо. Студія «Элен и ребята». Олена Миколаївна.Т:067-883-92-70, 063-63549-95, 066-404-41-97

Äîñòàâêà: ï³ñîê, ùåá³íü, áóò, â³äñ³â, ãðóíò, ï³äñèïêà. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Ò. 067-411-9-555

Áóð³ííÿ ñêâàæèí äëÿ âîäè â ñàìèõ íåäîñòóïíèõ ì³ñöÿõ. Ò:067-982-75-34, 098-546-5209 Òðåíèðîâêè ïî ðóêîïàøíîìó áîþ (ñèñòåìà Êàäî÷íèêîâà) + áîåâàÿ àêðîáàòèêà. Íàáèðàþ ãðóïïó, èùó ïàðòíåðîâ äëÿ ñîâìåñòíûéõ çàíÿòèé. Ò:067-369-7366 Âàëåðèé

Áóð³ííÿ àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí. Ðåìîíò. Ïðîåêòóâàííÿ. ˳ö. ÀÁ ¹553863 â³ä 26.10.10. Ò:098-481-40-44, 067-410-3617

ÒΠ«ÁÐÅÍÄ Ñ²Ò²» (ì. Æèòîìèð, ïðîñïåêò Ìèðó,15) ìຠíàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ. Äæåðåëî çàáðóäíåííÿ – òîïî÷íà, ùî ïðàöþº íà ãàçó. Ïåðåë³ê âèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ÿê³ âèêèäàþòüñÿ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè: âóãëåöþ îêñèäè, àçîòó îêñèäè, òîùî. ßê âèÿâèâ ðîçðàõóíîê ïðèçåìíî¿ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ àòìîñôåðó ðå÷îâèí íà ³ñíóþ÷èé ñòàí, äîë³ ïðèçåìíî¿ êîíöåíòðàö³¿ ïî âñ³õ ÇÐ, íà âñ³õ ðîçðàõóíêîâèõ òî÷êàõ ÿê íà ìåæ³, òàê ³ ïîçà ìåæàìè íîðìàòèâíî¿ ÑÇÇ, íå ïåðåâèùóþòü ÃÄÊ (ÎÁÐÂ) àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ. ²ñíóþ÷³ âåëè÷èíè âèêèä³â â³ä âñ³õ äæåðåë ïðîïîíóºòüñÿ ïðèéíÿòè ÿê äîçâîëåí³. Ïðè ðîáîò³ îá'ºêòó íåîáõ³äíî

ïðîâîäèòè êîíòðîëü ñòàíó àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, Îáãðóíòîâóþ÷³ ìàòåð³àëè äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè íàïðàâëÿþòüñÿ íà óçãîäæåííÿ â Äåðæóïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³. Êîíòàêòí³ äàí³: Äëÿ îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ øîäî îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë ïëîùàäêè ÒΠ«ÁÐÅÍÄ Ñ²Ò²» çâåðòàòèñÿ â ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð, ïëîùà Ïîëüîâà,8. Ç ïðîïîçèö³ÿìè ïî äàíîìó ïèòàííþ çâåðòàòèñÿ äî ÒΠ«ÁÐÅÍÄ Ñ²Ò²» çà òåë: 0967150097. Ðîçðîáíèê îáãðóíòîâóþ÷èõ ìàòåð³àë³â äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè – ÏÏ «Ìàòðèêñ Ãðóï». Êîíòàêòíèé òåëåôîí: (0412) 42-08-76.

ТзОВ «Каскад» повідомляє про проведення чергових загальних зборів 30 квітня 2013 року, за адресою вул. Київська, 9 о 18 годині. Телефон для довідок 467-867. Втрачений паспорт ВМ 023922 громадянина України Шовтюк Алли Миколаївни, виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області 31 жовтня 1995 року, вважати недійсним.

OBIOMEHH TOB ÀÍ «Áåðëîãà» 25 êâ³òíÿ 2013 ðîêó î 10.00 ðåàë³çóº ÷åðåç àóêö³îí ìàéíî Ñïîæèâ÷îãî Òîâàðèñòâà «Ïåòðàê³âñüêèé ³ Ê» (êîä ªÄÐÏÎÓ 36245715), à ñàìå: íåæèòëîâà áóä³âëÿ, ¿äàëüíÿ «Áåð³çêà», çàãàëüíîþ ïëîùåþ 195,4êâ.ì., ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: Æèòîìèðñüêà îáëàñòü, Ïîï³ëüíÿíñüêèé ð-í, ñ. Õîäîðê³â, âóë. ̳ñòå÷êîâà, 11à. Ñòàðòîâà âàðò³ñòü 61 837,00 ãðí. áåç ÏÄ òà íåæèòëîâà áóä³âëÿ, ìàãàçèí «Ãîñïîäàðñüê³ òîâàðè», çàãàëüíîþ ïëîùåþ 302,5êâ.ì., ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: Æèòîìèðñüêà îáëàñòü, ñìò. Ïîï³ëüíÿ, âóë. Ðàäÿíñüêà, 28, Ñòàðòîâà âàðò³ñòü 90 944,00 ãðí. áåç ÏÄÂ. Ãàðàíò³éíèé âíåñîê 10% â³ä ñòàðòîâî¿ ö³íè âíîñèòüñÿ íà ð/ð 26008404530100 â ÀÒ «Óêðñèááàíê» ì. Õàðê³â ÌÔÎ 351005, êîä ªÄÐÏÎÓ 38267273, îòðèìóâà÷ ÒΠÀÍ «Áåðëîãà». Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê 51,00 ãðí.

âíîñèòüñÿ íà ð/ð 26008404530100 â ÀÒ «Óêðñèááàíê» ì. Õàðê³â ÌÔÎ 351005, êîä ªÄÐÏÎÓ 38267273. Çàÿâêè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ äî 22 êâ³òíÿ 2013 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð âóë. Ùîðñà, 27, TOB ÀÍ «Áåðëîãà», òåë: (0412) 46-03-65. Çà äîâ³äêàìè çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð âóë. Ùîðñà, 27, ÒΠÀÍ «Áåðëîãà», òåë: (0412) 430149. Îçíàéîìëåííÿ ç ìàéíîì çà ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ ìàéíà, à ñàìå çà àäðåñîþ: íåæèòëîâà áóä³âëÿ, ¿äàëüíÿ «Áåð³çêà» çà àäðåñîþ Æèòîìèðñüêà îáëàñòü, Ïîï³ëüíÿíñüêèé ð-í, ñ. Õîäîðê³â, âóë. ̳ñòå÷êîâà, 11à òà íåæèòëîâà áóä³âëÿ, ìàãàçèí «Ãîñïîäàðñüê³ òîâàðè», çà àäðåñîþ Æèòîìèðñüêà îáëàñòü, ñìò. Ïîï³ëüíÿ, âóë. Ðàäÿíñüêà, 28. Àóêö³îí ïðîâîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð, âóë. Ùîðñà, 27.

oioei po aip o p a o i a  apy x peo  a ocepe oi p i c aioap x epe ÏÏ «ÇÅÒ-ÅËÜ-ÏËÞÑ» (ì. Æèòîìèð, âóë. Â. Áåðäè÷³âñüêà, 70á) ìຠíàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèì â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ. Äæåðåëî çàáðóäíåííÿ – òîïî÷íà, ùî ïðàöþº íà ãàçó. Ïåðåë³ê âèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ÿê³ âèêèäàþòüñÿ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè: âóãëåöþ îêñèäè, àçîòó îêñèäè, òîùî. ßê âèÿâèâ ðîçðàõóíîê ïðèçåìíî¿ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ àòìîñôåðó ðå÷îâèí íà ³ñíóþ÷èé ñòàí, äîë³ ïðèçåìíî¿ êîíöåíòðàö³¿ ïî âñ³õ ÇÐ, íà âñ³õ ðîçðàõóíêîâèõ òî÷êàõ ÿê íà ìåæ³, òàê ³ ïîçà ìåæàìè íîðìàòèâíî¿ ÑÇÇ, íå ïåðåâèùóþòü ÃÄÊ (ÎÁÐÂ) àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ. ²ñíóþ÷³ âåëè÷èíè âèêèä³â â³ä âñ³õ äæåðåë ïðîïîíóºòüñÿ ïðèéíÿòè ÿê äîçâîëåí³. Ïðè ðîáîò³ îá'ºêòó íåîáõ³äíî

13

ïðîâîäèòè êîíòðîëü ñòàíó àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ. Îáãðóíòîâóþ÷³ ìàòåð³àëè äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè íàïðàâëÿþòüñÿ íà óçãîäæåííÿ â Äåðæóïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³. Êîíòàêòí³ äàí³: Äëÿ îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë ïëîùàäêè ÏÏ «ÇÅÒ-ÅËÜ-ÏËÞÑ» çâåðòàòèñÿ â ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð, ïëîùà Ïîëüîâà,8. 3 ïðîïîçèö³ÿìè ïî äàíîìó ïèòàííþ çâåðòàòèñÿ äî ÏÏ «ÇÅÒÅËÜ-ÏËÞÑ» çà òåë: 0967150097. Ðîçðîáíèê îáãðóíòîâóþ÷èõ ìàòåð³àë³â äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè – ÏÏ «Ìàòðèêñ Ãðóï». Êîíòàêòíèé òåëåôîí: (0412) 42-08-76


6 ñòîð.

ÄËß ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ ² ÐÅÌÎÍÒÓ. ÄËß ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍß ² ²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ

¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013ð.

Утеплитель,минеральную вату, можно б/у до 10 м.куб.Т:097-195-14-02

ÏÐÎÄÀÌ 4 міжкімнатних дверей, нові.Т:25-73-60 Балконный блок 3,30х0,95х1,4, 12 ст., цена договорная.Т:34-37-67 Блоки фундаментные б/у 7 шт.Т:096-902-74-29 Вікна, двері б/у.Т:40-28-28 Ворота гаражны.Т:096-267-46-79 Грати на вікна, 5 штук.Т:33-73-27 Двери б/у, дубовые шпанированые, 60х2,Недорого. Т:097-419-84-52 Двери межкомнатные сосновые.Т:46-50-24 Двері (Білорусь), доска доборна шпанірована, ширина 8 см, дуб темний. Т:098-37525-98 Двері міжкімнатні, б/у - 4 шт., ДСП в доброму стані, 1 двері напівзасклені, дерев’янні, б/у. Т:098-375-25-98 Двері однопольні р. 2х0,75 м. Дешево. Т:4262-25, 51-89-87 Доска сухая свежепиленая, обрезная и необрезная, брус в ассортименте. Т:067-70451-79 Жесть оцинкована.Т:33-48-54 Забор из профнастила. Цена 130 грн/п.м. т. 067-923-36-93 Козырек недорого, срочно,Т:096-267-46-79 Окна деревянные б/у для парников.Т:098202-58-14 Оконный и дверной блок.т:51-12-23,067315-76-37 Отопительньные чугунные батареи 4 секции.Т:25-56-49 Плитка керамическая бело-голубая 15х15 2,7 кв.м.Т:096-366-76-86 Профнастил 39 грн/ кв. м.Т:067-923-36-93 Стекла оконные, двери межкомнатные. Т. 3408-38, 096-21-35-539 Труба азбестовая, 150 диаметр, длина 2 м.Т:33-12-67, 067-269-09-24 Труби металеві різного діаметру, ціна за домовленністю.Т:41-65-39

ÏÐÎÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ Ï³ñîê ùåá³íü, áóò, â³äñ³â, ãðóíò, ï³äñèïêà, äîñòàâêà. Âèâ³ç ñì³òòÿ.Ò:067-411-95-55 Блоки крымский ракушняк, высокого качества, 1600 шт., недорого. Т. 093-26501-15 Брус, доски обр., н/о, доску д/пола, штахетник, рейки различного сечения, распиловка древесины. Т. 067-592-10-47, 2627-79

Áóò, ïåñîê, ùåáåíü, îòñåâ, ïîäñûïêà, ãëèíà, çåìëÿ, äîñòàâêà ñòðîéìàòåðèàëîâ, äðîâ, âûâîç ìóñîðà. Ò. 097-694-93-02, 09384-366-92 Âàïíî îïò. òà ðîçäð³á. Ò:067503-37-38

Ракушняк крымский высокого качества, М25, 4,8 грн/шт. Т. 097-063-44-63 Ракушняк крымский прямые поставки из карьера.Т:095-61-40-068,098-68-33007 Ракушняк крымский, прямые поставки с карьера. Т. 098-49-56-333

Ðàêóøíÿê êðûìñêèé îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Íåäîðîãî. Ò: 09561-400-68

Вапно.Т:067-920-53-63 Доску обрезную, н/о, брус, доску пола, вагонку, блок-хаус. Т. 48-29-58, 096-259-60-24, 097-488-09-85

Äîøêó äëÿ ïîëà, âàãîíêó, áëîêõàóñ, áðóñ ïðîô³ëüîâàíèé, ïë³íòóñ, íàë³÷íèê, äîøêó ñòîëÿðíó 50 ìì, øàë³âêó 25 ìì, 30 ìì, áðóñ, ðåéêà ìîíòàæíà, çàãîòîâêà íà ï³ääîíè. Ò. 097-745-54-57, 067681-55-70, zheca@bk.ru Пеноблоки, 10 кубов.Т:068-762-59-45 Проволка металева.Т:51-12-23, 063-31576-37 Ракушняк високої якості. Т:067-47242-73 Ракушняк крымский 1500 «М-25». Т:097-9249-555

ÏÐÎÄÀÌ Крышку для унитаза, белую, новую в упаковке -40 грн. Т:22-71-70, 098-58181-43 Металический умывальник емкостью 10 литров самодельный б/у 24-34-79, 096-76283-30 Александр Умывальник керамический на пьедестале с краном. Т. 34-08-38, 096-21-35-539

Áðèãàäà ä³â÷àò ïðîôåñ³éíî âèêîíóº âåëèêèé ïåðåë³ê ìàëÿðíèõ ïîñëóã òà äåêîðàòèâíîãî îáðîáëåííÿ: øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåëü, ã³ïñîêàðòîíó, øïàëåðè, â³äêîñè, âåíåö³ÿ, îòî÷åíòî, óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì, «êîðî¿ä», «áàéðàì³êñ». ßê³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ïîì³ðí³ ö³íè ãàðàíòóºìî. Çîÿ. Ò:37-19-04, 098-259-9951, 063-357-16-33

Âñå âèäû ðåìîíòíûõ ðàáîò: îáëèöîâêà ïëèòêîé, îáîè, øïàêë¸âêà, ñòðóêòóðíàÿ øòóêàòóðêà, ãèïñîêàðòîí, íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ, åëåêòðîïðîâîäêà è äð. Áûñòðî, êà÷åñòâåííî è íåäîðîãî. Ò:067-365-85-28, 093-13532-00 Âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: ôóíäàìåíò, äàõ, îçäîáëåííÿ, áëàãîóñòð³é. ˳ö. À ¹ 409696 â³ä 21.10.2008 ð. ò. 067-49-46-000, 063-176-5087

1-сп. кровать темно-коричневая с матрасом, 6 стульев брендовых. Т:519-555, 096-30763-63 1-спальную кровать темного дерева. Шкаф 3створчатый - 2 шт., тумбочки, матрасы б/у, 1,5-ные, подушки, доску мебельную полированную. Т. 43-18-31, 095-712-70-05, 097598-13-10 2 двухстворчатых шкафа, б/у в хорошем состоянии, 1800 грн торг.Т:22-15-44, 068-17059-13 2 кресла и диван б/у для дачи, дешево.Т:096385-07-97 2 одинарные кровати, с матрацами, б/у 1600 грн торг.Т:22-15-44, 068-170-59-13 2 шкафа с антрисолями б/у.Т:24-69-21 2-сп. кровать - 1 шт. с зеркалом. Т:093-45880-15, 098-405-80-46, 050-394-97-70 Антрисолі від серванту 1,400мм х 720мм, ціна домовленністю, дешево.Т:41-65-39 Большой вазон для офиса.Т:46-50-52 Буфетный стол, б/у для дачи. Т:067-303-1809, 093-906-17-07 Вазоны.Т: 25-64-20 Вазоны:рождественник, восковик, герань, тещин язык, каланхое, алое.Т:36-33-85,096446-23-43 Вешалка для верхней одежды, 111 на 170, полка для шляп и 7 крючков.Т:42-75-36,067493-46-20 дзеркало.Т:34-08-38,096-213-55-39 Диван односкладный, новый орех под замш, ширина 80 см длина 2,10 см.Т:34-08-40 Диван-кровать, газ.балон. т. 093-458-80-15, 098-405-80-46, 050-394-97-70 Диван-кровать.Т:097-249-02-24 Диван-кровать.Т:25-52-04,096-535-42-31 Жалюзи вертикальные и горизонтальные. т. 067-961-69-18, 25-72-07 Жалюзі вертикальні, горизонтальні. Т:44-87-06 Зеркало «Русалка»и зеркало для ванной комнаты. Т:093-990-51-03 Зеркало 1,20х50, 2 кресла, недорого.Т:4671-35 Ковер 1,5х2,4 м. В хорошем состоянии, дешево.Т:067-993-39-60 Ковер 2х3 в коричневых тонах 1500 грн.Т:4258-53,096-974-88-06 Коврове покриття 3х2 б/у, в доброму стані.:5189-87,42-62-25,098-749-13-14 Кресло-кровать, б/у, 200 грн.Т:41-68-43, 063-732-48-96 Крісло колісне КкД-06.Т41-06-86 Кровать двух спальная производства Германия с ортопедическим матрацом.Цена 2000 грн.Т:51-61-88 Кровать двухспальная, б/у светлое дерево.Т:25-12-41 Кровать металическую полуторную, на панцерной сетке.Т:098-344-87-77 Кровать недорого.Т:36-20-97 Кровать с ортопедическим матрацом.Т:4671-35 Кухня с 7 предметов, очень дешево.Т:42-75-36 Кухня, очень дешево, с 7 предметов.Т:33-46-29 Кухня, по договорной цене, МДФ, цвет-груша.Т:096-361-74-01 Кухня, по договорной цене, МДФ, цвет-груша.Т:096-361-74-01 Кухонный гарнитур польский б/у, дешево, односпальную кровать с матрацом, недорого.Т:42-33-61, 098-402-21-83 Линолеум цена ниже чем в магазине, 5,5х3 м.Т:44-80-06 Люстра, портьеры, часы с боем.Т:093-99051-03 Матрас 180 на 90.39-62-95.Звонить после 18.00 Матрас одинарный на деревянном каркасе, р. 1,85х1,85. Недорого. Т:097-419-84-52, 2556-57

Мебель кух., шкаф 2-створчатый, двери межкомнатные б/у, мойку фарфоровую, с пьедисталом, зеркало. т. 34-08-38, 096-21-35-539 Мягкая мебель диван и 2 кресла.Т:40-69-17 Мягкий уголок «Глория» с креслом, б/у, в хорошем состоянии 1000 грн.Т:34-37-67 Мягкий уголок «Прогресс»в отличном состоянии.Т:093-875-71-34,22-41-64 Новый комод, стол-стекло новый, б/у ванная 1,7х0,75 м.Т:46-70-69, 097-481-62-35 Галя Новый турецкий ковер 2х4 бежево-бодового цвета, цена договорная.Т:067-928-76-83 Охотничьи трофеи:рога лося и косули.Т:067267-91-11 Пальмы финиковые, вырощенные в домашних условиях, до 1 метра высотой.Т:25-56-65 подушки з пір’я та перини. Т:067-120-81-18, 26-54-77 Полка навесная для кухни.190 грн Т:34-26-53 Прихожая 2,25 и высота 2,30 в хорошем состоянии, недорого.Т:33-88-16 Прихожая б/у, кухня б/у, трюмо б/у. Срочно. Дитяча кроватка з ортопедичним матрацом.Т:063-81-437-98, 067-94-77-585, 48-27-64 Раскладушка б/у, обшивка требует ремонта.Т:096-762-83-30 Светлый шкаф с зеркалом.Т:099-229-64-31, 34-13-63 Секретер, вешалка пристенная с зеркалом, полки книжные. Т:42-79-76 Сервант, сервіз столовий на 6 персон. Т: 067303-18-09 Спальню белую, стенка Житомирського производства б/у.Т:47-39-16,067-997-70-49 Срочно и не дорого продам стенку: 2+вмонтированые комода, под телевизор, 2 кровати, с ортопедическими матрацами, письменный стол и стул, в отличном состоянии.Т:097-579-08-84 Срочно продам: комод новый, журнальный стол стеклянный, кухоный стол, 3 стлуа б/ у.Т:46-70-69, 097-481-62-35 Галина Старая мебель на дачу.Т:44-80-06 Стенка «Малютка». Цена:650 грн. Т:093-73939-04 Стенка Житомирская с антресолью, журнальный столик, кухня.Т:33-23-65, 096-364-72-99 Стенка мебельная «Житомир». Т:067-914-88-36 Стенка Прибалтика б/у в хорошем состоянии.Т:095-712-58-88 Стенка, тумбочка под телевизор, журнальный столик. Т:093-990-51-03 Стенки, 2,30м/1м/0,45м, пенал 2,20м/0,48м/ 0,58м.Т:47-23-36, звонить с 9-11 и 17-23 Стенку подростковую 2,5 х 1,5 с угловым шкафом.Т:067-880-95-05 Стол новый полированный раскладной, хорошее состояние, комнатный.300 грн Т:34-26-53 Стол обеденный полированый.Т:096-36676-86 Стол раздвижной 80х120 (80х160), 200 грн. т. 067-769-98-69, Олег Анатольевич Стол раздвижной, шкаф 3-х дверчатый, антрисоль, прихожая, шкаф для обуви.Т:067769-98-69 Столик под телевизор, кресло всё Житомирського производства, недорого.Т:41-52-42 Сушку для белья с нержавейки.Т:096-76283-30 Александр Тахта.Т:3441-77, 050-383-93-85 Тумба под телевизор, сервант, ковер 1,5 на 2,20.Т:098-344-87-77 Тумбочка белая, двое дверей, посередине полка, висота 75 см ширина 65 см, недорого, вазоні бальшие.Т:47-21-41, 097-179-13-39 Тумбу под телевизор. Т:093-458-80-15, 098405-80-46, 050-394-97-70 Тумбу с умывальником – 500 грн., двери железные с коробками и замком. Т. 34-5891, 097-790-31-13 Уголок металлический. Т:097-885-73-69 хрустальные вазы, набор индийский металлический. Т:097-885-73-69 Чистошерстянной ковер 2м х 3м, палас 2,5м х 3,5м в отличном состоянии, ковер 2,5м х3,5м.Т:34-26-53 Шкаф 3-х дверный, тумба под Тв, стулья деревянные, ковер 2х3 новый Германия.Т:49-5174, 098-921-35-76


¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013ð. Шкаф 3-х дверчатый,с зеркалом, на ножках, полированый, 1,90мх1,46м. Недорого.Т:097410-84-52 Шкаф 3-х створчатый 250 грн,Т:063-97520-70 Шкаф-купе.Т:063-994-87-23, 096-460-54-76

ÊÓÏËÞ Возьму в подарок аквариум, диван.Т:46-50-52 Куплю б/у кресло кровать, кухонный столик в хорошем состоянии.Т:098-516-67-32, 3366-21 Куплю мебель, б/у, детскую стенку,Т:098-33879-92,096-402-47-23 Ліжка військові від 10шт, можна б/у. Тел.(050)506-16-93 Мебель нового образца. Недорого. Т:063317-41-92

ÏÐÎÄÀÌ Дубленка женская темно-коричневая размер 50, б/у, шуба черная размер 50, недорого.Т:41-62-50, 067-397-77-94 Дубленка новая,красивая 52-54 размер,цена 400грн.Т:47-02-17 Жакет женский замша, серого цвета. Т:097885-73-69 Женские сапоги, кожаные, меховые, размер 39-40.Т:097-885-73-69 кожанное пальто капюшоном, 52-54 размер.Т:22-95-93 Кожаный черный пиджак 44 размер 300 грн.Т:097-298-88-91 Костюм серого цвета, новые белые рубашки. Т:097-885-73-69 Куртка женская р. 48-50, серая, кожанная. Т:097-885-73-69 Куртка с ламой 400 грн.Т:47-02-17 Новое пальто 70% шерсть 42 размер 400 грн.Т:097-298-88-91 Платье новое летнее, красивое, нарядное, на худенькую девушку р 40-42. Недорого.Т:098267-49-99 Сапоги на меху р. 25,5. 095-314-45-95 Сапоги.Т:093-990-51-03 Свадебное платье 44-46 р, цена 500 грн.Т:098-719-07-05 Свадебное платье в греческом стиле, цвет слоновой кости, вышито камнями и бисером, размер 42-46, цена 16000 грн.Торг.Т:09316-90-886, 097-660-15-47 Светлый пуховик, б/у размер 52 250 грн.Т:097-298-88-91 Спортивна форма. Т:093-739-39-04 Ткань пальтовая.Т:093-990-51-03 Шапку жіночу і чоловічу з натурального хутра, шубу з натурального хутра, жилет хутряний.Т:33-73-27 Шуба 52-54 300 грн.Т:40-28-28 Шуба из нутрии 46-48.Т:34-58-91 Шуба, новая, искуственная, коричневого цвета.Цена 120-150 грн.Торг.Т:25-43-03,098130-94-14

ÏÐÎÄÀÌ Брюки ватные зеленые и черные, размер 5054.т:097-249-02-24 Кимоно Тейквандо, на 6-7 лет.Т:096-52877-94 Костюм серого цвета, р.48 для молодожена. Т:097-885-73-69 Куртка летно-техническая.Т:097-249-02-24 Пальто меховое типа тулуб для мужчины р.5658 для работы на севере. Т:43-18-31 Рубашки светлые. Т:097-885-73-69 Сварочный костюм брезентовый. Т:097-88573-69 Ткань пальтовая, костюм новый мужской. Т:093-990-51-03 Черную мужскую натуральную дебленку 5254 размера 2000 грн.Т:097-298-88-91 Шапка новая, из нутрии, светлая, размер 5556. Т: 095-314-45-95 Шапка новая, размер 55-56. Т: 095-314-45-95

ÏÐÎÄÀÌ Веловипед для мальчика 3-5 лет.Т:39-6295(после18.00) Детская коляска, зима-лето, маскитная сетка, сумка для памперсов, болотно-зеленого цвета со вставками.Т:41-68-75, 096-46979-97, 093-304-56-25 Детская кроватка по договорной цене.Т:098816-55-78

Детские вещи б/у до 1,5 года.Т:098-719-07-05 Детский велосипед, 3-х колесный, в хорошем состоянии, зонтик и музыка, 300 грн.Т:067591-41-73 Дитячу шубку, кролячу, сірого кольору.Для дівчинки 2-х років.Т:22-14-88 Зимний комбинизон для девочки 6 мес.-2 лет.110 грн.Т:067-345-30-78 Коляска летняя б/у по договорной цене.Т:098-816-55-78 коляска Чико, тросточная, комбинированая, дождевик и чехол для ног, коляска в отличном состоянии.Т:096-484-68-01 Коляску зимне-летнюю, розовая, в отличном состоянии. Цена договорная. Т:41-64-80, 093-737-03-12 Комбинезон б/у.Т:097-518-78-86 Комбинезон колір голубий, ріст до 60 см + рукавички, шапочка, шарф, 200 грн, комбинезон темносиній, осінній ріст до 60 см 200 грн.Т:097-640-29-71 Таня Куртка для девочка рост 90см.Т:097-51878-86 Молокотсос електрический Medela 499 грн.Т:067-792-08-75, 093-955-75-59 Новая подставка для купания новорожденного, (для мальчика) цвет голоубой Джиобо, цена 70 грн.Т:096-766-61-59, 063-373-08-39 Одяг для дівчинки від народження до 2 років.Т:067-345-30-78 Одяг для хлопчика 9-10 років все в доброму стані.Т:067-345-30-78 Сапожки детские на мальчика, 25-26 размер, дешево.Т:22-71-70

ÏÐÎÄÀÌ Картофель «Санта» белая.Т:098-083-49-68 Кусты смородины - 3 сорта, крыжовник - 2 сорта, малина ремонтанная, калина - 2 сорта. Т:097-723-62-49

ÄËß ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍß ² ²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ. ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ-ÂÅËÎ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ Куплю отходы подсолнечника и сои.Т:097764-87-51 Куплю соевые и кукурузные.Т:097-764-87-51 Куплю сою и подсолнечник.Т:097-764-87-51

ÏÐÎÄÀÌ Алоє 2-х, 3-х, 5-ти років.т:34-37-67 Апарат электоротерапевтический «Серогем», халаты х/б рабочии - 6 шт, халаты х/б медицинские - 2 шт. белые. Т:43-18-31 Апарат электро-терапевтический «Серагем» новый. Т. (0412) 46-15-15, 067162-21-33 Вазон Алоє для лікування, 5-річної давнини. Т:063-103-10-94 Инвалидные коляски б/у 2 шт. по 300 грн, 1 новая 1000 грн.Т:55-33-31 Инвалидные коляски. Компактная и дорожная. Цена договорная.Т:41-06-86 Коляска инвалидная.Т:25-86-64 Корейская ортопедическая кровать «Серагем». Цена 10000 грн.Т:51-61-88 Лампа ультрафиолетового облучения Промінь БУ, цена договорная.Т:067-928-76-83 Лечебная кровать «Серогем».Т:26-7773,097-332-85-11 Паровой ингалятор електрический б/у.Т:3340-56 Солярий ПАЧ-8, лампа щелевая, лазерная установка, сухожаровой шкаф, аппарат глюкофорт, световод, прибор Малыш.ул. Кооперативная,14, тел: 42-79-29, 067-410-28-26 Тренажер дыхательный Фролова + 3 книги сопровождение. Цена: 200 грн. Т:3426-53 Тренажор дыхательной гимнастики по Фролову.Т:47-23-36, звонить с 9-11 и 17-23

Ïðîäàì ïåðåãíîé, òîðô, ãðóíò äëÿ ãîðîäó.Ò:096-712-94-43 Сажанцы кизила от 3 до 7 лет.Т:050-257-94-31 Саженцы коловидной яблони, груши, сливы.Т:098-659-28-97, 066-992-10-81 Саженцы крыжовника, малины, фундука, сортовые. Т. 097-723-62-49 Хризантема Дубок, помаранчево-жовта.Т:067-337-75-05 Яблоки 25сортов, груша 15 сортов, слива, черешня, вишня.Т:096-555-23-14,40-1432(после 20)

ÏÐÎÄÀÌ Аккардеон «Україна» в хорошем состоянии, торг, звоните.Т:097-458-37-95 Анна Аккордеон пр-ва Германии, в отличном состоянии и книги самоучители. Т. 063-103-10-94 Бас гитару 4 струны, Индонезия.Т:093-94977-35 Новый комплект музыкального оборудования. Т:097-885-73-69 Пианино (антиквариат), состояние хорошее, звучание отличное, клавиатура из слоновой кости, п-во Германия. 095-314-45-95 Пианино Україна 400 грн.Т:098-599-20-00

ÏÐÎÄÀÌ Емкость пищевая, нержавейка, 1000 л.ул. Кооперативная,14, тел: 42-79-29, 067-41028-26 Бочки новые.Цена 120грн.Т:050-463-34-72 Банки 3-х литровые,5грн.Т:36-33-85,096446-23-43 Дрова (строй отходы)дешево.Т:097-195-14-02 Бутли 20 литровые. Т:097-885-73-69 дрова для бани.Т:55-49-09(спрашивать бабушку Валю) Продам с/х продукцию. Т6097-764-87-51 Трава газонная в рулонах.Т:066-362-56-84 Веники из каналского дуба недорого.Т:25-62-36 Сено.Т:24-49-87 Бочка металическая.Т:44-88-98 Овес, отруби.:067-946-28-54 Кукурудзу, ціна договірна.Т:067-970-72-86 Тазики оцинкованые 23 и 27 литров.Т:098344-87-77 Миска новая эмалир 12 л.Т:49-51-74, 098921-35-76 Бидон алюминиевый на 40 л.Т:49-51-74, 098-921-35-76 Бак нержавейка 50-60 литров.Т:47-11-54 Туи недорого.Т:067-120-81-18, 26-54-77 Буряк кормовий 1 грн за 1 кг.Т:097-590-24-77 Бочка металева 200л.Т:46-50-24 Віники березові для бані 200 шт по 10 грн.Т:098-599-20-00 Ваги для важення худоби.Т:096-503-61-38 Діжка на 50 літрів.Т:063-975-20-70 Сухофрукти яблоки-груши.Т:097-249-02-24 2 новые металические емкости 1,20см х1,80 см.Т:519-555, 096-307-63-63 Емкости новые из черного метала 1,20х1,80.Т:51-95-55, 096-307-63-63 Ємність 10,25,50,75 на 100 м. куб. нержавійка, металева, емалірована. Ціна договірна. Т:095-829-44-15, 067-55-31-349

ÊÓÏËÞ Куплю дрова и другие отходы древесины.Т:093-568-15-93,097-220-35-97

ÏÐÎÄÀÌ Живі гуси, 7 місяців.Т:098-959-39-26 Кобилка 2 роки каштанового кольору.Т:097027-47-87 Корову з 4-м телям, до отела 2 місяці.Т:067264-44-48 Корову.Т:097-598-76-01

²Ò×ÈÇÍßͲ ² ÊÐÀ¯Í ÑÍÄ

ÏÐÎÄÀÌ «ВАЗ Калина 118» серий металик, магнитола, бортовой компьютер, центральний замок, цена 45600 грн.Т:26-32-54 ВАЗ 2101, цвет зеленый, отличное состояние, цена 10400 грн.Т:063-732-72-68

Кроликів чистопородних каліфорнійських. Т. 097-343-10-11 Крупный ризеншнауцер ищет подругу для вязки. Т:096-528-77-94 Отдам в хорошие руки симпатичного рыжего котенка.Т:096-555-23-14 Продам 2-х місячних щенят німецької та бельгійської вівчарки.Т:067-906-00-73

Ïðîäàì âåíãåðñüê³ áðîéëåðè, êà÷êà ìóëàðä òà ³íøó ïòèöþ ï³ä çàìîâëåííÿ.Ò:067-982-68-38 Продам щенков нем. овчарки 30.11.12день рождения.Недорого.Т:095-449-44-18 Людмила Пропала собака белый лабрадор. 3 года, кличка Голд.Т:063-678-48-37 Пропала собака немецкая овчарка, 0,5 года.Вознаграждение.Т:067-961-69-18 Робочого, спокійного, здорового коня с.Кургани Острозький район, Рівненська область.Т:067-382-17-80 Олександр Щенки алабая.Т:098-946-64-18,098-94664-19 Щенки немецкой овчарки,2,5 месяца, крупные, недорого.Т:067-418-58-88

Ùåíêè àíãëèéñêîãî áóëüäîãà. Ò:067-130-00-03

ÏÐÎÄÀÌ Аппарат косметический «Лотос», филенчатую дверь с коробкой, новую. Т. 095-314-45-95 Весы електронные Сатурн, вес до 150 кг.Т:4279-76 Iнвалідний візок, нова в упаковці, складна, дешево.Т:067-993-39-60 Комнатная инвалидная коляска новая.Т:067993-39-60,097-460-44-35 Коньки с ботинками.Т:097-785-73-69 Купол парашютний, костюм L-1, цена 650 грн. тел. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Мачта телескова.ул. Кооперативная,14, тел: 42-79-29, 067-410-28-26 Нитки для вязання шерстяні та полушерстяні, виготовлення Чернігів.Т:22-14-88 Носки оптом.Т:096-325-96-65 Паврафин.Т: 47-23-36 Палатка туристическая.Т:097-003-98-58 Памперсы для взрослого, большие размеры, 150грн.Т:39-67-72,097-432-71-11 Сейф 30х70х50.Т:47-10-33 Сейф ціна 1000 грн.Т:097-321-86-91 Сейфы б/у банковские, 1-2 класа, с сертификатом.Т:067-046-92-90 Старинный женский платок 1,50х1,60. Т. 095314-45-95 Теодолит и невелир, недорго.Т:51-12-23, 067315-76-37 Ходунки для дорослих.Т:33-03-98

ÊÓÏËÞ Намети військові, сітки маскувальні, кунг, буржуйку, термос 12л.Тел. (050)506-16-93 Старые механические часы, значки на закрутках, статуетки фарфоровые и металические, подстаканники, фотоапараты, подсвечники, монеты, мельхиоровые изделия, ордена. медали.Т:097-735-85-75

«Волга» ГАЗ 2402, 1982 г.в. комби, 7 мест, дизель, 5-ти ступ. КПП на ходу. Цена 1200 у.е. Возможен торг.Т:067-437-91-71 «Волга»2410 1987 г.в. бежевый цвет, бензин, резина новая, аккумулятор новый, машина тех исправна, 1 хозяин, гаражное хранение.Т:096-755-44-15 ВАЗ 061 1983 г.в. после кап. ремонта цена 15000грн.Т:067-41-25-114 ВАЗ 2106 1990 р.в. хороший стан, небита, другий хазяїн, гаражне утримання.Т:096628-28-51 ВАЗ 2107 чорный металик, 2006 г.в., 1,5 инжектор, в оличном состоянии.Т:067-94709-54, 093-965-14-92

ВАЗ 21073 2005 г.в. газ-бензин, 27500 грн.Т:067-282-12-42 ВАЗ 2108 1986 г.в., 1,3, 5 КПП, в хорошем состоянии. Т:097-522-48-29 ВАЗ 21099 5 лет, цвет синий, хозяин, цена договорная.Т:097-628-81-86 Ваз 2110 2007 г.в. 8 клапанный двигатель, цена договорная.Т:097-519-43-35 ВАЗ-21063, 92 г.в., газ/бензин, бежевый, пробез 139 тыс. км. Цена:20000 грн. Хозяин. Т:097-42-07-180, 096-810-89-99 Волга ГАЗ 24 1980 г.в., на ходу, запчасти, цена 7 тыс грн.Т:067-182-33-62,22-48-12 Волга ГАЗ 2402, Комби 7 мест, дизель 5 ст КПП, находу, 9 тыс грн.Т:067-43791-71 ГАЗ 24 дизель, Волгу на запчасти с документами, ГАЗ по запчастям с документами.Т:063139-35-55, 25-89-85 ГАЗ 53 б/в, по запчастях (мотор, коробка, міст, ресори, колема, кабіна). Ціна договірна.Т:097569-49-21 ГАЗ Таврия, 2003 г.в. двигатель 1,2, синий, отличное состояние. Т:26-32-54, 097-2096-135 З, 5-ст КПП, V=1,5. Цена 44000 грн. Торг. т. 25-72-07 ЗАЗ «Славута» 1,2 двигатель, 2004 года выпуска, зеленый металик, все родное, пробег 33 тыс км.Т:26-32-54 Москвич 412 в хорошем состоянии, недорого.Т:24-60-89 Ниса 452, цена 7 тыс грн.Т:067-182-3362,22-48-12 Славута Люкс 2005 г.в. 63 тыс км пробег, цена 22800грн.Т:097-261-11-24 Таврия Пикап 11024.Т:063-975-20-70 Таврія.Т:067-267-91-11

²ÍÎÌÀÐÊÈ «Audi 100 « 83 г.в. газ, бензин.Т:096-361-2677 Дмитрий «Chevrolet Lacetti» 2007 г.в., 1,8, серо-серебристый, в хорошем состоянии, универсал.Т:067-180-34-45 «Chevrolet» 2005 г.в.,центр. замок, новая резина, сигнализация.Т:067-972-09-90 «Daewoo Nexia « 2007 г.в. пробег 85 тыс. км., белый тонирован, магнитола, центральный замок, 4 электростеклоподъемников, гидроусилитель руля. Цена:44800 грн. Торг. Т:44-87-06 «Daewoo Nexia « 2007 г.в., пробег 60 тыс. км. желтый, мотор 1,5, центральный замок, сигнализация, електро- стеклоподемники, тонирован, музика, кондиционер. Т:096-293-05-50 «Fiat Doblo», фургон, маловантажний, 2004 р.в. розмитнений у листопаді 2012 р., колір білий, дизель, двигун 1,9.Т:067-288-60-81 «FIAT Ducato « 2004 г.в. цена договорная, готова к продаже, срочно .Т:067-508-44-15 «Ford Connect» 2006 р. без пробігу по Україні.Т:097-542-57-83 «Ford Fusion»2007 г.в, состояние отличное.Т:067-804-11-91 «Ford Sierra» универсал 1989 г.в. 2,0 бензин, хорошая зимняя резина R14, после кап. ремонта, в отличном состоянии 24500 грн.ТОрг.Т: 067-410-33-24 «Ford»низький, білого кольору, 2,0 дизель, 5 КПП, 6 місць, вантажно-пасажирський, в доброму стані.Ціна 32000 грн.Т:067-958-1197,063-615-65-44 «Hyundai Accent»2008 г.в., 1,6 литров, черный металик, максимальная комплектация, в оличном состоянии. 1 хозяин, 86 тыс пробег.Т:067-947-09-54, 093-96514-92 «Iveco «4910, бус грузо-пасажирский, 8 мест, спарка, 2,5 турбодизель, грузо-мост, цвет белый.Цена 33 тыс. грн.Т:067-984-30-18 «Opel Vivaro», 2004 г.в., 216 тыс. км. пробег, турбо-дизель 1,9, салон 1+5, магнитола, TV, DVD, красный цвет, стекло-подемники, електро-регулятор зеркал, кондиционер, зимняя резина, хорошее состояние. Цена договорная. Т:097-135-73-66, 093-307-78-56 «Peugeot Partner», 2003 г.в, 2,0 турбодизель, в хорошем состоянии,гидроуситель 59 тыс грн.Т:093-160-07-69, 067-265-2139 Віктор «Renault Kangoo» пасажир, 2003 г.в., 5-ти дверный, пробег 125 тыс км, гидроусилитель, 1,5, дизель.Т:44-87-06

ñòîð. 7 Òåðì³íîâî (â çâ'ÿçêó ç âè¿çäîì) ïðîäàì àâòîìîá³ëü Ôîðä Êîíåêò 2006 ð. ñòàí íîâîãî àâòî. 76.000 ãðí. Ò:063-19272-71 «Reno Kenga» 1998 г. в. в хорошем состоянии.Т:093-503-74-57 «Toyota Land Cruiser» 2004 г.в, дизель, пробег 160 тис.км.Т:067-984-30-18 «Toyota Land Cruiser»2004 г.в. 7 мест, 2 комплекта резины.Т:067-984-30-18 «Volkswagen Passat « 90 р.в., 1,8 газ, бензин, синій, хороший стан, 2 комплекта резины 34,5 тыс. грн.Т:097-63-45-633 „Volvo 360”, легкова, седан, 82 р.в, об’єм 1,7 куб, блакитного кольору, оброблений, захист, робочий стан, на ходу, ціна 20000 грн. Тел. 050-187-35-44, 096-528-3976, 26-15-37 Колекционную модель «Volkswagen» Жук.Т:067-267-91-11,41-57-72, 063-97520-70

Ïðîäàì Ðåíî Ïðåì³óì-400 íà ðîçáèðàííÿ. Ò:097-23-39-961 Срочно продам Chevrolet Lacetti 2006 г.в., синий металик, 1.8, максимальная комплектация, 77 тис грн.Т:067-426-88-95 Леонід

ÊÓÏËÞ Авто любой марки и любого состояния, целые, после ДТП, требующие ремонта, самовывоз. Т:093-94-99-77-6, 067-42678-28

Àâòîâûêóï ëþáûõ ìàðîê, â ëþáîì ñîñòîÿíèè.Ò:063-48-27645 Автомобили только Москвич и Волга на разборку.Т:47-43-42 Автомобиль «Фольксваген Т-4» или «Фольксваген LT». Цена: до 16000 грн. Т:067-76838-93 Автомобіль в кредит.Т:067-160-81-81

Âûêóï àâòî â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ëþáûõ ìàðîê, ïîñëå ÄÒÏ. Äîðîãî.Ò:097-648-46-69, 06358-52-350 Êóïëþ àâòîìîáèëè îòå÷åñòâåííîãî èëè çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà, áèòûå (ÄÒÏ), òðåáóþùèå ðåìîíòà, ïðîáëåìíûå. Äîðîãî. Áûñòðî.Óñëóãè ýâàêóàòîðà.Ò:063-24-39-432, 067-74-59-877

Êóïëþ àâòî â ëþáîì ñîñòîÿíèè ïîñëå 2000 ã.â. Ò:063-5852-350 Манипулятор 4,5 тонн, грузовое авто 4,5 тон.Т:066-600-87-84 УАЗ 33151(469), УАЗ 3452 (бортовий) з документами, и держ номерами. Т:068513-32-1

ÏÐÎÄÀÌ «Mercedes Atego» 2001 г.в. 5 тон, двигатель 6,4, пневнеход автономка, цена договорная.Т:097-949-06-87

Ïðîäàì äîêóìåíòè ç ðàìîþ Êàìàç(ñàìîñâàë), dzë-130 (ñàìîñâàë) ÃÀÇ-52, òà çàï÷àñòèíè äî íèõ.Ò:098-383-54-10

ÊÓÏËÞ Мини-трактор, с устройствами недорого.Т:098338-79-92


8 ñòîð.

ÏÐÎÄÀÌ Дверцята до легкових автомобілів.Т:096121-72-76 Новые прицепы к легковому а/м – 3400 грн, новые прицепы к мотоблокам – 2600 грн. с документами и гарантией. Т. 096-12172-76

ÏÐÎÄÀÌ 4 шини до машин, відмінний стан, 195х60 R14, 250 грн за одну шину.Т:067-120-81-18, 2654-77 Автодомкрат. поршневой до 5 тонн. Т:2556-79 Акамулятор новий 190 ампер часов.Т:097519-43-35

Багажник на жигули. Т:097-228-74-05 Багажник на микроавтобус. Т:097-228-7405, 093-309-19-68 Бампер передний ВАЗ 2115. Коробка передач и много других запчастей (стекло, стартер) на ГАЗ 24 Волга. Цена договорная.Т:067662-82-06 ГАЗ-3110: топливный бак на 75 л, фару правую, электровент., торпеда, корзину сцепления. ВАЗ: маховик с венцом. Урал: облицовка, кольца ЯМЗ. Т. 096-293-05-50 ГАЗ-3110: фару правую, электровент., торпеда, корзину сцепления. ВАЗ: маховик с венцом. Урал: облицовка, кольца ЯМЗ. ГАЗ-24: капот, боковые стекла, рулевой механизм, маховик с венцом, печка отоплений б/у «Нексия». Т. 096293-05-50

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ-ÂÅËÎ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ. ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Двигатель одноцилиндровий УМ35.Т:067318-43-81 Запчасти б/у к микроавтобусам «Фольксваген» и «Мерседес». Т. 097-457-17-03 Запчасти б/у Мазда разные модели.Т:068321-42-44 Запчасти б/у на Киа разные модели.Т:067744-42-71 Запчасти б/у на Митцубиси разные модели.Т:095-928-26-24 Запчасти б/у на Нисан разные модели.Т:050511-25-98 Запчасти б/у на Рено разные модели.Т:095719-49-45 Запчасти б/у на Субару разные модели.Т:068251-14-73 Запчасти б/у на Сузуки разные модели.Т:093051-31-88 Запчасти б/у на Хонда разные модели.Т:066366-32-44 Запчасти КРАЗ, б/в: ГУР (без цилиндра), крышка ГУР, ТНВД, распылители, трещотки, вкладыши, кольца, пальцы, выключатель массы, шприц, ключ, подшипники на прицеп. 25-98-15, 096380-42-56 Запчастини б/у на Белаз, и двигун ЯМЗ 240 та ЯМЗ 840.Т:066-873-32-26

Зимнюю резину 185/65 р.4 4 штуки,новая цена 350 грн/1 штука.Т:067410-02-20 Зимняя резина, б/у, размер 14, недорого.Т:067-267-91-11 Карбюратор Ваз 2105-07 новый недорого.Т:25-33-01, 067-492-05-47 Колеса в зборе ГАЗ 52 4 нових 2 б/у.Т:097446-18-51 Колонка релевая Москвич б/у.Т:25-3301,067-492-05-47 Компресор отечественного производс т в а д л я ш и н о м о н т а ж а . Т: 0 9 7 - 5 1 9 43-35 Крыло заднее левое ГАЗ 31029.066-60087-84 Электродвигатель мощный 220 V + каталоги запчастей к авто: АЗЛК-2141, ОКА, ГАЗ2410, 11,12,13, ВАЗ-2121 (Нила), ЗАЗ1102 (Таврия), ЗАЗ-968, ГАЗ-66, УАЗ-452, ИЖ-2715, ВАЗ, М-2140 люкс и книга ремонта М-2140, М-2138, цветной альбом комплект М-2140, М2138. Т:25-33-01, 067492-05-47

ÊÓÏËÞ Автошини ГАЗ 53 б/у,Т:067-318-43-81 Грейферний навантажувач на трактор Т-16 МГ.Т:097-899-12-57 Кунги від З Л,УРАЛ.Тел.(050)506-16-93

Головку блока к автомобилю ГАЗель. Цена:2900 грн. Т: 096-546-22-51 Головку блока к иномарке. Головку блока к а/ м «Газель», 16-клапанную. Т. 096-546-22-51 Головку блока к иномарке. Т. 097-457-17-03 Головку блока. Т:067-768-38-93 Двигатель к гидроциклу,катеру.067-768-38-93 Двигатель на трактор 3000 грн.Т:067-30566-10

ÏÐÎÄÀÌ Велосипед из Германии 500 грн.Т:097-54257-83 Переднє колесо на спортивний велосипед, нове. Т:25-98-15

aoepe a

4 1 8 - 9 0 4 , 4 1 8 - 4 6 2

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ Електрическую машинку для стрижки волос, електробритва.Т:097-003-98-58 Миксер «Рига» советский электрический, электробритва новая «Микма»100 грн .Т:34-26-53 Морозильная камера.Т:40-69-17 Панельный електрический конвектор, новый, производство Франция.Т:37-17-34 Посудомоечную машину Германия, новая в упаковке.Т:097-248-31-77 Пылесос б/у, Циклон.Т:095-274-35-05 Пылесос Филипс8732 новый.Т:066-791-55-95 Пылесос, стиральную машинку, швейную машинку, всё б/у.Т:22-35-52 Стиральная машина Virpul с вертикальной загрузкой, 6 кг, в отл. состоянии.Т:22-4164,093-90-58-934 Стиральная машинка Candy на запчасти.Т:2593-82 Стиральная машинка LG 4,5 кг 800 грн.Т:098220-73-30 Стиральная машинка Малютка, 400 грн. Торг.Т:096-395-24-87 Стиральная машинка Сименс 7211 б/у.Т:050539-24-17,37-63-32 Стиральную машинку Малютка практически новая.Т:51-67-31 Холодильник «Снайге», 2-х камерный, висота 1,5, цена 900 грн.Т:067-292-41-02 Холодильник «Снайге». Ціна: 200 грн. Т:067267-91-11 Холодильник Атлант, б/у в робочому стані. Морзильна камера окремо. Модель MXM 260. Ціна 700 грн.Т:096-01-72-977 Холодильник б/у Бирюса Рига.Т:067-410-69-15 Холодильник Визма Рига.Т:067-410-69-15 Холодильник Днепр б/у в отличном состоянии.Цена 800 грн.Т:098-375-46-50 Холодильник ЗИЛ 500 грн.Т:067-267-91-11 Холодильник ЗИЛ.Т:093-990-51-03 Холодильник З Л. Ціна:300 грн. Т:26-68-09 Холодильник и телевизор б/у в рабочем состоянии.Т:096-750-34-16 Холодильник Минск 5 1,10м, Донбас 1,40 м, витрина-холодильник высота 2,20 м ширина 65 см, 063-180-76-23, 096-299-32-87 Холодильник немецкий б/у.Т:097-485-18-40 Холодильник Норд 3-х камерний, б/у.Т:097734-05-98 Холодильник Норд 3-х камерный, б/у.Т:2672-05 Холодильник у доброму стані, ціна договірна.Т:22-87-24 Электробритва «Харьков НХ-852», новая на гарантии.Т:25-98-15

ÊÓÏËÞ Куплю б/у телевизоры ч/б, цветные, радио, магнитофоны,холодники, плиты.Т:46-8309,096-299-32-87, 063-18-07-623 Куплю УАЗ-санітарку, в доброму стані.Т:067984-30-18 Холодильники на разборку.Т:47-43-42 Холодильникі побутові б/у та на запчастини.Т:4683-09,096-299-32-87,063-18-07-623

Видеомагнитофон300 грн.Т:40-28-2 Дешево продам б/у цветной телевизор на пульте.Т:097-327-81-61 Кинескоп 20 дюймов (51 см), кинескоп 21 дюйм (54см), кинескоп Сони триметрон 27 дюймов, Сони триметрон 25 дюймов, отличное состояние, недорого. Т:097-333-59-77 Комнатные часы с жидкокристалическим єкраном и проектором.Т:063-975-20-70 Самсунг 2007 г.в. 21 дюйм, с отличном состоянии, без внешних повреждений, в ремонте не был.Т:050-445-31-28, 063-95-45-800 Срочно продам видеокамеру «Panasonic», фотоаппарат, ноутбук.Т:093-212-58-22.Звонить в ночное время с 3 до 6. Стационарний телефон, колір сірий, ціна 150 грн.Т:098-028-33-34, 25-09-60 після 18.00 Тв-тюнер Т2.Т:066-791-55-99 Телевизор «Lifetek» диагональ 56 см, б/у. Т:067-180-34-45 Телевизор «Акай» 54 см диагональ, цена 500 грн.Т:067-292-41-02 Телевизор «Самсунг» диагональ 32 см, 1 год. Цена: 300 грн. Т:067-292-41-02 Телевизор Електрон 451Ді 51 диагональ, цена 180 грн.Т:33-22-26 Телевизор Панасоник.Т:067-605-11-73 Телевизор Панасонык, 5 лет, рабочий, хорошее состояние, р. 54х32. Цена:700 грн. Телевизор переносной, черно-белый. Удобно для дачи, охраны, мало-габаритный.Т:096-9850-906 Телевизор Самсунг, в отличном состоянии, диаг. 63 см.Т:097-453-70-83 Телевизор Сони б/у рабочсий.Т:067-52861-53 Телевизоры Вестел 54 см, Томсон 70 см, Самсунг 54 см, Електрон..Т:096-299-3287,063-180-76-23,46-83-09 Телевізор «Соні Вега» 3 нетрон, 29 дюймов (70 см диагональ). Т:050-070-51-34, 099290-83-74 Телевізор Samsung в ідеальному стані, ціна 700 грн.Т:096-01-72-977 Телевізори Елджи 51 см пульт, паспорт, Оріон 37 см пульт, паспорт, Електрон 451-Д.Т:4669-41, 098-479-27-64 Телефон АОН, б/у, отличное состояние - 120 грн. Торг. Т:22-71-70, , 098-581-81-43 Тюнер на телевизор.Т:25-98-15 Фотоаппарат „ФЄТ”. Т. 22-71-70, 098-58181-43

ÊÓÏËÞ Возьму в подарок компьютер б/у.Т:46-50-52 Радиоаппаратуру, кинескоп плоский диагональ 54 см. Т:46-83-09,096-299-32-87,063180-76-23 Телевизоры на разборку.Т:47-43-42 Телевизоры, магнитофоны, радиодетали, осциллографы, неисправные и б/у. Т. 46-6941, 098-479-27-64 Телевізори, ч/б і кольорові б/у і на запчастини.Т:46-83-09,096-299-32-87,063-1807-623

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ

ÒÅËÅ-, ÔÎÒÎ-, ²ÄÅÎ-, ÀÓIJÎÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ DVD плеер «Thomson» недорого.Т:34-23-33 DVD проигрыватель «Пионер». Т:42-79-76 LCD телевизор с оптового склада. Т:097-33359-77 Видеокамеру GVS под маленькую кассету, модем телефонный стационарный. Т:067-267-91-11

AsusW7,Asir 5100 в хорошем состоянии.Т:096-852-13-35

¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013ð.

GPS навигатор с видеорегистратором Easy Go 530.Т:098-012-29-23 Винчестер на гарантии, IDE 160 Гб.300 грн.Т:096-362-42-34 Компьютер 1100 грн, Атлон 2600+2,1 Ггц, видео, мультимедиа, клавиатура. міш, оптика.Т:096-362-42-34 Компьютер ACER ASPIR E 5541? 15,6 HD LCD, 2 GB память, 320 GB HDD, AMD ATHION,11х2 процесор, 2,0 ATI RADEON HD 4200? up to 896 MB, 2200 грн.Т:098-01750-83 Владимир Компьютер AMD-Sempron, 2500+(1,8 Мбц), AS Lockk7V4, ОЗУ 512 МВ, HDD 80 Гб, CDRW 52x, хороший корпус, клавиатура, мышь, программы 750 грн торг.Т:096-362-42-34 Компьютер Intel Pentium 2,4 гГц, 1 ОЗУ, 80гбайт винчестер, видеокарта GeForce – 1150 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер Intel Pentium 2,4 гГц, 512 ОЗУ, 80гбайт винчестер, видеокарта GeForce – 950 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер samtron б/у, недорого, все состовляющие.Т:067-528-61-53 Компьютер стационарный. Цена: 400 грн. Т:067-267-91-11

Планшет Pocketbook новый 1600 грн.Т:066791-55-95 Принтер.Т:34-08-38 Самсунг R20 и ASUSX52M в хорошем состоянии.Т:096-852-13-35

ÊÓÏËÞ Нерабочие ноутбуки, нерабочие компьютеры, нерабочие видеокарты.Т:46-80-21, 46-9053, 098-599-27-82

ÒÅËÅÔÎÍÈ ÒÀ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

ÏÐÎÄÀÌ Мобильный телефон «Самсунг» без зарядного устройства с заблокированым номером 90 грн.Т:24-34-79,096-762-83-30 Саша Телефоны: Нокия-6300, Самсунг Х-460,Ю Нокия n-6030, Сони Эриксон w810. Т:097-42-07-180

ÃÀÇÎ-, ÂÎÄÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÏÐÎÄÀÌ

Компьютер.Т:063-980-35-86 Компьютеры, мониторы, ноутбуки, фотоапараты с оптового склада. Т:097-333-59-77 Корпус серебряный для компьютера - 100 грн, черный - 100 грн. Т:097-333-59-77 Ноутбук ASUS X50 2 ядра, 2 Гига.Т:097-80181-11 Ноутбук Del 2011 года выпуска 3000 грн.Т:34-58-91 Ноутбук б/у. Т:063-70-89-875 Оперативную память DDR1-400, 256 мегабайт - 75 грн, оперативная память для ПК DDR1-400, 512 мегабайт - 135 грн, процесор «Атлон 3000+» - 385 грн + материнскую плату + кулер. Т:097-333-59-77 Планшет Apple WM-8650 новий, 3000 грн.Т:093-471-94-96

4-х комфорную плиту, б/у.Т:37-62-59 Балон газовый Пропан-Бутан.Т:46-50-24 Водоочиститель Еко-Вод.Т:47-23-36 Вытяжка в комплекте. Цена:300 грн. Т:26-68-09 Газ. плита Електа 4 комфорки, WROZAMET. Т:46-83-09,096-299-3287,063-18-07-623 Газовая колонка, б/у рабочая.Т:42-45-19, 096-246-25-95 Газовая плита «Электа», хорошее состояние. Цена:450 грн. Т:26-68-09 Газовая плита 4 комф.300 грн.Т:40-28-28 Газовая плита 4 комфорки б/у, хорошое состояние.Т:42-45-19, 096-246-25-95 Газови котел, б/у, роботи в Україні.Т:066-41163-05 Електронасос вібраційний «Каштан 2» новий.Т:22-35-52

Êîíäèöèîíåðû "Lessar", "Mitsubishi", "Daikin". Êîòëû ãàçîâûå è êîëîíêè. "Beretta", "Biasi", "Vaillant", "Vissmann". Ðàäèàòîðû ñòàëüíûå "Kermi". Ãåðìàíèÿ. Òóðöèÿ.Ìîíòàæ. Ãàðàíòèÿ. Ñåðâèñ. óë.Âàòóòèíà, 188 (ð-í àâòîâîêçàëà),òåë/ ôàêñ 41-30-76, ìîá. 096-73-96282.˳ö. À ¹517042 âèäàíà 06.08.10 ð. ̳í³ñòåðñòâîì ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà á³ä³âíèöòâà Óêðà¿íè


9 CTOP.

ñòîð. 9

¹ 09 (1020) 07 áåðåçíÿ 2012ð. 27 AHAIB ☺

EPEOPHIT CTOPIH TEEBA 9 - 16

PEAMHO–eepopa a a a

15.04 – 21.04

OHPC,OM HE O EPEMO EH X Нещодавно на майданчику перед обласним телерадіоцентром майоріли червоні прапори. Ні, то був не мітинг прибічників Комуністичної партії. ТТут ут проходив другий етап десятого Всеукраїнського конкурсу-фестивалю «Таланти багатодітної родини», який проводиться за ініціативи голови Всеукраїнського союзу жінок-трудівниць «За майбутнє дітей України», народного депутата п’ятьох скликань К.С. Самойлик та за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Усі роки надійним покровителем фестивалю є Комуністична партія України (звідси й присутність червоних прапорів). Ìåòà ôåñòèâàëþ – ðåàë³çàö³ÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ùîäî ñ³ì’¿ òà ä³òåé, âèÿâëåííÿ òà ïîäàëüøî¿ ï³äòðèìêè òàëàíîâèòèõ ä³òåé ³ç áàãàòîä³òíèõ ðîäèí, çàáåçïå÷åííÿ ¿õ âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó òà âèõîâàííÿ, â³äðîäæåííÿ òà çáåðåæåííÿ íàö³îíàëüíèõ ñ³ìåéíèõ òðàäèö³é òà ö³ííîñòåé, ïðèâåðíåííÿ óâàãè ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîáëåì áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé. Íà âóëèö³ áóëà íåãîäà, à â ïðèì³ùåíí³ òåëåöåíòðó ïàíóâàëè ðàä³ñòü, äîáðî òà ùèð³ñòü. Ôîéº ïåðåòâîðèëîñÿ íà âèñòàâêîâèé çàë, äå áóëè ðîçì³ùåí³ äèòÿ÷³ ðîáîòè â ñòèë³ õåíäìåéä, âèðîáè ç á³ñåðó, ñîëåíîãî ò³ñòà, ñîëîìêè òà ãàçåòíèõ òðóáî÷îê, ëÿëüêè ðó÷íî¿ ðîáîòè, âèøèâêè, êàðòèíè. Âðàæåí³ ïîáà÷åíèì â³äâ³äóâà÷³ äîâãî íå â³äõîäèëè â³ä åêñïîíàò³â. À â êîíöåðòíîìó çàë³ êîíêóðñàíòè ãîòóâàëèñÿ äî âèñòóïó íà ñöåí³. Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè â ð³çíèõ íîì³íàö³ÿõ – âîêàëüíå ìèñòåöòâî, ïàòð³îòè÷íà ï³ñíÿ, ìóçè÷íå âèêîíàííÿ, õîðåîãðàô³ÿ, õóäîæíº òà àâòîðñüêå ÷èòàííÿ, îáðàçîòâîð÷å, äåêîðàòèâíîïðèêëàäíå ìèñòåöòâî, îðèã³íàëüíèé æàíð. Ïåðåìîæö³ â êîæí³é íîì³íàö³¿ ïðåäñòàâëÿòèìóòü íàøó îáëàñòü ó ô³íàë³ Âñåóêðà¿íñüêîãî ôåñòèâàëþ, ÿêèé ùîðîêó ïðîõîäèòü ó ̳æíàðîäíîìó äèòÿ÷îìó öåíòð³ «Àðòåê». Çà äåñÿòèð³÷íèé ïåð³îä ³ñíóâàííÿ â ïåðøîìó (ðàéîííîìó) òà äðóãîìó (îáëàñíîìó) åòàïàõ êîíêóðñó âçÿëè ó÷àñòü á³ëüøå 4 òèñÿ÷ ä³òåé ç áàãàòîä³òíèõ òà ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ðîäèí, 190 ïåðåìîæö³â âèñòóïèëè â ô³íàë³, â òîìó ÷èñë³ 142 – â «Àðòåö³». ×èìàëî íàøèõ çåìëÿê³â ñòàâàëè ïðèçåðàìè òà ïåðåìîæöÿìè ìèíóëîð³÷íèõ êîíêóðñ³â. Ñåðåä íèõ ²ëëÿ Åéñìîíò (ì. Êîðîñòåíü)

³ Ìàðèíà Ñòîðîùóê (Àíäðóø³âñüêèé ð-í), ÿê³ çàðàç íàâ÷àþòüñÿ â ìóçè÷íîìó ó÷èëèù³ ³ì. Â. Êîñåíêà, à Ìàêñèì Ïåòðèøèí (Áåðäè÷³âñüêèé ð-í) ³ Âëàäèñëàâ Êàðïåíêî (Îâðóöüêèé ð-í) íèí³ îòðèìóþòü îñâ³òó â êîëåäæ³ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ ³ì. ². Î㳺íêà. Öüîãîð³÷ ó ïåðøîìó åòàï³ êîíêóðñó-ôåñòèâàëþ âçÿëî ó÷àñòü á³ëüøå 700 ä³òåé ³ç óñ³õ ðàéîí³â íàøî¿ îáëàñò³, áëèçüêî 140 ç ÿêèõ âèáîðîëè ñîá³ ïðàâî âèñòóïèòè íà îáëàñíîìó åòàï³ çìàãàíü. Äî ñêëàäó æóð³ ââ³éøëè ñïåö³àë³ñòè ç ð³çíèõ âèä³â ìèñòåöòâ, âèêëàäà÷³ ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà ³ì. Â. Êîñåíêà, õóäîæíèêè, êåð³âíèêè ãóðòê³â, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³ ïîñàäîâö³. Ñåðåä íèõ áóëè: íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè, íà÷àëüíèê

êàíäèäàò ô³ëîñîôñüêèõ íàóê ²ëëÿ Ìîðîçîâ. Ñåðåä øàíîâíèõ ãîñòåé ôåñòèâàëþ áóâ ³ Ìèêîëà Òèìîøåíêî – ãîëîâà ôðàêö³¿ «Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè» Æèòîìèðñüêî¿ îáëðàäè. ³í ç³ ñöåíè ïðèâ³òàâ óñ³õ ïðèñóòí³õ ³ç ÷óäîâèì ñâÿòîì òâîð÷îñò³ òà ïîáàæàâ óñï³õó êîíêóðñàíòàì. Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷ ñàì âèð³ñ ó âåëèê³é áàãàòîä³òí³é ñ³ì’¿, òîæ ³ç âëàñíîãî äîñâ³äó çíàº, ÿê íåëåãêî ä³òÿì ó òàêèõ ðîäèíàõ ðîçêðèòè ñâ³é òàëàíò. Ñàìå ö³ ä³òè

Співає Iгор Шкопир, Народицький район â ïåðøó ÷åðãó ïîòðåáóþòü äîïîìîãè òà ï³äòðèìêè. Ç êîæíèì ðîêîì ð³âåíü ï³äãîòîâêè

«Ярмарка», виконавець – Iнга Целованська, вихованка гуртка «М’яка іграшка» Радомишльського БДТ óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè òà òóðèçìó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Þð³é Ãðàäîâñüêèé, çàñëóæåíèé àðòèñò Óêðà¿íè, êåð³âíèê îðêåñòðó Ïîë³ñüêîãî äåðæàâíîãî àíñàìáëþ ï³ñí³ é òàíöþ «Ëüîíîê» Âàñèëü Ðóäíèöüêèé, õóäîæí³é êåð³âíèê íàðîäíîãî àíñàìáëþ õóäîæíüîãî êîëåêòèâó «Ïîñì³øêà» Öåíòðó òâîð÷îñò³ ä³òåé ³ ìîëîä³ Òåòÿíà Ëîïàðºâà, ÷ëåí ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â,

òåöòâ³ áóëè âèçíàí³ ²ãîð Øêîïèð (Íàðîäèöüêèé ðàéîí) ³ Ìàêñèì Êîíþøîê (Îâðóöüêèé ð-í), ó âèêîíàíí³ ïàòð³îòè÷íî¿ ï³ñí³ – ijàíà Õðîáàí (Í.-Âîëèíñüêèé ð-í). Ó íîì³íàö³¿ «Ìóçè÷íå âèêîíàííÿ» áóëè â³äçíà÷åí³ Òàðàñ Äåìèäåíêî (Ëóãèíñüêèé ð-í), ijàíà Êîçëîâà (×åðíÿõ³âñüêèé ð-í), ²ëîíà Ãåëåâåé (Êîðîñòèø³âñüêèé ðí). À Êàòåðèíà Çàïîëüñüêà (Ïîï³ëüíÿíñüêèé ð-í) íàéÿñêðàâ³øå ïðîÿâèëà ñåáå â õîðåîãðàô³¿.  îá-

êîíêóðñàíò³â ñòຠäåäàë³ âèùèì, òîæ ïåðåä ÷ëåíàìè æóð³ ñòîÿëî íåëåãêå çàâäàííÿ – âèçíà÷èòè ñåðåä ó÷àñíèê³â 30 íàéòàëàíîâèò³øèõ, ÿê³ îòðèìàþòü ïóò³âêè â «Àðòåê». Äî ðå÷³, ö³íà ïóò³âêè íèí³ ñÿãຠ20 òèñ. ãðí, òîæ äàëåêî íå êîæíà ñ³ì’ÿ íàâ³òü ³ç ñåðåäí³ì äîñòàòêîì ìîæå äîçâîëèòè ñîá³ â³äïðàâèòè òóäè äèòèíó íà â³äïî÷èíîê. Íàéêðàùèìè ó âîêàëüíîìó ìèñ-

Учасники конкурсу «Таланти багатодітної родини» після вручення подарунків

ðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâ³ íà ïåðøîìó ì³ñö³ âèÿâèëàñÿ Òåòÿíà Ãóðìàí (Êîðîñòèø³âñüêèé ð-í), à â õóäîæíüîìó òà àâòîðñüêîìó ÷èòàíí³ íå áóëî ð³âíèõ Ìà𳿠Ãðåç³í³é (Ëþáàðñüêèé ð-í). Ó íîì³íàö³¿ «Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíå ìèñòåöòâî» ñâî¿ìè ðîáîòàìè âðàçèëè Îëåêñàíäðà Ãîðïèíè÷ (Æèòîìèðñüêèé ð-í) ³ Òàìàðà Ãðèãîð’ÿí (Íàðîäèöüêèé ð-í). Êð³ì íåçàáóòí³õ âðàæåíü êîæåí ³ç ó÷àñíèê³â ôåñòèâàëþ îòðèìàâ äèïëîì ëàóðåàòà,ñîëîäîù³ òà ö³íí³ ïîäàðóíêè. À ò³ ä³òè, ÿê³ íå ïîñ³ëè ïðèçîâ³ ì³ñöÿ, îòðèìàþòü ìîæëèâ³ñòü áåçêîøòîâíî â³äïî÷èòè âë³òêó â äèòÿ÷èõ çäðàâíèöÿõ Æèòîìèðùèíè òà Óêðà¿íè. Ç ìèíóëîãî ðîêó êîãîðòà áàãàòîä³òíèõ ðîäèí Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ çðîñëà íà äâ³ òèñÿ÷³ é ñêëàäຠíèí³ 11 600 ñ³ìåé, ó ÿêèõ âèõîâóºòüñÿ áëèçüêî 42 òèñÿ÷³ íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé. Áàãàòîä³òí³ ðîäèíè – öå íàéá³ëüøå áàãàòñòâî Óêðà¿íè. Ñàìå â òàêèõ ñ³ì’ÿõ ðîñòóòü íå ò³ëüêè òàëàíîâèò³, à é ïðàöüîâèò³, çàâçÿò³ ëþäè. Òîæ âîíè ïîâèíí³ çàâæäè áóòè â åï³öåíòð³ òóðáîòè äåðæàâè, ìàòè âñ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿. Îëåêñàíäð Àíòîíþê, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ Äåïàðòàìåíòó ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, íàãîëîñèâ, ùî íåîáõ³äíî ïðîäîâæóâàòè ï³äòðèìêó òâîð÷èõ, îáäàðîâàíèõ îñîáèñòîñòåé íå ëèøå â íàâ÷àëüíèé ïåð³îä, à é âë³òêó, ï³ä ÷àñ êàí³êóë. Äëÿ öüîãî âæå çàðàç äåïàðòàìåíò çàïëàíóâàâ îðãàí³çóâàòè â êîæíîìó ðàéîí³ íà áàç³ ïðèøê³ëüíèõ ³ ñòàö³îíàðíèõ òàáîð³â åë³òí³ òâîð÷³ øêîëè, äå áóäóòü çáèðàòèñÿ ä³òè çà íàïðÿìêàìè ñï³âó, õîðåîãðàô³¿, ìàëþâàííÿ, ñïîðòèâí³ çì³íè. ijòè ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü ðîçâèâàòè ñâî¿ çä³áíîñò³, îòðèìóâàòèìóòü ìàéñòåð-êëàñè â³ä äîñâ³ä÷åíèõ ïðîôåñ³îíàë³â. Êð³ì òîãî, ó÷àñíèêè ôåñòèâàëþ áóäóòü çàëó÷àòèñÿ äî ð³çíîìàí³òíèõ ìàñîâèõ çàõîä³â, ÿê³ ïðîâîäèòèìóòüñÿ â ì³ñò³, îáëàñò³ òà ïî âñ³é Óêðà¿í³. Êîæíà äèòèíà ìຠïðàâî íà óâàãó, òóðáîòó é óñï³õ. Àíæåëà ÂÀÑÈËܪÂÀ Çí³ìêè àâòîðêè


06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.30, 03.55 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Áåðíàðä” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 11.40 Õ/ô “Òîëüêî òû” 13.40, 04.15 “Íå âðè ìíå 2” 14.40, 05.05 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 3” 15.40, 00.15 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “×åãî áîÿòñÿ çâåçäû” 16.45, 23.50 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 20.15, 21.15 Ò/ñ “Âåðîíèêà 2: Áåãëÿíêà” 22.20, 01.15 “Äåíüãè” 02.05 Õ/ô “Æèçíåííàÿ ñèëà”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05 Õ/ô “Óïðàâà” 06.30 Èòîãè 06.45, 07.05 Ñïîðò 06.50, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 06.55 Âû ñïðàøèâàëè 07.00, 08.00 Íîâîñòè 07.15 Îáçîð ïðåññû 07.20 Ãèãàáàéò 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Ä/ô “À. Ïóãà÷åâà. Íàéòè ìåíÿ” ÓÒ-1 09.00 Èòîãè íåäåëè 09.40 Áåç öåíçóðû 10.05, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå” 12.35, 15.00, 18.20 Íîâîñòè 12.55, 19.05, 21.25 Äåëîâîé ìèð 13.00 Ïðàâî íà çàùèòó 13.20 Òåìíûé ñèëóýò 13.30, 19.45 “Î æèçíè” ñ À. Ïàëü÷åâñêèì 14.40 Îêíî â Àìåðèêó 15.15 EuroNews 15.30 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.35 Æèçíü íà ðàâíûõ 15.50 Ò/ñ “Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà” 18.45 Ìèð ñïîðòà 18.55 Àãðî-News 19.25 Ñåëüñîâåò 21.00 Èòîãè äíÿ 21.35 “Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü” 22.30 Êíèãà.ua 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15, 01.10 Ñïîðò 23.20 Ïîãîäà 23.25 Êèíî â äåòàëÿõ 00.25 Èòîãè. Áèçíåñ 00.40 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20, 02.15, 03.30 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.30 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.40 Äåëîâîé ìèð. Íåäåëÿ 04.15 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ 05.05 Æèçíü íà ðàâíûõ 05.25 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

05.35 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû óäà÷è” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 09.10, 12.25 Ò/ñ “Ôðîäÿ” 13.25 “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 14.20 “Ñóäåáíûå äåëà” 15.15 “Ñåìåéíûé ñóä” 16.10 “Æäè ìåíÿ” 17.55, 19.05 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 20.30 Ò/ñ “Ïîâîðîòû ñóäüáû” 22.25 Ò/ñ “Ãîëóáêà” 00.20 Ò/ñ “Ïåðåâîç÷èê”. (2 êàòåãîðèÿ)

04.45, 05.55 Teen Time 04.50 Ò/ñ “ÀéÊàðëè” 06.00 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 06.45, 19.15 Ïèðàíüè 07.30, 08.30, 19.00, 00.00 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.55, 00.15 Ïîãîäà 09.00 Õ/ô “Áðþñ Âñåìîãóùèé” 11.00, 17.55, 20.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 14.45 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.50 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 16.50 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 21.00 Ðåâèçîð 2 23.00 Ò/ñ “Ñâåòîôîð”

00.20 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà 3”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.15 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ” 02.00 Ò/ñ “Ýâðèêà” 02.45 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 02.50, 03.45 Çîíà íî÷è 02.55 Ãäå òû, Óêðàèíà? 03.50 Äåñÿòàÿ ìóçà â Óêðàèíå 04.15, 04.40 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.20 Ãðóñòíûé Ïüåðî

16:30 17:00 19:00 19:30 20:10 20:45 21:00 21:30 22:00 22:30 22:55 00:00 00:30 00:55 02:55 04:05 04:25 04:55

“×àñ çì³í” “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “гäíà øêîëà” “Òâîº ìàéáóòíº” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Ðåòðîñïåêòèâà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “×åñòü ìóíäèðó” Õ/ô “Áåç³ìåííà ç³ðêà”, 1 ñ. “Ôóòáîëüí³ ä³àëîãè” “ijëîâèé ðèòì” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Ëóãèíñüêèé ðàéîí “²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêîãî ïàðëàìåíòàðèçìó” “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” Õ/ô “Áåç³ìåííà ç³ðêà”, 1 ñ.

19.30 21.30 22.30 00.00 02.05 04.35 04.50

Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 9” Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “CSI: Ìàéàìè 9”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Çàìåíà 2: Ïîñëåäíèé óðîê”. (2 êàòåãîðèÿ) “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

06.00 Ñòî âîïðîñîâ î æèâîòíûõ 06.30, 08.30 “Ìèð çà íåäåëþ” 07.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” Ïðîôèëàêòèêà 14.30 Óäèâèòåëüíûå ðàññêàçû î æèâîòíûõ 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 15.30 “Ñâåòñêèå õðîíèêè” 16.00, 03.35 Ñòî âîïðîñîâ î æèâîòíûõ 06.10, 05.30 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 5” 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 07.00, 17.00, 19.00, 03.35 Ñîáûòèÿ 17.45 Ñâàäüáû ïî-ðóññêè 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 09.20, 14.00, 17.20 Ò/ñ “Ñëåä” 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Áîðèñ 10.00 Ò/ñ “Ñâîÿ ïðàâäà” Áåðåçîâñêèé 15.35, 03.10 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 20.00 È òû, Áðóò?! Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 16.00, 04.45 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà ïðåäàòåëüñòâ 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 21.35 Ïîæèëîé ìàëü÷èê Âèòÿ Ñóõîðóêîâ 05.10 Õàòõà-éîãà 19.20, 03.55 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 22.40 Êàê Çåìëÿ ñîçäàëà íàñ 06.00 Äà÷íûå èñòîðèè 20.00 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Êóêëîâîä” 23.40, 04.00 Ñëåçû Àôðèêè 06.45 Òåëåòîðãîâëÿ 21.45 Õ/ô “Çåëåíàÿ ìèëÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.55 Õ/ô “Ïèñàòåëüñêèå ñòðàñòè”. (3 07.30 Ì/ô 01.15 Õ/ô “Ëåøèé”. (2 êàòåãîðèÿ) êàòåãîðèÿ) 08.55 Ñåìüÿ îò À äî ß 02.15 Õ/ô “Êîìïðîìåòèðóþùèå 10.20 Áýáè-áóì ñèòóàöèè. Âîññîåäèíåíèå”. (3 11.00, 11.35 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî êàòåãîðèÿ) 06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 12.25, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ 13.10, 18.00 Âðåìÿ êðàñîòû ñïîðòà” 14.10 Äåëî âêóñà 06.50, 07.35, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25, 04.15 15.10, 20.50 Òàéíû øåô-ïîâàðà “Îáçîð ïðåññû” 06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 16.00, 22.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 19.00, 23.40 Ãîðîäà ìèðà 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 20.00 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 09.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 21.40 Òàêàÿ êðàñèâàÿ ëþáîâü 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 00.35 Òàéíû ñóäüáû 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 10.40, 16.00 Ì/ñ “Ðîãà è êîïûòà” 01.20 Ìèð çâåçä “Áèçíåñ-âðåìÿ” 11.00 Ì/ñ “Ñîíèê Èêñ” 02.00 Êðóïíûì ïëàíîì 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 02.20 Öâåò Íî÷è 07.40, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 13.00, 17.00 Ì/ñ “Êîðîëü-øàìàí” 07.55, 09.50, 10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 02.25, 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 06.00 “×óæèå îøèáêè. Äåâóøêà áåç ïðîøëîãî” 03.55 “Ïîãîäà” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 06.45, 16.00 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 08.20, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 08.45, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 09.15, 13.10, 14.10 “5 ýëåìåíò” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê 10.05 “Çâåçäíàÿ æèçíü.  áðàêå ñî çâåðåì” 10.15 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 11.05 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Ìíîãîäåòíûå ñåìüè” 11.15 “Âðåìÿ: èòîãè íåäåëè ñ Ò. Äàíèëåíêî” 12.05 “Îäèí çà âñåõ” 12.15 “Íîâîñòåìåòð” 14.00 “Âçâåøåííûå è ñ÷àñòëèâûå” 05.00 “Áûëî Âðåìÿ” 15.15 “Ìàìèíà øêîëà” 06.00 Êîíöåðò “Ðîê-í-ðîëëüíûé ìàðàôîí” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 16.10 “Îêíî â Åâðîïó” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 07.15 “Íàøà áèîãðàôèÿ” 16.45 “Ìîòîð” 21.00 Ò/ñ “Æåíèõ” 08.20 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïîýçèÿ òàíöà” 17.15 “Äðàéâ-íîâîñòè” 09.00 Õ/ô “Æèë-áûë íàñòðîéùèê” 22.25 “Äåòåêòîð ëæè 3” 17.25 “ êàáèíåòàõ” 23.35 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” 10.20 “Ïîêà âñå äîìà” 18.15 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 11.00 “Çâóêîâàÿ äîðîæêà â Êðåìëå” 00.30 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ” 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè 01.25 Õ/ô “Êîëüöî èç Àìñòåðäàìà” 12.00, 03.00 “Êîëáà âðåìåíè” äíÿ” 13.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Àíäðåé Ïåòðîâ. Íóæíà 02.55 Íî÷íîé ýôèð 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” õîðîøàÿ ìåëîäèÿ” 22.15, 02.40 “Íàëîãîâûé äíåâíèê” 14.00 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è” 22.45 “Õðîíèêà äíÿ” 15.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” 23.30, 00.25 “Crime news” 05.10 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 16.40 Õ/ô “Äèìêà-âåëîãîíùèê” 04.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 05.15, 06.30, 01.45, 03.25 Ïîãîäà 17.00 “Çâåçäíûé ÷àñ” 04.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 05.20 Ñâèòàíîê 17.45 “Ðàçðÿäêà - äðóçüÿ è âðàãè” 06.25, 07.40 Äåëîâûå ôàêòû 18.30 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ” 06.35 Ò/ñ “Òàêñè” 19.40 “Æåíñêèé âçãëÿä íà ìóæñêèå ïðîáëåìû” 06.55 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 06.00 Åðàëàø 20.00, 02.00 “Âðåìÿ” 07.50 Ôàêòû íåäåëè 06.30 Òåëåïóçèêè 21.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 08.45 Ôàêòû. Óòðî 07.00 Áàêëóøíèöà 22.00 “Õèò-ïàðàä “Îñòàíêèíî” 09.15, 19.10, 00.50 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 23.00 “Òðèíàäöàòûé... Âñòðå÷è è áåñåäû ñ Ã. 10.10 Õ/ô “Âûõîä Äðàêîíà” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì Êàñïàðîâûì” 12.10 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 09.00 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 00.10 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïîåò Âàëåíòèíà 12.25, 13.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” Òîëêóíîâà” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 00.40 Õ/ô “×åëîâåê ìåíÿåò êîæó” 13.40, 21.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 12.00 Ò/ñ “Ìåñòü” 04.00 Ôðàãìåíòû ïðîãðàììû “Êèíîïàíîðàìà” 14.40, 20.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû 6. Ñóäüáû” 12.55 Êóêîëêà 16.30 Õ/ô “Áðèãàäà. Íàñëåäíèê” 13.55 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 15.00 Îäíà çà âñåõ 05.00 “ÍÒ óòðîì” 23.05, 03.30 Ñâîáîäà ñëîâà 16.05 Ò/ñ “Ñòóäåíòû” 07.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” 01.50 Ïðî-Ziêàâå.ua 17.20, 01.25 Äîñâèäîñ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 18.20, 21.00 Âèòàëüêà 09.25 Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü 19.10 Áàðäàê 3 10.05 “Ðóññêèå ñåíñàöèè” 19.35 Áîãèíÿ øîïïèíãà 06:00 óìí Óêðà¿íè 11.05 Òû íå ïîâåðèøü! 20.10 Ò/ñ “Ëþáèò íå ëþáèò” 06:10 “Ëåãåíäè Çàïîð³ææÿ”. Ëèñà Ãîðà 12.35 “Äî ñóäà” 22.20 ÓÒÅÒà â Èíòåðíåòå 06:35 “Àêöåíòè” 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 23.00 Äóðíåâ+1 07:30 “Ìàìèíà äîëÿ” 14.35, 17.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 23.25 ÌîñÃîðÑìåõ 08:20 “Ïîäàòêîâèé â³íèê” 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 08:30 “Ðîäèíà” âåðäèêò” 01.00 Òâîþ ìàìó! 08:55 “×åñòü ìóíäèðà” 16.40 Ò/ñ “Ïðåä÷óâñòâèå” 01.50 Áàáóíû & äåäóíû 09:30 Õ/ô “Ä`Àðòàíüÿí ³ òðè ìóøêåòåðè”, 02.15 18.30, 02.30 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” Òåîðèÿ èçìåíû 3 ñ. 19.35, 03.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 03.05 Äî óòðà 10:40 “Çåëåíèé áóì” 20.25 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå” 11:00 “Óêðà¿íà: ×àñ ì³ñöåâèé” 22.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 22.40 Ò/ñ “Áðàòñòâî äåñàíòà” 13:15 “Ïðî Ïðîô³” 05.50 Õ/ô “Äæîêåð” 00.35 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” 13:45 “Øêîëà íåçâè÷àéíèõ íàóê” 08.10, 03.05 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 04.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå 14:20 “Ôóòáîëüí³ ä³àëîãè” 09.00 Õ/ô “Ìàðèÿ èç Íàçàðåòà” õðîíèêè”. “Ïîõèùåíèå Ñòðàäèâàðè” 15:10 “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” 11.00 Ò/ñ “Îáðàòíûé îòñ÷åò” 15:35 “Ñåêðåòè êðàñè” 14.35 Ò/ñ “Ãàèøíèêè” 18.30 “Ëîõîòðîí” 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 19.00, 23.30, 01.35, 04.05 “Ñâèäåòåëü” 16:15 “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” 05.45 Ì/ô 07.00 Ì/ô 08.15 Õ/ô “Ïðèòÿæåíèå” 10.00 Õ/ô “Äæåéí Îñòèí” 12.15 “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” 13.45, 19.00 “Òàéíûé ïîâàð” 14.40, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 15.40 “ÊÂÍ” 20.00 “Ëÿìóð Òóæóð” 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 21.50 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëîâåê 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.00 Õ/ô “Ïèêàï. Ñúåì áåç ïðàâèë”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.20 Õ/ô “Äâåíàäöàòü”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.45 “Íî÷íàÿ æèçíü”

10 ñòîð.

ÏÎÍÅIJËÎÊ, 15 ʲÒÍß

¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013 ð.

07.40

Õ/ô “Æèçíü è íåîáûêíîâåííûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî” 09.15 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà” 10.55, 18.10 Ò/ñ “ß ëå÷ó” 12.45 Ò/ñ “Áàÿçåò” 13.40, 20.00 Ò/ñ “Êðàñíàÿ ïëîùàäü” 14.35 Õ/ô “Êàê Âàñ òåïåðü íàçûâàòü?” 16.25 Õ/ô “Âîçâðàòà íåò” 21.50 Õ/ô “Ðàçîðâàííûé êðóã” 23.25 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà” 00.50 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó” 02.15 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ” 03.50 Õ/ô “Çàáàâû ìîëîäûõ” 05.05 Ñàóíäòðåêè

04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Íîâîñòè 04.05, 08.15 “Äîáðîå óòðî!” 08.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 09.00 “Æèòü çäîðîâî!” 10.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 11.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 11.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 13.00 Äðóãèå íîâîñòè 13.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 14.20, 03.05 Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð” 15.10, 01.15 “Ïîêà åùå íå ïîçäíî” 16.00 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 17.40, 02.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 18.50, 00.20 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 20.00 “Âðåìÿ” 20.30 Ò/ñ “Ïîä ïðèêðûòèåì” 22.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 23.05 “Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü” 00.05 Íî÷íûå íîâîñòè

05.15

Íîâîñòè + Àíîíñû

06.15, 23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. ÏÑ - Àÿêñ 08.10, 01.50 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ëîêîìîòèâ - Çåíèò 10.05, 04.15 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Êàðäèôô Ñèòè - Íîòòèíãåì 12.00 Òåííèñ ÀÒÐ 250 US Men’s Clay Court Championship. Õüþñòîí, ÑØÀ. 1/4 ôèíàëà. 1-é ìàò÷ 14.00 Ýêñòðà-ôóòçàë 14.30, 03.40 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 15.10 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Êàõà Ñåãîâèÿ - Òðèìàí Íàâàððà 17.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Âàëâåéê - Ôåéåíîðä 18.55 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. Ïëåé-îôô. 1/4 ôèíàëà. 3-é ìàò÷. ÁÊ Ãîâåðëà - ÁÊ Áóäèâåëüíèê 21.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 22.00 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Äèíàìî - ÖÑÊÀ

07.00 “Ñåêðåòû ïîäçåìåëèé ìàéÿ” 08.00, 16.50, 20.00 “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 “Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 “Äíåâíèêè 02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Òîì Ñîéåð” ãåïàðäà” 03.20, 09.20, 15.20 Ì/ñ “Âèííè-Ïóõ” 13.00 “Ñèìôîíèÿ ìèðà ïðèðîäû” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ðîáèí Ãóä” 14.00 “Âûçîâ ïðèðîäû” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Ìîé ïåðâûé äðóã” 19.00, 23.00 “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “×åðåïàøêà-ãåðîé” 22.00 “Ïëàíåòà Çåìëÿ: áóäóùåå” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè 00.00 “Ïðîôåññèÿ - âåòåðèíàð” Ñîâû” 01.00 “Æèâîòíûå ïîõîæè íà íàñ” 03.00 “Ïðèíö Àëüï” 04.00 “Ñâÿùåííûå æèâîòíûå” 05.00 “Äèêèé Óýëüñ” 20.00 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè” 06.00, 06.30 “Àôðèêàíñêàÿ ïðîãóëêà” 21.00 Ò/ñ “Øåðèô” 22.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 23.00 Ò/ñ “Ïåðñîíà íîí ãðàòà” 00.00 Ò/ñ “Àãåíòñòâî “Çîëîòàÿ ïóëÿ” 05.00 “Óòðî Ðîññèè” 01.00 Ò/ñ “Àýðîïîðò” 09.05 “Èñêàòåëè”

06.00, 06.40, 10.35, 11.35, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50, 13.50 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 07.00 “Çàãîðîäíûé äîì” 07.15 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 07.35, 12.45, 18.25 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî êàæåòñÿ” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 17.20, 17.50 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.10, 18.05, 19.25, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.20, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45 “Ãóáåðíèÿ” 12.25 “Ñàä, îãîðîä” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 17.00, 04.05 “Îòðàæåíèå: íåèçâåñòíàÿ êëàññèêà” 17.30 “Êðèìèíàë” 19.50 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 20.00 “Àðõèâû èñòîðèè” 20.30, 21.30, 01.45 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 00.45 “Òåëå÷àò” 02.40 “Êèíîïðîåêòîð” 02.50 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 03.20 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 04.20 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 04.50 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 05.10 “Àêâàñêîï”

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “1000 ìåëî÷åé” 11.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.30, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.50 Âåñòè - Ñïîðò 16.55 “×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà” 17.40 Ò/ñ “Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî” 19.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé” 22.05 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” 23.05 “Çà ïîáåäó - ðàññòðåë? Ïðàâäà î ìàò÷å ñìåðòè” 00.00 Ò/ñ “ ëåñàõ è íà ãîðàõ” 01.45 “Äåâ÷àòà” 02.20 “Âåñòè +” 02.35 Õ/ô “Óáåãàþùèé àâãóñò” 03.55 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.10 Ì/ô 08.30, 16.50 “Äîêòîð È...” 08.55, 17.50, 05.30 Ì/ñ 09.15 “Ïîñòñêðèïòóì” 10.10 “Ìîñêîâñêèé èïïîäðîì” 10.35 “ öåíòðå ñîáûòèé” 11.30, 14.30, 17.30,2.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Ò/ñ “×åð÷èëëü” 13.15, 01.45 “Âåùü.doc” 13.45, 21.05 Ò/ñ “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50, 03.30 Ôóòáîë 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé News 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 06.20 Øàõòåð - Çàðÿ. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 15.20 Õ/ô “Ó ìàòðîñîâ íåò âîïðîñîâ” 08.20, 10.20, 16.00, 22.00, 04.45 Æóðíàë. Ëèãà 16.40 Ì/ô ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 17.20, 21.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 08.55, 09.25 “Èãðà ïðåêðàñíà” 18.15, 02.10 Ò/ñ “Çîëîòàÿ òåùà” 09.55 Òîï-ìàò÷ 19.10, 03.10 “Ïðàâî ãîëîñà” 10.55 Ýñïàíüîë - Âàëåíñèÿ. ×åìïèîíàò 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” Èñïàíèè 20.30 “Ñòðàííûå èãðû” 12.55 Futbol Mundial 22.20 “Ãàðíèòóð ãàðàæíîé ñáîðêè” 13.25 Âîðñêëà - Ìåòàëëèñò. ×åìïèîíàò 23.00 “Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùèêîâ. ×óæîé Óêðàèíû ñðåäè ñâîèõ” 15.30 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 23.40 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü” 16.30 Àòëåòèê - Ðåàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè Ñîáûòèÿ.5-é ÷àñ 18.30, 22.45, 02.35 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 00.20 00.55 Âðåìåííî äîñòóïåí. È. Áóòìàí 19.20, 23.40, 03.45 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð 04.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. “Ôåñòèâàëè” òóðà 20.30, 01.05 “Åâðîïåéñêèé weekend”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


11 ñòîð. 06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.50 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Áåðíàðä” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 11.45, 12.40, 20.15, 21.15 Ò/ñ “Âåðîíèêà 2: Áåãëÿíêà” 13.40, 04.05 “Íå âðè ìíå 2” 14.45, 04.55 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 3” 15.45, 00.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “Âñå æåíùèíû Ñòàñà Ìèõàéëîâà” 16.45, 00.05 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 22.20, 01.30 “Ìåíÿþ æåíó 7” 02.30 Õ/ô “Îðêè” 03.50 “Òåëåâèçèîííàÿ Ñëóæáà Íîâîñòåé”

²ÂÒÎÐÎÊ, 16 ʲÒÍß 01.35 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ” 02.20 Ò/ñ “Ýâðèêà” 03.00, 03.50 Çîíà íî÷è 03.05 Ðîäíèêè Îò÷èçíû 03.20 Áðàòèÿ è äðóæèíà 03.35  ëèòîâñêîå âðåìÿ 03.55 Êàçàöêèé ôëîò 04.05 Äèêîå ïîëå 04.20, 04.40 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.25 Ìàñòåð ìóçû

20:45 21:00 21:25 22:00 22:30 22:45 23:05 00:15 00:45 01:00 03:00

“ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Äîñüº” “Ïðàâî íà çàõèñò” Õ/ô “Áåç³ìåííà ç³ðêà”, 2 ñ. “Ôàáðèêà ³äåé” “Êîçàöüêà çâèòÿãà” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Ïîñëàí³º...”. Ïîåòè÷íî-ìóçè÷íà êîìïîçèö³ÿ “Ìàéñòðè âåëèêî¿ ðîäèíè” Ä/ô “Ïðåïîäîáíèé Êóêøà Îäåñüêèé ×óäîòâîðåöü” Õ/ô “Áåç³ìåííà ç³ðêà”, 2 ñ.

00.00 02.05 03.10 04.10 04.50

Õ/ô “Òèðàíîçàâð àöòåêîâ”. (3 êàòåãîðèÿ) “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Àãåíòû âëèÿíèÿ” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

00.35 01.45 03.10 04.35

¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013 ð.

Õ/ô “Ìû ñìåðòè ñìîòðåëè â ëèöî” 13.00 Õ/ô “Ðàçîðâàííûé êðóã” Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà” Ñàóíäòðåêè 16.10

04.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íîâîñòè 04.05, 08.15 “Äîáðîå óòðî!” 06.00 Ñòî âîïðîñîâ î æèâîòíûõ 08.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé 09.00 “Æèòü çäîðîâî!” “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 10.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 11.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 07.00 Ì/ô 11.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 04:00 09.00, 20.00 È òû, Áðóò?! Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 09.30, 21.50 “Òðè ñåñòðû” 13.00 Äðóãèå íîâîñòè 04:25 ïðåäàòåëüñòâ 10.30, 23.45 Õ/ô “Ëþáîâíûé ìåíåäæìåíò” 13.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 12.20, 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 14.20 Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð” 04:55 11.15 Ïîæèëîé ìàëü÷èê Âèòÿ Ñóõîðóêîâ 13.15, 17.00 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 15.10, 00.15 “Ïîêà åùå íå ïîçäíî” 12.15 Ñâàäüáû ïî-ðóññêè 14.10, 19.00 “Òàéíûé ïîâàð” 16.00 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 14.00, 22.40 Êàê Çåìëÿ ñîçäàëà íàñ 15.10, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 06.10 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 5” 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 16.10 “Îðåë è Ðåøêà” 17.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 07.00, 17.00, 19.00, 04.00 Ñîáûòèÿ 15.30 “Öèâèëèçàöèÿ Incognita” 20.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” ÒÐÊ “Ýðà” 18.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 15.45, 03.50 “Êóìèðû” 01.20 “Íî÷íàÿ æèçíü” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 20.00 “Âðåìÿ” 09.20, 13.50, 17.20, 21.45 Ò/ñ “Ñëåä” 16.00 Óáèéñòâî Äæîíà Êåííåäè 06.01 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 20.30 Ò/ñ “Ïîä ïðèêðûòèåì” 10.00 Ò/ñ “Âåíäåòòà ïî-ðóññêè” 17.45 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ” 06.05 Õ/ô “Óïðàâà” 22.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 11.50 Õ/ô “Ïîâåðü, âñå áóäåò õîðîøî” 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Áîðèñ 06.30 Èòîãè 23.05 “Ëèëëåõàììåð” 05.10 Õàòõà-éîãà 15.35 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå Áåðåçîâñêèé 06.45, 07.05 Ñïîðò 00.00 Íî÷íûå íîâîñòè 06.00 Äà÷íûå èñòîðèè 16.00, 04.55 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 06.50, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 21.35 Ïðîôåññèÿ - ßðìîëüíèê 06.45 Òåëåòîðãîâëÿ 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 06.55 Âû ñïðàøèâàëè 23.40, 04.05 Ïëàíåòà æèçíè 07.30 Ì/ô 19.20, 04.20 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 07.00, 08.00 Íîâîñòè 00.45 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) 08.55 Ñåìüÿ îò À äî ß 02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Äðóæîê” 20.00 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Êóêëîâîä” 07.15 Îáçîð ïðåññû 01.00 Õ/ô “Ïåðâûå 9 1/2 íåäåëü”. (3 10.20 Áýáè-áóì 03.05, 09.05, 15.05 Ì/ñ “Âèííè-Ïóõ èäåò â ãîñòè” 23.15 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà 3: àãåíò äëÿ íàñëåäíè07.20 Ýðà ñòðîèòåëüñòâà êàòåãîðèÿ) 11.00, 11.35 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ðîáèí Ãóä” öû” 07.25 Ñòðàíà on-line 02.30 Õ/ô “Êîìïðîìåòèðóþùèå ñèòóà12.25, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Ïîä çíàêîì 01.00 Õ/ô “Çåëåíàÿ ìèëÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 07.30 Ãîñòü ñòóäèè öèè. Ðàçâëå÷åíèÿ â Âåãàñå”. (3 13.10, 18.00 Âðåìÿ êðàñîòû îäíîðîãîé êîðîâû” 05.40 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 07.40 Ýðà áèçíåñà êàòåãîðèÿ) 14.10 Äåëî âêóñà 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “×åðåïàøêà-ãåðîé” 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 15.10, 20.50 Òàéíû øåô-ïîâàðà 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè 08.15 Ä/ô “Ì. Êîçàêîâ. Íå äàé ìíå, Áîã, 16.00, 22.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð Ñîâû” ïîòåðÿòü ðàçóì” 06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 19.00, 23.40 Ãîðîäà ìèðà ÓÒ-1 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.25, 03.20 “Âðåìÿ 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 20.00 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 09.00, 13.05, 13.50, 15.45 Ïîãîäà ñïîðòà” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 21.40 Òàêàÿ êðàñèâàÿ ëþáîâü 09.05, 21.00 Èòîãè äíÿ 20.00 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè” 06.50, 08.50, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25, 03.35, 09.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 00.35 Òàéíû ñóäüáû 09.30 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 21.00 Ò/ñ “Øåðèô” 04.15 “Îáçîð ïðåññû” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 01.20 Ìèð çâåçä 10.20 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå” 22.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 10.40, 16.00 Ì/ñ “Ðîãà è êîïûòà” 02.00 Êðóïíûì ïëàíîì 12.35, 15.00, 18.20 Íîâîñòè 23.00 Ò/ñ “Ïåðñîíà íîí ãðàòà” 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 11.00 Ì/ñ “Ñîíèê Èêñ” 02.20 Öâåò Íî÷è 13.00, 18.55, 21.10 Äåëîâîé ìèð 00.00 Ò/ñ “Àãåíòñòâî “Çîëîòàÿ ïóëÿ” 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.10 Øàã ê çâåçäàì 01.00 Ò/ñ “Àýðîïîðò” 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 13.00, 17.00 Ì/ñ “Êîðîëü-øàìàí” 13.55, 19.40 “Î æèçíè” ñ À. Ïàëü÷åâñêèì 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 15.15 EuroNews 05.55 “×óæèå îøèáêè. ×åòûðå ãðåõà Ñåìåíî“Áèçíåñ-âðåìÿ” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 15.40 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð âà” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 15.55 Ò/ñ “Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà” 06.00, 06.40, 10.35, 11.45, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùå06.40, 16.00 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 18.45 Ìèð ñïîðòà íèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 08.40, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 07.40, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê 19.10 Î ãëàâíîì 06.25 “Äåíü àíãåëà” 10.00 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Íåäîëþáèìûå äåòè” 07.55, 09.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 06.30 “Ãðàíè” 11.00 “Ãîðäîñòü Ñòðàíû” 22.50, 23.50, 03.55 “Ïîãîäà” 21.15 “Àäðåíàëèí” 06.50, 10.50, 13.50 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 13.15 “Âçâåøåííûå è ñ÷àñòëèâûå” 08.20 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà 07.00, 04.20 “Øêîëà âûæèâàíèÿ” 05.00 “Çâóêîâàÿ äîðîæêà â Êðåìëå” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” ÒÐÊ “Ýðà” 07.35, 12.45, 18.25 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî 06.00, 15.00, 21.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 23.00, 01.00 Èòîãè êàæåòñÿ” 07.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Àíäðåé Ïåòðîâ. Íóæíà 21.00 Ò/ñ “Æåíèõ” 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 23.15, 01.10 Ñïîðò 08.35, 09.15, 10.20, 11.35, 12.10, 13.40, 16.45, õîðîøàÿ ìåëîäèÿ” 22.25 “Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé” 13.10 “Íàëîãîâûé äíåâíèê” 23.20 Ïîãîäà 18.05 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.00 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è” 00.15 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ” 16.10 “Òðàíñìèññèÿ” 23.25 Õ/ô “Êàðóñåëü” 08.45, 11.00, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” 01.10 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è” 17.25 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 00.25 Èòîãè. Áèçíåñ 09.05, 10.15, 16.40, 19.20, 19.45 “Ïîãîäà” 10.40 Õ/ô “Äèìêà-âåëîãîíùèê” 02.45 Íî÷íîé ýôèð 18.15, 22.45 “Õðîíèêà äíÿ” 00.40 Îò ïåðâîãî ëèöà 09.45 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè”. 11.00 “Çâåçäíûé ÷àñ” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” ÓÒ-1 Ìèõàéëîâ 11.45 “Ðàçðÿäêà - äðóçüÿ è âðàãè” 22.15, 02.40 “Àãðîêîíòðîëü” 01.20, 02.15, 03.30 Íîâîñòè 11.20 “Çàãîðîäíûé äîì” 12.30, 18.30 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ” 23.30 “Crime news” 01.45 Î ãëàâíîì 05.00, 06.40, 02.00, 03.25 Ïîãîäà “Ñàä, îãîðîä” 13.40 “Æåíñêèé âçãëÿä íà ìóæñêèå ïðîáëåìû” 12.25 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 02.30 ÒåëåÀêàäåìèÿ 05.05 Ôàêòû 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 14.00, 20.00 “Âðåìÿ” 04.20 “Æèçíü èíòåðåñíà” 03.45 Êóáîê ìèðà ïî ôóòáîëó 2014. Äíåâíèê 05.35 Ñâèòàíîê 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 16.00 “Õèò-ïàðàä “Îñòàíêèíî” 04.40 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” ÔÈÔÀ 06.35, 07.45 Äåëîâûå ôàêòû 17.00 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ”. Ã. Áüîëü 17.00 “Àòàêà íà âûñîòó” 04.15 Ä/ô “Ñðåäèçåìíîìîðüå” 06.45 Ò/ñ “Òàêñè” 17.30 “Ãóáåðíèÿ” 17.35 “Øåñòü ïåñåí íà áèñ”. Ñåðãåé Ïåíêèí 04.40 “Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü” 07.10 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 18.00 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 22.00 “Âîêðóã ñìåõà” 05.30 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 07.50, 00.50 Ïðîâîêàòîð 06.00 Åðàëàø 18.15 “Êèíîïðîåêòîð” 23.00 “Áûëî Âðåìÿ” 05.40 Èòîãè äíÿ 08.45 Ôàêòû. Óòðî 06.30 Òåëåïóçèêè 19.25 “Àðõèâû èñòîðèè” 00.00 Êîíöåðò “Ðîê-í-ðîëëüíûé ìàðàôîí” 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 09.15, 19.10 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 07.00 Áàêëóøíèöà 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 01.15 “Íàøà áèîãðàôèÿ” 10.10, 16.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 20.10 “Êîðîòêèå âñòðå÷è”. Ëàçàðåâ 02.20 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïîýçèÿ òàíöà” 12.20, 13.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 20.30, 21.30, 01.45 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 03.00 Õ/ô “Æèë-áûë íàñòðîéùèê” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 09.00 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 06.00, 20.30, 04.50 Ò/ñ “Ïîâîðîòû ñóäüáû” 04.20 “Ïîêà âñå äîìà” 13.40, 21.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 00.45 “Òåëå÷àò” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 14.50, 20.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû 6. Ñóäüáû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” Íîâîñòè 02.40, 04.50 “Âèííàÿ êàðòà” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 12.00 Ò/ñ “Ìåñòü” 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 03.00 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 05.00 “ÍÒ óòðîì” 12.55 Êóêîëêà 09.10 Ò/ñ “Ïåòðîâêà, 38. Êîìàíäà Ïåòðîâñêî- 23.00 Õ/ô “Ñîëäàò”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.30 “Óñïåõ íà øïèëüêàõ” 07.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” 02.05 Õ/ô “Çóáàñòèêè 3”. (2 êàòåãîðèÿ) 13.55 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” ãî” 03.50 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 03.30 Ò/ñ “Æåíû ôóòáîëèñòîâ” 15.00 Îäíà çà âñåõ 11.20, 12.45 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. 09.25 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê” 16.05 Ò/ñ “Ñòóäåíòû” Êàíåâñêèì” 10.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 17.20, 01.25 Äîñâèäîñ 13.40 “Ñóäåáíûå äåëà” 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.40, 02.55 Ôóòáîë 11.00 Ò/ñ “Áåãëåö” 18.20, 21.00 Âèòàëüêà 15.05 “Ñåìåéíûé ñóä” 06:00 óìí Óêðà¿íè News 12.35 “Äî ñóäà” 19.10 Áàðäàê 3 16.00 Ò/ñ “Àíå÷êà” 06:15 “Ðåòðîñïåêòèâà” 06.15, 10.20, 18.00 “Åâðîïåéñêèé weekend” 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 19.35 Áîãèíÿ øîïïèíãà 17.55, 19.05 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð” 06:45 “Ñåêðåòè êðàñè” 14.35, 17.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 07.45, 19.30 Òîï-ìàò÷ 20.10 Ò/ñ “Ëþáèò íå ëþáèò” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 08.00, 00.55 ×åðíîìîðåö - Äíåïð. ×åìïèîíàò 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 22.20 ÓÒÅÒà â Èíòåðíåòå 22.25 Ò/ñ “Ãîëóáêà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” Óêðàèíû âåðäèêò” 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 00.20 Ò/ñ “Ïåðåâîç÷èê”. (2 êàòåãîðèÿ) 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 11.45 Àòëåòèê - Ðåàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 16.40 Ò/ñ “Ïðåä÷óâñòâèå” 23.25 ÌîñÃîðÑìåõ 01.20 Õ/ô “Øàôò”. (2 êàòåãîðèÿ) 09:00 “×àñ êðà¿íè” 13.40 Øàõòåð - Çàðÿ. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 18.30 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 02.55 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 09.35 Õ/ô “Áåç³ìåííà ç³ðêà”, 1 ñ. 16.00 Ýñïàíüîë - Âàëåíñèÿ. ×åìïèîíàò 19.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 01.00 Òâîþ ìàìó! 03.25 Ä/ô “Íà âñå ðàäè ëþáâè” 10:30 Ä/ô “Ïðåïîäîáíèé Êóêøà Îäåñüêèé Èñïàíèè 20.25 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå” 01.50 Áàáóíû & äåäóíû ×óäîòâîðåöü” 19.40 Âîðñêëà - Ìåòàëëèñò. ×åìïèîíàò 22.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû 11:00 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Óêðàèíû 22.40 Ò/ñ “Áðàòñòâî äåñàíòà” 03.05 Äî óòðà 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 04.45, 05.55 Teen Time 21.40, 03.10 Àðñåíàë - Ýâåðòîí. ×åìïèîíàò Àíãëèè 00.40 “Ëóè-êîðîëü” 13:15 “Ñëóõàé î÷èìà” 04.50 Ò/ñ “ÀéÊàðëè” 23.45 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 13:40 “гäíà øêîëà” 06.00 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 05.10 Íîâîñòè + Àíîíñû 14:05 “Ðîçìîâà áåç íîòàö³é” 05.20 Õ/ô “Òðåòèé òàéì” 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 05.45 Ì/ô 14:30 “Ïîë³ñüê³ æèâîòîêè”. Àíñàìáëü “Áåðåãè- 06.40 Ò/ñ “Ñåðäöà òðåõ” 06.45, 19.15 Ïèðàíüè 07.50 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà” íÿ”, ÷. 1, 2 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Ðåïîðòåð 06.10, 00.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. 09.30 Õ/ô “Çåëåíûå öåïî÷êè” 15:00 “Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 07.35, 08.35, 19.55, 00.35 Ïîãîäà Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. 11.15, 18.10 Ò/ñ “ß ëå÷ó” 15:15 “Ôàáðèêà ³äåé” 10.00 Ä/ñ “Áîëåçíè-óáèéöû” 09.00, 16.50 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” Âàëâåéê - Ôåéåíîðä 13.05, 20.00 Ò/ñ “Êðàñíàÿ ïëîùàäü” 15:45 “Êîçàöüêà çâèòÿãà” 10.30 Ò/ñ “Âèñÿêè” 11.05, 17.55, 20.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 14.55 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöè- 08.05, 15.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 12.35 Ò/ñ “Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã 10” 13.25, 14.35 Kids’ Time Ýðåäèâèçèå. Îáçîð íîâ” 16:20 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”, Ì/ô 14.30, 19.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 9” 13.30 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Äèíàìî 16.40 Õ/ô “Àïëîäèñìåíòû, àïëîäèñìåí- 09.10 16:30 “Ìàéñòðè âåëèêî¿ ðîäèíè” 16.45, 19.00, 23.30, 01.35, 03.40 “Ñâèäåòåëü” 14.45 Ò/ñ “Äðóçüÿ” - ÖÑÊÀ òû...” 17.00 Ò/ñ “Ýðà ñòðåëüöà” 17:00 “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” 15.50 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 21.50 Õ/ô “Íåèçâåñòíûå ñòðàíèöû èç 11.05 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. 21.30 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê 19:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) æèçíè ðàçâåä÷èêà” Ñåçîí 2012-2013. Ëåñòåð - Áèðìèí19:30 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 22.05 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 22.30 Ò/ñ “CSI: Ìàéàìè 9”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.30 Õ/ô “Ìàéîð Âèõðü” 00.40 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà 3”. (2 êàòåãîðèÿ) 20:25 “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?! ãåì

17.10 19.05

21.00 21.30 22.05

01.55

03.55 05.15

Òåííèñ ÀÒÐ 250 US Men’s Clay Court Championship. Õüþñòîí, ÑØÀ. 1/4 ôèíàëà. 2-é ìàò÷ Áàäìèíòîí. Êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò Åâðîïû. Ôèíàë. Æåíùèíû. Ïàðû Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ëîêîìîòèâ - Çåíèò Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. ÏÑ - Àÿêñ Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Îáçîð Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Êàðäèôô Ñèòè - Íîòòèíãåì Òåííèñ ÀÒÐ 250 US Men’s Clay Court Championship. Õüþñòîí, ÑØÀ. 1/4 ôèíàëà. 1-é ìàò÷ Áîêñ. ÑØÀ, Íüþ-Éîðê Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Ðîäà - Âèòåññ

07.00 “Ñèìôîíèÿ ìèðà ïðèðîäû” 08.00, 16.50, 20.00 “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 “Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 “Ïðèðîäà â çîíå âîåííûõ äåéñòâèé” 14.00 “Âûçîâ ïðèðîäû” 19.00, 23.00 “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 22.00 “Æèçíü” 00.00 “Ïðîôåññèÿ - âåòåðèíàð” 01.00 “Æèâîòíûå ïîõîæè íà íàñ” 03.00 “Ñàãà î áåëîõâîñòîì îðëàíå” 04.00 “Ñâÿùåííûå æèâîòíûå” 05.00 “Äèêèé Óýëüñ” 06.00, 06.30 “Àôðèêàíñêàÿ ïðîãóëêà”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05 Ò/ñ “ ëåñàõ è íà ãîðàõ” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “1000 ìåëî÷åé” 11.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.30, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.50 Âåñòè - Ñïîðò 16.55 “×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà” 17.40 Ò/ñ “Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî” 19.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé” 22.05 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” 23.05 “Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò” 00.40 “Âåñòè +”

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.25, 16.50 “Äîêòîð È...” 08.50, 17.50 Ì/ñ 09.15, 18.15 Ò/ñ “Çîëîòàÿ òåùà” 10.05, 15.20 Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” 10.50 Ì/ô 11.00 “Ìîçãîâîé øòóðì. Òðàíñïîðò áóäóùåãî” 11.30, 14.30, 17.30,2.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Ò/ñ “×åð÷èëëü” 13.15 “Âåùü.doc” 13.45, 21.05 Ò/ñ “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 16.05 Ôðàíñèñêî Ãîéÿ. “Ìàõà îáíàæåííàÿ” 16.10, 23.40 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü” 17.20, 21.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 19.10 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30 “Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Ìó÷èòåëüíàÿ ïðîôåññèÿ” 22.20 “Äà÷è. Ìåðòâûé ñåçîí” 23.00 “Ëîâóøêà äëÿ Àíäðîïîâà” 00.25 Ñîáûòèÿ.5-é ÷àñ

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 14.45 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 15.50 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.25 “ÒÑÍ” 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 22.05 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 07.25 Ì/ô “Áåðíàðä” 00.35 Ò/ñ “Òàéíûé êðóã”. (2 êàòåãîðèÿ) 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 01.35 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ” 11.45, 12.40, 20.15, 21.15, 22.15 Ò/ñ “Âåðîíèêà 02.20 Ò/ñ “Ðèççîëè è Àéëñ” 2: Áåãëÿíêà” 03.00 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 13.40, 04.10 “Íå âðè ìíå 2” 03.05 Çîíà íî÷è 14.45, 05.00 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 3” 03.10 Çàïîðîæñêàÿ Ñå÷ü. Èñòîêè 15.45, 00.10 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. 03.25 Çâåçäíûé ÷àñ êàçà÷åñòâà “Ïîñëåäíÿÿ îñåíü Ìèõåÿ” 03.40 Êàçà÷åñòâî: ðóèíà 16.45, 23.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 03.55 Òàì íà ãîðå ñå÷ü èäåò 01.10 Õ/ô “Îðêè” 04.10, 04.40 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 02.30 Õ/ô “Äâàäöàòü äåâÿòü è âñå åùå 04.15 Êíÿãèíÿ Îëüãà äåâñòâåííèöà”. (3 êàòåãîðèÿ) 04.25 Æàð-ïòèöà

14:10 14:45 15:00 15:30

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05 Õ/ô “Óïðàâà” 06.30 Èòîãè 06.45, 07.05 Ñïîðò 06.50, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 06.55 Âû ñïðàøèâàëè 07.00, 08.00 Íîâîñòè 07.15 Îáçîð ïðåññû 07.20 Ãèãàáàéò 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Ä/ô “Ì. Îëÿëèí. Ðàíåííîå ñåðäöå” ÓÒ-1 09.00, 09.25, 09.55, 13.05 Ïîãîäà 09.05, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.15, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.30 Ïðàâèòåëüñòâî íà ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå” 12.35, 18.20 Íîâîñòè 13.00, 18.40, 21.20 Äåëîâîé ìèð 13.10 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 13.55, 19.40 “Î æèçíè” ñ À. Ïàëü÷åâñêèì 15.00 Ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ â Âåðõîâíîé Ðàäå Óêðàèíû: “Î ñîñòîÿíèè, ìåðîïðèÿòèÿõ è ïåðñïåêòèâàõ ïðåîäîëåíèÿ ñëåäñòâèé ÷åðíîáûëüñêîé êàòàñòðîôû” 18.00 Î ãëàâíîì 18.55 Òåàòðàëüíûå ñåçîíû 20.50 Ìåãàëîò 21.30 “Ïðåäâå÷åðüå” 22.25 Ñâåò 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15, 01.10 Ñïîðò 23.20 Ïîãîäà 23.25 Õ/ô “Êàðóñåëü” 00.25 Èòîãè. Áèçíåñ 00.40 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20, 03.30 Íîâîñòè 01.40 Î ãëàâíîì 02.10 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.10 Êíèãà.ua 03.45 Ä/ô “Ñðåäèçåìíîìîðüå” 04.40 Òåàòðàëüíûå ñåçîíû 05.25 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.30 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

00:05 00:20

05.35, 20.30 Ò/ñ “Ïîâîðîòû ñóäüáû” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 09.10 Ò/ñ “Ïåòðîâêà, 38. Êîìàíäà Ïåòðîâñêîãî”. ñåðèÿ 11.20, 12.45 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 13.40 “Ñóäåáíûå äåëà” 15.00 “Ñåìåéíûé ñóä” 16.00 Ò/ñ “Àíå÷êà” 17.55, 19.05 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 22.20 Ò/ñ “Ãîëóáêà” 00.20 Ò/ñ “Ïåðåâîç÷èê”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.20 Õ/ô “Øèðîêî øàãàÿ: Ïîñëåäíÿÿ ãëàâà” 03.05 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 03.35 Ä/ô “Àííå Âåñêè. Ãîðÿ÷àÿ ýñòîíñêàÿ æåíùèíà” 04.25 Ä/ô “À. Ïóãà÷åâà. Æèçíü ïîñëå øîó”

04.45, 05.55 Teen Time 04.50 Ò/ñ “ÀéÊàðëè” 06.00 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 06.45, 19.15 Ïèðàíüè 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.55, 00.30 Ïîãîäà 09.00, 16.50 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 11.05, 17.55, 20.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû”

07.00 Ì/ô 09.50, 21.50 “Òðè ñåñòðû” 10.50, 23.45 Õ/ô “Ñàõàð è ïåðåö” 12.20, 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 13.15, 17.00 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 14.10, 19.00 “Òàéíûé ïîâàð” 15.10, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.10 “Îðåë è Ðåøêà” 20.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 01.00 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.10 Õàòõà-éîãà 06.00 Äà÷íûå èñòîðèè 06.45 Òåëåòîðãîâëÿ 07.30 Ì/ô 08.55 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.20 Áýáè-áóì 11.00, 11.35 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.25, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 13.10, 18.00 Âðåìÿ êðàñîòû 14.10 Äåëî âêóñà 15.10, 20.50 Òàéíû øåô-ïîâàðà 16.00, 22.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 19.00, 23.40 Ãîðîäà ìèðà 20.00 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 21.40 Òàêàÿ êðàñèâàÿ ëþáîâü 00.35 Òàéíû ñóäüáû 01.20 Ìèð çâåçä 02.00 Êðóïíûì ïëàíîì 02.20 Öâåò Íî÷è

12 ñòîð.

ÑÅÐÅÄÀ, 17 ʲÒÍß

¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013 ð.

16:00 16:20 16:30 16:45 17:00 19:00 19:30 20:15 20:45 21:00 21:30 22:00 22:30 22:55

00:45 01.00 01:10 03:10 04:55

“Ïðàâî íà çàõèñò” “Äîñüº” “Óðîê äëÿ áàòüê³â” “Ëåãåíäè Çàïîð³ææÿ”. Ïðàâäà ïðî Í. Ìàõíà “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô “ÏðîôStile” “Óëþáëåíà ðîáîòà” “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ìîâà ïðî ìîâó” “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Ðåöåïòè Íà䳿” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Àíãë³éñüêèé êëóá” Õ/ô “Çàáóòà ìåëîä³ÿ äëÿ ôëåéòè”, 1 ñ. Êë³ï-àíòðàêò “Ëåãåíäè Çàïîð³ææÿ”. Ïðàâäà ïðî Í. Ìàõíà “ÏðîôStile” “Óëþáëåíà ðîáîòà “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Äçâåíèòü ï³ñíÿìè ð³äíèé êðàé” Õ/ô “Çàáóòà ìåëîä³ÿ äëÿ ôëåéòè”, 1 ñ.

06.10 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 5” 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 12.50, 17.20, 21.45 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00, 20.00 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Êóêëîâîä” 11.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Áåëàÿ ïîëîñà” 15.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00, 04.25 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 23.15 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà 3: àãåíò äëÿ íàñëåäíèöû”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.00 Ò/ñ “Ãðèìì 2” 01.45 Õ/ô “Ìåðêóðèé â îïàñíîñòè”. (2 êàòåãîðèÿ) 05.15 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25 “Îáçîð ïðåññû” 06.10 “×óæèå îøèáêè. Îëåñÿ â ñòðàíå óæàñîâ” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 06.50, 16.00 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 08.50, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 10.15 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Îñîáî îïàñíûå 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 êóìèðû” “Áèçíåñ-âðåìÿ” 11.10 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Òåëî íà ïîêàç” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 12.05 “Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé” 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 14.00 “Âçâåøåííûå è ñ÷àñòëèâûå” 07.40, 08.50 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 07.55, 09.50, 13.50, 14.50, 16.55, 17.20, 17.50, 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 22.50, 23.50, 03.55 “Ïîãîäà” 21.00 Ò/ñ “Æåíèõ” 08.15 “Òðàíñìèññèÿ-òåñò” 22.25 “Õàòà íà òàòà” 08.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 00.15 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 01.10 Õ/ô “Õîçÿèí òàéãè” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 02.35 Íî÷íîé ýôèð 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 16.15 “Äðàéâ” 17.25 “Àðñåíàë” 04.50 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 18.15 “Àãðîêîíòðîëü” 04.55, 06.35, 02.15, 03.50 Ïîãîäà 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 05.00 Ôàêòû 22.15 “Àêöåíò” 05.25 Ñâèòàíîê 22.45 “Õðîíèêà äíÿ” 06.30, 07.40 Äåëîâûå ôàêòû 23.30, 00.25 “Crime news” 06.40 Ò/ñ “Òàêñè” 02.40 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 07.05 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 04.20 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 07.45 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 04.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.10 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 16.30 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” 06.00 Åðàëàø 12.20, 13.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 06.30 Òåëåïóçèêè 12.45 Ôàêòû. Äåíü 07.00 Áàêëóøíèöà 13.30, 21.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 14.40, 20.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû 6. Ñóäüáû” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 09.00 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 23.00 Õ/ô “Ñôåðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 01.30 Êðèìèíàëüíûé îáëîì 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 02.20 Õ/ô “Ñîëäàò”. (2 êàòåãîðèÿ) 12.00 Ò/ñ “Ìåñòü” 03.55 Ò/ñ “Æåíû ôóòáîëèñòîâ” 12.55 Êóêîëêà 13.55 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 15.00 Îäíà çà âñåõ 06:00 óìí Óêðà¿íè 16.05 Ò/ñ “Ñòóäåíòû” 06:15 “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 17.20, 01.25 Äîñâèäîñ 06:45 “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” 18.20, 21.00 Âèòàëüêà 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 19.10 Áàðäàê 3 07:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 19.35 Áîãèíÿ øîïïèíãà 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 20.10 Ò/ñ “Ëþáèò íå ëþáèò” 08:20 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” (ïîâòîð) 22.20 ÓÒÅÒà â Èíòåðíåòå 09:00 “×àñ êðà¿íè” 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 09:35 Õ/ô “Áåç³ìåííà ç³ðêà”, 2 ñ. 23.25 ÌîñÃîðÑìåõ 10:40 “Ìàéñòðè âåëèêî¿ ðîäèíè” 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 11:00 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 01.00 Òâîþ ìàìó! 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 01.50 Áàáóíû & äåäóíû 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû 13:15 “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 03.05 Äî óòðà 13:40 “ʳíîêîíöåðò”

05.20 Õ/ô “Õîä êîíåì” 06.40 Ò/ñ “Ñåðäöà òðåõ” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 10.00 Ä/ñ “Ðåàëüíûå ïðåñòóïíèêè” 10.30 Ò/ñ “Âèñÿêè” 12.35 Ò/ñ “Ñóäìåäýêñïåðòû” 14.35, 19.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 9” 16.45, 19.00, 23.30, 01.35, 04.00 “Ñâèäåòåëü” 17.00 Ò/ñ “Ýðà ñòðåëüöà” 21.30 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.30 Ò/ñ “CSI: Ìàéàìè 9”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.00 Õ/ô “Ïîæèðàòåëü êîñòåé”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.05 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 03.00 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 04.30 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 05.15 “Ïðàâäà æèçíè”

08.00 Õ/ô “Çåëåíûå öåïî÷êè” 09.45 Õ/ô “Âíèìàíèå, ÷åðåïàõà!” 11.15, 18.10 Ò/ñ “ß ëå÷ó” 13.05, 20.00 Ò/ñ “Êðàñíàÿ ïëîùàäü” 14.55 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ” 16.40 Õ/ô “Çàáàâû ìîëîäûõ” 21.50 Õ/ô “Ìàéîð Âèõðü” 00.15 Õ/ô “Íà ïóòè â Áåðëèí” 01.40 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöèíîâ” 03.15 Õ/ô “Àïëîäèñìåíòû, àïëîäèñìåíòû...” 04.30 Ñàóíäòðåêè

09.00 “Æèòü çäîðîâî!” 10.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 11.00, 14.00, 02.00 Íîâîñòè 11.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 11.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 13.00 Äðóãèå íîâîñòè 13.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 14.20, 03.05 Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð” 15.10, 01.15 “Ïîêà åùå íå ïîçäíî” 06.00, 16.00, 03.50 Ñòî âîïðîñîâ î æèâîòíûõ 16.00 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 17.40, 02.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 18.50, 00.20 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 20.00 “Âðåìÿ” 09.00, 20.00 È òû, Áðóò?! Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 20.30 Ò/ñ “Ëþáîâü çà ëþáîâü” ïðåäàòåëüñòâ 22.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 23.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ 11.15 Ïðîôåññèÿ - ßðìîëüíèê 00.05 Íî÷íûå íîâîñòè 12.15 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ” 14.00, 22.40 Êàê Çåìëÿ ñîçäàëà íàñ 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 15.30 “Ðîíèí” 02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Æèâàÿ ðàäóãà” 17.45 Çâåçäíûå áîëåçíè 03.05, 09.05, 15.05 Ì/ñ “Âèííè-Ïóõ è äåíü çàáîò” 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Âàëåðèé 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ðîáèí Ãóä” Çîëîòóõèí 05.00, 11.00, 17.00 Êîìåäèÿ “4:0 â ïîëüçó 21.35 Êëàðà Ëó÷êî. Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Òàíå÷êè” 23.40, 04.10 Ïëàíåòà æèçíè 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “×åðåïàøêà-ãåðîé” 00.40 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè 00.55 Õ/ô “Ãîëîå ðàçîáëà÷åíèå”. (3 Ñîâû” êàòåãîðèÿ) 02.15 Õ/ô “Òåëî è äóøà 2”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Ðîãà è êîïûòà” 11.00 Ì/ñ “Ñîíèê Èêñ” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.00, 17.00 Ì/ñ “Êîðîëü-øàìàí” 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè” Ò/ñ “Øåðèô” Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” Ò/ñ “Ïåðñîíà íîí ãðàòà” Ò/ñ “Àãåíòñòâî “Çîëîòàÿ ïóëÿ” Ò/ñ “Àýðîïîðò”

06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50, 13.50 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 07.15, 12.25, 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 07.35, 12.45, 18.25 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî êàæåòñÿ” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 18.15 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.10, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 05.00 “Çâåçäíûé ÷àñ” 09.05, 10.15, 16.40, 19.20, 19.45 “Ïîãîäà” 05.45 “Ðàçðÿäêà - äðóçüÿ è âðàãè” 09.45 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè”. 06.30, 12.30, 18.30 Õ/ô “Äâåíàäöàòü Ìèõàéëîâ ñòóëüåâ” “Çàãîðîäíûé äîì” 07.40 “Æåíñêèé âçãëÿä íà ìóæñêèå ïðîáëåìû” 11.30 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 08.00, 14.00, 20.00 “Âðåìÿ” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 09.00, 15.00, 21.00, 00.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 17.00 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ”. Êíóò Ãàìñóí 10.00 “Õèò-ïàðàä “Îñòàíêèíî” 17.30 “Ãóáåðíèÿ” 11.00 “Àòàêà íà âûñîòó” 18.00 “Êèíîïðîåêòîð” 11.35 “Øåñòü ïåñåí íà áèñ”. Ñåðãåé Ïåíêèí 19.25 “Àðõèâû èñòîðèè” 16.00, 22.00 “Âîêðóã ñìåõà” 20.10 “Êîðîòêèå âñòðå÷è”. Ëàéêèí 17.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàíîðàìà” 20.30, 21.30, 01.45 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 17.50 “Áëèö” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 23.00 “Çâóêîâàÿ äîðîæêà â Êðåìëå” “Òåëå÷àò” 01.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Àíäðåé Ïåòðîâ. Íóæíà 00.45 02.40, 04.45 “Ïóøêèí” õîðîøàÿ ìåëîäèÿ” 02.55 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 02.00 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è” 03.25 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 03.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” 03.55 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 04.40 Õ/ô “Äèìêà-âåëîãîíùèê” 04.25 “Êà÷åñòâî æèçíè” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà” 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàí09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ êèíà” 09.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 10.25 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” 11.00 Ò/ñ “Áåãëåö” 12.35 “Äî ñóäà” 06.00, 10.00, 15.40, 21.25, 22.30, 00.30, 02.40 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ Ôóòáîë News 14.35, 17.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 06.15 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 07.05, 13.00 Æóðíàë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ âåðäèêò” 07.35 Futbol Mundial 16.40 Ò/ñ “Ïðåä÷óâñòâèå” 08.00 Øàõòåð - Çàðÿ. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 18.30, 02.30 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 10.25, 15.00, 16.00, 18.30, 21.00 Ôóòáîë Live 19.35, 03.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 11.00 Àðñåíàë - Ýâåðòîí. ×åìïèîíàò Àíãëèè 20.25 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå” 13.30 “Åâðîïåéñêèé weekend” 22.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 16.25, 00.45 Ñåâàñòîïîëü - Òàâðèÿ. Êóáîê Óêðàèíû 22.40 Ò/ñ “Áðàòñòâî äåñàíòà” 18.55, 02.55 Øàõòåð - Êàðïàòû. Êóáîê Óêðàèíû 00.35 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” 21.40 Âåñò Õýì - ÌÞ. ×åìïèîíàò Àíãëèè 04.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå 23.40 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Þ. Ñèâóõà õðîíèêè”. “Ñïàñòè ëþáîé öåíîé” 05.00 Íîâîñòè + Àíîíñû

05.45

Ì/ô

07.05, 17.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. ÒÎÐ-6.

Ïëåé-îôô. Àíäåðëåõò - Áðþããå 09.00, 15.50, 01.30 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 09.35, 16.25 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Îáçîð 10.10 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Êàõà Ñåãîâèÿ - Òðèìàí Íàâàððà 12.00, 05.10 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ëîêîìîòèâ - Çåíèò 13.55 Òåííèñ ÀÒÐ 250 US Men’s Clay Court Championship. Õüþñòîí, ÑØÀ. 1/2 ôèíàëà. 1-é ìàò÷ 18.55 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. Ïëåé-îôô. 1/4 ôèíàëà. 4-é ìàò÷. ÁÊ Ãîâåðëà - ÁÊ Áóäèâåëüíèê 21.00 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 21.40 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Ëåñòåð - Áèðìèíãåì 23.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Ðîäà - Âèòåññ 02.05 Òåííèñ ÀÒÐ 250 US Men’s Clay Court Championship. Õüþñòîí, ÑØÀ. 1/4 ôèíàëà. 2-é ìàò÷ 04.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð

07.00 “Ïðèðîäà â çîíå âîåííûõ äåéñòâèé” 08.00, 16.50, 20.00 “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 “Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 “Ëåñà æèâîòâîðÿùåãî äîæäÿ” 14.00 “Âûçîâ ïðèðîäû” 19.00, 23.00 “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 22.00 “Âûñîêèå Òàòðû - ïðèðîäà, çàñòûâøàÿ âî âðåìåíè” 00.00 “Ïðîôåññèÿ - âåòåðèíàð” 01.00 “Æèâîòíûå ïîõîæè íà íàñ” 03.00 “Ìîðå ïðè÷óäëèâûõ ñóùåñòâ” 04.00 “Ñâÿùåííûå æèâîòíûå” 05.00 “Äèêèé Óýëüñ” 06.00, 06.30 “Àôðèêàíñêàÿ ïðîãóëêà”

Ïðîôèëàêòèêà 09.05, 00.50 Ò/ñ “ ëåñàõ è íà ãîðàõ” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “1000 ìåëî÷åé” 11.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.30, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.50 Âåñòè - Ñïîðò 16.55 “×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà” 17.40 Ò/ñ “Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî” 19.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé” 22.05 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” 23.05 Ñâèäåòåëè. “Óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü. Âèòàëèé Èãíàòåíêî” 01.45 “Âåñòè +” 02.00 Õ/ô “Äåíü ñ÷àñòüÿ” 03.40 Âåñòè.ru 03.55 “Âñÿ Ðîññèÿ”

11.00

“Äîêàçàòåëüñòâà âèíû”. Ìó÷èòåëüíàÿ ïðîôåññèÿ 11.25 Ëàéìà Âàéêóëå “Æåíà” 12.35 “Íèêîëàé Ãðèíüêî. Ãëàâíûé ïàïà ÑÑÑД 13.15, 01.45 “Âåùü.doc” 13.45, 21.05 Ò/ñ “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 14.30, 17.30,2.00 Ñîáûòèÿ 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 15.20, 01.00 Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” 16.00 Áóääà 16.10, 23.35 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü” 16.50 “Äîêòîð È...” 17.20, 21.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 17.50, 05.30 Ì/ñ 18.15, 02.10 Ò/ñ “Çîëîòàÿ òåùà” 19.10, 03.25 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30 “Ëèíèÿ çàùèòû” 22.20 “Ðóññêèé âîïðîñ” 22.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Áðàê ïî ðàñ÷åòó” 00.20 Ñîáûòèÿ.5-é ÷àñ 04.15 “Äà÷è. Ìåðòâûé ñåçîí” 04.50 “Ëîâóøêà äëÿ Àíäðîïîâà”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


13 ñòîð.

×ÅÒÂÅÐ, 18 ʲÒÍß

14.45 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.50 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” 06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 22.05 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.20 “ÒÑÍ” 00.35 Ò/ñ “Òàéíûé êðóã”. (2 êàòåãîðèÿ) 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 01.35 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ” 07.25 Ì/ô “Áåðíàðä” 02.20 Ò/ñ “Ðèççîëè è Àéëñ” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 03.00 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 11.45, 12.40, 13.40, 20.15 Ò/ñ “Âåðîíèêà 2: 03.05 Çîíà íî÷è Áåãëÿíêà” 03.10 Óêðàèíöû Íàäåæäà 14.45, 05.05 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 3” 04.05, 04.35 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà Ëåãåíäàðíîå ïàðè 15.45, 04.15 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. 04.10 04.20 Ëþáîâü âñåé æèçíè “Êðèìèíàëüíàÿ ðîäíÿ” 16.45, 23.40 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 21.15 “Àäñêàÿ êóõíÿ 3” 00.05 “Ñåêñ-ìèñèÿ” 07.00 Ì/ô 01.10 Áîåâèê “Ïåðåâîç÷èê”. (2 êàòåãîðèÿ) 09.25, 21.50 “Òðè ñåñòðû” 02.35 Õ/ô “Äâàäöàòü äåâÿòü è âñå åùå 10.25, 23.45 Õ/ô “ß íèêîãäà íå áóäó òâîåé” äåâñòâåííèöà”. (3 êàòåãîðèÿ) 12.20, 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 13.15, 17.00 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 14.10, 19.00 “Òàéíûé ïîâàð” 15.10, 18.00 “Çâàíûé óæèí” ÒÐÊ “Ýðà” 16.10 “Îðåë è Ðåøêà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 20.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 06.01 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 01.25 “Íî÷íàÿ æèçíü” 06.05 Õ/ô “Óïðàâà” 06.30 Èòîãè 06.45, 07.05 Ñïîðò 06.50, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 05.10 Õàòõà-éîãà 06.55 Âû ñïðàøèâàëè 06.00 Äà÷íûå èñòîðèè 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.45 Òåëåòîðãîâëÿ 07.15 Îáçîð ïðåññû 07.30 Ì/ô 07.20 Ýðà ñòðîèòåëüñòâà 08.55 Ñåìüÿ îò À äî ß 07.25 Ñòðàíà on-line 10.20 Áýáè-áóì 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 11.00, 11.35 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 07.40 Ýðà áèçíåñà 12.25, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Ä/ô “Î. Áåëÿâñêèé. Ëè÷íîå äåëî Ôîêñà” 13.10, 18.00 Âðåìÿ êðàñîòû 14.10 Äåëî âêóñà ÓÒ-1 15.10, 20.50 Òàéíû øåô-ïîâàðà 09.00, 15.45 Ïîãîäà 16.00, 22.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 09.05, 21.00 Èòîãè äíÿ 19.00, 23.40 Ãîðîäà ìèðà 09.25, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 20.00 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 09.30 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå” 21.40 Òàêàÿ êðàñèâàÿ ëþáîâü 12.35, 15.00, 18.20 Íîâîñòè 00.35 Òàéíû ñóäüáû 13.00, 18.50, 21.15 Äåëîâîé ìèð 01.20 Ìèð çâåçä 13.05 “Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü” 02.00 Êðóïíûì ïëàíîì 14.00, 19.40 “Î æèçíè” ñ À. Ïàëü÷åâñêèì 02.20 Öâåò Íî÷è 15.15 EuroNews 15.40 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.55 Ò/ñ “Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà” 18.45 Ìèð ñïîðòà 19.10 Î ãëàâíîì 21.25 Îïûò 22.50 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15, 01.10 Ñïîðò 23.20 Ïîãîäà 23.25 Õ/ô “Êàðóñåëü” 00.25 Èòîãè. Áèçíåñ 00.40 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20, 02.15, 03.35 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.30 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.50 Ä/ô “Ñðåäèçåìíîìîðüå” 04.45 Ñâåò 05.05 Ïðàâèòåëüñòâî íà ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè 05.35 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

05.35 Ò/ñ “Ïîâîðîòû ñóäüáû” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 09.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” 11.05, 12.20 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 13.15 “Ñóäåáíûå äåëà” 15.05 “Ñåìåéíûé ñóä” 16.00 Ò/ñ “Àíå÷êà” 17.55, 19.05 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 20.30 Ò/ñ “Ïîâîðîòû ñóäüáû”. ñåðèÿ 22.20 Ò/ñ “Ãîëóáêà” 00.20 Ò/ñ “Ïåðåâîç÷èê”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.20 Õ/ô “Ïîáåã èç Ëîñ-Àíäæåëåñà” 02.50 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 03.20 Ä/ô “Âëàäèñëàâ Ãàëêèí. Áëèçêî ê ñåðäöó” 04.10 Ä/ô “Ãàëèíà Ïîëüñêèõ.  ðîëè ñ÷àñòëèâîé æåíùèíû”

04.45, 05.55 Teen Time 04.50 Ò/ñ “ÀéÊàðëè” 06.00 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 06.45, 19.15 Ïèðàíüè 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.55, 00.30 Ïîãîäà 09.00, 16.50 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 11.05, 17.55, 20.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè”

05.45

“×óæèå îøèáêè. Ëþáè ìåíÿ, ìîÿ ãîëóáêà!” 06.30, 16.00 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 08.15, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 09.50 “Çâåçäíàÿ æèçíü. ×òî ñêðûâàþò ãåðîè Ìàðãîøè?” 10.50 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Âîéíà çà íàñëåäñòâî” 11.50 Õ/ô “Îò ñåðäöà ê ñåðäöó” 13.40 “Âçâåøåííûå è ñ÷àñòëèâûå” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 21.00 Ò/ñ “Æåíèõ” 22.25 “Êóëèíàðíàÿ äèíàñòèÿ” 00.15 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ” 01.10 Õ/ô “ß øàãàþ ïî Ìîñêâå” 02.30 Íî÷íîé ýôèð

04.55, 06.35, 01.45, 03.55 Ïîãîäà 05.00 Ôàêòû 05.25 Ñâèòàíîê 06.30, 07.40 Äåëîâûå ôàêòû 06.40 Ò/ñ “Òàêñè” 07.05 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.50 Ìàêñèìóì â Óêðàèíå 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.10 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 16.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” 12.30, 13.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 13.40, 21.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 14.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû 6. Ñóäüáû” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 20.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” 23.00 Õ/ô “Ïðîøèâêà”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.45 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 01.50 Õ/ô “Ñôåðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.00 Ò/ñ “Æåíû ôóòáîëèñòîâ”

06:00 06:05 06:35 07:00 07:00 07:30 09:00 09:35 10:40 11:00 13:00 13:15 13:40 14:10 14:35

15:00 16:00 16:20 16:30 17:00 19:00 19:30 20:10 20:45 21:00 21:30 22:00 22:30 22:55 00:05 00:35 01:00 03:00 03:35 04:15 04:55

“Åêîíîì³÷íå êîëî” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà” Ì/ô “˳í³ÿ çàõèñòó ïëþñ” “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “³ðóþ” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Íà ñâî¿é çåìë³” Õ/ô “Çàáóòà ìåëîä³ÿ äëÿ ôëåéòè”, 2 ñ. “Ìîâà ïðî ìîâó” “Åíåðãîìàí³ÿ” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Íåâèãàäàí³ ³ñòî𳿔.Îëüãà Êîáèëÿíñüêà “Ìàëåíüê³ ³ñòî𳿠ïðî ïåðåïëóòàí³ êàäðè” “²ñòîð³ÿ îäí³º¿ êàðòèíè”. Îàçà áàðâ Õ/ô “Çàáóòà ìåëîä³ÿ äëÿ ôëåéòè”, 2 ñ.

06.10 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 5” 07.00, 17.00, 19.00, 03.35 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 12.50, 17.20, 21.45 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00, 20.00 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Êóêëîâîä” 11.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Äåâóøêà èç íèçøåãî îáùåñòâà” 15.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00, 04.30 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.55 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 23.15 Õ/ô “Çàëîæíèêè”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.15 Ò/ñ “Ãðèìì 2” 02.00 Õ/ô “Ïèê Äàíòå” 05.20 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 23.45, 00.40, 02.35, 03.25, 04.15, 04.35 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 07.40, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 00.35, 03.55 “Ïîãîäà” 08.15 “Äðàéâ-íîâîñòè” 08.20, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 16.10 “Â êàáèíåòàõ” 17.25 “Àêöåíò” 18.15 “Ëåñíîé ïàòðóëü” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.10 “Ðåàëüíûé ñåêòîð” 22.45 “Õðîíèêà äíÿ” 23.30, 00.25 “Crime news” 02.40 “Àãðîêîíòðîëü” 04.20 “Æèçíü èíòåðåñíà” 04.40 “Ìàøèíà âðåìåíè”

06.00 Åðàëàø 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00 Áàêëóøíèöà 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Ìåñòü” 12.55 Êóêîëêà 13.55 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 15.00 Îäíà çà âñåõ óìí Óêðà¿íè 16.05 Ò/ñ “Ñòóäåíòû” “Ïîâ³ð ó ñåáå” 17.20, 01.25 Äîñâèäîñ “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” 18.20, 21.00 Âèòàëüêà “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 19.10 Áàðäàê 3 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 19.35 Áîãèíÿ øîïïèíãà “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 20.10 Ò/ñ “Ëþáèò íå ëþáèò” “×àñ êðà¿íè” ÓÒÅÒà â Èíòåðíåòå Õ/ô “Çàáóòà ìåëîä³ÿ äëÿ ôëåéòè”, 22.20 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 1 ñ. 23.25 ÌîñÃîðÑìåõ “Ñèëóåòè ìèíóëîãî”. Â. Ñêàðæèíñüêèé 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 01.00 Òâîþ ìàìó! “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 01.50 Áàáóíû & äåäóíû “Ìîâà ïðî ìîâó” 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû “Òâîº ìàéáóòíº” 03.05 Äî óòðà “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” “Çàõèñíèê ³ò÷èçíè”

05.50 Õ/ô “Âîâî÷êà” 07.30 Ò/ñ “Ñåðäöà òðåõ” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 10.00 Ä/ñ “Òàéíû êðèìèíàëüíîãî ìèðà” 10.25 Ò/ñ “Âèñÿêè” 12.30 Ò/ñ “Ñóäìåäýêñïåðòû” 14.35, 19.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 9” 16.45, 19.00, 23.30, 01.35, 04.10 “Ñâèäåòåëü” 17.00 Ò/ñ “Ýðà ñòðåëüöà 2” 21.30 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.30 Ò/ñ “CSI: Ìàéàìè 9”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.00 Õ/ô “Ãëàçà çâåðÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.05 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 03.10 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 04.40 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 05.30 “Ïðàâäà æèçíè”

¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013 ð.

05.45 Ì/ô 08.05 Õ/ô “Àêàäåìèÿ ïàíà Êëÿêñû” 11.00, 18.10 Ò/ñ “ß ëå÷ó” 12.50, 20.00 Ò/ñ “Êðàñíàÿ ïëîùàäü” 14.40 Õ/ô “Äâå æèçíè” 20.55 Ò/ñ “Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ. Íà÷àëî” 21.55 Õ/ô “Ìàéîð Âèõðü” 00.30 Õ/ô “Íåèçâåñòíûå ñòðàíèöû èç æèçíè ðàçâåä÷èêà” 02.00 Õ/ô “Äåíü ñ÷àñòüÿ” 03.35 Õ/ô “ÑÝД 04.45 Ñàóíäòðåêè

04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Íîâîñòè 04.05, 08.15 “Äîáðîå óòðî!” 08.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 09.00 “Æèòü çäîðîâî!” 10.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 11.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 11.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 06.00, 16.00, 03.55 Ñòî âîïðîñîâ î æèâîòíûõ Äðóãèå íîâîñòè 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé 13.00 13.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 14.20, 03.05 Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð” 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 15.10, 01.15 “Ïîêà åùå íå ïîçäíî” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 16.00 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 09.00, 20.00 È òû, Áðóò?! Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ïðåäàòåëüñòâ 17.40, 02.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 18.50, 00.20 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 11.15 Êëàðà Ëó÷êî. Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü 20.00 “Âðåìÿ” 12.15 Çâåçäíûå áîëåçíè 20.30 Ò/ñ “Ëþáîâü çà ëþáîâü” 14.00, 22.40 Êàê Çåìëÿ ñîçäàëà íàñ 22.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 23.05 “Ïîëèòèêà” 15.30 “Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé” 00.05 Íî÷íûå íîâîñòè 17.45 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà è ëüãîòû” 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Âàëåðèé Çîëîòóõèí 02.00, 08.00, 14.00 Êîìåäèÿ “Ìåíÿþ ñîáàêó íà 21.35 Þðèé Ñîëîìèí. ß âñåãäà ïðàâ ïàðîâîç” 23.40, 04.15 Ïëàíåòà æèçíè 03.05, 09.05, 15.05 Ì/ñ “Øàðìàí, øàðìàí!” 00.40 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ðîáèí Ãóä” 00.50 Õ/ô “Ïðàâèëà ñåêñà”. (3 êàòåãî05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Þíãà Ñåâåðíîãî ðèÿ) ôëîòà” 02.30 Õ/ô “Äåâóøêà ïî âûçîâó”. (3 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “×åðåïàøêà-ãåðîé” êàòåãîðèÿ) 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Ðîãà è êîïûòà” 11.00 Ì/ñ “Ñîíèê Èêñ” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.00, 17.00 Ì/ñ “Êîðîëü-øàìàí” 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè” Ò/ñ “Øåðèô” Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” Ò/ñ “Ïåðñîíà íîí ãðàòà” Ò/ñ “Ëèòîâñêèé òðàíçèò” Ò/ñ “Àýðîïîðò”

06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50, 13.50 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 07.15, 12.25, 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 07.35, 12.45, 18.25 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî 05.00 “Àòàêà íà âûñîòó” êàæåòñÿ” 05.35 “Øåñòü ïåñåí íà áèñ”. Ñåðãåé Ïåíêèí 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 06.30, 12.30, 18.30, 00.30 Õ/ô “Äâåíàä18.15 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” öàòü ñòóëüåâ” 08.45, 11.10, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 08.00, 14.00, 20.00, 02.00 “Âðåìÿ” 09.05, 10.15, 16.40, 19.20, 19.45 “Ïîãîäà” 09.00, 15.00, 21.00, 03.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 09.45 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè”. 10.00, 16.00 “Âîêðóã ñìåõà” Ìèõàéëîâ 11.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàíîðàìà” 11.30 “Çàãîðîäíûé äîì” 11.50 “Áëèö” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 17.00 “Ïî òó ñòîðîíó ðàìïû” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 18.00 “Ïîýçèÿ” 17.00 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ”. Õèìåíåñ 22.00 “Âçãëÿä” 17.30 “Ãóáåðíèÿ” 23.00 “Çâåçäíûé ÷àñ” 18.00 “Êèíîïðîåêòîð” 23.45 “Ðàçðÿäêà - äðóçüÿ è âðàãè” 19.25, 04.20 “Àðõèâû èñòîðèè” 01.40 “Æåíñêèé âçãëÿä íà ìóæñêèå ïðîáëåìû” 20.10 “Êîðîòêèå âñòðå÷è”. Íåñòåðîâ 04.00 “Õèò-ïàðàä “Îñòàíêèíî” 20.30, 21.30, 01.45 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 00.45 “Òåëå÷àò” 02.40, 04.50 “Âèííàÿ êàðòà” 05.00 “ÍÒ óòðîì” 03.00 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 07.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” 03.30 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 03.55 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 09.25 Äà÷íûé îòâåò 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàí10.25 “Ìåäèöèíñêèå òàéíû” êèíà” 11.00 Ò/ñ “Áåãëåö” 12.35 “Äî ñóäà” 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 14.35, 17.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50, 03.05 Ôóòáîë 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé News âåðäèêò” 06.15, 16.00 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Þ. Ñèâóõà 16.40 Ò/ñ “Ïðåä÷óâñòâèå” 07.00, 21.25 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 18.30, 02.30 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 08.00 Ãîâåðëà - Ìåòàëëóðã Ç. ×åìïèîíàò 19.35, 03.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” Óêðàèíû 20.25 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå” 10.30, 19.25, 03.20 Ñåâàñòîïîëü - Òàâðèÿ. Êóáîê 22.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” Óêðàèíû 22.40 Ò/ñ “Áðàòñòâî äåñàíòà” 12.30 Futbol Mundial 00.35 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” 13.05, 22.50 Øàõòåð - Êàðïàòû. Êóáîê Óêðàèíû 04.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå 15.05, 18.50 Æóðíàë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ õðîíèêè”. “Ñïàñòè ëþáîé öåíîé” 16.50, 01.05 Âåñò Õýì - ÌÞ. ×åìïèîíàò Àíãëèè 05.15 Íîâîñòè + Àíîíñû

07.00, 04.10 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 07.35, 04.40 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Îáçîð 08.10, 14.40 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 08.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. ÒÎÐ-6. Ïëåé-îôô. Çóëüòå Âàðåãåì - Ñòàíäàðä 10.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Âàëâåéê - Ôåéåíîðä 12.35 Òåííèñ ÀÒÐ 250 US Men’s Clay Court Championship. Õüþñòîí, ÑØÀ. 1/2 ôèíàëà. 2-é ìàò÷ 15.15, 05.10 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Äèíàìî - ÖÑÊÀ 17.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Ðîäà - Âèòåññ 19.05 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. Ïëåé-îôô. 1/4 ôèíàëà. 3-é ìàò÷. ÁÊ Àçîâìàø - ÁÊ Äîíåöê 21.00 Ãîëüô. European Tour Weekly. Îáçîð 21.30 Ýêñòðà-ôóòçàë 22.00 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ëîêîìîòèâ - Çåíèò 23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. ÒÎÐ-6. Ïëåé-îôô. Àíäåðëåõò - Áðþããå 01.50 Òåííèñ ÀÒÐ 250 US Men’s Clay Court Championship. Õüþñòîí, ÑØÀ. 1/2 ôèíàëà. 1-é ìàò÷

07.00 “Ëåñà æèâîòâîðÿùåãî äîæäÿ” 08.00, 16.50, 20.00 “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 “Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 “Â ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé” 14.00 “Âûçîâ ïðèðîäû” 19.00, 23.00 “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 22.00 “Ïëàíåòà Çåìëÿ” 00.00 “Ïðîôåññèÿ - âåòåðèíàð” 01.00 “Æèâîòíûå ïîõîæè íà íàñ” 03.00 “Àíäñêèå ìåäâåäè - ïðèçðàêè ëåñà” 04.00 “Ñâÿùåííûå æèâîòíûå” 05.00 “Ëåñíûå òàéíû” 06.00, 06.30 “Àôðèêàíñêàÿ ïðîãóëêà”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05, 00.40 Ò/ñ “ ëåñàõ è íà ãîðàõ” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “1000 ìåëî÷åé” 11.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.30, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.50 Âåñòè - Ñïîðò 16.55 “×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà” 17.40 Ò/ñ “Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî” 19.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé” 22.05 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” 23.05 “Ïîåäèíîê” 01.30 Õ/ô “Ôóýòå” 03.15 Âåñòè.ru 03.55 “Âñÿ Ðîññèÿ”

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.05 Ì/ô 08.25, 16.50 “Äîêòîð È...” 08.50, 17.50, 05.30 Ì/ñ 09.15, 18.15, 02.10 Ò/ñ “Çîëîòàÿ òåùà” 10.05, 15.20, 01.00 Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” 10.50 Ì/ô “Âåñåëûé îãîðîä” 11.00 “Ãîâîðèò è ïîêàçûâàåò Ìîñêâà” 11.30, 14.30, 17.30,2.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Ëàäà Ôåòèñîâà “Æåíà” 12.55 Ì/ô 13.15, 01.45 “Âåùü.doc” 13.45, 21.05 Ò/ñ “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 16.00 Ýäãàð Äåãà. “Óðîê òàíöåâ” 16.10, 23.35 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü” 17.20, 21.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 19.10, 03.20 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” 22.20, 04.15 “Öåõîâèêè. Îïàñíîå äåëî” 00.20 Ñîáûòèÿ.5-é ÷àñ

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013 ð.

06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.35 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Áåðíàðä” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 11.40 Ò/ñ “Âåðîíèêà 2: Áåãëÿíêà” 12.40 “Àäñêàÿ êóõíÿ 3” 14.40, 03.50 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 3” 15.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “Òàéíû ðóññêîãî õèï-õîïà” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 20.15 “Âå÷åðíèé Êèåâ” 22.10 Áîåâèê “Ïåðåâîç÷èê”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.10 Õ/ô “Áåññîííèöà”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.15 Õ/ô “Ïðèíöåññà ìîåé ìå÷òû”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05 Õ/ô “Óïðàâà” 06.30 Èòîãè 06.45, 07.05 Ñïîðò 06.50, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 07.00, 08.00 Íîâîñòè 07.15 Îáçîð ïðåññû 07.20 Ñòðàíà on-line 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Ä/ô “Å. Ãåðàñèìîâ. Ïðèâû÷êà áûòü ãåðîåì” ÓÒ-1 09.00, 10.10, 13.10, 15.20 Ïîãîäà 09.05, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.15 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.20 Ä/ô “Ñåìèäåñÿòíèêè. Âëàäèìèð Äàõíî” 09.50 Êîòðîëüíà ðàáîòà 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå” 12.35, 15.00, 18.20 Íîâîñòè 13.00, 18.50, 21.25 Äåëîâîé ìèð 13.15 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 13.35 “Àäðåíàëèí” 15.15 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.25 Îêîëèöà 15.55 Ò/ñ “Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà” 18.45 Ìèð ñïîðòà 19.10 Íåèçâåñòíàÿ êîíòððàçâåäêà 19.50 221. Ýêñòðåííûé âûçîâ. Íåäåëÿ 21.40 Ôîëüê-music 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è ÒÐÊ “Ýðà” 23.00 Èòîãè 23.10 Ïîãîäà 23.15, 00.05 Õ/ô “Êàðóñåëü” 01.00 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20, 02.15, 03.40 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.30 Õèò-ïàðàä “Íàöèîíàëüíàÿ äâàäöàòêà” 04.00 Ä/ô “Ñðåäèçåìíîìîðüå” 05.20 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.25 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

05.35 Ò/ñ “Ïîâîðîòû ñóäüáû” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 09.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” 11.05, 12.20 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 13.15 “Ñóäåáíûå äåëà” 15.05 “Ñåìåéíûé ñóä” 16.00 Ò/ñ “Àíå÷êà” 17.55, 19.05 Ò/ñ “Æåíñêèé äîêòîð” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 20.30 “Øóñòåð Live” 00.40 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî” 02.55 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 03.25 Ä/ô “Íàòàëüÿ Ñåëåçíåâà. Ñ øèðîêî ðàñêðûòûìè ãëàçàìè” 04.20 Õ/ô “Õâîñò âèëÿåò ñîáàêîé”. (2 êàòåãîðèÿ)

04.40 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 04.45, 05.55 Teen Time 04.50 Ò/ñ “ÀéÊàðëè” 06.00 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 06.45, 19.15 Ïèðàíüè 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.55, 00.30 Ïîãîäà 09.00, 16.50 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 11.05, 17.55, 20.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 14.45 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.50 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” 22.05 Ò/ñ “Ñâåòîôîð”

00.35 Ò/ñ “Òàéíûé êðóã”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.35 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ” 02.20 Ò/ñ “Ðèççîëè è Àéëñ” 03.00, 03.55 Çîíà íî÷è 03.05 Óêðàèíöû Íàäåæäà 04.00 Çâåçäà Âàâèëîâà 04.05, 04.20 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.10 Òàñÿ 04.15 Ñîí Àëèíû Êîñòîìàðîâîé

07.00 Ì/ô 09.50 “Òðè ñåñòðû” 10.50, 00.30 Õ/ô “Ñåêñ ãóðó” 12.20, 22.15 “Ðàññìåøè êîìèêà” 13.15, 17.00 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 14.10, 19.00 “Òàéíûé ïîâàð” 15.10, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.10 “Îðåë è Ðåøêà” 20.00 “ÊÂÍ” 23.10 “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” 01.50 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.10 Õàòõà-éîãà 06.00 Äà÷íûå èñòîðèè 06.45 Òåëåòîðãîâëÿ 07.30 Ì/ô 08.55 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.20 Áýáè-áóì 11.00, 11.35 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.25, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 13.10, 18.00 Âðåìÿ êðàñîòû 14.10 Äåëî âêóñà 15.10, 20.50 Òàéíû øåô-ïîâàðà 16.00, 22.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 19.00, 23.40 Ãîðîäà ìèðà 20.00 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 21.40 Òàêàÿ êðàñèâàÿ ëþáîâü 00.35 Òàéíû ñóäüáû 01.20 Ìèð çâåçä 02.00 Êðóïíûì ïëàíîì 02.20 Öâåò Íî÷è

06.05 “×óæèå îøèáêè” 06.50 Õ/ô “Ñåìü íÿíåê” 08.15 Õ/ô “Ëþáîâü Àâðîðû” 10.10 Õ/ô “Âåðíîå ñðåäñòâî” 18.10, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 18.20 Õ/ô “Çà äâóìÿ çàéöàìè” 20.00, 22.35 “Õîëîñòÿê 3” 00.05 “Êàê âûéòè çàìóæ ñ Àíôèñîé ×åõîâîé” 01.10 Õ/ô “Îò ñåðäöà ê ñåðäöó” 02.45 Õ/ô “Ñíû”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.00 Íî÷íîé ýôèð

04.45 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 04.50, 06.30, 02.20, 03.55 Ïîãîäà 04.55 Ôàêòû 05.20 Ñâèòàíîê 06.25, 07.40 Äåëîâûå ôàêòû 06.35 Ò/ñ “Òàêñè” 06.55 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.45 Ñòîï-10 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.10 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 16.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” 12.20, 13.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 13.50, 21.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 14.55, 20.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 23.00 Õ/ô “V” îçíà÷àåò Âåíäåòòà”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.30 Ïðîâîêàòîð 02.25 Õ/ô “Ïðîøèâêà”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.00 Ò/ñ “Æåíû ôóòáîëèñòîâ”

06:00 06:10 06:20 06:45 07:00 07.00 07:30 08:20 09:00 09:35 10:40 11:00 13:00 13:15 13:45 14:10 14:40 15:10 15:40 16:00

14 ñòîð.

Ï’ßÒÍÈÖß, 19 ʲÒÍß 16:15 16:30 17:00 19:00 19:30 20:10 20:45 21:00 21:30 22:00 22:30 22:55 00:00 00:20 00:25 00:50 01:00 03:00 04:05 05:40

“Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô “Òåòåð³â” “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Âàøå çäîðîâ’ÿ” “Ïîçèö³ÿ” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ç ïåðøèõ âóñò” Õ/ô “Â’ÿçåíü çàìêó ²ô”, ô. 1 “ÅêîÒóð” “Åíöèêëîïåä³ÿ” “Ïðàâî íà çàõèñò” “Äîñüº-102” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “Â’ÿçåíü çàìêó ²ô”, ô. 1 “Äçâåíèòü ï³ñíÿìè ð³äíèé êðàé” “ÅêîÒóð”

06.10 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 5” 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 12.50, 17.20, 21.50 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00, 20.00 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Êóêëîâîä” 11.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Çàêëÿòûå äðóçüÿ” 15.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 23.20 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå 3” 02.45 Äîáðî ïîæàëîâàòü 04.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.15 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 03.15 “Áèçíåñâðåìÿ” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 07.40, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.35 “Ïîãîäà” 08.20, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 16.15, 04.40 “Ëåñíîé ïàòðóëü” 17.15 “Ìîòîð-íîâîñòè” 17.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 18.15 “Ðåàëüíûé ñåêòîð” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 22.45 “Õðîíèêà äíÿ” 23.30, 00.20 “Crime news” 23.45, 00.35, 02.30, 04.15 “Õðîíèêà íåäåëè” 04.20 “Íîâîñòè Êèåâùèíû”

06.00 Åðàëàø 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00 Áàêëóøíèöà 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 09.00 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Ìåñòü” 12.55 Êóêîëêà 13.55 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 15.00, 19.40 Îäíà çà âñåõ 16.05 Ò/ñ “Ñòóäåíòû” óìí Óêðà¿íè 17.20 10 øàãîâ äî ëþáâè “Â ë³ñîâîìó öàðñòâ³” 18.40, 21.00 Âèòàëüêà “Óäîñâ³òà” 19.00 Âå÷åðíèé ãîí “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” 22.00 Õ/ô “Ãäå ìîÿ òà÷êà, ÷óâàê?” “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 01.00 Äóðíåâ+1 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 01.25 Äîñâèäîñ “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” (ïîâòîð) 01.50 Áàáóíû & äåäóíû “×àñ êðà¿íè” 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû Õ/ô “Çàáóòà ìåëîä³ÿ äëÿ ôëåéòè”, 03.05 Äî óòðà 2 ñ. “ÅêîÒóð” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 06.00 Õ/ô “34-é ñêîðûé” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 07.15, 01.15 Ò/ñ “Ìîðñêèå ïåõîòèíöû” “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” 14.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 9” “Ïîçèö³ÿ” 16.45, 19.00 “Ñâèäåòåëü” “Ðîäèíà” 17.00 Ò/ñ “Ýðà ñòðåëüöà 2” “Åíåðãîìàí³ÿ” 19.30 Ò/ñ “Ñíàéïåð 2. Òóíãóñ” “Àáåòêà çäîðîâ’ÿ” 23.00 Õ/ô “ àâãóñòå 44-ãî” “ÅêîÒóð” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè”

04.10, 14.20 Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð” 08.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 09.00 “Æèòü çäîðîâî!” 06.00 Ñòî âîïðîñîâ î æèâîòíûõ “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé 10.00 11.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 11.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 13.00 Äðóãèå íîâîñòè 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 13.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 09.00, 20.00 È òû, Áðóò?! Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 15.10 “Ïîêà åùå íå ïîçäíî” ïðåäàòåëüñòâ 16.00 “Æäè ìåíÿ” 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 11.15 Þðèé Ñîëîìèí. ß âñåãäà ïðàâ 17.40 “×åëîâåê è çàêîí” 12.15 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà è 18.55 “Ïîëå ÷óäåñ” ëüãîòû” 20.00 “Âðåìÿ” 14.00, 22.40 Êàê Çåìëÿ ñîçäàëà íàñ 20.30 “Äîñòîÿíèå Ðåñïóáëèêè: À. Ïóãà÷åâà” 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 23.00 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 15.30 “Áóäü â êóðñå!” 23.55 Õ/ô “Ñóõîäîë” 16.00, 03.50 Ëåìóðû 02.25 Õ/ô “Ñïîðòèâíàÿ ÷åñòü” 17.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ ðîññèÿí çà ãðàíèöåé 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Áîðèñ Áåðåçîâñêèé 21.35 Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà. Æåíùèíà, 02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Ìàëåíüêèé êîòîðóþ ïîþò áåãëåö” 23.40, 04.15 Ïëàíåòà æèçíè 03.45, 09.45, 15.45 Ì/ñ “Øàðìàí, øàðìàí!” 00.40 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ðîáèí Ãóä” 00.55 Õ/ô “Îïàñíîå ñåêñ-ñâèäàíèå”. (3 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Äîìîâèê è êàòåãîðèÿ) êðóæåâíèöà” 02.30 Õ/ô “Êîìïðîìåòèðóþùèå ñèòóà06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “×åðåïàøêà-ãåðîé” öèè. Ëþáèòåëè îñòðåíüêîãî”. (3 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè êàòåãîðèÿ) Ñîâû”

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Ðîãà è êîïûòà” 11.00 Ì/ñ “Ñîíèê Èêñ” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.00, 17.00 Ì/ñ “Êîðîëü-øàìàí” 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

05.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàíîðàìà” 05.50 “Áëèö” 06.30, 12.30, 00.30 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ” 08.00, 14.00, 20.00, 02.00 “Âðåìÿ” 09.00, 15.00, 03.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 10.00, 04.00 “Âîêðóã ñìåõà” 11.00 “Ïî òó ñòîðîíó ðàìïû” 12.00 “Ïîýçèÿ” 16.00 “Âçãëÿä” 17.00 “ îæèäàíèè ïðèøåñòâèÿ” 18.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 18.35 Õ/ô “Ýòè ðàçíûå, ðàçíûå ëèöà...” 21.00 “Êîëáà âðåìåíè” 22.00 “Ïàðàä ôåñòèâàëåé” 23.00 “Àòàêà íà âûñîòó” 23.35 “Øåñòü ïåñåí íà áèñ”. Ñåðãåé Ïåíêèí

05.00 “ÍÒ óòðîì” 07.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 09.25 “Î÷íàÿ ñòàâêà” 10.25 Ñïàñàòåëè 11.00 Ò/ñ “Áåãëåö” 12.35 “Äî ñóäà” 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 14.35, 17.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 16.40 Ò/ñ “Ïðåä÷óâñòâèå” 18.35 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 19.45 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 20.40 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå” 23.30 Õ/ô “Âòîðàÿ ëþáîâü” 01.25 “Øêîëà çëîñëîâèÿ” 02.15 Ò/ñ “Àâòîíîìêà”

05.45 Ì/ô 08.10 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ïàíà Êëÿêñû” 11.05, 18.10 Ò/ñ “ß ëå÷ó” 12.55 Ò/ñ “Êðàñíàÿ ïëîùàäü” 13.50, 20.00 Ò/ñ “Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ. Íà÷àëî” 14.55 Õ/ô “Äåíü ñ÷àñòüÿ” 16.45 Õ/ô “ÑÝД 22.10 Õ/ô “Ìàéîð Âèõðü” 23.35 Õ/ô “Ïèëîòû” 00.55 Õ/ô “Ñîõðàíèòü ãîðîä” 02.30 Õ/ô “Äâå æèçíè” 05.40 Ñàóíäòðåêè

04.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íîâîñòè 04.05, 08.15 “Äîáðîå óòðî!”

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè” Ò/ñ “Øåðèô” Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” Ò/ñ “Ïåðñîíà íîí ãðàòà” Ò/ñ “Ëèòîâñêèé òðàíçèò” Ò/ñ “Àýðîïîðò”

06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50, 13.50 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 07.15, 12.25 “Çäîðîâüå” 07.35, 12.45, 18.25 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî êàæåòñÿ” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 17.55 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.10, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.20, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45, 20.00 “Àðõèâû èñòîðèè” 11.30 “Çàãîðîäíûé äîì” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 17.00 Ä/ô “Ïñêîâî-Ïå÷åðñêàÿ îáèòåëü” 18.05 “Êðèìèíàë” 19.25 “Êîðîòêèå âñòðå÷è”. À.Ð.Ì.È.ß 19.50 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 20.30, 21.30, 01.45 Ò/ñ “Ýïîõà ÷åñòè” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 00.45 “Òåëå÷àò” 02.40 “Êèíîïðîåêòîð” 03.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 03.55 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 04.40 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 05.10 “Àêâàñêîï” 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”

06.00, 10.00, 15.40, 22.15, 00.40, 02.55, 04.10 Ôóòáîë News 06.15, 00.05 Æóðíàë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 06.50, 15.05, 04.25 Futbol Mundial 07.20, 12.20, 02.05 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Þ. Ñèâóõà 08.00 Âîðñêëà - Ìåòàëëèñò. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 10.20 Øàõòåð - Êàðïàòû. Êóáîê Óêðàèíû 13.10 Ñåâàñòîïîëü - Òàâðèÿ. Êóáîê Óêðàèíû 16.00, 19.00, 21.10 Ôóòáîë Live 16.55 Àëåêñàíäðèÿ - Àâàíãàðä. ×åìïèîíàò Óêðàèíû. Ïåðâàÿ Ëèãà 19.10 Èëüè÷åâåö - Âîðñêëà. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 21.25 Áîðóññèÿ Ì - Àóãñáóðã. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 23.30, 01.30, 03.40 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 00.55, 03.10, 04.55 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 05.25 Íîâîñòè + Àíîíñû

07.05 Ãîëüô. European Tour Weekly. Îáçîð 07.40, 14.35 Ýêñòðà-ôóòçàë 08.10, 04.10 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Ëåñòåð - Áèðìèíãåì 10.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. ÒÎÐ-6. Ïëåé-îôô. Àíäåðëåõò - Áðþããå

12.00, 01.00 Òåííèñ ÀÒÐ 250 US Men’s Clay Court Championship. Õüþñòîí, ÑØÀ. Ôèíàë 14.05 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Îáçîð 15.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. ÏÑ - Àÿêñ 16.55, 03.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 17.55 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 18.30 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. Ïëåéîôô. 1/4 ôèíàëà 20.25 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Àÿêñ - Õåðåíâåí 23.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. ÒÎÐ-6. Ïëåé-îôô. Çóëüòå Âàðåãåì - Ñòàíäàðä

07.00 “Â ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé” 08.00, 16.50, 20.00 “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 “Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 “Äîëèíà ñìåðòè” 14.00 “Âûçîâ ïðèðîäû” 19.00, 23.00 “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 22.00, 22.30 “Ïîëîñàòûå áðàòüÿ - áàíäà ìàíãóñòîâ” 00.00 “Ïðîôåññèÿ - âåòåðèíàð” 01.00 “Æèâîòíûå ïîõîæè íà íàñ” 03.00 “Áîðüáà çà âûæèâàíèå â ñòðàíå ëåìóðîâ” 04.00 “Ñâÿùåííûå æèâîòíûå” 05.00 “Ëåñíûå òàéíû” 06.00, 06.30 “Àôðèêàíñêàÿ ïðîãóëêà”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05 Ò/ñ “ ëåñàõ è íà ãîðàõ” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “Âñÿ Ðîññèÿ” 10.45 “1000 ìåëî÷åé” 11.20 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.30, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.00 “Ïðàâî íà âñòðå÷ó” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.50 Âåñòè - Ñïîðò 16.55 “×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà” 17.40 Ò/ñ “Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî” 19.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.20 “Àíøëàãó - 25”. Áîëüøîé þáèëåéíûé âå÷åð 00.35 Õ/ô “Ïðåñòóïíàÿ ñòðàñòü” 02.20 Õ/ô “Íå ñîøëèñü õàðàêòåðàìè” 03.45 Âåñòè.ru. Ïÿòíèöà

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.10 Ì/ô 08.25 “ÀÁÂÃÄåéêà” 08.50, 17.50, 05.30 Ì/ñ 09.15 Ò/ñ “Çîëîòàÿ òåùà” 10.05, 15.20, 01.00 Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” 10.50 Ì/ô 11.00 “Ãîâîðèò è ïîêàçûâàåò Ìîñêâà” 11.30, 14.30, 17.30,2.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Õ/ô “Îòðîêè âî Âñåëåííîé” 13.10 Ì/ô 13.45, 21.15 Ò/ñ “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05, 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 16.00 Âèêòîð Ãþãî 16.10 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü” 16.50 “Ëèíèÿ çàùèòû” 17.20 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 18.15 Êèíî, êîòîðîå áûëî. “Äà áóäåì ìû ê ñâîèì äðóçüÿì ïðèñòðàñòíû!” 19.10, 03.25 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.30 “Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùèêîâ. ×óæîé ñðåäè ñâîèõ” 22.20 Õ/ô “Ñëàäêàÿ æåíùèíà” 23.50 “Òàòüÿíà Ïåëüòöåð. “Îñòîðîæíî, áàáóøêà!” 00.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” 01.40 Õ/ô “ äîáðûé ÷àñ!” 04.10 “Çàâåðáóé ìåíÿ, åñëè ñìîæåøü”


15 ñòîð. 06.00 “Ðåìîíò +” 06.10 Õ/ô “Ïðèíöåññà ìîåé ìå÷òû” 08.00 “Ñâåòñêàÿ æèçíü” 09.00 “Êòî òàì?” 10.15 Ì/ô “Ýíãðè áåðäñ” 10.20, 10.45 Ì/ñ “×èï è Äåéë” 11.05 “Ìèð íàèçíàíêó 4: Âüåòíàì” 12.05 “Òà÷êè” 12.30, 20.00 “Áîëüøèå ãîíêè” 14.40 Êîìåäèÿ “Êðîøêà èç Áåâåðëè-Õèëëç” 16.35 “Âå÷åðíèé Êèåâ” 18.30 “Ðàññìåøè êîìèêà” 19.30, 04.55 “ÒÑÍ” 22.10 Õ/ô “È öåëîãî ìèðà ìàëî” 00.40 Õ/ô “Æèçíü â ðîçîâîì öâåòå”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.05 Õ/ô “Áåññîííèöà”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Èòîãè 06.10, 07.50, 08.50 Ïîãîäà 06.20 Êîíöåðò “À. Áàðûêèí. Íå çàáûâàé äðóãà...” 08.00 Ïîñâÿòè ñåáÿ ôóòáîëó! 08.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð ÓÒ-1 09.00, 11.00, 14.15, 16.00 Ïîãîäà 09.05 Æèçíü íà ðàâíûõ 09.20 Àðìèÿ 09.35 Îïûò 11.10 Èãðàåì â àðìèþ 11.35 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà 11.55 Õ/ô “Çàâòðàê íà òðàâå” 14.30  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà 15.30 Çîëîòîé ãóñü 16.10 Êîíöåðò ß. Òàáà÷íèêà “Òîëüêî ìóçûêà” 17.25 Êîíöåðò ß. Òàáà÷íèêà “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 20.50 Ìåãàëîò 20.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 21.00 Èòîãè äíÿ 21.25 Áåç öåíçóðû 21.55 Êàáìèí: ñîáûòèå íåäåëè 22.10 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî ÒÐÊ “Ýðà” 23.00 Òâîé ãîëîñ 23.25 Ïîãîäà 23.30 Ýðà çäîðîâüÿ 23.50 Êèíî â äåòàëÿõ 00.40 Êëóá þìîðà ÓÒ-1 01.20 Èòîãè äíÿ 01.45 Êàáìèí: ñîáûòèå íåäåëè 01.55 ÒåëåÀêàäåìèÿ 02.55 “Ïîòîìêè” ñ Í. Ðûá÷èíñêîé è Ê. Ãíàòåíêî 03.55 Ôîëüê-music 05.00 Ä/ô “Ñåìèäåñÿòíèêè. Âëàäèìèð Äàõíî” 05.30 Îêîëèöà

ÑÓÁÎÒÀ, 20 ʲÒÍß 07.00, 10.00 Ì/ô 09.00 Ì/ñ “Ñêàçêè Ãàíñà Õðèñòèàíà Àíäåðñåíà” 11.25 Ì/ô “Ìóðàâåé Àíòö” 12.50 Õ/ô “Êðèê ñîâû” 14.30 Õ/ô “Êâàðòåò íà äâîèõ” 16.20 “Ñâàäåáíûé ðàçìåð” 17.20 “Ëÿìóð Òóæóð” 18.15 “Ðàññìåøè êîìèêà” 19.10 “ÊÂÍ” 21.40 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.00 Õ/ô “Íîâûå ìóðàâüè â øòàíàõ”. (3 êàòåãîðèÿ) 01.30 Õ/ô “Äîâåðüñÿ ìóæ÷èíå”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.00 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.10 Êðóïíûì ïëàíîì 05.40, 01.10 Ìèð çâåçä 06.25 Ì/ô 08.00 Äåëî âêóñà 08.55, 16.55 Ñ áåëîãî ëèñòà 09.25 Çíàåòå ÷òî? 10.10 Âðà÷è 11.00 Óìíàÿ ãðÿäêà 12.00 Ñâàòû ó ïëèòû 13.00, 18.40 Ñåìåéíûé ðàçìåð 14.00, 00.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð 15.00, 17.45 Æåíñêàÿ ôîðìà 16.00 Âðåìÿ êðàñîòû 19.40, 23.25 Íåçâåçäíîå äåòñòâî 20.40 Òàéíû ñóäüáû 21.30, 01.55 Áóäü ïî-òâîåìó 22.30 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 02.40 Öâåò Íî÷è

19:00 20:00 20:10 20:45 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 00:10 00:25 00:50 02:50 03:55 04:15 05:35

“Àêöåíòè” “Ïîäàòêîâèé â³ñíèê” “Äóìêè ç ïðèâîäó” “Â ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Áëàãà â³ñòü ç гêîì Ðåííåðîì” “Ñëóõàé î÷èìà” “×åñòü ìóíäèðó” “Ê³íîêîíöåðò” Õ/ô “Â’ÿçåíü çàìêó ²ô”, ô. 2 Êë³ï-àíòðàêò “Ìèíóëå-äæåðåëî íàøîãî ñïàñ³ííÿ” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé”. Ìîâëåííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä Õ/ô “Â’ÿçåíü çàìêó ²ô”, ô. 2 “̳é ð³äíèé êðàé”. Êîëåêö³ÿ ³êîí çàïîð³çüêîãî êîçàöòâà “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Ëþáàðñüêèé ðàéîí “ßê öå áóëî”. ²ãîð Ìàëÿðåíêî

06.00 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 07.00, 19.00, 03.20 Ñîáûòèÿ 07.10, 09.00 Ò/ñ “Èíòåðíû” 10.00 Òàéíû çâåçä 11.00 Ëó÷øèé ïîâàð íà ñåëå 2 12.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 5” 14.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 6” 15.50 Õ/ô “Ïî ñëåäó Ôåíèêñà” 18.00, 19.20 Ò/ñ “Áèëåò íà äâîèõ” 22.20 Õ/ô “Òî÷êà âîçâðàòà” 01.00, 03.40 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå 3” 04.25 Õ/ô “Ïèê Äàíòå”

06.30, 18.40 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.40, 09.35, 19.25, 00.25, 01.55 “Òåìà íåäåëè” 06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 23.35, 00.20, 03.25 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 19.20, 23.40, 00.55, 03.35, 05.20 Ì/ô “Âîâêà â òðèäåâÿòîì öàðñòâå, 05.55, 06.25 “Ïîãîäà” Ìàëûø è Êàðëñîí” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 06.20, 02.10 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàííèêîâà” 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 07.55 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíå” 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 08.55 “Åäèì äîìà” 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 “Âðåìÿ 10.00 “ÓñîËàïîÕâîñò” íîâîñòåé” 10.40 “Õàòà íà òàòà” 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.20 “Áèçíåñ12.35 “Õîëîñòÿê 3” âðåìÿ” 16.10 “Êàê âûéòè çàìóæ ñ Àíôèñîé ×åõîâîé” 07.30 “180 ãðàäóñîâ” 17.20 Õ/ô “Çà äâóìÿ çàéöàìè” 07.50, 10.15, 12.10, 02.30, 03.30, 04.30, 04.55, 19.00 “Óêðàèíà èìååò òàëàíò! 5” 05.50, 06.20 “Õðîíèêà íåäåëè” 21.55 “ÌàñòåðØåô. Ñêðûòàÿ ïðàâäà” 08.30 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 22.50 “Óêðàèíà èìååò òàëàíò! 5”. Èòîãè 09.25 “Àâòîêîíòèíåíò” ãîëîñîâàíèÿ 09.50 “Ìîòîð-íîâîñòè” 23.20 “Äåòåêòîð ëæè 3” 10.10, 00.30 “Íîâîñòåìåòð” 00.25 Õ/ô “Ëþáîâü Àâðîðû” 11.10 “Òðàíñìèññèÿ” 03.40 Íî÷íîé ýôèð 11.30 “Àâòîïèëîò-òåñò” 12.15 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 13.30 “Äðàéâ” 14.10, 23.50 “Èñòîðèÿ óñïåõà” 05.10, 05.45 Ïîãîäà 14.25 “Èãðà ñóäüáû” 05.15 Ôàêòû 15.15 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 05.50 Ñâèòàíîê 16.15 “Àðñåíàë” 06.50 Êîçûðíàÿ æèçíü 17.25 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” 07.20, 04.00 Õ/ô “Ãîðîäñêîé êîììàíäî” 18.15 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 09.00 Çâåçäà YouTube 05.50 “Øóñòåð Live” 19.30 “Ìàøèíà âðåìåíè” 10.00 Äà÷à 10.55 Õ/ô “Ýêèïàæ” 20.10, 01.10, 05.10 “Ïîðòðåòû ñ Ñåðãååì 10.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 13.50 Ò/ñ “Êðåìåíü” Äîðîôååâûì” 11.30 Çà ðóëåì 17.55 Ò/ñ “Êðåìåíü 2” 21.10 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 12.00 Ñìîòðåòü âñåì! 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 21.40, 03.00, 06.00 “Îêíî â Àìåðèêó” 12.40 Ìàêñèìóì â Óêðàèíå 20.30 Ò/ñ “Êðåìåíü 2”. ñåðèÿ 22.00, 02.10, 03.40 “ êàáèíåòàõ” 13.35 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èêè: ïîñëåäíèé áîé” 22.45 “Áîëüøîé áîêñ. Áîé ñ ó÷àñòèåì Ñ. 22.30 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð Ôåä÷åíêî” 02.40 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 19.00 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè” 00.10 “Áîêñ. Òàéñîí Ôüþðè - Ñòèâåí Êàííèí04.10 “Æèçíü èíòåðåñíà” 22.45 Õ/ô “Àäðåíàëèí”. (2 êàòåãîðèÿ) ãåì” 04.35 “Àêöåíò” 01.25 Õ/ô “Ìàíü÷æóðñêèé êàíäèäàò”. (3 00.15 Õ/ô “Àäðåíàëèí 2: Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”. (2 êàòåãîðèÿ) êàòåãîðèÿ) 01.55 Õ/ô “V” îçíà÷àåò Âåíäåòòà”. (2 03.25 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” êàòåãîðèÿ) 06.00 Åðàëàø 03.55 Êîíöåðò Ã. Ëåïñà 07.15 Ì/ñ “Èíäèéñêèå áàñíè” 05.15 Ä/ô “Ìèñòè÷åñêàÿ ñèëà Ìàñòåðà. Ê 07.40 Ìàëûøè-òâîéíÿòà þáèëåþ Ìèõàèëà Áóëãàêîâà” 08.00 Òåëåïóçèêè 06:00 óìí Óêðà¿íè 08.35 Áàêëóøíèöà 06:10 “ßê öå áóëî”. ²ãîð Ìàëÿðåíêî 09.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 06:35 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 05.20 Ò/ñ “Îõîòà íà ìîíñòðîâ” 09.40 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07:05 “̳é ð³äíèé êðàé”. Êîëåêö³ÿ ³êîí 07.15 Ïàðàä ñîâåòîâ 10.05 Ì/ñ “Âïåðåä, Äèåãî, âïåðåä!” çàïîð³çüêîãî êîçàöòâà 08.10, 10.00 Ðåâèçîð 2 10.40 Ì/ñ “Áåëêà è Ñòðåëêà. Øàëîâëèâàÿ 07:25 Õ/ô “Â’ÿçåíü çàìêó ²ô”, ô. 1 11.55 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè ñåìåéêà” 08:30 “Ðåöåïòè Íà䳿” 13.40 Ëþäè ÕÝ 11.40 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 09:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 14.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ 14.35 Ò/ñ “Ëþáèò íå ëþáèò” 10:30 Êë³ï-àíòðàêò 14.40 Ôàéíà Þêðàéíà 16.35 Õ/ô “Ìîãó÷èé Äæî ßíã” 10:45 “Ç ïåðøèõ âóñò” 15.00 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 18.45 Õ/ô “Áîãè, íàâåðíîå, ñîøëè ñ 11:00 “Òåòåð³â” 16.45, 00.00 Õ/ô “×àðëè è øîêîëàäíàÿ óìà” 11:30 “Âàøå çäîðîâ’ÿ” ôàáðèêà” 21.00 Âèòàëüêà “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” 19.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è Äàðû ñìåðòè: 12:00 22.00 Øóðû-ìóðû 12:30 “Ðîäèíà” ×àñòü 1” 23.00 Õ/ô “Ìåñòü ïðèäóðêîâ” 13:00 “Íà ñâî¿é çåìë³” 22.00 Êòî ñâåðõó? 2 00.55 Õ/ô “Âêóñíàÿ øòó÷êà” 13:30 “Ìàìèíà äîëÿ” 02.10 Õ/ô “Äæèíñû-òàëèñìàí 2” 02.45 Äî óòðà 14:30 “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” 04.00, 04.50 Çîíà íî÷è 15:00 “³ðóþ” 04.05 Áëàãîñëàâëÿþ è ìîëþñü 15:30 “ʳíîêîíöåðò” 04.30 Ìèòðîïîëèò Äìèòðèé Ìîãèëà 16:00 “×åñòü ìóíäèðà” 06.55 “Æåëåçíûé Îñêàð” 04.55 Ìåäèöèíà Êèåâñêîé Ðóñè 16:30 “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” 05.00 Ñëîâî è çåëüå 07.25 Ò/ñ “Îãíåì è ìå÷îì” 17:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 05.05, 05.15 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 11.30 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî”. Àëåí 18:30 “Òåòåð³â” 05.10 Solo-Mea Äåëîí Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

12.00, 01.00 “Ãëàâíûé ñâèäåòåëü” 12.55 Õ/ô “ àâãóñòå 44-ãî” 15.15 Ò/ñ “Øåðèô 2” 19.00 Ò/ñ “Êðàïîâûé áåðåò” 22.45 Ä/ñ “Ðåàëüíûå ïðåñòóïíèêè” 23.15 Õ/ô “Çàìåíà 3: Ïîáåäèòåëü ïîëó÷àåò âñå”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.45 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 03.15 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 04.20 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 05.00 “Ïðàâäà æèçíè”

06.00 Õ/ô “Ïåòëÿ Îðèîíà” 07.35 Ô-ñòèëü 08.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 08.40, 18.55, 21.10 “Ïîãîäà” 08.57 Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà. Æåíùèíà, êîòîðóþ ïîþò 10.00 “Ñâåòñêèå õðîíèêè” 10.40 Õ/ô “Òàðàêàíüè áåãà” 12.10 Óäèâèòåëüíûå ðàññêàçû î æèâîòíûõ 13.35 Çà ñåìü ìîðåé 14.10 Äèêàÿ ïðèðîäà â îáúåêòèâå 14.50, 04.10 Æèçíü ïî çàêîíàì ïðèðîäû 15.50, 00.25 Øèìïàíçå òîæå ëþäè 16.55, 03.40 “Ðîíèí” 17.35 “Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé” 18.15 “Öèâèëèçàöèÿ Incognita” 18.30, 03.15 “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ âûõîäíûõ” 19.00, 05.00 Ñåðãåé Êîðîëåâ. Äîñòó÷àòüñÿ äî íåáåñ 20.00 Áåðìóäñêèé òðåóãîëüíèê - òàéíà ãëóáèí îêåàíà 21.15 Áîðèñ Íåâçîðîâ. Ãåðîé-ëþáîâíèê, õîëîñòÿê? 22.30 Õ/ô “Êàçàíîâà”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.30 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) 01.45 Õ/ô “Ñëàäêèé òðåïåò”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 15.30, 02.30, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00 Ì/ñ “×óäàêîâàòûå ðîäñòâåííèêè” 08.00 Ì/ñ “Òóðáîïåñ” 09.00 Ì/c “Ïèíêè è Áðåéí” 10.00 Ì/ñ “Òðàíñôîðìåðû” 11.00 Ì/ñ “Ôåíáîé è ×àì-×àì” 12.00 Ì/ñ “Êóðàæ - òðóñëèâûé ïåñ” 13.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 14.00, 19.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 16.00, 18.00, 00.00, 01.30 Ðåñòëèíã 21.00, 23.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 22.30 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

05.00 “Ïî òó ñòîðîíó ðàìïû” 06.00 “Ïîýçèÿ” 06.30, 00.30 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ” 08.00, 14.00, 02.00 “Âðåìÿ” 09.00, 03.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 10.00 “Âçãëÿä” 11.00 “ îæèäàíèè ïðèøåñòâèÿ” 12.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 12.35 Õ/ô “Ýòè ðàçíûå, ðàçíûå ëèöà...” 15.00 “Êîëáà âðåìåíè” 16.00 “Ïàðàä ôåñòèâàëåé” 17.00 “Áûëî Âðåìÿ” 18.00 “Êàáà÷îê 13 ñòóëüåâ” 19.30 “Ïîä çíàêîì çîäèàêà. Òåëåö” 21.00 Õ/ô “Ïåðåä óæèíîì” 22.40 “Î âðåìåíè è î ñåáå” 23.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàíîðàìà” 23.50 “Áëèö” 04.00 “Âîêðóã ñìåõà”

06.10 “Æåíñêèé âçãëÿä” 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 07.20 Ñìîòð 07.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà 08.25 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì” 09.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 09.55 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê” 10.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 12.25 Ñâîÿ èãðà 13.10 “Íàøè” ñî Ëüâîì Íîâîæåíîâûì” 14.00 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” 15.55 “Ñëåäñòâèå âåëè...” 16.50 Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü 17.30 “Ëó÷ Ñâåòà” 18.25 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå” 22.10 “Ðóññêèå ñåíñàöèè” 23.10 Òû íå ïîâåðèøü! 00.05 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà” 01.55 “Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà” 02.30 Ò/ñ “Àâòîíîìêà”

05.45 08.30

Ì/ô Õ/ô “Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðåìåíè”

¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013 ð. 07.55, 17.10, 02.30 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 08.35 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Êàðäèôô Ñèòè - Íîòòèíãåì 10.30, 03.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Àÿêñ - Õåðåíâåí 12.25 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Íîâîñòè 2012-2013. Îáçîð 05.25 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà” 13.05 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. Ïëåé-îôô 06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” Âòîðîé Ìèðîâîé ñåðèè. Óêðàèíà 07.40 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ” - Êàíàäà. 1-é è 2-é ìàò÷ 07.55 “Óìíèöû è óìíèêè” 17.45 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Áóðåëà 08.40 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” 09.15 “Ñìàê” - Àçêàð Ëóãî 09.55 “Ïåðåâàë Äÿòëîâà. Îò÷èñëåíû ïî 19.35 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. ñëó÷àþ ñìåðòè” Ñåçîí 2012-2013. Áåðíëè - Êàðäèôô 11.15 “Àáðàêàäàáðà” Ñèòè 14.15 “Âÿ÷åñëàâ Ôåòèñîâ. Âñå ïî-÷åñòíîìó” Ãëîðè. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ êèêáîêñèíãà. 14.50 “Ðîìàíîâû. Ìèñòèêà öàðñêîé äèíàñòèè” 21.30 Ãðàí-ïðè Ìèëàí, Èòàëèÿ 15.55 “Âàíãà. Ìèð âèäèìûé è íåâèäèìûé” 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 00.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. 17.15 “Óãàäàé ìåëîäèþ” Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. ÀÇ 17.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à” - ÏÑ 20.00 “Âðåìÿ” 04.50 Áîêñ. ÑØÀ, Íüþ-Éîðê 20.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” 22.05 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” 23.15 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” 00.15 Õ/ô “Èñïîâåäü ñîäåðæàíêè” 07.00 “Ëóã” 01.45 Õ/ô “Âàêàíñèÿ” 08.00 “Ìàëàâè è Îçåðî çâåçä” 02.55 Õ/ô “×åðíàÿ ñòðåëà” 08.55, 09.20, 09.40, 10.05, 10.30, 11.05, 11.45, 12.25, 13.00, 13.25 “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Ñêàçêè ñòàðîãî 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.20, 16.45, âîëøåáíèêà” 17.15, 17.50, 18.25 “Íîâîðîæäåííûå 03.10, 09.10, 15.10 Ì/ñ “Ìàëûø è Êàðëñîí” â çîîïàðêå” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ðîáèí Ãóä” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Äî ïåðâîé êðîâè” 19.00 “Æèçíü” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “×åðåïàøêà-ãåðîé” 20.00 “Ïëàíåòà Çåìëÿ” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè 21.00 “Âûñîêèå Òàòðû - ïðèðîäà, çàñòûâøàÿ Ñîâû” âî âðåìåíè” 22.00 “Äðàêîíîâû ãîðû” 23.00 “Âåëèêàÿ ðèôòîâàÿ äîëèíà - Àôðèêàíñ20.00 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè” êèé ðàçëîì” 21.00 Ò/ñ “Øåðèô” 00.00 “Ïðè÷óäëèâûå îáèòàòåëè ìîðñêèõ 22.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” ãëóáèí” 23.00 Ò/ñ “Ïåðñîíà íîí ãðàòà” 01.00 “Æèâîòíûå ïîõîæè íà íàñ” 00.00 Ò/ñ “Ëèòîâñêèé òðàíçèò” 02.00 “Ìàðòèí Êëóíñ: ×åëîâåê è ñêàò Ìàíòà.  01.00 Ò/ñ “Àýðîïîðò” ïîèñêàõ ìîðñêîãî äüÿâîëà” 03.00 “Ïîäâîäíûå ñîçäàíèÿ” 04.00 “Ñâÿùåííûå æèâîòíûå” 06.00, 11.35, 05.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà 05.00 “Ëåñíûå òàéíû” Ñìåòàíêèíà” 06.00, 06.30 “Àôðèêàíñêàÿ ïðîãóëêà” 06.20 “Äåíü àíãåëà” 06.25, 09.00, 20.25 “Ïîãîäà” 06.30 Õ/ô “Öèðê” 08.00 “Äàéâèíã” 05.00 Õ/ô “Ïåñî÷íûé äîæäü” 08.30, 09.10, 10.05, 10.50, 11.20, 12.00, 17.15 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 06.40, 07.15 Õ/ô “Ãóâåðíàíòêà” 09.05, 10.40, 12.30 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 07.00, 10.00, 13.00 Âåñòè 09.45 “Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè” 08.45 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 11.00 “Ñàä, îãîðîä” 09.20 “Ñóááîòíèê” 12.10 “Çàãîðîäíûé äîì” 10.15 “Ïðèøåëüöû. Èñòîðèÿ âîåííîé òàéíû” 12.20 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 11.15 Õ/ô “Ñòàðûå ñòåíû” 12.40 Ä/ô “Âðåìÿ äîæäåé” 13.10, 20.30 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 13.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 13.30 “×åñòíûé äåòåêòèâ” 16.25 “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”. 13.55 “Ãîðîäîê” “Êàïèòàí Âðóíãåëü” 14.25 “Ïî ñëåäàì òàéíû”. “Íåèçâåñòíàÿ 16.50 “Âêóñû êóëüòóð” Ïðîöèâèëèçàöèÿ” 17.30, 01.45 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî êàæåòñÿ” 15.25, 01.35 Õ/ô “Îòêðîéòå, ýòî ÿ!” 20.55 “Àðõèâû èñòîðèè” 17.05, 03.10 “Ñóááîòíèé âå÷åð” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.30 Õ/ô “Ñòàðèííûé âîäåâèëü” 19.00 Âåñòè â ñóááîòó 00.45 “Òåëå÷àò” 19.45 Õ/ô “Âàñèëüêè” 04.40 “Ãóáåðíèÿ” 23.30 Õ/ô “Àëèáè íàäåæäà, àëèáè 05.10 “Øêîëà âûæèâàíèÿ” ëþáîâü” 01.20 “Proòóðèçì”

10.00 11.30 13.00 20.30 04.00 04.30

Õ/ô “Èãðà â ÷åòûðå ðóêè” Õ/ô “Îòêðîéòå, ïîëèöèÿ! 3” Õ/ô “Ïðîòèâîñòîÿíèå” Õ/ô “Ðýêåò” Õ/ô “Ïèëîòû” Ñàóíäòðåêè

06.00, 10.00, 12.50, 16.45, 21.45, 01.00, 02.10, 03.15, 04.15 Ôóòáîë News 06.15 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 06.50 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 07.20 Futbol Mundial 07.55 Òîï-ìàò÷ 08.00 Àëåêñàíäðèÿ - Àâàíãàðä. ×åìïèîíàò Óêðàèíû. Ïåðâàÿ Ëèãà 10.25 Èëüè÷åâåö - Âîðñêëà. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 12.30, 13.05, 15.30, 18.00, 20.30 Ôóòáîë Live 13.25 Ìåòàëëóðã Ç - Êðèâáàññ. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 15.55, 03.30 Ìåòàëëóðã Ä - Ãîâåðëà. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 18.25, 01.20 Çàðÿ - Äèíàìî. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 20.55, 22.55 ×åìïèîíàò Èñïàíèè 05.25 Íîâîñòè + Àíîíñû

06.05

Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Êàõà Ñåãîâèÿ - Òðèìàí Íàâàððà

06.00, 10.45 “Ïî ñëåäó çâåðÿ” 06.50 Ì/ 07.35 “ÀÁÂÃÄåéêà” 08.00 Õ/ô “ äîáðûé ÷àñ!” 09.40 “Ðóññêèé âîïðîñ” 10.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Âîêçàë äëÿ äâîèõ” 11.30, 17.40, 00.00 Ñîáûòèÿ 11.45 “Âñåðîññèéñêèé Âûñòàâî÷íûé Öåíòð” 12.10 È. Ëîáà÷åâà “Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó” 12.55 Õ/ô “Ñëàäêàÿ æåíùèíà” 14.25 “Òàëàíòû è ïîêëîííèêè”. Ñ. Íèêîíåíêî 15.50, 17.55, 00.15 Ò/ñ “Âûõîæó òåáÿ èñêàòü” 19.40 Å. Äîáðîâîëüñêàÿ “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè” 21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” 21.55, 04.30 Õ/ô “Îçàðåíèå” 23.20 “Ðèíà çåëåíàÿ. Íå÷åëîâå÷åñêèå ðîëè” 03.45 “Êëóá þìîðà”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


06.00 Õ/ô “È öåëîãî ìèðà ìàëî” 07.50 Ì/ô 08.10 “Ðåìîíò +” 09.00 “Ëîòî-Çàáàâà” 10.10, 10.35 Ì/ñ “×èï è Äåéë” 11.00 “Êóëèíàðíûå êóðñû ñ Þ. Âûñîöêîé. Èòàëèÿ, Âåíåöèÿ” 11.40 “Âîñêðåñåíüå ñ Êâàðòàëîì” 12.35, 20.15 “Ãîëîñ ñòðàíû 3” 15.15, 02.45 Õ/ô “Ñåêòà” 19.30 “ÒÑÍ-Íåäåëÿ” 22.30 “Ñâåòñêàÿ æèçíü” 23.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà? Çâåçäíûå âîéíû” 00.30 Õ/ô “Íåíå”. (3 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00, 07.00, 08.55 Ïîãîäà 06.05 Ìèð ïðàâîñëàâèÿ 06.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 07.35 “Æåíà” ÓÒ-1 09.00, 10.10, 12.40, 14.10, 15.15, 17.30, 18.10 Ïîãîäà 09.05 Ïóòåøåñòâóé ïî ìèðó ñ Þ. Àêóíèíîé 09.30 Àóäèåíöèÿ 09.50 Êòî â äîìå õîçÿèí? 10.15 Áëèæå ê íàðîäó 10.45 Çîëîòîé ãóñü 11.10 Èìåþ ÷åñòü ïðèãëàñèòü 11.55 Øàã ê çâåçäàì 12.45 Ìóçûêàëüíàÿ àêàäåìèÿ. Åâðîâèäåíèå 13.45 Êóìèðû è êóìèð÷èêè 14.15 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 15.20  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà 16.20 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ 17.05 Íå âåðü õóäîìó ïîâàðó 17.40 Òåëåïðîåêò “Êîðîëåâà Óêðàèíû” 18.15 Äåëîâîé ìèð. Íåäåëÿ 18.50 Ãëàâíûé àðãóìåíò 19.00, 22.05 Íèêîëî. “Âåñíà ïðèøëà” 20.50 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.00 Èòîãè íåäåëè 21.45 Òî÷êà çðåíèÿ 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00 Ýðà áèçíåñà. Èòîãè 23.30 Ïîãîäà 23.35 “Æåíà” 00.45 Êëóá þìîðà ÓÒ-1 01.20 Èòîãè íåäåëè 02.00 Ãëàâíûé àðãóìåíò 02.15 Òî÷êà çðåíèÿ 02.35 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ 03.15 Áëèæå ê íàðîäó 03.45 Êîòðîëüíà ðàáîòà 04.10 Ñåëüñîâåò 04.25 Ä/ô “Êîïåðíèê” 05.05 “Ïðåäâå÷åðüå”

06.40

“Áîëüøîé áîêñ. Áîé ñ ó÷àñòèåì Ñ. Ôåä÷åíêî” “Áîêñ. Òàéñîí Ôüþðè - Ñòèâåí Êàííèíãåì” 09.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî” 10.05 “Îðåë è Ðåøêà” 11.05 “Âêóñíîå ñâèäàíèå” 12.00 Ò/ñ “Êðåìåíü 2” 16.10 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ ñíîõà” 20.00, 03.05 “Ïîäðîáíîñòè íåäåëè” 20.45 “Áîëüøèå òàíöû” 23.15 Õ/ô “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 01.00 Õ/ô “Âàíèëüíîå íåáî”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.50 Ä/ô “Ïåðâàÿ çèìà” 08.00

03.50 Ëó÷øèå... Ñðåäè ïîâèòóõ 04.05, 04.45 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.10 Îáîæàåìàÿ 04.30 Ñîôèÿ - äèòÿ ëþáâè

07.00 Ì/ô 09.35 Ì/ô “Ìóðàâåé Àíòö” 11.00 Õ/ô “Êðèê ñîâû” 12.50 “Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå” 14.10, 01.40 Õ/ô “Áåññìåðòíûå Òàêè” 16.00 Õ/ô “Ìîå áîëüøîå ãðå÷åñêîå ëåòî” 17.50 “Ðàññìåøè êîìèêà” 19.45 Õ/ô “Òðîå â êàíîý”. (2 êàòåãîðèÿ) 21.40 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.00 Õ/ô “Äîâåðüñÿ ìóæ÷èíå”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.00 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.10 Êðóïíûì ïëàíîì 05.40, 01.10 Ìèð çâåçä 06.25 Ì/ô 08.00 Äåëî âêóñà 08.55, 16.55 Ñ áåëîãî ëèñòà 09.25 Çíàåòå ÷òî? 10.10 Âðà÷è 11.00 Óìíàÿ ãðÿäêà 12.00 Ñâàòû ó ïëèòû 13.00, 18.40 Ñåìåéíûé ðàçìåð 14.00, 00.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð 15.00, 17.45 Æåíñêàÿ ôîðìà 16.00 Âðåìÿ êðàñîòû 19.40, 23.25 Íåçâåçäíîå äåòñòâî 20.40 Òàéíû ñóäüáû 21.30, 01.55 Áóäü ïî-òâîåìó 22.30 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 02.40 Öâåò Íî÷è

05.20, 01.50 Õ/ô “×åëîâåê-àìôèáèÿ” 06.50 “Åäèì äîìà” 07.55 “Êóëèíàðíàÿ äèíàñòèÿ” 09.50 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíå” 10.45 Ò/ñ “Æåíèõ” 15.00 “Óêðàèíà èìååò òàëàíò! 5” 19.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” 20.00 “Îäèí çà âñåõ” 22.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 03.20 Íî÷íîé ýôèð

05.20, 05.40 Ïîãîäà 05.25 Ôàêòû 05.45 Ñâèòàíîê 07.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 07.50 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 08.10 Äà÷à 08.50 Îñíîâíîé èíñòèíêò 09.20 Ñìîòðåòü âñåì! 10.30 ÎëèìïèËÿïû 11.30 Êîçûðíàÿ æèçíü 12.00 Ìóëüò ëè÷íîñòè 12.25 Êðèìèíàëüíûé îáëîì 13.25 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èêè: âîéíà ïîñëå âîéíû” 18.45 Ôàêòû íåäåëè 19.30 Õ/ô “Ìåõàíèê” 21.10 Õ/ô “Ïðîòèâîñòîÿíèå” 23.05 Ò/ñ “Òàêñè” 00.25 Õ/ô “Àäðåíàëèí”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.00 Õ/ô “Àäðåíàëèí 2: Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.25 Ò/ñ “Æåíû ôóòáîëèñòîâ”

06:00 06:10 06:40 07:30 07:55 09:00 05.40 Ò/ñ “Îõîòà íà ìîíñòðîâ” 10:30 06.50 Ïàðàä ñîâåòîâ 11:00 07.45 Öåðêîâü Õðèñòîâà 11:25 08.00 Ñïðîñèòå ó äîêòîðà 12:00 08.25 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû” 12:30 08.55 Ì/ñ “Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà” 13:00 10.00 Ì/ô “Ñêóáè Äó è ìå÷ ñàìóðàÿ” 13:30 11.35, 22.00 Ïåäàí-Ïðèòóëà Øîó 14:00 13.05 Êòî ñâåðõó? 2 14:30 15.00 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 16.25 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è Äàðû ñìåðòè: 14:45 ×àñòü 1” 19.20 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è Äàðû ñìåðòè: 16:00 16:15 ×àñòü 2” 16:45 23.30 Õ/ô “Ïåðåðîñòêè”. (3 êàòåãîðèÿ) 18:30 01.25 Ò/ñ “Ðèççîëè è Àéëñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 17:00 02.20, 03.15 Çîíà íî÷è 19:00 02.25 Ëåîïîëüä, èëè Ïîáåã îò ñâîáîäû 02.50 Ïîðòðåò, íàïèñàííûé ãëóáèíîé 20:00 03.20 Êòî ëå÷èë ðàíû êîçàêàì? 20:45 03.35 Îí ñïàñ íàñ îò ÷óìû 21:00

óìí Óêðà¿íè “Ñâ³ò çíàº, ùî â³í óêðà¿íåöü” “Àêöåíòè” “Ìèíóëå-äæåðåëî íàøîãî ñïàñ³ííÿ” Õ/ô “Â’ÿçåíü çàìêó ²ô”, ô. 2 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” “гäíà øêîëà” “Øêîëà íåçâè÷àéíèõ íàóê” “Ïîçèö³ÿ” “Àíãë³éñüêèé êëóá” “Ðåòðîñïåêòèâà” “Ñïîðòêàëåéäîñêîï” “Äóìêè ç ïðèâîäó” “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Ëþáàðñüêèé ðàéîí “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô “Òâîº ìàéáóòíº” “Äîñüº” “ÏðîÏðîô³” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Ìàìèíà äîëÿ” “Àêöåíòè” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïîâíîòà ðàäîñò³ æèòòÿ”

16 ñòîð.

ÍÅIJËß, 21 ʲÒÍß

¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013 ð.

21:30 “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” 22:00 “Ñåêðåòè êðàñè” 22:30 “Ñïîðòêàëåéäîñêîï” 23:00 Õ/ô “Â’ÿçåíü çàìêó ²ô”, ô. 3 00:15 “Çâèòÿãà” 01:00 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 03:05 “Äóìêè ç ïðèâîäó” 03:25 “Ðåòðîñïåêòèâà” 03:50 “Ñâ³ò çíàº, ùî â³í óêðà¿íåöü” 04:25 Õ/ô “Â’ÿçåíü çàìêó ²ô”, ô. 3 Ïðèì³òêà: Ó ïðîãðàì³ ìîæëèâ³ çì³íè Äèðåêòîð ïðîãðàì Áåðåëåò Â. ². òåë.: (0412) 47-3087, tvradiored@ukr.net,

06.00 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 06.45 Ñîáûòèÿ 07.00 Õ/ô “Ïî ñëåäó Ôåíèêñà” 09.00 Äîáðî ïîæàëîâàòü 10.00 Ãåðîè ýêðàíà 11.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 6” 14.00 Ñàìûé óìíûé 15.45 Õ/ô “Ëþáêà” 19.00, 03.50 Ñîáûòèÿ íåäåëè 20.00, 21.00 Ò/ñ “Èíòåðíû” 23.00 À. Äåíèñîâà “Âåëèêèé ôóòáîë” 00.30 Ò/ñ “Øàõòà”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.35 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 5”

06.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.10, 08.25, 18.50, 23.35, 00.20, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 14.10, 14.55, 17.10, 17.50, 19.10, 00.25, 00.40, 02.55, 03.30, 05.55, 06.25 “Ïîãîäà” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15 “Áèçíåñâðåìÿ” 07.30 “180 ãðàäóñîâ” 07.50, 20.30, 01.55, 02.35, 04.35, 05.50 “Õðîíèêà íåäåëè” 08.30 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” 09.10, 19.30, 06.00 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 09.35 “Îêíî â Àìåðèêó” 10.10 “Ìàìèíà øêîëà” 10.30 “Çäîðîâûå èñòîðèè” 11.10 “Òåõíîïàðê” 11.30 “Òðàíñìèññèÿ-òåñò” 12.10, 04.15 “Æèçíü èíòåðåñíà” 13.10 “Çàùèòíèê Îò÷èçíû” 13.30 “Ìîòîð” 14.20 “Èãðà ñóäüáû” 15.15 “Àêöåíò” 16.10 “Ôàêòîð áåçîïàñíîñòè” 17.30 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 18.10 “Îêíî â Åâðîïó” 21.00 “Âðåìÿ: èòîãè íåäåëè ñ Òàòüÿíîé Äàíèëåíêî” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.00, 02.10 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 22.35, 03.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 23.40 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 00.30, 02.30, 03.35 “Îáçîð ïðåññû” 01.10, 05.10 “Ïîðòðåòû ñ Ñåðãååì Äîðîôååâûì” 03.25, 06.20 “Òåìà íåäåëè” 04.40 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷”

06.00 07.15 07.40 08.00 08.35 09.00 09.40 10.05 10.40 11.40 13.35 16.35 19.00 20.00 22.00 23.00 01.05 03.00

Åðàëàø Ì/ñ “Èíäèéñêèå áàñíè” Ìàëûøè-òâîéíÿòà Òåëåïóçèêè Áàêëóøíèöà Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” Ì/ñ “Âïåðåä, Äèåãî, âïåðåä!” Ì/ñ “Áåëêà è Ñòðåëêà. Øàëîâëèâàÿ ñåìåéêà” Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” Ò/ñ “Ñòóäåíòû” Õ/ô “Áîãè, íàâåðíîå, ñîøëè ñ óìà” Äàåøü ìîëîäåæü! Âèòàëüêà Øóðû-ìóðû Õ/ô “Ìåñòü ïðèäóðêîâ 2” Õ/ô “Æèçíü èëè ÷òî-òî âðîäå òîãî” Äî óòðà

05.30 “Ëåãåíäû áàíäèòñêîãî Êèåâà” 05.55 Õ/ô “Çà ïîñëåäíåé ÷åðòîé” 07.35 Ò/ñ “Øåðèô 2” 11.30, 03.20 “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” 12.00, 04.15 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 13.00 Õ/ô “Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà” 15.00 Ò/ñ “Ñíàéïåð 2. Òóíãóñ” 19.00 Ò/ñ “Ãàèøíèêè”

23.00 23.30 01.35 03.50 04.45 05.25

Ä/ñ “Òàéíû êðèìèíàëüíîãî ìèðà” Õ/ô “Íåëåãàë”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Êàçèíî Äæåê” “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

06.00 Õ/ô “Òàðàêàíüè áåãà” 07.20, 16.20, 00.05 Óäèâèòåëüíûå ðàññêàçû î æèâîòíûõ 07.40 Äèêàÿ ïðèðîäà â îáúåêòèâå 08.00 “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ âûõîäíûõ” 08.40, 18.55 “Ïîãîäà” 09.00 Áåðìóäñêèé òðåóãîëüíèê - òàéíà ãëóáèí îêåàíà 10.00, 05.35 “Áóäü â êóðñå!” 10.40 Ô-ñòèëü 11.00 Õ/ô “Ïåòëÿ Îðèîíà” 13.55 Çà ñåìü ìîðåé 14.30 Àðò ñèòè 15.15 Ñîáàêè: ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè 17.00 “Óêðàèíà-Åâðîïà: ìàÿòíèê Ôóêî” 17.45 Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè 18.30, 03.50 “Ìèð çà íåäåëþ” 19.00 Åâãåíèé ×àçîâ. Êðåìëåâñêèé äîêòîð 20.00, 04.30 “Öèâèëèçàöèÿ Incognita” 20.15, 04.16 “Êóìèðû” 20.45, 04.45 “Ñâåòñêèå õðîíèêè” 21.10 Ëèÿ Àõåäæàêîâà. Ìàëåíüêàÿ æåíùèíà â áîëüøîì êèíî 22.15 Õ/ô “Êàçàíîâà”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.40 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) 01.10 Õ/ô “Èíòèìíàÿ îäåðæèìîñòü”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.35 Õ/ô “Êîìïðîìåòèðóþùèå ñèòóàöèè. Ñåêñ-òåðàïèÿ”. (3 êàòåãîðèÿ) 05.10 “Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé”

06.00, 15.30, 02.30, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00 Ì/ñ “×óäàêîâàòûå ðîäñòâåííèêè” 08.00 Ì/ñ “Òóðáîïåñ” 09.00 Ì/c “Ïèíêè è Áðåéí” 10.00 Ì/ñ “Òðàíñôîðìåðû” 11.00 Ì/ñ “Ôåíáîé è ×àì-×àì” 12.00 Ì/ñ “Êóðàæ - òðóñëèâûé ïåñ” 13.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 14.00, 19.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 16.00, 01.30 Ðåñòëèíã (Superstars) 17.00, 00.00 Ðåñòëèíã 21.00, 23.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 22.30 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

05.00 “ îæèäàíèè ïðèøåñòâèÿ” 06.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 06.35 Õ/ô “Ýòè ðàçíûå, ðàçíûå ëèöà...” 08.00, 02.00 “Âðåìÿ” 09.00 “Êîëáà âðåìåíè” 10.00 “Ïàðàä ôåñòèâàëåé” 11.00 “Áûëî Âðåìÿ” 12.00 “Êàáà÷îê 13 ñòóëüåâ” 13.30 “Ïîä çíàêîì çîäèàêà. Òåëåö” 15.00 Õ/ô “Ïåðåä óæèíîì” 16.40 “Î âðåìåíè è î ñåáå” 17.00 “Îäèí çà âñåõ!” 18.00, 03.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 19.00 “Õîòÿò ëè ðóññêèå âîéíû... Ïåñíÿ áåðåò èíòåðâüþ” 20.00 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è” 21.40 Êîíöåðò “Çâåçäíûé ïóòü” 23.00 “Ïî òó ñòîðîíó ðàìïû” 00.00 “Ïîýçèÿ” 00.30 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ” 04.00 “Âçãëÿä”

06.20 “Êîíåö ñòàðîãî ñâåòà” 07.00, 09.00, 12.00 Ñåãîäíÿ 07.20 Ñêàçêè Áàæåíîâà 07.50 Ïðîñòî öèðê 08.20 Èõ íðàâû 09.25 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” 09.55 Åäèì äîìà! 10.25 “×óäî òåõíèêè” 11.00 Äà÷íûé îòâåò 12.30 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü” 16.20 “Î÷íàÿ ñòàâêà” 17.20 Çîëîòàÿ ïûëü 18.00 “Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà” 19.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 19.40 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” 20.35 “Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò” ê 20-ëåòèþ “Ãàçïðîìà” 22.30 “Æåëåçíûå ëåäè” 23.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ 23.55 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà” 01.45 “Êðåìëåâñêèå äåòè”. “Äåòè Áóõàðèíà. Ïîòåðÿííûå è îáðåòåííûå”

02.40 04.30

05.45 08.30 10.00 11.30 13.00 19.00 01.00 04.00 05.40

Õ/ô “Â äàëüíåì ïëàâàíèè” “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”. “Äâîéíîå óáèéñòâî”

Ì/ô Õ/ô “Ñêàçêà ñòðàíñòâèé” Õ/ô “Îòêðîéòå, ïîëèöèÿ! 3” Õ/ô “Èãðà â ÷åòûðå ðóêè” Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Òðåñò” Õ/ô “Ðýêåò” Õ/ô “Ïàëà÷” Õ/ô “Ñîõðàíèòü ãîðîä” Ñàóíäòðåêè

05.00, 09.00, 11.00 Íîâîñòè 05.15 “Ãåíèè è çëîäåè” 05.45 Õ/ô “Ãîíêà ñ ïðåñëåäîâàíèåì” 07.10 “Àðìåéñêèé ìàãàçèí” 07.45 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä” 07.55 “Çäîðîâüå” 09.10 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” 09.30 “Ïîêà âñå äîìà” 10.25 “Ôàçåíäà” 11.15 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” 12.15 “Åðàëàø” 12.35 Õ/ô “Îïåêóí” 14.15 “Âèöèí, êîòîðîãî ìû íå çíàëè” 15.15 “Ôîðò Áîÿðä” 16.55 “Îäèí â îäèí!” 20.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ” 21.00 “ÊÂÍ” 23.10 “Ïîçíåð” 00.10 Õ/ô “Ëåòíèå ÷àñû” 01.55 Õ/ô “Ìèëîñòèâûå ãîñóäàðè” 03.05 Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð”

02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Ñêàçêè ñòàðîãî âîëøåáíèêà” 03.05, 09.05, 15.05 Ì/ñ “Êàðëñîí âåðíóëñÿ” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Ðîáèí Ãóä” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Êëþ÷” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “×åðåïàøêà-ãåðîé” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè” Ò/ñ “Øåðèô” Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” Ò/ñ “Ïåðñîíà íîí ãðàòà” Ò/ñ “Ëèòîâñêèé òðàíçèò” Ò/ñ “Àýðîïîðò”

06.00, 10.05, 11.35, 05.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 Õ/ô “Ñòàðèííûé âîäåâèëü” 07.40 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 08.05 “Âêóñû êóëüòóð” 08.30, 09.20, 10.15, 11.20, 12.00, 12.25, 17.05 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 09.00, 20.25 “Ïîãîäà” 09.05, 16.35 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 09.45 “Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè” 11.00 “Ñàä, îãîðîä” 12.15, 13.50 “Çàãîðîäíûé äîì” 12.40 Ä/ô “Êîñìîñ, êàê ïîâèíîâåíèå” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.25 “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”. “Êàïèòàí Âðóíãåëü” 16.45 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 17.20 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 17.30, 01.45 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî êàæåòñÿ” 20.30 “Ôîòîãðàôèÿ” 21.00, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.35 “Àðõèâû èñòîðèè” 22.00 “Êîðîòêèå âñòðå÷è”. Àíàíèàøâèëè 00.45 “Òåëå÷àò” 04.40 “Ãóáåðíèÿ” 05.10 “Øêîëà âûæèâàíèÿ”

06.00, 10.00, 12.30, 16.45, 22.45, 00.00, 01.15, 02.25, 03.25, 04.35 Ôóòáîë News 06.15 Futbol Mundial 06.50 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Þ. Ñèâóõà 07.40 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 08.00 Çàðÿ - Äèíàìî. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 10.30, 11.00 “Èãðà ïðåêðàñíà” 11.30, 04.50 Æóðíàë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 12.00 Êîíêóðñ êîììåíòàòîðîâ 12.45, 15.30 Ôóòáîë Live 13.25, 00.20 Òàâðèÿ - Âîëûíü. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 15.55, 02.40 ×åìïèîíàò Èòàëèè 17.55, 19.55, 21.55 ×åìïèîíàò Èñïàíèè

05.20

Íîâîñòè + Àíîíñû

06.10, 01.15 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Áóðåëà - Àçêàð Ëóãî 08.00, 04.05 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Áåðíëè - Êàðäèôô Ñèòè 10.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. ÀÇ - ÏÑ 12.05 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. Ïëåé-îôô Âòîðîé Ìèðîâîé ñåðèè. Óêðàèíà - Êàíàäà. 3-é, 4-é, 5-é ìàò÷ 17.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Ôåéåíîðä - Âèòåññ 19.30, 23.20 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà 21.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. ÒÎÐ-6. Ïëåé-îôô. Çóëüòå Âàðåãåì - Àíäåðëåõò 03.00 Ãëîðè. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ êèêáîêñèíãà. Ëîíäîí, Àíãëèÿ 03.40 Ýêñòðà-ôóòçàë

07.00 “Ìàëàâè è Îçåðî çâåçä” 08.00 “Ëóã” 08.55, 09.45, 11.00, 11.55, 13.00 “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 14.00 “Ñèìôîíèÿ ìèðà ïðèðîäû” 15.00 “Â ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé” 16.00 “Ëåñà æèâîòâîðÿùåãî äîæäÿ” 17.00 “Ïðèðîäà â çîíå âîåííûõ äåéñòâèé” 18.00 “Äîëèíà ñìåðòè” 19.00 “Âûñîêèå Òàòðû - ïðèðîäà, çàñòûâøàÿ âî âðåìåíè” 20.00, 21.00 “Ìåñòî â äèêîé ïðèðîäå” 22.00 “Æèçíü” 23.00 “Êàïñêèå îëóøè: áîðüáà çà âûæèâàíèå” 00.00 “Þíûå ïîêîðèòåëè Àíòàðêòèêè” 01.00 “Àíãåëû ïðèðîäû - Çèìîðîäêè: íåóëîâèìûå è èçÿùíûå” 02.00 “Êîíòðàñòíûå îêåàíû” 03.00 “Òèãð - óáèéöà” 04.00 “Îðàíãóòàíû â òóìàíå” 05.00 “Ïèíãâèíû. Èñòîðèÿ ïòèö, ìå÷òàþùèõ ñòàòü ðûáàìè” 06.00, 06.30 “Àôðèêàíñêàÿ ïðîãóëêà”

04.45 08.00 08.35 09.20

Õ/ô “Âàñèëüêè” “Ïëàíåòà ñîáàê” “Ñàì ñåáå ðåæèññåð” Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå 10.00, 13.00 Âåñòè 10.15 “Ñìåõîïàíîðàìà” 10.45 “ ìèðå æèâîòíûõ” 11.15 Õ/ô “Åëêè-ïàëêè!..” 13.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.30 “×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà” 14.15 “Ïîëÿðíûé ãàìáèò. Äðàìà â òåíè ëåãåíäû” 15.00, 04.20 “Ãîðîäîê” 15.25, 02.00 Õ/ô “Îòêðîéòå, ýòî ÿ!” 17.05 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ” 19.00 Âåñòè Íåäåëè 20.30 “Ôàêòîð À” 22.20 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì” 00.10 Õ/ô “Îáðàòíûé ïóòü” 03.35 “Ïðèøåëüöû. Èñòîðèÿ âîåííîé òàéíû”

06.00, 10.45 “Ïî ñëåäó çâåðÿ” 06.40 Õ/ô “Îòðîêè âî Âñåëåííîé” 08.00 Ì/ô 08.35 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ” 09.00 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè. Ñ. Íèêîíåíêî 10.15 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð” 11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ 11.45 “Ðóññêèå äîêóìåíòàëüíûå ñêàçêè” 12.10 “Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê. Âåëüìîæíûé ïàí ñîâåòñêîãî ýêðàíà” 12.50 Õ/ô “Æåíèòüáà” 14.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì” 15.10 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 15.40 “Ïðèãëàøàåò Á. Íîòêèí”. Ì. Ñìèðíîâ 16.05 Ôèëüì-êîíöåðò “Âÿ÷åñëàâ Äîáðûíèí. Áèîãðàôèÿ â ïåñíÿõ” 17.10, 00.15 Ò/ñ “×åð÷èëëü” 20.05 Âðåìåííî äîñòóïåí. Åëåíà Âàåíãà 21.00 “ öåíòðå ñîáûòèé” 21.50, 04.10 Õ/ô “Ïîêëîííèöà” 23.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Âîêçàë äëÿ äâîèõ” 03.20 Êèíî, êîòîðîå áûëî. “Äà áóäåì ìû ê ñâîèì äðóçüÿì ïðèñòðàñòíû!”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


www.interesu.info

¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013ð.

ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß. ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ. ÐÎÁÎÒÀ, ÍÀÂ×ÀÍÍß. ÏβÄÎÌËÅÍÍß

ñòîð. 17

ковые компрессоры, затворы, фланцы, отводы, генераторы, электротельфер, редукторы, компрессоры, зубн.муфты, газодувки, погрузчики, подшипники. Т. 067-638-48-75 Оборудование для монолитного строительства и заливки из пенобетона.Т:050-317-31-23 Оборудование для пр-ва газобетона и пенобетона, дробилку вальцовую, дезинтегратор. Т. 050-317-31-23 Саморобну бетономішалку на 350 л 5000 грн, зварювальний апарат 220 Вт 2000 грн.Т:2419-27, 096-590-05-26 шуруповерт «Makita 6270 DWAE». Т:4279-76

ÏÐÎÄÀÌ Вітрина холодильна, стелажі.Т:40-60-59 Касовий аппарат,Т:096-682-36-70 Нстояльна холодильна вітрина Парма 1.0, температура -0-+8.Т:098-682-36-70

Ïðîäàì ñòåëàæ³ ï³ä ìàðêåò ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ âñå íîâå.Ò:097-23-39-961 Стелажи, вітрина.Т:40-69-50 Холодильник промышленный 560л, новый, цена 2000 грнТ:067-981-31-98

ÏÐÎÄÀÌ

ÂÎÍÀ ØÓÊÀª

Продам професиональную швейную машинку клас-35. Цена договорная. Т:067-292-41-02 Швейная машинка «Singer» ножная. Т:067914-88-36 Швейная машинка «Подолка» ножная.Т:066791-55-95 Швейная машинка «Чайка», б/у.300грн.Т:3967-72,097-432-71-11

Â²Í ØÓÊÀª Мужчина 53/177/75, вдовец, познакомится для создания семьи с женщиной 40-48 лет, не склонной к полноте, без вредных привычек. Т:098-61-00-943 Где, ты моя сероглазая блондинка?С восточным стилем одежды, ты таинственна и нежна.До 45 лет.Т:47-43-42(после 20.00) Мужчина 36 лет, рост 186, познакомлюсь с женщиной от 30 до 38 лет. Без материальных и жилищных проблем, в разводе детей нет.Т:068-512-36-27, 096828-53-70

ÊÓÏËÞ Фризер для морозива. Т: 066-339-36-34

ÏÐÎÄÀÌ Производство и продажа конвейерных роликов, роликоопор.Т:050-544-27-69, 050446-00-69

418-462, 418-904 Òåëåôîíè äëÿ çàìîâëåííÿ ðåêëàìè

ÏÐÎÄÀÌ Котел березовский в комплекте с чугунными батареями и трубами. Цена:2000 грн. Т:26-68-09 Котел на твёрдом топливе, обогрев до 2000 м куб.Т:066-600-87-84 Обогреватель масляный, електрический.Т:063-975-20-7 Отопительно-вентиляционую установку, дизельное питание 12 Вт.Т:067-288-60-81 Печь на твердом топливе, обогрев до 2000 м. куб.Т:066-600-87-84 Плита газовая белая Белоруская.Т:41-21-04 Тепловентилятор на дровах, обогрев до 2000 м куб.Т:066-600-87-84

Запчасти на фризерный деревообрабатывающий станок ФСШ-1А. т. 096-54725-29 Станок универсальный вертикано-фризерный 6Н10 .ул. Кооперативная,14, тел: 42-79-29, 067-410-28-26 Станок универсальный горизонтально-фрезерный 6Р81. ул. Кооперативная,14, тел: 4279-29, 067-410-28-26

Одинока жінка 40/1,65, розлучена, маю сина, без шкідливих звичок, без житлових проблем познайомлюсь з чоловіком серйозним, не судимим, не п’ющим, одиноким, вільним для створення родини. Житомир 1 0025 (до востребования предявителю паспорта)ВН205388. Т:33-05-20, 098-340-83-80 Удивительная, очаровательная, необыкновенная женщина средних лет, стройная, невысокого роста, надееться на встречу с благородным, независимым надежным мужчиной 3850 лет для создания крепкой семьи.Т:098695-41-86 Сільська жителька,29/174/80 маю дітей, ціную сімейний затишок,познайомлюсь з чоловіком, для серьйозних стосунків.Т:097-6547-582 Таня Симпатичная женщина 40 лет 1,70 рост, познакомлюсь с добрым, порядочным мужчиной до 45 лет с жильем с Житомира или пригорода. Алкоголиков и осужденых просьба не безпокоить.Т:097-07-133-40

ÏÐÎÄÀÌ Производство и продажа конвейерных роликов, роликоопор.Т:050-544-27-69, 050446-00-69

ÊÓÏËÞ Плиты газовые, б/у. Т: 46-83-09, 063-1807-623, 096-299-32-87

ÏÐÎÄÀÌ

Фризеный деревообрабатывающий станок ФСШ-1А. т. 066-729-40-00

42-13-13 Òåëåôîí äëÿ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

ÏÐÎÄÀÌ Газ.колонку отечественного пр-ва, на запчасти. Т. 46-69-41, 098-479-27-64 Електро плиту на 4 ком. с духовкой и кухоный комбайн.Т:093-568-15-93,097-220-35-97

²ÍØÅ

ÏÐÎÄÀÌ Електродзвінок сильного бою.Т:46-8309,096-299-32-87,063-18-07-623 Задвижки, насосы, электродвигатели, электроприводы на задвижки, тельферы, сальни-

Агрегат холодильника рабочий.Т:33-48-54 Картоплекопалку до мотоблоку. Ціна 1150 грн. Т. 096-121-72-76 Продам професиональную швейную машинку клас-35. Цена договорная. Т:067-29241-02 Трактор з бортовий причіпом для будівництва сільського господарства, 2,76х1,60, працює на бензині. Ціна договірна. Т:097-548-666-0 Трактор МТЗ80 1991 г.в. после капремонта.Срочно. цена договорная.Т:067-393-6330 Олександр Трактор Т25А 1996 г.в.Завод «Владимир» Россія, ціна договірна, в відмінному стані.Т:067-869-87-71

GSM-сигнализация для дома, квартиры, дачи.Цена 360 грн.Т:097-281-24-97 Микроскоп биологический М1.Т:47-10-33 Зарядний пристрій з 2 контурів 12 і 24 Вольт, можна ставити 3 акумулятори.Т:098-87-47495 Олександр Продаж пневмопістолетів для виготовлення піддонів.Т:067-447-40-58 Счетная машинка «Електроника».Т:46-50-24 Электрозвонок громкого боя. Применяеться в шумных помещениях.Т:24-34-79, 096-762-83-30

oioe po aip o p a

o i a  apy x peo  a ocepe oi p i c aioap x epe Ä Ï « Ï ð î ï à í » ìຠíàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè ãàçîíàïîâíþþ÷î¿ ñòàíö³¿, ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: Æèòîìèðñüêèé ðàéîí, ñ. Ñòàíèø³âêà. Ïåðåë³ê âèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ÿê³ âèêèäàþòüñÿ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè: ïðîïàí, áóòàí, ñóñïåíäîâàí³ ÷àñòèíêè, àçîòó ä³îêñèä, âóãëåöþ îêñèä, äâóîêèñ âóãëåöþ, òîùî. ßê âèÿâèâ ðîçðàõóíîê çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ó ïðèçåìíîìó øàð³ àòìîñôåðè íà ³ñíóþ÷èé ñòàí íå ïåðåâèùóþòü ÃÄÊ (ÎÁÐÂ) àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ íàñåëåíèõ ì³ñò íà ìåæ³ òà ïîçà ìåæàìè ÑÇÇ íà âñ³õ ðîçðàõóíêîâèõ òî÷êàõ, ïî âñ³õ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèíàõ. ²ñíóþ÷³ âåëè÷èíè âèêèä³â ïðî-

ïîíóºòüñÿ ïðèéíÿòè ÿê íîðìàòèâí³. Äîêóìåíòè, ó ÿêèõ îáãðóíòîâóþòüñÿ îáñÿãè âèêèä³â, äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó áóäóòü çäàí³ íà ïîãîäæåííÿ â Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³. Êîíòàêòí³ äàí³: Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ òà îêðåì³ ãðîìàäÿíè ³ç çàóâàæåííÿìè ìîæóòü çâåðòàòèñü äî ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ì.Æèòîìèð, âóë. Ë.Óêðà¿íêè, 1 òåë. (0412) 424703. ²ç ïðîïîçèö³ÿìè çâåðòàòèñü äî êåð³âíèöòâà ÄÏ «Ïðîïàí», òåë. (0412) 344516. Ðîçðîáíèê îáãðóíòîâóþ÷èõ ìàòåð³àë³â äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè – ÏÏ «Ìàòðèêñ Ãðóï». Êîíòàêòíèé òåëåôîí: (0412) 42-08-76.

49 років, педагогічна освіта,роботу няні, часткова зайнятість.Т:097-746-22-47 Главного бухгалтера, заместителя или бухгалтера, о/р 15 лет. Т:067-262-19-74 Директора філіалу, головного інженера, тел. 067-180-34-45 Жінка 45 років, за спеціальністю продавець, шукає оплачувану роботу, можливо на повний робочий день. т. 46-73-60, 067-388-76-54 Ищу работу в детективном агенстве или риелтор по недвижемости.Т:093-054-98-88 Ищу работу дежурной упаковщицей, сиделкой.Т:25-13-94 Ищу работу домработницы, сиделки. оплата по договоренности, расмотрю все предложения.Т:097-420-71-88 Ищу работу продавца без касового аппарата, опыт работы в кафе, магазине, киоске, график работы 2 недели через 2.Т:093-255-12-25 Ищу работу продавца, уборщицы, посудомойщицы и любую другую.Т:097-513-19-85 Ищу работу репетитором немецкого языка.Т:063-980-35-86 Ищу работу уборщицы, женщина 51 год, опыт работы.Т:097-780-23-54 Ищу работу, инвалид 1 групи.Т:47-07-04, 098419-11-71 Ищу работу:психолога, воспитателя, няни, офисменеджера, администратора, горничной,Т:09748-95-632,093-53-78-450,095-42-15-382 Мужчина 45 лет, военный пенсионер, ищу работу сторожа.Т:093-140-09-46 Мужчина 45 лет, ищу работу в ночные смены.Т:067-275-87-66 Юрий Леонидович Офицер запаса, 52 года, ответственный, человек слова, категория В,С, заранее благодарен по трудоустройству в различных сферах.Т:066-718-89-41, 34-26-92 Пенсионерка с высшим образование ищет работу.Т:067-105-11-87 Порядочные женщины 45 лет, ищут работу зарплата 1500 грн, рассмотрим все предложения.Т:097-145-66-22, 093-142-75-68

Продавця Продавця. Т. 46-73-60 Работу няни, медобразование, большой о.р., рекомендации, порядочность и хороший уход гарантирую, возможно на несколько часов. Т. 43-11-79, 096-797-58-11 Чоловік 1985 року народження , освіта вища, бух. облік і аудит, стаж роботи 8 років, пропонувати головного бух., фін. директора, оплату від 3000 грн.т:093-132-38-13 Чоловік 38 років шукає роботу бухгалтера, стаж невеликий, освіта технікум.Т:36-06-81 Чоловік 46 років шукає роботу головного енергетика освіта вища технічнаЮ стаж по спеціальності велики.Т:36-06-81 Шукаю роботу бухгалтера за сумісництвом, вища освіта, 1С бухгалтерия, стаж 10 років.Т:067-366-33-66,095-363-80-08 Шукаю роботу головного бухгалтера, досвід роботи.Т:063-178-47-40 Шукаю роботу зі знанням іспанської мови.Т:067-105-11-87 Шукаю роботу коректора досвід роботи.Т:067-105-11-87 Шукаю роботу медсестри досвід роботи.Т:067-105-11-87 Шукаю роботу охоронця, вантажника, різнороба.Т:096-435-62-73 Шукаю роботу:водій кат. В, С, Е, 2 класу, стаж роботи 28 років.Т:093-674-58-06

Бизнес клуб. SilsBiz-Club. Зарабатывайте в Интеренете или реальной жизнь. www.k.soilsbiz.org или 096-708-11-06 Бульдозеристи Бульдозеристи, екскаваторники, водії 1, 2го класу, машиністи навантажувача ПК-46, газоелектрозварники 4 розряду. Зарплата 1300$ США.Проживання і харчування надається. Проїзд компенсується. нформація на www.rabotasever.com або за тел. 093-240-31-66

Áóëüäîçåðèñòû, òðàêòîðèñòû, êðàíîâùèêè, ýêñêàâàòîðùèêè òðåáóþòñÿ â ã. Õàðüêîâ íà ñòðîèòåëüñòâî. Ç/ï îò 7000 ãðí. çà âàõòó 15/7. Îôîðìëåíèå ñîãëà-


18 ñòîð.

ÐÎÁÎÒÀ, ÍÀÂ×ÀÍÍß

ñíî ÊÇîÒ Óêðàèíû, ñîö.ïàêåò. Æèëüåì, ïèòàíèåì îáåñïå÷èâàåì. 099-632-53-79 Áóëüäîçåðèñòû, òðàêòîðèñòû, ýêñêàâàòîðùèêè, ìàøèíèñòû àâòîïîãðóç÷èêà. Ðàáîòà íà íîâîé òåõíèêå â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà êðóïíûõ êîììåð÷åñêèõ îáúåêòîâ â ã. Îäåññà. Ç/ï îò 4000 ãðí. â íåäåëþ. Âàõòà, îôèö. òðóä. Æèëüå, ïèòàíèå áåñïëàòíîå. Òåë. 050-738-48-25 В кафе нужны: директор, зав. производства, повар, бармен.Конкурс.Т:067-410-15-02 В кафе тебуються бармен, посудомойщик, продавцы, официанты, хоз рабочие.Т:095015-27-91 В кафе требуеться повар с опытом работы на выгодные условия, хорошая оплата, удобный график.Т:36-22-44, 096-352-31-13 В офис нужны тренеры правильного питания.Т:097-746-22-47 В охранную фирму требуються охранники на вахту 15/15 оплата 2200 грн, обьект находиться 10 км от Киева, проживание.Т:095762-68-09 В ресторан требуеться парень официант и бармен.Т:36-22-44, 096-352-31-13 Ирина В ресторан требуються официанты, хорошая оплата.Т:36-22-44, 096-352-31-13 В ресторан требуються посудомойщици, хорошая оплата, без вредных привычек, удобный график.Т:36-22-44, 096-352-31-13

Âîäèòåëè âñåõ êàò. (ÌÀÍ, Ãàçåëü, Ìåðñåäåñ, ÄÀÔ), äëÿ ðàçâîçà ñòðîéìàòåð. ïî ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Ìàøèíèñò ïîãðóç÷èêà, áóëüäîçåðèñò. Âàõòà. Ç/ï 3400-3700ãðí/íåä. Ôîðìà è æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Îôîðì. îôèöèàëüíîå, ñîãëàñíî ÊÇîÒ Óêðàèíû. 095-782-64-92 Âîäèòåëè I, II êë., ìåõàíèçàòîðû äëÿ ðàáîòû ïî Óêðàèíå, ñòðàíàì ÑÍÃ. Ãðóçîïåðåâîçêè îò Îäåññêîãî ïîðòà. Îôèöèàëüíîå îôîðì., âàõòà íà âûáîð: 20/15, 15/7, 7/7. Îïëàòà îò 4000 ãðí./íåä., ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå çà ñ÷åò îðãàíèçàöèè. 050-732-99-83 Âîäèòåëè âñåõ êàòåãîðèé, ìåõàíèçàòîðû ñðî÷íî òðåá. íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â Õàðüêîâñêóþ ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ. Ðåìîíò çà ñ÷åò ôèðìû. Ìàøèíû íà ñòðàõîâêå. Âàõòà. ÇÏ îò 3750ãðí./íåäåëÿ. Æèëüå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, îïëà÷èâàåìûé ïðîåçä. 066-875-39-25

ïî ãîðîäó. Âàõòà 15/7, 20/10. Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. ÇÏ 3500-4000 ãðí./íåäåëÿ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ïîëíûé ñîö.ïàêåò. Òåë. 050-282-00-21 Âîäèòåëè (Â, Ñ, Ä, Å) ñðî÷íî òðåáóþòñÿ äëÿ ïåðåâîçîê ñòðîèòåëüíûõ è ïðîäîâîëüñòâåííûõ ãðóçîâ â ã. Îäåññà. Âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä, îôèöèàëüíîå òðóä-âî, êîìàíäèðîâî÷íûå. Îïëàòà 35004500 ãðí./íåä. Ïèòàíèå, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 095-705-33-58

Âîäèòåëè, ýêñïåäèòîðû, îõðàííèêè, ýëåêòðèêè, óáîðùèêè òåððèòîðèè (óòèëèçàòîðû) òðåáóþòñÿ â ã. Õàðüêîâ íà ìÿñîêîìáèíàò. Ç/ï. îò 2800 -3600 ãðí. Âîçìîæíà âàõòà äëÿ èíîãîðîäíèõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì æèëüÿ + ïèòàíèå. Òåë.099-538-30-39 Âîäèòåëè-ìàøèíèñòû ñòðîèòåëüíîé è ïîãðóçî÷íîé òåõíèêè, âîäèòåëè êàò. Â, Ñ, Ä, Å íà ïîñò. ðàáîòó â ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Òåõíèêà íîâàÿ, ðåì. áàçà. Âàõòîâûé ìåòîä. Îïëàòà ñâîåâðåìåííàÿ îò 7000ãðí/ìåñ. Ôîðìà, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ôèðìîé. 099-462-51-63 Водій в ресторан. Т:55-24-18 Грузчик и газо-резчик с опытом работы.Т:067-584-98-55

Âîäèòåëè êàò. Ñ, Ä, Å ñðî÷íî òðåáóþòñÿ â ã. Îäåññà â ïîðò äëÿ ãðóçîïåðåâîçîê, âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè ïî Óêð. Âàõòà: 7/7, 15/7, 20/15. Ñòàáèëüíàÿ îïëàòà îò 3000 ãðí. äî 4500 ãðí. â íåäåëþ. Ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. 050-753-09-76 Âîäèòåëè ìåõàíèçàòîðû äëÿ âûïîëí. ôðîíòàëüíûõ ðàáîò òðåá. íà âàõòó â Õàðüêîâ. ÇÏ îò 4500/ íåä., âîçìîæíîñòü âûñîêèõ çàðàáîòêîâ îò ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû. Íîâàÿ òåõíèêà, ðåìîíò çà ñ÷åò ôèðìû. Æèëüå ïðåäîñòàâ. â äåíü ïðèåçäà. Áåñïë. ïèò., ôîðìà. 095-701-39-13 Âîäèòåëè òðåá. åâðîïåéñêîé ñòðîéêîìïàíèè â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ÀÒÏ â ã.Õàðüêîâå. Ïðàâà êàò Ñ è âûøå. Âàõòîâàÿ ðàáîòà ïî èíäèâèä-íîìó ðàñïèñàíèþ ïðåäïðèÿòèÿ. ÇÏ îò 4500/íåä. + ïðåìèè. ÒÎ, ðåìîíò àâòîìîáèëÿ çà ñ÷åò ôèðìû. Æèëüå + ïèòàíèå. 095-007-96-98 Âîäèòåëè òðåáóþòñÿ ñòðîé. ôèðìå â ã. Õàðüêîâ êàò. Ñ è âûøå äëÿ ãðóçîïåðåâîçîê ñòðîé. ìàòåðèàëîâ

¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013ð.

Ãðóç÷èêè, ôàñîâùèêè-óïàêîâùèêè, ïàðêîâùèêè òðåá. â ã.Õàðüêîâ íà ïîñò. ðàáîòó âàõòîé! Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. Îô. òðóä-âî, êàðüåðíûé ðîñò, âîçìîæíîñòü îáó÷åíèÿ, ãèáêèé ãðàôèê. ÇÏ îò 3000/íåä., îïëàòà ïîíåäåëüíî. Áåñïëàòíîå ïèòàíèå, æèëüå. 099-237-55-80 Двірник на постійну роботу. Т:067-250-83-06 Додатковий дохід для працівників охорони здоров’я.Т:46-56-48 Екскаваторник потрібен підприємству. Т. 067-412-55-48 ЖБК «Полісся» срочно нужны слесарь-сантехник, електро-газо-сварщик, зарплата вовремя.Т:42-53-73 ЖБК «Полісся» требуеться дворник, мужчина, оплата своєвременная.Т:42-53-73 Житомирській установі № 8 потрібні молодші інспектори. Вимоги: чоловіки, несудимі, наявність служби в Армії. З/плата від 1500 грн. т.36-24-61, 097-498-12-16 Заробітна плата від 1200$ США, проживання і харчування надається, проїзд компенсується. нформація на www.rabotasever.com або за тел.063-251-65-51 Инспектор Инспектор. с подготовки кадров, мужчина.Т:050-385-35-56 Ищем менеджера по продажам.Т:098-780-19-00 Косметолог Косметолог-візажист потрібен міжнародній компанії, кар’єрний ріст, закордонні поїздки. Т:098-92-90-563 Магазину «Світ грашок» потрібен продавець на постійну роботу.Т:37-35-70 На оптовий склад нужнф грузчики. Физически крепкие без вредных привычек. Можна без опыта работы.Т:097-221-05-03

На підприємство потрібна прибиральниця службових приміщень.Т:42-67-70, 067-41245-01 Анна На підприємство потрібні двірник та охоронник.Т:067-412-45-01, 42-67-70 Анна На постійну роботу потрібні торгові представники з власним авто, досвід роботи від 1 року, сфера діяльності компанії: виробництво та реалізація дитячик трикотажних виробів відомих українських брендів, заробітна плата від 6000 грн.Т:067-420-68-54 На постінй роботу потрібні експедитори, водії кат. С, експедитори-водії, робітники складу. ФОП Пшеничний В.А.Т: 096-303-67-53, 050313-33-91 На постоянную работу в торговое предприятие требуеться водитель-експедитор, категории С.Т:097-290-54-46 На постоянную работу в торговое предприятие требуються експедитор, грузчик, наборщик, техники-монтажники холодильного и торгового оборудования.Т:096-303-67-53 На роботу потрібен головний бухгалтер ФОП Пшеничний В.А., вміння працювати з касовим апаратом, досвід роботи, режим роботи 10.00-19.00.Т:066-199-73-71 Набираем сотрудников в крупный бизнес.Т:093-736-39-67,096-502-97-12 Надомная робота. Доход 2500 грн/мес. От вас: вложить 2 конверта на а/я 2075МП Новация Мариуполь инд. 87502. Т:096-02738-81 для смс сообщений вашего адреса. Подробности высылаем бесплатно.Email:novaship@list.ru Нужен менеджер по продажам.Т:098-78019-00

Îòäåëî÷íèêè (ãèïñîêàðòîí, øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà), ìàëÿðû, ïëèòî÷íèêè, êðîâåëüùèêè, à òàêæå ñòðîèòåëè âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé òðåá. â ã. Îäåññà. Ðàáîòà âàõòîé â ñòðîéêîìïàíèè. ÇÏ 7000-9000 ãðí./âàõòà (15/7)+ïðåìèè. Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå áåñïëàòíî. 099323-43-49 Îòäåëî÷íèêè, ïëèòî÷íèêè, êàìåíùèêè, áåòîíùèêè, êðîâåëüùèêè, ðàçíîðàáî÷èå, ïîäñîáíèêè, ãðóç÷èêè, ñòðîèòåëè-ïðîôåññèîíàëû ñðî÷íî òðåáóþòñÿ â ã. Õàðüêîâ. Îïëàòà îò 3000ãðí./ íåäåëÿ. Æèëüå, ïèòàíèå, èíñòðóìåíòû, ñïåöîäåæäà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 099-048-18-96

Îõðàíà ñðî÷íî òðåáóåòñÿ â ã. Îäåññà. Ïàòðóëü ïî òåððèòîðèè ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ, ÊÏÏ. Âàõòîâûé ðåæèì (20/10, 15/7, 7/ 7), ïîëíûé ñîö. ïàêåò, îôèö. òðóä., îïëàòà åæåíåäåëüíî îò 3500 ãðí./ íåä. Æèëüåì, ïèòàíèåì, ôîðìîé îáåñïå÷èâàåì. 099-215-54-12 Îõðàíà òðåáóåòñÿ ñðî÷íî â ã. Õàðüêîâ íà ñòðîé. îáúåêòû. ÇÏ 2800-3600 ãðí./íåä, âîçìîæåí êàðüåðíûé ðîñò. Âàõòîâûé ìåòîä 7/7, 14/14, 20/10, îôèö. òðóä-âî, ïîëíûé ñîö.ïàêåò. Ôîðìà, æèëüå, 2-õ ðàç. ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë. 099-174-50-27 Îõðàííèêè íà âàõòó â ã. Õàðüêîâ! (ïîääåðæàíèå óñòàíîâë. ðåæèìà áåçîïàñíîñòè íà îáúåêòå). Ñ íàìè Âû ïîëó÷èòå: êàðüåðíûé ðîñò, óäîáíûé ãðàôèê, âûñîêóþ ÇÏ îò 4200/íåä., äðóæíûé êîëëåêòèâ, ðàáîòó â äåíü ñîáåñåäîâàíèÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 066-824-71-89

Îõðàííèêè òðåá. â ã. Õàðüêîâ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó âàõòîâûé ìåòîä. Ñîö. ãàðàíòèè, âûñëóãà ëåò. Äîñòîéíûé çàðàáîòîê îò 4200 ãðí./íåä. â çàâèñèìîñòè îò ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû. Æèëüåì îáåñïå÷èâàåì â äåíü ïðèáûòèÿ. Áåñïëàòíàÿ ôîðìà, ñïîðòçàë. 066-225-24-82 Îõðàííèêè òðåá. íà ñòðîé. îáúåêòû â ã.Äíåïð-âñê. (Âèäåîíàáëþä./ ÊÏÏ/ Ïàòðóëèð. òåððèòîðèè). Ñîïðîâîæäåíèå ãðóçîïåðåâîçîê ïî ãîðîäó. Âàõòà (20/10; 30/10; 15/15). Ç/ï 75009800ãð/ìåñ. Æèëüå, ïèòàíèå 2õ ðàç., ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Îô. îôîðì. 095-159-83-24 Îõðàííèêè òðåáóþòñÿ â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ â ã. Õàðüêîâ. Âàõòà: 7/7, 15/7, 14/14, 20/ 10. Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, ôîðìà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ñîö. ïàêåò, îôèö. îôîðìëåíèå. Ç/ï 3000 – 3500ãðí. â íåäåëþ + ïåðåðàáîòêà. Òåë. 066-903-61-13 Охранники Охранники, мужчины и женщины Вахта 14/ 7. т. 050-385-35-56, 067-60-73-773 Підприємству потрібен бухгалтер для роботи з первинною документацію.Т:34-69-50, 43-17-90 Повар требуется на работу в НК «Индиго», IV разряд и выше возраст до 40 лет.Работа ночная. Ставка за 1 час 15-17 грн. График текущий. Т.42-67-67, 067-410-09-60 Подработка несколько вакансий, гибкий график.Требования: трудолюбие, коммуникабельность,Т:096-114-98-62,095-843-13-51 Потрібен вантажник.Т:067-712-08-90, 093-811-02-01 Потрібен водій.Т:067-712-08-90,093-811-02-01

Офісна робота. Т:46-56-48

Îõðàíà ìíîãîôóíêö. êîìïëåêñîâ ñðî÷íî òðåá. â ã. Õàðüêîâ ñòðîéêîìïàíèè åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ. Äëÿ êàæäîãî ñîòðóäíèêà èíäèâèä. ãðàôèê âàõòû. Âûñîêàÿ ÇÏ îò 4200/íåä. Ôîðìó, æèëüå, ïèòàíèå, êîðïîðàò. òðàíñïîðò îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåò. 066-158-26-30 Îõðàíà êðóïíîãî êîììåð÷. ïðåäïðèÿòèÿ â ã. Õàðüêîâå. Âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó ñîòðóäíèêó. Âîçìîæíî îáó÷åíèå ïî ñïåö. «îõðàííèê 1-6 ðàçðÿäà». Ñâîåâðåì. ÇÏ îò 4200/íåä. Æèëüå, 2-õ ðàç. ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 099529-04-08

Потрібен регіональний представник.Т:09633-816-27 Потрібен робітник для ремонту в приватний будинок: поклейка обоев, малярка м. рпінь, житло надається.Т:093-00-63-174 Потрібні завідувач і фармацевт,соц. пакет,.Т:43-17-90,067-269-79-96,34-69-50

Ïîòð³áí³ âî䳿 êàòåðãî𳿠«Å» ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Ò: 067-41261-36

www.interesu.info

Слюсар сантехнік на постійну роботу. Т:067250-83-06 Срочно ищу двух енергичных, отвественных для развития своего бизнеса.Т:095-843-13-51 Срочно требуются сотрудники в офис для оформления дисконтных карточек. Т:098-99237-98, 093-736-39-67 Срочно Срочно, утюжница.Т:33-19-68,067-97-65-417 Страхові агенти з можливістю навчання, перспективна професія, великі %. Т. 55-2414, 067-53-70-11

Престижна робота для молоді в офісі. Зручний графік.Т:063-68-19-666. Потрібен менеджер по персоналу.Т:096-33-816-27 Продавці Продавці, працівники відділу кадрів, помічники керівника. Т:098-522-71-66 Работа в офисе, удобный раб. график, 3 часа 1000грн, 7 часов 2400грн. Запись на собеседование,пн-пт с 10-18.Т:46-06-69

Ñòðîèòåëè â ã. Õàðüêîâ: êðîâåëüùèêè (áèòóì, ÷åðåïèöà), êàìåíùèêè (ñèëèêàò, ÷åðíîâàÿ, áóò), âíóòðåííÿÿ îòäåëêà, ïîäñîáíèêè, ãðóç÷èêè. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Æèëüå çà ñ÷åò ôèðìû + 2õ ðàç. ïèòàíèå. Ç/ï îò 3500 ãðí. â íåäåëþ. 066-674-27-92

Ðîáîòà â Ïîëüù³: ð³çíîðîáî÷³, áóä³âåëüíèêè, çâàðþâàëüíèêè, âî䳿, ïðèáèðàëüíèêè. Æèòëî áåçêîøòîâíî ç/ï â³ä 5000 ãðí äî 10000 ãðí. ˳ö. À ¹389067 â³ä 25.04.2008ð. Ò:093-714-36-00, 096-013-8091, 46-37-23

Ðàçíîðàáî÷èå, ïîäñîáíèêè, êàìåíùèêè, áåòîíùèêè, ïëèòî÷íèêè, ìàëÿð-øòóêàòóð, ìàñòåð ýëåêòðîñíàáæ, îòäåëî÷íèêè òðåá. äëÿ ðàáîòû íà ñòðîéîáúåêòàõ â ã.Äíåïð-âñê. Âàõòà. ÇÏ ñâîåâðåìåííàÿ 2700-3600/íåä. Èíñòðóì., ïèòàíèå, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 066-344-87-45 Робота прибиральниці службових приміщень.Т:097-022-48-74, 093-017-74-50

Ñâàðùèêè, ýëåêòðî è àðãîíîäóãîâîé ñâàðêè, ìîíòàæíèêè òðóáîïðîâîäîâ, ýëåêòðèêè, ñàíòåõíèêè â ã. Õàðüêîâ íàáèðàåò ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ. Âàõòà 20/ 10, 30/15, 40/15. Ïèòàíèå, æèëüå çà ñ÷åò ôèðìû. Ç/ï îò 3500ãðí. â íåäåëþ. Òåë. 066885-03-94

Ñòðîèòåëè âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé, ðàçíîðàáî÷èå ñðî÷íî òðåá. íà âàõòó â ã. Õàðüêîâ. Ðàáîòà ïîñòîÿííàÿ, áîëüøèå îáúåìû. ÇÏ îò 4500/íåä., âîçìîæíà ñäåëüíàÿ îïëàòà. Èíäèâèä. ãðàôèê, îáó÷åíèå, ïåðåêâàëèô-öèÿ. Ôîðìà, èíñòðóìåíò, æèëüå ïðåäîñòàâ. 095914-57-28 Ñòðîèòåëè ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñòåé òðåáóþòñÿ â ã. Õàðüêîâ. Âàõòà: 7/7, 15/7, 14/14, 20/10. Æèëüå, 2-õ ðàç. ïèòàíèå çà ñ÷åò ôèðìû. Ç/ï ðåãóëÿðíî 3500 ãðí./ íåäåëÿ + ïåðåðàáîòêà. Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÊÇîÒ Óêðàèíû, ñîö.ïàêåò. Òåë. 050-636-61-78 Ñòðîèòåëè, ïîäñîáíèêè, ãðóç÷èêè ñðî÷íî òðåáóþòñÿ â ã. Îäåññà â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ. Âàõòîâûé ìåòîä 7/7, 15/7, 20/15, îôèö. òðóä., ïîëíûé ñîö.ïàêåò. Æèëüå + 2-õ ðàç. ïèò., ñïåö.îäåæäà çà ñ÷åò ôèðìû. Ç/ï 3000 ãðí. â íåäåëþ. Òåë. 050-230-42-78 Терміново потрібен кровельщик.Т:093-15471-94, 096-774-41-72 терміново потрібні кровельщики 2-3 людини.Т:067-412-19-69 Требуется врач любой специальности на полный рабочий день.Т:096-8000-919, 46-93-39 Требуется грузчик на оптовый склад посуды, возраст до 30 лет, з/п по собеседованию. Т:4924-25 Требуется досконт менеджер для работы с клиентами.Т:44-67-11,093-790-72-85 Требуется курьер для раздачи безплатной газеты. Собеседование.Т:37-84-64


www.interesu.info

Требуется менеджер по продажам.Т:098780-19-00 требуется посудомойщица.Т:36-22-44, 096352-31-13 Требуется продавец.Т:36-18-07, 093-316-71-80 Требуется промоутер з/п от 2500 грн.Т:098766-91-21 с 10 до 17 Требуется реализатор для рыночной торговли, зарплата договорная.Т:093-875-76-36, 066-582-65-01 Ирина Требуется сварщик для работы в кузне с о/ р, з/п по результатам собеседования %.Т:050313-68-98 Требуется специалист по производству кремов и мазей с практическим опытом.Т:091333-53-95 Требуется ребуется: арматурщик, бетонщик, монтажник Ж5к, каменщик, сварщик, З/п высокая.Т:099-133-52-21 Требуєтся водитель со своим транспортом, можно пенсионеры.Т:46-22-26,067-78423-06 Требуются консультанты и менеджеры для работы в офисе. Гибкий график. Т:47-1869,096-40-48-511 Требуются бармен касир, сутки через двое.Т:47-14-15, 067-553-08-24 Требуются водитель кат. В, С. Т:48-22-34 Требуются кладовщики и столяры.Т:097488-09-85 Требуются переплетчики документов.Т:4267-70 Требуются помощница или помошник на дачу на выходные.Т: 55-11-78, 093-243-87-27, 096-804-61-96

1-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ 1 кімнатна квартира 31/17/6, 2/5 панельного дома не угловая, телефон, брон. дверь, жилое состояние 228 тыс гривен.Т:067-345-30-78 1 кімнатна квартира в центрі міста.Т:097792-35-47 1 комнатная 3/5 кирпич, 34,5/20/7, колонка.269000 грн.Т:098-462-59-14 1 комнатная Бориса Тена, 1/9 панельного дома. 34/9/6, колонка, високий фундамет. 253000 грн.Т:098-462-59-14 1 комнатную квартиру по ул. Шелушкова-Котовского, 5/9 кирпич, 32/18/6 балкон застеклен, хорошое жилое состояние, 218 тыс грн.Т:067-345-30-78 Б.Бердичевская ул., 2/2-эт. кирп. дома, 29.2/ 18.6/6.5 кв.м, h=3.7м, счетчики, газа - печное отопление, евроокна, бронированная дверь, 195000грн., торг.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Б.Бердичевская Б.Бердичевская, 4/5 кирпичного дома, колонка, счетчики, жилое состояние, цена 240 тыс грн.Т:096-059-18-93 Б.Т ена Б.Тена ена, 8/9п, 18/6, м/п окна, лоджия пластик, без ремонта. Цена 240 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Бальзаковская Бальзаковская, 30/18/6, не угловая, колонка, требует ремонта. 208 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Бородия ул., 1 этаж, кирп. дом, 50/30/9 кв.м, х/р, с/у разд., кафель, паркет, два бойлера, автономное отопление на дом, два фасадных окна, 445500грн.Тел: (67) 9155833 Бородия Бородия, 1/2к., 31/21/5, автономное отопление, м/п окна. 224000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Бумажная фабрика, 1 ком. 23/13/6, автономное отопление, не угловая, хорошая транспортная развязка, цена 196 тис грн.Т:067-345-30-78 Витрука ул., 1 комн. в 1к, 5/5-эт. кирп. дома, 14 кв.м, косметический ремонт, свое место под санузел, 70000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Героев-пожарных ул., 8/9-эт. кирп. дома, 43 кв.м, с/у совм., балкон застеклен, не угловая, евроокна, жилое состояние, 252650грн., торг.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Довженко Довженко/1Мая, 2/2к., 30/15/6, автономное отопление. 208000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна

¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013ð.

Т р е б у ю т с я прийомщики стекло-тар ы . Т: 0 9 8 - 4 1 3 - 2 0 0 0 , 0 5 0 - 3 1 3 - 2 0 0 0 , 551-261 Требуются работники для оформления дисконтных карточек.Т:096-502-97-12, 093736-39-67 Требуются рабочие (столярка, каменные печи, стяжка, штукатурные работы) на стройку под Киевом.Т:093-00-63-174 Требуются руководители кофейно-чайный бизнес (большие деньги). Т:093-736-39-67, 096-502-97-12 Требуются упаковщики на предприятие.Т:091333-53-95 Требуются швеи для пошива професиональной одежды.Т:098-05260-14 Фінансовий консультант.Т:46-74-46 Электрик требуется на постоянную работу. Т:067-250-83-06

Житний рынок, 1 комнатная квартира в хорошем состоянии.Т:097-971-07-71 Жукова ул., 8/9-эт. кирп. дома, 40/18/8 кв.м, встроенная кухня, кондиционер, бойлер, металлопластиковые окна, балкон застеклен, бронированная дверь, ремонт, 264875грн. Тел: (67) 7977284, (97) 0072255 Кибальчича ул. 8/9 кирпич,малосемейка 25/ 12,5 лоджия 6 м кв., жилое состояние.Цена 183000 грн.Т:33-44-44,067-345-30-78 Кибальчича ул., 1-комнатную, 4/9 к, 33/ 16/7,5, б/з, жилое состояние, 196000 грн. т. 46-73-60 Кибальчича ул., 1-комнатную, 4/9 к, 33/ 16/7,5, б/з, жилое состояние,196000 грн. т. 46-73-60 Кибальчича ул., 5/5-эт. пан. дома, 32/17.5/ 6 кв.м, отличное состояние, разрешение на автономное отопление, встр. кухня, колонка, 216000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Кибальчича ул., 8/9-эт. кирп. дома, 20/12/ 5 кв.м, не угловая, без ремонта, 180000грн. Тел: (96) 8185793 Кибальчича Кибальчича, 5/9 кирпич, 30/16/7, не угловая, балкон застеклен, капитальный ремонт.Цена 232000 грн.Т:067-345-30-78 Киевская ул., 1 комн. в 1к, 4/4-эт. кирп. дома, 15 кв.м, общежитие, вода, канализация, жилое состояние, 97800грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Киевская ул., 3/5-эт. кирп. дома, 28.7/16.2/ 6.1 кв.м, не угловая, балкон, с/у совм., жилое состояние, 268950грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Киевская ул., 3/5-эт. кирп. дома, чешский проект, 38/20/8 кв.м, не угловая, окна выходят во двор, балкон, жилое состояние, 293400грн.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Киевский пер, 2/2к., 18/12/4, вода, отопление. 72 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Киевский пер., 1/2-эт. кирп. дома, не угловая, без ремонта, вода централизованная вода, 179300грн.Тел: (96) 8185793 Клосовского ул. 1 етаж, возможен дострой 18/6.Цена 228000 грн.Т:33-44-44,067345-30-78 Клоссовского ул., 1-комнатную, 8/9 п, жилое состояние, 35/18/9. Цена 232 тыс. грн. т. 063-317-41-92 Клоссовского Клоссовского, 8/9п., бойлер. 236800грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Комната в 3к.кв., Мануильского, 2/9п., 16м.кв., норм сост.. 120000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Комната в общежитии, Бальзаковская, 4/ 9к., комната – 12 кв.м., с/у и душ на 2 семьи, хороший ремонт. 96 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света

ÐÎÁÎÒÀ, Королева ул., 5/5-эт. кирп. дома, 33/18.5/ 6.5 кв.м, евроремонт 2011г., балкон застеклен, встр. мебель, 240000грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Космонавтов ул., 1 комн. в общежитии, 3/ 5-эт. кирп. дома, комната 18м, косметический ремонт, м/п/окна, бронидверь, 104000грн. Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Адр: http:/ / www.zt-rielt.com.ua Космонавтов ул., 4/5-эт. пан. дома, угловая, балкон застеклен, в стадии ремонта, 334150грн.Тел: (96) 8185793 Космонавтов Космонавтов, комната в общежитии, 5/5 кирпич, жилое состояние, цена 97000 грн, возможен обмен на 1 комн. кв. в районе Полевой.Т:096-059-18-93 Котовского ул., 1 этаж, 22 кв.м, нормальное состояние, вода, газ, туалет на улице, фасад, можно под офис, 179300грн.Тел: (67) 9155833 Котовского ул., 3/5-эт. кирп. дома, 56/41/ 6 кв.м, колонка, балкон застеклен, евроокна, дубовая столярка, пластиковые трубы, не угловая, 328000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Котовского ул., 8/9-эт. дома, 28/12/5 кв.м, малосемейка, кафель, ламинат, бойлер, лоджия 8м, 200000грн., торг.Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Котовского ул., 9/9-эт. кирп. дома, 33/18/ 5.5 кв.м, окна во двор, крыша «домиком», хорошее жилое состояние, малосемейка, 224125грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Котовского ул., малосимейка, 3/9к, 28/ 11,5/4,9, бойлер, б/з, МПО, счетчик на воду, мебель,ремонт, телефон. Хозяйка. Цена: 220000. Т:097-57-55-811 Котовского Котовского, 7/9кирпич, 25/16/8, не угловая, капитальный ремонт, новая сантехника, новая столярка, МПО, , цена 204 тыс грн.Т:098426-51-66, 063-753-76-56 Котовського Котовського, 3/9 кирпичного дома, не угловая, ремонт, счетчик на воду, бойлер, балкон застеклён, мет.пласт. окна, телефон.Хозяйка. 225500 грн.Т:097-575-58-11 Красного Креста ул., дом, 39/27/8 кв.м, уч. 2 сот., 2 комн., ч/д, газо - печное отопление, колонка, косметический ремонт. счетчики на газ и воду, 285000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Крошенская ул., 4/5-эт. пан. дома, балкон застеклен, жилое состояние, 224000грн. Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Крошенская ул., 5/5-эт. пан. дома, 44.5/ 27.5/5.4 кв.м, х/р, с/у разд., плитка, в кухне плитка, телефон, ремонт крыши, балкон застеклен, жилое состояние, 293400грн., торг.Тел: (97) 3477233 Леси У краинки ул.,1комн.в1к,5/5-эт.кирп.дома, Украинки общежитие, капитальный ремонт, евроокна, кондиционер, 114000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Леси Украинки Украинки, малосемейка, 28/13/5,5, дожия 6 кв м, 192 тыс грн.Т:067-440-14-34 Лесі Українки Українки, 1 комнатная, малосимейка.Т:098-792-35-47 Маликова 8/9п, 30/18/8, не угловая, лоджия застеклена, жилое состояние. Цена 232 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Маликова ул., 8/8-эт. пан. дома, 37/18/9 кв.м, лоджия с кухни, бойлер, телефон, жилое состояние, 232000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Малікова вул., 2/9, 41/19/9, хороший євроремонт, вмонтована кухня, нова плита, МПВ, жалюзі, хороша кладовка. Ціна:260000 грн. Т:46-09-37, 098-462-59-14 Малосемейка ул. Шелушкова-Котовского, 6/9 кирпич, балкон, застеклен, телефон, 32/ 18/6. Цена 216 тыс грн.Т:33-44-44 Мануильского Мануильского, 2/5 кирпич, 33/17/6, балкон застеклен, колонка, чистая продажа, 215 тыс грн.Т:46-73-60 Мира просп., 12/16к., 45,4/18,2/10,7м.кв., хороший ремонт, бойлер, кухонная мебель, шкаф-купе. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Московсая ул., 1-комнатную, 4/5 п, цена 224 тыс.грн. Т. 096-446-86-17 Московская ул., 1/5-эт. пан. дома, 55.5/40/ 5.5 кв.м, х/с/р, не угловая, с/у совм., колонка, без балкона, хорошее состояние, 376000грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Мыстецкие ворота пл., 1/9-эт. кирп. дома, 38/18/7.5 кв.м, ремонт в комнате и кухне, евроокна, лоджия застеклена, бойлер, паркет, 280000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Общежитие Общежитие, Л.Украинки, 2/5к., 12м.кв., евроремонт, мебель. 104000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Офицерская ул., 2/2-эт. кирп. дома, 32/21/ 5 кв.м, среднее состояние, м/п/окна, колонка, бронидверь, без ремонта, 185000грн.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Офицерская ул., 2/2-эт. кирп. дома, 34/21/ 5 кв.м, м/п/окна, мебель, колонка, 184000грн., торг. Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Офицерская Офицерская, 1/2к. 30/21/5, не угловая, м/п окна, жилое состояние. Цена 208 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Офицерская Офицерская, 5/5к, 18/8, балкон застеклен, колонка, жилое состояние. Цена 272 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Победы 2/9 панель, ремонт, автономное отопление, цена 296 тыс грн торг.Т:067-440-14-34 Полевая пл., 1 комн. в общежитии, 1/9-эт. кирп. дома, своя кухня 7м, комната 14м, м/п/ окно, ремонт, с/у на 3 семьи, возможность достройки балкона, 128000грн., торг.Тел: (93)

ÍÀÂ×ÀÍÍß.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

5008952, (96) 8052622 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Потапова ул., 1 комн. в 1к, 5/9-эт. кирп. дома, 18 кв.м, общежитие, с/у совм., кухня на три хозяина, 163000грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Потапова ул., 2 комн. в общежитии, 2/9-эт. кирп. дома, 34/24/0 кв.м, свой с/у и свой душ, жилое состояние, кухня на 3 семьи, 176000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031

Садовая Садовая, 3/9к., 36/20/7, не угл., б/з, ниша, норм сост.. 248000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Садовая Садовая, 7/9 кирпич 37/19/8, бойлер, жилое состояние,балконзастеклен.Цена232тысгрн.Т:5541-48, 067-440-14-34, 093-081-24-45 Садовая Садовая, 7/9к., 36,5/19,5/7, б/з, не угл., бойлер, ниша. 248000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Сенный рынок р-н, комната с отдельным входом, частный сектор.Цена 45000 грн.Т:096-999-60-75 Тутковского про., 7/9п., 34/19/6, не угл., б/з, бойлер, косметический ремонт, свободная продажа. 252800грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна ул. ГГероев ероев Пожарников, 3/9 кирпич, 33/ 15/8,4, жилое состояние, цена 204 тыс грн.Т:067-440-14-34 Хлебная ул., 2/5 к, в хорошем состоянии. Цена 280 тыс.грн. Т. 096-446-86-17 Центр Центр, 3/5 пов., ц. буд., хороший стан. Ціна: 2640000 грн. Т: 096-446-86-17 Центр Центр, 4/5ц, житловий стан. Ціна:240000 грн. Т:063-317-41-92 Циолковского Циолковского, 2/5п., 31/18/6, не угл., ремонт, ламинат, новая сантехника и столярка. 264000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Циолковского Циолковского. 2/5п, 31/18/6, не угловая, балкон застеклен, м/п окна, хорошее состояние. Цена 256 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Черняховского ул., 2 комн. в общежитии, 2/5эт. кирп. дома, 16+21 м, кухня на 10 семей, в большой комнате свой балкон, жилое, 160000грн., торг.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Черняховского Черняховского, 2/2к, 27/16/5кв.м., автономка, вода, слив, м/п окна. 152 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Шевцовой ул.,1/9 кирпичного дома,28/15/ 6 кв.м. Жилое состояние, не угловая, без балкона.Цена 200000 грн.Т:067-718-16-07 Шелушкова ул., 1/1-эт. кирп. дома, 27/ 19.5/5.9 кв.м, без удобств, колодец во дворе, евроокна, 136000грн.Тел: (96) 8185793 Щорса ул., 7/10-эт. кирп. дома, 38/25/8.5 кв.м, хорошее жилое состояние, с/у совм., балкон застеклен, домофон, счетчики, бойлер, 285000грн., торг.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Щорса Щорса, крошня, новый дом, 7/10к., не угловая, 37/18/8, комната с нишей, косм ремонт, ремонт в подьезде, дом во дворе. 280 000 грн., торг. т.0935064352

2-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ 1 Мая ул., 1/2-эт. кирп. дома, 66/50/7 кв.м, автономное отопление, телефон, колонка, паркет, можно под бизнес, 435000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна 1Мая 1Мая, 5/5эт., раздельные комнаты, автономное отопление, не угл., м/п окна, хор сост.. 312000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 2-х комнатная 4/5 кирпич, автономное отопление, ремонт, своя.Т:067-498-36-84 2-х комнатная квартира, ул Щорса, 8/9 кирпич,52/32/6 хороший евроремонт, встроенная мебель, Цена 640 тыс грн.Т:067-345-30-78 Б.Бердичевская ул., 3/5-эт. кирп. дома, 30/18/ 6 кв.м, не угловая, балкон застеклен, евроокна, кондиционер, с/у совм., 244500грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Б.Бердичевская Б.Бердичевская, 2/5к, раздельные комнаты, не угловая, колонка. Цена 312 000грн. Т. 46-3669, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Березовский пер., 5/9-эт. пан. дома, 39/ 17.5/8.5 кв.м, балкон застеклен, три окна, хороший ремонт, 252650грн.Тел (97) 2504788 Богуна проезд, 53/37/9 кв.м, автономное отопление, лоджия застеклена, евроокна, хороший ремонт, 366750грн.Тел: (412) 553648, (97) 2504788 Богунская ул., 1/2-эт. кирп. дома, 28/16.7/ 5.5 кв.м, с/у совм., бойлер, мягкая мебель, новая газовая плита, евроокна, решетки, 203750грн.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721

Бородия ул., 1/2-эт. кирп. дома, 36/21/5.5 кв.м, автономное отопление, счетчики воды, газа, евроокна, 248575грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Ватутина Ватутина, 7/9п., 52/28/8, не угл., б/з, норм сост.. 320000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Вацковский пер, 5/5к., 45/31,5/6,2, раздельные комнаты, не угл., б/з, колонка, с/у разд. 288000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Вильский 1-й пер., 1/2-эт. кирп. дома, 53/30/ 7.5 кв.м, х/с, ч/д, ремонт, с/у разд., автономное отопление, место для достройки, 366750грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Витрука ул., 1/9-эт. пан. дома, 19 кв.м, под офис, не угловая, мебель, 260800грн.Тел: (96) 8185793 Витрука Витрука, 2/5 панель, 47/30/5,5 2 раздельные комнаты, не угловая, балкон, цена 248 тыс грн.Т:46-73-60 Витрука Витрука, 9/9п., 52/27/9, не угл., б/з, м/п окна, норм сост.. 296000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Вітрука, 2 комнатная, 1/9 дома, автономное отопление, ремонт. 352000 грн.Т:098-462-59-14 Восточная ул., 1/3-эт. кирп. дома, 44/28/8 кв.м, х/р, колонка, новая сантехника, тамбур на два хозяина, кафель, с/у совм., 315900грн.Тел: (67) 9155833 Восточная ул., 1/3-эт. кирп. дома, автономное отопление, новая сантехника, хороший ремонт, 328000грн.Тел: (96) 8185793 Восточная Восточная/Киевская, 5/5п., 44/28/5, раздельные комнаты, б/з, норм сост. 288000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна вул. Космонавтів Космонавтів, 2-х кімнатна квартира, 5/ 5 панель, жил стан, 288 тис грн, можливий обмін на приватний сектор в Корольовському районі.Т:096-059-18-93 Г.Потапова .Потапова, 8/9к, свой с/у, м/п окна, бойлер, новая столярка, ремонт. Цена 208 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Гагарина ул., 4/5-эт. кирп. дома, 63/48/0 кв.м, жилое состояние, балкон, линолеум, кафель, евроокна, не угловая, с/у разд., комнаты раздельные, 366750грн.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Гагарина агарина, 1/2к., 47/29/6кв.м., Н=2,8м., без ремонта, ГПО, все удобства, колонка, можно под офис. 224 000грн. 0967009064 Ирина Гагарина агарина, 1/2к., 47/30/6кв.м., смежные комнаты, автономка, требует ремонта, можно под бизнес. 225000 грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Гоголевская ул., 42/28/5.5 кв.м, х/с, с/у совм., балкон застеклен и обшит вагонкой, хорошее жилое состояние, 264875грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Гоголевская ул., 5/5-эт. пан. дома, 43/28/ 5.5 кв.м, жилое, с/у кафель, балкон застеклен обшит дер. вагонкой, сантехника, телефон, 264000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Гоголевская оголевская, 1/10к., 53/28/7, автономное отопление, лоджия, решётки, утеплена. 392000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Гоголевская оголевская, 4/5к, раздельные комнаты, капитальный ремонт, 392 000грн, т.0935064352, 0967009064 Ирина Гонты ул., 2/2-эт. кирп. дома, 39/27/5 кв.м, угловая, косметический ремонт, бойлер, евроокна, новая столярка, металлопластиковые трубы, бронированная дверь, 260000грн.Тел: (96) 8185793 Довженко ул., 1/2-эт. кирп. дома, 35/19/8 кв.м, сталинка, не угловая, с/у разд., газо печное отопление, колонка, счетчики, 260000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Домбровского ул., 1/5-эт. кирп. дома, 52/ 43/7 кв.м, автономное отопление, жилое состояние, евроокна, окна во двор, с/у совм., плитка, счетчики на газ и воду, 383050грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Домбровского ул., 2/5-эт. пан. дома, 62/45/ 5.5 кв.м, угловая, евроокна, балкон застеклен, колонка, телефон, с/у разд., 391200грн., торг.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Домбровского ул., 3/9-эт. пан. дома, 65/41/ 8 кв.м, ремонт, евроокна, бойлер, новая сантехника, 400000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Житний пер., 1/2-эт. кирп. дома, сталинка, 53/36/8 кв.м, евроремонт, евроокна, колонка, новая столярка, сантехника, кафель, 385000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Жукова Жукова, 3/9к, хороший ремонт, дорогая мебель, дом во дворе, 408 000грн. Чистая продажа. т.0935064352, 0967009064 Ирина И. Франко, 2/2к., 35/23/6кв.м., разд комнаты, автономка, хороший ремонт, встр. кухня, 296 000грн., т.0935064352 Кибальчича ул., 6/9-эт. кирп. дома, 44/25/ 8 кв.м, угловая, большая лоджия, комнаты раздельные, 17 лет дому, 297475грн.Тел: (67) 9155833 Кибальчича ул., 7/10-эт. кирп. дома, 64/39/ 9 кв.м, балкон и лоджия застеклены, бронированная дверь, хорошее состояние, 423800грн.Тел: (97) 2504788 Кибальчича Кибальчича, 3/5п., 46/31/6, не угл., б/з, норм сост. 296000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Киевская ул., 1/5-эт. кирп. дома, 31/18/7.5 кв.м, колонка, телефон, душевая кабинка, ламинат, евроремонт, евроокна, решетки на окнах, 290140грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Киевская ул., 14/14-эт. кирп. дома, 50/30/ 8.5 кв.м, жилое состояние, лоджия застеклена, квадратный холл, «чистая продажа», 293400грн.Тел: (67) 1235227

ñòîð. 19 Киевская ул., 3/5-эт. кирп. дома, 57/41/5.8 кв.м, х/с, с/у совм., колонка, хорошее жилое состояние, 374085грн.Тел: (97) 3477233 Киевская ул., 3/5-эт. кирп. дома, х/р, балкон застеклен, жилое состояние, 285250грн.Тел: (67) 1235227Хлебная ул., 2/5-эт. кер.-бет. дома, 48/ 30/6 кв.м, евроокна, ламинат, встроенная кухня, колонка, кафель, дом во дворе, балкон застеклен, 350450грн.Тел: (67) 1235227 Киевская ул., 3/5-эт. кирп. дома, чешский проект, 38/20/8 кв.м, не угловая, жилое состояние, балкон застеклен, 291770грн.Тел: (67) 1235227 Киевская ул., 4/5-эт. кирп. дома, 46.9/30/6 кв.м, х/р, жилое состояние, колонка, евроокна, новая сантехника, столярка, бронированная дверь, не угловая, 309700грн.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Киевская ул., 5/5-эт. кирп. дома, 54/33/7 кв.м, х/р, сталинка, телефон, колонка, балкон, не угловая, жилое состояние, 340000грн., торг.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Киевская ул., 5/5-эт. кирп. дома, сталинка, 54/ 33/6.8 кв.м, х/р, с/у разд, большой коридор, телефон, колонка, счетчики, 340000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Киевская Киевская, 1/5п., колонка, не угл., норм сост.. 260000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Киевская Киевская, 6/9 панель, не угловая, 50/30/9 кухня, хороший ремонт, автономное отопление, цена 384 тыс грн.Т:Т:098-426-51-66, 063753-76-56 Королева ул., 5/5-эт. кирп. дома, 54/32/11 кв.м, без ремонта, евроокна, бронированная дверь, 331550грн.Тел: (96) 8185793 Короленко ороленко, 3/5к., косм ремонт, дом во дворе, 372800 грн., 0967009064 Космонавт Космонавтів вул., 1/5п, не кутова, б/з, косметичний ремонт, телефон, колонка, кімнати окремі. Ціна:280 тыс грн. Т:55-41-48 Космонавтов ул., 4/5-эт. пан. дома, 44/27/6 кв.м, не угловая, колонка, кладовая, с/у разд., без ремонта, 264000грн., торг. Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Космонавтов ул., 4/5-эт. пан. дома, 44/28/6 кв.м, разд.комнаты, колонка, не угл., 264000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Космонавтов ул., 44/28/6 кв.м, балкон застеклен, колонка, не угл, 252000грн.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Космонавтов Космонавтов, 1/5п., раздельные комнаты, б/ з, не угл., норм сост.. 280000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Космонавтов Космонавтов, 2-х комнатная 5/5 панель, 45/32/6, комнаты смежные, домофон, телефон, колонка, подвал. Возможен обмен на частный сектор в Корольовском районе, цена 288 тыс грн.Т:096-059-18-93 Котовского ул., 1/5-эт. пан. дома, 61/31/6 кв.м, еврооокна, новая столярка, металлопластиковые трубы, бронированная дверь, 360000грн.Тел: (96) 8185793 Котовского ул., 2 этаж, 38.5/24.5/6 кв.м, ремонт, с/у совм., новая столярка, счетчики на газ, новая сантехника, перепланировка, 250000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Котовского ул., 2/3-эт. дома, 35/10+12 /6 кв.м, р-н ТРЦ «Глобал», кирпичный дом, хорошее жилое состояние, тихий двор, гараж, 248000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Котовского ул., 2/9-эт. кирп. дома, 70/42/ 12 кв.м, отличное, жилое состояние, дому 10 лет, автономное отопление, 556000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Кочерги ул., 8/9-эт. кирп. дома, 52/29/8.5 кв.м, х/р, не угловая, бойлер, евроокна, лоджия застеклена, деревянная столярка, хороший ремонт.Тел: (97) 2504788 Красный пер., 10/11-эт. монолит дома, 76/ 36/11 кв.м, автономное отопление, новострой, евроокна, ремонт, встроенная кухня, 435000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Крошенская 2/5 панель, балкон застеклен, ремонт, новая сантехника.Т:44-80-06 Крошенская ул., 3/9-эт. пан. дома, 78.5/ 42.8/8.7 кв.м, бойлер, вода круглосуточно, две лоджии застеклены, евроокна, косметический ремонт, квадратный холл, 448050грн. Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Крошенская Крошенская, 2/5п., 45/31/6, не угл., б/з, колонка, душкабина, новые трубы, норм сост.. 296000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Крошенская Крошенская, 2/5п., 45/31/6кв.м., нов трубы, душ кабина, брон дверь, жилое состояние, 296 000грн., т.0935064352 Крылова пер, хороший ремонт, раздельные комнаты, перепланировка, м/п окна, можно с мебелью. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Л. Украинка Украинка, центр, 4/5 кирпич, 2 раздельные комнаты, увеличенная кухня до 9 кв м, не угловая, окна во двор, цена 308 тыс грн.Т:098426-51-66, 063-753-76-56 Л.Т олстого ул., 2-комнатную, 8/9 к, разд., 44/ Л.Толстого 28/6, с/у совм., чистая продажа. Цена 168000 грн. т. 46-73-60 Лермонтовская Лермонтовская, 2/3к, балкон застеклен, автономное отопление, м/п окна, евроремонт. Цена 416 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Леси У краинки ул., 4/5-эт. кирп. дома, 37/17/ Украинки 6.6 кв.м, новая колонка, бронированная дверь, балкон застеклен, жилое состояние, отличная транспортная развязка, 268950грн.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Леси Украинки ул., кирп. дом, чешский проект, 50/26/8.5 кв.м, х/р, не угловая, кладовая, балкон застеклен, новая столярка, хороший ремонт, 358600грн.Тел: (97) 2504788


20 ñòîð. Любарская Любарская, 2/3к., 43/30/6кв.м., автономное отопление, евроремонт, деревянные стеклопакеты, 416 000грн. т.0935064352 Лятошинского ул., 1/3-эт. кирп. дома, 36.4/ 20.4/8.1 кв.м, не угловая, под бизнес, высокий цоколь, с/у разд., колонка, бетонное перекрытие.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 М.Бердичевская ул., 2/3-эт. кирп. дома, 56/ 42/8 кв.м, жилое состояние, автономное отопление, окна выходят во двор, 454720грн., торг.Тел: (96) 5238563 Майдан Згоди ул. 1/5 панельного дома, 45/ 32/5, хороший ремонт, документы готовы, можно под офис.Цена 303000 грн.Т:33-4444,067-345-30-78 Майдан Згоди, 1/5 панельного дома, 42/32/ 5 хорошоий ремонт, можно под офис 303000 грн.Т:067-345-30-78 Максютова ул., 51/27/7 кв.м, комнаты раздельные, автономное отопление, лоджия застеклена 5м, 308000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Мануильского ул., 5/5-эт. дома, х/с, комнаты можно разделить, крыша «домиком», новая столярка, балкон застеклен, 342300грн. Тел: (67) 9155833 Мануильского ул., 7/16-эт. монолит дома, 92/ 52/11 кв.м, х/р, квадратный холл 15 кв.м, жилое состояние, на кухне ремонт, с/у разд., 491100грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Мира просп, 9/9к, 52/30/9кв.м.,жил сост, окна во двор. Свободна. 328 000грн. т.0935064352, 0967009064 Ирина Мира просп, 9/9к, 52/30/9кв.м.,жил сост, окна во двор. Свободна. 328 000грн. т.0935064352, 0967009064 Ирина Мира просп., 1/3-эт. кирп. дома, 60/42/5 кв.м, не угловая, евроремонт, подвал, рядом остановка, магазин, 362675грн., торг.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172Офицерская ул., 1/3-эт. кирп. дома, 90/60/8 кв.м, h=3.5м, х/с/р, косметический ремонт, автономное отопление, с/у разд., 520000грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Мира просп., 1/9-эт. пан. дома, 64/38/9 кв.м, х/ р, евроремонт, автономное отопление, евроокна, встроенная кухня, шкаф- купе. Можно под бизнес, 489000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Мира просп., 11/14-эт. дома, 69 кв.м, не угловая, с/у разд., два коридора, балкон и лоджия застеклены, хорошее жилое состояние, 358600грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Мира просп., 4/4к., 42/28/6кв.м., сталинка, жилое состояние, 272 000грн. т.0935064352 Мира просп., 6/9п, не угловая, бойлер, хорошее состояние. Цена 352 000грн. Т. 46-3669, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Мира просп., 61.3/37.6/8.6 кв.м, лоджия и балкон застеклен, евроокна, новая столярка, хорошая бронированная дверь, полы с подогревом, хороший ремонт, 407000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Мира просп., 64/38/8.5 кв.м, х/р, жилое состояние, лоджия застеклена, два бойлера, не угловая, с/у разд., 391200грн., торг.Тел: (63) 6874412 Мира просп., 8/9-эт. пан. дома, 65 кв.м, не угловая, с/у разд., косметический ремонт, 448250грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Мира просп., 9/9-эт. пан. дома, 64/38/8.5 кв.м, балкон и лоджия застеклены, бойлер, косметический ремонт, с/у разд., 342000грн. Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Мира проспект, ДОС, 4/4к., 42/28/6кв.м., жил сост, балкон застеклен, не угловая, смеж. комнаты, 272 000грн., т.0935064352, 0967009064 Ирина Михайловская ул., 2/2-эт. кирп. дома, 44/32/ 6 кв.м, х/р, ремонт в кухне и в санузле, евроокна, новая столярка, встроенный шкаф-купе в коридоре, 546050грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Михайловская ул., 2/2-эт. кирп. дома, 64/ 40/8 кв.м, h=3м, деревянные перекрытия, раздельные комнаты, автономное отопление, возможность постройки мансардного этажа, 340000грн. Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Михайловская ул.,. 63/40/8.6 кв.м, автономное отопление, не угловая, ремонт, 328000грн., торг.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Московская ул., 4/5-эт. кирп. дома, 46.3/ 27.7/6 кв.м, не угловая, колонка, евроокна, балкон застеклен, жилое состояние, 320000грн., торг. Тел: 96) 8185793 Московская Московская/Котовского, 1/5п., 44/32/ 5,5, колонка, окна во двор. 256000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Народицкая ул., 6/9-эт. кирп. дома, хорошее состояние, бронированная дверь, евроокна, лоджия застеклен, кабельное ТВ, счетчики, кодовый замок, 407500грн.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Ольжича ул., 2/5-эт. кирп. дома, 64/48/6 кв.м, х/с/р, колонка, кухня - студия, бронированная дверь, евроокна, новая сантехника, балкон застеклен, хороший ремонт.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Офицерская ул., 5/5-эт. кирп. дома, чешский проект, 36/18/8 кв.м, паркет, колонка, балкон застеклен, теплая, счетчики, с/у совм., плитка, ниша, тихий двор, 285250грн.Тел: (97) 3477233 Победы пл., 2/5-эт. кирп. дома, 44/29/6 кв.м, комнаты разд., жилое состояние, 324000грн., торг. Тел: (98) 2593186, (93) 7854061Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Победы пл., 2-комнатную, 3/5 к, цена 384 тыс.грн. Т. 096-446-86-17 Победы площ., 2/5к., 46/30/6,5, не угл., колонка, 2 кладовки, норм сост.. 300800грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна

¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013ð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Победы ул., 10/10-эт. дома, 67/38/11 кв.м, два балкона застеклены, большой коридор, разрешение на перепланировку, квадратный холл, отличный район, 448250грн.Тел: (67) 9155833 Победы ул., 2/2-эт. дома, 45/29/12 кв.м, х/ с, газо - печное отопление, евроокна, высокие потолки, 146700грн., торг.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172

Победы ул., 2/5-эт. кирп. дома, 57/42/0 кв.м, х/с/р, автономное отопление, балкон застеклен, кухня - студия, с/у совм., косметический ремонт, 437400грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Победы ул., 30.5 кв.м, балкон, не угловая, колонка, бронированная дверь, 260000грн. Тел: (96) 8185793 Победы ул., 4/5-эт. пан. дома, 55/38/6 кв.м, телефон, колонка, с/у разд., косметический ремонт, 320000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Победы ул., 4/9-эт. кирп. дома, 52/28/9 кв.м, х/р, балкон застеклен, не угловая, жилое состояние, 366750грн. Тел: (97) 2504788 Победы ул., 9/9-эт. кирп. дома, 74/47/8 кв.м, автономное отопление, полы с подогревом, евроокна, лоджия застеклена, натуральная столярка, 480000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Победы Победы, 5/10к., 54/27/8, м/п окна, среднее сост., свободна. 408000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Полевая 3/5, комнати окремі, 48 кв м, не углова.250000 грн.Т:098-462-59-14 Полевая пл., 2 комн. в 2к, 3/9-эт. кирп. дома, 21 кв.м, общежитие, ремонт, блочного типа, 160000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Промышленная ул., 2/2-эт. дома, 52.5/42.5/ 0 кв.м, жилое состояние, евроокна, автономное отопление, колонка, крыша «домиком», гараж 30 кв.м с погребом, 258000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Проспект 3/5 панель, не раздельная, 280000 грн.Т:55-41-48,093-08-12-445 Проспект Мира 6/15 кирпич, 57/31/9, лоджия застекленная, бойлер, кафель, цена 360 тыс грн.Т093-081-24-45 Проспект Мира 8/9 панель, ремонт. пластиковые окна, ламинат, встроенная мебель, цена 344 тыс грн.Т:067-440-14-34 Рильського вул., 3/5ц, не кутова, ПВ, хороший стан. Ціна: 288 тыс. грн. Т:55-41-48 Рыльского ул., 1/5-эт. кирп. дома, 40.5/28/6 кв.м, не угловая, колонка, евроокна, бронированная дверь, отдельный вход со двора, можно под бизнес, 304000грн.Тел: (96) 8185793 Согласия площ., 3/5к, 45//6, не угловая, балкон застеклен, жилое состояние. Цена 296 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Срочно Срочно! продам 2-х комнатная квартира, центр, 1/5 керамзит, 47/30/6 отличное состояние, остаеться встроеная кухня.Цена 300 тыс грн, хазяин.Т:063-223-29-49, 25-66-32 Старовильская Старовильская, 1/2к., 53/35/7кв.м., автономка, ремонт, сталинка, свой двор, с/у разд, погреб, кладовка, 344 000 грн., т.0935064352 Старовильская Старовильская, 2/4к., 45/29/6,5, б/з, колонка, норм сост.. 280000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Театральная ул., 2/3-эт. кирп. дома, 38 кв.м, h=3.2м, жилое состояние, балкон застеклен, не угловая, с/у разд., 260800грн.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Тутковского проезд, 87/62/9 кв.м, бойлер, две лоджии застеклены, две кладовые, с/у разд., жилое состояние, квадратный холл, 513450грн.Тел: (97) 2504788 Тутковского проезд, 9/9-эт. пан. дома, не угловая, новая столярка, бойлер, 374900грн. Тел: (96) 8185793 Хлебная ул., 1/5-эт. пан. дома, 63/45/6 кв.м, х/р, автономное отопление, евроокна, новые двери, балкон застеклен, 489000грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Хлебная ул., 1/5-эт. пан. дома, 67/0/6 кв.м, х/с/ р, колонка, среднее состояние, с/у разд., кафель, 320000грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Хлебная Хлебная, 1/5п., 45/28,5/5,5, раздельные комнаты, б/з, не угл., м/п окна. 300000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Ц, Гагарина агарина, 1/2, к, 47/28/6, угол, можно под офис. 224000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Черняховского ул., 1/5-эт. кирп. дома, 68/40/ 10 кв.м, не угловая, две лоджии застеклены, встроенная мебель, ламинат, новая столярка, счетчики на воду и газ, 480850грн.Тел: (96) 8185793 Черняховского ул., 2 комн. в 2к, 37 кв.м, общежитие, балкон, поменяны унитазы, умывальники, 163000грн.Тел: (67) 8762490, Людмила Ивановна, (63) 1673748 Черняховского ул., 8/9-эт. кирп. дома, 65/ 42/11 кв.м, ремонт, евроокна, дубовый паркет, две лоджии застеклены металлопластиком, 432000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна

Черняховского ул., кирп. дом, 72.2/55/6 кв.м, не угловая, балкон застеклен, колонка, с/у разд., хорошее жилое состояние, 416000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Чехова пер., 3/5-эт. пан. дома, 46/29/9 кв.м, перепланировка, с/у совм., комнаты разд., ремонт, м/п/окна, новая сантехника, балкон застеклен, 304000грн., торг. Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Чехова пер., 3/5-эт. пан. дома, 65/45/6 кв.м, комнаты раздельные, новая сантехника, встроенная кухня, не угловая, балкон застеклен, евроокна, 407500грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Чехова Чехова, 3/5п, раздельные комнаты, м/п окна. балкон застеклен, хорошее состояние. Цена 308 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Шевцовой ул., 1/9-эт. кирп. дома, 28/15/6 кв.м, телефон, ремонт, счетчики, решетки на окнах, центральная вода, жилое состояние, с/ у совм., 207825грн.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Шевченко ул., 1/9-эт. пан. дома, 67/38/8 кв.м, х/р, не угловая, санузел раздельный, деревянный паркет, кафель, жилое состояние, 377345грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Шевченко ул., 7/9-эт. кирп. дома, 58/41/9 кв.м, х/р, жилое состояние, балкон и лоджия застеклены, центральное отопление, 448250грн.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Шевченко Шевченко, 3/9п, не угловая, балкон застеклен, жилое состояние. Цена 320 000грн. Т. 46-3669, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Шевченко Шевченко, новый дом, 2/5к., 56/27/11., Автономное отопление, отличное состояние, встр. кухня, двор не проходной. 408 000грн., т.0935064352 Шелушкова вул., 2/9ц, 59 кв.м., 2 лоджії, санвузол, кухня з балконом. Ціна:356000 грн. Т:46-09-37, 098-462-59-14 Шелушкова ул. 5/9 кирпич, евроремонт. бытовая техника. цена 365000 грн.Т:098-462-59-14 Шелушкова ул., 1/4-эт. кирп. дома, 44/28/ 6.5 кв.м, торец здания, с/у совм., плитка, новая колонка, угловая, жилое состояние, можно под бизнес, 456400грн. Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Шелушкова ул., 1/5-эт. пан. дома, 43/27/ 5.5 кв.м, угловая, колонка, ремонт, евроокна, новая столярка, бронированная дверь, 320000грн.Тел: (96) 8185793 Шелушкова ул., 1/5-эт. пан. дома, квадратный холл, евроремонт, кухня увеличена 10 кв.м, шкаф - купе, балкон застеклен, дом во дворах, 431950грн.Тел: (67) 9155833 Шелушкова ул., 5/5-эт. кирп. дома, чешский проект, 70/39/7 кв.м, х/р, два балкона застеклены, не угловая, с/у разд., 375000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Шелушкова ул., 9/10-эт. кирп. дома, 70/40/8 кв.м, х/р, частично ремонт, не угловая, два балкона, лифт работает, 17 лет дому.Тел: (67) 9155833 Шелушкова ул., 9/9-эт. кирп. дома, 72/40/ 8.2 кв.м, дому 20 лет, две лоджии застеклены, не угловая, паркет, квадратный холл, новый лифт, с/у разд.,евроокна.Тел: (67) 9155833 Шелушкова Шелушкова/Київська вул., 4/5 керамзит, 47 кв.м., великі кімнати, л/з, ремонт в туалеті і в ванній. Ціна:292000 грн. Терміново! Т:22-3367, 46-09-37, 098-462-59-14 Школьный пер., 4/5-эт. пан. дома, 45/28/5 кв.м, комнаты разд., без ремонта, балкон не застеклен, колонка, не угловая, кладовая, 264000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Школьный пер., 4/5-эт. пан. дома, 45/28/5 кв.м, комнаты разд., не угл., кладовая, колонка, с/у разд., 264000грн., торг. Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Щорса ул., 1/5-эт. кирп. дома, 47/30/7 кв.м, нормальноесостояние,раздельныекомнаты,сан/узел кафель, тихий двов, рядом рынок, 304000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Щорса ул., 2/9-эт. кирп. дома, 83/45/9 кв.м, два балконазастеклены,ламинат,подвесныепотолки, с/у разд., новый дорогой кафель, встроенная кухонная мебель, 440000грн.Тел: (67) 1235227 Щорса ул., 2-комнатную, 2/5 п, 48/30/6, ремонт, мебель, колонка, цена 344 тыс.грн. Т. 55-41-48 Щорса ул., 4/10-эт. кирп. дома, 71/39/7 кв.м, жилое состояние, комнаты раздельные, евроокна, тихий двор, с/у разд., 407500грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Щорса ул., 4/5-эт. кирп. дома, 45 кв.м, комнаты раздельные, жилое состояние, колонка, ниша, с/у разд., 293400грн.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Щорса ул., 5/5-эт. кирп. дома, чешский проект, 39/18/8 кв.м, евроокна, новая столярка, паркет, с/у совм., кафель, балкон застеклен, колонка, мебель, 307800грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Щорса ул., 8/10-эт. кирп. дома, 68.8/39.9/9 кв.м, автономное отопление, хороший косметический ремонт, новая столярка, сантехника, деревянные стеклопакеты, бронированная дверь, 431000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Щорса ул., 8/10-эт. кирп. дома, 73 кв.м, не угловая, балкон и лоджия застеклены, телефон, плитка, жилое состояние, 407500грн.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Щорса Щорса, крошня,6/9к., хорошее состояние, 336 000грн., торг т.0935064352 Щорса Щорса/Котовского, 1/5к., 43,5/30/6, раздельные комнаты, автономное отопление, ремонт, окна во двор. 360000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Якира ул., 4/4-эт. кирп. дома, 42/27/6 кв.м, не угл., балкон застеклен, колонка, новая сантехника, хороший ремонт, 280000грн.Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua

3-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ 1 Киевский переулок, 3-х комнатная кв. 2/5 кирпич, 68/37/11, коридор 12кв м, перепланировка, паркет, кафель, 2 балкона застекеленны, санузел раздельный, кладовая, подвал, счетчики, цена 552 тыс грн.Т:096-059-18-93 Б. ТТена ена ена, 3/9 панель, 65/40/8 кухня, косметический ремонт, колонка + вся мебель, цена 368 тыс грн.Т:098-426-51-66, 063-753-76-56 Б.Бердичевская Б.Бердичевская, 4/4к, 85//12,5. сталинка, м/п окна, хорошее состояние. Цена 672 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Б.Т ена Б.Тена ена, 6/9п, м/п окна, бойлер, хорошее состояние. Цена 416 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Богуна проезд, 5/5-эт. кирп. дома, 80/48/9.5 кв.м, ремонт в комнатах, два балкона, разрешение на перепланировку, квадратный холл, отличный район, 440800грн.Тел: (67) 9155833 Богунія Богунія, сталінка, 3-кім. 2/3ц, хороший стан. Ціна:352000 грн. Т:37-80-57, 096-446-8617, 063-317-41-92 Бородия Бородия, 7/9к, автономное отопление, м/п окна, хороший ремонт. Цена 544 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Бялика Бялика, 1/2к., 53/38/7, разд комнаты, автономка,начатремонт,м/покна,рядоммагазиниостановка маршрутки. 280 000грн. 0967009064 Вацковский пер., 2/9-эт. кирп. дома, 90/60/ 10 кв.м, автономное отопление, балкон и лоджия застеклена, с/у разд., евроремонт, счетчики на все, тихий двор, 733500грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Витрука з-х комнатная, 2/5 панель, 65/45/ 6, не угловая, балкон застеклен, чистая продажа, 288 тыс грн.Т:46-73-60 Витрука ул., 8/9-эт. кирп. дома, 64/48/9 кв.м, бойлер, новая столярка, евроокна, балкон и лоджия застеклены, жилое состояние, 560000грн.Тел: (96) 8185793 Вокзальная Вокзальная, 4/9к., 68//8м.кв., без ремонта, не угл.. 368000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Г. Потапова, 3этаж, 72/46/8кв.м., кухня студия, широкие окна, квадр коридор, м/п окна, среднее состояние, 400 000грн., 0967009064 Ирина Гоголевская ул., 1/9-эт. пан. дома, 80/40/10 кв.м, не угловая, лоджия застеклена, с/у разд., кафель,автономноеотопление,пристройка,ремонт, 537900грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Гоголевская ул., 2/5-эт. пан. дома, 30/18/6 кв.м, с/у совм., колонка, балкон не застеклен, 260800грн.Тел: (96) 8185793 Гоголя район «Глобала», хороший ремонт, свободная, документы готовы. 303 тыс гривен.Т:067-345-30-78 Гуйва уйва, 1/4ц, гарний сад. Ціна договірна. Т:097-54-13-465 Довженко ул., 6/9-эт. пан. дома, 64/37/7.4 кв.м, х/р, хороший ремонт, натуральный паркет, дубовые двери, две лоджии застеклены, с/у разд., 611250грн., торг.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Довженко ул., 6/9-эт. пан. дома, 65/42/9 кв.м, хороший ремонт, новая сантехника, лоджия и балкон застеклен, дубовая столярка.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Домбровского ул., 2/9-эт. кирп. дома, 73/ 41/12 кв.м, евроремонт, автономное отопление, кондиционер, встроенная мебель, спут. ТВ, интернет, 576000грн., торг. Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Домбровского ул., 3/10-эт. дома, 75/45/9 кв.м, косметический ремонт, новая проводка, с/ у разд., бойлер, кладовая, домофон, 505000грн., торг.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Жукова ул., 8/9-эт. кирп. дома, 70/40/8.5 кв.м, квадратный холл, бойлер, балкон застеклен и лоджия застеклены, паркет, не угловая, 380000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна квартира квартира, Полевая, Космонавтов, 4/5, п, не угловая, б/з. 320000грн. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Кибальчича ул., 8/9-эт. кирп. дома, 69/40/ 7.5 кв.м, не угловая, косметический ремонт, балкон и лоджия застеклены, 383050грн.Тел: (96) 8185793 Киевская 3 комнатная, 6/9 дома, 70/40/9, 399000 грн.Т:098-462-59-14 Киевская ул., 9/10-эт. кирп. дома, 64/40/10 кв.м, новая сантехника, столярка, евроокна, с/у совм., плитка, не угловая, большой коридор, гардеробная, консьержка, 529750грн. Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Киевская центр, 5/5 панель, требуеться ремонт, цена договорная.Т:44-80-06 Киевская Киевская, 3/5к., автономное отопление, ремонт, встроенная кухня. 520000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Киевская Киевская, 3-х комнатная, 3/5 кирпич, не угловая, 58/42/6, окна во двор, хорошее состояние, 360000 грн.Торг.Т:46-65-09, 097-27422-84 Валентина Григориевна Киевская Киевская, р-н Глобала, 2/5к., хорошее жилое состояние, окна во двор, не угловая, 344 000грн. т.0935064352 Киевская Киевская, р-н Украины, 2/2к., Н=4м, 94/62/ 12кв.м., большие окна, ремонт, окна во двор, 2 балкона застеклены, 680 000грн. т.0935064352 Клосовского ул., 7/9-эт. пан. дома, 76/64/9 кв.м, угловая, бойлер, бронированная дверь, жилое состояние, 520000грн.Тел: (96) 8185793 Кондратюка проезд, 9/9-эт. кирп. дома, 82/ 52/7.5 кв.м, угловая, колонка, евроокна, балкон и лоджия застеклены, жилое состояние.Тел: (96) 8185793

Короленко Короленко, 4/5п. колонка, с/у раздельный. Жилое состояние. Цена 320 000грн. Т. 46-3669, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Котовского отовского, р-н Глобала, 3/5к., 66/39/8кв.м., раздельные комнаты, автономка, капитальный ремонт, 464 000грн., т.0935064352 Котовского Котовского-Ватутина ул., 3-комнатную, 4/5 к, кухня-студия переходит в столовую, комн.разд., евроремонт, авт.отопление, мебель, багеты, люстра. Цена 600 тыс. грн. Торг. т. 067-440-14-34, 55-41-48 Красный пер., 2/9-эт. пан. дома, 73/42/12.5 кв.м, х/р, автономное отопление, евроокна, кухня - студия, счетчики, новая столярка, с/у разд., хороший ремонт.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Крошенская ул., 3/9-эт. пан. дома, общ.пл. 80м, кухня 8,8м, бойлер, с/у кафель, не уловая, квадратный холл, м/п/окна, 2 лоджии застеклены, 440000грн., торг. Тел: (68) 1903377,(93) 8966932 Крошенская ул., 4/9-эт. кирп. дома, 53/30/ 7.5 кв.м, не угловая, лоджия застеклена, колонка, хороший ремонт, 358600грн.Тел: (412) 553648, (97) 2504788 Крошенская Крошенская, 1/9п., 70/42/9., квадр. холл, требует ремонта. 360 000грн. т.0935064352 Л.Т олстого, 1/9п., 65/38/8, лоджия, бойлер, Л.Толстого, норм сост.. 344000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Леси У краинки ул., 4/5-эт. кирп. дома, балкон Украинки застеклен, не угловая, хорошее состояние, 301550грн.Тел: (412) 553648, (97) 2504788 Любарская Любарская, 1/2к., 42/32/6 кв.м., Н=3м., автономка, без ремонта, подвал, 280 000грн., т.0935064352 М.Бердичевская ул., 3/9-эт. кирп. дома, 65/ 41/8 кв.м, жилое состояние, перетертые потолки, бойлер, 2 балкона застеклены, 496000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Маликова ул., 7/10-эт. пан. дома, 77.5/44/ 8 кв.м, с/у разд., жилое состояние, счетчики на газ и воду, лоджия застеклена, возможен обмен, квадратный холл, 424000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Маликова ул., 7/8-эт. пан. дома, 80/0/9 кв.м, хорошее состояние, квадратный хол, 2лоджии застеклены,срочно!, 440000грн. Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Мануильского Мануильского, 6/16п, 78//10, балкон застеклен, жилое состояние. Цена 440 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Мира просп., 9/9п, автономное отопление, м/п окна, 2лоджии застеклены, евроремонт. Цена 440 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Мира ул., 8/9-эт. пан. дома, 76/50/9 кв.м, х/р, не угловая, с/у разд., плитка, две лоджии застеклены, жилое состояние, рядом школа, банк, 423800грн., торг.Тел: (97) 3477233 Миру пр. 2/9п, 76/45/9, ПВ, кафель. Ціна:400 тыс грн. Т:067-440-14-34, 55-41-48 Московская ул., 2/5-эт. пан. дома, 57/40/5 кв.м, комнаты разд., ремонт, автономное отопление, пол с подогревом, ламинат, плитка, встроенная мебель, 440000грн., торг. Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Московская ул., 8/10-эт. дома, 85/55/12 кв.м, бронированная дверь, три балкона застеклены и утеплены, дизайнерский ремонт, бытовая техника, вся мебель.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Мыстецкие ворота пл., 8/9-эт. кирп. дома, 84.6/75.4/8.5 кв.м, колонка, балкон и лоджия застеклены, жилое состояние, 520000грн. Тел: (96) 8185793 Победы пл., 2/5-эт. кирп. дома, 56/40/6 кв.м, автономное отопление, кухня-студио, дер./стеклопакеты новые, 432000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Победы пл., 2/5-эт. кирп. дома, 60/40/6 кв.м, кухня-студио, автономное отопление, 432000грн., торг.Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Победы пл., 3/4-эт. кирп. дома, 60/28/10 кв.м, евроремонт, мебель, балкон застеклен, колонка, паркет, кафель, большая ванная комната, 580000грн., торг.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Победы пл., 5/5к., 55кв. м., смеж/разд. комнаты, без ремонта. 336 000грн., т.0935064352, 0967009064 Ирина Победы ул., 2/2-эт. кирп. дома, 50/35/8 кв.м, с/у совм., не угловая, плитка новая, евроремонт, все новое, встроенная кухня, автономное отопление, 529750грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Полевая пл., 61/45/6 кв.м, квадратный холл, жилое состояние, чистая продажа, 336000грн., торг. Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Польский бульв., 7/8-эт. пан. дома, 73/43/ 9 кв.м, тамбур на 3 квартиры, автономное отопление, 2 лоджии+балкон, м/п/окна, не угл., 468000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Польский бульв., 7/8-эт. пан. дома, 74/0/9 кв.м, хорошее состояние, автономное атопление, балкон лоджия застеклены, ремонт, 472000грн., торг. Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Польский бульвар, 2/9п., 74/43/9, квадр. холл, частично ремонт, 440 000 грн., ТОРГ, т.0967009064 Селецкая ул., 9/10-эт. кирп. дома, 78/48/9 кв.м, с/уразд.,жилоесостояние,лоджия5м,400000грн., торг. Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 Селецкая Селецкая, 4/5п., 65/45/6, раздельные комнаты, квадратный холл. 292000грн. Торг. Т:0674973893, 0936383584 Анна Соборная пл., 4/5-эт. кирп. дома, 66/59/8 кв.м, автономное отопление, хороший ремонт, 696000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua

www.interesu.info

Соборная пл., 5/6к., 78кв.м., автономное отопление, ремонт, джакузи, перепланировка, лоджия на всю квартиру. 560 000грн., т.0935064352 Соборная площ., 4/5к., 59//8м.кв., автономное отопление, евроремонт. 680000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Согласия пл., 55.3/0/5.5 кв.м, под бизнес, одно окно на улицу Киевскую, не угловая, колонка, жилое состояние, с/у совм., 448250грн. Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Станишовская пл., 1/5-эт. кирп. дома, 65/ 39/8 кв.м, х/р, высокий цоколь, лоджия и балкон застеклены, без ремонта, бойлер, 336000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Старый Бульвар, 5/5к., 64/48,4/8, 2 балк., ремонт. 720000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Табачный пер., 4/4к., 58/41/6, раздельные комнаты, не угл., б/з, м/п окна, частично ремонт, колонка. 336000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Театральная ул., 2/3-эт. кирп. дома, 51/38/ 10 кв.м, комнаты разд., м/п/окна, ц/отопление, 440000грн., торг. Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Тутковского проезд, 6/9-эт. пан. дома, 51/30/ 9 кв.м, евроокна, металлопластиковые трубы, балкон застеклен, бронированная дверь, хороший ремонт, 383050грн.Тел: (96) 8185793 Центр Черняховского, 4/4к, сталинка, 98// 24, не угловая, м/п окна, частично ремонт. Цена 760 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Центр Центр, Черняховского, 100//24м.кв., 4/4к., 3 балкона, ремонт. 800000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Циолковского Циолковского, 4/5п, 64/45/6, квадратный холл, колокна. Жилое состояние. Цена 328 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена Черняховского ул., 4/5-эт. кирп. дома, 57/ 40/5.5 кв.м, евроокна, угловая, хороший ремонт, новая сантехника и столярка, 529750грн.Тел: (96) 8185793 Черняховского Черняховского, 12/14к., 70/38/12м.кв., 2 балкона, м/п окна. 456000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Черняховского Черняховского, 2/5 цегла, 60/43/5, евроремонт, м/п вікна, нові двері, балкон з/с себлі, побітова техніка, супутникове ТБ, аудіо-відео техніка. Вільна.Ціна 560000 грн.Т:067-345-30-78 Черняховского Черняховского, р_н Эко, 100кв.м., Н=3.2м, кухня - 24 кв.м., част ремонт, толщина стен – 75см, 752 000грн. т.0935064352 Черняховского Черняховского, р-н Эко, «сталинка» , автономка, ремонт, 2 сот земли, гараж, беседка, свой облагороженный двор. 600 000грн.,торг, т.0935064352, 0967009064 Ирина Черняховского Черняховского, р-н Эко, «сталинка» , автономка, ремонт, 2 сот земли, гараж, беседка, свой облагороженный двор. 600 000грн.,торг, т.0935064352, 0967009064 Ирина Шелушкова ул., 2/5-эт. кирп. дома, 58/39/ 6.5 кв.м, х/с/р, не угловая, лоджия застеклена и обшита деревянной вагонкой, с/у разд., кафель, колонка, хорошее состояние, 421200грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Шелушкова ул., 2/5-эт. кирп. дома, 60/45/7 кв.м, х/с/р, не угловая, кафель, новые окна, входная дверь, 464550грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Щорса ул., 3/5-эт. кирп. дома, 60/45/5.2 кв.м, угловая, хороший ремонт, большая ванная, с/у совм., новая столярка, балкон застеклен, 448250грн.Тел: (96) 8185793 Щорса ул., дом, 160 кв.м, уч. 18 сот., 3 комн., два санузла,капитальныйремонт,1116550грн.Тел:(67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Щорса Щорса, 8/10 кирпич, 68/39/10 автономка, счетчики, стеллопакеты.431 тыс гривен.Т:067-345-30-78 Щорса Щорса-Чапаева угол ул., центр, под бизнес, 1/5 к, есть место для пристройки. Цена 600000 грн. Возможен обмен на две 2-комнатные. Т. 22-63-00, 067-932-18-90

4-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ Бородия Бородия, 9/9к., 80/57/7,8, м/п окна, паркет, норм сост.. 392000грн. Торг. Т:0674973893, 0936383584 Анна Гоголевская оголевская, 2/5п., 64/45/6, автономное отопление, хор сост.. 376000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Жукова 3/9 кирпич,75/49/9, пластиковые окна, лоджия, цена 448 тыс грн торг.Т:Т:067-440-14-34 Жукова вул., 4/9, 78/47/9. Ціна:480000 грн. Торг. Т:098-462-59-14 Жукова вул., 4/9ц, житловий стан, 2 л/з, тихе місце. Ціна:464000 грн. Т:098-462-59-14 Киевская ул., 3/5-эт. кирп. дома, 89/64/14 кв.м, не угловая, колонка, балкон застеклен, жилое состояние, 978000грн.Тел: (96) 8185793 Космонавтов 3/5 панель, 65/46/6, балкон застеклен, ремонт, цена 304 тыс грн.Т:093-081-24-45 Л.Украинки Л.Украинки, 2/9к., 78,5/47,6/8,7м.кв., м/ п окна, хор сост.. 520000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Офицерская Офицерская, 1/3к., 84/58/8кв.м., смежно/ раздельные комнаты, колонка, частично ремонт, 2 м/п окна, 520 000грн., т.0935064352 Польский бульвар, 1/9п., 86/54/9, не угл., лоджия, бойлер, частично ремонт, 2 подвала. 440000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Польский бульвар, 9/9п., 85/56/9, не угл., 2л/з, кафель, кладовка, норм сост.. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна


www.interesu.info

Соборная пл., 4/5-эт. кирп. дома, чешский проект, 65 кв.м, евроремонтом, автономным отоплением, кондиционером, 692750грн.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Соборная пл., 80 кв.м, ремонт, встроенная мебель, новая сантехника, электрика, перепланировка, 603100грн.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Театральная еатральная, 2 этаж, 125 кв. м, 4 комнаты, евроремонт, автономное отпление.Т:067-410-15-02 Хлебная ул., 1/5-эт. кирп. дома, 63/48/6 кв.м, автономное отопление, жилое состояние, балкон можно достроить, 448000грн., торг. Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 Хлебная ул., 4-коматную, 5/5, автономное отопление, евроремонт. Цена 384000 грн Торг. т. 096-446-86-17 Чапаева ул., 4/10-эт. кирп. дома, 68/37/9 кв.м, колонка, новая сантехника, лоджия и балкон застеклены, новая столярка, паркет, евроокна, бронированная дверь, 692750грн.Тел: (96) 8185793 Черняховского ул., 108/75/12 кв.м, двухуровневая, автономное отопление, венецианская штукатурка, три лоджии, евроокна, шкаф - купе, 600000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Шелушкова ул.,2/5-эт.пан.дома,80кв.м,угловая, колонка,с/уразд.,косметическийремонт,подбизнес, 520000грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464

¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013ð. Куплю квартиру в центре, рассмотрю все предложения.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Куплю квартиру у хозяина в любом районе города без посредников.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Куплю квартиру у хозяина.Т:098-448-72-97 Куплю квартиру.Т:097-616-82-25 Куплю квартиру.Т:46-78-86,096-294-30-90 Куплю комнату в общежитии в любом районе, можно без ремонта. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю комнату в общежитии. Смотрю все районы. Жилое состояние на этаже.Тел: (67) 9155833 Куплю малосемейку в любом состоянии. Быстрый расчет. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю однокомнатную квартиру у хозяина в любом районе города без посредников, быстрая оплата.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Малосемейку Малосемейку, гостинку.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 однокомнатную квартиру Полевая, Музыкальная ф-ка до 200000 грн. Тел: (68) 1903377,(93) 8966932 Однокомнатную квартиру. Недорого рассмотрю все предложения. Просьба посредников не беспокоить.Тел: (67) 7977284, (97) 0072255

1-ʲÌÍÀÒͲ 2-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ 1-2-3-4 ком. кв. гостинку, малосимейку, ч/с, комнату в общежитии в любом раене города. Т:093-513-67-98, 46-81-48 1-ком. кв. в любом районе, рассмотрю все предложения.Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 1-ком.кв. в Центре на средних этажах, цена до 240000 у.е.Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 1-комнатную квартиру в любом районе города без посреднико, расмотрю все предложения.Т:098-581-34-38 1-комнату квартиру в Житомирі в жииловому стані, без посередників загальною площею від 33 кв м.Т:067-175-67-06 2-х кімнатну квартиру в Житомирі. В любому районі.Т:093-820-07-09, 096-212-72-30 Автовокзал Автовокзал, Б. Бердичевская, Вокзальная, другой район.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Без посредников у хозяина, любой район.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Быстрый выкуп однокомнатной квартиры. Рассмотрю все варианты.Тел: (63) 5656721 В любом районе города, для семьи, на длительный срок.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 В любом районе города. Рассмотрю все предложение.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 В любом районе города. Рассмотрю все предложения.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна в общежитии любой этаж, любой район. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 в общежитии, любой район до 130000 грн.Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Комната в общежитии, любой район, у хозяина.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Комнату в общежитии.Т:067-508-44-15 Комнату в общежитии.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Куплю 1 к.кв. в центре. Рассмотрю все предложения. т.0935064352, 0967009064 Ирина Куплю 1-2 комнатную квартиру с ремонтом. Т: 096-264-46-79 Куплю 1-2-3 комнатную квартиру в любом районе у хозяина.Т:098-426-51-66, 063-753-76-56 Куплю 1к.кв. в любом районе города. Большая база покупателей. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю 1к.кв.. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна Куплю 1-комнатную кв для себя, без посредников, 1/4 єтаж.проспект Мира,Хмельники. Т:067-252-58-43

ÊÓÏËÞ 2-комнатную квартиру в любом районе города без посреднико, расмотрю все предложения.Т:098-581-34-38 2-х ком.кв. до 280000 грн. можно без ремонта, рассмотрю любые предложения.Тел: (68) 1903377,(93) 8966932 2-х ком.кв. куплю квартиру в центре.Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 2-х комнатную квартиру Полевая, 2-4 кирпич.Т:096-267-46-79 Автовокзал Автовокзал, Б. Бердичевская, Вокзальная, другой район.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Без посредников у хозяина, любой район.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна В любом районе города, для семьи, на длительный срок.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 В любом районе города. Рассмотрю все предложения.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна двухкомнатную квартиру любой р-н, у хозяина.Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 двухкомнатную двухкомнатную, улучшенной планировки, желательно с автономным отоплением до 400000 грн. Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Куплю 2 к.кв. в любом районе города. Помощь в подготовке документов. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю 2 к.кв. под бизнес. Рассмотрю все предложения. т.0935064352, 0967009064 Ирина Куплю 2к.кв.. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна Куплю в Житомире 2-х комнатную квартиру у хозяина. Расмотрю все предложения.Т:096212-72-30, 093-820-07-09 Куплю двух или трехкомнатную квартиру в любом районе. Просьба посредников не беспокоить.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Куплю двухкомнатную квартиру, рассмотрю без ремонта.Тел: (67) 9155833 Куплю квартиру у хозяина в любом районе города без посредников.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721

3-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ Автовокзал Автовокзал, Б. Бердичевская, Вокзальная, другой район.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна

ñòîð. 21

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Без посредников у хозяина, любой район.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна В любом районе города, для семьи, на длительный срок.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 В любом районе города. Рассмотрю все предложение.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 В общежитии любой этаж, любой район.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Куплю 3 к.кв. в любом состоянии. Есть реальный покупатель. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю 3к.кв.. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна Куплю 3-х комнатную квартиру в кирпичном доме, рассмотрю все районы.Тел: (67) 9155833 Куплю квартиру у хозяина в любом районе города без посредников.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Куплю трехкомнатную квартиру у хозяина для семьи. Рассмотрю все предложение.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464

4-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ В любом районе города, для семьи, на длительный срок.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255

1-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ 1 -о комнатную квартиру.Т:46-36-20,063627-89-20 Автовокзал Автовокзал, комнатну или койко-место. Т. 46-81-48, 067-8-795-799 Б.Бердичевская ул., кабельное телевидение, евроремонт, бытовая техника, немецкая мебель. Быстрое заселение. Посуточно, почасово. Хозяйка. Т. 067-59-19-019, 095-495-02-72 Б.Бердичевская ул., кабельное телевидение, евроремонт, бытовая техника, немецкая мебель. Быстрое заселение. Посуточно, почасово. Хозяйка. Т. 24-52-98, 067-59-19-019, 095-495-02-72 Богуния комнату, порядочному парню или девушке, без вредных привычек.Т:51-68-79 Богуния Богуния, возле Роддома, для парня-студента 450 грн.Т:22-66-13, 068-834-96-64, 096-607-30-13 Витрука ул., 1-комнатную, 3/5 п, 1200 + свет. Т. 46-73-60 Візьму на квартиру молоду пару, приватний сектор р-н Сінного ринку.Т:098-902-85-38, 097-579-82-85 Візьму на квартиру хлопця-студента.Т:067450-24-28, 25-55-20 Возьму девочек на квартиру, Корбутовка. Т:24-40-48 Возьму на квартиру порядную девушку.Т:3338-55 Возьму на квартиру порядучную девушку без вредных привычек.Т:516-879 Дастор Дастор, 1 комнатная, вся необхидомая мебель, автономное отпление, 1000+ ком. Т:098-555-04-12 Здам 1 комнатную квартиру, Промавтоматика, для 1 человека, мебель, стиральная машинка, бойлер.2200 грн+свет.Т:22-66-13, 068-834-96-64, 096-607-30-13 Здам 1 комнату в квартире, все удобства, для девушки, 350 грн.Т:428-976 Здам квартиру довгостроково, недорого бул. Вітрука, Ніна Дмитрівна.Т:33-74-11 Здам квартиру у хозяина.Т:098-448-72-97 Здам койко-место для девушки. Т:37-96-22 Здам комнату для девушки, возле Дастора. 400 грн.Т:22-66-13, 068-834-96-64, 096607-30-13 Здам комнату на Полевой для 2-3 человек в 2х квартире, без посредников.Т:098-340-83-80 Квартира посуточно по Гоголя.Т:063-30265-35 Квартира посуточно центр.Т:063-470-14-11 Квартира посуточно Щорса.Т:063-302-65-35 Киевская Киевская-Мануильского ул., 2-комнатную, 2000 + счетчики, для семьи или работающих. Т. 093-513-67-98, 46-81-48 Київська вул., 1 кім. в 3 кім. кв., для 1 дівчини чи студентки. Ціна: 500 грн+світло. Т:4006-02, 46-81-48, 067-8-795-799 Кімната в 2-х кімнатній квартирі з подсел.Т:26-15-37, 050-732-81-38 Кімнату в 2-кім. кв. Без посередників. Проживание с хозяй. Т:33-05-20, 098-340-83-80 Кімнату в 2-кімнатній квартирі для 1-2 чоловік, меблі, гаряча вода, проживання без господаря. Ціна: 700 грн. Т:46-81-48 Кімнату в 2-х кімнатній квартирі проживання з господаркою. 450 грн.Т:25-31-48 (після 18) Комната для девушки, в 2 комнатной квартире Максютова, мебель, все удобства. цена 700 грн.Т:098-555-04-12 Комната для парней, проживание с хозяйкой 400 грн.Т:33-15-75 Комната для парня-студента Проспект Мира, все удобства 450 грн.Т:22-66-13, 068-83496-64, 096-607-30-13 Комнату в общежитии.Т:51-68-79 Комнату в центрі.Т:067-263-84-08

Комнату для девушки (1 уже проживает) отличные условия, гарячая вода, холодильник, евроремонт, проживание с хозяйкой.Т:51-7772,096-551-17-29 Комнату для девушки, 2 места, Бумажная Фабрика,400 грн.Т:22-66-13, 068-834-9664, 096-607-30-13 Комнату для одной девушки Б.БердичевскаяДовженко,отличные условия проживания: гарячая вода, кабельное телевидение, проживание с хозяином.Т:097-44742-38,46-32-18 Комнату отдельную, в частном доме, Смолянская площадь, для девушки без вредных привичек, удобства,без хозяйки.Т:34-49-54, 098-028-30-85 Крошинская Крошинская, 1 комнатная, улучшенная планировка, 1500+ком. Т:098-555-04-12 Крошня Крошня, для парня-студента 400 грн. Т:2266-13, 068-834-96-64, 096-607-30-13 Крошня Крошня, койку-место для парня.Т:26-5913,093-316-71-80 Максютова Максютова, 1 комнатная все удобства, мебель, 1400+ счетчики.Т:098-555-04-12 Московская Московская/Котовского ул., здам 1 ком. кв. посуточно, почасово, эвроремонт, кабельное, гарячая вода, чистая постель, автостоянка рядом. Цена разумная. Хозяйка. Т:44-73-46, 098-47-91-615 Народицкая ул., 4/9-эт. кирп. дома, мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, стиральная машина, ремонт, 4000грн./мес., торг.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Полевая Полевая, 1-комнатная хрущовка,2/5, колонка, мебель, кабельное, холодильник, на длительный срок.1300+свет.Хозяйка.Т:067704-22-98,39-52-84 Полевая Полевая-Космонавтов, комната в 2-х комнатной квартире, для парня-студента, проживание с хозяйкой.Т:093-565-04-36 Посуточно квартира Полевая.Т:099-157-35-36 Посуточно Посуточно, почасово 1-комнатная квартира с евроремонтом, по ул. Киевская.Т:093-637-75-79 Пушкинская Пушкинская, для праня 2 етаж частного дома 600 грн.Т:22-66-13, 068-834-96-64, 096607-30-13 Радонова ул., мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, стиральная машина, евроремонт, 4000грн./мес., торг.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Сдаеться комната для парней с хозяйкой 400 грн.Т:33-15-75 Сдам 1 комнатную квартиру район ул. Довженка.1600+светХозяйка.Т:098-214-82-52 Сдам 1к.кв. квартиру с мебелью семье без детей. т.0935064352, 0967009064 Ирина Сдам комнату в общежитии, с мебелью, 800грн/ мес т.0935064352, 0967009064 Ирина Сдам комнату в общежитии, с мебелью, 800грн/ мес т.0935064352, 0967009064 Ирина Соборная пл., 1-комнатную, с мебелью, хорошим ремонтом. Цена 1300 + коммунальные. т. 063-317-41-92 Театральная ул., квартира с ремонтом, большое количество спальных мест, кабельное телевидение, горячая вода. Посуточно. Почасово. Хозяйка. Т. 095-495-02-72 Театральная ул., квартира с ремонтом, большое количество спальных мест, кабельное телевидение, горячая вода. Посуточно. Почасово. Хозяйка. Т. 24-52-98, 095-495-02-72 ул. Бородия Бородия, комната в 3-х комнатной квартире, для 2 девушек-студенток 400грн с человека,с хозяйкой.Т:41-48-25, 098-317-30-40

2-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ 2-кім. кв., євроремонт. Ціна: 3,5 грн. Т:46-81-48 2 -х кімнатна в центрі 4/5 сталінка.Т:42-6597,067-165-83-52 2 -х комнатная квартира в районе Военного училища,Т:063-227-23-60 2 -х комнатную квартиру.Т:46-36-20,063627-89-20 Глобал р-н, 2-комнатную, 4/5 к, хороший ремонт, мебель, бытовая техника. Цена 2000 + свет. т. 063-317-41-92 Жукова 2 комнатная, хорошое состояние 2500+ свет. Т:063-475-08-78, 067-310-19-45 Киевская Киевская, 2 комнаты, 5/5 кирпич, автономное отопление, косметический ремонт, быт. техника 2800+ком.Т:098-555-04-12 Короленко Короленко, 2 комнатная квартира 3/5 кирпич.Т:066-420-30-81, 067-134-26-92 посредникам не беспокоить Посуточно Посуточно, почасово с евроремонтом по ул. Лесі Українки. Т:093-637-75-79 Район Глобала, 2 комнатная, 5/5 кирпич, мебель, бытовая техника 2400+свет. Т:063475-08-78, 067-310-19-45 Сдам 2 к.кв. с мебелью, 2200грн/мес т.0935064352, 0967009064 Ирина Сдам 2к. кв. с евроремонтом, мебелью и быт. техникой, 4000грн/мес т.0935064352, 0967009064 Ирина Шелушково Шелушково-Киевская ул., 3-комнатную, все быт.техника, для работающих мужчин, 3200 + счетчик. Т. 093-513-67-98, 46-81-48

3-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ 3 -х комнатную квартиру. Т:46-36-20, 063627-89-20

Ватутина район Еко-маркета, косметический ремонт,быт.техника,улучшеннаяпланировка,лифт без карточки. 2100+счетчики. Т:098-555-04-12 Жукова Жукова, 3 комнатная 3200 грн 6/9 кирпич, бытовая техника, хорошое состояние.Т:063475-08-78, 067-310-19-45 Короленко з комнатная 2500+свет грн. Т:063-475-08-78, 067-310-19-45 Мира просп., 68 кв.м, мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, стиральная машина, хороший ремонт, 3000грн./мес. Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Посуточно Посуточно, почасово по ул. Киевской.Т:097612-61-87 Сдам 3 к.кв. с мебелью и быт техникой. т.0935064352, 0967009064 Ирина Центр Центр, 3-комнатную для состоятельных людей. т. 063-317-41-92 Черняховского ул., 68 кв.м, мебель, телевизор, холодильник, стиральная машина, мебель, кухня - студия, 3000грн./мес.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255

Сниму 2к.кв. в районе автовокзала. Возможна оплата по безналу. т.0935064352, 0967009064 Ирина Сниму 2к.кв. в районе ТРЦ «Глобал» у хозяина. т.0935064352, 0967009064 Ирина Сниму 2-3к.кв. Рассмотрю все варианты. Т:0674973893, 0936383584 Анна

ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â Ì²ÑÒÀÕ ÎÁËÀÑÒ²

ÏÐÎÄÀÌ Житомирский р-н, Озерное, 4/4-эт. кирп. дома, 51/32/8 кв.м, 3 комн., хорошее жилое состояние, без балкона, не угловая, высокие потолки, паркет, 228200грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна 2-х кімнатна Висока Піч, автономне опалення, всі 3/5, хазяїн.Т:066-411-63-05

1-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇͲÌÓ 1-2-3-4 ком. кв. гостинку, малосимейку, комнату в общежитии. У хозяина в любом районе города. Т:46-81-48, 093-513-67-98 1-комнатную с удобствами, без посредников. Т. 067-180-34-45 1-комнатную с удобствами, без посредников. Т. 067-180-34-45 В любом районе города. Рассмотрю все предложения.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Квартиру в любом районе в любом состоянии.Т:096-084-61-80 Квартиру Квартиру, комнату, гостинку, малосемейку, ч/ сектор в любом р-не города. Т. 46-81-48, 067-8-795-799 Любое жилье у хозяина. Т. 46-73-60 Молодая семья снимет квартиру с удобствами и техникой у хозяйки или у хозяина до 1700 грн. Тел: (67) 9155833 Мужчина 48 лет снимет комнату порядок гарантирую.Т:063-263-84-08 Семья военнослужащего из 3 человек снимет квартиру(дом) на длительный период,без мебели, порядочность и своевременную оплату гарантируем. Рассмотрим все предложения.Т:067-293-74-51 Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру у хозяина для семьи в любом районе города, рассмотрю все варианты.Т:068-439-39-47, 063818-25-52 Сниму 1 к.кв. в центре с мебелью или без, на длительный срок. т.0935064352, 0967009064 Ирина Сниму 1 комнатную квартиру на длительный срок, без посредников.Т:096-502-97-12, 093-736-39-67 Сниму 1-2 комнатную квартиру в любом районе города, в любом состоянии.Т:46-73-60 Сниму 1к.кв. или комнату в общежитии. Рассмотрю все варианты. Т:0674973893, 0936383584 Анна Сниму 1к.кв. квартиру в спальном районе с мебелью, т.0935064352, 0967009064 Ирина Сниму 1-комнатную квартиру до 1500 грн Богуния, цент.Т:098-581-34-38 Сниму квартиру или дом.Т:55-03-73, 097210-36-21, 063-171-03-91 Сниму квартиру своевременную оплату и порядок гарантирую.Т:098-770-36-58 Сниму комнату в общежитии для молодой семьи.Т:068-439-39-47, 063-818-25-52 Сниму комнату в общежитии или квартире для порядочных людей.Т:098-770-36-58 Сниму комнату в общежитии или комнату в квартире для порядочных людей.Т:068-43939-47, 063-818-25-52 Сниму комнату в общежитии на длительный срок, порядочность гарантирую.Т:067-36633-66, 095-363-80-08 Сниму любое жилье, в любом районе города у хозяина.Т:44-62-31 Сниму у хозяина квартиру или частный сектор расмотрю все предложения.Т6098-770-36-58 Срочно сниму жилье у хозяина оплату гарантирую.Т:098-448-72-97 Срочно сниму квартиру у хозяина для семьи.Т:098-448-72-97

2-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇͲÌÓ В любом районе города. Рассмотрю все предложения.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна

D П \e sЛ e rА Ш fn tI\ iК И t:n \e w 2 .n \8 .

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈв

ÏÐÎÄÀÌ 1 Мая ул., особняк, 2-эт., 260 кв.м, уч. 20 сот., ландшафтный дизайн, ремонт.Тел: (412) 553648, (97) 2504788 1 переулок Смолянский усадьба 7,2 сот, дом из кирпичя,раздельный санузель, 2 сарая, погреб, летняя кухня, в пользование 4 сотки земли, Цена 720000 грн.Т:067-905-77-00 1Мая 1Мая, 2 входа, 2 кухни, 3комн., 7,5 сот земли, газ, котёл, разрешение на воду, сарай, погреб. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 8 Марта ул., дом, уч. 1 сот., 2 комн., ч/д, отдельный двор, вода в доме, туалет на улице, дерево/кирпич, жилое состояние, 244500грн. Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 8Марта 8Марта, 3 комн., 1,5 сот.земли, 60/11м.кв., все удобства, отдельный двор, ремонт, м/п окна, фундамент под отдельный дом. 280000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Андреевская Андреевская, 2эт., 10х10м, накрытая коробка, 10 сот земли. 400000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Андреевская Андреевская, 2эт., 128м.кв., 10 сот., газ, свет, колодец, черепица, м/п окна, без внутренних работ. 560000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Андреевский пер., 4комн., м/п окна, 54м.кв., 3 сот земли, гараж, свой двор. 304000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Б.Хмельницкого, кирп., 2комн., 62м.кв., отдельный двор, гараж, газ, вода, слив, сарай, 5 сот земли. 320000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Барашевская ул., дом, 1 комн., ч/д, комната 13 кв.м, кухня, газо - печное отопление, удобства во дворе, 81500грн., торг.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Барашевская Барашевская, 50 кв.м., полдома, рядом газ, сарай, погреб, 11 сот земли. 170 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Барашевская Барашевская, 70м.кв., дерево, 2 комн., 10 сот.земли. газ, колодец. 280000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Бугайченко Бугайченко, 2эт., кирп., 120м.кв., все удобств., еврорем., забор, новый дом. 688000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Бумажный пер., 30/17/6.5 кв.м, телефон, евроремонт, автономное отопление, евроокна, бронированная дверь, новая сантехника, мебель, 240425грн.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 В.Бердичівська В.Бердичівська, частина будинку, 33/20/13, дерево обкладене цеглою, центральна вода, пластикові вікна, газо-пічне отоплення,до 1 сотки землі,двір спільний.Ціна 208000 грн.ХазяйкаТ:093-601-53-13 Ватутина ул., часть дома, кирпич, 2 комнаты, коммуникации центральные, отдельный двор, участок 8 соток, гараж, хоз.постройки, 328000грн.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Ватутина Ватутина, 4комн., 80//10м.кв., кирп., все удобства, 2 гаража, сарай. 528000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Вильский пер.,частьдома,2комнаты,котел,колонка,ц/вода,слив,ванная,дворна2хоз.,3сотки,кап. гараж, 2 погреба, 264000грн.Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Винокурный пер., дом, 200 кв.м, 4 комн., 90 % готовности, евроокна, без внутренних работ, зеркальный проект, 529750грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Витрука ул., часть дома, 1-эт. кирпич, 50/0/ 8 кв.м, уч. 6 сот., 2 комн., нормальное состояние, все коммуникации,отдельный двор,сарай, гараж, 360000грн., торг.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447


22 ñòîð.

Витрука ул., часть дома, кирпич, 2 комнаты, все удобства, отд. двор, 6 соток приват. земли, центр. водоснобжение, гараж, 360000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Войкова ул., часть дома комната 20 кв. м.,кухня 10 кв.м., отопление газовое, общий двор, колодец.Цена 120000грн. Т:26-68-58, 067-270-07-24 Войкова ул., часть дома, 1 комн., комната 12м, кухня 11м, без удобств, 108000грн. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Восточная ул., дом, 3 комн., ч/д, кухня, санузел, гостиная, ламинат, стены прошпаклеваны, все новое, 529750грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Выговского Выговского, 3эт., 250м.кв., 10 сот земли, гараж в цоколе, без внутренних работ. 600000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Гончарна ончарна, частина будинку, 38 кв м, 2 кімнати, газ/вода, 3 сотки землі. Ціна 256 тис грн.Т:33-44-44 Дачный пер., кирп., 2 комн., 3сот.земли, отдельный двор, рядом газ и колодец. 200000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Дом в центре города у реки Камянка, 22 сотки земли.Т:55-21-51 Заводская ул., часть дома, 50/32/8 кв.м, 2 комн., высокие потлки 3,2м, м/п/окна, с/у совм, отд. двор, 1 сотка, 256000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Западная ул., дом, 2 комн., ч/д, кухня, коридор, автономное отопление, ремонт, сарай, отдельный двор, 4 сотки приватизированной земли, 285250грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Западный пер., 3 комн., 70/48/12, все удобства, отдельный двор, 4 сот.земли, ремонт. 360000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Западный пер., дом, 53/29/8 кв.м, холл 16 кв.м, h=2.7м, уч. 2 сот., 2 комн., газ и вода в доме, хорошее жилое состояние, 358600грн., торг.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Зеленая ул., дом, 78/56/9 кв.м, 4 комн., кирпич, угловой, квадратный холл, газ и свет в доме, воду можно подвести, паровое отопление, летняя кухня, 502200грн.Тел: (67) 9155833 Зеленая ул., дом, уч. 5 сот., ч/д, под снос, можно сделать заезд. Рядом лес и речка, 203750грн.Тел: (67) 9155833 Зелёный пер., 2 комн., дерево/кирпич, газ, колодец, 10,5 сот земли. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Зеленый пер., дом, уч. 11 сот., 2 комн., дерево/кирпич, паровое отопление, колодец, газ, есть место для пристройки, 218700грн.Тел: (67) 9155833 Ивана Франк Франка, часть дома, 2 комнаты 41,5 кв.м, все удобства, евроремонт, есть огород 2 сотки.Т:063-053-87-83,097-854-90-40 Саша Кавалерийский пер., дом, 2 комн., ч/д, кухня, санузел в доме, гараж, 3 сотки приватизированной земли, 317850грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Калиновая ул., дом, 53.1/37.2/0 кв.м, 2 комн., кухня - студия, автономное отопление, евроокна, счетчики на газ, 1 сотка земли, хороший ремонт, комнаты раздельные, 358600грн. Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Каракульная ул., часть дома, 29/18/7 кв.м, 1 комн., газ, сарай, 3 сотки приват. земли, 176000грн. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Каракульная ул., часть дома, 4 комнаты, газ, без удобств, 5 соток земли, возможен обмен на 20х и 1-но ком. квартиру, 544000грн., торг. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:/ / www.zt-rielt.com.ua Каракульная ул., часть дома, общ.пл. 54, жилая 40м, времянка жилая с газом, 1 комната, кухня, гараж, 3 сотки приват. земли, отд.двор, 304000грн. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Каракульная Каракульная, 1комн., кирп., 18/6м.кв., 3 сот.земли, газ, гараж, сарай. 176000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Каракульная Каракульная, 3комн., 54,1//9м.кв., 3 сот.земли, отдельный двор, гараж, газ, вода, слив, жилая времянка. 320000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Киевская ул., 152/0/17 кв.м, автономное отопление на дом, евроокна, бронированная дверь, евроремонт, частично мебель, встроенная кухня, 2001 года постройки.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272

¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013ð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Киевский 1-й пер., 65.4/37.2/11.5 кв.м, паркет, перепланировка, два балкона застеклены, подвал, плитка, кафель, с/у разд., хорошее жилое состояние, 552000грн.Тел: (96) 5238563 Киевский пер., дом, 46 кв.м, уч. 4.5 сот., 3 комн., дерево/кирпич, хорошее состояние, все удобства, ухоженный двор, хоз постройки, фасад, двор отдельный, 366750грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748 Киевское шоссе, 4комн., 2 входа, 50м.кв., кирп., 8,5 сот.земли, отдельный двор, газ, ванная. 400000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Киевское шоссе, дом, 2-эт., 90 кв.м, уч. 10 сот., 5 комн., гараж, хозпостройки, колодец, сад, асфальтированный двор, 1320000грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Киевское шоссе, часть дома, 2 комнаты, газ, колодец, ц/вода во дворе, 7 соток земли, возможность пристройки, 280000грн., торг. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:/ / www.zt-rielt.com.ua Кирова пер., дом, 81.6/55/14 кв.м, 3 комн., кирпич, счетчики на газ и воду, балкон застеклен и обшит металлопластиком, гараж в цоколе 47 кв.м, 256000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Комната в частном секторе 18 кв м р-н Сенного рынка, отдельный вход, возможна достройка, цена 44 тис грн.Т:068-190-33-78 Короленко ул., часть дома, 47/35/8.4 кв.м, 2 комнаты, газо-печное отопление, двор на 2 хозяина, гараж недострой, место под авто, 216000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Короленко ул., часть дома, 56.4/28/12 кв.м, на 2 входа, 2 кухни, газ, вода, 8 соток под застройку, 10 соток под сад, 320000грн. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Короленко Короленко, 2комн., 25/7м.кв., газ, котёл, вода, лет кухня на 2 комн., 4 сот земли. 232000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Короленко Короленко, 5,2 сот земли, 2 комн., 36/6м.кв., все удобства, отдельный двор, летняя кухня на 2 комн. с газом, гараж. 440000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Короленко Короленко, часть дома, 2 комнаты, раздельные, все удобства, отопление, счетчик, сарай, 15 соток огорода.Т:098-072-89-13 Красного Креста ул., часть дома, 56/43/9м, 3 комнаты, смежно-разд., все удобства, отд. двор, гараж, сарай, 272000грн., торг.Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Красный пер., красный кирп., 38/29/9, 3 сот.земли, 2комн., отдельный двор, газ, норм сост.. 240000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Крошенская ул., кирп. дом, 64/29/10.5 кв.м, евроокна, кирпич, мебель, хороший ремонт, не угловая, новая сантехника, бойлер, встроенняа кухня, бронированная дверь, 415000грн. Тел: (63) 6874412, (96) 9340272

Л.Шевцовой Л.Шевцовой, 2эт., кирп., 52//9м.кв., все удобства, двор на 2, гараж, хор сост., встроенная кухня, погреб. 320000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Леси Украинки ул., дом, уч. 1.5 сот., 3 комн., х/ с/р, ч/д, большой балкон, вода, слив, выгребная яма, газ, газо - печное отопление, счетчики, 260800грн.Тел: (97) 3477233 Любарская ул., дом, 2 комн., без ремонта, можно под бизнес, счетчики на газ, вода заведена, 103400грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Максютова (начало), 2комн., 5 сот., кирп., 49м.кв., газ, свой двор. 280000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Максютова пер., 56//8м.кв., 3комн., 1 сот.земли, отдельный двор, газ, котёл, хор сост., летняя кухня. 256000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Максютова ул., дом, 108/67/16.7 кв.м, недострой, часть дома, 2-х эт., 4 комнаты, 2 с/у, 4 соткиприват. земли, 280000грн., торг. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Максютова ул., дом, уч. 7.5 сот., ветхий дом под снос, фундамент 7 x 10 м, газ и свет в доме.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Максютова ул., часть дома, 73/35/8 кв.м, 3 комн., все удобства, 1,5 сотки приват. земли, отдельный двор, 368000грн. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Максютова Максютова, 2 комн., кирп.. 42м.кв., 6 сот земли, газ, колодец, лет кухня, сарай. 368000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Максютова Максютова, 2эт., 100м.кв., 12 сот.земли, кирп., все удобства, отдельный двор. 400000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Мануильского пер., часть дома, 1-эт. кирпич, 46/28/8 кв.м, 2 комн., с/у в доме,смеж комнаты,газо-печное отопление,общий двор, место для пристройки, 240000грн. Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Мануильского ул., дом, 40/28/10 кв.м, уч. 2.5 сот., 2 комн., коридор, погреб, гараж, вода

и газ в доме, 326000грн.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Мира просп., часть дома, 2 комнаты, кухня, все удобства, 5 соток, отд. двор, гараж, беседка, хороший ремонт, 320000грн.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Мира ул., дом, новострой, блок/кирпич, 1 этаж, 90м общ. пл., 3 комнаты, колодец, насос, автономное отопление, паркетная доска, 10 соток, 640000грн., торг. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Мира Мира, отдельно стоящий дом, 3 комнаты, 80/ 50/18, дом на два входа, отличный ремонт, 8 соток приватизированой земли, 504 тыс грн. Т:4673-60 Михайловская Михайловская, кирп., 2 раздельные комн., газ, котёл, 3 сот.земли. 240000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Московская ул., дом, 34.6/23.5/5.8 кв.м, уч. 1.2 сот., 2 комн., ч/д, отдельный двор, газопечное отопление, водопровод, выгребная яма, телефон, жилое состояние, 268950грн. Тел: (97) 3477233 Московская Московская, 1комн., кирп., 42/17/15, все удобства, без рем., можно отделить двор. 184000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Мира ра, 85м.кв., 3 комн., 2 входа, все удобства, 9,4 сот земли. 520000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Новогоголевская ул., часть дома, 2 комнаты. ц/ вода, слив, отд. двор, 2 сотки с отдельным заездом под застройку, жилое состояние, 248000грн., торг.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Новогоголевский пер, 3комн., 50м.кв., 3 сот.земли, газ, колодец, место под гараж, хор сост.. 304000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Островского ул., дом, 56 кв.м, 3 комн., ч/д, кухня, санузел, газо - печное отопление, 285250грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Островского ул., дом, уч. 2 сот., 2 комн., ч/д, кухня, коридор, есть место для пристройки, газо - печное отопление, 171150грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Островского ул., часть дома, 3 комн., смежно-разд., газо-печное отопление, все удобства в доме, 1,3 сотки, 272000грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Павленковка Павленковка, 18км в сторону Бердичева, 3комн., кирп, 50 сот земли, газ, колодец, 63,7/ 37,7/8,5, погреб, сарай. 140000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Парковая ул., дом, 60 кв.м, уч. 7.2 сот., 3 комн., ч/д, газ, свет в доме, котел, санузел на улице, пристойная территория для семьи, косметический ремонт, 320000грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Парковая Парковая, р-н стадиона «Спартак», 2 комн., 39/ 25/6,3м.кв., все удобства, отдельный двор. 316000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Парковый пер., часть дома, 2 комнаты, все удобства, отд.двор, жилое состояние, 224000грн., торг.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Перемоги вул., ч/будинку, кухня, ванна, коридор. Сарай, туалет, 1,5 сотки, можливо під бізнес, в 3 кімнатах потрібен ремонт. Хазяїн. Ціна 467500 грн. т. 42-63-64, 067-128-55-11 Победы ул., дом, 84/47/7 кв.м, 4 комн., х/с/ р, ванная в доме, красный кирпич, санузел на улице, хорошее состояние, 448250грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Победы ул., особняк, 2-эт., 350 кв.м, уч. 15 сот., 6 комн., баня, бассейн, ландшафтный дизайн, евроремонт.Тел: (97) 2504788 Приватний будинок 43,5 кв м , веранда, ухня, 3 кімнати, вода поруч, 120 тис грн.Т:098-90285-38, 097-579-82-85

Ïðîäàåòüñÿ âîçìîæåí îáìåí íà êâàðèòèðó, áëàãîóñòðîåííûé äîì â 10 êì îò ãîðîäà Äàâûäîâñêèé ìàññèâ, ãàç, âîäà â äîìå, îáùàÿ ïëîùàäü íà 3 ýòàæà 150 êâ.ì. Åñòü ãàðàæ, ëåòíÿÿ êóõíÿ, ñàä, êîëîäåö, ñàðàé, 10 ñîòîê îãîðîäà, äîì êèðïè÷íûé, ðÿäîì ëåñ, õîäèò ìàðøðóòêà.Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò:067-199-86-40 Пролетарская ул., дом, 43/27/12 кв.м, уч. 6 сот., ч/д, кирпич, косметический ремонт, автономное отопление, двухэтажная времянка, возможность достройки, двор отдельный, 342000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Промышленная ул., 1 этаж, 36/18/5 кв.м, автономное отопление, новая электрика, отд. двор, возможность достройки, 188000грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Промышленная ул., дом, 36.3/18.1/5.1 кв.м, h=2.7м, 1 комн., автономное отопление, электрика новая, двор отдельный, возможность пристройки комнат и гаража, 211900грн.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Пушкинская ул., часть дома, 56/44/9 кв.м, 3 комн., комнаты смежно-разд., все удобства, котел, колонка, отд. двор, гараж, сарай. 272000грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Сабурова Сабурова, 80м.кв., 4комн., 6 сот., все удобства, летняя кухня-2этажа. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Свободы ул., усадьбу, жилой кирпичный дом, 70 кв.м, приватизированный участок 10 соток, инд.отопление, газ, вода, телефон, баня, летняя кухня, сарай, гараж. Цена договорная. Т. 050-440-75-49

Северная Северная, 4комнаты, кирп, все удобства, 10сот. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-42646-50 Леся Селецкая ул., часть дома, 2 комнаты+домнедострой 7х7м (прихожая, кухня, с/у), частично поштукатурен, газ, вода, 2,8 сотки приват.земли, отд.двор, 272000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Сосновая Сосновая, 2комнаты, д/к, газ, колодец, 7сот. 400000 грн 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Старовильская ул., дом, 2 комн., ч/д, ремонт, все удобства, газо- печное отопление, общий двор возможность сделать отдельный, 285250грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Старокиевский пер., часть дома, 37/23/7 кв.м, 2 комнаты, колодец, газо-печное отопление, 9 сотоки земли, отд. двор, 280000грн., торг. Тел: (67) 2256372, (93) 702951 Старокиевский пер., часть дома, 50/26/ 10.2 кв.м, 2 комнаты, все удобства в доме, возм. достройки, 2,5 сотки земли, отд. двор, 290400грн., торг. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Танкистов анкистов, 4комн., 60/43/8, 9 сот.земли, кирп., 2 входа, газ, котёл, место под с/у, отдельный двор. 352000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета

Транзитный пер, 2 комн., 47м.кв., 4,7 сот.земли, все удобства, отдельный двор, м/ п окна. 304000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Транзитный пер, 2 комнаты, 40/21/5кв.м., 2 сот земли, отд двор, автономка, требует ремонта, колодец. 200 000грн. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Транзитный ранзитный. до 3-х уровневый, 137/78/12, гараж на два авто, участок 18 соток, 4 комнаты, 2 санузла, в 2006 году сдан в експуатацию.Т:067-515-72-75 Физкуль турная ул., дом, 70 кв.м, уч. 2 сот., 3 Физкультурная комн., дерево/кирпич, высокие потолки, колодец, выгребная яма, рядом лес, карьер, хозпостройки, 529750грн.Тел: (412) 553648, (97) 2504788 Физкуль турный пер., дом, уч. 5 сот., 2 комн., Физкультурный евроремонт, ч/д, с/у совм., автономное отопление, подогрев полов, 317850грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Физкультурный пер., Центр, 2 комн., 47// 10м.кв., 5 сот.земли, все удобства, отдельный двор, капитальный ремонт. 304000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Центр Центр, продам или обменяю часть дома, 53 кв.м., на 2 ком. до 4 этажа. Т:22-68-33, 067-69-65-39 Ч/д, Кро, Дружбы пер, 2ком, д/к, все удобства, общий двор, 3сот. 224000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Частина приватного будинку 20,3 кв м, гараж, вода поруч, 150 тис грн.Т:098-902-8538, 097-579-82-85 Частина приватного буднику зі спильним подвір’ям,91 кв.м., времянка, гараж, сарай,погреб, 4,7 приватизованноїземли,фруктовідерева,320000 грн.Т:098-902-85-38, 097-579-82-85 Часть дома (цент р-н Житнего рынка) ул. Шелушкова, 2 ком+ ком.60 кв м, вода, газ, дркументы на врезку в городскую каналызацыю готовы, двор отдельный. Есть место для достройки гаража.Т:098-267-49-99 Часть дома Баранова, район Военкомата, 48/ 30/10, газ, вода, все удобства, 2,5 сотки земли. Цена 322 тыс грн.Т:096-059-18-93 Чехова пер., дом, 37.5 кв.м, уч. 1 сот., 2 комн., кухня, газ, вода, отлив, с/у на улице, дерево/ кирпич, 248575грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Чешская ул., дом, 2-эт., 180/90/12 кв.м, уч. 6 сот., 5 комн., кирпич, с/у разд., евроремонт, 855750грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Чкалова Чкалова, 2комн., 40/25/8, 1,5 сот.земли, все удобства, ремонт, летняя кухня. 272000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Чу дновский пер., дом, уч. 3 сот., 3 комн., ч/д, Чудновский все удобства, погреб, кухня 7 кв.м, сад., отдельный двор, 489000грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Шевченка вул.. часть дома. Недорого. Хазяйка. Т:067-745-39-20,097-748-33-41 Шелушкова ул., дом, 60 кв.м, уч. 3 сот., 3 комн., ч/д, дерево/кирпич, газ, вода в доме, удобства на улице, есть место для пристройки, можно под бизнес, 326000грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Щорса ул., дом, 42/33/10 кв.м, уч. 1 сот., 3 комн., х/с/р, ч/д, удобства в доме, газо - печное отопление, жилое состояние, общий двор, 236350грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Щорса ул., кирп. дом, 117/85/10 кв.м, 6 комн., в комнатах ремонт, не угловая, лоджия и балкон застеклены, 717200грн.Тел: (67) 9155833

Щорса Щорса, часть дома, 48 кв м, 4 кімнати, гараж, сарай, 5 соток землі.339000грн.Т:46-09-37 Щорса Щорса/Ватутина, 3 комн., 53/37/7, 5 сот.земли, отдельный двор, без ремонта, газ, вода, ванная. 280000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета

ÊÓÏËÞ Дом Дом, часть дома 1-2 комнаты, можно общий двор, частичные удобства.Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 Дом Дом, часть дома можно без удобств, с землей, любой район города, рассмотрю все предложения. Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Дом ом, часть дома с отдельным двором, 2-3 комнаты, со всеми удобствами, рассмотрю все предложения. Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 Дом Дом, часть дома, 2 комнаты с удобствами, отд. двором, заездом для машины, желательно с хорошим ремонтом, любой р-н, можно пригород, у хозяина.Тел: (412) 552235, (98) 3048703 Дом Дом. Ветхий дом, участок под застройку.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Дом Дом. Времянку, дачу, дом, часть дома.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Дом Дом. Дом кирпичный, со всеми удобствами в городе.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Дом Дом. Дом, часть дома, времянку у хозяина. Рассмотрю все предложения.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Дом Дом. Куплю дом или часть дома в городе, рассмотрю все предложения.Тел: (97) 2504788 Дом Дом. Куплю дом или часть дома. Житомир, пригород, у хозяина.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Дом Дом. Куплю дом у хозяина без посредников с удобствами можно без них, или часть дома с отдельным двором.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Куплю дом или часть дома под отделочные работы. Срочно! т.461024, 0933725546, 0976797627 Света Куплю часть дома с отдельным двором в любом районе. Покупатель с наличными. т.461024, 0933725546, 0976797627 Света

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

ÏÐÎÄÀÌ Барашевка с., 2 км. от Житомира, новый деревянный дом обложен кирпичем, 100 кв.м., п.з. Цена:160000 грн. Торг. Т:097-885-73-69 Брусилів Брусилів, продам новий дім, 2 поверхи, кухонні меблі, земельна ділянка 22 с., огорожа, всі комунікації. Ціна:452000 грн. Т:097-252-80-90 Висока Піч Піч, 1 комн, 2/5 кирпич, автономное отопление, счетчики.Т:096-864-47-12 Висока Піч Піч, 3 єтаж, 2-х комнатная квартира, отопление, телефон.Т:40-28-84 Оксана Вишневе Вишневе, 15 км от Житомира, дом с участком, дом обложен кирпичем, площадь 114/81/12/ 9, 3 комнати, веранда 24 ксм, кладовая, 2 погреба, тамбур, газ и вода в доме, паровое отопление, мет.пластик окна, летняя кухня 15 кв м,35 соток земли.Т:097-590-24-77 Денеши Денеши, дом, уч. 20 сот., 3 комн., кухня, с/у совм., евроокна, автономное отопление, колонка, мансарда, сарай, гараж, летняя кухня, 448250грн. Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Довжик Довжик, дом, 2-эт. кирпич, 4 комн., нормальное состояние, все коммуникации, хоз.постройки, участок 8 соток. 393000грн., торг.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Довжик Довжик, дом, 2-эт., 160 кв.м, 4 комн., 90 % готовности, 10 соток земли, двор облагорожен, забор, под лесом.Тел: (97) 2504788 Житомирский р-н, Березовка, 2/5-эт. кирп. дома, 30/18/6 кв.м, 1 комн., балкон застеклен, автономное отопление, с/у совм., плитка, новая сантехника, хорошее жилое состояние, 138550грн.Тел: (97) 3477233 Житомирский р-н, Гуйва, 2/4-эт. кирп. дома, 99.5/70/27 кв.м, 5 комн., автономное отопление, евроокна, с/у разд. встроенная кухня, бронированная дверь, балкон застеклен, гараж, 440000грн.Тел: (96) 5238563 Житомирский р-н, Ивановка, часть дома, 2 комнаты разд., газо-печное отопление, высокие потолки,отд.дворик,жилоесостояние,гараж,сарай, 168000грн.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Житомирский р-н, Озерное, 1/5-эт. кирп. дома, чешский проект, 3 комн., х/р, колонка, хорошее жилое состояние, 260800грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Житомирский р-н, Озерное, 2/4-эт. кирп. дома, 96/68/16 кв.м, 4 комн., сталинка, кафель, ламинат, евроремонт, колонка, дубовая столярка, 345500грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Забродье Забродье, дом, кирпич, общ.пл. 76м, 2 входа, с/у совмещен, газ, бойлер, насос, кирпичный сарай, рядом магазин, остановка, река, 120000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Зарічани с. 100% готовий новий дім, канадський проект, 250 кв.м., 12 с. з. фонтан,басейн, гараж на 2 машини, річка, ліс, центральний городський парк. Т:067-810-50-38 Ивановка Ивановка, дом, 120 кв.м, уч. 10 сот., 4 комн., недострой, ванная, кухня, гардеробная, ремонт, крыша-шифер, 611250грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна

www.interesu.info

Ивановка Ивановка, дом, 120 кв.м, уч. 12 сот., автономное отопление, евроокна, встроенная кухня, мебель, все удобства.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Iвановка Iвановка, 4 км от города, пол дома, недострой, дом над дорогой, возможна продажа целого дома, 16м х 12м, недорого.Т:067-77076-04 Владимир Камянка 7 км від міста, дерев’яний будинок, 1 кімната, криниця, газ, 23 сотки землі,Т:067900-39-11 Кодня Кодня, жилой дом, 3 уровня, капитальные хоз. постройки, 60 соток приват земли, газ, вода, сад, цена договорная.Т:49-83-72 Левков Левков, дом, 73/67/10 кв.м, уч. 17 сот., 3 комн., евроремонт, все коммуникации и удобства, фундамент, 360000грн.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Ліщин Ліщин, дім дерев’яний, обкладений цеглою, 2 кімнати, газове отоплення, 45 соток земли,недалеко ріка.Т:093-904-02-36 Лука Лука, дом, 2-эт., 100 кв.м, на первом этаже частично перекрыты железобетонными плитами. На участке свет, вода (скважина), сад, 146700грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Н.Рудня Н.Рудня, участок, 16 соток с частью дома+ сарай, рядом газ, выход к реке, 100000грн., торг. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Некраши Некраши, кирпич, 80м, 3комнаты, 380В, сарай, колодец, 65сот. 80000грн, торг. 44-5549, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Нехворощ Нехворощ, дом, 90 кв.м, уч. 75 сот., 3 комн., кухня, столовая, веранда, ремонт, колодец, летняя кухня, гараж, баня, 122250грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Новогуйвинск Новогуйвинск, дом, 2-эт. кирпич, 70/0/10 кв.м, 3 комн., евроремонт, кухня 10м2, в доме: газ, вода и слив, на территории дачного массива, 445000грн. Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 с. Подолянці Подолянці, дерево обкладене цеглою, криниця, новий сарай, погріб, город 23 сотки, фруктові дерева, за 2 км до з/д станції. недорого.Т:097-027-47-87 село Троянів, дерев’яий будинок, заг. 51,5 кв м, 2 кімнати, кухня, коридор, кладова, веранда, в дворі сарай, гараж, погреб, газ та вода, земля 0,62 сотки, поруч ріка та ліс, від Житомира 22 км.Ціна договірна.Т:095-534-73-38, 097-079-94-76 Любов Миколаївна Соколовский масив, недострой, 210 кв м, 2 етажа, сруб, крыша пластиковая, колодец, выгребная яма, столб для света на участке, газ рядом, 1 етаж есть перегородки.Цена 440 тыс грн.Т:5541-48, 067-440-14-34, 093-081-24-46 Солнечное с., дом новый, 2-этажный, 5 комнат, туалет, ванная, кухня, гараж, свет, газ, вода, канализация, забор возле дома. Цена 520 тыс.грн. т. 067-961-69-18, 25-72-07 Солнечное Солнечное, дом недострой, 2 етажа, 210 кв м общая площадь, окна пластиковые, 2 входа, выгребная яма, колодец, 10 соток земли, документы готовы, газ рядом. Цена 440 тыс грн.Т:5541-48, 067-440-14-34, 093-081-24-45 Сонячне с., новий будинок, 2 поверхи, 4 кімнати, туалет, ванна, кухня, гараж, світло, газ, 7500 с. з. Ціна:480000грн. Т:44-87-06, 067-961-69-18 Станишевка Станишевка, дом, 90/48/8 кв.м, h=2.4м, уч. 19 сот., 3 комн., кирпич, все коммуникации и удобства, автономное отопление, гараж, фундамент, 380000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Станишевка Станишевка, дом, кирпич, уч. 7 сот., 2 комн., ч/д, район школы, два конвектора, вода в доме, евроокна, ламинат, санузел на улице, 260800грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Станишовка Станишовка, 97,5м.кв.+2й эт, все удобства, жилая времянка на 2 комн., 2 сарая, погреб, гараж. 12,5 соток земли. 440000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Станишовка Станишовка, вул. Шевченка. 94, жилой дом, общая площадь 51,5 кв. м , жилая 35,1 кв. м, летняя кухня, сарай, подвал, колодец, 25 соток приватизированой земли. Т:097-344-15-75, 40-09-40 Станишовка Станишовка, дом, 2-эт. кирпич, 135 кв.м, 5 комн., недостроенный дом, на участке 10 соток, проект, разрешение на строительство, готовность 80%, 432000грн., торг.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Тетеревка с., часть 2-этажного дома, 90 кв.м, 7,25 соток, свет, газ, балкон, телефон, баня, туалет, во дворе колодец, 3 мин. Ходьбы от транспорта. Т. 43-18-31 Тетеревка етеревка, 2эт., 160м.кв., 380Вт, колодец, м/ п окна, 15 соток, фасад сайдинг. 600000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна (хозяйка) Тетеревка етеревка, 3эт., 27 сот земли, все удобства, сторона реки. 130000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Тетеревка етеревка, дом кирпичный, криниця, скважина, гараж, сарай, все комуникации, вода, газ, 10 соток огород, погреб, лес рядом.Т:096-287-72-42, 096-28-77566 Тетеревка етеревка, дом, 80 кв.м, 49 % готовности, летняя кухня, трехфазный счетчик, проведен газ, 21 сотки приватизированной земли, копанка, сад.Тел: (98) 0316363, (63) 4194272 Тетерівка етерівка, дім цегляний, 3 кімнати, гараж, хоз. постройки, 20 соток земли.Т:067-91488-36 Цегляний будинок, Кмитів, прибудови, літня кухня, криниця, хлів, криниця 53 сотки приватизованної землі, хазяїн.Т:066-41163-05

ÊÓÏËÞ Куплю Куплю, дом или часть дома, город, пригород. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна


www.interesu.info

¹ 13 (1074) 10 êâ³òíÿ 2013ð. ÁÓÄÈÍÊÈ Ó Ì²ÑÒÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÏÐÎÄÀÌ АР Крым. Продам 2-эт. танхаус в Ялте, 114 кв.м Евро. С мебелью. Гос.акт Хороший торг. 1025 тыс. грн 0982885981 АР Крым Крым, Ялта. Продам танхаус. 2-эт. 114 кв.м., евро, мебель. гос.акт. торг.0977108231

ÎÐÅÍÄÀ ÁÓÄÈÍʲÂ

ÇÄÀÌ ÁÓÄÈÍÊÈ Â ²ÍØÈÕ ÐÀÉÎÍÀÕ ÎÁËÀÑÒ²

ÏÐÎÄÀÌ Андрушівський район село Нехворощ, дім дерев’яний обкладений цеглою, 2 кімнати, газ біля дому, гараж, садлк, 80 соток землі,ліс, річка.Т:097-416-00-84 Бердичівський район село Терехове, сарай, погреб, город, садок, ціна 28 тис грн, торг. Т:093-13-49-366 Бердичівський район, с. Терехове, загальна площа 70 кв.м, все для проживання, власник, 30 тис грн.Т:068-760-68-31 Дом в с. Рудня-Городище за Трояновим, на березі ріки Гнилопять.Т:097-249-02-14

Áóäèíîê â õîðîøîìó ñòàí³ ñ. Òîð÷èí, Âîëîäàðñüêî-Âîëèíñüêèé ðàéîí, ë³ñ, îçåðî ïîðÿä, 1 ãà çåìë³, ì/ï â³êíà, äâ³ð îêðåìèé. Ö³íà: 120 000 ãðí. Ò: 097-648-18-10 Гришковцы с., Бердичевский р-н, усадьба, 15 соток приват., сад, 45 кв.м дом, обложен кирпичом, 2 комнаты, кухня, кладовая, веранда, печное отопление, газ рядом, кирпичный садовый домик, 3 к, кирп.достройка дома 12 кв.м, кирпичные хозпостройки для дров и угля, асфальт.дорога и двор, 700 м от трассы. Цена договорная. Т. 096-309-96-32 Житомирская обл., Житомирский р-н, Высокая Печь, 2/5-эт. пан. дома, 29.3 кв.м, 1 комн., автономное отопление, не угловая, с/у совм., без ремонта, счетчики, 101250грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Iванопіль с., Чуднівського р-ну, усадьбу, 1 га земли, дом из 5 комнат, красный кирпич, летняя кухня, хлев, гараж, погреб, 380 Вольт. Т. 096-334-75-17 Коростишівський район, село Козіївка, старий будинок, 64 сотки земли, молодий сад, 2 сарая, ціна договірна.Т:050-463-13-25 Облітки село,Радомишльськийр-н,3кім.,госпбуд. 160000 грн. Тел. 37-80-57, 063-317-41-92 Овруч Овруч, дом деревянный из 4 комнат, хорошее состояние, все коммуникации, 3 сотки приват.земли, все удобства, хозпостройки. Цена 224 тыс. грн. т. 063-317-41-92 Попільнянський р-н, Корнин смт, Проїздна, 40 вул., цукрозавод, площа 65 кв.м., газ, город 15 с.з., поруч ліс. Ціна договірна. Т:067-410-12-18 Продам дом пгт Белики Кобеляцкого р-на Полтавской обл, 40 км от Полтавы.Общая площадь 55 кв.м,4 комнаты,газовое отпопление, летняя кухня, 34 кв.м хоз.построек.11 соток приват.земли вместе со строениями.Недорого.Т:095-48-41-514 с. Подолянці Подолянці, Чуднівський район, дерев’яна хата, обкладена цеглою, криниця, новий сарай, погреб, 23 сотки землі. недорого.Т:097027-47-87 смт смт.. Червоне Червоне, цегляний будинок, 90 кв. м, з газом, водою, сарай, криниця, 22 сотки приватизованної земли, можливо оплата в рострочку.Т:097-259-91-26,067-391-17-43 смт .Черняхів смт.Черняхів .Черняхів, цегляний будинок, 3 кімнати, 7 соток землі,газ по вулиці.Т:(0234)4-1225,063-274-73-98 Червоноармейский р-н, Курное, магазин, 251 кв.м, уч. 16 сот., 40 километров от Житомира, зал 60 кв.м, 380 В, вода, канализация, 180000грн.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Черняхівський район, с. Головино, дім 3 кімнати, всі удобства, погреб, гараж, хоз . постройки, 40 соток земли, 150 тис грн.Т:098-38007-31 Черняхівський район, с. Жадьки, льох, криниця, 0,58 га, ціна 200 тис грн.Т:097-32186-91, 063-792-45-66 Черняхівський район, село Городище 20 км від Житомира, літня кухня, гараж, 40 соток земли, ціна 160 тис грн, торг.Т:097-158-83-04

ÊÓÏËÞ Дом Дом. Выкуплю недорогой дом в селе Житомирской области.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Дом Дом. Куплю дом под снос или на разборку для стройматериалов в Житомирской области.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721

42-13-13 òåëåôîí äëÿ ïîäà÷³ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

Здам в оренду приватний будинок+гараж вул. Короленко.Т:42-65-97, 067-165-83-52 Здам пол дома.Т:063-23-10-301 Сабурова ул., ч/дом, 2 комнаты, все удобства, мебель, 1500 + свет. Т. 093-513-67-98, 46-81-48 Частный дом, 1600 грн, 2 комнаты, все удобства. Т:067-250-83-06, 063-437-96-95 Чулочная ф-ка, сдам часть дома, все удобства. Т:096-361-34-12, 096-014-98-00

ÎÁÌ²Í ÁÓÄÈÍʲ Облітки с. 55 км. від Житомира,капітальний будинок, 3 кімнати, водяне опалення, газ, зох. постройки, 25 с. з. біля будинку+доплата на квартиру в Житомирі. Т:37-80-57, 063-317-41-92 Житомир 1 ком. квартиру на у 2 кімнатну у Криму.Т:063-615-65-44,067-958-11-97 Полтавська обл., 18 км від курорту «Миргород». Буд. 8х8 м, газифікований, всі зручності, ділянка приват. 0,25 га. В дворі кам’яні госпбуд., гараж, літньо-зимова кухня зі зручностями, в 20 м річка, ліс. Курортна екологічно чиста місцевість. Ціна 200000 грн. т. 098-962-45-93

ÏÐÎÄÀÌ Барашевский масив, продам дачу недорого, рядом автобусная остановка, ствок, лесТ:067-345-30-78,33-44-44 Березовка дача, 10 сотки земли, 72 кв.м, документы готовы.Т:097-08-88-324, 09638-11-933 Бобровский масив, финский дом, електричество, огорожен, 17 тыс грн.Т:067-11-11520 Бобровский массив, дача, зимний вариант, 2 этажа, 6х6м, балкон, 12 соток ограждено, асфальт.подъезд, родник, озеро с рыбой, лес, 52000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Бобровский массив, дача, кирпич, 6х6м, 2 комнаты,кухня, печное отопление, 12 соток, сарай, теплица, 56000грн., торг.Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 Бобровський масив, фінський дім, 32 кв.м., піч, світло, колодязь, цегляний сарай, туалет, 12 с.з. Ціна:56000 грн. Хозяїн. Т:097-313-52-67 Давидовский масив, 4,5 сотки земли, газ, вода, свет, в центре.Т:095-597-15-55 Давидовский масив, будинок 5х4, біла цегла, кімната, кухня, коридор,коробка, криша -шифер, водойма, фундамент під сарай. 9 соток землі, огороджено. Ціна 50 тис грн, торг. Можливий обмін на квартиру. Господар.Т:098-108-75-33 Давыдовка Давыдовка, зимняя 2-х етажная. 5 соток приват. земли, цена договорная.Т:067-665-02-12 Давыдовский массив, дача, 2-эт., 50 кв.м, уч. 9 сот., 2 комн., теплица, рядом газ, водоем, 64000грн.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Дача Дача. Дача. В любом районе.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Дом Дом. Дом, дачу. В Житомире, пригороде.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Дубовец Дубовец, дача, дер. 6х4, 2-эт., 1-эт.-комната 12м, кухня 6м, веранда, мебель, 2-эт.-комната 14 м, 6 сот., колодец, газ под калиткой, сарай, беседка, 32000грн., торг.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Камянка дача, 2-х єтажная, колодец, сарай, централизованый полив. Т:41-55-05 Новогуйвинск Новогуйвинск, дача, 2-эт., 60 кв.м, уч. 4.5 сот., 3 комн., кирпичная, газ, вода, евроокна, две выгребные ямы, 237000грн.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Пряжев Пряжев, дача, кооп. «Труженик», недалеко от озера, отличное месторасположение, домик кирпичный 3х4м, 6 соток, колодец, деревья, огражден, 1040000грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Садки літня дача, колодязь, дерева, доглянута дача.Т:067-762-42-32, 050-446-01-96 Соколовский масив, дача 4,5 соток земли, скважина, цена 40000 грн.Т:098-630-34-88 Соколовский масив, дача зимний вариант.Т:33-03-66 Соколовский массив, 2 комнаты, коридор, кухня, хор сост, свет, печка, хозпостройки, ухожено. 104000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Соколовский массив, кирпич, 6х7м, 2комнаты, свет, печка, колодец, зимний, ограждено, 4,5сот. 44-55-49, 097-264-32-48, 093426-46-50 Леся

ñòîð. 23

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Соколовский массив, шлакоблок, 6х7м, свет, печка, колодец, зимний, ограждено, 4,5сот. 76000грн. 44-55-49, 097-264-32-48, 093426-46-50 Леся Солнечное Солнечное, дача, 2-этажный дом, деревянный, летний в-т, теплица, сарай, с/у, колодец, фруктовые деревья, ведется газ, 450 кв.м общая пл. участка. Т. 050-440-75-49 Станишевка Станишевка, дача, 2-эт., 80/32/7 кв.м, уч. 5 сот., 3 комн., зимний вариант, газ, автономное отопление, евроокна, гараж, 280000грн.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Тетеревский массив, дача, дом 2 этажа, в центральной части массива, 5 соток, рядом остановка маршрутки, 49000грн., торг.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Тетерівка дача.Т:42-56-92 Тетерівський масив, дача нелорого.Т:067493-11-17, 063-774-31-13 Тетерівський масив, дача, земельна ділянка 7,2 с.п.з., на березі озера, будинок 6х6 м. з білої цегли, 1-поверх гараж і 2 поверх над гаражом, 2 лоджії, сад, клумба, газони, виноград, можливість робити город з клумб. Т:47-11-42

ÊÓÏËÞ Куплю уплю, дачу. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна

ÎÐÅÍÄÀ ÎÔ²ÑÍÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

ÇÄÀÌ Çäàì â îðåíäó îô³ñ 10 êâ ì 1000 ãðí + êîìóíàëüí³.Ò:097-2339-961

ÎÐÅÍÄÀ ÑÊËÀÄÑÜÊÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

ÇÄÀÌ Ï³äïðèºìñòâî çäຠâ îðåíäó: ñêëàäñüê³, îô³ñí³, ãàðàæí³ ïðèì³ùåííÿ, ÑÒÎ.Ò:098-481-40-44, 067-410-36-17 Ñäàåòñÿ â àðåíäó ñêëàä 250 ì 2, âûñîòà ïîòîëêîâ 6 ì ðàìïà, îõðàíà, ñòîÿíêà àâòî. 20 ãðí çà 1 ì 2 êîíòàêòíîå ëèöî Àëåêñàíäð Ñòàíèñëàâîâè÷ ìîá. 067 509 22 55 è êîíòàêòíîå ëèöî áóõãàëòåð Íàòàëüÿ Ìîèñååâíà ìîá. 097 041 19 74, 418-593, 413-055

²ÍØÅ

ÏÐÎÄÀÌ Витрука ул., магазин, фасад, отдельный вход, торговый зал 140м, склад 105м, дополнительные 29м, рампа 46м, ступени 40м, м/п/окна и двери, пол плитка, 2800000грн.0980727739 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Леси Украинки ул., гостиница, 300 кв.м, фасад, отдельно стоящее здание, действующий бизнес, сделан евроремонт. Тел: (412) 553648, (97) 2504788 Леси Украинки ул., кафе, 300 кв.м, фасад, отдельно стоящее здание, действующий бизнес, сделан евроремонт.Тел: (412) 553648, (97) 2504788 Магазин действующий, Московская, 50 кв.м., 880 000грн., т.0935064352, 0967009064 Ирина Магазин Магазин, Новосенная, 45м.кв., действующий, котёл, отдельный вход. 320000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Московская ул., магазин, фасад, отдельный вход, помещение 158м2, 1/5, все коммуникации, хороший подъезд и парковка. Можно под магазин, офис, 1300000грн., торг.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Новый бульв, магазин, продгрупа, 50 кв.м, фасад, действующий магазин, большая проходимость, 774250грн.Тел: (97) 2504788 Продам свой бизнес в Глобале, торговое место: оборудование и товары «Прикольные подарки и сувениры», общая цена 55 тыс грн.Т:097-628-33-33 Сдам помещение в центре под развлекательное заведение, 530кв.м., нужен ремонт, есть кухня, бар, кабинет, фойе, VIP-комнаты. т.0935064352, 0967009064 Ирина

ÊÓÏËÞ Діючий магазин в селі до 50 км від Житомира. Т:063-354-18-82 Киоск или магазин в любом р-не, можно пригород. Т. 46-81-48, 067-8-795-799 Куплю Куплю, магазин, офис, помещение. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна

ÏÐÎÄÀÌ Діючу автомийку в центрі міста, 2 бокса з обладнанням, 6 чоловік працюючих, акт. Ціна:1440000 грн Т:067-810-50-38

ÏÐÎÄÀÌ Продам двух этажный гараж в кооперативе «Расвет». Длина 8 ширина 4,10 м, ворота 2,50х2,50м. Есть погреб, смотровая яма.Т:067-588-17-31, 099-155-39-09 «Аграрник» 4*6. Цена 20000 грн.Т:097-25280-58 «Восход» 1 етаж.Т:067-802-08-38 «Камянка» гараж, Богуния, ворота 2,5х3, хороший заезд.Т:098-360-14-58 «Маяк» 2-х етажный+подвал.Т:067-67346-72 Крошня Крошня, район Агротехколеджа, гараж кирпичный, цена договорная.Т:098-298-4069,41-58-47

ÎÐÅÍÄÀ ÃÀÐÀƲÂ

ÇÄÀÌ « В о с х о д » гараж.Т:34-08-38,096-21355-39 Гараж в кооперативе «Восход».Т:097-249-02-24 Гараж кооператив «Светофлофор».Т:096902-74-29 Гараж на зиму.Т:097-885-73-69 Кооператив «Мотор», гараж цена договорная.Т:098-583-60-56 Тетерев етерев, Бердичевский мост, гараж.Т:093109-12-72, 067-771-7704 Антон Шелушкова Шелушкова, гараж.Т:097-444-74-20

ÎÐÅÍÄÀ ÒÎÐÃÎÂÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

ÇÄÀÌ Кіоск Житній ринок, розмір 3мх2м.Т:096-77834-06

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈв

ÏÐÎÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ Кімната 23,3 кв м , в адмін. будинку по вул. Київській.Т:067-997-70-49 Офис Офис, Циолковского, 70м.кв., отдельный вход, 3 кабинета. 320000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Путятинская ул., офис, 70 кв.м, уч. 1 сот., фасад, отдельный вход, хорошее месторасположения, рампа, ремонт, 611250грн.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Хлебная ул., офис, 1 этаж, 22 кв.м, уч. 1 сот., 1 комн., фасад, хороший офисный ремонт, автономное отопление, отдельный вход, возможность достройки, 244500грн.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721

ÊÓÏËÞ Офис Офис. Бар, кафе, магазин, офис или квартиру под бизнес.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна

2 прилегающих друг к другу участка 18,5 и 12,5.Т:097-004-16-56 Хозяин Вул. Олени Пчілки Пчілки, земельна ділянка, документи готові. залитий фундамент, 9х11.Т:093010-42-79 Грунт на підсипку. Недорого. Т:25-69-50, 3445-81, 067-309-58-44 Житомир район Сінчанки, 5 соток приватизованної земли, з планом на застройку.Т:3716-13, 067-601-62-38 За Бумажной фабрикой, земельный участок под застройку 25 с. Цена: 12000 грн. за сотку. Т:22-68-33, 067-69-65-395 Змельна ділянка по вул. Олени Пчілки.Т:093010-42-79 Короленко ул., участок, 10 соток приват. земли под застройку жилого дома, +8 соток под сад, часть дома с газом и электричество, вода, 320000грн.Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Максютова Максютова, 5сот, коммуникации на участке, ветхое строение. 108000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся

Народицкая ул., участок, 10 сот., под застройку, все центральные коммуникации, ровный, сухой, 130000грн.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Орлова пер, 10сот, коммуникации рядом. 112000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Орлова Орлова, 6,25сот, коммуникации рядом. 136000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Силикатного завода р-н, земельный участок под застройку 25 с. Цена: 5600 грн. за сотку. Т:22-68-33, 067-69-65-395 Смоковка вул. Світинська, 10 соток приватизованої земли, фундамент, рядом газ, свет.Т:063-989-70-77 Смоковка Смоковка, 100м от Свитенской, 10сот, коммуникации рядом. 60000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Смоковка Смоковка, 10сот, коммуникации ведут, под лесом. 40000грн, торг. 44-55-49, 097-26432-48, 093-426-46-50 Леся Смоковка Смоковка, Саенко 2 пер, 10сот, коммуникации рядом. 99000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Смоковка Смоковка, Саенко пер, 15сот, коммуникации рядом. 96000грн, торг. 44-55-49, 097-26432-48, 093-426-46-50 Леся Соколова Гора ул., участок, 6 соток под застройку жилого дома, 25х23м, коммуникации рядом, фундамент 11х10м, рядом карьер, 132000грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Сосновая Сосновая, 8,8сот, коммуникации рядом, ветхие строения. 240000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

ÏÐÎÄÀÌ Антоновича Антоновича, 10сот, коммуникации рядом. 100000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Барашевка Барашевка, 10 соток, под застройку. 40000грн. Торг. Т:0674973893, 0936383584 Анна Барашевка Барашевка, 10сот, коммуникации-80м. 40000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Барашевка Барашевка, под застройку, 14 соток, центр села. 40000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Барашевка Барашевка, под застройку, 22 сотки, начало села, красивый вид. 120000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Барашевка Барашевка, под застройку, 24 сотки приват земли, стройвамериалы, центр села, хороший подъезд, стройматериалы на фундамент и колодец. 100000грн. Торг. Т:0674973893, 0936383584 Анна Барашевский массив, участок, 10 соток приват. земли, рядом остановка маршрутки, 2,5 км от Житомира, хороший подъезд высыпан щебнем, 23200грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Березівка Березівка, Київське шосе, ділянка 20 с.з. Т:097-444-74-20 Буки Буки, дачний кооператив, земельна ділянка 6 соток, хороший під’їзд.Т:067-120-81-18 Буки Буки, участок, 39 сот., под строительство.Тел: (96) 5238563 Волиця Волиця, участок под застройку, 26,5 соток земли, свет, газ рядом, река, 5 мин. ходьбы от конечной остановки.Т:063-337-04-35, 098225-84-97 Глубочица лубочица, 25 соток земли.Т:40-27-70, 063451-98-87 Глубочиця лубочиця, під будівництво, 10 соток приват.землі, поруч газ, електричество, добрий під’їзд (вулиця). Т. 067-356-24-93. Глыбочица лыбочица, ул.Я.Мудрого, 25сот, коммуникации рядом. 104000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся ГМЗ ГМЗ, 10сот, коммуникации рядом, 1-я линия. 4455-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся ГМЗ ГМЗ, 10сот, коммуникации-100. 96000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-42646-50 Леся Денеши Денеши, участок, 12 сот., под строительство.Тел: (96) 5238563 Денеши Денеши, участок, 25 сот., под строительство, 32x78 метра, район новостроев, газ, свет, центральная вода, хозяин, 90000грн.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Дениш Дениші 18 соток землі під застройку, всі комунікації поруч, на ділянці капітальний сарай, до річки 200 м, ціна договірна.Т:067-947-0925, 46-25-90 Олександр Віталійович Дениш Дениші с., з проектом будинку, 17 соток під забудову, в елітному місці.Т. 46-15-15, 067909-69-21. Дешиши Дешиши, участок под застройку, з планом вод застройку. Цена 48000 грн.Т:067-874-17-49 Дружбы 1 пер., 6,2 сотки, фундамент. 120000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Заречаны Заречаны, участок, 10 соток приватизированной земли, под строительство, ровный, сухой, 144000грн.Тел: (96) 5238563 Иванков Иванков, 30 соток, коммуникации, ветхий дом, начало села, асфальт. 36000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна (хозяйка) Ивановка Ивановка, 18 соток, коммуникации, ветхий дом. 120000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Ивановка Ивановка, Шевченко пер, 11сот, коммуникации рядом. 60000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся

Iванівка 0,34 га на все є документи.т:050463-01-72 Калинівка с., 11 км від Житомира, Гриценко, 164 вул., продається земельна ділянка 40 с.з. зі старою хатою, у дворі є криниця. Т:067-410-90-26, 067-412-33-14 Кам’янка, земельна ділянка 4,5 сотки, фасадна ділянка автодороги Київ-Чоп. Ціна:5,5 у.о. Т:093-866-53-98 Клитчин Клитчин, участок, 20 соток приватизированной земли, под ОСГ, 31960грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 К орчак орчак, 14сот, коммуникации рядом. 70000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Левков 20 соток земли цена договорная.Т:096-881-83-96 Лука с.,0,5 га.Т:066-362-56-84 Лука Лука, ділянка під забудову, 40 соток земли, стрий будинок,сарай.погреб,поручгазвода,річка,гарне місце, ціна 70 тис грн, торг.Т:096-121-33-87 Максютова Максютова, 4,5сот, коммуникации рядом. 50000грн, торг. 44-55-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Нова Рудня 30 соток приватизованної землі.Т:067-425-27-54 Новоселица Новоселица, участок, 33 сотки земли + дом, 2 комнаты, 30 кв.м, дерево/кирпич, газовый стояк, свет, колодец, сад, 81500грн.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Пряжев Пряжев,18соток,коммуникации,р-нновостроев. 64000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Пряжево 10 соток земли.Т:40-27-70, 063451-98-87 с. Черемошне Житомирського р-ну, 50 соток землі, 25 соток під забудову, 25 сотк під город. Приватизована. Участок знаходиться дуже в доброму місті.Т:067-411-77-68 Садки Садки, участок, 12 сот., коммуникации рядом, асфальтированный подъезд, на участке ветхий дом.Тел: (412) 553648, (97) 2504788 Садки Садки, участок, под застройку, 36 соток приватизированной земли, 36 x 100 м, коммуникации рядом, асфальтированный подъезд, 88020грн., торг.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Сінгури Сінгури, земельна ділянка, 9 соток приватизованної земли, фундамент, з верандой 10х10, в дворі колодяць. газ, погреб, старий будинок, фруктові дерева, поруч школа, дитячий садочок.Т:59-95-02, 098274-19-93 Сінгури Сінгури,район церкви,не новий, обкладений цеглою, літня кухня, криниця. 15 соток земли. 136000 грн.Т:098-387-26-14 смт смт.. Iршанськ, приватизована земельна ділянка 10,5 соток, для проживання і ведення господарства.Т:098-959-39-26 Соколовский массив, 4,5сот, коммуникации, 2-й от дороги. 34000грн, торг. 44-5549, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Сосновая Сосновая, 8,8 соток, асфальтированный подъезд, ветхий дом. 240000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Станишівка Станишівка, 5 соток приватизованної землі.Т:093-950-10-72 Станішівка с., центр, вул.Незнайко. Земельну ділянку комерційного призначення для розміщення магазину, кафе та ін. Є готовий проект під магазин, кафе. Недорого. Власник. т. 063-354-18-82 Тарасовка 10 соток, с правом застройки 15000 грн.Т:098-952-72-79 Тетеревка етеревка, 10 соток, коммуникации. 64000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Тетеревка етеревка, 10сот, коммуникации рядом, сторона реки. 96000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Тетеревка етеревка, 16сот, коммуникации рядом, сторона Интерстиля, выход в лес. 84000грн. 4455-49, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Тетеревка етеревка, 21сот, коммуникации рядом, сторона реки. 240000грн, торг. 44-55-49, 097264-32-48, 093-426-46-50 Леся Тетеревка етеревка, 28сот, коммуникации рядом, сторона Интерстиля. 165000грн, торг. 44-5549, 097-264-32-48, 093-426-46-50 Леся Тетерівка с, 10 соток під забудову. Т. 46-1515, 067-909-69-21. Тетерівка с., земельна ділянка під забудову, 20 с.з., живописна місцевість на березі річки, поряд газ, світло. Ціна договірна. Т:098150-79-58 Тетерівка етерівка, земельна ділянка, 15 соток, всі коммунікації на ділянці, 150 тис грн.Т:097883-88-33 Господар Тетерівка етерівка, земельная ділянка, 10 соток, 300 м від річки, поруч ліс.Т:096-28-77-566, 09628-77-242 Тригір’я с. 15 с.п.з., поряд ліс, річка, газ. Т:096-32-500-39, 25-68-12 Туровец уровец, 30 соток, колодец, рядом свет. 26000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна (хозяйка) Черняхов Черняхов, 15 соток, р-н новостроев. 52000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна (хозяйка)

ÊÓÏËÞ Участок Участок. Участок, в городе, в ближнем пригороде, под застройку.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Куплю Куплю, земельный участок, город, пригород. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна


24 стор.

ÐÅÊËÀÌÀ

замовляйте за тел. 418-904, 418-462

¹ 13 (1074) 10 квітня 2013 ð.

УВАГА КОНКУРС !

Невмержицька Світлана – 20 років. Світлана – студентка Житомирського державного технологічного університету. Активна, добра та цілеспрямована дівчина. Світлана дуже любить людей , тому займається благодійною діяльністю та допомагає їм - очолює Молодіжний рух Червоного Хреста в північному регіоні України. Також дівчині не байдужа доля своєї країни – в політичній партії “УДАР” є головою молодіжного крила в Житомирі. Світлана має хобі – це вокал, тому постіно приймає участь у різноманітних конкурсах та концертах. З дитинства мріяла бути артисткою. Змалку займалась в модельних агенствах. В минулому році стала “Королевою ЖДТУ”і представляла Житомирщину на всеукраїнському конкурсі краси“СтудМіс України”. А цього року Світлана є організатором конкурсу краси та таланту “СтудМіс Житомира – 2013”. Дотримується здорового способу життя та обожнює займатися спортом. В людях найбільше цінує щирість, відвертість, веселий характер та відкриту душу.

Читайте більше на www.interesu.info

Увага ! Якщо тобі від 16 до 32 років. Конкурс «Поліський красень -2013» та «Чарівна полісянка-2013» саме для тебе! Бажаєш взяти участь? Надсилай власні фото на ел. пошту аrt-forum@ mail.ru; interes@utel.net.ua або телефонуй (0412) 418-904,093-603-22-67,097-191-29-35. Влітку – Грандіозний фінал конкурсу! Приєднуйся! Голосуйте за учасників на сайті : www.interesu.info

•Інформаційно-рекламна газета “Ваші ІНТЕРЕСи”. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія ЖТ, №65/442Р, видане 26.02.2010 р. Ф – Б-4, УДО – 4, МНН – 8000. Виходить 1 раз на тиждень – у середу. Засновник газети – М.Ф. Рой. Видавець газети – СП “Редакція обласної ділової газети “Інтерес”. Адреса редакції: 10014, м. Житомир, вул. Михайлівська, 17 (2-й поверх) Телефони редакції: (0412) 418-462, 418-904, 42-13-13. Електронна пошта: interes@utel.net.ua •Кольороподіл, фотовивід та друк газети “Ваші ІНТЕРЕСи” виконано ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”. Адреса друкарні: 21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12-А , тел. 0432-55-63-97, зам. 131812 •До відома читачів, рекламодавців і абонентів газети “Ваші ІНТЕРЕСи”! Відповідальність за зміст публікацій несуть їх автори, за зміст реклами і оголошень – рекламодавці та абоненти. Відповідальність за якість друку газети несе друкарня.Редакція газети з читачами не листується. Не замовлені редакцією матеріали (дописи, знімки) можуть бути надруковані на безгонорарних умовах. Публікації рекламного характеру друкуються (з позначкою Р) лише на платних умовах – згідно з редакційними розцінками або за домовленістю. Головний редактор – М.Ф. Рой.

"ВАШІ ІНТЕРЕСи" №13 (1074) (кольорова) 10 квітня 2013 р.  

Інформаційно-рекламна газета Житомирської області (місцеві новини + реклама)