Page 1

ÂÀز Ñâ³æ³ Îãîëîøåííÿ: 42-13-13 24 стор³íê è

Ì ³ ñ ö å â ³

í î â è í è

+

Ð å ê ë à ì à

˲Â

27 ÊÀÍÀ

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎ-ÐÅÊËÀÌÍÀ ÃÀÇÅÒÀ ¹8 (1069), 6 березня 2013р w ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Виходить ùосереди з 1 квітня 1993 р. ww Ïåðåäïëàòíèé iíäåêñ – 49897. Öіна вільна “ÍÅÌÀª ²×ÍÈÕ ÄÐÓDzÂ, ÍÅÌÀª ²×ÍÈÕ ÂÎÐÎò – ª ²×Ͳ ²ÍÒÅÐÅÑÈ”

e

er

t .in

o

inf

. su

неСОлОДКі “ЖитОМиРСьКі лаСОЩі” ЧИТАЙТЕ ШПАЛЬТУ

3


2 ñòîð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÑÓÑϲËÜͲ. ÏÎÃÎÄÀ

CepiP: O O, O MIH OC , O E

OPOI IH!

ooa o pc o O A pooi peca a MI po pey a poo a p po oo ooya i po epce po y aoo pa Íà òàêó òåìó 28 ëþòîãî ãîëîâà Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é Ðèæóê ïðîâ³â ó òåëåâ³ç³éí³é ñòó䳿 ÒÐÊ «Ö» ñâîþ ïåðøó â öüîìó ðîö³ ïðåñ-êîíôåðåíö³þ ç æóðíàë³ñòàìè ðåã³îíàëüíèõ òà àêðåäèòîâàíèõ íà Æèòîìèðùèí³ ðåñïóáë³êàíñüêèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ó í³é âçÿëè ó÷àñòü ³ ðåäàêòîðè ðàéîííèõ êîìóíàëüíèõ ãàçåò. Ôàêòè÷íî öå áóëà ïåðøà ï³ñëÿ âèáîð³â äî Âåðõîâíî¿ ðàäè Óêðà¿íè ïðåäìåòíà ðîçìîâà ãëàâè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè îáëàñò³ ç òàêèì ïðåäñòàâíèöüêèì àêòèâîì òâîð÷èõ ïðàö³âíèê³â Ç̲. Âîíà áóëà ïðèóðî÷åíà òðèð³÷÷þ éîãî ïðàö³ íà ïîñàä³ ãîëîâè ÎÄÀ ³ äàëà ï³äñòàâè çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ðîçòèðàæîâàí³ ÷óòêè ïðî ñêîðó â³äñòàâêó Ñåðã³ÿ Ðèæóêà ç ïîñòà ãóáåðíàòîðà Æèòîìèðùèíè íå ìàþòü ï³äñòàâ. ³í çàóâàæèâ, ùî ïðåäñòàâíèêè «÷åòâåðòî¿ âëàäè» (òàê íàçèâàþòü çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿) 40 ðàç³â çí³ìàëè éîãî ç ðîáîòè.

Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ àðãóìåíòîâàíî äîâ³â, ùî çà òðè ðîêè óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ éîãî êîìàíäè â îáëàñò³ â³äáóëèñÿ î÷åâèäí³ ïîçèòèâí³ çì³íè. Òàê îáñÿã ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà çð³ñ íà 30 â³äñîòê³â, ðåàë³çàö³ÿ ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿ çá³ëüøèëàñÿ ó ï³âòîðà ðàçà. Íà Æèòîìèðùèí³ ç’ÿâèëîñÿ ³ çàïðàöþâàëî ìàéæå ñòî íîâèõ ïðîìèñëîâèõ îá’ºêò³â. Çà òåìïàìè ïðèðîñòó ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ó 2012 ðîö³ (ïëþñ 16,6 â³äñîòêà) íàøà îáëàñòü âèéøëà íà ïåðøå ì³ñöå â äåðæàâ³. ² â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ çàáåçïå÷åíî ùîð³÷íèé ïðèð³ñò âèðîáíèöòâà. Ó 2011 ðîö³ îäåðæàíî ðåêîðäíèé – ï³âòîðàì³ëüîíèé â òîííàõ âàëîâèé çá³ð çåðíà, à òîð³ê öå äîñÿãíåííÿ ïåðåâåðøåíî ùå íà 12 â³äñîòê³â. «Ìè íå çóïèíÿºìîñÿ íà äî-

êàðòîïëÿðñòâî, ì’ÿñíå òà ìîëî÷íå òâàðèííèöòâî. Çà ÷èñåëüí³ñòþ ïîãîë³â’ÿ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè íàøà îáëàñòü çàéìຠ÷åòâåðòå ì³ñöå, à çà òåìïàìè ïðèðîñòó âèðîáíèöòâà òâàðèííèöüêî¿ ïðîäóêö³¿ – òðåòº ì³ñöå â êðà¿í³. Ó ìèíóëîìó ðîö³ âàëîâå âèðîáíèöòâî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ çá³ëüøåíî íà äåâ’ÿòü ç ïîëîâèíîþ â³äñîòê³â», – ïîâ³äîìèâ Ñåðã³é Ðèæóê ³ çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî çåðíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ùå íååôåêòèâíî. ³í íàãîëîñèâ, ùî ãîëîâíèì ïð³îðèòåòîì îáëàñò³ º ³ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü. Çàâäÿêè çä³éñíåíèì ó öüîìó íàïðÿìêó çàõîäàìè ó ï³âòîðà ðàçà çá³ëüøèâñÿ çàãàëüíèé îáñÿã âêëàäåíü ³íîçåìíîãî êàï³òàëó â åêîíîì³êó îáëàñò³ ³ âæå ñòàíîâèòü 363, 8 ìëí äîëàð³â ÑØÀ. Çà ï³äòðèìêè ³íîçåìíèõ ³íâåñòîð³â íèí³ ïðàöþº 411 îá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöòâà. Ïðîâîäèòüñÿ ìîäå-

äî áþäæåòó îáëàñò³ çðîñëè ïðîòè ð³âíÿ 2009 ðîêó â 1,9 ðàçà. «Ñòàòèñòè÷í³ äàí³ çàñâ³ä÷óþòü íåãàòèâíå ñàëüäî â çîâí³øí³é òîðã³âë³ íàøî¿ îáëàñò³. Îáñÿãè ³ìïîðòó çàðóá³æíî¿ ïðîäóêö³¿ ó ï³âòîðà ðàçè ïåðåâèùóþòü îáñÿãè åêñïîðòó âëàñíîãî âèðîáíèöòâà òîâàð³â. Íàøà îáëàñòü â³äïðàâëÿº â çàðóá³ææÿ ïåðåâàæíî äåðåâèíó ³ âèðîáè ç íå¿, ïîð³âíÿíî äåøåâó ñèðîâèíó, à çàêóïîâóº äîðîãó âèñîêîòåõíîëîã³÷íó ïðîäóêö³þ: ìàøèíè ³ îáëàäíàííÿ, åëåêòðîí³êó, ãîòîâèé îäÿã ³ âçóòòÿ. Ùî çðîáëåíî ³ ðîáèòèìåòüñÿ äëÿ â³äðîäæåííÿ òàêîãî âèðîáíèöòâà â íàø³é îáëàñò³?» – çàïèòàâ íàø êîðåñïîíäåíò. «Âæèâàþòüñÿ çàõîäè äëÿ â³äíîâëåííÿ âèïóñêó âèñîêîòåõíîëîã³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ íà Áåðäè÷³âñüêîìó çàâîä³ «Ïðîãðåñ», íà Æèòîìèðñüêîìó âåðñòàò³â-àâòîìàò³â. Öå íåïðîñòå ïèòàííÿ, òà áóäåìî éîãî ïîñë³äîâíî âèð³øóâàòè», – â³äïîâ³â Ñåðã³é Ðèæóê. ³í óâàæíî âèñëóõàâ áàãàòî çàïèòàíü ïðèñóòí³õ íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ æóðíàë³ñò³â ³ äàâ íà íèõ â³äïîâ³ä³. À ùå çàçíà÷èâ, ùî ñòàá³ëü-

Æóðíàë³ñòè óâàæíî ñëóõàëè, à ïîò³ì ñòàâèëè Ñ. Ðèæóêó çàïèòàííÿ

ñÿãíóòîìó, çàñòîñîâóºìî â ðîñëèííèöòâ³ ñó÷àñí³ ïðîãðåñèâí³ òåõíîëî㳿, âèðîùóºìî íîâ³ äëÿ çîíè Ïîë³ññÿ êóëüòóðè: ñîíÿøíèê, ñîþ, îë³éíèé ð³ïàê, ÿê³ äàþòü êîíêóðåíòîçäàòíó ïðîäóêö³þ, â³äðîäæóºìî õìåëÿðñòâî,

ðí³çàö³ÿ ä³þ÷èõ ï³äïðèºìñòâ. Ó ðåçóëüòàò³ â 2011 ðîö³ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîäóêö³¿ ðåàë³çîâàíî ó 6,5 ðàçà á³ëüøå, í³æ ó 2009 ðîö³, à çàãàëîì íà 490 ìëí ãðèâåíü. Çà âèçíà÷åííÿì Ñåðã³ÿ Ðèæóêà, ïîêàçîâèì º ôàêò, ùî íàäõîäæåííÿ

ETBEP 07.03

CEPEA 06.03 ͳ÷

 TOMPA I TOMPC O OACTI

Äåíü

-03..+06 Íàïðÿì â³òðó Ïä. 3-5 ì/ñåê

í³ñòü ³ ðåçóëüòàòèâí³ñòü åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàäàëà ìîæëèâ³ñòü çà òðè ðîêè ó ï³âòîðà ðàçà ï³äâèùèòè çàðîá³òíó ïëàòó ïðàöþþ÷èì, ó ï’ÿòü ðàç³â çìåíøèòè çàáîðãîâàí³ñòü ó ¿¿ âèïëàò³, ïîë³ïøèòè ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

ͳ÷

Çà òðè îñòàíí³ ðîêè â îáëàñò³ ñòâîðåíî 22 çàêëàäè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ³ òåïåð ¿õ ôóíêö³îíóº 245. À ùå â³äêðèòî Áðóñèë³âñüêó ðàéîííó ë³êàðíþ, íîâèé ë³êóâàëüíèé êîðïóñ Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³, îáëàñíèé ïåðèíàòàëüíèé öåíòð, àìáóëàòîð³þ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³ìåé-

ͳ÷

Äåíü

+02..+10

+02..+03

Íàïðÿì â³òðó Ïä-Çõ. 2-4,5 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïí-Ñõ. 1-4 ì/ñåê

Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç³ ñâÿòîì âåñíè, ëþáîâ³ òà êðàñè – ̳æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì 8 Áåðåçíÿ! Âñå íàéïðåêðàñí³øå áåðå ïî÷àòîê â³ä Ƴíêè – ìàòåð³ é äðóæèíè, áåðåãèí³ äîìàøíüîãî çàòèøêó òà ñ³ìåéíî¿ çëàãîäè. Âàøà í³æí³ñòü ³ ëþáîâ, ìóäð³ñòü òà ñàìîâ³ääàí³ñòü íàäàþòü íàñíàãè ÷îëîâ³êàì, íàäèõàþ÷è ¿õ íà ïåðåìîãè òà çâåðøåííÿ. Ïðîÿâëÿþ÷è ñïðàâæí³é ïðîôåñ³îíàë³çì, âèñîêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà ñòàðàíí³ñòü, íàø³ æ³íêè Æèòîìèðùèíè íåâòîìíî ïðàöþþòü â óñ³õ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³. Âîíè óñï³øí³ â îñâ³ò³ òà êóëüòóð³, íà âèðîáíèöòâ³ òà â ìåäèöèí³, ó íàóö³ òà íà äåðæàâí³é ñëóæá³. Âàøà íåáàéäóæ³ñòü äî äîë³ Óêðà¿íè, ìàéáóòíüîãî íàøèõ ä³òåé º çàïîðóêîþ óñï³õ³â ð³äíîãî êðàþ ³ äåðæàâè. Ñâ³ò ñòຠäîáð³øèì, í³æí³øèì, ³ á³ëüø äóõîâíèì, êîëè ùàñëèâî óñì³õàþòüñÿ æ³íî÷³ î÷³. Çè÷èìî âàì ãàðíîãî âåñíÿíîãî íàñòðîþ, äîáðà, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ òà ëþáîâ³! Õàé äîëÿ äàðóº âàì ëèøå ñâ³òë³, ñîíÿ÷í³ äí³! dz ñâÿòîì, ëþá³ æ³íêè! Ç ïîâàãîþ Ãîëîâà Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè É.À. Çàïàëîâñüêèé

Ãîëîâà Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñ.Ì. Ðèæóê

OATOBA OBIOM : Ñåðã³é ÐÈÆÓÊ

íî¿ ìåäèöèíè íà 8 ä³ëüíèöü â ì. Áåðäè÷åâ³, öåíòð ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ â Æèòîìèð³, ðåêîíñòðóéîâàíî ì³ñüêó àìáóëàòîð³þ â Íîâîãðàä³-Âîëèíñüêîìó. «Ãîòóºòüñÿ äî â³äêðèòòÿ äóæå ïîòð³áíèé êàðä³îëîã³÷íèé öåíòð â îáëàñí³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ³ìåí³ Ãåðáà÷åâñüêîãî. Ó íüîìó áóäóòü âèêîíóâàòè îïåðàö³¿ íà ñåðö³. Êð³ì òîãî â îáëàñò³ áóäóºòüñÿ ³ ðåêîíñòðóþºòüñÿ ùå â³ñ³ì îá’ºêò³â ìåäèöèíè. Óâàæíî ñòàâèìîñÿ é äî îñâ³òíèöüêî¿ ãàëóç³. Çà äâà îñòàíí³ ðîêè ¿¿ ô³íàíñóâàííÿ çá³ëüøåíî âäâ³÷³. Ó 2012 ðîö³ â³äíîâëåíî ðîáîòó 54-õ øê³ëüíèõ çàêëàä³â. Çà öèì ïîêàçíèêîì îáëàñòü çàéìຠïåðøå ì³ñöå â êðà¿í³. Ïîáóäîâàí³ ³ ââåäåí³ â ä³þ äâ³ íîâ³ øêîëè – â ì³ñò³ Íîâîãðàä-Âîëèíñüêó ³ ðàéöåíòð³ ×åðíÿõ³â. Ðîçðîáëåíà ïðîãðàìà ðîçâèòêó âñ³õ ïðîâ³äíèõ ãàëóçåé», – ïî³íôîðìóâàâ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ éøëîñÿ é ïðî ðîçáèò³ äîðîãè. Ñåðã³é Ðèæóê ïîâ³äîìèâ, ùî óðÿä âèä³ëèâ êîøòè íà ðåìîíò àâòîøëÿõó äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ ÆèòîìèðÁåðäè÷³â ³ íà íüîìó âæå ðîçïî÷àòî ëàòàííÿ ÷èñëåííèõ âèáî¿í. Çà éîãî ñëîâàìè, âæèâàþòüñÿ çàõîäè äëÿ ðåìîíòó ³íøèõ âàæëèâèõ äîð³ã, ïðîòÿæí³ñòü ÿêèõ íà òåðèòî𳿠îáëàñò³ ñÿãຠ25 òèñÿ÷ ê³ëîìåòð³â. ²âàí ÃÎÖÀËÞÊ Çí³ìêè Êàòåðèíè Òàðàíîâñüêî¿

’TH 08.03 Äåíü

www.interesu.info

¹ 08 (1069) 06 áåðåçíÿ 2013ð.

Äåíü

+0..+02 Íàïðÿì â³òðó Ñõ. 3,5-4 ì/ñåê

Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè îòðèìàâ 158 ìëí ãðí., ùî ìàéæå íà 12 ìëí ïåðåâèùóº àíàëîã³÷íèé ïîêàçíèê 2012 ðîêó. Çîêðåìà çðîñòàííÿ â³äáóëîñÿ çà ðàõóíîê: ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè, ÿêà çðîñëà íà 19 % ³ ñêëàëà 5 ìëí ãðí.; çáîðó çà ñïåö³àëüíå âèêîðèñòàííÿ âîäè, ùî çð³ñ íà 12 % ³ ïåðåâèùèâ 1 ìëí ãðí.; çáîðó çà ñïåö³àëüíå âèêîðèñòàííÿ ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â, ÿêèé çá³ëüøèâñÿ íà 14 % ³ ñêëàâ á³ëüøå 4 ìëí ãðí.

ͳ÷

Çíà÷íî çðîñëè íàäõîäæåííÿ â³ä àêöèçíîãî ïîäàòêó – ç 6 ìëí ãðí çà äâà ì³ñÿö³ 2012 ðîêó äî 10 ìëí ãðí – íèí³øíüîãî. Çà äâà ì³ñÿö³ 2013 ðîêó äî ì³ñöåâîãî áþäæåòó îáëàñò³ íàä³éøëî 168, 5 ìëí ãðí, ùî ìàéæå íà 19 ìëí ãðí á³ëüøå, í³æ çà ñ³÷åíü - ëþòèé ìèíóëîãî ðîêó. Çíà÷íó ÷àñòèíó öèõ êîøò³â ñêëàäຠïîäàòîê íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á, íàäõîäæåííÿ â³ä ÿêîãî òåæ çðîñëè íà 5 ìëí ãðí. ³ ñòàíîâëÿòü á³ëüøå 96 ìëí ãðí.

 Tpea cix axoe

o epaey – i 15 ip c Ïèòîìà âàãà âåëèêèõ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â â íàäõîäæåííÿõ äî çâåäåíîãî áþäæåòó çà ñ³÷åíü ñêëàëà 19 % ïðîòè 16 % â ñ³÷í³ ìèíóëîãî ðîêó; â íàäõîäæåííÿõ äî äåðæàâíîãî áþäæåòó – 38 % ïðîòè 30 % ó ñ³÷í³ 2012.

Çàâäÿêè âåëèêèì ïëàòíèêàì çâåäåíèé áþäæåò ó ñ³÷í³ îòðèìàâ 223 ìëí ãðí, ùî íà 32 ìëí, àáî íà 16 % á³ëüøå, í³æ ó ñ³÷í³ 2012. Äåðæàâíèé áþäæåò ïîïîâíèâñÿ ìàéæå íà 101 ìëí ãðí, ùî íà 17 ìëí ãðí, àáî íà 21 % ïåðåâèùóº ïîêàçíèê ìèíóëîð³÷íîãî ñ³÷íÿ. Çàãàëîì ó 2012 ðîö³ âåëèê³

ïëàòíèêè ïîäàòê³â îáëàñò³ ñïëàòèëè äî çâåäåíîãî áþäæåòó 586 ìëí ãðí ïîäàòê³â ³ çáîð³â. Äî äåðæàâíîãî áþäæåòó â³ä öèõ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â íàä³éøëî ìàéæå 512 ìëí ãðí. Çà ³íôîðìàö³ºþ ñåêòîðó âçàºìî䳿 ç³ Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ ÄÏÑ ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

Á³ëüøå íîâèí ÷èòàéòå ùîäíÿ íà íàøîìó âåá-ïîðòàë³ www.interesu.info

HEI 10.03

COTA 09.03 ͳ÷

Haxoe e poca

i i o y poi

Äåíü

-07..+0 Íàïðÿì â³òðó Ïí-Ñõ. 5-7,5 ì/ñåê

OHEIO

11.03 ͳ÷

Äåíü

-02..-01 Íàïðÿì â³òðó Ñõ. 4-5,5 ì/ñåê

BIBTOPO

12.03 ͳ÷

Äåíü

-02..+01 Íàïðÿì â³òðó Ïä-Ñõ. 4-5 ì/ñåê


www.interesu.info

¹ 08 (1069) 06 áåðåçíÿ 2013ð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÑÎÖ²ÀËÜͲ; ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ – ÏÎ˲ÒÈ×Ͳ

 «TOMPC I ACO I»,ACTA«» Be pei pi oci pa opo a a ioepi a oepe pioo ip ca ϳñëÿ ñïðîáè ï³êåòóâàííÿ 24.10.2012 ðîêó ðåçèäåíö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â Ìåæèã³ð’¿ æèòîìèðñüêà âëàäà ïîîá³öÿëà ðîç³áðàòèñÿ â ïðîáëåìàõ àêö³îíåð³â «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³» ³ äàòè ¿ì êîíêðåòíó â³äïîâ³äü. Íà æàëü, âîíè é äîñ³ ÷åêàþòü â³äïîâ³ä³, õî÷à âæå é íå â³ðÿòü âëàäíèì îá³öÿíêàì. À ÷åòâåðî ç íèõ íàâ³òü ÿêáè é õîò³ëè â³ðèòè, òî íå ìîæóòü, áî ïîìåðëè. À òèì ÷àñîì íèí³øíº êåð³âíèöòâî ï³äïðèºìñòâà, ùî ìຠíàçâó ÒÄ «ÆË», çà ï³äïèñîì êîëèøíüî¿ ïðàö³âíèö³ «Æèòîìèðñüêèõ ëàñîù³â» Ìà𳿠dzíîâ÷óê, ÿêà ïðàöþâàëà òóò ó 1973-2008 ðîêàõ, íà ñòîð³íêàõ ì³ñöåâèõ ãàçåò îïèñàëî «ùî áóëî, ùî º ³ ùî áóäå» íà öüîìó ï³äïðèºìñòâ³. Õî÷à íàñïðàâä³ Ìàð³ÿ dzíîâ÷óê ïðàöþâàëà òóò ó 1973-2008 ðîêàõ ³ íå çíàº, ÿê àêö³îíåðè â³äñòîþþòü ñâî¿ ïðàâà â ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ, ÿê ï³êåòóþòü àäì³í³ñòðàö³¿ óñ³õ ã³ëîê âëàäè, ÿê ï³ä äîùåì ³ ñí³ãîì òðèâàëèé ÷àñ ñòîÿòü á³ëÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà, Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â. Âîíà òàêîæ íå çíàº, ÿê ñóää³ çàòÿãóþòü ç ðîçãëÿäîì ¿õ ñóäîâèõ ïîçîâ³â,ÿê çàÿâëÿþòü ñàìîâ³äâîäè. Àëå ïðî öå äîáðå çíàþòü ò³ àêö³îíåðè, ÿê³ áóëè ñâ³äêàìè çíèùåííÿ «Æèòîìèðñüêèõ ëàñîù³â». Îñü ëèøå äåÿê³ ¿õ ñâ³ä÷åííÿ. Ë. Áóëóé: «Ïðî÷èòàâøè ñòàòòþ â æèòîìèðñüêèõ ãàçåòàõ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³»: ùî áóëî, ùî º, ùî áóäå», õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî òà íåïðàâäà, ÿêà â í³é âèêëàäåíà, ïðîñòî îáóðþº. ß òåæ º ïîçèâà÷åì ó ñïðàâàõ ïðî íåçàêîííó ðåîðãàí³çàö³þ ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³» â ÒÄ «ÆË», âíàñë³äîê ÷îãî ÿ âòðàòèëà ïðàâà âëàñíîñò³ íà àêö³¿ ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³». Çà ïîäàííÿ ìíîþ ïîçîâ³â äî ãîñïîäàðñüêèõ òà àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñóä³â äëÿ â³äíîâëåííÿ ñâî¿õ ïðàâ ÿ áóëà íåçàêîííî çâ³ëüíåíà ç ôàáðèêè çà òðè ì³ñÿö³ äî äîñÿãíåííÿ ìíîþ ïåíñ³éíîãî â³êó. ß çâåðíóëàñÿ äî ñóäó ç ìåòîþ çàõèñòó ñâî¿õ òðóäîâèõ ïðàâ, ³ âæå ìàþ ð³øåííÿ Âèùîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî ñóäó Óêðà¿íè, ÿêèé âèçíàâ ïðè÷èíè, ùî ïåðåäóâàëè ìîºìó çâ³ëüíåííþ, íåçàêîííèìè. Ìíîþ ïîäàíî ñóäîâèé ïîçîâ ³ íàðàç³ â³äêðèòî ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ ç ïðèâîäó ìîãî íåçàêîííîãî çâ³ëüíåííÿ». Ã. ²ñêîðîñòåíñüêèé: «Ïðî÷èòàâøè â ì³ñöåâ³é ïðåñ³ ñòàòòþ Ìà𳿠dzíîâ÷óê «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³»: ùî áóëî, ùî º, ùî áóäå», ÿ õî÷ó ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâî¿ «ïðèãîäè» íà ö³é ôàáðèö³. ß ïðàöþâàâ íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðèéìàëüíèêîì-çäàâàëüíèêîì õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿. Ìåí³ äîâîäèëîñÿ ïðàöþâàòè ïîíàäíîðìîâî, çà ùî îïëàòó ÿ íå îòðèìóâàâ. ß âèñëîâèâ ñâîº íåçàäîâîëåííÿ, áî íå õîò³â áóòè ðàáîì, ³ ìåíå çâ³ëüíèëè. ß çâåðíóâñÿ äî Áîãóíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ç ïîçîâîì äî ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³» äëÿ çàõèñòó ñâî¿õ òðóäîâèõ ïðàâ. Ç â³äïîâ³äà÷à íà ìîþ êîðèñòü áóëî ñòÿãíóòî 7088,26 ãðí, òà 500 ãðí ìîðàëüíî¿ øêîäè, à â çàäîâîëåíí³ ³íøèõ âèìîã áóëî â³äìîâëåíî.

ß çíîâó çâåðíóâñÿ äî ñóäó ïðî ïåðåãëÿä ð³øåííÿ çà íîâîâèÿâëåíèìè îáñòàâèíàìè. À 31.10.2012 ðîêó ñóääÿ Áîãóíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Æèòîìèðà Ä. ˺äíüîâ âèí³ñ óõâàëó ïðî òå, ùî ì³é ïîçîâ ïðî ïåðåãëÿä ð³øåííÿ Áîãóíñüêîãî ðàéñóäó ì. Æèòîìèðà â³ä 19.02.2010 ðîêó çà íîâîâèÿâëåíèìè îáñòàâèíàìè çàëèøåíèé áåç ðîçãëÿäó. ß çâåðíóâñÿ äî Àïåëÿö³éíîãî ñóäó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³, äå 04.12.2012 ðîêó êîëåã³ÿ ñóää³â ². Ãàíñåöüêà, Î. Ìèêèòþê òà Í. Ãðèãîðóñü óõâàëèëà ìîþ àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàäîâîëüíèòè, à óõâàëó Áîãóíñüêîãî ðàéñóäó â³ä 31.10.2012 ð. ñêàñóâàòè ³ íàïðàâèòè äî ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ðîçãëÿäó. Òà ñóääÿ Ä. ˺äíüîâ íåñâîº÷àñíî âèñëàâ ìåí³ ïîâ³ñòêó ³ 28.12.2012 ð. âèí³ñ ð³øåííÿ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ ì çàÿâè ïðî ïåðåãëÿä ð³øåííÿ Áîãóíñüêîãî ðàéñóäó ì. Æèòîìèðà â³ä 13.02.2010 ðîêó. Òîæ ÿ âèìóøåíèé çíîâó çâåðíóòèñÿ äî Àïåëÿö³éíîãî ñóäó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³». Ì. Î÷åðåòüêî: «Ñüîãîäí³ ïèøóòü ó äåÿêèõ ì³ñöåâèõ ãàçåòàõ ïðî òå, ùî ³íâåñòîð Þð³é ˳ùèíñüêèé íå âêëàäàâ ³íâåñòèö³¿ â «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³». Öå íåïðàâäà. ϳäòâåðäæåííÿì öüîìó º ³íâåñòèö³¿, çàðåºñòðîâàí³ â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. ß ââàæàþ, ùî ç àêö³îíåðàìè ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³» íåïðàâèëüíî ðîçðàõóâàëèñÿ çà àêö³¿, â òîìó ÷èñë³ é ç³ ìíîþ. Íèí³ â Æèòîìèðñüêîìó ãîñïîäàðñüêîìó ñóä³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñïðàâà çà ïîçîâîì Àííè ˳ï³íñüêî¿, ÿêà ðàí³øå ïðàöþâàëà íà ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³» íà÷àëüíèêîì öåõó. Âîíà íàìàãàºòüñÿ âèçíàòè ð³øåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³», ïðî âõ³ä äî ñêëàäó ó÷àñíèê³â Òîâàðèñòâà ³íîçåìíîãî ³íâåñòîðà íåçàêîííèìè. Âîíà é ñüîãîäí³ ñòâåðäæóº, ùî íå áóëà ïîâ³äîìëåíà ïîâ³ñòêîþ ïðî ó÷àñòü ó çáîðàõ àêö³îíåð³â. ß îñîáèñòî áóâ ïðèñóòí³é íà âñ³õ çáîðàõ àêö³îíåð³â ³ ìîæó ñòâåðäæóâàòè, ùî âîíà áóëà íà âñ³õ çáîðàõ àêö³îíåð³â ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³» ³ ùî ñâî¿ àêö³¿ âîíà ïðîäàëà (º äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó). Íèí³ çíàõîäÿòüñÿ ëþäè, ÿê³ ñòâåðäæóþòü, ùî çáîðè àêö³îíåð³â ó 1999, 2006, 2008 ðîêàõ áóëè íåä³éñíèìè. Âîäíî÷àñ Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó ñòâåðäæóâàëà, ùî äàí³ çáîðè ïðîéøëè áåç ïîðóøåíü, çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì». Ò. Ñòîöüêà: «Ïðî÷èòàâøè â ì³ñöåâèõ ãàçåòàõ ñòàòòþ Ìà𳿠dzíîâ÷óê, õî÷ó ðîçïîâ³ñòè ïðî ñåáå. 20 òðàâíÿ 2008 ðîêó ç³ ìíîþ ï³ä ÷àñ ðîáîòè ñòàëàñÿ á³äà. Íàì âèäàëè âåëèê³ ñïåöîâî÷í³ ðóêàâèö³, ÿê³ çë³òàëè ç ðóê. Ìîþ ðóêó â ðóêàâèö³ çàòÿãëî â êîíâåéºð ³ ÿ çíåïðèòîìí³ëà. Ìåí³ âèêëèêàëè «øâèäêó», â³äâåçëè â ë³êàðíþ ³

çðîáèëè îïåðàö³þ. Ïîò³ì äî ìåíå â ë³êàðíþ ïðèéøëè ïðàö³âíèêè ôàáðèêè, ïðèíåñëè àêò, ÿêèé ÿ íàâ³òü íå ÷èòàëà, àëå ìåíå çàïåâíèëè: ï³äïèøè, ³ ìè òåáå â á³ä³ íå çàëèøèìî. Âæå êîëè ÿ ïîâåðíóëàñÿ íà âèðîáíèöòâî, òî ä³çíàëàñü, ùî ìåí³ «çðîáèëè» ïîáóòîâó òðàâìó. ³ñ³ì ì³ñÿö³â ÿ áóëà íà ë³êàðíÿíîìó. Çãîäîì ñîöñòðàõ ìåí³ âèïëàòèâ êîìïåíñàö³þ. ß ïîâåðíóëàñÿ íà ôàáðèêó íà ëåãê³ ðîáîòè. ² êîëè, íà ìîþ äóìêó, íåçàêîííî áóëî óòâîðåíî ÒÄ «ÆË», ÿ âèñëîâèëà ñâîþ òî÷êó çîðó: «Îá³êðàëè íàñ çëî䳿, çàáðàëè íàø³ àêö³¿». Ìîº íåçàäîâîëåííÿ äîíåñëè êåð³âíèöòâó ôàáðèêè. 29 ñåðïíÿ 2011 ðîêó ÿ âèéøëà íà ðîáîòó ç òåìïåðàòóðîþ ³ âèñîêèì òèñêîì. ³äïðîñèëàñü ³ ï³øëà äîäîìó. Ìåí³ çàòåëåôîíóâàëè

äîäîìó ³ ç ïîãðîçîþ ñêàçàëè: «Øâèäêî ïðèéä³òü íà ôàáðèêó». ß ç’ÿâèëàñü 30 ñåðïíÿ, à ìåí³ íà ïðîõ³äí³é ïîâ³äîìèëè: «Âè çâ³ëüíåí³». ß ñòàëà íà îáë³ê â öåíòð³ çàéíÿòîñò³, ïðîòÿãîì ðîêó îòðèìóâàëà ì³çåðí³ âèïëàòè. À êîëè ïðîéøîâ ð³ê, ìåí³ ïîðàäèëè îôîðìèòè ãðóïó ³íâàë³äíîñò³. Íèí³ ÿ â ñóäàõ äîáèâàþñÿ ñïðàâåäëèâîñò³ ç ïðèâîäó íåçàêîííî¿ ðåîðãàí³çàö³¿ ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³», ùî ïðèçâåëî äî àíóëþâàííÿ ìî¿õ àêö³¿». Óñ³ âèùå íàçâàí³ òà ³íø³ àêö³îíåðè «Æèòîìèðñüêèõ ëàñîù³â» çâåðíóëèñÿ ç ëèñòîì äî Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ðèáàêà Âîëîäèìèðà Âàñèëüîâè÷à. Îñü éîãî òåêñò:

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÇÂÅÐÍÅÍÍß àêö³îíåð³â ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³» òà ³íîçåìíîãî ³íâåñòîðà – êîìïàí³¿ Äåëüòà Êåï³òàë Ñ.À. Êîíäèòåðñüêà ôàáðèêà ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³» (ì. Æèòîìèð) ïî÷àëà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó 1947 ðîö³. Ç 1999 ðîêó âíîñèëèñÿ ³íîçåìí³ ³íâåñòèö³¿ äëÿ ðîçâèòêó ôàáðèêè. ²íîçåìíèé ³íâåñòîð âîëîä³â ôàáðèêîþ íà 95,07% òà ïðîäîâæóâàâ âèêîíóâàòè ³íâåñòèö³éí³ çîáîâ’ÿçàííÿ. Ïðîòå, â³äïîâ³äíî äî íàäàíîãî â 2006 ðîö³ äîðó÷åííÿ, ãðîìàäÿíèí Ðîñ³¿ òà ÑØÀ ²ãîð Áîéêî áóâ ïðèçíà÷åíèé ïðåäñòàâíèêîì ³íîçåìíîãî ³íâåñòîðà êîìïàí³¿ Äåëüòà Êåï³òàë Ñ.À. íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè íà ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³». Âèêîðèñòîâóþ÷è þðèäè÷í³ òà êîðïîðàòèâí³ òåõíîëî㳿 òà ñóäîâ³ ð³øåííÿ, áåçï³äñòàâíî, ç ãðóáèì ïîðóøåííÿì íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè çàö³êàâëåí³ îñîáè â 2010-2011 ðîêàõ ïîçáàâèëè ³íîçåìíîãî ³íâåñòîðà òà àêö³îíåð³â ïðàâ âëàñíîñò³ íà àêö³¿, à ìàéíî òà àêòèâè ôàáðèêè ïåðåéøëè ï³ä êîíòðîëü ². Áîéêà, ïðî ùî ïîäàíî á³ëüø ÿê 50 ïîçîâ³â äî ñóäîâèõ óñòàíîâ òà á³ëüø ÿê 300 çâåðíåíü äî îðãàí³â âëàäè Óêðà¿íè. Ïèòàííÿ ùîäî ïîçáàâëåííÿ ³íîçåìíîãî ³íâåñòîðà ïðàâ âëàñíîñò³ ðîçãëÿäàëîñÿ ðîáî÷îþ ãðóïîþ ïî ïðîòè䳿 íåçàêîííîìó ïîãëèíàííþ òà çàõîïëåííþ ï³äïðèºìñòâ ïðè Æèòîìèðñüê³é îáëàñí³é àäì³í³ñòðàö³¿ 26.07.2010 ð. Áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ñèòóàö³ÿ íàâêîëî ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³» ìຠîçíàêè «ðåéäåðñüêîãî çàõîïëåííÿ», ó çâ’ÿçêó ç ÷èì âñ³ äîâ³ðåíîñò³ ². Áîéêà ïî ïðåäñòàâíèöòâó íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ³íîçåìíîãî ³íâåñòîðà áóëè ñêàñîâàí³ òà â³äêëèêàí³. Ìè, àêö³îíåðè ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³» òà êîìïàí³ÿ Äåëüòà Êåï³òàë Ñ.À., çìóøåí³ çâåðíóòèñü ïî äîïîìîãó äî Âàñ ÿê äî íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè, ùîá â³äíîâèòè ñïðàâåäëèâ³ñòü, äîòðèìàííÿ ñóäàìè òà äåðæàâíèìè ïîñàäîâöÿìè ÿê çàêîí³â Óêðà¿íè, òàê ³ íîðì ìîðàë³. Ïðîñèìî äîïîìîãòè â³äíîâèòè íàø³ ïðàâà, â³äíîâèòè äîâ³ðó äî ïðàâîñóääÿ, ïîâåðíóòè àêö³îíåðàì òà ³íâåñòîðó íàëåæíó ¿ì âëàñí³ñòü. Ñàìå Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè 15.11.1996 ð. ðàòèô³êîâàíî Óãîäó ì³æ Óêðà¿íîþ òà Øâåéöàðñüêîþ êîíôåäåðàö³ºþ ïðî ñïðèÿííÿ òà âçàºìíèé çàõèñò ³íâåñòèö³é. Çàêîííî âíåñåí³ ³íîçåìí³ ³íâåñòèö³¿, çàõèñò ÿêèõ ãàðàíòóºòüñÿ äåðæàâîþ, íå ìîæóòü áóòè îá’ºêòîì äëÿ ðåéäåðñòâà. Óêðà¿íà ìຠïîäàòè ïðèêëàä äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîí³â òà ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â ïî íàäàííþ çàõèñòó ³íîçåìíèì ³íâåñòîðàì. Â³ä ³íîçåìíîãî ³íâåñòîðà ïî äîâ³ðåíîñò³ Êîëÿäà Î.². ³ä àêö³îíåð³â-ô³çè÷íèõ îñ³á çà àäâîêàòñüêèìè äîãîâîðàìè Àëºêñººâà Ñ.À.» Çàëèøàºòüñÿ ùå äîäàòè, ùî â³äáóëàñÿ íèçêà çàñ³äàíü â гâíåíñüêîìó àïåëÿö³éíîìó ãîñïîäàðñüêîìó ñóä³. Âñ³ ñïðàâè ñòîñîâíî ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³» ðîçãëÿäàþòü ÷îìóñü âæå ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â îäí³ é ò³ æ ñóää³. Íàçâåìî ¿õ ïî³ìåííî: Â.Êîëîìèñ, Î.Òèìîøåíêî, Ò. Ô³ëîíîâà, Â. Ñàâð³é, Ñ. Äóæè÷, Ì. Þð÷óê ³ ãîëîâà ñóäó Þ. Äåì’ÿí÷óê. Õî÷åòüñÿ â³ðèòè, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ñóää³ ñâî¿ìè ð³øåííÿìè àáî ñõâàëÿòü ðåéäåðñüêó ñõåìó, àáî íàäàäóòü çìîãó ³íâåñòîðàì òà àêö³îíåðàì â³äíîâèòè ñâî¿ ïðàâà

âëàñíîñò³ íà ï³äïðèºìñòâî ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³». Ðîçãëÿä ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâ ³ äîñ³ òðèâຠâ Ãîñïîäàðñüêèõ ñóäàõ ïåðøî¿, äðóãî¿ òà êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³é. Áîðîòüáà ç íåçàêîííèì àíóëþâàííÿì àêö³é àêö³îíåð³â ÇÀÒ «Æèòîìèðñüê³ ëàñîù³» â³äáóâàºòüñÿ òàêîæ ó Êè¿âñüêîìó àïåëÿö³éíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó òà Æèòîìèðñüêîìó àïåëÿö³éíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóäàõ. ϳäãîòóâàëè äî äðóêó: Îëåíà ÃÓÁÅÐÒ, þðèñò Ïåòðî ÒÀÐÀÑÞÊ, êîð. ãàçåòè «Âàø³ ²ÍÒÅÐÅÑè»

ñòîð. 3

8 ËÞÒÎÃÎ (ï’ÿòíèöÿ) íà ïåðåõðåñò³ âóë. Âåëèêî¿ Áåðäè÷³âñüêî¿ (çóïèíêà Ñòàðèé Áóëüâàð) î 15.00 òðàïèëàñÿ àâàð³ÿ. Ìàøèíîþ «Ìàçäà» á³ëîãî êîëüîðó áóëî âàæêî òðàâìîâàíî ÷îëîâ³êà 65 ðîê³â. Óêë³ííî ïðîñèìî Âàñ, õòî áóâ ñâ³äêîì àâàð³¿, çâåðíóòèñÿ çà òåëåôîíîì 066-179-35-55. Áóäåìî ùèðî âäÿ÷í³. Ç ïîâàãîþ – ðîäèíà ïîòåðï³ëîãî.

«HABEOPO» Oe o e y ep a ˳äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿, íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Îëåã Ëÿøêî áóäå áàëîòóâàòèñÿ íà ïîñàäó êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. Ïðî öå ïîë³òèê íàïèñàâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ â Facebook.

«Ïðèéíÿâ ð³øåííÿ: éäó â ìåðè Êèºâà. ß íàâåäó ïîðÿäîê ó ñòîëèö³ ³ çâ³ëüíþ íàøå ì³ñòî â³ä ðåã³îíàë³â. Êè¿â ñòàíå ôîðïîñòîì ðàäèêàëüíèõ çì³í ó äåðæàâ³. À êîæåí êèÿíèí çíàòèìå, ùî ìຠì³ñüêîãî ãîëîâó, ÿêèé çàõèùຠéîãî ³íòåðåñè. Òàêîæ âåäó íà âèáîðè äî Êè¿âðàäè Ðàäèêàëüíó ïàðò³þ», – íàïèñàâ Ëÿøêî. Íàãàäàºìî, ðàí³øå íàðîäíèé äåïóòàò ñòàâ ðåãóëÿðíî áðàòè ó÷àñòü ó ñåñ³¿ Êè¿âðàäè. «ß éäó òóäè, ùîá âñòàâèòè íà ì³ñöå ìîçãè çàæðàòèì ì³ñöåâèì äåïóòàòàì, ùîá íå äàòè ¿ì îáêðàäàòè êèÿí. Àëå ñêîðî ¿õ òàì íå áóäå – ìè, Ðàäèêàëüíà ïàðò³ÿ, êåðóâàòèìåìî ñòîëèöåþ, à íå öÿ áàíäà ðåã³îíàë³âñüêà, ÿêó íåíàâèäÿòü ìåøêàíö³ Êèºâà» –çàÿâèâ ïîë³òèê.

Íà ìèíóë³é ñåñ³¿ Îëåã Ëÿøêî çì³ã â³äñòîÿòè ðÿä çåìåëüíèõ îá’ºêò³â â³ä íåçàêîííî¿ ïðèâàòèçàö³¿, íà ïîçàìèíóë³é – ç³ðâàâ ãîëîñóâàííÿ çà çàêðèòòÿ ë³êàðí³ ¹3 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³. Òàêîæ ë³äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿ âèìàãຠíåãàéíî¿ â³äñòàâêè ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà çà òå, ùî òîé íå ñïðàâëÿºòüñÿ ç ì³ñüêèì ãîñïîäàðñòâîì.

«E EHET IAC M » O. o xoe i i y a ep a i ai ˳äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿, ïîçàôðàêö³éíèé íàðîäíèé äåïóòàò Îëåã Ëÿøêî çàïðîïîíóâàâ ë³êâ³äóâàòè äåðæàâí³ äà÷³ áóäèíê³â â³äïî÷èíêó «Êîí÷à-Çàñïà» òà «Ïóùà Âîäèöÿ» ³ ïåðåäàòè ¿õ â áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé ³ç ô³çè÷íèìè âàäàìè.

³äïîâ³äíèé ïðîåêò ïîñòàíîâè áóâ ïîäàíèé äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè 26 ëþòîãî. Òîãî æ äíÿ ïîñòàíîâà ìàëà áóòè çàðåºñòðîâàíà òà îïóáë³êîâàíà íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ïàðëàìåíòó. Îäíàê, àïàðàò Ðàäè çà êîìàíäîþ ñï³êåðà â³äìîâèâñÿ çàðåºñòðóâàòè çàêîíîïðîåêò. Íàòîì³ñòü Ðèáàê äîðó÷èâ ðåãëàìåíòíîìó êîì³òåòó ³ êîì³òåòó ç ïèòàíü ïðàâîâî¿ ïîë³òèêè ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü ðåºñòðàö³¿ ö³º¿ ïîñòàíîâè. Îëåã Ëÿøêî ââàæàº, ùî ó ñï³êåðà ïàðëàìåíòó, ÿêèé çàáîðîíèâ ðåºñòðóâàòè çàêîíîïðîåêò, º îñîáèñòèé ³íòåðåñ, àäæå òîé ñàì æèâå íà äåðæàâí³é äà÷³ ó Êîí÷àÇàñï³ ³ âòðàòèòü ïðàâî ïðîæèâàííÿ íà í³é, ÿêùî ³í³ö³àòèâà Ëÿøêà áóäå ï³äòðèìàíà. Íàãàäàºìî, ùî â äåðæàâíîìó áþäæåò³ íà 2013 ð³ê íà óòðèìàííÿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ äåðæàâíèõ äà÷ Äåðæàâíîìó óïðàâë³ííþ ñïðàâàìè ïåðåäá à÷åíî ïîíàä 50 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. «Äåðæàâí³ äà÷³ äëÿ âèñîêîïîñàäîâö³â ç óñ³ì «íàêîëÿäîâàíèì» çà ðîêè ðîáîòè – öå ïðîñòî áåíêåò ï³ä ÷àñ ÷óìè. Äåðæàâí³ äà÷³ ñòàëè ïðèâàòíèìè çàïîâ³äíèêàìè «åë³òè», â òîé ÷àñ, êîëè òèñÿ÷³ ìîëîäèõ ñ³ìåé ç ä³òüìè íå çíàþòü, äå æèòè, ÷àñòî íå ìàþ÷è ìîæëèâîñò³ íàâ³òü âèíàéìàòè æèòëî. ijòè, ÿê³ ïîçáàâëåí³ ìàòåðèíñüêîãî ï³êëóâàííÿ, æèâóòü ó ñòðàøíèõ óìîâàõ. ² öå òîä³, êîëè ä³òÿì-³íâàë³äàì äîâîäèòüñÿ ðîêàìè ñòîÿòè ó ÷åðç³ çà

ïóò³âêîþ ó ñàíàòîð³é, êîëè ô³íàíñóâàííÿ â³äïî÷èíêó äëÿ òàêèõ ä³òåé äåðæàâà äî ïð³îðèòåò³â íå â³äíîñèòü», – ïåðåêîíàíèé Ëÿøêî. Ñåðåä VIP-óòðèìàíö³â, ÿê³ æèâóòü çà ðàõóíîê ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, çîêðåìà: ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð ³êòîð Ïøîíêà, ÿêèé îáçàâ³âñÿ ñâî¿ì áóäèíêîì â äåðæàâí³é ðåçèäåíö³¿ «Ïóùà Âîäèöÿ», éîãî ïåðøèé çàñòóïíèê ³ ñóñ³ä – Ðåíàò Êóçüì³í. ̳í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ðà¿ñà Áîãàòèðüîâà ïðîæèâຠíà òåðèòî𳿠«Êîí÷à Çàñïè». Ìຠäåðæàâíó äà÷ó ó «Ïóùà-Âîäèö³» ³ êîëèøí³é ñï³êåð ïàðëàìåíòó ²âàí Ïëþù. Äî ðå÷³, êîëèøí³é ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð Þùåíêî îêð³ì ö³ëîãî ðàí÷î ó Áåçðàäè÷àõ, ìຠùå é äåðæàâíó ðåçèäåíö³þ íà òåðèòî𳿠«Êîí÷à-Çàñïà», â ÿê³é â³í íàðàç³ ìåøêຠ³ ïîêèäàòè íå çáèðàºòüñÿ. Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ òàêîæ ïðîæèâຠíà äåðæàâí³é äà÷³ â «Êîí÷àÇàñï³». Ö³êàâî, àëå «îïîçèö³îíåðó» Àðñåí³þ ßöåíþêó òåæ íàäàíî áóäèíîê â «óêðà¿íñüêîìó Áåâåðë³ Õ³ëëç», õî÷à â³í â³äõðåùóºòüñÿ, ùî íå áðàâ ó äåðæàâè æèòëà. Òàê ÷è ³íàêøå, àëå éîãî ï³äïèñ ïðèñóòí³é íà äîêóìåíò³ ïðî íàäàííÿ éîìó áóäèíêó â «Êîí÷à-Çàñï³». Çàãàëîì ïîíàä 200 ìîæíîâëàäö³â æèâóòü íà äåðæàâíèõ äà÷àõ, ïðî¿äàþ÷è ãðîø³ ì³ëüéîí³â óêðà¿íö³â. Ïðåñ-ñëóæáà ÐÏË www.liashko.ua www.rpl.kiev.ua


4 ñòîð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ – ÃÅÎËÎò×Ͳ; ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ – ÏÎ˲ÒÈ×Ͳ

www.interesu.info

¹ 08 (1069) 06 áåðåçíÿ 2013ð.

HAA IEMHA C APH o pa aaa e e a o a a i a paiy, a a ooo Òå, ùî ìàëüîâíè÷å Ïîë³ññÿ áàãàòå íà áóä³âåëüíå é äîðîãîö³ííå êàì³ííÿ, áóëî â³äîìî äàâíî. Ùå çà ðàäÿíñüêî¿ âëàäè â³ä ñòàðîæèë³â ñüîãîäí³ â³äîìîãî âñ³é Óêðà¿í³ ñåëèùà ì³ñüêîãî òèïó Âîëîäàðñüê-Âîëèíñüêèé, ÿêå äî Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ ìàëî íàçâó Ãîðîøêè, äîâåëîñÿ ÷óòè, ùî ³ êîëèøí³é âëàñíèê íàâêîëèøí³õ çåìåëü áîÿðèí Ïðîíñüêèé, ³ âåëèêèé ðîñ³éñüêèé ïîëêîâîäåöü Ìèõàéëî Êóòóçîâ, ÿêèé çà ïîäâèãè ó â³éí³ ïðîòè Òóðå÷÷èíè îäåðæàâ ó ïîäàðóíîê öåé ïî-ñâîºìó óí³êàëüíèé êóòî÷îê óêðà¿íñüêîãî Ïîë³ññÿ, íå ðàç îðãàí³çîâóâàëè ðîçøóê ðîäîâèù ìîäíîãî ó â³ñ³ìíàäöÿòîìó ñòîë³òò³ êàìåíþ íà éìåííÿ òîïàç. Òà íåâäàëî. Áî, ÿê ïîò³ì ç’ÿñóâàëîñÿ, ìàò³íêà-ïðèðîäà òóò, íà â³äì³íó â³ä Óðàëó, ñõîâàëà éîãî ³ ùå áàãàòî ì³íåðàë³â äî îäí³º¿ ç ï³äçåìíèõ ñêàðáíèöü, ÿê³ ãåîëîãè íàçèâàþòü ïîãðåáàìè.

Çàãàëîì íà Æèòîìèðùèí³ âèÿâëåíî 96 ì³íåðàë³â, ÿê³ ìàþòü íàðîäíîãîñïîäàðñüêå çíà÷åííÿ. Ïîâíà êîëåêö³ÿ ö³ííèõ ì³íåðàë³â, ùî º â íàäðàõ íàøî¿ îáëàñò³, ç³áðàíà òà åêñïîíóâàëàñÿ â îáëàñíîìó ìóçå¿ ïðèðîäè, ÿêèé, íà æàëü, ï³ñëÿ âèñåëåííÿ ç³ Ñâÿòî-Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè, ñòàâ áåçäîìíèì. Âåëè÷åçí³ ïîêëàäè ð³çíîãî âèäó ãðàí³òó, êâàðöèòó,

êâàðöó òà ³íøèõ ì³íåðàë³â ïîñïðèÿëè ðîçâèòêó ã³ðíè÷îäîáóâíî¿ ïðîìèñëîâîñò³. – Íèí³ â îáëàñò³ 䳺 32 ùåáåíåâîâèðîáí³ çàâîäè ³ 98 ãðàí³òíî-äîáóâíèõ òà êàìåíåîáðîáíèõ ï³äïðèºìñòâ. Çðîñòຠïîïèò íà öþ ïðîäóêö³þ. Òîð³ê ìàéæå â ï³âòîðà ðàçà çðîñëè îáñÿãè ¿¿ âèðîáíèöòâà. ² ùî âàæëèâî, â³äðîäæóº âèðîáíèöòâî ä³þ÷å ó Âîëîäàðñüê-Âîëèíñüêó

òîâàðèñòâî «Êâàðöñàìîöâ³òè», ÿêå ðîçðîáëÿº ïîêëàäè êîøòîâíîãî êàì³ííÿ: ã³ðñüêîãî êðèøòàëþ, àìåòèñòó, àêâàìàðèíó, äèì÷àñòîãî òîïàçó. Éîãî âèðîáíèöòâîì çàö³êàâèëèñÿ é çàðóá³æí³ ³íâåñòîðè. Çîêðåìà þâåë³ðí³ ô³ðìè ²çðà¿ëþ íàäàëè ï³äòðèìêó â òåõí³÷íîìó ïåðåîñíàùåí³ é â³äíîâëåí³ ðîáîòè îãðàíóâàëüíî¿ ôàáðèêè. ¯õí³ ìàéñòðè-þâåë³ðè íàâ÷àëè íàøèõ ïðàö³âíèê³â ìèñòåöòâó îáðîáêè äîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ, ïåðåòâîðåííÿ éîãî â ÷óäîâ³ êîøòîâí³ âèðîáè, – ïîâ³äîìèâ íàøîìó êîðåñïîíäåíòó íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âàñèëü Ñóõîðàáà. – Ùå çà ðàäÿíñüêî¿ âëàäè äîâåëîñÿ ÷óòè, ùî ãåîëîãè øóêàëè ïîêëàäè çîëîòà íà òåðèòî𳿠îáëàñò³. Ùî äàëè ¿õí³ ïîøóêè? – ó ñâîþ ÷åðãó ïîö³êàâèâñÿ ó Âàñèëÿ Ïåòðîâè÷à.

– ³äêðèëè ïîêëàäè çîëîòà. Àëå öå êîíô³äåíö³éíà ³íôîðìàö³ÿ. – À â ÿê³é ôîðì³, â ÿêèõ ïîðîäàõ ì³ñòèòüñÿ íà Ïîë³ññ³ ç î ë î ò î ?, – çâåðíóâñÿ âæå äî ñïåö³àë³ñòà ãåîëîãî-ðîçâ³äóâàëüíî¿ åêñïåäèö³¿.

ê³ëüêà ãðàì³â ó òîíí³ ïîðîäè ï³ñêîâèêó. – Íàñê³ëüêè ïåðñïåêòèâíå òàêå ðîäîâèùå â ïëàí³ ðîçðîáêè? – Äîñâ³ä íàøèõ ñóñ³ä³âïîëÿê³â ïåðåêîíóº, ùî òàêå

– Ó ï³ñêîâèêó. Ùîïðàâäà, âì³ñò çîëîòà â íüîìó íåâåëèêèé – çà âèçíà÷åííÿì ãåîëîã³â,

âèðîáíèöòâî ðåíòàáåëüíå. Ç ïîä³áíèõ ðîäîâèù âîíè âèäîáóâàþòü ïðîòÿãîì ðîêó äî 5

ê³ëîãðàì³â çîëîòà ³ äî 100 ê³ëîãðàì³â ïëàòèíè, òàêîæ äóæå ö³ííîãî ìåòàëó. – À íà íàøîìó Ïîë³ññ³ º ïëàòèíà? – Íàì öå ùå íåâ³äîìî. г÷ ó ò³ì, ùî â Óêðà¿í³ íåìຠëàáîðàòîð³¿, äå ìîæíà áóëî á âèçíà÷èòè íàÿâí³ñòü öüîãî ö³ííîãî åëåìåíòà. À ðîáèòè öå çà êîðäîíîì íàäòî äîðîãî. Íà çàïèòàííÿ: «×è ìîæëèâà íà Ïîë³ññ³ òàêà, ÿê áóëà â ϳâí³÷í³é Àìåðèö³ ÷è Àôðèö³ «çîëîòà ëèõîìàíêà?» ñï³âáåñ³äíèê â³äïîâ³â, ùî, çà âèçíà÷åííÿì ãåîëîã³â, òåõíîëîã³ÿ âèäîáóâàííÿ äîðîãîö³ííèõ ìåòàë³â ³ç òàêèõ, ÿê ó íàñ, ï³ñêîâèê³â äóæå ñêëàäíà. Ñïî÷àòêó òðåáà çà äîïîìîãîþ ð³çíèõ õ³ì³÷íèõ ðåàãåíò³â çáàãàòèòè ðóäó, à âæå ïîò³ì ãðàâ³òàö³éíèì ìåòîäîì â³äîêðåìèòè ç íå¿ çîëîòî òà ³íø³ äîðîãîö³íí³ ìåòàëè. ²âàí ÃÎÖÀËÞÊ ²ëþñòðàö³ÿ ç ²íòåðíåòó

OeAPIHC : BPO E C A EPC E T BA PAH – EPI PO POEHO Ãîñòåì ÷åðãîâîãî, áåðåçíåâîãî çàñ³äàííÿ ìåä³àêëóáó «Íà âëàñíèé ïîãëÿä», ùî â³äáóëîñÿ â Êèºâ³ 1 áåðåçíÿ, áóâ Îëåã Çàðóá³íñüêèé. Â³í – íàðîäíèé äåïóòàò ÷îòèðüîõ ñêëèêàíü, êîëèøí³é çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³òåòó ç ºâðî³íòåãðàö³¿, ÷ëåí ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ Ðåã³îí³â. Íà çàñ³äàíí³ êëóáó çîñåðåäèâ ñâ³é âèñòóï íà ïðîáëåìàõ âñòóïó Óêðà¿íè â ªÑ. «Öüîãî ðîêó â Áðþññåë³ â³äáóâñÿ íåîðäèíàðíèé ñàì³ò Óêðà¿íà-ªÑ, – ðîçïî÷àâ ñâîþ ðîçìîâó ç æóðíàë³ñòàìè íàðîäíèé äåïóòàò Îëåã Çàðóá³íñüêèé. – Ó ñï³ëüí³é çàÿâ³ çà ðåçóëüòàòàìè çóñòð³÷³, ï³äïèñàí³é Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ³êòîðîì ßíóêîâè÷åì, Ãîëîâîþ ªâðîêîì³ñ³¿ Æîçå Ìàíóåëåì Áàððîçó òà Ïðåçèäåíòîì Ðàäè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó Ãåðìàíîì Âàí Ðîìïåºì, º áàãàòî ïîçèòèâíèõ ñèãíàë³â ùîäî çàê³í÷åííÿ ïåð³îäó îõîëîäæåííÿ ñòîñóíê³â ì³æ ªÑ òà Óêðà¿íîþ. Äåïóòàò íàãàäàâ, ùî òîð³ê ñàì³ò íå ïðîâîäèâñÿ – âïåðøå â³ä 1997 ðîêó. Ïðè÷èíà îõîëîäæåííÿ – áåçïðåöåäåíòíà åêîíîì³÷íà êðèçà â ªâðîï³ òà êîíôðîíòàö³éíèé ïîë³òè÷íèé êë³ìàò ì³æ âëàäîþ òà îïîçèö³ºþ â Óêðà¿í³. Âèñòóïàþ÷è ïåðåä ó÷àñíèêàìè ìåä³à-êëóáó Îëåã Çàðóá³íñüêèé ïåðåðàõóâàâ ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè çóñòð³÷³ ó âåðõàõ â Áðþññåë³: ôàêò ñàìîãî ïðîâåäåííÿ ñàì³òó, ïîçèòèâíà äëÿ Óêðà¿íè ñï³ëüíà çàÿâà, ÷èìàëî óâàãè ãàðìîí³çàö³¿ óêðà¿íñüêîãî òà ºâðîïåéñüêîãî çàêîíîäàâñòâà, çãîäà ªâðîñîþçó íà ó÷àñòü ó ðåêîíñòðóêö³¿ ãàçîòðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè òà ó÷àñòü ó êîíñîðö³óì³ ùîäî óïðàâë³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ãàçîòðàíñïîðòíîþ ñèñòåìîþ, ìåìîðàíäóì ùîäî ïî÷àòêó ä³àëîãó Óêðà¿íà-ªÑ ç ïîë³ïøåííÿ á³çíåñ-êë³ìàòó. Íà ñàì³ò³ áóâ â³äçíà÷åíèé ïðîãðåñ ùîäî ïðîñóâàííÿ Óêðà¿íè â íàïðÿìêó ñêàñóâàííÿ â³çîâîãî ðåæèìó. Öå ïèòàííÿ ìîæíà áóëî á íàâ³òü ïîñòàâèòè íà ïåðøå ì³ñöå, òîìó ùî âîíî ñòîñóºòüñÿ ì³ëüéîí³â ëþäåé, ãîâîðèòü Î.Çàðóá³íñüêèé.

«Îòæå, ñàì³ò áóâ âàæëèâèì, ïîçèòèâíèì, – çàçíà÷èâ äåïóòàò. – À ùîäî éîãî óñï³õó, òî â íàñ ïîë³òèêè äàþòü îö³íêè ì³æíàðîäíèì ïîä³ÿì çàëåæíî â³ä òîãî, â ÿêîìó ïîë³òè÷íîìó òàáîð³ âîíè ïåðåáóâàþòü. Òîìó îäí³ êàæóòü, ùî öå áóâ óñï³øíèé çàõ³ä, ³íø³ – ùî öå ïðîâàë. Àëå Øòåôàí Ôþëå, ÿêèé â³äïîâ³äຠçà ïîë³òèêó ñóñ³äñòâà ªâðîñîþçó, ñêàçàâ, ùî ñàì³ò áóâ íàäçâè÷àéíî óñï³øíèé. Ñàì³ò çàñâ³ä÷èâ âàæëèâ³ñòü ªÑ äëÿ Óêðà¿íè ³ Óêðà¿íè äëÿ ªÑ». Ùî á íå êàçàëè, àëå ªâðîñîþç - öå òà ñòðóêòóðà, ç ÿêîþ òðåáà ïîãëèáëþâàòè ñòîñóíêè, íàãîëîøóº Îëåã Çàðóá³íñüêèé. Òàê, â ªâðîï³ ñåðéîçíà åêîíîì³÷íà êðèçà (ïðèáëèçíî ÷âåðòü áîðã³â ªÑ íèí³ âèêóïëåíà Êèòàºì, à ùå ÷âåðòü – ßïîí³ºþ), º ïðîáëåìè ç Ãðåö³ºþ, ²ñïàí³ºþ, ²òà볺þ.  ²ñïàí³¿ áåçðîá³òòÿ ñÿãຠ25%, ñåðåä ìîëîä³ – 50%, â ²òà볿 äåðæàâíèé áîðã äîñÿã 2 òðèëüéîí³â ºâðî. «Öå êàæó äî òîãî, ùî í³ íà êîãî ìîëèòèñÿ íå òðåáà ³ êóìèðà ðîáèòè ç ªÑ íå òðåáà, – äîäຠäåïóòàò. – Àëå äëÿ íàñ ªÑ º ïåâíèì çðàçêîì ùîäî ïîáóäîâè ñèñòåìè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, á³ëüø ñïðàâåäëèâîãî ñóñï³ëüñòâà, åôåêòèâí³øî¿ êîíêóðåíòíî¿ åêîíîì³êè òîùî. ªÑ – öå îäèí ç íàéá³ëüøèõ ðèíê³â ó ñâ³ò³, öå 500 ì³ëüéîí³â íàñåëåííÿ. Öå âèñîê³ òåõíîëî㳿. Öå äîñâ³ä äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà. Òîìó äëÿ Óêðà¿íè âàæëèâî óêð³ïëþâàòè ñòîñóíêè ç ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì. Àëå öå íå çíà÷èòü, ùî ªÑ âàæëèâ³øèé äëÿ Óêðà¿íè, í³æ ñàìà Óêðà¿íà äëÿ ªÑ. Öå íåïðàâäà. ͳõòî â ì³æíàðîäí³é ïîë³òèö³ áëàãîä³éíèöòâîì íå çàéìàºòüñÿ. ×åð÷èëëü ñâîãî ÷àñó ñêàçàâ, ùî ó ì³æíàðîäí³é ïîë³òèö³ â³ä-

íîñèíè ³ñíóþòü íå äëÿ òîãî, ùîá âèêîíóâàòè ïðèñòîéíîñò³, à äëÿ òîãî, ùîá äîìàãàòèñÿ ïåðåâàã. ² ïîòóæí³ êðà¿íè íàìàãàþòüñÿ öüîãî äîáèâàòèñÿ. ªâðîñîþç íå ç àëüòðó-

äëÿ ºâðîïåéñüêèõ òîâàð³â äóæå ïîòð³áí³. Ïîò³ì, âîíè äîáðå ïàì’ÿòàþòü 2009 ð³ê, åíåðãåòè÷íó êðèçó ÷åðåç ñòîñóíêè Óêðà¿íè òà Ðîñ³¿. Òîìó äëÿ íèõ âàæëèâî, ùîá Óêðà¿íà

Îëåã ÇÀÐÓÁ²ÍÑÜÊÈÉ

¿ñòè÷íèõ, à ñóòî ç ïðàãìàòè÷íèõ ïðè÷èí äîïîìàãຠÓêðà¿í³. Òàêèõ ïðè÷èí òðè. Ïåðøà – Óêðà¿íà º íåîñâîºíèì ðèíêîì, ç íèæ÷îþ êîíêóðåíö³ºþ, í³æ â ªÑ. À ðèíêè

çàëèøàëàñÿ ïåðåäáà÷óâàíèì ³ ñòàá³ëüíèì òðàíçèòåðîì åíåðãîíîñ³¿â. Ïîêè ùî ëåâîâà ÷àñòêà åíåðãîíîñ³¿â ³äå â ªÑ ÷åðåç Óêðà¿íó. Êð³ì òîãî, ªÑ äóæå áî¿òüñÿ íåëåãàëüíî¿ ì³ãðàö³¿. Óêðà¿íà

ìຠâåëè÷åçíèé êîðäîí ç ªâðîñîþçîì, ³ âîíè õî÷óòü, ùîá Óêðà¿íà íå áóëà òðàíçèòåðîì íåëåãàëüíî¿ ì³ãðàö³¿». Ùîäî áåçâ³çîâîãî ðåæèìó, òî ç 2005 ðîêó ãðîìàäÿíè ªÑ ìîæóòü ïðè¿õàòè â Óêðà¿íó áåç â³çè, à óêðà¿íö³ â ªÑ - í³. Ñèòóàö³ÿ íåçåðêàëüíà. «Òîìó êåð³âíèöòâî êðà¿íè ñòàâèòü çà ìåòó ñïî÷àòêó ë³áåðàë³çàö³þ â³çîâîãî ðåæèìó, ùîá íàä íàøèìè ãðîìàäÿíàìè åëåìåíòàðíî íå çíóùàëèñÿ. À ïîò³ì – ñêàñóâàííÿ â³çîâîãî ðåæèìó, – ãîâîðèòü äåïóòàò. – ×è äîñÿãëè ìè òàì ïðîãðåñó? Òàê. Íåùîäàâíî ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ðîñ³¿ Ëàâðîâ çðîáèâ ðåâíèâó çàÿâó ïðî òå, ùî ªÑ íåñïðàâåäëèâî ñòàâèòüñÿ äî Ðîñ³¿, òîìó ùî â ïåðåãîâîðàõ ïðî áåçâ³çîâèé ðåæèì ç Óêðà¿íîþ â³í ïðîñóíóâñÿ äàë³. ßêáè ó ëþòîìó íå áóëî áëîêóâàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ìè á ïîêàçàëè ªÑ ³ùå á³ëüø³ çäîáóòêè. Âæå áóëè á ïðèéíÿò³ çàêîíè, ÿê³ ïîäàâ óðÿä íà âèêîíàííÿ ïåðøî¿ ÷åðãè çîáîâ’ÿçàíü ïåðåä ªÑ äëÿ ñêàñóâàííÿ áåçâ³çîâîãî ðåæèìó. Çîêðåìà, öå ïîïðàâêè äî çàêîíîïðîåêòó ïðî ïåðñîíàëüí³ äàí³, óòî÷íåííÿ äî çàêîíó ïðî áîðîòüáó ç êîðóïö³ºþ òà ³íø³. Âæå íà ñàì³ò³ ìîãëè á ïîêàçàòè, ùî ìè çðîáèëè». Îëåã Çàðóá³íñüêèé ïåðåêîíàíèé, ùî âíóòð³øíüîïîë³òè÷í³ ñóïåðå÷êè íå ìàþòü ñòîÿòè íà øëÿõó ºâðî³íòåãðàö³éíèõ çóñèëü Óêðà¿íè. «ßê êàæóòü, øêîäèòè ëåãøå, à äîïîìàãàòè âàæêî. ßêùî á³ëüø³ñòü ñóñï³ëüñòâà ââàæàº, ùî â³äíîñèíè ç ªÑ âàæëèâ³, òî íå òðåáà øêîäèòè ïðîñóâàííþ â öüîìó íàïðÿìêó ç îãëÿäó íà ñâî¿ ïîë³òè÷í³ ïåðåêîíàííÿ». ×è äຠöåé ñàì³ò ïåðñïåêòèâè Óêðà¿í³ ³íòåãðóâàòèñÿ â ªÑ? «Íå ìîæíà îäíîçíà÷íî ñêàçàòè, òîìó ùî íå éäåòüñÿ ïðî ïîâíîïðàâíå ÷ëåíñòâî â ªÑ, – ñòâåðäæóº Î.Çàðóá³íñüêèé. – ªâðîñîþç äîñ³ íå îçâó÷èâ ïåðñïåêòèâè ÷ëåíñòâà Óêðà¿íè â ªÑ, í³äå ïðî öå íå ñêàçàíî. Ìàêñèìàëüíî, ùî ìè ìîæåìî äîñÿãíóòè – öå àñîö³àòèâíå ÷ëåíñòâî ³ çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³. Ùîäî ïîâíîïðàâíîãî ÷ëåí-

ñòâà, òî öå íå ìîæíà íàçâàòè áëèçüêîþ ïåðñïåêòèâîþ, òîìó ùî íàø³ ïàðòíåðè íå õî÷óòü öå ïèòàííÿ ñòàâèòè. ×îìó? Ç ð³çíèõ ïðè÷èí, â òîìó ÷èñë³ ç ïðè÷èíè êðèçè â ªÑ. Ó íåôîðìàëüíèõ ðîçìîâàõ ÷èíîâíèêè ç ªÑ ãîâîðÿòü, ùî âîíè âæå ïîñï³øèëè ç ïðèéíÿòòÿì Áîëãà𳿠òà Ðóìóí³¿. Êð³ì òîãî, âîíè íå çíàþòü, ùî çðîáèòè ç 80-ì³ëüéîííîþ Òóðå÷÷èíîþ, ÿêà º àñîö³àòèâíèì ÷ëåíîì ªÑ óæå áàãàòî ðîê³â. ² íàøó 46-ì³ëüéîííó äåðæàâó ªâðîñîþçó, î÷åâèäíî, ïåðåâàðèòè ëåãêî íå âäàñòüñÿ. Îäíà ñïðàâà, êîëè â ªâðîñîþç âõîäèòü Åñòîí³ÿ ç íàñåëåííÿì 1,3 ì³ëüéîíà – ÿê ïîëîâèíà Êèºâà. ²íøà ñïðàâà – Óêðà¿íà, òà ùå é ç òàêèìè âíóòð³øí³ìè ñóïåðå÷íîñòÿìè». Àëå ÿêùî ïåðñïåêòèâè ÷ëåíñòâà â ªÑ í³äå íå çàô³êñîâàí³, òî ÷è òðåáà íàì òîä³ îïóñêàòè ðóêè? Ââàæàþ, ùî í³. Íå òðåáà ðîçãëÿäàòè ÷ëåíñòâî â ÿê³éñü îðãàí³çàö³¿ ÿê ìåòó. Î÷åâèäíî, ùî ñë³ä âèêîðèñòàòè öþ ñèòóàö³þ, ùîá ñàìèì ïîêðàùèòèñÿ – â ñôåð³ òåõíîëîã³é, åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, óäîñêîíàëåííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ð³âíÿ äåìîêðàò³¿ òà ïðàâ ëþäèíè. «Öå íàì ñàìèì ïîòð³áíî», – íàãîëîøóº äåïóòàò. «² íàîñòàíîê. Óäà÷à – öå çóñòð³÷ ãîòîâíîñò³ ³ ìîæëèâîñò³. ×è áóäåìî ìè äî ³ëüíþñüêîãî ñàì³òó ó ëèñòîïàä³ 2013 ðîêó ãîòîâ³ ³ ÷è áóäå ó ªÑ ìîæëèâ³ñòü, ùîá öÿ çóñòð³÷ â³äáóëàñÿ, – öå ïèòàííÿ ÷àñó. Ïðàêòè÷í³ ðåçóëüòàòè ñàì³òó â Áðþññåë³ ìîæíà áóäå îö³íèòè, êîëè ìè ïîáà÷èìî, ÿê áóäóòü ðåàë³çîâóâàòèñÿ éîãî íàðîáêè ³ ð³øåííÿ», – öèìè ñëîâàìè Îëåã Çàðóá³íñüêèé çàê³í÷èâ ñâîº ñï³ëêóâàííÿ ç æóðíàë³ñòàìè. Çàïèñàëà ͳíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Çí³ìîê Â’ÿ÷åñëàâà Âîäîðºçà


¹ 08 (1069) 06 áåðåçíÿ 2013ð.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÍÎÂÈÍÈ: ÏÎØÒβ; ̲ÑÖŲ – ÊÎÌÓÍÀËÜͲ. ÏβÄÎÌËÅÍÍß

epeop P O T : « O TOB P HO OTPE BPE BAHH» Êðóãëèé ñò³ë, ùî â³äáóâñÿ íåùîäàâíî â ³íôîðìàö³éíîìó àãåíòñòâ³ «Ë²ÃÀ Á³çíåñ²íôîðì», ç³áðàâ ïðåäñòàâíèê³â ïðîâ³äíèõ ïîøòîâèõ îïåðàòîð³â Óêðà¿íè, Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè, Óêðà¿íñüêîãî ñîþçó ïðîìèñëîâö³â ³ ï³äïðèºìö³â, Óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ äèðåêò-ìàðêåòèíãó, Óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ âèäàâö³â ïåð³îäè÷íî¿ ïðåñè, êîìïàí³é äèñòàíö³éíî¿ òîðã³âë³ òà Ç̲. Îáãîâîðþâàâñÿ ³í³ö³éîâàíèé Óêðïîøòîþ çàêîíîïðîåêò, ñïðÿìîâàíèé íà âðåãóëþâàííÿ ðèíêó ïîñëóã ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó.

Êåð³âíèê ïîøòîâîãî â³äîìñòâà Îêñàíà Ïëîòí³êîâà ðîçïîâ³ëà «Ïîøòîâîìó â³ñíèêó» ïðî ïðîáëåìè, ïîðóøåí³ ï³ä ÷àñ êðóãëîãî ñòîëó, òà ïðî òå, ÿêèì êóðñîì íèí³ ïðÿìóº Óêðïîøòà. – Óêðïîøòà âèñòóïèëà ³í³ö³àòîðîì ñòâîðåííÿ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ãàëóç³ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó». ×îìó íàö³îíàëüíèé îïåðàòîð çàö³êàâëåíèé ó éîãî óõâàëåíí³? – Óêðïîøòà ìຠçàáåçïå÷óâàòè ñïîæèâà÷àì óí³âåðñàëüí³ ïîñëóãè ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó çà ³ñíóþ÷èìè ïîì³ðíèìè ö³íàìè íà âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó äëÿ íàñ ÿê íàö³îíàëüíîãî îïåðàòîðà ³ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ³ñíóþòü ñóâîð³ îáìåæåííÿ òà çîáîâ’ÿçàííÿ. Êð³ì òîãî, äåÿê³ ó÷àñíèêè ðèíêó ïîøòîâèõ ïîñëóã «ãðàþòü» íåäîáðîñîâ³ñíî, à êîíòðîëþ çà ¿õíüîþ ä³ÿëüí³ñòþ íåìàº. Ïðèéíÿòòÿ çàêîíîïðîåêòó ìຠâïîðÿäêóâàòè ðèíîê ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó. Íàñòàâ ÷àñ âñòàíîâèòè ÷³òê³ ïðàâèëà, ÿê³ á ïîñòàâèëè âñ³õ ïîøòîâèõ îïåðàòîð³â ó ð³âí³ óìîâè. – Ðîçêàæ³òü äåòàëüí³øå ïðî ñóòü Âàøèõ ïðîïîçèö³é. – Ó âñüîìó ñâ³ò³ ðåãóëþâàííÿ ðîáîòè ïîøòîâèõ îïåðàòîð³â çä³éñíþºòüñÿ àáî øëÿõîì ë³öåíçóâàííÿ, àáî ÷åðåç âêëþ÷åííÿ äî ðåºñòðó ïîøòîâèõ îïåðàòîð³â. Ìè ïðîïîíóºìî ñòâîðèòè òàêèé ðåºñòð ³ çàêîíîäàâ÷î ïðîïèñàòè ÷³òê³ êðèòåð³¿, ÿêèì ìຠâ³äïîâ³äàòè êîìïàí³ÿ, ùî áàæຠíàäàâàòè ïîøòîâ³ ïîñëóãè, çîêðåìà íèçêó âèìîã äî ÿêîñò³ ¿õ íàäàííÿ. À äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ïåðåäóñ³ì äàòè âèçíà÷åííÿ, ùî º ïîøòîâîþ ïîñëóãîþ, à ùî óí³âåðñàëüíîþ ïîøòîâîþ ïîñëóãîþ (â³äïîâ³äíî äî Êîíâåíö³¿ ÂÏÑ); ðîçìåæóâàòè ïîñëóãó ç äîñòàâêè ïîøòîâèõ â³äïðàâëåíü ³ ïîñëóãó ç äîñòàâêè âàíòàæ³â; íàðåøò³, ñêëàñòè ïåðåë³ê ïîøòîâèõ ïîñëóã, ÿê³ñòü íàäàííÿ ÿêèõ êîíòðîëþâàòèìå äåðæàâà. Áåç öüîãî ðèíîê çàëèøàòèìåòüñÿ õàîòè÷íèì ³ äàë³ ðîçâèâàòèñÿ öèâ³ë³çîâàíî íå çìîæå. – ßê³ ïðîïîíóþòüñÿ çì³íè ùîäî ä³ÿëüíîñò³ íàö³îíàëüíîãî îïåðàòîðà? – ¯õ ÷èìàëî, òîìó íàâåäó íàéá³ëüø áîëþ÷³ ïèòàííÿ, ùî íå âèð³øóþòüñÿ ðîêàìè. Òàê, öå ðåãóëþâàííÿ ðèíêó ïîøòîâî¿ êîðåñïîíäåíö³¿: Óêðïîøòà ÿê íàö³îíàëüíèé îïåðàòîð ìຠâèêëþ÷íå ïðàâî íà ïåðåñèëàííÿ ïðîñòèõ ëèñò³â ìàñîþ äî 50 ã òà ïðîñòèõ ïîøòîâèõ êàðòîê. Îäíàê íåäîáðîñîâ³ñí³ îïåðàòîðè â îáõ³ä çàêîíîäàâñòâà òåæ íàäàþòü òàê³ ïîñëóãè. Ìè ïðîïîíóºìî çàêð³ïèòè ìîíîïîë³þ

Óêðïîøòè íà âñþ êîðåñïîíäåíö³þ äî 50 ã ³ âñòàíîâèòè çà äîäåðæàííÿì ö³º¿ íîðìè ñóâîðèé êîíòðîëü ç áîêó ÍÊÐDz. Ùå îäíèì ïèòàííÿì, ùî ïîðóøóâàëîñÿ íåîäíîðàçîâî, º äîñòàâêà ïåðåäïëàòíèõ ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü. Òàðèô íà öþ ïîñëóãó íå çì³íþâàâñÿ âæå 5 ðîê³â – íà â³äì³íó â³ä ö³í íà åíåðãîíîñ³¿, ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òîùî. Çáèòêè, ÿê³ íåñå ÷åðåç öå Óêðïîøòà, ñòàíîâëÿòü ùîðîêó 200 ìëí ãðí. Ïðè öüîìó íàø³ êîíêóðåíòè éòè «íà ñåëî» ç àíàëîã³÷íèìè ïîñëóãàìè íå êâàïëÿòüñÿ – ¿ì öå åêîíîì³÷íî íåâèã³äíî. Ìîæëèâî, âèõ³ä çíàé-

âñ³ âîíè çàö³êàâëåí³ ó íàø³é ÿê³ñí³é ðîáîò³. Êîíñòðóêòèâíà êðèòèêà âèÿâëÿº íàø³ ñëàáê³ ì³ñöÿ, äîïîìàãຠâäîñêîíàëþâàòèñÿ. Ùîäî íåêîíñòðóêòèâíî¿, òî ìîæó íàâåñòè â³äîìèé âèñë³â: ÿêùî õòîñü áåðåòüñÿ äî ñïðàâè ³ ðóõຠñâ³ò óïåðåä, îáîâ’ÿçêîâî çíàéäåòüñÿ òîé, õòî õàïàòèìåòüñÿ çà ãîëîâó ³ âîëàòèìå: «Êóäè êîòèòüñÿ öåé ñâ³ò!». ² ÿêùî â ìàñ-ìåä³à îáãîâîðþþòü ïëþñè ÷è ì³íóñè íàøî¿ ðîáîòè – ÿ ùèðî âäÿ÷íà çà òàêó óâàãó, áî öå îçíà÷àº, ùî íàø³ íîâ³ ï³äõîäè äî âåäåííÿ á³çíåñó ïðàöþþòü. – Çà öåé ÷àñ çàÿâëåíî ê³ëüêà àìá³òíèõ ïðîåêò³â, ðîçïî÷àòî ìîäåðí³çàö³þ ï³äïðèºìñòâà. ßêà ìåòà ïåðåòâîðåíü? – Îñíîâíå – Óêðïîøòà ìຠïðàöþâàòè íà îòðèìàííÿ ïðèáóòê³â. ² ùîá äîñÿãòè öüîãî, ìè ïîâèíí³ ï³äâèùèòè ÿê³ñòü îáñëóãîâóâàííÿ íàøèõ ê볺íò³â ³ çàïðîïîíóâàòè ¿ì íàéñó÷àñí³ø³ ïîøòîâ³ ïîñëóãè. Óæå ñüîãîäí³ ìåøêàíö³ ê³ëüêîõ îáëàñòåé Óêðà¿íè ìîæóòü, íå âèõîäÿ÷è ç äîìó, à âèêëèêàâøè ëèñòî-

Ãåíäèðåêòîð Óêðïîøòè Îêñàíà ÏËÎÒͲÊÎÂÀ

äåòüñÿ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷åé çà êðóãëèì ñòîëîì ç êîìïàí³ÿìè, ÿê³ íàäàþòü ïîñëóãè ç ïåðåäïëàòè ³ äîñòàâêè ïåð³îäèêè. Ìè ãîòîâ³ äî ä³àëîãó. – Äåáàòè íàâêîëî ïðîïîíîâàíèõ Âàìè ïîëîæåíü ðîçãîð³ëèñÿ íåàáèÿê³. Ç ÷èì öå ïîâ’ÿçàíî? – Äëÿ äîáðîñîâ³ñíèõ îïåðàòîð³â ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó çàêîíîïðîåêò æîäíèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â íå ñòâîðèòü. Íà æàëü, á³ëüø³ñòü ïðèâàòíèõ êîìïàí³é íå çàö³êàâëåíà â óïîðÿäêóâàíí³ ðèíêó – àäæå âîíè âòðàòÿòü êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè, áî ïîâèíí³ áóäóòü ïðàöþâàòè ïðîçîðî, ï³äëÿãàòèìóòü êîíòðîëþ… Íåäîáðîñîâ³ñí³ ãðàâö³ áóäóòü çìóøåí³ àáî ï³òè ç ðèíêó, àáî ïðèâåñòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó â³äïîâ³äí³ñòü äî çàêîíîäàâñòâà. Òîìó íàø³ ïðîïîçèö³¿ çóñòð³÷àþòü îï³ð. Òàê, âîíè ðàäèêàëüí³, ïðîòå çàâäÿêè ¿ì ðèíîê ïîøòîâèõ ïîñëóã Óêðà¿íè ìîæå îòðèìàòè ÷³òê³, çðîçóì³ë³ ïðàâèëà, ìîæå é æîðñòê³, çàòå îäíàêîâ³ äëÿ âñ³õ. Ìè ãîòîâ³ äî êîíñòðóêòèâíîãî ä³àëîãó ç óñ³ìà çàö³êàâëåíèìè ó÷àñíèêàìè ðèíêó ïîøòîâèõ ïîñëóã. – Íåçàáàðîì ìèíຠð³ê, ÿê Âè î÷îëèëè ïîøòîâå ï³äïðèºìñòâî. Âàøà ä³ÿëüí³ñòü ïîñò³éíî ïåðåáóâຠâ öåíòð³ óâàãè ãðîìàäñüêîñò³. Òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâ³, âèêëèêຠÿê ïîçèòèâí³, òàê ³ íåãàòèâí³ â³äãóêè. – ß ðàäà òàê³é óâàç³ ñóñï³ëüñòâà äî íàøî¿ ðîáîòè. Àäæå âñå íàñåëåííÿ äåðæàâè – öå íàø³ ê볺íòè, ³

íîøó, îòðèìàòè íèçêó àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã: îôîðìèòè ñóáñèä³þ íà «êîìóíàëêó», ê³ëüêà âèä³â äîâ³äîê ³ äîçâîë³â. Öå íàø ñï³ëüíèé ç âëàäîþ ïðîåêò. ² ñêîðî ìè «îõîïèìî» àäì³í³ñòðàòèâíèìè ïîñëóãàìè âñþ êðà¿íó. – ßê³ ïîñëóãè Âè ââàæàºòå ïåðñïåêòèâíèìè ³ âèã³äíèìè äëÿ Óêðïîøòè? – Ïîøòîâèé çâ’ÿçîê ó ñâ³ò³ íèí³ çàçíຠðàäèêàëüíèõ ïåðåòâîðåíü. Ïîøòîâ³ îïåðàòîðè áóêâàëüíî «âèõîäÿòü â ²íòåðíåò», ïðîïîíóþòü ê볺íòàì äåñÿòêè íîâèõ – åëåêòðîííèõ! – ïîñëóã. Óâåñü ñâ³ò éäå öèì øëÿõîì, ÿ ïåðåêîíàëàñÿ â öüîìó, ñï³ëêóþ÷èñü ³ç çàðóá³æíèìè êîëåãàìè. Ìè òàêîæ áóäåìî çàïðîâàäæóâàòè íîâ³òí³ ²Ò-ñåðâ³ñè. Íåâäîâç³ ïëàíóºìî ðîçïî÷àòè ïðîåêò «Åëåêòðîííà ïîøòîâà ñêðèíüêà» äëÿ ï³äïðèºìö³â. Âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîííèé ï³äïèñ, âîíè çìîæóòü îáì³íþâàòèñÿ ³íôîðìàö³ºþ ç äåðæàâíîþ ïîäàòêîâîþ ñëóæáîþ, êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè òîùî. Ðîçâèâàòèìåìî ïðîåêò «Ã³áðèäíà ïîøòà». Ñóòü éîãî â òîìó, ùî êîìïàí³ÿ ïåðåñèëຠíàì â åëåêò-

ðîííîìó âèãëÿä³ ³íôîðìàö³þ ³ ñïèñîê àäðåñàò³â. Ìè ö³ äîêóìåíòè äðóêóºìî, êîíâåðòóºìî ³ äîñòàâëÿºìî. Ùå îäíà ö³êàâà ïðîïîçèö³ÿ – ïîñëóãà ºäèíîãî ðàõóíêó â îäíîìó êîíâåðò³, êóäè áóäóòü âõîäèòè âñ³ ïëàòåæ³ çà ïåâíîþ àäðåñîþ. Ââàæàþ, öå áóäå äóæå çðó÷íî äëÿ íàøèõ ê볺íò³â. – Íèí³ Âè ðîçøèðþºòå ñï³âïðàöþ ç ²íòåðíåò-ìàãàçèíàìè. – ²íòåðíåò-ìàãàçèíè íàâ³òü ³ íå ï³äîçðþâàëè, ùî íàö³îíàëüíèé îïåðàòîð ìîæå äîñòàâëÿòè ¿õí³ òîâàðè äî ïîêóïö³â ó ñåëàõ. Ïåâíî, òîìó, ùî Óêðïîøòà äîñ³ íåïðàâèëüíî ñåáå ïîçèö³îíóâàëà. Íèí³ ìè çì³íþºìî öþ ñèòóàö³þ, ðåêëàìóºìî íàø³ ïîñëóãè. Àäæå íàñïðàâä³ ïîøòà ìîæå íàäçâè÷àéíî áàãàòî. Çàìîâòå áóäü-ùî â ²íòåðíåò-ìàãàçèí³ ÷è â êàòàëîç³ – ó â³ò÷èçíÿíîìó ÷è çàðóá³æíîìó, à ïîøòà öå äîñòàâèòü, ó òîìó ÷èñë³ ç êóð’ºðîì – íàâ³òü êîëè ó âàøîìó ñåë³ íåìຠïîøòè… Ìè âæå ï³äïèñàëè á³ëüø ÿê ï³âñîòí³ êîíòðàêò³â ç êðóïíèìè ²íòåðíåò-ìàãàçèíàìè. Ïîñò³éíî âåäåìî ïåðåãîâîðè ç ïîòåíö³éíèìè ïàðòíåðàìè. – Âè îíîâëþºòå ïîñëóãè, ñòàíäàðòè ðîáîòè. À ùî ïëàíóºòå ðîáèòè ùîäî ïåðñîíàëó? Àäæå ïðàö³âíèêè ó â³ää³ëåííÿõ ò³ ñàì³… – Îñíîâíå – íàâ÷èòè ëþäåé ïðàöþâàòè ïî-íîâîìó. ² öüîãî ìîæíà äîñÿãòè, ïðàâèëüíî ïîáóäóâàâøè ¿õ íàâ÷àííÿ. Ñèñòåìà íàâ÷àííÿ ïðàöþâàëà íà ïîøò³ é ðàí³øå, àëå òàì íàâ÷àëè íå ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, à çäåá³ëüøîãî òåõíîëî㳿 òà âåäåííþ äîêóìåíòàö³¿. Ìè æ çðîáèìî ³íàêøå. Ïîøòîâèê³â íàâ÷àòèìóòü ïðàâèëüíî ïðîäàâàòè é ïðàöþâàòè ç ê볺íòàìè, âçàãàë³ ïî-íîâîìó ñòàâèòèñÿ äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â. Ìè âæå ðîçïî÷àëè öþ ðîáîòó. – ßêîþ Âè áà÷èòå Óêðïîøòó ìàéáóòíüîãî? – Ñó÷àñíîìó ³íôîðìàö³éíîìó ñóñï³ëüñòâó ïîòð³áíà ñó÷àñíà ïîøòà. Âëàäà öå ðîçó쳺 ³ íàñ ï³äòðèìóº. Ùå 10 ðîê³â òîìó Óêðïîøòà çäåá³ëüøîãî â³äïîâ³äàëà çàïèòàì ê볺íò³â, äëÿ ÿêèõ êîìï’þòåð, ²íòåðíåò ³ ìîá³ëüíèé çâ’ÿçîê áóëè ðîçê³øøþ. À ñüîãîäí³ öå âæå íåîáõ³äí³ñòü. Òîìó é ïîøòà ìຠçì³íèòè ñàì³ ï³äõîäè äî âåäåííÿ á³çíåñó, ùîá íå ëèøå ðåàãóâàòè íà ïîòðåáè ñïîæèâà÷³â, à é «ãðàòè íà âèïåðåäæåííÿ». Ñàìå òîìó ìè é ðîçïî÷àëè ïðîöåñ ìîäåðí³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâà, âñ³õ àñïåêò³â éîãî ä³ÿëüíîñò³. Öåé ïðîöåñ âæå çàïóùåíî, ³ øëÿõ íàçàä â³äð³çàíî. ³äòåïåð ìè éäåìî ò³ëüêè âïåðåä, äî ñâ³òîâèõ ñòàíäàðò³â ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó. ²íòåðâ’þ ï³äãîòîâëåíå «Ïîøòîâèì â³ñíèêîì» Çí³ìîê «Ï»

³ä ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Âàø³ ²ÍÒÅÐÅÑè» Ó ìèíóëîìó íîìåð³ íàøî¿ ãàçåòè áóëà íàäðóêîâàíà êðèòè÷íà ñòàòòÿ äèðåêòîðà Óêðà¿íñüêîãî æóðíàë³ñòñüêîãî ôîíäó Ë. Îëüõîâñüêî¿ «Óêðïîøòà: ñåìåðî ç ëîæêîþ». Êåð³âíèöòâî Óêðïîøòè îïåðàòèâíî â³äðåàãóâàëî íà öþ ïóáë³êàö³þ é ïîïðîõàëî ðîçì³ñòèòè â íàø³é ãàçåò³ ³íòåðåâ’þ ã å í ä è ð å ê ò î ð à â ³ ä î ì ñ ò â à Î ê ñ à í è Ï ë î ò í ³ ê î â î ¿ , ÿêå á ó ë î íåùîäàâíî íàäðóêîâàíå â «Ïîøòîâîìó â³ñíèêó». Ùî ìè é ðîáèìî…

ñòîð. 5

IC MOBX «OMAP BAH » opoy «op- ep i » o i aiao i peoy a o i poy Íà Æèòîìèðùèí³ îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü ðåìîíòó äîð³ã ñòàíîâèòü ïîíàä ï³âì³ëüÿðäà ãðèâåíü. Ñàìå òàêà ñóìà êîøò³â çà äîòàö³ºþ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó íåîáõ³äíà äëÿ â³äíîâëåííÿ 270 òèñ. êâ ì îñíîâíèõ ìàã³ñòðàëåé îáëàñò³, óðàæåíèõ ÿìêîâ³ñòþ. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ æóðíàë³ñòàì çàñòóïíèê ãîëî- âè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ³êòîð Êóíèöüêèé ïåðåä ïî÷àòêîì îáëàñíî¿ íàðàäè ç ïèòàííÿ «Ïðî ï³äñóìêè ðîáîòè òðàíñïîðòíî¿ ãàëóç³ îáëàñò³ ó 2012 ðîö³ òà ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ó 2013 ðîö³». «Öüîãîð³÷ ó çâ’ÿçêó ç ð³çêèìè çì³íàìè ïîãîäíèõ óìîâ äîðîæíÿ ìåðåæà îáëàñò³ çàçíàëà çíà÷íèõ ðóéíóâàíü. ª îêðåì³ òðàñè, çîêðåìà „Æèòîìèð–Áåðäè÷³â“, ùî íàðàç³ ôàêòè÷íî çðóéíîâàí³. ³äòàê, ãîâîðèòè ïðî ìîæëèâ³ñòü ¿õ ðåìîíòóâàííÿ íàâ³òü íåìຠñåíñó», – ïîÿñíèâ ïîñàäîâåöü, îö³íþþ÷è ñêëàäí³ñòü ñèòóàö³¿ ç äîðîãàìè.

Êð³ì òîãî, ³êòîð Êóíèöüêèé çàçíà÷èâ, ùî çà ï³äïèñîì ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³ÿ Ðèæóêà äî ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè òà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã Óêðà¿íè óæå â³äïðàâëåí³ ëèñòè-òåëåãðàìè ç ïðîõàííÿì îáñòåæèòè âñ³ äîðîãè, ùî çàçíàëè ðóéíóâàííÿ, òà ïðèéíÿòè â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ ùîäî ¿õ â³äíîâëåííÿ. ßê ðåçóëüòàò – ïîâ³äîìëåííÿ ç äåðæàâíî¿ àêö³îíåðíî¿ êîìïàí³¿ «Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè Óêðà¿íè», ùî äîðîãà «Æèòîìèð-Áåðäè÷³â» âêëþ÷åíà äî ïëàíó êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó íà 2013 ð³ê. Ðåøòà ìàã³ñòðàëåé, çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà î÷³ëüíèêà îáëàñò³, áóäå ðåìîíòóâàòèñÿ çà êîøòè, âèä³ëåí³ íà ðåìîíò ³ óòðèìàííÿ àâòîøëÿõ³â, – 150 ìëí ãðí. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-ñëóæáè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë ÒΠ«Åíåðã³ÿ Òåïëà» ìຠíàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè, ùî ðîçòàøîâàí³ íà ïëîùàäêàõ çà àäðåñàìè: Ïëîùàäêà 1 Æèòîìèðñüêà îáëàñòü, Ëþáàðñüêèé ðàéîí, ì. Ëþáàð, âóë. Ðàéðàäè, 6. Ïëîùàäêà 2 Æèòîìèðñüêà îáëàñòü, Æèòîìèðñüêèé ðàéîí, ñ. Ãëèáî÷èöÿ. Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³äáóâàþòüñÿ ïðè ðîáîò³ êîòëîàãðåãàò³â íà òâåðäîìó ïàëèâ³ Ïåðåë³ê âèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ÿê³ âèêèäàþòüñÿ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè: îêñèäè àçîòó, òâåðä³ ñóñïåíäîâàí³ ÷àñòèíêè, âóãëåöþ îêñèä, âóãëåöþ ä³îêñèä. ßê âèÿâèâ ðîçðàõóíîê çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ – êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ

ðå÷îâèí ó ïðèçåìíîìó øàð³ àòìîñôåðè íà ³ñíóþ÷èé ñòàí íå ïåðåâèùóþòü ÃÄÊ (ÎÁÐÂ) àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ íàñåëåíèõ ì³ñò çà ìåæàìè ÑÇÇ ïî âñ³õ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèíàõ, íà âñ³õ ðîçðàõóíêîâèõ òî÷êàõ, ïî îáîõ ïëîùàäêàõ. ²ñíóþ÷³ âåëè÷èíè âèêèä³â â³ä âñ³õ äæåðåë âèêèä³â ïðîïîíóºòüñÿ ïðèéíÿòè ÿê íîðìàòèâí³. Êîíòàêòí³ äàí³: Äëÿ îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ çâåðòàòèñü äî ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð, âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 1 òà Ëþáàðñüêèé ðàéîí, ì. Ëþáàð, âóë. Ëåí³íà, 39. Ç ïðîïîçèö³ÿìè ïî äàíîìó ïèòàííþ çâåðòàòèñÿ äî êåð³âíèöòâà ÒΠ«Åíåðã³ÿ Òåïëà» çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð, ìàéäàí Çãîäè, 1, êâ. 8 Ðîçðîáíèê ÏÏ «Ìàòðèêñ Ãðóï», òåë. (0412)420876

oioe po aip o p a o i a  apy x peo  a ocepe

oi p i c aioap x epe ÏÏ «Òåïëîãàçñåðâ³ñ-Æèòîìèð» («.Æèòîìèð, ïëîùà Ïåðåìîãè,8à. ê.1) ìàñ íàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ. Äæåðåëî çàáðóäíåííÿ – òîïî÷íà, ùî ïðàöþº íà ãàçó. Ïåðåë³ê âèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ÿê³ âèêèäàþòüñÿ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè: âóãëåöþ îêñèäè, àçîòó îêñèäè, òîùî. ßê âèÿâèâ ðîçðàõóíîê ïðèçåìíî¿ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ àòìîñôåðó ðå÷îâèí íà ³ñíóþ÷èé ñòàí, äîë³ ïðèçåìíî¿ êîíöåíòðàö³¿ ïî âñ³õ ÇÐ, íà âñ³õ ðîçðàõóíêîâèõ òî÷êàõ ÿê íà ìåæ³, òàê ³ ïîçà ìåæàìè íîðìàòèâíî¿ ÑÇÇ, íå ïåðåâèùóþòü ÃÄÊ (ÎÁÐÂ) àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ. ²ñíóþ÷³ âåëè÷èíè âèêèä³â â³ä âñ³õ äæåðåë ïðîïîíóºòüñÿ ïðèéíÿòè ÿê äîçâîëåí³.

Ïðè ðîáîò³ îá'ºêòó íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè êîíòðîëü ñòàíó àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ. Îáãðóíòîâóþ÷³ ìàòåð³àëè äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè íàïðàâëÿþòüñÿ íà óçãîäæåííÿ â Äåðæóïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³. Êîíòàêòí³ äàí³: Äëÿ îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë ïëîùàäêè ÏÏ «Òåïëîãàçñåðâ³ñÆèòîìèð» çâåðòàòèñÿ â ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð, âóë. Ïåðåìîãè. 55. Ç ïðîïîçèö³ÿìè ïî äàíîìó ïèòàííþ çâåðòàòèñÿ äî ÏÏ «Òåïëîãàçñåðâ³ñ-Æèòîìèð» çà òåë.: 22-59-10.

Á³ëüøå íîâèí ÷èòàéòå íà íàøîìó ïîðòàë³ www. i nteresu.info


6 ñòîð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÃÐÎÌÀÄÑÜʲ, ÊÓËÜÒÓÐͲ

ICTOPI,HE HA MO opi iy ac peeai a «o a a paa y 30-x – 40-x poax XX co i. He ioi oye apxi i c ec y» 27 ëþòîãî ö.ð. ó ì.Æèòîìèð³ çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â ñï³ëüíî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè òà ²íñòèòóòó íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ Ðåñïóáë³êè Ïîëüù³ (²ÏÍ ÐÏ) â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ âîñüìè êíèã íàóêîâîäîêóìåíòàëüíîãî âèäàííÿ «Ïîëüùà òà Óêðà¿íà ó 30-õ – 40-õ ðîêàõ XX ñòîë³òòÿ. Íåâ³äîì³ äîêóìåíòè ç àðõ³â³â ñïåö³àëüíèõ ñëóæá». Ó ïðåçåíòàö³¿ âçÿëè ó÷àñòü Ìàðò³í Ìàºâñüêèé, íà÷àëüíèê â³ää³ëó Áþðî íàäàííÿ äîñòóïó òà àðõ³â³çàö³¿ äîêóìåíò³â ²ÏÍ ÐÏ (Âàðøàâà), ªæè Áºäíàðåê, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó Áþðî îñâ³òè ³ ïóáë³êàö³¿ äîêóìåíò³â ô³ë³àëó ²ÍÏ ó ì.Ëîäçü (ÐÏ), ²îàííà Êàðáàæ³ë³íñüêà, ïðàö³âíèê ô³ë³àëó ²ÍÏ ó ì.Ãäàíüñüê (ÐÏ), Ñåðã³é Êîê³í, ê.³.í., çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãàëóçåâîãî äåðæàâíîãî àðõ³âó ÑÁ

Óêðà¿íè, ïðåäñòàâíèêè ïîëüñüêî¿ ãðîìàäè îáëàñò³, âèêëàäà÷³ òà íàóêîâö³ âèùèõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â ì³ñòà, ñòóäåíòè é æóðíàë³ñòè. Ïðîåêò ³ç ï³äãîòîâêè áàãàòîòîìíîãî âèäàííÿ ðåàë³çóºòüñÿ Ñëóæáîþ áåçïåêè Óêðà¿íè òà ²íñòèòóòîì íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ ÐÏ îñü óæå ñ³ìíàäöÿòèé ð³ê ïîñï³ëü – ³ç 1996 ðîêó. Ãîëîâíîþ ìåòîþ âèäàâíè÷îãî ñï³âðîá³òíèöòâà ñòàëà ïóáë³êàö³ÿ ðîñ³éñüêîþ, óêðà¿íñüêîþ òà ïîëüñüêîþ

ìîâàìè îðèã³íàëüíèõ äîêóìåíò³â, óí³êàëüíèõ çà ñâîºþ äæåðåëüíîþ áàçîþ òà çì³ñòîâèì íàïîâíåííÿì. Äî âèäàííÿ óâ³éøëè äîíåäàâíà «çàêðèò³» àðõ³âí³ ìàòåð³àëè ðàäÿíñüêèõ ³ ïîëüñüêèõ ñïåöñëóæá, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ íàéáîëþ÷³øèõ, áàãàòî â ÷îìó êîíòðàâåðñ³éíèõ, ïèòàíü ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè, Ïîëüù³ òà ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ â³äíîñèí. ³äçíà÷àþ÷è âàæëèâ³ñòü öüîãî çàõîäó, Ñåðã³é Êîê³í ï³äêðåñëèâ, ùî ïåðøî÷åðãîâå çàâäàííÿ ñï³ëüíî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ÑÁÓ òà ²ÏÍ ÐÏ — íå äàâàòè îö³íîê ÷è ³íòåðïðåòàö³é, à ëèøå çðîáèòè äîñòóïíèìè òà çðó÷íèìè äëÿ ÷èòà÷³â óí³êàëüí³ ìàòåð³àëè, ÿê³ ïðîòÿãîì äåñÿòèë³òü çáåð³ãàëèñÿ â àðõ³âàõ îðãàí³â äåðæáåçïåêè ï³ä ãðèôàìè ñåêðåòíîñò³ é ðàí³øå áóëè íåäîñòóïíèìè. Çîêðåìà, äî 8-ãî òîìó

öüîãî âèäàííÿ ï³ä íàçâîþ «Âåëèêèé òåðîð: Ïîëüñüêà îïåðàö³ÿ 19371938» óâ³éøëè òàêîæ äîêóìåíòè àðõ³âó Óïðàâë³ííÿ ÑÁ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³, ÿê³ ìàêñèìàëüíî âèñâ³òëþþòü òåõíîëîã³þ òà ñïåöèô³êó «âåëèêîãî òåðîðó», áåççàêîííÿ íà ïðèêëàä³ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîä³øíüîãî êåð³âíèöòâà îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÊÂÑ. Íà çàâåðøåííÿ ïðåçåíòàö³¿ ÷ëåíè óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè çàïåâíèëè ó÷àñíèê³â çàõîäó ó ïðîäîâæåíí³ ðîáîòè íàä íàñòóïíèìè êíèãàìè ö³º¿ ñå𳿠òà âèñëîâèëè ñïîä³âàííÿ, ùî âèäàâíè÷èé ïðîåêò ³ íàäàë³ ñòàíîâèòèìå ñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ äëÿ óñ³õ íåáàéäóæèõ äî âëàñíî¿ ³ñòîð³¿. Ïðåñ-ãðóïà ÓÑÁ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

BIMOHACTP–OIAPHI opcoy i co oy oc ia  o oc 200 poi ³éñüêîâèé ãîñï³òàëü ó Æèòîìèð³ – íàéñòàð³øèé ìåäè÷íèé çàêëàä. ßê ðîçïîâ³â â³äîìèé ³ñòîðèê ³ êðàºçíàâåöü Æèòîìèðùèíè Ãåîðã³é Ìîêðèöüêèé, ãîñï³òàëü áóëî â³äêðèòî íà áàç³ ë³êâ³äîâàíîãî ìîíàñòèðÿ ñåñòåð ìèëîñåðäÿ (øàð³òîê), çàñíîâàíîãî â 1766 ðîö³.  1805 ð. ãðîìàäà ïðèäáàëà äëÿ ìîíàñòèðÿ çåìëþ â ìåæàõ ñó÷àñíèõ âóëèöü Âåëèêî¿ Áåðäè÷³âñüêî¿, Äîâæåíêà, Ñòàðîãî Áóëüâàðó òà ð. Òåòåð³â. Ç ÷àñîì öþ ì³ñöåâ³ñòü ïî÷àëè íàçèâàòè ijâî÷å ïîëå, îñê³ëüêè òóò ïðîãóëþâàëèñÿ ñåñòðèøàð³òêè æ³íî÷îãî ìîíàñòèðÿ. Íà òåðèòî𳿠ijâî÷îãî ïîëÿ (â ðàéîí³ êîëèøíüîãî Áîãîÿâëåíñüêîãî ñàäó, äå òåïåð ðîçòàøîâàíà øêîëà ¹33) çíàõîäèâñÿ äðåâí³é êîëîäÿçü ³ç ö³ëþùîþ âîäîþ, à íàä íèì ìàëåíüêà êàïëè÷êà. Öåé êîëîäÿçü íàëåæàâ ìîíàñòèðþ ñåñòåð-øàð³òîê ³ ï³ä ÷àñ õðåñíèõ õîä³â ñþäè ïðèõîäèëè â³ðóþ÷³ ç äàëåêèõ îêîëèöü, ùîá íàáðàòè ñâÿ÷åíî¿ âîäè. Ïîðó÷ ³ç ijâî÷èì ïîëåì ïîñàäèëè âåëèêèé ñàä. ³í çàéìàâ ïðèáëèçíó òåðèòîð³þ ñó÷àñíîãî êâàðòàëó â ìåæàõ âóëèöü Âåëèêî¿ Áåðäè÷³âñüêî¿, Ìèõàéë³âñüêî¿, Êè¿âñüêî¿, Ìîñêîâñüêî¿ òà ²âàíà Êî÷åðãè (ñôîðìîâàíà â 1840-õ ðîêàõ âîíà íàçèâàëàñÿ Ñàäîâîþ, îñê³ëüêè ìåæóâàëà ç öèì ñàäîì). Ñåñòðè-øàð³òêè â³äêðèëè ïðè ìîíàñòèð³ ïåðøó â Æèòîìèð³ áåçêîøòîâíó ë³êàðíþ, àïòåêó, ïðèòóëîê äëÿ êàë³ê ³ ä³òåé-ñèð³ò. Âîíè íåîäíîðàçîâî ðÿòóâàëè ãîðîäÿí â³ä ñìåðòîíîñíèõ åï³äåì³é. ʳëüêà ê³ìíàò ó ìîíàñòèð³ áóëî âèä³ëåíî é äëÿ õâîðèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â. Ñåñòðè ìèëîñåðäÿ íå áóëè ÷åðíèöÿìè. Âîíè æèëè â ìîíàñòèðÿõ, íå áðàëè øëþá, àëå é íå ïðèíîñèëè ÷åðíå÷èõ îá³òíèöü. ¯õ ïîêàÿííÿì áóëî âèêîíàííÿ âëàñíîãî îáîâ’ÿçêó – ö³ëîäîáîâèé äîãëÿä çà õâîðèìè òà ïîðàíåíèìè, ñïàñ³ííÿ ëþäñüêîãî æèòòÿ. 22 ëþòîãî 1813 ð. ï³ñëÿ ïåðåâ³ðêè ñòàíó ñïðàâ ó ïðèòóëêó òà óìîâ óòðèìàííÿ õâîðèõ â³éñüêîâèì â³äîìñòâîì áóëî âèäàíî íåîáõ³äí³ ðîçïîðÿäæåííÿ ùîäî ¿õ ïîêðàùåííÿ ç ìåòîþ íàäàííÿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì âíàñë³äîê ôðàíêî-ðîñ³éñüêî¿ â³éíè. Öåé äåíü ³ ââàæàºòüñÿ äíåì çàñíóâàííÿ Æèòîìèðñüêîãî â³éñüêîâîãî ãîñï³òàëþ. Ïðîòÿãîì 1816-1840 ð.ð. áóëî ïîáóäîâàíå òðèïîâåðõîâå ïðèì³ùåííÿ ìîíàñòèðÿ ç öåãëè ç³ ñêëåï³í÷àñòèìè ïåðåêðèòòÿìè. Òîâùèíà ñò³í 186 ñì. ϳä âñ³ºþ áóä³âëåþ – ï³äâàë âèñîòîþ 2,5 ì, à ïîðÿä ïî÷èíàºòüñÿ ï³äçåìíèé õ³ä. Êóäè â³í âåäå, ïîêè ùî íå ç’ÿñóâàëè, òà ³ñíóº ëåãåíäà, ùî â³í ïðîõîäèòü ï³ä ð. Òåòåð³â ³ ñÿãຠÁåðäè÷åâà.

ϳä ÷àñ Êðèìñüêî¿ â³éíè 18551856 ð.ð. â ìîíàñòèð³ ë³êóâàëè ïîðàíåíèõ ãåðî¿÷íèõ çàõèñíèê³â Ñåâàñòîïîëÿ. Ïîò³ì ðîñ³éñüêî-ÿïîíñüêà â³éíà. Ãîñï³òàëü ðîçøèðèâñÿ âæå äî 600 ë³æîê ³ ïðîäîâæóâàâ âèêîíóâàòè ñâîþ áëàãîðîäíó ì³ñ³þ. ϳä ÷àñ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ïîò³ê ïîðàíåíèõ çìóñèâ êîìàíäóâàííÿ çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ë³æîê äî 1000. Ó 1917-1920 ð.ð. ãîñï³òàëü ïåðåõîäèâ ç ðóê ó ðóêè â³éñüêîâèõ ÷àñòèí, ÿê³ îêóïîâóâàëè ì³ñòî. Çà ö³ ðîêè âëàäà â ì³ñò³ çì³íþâàëàñÿ 14 ðàç³â. dz âñòàíîâëåííÿì Ðàäÿíñüêî¿ âëàäè â Æèòîìèð³ ä³ÿëüí³ñòü ãîñï³òàëþ áóëà íàïðàâëåíà íà ë³êóâàííÿ á³éö³â ³ êîìàíäèð³â ×åðâîíî¿ Àð쳿. ϳä ÷àñ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-

íè ïåðñîíàë ãîñï³òàëþ, éîãî îáëàäíàííÿ ê³ëüêà ðàç³â ïåðåäèñëîêîâóâàëèñÿ. Çîêðåìà äî ì³ñò Ëóáíè, Ïîëòàâè, ×êàëîâà òà Âîðîíåæà.  ëþòîìó 1944 ð. ïîâåðíóâñÿ íà ñâîº ïîñò³éíå ì³ñöå äèñëîêàö³¿ â Æèòîìèð. Çà ðîêè â³éíè ìåäèêàìè ãîñï³òàëþ áóëî ïðèéíÿòî ìàéæå 20 òèñ. ïîðàíåíèõ, ïðîâåäåíî áëèçüêî 5 òèñ. îïåðàö³é. Çàâäÿêè ïðîôåñ³îíàë³çìó ìåäïåðñîíàëó á³ëüøå 75% â³éñüêîâîñëóæáîâö³â áóëî ïîâåðíåíî íà ôðîíò. Ïðè çâ³ëüíåíí³ Æèòîìèðà â 1943 ð. âíàñë³äîê áîìáàðäóâàíü á³ëüø³ñòü ìîíàñòèðñüêèõ ïðèì³ùåíü áóëî çðóéíîâàíî. ³ä òðèïîâåðõîâî¿ áóä³âë³ çàëèøèâñÿ ëèøå ïåðøèé ïîâåðõ ³ ï³äâàë. ²ç íàáóòòÿì Óêðà¿íîþ íåçàëåæíîñò³

ãîñï³òàëü óâ³éøîâ äî ñêëàäó â³éñüêîâî-ìåäè÷íî¿ ñëóæáè Çáðîéíèõ Ñèë íîâîñòâîðåíî¿ äåðæàâè ³ 19 ñ³÷íÿ 1992 ð. éîãî îñîáîâèé ñêëàä ïðèéíÿâ ïðèñÿãó íà â³ðí³ñòü íàðîäó Óêðà¿íè. Ñüîãîäí³ 409-é â³éñüêîâèé îðäåíà ×åðâîíî¿ Ç³ðêè ãîñï³òàëü, ÿêèì êåðóº ë³êàð âèùî¿ êàòåãî𳿠ïîëêîâíèê ìåäè÷íî¿ ñëóæáè Îëåêñàíäð Ñåðåáðÿêîâ, âõîäèòü äî ³éñüêîâî-ìåäè÷íîãî êë³í³÷íîãî öåíòðó Öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó, ùî ðîçòàøîâàíèé ó ³ííèö³. Ãîñï³òàëü îáñëóãîâóº âåëèêó ê³ëüê³ñòü â³éñüêîâèõ ÷àñòèí, ÿê³ äèñëîêóþòüñÿ íà òåðèòî𳿠Æèòîìèðùèíè, ³ííè÷÷èíè òà Õìåëüíè÷÷èíè: íàäຠïîñëóãè íå ëèøå â³éñüêîâèì, à é öèâ³ëüíîìó íàñåëåííþ.

¹ 08 (1069) 06 áåðåçíÿ 2013ð.

BEPE CIHO opi a epc acpoi ipo opa coo aa ei oo o acoo ypacoo y o- paa oo eapy iei M. po oo Äâà îñòàíí³ äí³ ëþòîãî ó Æèòîìèð³ ïîçíà÷åí³ ÿñêðàâèìè ñöåí³÷íèìè âèñòóïàìè ʳðîâîãðàäñüêîãî àêàäåì³÷íîãî îáëàñíîãî óêðà¿íñüêîãî ìóçè÷íîãîäðàìàòè÷íîãî òåàòðó ³ìåí³ Ìàðêà Êðîïèâíèöüêîãî. Öå ïåðø³ ãàñòðîë³ éîãî òâîð÷îãî êîëåêòèâó â ãîëîâíîìó ì³ñò³ íàøî¿ îáëàñò³. Öåé òâîð÷èé â³çèò êðîïèâíÿíö³ çä³éñíèëè ó â³äïîâ³äü íà íåäàâí³ ãàñòðîë³ äî ʳðîâîãðàäà íàøîãî Æèòîìèðñüêîãî àêàäåì³÷íîãî óêðà¿íñüêî-ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ³ìåí³ ²âàíà Êî÷åðãè.

27 ëþòîãî íà ðåïðåçåíòàö³éí³é ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ç æóðíàë³ñòàìè ðåã³îíàëüíèõ òà àêðåäèòîâàíèõ â îáëàñò³ âñåóêðà¿íñüêèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ õóäîæí³é êåð³âíèê Æèòîìèðñüêîãî àêàäåì³÷íîãî ìóçäðàìòåàòðó, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Íàòàë³ÿ Ò³ìîøê³íà ïî³íôîðìóâàëà: «Æèòîìèðñüê³ òåàòðàëè ïðåäñòàâèëè ê³ðîâîãðàäöÿì òðè âèñòàâè: «Áîæ³ òâàð³», «Óêðàäåíå ùàñòÿ» òà «Ìóõóöîêîòóõó». Íàø³ âèñòóïè íà ñöåí³ Ê³ðîâîãðàäñüêîãî òåàòðó ãëÿäà÷³ ñõâàëþâàëè øàëåíèìè îâàö³ÿìè. À íàñ, æèòîìèðÿí, ïðèºìíî âðàçèëà ÷óäîâà àðõ³-

ͳùèíñüêèé, Ìèêîëà Ëèñåíêî òà ³íø³. 1940 ðîêó òåàòð óäîñòî¿âñÿ ³ì’ÿ Ìàðêà Êðîïèâíèöüêîãî, 2006 ðîêó íàáóâ ñòàòóñó àêàäåì³÷íèé, à òîð³ê óðî÷èñòî â³äçíà÷èâ ñâîº 130-ð³÷÷ÿ. «Êðîïèâíè÷àíè ïðîäîâæóþòü ñëàâí³ òðàäèö³¿ êîðèôå¿â ó ë³òåðàòóð³, äðàìàòóð㳿, ìóçèö³ ³ ïë³äíî îñâîþþòü êðàù³ çðàçêè ñâ³òîâî¿ êëàñèêè: òâîðè Ìîëüºðà, Øåêñï³ðà, Áîìàðøå, Ãîëüäîí³, Áàëüçàêà, Ãþãî, Ëîïå äå Âåãà, Êàëüäåðîíà, Øîó, Ô³ãåéðåäî òà ³íøèõ äðàìàòóðã³â. Çíà÷íó óâàãó ïðèä³ëÿºìî íîâîìó ïðî÷èòàííþ óêðà¿íñüêî¿ êëàñèêè. Íàø êîëåêòèâ äåìîíñòðóâàâ ñâîº ìèñòåöòâî

oc ia po ia a oapy pya ... Íàïåðåäîäí³ 200-ð³÷÷ÿ ãîñï³òàëþ â ïðèì³ùåíí³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñíî¿ ô³ëàðìîí³¿ â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå ç³áðàííÿ. ³éñüêîâèõ ìåäèê³â â³òàëè âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè äèðåêòîðà ³éñüêîâîìåäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè ³êòîð Æàõîâñüêèé, íà÷àëüíèê Æèòîìèðñüêîãî ãàðí³çîíó - êîìàíäèð 8-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó ãåíåðàëëåéòåíàíò Ïåòðî Ëèòâèí, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Æèòîìèðñüêîãî ãàðí³çîíó ³òàë³é Ïîêîòèëî. Êðàù³ â³éñüêîâ³ ìåäèêè áóëè íàãîðîäæåí³ ãðàìîòàìè òà ö³ííèìè ïîäàðóíêàìè. Ïðåäñòàâíèêè êîëåêòèâó â³éñüêîâîãî ãîñï³òàëþ òàêîæ îòðèìàëè ïîäÿêè òà íàãîðîäè â³ä ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè, íà÷àëüíèêà Ãåíåðàëüíîãî øòàáó òà ³éñüêîâî-ìåäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó. Çà çðàçêîâå âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â, âèñîê³ äîñÿãíåííÿ â ïðîôåñ³éí³é ñôåð³ òà áàãàòîð³÷íó ïðàöþ â ñèñòåì³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïî÷åñíèìè â³äçíàêàìè áóëè íàãîðîäæåí³: íà÷àëüíèê Æèòîìèðñüêîãî â³éñüêîâîãî ãîñï³òàëþ ïîëêîâíèê ìåäè÷íî¿ ñëóæáè Îëåêñàíäð Ñåðåáðÿêîâ, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ãîñï³òàëþ ç ìåäè÷íî¿ ÷àñòèíè ï³äïîëêîâíèê ìåäè÷íî¿ ñëóæáè Îëåêñàíäð ˳ïåöüêèé, ïðîâ³äíèé õ³ðóðã ìàéîð ìåäè÷íî¿ ñëóæáè Âîëîäèìèð Òðåí÷óê, ñòàðøèíà Ëþáîâ Êðàâ÷åíêî. Çàñòóïíèê ãîëîâè Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ³êòîð Áàëþðêî òà çàñòóïíèê ãîëîâè Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè Ìèõàéëî ×èãèð â³ä ³ìåí³ ãóáåðíàòîðà Ñåðã³ÿ Ðèæóêà òà ãîëîâè îáëðàäè Éîñèïà Çàïàëîâñüêîãî òàêîæ ïðèâ³òàëè êîëåêòèâ ãîñï³òàëþ ç

þâ³ëåºì, ïîäÿêóâàëè çà ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ ³ âðó÷èëè ïðàö³âíèêàì çàêëàäó ãðàìîòè é ãðîøîâ³ ïðå쳿. ³êòîð Áàëþðêî çàïåâíèâ â³éñüêîâèõ ìåäèê³â, ùî îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âñ³õ ð³âí³â çàâæäè áóäóòü ï³äòðèìóâàòè ¿õ ä³ÿëüí³ñòü. Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â âëàäè Îëåêñàíäð Áî÷êîâñüêèé

äè÷íîãî êë³í³÷íîãî öåíòðó Öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó íà ÷îë³ ç íà÷àëüíèêîì öåíòðó Ñåð㳺ì Ïåòðóêîì, ÿêèé âðó÷èâ ìåäè÷íå îáëàäíàííÿ íà âåëèêó ñóìó. Ïðèâ³òàëè ñâî¿õ êîëåã ³ ïîäÿêóâàëè çà ñï³âïðàöþ é íà÷àëüíèê Æèòîìèðñüêîãî ³íñòèòóòó ³ì. Ñ. Ï. Êîðîëüîâà ïðîôåñîð, ãåíåðàë-ìàéîð Þð³é Äàíèê, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè öèâ³ëüíî¿

ϳä ÷àñ â³òàííÿ ïðàö³âíèê³â â³éñüêîâîãî ãîñï³òàëþ

òàêîæ âðó÷èâ ïðàö³âíèêàì ãîñï³òàëþ ïîäÿêè, ãðàìîòè òà ìàòåð³àëüí³ çàîõî÷åííÿ â³ä ³ìåí³ ì³ñüêîãî ãîëîâè Âîëîäèìèðà Äåáîÿ. Â³ä ³ìåí³ àðõ³ºïèñêîïà Æèòîìèðñüêîãî òà Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî Íèêîäèìà ç â³òàëüíèì ñëîâîì äî ïðèñóòí³õ çâåðíóâñÿ àðõ³ìàíäðèä Îëåêñ³é. Íà çãàäêó ïðî ñëàâíèé þâ³ëåé â³í âðó÷èâ íà÷àëüíèêó ãîñï³òàëþ Îëåêñàíäðó Ñåðåáðÿêîâó îáðàç Áîæî¿ Ìàòåð³. Íà ñâÿòî ïðèáóëà é áàãàòî÷èñ åëüíà äåëåãàö³ÿ ³éñüêîâî-ìå-

ìåäèöèíè: ãîëîâíèé ë³êàð îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ Ìèõàéëî Áîðù³âñüêèé, ïðîôåñîð Æèòîìèðñüêîãî ³íñòèòóòó ìåäñåñòðèíñòâà Âàñèëü Ñâèðèäþê. Äî â³òàíü äîëó÷èëèñÿ é ïðåäñòàâíèêè äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, îáëàñíî¿ ðàäè âåòåðàí³â. Íàñàìê³íåöü âñ³õ ïðèñóòí³õ íà þâ³ëå¿ ïîðàäóâàëè ñâîºþ òâîð÷³ñòþ õóäîæí³ êîëåêòèâè Æèòîìèðà.

À í æ å ë à  À Ñ È Ë Ü ª  À , çí³ìîê àâòîðêè

Ñöåíà ç âèñòàâè «Íàòàëêà-Ïîëòàâêà»

òåêòóðà ʳðîâîãðàäñüêîãî òåàòðó, áåðåæíå ñòàâëåííÿ äî íüîãî êåð³âíèöòâà ³ æèòåë³â öüîãî îáëàñíîãî öåíòðó». Äèðåêòîð ʳðîâîãðàäñüêîãî àêàäåì³÷íîãî ìóçäðàìòåàòðó, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Âîëîäèìèð ªô³ìîâ ðîçïîâ³â ïðî éîãî ³ñòîð³þ ³ òâîð÷³ íàäáàííÿ êîëåêòèâó. Áóäèíîê öüîãî òåàòðó ñïîðóäæåíèé â ªëèñàâåòãðàä³ (òàêó íàçâó çà öàðñüêî¿ âëàäè ìàâ íèí³øí³é ʳðîâîãðàä) ùå 1867 ðîêó íà êîøòè ³íæåíåðàïîëêîâíèêà Ã. Òðàìáèöüêîãî. Òóò ï³ä îðóäóþ Ìàðêà Êðîïèâíèöüêîãî ñôîðìóâàâñÿ ïåðøèé ïðîôåñ³éíèé óêðà¿íñüêèé òåàòð. Çãîäîì öÿ òâîð÷à ãðóïà îòðèìàëà íàçâó «Òåàòð êîðèôå¿â». Ñëàâó éîìó òâîðèëè âèäàòí³ ìèòö³ ñöåíè Ìèõàéëî Ñòàðèöüêèé, Ìàð³ÿ Çàíüêîâåöüêà, áðàòè Òîá³ëåâè÷³: àêòîð ³ äðàìàòóðã ²âàí Êàðïåíêî-Êàðèé, àêòîðè ³ ðåæèñåðè Ìèêîëà Ñàäîâñüêèé ³ Ïàíàñ Ñàêñàãàíñüêèé, ¿õíÿ ñåñòðà Ìàð³ÿ ÑàäîâñüêàÁàð³ëëîò³, Ãàííà Çàæèðêíåâè÷Êàðïèíñüêà, êîìïîçèòîðè Ïåòðî

á³ëüøå í³æ ó ñòà ì³ñòàõ Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³¿, Áàøêèð³¿, Òàòàð³¿, Ìîëäîâè, êðà¿í Ïðèáàëòèêè ³ âñþäè îòðèìóâàâ ãàðÿ÷ó ï³äòðèìêó ãëÿäà÷³â», – ñêàçàâ ãîëîâíèé ðåæèñåð ʳðîâîãðàäñüêîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó ªâãåí Êóðìàí.  öüîìó óïåâíèëèñÿ é æèòîìèðñüê³ øàíóâàëüíèêè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà, ÿê³ çàïîâíþâàëè âåëèêó çàëó íàøîãî ïðîñòîðîãî òåàòðó ³ íà äåíí³, ³ íà âå÷³ðí³ ñåàíñè âèñòàâ êðîïèâíè÷àí: «Íàòàëêà-Ïîëòàâêà» çà ï’ºñîþ ²âàíà Êîòëÿðåâñüêîãî ³ «Êàçêà ïðî Ñêîðîìîõà òà Öàðÿ Ãîðîõà» Ìèêîëà Êîðàáåëüíèêîâà. Âñ³ çàä³ÿí³ â íèõ àðòèñòè ïðèðîäíî âò³ëþâàëèñÿ ó ñâî¿ ðîë³, ñïðàâä³ òàëàíîâèòî äåìîíñòðóâàëè õàðàêòåðè, ïî÷óòòÿ, 䳿 ³ â÷èíêè ä³éîâèõ îñ³á. Ãëÿäà÷³ â³ääÿ÷óâàëè ʳðîâîãðàäñüêèìè òåàòðàëàì áóðõëèâèìè îïëåñêàìè çà âèñîêó ìàéñòåðí³ñòü ³ ñòâîðåííÿ ãàðíîãî íàñòðîþ. ²âàí ÃÎÖÀËÞÊ Çí³ìîê Ðóñëàíà Ìîðîçà

Á³ëüøå íîâèí ÷èòàéòå íà íàøîìó ïîðòàë³ www. i nteresu.info


¹ 08 (1069) 06 áåðåçíÿ 2013ð.

BIPMEHI–IHOMIC H

 c y 8 epe ex paax c iy Ìàáóòü, í³ùî òàê íå ðîç'ºäíóº æ³íîê, ÿê çàãàëüíà êóõíÿ. Àëå í³ùî òàê ¿õ íå îá'ºäíóº, ÿê ̳æíàðîäíèé æ³íî÷èé äåíü. À ÿê ò³ñíî îá'ºäíóº íàøèõ ÷îëîâ³ê³â â³ä÷óòòÿ ë³êòÿ â ÷åðç³ çà ïîäàðóíêàìè ³ êâ³òàìè äî öüîãî ñâÿòà! Ùî âæå ãð³õà òà¿òè – íå âñ³ êðà¿íè êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ â³äðàçó âèçíàëè ̳æíàðîäíèé Ƴíî÷èé äåíü ÿê íàö³îíàëüíå ñâÿòî. Íàïðèêëàä, ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ ³ðìåí³¿, â 1991-ìó ðîö³, íîâà âëàäà â³ðèøèëà, ùî ïîòð³áíî íåùàäíî ïîðâàòè ç³ ñâî¿ì ìèíóëèì, ³ ÷îìóñü îáåðíóëà ñâ³é ãí³â íà íåøê³äëèâå 8 Áåðåçíÿ. Íà öþ «ñïàäùèíó êîìóí³ñòè÷íîãî ðåæèìó» áóëî íàêëàäåíî âåòî, ³ íàòîì³ñòü ç'ÿâèëîñÿ 7 êâ³òíÿ, îô³ö³éíî îãîëîøåíå â ðåñïóáë³ö³ «æ³íî÷èì äíåì», à ñàìå – Äåíü

ìàòåðèíñòâà ³ êðàñè. Ïðîòå òðàäèö³¿ çà äåíü íå ðóéíóþòüñÿ ³ çà äåíü íå ç'ÿâëÿþòüñÿ, ³ íàâ³òü òîä³ çàõîâàí³ ï³ä ïàëüòî ïðîë³ñêè òà íåãëàñíå ñâÿòêóâàííÿ 8 Áåðåçíÿ ó ³ðìåí³¿ òàêè áóëî. Çðîçóì³âøè íàðåøò³, ùî ïñèõîëîã³ÿ é áàãàòîð³÷í³ çâè÷êè ëþäåé êîðåêö³¿ íå ï³ääàþòüñÿ, ³ ùîá êðàùå â³äð³çíèòèñÿ â ³íøèõ ñôåðàõ, ̳æíàðîäíèé æ³íî÷èé äåíü çíîâó âíåñëè äî êàëåíäàðÿ ñâÿòêîâèõ äàò ³ íàâ³òü îãîëîñèëè âèõ³äíèì äíåì.  ðåçóëüòàò³ âèãðàëà ñëàáêà ñòàòü: ìèìîâîë³ ó

ñòîð. 7

Dz ÑÂßÒÎÌ, ÄÎÐÎò ƲÍÊÈ!

â³ðìåíñüêèõ æ³íîê óòâîðèâñÿ «æ³íî÷èé ì³ñÿ÷íèê» ç 8 Áåðåçíÿ äî 7 Êâ³òíÿ. À îñü åñòîíñüêèé ïàðëàìåíò çàëèøèâñÿ ãëóõèé äî ïðîõàíü â³äðîäèòè Ƴíî÷èé äåíü, áî ç ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â 8 Áåðåçíÿ íå º òàì äåðæàâíèì ñâÿòîì. Ó Ãðåö³¿ ÷îìóñü òåæ íå ïðèéíÿòî ïîçäîðîâëÿòè æ³íîê ç öèì äíåì ³ äàðóâàòè ¿ì êâ³òè – øâèäøå, öÿ äàòà ââàæàºòüñÿ äíåì áîðîòüáè æ³íîê çà ð³âíîïðàâ'ÿ â ñóñï³ëüñòâ³. Çà ñâî¿ ïðàâà, àëå âæå íà îñîáèñòå æèòòÿ, 8 Áåðåçíÿ â³ä÷àéäóøíî áîðþòüñÿ ³íäîíåç³éêè. Çà ïîö³ëóíêè â ñóñï³ëüíîìó ì³ñö³, âèÿâëÿºòüñÿ, òàì ìîæíà ïîòðàïèòè çà ãðàòè – ³ ïðàâî ö³ëóâàòèñÿ íà ëàâö³, ÿê, âò³ì, ³ íîñèòè äæèíñè, æ³íêè ²íäîíå糿 ìàþòü íàì³ð â³äâîþâàòè.  ²òà볿 ̳æíàðîäíèé æ³íî÷èé

äåíü ñïðèéíÿëè áóêâàëüíî: ÷îëîâ³êàì íà ñâÿò³ 8 Áåðåçíÿ ðîáèòè í³÷îãî. Ðîçêð³ïà÷åí³ ³òàë³éêè õ³áà ùî äîçâîëÿþòü ñâî¿ì áîé-ôðåíäàì ³ ÷îëîâ³êàì äîâåçòè ¿õ äî ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ «ä³âè÷-âå÷îðà», à ïîò³ì çàáðàòè íàçàä. Àëå äå ñïðàâæíÿ âåñåë³ñòü, òàê öå â Êàìåðóí³. Îäíîãî ðàçó 8 Áåðåçíÿ òàì ïðîâåëè çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé êîíêóðñ «Ì³ñ âàæêà ò³òêà», â ÿêîìó áðàëè ó÷àñòü ä³â÷àòà âàãîþ íå ìåíøå 80 ê³ëîãðàì³â. Êðèòå𳿠â³äáîðó áóëè òàê³: ïåðåâ³ðÿâñÿ çàãàëüíèé ð³âåíü ä³â÷àò ³ ¿õ åêñïðåñèâí³ñòü. Ïåðåìîãëà ïàí³ âàãîþ 117 ê³ëîãðàì³â – ìàáóòü, íåçâàæàþ÷è íà âñ³ ê³ëîãðàìè, åêñïðåñ³¿ ¿é áóëî íå ïîçè÷àòè.

ET ... EPO

ITPOXPOMAHT... Íàïåâíî, â ñâÿòî æ³íîê õî÷åòüñÿ â³ä÷óòè ñåáå ñïðàâæíüîþ æ³íêîþ, áåç ùîäåííèõ òóðáîò ³ ïðîáëåì. ² â öüîìó íàì ìîæóòü äîïîìîãòè íàø³ ÑÏÐÀÂÆͲ ÷îëîâ³êè! Òà ùîá â äåíü 8-ãî áåðåçíÿ âîíè íå âïàäàëè â ïàí³êó, îñü äëÿ íèõ äåê³ëüêà ï³äêàçîê. Íàéïåðøå, êàâà â ë³æêî. ² ÿê áè áàíàëüíî ³ çà¿çäæåíî öå íå âèãëÿäàëî, âîíî òîãî âàðòå. Îñîáëèâî, ÿêùî äî çàïàøíî¿ êàâè âè ïðèãîòóºòå ùîñü ñìà÷íåíüêåñîëîäåíüêå (ìîæíà ïðîñòî â ñóïåðìàðêåò³ êóïèòè óëþáëåí³ ò³ñòå÷êà âàøî¿ ïîëîâèíêè). ϳäãîòóéòå ãàðÿ÷ó âàííó. Íå çàáóäüòå äîäàòè òóäè ï³íêó, äåê³ëüêà êðàïåëü àðîìîìàñëà (êðàùå öèòðóñîâå àáî ðîçìàðèíîâå – âîíè áàäüîðÿòü). Íåõàé âàøà êîõàíà ïîí³æèòüñÿ â àðîìàòí³é ï³í³. Äëÿ “ïîâíèõ” ðîìàíòèê³â ïîòð³áí³ ùå àðîìàòè÷í³ ñâ³÷êè, ïðèºìíà ìóçèêà òà ïåëþñòêè òðîÿíä. Çâ³ëüí³òü ñâîþ æ³íêó â öåé äåíü â³ä äîìàøí³õ òóðáîò, ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³, ìèòòÿ ïîñóäó. ² íå ëÿêàéòåñü, ùî âñå öå äîâåäåòüñÿ

ðîáèòè âàì. Ìîæíà ïðîâåñòè 8 áåðåçíÿ â ì³ñò³: ïîãóëÿòè ïàðêîì, â³äâ³äàòè ÿê³ñü àòðàêö³îíè. Ïðèãàäàéòå, âàøà êîõàíà äàâíî ì𳺠ùîñü çðîáèòè, àëå íà öå ïîñò³éíî íå âèñòà÷ຠ÷àñó, ãðîøåé, ïðîñòî íåìà íàñòðîþ… Çä³éñí³òü ¿¿ ìð³þ. Íó ³, íàðåøò³, êëàñèêà – îãðàí³çóéòå ðîìàíòè÷íó âå÷åð þ. Àäæå ï³ñëÿ íàñè÷åíîãî äíÿ âàì òî÷íî çàõî÷åòüñÿ ñìà÷íî ïîïî¿ñòè (ïðî ñòîëèê âàðòî ïîïåðåäíüî ïîòóðáóâàòèñü). ² òî÷íî íå ïðîãàäàºòå, ÿêùî ïåðåä âå÷åðåþ â ðåñòîðàí³ ïîäàðóºòå êîõàí³é ñåðòèô³êàò â ñàëîí êðàñè íà âñ³ëÿê³ ïðèºìí³ æ³íî÷³ øòó÷êè. Íå çàáóäüòå âêëþ÷èòè â ïëàí ñâÿòêóâàííÿ 8-ãî áåðåçíÿ âðó÷åííÿ ïîäàðóíêà òà áóêåòà êâ³ò³â.

 Op ia  cp p oa po c o pya

Âåñíà âæå ñòóêຠâ äâåð³, äåíü ñòຠäîâøèì, ïîãîäà âñå á³ëüøå ðàäóº ÿñíèìè, ñîíÿ÷íèìè äíÿìè. Íàáëèæàºòüñÿ ì³æíàðîäíå æ³íî÷å ñâÿòî, ³ ñàìå òîìó á³ëüø³ñòü ÷îëîâ³ê³â ëàìàþòü ãîëîâó íàä ïèòàííÿì «ÿêèé ñþðïðèç çðîáèòè ñâî¿é êîõàí³é íà 8 áåðåçíÿ?»  ö³é ñòàòò³ ìè õî÷åìî ïîä³ëèòèñÿ ñåêðåòîì íåçâè÷àéíîãî ñþðïðèçó, ÿêèé ìîæíà çðîáèòè ñâî¿ìè ðóêàìè. Òàêèé íåçâè÷àéíèé ñþðïðèç òàêîæ º óí³âåðñàëüíèì ïîäàðóíêîì, ÿêèé ìîæíà áóäå ïîäàðóâàòè íà 8 áåðåçíÿ áóäü-ÿê³é æ³íö³. Êîæíà æ³íêà, ìàìà, áàáóñÿ, ñï³âðîá³òíèöÿ – áóäóòü íå ò³ëüêè çäèâîâàí³ òàêèì ïîäàðóíêîì, àëå é îòðèìàþòü ñïðàâæíº çàäîâîëåííÿ â³ä âîëîä³ííÿ íàñò³ëüêè ÷óäîâèì ñþðïðèçîì. Àäæå ñàìîëþáñòâî áóäü-ÿêî¿ æ³íêè áóäå òîðæåñòâóâàòè â³ä îäí³º¿ ëèøå äóìêè, ùî â ¿¿ ðóêàõ çíàõîäèòüñÿ ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî âîíà íåçâè÷àéíà é îðèã³íàëüíà. Ö³êàâèõ ïîäàðóíê³â ã³äíà ëèøå íåçâè÷àéíà æ³íêà, ÿêîþ ÿêðàç º âîíà. À ìàìà ³ áàáóñÿ áóäóòü

âçàãàë³ íåâèìîâíî ðàä³ îòðèìàòè òàêèé ñþðïðèç íà 8 áåðåçíÿ, áî ââàæàþòü, ùî â ïîäàðóíîê, çðîáëåíèé ñâî¿ìè ðóêàìè, âè âêëàëè ñâîþ äóøó ³ ñåðöå, à äëÿ íèõ öå íàéö³íí³øå. Äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ñþðïðèçó íàì çíàäîáëÿòüñÿ öóêåðêè, áàæàíî êîíóñîïîä³áíî¿ ôîðìè (òðþôåë³ ï³äõîäÿòü îïòèìàëüíî). ʳëüê³ñòü öóêåðîê äîð³âíþº ê³ëüêîñò³ ìàéáóòí³õ ñîëîäåíüêèõ êâ³ò³â. Ùå íåîáõ³äíî áóäå ïðèäáàòè òîíê³ äåðåâ'ÿí³ ïàëè÷êè, ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ïàëè÷êè äëÿ êàíàïå àáî äëÿ øàøëèê³â. Òàêîæ çíàäîáëÿòüñÿ: ïðîçîðà êâ³òêîâà óïàêîâêà ³ ñòð³÷êà äëÿ êâ³ò³â, ñòåïëåð, ñêîò÷, âàçà àáî

ïëåòåíèé êîøèê (ìîæíà íåâåëèêîãî ðîçì³ðó). À ùå øìàòîê ï³íîïëàñòó, ÿêèé ïîâèíåí ïîì³ñòèòèñÿ â êîøèê àáî âàçó (â³í áóäå îñíîâîþ, â ÿêó ìè âñòàâèìî íàø³ ÷óäîâ³ êâ³òè). Ãîòóºìî ñþðïðèç íà äåíü 8 áåðåçíÿ êîõàí³é æ³íö³ ϳíîïëàñò îáåðòàºìî ïàêóâàëüíî¿ ïàïåðîì, ïîì³ùàºìî éîãî â êîðçèíó àáî âàçó – îñíîâà ãîòîâà. Áåðåìî öóêåðêè, ïåðåâåðòàºìî õâîñòèêîì

âíèç ³ íàíèçóºìî êîæíó ç íèõ íà äåðåâ'ÿíó ïàëè÷êó. Çà äîïîìîãîþ êâ³òêîâî¿ óïàêîâêè ³ ñòåïëåðà ðîáèìî

ïèøíó îêàíòîâêó (ðþø³) ³ îáåðòàºìî ö³ºþ «ñï³äíè÷êîþ» êîæíó êâ³òêó, çàêð³ïëþºìî ñêîò÷åì àáî ñòåïëåðîì. гâíîì³ðíî ðîçì³ùóºìî íàø³ êâ³òî÷êè â êîøèêó àáî âàç³, ïîò³ì îôîðìëÿºìî ñòð³÷êîþ, çàâ'ÿçóºìî áàíò – ³ îñü îðèã³íàëüíèé ñþðïðèç íà 8 áåðåçíÿ ãîòîâèé! Òåïåð âàøå çàâäàííÿ ïðèäóìàòè, ÿê êðàùå éîãî âðó÷èòè. Àëå íàéá³ëüøå åôåêòèâíî äàðóâàòè òàêèé ïîäàðóíîê íà î÷àõ ó «ïóáë³êè», â îòî÷åíí³ ðîäè÷³â, à ùå êðàùå – êîëåã, íåõàé ïîìðóòü â³ä çàçäðîù³â! ßêùî ïîäàðóíîê ïðèçíà÷àºòüñÿ äëÿ âàøî¿ ïîëîâèíêè, òî ìîæåòå äîïîâíèòè éîãî íåâåëèêîþ ì'ÿêîþ ³ãðàøêîþ àáî ÿñêðàâîþ ëèñò³âêîþ ç í³æíèìè ç³çíàííÿìè òà ïîáàæàííÿìè. ² ìîæåòå áóòè âïåâíåí³, ùî òàêèé ñþðïðèç íà 8 áåðåçíÿ êîõàí³é äóæå ñïîäîáàºòüñÿ. Âîíà ùå äîâãî ³ ç çàõîïëåííÿì áóäå çãàäóâàòè ñàìå «öåé» Ì³æíàðîäíèé Ƴíî÷èé Äåíü.

T – HAPAA! py pya aai Âîñüìîãî áåðåçíÿ ÷îëîâ³êè ñòàþòü ãàëàíòíèìè, ùåäðèìè ³ ïîñòóïëèâèìè. Íà æàëü, çàðàç íà äâîð³ êðèçà, òàê ùî ïðî ðîìàíòè÷í³ «âèõîäè â ñâ³ò», âå÷åð³ â äîðîãèõ ðåñòîðàíàõ ³ ñîë³äí³ ïîäàðóíêè äîâåäåòüñÿ íà ÿêèéñü ÷àñ çàáóòè çàðàäè çáåðåæåííÿ áþäæåòó. Àäæå êð³ì äðóæèí ³ ïîäðóã ÷îëîâ³ê³â ÷åêàþòü ùå ìàìè, äî÷êè ³, ìîæëèâî, òåù³! Ó êðèçó â³äñóòí³ñòü ãðîøåé çàì³íèòü ïðèñóòí³ñòü ôàíòà糿. Íåìຠìîæëèâîñò³ ðîçâàæèòè ³ ïîò³øèòè æ³íîê ïîçà äîìîì? Òàê âëàøòóéòå ¿ì ñâÿòî ó âëàñí³é êâàðòèð³! Êîëè áóäåòå ãîòóâàòèñÿ â ïîò³ ÷îëà, ïàì'ÿòàéòå, ó âñüîìó ñìຠáóòè ïî÷óòòÿ ì³ðè. Íå â³øàéòå íà êîæíîìó êóòêó ÷åðâîí³ ñåðäå÷êà ³ ñòð³÷å÷êè. Ðåàëüíî îö³íþéòå ÷àñ íà ï³äãîòîâêó – çà ê³ëüêà ãîäèí ïðèãîòóâàòè âñ³ ñþðïðèçè âè ìîæåòå ³ íå âñòèãíóòè.

ç ³íøî¿ ïðè÷èíè, íå çâàëþéòå ¿õ ó êóïó. Êðàùå àêóðàòíî ñêëàä³òü ¿õ â îêðåìó êîðîáêó. Ïîâ³ñüòå áàðâèñòó ÿñêðàâó ã³ðëÿíäó òèïó «Òè íàéêðàùà!» Àáî «Ç³ ñâÿòîì 8 áåðåçíÿ!». Öå äóæå ñïîäîáàºòüñÿ âàø³é äðóæèí³. Çðîá³òü ëèñò³âêó ñàìîñò³éíî àáî êóï³òü òó, ùî âèñëîâèòü âàøå ñòàâëåííÿ äî ñâ êîõàíî¿. Êð³ì òîãî, ìîæíà ïîâ³ñèòè íà ñò³íó íåâåëèêó ñò³íãàçåòó ç ïîçäîðîâëåííÿìè ³ ïîáàæàííÿìè. ßêùî ó âàø³é ðîäèí³ ê³ëüêà æ³íîê, òî öå ³äåàëüíèé âàð³àíò – ïîçäîðîâëåííÿ ìîæíà íàïèñàòè ÿê çàãàëüíå, òàê ³ äëÿ êîæíî¿ îêðåìî.

ßêùî âè ïëàíóºòå â³äçíà÷àòè öå ñâÿòî âäîìà, òîä³ ïðîäóìàéòå õóäîæíº îôîðìëåííÿ âàøî¿ êâàðòèðè çàçäàëåã³äü. Ó öåé äåíü âàøà êâàðòèðà ìຠñòâîðèòè ÷óäîâèé íàñòð³é ó âñ³õ äîìî÷àäö³â, îñîáëèâî ó æ³íî÷î¿ ïîëîâèíè. Ïðèêðàñà êâàðòèðè ìຠâ³äïîâ³äàòè ñìàêó âàøî¿ êîõàíî¿ (àáî âñ³º¿ æ³íî÷î¿ ÷àñòèíè áóäèíêó). Íåõàé äèçàéí áóäå ïðîñòèì, àëå âèðàçíèì. Ïåðåä òèì, ÿê ïî÷àòè ïðèêðàøàòè áóäèíîê, éîãî òðåáà ïðèáðàòè. Âñ³ ðå÷³ òðåáà ðîçêëàñòè ïî ñâî¿õ ì³ñöÿõ, ïðîïèëîñîñèòè, âèòåðòè ïèë ç ìåáë³â ³ ïîìèòè ï³äëîãó. Ìîæíà çàëó÷èòè äî ö³º¿ ñïðàâè ñâî¿õ ä³òåé (çðîçóì³ëî, ñèí³â). Ƴíêàì ïîäîáàºòüñÿ, ùîá âñå áóëî îõàéíèì ³ ÷èñòèì. ßêùî âàì ïîòð³áíî òèì÷àñîâî ïîçáóòèñÿ ðå÷åé äðóæèíè, ùîá çâ³ëüíèòè ïðîñò³ð àáî

Âîãí³ – íàéïðèâàáëèâ³øà ÷àñòèíà ñâÿòêîâîãî äèçàéíó êâàðòèðè. Âîãí³ ñòâîðþþòü ñâÿòêîâèé ³ òàºìíè÷èé íàñòð³é. Ïîñòàâòå àðîìàòèçîâàí³ ñâ³÷êè â ð³çí³ êóòè áóäèíêó. Ïîñòàâòå ñâ³÷êè â êðàñèâîìó ñâ³÷íèêó íà ñò³ë, çà ÿêèì âè áóäåòå â³äçíà÷àòè 8 áåðåçíÿ. Ïðîñèòè äðóãó ïîëîâèíêó çàéíÿòèñÿ ñâÿòêîâîþ âå÷åðåþ, ïîãîäüòåñÿ, áóäå íå äóæå âäàëîþ äóìêîþ. Òîìó ïðèãîòóâàííÿ ñòðàâ òåæ ëÿãຠíà âàø³ ïëå÷³. ßê âàð³àíò, äëÿ ëåäà÷èõ (àáî íàâïàêè, çàíàäòî çàéíÿòèõ) – ìîæíà çàìîâèòè âå÷åðþ ïî òåëåôîíó. Âàð³àíò äëÿ åêîíîìíèõ òà ðèçèêîâàíèõ – ïðèãîòóâàòè ðîìàíòè÷íó âå÷åðþ ñàìèì. ßêùî âè ïðèðîäæåíèé êóë³íàð, îçáðîéòåñü êíèãîþ ðåöåïò³â – ³ âïåðåä. Ò³ëüêè ïàì'ÿòàéòå, ùî ³íãðå䳺íòè äëÿ ãîòóâàííÿ ïîòð³áíî êóïèòè çàçäàëåã³äü.

AOOBITIB? Ha ii e  i – o o ia y a a px ic Îñê³ëüêè äëÿ ÷îëîâ³ê³â âèá³ð ïîäàðóíêà – öå äåêîëè áîë³ñíèé ïðîöåñ, òî, çðîçóì³ëî, ÷îìó ìàéæå 45% ðîñ³éñüêèõ «ìà÷î» ïðîäîâæóº ââàæàòè êâ³òè êðàùèì ïîäàðóíêîì æ³íêàì íà 8 Áåðåçíÿ. ³äñîòîê æ³íîê, îõî÷èõ îòðèìàòè êâ³òè, ïåðåâèùóº öþ öèôðó, àëå öå é çðîçóì³ëî: â ãëèáèí³ äóø³ ïàí³ ÷åêàþòü â³ä ñèëüíî¿ ñòàò³ õî÷ áè áóêåòèê ô³àëîê íå ò³ëüêè â ì³æíàðîäíå ñâÿòî. Íàñòóïíèì ïóíêòîì â ðåºñòð³ çàòðåáóâàíèõ äî 8 Áåðåçíÿ ïîäàðóíê³â âèñòóïàþòü äóõè, êîñìåòèêà ³ ïàðôþìåð³ÿ, ïðîòå îõî÷èõ ¿õ ïîäàðóâàòè óêðà¿íñüêèõ ÷îëîâ³ê³â ëèøå 14%. Öå çðîçóì³ëî: êîë³ð

ïîìàäè àáî ò³íåé ÷îëîâ³êè íåð³äêî îö³íþþòü ëèøå ÿê «íîðìàëüíî» ³ «á³ëüøå öå íå ìàæ», òîìó äóõè ¿ì âèáðàòè íåëåãêî. Äåõòî âèð³øèâ ïîäàðóâàòè áîíáîíüºðêó àáî òîðò, âèá³ð ÿêèõ òåæ íå âèìàãຠï³çíàíü ïðî

ñìàêè ñâî¿õ îáðàíèöü, àëå öå ïîäàðóíîê, øâèäøå, «äëÿ äîìó, äëÿ ñ³ì'¿», í³æ îñîáèñòî äëÿ ïàí³. Ïðîöåíòíå ñï³ââ³äíîøåííÿ æ³íîê, îõî÷èõ îòðèìàòè â ïîäàðóíîê ïðèêðàñè ³ êîøòîâíîñò³, ³ ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ ìàþòü íàì³ð ¿õ ïîäàðóâàòè, ïðàêòè÷íî äâà äî îäíîãî. Ïàí³ çîâñ³ì íå ïðîòè íàäÿãíóòè íîâå êîëüº àáî ëàíöþæîê, àëå íàø³ ÷îëîâ³êè ÷îìóñü ñïðèéìàþòü öå ÿê çíàê ÿêîãîñü îñîáëèâîãî ðîçòàøóâàííÿ – àáî ïðîñòî ô³íàíñîâî äî öüîãî íå ï³äãîòîâëåí³. Äàë³, ÿê ïîäàðóíîê äî 8 Áåðåçíÿ âèáèðàºòüñÿ îäÿã, á³ëèçíà, íàá³ð ïîñóäó àáî ïîáóòîâà òåõí³êà. ³äñîòîê ÷îëîâ³ê³â, ùî âèáèðàþòü äî ñâÿòà äëÿ ïàí³ ùîñü ç ïåðåðàõîâàíîãî, íåâåëèêèé – ëèøå 3%. Ñïðàâä³, ÿê áè ÷îëîâ³ê íå áóâ äîñâ³ä÷åíèé â³äíîñíî ñìàê³â ñâ ïîëîâèíè, ï³äõ³ä ó «ñèëüíî¿ ñòàò³» îäèí: «Âîíà âèáåðå äëÿ ñåáå êðàùå». ² ÿêùî äóõè äîðîã³, ìîäí³, àëå îäíîçíà÷íî «íå òâî¿», æ³íö³ ùå ìîæíà áóäå ïîò³ì ¿õ ïåðåäàðóâàòè, àëå ùî ðîáèòè ç äàðîâàíîþ áëóçîþ, ÿêó ïàí³ ñåðöÿ í³êîëè íå íàä³íå? Âçàãàë³, àñïåêò îäÿãó º íàéá³ëüø êîíôë³êòíèì â³äíîñíî äâîõ ñòîð³í. Òå, ùî ÷îëîâ³êîâ³ ïîäîáàëîñÿ â ïåð³îä çàëèöÿííÿ, ïîò³ì íåð³äêî ¿ì æå ïðèñ³êàºòüñÿ: «Òåïåð òè öå íàäÿãàòè íå áóäåø!». À ùî ñòîñóºòüñÿ íîâèõ ïîáóòîâèõ ïðèëàä³â – òî äðóæèíà, çâè÷àéíî, ¿ì áóäå çàâæäè ðàäà, íàâ³òü ÿêùî ÿê ïîäàðóíîê äî 8 Áåðåçíÿ âîíà ÷åêàëà ÷îãîñü

ðîìàíòè÷í³øîãî. À ïîäðóãà ìîæå íå çðîçóì³òè öåé ïîðèâ, òèì á³ëüøå, ÿêùî âèêîðèñòàííÿ ïèëîñîñà ó âàø³é êâàðòèð³ ïîêè íå âõîäèòü â ¿¿ ïëàíè. Õî÷à, ÿêùî âæå ïðèñóòí³ òàê³ ðîçäóìè â³äíîñíî âèáîðó ïîäàðóíêà – ÷è íå êðàùå äàòè ãðîø³ æ³íö³ ³ ïîïðîñèòè âèáðàòè äëÿ ñåáå òå, ùî âîíà çàõî÷å, ÿê çáèðàºòüñÿ çðîáèòè 10% ÷îëîâ³ê³â? Àëå, æ³íêè ³ ÷îëîâ³êè, ïîãîäüòåñÿ: öå æ ÿêà ïðîçà - äàâàòè ãðîø³ ñàìå íà 8 Áåðåçíÿ ó âàð³àíò³ «êóïè ñîá³, ùî õî÷åø»! Äëÿ ïîä³áíîãî âèð³øåííÿ ïðîáëåìè á³ëüø í³æ ï³äõîäÿòü äí³ íàðîäæåííÿ, àëå í³ÿê íå 8 Áåðåçíÿ. Îäíèì ñëîâîì, ñòèñë³ñòü – ñåñòðà òàëàíòó, àëå ÿêùî ïðî òàêå ñâÿòî ÿê 8 Áåðåçíÿ ìîæíà ãîâîðèòè íåñê³í÷åííî, òî ïðî î÷³êóâàí³ ïîäàðóíêè æ³íî÷³é ñòàò³ áóäå äîñèòü ñêàçàòè äåê³ëüêà ñë³â. Òîìó çàëèøàºòüñÿ äàòè îäíó ºäèíó ïîðàäó ÷îëîâ³êàì: ïîäàðóéòå æ³íö³ ñâîþ óâàãó – ³ íåâàæëèâî, â ÿê³é ïîäàðóíêîâ³é ôîðì³ âîíà áóäå ï³äíåñåíà. ªäèíå: òðåáà óíèêíóòè âèïàäêó, êîëè ö³íí³ñòü âàøî¿ óâàãè ³äåíòèô³êóâàòèìåòüñÿ ò³ëüêè â³äïîâ³äíî äî âàðòîñò³ ï³äíåñåíîãî ïîäàðóíêà. Àëå òóò óæå ñë³ä ïåðåãëÿíóòè âëàñíèé ï³äõ³ä íå äî ïîäàðóíêà, à äî êîíêðåòíî¿ æ³íêè, ÿêà çàðàç ïîðó÷. Äæåðåëî: shkolazhizni.ru Ïåðåêëàä: buket.ck.u


8 ñòîð.

¹ 08 (1069) 06 áåðåçíÿ 2013ð.

ÏÎÑËÓÃÈ. ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ Â ÍÎÌÅÐ

TEPMIHOBO B HOMEP Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê ÒÌ ¹09215760, âèäàíèé ÆÀÄÊ íà ³ì’ÿ Àâðàìåíêà ³òàë³ÿ Åäóàðäîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî áàçîâó çàãàëüíó îñâ³òó ñåð³ÿ ÒÌ ¹26388498, âèäàíå Æèòîìèðñüêîþ ì³ñüêîþ ã³ìíà糺þ ¹3â 2005 ð. íà ³ì’ÿ Ãîæ Áîãäàíà Ïåòðîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì Âòðà÷åíèé äèïëîì ñïåö³àë³ñòà ÊÇ ¹010902, âèäàíèé 28.01.1993 ð. Æèòîìèðñüêèì äåðæàâíèì ïåäàãîã³÷íèì ³íñòèòóòîì ³ì. ². Ôðàíêà íà ³ì’ÿ Îðëîâî¿ Îëüãè Àíàòî볿âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì

Ðîçáîðêà òðàêòîðà ÞÌÇ, ÌÒÇ, Ò-40. Àâòî DzË, ÃÀÇ, Êàìàç. Ò:098-383-54-10

Äîñòàâêà: ï³ñîê, ùåá³íü, áóò, â³äñ³â, ãðóíò, ï³äñèïêà. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Ò. 067-411-9-555 Ãðóçîïåðåâîçêè àâòîìîáèëåì «Âîëüâî» ã/ï äî 6 ò. Âñå âèäû çàãðóçêè.Ò:24-1703, 067-912-24-63 ˳ö. ¹353985 ñåð³ÿ À â³ä 18.07.07ð.

Äèòÿ÷³ ðîçâàæàëüíî-³ãðîâ³ ìóçè÷í³ ïðîãðàìè. Ãåðî¿ ìóëüòô³ëüì³â òà êàçîê. Ôîòîãðàô. Âè¿çä â äèòñàäîê, øêîëó. êàôå, äîäîìó òîùî. Ñòóä³ÿ «Ýëåí è ðåáÿòà». Îëåíà Ìèêîëà¿âíà.Ò:067-88392-70, 063-635-49-95, 066-404-41-97 Ïðîôåñ³éí³: òàìàäà, ìóçèêàíòè, òàíöþðèñòè, ôîòîîãðàô, òåàòð ïàðîä³é.Âåñ³ëëÿ, þâ³ëå¿, êîðïîðàòèâè, òîùî. Ñòóä³ÿ «Ýëåí è ðåáÿòà». Îëåíà Ìèêîëà¿âíà.Ò:067-883-92-70, 063-63549-95, 066-404-41-97

Îçäîðîâ÷èé ìàñàæ â³ä ä è ï ë î ì î â à í î ã î ìàñàæèñòà.Äèïëîì ¹113594 â³ä 02.12 ð, êë³í³êîþ ôóíêö³îíàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè, ì.Êè¿â.Ò:093608-74-11

Äâåð³ âõ³äí³ «Ñòàëåâà ðåïóòàö³ÿ». Åêñëþçèâí³. ïðîòèóäàðí³, ïðîòèïîæåæí³. Ñåðòèô³êîâàí³. ²íäèâ³äóàëüí³ çàìîâëåííÿ,äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. âóë. Êîòîâñüêîãî, 93, àâòîñòîÿíêà «Ãëîáàë». Ò:093-263-22-73, 46-35-73

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ, çàïðàâêà ôðåîíîì, ãàðàíòèÿ. Ò. 34-46-37, 44-55-71, 063-224-02-72.

Ïàì’ÿòíèêè ç ãðàí³òó áóäüÿêî¿ ñêëàäíîñò³, êîìïëåêòíîñò³. Êîëüîðîâèé ãðàí³ò. Õóäîæíº îôîðìëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ. Øèðîêèé àñîðòèìåíò. Âèñòàâêà á³ëüøå 100 âèðîá³â. Ò: 097-196-0250,www.granit-produkt.com.ua

Áðèãàäà âûêîïàåò Âîçìîæåí Äîñòàâêà Ïðîâîäèì 396-00-72

áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê êîëîäåö è êàíàëèçàöûþ. äîêîï è ÷èñòêà êîëîäöåâ. êðóãîâ è ìàòåðèàëîâ. âîäó è êàíàëèçàöèþ.Ò:096-

Áóð³ííÿ àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí. Ðåìîíò. Ïðîåêòóâàííÿ. ˳ö. ÀÁ ¹553863 â³ä 26.10.10. Ò:098-481-40-44, 067410-36-17

Êîïàåì, ÷èñòèì, äîêîïóåì êîëîäöû. Äîñòàâêà êîëåö.Ò:067-123-46-44, 099541-28-60 Îêàçûâàåì èíôîðìàöèîííûå óñëóãè ïî ãàçîñíàáæåíèþ, ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèè, êàíàëèçàöèè.Ò:093118-94-96, 098-925-03-62

42-13-13 ï Òåëåôîí äëÿ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

08

Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòîê ¹ÒÏ-0857846, âèäàíèé íà ³ì’ÿ Ëîçîâîãî Âàëåð³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì

Ãîëîâà ë³êâ³äàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ (ë³êâ³äàòîð) çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî íàäàþòü þðèäè÷í³ ïîñëóãè òà ïîñëóãè ó ñôåð³ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó. Êîíòàêòíèé òåë.(097) 39404-22


¹ 09 (1020) 07 áåðåçíÿ 2012ð. 27 AHA

9 CTOP.

ñòîð. 9

IB ☺

EPE OPHIT CTOPIH TE EB A

PE

AMHO– e e po pa

a

a

a

11.03 – 17.03

A OP OBAHI... BI Лаунж-ресторан «Барбарис», який нещодавно відчинив свої двері на місці ресторану «12 стільців», запросив усіх бажаючих 21 лютого на дегустацію вин із професійним сомельє компанії «Бюро Вин» Володимиром Омельчуком. «Бюро Вин» – імпортер вина та міцних напоїв з усього світу безпосередньо від виробника. Компанія співпрацює з ресторанами, готелями, супермаркетами і спеціалізованими винними магазинами по всій Україні та пропонує близько 3000 вин і 1000 віскі та міцного алкоголю з 40 країн світу. Це високоякісні натуральні напої, виготовлені з природних матеріалів із дотриманням усіх правил виробництва, збереження та транспортування. Ó ñâ³ò³ ³ñíóº âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü âèí ³ ïîñò³éíî ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ òîðãîâ³ ìàðêè. ßê íå çàáëóêàòè â öüîìó ð³çíîìàí³òò³, ùî òàêå ³ãðèñò³, á³ë³ òà ÷åðâîí³ âèíà, íà ùî ñë³ä çâåðòàòè óâàãó, ÷èòàþ÷è åòèêåòêó íà ïëÿøö³, äîïîìàãàâ ðîç³áðàòèñÿ ñîìåëüº Âîëîäèìèð Îìåëü÷óê. À ùå â³í êîðîòåíüêî çóïèíÿâñÿ íà ³ñòî𳿠â³äîìèõ ñ³ìåéñòâ-âèíîðîá³â, ðîçïîâ³äàâ ïðî òåõíîëî㳿 âèðîáíèöòâà âèí òà ³íäèâ³äóàëüí³ âëàñòèâîñò³ íàïî¿â, âèãîòîâëåíèõ ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ ñâ³òó.  áåçòóðáîòí³é àòìîñôåð³ ðåëàêñó, ï³ä íåíàâ’ÿçëèâó, ëåãêó òà çàñïîê³éëèâó ìóçèêó, ùî ëèíóëà â³ä åëåêòðîðîÿëþ, Âîëîäèìèð Îìåëü÷óê â³â ñâîþ ðîçïîâ³äü, à îô³ö³àíòè ïî ÷åðç³ íàëèâàëè â áîêàëè ïðèñóòí³õ ³ñêðèñò³ àðîìàòí³ âèíà. Ó÷àñíèêè äåãóñòàö³¿ ìàëè óí³êàëüíó ìîæëèâ³ñòü ñìàêóâàòè ë³í³éêó áëàãîðîäíèõ âèí Ôðàíö³¿, ²òà볿, Íîâî¿ Çåëàí䳿, ²ñïàí³¿ òà ×³ë³ – â³ä ïðîñòèõ äî åêñêëþçèâíèõ, çðîçóì³òè âñþ ãëèáèíó ³ñòèííîãî ñìàêó òà ö³ííîñò³ â³÷íîãî íàïîþ – âèíà. ²ñïàíñüêå ³ãðèñòå ìຠëåãêèé, åëåãàíòíèé ³ òîíêèé àðîìàòè÷íèé â³äò³íîê ñìàêó. Çâè÷àéíèé ñïîæèâà÷ íàçâàâ áè öå âèíî øàìïàíñüêèì, àëå âèãîòîâëåíå âîíî íå â ïðîâ³íö³¿ Ôðàíö³¿ Øàìïàíü, à â ³ñïàíñüêîìó Ïåíåäåñ³, äå íà ïî÷àòêó 1980-õ ðîê³â ñ³ìåéñòâî Ðàâåíòîñ çàâäÿêè ñâî¿é íàïîëåãëèâîñò³ òà ïðîôåñ³îíàë³çìó âèãîòîâèëî ñâîþ ïåðøó ïëÿøêó ³ãðèñòîãî âèíà. ³äòîä³ âèðîáëåí³ íèìè âèíà îòðèìàëè âèñîêå âèç-

íàííÿ. À â 3 – 4 ðàçè íèæ÷à â ïîð³âíÿíí³ ç Øàìïàííþ ö³íà âèêëèêຠï³äâèùåíèé ³íòåðåñ ó ïîêóïö³â. Âèíî º ÷óäîâèì àïåðèòèâîì ³ ïðåêðàñíî ïîºäíóºòüñÿ ç áóäü-ÿêîþ ñòðàâîþ. Ôðàíö³ÿ áóëà ïðåäñòàâëåíà íà äåãóñòàö³¿ ñóõèì á³ëèì òà ñóõèì ÷åðâîíèì âèíîì. Ïåðøå ïîõîäèòü ³ç Áóðãóí䳿, äå îòðèìóþòü íàéá³ëüøèé âèëîâ óñòðèöü ó ðåã³îí³, òîæ öå âèíî ÿêíàéêðàùå ï³äõîäèòü ñàìå ï³ä ìîðåïðîäóêòè. Õîðîøèé êîë³ð, ³íòåíñèâíà ôðóêòîâ³ñòü, ñâ³æå, ëåãêå, ì’ÿêå íà ñìàê.

ðîçòàøîâàíå â ðåã³îí³ Î’Ìåäîê (Áîðäî). Âèíîãðàäíèêè ãîñïîäàðñòâà çàéìàþòü áëèçüêî 35 ãà çåìë³. Ñåðåäí³é â³ê ëîçè – 40 ðîê³â. ³äì³ííîþ ðèñîþ êîìïàí³¿ º ïðàãíåííÿ çáåðåãòè äàâí³ òðàäèö³¿, êîìá³íóþ÷è ¿õ ³ç íîâîââåäåííÿìè â ñâ³ò³ âèíîðîáñòâà. ³äáóâàºòüñÿ öå çàâäÿêè áàãàòîð³÷íîìó äîñâ³äó òà êîï³òê³é ðîáîò³ á³ëüø í³æ 1200 ñï³âðîá³òíèê³â êîìïàí³¿. Ôðàíöóçüêå ÷åðâîíå ìຠíàñè÷åíèé, áàãàòîãðàííèé àðîìàò ç â³äò³íêàìè ÷åðâîíèõ ôðóêò³â ³ ñëèâè, ÿêèé ïåðåïë³òàºòüñÿ ç íþàíñàìè òþòþíó, ñïåö³é, âàí³ë³ òà êàâè. Ó íüîãî äèâîâèæíèé, òðèâàëèé ï³ñëÿñìàê ³ç ëåãêèì àðîìàòîì äèìêó òà êîï÷åíîñòåé. Öå âèíî ñêëàäå ïðåêðàñíèé òàíäåì ç³ ñòðàâàìè ç ÷åðâîíîãî ì’ÿñà, ÿãíÿì, äè÷èíîþ, êà÷êîþ, à òàêîæ ³ç âèòðèìàíèìè ñèðàìè. Íàéá³ëüøå ö³íèòüñÿ âðîæàé 2000 ðîêó. Àäæå ºâðîïåéñüêå âèíîðîáñòâî â ïðîôåñ³éíèõ ñôåðàõ íàçèâàþòü êðèòè÷íèì – òî çàñóõà, òî ïàâîäîê, òî çàìîðîçêè çíèùóþòü âèíîãðàäíèêè. ² òîä³ âèíî âèãîòîâëÿºòüñÿ ç íåäîñòàòíüî ÿê³ñíîãî ìàòåð³àëó. Ö³êàâèìè º ñóõ³ ÷åðâîí³ ³òàë³éñüê³ âèíà. Îäíå – íàñè÷åíå, â íüîìó äîì³íóþòü ñëèâîâ³ íîòêè ç íþàíñà-

Сомельє Володимир Омельчук під час дегустації в ресторані «Барбарис» ×åðâîíå ñóõå âèíî ç ì’ÿêèì ôðóêòîâî-òþòþíîâèì ñìàêîì, ñòâîðåíå ç ÷îòèðüîõ ñîðò³â âèíîãðàäó. Âèòðèìóºòüñÿ â äóáîâèõ áî÷êàõ ³ ìຠ÷óäîâèé ïîòåíö³àë äî ñòàð³ííÿ – çáåðåæåíå äî 20 ðîê³â ïîäàðóº âàì íåéìîâ³ðí³ íîâ³ â³ä÷óòòÿ. Ïîì³ñòÿ, äå âèðîáëÿºòüñÿ öå âèíî,

ìè ìèãäàëþ. Àðîìàò âèíà ôðóêòîâèé, ñîêîâèòèé, ³ç íîòàìè ìàëèíè, îæèíè, ñìîðîäèíè, õðóñòêî¿ õë³áíî¿ ñêîðèíêè, ïåðöþ. ²íøå – åëåãàíòíå òà îäíî÷àñíî ïîòóæíå, âîëî䳺 ÿñêðàâèì ôðóêòîâî-ÿã³äíèì áóêåòîì ³ç â³äò³íêàìè çð³ëî¿ âèøí³, ïðÿíîñòåé, øîêîëàäó òà ã³ðêîãî

TT ìèãäàëþ ç òðèâàëèì, íåçàáóòí³ì ï³ñëÿñìàêîì.  çàëåæíîñò³ â³ä ïîãîäíèõ óìîâ, ó ÿêèõ äîçð³âàâ âèíîãðàä, ìîæå ìàòè ñîëîäêèé ïðèñìàê. ×óäîâî ï³äõîäèòü äî ñòðàâ ³òàë³éñüêî¿ êóõí³, ñìàæåíîãî ÷åðâîíîãî ì’ÿñà, äè÷èíè òà ñèð³â. Âèíîãðàäíèêè ×³ë³ ðîçòàøîâàí³ íà ãðàí³òíèõ ãðóíòàõ ó ðåã³îí³ ç ïðîõîëîäíèì êë³ìàòîì, ùî é íàäຠâèíó, âèðîáëåíîìó òóò, ñâ³æîñò³ òà ì³íåðàëüíîñò³. Îñíîâí³ íîòè á³ëîãî – ëèñò ÷îðíî¿ ñìîðîäèíè òà öèòðóñîâ³. ׳ë³éñüêå ÷åðâîíå ìຠàðîìàò øîêîëàäó, êàâè, ³ðèñîê ³ âàí³ë³ ç ëåãêîþ ã³ð÷èíêîþ ÷îðíîïë³äíî¿ ãîðîáèíè. Äîñòàòíüî ñàìîñò³éíå â ñïîæèâàíí³ – éîãî ìîæíà âèïèòè íàâ³òü ³ç øìàòî÷êîì øîêîëàäó. Âèíî ç Íîâî¿ Çåëàí䳿 íàñè÷åíå òîíàìè ëàéìó, ãðåéïôðóòó, àãðóñó òà òðîï³÷íèõ ôðóêò³â, ìຠøèêàðíèé åêñïðåñèâíèé ñìàê. ×óäîâî ï³äõîäèòü äî ìîðåïðîäóêò³â, á³ëî¿ ðèáè, à òàêîæ ó ÿêîñò³ àïåðèòèâó. Êîìïàí³ÿ «Áþðî Âèí» ïðèä³ëÿº âåëè÷åçíó óâàãó ëîã³ñòèö³ – ïðàâèëüíå òðàíñïîðòóâàííÿ º çàïîðóêîþ òîãî, ùî âèíî íå áóäå ç³ïñîâàíå äîðîãîþ, íå ïåðåãð³ºòüñÿ òà íå çàìîðîçèòüñÿ, ³ ñïîæèâà÷ çìîæå íàñîëîäèòèñÿ éîãî âèñîêîÿê³ñíèì ñìàêîì. Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ªâðîïè îñòàíí³ì ÷àñîì ïîçáàâëåíå äîòàö³é íà âèíîðîáñòâî, âñ³ íàïî¿, âèðîáëåí³ òóò, áóäóòü äîðîæ÷àòè. Ïîì³òíî âïëèâຠíà ö³íîóòâîðåííÿ ó âèíí³é ïðîìèñëîâîñò³ Êèòàé – éîãî ì³ëüéîíåðè âèêóïîâóþòü â³äîì³ ë³í³éêè ïîïóëÿðíèõ âèí íà ê³ëüêà ðîê³â óïåðåä. Íàïðèêëàä, çàðàç íåìîæëèâî ïðèäáàòè äëÿ Óêðà¿íè âèíà Áîðäî òà Øàòî Ëàô³ò-Ðîòøèëüä. Çà ñëîâàìè ñîìåëüº Âîëîäèìèðà Îìåëü÷óêà, íå ³ñíóº íàéêðàùîãî âèíà. ª âèíà, êîòð³ ïîäîáàþòüñÿ âàì àáî ³íøèì ëþäÿì. Âñå çàëåæèòü â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ óïîäîáàíü ³ ñìàê³â, â³ä íàñòðîþ òà áàæàííÿ. Òîìó íå ïîòð³áíî ñòðîãî ïðèñëóõàòèñÿ íàâ³òü äî ïîðàä ïðîôåñ³îíàë³â, à êðàùå ñêóøòóâàòè âèíî ñàìîìó é çðîáèòè ñâî¿ âëàñí³ âèñíîâêè. ² ïàì’ÿòàéòå, íàäì³ðíå âæèâàííÿ àëêîãîëþ øê³äëèâå äëÿ Âàøîãî çäîðîâ’ÿ! Àíæåëà Âàñèëüºâà Çí³ìîê àâòîðêè


¹ 8 (1069) 6 áåðåçíÿ 2013 ð.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.45, 03.45 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Áåðíàðä” 10.10 Êîìåäèÿ “ äæàçå òîëüêî äåâóøêè” 12.50 Êîìåäèÿ “Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà” 14.50, 04.00 “Íå âðè ìíå 3” 15.55 “Ïðîñòîøîó ñ Þðèåì Ãîðáóíîâûì” 16.45, 00.00 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 20.15, 21.20 Ò/ñ “Ñâàòû 6” 22.30, 02.55 “Äåíüãè” 00.25, 01.25 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè 2. Âûçîâ ñóäüáû” 02.10, 04.50 Ò/ñ “Íåçàáûâàåìîå”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05 Ñïîðò 06.15, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 06.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 06.25 ÀãðîÝðà 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 06.50, 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.15 Îáçîð ïðåññû 07.20 Ãèãàáàéò 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” ÓÒ-1 09.00 Èòîãè íåäåëè 09.30 Áåç öåíçóðû 09.55 Êíèãà.ua 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå” 11.50, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 12.00, 13.00, 15.00, 18.20 Íîâîñòè 12.10, 18.45, 21.25 Äåëîâîé ìèð 12.15, 15.35, 16.10, 22.45, 22.55 Ïîãîäà 12.25 Ïðàâî íà çàùèòó 12.45 Òåìíûé ñèëóýò 13.10 Õ/ô “Çàâòðà áóäåò ïîçäíî” 14.40 Îêíî â Àìåðèêó 15.15 EuroNews 15.25 Íàóêà 15.30 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.40 “Ëåãêî áûòü æåíùèíîé” 16.15 Ò/ñ “Äåòè áåëîé áîãèíè” 17.10 Õ/ô “Âå÷íûé çîâ” 18.30 Àãðî-News 19.00 “Øåâ÷åíêîâñêèé âå÷åð” ê 199-ëåòèþ Âåëèêîãî Êîáçàðÿ 20.45 Ñåëüñîâåò 21.00 Èòîãè äíÿ 21.35 À. Ìàëèíèí. Ðîìàíñû 22.50 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15, 01.10 Ñïîðò 23.20 Ïîãîäà 23.25 Êèíî â äåòàëÿõ 00.20 Îò ïåðâîãî ëèöà 00.40 Ìåæäó ñòðîê ÓÒ-1 01.20, 02.00 Íîâîñòè 01.30 Î ãëàâíîì 02.15 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.15 Çàïîìíè 03.20 Ñåëüñîâåò 03.30 Îêîëèöà 03.55 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 04.00 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå” 05.30 Èòîãè äíÿ

14.40, 15.50 Teen Time 14.50 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 16.00 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 16.50 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 19.40, 00.20 Ñïîðòðåïîðòåð 20.00 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé 2” 22.00 Ðåâèçîð 2 00.40 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.30 Ò/ñ “Ýâðèêà” 02.10 Ò/ñ “Ðèççîëè è Àéëc”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.50 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 02.55 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.15, 04.15 Çîíà íî÷è 03.20 Áîãäàí Õìåëüíèöêèé 04.20 Ìîé àäðåñ - Ñîëîâêè. Íå óäàðüòå æåíùèíó äàæå öâåòêîì 04.40, 05.10 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.45 Ìàñòåð ìóçû 04.55 Äóåëü

06.00 “Óòðî íà Ê1” 07.30 Ì/ô 09.50 Õ/ô “Ì + Æ” 11.15 Õ/ô “Îòåëü äëÿ ñîáàê” 13.10 “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” 14.25, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 15.25 “ÊÂÍ” 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 20.00 “Ëÿìóð Òóæóð” 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 22.00 Õ/ô “Ìåæäó íåáîì è çåìëåé”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.45 Õ/ô “Ìàëü÷èê â äåâî÷êå”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.20 Õ/ô “Âèêè Êðèñòèíà Áàðñåëîíà”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.50 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.30, 00.30 Ìèð çâåçä 06.15 Òåëåòîðãîâëÿ 07.15 Ì/ô 08.55 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.20 Áýáè-áóì 11.00, 11.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.15, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 13.15, 18.00 Äà÷íûå èñòîðèè 14.05, 19.45 Íåçâåçäíîå äåòñòâî 15.00 Òàéíû øåô-ïîâàðà 16.00, 21.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 19.00 Ñåìåéíûé ðàçìåð 20.45 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 22.35 Ãîðîäà ìèðà 23.35 Òàéíû ñóäüáû 01.15 Öâåò Íî÷è

05.30 “×óæèå îøèáêè. Öâåòîê ñìåðòè” 06.15, 16.00 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 08.00, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 09.40 Õ/ô “Çèòà è Ãèòà” 12.50 “ÌàñòåðØåô 2” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 19.55 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 20.55 Ò/ñ “Óðàâíåíèå ëþáâè” 22.25 “Äåòåêòîð ëæè 3” 23.20 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” 00.25 “Äîêòîð Õàóñ” 01.20 Õ/ô “Äåðåâåíñêàÿ êîìåäèÿ” 03.10 “Ëó÷øåå íà Ò” 03.15 Íî÷íîé ýôèð

05.15 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.20, 06.35, 02.10, 02.20 Ïîãîäà 05.25, 03.55 Ñâèòàíîê 06.30, 07.40 Äåëîâûå ôàêòû 06.40 Ò/ñ “Òàêñè” 07.00 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 05.20 Õ/ô “Ìàìû” 07.45 Ôàêòû íåäåëè 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.40, 18.00 08.45 Ôàêòû. Óòðî Íîâîñòè 09.15, 19.25, 01.25 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 10.10, 16.40 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà” 09.10 Õ/ô “Ñëóæåáíûé ðîìàí” 12.55 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 12.25, 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 12.45 Ôàêòû. Äåíü 13.50 “Ñóäåáíûå äåëà” 13.05, 22.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 14.45 “Ñåìåéíûé ñóä” 14.15, 20.10 Ò/ñ “Ñòðàñòè ïî ×àïàþ” 15.45 “Æäè ìåíÿ” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 17.30, 18.50 Ò/ñ “Ñâàòû 2” 23.25, 02.25 Ñâîáîäà ñëîâà 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 02.15 Ïðî-Ziêàâå.ua 20.30 Ò/ñ “Ãðîì” 22.25 Ò/ñ “ çîíå ðèñêà” 00.20, 03.20 Õ/ô “Äåíüãè ðåøàþò âñå”. (2 êàòåãîðèÿ) 06:00 óìí Óêðà¿íè 02.05 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 06:05 “²ñòîð³ÿ îäí³º¿ êàðòèíè”. Ò. Øåâ÷åíêî. 02.35 Ä/ñ “Æàäíîñòü” Òðè êîõàííÿ, Òðè êàðòèíè 06:15 “Êâ³òêîâà ôàíòàç³ÿ” 06:30 “Àêöåíòè” 07:30 “Ìàìèíà äîëÿ” 06.00 Ò/ñ “Êàê ñêàçàë Äæèì” 08:20 “Ïîäàòêîâèé â³íèê” 06.05 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 08:30 “Ðîäèíà” 06.35, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 08:55 “×åñòü ìóíäèðà” 06.45, 19.20 Ïèðàíüè 09:20 Õ/ô “Êàðíàâàë”” 1, 2 ñ. 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 11:45 “Ñï³âຠͳíà Ìàò⳺íêî” 07.35, 08.35, 18.55, 00.30 Ïîãîäà 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 09.00 Õ/ô “Áëîíäèíêà â çàêîíå 2” 13:15 “Ïðî Ïðîô³” 11.00, 18.00, 21.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 13:45 “Øêîëà íåçâè÷àéíèõ íàóê” 13.20, 14.30 Kids’ Time 13.25 Ì/ñ “Êîò-Ïåñ” 14:20 “Ôóòáîëüí³ ä³àëîãè”

10 ñòîð.

ÏÎÍÅIJËÎÊ, 11 ÁÅÐÅÇÍß 15:10 15:35 16:00 16:15 16:30 17:00 19:00 19:30 20:10 20:45 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 00:10 00:35 01:00 03:00

“Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” “Ñåêðåòè êðàñè” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” “×àñ çì³í” “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “гäíà øêîëà” “Òâîº ìàéáóòíº” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Ðåòðîñïåêòèâà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “×åñòü ìóíäèðó” Õ/ô “Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð³íà” 1 ñ. Ä/ô “Ïå÷åðè Êðèìó”. Ìàðìóðîâà ïå÷åðà “Ä³ëîâèé ðèòì” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. ÂîëîäàðñüêîÂîëèíñüêèé ðàéîí Õ/ô “Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð³íà” 1 ñ. “²ñòîð³ÿ îäí³º¿ êàðòèíè”. Ò. Øåâ÷åíêî. Òðè êîõàííÿ, Òðè êàðòèíè

08.05 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 09.00 “Ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûå” 10.45 Ò/ñ “Ñòàÿ” 14.55 Ò/ñ “Ñëåïîé 3” 18.30 “Ñëó÷àéíûé ñâèäåòåëü” 19.00, 23.45, 01.50, 04.00 “Ñâèäåòåëü” 19.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 21.45 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.45 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.15 Õ/ô “Ñîêðîâèùà Äà Âèí÷è”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.20 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.30 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 04.55 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 05.15 “Ïðàâäà æèçíè”

06.00 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 04:35 06.30, 08.30 “Ìèð çà íåäåëþ” 05:45 07.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” Ïðîôèëàêòèêà 14.30, 16.00, 03.40 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 06.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü” 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 07.00, 17.00, 19.00 Ñîáûòèÿ 15.30 “Ñâåòñêèå õðîíèêè” 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 09.20, 13.10, 17.20 Ò/ñ “Ñëåä” 17.45 Îäíà-åäèíñòâåííàÿ. Íîííà Ìîðäþêîâà 10.00, 20.00 Ò/ñ “Ëåãàâûé” 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 12.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Ñâÿòèòåëü Ëóêà: ÷óäî 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Íîâèêîâ ìîëèòâû” Àëåêñàíäð 15.35 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 20.00 Óçåë 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 21.35 Áîðèñ Ùåðáàêîâ. “Êòî õîäèò â ãîñòè ïî 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” óòðàì...” 19.20 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 22.40 Íåâåðîÿòíûå ïóòåøåñòâèÿ 21.50 Õ/ô “Ìåäàëüîí”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.40, 04.00 Ìèíèàòþðà â ïðèðîäå 23.45 Õ/ô “Ïóëåíåïðîáèâàåìûé ìîíàõ”. 01.00 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) (2 êàòåãîðèÿ) 01.10 Õ/ô “Ãîëîå ðàçîáëà÷åíèå”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.30 Õ/ô “Ëåòíèå çàáàâû”. (3 êàòåãîðèÿ) 06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 07.35, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25, 04.15 “Îáçîð ïðåññû” 06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 09.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 10.40, 16.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè “Áèçíåñ-âðåìÿ” Íåéòðîíà” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 11.00 Ì/ñ “Ñîíèê Èêñ” 07.40, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 12.00 Ì/ñ “Ëþäè Èêñ. Ýâîëþöèÿ” 07.55, 09.50, 10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 13.00, 17.00 Ì/ñ “Àâàòàð” 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 02.25, 18.00, 22.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 03.55 “Ïîãîäà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 08.20, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 09.15, 13.10, 14.10 “5 ýëåìåíò” 01.00 Ò/ñ “Àëüô” 10.15 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê 11.15 “Âðåìÿ: èòîãè íåäåëè ñ Ò. Äàíèëåíêî” 12.15 “Íîâîñòåìåòð” 15.15 “Ìàìèíà øêîëà” 16.10 “Îêíî â Åâðîïó” 04.00 “Áûëî Âðåìÿ” 16.45 “Ìîòîð” 05.00 “Âîêðóã ñìåõà” 17.15 “Äðàéâ-íîâîñòè” 06.30 “Êîíöåðò 8 Ìàðòà” 17.25 “ êàáèíåòàõ” 07.50 Õ/ô “Áàáóøêè íàäâîå ñêàçàëè” 18.15 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 09.15 “Ïî ñòðàíèöàì àìåðèêàíñêîãî êèíî” 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè 10.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ëþáèìûå ïåñíè” äíÿ” 11.00, 02.00 “Êîëáà âðåìåíè” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 12.00 “Êàáà÷îê 13 ñòóëüåâ” 22.15, 02.40 “Íàëîãîâûé äíåâíèê” 13.00 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è” 22.45 “Õðîíèêà äíÿ” 14.30 “Äèäüå Ìîðóàíè è ãðóïïà “Ñïåéñ” â 23.30, 00.25 “Crime news” Ìîñêâå” 04.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 16.00 Ä/ô “Ó íàñ âî äâîðå” 04.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 17.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ìçèóðè” 17.35 Õ/ô “Ïîä êàøòàíàìè Ïðàãè” 19.00, 01.00 “Âðåìÿ” 20.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 06.00 Åðàëàø 21.00 “Âçðîñëûå è äåòè” 06.30 Òåëåïóçèêè 22.00 Ä/ô “Äåíèñêà-Äåíèñ” 07.00 Áàêëóøíèöà 22.30 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 23.00 Ä/ô “...Ñ ó÷àñòèåì Êëàðû Ðóìÿíîâîé” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 23.40 Õ/ô “Ñåìüÿ êàê ñåìüÿ” 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 03.00 “Êèíîïàíîðàìà” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Ýëëè ÌàêÁèë” 13.00 ÓÒÅÒà ïàïà! 04.00 “ÍÒ óòðîì” 13.40 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 06.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Ïîä14.45, 20.35 Äàåøü ìîëîäåæü! æîã”, “Ïîãîíÿ çà áåñîì” 15.45, 01.25 Âàéôàéòåðû 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 16.25 Ò/ñ “×åìïèîíêè” 08.25 Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü 17.25 10 øàãîâ äî ëþáâè 09.05 Õ/ô “Îòöû” 18.30 Îäíà çà âñåõ 11.35 “Äî ñóäà” 19.30 Áîãèíÿ. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 19.55, 22.25 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 21.00 Âèòàëüêà 2 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 22.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà âåðäèêò” 23.00 Äóðíåâ+1 15.35 Ò/ñ “Õðàíèòåëü” 23.30 Àíåêäîòû 17.30, 01.25 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 18.35, 02.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 01.00 Òâîþ ìàìó! 19.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” 01.50 Áàáóíû & äåäóíû 21.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 02.15 Äî óòðà 21.40 Ò/ñ “Ïàóòèíà”. “Ëîâóøêà” 23.35 Ò/ñ “Ñòîëèöà ãðåõà” 03.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè” 06.10 “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” 06.40 Õ/ô “Ïëåííûé”

21.55 05.45 Ñîâåòñêèå ìóëüòôèëüìû 07.20 Õ/ô “Èâàí äà Ìàðüÿ” 08.50 Õ/ô “4:0 â ïîëüçó Òàíå÷êè” 10.25 Õ/ô “Ñòðîãîâû” 11.40 Õ/ô “Ìàìà âûøëà çàìóæ” 13.10 Õ/ô “Âîçâðàòà íåò” 14.55, 20.00 Õ/ñ “Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä” 17.05 Õ/ô “Îëåíüÿ îõîòà” 18.30 Õ/ô “Áèòâà çà Ìîñêâó” 22.10 Õ/ô “Ïîëóíî÷íàÿ ÷èñòêà” 00.05 Õ/ô “Ãîâîðÿùèå ñ âåòðîì” 02.15 Õ/ô “Ðóèíû ñòðåëÿþò” 05.20 Ñàóíäòðåêè

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Íîâîñòè 05.05 “Äîáðîå óòðî!” 09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 12.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 15.15, 03.15, 04.05 Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð” 17.00 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 18.40, 02.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 19.55, 01.15 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 21.00 “Âðåìÿ” 21.30 Ò/ñ “Óðàâíåíèå ëþáâè” 23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 00.00 “Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü” 01.00 Íî÷íûå íîâîñòè

01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Òàèíñòâåííûé îñòðîâ” 02.30, 08.30, 14.30 Ì/ñ “Áîöìàí è ïîïóãàé” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Çîëóøêà” 04.00, 10.00, 16.00 Õ/ô “Ïðî Âèòþ, ïðî Ìàøó è ìîðñêóþ ïåõîòó” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãëàäèàòîðû” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà” Ò/ñ “Îñíîâíàÿ âåðñèÿ” Ò/ñ “Óãðî. Ïðîñòûå ïàðíè 3” Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ! 2” Ò/ñ “Æèçíü è ñìåðòü Ëåíüêè Ïàíòåëååâà” Ò/ñ “Êîñâåííûå óëèêè”

06.00, 06.40, 10.35, 11.35, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 07.00, 13.50, 18.00 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 07.15 “Êîðîòêèå âñòðå÷è”. Àíàíèàøâèëè 07.35 “Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 18.10, 18.40 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.10 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45 “Âêóñû êóëüòóð” 12.25 Õ/ô “Êàùåé Áåññìåðòíûé” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 17.00, 02.00 “Àâòîðñêîå êèíî” 18.20 “Êðèìèíàë” 18.55, 04.05 “Îòðàæåíèå: íåèçâåñòíàÿ êëàññèêà” 19.15 “Ãóáåðíèÿ” 19.50 “Êîðîòêèå âñòðå÷è”. Ä. Àñòàô’åâà 20.10 Õ/ô “Ïðåñòóïíîå êîðîëåâñòâî. Ãðàôèíÿ äå Ìîíñîðî” 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.30 Ò/ñ “Ñòàðèííûé âîäåâèëü” 01.00 “Òåëå÷àò” 02.50 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 03.20 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 04.20 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 04.50 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 05.10 “Óñïåõ íà øïèëüêàõ”

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.45, 00.30, 03.10 Ôóòáîë News 06.10 ×åðíîìîðåö - Âîðñêëà. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 08.10 Âàëåíñèÿ - Ëåâàíòå. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 10.20, 15.10, 18.15, 00.00 Æóðíàë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 10.50 Òàâðèÿ - Êàðïàòû. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 12.45, 15.50 Futbol Mundial 13.15 Øàõòåð - Âîëûíü. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 16.15 Áîðóññèÿ Ä - Ãàííîâåð. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 18.40, 00.45, 04.10 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 19.40, 03.25 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 20.30, 01.45 “ªâðîïåéñüêèé weekend”

05.10

Àñòîí Âèëëà - Ìàí Ñèòè. ×åìïèîíàò Àíãëèè Íîâîñòè + Àíîíñû

06.00, 00.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Õåðåíâåí - ÏÑ 07.55, 01.55 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Áàðñåëîíà Àëóñïîðò - Êàõà Ñåãîâèÿ 09.45 Ýêñòðà-ôóòçàë 10.15 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ðóáèí - Çåíèò 12.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. ÁÊ Äîíåöê - Ëåòóâîñ Ðèòàñ 14.05, 04.15 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Êðèñòàë Ïýëàñ - Ëèäñ 16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Òâåíòå - Âèòåññ 17.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Àçîâìàø - Õèìêè 20.10, 03.35 Áîêñ. Íüþ-Éîðê, ÑØÀ. Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ãàáðèýëü Ðîñàäî 21.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 22.05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Öìîêè Ìèíñê - Æàëüãèðèñ

07.00 Ä/ô “Ïîëÿðíûå ìåäâåäè è ãðèçëè” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 21.00 Ä/ô “Íàñëåäíèêè Êîâ÷åãà” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 03.00, 03.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Çà ÷òî ìû ëþáèì êîøåê è ñîáàê?” 14.00 Ä/ô “Âûçîâ ïðèðîäû” 19.00, 00.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 22.00 Ä/ô “Áîãåìèÿ - ãîä ñðåäè áîëîò” 23.00 Ä/ô “Äðàêîíîâû ãîðû” 01.00 Ä/ô “Ýêâàòîð” 02.00, 05.00 Ä/ô “Ðåêà áåç ãðàíèö” 04.00, 04.30 Ä/ô “Õðàíèòåëè Þæíîé Àôðèêè” 06.00 Ä/ô “Êðóãîñâåòíîå ñàôàðè”

04.00 “Óòðî Ðîññèè” 08.05 “Èñêàòåëè” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 “1000 ìåëî÷åé” 10.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 14.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 15.50 Âåñòè - Ñïîðò 15.55 “×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà” 16.40 Ò/ñ “Öûãàíî÷êà ñ âûõîäîì” 18.30, 02.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 19.20 Ò/ñ “Âåðîíèêà. Áåãëÿíêà” 21.05 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì” 22.05 “Ïîëèãðàô” 23.00 Ò/ñ “ ëåñàõ è íà ãîðàõ” 23.50 “Äåâ÷àòà” 00.30 “Âåñòè +” 00.50 Õ/ô “Àäàì æåíèòñÿ íà Åâå” 02.15 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.10 Ì/ô 08.20, 16.50 “Äîêòîð È...” 08.45, 17.50, 01.40 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà äåâóøêà” 09.15, 18.15, 02.10 Ò/ñ “Óïðàâà” 10.05 “ öåíòðå ñîáûòèé” 11.00 Äîì ñ èñòîðèåé. “Ìîñêîâñêèé ïî÷òàìò” 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Õ/ô “Äåâè÷üÿ âåñíà” 13.35, 20.55 Ò/ñ “Äæîêåð” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 15.20 Ä/ô “Ïÿòü èñòîðèé ïðî ëþáîâü” 16.05 “Ýíöèêëîïåäèÿ”. Â. Ãþãî 16.10, 23.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ñîâåòñêèå îáîðîòíè” 17.20 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 19.10, 03.10 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30 “Äåíü ìóæ÷èí. 8-å ìàðòà”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 22.20 Áåç îáìàíà. “Êàêîé õëåá ìû åäèì?” 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 00.50 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ýâåëèíà Õðîì÷åíêî 04.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ 05.25 Ì/ô “Ñòðåëà óëåòàåò â ñêàçêó”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


11 ñòîð. 06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.45, 03.45 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Áåðíàðä” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 11.50, 12.50, 00.25, 01.25 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè 2. Âûçîâ ñóäüáû” 13.50, 14.50, 04.00 “Íå âðè ìíå 3” 15.55 “Ïðîñòîøîó ñ Þðèåì Ãîðáóíîâûì” 16.45, 00.00 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 20.15, 21.20 Ò/ñ “Ñâàòû 6” 22.30, 02.55 “Óêðàèíñêèå ñåíñàöèè” 02.10, 04.50 Ò/ñ “Íåçàáûâàåìîå”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05 Ñïîðò 06.15, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 06.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 06.25 ÀãðîÝðà 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 06.50, 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.15 Îáçîð ïðåññû 07.20 Ýðà ñòðîèòåëüñòâà 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” ÓÒ-1 09.00, 11.45, 13.10, 15.35, 15.55, 22.50 Ïîãîäà 09.05, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.30 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 10.20 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå” 11.55, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 12.00, 13.00, 15.00, 18.20 Íîâîñòè 12.10, 18.45, 21.25 Äåëîâîé ìèð 12.15, 19.00 Øàã ê çâåçäàì 13.15 Óäà÷è 13.35 Õ/ô “Àðìèÿ “Òðÿñîãóçêè” 15.15 EuroNews 15.25 Íàóêà 15.30 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.40 “Ëåãêî áûòü æåíùèíîé” 16.00 Ò/ñ “Äåòè áåëîé áîãèíè” 16.55 Õ/ô “Âå÷íûé çîâ” 18.35 Ìèð ñïîðòà 20.35 Î ãëàâíîì 21.35 221. Ýêñòðåííûé âûçîâ 22.20 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15, 01.10 Ñïîðò 23.20 Ïîãîäà 23.25 Õ/ô “Ìóæñêàÿ ðàáîòà 2” 00.20 Îò ïåðâîãî ëèöà 00.40 Ìåæäó ñòðîê ÓÒ-1 01.20, 02.05 Íîâîñòè 01.35 Î ãëàâíîì 02.20 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.20 Çàïîìíè 03.25 Áëèæå ê íàðîäó 03.55 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 04.00 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå” 05.30 Èòîãè äíÿ

²ÂÒÎÐÎÊ, 12 ÁÅÐÅÇÍß 14.40, 15.50 Teen Time 14.50 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 16.50, 22.00 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 19.40, 00.20 Ñïîðòðåïîðòåð 23.10 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 00.40 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.30 Ò/ñ “Ýâðèêà” 02.15 Ò/ñ “Ðèççîëè è Àéëc”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.00 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.20, 04.20 Çîíà íî÷è 03.25 Áîãäàí Õìåëüíèöêèé 04.25, 05.10 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.30 Îáîæàåìàÿ 04.50 Ëþáîâü âñåé æèçíè

06.00 “Óòðî íà Ê1” 07.30 Ì/ô 09.00, 22.00 “Òðè ñåñòðû” 10.00, 23.30 Õ/ô “Áóì” 12.10 “Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå” 13.10, 17.00 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 14.10, 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 15.00, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.00 “Îðåë è Ðåøêà” 20.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 21.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 23.00 “ØîóÌîíðîó” 01.30 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.30, 00.30 Ìèð çâåçä 06.15 Òåëåòîðãîâëÿ 07.15 Ì/ô 08.55 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.20 Áýáè-áóì 11.00, 11.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.15, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 13.15, 18.00 Äà÷íûå èñòîðèè 14.05, 19.45 Íåçâåçäíîå äåòñòâî 15.00 Òàéíû øåô-ïîâàðà 16.00, 21.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 19.00 Ñåìåéíûé ðàçìåð 20.45 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 22.35 Ãîðîäà ìèðà 23.35 Òàéíû ñóäüáû 01.15 Öâåò Íî÷è

06.00 “×óæèå îøèáêè. Äâîéíàÿ èãðà” 06.40, 16.00 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 08.40, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 10.05 Õ/ô “Æåíñêèé äåíü” 12.10 “ÌàñòåðØåô 2” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 19.50 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 20.55 Ò/ñ “Óðàâíåíèå ëþáâè” 22.25 “Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé” 00.20 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ” 01.15 Õ/ô “Äåðåâåíñêàÿ êîìåäèÿ” 03.10 Íî÷íîé ýôèð

04.55, 06.35, 03.05, 04.00 Ïîãîäà 05.00 Ôàêòû 05.25, 04.05 Ñâèòàíîê 06.30, 07.40 Äåëîâûå ôàêòû 06.40 Ò/ñ “Òàêñè” 07.00 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.45 Ýêñòðåííûé âûçîâ 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.25, 02.20 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 16.40 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà” 12.25, 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 12.45 Ôàêòû. Äåíü 05.30, 20.30 Ò/ñ “Ãðîì” 13.10, 22.10 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 14.20 Ò/ñ “Ñòðàñòè ïî ×àïàþ” Íîâîñòè 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 20.10 Ò/ñ “Íî÷íûå ëàñòî÷êè” 09.10 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ 8” Ïðîâîêàòîð 12.10 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 00.30 01.30, 03.10 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè” 13.55 “Ñóäåáíûå äåëà” 14.50 “Ñåìåéíûé ñóä” 15.45 Ò/ñ “Àíå÷êà” 17.40, 18.55 Ò/ñ “Ñâàòû 3” 06:00 óìí Óêðà¿íè 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 06:15 “Ðåòðîñïåêòèâà” 22.25 Ò/ñ “ çîíå ðèñêà” 06:45 “Ñåêðåòè êðàñè” 00.20 Õ/ô “Èçãîíÿþùèé äüÿâîëà”. (3 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” êàòåãîðèÿ) “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 02.40 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 03.10 Ä/ô “Íåèçâåñòíûå äåòè èçâåñòíûõ 09:00 “×àñ êðà¿íè” ðîäèòåëåé” 09.35 Õ/ô “Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð³íà” 1 ñ. 04.00 Ä/ô “ß - ñóïåðìåí” 10:50 “²ñòîð³ÿ îäí³º¿ êàðòèíè”. Ò. Øåâ÷åíêî. Òðè êîõàííÿ, Òðè êàðòèíè 11:00 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 06.00 Ò/ñ “Êàê ñêàçàë Äæèì” 13:15 “Ñëóõàé î÷èìà” 06.05 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 13:40 Ä/ô “Ïå÷åðè Êðèìó”. Ìàðìóðîâà ïå÷åðà 06.35, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 14:05 “Ðîçìîâà áåç íîòàö³é” 06.45, 19.20 Ïèðàíüè 14:30 “гäíà øêîëà” 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 15:00 “Ôàáðèêà ³äåé” 07.35, 08.35, 18.55, 00.30 Ïîãîäà 15:30 “Ïîäèõ ñëîâà”. Áîðèñ Îë³éíèê, ÷. 2 09.00, 20.00 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé 2” 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 10.00, 16.00 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 16:20 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”, Ì/ô 11.00, 18.00, 21.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 16:40 “Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê” 13.20, 14.30 Kids’ Time 17:00 “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” 13.25 Ì/ñ “Êîò-Ïåñ”

19:00 19:30 20:25 20:45 21:00 21:25 22:00 22:30 23:00 00:10 00:40 02:40 04:35 05:45

“Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?! “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïîäèõ ñëîâà”. Áîðèñ Îë³éíèê, ÷. 2 Õ/ô “Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð³íà” 2 ñ. “Ôóòáîëüí³ ä³àëîãè” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Íåïåðåâåðøåíà óçåëà Ö³ïîëà” ÷. 1, 2 Õ/ô “Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð³íà” 2 ñ. “Êâ³òêîâà ôàíòàç³ÿ”

05.00, 05.25 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 06.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü” 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 13.10, 17.20 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00, 20.00 Ò/ñ “Ëåãàâûé” 12.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Äóðíîå âîñïèòàíèå” 15.35, 03.15 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 04.00 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 21.50 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 23.50 Ò/ñ “Ãðèìì” 00.45 Õ/ô “Ìåäàëüîí”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.25 Ò/ñ “Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.35 “Ïóñòü ãîâîðÿò”

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.25, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 08.50, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25, 03.35, 04.15 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 07.40, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 07.55, 09.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.55 “Ïîãîäà” 08.20 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 13.10 “Íàëîãîâûé äíåâíèê” 16.10 “Òðàíñìèññèÿ” 17.25 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 18.15 “Ýíåðãîíàäçîð” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15, 02.40 “Àãðîêîíòðîëü” 22.45 “Õðîíèêà äíÿ” 23.30 “Crime news” 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 04.20 “Æèçíü èíòåðåñíà” 04.40 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé”

06.00 Åðàëàø 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00 Áàêëóøíèöà 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Ýëëè ÌàêÁèë” 13.00, 19.30 Áîãèíÿ. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ 13.40 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 14.45, 20.35 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.45, 01.25 Âàéôàéòåðû 16.25 Ò/ñ “×åìïèîíêè” 17.25 10 øàãîâ äî ëþáâè 18.30 Îäíà çà âñåõ 19.55, 22.25 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) 21.00 Âèòàëüêà 2 22.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.30 Àíåêäîòû 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.50 Áàáóíû & äåäóíû 02.15 Äî óòðà

06.10 Õ/ô “Áåðåãèòå æåíùèí” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 10.00 “Ìåäèöèíñêèå òàéíû” 10.25 Ò/ñ “Ïîäðóãà îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” 12.05 Ò/ñ “Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã 7” 14.50, 19.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 16.45, 19.00, 23.45, 01.50, 04.05 “Ñâèäåòåëü” 17.00 Ò/ñ “Âèñÿêè” 21.45 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê

22.45 00.15 02.20 04.35 05.30 05.50

ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó Çåìëè”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

16.50 22.10 00.30 02.35 03.45 05.10

¹ 8 (1069) 6 áåðåçíÿ 2013 ð.

Õ/ô “Áèòâà çà Ìîñêâó” Õ/ô “Ãîâîðÿùèå ñ âåòðîì” Õ/ô “Êàê îñòàíîâèòü äîæäü” Õ/ô “Îëåíüÿ îõîòà” Õ/ô “Â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü” Ñàóíäòðåêè

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Íîâîñòè 05.05 “Äîáðîå óòðî!” 09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 06.00, 16.15, 03.30 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé 10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 12.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 09.00, 20.00 Óçåë 14.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 15.15, 03.15, 04.05 Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð” 11.15 Áîðèñ Ùåðáàêîâ. “Êòî õîäèò â ãîñòè ïî 17.00 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” óòðàì...” 18.40, 02.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 12.15 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà è 19.55, 01.10 “Ïóñòü ãîâîðÿò” ëüãîòû” 21.00 “Âðåìÿ” 14.00, 22.40 Íåâåðîÿòíûå ïóòåøåñòâèÿ 21.30 Ò/ñ “Óðàâíåíèå ëþáâè” 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 15.30 “Óêðàèíà-Åâðîïà: ìàÿòíèê Ôóêî” 00.00 Íî÷íûå íîâîñòè 16.00 “Öèâèëèçàöèÿ incognita” 00.20 “Ëèëëåõàììåð” 17.45 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ” 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Êîðæàâèí Íàóì 01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèÿ ïàíà 21.35  ãîñòè ê Âÿ÷åñëàâó Òèõîíîâó Êëÿêñû” 23.40, 03.55 Ìûëüíûå îïåðû â ïðèðîäå 02.25, 08.25, 14.25 Ì/ñ “Áîöìàí è ïîïóãàé” 01.00 “Àìóðíûå ìåëîäèè”. (3 êàòåãîðèÿ) 01.30 Õ/ô “Òåëî è äóøà 2”. (3 êàòåãîðèÿ) 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Çîëóøêà” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “Ìàìà, ÿ æèâ” 03.05 “Áóäü â êóðñå!” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãëàäèàòîðû” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Íåéòðîíà” 11.00 Ì/ñ “Ñîíèê Èêñ” 12.00 Ì/ñ “Ëþäè Èêñ. Ýâîëþöèÿ” 13.00, 17.00 Ì/ñ “Àâàòàð” 18.00, 22.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.00 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ëþáèìûå ïåñíè” 05.00, 14.00, 20.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 06.00 “Êàáà÷îê 13 ñòóëüåâ” 07.00 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è” 08.30 “Äèäüå Ìîðóàíè è ãðóïïà “Ñïåéñ” â Ìîñêâå” 10.00 Ä/ô “Ó íàñ âî äâîðå” 11.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ìçèóðè” 11.35, 17.30 Õ/ô “Ïîä êàøòàíàìè Ïðàãè” 13.00, 19.00 “Âðåìÿ” 15.00 “Âçðîñëûå è äåòè” 16.00 Êîíöåðò “Ïîåò Èðèíà Ïîíàðîâñêàÿ” 18.25 “Ìóçûêàëüíûé êèîñê” 21.00 Âñòðå÷à â êîíöåðòíîé ñòóäèè “Îñòàíêèíî” 22.00 “Áûëî Âðåìÿ” 23.00 “Âîêðóã ñìåõà” 00.30 “Êîíöåðò 8 Ìàðòà” 01.50 Õ/ô “Áàáóøêè íàäâîå ñêàçàëè” 03.15 “Ïî ñòðàíèöàì àìåðèêàíñêîãî êèíî”

04.00 06.10

“ÍÒ óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Äåíüãè íå ïàõíóò”, “Ïðîðûâ áëîêàäû” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 08.25 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê” 09.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 10.00 Ò/ñ “Àëèáè” íà äâîèõ”. “Ðåëèêâèÿ” 11.35 “Äî ñóäà” 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 15.35 Ò/ñ “Õðàíèòåëü” 17.30, 01.25 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 18.35, 02.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 19.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷”. “Ïëàí “Á”, “Îõîòíèê” 21.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 21.40 Ò/ñ “Ïàóòèíà”. “Ëîâóøêà” 23.35 Ò/ñ “Ñòîëèöà ãðåõà” 03.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”

05.45 Ñîâåòñêèå ìóëüòôèëüìû 07.20 Õ/ô “4:0 â ïîëüçó Òàíå÷êè” 08.55 Õ/ô “Èâàí äà Ìàðüÿ” 10.25 Õ/ô “Ñòðîãîâû” 11.45 Õ/ô “Ïîçäíÿÿ ëþáîâü” 14.40, 20.00, 21.05 Õ/ñ “Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä”

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà” Ò/ñ “Îñíîâíàÿ âåðñèÿ” Ò/ñ “Óãðî. Ïðîñòûå ïàðíè 3” Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ! 2” Ò/ñ “Æèçíü è ñìåðòü Ëåíüêè Ïàíòåëååâà” Ò/ñ “Êîñâåííûå óëèêè”

06.00, 06.40, 10.35, 11.45, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 07.00 “Âêóñû êóëüòóð” 07.35, 17.00, 20.10 Õ/ô “Ïðåñòóïíîå êîðîëåâñòâî. Ãðàôèíÿ äå Ìîíñîðî” 08.35, 09.15, 10.20, 11.35, 12.10, 13.40, 16.45, 18.05 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.00 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45, 02.00 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè”. Ã. Ùåðáàêîâà 11.20, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 12.25 Õ/ô “Çîëóøêà” 13.50, 18.00 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 18.15, 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 18.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ”. Áóíèí 18.55 “Êîðîòêèå âñòðå÷è”. À. Èâàíîâà 19.15 “Ãóáåðíèÿ” 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.30 Õ/ô “Íàâñòðå÷ó æèçíè” 01.00 “Òåëå÷àò” 02.30 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 03.00 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 03.30 “Óñïåõ íà øïèëüêàõ” 03.50 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 04.20 “Øêîëà âûæèâàíèÿ” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà”

08.00

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 09.05, 00.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Àçîâìàø - Õèìêè 11.00 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Êðûëüÿ Ñîâåòîâ - ÖÑÊÀ 12.55 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ ×åðêàñêèå Ìàâïû - ÁÊ Äíåïð 14.40 Ýêñòðà-ôóòçàë 15.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 26-ãî òóðà 16.10, 04.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Àíäåðëåõò - Ìåõåëåí 18.05 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ðóáèí - Çåíèò 20.00 Ãîëüô. PGA. WGC Cadillac Championship. Îáçîð òóðíèðà 21.00, 01.50 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 21.30 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Îáçîð 22.05 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Êðèñòàë Ïýëàñ - Ëèäñ

07.00 Ä/ô “Çà ÷òî ìû ëþáèì êîøåê è ñîáàê?” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 21.00 Ä/ô “Íàñëåäíèêè Êîâ÷åãà” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 03.00, 03.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Ïñû Íåàïîëÿ” 14.00 Ä/ô “Âûçîâ ïðèðîäû” 19.00, 00.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 22.00 Ä/ô “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 23.00 Ä/ô “Êóêóøêà” 01.00 Ä/ô “Ýêâàòîð” 02.00, 05.00 Ä/ô “Äëèííîíîñûå äåëüôèíû” 04.00, 04.30 Ä/ô “Õðàíèòåëè Þæíîé Àôðèêè” 06.00 Ä/ô “Êðóãîñâåòíîå ñàôàðè”

04.00 “Óòðî Ðîññèè” 08.05, 23.00 Ò/ñ “ ëåñàõ è íà ãîðàõ” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 “1000 ìåëî÷åé” 10.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 14.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 15.50 Âåñòè - Ñïîðò 15.55 “×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà” 16.40 Ò/ñ “Öûãàíî÷êà ñ âûõîäîì” 18.30, 02.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 19.20 Ò/ñ “Âåðîíèêà. Áåãëÿíêà” 21.05 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì” 22.05 “Æèçíü âçàéìû. Ëîìáàðäû. Âîçâðàùåíèå” 23.50 “Âåñòè +” 00.10 “×åñòíûé äåòåêòèâ” 00.40 Õ/ô “Àäàì æåíèòñÿ íà Åâå” 02.15 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.10 Ì/ô 08.20, 16.50 “Äîêòîð È...” 08.50, 17.50, 05.25 Ì/ñ “Îðñîí è Îëèâèÿ” 09.15, 18.15, 02.15 Ò/ñ “Óïðàâà” 10.10, 15.20, 00.50 Ò/ñ “Áàÿçåò” 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50, 03.10 11.00 “Ìîçãîâîé øòóðì. Ãëóáîêîâîäíûå Ôóòáîë News ìèðû” 06.10 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 07.00, 21.25 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 11.50 Å. Îáðàçöîâà “Æåíà” 08.10 Øàõòåð - Âîëûíü. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 12.55, 01.35 Ä/ô “Ñåðãåé Íèêîíåíêî. Î, ñ÷àñò10.20, 18.00, 03.45 “ªâðîïåéñüêèé weekend” ëèâ÷èê!” 11.35, 01.05 Àñòîí Âèëëà - Ìàí Ñèòè. ×åìïèîíàò 13.35, 20.55 Ò/ñ “Äæîêåð” Àíãëèè 13.30 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 13.40 Áîðóññèÿ Ä - Ãàííîâåð. ×åìïèîíàò 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” Ãåðìàíèè 16.05 “Ýíöèêëîïåäèÿ”. Ãåíðèõ Ãåéíå 16.00 Ðåàë - ÌÞ. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 16.10, 23.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Âíåáðà÷19.25 Øàõòåð - Áîðóññèÿ Ä. Ëèãà ÷åìïèîíîâ íûå äåòè” ÓÅÔÀ 17.20 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 22.50 Áîðóññèÿ Ä - Ôåéåíîðä. Ôèíàë 19.10, 03.15 “Ïðàâî ãîëîñà” (2001/2002). Ëó÷øèå ìàò÷è Êóáêà 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” ÓÅÔÀ 20.30 “Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Ñêàçêè ÷åðíûõ 03.15 Futbol Mundial ðèåëòîðîâ” 05.20 Íîâîñòè + Àíîíñû 22.20 Ä/ô “Òðè ãåíåðàëà - òðè ñóäüáû” 23.00 Áîëüøàÿ ïðîâîêàöèÿ. “Ïîâåëèòåëü âîëêîâ” 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 06.05, 02.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Áåç îáìàíà. “Êàêîé õëåá ìû åäèì?” Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Òâåíòå 04.10 - Âèòåññ

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


¹ 8 (1069) 6 áåðåçíÿ 2013 ð.

06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.45, 03.45 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Áåðíàðä” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 11.50, 12.50, 00.25, 01.25 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè 2. Âûçîâ ñóäüáû” 13.50, 14.50, 04.00 “Íå âðè ìíå 3” 15.55 “Ïðîñòîøîó ñ Þðèåì Ãîðáóíîâûì” 16.45, 00.00 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 20.15, 21.20 Ò/ñ “Ñâàòû 6” 22.25, 02.55 “Èëëþçèÿ áåçîïàñíîñòè. ßäåðíàÿ ðûáà” 02.10, 04.50 Ò/ñ “Íåçàáûâàåìîå”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05 Ñïîðò 06.15, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 06.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 06.25 ÀãðîÝðà 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 06.50, 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.15 Îáçîð ïðåññû 07.20 Ãèãàáàéò 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” ÓÒ-1 09.00, 11.45, 12.15, 13.10, 15.35, 15.55, 22.55 Ïîãîäà 09.05, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.30 Ïðàâèòåëüñòâî íà ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå” 11.55, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 12.00, 13.00, 15.00, 18.20 Íîâîñòè 12.10, 18.50, 21.25 Äåëîâîé ìèð 12.25 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 13.15 Õ/ô “Îâîä” 15.15 EuroNews 15.25 Íàóêà 15.30 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.40 “Ëåãêî áûòü æåíùèíîé” 16.05 Ò/ñ “Äåòè áåëîé áîãèíè” 17.00 Õ/ô “Âå÷íûé çîâ” 18.40 Ìèð ñïîðòà 19.05 Òåàòðàëüíûå ñåçîíû 20.00 Î ãëàâíîì 20.20 Ñìåõîñïîðòîäðîì 20.50 Ìåãàëîò 21.35 221. Ýêñòðåííûé âûçîâ 22.20 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15, 01.10 Ñïîðò 23.20 Ïîãîäà 23.25 Õ/ô “Öåïü” 00.20 Îò ïåðâîãî ëèöà 00.40 Ìåæäó ñòðîê ÓÒ-1 01.20, 02.10 Íîâîñòè 01.40 Î ãëàâíîì 02.25 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.25 Çàïîìíè 03.30 Ïðàâèòåëüñòâî íà ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè 03.55 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 04.00 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå” 05.30 Èòîãè äíÿ

13.25 Ì/ñ “Êîò-Ïåñ” 14.40, 15.50 Teen Time 14.50 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 16.50, 22.00 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 19.40, 00.20 Ñïîðòðåïîðòåð 23.10 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 00.40 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.30 Ò/ñ “Ýâðèêà” 02.15 Ò/ñ “Ðèççîëè è Àéëc”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 03.00 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.20, 03.55 Çîíà íî÷è 03.25 Áîãäàí Õìåëüíèöêèé 04.00 Ðîäíèêè Îò÷èçíû 04.15 Áðàòèÿ è äðóæèíà 04.30, 05.10 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.35 Ëåãåíäàðíîå ïàðè 04.45 Ñîí Àëèíû Êîñòîìàðîâîé

06.00 “Óòðî íà Ê1” 07.30 Ì/ô 09.20, 22.00 “Òðè ñåñòðû” 10.20, 23.30 Õ/ô “Êðóòîé ïàïàøà” 12.10 “Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå” 13.10, 17.00 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 14.10, 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 15.00, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.00 “Îðåë è Ðåøêà” 20.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 23.00 “ØîóÌîíðîó” 01.10 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.30, 00.30 Ìèð çâåçä 06.15 Òåëåòîðãîâëÿ 07.15 Ì/ô 08.55 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.20 Áýáè-áóì 11.00, 11.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.15, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 13.15, 18.00 Äà÷íûå èñòîðèè 14.05, 19.45 Íåçâåçäíîå äåòñòâî 15.00 Òàéíû øåô-ïîâàðà 16.00, 21.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 19.00 Ñåìåéíûé ðàçìåð 20.45 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 22.35 Ãîðîäà ìèðà 23.35 Òàéíû ñóäüáû 01.15 Öâåò Íî÷è

05.45 “×óæèå îøèáêè. Êðîâàâûé äîëã” 06.30, 16.00 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 08.20, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 09.50 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Çâåçäíûå òîëñòÿêè” 10.55 “Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé” 12.45 “ÌàñòåðØåô 2” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 19.55 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 20.55 Ò/ñ “Óðàâíåíèå ëþáâè” 22.25 “Õàòà íà òàòà” 00.55 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ” 01.45 Õ/ô “Äåðåâåíñêàÿ êîìåäèÿ” 03.30 Íî÷íîé ýôèð

05.00 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.05, 05.45, 02.40, 03.30 Ïîãîäà 05.10 Ôàêòû 05.40, 03.55 Ñâèòàíîê 06.40, 07.45 Äåëîâûå ôàêòû 06.50 Ò/ñ “Òàêñè” 07.15 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.50 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.25, 01.55 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 16.40 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà” 12.25, 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 05.30, 20.30 Ò/ñ “Ãðîì” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 07.00, 07.30, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 13.10, 22.10 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 14.20, 20.10 Ò/ñ “Íî÷íûå ëàñòî÷êè” 08.00, 08.30, 09.00 “Íîâîñòè” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 09.10 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ 8” Êðèìèíàëüíûé îáëîì 12.10 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 00.30 01.05, 02.45 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè” 13.55 “Ñóäåáíûå äåëà” 03.35 Ïðî-Ziêàâå.ua 14.50 “Ñåìåéíûé ñóä” 15.50 Ò/ñ “Àíå÷êà” 17.45, 19.00 Ò/ñ “Ñâàòû 3” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 06:00 óìí Óêðà¿íè 22.25 Ò/ñ “ çîíå ðèñêà” 06:15 “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 00.20 Õ/ô “Èçãîíÿþùèé äüÿâîëà 2”. (3 06:45 “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” êàòåãîðèÿ) 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 02.30 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 07:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 03.00 Ä/ô “Ëþäìèëà ×óðñèíà. ß - íè÷üÿ” 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 03.50 Ä/ô “Ëåîíèä ßêóáîâè÷. Áåç áàáî÷êè” 08:20 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” (ïîâòîð) 09:00 “×àñ êðà¿íè” 09:35 Õ/ô “Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð³íà” 2 ñ. 11:20 “Ïîäèõ ñëîâà”. Áîðèñ Îë³éíèê, ÷. 2 06.00 Ò/ñ “Êàê ñêàçàë Äæèì” 11:50 Ä/ô “Ïðåïîäîáíèé Êóêøà Îäåñüêèé 06.05 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå ×óäîòâîðåöü” 06.35, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 12:20 “Ôóòáîëüí³ ä³àëîãè” 06.45, 19.20 Ïèðàíüè 11:00 Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 07.35, 08.35, 18.55, 00.30 Ïîãîäà 13:15 “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 09.00, 20.00 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé 2” 13:40 “ʳíîêîíöåðò” 10.00, 16.00 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 14:10 “Ïðàâî íà çàõèñò” 11.00, 18.00, 21.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 14:45 “Äîñüº” 13.20, 14.30 Kids’ Time

12 ñòîð.

ÑÅÐÅÄÀ, 13 ÁÅÐÅÇÍß 15:00 15:30 16:00 16:20 16:30 16:45 17:00 19:00 19:30 20:15 20:45 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 00:10 00:25 00:50 02:50 04:40 05:50

“Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê” “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô “ÏðîôStile”Âîä³é “Óëþáëåíà ðîáîòà”. Àâ³àäèñïåò÷åð “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ìîâà ïðî ìîâó” “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Ðåöåïòè Íà䳿” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Àíãë³éñüêèé êëóá” Õ/ô “Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð³íà” 3 ñ. Êë³ï-àíòðàêò “Ôàáðèêà ³äåé” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “ϳä õðåñò òâ³é ñòàþ” Õ/ô “Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð³íà” 3 ñ. “Óëþáëåíà ðîáîòà”. Àâ³àäèñïåò÷åð

06.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü” 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 13.10, 17.20 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00, 20.00 Ò/ñ “Ëåãàâûé” 12.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Ðîäèòåëüñêèé äîì” 14.40, 21.50 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 15.40, 03.05 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 23.50 Ò/ñ “Ãðèìì” 00.45 Õ/ô “Åëåíà Òðîÿíñêàÿ” 02.15 Ò/ñ “Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.15 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 07.40, 08.50 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 07.55, 09.50, 13.50, 14.50, 16.55, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.55 “Ïîãîäà” 08.15 “Òðàíñìèññèÿ-òåñò” 08.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 16.15 “Äðàéâ” 17.25 “Àðñåíàë” 18.15 “Àãðîêîíòðîëü” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15 “Àêöåíò” 22.45 “Õðîíèêà äíÿ” 23.30, 00.25 “Crime news” 02.40 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 04.20 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 04.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé”

06.00 Åðàëàø 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00 Áàêëóøíèöà 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Ýëëè ÌàêÁèë” 13.00, 19.30 Áîãèíÿ. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ 13.40 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 14.45, 20.35 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.45, 01.25 Âàéôàéòåðû 16.25 Ò/ñ “×åìïèîíêè” 17.25 10 øàãîâ äî ëþáâè 18.30 Îäíà çà âñåõ 19.55, 22.25 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) 21.00 Âèòàëüêà 2 22.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.30 Àíåêäîòû 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.50 Áàáóíû & äåäóíû 02.15 Äî óòðà

06.15 08.30 09.00 10.00 10.25

Õ/ô “Ïðèìîðñêèé áóëüâàð” Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” “Óãîëîâíûå äåëà” “Ìåäèöèíñêèå òàéíû” Ò/ñ “Ïîäðóãà îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ”

12.20 Ò/ñ “Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã 8” 14.25, 19.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 16.45, 19.00, 23.45, 01.45, 03.50 “Ñâèäåòåëü” 17.00 Ò/ñ “Âèñÿêè” 21.45 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.45 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.15 Õ/ô “Òåìíûé ëåãèîí”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.15 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.20 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 04.45 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 05.25 “Ïðàâäà æèçíè”

09.50 Õ/ô “Ñòðîãîâû” 11.10 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ” 12.55 Õ/ô “Â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü” 14.35, 15.40, 20.00 Õ/ñ “Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä” 16.45 Õ/ô “Áèòâà çà Ìîñêâó” 22.10 Õ/ô “Êàê îñòàíîâèòü äîæäü” 00.30 Õ/ô “Öâåòà” 02.30 Õ/ô “Çåëåíûé ôóðãîí” 04.45 Ñàóíäòðåêè

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Íîâîñòè 05.05 “Äîáðîå óòðî!” 09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 06.00, 16.00, 03.40 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé 12.55 14.00 Äðóãèå íîâîñòè “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 14.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 15.15, 03.15, 04.05 Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 17.00 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 09.00 Óçåë 18.40, 02.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 19.55 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 11.15  ãîñòè ê Âÿ÷åñëàâó Òèõîíîâó 21.00 “Âðåìÿ” 12.15 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ” 21.30 Ò/ñ “Óðàâíåíèå ëþáâè” 14.00, 22.40 Íåâåðîÿòíûå ïóòåøåñòâèÿ 23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 00.00 Íî÷íûå íîâîñòè 15.30 “Ðîíèí” 00.20 Õ/ô “ß íå çíàþ, êàê îíà äåëàåò 17.45 Ëþäìèëà Öåëèêîâñêàÿ ýòî” 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Êîðæàâèí Íàóì 20.00 Åâãåíèé ×àçîâ. Êðåìëåâñêèé äîêòîð 21.35 Âèêòîð Ïàâëîâ. Ñóäüáà ìåíÿ õðàíèòü 01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèÿ ïàíà óñòàëà Êëÿêñû” 23.40, 04.00 Æèâîòíûå ôîáèè 02.20, 08.20, 14.20 Ì/ñ “Áîöìàí è ïîïóãàé” 01.00 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Çîëóøêà” 01.10 Õ/ô “Êîìïðîìåòèðóþùèå ñèòó04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “Óìíûå âåùè” àöèè. Èñòèííàÿ æåíùèíà”. (3 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãëàäèàòîðû” êàòåãîðèÿ) 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 02.20 Õ/ô “Ïèñàòåëüñêèå ñòðàñòè”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 10.40 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Íåéòðîíà” 11.00 Ì/ñ “Ñîíèê Èêñ” 12.00 Ì/ñ “Ëþäè Èêñ. Ýâîëþöèÿ” 13.00, 17.00 Ì/ñ “Àâàòàð” 16.00 Ì/ñ “Ðîãà è êîïûòà” 18.00, 22.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.00 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00 Ä/ô “Ó íàñ âî äâîðå” 05.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ìçèóðè” 05.35, 11.30 Õ/ô “Ïîä êàøòàíàìè Ïðàãè” 07.00, 13.00, 19.00 “Âðåìÿ” 08.00, 14.00, 20.00, 23.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 09.00 “Âçðîñëûå è äåòè” 10.00 Êîíöåðò “Ïîåò Èðèíà Ïîíàðîâñêàÿ” 12.25 “Ìóçûêàëüíûé êèîñê” 15.00, 21.00 Âñòðå÷à â êîíöåðòíîé ñòóäèè “Îñòàíêèíî” 16.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ðèòìû Àïøåðîíà” 17.10 “Çèíà. Æèëà-áûëà” 17.50 Õ/ô “Îäíîôàìèëåö” 22.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ëþáèìûå ïåñíè” 00.00 “Êàáà÷îê 13 ñòóëüåâ” 01.00 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è” 02.30 “Äèäüå Ìîðóàíè è ãðóïïà “Ñïåéñ” â Ìîñêâå”

04.00 06.10

“ÍÒ óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Áåçûìÿííûå ïèñüìà”, “Êàïêàí äëÿ çàéöåâ” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 08.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 09.25 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” 10.00 Ò/ñ “Àëèáè” íà äâîèõ”. “Ðåëèêâèÿ” 11.35 “Äî ñóäà” 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 15.35 Ò/ñ “Õðàíèòåëü” 17.30, 01.25 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 18.35, 02.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 19.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷”. “Ïîåçä”, “Ïàðîì” 21.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 21.40 Ò/ñ “Ïàóòèíà”. “Ëîâóøêà” 23.35 Ò/ñ “Ñòîëèöà ãðåõà” 03.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”

05.45 06.55 08.20

Ñîâåòñêèå ìóëüòôèëüìû Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñíèöà” Õ/ô “Êîðòèê”

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà” Ò/ñ “Ñûùèê Ñàìîâàðîâ” Ò/ñ “Óãðî. Ïðîñòûå ïàðíè 3” Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ! 2” Ò/ñ “Æèçíü è ñìåðòü Ëåíüêè Ïàíòåëååâà” Ò/ñ “Êîñâåííûå óëèêè”

06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 07.15, 12.25, 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 07.35, 17.00, 20.10 Õ/ô “Ïðåñòóïíîå êîðîëåâñòâî. Ãðàôèíÿ äå Ìîíñîðî” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 18.15 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.10 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45, 02.00 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè”. Ã. Ùåðáàêîâà 11.30, 13.30, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 12.45 “Ýëåêòðîííàÿ ìóçûêà” 13.50 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 18.00, 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 18.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ”. Õåìèíãóåé 18.55 “Êîðîòêèå âñòðå÷è”. Áóð÷èíñêèé 19.15 “Ãóáåðíèÿ” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.30 Õ/ô “Íàçàð Ñòîäîëÿ” 01.00 “Òåëå÷àò” 02.30 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 02.55 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 03.25 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 03.55 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 04.25 “Êà÷åñòâî æèçíè” 04.45 “Ïóøêèí” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà” 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”

06.05

Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Êðèñòàë Ïýëàñ - Ëèäñ 08.00 Ãîëüô. PGA. WGC Cadillac Championship. Îáçîð òóðíèðà 09.05, 23.35 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 09.40, 03.50 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Îáçîð 10.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Öìîêè Ìèíñê - Æàëüãèðèñ 12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Õåðåíâåí - ÏÑ 14.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Àçîâìàø - Õèìêè 16.15, 04.20 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Áàðñåëîíà Àëóñïîðò - Êàõà Ñåãîâèÿ 18.05 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Äîíåöê - ÁÊ Õèìèê 20.00 Ãîëüô. PGA. Puerto Rico Open. Îáçîð òóðíèðà 21.00 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 21.40 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ðóáèí - Çåíèò 00.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Òâåíòå - Âèòåññ 02.05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. ÁÊ Äîíåöê - Ëåòóâîñ Ðèòàñ

07.00 Ä/ô “Ïñû Íåàïîëÿ” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 21.00 Ä/ô “Íàñëåäíèêè Êîâ÷åãà” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 03.00, 03.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Ñîáàêè äæóíãëåé: Òàéíûé îõîòíèê Áðàçèëèè” 14.00 Ä/ô “Âûçîâ ïðèðîäû” 19.00, 00.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 22.00 Ä/ô “Äíåâíèê îðàíãóòàíà” 23.00 Ä/ô “Òàéíû çàëèâíîãî ëåñà - íàöèîíàëüíûé ïàðê Äóíàé” 01.00 Ä/ô “Àðêòè÷åñêèé âîïðîñ” 02.00, 05.00 Ä/ô “Áàõà: äðóãàÿ Êàëèôîðíèÿ” 04.00, 04.30 Ä/ô “Õðàíèòåëè Þæíîé Àôðèêè” 06.00 Ä/ô “Êðóãîñâåòíîå ñàôàðè”

04.00 “Óòðî Ðîññèè” 08.05, 23.15 Ò/ñ “ ëåñàõ è íà ãîðàõ” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 “1000 ìåëî÷åé” 10.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 14.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 15.50 Âåñòè - Ñïîðò 15.55 “×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà” 16.40 Ò/ñ “Öûãàíî÷êà ñ âûõîäîì” 18.30, 02.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 19.20 Ò/ñ “Âåðîíèêà. Áåãëÿíêà” 21.05 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì” 22.05 “Îòåö” 00.10 “Âåñòè +” 00.25 “Ãîðîäîê” 00.55 Õ/ô “Âèçèò äàìû” 02.15 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.05 Ì/ô 08.25, 16.50 “Äîêòîð È...” 08.50, 17.50, 05.25 Ì/ñ “Îðñîí è Îëèâèÿ” 09.15, 18.15, 02.15 Ò/ñ “Óïðàâà” 10.10, 15.20, 00.50 Ò/ñ “Áàÿçåò” 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.40, 00.30, 02.40 11.00 “Ìîçãîâîé øòóðì. Ñîâðåìåííûå íàó÷Ôóòáîë News íûå òåõíîëîãèè â êðèìèíàëèñòèêå” 06.10, 10.25, 16.00 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ òóðà 11.50 Í. Áàáêèíà “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè” 07.10, 04.50 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 13.00, 01.35 Ä/ô “Âñåíàðîäíàÿ àêòðèñà Íèíà 08.15 ×åðíîìîðåö - Âîðñêëà. ×åìïèîíàò Ñàçîíîâà” Óêðàèíû 13.40, 20.55 Ò/ñ “Äæîêåð” 11.25 Âàëåíñèÿ - Ëåâàíòå. ×åìïèîíàò 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé Èñïàíèè 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 13.25 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 16.05 “Ýíöèêëîïåäèÿ”. “Øóáêà”. Ïèòåð Ïàóëü 13.40 Àñòîí Âèëëà - Ìàí Ñèòè. ×åìïèîíàò Ðóáåíñ Àíãëèè 16.10, 23.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Öâåòû” 17.00 Futbol Mundial 17.20 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 17.30 Þâåíòóñ - ×åëñè. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 19.10, 03.15 “Ïðàâî ãîëîñà” 19.30 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. À. Àëèåâ 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.00, 22.45, 23.45 “Íî÷ü Ëèãè ×åìïèîíîâ” 20.30 “Ëèíèÿ çàùèòû” 21.30 ÏÑÆ - Âàëåíñèÿ. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 22.20 “Ðóññêèé âîïðîñ” 00.45 Çåíèò - Ëèâåðïóëü. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 23.00 Ä/ô “Íåèçâåñòíûå Ìèõàëêîâû” 02.55 Èëüè÷åâåö - Ìåòàëëóðã Ç. ×åìïèîíàò 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ Óêðàèíû 04.05 Ä/ô “Òðè ãåíåðàëà - òðè ñóäüáû” 05.35 Íîâîñòè + Àíîíñû 04.45 Áîëüøàÿ ïðîâîêàöèÿ. “Ïîâåëèòåëü

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


13 ñòîð. 06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.45 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Áåðíàðä” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 11.50, 12.50, 00.25, 01.25 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè 2. Âûçîâ ñóäüáû” 13.50, 14.50 “Íå âðè ìíå 3” 15.55 “Ïðîñòîøîó ñ Þðèåì Ãîðáóíîâûì” 16.45, 00.00 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 20.15, 21.20 Ò/ñ “Ñâàòû 6” 22.30 “Ìîÿ õàòà ñêðàþ” 02.10, 05.10 Ò/ñ “Íåçàáûâàåìîå”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.55 Áîåâèê “Ïðàâäèâàÿ ëîæü”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05 Ñïîðò 06.15, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 06.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 06.25 ÀãðîÝðà 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 06.50, 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.15 Îáçîð ïðåññû 07.20 Ýðà ñòðîèòåëüñòâà 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” ÓÒ-1 09.00, 11.45, 13.10, 14.00, 22.45 Ïîãîäà 09.05, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.30 Ñâåò 09.55 Àóäèåíöèÿ. Ñòðàíû îò À äî ß 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå” 11.55, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 12.00, 13.00, 15.35, 18.20 Íîâîñòè 12.10, 18.50, 21.15 Äåëîâîé ìèð 12.20 Çäîðîâüå 13.15 Òåàòðàëüíûå ñåçîíû 14.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò (æåíùèíû) 15.45 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.50 “Ëåãêî áûòü æåíùèíîé” 16.15 Ò/ñ “Äåòè áåëîé áîãèíè” 17.10 Õ/ô “Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð” 18.40 Ìèð ñïîðòà 19.05 Î ãëàâíîì 19.25 “10+10”. Óêðàèíñêèé ðåòðî-õèò 21.20 Îïûò 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15, 01.10 Ñïîðò 23.20 Ïîãîäà 23.25 Õ/ô “Öåïü” 00.20 Îò ïåðâîãî ëèöà 00.40 Ìåæäó ñòðîê ÓÒ-1 01.20, 02.10 Íîâîñòè 01.40 Î ãëàâíîì 02.25 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.25 Çàïîìíè 03.35 Ñâåò 04.00 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 04.10 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå” 05.40 Èòîãè äíÿ

×ÅÒÂÅÐ, 14 ÁÅÐÅÇÍß 13.25 Ì/ñ “Êîò-Ïåñ” 14.40, 15.50 Teen Time 14.50 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 16.50, 22.00 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 19.40, 00.20 Ñïîðòðåïîðòåð 23.10 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 00.40 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.30 Ò/ñ “Ýâðèêà” 02.15 Ò/ñ “Ðèççîëè è Àéëc”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 03.00 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.20 Çîíà íî÷è 03.25 Èâàí Ìàçåïà 04.30, 05.10 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.35 Òàê íèêòî íå ëþáèë 04.55 Òà, êîòîðàÿ ðÿäîì

06.00 “Óòðî íà Ê1” 07.30 Ì/ô 09.20, 22.00 “Òðè ñåñòðû” 10.20, 23.30 Õ/ô “Ïî òó ñòîðîíó êðîâàòè” 12.10 “Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå” 13.10, 17.00 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 14.10, 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 15.00, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.00 “Îðåë è Ðåøêà” 20.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 23.00 “ØîóÌîíðîó” 01.10 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.30, 00.30 Ìèð çâåçä 06.15 Òåëåòîðãîâëÿ 07.15 Ì/ô 08.55 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.20 Áýáè-áóì 11.00, 11.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.15, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 13.15, 18.00 Äà÷íûå èñòîðèè 14.05, 19.45 Íåçâåçäíîå äåòñòâî 15.00 Òàéíû øåô-ïîâàðà 16.00, 21.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 19.00 Ñåìåéíûé ðàçìåð 20.45 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 22.35 Ãîðîäà ìèðà 23.35 Òàéíû ñóäüáû 01.15 Öâåò Íî÷è

05.45 “×óæèå îøèáêè. Èñïîâåäü ñìåðòíèöû” 06.30, 16.00 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 08.15, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 09.50 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Çâåçäíûå ïàïû 2” 10.45 Õ/ô “Ìèëëèîíåð” 12.55 “ÌàñòåðØåô 2” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 19.55 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 20.55 Ò/ñ “Óðàâíåíèå ëþáâè” 22.25 “Êóëèíàðíàÿ äèíàñòèÿ” 00.20 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ” 01.15 Õ/ô “Äåðåâåíñêàÿ êîìåäèÿ” 03.10 Íî÷íîé ýôèð

04.55, 06.35, 03.05, 03.55 Ïîãîäà 05.00 Ôàêòû 05.30, 04.00 Ñâèòàíîê 06.30, 07.40 Äåëîâûå ôàêòû 06.40 Ò/ñ “Òàêñè” 07.10 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.45 Ïðîâîêàòîð 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.25, 02.20 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 05.30, 20.30 Ò/ñ “Ãðîì” 10.10, 16.40 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà” 07.00, 07.30, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 12.25, 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 08.00, 08.30, 09.00 “Íîâîñòè” 13.15, 22.10 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 09.10 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ 8” 14.25, 20.10 Ò/ñ “Íî÷íûå ëàñòî÷êè” 12.10 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 13.55 “Ñóäåáíûå äåëà” 00.30 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 14.50 “Ñåìåéíûé ñóä” 01.30, 03.10 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè” 15.50 Ò/ñ “Àíå÷êà” 17.45, 18.55 Ò/ñ “Ñâàòû 3” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 06:00 óìí Óêðà¿íè 22.25 Ò/ñ “ çîíå ðèñêà” “Ïîâ³ð ó ñåáå” 00.20, 03.35 Õ/ô “Óáèéñòâî â Áåëîì äîìå”. 06:05 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” (2 êàòåãîðèÿ) 07:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 02.20 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 02.50 Ä/ô “Âëþáèòüñÿ â ÷åëîâåêà. Èãîðü 09:00 “×àñ êðà¿íè” Íèêîëàåâ” 09:35 Õ/ô “Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð³íà” 3 ñ. 10:40 “Äóõîâíèé ñâ³ò çàïîðîçüêîãî êîçàöòâà” 11:00 Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 06.00 Ò/ñ “Êàê ñêàçàë Äæèì” 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 06.05 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 13:15 “Ìîâà ïðî ìîâó” 06.35, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 13:40 “Òâîº ìàéáóòíº” 06.45, 19.20 Ïèðàíüè 14:10 “Óðîê äëÿ... áàòüê³â” 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 14:35 “Çàõèñíèê” 07.35, 08.35, 18.55, 00.30 Ïîãîäà 15:00 “Åêîíîì³÷íå êîëî” 09.00, 20.00 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé 2” 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 10.00, 16.00 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 16:20 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà” Ì/ô 11.00, 18.00, 21.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 16:25 “˳í³ÿ çàõèñòó ïëþñ” 17:00 “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” 13.20, 14.30 Kids’ Time

19:00 19:30 20:10 20:45 21:00 21:25 22:00 22:30 23:00 00:10 00:25 00:50 02:50 04:50

“Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “³ðóþ” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Íà ñâî¿é çåìë³” Õ/ô “Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð³íà” 4 ñ. Êë³ï-àíòðàêò “ijëîâèé ðèòì” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Âå÷³ð ïàì’ÿò³ Àíäð³ÿ Îñòàíåíêà” ÷. 1, 2 Õ/ô “Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð³íà” 4 ñ.

06.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 2” 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 13.10, 17.20 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00, 20.00 Ò/ñ “Ëåãàâûé” 12.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Ðåâíèâåö” 14.40, 21.50 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 15.40, 03.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 23.50 Ò/ñ “Ãðèìì” 00.45 Õ/ô “Åëåíà Òðîÿíñêàÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.10 Ò/ñ “Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.15 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 23.45, 00.40, 02.35, 03.25, 04.15, 04.35 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 07.40, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 00.35, 03.55 “Ïîãîäà” 08.15 “Äðàéâ-íîâîñòè” 08.20, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 16.10 “Â êàáèíåòàõ” 17.25 “Àêöåíò” 18.15 “Ëåñíîé ïàòðóëü” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.10 “Ðåàëüíûé ñåêòîð” 22.45 “Õðîíèêà äíÿ” 23.30, 00.25 “Crime news” 02.40 “Ýíåðãîíàäçîð” 04.20 “Æèçíü èíòåðåñíà” 04.40 “Ìàøèíà âðåìåíè”

06.00 Åðàëàø 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00 Áàêëóøíèöà 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Ýëëè ÌàêÁèë” 13.00, 19.30 Áîãèíÿ. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ 13.40 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 14.45 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.45, 01.25 Âàéôàéòåðû 16.25 Ò/ñ “×åìïèîíêè” 17.25 10 øàãîâ äî ëþáâè 18.30 Îäíà çà âñåõ 19.55, 22.25 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) 20.35 Äàåøü ìîëîäåæü! Ñïåöâûïóñê 21.00 Âèòàëüêà 2 22.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.30 Àíåêäîòû 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.50 Áàáóíû & äåäóíû 02.15 Äî óòðà

05.45 06.45 08.30 09.00 10.00

“Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” Õ/ô “Ïðèíöåññà íà áîáàõ” Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” “Óãîëîâíûå äåëà” “Ìåäèöèíñêèå òàéíû”

10.25 Ò/ñ “Ïîäðóãà îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” 12.20 Ò/ñ “Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã 8” 14.20, 19.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 16.45, 19.00, 23.45, 01.50, 04.00 “Ñâèäåòåëü” 17.00 Ò/ñ “Âèñÿêè” 21.45 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.45 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.15 Õ/ô “Æóêè”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.20 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.30 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 04.55 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 05.35 “Ïðàâäà æèçíè”

¹ 8 (1069) 6 áåðåçíÿ 2013 ð. 09.15 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñíèöà” 10.40 Õ/ô “Ñòðîãîâû” 11.55 Õ/ô “Çåëåíûé ôóðãîí” 14.35, 20.00 Õ/ñ “Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä” 16.45 Õ/ô “Áèòâà çà Ìîñêâó” 22.10 Õ/ô “Öâåòà” 00.20 Õ/ô “Äíåâíèê áàñêåòáîëèñòà” 02.05 Õ/ô “Þíîñòü Ïåòðà” 04.20 Ñàóíäòðåêè

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Íîâîñòè 05.05 “Äîáðîå óòðî!” 09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 06.00, 16.00, 03.55 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé 12.55 14.00 Äðóãèå íîâîñòè “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 14.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 15.15, 03.15, 04.05 Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 17.00 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 09.00 Åâãåíèé ×àçîâ. Êðåìëåâñêèé äîêòîð 18.40, 02.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 19.55, 01.05 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 11.15 Âèêòîð Ïàâëîâ. Ñóäüáà ìåíÿ õðàíèòü 21.00 “Âðåìÿ” óñòàëà 21.30 Ò/ñ “Óðàâíåíèå ëþáâè” 12.15 Ëþäìèëà Öåëèêîâñêàÿ 23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 14.00, 22.40 Íåâåðîÿòíûå ïóòåøåñòâèÿ 00.00 Íî÷íûå íîâîñòè 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 00.20 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” 15.30 “Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé” 17.45 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà è ëüãîòû” 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Ìîðîçîâ 01.00, 07.00, 13.00 Êîìåäèÿ “Êóâûðîê ÷åðåç Àëåêñàíäð ãîëîâó” 20.00 Æåëåçíàÿ ëåäè Áðèòàíèè 02.15, 08.15, 14.15 Ì/ñ “Áîöìàí è ïîïóãàé” 21.35 Ëàðèñà Ëóæèíà. Æèçíü ïî âåðòèêàëè 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Çîëóøêà” 23.40, 04.15 Íåòðîíóòàÿ ïëàíåòà 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “Óìíûå âåùè” 00.35 “Àìóðíûå ìåëîäèè”. (3 êàòåãîðèÿ) 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãëàäèàòîðû” 00.50 Õ/ô “Íåïðèñòîéíîå ïîâåäåíèå”. 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” (3 êàòåãîðèÿ) 02.20 Õ/ô “Îïàñíîå ñåêñ-ñâèäàíèå”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Ðîãà è êîïûòà” 11.00 Ì/ñ “Ñîíèê Èêñ” 12.00 Ì/ñ “Ëþäè Èêñ. Ýâîëþöèÿ” 13.00, 17.00 Ì/ñ “Àâàòàð” 18.00, 22.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.00 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00 Êîíöåðò “Ïîåò Èðèíà Ïîíàðîâñêàÿ” 05.30, 23.35 Õ/ô “Ïîä êàøòàíàìè Ïðàãè” 06.25 “Ìóçûêàëüíûé êèîñê” 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 “Âðåìÿ” 08.00, 14.00, 20.00, 02.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 09.00, 15.00 Âñòðå÷à â êîíöåðòíîé ñòóäèè “Îñòàíêèíî” 10.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ðèòìû Àïøåðîíà” 11.10 “Çèíà. Æèëà-áûëà” 11.50, 17.30 Õ/ô “Îäíîôàìèëåö” 16.00 “Êàìåðà ñìîòðèò â ìèð” 17.00 “Íå ñìåøíî” 18.40 “Áîìîíä” 21.00 “Ïåí-êëóá” 22.00 Ä/ô “Ó íàñ âî äâîðå” 23.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ìçèóðè” 03.00 “Âçðîñëûå è äåòè”

04.00 06.10

“ÍÒ óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Êðîâàâûå ñëåçû èñïàíêè”, “Ãîðè, ãîðè, ìîÿ ñâå÷à” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 08.25 Äà÷íûé îòâåò 09.25 “Ìåäèöèíñêèå òàéíû” 10.00 Ò/ñ “Àëèáè” íà äâîèõ”. “Áëèçêèå ëþäè” 11.35 “Äî ñóäà” 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 15.35 Ò/ñ “Õðàíèòåëü” 17.35, 01.45 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 18.45, 02.55 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷”. “ ëåñó”, “Ïîëèãîí” 21.35 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 22.05 Ò/ñ “Ïàóòèíà”. “Ëîâóøêà” 23.55 Ò/ñ “Ñòîëèöà ãðåõà” 03.50 Ñïàñàòåëè

05.45 07.40

Ñîâåòñêèå ìóëüòôèëüìû Õ/ô “Êîðòèê”

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà” Ò/ñ “Ñûùèê Ñàìîâàðîâ” Ò/ñ “Óãðî. Ïðîñòûå ïàðíè 3” Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ! 2” Ò/ñ “Æèçíü è ñìåðòü Ëåíüêè Ïàíòåëååâà” Ò/ñ “Êîñâåííûå óëèêè”

06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 07.15, 12.25, 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 07.35, 17.00, 20.10 Õ/ô “Ïðåñòóïíîå êîðîëåâñòâî. Ãðàôèíÿ äå Ìîíñîðî” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 18.15 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.10, 13.20, 21.30 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45, 02.00 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè”. Ã. Ùåðáàêîâà 11.30, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 12.45 “Äæàìïèíã” 13.50 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 18.00, 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 18.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ”. Áðîäñêèé 18.55 “Êîðîòêèå âñòðå÷è”. Òàìåðëàí 19.15 “Ãóáåðíèÿ” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.50 “Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå” 01.00 “Òåëå÷àò” 02.30 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 03.00 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 03.30 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 03.55 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 04.20 “Àðõèâû èñòîðèè” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà” 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 20.45, 00.30, 02.40 Ôóòáîë News 06.10 Àñòîí Âèëëà - Ìàí Ñèòè. ×åìïèîíàò Àíãëèè 08.10 Òàâðèÿ - Êàðïàòû. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 10.25, 00.45 ÏÑÆ - Âàëåíñèÿ. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 12.25 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 13.30, 16.25 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 13.40 Àòëåòèêî - Ðóáèí. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 16.00, 04.50 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. À. Àëèåâ 16.30 Çåíèò - Ëèâåðïóëü. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 18.40 Îáçîð ìàò÷åé. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 19.40, 22.45, 00.00 “Øëÿõ äî Àìñòåðäàìà” 19.50, 02.55 Ñòÿóà - ×åëñè. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 22.00 Ëó÷øèå ìîìåíòû ìàò÷åé. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 05.15 Íîâîñòè + Àíîíñû

06.05, 15.00, 00.25 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåðëèãà. Êðûëüÿ Ñîâåòîâ - ÖÑÊÀ 08.00 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 08.40 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Êðèñòàë Ïýëàñ - Ëèäñ 10.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Òâåíòå - Âèòåññ 12.30 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Îáçîð 13.05 Áàñêåòáîë. Åâðîêóáîê. 1/4 ôèíàëà. Ñïàðòàê - Áóäèâåëüíûê 16.50 Ýêñòðà-ôóòçàë 17.15, 03.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Öìîêè Ìèíñê - Æàëüãèðèñ 19.10 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Áàðñåëîíà Àëóñïîðò - Êàõà Ñåãîâèÿ 21.00 Ãîëüô. European Tour Weekly. Îáçîð 21.35 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. Ðåäèíã - Àðñåíàë 02.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 2 03.15 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè

07.00

Ä/ô “Ñîáàêè äæóíãëåé: Òàéíûé îõîòíèê Áðàçèëèè” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 21.00 Ä/ô “Íàñëåäíèêè Êîâ÷åãà” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 03.00, 03.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Äèêèå êîøêè â ëåñàõ Ãåðìàíèè” 14.00 Ä/ô “Âûçîâ ïðèðîäû” 19.00, 00.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 22.00 Ä/ô “Ïëàíåòà Çåìëÿ” 23.00 Ä/ô “Êàïñêèå îëóøè: áîðüáà çà âûæèâàíèå” 01.00 Ä/ô “Àðêòè÷åñêèé âîïðîñ” 02.00, 05.00 Ä/ô “Ïîäâîäíûé ìèð Àëÿñêè” 04.00, 04.30 Ä/ô “Õðàíèòåëè Þæíîé Àôðèêè” 06.00 Ä/ô “Âðåìåíà ãîäà”

04.00 “Óòðî Ðîññèè” 08.05, 23.40 Ò/ñ “ ëåñàõ è íà ãîðàõ” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 “1000 ìåëî÷åé” 10.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 14.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 15.50 Âåñòè - Ñïîðò 15.55 “×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà” 16.40 Ò/ñ “Öûãàíî÷êà ñ âûõîäîì” 18.30, 02.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 19.20 Ò/ñ “Âåðîíèêà. Áåãëÿíêà” 21.05 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì” 22.05 “Ïîåäèíîê” 00.30 “Âåñòè +” 00.50 Õ/ô “Âèçèò äàìû” 02.15 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.10 Ì/ô 08.25, 16.50 “Äîêòîð È...” 08.50, 17.50, 05.30 Ì/ñ “Îðñîí è Îëèâèÿ” 09.15, 18.15, 02.15 Ò/ñ “Óïðàâà” 10.10, 15.20, 00.50 Ò/ñ “Áàÿçåò” 11.00 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð” 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50 È. Ëåùåíêî “Æåíà” 12.55, 01.35 Ä/ô “Ñâåòëàíà Ñâåòëè÷íàÿ. Íåâèíîâàòàÿ ÿ...” 13.35, 20.55 Ò/ñ “Äæîêåð” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 16.05 “Ýíöèêëîïåäèÿ”. Øîòà Ðóñòàâåëè 16.10, 23.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Êîëáàñíàÿ ìåëîäðàìà” 17.20 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 19.10, 03.05 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” 22.20 “Äîáðî ñ êóëàêàìè”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 22.45 Ä/ô “Çîëîòî: îáìàí âûñøåé ïðîáû” 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 04.00 Ä/ô “Íåèçâåñòíûå Ìèõàëêîâû” 04.50 Ä/ô “Ïÿòü èñòîðèé ïðî ëþáîâü”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


¹ 8 (1069) 6 áåðåçíÿ 2013 ð.

14 ñòîð.

Ï’ßÒÍÈÖß, 15 ÁÅÐÅÇÍß

14.40, 15.50 Teen Time 14.50 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 16.50, 22.00 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 “ÒÑÍ” 19.40, 00.20 Ñïîðòðåïîðòåð 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 23.10 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 07.25 Ì/ô “Áåðíàðä” 00.40 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà 01.30 Ò/ñ “Ýâðèêà” 2” 02.15 Ò/ñ “Ðèççîëè è Àéëc”. (2 êàòåãîðèÿ) 11.50, 12.50 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè 2. Âûçîâ 03.00 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) ñóäüáû” 03.20, 04.10 Çîíà íî÷è 13.50, 14.50 “Íå âðè ìíå 3” 03.25 Ïîòåðÿííûé ðàé 15.55 “Ïðîñòîøîó ñ Þðèåì Ãîðáóíîâûì” 04.15 Ìîé àäðåñ - Ñîëîâêè. Ãðóç ìîë÷àíèÿ 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 04.35 Âåëèêèé çëàì 20.15 “Âå÷åðíèé êâàðòàë” 04.50, 05.40 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 22.05 Áîåâèê “Ïðàâäèâàÿ ëîæü”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.55 Íèêîëàé Ëûñåíêî 01.00 Áîåâèê “Ñëîìàííàÿ ñòðåëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.40 Õ/ô “Ìîé îòåö, åãî ëþáîâíèöà è 06.00 “Óòðî íà Ê1” ÿ” 07.30 Ì/ô 04.15 Êîìåäèÿ “Î÷åíü îïàñíàÿ øòó÷êà”. (2 09.00 “Òðè ñåñòðû” êàòåãîðèÿ) 10.00, 00.40 Õ/ô “Ïðîñòè, õî÷ó íà òåáå æåíèòüñÿ” 12.10 “Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå” ÒÐÊ “Ýðà” 13.10, 17.00 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 14.10 “Øîïèíã ìîíñòðû” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 15.00, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 16.00 “Îðåë è Ðåøêà” 06.10, 07.05 Ñïîðò 19.00 “ÊÂÍ” 06.15, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 21.35 “Ðàññìåøè êîìèêà” 06.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 22.30 “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” 06.25 ÀãðîÝðà 23.50 “Âå÷åð. Ïàøà. Çâåçäû” 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 02.20 “Íî÷íàÿ æèçíü” 06.50, 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.15 Îáçîð ïðåññû 07.20 Ñòðàíà on-line 05.30, 00.30 Ìèð çâåçä 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” Òåëåòîðãîâëÿ 08.15 Ä/ô “À. Êàëÿãèí. ß îòêðûë ñàìîãî ñåáÿ” 06.15 07.15 Ì/ô ÓÒ-1 09.00, 11.45, 15.40, 22.50 Ïîãîäà 08.55 Ñåìüÿ îò À äî ß 09.05, 21.00 Èòîãè äíÿ 10.20 Áýáè-áóì 09.20 Ä/ô “Îòêðîâåíèå àêàäåìèêà Âåðíàäñêî- 11.00, 11.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî ãî” 12.15, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 09.45 Êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà 13.15, 18.00 Äà÷íûå èñòîðèè 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå” 14.05, 19.45 Íåçâåçäíîå äåòñòâî 11.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 15.00 Òàéíû øåô-ïîâàðà 12.00, 15.25 Íîâîñòè 16.00, 21.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 12.10, 18.20, 21.20 Äåëîâîé ìèð 19.00 Ñåìåéíûé ðàçìåð 12.15 “Ïðåäâå÷åðüå” 20.45 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 13.00 “Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü” 22.35 Ãîðîäà ìèðà 13.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò (ìóæ÷èíû) 23.35 Òàéíû ñóäüáû 15.35 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 01.15 Öâåò Íî÷è 15.45 Îêîëèöà 16.10 Ò/ñ “Äåòè áåëîé áîãèíè” 17.10 Õ/ô “Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð” 05.10 “×óæèå îøèáêè. Áðàò” 18.35 Ìèð ñïîðòà 05.55 Õ/ô “Ìóæèêè!..” 18.45 Î ãëàâíîì 07.35 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä íàäçîðîì” 19.05 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà “Òåáå, åäèíñ09.30 Õ/ô “Íèíà. Ðàñïëàòà çà ëþáîâü” òâåííîé” 17.50, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 21.25 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ï. Çèáðîâà 18.00 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Û” è äðóãèå 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà” ÒÐÊ “Ýðà” 20.00, 22.25 “Õîëîñòÿê 3” 23.00 Èòîãè 00.40 “Êàê âûéòè çàìóæ ñ Àíôèñîé ×åõîâîé” 23.15 Ïîãîäà 01.40 Õ/ô “Ìèëëèîíåð” 23.20 Õ/ô “Öåïü” 03.25 Õ/ô “Äåðåâåíñêàÿ êîìåäèÿ” 00.10 Þáèëåéíûé êîíöåðò ãðóïïû “Öâåòû” ÓÒ-1 01.20 Íîâîñòè 01.35 Î ãëàâíîì 04.50 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 02.05 Õèò-ïàðàä “Íàöèîíàëüíàÿ äâàäöàòêà” 04.55, 06.35, 03.10, 04.00 Ïîãîäà 03.15 Ä/ô “Ðàèñà Íåäàøêîâñêàÿ. Òî, ÷òî íå 05.00 Ôàêòû óìèðàåò” 05.25, 04.05 Ñâèòàíîê 04.00 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 06.30, 07.40 Äåëîâûå ôàêòû 04.05 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå” 06.40 Ò/ñ “Òàêñè” 05.35 Èòîãè äíÿ 07.05 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.45 Ñòîï-10 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.25, 02.25 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 05.30 Ò/ñ “Ãðîì” 10.10, 16.40 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà” 07.00, 07.30, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 12.25, 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 08.00, 08.30, 09.00 “Íîâîñòè” 13.15, 22.10 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 09.10 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ 8” 12.10 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 14.25, 20.10 Ò/ñ “Íî÷íûå ëàñòî÷êè” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 13.55 “Ñóäåáíûå äåëà” 00.30 Ýêñòðåííûé âûçîâ 14.50 “Ñåìåéíûé ñóä” 01.30, 03.15 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè” 15.50 Ò/ñ “Àíå÷êà” 17.45, 19.00 Ò/ñ “Ñâàòû 3” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 20.30 “Øóñòåð Live” 06:00 óìí Óêðà¿íè 00.30 Õ/ô “Ñèíîïòèê” “Óäîñâ³òà” 02.20 Õ/ô “Ôîòîóâåëè÷åíèå”. (2 êàòåãî- 06:05 06:30 “ ë³ñîâîìó öàðñòâ³” ðèÿ) 06:45 “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” 04.05 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 04.35 Ä/ô “Âÿ÷åñëàâ Äîáðûíèí. Ìèð íå 07.00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” ïðîñò, ñîâñåì íå ïðîñò...” 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 08:20 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” (ïîâòîð) 09:00 “×àñ êðà¿íè” 09:35 Õ/ô “Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð³íà” 4 ñ. 06.00 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 10:10 “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Âîëèíñüêèé õîð 06.05 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 11:00 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 06.35, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 06.45, 19.20 Ïèðàíüè 13:15 “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 14:00 “Ïîçèö³ÿ” 07.35, 08.35, 18.55, 00.30 Ïîãîäà 14:30 “Åíåðãîìàí³ÿ” 09.00, 20.00 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé 2” 15:00 “Ðîäèíà” 10.00, 16.00 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 15:30 “Àáåòêà çäîðîâ’ÿ” 11.00, 18.00, 21.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 13.20, 14.30 Kids’ Time 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 13.25 Ì/ñ “Êîò-Ïåñ” 16:15 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô

16:30 17:00 19:00 19:30 20:10 20:45 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 00:15 00:40 00:50 02:50 04:45

“Òåòåð³â” “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Âàøå çäîðîâ’ÿ” “Ïîçèö³ÿ” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ç ïåðøèõ âóñò” Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè” “Ïðàâî íà çàõèñò” “Äîñüº-102” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. ijÿ÷³ ìèñòåöòâ Òåðíîï³ëëÿ Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè”

06.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 2” 07.00, 17.00, 19.00, 03.35 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 13.10, 17.20 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00, 20.00 Ò/ñ “Ëåãàâûé” 12.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Åêàòåðèíà Ïåðâàÿ” 14.40 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 15.40, 02.25 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.55 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 21.50 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.35 Ò/ñ “Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.50 Äîáðî ïîæàëîâàòü 04.30 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.20 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 03.15 “Áèçíåñâðåìÿ” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 07.40, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.35 “Ïîãîäà” 08.20, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 16.15, 04.40 “Ëåñíîé ïàòðóëü” 17.15 “Ìîòîð-íîâîñòè” 17.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 18.15 “Ðåàëüíûé ñåêòîð” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 22.45 “Õðîíèêà äíÿ” 23.30, 00.20 “Crime news” 23.45, 00.35, 02.30, 04.15 “Õðîíèêà íåäåëè” 04.20 “Íîâîñòè Êèåâùèíû”

06.00 Åðàëàø 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00 Áàêëóøíèöà 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Ýëëè ÌàêÁèë” 13.00 Áîãèíÿ. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ 13.40 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 14.45, 19.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.45, 01.25 Âàéôàéòåðû 16.25 Ò/ñ “×åìïèîíêè” 17.25 10 øàãîâ äî ëþáâè 18.30 Îäíà çà âñåõ 20.35 Âèòàëüêà 21.35 ×òî åñëè? 22.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.30 Àíåêäîòû 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 01.00 Äóðíåâ+1 01.50 Áàáóíû & äåäóíû 02.15 Äî óòðà

06.00 07.00 14.45 16.45 17.00 19.00 19.30 23.45 01.30

“Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” Ò/ñ “Ïðîòèâ òå÷åíèÿ” Ò/ñ “Ëèòåéíûé” “Ñâèäåòåëü” Ò/ñ “Âèñÿêè” Ñâèäåòåëü Ò/ñ “Çàáûòûé” Õ/ô “Çâåçäà” Õ/ô “Âîðîíåíàÿ ñòàëü”. (2 êàòåãî-

03.15 04.25 04.50 05.05

ðèÿ) “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Àãåíòû âëèÿíèÿ” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè 05.05 “Äîáðîå óòðî!” 09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 06.00, 16.00, 03.55 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé 12.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 14.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 15.15, 03.35 Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð” 09.00 Æåëåçíàÿ ëåäè Áðèòàíèè 17.00 “Æäè ìåíÿ” 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 18.40 “×åëîâåê è çàêîí” 11.15 Ëàðèñà Ëóæèíà. Æèçíü ïî âåðòèêàëè 19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” 12.15 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà è 21.00 “Âðåìÿ” ëüãîòû” 21.30 “Äâå çâåçäû” 14.00, 22.40 Íåâåðîÿòíûå ïóòåøåñòâèÿ 23.05 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 00.00 Õ/ô “Øïèîí, âûéäè âîí!” 15.30 “Áóäü â êóðñå!” 02.05 Õ/ô “Àòòåñòàò çðåëîñòè” 17.45 Ãðèãîðèé Ãëàäêîâ. Íåäåòñêèå ïåñíè 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Ìîðîçîâ Àëåêñàíäð 20.00 Óñàìà áåí Ëàäåí: âîéíà ñ òåððîðèçìîì 01.00, 07.00, 13.00 Ò/ñ “Êîðòèê” 21.35 Ïóòåøåñòâèå ñ Äîíàòàñîì Áàíèîíèñîì 02.10, 08.10, 14.10 Ì/ñ “Áîöìàí è ïîïóãàé” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Çîëóøêà” 23.40, 04.15 Íåòðîíóòàÿ ïëàíåòà 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “Ïðèìèòå òåëå00.35 “Àìóðíûå ìåëîäèè”. (3 êàòåãîðèÿ) ãðàììó â äîëã” 00.50 Õ/ô “Ñëàäêèé òðåïåò”. (3 êàòåãî05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãëàäèàòîðû” ðèÿ) 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 02.25 Õ/ô “Ïåðâûå 9 1/2 íåäåëü”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Ðîãà è êîïûòà” 11.00 Ì/ñ “Ñîíèê Èêñ” 12.00 Ì/ñ “Ëþäè Èêñ. Ýâîëþöèÿ” 13.00, 17.00 Ì/ñ “Àâàòàð” 18.00, 22.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.00 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ðèòìû Àïøåðîíà” 05.10 “Çèíà. Æèëà-áûëà” 05.50, 11.30 Õ/ô “Îäíîôàìèëåö” 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 “Âðåìÿ” 08.00, 14.00, 02.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 09.00, 03.00 Âñòðå÷à â êîíöåðòíîé ñòóäèè “Îñòàíêèíî” 10.00 “Êàìåðà ñìîòðèò â ìèð” 11.00 “Íå ñìåøíî” 12.40 “Áîìîíä” 15.00 “Ïåí-êëóá” 16.00 “Äëÿ âàñ, ðîäèòåëè!” 16.35 Ä/ô “Ñîâãðàæäàíêè â Àôðèêå” 17.10 “Áóäèëüíèê” 17.40 Õ/ô “Î òåáå” 20.00 “Êîëáà âðåìåíè” 21.00 “Êëóá àðòèñòîâ êèíî” 22.00 Êîíöåðò “Ïîåò Èðèíà Ïîíàðîâñêàÿ” 23.30 Õ/ô “Ïîä êàøòàíàìè Ïðàãè” 00.25 “Ìóçûêàëüíûé êèîñê”

04.00 06.10

“ÍÒ óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Äâà ÷åìîäàíà”, “Òåëåôîííûé ïðèçðàê” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 08.25 “Î÷íàÿ ñòàâêà” 09.25 Ñïàñàòåëè 10.00 Ò/ñ “Àëèáè” íà äâîèõ”. “Áëèçêèå ëþäè” 11.35 “Äî ñóäà” 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 15.35 Ò/ñ “Õðàíèòåëü” 17.35 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 18.45 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”. “Ñåêðåòíàÿ ìèññèÿ” 21.35 Ò/ñ “Ïàóòèíà 5”. “Êîëëåêöèîíåð” 01.25 “Øêîëà çëîñëîâèÿ” 02.15 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå. Ïðîäîëæåíèå”

05.45 Ñîâåòñêèå ìóëüòôèëüìû 07.45 Õ/ô “Åñëè âåðèòü Ëîïîòóõèíó...” 10.10 Õ/ô “Ñòðîãîâû” 11.45 Õ/ô “Þíîñòü Ïåòðà” 14.20, 20.00 Õ/ñ “Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä” 16.30 Õ/ô “Áèòâà çà Ìîñêâó” 18.10 Õ/ô “Ïàðòèçàíñêàÿ èñêðà” 22.10 Õ/ô “Äíåâíèê áàñêåòáîëèñòà” 23.55 Õ/ô “Ïåðåñòóïàÿ ÷åðòó” 01.50 Õ/ô “Áûë ìåñÿö ìàé” 03.40 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ” 05.15 Ñàóíäòðåêè

- Ìåõåëåí Ãîëüô. European Tour Weekly. Îáçîð Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. ÁÊ Äîíåöê - Ëåòóâîñ Ðèòàñ 10.25 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 11.00 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Áàðñåëîíà Àëóñïîðò - Êàõà Ñåãîâèÿ 12.50 Áàñêåòáîë. Åâðîêóáîê. Òîï-16. Òðèóìô - Áóäèâåëüíûê 14.25 Ýêñòðà-ôóòçàë 14.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ðóáèí - Çåíèò 16.45 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 17.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 18.25 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ ×åðêàñêèå Ìàâïû - ÁÊ Àçîâìàø 20.35, 01.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Îáçîð 21.10 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/4 ôèíàëà. Áðåäôîðä - Àðñåíàë 00.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Öìîêè Ìèíñê - Æàëüãèðèñ 02.25 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Êðèñòàë Ïýëàñ - Ëèäñ 04.15 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Êðûëüÿ Ñîâåòîâ - ÖÑÊÀ 08.00 08.35

07.00 Ä/ô “Äèêèå êîøêè â ëåñàõ Ãåðìàíèè” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 19.00 Ò/ñ “Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå 20.00 Ò/ñ “Ñûùèê Ñàìîâàðîâ” â çîîïàðêå” 21.00 Ò/ñ “Óãðî. Ïðîñòûå ïàðíè 3” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 22.00 Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ! 3” 10.50 Ä/ô “Íàñëåäíèêè Êîâ÷åãà” 23.00 Ò/ñ “Æèçíü è ñìåðòü Ëåíüêè Ïàíòåëåå12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 03.00, 03.30 Ä/ô âà” “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 00.00 Ò/ñ “Êîñâåííûå óëèêè” 13.00 Ä/ô “Äèçàéíåðñêèå ñîáàêè” 14.00 Ä/ô “Âûçîâ ïðèðîäû” 19.00, 00.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùå21.00 Ä/ô “Çàêëèíàòåëü ñëîíîâ” íèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 22.00 Ä/ô “Ñàí÷î - äåòåíûø âûäðû” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 23.00 Ä/ô “Íà ÷åñòíîì ñëîâå è íà îäíîì 06.30 “Ãðàíè” êðûëå” 06.50, 10.50 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 01.00 Ä/ô “Ñèìôîíèÿ ìèðà æèâîòíûõ” 07.15, 12.25 “Çäîðîâüå” 07.35, 17.00 Õ/ô “Ïðåñòóïíîå êîðîëåâñòâî. 02.00, 05.00 Ä/ô “Äåëî óáèéöû ñ êóêîëüíûì ëèöîì” Ãðàôèíÿ äå Ìîíñîðî” 04.00, 04.30 Ä/ô “Õðàíèòåëè Þæíîé Àôðèêè” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 06.00 Ä/ô “Âðåìåíà ãîäà” 17.55 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.10, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45, 02.00 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè”. Ã. 04.00 “Óòðî Ðîññèè” Ùåðáàêîâà 08.05 Ò/ñ “ ëåñàõ è íà ãîðàõ” 11.30, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 12.45 Ä/ô “Ôîðïîñò” 09.30 “Âñÿ Ðîññèÿ” 13.50, 19.50, 22.40 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 09.45 “1000 ìåëî÷åé” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 10.20 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 18.05 “Êðèìèíàë” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 18.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ”. Ñîëæåíèöèí 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè 18.55 “Êîðîòêèå âñòðå÷è”. Ëîëèòà - Ìîñêâà 19.15 “Ãóáåðíèÿ” 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 20.00 “Àâòîðñêîå êèíî” 13.00 “Ïðàâî íà âñòðå÷ó” 20.50 Ä/ô “Ìàòü-ìà÷åõà” 14.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” äåâèö” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 15.50 Âåñòè - Ñïîðò 21.30 “Àðõèâû èñòîðèè” 15.55 “×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà” 22.00 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 16.40 Ò/ñ “Öûãàíî÷êà ñ âûõîäîì” 01.00 “Òåëå÷àò” 18.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 02.30 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 19.20 Õ/ô “Ìå÷òû èç ïëàñòèëèíà” 02.55 “Òðóäíîñòè ïåðåâîäà” 21.05 Õ/ô “Îáðàòíûé áèëåò” 03.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 23.00 Õ/ô “Îäóâàí÷èê” 03.55 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 00.40 Õ/ô “Äîðîãàÿ ìîÿ äî÷åíüêà” 04.40 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 02.20 Âåñòè.ru. Ïÿòíèöà 05.10 “Àêâàñêîï” 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.05 Ì/ô 08.25, 16.50 “Äîêòîð È...” 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.15, 00.55, 03.10, 08.50, 17.50, 05.25 Ì/ñ “Îðñîí è Îëèâèÿ” 03.55, 04.40 Ôóòáîë News 09.15, 18.15, 02.20 Ò/ñ “Óïðàâà” 06.10 Âàëåíñèÿ - Ëåâàíòå. ×åìïèîíàò 10.10, 15.20, 00.50 Ò/ñ “Áàÿçåò” Èñïàíèè 11.00 “Ïðèãëàøàåò Á. Íîòêèí”. Àíè Ëîðàê 08.10 Çàðÿ - Ãîâåðëà. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 11.30, 14.30, 17.30, 22.10 Ñîáûòèÿ 10.25, 16.00 Ñòÿóà - ×åëñè. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 12.25 Ëó÷øèå ìîìåíòû ìàò÷åé. Ëèãà Åâðîïû 11.50 Õ/ô “Âàðâàðà-êðàñà, äëèííàÿ êîñà” ÓÅÔÀ 14.30 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 13.10 Ì/ô: “×òî ìóæ ñäåëàåò, òî è õîðîøî”, “Âåñåëûé îãîðîä” 14.40 Îáçîð ìàò÷åé. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 13.50 Ñ. Æóðîâà “Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó” 18.00, 19.45, 20.55 Ôóòáîë Live 18.55, 01.10 Ìåòàëëóðã Ä - Èëüè÷åâåö. ×åìïèîíàò 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05, 20.20 “Ïåòðîâêà, 38” Óêðàèíû 16.05 “Ýíöèêëîïåäèÿ”. Æàí-Ïîëü Ìàðàò 21.25 Àóãñáóðã - Íþðíáåðã. ×åìïèîíàò 16.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Íà çàñëóÃåðìàíèè æåííûé îòäûõ” 23.25 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 17.20 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 23.55, 04.10 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïðåäèñëîâèå 19.10, 03.10 “Ïðàâî ãîëîñà” ê òóðó 20.35 Õ/ô “Ïàðèæñêàÿ ëþáîâü Êîñòè 00.25 Futbol Mundial Ãóìàíêîâà” 03.25, 04.55 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðåäèñëîâèå 22.30 “Äîáðûé âå÷åð, Ìîñêâà!” ê òóðó 00.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Êóðîðòíûé 05.20 Íîâîñòè + Àíîíñû ðîìàí” 01.35 Ä/ô “×åðòîâà äþæèíà Ìèõàèëà Ïóãîâêèíà” 06.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Àíäåðëåõò 04.00 Õ/ô “Âàì è íå ñíèëîñü”


15 ñòîð. 06.00 06.15

“Ðåìîíò +” Õ/ô “Ìîé îòåö, åãî ëþáîâíèöà è ÿ” 08.00 “Ñâåòñêàÿ æèçíü” 09.00 “Êòî òàì?” 10.10 Ì/ô “Àíãðè áåðäñ” 10.15, 10.40 Ì/ñ “×èï è Äåéë” 11.00 “Ìèð íàèçíàíêó 4: Âüåòíàì” 12.00 “Òà÷êè” 12.25 “×òî? Ãäå? Êîãäà? Çâåçäíûå âîéíû” 13.50 Êîìåäèÿ “Äîêòîð Äóëèòòë” 15.40 “Øåñòü êàäðîâ” 16.30 “Âå÷åðíèé êâàðòàë” 18.30 “Ðàññìåøè êîìèêà 2” 19.30, 05.25 “ÒÑÍ” 20.00 Õ/ô “1+1” 22.20 Êîìåäèÿ “Î÷åíü îïàñíàÿ øòó÷êà”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.10 Õ/ô “Ðîìîâûé äíåâíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.15 Áîåâèê “Ñëîìàííàÿ ñòðåëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.55 Õ/ô “Ñëó÷àéíûé ïîïóò÷èê”

ÑÓÁÎÒÀ, 16 ÁÅÐÅÇÍß ëèêàíîâ”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.00 Ò/ñ “Ýâðèêà” 02.40, 03.45 Çîíà íî÷è 02.45 Ðàñöâåò óêðàèíñêîãî êèíî 03.50 Ñòàíîâëåíèå óêðàèíñêîãî íåìîãî êèíî 04.45, 05.45 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.50 Êàòåðèíà Áèëîêóð. Ïîñëàíèå

06.00 07.30 09.00

13:30 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 18:30 19:00 20:00 20:10 20:45 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 00:25 00:40

“Ìàìèíà äîëÿ” “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” “³ðóþ” “ʳíîêîíöåðò” “×åñòü ìóíäèðà” “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Òåòåð³â” “Àêöåíòè” “Ïîäàòêîâèé â³ñíèê” “Äóìêè ç ïðèâîäó” “Â ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Áëàãà â³ñòü ç гêîì Ðåííåðîì” “Ñëóõàé î÷èìà” “×åñòü ìóíäèðó” “Ê³íîêîíöåðò” Õ/ô “Ùèò ³ ìå÷” 1 ñ. Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé”. Ìîâëåííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. ªìåëü÷èíñüêèé ðàéîí Õ/ô “Ùèò ³ ìå÷” 1 ñ. “Ñëóõàé î÷èìà”

“Óòðî íà Ê1” Ì/ô Ì/ñ “Ñêàçêè Ãàíñà Õðèñòèàíà Àíäåðñåíà” 10.00 Ì/ô “Ìå÷ â êàìíå” 11.30 Õ/ô “Àëìàçíûé ïåñ” 13.50 “Ïîäàðè ñåáå æèçíü” 15.30 Õ/ô “Ìû ïîæåíèìñÿ.  êðàéíåì ñëó÷àå, ñîçâîíèìñÿ!” 17.10 “Ëÿìóð Òóæóð” 18.10 “Ðàññìåøè êîìèêà” 02:40 19.10 “ÊÂÍ” 21.40 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”. (2 êàòåãîðèÿ) 04:10 00.00 Õ/ô “Äíåâíèêè íÿíè” 05:30 01.45 Õ/ô “Ñåìíàäöàòèëåòíèå”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.10 “Íî÷íàÿ æèçíü” 06.00, 05.30 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 07.00, 19.00, 03.40 Ñîáûòèÿ ÒÐÊ “Ýðà” 07.10 Ò/ñ “Èíòåðíû” 05.30, 00.55 Ìèð çâåçä 06.00 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 08.10 Ñàìûé óìíûé 06.15 Òåëåòîðãîâëÿ 06.05 Èòîãè 10.00 Òàéíû çâåçä 07.15 Ì/ô 06.15, 06.55, 08.55 Ïîãîäà 11.00 Ëó÷øèé ïîâàð íà ñåëå 2 07.50 Äåëî âêóñà 06.20 Êëóá þìîðà 12.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 2” 08.45, 17.10 Ñ áåëîãî ëèñòà 07.00 Êîíöåðò Âÿ÷åñëàâà Äîáðûíèíà 16.00 Õ/ô “Âîðîáóøåê” 09.20 Çíàåòå ÷òî? 08.30 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 18.00, 19.20 Ò/ñ “Âàñèëüêè” 10.05 Âðà÷è ÓÒ-1 22.20 Ò/ñ “Øàìàí” 10.55 Äà÷íûå èñòîðèè 09.00, 13.15, 14.15, 15.50, 17.50, 22.55 Ïîãîäà 02.10 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå” 11.55 Ñâàòû ó ïëèòû 09.05 Õ/ô “Âàëüñ äëèíîé â æèçíü” 04.00 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”. (2 êàòåãîðèÿ) 12.30 Ñïåöèÿ 11.30 Æèçíü íà ðàâíûõ 13.35, 18.45 Ñåìåéíûé ðàçìåð 11.50 “Òàéíû óñïåõà” ñ Í. Ãîðîäåíñêîé 12.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ïðåñëåäîâàíèå 14.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð (æåíùèíû) 15.25, 17.45 Æåíñêàÿ ôîðìà 06.30, 18.40 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 13.25 Ìèññèñ Óêðàèíû Èíòåðíåøíë 16.15 Âðåìÿ êðàñîòû 06.40, 09.35, 19.25, 00.25, 01.55 “Òåìà íåäåëè” 14.25 Áèàòëîí. Ïðåñëåäîâàíèå (ìóæ÷èíû) 19.35, 23.20, 23.45 Ïðîøëà ëþáîâü 06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 23.35, 00.20, 03.25 15.15 Çîëîòîé ãóñü 20.35, 00.15 Òàéíû ñóäüáû “Âðåìÿ ñïîðòà” 15.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Óêðàèíû. Ïðåìüåð- 21.30 Áóäü ïî-òâîåìó 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 16.10, ëèãà. “Øàõòåð” (Äîíåöê) - “×åðíîìî- 22.30 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 17.20, 19.20, 23.40, 00.55, 03.35, ðåö” (Îäåññà) 01.40 Öâåò Íî÷è 05.55, 06.25 “Ïîãîäà” 16.45  ïåðåðûâå - Ýíåðãîáëîê 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.55  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.50 Ì. Ïîïëàâñêèé. “ß ëþáëþ òåáÿ, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 05.00 Ì/ô: “Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû”, Óêðàèíà!” 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 “Âðåìÿ “Ïåñ â ñàïîãàõ” 20.50 Ìåãàëîò íîâîñòåé” 06.00 Õ/ô “Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?” 21.00 Èòîãè äíÿ 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.20 “Áèçíåñ07.20 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíå” 21.25 Áåç öåíçóðû âðåìÿ” 08.10 “Åäèì äîìà” 22.00 Êàáìèí: ñîáûòèå íåäåëè 07.30 “Êëóá 700” 09.20 “Õàòà íà òàòà” 22.10 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 08.30 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 11.50 “Õîëîñòÿê 3” 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî 09.25 “Àâòîêîíòèíåíò” 15.55 “Êàê âûéòè çàìóæ ñ Àíôèñîé ×åõîâîé” ÒÐÊ “Ýðà” 09.50 “Ìîòîð-íîâîñòè” 17.00 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Û” è äðóãèå 23.00 Òâîé ãîëîñ 10.10, 00.30 “Íîâîñòåìåòð” ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà” 23.25 Ïîãîäà 10.15, 12.10, 02.30, 03.30, 04.30, 04.55, 05.50, 19.00 “Óêðàèíà èìååò òàëàíò! 5” 23.30 Ýðà çäîðîâüÿ 06.20 “Õðîíèêà íåäåëè” 22.10 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 23.50 Êèíî â äåòàëÿõ 11.10 “Òðàíñìèññèÿ” 02.00 “Äåòåêòîð ëæè 3” 00.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 11.30 “Àâòîïèëîò-òåñò” 02.45 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ” ÓÒ-1 12.15 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 04.15 Íî÷íîé ýôèð 01.20 Èòîãè äíÿ 13.30 “Äðàéâ” 01.45 “Ïîòîìêè” ñ Í. Ðûá÷èíñêîé è Ê. 14.10, 23.50 “Èñòîðèÿ óñïåõà” Ãíàòåíêî 14.25 “Èãðà ñóäüáû” 02.40 ÒåëåÀêàäåìèÿ 15.15 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 04.10, 04.40 Ïîãîäà 03.40 Çàïîìíè 16.15 “Àðñåíàë” 04.15 Ôàêòû 03.45 Ä/ô “Âèäåòü êðàñêè” 17.25 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” 04.20, 04.45 Ñâèòàíîê 04.35 Ä/ô “Ñîçäàâàòü êðàñêè” 18.15 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 05.35 Êîçûðíàÿ æèçíü 05.30 Êóáîê ìèðà ïî ôóòáîëó 2014. Äíåâíèê 19.30 “Ìàøèíà âðåìåíè” 06.10 Õ/ô “Êîíòàêò” ÔÈÔÀ 20.10, 01.10, 05.10 “Ïîðòðåòû ñ Ñåðãååì 08.50 Çâåçäà YouTube Äîðîôååâûì” 09.30 Äà÷à 21.10 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 10.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 21.40, 03.00, 06.00 “Îêíî â Àìåðèêó” 11.35 Ñìîòðåòü âñåì! 06.20 “Øóñòåð Live” 22.00, 02.10, 03.40 “ êàáèíåòàõ” 12.35 Çà ðóëåì 10.00 “Æäè ìåíÿ” 22.30 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 13.05 Õ/ô “Ñêàëîëàçêà è ïîñëåäíèé èç 11.05 “Âêóñíîå ñâèäàíèå” 02.40 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 7-îé êîëûáåëè” 12.05 Ò/ñ “Êëþ÷è îò ñ÷àñòüÿ” 04.10 “Æèçíü èíòåðåñíà” 15.00 Õ/ô “Ëåãåíäà Çîððî” 16.05, 20.25 “Þðìàëà” 04.35 “Àêöåíò” 17.45 Ìàêñèìóì â Óêðàèíå 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” Ôàêòû. Âå÷åð 22.35 Áîëüøîé áîêñ. Â. Êëè÷êî. Ïðÿìîé ýôèð 18.45 23.00 Áîëüøîé áîêñ. Â. Óçåëêîâ vs. Ñ. Ñåáèõè. 19.00 Õ/ô “Äåíü “Ä” 20.45 Ò/ñ “×åñòü èìåþ!” Ïðÿìîé ýôèð 06.00, 11.00 Åðàëàø 00.15, 04.40 Õ/ô “15 ìèíóò”. (3 êàòåãîðèÿ) 00.45 Õ/ô “Ãàðîëüä è Êóìàð: Ïîáåã èç 07.15 Ì/ñ “Ëóíòèê” Ãóàíòàíàìî”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.20 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 07.40 Ìàëûøè-òâîéíÿòà 02.25 Õ/ô “Øåëê”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.45 Õ/ô “Êîêàèí”. (2 êàòåãîðèÿ) 08.00 Òåëåïóçèêè 04.05 Ïðî-Ziêàâå.ua 08.35 Áàêëóøíèöà 09.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 06.00 Ò/ñ “Òðó Äæåêñîí” 10.00 Ì/ñ “Ëèëî è Ñòè÷” 06:00 óìí Óêðà¿íè 07.20 Íîâûé âçãëÿä 11.40 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 06:05 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 08.10, 10.00 Ðåâèçîð 2 13.50 Ò/ñ “Ïîëîâèíêè” 06:40 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè” 11.55 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 15.30 Ì/ô “Çîëóøêà 3: Ïóòåøåñòâèå â 08:00 “×àñ êðà¿íè” 13.40 Ëþäè ÕÝ ïðîøëîå” 08:30 “Ðåöåïòè Íà䳿” 14.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ 16.50 Õ/ô “Äüÿâîë íîñèò Ïðàäà” 09:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 14.40 Ôàéíà Þêðàéíà 19.10 Õ/ô “×åðíûé ðûöàðü” 10:30 Êë³ï-àíòðàêò 15.30 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 21.10 Âèòàëüêà 2 10:45 “Ç ïåðøèõ âóñò” 18.00 Õ/ô “Ñêóáè-Äó 2: Ìîíñòðû íà 22.25 ×òî åñëè? 11:00 “Òåòåð³â” ñâîáîäå” 23.00 Õ/ô “Âå÷åðèíêà âàìïèðîâ”. (3 11:30 “Âàøå çäîðîâ’ÿ” 20.00 Õ/ô “Ëþáîâü ñ óâåäîìëåíèåì” êàòåãîðèÿ) 12:00 “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” 22.00 Êòî ñâåðõó 2 12:30 “Ðîäèíà” 00.50 Õ/ô “Âàìïèðåëëà”. (3 êàòåãîðèÿ) 23.55 Ñïîðòðåïîðòåð 13:00 “Íà ñâî¿é çåìë³” 00.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîññòàíèå 02.15 Äî óòðà

22.10 23.05 05.50 07.00 07.30 09.45 11.30

“Ëåãåíäû áàíäèòñêîãî Êèåâà” “Æåëåçíûé Îñêàð” Õ/ô “Ñåðûå âîëêè” Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàäðàòå 36-80” “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî”. Êîíåö õîçÿèíà îáùàêà 12.00, 23.00 “Ãëàâíûé ñâèäåòåëü” 13.00 “Ëîõîòðîí” 13.30 Õ/ô “Çâåçäà” 15.20 Ò/ñ “Øåðèô” 19.00 Ò/ñ “Ïàóòèíà 6” 00.00 Õ/ô “Ïëåííèêè íåáåñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.15 Õ/ô “Äðîâîñåê”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.40 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 04.20 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 04.40 “Ïðàâäà æèçíè”

01.00 01.35 02.05

05.45 08.20 09.45 11.30 13.15 01.25 03.05 04.40

¹ 8 (1069) 6 áåðåçíÿ 2013 ð. Òû íå ïîâåðèøü! Ò/ñ “Äåâÿòûé îòäåë”. “×åëîâåê íèîòêóäà” “Ëó÷ ñâåòà” “Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà” Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå. Ïðîäîëæåíèå”

Ñîâåòñêèå ìóëüòôèëüìû Õ/ô “Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðåìåíè” Õ/ô “Æàíäàðì â Íüþ-Éîðêå” Õ/ô “Æàíäàðì èç Ñåí-Òðîïå” Õ/ô “Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé” Õ/ô “Ïàðòèçàíñêàÿ èñêðà” Õ/ô “Âîò òàêàÿ èñòîðèÿ” Ñàóíäòðåêè

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 06.20 Õ/ô “Ðóññêîå ïîëå” 07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” 08.40 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ” 08.50 “Óìíèöû è óìíèêè” 09.40 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” 10.15 “Ñìàê” 10.55 “×åòûðå äèíàñòèè Ñåðãåÿ Ìèõàëêîâà” 12.10 “Äâå çâåçäû” 13.40 Õ/ô “Ñíåãèðü” 15.20, 18.10 Õ/ô “×àñòíûé ñûñê ïîëêîâíèêà â îòñòàâêå” 19.00 “Òóíãóñêà. Íåáåñíîå çíàìåíèå” 20.00 “×åáàðêóëüñêèé ìåòåîðèò. Ìåñÿö ñïóñòÿ” 21.00 “Âðåìÿ” 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” 23.05 Õ/ô “Ìåëàíõîëèÿ” 02.25 Õ/ô “Ñðîê äàâíîñòè” 03.50 Õ/ô “Ñëó÷àé íà øàõòå âîñåìü” 05.20 Õ/ô “×åòâåðòûé ïàïà”

06.00 Õ/ô “Äàíèèë - êíÿçü Ãàëèöêèé” 07.35 Ô-ñòèëü 08.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 08.40, 18.55, 20.00 “Ïîãîäà” 09.00 Ïóòåøåñòâèå ñ Äîíàòàñîì Áàíèîíèñîì 10.00 “Ñâåòñêèå õðîíèêè” 10.40 Õ/ô “Èïïîäðîì” 13.25 Çà ñåìü ìîðåé 14.00 Ýõî äæóíãëåé 14.45, 04.15 Ñëåçû ìèðà. Ñëåçû Àôðèêè 16.00, 02.00 Ïëàíåòà æèçíè 17.00 “Ðîíèí” 17.40, 03.40 “Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé” 18.20, 04.05 “Öèâèëèçàöèÿ incognita” 18.30, 03.15 “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ âûõîäíûõ” 19.00 Èíòåðåñíîå êèíî. Çäðàâñòâóéòå, Îëåã Èâàíîâè÷ ßíêîâñêèé 20.05 Íàø ìèð - âñåãäà ëè îí áûë òàêèì? 21.20, 05.15 Ëþäìèëà Çûêèíà. ß íåäîëþáèëà.. 22.15 Õ/ô “ ñòðàíå æåíùèí”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.15 Õ/ô “Èõ ïîìåíÿëè òåëàìè” 01.00, 07.00, 13.00 Ò/ñ “Êîðòèê” 02.50 “Àìóðíûå ìåëîäèè”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.15, 08.15, 14.15 Ì/ñ “Ñâèðåïûé Áàìáð” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Çîëóøêà” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “Àíäðåé è çëîé 06.00, 15.30, 02.30, 05.00 Èãðîíàâòû ÷àðîäåé” 07.00 Ì/ñ “×óäàêîâàòûå ðîäñòâåííèêè” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãëàäèàòîðû” 08.00 Ì/ñ “Ñóïåðïåñ Êðèïòî” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 09.00 Ì/c “Ïèíêè è Áðåéí” 10.00 Ì/ñ “Òðàíñôîðìåðû” 11.00 Ì/ñ “Ñêóíñ Ôó” 19.00 Ò/ñ “Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà” 12.00 Ì/ñ “Êóðàæ - òðóñëèâûé ïåñ” 20.00 Ò/ñ “Ñûùèê Ñàìîâàðîâ” 13.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 21.00 Ò/ñ “Óãðî. Ïðîñòûå ïàðíè 3” 14.00, 19.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 22.00 Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ! 3” 16.00, 18.00, 00.00, 01.30 Ðåñòëèíã 23.00 Ò/ñ “Æèçíü è ñìåðòü Ëåíüêè Ïàíòåëåå22.00 Ì/ñ “Ãðèôèíû” âà” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê 00.00 Ò/ñ “Êîñâåííûå óëèêè” 04.00 “Êàìåðà ñìîòðèò â ìèð” 05.00 “Íå ñìåøíî” 05.30, 23.50 Õ/ô “Îäíîôàìèëåö” 06.40 “Áîìîíä” 07.00, 13.00, 01.00 “Âðåìÿ” 08.00, 02.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 09.00 “Ïåí-êëóá” 10.00 “Äëÿ âàñ, ðîäèòåëè!” 10.35 Ä/ô “Ñîâãðàæäàíêè â Àôðèêå” 11.10 “Áóäèëüíèê” 11.40 Õ/ô “Î òåáå” 14.00 “Êîëáà âðåìåíè” 15.00 “Êëóá àðòèñòîâ êèíî” 16.00 “Áûëî Âðåìÿ” 17.00 Êîíöåðò “Ìàýñòðî” 18.20 “Àíøëàã? Àíøëàã!” 19.30 “Ïîêà âñå äîìà” 20.00 Õ/ô “Íîñ” 21.40 Ôèëüì-êîíöåðò “Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Ïåñíè, ìîíîëîãè” 22.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ðèòìû Àïøåðîíà” 23.10 “Çèíà. Æèëà-áûëà” 03.00 Âñòðå÷à â êîíöåðòíîé ñòóäèè “Îñòàíêèíî”

06.00, 08.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 06.20 Ñìîòð 06.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà 07.25 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì” 08.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 08.55 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê” 09.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 11.25 “Ñâîÿ èãðà” 12.10 “Íàøè” ñî Ëüâîì Íîâîæåíîâûì” 13.00 “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Ïðåäàòåëüñòâî”, “Ìîíåòêà íà ñ÷àñòüå” 14.55 Ñëåäñòâèå âåëè 15.50 Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü 16.30 “Ïðîôåññèÿ-ðåïîðòåð” 17.25 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå 6” 21.10 “Ðóññêèå ñåíñàöèè”

06.00, 11.35, 16.25, 05.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.20 “Äåíü àíãåëà” 06.25, 03.45 Õ/ô “Âåñåëûå ðåáÿòà” 08.00 “Äæàìïèíã” 08.30, 09.10, 10.05, 10.50, 11.20, 12.00, 17.15 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 09.00, 16.40, 19.10 “Ïîãîäà” 09.05, 10.40, 22.35 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 09.45 “Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè” 11.00 “Ñàä, îãîðîä” 12.10 “Âêóñû êóëüòóð” 12.40 Ä/ô “Àíãåë Ðóññêîé öåðêâè ïðîòèâ âðàãà âñåõ íàðîäîâ” 13.30 “Êàñêàäåðû” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.45 “Ôîòîãðàôèÿ” 17.30 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà” 19.00 “Êèíîïðîåêòîð” 19.15 Õ/ô “Ïîäêèäûø” 20.25 “Çâåçäíûå èñòîðèè” 20.50 “Àðõèâû èñòîðèè” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.30 Õ/ô “Ïåðâîêëàññíèöà” 01.00 “Òåëå÷àò” 02.00 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 02.45 “Ãóáåðíèÿ” 05.20 “Âèííàÿ êàðòà”

06.00, 08.00, 10.00, 12.45, 16.00, 18.30, 19.45, 21.45, 23.45, 00.55, 02.00, 03.05, 04.10 Ôóòáîë News 06.15 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 06.45, 10.20 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 07.15 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 07.45, 18.50 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 08.10 Àóãñáóðã - Íþðíáåðã. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè

10.45

Ìåòàëëóðã Ä - Èëüè÷åâåö. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 13.00, 14.15, 15.30 Ôóòáîë Live 13.25, 01.10 Ìåòàëëóðã Ç - Òàâðèÿ. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 16.25, 03.20 Øàëüêå - Áîðóññèÿ Ä. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 18.55 Âàëüÿäîëèä - Ìàëàãà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 20.55 Áàðñåëîíà - Äåïîðòèâî. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 22.55 Ìàëüîðêà - Ñåâèëüÿ. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 05.15 Íîâîñòè + Àíîíñû

06.05

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 07.10 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ðóáèí - Çåíèò 09.05 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/4 ôèíàëà. Áðåäôîðä - Àðñåíàë 11.55, 23.20 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà 13.55 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Èíòåð Ìîâèñòàð - Áàðñåëîíà Àëóñïîðò 16.00 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013 17.50 Òåííèñ. ÀÒÐ Open Sud de France, Montpellier. Ôèíàë. Ãàñêå - Ïåð 19.15 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Äåðáè - Ëåñòåð 21.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ãåíò - Àíäåðëåõò 01.15 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. Ðåäèíã - Àðñåíàë 03.45 Áîêñ. Íüþ-Éîðê, ÑØÀ. Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ãàáðèýëü Ðîñàäî 04.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Àçîâìàø - Õèìêè

07.00 Ä/ô “Íààáè - ïðèíöåññà ãèåí” 08.00 Ä/ô “ ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé” 08.55, 09.25, 09.55, 10.20, 10.50, 11.25, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 14.00, 03.00 Ä/ô “Çà ÷òî ìû ëþáèì êîøåê è ñîáàê?” 15.00 Ä/ô “Ïñû Íåàïîëÿ” 16.00 Ä/ô “Ñîáàêè äæóíãëåé: Òàéíûé îõîòíèê Áðàçèëèè” 17.00 Ä/ô “Äèêèå êîøêè â ëåñàõ Ãåðìàíèè” 18.00 Ä/ô “Äèçàéíåðñêèå ñîáàêè” 19.00 Ä/ô “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 20.00 Ä/ô “Ïëàíåòà Çåìëÿ” 21.00 Ä/ô “Òàéíû çàëèâíîãî ëåñà - íàöèîíàëüíûé ïàðê Äóíàé” 22.00 Ä/ô “Äíåâíèê îðàíãóòàíà” 23.00 Ä/ô “Áîãåìèÿ - ãîä ñðåäè áîëîò” 00.00 Ä/ô “Íà ÷åñòíîì ñëîâå è íà îäíîì êðûëå” 01.00 Ä/ô “Ñèìôîíèÿ ìèðà æèâîòíûõ” 02.00, 05.00 Ä/ô “Óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü” 04.00, 04.30 Ä/ô “Õðàíèòåëè Þæíîé Àôðèêè” 06.00 Ä/ô “Âðåìåíà ãîäà”

04.00 Õ/ô “Îáðàòíûé áèëåò” 05.35, 06.15 Õ/ô “Ìå÷òû èç ïëàñòèëèíà” 06.00, 09.00, 12.00 Âåñòè 07.45 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 08.20 “Ñóááîòíèê” 09.15 “Òàéíà Íîåâà êîâ÷åãà” 10.05 “Proòóðèçì” 10.25 Ì/ô 10.40 Êîìåäèÿ “Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííîñòåé” 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.30 “×åñòíûé äåòåêòèâ” 12.55 “Îñîáûé ñëó÷àé” 14.00, 00.10 Ò/ñ “Ñâàòû” 16.05, 02.05 “Ñóááîòíèé âå÷åð” 18.00 Âåñòè â ñóááîòó 18.45 Õ/ô “Ñîëíå÷íîå çàòìåíèå” 22.25 Õ/ô “Îñåííèé ëèñò”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


¹ 8 (1069) 6 áåðåçíÿ 2013 ð. 05.00 06.05, 04.20 Õ/ô “×óæèå ïèñüìà” 07.50 Ì/ô 08.10 “Ðåìîíò +” 09.00 “Ëîòî-Çàáàâà” 10.10 Ì/ô “Ýñêèìîñêà” 10.15, 10.40 Ì/ñ “×èï è Äåéë” 11.05 “Ãàñòðîíîìè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ ñ Þ. Âûñîöêîé. Âåíåöèÿ” 11.45 “Âîñêðåñåíüå ñ Êâàðòàëîì” 12.50 Õ/ô “Ñëó÷àéíûé ïîïóò÷èê” 14.50, 15.55, 17.00, 18.20 Ò/ñ “Ñâàòû 6” 19.30 “ÒÑÍ-Íåäåëÿ” 20.15 “Ãîëîñ ñòðàíû 3” 22.25 “Ñâåòñêàÿ æèçíü” 23.25 “×òî? Ãäå? Êîãäà? Çâåçäíûå âîéíû” 00.35 Õ/ô “Êàðòà çâóêîâ Òîêèî”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.25 Õ/ô “Ðîìîâûé äíåâíèê”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.35, 08.55 Ïîãîäà 06.10 Ìèð ïðàâîñëàâèÿ 06.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.10 Ñåëüñêèé ÷àñ 07.40 “Æåíà” ÓÒ-1 09.00, 11.20, 16.05, 22.45, 22.55 Ïîãîäà 09.05 Êòî â äîìå õîçÿèí? 09.25 Ïóòåøåñòâóé ïî ìèðó ñ Þ. Àêóíèíîé 09.50 Øàã ê çâåçäàì 10.30 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 11.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò (æåíùèíû) 12.15 Èìåþ ÷åñòü ïðèãëàñèòü 13.05 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ 13.50 Áëèæå ê íàðîäó 14.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò (ìóæ÷èíû) 15.15  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà 16.10 Äåëîâîé ìèð. Íåäåëÿ 16.45 Õ/ô “Ãîðüêèé ìîææåâåëüíèê” 18.05 Ñìåõîñïîðòîäðîì 18.25 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà “Ñ äíåì Òåáÿ” 20.40 Ãëàâíûé àðãóìåíò 20.50 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.00 Èòîãè íåäåëè 21.30 Òî÷êà çðåíèÿ 21.55 Ôîëüê-music 22.50 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00 Ýðà áèçíåñà. Èòîãè 23.30 Ïîãîäà 23.35 “Æåíà” 00.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì ÓÒ-1 01.20 Èòîãè íåäåëè 01.50 Îïûò 03.10 Àóäèåíöèÿ. Ñòðàíû îò À äî ß 03.30 Êíèãà.ua 03.50 Ä/ô “×óâñòâîâàòü êðàñêè” 04.45 Îêîëèöà 05.10 “Ïðåäâå÷åðüå”

06.00 07.30 09.00 10.30 12.30 13.30 15.25 17.25 19.20 21.40 00.00 01.30 02.50

Áûñòðîòå÷íûé ñîí

“Óòðî íà Ê1” Ì/ô Ì/ô “Ìå÷ â êàìíå” Õ/ô “Àëìàçíûé ïåñ” “Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå” Õ/ô “Ìûøèíàÿ îõîòà” Õ/ô “Äíåâíèêè íÿíè” “Ðàññìåøè êîìèêà” Õ/ô “Ýôôåêò áàáî÷êè”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Ýôôåêò áàáî÷êè 2”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Ñåìíàäöàòèëåòíèå”. (2 êàòåãîðèÿ) “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.30, 00.55 Ìèð çâåçä 06.15 Òåëåòîðãîâëÿ 07.15 Ì/ô 07.50 Äåëî âêóñà 08.45, 17.10 Ñ áåëîãî ëèñòà 09.20 Çíàåòå ÷òî? 10.05 Âðà÷è 10.55 Äà÷íûå èñòîðèè 11.55 Ñâàòû ó ïëèòû 12.30 Ñïåöèÿ 13.35, 18.45 Ñåìåéíûé ðàçìåð 14.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð 15.25, 17.45 Æåíñêàÿ ôîðìà 16.15 Âðåìÿ êðàñîòû 19.35, 23.20, 23.45 Ïðîøëà ëþáîâü 20.35, 00.15 Òàéíû ñóäüáû 21.30 Áóäü ïî-òâîåìó 22.30 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 01.40 Öâåò Íî÷è

16 ñòîð.

ÍÅIJËß, 17 ÁÅÐÅÇÍß 21:00 “Ïîâíîòà ðàäîñò³ æèòòÿ” 21:30 “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” 22:00 “Ñåêðåòè êðàñè” 22:30 “Ñïîðòêàëåéäîñêîï” 23:00 Õ/ô “Ùèò ³ ìå÷” 2 ñ. 00:42 “Çâèòÿãà” 01:10 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 03:10 “Ñï³âຠͳíà Ìàò⳺íêî” 04:15 Õ/ô “Ùèò ³ ìå÷” 2 ñ. Ïðèì³òêà: Ó ïðîãðàì³ ìîæëèâ³ çì³íè Äèðåêòîð ïðîãðàì Áåðåëåò Â. ². òåë.: (0412) 47-3087, tvradiored@ukr.net,

06.00 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 06.40 Ñîáûòèÿ 07.00 Õ/ô “Âîðîáóøåê” 09.00 Äîáðî ïîæàëîâàòü 10.00 Ãåðîè ýêðàíà 11.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 2” 13.00, 20.00, 21.00 Ò/ñ “Èíòåðíû” 14.00 Ñàìûé óìíûé 16.00 Ò/ñ “Ñëåä” 19.00, 03.50 Ñîáûòèÿ íåäåëè 23.00 “Âåëèêèé ôóòáîë” 00.30 Ò/ñ “Øàõòà” 02.25, 04.35 Ò/ñ “Øàìàí”

06.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.10, 08.25, 18.50, 23.35, 00.20, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 14.10, 14.55, 17.10, 17.50, 19.10, 00.25, 00.40, 02.55, 03.30, 05.55, 06.25 “Ïîãîäà” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15 “Áèçíåñâðåìÿ” 07.30 “Êëóá 700” 04.55 Ì/ô “Êðîêîäèë Ãåíà è ×åáóðàøêà” 08.30 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” 06.00 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ” 09.10, 19.30, 06.00 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 07.40 “Åäèì äîìà” 09.35 “Îêíî â Àìåðèêó” 08.45 “Êóëèíàðíàÿ äèíàñòèÿ” 10.10 “Ìàìèíà øêîëà” 10.40 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíå” 10.30 “Çäîðîâûå èñòîðèè” 11.40 Ò/ñ “Óðàâíåíèå ëþáâè” 11.10 “Òåõíîïàðê” 15.50 “Óêðàèíà èìååò òàëàíò! 5” 11.30 “Òðàíñìèññèÿ-òåñò” 19.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” 12.10, 04.15 “Æèçíü èíòåðåñíà” 20.00 Õ/ô “Ñåìü ÿ” 12.30 “Èíòåëëåêò.ua” 21.55 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 13.10 “Çàùèòíèê Îò÷èçíû” ïàïû” 13.35 “Ìîòîð” 00.00 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä íàäçîðîì” 14.20 “Èãðà ñóäüáû” 01.45 Õ/ô “Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?” 15.15 “Àêöåíò” 03.05 Íî÷íîé ýôèð 16.10 “Ìàøèíà âðåìåíè” 17.20 “Ïàëàòà” 17.30 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 18.10 “Îêíî â Åâðîïó” 05.10, 05.30 Ïîãîäà 20.30, 01.55, 02.35, 04.35, 05.50 “Õðîíèêà íåäåëè” 05.15 Ôàêòû 21.00 “Âðåìÿ: èòîãè íåäåëè ñ Òàòüÿíîé 05.35, 04.20 Ñâèòàíîê Äàíèëåíêî” 06.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 07.15 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 22.00, 02.10 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 07.35 Äà÷à 22.35, 03.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 08.45 Îñíîâíîé èíñòèíêò 23.40 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 09.10 Ñìîòðåòü âñåì! 00.30, 02.30, 03.35 “Îáçîð ïðåññû” 10.25 ÎëèìïèËÿïû 01.10, 05.10 “Ïîðòðåòû ñ Ñåðãååì Äîðîôååâûì” 11.30 Êîçûðíàÿ æèçíü 03.25, 06.20 “Òåìà íåäåëè” Ìóëüò ëè÷íîñòè 06.40 Áîëüøîé áîêñ. Â. Óçåëêîâ vs. Ñ. Ñåáèõè 12.00 04.40 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 12.25 Êðèìèíàëüíûé îáëîì 07.50, 10.20 “Þðìàëà” 12.50 Õ/ô “Äåíü “Ä” 09.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî” 14.35 Ò/ñ “×åñòü èìåþ!” 14.15 Ò/ñ “Íà ñîëíå÷íîé ñòîðîíå óëèöû” 18.45 Ôàêòû íåäåëè 06.00 Åðàëàø 18.05 Õ/ô “Âàíüêà” 19.30 Õ/ô “Ìàñêà Çîððî” 07.15 Ì/ñ “Ëóíòèê” 20.00, 02.25 “Ïîäðîáíîñòè íåäåëè” 22.15 Õ/ô “Ëåãåíäà Çîððî” 07.40 Ìàëûøè-òâîéíÿòà 21.00 “Áîëüøèå òàíöû” 01.00 Ò/ñ “Òàêñè” 08.00 Òåëåïóçèêè 23.00 “Ìóçûêàëüíàÿ ïðåìèÿ “Yuna-2013”. 02.15 Õ/ô “Ìîíãîë”. (2 êàòåãîðèÿ) 08.35 Áàêëóøíèöà Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ” 04.05 Ïðî-Ziêàâå.ua 09.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 01.00 Õ/ô “Ñïëîøíûå íåïðèÿòíîñòè” 09.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 03.10 Ä/ô “Ðåéñ 007. Òðåòèé ëèøíèé” 10.00 Ì/ñ “Èíäèéñêèå áàñíè” 03.55 Ä/ô “Êðóòîé ìàðøðóò Èãîðÿ Êðóòîãî” 10.25 Ì/ñ “Ëèëî è Ñòè÷” 06:00 óìí Óêðà¿íè 11.00 Ì/ô “Çîëóøêà 3: Ïóòåøåñòâèå â 06:05 “Àêöåíòè” ïðîøëîå” 07:05 Õ/ô “Ùèò ³ ìå÷” 1 ñ. 06.00 Ò/ñ “Òðó Äæåêñîí” 12.30 Õ/ô “Æèçíü èëè ÷òî-òî âðîäå òîãî” 08:25 “Äçåðêàëî. Ãðèãîð³é Ãàðêóøà”. 06.55 Íîâûé âçãëÿä 14.40 Õ/ô “Äüÿâîë íîñèò Ïðàäà” 09:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 07.45 Öåðêîâü Õðèñòîâà 17.00 Õ/ô “×åðíûé ðûöàðü” 10:30 “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” 08.00 Ñïðîñèòå ó äîêòîðà 19.00 Äàåøü ìîëîäåæü! 11:00 “гäíà øêîëà” 08.30 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 19.35 Âèòàëüêà 2 11:25 “Øêîëà íåçâè÷àéíèõ íàóê” 09.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà” 20.50 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) 12:00 “Ïîçèö³ÿ” 10.00 Õ/ô “Àñòåðèêñ â Áðèòàíèè” 22.50 Õ/ô “Âíåçàïíî áåðåìåííàÿ”. (2 12:30 “Àíãë³éñüêèé êëóá” 11.45, 22.00 Ïåäàí-Ïðèòóëà Øîó êàòåãîðèÿ) 13:00 “Ðåòðîñïåêòèâà” 13.10 Êòî ñâåðõó 2 00.50 Õ/ô “Ìîé åäèíñòâåííûé”. (2 13:30 “Ñïîðòêàëåéäîñêîï” 15.10 Õ/ô “Ñêóáè-Äó 2: Ìîíñòðû íà êàòåãîðèÿ) 14:00 “Äóìêè ç ïðèâîäó” ñâîáîäå” 02.35 Äî óòðà 14:30 “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” 17.05 Õ/ô “Ëþáîâü ñ óâåäîìëåíèåì” 14:45 “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. ªìåëü÷èíñüêèé 19.10 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü” ðàéîí 23.45 Õ/ô “Íåðåàëüíûé áëîêáàñòåð”. (2 16:15 “Òâîº ìàéáóòíº” 05.30 “Ëåãåíäû áàíäèòñêîãî Êèåâà” êàòåãîðèÿ) 16:45 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô 06.20 Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàäðàòå 36-80” 01.25 Ñïîðòðåïîðòåð 17:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 07.45 Ò/ñ “Øåðèô” 01.30 Õ/ô “Ïîëóïðîôè” 18:30 “ÏðîÏðîô³” 11.30 “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà”. Ñìåðòü 03.10, 04.00 Çîíà íî÷è 19:00 “Ìàìèíà äîëÿ” êîëëåêöèîíåðà 03.15, 04.10 Äåñÿòàÿ ìóçà â Óêðàèíå 20:00 “Àêöåíòè” 12.00, 03.10 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 03.45 Öåíèòå ìàñòåðîâ ñìîëîäó 20:45 “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” 13.00 “Ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûå” 04.55, 05.45 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà

15.00 19.00 00.00 00.30 02.05 04.30 04.50

Ò/ñ “Çàáûòûé” Ò/ñ “Áðèãàäà” Ä/ñ “Òàéíû êðèìèíàëüíîãî ìèðà” Õ/ô “Ìîñêîâñêàÿ æàðà”. (2 êàòåãîðèÿ) “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

06.00 Õ/ô “Èïïîäðîì” 07.35 Ýõî äæóíãëåé 08.00 “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ âûõîäíûõ” 08.35, 18.55 “Ïîãîäà” 09.00 Äåíü, êîãäà Çåìëÿ èçìåíèëàñü 10.00 “Áóäü â êóðñå!” 10.35 Ô-ñòèëü 11.00 Õ/ô “Äàíèèë - êíÿçü Ãàëèöêèé” 13.55 Çà ñåìü ìîðåé 14.30 Àðò ñèòè 15.15, 04.20 Âîçâðàùåíèå áåëîãî ëüâà 16.20 Ïëàíåòà æèçíè 17.25 Äèêèå ëîøàäè îñòðîâà Ñåéáë 18.30, 03.15 “Ìèð çà íåäåëþ” 19.00 Þðèé Àíòîíîâ. Ïîä êðûøåé äîìà ñâîåãî 20.00 “Öèâèëèçàöèÿ incognita” 20.15, 03.40 “Êóìèðû” 20.45, 03.55 “Ñâåòñêèå õðîíèêè” 21.10, 05.10 Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. Äî è ïîñëå “Îñêàðà” 22.15 Õ/ô “Èõ ïîìåíÿëè òåëàìè” 00.20 Õ/ô “Â ñòðàíå æåíùèí”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.50 “Àìóðíûå ìåëîäèè”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.00 Õ/ô “Êîìïðîìåòèðóþùèå ñèòóàöèè. Ñåêñ-òåðàïèÿ”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 15.30, 02.30, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00 Ì/ñ “×óäàêîâàòûå ðîäñòâåííèêè” 08.00 Ì/ñ “Ñóïåðïåñ Êðèïòî” 09.00 Ì/c “Ïèíêè è Áðåéí” 10.00 Ì/ñ “Òðàíñôîðìåðû” 11.00 Ì/ñ “Ñêóíñ Ôó” 12.00 Ì/ñ “Êóðàæ - òðóñëèâûé ïåñ” 13.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 14.00, 19.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 16.00, 01.30 Ðåñòëèíã (Superstars) 17.00, 00.00 Ðåñòëèíã 22.00 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00 “Äëÿ âàñ, ðîäèòåëè!” 04.35 Ä/ô “Ñîâãðàæäàíêè â Àôðèêå” 05.10 “Áóäèëüíèê” 05.40 Õ/ô “Î òåáå” 07.00, 01.00 “Âðåìÿ” 08.00 “Êîëáà âðåìåíè” 09.00 “Êëóá àðòèñòîâ êèíî” 10.00 “Áûëî Âðåìÿ” 11.00 Êîíöåðò “Ìàýñòðî” 12.20 “Àíøëàã? Àíøëàã!” 13.30 “Ïîêà âñå äîìà” 14.00 Õ/ô “Íîñ” 15.40 Ôèëüì-êîíöåðò “Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Ïåñíè, ìîíîëîãè” 16.00 “Ýòàïû áîëüøîãî ïóòè” 17.00, 02.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 18.00 Õ/ô “Åëåíà è øòóðìàí” 19.00 Êîíöåðò “Àðòèñòû çàðóáåæíîé ýñòðàäû” 20.05 “Âå÷åð ïîýçèè. Ëóæíèêè” 21.25 Õ/ô “Ïðîâèíöèàëüíûé àíåêäîò” 22.00 “Êàìåðà ñìîòðèò â ìèð” 23.00 “Íå ñìåøíî” 23.30 Õ/ô “Îäíîôàìèëåö” 00.40 “Áîìîíä” 03.00 “Ïåí-êëóá”

06.00, 08.00, 11.00 Ñåãîäíÿ 06.20 Ñêàçêè Áàæåíîâà “Îñòðîâ ñîêðîâèù” 06.50 “Ïðîñòî öèðê” 07.20 Èõ íðàâû 08.25 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” 08.55 Åäèì äîìà! 09.25 “×óäî òåõíèêè” ñ Ñ. Ìàëîçåìîâûì 10.00 Äà÷íûé îòâåò 11.30 “Ñóäàðûíÿ Ìàñëåíèöà”. Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 12.35 Õ/ô “Êàçàê” 14.25 Ñëåäñòâèå âåëè 15.20 “Î÷íàÿ ñòàâêà” 16.20 “Çîëîòàÿ ïûëü” 17.00 “Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà” ñ Ê. Ïîçäíÿêîâûì 18.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 18.40 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” ñ Â. Òàêìåíåâûì 19.35 “Æåëåçíûå ëåäè” 20.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”. “Ñûíîâíèé äîëã”

22.15 22.50 00.45 03.05

05.45 08.15 09.45 11.30 13.15 02.10 04.30

×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ Ò/ñ “Äåâÿòûé îòäåë”. “Ðîäíàÿ êðîâü” “Ñäåëàíî â ÑÑÑД “Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû”

Ñîâåòñêèå ìóëüòôèëüìû Õ/ô “Âàñåê Òðóáà÷åâ è åãî òîâàðèùè” Õ/ô “Æàíäàðì èç Ñåí-Òðîïå” Õ/ô “Æàíäàðì â Íüþ-Éîðêå” Õ/ô “Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé” Õ/ô “Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñòîðèÿ” Ñàóíäòðåêè

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè 06.20 Õ/ô “Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé “Ùóêè” 08.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå!” 08.40 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä” 08.55 “Çäîðîâüå” 10.10 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” 10.30 “Ïîêà âñå äîìà” 11.25 “Ôàçåíäà” 12.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ. “Âîéíà æèðîâ” 13.25 “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå”. Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè” 14.30 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå” 16.15 “Ôîðò Áîÿðä” 17.55 “Îäèí â îäèí!” 21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ” 22.00 “ÊÂÍ”. Âûñøàÿ ëèãà 00.10 “Ïîçíåð” 01.05 Õ/ô “Àýðîïîðò ñî ñëóæåáíîãî âõîäà” 02.30 Õ/ô “Äÿäÿ Âàíÿ”

01.00, 07.00, 13.00 Ò/ñ “Êîðòèê” 02.10, 08.10, 14.10 Ì/ñ “Ïî ñëåäàì Áàìáðà” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Çîëóøêà” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “Êðàñà íåíàãëÿäíàÿ” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãëàäèàòîðû” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà” Ò/ñ “Ñûùèê Ñàìîâàðîâ” Ò/ñ “Óãðî. Ïðîñòûå ïàðíè 3” Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ! 3” Ò/ñ “Èâàíîâ è Ðàáèíîâè÷” Ò/ñ “Êîñâåííûå óëèêè”

06.00, 10.05, 11.35, 05.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà” 08.00 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 08.30, 09.20, 10.15, 11.20, 12.00, 12.25, 17.05 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 09.00, 19.10 “Ïîãîäà” 09.05, 12.15, 16.35 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 09.45 “Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè” 11.00 “Ñàä, îãîðîä” 12.40 Ä/ô “Àíãåë Ðóññêîé öåðêâè ïðîòèâ âðàãà âñåõ íàðîäîâ” 13.30, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.25 “Êèíîïðîåêòîð” 16.45, 22.00 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 17.20 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 17.30, 02.00 Õ/ô “Ìàðòèí Áîðóëÿ” 19.15 “Àâòîðñêîå êèíî” 20.10 Õ/ô “Ïåðâîêëàññíèöà” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.35 “Àðõèâû èñòîðèè” 01.00 “Òåëå÷àò” 03.35 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 04.20 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 04.50 “Ãóáåðíèÿ” 05.20 “Âèííàÿ êàðòà”

06.00, 08.00, 10.00, 12.45, 15.40, 20.45, 22.45, 23.55, 01.00, 02.10, 03.15, 04.20 Ôóòáîë News 06.10 Ìåòàëëóðã Ç - Òàâðèÿ. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 08.10 Øàëüêå - Áîðóññèÿ Ä. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 10.25 Ä/ñ “Ãåíèé ñèñòåìû”. Â. Ëîáàíîâñêèé 11.00, 04.35 Æóðíàë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 11.30 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. À. Àëèåâ 12.00, 13.00, 14.15, 15.25, 15.45, 16.45, 17.55 Ôóòáîë Live 13.25, 00.10 Ãîâåðëà - Äíåïð. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 15.55, 02.25 Âîðñêëà - Øàõòåð. ×åìïèîíàò Óêðàèíû

18.25 20.25 21.55 05.05 05.35

ÌÞ - Ìèäëñáðî/×åëñè. Êóáîê Àíãëèè Ñåëüòà - Ðåàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè Àòëåòèêî - Ñîñüåäàä. ×åìïèîíàò Èñïàíèè Futbol Mundial Íîâîñòè + Àíîíñû

06.10

Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. Ðåäèíã - Àðñåíàë 09.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ãåíò - Àíäåðëåõò 10.55, 23.15 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Èíòåð Ìîâèñòàð - Áàðñåëîíà Àëóñïîðò 12.45 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 13.25, 01.35 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà 15.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Ôåéåíîðä - Óòðåõò 17.30 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Ãîâåðëà - ÌÁÊ Íèêîëàåâ 19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. ÀÇ - Àÿêñ 21.20 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013 03.25 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/4 ôèíàëà. Áðåäôîðä - Àðñåíàë

07.00 Ä/ô “ ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé” 08.00 Ä/ô “Íààáè - ïðèíöåññà ãèåí” 08.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.25, 03.00, 03.30 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 19.00 Ä/ô “Çàêëèíàòåëü ñëîíîâ” 20.00, 00.00 Ä/ô “Ñàí÷î - äåòåíûø âûäðû” 21.00 Ä/ô “Íà ÷åñòíîì ñëîâå è íà îäíîì êðûëå” 22.00 Ä/ô “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 23.00 Ä/ô “Òàéíû çàëèâíîãî ëåñà - íàöèîíàëüíûé ïàðê Äóíàé” 01.00 Ä/ô “Ñèìôîíèÿ ìèðà æèâîòíûõ” 02.00, 05.00 Ä/ô “×åøóé÷àòûé êðîõàëü - ïîñëåäíèé ãåðîé ëåäíèêîâîãî ïåðèîäà” 04.00, 04.30 Ä/ô “Õðàíèòåëè Þæíîé Àôðèêè” 06.00 Ä/ô “Âðåìåíà ãîäà”

03.45 07.00 07.35 08.20

Õ/ô “Ñîëíå÷íîå çàòìåíèå” “Ïëàíåòà ñîáàê” “Ñàì ñåáå ðåæèññåð” Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå 09.00, 12.00 Âåñòè 09.15 “Ñìåõîïàíîðàìà” 09.45 “ ìèðå æèâîòíûõ” 10.15 Õ/ô “Äàìà ñ ñîáà÷êîé” 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.30 “×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà” 13.10 “Ãîðîäîê” 13.45 Ì/ô “Ìàøà è ìåäâåäü” 14.00, 01.00 Ò/ñ “Ñâàòû” 16.00 “Êðèâîå çåðêàëî”. Òåàòð 18.00 Âåñòè Íåäåëè 19.30 “Ôàêòîð À” 21.20 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì” 23.10 Õ/ô “Ðàñïëàòà çà ëþáîâü” 00.50 “Proòóðèçì” 02.50 “Òàéíà Íîåâà êîâ÷åãà”

06.00, 10.45 Ä/ñ “Ïî ñëåäó çâåðÿ” 06.45 Õ/ô “Âàðâàðà-êðàñà, äëèííàÿ êîñà” 08.05 Ì/ô: “×óäî-ìåëüíèöà”, “Êðàøåíûé ëèñ” 08.35 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ” 09.00 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè. Ë. ßðìîëüíèê 10.15 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð” 11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ 11.45 “Ïàðàäîêñ êîòà”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12.10 Ä/ô “Íåèçâåñòíûå Ìèõàëêîâû” 12.50 Êîìåäèÿ “Øòðàôíîé óäàð” 14.20, 03.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì” 14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 15.20 “Ïðèãëàøàåò Á. Íîòêèí”. Ñ. Áåçðóêîâ 15.45 Í. Áàáêèíà â ãàëà-êîíöåðòå “Ïåñíè Ðîññèè” 16.40 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ïèðàòû ÕÕ âåêà” 17.05, 00.25 Ò/ñ “Îãíåáîðöû” 20.05 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ïðîòîèåðåé Àëåêñèé Óìèíñêèé 21.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” 21.50, 04.05 Õ/ô “Íåóïðàâëÿåìûé çàíîñ” 23.40 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


www.interesu.info

¹ 08 (1069) 06 áåðåçíÿ 2013ð.

ÏÐÎÄÀÌ 4 міжкімнатних дверей, нові.Т:25-73-60 Вікна, двері б/у.Т:40-28-28 Двери б/у, будовые шпанированые, 60х2,Недорого. Т:097-419-84-52 Двері (Біларусь), доска доборна шпанірована, ширина 8 см, дуб темний. Т:098-375-25-98 Двері міжкімнатні, б/у - 4 шт., ДСП в доброму стані, 1 двері напівзасклені, дерев’янні, б/у. Т:098-375-25-98 Двері однопольні р. 2х0,75 м. Дешево. Т:4262-25, 51-89-87

ÄËß ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒÓ. ÄËß ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍß ² ²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ

Âûïîëíÿåì âíóòðåííèå ðåìîíòíûå ðàáîòû: øïàêëåâêà, îòêîñû, îáîè, ãèïñîêàðòîí, ïëèòêà, ñàíòåõíèêà, åëåêòðèêà è ò.ä.Ò:067-160-34-18, 063-52035-42

Доска сухая свежепиленая, обрезная и необрезная, брус в ассортименте. Т:067-70451-79 Жесть оцинкована.Т:33-48-54 Забор из профнастила. Цена 130 грн/п.м. т. 067-923-36-93 Оконный и дверной блок.т:51-12-23,067315-76-37 Отопительньные чугунные батареи 4 секции.Т:25-56-49 Профнастил 39 грн/ кв. м.Т:067-923-36-93 Стекла оконные, двери межкомнатные. Т. 3408-38, 096-21-35-539 Труба азбестовая, 150 диаметр, длина 2 м.Т:33-12-67, 067-269-09-24 Утеплитель,минеральную вату, можно б/у до 10 м.куб.Т:097-195-14-02 Четверо міжкімнатних дверей 2роки користування.Т:25-73-60

Заміна труб на пластик, установка бойлерівЮ лічильників, колонок, котлів, насосних станцій.Газозварювальні роботи. Монтаж автономного опалення.Т:46-45-40, 096-22135-75, 093-950-72-28

54-57, zheca@bk.ru

ÏÐÎÄÀÌ Ï³ñîê ùåá³íü, áóò, â³äñ³â, ãðóíò, ï³äñèïêà, äîñòàâêà. Âèâ³ç ñì³ò òÿ.Ò:067-411-95-55 Блоки крымский ракушняк, высокого качества, 1600 шт., недорого. Т. 093-265-01-15 Брус, доски обр., н/о, доску д/пола, штахетник, рейки различного сечения, распиловка древесины. Т. 067-592-10-47, 26-27-79

067-681-55-70,

Камень живой для альпийских горок, саун и т.п. т. 097-723-62-49 Кримський ракушняк М-25, якість + доставка. Т:093-673-90-91 Проволка металева.Т:51-12-23, 063-31576-37

Ïðîäàì â ì³øêàõ òîðô, ïåðåãíîé, ãðóíò äëÿ ãàçîíà. Ò:098383-54-10 Ïðîäàì ï³ñîê, ùåáåíü, áóò, îòñåâ, ãðóíò, òîðô, ïåðåãíîé. Ò:098-383-54-10

Áóò, ïåñîê, ùåáåíü, îòñåâ, ïîäñûïêà, ãëèíà, çåìëÿ, äîñòàâêà ñòðîéìàòåðèàëîâ, äðîâ, âûâîç ìóñîðà. Ò. 097-69493-02, 093-84-366-92

Ракушняк високої якості. Т:067-472-42-73 Ракушняк крымский 1500 «М-25».Т:097-9249-555 Ракушняк крымский высокого качества, М25, 4,8 грн/шт. Т. 097-063-44-63

Вапно.Т:067-920-53-63 Доску обрезную, н/о, брус, доску пола, вагонку, блок-хаус. Т. 48-29-58, 096-259-60-24, 097-488-09-85

Ðàêóøíÿê êðûìñêèé îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Íåäîðîãî. Ò. 095-61-400-68

Äîøêó äëÿ ïîëà, âàãîíêó, áëîêõàóñ, áðóñ ïðîô³ëüîâàíèé, ïë³íòóñ, íàë³÷íèê, äîøêó ñòîëÿðíó 50 ìì, øàë³âêó 25 ìì, 30 ìì, áðóñ, ðåéêà ìîíòàæíà, çàãîòîâêà íà ï³ääîíè. Ò. 097-745-

ñòîð. 17

Ракушняк крымский М-25, прямые поставки от произв. Т. 097-92-49-555 Ракушняк крымский прямые поставки из карьера.Т:095-61-40-068,098-68-33007 Ракушняк крымский, высокое качество + доставка. Т:097-281-15-00 Ракушняк крымский, прямые поставки с карьера. Т. 098-49-56-333

ÏÐÎÄÀÌ Крышку для унитаза, белую, новую в упаковке - 40 грн. Т:22-71-70, 098-581-81-43 Умывальник керамический на пьедестале с краном. Т. 34-08-38, 096-21-35-539

ÏÐÎÄÀÌ Áðèãàäà ä³â÷àò ïðîôåñ³éíî âèêîíóº ìàëÿðí³ ðîáîòè: øïàêëþâàííÿ ñò³å, ñòåëü, ã³ïñîêàðòîíó, øïàëåðè, â³äêîñè, áàãåòè âåíåö³àíêà-îòî÷åíòî, óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì, «êîðî¿ä», «áàéðàì³êñ» òà ³íøå. ßê³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ïîì³ðí³ ö³íè ãàðàíòóºìî. Çîÿ.Ò:37-19-04,098259-99-51,063-357-16-33 Виконую облицювання плиткою. Якість гарантую.Т:097-345-58-28, 067-93026-50

Âñå âèäû ðåìîíòíûõ ðàáîò: îáëèöîâêà ïëèòêîé, îáîè, øïàêë¸âêà, ñòðóêòóðíàÿ øòóêàòóðêà, ãèïñîêàðòîí, íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ, åëåêòðîïðîâîäêà è äð. Áûñòðî, êà÷åñòâåííî è íåäîðîãî.Ò:067-365-85-28,093-13532-00

1-сп. кровать темно-коричневая с матрасом, 6 стульев брендовых. Т:519-555, 096-30763-63 1-спальную кровать темного дерева. Шкаф 3створчатый - 2 шт., тумбочки, матрасы б/у, 1,5-ные, подушки, доску мебельную полированную. Т. 43-18-31, 095-712-70-05, 097-598-13-10 2 двухстворчатых шкафа, б/у в хорошем состоянии, 1800 грн торг.Т:22-15-44, 068170-59-13 2 одинарные кровати, с матрацами, б/у 1600 грн торг.Т:22-15-44, 068-170-59-13 2 спальную кровать от спальни «Альбина» свтлую.Т:097-256-85-72 2 шкафа с антрисолями б/у.Т:24-69-21 2-сп. кровать - 1 шт. с зеркалом. Т:093-45880-15, 098-405-80-46, 050-394-97-70 Буфетный стол, б/у для дачи. Т:067-303-1809, 093-906-17-07 Вазоны.Т: 25-64-20 Вазоны:рождественник, восковик, герань, тещин язык, каланхое, алое.Т:36-33-85,096446-23-43 Вешалка для верхней одежды, 111 на 170, полка для шляп и 7 крючков.Т:42-75-36,067493-46-20 дзеркало.Т:34-08-38,096-213-55-39 Диван односкладный, новый орех под замш, ширина 80 см длина 2,10 см.Т:34-08-40 Диван светло-коричневая 1400 грн.Т:067993-39-60 Диван-кровать, газ.балон. т. 093-458-80-15, 098-405-80-46, 050-394-97-70 Диван-кровать.Т:097-249-02-24 Диван-кровать.Т:25-52-04,096-535-42-31 Жалюзи вертикальные и горизонтальные. т. 067-961-69-18, 25-72-07 Жалюзі вертикальні, горизонтальні. Т:4487-06 Зеркала.Т:47-11-54 Зеркало «Русалка»и зеркало для ванной комнаты. Т:093-990-51-03 Ковер 1,5х2,4 м. В хорошем состоянии, дешево.Т:067-993-39-60

Ковер 2х3 в коричневых тонах 1500 грн.Т:4258-53,096-974-88-06 Коврове покриття 3х2 б/у, в доброму стані.:5189-87,42-62-25,098-749-13-14 Кресло-кровать, б/у, 200 грн.Т:41-68-43, 063-732-48-96 Крісло колісне КкД-06.Т41-06-86 Кровать двух спальная производства Германия с ортопедическим матрацом.Цена 2000 грн.Т:51-61-88 Кровать двухспальная, б/у светлое дерево.Т:25-12-41 Кровать металическую полуторную, на панцерной сетке.Т:098-344-87-77 Кровать недорого.Т:36-20-97 Кровать с ортопедическим матрацом.Т:4671-35 Кухня с 7 предметов, очень дешево.Т:42-75-36 Кухня, очень дешево, с 7 предметов.Т:33-46-29

Кухня, по договорной цене, МДФ, цветгруша.Т:096-361-74-01 Кухня, по договорной цене, МДФ, цветгруша.Т:096-361-74-01 Люстра, портьеры, часы с боем.Т:093-99051-03 Матрас 180 на 90.39-62-95.Звонить после 18.00 Матрас одинарный на деревянном каркасе, р. 1,85х1,85. Недорого. Т:097-419-84-52, 2556-57 Мебель кух., шкаф 2-створчатый, двери межкомнатные б/у, мойку фарфоровую, с


18 ñòîð. пьедисталом, зеркало. т. 34-08-38, 096-2135-539 Мягкая мебель диван и 2 кресла.Т:40-69-17 Мягкий уголок «Глория» с креслом, б/у, в хорошем состоянии 1000 грн.Т:34-37-67 Мягкий уголок «Прогресс»в отличном состоянии.Т:093-875-71-34,22-41-64 Охотничьи трофеи:рога лося и косули.Т:067267-91-11 Пальмы финиковые, вырощенные в домашних условиях, до 1 метра высотой.Т:2556-65 подушки з пір’я та пириниТ:067-120-81-18, 26-54-77 Полка навесная для кухни.190 грн Т:34-26-53 Прихожая 2,25 и высота 2,30 в хорошем состоянии, недорого.Т:33-88-16 Прихожая б/у, кухня б/у, трюмо б/у. Срочно. Дитяча кроватка з ортопедичним матрацом.Т:063-81-437-98, 067-94-77585, 48-27-64 Раскладушка б/у, обшивка требует ремонта.Т:096-762-83-30 Светлый шкаф с зеркалом.Т:099-229-64-31, 34-13-63 Секретер, вешалка пристенная с зеркалом, полки книжные. Т:42-79-76 Сервант, сервіз столовий на 6 персон. Т: 067303-18-09 Спальню белую, стенка Житомирського производства б/у.Т:47-39-16,067-997-70-49 Срочно и не дорого продам стенку: 2+вмонтированые комода, под телевизор, 2 кровати, с ортопедическими матрацами, письменный стол и стул, в отличном состоянии.Т:097-579-08-84 Срочно продам: комод новый, журнальный стол стеклянный, кухоный стол, 3 стлуа б/ у.Т:46-70-69, 097-481-62-35 Галина Стенка «Малютка». Цена:650 грн. Т:093-73939-04 Стенка Житомирская с антресолью, журнальный столик, кухня.Т:33-23-65, 096364-72-99 Стенка мебельная «Житомир». Т:067-91488-36 Стенка, тумбочка под телевизор, журнальный столик. Т:093-990-51-03 Стенки, 2,30м/1м/0,45м, пенал 2,20м/ 0,48м/0,58м.Т:47-23-36, звонить с 9-11 и 17-23 Стенку подростковую 2,5 х 1,5 с угловым шкафом.Т:067-880-95-05 Стол новый полированный раскладной, хорошее состояние, комнатный.300 грн Т:3426-53 Стол раздвижной 80х120 (80х160), 200 грн. т. 067-769-98-69, Олег Анатольевич Стол раздвижной, шкаф 3-х дверчатый, антрисоль, прихожая, шкаф для обуви.Т:067769-98-69 Столик под телевизор, кресло всё Житомирського производства, недорого.Т:4152-42 Тахта.Т:3441-77, 050-383-93-85 Тумба под телевизор, сервант, ковер 1,5 на 2,20.Т:098-344-87-77 Тумбу под телевизор. Т:093-458-80-15, 098405-80-46, 050-394-97-70 Тумбу с умывальником – 500 грн., двери железные с коробками и замком. Т. 34-5891, 097-790-31-13 Уголок металлический. Т:097-885-73-69 хрустальные вазы, набор индийский металлический. Т:097-885-73-69 Шкаф 3-х дверный, тумба под Тв, стулья деревянные, ковер 2х3 новый Германия.Т:4951-74, 098-921-35-76 Шкаф 3-х дверчатый,с зеркалом, на ножках, полированый, 1,90мх1,46м. Недорого.Т:097410-84-52

ÄËß ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍß ² ²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ. ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ-ÂÅËÎ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ Дубленка натуральная 48-50р.Т:39-62-95 (после 18) Пальто, зимнее коричневого цвета, размер 52-54.Цена 150грн.Торг.Т:25-43-03,098130-94-14 Шуба, новая, искуственная, коричневого цвета.Цена 120-150 грн.Торг.Т:25-4303,098-130-94-14 Дубленка женская темно-коричневая размер 50, б/у, шуба черная размер 50, недорого.Т:41-62-50, 067-397-77-94 Катонові брюки 44-46 розмін, красний ситець 10м по 6грн/1м, куртка світла жіноча,нова, металеві закльопки.Т:25-73-60 Большой натуральный голубой писец.450 грнТ:34-26-53 Шуба черная натуральная, производство Вильнюс, недорого.900 грнТ:34-26-53 Спортивна форма. Т:093-739-39-04 Светлый пуховик, б/у размер 52 250 грн.Т:097-298-88-91 Новое пальто 70% шерсть 42 размер 400 грн.Т:097-298-88-91 Кожаный черный пиджак 44 размер 300 грн.Т:097-298-88-91 Шуба 52-54 300 грн.Т:40-28-28 Платье новое летнее, красивое, нарядное, на худенькую девушку р 40-42. Недорого.Т:098267-49-99 Женские сапоги, кожаные, меховые, размер 39-40.Т:097-885-73-69 Шуба из нутрии 46-48.Т:34-58-91 Шуба исскуственная 50-52 размер темнокоричневого цвета, Прибалтика, дешевоТ:3340-56 Кожанное пальто капюшоном, 52-54 размер.Т:22-95-93 Свадебное платье в греческом стиле, цвет слоновой кости, вышито камнями и бисером, размер 42-46, цена 16000 грн.Торг.Т:09316-90-886, 097-660-15-47 Зимнее пальто, б/у, советского материала, размер 48-52.Т:36-33-85, 096-446-23-43 Новая женская шапка из норки.Т:36-33-85, 096-446-23-43 Дубленка новая,красивая 52-54 размер,цена 400грн.Т:47-02-17 Куртка с ламой 400 грн.Т:47-02-17 Ткань бархат, длина 5 метров, ширина 1,5 м.Т:47-23-36, звонить с 9-11 и 17-23 Сапоги на меху р. 25,5. 37-62-59, 095-31445-95

ÏÐÎÄÀÌ Брюки ватные зеленые и черные, размер 5054.т:097-249-02-24 Кимоно Тейквандо, на 6-7 лет.Т:096-528-77-94 Костюм серого цвета, р.48 для молодожена. Т:097-885-73-69 Куртка летно-техническая.Т:097-249-02-24 Пальто меховое типа тулуб для мужчины р.5658 для работы на севере. Т:43-18-31 Рубашки светлые. Т:097-885-73-69 Сварочный костюм брезентовый. Т:097-88573-69 Ткань пальтовая, костюм новый мужской. Т:093-990-51-03 Черную мужскую натуральную дебленку 5254 размера 2000 грн.Т:097-298-88-91 Шапка новая, из нутрии, светлая, размер 5556. Т:37-62-59, 095-314-45-95 Шапка новая, размер 55-56. Т:37-62-59, 095-314-45-95

ÊÓÏËÞ Куплю мебель, б/у, детскую стенку,Т:098-33879-92,096-402-47-23 Ліжка військові від 10шт, можна б/ у.Тел.(050)506-16-93 Мебель нового образца. Недорого. Т:063317-41-92 Церква візьме будь-які меблі, для центра з наркозалежними.Т:098-405-80-46,093739-39-04

ÏÐÎÄÀÌ Набор для маникюра и педикюра Bitek електрический, новый, недорого. Т:22-71-70, 098-581-81-43 Куртка женская р. 48-50, серая, кожанная. Т:097-885-73-69 Жакет женский замша, серого цвета. Т:097885-73-69 Костюм серого цвета, новые белые рубашки. Т:097-885-73-69 Шуба овчинная, коричневого цвета, размер 50-52. Австрия ,новая. Т:47-23-36, звонить с 9-11 и 17-23 Сапоги.Т:093-990-51-03 Ткань пальтовая.Т:093-990-51-03

ÏÐÎÄÀÌ Веловипед для мальчика 3-5 лет.Т:39-6295(после18.00) Детская коляска, зима-лето, маскитная сетка, сумка для памперсов, болотно-зеленого цвета со вставками.Т:41-68-75, 096-469-79-97, 093-304-56-25 Дитячу шубку, кролячу, сірого кольору.Для дівчинки 2-х років.Т:22-14-88 Зимний комбинизон для девочки 6 мес.-2 лет.110 грн.Т:067-345-30-78 Коляска «Чико», прогулочная, есть чехол, сетка, дождевик, идеальное состояние. Т:093-63827-58 Коляска детская недорого.Т:096-925-90-22, 39-64-48 Коляска зима-лето Польша, 3 положения спинки, запасные колеса,отличное состояние.Т:097-518-78-86 Коляска зима-лето, для мальчика, з положения спинки, перекладная ручка, дождевик, москитная сетка, 1200 грн.Т:097640-29-71 Таня коляска Чико, тросточная, комбинированая, дождевик и чехол для ног, коляска в отличном состоянии.Т:096-484-68-01 Коляску зимне-летнюю, розовая, в отличном состоянии. Цена договорная. Т:41-64-80, 093-737-03-12

Комбинезон б/у.Т:097-518-78-86 Комбинезон колір голубий, ріст до 60 см + рукавички, шапочка, шарф, 200 грн, комбинезон темносиній, осінній ріст до 60 см 200 грн.Т:097-640-29-71 Таня Кресло машинное для ребенка до 1 года. Т:093638-27-58 Куртка для девочка рост 90см.Т:097-518-78-86 Манеж прямоугольный, устойчевый, идеальное состояние. Т:093-638-27-58 Механическая, музыкальная игрушка, крепится к кроватке, идеальное состояние. Т:093-638-27-58 Молокотсос електрический Medela 499 грн.Т:067-792-08-75, 093-955-75-59 Одяг для дівчинки від народження до 2 років.Т:067-345-30-78 Одяг для хлопчика 9-10 років все в доброму стані.Т:067-345-30-78 Підручники, тести ЗНО 8-9 клас, домашні завдання 8-9 клас.Т:22-14-88 Сапожки детские на мальчика, 25-26 размер, дешево.Т:22-71-70 Стенка детская из 5 шкафов.Т:41-68-75, 096-469-79-97, 093-304-56-25 школьный пиджак, 3 брюк для мальчика 910 лет. 120 грн.Т:067-345-30-78

Корейская ортопедическая кровать «Серагем». Цена 10000 грн.Т:51-61-88 Лечебная кровать «Серогем».Т:26-7773,097-332-85-11 Паровой ингалятор електрический б/у.Т:3340-56 Тренажер дыхательный Фролова + 3 книги сопровождение. Цена: 200 грн. Т:34-26-53 Тренажор дыхательной гимнастики по Фролову.Т:47-23-36, звонить с 9-11 и 17-23

ÏÐÎÄÀÌ Аккардеон «Україна» в хорошем состоянии, торг, звоните.Т:097-458-37-95 Анна Аккордеон пр-ва Германии, в отличном состоянии и книги самоучители. Т. 063-103-10-94 Аккордеон пр-ва Германии, в отличном состоянии и книги самоучители. Т. 063-10310-9 Бас гитару 4 струны, Индонезия.Т:093-94977-35 Новый комплект музыкального оборудования. Т:097-885-73-69 Пианино (антиквариат), состояние хорошее, звучаниеотличное,клавиатураизслоновойкости, п-во Германия. 37-62-59, 095-314-45-95

ÏÐÎÄÀÌ Картофель «Санта» белая.Т:098-083-49-68 Кусты смородины - 3 сорта, крыжовник - 2 сорта, малина ремонтанная, калина - 2 сорта. Т:097-723-62-49 Саженцы крыжовника, малины, фундука, сортовые. Т. 097-723-62-49 Яблоки 25сортов, груша 15 сортов, слива, черешня, вишня.Т:096-555-23-14,40-1432(после 20)

ÏÐÎÄÀÌ 2 новые металические емкости 1,20см х1,80 см.Т:519-555, 096-307-63-63 Бак нержавейка 50 литров.Т:47-11-54 Банки 3-х литровые,5грн.Т:36-33-85,096446-23-43 Бидон алюминиевый на 40 л.Т:49-51-74, 098-921-35-76 Бочка металическая.Т:44-88-98 Бочки новые.Цена 120грн.Т:050-463-34-72 Бутли 20 литровые. Т:097-885-73-69 Веники из каналского дуба недорого.Т:25-62-36 Дрова (строй отходы)дешево.Т:097-195-14-02 дрова для бани.Т:55-49-09(спрашивать бабушку Валю) Ємність 10,25,50,75 на 100 м. куб. нержавійка, металева, емалірована. Ціна договірна. Т:095-829-44-15, 067-55-31349 Кукурудзу, ціна договірна.Т:067-970-72-86 Миска новая эмалир 12 л.Т:49-51-74, 098921-35-76 Овес, отруби.:067-946-28-54 Продам с/х продукцию. Т6097-764-87-51 Сено.Т:24-49-87 Сухофрукти яблоки-груши.Т:097-249-02-24 Тазики оцинкованые 23 и 27 литров.Т:098344-87-77 Трава газонная в рулонах.Т:066-362-56-84 Туи недорого.Т:067-120-81-18, 26-54-77

ÊÓÏËÞ Куплю дрова и другие отходы древесины.Т:093568-15-93,097-220-35-97 Куплю отходы подсолнечника и сои.Т:097764-87-51 Куплю соевые и кукурузные.Т:097-764-87-51 Куплю сою и подсолнечник.Т:097-764-87-51

ÏÐÎÄÀÌ Алоє 2-х, 3-х, 5-ти років.т:34-37-67 Апарат электоротерапевтический «Серагем» новый. Т. (0412) 46-15-15, 067-162-21-33 Апарат электоротерапевтический «Серогем», халаты х/б рабочии - 6 шт, халаты х/б медицинские - 2 шт. белые. Т:43-18-31 Вазон Алоє для лікування, 5-річної давнини. Т:063-103-10-94 Инвалидные коляски б/у 2 шт. по 300 грн, 1 новая 1000 грн.Т:55-33-31 Инвалидные коляски. Компактная и дорожная. Цена договорная.Т:41-06-86 Койка-масажер «Серагем М-3500» 12000 грн.Т:3-42-11, 067-985-61-00

ÏÐÎÄÀÌ Алабай азіатська вівчарка, щенкі 2,5, чернобілий окрас, крупні, купіровані, привиті 8001000 грн.Т:067-411-95-55 Англо-руский Пегий гончий, кабель 3,5 года, рабочий 999 грн.Т:067-792-08-75, 093955-75-59 Віддам собачку, кобель, 1 год. т. 40-14-55 Две среднеазиатские овчарки, суки, возраст 1 и 2 года. Т. 096-334-75-17 Живі гуси, 7 місяців.Т:098-959-39-26 Кобилка 2 роки каштанового кольору.Т:097027-47-87 Корову.Т:097-598-76-01 Кролики. мясные, калифорнийская порода, взрослые и молодняк. Возможен бартер. Т:098-003-72-03 Кроликів чистопородних каліфорнійських. Т. 097-343-10-11 Крупный ризеншнауцер ищет подругу для вязки. Т:096-528-77-94 Отда в хорошие руки большого котенка, кошечка, очень красивая.Т:36-33-85, 096446-23-43 Отдам в хорошие руки прибивщеюся собаку, от нечистокровной немецкой овчарки.Т:4270-90 Отдам в хорошие руки симпатичных взрослых кота или кошку. Звонить в любое время.Т: 06787-82-610,41-12-03 Отдам в хорошие руки симпатичных котятподростков окрас чёрный и чёрно-булый окрас.Т:22-15-73,097-868-73-33,063984-89-25 Отдам хорошим людям стерилизованных собачек возраст 2-3 года, а также симпатичных щенков. Т:093-030-9266 Отдам щенка в хорошин руки, мальчик, черный.Т:096-486-58-58 Подарю пушистого котенка от домашних котиков.Т:096-344-80-89 Подарю собачку 8 месяцев, девочка, сторожевая.Т:097-250-47-30 Поні.Т:26-77-73,097-332-85-11 Прдам цуциків німецької вівчарки.Т:26-7335, 067-906-00-73 Продаеться собачка 2 месяца Чихуахуа со всеми прививками.Т:096-465-83-21 Продам чистокровных сиамчиков, веселых игривых и ласковых, кушаю все, к туалету приучены.Цена 300 грн .Т:067-760-31-68, 067-164-78-22

Ïðîäàì âåíãåðñüê³ áëîéëåðè, êà÷êà ìóëàðä òà ³íøó ïòèöþ ï³ä çàìîâëåííÿ.Ò:067-982-6838 Продам щенков нем. овчарки 30.11.12-день рождения.Недорого.Т:095-449-44-18 Людмила Пропала собака белый лабрадор. 3 года, кличка Голд.Т:063-678-48-37 Пропала собака немецкая овчарка, 0,5 года.Вознаграждение.Т:067-96169-18 Робочого, спокійного, здорового коня с.Кургани Острозький район, Рівненська область.Т:067-382-17-80 Олександр Щенкв немецкой овчарки, 30.11.12-день рождения.Недорого.Т:095-449-44-18 Людмила Щенки алабая.Т:098-946-64-18,098-94664-19 Щенки немецкой овчарки,2,5 месяца, крупные, недорого.Т:067-418-58-88

¹ 08 (1069) 06 áåðåçíÿ 2013ð.

ÏÐÎÄÀÌ Аппарат косметический «Лотос», филенчатую дверь с коробкой, новую. Т. 37-62-59, 095314-45-95 Баллоны газовые – 2 шт., железные кровати 1-спальные – 2 шт., 2 цв.телевизора пр-ва СССР и Германии – по 50 грн + доставка. Т. 098-405-80-46, 093-458-80-15, Банковский сейф 1-го и 2-го класса устойчивости к взлому, с сертификатами, б/у. Т. 067-146-92-90 Большая медецинская библиотека.Т:34-37-67 Вазоны лечебные и другие: каланхоэ, алоэ, индийский ус и др. Пальта б/у для шитья валенков, хороший материал, недорого. Т. 3633-85, 096-446-23-43 Ванну 1,5 пр-ва СССР, стол 0,80х1,30, футбольную форму. Т. 098-405-80-46 Весы електронные Сатурн, вес до 150 кг.Т:4279-76 Діда мороза під ялинку.Т:097-885-73-69 Инциклопедия «Мифы народов мира» 2 тома.т: нвалідний візок, нова в упаковці, складна, дешево.Т:067-993-39-60 Книга «Великолепная фигура за 15 мин в день», секрет домашнего похудения.Т:22-6613,068-834-96-64,096-607-30-13 Книга А.Гардин «Мобильник изнутри:устройство и ремонт мобильных телефонов»-45грн.Т:067857-10-54 Книга» золяція:матеріали та технології»40грн.Т:067-857-10-54 Книгу энциклопедию спецназа стран мира. Т. 25-98-15 Комнатная инвалидная коляска новая.Т:067993-39-60,097-460-44-35 Коньки с ботинками.Т:097-785-73-69 Купол парашютний, костюм L-1, цена 650 грн. тел. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Лыжи новые, савдеповские.Т:097-885-73-69 Лыжи. Т:097-885-73-69 Лыжы б/у на любой возраст.Т:24-3479,096-76-28-330 Нитки для вязання шерстяні та полушерстяні, виготовлення Чернігів.Т:22-14-88

²Ò×ÈÇÍßͲ ² ÊÐÀ¯Í ÑÍÄ

ÏÐÎÄÀÌ «ВАЗ Калина 118» серий металик, магнитола, бортовой компьютер, центральний замок, цена 45600 грн.Т:26-32-54 «Волга»2410 1987 г.в. бежевый цвет, бензин, резина новая, аккумулятор новый, машина тех исправна, 1 хозяин, гаражное хванение.Т:096-755-44-15 «Славута» 2006 г.в. 1,2 инжектор, серый металик, куплен в 2008 году 12 месяца. Цена: 24000 грн. Торг. Т:26-32-54, 067-777-5871, 097-20-96-135 ВАЗ 061 1983 г.в. после кап. ремонта цена 15000грн.Т:067-41-25-114 ВАЗ 2101, цвет зеленый, отличное состояние, цена 10400 грн.Т:063-732-72-68 ВАЗ 21043 2002 г.в., 1,5, 80 тыс. пробег, цвет зеленый, музыка, сигнализация.Т:096293-05-50 ВАЗ 2106 1990 р.в. хороший стан, небита, другий хазяїн, гаражне утримання.Т:096-628-28-51 ВАЗ 2107 чорный металик, 2006 г.в., 1,5 инжектор, в оличном состоянии.Т:067-94709-54, 093-965-14-92 ВАЗ 21073 2005 г.в. газ-бензин, 27500 грн.Т:067-282-12-42 ВАЗ 2108 1986 г.в.Т:097-522-48-29 Ваз 2110 2007 г.в. 8 клапанный двигатель, цена договорная.Т:097-519-43-35

www.interesu.info

Нові 4 кисневі балони. Т. 093-458-80-15, 098-405-80-46, 050-39-49-770 Новый школьный ранец для 1-го класса - 70 грн. Т. 37-62-59, 095-314-45-95 Новый школьный ранец для 1-го класса - 70 грн. Т. 37-62-59, 095-314-45-95 Паврафин.Т: 47-23-36 Палатка туристическая.Т:097-003-98-58 Памперсы для взрослого, большие размеры, 150грн.Т:39-67-72,097-432-71-11 Пластинки.Т:34-26-53 Пневматичну винтовку. Т:067-267-91-11 Портативный разгореватель для сухих пайков. тел. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Портативный разгореватель для сухих пайков. тел. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Продам кравчучку большой грузоподъемности или обменяю на велосипед б/у.Т:096-76283-30 Саша Санки детские.Т:067-267-91-11 Сейф 30х70х50.Т:47-10-33 Сітка маскувальна, палатка армійська, 450 грн., 3х6. Тел. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Советская енциклопедия 37 томов.Т:33-40-56 Старинный женский платок 1,50х1,60. Т. 3762-59, 095-314-45-95 Сумку-кенгуру, стаканы фирменные «Кока кола», «Туборг», сейф. Т:067-267-91-11 Технология выращивания шиншил, 2 видеофильма, 5 книг, каталог из 45 газет бесплатных объявлений для рекламы, технология пряных екотрав каталог 9 сортов, технология «Эко-кроликов». Атлас 2 конверта 32300 Хмельницкая о-ть, г. Каменец-Подольский, а/я 64. Т:096-91165-85 Ходунки для дорослих.Т:33-03-98 Чайный сервиз на 12 персон.Т:47-23-36, звонить с 9-11 и 17-23 Чугунную ванну в хорошем состоянии.Т:067105-11-87

ÊÓÏËÞ Куплю старые механические часы, значки на закрутках, статуетки фарфоровые и металические, подстаканники, фотоапараты, подсвечники, монеты, мельхиоровые изделия, ордена. медали.Т:097-735-85-75 Намети військові, сітки маскувальні, кунг, буржуйку, термос 12л.Тел. (050)50616-93

ВАЗ-21063, 92 г.в., газ/бензин, бежевый, пробез 139 тыс. км. Цена:20000 грн. Хозяин. Т:097-42-07-180, 096-810-89-99 ВАЗ-21099 2007 г.в., красного цвета, сигнализация, Ц ГАЗ 53 б/в, по запчастях (мотор, коробка, міст, ресори, колема, кабіна). Ціна договірна.Т:097569-49-21 ГАЗ 53 б/в, по запчастях (мотор, коробка, міст, ресори, колема, кабіна). Ціна договірна.Т:097569-49-21 ГАЗ Таврия, 2003 г.в. двигатель 1,2, синий, отличное состояние. Т:26-32-54, 097-2096-135 З, 5-ст КПП, V=1,5. Цена 44000 грн. Торг. т. 25-72-07 Москвич 412 в хорошем состоянии, недорого.Т:24-60-89 Славута Люкс 2005 г.в. 63 тыс км пробег, цена 22800грн.Т:097-261-11-24 Таврия Пикап 11024.Т:063-975-20-70 Таврія.Т:067-267-91-11

²ÍÎÌÀÐÊÈ «Chevrolet Lacetti» 2007 г.в., 1,8, серосеребристый, в хорошем состоянии, универсал.Т:067-180-34-45 «Chevrolet» 2005 г.в.,центр. замок, новая резина, сигнализация.Т:067-972-09-90 «Ford Fusion»2007 г.в, состояние отличное.Т:067-804-11-91 «Hyundai Accent»2008 г.в., 1,6 литров, черный металик, максимальная комплектация, в оличном состоянии. 1 хозяин, 86 тыс пробег.Т:067-947-09-54, 093-965-14-92 «Opel Vivaro», 2004 г.в., 216 тыс. км. пробег, турбо-дизель 1,9, салон 1+5, магнитола, TV,


www.interesu.info

¹ 08 (1069) 06 áåðåçíÿ 2013ð.

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ-ÂÅËÎ,

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ.

ÒÅÕͲÊÀ

ÒÀ

ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ñòîð. 19

ÏÐÎÄÀÌ

DVD, красный цвет, стекло-подемники, електро-регулятор зеркал, кондиционер, зимняя резина, хорошее состояние. Цена договорная. Т:097-135-73-66, 093-307-78-56 «Reno Kenga» 1998 г. в. в хорошем состоянии.Т:093-503-74-57 «Ауди100» 83 г.в. газ, бензин.Т:096-361-2677 Дмитрий «Дэу Нексия» 2007 г.в. пробег 85 тыс. км., белый тонирован, магнитола, центральный замок, 4 электростеклоподъемников, гидроусилитель руля. Цена:44800 грн. Торг. Т:44-87-06 «Ивеко»4910, бус грузо-пасажирский, 8 мест, спарка, 2,5 турбодизель, грузо-мост, цвет белый.Цена 33 тыс. грн.Т:067-984-30-18 «Мерседес-Бенс-123», двойной дизель, красный, гидроусилители руля, 82 г.в., хорошее состояние. Цена:19200 грн. Торг. Т:44-87-06 «Фіат Дукато» 2004 г.в. цена договорная, готова к продаже, срочно .Т:067-508-44-15 «Фольсваген Пасатт В-З» 90 р.в., 1,8 газ, бензин, синій, хороший стан, 2 комплекта резины 34,5 тыс. грн.Т:097-63-45-633 «Фольсваген-Пассат В3» 1991 г.в, коробка передач, синий металик, центр замок, електростёкла подъемники, оригинальное всё.Цена 47600 грн.Т:44-87-06 «Форд»низький, білого кольору, 2,0 дизель, 5 КПП, 6 місць, вантажно-пасажирський, в доброму стані.Ціна 32000 грн.Т:067-958-1197,063-615-65-44 „Вольво 360”, легкова, седан, 82 р.в, об’єм 1,7 куб, блакитного кольору, оброблений, захист, робочий стан, на ходу, ціна 20000 грн. Тел. 050187-35-44, 096-528-39-76, 26-15-37 Ford Sierra универсал 1989 г.в. 2,0 бензин, хорошая зимняя резина R14, после кап. ремонта, в отличном состоянии 24500 грн.ТОрг.Т: 067-410-33-24 Дэу Нексия» 2007 г.в., пробег 60 тыс. км. желтый, мотор 1,5, центральный замок, сигнализация, електро- стеклоподемники, тонирован, музика, кондиционер. Т:096-293-05-50 Колекционную модель «Volkswagen» Жук.Т:067267-91-11,41-57-72, 063-975-20-70 Срочно продам Шевролет Лаччеті 2006 г.в., синий металик, 1.8, максимальная комплектация, 77 тис грн.Т:067-426-8895 Леонід Тойота Лендкрузер Прадо 2004 г.в, дизель, пробег 160 тис.км.Т:067-984-30-18 Фиат Диабло, фургон, маловантажний, 2004 р.в. розмитнений у листопаді 2012 р., колір білий, дизель, двигун 1,9.Т:067288-60-81

ÊÓÏËÞ Àâòîâèêóï àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàí³: ö³ëå, ï³ñëÿ ÄÒÏ, òà ïîòðåáóþ÷å ðåìîíòó.  íàÿâíîñò³ åâàêóàòîð. Ò. 093-9944-229, 096-897-36-74 Àâòîâèêóï àâòîìîá³ë³â Àóä³, ÁÌÂ, ÂÀÇ, ÃÀÇ, Äåó, Ìàçäà, Íèññàí, Îïåëü, Ïåæî, Ðåíî, ÇÀÇ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ö³ë³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîòðåáóþ÷³ ðåíìîíòó, ïðîáëåìí³, êðåäèòí³.  íàÿâíîñò³ åâàêóàòîð. Áåçêîøòîâíèé âè¿çä. Ò:097664-65-75, 063-563-64-55Àâòî ëþáîé ìàðêè è ëþáîãî ñîñòîÿíèÿ, öåëûå, ïîñëå ÄÒÏ, òðåáóþùèå ðåìîíòà, ñàìîâûâîç. Ò:093-94-99-77-6, 067-426-78-28

Àâòî ëþáîé ìàðêè è ëþáîãî ñîñòîÿíèÿ, öåëûå, ïîñëå ÄÒÏ, òðåáóþùèå ðåìîíòà, ñàìîâûâîç. Ò:093-94-99-77-6, 067-426-78-28 Автовыкуп иномарок в любом состоянии, после ДТП.Т:063-48-27-645 Автомобили только Москвич и Волга на разборку.Т:47-43-42 Автомобиль «Фольксваген Т-4» или «Фольксваген LT». Цена: до 16000 грн. Т:067768-38-93 Автомобіль в кредит.Т:067-160-81-81

Âûêóï àâòîìîáèëåé â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ëþáûõ ìàðîê, ïîñëå ÄÒÏ, ïðîáëåìíûå. Äîðîãî.Ò:097-648-46-69,063585-23-50 Êóïëþ àâòîìîáèëè îòå÷åñòâåííîãî èëè çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà, áèòûå (ÄÒÏ), òðåáóþùèå ðåìîíòà, ïðîáëåìíûå. Äîðîãî. Áûñòðî. Óñëóãè ýâàêóàòîðà.Ò:063-24-39432, 067-74-59-877 Манипулятор 4,5 тонн, грузовое авто 4,5 тон.Т:066-600-87-84 УАЗ 33151(469), УАЗ 3452 (бортовий) з документами, и держ номерами.Т:068-51332-1

ÏÐÎÄÀÌ « M e r c e d e s A t e g o » 2 0 0 1 г. в . 5 т о н , двигатель 6,4, пневнеход а в т о н о м к а , ц е н а д о г о в о р н а я . Т: 0 9 7 949-06-87 Камаз 5511, село Тетерівка.Т:096-28-77566, 096-28-77-242 продам трактор ЮМЗ-6 1986 р.в. квадратна кабіна,відмінний стан, гума 70%.Т:098-38354-10 Тр а к т о р з б о р т о в и й п р и ч і п о м д л я будівництва сільського господарства, 2,76х1,60, працює на бензині. Ціна договірна. Т:097-548666-0 Трактор МТЗ80 1991 г.в. после капремонта.Срочно. цена договорная.Т:067393-63-30 Олександр Тр а к т о р Т 2 5 А 1 9 9 6 г. в . З а в о д «Владимир» Россія, ціна 52 тис г р н , в в і д м і н н о м у с т а н і . Т: 0 6 7 869-87-71

ÊÓÏËÞ Мини-трактор, с устройствами недорого.Т:098338-79-92

4 шини до машин, відмінний стан, 195х60 R14, 250 грн за одну шину.Т:067-120-81-18, 2654-77 Автодомкрат. поршневой до 5 тонн.Т:25-56-79 Акамулятор новий 190 ампер часов.Т:097519-43-35 Багажник на жигули. Т:097-228-74-05 Багажник на микроавтобус. Т:097-228-7405, 093-309-19-68 Бампер передний ВАЗ 2115. Коробка передач и много других запчастей (стекло, стартер) на ГАЗ 24 Волга. Цена договорная.Т:067-662-82-06 ГАЗ-3110: топливный бак на 75 л, фару правую, электровент., торпеда, корзину сцепления. ВАЗ: маховик с венцом. Урал: облицовка, кольца ЯМЗ. Т. 096-293-05-50 ГАЗ-3110: фару правую, электровент., торпеда, корзину сцепления. ВАЗ: маховик с венцом. Урал: облицовка, кольца ЯМЗ. ГАЗ24: капот, боковые стекла, рулевой механизм, маховик с венцом, печка отоплений б/у «Нексия». Т. 096-293-05-50 Головку блока к автомобилю ГАЗель. Цена:2900 грн. Т: 096-546-22-51 Головку блока к иномарке. Головку блока к а/ м «Газель», 16-клапанную. Т. 096-546-22-51 Головку блока к иномарке. Т. 097-457-17-03 Головку блока. Т:067-768-38-93 Двигатель к гидроциклу,катеру.067-768-38-93 Двигатель одноцилиндровий УМ35.Т:067318-43-81 Двигуни Д-240, Д-144, Д-65, З Л, Газ53,52.Т:098-383-54-10 Запчасти б/у к микроавтобусам «Фольксваген» и «Мерседес». Т. 097-457-17-03 Запчасти б/у Мазда разные модели.Т:068321-42-44 Запчасти б/у на Киа разные модели.Т:067744-42-71 Запчасти б/у на Митцубиси разные модели.Т:095-928-26-24 Запчасти б/у на Нисан разные модели.Т:050511-25-98 Запчасти б/у на Рено разные модели.Т:095719-49-45 Запчасти б/у на Субару разные модели.Т:068251-14-73 Запчасти б/у на Сузуки разные модели.Т:093051-31-88 Запчасти б/у на Хонда разные модели.Т:066366-32-44 Запчасти КРАЗ, б/в: ГУР (без цилиндра), крышка ГУР, ТНВД, распылители, трещотки, вкладыши, кольца, пальцы, выключатель массы, шприц, ключ, подшипники на прицеп. 25-98-15, 096-380-42-56 Запчастини б/у на Белаз, и двигун ЯМЗ 240 та ЯМЗ 840.Т:066-873-32-26 Зимнюю резину 185/65 р.4 4 штуки,новая цена 350 грн/1 штука. Т:067-410-02-20 Зимняя резина, б/у, размер 14, недорого.Т:067-267-91-11 Колонка релевая Москвич б/у.Т:25-3301,067-492-05-47 Компресор отечественного производства для шиномонтажа.Т:097-519-43-35 Крыло заднее левое ГАЗ 31029.066-60087-84 Электродвигатель мощный 220 V + каталоги запчастей к авто: АЗЛК-2141, ОКА, ГАЗ2410, 11,12,13, ВАЗ-2121 (Нила), ЗАЗ-1102 (Таврия), ЗАЗ-968, ГАЗ-66, УАЗ-452, ИЖ2715, ВАЗ, М-2140 люкс и книга ремонта М2140, М-2138, цветной альбом комплект М2140, М2138. Т:25-33-01, 067-492-05-47

ÊÓÏËÞ Автошини ГАЗ 53 б/у,Т:067-318-43-81 Грейферний навантажувач на трактор Т-16 МГ.Т:097-899-12-57 Кунги від З Л,УРАЛ.Тел.(050)506-16-93

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ Електрическую машинку для стрижки волос, електробритву, електротостер, плеер касетный.Т:097-003-98-58 Миксер «Рига» советский электрический, электробритва новая «Микма»100 грн, машинка для стрижки волос «Аврора» .Т:34-26-53 Морозильная камера.Т:40-69-17 Панельный електрический конвектор, новый, производство Франция.Т:37-17-34

Ïîáóòîâà òåõí³êà ç ͳìå÷÷èíè, á/ó õîëîäèëüíèê, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè òà åëåêòðî ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíè òà ³íøå. Ò:093-614-8338, 067-284-06-29 Âîëîäèìèð Посудомоечную машину Германия, новая в упаковке.Т:097-248-31-77 Пылесос б/у, Циклон.Т:095-274-35-05 Пылесос Филипс8732 новый.Т:066-791-55-95 Пылесос, стиральную машинку, швейную машинку, всё б/у.Т:22-35-52 Стиральная машина Virpul с вертикальной загрузкой, 6 кг, в отл. состоянии.Т:22-4164,093-90-58-934 Стиральная машинка Candy на запчасти.Т:2593-82 Стиральная машинка LG 4,5 кг 800 грн.Т:098220-73-30 Стиральная машинка Сименс 7211 б/у.Т:050539-24-17,37-63-32 Холодильник «Снайге», 2-х камерный, висота 1,5, цена 900 грн.Т:067-292-41-02 Холодильник «Снайге». Ціна: 200 грн. Т:067267-91-11 Холодильник Атлант, б/у в робочому стані. Морзильна камера окремо. Модель MXM 260. Ціна 700 грн.Т:096-01-72-977 Холодильник Днепр 2, Донбас 10.Т:46-83-09, 063-180-76-23, 096-299-32-87 Холодильник Днепр б/у в отличном состоянии.Цена 800 грн.Т:098-375-46-50 Холодильник ЗИЛ 500 грн.Т:067-267-91-11 Холодильник ЗИЛ.Т:093-990-51-03 Холодильник З Л. Ціна:300 грн. Т:26-68-09 Холодильник немецкий б/у.Т:097-485-18-40 Холодильник Норд 3-х камерний, б/у.Т:097734-05-98 Холодильник Норд 3-х камерный, б/у.Т:26-72-05 Холодильник у доброму стані, ціна договірна.Т:22-87-24 Электробритва «Харьков НХ-852», новая на гарантии.Т:25-98-15

ÊÓÏËÞ

ÏÐÎÄÀÌ

Куплю б/у телевизоры ч/б, цветные, радио, магнитофоны,холодники, плиты.Т:46-8309,096-299-32-87, 063-18-07-623

Дверцята до легкових автомобілів.Т:096121-72-76

ÏÐÎÄÀÌ Переднє колесо на спортивний велосипед, нове. Т:25-98-15

ÏÐÎÄÀÌ Віз дерев’яний на резиновому ходу.Т:067288-60-81

Ðîçêîäóâàííÿ àâòîìàãí³òîë. âóë. Ìîñêîâñüêà, 40/à.Ò:4714-17, 097-25-02-211

Куплю УАЗ-санітарку, в доброму стані.Т:067984-30-18 Холодильники бытовые, б/у и на запчасти, морозильные камеры. Т:46-83-09, 096-29932-87, 063-18-07-623 Холодильники на разборку.Т:47-43-42 Холодильникі побутові б/у та на запчастини. Т:4683-09, 096-299-32-87, 063-18-07-623

ÒÅËÅ-, ÔÎÒÎ-, ²ÄÅÎ-, ÀÓIJÎÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ DVD плеер «Thomson» недорого.Т:34-23-33 DVD проигрыватель «Пионер». Т:42-79-76 LCD телевизор с оптового склада. Т:097-33359-77 Видеокамеру GVS под маленькую кассету, модем телефонный стационарный. Т:067-267-91-11 Видеомагнитофон300 грн.Т:40-28-2 Видеоплеер Сони 80 грн.Т:096-528-77-94 Кинескоп 20 дюймов (51 см), кинескоп 21 дюйм (54см), кинескоп Сони триметрон 27 дюймов, Сони триметрон 25 дюймов, отличное состояние, недорого. Т:097-333-59-77 Комнатные часы с жидкокристалическим екраном и проектором.Т:063-975-20-70 Самсунг 2007 г.в. 21 дюйм, с отличном состоянии, без внешних повреждений, в ремонте не был.Т:050-445-31-28, 063-95-45-800 Срочно продам видеокамеру «Panasonic», фотоаппарат, ноутбук.Т:093-212-5822.Звонить в ночное время с 3 до 6. Стационарний телефон, колір сірий, ціна 150 грн.Т:098-028-33-34, 25-09-60 після 18.00 Телевизор «Lifetek» диагональ 56 см, б/у. Т:067-180-34-45 Телевизор «Акай» 54 см диагональ, цена 500 грн.Т:067-292-41-02 Телевизор «Самсунг» диагональ 32 см, 1 год. Цена: 300 грн. Т:067-292-41-02 Телевизор Електрон 451Ді 51 диагональ, цена 180 грн.Т:33-22-26 Телевизор Панасоник.Т:067-605-11-73 Телевизор Панасонык, 5 лет, рабочий, хорошее состояние, р. 54х32. Цена:700 грн. Телевизор переносной, черно-белый. Удобно для дачи, охраны, мало-габаритный.Т:096-98-50-906 Телевизор Самсунг, в отличном состоянии, диаг. 63 см.Т:097-453-70-83 Телевизоры Самсунг 54 см, Шнайдер 54 см, Фунай 37 см.Т:096-299-32-87,063-180-7623,46-83-09 Телевізор «Соні Вега» 3 нетрон, 29 дюймов (70 см диагональ). Т:050-070-51-34, 099-29083-74 Телевізор Samsung в ідеальному стані, ціна 700 грн.Т:096-01-72-977 Телевізори Панасоник 54 см с пультом, Филипс 37 см с пультом, Електрон С451Д.Т:46-6941, 098-479-27-64 Телефон АОН, б/у, отличное состояние - 120 грн. Торг. Т:22-71-70, , 098-581-81-43 Тюнер на телевизор.Т:25-98-15 Фотоаппарат „ФЄТ”. Т. 22-71-70, 098-58181-43

ÊÓÏËÞ Радиоаппаратуру,кинескопплоскийдиагональ54 см. Т:46-83-09,096-299-32-87,063-180-76-23 Телевизоры на разборку.Т:47-43-42

Телевизоры, магнитофоны, радиодетали, осциллографы, неисправные и б/у. Т. 46-6941, 098-479-27-64 Телевізори,ч/бікольоровіб/уіназапчастини.Т:4683-09,096-299-32-87,063-18-07-623

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ

AsusW7,Asir 5100 в хорошем состоянии.Т:096-852-13-35 DVD-дисковод для ПК от 100 грн. т. 097-33359-77 GPS навигатор с видеорегистратором Easy Go 530.Т:098-012-29-23 Intel Celeron 512 оперативная, 40 Гб винтестер,цен 750 грн.Т:097-333-59-77 Pentium 2,4 ГГ, 1924 Гб ОЗУ, 80 Гб, дорогой корпус с видеоподсветкой.Цена 1450 грн.Т:097-333-59-77 Блок питания 300 Вт Кодегын - 130 грн, CD RV дисковод - 60 грн. видеокарты AGP 128 мегабайт - 150 грн. Т:097-333-59-77 Видеокарту 2048 мб, 128 бит. Цена 650 грн. т. 097-333-59-77 Винчестер на гарантии, IDE 160 Гб.300 грн.Т:096-362-42-34 Жорсткий диск 80 гигабайт - 450 грн, на 40 95 грн, на 80 - 450 грн, 500 - 1159 грн. Т:097333-59-77 Компьютер 1100 грн, Атлон 2600+2,1 Ггц, видео, мультимедиа, клавиатура. міш, оптика.Т:096-362-42-34 Компьютер ACER ASPIR E 5541? 15,6 HD LCD, 2 GB память, 320 GB HDD, AMD ATHION,11х2 процесор, 2,0 ATI RADEON HD 4200? up to


20 ñòîð.

ÒÅÕͲÊÀ

ÒÀ

ÎÁËÀÄÍÀÍÍß.

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ.

ÐÎÁÎÒÀ,

ÍÀÂ×ÀÍÍß

¹ 08 (1069) 06 áåðåçíÿ 2013ð. Мужчина 59 років середнього зросту бажає познайомитися з жінкою 56-62 років без шкідливих звичок для створення сім’ї.Т:09860-64-021

ÏÐÎÄÀÌ 4-х сігментну січкарку.Т:067-970-72-86 Картоплекопалку до мотоблоку. Ціна 1150 грн. Т. 096-121-72-76

ÂÎÍÀ ØÓÊÀª Девушка 33 лет сельськой местности ищет мужчину от 35-40 лет, без вредных привычек, из сельськой местности, для серьозных отношений.Т:098-048-36-71 Одинока жінка 40/1,65, розлучена, маю сина, без шкідливих звичок, без житлових проблем познайомлюсь з чоловіком серйозним, не

www.interesu.info

судимим, не п’ющим, одиноким, вільним для створення родини. Житомир 1 0025 (до востребования предявителю паспорта)ВН205388. Т:33-05-20, 098-340-83-80 Сільська жителька, маю дітей, ціную сімейний затишок,познайомлюсь з чоловіком, для серьйозних стосунків.Т:09765-47-582 Таня Удивительная, очаровательная, необыкновенная женщина средних лет, стройная, невысокого роста, надееться на встречу с благородным, независимым надежным мужчиной 38-50 лет для создания крепкой семьи.Т:098-695-41-86

ÏÐÎÄÀÌ 896 MB, 2200 грн.Т:098-017-50-83 Владимир Компьютер AMD-Sempron, 2500+(1,8 Мбц), AS Lockk7V4, ОЗУ 512 МВ, HDD 80 Гб, CDRW 52x, хороший корпус, клавиатура, мышь, программы 750 грн торг.Т:096-362-42-34 Компьютер Atlon, 1 ОЗУ, 40 винчестер, 750 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер Atlon, 256 ОЗУ, 40 винчестер, 500 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер Atlon, 3000, 1 ОЗУ, 160 гбайт винчестер, видеокарта Родион 9600, 1250 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер Atlon, 3000, 1,5 ОЗУ, 160 гбайт винчестер, видеокарта Родион 9600, 1400 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер Atlon, 3000, 512 ОЗУ, 160 гбайт винчестер, видеокарта Родион 9600, 1100 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер Atlon, 512 ОЗУ, 40 винчестер, 650 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер Intel Pentium 2,4 гГц, 1 ОЗУ, 80гбайт винчестер, видеокарта GeForce – 1150 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер Intel Pentium 2,4 гГц, 512 ОЗУ, 80гбайт винчестер, видеокарта GeForce – 950 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер Intel Pentium 2400мГц, 1 ОЗУ, 160 гбайт винчестер, видеокарта GeForce – 1350 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер с процесором 2,26 гигагерца, 124 мегабайта, 80 гигабайт винчестер, серебряный корпус. Цена:1850, возможно продажа по запчастям. Т:097-333-59-77 Компьютер с ТВ тюнером, бесплатный просмотр любых каналов на кабельном или антене. Цена:150 у.е. Т:097-333-59-77 Компьютер Северун 1000 Мгц – 500 грн. Монитор Бенкью – 650 грн. т. 097-333-59-77 Компьютер стационарный. Цена: 400 грн. Т:067-267-91-11 Компьютер.Т:063-980-35-86 Компьютеры новые с гарантией от 1680 грн. Т: 097-333-59-77 Компьютеры, мониторы, ноутбуки, фотоапараты с оптового склада. Т:097-333-59-77 Корпус серебряный для компьютера - 100 грн, черный - 100 грн. Т:097-333-59-77 Лампыподсветкидлямониторов,матриц,ноутбуков и LCD телевизоров, блок питания, запчасти для ноутбука - 195 грн. Т:097-333-59-77 Матер. с процесор. 1000 Мгц. – 250 грн. Матер.с процес.1100-1500 Мгц, 295 грн. Корпус для ПК – 100 грн. Колонки комп. МАКСТРО 180 W, хорошее звучание – 100 грн. Крепления для подвески на стенд LCD и плазменных панелей – 200 грн. Монитор LG флетрон 15” (есть сист.блок) 200 грн + диск с драйвером. Т. 097-333-59-77 Материнская плата + процесор 2,26 гигагерца, цена за комплект 800 грн. Т:097-333-59-77 Мониторы LSD от 500 грн, новые и б/у, ЕЛТ от 150 грн, мониторы, коплектующие и компьютеры по оптовым ценам и в розницу, сетевая карта для ПК - 50 грн, МФУ новая 3 в 1 з гарантией - 565 грн, новые сабвуферы от 480 грн. Т:Т:097-333-59-77 Ноутбук ASUS X50 2 ядра, 2 Гига.Т:097-801-81-11 Ноутбук Del 3000 грн.Т:34-58-91 Ноутбук Асус М51С.Хорошее состояние.Т:096852-13-35 Ноутбук АСУС, 2 ядра, 320 гигабайт, винчестер х 2,950, блютус 3.0, VF, вебкамера, с лиц.Windows, новый с гарантией. Цена:2950 грн. Т:097-333-59-77

Ноутбук б/у. Т:063-70-89-875 Ноутбук на 1600 грн, системный блок с процесором силеро, 1000 мега герц - 600 грн, монитор LCD - 500 грн. Т:097-333-59-77 Ноутбуки DEL500,Samsung R25.Т:096-85213-35 Оперативную память DDR1-400, 256 мегабайт - 75 грн, оперативная память для ПК DDR1-400, 512 мегабайт - 135 грн, процесор «Атлон 3000+» - 385 грн + материнскую плату + кулер. Т:097-333-59-77 Память оперативная для ПК ДДР-14, 512 мегабайт, 2 штуки. Цена: 90 грн за 1 шт. Т:097333-59-77 Планшет Apple WM-8650 новий, 3000 грн.Т:093-471-94-96 Планшет Pocketbook новый.Т:066-791-55-95 Принтер.Т:34-08-38

ÒÅËÅÔÎÍÈ ÒÀ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

ÏÐÎÄÀÌ Телефоны: Нокия-6300, Самсунг Х-460,Ю Нокия n-6030, Сони Эриксон w810. Т:09742-07-180

ÃÀÇÎ-, ÂÎÄÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÅËÅÊÒÐÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÏÐÎÄÀÌ Бензопила Урал-2Т елекрон новая.Т:067-28860-81 Пилораму, прес гидравлический для клейки евро-бруса, деревообрабатывающее оборудование, дровакол гидравлический. Т: 050-317-31-23, 096-364-30-53 Стол слесарный.Т:47-10-33

²ÍØÅ

ÏÐÎÄÀÌ Електродзвінок сильного бою.Т:46-8309,096-299-32-87,063-18-07-623 Задвижки, насосы, электродвигатели, электроприводы на задвижки, тельферы, сальниковые компрессоры, затворы, фланцы, отводы, генераторы, электротельфер, редукторы, компрессоры, зубн.муфты, газодувки, погрузчики, подшипники. Т. 067-638-48-75 Оборудование для монолитного строительства и заливки из пенобетона.Т:050-317-31-23 Оборудование для пр-ва газобетона и пенобетона, дробилку вальцовую, дезинтегратор. Т. 050-317-31-23 шуруповерт «Makita 6270 DWAE». Т:42-79-76

ÏÐÎÄÀÌ Електронасос вібраційний «Каштан 2» новий.Т:22-35-52 4-х комфорную плиту, б/у.Т:37-62-59 Водоочиститель Еко-Вод.Т:47-23-36 Вытяжка в комплекте. Цена:300 грн. Т:26-68-09 Газ. плита Електа 4 комфорки, WROZAMET. Т:46-83-09,096-299-3287,063-18-07-623 Газовая колонка, б/у рабочая.Т:42-45-19, 096-246-25-95 Газовая плита «Электа», хорошее состояние. Цена:450 грн. Т:26-68-09 Газовая плита 4 комф.300 грн.Т:40-28-28 Газовая плита 4 комфорки б/у, хорошое состояние.Т:42-45-19, 096-246-25-95 Газови котел, б/у, юез роботи в Україні.Т:066411-63-05 Котел березовский в комплекте с чугунными батареями и трубами. Цена:2000 грн. Т:2668-09 Котел на твёрдом топливе, обогрев до 2000 м куб.Т:066-600-87-84 Отопительно-вентиляционую установку, дизельное питание 12 Вт.Т:067-288-60-81 Печь на твердом топливе, обогрев до 2000 м. куб.Т:066-600-87-84 Плита газовая белая Белоруская.Т:41-21-04 Тепловентилятор на дровах, обогрев до 2000 м куб.Т:066-600-87-84

Продам професиональную швейную машинку клас-35. Цена договорная. Т:067-292-41-02 Продам професиональную швейную машинку клас-35. Цена договорная. Т:067292-41-02 Швейная машинка «Singer» ножная. Т:067914-88-36 Швейная машинка «Подолка» ножная.Т:066791-55-95 Швейная машинка «Чайка», б/у.300грн.Т:3967-72,097-432-71-11 Швейную машинку импортную недорого.Т:097534-76-00 Швейную машинку ножную, б/у.Т:47-11-54 Швейную машинку Подольскую. Т:063-828-35-23 Швейные машинки: Чайка Полольськая електрическая,зингер немецкая.Т:42-03-49

ÏÐÎÄÀÌ Производство и продажа конвейерных роликов, роликоопор.Т:050-544-27-69, 050446-00-69

ÏÐÎÄÀÌ Производство и продажа конвейерных роликов, роликоопор.Т:050-544-27-69, 050446-00-69

ÏÐÎÄÀÌ Вітрина холодильна, стелажі.Т:40-60-59 Касовий аппарат,Т:096-682-36-70 Нстояльна холодильна вітрина Парма 1.0, температура -0-+8.Т:098-682-36-70 Стелажи, вітрина.Т:40-69-50 Холодильник промышленный 560л, новый, цена 2000 грнТ:067-981-31-98

ÊÓÏËÞ Фризер для морозива. Т: 066-339-36-34

ÏÐÎÄÀÌ Запчастина фризерныйдеревообрабатывающий станок ФСШ-1А. т. 096-547-25-29 Фризеный деревообрабатывающий станок ФСШ-1А. т. 066-729-40-00

ÏÐÎÄÀÌ Агрегат холодильника рабочий.Т:33-48-54 GSM-сигнализация для дома, квартиры, дачи.Цена 360 грн.Т:097-281-24-97 Зарядний пристрій з 2 контурів 12 і 24 Вольт, можна ставити 3 акумулятори.Т:098-87-47495 Олександр Микроскоп биологический М1.Т:47-10-33 Продаж пневмопістолетів для виготовлення піддонів.Т:067-447-40-58 Электрозвонок громкого боя. Применяеться в шумных помещениях.Т:24-34-79, 096-76283-30

ÊÓÏËÞ Куплю любые неликвиды радиокомпонентов, цена договорная.Т:063-202-62-71

ÊÓÏËÞ Газ.колонку отечественного пр-ва, на запчасти. Т. 46-69-41, 098-479-27-64 Електро плиту на 4 ком. с духовкой и кухоный комбайн.Т:093-568-15-93,097-220-35-97 Плиты газовые, б/у. Т: 46-83-09, 063-1807-623, 096-299-32-87

Â²Í ØÓÊÀª Військовий пенсіонер 50/180/75, розлучений, познайомиться зі стрункою жінкою нещасливої долі, з житлом.

Матеріально підтримаю. Житомир, головпоштамт, пред’явнику паспотру ВН 040702. Т:098-232-21-04 Где, ты моя сероглазая блондинка?С восточным стилем одежды, ты таинственна и нежна.До 45 лет.Т:47-4342(после 20.00) Мужчина 53/177/75, вдовец, познакомится для создания семьи с женщиной 40-48 лет, не склонной к полноте, без вредных привычек. Т:098-61-00-943

49 років, педагогічна освіта,роботу няні, часткова зайнятість.Т:097-746-22-47 Главного бухгалтера, заместителя или бухгалтера, о/р 15 лет. Т:067-262-19-74 Директора філіалу, головного інженера, тел. 067-180-34-45 Жінка 45 років, за спеціальністю продавець, шукає оплачувану роботу, можливо на повний робочий день. т. 46-73-60, 067-388-76-54 Ищу работу в детективном агенстве или риелтор по недвижемости.Т:093-054-98-88 Ищу работу дежурной упаковщицей, сиделкой.Т:25-13-94 Ищу работу домработницы, сиделки. оплата по договоренности, расмотрю все предложения.Т:097-420-71-88 Ищу работу продавца без касового аппарата, опыт работы в кафе, магазине, киоске, график работы 2 недели через 2.Т:093-255-12-25 Ищу работу репетитором немецкого язіка.Т:063-980-35-86 Ищу работу, инвалид 1 групи.Т:47-07-04, 098419-11-71 Ищу работу:психолога, воспитателя, няни, офисменеджера, администратора, горничной,Т:09748-95-632,093-53-78-450,095-42-15-382 Мужчина 45 лет, военный пенсионер, ищу работу сторожа.Т:093-140-09-46 Мужчина 45 лет, ищу работу в ночные смены.Т:067-275-87-66 Юрий Леонидович Продавця Продавця. Т. 46-73-60 Работу няни, медобразование, большой о.р., рекомендации, порядочность и хороший уход гарантирую, возможно на несколько часов. Т. 43-11-79, 096-797-58-11 Чоловік 1985 року народження , освіта вища, бух. облік і аудит, стаж роботи 8 років, пропонувати головного бух., фін. директора, оплату від 3000 грн.т:093-132-38-13 Чоловік 38 років шукає роботу бухгалтера, стаж невеликий, освіта технікум.Т:36-06-81 Чолов Чоловік 46 років шукає роботу головного енергетика освіта вища технічнаЮ стаж по спеціальності велики.Т:36-06-81 Шукаю роботу бухгалтера за сумісництвом, вища освіта, 1С бухгалтерия, стаж 10 років.Т:067-366-33-66,095-363-80-08 Шукаю роботу зі знанням іспанської мови.Т:067-105-11-87 Шукаю роботу коректора досвід роботи.Т:067105-11-87 Шукаю роботу медсестри досвід роботи.Т:067-105-11-87 Шукаю роботу охоронця, вантажника, різнороба.Т:096-435-62-73 Шукаю роботу:водій кат. В, С, Е, 2 класу, стаж роботи 28 років.Т:093-674-58-06

Автосалону на постоянную роботу нужны: завсклада запчастей, бухгалтер касир, менеджер по родажам автомобилей, опыт роботы не менее года.Т:067-234-36-07, 39-85-80 Автослесарь Автослесарь-агрегатчик, ходовик требуется для работы. Работа в г.Киеве с автобусами и грузовыми авто. ЗП 7000 грн. Жильё предоставляем.А01 № 603084 от 23.12.2009.Т: 050-330-15-09, 067-60001-61, 050-900-34-44

Áóëüäîçåðèñòû, òðàêòîðèñòû, ýêñêàâàòîðùèêè, ìàøèíèñòû àâòîïîãðóç÷èêà. Ðàáîòà íà

íîâîé òåõíèêå â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà êðóïíûõ êîììåð÷åñêèõ îáúåêòîâ. Ç/ï îò 4000 ãðí. â íåäåëþ. Âàõòà, îôèö. òðóä. Æèëüå, ïèòàíèå áåñïëàòíîå. Òåë. 050-738-48-25 Бульдозеристи Бульдозеристи, екскаваторники, водії 1, 2го класу, машиністи навантажувача ПК-46, газоелектрозварники 4 розряду. Зарплата 1300$ США.Проживання і харчування надається. Проїзд компенсується. нформація на www.rabotasever.com або за тел. 093240-31-66

Áóëüäîçåðèñòû, òðàêòîðèñòû, êðàíîâùèêè, ýêñêàâàòîðùèêè òðåáóþòñÿ â ã. Õàðüêîâ íà ñòðîèòåëüñòâî. Ç/ï îò 7000 ãðí. çà âàõòó 15/7. Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÊÇîÒ Óêðàèíû, ñîö.ïàêåò. Æèëüåì, ïèòàíèåì îáåñïå÷èâàåì. 099-632-53-79 Бухгалтер 25-45 лет, о/р от 2 лет, первич. док. ПК, 1С 7. З/п 4800 грн т. 0958524293 В кафе нужны: директор, зав. производства, повар, бармен.Конкурс.Т:067-410-15-02 В кафе тебуються бармен, посудомойщик, продавцы, официанты, хоз рабочие.Т:095015-27-91 В кафе требуеться повар с опытом работы на выгодные условия, хорошая оплата, удобный график.Т:36-22-44, 096-352-31-13 В офис нужны тренеры правильного питания.Т:097-746-22-47 В охранную фирму требуються охранники на вахту 15/15 оплата 2200 грн, обьект находиться 10 км от Киева, проживание.Т:095-762-68-09 Водитель в семью, (кат В) о/в 3 года, ответств., порядочность. З/п 5500 грн т. 0954845509

Âîäèòåëè âñåõ êàò. (ÌÀÍ, Ãàçåëü, Ìåðñåäåñ, ÄÀÔ), äëÿ ðàçâîçà ñòðîéìàòåð. ïî ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Ìàøèíèñò ïîãðóç÷èêà, áóëüäîçåðèñò. Âàõòà. Ç/ï 3400-3700ãðí/íåä. Ôîðìà è æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Îôîðì. îôèöèàëüíîå, ñîãëàñíî ÊÇîÒ Óêðàèíû. 095-782-64-92 Водитель Водитель-экспедитор, вод.права кат. В,С, пятидневка. ЗП 6000 грн т. 0958513216

Âîäèòåëè-ìàøèíèñòû ñòðîèòåëüíîé è ïîãðóçî÷íîé òåõíèêè, âîäèòåëè êàò. Â, Ñ, Ä, Å íà ïîñò. ðàáîòó â ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Òåõíèêà íîâàÿ, ðåì. áàçà. Âàõòîâûé ìåòîä. Îïëàòà ñâîåâðåìåííàÿ îò 7000ãðí/ ìåñ. Ôîðìà, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ôèðìîé. 099-462-51-63 Âîäèòåëè ñðî÷íî â ã. Õàðüêîâ â ñòðîèòåëüíóþ ôèðìó òðåáóåòñÿ êàò. Ñ è âûøå äëÿ ïåðåâîçîê ïî ãîðîäó è îáëàñòè. Ðåìîíò çà ñ÷åò ôèðìû. Ìàøèíû íà ñòðàõîâêå. Âàõòà 15/7, 20/10, 30/15. ÇÏ îò 3750ãðí./íåäåëÿ. Æèëüå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 066-875-39-25 Âîäèòåëè êàò.Ñ,D,E, ìåõàíèçàòîðû íà ïîñò. ðàáîòó òðåá. ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè «Ïðåìèóì-êëàññà» â ã. Äíåïðî-


www.interesu.info

¹ 08 (1069) 06 áåðåçíÿ 2013ð.

ïåòðîâñêå. Âàõòà, ç/ï îò 3650 ãðí./íåäåëÿ, îïëàòà ïîíåäåëüíàÿ. Íîâûé àâòîïàðê, ðåì. áàçà. Ïðîæèâàíèå + ïèòàíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. 099-471-86-23 Водій в ресторан. Т:55-24-18

Âîäèòåëè êàò. Ñ, CD, CDE òðåáóþòñÿ ñòðîéêîìïàíèè ã. Õàðüêîâ äëÿ ðàáîòû âàõòîâûì ìåòîäîì. Óäîáíûé ãðàôèê 7/7, 14/ 14, 21/7. Ç/Ï 10500 ãðí./ìåñ, îïëàòà åæåíåäåëüíî. Ìû ïðåäîñòàâëÿåì, îôèö. òðóä-âî, ñîö. ïàêåò, áåñïëàòíîå æèëüå, ïèòàíèå. 099-076-87-49 Âîäèòåëè âñåõ êàòåãîðèé òðåá. ñòðîéôèðìå â ã. Õàðüêîâ äëÿ ïåðåâîçîê ïî ãîðîäó è îáë. Ñâîÿ ðåì. áàçà. Ïðåäîñòàâëÿåì êîìïëåêñíîå ïèòàíèå, æèëüå, ñïåö.îäåæäó áåñïëàòíî. Ïîëíûé ñîö. ïàêåò. Âàõòà: 7/7, 20/10, 30/15. Ç/ï îò 3500ãð./íåäåëÿ. 066-875-27-95

Âîäèòåëè òðåáóþòñÿ ñòðîéôèðìå â ã. Õàðüêîâ êàò. Ñ è âûøå. Íà èíîìàðêè (îò 5 òîíí). Âàõòà 15/7, 20/10. Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. ÇÏ 3500-4000 ãðí./íåäåëÿ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ñîö.ïàêåò. Òåë. 050-282-00-21 Âîäèòåëè I, II êë., ìåõàíèçàòîðû äëÿ ðàáîòû ïî Óêðàèíå, ñòðàíàì ÑÍÃ. Ãðóçîïåðåâîçêè îò Îäåññêîãî ïîðòà. Îôèöèàëüíîå îôîðì., âàõòà íà âûáîð: 20/15, 15/7, 7/7. Îïëàòà îò 4000 ãðí./ íåä., ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå çà ñ÷åò îðãàíèçàöèè. 050-732-99-83 Водитель Водитель-экспедитор, вод.права кат. В,С, пятидневка. ЗП 6000 грн т. 0958513216

Âîäèòåëè êàò. Ñ, Ä, Å ñðî÷íî òðåáóþòñÿ â ã. Îäåññà â ïîðò äëÿ ãðóçîïåðåâîçîê, âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè ïî Óêð. Âàõòà: 7/ 7, 15/7, 20/15. Ñòàáèëüíàÿ îïëàòà îò 3000 ãðí. äî 4500 ãðí. â íåäåëþ. Ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. 050-753-09-76 Âîäèòåëè (Â, Ñ, Ä, Å) ñðî÷íî òðåáóþòñÿ äëÿ ïåðåâîçîê ñòðîèòåëüíûõ è ïðîäîâîëüñòâåííûõ ãðóçîâ â ã. Îäåññà. Âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä, îôèöèàëüíîå òðóä-âî, êîìàíäèðîâî÷íûå. Îïëàòà 3500-4500 ãðí./íåä. Ïèòàíèå, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 095-705-33-58 Возможность зарабатывать деньги для всех.Т:46-93-39 Возможность работы на дому, а также через Интеренет. Гибкий график. Поддержка и помощь начинающим.Т:096-8-000-919 Вы професиональный продавец? Для вас робота с высоким доходом.Т:093-735-95-25 Грузчик и газо-резчик с опытом работы.Т:067584-98-55

Ãðóç÷èêè, óïàêîâùèêè-ôàñîâùèêè, ïàðêîâùèêè òðåáóþòñÿ â ã. Õàðüêîâ êðóïíîìó ñòðîè-

òåëüíîìó ïðåäïðèÿòèþ. Ìû ïðåäëàãàåì äîñòîéíóþ ç/ï îò 2500 ãðí. çà íåäåëþ, ãèáêèé ãðàôèê, êàðüåðíûé ðîñò, îôèö. òðóä-âî, áåñïëàòíîå æèëüå, ïèòàíèå. Òåë. 099-636-02-73 Ãðóç÷èêè ñðî÷íî òðåáóþòñÿ ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè â ã. Õàðüêîâå. Âàõòà 7/7, 14/14, 21/7, ç/ï äî 7500 ãðí./ìåñ. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè, åñòü ñòîëîâàÿ. Æèëüå, îáìóíäèðîâàíèå çà ñ÷åò ôèðìû. Òåë. 066-670-26-92 Двірник на постійну роботу. Т:067-250-83-06 Деловым людям,с системным о. р., готовым к переменам. Т:067-410-19-87 Додатковий дохід для працівників охорони здоров’я.Т:46-56-48 Екскаваторник потрібен підприємству. Т. 067-412-55-48 ЖБК «Полісся» срочно нужны слесарьсантехник, електро-газо-сварщик, зарплата вовремя.Т:42-53-73 Житомирській установі № 8 потрібні молодші інспектори. Вимоги: чоловіки, несудимі, наявність служби в Армії. З/плата від 1500 грн. т. 097-4870-271, 36-24-61, 097-498-12-1 за 2 года сотрудничества с нами купите новый автомобиль,Т:050-23-46-589 Инспектор Инспектор. с подготовки кадров, мужчина.Т:050-385-35-56 Ищем менеджера по продажам.Т:098-780-19-00 Ищу партнеров в бизнес, а также региональных представителей.Высокий доход.Т:096-8-000-919 Елена Петровна Книжному складу на постоянную работу требуются работники склада. З/п 18002300. (в зависимости от вакансий). Тел. (093)149-04-50. Косметолог Косметолог-візажист потрібен міжнародній компанії, кар’єрний ріст, закордонні поїздки. Т:098-92-90-563 Крупной торговой компании срочно требуются продавцы-консультанты на территории заказчика. Обучение. Трудоустройство. Тел. (096) 843-24-04.

Êðóïíîé ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè â Äíåïðîïåòðîâñêå òðåá. ðàáîòíèêè âñåõ ñòðîéñïåöèàë., êâàëèô-ûå îòäåëî÷íèêè, êàìåíùèêè, áåòîíùèêè, ñâàðùèêè, ìîíòàæíèêè. Ç/ï 68009000ãðí.+ïðåìèè. Âàõòà. Îô.îôîðì. Æèëüå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâ. 093-539-69-63 Магазину «Світ грашок» потрібен продавець на постійну роботу.Т:37-35-70 Можливість роботи в домашніх умовах.Т:4467-11, 093-790-72-85 На оптовий склад нужнф грузчики. Физически крепкие без вредных привычек. Можна без опыта работы.Т:097-221-05-03 На роботу потрібен головний бухгалтер ФОП Пшеничний В.А., вміння працювати з касовим апаратом, досвід роботи, режим роботи 10.00-19.00.Т:066-199-73-71 Набираем сотрудников в крупный бизнес.Т:093-736-39-67,096-502-97-12 Надомная робота. Доход 2500 грн/мес. От вас: вложить 2 конверта на а/я 2075МП Новация Мариуполь инд. 87502. Т:096-027-38-81 для смс сообщений вашего адреса. Подробности высылаем бесплатно.E-mail:novaship@list.ru Нужен менеджер по продажам.Т:098-780-1900 Офісна робота. Т:46-56-48 Охранники 21-45 лет, г/р по согласованию, соц.пакет. З/п от 3700 грн. . т. 0958524293 Охранники Охранники, мужчины и женщины Вахта 14/ 7. т. 050-385-35-56, 067-60-73-773

Îõðàííèêè òðåá. íà ñòðîéîáúåêòû â ã.Äíåïðîïåòðîâñê. (Âèäåîíàáëþä./ÊÏÏ/Ïàòðóëèð. òåððèòîðèè). Ñîïðîâîæäåíèå ãðóçîïåðåâîçîê ïî ãîðîäó. Äíåâíûå ñìåíû. Âàõòîâûé ìåòîä. Ç/ï 7500-9800ãðí/ìåñ. Ïèòàíèå 2-ðàç., æèëüå, îôîðìëåíèå îôèöèàëüíîå. 095-159-83-24 Îõðàíà ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ â ã. Äíåïðîïåòðîâñê. ÊÏÏ/ Ñîïðîâîæä. ãðóçîïåðåâîçîê.

ÐÎÁÎÒÀ, Âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû (20/10; 30/10; 15/15). Ç/ï îò 7200 ãðí/ìåñ. Ôîðìó, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåò ôèðìà. Îôîðìëåíèå ïî ÊÇîÒ Óêðàèíû, ïîëíûé ñîö. ïàêåò. 066-271-99-10 Îõðàíà ñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ ã. Õàðüêîâ. Ãðàôèê ðàáîòû 14/ 14. Îïëàòà îò 6400ãðí./ìåñ. + åæåìåñÿ÷íàÿ ïðåìèÿ, ñîö. ïàêåò. Ñâîåâðåìåííàÿ âûäà÷à ç/ï, êàðüåðíûé ðîñò. Îáåñïå÷èâàåì â äåíü ïðèáûòèÿ æèëüåì, ôîðìåííîé îäåæäîé, ïèòàíèåì. Òåë. 066-690-23-28 Îõðàíà êðóïíîãî êîììåð÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ ã. Õàðüêîâ. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè è ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà. Âàõòà 7/7, 14/14, 21/7. Ç/Ï îò 3200 ãðí./â íåäåëþ + áîíóñû. Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, ïèòàíèå, îïëà÷èâàåì ñïîðòçàë. 095-392-59-68 Îõðàíà, íîñèëüùèêè, ïàðêîâùèêè òðåáóþòñÿ ïðåñòèæíîé ñòðîéêîðïîðàöèè â ã. Õàðüêîâ. Ç/ Ï äî 9600ãðí./ìåñ., îïëàòà åæåíåäåëüíî. Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, ïîëíûé ñîö. ïàêåò. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, 2-õ ðàçîâîå ïèòàíèå, æèëüå, îáìóíäèðîâàíèå Òåë. 095323-67-74 Îõðàíà ñðî÷íî òðåáóåòñÿ â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì îáúåêòîâ ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè â ã. Õàðüêîâ. Ç/Ï îò 3200 ãðí./â íåäåëþ. Êîìáèíèðóåìûé ãðàôèê. Ðàáîòíèê îáåñïå÷èâàåòñÿ: ôîðìîé è ñïåö. ñðåäñòâàìè, áåñïëàòíûì æèëüåì è ïèòàíèåì. Òåë. 066-885-02-98 Îõðàíà òðåáóåòñÿ ñðî÷íî â ã. Õàðüêîâ. Ñòðîèòåëüñòâî êðóïíîãî êîììåð÷åñêîãî îáúåêòà. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ è ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêà. ÇÏ 3000 ãðí/ íåäåëÿ, ñìåíû äíåâíûå. Æèëüå, ïèòàíèå, ôîðìà ïðåäîñòàâëÿåò ôèðìà. 095-321-89-57

Îõðàííèêè íà Êèåâñêèé ïèâîâàðíûé çàâîä. Ðàáîòà â ã.Êèåâ. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ãðàôèêè ðàáîòû: 7/7; 14/14; 5/2; Ìîæåì ïðåäîñòàâèòü êîéêîìåñòî â îáùåæèòèè. Çàðïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ êàæäûé äåíü ïîñëå ðàáî÷åãî äíÿ: 410 ãðí/ äåíü. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë: (044) 361-42-12, 098-298-84-25 Òàòüÿíà Èâàíîâíà

Îõðàíà ñðî÷íî òðåáóåòñÿ â ã. Îäåññà. Ïàòðóëü ïî òåððèòîðèè ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ, ÊÏÏ. Âàõòîâûé ðåæèì (20/10, 15/7, 7/7), ïîëíûé ñîö. ïàêåò, îôèö. òðóä., îïëàòà åæåíåäåëüíî îò 3500 ãðí./íåä. Æèëüåì, ïèòàíèåì, ôîðìîé îáåñïå÷èâàåì. 099-21554-12 Îõðàíà òðåáóåòñÿ â ã. Õàðüêîâ íà ñòðîé. îáúåêòû. ÇÏ 2800-3600 ãðí., âîçìîæåí êàðüåðíûé ðîñò. Âàõòîâûé ìåòîä 7/7, 14/14, 20/ 10, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ïîëíûé ñîö. ïàêåò. Ôîðìà, æèëüå, ïèòàíèå îïëà÷èâàåòñÿ. Òåë. 099174-50-27 Îõðàííèêè òðåáóþòñÿ â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ â ã. Õàðüêîâ. Âàõòà: 7/7, 15/7, 14/14, 20/10. Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, ôîðìà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ñîö. ïàêåò, îôèö. îôîðìëåíèå. Ç/ï 3000 –

ÍÀÂ×ÀÍÍß.

ñòîð. 21

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

3500ãðí. â íåäåëþ + ïåðåðàáîòêà. Òåë. 066-903-61-13 Îòäåëî÷íèêè, ïëèòî÷íèêè, êàìåíùèêè, áåòîíùèêè, êðîâåëüùèêè, ðàçíîðàáî÷èå, ïîäñîáíèêè, ãðóç÷èêè, ñòðîèòåëè-ïðîôåññèîíàëû ñðî÷íî òðåáóþòñÿ â ã. Õàðüêîâ. Îïëàòà îò 3000ãðí./ íåäåëÿ. Æèëüå, ïèòàíèå, èíñòðóìåíòû, ñïåöîäåæäà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 099-048-18-96 Îòäåëî÷íèêè (ãèïñîêàðòîí, øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà), ìàëÿðû, ïëèòî÷íèêè, êðîâåëüùèêè, à òàêæå ñòðîèòåëè âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé òðåá. â ã. Îäåññà. Ðàáîòà âàõòîé â ñòðîéêîìïàíèè. ÇÏ 7000-9000 ãðí./âàõòà (15/ 7)+ïðåìèè. Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå áåñïëàòíî. 099-323-43-49 ϳäïðèºìñòâó ïîòð³áåí ñïåö³àë³ñò ç ïðîäàæó ëàêîôàðáíî¿ ïðîäóêö³¿ äëÿ çàõèñòó äåðåâèíè.Ò:42-63-80, 067-917-35-25 Потрібен вантажник. Т: 067-712-0890,093-811-02-01 Потрібен водій.Т:067-712-08-90,093-81102-01 Потрібен регіональний представник.Т:09633-816-27 Потрібен робітник для ремонту в приватний будинок: поклейка обоев, малярка м. рпінь, житло надається.Т:093-00-63-174 Потрібні завідувач і фармацевт,соц. пакет.Т:43-17-90,067-269-79-96,34-69-50 Престижна робота для молоді в офісі. Зручний графік.Т:063-68-19-666\Потрібен менеджер по персоналу.Т:096-33-816-27 Приглашаем на работу координаторов компании «AVON». Т:096-502-97-12, 093736-39-67 Приг лашаем на работу. Т:096-614-36-78. Приглашаем Надежда Игоревна Продавці Продавці, працівники відділу кадрів, помічники керівника. Т:098-522-71-66 Простая работа для пенсионеров, студентов и домохозяек. График свободный.Т:46-93-39 Работа в офисе, удобный раб. график, 3 часа 1000грн, 7 часов 2400грн. Запись на собеседование,пн-пт с 10-18.Т:46-06-69

Ðàáîòíèêè íà òàáà÷íóþ ôàáðèêó â ã.Êèåâ. Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Ãðàôèê: íåäåëÿ ÷åðåç íåäåëþ ëèáî äâå ÷åðåç äâå. Çàðïëàòà ñòàâêà 430ãðí â äåíü. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Èíîãîðîäíèì ïîìîùü ñ æèëüåì + äâóõðàçîâîå áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Òåë: (044)361-42-96, 096-786-08-03

Ðàçíîðàáî÷èå, ïîäñîáíèêè, êàìåíùèê, ïëèòî÷íèê, ìàëÿðøòóêàòóð, îòäåëî÷íèê íà ïîñò. ðàáîòó â ñôåðå íåæèëîãî ñòðîèòåëüñòâà â ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Âàõòà. Ç/ï ñâîåâðåìåííàÿ 2700-3600 ãðí/íåäåëÿ. Èíñòðóì., ïèòàíèå, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 066-344-87-45

10, 30/15, 40/15. Ïèòàíèå, æèëüå çà ñ÷åò ôèðìû. Ç/ï îò 3500ãðí. â íåäåëþ. Òåë. 066-885-03-94 Свой бизнес в интернете, без капиталовложений.Т:47-18-69 Слюсар сантехнік на постійну роботу. Т:067250-83-06 Срочно требуется водитель-торговый представитель. З/п 2500+%. Телефон (096) 843-24-04. Срочно требуются люди в отдел доставки. З/п 1800. Гр.р. с 8.00 до 18.00. Можно без о/р. Тел. (096) 843-24-04. Срочно требуются менеджеры по продажам. Обучение. Переквалификация. З/п 2500+%. Тел. (093)149-04-50. Срочно требуются сотрудники в офис для оформления дисконтных карточек. Т:098-99237-98, 093-736-39-67 Срочно Срочно, утюжница.Т:33-19-68,067-97-65-417 Страхові агенти з можливістю навчання, перспективна професія, великі %. Т. 55-2414, 067-53-70-11 Страхові агенти з можливістю навчання, перспективна професія, великі %. Т. 55-2414, 067-53-70-112

Ñòðîèòåëè, ïîäñîáíèêè, ãðóç÷èêè ñðî÷íî òðåáóþòñÿ â ã. Îäåññà â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ. Âàõòîâûé ìåòîä 7/7, 15/7, 20/ 15, îôèö. òðóä., ïîëíûé ñîö. ïàêåò. Æèëüå + 2-õ ðàç. ïèò., ñïåö.îäåæäà çà ñ÷åò ôèðìû. Ç/ï 3000 ãðí. â íåäåëþ. Òåë. 050-230-42-78 Ñòðîèòåëè ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñòåé òðåáóþòñÿ â ã. Õàðüêîâ. Âàõòà: 7/7, 15/7, 14/14, 20/10. Æèëüå, 2-õ ðàç. ïèòàíèå çà ñ÷åò ôèðìû. Ç/ï ðåãóëÿðíî 3500 ãðí./íåäåëÿ + ïåðåðàáîòêà. Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÊÇîÒ Óêðàèíû, ñîö.ïàêåò. Òåë. 050-636-61-78 Ñòðîèòåëè â ã. Õàðüêîâ: êðîâåëüùèêè (áèòóì, ÷åðåïèöà), êàìåíùèêè (ñèëèêàò, ÷åðíîâàÿ, áóò), âíóòðåííÿÿ îòäåëêà, ïîäñîáíèêè, ãðóç÷èêè. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Æèëüå çà ñ÷åò ôèðìû + 2-õ ðàç. ïèòàíèå. Ç/ï îò 3500 ãðí. â íåäåëþ. 066-674-27-92 Òîðãîâ³é äèñòðèá’þòåðñüê³é êîìïàí³¿ (êîíäèò. âèðîáè êîðìè äëÿ òâàðèí) ïîòð³áí³ òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè ç àâòî, ç/ï ñòàá³ëüíà.Ò:067880-46-56 Терміново потрібен кровельщик.Т:093-15471-94, 096-774-41-72 терміново потрібні кровельщики 2-3 людини.Т:067-412-19-69 Торговой фирме требуются торговые представители. О/р в торговле. З/п 1800-2500. Собеседование по телефону (093)149-04-50, (096) 843-24-04. Требуется грузчик на оптовый склад посуды, возраст до 30 лет, з/п по собеседованию.Т:49-24-25

Работа в офіс, повна або часткова зайнятість.Т:063-68-19-666 Работа для молодежи в офисе, високая оплата, карьерный рост.Т:096-632-10-38 Робота без продажи и капиталовложений 3 часа в день-800грн мес, 7 часов-1800 в мес.Собеседование.Т:098-599-20-00 Робота вдома, збирання гелевих та кулькових ручок. Заробіток 2000-3000 грн на місяць. Без продажу та передоплати за комплектуючі. Забезпечення кур’єром. Напишіть замовлення+ конверт за з/а+ купон б/о а/с-28 «СР» м Красноармійськ-4 Донецька обл. 85304 Робота для мам, у которых есть маленькие дети.Т:096-89-12-996 Робота прибиральниці службових приміщень. Т:097-022-48-74, 093-017-74-50

Ñàíòåõíèêè, ñâàðùèêè, ýëåêòðèêè, îòäåëî÷íèêè, ïîñîáíèêè òðåá. â ã. Õàðüêîâ ñòðîéêîìïàíèè. Óäîáíûé ãðàôèê, ç/ï äî 10500ãðí/ìåñ.+ áîíóñû. Ðàáîòà íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, áîëüøèå îáúåìû. Ðîáó, æèëüå, ïèòàíèå, ïðåäîñòàâëÿåì. Âîçìîæíî îáó÷åíèå. 066-678-29-64 Ñâàðùèêè, ýëåêòðî è àðãîíîäóãîâîé ñâàðêè, ìîíòàæíèêè òðóáîïðîâîäîâ, ýëåêòðèêè, ñàíòåõíèêè â ã. Õàðüêîâ íàáèðàåò ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ. Âàõòà 20/

1-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ Житний рынок, 1 комнатная квартира в хорошем состоянии.Т:097-971-07-71 Шевцовой ул.,1/9 кирпичного дома,28/15/ 6 кв.м. Жилое состояние, не угловая, без балкона.Цена 200000 грн.Т:067-718-16-07 Центр Центр, 4/5ц, житловий стан. Ціна:240000 грн. Т:063-317-41-92 Клоссовского ул., 1-комнатную, 8/9 п, жилое состояние, 35/18/9. Цена 232 тыс. грн. т. 063-317-41-92

Требуется менеджер по продажам.Т:098780-19-00 требуется посудомойщица.Т:36-22-44, 096352-31-13 Требуется продавец. Т:36-18-07, 093-316-71-80 Требуется промоутер з/п от 2500 грн.Т:098766-91-21 с 10 до 17 Требуется сварщик для работы в кузне с о/ р, з/п по результатам собеседования %.Т:050313-68-98 Требуется ребуется: арматурщик, бетонщик, монтажник Ж5к, каменщик, сварщик, З/п высокая.Т:099-133-52-21 Требу ется водитель со своим транспортом, ребуе можно пенсионеры.Т:46-22-26,067-78423-06 Требуются консультанты и менеджеры для работы в офисе. Гибкий график. Т:47-1869,096-40-48-511 Требуются менеджеры по работе с клиентами. Гр.р. с 8.00 до 18.00. З/п 2100+премии. Обучение. Карьерный рост. Тел. (093)149-04-50. Требуються асисенты для офисной работы.Т:097-746-22-47 Требу ется водитель.Т:48-22-34. ребуе Требуются помощница или помошник на дачу на выходные.Т: 55-11-78, 093-243-87-27, 096-804-61-96 Требуются прийомщики стекло-тары.Т:098413-2000,050-313-2000,551-261 Требуются работники для оформления дисконтных карточек.Т:096-502-97-12, 093736-39-67 Требуются руководители кофейно-чайный бизнес(большие деньги). Т:093-736-39-67, 096-502-97-12 Тр е б у ю т с я швеи для пошива п р о ф е с и о н а л ь н о й о д е ж д ы . Т: 0 9 8 05260-14

Óïàêîâùèêè êèåâñêèõ òîðòîâ â êîðîáêè. Ðàáîòà â ã.Êèåâ. Áåç îïûòà ðàáîòû. Ãðàôèê ðàáîòû: 7/7 ëèáî 15/15. Îïëàòà â êîíöå êàæäîé íåäåëè: 3000ãðí çà ðàáî÷óþ íåäåëþ. Îáùåæèòèå íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ ïðåäïðèÿòèåì, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Ïðÿìîé òåëåôîí: 044-36299-86, 097-949-19-63 Ôàñîâùèêè ìàêàðîííûõ èçäåëèé. Ðàáîòà â ã.Êèåâ. Áåç îïûòà ðàáîòû. Ãðàôèê ðàáîòû åñòü âàõòîâûé (7/7; 14/14), åñòü ïîñìåííûé (2/2; 4/4; 5/2). Äëÿ èíîãîðîäíèõ åñòü æèëü¸. Çàðïëàòà ñòàâêà 430ãðí/äåíü. Çàðïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ êàæäûé äåíü. Ïèòàíèå 2-õ ðàçîâîå. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Ïðîñèì ïîñðåäíèêîâ íå áåñïîêîèòü. (044) 383-17-91, 096404-32-44 Фінансовий консультант.Т:46-74-46 Электрик требуется на постоянную работу. Т:067-250-83-06

Сенный рынок р-н, комната с отдельным входом, частный сектор.Цена 45000 грн.Т:096-999-60-75 Кибальчича Кибальчича, 5/9 кирпич, 30/16/7, не угловая, балкон застеклен, капитальный ремонт.Цена 232000 грн.Т:067-345-30-78 1 кімнатна квартира в центрі міста.Т:097792-35-47 Лесі Українки, 1 комнатная, малосимейка. Т:098-792-35-47 Садовая Садовая, 7/9 кирпич 37/19/8, бойлер, жилое состояние, балкон застеклен.Цена 232 тыс грн.Т:55-41-48, 067-440-14-34, 093-08124-45 ул ул. Космонавтов 2/5 пан. 31/18/6 не угловая, колонка, б/заст., жилое состояние, свободная продажа. Цена 225000,00 торг. Тел.0671360287 ул Чапаева 1/5 кирп. 31/16/6 колонка, ул.Чапаева ремонт, можно достроить балкон, цена 220000,00 торг. Тел. 067-1360287 Наташа


22 ñòîð. ул Киевская 2/5кирп. 31/16/6 не угловая, ул.Киевская колонка, б/заст., жилое состояние, свободная продажа. Цена 240000,00 грн. Тел.096-30609-59, 093-87-55-169. ул Гоголевская 2/5 кирп. 31/16/6 не ул.Г угловая, колонка, б/заст. жилое состояние, свободная продажа. Цена 240000,00 грн. Тел.096-306-09-59, 093-87-55-169. ул Л.Шевцовой 1/9 кирп. 29/15/7 не ул.Л.Шевцовой угловая, жилое состояние свободная продажа. Цена 200000,00 грн. Тел.096-30609-59 093-87-55-169. ул Б .Бердичевская 4/5 кирп. 31/18/6 не ул.Б угловая, окна во двор, балкон застеклен, колонка, жилое состояние, свободная продажа. Цена 240000,00 грн. Тел.096-30609-58 093-87-55-169. ул Чапаева 1/5 кирп. 30/16/6 не угловая, ул.Чапаева ремонт, можно достроить балкон, хорошее состояние. Цена 220000,00 грн. Тел.096306-09-59, 093-87-55-169 ул. Гагарина 3/5 кирп. 40/20/8 колонка, балкон застеклен,жилоесостояние.Цена248000,00торг. Тел.096-306-09-59, 093-87-55-169. ул Кибальчича 5/9 кирп. 30/15/7 не ул.Кибальчича угловая, б/заст, космети¬ческий ремонт. Цена 232000,00 торг. Тел.096-306-09-59, 09387-55-169. ул Киевская 9/14 кирп. 36/18/7 хорошее ул.Киевская состояние, свободная продажа. Цена 280000,00 торг. Тел.096-306-09-59 09387-55-169. ул Маликова 8/8 пан. 41/18/9 не угловая, ул.Маликова хороший ремонт, встроенная мебель, свободная продажа. Цена 240000,00 грн. Тел.096-306-09-59, 093-87-55-169. ул Старочудновская 3/5 кирп. 26/14/7 не ул.Старочудновская угловая, колонка, балкон застеклен, свободная продажа. Цена 192000,00 грн Тел. 096-306-09-59, 093-87-55-169. ул Космонавтов 2/5 пан. 31/18/6 не ул.Космонавтов угловая, колонка, телефон, бр.двери, жилое состояние, свободная продажа. Тел.096-30609-59, 093-87-55-169. ул Щорса 7/9 кирп. 38/20/8 не угловая, ул.Щорса балкон застеклен, ниша, бойлер, жилое состояние. Цена 275000,00 грн. Тел.096306-09-59, 093-87-55-169. ул Щорса 5/5 кирп. 40/20/8 улучшенная ул.Щорса планировка, отличное состояние, встроенная мебель, срочная продажа. Тел.096-306-0959, 093-87-55-169 у лл.Офицерская Офицерская 5/5 кирп. 40/20/8 улучшенная планировка, МПО, колонка, отличный ремонт, цена 275000,00 торг. Тел.096-306-09-59, 093-87-55-169. ул Рыльского 2/5 кирп. 30/16/6 не ул.Рыльского угловая,колонка, жилое состояние, балкон застеклен, свободная продажа. Цена 240000.0 грн. Тел.096-306-09-59, 093-87-55-169 ул. Кафедральная 3/5 кирп. 31/18/6 не угловая, колонка, отличное состояние, встроенная мебель, свободная про¬дажа. Цена 240000,ООгрн. Тел.096-306-09-59, 093-87-55-169

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ул ул. Кибальчича 8/9 кирп. 25/12/5, жилое состояние, лоджия 6м,срочная продажа. Цена 176000,00 торг. Тел. 067-1360287 Наташа 1 комнатная 3/5 кирпич, 34,5/20/7, колонка.269000 грн.Т:098-462-59-14 Котовского ул., малосимейка, 3/9к, 28/ 11,5/4,9, бойлер, б/з, МПО, счетчик на воду, мебель,ремонт, телефон. Хозяйка. Цена: 220000. Т:097-57-55-811 Леси Украинки, малосемейка, 28/13/5,5, дожия 6 кв м, 192 тыс грн.Т:067-440-14-34 Полевая Полевая, ул. Космонавтов 4/5, 18 кв м ремонт, блочная система. Цена 88 тыс грн. Т: 067-41005-21, 093-217-93-86 1 кімнатна квартира 31/17/6, 2/5 панельного дома не угловая, телефон, брон. дверь, жилое состояние 228 тыс гривен.Т:067-345-30-78 ул ул. Чепаева 1/5 кир. високий цоколь 32/ 17/6,2 жилое состояние, колонка. Цена 216 тыс грн. Т: 067-410-05-21, 093-217-93-86 Кибальчича ул., 1-комнатную, 4/9 к, 33/16/7,5, б/з, жилое состояние, 196000 грн. т. 46-73-60 Кибальчича ул., 1-комнатную, 4/9 к, 33/16/ 7,5, б/з, жилое состояние,196000 грн. т. 4673-60 ул ул. Героев Пожарников, 3/9 кирпич, 33/15/ 8,4, жилое состояние, цена 204 тыс грн.Т:067-440-14-34 Малікова вул., 2/9, 41/19/9, хороший євроремонт, вмонтована кухня, нова плита, МПВ, жалюзі, хороша кладовка. Ціна:260000 грн. Т:46-09-37, 098-462-59-14 Кибальчича ул. 8/9 кирпич,малосемейка 25/ 12,5 лоджия 6 м кв., жилое состояние.Цена 183000 грн.Т:33-44-44,067-345-30-78 Московсая ул., 1-комнатную, 4/5 п, цена 224 тыс.грн. Т. 096-446-86-17 Хлебная ул., 2/5 к, в хорошем состоянии. Цена 280 тыс.грн. Т. 096-446-86-17 Центр Центр, 3/5 пов., ц. буд., хороший стан. Ціна: 2640000 грн. Т: 096-446-86-17 Клосовского ул. 1 етаж, возможен дострой 18/6.Цена 228000 грн.Т:33-44-44,067345-30-78 Обувной ф-ки р-н, 3 Березовский пер, 6/9п, не угловая, 34/17,5/8,5, санузер раздельный, бойлер, жилое состояние. Цена: 240000 грн. Торг. Т:26-32-54 Победы 2/9 панель, ремонт, автономное отопление, цена 296 тыс грн торг.Т:067-44014-34 Котовського Котовського, 3/9 кирпичного дома, не угловая, ремонт, счетчик на воду, бойлер, балкон застеклён, мет.пласт. окна, телефон.Хозяйка. 225500 грн.Т:097-575-58-11 1 комнатную квартиру по ул. ШелушковаКотовского, 5/9 кирпич, 32/18/6 балкон застеклен, хорошое жилое состояние, 218 тыс грн.Т:067-345-30-78 Малосемейка ул. Шелушкова-Котовского, 6/ 9 кирпич, балкон, застеклен, телефон, 32/18/ 6. Цена 216 тыс грн.Т:33-44-44

ул ул. Шевченко 4/9 пан 48/27/9, б/заст., бойлер, косметическийремонт, улучшенная планировка. Цена 340000,00 грн.Тел.096306-09-59, 093-87-55-169 ул Довженко улучшенная планировка, 52/ ул.Довженко 30/9, автономное отопление, отличное состояние. Цена 336000,00 торг.Тел. 096306-09-59 093-87-55-169 ул Домбровского 2/9 кирп. 52/28/8 ул.Домбровского улучшенная планировка,не угловая, косметический ремонт, хорошее состояние,срочная продажа. Цена 410000,00 торг. Тел. 096-306-09-59,09387-55-169 ул Киевская 2/5 кирп. 45/30/7 хороший ул.Киевская ремонт, встроеннаямебель, новая сантехника и кафель. Цена 360000,00 торг.Тел.096306-09-59, 093-87-55-169 ул Киевская 7/9 кирп 52/29/8 улучшенная ул.Киевская планировка,не угловая, б/застеклен, жилое состояние. Цена 416000,00,торг. Тел.096306-09-59, 093-87-55-169 ул Киевская 4/5 кирп. 44/30/7 комнаты ул.Киевская раздельные,колонка, балкон застеклен, жилое состояние, свободнаяпродажа. Цена 282000,00 торг. Тел. 096-306-09-59,09387-55-169 Щорса ул., 2-комнатную, 2/5 п, 48/30/6, ремонт, мебель, колонка, цена 344 тыс.грн. Т. 55-41-48 ул ул. Витрука 4/5 панель 2 разд, 44/31/ 6,2 с/у-р. б/заст., ремонт, колонка. Цена 276 тыс грн. Т: 067-410-05-21, 093-21793-86 Центр 2-х комнатная ул. Черняховского 7/9 кирпич, 52/30/8,5 б/заст. Не угловая жил.состояние. Цена 364 тыс грн.Т: 067410-05-21, 093-217-93-86 Космонавтів вул., 1/5п, не кутова, б/з, косметичний ремонт, телефон, колонка, кімнати окремі. Ціна:280 тыс грн. Т:5541-48 Полевая 3/5, комнати окремі, 48 кв м, не углова.250000 грн.Т:098-462-59-14 Рильського вул., 3/5ц, не кутова, ПВ, хороший стан. Ціна: 288 тыс. грн. Т:55-41-48 Шелушкова Шелушкова/Київська вул., 4/5 керамзит, 47 кв.м., великі кімнати, л/з, ремонт в туалеті і в ванній. Ціна:292000 грн. Терміново! Т:22-3367, 46-09-37, 098-462-59-14 вул вул. Космонавтів Космонавтів, 2-х кімнатна квартира, 5/5 панель, жил стан, 288 тис грн, можливий обмін на приватний сектор в Корольовському районі.Т:096-059-18-93 Вітрука Вітрука, 2 комнатная, 1/9 дома, автономное отопление, ремонт. 352000 грн.Т:098-46259-14 Шелушкова вул., 2/9ц, 59 кв.м., 2 лоджії, санвузол, кухня з балконом. Ціна:356000 грн. Т:46-09-37, 098-462-59-14 Шелушкова ул. 5/9 кирпич, евроремонт. бытовая техника. цена 365000 грн.Т:098462-59-14 Проспект Мира 8/9 панель, ремонт. пластиковые окна, ламинат, встроенная мебель, цена 344 тыс грн.Т:067-440-14-34

2-ʲÌÍÀÒͲ 3-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ

пер Бумажный 1/5 кирп. 30/15/6 пер.Бумажный автономное отопление, МПО, хорошее состояние, отличное месторасположение, Свободная продажа. Цена 200000,00 грн. Тел.096-306-09-59, 093-87-55-169. ул Довженко 3/5 кирп. 40/20/8 улучшенная ул.Довженко планировка, колонка, балкон застеклен, бр.двери, свободная продажа, Цена 255000,00 торг. Тел.096-306-09-59, 093-87-55-169. ул Б.Т ена 4/9 пан. 34/19/6 улучшенная ул.Б.Т Б.Тена планировка, жилое состояние, балкон застеклен, свободная продажа. Цена 240000.0 торг. Тел.096-306-09-59, 093-87-55-169. пр.Мира 4/9 пан. 34/19/7 улучшенная планировка, балкон застеклен, хорошее жилое состояние, свободная продажа. Цена 240000,00 торг. Тел.096-306-09-59, 093-87-55- 169. Корбутовка Корбутовка, ул. Старочудн. 3/5 кирпич, 30/ 14/7, б/заст, колонка, не угловая, жилое состояние. Цена 192 тыс грн.Т: 067-410-0521, 093-217-93-86 ул ул. Бердичевская 4/5 кирпич, 31/18/6 окна во двор, б/заст колонка. Цена 240 тыс грн (торг).Т: 067-410-05-21, 093-217-93-86 ул ул. Крошенская Крошенская, 7/9 кирп., 30/15/7, б/з, встр., кухня, с/у совм, кафель, кладовая. Цена 216 тыс грн. Т:067-336-30-58,063-987-08-89 ул ул. Клосовского Клосовского, 5/5 пан. 32/17/6, колонка, б/з, жилое состояние, свободна. Цена 220. Т:067-336-30-58,063-987-08-89 ул ул. Космнавтов Космнавтов, 2/5 пан.,31/17/6, колонка, бронедверь, жилое состояние. Цена 232 тыс грн. Т:067-336-30-58,063-987-08-89 ул ул. Крошенская Крошенская, 7/9 кирп., 30/15/7, б/з, встр., кухня, с/у совм, кафель, кладовая. Цена 216 тыс грн. Т:067-336-30-58,063-987-08-89 ул ул. Клосовского Клосовского, 5/5 пан. 32/17/6, колонка, б/з, жилое состояние, свободна. Цена 220. Т:067-336-30-58,063-987-08-89 1 комнатная Бориса Тена, 1/9 панельного дома. 34/9/6, колонка, високий фундамет. 253000 грн.Т:098-462-59-14

¹ 08 (1069) 06 áåðåçíÿ 2013ð.

2-х комнатная квартира, ул Щорса, 8/9 кирпич,52/32/6 хороший евроремонт, встроенная мебель, Цена 640 тыс грн.Т:067345-30-78 Л.Т олстого ул., 2-комнатную, 8/9 к, разд., 44/ Л.Толстого 28/6, с/у совм., чистая продажа. Цена 168000 грн. т. 46-73-60 Майдан Згоди ул. 1/5 панельного дома, 45/ 32/5, хороший ремонт, документы готовы, можно под офис.Цена 303000 грн.Т:33-4444,067-345-30-78 Майдан Згоди, 1/5 панельного дома, 42/32/ 5 хорошоий ремонт, можно под офис 303000 грн.Т:067-345-30-78 пл Короленко 4/5 кирп. 44/31/6 комнаты пл.Короленко смежные, не угловая, колонка, МПО, жилое состояние. Цена 38000,00.Тел.096-306-0959, 093-87-55-169 Победы пл., 2-комнатную, 3/5 к, цена 384 тыс.грн. Т. 096-446-86-17 пр Мира 8/9 пан. 52/30/9 МПО, б/заст., пр.Мира косметическийремонт, новая столярка. Цена 360000,00 торг. Тел.096-306-09-59, 09387-55-169 Промавтоматика Промавтоматика, ул. Шевченко, 4/9 панель, 2 р., 54/28/9, б/заст., окна метал-пластик, бойлер. Цена 340 тыс грн.(торг). Т: 067-41005-21, 093-217-93-86 Проспект 3/5 панель, не раздельная, 280000 грн.Т:55-41-48,093-08-12-445 Проспект Мира 6/15 кирпич, 57/31/9, лоджия застекленная, бойлер, кафель, цена 360 тыс грн.Т093-081-24-45 Срочно Срочно! продам 2-х комнатная квартира, центр, 1/5 керамзит, 47/30/6 отличное состояние, остаеться встроеная кухня.Цена 300 тыс грн, хазяин.Т:063-223-29-49, 25-66-32 ул ул. Киевская 2/5 кирп. 46/31/6 комнаты раздельные, колонка,жилое состояние. Тел.067-1360287 Наташа ул ул. Крылова 3/5 кирп 45/31/6 комнаты раздельные, колонка, балкон застеклен, жилое состояние, свободнаяпродажа. Цена 280000,00 торг. Тел.096-306-09-59, 093-87-55-169. ул ул. Победы 4/5 кирп. 44/28/7 не угловая, МПО, новаясантехника, колонка, хорошее состояние квартиры.Цена 280000,00 грн. Тел. 096-306-09-59, 093-87-55-169 ул ул. Черняховского Черняховского-Корбутовка, 2 разд. 56/ 32/8 автономка, ремонт, стеклопакет. Цена 280 тыс грн. Т: 067-410-05-21, 093-21793-86

ÏÐÎÄÀÌ Гуйва уйва, 1/4ц, гарний сад. Ціна договірна. Т:097-54-13-465 Миру пр. 2/9п, 76/45/9, ПВ, кафель. Ціна:400 тыс грн. Т:067-440-14-34, 5541-48 Щорса Щорса, 8/10 кирпич, 68/39/10 автономка, счетчики, стеллопакеты.431 тыс гривен.Т:067-345-30-78 Гоголя район «Глобала», хороший ремонт, свободная, документы готовы. 303 тыс гривен.Т:067-345-30-78 Киевская Киевская, 3-х комнатная, 3/5 кирпич, не угловая, 58/42/6, окна во двор, хорошее состояние, 360000 грн.Торг.Т:46-65-09, 097-274-22-84 Валентина Григориевна Киевская 3 комнатная, 6/9 дома, 70/40/9, 399000 грн.Т:098-462-59-14 Черняховского Черняховского, 2/5 цегла, 60/43/5, евроремонт, м/п вікна, нові двері, балкон з/ с себлі, побітова техніка, супутникове ТБ, аудіо-відео техніка. Вільна.Ціна 560000 грн.Т:067-345-30-78 пер Школьный 2/5 пан. 65/45/6 комнаты пер.Школьный раздельные, колонка,хороший ремонт. Цена 400000,00 торг. Тел. 067-136-02-87 Наташа ул Шевченко 1/9 пан 64/39/9 улучшенная ул.Шевченко планировка, жилое состояние,срочная продажа. Цена 380000,00 торг. Тел. 0671360287 Наташа ул Котовского 1/5 пан 65/45/6 комнаты ул.Котовского раздельные, колонка,косметический ремонт, жилое состояние. Цена 360000,00 торг.Тел.067-1360287 Наташа Б .Т Те н а 6/9 пан.62/39/9 улучшенная планировка, не угловая,косметический ремонт. Цена 400000,00 торг. Тел.0671360287 Наташа ул Селецкая 4/5 пан 65/45/6 комнаты ул.Селецкая раздельные, требует космети-ческого ремонта. Цена 280000,00 торг. Тел. 0671360287 Наташа 3-х комнатная ул. Витрука 6/9 пан 3 раз. 67/40/9 2б/з. не угл. Жил. Сост.Цена 368 тыс грн(торг).Т: 067-410-05-21, 093-21793-86 3-х комн. Крошенская 2/9 пан. 3 разд. 2б/ заст, 66/40/9, не угловая, ремонт, бойлер. Цена 384 тыс грн. Т: 067-410-05-21, 093217-93-86

Богунія Богунія, сталінка, 3-кім. 2/3ц, хороший стан. Ціна:352000 грн. Т:37-80-57, 096-446-8617, 063-317-41-92 Щорса Щорса-Чапаева угол ул., центр, под бизнес, 1/5 к, есть место для пристройки. Цена 600000 грн. Возможен обмен на две 2комнатные. Т. 22-63-00, 067-932-18-90 Котовского Котовского-Ватутина ул., 3-комнатную, 4/5 к, кухня-студия переходит в столовую, комн.разд., евроремонт, авт.отопление, мебель, багеты, люстра. Цена 600 тыс. грн. Торг. т. 067-440-14-34, 55-41-48 3-х комнатная ул. Киевская 4/5 кирп, 3см/р, б/заст. Колонка, жилое состояние. Цена 330 тыс грн.Т: 067-410-05-21, 093-217-93-86

4-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ Êâàðòèðó 4-õ ê³ìíàòíó 5-òè åòàæíèé áóäèíîê 5-åòàæ, ìåòðàæ 61,5 êâ.ì â öåíòð³ âóë. Õë³áíà öåíà äîãîâ³ðíà.Ò:22-34-69, 097443-86-48 Жукова вул., 4/9, 78/47/9. Ціна:480000 грн. Торг. Т:098-462-59-14 Жукова 3/9 кирпич,75/49/9, пластиковые окна, лоджия, цена 448 тыс грн торг.Т:Т:067440-14-34 Космонавтов 3/5 панель, 65/46/6, балкон застеклен, ремонт, цена 304 тыс грн.Т:093081-24-45 4-х комнатная ул. Шелушкова 2/5 кирпич, «чешка», 4 разд. 78/52/8, 2 б/ заст. жилое состояние. Цена 440 тыс грн. Т: 067-410-0521, 093-217-93-86 Хлебная ул., 4-коматную, 5/5, автономное отопление, евроремонт. Цена 384000 грн Торг. т. 096-446-86-17 Жукова вул., 4/9ц, житловий стан, 2 л/з, тихе місце. Ціна:464000 грн. Т:098-462-59-14

1-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ 1-2-3-4 ком. кв. гостинку, малосимейку, ч/с, комнату в общежитии в любом раене города. Т:093-513-67-98, 46-81-48 1-комнатную квартиру в любом районе города без посреднико, расмотрю все предложения.Т:098-581-34-38 1-комнату квартиру в Житомирі в жииловому стані, без посередників загальною площею від 33 кв м.Т:067-175-67-06 2-х кімнатну квартиру в Житомирі. В любому районі.Т:093-820-07-09, 096-212-72-30 Комнату в общежитии.Т:067-508-44-15 Куплю 1-2 комнатную квартиру с ремонтом. Т: 096-264-46-79 Куплю квартиру.Т:097-616-82-25 Куплю квартиру.Т:46-78-86,096-294-30-90 Куплю комнату в общежитии у хозяина.Т:4256-92.

2-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ 2-комнатную квартиру в любом районе города без посреднико, расмотрю все предложения.Т:098-581-34-38 Куплю в Житомире 2-х комнатную квартиру у хозяина. Расмотрю все предложения.Т:096212-72-30, 093-820-07-09

3-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ 3-комнатную квартиру в любом районе города без посреднико, расмотрю все предложения.Т:098-581-34-38

1-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ 1-о комнатную квартиру.Т:46-36-20,063627-89-20 Автовокзал Автовокзал, комнатну или койко-место. Т. 46-81-48, 067-8-795-799 Б.Бердичевская ул., кабельное телевидение, евроремонт, бытовая техника, немецкая мебель. Быстрое заселение. Посуточно, почасово. Хозяйка. Т. 067-59-19-019, 095495-02-72 Б.Бердичевская ул., кабельное телевидение, евроремонт, бытовая техника, немецкая мебель. Быстрое заселение. Посуточно, почасово. Хозяйка. Т. 24-52-98, 067-59-19019, 095-495-02-72 Богуния комнату, порядочному парню или девушке, без вредных привычек.Т:51-68-79 Богуния Богуния, возле Роддома, для парня-студента 450 грн.Т:22-66-13, 068-834-96-64, 096607-30-13 Витрука ул., 1-комнатную, 3/5 п, 1200 + свет. Т. 46-73-60 Візьму на квартиру хлопця-студента.Т:067450-24-28, 25-55-20

Возьму девочек на квартиру, Корбутовка.Т:24-40-48 Возьму на квартиру порядную девушку.Т:3338-55 Возьму на квартиру порядучную девушку без вредных привычек.Т:516-879 Дастор Дастор, 1 комнатная, вся необхидомая мебель, автономное отпление, 1000+ ком..Т:098-555-04-12 Здам 1 комнатную квартиру, Промавтоматика, для 1 человека, мебель, стиральная машинка, бойлер.2200 грн+свет.Т:22-66-13, 068-834-96-64, 096607-30-13 Здам 1 комнату в квартире, все удобства, для девушки, 350 грн.Т:428-976 Здам квартиру довгостроково, недорого бул. Вітрука, Ніна Дмитрівна.Т:33-74-11 Здам койко-место для девушки. Т:37-96-22 Здам комнату для девушки, возле Дастора. 400 грн.Т:22-66-13, 068-834-96-64, 096607-30-13 Здам комнату на Полевой для 2-3 человек в 2х квартире, без посредников.Т:098-340-8380 Квартира посуточно по Гоголя.Т:063-30265-35 Квартира посуточно центр.Т:063-470-14-11 Квартира посуточно Щорса.Т:063-302-65-35 Киевская Киевская-Мануильского ул., 2-комнатную, 2000 + счетчики, для семьи или работающих. Т. 093-513-67-98, 46-81-48 Київська вул., 1 кім. в 3 кім. кв., для 1 дівчини чи студентки. Ціна: 500 грн+світло. Т:40-0602, 46-81-48, 067-8-795-799 Кімнату в 2-кім. кв. Без посередників. Проживание с хозяй. Т:33-05-20, 098-340-8380 Кімнату в 2-кімнатній квартирі для 1-2 чоловік, меблі, гаряча вода, проживання без господаря. Ціна: 700 грн. Т:46-81-48 Кімнату в 2-х кімнатній квартирі проживання з господаркою. 450 грн.Т:25-31-48 (після 18) Комната для девушки, в 2 комнатной квартире Максютова, мебель, все удобства. цена 700 грн.Т:098-555-04-12 Комната для парней, проживание с хозяйкой 400 грн.Т:33-15-75 Комната для парня-студента Проспект Мира, все удобства 450 грн.Т:22-66-13, 068-83496-64, 096-607-30-13 Комнату в общежитии.Т:51-68-79 Комнату для девушки (1 уже проживает) отличные условия, гарячая вода, холодильник, евроремонт, проживание с хозяйкой.Т:51-7772,096-551-17-29 Комнату для девушки, 2 места, Бумажная Фабрика,400 грн.Т:22-66-13, 068-834-9664, 096-607-30-13 Комнату для одной девушки Б.Бердичевская-Довженко,отличные условия проживания: гарячая вода, кабельное телевидение, проживание с хозяином.Т:097-44742-38,46-32-18 Комнату отдельную, в частном доме, Смолянская площадь, для девушки без вредных привичек, удобства,без хозяйки.Т:34-49-54,098-028-30-85 Крошинская Крошинская, 1 комнатная, улучшенная планировка, 1500+ком.Т:098-555-04-12 Крошня Крошня, для парня-студента 400 грн.Т:2266-13, 068-834-96-64, 096-607-30-13 Крошня Крошня, койку-место для парня.Т:26-5913,093-316-71-80 Максютова Максютова, 1 комнатная все удобства, мебель, 1400+ счетчики.Т:098-555-04-12 Московская Московская/Котовского ул., здам 1 ком. кв. посуточно, почасово, эвроремонт, кабельное, гарячая вода, чистая постель, автостоянка рядом. Цена разумная. Хозяйка. Т:44-73-46, 098-47-91-615 Полевая Полевая, 1-комнатная хрущовка,2/5, колонка, мебель, кабельное, холодильник, на длительный срок.1300+свет.Хозяйка.Т:067704-22-98,39-52-84 Полевая Полевая-Космонавтов, комната в 2-х комнатной квартире, для парня-студента, проживание с хозяйкой.Т:093-565-04-36 Посуточно Посуточно, почасово 1-комнатная квартира с евроремонтом, по ул. Киевская.Т:093-637-7579 Пушкинская Пушкинская, для праня 2 етаж частного дома 600 грн.Т:22-66-13, 068-834-96-64, 096607-30-13 Сдаеться комната для парней с хозяйкой 400 грн.Т:33-15-75 Сдам 1 комнатную квартиру район ул. Довженка.1600+светХозяйка.Т:098-21482-52 Соборная пл., 1-комнатную, с мебелью, хорошим ремонтом. Цена 1300 + коммунальные. т. 063-317-41-92 Театральная ул., квартира с ремонтом, большое количество спальных мест, кабельное телевидение, горячая вода.

www.interesu.info

Посуточно. Почасово. Хозяйка. Т. 095-495-0272 Театральная ул., квартира с ремонтом, большое количество спальных мест, кабельное телевидение, горячая вода. Посуточно. Почасово. Хозяйка. Т. 24-52-98, 095-495-02-72 ул ул. Бородия Бородия, комната в 3-х комнатной квартире, для 2 девушек-студенток 400грн с человека,с хозяйкой.Т:41-48-25, 098-317-30-40

2-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ 2-кім. кв., євроремонт. Ціна: 3,5 грн. Т:46-81-48 2-х комнатная квартира в районе Военного училища,Т:063-227-23-60

2-х комнатную квартиру.Т:46-36-20,063627-89-20 Глобал р-н, 2-комнатную, 4/5 к, хороший ремонт, мебель, бытовая техника. Цена 2000 + свет. т. 063-317-41-92 Киевская Киевская, 2 комнаты, 5/5 кирпич, автономное отопление, косметический ремонт, быт. техника 2800+ком.Т:098-555-04-12 Посуточно Посуточно, почасово с евроремонтом по ул. Лесі Українки.Т:093-637-75-79 Шелушково Шелушково-Киевская ул., 3-комнатную, все быт.техника, для работающих мужчин, 3200 + счетчик. Т. 093-513-67-98, 46-81-48

3-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ 3 -х комнатную квартиру.Т:46-36-20,063627-89-20 Посуточно Посуточно, почасово по ул. Киевской.Т:097612-61-87 Центр Центр, 3-комнатную для состоятельных людей. т. 063-317-41-92

1-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇͲÌÓ 1 -2-3-4 ком. кв. гостинку, малосимейку, комнату в общежитии. У хозяина в любом районе города. Т:46-81-48, 093-513-67-98 1-комнатную с удобствами, без посредников. Т. 067-180-34-45 1-комнатную с удобствами, без посредников. Т. 067-180-34-45 Квартиру в любом районе в любом состоянии.Т:096-084-61-80 Квартиру Квартиру, комнату, гостинку, малосемейку, ч/ сектор в любом р-не города. Т. 46-81-48, 067-8-795-799 Любое жилье у хозяина. Т. 46-73-60 Мужчина 48 лет снимет комнату порядок гарантирую.Т:063-263-84-08 Семья военнослужащего из 3 человек снимет квартиру(дом) на длительный период,без мебели, порядочность и своевременную оплату гарантируем. Рассмотрим все предложения.Т:067-293-74-51 Сниму 1 комнатную квартиру на длительный срок, без посредников.Т:096-502-97-12, 093-736-39-67 Сниму 1-комнатную квартиру до 1500 грн Богуния, цент.Т:098-581-34-38 Сниму квартиру или дом.Т:55-03-73, 097210-36-21, 063-171-03-91 Сниму комнату в общежитии на длительный срок, порядочность гарантирую.Т:067-36633-66, 095-363-80-08 Сниму любое жилье, в любом районе города у хозяина.Т:44-62-31

42-13-13 ï Òåëåôîí äëÿ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü


www.interesu.info

¹ 08 (1069) 06 áåðåçíÿ 2013ð.

ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â Ì²ÑÒÀÕ ÎÁËÀÑÒ²

ÏÐÎÄÀÌ 2-х кімнатна Висока Піч, автономне опалення, всі 3/5, хазяїн.Т:066-411-63-05 В. Піч Піч, 1 кімнатна квартира, евроремонт.Т:4027-70, 063-451-98-87 іванопіль с., Чуднівського р-ну, 2-кімнатну квартиру, є газ. Т. 096-334-75-17 Коростень Коростень, 2-комнатную, 3/5 к, комнаты разд., санузел совм., еврокона, новая столярка, счетчики, ремонт, хозяин. Т. (242) 562-17, 096-267-38-66 с. Дениші Дениші, 2 кімнати, 3/4 кирпич, лоджия склянна, пластикові вікна, автономне опалення, гаряча вода. Поруч ліс. Ціна 256 тис грн.Т:067-87-417-49

ул Подолськая, 48 кв м , 2 ком, кухняул. Подолськая веранда, мансарда, газ, котел, вода, 2 сарая, гараж, подвал. Цена 225 тыс грн. Т:067-33630-58,063-987-08-89 ул ул. Фруктовая Фруктовая, ч/дома. 30/20/9, газ, свет(счетчик), вода возле дома, общий двор. Цена 136 тыс грн. Т:067-336-30-58,063-987-08-89 ул Дмитриевская дом 70 кв.м., три комнаты, ул.Дмитриевская все удобства, хоз.постройки, 7с приват.земли. Цена 560000,00 торг. Тел.067-1360287 ул Кафедральная часть дома 20кв.м., одна ул.Кафедральная комната, газ, эл-во,косметический ремонт. Цена 100000,00 грн, торг. Тел.067-25-00-148 ул Киевское шоссе часть дома 45/31/6, две ул.Киевское комнаты, газ, эл-во,вода, хоз.постройки, 7с приватизированной земли. Цена 280000,00 грн.Тел.067-25-00-148 Константин ул Л.Украинки часть дома 60кв м общая ул.Л.Украинки площадь, все удобства,камин, 1,5с земли. Цена 360000,00грн, торг. Тел.067-25-00-148 ул Новогоголевская ул.Новогоголевская Новогоголевская, часть дома 65/41/7, три комнаты,газ,эл-во,хоз.постройки,косметический ремонт, 4с земли. Цена 300000,00 торг.Тел. 06725-00-148 Константин ул Шелушкова ул.Шелушкова Шелушкова, часть дома , 2комнаты, все удобства. Цена 176000,00 Тел. 0671360287 Наташа Центр Центр, продам или обменяю часть дома, 53 кв.м., на 2 ком. до 4 этажа. Т:22-68-33, 067-69-65-39 ч . д. ул. ГГ.. Пожарних Пожарних, 3 ком,45/32/9. 4 сотки земли фунд. под с/у, колодец, выгр. Яма. Цена 304 тыс грн. Т:067-336-3058,063-987-08-89 ч .д. д. Смолянка (Магазиная), 54 кв м, 3 комнаты, кухня, 2 коридора, АО. Все удобства, новая сантехника, отдельный двор. 7 соток земли. Цена 480 тыс грн. Т:067-336-3058,063-987-08-89 ч/д. ул. Хлебная Хлебная. Р-н Сенного рынка, 2 входа, 4 комнаты, 54/40/10, кирпич, все коммун., сарай, отд. вход. Цена 260 тыс грн(25500 грн). Т:067-336-30-58,063-987-08-89 Часть дома (цент р-н Житнего рынка) ул. Шелушкова, 2 ком+ ком.60 кв м, вода, газ, дркументы на врезку в городскую каналызацыю готовы, двор отдельный. Есть место для достройки гаража.Т:098-267-49-99 Шевченка вул. часть дома. Недорого. Хазяйка.Т:067-745-39-20,097-748-33-41 Щорса Щорса, часть дома, 48 кв м, 4 кімнати, гараж, сарай, 5 соток землі.339000грн.Т:46-09-37

ÎÁ̲ÍßÞ ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈв

ÏÐÎÄÀÌ 1 переулок Смолянский усадьба 7,2 сот, дом из кирпичя,раздельный санузель, 2 сарая, погреб, летняя кухня, в пользование 4 сотки земли, Цена 720000 грн.Т:067-905-7700 Б.Т Тена 26/15/7, веранда, газ, электричество веранда, вода рядом. Цена 104 тыс грн.Т: 067410-05-21, 093-217-93-86 В.Бердичівська Бердичівська Бердичівська, частина будинку, 33/20/13, дерево обкладене цеглою, центральна вода, пластикові вікна, газо-пічне отоплення,до 1 сотки землі,двір спільний.Ціна 208000 грн.ХазяйкаТ:093-601-53-13 Войкова ул., часть дома комната 20 кв. м.,кухня 10 кв.м., отопление газовое, общий двор, колодец.Цена 120000грн. Т:26-68-58, 067-270-07-24 Гончарна ончарна, частина будинку, 38 кв м, 2 кімнати, газ/вода, 3 сотки землі. Ціна 256 тис грн.Т:33-44-44 дом, пер. Чкалова Чкалова, 2 эт, 190 кв м, 4 комнаты 2 с/у, гараж, отд., двор, свет газ, в доме, вода, канализация рядом. 80% готовности. Цена 560 тыс грн. Т:067-336-30-58,063-987-08-89 Ивана Франка Франка, часть дома, 2 комнаты 41,5 кв.м, все удобства, евроремонт, есть огород 2 сотки.Т:063-053-87-83,097-854-90-40 Саша Короленко Короленко, часть дома, 2 комнаты, раздельные, все удобства, отопление, счетчик, сарай, 15 соток огорода.Т:098-072-89-13 пер Каръерный часть дома 73кв.м. пер.Каръерный коммуникации, отдельный двор,2с земли, свободная продажа. Цена 360000,00 грн. Тел.067-25-00-148 пер Максютова часть дома 2этажа 108/ пер.Максютова 67/16, четыре комнаты, 4с земли, отдельный двор, требует косметических работ. Цена 280000,00Тел.067-25-00-148 Константин Перемоги вул., ч/будинку, кухня, ванна, коридор. Сарай, туалет, 1,5 сотки, можливо під бізнес, в 3 кімнатах потрібен ремонт. Хазяїн. Ціна 467500 грн. т. 42-63-64, 067-128-55-11 с . Довжик недострой 60% готовности, 10с приватизированной земли,Срочно . Цена 220000,00 грн, торг. Тел. 067-25-00-148 Константин с .Довжик Довжик дом новой постройки 130 кв.м. 2 этажа, все удобства,10с приватизированной земли. Цена 480000,00 грн. Торг.Тел.067-2500-148 Константин Свободы ул ул., усадьбу, жилой кирпичный дом, 70 кв.м, приватизированный участок 10 соток, инд.отопление, газ, вода, телефон, баня, летняя кухня, сарай, гараж. Цена договорная. Т. 050-440-75-49 ул. ГГончарная ончарная ончарная,ч/д, 32/17/10, газ, вода, отлива нет, двор а 3 хоз. Цена 130 тыс грн. Т:067-336-30-58,063-987-08-89 ул ул. Денишевская Денишевская, ч.д. 160 кв м, АО, газ, свет, цент. канал.,6 соток земли. Цена 880 тыс грн. Т:067-336-30-58,063-987-08-89 ул ул. Кармелюка Кармелюка, ч/дома, 2 комнаты, 60 кв м, все удобсва, 5 соток земли, гараж. Цена 250 тыс грн. Т:067-336-30-58,063-987-08-89

Центр Центр,обменяю часть дома, 53 кв.м., на 2 ком. до 4 этажа. Без посредников. Т:22-6833, 067-69-65-395

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

ÏÐÎÄÀÌ Барашевка с., 2 км. от Житомира, новый деревянный дом обложен кирпичем, 100 кв.м., п.з. Цена:160000 грн. Торг. Т:097-885-73-69 Брусилів Брусилів, продам новий дім, 2 поверхи, кухонні меблі, земельна ділянка 22 с., огорожа, всі комунікації. Ціна:452000 грн. Т:097-252-80-90 Висока Піч Піч, 1 комн, 2/5 кирпич, автономное отопление, счетчики.Т:096-864-47-12 Висока Піч Піч, 3 єтаж, 2-х комнатная квартира, отопление, телефон.Т:40-28-84 Оксана Вишневе Вишневе, 15 км от Житомира, дом с участком, дом обложен кирпичем, площадь 114/81/ 12/9, 3 комнати, веранда 24 ксм, кладовая, 2 погреба, тамбур, газ и вода в доме, паровое отопление, мет.пластик окна, летняя кухня 15 кв м,35 соток земли.Т:097-590-24-77 Глубочица лубочица, недострой 110 кв м 2 этажа, 4 комнаты,еврокрыша,метал.пластикокна,9соток приват. земли, колодец, выгреб. яма. Цена 216 тыс грн.Т:067-410-05-21, 093-217-93-86 Зарічани с. 100% готовий новий дім, канадський проект, 250 кв.м., 12 с. з. фонтан,басейн, гараж на 2 машини, річка, ліс, центральний городський парк. Т:067-810-50-38 івановка івановка, 4 км от города, пол дома, недострой, дом над дорогой, возможна продажа целого дома, 16м х 12м, недорого.Т:067-770-76-04 Владимир Ліщин Ліщин, дім дерев’яний, обкладений цеглою, 2 кімнати, газове отоплення, 45 соток земли,недалеко ріка.Т:093-904-02-36 п. Озерное Озерное, 1 ком. 4/5 кирпич, чешка, не угловая, жилое состояние, 38/21/7. Цена 210 тыс грн. Т:067-336-30-58,063-987-08-89 с . Кмитов Кмитов, дом, 2 ком газ, колодец, деревокирпич, 50 с приват. Земли, сарай, погреб. Цена 136 тыс грн.Т:067-336-30-58,063987-08-89 с . Подолянці Подолянці, дерево обкладене цеглою, криниця, новий сарай, погріб, город 23 сотки, фруктові дерева, за 2 км до з/д станції. недорого.Т:097-027-47-87 село ТТроянів роянів роянів, дерев’яий будинок, заг. 51,5 кв м, 2 кімнати, кухня, коридор, кладова, веранда, в дворі сарай, гараж, погреб, газ та вода, земля 0,62 сотки, поруч ріка та ліс, від Житомира 22 км.Ціна 104 тис грн. торг.Т:095-534-73-38, 097-079-94-76 Любов Миколаївна Соколовский масив, недострой, 210 кв м, 2 етажа, сруб, крыша пластиковая, колодец, выгребная яма, столб для света на участке, газ рядом, 1 етаж есть перегородки.Цена 440 тыс грн.Т:55-41-48, 067-440-14-34, 093081-24-46 Солнечное с., дом новый, 2-этажный, 5 комнат, туалет, ванная, кухня, гараж, свет, газ,

ñòîð. 23

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ вода, канализация, забор возле дома. Цена 520 тыс.грн. т. 067-961-69-18, 25-72-07 Солнечное Солнечное, дом недострой, 2 етажа, 210 кв м общая площадь, окна пластиковые, 2 входа, выгребная яма, колодец, 10 соток земли, документы готовы, газ рядом. Цена 440 тыс грн.Т:55-41-48, 067-440-14-34, 093-08124-45 Сонячне с., новий будинок, 2 поверхи, 4 кімнати, туалет, ванна, кухня, гараж, світло, газ, 7500 с. з. Ціна:480000грн. Т:44-87-06, 067961-69-18 Тетеревка с., часть 2-этажного дома, 90 кв.м, 7,25 соток, свет, газ, балкон, телефон, баня, туалет, во дворе колодец, 3 мин. Ходьбы от транспорта. Т. 43-18-31 Тетеревка етеревка, отд. дом 70 кв м 16 соток приват. земли, свет, газ рядом, живописное место, рядом лес. Цена 184 тыс грн.Т: 067-410-0521, 093-217-93-86 Тетерівка етерівка, дім цегляний, 3 кімнати, гараж, хоз. постройки, 20 соток земли.Т:067-914-88-36 Ул Ул. Саенко Саенко, одтельный дом, 70 кв м , 3 комнаты, газ, свет, 6 соток приват земли, времянка. Цена 272 тыс грн. Т: 067-410-0521, 093-217-93-86 Цегляний будинок, Кмитів, прибудови, літня кухня, криниця, хлів, криниця 53 сотки приватизованної землі, хазяїн.Т:066-411-63-05

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ²ÍØÈÕ ÐÀÉÎÍÀÕ ÎÁËÀÑÒ²

ÏÐÎÄÀÌ Бердич Бердичівський район, с. Терехове, загальна площа 70 кв.м, все для проживання, власник, 30 тис грн.Т:068-760-68-31

Гришковцы с., Бердичевский р-н, усадьба, 15 соток приват., сад, 45 кв.м дом, обложен кирпичом, 2 комнаты, кухня, кладовая, веранда, печное отопление, газ рядом, кирпичный садовый домик, 3 к, кирп.достройка дома 12 кв.м, кирпичные хозпостройки для дров и угля, асфальт.дорога и двор, 700 м от трассы. Цена договорная. Т. 096-309-96-32 Дом в с. Рудня-Городище за Трояновим, на березі ріки Гнилопять.Т:097-249-02-14 іванопіль с., Чуднівського р-ну, усадьбу, 1 га земли, дом из 5 комнат, красный кирпич, летняя кухня, хлев, гараж, погреб, 380 Вольт. Т. 096334-75-17 Коростишівський район, село Козіївка, старий будинок, 64 сотки земли, молодий сад, 2 сарая, ціна договірна.Т:050-463-13-25 Облітки село, Радомишльський р-н, 3 кім., госпбуд. 160000 грн. Тел. 37-80-57, 063317-41-92 Овруч Овруч, дом деревянный из 4 комнат, хорошее состояние, все коммуникации, 3 сотки приват.земли, все удобства, хозпостройки. Цена 224 тыс. грн. т. 063-317-41-92 Попільнянський р-н, Корнин смт, Проїздна, 40 вул., цукрозавод, площа 65 кв.м., газ, город 15 с.з., поруч ліс. Ціна договірна. Т:067-410-12-18 Продам дом пгт Белики Кобеляцкого р-на Полтавской обл, 40 км от Полтавы.Общая площадь 55 кв.м,4 комнаты,газовое отпопление, летняя кухня, 34 кв.м хоз.построек.11 соток приват.земли вместе со строениями.Недорого.Т:095-48-41-514 с. Подолянці Подолянці, Чуднівський район, дерев’яна хата, обкладена цеглою, криниця, новий сарай, погреб, 23 сотки землі. недорого.Т:097-027-47-87 смт смт. Червоне Червоне, цегляний будинок, 90 кв. м, з газом, водою, сарай, криниця, 22 сотки приватизованної земли, можливо оплата в рострочку.Т:097-259-91-26,067-391-17-43 смт Черняхів смт.Черняхів Черняхів, цегляний будинок, 3 кімнати, 7 соток землі,газ по вулиці.Т:(0234)4-1225,063-274-73-98 Черняхівський район, с. Головино, дім 3 кімнати, всі удобства, погреб, гараж, хоз . постройки, 40 соток земли, 150 тис грн.Т:098380-07-31

ÁÓÄÈÍÊÈ Ó Ì²ÑÒÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Частный дом, 1600 грн, 2 комнаты, все удобства.Т:067-250-83-06, 063-437-96-95 Чулочная ф-ка, сдам часть дома, все удобства. Т:096-361-34-12, 096-014-98-00

ÎÁÌ²Í ÁÓÄÈÍʲ Житомир 1 ком. квартиру на у 2 кімнатну у Криму.Т:063-615-65-44,067-958-11-97 Обліткис.55км.відЖитомира,капітальнийбудинок, 3 кімнати, водяне опалення, газ, зох. постройки, 25 с. з. біля будинку+доплата на квартиру в Житомирі. Т:37-80-57, 063-317-41-92 Полтавська обл., 18 км від курорту «Миргород». Буд. 8х8 м, газифікований, всі зручності, ділянка приват. 0,25 га. В дворі кам’яні госпбуд., гараж, літньо-зимова кухня зі зручностями, в 20 м річка, ліс. Курортна екологічно чиста місцевість. Ціна 200000 грн. т. 098-962-45-93

ÏÐÎÄÀÌ Барашевский масив, продам дачу недорого, рядом автобусная остановка, ствок, лесТ:067345-30-78,33-44-44 Бобровський масив, фінський дім, 32 кв.м., піч, світло, колодязь, цегляний сарай, туалет, 12 с.з. Ціна:56000 грн. Хозяїн. Т:097-313-52-67 Давидовский масив, 4,5 сотки земли, газ, вода, свет, в центре.Т:095-597-15-55 Давыдовка Давыдовка, зимняя 2-х етажная. 5 соток приват. земли, цена договорная.Т:067-665-02-12

Солнечное Солнечное, дача, 2-этажный дом, деревянный, летний в-т, теплица, сарай, с/у, колодец, фруктовые деревья, ведется газ, 450 кв.м общая пл. участка. Т. 050-440-75-49 Тетерівка дача.Т:42-56-92 Тетерівський масив, дача, земельна ділянка 7,2 с.п.з., на березі озера, будинок 6х6 м. з білої цегли, 1-поверх гараж і 2 поверх над гаражом, 2 лоджії, сад, клумба, газони, виноград, можливість робити город з клумб. Т:47-11-42

ÎÐÅÍÄÀ ÁÓÄÈÍʲÂ

ÇÄÀÌ Здам пол дома.Т:063-23-10-301 Сабурова ул., ч/дом, 2 комнаты, все удобства, мебель, 1500 + свет. Т. 093-51367-98, 46-81-48

ÏÐÎÄÀÌ Діючу автомийку в центрі міста, 2 бокса з обладнанням, 6 чоловік працюючих, акт. Ціна:1440000 грн Т:067-810-50-38

ÏÐÎÄÀÌ «Аграрник» 4*6. Цена 20000 грн.Т:097-25280-58 «Аграрник» кооператив (Богуния) гараж, 4х6. Торг. Т:097-252-80-58 «Восход» 1 етаж.Т:067-802-08-38 «Восход» гараж капитальный, рядом с офисом, площадь 34 кв. м.Т:42-62-25,51-89-87, 098-749-13-14 «Восход» кооператив, продам гараж. Цена:18400грн. Т:26-28-25, 093-010-27-39 «Восход» панельное перекрытие.Т:067-80208-38 «Камянка» гараж, Богуния, ворота 2,5х3, хороший заезд.Т:098-360-14-58 «Маяк» 2-х етажный+подвал.Т:067-673-46-72 «Маяк» Полевая смотровая яма, погреб.Т:097-758-18-49 «Маяк» «Маяк»2-етажа + подвал.Т:096-146-92-93 «Механизатор» за ул.Ватутина.Т:067-41105-70,097-256-85-72 «Прогрес» кооператив (Крошня).Торг. Т:097252-80-58 «Промінь» залізний гараж, вул Максютова.Т:42-53-32,24-41,06,096-32375-68 «Светлофори» гараж капитальный. Цена договорная.Т:063-79-11-783 «Спутник» капитальный гараж с подвалом. Цена: договорная Т:097-64-26-260 «Восход» 6х6. Т. 097-444-74-20 Гараж №31-М, 27 кв м «Восход» поруч з адмінбудинком.Т: 51-89-87,098-74-91-13-14 Гараж металлический, без места, разобран, отличное состояние. Цена:4900 грн. Т:067923-36-93 Козырек гаражный кованый, ворота гаражные. Т. 096-264-46-79 Крошня Крошня, район Агротехколеджа, гараж кирпичный, цена договорная.Т:098-298-4069,41-58-47

ÎÐÅÍÄÀ ÃÀÐÀƲÂ

ÇÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ Бутик за торговым центром, не дорого.Т:067946-26-50 Бутік за Торговим цетром, недорого.Т:067946-26-50 Киоск на Сенном рынке.Т:36-18-04,093316-71-80 Кіоск. Кіоск.Т:093-316-71-80 МИни пекарня ул.Космонавтов,180 кв. м, удобный подъезд. Цена 6400000 грн.Т:096084-61-80 Продам свой бизнес в Глобале, торговое место: оборудование и товары «Прикольные подарки и сувениры», общая цена 55 тыс грн.Т:097-628-33-33

«Восход» гараж.Т:34-08-38,096-213-55-39 «Зоря» здам гаражЮ на термін,за домовленістю.Т:42-62-25, 098-749-13-14 «Космонавтов» кирпичный гараж, 300 грн/ месяц.Т:063-054-96-52 «Простор» «Простор»,гараж,200грн/месяц.Т:26-5972,097-954-19-21,063-193-89-08 «Простор» гараж капитальный. Т. 25-69-50, 34-45-81, 067-309-58-44 Гараж в кооперативе «Восход».Т:097-249-02-24 Гараж на зиму.Т:097-885-73-69 Кооператив «Мотор», гараж цена договорная.Т:098-583-60-56 Шелушкова Шелушкова, гараж.Т:097-444-74-20

ÊÓÏËÞ Діючий магазин в селі до 50 км від Житомира. Т:063-354-18-82 Киоск или магазин в любом р-не, можно пригород. Т. 46-81-48, 067-8-795-799

ÎÐÅÍÄÀ ÒÎÐÃÎÂÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

ÇÄÀÌ Кіоск Житній ринок, розмір 3мх2м.Т:096-77834-06

ÏÐÎÄÀÌ АР Крым Крым, Ялта. Продам танхаус. 2-эт. 114 кв.м., евро, мебель. гос.акт. торг.0977108231 Полтавська обл., 18 км від курорту «Миргород». Буд. 8х8 м, газифікований, всі зручності, ділянка приват. 0,25 га. В дворі кам’яні госпбуд., гараж, літньо-зимова кухня зі зручностями, в 20 м річка, ліс. Курортна екологічно чиста місцевість. Ціна 200000 грн. Торг уместен т. 098-962-45-93

²ÍØÅ

ÏÐÎÄÀÌ Кімната 23,3 кв м , в адмін. будинку по вул. Київській.Т:067-997-70-49

ÎÐÅÍÄÀ ÑÊËÀÄÑÜÊÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

ÇÄÀÌ Ï³äïðèºìñòâî çäຠâ îðåíäó: ñêëàäñüê³, îô³ñí³, ãàðàæí³ ïðèì³ùåííÿ, ÑÒÎ.Ò:098-481-4044, 067-410-36-17

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈв

ÏÐÎÄÀÌ 2 прилегающих друг к другу участка 18,5 и 12,5.Т:097-004-16-56 Хозяин Вул Вул. Олени Пчілки Пчілки, земельна ділянка, документи готові. залитий фундамент, 9х11.Т:093-010-42-79 Грунт на підсипку. Недорого. Т:25-69-50, 3445-81, 067-309-58-44 За Бумажной фабрикой, земельный участок под застройку 25 с. Цена: 12000 грн. за сотку. Т:22-68-33, 067-69-65-395 Змельна ділянка по вул. Олени Пчілки.Т:093010-42-79 Силикатного завода р-н, земельный участок под застройку 25 с. Цена: 5600 грн. за сотку. Т:22-68-33, 067-69-65-395 С л о б о д а-Селец 10с приватизиров а н н о й з е м л и п о д з а с т р о й к у, коммуникации рядом, вид на реку. Цена 75000,00грн, торг.Тел.096-306-09-59 093-8755169 Смоковка вул. Світинська, 10 соток приватизованої земли, фундамент, рядом газ, свет.Т:063-989-70-77 Тетеревка етеревка, сторона реки 10с приватизированной земли,коммуникации рядом. Цена 100000,00 торг. Тел.0963060959093-87-55-169

Андреевская 10с приватизированной ул ул.Андреевская земли под застройку,есть фундамент, рядом коммуникации, цена 135000,00 грн торг.Тел.067-25-00-148 Константин ул ул. Емельянова 10с приватизированной земли под застройку,фундамент, газ, 380Вт, хоз.постройки. Цена 175000,00 грн, Торг. Тел. 096-306-09-59 093-87-55-169 ул Максютова 5с приват.земли фундамент ул.Максютова 11х11, коммуни-кации рядом, цена 80000,00 грн. Торг. Тел.096-3060959093-87-55-169 ул Мира 6с приватизированной земли под ул.Мира застройку,фундамент, коммуникации, лес, каръер. Цена 120000,00 грн.Тел.096-30609-59 093-87-55-169 ул Народичская 10с приват.земли, рядом ул.Народичская построенныедома, коммуникации. Цена 130000,00 грн. Тел. 096-306-09-5909387-55-169 ул Саенко 10с приватизированной земли под ул.Саенко застройку,рядом построенные дома и коммуникации. Цена 76000 торг.Тел. 096306-09-59 093-87-55-169

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

ÏÐÎÄÀÌ Березівка Березівка, Київське шосе, ділянка 20 с.з. Т:097-444-74-20 Волиця Волиця, участок под застройку, 26,5 соток земли, свет, газ рядом, река, 5 мин. ходьбы от конечной остановки.Т:063-337-04-35, 098225-84-97 Глубочица лубочица, 25 соток земли.Т:40-27-70, 063-451-98-87 Глубочиця лубочиця, під будівництво, 10 соток приват.землі, поруч газ, електричество, добрий під’їзд (вулиця). Т. 067-356-24-93. Дениші 18 соток землі під застройку, всі комунікації поруч, на ділянці капітальний сарай, до річки 200 м, ціна договірна.Т:067-947-0925, 46-25-90 Олександр Віталійович Дениші с., з проектом будинку, 17 соток під забудову, в елітному місці.Т. 46-15-15, 067909-69-21. Дешиши Дешиши, участок под застройку, з планом вод застройку. Цена 48000 грн.Т:067-874-17-49 Калинівка с., 11 км від Житомира, Гриценко, 164 вул., продається земельна ділянка 40 с.з. зі старою хатою, у дворі є криниця. Т:067-41090-26, 067-412-33-14 Кам’янка Кам’янка, земельна ділянка 4,5 сотки, фасадна ділянка автодороги Київ-Чоп. Ціна:5,5 у.о. Т:093-866-53-98 Лука с.,0,5 га.Т:066-362-56-84 Лука Лука, ділянка під забудову, 40 соток земли, стрий будинок, сарай. погреб, поруч газ вода, річка, гарне місце, ціна 80 тис грн, торг.Т:096121-33-87 Пряжево 10 соток земли.Т:40-27-70, 063451-98-87 с . Довжик 8 с приватизированной земли под застройку среди элитныхкоттеджей, коммуникации, деревья, виноградник, лес. Цена 120000,00Грн. Торг. Тел.067-25-00148 Константин Сінгури Сінгури, земельна ділянка, 9 соток приватизованної земли, фундамент, з верандой 10х10, в дворі колодяць. газ, погреб, старий будинок, фруктові дерева, поруч школа, дитячий садочок.Т:59-95-02, 098-274-19-93 Сінгури Сінгури, район церкви,не новий, обкладений цеглою, літня кухня, криниця. 15 соток земли. 136000 грн.Т:098-387-26-14 Станишівка Станишівка, 5 соток приватизованної землі.Т:093-950-10-72 Станішівка с., центр, вул.Незнайко. Земельну ділянку комерційного призначення для розміщення магазину, кафе та ін. Є готовий проект під магазин, кафе. Недорого. Власник. т. 063-354-18-82 Тарасовка 10 соток, с правом застройки 15000 грн.Т:098-952-72-79 Тетерівка с, 10 соток під забудову. Т. 46-1515, 067-909-69-21. Тетерівка с., земельна ділянка під забудову, 20 с.з., живописна місцевість на березі річки, поряд газ, світло. Ціна договірна. Т:098-150-79-58 Тетерівка етерівка, земельна ділянка, 15 соток, всі коммунікації на ділянці, 150 тис грн.Т:097883-88-33 Господар Тетерівка етерівка, земельная ділянка, 10 соток, 300 м від річки, поруч ліс.Т:096-28-77-566, 09628-77-242 Тригір’я с. 15 с.п.з., поряд ліс, річка, газ. Т:09632-500-39, 25-68-12

ÎÁÌ²Í ÇÅÌÅËÜÍÈÕ Ä²ËßÍÎÊ Ó ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ Обміняю Тетерівка с., земельну ділянку під забудову, 20 с.з., живописна місцевість на березі річки, поряд газ, світло на 1-кімнатру квартиру, роздивлюсь всі варіанти. Т:098150-79-58


24 стор.

ÐÅÊËÀÌÀ

замовляйте за тел. 418-904, 418-462

¹ 8 (1069) 6 березня 2013 ð.

Читайте більше на www.interesu.info •Інформаційно-рекламна газета “Ваші ІНТЕРЕСи”. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія ЖТ, №65/442Р, видане 26.02.2010 р. Ф – Б-4, УДО – 4, МНН – 8000. Виходить 1 раз на тиждень – у середу. Засновник газети – М.Ф. Рой. Видавець газети – СП “Редакція обласної ділової газети “Інтерес”. Адреса редакції: 10014, м. Житомир, вул. Михайлівська, 17 (2-й поверх) Телефони редакції: (0412) 418-462, 418-904, 42-13-13. Електронна пошта: interes@utel.net.ua •Кольороподіл, фотовивід та друк газети “Ваші ІНТЕРЕСи” виконано ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”. Адреса друкарні: 21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12-А , тел. 0432-55-63-97, зам. 131807 •До відома читачів, рекламодавців і абонентів газети “Ваші ІНТЕРЕСи”! Відповідальність за зміст публікацій несуть їх автори, за зміст реклами і оголошень – рекламодавці та абоненти. Відповідальність за якість друку газети несе друкарня.Редакція газети з читачами не листується. Не замовлені редакцією матеріали (дописи, знімки) можуть бути надруковані на безгонорарних умовах. Публікації рекламного характеру друкуються (з позначкою Р) лише на платних умовах – згідно з редакційними розцінками або за домовленістю. Головний редактор – М.Ф. Рой.

"ВАШІ ІНТЕРЕСи" №8 (1069) 06 березня 2013 р.  

Інформаційно-рекламна газета Житомирської області (місцеві новини + реклама)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you