е-Списание Финанси брой 3 2019 година

Page 1


1


Съдържание 1. Бедността в България: равнище, основни причини и борбата с тях – д-р ик. Димитър НИНОВ 2. Банксервиз възникна в правилния исторически момент – д-р ик. инж. Петър НЕЙЧЕВ 3. Развитие

и

приложения

на

изкуствения

интелект

/Artificial

Intelligence/ 4. Българско ICО събра $10 млн. за 8 часа. 5. Българските туристи: пътуват повече, а харчат по-малко Едуард ЦВЕТАНОВ 6. Пет причини да инвестираме в злато след летните сътресения Крум АТАНАСОВ 7. Работна група издаде препоръки за прехода от EONIA към EUR STR за пари и дериватни продукти - Благомир ТРАЙКОВ 8. Два важни и интересни форума очакват икономистите през октомври – покани 9. Фин хумор

1


Бедността в България – равнище, основни причини и борбата с тях. д-р ик. Димитър НИНОВ Бедността е световен проблем. Неговата особена акнтуалност за България се определя от значително по-високото средното за тенденцята

равнището

на

бедността

спрямо

станите членки на ЕС, както и от към

нетговото

нарастване

през

последните десетилетия. Например: - през периода от 1999/2000 г. до 2016 г. равнище на бедността в България нараства от 14.0 % на 23,4 %, т.е. с 9.4 процентни пункта; броят на бедните лица (лицата с разполагаеви доходи под ЛБ по SILC) нараства с 248.2 хиляди ( от 1417.1 хиляди през 2004 г. до 1665.3 хиляди през 2016 г. – референтни години за дохода) , въпреки че през същия период общият брой на населението в страната намалява с 612.08 хиляди лица. - ако през 1999/2000 г. равнището на бедността в България е с 2.5 процентни пункта по-ниско от средното за ЕС ( 14.0 % - 16.5 % ), то през последната 2016 г. на изследвания период то е вече с 6 пункта (23.4 % - 17.4 % ) по-високо. На другият полюс през целия период се подреждат значително по-силно развити страни членки. Конкретно през 2015/2016 г. най-ниското относително равнище на бедността се наблюдава в : Чехия – с равнище на бедността от 9.7 %, в Холандия 11,6 %, в Дания – 12,1 % ,в Словакия -12,3 %, във Финландия – 12.4 % , във Франция – 13,6 %.

2


Таблица № 2 : Относителен дял на населението в бедност в страните членки на ЕС според одобрените от ЕК размери на Линията на бедността (ЛБ) в Стандарти на покупателна способност (СПС = PPS) през периода 2000-2016 г..

Година на изследването

2000

2005

2006

2007

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Година за която се отнася 1999

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

16,5

16,6

16,7

164

16,4

16,8

16,8

16.6

17.1

17,2

17,3

17.4

14,0

18,4

19,7

22,0

21,4

20,7

22,1

21,2

21,8

21,8

22,0

23,4

:

10,4

9.9

9,6

9,0

9,0

9,8

9,6

8.6

9.7

9,7

9,7

9,1

Дания

:

11,8

11,7

11,7

11,8

13,3

12,1

12,0

11,9

11.9

12,1

12,1

12,4

Германия

:

12,2

12,8

15,3

15,2

15,6

15,8

16,1

16,1

16,7

16,7

16,7

:

Естония

:

18,7

18,4

19,4

19,5

15,8

17,5

17,5

18,6

21,8

21,8

21,6

21,0

20,0

19,5

20,8

19,2

20,3

20,1

21,4

23,1

23,1

22,1

21,1

21,4

22,0

:

:

:

:

:

20,5

19,2

18,6

20,5

19,2

22,3

21,9

22,2

16,0

19,8

22:,9

20,9

25,6

21,3

19,0

19,2

19,4

21,2

21,2

22,3

22,9

EС-27-2

България 21.0

Р. Чехия

Гърция

Латвия

Литва

Източник : Eurostat : (At-risk-of-poverty rate in PPS (Source - SILC). Last update : 29-092012. •

В същото време Българие е и страната член на ЕС с най-високо и като тенденция

нарастващо подоходно неравенство, имащо множество относително самостоятелни негативни

икономически,

социални,

здравни,

образователни

и

политически

последици.

3


Таблица № 2 : Съотношение между доходите на най-богатите и най-бедните 20 % от населението ( S80/20) в България и средно за ЕС 27 и Коефициент на Джини Квантилно съотношение 2007г. 2008

2009 г.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014

2015

2016 г.

г.

S80/S20 - в ЕС 27

5,0

5,0

4,9

5,0

5,1

5,0

5,0

5,0

5,1

5,1

- В България

7,0

6,5

5,9

5,9

6,5

6,1

6.6

6,8

7,1

8,2

30.9

30.5

31.5

30.8

35.9 33.4

33.2

35.0

Коефициент на Джини - в ЕС27 - в България

30,6 35,3

30.4

30.5

30,4

31,0

33.6 35.4

35,4

35,4

Source: SILC - At-risk-of-poverty threshold in PPS +НСИ,”Индикатори за бедността и социалното включване, Eurostat- S80/S20 - Коефициент на Джани. През 2006/2005 г. подоходното неравенство в България по първия показател е 5.1, срещу 5.0 средно за страните членки на ЕС,т.е .много близко до средното за ЕС.Спрямо равнището му през 2005 г. тенденцията към неговото нарастването му е още по-ярко изразена.

При оценката на тези два показатели и тяхната тенденция трябва да вземе предвид и факта, че размерите на ЛБ по SILC (Статистика на доходите и условията на живот) са различни за различните страни членки на ЕС и като тенденция също нарастват, тъй като отразяват различията в равнището на тяхното икономическо развитие. И по-конкретно факта, че размерите на ЛБ по SILC не само в евро, но и в Стандарти на покупателна способност (СПС), които елиминират различията в равнището на потребителските цени, са значително по-ниски в България във сравнение с тези в останалите страни членки с изключение на Румъния. Таблица № 3 : Годишен праг на бедността 2009 г. ( SILC) в СПС Страни България Белгия Чешка Република

в СПС 3452 1492 6062

България. = 1.0

Страни

евро

Бълг. 1.0

1.0

Бълтария

3452

1.0

3,04

Унгария

4103

1,19

1,76

Холандия

11539

3,34

11318

3,28

Дания

10712

3,10

Австрия

Германия

10775

3,12

Полша

4427

1,28

1,39

Румъния

2066

0,60

3,06

Словения

8648

2,51

471

1,37

10369

3,00

Естония Ирландия

4795 10560

Гърция

7578

2,20

Словакия

Италия

9122

2,64

Финландия

4


Кипър

11785

3,41

Швеция

11261

3,26

Латвия

4395

1,27

Великобритания

10251

2,97

16226

4,70

Исландия

12945

3,75

Люксембург

Източник : Еurostat,: At risk of poverty threshold. EU - SILC survey. Намаляващи като тенденция, но принципно същите съотношения между размерите на ЛБ в България и тези в останалите страни членки на ЕС се наблюдават и през следващите календарни години до 2016 r 2017 h. включително. Ако към данните за по-високото равнище на бедността и на подоходното неравенство се добави и значително по-ниските размери на ЛБ по SILC, с помощта на който се определя равнището на бедноста, се стига до заключение, че България е не само с една от странте членки на ЕС с най-високо и като тенденция нарастващо равнище на бедността и на подоходно неравенство, но и страната членка на ЕС с най-дълбока бедност. •

Основни приничи за високото и като тенденция нарастващо

равнище на

бедността и подоходно неравнество в България Причините ва високото и като тенденция нараствако равнище на бедността и на подоходното неравенство

в България са системни и многобройни. Всички те са

свързани с действието и взаимодействието на множесство погрешни и неадекватни на на историческите предизвикателства пред научно-техниеското, икономвимческо, екологимчно, социално и демографско развитие политики, пред които е изправена страната ни през изследвания период от 1989 до 2016 г. Без претенции за изчерпателност и безспорност, като основни причини за високото равнищеща на бедността, подоходното неравенство и тенденцията към тяхното нарастване в България през перид 1989-2016 г. се очертава и посочва действието и взаимодействието на: (1) Системно и последователно провеждана силно ограничена подоходна политика и практика, характеризираща се със съзнателно и перманентно:

5


(а) занижени размери и равнище на работните заплати и пенсийте – основни форми на личните доходи - спрямо : - размерите им, които позволява икономическия потенициал на страната; - ЛБ по SILC ; - необходимата издръжка на живота (НИЖ) по изчисленията на Института за социални и синдикални промени (ИССИ) при КНСБ; - средните им размери и равнище в ЕС и водещи страни членки на ЕС евро и в Стандарти на покупателна способност (СПС) – условна валута, която отчита различията в покупателната сила на националните валути; с множество взаимно свързани преки и косвени негативни обществени последици. Специално внимание се обръща на: (а) Подминаваното до сега с мълчание на значителното изоставащите размери на реалните работни злаплати и пенсиите от размерите им, които е позволявал икономическия потенциал на страната през изследвания

период (1989-2016 г.),

представен от размерите и динамиката на реалния БВП на глава от населението и техните негативни количествени и качествени социални, демографски и икономически последици. Наличните емпирични даннии и техния аналз показват, че ако през изследвания период от 1989 до 2016 г. динамиката на реалните работни заплати ежегодно следваше и съответваше на динамиката на реалния БВП на глава от населението, т.е. ако между динамита на двата показатели имаше необходим обективно равновесие, характерно за водещи страни членки на ЕС, то : - средният месечен и годишен размер на реалните работни заплати през изследвания период и включените в него календарни години би бил с 14.49 % по-висок от официално отчитаните му размери; реалните размери на минамалната работна заплата биха били с 15.81 % по-високи; реалните рязмери на пенсиите на пенсионер – с 10,92%; 6


- приблизително с 14 % по–голями биха били приходите от дънъчното облагане на личните доходи и от задължителните осигурителни вноски, както и размерите на пенсиите за трудова дейност, равнището на пенсионната и по-общо – на социалната (на помощите и социалните грижи) защита на населението у нас; - нанесените от провежданата силно ограничителна подоходна политика количествени и качествени щети и загуби на наетите лица и пенсионерите през целия изследван период не може и няма да бъдат възстановени или компенсирани. Вън от това, наличните емпирини данни и техния анализ показват, че евтината работна сила е била доминиращата и предпочитана инвестиция за представителите на българския бизнес при разширяване на своето производство пред инвестициите в иновации, нови технологии и производства с висока добавена стойност. Което, от своя страна, наред с други фактори (като изоставащото от потребностите качество и равнище на функционалното образование, слабостите в здравеопазването, високата нетна емиграция на предимно млади и образовани лица, безнаказаната корупция, ширещата се безнаказана корупция по всички етажи на властта и ползването на политическата власт за лични обогатяване; крайно несправедливото общо данъчно облаганте и пр.) е действало като относително самостоятелен фактор : (а) ограничаващ темповете на икономическия растеж и ръстта на конкурентната способност на българската икономика на международните пазари, в името на които управляващите политиченки партии и коализции „оправдаваха“ силно ограничената подоходна политика у нас, безнаказаните „течове“ от публичните бюджети, крайно несправедливото данъчно облагане и силно ограничения финансов каппицитет на българската държава. По този повод се припомня : - изследването на Института за развитие и управление в Швейцария, обхващащо 61 страни и неговите оценки, представени от Центъръ за изследване на демокрацията у нас (https://m.helikon,bg), според кието от 38 –мо место в класацията по конкурентноспособност през 2009 г., през 2015 г. България изпада до 55-то място.

7


- ако през 2005 г. относителния дял на БВП на глава от населението в СПС в България спрямо средния за ЕС превишава този на Румъния с 2 процентни пункта, то през 2016 г. вече изостава от този в Румъния с 10 прочентни пункта. Съзнателно нарушаваната обективна връзка и зависимост между „цената“ на труда и качеството на работна сила, от една страна, и размера и „цената“ на инвестициите в иновации, нови технологии и производства с висока добавена стойност, от друга страна, и то в течение на близо три десетилетия, поставя още два въпроса пред българските политици и покровителстваните от тях олигарси, а именно : - Кога българските политици и олигарси ще осъзнаят, че устойчиво и догонващо научно-техническо, икономическо, екологично и социално развитие и равнище на развитие на България изисква добре премерени, системни, балансирани и ефективни инвестиции както в човешкия капитал, така и в иновации, нови технологии и производство с висока добавена стойност? - Кога българските политици ще осъзнаят, че днес няма друго правителство в Европа и света, което да се хвали с ниски заплати и ниски данъци, защото това означава неуспешно управление и борба с историческите предизвикателства ? - Кога не гонитбата на бързи и високи печалби, а социалните цели на общественото развитие – издигането на здравния, образователно духовния и социалния статус на населението; на неговите творчески възможности и прояви едновременно

негов

самоцели,

ще

станат

доминиращи

за

явяващи се парламентарно

представените политически партии, коалиции и техните правителства? (б) за масова нетна емиграция на предимно млади и образовани лица, водеща и довела до огромни и трудно възстановими загуби на човешки капитал- най-ценния капитал на всяка страна. И в тази връзка : - До колко и при какви условия днес може и трябва да се разрешава и стимулира вноса на евтина работна сила от българските общности в Бесарабия, Молдова,Западните 8


покрайнини и пр., за да не се допусне продължаване на същите погрешни икономически и социални политики –

политиките на евтина работна сила и

ограничени инвестиции в иновации, нови технологии и производства с висока добавена стойност - и поражданите от тях и ежегодно възпроизвеждащи се негативни икономически, социални, демографски и пр. последици и тенденции и в бъдеще? (в) Силно ограничена остава и публичната информация за размерите и равнището на работните заплати у нас спрямо размерите им в останалите страни членки на ЕС в евро и особено в СПС. По тази причина реалната покупателна сила на работните заплати на емигриращите в чужбина българи се оказва значително по-ниска от предварителните им очаквания и в същото влреме – с значително по-голяма покупателна способсност. Едно конкретно сравнение за илюстрация. По данни на Евростат (Eurostat. Statistics Explaned. Minimum wage statistics), през настоящата 2018 г. нормативно определеният месечен размер на минималната работна заплата в България е 251 евро, а в Люксембург 1999 евро, а съотношението им 1 : 7,96.. Преизчислени в СПС, размерите на минималната работна заплата у нас и в Люксембург са съотвено 539 и 1575, а съотношението им 1 : 2,92, т.е. значитено по-малко от съотношението им в евро, но все още твърде голямо и в СПС за страни членки на ЕС. (г) Необяснимо остава и пълното премълчаване от управляващите политически партии и коалиции на добре аргументираната препоръка на Св.Банка към българското правителство в нейния доклад от 2015 г. за острата необходимост от качествено нова подоходна политика - политиката

на „споделен просперитет“1. Още повече, че

обсъждането и програмите за реализацията на тази политика биха довело до компексни ефективни действия и мерки за ускорено снижаване на прекомерно високото подоходно неравенство, равнище на бедността и на риска от бедност и социално излючване, ограничеване на нетната емиграция на предимно млади и образоавани лица, както и до бързо възстановянане на доверението към българското правителство и институции. (д) Макар и малко по-ниско, още по-масово е изоставането на размерите на пенсиите от размерите им, който позволява икономическия потензциял на странатна, както и 9


равнище на доходите от пенсии на пенсионер ( включващи размера на основната пенсия, сумата от останалите пенси и добавките към тях) спрямо средните нетни размери на рабоната заплата спрямо средното им равнище за страните членки на ЕС, както и спрямо ЛБ поSILC. Направените сравнения показват, че дори през 2016 г., последната година на изследвания период, 66,42 % от общия брой на пенсионерите (1 426 250 пенсионери) са с доходи от пенсии на пенсионер под ЛБ по SILC от 351.08 лв. ; че ако и доколкото разчитат единствено или приоритетно на своите доходи от пенсии, тези лица живеят на ръба на оцеляването, с много материални лишения и изгубено чувство за достойнство. •

Още по-пълна представа за равнището на бедността в България дават

предложените разчети и анализи

за размерите и равнището на разполагаемите

доходи на член в ниско и средно доходни семейства на самотни родители и семейни двойки с 1, 2 и 3

непълнолети деца, формирани от разполагаемите размери на

средните и съотвено на минималните работни заплати и месечните добавки за непълнолетни деца. За по-конкретна представа тук ще се ограниим до равнището спрямо ЛБ по SILC и Необходимата издръжка на живота (НИЖ) на средните разполагаеми доходи на член в семействата в ниско и средно доходни семейни двойки с по 2 деца през периода 20072016 г.. Конкретнти разчети показват, че през този пеуриод - периода 2007-2016 г. : (а) равнището на разполагаемия месечен доход на член в ниско доходните семейни двойки с 2 деца, формиран от 2 МРз и 2 месечни добавки за деца, нараства както следва : - спрямо ЛБ по SILC – от 53.50 % до 58.51 %; - спрямо Необходимата издръжка на живота (НИЖ) – от 27.94 % до 36.80 % . (б) равнището на разполагаемия месечен доход на член в средно доходни семейни двойки с 2 средни Рз и 2 месечни добавки нараства както следва : 10


- спрямо ЛБ по SILC – от 85.2 % до 111.9 %; - спрямо НИЖ – от 31.29% до 52.22 %. По понятни приини, равнището на доходите на член и в ниско доходните семейства на самотни родители с 1, 2 и 3 деца е значително по-ниско. От тази гледна точка като основа за опрределяне рлазполагаемите разцмери на МРз би трябвало да служи сумата от ЛБ по SILC и 1/3 до ½ от размера на ЛБ по SILC за съотвентата календарна година . Пример.В съответсвиа с изискванията на Коннвенция № 131 на МОТ, при размер на ЛБ по SILC у нас през 2016 г. от 351.08 лв. и липсата на необлагаеми минимум за личните доходи : разполагаемият размер на МРз би трябвало да възлиза от 468.11 лв. до 526.62 лв.; при

обща данъчна и осигурителна тежест от 21.61 % , нормативно

определният й размер би трябвало да възлиза от 671.79 лв. до 697,16 лв. При нормативно определн размер за МРз през същагта каленндарна огодина от 420 лв. и разполагаем от 329.24 лв. И още нещо важно. Анализът на проведени от нас подобни

разчети и техните

последици показва, че: (а) с появата и нарастването на броя на децата в семйството размерите и равнището спрямо ЛБ и НИЖ на разполагаемия месечен доход на член в семейства намаляват; (б) през периода 2007-2016 г. , а това важи с още по-голяма сила за целия изследван прериод от 1989 до 2016 г. включително: - разполагаемите доходи на на член във всички ниско доходни семейства с 1, 2 и/или 3 непълнолетни деца, формирани от сумата на разполагаемите размери на минималните размери на работни злаплати и месечните добавки за деца, както и от броят на членовете им, остават далеч под ЛБ по SILC и още по-далеч под НИЖ; - едва в края на изследвания период разполагаемите месечни доходи на член в средно доходните семейни двойки, формиран от 2 средни разполагаеми работни заплати и 2 11


месечни добавки за деца, превишават ЛБ по SILC с 11.9 процентни пункта, но изостават от размерите на НИЖ с 47.78 пурнкта ( 100 % – 52.22 %). Това означава, че членовете на средно доходни семейства остават или в групата на бедните, или в групата на лицата в риск от бедност и социално изключване, което, от своя страна ознаава, че те живеят с значителни материални лишения и финансови затруднения при възникване на неотложни разходи за здраве, подмяна на готварска печка, хладилник ; или с ограничен достъп до качествено образование на своите деца. •

На основата на пълния набор от тези разчети и анализи, на фона на ширещата се

безнаказана корупция; законна, но по същество грабителска приватизация; сключените над 500 крайно неизгодни концесионни договори; високото и като тенденция нарастващо подоходно неравенство и пр. се стига до заключението, че : -

за ниско доходните и голяма част от наетите средно доходни лица с

непълнолетни деца, трудът е престанал да бъде източник на просперитет, стабилност и социална

сигурност

поради

занижени

(

под

размерите,

които

позволява

икономическия протенциал на страната ) работни заплати и социална защита; -

неговото място в това отношение е заето от ширеща се безнаказана корупция,

злоупотреби и ползване на политическата власт за лично обогатяване, пълнене на „черни“ партиини каси, манипулиране на избори и монополизиране на политическита власт, както и подкрепяната от държавата гонтба на бързи и все по-високи печалби за представители на „обръчите от фирми“ около упрлавляващите политически партии и коалиции за сметка на пренебрегване на жизнените интереси на преобладаващата част от населението на страната; - определящи цялата система на разпределетелни и преразпределителни отношения като крайно неспреведвлива, иконоичеси, социално и пр. неефективна, позволяваща на няколко процента от населението на страната да присвоява около 80 до 90% от плодовеете на научно-техническия и икономическия прогрес – една от основните причини за високото и като тенденция нарастващо подоходно неравенство, равнище на бедност и на риск от бедност и социално изключване; ежегодно нарастващо загуби на човешки капитал и т.н. Както и за негативните количествени и качествени промени в 12


общия брой, възрастовата, образователна, културна, етническа и пр. структура на наетите лица и населението като цяло. Резултатите от тези и останалите изследвания на подоходната и данъчна поритики и практики дават основание на бедните и лицата в риск от бедност и социално изключване, представляващи от 2007 до 2014 г. 48 % от общия брой на населението на стнаната, а през последните няколко годино – около 41 %, да определят провежданата към тях подоходна и данъчната политика като политика на геноцид в смисъла и съдържанието на това понятие в приетата от Общото събрание на ООН на 9.12.1948 г.“Конвенция за преследване и наказване на престъплението геноцид“, ратифицирана от България с Указ № 300 от 23.06.1950 г. •

Специално внимание се обръща на още по-високо равнище на бедността и

риска от бедност и социално изключване сред пенсионерите и неговите основни причини и характеристики, сред които се открояват :- още по-ниските рамери и равнище на доходите от пенсите на пенсионер спрямо ЛБ по SILC за 66 % от общия брой на пенсионерите в страната през изследвания период и конкретно през 2016 г.; перманентно

занижените

размери

на

тяхната

ежегодна

индексацията

(осъвременяването, актуализацията) по така нареченото „швейцарско правило“ в чл. 100 от КСО; - ограниченият достъп на болшинството от пенсионерите до качествено здравеопазване и зъболечение, в т.число и поради ниски размери и равнище на пенсиите и високото относително тегло на „джобните“ в общите разпози за издръжка на здравеопазването. За илюстраци и доказателство на тези оценки ще си послужим със сравнение на законовите

правила

за

индексацията

на

възнагражденията

на

народните

представители, от една стнана, и пенсиите на пенсионерите, от друга страна, през 2019 г.: (а) В съответствие с Правилника за организация дейността на НС и приложените към него Финансови правила по бюджета на НС, както и на одобрените от НС бюджети за 2019 г., през същата година : - основните възнаграждения на народните представители ще продължат да се осъвременяват 4 пъти годишно, на основата на средната работна заплата в бюджетната 13


сфера, в т.число от 1 януари същата година с 10 %, или с около 350 лв., поради повишените с 10 % работни заплати в бюджетната сфера. Брутните им месечни възнаграждения ще се окажат още по-високи, тъй като включват още : - 15 % от основното възнаграждение а участие на народен представител в парламентарни комисии и работни групи ; - 1 % от основното възнаграждение за всяка година осигурителен стаж, което при среден осигурителен стаж от около 15 години означава още около 15 % от основното възнаграждение; - до 5 % увеличение, за участие във временни комисии и работни групи. Вън от това трябва да се има предвид, че : - основните възнаграждения на председателя на НС е с 55 % по-високо; на зам. председателите на НС – с 45 %; на председателите на парламентарните комисии - с 35 %; на зам.председателите - с 25 %; на секретаря - с 10 %; - че нароните представители имат право и на 2/3 от основното си възнаграждение за сътрудници, консултанти и пр., разпределяни от парламентарните комисии; както и на безплатен транспорт, безплатен кабинет,безплатно жилище в София ако нямат такова и пр. (б) В същото време, в съответствие с чл.100 от КСО се предвижда, както до сега, така и през 2019 г. се предвижда пенсиите на заварените пенсионери да се индексират един път годишно от средата на календарната 2019 година. И по-конкретно, от 1 юли на същата , с 5.7 %. При очакваният среден месечен размер на пенсията на пенсионер в края на 2018 година от около 367-368 лв., това означава средно месечното им увеличение от 1 юли с около 20.92 до 20.98 лв., а на годишна база ( за 12-те месеци на същата календарна година) - с 2.85 % или средно месечно с около 10.50 лв. Срещу повишение на основните възнаграждения на народните представител с 10 %, т.е. с 3.51 пъти по-висок процент, и очаквано абсолютно увеличение от 1 януари 2019 г. с около 350 лв., т.е. с над 33 пъти по-голям размер.

14


Като последици от прилаганото „швейцарско правило“ при индексацията на заварените стари пенсии от 2008 г. до сега се наблюдава : -

Ежегодно нарастващо и натрупващо се изоставане на старите от размерните и

равнището на ново отпусканите пенсии за осигурителен стаж и възраст (ОСВ) на лица с напълно еднакъв принос за пенсионната система; - грубо нарушение на принципа за социална справедливост в пенсионната система; - необосновано противопоставяне на различните поколения от пенсионерите; - нарастващо чувство не само сред тях, но и сред икономически активните лица че живеят в социално несправедлива държава; - високо и като тенденция нарастващо недоверие сред населението

към

управляващите политически партии и коалиции, както и към държавните институции. Ако към тези факти и съображения се добави и ръста на инфлация в края на 2018 от 2.8 % и очаквания й ръст през 2019 г. от около 2,6 до около 3% стигаме до заключението, че равнището на бедността сред пенсионерите през първата половина на 2019 г. ще нарасне, а през цялата 2019 г. в най-добрия случай ще остане на равнището от 2018 г.. Което отново ни връща към : (а) обосноваността на основните искания на пенсионерите за законови промени, предвиждащи : (1) постепенно въвеждане (в рамките на 2-3 календарни години ) на ежегодно преизчисляване на старите пенсии на основата на средния осигурителен доход за предходната календарна година ; (2) въвеждане на напълно безплатно или символично платено здравеопазване за лицата на възраст 65 или 70 и повече години; и (3) участие на представители на пенсионерите в надзорните съвети на НОИ и НЗО, а защо не и в Националния съвет за тристранно сътрудничество към МС( (б) към необосноваността на одобрените от самите народни представители силно привилегировани правила за индексация (актуализация, осъвременяване) на собствените им възнаграждения.

15


Като „капак“ на всичко това :

- пазарни фундаменталисти и собственици на частни здравни заведения, лаборатории и пр., предлагат демонополизация на НЗОК с цел още по-силната комерсиализация на здравеопазването у нас, водеща до допълнително повишени цени на здравните услуги; още по-високи размери и относителния дял на „джобните“ в общите разходи за издръжка на здравеопазването; още по-ограничен достъп на преобладаващата част от населението на страната до необходимите му качествени здравни и зъболекарски услуги и лечение, по-висока заболеваемост и смъртност сред населението; - управляващите политически партии отказват широки публични, експертни и парламентарни дискусия по основните искания на пенсионерите, в т.число по тяхното напълно обосновано искане за постепенно въвеждане на ежегодно преизчисляване на заварените стари пенсии на основата на средния осигурителен доход за предходната календарна година, и ако не пълно преодоляване, то поне значително ограничаване на споменатите негови негативни последици : ежегодно нарастващото изоставане на старите от ново отпусканите пенсии за ОСВ на лица с напълно еднакъв принос; грубо нарушение на социалната справедливост в пенсионната защита; необосновано противопоставяне на

различните поколения пенсионери; ежегодно нарастващо

недоверие към политиците, политическите партии и държавните институции; Както и убеждението ,че

жизнени интереси на пенсионерите отново, за десета поредна

година, са пренебрегнати ; или все едно- че пенсионерите отново са забравени от управляващата политическа партия и коалиция; (2) Социално несправедлива данъчна политика, характеризираща се със : Една от основните относително самостоятелни причини за високото и като тенденция нарастващо равнище на бедноста и подоходните различия в България е социално несправедливата аданачна политика и по-конкретно - социално несправедливото разпределение на общата данъчна тежест (включвака данъчите и задължитените социални и здравни осигурителни вноски)

между ниско, средно, високо и много

високо доходните групи от населението и наетите лица ( последните с лични доходи 16


далеч над минималната, средната работна заплата и нормативно определяните размери на максималния осигурителния доход). (а) Особено несправедлива след въвеждане от 1 януари 2008 г. на плоското данъчно облагане на личните доходи и премахване на необлагаемия минимум. Таблица № 4 : Обща данъчна тежест (ОДТ) за носители на минимална, средна и много високи работни заппати през 2007 и 2008 г. № 1. 2. 3. 4.

Показатели

2007 г.

2008 г.

ОДТ за минималните Рз 10,1 % 21,7 % ОДТ за средните Рз 20,24 % 21,7 % ОДТ за РЗ от 20 000 лв. 24,39 % 11,17 % ОДТ за Рз от 50 000 лв. 24,51 % 10,67 % Източник : Законите за облаане доходите на физическите лица от 2007 и 2008 г.

Като преки социални последиците от въвеждането на плоски данък и премахването на необлагаемия минимум се посочват въвеждането на : - данъчно облагане на лични доходи под ЛБ по SILC и много повече под Необходимата издръжка на живота (НИЖ) ; - изравнената обща данъчна тежест за лица с лични доходи от минималния размер на работннате заплати до максималния размер на осигурителния доход, който от 2015 г. до момента възлиза на 2 600 лв.; - до и над 2 пъти по-ниска обща данъчна тежест (ОДТ) за лицата с лични доходи, чиито размери значително превишават минималната работна заплата и нормативно определения размер на максималния осиурителен доход (показатели № 3 и 4 в таблицата по-горе), означаващо регресивно общо данъчно облаганена личните доходи, правещо богатите още по-богати и задълбомчаващо подоходното, а заедно с него и останалите социални неравества отнасящи се до достъпа до качествено образование, здравеопазване или адекватна социална зищата и сигурност; - над 2 пъти по-високо общо данъчно облане на доходите от труд до размера на максималния осигурителен доход спрямо доходите от капитал : 22-23 % срещу 10 %;

17


- над 4 пъти по-високо общо данъчно облагане на доходите от труд до размера на максималния осигурителен доход спрямо данъчното облагане на доходите от дивиденти, възлизащо на 5 %. •Негативните социални, икономически и пр. последици от въвеждането на плоския данък и премахване на необлагаемия миминим за личните доходи се допълват и подсилват от значително по-ниското данъчно облагане на дивидентите - 5 % у нас срещу : 50 % в Люксембург; 30 % в Белгия, Франция е Швеция; 27.5 % в Австрия; 25.5 % до 27.2 % в Финландия; 7.5% до 38.1 % във Великобритания; 25 % в Германия и Естония; 12 до 25 % в Холандия; 19 % до 23 % в Испания; 15 % в Чехия. Като по-обща последица, всички тези харектерни черти на данъчното облагане в България го превръщат в относително самостоятелен и обществено значим фактор за ежегодното възпроизводство на : - силно ограничен финансов капацитет на българската държава ; - високо и като тенденция нарастващото подоходно неравенство, равнище на бедност и на риск от бедност и социално изключване в България; - високо и като тенденция нарастващо недоверие към всички, но най-вече към управляващите политици, политически партии и държавните институции. (б) И още две специфични и обществено значими различия в данъчната политика в България от данъчната политика в ЕС и водещите страни членки на ЕС, с още помащабни и значими негативни относително самостоятелни социални, здравни, образователни, финансови, икономически и политически последици, а именно : - съществените различия в структурата на общите данъчни приходи спрямо средната им структура за страните членки на ЕС, в т.число : значително по-нисък относителен дял в общите данъчни приходи на преките данъци и значително по-високт относителен дял на косвените, с относително самостоятелна роля за високото равнище на бедността; - значително по-нисък относителен дял на общите данъчни приходи в БВП на България спрямо среднят им относителн дял в ЕС и водещи страни членки, възлизащ през 2016 г. 18


на 29% в България, срещу 40 % среден относителен дял за страните членки от еврозоната ( ЕС 19) ; 43.9 % в Финландия; 44.1 % в Швеция; 45.6 % в Дания; 46.4 % във Франция и т.н. И като пряки техни последици : - силно и съзнателвно ограничен финансов капацитет (а от там и кадрови, управленски, регулаторен, контролен, стимулипащ и пр. капазитет и пр.) и възможности на българската държава и правителства за ефективно и адекватно на финансовия потенциал на страната до сега, сега и в бъдеще финансиране на образованието, здравеопазването, науката, културата, инвестициите в инфраструктура за всички, в иновации, нови технологии и проиводства с висока добавена стойност и развитие на публично-частното партньорство – необходими условия и предпоставки за очакваното в началото на прехода ускорено, хармонично и догонството развитие и просперитет на около 80 до 90-95 % от българския народ. - и в същото време - ползването на ограниченият финансов капацитет на българската държава от водещи представители най-вече на управляващи политически партии и коалици като „оправдание“ за нейната абдикация от пълноценно, ефективно и адекватно на икономическия потенциал и предизвикателствата изпълнение на основни за съвременните демакратични държави права, задължения и отговорности. - старателно премълчават кой и защо продължава да защитава статуквото, в т.ч. политиката на силно ограничен финансов капацитет, водекщ до невъзможност и абдикация на българската държава и правителства през изменалия период на демократицация от пълноценно, системно и последователно изпълнение на техни основни

права,

задължения

и

отговорности

в

областта

на

образованието,

здравеопазването, науката, културата, инфраструктурата, екологията и пр., характерни за останалите и особено за силно развитите страни членки на ЕС. И още нещо. Обратно на обективната връзка и зависимост между обществените процеси, в пълно противоречие на наличните обективни данни, авторите на провежданата от от 1989 до 2016 г. погрешна и силно ограничителна подоходна, данъчна и бюджетна политика я представят като „решаващо условие“ и предпоставка 19


за бързо и успешно издигане конкурентноспособността на българската икономика и преодоляване на изоставането й от средното равнище на развитие в ЕС. В тази връзка се напомня : - непромененото място на България в класацията на Световния икономически форум на 140 страни според равнището на тяхната конкурентна способност : на 54-то мяст, след Румъния, която заема 53-то място. Въпреки евтината работна сила и ниското данъчно облагане. - загубата на 11 места в класацията на България от ООН според Индекса на човешкото развитие - от 48 място през 1990 г- до 59 място през 2016 г. - ежегодното възпроизводство на България на последното място по равнище на икономическо, социално, демогравско и пр. развитие в ЕС, както и по върховенство на закона и борбата с корупцията и злоупотрлебите с властта. •

Като важен, но силно подценяван до сега относително самостоятелен фактора за

успешна борба с подоходното неравенство и бедността, както и за ускоряване на научно-техническия, икономическия, екологичния и социалния растеж в България и възстановяване на доверието към политиците и държавните институции се определя и предлага система от реформи, оперативни програми , действия и мерки насочени към : (а) бързо и успешно възстановяване на социалната справедливост в подоходната и данъчната

политика

и

по-общо

в

системата

преразпределителни отношения. По изброеното

на

разпределителните

и

множество от икономически,

социални, здравни и политически причини и събражения, намерили место и в : -

публикуваният през 2011 г. доклад на Международния Валутен Фонд ( МВФ) от

Andrew G. Berg и Jonathan D. Ostry, на основата на специално проучване върху силната връзка и зависимост между равнището на подоходното неравенство, от една страна, и устойчивостта и темповете на икономическия растеж, от другта страна. И по-конкретно: (а) на благоприятната роля на ниското

и обществено приемливо подоходно

неравество за постигане на устойчив и дълготраен икономически растеж и варавнище 20


на икономическо развитие във водещи страни в ЕС като Холандия, Финландия, Швеция, Германия, Р.Чехия, Австрия и други; и (б) обратно – относително самостоятелното

и съществено

негативното

вияние

на

високото

подоходно

неравенство върху равнището на икономическото развитие и устойчивия и дълготраен икономическия растеж в страни като Намибия, Боливия, Сиере Леона, Колумбия, Ботсуана, Перу и др. -

в резултатите от изследване на британските изследователи Ричард Уилкинсън и

Кейт Пике, обхванало 25 силно развити страни и 50 американски щати, според което съществуваща значима

корелационна

връзка и зависимост между по-високото

подоходното неравенство в отделните страни, от една страна, и по-високото равнище в тях на поредица от здравни и социални проблеми на населението като : по-висок относителен дял на лицата с наднормено тегло (затлъстяване); по-висока раждаемост сред тийнейджъри; по-високо равнище на душевните болести, на детските конфликти, на употреба на наркотици, на заболеваемостта; както по-ниска продължителност на живота на новородените деца; по-ниско на равнище на образованост; по-нисък социален статус на жените и по-ограничена социална мобилност, от друга страна. Всички те са още по-силно изразени в България. Към тях конкретно за България можем да добавим и обществено значима корелационна връзка и зависимост между повисокото подоходно неравенство спрямо средното за ЕС и водещи страни членки на ЕС, от една страна, и по-високата битова престъпност, тютюнопушене, корупция, бедност и риск на населението от бедност и социално изключване –общо и най-вече сред младото поколение; -

в потенциалните и реални ползи за страната и нейните граждани

от

възприемането от българските политици на одобрените от ООН на 25 септември 2015 г. нови „Глобални цели на хилядолетието“ и „Програма за устойчивото развитие до 2030 г.“ под надслов „ Да трансформираме нашия свят : дневният ред 2030 за устойчиво развитие“2 . Припомня се, че:

21


- въпросната програма съдържа 17 глобални цели на хилядолетието. Сред тях на първо място е поставено ликвидирането на бедността (“No poverty”); на второ – „нулев глад“ (“Zero hunger”); на трето – „добро здравеопазване“ (“Good health”);на четвърто – „ качествено образование“(“Quality education”);на пето – Равенство между половете ( “Gender equality”);на

шесто - Чиста питейна вода и хигиена (Clean water and

sanitation”);на седмо - Достъпна и чиста енергия ( Affordable and clean energy”); на осмо – Достойна работа и икономически растеж (Decent work and economic growth”);на девето – Индустрия, иновации и инфраструктурата(„Industry, innovations’ and infrastructure”);на десето - Ограничаване на неравенството (“Reduced inequalities”);... на шестнадесето – „Мир и справедливост“ (”Peace and justice”);на седемнадесето място - „ Партньорство в името на целите“ (Partnership for the goals“. -

Тяхната по-обща цел е да се трансформира нашия свят (Transforming our world”)

в по-добър, като в центъра на цялата обществена политика в световен, регионален и национален мащаб се постави Човека и издигането на качествено ново по-високо равнище на неговия здравен, образователно-духовен и социален статус, творчески възможности и прояви – крайна цел и самоцел на общественото развитие и цялостната обществена политиката, в т.число на съвременната икономическа политика

през

настоящето хилядолетие. (б) още по-бързо възстановяване на финансовия, а от там и на експертнокадровия, управленския, регулаторен, контролен, инвестиционен, охранитеен и пр. капацитет на българската държава и правителства за сметка на високо доходните групи от населението и представителите на „обръчите от фирми“ около политическите партии и коалиции), чрез две групи от мерки: Първата група е пряко свързана с необходимостта и възможността от комбинацията на редица по-общо формулирани отдавна необходими мерки, касаещи приходната част на консолидираната бюджетна програма в момента и в бъдеще, а именно : - значително повишаване финансовия капацитет на българската държава чрез ефективни реформи, насочени към :

22


-

ограничаване наполовина относителния дял на „сивия“ сектор в икономиката

наполовина – от около 30 % до около 15 %3; -

повишаване относителния дял на общите данъчни приходи (ОДП) в БВП от 29 %

(2015 г. ) до около 34 % ( при среден относителен дял на същите за ЕС като цяло от 40 %), за сметка на високо доходните групи от населението, включително на олигарси от „обръчите от фирми“ около политически партии и коалиции; -

пълна ревизия на сключените крайно неизгодни концесионни договори за

експлоатация на природни богатства на страната, в.т.ч. на концесионния договор за експлоатация на златното находище край Челопеч и договорите с двете американски топлоцентрали Марица 1 и Марица 2; -

качествено нова подоходна политика насочена и гарантираща адекватни на

икономическия потенциал на страната работни заплати и пенсии; -

ефективни програми и мерки за повишаване равнището на заетостта до

средното за страните членки на ЕС, при качествени и здравословни условия; -

повишен относителен дял в БВП на натрупването и много по-агресивна,

мащабна и ефективна инвестиционна и структурна политика с приоритет за отрасли и дейности с висока добавена стойност, иновации и нови технологии; -

ефективно стимулиране на публична-частното партньорство.

По нашите предварителни и предварителни хипотетични разчети, при БВП по текущи цени през 2016 г. от 94.1 млрд.лв., едновременното хипотетично и пълно прилагане на първите три от изброените мерки през 2016 г. би довело до допълнителни данъчни приходи (включват приходите от данъци и задължителни здравни и социални осигурителни вноски) на консолидирана основа от минимум 10-12 млрд. лв. С нарастването на БВП в бъдеще и равни други условия, сумата на тези допълнителни данъчни приходи също ще нараства, т.е. ще се възпроизвежда във все по-голям размер.

23


Обръща се внимание на противоречивата социална и икономическа роля на „сивия“ сектор в икономиката. . По тази причина се препоръчва при разработване на системата от програми и мерки за неговото ограничаване да се има предвид ролята му до сега и в момента за оцеляването на голям брой малки и средни фирми и заетите в тях лица в бедност и в риск от бедност и социално изключване. По тази причина като задължителна съставна част на програмите и мерките за ограничаване относителния дял на „сивия“ сектор в икономиката на България следва да се предвидят действия и мерки за оцеляване на въпросните фирми и гарантиране на официална заетост на заетите в тях лица в „светлия“ сектор но икономиката. В противен случай подоходното неравенство,

броят и равнището на бедността и риска от бедност и социално

изключване допълнително ще нараснат. Заедно с тях ще нараснат негативни, икономически, социални и политически последици. А това не бива да се допуска както поради изложените конкретни негативни икономически, социални и политически последици, така и от принципна гледна точка - като нова поредна проява на фрагментарен подход към въпросното предизвикателство - ограничаването на високия относителен дял на „сивия“ сектор в икономиката на България. Втората група касае непосредствено разходната част на консолидираната бюджетна програма на страната и включва : -

ограничаване наблюдаваните до сега многобройни „течове", незаконно или

нецелесъобразно разходване на публични средства в размер на един до няколко милиарда лева годишно; -

преразглеждане

на

възприетите

консолидираната бюджетна програма

приоритети

в

разходната

част

на

с цел по-пълното им съобразяване със

основните цели, самоцели и приоритети на общественото развитие; -

пълно и последователно въвеждане на програмното бюджетиране и

програмните бюджети с конкретни цели, срокове, отговорности и отговорници ; ефективен държавен и обществен контрол и неприемливи наказания за потенциалните нарушители. 24


В тази връзка изрично ще подчертаем, че целта на повишения финансов капацитет на българската държава и правителство чрез предлаганите мерки не е повишаване числеността на държавната и общинска администрация, а бързо и съществено повишаване качеството на нейния състав и най-вече качеството, ефектите и ефективността на нейната дейност, в т.ч. чрез : бързо въвеждане на електронно обслужване на бизнеса и гражданите на „едно гише“; повече и много по-ефективни и добре балансирани инвестиции в човешкия капитал, иновации, нови технологии и производства с висока добавена стойност. Необходими условия за устойчив и догонващ икономически и социален растеж и преминаването на България от групата на развиващите се в групата на развитите европейско страни. (3) Важна относително сомостоятелна причина за високото равнище на бедността и подоходното неравество в България се оказва нереформирана и неефективна правосъдна система и дейност на МВР, ГДБОП и ДАНС през изследвания период, позволили: - ширеща се безнаказана корупция по всички етажи на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, замърсяваща обществената среда за бизнеса и потребителите и отблъскваща както чуждестранните, така и местните инвеститори; - грабителска приватизация ; - двойно по-висок относителен дял в БВП на „сивия“ сектор в икономиката, с относително самостоятелен „принос“ за ниска и незадоволителна събираемост на дължимите по закон бюджетни приходи, ограниченият финансов капацитет на българската държана и абдикацията й от адекватно на предизвикателствата и икономическия потенциал на страната изпълнение на основни нейни права, задължения и отговорности ; - масова злоупотреба с обществените поръчки; - злоупотреби с европейските фондове; - безнаказана контрабанда на акцизни и други стоки; 25


- сключени над 500 крайно неизгодни концесионни договори; - високо и като тенденция нарастнващо недоверия на преобладаващата част от населеннието към парламентарно представените политически партии и коалиции и държавните институции. - безнаказано ползване на политическата власт за лично обогатяване, пълнене на „черни“ партийни каси, манипулиране на избори и пр. Което ни напомня написаните през далечната 1923 г. от Христо Смирненски стихове в „Маскарад“: “Дипломати, магистрати, короновани глави, кърви, бомби, атентати – всичко с маска е, уви цялата тази пъстра гледка e една гигантска сметка – всички тайнствени игри все за власт са, за пари.”) (4) Съществена относително самостоятелна причина за високото равнище на бедността, подоходното и останалите социални неравенства в България се оказа и погрешната

здравна

политика

и

действащата

система

на

зравеопазването,

характеризиращи се най-вече с : : (а)

прекомерно бързата и високата му комерсиализация, пряко свързана с

необоснования търговския статут на ОПЛ и публичните лечебни заведения (ЛЗ);

26


- изключително висок - най-висок в Европа и един от най-високите в света относителен дял на „джобните“ в общите разходи за нейната издръжка, достигащи по официални оценки от 45 % до 48 %, а по експертни – до 50 %, с множество негативни обществени последици; В тази връзка се припомня публикуваната от МОТ през 2007 г. “Social Health protection An ILO strаtеgy towards universal health care”., основана на международно проучване сред страните членки на МОТ в целия свят. Важна част от това проучване касае източниците за финансиране на здравната защита , в т.число относителният дял на „джобните“ в общите разходи за здравеопазването в силно, средно и слабо развити страни-членки на МОТ. Събраните емпирични данни показват, че при равни други условия : (а) колкото по-висок е относителният дял на „джобните“ в общите разходи за издръжка на здравеопазването в дадена страна, толкова по-ограничен и труден е достъпа на населението до необходимите му здравни и стоматологични услуги и толкова по-нисък е неговият здравен и зъбен статус; (б) и обратното, колкото по-нисък е относителният дял на „джобните“ в общите разходи за

издръжка на

здравеопазването, толкова по-широк, по-лесен и безпрепятствен е достъпа на населението до необходимите му здравни и стоматологични услуги и по-висок е неговия здравен и зъбен статус. - ограничен достъп до качествено здравеопазване на лицата в бедност ( с разполагаеми лични доход под ЛБ по SILC, както и на останалите над 1 млн. лица в риск от бедност и социално изключване ; т.е. с лични доходи малко над ЛБ, които не им позволяват редица неотложни разходи за здраве, за отопление на жилището, за ремонт на електроуреди ; - силно подценена здравна превенция и профилактика ; - силно ограничен брой на средния медицински персонал и все по-ограничен брой на лекари;. - ограничен брой и капацитет на заведения за долекуване и пр. Като последица : 27


- лицата в бедност и социално изключване масово прибягват до самолечение и късно търсене на медицинска помощ - когато болестта е напреднала или достигнала последния стадии от своето развитие, рисковете за здравето и живота им са повишени; срокът на тяхното лечението – удължен; разходи за лечение – удвоени, а ефективността му – понижена. -преобладаващата част – по оценки на представители на БЗС около 90 до 95 % от общия брой на пенсионерите в страната - са без зъби или със силно влошен зъбен статус; (б) липсата на ясни критерии и ефективен контрол върху качеството на медицинските и стоматологични услуги и помощи; Нещо повече. Докато не се разработят и приемат ясни критерии и установи повсеместен и ефективен контрол върху качеството и последици от медицинската помощ, каквито и реформи да се предложат и реализират, техните здравни, социални и икономически последици ще останат незадоволителни. (в) безнаказани „течове“ и/или нецелесъобразно неефективно или недостатъчно ефективно разпределение и разходване на предоставените му бюджетни средства; (г) необосновани или недостатъчно обосновани цени на клиничните пътеки (КП) занижени на едни и завишени на други; (д) спекулативно или корупционно завишени цени на лекарства, консумативи и медицински изделия след появата на НЗОК на пазара; (е) слабости в действащото здравно законодателство и неговото прилагане; (ж) липсващата през изследвания период електронна и национална здравна карта; (з) подцененото място и роля на здравната профилактика, превенция и промоция; (и) доминиращото партийно кадруване

по отношение на ръководните кадри в

държавната и общинска администрации. 28


Предлага се системен и перспективен подход, съчетан с бързи и ефективни реформи за преодоляване или поне съществено ограничаване на всички тази слабости на здравеопазването в България. (5). Още по-значителна относително самостоятелна причини за високото и като тенденция нарастващо равнище на бедността и социалното неравенство в страната през изследвания период са системните слабости на образователната система и провежданата през последните десетилетия образователна политика и практика. Образованието, наред с здравеопазването, е една от основните социални функции и отговорности на всяка съвременна демократична държава. А достъпа до качествено функционално образование – решаващ фактор за израстване в социалната йерархия на всички деца, включително на децата от ниските етажи на социалната йерархия, както и за цялостния икономически и социален растеж в страната. За сметка на това, през разглеждания период в България се наблюдава перманентна абдикацията на българската държавна от пълноценно изпълнение на тази своя социална функция в образованието, намерила израз в : - неадекватно на възможностите и потребностите финансиране на образователната система и по-точно – нейното хронично недофинансиране; - незадоволително качество и функционална насоченост на образованието от гледна точка на бързо променящите се и нарастващи изисквания на пазара на труда; - значителен брой необхванати или отпадащи деца от системата на задължителното образование; - значителен брой неизвинени отсъствия ; - ниски работни заплати, ниска мотивация и ежегодно нарастващ недостиг на учители – особено голям през последните години на изследвания период; - бързо навлизане на пазарните принципи и взаимоотношения в системата на задължителното и висшето образование, ограничаващо достъпа до качествено 29


образование на подрастващото поколение от бедните и семействата в риск от бедност и социално изключване; - необосновани различия в материалната база на публичните и между публичните и частни образователни заведения и пр. Накратко, сериозно и перманентно подценяване относително самостоятелната и съществена роля на съвременното образование за качеството на човешкия капитал, икономическия растеж и конкурентно способността на българската икономика. (6) Обществено значими относително самостоятелни причини за високото равнище на бедността и социалното неравенство в България и тенденцията им към нарастване през изследвания период са и : - продължаващото от десетилетия подценяване, пренебрежително отношение и крайно ограниченото финансиране на науката и научните работници; - неизпълненото до край решение на МС от 2001 г. за пълно и последователно въвеждане на програмното бюджетиране и програмните бюджет до 2007-2010 г. В тази връзка се припомня, че - програмното бюджетиране изисква предварително определяне и обосноваване на конкретни количествено и качествено измерими цели на общественото развитие като цяло и в основните му направления; конкретни кадрови и финансови ресурси; конкретни срокове, отговорности и отговорници за изпълнение или неизпълнение на поставените цели и резултати; - на практика то бе сведено до най-общо формулирани насоки и добри намерения, което направи невъзможен ефективния контрол върху дейността на държавата и нейните министерства и агенции, което от своя страна се отрази отрицателно върху управлението и темповете на научно-техническото, икономическо, екологично и социално развитие на страната през целия изследван период.

30


Доказателствата са многобройни. Сред тях ще споменем : неефективните реформи в съдебната система, в здравеопазването, образованието и пр.; липсата на осъдени лица за: грабителската приватизация, за сключените крайно неизгодни концесионни договори, за ограбените спестявания на населението, за банковите фалити, за многобройните и продължаващи от десетилетия „течове“ на публични средства, за двойно по-високият дял на „сивия“ сектор в икономиката на България в сравнение с този в ЕС и водещи страни членки на ЕС, за погрешни законодателни промени, министерски и

правителствени решения ; провала на програмите за социална

интеграция на ромите; очертаващият се със сигурност провал на Националната програма за намаляване броя на бедните лица до 2020 г. с 200 000 лица и т.н. •

Основни първопричини

В отделна точка към този раздел (т.6 в книгата) като най-общи причини и в този смисъл първопричини за високото и растящо равнище на бедността и риска от бедност и социално

изключване

в

България

през

изследвания

период

се

определят

доминиращите през изследвания период: (1) Философия на неолиберализма от времето на Маргарет Тачър и Роналд Рейгън и т.н. порочна глобализация4, вместо философията на социалната пазарна икономика и социалната държава. (2) Доминиращите фрагментарни и конюнктурни подходи към предизвикателствата пред общественото развитие на страната през изследвания период, вместо на системни (комплексни, интегрални) и перспективни подходи.. В тази връзка се подчертава, че нито един от изброените проблеми не може да бъде трайно и ефективно решен без едновременните съгласувани усилия за решаването на всички останали проблеми. Например, изброените проблеми на здравеопазването не могат да бъдат трайно и ефективно решени без предлаганите реформи и промени в досегашната

подоходна , данъчна, бюджетна, образователната и пр. политики и

практики.

31


(3) Перманентно разменените места на основни средства (и най-вече на пазара и пазарната икономика) и крайните социални цели и самоцели на общественото развитие (издигане равнището на здравния ,образователно –духовния и социални статус на цялото население), довело но незадоволителна социална насоченост и ефективност на икономическата политика, високо подоходно неравенство, равнище на бедност и на риск от бедност и социално изключване. (4) Неадекватни на официално обявените цели на общественото развитие конкретни норми, нормативи и механизми,

касаещи тяхното финансово, информационно и

кадрово и пр. осигуряване и функциониране. (5) Приоритет на програмите и мерките за борба със симптомите, вместо с причините на наблюдаваните негативни обществени явления и процеси, водещ на практика до тяхното ежегодно възпроизводство и дори задълбочаване. (6) Неизпълнено и до края на изследвания период 1989-2016 г. решение на МС от 2001 г. за пълно и последователно внедряване на програмното бюджетите и програмните бюджети с конкретно количествено и качествено определени

и измерими цели,

отговорности и отговорници. •

На фона на наблюдаваните и очертани

негативни обществени явления и

процеси и техните основни причини и първопричини през изследвания период се подчертава, че в очите на българите в трудоспособна възраст и най-вече на младите поколения, като най-значими за тяхното поведение и желание за емиграция към посилно развити и уредени страни в и вън от ЕС се оказват значинелно по-ниските размери на работните спрямо : (а) размерите им, които позволява икономическия потенциал на страната, измерен с БВП на глава от населението; и (б) размерите и равнището им спрямо работните заплати във водещите страни членки на ЕС и вън от него.

32


Решаването на проблема се затруднява от липсата на реална (а не само декларативна, на думи) воля сред болшинството от парламентарно представените политически сили. Освен това, привените данни, разчети и анализи показват, че дори при евентуално наличие на реална политическа воля (каквато до сега липсва), ограничаването до пълното или съществено преодоляване на тези негативни обществени явления, процеси и дисбаланси в българското общество, в т.ч. на задълбочаващата се демографска криза, масоване нетна емиграция на предимно млади и доре образовани лица и нарастващкия недостиг от добре образована, квалифицирана и мотивирана работна сила изисква качествено нова философия, системен (комплексен) и перспективен подход към предизвикателствата, както

и време за подготовка и

реализация на системата от неободимите реформи. По този повод се отбелязва, че ако : - издигането на размерите на работните заплати до размерите им, които позволява икономическия потенциал на страната при произвеждания до сега и в момента БВП на глава от населението очакваме и може да се реши да се реши в рамките на следващите 2 - 3 календарни години ако не се прекалява с вноса на работна сила от чужбина; - същото по принцип важии за възможността за намаляване на различието в подоходното неравенство; за предлаганото повишиаване на финансовия капацитет на българската държава и правителства до средното му равнище за страните членки на ЕС и равнището му във водещи страни членки. За смека на това, преодоляване на значително по-голямото изоставане на количествените и качестнвени характерисдтики на научно-техническия, икономическия и пр. потенциал на Българя спрямо средното им равнище за ЕС и водещи страни членки е по-важно, но и далеч трудно достижимо условие, изискващо в най-добрия случай минимум 10 - 15 години. До тогава : -

реалните размери на работните заплати у нас ще останат значително по-ниски

от тези в ЕС, а масовата нетната емиграция на предимно млади и образовани лица ще продължи; 33


-

ще продължат и ежегодно нарастващите загуби на човешки капитал и недостиг

на работна сила, както и вносът на работна сила от съседни страни; -

ще продължи

влошаването на възрастова структура на населението и,

задълбочававнето на демографската криза; -

България ще остане „заден двор“ на ЕС и Европа независимо от неизбежния

научно-технически, икономически, екологичен и социален напредък спрямо миналото. По тези причини, усилията на българската държава и правителства трябва да се насочат към достигането на устойчиво, но едновременно с това и изпреварващо (догонващо) и все по-качествено

научно-техническо,

икономическо,

екологично

и социално

развитие,гарантиращо ежегоден средно срочен растеж от около 7-8 процента. Отново се подчертава, че без системен (комплексен) и перспективен подход, бърза и радикална замяна на : -

доминиращата до сега философия на неолиберализма с философията на

социалната пазарна икономика и социалната демократична държава, характерна за силно развитите европейски страни и най-вече за скандинавските страни24; -

доминиращите фрагментарни и конюнктурни подходи към предизикателства

пред общественото развитие на страната с комплексни, (системини, интегрални ) и дългосрочни подходи; -

отказ от перманентно разменените до сега места на средствата (инструментите)

и социалните цели и самоцели на общественото развитие в името на гонитбата на бързи и все по-гобями печалби в ползна на капитала и във вреда на милионите трудови хора, пенсионери, безработни,лица със значителни увреждания; -

отказ от отдавания до сега приоритет на програмите и мерките за борба със

симптомите, вместо с основните причини на наблюдаваното множество от негативни обществени явления и процеси;

34


-

адекватна на съвременните изисквания социална насоченост и ефетивност на

икономическите политики; и едновременно, адекватна икономическа насоченост и ефективност на социалните политики, -

и възстановяване на финансовия, а чрез него и на управленеския, регулаторен,

контролел, стимулизационен, инвестиционен и пр. капатицет и роля на бъларската държава; наблюдаваните до сега слабости и негативни обществени процеси и явления, в т.ч.: високото равнище на бедността и риска от бедност и социално изключване; ежегодно нарастващия недостиг на работна сила и задълбочаващата се деморафската криза; третирането на Българя като „заден двор“ на ЕС ; високо недоверия към политиците и държавните институции и пр. ще продължат и в бъдеще. При това независимо от благоприятното й географско местоположение; красива природа и природни богатства ( в т.ч. многобройните минерални извори; богато историческо и културно наследство; таланти народ и пр. Предимства, които при една качествено нова, социално справедлива и ефективна обществена политика би превърнало България в една от найпроспериращите, привлекателни, сигурни и желани дестинации сред страните членки на ЕС, Европа и света за бизнес и пълноценен живот. Не е ли крайно време е нашите политици и работодатели да осъзнаят, че : (а) пазарат не е панацея на всичти обществените проблеми; че неговото място и роля в социалната сфера, в т.ч. в здравеопазването и образованието - основни социални функции на съвременните демократични държави - е силно ограничено; че свободното действие на пазарните принципи и механизми в икономическата и социалната политика на съвременната държава неизбежно поражда множество негативни обществени явления и последици, в т.число : икономически, социални и политически кризи; корупция; високо и обществено неприемливо подоходно неравенство; високо равнище на бедност и риск от бедност и социано изключване и пр.; че тяхното ограничаване е задължително условие зо гарантирането на основните демократични граждански, политически и социално права и свободи на гражданите в бедност и риск от бедност и социално изклюмчване, изискващо сериозна, перманентна, системна и 35


ефективна държавна и публична регулация, контрол и добре обосновани и справедливи

разпределителни и преразпределителни отношения, стандарти и

механизми; (б) че добре обоснованите и балансирани социални цели на икономическата политика и адекватният на икономическия протенциял и предизвикеталствата пред страната финансов капациет на българската държава, биха позволили : - адекватни на икономическия потенциал инвестиции в човешкия капитал, в т.ч. в образованието и професионалната подготовка; в културата и науката; в социалната защита и сигурност на цялото население; че те биха довели до универсален достъп на всички групи от населението, включително на тези от „дъното“ на социалнатна йерахия и техните деца до качествено здравеопазване и образование ; - че всички тези инвестиици в човешкия капитал са високо ефективни инвестиции в настоящето и най-вече в бъдещето на страната; не просто фактори, но и задължителни условия за издигането на здравния, образователно-културния и социалния статус на населението, съставляващите го групи и индивиди; условие за адекватна на предизвикателствата мотивацията на носителите на работната сила, на техните творчески възможности и прояви, без които успешното внедряване на иновациите и постиженията на дигатилниите технологии, ускореното и добре балансирано развитие на страната и преодоляване на нейното изоставане от водещите страни –членки на ЕС е невъзможно; (в) че от години страната ни се нуждае от : - ефективна съдебна система, способна да сведе корупията, контрабандата, злоупотребите с обществените поръчки и пр. и останалите негативни обществени явления и процеси до възможния минимум; - не от каквато и да е, а от съвременна социална пазарна икономика и държава, която съчетава и осигурява устойчиво, хармоничното и догонващо обществено развитие чрез характерния за скандинавските страни баланс между пазара и пазарната икономика, от

36


една страна, и основните граждански, политически и социални права и свободи , от друга страна; - от политика на „споделен просперитет“ ,т.е. от бърза замяна на продължаващия от десетилетия приоритет на гонитбата на бързи и все по-високи печалби от олигархичните гтрупи около управляващите полотически партии и коалиции пррез последните близо три десетилетия

с приоритет на социалните (влючително на

демографските) цели , явяващи се едновремено самоцели на обществените развитие и свеждащи се о изигане на здравния ,обрлазователно-духовния и социалния статяс на цялото население. В тази връзка ще припомним и думите на бившия президент на Франция, Никола Саркози пред участниците във Световния икономически форум в Давос през януари 2010 г. : ” Не може да има трайно развитие, когато единствен критерии е незабаваната печалба”; - ”Въпросите, пред които сме изправени са : Как да поставим икономиката в служба на човека? Как да стане така, че икономиката да бъде средство, а не крайна цел? И подобно на г-н Саркози да се запитат : „Нужен ли ни е такъв капитализъм, които в името на бързи и високи печалби пренебрегва жизнените интереси на милиони хора? И да си отговорят с отговорите на г-н Саркози на тези въпроси: „Такъв капитализъм не ни е нужен. ... Или ние ще се променим, или промяната ще ни бъде наложена от икономически, социални и политически кризи”5. •

Ако изходим не от декларираните през последните десетилетия „добри

намерения“ от страна на управляващите политически партии и коалиции, а от действителните последици от тяхното управление - високото и като тенденция нарастващо равнище на бедността, подоходно и останалите социални неравенства; приоритет на мерките за борба със техните симптоми, вместо с обуславящите ги причини; ежегодно нарастващите загуби на човешки капитал и възпроизвеждащото се 37


равнище на икономическото и социално развитие и стандарт на живота в България на „дъното“ на ЕС - стигаме и до два големи и все още нерешени субективни проблеми и пречки. Като голям проблем за управляващите страната политически партии и коалиции се очертава това, че те основателно възприемат системния, комплексен и перспективен подход към множеството предизвикателства и необходими качествени

реформи,

както и необходимостта от качествена замяна на доминиращата до сега философията на пазарния фундаментализъм; доминирането на фрагментарни и конюнктурни подходи; разменените места на средствата и социалните цели и самоцели на общественото развитие и пр. като реална промяна на статуквото, което до сега им позволява

безнаказано използване на политическата власт за лично обогатяване,

пълнене на „черни“ партийни каси, купуване на избиратели, манипулиране на избори и монополизиране на своето място в политическата власт; Като голям и все още нерешен проблем за преобладаващата част от българските избиратели се очертава и оказва доминиращото сред тях отчаяние и безверие, че обединени могат да постигнат това, което поотделно не могат : ускорена и ефективна защита на своите жизнени интереси; едно много по-справедливо разпределение и преразпределение плодовете на икономическия растеж в страната и поне среден за страните членки на ЕС стандарт на живота им. Това им отчаяние и безверие е и една (макар и не единствената) от важните причини за сравнително ниската им избирателна активност; за фрагментарния характер на гражданските протести и демонстрации; за пренебрежителното отношение към техните законни искания от страна на управляващите политически партии и коалиции; за продължаващата нетна емиграция на предимно млади и образовани лица; за задълбочаващата се демографска криза и високото недоверие към политиците и държавните институции. Събитията от 2018 г. обаче подсказват, че : търпението на избирателите в България е на изчерпване; че все по-често и все повече отделни групи от тях открито протестират в защита на своите законни социални и икономически интереси, права и свободи; че в 38


недалечно бъдеще тези групи най-вероятно ще се обединят в името на солидарността и протестите им ще придобият много по-масов характер, както и че тогава доминиращите политически партии и коалиции и техните лидери, ревностни задкулисни защитници на статуквото, ще бъдат изправени пред избора, за който предупреждава световните лидери и политици през 2010 г. в Давос бившият френски президент г-н Саркози : или сами ще трябва да се променят, или промяната ще им бъде наложена от икономически, социални и политически кризи. Изборът е техен. В общ и в техен интерес е да побързат и да направят правилния избор. Първата крачка е : комплексен анализ на основните причини за високото и като тенденция нарастващо равнище на бедността, подоходно и другите социални неравенства в България; втората,

подготовка последвана от широко експертно и

публично обсъждане на основните причини и борбата с тях; третата рамработване и приемане на необходимата система от реформи, оперативни програми, действия и мерки за успешната им реализация. •

За съжаление, повишените номинални размери на работните заплати през 2019

г., включително повишените размери на минималната работна заплата и малко променената структура на общите приходи и разходи на консолидираната бюджетна програма отново робуват на досегашните погрешни политики и практики и тяхната досегашна

философия,

подходи

и

приоритети,

в

т.число

:

приоритет

на

компенсаторните мерки за борбата със симптомите, вместо с основните причини за високото равнище на бедността и подоходно неравенство; неколко кратно ( 3.5 пъти) по-висока относителна индексация на основните възнаграждения на народните представители и ръководни кадри в още 27 държавни институции, спрямо индексация на старите пенсии на годишна база (10 % срещу 2.85 %) на годишна база; непроменен търговския статут на публичните болнични заведения и на общо практикуващите лекари, водещ до запазване на изключително високият относителен дял на „джобните“ в общите разходи за издръжка на здравеопазването в България – една от основните причини (наред с занижените размери на работните заплати и пенсиите) за ограничения достъп до качествено здравеопазване на населението в риск от бедност и социално изключване; допълнително, макар и символично намален относителен дял в

39


БВП на общите данъчни приходи – една от основните причини за ограничения финансов, а от там и регулаторен, контролен, ,стимулизационен и пр. капацитет на българската

държава

и

правителство;

несправедлива

данъчна

политика,

характеризираща се с липсата на необлагаем минимум за защита на лицата с разполагаеми лични доход под и незначително над ЛБ по SILC; по-високо данъчно облагане на личните доходи в сравнение с доходите от капитал; регресивно общо данъчно облагане на личните доходи до и над нормативно определения размер на максималния осигурителен доход; високо равнище на бедността и подоходното неравенство; запазване на изключително привилегированата индексация на основните възнаграждения на народните представители и около 3.5 пъти по-ниска относителна индексация на заварените пенсии на пенсионерите на годишна база; продължаваща висока нетна емиграция и влошаващо се съотношения между общия брой на пенсионерите и на наетите лица ; задълбочаваща се демографска криза и нарастващо недоверие към политическите партии и коалиции и държавните институции. •

От своето основаване през 681 г. до сега Българската държава е преживяла

много възходи и падения. И винаги е оцелявала, наваксвала допусканото изоставане и продължавала напред в крак с новото време и изисквания на обществен прогрес в Европа и

света. Това ни дава основание да вярваме, че и сегашното статукво и

свързаното с него относително изоставане

спрямо равнището на общественото

развитие на останалите страни членки на ЕС, рано или късно, по един или по друг начин ще бъде преодоляно. Колкото по-рано стане това, толкова по добре за всички за България, Европа и света като цяло. Литературни източници : 1. Принципна подкрепа на препоръката на Световната Банка към България за необходимостта от политиката на „споделен просперитет“( shared

prosperrity“)

виждаме и в публикациите на : (а) нобеловия лауреат проф. Джоузеф Cтиглиц в неговата публикация под надслов „The Price оf inequality and The Great Drim“;(б) в публикацията на Paul Krugman and Oliver Branchard : “Haw To Save The World Economy”; (в) статията “What is Progressive economy” in Journal for a Progressiv Economy, May 2015; (г) в изявлението от края на 2013 г. на американския президент Барак Обама, който 40


определя неравенството като определящ въпрос ( в смисъл на един от най-важните и актуални въпроси ) на нашето време : „ inequality is the defining issue of our time”. 2. За подробности виж : UN – „Sustanable Divelopment Goals- SDGs“, “ The 2030 Agenda for Sustanable Development”, 25 September 2015. 3. За относителния дял на „сивия“ сектор в икономиката на България и страните членки на ЕС виж : „analysis of the shadow economy in the EU countries”, by Tudose Brindusa Michaela and Raluca Irina Clipa” . Article July 2016;Виж още забележката на стр.5 от статията на Богдан Богданов, зам.председател на НСИ под надслов : „Пет основни статистически измерители за социално-икономическото развитие на България преди и след влизането ни в Европейския съюз“. 4. По този въпрос виж : (1) Robert Keу в негова статия под надслов : „ Crisis of Globalization. Restoring

Aocial Investment”,

публикувана в „Sosial Europe“наn

23.05.2018.; и (2) 5. Принипно същото становище споделря и Президента на ЕК Барозу в своето писмо от 28.09.2011 г. до Преседателя на Европеаский парламент Йежи Бузек (EUROPA-PRESS RELEAS –PressReleas). Кратки биографични данни: Д-р Димитър Нинов e член на СИБ, на БАП и на Академичния Съвет на Националния университет „ТРЕТА ВЪЗРАСТ“ . Завършил е специалност „Политическа икономия” във ВИИ „К. Маркс”, сега УНСС. През 1974-1975 г. специализира в Англия, а през 1992-2001 г. преминава краткосрочни курсове в Австрия, Белгия, Швейцария и САЩ. Заемал е ръководни длъжности в МТСП и МФ. Бил е представител на Р. България в Направляващия Комитет по социална защита на Съвета на Европа; участник в подготовката на пенсионната реформа и КЗСО ( сега КСО); участник в преговорите по три годишното споразумение с МВФ; консултант на мисии в България на Св. Банка и МВФ; представител на МФ в Комисията по труда и социалната политика при НС; член на Събранието на представителите и на Контролния съвет на НЗОК; съветник на Президента на КНСБ. Научните му интереси са в областта на финансите, социалната 41


политика и жизненото равнище. Има десетки участия в национални и международни научни конференции и кръгли маси и над 150 научни публикации, в т.число 2 самостоятелни книги :”Социалната справедливост в пенсионното осигуряване”, издадена през 1998 г. на български и на английски език; и ”Социални цели и последици на бюджета и икономическата политика в България през 2000-2006 г.”, публикувана през май 2008 г.

„Орфей клуб уелнес“ АД съществува повече от 20 години и успешно се развива в сферата на туристическите, балнео, спа и уелнес услуги, Интернет маркетинг, Електронна търговия www.orpheusclub.com e-mail: orpheusclub.office@gmail.com Tel.: +359 882 933 505

42


Банксервиз възникна в правилния исторически момент д-р ик. инж. Петър НЕЙЧЕВ Периодът

между

характеризира

с

1978-а бурно

и

1989-а

развитие

се на

електронизацията в България. Именно 1978 г. беше годината, когато тя излезе от жълтите столични павета и се разпростря към главните комуникационни центрове в България – Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас, където се оформиха ядра от специалисти. Развитието продължи през 80-е години, когато

се създадоха и развиха

общо 29 регионални бази, които представляваха

изчислителни отдели, обслужващи регионалните банкови клонове. През този период около Любомир Беров, Александър Цинцарски, Никола Мирчев и Любомир Цеков се оформи силна група, където се родиха по-късно някои иновативни и неприлагани до момента практики за тогавашните условия. Създадените на основата на окръжните банкови клонове в 28-те окръжни градове /плюс големия клон на БНБ в Казанлък/ изчислителни звена бяха оборудвани с изчислителна техника от Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ). Системите за въвеждане на данни на магнитна лента, мини машини СМ-4, бяха произведени в България, принтерите бяха внос от Унгария, дисковете – от ГДР, както и голямата изчислителна машина ЕС-1014 за звеното в Пловдив. По това време беше много трудно

да се достави оборудване по второ

направление

(с валута от

капиталистически страни), трябваше да бъде преодоляно наложеното на страната ни ембарго и техниката, с която работехме в окръжните изчислителни центрове, не беше надеждна, както доставените преди това системи от IBM, UNIVAC, UTS и WANG. Но така или иначе такава беше действителността и

трябваше да се съобразим с нея.

Първите системи бяха монтирани в Пловдив и Велико Търново, после – в Бургас, Варна и другите окръжни градове. Ние, които работехме с тези машини, знаехме, че те са с доста ниска надеждност, а решението беше дублиране и резервиране на техниката. И разбира се, двойно повече сервизен персонал за осигуряване на 24часовата ѝ поддръжка, с какъвто на практика до момента не разполагахме. В този период започнахме създаване на сервизи (под формата на кооперации), където 43


работеха инженери, физици и други специалисти. Основният начин за тяхната квалификация беше чрез вътрешнофирмено обучение, както и чрез обучение при производителите на техниката. Кооперациите сключваха договори с окръжните банки и поддържаха техниката във всичките им клонове. Обучихме хората, дадохме им двойни заплати и всички ние работехме с много голям ентусиазъм и висока мотивация. Тогава се роди и идеята ни за „отдалечен печат“ – една наистина революционна инициатива във време, когато интернетът все още беше в зародиш. Екипът ни, който включваше Никола Мирчев, Павел Нинов, Любомир Цеков, Васил Патриков и аз, беше вдъхновен, а реализирането на проекта беше наистина вълнуващо събитие. Отдалеченият печат представляваше модем със свързан използваше

към него принтер и се

за изпращане на документи по електронен път, вместо

съответният

документ да се носи физически в друг клон на банката в друг град. Проектът наистина беше

революционен и спести

доста

време

на служителите, а трансферът на

документи се реализираше много по-бързо. Отдалеченият печат беше внедрен в поголемите центрове и трябва да отбележим, че такъв тип печат нямаше никъде другаде в нито една индустрия на страната. Пак през този период бяха създадени две развойни софтуерни звена – в Пловдив и във Велико Търново, чиято задача беше да поддържат програмното обезпечение на българската техника за счетоводния проект

и за проекта за икономическа

информация, нужен за ръководствата на окръжните банки

и на централното

управление на БНБ. Въвеждането на проекта за икономическа информация в окръжните банки и сетълмента направи невъзможни лошите практики за нарастване на инфлацията поради забавена информация, кредитните авиза и раждането на понятието „пари на Банксервиз“. Един от основните проблеми по онова време обаче беше липсата на кадри и ние трябваше със собствени сили да се справим с този въпрос. Така съвсем спонтанно се

роди иновацията на самообучение. Развойните звена сами обучиха и

квалифицираха програмисти, като за целта математици и физици с педагогически профил бяха назначавани като счетоводители и преквалифицирани като програмисти оператори. Тогава все още нямаше такива специалисти, както нямаше и специалност „информатика“. И до днес много от тези бивши програмисти са ръководители и главни счетоводители в някои банкови клонове в Пловдив и Велико Търново. 44


Както вече споменах, машините, с които работеха изчислителните центрове по онова време, не бяха сигурни и много често ставахме свидетели на откази. Ще дам един съвсем нагледен пример – дори при наличие на две работещи и две резервни машини в Пловдив, те отказваха през половин-един час. Затова бяха необходими инженери, които да работят включително и на смени. В същото време много често се налагаше при проблем в техниката изчислителен център.

да се обръщаме към специалист от друг

Ако при нас в Пловдив

например възникнеше сериозен

проблем с дисковете, викахме най-големия експерт в тази област, който беше част от екипа в Стара Загора. На практика различните екипи си оказвахме сериозна взаимопомощ – първо между

инженерите и техниците от сервизните звена при

поддържането на техниката и после от обмена на софтуерни продукти между София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас – и именно тези практики бяха една от причините, довели до раждането на идеята за създаването на Банксервиз. Помня, че идеята за основаването на Банксервиз възникна по време приятелска сбирка

на инженерите. Бяхме силно

на една

ентусиазирани, макар

че

първоначално имаше известна съпротива от страна на някои окръжни директори на изчислителни центрове. Името Банксервиз също беше идея на инженерите, а през 1988 г. се роди и първият писмен материал от Любомир Беров, мен, Петър Брънзалов и Васил Патриков

– подготвихме записка от името

на Любомир Беров, в която

предлагахме да се създаде Банксервиз. Година след това вече беше ясно, че такова обединение, което да бъде под управлението на Главния изчислителен център в София, трябва да се състои. И така през 1988 г. написахме предложение до Ганчо Колев, който по това време беше зам.-председател на БНБ и отговаряше за счетоводството. Като изключително опитен счетоводител, той пръв видя ефекта от обединението, като в самото предложение ние бяхме направили подробна обосновка, включително и разчети за финансова и икономическа ефективност. За да избегнем евентуалните трудности и съпротива при разглеждане на предложението, си послужихме с малка хитрост – избрахме да внесем документите в БНБ през август, най-активния сезон на отпуските. Аз, Васил Патриков и Петър Брънзалов подготвихме всички необходими документи и обосновки и в една гореща августовска събота ги занесохме в София на Ганчо Колев, 45


който трябваше да предаде предложението на Васил Коларов, председател на БНБ в този период. Помня, все едно е било вчера, как писахме предложението цяла нощ в петък срещу събота и рано сутринта трябваше да пътуваме тримата до София, за да го занесем на Ганчо Колев, с когото Петър Брънзалов се познаваше добре. На разсъмване обаче, точно преди да потеглим, Патриков ме спря с думите: „Не може да го занесем в този вид, виж колко грешки има.“ И след като го бяхме писали цяла нощ, отново седнахме и започнахме да коригираме. Успяхме и не след дълго потеглихме за София, където, с одобрението на Любомир Беров, дадохме документите на Ганчо Колев. Ролята на Любомир Беров в целия този процес беше много важна. Той оцени идеята за проекта и стана негов двигател. И така в София през август 1988

г. стартира

процедурата по реалното създаване на Банксервиз, който на практика започна да функционира през януари 1989 г. Реакцията на Ганчо Колев и на Васил Коларов, както и решението на УС на БНБ бяха много бързи

и адекватни, защото едно

такова

обединение решаваше много

ефективно и бързо проблемите при обслужването на новите над 70 банки, банковата реформа и възникването на огромна за времето банкова мрежа от клонове и офиси. Банксервиз бе

създаден като

дружествено предприятие (ДП), впоследствие

пререгистрирано като акционерна фирма (АФ) – в края на 1989 г., и в акционерно дружество (АД) – в края на 1991 г., и с клонова мрежа:  Банксервиз-Изток, гр. Бургас, с бази в градовете Бургас, Варна, Сливен, Ямбол, Добрич и Шумен;  Банксервиз-Запад, гр. София, бази в градовете София, Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана и Перник;  Банксервиз-Север, гр. Велико Търново, с бази във Велико Търново, Габрово, Търговище, Ловеч, Плевен, Разград, Русе и Силистра;  Банксервиз-Юг, гр. Пловдив, с бази в Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Смолян, Казанлък и Кърджали. На практика структура,

липсваха

организационни сътресения при стартирането на новата

тъй като тази схема реално

работеше още преди

обединението на

отделните изчислителни центрове в страната. Създаването на Банксервиз беше поскоро акт на узаконяване на досегашния начин на работа. По това време вече бяха започнали да се появяват

редица нови банки и ръководството в БНБ съзря 46


необходимостта от една такава структура, която да поддържа технически банките. Само в Пловдив например функционираха Окръжната банка, Земеделска банка, Стопанска

банка и Минералбанк. Най-важният елемент, на база на който се взе

решение за създаването на Банксервиз, беше икономическият.

През 1990 г. възникнаха изключително много банки. Всяка окръжна банка стана самостоятелна, появиха се редица отраслови банки – Земеделска банка, Биохим, Минералбанк, Стопанска банка – и те започнаха да работят, включително привличайки средства отвън. Без една централизирана система за разплащания между банките, каквато беше

реализирана от Банксервиз през този период и която беше

революционна стъпка в банковата система на страната, това щеше да бъде абсолютно невъзможно. Създаването успешно

на Банксервиз в този момент беше

едно

решение за преодоляване на проблема, породен от лавинообразното

възникване на нови банки и тяхното интегриране в банковата структура на държавата, а и на редица други проблеми в банковата система у нас. Започналото преструктуриране на банковата система и разрастването на нова мрежа от банки и клонове щеше да бъде невъзможно без прякото участие на хората от „Банксервиз“ АД. Те се включиха в дигитализацията не само като програмисти и инженери, но и като „електронни лидери“, притежавайки нужните е-умения и познания за банковите технологии. Не случайно повече от половината служители на Банксервиз се реализираха като ръководни кадри във финансовата система на България. Икономическият ефект от тази компютъризация доведе до положителни явления в българския стопански живот по време на Прехода:  Ефективни разплащания за 3 дни, което подобри икономическия живот и отложи инфлацията с няколко години;  Стабилизира българския лев и „задържа“ кризата в страната до 1996 г., за разлика от другите бивши социалистически държави;  За преструктуриране на банковата система от „планова“ в „пазарна“ бяха осигурени бързина и ефективност, което икономиса няколкостотин милиона обществен ресурс за нова дигитална инфраструктура на финансовата система.

47


Мога да дам един куриозен пример от моята практика през този период. Един ден възрастният 72-годишен директор на банката в Чепеларе (имаше такава самостоятелна банка) ми се обажда с проблем – компютърът му не работеше и той търсеше помощ от нас. Оказа се изключен кабел...

Тук искам отново да отбележа, че мотивацията на хората беше много важна и тя помогна

нещата

да се случат въпреки трудностите. А трудности имаше. Често

срещахме съпротива дори от редови служители. По това време счетоводителите бяха много сериозен фактор в едно предприятие, често те командваха повече, отколкото самият директор. И изведнъж нашата система

промени

порядъка.

В резултат

започнаха дребни саботажи, като например блокиране на клавиатурата с кламер и редица други. Не беше масово, разбира се, но имаше такива случаи. Хората смятаха, 48


че им отнемаме важността и уронваме авторитета им. Така че ако не беше мотивацията на хората в Банксервиз и преди това в изчислителните центрове, нещата нямаше как да се случат. Тук искам само да споделя няколко имена на мои колеги, като например Пламен Петков, Иван Петров, Александър Чекански, Петя Иларионова, Неделчо Порязов, Катя Янева, които бяха много силно запалени в овладяването на новостите и при нарастващата работа в Банксервиз /част от тях са и на снимката горе/. Пак искам да подчертая – трудовите навици, които се създадоха от тези хора, са невероятни. С много от тях работим и сега заедно вече над 20 години и те трудно могат да се сравняват по работоспособност и ефективност с новите поколения служители. И не на последно място, искам да подчертая, че в Банксервиз-Юг направихме две важни структури, които работеха десетина години след 1990 и осигуриха евтини и лесни услуги на банковите клонове в Южна България. Това бяха Център за обучение и квалификация с шеф Таня Пашева и американски преподаватели и Търговски отдел за компютърна техника начело с Христо Гагов и Атанас Гунчев. На практика

ние положихме и началото на системата Инфобанк. Около 1994 г.

разработихме софтуер, който улесни работата на предприятията изключително много. По това време, ако едно предприятие има сметки в 3–4 банки, се налагаше до обяд счетоводителят да обикаля всичките банки, за да се провери колко пари общо има предприятието. Нашата програма обаче даде възможност на счетоводителите чрез терминала, инсталиран при тях, да изведат информация за наличните в различните банки сметки. В резултат директорът получаваше отчет за наличностите още сутринта с отиването си на работа. Помня колко щастлив от новата система беше тогава директорът на завод „Слънце“. За него това беше

огромно

облекчение, защото

предприятието му разполагаше с много сметки, пръснати навсякъде, където търгува. И макар че често счетоводителите се противяха на навлизането на технологиите, в същото време те оценяваха новостите и виждаха възможностите на нашите системи. Днес, от дистанцията на времето, мога да кажа, че Банксервиз възникна точно навреме, за да отговори на едно голямо предизвикателство – бумът на банки и клонове у нас и на практика да реши въпроса с комуникацията на банките. 49


За автора: Д-р ик. инж. Петър Нейчев участва в електронизацията в МК „Кремиковци“ от 1972 г., а през

1978

г.

започва

работа

в

Окръжна банка-Пловдив.

Участва

в

електронизацията в БНБ и в ДСК-Пловдив, а после и като директор на „Банксервиз-юг” и

в

банките

„Славяни“-София

в Южна България. По-късно е изпълнителен и

„Агробизнесбанк“-Пловдив,

където

директор в банка също

извършва

електронизацията съвместно с Банксервиз АД. В момента е ръководител на проекти за блокчейн платформи „ClubXChain” (за туризъм) и „FinEtika” (за финтех компания) и проект за Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ) с магистърски програми

за Изкуствен интелект и е-

лидерство. Публикуваният текст е от подготвената за печат от авторски колектив книга „От „Бансервиз-юг“ до ИТ Хъб „Махатма Ганди“.

Блокчейн платформа за финансови услуги Finetika в порфолиото на „Етик Финанс“ АД. Иновации във финансите с дигитален портфейл от ново поколение. Сигурност, мобилност, удобство. www.finetika.eu e-mail: finetika@gmail.com Tel.: +359 882 933 571

50


„Етик Финанс“ АД е иновативна финтех компания, предлагаща съвременни финансови продукти и услуги на високотехнологично ниво с висока добавена стойност и висококонкурентна компетентност в областта на етичните финанси, икономиката и електронния бизнес. www.efinance.bg e-mail: efinance.office@gmail.com Tel.: +359 882 933 555

51


Развитие и приложения на изкуствения интелект /Artificial L’Oreal представи иновативна Al технология за онлайн диагностика на кожата

„Новата технология използва създаден от ModiFace алгоритъм, задвижван от изкуствен интелект, и е базирана на експертните познания на L'Oreal и нейната огромна база със снимки. Използвайки метода на дълбоко обучение (deep learning) aлгоритъмът е трениран

върху 6000

клинични

образа (част

от

проучванията

на

научноизследователския отдел на L'Oreal и откритията за стареенето на кожата, представени в Skin Aging Atlases) и върху 4500 селфита на жени от 3 различни етнически групи (азиатска, кавказка и афро-американска), направени при различно осветление.

В резултат на тези тренировки и съвместна работа с дерматолози, алгоритъмът предоставя изключително прецизна оценка на кожата. Точни резултати се получават дори и при различни лицеви изражения и всевъзможни условия на снимане (светлина, позиция на телефона).

Skin Aging Atlases на L'Oreal са първи по рода си и са фокусирани върху визуалните признаци на стареене за всяка етническа група. Проучванията, довели до създаването 52


на тези атласи, са проведени във Франция, Китай, Япония, Индия и САЩ сред общо 4000 жени и мъже на възраст от 20 до 80 год. Атласите позволяват да се прецени или дори прогнозира общото стареене на лицето, като днес те се използват за клинични оценки при козметични или дерматологични лечения. Първото приложение на новата диагностична технология на L'Oreal е услугата Vichy SkinConsult, която стартира през януари 2019 г. в Канада и ще бъде достъпна на уебсайтовете на марката и в другите държави по света по-късно тази година. Vichy SkinConsult ще предоставя на жените индивидуална диагностика в 3 лесни стъпки: Дамите трябва да качат или да си направят селфи чрез уебсайта на бранда; Технологията улавя 7 признака на стареене: бръчки под очите, загуба на плътност, фини линии, липса на блясък, тъмни петна, дълбоки бръчки и разширени пори. След анализ на тези фактори жените получават персонализирани резултати, информация за силните страни на тяхната кожа и приоритетни действия, които могат да предприемат; Всяка жена получава и специално разработен за нея продуктов режим, отговарящ на специфичните нужди на кожата ѝ. „С придобиването на ModiFace започна втория етап от дигиталната трансформация на L'Oreal, фокусиран върху преоткриването на красотата чрез различни технологии като гласови команди, добавена реалност и изкуствен интелект. Вярваме, че тези услуги ще бъдат новият начин, чрез който потребителите ще откриват нашите марки и продукти. След възможностите за виртуална пробa на грим и различен цвят на косата, след онлайн консултациите на принципа на добавената реалност, L'Oreal и ModiFace са горди да представят първата технология за онлайн диагностика на кожата, базирана на изкуствен интелект и изследователска дейност“– коментира Любомира Роше, главен дигитален директор на L'Oreal.

Няколко примера защо индийски компании залагат на Al През последните две години Swiggy, Naspers, DST Global и Bessemer Ventures финансират сайт, агрегиращ ресторантьорски услуги, който се разрасна светкавично. Броят на използванията на платформата се е увеличил от 2 милиарда през октомври 2017 г. до 40 милиарда през януари 2019 г. През това време Swiggy премина от бизнес, работещ с 12 000 ресторанта до над 55 000; от седем града до 70; от персонал за доставка от 15 000 до 120 000 души. Бангалорският филиал също е станал много попечеливш - от 700 млн. долара през февруари 2018 г. до 3,3 млрд. $ до края на годината. Този зашеметяващ растеж означава, че Swiggy, основана през 2014 г., трябва да погледне отвъд човешката намеса, за да поддържа темпото. Swiggy се опира на технологии, по-специално на изкуствен интелект (AI), за да помогне на системите си да следват този бърз растеж. „AI е от решаващо значение за нас, за да поддържаме нашия растеж“, казва Dale Vaz, който ръководи инженерни науки и данни в Swiggy. През последните 12 до 18 месеца Swiggy разширява този екип, осигурявайки повече ресурси за него. Фирмата засили фокуса си върху изграждането на хранилище на данни благодарение на експлозивния растеж на операциите, за да 53


катализира приемането на AI. Голяма част от необходимата бек-енд работа при маркиране и класифициране се прави все по-често чрез код, който се подобрява с течение на времето.

Компанията днес може да използва машинно обучение, за да накара своите системи да разграничават вегетариански и месни ястия по изображения, а също и да разшири значително езиците, думите и словосъчетанията, които клиентите могат да използват, за да получат точни поръчки. Swiggy предлага на потребителите различни интерфейси на приложенията, в зависимост от техните индивидуални предпочитания. През февруари 2019 г. фирмата придобива Kint.io, разработчик на решения за разпознаване на изображения. За компания като Swiggy спечелването на конкурентно технологично предимство с помощта на AI е крайно необходимо поради високия залог. Той е в голяма конкуренция за пазарен дял със стария си съперник Zomato, но вижда Uber Eats, Food Panda и дори Dunzo като сериозно догонващи го съперници. В Индия Swiggy не е първият технологичен лидер, който отхапва „ябълката“ AI. Преди това Google, Walmart Labs, Flipkart, Paytm, Oyo и няколко други глобални и местни играчи са инвестирали и придобили компании, за да увеличат присъствието си в AI. През последните няколко години стартиращите фирми, както и големите компании провеждат сравнително малко експерименти с AI. Сега инерцията в този технологичен сектор се ускорява, за което свидетелства бум от сделки, както и фактът, че стартиращи компании с капитал над 1 милиард се насочват в тази посока. Подобно на всички технологични свръхцикли и тук се наблюдава доста позиране. Поддръжниците на ИИ настояват главните изпълнителни директори да инвестират в него, но предизвикателството е да се уверят, че тези инвестиции генерират добра 54


възвръщаемост и не се губят в бюрокрацията, особено когато се интегрира компания, която се сдобива с акции. „AI минава през този луд кръг“, казва Sasha Mirchandani, основател на Kae Capital, инвеститор на ранен етап в технологичните стартиращи компании. „Сега се предлагат по-големи договори и старите икономически гиганти се ангажират в този нововъзникващ сектор.“ AI, разбира се, се използва от потребителите в продължение на няколко години. Например, на мобилни телефони, цифрови лични асистенти като Siri, Google Now и Cortana се опитват да се поучат от използването и поведението на собствениците на телефона. Игри като Far Cry и Call of Duty се опират на тези технологии. В света на бизнеса търговците на дребно като Target и Amazon са използвали AI за прогнозиране на поведението на потребителите, както и банките, медийните предприятия и услугите за стрийминг на музика. AI се превърна в нещо като вълшебна пръчица, която вълнува всички технически проблеми, дори и там, където има широко разпространен дебат около полезността и оптималните приложения. Стартиращите компании, които се фокусират върху отделните сектори в изкуствения интелект, получават подкрепа от инвеститорите, компаниите, силни в областта на изкуствения интелект, сега започват да печелят сделки и клиенти и най-вече специалистите в тази област, особено учените, занимаващи се с обработка на данни, са много търсени. „Най-малко 25-30% от предложенията, които получаваме сега, включват значителен елемент от ИИ,“ казва Girish Shivani, изпълнителен директор на YourNest, компания за рисков капитал на ранен етап с интерес към т.нар. високо технологични стартиращи компании. Kris Laxmikanth, изпълнителен директор на базираната в Бангалор HR фирма Headhunters, казва, че „пазарът за талантливи специалисти с умения в сферата на изкуствения интелект е в затруднение. Нарастването на заплатите от 100-150% се превръща в норма с цел да примами утвърдени специалисти. AI днес е „горещо“ умение. Дори ще го наричам много високо платено. Тези специалисти са по-добре заплатени от SAP специалистите, когато SAP беше в разцвета си. В Силиконовата долина инженер по изкуствен интелект може да получи между 135 000 и 160 000 $. Днес това е най-високоплатеното умение. В Индия, нов инженер с AI умения започва от 11 000 $ годишно в топ софтуерни компании като TCS и Wipro. След една година, те могат да получат 50-80% увеличение, ако имат експозиция към правилни проекти, например като изграждане на чатбот. В глобалните технологични компании като Google тези заплати са още по-високи.” Има доказателства за по-широка подкрепа за AI от големите технологии и това е обявено в бюджета на правителството. Технологичният гигант Google придоби Halli Labs, тогава стартираща компания на четири месеца, през юли 2017. Въпреки това, извън експертния опит на Halli Labs в машинното обучение и обработката на естествения език (способността на компютъра да разбира езика, който се говори от хората), Google прави по-дълбоко навлизане в индийския пазар.

55


„... за предприемачите работим по програма за ускоряване, базирана в Индия, фокусирана предимно върху AI/ML технологиите. Нашата глобална програма за стартиращи компании вече е подкрепила над 30 индийски стартиращи предприятия, от които шест са фокусирани върху иновациите AI/ML,” отбелязва Google India в блог пост през март 2018 г. Временният финансов министър Piyush Goyal обяви създаването на национална AI програма в бюджета. Предвижда се скоро да заработи Национален център за изкуствен интелект. Според изчисления в проучване на технологичния гигант Accenture, AI има потенциал да добави $ 957 млрд., или 15% от текущата брутна добавена стойност към икономиката на Индия до 2035 г. Индия се нарежда на трето място сред страните от Г-20 през 2016 г., измерена от броя на стартиращите, насочени към ИИ, които са се увеличили от 2011 г. на годишна база с 86% ръст по-висок от средния за света. През юни 2016 г., когато ET Magazine преговаря с основателите на SigTuple, доставчик на AI-ориентирани медицински диагностични технологии, той провежда ранни пилотни проекти. Днес нейните продукти са много по-утвърдени и фирмата е разширила бизнеса си в чужбина. Той събра 28 милиона $ от инвеститорите, включително от фонда VC Accel Partners, и според банкерите скоро ще обявят ново увеличение от 50 милиона $ през следващите няколко месеца. Главният изпълнителен директор Rohit Kumar Pandey каза пред ET Magazine през ноември 2018 г., че фирмата разширява производствената си линия и обхвата на AI с нов продукт, който цифровизира различни телесни течности като кръв, урина и сперма. „Искаме да изградим глобално AI управлявано предприятие за здравеопазване от Индия“, каза той.

Перспективите на Niki.ai изглеждат по подобен начин ярки, макар и с диаметрално различен подход, той се фокусира върху Индия. Предприятието, 56


създадено през 2015 г., има над три милиона потребители на своята услуга chatbot и има HUL и HDFC Bank сред своите клиенти. Той е събрал финансиране от Ronnie Screwvala Unilazer Ventures, Ratan Tata и германският гигант за бизнес софтуер SAP. „Ние се фокусираме върху изграждането на нашите продукти за Bharat“ казва Nitin Babel, съосновател. За да направи това, Niki се фокусира върху изграждането на своите възможности на местни езици и иска следващата вълна от интернет потребителите в Индия, които са свикнали с мобилните телефони, да могат удобно да използват своя чатбот . Babel казва, че фирмата е печеливша на по-голяма база и очаква да види брутния обем на стоки от 200 рупии през 2018 г. до 1800 рупии през 2021 г. Докато бизнесът на фирмата е нараснал десет пъти през последните 12 месеца, Babel вярва, че найдоброто тепърва предстои.

Rahul Sachitanan, The Economic Times, 10.02.2019

Брюксел заема водещо място по отношение регулирането на Al Утвърдените компании и стартиращи фирми по света бързат да разработят или приемат решениs за Изкуствен интелект, които надеждно да предвиждат нашето поведение и да разкрият нашите несъзнателни нужди и желания. От тривиални проблеми, като например хранителни стоки, които купуват или филми за гледане, до решения за наемане на кандидати или отпускане на заем, компютрите с AI все повече правят прогнози и решения, които засягат целия ни живот. Според експертната група на Европейската комисия за изкуствен интелект (ИИ), AI е „една от най-трансформиращите сили на нашето време и е длъжна да промени структурата на обществото“. Примери за потенциалните социални ползи от технологиите за изкуствен интелект са много. Но рисковете свързани с алгоритмичното вземане на решения, също са добре известни: програмите за ИИ отразяват предубежденията на техните разработчици – както по отношение на начина, по който формулират проблема, който трябва да бъде решен, така и как те подбират, използват и приоритизират данните, които ще бъдат обработени. Освен това, капацитетът на технологиите за ИИ за идентифициране на връзки и модели в различни масиви от данни, които биха могли да бъдат открити от човека, представлява голямо предизвикателство за нашите права на неприкосновеност на личния живот и репутация. 57


Благодарности тогава за ЕС. Макар да изостава от САЩ и Китай в надпреварата за технологично превъзходство, изглежда, че поема водеща роля в разработването на регулаторна рамка, която ще насърчи дългосрочното доверие на потребителите в местната индустрия.

В регламента за защита на личните данни (GDPR) се забранява автоматизирано вземане на решения, включително и профилиране, без никаква човешка намеса, освен ако са изпълнени определени предпоставки и гаранции, приети от отговорното лице. Дадено лице, което подава молба за заем онлайн, например и получава незабавен изход, ще има право съгласно закона да получи „значима информация за логиката“ в оценката, заедно с човешката намеса и правото да оспорва резултат. Въпреки, че GDPR е предназначен да бъде неутрален по отношение на технологиите и дори не споменава ИИ, насоките на ЕС за защита на данните са недвусмислени: когато алгоритмичната технология се използва за профилиране или автоматично вземане на решения, включващи лични данни, се прилага законът. В случай на кандидати за кредити, те биха имали право да знаят за видовете данни, използвани в процеса на вземане на решения, защото тези данни са уместни как са изградени профилите и как са били използвани. Но те няма да получат обяснение за това как работят основните алгоритми. Ръководството не е правно обвързващо, но съветът е отговорен за последователното прилагане на GDPR, така че неговите възгледи е трудно да бъдат пренебрегнати. 58


Европа скоро ще има свой собствен кодекс за поведение на AI в допълнение към GDPR. Това не е първият или единственият опит за саморегулиране на технологии. Независимо от това насоките, предложени от експертната група на комисията, се опитват да преминат отвъд обикновените принципи, като предложат конкретни мерки за проектиране и развитие на системата, които ще „увеличат човешкото благосъстояние“, отразявайки „ориентирания към човека“ подход към ИИ. Препоръките на групата са насочени към разработчиците и включват, както технически така и нетехнически мерки. В насоките се препоръчва също така дружествата да отговарят за идентифицирането на потенциалното етично въздействие на продуктите си за ИИ от самото начало. Окончателната версия на предложенията, която се очаква през март, ще съдържа механизъм, който ще даде възможност на заинтересованите страни да се присъединят към насоките на доброволна основа.

Времето е от съществено значение. Въпреки че е необходимо, GDPR се се възприема в някои отношения като затваряне на вратата на конюшнята, след като конят е избягал. Сега имаме възможност да се справим с предизвикателствата на ИИ, с които вече сме запознати. Но за да може Европа да поеме водеща роля, а не да застане начело на своя страна, глобалното изпълнение ще бъде от решаващо значение. Джулия АПОСТОЛ, бивш водещ съветник във Великобритания, работи в адвокатска кантора Bredin Prat . Публикациите за изкуствения интелект са от подготвената за печат книга „От „Банксервиз-юг“ до ИИТ Хъб „Махатма Ганди“

59


Българско ICО събра $10 млн. за 8 часа България и София в частност, се превръщат във все по-търсени дестинации за стартиране на бизнеси, които са свързани с блокчейн и криптовалутите. Освен минималното данъчно облагане, което разбира се е в плюс, България предлага и изключителни кадри, които имат възможност да променят хода на бъдещето.

В тази статия ще научим за една платформа, върху която работят 15 души, като повечето са базирани в София, чиято цел е да създаде едно уникално решение за развитието на дигиталното рекламиране. В своята същност, това е първият български продукт, който е резултат на успешно ICO, информира cryptodnes.bg. „Причините, поради които решихме да направим това ICO, бяха, че вече имаме връзките, беше точният момент и имахме много лош опит от финансирането в рисков капитал“, обяснява Иво Георгиев, изпълнителен директор на децентрализираната рекламна платформа AdEx. През 2015 г., Георгиев основава Stremio – услуга, която комбинира видео съдържание от различни източници. След няколко години компанията успя да осигури финансиране от базирания в Китай Bitmain – най-големия световен производител на чипове (ASIC) за добив на биткойн. Това беше моментът, в който екипът за първи път се докосна до света на криптовалутите. Но те се натъкнаха на проблем. „Единственият начин за осигуряване на приходи от стрийминг услугата на Stremio беше чрез реклама“, казва Георгиев. Компанията започна да търси в различни мрежи, но всички те получиха голям процент от това, което плаща рекламодателят. В същото време няма прозрачност, няма запис и накрая доставчиците дори се опитват да ги измамят, като предоставят неверни данни. В този момент екипът комбинира разочарованието със знанията си за света на криптовалутите и реши да изгради свое собствено решение. Така се роди идеята за AdEx. Две години след първичното им предлагане на монети (ICO), една бета версия и много извлечени поуки, AdEx стартира новата си платформа, информира cryptodnes.bg. Събиране на $10 милиона за осем часа 60


Първото съобщение за AdEx беше направено през декември 2016 г., което според Георгиев ги постави сред първите три компании, които въвеждаха реклама на блокчейн. Всичко се случи с подкрепата на Bitmain, който ги въведе в ICO концепцията. Тъй като екипът вече беше навлезнал в крипто философията, това беше следващата им логична стъпка за набиране на капитал. В средата на 2017 г. AdEx успя да се подготви за ICO, което ги доведе до достигането на капитализация от $10 милиона само за осем часа. Целият бюджет за провеждане на ICO беше между $15,000-30,000 (причината за голямата разлика е, защото всички плащания бяха направени в криптовалути, а както всички знаем те са много волатилни), което беше доста малък бюджет, тъй като „до края на 2017 г. имаше ICO, за които трябваха милиони да бъдат стартирани“, пояснява Георгиев. В момента AdEx и Stremio споделят своите разработчици чрез трето начинание, наречено Smart Code. Разширеният екип на Smart Code има 15 души, десет от които работят върху AdEx на пълен работен ден. Половината от екипа е техническа поддръжка, другата е комуникация и бизнес разработки. Компанията има дистанционни членове на екипа от Холандия, Нигерия и Гибралтар и се стреми да привлече пет нови таланта до края на годината. Спестяване на до 50% от рекламния бюджет AdEx е решение за дигитална реклама, което изисква минимално доверие и предоставя отчетност и прозрачност на всички заинтересовани страни. Изградена на Етериум блокчейн, платформата свързва издатели и рекламодатели без посредници на децентрализирана рекламна борса. Една от характеристиките, които очертават AdEx е, че те не съхраняват данните на потребителите, без да използват възможността рекламодателите да се обърнат към своята аудитория. Що се отнася до рекламодателите, уникалната точка за продажба (USP) на AdEx е, че тяхното решение премахва посредника и спестява до 50% от разходите на бюджета за реклама. Същото е с издателите, които могат да печелят два пъти повече. Плащанията се превеждат през мрежата на Етериум, като се използва стабилната монета DAI. Всяко впечатление (импресия) предизвиква микротранзакция, която осигурява висока прозрачност и гаранция, че ако се случи транзакция, вие ще получите парите си. По този начин рекламодателите и издателите имат ясен поглед върху историята на 61


транзакциите във всеки момент. От друга страна, микроплащанията осигуряват ликвидност, което означава, че издателят има достъп до всички генерирани средства, без праг. Докато издателите и рекламодателите спестяват пари, валидаторите печелят такси, което е еквивалентно на таксата за транзакция в Етериум. Таксата за валидиране ще бъде около 5-6%. AdEx ще има валидатор във всеки канал, който ще събира такси около 2-3% от обема на транзакциите. AdEx има за цел да получи поне 1% от целия пазар на дигитална реклама, който за 2018 г. има обем от около $100 милиарда (60% от които сега се вземат от Google и Facebook). Таргетиране на крипто индустрията и съдържанието за възрастни AdEx е насочен към рекламодателите в крипто индустрията. В бъдеще, компанията също така разглежда съдържанието за възрастни като залагания, порно и други издатели и рекламодатели, които отпадат от Facebook и Google. Георгиев подчертава, че „има много фирми, които имат добра репутация, но нямат достъп до рекламни мрежи с подобно реноме“. Компанията стартира новата си платформа, предоставяйки безвъзмездни средства за десет избрани проекта, включително Nexo, FunFair, AirSwap, които могат да тестват и рекламират в платформата. Платформата има издателства със седалище в България, САЩ и Индия.

Таргетирането се осъществява чрез така нареченото контекстуален таргетинг, което означава, че рекламата, която се появява, се основава на контекста на отворената страница в браузъра. В бъдеще компанията планира да стартира поведенческо таргетиране, което съхранява данни само в браузъра на потребителя. AdEx има за цел да предостави публични регистрации през следващия месец, но екипът също насърчава издателите, които искат да тестват мрежата, да кандидатстват за частната бета версия. До края на годината екипът планира да стартира механизъм за залагане, което ще позволи на потребителите да станат валидатори, които правят мрежата по-стабилна и сигурна. Минималният залог ще бъде в ADX токен, като ще бъде на стойност $1000.

62


AdEx планира да включи хиляди рекламодатели и издатели, и поне десет от тях да бъдат по-големи.

Българските туристи: пътуват повече, а харчат по-малко

Едуард ЦВЕТАНОВ Българските туристи пътуват все повече в чужбина през летния сезон. През 2018 година 37% от българите са почивали зад граница, а през 2019-а. процентът е 56%, като средно посещаваме по три страни на година. Това показват публикуваните данни на финтех компанията Revolut. Компанията проучва навиците на харчене и предпочитаните дестинации за пътуване на т.н. „милениъл“ (millennial) поколение сред своите седем милиона потребители. В България финтех компанията вече има над 70 000 потребители, като нейни данни показват, че българските милениъли усещат ръста на заплатите и се насочват към равномерно харчене в чужбина, като все повече разнообразяват желаните дестинации.

Най-популярните дестинации Най-популярните дестинации за българските летовници през 2019 година са Великобритания,

Гърция,

Щатите,

Германия

и

Холандия.

Популярността

на

европейските курорти никак не е изненадваща, предвид късите разстояния за пътуване и удобство откъм избор на транспорт. Междувременно петте най-малко посещавани страни са Бахамските острови, Барбадос, Мианмар, Гватемала и Лихтенщайн. Скъпите полети, дългите разстояния и неблагоприятните валутни курсове са най-вероятните причини за ограничените почивки до екзотичните дестинации. Средни дневни разходи Средните дневни разходи на българските летовници за почивка са 98.86 лв. на ден през 2019 година., което бележи спад от 114.27 лв. на ден през 2018 година. Тази тенденция се забелязва от милениъл поколението в цяла Европа, подчетавайки ефекта

63


от увеличаващите се цени в отделните пазари и дългосрочната икономическа стагнация, продължила след финансовата криза през 2008 година. Интересен факт е, че от региона Централна и Източна Европа българските туристи (с 98.86 лв. на ден) са на второ място по дневно харчене след Унгария (105.16 лв. на ден). В това отношение изпреварваме Румъния, Полша, Словакия и Словения. България също така заема челото място сред предпочитаните международни дестинации за румънските туристи. Къде харчим най-много? Данните на Revolut разкриха и страните, в които българските туристи са похарчили наймного. Безспорен лидер тук е Япония, като средният дневен разход е 400.40 лева. Съседите ни от Румъния пък харчат най-много в Малдивите (902.97 лв. ден), докато гърците предпочитат Катар със средно похарчени 263.84 лв. на ден. От друга страна, българите спестяват най-много в Ирландия, където средният дневен разход на родните туристи през 2019 г. е само 46.23 лв. Кое как е по света? Броят на международните туристи се е увеличил в световен мащаб с 4% през първата половина на 2019 година, като основен принос за растежа имат Близкият изток и Азиатско-тихоокеанският регион. Това съобщи Световната организация по туризъм (СОТ), цитирана от Франс прес. "След растеж от 7% и от 6% съответно за 2017 и през 2018 година, увеличението на броя на туристите през настоящата година е на път да обърне историческите тенденции и съответства на прогнозата за повишение с между 3% и 4%", се посочва в официално комюнике на СОТ. Данните на международната организация с централа в Мадрид сочат за 671 милиона туристи за първото полугодие, което е с 30 милиона повече спрямо същия период на 2018 година. СОТ обяснява този относително стабилен растеж с "все още здрава икономика, подостъпни пътувания по въздух, по-добра въздушна свързаност и по-голямо улесняване при издаването на визи". Организацията обаче предупреждава за въздействието, което оказват върху доверието, "по-слабите икономически показатели, продължителната несигурност около Брекзит, търговското и технологичното напрежение, както и геополитическите предизвикателства". 64


Първото шестмесечие е било особено положително по отношение на туризма за Близкия изток (повишение с 8%) и Азиатско-тихоокеанския регион (с 6%). В Европа е отчетено увеличение с 4% благодарение най-вече на американските, китайските, японските туристи и идващите от Персийския залив. Африка (повишение с 3%) и Латинска и Северна Америка (повишения с по 2%) отчитат по-умерен растеж, като регионът на Латинска Америка е бил особено засегнат от спад с 5% на южноамериканския пазар заради трудностите на Аржентина., допълва Световната организация по туризъм. Наскоро Revolut for Business стартира два нови плана за бизнес сметка с нулеви месечни такси, насочени към амбициозни стартъп компании и специалисти на свободна практика (фрийлансери). Новите функционалности ще помогнат на бизнес потребителите да се разрастнат ефективно и бързо чрез улеснени процеси по отваряне на сметка, извършване на местни и международни преводи, както и следене на фирмени разплащания.

Бизнес портфолиото на Revolut е на европейския пазар от 2017 г. и позволява на компании и свободно практикуващи професионалисти да регистрират сметки в 28 валути в рамките на минути, да прехвърлят пари без такси, както и да издават виртуални и физически корпоративни карти на своите служители. Revolut for Business се ползва от местни и международни FTSE 250 компании и фрийлансери, като до момента има над 100 000 ползватели.

Компанията също така обявяви и промени в ценовата структура на останалите бизнес плановете, въвеждайки модел, който може да се персонализира и който осигурява още по-голям контрол на разходите, независимо от размера на бизнеса. Потребителите на Revolut for Business ще могат да адаптират корпоративния си план в съответствие със своите бизнес нужди по всяко време, бе да плащат за услуги, от които нямат нужда.

„Самите ние сме млад бизнес и разбираме от първа ръка колко предизвикателно може да бъде за амбициозния бизнесмен да получи подкрепата, от която се нуждае, за да реализира успешно плановете си. С оглед на личния ни опит ние разработихме нов, безплатен продукт, който ще спести на потребителите ни време, пари и отделно ще им 65


даде гъвкавостта и контрола, от които се нуждаят, за да се развиват ефективно както на местно, така и на международно ниво," каза Джеймс Гибсън, ръководител на Revolut for Business.

Нововъведенията в услугите на Revolut рефлектират нуждите на съвременния пазар, за който международната търговия и бързият растеж са от критично значение. През следващите месеци компанията ще продължи да добавя още услуги към портфолиото си, включително допълнителни функционалности за управление на разходите в цялата компания.

Пет причини да инвестираме в злато след летните сътресения Крум АТАНАСОВ Макар и публикацията да е назована така, в основата на всички причини да инвестираме в злато седи не друго, а самият американски президент Доналд Тръмп. Тази статия има за цел да набележи основните събития, които ще предопределят световната несигурност и нуждата от спестявания в злато, което за пореден път се очертава като единствения противовес на световни катаклизми. 1.

Задълбочаващата се търговска война между САЩ и Китай

В понеделник, 05.08.2019 год. Китай отговори недвусмислено на новите мита от 10 % на оставащите стоки за 300 милиарда USD годишно със сваляне на юана и блокиране на доставките на селскостопанска продукция. САЩ пък отвърна със санкции от МВФ, като маркира Китай за валутен манипулатор. Задълбочаващата се търговска война доведе до срив на акциите както на азиатските, така и на западноевропейските и американските борси. Дау Джоунс падна със 760 точки и отрази най-големия си спад от началото на годината. В резултат на това цената на златото е със свободен ход нагоре и няма никаква съпротива както на Main Street, така и на Wall Street. 2.

Индиректният натиск на Тръмп върху Федералния Резерв

Макар и да притежава суверенитет, ФЕД е под индиректен натиск от страна на Доналд Тръмп. Обявяването на новите мита дойде в интересен момент точно след свалянето 66


на лихвените проценти от ФЕД с 25 базови точки вместо исканите от Тръмп поне 50 базови точки. Това показва, че ходът с митата е насочен не само срещу Китай, а също и срещу ФЕД. Търговската война от този мащаб, водеща до световна несигурност, е една от малкото причини, които могат да допринесат за това ФЕД още да свали лихвите. Неслучайно и шестима от бившите управници на ФЕД изненадващо се изказаха за попремерено сваляне на лихвите точно преди срещата на ФЕД, в опит да парират влиянието на американския президент. Тръмп неколкократно и неуспешно номинира кандидати за членове на ФЕД като Джуди Шелдън, които са поддръжници на златния стандарт. Самият президент, разбира се, не подкрепя такъв, но това дава ясни сигнали, че иска да назначи свои хора в Резерва.

3.

Иран – затихнал, но силно вероятен конфликт

Макар и ранните сигнали още през юни, че ФЕД ще свали лихвите за пръв път от 2008 год. насам да доведоха до първоначалното повишаване в цената на златото, потенциалният конфликт с Иран подхвана това движение и закрепи цената на благородния метал на нива над 1400 USD за тройунция. Техеран обяви официално, че ще продължи да обогатява уран, а двама от най-важните участници в кабинета на Тръмп са твърди поддръжници на инвазия в Иран – Джон Болтън, национален съветник по сигурността на САЩ, и Майк Помпео – държавен секретар на САЩ. Потенциален конфликт с Иран би бил много скъпа и дългосрочна офанзива с неясен край. Страховете от такава неясна перспектива са обосновани от множеството проксита на Иран в Близкия Изток, които биха дестабилизирали целия регион, който и без това е в окаяно състояние. Подобни страхове винаги корелират директно с покачване на цената на златото. 4.

Brexit и Борис Джонсън – „европейският Тръмп“

Цената на златото достигна недостигани върхове вчера, 05.08.19 год., в следните валути – японска йена, канадски долар, австралийски долар и британски паунд. Несигурността на Острова дойде от ясните сигнали, които дава Борис Джонсън, че ще изкара Великобритания от ЕС без сделка. Подобно развитие има само един възможен ефект върху цената на златото и то е вдигането й – както в паунди, така и в евро.

67


И тук не можем да пропуснем намесата на американския президент Доналд Тръмп, който регулярно се изказва в подкрепа на Джонсън и Фараж и допълнително подклажда настроенията за разцепление в Европа. 5.

Промяна в статуквото и социални конфликти в САЩ и Европа

Съвсем не на последно място, трябва да отбележим и социално-политическите сътресения, които настъпват в западния свят след избора на Тръмп през 2016 год. Появата на крайнодесен национализъм и протекционизъм в САЩ, както и назряващите в противовес крайнолеви движения в лицето на изгряващата Александра Окасио Кортес (АОК) и обкръжението й водят до сериозни конфликти в американското общество. Макар и с не толкова силен магнитуд, положението в Европа е сходно. Тези процеси са подклаждани и от вече доказаната руска дигитална пропаганда, която по последни данни насочва усилията си в посока разпространение на реални социални конфликти в западните общества, а не във фабрикуването на нови. Тези разединения неминуемо прекратиха 30-годишния възход на либерализма и светът навлиза във времена, силно наподобяващи 30-те години в Германия точно преди Втората световна война. Всеобщата несигурност все повече припомня на хората, че спестяванията в злато са най-традиционният начин за опазване на бъдещето си в един нестабилен и непредвидим свят.

68


Работна група издаде препоръки за прехода от EONIA към EUR STR за пари и дериватни продукти Благомир ТРАЙКОВ Работната група на частния сектор за безрискови лихвени проценти публикува доклад, съдържащ набор от препоръки, посветени на въздействието на прехода от средния индекс за овърнайт евро (EONIA) към краткосрочния курс на еврото (STR). Препоръките се базират на оперативна и оценъчна перспектива, като взема предвид широкото използване на EONIA като референтна ставка и като обезпечение на възнаграждението и дисконтиране на паричния поток. Докладът анализира различните финансови продукти и процеси, засегнати от прехода, обхващащи обезпечени (напр. Репо репортажи) и необезпечени (напр. Текущи сметки) парични продукти, ценни книжа, инвестиционни фондове, деривати и модели, отнасящи се до EONIA. Докладът призовава участниците на пазара да се подготвят за: (i) промяната в часа на публикуване на EONIA от ден Т в 19:00 ч. CET до следващия работен ден T + 1 в 9: 15 CET, което ще следва промяната в методологията на EONIA от 2 октомври 2019 г. (представляваща транзакции, извършени на 1 октомври 2019 г.); и (ii) прекратяване на EONIA на 3 януари 2022 г. По отношение на промяната в времето за публикуване на EONIA, работната група насърчава участниците на пазара, наред с други неща, да: •

екранизират своя опис на засегнатите транзакции и системна среда, за да

оценят промените, необходими за справяне с промяната в времето за публикуване на EONIA и да подготвят съответните екипи за подобрен надзор по време на периода на прекъсване; •

разработване на комуникационна стратегия, насочена към вътрешни и външни

заинтересовани страни (по-специално клиенти), за да се осигури информираност за предстоящите промени; •

обръща внимание за коригиране на времето за сетълмент по подразбиране (т.е.

изоставането между последната дата на определяне и датата на сетълмент) в определени случаи.

69


По отношение на преходния период до прекратяване на EONIA на 3 януари 2022 г., работната група препоръчва, наред с други неща: •

участниците на пазара активно да прилагат опции с плаваща лихва (FROs) [ 1 ],

отнасящи EONIA към EUR STR FROs преди края на 2021 г .; •

централните клирингови къщи за контрагенти (ЦК) привеждат максимално

датите на превключване на дисконтиране към преход от режим на дисконтиране на EONIA към режим на дисконтиране в EUR и определят датата на превключване на дисконтиране възможно най-рано, за предпочитане към края на второто тримесечие на 2020; •

участниците на пазара въвеждат всички необходими модификации, за да могат

да издават, купуват, търгуват и управляват нови ценни книжа, индексирани към EUR STR и да избягват издаването на нови ценни книжа, индексирани към EONIA, с падежи, които надхвърлят преходния период. Препоръките на работната група не са правно обвързващи; те обаче дават насоки на участниците на пазара, които се подготвят за прехода от EONIA към EUR STR. Докладът е изготвен след препоръката на работната група от 14 март 2019 г., че участниците на пазара постепенно заменят EONIA с € STR като референтен процент за всички продукти и договори и извършват всички необходими корекции за използване на EUR STR като техен стандартен показател, както и съобщението на администратора на EONIA, Европейския институт за парични пазари, че ще промени настоящата методология на EONIA, за да се превърне в € STR плюс фиксиран спред от 8,5 базисни точки от първата дата на публикуване на € STR, т.е. 2 октомври 2019 г., до прекратяване на EONIA на 3 януари 2022 г. На 16 юли 2019 г. работната група също препоръча план за правни действия за прехода от EONIA към EUR STR, включително препоръки как да се отговори на правните последици за новите и наследени договори, които се позовават на EONIA. Работният екип за безрискови лихвени проценти, за който Европейската централна банка (ЕЦБ) осигурява секретариата, е ръководен от група, създадена през 2018 г. от ЕЦБ, Органа за финансови услуги и пазари, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейската комисия. Основните й задачи са да идентифицира и препоръча алтернативни безрискови проценти и преходни пътища. На 13 септември 2018 г. работната група препоръча STR в € като новата безрискова ставка в евро. € STR отразява 70


неосигурените разходи за заеми за една нощ на банките в еврозоната на едро и ще се произвежда от ЕЦБ от 2 октомври 2019 година. ******************* [1] Терминът „опция с плаваща лихва“ е дефиниран в Определенията на Международната асоциация за суап и деривати от 2006 г. и се отнася до методологията, използвана за определяне на плаваща лихва, приложима за суап операция за определен ден.

ДВА ВАЖНИ И ИНТЕРЕСНИ ФОРУМА ОЧАКВАТ ИКОНОМИСТИТЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ ПОКАНА ЗА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА“ Уважаеми колеги и приятели, Съюзът на икономистите в България, съвместно с Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Стопански факултет, Лаборатория за иконометрични изследвания и Европейски Информационен Център „Европа Директно“ – Благоевград Имаме удоволствието да ви поканим за участие в Научна конференция на тема: „БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА ИКОНОМИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

МЕЖДУНАРОДНИ,

ВЪТРЕШНИ,

на 24-25 октомври 2019 г. УВАЖЕМИ КОЛЕГИ, имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие с научен доклад в едно от следните научни направления: 1.

Блокчейн трансформация – вътрешни и международни аспекти

2.

Блокчейн екосистеми в предприемачеството

3.

Блокчейн екосистеми и финансово посредничество

4.

Блокчейн екосистеми в туристическата и развлекателна индустрия

5.

Блокчейн и изкуствен интелект

6.

Правни аспекти на блокчейн екосистемите

Конференцията ще се проведе в УМЦ на ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград в м. Бачиново в околностите на Благоевград. Очакваме ви за да споделим своите научни търсения и резултати от изследвания в един интердисциплинарен форум. 71


• Заявки за участие с доклад изпращайте на интернет адрес: economics@swu.bg не по-късно от 30.09.2019 година. • Регистрационна такса за участие от 30 лева да бъде преведена на банкова сметка Банка: Общинска банка АД IBAN: BG62SOMB91303160613000 BIC: SOMBBGSF • Завършеният текст на доклада следва да бъде изпратен на имейл economics@swu.bg до 15 Октомври 2019 г. Конференцията ще бъде вписана в Регистъра на научната дейност към Национален център за информация и документация. Статиите, които преминат двойното рецензиране, ще бъдат публикувани в списанията: „Финанси“ – http://espisanie.financebg.com/ „Икономика и управление“ http://em.swu.bg/, „Предприемачество“ http://ep.swu.bg/ Очакваме Ви! От Организационният комитет

ЕВРОПА СЛЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ - ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧНИ ПРОБЛЕМИ На 17 и 18 Октомври 2019 г. В гр. София ще се проведе 5-ТА ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧНИ ПРОБЛЕМИ „ЕВРОПА СЛЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ: ПАРИЧНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ“ Организирана от Центъра за парични и икономически изследвания към Катедра „Финанси“ към УНСС, Съвместно със Съюза на икономистите в България и с подкрепата на Френския институт в България и Първа инвестиционна банка АД, за пета поредна година имаме удоволствието да обявим Годишната международна конференция по икономически и парични проблеми. През 2019 г. поставяме акцент върху бъдещето развитие на паричната и икономическа област в Европа след Европейските избори. Каним всички, които се занимават и изследват проблеми и теми, свързани с монетарната и икономическата политика, да споделят и обменят своите позиции, мнения и гледни точки. Желаещите да участват с доклади в конференцията, могат да изпращат своите заявки в следните области: 1. Парична и финансова икономика 2. Международна икономика и международна политическа икономика 3. Икономическа и парична история и история на икономическата мисъл 4. Икономика на околната среда, социална и солидарна 72


икономика. 5. Мениджмънт и маркетинг Конференцията е открита за всички изследователи в посочените области, както млади, така и изследователи с опит, докторанти, пост-докторанти, включително и специалисти от бизнеса, правителството и неправителствени институции. Aнглийски, български, и френски ще са работните езици на конференцията. Водещи лектори: Проф. Ксавие Рише – Университет „Париж III – Нова Сорбона“, Франция Проф. Кристиан Азаис – Професор по социология, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) Проф. Жером Макуран – membre de l’Université de Saint-Étienne (IUT) et du Laboratoire Triangle (Ens de Lyon) MRC е основан в края на 2014 г. като част от Университета за национално и световно стопанство в София. Основната цел на центъра е да спомага развитието на научни изследвания в областта на паричната теория, политика и история и да предоставя възможност за изява на млади и утвърдени научни изследователи, за публикуване на научни трудове, както и да осигурява форум за дискусии. Срокове • Заявки за участие с доклад на английски или български език се изпращат на интернет адрес: www.conference.mrcenter.info не по-късно от 17 Септември 2019 г. • Регистрационният формуляр следва да бъде изпратен не по-късно от 17 Септември 2019 г. www.conference.mrcenter.info • Цялостният доклад следва да бъде изпратен на имейл: mrc@unwe.bg до 15 Декември 2019 г. • Заявката за участие с доклад и цялостния доклад трябва да бъдат във формат MS Word. •

Заявката за участие с доклад следва да бъде между 300 и 500 думи.

Цялостният доклад не трябва да бъде повече от 20 страници.

• Заявката за участие с доклад следва да бъде оформена, съгласно изискванията на приложения формуляр за резюме. • Докладите от конференцията ще бъдат публикувани на интернет страницата на Центъра в специално издание. • Избрани доклади ще бъдат предложени за публикуване в специално издание на списание Economic Alternatives (http://www.unwe.bg/eajournal/en). Такса за участие •

Основна такса – 120 EUR

Членове на MRC – 100 EUR

Докторанти – 60 EUR

Участници от УНСС – без такса * 73


• Участници от други български институции биха могли да поискат специални отстъпки. * За участниците от УНСС са включени безплатни кафе паузи и обеди по време на конференцията. Присъствието на официалната вечеря се заплаща и е в размер на 50 лв. Регистрационната такса включва: 1.

Участие в конференцията и материали

2.

Публикуване на доклад

3.

Кафе/чай и освежаващи напитки за двата дни

4.

Обяд (17 и 18 октомври 2019 г.)

Допълнителна информация бихте могли да откриете на интернет страницата на конференцията: www.conference.mrcenter.info или да изпращате въпросите си на имейл: mrc@unwe.bg

Фин хумор Турист, който знае до някаква степен да говори иврит, отива в Йерусалим. Решава да види Стената на плача, но забравил точно име на мястото. И, когато се качил в таксито, казал на шофьора: -

Моля те, закарай ме там, където вие, евреите, се молите най-искрено на Господ, тръпнете в очакване, ридаете неудържимо и си удряте главата в стената.

И таксиджията го закарал в... данъчното... *** Старият Макдърмот е на предсмъртно легло. Жена му се доближава, за да чуе последните му думи: - Да знаеш, Макмилън ми дължи 13 паунда - казва, задъхвайки се, Макдърмот. - Тъй, тъй, добре, няма да забравя - отговаря жена му. - А на Макинли дължа 10 паунда... - продължава Макдърмот. - Ей на, пак започна да бълнува! – мърмори си жена му. *** 74


Канибалите хващат турист, палят огъня, набутват го в казана и питат: - Как се казваш? - Какво ви интересува, нали ще ме ядете? - Как какво, а какво да пишем в менюто? *** Веднъж един беден евреин, живеещ единствено със сляпата си майка, толкова дълго се молил на Бог, че той се смилил и му казал: - Добре, ще ти помогна, но ще изпълня само едно твое желание. Евреинът, без да мисли дълго, поел въздух и започнал: - Искам моята болна и сляпа майка да може да види как красивата ми жена слага диамантено колие на шията на любимата ми дъщеря в скъпата ми кола, паркирана до басейна на разкошната ми къща на собствения ми остров!!!

*** Грузинец спасил арменец от удавяне в Каспийско море и за благодарност арменецът вади спестовна книжка и я подава на грузинеца. Грузинецът казал: - За какво ми е, аз не мога да тегля от нея! А арменецът казал: - Нищо, ще внасяш. ***

75


Американец, французин и българин говорят за подхода си при сваляне на гаджета: - Аз - казал французинът - кoгато заведа Жанет на ресторант и поръчам шампанско, тя е шокирана. Когато поръчам трюфели, тя е моя! Американецът казал: - Аз пък, когато кача Джейн в новия си додж и вдигна 200 км, тя е шокирана. Когато вдигна 250, тя е моя. - Аз, като дам на Мара 10 лева, тя е моя - казал българинът - Сутринта, като си ги взема, тя е шокирана...

Финансови, икономически и правни консултации

Он лайн медия Financebg.com

Традиционно и он - лайн счетоводно обслужване www.efinance.bg 76


„ИТ хъб Махатма Ганди по информатика и електронно лидерство“ ИТ хъб Махатма Ганди (www.it-hub.tech) включва:  Частен професионален колеж „Омега“ с образование по компютърни мрежи, графичен и интериорен дизайн;  Учебен център „Индийски институт по хардуерни технологии-България“ с франчайз за над 2300 курса по ИТ специалности;  „ИТ Академия“ АД с обучение в областта на информационните технологии и предоставяне на услуги свързани с тях.  Международно Висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ за подготовка на специалисти и лидери за дигиталната трансформация на бизнеса и Магистърски програми „Изкуствен интелект“ и „Електронно лидерство“.  Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки (ЧПГИКН) с обучение в сферата на ИКТ технологиите с поддържането на високи учебни стандарти и поставяне на основите на цифрови умения, съответстващи на изискванията на съвременния дигитален свят.

Частен професионален колеж „Омега“ гр. Пловдив www.collegeomega.com e-mail: omegacollegebg@gmail.com Tel.: +359 882 933 561

77


Учебен център „Индийски интитут по хардуерни технологии България“ франчайз от Бангалор, Индия www.iiht.bg e-mail: gerasimov@iiht.bg Tel.: +359 882 933 572

ИТ „Академия“ АД Обучение в областта на информационните технологии и предоставяне на услуги свързани с тях www.iiht.bg e-mail: office.itakademia@gmail.com Tel.: +359 882 933 522

78


Международно Висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ - подготовка на специалисти и лидери за дигиталната трансформация на бизнеса. www.mvuiel.bg e-mail: office@it-hub.tech Tel.: +359 882 933 540

Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки (ЧПГИКН) е-mail:chpgikn@gmail.com Теl.: 359 882 933 487

79


1