е-Списание Финанси брой 3 2020

Page 1

Съдържание Финансовата система на България под въздействието на Ковид – 19 Ганчо Т. ГАНЧЕВ

- проф. д-р

Тотално изоставаме икономически от Румъния и другите в Източна Европа – проф. д-р Ганчо Т. ГАНЧЕВ Финанси по време на пандемия – иновации и примери кой как го прави? Глобални технологични прогнози след Ковид – 19 – Ася ГЕОРГИЕВА Бизнесът не подкрепя 30 на сто увеличаване чиновническите заплати – Ели ЯНЕВА България: Бюджетният излишък започна ускорено да се топи – Ясен СТРЕМСКИ Фалитите при малкия бизнес ще достигнат 21 на сто до края на 2020 година Публичните финанси на Европейския съюз и усвояването им в България - Пламен Тодоров - финансист Европейският съюз е в прикривана икономическа криза – маг. Иван МИТЕВ Лукашенко ще удари със санкции страни от ЕС – Олга САМОФАЛОВА 11.Четвърт век eBay променя навиците за пазаруване 12. Фин хумор

1


Финансовата система на България под въздействието на Ковид - 19 Проф. д-р Ганчо Тодоров ГАНЧЕВ

Резюме: В изследването се подчертава, че кризата, породена от мерките за ограничаване на разпространението на Ковид-19, доведе да нарастване на бюджетните разходи и продължаване на политиката на количествени облекчения. Тази политика се свежда до масови интервенции на финансовия пазар, закупуването на държавни и корпоративни ценни книжа от страна на централните банки означава прехвърляне на ликвидност от банковия сектор към капиталовите пазари. Точно това не може да стане в рамките на българската финансова система, тай като националната банка в условията на паричен съвет не може да реализира една от суверенните си функции извършването на операции на открития финансов пазар. Ключови думи: финанси, пандемия, въздействие Summary: The study emphasizes that the crisis caused by measures to limit the spread of Kovid-19 has led to an increase in budget expenditures. This policy is reduced to massive interventions in the financial market, the purchase of government and corporate securities by central banks means the transfer of liquidity from the banking sector to the capital markets. Exactly this cannot happen within the Bulgarian financial system, as the national bank in the conditions of a currency board cannot realize one of its sovereign functions - the performance of operations on the open financial market. Key words: finance, pandemic, impact 2


Кризата, породена от глобалната пандемия, засегна изключително сериозно световната икономика. Основните мерки за противодействие от страна на правителствата и централните банки са допълнителните бюджетни разходи и провеждането на стимулираща монетарна политика. Това не можа да спре икономическия спад, но позволи сравнително бързо възстановяване на финансовите пазари в повечето от водещите световни икономики. Това възстановяване не е равномерно и засяга преди всичко котировките на основните високотехнологични гиганти. Сравнително оптимистичното състояние на глобалните финансови пазари е съпроводено с ниски и дори отрицателни лихви при ниска инфлация, независимо от предупрежденията, че печатането на пари ще доведе до покачване на ценовото равнище. Тенденциите на основните компоненти на българската финансова система- банковия сектор, финансовия пазар и публичните финанси, показват както прилики, така и съществени разлики, в сравнение с глобалните тенденции и развитието на финансовите системи на страните от еврозоната и ЕС.

3


На Графика №1 е отразена динамиката на лихвите на българския кредитен пазар в периода след 2007 г.. Графика №1 Динамика на лихвените проценти на българския кредитен пазар 12,00

10,00 8,00 6,00 4,00

2,00 7. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 10.10. 11.11. 12.12. 12.13. 13.14. 14.14. 15.15. 16.16. 17.17. 17.18. 18.19. 19.19. 20. - 2,00 Междубанков пазар

Нови кредити

Депозити

По данни на БНБ Особено интересно е движението на лихвеното равнище на междубанковия депозитен пазар. След кризисната 2008-ма година, лихвите на този пазар рязко спадат, като от края на 2017 са, и продължават да бъдат, устойчиво отрицателни. Феноменът на отрицателните лихвени проценти все още не е достатъчно изяснен теоретически, но са очевидни две нещапърво, отрицателните проценти на българския междубанков пазар са под силното влияние на политиката на Европейската централна банка и второ, функцията на парите като средство за запазване и съхраняване на стойността се сблъсква с временната и частична неспособност на банковата система да гарантира тази функция. Има няколко интерпретации на проблема с отрицателните лихви. Според водещата теория, отрицателните лихвени проценти са породени от разходите за поддържане на значителни кешови позиции от икономическите агенти. В частност, в условията на икономическа криза централните банки се стремят да провеждат политика на ниски лихви с оглед стимулиране на деловата активност. Лихвите могат да бъдат и 4


отрицателни, тъй като поддържането на значителни позиции в налични пари под формата на банкноти е свързано с разходи по съхраняването на тези ресурси. Размерът на отрицателните лихви е лимитиран от равнището на тези разходи, тъй като при по-значителни отрицателни лихви по свръх резервите на търговските банки в централната банка, банките могат просто да поддържат резервни позиции в налични пари, вместо по сметки с отрицателни лихви в централната банка. Същото се отнася и до икономическите агенти от реалния сектор (виж по-подробно Haksar and Kopp, 2020 и Reinbold and Wen, 2017). Този подход обаче може да обясни само отрицателните лихви с относително ниско номинално равнище, обикновено под един процент. Съществуването на по-високи отрицателни лихви предполага доразвитие на теорията в рамките на т.нар. консистентен подход потоцизапаси (stock-flow consistent approach). Според този подход, обединяващ в система от диференциални уравнения реалния сектор, инвестициите, банковия сектор и централната банака, лихвената политика на централната банка може да бъде ефективна и при негативни лихви. Това е възможно при силни отрицателни шокове върху икономическия растеж. Ключов момент при този модел е невъзможността на търговските банки да използват свръхрезервите в централната банка за кредитиране на реалния сектор. Друг извод е, че въвеждането на криптовалути, емитирани от централната банка, може съществено да повиши ефективността на монетарната политика, поради достъпа на икономическите агенти от реалния сектор до резервните пари на централната банка (Grasselli and Lipton, 2017). Ако се върнем към динамиката на българския кредитен пазар, то трябва да отбележим, че лихвите по новите кредити и депозити в лева също спадат, но като цяло спредът между доходността по пасивните и активните операции на банките остава относително постоянен. Това говори за силно сегментиране на българския пазар на заемни средства. Имаме от една страна междубанков кредитен пазар, който е силно интегриран и зависим от международния пазар на заемни средства и кредитен пазар между банките и реалния сектор в България, който показва относително обособеност от международните тенденции. Това сегментиране на вътрешния кредитен пазар има негативно отражение върху обема на 5


отпуснатите кредити и говори за отсъствие на достатъчна конкуренция между банковите институции. Независимо от значителния спад на лихвите по привлечените от банковия сектор средства, размерът на депозитите в българските банки расте, особено през 2020 г.. Това отразява наличието на процес на изместване на кривата на търсене и предлагане на пари (т. нар. крива LM). Очевидно става въпрос за нарастване на предпазното и спекулативно парично търсене от страна на икономическите агенти от реалния сектор и в частност на домакинствата. Тъй като банките не са в състояние да инвестират нарасналия приток на депозити, резултатът е увеличаване на свръх резервите на търговските банки в БНБ- виж Графика №2. По такъв начин, банковата система на България се оказва неефективна от гледна точка на трансформирането на спестяванията в инвестиции. Поради отсъствието на ефективен механизъм за насочване на паричните ресурси към реалната икономика, нарастването на паричната маса съвпада със свиване на вътрешното търсене и дефлация на основните ценови индекси (кривата IS се измества в ляво). Нарастването на паричната маса при свиване на инвестициите естествено води до нулеви и отрицателни лихвени проценти.

6


Графика №2 СЪОТНОШЕНИЕ РЕЗЕРВИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ В БНБ/ДЕПОЗИТИ 23 22 21 20 19 18 17 16 15

По данни на БНБ Нарастването на депозитите е особено подчертано при българските домакинства- виж Графика №3. Увеличението съвпада с началото на кризата с Ковид 19.

7


Графика №3 Депозити на домакинствата, в хил. лева 24000 000 22000 000

20000 000 18000 000 16000 000 14000 000 12000 000

По данни на БНБ Съгласно теорията, трябва да наблюдаваме силна зависимост на размера на депозитите в търговския банков сектор и на депозитите на търговските банки в централната банка от парите в обръщение, при ниска зависимост на парите в обръщение от резервите на търговските банки в БНБ, поради отбелязаната ограничена възможност резервите на търговските банки да бъдат използвани като кредитен ресурс за реалния сектор. Тези зависимости за периода юли 2019 – юли 2020 г. са илюстрирани на графики № 4, 5 , 6 и 7.

8


Графика №4

89 000 000 88 000 000 y = 4,4276x + 2E+06 R² = 0,7054

87 000 000 86 000 000 85 000 000 84 000 000

83 000 000 82 000 000 81 000 000 80 000 000 17 500 000

18 000 000

18 500 000

19 000 000

19 500 000

По данни на БНБ Графика №5

19 000 000 18 000 000

y = 3,8346x - 6E+07 R² = 0,4954

17 000 000 16 000 000 15 000 000 14 000 000

13 000 000 12 000 000 11 000 000 10 000 000 17 500 000

18 000 000

18 500 000

19 000 000

19 500 000

По данни на БНБ

9


Графика №6 19 400 000 19 200 000 19 000 000 18 800 000 18 600 000

y = 0,1292x + 2E+07 R² = 0,4954

18 400 000 18 200 000 18 000 000 17 800 000 17 600 000 10 000 00011 000 00012 000 00013 000 00014 000 00015 000 00016 000 00017 000 00018 000 00019 000 000

По данни на БНБ Графика №7 35 000 000 34 800 000 34 600 000 34 400 000 34 200 000 34 000 000

y = 0,0282x + 3E+07 R² = 0,0264

33 800 000

33 600 000 33 400 000 10 000 00011 000 00012 000 00013 000 00014 000 00015 000 00016 000 00017 000 00018 000 00019 000 000

По данни на БНБ Както се вижда от отбелязаните графики и съответните линейни регресионни уравнения, един лев от банкноти в обръщение създава 4,43 лева депозити в търговските банки и 3,83 лева депозити на търговските банки в БНБ. Обратното, един допълнителен лев депозити на търговските 10


банки в БНБ връща обратно в обръщение само 13 стотинки. С други думи търговските банки практически нямат обратно въздействие върху парите в обръщение и могат самостоятелно да разширяват кредитирането практически само чрез поемането на по-голям риск, което е трудно реализуемо в условията на кризисна неопределеност. Неспособността на търговските банки да използват резервните пари за кредитиране на неправителствения сектор е илюстрирана особено добре на Графика №7от нея се вижда, че всеки лев от резервите в БНБ създава около 3 стотинки допълнителни кредити. Освен в банкови депозити, паричните спестявания могат да бъдат инвестирани на капиталовия пазар. Независимо от ниските и дори отрицателни лихви по депозитите, българският капиталов пазар не дава признаци за съживяване, т.е. свободните парични ресурси не се насочват към закупуване на акции и облигации. Именно в това е основното различие между българската финансова система и финансовите пазари в САЩ и Европа. Този разлика обаче не е просто следствие от неразвитостта и отсъствието на конкуренция на българския финансов пазар. Основната причина е в невъзможността за провеждане на активна монетарна и фискална политика. Кризата, породена от мерките за ограничаване на разпространението на Ковид 19, доведе да нарастване на бюджетните разходи и продължаване на политиката на количествени облекчения, провеждана от двете страни на Атлантика. Тази политика се свежда до масови интервенции на финансовия пазар от страна на ФЕД и ЕЦБ. Закупуването на държавни и корпоративни ценни книжа от страна на централните банки означава прехвърляне на ликвидност от банковия сектор към капиталовите пазари. Точно това не може да стане в рамките на Българската финансова система. БНБ, в условията на паричен съвет, не може да реализира една от суверенните функции на пълноценната централна банка, а именно извършването на операции на открития финансов пазар. При това положение, свръх резервите на търговските банки в БНБ водят единствено до увеличаване на валутния резерв на централната банка, т.е. до инвестиции в чуждестранни държавни ценни книжа. Това положение е рисково, той като инвестициите в чуждестранни активи често е 11


съпроводено с отрицателни лихви, което създава условия за декапитализация на БНБ. Картината се допълва и от това, че българският бюджет продължава да бъде активен, т.е. първичното и касовото салдо са положителни, поне до края на м. юли. Активното бюджетно салдо не позволява инвестиране на свободните парични ресурси в ДЦК. По принцип се приема, че дефицитните бюджети изместват частния сектор от капиталовия пазар. Това е вярно, при ограниченост на свободните парични ресурси. Тогава финансирането на бюджетните дефицити води до повишаване на лихвения процент и ограничаване на възможностите на частния сектор да финансира своите инвестиции. При излишък на пари и отрицателни лихвени проценти, нещата се променят. Финансирането на фискалния дефицит и емисията на нови ДЦК очевидно дава възможност за по-пълно използване на паричните излишъци и натоварване на икономиката. Точно това не може да се реализира в условията на паричен съвет при орязани функции на централната банка и прекомерни фискални ограничения. Сегашната криза е учебникарски пример за недостатъците на валутния борд в условията на икономическа и финансова криза. Това е още един довод в полза на политиката на присъединяване към валутнокурсовия механизъм 2 и в перспектива към пълноправно участие в колективните механизми на еврозоната.

Литература Haksar V. and Kopp E. (2020). How Can Interest Rates Be Negative?, FINANCE & DEVELOPMENT | March 2020, pp 50-51. Grasselli M. R. and Lipton A. (2017). On the Normality of Negative Interest Rates, Preprint submitted to Review of Keynesian Economics, September 7, 2017. Reinbold B. and Wen Y. (2017). The Regional Economist | Fourth Quarter 2017, pp 14-15.

12


Тотално изоставаме икономически от Румъния и другите в Източна Европа Проф. д-р Ганчо Т. ГАНЧЕВ

Изоставаме съществено от Румъния и от другите страни от Източна Европа. Има някакво разминаване между оценките, които правителството дава само на себе си, и обективните факти, които наблюдаваме. Оттам идва и известно недоволство и чувство за неудовлетвореност. Ако България иска реално по-голямата част от населението да се чувства по-добре, би трябвало да ускорим темповете на растеж, а ускоряването на темповете предполага друг тип политика.

Стратегията на правителството на Бойко Борисов била да поддържа стабилност в областта на публичните финанси, като тази стабилност се разглеждала като предпоставка за постигане на устойчив дългосрочен растеж. На практика обаче страните, които постигат по-добри резултати, провеждали активна монетарна и фискална политика.

Ние сме във валутен борд и практически правителството не провежда и фискална, и Централната банка по начало не може да провежда монетарна политика, при което всички инструменти за ускоряване на икономическия растеж на практика са блокирани, което е фундаменталната причина за нашето системно изоставане. Ние не провеждаме активна политика, която да стимулира икономиката.

Кредитният рейтинг е оценка през призмата на това в каква степен финансово е стабилна съответната страна. Това не е цялостна оценка за икономическата политика, за проблемите, за перспективите, предложения за подобряване и т.н.такива реални оценки се дават от Международния валутен фонд (МВФ) и Европейската комисия. 13


България стратегически, ако запазваме валутния борд, има смисъл да влезем в еврозоната като начин да се излезе от този механизъм. От друга страна залагаме прекалено много на възможността да влезем там, защото не е ясно при това преструктуриране, което тече в еврозоната, дали те желаят страна като България да влезе. Не е ясно дали ние не залагаме на нещо, което е стратегически невъзможно.

Възможно е да има негативни шокове в рамките на ЕС и на световната икономика, което съществено да промени параметрите на бюджета и на това, което правителството ще може да разпределя.

****** Проф. д-р Ганчо Ганчев е роден на 13 април 1953 г. Завършил е Международни икономически отношения в Москва. Специализирал е във Франция, САЩ, Великобритания и Германия. Бил е председател на Агенцията за икономическо програмиране и развитие, преименувана покъсно в Агенция за икономически анализи и прогнози. Преподава и е бил декан на Стопанския факултет в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. В този брой на списание „Финанси“ предлагаме две негови публикаци по актуални проблеми – както за въздействието на Ковид-19 върху финансовата ни система, така и едно сравнение за икономическото ни развитие в сравнение с други страни от Източна Европа.

14


Финанси по време на пандемия Как семейна компания се адаптира към новите бизнес условия с помощта на Shopiko

През последните месеци много малки и средни фирми започнаха усилено да дигитализират дейността си, за да неутрализират негативните последици от ограниченията на физическите бизнеси, във връзка с пандемията. Пример за това е семейният бизнес МаКаСа, чиято история е вдъхновена от уюта и енергията, които носят магазинчетата в Италия. След екскурзия в страната, собствениците пренасят емоцията в България и се отдават на мисията да предоставят на клиентите си висококачествени козметични продукти с чисти, натурални и био сертифицирани съставки.

Фирмата, чието име е съставено от първите букви на децата в семейството - Мартин, Калоян и Стела, реализира своите продажби чрез два физически магазина в Бургас и Созопол, като впоследствие изгражда собствен онлайн магазин с платформата Shopiko. Екипът се доверява изцяло на платформата за онлайн търговия Shopiko. Кремена Гаврилова споделя, че платформата е изключително интуитивна и 15


дори човек без компютърни познания може лесно да си създаде и да поддържа електронен магазин.

„Важен акцент в дейността ни е всички предлагани от нас продукти да са полезни за здравето и без никакви странични ефекти. Затова преди да препоръчаме на клиентите си даден продукт, ние го изпробваме лично. Без той да е тестван от нас или нашите близки, няма как да го пуснем в продажба.“ - споделя управителят на фирмата Кремена Гаврилова. В началото на извънредното положение семейната компания е принудена временно да затвори физическите си магазини по морето. Но семейният екип продължава да работи, като прави редица разширения и подобрения в областта на онлайн търговията, сред които подобряване на визията и функционалностите на уебсайта, както и много други. Въпреки че в семейството има графичен дизайнер и програмист, всички единодушно се спират на Shopiko за изграждането на своя електронен магазин. Причината за това е тяхната най-главна цел - да стартират бързо,

16


лесно, с разумна инвестиция и да тестват потенциала на онлайн продажбите. Shopiko работи по модела „софтуер като услуга“ (SaaS - Software as a Service), което дава възможност на малки фирми да създават пълноценни магазини без сериозна първоначална инвестиция, заплащайки само малък месечен абонамент. Това включва всички аспекти от развитието на един онлайн магазин – постоянно съдействие от специалистите на СуперХостинг.БГ, включени хостинг, SSL сертификат и лесна за управление система за продажби. Сред предимствата са и разнообразни дизайни, оптимизация за търсачки, инструменти за дигитален маркетинг, интеграции с куриери и разплащателни методи, сигурност, денонощен мониторинг на инфраструктурата и др. Така екипите могат да поддържат сайтовете си без много усилия и да се съсредоточат върху развитието на своя бизнес. „Ако трябваше да заплащаме за изработка на нов магазин от нулата, може би нямаше да направим тази инвестиция точно в този момент. Чрез Shopiko обаче получихме работещ онлайн магазин веднага, което ни позволи да започнем да продаваме онлайн на момента, без да влагаме сериозен бюджет за този нов проект. Това ни помогна много да запазим своя бизнес и клиентите си по време на извънредното положение и социалната изолация.” - добавя още Кремена Гаврилова.

Десет от най-странните нови форми на туризъм През последните години туризмът в световен мащаб може и да пострада покрай ограничителните политики, свързани с пандемията, но по всичко личи, че има добри шансове за възстановяване. По-важното е, че той се променя с бързи темпове и става все по-любопитен и интересен, следвайки промените в нагласите на хората. На мнозина пътуванията до популярни туристически дестинации отдавна са им омръзнали. Селският туризъм или този, свързан с популярни парти дестинации също отдавна не са новост. Какво ще кажете обаче за атомен туризъм? Или за космически, военен или дори фантастичен? 17


“Когато говорим за ваканции и почивка, обикновено си представяме планината, морския бряг или обиколки на популярни забележителности. Напоследък обаче се наблюдава фрагментиране на туризма и сериозен ръст при търсенето на по-различен тип преживявания, включващи малко популярни и дори шокиращи дейности като например обиколки за гледане на акули или посещение на индустриални обекти, военни бази и какво ли още не. Тази тенденция вече може да се забележи и при някои запитвания в нашата платформа, а още по-ясно се вижда тя в световен мащаб” разказва Свилен Петков, съосновател на българската туристическа платформа Luxury Discounts. Според него, основният извод е, че браншът се фрагментира и във все по-голяма степен се обвързва с отделни общности и субкултури. Свилен Петков описва и кои са десетте най-странни нови форми на туризъм днес: Толкин туризъм Това е изключително специфичен вид туризъм, свързан с книгите и филмите за “Властелинът на пръстените” и други произведения на писателя Джон Толкин, който има милиони фенове по целия свят. Нова Зеландия е предпочитана дестинация за пътуванията им, тъй като тя е основното място за заснемане на филмовата поредица по темата. Най-запалените привърженици на Толкин туризма посещават също Оксфорд и Бирмингам, където могат да се свържат с толкинското общество и да си закупят различни артефакти и изкуство, посветени на измислената вселена. Атомен туризъм При този вид туризъм хората посещават специализирани музеи, разказващи историята на атомните оръжия, както и действителни локации, където са се случили атомни катастрофи или дори са били хвърляни атомни бомби.

18


Един от най- посещаваните музеи от този вид е Чернобилският музей /снимката горе/ в Киев, където може да бъде научен всеки детайл от аварията в Чернобил и нейното въздействие върху хората. Хирошима и Нагасаки са другите най-посещавани места, когато става въпрос за атомен туризъм. Еко туризъм Любителите му осъществяват екологично отговорни пътувания до различни природни зони с цел да ги опознаят и да им се насладят. Екскурзиите обикновено насърчават опазването на околната среда и изучават културните особености на местните народи. Хайде да плуваме с акулите Това всъщност е подвид на екотуризма, само че много по-опасен от него. Той е предпочитан от хората, които обичат акулите и всичко, свързано с тях.

19


Голямата бяла акула е основен обект на т.нар. обиколки с акули, които включват опитни водолази и защитни клетки. Въпреки високия им професионализъм и отлична организация обаче при тези екстремни приключения понякога се стига до инциденти с фатален край. Религиозен туризъм Свързан е с посещенията на известни катедрали, джамии и други локации с важно религиозно значение. Едни от най-предпочитаните дестинации на любителите на този туризъм са базиликата “Свети Петър” във Ватикана, Йерусалим и много други.

20


Винен туризъм

Този нишов тип туризъм включва всичко, свързано с виното - историята, създаването му и разбира се неговата консумация. Екскурзиите обикновено се състоят от посещения на винарни, дегустация на вина, разходки сред лозя и дори прибиране на реколтата. Виртуален туризъм Тук става въпрос за виртуални обиколки и симулации на различни места чрез видеоклипове или дори чрез технологии за виртуална реалност. Очаква се с развитието на новите технологии и изобретяването на още помодерни устройства, виртуалният туризъм тепърва да разцъфтява. Дентален туризъм Да, има и такъв. Това е подвид на медицинския туризъм и се осъществява от хора, които търсят по-добра стоматологична помощ извън своя град или държава. Любопитен факт е, че денталните туристи често си поръчват конкретно да придобият усмивката на известни артисти или музиканти. Другаде обаче те просто търсят по-изгодна цена за зъболекарски услуги, възползвайки се от разликата в стандартите на живот. 21


Военен туризъм За разлика от атомния туризъм, при военния туристите посещават активни военни зони, за да изпитат от първо лице какво е да си сред бомби, куршуми и гранати. Обикновено това са любители на екстремните изживявания, които обичат приключенията и адреналина. По време на войната в Афганистан в страната имаше рекордно висок брой туристи, някои от които загубиха живота си там. Космически туризъм

Той се радва на засилен интерес през последните години, но за съжаление от него все още могат да се възползват единствено много богати хора. Хората, които до сега са успели да си платят за да полетят в космоса като туристи, са единици и очакванията са тепърва някои нови космически компании да направят този бранш по-достъпен в ценово отношение.

22


Хотели по морето затварят,сезонът приключва с голям спад на чужденците Сезонът по българското Черноморие е към своя край и след свободните дни по празниците започна масово затваряне на хотелите, съобщиха сдруженията на собствениците. Последните големи групи от българи са в курортите заради тридневните почивни дни покрай националния празник за Съединението на България. Резултатите на хотелиерите и туроператорите показват невиждан спад от 70% до 90% на чуждите туристи през това лято в зависимост от курорта. В големите комплекси като Слънчев бряг, Златни пясъци и Албена доста хотели въобще не отвориха. Изцяло липсваха туристите от Великобритания и Русия.

От юни до края на август са пристигнали само 372 000 чуждестранни туристи по българското Черноморие, показват данните на Министерството на туризма. За сравнение през предходните години за същия период у нас почиваха над 5 млн. чужденци. През този сезон в курортите са отседнали само 1.1 млн. туристи, показват още данните. От тях българите са 728 000, което е ръст от около 15% спрямо миналата година. Вероятно увеличението на българите ще бъде още поголямо и през септември, заради почивните дни покрай националните празници на 6 септември и 22 септември.

23


„От утре започват да затварят хотели в Слънчев бряг. Някои направиха това още на 1 септември“, заяви Пламен Копчев, председател на Съюза на собствениците в Слънчев бряг. Останалите, които ще продължат да работят, ще посрещат гости до края на септември. Пазарът в момента малко се съживи и има туристи от Украйна, Беларус, Сърбия, Израел, Полша и малко от Германия, каза Копчев. Българи се очакват до 22 септември. Над 70% от хотелите в Слънчев бряг въобще не отвориха през този сезон. Подобна е картината и в Златни пясъци. До края на септември ще останат да работят само около 15 хотела, обяви Георги Щерев, председател на Съюза на хотелиерите в курорта. Те ще посрещат предимно българи, румънци, украинци, израелци. В Златни пясъци има над 60 обекта. “Някои хотели затвориха след средата на август, веднага след обявяването на Варна в червения списък за пътуванията на германците. Други прекратиха дейност на 1 септември”, обясни Щерев. Според него ако не беше станал фалът с германския пазар, можеше да има по-добри резултати на фона на пандемията. Той похвали вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова, че се е намесила и е помогнала за изваждането на Варна от негативния списък. Последствията щяха да бъдат огромни за Златни пясъци и да бъде засегнат също и летният сезон през 2021 г.

Курортът Албена също започна да затваря хотели в средата на август след вкарването на област Добрич в червения списък за пътуванията на германците. Предстои оптимизиране на заетостта на хотелската база в Албена, тоест поетапно затваряне на хотели в курортния комплекс, каза Красимир Станев, изпълнителен директор на "Албена" АД. Отражение има и фактът, че туристите в комплекса са основно българи и румънци, а предпочитаният от тях период за летен отдих е от средата на юли до средата на август. Очаква се последните останали отворени хотели в Албена да работят до края на септември. Спадът за сезона е с около 50% спрямо миналата годин 24


Глобални технологични прогнози след Covid-19 Ася ГЕОРГИЕВА Появата на Covid-19 безспорно е едно от най-сериозните и непредвидени събития в нашето съвремие, което със сигурност ще продължи да влияе на обществения живот дълго след края на пандемията. Предвидими ли са последствията и какво могат да очакват представителите на различните бизнес сектори? Международната консултантска компания DataArt публикува прогнозен доклад, свързан с развитието на технологиите под влиянието на Covid-19, очертавайки факторите, които ще повлияят на различните индустрии след пандемията. Ето какво показват анализите и какви са основните акценти от доклада: Туризъм Туристическият бранш е сред най-засегнатите в следствие на разпространението на Covid-19 в световен мащаб. Стигна се до сериозен ръст на безработицата и огромен брой отменени резервации. Според експертите от технологичната дивизия на DataArt, посветена на „Туризъм и пътувания“, след отшумяването на кризата туристическите компании, които успеят да проявят гъвкавост, ще отчетат постепенно възстановяване и все по-активно ще използват ИТ решения, за да установят мащабируеми операции и да прилагат мерки за безопасност. Тук се включват: • • • • • •

Безконтактни технологии Лицевото разпознаване Гласовото активиране Системи за самообслужване Чат ботове за взаимодействие с клиенти Дистанционно чекиране и др.

Според прогнозите на DataArt, внедряванията на интелигентни UVбазирани технологии за дезинфекция ще се увеличат и ще бъдат прилагани 25


на ескалатори, асансьори, хотелски стаи, самолетни салони, автомобили под наем и др. Прогнозите сочат още, че предстои да видим все повече нови технологични решения, които ще предлагат възможност за прецизно преброяване на голям брой хора, намиращи се в помещения на закрито, като по този начин ще могат проактивно да се докладват нарушения.

Нов бизнес модел Бизнес моделът на част от хотелиерите, самолетните и туроператорските компании също ще се промени. Ако до момента пазарът даваше превес на големите обеми, то след пандемията се отваря ниша за компании, които оперират с малък брой хора - от авиокомпании, които летят с ограничен брой пътници, до ресторанти с малко на брой маси. Това обаче води до увеличение на разходите, които могат да бъдат компенсирани чрез внедряване на технологии, които да автоматизират процесите и да повишат производителността, посочват от DataArt. Консолидация на пазара и инвестиции в анализ на потребителското поведение Консолидацията в туристическия бранш е твърде вероятна, а доминиращите играчи, разполагащи с по-голям финансов ресурс, все повече ще инвестират в анализ на данните за поведението на потребителите. Тези данни ще бъдат използвани за разработване на персонализирано клиентско съдържание и за кръстосани продажби. Клиентите все по-често ще получават туристически оферти, които много прецизно да отговарят на техните търсения и предпочитания. Финанси

26


Информационните технологии бяха неизменна част от финансовия сектор още преди появата на Covid-19. Очаква се тази тенденция да продължи, а инвестициите да се насочват към високотехнологични решения, които да прецизират работните процеси и да улеснят дистанционното обслужване. Тук се включват: •

Автоматизация на финансовите операции

Изкуствен интелект

Машинно обучение с цел по-ефективно управление на активи

Оперативна съвместимост на системите

Високоскалируеми облачни технологии

Внедряване на блокчейн решения и др.

Според експертите от DataArt ресурсите ще бъдат насочени към създаването на условия за работа от разстояние за банки и други финансови институции, които се оказаха в невъзможност да реализират подобен режим на дейност по време на социалното дистанциране. Друга тенденция е компаниите, които все още имат локални центрове за съхранение на данни, да насочват усилия към преминаване в облака. Дигитална трансформация Много от наследените бизнес процеси при компаниите, опериращи в сферата на финансите, включват хартиени документи и сериозен човешки ресурс. Сега те ще трябва да инвестират в дигитална трансформация, която да им позволи да спестят време и средства. Интелигентните технологии за автоматизация ще играят важна роля в тази трансформация, но фокусът ще се измести от автоматизиране на отделни задачи и процеси, към цялостен реинженеринг на бизнес процесите. Застрахователните компании ще внедряват решения за дистанционно обслужване Компаниите от застрахователния сектор, които искат да увеличат своя пазарен дял, също трябва да инвестират в подобряването на потребителското изживяване и в автоматизацията на процесите. 27


Тъй като завеждането на претенции се превърна в проблем поради невъзможността да се правят лични проверки в периода на социална изолация, занапред усилията ще се насочат към високотехнологични решения, позволяващи проверки от разстояние. Клиентите ще могат да купуват онлайн полици, агентите ще имат достъп до интелигентни уеб базирани услуги, а служителите, занимаващи се със завеждане на щети, ще могат да правят прецизни виртуални проверки. Здравеопазване Според прогнозния доклад на DataArt, в следствие на Covid-19 все повече ще се развиват технологични решения, доказващи здравния статус на хората при пътуване. Тук се включват:  Измерване на температурата на пътниците чрез термокамери с найвисоко ниво на прецизност  Лабораторни устройства за бързи тестове в реално време  Методи за удостоверяване на клинично здрави пациенти чрез дигитални сертификати и приложения  Интегриране на здравния и имунизационен статус към документите за пътуване Технологичните решения ще се насочат и към психичното здраве Социалната изолация, в комбинация с повишената безработица в следствие на пандемията, вероятно ще доведат до нарастваща нужда от нов тип услуги, насочени към психичното здраве. Подобни стъпки вече са налице с появата на телепсихиатрията, както и при услугите за виртуално лечение на зависимости, като например платформата Monument. Бум в телемедицината

28


Телемедицината е друга сфера в областта на здравеопазването, която се очаква да претърпи сериозно технологично развитие. Операциите и диагностиката от разстояние вече са факт, но предстои да се превърнат в нещо регулярно. Развитието на телемедицината ще направи здравеопазването далеч по-достъпно, особено в отдалечените региони, при които има недостиг на здравни работници. Изкуствен интелект и машинно обучение в създаването на ваксини Създаването на ваксини и бързото им пускане в употреба ще е все по-голям приоритет. Изкуственият интелект и машинното обучение ще бъдат активно прилагани за тази цел. Дори в момента този тип технологии се използват за разработването на ваксина за Covid-19, но предстои процесите да се прецизират и да станат по-ефективни, посочват от DataArt.

29


Бизнесът не подкрепя 30% вдигане на чиновническите заплати Ели ЯНЕВА

Две от работодателските организации - АИКБ и БСК, са се обявили против приетото вече от правителството увеличение с 30% на заплатите в държавната администрация от 1август. От КРИБ и Съюза за стопанска инициатива подкрепят по принцип мярката, но настояват за по-ясни мотиви и финансови разчети. Това стана ясно след извънредното заседание на Съвета за тристранно сътрудничество, който обсъди днес онлайн промените в заплащането на служителите, ангажирани на първа линия в борбата с COVID-19, както и 30


промени в бюджетите на Националната здравна каса и Държавното обществено осигуряване. Правителството утвърди увеличението на разходите за персонал с 30% в 28 администрации още в началото на август, но по закон темите с данъците, осигуровки и възнаграждения трябва да бъдат обсъдени и с национално представителните организации на синдикатите и работодателите. Кабинетът обаче избърза с решението, без да изчака да мине и общественото обсъждане на промените. Общият брой на чиновниците, обханати от 30% ръст на заплатите от 1 август, е около 33 600 души - половината от централната администрация, без да се броят структурите на МВР и МО. Допълнителният разход за увеличените заплати е до края на годината е 49,5 млн. лв. и други 198 млн. лв. - за догодина. Социалните партньори не постигнаха единодушна подкрепа по проекта на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, заявиха от Министерски съвет с прессъобщение след заседанието. Както писа "Сега", списъкът с 28-те администрации, за които важи увеличението, показва, че това далеч не са само структури, които се борят на първа линия с последиците от коронавируса. Увеличение на заплати се предвиждат в Националния институт за помирение и арбитраж, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, ДНСК, Български институт по метрология, Комисията за защита на потребителите, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Агенцията по храните, Държавна комисия по стоковите борси и тържищата. В списъка са включени още служителите на НАП и Агенция Митници, дирекциите „Управление на морските плажове“ и „Туристическа политика“ в Министерството на туризма, в Националния осигурителен институт, в Национална здравноосигурителна каса, в Държавна агенция за закрила на детето. Вдигат се възнагражденията и в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Регионалните инспекции по околна среда и води и Басейнови дирекции.

31


За целта се променя наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, с които трябва да се регламентират допълнителните разходи. В сегашния си вид наредбата позволява не повече от 20% ръст, при това само при изключителна оценка на съответния служител. Тристранката обсъди и проект за изменение на бюджетите на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. и на Държавното обществено осигуряване. Отново става въпрос за приети вече решения от правителството, които не са били дискутирани със синдикати и работодатели. С промените в бюджета на НЗОК се създава основание при неусвояване на бюджетните средства за 2020 г., същите да бъдат използвани за плащания към болници за минал период, по ред определен от касата. Промените в бюджета на ДОО са свързани с размера и срока на получаване на таобезщетения за безработица, които ще влязат в сила от 1 октомври 2020 г. Те са част от пакета антикризисни мерки на правителството. Минималният дневен размер на обезщетението за безработица ще се повиши от 9 лв. на 12 лв. От това увеличение ще се възползват около 30 000 лица средно на месец, като допълнителният ресурс ще бъде близо 90 млн. лв. до края на 2020 г. Освен това минималният срок на получаване на обезщетенията за безработица се повишава от 4 на 7 месеца. Тази промяна ще засегне между 13 000 и 15 000 лица средно на месец за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 2 млн. лв., посочват от МС.

32


България: Бюджетният ускорено започна да се топи

излишък

Ясен СТРЕМСКИ

След като от началото на годината бюджетът на държавата неизменно бележеше нарастващ излишък, през август той започна да се топи. Това показват предварителните оценки на финансовото министерство за салдото по консолидираната фискална програма (държавния бюджет заедно с бюджетите на общините), според които само за август се очаква дефицит от 190,4 млн. лв., но за осемте месеца на годината финансите са на плюс с 1.533 млрд. лв. , което е 1,3 % от прогнозния БВП. 33


В края на юли например, бюджетът бе с излишък от 1.726 млрд. лв. (1.5% от БВП) - с почти 200 млн. лв. повече. Заради COVID-пандемията през април основният финансов закон на държавата бе актуализиран и по план трябва да приключи годината с 3.5 млрд. лв. дефицит (2.9% от БВП). Към края на август в бюджета са влезли 28.787 млрд. лв. Съпоставени със същия период на 2019 г. данъчните и неданъчните постъпления се свиват с 949,8 млн. лв. "Забавянето е при всички основни видове данъци от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19", уточняват от финансовото министерство. Нарастват обаче постъпленията от помощи по линия на еврофондовете - увеличението е с 430,9 млн. лева. Разходите към август 2020 г. са в размер на 27.253 млрд. лв. За сравнение към август 2019 г. те са били в размер на 28.193 млрд. лева. Нарастване спрямо същия период на предходната година се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания и разходите за персонал, посочват от МФ, което означава, че има сериозно изоставане при капиталовите инвестиции на държавата. По-подробни данни за данъчните постъпления има към края на юли. Приходите от ДДС са в размер на 6.049 млрд. лв., което е намаление с 414,2 млн. лв. (6,4 %) спрямо юли 2019 г. Основна причина за спада е намалената стопанска активност и влошените макроикономически показатели за потребление, внос, износ, вследствие от въведените ограничителни мерки срещу разпространението на COVID-19, както и спада на цената на суровия петрол, курса на щатския долар, посочват от финансовото министерство. Тези фактори се отразяват основно при постъпленията от ДДС от внос, докато от ДДС при сделки в страната към края на юли постъпленията са на стойност 4.044,3 млрд. лв. и нарастват със 107,0 млн. лв. (2,7 %) спрямо същия период на предходната година. От 1 юли бе намалена ставката на ДДС от 20 на 9% за ресторантьорските и кетъринг услугите, книгите и бебешките храни и пелени. В замяна на това сдруженията на ресторантьорите обещаха да извадят на светло оборотите в сектора. 34


Приходите от акцизи също намаляват - те са в размер на 3.01 млрд. лв., което съпоставено със същия период на 2019 г. е с 141,1 млн. лв. (4,5 %) помалко. Приходите от корпоративни данъци към юли 2020 г. са в размер на 1.320 млрд. лв. Спрямо първите седем месеца на предходната година се отбелязва намаление със 171,8 млн. лв. (11,5 %). Забавяне при постъпленията в тази група данъци се отчита основно при корпоративния данък от нефинансови предприятия, които намаляват с 13,3 % на годишна база. От данъци върху доходите на физически лица към края на юли са събрани 2.474 млрд. лв. Тези приходи са с 81,0 млн. лв. повече (3,4 %), от предходната година. "След въвеждането на извънредното положение и впоследствие на извънредната епидемична обстановка, влияние върху приходите от ДДФЛ започнаха да оказват предприетите мерки от правителството в отговор на разрастването на епидемията от COVID19. Наложените по-строги карантинни и ограничителни мерки от друга страна се отразиха негативно върху постъпленията от ДДФЛ, поради намален обем или преустановяване на работата на предприятия в някои от икономическите сектори, включително и поради намаляване на основните и допълнителни трудови възнаграждения на работещите в определени икономически дейности. Този негативен ефект бе от части компенсиран от предприетите мерки за запазване на работните места чрез мярката 60/40", посочват от финансовото министерство.

35


Фалитите на малкия бизнес ще достигнат 21% до края на 2020 година Пейо Майорски, Асоциацията за потребителите

председател на защита на

В България около 90% от бизнеса се състои от микро и малки предприятия, които понесоха основния удър от коронавирус пандемията и продължават да изпитват трудности. Според множество анализи и прогнози се очаква в следващите месеци и година, фалитите да достигнат 21%. Други прогнози достигат до още по-тежките 30% несъстоятелност на малките фирми. Пресутановяването на дейността на тези бизнеси оттук нататък ще става все по-осезаемо, защото след възстановяването на дейността в края на карантината, голяма част от тях едва достигат 50% от оборотите преди пандемията. Масова гледка в големите градове са закритите търговски площи по централните улици. На този фон Асоциацията за защита на потребителите очаква през есенната сесия на Народното събрание, депутатите да бъдат отговорни и в найкратки срокове да приемат на второ четене Закона за доброволно изпълнение, който в момента има ефекта на антикризисна мярка. В края на годината ще падне частниямораториум на банките, който осигуривъзможност за промени в графика за изплащане на главницата и лихвите по задълженията. Антикризисните мерки на правителството на практика са достъпни основно за средните и големи предприятия. Това предполага увеличение на междуфирмената задлъжнялост да продължи да расте и да се увеличи просрочието на плащанията, които до скоро бяха със забавяния средно от два месеца. Цели сектори на глобално ниво са застрашени от криза на ликвидността като 36


например „Транспорт“, „Автомобилостроене“, „Строителство“ и „Метали“.

„Текстил“, „Туризъм“,

Данните на НСИ показват, че ръстът на безработицата запазва своята устойчивост и през второто тримесечие на годината като достигна 5,9%. Анализите на Асоциацията за защита на потребителите показват, че тази тенденция ще продължи до края на 2020 г., а евентуален обрат е реалистично да се очаква през втората половина на 2021 г. при условие, че няма втора тежка вълна на Ковид-19 през есента. Предложената редакция на чл. 428а от ГКП за създаване на нова процедура - доброволно изпълнение, която урежда отношенията между кредитор и длъжник, ще даде възможност на двете страни по безболезнен начин да постигнат договореност, уреждаща финансовите им взаимоотношения. От една страна в момента част от фирмите се затрудняват да съберат парите си в момент, в който имат най-остра нужда от тях, а от друга техните партньори нямат достатъчно приходи, за да си покрият задълженията. Процедурата ще спести на длъжниците плащането на съдебни разноски, начисляването на неясни разходи и лихви, а кредиторите ще си спестят време, ресурси и съдебни разноски, някои от които не им се признават впоследствие. Държавата трябва да положи усилия да запази доверието в бизнес средата и да избегне тласкането на участниците в нея към фирмите за събиране на дългове и съмнителни комапнии за кредитиране. Доброволното изпълнение безспорно ще облекчи и без това натоварените съдилища и ще спомогне за ускоряване на сроковете по делата, което ще допринесе за съдебната реформа. В този вид проектът на закон се базира на успешните европейски опит и практики. Той покрива и защитава интересите на заинтересованите страни, а те са длъжникът и кредиторът. Хиляди българи загубиха работата си, други са с намалени доходи или в неплатен отпуск. Доброволното изпълнение е възможност за справяне и ограничаване на колекторските фирми, които непрозрачно начисляват лихви, юрисконсултантски такси и други

37


разходи. Отново ще споделим нашето убеждение, че именно те са тези, които имат най-малък интерес от въвеждането на доброволно изпълнение.

38


Публичните финанси на Европейския съюз и усвояването им в България

Пламен Тодоров - финансист Подписаният на 18.04.1951г. в Париж договор за създаването на Европейската общност за въглища и стомана /ЕОВС/ между Франция, Западна Германия, Италия, Белгия, Люксембург и Нидерландия /Холандия/ за срок от 50 години отдавна е изпълнил своята роля както в областта на въгледобива и металургията, така и в икономически, технически и технологичен смисъл като наднационална институция за създаване на принципи и правила на общия пазар и неговото интегриране. По това време тази организация се ръководи от Върховен орган, съставен от 9 души, независими от националните правителства. Основни задачи на Върховния орган е както осъществяването на наблюдение на пазара и създаването на условия за неговото ефективно функциониране, така и създаването на подходяща икономическа политика за стимулиране на производителите и акумулиране на средства за издръжката на този орган. Освен в поддържането на пазара в сектора, ЕОВС работи и в областта на социалната политика, научните и технологични изследвания и транспорта. По нататъшното развитие на тази структура във вид на Европейска икономическа общност има за цел да доведе до икономическа интеграция, включително до общ пазар междy шестте основополагащи страни членки: Белгия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия и Западна Германия. С договора за Европейския съюз /ЕС/ от 01.12.2009г. създадената международна организация вече е „превзета“ от политиците, които посредством своите действия „усвояват“ достигнатите резултати от икономическата интеграция на страните членки на съюза. Превърнат в политическа организация, Европейският съюз изоставя икономическия подход в развитието на отделните страни и се подчинява на политическите предпочитания. Тези пристрастия най-отчетливо се виждат при разпределението на акумулираните средства във фондовете на съюза към отделните държави, тяхното използване и контрола при разходването им. По този начин бе обезмислено икономическото съдържание на институцията Европейски съюз. А може би с мащабното разширение на Европейския съюз в началото на 21-ви век точно това се целеше – политиката да не се съобразява с икономиката. Стига се до често 39


споменавания израз, че най-лесно се харчат парите, които не са изкарани с честен труд. Налице е преразпределение на финансовите средства на принципа на политическото мнозинство, с което Европейският съюз се превръща в политическа институция, което не ѝ позволява да води пълноценна и независима политика по отношение на икономиката на съюза. Тази ситуация на раздвоеност между политика и икономика и опита за надмощие на политиката над икономиката създава условия за допускане на негативни резултати от финансирането със средства от фондовете на ЕС. Това ни дава повод да мислим, че обогатяваме теорията на публичните финанси с нова функция, а именно политическата, но не като функция, изразяваща се посредством резултатите от конкретната политика на управляващото мнозинство, а по-скоро чрез използването на финансите за постигане на политическо превъзходство. Т.е. финансите във „функцията“ средство за въздействие и постигане на политическо влияние, поражда зависимости, утвърждава корупционни практики. Така политическото влияние на мнозинството се утвърждава като главен решаващ фактор при финансирането от европейските фондове, което деформира цялостната схема на финансиране и прави съмнителни постиженията в икономически аспект. Този подход е овладял съзнанието и поведението на независимите експерти и специалисти от Брюксел, които вече са се превърнали в зависими политически чиновници. На тази база се реализира и схемата на политическото финансиране в отделните държави. Превръщането на Европейския съюз в политическа институция деформира смисъла и съдържанието на икономическата политика на съюза. Анализът на фактите показва слабости и проблеми при подчиняването на финансирането на политическия подход: 1/ За Европейския съюз, а и за всеки логически разсъждаващ анализатор, е нормално стратегията по отношение на развитието на общността да се „диктува“ от страните с най-сериозен икономически потенциал. Такива решения, взети въз основа на политическите пристрастия, обаче се дистанцират от компетентното мнение на специалистите, които могат да бъдат полезни с независимото си становище. Още повече, че в момента се води сериозна борба за надмощие между САЩ, Китай и Европа /в лицето най-вече на Германия и Франция/. А в тази битка не може да се изключи ролята на Русия при ресурсното осигуряване на Европа. Тук не бива да забравяме, че част от територията на Русия се намира в Европа, но сме наясно, че ресурсите на другата по-голяма част от територията на Русия реално граничи с Китай.

40


И точно в този момент ЕС да не държи сметка за финансовите ресурси, които не се използват ефективно в отделните страни членки означава, че политическият подход при финансирането вреди сериозно на икономическото развитие на съюза като цяло. 2/ Прилаганият конфекционен модел на финансиране на различните страни елиминира особеностите и различията при развитието на икономиките на тези страни. Например политиката по отношение на развитието на земеделието не може да бъде една и съща за страна, в която земята като фактор на производството никога не е била „одържавена“ /Полша/ и държава, в която собствеността върху земята се е реализирала като държавна /България/. Ефектът за земеделието в тези страни е много различен, защото в Полша имаме надграждане на съществуващите до този момент структури, докато в България имаме процес на разграждане на старите структури и изграждане на нови пазарни единици. Сериозна слабост на европейското разпределение на средствата са критериите, по които се определя финансирането по различните програми, които се подчиняваха на еднообразен модел за всички държави. Такъв подход е обременен повече с политически популизъм, защото той се крие зад някаква имагинерна цел, която трудно може да бъде постигната в държави с различно индустриално, жизнено и обществено политическо равнище. Това обаче създава предпоставки за корупция по цялата верига на разпределението на средствата, защото се игнорират индивидуалните особености на отделните държави, а се пледира максимата, че целта оправдава средствата. Субект, който не е достигнал своята икономическа независимост и свобода на мисленето, много лесно се манипулира, защото той още не е подготвен да разсъждава върху същността на политиката като част от неговия живот. 3/ Парите в сферата на земеделието се използват, без да се отчитат изискванията при съчетаването на отделните фактори на производството. Става дума за собствеността на земята, годините и организацията на нейното използване, вида на капитала, вложен в земеделието, квалификацията и възрастта на работната сила. Земеделската политика на Европейския съюз в България създаде мащабни, но тясно специализирани структури за обработка на земята и производство предимно на зърнени и технически култури. Защото в България собствеността върху земята като отношение остава откъсната от инвестициите, които се правят в земеделието. Липсва производствената структура, изградена в съответствие с перспективите за нейното възпроизводство в подходяща пазарна среда и необходима инфраструктура. На този етап не е изработена подходяща схема за финансиране на екстензивните производства, каквото е 41


зеленчупроизводството. Вероятно за гроздобера в създадените огромни лозови масиви ще липсва достатъчно работна ръка за прибиране на реколтата. Какво ще стане след няколко години с големите площи, върху които се отглеждат зърнени и технически култури, когато закупената високопроизводителна техника се амортизира и с нея няма да може да се обработва земята. Защото на този етап под инвестиции се разбира само директното финансиране от Европейския съюз. Да не говорим за остарялата, неподдържана и подложена на унищожение инфраструктура на селата, чийто основен поминък е земеделието, но земята се обработва от „анонимни“ производители, за които не се спестяват неприлични епитети и обидни ругатни в населеното място. 4/ Практиката на финансирането по различните програми изобилства от случаи, при които голяма част от предвидените средства не се усвояват по предназначение, защото явно не е отчетена достатъчната готовност на бенефициентите за оползотворяване на предвидените средства. И тогава с помощта на политиката се променя целевото предназначение на средствата, за да се запази политическото влияние. Например у нас оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност“ не успя да стартира през новия програмен период, поради дежурното оправдание с корона вируса. Всичко това не позволи на малките и средни предприятия да изпълнят одобрените проекти за финансиране на предвидените инвестиции в машини и оборудване за увеличаване на производството и повишаване на производителността на труда. Иначе върви масирана реклама по медиите за възможностите на тази програма, за което ще стане дума по-нататък. Най-странни са критериите, въз основа на които се вземат решенията за промяна на целевото предназначение на средствата. За България е характерно, че тези критерии се определят на конюнктурен принцип. През последните години няма решение по отношение на финансирането, което да е взето след задълбочен анализ и експертиза на специалистите в дадена област, а почти винаги решенията се взимат от политиците, които в повечето случаи нямат необходимата професионална подготовка. А това създава условия за сериозна корупция, която се разпростира по всички нива на властта и бизнеса и в много случаи се стимулира от приетите закони и подзаконови нормативни актове. 5/ Сериозни проблеми при европейското финансиране създават разминаванията между критериите при определянето на размера, целевото предназначение, начина на съчетаване и контрола при разходването на 42


средствата, произтичащи от европейския и нашия бюджет. Изискванията, поставени от Европейския съюз за макрорамката на бюджета на държавата, са формално основание за заобикаляне на принципни схеми и начини на финансиране от структурните и инвестиционните фондове. Липсата на синрон при извършването на дейностите по проектите, както и завършването им в срок, създава дисбаланс във взаимоотношенията между бюджета на ЕС и този на България. Разплащанията на финансираните с европейски средства проекти до тяхното завършване се осъществява със средства от нашия бюджет, което внася разнобой по цялата верига на взаимоотношенията на бюджетните структури. Поради тази причина у нас до началото на месец декември се усвояват около 60% от предвидените разходи в бюджета и регистрираният до този момент излишък само за един месец се трансформира в дефицит, или отклоняване на средства към създаване на държавни структури, посредством, с които се обогатява корупционната практика. Финансирано /усвояването/ на средства по европейските програми се извършва по измислени критерии – веднъж се съобразяваме с изискванията за размер на проекта, съпоставен с тези за развитите европейски държави, без да отчитаме съществената разлика в структурата, размера и отрасловата принадлежност на самите производствени единици, а друг път отклоняваме на пожарникарски принцип средствата от предварително разчетени програми в направление с неясни перспективи, но с бърз начин на усвояване. 6/ Сто и единадесетото място на България по свобода на словото показва недвусмислено, че европейското финансиране на медиите в България е превърнало българското правителство в най-големия им рекламодател като по този начин ги поставя в своя зависимост. Това най-ярко се потвърждава от явлението контрапротести, организирани от близки до властта медии с цел да бранят властта от свободно протестиращите граждани, търсещи своите законни права. На моменти, когато правителството беше подложено на протести от опозицията, то получаваше много добре организирана защита от работещите във фирмите изпълняващи проекти по обществени поръчки, договорени с финансови средства на ЕС. С това на практиката се потвърждава тезата за зависимост между правителство и бизнес, изразена в чиста проба корупция, които сериозно ерозираха мястото и ролята на синдикатите като институция във всяка демократична държава. И тъй като доверието в българските институции се намира на много ниско ниво, за това българите насочват своята вяра и надежда в институцията Европейски съюз. 43


7/ Напускането на ЕС от Великобритания също показва сериозни недостатъци при финансирането от европейските фондове. Както се вижда сделката ще продължи много дълго и мъчително. От страна на ЕС ще се анонсират доказателства за позитивите за самата Великобритания от членството ѝ в съюза, а от страна на Лондон ще се посочват негативите от това членство. И така в продължение на години всичко ще оскъпи и обезмисли цялата процедура, което ще отслаби самата Европа. Съветите за приемането на нови членове на ЕС в замяна на Великобритания звучи наивно и нездравословно за бъдещото развитие на Европа при запазване на политическото начало при финансирането на съюза. Съществен момент от политическите решения за финансирането на Европейския съюз е глобализацията и конкуренцията, породени от съревнованието в развитието между САЩ, Китай и страните от Европа, чийто мотор са преди всичко Германия и Франция. Т.е. Европа изостава с инвестициите, които прави в развитието на страните от бившия съветски блок, които бяха приети за членове на Европейския съюз в началото на 21ви век. 8/ Прилагането на политически критерии и принципи при европейското финансиране лишава финансите от най-същностната ѝ функция, каквато е контролната. Разбираемо е финансирането да се прави по предварително приети програми, които имат за цел да интегрират и изравнят състоянието и развитието на икономиките, пазарите и жизненото равнище на отделните страни членки, но е недопустимо резултатите да се отчитат само по размера на усвоените средства. От джобния начин, по който се усвояват парите от бюджета на страната и на ЕС става ясно, че неговото изпълнение е проява на абсолютен монопол на един човек, който е в пряка зависимост от европейското финансиране. Това сериозно подкопава публичния характер на европейските финанси, които в България се трансформират по линията на лично спонсорство, което посредством популизма осигурява политическо влияние и надмощие над политическите опоненти. Този политически подход на финансиране от страна на Европейския съюз напълно игнорира контрола върху резултатите от инвестираните средства. За това в много от случаите спирането на финансирането е свързано повече с политически, отколкото с чисто икономически похвати. Реализирането на този подход доведе до създаването на стройна организация за овладяване на движението на средствата, които се разпределяха в зависимост от политическата йерархия в Европа и България което предизвиква определени съмнения за синхрон между политическите структури и влияние над независимите институции. 44


Като потвърждение на този извод е закъснялото конституиране на институцията Главен прокурор на Европейския съюз, чиято дейност все още е предмет на обсъждане и формулиране на задълженията и отговорностите при използването на европейските финансови средства. От посочените по-горе примери се вижда, че поставянето на политическия акцент върху финансирането на Европейския съюз игнорира пазарната интеграция и ефективното развитие на европейската икономика. Разбира се, че политиката е осъзната и организирана човешка дейност, за да развива и утвърждава чисти и високо стойностни морални качества у хората и обществото, което се постига с използването на парите. А това означава, че политика може да се прави, когато си доказал, че можеш да печелиш пари. Това правило е характерно за страни като САЩ, Германия, Франция, Швейцария, скандинавските страни, Япония и някои други. А печеленето на пари означава поддържането на постоянна ефективност на икономиката чрез подходяща финансово-кредитна политика, социална политика на държавата с ясни критерии за всички членове на обществото, балансирано инвестиране в развитието на факторите на производството и зачитане на правото на свобода и развитие на човешкия дух. Според тези критерии посочените по-горе страни са постигнали оптимално съчетание между икономика и политика, което ги прави ефективни. Когато обаче вече е прието, че Европейският съюз е политическа институция, следва да се залага на ценностите, които са заложени в тази политика, зачитаща моралните и духовни качества на всеки човек, върховенството на закона, свободата на мислене и изразяване, ефективност на институциите без да остават съмнения за двоен стандарт на тяхната дейност и всичко, което се отнася до демокрацията като съвършена форма на обществено политически живот. Какво наблюдаваме обаче при по-слабо развитите страни членки на Европейския съюз, каквато е България? При влизането на България в Европейския съюз посочените по-горе условия бяха изпълнени повече емоционално-политически, отколкото финансово-икономически и релевантно юридически. Едно от най-важните неща, необходими за пълноценното членство на България в Европейския съюз – структурирането и ефективността на икономиката, не бяха налице. Очакваше се политическатата институция Европейски съюз по обратния път да въздейства на икономиката чрез политиката. Т.е. достигналата по-високо ниво политическа система на Европейския съюз, посредством финансирането, да подпомогне икономиката ни за по-адекватното пазарно интегриране. У нас това подпомагане се разви като кампания за усвояване на средства по пътя на популизма, клакьоството и нагаждачеството към политическите фактори на Европейския съюз. Това деформира изцяло подхода при финансирането с европейски средства на проектите в България, 45


превърнала управляващите в активни консуматори на средства, с които обаче не се постига желаната ефективност на националната икономика. Пример за това е намаляващият дял на чуждите инвестиции в реалната икономика на България, които не могат да намерят законова икономическа форма за своето развитие. Т.е. имаме разминаване в подхода на финансирането – публичното европейско финансиране се осъществява въз основа на политически критерии, докато частното търси стабилна правно икономическа форма на финансиране. Това сериозно разминаване се подминава от управляващите с пренебрежение и високомерие, посредством демагогия и популизъм. Няма да е пресилено, ако се каже, че ефектът от финансирането на България с европейски средства не се отразява изцяло ефективно върху цялостната обществено-икономическа система на страната. Защото финансирането се осъществява на парче, със стремеж за усвояване на дадени пари, а не като цялостна политика за развитие на държавата и обществото по пътя към пълноценно членство на България в Европейския съюз. В този смисъл се прокрадват мисли, че извървяният тринадесет годишен път в Европа не се покрива с очакванията на българите за просперитет и справедливост, тъй като всяка система, която не се управлява в съответствие с нейните логически правила, води до стопиране на нейното развитие. Без да изпадаме в краен песимизъм по отношение на еволюцията на системата, ще припомним една последователност на фазите, през които минава развитието на една система, когато не се управлява пълноценно. Тази схема на порочно развитие на системата е характеризирана от философа Годли Федерстън, който проследява следната последователност на фазите ѝ на развитие: 1. Див ентусиазъм 2. Разочарование. 3. Пълно объркване. 4. Търсене на виновни. 5. Наказване на невинни. 6. Поощряване на тези, които не са участвали. За това нека призовем европейските политици в своите решения при финансирането с европейски средства да не подценяват класическите функции на финансите и парите, които във времето са доказали своята 46


роля и значение. Защото законите най-лесно се нарушават с използването на парите, което поражда корупцията, за която няма граници. Парите са средство, с което може да се прави политика, но не посредством политиката да се правят пари. Когато си станал политик трябва да си морално извисен, за да си разбрал същността на парите и да ги използваш /да си си надвил на масрафа/ в името на тези, които са осигурили този публичен ресурс, който ти е предоставен да управляваш.

47


Европейският съюз е в прикривана икономическа криза Иван МИТЕВ - магистър по икономика.

Евростат публикува: „Годишната инфлация на Европейския съюз (ЕС) се е ускорила до 1.3 процента през ноември 2019 година“. Каква е настоящата икономическа обстановка? От изследването, важните изводи са: 1. Популярно е погрешното разбиране за актуалната икономическата ситуация. 2. Спадът на Брутният вътрешен продукт (БВП) не е абсолютен закон за икономическа криза. Ниската основна лихва е равнозначен критерий за наличие на икономическа криза. 3. Икономическата криза е етап в икономиката при (1) ниска основна лихва и/или (2) спад на БВП. Същата е във възможни две фази. Първата фаза е прикриваната икономическа криза. Ниската основна лихва осигурява производен БВП. Увеличението на БВП може да прикрие спадът на, с пазарна основна лихва производен БВП. Валидно е съответствуващо на принципите на пазарната икономика заключение: При ниска основна лихва и чрез понижен основен лихвен процент манипулиран ръст на БВП съществува прикривана икономическа криза. Тя е част от етапа икономическа криза. Сега при ниска основна лихва – Международният валутен фонд, Световната банка, министрите и други пренебрегват, от ниската основна лихва производния БВП. Те пропагандират заблудата за абсолютна полезност на растежа на БВП. Следствията са: пазарната икономика деградира. Правителството е със съдба на жертва. Премиерът е с подсигуряван провал. Втората фаза е възприетата икономическа криза. Тя е при спад на БВП. Защо в ЕС започна икономическа криза? Причините за криза са много. Благата вест е – открита е съществената причина за настоящата икономическа криза. Европейската централна банка (ЕЦБ) прилага евро с

48


добри и лоши последици. Най-лошите са щетите от дългови кризи. За тях са изпълними два подхода за емитиране на евро: Първи: Емитиране на евро без публично противодействие срещу найлошите последици. Втори: Емитиране на евро с публично противодействие срещу найлошите последици. ЕЦБ емитира евро без публично противодействие срещу най-лошите последици. Тази проява на разпространена в света банкова грешка е съществената причина за европейски щети. Слабостта на ЕЦБ е силен фактор за национални икономически кризи. Правителствата от еврозоната са принудени да взимат заеми за плащане на щети от неправилността на ЕЦБ. Пример: Ако ЕЦБ емитираше евро с публично противодействие срещу най-лошите последици – правителствата от еврозоната нямаше да имат сегашни дългове.

За предпазване от икономическа криза, ЕЦБ въведе ниска основна лихва за евро. Тази лихва за евро осигури производен европейски БВП. Общият европейски БВП прикри спадът на, с пазарна основна лихва за евро производен европейски БВП. При ниска основна лихва за евро и чрез понижен основен лихвен процент за евро манипулиран ръст на европейския БВП започна европейска прикривана икономическа криза. През месец януари 2020 г. европейската пазарна икономика деградира. Вредите се умножават. Брексит, ситуациите във Франция и други европейски държави са факти за злокобни проблеми. С държавни заеми, прекратяване на полезни правителствени разходи и други прийоми е 49


възможно временно да се забави развитието на съответна икономическа криза. При създадените условия, европейската икономическа криза се усилва. Европейската комисия пренебрегва грешното емитиране на евро. Възникна европейска икономическа криза. За ЕС вариантите са: Първи: При неправилно емитиране на евро е с поразяващи щети. Европейската икономическа криза нараства. Европейците страдат от пропускът на ЕЦБ. Втори: Постижимо е спасение от икономическа криза. За устойчиво проспериращ ЕС е необходимо правилно емитиране на евро. *** Иван Митев е роден през 1957 година в Стара Загора. Образование – магистър по икономика от Икономическия университет във Варна, има и допълнителни квалификации по соционлогия, стопанско управление и съдебно-счетоводни експретизи. От 199 година е член на Съюза на учените в България. Преподавател в колеж „Телематика“ и е автор на четири книги с изследвания в областта на икономиката. За последната му поредна книга с наименование „Парите не са злато“ експертите от бранша се изказват ласкаво за нестандартния му подход. В много свои публикации в медиите Иван Митев твърди, че е открил „обществен закон за Ресурс М“ и предага незабавното му прилагане.

50


Лукашенко ще удари със санкции страни от ЕС и Украйна Олга САМОФАЛОВА Ръководителят на Беларус заяви, че няма да търпи санкции от Литва, Полша и Украйна. Александър Лукашенко е готов да отвърне с удар по икономиките на тези страни. Минск наистина има лостове за натиск. Как точно Беларус може да удари Литва, Полша и Украйна и какво ще получи Русия от това? Президентът на Беларус Александър Лукашенко обяви подготовката на ответни санкции срещу Литва и Полша. Литва все още не е наложила икономически санкции, но лично е добавила Лукашенко и над 100 души към списъка на лицата, срещу които Вилнюс възнамерява да приложи санкции. Полша заяви, че ще настоява за задълбочени санкции на ЕС срещу Беларус. Украйна също не изключва санкции срещу Беларус след ЕС. Лукашенко каза, че няма да търпи това, а и ще отвърне на удара. Първо, той ще спре да доставя санкционирани продукти от ЕС за Русия с белоруски етикет и ще блокира транзита на други стоки от ЕС за Русия и Китай. На второ място, това ще лиши пристанищата на Литва от белоруски стоки . „Сега ще им покажем какво са санкции. Ако поляците и литовците преди плаваха за Китай и Русия през нас, сега ще летят или през Балтийско, или Черно море, за да търгуват с Русия и т.н. Дори да не мечтаят за санкционираните продукти. Ще им покажем какви са санкциите “, заяви Александър Лукашенко на среща с работници. Освен това Лукашенко възложи на правителството да подготви предложение за преориентиране на всички търговски потоци от литовските пристанища към други. „Ще ги видим после. 30% от литовския бюджет се 51


формира от нашия товарен трафик през Литва. Какво още им трябва? Прекалиха. Затова ще ги поставим на място “, каза Лукашенко. Републиката вече е преминавала през период на санкции. „Оцеляхме. И сега ще оцелеем. На света не му липсват добри хора. Следователно няма нужда да ни плашат”, припомни белоруският президент. Литва наистина ще загуби много, ако Беларус отвърне на удара. На първо място ще пострада пристанището в Клайпеда, което само през 2019 г. е обработило 14,1 милиона тона белоруски товари, което възлиза на повече от една трета от всички стоки. Един само терминал за насипни товари в Клайпеда е превозил 10 милиона тона, 98% от които са торове от “Беларускалий”.

Освен за товарен, Клайпеда е пристанище за туристически яхти и пътнически кораби

Беларус има две стоки за износ, които носят чуждестранна валута в страната - петролни продукти и калиеви торове, които преминават през литовските пристанища. Само благодарение на това литовските пристанища не са съсипани в сравнение с пристанищата на Латвия и Естония. Факт е, че не за първа година Русия целенасочено прехвърля своите товари от Прибалтика към собствените си пристанища. Със задачата - да спре да хрантути балтийските пристанища - Русия върши отлична работа в това 52


отношение. Всяка година нашите пристанища привличат все повече и повече товарооборот от Балтийско море. Пристанището на Рига и пристанището Вентспилс, например, отдавна са загубили предишната си сила, отчитайки колосалните загуби. Досега по-добра ситуация имаше само в литовската Клайпеда. Благодарение на белоруските минерални торове, селскостопански продукти и товари в контейнери, литовското пристанище Клайпеда се превърна в лидер сред прибалтийските държави по обем на товара. Миналата година през него са преминали 46 милиона тона товари. Русия не скри недоволството си, че Минск спонсорира литовското пристанище, вместо да помага за развитието на руските пристанища в Балтийско море. Това би било справедливо, като се има предвид, че руският бюджет не получава износни мита за доставка на суров нефт за белоруските рафинерии. Освен това Минск печели милиарди от препродажба на петролни продукти от евтин руски петрол. Лукашенко обаче отказа да направи реверанс в отговор за руските пристанища. В същото време той поиска компенсация и за това, че отстъпката за руския петрол (поради намаляването на износните мита) става все по-малка поради данъчната маневра в Руската федерация. „Литва зависи от Беларус. Ако Беларус прехвърли товара си в друга държава, пристанището на Литва ще бъде унищожено. И всички го разбират много добре. Белорусите имат богат избор - могат да транспортират стоки през Русия, може и през Латвия. Литва така налага санкции срещу самата себе си “, коментира литовският публицист Ярас Валюкенас. Ако Минск реши да лиши Литва от товара си, Русия определено ще се възползва от това. Защото белоруският износ ще минава през руските пристанища. Уст-Луга и Приморск тепърва набират скорост. Освен това Минск може да пренасочи транзитните китайски товари от прибалтийските пристанища към руските. Особено ожесточена битка се води над китайския товар. „Възможно е потоците от белоруски износ от литовските пристанища да бъдат пренасочени към Русия. Но това води до по-високи логистични разходи, тъй като единственото най-близко пристанище в Русия е Уст-Луга в Ленинградска област. В Уст-Луга има цяла група пристанища, включително за износ на торове. И както знаете, износът на калиеви торове е важен елемент за износ на Беларус“, коментира доцентът от катедрата за международен бизнес и митници на РЕУ “Плеханов” Игор Хмельов.

53


Литва също може да загуби белорусите като работна сила. И икономиките на Източна Европа изпитват сериозни проблеми с недостиг на работници. В крайна сметка местните граждани напускат тези страни за Западна Европа в търсене на по-добър живот и по-добре платена работа. Полша е наред привлече украинци, които с висше образование стават работници в европейската държава. Но Литва привлече белоруси, които най-често работят тук като шофьори. Освен това белорусите помагат на литовската икономика като туристи, идващи за един или два дни. По брой туристи, посещаващи Литва, белорусите са на трето място след латвийците и поляците. Забраната за транзит на стоки през Беларус до пристанищата на Литва ще има отрицателно въздействие върху украинските транспортни потоци, заяви Министерството на инфраструктурата на Украйна. Така Минск ще застреля с един куршум два заека - ще накаже както ЕС, така и Украйна, която също заплашва Лукашенко със санкции. В края на краищата Беларус има скрит коз. Украйна е критично зависима от вноса на белоруски петролни продукти, които представляват основната част от вноса.

Ръководството на рафинерията в Кременчуг преди десет години не се разбра с Русия за доставките на петрол, така че украинците не си осигуряват бензин и дизел. Трябва да купува за долари. В резултат на това Беларус завладя до 40% от украинския пазар на бензин и почти една четвърт от

54


пазара на дизелово гориво. Освен това рафинерията в Мозир се намира дори по-близо до Киев, отколкото рафинерията в Кременчуг. Ако Лукашенко забрани тези доставки, украинците веднага ще бъдат изправени пред недостиг и рязко покачване на цените на бензина и дизела. Ще отнеме време за установяване на нови потоци от петролни продукти от други доставчици. И тук отново Русия може да е победител. Украинците ще се втурнат да купуват дефицитни петролни продукти към другите си съседи. Бензиновата криза ще принуди русофобското ръководство на Украйна да направи това от отчаяние. Полша също сама си копае гроба. В крайна сметка именно Беларус помогна на някои от полските фермери да оцелеят след 2015 г., когато Русия наложи насрещно ембарго в отговор на европейските санкции. Белорусите подкрепят поляците, като внасят санкционирани стоки, включително полски ябълки, като ги ребрандират като белоруски и ги внасят в Русия. Впрочем руснаците преди бяха най-големите купувачи на полски ябълки. Сега събираме първите реколта от собствените си ябълки. Но все още не можем без внос. Същото се отнася и за уж белоруските морски дарове и риба, хамон, сирена и други хранителни продукти, наречени „санкционирани“. Русия си затваря очите за всичко това, като позволи на белорусите да печелят допълнителни пари по този начин. "Белавия" печели от полети от Русия до Украйна със затворени директни полети между нашите страни. Въпреки това, няма да е лесно да се прекъсне потокът от санкционни продукти от ЕС към Русия. Това изисква тясно сътрудничество между митническите служби на двете страни - и на Беларус, и на Русия. „Контрабандата се извършва от конкретни лица от определени външнотърговски фирми, вероятно свързани с някои корумпирани лица в белоруските митници и при всяко правителство интересът им към тази древна форма на незаконна дейност ще остане. Малко вероятно е белоруските власти да имат приоритет в борбата срещу вноса на санкционирано сирене от ЕС в Русия. Освен това самият Беларус е основният доставчик на сирене от собствено производство за Русия, чийто дял е почти 80%. Руският пазар за белоруски производители на сирене по същество е безспорен“, казва Хмельов. Трябва да се разбере, че Минск също ще пострада от ответните санкции срещу Литва и Полша, а в същото време и Украйна. Няма война със санкции без "жертви" и от двете страни. Беларус ще се лиши от част от валутните си 55


приходи. Лукашенко може да направи това единствено с финансова подкрепа от Русия. Москва не само може да осигури своите пристанища за белоруски товари на преференциална цена, но също така, например, да предостави нов преференциален заем или да подкрепи финансово в размяна на белоруски активи (акции в МАЗ, “Беларускалий” или белоруските рафинерии).

56


Четвърт век eBay променя навиците за пазаруване Основаната в началото на септември 1995 г. eBay този месец празнува 25 години онлайн пазаруване, което бе дефинирано от емблематични моменти и културни тенденции, каращи ни да кликнем върху бутона „купи сега“ на глобалната платформа. От 1995 г. досега милиони купувачи избраха eBay, за да намерят най-новите продукти или необикновени артикули, включително редки и старинни предмети в категориите, които ги интересуват. За начало на празненствата eBay припомня шопинг тенденциите на платформата през последните 25 години, от най-скъпите и интересни артикули, продавани някога – включително истински град – до популярни увлечения и интереси, колекционерски предмети и още какво ли не.

Най-интересните и скъпи артикули, продавани някога чрез платформата eBay е най-жизнеспособното и уникално място за пазаруване, което през годините е било дом на някои редки, супер актуални и чудати находки. От гигантска яхта и обяд с Уорън Бъфет до картата Черен лотос в стратегията Magic: The Gathering – продадени за суми между 250 000 и 168 милиона долара. Това, че всеки артикул, публикуван в eBay, в крайна сметка си намира купувач, илюстрира прекрасно по перфектен начин защо тази платформа е толкова специална. Без значение коя е категорията – луксозни превозни средстава, скъпи часовници, колекционерски стоки или пък цял град – винаги се оказва, че има някой, който е търсил точно това. Ето някои от най-интересните и скъпи покупки на платформата, реализирани от основаването на eBay през 1995 г. до днес.*

1. Супер яхта - 168 млн. долара 57


2. Самолет Gulfstream II - 4,9 млн. долара 3. 20-ти ежегоден обяд с Уорън Бъфет в помощ на фондация GLIDE - 4,5 млн. долара

4. Град Алберт, Тексас - 2,5 млн. долара 5. Къща с военен бункер - 2,1 млн. долара 6. Колекционерска картичка с Хонус Вагнер - 1,1 млн. долара 7. Ferrari Enzo - 1 млн. долара 8. All-Star Comics (колекционерско издание) - 963 223 долара 9. Lamborghini Aventador двуврат, кабрио - 659 800 долара 10. Бейзболната бухалка на Джо Джаксън - 577 610 долара 11. Часовник Patek Philip Grand Complications - 535 499,99 долара 12. Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce 2017 - 499 900 долара 13. Porche 911 GT2 RS 2018 - 470 000 долара

58


14. Колекционерска картичка с Том Брейди, от плейофите през 2000 г, с автограф - 400 100 долара 15. Пианото на Елвис Пресли - Wm. Knabe & Co от 1912 г. (Collectable & eBay за благотворителност) - 375 190 долара 16. Lamborghini Aventador 2015 - 362 000 долара 17. Колекционерска картичка Metal Universe от 1997 с Майкъл Джордан 350 100 долара 18. Lamborghini Aventador Roadster 2015 - 349 800 долара 19. McLaren 675 LT Coupe 2016 - 325 800 долара 20. Хеликоптер Robinson R-44 Raven II 2013 - 325 200 долара 21. Lamborghini Aventador LP 750-4 Coupe 2014 - 319 900 долара 22. Mercedes-Benz S-Class Maybach S 650 Cabriolet 2017 - 318 000 долара 23. Кемпер Newmar King Aire 2014 - 280 000 долара 24. Rolls-Royce Other Base Coupe 2015 - 274 888 долара 25. Колекционерска картичка Black Lotus от Magic: The Gathering Black PSA 10 Alpha - 250 000 долара Най-интересните и скъпи артикули, продавани някога чрез платформата

Емблематични културни явления Благодарение на своите милиони купувачи по целия свят, eBay се превърна в своеобразен барометър за важните културни явления. Без значение дали става дума за технологии, мода, вътрешен дизайн или колекционерство, ако е актуално по света, значи е актуално и в eBay. За да отпразнува 25-тата годишнина от своето основаване, eBay прави ретроспекция на водещите тендеции и събития, които дават облика на платформата, през всичките тези години.

59


От появата на Blackberry през фиджет спинърите и „Игра на тронове“, ето ги тенденциите, които повлияха върху онлайн пазаруването в eBay.com от 1995 г. до днес.

1995: Beanie Babies станаха най-популярните играчки в света - Тези плюшени животни със зърнест пълнеж и сърцевиден етикет с надпис TY добиха изумителна популярност и бяха буквално навсякъде: от книжарниците до детските менюта в Макдоналдс, докато не се разпродадоха, при което купувачите започнаха да ги търсят онлайн за своите колекции.

1996: Излиза оригиналната Nintendo 64 – Днес изглежда като реликва в сравнение със съвременните мобилни устройства, но преди 24 години излизането на N64 промени не само гейминг индустрията, но и нашата култура. Това бе една от оригиналните гейминг конзоли, която, разбира се, стана абсолютен хит сред купувачите. Помните ли, когато Елмо постави рекорд за най-търсена играчка? – Коледното пазаруване през 97-ма се въртеше около една задължителна играчка – Елмо. Геройчето от „Улица Сезам“ буквално стана неоткриваемо по магазините, което накара купувачите да започнат да търсят онлайн – според документираните данни в някои случаи цената на Елмо е надвишавала оригиналната продажна цена 50 пъти. 1998: Роди се Фърби – Хамстеро-подобното, приличащо на сова същество с движещи се очи и способност да произнася думи се появи с гърм и трясък, тъй като бе една от най-иновативните играчки на своето време. Не е изненадващо, че фърбитата влязоха в нашите колички почти веднага след пускането си на пазара, тъй като това бе най-търсената играчка през 98-ма. 1999: Това в ръката ти Blackberry ли е? – Нямаше как миналият век да приключи без някаква забележителна технологична иновация и 1999 ни представи Blackberry, мобилно устройство, което се превърна в синоним на бизнес и мигновени имейли. Това бе една сбъдната технологична мечта. 60


Макар Blackberry-то изобщо да не подозираше каква сериозна конкуренция се задава само след няколко години. 2000: Потребителите влязоха в новото хилядолетие на скутери Razor – Новото хилядолетие стартира с нова играчка, която по-късно щеше дори да се превърна в транспортно средство – тротинетката Razor.

Обявената за „Играчка на годината“, сгъваема компактна тротинетка моментално стана хит сред децата и тези, които са деца по душа. 2001: Apple пуснаха iPod и промениха света на музиката 2002: Появиха се кроксовете, изпреварили своето време – Пластмасовите налъми с дупки отпред (които десетилетие по-късно се качиха на парижките подиуми на висшата мода) за първи път се появиха на цената през 2002. Макар възрастните да не се втурнаха веднага да излизат с тях на вечеря, кроксовете на мига станаха любими на специалистите по здраве и децата, 61


които се надпреварваха да ги кичат с джибити – дребните аксесоари, които се мушкаха в дупките. 2003: „Властелинът на пръстените: Завръщането на краля“ разби бокс офис класациите – Последната част от трилогията „Властелинът на пръстените“ стана един от най-награждаваните филми на всички времена на Оскарите през 2003 г. 2004: Hello Moto – Motorola пусна Razr – Мобилните телефони придобиха нова форма, когато се появи телефонът с капак Razr. Елегантният сгъваем дизайн направо побърка купувачите, които се чудеха как нещо толкова тънко може да бъде функционално – това бе върхът на технологичния гений (поне засега). 2005: XBOX 360 промени света на игрите още веднъж – През 2005 геймъри навсякъде по света се радваха на новата конзола от Microsoft. 2006: 10 години по-късно Nintendo отново диктува правилата с пускането на Wii – През 96-та Nintendo ни въведе в един нов виртуален геймърски свят, а през 2006-та го преобрази отново с пускането на пазара на конзолата Wii. С което доказаха, че понякога трябва да изобретиш колелото наново. Wii веднага се превърна в сензация сред купувачите. 2007: Apple промениха мобилните телефони завинаги с пускането на първия iPhone – Макар Blackberry и Razr да бяха изключително популярни в своето време, те не можеха да се сравнят с iPhone-а на Apple. И въпреки че първата версия на смартфона днес може да изглежда архаична, тя напълно промени правилата на играта по отношение на това как възприемаме и използваме мобилните телефони. Затова не е чудно, че именно това бе найемблематичният момент през тази година. 2008: Променихме начина, по който вървим с Heelys – През 2008 обувките ни еволюираха, сдобивайки се с колелца, с появата на Heelys. Този хибрид между кец и скейт накара мнозина да летят из града, а популярността им летна до небесата. 2009: Лудостта „Хари Потър“ – „Хари Потър и Нечистокръвния принц“ излезе по кината и се превърна в един от най-голените филми на годината. 62


2010: В чест на Негово въздушно величество - Nike отбелязаха 25-тата годишнина на емблематичната марка Air Jordan с пускането на Air Jordan XX5. 2011: Ефектът „Кралска сватба“ – Милиони по света гледаха кралската сватба, в която принц Уилям каза „Да“ на Кейт Мидълтън. Разкошната рокля на булката вдъхнови дизайнерите и бъдещите булки по света да пресъздадат тази визия и ги накара да купуват елементите от нея онлайн.

2012: Премиерата на „Отмъстителите“: През 2012 феновете на комиксите изпитаха истинско щастие, когато Марвъл стартира „Отмъстителите“ – поредицата, която щеше да се превърне в най-успешния франчайз в историята на киното. 2013: Не можехме да се наситим на „Замръзналото кралство“ – Още с премиерата Дисни ни накара да се вманиачим по принцеса Елза, Олаф и тяхната компания, което ни накара да купуваме всичко – от костюми за Хелоуин до коледни украси, напомнящи филма. 2014: Дойдоха смарт часовниците – След като телефоните, таблетите и слушалките официално бяха обявени за смарт устройства, беше ясно, че скоро трябва да ъпгрейднем и часовниците. През 2014 Apple промени пейзажа в тази сфера с пускането на своя смарт часовник. Точно както и при 63


появата на телефона и таблета преди това, и тук търсенето бе неимоверно и превърна този артикул в най-желания аксесоар на годината. 2015: Yeezy властваше при кецовете – През 2015 Кание Уест представи своите първи кецове Yeezy Boost 250 с Adidas. Появата на новия силует, първо в гълъбово сиво, постави началото на нова ера при кецовете. 2016: Pikachu, go! – През 2016 Nintendo пуснаха Pokemon Go, залагайки на носталгията на порасналите деца от 90-те, техните родители и едно ново поколение Покемон дресьори. Pokemon Go веднага се превърна във вирусна сензация, вдъхновявайки купувачите да ги „хванат“ всичките със своите пазарски колички, за да ги направят част от личните си колекции. 2017: Фиджет спинърите станаха част от живота ни – През 2017 тези въртящи се джаджи неочаквано се превърнаха в играчката, която не подозирахме, че задължително трябва да имаме. Първоначалният интерес от страна на децата бързо се прехвърли и в другите поколения и превърна този артикул в най-популярния за годината. 2018: С „Черната пантера“ отидохме на пазар в Уаканда – Блокбъстърът излезе извън рамките на големия екран и стигна до пазарските ни колички, като купувачите пазаруваха всичко – от облекла до колекционерски предмети, вдъхновени от „Черната пантера“. 2019: Зимата дойде (и остана) цяла година, докато феновете пазаруваха „Игра на тронове“ – Популярният сериал се сбогува с феновете през пролетта на 2019, но почитателите поддържаха интереса към него жив през всичките 365 дни на годината, купувайки рекламни и колекционерски стоки, вдъхновени от поредицата. 2020: „Направи си сам“ е тенденцията на годината – Пандемията напълно промени нашия свят, включително начина, по който пазаруваме. Заради повечето време, прекарано у дома под карантина, потребителите използваха eBay, за да пазаруват артикули, свързани с хобита или развиване на различни умения, като шевни машини, пекарни за хляб и фитнес оборудване. Всичко, което може да подобри времето, прекарано у дома, отиваше веднага в пазарската количка.

64


* Клаосацията е изготвена на база пазарните данни от САЩ за периода септември 1995 – юли 2020 година.

65


Фин Хумор - Господине, като Ви гледам талона, май често сте имал вземане-даване с КАТ... - Ами не, имах само даване. Вземане не съм имал!

*** Мъж и жена празнуват 35-годишнина от сватбата в ресторант. Появила се фея и казала: - За това, че 35 години сте заедно, си намислете по едно желание. Жената: - Искам да отида на пътешествие с мъжа ми! Хоп! Появили се два билета за круиз в ръцете ѝ. Дошъл ред на мъжа. Помислил си той и казал: - Ооо, това е толкова хубаво! Случва се един път в живота. Затова, аз искам жена с 30 години по-млада! Жена му в шок, феята – също. Но желанието си е желание и трябва да се изпълни! Хоп! И мъжът станал на 92 години.

**** Иванчо пита баща си: - Тате, нали вещици има само в приказките? Бащата, поглеждайки към кухнята: - Едно време и аз така мислех... *** Жена получава подарък от съпруга си - много хубава рокля. Детето пита: - Мамо, какъв е този плат? - Това е коприна. 66


- Това дето се получава от един малък червей? - Не говори така за баща си! *** Преди сватбата мъжът нарича бъдещата си съпруга „мишленце", „пиленце", „котенце". С всяка изминала година след сватбата животните стават все поголеми.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ: Като разместиш буквите на Ковид 19 се получава 19 водки! *** Главният лекар към пациента: - Въведохме нови правила в болницата. Веднага след операцията вие трябва сам да станете от масата и да стигнете до стаята си. На следващия ден трябва да направите пет обиколки на болницата, а на по-следващия да пробягате десет мили. Имате ли въпроси? - Да, докторе. А по време на операцията може ли поне за малко да полежа? ***

67


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.