е-Списание Финанси брой 4 2019 година

Page 1

Съдържание 1. Правонарушения и юридическа отговорност в интернет пространството – Александра ЧЕКАНСКА, младши адвокат 2. Минималната работна заплата като фактор в живота на българското семейство – д-р ик. Димитър НИНОВ 3. България след 1989: Защо представите се разминаха с реалността – Румен АВРАМОВ 4. Бъдещето на финансовата индустрия – финтех и блокчейн 5. Brexit: Играта трябва да приключи 6. „Кардано ще излезе от 2019 г. 100 пъти по-децентрализиран от биткойн“ 7. Как се пише работещо рекламно послание - Дрейтън Бърд 8. ФинХумор

1


Правонарушения и юридическа отговорност в интернет пространство Александра ЧЕКАНСКА, младши адвокат

Темата за правонарушенията в интернет пространството, както и за характера на самата отговорност, която си носи от съответния субект – правонарушител, напоследък доби изключително широка и голяма популярност.

С

настоящата разработка ще се опитам да поставя акцент върху част от правонарушенията във виртуалното пространството, както и да изясня същността на юридическата отговорност на субектите, извършващи съответните компютърни престъпления. Основание за възникване на юридическа отговорност във виртуалното пространство, както и в традиционните правни отрасли е винаги правонарушението,

извършено

Правонарушението

се

от

разглежда

субектите като

на

правото.

противообществено,

противоправно, виновно извършено деяние на конкретен субект, забранено с юридическа санкция.1 Юридическата отговорност от своя страна възниква от нарушение на нормативно установени правила на поведение. За

реализацията

на

юридическата

отговорност

във

виртуалното

пространство е от изключителна важност да се установи причинно – следствената връзка между негативните последици и извършените 1

Бойчев, Г. Правонарушение, 1998, трето преработено и допълнено издание

2


действия, нарушаващи правните предписания за дължимо поведение. Характерът на юридическата отговорност, както и главна нейна цел на прилагането й, не може да бъде сведена само до наказването на виновното лице. Водещата цел на прилагането е и поддържане на ред и сигурност в интернет пространството, основано главно от следването от субектите на установени норми на материалното право. Юридическата отговорност може да бъде разграничавана по видове Това

зависи

от

характера

на

извършеното

правонарушение

административна, гражданска, наказателна отговорност и др. Във връзка с характера на обществените отношения, осъществявани чрез интернет, може да се направи категоричен извод, че спрямо правонарушителите се прилагат мерките на гражданската отговорност, като тя може да бъде реализирана в двата си вида – договорна или деликтна, произтичаща от общото задължение да не се вреди другиму. Невъзможно

е

да

бъдат

обобщени

абсолютно

всички

видове

правонарушения в интернет пространството, поради техния голям брой. Затова ще поставя акцент върху тези видове правонарушения, които са най – съществени и характерни на този етап на развитие на правните отношения в интернет. 2 Икономическото значение на интернет като единствен по рода си пазар, характеризиращ се с прилагането на високотехнологични новости и с неограничен световен обхват, прави уместно всяко потенциално отклонение да се управлява, доколкото това е възможно. Уникалните

2

Цакова, И. Интернет право.бг, кратък курс лекции, 2014г 3


характеристики на интернет, в случая децентрализирана структура, устойчивост на вмешателство, висока степен на автоматизираност, глобален достъп и широко използване, поставят сериозно нови проблеми, особено по отношение границите на отговорността на участниците в тези правни отношения и свързаните с това права и задължения. При използването на услугите в мрежата, потребителят носи отговорност за съдържанието на предаваната от него информация, за нейната достоверност, чистота с оглед претенции за права на трети лица и правилата за нейното разпространяване. Той носи отговорност за вредите, които могат да настъпят от неговите действия върху личността или имуществото на други лица или нравствените принципи на обществото. В съобщение на европейската комисия за незаконната и вредна информация по интернет3 се налага мнението, че глобалната мрежа не създава обстановка на правен вакуум, тъй като всички участници /автори, доставчици на услуги, доставчици на информация и др./ са субекти по съответните закони на страните членки. Дейностите и услугите, осъществяващи в мрежата са в обхвата на съществуващата правна рамка. Общият режим на отговорност на страните може да има различни форми в зависимост от обстоятелствата съгласно наказателното, гражданското или административното право. Въпреки, че доставчиците на достъп не контролират пряко информацията достъпна по интернет и не биха могли да носят отговорност за нея, имат възможност, разполагайки с технически средства, да въздействат до известна степен в рамките на позволеното и възможното върху 3

http:www.europd.eu.int 4


отношенията във виртуалното пространство, като отчетат границата между обвинението в цензура и попадането под отговорност.

Най–общо могат да бъдат приведени различни примери за неправомерни действия в интернет, като такива могат да бъдат: - Нарушаване от страна на ползвателите на общоприетите правила за използване на услугите, на общоприетите норми на използване на интернет; - Използване на достъп до мрежата на компютърно оборудване, програмно обезпечение, което не е сертифицирано по надлежния ред; - Разпространение

на

материали,

оскърбяващи

човешкото

достойнство, за пропаганда на насилие, расова или национална вражда; - Използване на предоставените услуги ца предаване по мрежата на информация, която противоречи на действащото българско или международно законодателство;

5


- Публикуване,

предаване,

изпращане

или

използване

на

информация или програми, които съдържат в себе си компютърни „вируси“ или могат да нарушат нормалното функциониране на компютрите, достъпни чрез мрежата. В

своето

изследване

информационните

относно

посредници,

същността И.

М.

на

отговорността

Рассолов

обособява

на тези

неправомерни действия в три основни групи. Първата от тях обхваща разпространяване

на

информация,

която

нарушава

основни

конституционни права и неприкосновеността на личността и личните данни. Авторът отбелязва, че въпросите, свързани с незаконната информация и контрола върху нейното разпространение се отнасят до разглежданата тематика до толкова, за да бъдат изяснени основните параметри на възможностите за въздействие върху нея от страна на субектите във виртуалното пространство, с оглед определяне границите на отговорността. Това са регулаторни въпроси, засягащи информационното общество като цяло, които трябва да бъдат уредени на базата на административно сътрудничество както между страните – членки на ЕС, така и на международно равнище при възприемане на принципа за баланс между свободата на информацията и нейното придвижване и защитата на обществените интереси.

Пред какви трудности се изправят съдебните състави Трябва да се отбележи, че съдилищата са поставени пред определени трудности при решаването на спорове относно указаните нарушения, свързани с интернет пространството. Сред проблемите, които се очертават

6


на преден план, може да се отделят два, непосредствено отнасящи се до механизма на разпространение на информацията. На първо място това е сложността при определяне на кръга от лица, които трябва да носят юридическа отговорност и са задължени да обезщетят нанесените морални и материални вреди. И на второ, въпросите за събиране и представяне на доказателствата, тяхната допустимост и достоверност. Възможността за анонимен достъп до мрежата също така позволява да остане скрито истинското име на автор, източника и лицето, поместило информацията. В тази връзка проблемът се усложнява и от наднационален характер. Процесът на разпространение на информацията може да се опише като процес, в който участват основно два субекта – собственика на сайта и собственика на сървъра. В тази хипотеза потенциални ответници при един възникнал съдебен спор могат да бъдат както хост–доставчиците, разположили информационния ресурс, така и собствениците на ресурса. Ако се приеме, че субектът, разпространяващ неправомерна информация, е установен, то за ищецът по едно евентуално съдебно производство възниква проблема за събирането и предоставянето в съда на необходимите доказателства. Европейското законодателство възприема идеята, записана в Директива 1999/93ЕС, че съдът не може да откаже допускането като доказателство в съдебния процес на електронни документи, на основание, на това, че са представени в електронен вид.

7


Като втора група във виртуалното пространство могат да бъдат обособени правонарушенията, свързани с качеството на информацията, предоставена в рамките на електронната търговия. Сделките, осъществявани по елекронен път стават все по – популярни.

Търговията чрез интернет по своята природа е интернационална В България вече все повече се утвърждава електронната търговия, като за това спомага и приетата нормативна база – Закона за електронната търговия, Закона за електронните съобщения, Закон за защита на потребителите. Към настоящия момент търговската информация в интернет се разполага в две форми/ във вид на общи сведения за продавача и стоките, услугите, които той предлага или във вид на конкретни сведения за самата стока /количества, цена, условия на доставка и заплащане/ с предложение в случай на съгласие с указаните условия да бъде попълнен формуляр за поръчка. Възниква въпросът обаче за правната природа на тази информация и последиците за нейната недостоверност. Частичен отговор може да бъде открит в разпоредбите на Закона за електронната търговия, които се отнасят до различни задължения на доставчиците на услуги на информационното общество. Законът установява задължение на доставчиците да предоставят безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на получателите на услугите и компетентните органи до информация, свързана с тяхната правосубектност, място на извършване на дейността, съхраняване на информация в крайното устройство на потребителя и достъп до нея и т. н. както и всяка друга информация, предвидена в нормативен акт. Също така, са предвидени 8


изисквания за предоставяне на информация при сключване на договори с електронни средства и уредени отношенията във връзка с изпращането на търговски съобщения.

На трето място може да се обособи проблема за отговорността за разпространяването на информация, нарушаваща авторските права. Известно е, че въпросът за правното регулиране и защита на изключителните права в интернет в последно време придобива особена актуалност, тъй като мрежата е препълнена с материали, нарушаващи авторските права. Всяка една държава се стреми и има за цел да защити интелектуалния

си

потенциал,

понеже

това

е

залог

за

конкурентоспособността на нейната икономика и в този смисъл са създадени редица законодателни актове на международно и национално ниво, като например Закон за авторското право и сродните му права. На съвременния етап от развитие на законодателството в областта на обществените отношения, развиващи се във виртуалното пространство, проблемите свързани с отговорността за разпространяваната в мрежата информация се разглежда не в общ вид, а в контекста на дейността на информационните посредници като основни доставчици на услуги. 9


Обикновено доставчикът не инициира информационното отношение, не избира съдържанието на предаваната информация и нейния получател, не влияе на съдържанието на информацията и осъществява съхранение на същата за време, определено от техническите стандарти и протоколи с оглед нуждите на предаване на информацията В този смисъл, доколкото интернет е обединение на различни мрежи, доставчикът не носи отговорност за нормалното функциониране и достъпност на отделните сегменти в мрежата. Доставчикът не може да гарантира възможността за нормален информационен обмен с тези сървъри, които временно или постоянно са недостъпни. Също така, той не може да носи отговорност за неизправности по време на работа, произтичащи пряко или косвено извън сферата на разумния контрол от страна на доставчика. Въпреки, че доставчиците на достъп не контролират пряко информацията, достъпна по интернет, и не биха могли да носят отговорност за нея, те имат възможността, разполагайки с технически средства, да въздействат до известна степен в рамките на позволеното и възможното, като отчитат границата между обвинението в цензура и попадането под отговорност и тази особеност предполага появата на института за отговорността на информационните посредници. 4 Ако погледнем законодателството в тази област в отделни страни, ще видим,

че

проблемът

за

отговорността

на

информационните

посредници се решава различно, като най–общо могат да бъдат

4

Наумов В. Б., Проблемьi ответствености информационньiх провайдеров, 2002, с. 77-79 10


отделени три основни подхода. Първият подход се среща в страните от Близкия Изток и Китай, където доставчикът във всички случаи носи отговорност за действията на ползвателите, независимо дали е знаел за тях или не. В европейското законодателство се възприема тезата, че доставчикът не носи отговорност в случаите, когато е изпълнил определени условия,

свързани

с

характера

на

предоставената

услуга,

взаимодействието със субектите на информационния обмен и третите лица, чиито права са нарушени. Европейската директива за електронна търговия 2000/31/ЕС предписва съответните указания към държавите – членки по въпросите за задълженията на интернет доставчиците съответните граници на тяхната отговорност. Основанията за отговорността на доставчиците са формулирани с оглед вида на извършената от тях дейност: просто предаване на информация, „кеширане“, „хостинг“. И съответно на трето място доставчиците не отговорят за действията на ползвателите В

българското

въпросите

за

законодателство юридическата

отделни

отговорност

положения, на

засягащи

информационните

посредниците съдържат в Закона за електронния документ и електронен подпис, където в чл. 6 ал. 2 са визирани основни задължения на посредника при електронно изявление. Той е длъжен да разполага с техническо и технологично оборудван, което да осигурява надеждност на използваните системи, да поддържа персонал, притежаващ необходимите експертни знания опит и квалификации, да осигури условия за точно определяне на времето и източника на предаваните електронни изявления, да използва надеждни системи за съхраняване на тази информация срок от шест месеца. Посредникът 11


ще

носи

наказателна

отговорност

за

причинените

вреди

от

неизпълнение на задълженията му. Положенията, залегнали в ЗЕДЕП, са твърде принципни, тъй като текстовете ясно визират задължения на доставчика по създаване на условия и използване на надеждни системи за съхраняване на информацията, но в разпоредбите липсват указания в кои случаи доставчикът извършва тези действия и кой е органът който може да го инициира. Така създадените текстове не дават правомощия на доставчиците в тази насока и предприемането на действия от тяхна страна

може

да

наруши

основни

конституционни

права

на

ползвателите. В този смисъл тези законодателни липси следва да бъдат прецезирани и допълнени. Въпросите, свързани с незаконната информация и контрол върху нейното

разпространение

са

регулаторни

въпроси,

засягащи

информационното общество като цяло, които да бъдат уредени на базата на административно сътрудничество, както между страните – членки на ЕС, така и на международно равнище при възприемани принципи на баланс между свободата на информацията и нейното придвижване и защитата на обществените интереси.

Регламент на ЕС и закон за личните данни От съществено значение също така за юридическата отговорност на посредниците са и въпросите, свързани със защитата на личните данни и неприкосновеността новият

на личността. В тази насока в сила влезна

регламент за защита на личните данни – Регламент ЕС

2016/679. Новата законодателна политика на Европейския съюз в коментираната насока бе вдъхновена от устремно развиващите се 12


дигитални технологии и интернет в съвременното ни общество. Целта на GDPR е да се създаде уеднаквена рамка за регулиране на данните в рамките на Европа и да се засили контролът върху физическото съхранение и използване на личните данни. Регламентът бе приет през 2016 година и след двугодишен преходен период е вече в сила.

Общият регламент за защита на личните данни, влезе в сила на 25.05.2018г. като замени драстично досегашната регулацията, която Директива 95/46/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 24.10.1995г. даваше относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни. Въпросната директива беше въведена в българското законодателство с приемането на Закона за защита на личните данни през 2002 г. С новата уредба за защита на личните данни се регламентират редица нови процедурни и организационни задължения за „администратори“ и „обработващи“ лични данни, включително корпоративни и обществени организации.

13


Наред с това, регламентът предвижда множество права на „субекта на личните данни“, тоест на физическите лица, чийто данни се обработват, като например: /правото да се знае как се използват личните данни по време на събирането, както и продължителността на времето, за което ще бъдат съхранявани, както и информацията за контакт на събиращата страна лични данни – чл. 13 и чл. 14 от Регламента, правото на корекция на неправилни лични данни – чл. 16 от Регламента, правото на възражение срещу използването на личните данни – чл. 21 от Регламента/. Една от новите правни възможности, които се въвеждат с GDPR е правото на изтриване на личните данни, когато те вече на са необходими за целите, за които се събрани и няма правно основание за тяхното поддържане – чл. 17 от нормативния акт. 5 Наред с това, на базата на регламента, всяко юридическо лице, което осъществява бизнес у нас ли в ЕС е длъжно да се съобрази със законодателната рамка относно защитата на личните данни. В противен случай ги „грози“ особено тежки и сериозни административни санкции - /4 % от годишния оборот на компанията или до 20 млн. евро/. В Интернет се развиват широк кръг отношения, които са разнородни по своя характер и субектен състав. Тяхната специфика се състои в наличието на нетрадиционни предпоставки – поддържана с технически средства среда, с неопределени в пространствено отношение физически граници и субекти, които могат да бъдат само ползватели на Интернет. В интернет пространството предписаното в хипотезата на правната норма поведение и

5

Общ регламент за защита на личните данни - Регламент ЕС 2016/679

14


конкретните форми на неговата проява се опосредстват от технически средства. Правното отношение като действително поведение на правните субекти в интернет пространството като „реално взаимодействие“ също се опосредства от техническите средства и предварително зададените характеристики на средата. Съществена особеност на правните отношения в интернет е и специфичния способ на реализация на правата и задълженията на субектите Използвана литература : 1.

Бойчев, Г. Правонарушение, 1998, трето преработено и допълнено издание

2.

Цакова, И. Интернет право.бг, кратък курс лекции, 2014г

3.

http:www.europd.eu.int

4.

Наумов

В.

Б.,

Проблемьi

ответствености

информационньiх

провайдеров, 2002, с. 77-79 5.

Общ регламент за защита на личните данни - Регламент ЕС 2016/679

Тази публикация бе презентиран наа Международната научна конференция „Изкуствен интелект и е-лидерство“. Авторката е завършила право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Работила е в екипа на редица развиващи се кантори в областта на търговското, административното и гражданското право. В „БДЖ – Пътнически превози“ е събрала опит в сферата на трудовото, търговското и административното право, както и по ЗОП. Била е юрисконсулт в развиваща се финансова компания – „Етик Финанс“ АД с акцент финансови и лизингови услуги. Преподавала е два семестъра в ЧПК „Омега“ ЕООД по трудово-правно законодателство. Към настоящия момент е младши адвокат, вписана в Адвокатска колегия – Пловдив.

15


Минималната работна заплата като фактор в живота на българското семейство д-р ик. Димитър НИНОВ

Ролята на минималната работна заплата в България за издръжката, възпроизводството и бедността на ниско доходните семейни двойки и самотни родители с 1, 2 и 3 деца с право на месечни добавки Добре известно е, че политиката по работните заплати обхваща всичките им размери, включително размерите и равнището на минималната работна заплата, както и съотношението между работните заплати на ниско, средно и високо образованите носители на работна сила. За съжаление, одобрената от МОТ през 1970 г., в сила от 29 април 1972 г. Конвенция № 131 за определяне на минималната работна заплата е ратифицирана от 44 НС на България на 24.01.2018 г. Освен това все още няма изработен и публикуван адекватен механизъм за нейното определяне, включващ предвидените в чл. 3 елементи. Минималната работна заплата1, нейните нормативно определяни размери в България, данъчното им облагане, както и формираните на тяхна основа разполагаеми и реални размери на лични доходи на техните носители и семействата на техните носители, играят съществена относително самостоятелна роля за бедността и борбата с бедността пряко сред ниско доходните групи от населението; и конкретно - сред носителите на минимални работни заплати и членовете на техните семейства. Тази точка е посветена на нормативно определяните през изследвания от нас период размери и равнища на разполагаемите доходи на член в семействата на самотни родители и семейни двойки с 1 и с 2 деца, формирани от разполагаемите размери на една, респ. на две минимални 16


заплати и месечните добавки за деца спрямо НИЖ и ЛБ по SILC през периода 2007 -2016 г. Таблица 1. Размери и равнище спрямо НИЖ и ЛБ по SILC на разполагаемите размери на минималната работна заплата през 2007-2016 г. 2007

2008

2011

2012

2013

2014

2015

2016

лв.

180

220

250

283,3

310

340

370

420

%

12.08

13.00

12.90

12.90

12.90

12.90

12.90

12.90

3. Данъчна основа

лв.

158.26

191.4

222.1

246.7

270.0

296.1

322.3

365.8

4. Данък общ доход

лв.

0,00

19,14

22,21

24,68

27.00

29.6

32.2

36.6

5.ОДОТ- в % към МРз

%

12.08

21,74

21,70

21,61

21,61

21.61

21.61

21.61

6. Размери на ОДОТ

лв.

21.74

47.74

54.02

62.22

66.99

73.47

79.96

90.76

7. Разполагам размер на минималната заплата необхо-

лв.

158.26

172.26

195.98

222.1

243.0

266.5

290.0

329.2

1.Нормативен размер на минималната заплата 2.Задължителни лични осиг. вноски за родени преди 1 януари 1960 г.

8. Необх

дима издръжка на живота ( НИЖ)

9. ЛБ по методологията по SILC

лв. лв. 212,32

276,5

279,7

286.0

323.8

325.8

308,2

351,1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. За МРз виж : (1) Eurostat ,“ What is Minimum Wage in

European Union 2015“; (2) ILO “Globel Wage Report 2014/15 и 2016/17”; (3) НСИ –„Статистически данни за минималната работна заплата през м.февруари 2015 г.“;”The ILO International Labour Standards - Convention № 131- Minimum Wage Fixing Convention 1970.

10. Равнище на разполаг. МРз към НИЖ

%

38.92

42.42

36.91

39.95

11. Равнище на разполаг. МРз към ЛБ по SILC

%

74,54

62,30

70,07

77,66

43.08 75,05

47.42

51.6

42.79

81,80

94,09

93,77

Източници на изходната информация : Законови разпоредби, МТСП, НОИ и НСИ.  Приведените в таблицата данни за периода 2007-2016 г. показват, че : Нормативно определяният размер на минималната работна заплата (МРз) нараства от 180 лв. през 2007 г. до 420 лв. през 2016 г., т.е. 2,33 пъти; Общата данъчна тежест (ОДОТ) за получателите на минимална работна заплата нараства от 21,74 лв. до 90,76 лв. т.е 4.17 пъти поради въвеждането на плоския данък и премахването на необлагаемия минимум;

17


разполагаемият размер на минималната работна заплата нараства от 158.11 лв. през 2007 г. до 329,2 лв. през 2016 г., т.е. над 2 пъти по-малко от ОДОТ. Като преки последица, въпреки ежегодно повишаваните й нормативни размери: (а) равнището на разполагаемия размер на МРз спрямо ЛБ по SILC пада от 74,46 % до 58.39 %,т.е. с 16.08 процентни пункта, като близо 80 % от този му относителен спад още през 2008 г. спрямо 2007 г., т.е през първата година от въвеждането на плоския данък и премахването на необлагаемия минимум, се дължи на повишението на общата данъчна тежест за носителите на минимални работни заплати - от 12.08 % през 2007 г. на 21.7 % през 2008 г. , или от 21.74 лв. на 47,74 лв.,т.е. близа 2.2 пъти най-вече поради премахването на необлагаемия минимум – основен инструмент на съвременните демократични държава за защита и предпазване на найниско доходните групи от крайна бедност; (б) поради значително по-малкия и колеблив растеж на размера на НИЖ след 2008 г., относителното равнище на разполагаемия размер на минималната работна заплата спрямо НИЖ нараства от 38,92 % през 2007 г. до 42,79 % през 2016 г., т.е. близо 1.1 пъти.

Графика към таблица 1 : Относително равнище на разполагаемите размери на Минималната работна заплата (МРз) спрямо ЛБ по SILC и НИЖ през 2007 – 2016 г. – в % 100 80 60 40 20 0

Равнище на разпол.МРЗ към ЛБ по SIKC Равнище на разпол. МРз към НИЖ 2007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ще добавим, че поради доминиращите фрагментарни и конюнктурни подходи, през 2011 г. ОДТ в разглеждания общ случай (за родените лица до 1 януари 1960 г. осигурени по условията на трета категория труд) е символично понижена (както за минималните, така и останалите размери на 18


работните заплати до максималния размер на осигурителния доход) от 21.7 % до 21.61 % и ще се задържи на това си равнище до края на 2016 г. ;  Тъй като МРз е основната форма на личните доходи за ниско доходните икономически активни лица и членовете на техните семейства, тези колебания и тенденции в равнището на разполагаемия размер на МРз спрямо размерите на ЛБ по SILC и НИЖ ще се отразят и на колебанията и тенденциите на равнището на сумата от семейните и разполагаемите доходи на член от семействата на семейни двойки и самотни родители с по 1 и 2 деца, формирани от съответния брой на разполагаемите размери на МРз и месечните добавки за деца. Таблица № 2 : Относително равнище на дохода на член в ниско доходни семейни двойки с 1, 2 и 3 деца, формирани от разполагаемите размери на 2 МРз и съответния брой месени добавки, спрямо НИЖ приета за 100 през 2007-2016 г. 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

% на разпол. доход на член при 1 дете

НИЖ приета за 100

27,42

29,42

28,81

29,04

29,96

31,24

33,57

36,48

41,16

45,00

% на рзпол. доход на член при 2 деца

22,41

13,42

23,43

23,54

24,11

25,00

26,53

29,58

33,10

35,89

% на разпол.доход на член при 3 деца

18,91

19,82

20,20

20,23

20,61

21,23

22,62

24,91

27,72

30,32

Графика към таблица № 2 : Относително равнище на дохода на член в ниско доходни семейни двойки с 1, 2 и 3 деца , формирани от разполагаемите размери на 2 МРз и съответния брой месени добавки спрямо НИЖ приета за 100 през 2007-2016 г 120 НИЖ приета за 100

100 80

% на разпол. доход на член при 1 дете

60 40

% на рзпол. доход на член при 2 деца

20

% на разпол.доход на член при 3 деца

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

19


Таблица № 3. Относително равнище на средния доход на член в ниско доходни семейни двойки с 1, 2 и 3 деца, формиран от разполагаемия размер на 2 МРз и съответния брой месечните добавки за деца, спрямо ЛБ по SILC 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

% на разп. доход на член при 1 дете

52,52

49,14

46,87

51,76

56,87

60,74

58,47

62.92

75,07

71,64

% на рзпол. доход на член при 2 деца

42,92

39,12

38.12

41,05

45,78

48,62

46,55

51,02

60,36

57,15

% на разпол.доход на член при 3 деца

36,22

33,10

32,87

36,06

39,13

41,34

39,40

42,97

50,56

48,28

ЛБ по SILC

Графика към таблица № 3 : Относително равнище на средния доход на член в ниско доходни семейни двойки с 1, 2 и 3 деца, формиран от разполагаемия размер на 2 МРз и съответния брой месечните добавки за деца, спрямо ЛБ по SILC 100

ЛБ по SILC, приета за 100

80 Равнище на разп. дох. на член при 1 дете

60

40

Равнище на рзп. Дох. на член при 2 деца

20

Равнище на разп.дох.на член при 3 деца

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Таблица № 4 : Относително равнище на дохода на член в ниско доходни семейства на самотни родители с 1, 2 и 3 деца, формиран от разполагаемите размери на 1 МРз и месечните добавки за деца, спрямо НИЖ приета за 100 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Равнище на разп. дох. на член при 1 дете

21.7

23.4

23.4

23.5

24.1

25.0

26.7

28.9

32.4

35.4

Равнище на рзп. Дох. на член при 2 деца

16.9

17.4

18.0

18.0

18.3

18.8

19.9

22.2

24.6

26.5

Равнище на разп.дох.на член при 3 деца

13.9

14.4

15.4

15.3

15.4

15.6

16.5

18.2

20.0

21.9

НИЖ приета за 100 %

Графика към таблица № 4: Относително равнище на дохода на член в ниско доходни семейства на самотни родители с 1, 2 и 3 деца, формиран 20


от разполагаемите размери на 1 МРз и месечните добавки за деца спрямо НИЖ приета за 100 100 НИЖ приета за 100 % 80 Равнище на разп. дох. на член при 1 дете

60 40

Равнище на рзп. Дох. на член при 2 деца

20

Равнище на разп.дох.на член при 3 деца

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Таблица № 5. Относително равнище на дохода на член в ниско доходни семейства на самотни родители с 1, 2 и 3 деца, формиран от разполагаемите размери на 1 МРз и месечните добавки за деца, спрямо ЛБ по SILC приета за 100 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Равнище на разп. дох. на член при 1 дете

41.5

39.1

38.1

41.9

45.8

48.6

46.6

49.9

59.1

56.4

Равнище на рзп. Дох. на член при 2 деца

32.4

29.1

29.4

32.1

34.7

36.5

34.6

38.4

44.8

42.1

Равнище на разп.дох.на член при 3 деца

26.6

24.1

25

27.2

29.1

30.4

28.7

31.5

36.5

34.8

ЛБ по SILC, приета за 100

Графика към таблица № 5 : Относително равнище на дохода на член в ниско доходни семейства на самотни родители с 1, 2 и 3 деца, формиран от разполагаемите размери на 1 МРз и месечните добавки за деца, спрямо ЛБ по SILC приета за 100 100

ЛБ по SILC, приета за 100

80 Равнище на разп. дох. на член при 1 дете

60 40

Равнище на рзп. Дох. на член при 2 деца

20

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Равнище на разп.дох.на член при 3 деца

Освен направените вече общи за почти всички таблици и графики в тази точка, (като например, премахването на необлагаемия минимум и отрицателната роля на нарастването на броя на децата върху размерите и относителното равнище на доходите на член във всички изследвани 21


семейства, а от там и върху равнището на тяхната бедност и на риска от бедност и социално изключване), направените разчети за размерите и равнището на доходите на член в ниско доходните семейства показват, че всички те и членовете им са с разполагаеми доход далеч не само под размерите на НИЖ, но и под ЛБ по SILC. Което, доколкото разчитат единствено или приоритетно на официалните си лични доходи и месечните добавки за деца, живея та не просто на ръба на оцеляването, колкото на ръба на оскотяването. Това има негативни социални и икономически последици пряко за носителите на минимални работни заплати и членовете на техните семейства и косвено, за самите работодатели.  Още едно потвърждения на тези заключения са данните за размерите и равнището на доходите на еквивалентна единица в ниско доходните семейства на самотни родители спрямо НИЖ и ЛБ по SILC, представени в следващите няколко таблици и графики. Таблица 6. Относително равнище на дохода на еквивалентна единица8 в семейства на ниско доходни самотни родители с 1, 2 и 3 деца, формирани от разполагаемите размери на 1 МРз и месечни добавки за децата, спрямо НИЖ прието за 100 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

НИЖ приета за 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Равнище на разп.дох.на член при 1 дете

33.3

36.0

36

36.2

37.1

38.5

41

0.5

49.9

54.5

Равнище на рзп. Дох. на член при 2 деца

31.7

32.7

33.8

33.8

34.3

35.2

37.3

41.7

46.1

49.6

Равнище на разп.дох.на член при 3 деца

29.3

30.3

32.3

32.2

32.3

32.9

34.7

38.4

42.1

46.0

Графика към таблица № 30 : Относително равнище на дохода на еквивалентна единица в ниско доходни семейства на самотни родители с 1, 2 и 3 деца спрямо НИЖ приета за 100

22


120

НИЖ приета за 100

100 80

Равнище на разп.дох.на член при 1 дете

60

Равнище на рзп. Дох. на член при 2 деца

40 20

Равнище на разп.дох.на член при 3 деца

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Таблица 7. Относително равнище на дохода на еквивалентна единица в семейства на ниско доходни самотни родители с 1, 2 и 3 деца, формирани от разполагаемите размери на 1 МРз и месечни добавки за децата, спрямо ЛБ по SILC прието за 100 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ЛБ по SILC приета за 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Равнище на разп. дох. на екв.един.при 1 дете

63.9

60.2

58.6

64.5

70.4

74.8

71.6

76.7

91.0

86.3

Равнище на рзп. Дох. на екв.един.при 2 деца

60.7

54.5

55.1

60.2

65.0

68.4

64.9

71.9

84.1

79.0

Равнище на разп.дох.на екв. един. при 3 деца

56.1

50.7

52.6

57.3

61.4

64.1

60.4

66.2

76.8

73.3

Графика към таблица 7 : Относително равнище на дохода на еквивалентна единица в ниско доходно семейство на самотни родители с 1, 2 и 3 деца спрямо ЛБ по SILC приета за 100 100 80

ЛБ по SILC приета за 100

60

Равнище на разп. дох. на екв.един.при 1 дете

40 20

Равнище на рзп. Дох. на екв.един.при 2 деца

0

Равнище на разп.дох.на екв. един. при 3 деца

При интерпретацията на данните в последните две таблици – 6 и 7 - и графиките към тях следва да се има предвид, че като еквивалентни единици едно нормално 4-ри членно семейство е само 2.1единици. А 23


конкретно интересуващите ни семейства на самотни родители с 1, 2 и 3 непълнолетни деца представляват съответно 1.3, 1.6 е 1.9 еквивалентни единици. Това осигурява сравнително по-високо равнище на техните доходи на еквивалентна единица спрямо НИЖ и ЛБ по SILC. Именно по таи причина данните в таблица 32 и 33 показват, че семействата на самотни родители с 1, 2 и 3 непълнолетни деца живеят забравени от обществото , в дълбока бедност.  Ако към всички тези данни и анализа на ниско доходните семейство в страната добавим : високите размери на „джобните“ в общи разходи за издръжка на здравеопазването и като последица - силно ограниченият им достъп до качествени здравни, зъболекарски и образователни услуги, лекарства, консумативи и медицински изделия, няма да е пресилено да определим провежданата и към тях подоходна и данъчна политика като политика на геноцид. При това става въпрос за икономически активни ниско доходни лица и семейства с 1, 2 и 3 непълнолетни деца, представляващи около 15 до 18 процента от общото населението на страната. И ако въпреки ниските размери и равнище на разполагаемите лични доходи на немалка част от членовете на средно доходните семейства в България с непълнолетни деца и практически всички ниско доходни семейства и техните членове през периода 2010-2017 г. преобладаващата част от тях все пак оцелява. Това най-вероятно се дължи на комбинация от ежедневни материални затруднения и лишения; кражби и ровене в кофите за боклук; работа на техни членове в „сивия” сектор на икономиката; и найвече на ежегодните трансфери на лични доходи от техни близки роднини, намерили работа или просия във силно развити европейски държави, чиито среден годишен размер (по официални данни на БНБ за периода 20102017 г.) възлиза на около 1.8 млн.лв. и отчитат единствено преводи с минимален размер от 5000 лв. По експертни оценки, действителния им среден годишен размер е около 2 пъти го-голям.  И още нещо важно. Макар и традиционно, парадоксалното в случая е, че именно ниско доходните семейства, в т.число и най-вече тези от малцинствената ромска група, са с най-висока раждаемост и най-много деца на родител. На фона на демографската криза и незадоволителните и неотговарящи на историческите предизвикателства темпове на икономически растеж в България, този факт поражда необходимостта от 24


системен, но диференциран подход, анализи, програми и мерки за тяхна образователна и на тази основа икономическа, социална и духовна интеграция, включително необходимостта от : (а) специални образователни и просветни програми и мерки още от детските градини за издигане на тяхното образователно равнище, в т.число на равнището на семейно планиране и лична родителска отговорност сред ниско доходните групи за доброто отглеждане, възпитанието, здравеопазването и образованието на собствените им деца; (б) от критичен преглед на цялостната подоходната и данъчна политика, в т.число на системата за социално подпомагане, чиито норми, нормативи и механизми на практика стимулират високата раждаемост именно сред ниско доходните групи от населението; (в) и може би най-важното – от възстановяване присъствието и активната ролята на държавата в ромските гета, в които държавата в голяма степен отсъства и които от десетилетия се управляват от ромски „барони“ по неписани, определяне от тях самите правила, които нямат нищо общо с законно установени правила на поведение на останалите граждани на страната.  Ако се абстрахираме от ромските гета анализът показва, че при характерните през интересуващия ни период за страната размери и равнище на публичните разходи за образование, здравеопазване, наука, култура, социално осигуряване и социално подпомагане, нормативно определяните и най-вече разполагаемите размери и равнището на минималната работна заплата и месечните добавки за непълнолетни деца се оказват прекалено ниски и неспособни да гарантират минимално необходимите лични средства за издръжка и възпроизводство на носителите на минимална и близки до нея работни заплати на равнището на ЛБ по SILC; силно затруднен и ограничен достъп на членовете на тези семейства до качествено образование и здравеопазване и формирането на полезни за икономическия и социалния прогрес на страната подрастващо поколение и граждани. Успоредно със всичко това е необходимо и бихме искали да подчертаем необходимостта от : - допълнителни и добре обосновани диференцирани нормативни, икономически, социални, образователни и просветни разяснителни 25


програми и мерки за стимулиране на доброволното ограничаване или поскоро самоограничаване броя на децата във ниско доходните и в част от средно доходните семействата и домакинства до примерно 2 деца на семейни двойки. Особено и най-вече сред онези ниско доходни семейства и близките до тях подоходни групи от населението, където за сега раждаемостта е по-висока, но като правило е за сметка на ниско равнище на издръжка, качество на отглеждане, възпитание, здравеопазване и образование на техните деца, които след време, когато децата пораснат, най-често попълва редиците на неграмотните, ниско образовани и трайно безработни или разочаровани лица; а заедно с това – и нуждата от допълнителни и най-често ниско ефективни последващи мерки и социални разходи за подпомагане на тяхното физическо оцеляване; - условно, диференцирано временно икономическо ограничаване, въпреки демографската криза, на правото на социалните помощи за безотговорни родители, който раждат повече от 2 деца въпреки ясно съзнание, че не могат да им осигурят не само нормална, но и минимално необходимата издръжка, образование и възпитание, водени от две съображения : ползването им като носители на социални помощи и просия за собствената си издръжка; или, със щата цел, тяхната продажба в чужбина.  Ниските размери и равнище на разполагаемата минимална заплата спрямо ЛБ по SILC и особено на разполагаемите лични доходи от МРз и месечни добави за деца в семействата с 1 и 2 непълнолетни деца, формирани от съответния брой МРЗ и месечни добавки за деца през интересуващия ни период, имат множество други относително самостоятелни, но като цяло негативни пряко социални и косвено икономически последици. Сред тях ще припомним относително самостоятелната им стимулираща, но по същество негативна роля за : ниско и незадоволително равнище на потребителското търсене на местни стоки и услуги с негативен ефект върху икономическия растеж; масово участие на носители на ниско образована и ниско квалифицирана работна сила в „сивия” сектор на икономиката с цел допълнителни доходи и оцеляване; високото равнище на нетната емиграция сред всички - ниско, средно и високо доходни - носителите на работна сила в страната, в т.число и сред носителите на ниско образованите работната сила от самото начало на преходния период; 26


ежегодно задълбочаващата се демографска криза в страната. - особено ниска мотивация сред носителите и на минимална и близки до нея работни заплати (и не само на тях) за повишаване на своето образование, квалификация и производителност.  Доколкото МРз е основно средство за борба с бедността, в основата на определянето на ниско образованите и квалифицирани работници, обосновано е : (а) в основата на нейните разполагаеми размери да се поставят :(1) размерите и динамиката на ЛБ ;+ (2) 1/3 до 1/2 от допълнително необходимите разполагаеми лични средства за просто възпроизводство на носителите на ниско образована и квалифицирана работна сила, т.е за неговата собствена издръжка и тази на едно единствено дете на равнището на 1/3 до 1/2 от ЛБ. При спазването на това правило, конкретните разполагаеми размери на МРз през периода 2012-2016 г. би трябвало да се колебае около следните размери : през 2012 г., при ЛБ по SILC от 285.9 лв.: от около 371,7 лв. (285.9 лв. х1,3) до около 428,85 лв. ( 285,9 лв. + 142,55 лв.), срещу действителен разполагаем месечен размер от 222,10 лв.; през 2013 г., при ЛБ по SILC от 323.75 лв.: от 431,67 лв. до коло лв. до 485.54 лв., срещу фактически разполагаем размер от 222,10 лв.; през 2014 г. , при ЛБ по SILC от 325,83 лв. – на 435,16 лв. до около 488,74 лв., срещу фактически разполагаем размер от 243,0 лв.; през 2016 г., при ЛБ от 351.08 лв. – на 468.11 лв. до 526.62 лв., срещу отчетен разполагаем размер от 329,2 лв. (б) в основата на нейните нормативно определяни да се поставят : (1) така определените и разполагаеми размери + (2) общата данъчна тежест( ОДТ) върху тях, определени като сума от задължителните по закон лични социални и здравни осигурителни вноски и дължимия по закон данък . Например, през 2016 г., при разполагаем размер на МРз от 468,11 до 526,62 лв., и ОДТ от 21.61 %, нормативно определеният месечен размер на минималната работна заплата, отговарящ на горното изискване, би трябвало да възлиза на 597.14 лв.до 671.79 лв. (в) За да не се допусне необоснована уравниловка и занижени размери на работните заплати за носителите на средно и високо образована и квалифицирана работна сила, по възможност техните работни заплати 27


трябва да превишават нормативно определените размери на МРз около 2 и съответно около 3.5-4 пъти. Крайните решения би трябвало да държат сметка още за : състоянието на пазара на труда и общото равнище на производителността, на разходите за живот и относителния стандарт на други социални групи.  Наши конкретни разчети показват, че както до сега и в момента, реалните размери на средните и минималните работни заплати биха били значително по-високи при съобразяването им с икономическия потенциал на страната,определен като сума от : (а) официално отчитания БВП на глава от населението ;(б) снижен наполовина ( от около 30 % по оценките на МВФ, СБ, ЕК и пр. до около 15 % ) относителен дял на а „сивия“ сектор в икономиката ; (в) повишаване относителния дял на общите данъчни приходи в БВП с около 5 процентни пункта (от 29 % до към 34 %); (г) съществено ограничаване на безнаказаните „течове“ на средства от публичните бюджети; (д пълна ревизия и предоговаряне на сключените до сега крайно неизгодни концесионни и крупни приватизационни договори и банкови фалити; (е) по-добре обосновано и много по-ефективно разпределение, разходване и контрол върху разпределението и разходването на публичните средства от всички разпоредители.  Ще добавим, че по информация на Евростат, през 2015 г. : - от общо 28 страни членки на ЕС, в 22 ( в т.число в Германия от 2015 г. ) има национално добра добре обосновани и определени размери на минималната работна заплата, които предпазват ниско доходните групи от крайна бедност; - нормативно определените размери на минималните работни заплати в ЕС в евро, по официалните курсове през същата година, варират от 194 евро в България до 1923 евро в Люксембург ( 1 : 10); - дори минималната заплата в съседна Румъния през 2015 г. е повисока ( 235 евро) от тази в България (194 евро); - в същото време, различията в покупателната им способност, или все едно, различията в техните размери преизчислени в Стандарти на покупателна способност (СПС), елиминиращи различията в равнището на потребителските цени на около 2900 потребителските стоки и услуги в отделните страни членки на ЕС, са няколко пъти по-малки.

28


Например, различията между МРз в България и Люксембург в СПС през м.февруари 2015 г. са 1 : 4.1 ( 380 евро в България срещу 1561 евро в Люксембург).

Това по принцип важи и за различията между средните работни заплати в евро и в СПС в България и страните членки на ЕС.  Говорейки конкретно за размерите и равнището на минималната работна заплата не можем да не споменем, че в пълно противоречие с установените в Конвенция № 131 на МОТ международно приети стандарти за минималната работна заплата, организациите на работодателите у нас (поне до сега) са категорично против всяко административно определяне и увеличение на минималната работна заплата, отмяна на плоския данък и възстановяване на необлагаемия минимум за ниските лични доходи; още повече против въвеждането на семейно подоходно облагане; и в тази връзка - и против предложенията за обвързването на МРз с размерите на ЛБ по SILC и минимално необходимите лични средства за издръжка и просто възпроизводство на носителите на ниско образована и ниско квалифицирана работна сила. Учудващото е, че за това свое становище се позовават на субективни съмнения, вместо на налични емпирични данни у нас и в чужбина и цитираната конвенция на МОТ. Нещо повече, робувайки на философията на крайния неолиберализъм, глобализъм и политиката на остерити ( на строги бюджетни ограничения) те дори настояват за отпадане на тази, според тях „необоснована“ мярка и намеса на държавата в дейността на търговските дружества, свеждаща се до административно определяне и ежегодно или на няколко години повишаване размерите на МРз. По този начин открито продължават да пренебрегват един добре известен на експерти и политици в Европа и света факт : повишаването на работните заплати до потенциално възможните размери и равнище при достигната равнище на икономическо развитие и обусловеното от него размери и равнище на ЛБ, както и на НИЖ в дадена страна, през даден период от нейното развитие, има положителен ефект както върху личните усилия и мотивация на наетите работници и служители за повишаване на своето образователно, квалификационно равнище и производителност, така и върху равнището на търсенето и потреблението на местни стоки и услуги, а чрез него - и върху стабилността и темповете на икономическия растеж.

29


Те дори пренебрегват добре известни доказателства в полза на нормативно определяне размерите на минималната работна заплата в други страни членки на ЕС, в т.число в Германия. Както е известно, от 1 януари 2015 г. в Германия се въвежда задължителна минимална часова ставка от 8.5 евро. Според Доклад № 28 от януари 2016 г., издаден от Фондация „Ханс Брьонер“ под надслов :“ The German minimum wage : experiеnces and perspectives after one year “, негативният ефект върху пазара на труда, който са предсказвали много икономисти в Германия през продължилия над 10 г. политически дебат „не се е материализирал“. Тъкмо обратното, “заетостта е продължила да се повишава. Просто т.нар. “mini jobs“ - специфична форма на частична (непълна) заетост - показала силен спад, но много от тези работни места са се трансформирали в редовни работни места изискващи социално осигурителна защита”.

Нашето убеждение е, че повишаването и поддържането на справедливи и адекватни на икономическия потенциал на страната ( определен от произвеждания БВП на глава от населението) брутни , разполагаеми и реални размери и равнище на минималната, средната и високите работни заплати е не само актуален, но задължителен и неотложен проблем и цел на предстоящите реформи в цялостната икономическа и социална политиката и практика у нас. Неговото спешно обсъждане и решение изисква комплексни икономически, образователни, квалификационни, организационни, политически и пр. реформи , програми и мерки както от страна на държавата, така и от страна на работодателите и синдикалните организации. Крайната цел и резултат от тази нова политика е и трябва да бъде : справедливи и достойни възнаграждения и социална защита за всички наети лица - ниско, средно и високо образовани и квалифицирани и неработоспособните членове на техните семейства.

 Относно формулата за определяне базовия размер на минималната 30


работна заплата (МРз) Като имаме предвид социалните и икономически и функции на минималната работна заплата, равнището на икономическото развитие в страната и неговото отражения върху размера на ЛБ по SILC, както и изискванията на К 131 на МОТ (виж ДВ бр.12 от 2018 г.), смятаме и препоръчваме като основа за определяне на нормативния размер на минималната работна заплата да служи : (а) Разполагаемият й размер, определен като сума от ЛБ по SILC + 1/3 до ½ от ЛБ ; (б) Общата данъчна и осигурителна тежест по действащото законодателство ( ОДОТ), включваща дължимите по закон Лични осигурителни вноски(ЛОВ) и данък доход (ДД). Така определеният разполагаем размер на МРз служи и като основа и за определяне на необлагаемия минимум за личните доходи.

Изрично ще припомним, че при равни други условия : - премахването на необлагаемия минимум за личните доходи у нас от 1 януари 2008 г. действа като относително самостоятелен фактор пряко за повишаване на общата данъчна и осигурителна тежест и косвено - за необходимостта от повишен нормативен размер на минималната работна заплата ; - обратно и при равни други условия, възстановяване в бъдеще на необлагаемия минимум за личните доходи у нас би действало като относително самостоятелен фактор за ограничаване пряко на общата данъчна и осигурителна тежест и нормативно определяните размери на минималната работна заплата. Разбира се, на практика върху размерите и промените в нормативно определяните размери на минималната работна заплата относително самостоятелно влияние ще оказват и : - размерите и растежа на останалите по–високи заплати, включително работните заплати на носителите на средна и съответно на високо образована, квалифицирана и производителна работна сила с цел 31


предотвратяване на евентуална уравниловка или инверсия между минималната и работните заплати на носителите на средна и високо образована и квалифицирана работна сила, както и ефективно стимулира повишаване на образователно и квалификационно равнище и мотивацията на всички работници и служителите през целият активен период от техния живот; - състоянието и промените на пазара а на труда в т.число търсенето и предлагането на работна сила и конкретно в нашия случай– търсенето и предлагането на носители на ниско образована и квалифицирана работа сила; И още нещо важно. На сегашния етап от нашето развитие намираме за необходимо и целесъобразно търсената нова, по-обоснована и ефективна политика по работните заплати , в т.число по минималната заплата, да се съчетае и обвърже с мобилизиране и съгласуване на усилията на правителствени и неправителствени организации на работодателите, на работниците и служителите, на учебни и културни заведения и пр. за повишаване от една страна, на културата, равнището и отношението на бизнеса към носителите на работната сила; от друга страна, на семейното планиране сред младите хора и семейства, и най-вече сред ниско образованите и ниско доходни семейства, с цел убеждаването им в необходимостта и ползите от съобразяване на личните им желания за едно, две или три и повече деца с : (а) личните им финансови възможности и отговорности и (б) тези на държавата за нормалната им издръжка, здравеопазване, образование и възпитание и достъп на собствените им деца в бъдеще до пазара на труда и неговите ежегодно нарастващи изисквания. Ако с помощта на службите за социално подпомагане ниско доходните самотни родители и семейни двойки се научат да преценяват, до колко сумата от държавните и общински усилия и помощи, от една страна, и собствените им финансови, материални и културни възможности ,от друга страна, са ограничени не само в момента, но и в обозримо бъдеще, поради което няма да могат да осигурят желаното и необходимо равнище и качество на издръжка, образование, здравеопазване, възпитание и пр. на повече от едно или две деца в семейството, нека имат добрината и 32


отговорността да се задоволят с примерно едно дете на родител, респективно с две деца на семейна двойка. Т.е. с толкова деца, на колкото могат да осигурят добро образование, здравеопазване и възпитание за пълноценни граждани на стланата. Когато пораснат техните деца ще ги разберат по-лесно, отколкото ако си позволяват повече собствени деца, за които риска да живеят в постоянни материални затруднения, ограничен достъп до необходимото качествено образование и здравеопазване; да станат просяци или да започнат да крадат на улицата още от детска възраст, а когато пораснат да пълнят редиците на трайно безработните лица и/ или на лицата в затворите. Разбира се, ще повторим още веднъж : издигането на равнището на семейното планиране до необходимото му равнище за всяко конкретно семейство изисква : - разработване на специална комплексна програма или система от програми, тяхното адекватно финансиране, кадрово, организационно и информационно осигуряване и популяризиране както сред наличните,така и сред бъдещи родители и семейни двойки; - подготовката на други необходими програми и мерки, насочени към повишаване ефективността на разпределението и разходването на публичните (бюджетните) приходи и разходи цел повишаване на тяхната обществена ефективност; ускоряване на икономическия растеж и неговото качество; подобряване на условията и организацията на труда; подобряване на инфраструктурата и жилищните условия; повишаване грижата за професионалното израстване на носители на работната сила; опазване чистотата на въздуха, водата и храната; възстановяване на универсалния достъп на всички слоеве от населението до необходимите им здравни и стоматологични услуги не само на хартия, а и на практика; създаване на равни възможности и достъп до качествено образование и обща култура на всички слоеве от населението, включително на лицата от най-ниските етажи на социалната йерархия; много по-добро от досегашното финансиране и стимулиране на науката, иновациите, инвестициите и икономическия растеж ; възстановяване на социалната справедливост и солидарност в подоходната и данъчната политика и пр.;

33


- законово изискване и задължение за държавата, общините, работодателите и синдикатите за гарантирана заетост поне на един от двамата родители в семействата с непълнолетни деца и учащи се на възраст до примерно 18 години, в рамките максимум на два или три месеци на безработица, както и, ако за целта е необходимо, тяхната професионална квалификация и /или преквалификация и пренасочване. От своя страна, всичко тава отново и отново изисква бързо възстановяване на финансовия, регулаторния, контролния, стимулизационния и пр. капацитет, роля и отговорности на българската държава. Първият проблем за всичко това отново се свежда до наличието или отсъствието на достатъчна реална (а не само голословна, декларативна ) политическа воля.

34


България след 1989: Защо представите се разминаха с реалността Интервю с Румен АВРАМОВ

- Г-н Аврамов, какво показва стопанската история на прехода, 30 години след 10 ноември 1989? Разминаха ли се представите на хората за демокрация и пазарна икономика с действителността? - Румен Аврамов: Естествено, като консистенция и структура днес българската икономика е съвсем различна. За сметка на това, като принципи на стопанско поведение, миналото - далечно и скорошно присъства в най-различни форми. А за разминаванията между очаквания и действителност има поне две причини. От една страна тогавашните представи бяха неизбежно наивни, непълни, интуитивни. Водещо беше отрицанието на съществуващото. От друга, самите разбирания за демокрацията и пазарната икономика по света, съответно и у нас, се промениха. Все по-малко сме хората, приемащи ги в техния либерален вариант. - Кое обуслови протичането на прехода по начина, по който се осъществи. Липсата на достатъчно експертен опит в политиците или... някакви други сили? - Румен Аврамов: С редки изключения, липсата на знания, умения, опит беше безспорна, но това не е вина. Такива бяха изходните дадености, изправени пред съвършено новаторски задачи. Има известен смисъл да се разсъждава дали и защо експертизата беше неравномерно разпределена между страните от някогашния социалистически блок. Но преходът е преди

35


всичко преплитане на силови вектори - обществени, политически, икономически, вътрешни и външни... - Съществуваха ли възможности икономическите процеси да се развият по друг начин? - Румен Аврамов: Събитията бяха не толкова предначертани, колкото предопределени. Хегелианска безалтернативност: "това, което е разумно, е действително и това, което е действително, е разумно". Не че липсваха дебати по алтернативи. Но да се случи иначе не е можело. Решенията бяха плод на конкретното съотношение на силите. В началото на прехода без съмнение имаше разпределение на ролите. Драматурзите и изпълнителите обаче не бяха хора с особена дълбочина на мисленето или въображение; ролите, инструкциите и методите бяха в поголямата си част примитивни. Какво по-естествено тези, които се отдръпват от властта с кажи-речи всичките си ресурси, да се опитат да управляват процесите. Ръката им се оказа дълга, но, разбира се, с времето действащите лица се разнообразяваха и все повече импровизираха; ситуациите и траекториите започнаха да се усложняват. - След тези 30 години научихме ли се българите да мислим в първо лице, единствено число. В едно от изследванията си казвате, че тогава се появява икономическата перспектива. - Румен Аврамов: Мисля, че мнозина искрено желаят и се опитват да го правят. Но за отговорностите и за последиците от собствените си действия много продължават да мислят само в трето лице. Пречат им тя, те, той държавата, управниците, манталитетът... - В един от вашите трудове - "Икономика на "Възродителния процес"", изтъквате, че последната му фаза е "решаващ катализатор на Големия взрив, довел до окончателния разпад на комунистическия режим". Смятате ли, че онази власт си е давала сметка, че подронва собствените си устои чрез огромното етническо прочистване - 3.4% от населението на тогавашна България? - Румен Аврамов: През 1989 властта гасеше пожарищата, които сама беше подпалила. Впечатленията от документите са, че действията й са 36


инстинктивни, а параноята ѝ - неподправена. Тогавашният страх от Турция и турското малцинство сред върхушката и населението може да изглежда ирационален, но той е със стари корени и дълбоко напластяван през годините на Студената война. Съвсем осезаем, лесно манипулируем, е и днес. В икономически план, през няколкото месеца преди 10 ноември 1989 г. цареше разтроение: тръбеше се за въвежданата "фирмена организация"; на практика се налагаше ръчно, полувоенизирано управление на кризисната ситуация; тя пък ускорено и спонтанно разяждаше плановия ред. Със сигурност обреченият режим щеше да падне и без краха на "Възродителния процес", но събитията от лятото на 1989 дадоха българските цветове, нюанси и плът на една обща за Източна Европа история. Насилието, което беляза епилога на режима, преля в бруталната сила, съпътствала повторното раждане на капитализма у нас през първите години на прехода. Когато навсякъде другаде събарянето на стени и граници през 1989 се превръщаше в символ на свободата, в България отварянето на една граница бе акт на мракобесие, принуда и прокуда. - А как банките белязаха българския преход? - Румен Аврамов: Те бяха важна брънка от промените. Във финансовата система през 1990-1996 може да се намери повече инерция от миналото, отколкото кълнове на бъдещето. Да си спомним например как ДСК запушваше пробойните на правителството на Жан Виденов и как се раздаваха кредити. След банковите фалити през май-септември 1996, въвеждането на паричния съвет и последвалата приватизация, влезлите чужди банки въведоха по-разумни принципи на управление. Както знаем, провали в сектора през последните 15 години имаше единствено в банките с български собственици. - Тези проблеми, а и други препятствия, изглежда ни спъват по пътя към еврозоната? - Румен Аврамов: В момента присъединяването към еврозоната трябва да е стратегическа цел на БНБ и правителството. За съжаление, ръководството на Централната банка излъчва и противоречиви сигнали, а правителството 37


говори по въпроса епизодично и несистемно. Проблеми, разбира се, идват и от самото състояние на еврозоната. Хоризонтът на пътната карта, съгласувана с Европейската централна банка (ЕЦБ) беше до юли т.г., но очевидно нещата отново се отлагат. В крайна сметка препятствията са в набора от добре познати недъзи, обобщени в сенчестата репутация на България. - Как "комуналният капитализъм" изкриви днешния капитализъм? - Румен Аврамов: По определение, либералното капиталистическо общество би трябвало да почива върху индивидуализма, частната собственост и конкуренцията, да има работещи институции, да осигурява върховенството на правото и разумни регулации на центробежните сили на пазара. Комуналност наричам всичко, което по един или друг начин разводнява този модел. Източниците ѝ са много, дори в ЕС: не в качеството му на пазител на трите свободи на движения, а обратно - в разклонените му инструменти и фондове канализирани от държавите. В България това лице на Европа е най-харесваното. Тъкмо то циментира Борисовия режим на блатна стабилност и посредственост. В световната и в българската стопанска история периодите на либерален ред са всъщност само кратък пунктир. Към този ред обществата са се приближавали асимптотично, с последващи резки отклонения. Такъв отскок преживяваме след последната криза и идеологическия залез на Вашингтонския консенсус. Отместването на махалото вероятно ще е трайно, но то неизбежно ще се върне. - Казвате: "Вечното догонване ни обрича на пребиваване в миналото на онези, които догонваме...". Това предопределя ли несменяемо място в периферията? - Румен Аврамов: Да. Което не е непременно дамга, защото периферията носи чар и позитиви. Лошото идва когато - както става у нас и другаде държава и общество се опитват да надскочат този естествен статут чрез надъхване с патриотарство от най-ниска проба и свеждане на историческото знание до пропаганден инструмент, чрез кухо 38


самовеличаене и гротескни претенции за уникална идентичност, със стигаща до ксенофобия подозрителност и неприязън към всичко идващо отвън. Невъзможността за зряла преценка на действителното ни място в широкия свят е покъртителна. Визитка: Румен Аврамов (Център за академични изследвания) е икономист и стопански историк. До 1990 година работи в Икономическия институт на БАН. Той е един от основателите на Агенцията за икономическо програмиране и развитие към МС (1991-1994), член на Управителния съвет на БНБ (1997-2002). Автор на тритомника "Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало" (2007); "Пари и де/стабилизация в България, 1948-1989" (2008); "Икономика на "Възродителния процес"" (2016) и др. Интервюто с него е част от поредицата на ДВ "30 години покъсно", посветена на промените в България, започнали на 10 ноември 1989 година. /Интервю за Дойче веле, което препечтваме заради неговата актуалност/

39


Бъдещето на финансовата индустрия – финтех и блокчейн

Мария КАРОВА, Ники ГОРЕЛКОВА

Ако досега сте си мислили, че финтех означава само използване на компютри в банките, имаме изумяващи новини за Вас! Когато правите финансови транзакции на компютъра си, пазарувате онлайн или просто казвате добре познатото „ще платя с карта“ на касата на някой магазин, вие използвате предимствата на финансовите технологии. В общи линии, всяко сътрудничество на технологии и финансови услуги представлява финтех.

Финансовите институции имат два начина за прилагане на финансови решения, така че умело да се съревновават с конкуренцията си. Те могат или да изберат да си партнират с финтех компании, или да разработят свои собствени решения. По който и от двата начина да подходят, те трябва да следват тенденциите, определени от финтех индустриите и глобалната дигитализация. Нека разгледаме основните финтех тенденции за тази 40


година, за да разберем по какъв начин е най-разумно да се взимат цифрови финансови решения.

През 2018 безконтактните плащания, биометричните технологии и изкуственият интелект бяха сред основните технологични тенденции. Но какво ще бъде актуално в сферата на финансовите технологии през оставащата част на тази година? За да Ви помогнем да си отговорите на този въпрос, ние създадохме списък с десетте най-вълнуващи технологични тенденции за 2019 специално за Вас. Те са: Приемане на блокчейн Мобилни плащания Изкуствен интелект Гласови команди Технология на регулациите (RegTech) Автоматизация на роботизираните процеси (PRA) „Интернет на нещата“ Облачни“ услуги Директива за платежните услуги (PSD2) Първоначално публично предлагане (IPOs). Блокчейн Вярно е, че вече блокчейн е силно разпространен в много индустрии, но финтех е точно сферата, която се повлиява най-много от развитието на тази технология. Очаква се над 77% от финтех компаниите да приемат блокчейн до 2020 г. Разпространението на новосъздадената технология е толкова мащабно, защото тя осигурява допълнителна сигурност на банките. Блокчейн записва транзакциите и актуализира цифровата книга онлайн, без никой да има пълен достъп до съхраняваните данни.

41


Истината е, че 2018 година беше трудна година за блокчейн. Цената на биткойните спадна от $19 000 до по-малко от $4 000, хвърляйки в сянка и останалите приложения на блокчейн. Но експертите не се отказват, като все още обмислят как приемането на блокчейн от много компании да бъде категорично през 2019 г.

Мобилни плащания

Мобилното банкиране се покачва с бързи темпове през 2019 г. Очаква се 36% от потребителите на смартфони (938,2 милиона души) да използват приложения за плащане през 2019 г., което представлява 13,5% годишно увеличение. Смята се, че 61,6 милиона души в само САЩ ще извършват мобилни плащания през годината. NFC устройствата и QR скенерите в много точки на продажби (POS) правят мобилните транзакции много по-удобни. Изкуствен интелект (AI)

Очаква се изкуственият интелект да стимулира индивидуалното финансово планиране, откриването на измами (по-известни като пране на пари) и автоматизацията на процесите. В допълнение, приемането на изкуствен интелект през 2019 г. може да бъде значима крачка за поддържането на веригата на доставки, за управлението на рисковете от кибератаки и за поефективното функциониране на финансовия сектор чрез премахване на човешката намеса.

NLP (обработка на естествени езици) – проект, произлизащ от развитието на изкуствения интелект, може да помогне на поддръжката на клиентите на цифровото банкиране чрез обработка на голям брой заявки. До края на 2020 г. се очаква виртуалните асистенти за клиенти – роботи, по-известни като „chatbots”, да изпълняват над 25% от услугите за обслужване и поддържане на клиенти.

42


Гласови команди

За щастие на феновете на Google Assistant, Siri и Alexa, модерните банки се опитват да внедрят гласови технологии, управлявани от изкуствен интелект, за да подобрят клиентския опит на кол центровете и да правят сигурни банкови транзакции. Очаква се през 2019 г. разпознаването на глас в банковото дело да се превърне в надежден метод за удостоверяване на банковата Ви сметка. Освен това, гласовите технологии ще Ви позволят да правите ипотечни плащания, да преглеждате текущите си баланси и да превеждате пари. Технология на регулациите (RegTech)

Финтех е индустрия, която със сигурност трябва да спазва нормативната уредба, и затова тук е идеалното място за технологията на регулациите, или просто RegTech. Очаква се инвестициите на RegTech да нараснат с 500% до 2020 г. Това е увеличение от 10,6 млрд. долара през 2017 г. до над 53 млрд. долара три години по-късно.

Счита се, че RegTech ще става по-достъпен с увеличеното използване на изкуствения интелект във финансовата сфера. Алгоритмите за машинно обучение могат да помогнат на банките и поддръжниците им да спазват регулациите, като изследват новоизлезлите закони и ги докладват. Това би бил един чудесен начин да се заобиколят наказанията, наложени от GDPR (Общ регламент за защита на данните). Автоматизация на роботизираните процеси (PRA)

Роботизираният софтуер за автоматизация на процесите, по-известен като PRA, е тук, за да автоматизира човешкия труд и да премахне човешките грешки. Тенденциите сочат, че 75% от корпорациите за финансови услуги ще използват софтуера до края на 2019 година.

43


Интересен факт за PRA е, че помага на хората, които не разбират от технологии, да следват лесно работните процеси. Ето защо през 2019 г. вероятно ще видим напредък в технологиите, които използват ботове, автоматизация на задълженията на служителите и изграждане на работния процес. „Интернет на нещата“

Прогнозите сочат, че до 2020 г. ще бъдат свързани повече от 50 милиарда устройства („неща“) чрез интернет връзки, като се очаква приходите от т.нар. „Интернет на нещата“ да надхвърлят 3 трилиона долара. Чрез интегрирането на „Интернет на нещата“ във финтех индустриите банките и другите финансови институции ще могат да подобрят защитата на данните и обслужването на клиентите, като устройствата могат същевременно да се превърнат в мощен инструмент за брандинг. Някои преносими устройства могат също така да улеснят цифровите плащания.

44


Подход, базиран на „облачните“ услуги

Твърди се, че съвременните банки трябва да реорганизират своите софтуерни системи, използвайки облачни платформи, за да управляват сигурността и да спазват регулациите. И макар че облачните услуги не са иновация, установено е, че повече от 43% от банките не използват подобни услуги или го правят много рядко. Най-вероятно те не са наясно, че използването на облачните платформи прави организацията по-гъвкава и ефективна. Така че, през 2019 г. доставчиците на финтех трябва да се съсредоточат върху подхода, базиран на облачните услуги, при разработването на решения (ако вече не са го направили). Директива за платежните услуги (PSD2)

PSD2 е закон, създаден за осъществяването на единен пазар на плащанията в Европейския съюз, както и за по-голяма защита на данните на клиентите. 2018 беше годината на възникване както на GDPR, така и на PSD2, които започнаха да действат почти едновременно. От друга страна, 2019 се очаква да бъде най-важната година по отношение на придържането към PSD2. 14 септември е крайният срок за всички корпорации от ЕС да спазят регулаторния технически стандарт на PSD2, който се отнася до Директива 2015/2366 (PSD2). Първоначално публично предлагане (IPO)

Независимо от лошата му репутация, първоначалното публично предлагане ще придобие нова светлина през 2019 г. Robinhood, Credit Carma и Coinbase са сред най-известните компании, които искат да запазят IPO през 2019 г. Освен това, Mergers and Acquisitions сделките (сделки за „сливане и придобиване“) стават все по-нашумели, тъй като финансовите компании си сътрудничат с трети страни. Заедно те се стремят да осигурят по-добър опит

45


за крайните потребители чрез интегриране на анализи на данни, блокчейн и мобилни портфейли в съществуващите решения. Обобщение

През 2019 г. домейнът на финтех се очаква да се фокусира върху внедряването на изкуствен интелект, цифрови технологии за глас и облачни решения. Регламентите за спазване на киберсигурността и скоростта на транзакциите ще останат командващи фактори в индустрията. Мобилните плащания трябва да престанат да бъдат лукс и да станат нещо съвсем обикновено, което всеки банков клиент може да използва. И не забравяйте, че през 2019 г. всички европейски финансови институции ще трябва да започнат да спазват PSD2.

Време е финансовият сектор да се отърве от стереотипа на индустрия, която няма тенденции да се дигитализира. Той или трябва да започне да се разбира с дигитализацията, или да свиква да губи клиентите си.

Бъдещето на приложенията за мобилно банкиране

Бихте ли използвали услугите на банка, която няма приложение за мобилно банкиране? Ако трябва да бъдем напълно честни, отговорът би бил отрицателен. В дигитализирания свят, в който живеем днес, колкото потехнологично е всичко, толкова по-добре за нас. Според проучвания, 57% от хората, родени след 80-те годни на миналия век, биха сменили банките си само за да получат по-добри условия за използване на технология при извършване на рутинните си финансови дейности.

Мобилните банкови приложения вече не са просто удобен начин да проверите баланса си. Те са се превърнали в неразделна част от банковия опит и нещо, което потребителите ценят при избора си на банка.

46


Поради конкурентоспособността на банковия сектор, потребителският фокус върху мобилния опит създава нови и уникални характеристики, тъй като банките се стремят да спечелят предимство в пространството за мобилно банкиране. Какво е бъдещето на приложенията за мобилно банкиране?

Можем да очакваме приложенията за мобилно банкиране да започнат да предлагат по-стабилни функции, които да позволяват извършването на много повече дейности от простото управление на банкови услуги през мобилен телефон.

Освен това, съществува тенденция банките да започнат да предлагат самостоятелни приложения с уникални характеристики, които да обслужват подгрупа от клиентската база и да позволяват на банките бързо да изпробват нови идеи, предложени от клиентите им. Нови функции в приложенията за мобилно банкиране

Функция, която започваме да виждаме все по-често в различните банкови приложения, е тази на безкасовия банкомат. Тази функция подобрява сигурността на транзакциите с банкомат, защото телефоните обикновено имат вградени защитни елементи като биометрични данни и пароли.

Използвайки тази функция, Вие можете да оставяте банковата си карта си у дома, а ако някой Ви открадне телефона, ще трябва да мине през многобройни защити, преди да достигне до тегленето на пари от картата Ви, вместо просто да знае вашия пин.

Има няколко различни начина, по които банките прилагат тази функция. Някои генерират незабавен код чрез приложението Ви, който въвеждате 47


заедно с вашия пин, докато други банки използват камерата на телефона Ви.

Вие можете също да настроите няколко сигнала за мобилно банкиране на устройствата си, за да можете да засечете всяка една необичайна или подозрителна дейност. Обслужване на клиенти

Прозвъняването по телефона в търсене на помощ е действие, типично за 2007 година. В наши дни хората предпочитат да получават помощ по Messenger или чрез конферентен разговор, ако изпитат затруднение. Точно тук на помощ идват виртуалните банкови асистенти.

Гледайте на тях като на Siri, но такова Siri, което отговаря за личната Ви банкова сметка. Тези дигитални асистенти – Ally Assist от Ally, Eno от Capital One и Erica от Bank of America – могат да отговарят на въпроси от потребителите, свързани с банковите им сметки.

48


Тъй като машинното обучение става все по-разпространено, от приложенията се очаква да направят скок и към консултиране на клиентите. Вероятно след време те ще могат да ви кажат кога е вероятно да харчите повече, отколкото имате, и да правят предложения как да покриете разходите си. Още приложения за мобилно банкиране

Друга голяма тенденция в бъдещето на мобилното банкиране са “Spin-off” приложенията. Това са самостоятелни приложения, които банките използват, за да тестват нови предложения от клиенти и да предлагат иновативни услуги на подгрупи на тяхната клиентска база.

Едно от най-интересните приложения от този тип е Fifth Third Bank’s Momentum. Това приложение е самостоятелно, а не включено в основното им банково приложение. То автоматично запазва рестото от покупките на използващите приложението (чрез закръгляване до най-близкия долар) и го препраща към сметките на студентските заеми на кредитополучателя.

Банката „Fifth Third” прогнозира, че приложението може да спести на студентите, които го използват, от 3 до 5 години при погасяването на студентския им заем. Какво предстои за приложенията за мобилно банкиране?

Технологиите непрекъснато се развиват и тъй като смартфоните пускат повече функции и нови приложения се разработват извън банковия сектор, можем само да очакваме все повече и все по-бързи иновации в областта на приложенията за онлайн банкиране.

Характеристики като например контрол на карти (които Ви позволяват да включвате или изключвате банковата си карта), спестовни приложения 49


(работещи досущ като Fifth Third Bank’s Momentum) и възможност да кандидатствате за лични заеми през мобилен телефон ще стават все почесто срещани.

В допълнение, вероятно ще станем свидетели на възникването на нови функции, насочени към по-сигурно, по-лично и по-лесно развитие на банкирането. Не е сигурно как точно ще изглеждат тези приложения на този етап, но със сигурност развитието им ще бъде вълнуващо.

Добре проектираните банкови приложения с нови и интересни функции имат потенциала да направят нашето банкиране по-безпроблемно. И това несъмнено е нещо добро. Наясно ли сте с ползите от финтех?

Когато става въпрос за ефективното поддържане на паричния поток на малкия бизнес, както и за управлението на други бизнес сделки, има един милион начина това да бъде постигнато. Прилагането на най-новите финтех решения е един от тях. Няма съмнение, че финансовите технологии напълно са променили начина, по който собствениците на предприятия управляват своите бизнес операции. Най-хубавото е, че изключително много финтех решения, които позволяват на бизнеса да управлява своите финанси и паричен поток от всяка точка на света, вече са на разположение за мобилни устройства. В днешно време са налице множество финтех инструменти и решения, които могат да спестят време, пари и енергия, за да Ви помогнат да развиете бизнеса си значително. Леснота при поддържането на бизнес в чужбина

Преди най-новите компании за финансови иновации плащаха висока сума пари по отношение на такси за услуги, за да изпълняват сделки за парични преводи в чужбина. Друг възможен начин това да се осъществи нямаше. 50


Благодарение на финтех обаче, сега хората могат бързо да прехвърлят средства в чужбина с помощта на партньорски услуги от цял свят. В наши дни цената на трансферите на средства и плащанията в чужбина е станала много ниска и транзакциите са изключително удобни за извършване. В резултат на това, може да се твърди, че търговията в чужбина сега е полесно от всякога. Технологии за бюджетиране

В наши дни не е необходимо ръчно да създавате своя бизнес бюджет, както беше общоприето досега, защото вече съществуват революционни решения и инструменти за бюджетиране. Повечето от счетоводните софтуери и приложения са интегрирани с мощни инструменти за автоматизиране на бизнес бюджетирането. Вече дори и мобилните софтуери могат да използват част от бюджета автоматично, за да извършват онлайн плащания за резервни части, закупени за операции по поддръжка и задачи.

По този начин, всички операции, свързани с финансите на определен бизнес, могат да бъдат поставени на едно място и това крайно улеснява счетоводителите и други бизнес органи.

Счетоводните и бюджетни приложения за мобилни телефони са достъпни и за собствениците на малък бизнес, които могат да ги използват, за да държат под око бизнес финансите и бюджетния си план в реално време, без да се има значение къде по света се намират. Лесно извършване на глобални плащания от цял свят

В наши дни вече не е необходимо да се притеснявате за начина, по който ще се извършват плащанията, ако клиентите ви основно са от чужбина. Вместо това, можете да им предложите да плащат за закупените вещи чрез 51


различни онлайн платформи като PayPal или криптовалути като биткойн. Преди няколко години компаниите бяха задължени да се възползват от услугите на кредитни компании и банки, за да получат заплащане от чуждестранни клиенти, но финтех направи глобалните плащания по-лесни и ефективни. Сега те могат да се правят в рамките на секунди, като се използват няколко опции за онлайн плащане, без дори да има нужда от кредитна карта или банкова сметка. В наши дни клиентите могат да плащат чрез цифровите портфейли за онлайн покупки на смартфоните си от всички краища на света. Удобно плащане на сметки

Редовното плащане на сметки е необходимо, ако искаме да имаме достъп до най-основните услуги от типа на ток и вода по домовете си. Благодарение на финтех, рутинната дейност за плащане на месечни разходи става за няколко секунди чрез онлайн банкиране и други платежни решения. Вече не е необходимо да чакате безумно дълги часове по банки, когато става въпрос за плащане на сметките ви. Автоматизирани инвестиции

Роботите-консултанти и автоматизираните инвестиционни услуги са леснодостъпни в наши дни. Чрез машинно обучение и изкуствен интелект, те Ви помагат да взимате разумни и бързи решения. Мобилните приложения за инвестиране, използващи технологията блокчейн, са в състояние да удвоят парите Ви. От друга страна, повечето роботиконсултанти информират потребителите за последните тенденции и новини, свързани с индустрията на валутната търговия. С помощта на такива автоматизирани инвестиционни решения собственикът на малък бизнес може да инвестира парите си в различни благодатни дейности, за да печели повече пари.

52


Банкирането чрез финтех и блокчейн – бъдещето на финансовата индустрия

Блокчейновият финтех бързо навлиза във финансовата индустрия. Скоростта и мащабът на това навлизане обаче изцяло зависят от приемането на нова икономика от потребителите. Напоследък все по-често се говори за това как хората са уморени от добре познатите бюрократични процеси за обмен на пари. Те вече желаят да бъдат тези, които сами да определят колко трябва да се заплати за трансфера на информация и финанси, който те осъществяват помежду си.

Защо трябва да бъдат необходими няколко посредници и многослойни системи, за да се извърши простото действие на прехвърляне на пари, активи или информация? При положение, че не чакаме с цели дни, за да изпратим спешна поща по цял свят и очакваме технологията да работи за нас, защо трябва да се примиряваме с дългите срокове за трансгранични плащания? Не може ли целият процес да бъде просто въпрос на доверие?

Най-вероятно проблемът се корени в това, че все още разчитаме на традиционните банки да предоставят консултации и сигурност и да умеят да разрешават спорове. Разчитаме на тях да ни предпазят. Банките се възприемат от държавните институции като гаранти за защита на правата и договорните споразумения.

Но проблемът все още е налице. Банките разрешават проблемите ни, но процесите им са прекалено тромави и това бави пазарите. А всички сме наясно с максимата, че „времето е пари“. Ние, потребителите, плащаме огромни комисиони на трети страни за осъществяването на каквато и да била транзакция. Анонимността не съществува, но искаме да разберем, че тези, с които се занимаваме, преминават през ясна процедура за проверка, за да осигурят легитимността на транзакциите.

53


Една интересна компания, която има за цел да предложи промяна в начина на банкиране, е Platio. Тя е една от първите напълно лицензирани фирми, които имат за цел да предоставят пълния спектър от услуги в своята многоактивна банкова система. Функцията на Platio е ефективната банкова дейност, а нейният главен финансов директор Ирина Беркон определено има ясни идеи за приемането на финтех и блокчейн във финансовия сектор.

Според нея бъдещето на финансовата индустрия е в приемането на блокчейн. Това е най-удобната среда, в която да може да се приложи синхронизирана регулация. Всички транзакции ще имат надеждни записи. Широкото разпространение на блокчейн във финансовата индустрия би довело до саморегулиране на системата и е най-добрият вариант за понататъшно развитие, казва Беркон.

Важен елемент обаче е да разграничаваме блокчейн с нерегламентираните крипто транзакции. Необходима е легитимност и регулиране на всички сделки. Веднага след като активът се преобразува в пари, регулирането започва.

Смело е да се твърди, че банкирането с блокчейн със сигурност ще промени добре познатата ни финансова индустрия. Но пък със сигурност в това се състои бъдещето. Тенденциите сочат, че приемането на блокчейн е 54


неизбежно и би улеснило живота ни до висока степен. Точно те ще ни дистанцират от натоварващите дълги процеси за трансфериране на пари и информация, от които хората са изтощени.

55


Brexit: Играта трябва да приключи Исидорос КАРДЕРИНИС

Преди три години, с референдума на 23 юни 2016 г., британският народ реши с мнозинство от почти 52% и със 71,8 % участие излизането на Великобритания от Европейския съюз. Този страхотен резултат безспорно беше първото голямо, болезнено поражение за Европейския съюз на банките и мултинационалните компании, който са контролирани от Германия. Изходът на Великобритания от Европейския съюз, който беше предвиден да се проведе на 29 март 2019 г., предвид факта, че точно две години преди това е бил активиран член 50 от Договора от Лисабон, което позволява на държавите-членки да напуснат съюза, в крайна сметка не се случи поради невъзможност за постигане на споразумение с брюкселското бюрократично учреждение. Този акт на излизане, което за съжаление не се състоя на 31 октомври 2019 г. и по време на второто голямо разширение и което ще освободи Великобритания от оковите на Европейския съюз, показва от една страна пълно уважение към волята на британския народ, а от друга страна конфликт с онези, които се опитват по различни начини да забавят или дори да отменят гордия Brexit. След парламентарните препятствия, повдигнати от опозиционните партии преди Brexit и неотдавнашното споразумение на премиера Борис Джонсън с Европейския съюз, най-накрая е възможно Парламентът да приеме своя законопроект за предсрочни парламентарни избори, които ще се проведат на 12 декември 2019 г. В същото време Европейският съюз даде още едно удължаване на срока за Brexit, този път до 31 януари 2020 г.

56


Тези избори са абсолютно решаващи за прекратяване на безкрайната психодрама на Brexit. И това ще се случи в случай на голяма победа на Борис Джонсън и завоюване на необходимото парламентарно мнозинство, като по този начин ще може да премине към одобрение на споразумението за оттегляне. Повече от сигурно е, че с Brexit няма да е краят на света за Великобритания, както не се случи, когато реши да остане извън еврозоната. И както казват изтъкнати експерти, британската икономика след кратък проблемен период ще бъде значително засилена от конкурентна гледна точка. Така че няма съмнение за който и да е проницателен наблюдател и анализатор, че в средносрочен и дългосрочен план Великобритания, която напълно ще възвърне възможността да провежда национална политика във всички области, ще просперира извън недемократичен и силно бюрократичен план, в който Германия има доминираща роля. Привържениците на оставането на Великобритания в Европейския съюз по същество искат волята на британския народ да бъде отменена и референдумът изхвърлен в боклука, резултатът от което не предизвика незабавна икономическа криза, както някои предупредиха. Така те сеят страх и ужас, като надуват и увеличават всички краткотрайни отрицателни ефекти. Независимо от това, Brexit ще има не само отрицателно въздействие върху Великобритания, но и върху Европейския съюз. Brexit несъмнено застрашава единството на съюза и създава пример за сецесия, която други страни вероятно ще следват в бъдеще (ефектът на Домино), докато липсата на финансов принос на Великобритания (около десет милиарда годишно) ще се отрази значително на бюджета на общността. В същото време основните търговски партньори на Великобритания (Германия, Франция, Холандия, Италия, Испания и Белгия) ще бъдат значително засегнати, докато Европейският съюз като цяло ще престане да има най-голям дял от световния БВП и ще бъде най-големата търгуваща сила в международен план, отстъпвайки от своята позиция в САЩ и Китай. Ударът за Европейския съюз от Brexit и предвид солидарността на САЩ, която го съпътства, може да бъде преведен в основно привилегировано двустранно търговско споразумение между 57


Великобритания и САЩ. Това ще бъде много повече от решаващо и може да се окаже фатално за Европейския съюз и еврозоната, във време, когато ЕС изпитва продължителна икономическа и политическа криза, която напоследък е в развитие. Така че в условията на засилена конкуренция за власт между световните сили (САЩ, Китай, Русия, ЕС) е повече от очевидно, че правителството на Доналд Тръмп и американската дълбока държава са решили да ограничат германското влияние в района на западния лагер и да предотвратят решително прилагане на германските желания в европейското пространство. Днешната визия срещу гнилия, тоталитарен и силно неолиберален германски Европейски съюз, който е най-неуспешният експеримент на икономически и политически съюз между различни национални държави в историята, може да бъде само равнопоставеното сътрудничество на свободните европейски народи и суверенните независими демократични държави от единия край на Европа на другия. В заключение искам да подчертая категорично, че нищо не може да попречи на волята на британския народ, възпитан през много векове с демократичните традиции и с предписанията на свободата и независимостта, да освободи страната си от железните окови на Европейския съюз. Онези, които призовават за втори референдум, за да излязат по желание, всъщност да изнудват демокрацията, трябва да знаят, че крайният победител ще бъдат суверенните хора и решението, което са взели преди три години. Визитка: Исидорос Кардеринис е роден в Атина през 1967 г. Той е романист, поет и колумнист. Учи икономика и е завършил следдипломна квалификация по икономика на туризма. Статиите му са публикувани във вестници, списания и сайтове по целия свят. Стиховете му са преведени на английски, френски и испански и публикувани в поетични антологии, в литературни списания и литературни раздели на вестници. Издал е седем книги за поезия и три романа. Книгите му са публикувани в САЩ, Великобритания, Испания и Италия.

58


Email: skarderinis@hotmail.gr Facebook: Karderinis Isidoros Twitter: isidoros karderinis

59


„Кардано ще излезе от 2019 г. 100 пъти по-децентрализиран от биткойн“ Екип на компанията представи плановете си в Пловдив на втория си рожден ден

В сесия на AMA на живо, ръководена от старшия продуктов мениджър на Cardano, Дейвид Десер, екипът на компанията разкри текущото състояние и планове за пускането на стимулирания тест-модел Shelley . Стимулираният тест на Шели започна страхотно. Cardano отбеляза втория си рожден ден този месец, като двете години на обширни изследвания завършиха с пускането на тест за новата ера на неговото развитие - Shelley. Няколко членове на екипа на Cardano проведоха сесия на AMA на 10 октомври, за да обсъдят текущото състояние на тестовата мрежа и да разкрият повече подробности за това какво ще донесе на потребителите. Сесията беше ръководена от Дейвид Есер, старши продуктов мениджър на Cardano, към който се присъединиха инженерът на DevOps на компанията Сам Леърс, инженерът на Йормунгандър Никола Ди Прима, ръководителят на образователния Амбициозният изследователски ориентиран блокчейн екип Алехандро Гарсия и мениджърът на продуктовите тестове Jörmungander Динал Пател.

60


Според Есер Кардано има доста успешни няколко седмици. Съобщава се, че мрежовата имплементация на Jörmungander, възелът, който изпълнява протокола, който управлява Cardano, получи голяма обратна връзка от общността, която Esser заяви, че е от съществено значение за развитието на Cardano. Cardano е готов да пусне стимулирания тест за Shelley, чийто тест се появи на живо през втората половина на юни. За разлика от традиционната тестова мрежа , която е затворена среда с пясъчна кутия, стимулиран тест използва реални стимули под формата на залагане и делегиране на награди за стимулиране на участие. Esser обясни, че в стимулирания тест на Shelley , компанията ще може да види как теорията на игрите и наградите се получават от реални хора в мрежата.

По време на AMA много потребители искаха да знаят какви ползи ще им донесе тестнетът , въпрос както на Esser, така и на членовете на неговия екип отговориха широко. В определен момент, обясни Есер, ще бъде направена снимка на цялата блокчейна на Cardano, за да се определи броят на потребителите и количеството ADA в нея.

Потребителите, които пазят ADA на хардуерните си портфейли, могат да прехвърлят средствата си в портфейли Daedalus или Yoroi преди моменталната снимка и след това да ги върнат на студено съхранение след приключване на моменталната снимка. Това ще даде възможност на всички потребители, които искат да участват в тестовата мрежа, да имат всички онези ADA, които имат в реалния живот, да се отразяват в тестовата мрежа . Докато ADA в тестовата мрежа няма да бъде разходен, тъй като технически не може да излезе от мрежата, всички потребители на ADA печелят чрез залагане или делегиране в тестовата мрежа могат да бъдат изтеглени обратно в основната мрежа. Спечелените награди в тестовата мрежа няма да се прехвърлят автоматично към основната мрежа, но разработчиците на Cardano вече работят върху процедура, която би позволила на 61


потребителите да импортират ръчно своите награди. Това, каза Есер, е найдобрият начин да мотивирате потребителите да участват в мрежата.

Testnet създава приобщаваща, но конкурентна среда за залагане Но мрежата няма да бъде оставена само на потребителите. IOHK , компанията, която стои зад Cardano, фондацията Cardano и нейното рисково предприятие Emurgo, всички ще управляват свои собствени басейни в тесткнигата на Shelley . Докато Есер каза, че не е създаден конкретен план за това как тези големи организации ще делегират ADA, намерението им не е да се конкурират с други пулове от мрежи в мрежата.

Слухове за Binance добавянето на ADA към своята платформа за залагане циркулират в общността на Cardano от известно време. Есер каза, че не може да говори за Binance, но разкри, че Cardano работи с други борси, за да предложи залагане като услуга. Той обаче не разкри повече подробности за това, като каза, че компанията все още измисля кога точно това може да се разгърне както в тестнетта, така и в основната мрежа.

Екипът на Кардано обясни, че размерът на залога няма значение в модела на стимулиране на Шели, тъй като самите стимули са предназначени да постигнат по-голяма децентрализация. А именно, testnet има параметър, който оптимизира наградите, така че да не се увеличават за големи групи от акции. Това, каза Есер, създава мотивация за по-малки, ненаситени групи за участие да участват в мрежата. Докато тестнетът може да поддържа около 1000 залога от групи, екипът заяви, че по-реалистично число е между 200 и 300. Стимулите за залагане, които ще получи групата, няма да зависят от количеството ADA, което има, и процентната възвръщаемост ще бъде еднаква за всички. Въпреки че все още не е определен точен процент, Есер заяви, че най-вероятно той ще бъде близо 12%. Това ще позволи на Cardano да се конкурира с други блокчейн, които предлагат залагане. Въпреки това 62


няма да има място за объркване, тъй като Cardano планира въвеждането на прогнозен калкулатор за ефективност. Това означава, че всички потребители ще могат да избират групи от залагания въз основа на това колко добре се очаква да се представят. Потребителите също ще могат да делегират своя ADA на повече от един залагащ пул. Ди Прима обясни, че това може да бъде от полза за хората, които притежават големи количества ADA, тъй като те ще могат да разпределят средствата си и да увеличат максимално потенциала си за печалба. Въпреки това, наградите най-вероятно ще намалеят с течение на времето, каза Есер на потребител, но добави, че в момента Cardano няма планове как да го направи. След приключване на тест-книгата Shelley , потребителите също ще могат да залагат от студените си портфейли, каза Есер. Това обаче няма да е възможно по време на тест-мрежата , добави той. Екипът също потвърди, че фаза 3 на стимулирания тестнет ще излезе през следващия месец, както обеща основателят на IOHK Чарлз Хоскинсън , и че специалната версия на крипто портфейла Daedalus ще бъде издадена за тестовата мрежа . Трудна работа по Шели и Гогуен, подхранвана от подкрепата на общността на Кардано Въпреки напредъка, постигнат от екипа на Кардано, общността все още не е сигурна дали проектът ще успее да спази сроковете, определени в пътната карта. На въпрос дали би било възможно да завърши двете останали фази на Шели в рамките на 2020 г., Есер изглежда уверен, че няма да бъдат пропуснати срокове. Той каза на зрителите, че развитието на Гогуен, ерата на развитието на Кардано, която следва Шели, се случва паралелно на Шели през последните няколко години. Тъй като разработката върви „много добре“, внедряването на Goguen на Shelley ще изисква малко повече от добавяне на „100 реда код“. Такъв лесен процес беше постигнат, освен всичко друго, от усилията на екипа на Cardano. Някои потребители поставиха под съмнение 63


ефективността на наличието на два отделни екипа, работещи върху програмните езици на Rust и Haskell, като казаха, че това са едно и също нещо. Въпреки това, членовете на екипа категорично защитават този метод, казвайки, че допълващият характер на двата езика предоставя възможности за обучение. И изглежда, че Кардано приема тези възможности за обучение доста сериозно.

Лидерът на образователния екип на Cardano Алехандро Гарсия заяви, че в момента разработват хранилище за въпроси за поддръжка на Zendesk. Това, обясни Гарсия, ще намали тежестта на екипа за поддръжка и ще позволи на потребителите да видят как са разрешени подобни проблеми. Понастоящем има около 20 статии за това как проблемите с основната карта и тест-мрежата на Cardano са разрешени, достъпни в Zendesk. Екипът на Garcia работи и върху подробно ръководство за отстраняване на грешки в тест-картата на Cardano за Windows 10.

Изглежда, че всички те се съгласяват е, че много от тези корекции на грешки не биха могли да се случат без подкрепата на общността на Cardano. Есер каза, че количеството отзиви, които Кардано е получил от своята общност, е „впечатляващо“, докато Ди Прима разказва как общността е отговорна за намирането и коригирането на проблеми, които екипът не би могъл да реши. Що се отнася до бъдещето на Cardano, Esser поддържаше бавна и стабилна методология на компанията. „Съществените“ маркетингови усилия ще започнат едва след пускането на Shelley през първото тримесечие на 2020 г., тъй като компанията не иска да рекламира продукт, който все още се нуждае от много работа.

Основателят на IOHK Чарлс Хоскинсън обсъжда бъдещето на Cardano

64


Основателят на IOHK Чарлс Хоскинсън обсъди последните събития около Cardano по време на събитие, проведено в чест на втората годишнина на проекта. Дългосрочната му визия: Cardano ще наруши централизираното управление. Shelley, за да получи стимулиран testnet преди старта на mainnet Кардано , амбициозен ориентиран към изследователския блокчейн, бавно преминава в нова ера, която ще прехвърли проекта към консенсус за доказателство за участие (PoS). Въпреки това, изстрелването на Shelley се натъкна на проблеми и закъснения. Въпреки това Чарлс Хоскинсън , съосновател и изпълнителен директор на Input-Output Hong Kong (IOHK) , компанията зад Cardano, отговори, че бавното развитие се дължи на задълбочения и детайлен подход за изграждането на проекта.

Проектът отбеляза втората си годишнина на 28 септември. Хоскинсън, един от съоснователите на Ethereum , беше домакин на среща на Кардано в Пловдив /на снимката Васил Дъбов – водещ партньор на срещата в Пловдив/, България и използва възможността да разгледа историята на Cardano и да подчертае плановете на проекта за бъдещето.

Продължително въвеждане Hoskinson на речта засегна и въпроса на Шели, следващата ера на развитие Кардано, който ще премине по мрежата, на протокол за доказване на риск. Байрон, първата фаза на развитие на Cardano, се фокусира върху основните нужди на мрежата и представи първото въплъщение на нейния консенсус „Ouroboros“ PoS. 65


Шели, чийто тест се появи на живо през втората половина на юни, никъде не се вижда. Хоскинсън каза, че през ноември ще бъде пуснат нов, стимулиран тестнет, тъй като компанията все още не е сигурна във функционалността на системата. „Ако ще децентрализирате системата и ще я предадете на хора, които трябва да натрупате критична маса от хора, които са в състояние да управляват системата“, каза той. Хоскинсън смята, че има два начина за това. Първият, обясни той, е разклоняването на мрежата, което не е начинът, който някой е готов да върви. Вторият, по-дълъг и по-труден начин е да тествате системата още повече. „Или можете да продължите напред и да изградите безопасна пясъчна кутия“, добави той.

Подобна пясъчна кутия ще позволи изграждането на знания и опит в областта на домейните, което се дължи на "балон над" в определен момент, обясни той. Когато тези знания достигнат критичен праг, който може да стартира мрежата, аргументира се той. Докато Шели отново се забави до първото тримесечие на 2020 г., има сребърна подплата. Новият стимулиран тестнет ще действа точно като основния. Потребителите ще могат да се регистрират, делегират, залагат и печелят ADA в тестовата мрежа. Всички спечелени ADA в тестовата мрежа ще бъдат прехвърлени към главната мрежа, след като се стартира.

Cardano е блокчейна платформа от трето поколение. Въпреки това, за разлика от други блокчейн проекти, няма ясен край на това. Хоскинсън каза, че Кардано е по-скоро социален проект, отколкото блокчейн проект, тъй като се прави само когато има хиляди независими групи от залагания, а не когато кодирането спира. Предполага се, че стимулираният тестнет създава среда, в която това може да се случи. Cardano има за цел да бъде първият стандарт за агностичен блокчейн за транзакции 66


След като Shelley работи Cardano, ще се съсредоточи върху Goguen, следващата итерация на мрежата. Докато Шели ще намери практично решение за залагане, Гогуен ще се съсредоточи върху повече философски въпроси. Хоскинсън каза, че интелигентните договори, макар и най-популярната функция на блокчейн мрежите, не успяват да адресират всички елементи на транзакция. „Ethereum накара всички да се съсредоточат върху интелигентните договори, вместо върху други аспекти на транзакциите“, каза той. Той каза, че метаданните, прикачени към транзакциите - кой ги е изпратил, откъде е изпратен, откъде е изпратен, кога е изпратен и т.н. - е спорно поважен от самата транзакция. Стойността на него има значение по-малко от данните, които предоставя на blockchain, които нещо нито Bitcoin, нито Ethereum са взели под внимание. Кардано има за цел да поправи това, каза Хоскинсън и добави, че има потенциал да се превърне в най-полезната криптовалута на пазара. Goguen ще даде възможност на потребителите да вграждат всички видове данни в транзакция, което може да промени начина, по който виждаме всичко - от парите до недвижими имоти, заяви той. За целта екипът на Cardano съсредоточава огромно количество енергия в фундаментални изследвания, определяйки основите на криптовалутата и отговаряйки на въпроси от „какво е блокчейн“ и предлага ефирна дефиниция за транзакция. Това трябва да даде възможност на мрежата да се превърне в "агностичен" блокчейн стандарт за транзакции и мащаб. Колкото повече напредва Cardano, толкова по-амбициозни стават претенциите му. В интервю по-рано тази година Хоскинсън каза, че Кардано ще излезе от 2019 г. „100 пъти по-децентрализиран от биткойн.“ В последното си изказване обаче Хоскинсън заяви, че Шели в крайна сметка ще доведе до децентрализация 250 пъти повече от тази на биткойн.

Все още остават много предизвикателства 67


Амбициозните цели, които Кардано си е поставил, със сигурност са възхитителни. С тази амбиция обаче възникват пречки. Хоскинсън обсъди някои от проблемите, с които Кардано трябваше да се справи, като повечето от тях се фокусираха върху това как да запазят доброто и да се отърват от лошите неща, които идват с децентрализацията. Въпреки че компанията успя да реши проблемите, които изпитват биткойни и Ethereum, като проблеми около схемите за подписване на размера на блока, тя все още е изправена пред сериозно предизвикателство - управление. Той призна, че IOHK все още работи по решаването на този проблем. Даването на възможност на потребителите да вземат трудни и философски решения по важни въпроси като отмяна на транзакции, замразяване на фондове и изграждане на „подлежащи на проверка заден план“ са актуалните приоритети на компанията. Вече има създадени механизми, които ще позволят създаването на децентрализирано и демократично гласуване. Въпреки че повечето от инструментите вече са налице, стимулите за използването им не са, каза Хоскинсън. Евентуално решение на това би било създаването на касова сметка в Cardano и да се даде възможност на потребителите да гласуват как ще бъдат изразходвани средствата от сметката. Тази система обаче ще се появи едва след като Гогуен, Башо и останалата част от Шели стартират на живо, което може да отнеме години, ако компанията не ускори развитието си. Независимо от това, неумолимият оптимизъм на Хоскинсон завърши речта с лека нотка. Нито едно от тези предизвикателства не разклати вярата му в Кардано. Той продължи, като каза, че целта на криптоиндустрията е „да предостави кутия с инструменти и колекция от виждания за това къде можем да отведем света“ и колективно да реши как да решава проблемите без централизирано управление. Кардано, каза той, трябва да бъде модел за това как да се направи това.

68


Как се пише рекламно послание, което работи Интервю с легендарния Дрейтън Бърд – „Бащата на маркетинга“

Дрейтън Бърд е една от най-значимите фигури в областта на директния маркетинг и реклама за последния четвърт век. Има 52 години практически опит в онлайн и офлайн маркетингa. През 2003-та година „Chartered Institute of Marketing” определя Дрейтън Бърд като един от 50-те специалисти в света, оформили развитието на съвременния маркетинг, затова получава прозвището "Бащата на маркетингa".

-Ако трябва да дадете съвет за това как да сме успешни копирайтъри, какъв би бил той? Дрейтън Бърд: Чували ли сте за залата Карнеги? Това е най-известната концертна зала в Америка. Сещам се за една история за човек, който отишъл в Ню Йорк. Докато бил в Манхатън, попитал един от местните: „Как и аз мога да имам изпълнение в залата Карнеги?“ – „Практика, практика, практика! – отговорил мъжът.” Тайната на успешния копирайтър е непрестанно да пише. Пишете всеки ден. Наистина всеки ден. Колкото повече пишете, толкова по-добре ще се справяте. Колкото повече грешки правите, толкова по-добри ще ставате. Не задавайте глупави въпроси. Преди да започнете да пишете, научете се как да пишете. Четете книги за копирайтинг. И не четете книги само и единствено за копирайтинг, четете и всякакви други хубави

69


книги. Защото ако искате да пишете, трябва да четете. Най-добрите писатели са и най-добрите читатели. Кое е по-успешното послание – логическото или емоционалното? Дрейтън: Хората взимат решения на базата на емоции. По тази логика, когато емоциите и логиката се сблъскат – емоциите винаги надделяват. А какво бихте препоръчали – дълго или късо рекламно послание? Дрейтън: Дължината на копито се определя от сложността на задачата. Например, ако се опитвам да ви продам детска играчка, ще ми е необходимо късо рекламно послание (copy), но ако се опитам да ви продам книгата си „Директен и дигитален маркетинг на здравия разум“, ще напиша дълго рекламно послание. Има такъв израз „Изберете наказанието спрямо престъплението.“ – тоест дължината на рекламното послание зависи от това какво продавате. Имате ли някаква специална рутина сутрин, която Ви помага да сте по-добър копирайтър? Дрейтън Бърд: Не. Ще ви кажа какво правя. Прекарвам почти цялото си време, извършвайки две или три неща. Едно от тях е да бъда активен. Старая се да практикувам бързо ходене поне четири часа седмично, както и правя комбинация от 7 упражнения поне два или три пъти в седмицата. В резултат на това съм в изключително добра форма за годините си. Тренировките увеличават притока на кръв към мозъка. Ще забележите например, че всичко, което засилва движението на кръвта, стимулира мисленето. Сигурно сте обръщали внимание, че често докато се къпете, имате идеи под душа. Всичко, което повишава притока на кръв, увеличава и мисловната дейност. Та, освен знанията, които имам, правя и упражнения. Тренировките ще подобрят уменията ви да пишете текстове, както и ще ви помогнат да имате нови идеи за бизнеса си.

70


ФинХумор Събеседване: - Защо искате да работите при нас? - Аз съм счетоводител, с 20 години стаж, както и голям опит! - Колко преви 2+2? - А колко трябва да прави? - Кога ви е удобно да започнете?

*** Иванчо пита вкъщи: - Тате, как разговарят змиите? Бащата поглежда тъщата и подхвърля: - Защо мълчиш? Детето се интересува!

***

След като забелязал арахнофобията на тъща си, остроумен зет започнал да отглежда тарантула в аквариум, за да й попречи тя да идва в тяхната къща, Иначе зетът бил в прекрасни отношения с жена си, но тъстът и тъщата прекалявали, като постоянно идвали на гости и си играели по цели часове с децата. Това продължило години. "Личното пространство не значи нищо за тях, а жена ми не иска да сложи граница," - обяснява зетят. Един ден той установил, че тъщата страда от прекомерна арахнофобия. Това го подтикнало да закупи мъхеста тарантула, а на жена си просто 71


казал, че изпитва симпатия към екзотичния вид. Тарантулата по цял ден си стояла и не пречела на никого, но нейното присъствие отблъснало тъщата. Тъстът започнал да идва по-рядко и то сам.

Бележка: Арахнофобията представлява силен страх от членестоноги, предимно паякообразни, и е една от най-разпространените фобии.

***

Между приятели: - На кого е кръстена дъщеря ви Гертруда? - На дядо си Пенчо. - ?!? - Беше герой на труда...

*** Старият вампир извежда малкото вампирче за първото му среднощно пиршество. Набелязват жертва, малкото забива зъби и започва да смуче кръв, по едно време се спира и пита баща си: - Тате, до последна капка кръв ли? А баща му отговаря: - Не, сине, ние сме вампири, не сме банкери... 72


*** - Келнер, какво пие русата дама в ей там? - Скъпо 32-годишно уиски, господине... - Аха... Поднесете ѝ тогава три бучки лед от мен!!!

*** Съпруг към благоверната си: - Жена, днес имаме годишнина от сватбата, мисля да заколя прасето! - Че какво ти е виновно прасето, той брат ти ни запозна... ***

Между евреи: Авраме, какво подари на младите за сватбата им? Старинен сервиз за хранене за 12 души. А ти, Моше? Аз ли? Цедка за чай за 88 души!

73


*** Семеен скандал: Не мога да повярвам, че си ходил при проститутка! Няма как да ме обвиняваш за това. Ти отдавна не искаш да правиш секс с мен... За това си виновен пак ти – никога не си ми казвал, че си готов да плащаш!

*** Странно нещо е това държавата! Ако намерят в двора ти нефт – техен е. Но ако намерят наркотици – твои са!

*** Ох, скъпи, извинявай, че закъснях. Толкова бързах, че нямах време даже да се гримирам! Абе, гледам аз, че те няма половината... Bottom of Form

74


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.