Naisjohtajuus / syyskuu 2022

Page 1

Editor HElsiNGiN tuottama asiaNtuNtijajulkaisu Lauttasaaren toiminnanjohtajaSenioritalon Eva Keskilammi: "Intohimo teknologiaan auttaa hoitotyössä." s. 17 SyyskuuElisa2022Backmanin kokemus on opettanut, että ihmeitä tapahtuu. s. 2 Kutsumu Ksesta yrittäjyyteen Atean Hanna Vesenterä rakentaa positiivisia siltoja ihmisten ja tiimien välille. s. 6 y hteistyön mahdollistaja Pitkään odotetussa Siltasairaalassa annetaan entistäkin parempaa hoitoa moderneissa puitteissa. s. 4 Anna Vaihinen kannustaa kuunte lemaan niitä ihmisiä, joiden arkeen muutoksilla vaikutetaan. s. 5 Monimuotoisuutta vaalivan MM Kotkamillsin johtoryhmässä istuu naisia lähes yhtä paljon kuin miehiä. s. 9 Galina Valonen: "Tiimi, jossa erilaiset mielipiteet uskalletaan näyttää, on yrityksen voittamaton pääoma". s. 12 Taina Rautapuro: "Suutareiden työ on asiakaslähtöistä. Jos asiakkaillamme menee hyvin, meilläkin menee". s. 3 hoitoalalle uusia tuulia Parem Paa työelämää nä KöK ulmien ri KK aus roh K eaa Peiliin K atsomista asia K aslähtöistä työtä TiliToimisTo Homeroksen Helena karppelin Haluaa TaaTa kaikille asiakkaille HenkilökoHTaisen palvelun. s. 8

Nais johtajuus

”Voin saavuttaa kaiken, jos todella haluan”

Samalla tasolla

Painopaikka: PunaMusta / Tampere 2022

Vastaava tuottaja: Mira Kurvinen, Sonja Laitinen

Kutsumuksesta yrittäjyyteen

– Tiukassa paikassa pidän oman pääni kasassa järkeistämällä asioita ja uskomalla ihmeisiin. Ko kemus on osoittanut, että niitä tapahtuu, Back man hymyilee.

Kannen pääkuva: Sami Perttilä

Ulkoasu: Jenni Hyttinen

Toimittajat: Mari Korhonen Meri Savonen Jari PiaMaija-LiisaPeltorantaSaksaIisaho

2 Editor HElsingin tuottama asiantuntijajulkaisu

edistäjäMonimuotoisuuden

12

Toimeliaan yrittäjänaisen aikataulut paukkuvat, mutta tarkasti suunnitellun lukujärjestyksen avulla paletti pysyy kasassa. Muuttuvan maail man byrokratia lisää hektisen yrittäjän painetta, mutta paine siedättää kestämään painetta.

Parempaa huippuosaajaOsaamisenhuipullaNaisetrakentamassatyöelämäämetsäteollisuuden SISÄLLYSLUETTELO

tEksti: mari korHoNEN

Järkeä ja ihmeitä

3 6 10 14 Lisää vuosia HyvänYhdistäväHämähäkkiverkonkengillelumouslinkkikiertokulku 4 8 16 17 18

16

yrittäjyyteenKutsumuksesta

Kolmen yrityksen toimitusjohtajan arki on tetristä, joka pitää turhautumisen loitolla.

vieneet Backmanin johtajana lähemmäs työyh teisöä.–Olen oppinut, että asioiden kehittäminen onnistuu paremmin ja virhearviot ovat vähenty neet, kun ohjeita ei sanella ylhäältä käsin. Johta juudessa tärkeintä on kuunnella ihmistä, nähdä ihminen, kokea se mitä toinen kokee ja samalla uskoa niihin ihmeisiin, Backman kiteyttää me nestysreseptinsä raaka-aineet.

Editor Helsinki Oy Valtterituotanto@editorhelsinki.fi2022Rantalainen,puh.040 561 7703 wematchu.com

2 5 9 13

Naisjohtajuus on Editor Helsinki Oy:n tuottama asiantuntijajulkaisu. Editor Helsinki on itsenäinen yritysviestinnän asiantuntija.

Vuodet, kokemus ja työntekijöiden palaute ovat

Inhimillisten kohtaamisten asialla

E

Avautuva Siltasairaala luo hoitoalalle uusia mahdollisuuksia

lisa Backmanilla on yrittäjyys verissä. Nainen on elementissään, kun rattaat pyö rivät moneen suuntaan. Vanhempien kans sa 25 vuotta sitten perustettu kehitysvammaisten hoivakoti Suonenjoella laajeni Turkuun Backma nin muuton mukana vuonna 2002, ja neljän vuo den jälkeen perheyrityksen liiketoiminta myytiin Turun yksikköä lukuun ottamatta. Backman os ti sen itselleen. Viime vuonna hoiva-alan yritys O’live Care Oy sai rinnalleen catering-firman se kä satamaravintolan Leppävirralle ja tänä vuonna hoivakotitoiminta laajeni Pieksämäellä ja Turus sa. Toimitusjohtajuuden lisäksi Backman on mu kana jokaisen hoivakotinsa arkisessa työssä. – Näin olen lähellä työntekijöitä ja varmistan, että suunnittelemani toiminta-ajatus ja arvope rusta toteutuvat myös käytännön työssä. Yritystä ei voi täysipainoisesti pyörittää, jos ei tiedä mitä kentällä tapahtuu, Backman painottaa.

Uusien tuulien puhaltaja ”Haluan luoda yrityskulttuuria, jossa uskalletaan olla ihmisiä”

”Minun tehtäväni on tuoda ihmiset yhteen”

www.olivecare.fi NAISJOHTAJUUS

Näin saat kengät kestämään

Asiakaslähtöistä työtä Nahkakunnassa ja tytäryhtiö Hansa Leatherissa työskentelee noin 30 henkilöä. Virossa sijaitsevassa ty täryhtiössä valmistetaan erilaisia nahkatuotteita, kuten vöitä, lem mikkieläintarvikkeita ja essuja. Nahka tulee lihatuotannon sivu tuotteena pääosin Euroopasta sekä auditoiduilta tehtailta Pakistanista ja Intiasta. Nahkakunnalla on myös kuluttajille suunnattu verkkokauppa NK-Store.Rautapuro

1. Osta laadukkaat nahkakengät.

kartalla ja kantaa vastuuta, Rauta puro sanoo.

3. Puhdista kengät säännöllisesti.

O

– Teimme isoja sisäisiä muutok sia ja järjestelyitä ja selviydyimme

Nahkakunnan toimitusjohtaja Taina Rautapuro haluaa nostaa suutarien kestävän kehityksen mukaista työtä esiin ja uskoo yhteistyön ja luottamuksen voimaan.

Nahkakunnan toimitus johtaja Taina Rautapuro sanoo, että teollisuudella ja kaupalla on tärkeä rooli vastuullisuudessa. Jos ne tarjoavat kuluttajille enem män laadukkaita nahkaken kiä, myös tuotteen elinkaari on pidempi, kun kenkää voi huoltaa ja korjata.

Laukuille suunnattu uusi For My BAGs

erikoisosaamisalueensa, Rautapuro kertoo.Suutarit saattavat kenkien huol lon ja korjauksen sekä kenkätarvik keiden myynnin lisäksi korjata lauk kuja ja matkalaukkuja, korjata tai vaihtaa vetoketjuja, tehdä avaimia ja jopa autonavaimia, rei’ittää vöitä, teroittaa luistimia, myydä ja asentaa kenkien liukuesteitä sekä tehdä hy vin erilaisia ompelutöitä.

5. Jos korjaustarpeita ilmenee, vie kengät suutarille.

voittajina vaikeista koronavuosista. Työmme on asiakaslähtöistä. Jos asiakkaillamme menee hyvin, meil läkinYhdessämenee.tekeminen sekä tuloksel linen ja luottamuksellinen toiminta ovat myös tärkeitä arvoja.

Only -huoltosarja on valmistettu Berliinissä, Collonilin tehtaalla. Sarjan tuotteet sisältävät mm. kasviöljyjä, bambu-uutetta ja mehiläisvahaa.

Jalkine- ja nahka-alan maahan tuonti- ja tukkuliike Nahkakunta on 105-vuotias suutarien perustama tukkuliike. Se perustettiin aikana, jolloin materiaaleja oli vaikea saada ulkomailta, ja suutarit yhdistivät sen avulla voimansa. Yhä edelleen yri tys on suutarien omistama, ja suu tarit ovat tärkeä asiakasryhmä, jolle Nahkakunta myy erilaisia kenkien korjaamiseen tarvittavia materiaa leja ja koneita, kenkätarvikkeita ja nahkatuotteita. Muita asiakkaita ovat muun muassa kenkiä, laukkuja ja lemmikkieläintarvikkeita myyvät erikoisliikkeet ja marketit. Taina Rautapuro on ensimmäinen nainen toimitusjohtajan roolissa Nahka kunnassa.–Suomessa on noin 300 suuta riliikettä, joista monet sijaitsevat kauppakeskuksissa. He ovat yksi tyisyrittäjiä, joista jokaisella on oma

NAISJOHTAJUUS 3 Editor HElsingin tuottama asiantuntijajulkaisu

aloitti Nahkakun nan toimitusjohtajana viisi vuotta sitten. Hän on työskennellyt koko työhistoriansa kaupan alalla, vähit täis- ja tukkukauppapuolella sekä teollisuusmyynnissä, viimeisimpä nä kansainvälisen Coats-yrityksen myyntijohtajana Suomessa.

len oppinut käsityöläisiltä paljon. Suutarit ovat tuhat taitureita sanan varsinaises sa merkityksessä, ja heidän työnsä on usein todellista ongelmanratkai sua, sanoo Nahkakunnan toimitus johtaja Taina Rautapuro

– Toimitusjohtajan pitää olla kiinnostunut kaikesta, mitä yrityk sessä tapahtuu. Kaikkea ei tarvitse itse osata, mutta kaikesta pitää olla

– Itse uskon elämänmittaiseen oppimiseen ja kehitän osaamista ni erilaisilla koulutuksilla. Toimin kahden yrityksen hallituksessa täl lä hetkellä ja seuraavaksi haluankin syventää omaa osaamistani hallitus työssä.Aiemmasta muutosjohtajan ko kemuksesta on ollut apua koronan aikana, jolloin kenkien myynti vä heni, ja se vaikutti myös Nahkakun nan liikevaihtoon.

– Suutarit ovat yrittäjäjoukko, joka yhdistelee käsityöläisen ja liikeelämän taitoja. Heidän osaamisensa on luovaa, kiehtovaa ja monipuolis ta. Hyvä yhteistyö kaikkien sidos ryhmien kanssa, joustavuus, hyvä tiedonkulku ja osaava henkilöstö ovat toiminnan kehittämisen perus ta, Rautapuro päättää.

2. Suojaa uudet kengät suojasuihkeella

tEksti: mEri savoNEN

– Haluan uskoa, että ihmiset he räisivät harkitsemaan nykyistä tar kemmin, minkälaisia kenkiä ja lauk kuja hankkivat. Se on tapa kuluttaa vähemmän ja tuottaa vähemmän jätettä. Jos ostetaan halpa synteet tinen kenkä, niin materiaali ei vält tämättä kestä kovia sääolosuhteita ja kenkää on vaikea tai mahdotonta korjata.

suva:kamiPErttilä

Lisää kengillevuosia

4. Hoida kenkiä niille tarkoitetulla hoitoaineella. Kysy ohjeita kenkäkauppiaaltasi ja lähisuutariltasi sopivista hoitoaineista.

Pohjois-Euroopan suurimpiin traumakeskuksiin kuuluvan Töölön sairaalan toiminnot siirtyvät ensi helmikuussa SiltasairaalaanupouuteenMeilahdessa.

– Kaikkia toiveita ei pystytty

– Vuosien varrella minulla on ollut mahdollisuus työskennellä yksityisellä ja julkisella puolella sekä keskus- että yliopistollisissa sairaaloissa. Nyt tässä vaiheessa

täyttämään, mutta paljon mielen kiintoisia toimintatapoja ja uutta tekniikkaa, mm. älylääkekaapit ja potilaiden voinnin seurantajärjes telmä kaatumisen tunnistamisineen on tulossa käyttöön, iloitsee Mäkelä.

ja uutta

iltasairaala on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopii rin historian suurin rakennus hanke, jota suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä moniammatillisen henkilöstön kanssa. Tekniikaltaan ajanmukaisiin tiloihin muuttavat niin vuodeosastojen potilaat kuin hoitohenkilökuntakin. Muutto on iso projekti, sillä myös tapaturmaaseman päivystyksen on toimittava keskeytyksettä. Neljä vuotta kestä nyt rakennusvaihe valmistui kesällä. Alkaneen syksyn aikana 90 vuotta täyttävässä Töölön sairaalassa val mistaudutaan jättämään jäähyväiset

– Varsinainen muutto tapahtuu vaiheittain. Tukielinkirurgian osas tojen, poliklinikoiden ja leikkaus toiminnan lisäksi sinne siirtyvät teho-osasto, neurokirurgian ja suuja leukakirurgia yksiköt sekä osa syöpätaudeista, selvittää tukielin- ja plastiikkakirurgian johtava ylihoi taja Terhi Mäkelä. Hän on ollut uudishankkeessa mukana suunnit teluvaihteen alusta alkaen ja muis taa, kuinka suuri toiveiden tynnyri tuolloin oli.

SiltasairaalaAvautuva luo hoitoalalle mahdollisuuksiauusia

kuva: sami PErttilä

4 " Haluan olla luomassa rohkeutta ja tulevaan.uskoa

vanhalle työympäristölle. Samalla suunnitellaan uuden sairaalan de taljeja, toimintojen siirtoa ja pereh dytetään hoitohenkilökunta uusiin sairaala- ja lääkelaitteisiin.

S

Uransa alkuvaiheessa hän itse mietti psykiatrisen ja kirurgisen alan välillä, päätyi ensin kokeilemaan ki rurgiaa - ja jäi koukkuun.

on tulossa käyttöön, iloitsee Terhi Mäkelä. Siltasairaala: • 215 vuodepaikkaa neljällä 58osastollatehohoitopaikkaa • 16 69leikkaussaliapäiväsairaalapaikkaa

uraani haluan olla omalta osaltani auttamassa hoitajia, jotta he pys tyvät tekemään työtään parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme tehdä Siltasairaalasta hoitohenkilö kunnalle mieluisan työpaikan, jossa aidosti kuunnellaan tekijöitä ja py ritään kehittämään työolosuhteita, kertoo Mäkelä.

kuva: sami PErttilä

Kaikkia toiveita ei pystytty täyttä mään, mutta paljon mielenkiintoisia toimintatapoja tekniikkaa,

– Pitkään odotetussa Siltasai raalassa voimme antaa entistäkin parempaa hoitoa moderneissa puit teissa ja tämä on suuri mahdollisuus hoitajille. Sairaanhoitajan amma tissahan on paljon erilaisia uravaih toehtoja ja eri vaiheissa voi kääntyä moneen suuntaan, kokeilla uutta ja katsoa, olisiko tämä juuri minulle sopiva paikka. Hoitoalan moninai suus vauvasta vaariin on valtava rik kaus työssämme, pohtii Mäkelä.

tEksti: maija liisa saksa

– Tällöin lähtötilannetta lähdetään yhdessä kartoittamaan ja varmistetaan esimerkiksi kyselyillä tai työpajoilla, että myös

Eri osapuolten ja näkökulmien huomi oimisessa ollaan Vaihisen vahvuusalueella.

Joskus tilanne voi olla se, että johtokaan ei tiedä, minkälaista muutosta tarvittaisiin. Henkilöstökyselyn tulokset tai tunnuslu vut vain kertovat, että jotain pitäisi tehdä.

– On tärkeää pysähtyä kuuntelemaan, sillä ihmisen perustarve on tulla nähdyk

"

Suoraan asioiden ytimeen Vaihista motivoivat erityisesti tilanteet, joissa toivotaan konk reettisia muutoksia.

Innotiimi-ICG:nwww.innotiimi-icg.fi/anna-vaihinenwww.linkedin.fi/in/annavaihinen

Innotiimi ICG:n yritysvalmentaja Anna Vaihinen kannustaa kuuntelemaan niitä ihmisiä, joiden arkeen muutoksilla vaikutetaan. Monipuolisen taustansa ansiosta hän osaa innostaa koko organisaation kehittymään.

kuva: sami PErttilä

Vaihisen mielestä huipputiimiä on mahtavaa hioa entistä tiiviimmäksi – jat kuva parantaminen on lähellä sydäntä –mutta hän nauttii myös suunnattomasti erityisen haastavista lähtökohdista.

Kehitän johtamista ja osallistavallatoimintakulttuuriatavalla.

nnostava ja kestävä muutos saadaan aikaan ainoastaan osal listamalla ja sitouttamalla koko henkilöstö muutokseen, sa noo Innotiimi-ICG:n yritysvalmentaja ja johdon konsultti Anna Vaihinen Innotiimi-ICG. on muutosjohtamiseen erikoistunut suo malainen konsultointitalo, joka kuuluu eurooppalaiseen ICG Integrated Consulting Groupiin. Vaihinen toimii muiden kon sulttien tavoin organisaatiossa yrittäjäpohjaisesti ja kuuluu myös sen nelihenkiseen johtotiimiin. Ennen kuin Vaihisesta tuli muu tosjohtamisen asiantuntija, ehti kuitenkin tapahtua paljon. Lap suuden haaveammatti oli poliisi.

si ja kuulluksi hänelle tärkeissä asioissa. Hyvä johtaminen luo edellytykset henki löstön työhyvinvoinnille, motivaatiolle, sitoutumiselle ja sitä kautta koko organi saation tuottavuudelle, Vaihinen sanoo.

Jo palautteen annon kulttuuri tekee ih meitä ilmapiirille ja työhyvinvoinnille. Jos kus vanhoja solmuja ja vääriä uskomuksia joutuu purkamaan. Eräässä organisaatios sa henkilöstötyöpajan osallistujien usko muutokseen oli 3.3/10, vaikka he pitivät käsiteltävää asiaa hyvin tärkeänä: yli 9/10. Tällaisissa tilanteissa on erityisen tärkeää, että muutos ei jää sanahelinäksi. Tässä ta pauksessa johdon kanssa sovittiin, miten henkilöstölle viestitään asiasta, viipymättä. Kehitysasioihin tartuttiin heti seuraava na päivänä, ja henkilöstö otettiin mukaan konkreettisten muutosten läpivientiin.

– Pidin kovasti toiminnan jatkuvasta kehittämisestä ja vaiku tustenSilläseuraamisesta.tiellähänonedelleen.

rakentamassatyöelämääParempaa

ydintehtävä on pa rantaa asiakkaidemme liiketoiminnan kasvua ja tuottavuutta ulkopuolisena yhteistyökumppanina. Työskentelem me pääasiallisesti yrityksen johdon konsultteina, esihenkilöstön valmen tajina ja kehitystiimien sparraajina. Toteutamme asiakaskohtaisia laajoja konsultointiprojekteja ja valmennus ohjelmia muutosjohtamisen viiteke hyksellä.

– En pelkää sosiaalisissa tilanteissa mi tään. Ihmiset pitää uskaltaa kohdata ai dosti ja kuunnella heidän näkemyksensä, ajatuksensa ja tunteensa.

– Halusin poliisikoulutuksen rinnalle kuitenkin myös valtio tieteiden maisterin tutkinnon. Ajattelin, että ehkä haluan tehdä jossain vaiheessa myös jotain muuta, hän kertoo.

I

5 henkilöstön ääni kuullaan.

tEksti:

mEri savoNEN

Sitä muuta kokemusta karttui niin kuntapuolelta kuin yksityi seltä ”kahlaamalla kaikki portaat läpi” työntekijästä johtoryh män jäseneksi. Lisäksi Vaihinen on toiminut esimerkiksi teh dasympäristössä ja toimihenkilöpuolella työsuojelupäällikkönä ja turvallisuusasiantuntijana. Poliisina hän ehti työskennellä kentällä, tutkinnassa ja valtakunnallisissa yksiköissä.

– Joskus voi olla selkeä kehityshanke, mutta kyllä kaikki ke hitystyö on muutosta. Kyse on siitä, miten hallita muutosta ja lisätä niin yksilöiden kuin organisaation resilienssiä.

– Siinä työssä oppi kuuntelutaitoa, sitä ettei ryntää liian no peisiin johtopäätöksiin. Minulla on luonnostaan hyvä pelisilmä ja ihmistuntemus.PoliisintyöstäVaihinen napattiin työturvallisuuden ja asia kaspalvelun kehittämiseen Turun kaupungille.

– Kehitän johtamista ja toimintakulttuu ria osallistavalla tavalla. Eri organisaatiossa on pitkälti samoja haasteita, ja usein kyse on kommunikaation puutteesta. Olen luon tainen organisoija, joka saa porukan puhal tamaan yhteen hiileen.

– It-ala on nuori, ja se on alun pe

LUMOUS

nimuotoisesti, että täällä tarvitaan hyvin erilaisia osaajia monenlaisiin tehtäviin.Esimerkiksi tiedonhallinnan ja digitalisaation laajenemisen tarpeet ovat suuria, eikä robotiikalla ja au tomatiikalla ratkaista osaajapulaa. Naisia on yrityksessä noin viidesosa, mikä ei ole Vesenterän mukaan alal la lainkaan poikkeuksellista. Monet naiset kokevat Atean tutkimuksen mukaan it-alan liian tekniseksi ja vaikeaksi. Toisaalta palkkataso on hyvä ja vaikutusmahdollisuudet usein suuret. Vesenterä sanoo, että englanninkieliset termit lyhentei neen ja vaikeaselkoisine titteleineen saattavat saada alan näyttäytymään vähemmän houkuttelevana.

– Tämä on hyvin epäformaali ja matalahierarkkinen talo, todellinen matriisiverkosto, jossa saa osallistua moneen, Vesenterä sanoo. – Nautin siitä, että täällä tapahtuu paljon ja on niin paljon, mistä Uramahdollisuuksiaammentaa.riittää,

Hämähäkkiverkon

– Alalle voi tulla useaa eri reittiä. Eivät kaikki it-alan tehtävät vaadi teknistä syväosaamista, vaan alalla on monenlaisia eri valmiuksia vaa tivia tehtäviä. Yhteiskunnan näkö kulmasta ei ole terve ilmiö, jos pal veluiden kehittäjät edustavat vain yhtäVesenteränkansanosaa.mukaan monelle Ateaan hakeutuvalle on tärkeää se, miten heidän työnsä vaikuttaa yhteiskunnallisesti sekä arjen suju vuuteen ja turvallisuuteen.

rin lähtenyt kehittymään kaksikieli senä. Käyttämämme kieli saattaa es tää hyviä hakijoita hakemasta alalle. Meidän pitää kiinnittää huomiota, minkälaista kieltä käytämme, jotta esimerkiksi tehtävän sisältö ymmär retään varmasti, Vesenterä sanoo.

yksi

"

M

inä tuon ja vien tietoa ja rakennan positiivisia sil toja ihmisten ja tiimien välille. Tärkein tehtäväni on mah dollistaa koko orkesterin yhteistyö. Pyrin pitämään huolta siitä, että kaikki tietävät roolinsa ja yhteisen tavoitteen, sanoo Atean markki nointi- ja viestintäjohtaja Hanna Vesenterä

6

Atean markkinointi- ja viestintäjohtaja Hanna Vesenterä on tehnyt pitkän ja menestyksekkään uran it-alalla. Ja niin hänen mielestään pitäisi monen muunkin naisen.

löihin luotetaan, ja jokainen johtaa itseään.–Kehitys alalla on nopeaa, ja ko ko ajan tulee uusia tarpeita. Me tar joamme palveluja niin laajasti ja mo

Alalle voi tulla useaa eri reittiä.

Atea on Pohjoismaiden ja Baltian suurin it-palvelutalo. Norjalaisen pörssiyhtiön palveluksessa on noin 7000 työntekijää. Suomessa Atea on toiminut yli 30 vuotta, ja täällä töissä on 600 henkeä. Atea on saa nut nimensä erään hämähäkkisu vun mukaan, ja se kuvaa Vesenterän mukaan mainiosti verkkomaista toimintaympäristöä.

tEksti: mEri savoNEN

– Ihmiset ovat siitä tosi innois saan. Tämä on todella kiinnostavaa aikaa olla töissä.

valittiin.Vesenterä

• tietotekniikankehittymismahdollisuudettärkeämerkitys yhteiskunnalle vaikeus/teknisyys.

Vetovoimaa vähentävät

Monta maata, yksi strategia Vesenterä ja 7000 muuta atealais ta viettivät juuri muutaman päi vän Norjassa One Atea enemmändensapotentiaalintaurastaanmuttavatkäynnistystapahtumassa.-strategian–Seolivaikuttavaa.KaikkitulisinneomissamaaverkkareissaanlähtivätOne-paitapäällään.Vesenteräonollutisonosantyöesihenkilötehtävissä,muttoimivanyhteistyöntodellisenhänsanoooivaltaneenoikeastaanviimeisenviidenvuoaikana.–Alkuaikoinasitäkeskittyiomannäkyvyydenlisää

Monipuolinenyhteisöonrikas.

Vetovoimaa lisäävät teknologianpalkka kehitys

" Olen monellasaanuttapaaosoittaaosaamistani.

• vaikeus päästä alalle.

7 Editor HElsingin tuottama asiantuntijajulkaisu

– Monipuolinen yhteisö on rikas. Meillä on hyviä kokemuksia siitä, että Ateaan on tultu täysin eri alalta. Eniten hyötyä on siitä, että on jous tava ja muuntautumiskykyinen, pys tyy toimimaan ja verkostoitumaan eri tiimeissä sekä nauttii siitä, että ympärillä tapahtuu paljon.

Vesenterä on ollut Ateassa 11 vuotta. Alun perin hän tuli äitiys lomasijaiseksi vastaamaan Suomen HR-toiminnasta. Sitä ennen hän työskenteli toimitusjohtajana suo ramarkkinointiyrityksessä eikä HRtehtävä kokonaisuudessaan ollut tuttu.–Ajattelin, että uskallan kokeilla, sillä paikka oli määräaikainen. En ollut turvallinen valinta, mutta mi nun kohdallani otettiin riski. Olin suuresti hämmästynyt, kun minut

– Vastuullisuustyömme ja se, että meidät on valittu maailman vastuul lisimmaksi it-palvelutaloksi ovat myös painaneet vaakakupissa.

Lähde: IROResearchin Atealle toteuttama Tuhat suomalaista -tutkimus keväällä 2022. www.atea.fi

Ateassa viihdytään keskimäärin yli 8 vuotta, mikä on Vesenterän mukaan tavallista pidempi aika it-alalla. Yri tykseen myös palataan usein takai sin.– Tämä on ihmisten yhtiö. Meillä työskentelee todella osallistuvia ja avoimia ihmisiä, jotka ovat innok kaasti mukana kaikessa, on kyse sit ten kyselyyn vastaamisesta, tapahtu man järjestelyihin osallistumisesta tai strategian kommentoinnista.

• vaikeus/teknisyys

• vähäinensuuriistumatyötyömääränaisten määrä

"

Firmassa on paljon myös alan vaihtajia.

miseen ja halusi hakea uralleen jat kuvuutta. Opin antamaan ihmisille lisää tilaa kasvaa ja viedä roolejaan eteenpäin. On paljon palkitsevam paa nähdä, kun kaikki pääsevät lois tamaan.Tämän oivalluksen jälkeen ei ole enää paluuta entiseen. Työn par haimpia hetkiä on nähdä, mitä kaik kea ihmiset saavat aikaan monen tiimin yhteisessä hankkeessa. Koko kansainvälisen konsernin yhteinen strategia vain tiivistää yhteistyötä.

on ollut erilaisia rooleja ja tehtäviä, joissa olen voinut oppia, ja olen saanut monella tapaa osoittaa osaamistani. Atea antaa tilaa olla luova.

Naisten näkemyksiä it-alan houkuttelevuudesta

päätyi keskelle yritys järjestelyä, ja koki mahtavaksi sen, että sai mahdollisuuden oppia uutta. Aika pian hän kuitenkin huomasi, että HR ei ollut hänen juttunsa, ja hän siirtyi myyntiin, markkinoin tiin ja liiketoiminnan kehittämi seen. Myyntijohtajana hän pääsi vetämään verkkokauppaa ja pienem piä asiakkuuksia, ja vuonna 2016 hänestä tuli johtoryhmän jäsen. Markkinointijohtajana hän vastasi verkkokaupan liiketoiminnasta sekä Customer Engagement -yksiköstä. Viestintä ja sisäinen viestintä tulivat mukaan nykyiseen markkinointi- ja viestintäjohtajan rooliin kaksi vuot ta sitten.–Minulla

Pitkiä työuria

keskusteluissa tuli selväksi, että EK-Tilit ja Homeros olivat hyvin samanlaisia yrityksiä ohjelmistoja myöten. Vahvistamme kumpikin toisiamme alan muutospaineessa, Karppelin sanoo.

NAISJOHTAJUUS 8 Editor HElsingin tuottama asiantuntijajulkaisu

Tilitoimisto Homeroksen toimitusjohtaja Helena Karppelin haluaa taata kaikille asiakkaille henkilökohtaisen palvelun.

– Ilman yrityskauppaa olisimme joutuneet myös miettimään, miten kasvu 20 hengen toimistosta onnis tuuTälläedelleen.hetkellä Homeroksella on 10 fyysistä toimistoa eri puolella maata. Liikevaihto on reilu 7 mil joonaa, ja palkkalistoilla on vähän vajaa 100 työntekijää. Homeros kuuluu pohjoismaiseen VIEW Group -tilitoimistoketjuun ja tarjo aa asiakkailleen kirjanpitoa, palkan laskentaa sekä monenlaisia asian tuntijapalveluita. Toimistot ympäri valtakuntaa ovat strategian mukai sesti pieniä ja itsenäisiä. Karppelin toimii toimitusjohtajan työn lisäksi asiantuntijatiimin vetäjänä ja tekee

Riskinotto kannatti, sillä EK-Tilit alkoi kasvaa nopeasti perustamisen jälkeen. Vuonna 2020 yritys yhdis tyi tilitoimisto Homerokseen, jonka toimitusjohtaja ja yksi omistajista Karppelin nyt on.

itsekin edelleen HT-tilintarkastajan töitä ja tapaa asiakkaita.

toimitusjohtaja Helena Karppelin perusti oman EK-Tilit-tilitoimiston, kun hänen kaksi lastaan olivat pieniä. Kun en simmäinen lapsista syntyi, Karp pelin toimi vielä talouspäällikkönä toisessa yrityksessä. Edellisestä työpaikasta oli kuitenkin jäänyt asi akkaita, joiden kirjanpitoa hän edel leen hoiti sivutoimisesti. Lopulta aika ei vain riittänyt kaikkeen, ja tuoreen äidin piti miettiä, mitä hän oikeastaan haluaisi tehdä.

– En pitänyt oman yrityksen pe rustamista mitenkään erikoisena päätöksenä tai pelännyt riskinottoa, vaikka miehenikin perusti oman yrityksensä samoihin aikoihin. Mi nulla oli kova yrittäjähenkisyys ja luottamus siihen, että kyllä hommia aina löytyy. Ajattelin, että kokeil

www.homeros.fi

kohtaamistenInhimillistenasialla

Oma tiimi jokaiselle asiakkaalle Siinä vaiheessa, kun Homeros osti EK-Tilit, Karppelinin perustama tilitoimisto oli kasvanut kahden toi miston, viiden osakkaan ja 15 työn tekijän yritykseksi.

– Saimme taustavoimaa isom malta yksiköltä. Jo ensimmäisissä

laan nyt tätä, ja jos se ei onnistu, niin tehdään jotain muuta, Karppe linOmansanoo.tilitoimiston perustamista helpotti myös se, ettei Karppelinin tarvinnut tehdä suuria alkuinves tointeja samalla tavalla kuin mo nella muulla alalla olisi pitänyt. Sen kun alkoi vain tehdä töitä.

Homeros-tilitoimiston

Inhimillisellä kohtaamisella on iso merkitys. Henkilökohtaisen palvelun ja tiimiajattelun ansiosta asiakkaiden asioita osataan hoitaa mahdollisimman hyvin.

– Kirjanpitoasiat ovat aina luot tamuksellisia asioita. Tämä järjes tely kasvattaa luottamusta puolin ja toisin.

tEksti: mEri savoNEN

– Me tarjoamme asiakkaillemme kasvot ja yhteystiedot. Asiakkaat tietävät, kuka heidän yhteyshenki lönsä on. Yhteyshenkilön taustalla on aina myös tiimi ja varahenkilö, joka palvelee asiakasta esimerkiksi loma-aikoina, Karppelin sanoo.

Kestävästi kehittyvä Tänä vuonna I50-vuotisjuhlavuot taan viettävä kotkalaisperusteinen yhtiö murtaa metsäteollisuuteen kytkeytyneet myytit miesvaltai suudesta ja harmaiden savupilvien sävyttämästä tehdasmiljööstä. Tä män päivän metsäteollisuudessa kehitetään ympäristölle ystävällisiä ratkaisuja vastuullisin menetelmin. Mahdollisuus edistää kiertotalout ta ja rakentaa kestävämpää maail maa ovatkin houkutelleet alalle yhä enemmän myös naisia.

" Teollisuusnaisia.tarvitsee

kotkamills.com

lumia, ja naisjohtajat näkevät tär keimpinä vahvuuksinaan tunneä lykkyyden ja ihmistuntemuksen.

– Oli ilahduttavaa huomata, että myös kesätyöntekijöidemme kes kuudessa naisten osuus oli merkittä västi kasvanut. Sukupuolijakauman tasoittuminen alalla rikastuttaa näkökulmia ja luo paremmat edel

tEksti: mari korHoNEN

– Investoinnin seurauksena pys tymme hyödyntämään entistä te hokkaammin tuotannon sivuvirrat. Samalla tehtaallemme aukeaa myös 30 uutta vakituista työpaikkaa, kun uudet koneet ja laitteistot starttaavat vuoden 2024 alussa, Suutari vink kaa.

9 lytykset laadukkaalle päätöksente olle, Gunnar sanoo.

Susanna Gunnar, henkilöstöjohtaja, Anne Uusitalo, johdon assistentti, Johanna Viitala, talousjohtaja, Satu Huhtela, viestintäjohtaja, Hanna Lahtela, toimitusjohtaja.kehittämisjohtaja,toimintojenPäiviSuutari,

Pakkaus- ja ta.onpaljontoryhmässäerilaisuuttani.muttaKotkamillsinpuutuotteitanaattipaperiaollisuuskartonkia,elintarviketelamijaekologisiavalmistavanMMjuuretovatvanhat,toimintakulttuurimoderMonimuotoisuuttavaalivanjaarvostavanyhtiönjohistuunaisialähesyhtäkuinmiehiä,ikäjakaumalaajajaosaaminenmonialaisYhtiöntoimitusjohtaja

eikä voi osata, virheet ovat tärkeä osa kasvua ja kuuluvat lajiin myös korkeimmalla huipulla, MM Kot kamillsin johtoryhmän naiset jut televat yhdessä tuumin toisiaan täy dentäen.

Ihmisläheisesti vahva MM Kotkamillsilla kehitetään kes tävästi myös työyhteisöä. Johtami sen hierarkiat ovat menneen talven

Päivi Suutari, talousjohtaja Johanna Viitala, henkilöstöjohtaja Susanna Gunnar, toimintojen kehittämisjohtaja Hanna Lahtela, viestintäjohtaja Satu Huhtela sekä johdon assistentti Anne Uusitalo ovat pää tyneet metsäteollisuuden pariin eri taustoista, mutta kantava ajatus toi minnan taustalla on yhteinen.

– Asenne ratkaisee, ei sukupuoli. Tarvitaan uskallusta tarttua roh keasti tilaisuuksiin ilman turhaa kainostelua. Kaikkea ei tarvitse

Kuvassa vasemmalta oikealle:

Kotkan tehdas kasvaa kestävästi kohti korkeampaa kiertotalousas tetta. Tänä vuonna yhtiö päätti 30 miljoonan euron investoinnista kar tongin jatkojalostukseen.

– Ihmisiä on johdettava yksilöi nä, se mikä toimii yhdelle, ei johda tuloksiin toisella. Yksilön huomaa minen edellyttää kykyä olla läsnä ja kuunnella aidosti, johtoryhmän naisetKaikensummaavat.pohjalla on luottamuksen kulttuuri, joka mahdollistaa menes tyksen.–Kun puitteet työnteolle ja työs sä onnistumiselle ovat kunnossa, tyytyväisyys ja innostus työtä koh taan lisääntyvät. Hyvällä fiiliksellä päästään parempiin tuloksiin, ih misläheisesti vahvat johtajat päättä vät keskustelun hymyssä suin.

Näkökulmien rikkaus on valttia jatkuvasti kehittyvällä teollisuuden alalla, jossa vaikuttamista tehdään ihmislähtöisesti ympäristö edellä.

Naiset metsäteollisuuden huipulla

linkkiYhdistävä

ja muiden funktioiden välissä.

Vihreä vety on yksiratkaisuista.tulevaisuuden

Linde Gas on Suomen suurin teollisuuskaasuyritys, joka tuottaa kaasuja esimerkiksi metalli-, elintar vike-, kemian-, lääke- ja konepajateollisuudelle. Kärki aloitti tuotan tojohtajan tehtävässä vuosi sitten, mutta jo neljä vuotta aiemmin hän pääsi lähelle tuotantoa on-site asiak kuuspäällikkönä. Silloin hän huo

Hyvä kokonaisuudestaymmärrys

Kärki on niin tottunut työsken telemään miesten ympäröimänä, ettei se tunnu hänestä erikoiselta. Johtajana Kärki sanoo olevansa suo ra ja reilu. Maalaisjärjellä pärjää jo pitkälle.–Uskon myös vahvasti siihen, että tiimityön kautta saavutetaan paljon enemmän kuin yksilönä.

Alku tarkoitti sitä, kun hän puunjalostustekniikan diplomiinsinööriksi valmistuttuaan ohjasi asiakkaita teollisuuskaasujen op timaalisessa käytössä, esimerkiksi siinä, miten hiilidioksidia käyte tään paperinvalmistuksessa pH:n säädössä. Suurimman osan työ urastaan Kärki on tehnyt myynnin parissa. Tämänhetkisessä työssään hän taas vastaa Linde Gasin kaikista Suomen tuotantolaitoksista, neste mäisten kaasujen logistiikasta sekä teknisistä huoltopalveluista.

10

Tärkein kokemus aiemmista asian tuntijatehtävistä on ollut kokonai suuden ymmärtäminen.

Linde Gasin tuotantojohtaja Marika Kärki on tehnyt pitkän uran kaasuyhtiössä. Nykyisessä tehtävässään hän pääsee hyödyntämään osaamistaan kokonaisuuden ymmärtäjänä ja tuotantoketjun eri toimintojen yhdistäjänä.

– Kaasu on erikoinen aine. Sitä ei voi ottaa tynnyriin ja kaataa toiseen astiaan. Kaasulla on omat erityis haasteensa, ja turvallisuuden kans sa pitää olla erittäin tarkka. Olemme tekemisissä kovien paineiden ja to della kylmien lämpötilojen kanssa, KärkiTeollisuuskaasujasanoo. on lukuisia. Osaa valmistetaan ilmakaasuteh taalla ilmasta, esimerkiksi happea, typpeä ja argonia. Hiilidioksidia taas otetaan talteen teollisuuden

tuotantoprosesseista ja käytetään esimerkiksi elintarvike- ja panimoteollisuudessa. Kärjen mukaan kaasuala on ollut tähän asti perin teinen, mutta nyt esimerkiksi vedyn tuotannon kehittämisessä ollaan ot tamassa isoa loikkaa.

liikkunut koko ajan lä hemmäksi tuotantoa. Aloi tin lopputuotteen käytöstä ja nyt työskentelen alkulähteillä, sanoo Linde Gasin tuotantojohtaja ja Suomi-Baltia-johtoryhmän jäsen Marika Kärki.

Kiehtova kaasu Kaasualalle Kärki päätyi alun perin sattumalta Itävaltaan suuntautu neen opiskelijavaihdon ja kaasuyh tiöön keskittyvän lopputyönsä kaut ta. Silloinen AGA, nykyinen Linde oli hänen ensimmäinen vakituinen työpaikkansa. Kärjen kiinnostus teknistä alaa, kemiaa ja matema tiikkaa kohtaan on ollut aina suur ta. Edelleen, vuosikymmenienkin jälkeen kaasu onnistuu kiehtomaan.

– Myynnistä tuli ymmärrys asiakkaiden tarpeista, ja nyt olen yh distävä linkki tuotannon, myynnin

Kärjen on helppo toimia tehtä vässään, kun hänellä on tuttuja ih misiä joka puolella organisaatiota ja kaiken lisäksi hyvä käsitys heidän työstään. Tuotantojohtajana hän tukee alan huippuasiantuntijoita ja varmistaa turvallisen ja luotettavan tuotannon ja jakelun. Vastuualue on aiempaa paljon laajempi ja moni mutkaisempi. Uudenlaiset tilanteet ja hyvät vaikutusmahdollisuudet motivoivat ja innostavat häntä.

– Vihreä vety on yksi tulevai suuden ratkaisuista, ja hypetys sen ympärillä on valtava. Tulevaisuu dessa vetyä tuotetaan nykyistä ym päristöystävällisemmin uusiutuvan sähkön avulla. On kiinnostavaa olla osallisena tulevaisuuden ratkaisuis sa ympäristöhaasteiden osalta.

lehti isoimmista asiakkuuksista eli ”putkiasiakkaista”. Putkiasiakkaille kaasut, esimerkiksi happi, typpi ja vety, siirtyvät nimensä mukaisesti putkia pitkin tehtaan kylkeen ra kennetuista kaasulaitoksista.

Olen

"

Kärki sanoo, että hänen tehtävänsä

suva:kamiPErttilä tEksti: mEri savoNEN

Linden johdossa, myynnissä ja asiakaspalvelussa on paljon naisia, mutta tuotannossa tilanne on eri. Tällä hetkellä Kärjen tiimissä on noin 70 henkilöä, joista vain yksi on nainen.–Naiset soveltuisivat alalle tosi hyvin, mutta teknisen puolen posi tioihin tulee todella vähän hakijoita.

Mistä valmistetaan: ilmasta Mihin käytetään: Argonia käy tetään muun muassa teräksen tuotannossa, lämpökäsittelyssä sekä suojakaasuna hitsauksessa. Sitä käytetään myös energia lampuissa, ja se on tärkeä osa loisteputkia, joissa se luo sinistä valoa.

Mihin käytetään: Ilmapallojen li säksi heliumia käytetään optisten lasikuitujen valmistuksessa, suoja kaasuna hitsauksessa sekä jääh dytysaineena avaruusteknologi assa ja lääketieteessä, magneettikuvauslaitteissa.esimerkiksi

Hiilidioksidi

Uskon, että tiimityön kauttawww.linde-gas.fienemmänsaavutetaankuinyksilönä.

Nestekaasu

– Täällä on todella pitkiä työuria, ja se kertoo yrityksestämme paljon.

20 vuotta yrityksessä tuli täyteen viime vuonna.

taan myös ammoniakin, metanolin ja vetyperoksidin valmistukseen. Vihreän vedyn odotetaan olevan yksi keino ratkaista tulevaisuuden energiakriisiä, ja testattavana on jo esimerkiksi vetyjunia, -autoja ja -rekkoja. Kun vetyä valmistetaan uusiutuvan energian avulla vedestä elektrolyyserillä, puhu taan vihreästä vedystä.

Mistä valmistetaan: kemiallisten jalostusprosessien sivutuote Mihin käytetään: Hiilidioksidia käytetään esimerkiksi juomien hiilihapottamiseen, vihannesten kasvun edistäjänä kasvihuoneis sa, tulipalojen sammuttamiseen sekä suojakaasuna hitsauksessa.

Mistä valmistetaan: ilmasta

Mihin käytetään: Vetyä käytetään mm. lasin, vitamiinien ja useiden lääketuotteiden valmistuksessa, hitsauksessa sekä monissa metal lurgisissa prosesseissa. Sitä tarvi

Mistä saadaan: maankuoresta eihuokoisen kallion muodostamista taskuista

"

tuotantojohtajana on varmistaa toi minnan turvallisuus, mahdollistaa asioiden eteneminen ja etsiä epä kohtiin ratkaisut. Funktioiden tu lee ymmärtää kokonaisuus ja tukea

Mistä valmistetaan: jalostamalla raakaöljystä

Argon

toisiaan.–Aluksi

Happi

Mihin käytetään: Happea käyte tään esimerkiksi terveydenhuol lossa lääkehappena, elintarvi kepakkauksissa pidentämässä tuotteen säilyvyyttä sekä hitsauk sessa ja leikkauksessa. Hapella voidaan myös valkaista paperia ja puhdistaa vettä, mikä vähentää muiden kemikaalien käyttöä.

Mistä valmistetaan: esimerkiksi maakaasusta, vihreää vetyä vedestä

NAISJOHTAJUUS 11 Editor HElsingin tuottama asiantuntijajulkaisu

minua toki mietitytti, miten tulen pärjäämään uudessa tehtävässä, mutta tämä on kuitenkin ollut luonnollinen jatke. Tehtäväni Lindellä ovat koko ajan vaihtuneet ja vastuu kasvanut.

Typpi

Helium

Mihin käytetään: Nestemäistä typpeä käytetään muun muassa elintarvikkeiden nopeaan pakas tamiseen ja jäähdytykseen. Siinä säilytetään myös biologisia mate riaaleja, esimerkiksi biopankkien veri- ja kudosnäytteitä.

nopeaantyppeäjääkaapeista.Elintarviketeollisuuskäyttäänestemäistäelintarvikkeidenpakastamiseen.Kaasuja

Mihin käytetään: Teollisuudessa muun muassa kuumennuksessa, juottamisessa ja leikkauksessa. Kuluttajille nestekaasu on tuttu kaasugrilleistä ja nestekaasulla toimivista lämmittimistä, liesistä, uuneista ja on kaikkialla!

Vety

Mistä valmistetaan: ilmasta

Rakennusala,

alalla erityisesti materiaalien hinto jen nousuna, mikä tekee tarjoustoi minnasta alan yrityksille vaikeaa. Ylimääräisille työkustannuksille tai virheille ei ole varaa, jolloin projek tinhallinnan ja ammattitaidon mer kitys korostuvat, Valonen toteaa.

Toimitusjohtaja Galina Valosen isä toisti pienelle tytöllensä päivittäin, että kaikki unelmat ovat saavutettavissa. Sanojen todellinen merkitys aukesi Valoselle vasta vuosikymmenten kuluttua, kun haaveet olivat käyneet toteen.

Rehellisyyttä ja rohkeaakatsomista.peiliin

"

Kokemuksen erityisosaaminentuomaonvalttia.

pintakäsittelyalan perus- ja erikois tutkinnot sekä valmistuin merko nomiksi taloushallinnon linjalta, Helsingin Lähiömaalaus Oy:n toi mitusjohtaja ja monitaituri Galina Valonen kertoo.

www.hlmaalaus.fi suva:kamiPErttilä

NAISJOHTAJUUS 12 Editor HElsingin tuottama asiantuntijajulkaisu

yrittäjyys ja johtaminen ovat kiehto neet Galina Valosta jo var haislapsuudesta alkaen. Kun sisko ystäviensä kanssa leikki nukeilla, Galina viihtyi isoisänsä seurassa rakentamassa hiekkalaatikoita ja keinuja. Haave omasta yrityksestä ja itsenäisestä tekemisestä on ollut aktiiviselle, pitkäjänteiselle ja kehi tyshakuiselle Valoselle kuin sisään rakennettu ominaisuus. Vuosien varrella Valonen onkin kouluttau tunut ensin diplomi-insinööriksi Moskovan Johtamisakatemiassa, sittemmin muuttanut perheen pe rässä Suomeen, perustanut yrityk sen ja suorittanut työn ohella kolme eri–tutkintoa.MuutinSuomeen parikymmen tä vuotta sitten ja muutaman vuo den kuluttua siitä perustin oman yrityksen. Vahvistaakseni ammatti taitoani kouluttauduin yrittäjyyden ohella maalarimestariksi, suoritin

Valonen korostaa myönteisen suhtautumisen merkitystä itseensä ja maailmaan. Se tekee palautteen annosta ja vastaanottamisesta hel pompaa ja mahdollistaa virheistä oppimisen.–Tiimi,jossa erilaiset mielipiteet uskalletaan näyttää ja niitä kunni oitetaan, on yrityksen voittamaton pääoma, Valonen päättää vakuutta vasti keskustelun.

Rohkeasti suorapuheinen Yritystoiminnan johtaminen pai neistetussa maailmantilanteessa kysyy kovaa stressinsietokykyä, proaktiivisuutta, tosiasioiden koh taamista ja positiivista ajattelumaa ilmaa. Valosella pohjan kaikelle tälle antaa rehellisyys, sekä itselleen että toisille.

"

– On oltava omia mielipiteitä ja uskallusta seistä suoraselkäisesti niiden takana, eikä vaieta tyhmältä tai tietämättömältä näyttämisen pe lossa. On valtavan vapauttavaa olla harmoniassa itsensä kanssa ja sanoa suoraan ajatuksensa. Tällöin energi aa ei kulu sen märehtimiseen, mitä olisi pitänyt sanoa ja yhteistyötä muiden kanssa voi tehdä ilman risti

tEksti: mari korHoNEN

riitaa avoimelta ja luottamuksellisel ta pohjalta, Valonen kiteyttää.

Yli kahdenkymmenen vuoden työkokemuksen aikana Valonen on toteuttanut kointiteessa,valttianenKokemuksenjenkeilleteisiinuudisrakentamisestamaalaushankkeitasaneerauskohtaloyhtiöillejarakennusliikmuutamientuhansieneurourakoistamiljoonaprojekteihin.tuomaerityisosaamijaprojektinhallintataidotovatepävarmassamarkkinatilanjossakustannustenennaonhaastavaa.–Ukrainansotanäkyyrakennus

todellakaiken,saavuttaa”Voinjoshaluan”

reenstep Academy on ollut syy, miksi meille on tul tu, ja yksi asioista, joita on jääty kaipaamaan, kun on siirrytty toiseen työpaikkaan, sanoo Heli Häyrynen, Head of Greenstep Aca demy,GreenstepPartner.on Tore Teirin vuon na 2010 perustama, kotimainen perheyritys, joka luotiin alun perin talouspalveluita tuottavaksi kasvu yritysten kumppaniksi. Sittemmin yritys on laajentunut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti muun muassa HR:ään, analytiikkaan, vastuulli suuteen ja koulutuspalveluihin työl listäen tänä päivänä yli 550 eri alo jen asiantuntijaa. Häyrynen kuvaa Greenstepiä todella matalahierark kiseksi organisaatioksi ilman perin teisiä, liiketoimintojen välisiä rajoja.

Kehitämme osaamista tavoilla, jotka tukevat jokaisenhaaveita.henkilökohtaisia

G

Häyrynen sanoo, että taloushallin non työ on nykyään paljon enem män kuin moni osaa aavistaa.

Häyrynen vetää Greenstepissä sisäisiä koulutuspolkuja rakentavaa Greenstep Academya, joka huoleh tii kansainvälistyneen yrityksen osaamisen kehittämisestä. Häyry nen itse on tutkinut suomalaista työelämää henkilöstön kehittämi sen näkökulmasta vuodesta 2010 sekä Suomen Akatemian tutkimus hankkeessa että omassa väitöskir jassaan. Hän on sekä kauppatietei

– Kannustamme ensimmäisestä työpäivästä alkaen aktiivisesti poh timaan, mitä omalta työuraltaan haluaa, ja tuomaan näitä toiveita tii minvetäjänGreensteptietoon.Academy tukee mahdollisuuksia hyvin erilaisiin siirtymiin. Näitä voivat olla kou luttautuminen tiiminvetäjäksi, asiantuntijuuden syventäminen tai vaikkapa siirtyminen teknisten pro jektien asiantuntijaksi.

merkiksi verkkokauppayrityksen kirjanpitäjä ja hänen taustatiiminsä tukevat yrittäjää mahdollisimman sujuvan bisneksen järjestämisessä.

– Menestyminen tarkoittaa meis tä jokaiselle eri asiaa. Joku haluaa edetä huipulle kolmessa vuodessa, ja joku toinen huipputekijä taas tehdä maltillista työpäivää ja pysyä omassa roolissaan, Häyrynen sanoo.

– Kirjanpitäjä on kasvuyrityksen tärkein kumppani ja aktiivinen spar raaja toimialan muutoksissa. Esi

www.greenstep.fi huippuosaajaOsaamisen

"

Taustatiimi asiantuntijoitatäynnä

2. Pohdi aktiivisesti kiinnostuksen kohteitasi myös työn ulkopuolelta.

tEksti: mEri savoNEN suva:kamiPErttilä

NAISJOHTAJUUS 13 Editor HElsingin tuottama asiantuntijajulkaisu

Muuttuvan maailman tahdissa Greenstep Academy on huippu osaajien tiimi, johon kuuluu Häyry sen lisäksi jokaisenjavinkintymmetaitojamuuttuuraattisistakasyritystenkuunnellaantymistärataanCoachmenkoulutusasiantuntija,koulutuskoordinaattori,laskentatoipääkouluttajasekäAccountingtiimineen.Academyssaseutarkastikoulutusalankehitjapedagogisiatrendejäsekäliiketoimintojen,asiajahenkilöstöntarpeita.–Olemmevapaitakaikistabyrok-järjestelmistä.Maailmanopeasti,jauudenlaisiatarvitaanjatkuvasti.Mepystuottamaankoulutuksiahynopeasti.Tarkoitusonkehittääosaamistaurapolkujatavoilla,jotkatukevathenkilökohtaisiahaaveita.

Greenstepissä kirjanpitäjällä on aina käytettävissään juristit sekä HR:n, palkanlaskennan ja analy tiikan huippuasiantuntijat. Siten kehittyvät sekä kirjanpitäjä että asiakasyritys.–Ihmiset ovat meillä löytäneet todella mielenkiintoisia urapolkuja. Kirjanpitäjän rooleista on siirrytty esimerkiksi palkanlaskentaan, ta lousjohtajaksi tai järjestelmäasian tuntijaksi.Jotkuttaas ovat halunneet syven tyä kansainvälisiin konserneihin, huimasti kehittyvään verkkokaup paan tai vastuullisuuteen.

– Kirjanpitäjä on yrityksen taloudellisen vastuullisuuden neuvonan taja esimerkiksi vastuullisessa vero suunnittelussa, paikallisten ostojen osuudessa ja hiilijalanjäljen pienen tämisessä.Työelämän isoksi trendiksi Häy rynen nostaa työurien murroksen. Ei ole yhtä uraa, vaan monia ristik käisiä tai päällekkäisiä. Työnantajia voi olla samanaikaisesti monia, ja työntekijä voi olla samanaikaisesti myös yrittäjä. Greenstepillä ollaan tässä murroksessa mukana. Työnte kijöitä ei voi omistaa, kuten ennen, Häyrynen muistuttaa. Toiveet työ uraa kohtaan kumpuavat vahvasti henkilökohtaisista lähtökohdista ja taustasta.–Meillä pystyy inspiroitumaan kollegoiden uratarinoista ja vaikut tamaan siihen, mitä tekee.

Heli Häyrynen on suomalaista työelämää tutkinut asiantuntija, joka vastaa Greenstepissä osaamisen kehittämisestä ja rakentaa monien mahdollisuuksien urapolkuja.

den tohtori että kasvatustieteiden maisteri ja opettaja.

– Ruuhkavuosiakin on hyvin mo nenlaisia ja erilaisissa elämäntilan teissa, ei pelkästään pikkulapsivai heessa. Me arvostamme sisäistä diversiteettiämme.

1. Pidä huolta osaamisestasi. Sinua ei voi teknologialla.korvata

3. Kerro rohkeasti haaveistasi ja inspiroidu kollegojesi uratarinoista.

Häyrysen vinkit mielekkään uran rakentamiseen

– Painotan myös aina sitä, että Kkauppias on yksityisyrittäjä, sillä sitä ei aina Källiymmärretä.onollutK-Rauta Järvenpään kauppiasyrittäjä vuodesta 2014. Yrittäjyydestä hän on haaveillut nuoresta asti, isoveljensä jalanjäljis sä.–

kiertokulkuHyvän tEksti: mEri

Monimuotoista sanan laajassa merkityksessä K-Rauta Järvenpäässä on työsken nellyt esimerkiksi autistinen työn tekijä henkilökohtaisen avustajansa kanssa. Kauppa on myös ollut mo nelle osannutaktiivisuutta,täjältämintalistymisenlöytyytalo.edistävälenterveyskuntoutujienjaturvallisesti,työtätäsiirtymätyöpaikkamielenterveyskuntoutujallesairauseläkkeeltakaisintyöelämään.Tällöinontehtypuolenvuodenajansoviteltunajatuettuna,yhteistyökumppanionollutmietoipumistaKeski-UudenmaanKlubi–Tämänkaltaisestayhteistyöstähienojaihmisiä,joidentyölvoimahdollistaa.Toivaatiikuitenkinpaitsiyritavoimuuttamyösjärjestöiltäsilläenolisiitseksenitällaistatoimintaaaloittaa.Henkilökuntaonottanutkun

valtavasti pienten paikka kuntien kauppiaita, jotka pitävät alueita elinkelpoisena, sanoo K-Rauta Järvenpään kauppiasyrittä jä Taina Källi

Ihailen

palkkalistoilla on 20–25 kausityön tekijää.–Katson hakemuksissa myös sitä, jos joku hakee ensimmäistä työpaikkaansa parikymppisenä. Mietin silloin, olisiko tämä nyt viimeinen hetki kääntää suunta ja päästä työelämän kyytiin.

Taina Källi on yksi maamme naisrautakauppiaista.harvoista

14 hetkellä myynnissä, Källi sanoo hy myillen.Yrittäjän työntäyteinen ja tii vistahtinen arki on tullut Källille tutuksi. Toiveissa on saada tehdä sellaista yritystoimintaa, jolla on jatkuvuutta.–Hyvinvoivalla

–äidillisesti.Olenitse

toutujat hienosti vastaan ja antanut heille aikaa. Koko työyhteisö on saa nut mahdollisuuden toisten tukemi seen. Källi uskoo hyvän työyhteisön syntyvän nimenomaan erilaisista ihmisistä ja eri elämänvaiheista. Tärkeitä arvoja ovat toisten reilus ti kohteleminen ja avoimuus. Källi haluaa myös olla helposti tavoitetta vissa, ja siksi hänen ovensa on aina auki. Pöytälaatikossa on nenäliinoja siltä varalta, että jollakulla työnteki jöistä on vaikea vaihe elämässään.

nauttinut siitä, että oma kasvattajakauppiaani, diplo mikauppias Veijo Tuppuri, antoi minulle vastuuta ja mahdollisuu den kasvaa ja kouluttautua. Samaa hyvää haluan jatkaa eteenpäin, sillä tiedän, kuinka hyvältä se tuntuu. savoNEN

yrityksellä on mahdollisuus pitää huolta työnteki jöistä ja tehdä monella tavalla hyvää. Itse voin esimerkiksi palkata töihin sellaisia ihmisiä, jotka eivät muuten työllistyisi kovin helposti, kuten täs mätyökykyisiä ja nuoria ensimmäi seenViimetyöpaikkaansa.kesänäK-Rauta Järven päässä oli seitsemän nuorta kesä töissä. Paikallisia nuoria on kaupas sa myös hyllyttämässä opintojensa ohessa. Sesonki rautakaupassa on huhti–elokuussa, ja silloin 50 ym pärivuotisen työntekijän lisäksi

Taina Källi tekee paljon yhteis työtä paikallisten toimijoiden kans sa. Esimerkiksi tänä aamuna hänen kaupassaan vieraili opiskelijaryhmä, jolle hän kertoi työskentelystä ja mo nenlaisista mahdollisuuksista alalla.

" huoltamahdollisuusHyvinvoivallayritykselläonpitäätyöntekijöistä. " Samaa hyvää haluaneteenpäin.jatkaa K-Rauta Järvenpään kauppiasyrittäjä Taina Källi haluaa antaa monenlaisille ihmisille mahdollisuuden työllistyä. Omasta osaamisestaan hän kannustaa pitämään huolta.

– Me kauppiaat olemme merkit täviä yhteiskunnallisia vaikuttajia. Tuotamme kauppapalveluja, työllis tämme ihmisiä ja pidämme muuten kin lähialueesta huolta.

Kolmen lapsen äiti kertoo suh tautuvansa omaan porukkaansa hy vin

Tosin silloin unelmoin omasta muotifarkkukaupasta enkä osannut haaveilla rautakauppaurasta. Haa veet kuitenkin muuttuvat. Unelma yrittäjyydestä toteutui, ja sitä paitsi, kyllä meillä on työfarkkuja tälläkin

puheenjohtajana sekä Vähittäiskau pan Ammattikasvatussäätiön hal lituksen varapuheenjohtajana. Into oppia uutta ei ole kadonnut minne kään, vaan Källi sanoo haluavansa oppia joka päivä jotain uutta.

Tänä vuonna vietetään K-kauppiasyrittäjyyden juhlavuotta, kun K-kauppiaiden yhteistoiminta- ja edunvalvontajärjestön K-kauppiasliiton perustamisesta tuli 11.8. kuluneeksi 110 vuotta.

Vuonna 2021 aloitti 56 uutta K-kauppiasyrittäjää.

"

koittaa. Toki mukaan tarvitaan aina myös ripaus onnea.

vuonna vetämään K-Rauta Järven päätä. Niin kesätyöntekijästä oli tullut ensimmäisen vakituisen työ paikkansa johtaja.

Se onni voi olla ihminen, joka tar joaa työpaikan silloin, kun työllisty minen on muuten vaikeaa.

Paljon työtä ja ripaus onnea Aina elämä ei vie kauas, ja joskus se tuo takaisin. Vastavalmistunut, pa rikymppinen Taina aloitti kesäkas sana K-Rauta Järvenpäässä vuonna 1993. Syksyllä hän sai kaupasta va kituisen työpaikan ja huomasi pian, kuinka monipuolista työ on. Teh täviin tuli nopeasti mukaan lasku tus ja kirjanpito, ja kolmen vuoden päästä Källi siirtyi kirjanpitäjäksi Vantaalla sijaitsevaan K-Rautaan. Pikkuhiljaa työnkuva laajeni ja mu kaan tuli esihenkilön tehtävät. Per hevapaita tuli sen jälkeen kaikkiaan kolme, joiden aikana lapset nukkui vat pitkiä päiväunia – ja ylipäänsä hyvin – ja äiti aloitti talouspääl likön, tradenomin ja kolletamärrystäni.viimeistelilapsenerikoisammattitutkinnot.johtamisenJokaisenvälissäKällipalasitöihinjatutkintonsatyönohessa.–HalusinkehittyäjalisätäymKaikkeaeitarvitseosaheti.Vuonna2009KällisiirtyiKescontrolleriksi,jaseuraavana

K-kauppiaat työllistävät 22 000 kaupan alan ammattilaista Suomessa.

Työ on terapiaa.myös

• Ruokakauppiaita 902

–Olen saanut K-ryhmältä paljon tukea liiketoiminnan aloittamisessa ja kasvanut mukaan rautakauppaalaan. Ala on pitkälti ongelmanrat kaisua ja yleisestikin todella kiin nostava. Koti on ihmisille suuri asia, joten täällä ollaan tärkeiden asioi den kanssa tekemisissä.

Rautakauppiaita 118 Erikoiskauppiaita (urheilu) 56

– Ajattelen myös niin, että elä mässä ei ole mitään suurempaa, kuin kasvattaa kolmesta lapsesta veronmaksajia ja edes jotakuinkin onnellisia.

Koti on ihmisille suuri asia, joten K-Raudassa ollaan tärkeiden asioiden kanssa tekemisissä, kertoo Kkauppiasyrittäjä Taina Källi.

www.k-kauppiasliitto.fi suvakt:amiPErttilä

NAISJOHTAJUUS 15 Editor HElsingin tuottama asiantuntijajulkaisu

Källi on kotoisin läheiseltä Kello koskelta kolmilapsisesta yksinhuol tajaperheestä. Työnteon hän aloitti 13-vuotiaana tekemällä lastenhoi tokeikkoja. Myöhemmin hän työs kenteli esimerkiksi Kellokosken psykiatrisessa sairaalassa ja hampu rilaisravintolassa.–Elämäontuonut

– Työ on myös terapiaa. On tär keää, että ihminen kokee itsensä tär keäksi työnkin kautta, Källi sanoo.

Vanhat työntekijät käyvät usein moikkaamassa. Hiljattain kaupassa vieraili vauvansa kanssa nuoripari, joka oli tavannut kaupassa työsken nellessään.–Onhienoa nähdä, minne elämä on vanhoja työntekijöitä vienyt.

minulle koke musta. Suomi on hieno maa, jossa on paljon mahdollisuuksia. Jos vain jaksaa olla sinnikäs, tehdä työtä ja kouluttautua, niin elämässä voi me nestyä, mitä se sitten kenellekin tar

K-kauppiasyrittäjyys lukuina

• K-kauppiasyrittäjiä yhteensä 1 083 (1.1.2022)

Se, että yrittäjät elättävät itsensä, on jo suuri vastuu ja yhteiskunnan kannalta merkityksellistä, muistuttaa Källi.

Keski-ikä 48 vuotta

Taina Källi toimii työn ohessa K-kauppiasliiton hallituksen jäse nenä, K-rautakauppiasyhdistyksen

Nuorin 25 vuotta, vanhin 84 K-kauppiasuran pituus keskimäärin 14 vuotta

– Tutkimusten mukaan moni muotoinen hallitus ja johto paran tavat myös tuottavuutta. Niissä hallituksissa, joiden jäseniä Nordea Funds on ollut valitsemassa, 40 pro senttia jäsenistä on naisia.

uraan, työtehtäviin tai etenemi seen. Tästä on nähty konkreettisia esimerkkejä työyhteisössämme, ja jokainen esimerkki vaikuttaa ilma piiriin.

Rahasto-

Nordea Funds on Nordean tytär yhtiö, jolla on Pohjoismaissa viiti senkymmentä työntekijää.

vaikuttamaan positiiviseen kehityk seen laajassa mittakaavassa. Yrityk semme arvomaailma on vahva ja minua ilahduttaa työntekijöidemme intohimo ja ammattitaito, Koskinen kertoo.

Tavoitteiden asettamista ja niihin sitoutumista – Sanoisin, että meidän naisten täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota omiin tavoitteisiimme,

www.nestle.fi/aboutus/www.nordeafunds.comnestle-suomessa suva:kamiPErttilä

tu vastuullisesti, on nykyään tärkeä osa työtä ja osa Nordean arvoja.

Pohjoismaisen rahastoyhtiö Nordea Fundsin toimitusjohtaja Tanja Eronen haluaa edistää tasa-arvoa sekä omassa organisaatiossaan että niissä yhtiöissä, joihin rahastojen varoja sijoitetaan.

muutos- ja biodiversiteettiasioissa.

– Olen ollut yhteensä kuusi vuotta kotona lasten kanssa. Nestléllä onkin lakia ja työ ehtosopimuksia paremmat ehdot perhepolitiikassaan, Nestlé Suomen maajohtaja Niina Koskinen kertoo. jari PEltoraNta

Nestlé

tehtäväni”Minun on tuoda yhteen”ihmiset

tEksti:

– Olen ollut yhteensä kuusi vuot ta kotona lasten kanssa. Vaikka mi näkin olen kokenut hetkittäin riit tämättömyyden tunnetta kolmen lapseni kanssa, olen iloinen siitä miten olen pystynyt sovittamaan työ- ja perhe-elämän yhteen, Koski nen sanoo.

Nestlé on maailman suurin elin tarvikeyritys, joka toimii 186 maas sa. Nestlén liikevaihto Suomessa oli viime vuonna noin 119 miljoonaa euroa, ja Suomessa yritys työllistää noin 300 ihmistä. Suomessa toi mii myös kaksi Nestlén tehdasta; Piltin lastenruokatehdas Turussa sekä Puljonki- liemi- ja kastiketeh das–Juuassa.Nestlépystyy kokonsa puolesta

16

Pitkä tausta Nordeassa Eronen aloitti Nordea Fundsin toi mitusjohtajana marraskuussa 2021. Sitä edelsi 15 vuotta Nordeassa sekä pääomamarkkinoilla että varainhoi dossa. Nykyisessä tehtävässä Erosta motivoi erityisesti yhteiskunnalli nen kulma. Yhtiö hallinnoi Norde an rahastoja Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa ja huolehtii, että tarjolla on mielenkiintoisia ja tuottavia rahastoja. Huolenpito myös siitä, että rahastot on sijoitet

– Perheen ja uran yhdistäminen toimii meillä. Tänä vuonna meillä on ollut viisi johtoryhmän jäsen tä pitkällä perhevapaalla, ja kolme heistä on Tämänmiehiä.kehityksen Eronen laittaa ennen kaikkea asenneilmapiirin an sioksi.–Meillä on turvallista jäädä per hevapaalle ilman, että se vaikuttaa

edistäjäMonimuotoisuuden

– Me äänestämme tuhansissa yh tiökokouksissa ja keskitymme eri tyisesti vastuullisuuskysymyksiin, EronenPohjoismaisissasanoo. yrityksissä, joissa omistukset ovat suurimpia, Nordea Funds osallistuu hallitusten jäsen ten nimityksiin. Lisäksi omistetta vien yritysten johtoon vaikutetaan keskusteluilla esimeriksi ilmaston

Tulevaisuudessa sijoittajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota monimuotoisuu teen ja inklusiivisuuteen, ja myös yksityissijoittajilla on merkittävä rooli muutokses sa, sanoo Nordea Fundsin toimitusjohtaja Tanja Eronen.

ja varainhoitoala on miesvaltainen toimiala, mutta meillä henkilöstöstä ja johdosta noin puolet on naisia, sanoo rahastoyhtiö Nordea Fundsin toimitusjohtaja Tanja Eronen

on kokonsa ja kan sainvälisyytensä vuoksi monitasoinen ja -ulottei nen verkosto. Olen aina ajatellut, että tärkein tehtäväni on sitouttaa kaikki työntekijämme yhteisiin ta voitteisiin tässä verkostossa, sekä ke hittää toimintaamme yhdessä muun johdon kanssa. Minun vastuullani on saada ihmiset toimimaan yhdes sä, ja siinä voi onnistua ainoastaan tehokkaassa vuorovaikutuksessa ih

misten kanssa, Koskinen toteaa.

Kauppatieteiden maisteri Niina Koskinen on ollut Suomen Nestlé Oy:n palveluksessa vuodesta 2013 lähtien ja maajohtajaksi hänet nimitettiin vuonna 2020.

ja käytännössä määritellä tarkkaan se, mitä haluamme uramme aikana saavuttaa. Tämä vaatii rohkeutta. Pyrin itse sitoutumaan tavoitteisiini ja teen jatkuvasti töitä niiden saa vuttamiseksi.NiinaKoskinen on päässyt tu tustumaan johtamiseen jo pikku tytöstä lähtien isänsä työn kautta. Perhe on aina kannustanut häntä rohkeisiin valintoihin ja kansainvä listymiseen.Äitiyskään ei ole jäänyt menes tyksekkään uran jalkoihin.

Vanhukset ovat Keskilammille uusi ja erilainen asiakasryhmä.

Lauttasaaren toiminnanjohtajasenioritalon Eva Keskilammi haluaa lisää teknologiaa hoitajien avuksi. Suunnitteilla on myös senioritalon laajentaminen.

– Henkilöstön työ on tällä alalla merkityksellisintä ja kaikkein tär kein voimavara.

Minun

Robotit hoitotyössäavustamaan

– Olen täysin hurmaantunut ikäihmisiin, hän sanoo. – Haluan,

että arvomme näkyvät arjessa ja että asiakkaamme tunnistavat ne. Arvot eivät saa olla lausuma, joka luetaan ääneen kerran

Senioritalon asukkaat ovat hy väkuntoisia ja asuvat vuokralla. He ovat pääosin yksin asuvia, ja moni on alun perinkin lauttasaarelainen. Hoitajat ovat paikalla aamuseitse mästä iltayhdeksään, ja palvelupa ketteja on monenlaisia.

pal velulupaus on tehdä jokaisesta päi västä asukkaille ainutlaatuinen ja arvokas sekä turvata hyvä huomi nen. Senioritalo on Laurea-ammat tikorkeakoulun avainkumppani, ja yhteistyön kautta senioritaloon tuodaan Montessori for Aging -pe dagogiikkaa ja robotiikkaa. Mon tessorilla pyritään ylläpitämään ikäihmisten toimintakykyä ja muis tia antamalla heille mielekkäitä teh täviä. Joku voi ottaa tehtäväkseen

17 www.lauttasaarensenioritalo.fi

puhaltajatuulienUusien

tärkein tehtäväni on huolehtia, että asukkaat, henkilökunta ja talous voivat hyvin, sanoo Lauttasaaren senioritalon toiminnanjohtaja Eva Keskilammi.

päivästäpalvelulupausLauttasaarensenioritalonontehdäjokaisestaasukkailleainutlaatuinenjaarvokas.

"

kuva:sami PErttilä

esimerkiksi kukkien hoidon tai pie nimuotoiset kodinhoidolliset teh tävät. Robotit taas voivat esimeriksi kuljettaa roskia ja pyykkejä tai vetää ryhmäjumppia.–Minullejäi teho-osastolla työs kentelystä intohimo teknologiaan. Robotteja voi hyödyntää hoitotyös sä monin tavoin, ja monessa maassa ollaan tässä jo Suomea pidemmällä, Keskilammi sanoo. – Teknologiasta saa apua hoitajapulaan ja töiden jär jestelyyn. Se on yksi tapa varautua tulevaan.Robotiikka mahdollistaa sen, että hoitaja ehtii viettää enemmän aikaa asukkaiden kanssa.

tEksti: mEri savoNEN

– Meillä on täällä paljon pitkäai kaista henkilökuntaa. Tällä hetkellä ei ole yhtään hoitajan paikkaa auki, ja se on tällä alalla hyvin poikkeuk sellista.Lauttasaaren senioritalo on sää tiöpohjalla toimiva senioritalo, jonka omistaa Lauttasaaren van hustentalosäätiö. Huoneita on täl lä hetkellä 110, mutta toiveissa on saada uudisrakennuksen ja yhden kerroksen korotuksen myötä 30–50 huonetta lisää sekä lisää henkilöstöja keittiötilaa. Kaavamuutoslupaa ollaan hakemassa syksyn aikana.

– Valtaosa haluaa meille nimen omaan yhteisöllisyyden takia. Meil lä on paljon vapaa-ajan ohjelmaa ja yhteisruokailu. Sosiaaliseen toimin taan saa osallistua juuri sen verran kuin haluaa.

Keskilammi aloitti nykyisessä työs sään lokakuussa 2021. Sitä ennen hän työskenteli 15 vuotta sairaan hoitajana Meilahden sairaalan sydänleikattujen potilaiden tehoosastolla ja sen jälkeen 11 vuotta kehitysvamma-alan toimija Rinne kotisäätiössä, jossa hänen viimeisin tehtävänsä oli toimia lasten yksiköi den palvelujohtajana. Aiempi työ kokemus on opettanut, että asioille kannattaa antaa aikaa. Kaikkea ei tarvitse eikä voikaan ratkaista heti. Vuorovaikutustaidot ovat tärkeim piä taitoja nykyisessäkin työssä.

Lauttasaarenvuodessa.senioritalon

18 kuttamaan lemmikkien ja tuotanto eläinten hyvinvointiin ja omistajien arkeen.Veisterän mukaan hyvä johtaja määrittää visiota ja suuntaa, sekä luo askelmia nykytilasta tulevaisuu den tavoitetilaan. Hän seuraa omaa yritystä mukauttaen tavoitteita ja askelmia ympäröivään markkinaan ja sen muutoksiin. Veisterä korostaa strukturoitua toimintaa ja analy

rakentaa laskelmiin ja huolelliseen markkina-analyysiin perustuva strategia. Budjetointi, re sursointi ja prosessien kehittäminen ankkuroidaan osasuunnitelmissa konkreettisin toimin.

– On tärkeää, että koko organi saatio ymmärtää tavoitteet ja miten niihin pyritään. Johtajalta vaaditaan monipuolista viestintää, koska or ganisaatiossa työskentelevät ihmi set kuuntelevat ja käsittelevät tietoa eri tavoin. Monipuolisen taustani ansiosta pystyn toivottavasti ym märtämään erilaisia näkökulmia.

Kun farmasian opintojen jälkeen aloin opiskella kaupallisia aineita, valitsin pääaineeksi johta misen. Kerroin sisäänpääsykokees sa psykologin haastattelussa haa veammatikseni toimitusjohtajan työn. Kun haaveen sanoo ääneen, vaarana on, että se toteutuu, hymyi leeUraanVeisterä.apteekkimaailmassa ja lääketukuissa on mahtunut sekä asiantuntijarooleja että esimiesteh täviä monilla eri tehtäväkentillä.

henkilöiden merkitystä.

tEksti: Pia iisaHo

Elina

Organisaatiolle täytyy jättää aikaa

Ontiikkaa.tärkeää

"

– Kun itsensä haastamiseen yh distyy kannustavat esihenkilöt, uralla eteneminen on mahdollista. Olen ollut onnekas, kun olen saanut tehdä töitä sen tyyppisissä yrityksis sä ja sellaisten esihenkilöiden paris sa, jotka ovat tukeneet ja auttaneet minua etenemään.

len pyrkinyt esimiestehtä viin urani alusta lähtien.

Unelmapaikka aukeni Prevett:issä Farmasian parissa Veisterä kokee tekevänsä merkityksellistä työtä. Kun hänelle avautui mahdollisuus siirtyä Prevettin johtoon pari vuotta sitten, merkityksellisyys sai uuden sävyn.–Toimittamamme lääkkeet, tar vikkeet ja eläinten ruuat pelastavat eläinpotilaita ja antavat lemmikeil le ja tuotantoeläimille hyviä elin vuosia lisää. Olemme osa pitkää arvoketjua ja koen, että pystymme auttamaan asiakkaitamme eläin lääkäreitä ja -klinikoita, sekä vai

– Olen utelias ja kiinnostunut uusista asioista, uskallan haastaa it seäni ja ottaa vastuuta. Erilaiset teh tävät ovat antaneet luottoa omaan pärjäämiseeni ja innostaneet nosta maanYksinrimaa.olisi kuitenkin ollut vaikea ponnistaa menestykseen. Veisterä korostaakin niin tiimin kuin esi

”Muutoksessa tulee kuunnella tiimiläisiä” Veisterä kuvailee itseään muutos johtajaksi. Viime vuosina Prevettil lä on tehty paljon prosessin kehittä mistä ja suuria teknisiä muutoksia, mm. verkkokauppa on uudistettu.

– Suunnitelma ei saa olla vain sa eiSuunnitelmasaaollavainsanahelinää.

nahelinää. Pidän tärkeänä, että vii den vuoden suunnitelma pilkotaan palasiksi, ja että osasuunnitelmat viedään konkreettisina tavoitteina tiimeille. Konkreettista suunnitel maa on helppo seurata ja tarpeen mukaan muuttaa ripeastikin mark kinatilanteen muuttuessa.

O

”Haluan yrityskulttuuria,luoda jossa uskalletaan olla ihmisiä” Veisterä on ollut kiinnostunut johtamisesta jo nuoresta lähtien. Lukion jälkeen hän opiskeli farmasiaa, kaupallisia aineita ja tietojen hallintaa. Nyt hän on työskennellyt farmasian parissa lähes 30 vuotta.

kuva:sami PErttilä

Johtajakin on ihminen, Prevett Oy:n toimitus johtaja Elinakorostaa.Veisterä

"

Avoin yrityskulttuuri on valttia Veisterä painottaa, että Prevett on houkutteleva, hyvämaineinen työ paikka. Prevettiläiset ovat rohkeita ja avoimia, joten yhteistyötä oli alun alkaen helppoa lähteä rakentamaan, pohtii Veisterä.

" Nuoret

tilaisuudenkoulutuksenpotentiaalin,haluaadollisuudetrealismirehdyttäminenlupauksetrostuvatjaenenevissätuullisuudenvoitteista.itsestä,SilloinretäänsessitVeisteräTyöprosessienesittää!kehittämisessäkinpyrkiikonkretiaan.Projahenkilöstönroolijakopiiraukiaskelaskeleltakuvaan.eiehkäkeskustellakaanenäävaankuvasta,rooleistajataTulevaisuudessayrityksenvasmerkityskorostuu.–Nuorethakevattyöelämältämäärinyrityskulttuuriaarvomaailmaa.Odotuksissakoeettisetarvot.Veisteräkysyy,mitentyönhaunlunastetaan.Millaistapeonjakohtaakotyönodotukset?Millaisetmahtyössäonkehittyä?Hänauttaaalaisiaanetenemään.–Pyrintunnistamaanihmistenmahdollistanlisäjapyrintarjoamaankokeillaerilaisiaroo

kuva:sami PErttilä

prevett.fi

NAISJOHTAJUUS 19 Editor HElsingin tuottama asiantuntijajulkaisu

leja. Annan vastuuta ja luotan, että ihminen onnistuu tehtävässään. Sa malla pyrin tarvittaessa tukemaan henkilöä oppimispolulla. On upeaa huomata, että omat alaiset alkavat loistaa tehtävässään, sanoo Veisterä.

käsitellä ja sisäistää tulevat muutok set ja päästä mukaan kelkkaan.

työelämältähakevatenenevissämäärinyrityskulttuuriajaarvomaailmaa.

" Haluan ovattietävän,ihmistenettähearvokkaitajatärkeäosatiimiä.

Annan vastuuta ja luotan, että ihminentehtävässään.onnistuu

Asiakkaan tarpeet ratkaisevat Prevettin liikevaihto on kaksinker taistunut parissa vuodessa.

Asiakkaan toiveiden ymmärtä minen on menestyksen perusta.

– Välillä tiedustelen missä men nään, ja mennäänkö liian kovaa. Silti on olemassa riski omalle vauh tisokeudelle.

Prevett Oy on Vetcare-konserniin kuuluva, eläinten hoitoon ja lääkintään erikoistunut tukkukauppa. Toimimme itsenäi senä yrityksenä palvellen luottamuksella koko eläinlääkin nän alaa. Haluamme olla alaa yhdistävä voima eläinten

on alan kattavin ja muodostuu eläin lääkinnässä käytettävistä lääkkeistä, tarvikkeista sekä täydennysrehuista. Tuomme maahan myös asiakkaidemme tarvitsemia erityislupavalmisteita. Kehitämme tuotevalikoi maamme aktiivisesti yhdessä maailmanlaajuisen toimit tajaverkostomme kanssa, mutta suhtaudumme uteliaasti myös uusiin yhteistyökumppaneihin. Olemme vuosittain mu kana erilaisissa eläinlääkinnän tapahtumissa, sekä tuemme Suomessa tehtävää eläinlääketieteellistä tutkimusta.

– Pyrin luomaan turvallisen työ ilmapiirin, olemaan helposti lähes tyttävä ja pitämään hyvät keskus teluyhteydet henkilöstöön. Haluan ihmisten tietävän, että he ovat ar vokkaita ja tärkeä osa tiimiä. Omia mielipiteitä saa

– Keskitymme asiakkaan tar peisiin, kehitämme valikoimaa ja pyrimme löytämään hyvät toimin tamallit. Meidän mahtava asiakas palvelutiimi on kaiken toiminnan perusta. Asiakaspalvelussamme on ihmisiä, jotka ovat farmasian alan ja eläinklinikan arjen ammattilai sia. He puhuvat asiakkaiden kanssa samaa kieltä, mikä on äärettömän tärkeää.

Tuotevalikoimammeparhaaksi.

Lenita Airisto NOITANAISEN

LenitaILOSANOMA2795

Airiston upea teos asemastanaisten

Lenita Airisto kertoo uutuusteoksessaan oman elämänsä taisteluista ja voitoista sekä kannustaa naisia raivaamaan rohkeasti tien muutokseen.

Suomalainen.com Kirjakauppa kotisohvallasi