12-12-15

Page 1

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ «£»

∫√À¶√¡π ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ΔÔ Â›Î·ÈÚÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¢Ú·Á·Û¿ÎË

ªfiÓÔ Ì 2 ÎÔ˘fiÓÈ· Î·È 5 ¢ÚÒ AÓ. ËÏ. 07.31'- ‰. 17.06’

ŒÙÔ˜ 118ÔÓ

ªËÓ ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ

∞fi ÙÔ 1898 ™·‚‚·ÙÔ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

™ÂÏ‹ÓË 1 ∏̤ڷ˜

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 35.796

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

† ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ ÙÔ˘ ı·˘Ì·Ù., ™˘ÓÂÙÔ‡, ∞ÈıÂÚ›Ô˘ Ì·ÚÙ.

32 ™ÂÏ›‰Â˜

™˘Ìʈӛ· ΢‚¤ÚÓËÛ˘-ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ˘

∞ÓÔ›ÁÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ £· ¤ÚÈ¯Ó·Ó ÛÙËÓ È¿ÙÛ· 3.000 ‰fiÛÂȘ ËÚˆ›Ó˘ ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Û›ÙÈ· «ÎÚ˘„ÒÓ˜» ÁÈ· ÙÔ... ÂÌfiÚÂ˘Ì¿ ÙÔ˘˜ ■ ÛÂÏ. 11

¯Ô˘ÌÂ Û˘Ìʈӛ· Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ” ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù·ı¿Î˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙÔ ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ. √È Î.Î. ™Ù·ı¿Î˘ Î·È Δ۷ηÏÒÙÔ˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ ÚԂϤÂÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÁÔÚ¿˜ (funds) ÌË ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ·Ú¯Èο Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ÏËÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜. ■ ÛÂÏ. 10

“Œ

∂›ÊԂ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ - √È Ë̤Ú˜ Ì ÈÔ ÔÏÏ¿ ÙÚÔ¯·›·

«¶·Á›‰Â˜» ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ™ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌËÓÈ·›ˆ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›·, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ·fi ηı·Ú‹ Ù‡¯Ë ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ı‡Ì·Ù· Î·È ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1200 ÙÚÔ¯·›· ˘ÏÈÎÒÓ ˙ËÌÈÒÓ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Û ÂÓÓÈ¿ Ì‹Ó˜. ∞fi ÙÔ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ μ·ÁÁ¤ÏË £¤Ô ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó Ù· ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· - ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Î·È ‰ÚfiÌÔÈ - ÛÙ· ÔÔ›· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ Ô‡Ù Û Â·Ú¯È·ÎÔ‡˜ ‰‡Û‚·ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Û ÎÂÓÙÚÈο Î·È ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ӷ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ■ ÛÂÏ. 14

∞ÓÔȯً ·‡ÚÈÔ Ë ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ■ ÛÂÏ. 13

¶ÙÒÛË Ù˙›ÚÔ˘ 30% ÁÈ· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ■ ÛÂÏ. 13

∞º√π ¡. ¶∞™Ã∞§√¶√À§√À √.∂.

ª¿ÛÎÂÙ μÔÏÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·fi Ù·... ·ÏÈ¿ ÛÙÔ ∂∞∫ ■ ÛÂÏ. 21

™˘Ó¿ÓÙËÛË ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ-ΔÛ›Ú· ■ ÛÂÏ. 8 ∞¡∞∫√π¡ø™∏

∂ƒ°∞§∂π∞ - ™π¢∏ƒπ∫∞ - °Àæ√™∞¡π¢∂™

∏ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜” Â›Ó·È Ë ª√¡∞¢π∫∏ ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ËÌÔÛȇÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ΔÔ̤·. ŸÏ· Ù· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. “£Ù¢”

μπ√Δ∂áπ∞ ª∞ƒª∞ƒ√™∫√¡∏™ ¶∂ƒπ√Ã∏ ∫∞∑∞¡∞∫π μ√§√À Δ∏§./FAX: 24210 62456 À¶√∫∞Δ/ª∞: πø§∫√À 244 Δ.∫. 38333 Δ∏§./FAX: 24210 52454 ∫π¡. 6947 402582-1 e-mail: tpasxalopoylos@gmail.com.

■ ÛÂÏ. 12

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÀÔ‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú· ÁÈ· 3Ë ÛÂÚ› Ó›ÎË ■ ÛÂÏ. 18

¢√ª∏™∏ - ª√¡ø™∏ - Ãøª∞ ∫∞À™√•À§∞ - ¶∂§§∂Δ - ∫∞ƒμ√À¡∞

∫Ú˘ÊÙÔ‡ÏÈ Ì ÙËÓ ·ÚÁ›· ÙÔ˘ ·›˙ÂÈ Ô ∞¯. ª¤Ô˜

∫√À¶√¡π ∫§∏ƒø™∏™

º›ÏÙÚÔ ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ŸÛ̈Û˘ ■ ÛÂÏ. 15

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ «£»

ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ªÂ ¤Ó·

Ã

∫√À¶√¡π

¶Ï·ÛÙÈÎfi˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜

ηÈ

¶Ï·ÛÙÈ΋ ∂·ÓÔÚıˆÙÈ΋ Î’ ∞ÈÛıËÙÈ΋ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Universita di Bologna Medicina e Chirurgia ∂ȉÈ΢ı›˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∞ÁÁÏ›· Clinical fellow Plastic Surgery Trauma and Burns Of Royal Preston Hospital NHS-UK ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 172 ΔËÏ. 2421404084 www.drpatsis.gr Ô˜ Email: patsiskostas@hotmail.com ŸÚÔÊÔ˜

10úªfiÓÔ 5ú ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜

∫¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 9 Ì.Ì. Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 8 Ì.Ì.

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ £. ¶¿ÙÛ˘

¶ÚÔÛ¤ÏıÂÙ ÂÁη›Úˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ı¤ÛˆÓ

7

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ¡π∫√™ º∞ƒ∏™

Δ∏§.: 6985173151, 6986800150

¢‡Ô Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ

™Â funds Ô‰Â‡Ô˘Ó ·Ú¯Èο ÌÂÁ¿Ï· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Î·È ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ÏËÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

£∂™™∞§π∞

Δ˘ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞™ Δ∞™™√¶√À§√À

◆◆

™∞μμ∞Δ√ 12 ¢∂∫EMμƒπ√À 2015

∏ Δ›Ó· ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘, Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡, ÌÈÏ¿ ÛÙË «£»

ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ¢‡Ô ÛÂÓ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÁÂÓȤ˜ Î·È ÁÂÓȤ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ... Û˘ÚÙ¿ÚÈ

∫¿ı ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·... ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·-™Ù·ı·Ú¿ (ÂΉfiÛÂȘ ÿˆÓ˜)

μfiÏÔ˜

™˘ÓÔÈΛ· ¡¤ˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ - ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. ∞fi ∞ıËÓÒÓ ¤ˆ˜ ¶·ÚÌÂÓ›‰Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ §ÂÌÂÛÔ‡ Î·È ¶¿ÊÔ˘ Δ.∫. 383 34. πÛÙÔÚ›·: ∏ §¿Úӷη Â›Ó·È fiÏË ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ·ÎÙ‹ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Ì 35.850 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ (·ÔÁ. 1982), ÙÚ›ÙË Û ̤ÁÂıÔ˜. ∂›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·‰ȿ‰· Ù˘ §¿Úӷη˜ Î·È Â›Ó·È ‰È¿‰Ô¯Ô˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘ ∫›ÙÈÔÓ, ÛÙ· ÂÚ›È· Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓË. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ §¿Úӷη Â›Ó·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, ÂÌÔÚÈÎfi Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË fiÏË Ì ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘. √ÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›·: ∞fiÊ. 9/1970 Ú. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡. ¶·Á·ÛÒÓ Â› ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∞Ó. ÷Ù˙Ë·Ó·ÛÙ·Û›Ô˘.

√‰fi˜ §¿Úӷη˜

™˘ÓÔÈΛ· ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜. ∞fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂§∞™ Î·È ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Δ.∫. 383 34. πÛÙÔÚ›·: √ ∞Ó‰Ú¤·˜ §·ÛηڿÙÔ˜ (§ËÍÔ‡ÚÈ 1811 - ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ 1901) ‹Ù·Ó Û·ÙÈÚÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜, Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜. ™Ô‡‰·Û ÓÔÌÈο ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ¶·ÓÙÚ‡ÙËΠÙËÓ ¶ËÓÂÏfiË ∫ÔÚÁȷϤÓÈ· (1846) Î·È ·¤ÎÙËÛ ÂÓÓÈ¿ ·È‰È¿. ¢ËÌÔÛ›Â˘Û (1856) ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÙÔ˘ “ª˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿˜” , ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂۋΈÛ ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Î·È ÙÔ˘˜ ƒÈ˙ÔÛ¿ÛÙ˜. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔÓ ·ÊfiÚÈÛÂ. ΔÔ 1886 Âͤ‰ˆÛ ÙÔ “π‰Ô‡ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ∞ÓıÚÒÈÓÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜” , ¤ÚÁÔ ÛÔÊfi. √ §·ÛηڿÙÔ˜ ·Ó·˙ËÙ› ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ - ÙËÓ ··ÈÙ› - ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙË ıÚËÛΛ· Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‹Ïı ÙÔ 1901 Û ËÏÈΛ· 90 ÂÙÒÓ, Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ (1900). √ÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›·: ∞fiÊ. 683/1969 ¢.™. μfiÏÔ˘ Â› ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚ. ™¿ÚÔ˘. (¶ÚÔËÁ. ÔÓÔÌ.: 253).

√‰fi˜ ∞Ó‰Ú¤· §·ÛηڿÙÔ˘

™˘ÓÔÈΛ· ¡Â·fiψ˜. ∞fi °ÂˆÚ. ™ˆÙËÚ›Ô˘ ¤ˆ˜ •¿ÓıÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ ⁄‰Ú·˜ Î·È •¿ÓıÔ˘ Δ.∫. 383 34. πÛÙÔÚ›·: √ °ÂÒÚÁÈÔ˜ §·ÛÛ¿Ó˘ (1793-1870) ‹Ù·Ó ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ 1821, ÏfiÁÈÔ˜ Î·È ı·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙË μÔ˘‰·¤ÛÙË Î·È ÙÔ 1813 ÛÙË §ÂÈ„›·, fiÔ˘ ÛÔ‡‰·Û π·ÙÚÈ΋ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·. Δ·Í›‰Â„ ÛÙËÓ √‰ËÛÛfi Î·È ÂΛ ÁÓˆÚ›ÛÙËΠ̠ÙÔ˘˜ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î·È ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ Ù˘ (1818). ¢›‰·Í ÛÙË μȤÓÓË ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÔÂÌÔÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ì·˙› Ì ÙÔ °ÂÒÚÁÈÔ °ÂÓÓ¿‰ÈÔ. ΔÔ 1820 Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ºÈÏÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘. ¶ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ §fi¯Ô˘ Î·È ˆ˜ ÈÂÚÔÏÔ¯›Ù˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ¢Ú·Á·ÙÛ¿ÓÈ (7 πÔ˘Ó›Ô˘ 1821). ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ À„ËÏ¿ÓÙË Î·È Ê˘Ï·Î›ÛÙËΠ̷˙› Ì’ ·˘ÙfiÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1827. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤Êı·Û·Ó ÛÙË μȤÓÓË, fiÔ˘ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ À„ËÏ¿ÓÙ˘ ¤ı·Ó (9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1828) ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ §·ÛÛ¿ÓË. ◊Ïı ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 1828 Â› ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· ˆ˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ Î·È ‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ∞ÁÒÓ· Ì ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ À„ËÏ¿ÓÙË ÛÙËÓ ¶¤ÙÚ· μÔȈٛ·˜ (12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1829). ™ÙÔ Ó¤Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ ˘ËÚ¤ÙËÛ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘‡ı˘Ó˜ ı¤ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ∞ÁÒÓ·, ¤ÁÚ·„Â Î·È ı·ÙÚÈο, ÈÛÙÔÚÈο Î·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ¤ÚÁ·, Ô˘ ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·Ó¤Î‰ÔÙ·. ¶¤ı·Ó ÙÔ 1870 Î·È ¿ÊËÛ ÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¤Ó· ÔÛfi Û ۯÔÏÂ›Ô Ù˘ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘, Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘. √ÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›·: ∞fiÊ. 100/1993 ¢.™. μfiÏÔ˘ Â› ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶ÈÙÛÈÒÚË.

Û‡˙˘ÁÔ˜ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ Έ̈‰›·˜, ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘, Ì›ÏËÛ ۋÌÂÚ· ÛÙË “£” ÁÈ· ÙÔ ‚·Ú‡ ÊÔÚÙ›Ô Ó· “ÎÔ˘‚·Ï¿” ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘. ∏ Δ›Ó· ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ ·ÔηχÙÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ˘ÏÈÎfi, fiˆ˜ ‰‡Ô ÛÂÓ¿ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Ì “fiÏÔ” ÙËÓ ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙË ¤Ó· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÁÂÓȤ˜ Î·È ÁÂÓȤ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Á¤ÏÈÔ.

∏ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙËÓ Δ›Ó· ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ ¤ÁÈÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ∞ϤÎÔ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜, Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 102 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘. ŒÓ· ·ÊȤڈ̷ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ Î. Δ›Ó·˜ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÔ˘‰·›ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ë Î. Δ›Ó· ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “§Â˜ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜” , Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÌfiÏȘ ÚÈÓ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È Î·ıfiÚÈÛ ÙË ‰È·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘. “ª¤Û· ·fi ÙȘ ÛًϘ ÙÔ˘ Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi Û·Ó›‰È, ̤۷ ·fi ÙȘ ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ÌÔÌ›Ó˜ Ù˘ ¯Ú˘Û‹˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ë Â˘Ê˘‹˜ ¢ı˘ÌÔÁÚ·Ê›· Î·È Ë ·ÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜

∏ Δ›Ó· ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ ÎÚ·Ù¿ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘

ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‚·ıÈ¿ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ‚Ô‹ıËÛ ÙË ¯ÒÚ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ›‰È·. √È ·‰È¿ÎÔ˜ Â·Ó·ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Î·È ÛÎËÓÔı¤ÙËÛÂ, ÔÈ ı·ÙÚÈÎÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ› Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ “ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó” ÛÙË Û›ÁÔ˘ÚË Ï‡ÛË ÙˆÓ ÎÂÈ̤-

«•ÂÊ˘ÏÏ›˙ÔÓÙ·˜» ·fi ÙË «£» TV ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›, ÏËÓ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘, Ë ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ÂÎÔÌ‹ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ «•ÂÊ˘ÏÏ›˙ÔÓÙ·˜» ·fi ÙË «£»TV ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ £∂™™∞§π∞™ (e-thessalia.gr) Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ÙËÓ ∏ÚÒ ∫·ÁÈÔÔ‡ÏÔ˘. ªÂ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Î·È ÛÊ·ÈÚÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË, ·Ó·Ï‡ÛÂȘ, ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Û¯fiÏÈ·, ·Ôηχ„ÂȘ Î·È Ì ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ. ∫ÂÚ‰›˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ¢ڇÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ·Ù› ηٷÎÙ¿ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û·˜.

√‰fi˜ °ÂÒÚÁ. §·ÛÛ¿ÓË

ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ (ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·) - ¶‹ÏÈÔ ñ ÙËÏ. 24280 96660 ÎÈÓ. 6972 265927

ÓˆÓ ÙÔ˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈο, Â›Ó·È ÂΛӷ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ “˙ˆÓÙ·Ófi” ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË. “ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÁÈ· ̤ӷ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Î¿Óˆ ÌÈ· Ï¿ıÔ˜ ÂÈÏÔÁ‹. ¡· ÌËÓ ¤ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ Û ¯¤ÚÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ›‰È· Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ËıÔÔÈÔ› Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó‚¿ÛÂÈ ‹ ·›ÍÂÈ Û ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô °. ∫ÈÌÔ‡Ï˘, Ô ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜, Ô ¶. ÷˚οÏ˘, Ô °. ª¤˙Ô˜ Î·È Ô ™. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. £ÂˆÚ› fiÙÈ ¤Ó·˜ Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÎfi˜ Ù˘ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÛÙÔÓ ª¿ÚÎÔ ™ÂÊÂÚÏ‹ Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÔÓ ∏Ï›· ÙÔ˘ 16Ô˘. ∏ ›‰È· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ˘fiıÂÛË. Ÿ¯È ÂÂȉ‹ ηْ ·Ó¿ÁÎË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È Â‡ÎÔϘ ÔÈ “ÂÎÙÒÛÂȘ” , ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜. “∂›Û˘ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛˆÈο ηٷÁڿʈ Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÚ¿ÎÈ. §fiÁˆ ÎÚ›Û˘ ‚¤‚·È· ¤·„·Ó ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. Œ·„·Ó ÔÈ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Ù·ÈÓÈÒÓ ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜. ∞Ó Î¿ÙÈ Ì·ÁÈÎfi ›¯Â Ô ™·ÎÂÏ¿ÚÈÔ˜, ‹Ù·Ó fiÙÈ ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó Û fiÏÔ, Ì· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘” , ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· Ë ÂÈÙ˘¯›· ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Ì·˙ÈÎfiÙËÙ·...

O ∫∞πƒ√™ °È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ÓfiÙÈ· Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Û £ÂÛÛ·Ï›·, ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿, ∂‡‚ÔÈ·, ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Î·È ∫Ú‹ÙË, ÔÈ Ôԛ˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ∫Ú‹ÙË Î·È ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· Ì ϛÁ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÈÛ¯˘ÚÔ› ¤ˆ˜ ۯ‰fiÓ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ 6-7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -3 ¤ˆ˜ 15 ‚·ıÌÔ‡˜, 7 ¤ˆ˜ 12 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È 11 ¤ˆ˜ 15 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·.

¢. ¡. ∫√ÀΔ√À¶∏™

ª∂ ∞°∞¶∏ °π∞ Δ√ ∂¶π¶§√ ∂‰Ò Î·È 61 ¯ÚfiÓÈ· ۯ‰ȿ˙Ô˘ÌÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ٷ ¤ÈÏ¿ Û·˜ Ì ¤ÌÓ¢ÛË & ·ÈÛıËÙÈ΋, Ô˘ Û·˜ οÓÔ˘Ó Ó· Ù· Ï·ÙÚ‡ÂÙÂ. ™·ÏfiÓÈ·, ΔÚ·Â˙·Ú›Â˜, ∫Ú‚·ÙÔο̷Ú˜, ™˘Óı¤ÛÂȘ, ¶·È‰Èο & ¡Â·ÓÈο ŒÈÏ·, ŒÈÏ· ∫‹Ô˘ & μÂÚ¿ÓÙ·˜, ŒÈÏ· °Ú·Ê›Ԣ, ΔÚ·Â˙·Ú›Â˜ ∫Ô˘˙›Ó·˜, ªÈÎÚÔ¤ÈÏ·, ™ÙÚÒÌ·Ù· ⁄ÓÔ˘. ™Â ÂÌ¿˜ οı ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û·˜ ··›ÙËÛË ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ χÛË.

ΔËÏ.: 2421305602

∫ÔÚ˘Ê·›· ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ Û ·›ÛÙÂ˘Ù· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜.

¶·Á·ÛÒÓ 61, μ√§√™

¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜ μfiÏÔ˘ (¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÕÏÏË ªÂÚÈ¿) ΔËÏ. 24 21 21 49 49 necvolos@gmail.com


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

£∂™™∞§π∞

3

™∞μμ∞Δ√ 12 ¢∂∫EMμƒπ√À 2015

∞fiÌ·¯ÔÈ ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÔÌ¿¯ˆÓ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. °È· Ì·‡Ú· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÌÈÏÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÁÈÔÚÙ¤˜ Ì ÂÙÛÔÎÔÌ̤Ó˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó¤Ô˘ “ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜” . √È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÙÂÏÈο fi¯È ·ÏÒ˜ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ÏfiÁÈ·, Ì ÙÔ˘˜ ·ÔÌ¿¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì Ӥ˜ ·ÒÏÂȘ Û ÎÂÎÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Û ‰Ô˘ÏÂ̤ӷ ¯Ú‹Ì·Ù·. ∏ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ΢Úȷگ›, ηıÒ˜ Ë ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÂÏ›‰· ‰ÂÓ ‹Úı ԇÙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÌ¿¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. μ.∫.

∫Ô˘›˙

√ “Á›Á·˜” ª¤Ô˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Í·Ó·Á›ÓÂÈ. √ ª¤Ô˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋ Ú¿ÍË Ù˘ ·ÚÁ›·˜, Ô˘ Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ Ì ٷ ∂§Δ∞... ˆ˜ Û˘ÛÙË̤ÓÔ. ÃÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó 4 ÔÏfiÎÏËÚÔÈ Ì‹Ó˜ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ΔÛ¤ÏÈÁη˜ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ Ù˘È΋ ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋ Ú¿ÍË... ∫·È ‰ÂÓ ı· ÙËÓ Â›¯Â ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ·ÎfiÌ· ·Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ú¤Ì‚ÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘. ΔÂÏÈο Ë ÂÚ›ÊËÌË ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋ Ú¿ÍË ˘ÔÁÚ¿ÊÙËÎÂ Â‰Ò Î·È 11 ̤Ú˜. ∫·È fï˜ Ô ·Ú·Ï‹Ù˘ Ù˘ Ó· ÌËÓ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ·ÎfiÌË. ¶Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi; ¶Ôχ ·Ïfi. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ˘fiÁÚ·„ ÙË ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋ Ú¿ÍË Ô Î. ΔÛ¤ÏÈÁη˜. ΔËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ΔÌ‹Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô˘ ÙËÓ ·Ú¤Ï·‚ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÙËÓ ÛÙ›ÏÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË Ù˘ Ì courier, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙ· ∂§Δ∞ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ï› ÌÂ Û˘ÛÙË̤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ¯¿Ï·ÛÂ Ë ÊȤÛÙ· ÙÔ˘ ª¤Ô˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ∫·È ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ·ÎfiÌË Ó· ÙËÓ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô. Ÿˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔ˘ Î. ΔÛ¤ÏÈÁη, Â‰Ò Î·È ‰˘Ô ̤Ú˜ ‰ÂÓ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ÚÔÛÔÈÔ‡ÌÂÓÔÈ fiÙÈ Ï›ÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·, Ë ÔÔ›· ÚÔÊ·ÓÒ˜ fiÙ·Ó ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ, Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ... ΔÔ ÁÂÏÔ›Ô Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÔÈ “Ú·ÈÙÔÚÈ·ÓÔ›” ÙÔ˘ ª¤Ô˘ οÓÔ˘Ó ‚¿Ú‰È· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. ∫·È Ô Î. ΔÛ¤ÏÈÁη˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ ·‰È¿ÊÔÚ· Î·È Ó· ·Ó¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌfi Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ˘ËÚÂÙ›. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ “Û¿ÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·” ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·ÎfiÌË ÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘. ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌ ٛÔÙ· ¿ÏÏÔ ·fi ·˘ÙfiÓ. ∫∞Δ. Δ∞™

£¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘ ∂›Ó·È Ó· ÁÂÏ¿ Î·È Ó· ÎÏ·›ÂÈ Î·Ó›˜ Ì fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â›‰ÔÛË Ù˘ ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ Ù˘ ·ÚÁ›·˜ ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∞¯. ª¤Ô. ªÈ· Ú¿ÍË Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› ·fi ÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∞¯. ª¤Ô˘ ÌÂ Û˘ÛÙË̤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹ ·fi ÙȘ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤ۈ ∂§Δ∞. ∫·È ηϿ, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÙËÓ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì Â›ÛËÌË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Â› Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÒÛÙ ·Ó οÙÈ ÛÙÚ·‚ÒÛÂÈ Ì ٷ ∂§Δ∞, Ë ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋ Ú¿ÍË Ó· ÂȉÔı› ̤ۈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ÂÈÌÂÏËÙ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ì ı˘ÚÔÎfiÏÏËÛË ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·˘Ùfi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ‚ÚÂıԇ̠ÌÚÔÛÙ¿ Û Ӥ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. °.•.

∫ÂÓÙÚÒÔ-ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈfi ÙÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ ¢ÂÓ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÌfiÓÔ Ë ¡¢. ¢ÈÂÓÂÚÁ› Î·È ÙÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ. ™Â ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 1.500 ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ËÏÈÎÈÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ 90% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ıˆÚ› ÙÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¤ˆ˜ Ôχ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi. ™ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Îϛ̷η ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ “∞ÚÈÛÙÂÚ¿-¢ÂÍÈ¿” , Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô fi¯ı˜, Ì›· ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Î·È Ì›· ÊÈÏÂχıÂÚË ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿. ΔÔ 34% ‰ËÏÒÓÂÈ ÎÂÓÙÚÒÔ, ÙÔ 24% ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚfi Î·È ÙÔ 32% ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈfi. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·Ó ÙÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ΔÛ›Ú· ÁÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÌÂÈ˙fiÓˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ” , ÙÔ 69% ··ÓÙ¿ ·ÚÓËÙÈο Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ 31% ıÂÙÈο. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ΔÛ›Ú· ÙË ‰Â‰Ëψ̤ÓË, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶ÔÙ·ÌÈÔ‡ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÍÂοı·Ú· ¿ÏÏË Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· μÔ˘Ï‹ (85%) Î·È ¤Ó· 15% ÂÈı˘Ì› ÂÎÏÔÁ¤˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ΢‚¤ÚÓËÛË ·fi ·˘Ù‹ ÙË μÔ˘Ï‹, ÙÔ 82% ··ÓÙ¿ ıÂÙÈο, ·ÏÏ¿ “˘fi fiÚÔ˘˜” Î·È ÙÔ 18% ·ÚÓËÙÈο. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “Â¿Ó ÙÂÏÈο ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ “¡·È, ˘fi fiÚÔ˘˜” Ì ÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù· ı· ı¤Ï·Ù ӷ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ” , ÙÔ 29% ÂÈϤÁÂÈ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘Ì·Ú¿Ù·ÍË ¶∞™√∫-¢∏ª∞ƒ, ÙÔ 27% ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙÔ 21% ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, ÙÔ 15% ÙËÓ ŒÓˆÛË ∫ÂÓÙÚÒˆÓ, ÙÔ 2% ÙÔ˘˜ ∞¡.∂§. Î·È ÙÔ 2% ÙÔ ∫∫∂. ™ÙÔ ¤ÙÂÚÔ ı¤Ì·, ·˘Ùfi ÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ, Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÌÈÛ¿ ̤ÏË (60%) ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ÙfiÓÔÌË Î¿ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔ 27% ˙ËÙ› ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÊÈÏÔÂ˘Úˆ·˚Îfi Û˘Ó·ÛÈÛÌfi (¡.¢. - ¶∞™√∫ - ¢∏ª∞ƒ), ÙÔ 12% Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘Ì·Ú¿Ù·ÍË (¶∞™√∫ - ¢∏ª∞ƒ) Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ 1% Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞. ¢∏ª√.™.

∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ∂͈ÙÂÚÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ fiÚÈÛÂ Ë ∞Ú¯‹ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ¤ÁÈÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ. ™ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ηٷÍȈ̤ÓÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ·fi ÙȘ ∏¶∞, ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿, ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÈÛΤÊıËΠfiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ Û¯ÔϤ˜, ›¯Â Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ηıËÁËÙ¤˜, ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ Î·È ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ù¿ÍˆÓ. ™Â ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ı· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ Ì›· ¤ÎıÂÛË Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜. ∏ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÛÙ·Ï› ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ù˘ ÌÔÚÊ‹. ¢∏ª√.™.

ΔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ÛÙÂÓÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ∞¯. ª¤Ô˘, Û˘ÓÔÌÈÏÒÓÙ·˜ Û˘ÓˆÌÔÙÈο fiÙ·Ó ‚ϤÔ˘Ó ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘; °È· Ó· ÌËÓ ÎÔ˘Ú¿˙ÂÛÙÂ, Â›Ó·È ·Ïfi: ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋ Ú¿ÍË Ù˘ ·ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ Ù˘.

“∂ÎÏÂÎÙfi˜” ªÔÚ› fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ∞¯. ª¤Ô˜ ı· ÙÂı› Û ·ÚÁ›· Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙ› ԢΠÔÏ›Á· ÔÓfiÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘, Ì ÚÒÙÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ £. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο Ô “ÂÎÏÂÎÙfi˜” Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È Ô Δ. ª·Ù˙ȿη˜. ∏ ÏËÚÔÊÔÚ›· Â›Ó·È ¯ıÂÛÈÓ‹ Î·È ı· ϤÁ·Ì ¤Á΢ÚË, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ fiÓÔÌ· ÂÈϤ¯ÙËΠӷ ‚ÁÂÈ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÁÈ· ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· Ó· “η›” . ∞fi ‚‰ÔÌ¿‰·, ¿ÓÙˆ˜, fiÏ· ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó... °.•.

∞Û‡ÁÎÚÈÙÔ˜ ∏ ¢ˆÚÔı¤· ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË fiÙ·Ó Ù¤ıËΠ۠·ÚÁ›· ‰ÂÓ ÎÚ‡ÊÙËΠοو ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ù˘ ÂȉÔı› ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ¢ÂÓ ÎÚ˘‚fiÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙËÓ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· ÌË ¯¿ÛÂÈ ÙË ıÂÛԇϷ. √ ª¤Ô˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔÓ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ. ¶ÈÔ cult ÊÈÁÔ‡Ú· Âı·›ÓÂȘ. √ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˜ §¿Î˘ °·‚·Ï¿˜ ‹Á ̤¯ÚÈ Ê˘Ï·Î‹ ·ÏÈηڛÛÈ· Î·È Ô ª¤Ô˜ ‰ÂÓ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ¯·ÚÙ¿ÎÈ. ∫∞Δ. Δ∞™

“£ÂÚÌ‹” ˘Ô‰Ô¯‹ ∂›ÛËÌË ÚÒÙË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ∫. ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∞¡∂μ√, fiÔ˘ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·Ó Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2016. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÌfiÓÔ ıÂÙÈ΋ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰¤¯ÙËΠÊÚ·ÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ∞¡∂μ√ ∞. °·Ï¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ԕ , ÂÂȉ‹ ηٷ„‹ÊÈÛ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ì ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎÂÙÈÎfi. °.•.

π‰ÈˆÙÈÎÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ΔË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› Ë Û‡Ì‚·ÛË ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÙˆÓ 14 ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ·˘ÙÔ‡ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Fraport-Slentel. ∏ ۇ̂·ÛË ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ˆÛÙfiÛÔ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ À¶√ª∂¢π “¤ÏÂÈ” ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ∏ ۇ̂·ÛË, ‡„Ô˘˜ ÔÏÏÒÓ ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Î·È ·ÊÔ‡ ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô Î. ™›ÚÙ˙˘ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ... ¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, ÙÂÏÈο ·˘Ù¤˜ ı· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¢∏ª√.™.

√‡ÙÂ Ô ΔÛ›Ú·˜ Ù¤ÙÔÈ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ™Â ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô Ú‡Ù·Ó˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜. Δ¤ÙÔÈ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ô‡ÙÂ Ô ΔÛ›Ú·˜ ÁÈ· Ù· capital controls... √ Î. ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Û ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ì ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ηٷÚÚ¤ÂÈ Ì¤Ú· Ì ÙËÓ Ë̤ڷ ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∫∞Δ. Δ∞™

ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘-ªËÙÛÔÙ¿Î˘; ™˘Ó¯›˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ Ù˘ ¡¢. ™‡Ìʈӷ Ì Ӥ· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ interview ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË “μÂÚÁ›Ó·” , Ô ∂˘¿Á. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘ Ì 36% Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô ∫˘Ú. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ Ì 24%, Ô ∞. Δ˙ÈÙ˙ÈÎÒÛÙ·˜ Ì 19% Î·È Ô Õ‰. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ Ì 17%. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˘„ËÏfi Î·È Û ÔÛÔÛÙfi 87% ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ı· ¿Ó ӷ „ËÊ›ÛÔ˘Ó. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ, ˆ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ªËÙÛÔÙ¿Î˘ Â›Ó·È ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Ì ÙÔÓ ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË, Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·Ó·‰Âȯı› Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ∞ÎfiÌË fï˜ Î·È Ó· ¯¿ÛÂÈ, ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÂÈ ÙÔ ÌËÙÛÔÙ·ÎÈÎfi Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi ÛÙË ¡.¢., Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÙÔ ÌÂÙÂÍÂÏ›ÍÂÈ, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛÂ Ë ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘. ¢∏ª√.™.

⁄ÊÂÛË ªÂ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 30% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÎÏ›ÓÂÈ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ (√∂μ∂ª). √ ÎÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍÂ Î·È ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌ· ¯ÚÔÓÈ¿ “ÁÔÓ¿ÙÈÛ” ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘˜ ÎÂÊ·Ï·È·ÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ ˘¤ÚÔÁΘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Î·È Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·. ∞Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÈ˙Èο οÙÈ, ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Âȉ›ӈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ·fi ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ, Ì ÙË ÁÂÓÓ·›· ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. μ.∫.

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜

£∂™™∞§π∞ √§∂™ ÔÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¡¶¢¢ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ

20 ∂Àƒø

+ º¶∞.


∞fi„ÂȘ 4

£∂™™∞§π∞ ™∞μμ∞Δ√ 12 ¢∂∫EMμƒπ√À 2015

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞] √ §. ¡Ô‡Û˘ ÁÈ· ¡.∂. ¶∞™√∫ ∞fi ÙÔÓ Î. §¿ÌÚÔ ¡Ô‡ÛË, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¡.∂. ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ∫¶∂, Ï¿‚·Ì ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹:

“∞Á·ËÙ¤ Î. ‰/ÓÙ¿, ™Â ·Ó˘fiÁÚ·ÊÔ ¿ÚıÚÔ Ù˘ ¤ÁÎÚÈÙ˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “£∂™™∞§π∞” (¶·Ú·Û΢‹ 11 ¢ÂÎ. 2015, ÛÂÏ. 10), Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ó¤Ô˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ó·ÎÚÈ‚Ò˜, fiÙÈ ¤¯ˆ ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¡.∂. ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Î·È ·ÎÚÈ‚‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜, Ô˘ Ì ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Î·È Ì ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÔ˘Ì ӷ ÎÚ·ÙËı› fiÚıÈ· Ë ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓˆ ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜: 1) ™ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÂÎϤ¯ÙËη ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (∫¶∂) ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. 2) ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÎÒ‰Èη ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ù· ÂÎÏÂÁ̤ӷ ̤ÏË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ‰‡Ô ÂÈÙÚÔ¤˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ∂Ó ÚÔÎÂÈ̤ӈ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¡∂ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∫¶∂. 3) ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ·ÔÊ·Û›ÛÙËηÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓˆÓ ÓÔ̷گȷÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ (‚Ϥ ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘ ¡∂, 10 ¢ÂÎ. 2015) Î·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ÓÔ̷گȷÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏÂÁ› ÛÙËÓ ∫¶∂, ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ, Ô‡ÙÂ Ë ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ¡ÔÌfi˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi. 4) ª¤¯ÚÈ ÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2016, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙË ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤ˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·ÓÂÏÏ·‰Èο. 5) Δ· ·ÓˆÙ¤Úˆ, ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Ì ۷ʋÓÂÈ· ÛÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ 2˘ ∂Á΢ÎÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 25 ¡ÔÂ. 2015, ÙËÓ ÔÔ›· ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞¿ÓÙËÛË Û˘ÓÙ¿ÎÙË √ Î. ¡Ô‡Û˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙË “£”, ÙËÓ ÔÔ›· ·‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ. ™Â ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ì·˜ ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ÁÚ¿„·Ì ۯfiÏÈÔ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ‰È¤„¢ÛÂ. ªfiÏȘ ˆÛÙfiÛÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫ ‰È·„‡‰ÂÈ - ·Ó ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ì ηϿ - fiÙÈ ·Ô¯ˆÚ› ·fi Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÚıÚÔ, ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ “¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÎÚÔ‡ÛÂȘ” ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚfiÏÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, ÂÚ› ‰‹ıÂÓ ÂÏÏ›„ˆ˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î.Ï., ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È Û¯ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ Î·È ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È” . ¶ÚÈÓ Î¿ÓÂÈ... ÚÂÔÚÙ¿˙ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ÌË ‰È·„‡‰ÂÈ ÁÈ·Ù› ÂÎÙ›ıÂÙ·È. ∏ “£” Î·È Ì ÙËÓ Î. ª·Ú›· °›ÙÛË Ì›ÏËÛÂ Î·È Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ Î·È ¶ÔÏ›ÙË ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙË ¡Ô̷گȷ΋. ŒÚÂ ӷ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÚÈÓ ÁÚ·Ê› ÔÙȉ‹ÔÙ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜. ∞Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÂÓË̤ڈÙÔ˜, ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ ÂÈχÛÔ˘ÌÂ. ∫∞Δ. Δ∞™

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· §È¿Ë √ Î. μ·Û. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘, Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ÙÈÌ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ, fiˆ˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· Â›Ó·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· Ì·ÁÓËÛȷο ‰ÚÒÌÂÓ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹. ŒÓ· ·Ù¤ÏÂȈÙÔ Ù·Í›‰È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. μÈ‚Ï›·, ÂÚÈÔ‰Èο, ¤Ú¢Ó˜, ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô, fiÁÎÔ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ÁfiÓÈÌÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙÈÌËı¤ÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰Â›¯ÓÂÈ ÚfiÛıÂÙ· fiÛÔ Û¤‚ÂÙ·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, fiÛÔ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÂÈ Û ¤Ó·Ó ÙÔ̤· Ô˘ ÌfiÓÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÚÔÛʤÚÂÈ. √ÁÎÒ‰Ë Û ÂÚȯfiÌÂÓÔ ¤ÚÁ·, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÎÙ‹Ì· fiÏˆÓ Ì·˜, ÚÔÛÊÂÚı¤ÓÙ· Ì ·Á¿Ë, ηÏÏȤÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ÁÈ· Ó· ıÂÚȤ„Ô˘Ó ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ˘ÁÈ›˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙÔÓ ÊÙˆ¯fi ·˘Ùfi ÙfiÔ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ¶·Ú¿‰ÔÛË Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ∫·È Ì·˙› Ì ÙËÓ Â˘fi‰ˆÛË Ù˘ ÁfiÓÈÌ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·Ófiı¢ÙÔ, ÙÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ, ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Û ¤Ó· ϤÁÌ· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· §È¿Ë ·Ó·‰›‰ÂÈ ¿ÚˆÌ· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ‰È·¯¤ÂÈ fi,ÙÈ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ ‰È·ÙËÚ› ·fi ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ Ï·˚Îfi ÛÙÔȯ›Ô, ʤÚÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙȘ ÛΤ„ÂȘ, Ù· fiÓÂÈÚ·, ÙËÓ „˘¯‹ Î·È ÙÔÓ fiÓÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘ Î·È Ì·˙› ÙÔ ÏfiÁÔ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜, Ô˘ Ì ÙË ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· §È¿Ë ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó fiÌÔÚʘ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ·Ó¤ÁÁȯÙ˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Û fi,ÙÈ ÁÓ‹ÛÈÔ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· §È¿Ë, ÁÈ·Ù› ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘, ‰È·¯¤ÂÈ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ ·˘ÙfiÓ ÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜, ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ Î·È ¿ÓıÚˆÔ ∫ÒÛÙ· §È¿Ë” .

√È ıÚËÛΛ˜ Û‹ÌÂÚ· √ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ¡ÈÎ. ™·Ú›Î·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û οı ÂÔ¯‹ ÔÈ ıÚËÛΛ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÚfiÏÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜. ŒÙÛÈ ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ıÚËÛΛ·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ‰Â Ù˘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜. Ÿ,ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·ÈÒÓ· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È ÛÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·, ÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·, Ì ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔÓ Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÔÏÂÈÊ·‰ÈÔ‡ Ù˘ ¿ÏÏÔÙ ·¤Ú·ÓÙ˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. √ ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¶Ô‡ÙÈÓ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, ΢ڛˆ˜ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏψÓ, Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ¯ÒÚ· ‰È¤ÍÔ‰Ô ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙË ™˘Ú›· Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

°ÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Ù· ÚÒÙ· “ÎÔ˘Ù¿‚È· ÙÔ˘ ۈϋӷ” °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÂÙ¿ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ· Ì Â͈ۈ̷ÙÈ΋ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙȘ ∏¶∞. ΔÔ Â›Ù¢ÁÌ· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Û¿ÓȘ Ú¿ÙÛ˜ ÛÎ‡ÏˆÓ ‹ fiÛ˜ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏÂÁ›Ô˘ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫ÔÚÓ¤Ï Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÕÏÂÍ ΔÚ¿‚Ș, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi PLoS One, ¤Ù˘¯·Ó ÙËÓ Â͈ۈ̷ÙÈ΋ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË 19 ÂÌ‚Ú‡ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Û ÌÈ· Û·Ϸ, Ë ÔÔ›· ÙÂÏÈο Á¤ÓÓËÛ ÂÙ¿ ˘ÁÈ‹ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ·. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó ·fi Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70 Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙ· Û΢ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ˘¯›· ¤ˆ˜ ÙÒÚ·. ∏ Â͈ۈ̷ÙÈ΋ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙË ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ˆ·Ú›Ô˘ ·fi ¤Ó· ÛÂÚÌ·ÙÔ˙ˆ¿ÚÈÔ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÒÛÙ ӷ ·Ú·¯ı› ¤Ó· ¤Ì‚Ú˘Ô. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ ¤Ì‚Ú˘Ô ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Û ÌÈ· Ì‹ÙÚ· ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 80% ¤ˆ˜ 90%, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÎ˘Ï›ÛÈˆÓ ˆ·Ú›ˆÓ. Δ· Û΢ÏÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi 350 ÎÏËÚÔÓÔÌÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ, ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ÛȘ ·fi οı ¿ÏÏÔ Â›‰Ô˜ ˙ÒÔ˘. ¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ú¿ÙÛ˜ Ú¤Ô˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ οÔÙ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÂÏıfiÓ. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜

ı¤Û˘ Ù˘ Û ·˘Ù‹Ó Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÛÔÔÙ·Ì›·˜, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ϤÔÓ fiÙÈ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ÙÔ “ÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈÛÌfi” Ù˘ Á›ÙÔÓ·˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ì ¿ÍÔÓ· ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ˘ÂÚÔÏ›· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙË ı¤ÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ ·¯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚ· ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¶Èı·ÓfiÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ “∞Á›· °Ú·Ê‹” ˆ˜ ·ÓÙ›‚·ÚÔ ÙÔ˘ “∫ÔÚ·Ó›Ô˘” , Ô˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ πÛÏ¿Ì. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÈηÓfiÙ·ÙÔÈ ÏfiÁÈÔÈ, ·ÏÏ¿ ÎÈ ÁÓÒÛÙ˜ Û ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ıÚËÛÎÂÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ∞Ï‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ∫ÔÚ·Ó›Ô˘, Î·È ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ˆ˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ÙÔ˘ πÛÏ¿Ì, ªˆ¿ÌÂı. £· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ó Â›Û˘ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔ ˙ˆ‹˜ ÛÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Î·È ÛÙÔ πÛÏ¿Ì. ¶ÔÏÏ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÏfiÁÈÔÈ Î·È ÔÈ Â˘Û‚›˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ÈÂÚ›˜ Ù˘ ÈÛÏ·ÌÈ΋˜ ıÚËÛΛ·˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ Ì·˜ ¯ÒÚ·˜. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ÂÌ›˜ ›Ù ·fi ȉÂÔÏË„›· ›Ù ·fi ·‡ıÌÂÓË ‚ϷΛ· ·ÔÙÈÓ¿˙Ô˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ÙȘ ÂÏÏËÓÔÔÚıfi‰Ô͘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ì·˜ Î·È Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙÔ “¿‰ÂÈ·ÛÌ·” ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›·, ·ÊÔ‡ ‹‰Ë Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ‚Á¿Ï·Ì ÙÔÓ ·¿ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›·, ηٷÚÁ‹Û·Ì ÙÔÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÌfi, ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ¤‰Ú·˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙȘ ıÂÔÏÔÁÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ Î·È ÙfiÛ· ¿ÏÏ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ “·ÚÂÍËÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ” . ∏ ƒˆÛ›· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô ªfiÛ¯·˜ ˆ˜ “ΔÚ›ÙË ƒÒÌË” , ÎϤ‚ÔÓÙ·˜ ÙË ‰fiÍ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Ì·Î·ÚÈÛÙfi˜ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ºÏˆÚ›Ó˘, ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ ∫·ÓÙÈÒÙ˘, ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÕÁÈÔ ŸÚÔ˜ “¿¯ÚÈ Î·ÈÚÔ‡” . ™Ù· Û¯¤‰È· ·˘Ù¿ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ fiÏÔ˜ Ô ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ‰˘ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ¢ηÈÚ›· ÂÈ‚›ˆÛ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÚÔÊËÙ›˜ ÙˆÓ ÁÂÚÔÓÙ¿‰ˆÓ Ù˘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∞˘ÙÔ› Ì›ÏËÛ·Ó ÚÈÓ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ÁÈ· ÙÔ ¿ÚÛÈÌÔ Ù˘ ¶fiÏ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜... ÿÛˆ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· ¤ÊÙ·ÛÂ. ÿÛˆ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· Â›Ó·È ÂÁÁ‡˜ Î·È Ó· ÎÚÔ‡ÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ;” .

∂ΉËÏÒÛÂȘ ·Á¿˘ Î·È ·ÓıÚˆÈ¿˜ √ Î. ¡ÈÎ. ™fiÎÔÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ì·˜, ·ÔÎÙ¿ÂÈ ‰Ú¿ÛË, Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ ·Á¿˘, ÔÈ Ôԛ˜ Ì·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÂÓÂÚÁ¿, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ¢·ÈÛıËۛ˜ Ô˘ Ì·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÙȘ ‰Â›ÍÔ˘Ì ¤ÌÚ·ÎÙ·, Ì Ú¿ÍÂȘ ‹ Ì ¤ÚÁ·. √È ·Ê›Û˜ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÛÙËÓ fiÏË, Ì·˜ ·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÙȘ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì Ì fi,ÙÈ ·ÓıÚÒÈÓÔ Î·È ÚÔÛÈÙfi ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Â›, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÁÓ¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ì·˜. Δ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ·Ó Î·È ËÌÂÚÔÏÔÁȷο ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ô˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ì·˙› Ì ÙÔÓ

·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó fiÙÈ, Ì ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÁÂÓÂÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ, ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â͈ۈ̷ÙÈ΋ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË Ì ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙȘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ ÛÙ· Û΢ÏÈ¿.

∏ Á˘Ó·›Î· Ô˘ ¤ÓȈÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ fiÓÔ ÛÙ· 39 ÿÚË Û ¤Ó· Ê¿ÚÌ·ÎÔ Ô˘ ηÓÔÓÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰fiÛ˘ ËÚˆ›Ó˘, ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠ̠·fiÏ˘ÙË ·Ó·ÏÁËÛ›· ¤ÓȈÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ fiÓÔ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 39 ÂÙÒÓ - ÌÈ· ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ÙËÓ ¿ÊËÛ ÈηÓÔÔÈË̤ÓË, fiˆ˜ ›Â Ë ›‰È· ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ∏ μÚÂÙ·Ó›‰· ·ÛıÂÓ‹˜, Ë ÔÔ›· ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· Ù˘, ¿Û¯ÂÈ ·fi ÌÈ· Ôχ Û¿ÓÈ· ÁÂÓÂÙÈ΋ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ô˘ ÌÏÔοÚÂÈ ÙÔÓ fiÓÔ. √È ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ÓfiÛÔ Û˘¯Ó¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Âı·›ÓÔ˘Ó Û Ó·ڋ ËÏÈΛ· ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ‹ ·˘ÙÔÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. ∞ÈÙ›· Ù˘ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÙ¿ÏÏ·ÍË Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ηӷÏÈÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÈfiÓÙ· Ó·ÙÚ›Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˜ ÙˆÓ ·ÈÛıËÙÈÎÒÓ Ó‡ڈÓ. Èڛ˜ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηӿÏÈ·, Ù· ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Nav 1.7, Ù· Ó‡ڷ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‚È‚¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ Ù· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ fiÓÔ˘.

ÂÚ¯ÔÌfi Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ÙÔÓ ÕÁÈÔ μ·Û›ÏË, ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÈÛı‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ·Ï¿ Ó· Ù· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì Ì ÏfiÁÈ·. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. √È Ë̤Ú˜ ·˘Ù¤˜ Ù˘ ÁÈÔÚÙÈÓ‹˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ì·˜ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙Ô˘Ó Î·È Ì·˜ ʤÚÓÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ fiÓÔ, ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‰˘ÛÙ˘¯›·, ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ‰Ú¿Ì·Ù·, Û ӤԢ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Ù‡¯ËÛ·Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi οÔÈÔ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô Ï¿ıÔ˜. √È ·ÛıÂÓ›˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÔÈ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ ‹ οÔÈ· Û‡ÓÙÚÔÊÔ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ¤ÁËÙÚÔÊ‹, ÂÚÁ·Û›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ê›ÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜, Â›Ó·È ÌfiÓÔÈ Î·È ÓÈÒıÔ˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ì·˜ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ Î·È ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ ¯¤ÚÈ, ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ê‹ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÂÏ›‰· ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ŸÏÔÈ ˙‹Û·Ì ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË, ÙËÓ ·ÛÙÔ¯›· Î·È Ù· Ï¿ıË ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ì·˜, Ì· ÂÎÙfi˜ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ ÓÈÒÛ·Ì ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·fiÚÚÈ„Ë, ·ÏÏ¿ ̤۷ ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤ÓÈˆÛ·Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·‰ÈΛ· Î·È ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·fi ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. ºÔÚ›˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¿ÏψÓ, “ÛÙ‹Û·Ì” ¤Ó· Û˘Ó¯¤˜ ηÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‰ÒÛ·Ì ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì·˜, ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚ‹Û·Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó, ·ÔÎÏ›ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ‚·ÛÈο ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ›ϷÌ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË Î·È ÙÔ˘˜ ͯˆÚ›Û·Ì Û ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘˜ Î·È Û ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘˜, ÛÂ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ¿ÛÙÂÁÔ˘˜, Û ¿ÔÚÔ˘˜ Î·È ÊÙˆ¯Ô‡˜, Û Â·›Ù˜ Î·È ‰Ô˘ÏÈÎÔ‡˜, Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˘˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì Ӥ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÔÎÏÂÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔÈÚ¿Û·Ì Û ηÙËÁÔڛ˜ ·ÓıÚˆÔÂȉÒÓ, Î·È ˘·ÓıÚÒˆÓ , ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË ÛÙË ˙ˆ‹. ΔÒÚ· Ô˘ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÂΉËÏÒÓÔ˘Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·˜ ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÂΉËÏÒÛÂȘ ·Á¿˘ Î·È ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÏËÛÈ¿Û·Ì ÔÙ¤, fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Î·È ÙÒÚ· ÙÚ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì ÙÈ; ΔȘ ·‰È˘ Î·È ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ÎÔÈÓˆÓÈο ȉڇ̷ٷ Î·È ÛÂ Ê˘Ï·Î¤˜ ÏËÁˆÌ¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ˙‹Û·Ó ÙË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·¿ÓıÚˆË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì·˜; √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·Á¿˘ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ͯӿÌ fiÙ·Ó ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ÊÒÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÍÂÎÈÓ¿Ì ¿ÏÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·¿ıÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜. ÿÛˆ˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ì ÙȘ ÂÓÔ¯¤˜ Ì·˜ Î·È Î¿ÔÈ· ÛËÌ¿‰È· ÌÂÙ¿ÓÔÈ·˜, Ì ٷ ÔÔ›· ›Ûˆ˜ ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì ¤ÛÙˆ Î·È ·ÚÁ¿ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ Î·È ÂΉËÏÒÛÔ˘Ì οÔÙ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ì·˜ Î·È ·ÏËıÈÓ‹ ·Á¿Ë. ∞˘Ù¿ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ̷οÚÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊıԇ̠̠·ÏËıÈÓ¿ Î·È ·ÁÓ¿ ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜ Î·È Ù˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘”.

™Â ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÔ ÁÈ·Ù›, Ô Δ˙ÔÓ °Ô˘ÓÙ ÙÔ˘ University College London ÂÈÚ·Ì·Ù›ÛÙËΠ̠ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ӷ ÔÓÙ›ÎÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· ·Ô˘Û›·˙·Ó Ù· ηӿÏÈ· Nav 1.7. Ÿˆ˜ Î·È ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓÔÈ ·ÛıÂÓ›˜, Ù· ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆ· ·˘Ù¿ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÌË ÓÈÒıÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ fiÓÔ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ë Ô˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÂÎÙ›ıÂÙ·È Û ·ÎÚ·›Â˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ∏ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ù· ÔÓÙ›ÎÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· ·Ô˘Û›·˙·Ó Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ηӿÏÈ· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÁÈ· ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ ÏfiÁÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÔÈÔÂȉÒÓ ÂÙȉ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ‰ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ù· Ê˘ÛÈο ·˘Û›ÔÓ· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∏ ‰È·›ÛÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °Ô˘ÓÙ ÛÙËÓ ˘Ô„›· fiÙÈ Ë ·fiÏ˘ÙË ¤ÏÏÂÈ„Ë fiÓÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ Nav 1.7, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÔÈÔÂȉÒÓ. °È· Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ·Ó ÛÙ· ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ӷ ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆ· ¤Ó· Ê¿ÚÌ·ÎÔ Ô˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÔÈÔÂȉÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ô˘Û›· Ó·ÏÔÍfiÓË, Í ÔÔ›· ÌÏÔοÚÂÈ ÙÔ˘˜ ˘ԉԯ›˜ ÔÈÔÂȉÒÓ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÒÓ ‰fiÛÂˆÓ ÔÈÔÂȉÒÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ fiˆ˜ Ë ËÚˆ›ÓË Î·È Ë ÌÔÚÊ›ÓË. ΔÔ ›ڷ̷ ¤Ù˘¯Â Î·È Ù· ·Ó¿ÏÁËÙ· ÔÓÙ›ÎÈ· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ϤÔÓ Ó· ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó fiÓÔ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË Nature Communications. ∫·È fiÙ·Ó Ë Ó·ÏÔÍfiÓË ¯ÔÚËÁ‹ıËΠÛÙË μÚÂÙ·Ó›‰· ·ÛıÂÓ‹, Ë Á˘Ó·›Î· ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÈÛı·Óı› ÙÔ Î¿„ÈÌÔ ·fi ÌÈ· ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ Ô˘ ¤ÂÊÙ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘.


ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

H ZøH ™THN ¶O§H

™∞μμ∞Δ√ 12 ¢∂∫EMμƒπ√À 2015

/5

™Ù‹ÚÈÍË

¡· ·ÍÈÔÔÈËı› Ë ÚÒËÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· ¶ÔÏϤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Ù˘ ÚÒËÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜ μfiÏÔ˘. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÌfiÓÈÌË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘, fiÛÔ Î·È ÔˆÚÔÏ·¯·ÓÈÎÒÓ, Ô˘ ı· ‹Ù·Ó Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙÔ ÃˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞Ëμ·Û›ÏË, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÍÈÔÔÈËı› ÁÈ· Û¯ÔÏ›· Î·È ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ. Œ¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¯ÒÚÔ ¿ÚÎÈÓ, ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Î·È ÌÈ· Ï·Ù›· Ì Ú¿ÛÈÓÔ, Ô˘ Ï›ÂÈ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. μÔ‡ÏËÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ê˘ÛÈο ¯Ú‹Ì·Ù·. ¢∏ª√.™.

™Â ÁÈÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ı· ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Â›ÛËÌ· ·fi ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ì ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ó· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó Î¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ÙË ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó fiˆ˜ Î·È fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Ó ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. √È ¤ÌÔÚÔÈ ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ fiÔȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, Ì ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ÌË ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó È· ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. øÛÙfiÛÔ, ÁÈÔÚÙ¤˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ï›ÁÔ ¤ˆ˜ Ôχ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘. ∫·ÏfiÓ ı· Â›Ó·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, fiÛ· Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ‰È·ÙÂıÔ‡Ó, Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, Ì ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. μ.∫.

¶fiÙ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë Ó¤· ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ Ï·˚Τ˜; ¢ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› Ë Ó¤· ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ¢È¿Ù·ÍË ÁÈ· ÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ›¯Â ‰ÂÛÌ¢Ù› ˆ˜ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¯ÚfiÓÔ. √È ‰ËÌfiÙ˜, ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Ô‰ÒÓ fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, fiˆ˜ Ë ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ Î·È Ë ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó fiÙ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë Ó¤· ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ Î·È ·Ó ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·fi ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· ˘Ô̤ÓÔ˘Ó Â‰Ò Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ· ÙȘ ¯ˆÚ›˜ ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÁÔÚ¤˜.

ªÂ ηڤÎÏ·... ›‰·Ó Î·È ·fiÂȉ·Ó ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Ù˘ Ô‰Ô‡ °·ÏÏ›·˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ‹ Ù˘ Ì ÙË ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó Ï·ÛÙÈ΋ ηڤÎÏ· ÛÙËÓ ÙÚ‡· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ·fi ÂÚÁÔÏ·‚›·. £¤ÏÔÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ·fi Ù˘¯fiÓ ·Ù‡¯ËÌ·, ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ.

¢∏ª√.™.

£Ú›ÏÂÚ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÏ·‰¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑¿¯Ô˘. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Ù· ·Ú¿ÔÓ· ÂÚÈԛΈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Îfi‚ÔÓÙ·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï· ÎÏ·‰È¿ Î·È ‰¤ÓÙÚ· ·fi ÙË Ì¤ÛË Î·È ¿Óˆ. ∏ ·ÚÌfi‰È· ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ··ÓÙ¿ ˆ˜ “Ù· ÎÏ·‰¤Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁˆfiÓÔ˘” . √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó fiÏË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. °. ΔÛ.

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ÊˆÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ™ÙËÓ Ô‰fi ΔÛÔÔÙÔ‡ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜. ªÂÙ¿ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô˘ ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ› „˘¯‹ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ Ó· ÂÚ·Ù¿ ηÓ›˜ ÛÙËÓ ΔÛÔÔÙÔ‡ Â›Ó·È Û· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ıÚ›ÏÂÚ... ∫∞Δ. Δ∞™

“∫¿ıÂÙ·È” ™Â ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °·Ì‚¤Ù· Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÊÚ¿ÙÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· “οıÂÙ·È” Î·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ï·ÎÎÔ‡‚·. √È ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ¤„ÂÈ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ ı· ηٷÛÙ› ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙÔ.

°.•.

ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ›¯Â Ó· Ú¿ÍÂÈ ‹Ù·Ó Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÂÒÓ˘Ì· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ ˙ÒÔ Î·È ·ÊËÓ›·Û ·‰¤ÛÔÙÔ. ΔÔ ˙ÒÔ fiÏÔÈ ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔÓ ÚÒËÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘. ∫∞Δ. Δ∞™

¢Âη¤ÍÈ Ù˙·Î ÔÙ ∫ÔÛÌÔÛ˘ÚÚÔ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙ· Ú·ÎÙÔÚ›· √¶∞¶, ηıÒ˜ Ë ·˘ÚÈ·Ó‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ, ÌÂÙ¿ Ù· 16 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· Ù˙·Î ÔÙ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ 15,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ... ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‚Ú¤ıËÎ·Ó 17 ÂÓÙ¿ÚÈ·, Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 52.000 ¢ÚÒ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ ÔÛfi. Δ· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· Ù˙·Î ÔÙ ‰›ÓÔ˘Ó ·Ó¿Û˜ Î·È ÛÙ· Ú·ÎÙÔÚ›·, Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔÓ Ù˙›ÚÔ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÁÈ’ ·˘Ù¿. ¢∏ª√.™.

°.•.

“¶·Á›‰Â˜” ∞ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ªÈ· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È Û˘ÏÏfiÁˆÓ. Δ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈο Ì·˙¿Ú Ô˘ ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÏÏÒÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ.

°. ΔÛ.

£∂™™∞§π∞ ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË £∏Δ∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ∂¶∂ I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

∞‰¤ÛÔÙË ÛÎ˘Ï›ÙÛ· ÂÈÙ¤ıËΠ۠65¯ÚÔÓË ΔËÓ ¶¤ÌÙË ·‰¤ÛÔÙÔ ÛÎ˘Ï› ÂÈÙ¤ıËΠ۠65¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÙËÓ ÔÔ›· ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. √ Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ 65¯ÚÔÓ˘ ηًÁÁÂÈÏ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·.

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 + T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 + °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

∏ ¶ÚÔ 30ÂÙ›·˜ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙË “£∂™™∞§π∞”, ηıÒ˜ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ·fi 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ›¯Â ‰È·Îfi„ÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ Ù˘, ÏfiÁˆ ÔÏ˘‹ÌÂÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.

μ.∫.

ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ¶·Ú¿ÔÓ· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó Ôϛ٘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ ̤ۈ ∂§Δ∞ Î·È ÂÈϤÁÔ˘Ó ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ™Ù· ÁÎÈÛ¤ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ‰‡Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÚΛ. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ Ì·˜ ›·Ó, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ·Ó·ÌÔÓ‹ ¤Êı·Ó ٷ 50 ÏÂÙ¿, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÂÓfi˜ ÔÏ›ÙË Ô˘ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó, ÂÂȉ‹ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô fiÁÎÔ˜ Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜, Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì ÚÔÛˆÈÎfi Ë ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∂§Δ∞.

¶ÚÔ‰ÚÈ΋ ºÚÔ˘Ú¿. 1916... “∞Ó¿ıÂÌ·” ÙÔ˘ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ªÂ ÙÔÓ ¢È¯·ÛÌfi ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ Î·È ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ ÛÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̿ ÙÔ˘, ÔÁÎ҉˘ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈ΋ ÔÚ›· Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ıÂÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔÓ “Û·Ù·Ó¿” Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ. ∂Λ Ô Î¿ı ‰È·‰Ëψً˜ Ú›¯ÓÂÈ Ì›· ¤ÙÚ· Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿Ú· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∞ıËÓÒÓ £ÂfiÎÏËÙÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. “∫·Ù¿ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ê˘Ï·Î›Û·ÓÙÔ˜ ·Ú¯ÈÂÚ›˜ Î·È ÂÈ‚Ô˘Ï¢ı¤ÓÙÔ˜ ÙËÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó Î·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰·Ó, ·Ó¿ıÂÌ· ¤ÛÙˆ” . 1969... μfiÌ‚· ÛÙËÓ ¶È¿ÙÛ· ºÔÓÙ¿Ó· ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘ ÛÎÔÙÒÓÂÈ 16 Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÈ 90 ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∞Ú¯‹ Ù˘ “™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ ŒÓÙ·Û˘” ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. 1973... ∫¿ÓÂÈ ÚÂÌȤڷ ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ë

Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘ “ª¤Ú˜ ÙÔ˘ ’36”. 1994... √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔ‰ڛ·˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ¶ÂÔÓ‹˜ ·Ú·ÈÙ›ٷÈ, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË ·fi ªª∂. 2004... √ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Û ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Â› ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ¶∞™√∫, ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ·, ÁÈ· ‰È¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Î. ¶·Ô‡ÏÈ· ˆ˜ ÌÂÙÚÈÔ·ı‹, Û˘ÓÂÙfi Î·È Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Ú‡Ù·ÙË ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

°. ΔÛ.

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1868... π‰Ú‡ÂÙ·È Ë ∞Ó·ÎÙÔÚÈ΋ ºÚÔ˘Ú¿, Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹

∏ ¶ÚÔ 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∂ÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “·Á›‰Â˜” ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¯ˆÚÈÒÓ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ¤ÛÙˆ Î·È ÙÒÚ·. ÈÚÈ·ÓÔ› Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ηÎÔÙÔȤ˜

˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÙËÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ·fi Ú·ÛÈÓ¿‰Â˜ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ·ÙfiÙËÙ·. °ÈÔÚÙ¤˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿. ∂ÈÛΤÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ηÎÔÙÔȤ˜ Î·È ¯ÂÈÌÒÓ· ηÈÚfi ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢ÙÔ‡Ó. ∂Ô̤ӈ˜, ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Â›Ó·È ¤ÛÙˆ Î·È ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Ó· ÂÈχÛÔ˘Ó Ù· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi.

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË

£∂™™∞§π∞ Ù˘ ¢EYTEPA™


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

£∂™™∞§π∞ ™Aμμ∞Δ√ 12 ¢∂∫∂ªBPIOY 2015

∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 32Ë ı¤ÛË ·fi ÙȘ 34 ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ √√™∞ Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË Ù˘ PwC

∞Ï›ÌÔÓÔ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·... ∞£∏¡∞, 11.

● √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

∞ÏÂÍÈ¿‰Ë˜

¢ÂÓ ·¤‰ˆÛ ٷ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· Ë ·‡ÍËÛË ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· ηÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ∞£∏¡∞, 11.

“∫∞£∂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ì ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÛÙ· ηÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ¯¿ÓÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ·fi fi,ÙÈ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ì” . ∞˘Ùfi ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ΔÚ‡ÊˆÓ ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙˆÓ ∞¡∂§ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ì̤ÓÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›·˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡, Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ›¯Â ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰· Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ٷ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘, ·Ú¿ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ Ì·˜ ÚÔı¤ÛÂȘ, ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚÔÊÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ” , ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ηٷÙÂı› ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ÚԂϤÂÈ ÂÓۈ̿وÛË ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ È¯ÓËÏ·ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Î¤ÙˆÓ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô, fiˆ˜ ›Â, Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Ó· ¯Ù˘Ëı› ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ. √ Î. ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ¿Ù·ÍË Ù˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›·˜, ÙË ‰ˆÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÛοÓÂÚ ·fi ÙËÓ Î·ÓÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· “¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˜” , ÎfiÛÙÔ˘˜ 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ηıÒ˜ fiˆ˜ ›Â, ı· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ Ô˘ ı· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‡Ï˜ ÂÈÛfi‰Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÛÙ·ıÂÚÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘.

∂ÏÏ¿‰· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 32Ë ı¤ÛË ·fi ÙȘ 34 ¯ÒÚ˜ ̤ÏË ÙÔ˘ √√™∞. ΔÔ ∞∂¶ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘ÙÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·˘ÍËı› ηٿ 1,2 ÙÚȘ ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ Ù˘ PwC, fiÔ˘ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Û 34 ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ √√™∞.

∏ ¤ÎıÂÛË Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ‚·ÛÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: - ∏ ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ηٿٷ͢ ÙˆÓ ÈÔ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2014, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ∞˘ÛÙÚ›·, Ë πÛÏ·Ó‰›·, Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›· Î·È Ô ∫·Ó·‰¿˜ - ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÒÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÌÂٷ͇ 2006 Î·È 2011, ·ÓÙ·Ó·ÎÏÒÓÙ·˜ ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ›¯Â Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ¶ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2011, fi¯È fï˜ fiϘ, ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È Ë Ì¤ÛË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ √√™∞ ÁÈ· ÙÔ 2014 ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔ ÎÚ›Û˘ Â›‰· ÙÔ˘ 2006. - ∂¿Ó fiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÂٷ͇ 20 Î·È 24 ÂÙÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‹ ηٿÚÙÈÛ˘ ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο Â›‰·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ √√™∞ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·, ·fi ÂÚ›Ô˘ 1% ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· Î·È ÙË ¢·Ó›· Û ÂÚ›Ô˘ 3% ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Î·È ¤ˆ˜ Î·È 7-9% ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. - ™Â ÙÈ̤˜ ∞∂¶ 2015, ÙÔ Èı·Ófi Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ fiÊÂÏÔ˜ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ∞∂¶ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ √√™∞ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 1,2 ÙÚȘ ‰ÔÏ¿ÚÈ·. √È ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜, Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 3 ÚÒÙ˜

ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ¡¤ˆÓ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ PwC, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Ë ÂÈÙ˘¯›· -‹ ÌË- ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ οو ÙˆÓ 25. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¯·ÌËÏ¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘˜ Ì ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· Â¿Ó ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙȘ ‚¤ÏÙÈÛÙ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì ÂΛÓÔ Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙÔÓ ¢Â›ÎÙË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∏ÏÈΛ·˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë PwC ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2015 Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Û ËÏÈΛ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. √ ¢Â›ÎÙ˘ ¡¤ˆÓ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ PwC ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÛÙ·ıÌÈÎfi ̤ÛÔ 8 ‰ÂÈÎÙÒÓ Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ-

΋ ηٿÚÙÈÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤¯ÚÈ 25 ÂÙÒÓ Û 34 ¯ÒÚ˜ ̤ÏË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ∞Ó¿Ù˘ÍË (√√™∞). √ Î. John Hawksworth, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÈ-

™ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ √ Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ PwC ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “ΔÔ ϤÔÓ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Â·Ó¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÂȉÈο ΛÓËÙÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∞∂¶ 8 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ ú15 ‰È˜, ÔÛfi ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÛÔ Î·È Ë ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ó· Ù·ÈÚÈ¿ÍÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì ÙËÓ ˙‹ÙËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜.”

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ «£»

ÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ PwC Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤Ú¢ӷ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Û ËÏÈΛ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë °ÂÚÌ·Ó›·, Ë ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È Ë ∞˘ÛÙÚ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ηχÙÂÚ· ÚfiÙ˘· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ™ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ‡ÊÂÛ˘ ‹Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, ηıÒ˜ ¯¿ÚË ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Î·È ÙË Ì·ıËÙ›· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜” .

ΔÔ Â›Î·ÈÚÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¢Ú·Á·Û¿ÎË °Ú¿ÊÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜: √È ÎÚ›ÛÂȘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˆ˜ ·˘ı‡·ÚÎÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. √È ‚·ı‡ÙÂÚ˜ ·Èٛ˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √È ÎÚ›ÛÂȘ ÂÎÎÔÏ¿ÙÔÓÙ·È Î·È ˆÚÈÌ¿˙Ô˘Ó Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ê¿ÛÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ófi‰Ô˘, Ê¿ÛÂȘ ¤ÓÙÔÓ˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜. ªÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹, ÔÈ ÎÚ›ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÓÔËıÔ‡Ó ˆ˜ ÌÈ· ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ‚›·ÈÔ Â›ÏÔÁÔ. √È ÎÚ›ÛÂȘ, ‚¤‚·È·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÈÒÓȘ. ŸÏ˜ ÔÈ ÎÚ›ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ “ÚÈÓ” Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Î·È ·fi ¤Ó· “ÌÂÙ¿”...

ªËÓ ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

£∂™™∞§π∞ ™∞μμ∞Δ√ 12 ¢EKEMBPIOY 2015

∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜: £· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡

¶∞™√∫

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘

μ·Û›Ï˘ §Â‚¤ÓÙ˘: ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¯ÂÈÚÔÏÔÁ› Î·È ·˘Ùfi ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ

∞£∏¡∞, 11.

∞£∏¡∞, 11.

Δ

● ¢È·Ì¿¯Ë ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi Ì·˜ fiϘ ÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ÏËÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ∞Ï.ΔÛ›Ú·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÌËÓ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È Ë ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ΤÓÙÚ· Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘ (hot spot), Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ “ÂÈ‚Ï‹ıËΠ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙË ÁˆÁÚ·Ê›·, Î·È fi¯È ÁÈ·Ù› Ì·˜ ÙÔ Â¤‚·Ï·Ó ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË” . “∞Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Î¤ÓÙÚÔ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘ ÛÙËÓ ∫ˆ, ı· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ›;” ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô ∞Ï.ΔÛ›Ú·˜, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, fiÙ·Ó Î·ıË-

ÌÂÚÈÓ¿ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÚfiÛÊ˘Á˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ οÏÂÛ fiÛÔ˘˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘ ÛÙËÓ ∫ˆ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Ù˘ ∫ˆ, Ù˘ §¤ÚÔ˘, Ù˘ ™¿ÌÔ˘, Ù˘ Ã›Ô˘ Î·È Ù˘ §¤Û‚Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÒÓ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·Ó·-

“∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘-

Ú¿ ÛÙË Û˘Óı‹ÎË ™¤ÓÁÎÂÓ Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜, Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È Ë Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË” ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÈÛfi‰Ô˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÍ‹Ú ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¯¿ÚË ÛÙȘ ˘ÂÚ¿ÓıÚˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ Ù·˘ÙÔÔÈ›ٷÈ. “∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô¯˘Úfi ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Û ÌÈ· ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈË̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ÂÓÒ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ FRONTEX Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ÂÓ›Û¯˘Û‹ Ù˘ ηٿ 1.600 ÛÙÂϤ¯Ë, ·ÏÏ¿ ‹Ïı·Ó ÌfiÓÔ 200 ¿ÙÔÌ·. “Œ¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Î·È ÛÙÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¯ÂÈÚÔÏÔÁ› Î·È ·˘Ùfi ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ” ·Ó¤ÊÂÚ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô μ·Û. §Â‚¤ÓÙ˘, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ ÚÔÒÓ Î·È ˆ˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙȘ ȤÛÂȘ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÚÔÛʇÁˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.

˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ˘Âڷ̇ÓıËÎÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫ÂÓÙÚÒˆÓ μ·Û›ÏË §Â‚¤ÓÙË. “∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙË ÁˆÁÚ·Ê›·” ›Â, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. “μÈÒÓÔ˘Ì ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÚ›ÛË Î·È ·˘Ù‹ Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÏËı˘ÛÌÒÓ, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÙ¿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, ÂÚÓ¿ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ÙÔ ı¤Ì· Ì ¤ÁÓÔÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ì ¤ÁÓÔÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÓ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ‚¿Ú‚·ÚÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi Ù˘ ‚›·˜ ÙˆÓ ÊÚ·¯ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Â·Ó·ÚÔˆı‹ÛˆӔ ÙfiÓÈÛÂ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ “ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ fiÛÔ Î·È ·Ó Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÛÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·˜”. “∂›Ó·È ËıÈ΋ Î·È ÓÔÌÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂Ï›˙ˆ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· ¤¯Ô˘Ì ‰›Ï·

ÏËı‹ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÚ› ·ÔÔÌ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙË Û˘Óı‹ÎË ™¤ÓÁÎÂÓ Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÎÚ·›Ô˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô˘ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ·ÂÈϤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ˘ÂÚ¿ÓıÚˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó¤ÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ȉÔ̤ÓË, Ô ∞Ï.ΔÛ›Ú·˜ › fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·¤‰ÂÈÍ ÛÙËÓ Ú¿ÍË fiÙÈ “·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ¯ˆÚ›˜ ’Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ Ì‡ÙË’” Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¤ÏÂÁ·Ó “‰Â›Ù ÙÒÚ· ˆ˜ ‰¤ÚÓÂÈ Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿”. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ˆ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¯ÒÚ˜ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· Û ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú·Óf Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, ‰È·ÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ·Ôı‹ÎË” ·ÓıÚÒˆÓ. ™ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ fiÙÈ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì·˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË, Î·È Û fi,ÙÈ ·ÊÔ-

¢È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ “ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È” Î·È „¿¯ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ

¶ÔÙ¿ÌÈ: ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÛÌfi˜, ȉÂÔÏË„›·, ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ∞£∏¡∞, 11.

¢ƒπªÀΔ∞Δ∏ Â›ıÂÛË ÛÙËÓ Î˘-

‚¤ÚÓËÛË ™Àƒπ∑∞-∞¡∂§ ÂÍ·¤Ï˘Û ÙÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·

ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi. “ŸÙ·Ó Â› Ì‹Ó˜ ıˆÚ›˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ “ÏÈ¿˙ÔÓÙ·È” Î·È ·ÚÓÂ›Û·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË Frontex, ¤Ú¯ÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹

FOR ANY TRAVEL NEED

∂√ƒΔ∞™Δπ∫∂™ ∂∫¢ƒ√ª∂™ 5* (24-27/12 4‹Ì.) Ãπ™Δ√À°∂¡¡∞ ™∂ £ƒ∞∫∏-∞¢ƒπ∞¡√À¶√§∏ H/L THRAKI PALACE 5* - SPA (2 ƒ∂μ∂°π√¡ ª∂ ∑ø¡Δ∞¡∏ ª√À™π∫∏) (31/12-2/1 3‹Ì.) ¶ƒøΔ√Ã√¡π∞ ™Δ∏¡ ∞£∏¡∞ H/L PLAZA RESORT 5* - ∞¡∞μÀ™™√™ ƒ∂μ∂°π√¡ ª∂ Δ√ °πøƒ°√ ∫∞Δ™∞ƒ√ ∫∞π Δ∏¡ √ƒÃ∏™Δƒ∞ Δ√À π™Δ√ƒπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ MC ARTHURGLEN (∂√ƒΔ∞™Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞-¶∞π∞¡π∞) BANSKO (Ãπ™Δ√À°∂¡¡∞ - ºøΔ∞) 3‹Ì., 4‹Ì. ÂΉÚÔ̤˜ - ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ ·fi 75ú SUPER ¶ƒ√™º√ƒ∂™ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫ø™ ¶ƒ∞°∞-μπ∂¡¡∏-μ√À¢∞¶∂™Δ∏, ·fi 179ú μ∂ƒ√§π¡√-¢ƒ∂™¢∏, ·fi 199ú ƒøª∏, ·fi 159ú μπ∂¡¡∏-μ√À¢∞¶∂™Δ∏, ·fi 99ú ¶ƒ∞°∞, ·fi 99ú ∫ƒ∞∫√μπ∞-μ√À¢∞¶∂™Δ∏, ·fi 129ú μπ∂¡¡∏-¶ƒ∞°∞, ·fi 179ú

√¢π∫ø™ μ√À∫√Àƒ∂™Δπ, ·fi 129ú μ√À¢∞¶∂™Δ∏, ·fi 155ú μ∂§π°ƒ∞¢π, ·fi 155ú μπ∂¡¡∏-μ√À¢∞¶∂™Δ∏, ·fi 129ú ¢∞§ª∞Δπ∞, ·fi 189ú

∞¡Δø¡√¶√À§√À 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ - π¿ÛÔÓÔ˜) Δ∏§. (24210) 31059 - 31060

·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ‰›¯ˆ˜ Ó· ¤¯ÂȘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. √ÏfiÎÏËÚË Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶ÔÙ·ÌÈÔ‡: “ ¡· ÌË Á›ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ôı‹ÎË ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜. ∫È ·˘Ùfi ‹‰Ë Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÂÚÌ¿ÙÈÛÙ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ™Àƒπ∑∞¡∂§. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÙÒÚ· fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ ’ÂÍ·-

Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È’ fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÂÁÎψ‚›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÙ·Ó ÔÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· Û‡ÓÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó Â› Ì‹Ó˜ ıˆÚ›˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ’ÏÈ¿˙ÔÓÙ·È’ ÎÈ ·ÚÓÂ›Û·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË Frontex, Ì ΛӉ˘ÓÔ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ·fi ÙË ™¤ÓÁÎÂÓ, ¤Ú¯ÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ‰›¯ˆ˜ Ó· ¤¯ÂȘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘. 濯ÓÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ÙÒÚ· Úfi¯ÂÈÚ· Ó· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÓÙ›-

ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Û·Ó ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹ Î·È ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÔÏÏÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ‰Â ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È. ΔÔ Ì›ÁÌ· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÛÌÔ‡, ȉÂÔÏË„›·˜ ÎÈ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÂÎÚËÎÙÈÎfi. ŸÙ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ Ï¿ıÔ˜ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.”

Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛÂ Î·È fiÛÔ˘˜ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ¤ÛÙˆ Î·È ·ÚÁ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ fiÛ· ›Â Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÛÙËÓ flÚ· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “¶ÂÚËÊ·Ó‡ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Ù˘ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· 371.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· Ù· hot spots ¤ÁÈÓ·Ó Î¤ÓÙÚ· Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ¯ÒÚÔ˘˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÙˆÓ ˘fi ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ÂÈÙ¤ıËΠ¿ÏÈ Û ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜. ¢ÂÓ ÊÙ·›Ó ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜. ¢ÂÓ ÊÙ·›Ó ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ÁÈ· ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Û ·Ó·Áη›Â˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ∏ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ› ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ô˘ıÂÓ¿ Ó· ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ ’·ÔÊ·Û›˙ÔÌÂÓ Î·È ‰È·Ù¿ÛÛÔÌÂÓ’ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ‰ÂÓ ˙ËÙ¿ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ˙ËÙ¿ ÙË ÛȈ‹ Ù˘. ∂ÈηÏÂ›Ù·È ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó· ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ’ÙÈÌ‹ ÙˆÓ fiψӒ. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fï˜ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙ¿ıËΠÂıÓÈο Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈο ˘‡ı˘Ó· Û ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ÙfiÛÔ Ì ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ºÒÊ˘ °ÂÓÓËÌ·Ù¿ ÛÙËÓ ™‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ª¿ÏÙ·, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ˘fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.”


8 ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∂›ıÂÛË ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙÔÓ ¶. ™ÁÔ˘Ú›‰Ë ∞£∏¡∞, 11.

∞¡∞æ∞¡ Ù· ·›Ì·Ù· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (¯ı˜), Ï›ÁË ÒÚ· ÚÔÙÔ‡ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ 10Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ £Ú·ÎÒÓ. ∞ÁÚfiÙ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÊÚ·ÛÙÈο ÛÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ™ÁÔ˘Ú›‰Ë, ÂÓÒ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. √È ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ √¶∫∂ ·ÒıËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ·Ú’ ÔÏ›ÁÔ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ „˘¯Ú·ÈÌfiÙÂÚˆÓ, Ù· Ó‡̷ٷ ËÚ¤ÌËÛ·Ó, ˆÛÙfiÛÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ·Ú¤ÌÂÓ ÛÙÔ ÛËÌ›Ô. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ Î. ™ÁÔ˘Ú›‰Ë, ¤ÓÙ·ÛË ˘‹ÚÍÂ Î·È Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Œ‚ÚÔ˘ ÙˆÓ ∞¡∂§ ª. √˘˙Ô˘Ó›‰Ë.

∂ÂÈÛfi‰ÈÔ Ì ∫·ÛȉȿÚË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ∞£∏¡∞, 11.

ÚÔοÏÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ∏Ï›·˜ ∫·ÛȉȿÚ˘ ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ù˘ ÂÂÚÒÙËÛ˘ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ‚ϤÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘˙¿Ï·˜ ›¯Â ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎÂ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‰È¿‚·Û ¤Ó· ¯·ÚÙ› ÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛ¯˘Ú›ÛıËΠˆ˜ ‹Ù·Ó ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ·¿ÓÙËÛË fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Û˘Ó‰È·Ï¤ÁÂÙ·È Ì ÙÔÓ Ê·ÛÈÛÌfi. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Û¯ÔÏ›·Û ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ϤÁÔÓÙ·˜ “Ó· Ì·˜ ··ÏÏ¿ÍÂÙ ·fi ÙË ıÏÈ‚ÂÚ‹ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË” , ¤Î·Ó Ì·Ï¿ÎÈ ÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È ÙÔ ¤Ù·Í ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ˘Ô˘ÚÁfi ¡›ÎÔ •˘‰¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΠfiÚıÈÔ˜. √ ÚÔ‰Ú‡ˆÓ °È¿ÓÓ˘ §·ÌÚÔ‡Ï˘ ¤Î·Ó ‰ÚÈ̇ٷÙ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ∏Ï›· ∫·ÛȉȿÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÌÈÏ¿.

∂¶∂π™√¢π√

£∂™™∞§π∞ ™∞μμ∞Δ√ 12 ¢EKEMBPIOY 2015

Ãı˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ ‰È·ÓıÈṲ̂ÓË Î·È Ì ٛÙÏÔ˘˜ Ù·ÈÓÈÒÓ...

∫fiÓÙÚ· ÌÂٷ͇ ΔÛ›Ú· - ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË À„ËÏÔ› ÙfiÓÔÈ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ∞£∏¡∞, 11.

À

„ËÏÔ› ÙfiÓÔÈ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ.∏ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ‹Ù·Ó ÂÈÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÙȘ ·Ú·Ï›„ÂȘ Â¤ÙÚ„ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ οÔÙ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙Â Ô ™Àƒπ∑∞ ˆ˜ “ÎÔÚ¿ÎÈ·”.

∂ÈϤÔÓ, ˙‹ÙËÛ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ Ë ÔÔ›· ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙȘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È Ë ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ™Àƒπ∑∞, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó “fiÛ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ı¤ÏÂÙ”. “∏ ·Á·Ë̤ÓË ÌÔ˘ ÊÚ¿ÛË Î·È ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ˆ ÁÈ· Ó· Û·˜ οӈ ÙËÓ Î·ÎÈ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È΋ Û·˜. ∞Ó‹ÎÂÈ Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÂÈÛÙ‹ıÈÔ Ê›ÏÔ Û·˜, ÙÔÓ Î. μ·ÚÔ˘Ê¿ÎË, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È fiÙÈ ı¤ÏÂÙ ӷ ͯ¿ÛÂÙÂ. ŸÙ·Ó Ô Î. μ·ÚÔ˘Ê¿Î˘ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ › ˘ÂÚËÊ¿Óˆ˜ ÛÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ “·Á¿Ë ÌÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ¤ÎÏÂÈÛ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜”. ∫·È ‹Úı·Ù ÂÛ›˜ Î·È Î·ÙÔÚıÒÛ·-

● ∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ¯ı˜ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ù ÙÔ ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ. ∫Ï›۷Ù ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÂÈ‚¿Ï·Ù ¤ÏÂÁ¯Ô ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È ¯ÚÂÒÛ·Ù ٷ ·È‰È¿ Î·È Ù· ÂÁÁfiÓÈ· Ì·˜”, ›Â Ë Î.

ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‹Ù·Ó Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙfiÓÔ. ™·˜ ··ÓÙÒ Ì ¤Ó·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù›ÙÏÔ

Ù·ÈÓ›·˜: ∫Ô›Ù· ÔÈÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ, ›Â. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó ÙÔÓ ÙfiÔ Â› 25 ¯ÚfiÓÈ·, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÍÂχÓÔ˘Ì ٷ ¿Ï˘Ù· Ô˘ ·Ê‹Û·Ù Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙfiÔ”. ∏ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Â·Ó‹ÏıÂ, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· Ô›ËÛË Î·È Î·ÈÛ·ÚÈÛÌfi. “∞fi ÙÔ ¤‰Ú·ÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ıÂÛÙ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÔ˘‰·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜. ™˘ÌʈÓÔ‡Û·ÌÂ, ‰È·ÊˆÓÔ‡Û·ÌÂ, ÂÓ›ÔÙ ÂÓÙfiÓˆ˜. ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙·Ì fï˜ ¿ÓÙ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·ÚÔ˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. √˘‰Â›˜ fï˜ ·ÚÈ Úfi‰ÚÂ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Âȉ›ÍÂÈ Ù¤ÙÔÈ· Ô›ËÛË, Ì fiÏÔ ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ÓˆÚ›˜ ÁÈ· Âȉ›ÍÂȘ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ηÈÛ·ÚÈÛÌÔ‡. ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ì ·Û΋ÛÂÈ ÂÍÔ˘Û›· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·, ÚÒÙÔÓ fiÙÈ fiÏÔÈ Î¿Ó·Ì ÓÔÌÔÙÂÏÂȷο Ï¿ıË

Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÙÈ Ë ÂÍÔ˘Û›· ¿Ì· ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÍÂȘ Û ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô Î. ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤ fiÙÈ Û ·˘Ù¿ Ô˘ ÌfiÏȘ ›·ÙÂ Ë ∫√ Û·˜ Û¿˜ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ ÌfiÓÔ Ì›· ÊÔÚ¿, fiÙ·Ó ÂÈÙÂı‹Î·Ù ÛÙË ¡¢”, ÙfiÓÈÛÂ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢. “™·˜ ÂÈÛÙڤʈ Ù· ÂÚ› Ô›ËÛ˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ¢ÂÓ Â›Ì·È ·fi ÔÏÈÙÈÎfi Ù˙¿ÎÈ Î·È ¤ÁÈÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙ· 40 ÌÔ˘, Ô‡ÙÂ Î·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Ô›ËÛË ‰ÂÓ ¤¯ˆ”, ·¿ÓÙËÛÂ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÎÏÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Û·Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ “Ó· ͷӷʤÚÔ˘Ó ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Grexit” Î·È “ηÚÙÂÚÔ‡Û·Ó Ó· Ô‰ËÁËı› Ë ‰È·‰Èηۛ· Û ·ÔÙ˘¯›· ÒÛÙ Ì Ôχ ÌÈÎÚfi ·ÓÙ›ÙÈÌÔ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ”.

™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ÂÓÒ Û “ÌËÙ¤Ú· ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ” ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi

Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∏ ÔÚ›· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ô˘ ı· „ËÊÈÛÙ› ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÍÂηı¿ÚÈÛ ¯ı˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜. £¤ÏÔÓÙ·˜ ηÙ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ › ˆ˜ Ì›ˆÛË ÛÙȘ ·ÚȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜. “£· οÓÔ˘Ì ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÒÛÙ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ó· ÔÌ·ÏÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ·”, › ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÎÚÔ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ÂΉ‹ÏˆÛ ȉȷ›ÙÂÚÔ

● Afi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË TÛ›Ú· Ì ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂӉȷʤÚÔÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÒÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı› ÂÎÙÂÓÒ˜ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È Ó· ÂÍ¢ÚÂıÔ‡Ó ÙÚfiÔÈ Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘˜.

™ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶··Ó¿ÙÛÈÔ˘ Î·È ª¿Î˘ ª·ÏÏ‹˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· Ù· ·ÚÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡.

∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÙËÏ.: 24210 58463 email: coffeehousevolos@gmail.com

what’s up: 6977 792310

∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ¡. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ª·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ - °˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ ∂ȉÈ΢ı›˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Liverpool Women’s hospital ∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂Ó‰ÔÛÎÔÈ΋ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ (ÀÛÙÂÚÔÛÎfiËÛË, §··ÚÔÛÎfiËÛË) Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ∫ÔÏÔÛÎfiËÛ˘-¶·ıÔÏÔÁ›·˜ ΔÚ·¯‹ÏÔ˘

∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 35, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 6944311660, 2421094410

✓ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫√™ ∂§∂°Ã√™ ✓ ∏§∂∫Δƒπ∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ✓ ¢π∞°¡ø™∏ INJECTION ✓ ∫§πª∞Δπ™ª√π ✓ æÀ•∏ ª∂Δ∞º√ƒø¡ ✓ æÀ∫Δπ∫∞ ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ∞ - ¶ø§∏™∂π™ - ∂¶π™∫∂À∂™ ✓ ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ ✓π™√£∂ƒªπ∫√π £∞§∞ª√π

Δ√ÀΔ√ÀΔ∑√°§√À §Ô˘ÓÙ¤ÌË - ¢ÚÔÛ›ÓË, ¡¤Ô ¢¤ÏÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ÙËÏ. 24210 80005, 81463, fax: 24210 83342 ñ email: toutout@hotmail.gr

ªÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ‹Ù·Ó Ó· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÌÈ·˜ Î·È Ë ª·ÁÓËÛ›· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›‰Ô, ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·Ô‚ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘ Ì ÚfiÛÊ·ÙÔ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ‰‡Ô ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ, Ù˘ Coca cola Î·È ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÷ÚÙÔÔÈ›·˜ Ù˘ μπ™ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÚÔ¯‹˜ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∂›Û˘, ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ Ë ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË Ó· ÛÙÂϯˆıÔ‡Ó Â·ÚÎÒ˜ ÔÈ ‰Ô̤˜ ˘Á›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ú· ·fi ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ó· ÂÈÙ·¯˘Óı› Ô ÂÚ¯ÔÌfi˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ÂÎÎÚÂÌ› ·Ï¿ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Έ‰ÈÎÔ‡ ÏËڈ̋˜, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË ÓËÛȈÙÈ΋ Î·È ÔÚÂÈÓ‹ ª·ÁÓËÛ›· Ó· ÛÙÂϯˆıÔ‡Ó Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜, Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Ô‰ËÁÔ› ÁÈ· Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· η. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ·-

Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ì ÛÎÔfi Ó· ‰Ôı› ·Ó¿Û· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ù¤ıËÎ·Ó Â› Ù¿ËÙÔ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˘, ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘ Û ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞ÎfiÌË Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰È·ÚÚÔÒÓ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ˘ ‹ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ¤ÁηÈÚ˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ì ÙËÓ Â›Û¢ÛË Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ Ì ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, fiÔ˘ ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ı· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó ÔÈ Î‡ÚȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

£∂™™∞§π∞ ™∞μμ∞Δ√ 12 ¢EKEMBPIOY 2015

™ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ‰È·‰Ô¯‹˜ Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Î·È ·Ì¤ÚÈÛÙË Ë ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË Î·Ù¿ ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ªËÙÛÔÙ¿ÎË, Δ˙ÈÙ˙ÈÎÒÛÙ·, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

● ¡¤Â˜ ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ

∞£∏¡∞, 11.

¶ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ ∞¿ÙÛÈ

ÂÚÈfiÚÈÛÙË Î·È ·Ì¤ÚÈÛÙË” ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË, Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÏ˘Ù· ÂȂ‚·ÈˆÌ¤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ Mega.Ÿˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ·fi„ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô, Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ, ı¤ÛË Ô˘ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘.

“∞

ÓËÛË. ™‹ÌÂÚ· η٤ıÂÛ Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi °È¿ÓÓË ªÔ˘˙¿Ï· ÂÈÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂıÓÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÂÓÒ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ڷ‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ › ˆ˜ “Ë ¯ÒÚ· Â›Ó·È ·Î˘‚¤ÚÓËÙÔ Î·Ú¿‚È ÌfiÏȘ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜” ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÂÌÈÛÙ› Î·È Ë ¡¢ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ·ÔÎÔ‡ÌÈ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ·¯ı¿ÓÂÙ·È ÙÔÓ Ï·˚ÎÈÛÌfi”. ΔËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏÂÁ› ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ¤Î·ÓÂ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Δ˙ÈÙ˙ÈÎÒÛÙ·˜, Ô˘ Ì›ÏËÛ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “∫ÔÈÓˆÓ›· flÚ· ªega” ÂÍ·ÔχÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ ÔÔ›·

● ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ú¯ËÁÔ‡ ÛÙË ¡¢ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÂÈΛӉ˘ÓË. ΔȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÏÈfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ Úˆ› Ô Õ‰ˆÓȘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜

Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ‡ ηٷ˘ÏÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂ȉÔ̤ÓË.

∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ fiÚÁÈÔ ÊËÌÒÓ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 24ˆÚ· ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË, ‹ Ó· ÌËÓ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘, Î·È Ó· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ¿ÏÏÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÛÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ‰È·‰Ô¯‹˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ™ÙÔ “ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ÙÔ Mega ¤ÊÂÚ ·fi„ ÛÙÔ Êˆ˜ Î·È ¤Ó·Ó ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ ›¯·Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ Ì ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË, Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ó· ʤÚÂÙ·È Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ˆ˜ ıˆÚ› ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ÙËÓ “ÈÔ ÛÔ‚·Ú‹” ϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ¤¯ÂÈ “ÈÛ¯˘Ú¿ ÔÏÈÙÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·”. √ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÂÈϤÁÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ Ó· ÎÚ·Ù¿ ˘„ËÏÔ‡˜ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤Ú-

A£HNA, 11.

√È Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰È·ÁΈӛ˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ™·Ì·Ú¿

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÙˆÓ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ∞£∏¡∞, 11.

Ë ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Ì¿¯Ë ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÌfiÏȘ ÂÓÓ¤· ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 20‹˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡. ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È, ÂÎÙfi˜ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÚfiÔÙÔ˘, Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÛÙȘ οÏ˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ·Ô¯ÒÚËÛË Î¿ÔÈÔ˘. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∞°ƒπ∂À∂π

ªËÙÛÔÙ¿Î˘, Õ‰ˆÓȘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Δ˙ÈÙ˙ÈÎÒÛÙ·˜, ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÙÔ˘˜, ÛÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ Ó¤·˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̠¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ˆ˜ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÊÈÏÂχıÂÚˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ·Ó·ÎfiËηÓ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÚÔÛˆÚÈÓ¿. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ (fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ·Ó·ÎfiËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Û˘¯Ó‹ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘

fiÚÔ˘ ÊÈÏÂχıÂÚ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÛÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË Ô˘ ÂÍ·¤Ï˘Û ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· liberal.gr Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¡.¢.ÁÈ· Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ù˘ ·ÔÙ‡ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÓ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘

ıÚfiÓÔ˘ Ù˘ ¡.¢., ÂÓ Ì¤Ûˆ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÔÏÈÙÈο ÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿, ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ¡ÈÎfiÏ· ™·ÚÎÔ˙› Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ƒÂÔ˘ÌÏÈοӈÓ, ·Ó Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ‰È·„‡‰ÂÈ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ËÁËı› Ó¤Ô˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ˘ÎÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ÌÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, ÔÌÈϛ˜ Î·È ÂÚÈԉ›˜. ∂Ó Ì¤Ûˆ Î·È ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘ “‚ÚÒÌÈÎÔ˘” ·Ú·ÛÎËÓÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÈ-

¯Â›ÚËÛË Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ οÏ˜, ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÛÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ™ÙÔ Ì˘·Ïfi fiÏˆÓ Â›Ó·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜ Ù˘ 10˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÎÙfi˜ Î·È Â¿Ó Û˘Ì‚Â› Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙȘ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÔÛÔÛÙfi ¿Óˆ ÙÔ˘ 40% Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â¤ÏıÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÏÏË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ·Ó Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜.

¡∂∂™ ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌ· ˘fiıÂÛË ÂÍÔÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·Û΋ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ηٿ Ù˘ ¢È·ÊıÔÚ¿˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰›ˆÍË ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜ Ì ÙȘ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ηٷ¯Ú·ÛÙÒÓ Î·È ·Û΋ıËΠ̠·Ú·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆ˜ ∂ÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ¢È·ÊıÔÚ¿˜ ∂ϤÓ˘ ƒ¿ÈÎÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ù· ∞ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈο øÊÂÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 12 ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ Ù‡Ô˘ ∞¿ÙÛÈ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ 594 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ·˘Ùfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Â›Ó·È Ô ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ∞Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ™. ΔÚ·˘Ïfi˜, Î·È ÂÙ¿ ·ÎfiÌË ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, Ô˘ ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ·ÈÛÙ›· ηıÒ˜ Î·È Ô ‹‰Ë ÚÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ £ˆÌ¿˜ §È·ÎÔ˘Ó¿ÎÔ˜ ,Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÒÎÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ËıÈ΋˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ·ÈÛÙ›·. ∏ Â›Ì·¯Ë ۇ̂·ÛË ˘ÂÁÚ¿ÊË ÙÔ 2003, Â› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ °È¿ÓÓÔ˘ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ , fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ , ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙË ‚Ô˘Ï‹ ÁÈ· Ó· ÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Â›Ì·¯Ë˜ ۇ̂·Û˘. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ÚÔηٷÚÙÈ΋ ÂͤٷÛË Î·È ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ¢È·ÊıÔÚ¿˜, Ë Û‡Ì‚·ÛË 22/2003 ˘ÔÁÚ¿ÊËΠηٿ ·Ú¿‚·ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ∫·Ù¢ı˘ÓÙ‹ÚÈˆÓ √‰ËÁÈÒÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÎÏËı› ˙ËÌ›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘.

√È ÙÚ›¯Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›·...

Ô ∫Ô˘Ú¤·˜ Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∞¯ÂÈÏ·Ú¿˜

∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 50, μfiÏÔ˜, Ù. 24210 70138

Δ∏§.: 24280 92446 - ∫π¡.: 6985024014 ∞°ƒπ∞ μ√§√À


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

£∂™™∞§π∞ ™∞μμ∞Δ√ 12 ¢∂∫∂ªBPIOY 2015

∫∂∫¶∞- ¢π∂∫

“Δ· ‚ڋηӔ ΢‚¤ÚÓËÛË - ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Î·È ÁÈ· Ù· 13 ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ·

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ‰˘Ô Ì‹Ó˜ 20 ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ π∂∫ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

∞ÓÔ›ÁÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ

ڷ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ 20 ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ ÙÔ˘ π∂∫ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ “¯ÚÒÌ·” ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÚÈÓ ÙȘ 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ›‰ÈÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ›¯·Ó ·fi ÙÔ §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ·fi ÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÔÈ 20 ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ Ù˘ ∫∂∫¶∞- ¢π∂∫ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏËÊı› ÛÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì ÌÈÛıˆÙ‹ ÂÚÁ·Û›· ˆ˜ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ, Ì ÙȘ ÌËÓÈ·›Â˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 400 ¤ˆ˜ 500 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, “Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ ˘‹ÚÍ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi Ó· ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂ÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì fiÙÈ Ô ∂›ÙÚÔÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ Ì·˜ Î·È ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. √È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜ Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜, ηıÒ˜ ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ì ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·” ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. °.•.

∞Ó·ÛÙÔÏ‹ Â›Û¯ÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ∂∫∞μ ∞£∏¡∞, 11.

∞¡∞™Δ√§∏ Ù˘ Â›Û¯ÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜

Ô˘ ›¯·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÕÌÂÛ˘ μÔ‹ıÂÈ·˜ (∂∫∞μ), ‰›ÓÔÓÙ·˜ “›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘” , ÛÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ¶·‡ÏÔ ¶ÔÏ¿ÎË, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ô Î. ¶ÔÏ¿Î˘ ‰ÂÛ̇ıËΠÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÈÌˆÓ (Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿-·ÚÁ›Â˜) Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ™Â٤̂ÚÈÔ-√ÎÙÒ‚ÚÈÔ-¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2015 ¤ˆ˜ ÙȘ 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·¿Ó˘ ÛÙÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2016, ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ, ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ ÁÈ· ·Ù‡¯ËÌ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂∫∞μ, ηıÒ˜ Î·È ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ÙËÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÛÒÛÙ˜ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ·ÂÚԉȷÎÔÌȉ¤˜.

∞£∏¡∞, 11.

ÎÏÂÈÛÂ Ë Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ ÂÓÒ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (Û‹ÌÂÚ·) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÒÛÙ ӷ „ËÊÈÛı› ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘. “Œ¯Ô˘ÌÂ Û˘Ìʈӛ· Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ” ‰‹ÏˆÛ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (¯ı˜) Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù·ı¿Î˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰›Ï· ÙÔ˘ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘ÎÏ›‰Ë Δ۷ηÏÒÙÔ.

Œ

∏ Û˘Ìʈӛ· Â›Ó·È Î·È ÁÈ· Ù· 13 ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÚԂϤÂÈ: - ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÁÔÚ¿˜ ÌË ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ (funds) ÁÈ· Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ·Ú¯Èο Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÎÎÈÓ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ηıÒ˜ Î·È Ù· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ÏËÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜. ø˜ ÙȘ 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ù· ÌË ÙÚ·Â˙Èο ȉڇ̷ٷ ‰ÂÓ ı· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó: -Δ· ‰¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ÔÚÈÛÌfi. -Δ· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ -Δ· ηٷӷψÙÈο ΔÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔڛ˜ ‰·Ó›ˆÓ ı· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› ÛÙȘ 15 ºÂ-

● ™Ù·ı¿Î˘: Œ¯Ô˘ÌÂ Û˘Ìʈӛ· Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ

‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. * ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ˘¤Ú-Ù·ÌÂ›Ô Ô˘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Î·È ÙÔ Δ∞π¶∂¢ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏ· Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ (·Î›ÓËÙ·, ¢∂∫√, ÙÚ¿Â˙˜ Î.Ï.) * ΔÔ ∂ÓÈ·›Ô ªÈÛıÔÏfiÁÈÔ ‰ÂÓ ı· ÚԂϤÂÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ·ÏÏ¿ ı· ·Ú¤¯ÂÈ Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ, Ù¤ÏÔ˜, ÙËωȿÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ EuroWorking Group (EWG) fi¯È Ì ı¤Ì· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˆÛÙfiÛÔ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÂÓË̤ڈÛË fiÙÈ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ Û˘Ìʈӛ·. ΔÔ EWG ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· „ËÊÈÛÙ› ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ.

™Ã∂¢√¡ ‰˘Ô Ì‹Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·-

™ÙË μÔ˘Ï‹ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ë „ËÊÔÊÔÚ›·

ÀÈÔıÂÙÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È

∂ÈÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ∫∫∂ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ∞¢ª∏∂ ∞£∏¡∞, 11.

“∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË

΢‚¤ÚÓËÛ˘-ÙÚfiÈη ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‚·ıÌfi ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∞¢ª∏∂ ·fi ÙË ¢∂∏, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ’·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘’ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙËÓ ÔÔ›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘ÈÔıÂÙ› Ï‹Úˆ˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ∫∫∂ Û ۯfiÏÈfi ÙÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜: “ŸÔÈ· ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏËÍË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∞¢ª∏∂, ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi ΤډԘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÊÔÚ¤· Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÌÔ-

ÓÔˆÏÈ·ÎÒÓ Ơ̂ψÓ, Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ηٷӿψÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘” . “ΔÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi Ï·˚Îfi ΛÓËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ‚·‰›ÛÂÈ Û ڋÍË Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ∂∂ Î·È Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ¿Ú¯Ô˘Û·˜ Ù¿Í˘, ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜”, ηٷϋÁÂÈ ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ∫∫∂.

∏ ¢∂∏ ø˜ ·ÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·ÎÚȂ›˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ë ¢∂∏ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û‡Ìʈӷ ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ‰¿ÓÂÈ· Ì ˘Ôı‹ÎË Î·È ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∞¢ª∏∂. “∫·Ì›· ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË Ù˘ ¢∂∏ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ·ÛÊ¿-

ÏÈÛË ˘Ôı‹ÎË ·Á›ˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ Û¯fiÏÈ· Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞¢ª∏∂. ¶ÚÔ˚‰Â¿˙ÔÓÙ·˜ ‰Â ÁÈ· ÙË ‰È·ÊˆÓ›· Ù˘ ÛÙË Û˘Ìʈӛ· ΢‚¤ÚÓËÛ˘-‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∞¢ª∏∂ οÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ Ù˘ ∂Δ∂. “∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË, “·Ó·ÊÔÚ¿ Û ’fiÚÔ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ù˘ ∂Δ∂, Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û Ú¢ÛÙfi ‹ Û ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÁÔÚ·ÛÙÔ‡Ó Û ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÒÏËÛ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ηٿ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛfi’ Â›Ó·È Â›Û˘ ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜” .

πˆÏÎÔ‡ 7 & ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210-26436, Email: themiskalatzis@yahoo.com øÚ¿ÚÈÔ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢Â˘Ù¤Ú·: 10.00 - 16.00, ΔÂÙ¿ÚÙË: 09.00 - 15.00 ΔÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË: 09.00 - 14.00 / 17.00 - 21.00 ¶·Ú·Û΢‹: 09.00 - 21.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 8.30 - 17.00

¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 199 Δ∏§.: 2421039297 - μ√§√™


M·ÁÓËÛ›· 11

£∂™™∞§π∞ ™Aμμ∞Δ√ 12 ¢∂∫∂ªBPIOY 2015

√È ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ›¯·Ó ÙËÓ “ÎÚ˘„ÒÓ·” ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ù· ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ·

£· ¤ÚÈ¯Ó·Ó ÛÙËÓ “·ÁÔÚ¿” 3.000 ‰fiÛÂȘ ËÚˆ›ÓË ¿Óˆ ·fi 3.000 ‰fiÛÂȘ ËÚˆ›ÓË ı· ¤ÚÈ¯Ó·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤Ó·˜ 31¯ÚÔÓÔ˜ ÎÈ ¤Ó·˜ 50¯ÚÔÓÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜,

√È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ·¤ÎÚ˘Ù·Ó Û ÔÈΛ· “ÎÚ˘„ÒÓ·” ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈ· Ù·, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÔÏÔηÙÔ¯‹˜, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·Ú·‚›·Û˘ ÙˆÓ ÓÔÌÔıÂÛÈÒÓ ÂÚ› ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ‡ ÎÒ‰Èη. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤ıÂÛ·Ó ˘fi ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙÔÓ 31¯ÚÔÓÔ, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ËÚˆ›Ó˘ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙËÓ ·fiÎÚ˘„‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ô 31¯ÚÔÓÔ˜, ÂÈ‚È‚·˙fiÌÂÓÔ˜ Û π.Ã. ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÌÂÙ¤‚Ë ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÔ μfiÏÔ, Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ 50¯ÚÔÓÔ˘, fiÔ˘ ÂΛÓÔ˜ ÙÔÓ ·Ó¤ÌÂÓÂ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÓÔÌfiÙ˘Ë ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Ì›· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ì ÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘, ‚¿ÚÔ˘˜ 21,4 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ÙÚ›· ‰È·‰ÂÚÌÈο ¤ÌÏ·ÛÙÚ· Î·È ¤Ó· Ó·ÚΈÙÈÎfi ‰ÈÛΛÔ, ¤ÓÙÂη Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›Â˜ Ì ¯‡Ì· ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ Î·Ófi, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 5.705,6 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ¤Ó· ‰›Î·ÓÓÔ Î˘ÓËÁÂÙÈÎfi fiÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ηÙÔ¯‹˜ Î·È ‰‡Ô ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙËÓ ›‰È· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, ¿ÏÏÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ù·Ó ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ·fiÎÚ˘„˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο 306,2 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ËÚˆ›Ó˘. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ οÚÙ˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 57,20 ¢ÚÒ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÓÔÌfiÙ˘˜ ¤Ú¢Ó˜ Û ‰‡Ô ÔÈ˘ ÙÔ˘ 31¯ÚÔÓÔ˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÈϤÔÓ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Ì›· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ì ÌÈÎÚÔÔÛfiÙËÙ· ‚Ô˘ÚÂÓÔÚÊ›Ó˘, ¤ÍÈ ·Î¤Ù· ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂȉÈ΋ ¤ÓÛËÌË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Ù·ÈÓ›·, Ì›· ÂÓÛ‡ÚÌ·ÙË Î¿ÌÂÚ· Ô˘ Ô 31¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÛÙË Ì›· ÔÈΛ·, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜

¤ÙÛÈ ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 1.650 ¢ÚÒ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹, fiÔ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ·Ó·‚ÔÏ‹ Î·È ı· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜.

∂χıÂÚÔ˜ ˘fi fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¯·Û›˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ∂χıÂÚÔ˜ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ó· ‰ÈηÛÙ›, ·Ê¤ıËΠ¯ı˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹, Ô 45¯ÚÔÓÔ˜ ™ÎÔÂÏ›Ù˘, Ô˘ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ÛÙÔ ÓËÛ›, Ó· η٤¯ÂÈ ÔÛfiÙËÙ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ·ÔÏÔÁ‹ıËΠ¯ı˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙÔ˘. ∂›¯Â Û˘ÏÏËÊı› Ó· η٤¯ÂÈ ·Ú¯Èο 6,8 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ¯·Û›˜, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÔÛfiÙËÙ˜ ¯·Û›˜, ‚¿ÚÔ˘˜ 26,2 Î·È 12,3 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ‰‡Ô Â›Û˘ ÔÛfiÙËÙ˜ οÓÓ·‚˘ 4 Î·È 3,6 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ì›· ÔÛfiÙËÙ· οÓÓ·‚˘ Û ÛÔÎÔÏ¿Ù·, ‚¿ÚÔ˘˜ 3,7 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. Δ¤ÏÔ˜ Û Á˘¿Ï· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¿ÏÏ· 164 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ˘ οÓÓ·‚˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÌÔÙÈṲ̂ÓË Ì ÔÈ-

● Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÓfiÓÂ˘Ì·.

∞fiÂÈÚ· ÎÏÔ‹˜ °È· ·fiÂÈÚ· ÎÏÔ‹˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÚÔ¯ı¤˜ ¤Ó·˜ 32¯ÚÔÓÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢π∞™. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ ÂÈÛ‹Ïı Û ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·‚Ï„›· ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ·ÔÂÈÚ¿ıËΠӷ ÎϤ„ÂÈ ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi, ·ÏÏ¿ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi˜, ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÚÔÛÙڤͷÓÙ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢π∞™. ∂›Û˘, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √¶∫∂ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË 34¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˜, ηıÒ˜ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·Ó ÓÔÌ›ÌˆÓ ÂÁÁڿʈÓ.

º˘Ï¿ÎÈÛË 16 ÌËÓÒÓ ÁÈ· ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ‚›· ¶√π¡∏ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 16 ÌËÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Â¤‚·Ï ¯ı˜ ÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ 49¯ÚÔÓÔ ·fi ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, Ô˘ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ÌÂÙ¿ ·fi Ì‹Ó˘ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Ë 41¯ÚÔÓË Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘, ÁÈ· ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜. √ ηٷ‰ÈηÛı›˜ ¿ÛÎËÛ ¤ÊÂÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô 49¯ÚÔÓÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ Ì‹Ó˘ÛË Î·Ù¿ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘, ÁÈ· „¢‰‹ ÁÂÁÔÓfiÙ·, ηıÒ˜ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ÙÔÓ ·›ÏËÛÂ.

∞Ó‰ÚÈΤ˜ - °˘Ó·ÈΛ˜ - ¶·È‰ÈΤ˜ ∫ÔÌÌÒÛÂȘ

¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫ˆÓ. ™Ù¤ÏÏÔ˘

¶. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3, ∞ÁÚÈ¿, ΔËÏ.: 24280 92114 ÎÈÓ.: 6947 634086, 6946 022563

¢Âη٤ÛÛÂÚȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ™ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÀËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ §¿ÚÈÛ·˜, ª·ÁÓËÛ›·˜, ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÚԤ΢„·Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∂ϤÁ¯ıËηÓ: -(1.044) ¿ÙÔÌ·, -(902) Ô¯‹Ì·Ù·, -(14) ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÎÚ· Î·È -(8) ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ¶ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó (34) ¿ÙÔÌ·. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó (14) ¿ÙÔÌ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: -ŒÓ·˜ (1) Ë̉·fi˜ ÁÈ· ÎÏÔ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. -ŒÓ·˜ (1) Ë̉·fi˜ ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ÎÏÔ‹˜. -ΔÚÂȘ (3) ·ÏÏÔ‰·Ô›, ‰‡Ô ˘‹ÎÔÔÈ ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È ¤Ó·˜ ˘‹ÎÔÔ˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË Â›ÛÔ‰Ô Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·. -ΔÚÂȘ (3) Ë̉·Ô› ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌÔ ˘·›ıÚÈÔ ÂÌfiÚÈÔ. -ΔÚÂȘ (3) Ë̉·Ô› ÁÈ· ÛÙ¤ÚËÛ˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ô‰‹ÁËÛ˘. -ΔÚ›· (3) ¿ÙÔÌ·, ·fi Ù· ÔÔ›· ‰‡Ô Ë̉·Ô› Î·È ¤Ó·˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜, ˘‹ÎÔÔ˜ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ-

Τ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·Ô‰Ô¯‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· Ì ¯Ú‹ÛË, ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ÂÈÙ·ÁÒÓ Î·È ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. μ‚·ÈÒıËÎ·Ó (236) ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: -¢‡Ô (2) ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ÎÏÔ‹˜. -ΔÚÂȘ (3) ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ·ÏÏÔ‰·ÒÓ. -ΔÚÂȘ (3) ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌÔ ˘·›ıÚÈÔ ÂÌfiÚÈÔ. -¶¤ÓÙ (5) ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Â·ÈÙ›·. -¢È·ÎfiÛȘ ›ÎÔÛÈ ÙÚÂȘ (223) ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÚÔ¯·›·˜, ‹ÙÔÈ: ‘(1) ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË ÂÚ˘ıÚÔ‡ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË, -(1) ÁÈ· ΛÓËÛË ÛÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ú‡̷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, -(3) ÁÈ· ΛÓËÛË ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÏˆÚ›‰·, -(7) ÁÈ· ÌË ¯Ú‹ÛË ˙ÒÓ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜, -(3) ÁÈ· ÌË ¯Ú‹ÛË ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÓÔ˘˜, -(3) ÁÈ· ∫Δ∂√, -(44) ÁÈ· ˘¤Ú‚·ÛË ÔÚ›Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜, -(2) ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, -(1) ÁÈ· Êı·Ṳ́ӷ ÂÏ·ÛÙÈο, -(158) ÏÔÈ¤˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ. ∫·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÌÈÎÚfi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 3Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 11 Î·È 33. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 11765 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 20.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 33823 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 11787 Î·È 33845 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 11498 11752 33556 33810. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 11360 11384 11681 11726 11730 11850 33418 33442 33739 33784 33788 33908. ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 11015 11020 11029 11070 11081 11097 11117 11167 11169 11196 11205 11253 11256 11266 11286 11304 11319 11326 11356 11365 11407 11458 11511 11521 11544 11550 11552 11591 11599 11600 11632 11660 11664 11676 11699 11702 11727 11732 11757 11773 11795 11805 11846 11882 11887 11914 11918 11919 11985 11992 33043 33050 33073 33078 33087 33128 33139 33155 33175 33225 33227 33254 33263 33311 33314 33324 33344 33362 33377 33384 33414 33423 33465 33516 33569 33579 33602 33608 33610 33649 33657 33658 33690 33718 33722 33734 33757 33760 33785 33790 33815 33831 33853 33863 33904 33940 33945 33972 33976 33977. Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 11000 ¤ˆ˜ 11999 Î·È ·fi 33000 ¤ˆ˜ 33999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· (10/10) ÙˆÓ 40,00 ¢ÚÒ. ∏ ∂¶√ª∂¡∏ ∫§∏ƒø™∏ £∞ °π¡∂π ™Δπ™ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2015.


12 M·ÁÓËÛ›·

™∫§∏ƒ∏ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∞¯.

ª¤Ô˘ ÂÍ·ÔχÂÈ Ë ∞ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÈ ·fi ÙÚ·ÌÔ‡ÎÔ˘˜ Î·È ÌÚ¿‚Ô˘˜ ı· ÂÚÈÊÚÔ˘ÚËı› Ë ÔÚ›· ÛÙȘ 18 ÙÔ˘ Ì‹Ó·: “√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÓ ‰È¤„¢Û ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ì·˜: ∂›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙfiÛÔ ¯˘‰·›Ô˜ ÙÚ·ÌÔ‡ÎÔ˜ Î·È Ê·Û›ÛÙ·˜ fiÛÔ ÙÔÓ ÂÚÈ̤ӷÌÂ. ªfiÏȘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÂÎÙfiÍ¢Û (Ì ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ó‡¯Ù·˜) ηٿ ¿ÓÙˆÓ Î·ÙËÁÔڛ˜ (·Ï‹Ù˜, ÎÔÚ›Ù˜, ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔÈ Î.Ï.), ÌÈÌÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯Ô˘ÓÙÈÎÔ‡˜ (Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· “ÛÒÛÔ˘Ó” ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË “Ê·˘ÏÔÎÚ·Ù›·” ). ªÂ ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ ·ÚÁ˘ÚÒÓËÙˆÓ ªª∂ (ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Ú·‰Èfiʈӷ) Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÌÈ·˜ ηٷÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ ·Ú·‰¤ÚÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙË ¯ÚfiÓÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ηÙÔÚıÒÓÂÈ, Ì ¿ÚÙÔÓ, ı¿̷ٷ Î·È ¤ÚÁ· ‚ÈÙÚ›Ó·˜, Ó· Ï·Û¿ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ˆ˜ “Ì¿Áη˜” ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜ Î·È Ó· ·›˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›·ÏÔ. ∂›Ó·È ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜, Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ÌËÓ Í·Ó·¸¿ÚÍÂÈ, ¿ÙÔÌÔ ÛÙÔ ‰Ë̷گȷÎfi ıÒÎÔ Ì ٤ÙÔÈ· ˘ÔÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë, ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ȉÂÒ‰Ô˘˜. ªfiÓÔ ·Ë‰›· Î·È ÔÚÁ‹ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ¯˘‰·›Â˜ ·Ù¿Î˜, ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚˆ¿ÚÈˆÓ Ô˘ ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó, ÂÓÒ Â›Ó·È ·ÂÚ›ÁÚ·Ù· ıÏÈ‚ÂÚfi ÙÔ ı¤·Ì· (Î·È ·ÎÚfi·Ì·, ΢ڛˆ˜) οı ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∂›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ˜ Ô Ê·ÛÈÛÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ οı ·ÓÙ›ÏÔÁÔ˘ ·fi ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ÙÔ ‚·Ú‡ÓÂÈ Ô ÌÈÛfi˜ ¶ÔÈÓÈÎfi˜ ∫Ò‰Èη˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚¤‚·È· ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÂÚ› fiÏ˘-Âȯ›ÚËÛ˘, ÙˆÓ ÂίˆÚ‹ÛÂˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Î.Ï., Ë ·Á·ÛÙ‹ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Î·È Ë ·Ì¤ÚÈÛÙË ÚÔı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î¿ı Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∏ ∞ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙȘ 18/12/2015, ·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ÙÔ˘ ªÂÙ·Ó¿ÛÙË, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ̷˙ÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· ÙȘ ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘Ì ·¤Ó·ÓÙÈ Û οı ÙÚ·ÌÔ‡ÎÔ, ÌÚ¿‚Ô Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Î·È ·Ú·ÎÚ·ÙÈÎfi Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ʤÚÂÈ Ô ª¤Ô˜. ∫·È ‚¤‚·È· ‰ËÏÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Î·È ÔÈ “Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜” ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˜! £· Ì·˜ ‚ÚÂÈ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘”.

™∞μμ∞Δ√ 12 ¢EKEMBPIOY 2015

¢ÂÓ ÙËÓ ·Ú¤Ï·‚ Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ·Ô˘Û›· ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜

∫Ú˘ÊÙÔ‡ÏÈ Ì ÙËÓ ·ÚÁ›· ·›˙ÂÈ Ô ∞¯. ª¤Ô˜

һ

·Ï¿ÎÈ” ÌÂٷ͇ ∂§Δ∞ Î·È ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È‹ÌÂÚÔ Ë ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋ Ú¿ÍË Ù˘ ·ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜. ∏ ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋ Ú¿ÍË ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› ·fi ÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ÂÎÙÂÏÒÓ ¯Ú¤Ë Á.Á. Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î. ΔÛ¤ÏÈÁη, ˆÛÙfiÛÔ ÁÂÓÓÔ‡ÓÙ·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ Ù˘, ¤ÛÙˆ Î·È ÌÂ Û˘ÛÙË̤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹ ̤ۈ ÙˆÓ ∂§Δ∞. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÙˆÓ ∂§Δ∞ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ ·ÚÁ›·˜ ı· ·Ú·ÏËÊı› ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÔfiÙÂ Î·È Â›ÛËÌ· ·‡ÂÙ·È ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘. ™Â ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú·Ï·‚‹˜ Ù˘ ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ Ù˘ ·ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞¯. ª¤Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î. ¡. ¶·¿, Ë ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋ Ú¿ÍË ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› ·fi ÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÁÈ· Ó· ÚÔˆıËı› ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ÌÂ

Û˘ÛÙË̤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹ ̤ۈ ÙˆÓ ∂§Δ∞. øÛÙfiÛÔ, Ë Û˘ÛÙË̤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹ ¤Ê˘Á ÁÈ· Ù· ∂§Δ∞ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÎÔÈÓÔÔÈÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÙÔÓ Á.Á. ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ô Î. ¶·¿˜, ηıÒ˜ ¯ı˜ ·Ô˘Û›·˙ Ì ¿‰ÂÈ· Ô ÂÎÙÂÏÒÓ ¯Ú¤Ë Á.Á. Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ηٷ‚Ï‹ıËΠοı ÚÔÛ¿ıÂÈ·

ÁÈ· Ó· ·Ú·‰Ôı› ¤ÁηÈÚ· Ë ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ì ÙË Û˘ÛÙË̤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙË ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋ Ú¿ÍË Ù˘ ·ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘”. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ù· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Ô˘ ÁÂÓÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È ÔÏÏ¿, Ì ÚÒÙÔ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ì¤ÚÈÌÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ Ù˘ Ì ‰ÈηÛÙÈÎfi ÂÈÌÂÏËÙ‹ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·

ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È‹ÌÂÚÔ. “ª·˜ ›·Ó ·fi Ù· ∂§Δ∞ fiÙÈ Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ï›ÂÈ Î·È Î·ÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ë ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋ Ú¿ÍË Ù˘ ·ÚÁ›·˜ ı· ·Ú·‰Ôı› ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶·¿˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·ÚÈÛÙ› ·Ó Ë Û˘ÛÙË̤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÂÛÙ¿ÏË ÚÔÛˆÈο ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ‹ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÈϤÔÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ô ∞¯. ª¤Ô˜ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ë̤ڷ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÊÔ‚‹ıËΠÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÚÔÛˆÈο ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·fi ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙˆÓ ∂§Δ∞. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋ Ú¿ÍË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÁ›·, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂΉÈηÛÙ› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ¤Á΢ÚÔ˘˜ ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ó· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Ù‡¯Ë Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

“∂›ıÂÛË” ·fi ÙËÓ ∞ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË Î·Ù¿ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘

£∂™™∞§π∞

“∫Ï›‰ˆÛ”, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∞¯. ª¤Ô˘

√ Δ. ª·Ù˙ȿη˜ ÂÎÏÂÎÙfi˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘; √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ Δ.

ª·Ù˙ȿη˜ ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ÂÎÏÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ∞¯. ª¤Ô˘ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰Ë̷گȷÎfi ıÒÎÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÙÂı› Û ·ÚÁ›· Ì ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋ Ú¿ÍË Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘. √È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ‹‰Ë ÂÈÏËÌ̤ÓË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· Û˘ÁÎÏËı› ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ú·ÏËÊı› Ë ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋ Ú¿ÍË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞¯. ª¤Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ ÂÓÙfi˜ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ Ó· Û˘ÁÎÏËı› ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ £. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È ¢ËÌ. ¶¤ÁÈÔ˘ Ô˘ “¤·È˙·Ó” ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÚÚÈÊı› ·fi ÙÔÓ ∞¯. ª¤Ô, ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È Ë ¤ÎÏËÍË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ı· ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ë „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, ηıÒ˜ ‹‰Ë Ë ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÌÂ-

ÙÚ¿ ‰˘Ô ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î.Î. §·˝Ó· Î·È ∫·Ï˘‚ÈÒÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ·ÎfiÌË ·ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¢ËÌ. ∫·ÓÙfiÏ·.

∏ ‰È·‰Èηۛ· ∞Ó Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ·ÚÁ›·, Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ·ÛΛ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·ÛË ÔÚ›˙ÂÙ·È, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÎˆÏ‡Ì·ÙÔ˜ ‹ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜

·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ‹ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯fiÓÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. ∞Ó ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÂÓ ÂΉÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·fiÊ·ÛË Ì¤Û· Û ÚÔıÂÛÌ›· ¤ÓÙ (5) ËÌÂÚÒÓ, ·ÊfiÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù¤ıËΠ۠·ÚÁ›·, ‹ ·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘˜, Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ·ÛΛ Ô ÚÒÙÔ˜ Û ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯fiÓÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. ∞Ó ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Ù· ·Û΋ÛÂÈ, Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ·ÛΛ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ηٿ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ηÈ, ·Ó Î·È ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Ù· ·Û΋ÛÂÈ, Ù· ·ÛΛ, ϤÔÓ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ηٿ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯fiÓÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. ∞Ó Î·Ó¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯fiÓÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Û΋ÛÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, ÙfiÙ ٷ ·ÛΛ Ô ÚÒÙÔ˜ ηٿ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÈÏ·¯fiÓÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ηÈ, ·Ó Î·È ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Ù· ·Û΋ÛÂÈ, Ù· ·ÛΛ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÂfiÌÂÓÔÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏËıÔ‡Ó ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡. ∞Ó Î·Ó¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘

Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ‰Â¯ı› Ó· ·Û΋ÛÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, ÙfiÙ ٷ ·ÛΛ Ô ÚÒÙÔ˜ ηٿ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÂÈÏ·¯fiÓÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ηÈ, ·Ó ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ‰Â¯ı› Ó· Ù· ·Û΋ÛÂÈ, Ù· ·ÛΛ Ô ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. ΔÔ ›‰ÈÔ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·ıÂÓfi˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ŸÔ˘ ηٿ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ„ËÊ›·˜, Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ·ÛΛ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. √ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ù¿ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ Ó· ·Û΋ÛÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ, ÌfiÏȘ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ·˘Ù¿, ‰‹ÏˆÛË ·Ó¿Ï˄˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, Ë ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ·˘ıËÌÂÚfiÓ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ÏÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

∂™Δπ∞™∏ - °∞™Δƒ√¡√ªπ∞

∫‡ÚÔ˘ 91-93 - μ√§√™

ΔËÏ./fax: 24210 58855 ∫ÈÓËÙfi: 6940277899

VENDING SYSTEMS ™Δ. ∑∞ƒ∫∞¢∞™ & ™π∞ ∂.∂.

¤ÙÛÈ ·Ï¿...

∞ÀΔ√ª∞Δ√π ¶ø§∏Δ∂™ ∫∞º∂ - ™¡∞∫ - ∞¡∞æÀ∫Δπ∫ø¡ ¶¿ÚÔ‰Ô˜ μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 66, ¡¤· πˆÓ›·, μfiÏÔ˜, Δ.∫. 38 446 ΔËÏ.: 24210 69862, Fax: 24210 69862, ∫ÈÓ.: 6977 276979 www.vendingsystem.gr

e-mail: info@vendingsystem.gr

ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ

πˆÏÎÔ‡ 330 ÙËÏ. 6937773409


M·ÁÓËÛ›· 13

£∂™™∞§π∞ ™∞μμ∞Δ√ 12 ¢EKEMBPIOY 2015

∂ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi ·‡ÚÈÔ 11 .Ì. - 4 Ì.Ì. - ∞ÂÚÁ›· Î‹Ú˘Í·Ó ÔÈ ÂÌÔÚÔ¸¿ÏÏËÏÔÈ

∞ÓÔȯً ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿  ڢıÌÔ‡˜ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ηıÒ˜ Ù›ıÂÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ Ì ٷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ∫˘ÚȷΤ˜ ÚÈÓ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÛÙȘ 20 Î·È ÙȘ 27 ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ, ηıÒ˜ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‚‰ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ‹Á ηϿ, Ì ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘, ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Ó· ÂÓ·ÔÙ›ıÂÓÙ·È ϤÔÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ. ∞ÂÚÁ›· ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Î‹Ú˘Í·Ó ÔÈ ÂÌÔÚÔ¸¿ÏÏËÏÔÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ‚ÈÙÚ›Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ̤ÏË ÙÔ˘. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÂÈÙÚÔ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙËÏÂʈÓÈο ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421025479 Î·È 2421022366. Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ¿ÏË ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ı· ·›˙ÂÈ ÌÂψ‰›Â˜ ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÛÎÔfi, Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÚfiÊÈÌ· Î·È Â›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ fiÏ˘. “∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ∫. ΔÛ¤ÏÈÔ˜ “ηÏԇ̠ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. √È ÙÈ̤˜ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ÊÈÏÈΤ˜ Î·È ÚÔÛÈÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ

Â¿ÚÎÂÈ· ÂȉÒÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘ÌÂ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì Û ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ∏ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‚‰ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ‹Á ηϿ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜, ˆÛÙfiÛÔ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍԇ̠ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘.

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ‚ÈÙÚ›Ó· ∞fi ÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› Î·È Ê¤ÙÔ˜

∞ÂÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÌÔÚÔ¸¿ÏÏËÏÔÈ ∞ÂÚÁ›· ΋ڢÍ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÌÔÚÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ∫˘Úȷ΋ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÔÎÙÒ ∫˘ÚȷΤ˜ Ô˘ ıÂÛÌÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ· ÂχıÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜. ∂ȉÈο ÙÔ Ì‹Ó· ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ

ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÙÔ ÌÓËÌÔÓÈ·Îfi ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ -ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ™Àƒπ∑∞ ∞¡∂§, ÌÂÙ¿ ÙË ÌÓËÌÂÈÒ‰Ë ÎˆÏÔÙÔ‡Ì· ΔÛ›Ú·, ·Ê‹ÓÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ıÈÎÙÔ - ı· ÂÍÔÓÙÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÔ¸¿ÏÏËÏÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó “ÛÂÚ›” , ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ·Ó¿·˘ÛË, ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ÂÚÁ·Û›·. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ·Ù·Ï¿ÓÙÂ˘Ù· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·ÚÁ›·˜, Ô˘ ÙÂÏÈÎfi ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÔÓÔÒÏËÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ·fi ÙȘ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ù· mall Î·È Ù· ÂÎÙˆÙÈο ¯ˆÚÈ¿, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Û ÏԢΤÙÔ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∫·Ïԇ̠ٷ ۈ̷Ù›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 13 ¢ÂΤ̂ÚË, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi Ì‹Ó˘Ì· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ, Ô˘ Ì·˜ ÂÍ·ıÏÈÒÓÔ˘Ó Ì¤Û· Î·È ·fi ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘”.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫˘Úȷ΋ 13/12 11:00 - 16:00, ¢Â˘Ù¤Ú· 14/12 09:00 - 15:00, ΔÚ›ÙË 15/12 09:00 - 14:00 Î·È 17:0021:00, ΔÂÙ¿ÚÙË 16/12 09:00 14:00 Î·È 17:00-21:00, ¶¤ÌÙË 17/12 09:00 - 14:00 Î·È 17:0021:00, ¶·Ú·Û΢‹ 18/12 09:00 14:00 Î·È 17:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 19/12 10:00 - 17:00. ∫˘Úȷ΋ 20/12 11:00 - 19:00, ¢Â˘Ù¤Ú· 21/12 09:00 - 14:00 Î·È 17:00-21:00, ΔÚ›ÙË 22/12 09:00 14:00 Î·È 17:00-21:00, ΔÂÙ¿ÚÙË 23/12 09:00 - 14:00 Î·È 17:0021:00, ¶¤ÌÙË 24/12 10:0019:00, ¶·Ú·Û΢‹ 25/12 ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ™¿‚‚·ÙÔ 26/12 ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÎÏÂÈÛÙ¿. ∫˘Úȷ΋ 27/12 11:00 - 19:00, ¢Â˘Ù¤Ú· 28/12 09:00 - 14:00 Î·È 17:00-21:00, ΔÚ›ÙË 29/12 09:00 14:00 Î·È 17:00-21:00, ΔÂÙ¿ÚÙË 30/12 09:00 - 14:00 Î·È 17:0021:00, ¶¤ÌÙË 31/12 10:0019:00, ¶·Ú·Û΢‹ 01/01/16 ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿, ™¿‚‚·ÙÔ 02/01

ÎÏÂÈÛÙ¿ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ, ηıÒ˜ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‚‰ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ‹Á ηϿ, Ì ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ó· ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó Û ·‡ÍËÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘, ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋. ∏ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯·Ï› Î·È Ì ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ‰¤ÓÙÚ· ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ˆ‰Â›ˆÓ ·È‰È¿ ı· „¿ÏÏÔ˘Ó Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ Î·È ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈΘ ÌÂψ‰›Â˜ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ “ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜” Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÂȉÒÓ ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÙËÓ ΔÚ›ÙË 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂ÚÌÔ‡ Ì ΔÔ-

¶Δø™∏ ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi

Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 30% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (√∂μ∂ª) Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÔÈ ÎÂÊ·Ï·È·ÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ ˘¤ÚÔÁΘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Î·È Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· “ÁÔÓ·Ù›˙Ô˘Ó” ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Âȉ›ӈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ™Â ·fiÁÓˆÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙÔ˘˜ ηٿ 30% Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔ-

™Â Ó¤· ‡ÊÂÛË Ê¤ÙÔ˜ Ô ÎÏ¿‰Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ √∂μ∂ª

¶ÙÒÛË Ù˙›ÚÔ˘ 30% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ÙÈΤ˜ ·Ó¿Î·Ì„˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ √∂μ∂ª, ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ, ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ, ÔÈ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ›, ÔÈ „˘ÎÙÈÎÔ›, ÔÈ ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ÔÈ Î·È ÔÈ ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˜ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÈÛ¯˘Úfi ÙÔ Ï‹ÁÌ· ·fi ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜, Ì ÙÔ˘˜ ÎÂÊ·Ï·È·ÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂȈÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. ™Â fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÏfiÁˆ ·Ó·‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ ‰ÂÓ

πˆÏÎÔ‡ 183 ¶∞ƒ∫√ ∫∞§§π£∂∞™ Δ∏§.: 24210 79031

¶·ÚÔ¯¤˜: ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ¢È·ÈÙÔÏÔÁ›Ô˘ - ¢È·ÙÚÔÊ‹˜ §ÈÔ̤ÙÚËÛË - ª¤ÙÚËÛË “ª˘È΋˜ ª¿˙·˜”-ÀÁÚÒÓ ª¤ÙÚËÛË Î·È ∞ÁˆÁ‹ ÁÈ· ∫˘ÙÙ·Ú›Ùȉ· ∂ÈÛΤ„ÂȘ ∫·Ù’ Ô›ÎÔÓ ∫·ÙËÁÔڛ˜: ¶·È‰È¿ - ∂Ó‹ÏÈΘ - 3Ë ∏ÏÈΛ· ∂Á΢ÌÔÓÔ‡Û˜ - £ËÏ¿˙Ô˘Û˜ - ∞ıÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ¶·¯‡Û·ÚÎÔÈ - À¤Ú‚·ÚÔÈ ∞ÓÔÚÂÍ›· - μÔ˘ÏÈÌ›· ∫ÏÈÓÈΤ˜ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ: ¢È·ÈÙÔÏfiÁÔ˜ - ¢È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜ ÃÔÏËÛÙÂÚ›ÓË - ∞ÚÙ. ›ÂÛË - √˘ÚÈÎfi √͇ √ÛÙÂÔfiÚˆÛË - ∞Ó·ÈÌ›· ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 172-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ¢È·‚‹Ù˘ - ¡ÂÊÚÈ΋ ∞ÓÂ¿ÚÎÂÈ· - ∫·ÚΛÓÔ˜ 2421037055 - 6955177154 ∂ÓÙÂÚÈο - ¶ÂÙÈο ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

™ÙÂϛӷ ™ÂʤÚË

ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ˘¤ÚÔÁΘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Î·È Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √∂μ∂ª fiÙÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ϤÔÓ ¯Ú‹Ì·Ù· Ì ηٿıÂÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÌÂÙÚËÙ¿, Ì ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË-

̷ٛ˜ Ó· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ˘¤ÚÔÁÎˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Âȉ›ӈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. “∏ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ¿” ÂÈÛËÌ·›-

ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √∂μ∂ª Î. ΔÚ. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ “ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 30% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ. √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ·Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Âȉ›ӈÛË ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÔÈ ÎÂÊ·Ï·È·ÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙˆÓ ÌÂÙÚËÙÒÓ, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ ˘¤ÚÔÁΘ ÔÊÂÈϤ˜ Û ∂ÊÔÚ›· Î·È ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· “ÁÔÓ·Ù›-

˙Ô˘Ó” ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È ¯Ú‹Ì· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ. ∞fi ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÍËı› Ë ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “¤ÛÔ˘Ó” ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √∂μ∂ª. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


14 M·ÁÓËÛ›· ∞¡Δ∞ƒ™À∞

∞ÓÙÈÔÏÂÌÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô °ÂˆÚÁԇϷ ª∂ ÌÈÎÚ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ·ÓÙÈÔÏÂÌÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ›¯Â ηϤÛÂÈ ÁÈ· ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ∞¡Δ∞ƒ™À∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô °ÂˆÚÁԇϷ. Δ· ̤ÏË Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ·Ófi Ì ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “∏ ÓÂÔÏ·›· ‰ÂÓ ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÁ·Ú¯›·” , ÙÔ ÔÔ›Ô Û‹ÎˆÛ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘. ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ISIS ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. Δ· ̤ÏË Ù˘ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë 32 Δ·ÍÈ·Ú¯›· ¶Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ, ̤¯ÚÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙˆÓ Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠοÔÈÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ Ë ÓÂÔÏ·›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÏÒÛÈÌË ‡ÏË ÛÙ· ηÓfiÓÈ· ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘. “¢ÂÓ ı· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÁ·Ú¯›·. √ ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ fiÏÂÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi˜, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ÛÊÂÙÂÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘” . ∂ÈϤÔÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÔÏÂÌÈ΋ Ì˯·Ó‹ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÌfiÓÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ ÂÓ‰ÔηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÒÓ, Ô˘ Ô͇ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ “ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ıÚÔ‡” , Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ·›ÚÓÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ Î·È ˘ÂÚÂıÓÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙ‹ÚÈÍ‹˜ Ù˘ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÂÍ·ıÏÈˆÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Î·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ™Àƒπ∑∞-∞¡∂§ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÛÙ·ÏÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ·Ó·Î·Ù¿Ï˄˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ·fi ÙÔ ™ÙÚ·Ùfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¿ÛÎËÛË “¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ” Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ›¯Â ˆ˜ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂͤÁÂÚÛ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ οÔÈˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜, Ê˘Ï‹˜ Î·È ıÚËÛΛ·˜.

£∂™™∞§π∞ ™∞μμ∞Δ√ 12 ¢EKEMBPIOY 2015

√È ÈÔ Â›ÊԂ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ - √È Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚÔ¯·›·

“¶·Á›‰Â˜” ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ô‰Ô› μfiÏÔ˘

ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌËÓÈ·›ˆ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›·, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ·fi ηı·Ú‹ Ù‡¯Ë ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ı‡Ì·Ù· Î·È ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1200 ÙÚÔ¯·›· ˘ÏÈÎÒÓ ˙ËÌÈÒÓ Ì¤Û· Û 9 Ì‹Ó˜ (√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ 2014-πÔ‡ÓÈÔ˜ ÙÔ˘ 2015) ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙÔÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ μ·ÁÁ¤ÏË £¤Ô ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó Ù· ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· - ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Î·È ‰ÚfiÌÔÈ - ÛÙ· ÔÔ›· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ·ÚfiÌÔÈ· ΛÓËÛË Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ Ô‡Ù Û Â·Ú¯È·ÎÔ‡˜ ‰‡Û‚·ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Â›Ó·È Û ÎÂÓÙÚÈο Î·È ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ӷ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞ÚÔÛÂÍ›· Ô‰ËÁÒÓ, ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÒÚÔ˘ ¿ÚÎÈÓ, ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡ ÊfiÚÙÔ˘ ΛÓËÛ˘ Û ÛÙÂÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, η΋ ÔÚ·ÙfiÙËÙ· Î·È Î·ÎÔÙ¯ӛ˜ Â›Ó·È Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ·Èٛ˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.

√È ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ √ ‰ÚfiÌÔ˜ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì ‰Âο‰Â˜ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· οı ̋ӷ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ŒÎÏËÍË fï˜ ÚÔηÏ› fiÙÈ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Û˘¯ÓfiÙÂÚÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ì 56 ηٷÁÚ·Ì̤ӷ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ̤۷ Û 9 Ì‹Ó˜ Û ÙÚÔ¯·›· Â›Ó·È Ë 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ fiˆ˜ Ë ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, §·Ú›Û˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. ∞fi ÙÔ˘˜ “ÌÈÎÚÔ‡˜” ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚÔ¯·›· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Â›Û˘ ÔÈ ∞Óı. °·˙‹, °·ÏÏ›·˜, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, °·Ì‚¤Ù·, √ÁÏ Î·È ∫ÔÚ·‹. ª∂Δ∞ ·fi Ôχ¯ÚÔÓÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ·ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ì ÙȘ Ì ·Ú. 3916 Î·È 3917 ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ºÒÙÔ˘, ÔÈ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í›, Ô˘ ›¯·Ó ÂÓ·ÓÙȈı› ÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·‰ÂÈÒÓ ∂¢Ã (Ù·Í›) Û ӤԢ˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ∏ ‰È·Ì¿¯Ë ÍÂΛÓËÛ Ì ÙË Ì ·Ú. 11856/2000 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÙfiÙ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηıÔÚ›ÛÙËηÓ, ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2000 - 2001, ÔÈ Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ∂¢Ã ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (Ù·Í›) ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜ (12 ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È 3 ÛÙË ¡. πˆÓ›·). ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Ì ·Ú. 4323/4-5-2001 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Î·È ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ó¤Â˜ 15 ¿‰ÂȘ Ù·Í›. ªÂÙ¿ ·fi ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÙˆÓ È‰ÈÔ-

√È ÈÔ ÂÈÛÊ·Ï›˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ∏ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Â›Ó·È Ë ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ Ì 11 ηٷÁÚ·Ì̤ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Û 9 Ì‹Ó˜. ΔÔ Stop Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂΛÓÔ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÁÓÔÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ì ¿Û¯Ë̘ Û˘Ó¤ÂȘ. ÕÏϘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ì ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÙÚÔ¯·›ˆÓ Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÌÂٷ͇ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Û ÙÚ›· ÛËÌ›· Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ∫ÔÚ·‹. ∫‡ÚȘ ·Èٛ˜ ÙˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ë ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÔÈÛıÔÌÂÙˆÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ.

∞Ù˘¯‹Ì·Ù· ·Ó¿ Ë̤ڷ ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Â›Ó·È ÔÈ Ì¤Ú˜ Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Ë ∫˘Úȷ΋ ›¯Â ۯ‰fiÓ Ù·

ÌÈÛ¿ Û ·ÚÈıÌfi ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ·fi Ù· ÔÔ›· ÙÔ 1/4 ‹Ù·Ó ηٿ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ (·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏϘ ̤Ú˜, ·ÏÏ¿ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹˜ ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘).

∞Ù˘¯‹Ì·Ù· ·Ó¿ ÒÚ· ∏ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓË ÒÚ· Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ› οÔÈÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ηıÒ˜ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È 3 ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÚˆÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë ·ÛʷϤÛÙÂÚË ÒÚ· Ó· οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ 9:30 Î·È 10:00, Ë ÒÚ· fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÏÈÁfiÙÂÚ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ∞Ó Î·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ·‰˘ÛÒËÙÔÈ, ·ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â› ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Â›Ù Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Â›Ù Ì ÂÈÚfiÛıÂÙ· ¤ÚÁ·, ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ-

¢¤Î· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ‰‡Ô ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·

¢ÈηÈÒıËΠ·fi ™Ù∂ Ë ÙfiÙ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙȘ ¿‰ÂȘ Ù·Í› ÎÙËÙÒÓ Ù·Í› ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ (¢’ ΔÌ‹Ì·) Ì ÙË Ì ·Ú. 3891/2005 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ·Î‡ÚˆÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Î·È ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ› ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ··ÈÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ∂¢Ã, ‹Ù·Ó ·Ú¿ÓÔÌË, ‰ÈfiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, Î·È fi¯È ·ÈÚÂÙfi˜, ̤ÏÔ˜ ·˘ÙÔ‡. √È ¿‰ÂȘ Â·Ó·¯ÔÚËÁ‹ıËηÓ

ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í› ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 1763/19.1.2010 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ∂.¢.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ‰¤Î· (10) Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ‰‡Ô (2) Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ∂.¢.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÙ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ ™Ù∂

∂ ¶ π ¶ § ∞ ∞¡Δø¡π√À

ª∞π∞¡¢ƒ√À 84 ¡. πø¡π∞ μ√§√À ñ ΔËÏ. 24210 62594 - 81501

∂¶π¶§∞ ∞¡Δø¡π√À

ROOM

∫·ÊÂÓ›Ô

∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ¶∏§π√À ÎÈÓ.: 6973 66 10 35 www.naftilos-pelion.com e-mail: naftilos.cafe@gmail.com

̤ӷ ÛËÌ›·. ¶·ÚfiÙÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›· ÌÔÚÔ‡Ó, Ú¤ÂÈ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÌÂÏÂÙËÙ‹ Ó· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ, ‰‡Ó·ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· μfiÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ¤ÚÁ· (.¯. ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÚ·ÙfiÙËÙ·˜ Û ÂÈΛӉ˘Ó˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ, ηχÙÂÚË Û‹Ì·ÓÛË), ·ÏÏ¿ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ fiÔ˘ ·˘Ù¤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È (.¯. Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÊfiÚÙÔ˘ ÛÙËÓ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ∞Óı. °·˙‹ Î.Ù.Ï.) ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÔχÌËÓ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛˆÈ΋ ¢¯‹ ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È Ù· ·Ú·¿Óˆ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ó· Ûˆı› ÌÈ· ˙ˆ‹ ·fi ÙÚÔ¯·›Ô - Ë ‰ÈÎÈ¿ ÛÔ˘. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ - ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘ÙfiÓ ÙÔ Ì‹Ó· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ηıÒ˜ Ô ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÙÚÔ¯·›ˆÓ.

ñ ηʤ‰Â˜ ñ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ - ÙÔÛÙ ñ ÌÈÏÎ Û¤ÈÎ ñ ÙÛ›Ô˘ÚÔ - ÎÚ·Û› Ì›Ú· ñ ÌÂ˙‰¿ÎÈ· ñ ·Ó·„˘ÎÙÈο - ÔÙ¿ ñ ÚÔÊ‹Ì·Ù· ñ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ۷ϤÈ ¶. ªÂÏ¿ 43, μfiÏÔ˜ - ÙËÏ. 24210 28635 À¶√ ¡∂∞ ¢π∂À£À¡™∏ 6984667849 - 6947430724

“¿ÁÎÔ˜”

·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› ηٿ Ù˘ ÙfiÙ ÓÔ̷گȷ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ: -∏ ÚÔÛ‚ÏËı›۷ ÚÔ΋ڢÍË (ηÓÔÓÈÛÙÈ΋ Ú¿ÍË) ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ‰ÂÓ ¤¯ÚË˙ ‰ËÌÔÛȇۈ˜ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, ηıfiÛÔÓ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂȉÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘. -∂Âȉ‹ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ Ë ÚÔÛ‚ÏËı›۷ Ú¿ÍË ÂΉfiıËΠ·fi ÙÔÓ ÙfiÙ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Â›Ó·È ·ÔÚÚÈÙ¤· Ù· ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘ ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓ·. -√ ÏfiÁÔ˜ ·Î˘ÚÒÛˆ˜ Â›Ó·È ·ÔÚÚÈÙ¤Ô˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ˆ˜ ·‚¿ÛÈÌÔ˜, ‰ÈfiÙÈ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ, ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ·Î˘ÚˆÙÈ΋ 3891/2005 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Â·Ó·Ï‹ÊıËÎÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙË ‰ÈÂÙ›· 2000-2001, Ì fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ 11939/30.11.2000 ¶ÚÔ΋ڢ͢ (ˆ˜ ÂÎ ÙÔ˘ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ·Î˘ÚˆÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜).

Antonopoulou 126-128 Plateia Eleftherias, Volos tel.: 2421033021 f: Mio Nido espresso bar


M·ÁÓËÛ›· 15

£∂™™∞§π∞ ™∞μμ∞Δ√ 12 ¢EKEMBPIOY 2015

∂ÓÒ Â·ÓÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Í¯·Ṳ̂ӷ ÓÔÛ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ê˘Ì·Ù›ˆÛË, Ó¢ÌÔÓÈÔÎÔÎÎÈΤ˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ

√ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜

Ê˘Ì·Ù›ˆÛË, ÔÈ ÌËÓÈÁÁÈÙȉÔÎÔÎÎÈ·È̛˜, ÔÈ Ó¢ÌÔÓÈÔÎÔÎÎÈΤ˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÓÔÛ‹Ì·Ù· Ô˘ Â·Ó‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∏ ÎÚ›ÛË Â¤‰Ú·Û ·ÈÛıËÙ¿ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙȘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ, ÔÈ Ó¤ÔÈ Û ËÏÈΛ·, ÔÈ ÔχÙÂÎÓÔÈ, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∫·È ·Ú¿ ÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÔÏÏÒÓ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‰Ô̤˜ ÁÈ· Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÛÙ· ȉȈÙÈο È·ÙÚ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ 65% ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÒÓ.

∂ӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∂ºÀ∫∂. ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ì ı¤Ì· “√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÛÙ· ·È‰È¿. ªÈ· ÏËı˘ÛÌȷ΋ ÌÂϤÙË Û ÁˆÁÚ·ÊÈο ÂÚÈÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ Î. °È·ÓÓ›ÎË ª·Ú›·, ÂȉÈ΢fiÌÂÓË ÛÙËÓ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Â›¯Â Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∫·ÙÛÈ·Ú‰¿ÓË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÚÁ·Û›·, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÒÓ, ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û ÈηÓÔÔÈËÙÈο ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ Î·Ïfi ÂÓ Á¤ÓÂÈ Â›Â‰Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ¤Ó· ¢ÓÔ˚Îfi ÛËÌÂ›Ô ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Â›-

Ï˘Û˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚ¿ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ Î·È ÊÙˆ¯ÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÌ‚fiÏÈ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰fiÛÂȘ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ ‰fiÛÂˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ, fiˆ˜ MMR, ÙÂÙ¿ÓÔ˘-‰ÈÊıÂÚ›Ùȉ·˜-ÎÔηÙË Î·È ÔÏÈÔÌ˘ÂÏ›Ùȉ·˜, ‰fiÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ· ÌÂٷ͇ 4 Î·È 6 ÂÙÒÓ. ∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·Ú·ÙËÚ›ٷÈ, Â›Û˘, ÛÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ùfi ηٿ ÙÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈfiÎÎÔ˘, ÙÔ˘ ÌËÓÈÁÁÈÙȉfiÎÔÎÎÔ˘, Ù˘ Ë·Ù›Ùȉ·˜ μ Î·È ÙÔ˘ HPV. ∞fi ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ·Èٛ˜ ·Ú¿ÏÂȄ˘ ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ Î·È Ë ·Ì¤ÏÂÈ·. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÂȉÈÎÒÓ ÏËı˘ÛÌÈ·ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ Î·Ï‹ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈ· Î¿Ï˘„Ë ·È‰ÈÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙË Ì¤ÙÚÈ· ¤ˆ˜

ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘

¯·ÌËÏ‹ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ƒÔÌ¿”.

∏ Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË Í¯·ÛÌ¤ÓˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ ™ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔÓ›ÛÙËΠ·ÎfiÌË

ˆ˜ “ÂÈÚfiÛıÂÙ·, ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ·ÓÔÛÔÔ›ËÛË, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›· ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ›¯·Ó “ͯ·ÛÙ›” Î·È ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÛË ¿ÏÏˆÓ (Ê˘Ì·Ù›ˆÛË, ÌËÓÈÁÁÈÙȉÔÎÔÎÎÈ·È-

̛˜, Ó¢ÌÔÓÈÔÎÔÎÎÈΤ˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡, Î.¿.), Ù· ÔÔ›· ı· ›¯·Ó ÚÔÏËÊı› Â¿Ó ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÙ·Ó ¤ÁηÈÚ· Î·È ÔÚı¿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Î·È Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ, ¿ÓÂÚÁÔÈ, Ó¤ÔÈ Û ËÏÈΛ·, ÔχÙÂÎÓÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÂΛӘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÈÔ Èı·Ó¤˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ‹ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡. ∞ÎfiÌË ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‡ÚËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ, ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÎÚ›Û˘, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔÓ È‰ÈÒÙË ·È‰›·ÙÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·È‰ÈÎfi ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂȈ̤ÓÔ˜, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙfi, ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∂Ó ·ÓÙÈı¤ÛÂÈ, ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› ÛÙ·ıÂÚ¿ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‰Ô̤˜. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù·, Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ‰·¿ÓË

ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·, ηıÒ˜ ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ‰Ô̤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚı¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ì·˙ÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ·̷ÙÔ˜ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÒÓ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û ȉȈÙÈο È·ÙÚ›· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ 65%. ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÒÓÔÓÙ·˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Âȉڿ ·ÈÛıËÙ¿ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ, ÌÈ·˜ Î·È Ë ·ÓÔÛÔÔ›ËÛË ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Î·È ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ‰˘Ó·ÌÈο ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÛÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÌÊ·Ó›˜ ̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ë ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡, ÙË ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Â¿Ó‰ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ‰ÔÌÒÓ Ì Â·ÚΤ˜ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi”. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ NÔÌÔ‡ M·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ ∂™¶∞ 2007-2013

¶·Ú·Ï·‚‹ È·ÙÚÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ √§√∫§∏ƒø£∏∫∂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ È·ÙÚÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ›¯Â ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞ 2007-2013. ΔÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘, Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜. ∂Í·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ë ·ÚfiÛÎÔÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÙÔ È·ÙÚÔÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ì ÛÎÔfi ¿ÓÙ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‹Ù·Ó ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔ-

Ú›˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜, ÙËÓ ∂ӉȿÌÂÛË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂™¶∞¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙËÓ 5Ë À¶∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. ΔÔ ·Ú¯ÈÎfi ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ‹Ù·Ó 1.392.000 ú Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ ηٷ·ڈÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.076.706 ú, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Ë ·Ú¯È΋ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓË ‰·¿ÓË ‹Ù·Ó 466.800 ú

Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ ηٷ·ڈÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 291.426 ú. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ∂™¶∞ (™.∂.™. 2014-2020) Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘Ó¯‹ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÂÓÒ Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È Î·È ÚÔ˜ Ù· ‰›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜.

ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ñ ΔËÏ.: 2428096110, ÎÈÓ.: 6937050473

π¿ÛÔÓÔ˜ 5-7 - ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘

º›ÏÙÚÔ ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ŸÛ̈Û˘

ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÙ ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÓÂÚÔ‡ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜.

∞Í›· ‰ÒÚÔ˘ 370ú. ¶·Ú¿‰ÔÛË ÎÔ˘ÔÓÈÒÓ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ «£∂™™∞§π∞™» ¤ˆ˜ 21/12/2015.


16 M·ÁÓËÛ›· ∏ÌÂÚ›‰· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÁÈ· “ÎfiÎÎÈÓ·” ‰¿ÓÂÈ· Δ√ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ó¤· ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· Ù· “ÎfiÎÎÈÓ·” ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ·, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ∏ Ó¤· ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “∫fiÎÎÈÓ· ‰¿ÓÂÈ·, ÙÚfiÔÈ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ “ªÔ‡ÚÙ˙È” ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. Δ· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ ÂÓË̤ڈÛË Â›Ó·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È ÔÊÂÈÏÒÓ, Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ‰·Ó›ˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, Ù· “ÎfiÎÎÈÓ·” ‰¿ÓÂÈ·, Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, Ô ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi˜ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ì ‚ÈÒÛÈ̘ χÛÂȘ Î·È ÂÈÙfiÎÈ·, Ô ¡fiÌÔ˜ ∫·ÙÛ¤ÏË - ¡fiÌÔ˜ ¢¤Ó‰È· Î·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È ·˘ÙÔ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. √ÌÈÏËÙ¤˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °·ÏÏÈ¿Î˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÒÓ, ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, V.P. Negotiations Î·È ¶·ÓÙÂÏ‹˜ μÔ˘Á·ÙÛÈÒÙ˘, ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜, ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∏ ËÌÂÚ›‰· ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚÈ·ÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¡ËÛÈÒÓ (∂√∞∂¡) Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÒÓ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, V.P. Negotiations.

™∞μμ∞Δ√ 12 ¢EKEMBPIOY 2015

§fiÁˆ ÌÂٿٷ͢ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙË °’ ÛÙË μ’ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ˙ÒÓË

∞‡ÍËÛË ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÚ› Ù· ÔÛ¿ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ª ÙÔ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ó· ÌÂÈÒıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ̤¯ÚÈ Î·È 52% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ˆÛÙfiÛÔ ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ηıÒ˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙË μ’ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ˙ÒÓË, ·fi ÙË °’ Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ú˘ÛÈ... ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ı· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ, ·ÊÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÚÈ·˜ ηÙÔÈΛ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ë ÂȉfiÙËÛË Â›Ó·È 15 Ï›ÙÚ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ. ∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔ Δaxisnet ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÂÓÒ fiÛÔÈ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015, ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ Â›‰ÔÌ· ̤¯ÚÈ ÙȘ 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016. °È· ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 30 ª·˝Ô˘ 2016, Ë ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2016, ηıÒ˜ ηٷÚÁ‹ıËÎÂ Ë ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ 25% ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÂȉfiÙËÛË Û ϛÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È 1200 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Á·ÌÔ˘˜ Î·È 1500 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÁÁ·ÌÔ˘˜, ¤Ó·ÓÙÈ 960 ¤Ú˘ÛÈ (° ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ˙ÒÓË) Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ. øÛÙfiÛÔ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÔÛfi ÂȉfiÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È 300 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ¿Á·ÌÔ Î·È 375 ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÁÁ·ÌÔ, ¤Ó·ÓÙÈ 336 ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜. ∏ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÚԂϤÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· 25 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ ·fi 35 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ Î·È ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο Î·È ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù· ÔÔ›· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ªÂ ‚¿ÛË Ù· Ó¤· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘

● √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ı· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ, ·ÊÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÚÈ·˜ ηÙÔÈΛ·˜

›ӷÈ: -ÕÁ·ÌÔ˜ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤ˆ˜ 12.000 ¢ÚÒ ·fi 30.000 ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 100.000 ¢ÚÒ, ·fi 200.000 ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ. -ŒÁÁ·ÌÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ·È‰È¿ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤ˆ˜ 20.000 ¢ÚÒ, ·fi 40.000 ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ Ë

·Í›· Ù˘ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 200.000 ¢ÚÒ, ·fi 300.000 ¤Ú˘ÛÈ. -ŒÁÁ·ÌÔ˜ Ì 1 ·È‰› Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤ˆ˜ 22.000 ¢ÚÒ, ·fi 43.000 ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ¤ˆ˜ 200.000 ¢ÚÒ. -ŒÁÁ·ÌÔ˜ Ì 2 ·È‰È¿ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤ˆ˜ 24.000 ¢ÚÒ ·fi 46.000 ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ Î·È ·Î›ÓËÙË

ÂÚÈÔ˘Û›· ¤ˆ˜ 200.000 ¢ÚÒ. -ŒÁÁ·ÌÔ˜ Ì 3 ·È‰È¿ Î·È ¿Óˆ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤ˆ˜ 26.000 ¢ÚÒ ·fi 49.000 ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ¤ˆ˜ 200.000 ¢ÚÒ. -ªÔÓÔÁÔÓÂ˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤ˆ˜ 22.000 ¢ÚÒ ·fi 43.000 ¢ÚÒ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ¤ˆ˜ 200.000 ¢ÚÒ. -ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 2.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ·È‰› ·fi 3.000 ¢ÚÒ Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ú˘ÛÈ. -ΔÔ Â›‰ÔÌ· ı· ηٷ‚ÏËı› ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË Î·ÙÔÈΛ·˜ ̤¯ÚÈ 80 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ¿Á·ÌÔ˘˜ Î·È 100 Ù.Ì. ÁÈ· ¤ÁÁ·ÌÔ˘˜, ·fi 120 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ú˘ÛÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ Â›‰ÔÌ·, Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˜. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ŒÁÁ·ÌÔ˜ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 20.000 ¢ÚÒ, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ 80 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 200.000 ¢ÚÒ, ı· Ï¿‚ÂÈ ÔÛfi ÂȉfiÙËÛ˘ 300 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ı· Ï¿Ì‚·Ó 224 ¢ÚÒ (°’ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ˙ÒÓË). ∂›Û˘ ¿Á·ÌÔ˜ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 12.000 ¢ÚÒ Î·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ 50 Ù.Ì. ̤¯ÚÈ 100.000 ¢ÚÒ, ı· Ï¿‚ÂÈ 187,50 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ı· Ï¿Ì‚·Ó 140 ¢ÚÒ.

∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ

£∂™™∞§π∞

“¶·Á›‰·” ÁÈ· ÙÔ Â›‰ÔÌ· ªπ∞ “‡ÔÙË ‰È·Ù‡ˆÛË” Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÎÚ‡‚ÂÈ ÙË Ó¤· ·Á›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ “„·ÏȉÈṲ̂ÓÔ˘” ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∂Âȉ‹, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ì fiϘ ÙȘ ‚·ÚȤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÂÙԛ̷˙·Ó Î·È Â›¯·Ó ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó “fiÛÔ ¤Íˆ” ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ, ÛÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÚԂϤÂÙ·È Î·È... ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÎfiÊÙ˘

ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Â›‰ÔÌ·, ·Ó ‰È·ÈÛÙˆı› ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ‰·¿Ó˘, Û οÔÈ· Ê¿ÛË ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ (ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô 5) “ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘¯fiÓ ÔÛÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Û ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÙfiÙ ·˘Ùfi (ÙÔ ˆ˜ ¿Óˆ ˘fiÏÔÈÔ) ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·Ó·ÏÔÁÈο” .

Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË, ·Ó Û οÔÈ· Ê¿ÛË Ì¤Û· ÛÙÔ 2015 ‹ ÙÔ 2016, ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÓÙÏËı› ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 105 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÈηÓÔÔÈËı› fiϘ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÙfiÙ ı· ÌÔÚ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ÌËÓ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ·Ó·ÏÔÁÈο ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ, „·Ïȉ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Î·È ˘ÔÏfiÁÈ˙ οı ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜.

∏ ·›ÙËÛË °È· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË Ì¤Ûˆ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Taxisnet, ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ¢ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ™ÙËÓ ·›ÙËÛË, Ë ÔÔ›· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30 ª·˝Ô˘ 2016, ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: -√ ∞ºª ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜. -ΔÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÙÔ˘. -√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓˆÓ Ù¤ÎÓˆÓ ÙÔ˘. -√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ πμ∞¡. -√ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÔ¯‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. -∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ·ÚÈ·˜ ηÙÔÈΛ·˜.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™À.ƒπ.∑∞. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘, ¶··Ó¿ÙÛÈÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ Î·È ª·Ï‹ ª¿ÎË, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. Δڇʈӷ ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë Ë ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙË μ’ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ˙ÒÓË ÁÈ· ÙÔ Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·fi ÙË °’ ˙ÒÓË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·‰ÈΛ·˜ Û ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶Ú·ÎÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÔÛfiÙËÙ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ô˘ ÂȉÔÙ›ٷÈ. ŒÙÛÈ Ë ·ÓÒÙ·ÙË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ï›ÙÚˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 8 ÛÙ· 15 Ï›ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î‡ÚÈ· ηÙÔÈΛ·, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÓÒÙ·ÙË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·Ó¿ ·ÚÈ· ηÙÔÈΛ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi Ù· 640 Ï›ÙÚ· ÛÙ· 1200 Ï›ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ¿Á·ÌÔ Î·È ÛÙ· 1500 Ï›ÙÚ· ·fi 800 Ï›ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÁÁ·ÌÔ”. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

∂χıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ μfiÏÔ˘ ∂§∂À£∂ƒ∏ ı· Â›Ó·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 1 Ì ∑¿¯Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÙȘ 11:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 14:00 ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙËÓ ∫˘ÚÈ·-

4§πΔƒ√ §∞¢π CYCLON 10W40 19,99ú

4§πΔƒ√ §∞¢π ªƒª 10W40 19,99ú ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ª¿ÓÔ˜ §·Ú›Û˘ 138, μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ: 24210 66627

΋, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ Ó· ‰ÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. √Ú˘ÎÙ¿ Î·È ÂÙÚÒÌ·Ù· ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÁÂÓÈο ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ (ÂÏÂÊ·ÓÙÔÂȉ‹, ‡·ÈÓ·, ·ÚÎÔ‡‰·, ¿ÏÔÁÔ,

ηÌËÏÔ¿Ú‰·ÏË Î.¿.), ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (·Ì̈ӛÙ˜, ÈÔ˘Ú›Ù˜, ÙÚÈÏÔ‚›Ù˜, ‰›ı˘Ú· Î.¿.) Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÚÈÓ ·fi ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ÂÎı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ μfiÏÔ˘

·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 12-13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015. ∫¿ı ÂÈÛΤÙ˘ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÂÈ Î·È Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ ÎÚ·Ó›Ô ÂÓfi˜ ÈıËÎÔÂȉԇ˜, ÙÔ˘ ªÂÛÔÈı‹ÎÔ˘, Ô˘ ¤˙ËÛ ÚÈÓ ·fi 7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ·

ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯·˘ÏÈfi‰ÔÓÙ· ÚÔ‚ÔÛÎȉˆÙÔ‡ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ì ËÏÈΛ· 2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ site ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ www.volosmuseum.gr Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 36555 (11:00-14:00).


M·ÁÓËÛ›· 17

£∂™™∞§π∞ ™∞μμ∞Δ√ 12 ¢EKEMBPIOY 2015

ªÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋

ªÂ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ bazaar Ù˘ ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘ ΔÔ ÚÒÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Δ√ ÚÒÙÔ ¯ÈfiÓÈ, ¤ÛÙˆ Î·È ·Û¿ÏÈÛÌ·, ¤ÂÛ ¯ı˜ ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÛÙ· ÿÓÈ·. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 5 ÂηÙÔÛÙ¿, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Â›Ó·È fiÌÔÚÊË. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¤ÛÂ˘Û·Ó ¯ı˜ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ó· ÙËÓ ··ı·Ó·Ù›ÛÔ˘Ó. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ¤ÂÛ ÛÙÔÓ -1 ‚·ıÌfi (ʈÙfi ¡. º¿Ú˘).

ª

ÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Bazaar Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋˜” Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Ò˜ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘, Ê›ÏÔÈ Î·È Ê›Ï˜ Ù˘ ∂§∂¶∞¶, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ Ù›ÌËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘ Ô˘ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù·, ÁÔ‡ÚÈ·, ÛÙÔÏ›‰È· Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ-

ο Ì ¤ÌÓ¢ÛË ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿. ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ù›ÌËÛ·Ó ÙËÓ ∂ÔÚÙ·ÁÔÚ¿ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ªÔ˘ÎÒÚÔ˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î. ªÂ˚ÎfiÔÏÔ˘ Î·È Ë Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù‡Ô˘ ÙˆÓ ∞¡.∂§., Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ë ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË, ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Î. ∫›ÙÛÈÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ªÔ˘Ï¿˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î.

∞›ı·Ó˜ °ÈÔÚÙÈÓ¤˜ ∂ΉÚÔ̤˜ ∞ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜: ¶Ú¿Á· 4 Ë̤Ú˜ ·fi 175ú /¿ÙÔÌÔ Ì ÚˆÈÓfi μÔ˘‰·¤ÛÙË 4 Ë̤Ú˜ ·fi 175ú /¿ÙÔÌÔ Ì ÚˆÈÓfi √‰ÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜: μÂÏÈÁÚ¿‰È 4 Ë̤Ú˜ ·fi 159ú /¿ÙÔÌÔ Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ ª¿ÓÛÎÔ 4 Ë̤Ú˜ ·fi 90ú /¿ÙÔÌÔ Ì ÚˆÈÓfi *20/12 ªÔÓÔ‹ÌÂÚË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· (∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ™ÔÎÔÏ¿Ù·˜,The Mall) 25ú /¿ÙÔÌÔ * *15/12 ∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔÓ ª‡ÏÔ ÙˆÓ •ˆÙÈÎÒÓ-ΔڛηϷ 12ú /¿ÙÔÌÔ *

∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 5 - μfiÏÔ˜ Web: elatogreece.com email: info@elatogreece.com ΔËÏ.: 24210 28600 Fax: 24210 28601

Merry Chistmas

∫·ԇϷ, Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰/ÓÙ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ΔfiÏÈ·˜ Î·È Ô ˘Ô‰/ÓÙ‹˜ Î. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘, Ë Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ∞’ ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘, Ë Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ “£¤ÙȘ” , Ë Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ, Ë ‰/ÓÙÚÈ· Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ ∞Ì.∂∞, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ º›ÏˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜”, Ù˘ ºÏfiÁ·˜, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∫∂£∂∞-¶ÈÏfiÙÔ˜ŒÍÔ‰Ô˜, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÔÊÔ›-

ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∞°∂Δ. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ Ì ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ™¯‹Ì· √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ Î·È ÃÔÚˆ‰›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î. μ·Û›ÏË ∞ÁÚÔÎÒÛÙ·, ÂÚÌ‹Ó¢Û ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Î¿Ï·ÓÙ·. ∏ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ Ù˘ ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘, ·¤‰ÂÈÍ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ¯ÚÔÓÈ¿ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÁÈ· Ù· “μ‹Ì·Ù· ∑ˆ‹˜” ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÎÈÓËÙÈΤ˜ Î·È ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜.

Bazaar ·fi ÂÙ¿ ÊÔÚ›˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ Valis Resort ¶ƒøΔ√ΔÀ¶∞ & ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ‰ÒÚ· Û ηϤ˜ ÙÈ̤˜, ¤Í˘Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ bazaar Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Valis Resort, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Valis Grand Ballroom, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015. ™ˆÌ·Ù›·, Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È ÊÔÚ›˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ›ӷÈ: ºÏfiÁ·, Ã∂¡ μfiÏÔ˘, √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜, ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ∂§∂¶∞¶, °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ΔÔ Bazaar ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:00-21:00. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ı· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Á·ÏÏÈÎfi˜ ηʤ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ˆ˜ ¢ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Valis Resort. ∞ÁÔÚ¿ÛÙ ‰ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ Û·˜ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ÓÈÒÛÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi Ì·˜. Valis Resort, Ì ·Á¿Ë Î·È Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ!


™∞μμ∞Δ√ 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2015 Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

√§Àª¶π∞∫√™

∫˘Úȷ΋ Ì §¿ÚÈÛ· ÔÈ ¡¤ÔÈ ª∂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ӛΘ, Ë ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 13.00 ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ∂∞∫ ÙË §¿ÚÈÛ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∫19 Ù˘ Football League. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ‰‡Ô ӛΘ, Ì ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. Î·È ∑¿Î˘ÓıÔ, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ·ÎfiÌË ‚·ıÌfi (ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜), ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Î·È ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÂÛ›‰Ë˜ ·fi ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰·. “¶ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛًηÌ ηٿÏÏËÏ· fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ӛΘ. ™ÙÔ μfiÏÔ Â›Ì·ÛÙ ‰˘Ó·ÙÔ› Î·È Ì ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ì·˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi Ì·˜ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂıԇ̠ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË ‚ÔÏ‹˜ ·fi ÙË ÚÒÙË ‰˘¿‰·” ÙfiÓÈÛ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË “£” Ô £ˆÌ¿˜ ª·ÎÚ‹˜.

ª¶∞™∫∂Δ

√È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ª∂Δ∞ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ U18 ÛÙÔ μfiÏÔ, Ë ›‰È· ·Ú¤· (Ì ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ, ¶··ÁÈ¿ÓÓË, ™ÎÔ˘Ï›‰·, §Ô‡ÓÙ˙Ë, ¢›Ï·ÚÔ, ªÔ˘Ú¿ÙÔ ÎÏ.) ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Í·Ó¿ Û ÂÏÏËÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙË FIBA, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· U20 μ’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› 15 Ì 24 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È, ˆ˜ ÂÂȉ‹ ʤÙÔ˜ Ë ∂ıÓÈ΋ U20 ˘Ô‚È‚¿ÛÙËΠ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·, ı· ÙËÓ... ÏËÚÒÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ Ô˘ “·Ó‚·›ÓÂÈ” ηÙËÁÔÚ›· Î·È ı· ·›ÍÂÈ ϤÔÓ Û Â›Â‰Ô ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ. √È ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi U20 (∞’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜) ÙÔ˘ 2017.

Δ¯ÓÔÏÔÁ›· ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÛÙÔ Euro 2016 Δ∏ ¯Ú‹ÛË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô Δ˙¿ÓÈ πÓÊ·ÓÙ›ÓÔ ÛÙÔ Euro 2016. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ UEFA ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁÎÚÈı› Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ̤ÛÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ Ï¿ıË. ª¿ÏÈÛÙ· Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ Û ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ·ÚΛ Ó· ÂÁÎÚÈı› Î·È ÙÔ (˘„ËÏfi) ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘.

√ √§Àª¶π∞∫√™ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ™Δπ™ 15.00 Δ√¡ ∞°ƒ. ∞™Δ∂ƒ∞ ™Δ√Ã∂À√¡Δ∞™ ™Δ∏¡ ΔƒπΔ∏ ™À¡∂Ã√ª∂¡∏ ¡π∫∏

£¤ÏÂÈ Ó· “¯Ù›ÛÂÈ” ÛÂÚ› ËÓ ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League Î·È ÙËÓ ¤ÌÙË ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ∂∞∫ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 15.00. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Î·È ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜. √ ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ∞Ú‚·Ó›ÙË Î·È ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Â›Ó·È ·Ó‚·Ṳ̂ÓË ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰‡Ô ӛΘ Ì ¶·ÓÂÏ¢ÛÈÓÈ·Îfi (5-1 ÂÓÙfi˜) Î·È Ì ∫ÈÛÛ·ÌÈÎfi - ΢ڛˆ˜ - ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, Ì 1-0. √È ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û˘Ó‰˘¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Ì ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ÛÙȘ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÈÎÙÒÓ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË 12Ë ı¤ÛË Ì 12 ‚·ıÌÔ‡˜, Ë ÔÔ›· ¿ÓÙˆ˜, ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤ÍÔ‰fi Ù˘ ›¯Â ʇÁÂÈ ÓÈ΋ÙÚÈ· ·fi ÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 2-1 ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ˆÛÙfiÛÔ, ËÙÙ‹ıËΠ̠1-0 ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ÛÙÔÓ ∂‡ÔÛÌÔ. √È “ÛÙ·¯˘ÔÊfiÚÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤ÍÈ ·È¯Ó›‰È· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ‰‡Ô ӛΘ (Ì ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Î·È ∂ÚÁÔÙ¤ÏË), Ì›· ÈÛÔ·Ï›· (Ì ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.) Î·È ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜ (·fi ÷ÓÈ¿, ∞¯·ÚÓ·˚Îfi Î·È §¿ÚÈÛ·). ∫·È ÛÙ· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯·ÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂˘fiÛÌÔ˘ ¿ÏÂ„Â Î·È ‹Ù·Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. £· Ú¤ÂÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ó· Â›Ó·È ÛÔ‚·ÚÔ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛʇÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ. ¡· ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ, ˆ˜ fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú· ʤÙÔ˜, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ ∞¯·ÚÓ·˚Îfi ÛÙÔ ªÂÓ›‰È (2-0), ¤¯Ô˘Ó ÎÚÈı› ÛÙÔ ÁÎÔÏ. °ÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ı· Â›Ó·È ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È... ÔÓËÚfi ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·Ó Ú›ÍÔ˘Ì ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20ÂÙ›·, ı· ‰Ô‡Ì ˆ˜ Ô ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ Û ·ÚÎÂÙ¿ ·È¯Ó›‰È· ηٿÊÂÚÂ Î·È ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ì ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ΔÔ 1995 Ó›ÎËÛ Ì 3-1 ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ ∂∞∫, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË

Ó›ÎË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1997-98 (0-1). ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÚÂȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜, ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ 199697 (0-0), 2007-08 (2-2) Î·È 2014-15 (1-1). √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÌÂÙÚÔ‡Ó ÙÚÂȘ ӛΘ, 2-1 ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ 1995-96, 3-2 ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2008-09 Î·È 3-0 ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ 2009-10.

¶¿ÓÙˆ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Ô·‰ÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÊÈ∂∞∫ O§YM¶IAKO™ B. A°P. A™TEPA™ Ï¿ıÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›μ√§√À ‰È, ηıÒ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ “˙ÂÛÙ·flÚ·: 15.00 ı›” ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ∫ÈÛÛ·ÌÈÎÔ‡ ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ. ™‹ÌÂÚ· Ù· ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· ˆÏÔ‡™ËÌ·È¿Î˘ ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·Ó·(÷ÏÎȉÈ΋˜) ̤ÙÚËÛ˘ ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ·fi Ù· 50. °È·ÎÔ˘Ì‹˜ 86. ™ÙÚ·ÙËÏ¿Ù˘ ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘. √È ÙÈ̤˜ Δ· Ï¿Ó· 33. ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜ 20. ∑¤Ú˘ μÔËıÔ›: ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 15. ∫·›·˜ 29. ªÔ˘Ù˙›ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ £‡Ú· 1,3,5: °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ 10 ∫ÂÏ¿˙ÔÁÏÔ˘, 32. ∞Ì·Ú·ÓÙ›‰Ë˜ ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ 2. ¡Ù¿ÛÈÔ˜ ¢ÚÒ, £‡Ú· 4 (VIP): 20 ¢ÚÒ. ÃÚÈÛÙ¿ÎÔÁÏÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒıË19. ª·ÎÚ˘‰ËÌ‹ÙÚ˘ 25. ¡¿ÛÙÔ˜ ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ∞(÷ÏÎȉÈ΋˜) Π¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÂÓÒ ÛÙË 22. ∫·Ú·Ì¿˜ 6. ΔÛÈ¿Ú·˜ ÛÙ¤Ú· fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ¤ˆ˜ Î·È 12 Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fi88. ™ÎÏÈÔ›‰Ë˜ 23. ºÂÚÓ¿ÓÙ˜ ÂÙÒÓ ı· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô 4Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: Ô˘ÏÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ ÔÓfiÌ·7. ∫·ı¿ÚÈÔ˜ 31. °ÎÔ˘ÁÎÔ‡‰Ë˜ ‰ˆÚÂ¿Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Û˘Ù· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÂÚȪÔ˘Ì·ÚÛfiÔ˘ÏÔ˜ 27. °È¿ÓÙÛ˘ ÓÔ‰ÒÓ ÙÔ˘˜. 13. ¡ÙÂ¤ÙÚȘ Ï‹ÊıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, Ë Ô(§¿ÚÈÛ·˜) ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ 2Ô Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfi13. ΔÛÂÌÂÚ›‰Ë˜ 10. §ÂfiÓ Ô›· Î·Ù¤Ï˘Û Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÏÔ˘ ÂÈÛΤÊÙËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·8. °¤ÛÈÙ˜ 11. °Ô˘fiÚÓÙÂÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚș ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô˘ ÛÙÒÓ ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ÂÈÛÈÙ‹°. ™ÙÂÊ¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ™. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∫ÈÛÛ·ÌÈÎfi, ·ÚÈ· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î¿ÔÈ∞ÁÚÔÙÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú·. √È ÌÈÎÚÔ› ̷˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Û¯‹Ì·. ∏ Ì›· ıËÙ¤˜ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ıˆÚÂ›Ù·È Û›ÁÔ˘ÚË, ηıÒ˜ ÙÈÌ ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¡ÈÎÔ ÌˆÚË̤ÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú‚·Ó›- χ˙Ô˜, ÃÚ˘ÛÔÛÙÔÌ›‰Ë˜ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒ- ÓÔÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ï È ¿ º ›ÏÈÔ ™ÎÔÂÏ›ÙË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ Ù Ô ˘ . Ù˘ (ÂÎÙ›ÂÈ ÔÈÓ‹ ÌÈ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜). Â›Û˘ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ηıÈÂڈ̤ӷ ∂ÓÙ‡ˆÛË ÚÔηÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ˆ˜ Ô ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· ηı›ÛÂÈ Ô ™ÙÚ·ÙËÏ¿Ù˘, ÂÓÒ ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿- ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÁÈ· ÙÚ›ÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·˘ÙfiÁÚ·Ê· ·fi Ù· ÈÓ‰¿ÏÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. Ì˘Ó·˜ ı· ηχ„ÂÈ Ô ∑¤Ú˘. √ ªÔ˘ - ·È¯Ó›‰È ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ̤ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ Ù˙›ÎÔ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ·ÚfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ·Ô˘- Èڛ˜ ‰‡Ô Ì·Î. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ·›- ۛ˜ ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ (∞Ú‚·- Ô ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ÍÔ˘Ó ÔÈ ¡Ù¿ÛÈÔ˜ Î·È ¡¿ÛÙÔ˜. ™ÙÔÓ ¿- Ó›ÙË, ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘). Èڛ˜ ·ÚfiÔÙ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÍÔÓ· Ô ΔÛÈ¿Ú·˜ ı· Â›Ó·È Ô ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·, Ì ÙËÓ Îfi˜ ̤ÛÔ˜, Ì ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙ˜ Ó· ·›- ∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∂˘fiÛÌÔ˘ Ó· ˙ÂÈ ‰›Ï· ÙÔ˘. ™ÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ ı· ·ÁˆÓÈ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ‡Ó Ô °ÎÔ˘ÁÎÔ‡‰Ë˜ (‰ÂÍÈ¿) Î·È Ô μfiÏÔ. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÛÙ·¯˘ÔÊfiÚˆÓ” ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¡ÙÂ¤ÙÚȘ (·ÚÈÛÙÂÚ¿). √ §ÂfiÓ ı· ·Ó·, °ÎfiÚ·Ó ™ÙÂÊ¿ÓÔ‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ηϿ‚ÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ì ÙÔÓ °Ô˘fiÚÓÙÂÓ Ó· ÌÈ·ÎÔ‡, ÙË Û˘Û›ڈÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿- ı›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È¯Ó›·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ıÏˆÓ Î·È ÙË Ì·˙È΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰È, ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ™ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ‚Ú›- Á‹‰Ô, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ËıÈο ÙÔ˘˜ Ô- ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ∫ÒÛÙ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ÛÎÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È ÔÈ ¢·ÛηϿ΢, ‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ¶∞∂, ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· μÂÏÏ›ÓË. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ΔÛÈÏÈÁΛÚ˘, ¡ÈÎÔÏÈ¿˜, ∫˘˙ÈÚ›‰Ë˜, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÔȯٿ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ 18 ·›ÎÙ˜: ∫·ÚÚ¿˜, ÃÈÓÙ˙›‰Ë˜, ™ÎÔÂÏ›Ù˘ Î·È ∞- ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ μÔÛÓÈ¿‰Ë˜, °È·ÎÔ˘Ì‹˜, ™ÎÏÈÔ›‰Ë˜, ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔÓ ΔÈÎ¿Ô ∫·Ú·Ì¿˜, ∫·Ú·ÓÙ·ÛÈ¿‰Ë˜, ™·Ú·Î·Ï·Ì¿Ó˘. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¤Ú· ·fi Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ Ô ÙÛ¿ÓÔ˜, ∫·›·˜, ∞Ì·Ú·ÓÙ›‰Ë˜, ¡Ùfi ÙÔ˘˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ, ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. £˘Ì›- Û˘, ™·ÌÔ˘ËÏ›‰Ë˜, ΔÛÂÌÂÚ›‰Ë˜, ª· (ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜), ∞Ú‚·Ó›ÙË (ÙÈ̈ÚË̤- ˙Ô˘ÌÂ, ˆ˜ ÙÔ CAS ÙÔ˘ Âȉ›Î·Û ÙÔ ÎÚ˘‰ËÌ‹ÙÚ˘, £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, ∫·ı¿ÚÈÔ˜, °È¿ÓÙÛ˘, °¤ÛÈÙ˜, Œ·˜, ΔÔÔ‡˙˘. ÓÔ˜) Î·È ÔÈ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ∫ÂÛ›‰Ë˜, ¶Ô- ÔÛfi ÙˆÓ 392.000 ¢ÚÒ.

¶I£ANE™ ™YN£E™EI™

Hƒ£∂ π™√¶∞§∏ 1-1 ª∂ Δ∏¡ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ °π∞ Δ∏ FOOTBALL LEAGUE

Œ¯·Û ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Ë ∞∂§ ¤· “ÁΤϷ” ÁÈ· ÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Foootball League. ∏ ∞∂§ ÁÈ· ÙÚ›ÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ¤ÌÂÈÓ ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙË Ó›ÎË, ηıÒ˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ¯ı˜ ÙËÓ ·˘Ï·›· Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏË 1-1 ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔ, Ì ÙËÓ ∞∂§ Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, Û’¤Ó· ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌ›Ô. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂ-

¡

Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ô ªÔ˘ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ú ÙË Ì¿Ï· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ì ‰ÂÍ› ÛÔ˘Ù ·fi ÙÔ ËÌÈ·ÎÏÈÔ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Ù˘ ÂÛÙ›·˜ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘. ∏ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË, fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤‚·Ï οو Î·È ÛÙÔ 61’ ¤ÁÈÓ ÙÔ 1-1. √ ªϤÓÙÈ Û¤ÓÙÚ·Ú ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô ∫ÔÌÂÛ›‰Ë˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ È¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿, Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· ÛÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ª·˘Ú›·, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ 1-1. ÕÙ˘¯Ô˜ ÛÙ¿ıËÎÂ Ô ª·ÚÔ˘Î¿Î˘ ÛÙÔ

84’, fiÙ·Ó Ô ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ·¤ÎÚÔ˘Û ÙË Ì¿Ï· ·fi Ï¿ÁÈ· ı¤ÛË, Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· ¯Ù˘¿ Î·È ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ. ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ∫: ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ™¿‚‚·˜, ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ (58’ ¶ÈÙÙ·Ú¿˜), °ÎfiÏÈ·˜, ∫ÈÛηÌ¿Ó˘, ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˜, ÀÊ·ÓÙ‹˜ (57’ ªÔÛ¯¿Î˘), ªϤÓÙÈ, ΔÛԇηÏÔ˜, ªÈÙ¤Ï˘ (75’ ∞ηÛÔ‡), ª·˘ÚÈ¿˜. ∞∂§: •ÂÓÔ‰fi¯ÔÊ, ª·ÛÔ‡Ú·˜, ªÔÓÈ¿Î˘, μ¤ÚÙ˙Ô˜ (6’ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜), ∫ÔÌÂÛ›‰Ë˜, ª·ÓÔ‡Û˘, ¡·ÁÈ¿Ú (77’ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜), ªÔ˘ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (70’

ªfiÁÈÔ‚ÈÙ˜), ƒÔ‚›ı˘, √˘ÚÙ¿‰Ô, ª·ÚÔ˘Î¿Î˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ Football League: ™¿‚‚·ÙÔ 12/12 15.00 ∫ÈÛÛ·ÌÈÎfi˜-¶·ÓÂÏ¢ÛÈÓÈ·Îfi˜ 15.00 ∑¿Î˘ÓıÔ˜-÷ÓÈ¿ 15.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 15.00 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-∞¯·ÚÓ·˚Îfi˜ 15.00 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-¶·Ó·¯·˚΋ 18.00 ∞fiÏÏˆÓ ™Ì.-∫·ÏÏÈı¤· ∫˘Úȷ΋ 13/12 15.00 ∫¤Ú΢ڷ-¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ 18.00 ΔڛηϷ-§·Ì›·


™∞μμ∞Δ√ 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2015

19

∏ ¡π∫∏ £∂§∂π Δ√À™ Δƒ∂π™ μ∞£ª√À™ ª∂ ∞Ãπ§§∂∞ ¡., ∂¡ø £∂øƒ∂π ∫∂ƒ¢π™ª∂¡∏ Δ∏¡ ∂¡™Δ∞™∏ ª∂ º∞ƒ∫∞¢√¡∞

ŒÙÔÈÌË ÁÈ·...ÂÓÙ¿ÔÓÙÔ ÛÂÙÂ. ∏ Ï¤Û¯Ë ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ “Blue Diamonds” ·Ï¿ Û·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ˆ˜ ÁÈ· 90 ÏÂÙ¿ Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜ Ô˘ ÊÔÚ¿Ù ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜, Ú¤ÂÈ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiÚıÈÔ˜. Δ· ˘fiÏÔÈ· ÂÎÙfi˜ ÁË¤‰Ô˘...” .

ÙÔÈÌË Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ... ÂÓÙ¿ÔÓÙÔ Â›Ó·È Ë ¡›ÎË. ∞‡ÚÈÔ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ¡ÂÔηÈÛ¿ÚÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› Ù˘ ıˆÚÔ‡Ó ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓË ÙËÓ ¤ÓÛÙ·ÛË Ì ÙË º·Úη‰fiÓ·, Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹.

Œ

ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ì ¶‡‰Ó· ÕÚ¯ÈÛ ·fi ¯ı˜ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ı· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î¿ı ̤ڷ ÛÙȘ ÒÚ˜ ·fi 09.00-14.00 Î·È ·fi 17.00-21.00 Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¡›Î˶‡‰Ó· ∫›ÙÚÔ˘˜, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 15.00 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ™ËÌÂ›Ô ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14) Î·È ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2421060320. ∏ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ÔÚ›ÛÙËΠ10 ¢ÚÒ. ΔÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ‰È·ÚΛ·˜, ·ÏÏ¿ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·fi ÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ˆÓ VIP (ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÛÎÂ·ÛÙ‹˜), ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 20 ¢ÚÒ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ΔËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë ¡›ÎË ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ·‡ÚÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ¡ÂÔηÈÛ¿ÚÂÈ·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È Ê˘ÛÈο ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ. ∏ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ £ÂÛÚˆÙfi Î·È ÙÔ ÚÂfi ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ï›ÁÔ ›Ûˆ, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· Ù˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó‚› ‚·ıÌÔÏÔÁÈο. √ ∫ÒÛÙ·˜ μÂÏÈÙ˙¤ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ “Ì¿¯Ë” Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ˘˜ ÓÙfi·ÚÂ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Í›·. ΔÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ ¤¯ÂÈ “ηٷÛÎÔ‡ÛÂÈ” ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ¡ÂÔηÈÛ¿ÚÂÈ·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ¡›Î˘. ∂Ô̤ӈ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ë ¤Î‚·ÛË Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. √ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜. √ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¡¿Î·˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ÛËÌÂ›Ô Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ·ÁˆÓÈÛÙ›. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ô ∂˘ı‡ Ì˘ ∫ÔÙ›ÙÛ·˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â Î·È Ù¤ıËΠ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÂÓÒ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÚÒÙ· ·-

¶Â˙Ô‰ÚÔÌ›· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙË ¡›ÎË ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ “Ì¿¯Ë˜” Ô ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ ·ÁÒÓ· ̤ۈ ‚›ÓÙÂÔ, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÚÔfiÓËÛË Û ¯·Ï·ÚÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ·ÔÛÙÔÏ‹. ™ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË Ë ¡›ÎË ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÙË ıÂÚÌ‹ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ. ΔÔ Blue Club-£‡Ú· 3 “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜. √È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ʛϷıÏÔÈ Ô˘ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË Ì πÃ. ÕÏψÛÙÂ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ ∞’ ¢∞∫ ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔ Ó· Îfi„ÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·

ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÂΉÚÔÌ›˜ ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Ô˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·, ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ıˆÚÔ‡Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¤ÓÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·ÓÙÈηÓÔÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ºÔÚÙÔ‡ÓË ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË º·Úη‰fiÓ·. ∏ ˘fiıÂÛË ÂΉÈοÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈË Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ΔÚÈηÏÈÓÔ› ‰ÂÓ Ì‹Î·Ó Î·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ‰ÈÎËÁfiÚÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ› ı· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ

“Û·ÎÔ‡ÏÈ” Ù˘ ¡›Î˘.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Blue Diamonds ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Ë Ï¤Û¯Ë ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ “Blue Diamonds” . ªÂ ·˘Ù‹Ó ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∞Á·ËÙÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏË ·fi ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘ 1924. ∫·ÙfiÈÓ ˆÚ›ÌÔ˘ ÛΤ„ˆ˜, Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ˆ˜ Û˘ÌÌÂÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÙÂ Û·Ó Û‡ÓÔÏÔ Ó· ÍÂÂÚ¿-

¶Â˙Ô‰ÚÔÌ›· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÛÙ›‚Ô˘ Ù˘ ¡›Î˘, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙfiÛÔ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È ªËÏȤ˜μ˘˙›ÙÛ·-ªËÏȤ˜ (΢ÎÏÈ¿) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 8.200Ì. ∏ ·ÊÂÙËÚ›· ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ. ∂ÎÙÈÌÒÌÂÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È 3 ÒÚ˜ Ì ÛÙ¿ÛÂȘ. ∏ ÌÂٷΛÓËÛË ı· Á›ÓÂÈ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ Î·È Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÛÙȘ 8:30 ÙÔ Úˆ›. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·È ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÛÙȘ 9:15 ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ. ∞·Ú·›ÙËÙÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·ıÏËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ·, ‰‡Ô t-shirt, ÓÂÚfi, ÎÔÏ·ÙÛÈfi Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÚÔ‡¯·.

∂ªª∂¡√À¡ ™Δ∏¡ ∞¶√Ã∏ √π ¶√¢√™º∞πƒπ™Δ∂™, £∞ Δπªøƒ∏£√À¡ √π √ª∞¢∂™ ∞¶∞¡Δ∞ ∏ ∂¶√

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶™∞¶ Ì ∫ÔÓÙÔÓ‹ ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ∫ÔÓÙÔÓ‹ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ô ¶™∞¶ ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ô¯‹ ·Ú¯Èο ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ηÈ... ‚ϤÔ˘ÌÂ. ∫·ÓÔÓÈο Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ∂¶√.

¶·Ú¿ ÙËÓ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ô˘ ‰È¤ÎÚÈÓ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞ÌÂÈ‚ÔÌ¤ÓˆÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Ì ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ∫ÔÓÙÔÓ‹, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÎÚ·˘Á‹ ·ÁˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÁÁ˘ËÙÈÎfi Ù·Ì›Ô. ŒÙÛÈ ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ô¯‹ ·fi Ù· ·È¯Ó›‰È·

∫˘¤ÏÏÔ˘ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë ·Ô¯‹ Ó· ÂÂÎÙ·ı› Û ·ÁÒÓ˜ Ù˘ Super League Î·È Ù˘ Football League. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “√ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÌÂÈ‚ÔÌ¤ÓˆÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎÂ, fiˆ˜ fiÊÂÈÏÂ, ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∫ÔÓÙÔÓ‹, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √ Î. ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜, ÁÓÒÛÙ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÌË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂ÁÁ˘ËÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Ì·˜, ÂȂ‚·›ˆÛ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ ·Ôχو˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË Î·È ÂÏȉÔÊfiÚ·, Ì·˜ ÂΉ‹ÏˆÛ ‰Â, ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· Ì·˜ Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ Ì fiÔÈÔÓ ‰˘Ó·Ùfi Î·È ÚfiÛÊÔÚÔ ÙÚfiÔ. ™ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ·˘Ù‹ ηÌ‹ Ô˘,

‰›¯ˆ˜ ¿ÏÏÔ, ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠fiÏÔÈ Ì·˜, Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘, Ó· ÔÚ¢fiÌ·ÛÙ Ì ۇÌÌ·¯Ô ÙÔ ‰›Î·ÈÔ, ÙËÓ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ËıÈ΋. ∏ ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÔÚ›· Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌË, fi¯È fï˜ Î·È ·‰È¤ÍÔ‰Ë. ∏ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ¿ Ì·˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔÈ Ì·˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ô˘ Î·È ·˘ÙÔ› ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÎÔfi, ÙË ‰È¿ÛˆÛË Î·È ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó, ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ ϤÔÓ, ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È ÙËÓ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¿ÏψÛÙÂ, ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ÚÔۋψۋ ÙÔ˘ Û fiÏ· Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ fiÏÔÈ ÔÈ ıÂÛÌÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ì·˜ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·È Â·ÈÓ¤ÛÂÈ, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·Ó·¿ÓÙËÙÔ ÁÈ·Ù›...

∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Ú¿ÍÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ì·˜, Û˘Ó¯›˙Ô˘ÌÂ Û˘ÛÂÈڈ̤ÓÔÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √Ì¿‰· ˆ˜ ÎÔÚˆÓ›‰· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ Ì·˜, Ì ÙËÓ ·Ô¯‹ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛıËΠ·fi Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙȘ 15, 16 Î·È 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, ÁÈ· Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ Super League Î·È Ù˘ Football League. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ· ÙËÓ ·Ô¯‹” . ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë ∂¶√ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο (¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÔÚÈÛÙ› ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ı· Á›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜) Î·È ·Ï¿ fiÔÈ· ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Î·Ù¤‚ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ı· ˘ÔÛÙ› ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ΢ÚÒÛÂȘ.

∏ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔÓ ∫∞¶ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· Û¯ÂÙÈο ¿ÚıÚ· 21 Î·È 42. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiÔÈ· ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ·ÁˆÓÈÛÙ› ı· ÌˉÂÓÈÛÙ› ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì 0-3 Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÙȘ ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ› ·fi ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì -3 ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î·È ı· Ù˘ ÂÈ‚ÏËı› ÚfiÛÙÈÌÔ ·fi 10.000 ¤ˆ˜ 50.000 ¢ÚÒ. ∞Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, Û ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ Î·Ù¤‚Ô˘Ó ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ, ÙfiÙ ÔÈ ÙÈ̈ڛ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ‚·ıÌÒÓ Î·È ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜.

To EXTRA 5 √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË: 16, 17, 28, 29, 35 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË: 5, 6, 7, 23, 33.

¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ΔËÏ.: 24210 24187 email plateia_cafe@yahoo.gr Plateia-Espresso-Bar-Athletic-Screen/

TV ΔÔ Plateia Espresso Bar ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂ƒΔ 2: 15.00 ¶∞√∫-∞∂∫ -∑- (∞1 ¯¿ÓÙÌÔÏ) OTE SPORT 1: 14.45 ¡fiÚÁÔ˘ÈÙ˜Œ‚ÂÚÙÔÓ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 17.00 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™.-™Ô˘fiÓÛÈ ∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 ªfiÚÓÌÔ˘ı-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 21.45 √˘ÓÙÈÓ¤˙Â-ÿÓÙÂÚ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) OTE SPORT 2: 17.00 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-§· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 19.15 £¤ÏÙ·-∂Û·ÓÈfiÏ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 21.30 ™Â‚›ÏÏË-ÃȯfiÓ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) OTE SPORT 3: 14.00 ∫·ÚÏÛÚԇ˰ÎÚfiÈÙÂÚ ºÈÚÙ -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 16.30 ª¿ÁÂÚÓ-ÿÓÁÎÔÏÛÙ·ÓÙ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.30 §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ-°ÎÏ¿ÓÙÌ·¯ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 21.30 ∫Ú. ¶¿Ï·˜-™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ ª- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) OTE SPORT 4: 16.30 μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ-∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.00 ™·ÛÔ˘fiÏÔ-ΔÔÚ›ÓÔ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 24.00 ªÚÔ‡ÎÏÈÓ-§.∞. ∫Ï›ÂÚ˜ ∑- (¡μ∞) OTE SPORT 5: 16.30 μ¤ÚÓÙÂÚ∫Ôψӛ· -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) OTE SPORT 6: 16.30 ÃÔÊÂÓ¯¿ÈÌ∞Ófi‚ÂÚÔ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 22.15 ∞ÚÈ˙fiÓ·-∫ÂÓÙ¿ÎÈ -∑(NCAA) OTE SPORT 7:16.00 Δ˙¤ÓÔ·ªÔÏfiÓÈ· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 18.00 ∞fiÏÏˆÓ ™Ì.-∫·ÏÏÈı¤· -∑(μ’ ∂ıÓÈ΋) 23.05 §·˜ ¶¿ÏÌ·˜-ª¤ÙȘ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) OTE SPORT 8:16.30 ¡Ù¿ÚÌÛÙ·ÓÙ-äÚÙ· -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.15 §Â‚¿ÓÙÂ-°Ú·Ó¿‰· -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) NOVASPORTS 1: 17.15 ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 21.00 ¡·ÓÙ-ΔÔ˘ÏÔ‡˙ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 2: 15.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞∂∫ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3: 16.00 μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (∞1 fiÏÔ) 18.30 ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶∞√∫ -∑- (∞1 ‚fiÏÂ˚) 22.45 ™ÂÙÔ˘Ì¿Ï-ªÂÓʛη -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜) NOVASPORTS 4: 17.00 ƒÂÓ-¡È˜ ∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) 20.45 ∞˚ÓÙ¯fiÊÂÓ-ƒfiÓÙ· -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √ÏÏ·Ó‰›·˜)


20

™∞μμ∞Δ√ 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2015

∂¶™£

•Â¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ™·Ú·ÎËÓfi˜ -∏Ú·ÎÏ‹˜ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ∞ ·È¯Ó›‰È· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ™ÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ™·Ú·ÎËÓfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜, ηıÒ˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÊÈÏfi‰Ô͘, ÂÓÒ Â‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Ô˘Ú·Áfi ∞.∂. 2002. ™Ù· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ “∫ÈÔ‡È” ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ÂÓÙ·ÂÙ›·. ™ÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÙÔ “¤ÍÈ ÛÙ· ¤ÍÈ” Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË ™ÎfiÂÏÔ. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË μ’ ∂¶™£ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· Ì·Ù˜ π¿ÛˆÓ-∞ÎÚfiÔÏË Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-ΔÔÍfiÙ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙÈΤ˜ ÙÚÈ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞’ ∂¶™£ 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ™¿‚‚·ÙÔ 12/12 °Ë. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 13.00, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-£ËÛ¤·˜: ∫ÒÛÙ·˜, ¶. ™·Îο˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 15.00, ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘∞.∂. 2002: μÏ¿¯Ô˜, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘. ∫˘Úȷ΋ 13/12 ¡Â¿ÔÏ˘, 10.00, ¢¿ÊÓË-¶ËϤ·˜: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ¶. ™·Îο˜, ª¤ÏÏÔ˘. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 11.00, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ÕÚ˘: ƒÔ‡Û˘, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ¢È·Ì·ÓÙ¿Ú·. ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 11.00, ™·Ú·ÎËÓfi˜ÕÚ˘: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, £. Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú. ∫ÚËÙÈÎfi˜). ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 12.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-™ÎÈ¿ıÔ˜: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ∫fiÎηÏ˘ (·Ú. ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜).

¢∏§ø™∂ ™Δ∏ “£” √ §. ª¶∞∫∞§∏™ °π∞ Δ√ ∞Àƒπ∞¡√ ª∞Δ™ Δ√À ƒ∏°∞ ª∂ Δ√¡ ¢øΔπ∂∞

°À¡. ¶√¢√™º∞πƒ√

“¡· ¤¯Ô˘Ì ηı·Úfi Ì˘·Ïfi”

™‹ÌÂÚ· ·›˙ÂÈ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ Î·È ·‡ÚÈÔ Ô μfiÏÔ˜ 2004

·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙËÓ 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ‰›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ¢ˆÙȤ· ∞ÁÈ¿˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙË Ó›ÎË. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ηı·Úfi Ì˘·Ïfi Î·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì ÙȘ Ê¿ÛÂȘ” ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘, Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ °Î¿Áη, ÷Ù˙‹, ¶¿Û¯Ô, ÂÓÒ ›Ûˆ˜ Ï›„ÂÈ Î·È Ô ∞ÏÂ͛Ԣ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ¡· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· ÓÈÎËÊfiÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¢ˆÙȤ· ∞ÁÈ¿˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” . ΔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó; ∂ÍËÁ› ÛÙË “£”” Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘: “ª·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. √ ¢ˆÙȤ·˜ ı· ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÈ Ì ۷Ê›˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Ì·˜ “¯Ù˘‹ÛÂÈ” ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ·. ΔÔ ¤Î·ÓÂ Î·È Û ¿ÏÏ· Ì·Ù˜ ʤÙÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›·. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÔ˘ÌÂ

ªÂÁ¿ÏË ·ÒÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ °. ÷Ù˙‹ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ˘ÔÌÔÓ‹ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ·È¯Ó›‰È. º˘ÛÈο Ó· ›̷ÛÙ ‰˘Ó·ÙÔ› Û οı ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔÓÔÌ·¯›· Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ηı·Úfi Ì˘·Ïfi Î·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì ÙȘ Ê¿ÛÂȘ. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ì·˜ ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜” . ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ı· ¤¯ÂÈ ·‡ÚÈÔ Ô ƒ‹Á·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ™‡ÚÔ˜ °Î¿Áη˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ Î·È ÙÈ̈ڋıËΠ̛̠· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÂÓÒ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙‹˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ‰È¤Ó˘·Ó ÂÚ›Ô‰Ô ÊfiÚÌ·˜, ÔfiÙÂ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ

Î. ª·Î¿ÏË Ó· “ÔÓÔÎÂÊ·ÏÈ¿˙ÂÈ” ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, fiÓÔ Û ·Ï·Èfi ÙÚ·‡Ì· ·ÈÛı¿ÓıËΠÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ô Ó·Úfi˜ ª¿ÓÔ˜ ¶¿Û¯Ô˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ù¤ıËΠ“ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” , ÂÓÒ ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ Â›Ó·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÂ͛Ԣ ÏfiÁˆ ÂÓԯϋÛÂˆÓ ÛÙÔ ¤ÏÌ·. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ›Ûˆ˜ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô ∞ÔÛÙfiÏ˘ ™Ê¿Î·˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È 100% ¤ÙÔÈÌÔ˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ Â›Ó·È ÔÈ: ∞ÔÛÙfiÏ˘ ∫ÂÊ·Ï¿˜, μ·Û›Ï˘ ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞ ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ¡›ÎÔ˜ μÔ˘Ú·˙¤ Ú˘, ¡Ù›ÓÔ˜ °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜, ∏Ï›·˜ °Î›Î·˜, ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÙÔ‡ Ï˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °Ô‡ÙÛÈÔ˜,

∫ÒÛÙ·˜ ∑ÂÓÔ‡ÓÈ, ¶·Ú·Û΢¿˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, °È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ¤Ù·, °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘Û·ÌÂÏ›Ô˘, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ª·Î¿Ï˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™¤ÙÙÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·ı‹˜, ¢Ë Ì‹ÙÚ˘ ÷Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛ›È. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·ÔχıËΠ·fi ÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ϤÔÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ ·˘ÚÈ·Ófi˜ ·ÁÒÓ·˜ ı· ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÙÔÓ Î. °ÂÒÚÁÈÔ §¿ÌÚÔ˘ Ù˘ ∂¶™ ∂‡‚ÔÈ·˜ Î·È ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔÓ Î. πˆ¿ÓÓË ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÚË Ù˘ ∂¶™ ∂‡‚ÔÈ·˜ Î·È ÙÔÓ Î. °ÂÒÚÁÈÔ §ÈÙÔÛÂÏ›ÙË Ù˘ ∂¶™ ºıÈÒÙȉ·˜. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ™Ù¿ı˘ Ù˘ ∂¶™ ΔÚÈοψÓ.

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ™¿‚‚·ÙÔ 12/12 ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, 15.00, ∂ª∞-¢‹ÌËÙÚ·: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ∫fiÎηÏ˘, °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹˜ (·Ú. ∫·ÓÔ‡Ï˘). ∫˘Úȷ΋ 13/12 ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 12.30, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡™ÎfiÂÏÔ˜: μÏ¿¯Ô˜, ª·ÁÔ˘ÏÈ·Ó›Ù˘, ∫˘ÚÈ·˙‹˜. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 15.00, ∞fiÏψӶڈÙÂۛϷԘ: °ÔÚÁfiÚ˘, °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹˜, ª¤ÏÏÔ˘. ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, 15.00, ª˘ÚÌȉfiÓ˜ÕıÏÔ˜: ΔÛÔϷΛ‰Ë˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ™·Ì·Ú¿˜. ∞¯ÈÏÏ›Ԣ, 15.00, ∞¯ÈÏϤ·˜-∞Á¯›·ÏÔ˜: ∫ÒÛÙ·˜, ª·ÚÙ˙È¿Ï˘, ∫·ÊÙÂÚ¿Ó˘. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 15.00, ¢È·ÁfiÚ·˜-∞›·˜: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. ™·Îο˜ (·Ú. ∫Ô˘˙¿Î˘).

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 12/12 ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 15.00, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜: ΔÛ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÁÔ˘ÏÈ·Ó›ÙË, ª·Û‰¿ÓË. ∫˘Úȷ΋ 13/12 ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 11.00, π¿ÛˆÓ-∞ÎÚfiÔÏË: £ÂÔ¯¿Ú˘, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ê˘Ú‹˜ (·Ú. ™·Î·Ú›ÎÔ˜). °·Ù˙¤·˜, 11.00, ∞Óı. °·˙‹˜-§Â¯ÒÓÈ·: ¡ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™·ÚÚ‹˜. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 15.00, ¢‡Ó·ÌȘ-¡.∞. ¡›Î˘: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, £. Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ê˘Ú‹˜ ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 15.00, ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-ΔÔÍfiÙ˘: ƒÔ‡Û˘, ¢È·Ì·ÓÙ¿Ú·, °ÂÚÌ¿Ó˘. ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 15.00, ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜-∂ıÓÈÎfi˜: ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, °È¿ÓÓ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ƒÂfi: ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ¡.¶.

√π ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙË ‰Ú¿ÛË, ·ÊÔ‡ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. °È· ÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ·›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 15.00 ÛÙÔ ¢∞∫ •¿Óı˘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË μ·Û›ÏÈÛÛ· £Ú¿Î˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙfi¯Ô ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. °È· ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÔÈ: ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿, °È·Ì·Ï‹, ª·ÓÈ·‰¿ÎË, ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ £fi‰ˆÚÔ˜ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ: ª·ÚÁ·Ú›ÙË, ∑·Ì¿Î·, ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË, •¿ÓıË, ∫·Ú·‰‹Ì·, ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙË, ∫Ô˘ÏÔ¯¤ÚË, ∫·Ú·Ï‹, ™¤Ï·, ª‹Ù·, ¶¤ÙÛË, ÃÚ˘ÛÈÎÔÔ‡ÏÔ˘, ¶ÏÈ·ÎÔÛÙ¿ıË, ΔÚ›Áη, ƒÔ˘¯¿. ∏ ‰È·ÈÙËÙÈ΋ ÙÚÈ¿‰· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. πˆ¿ÓÓË ƒ¤Ì·, £ˆÌ¿ ¡ÂÔ¯ˆÚ›ÙË Î·È ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∫Ô˘ÚÔ˘ÓÈÒÙË Ù˘ ∂¶™ ∫·‚¿Ï·˜. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ (3 Ì.Ì.) Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ∞Á›·˜ μ·Ú‚¿Ú·˜ ∏Ì·ı›·˜ Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ÁÚÔÙÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú·. √È ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ¢·Ïԇη ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÎfiÓÙÚ· Û ̛· ·‰‡Ó·ÌË ÔÌ¿‰·, ÂÊfiÛÔÓ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÙËÓ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó. ¶ÏËÓ Ù˘ μ¤ÙÛÈη Ô˘ ¯¿ÓÂÈ fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¤ÙÛÈ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ı· ÛÙËÚȯı› ÛÙȘ: ÷Ù˙ËÏ·˙¿ÚÔ˘, °Ô˘ÁÔ‡ÛË, ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ÔÚˆÓ·›Ô˘, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∞‚ÓÙfiÏÈ, ∫·Ï·Ìԇη, ∫¤ÎÔ˘, ¶Ô‡ÏÈÔ˘, °¿ÙÛÈÔ˘, ™‡ÚÌÔ˘, ¶¿Û¯Ô˘, °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë, §ÂÔÓÙ·Ú›ÙË, °ÂˆÚÁÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·, ª·Ï·ÌÔ‡ÙË. ΔÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ë Î. ¢ÚÔÛÈ¿ °¿ÙÛÈÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔÓ Î. £Âfi‰ˆÚÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ÙËÓ Î. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ºÚ·ÓÙ˙ÔÔ‡ÏÔ˘ Ù˘ ∂¶™ ∫Ô˙¿Ó˘. °È· ÙËÓ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı›, Â›Û˘ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋, ÙÔ ·È¯Ó›‰È ∞∂§-ª¤ÓÙÂη˜ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜. ΔÔ ÚÂfi Ù˘ ı· οÓÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ƒÔ‰fi˘. °.¶.

∂π¡∞π ™Àªºø¡∞ ª∂ Δ√¡ ™Δ. •∏ƒ√ºøΔ√ Δ√ √¶√À¡Δπ√™-¶Àƒ∞™√™

“∞ÁÒÓ·˜ ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ” ™

ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi √Ô‡ÓÙÈÔ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 15.00 Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 15˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √È ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ •ËÚÔÊÒÙÔ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ “·ÁÒÓ· ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ” ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

√ ¶‡Ú·ÛÔ˜ η٤¯ÂÈ -Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Î·È ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜- ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÛÙÔÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î· Î·È Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂΛ. °È· Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ·ÏÒ‚ËÙÔ˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÂÎ ÙˆÓ Ô˘Ú·ÁÒÓ √Ô‡ÓÙÈÔ˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˘. √È ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜, ·ÚΛ Ê˘ÛÈο Ó· ÌËÓ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰·. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ •ËÚÔÊÒÙÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ “£” :

√ ∫. μ·ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜ ¯¿ÓÂÈ ÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ· ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜ “∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. √ √Ô‡ÓÙÈÔ˜ ·›˙ÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Î·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛÂÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÍÂÁÂÏ¿, ·ÊÔ‡ η̛· ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤Ú·Û ‡ÎÔÏ· ·fi ÙÔ Á‹‰Ô

ÙÔ˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˘. ∂Ì›˜ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ·˘Ùfi ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi Ì·˜” . °È· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô

∫ÒÛÙ·˜ μ·ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê ·Ô‚Ï‹ıËΠ̠‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜. ŒÙÛÈ, ÙÈ̈ڋıËΠ̠ÔÈÓ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ì›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ÔÈ ™ÙÂÊ·Ó‹˜ Î·È ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘ Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙËÓ 18ÌÂÏ‹ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÚfiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·ÈÛı¿ÓıËÎ·Ó Î¿ÔȘ ÂÓԯϋÛÂȘ. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ: ¡Ù¿ÚÈÔ μ·Ó ¡Ù °Ô˘ ›¯Â, ™‡ÚÔ˜ ÷ϿÙÛ˘, °È¿Ó Ó˘ ∫·„ÈÒÙ˘, ∞Úο‰ÈÔ˜ ¢Ë ÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, £·Ó¿Û˘ ªfiÚ·˜, ™ˆÙ‹Ú˘ ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ·˜, ™ˆÙ‹Ú˘ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, ¡›ÎÔ˜ ª·Û‰¿Ó˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛÈÔ˘Ú¤Ï˘, ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘, £ˆÌ¿˜ ª˘ÚÁÈÒÙ˘, º¿Ó˘ ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘, ∞ϤÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ™Ù·‡ÚÔ˜ ™·Ì·Ú¿˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫ÔÓÙÔ ‚¿˜, ¡Ù›ÓÔ˜ μÔ˘Ú‰¿Î˘, ÃÚ‹ ÛÙÔ˜ ¢·Ì¿ÛÎÔ˜. ΔÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ· ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ¡Ù˙Ô˘ÚÔ¿ÓÔ Î·È ¡ÈÎfiÏ·Ô ∫·Ú¤ÙÛÔ. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂¶™ ¢˘ÙÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ô‡ÙÔ˘Ï·˜ Ù˘ ∂¶™ μÔȈٛ·˜.

∂¶™£

Δ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞η‰ËÌÈÒÓ °π∞ Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞η‰ËÌÈÒÓ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·È¯Ó›‰È·:

°ÂÓ. 2004 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ μÔËı. “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , 10.00, ¡›ÎË£ËÛ¤·˜: ∫˘ÚÈ·˙‹˜. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 10.30, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜∞Á›· ÕÓÓ·: ∫·ÙÛÈÁÈ·ÓÓ¿Î˘. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 11.00, ¢ËÌËÙÚÈ¿˜√Ï˘ÌÈ·Îfi˜: ∞ÓÙˆÓ›Ô˘. 2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∞Á›·˜ ÕÓÓ·˜, 10.30, ∞Á›· ÕÓÓ·ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ™ÎÚ›Ì·˜. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 11.30, ƒ‹Á·˜-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ∫. ∫Ô˘‚¿Ù·. ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 12.00, ¶‡Ú·ÛÔ˜-∂ÚÌ‹˜: ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘.

°ÂÓ. 2005 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∞¶√μ, 10.30, ∞¶√μ-∞Á›· ÕÓÓ·: ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 10.30, ∏Ú·ÎÏ‹˜∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹: ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 12.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜¶‡Ú·ÛÔ˜: ∫·ÙÛÈÁÈ·ÓÓ¿Î˘.

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∞Á›·˜ ÕÓÓ·˜, 09.00, ∞Á›· ÕÓÓ·∂ÚÌ‹˜: ™ÎÚ›Ì·˜. μÔËı. “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , 11.00, ¡›ÎË™·Ú·ÎËÓfi˜: ∫˘ÚÈ·˙‹˜. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 12.30, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜: ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘.


™∞μμ∞Δ√ 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2015

21

∞ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¡›ÎË

ΔÔ ·‚·ÓÙ¿˙ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ı· ¤¯ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜

√§Àª¶π∞∫√™ ∫∞π ¡π∫∏ “¢π∞™Δ∞Àƒø¡√À¡ Δ∞ •πº∏ Δ√À™” ™∏ª∂ƒ∞ ™Δπ™ 17.00 ™Δ√ ∂∞∫ °π∞ Δ∏¡ ∞1 ∂™∫∞£

¡Ù¤ÚÌÈ ‚Á·Ï̤ÓÔ ·fi ÙÔ... ·ÚÂÏıfiÓ ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ÓÙ¤ÚÌÈ Ë 7Ë ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÎÔÓÙÚ¿ÚÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ∂∞∫ “Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È” √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¡›ÎË, ÂÓÒ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈÎË “ÌÔÓÔÌ·¯›·” ÌÂٷ͇ °.™. μfiÏÔ˘ Î·È °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÓÒ ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔÓ °.™. ¡›Î·È·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¡›ÎË ¡Ù¤ÚÌÈ ‚Á·Ï̤ÓÔ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 17.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¡›ÎË “‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔ˘Ó Ù· Í›ÊË ÙÔ˘˜” Û ÌÈ· ‚ÔÏÈÒÙÈÎË “ÌÔÓÔÌ·¯›·” Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ¿Ú· Ôχ ηÈÚfi Ó· ‰Ô‡ÌÂ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. 줂·È· ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ‹Ù·Ó Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ·ÏÈ¿ ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ºÒÓË ª·˘ÚÔÌÈ ¯¿ÏË ÙÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È Û·Ó fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·. “¶·ÚfiÙÈ Ë ¡›ÎË ıˆÚÂ›Ù·È ‰˘Ó·Ùfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜, ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ·ÚÂÎÎÏ›ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ Ì·˜ ÔÚ›·. °È· Ì·˜ fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Â›Ó·È Ù· ›‰È· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ Î·ı¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi. μ·ÛÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È Ó· “¯Ù›ÛÔ˘Ì” οÙÈ ÛÙ·ıÂÚfi, ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÛÙËÚȯı› Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· ¤ÚıÂÈ Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ ∂∞∫ Î·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ¤Ó· ÓÙ¤ÚÌÈ ·ÓÙ¿ÍÈÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÎÚfiÙËÙ˜” ‰‹Ïˆ-

ÛÂ Ô μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ∑‹Û˘ ∫·Ê¿Û˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ μÏ‹ ÙÛÈÔ˜, £ˆÌ¿˜ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·Ú·ÚÚ‹Á·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ™ÂṲ́Ù˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÏÂ͛Ԣ, ¢Ë Ì‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ı¿ÓÔ˜, §ÂˆÓ›‰·˜ ∞ Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ™ˆÙ‹Ú˘ ∞¯ÚÈ¿Ó˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μ·ÛÈÏ›Ԣ, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÎÚ›‰Ë˜, ¡›ÎÔ˜ ¶·Ú·Ï›Î˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ ÏÔ˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÔÏÈfi˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú·Û΢¿˜. ™ÙË ¡›ÎË ¤¯Ô˘Ó ÂÈ fiÙÈ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔÛÎÔfi˜ ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ·›˙ÂȘ ¤Ó· ÓÙ¤ÚÌÈ ı¤ÏÂȘ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÙÔ ÎÂÚ‰›ÛÂȘ. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ·ÊÔ‡ ·Ó ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ‚¿˙Ô˘Ó ·fi οو ¤Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÓÙ›·ÏÔ. “∂›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ ›‰È· fiÏË. ¶ÚÔÛˆÈο ı· ‹ıÂÏ· Ë “ÎfiÓÙÚ·” Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· Û ·ıÏËÙÈο Ï·›ÛÈÔ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ ·ÚΤ. ∞˜ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È Ë Û‡ÓÂÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· Ôχ fiÌÔÚÊÔ Ì·Ù˜ Î·È Ó· ÙÔ ¯·Ú› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ Ó· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ” ÙfiÓÈÛÂ Ô £·Ó¿Û˘ ªÔ˘ ÏÈ¿Î˘ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ. ¶ÚÔ-

ÛˆÈο ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û· Ó· ·›˙Ô˘Ì Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÁÈ· Ó· ÌË ‚Áԇ̠·fi ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ì·˜, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ÎÈ ¤ÙÛÈ ÈÛÙ‡ˆ ¤¯Ô˘Ì ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” . Ÿˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ¤ÙÛÈ Î·È Ë ¡›ÎË ı· ·Ú·Ù·¯ı› ÎÔÌϤ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ÙËÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ΔÛ·‚¤˜, ¡›ÎÔ˜ ª·˘ÚÔ ÊÒÙ˘, ºÒÙ˘ Δ¿ÛÛÔ˜, ¶Ï¿ÙˆÓ ∫¤ÙÔ˘Ï·˜, °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·ÁÈÒÚ ÁÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú¤Ù˘, ™¿‚‚·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙›Ó˘, ªÂÚÙÈ¿Ó ªÔ˘¯¿ÚÂÌ, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ΔÔηÙÏ›‰Ë˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡¿Ó˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛÒÏ˘. Δ¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÔÏÏÔ› ʛϷıÏÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∂∞∫. ª¿ÏÈÛÙ· ÙfiÛÔ Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÚÒÙË Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 17.00 ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ Ì ÙË ¡›ÎË ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ (‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ηٿ ÌÈÛ‹ ÒÚ·) . ∏ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ù˘ Â› ÙÔ˘ °.™ ¡›Î·È·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ Î·È Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÙË Ó›ÎË fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÁfiËÙÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. √ ·ÁÒÓ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ™ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ‰Èο Ì·˜ ·È‰È¿ Î·È ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó fiÌÔÚÊÔ ı¤·Ì· . ∏ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Ó· Û˘Ì·-

Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ì·˜ ºÒÓË ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÎÙÔ ·›ÎÙË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË. ΔÔ ÙÌ‹Ì· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Û·˜. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Â›ÛÔ‰Ô˜, ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË, 5 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È 3 ¢ÚÒ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ·È‰È¿ οو ÙˆÓ 15 ÂÙÒÓ . ∏ ÒÏËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ fiÚÙ· , ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ʇϷΘ Ù˘ Europa Security, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹” .

∂ıÓÈÎfi˜-∞Ó¿ÏË„Ë ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· (17.30) Ì ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ∂∞∫, ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÌÈ· ·ÎfiÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛË... ÎÔÚ˘Ê‹˜. ∂ıÓÈÎfi˜ Î·È ∞Ó¿ÏË„Ë “Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È” Ì ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μÏÈÒÚ· ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ‚·ıÌÒÓ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ¡›ÎË Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·Ó Î·È ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. “¡ÔÎ ¿Ô˘Ù” ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÔÈ μ·Á Á¤Ï˘ ΔÛ·ÎÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ (¤Û·Û ÙËÓ Î¿Ùˆ ÁÓ¿ıÔ) Î·È ∞Ϥ͢ ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ (ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ÏfiÁˆ ıÏ¿Û˘ ÛÙÔÓ ‰ÈΤʷÏÔ), ÂÓÒ ·ÌÊ›‚ÔÏÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ™‡ÚÔ˜ ƒfiÛÛÈÔ˜ (‰È¿ÛÙÚÂÌÌ·) Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘ (ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜). ¶·Ú‹ÁÔÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ™˘ÏÂfi Ô˘ÏÔ˘, Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ÙË ıÏ¿ÛË ÛÙË Á¿Ì·. ŒÙÛÈ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ı· ‚·ÛÈ-

ÛÙ› ÛÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, ºÒÙË ºˆÙÈ¿‰Ë, μ·Û›ÏË ∫ÔÓÙ¿ÎË, μ·Û›ÏË ¡Ù›Î·, ∞ϤͷӉÚÔ §Ô˘ÏÔ‡‰Ë, μ·ÁÁ¤ÏË ™˘ÏÂfiÔ˘ ÏÔ˘, μ·ÁÁ¤ÏË ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi, ÕÁÁÂÏÔ §Ô˘Î›‰Ë, ¡›ÎÔ ª·ÛÙÚ·ÊÙÛ‹, ¡›ÎÔ °·Ï·Ó¿ÎË Î·È ›Ûˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ™‡ÚÔ ƒfiÛÛÈÔ Î·È °ÈÒÚÁÔ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘.

°™ μfiÏÔ˘°™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

μ·Û›Ï˘ ª¿Ú‰·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ™˘ Ó¿˙Ô˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·ÌÔ‡Ú·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·„È¿˜, ¡›ÎÔ˜ §ˆÚ›Ù˘, ª· ÓÒÏ˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, £Âfi ‰ˆÚÔ˜ ª·ÌÔ‡Ú·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °È¿ ÁÎÔ˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÎÚ‹˜, §Ô˘Î¿˜ ¶Ô˙ÈfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·ÌÔ‡Ú·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶·Ô‡ÏÈ·˜.

¡∞ ¡›Î˘-°™ ¡›Î·È·˜

¢˘Ó·Ùfi ·È¯Ó›‰È ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , fiÔ˘ ÛÙȘ 17.00 ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È °.™. μfiÏÔ˘ Î·È °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∞fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ÔÈ “Ì·˘Ú·ÂÙÔ›” ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË ¡›ÎË Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ª¿ÏÈÛÙ· ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÈÛÔ‚·ıÌ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¯·Ì¤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜. √È ·›ÎÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¡Ù¿Î˘ Â›Ó·È ÔÈ: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞fiÛÙÔ ÏÔ˜ ∫ˆÛÙԇϷ˜, £·Ó¿Û˘ ΔÛ· Ú·˝Ï˘, º›ÏÈÔ˜ ™¤ÚÚ˘, ∞Ϥ Í·Ó‰ÚÔ˜ ™Ô˘ÏÈÒÙ˘, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, £·Ó¿Û˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, μ·Û›Ï˘ ¶·Ï¿Ûη˜, ª¿ ÚÈÔ˜ ΔÛ›ÚÔ˜, ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘ÚÔ˘¿ ΢, ÷ڿϷÌÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ ÏÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. ™ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤¯ÂÈ ·Ó‚› Â›Â‰Ô Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶·Ô‡ÏÈ·, οÙÈ Ô˘ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô ӛΘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ΔÔ ›‰ÈÔ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ·ÊÔ‡ ı· ·Ú·Ù·¯ı› ¯ˆÚ›˜ η̛· ·Ô˘Û›·. Àfi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË °ÎÔ˘ÁÎÔ˘ÙÔ‡‰Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ: μ·Û›Ï˘ £¤Ô˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ªËÙÚÔ˘Ï¿˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘,

∞ÁÒÓ· “ÎÏÂȉ›” ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔÓ °.™. ¡›Î·È·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 17.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ¡. πˆÓ›·˜. √È ÛËÌÂÚÈÓÔ› “ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ” ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·fi ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ¤Î·ÛÙÔ˜ Î·È ÔÈ Ó·ÚÔ› “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ¿ÏË “·Ó¿Û·” . ª¿ÏÈÛÙ· Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ ™Ù·Ì¿ÙË ™Î·Ì¿Áη, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·¤ÎÙËÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ŒÙÛÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ì·Î¿˜ Â›Ó·È ÔÈ: ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÓˆÏfiÔ˘ÏÔ˜, £Âfi ‰ˆÚÔ˜ ™Ô‡Ï˘, ¡›ÎÔ˜ £¤Ô˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·˙Â›‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫· Ú·ı·Ó¿Û˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫ÒÛÙ·˜ Δ˘ÚÂÚ¤˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÚۤϷ˜, °È¿ÓÓ˘ ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ª¿ÚÈÔ˜ ™·Ô‡Ó˘, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, º›ÏÈÔ˜ ¶·ÓÈfiÔ˘ÏÔ˜, ÷ڿϷÌÔ˜ ª¤ ˙Ô˜, ∫ÒÛÙ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ™Ù¤ Ê·ÓÔ˜ Δ‡Ì·˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ ™Î·Ì¿Áη˜. * ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£: 17.00 ¡∞ ¡›Î˘-°™ ¡›Î·È·˜ 17.00 °™ μfiÏÔ˘-°™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 17.30 ∂ıÓÈÎfi˜ §.-∞Ó¿ÏË„Ë 17.30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¡›ÎË 19.00 ∞ÂÙfi˜-¢ÈÏ.-¡›Î·È· 2012

√ ¶∞¡πø¡π√™ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π Δ∏¡ ∞∂∫ °π∞ Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫

∂™∫∞£

∂ӉȷʤÚÔÓ ·È¯Ó›‰È ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË Δ

™ÙÔ μfiÏÔ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘

Ô ·È¯Ó›‰È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞∂∫ ͯˆÚ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÂÓÒ Â›Û˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·›˙Ô˘Ó ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ Î·È ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·. ªÂ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÛÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞∂∫.

√ Δ¿ÛÔ˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ηÓÔÓÈο ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ÂÓÒ Ô ª·Ú›ÓÔ˜ √˘˙Ô˘Ó›‰Ë˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¿ÏÏ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ-

ο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ: ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¢ÈÔ‡‰Ë˜, Δ·ÛÔ˘Ï‹˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ƒÈÛ‚¿Ó˘, ÷Ù˙ËÈÛ·˝·˜, ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ªËÙÚfiÔ˘-

ÏÔ˜, ™ÈÒ˘, ∫fiÚÌÔ˜, ª·Î·Û¤Ù·˜, ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜, ª·ÛÔ‡Ú·˜, ªÔ˘Ì¿Ï, ∞ÓÛ·ÚÈÊ¿ÚÓÙ, ∫·ı¿ÚÈÔ˜, μ·Ï. μÏ¿¯Ô˜, μÈÁÈ¿ÏÌ·, ÷ÏÎÈ·‰¿Î˘, ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘. Èڛ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ∞∂∫ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË. √ °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô ¶ÔÁ¤Ù, Ô˘ ›¯Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, Â¤ÏÂÍ ӷ ·Ê‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ª·Î¿ÎË, ∞Ó¿ÎÔÁÏÔ˘,

Δ˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ Î·È ∫ÚÈÛ¿ÓÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Â¤ÛÙÚ„ ·’ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ Ô ª·ÚÌfiÛ·. ∏ 18¿‰· Ô˘ Â¤ÏÂÍ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜: ª·Úfi¯·, ∞Ó¤ÛÙË, ™Ô˚Ϥ‰Ë, ∞ÚıÔ, §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ, °Î¿ÏÔ, ∫ÔÏÔ‚¤ÙÛÈÔ, ¡Ù›ÓÙ·Î, ∫ÔÚ‰¤ÚÔ, μ¿ÚÁη˜, ™ÈÌfi˜, °Èfi¯·ÓÛÔÓ, ª¿ÓÙ·ÏÔ, ªÔ˘ÔÓ·ÓfiÙÂ, ª·ÚÌfiÛ·, ¶Ï·Ù¤ÏÏ·, Δ˙ÂÌÔ‡Ú Î·È ∞Ú·‚›‰Ë. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 13˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §È-

ÁÎ: ™¿‚‚·ÙÔ 12/12 15.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 17.15 ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 19.30 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞∂∫ ∫˘Úȷ΋ 13/12 15.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 17.15 •¿ÓıË-μ¤ÚÔÈ· 17.15 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∫·ÏÏÔÓ‹ 19.30 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 14/12 19.30 §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-¶∞√∫

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 13.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂™∫∞£ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÎÚÔÛÒËÛË ·fi ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¡›ÎË Î·È °.™. μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ Î·È ÔÈ °.™. º·ÚÛ¿ÏˆÓ °.™. ™ÔÊ¿‰ˆÓ.


22

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13 Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÈÌ‹˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô μfiÏÔ˜, Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ, ÙÈÌ¿ ÙÔÓ ÛÔ˘‰·›Ô ∞ϤÎÔ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ Î. Δ›Ó·˜ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘, 102 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÔ˘‰·›ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ (∑·Ê. ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘, ∑ˆ‹ Δ˙·Ï·‚Ú¤Ù·, ¡›ÎÔ˜ ∞ÏÂ͛Ԣ, ∫ÔÚÓËÏ›· ºÚ·ÁÎÔÁÈ¿ÓÓË Î.¿.). ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ë Î. Δ›Ó· ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “§Â˜ Î·È ‹Ù·Ó... ¯ı˜!” . √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙË ÃÔÚˆ‰›· “πˆÓ›·” , ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¢›ÎÙ˘Ô “¶ÂÚÚ·È‚›·” ÁÈ· Ó· ÙÈÌËı› Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ ı·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙÔ “¢›·˘ÏÔ” , ΔÔ¿ÏË 14, ÌÂ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÙÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 6 ¢ÚÒ.

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ “™˘Ó·ÏÏ·Á‹” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ÌÔÓfiÚ·ÎÙ·-ÌÔÓfiÏÔÁÔÈ, “∏ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹” ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ¶··ÁˆÚÁ¿ÎË, “∞˘Ùfi˜ Î·È ÙÔ ·ÓÙ·ÏfiÓÈ ÙÔ˘” ÙÔ˘ π¿Îˆ‚Ô˘ ∫·Ì·Ó¤ÏÏË Î·È “∏ ··ÚËÁfiÚËÙË ¯‹Ú·” ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªÔ˘ÚÛÂÏ¿. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ·›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ (¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜) ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 9.00 Ì.Ì. Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 8.00 Ì.Ì., Î·È ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ. ∏ ÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÒÚ· ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘. ΔËϤʈÓÔ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 6944388045.

∞ÓÔȯً ·ÚÔ˘Û›·ÛË - Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ “ÊÔ‚ÈÎfi Ú·ÏÈÛÌfi” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙË Libron ∂ΉÔÙÈ΋, Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ™˘Ú¿ÎË Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 7.00 Ì.Ì. ÛÙÔ cafe ΔÚ·ÓÙ˙›ÛÙÔÚ (∂ÚÌÔ‡ 6, μfiÏÔ˜). √ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ı· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ “Ó¤Ô˘” ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜.

ΔÔ ø‰Â›Ô ºÚ·ÓÙ˜ §ÈÛÙ Î·È ÙÔ μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶Ï·ÛÙÂÏ›ÓË Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 5:00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ (μ·ÛÛ¿ÓË 128 & ™ÔψÌÔ‡), ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·È‰ÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜) ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ “√ Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· Ê¿ÁˆÌ·” ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘. √... “Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ˜” ... Û·˜ ÚÔÛηÏ› fiÏÔ˘˜, ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi, ÁÂÌ¿ÙÔ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ·Ú·Ì‡ıÈ... ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ¶ÚÔÛÔ¯‹: √È ÌÈÎÚÔ› ı·٤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜...!

∏ ÔÌ¿‰· £·Ï‹˜ + º›ÏÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ª·ıËÌ·ÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· - ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ, ηıËÁËÙ‹ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi Ì ı¤Ì· “ºÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘: ΔÔ ¶Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¶·Ú¿ÛÙ·Û˘” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙÔ μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “¶·È‰Â›·” , ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 38.

Δ∂á∂™ —∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂı·‡ÚÈÔ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ‰. GALLERY (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 4) Ë ¤ÎıÂÛË ∫ÒÛÙ· ∫ÔÌÓËÓÔ‡, ™Ù·Ì¿ÙË §¿ÛÎÔ˘, πˆ·ÎÂ›Ì ªÈÓ·ÚÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘, ¡›ÎÔ˘ ¶Ô‰È¿. ΔÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÃÚ‡Û· ¢Ú·ÓÙ¿ÎË, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ - ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ Δ¤¯Ó˘. T: +30 24210 37091, +30 6978186878, e: deltaartgallery@gmail.com, f: www.deltaartgallery.gr/. À‡ı˘ÓÔ˜: £·Ó¿Û˘ ¢Ô˘ÏΤÚÔÁÏÔ˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ.-™¿‚.: 11.00 15.00 Î·È ΔÚ.-¶¤Ì.-¶·Ú.: 11.00 14.00 & 18.00 - 21.00. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: 14/12/2015 ¤ˆ˜ 05/01/2016. —“ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ‹Úı·Ó Í·Ó¿” ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & ∂ϤÓ˘. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 7.30 Ì.Ì. ¢ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜: ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÃÔÚˆ‰ÈÒÓ Ì ÌÂψ‰›Â˜ ·fi ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ʈӤ˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÃÔÚˆ‰›Â˜: ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘- ∂˘Úˆ·˚΋ ÃÔÚˆ‰›· ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ- μÔÏÈÒÙÈÎË ÃÔÚˆ‰›· - μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÃÔÚˆ‰›· ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ “ƒ˘ıÌfi˜” . —ΔÔ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ” ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ô “∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙÂÈÔ˜” ¶·È‰ÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘ Î·È Ë ªÔÓ¿‰· ∞·Û¯fiÏËÛ˘ μÚÂÊÒÓ-¡Ë›ˆÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 18.00 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ÁÔÓ›˜ Ì ٛÙÏÔ “∞˜ ηψÛÔÚ›ÛÔ˘Ì ٷ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈηÛÙÈο Î·È ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, οϷÓÙ· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. —ªÂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ¢ÔÓ ∑Ô˘¿Ó Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙fi˙ÂÊ °ÎfiÚÓÙÔÓ-§¤‚ÈÙ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Ù·ÈÓ›· ı· ÚÔ‚ÏËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” , ÛÙȘ 21:15 (¤Ó·ÚÍË 21:30). —√ ÈÂÚfi˜ Ó·fi˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Î·È Ë ªÔ˘ÛÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ΔÚ·ÁÔ˘‰¿Ú· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Û˘Ó·˘Ï›· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ó·Ô‡ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6:00 Ì.Ì. ∏ ·È‰È΋ ¯ÔÚˆ‰›·, ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÔÓˆ‰›·˜ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û·ÍÔÊÒÓˆÓ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ı· Ì·˜ Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ‡ÌÓˆÓ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ·fi ÙÔÓ 17Ô ·ÈÒÓ· ¤ˆ˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ Ù· Ï¿ÙË Î·È Ù· Ì‹ÎË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. —√ °˘Ó·ÈΛԘ ºÔÚ¤·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢Ú¿Û˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·fi ÙȘ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ¤ÎıÂÛË °˘Ó·ÈΛ·˜ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ “¶‹ÏÈÔ” Î·È “πˆÏÎfi˜” ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “VALIS RESORT” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ - ÏËÚÔÊÔڛ˜ 6973 831361 Î·È 24280-92835. —ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ Ù·¯‡Ú˘ıÌÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ - ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, Ì ٛÙÏÔ “ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜ Ù· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÛÙÔÏ›‰È· Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜” , ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È ·È‰È¿ (¿Óˆ ÙˆÓ 9 ÂÙÒÓ) Ó· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÙË ¯·Ú¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. À‡ı˘ÓË ‰È‰·Ûηϛ·˜ ∞ÏÎÌ‹ÓË ªÈ¯·ÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ - ÌÔ˘ÛÂÈÔÏfiÁÔ˜, Ì Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ηıËÌÂÚÈÓ¿ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ∫ÔÚ·‹ 79, 2421033938, 2421305753. —∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ fiÏ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Û˘Ó·˘Ï›· Ì ٛÙÏÔ “ªÂψ‰Èο ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· 2015” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 11.15 .Ì., ÛÙÔÓ π.¡. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ μfiÏÔ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 4 ¯ÔÚˆ‰ÈÒÓ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË, Ì ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂȉÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ “™›ÙÈ °·Ï‹Ó˘” ÙÔ˘ Ó·Ô‡.

™ABBATO 12 ¢EKEMBPIOY 2015

£∂™™∞§π∞

“∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ˆÚ·›· ÌÔ˘ ΢ڛ·” ·fi 80 Ì·ıËÙ¤˜

°ÈÔÚÙÈÓ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ T

Ô ªÔ˘ÛÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ “ªÈÔ‡˙Èηϔ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ˘ÚÂÙÒ‰ÂȘ Úfi‚˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ “∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ˆÚ·›· ÌÔ˘ ΢ڛ·” Û ‰È·Û΢‹ ÛÂÓ·Ú›Ô˘, ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË ·fi ÙȘ ˘‡ı˘Ó˜ ηıËÁ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ∂ϤÓË §ÂÊ¿ÎË Î·È ∂ϤÓË ΔÛ·Ú‰·Î¿. ΔÔ ÎÔÈÓfi ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 20.00 Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 18.00 ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ “øÚ·›· ÌÔ˘ ∫˘Ú›·” ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏË, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ‰È·Û΢‹ Ì ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ¿ÓÙ· Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ù˘ „˘¯‹˜. ∏ Ù·ÂÈÓ‹ ÏÔ˘ÏÔ˘‰Ô‡ ∂Ï¿È˙·, ËÚˆ›‰· ÙÔ˘ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÌÈÔ‡˙ÈηÏ, Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜, ‰È‰¿ÛÎÂÈ fiÙÈ Ë Î·ı·Ú‹ ηډȿ Î·È Ë Ï·ÌÂÚ‹ ÚÔÛˆ-

ÈÎfiÙËÙ· ÂÈÛÎÈ¿˙ÂÈ Î¿ı ηıˆÛÚÂÈÛÌfi Î·È ÍÂÂÚÓ¿ ÛÂ Ï¿Ì„Ë ÙÔ˘˜ ÊÈÏÙÚ·ÚÈṲ̂ÓÔ˘˜, ÂÍ¢ÁÂÓÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â¤Ó-

‰˘ÛË ÙÔ˘ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï Ï·ÈÛÈÒıËΠ̠Ôχ Û‚·ÛÌfi ·fi ÁÓˆÛÙ¤˜ ·Á·Ë̤Ó˜ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÌÂψ‰›Â˜ Ô˘ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Ì Û‚·ÛÌfi ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚËı› Ë ·Ú¯È΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÊÚÂÛο‰· Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ Ô˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Û˘ÁÎÈÓ› Î·È ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÁÂÓȤ˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ȉȷ›ÙÂÚÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi Û ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ··ÈÙËÙÈÎfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ∞fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹, ÙÔ˘ ÎÔÌ¿ÚÛÔ˘, ÙÔ˘ ¯ÔÚÂ˘Ù‹, ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜, ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË, ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ÛÎËÓÈÎÒÓ, ÙÔ˘ ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˘, ÙÔ˘ ʈÙÈÛÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ›‰Ë ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÙÔÏÌÔ‡Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÓÂÏÈ¿ Û ÁÓˆÛÙ¿, ·Á·Ë̤ӷ ¤ÚÁ· ·ÁÁ›˙ÔÓÙ¿˜ Ù· Ì ÙË ÊÚÂÛο‰· Î·È ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ· Ù˘ ·È‰È΋˜ Î·È ÂÊË‚È΋˜ ÙÔ˘˜ Ì·ÙÈ¿˜. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 80 Ì·ıËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ. ¢È·ı¤ÛÈÌ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘.

∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿

ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê: ∞ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ∏̤ڷ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡ Î·È ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ∂∫¢∏§ø™∏ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·

∏̤ڷ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡ (11/12) ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙÔ π‰. ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜/ÙÚȘ Ù˘ °’ Ù¿Í˘ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î. °Ô˘ÏÈ·ÓÔ‡ Î·È Î. ¶Ô‰È¿ ¯ı˜ ¶·Ú·Û΢‹ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ª¤Û· ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “ªÂÏ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ¶ÔÏ˘¯ÚˆÌ›·” ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Ó· Ù· ÚÔÛٷهԢÓ. Δ· ·È‰È¿ Ì ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Î. ∫·ÁÈ¿ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ Î. ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, ÚÔÛοÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¯·Ú¿˜, Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›·˜ Î·È Ù˘ ·Á¿˘, Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·È‰È΋

ËÏÈΛ·, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ıÂÚÌfiÙÂÚÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿ ÛÙȘ 4/12/2015 Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘

™¯ÔÏ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ. ŸÏÔÈ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Ì ۇÌÌ·¯Ô ÙȘ Ôχ ηϤ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂψ‰ÈÎfi ηψÛfiÚÈÛÌ· ·fi ÙË ¯ÔÚˆ‰›·, ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ¢’ Ù¿Í˘, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ·˘Ù‹ ÙË

ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ì ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ˜ Î·È Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Δ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ª·˙¿Ú Î·È Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Û ȉڇ̷ٷ, ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ.

“¶·Ú·Ì‡ıÈ Ó· ·Ú¯ÈÓ›ÛÂÈ Û ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ¢‡ÛË”

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ™Δ√ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈ-

ÔÓ” Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶-¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “¶·Ú·Ì‡ıÈ Ó· ·Ú¯ÈÓ›ÛÂÈ Û ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ¢‡ÛË” Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÈÏÂÁ̤ÓË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ŸÏ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ¤Ó· Ì·Ô‡ÏÔ! ŒÓ· Ì·Ô‡ÏÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤¯ÂÈ È· ·ÏÈ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, ¤¯ÂÈ ·Ó·ÌÓ‹-

ÛÂȘ, ¤¯ÂÈ ÛÎfiÓË, ÛÙ· ·Ú·Ì‡ıÈ· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ıËÛ·˘ÚÔ‡˜, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÏ›˙ÂȘ Ó· ‚ÚÂȘ ‹ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Î·Ó Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜. ŒÓ· Ì·Ô‡ÏÔ ÎÚ‡‚ÂÈ, ÚÔÛٷهÂÈ, Ê˘Ï·Î›˙ÂÈ, Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Ê˘Ï¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ÔχÙÈÌÔ ‹ ÎÚ‡„ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ Ӓ ·ÓÙÈÎÚ›ÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ·Ô¯ˆÚÈÛÙԇ̠‹ fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Ê˘Ï·Î›ÛÂÈ fi,ÙÈ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â›, ÙËÓ ·È‰ÈÎfiÙËÙ¿ Ì·˜. ΔÔ‡ÙÔ ÙÔ Ì·Ô‡ÏÔ Ù· ¤¯ÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ÎÈ ¿ÏÏ· ÙfiÛ· Ô˘ ‰Â Ê·›ÓÔÓÙ·È. Œ¯ÂÈ Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜, ·˘Ù¿ Ô˘ Ê˘Ï¿Í·Ì ÙfiÛÔ ÚÔÛÂÎÙÈο Ó· ÌËÓ Ù· ¯Ï¢¿ÛÔ˘Ó, Ù· ·ÏÏÔÈÒÛÔ˘Ó, ·˘Ù¿ Ô˘ ÎÚ‡„·Ì ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔÏÌ‹Û·Ì ÔÙ¤ Ó· Ù·

ÂÎÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·Ó Ó· Ô‡ÌÂ, ·˘Ù¿ Ô˘ Ê˘Ï·Î›Û·Ì ÁÈ·Ù› Ì·˜ ›·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ∞˘Ù¿ Ù· fiÓÂÈÚ· ·ÔÊ·Û›Û·Ì ے ·˘Ùfi ÙÔ Ù·Í›‰È - ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘ÌÂ, Ó· Ù’ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ ·Ó·Ó‡ÛÔ˘Ó Í·Ó¿, Ó’ ·ÓÙÈÎÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜, Ó· ÙÂÓÙˆıÔ‡Ó, Ó’ ·ψıÔ‡Ó ·È¯ÓȉȿÚÈη ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜. ∫È Â›Ó·È fiÓÂÈÚ· ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈ· ‹ ÔÓÂÈÚÈο ·Ú·Ì‡ıÈ·, fiˆ˜ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ, ÁÈ· Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ. ŒÙÛÈ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Ôχ ηϿ Â›Ó·È ÎÚ˘Ì̤ӷ ̤۷ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜. √È ÂfiÌÂÓ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÒÚ· 11:00, ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÒÚ· 18:00, ÙÔ

™¿‚‚·ÙÔ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÒÚ· 11:00 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÒÚ· 18:00. ∂È̤ÏÂÈ· ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·¿˜, ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÎÙ˘Ï¿˜, video ºÏÒÚ· ¶··‰¿ÎË, ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ƒ¿ÓÈ· £ÂÔ¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ μÏ·¯¿‚·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÛÛÈ·Ó‹ μ·Ú‰·Ï‹, ª¿Úı· ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, μ¿ÛÈ· ™Ù¿ÌÔ˘, ÕÏÎËÛÙȘ -∂ϤÓË ∫ÔÛÌ¿, ºÚÂȉÂÚ›ÎË ªÂΛÚË, ºÏÒÚ· ¶··‰¿ÎË, ÕÚÙÂÌȘ ÷Ù˙Ë·ÔÛÙÔÏ›‰Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ “¢›·˘ÏÔ˜” , ΔÔ¿ÏË 14 Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210-25363.


M·ÁÓËÛ›· 23

£∂™™∞§π∞ ™∞μμ∞Δ√ 12 ¢EKEMBPIOY 2015

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÛÙË ªÔÓ¿‰· AÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ª·ÚϤӷ˜ ¶ÔÏÈÙÔÔ‡ÏÔ˘

∫∞Δ∞ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤Ó-

ª

ÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·fi ÙË ªÔÓ¿‰· ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ μfiÏÔ˘: -12/12/15: ∂›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ˆÊÂÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ Û‡˙˘ÁÔÈ ·Í/ÎˆÓ Ù˘ 32 Δ.¶., Ù˘ 1˘ Δ∞•∞™ Î·È Ù˘ 111 ¶ª ÛÙËÓ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋”. -15/12/15: ™˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈ΢ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ Ì 16 ÊÔÚ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Ì ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “ŒÓ· ‚fiÙÛ·ÏÔ ÛÙË Ï›ÌÓË” . -17/12/15: ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙË ªÔÓ¿‰·, ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ Saint Joseph. £· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó Ù· οϷÓÙ· ÛÙÔ˘˜ ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ª.∞.¡.∞. Î·È ı· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Â˘¯¤˜. -17/12/15: ™˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡ BAZAAR Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ Ì 16 ÊÔÚ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ (π¿ÛÔÓÔ˜-∫ÔÚ·‹-∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). -18/12/15: ∂›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ˆÊÂÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì· ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜, ÁÈ· Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó Ù· οϷÓÙ· Î·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Â˘¯¤˜. -20/12/15: ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ˆÊÂÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘. -22/12/15: ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙË ªÔÓ¿‰· ÙˆÓ ÚÔÓË›ˆÓ ÙÔ˘ μÚÂÊÔÓËÈ·ÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ù· ÔÔ›· ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó Ù· οϷÓÙ· ÛÙÔ˘˜ ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ª.∞.¡.∞. -22/12/15: √È ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó ÂÔÚÙ·ÛÙÈο ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙËÓ Î. ¢. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË, ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜. -30/12/15: ∂›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ˆÊÂÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ù˘ ª.∞.¡.∞. ÛÙÔÓ Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.Î. πÁÓ¿ÙÈÔ.

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

¢È·Ï¤ÍÂȘ ÛÙË ÃˆÚÔÙ·Í›· Δ∏¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ

19.00 ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ΔªÃ¶¶∞, ÔÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Î. ª·›ÚË ∞Ó·ÓÈ¿‰Ô˘-Δ˙ËÌÔÔ‡ÏÔ˘, ÔÌfiÙÈÌË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ı¤Ì·: ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘, ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ÈÛÙfi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiψÓ. ΔËÓ ¶¤ÌÙË 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 19.00 ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ë Î. μ·ÛÈÏÈ΋ Δڇʈӷ-¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ‰Ú ¯ËÌÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Ì ı¤Ì·: √ÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÏË„Ë Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ·fi ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ˆ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. √È ‰È·Ï¤ÍÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ∞1 ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ÈÚÔÙ·Í›·˜.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÁÚ·Ê‹˜ Braille Δ√ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ŸÚ·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ˆ˜ ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‰¤¯ÂÙ·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Ù˘ÊÏÒÓ Braille. ÀÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ - ÏËÚÔÊÔڛ˜, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.30 ¤ˆ˜ 13.00 ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 152 - ∞Óı. °·˙‹ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421027464.

“∏ ¶ËÓÂÏfiË ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ” È· Á˘Ó·›Î· Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔÏÌ¿ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔÓ ·Ó‰ÚÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, Ì ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÊfiÓÙÔ ¤Ó· ηı·Ú¿ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎfi Ï·˚Îfi ̇ıÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡: ΔÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, “ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜” ÙÔÓ Û‹ÌÂÚ·, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ó¤·˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ∂›Ó·È Ë ª·ÚϤӷ ¶ÔÏÈÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÔÔ›·˜ “∏ ¶ËÓÂÏfiË ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ” ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙÔ Î·Ê¤ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË Î·È Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ £·Ó¿Û˘ ™·Ì·Ú¿˜ Î·È Ô £ˆÌ¿˜ ∫ÔÚÔ‚›Ó˘. ∏ ª·ÚϤӷ ¶ÔÏÈÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÁÂÓÓË̤ÓË ÙÔ 1950 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ÛÔ˘‰¤˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙËÓ “∞˘Á‹” , ÛÙ· “¡¤·” Î·È ÛÙËÓ “∂ƒ∞” , ‰È‰¿ÛÎÔ˘Û· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ· ¤ÚÁˆÓ ·fi Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο, ÌÂÙ¿ Ù· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù¿ Ù˘ “∏ ÌÓ‹ÌË Ù˘ ÔÏ·ÚfiÈÓÙ” Î·È “√ ·ÚÈÔ˜ ª¿-

ÚÈÔ˜ ÌÂÙ¿ÓȈÛ ·ÚÁ¿” , ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· “∏ ¶ËÓÂÏfiË ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ” , ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ªÂÙ·›¯ÌÈÔ. ª¤¯ÚÈ ÙË ÛÂÏ›‰· 418 Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›·, Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÔÔ‡ÏÔ˘, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏÏËÓÈÎfi ÊÈÏÌ ÓÔ˘¿Ú Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÊfiÓÔ, ʈٛ˙ÔÓÙ·˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜, „˘¯ÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ¯ı˜ Ì ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÛÙÈÏ.

“∏ ¶ËÓÂÏfiË ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ” Â›Ó·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ¿ÎÚˆ˜ Â›Î·ÈÚÔ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Êfi‚ÔÈ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Î·È ¿ÎÚˆ˜ Ú·ÏÈÛÙÈο. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Â›Î·ÈÚÔ fiÛÔ ÔÙ¤ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ÔṲ̂ÓÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ó· ‰È‰·¯Ù› ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜

Î·È ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔ Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÂÓfi˜ ŒÏÏËÓ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙÔ ’65 ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë. ΔËÓ ˘fiıÂÛË ·ÓÔ›ÁÂÈ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ Ô ÂÚ¢ÓËÙ‹˜-·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ¶·‡ÏÔ˜ °. ˆ˜ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ô˘ ÙfiÙ ÌϤ¯ÙËΠÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ¿ÊËÛ ·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙË. ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÙÚ›Ù˘¯Ô “ŒÚˆÙ·˜, ¯Ú‹Ì· Î·È ÂÍÔ˘Û›·” , fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ̤۷ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô, Â›Ó·È Ô ˘ÏÒÓ·˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ô˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ Ì ÌÈ· ÁÏ˘ÎfiÈÎÚË Á‡ÛË, ÁÓˆÛÙ‹ fï˜ Û fiÏÔ˘˜, fiÙÈ Ù· ÙÚ›· ·˘Ù¿ ÛÙÔȯ›· ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ·fi ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. √ ηı¤Ó·˜ Ì fiÛ· ÁÓÒÚÈ˙Â Î·È Û¿˙ÔÓÙ·˜ ϤÔÓ ÙË ÛȈ‹, Á›ÓÂÙ·È ÙÔ “Ûηϛ” fiÔ˘ ¿ÙËÛÂ Ô ¶·‡ÏÔ˜ °ÂˆÚÁԇϷ˜ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÏÔÈ È· Ò˜ Î·È ÁÈ·Ù› ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜.

∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Û·Ô˘ÓÈÒÓ Δ√ °Ú·ÊÂ›Ô ∂(ıÂψ)ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢/Û˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ∫∞¶∏ Î·È ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ Ù˘ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· “∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∞ӷ·ÎψÛ˘ ™·Ô˘ÓÈÒÓ” , ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ (¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫¿Ú·Á·Ù˜, ∫Ô˘ÚÔ˘ÓÈÒÙË-√Ï˘ÌÈÔÓ›ÎË). √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ È‰¤· fiÙÈ Û ÂÚ›Ô‰Ô ‚·ıÈ¿˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ‡ÊÂÛ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ‚·ÛÈο ›‰Ë ·ÙÔÌÈ΋˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ˘¤ÁÚ·„ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ∞ÛÙÈ΋ ªË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· “∫·ı·Ú¿ äÚÈ· - Clean Hands” (www.cleanhands.gr, facebook.com/Cleanhands.gr), Ô˘ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ·‰ÂÈÔ‰ÔÙË̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Û·Ô˘ÓÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›· ÍÂΛÓËÛ ÙË

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÙÔ 2012 ÛÙËÓ ∫ˆ Î·È ¤¯ÂÈ ‚Ú·‚¢Ù› Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ Û ı¤Ì·Ù· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ‰Ú¿ÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Û·Ô˘ÓÈÒÓ ·fi Ù· ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË, ·Ôχ̷ÓÛË, ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜

Û Ӥ· Û·Ô‡ÓÈ· Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ηÏԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÚˆÁ‹ Û ·˘Ù‹ Ì·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô, Ë ·Ú·¿Óˆ ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÙÂÏ› ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔ-

ÛÙ·Û›·˜, ‰ÈfiÙÈ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ·ÍÈÔÔÈ› 100% ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο, fiˆ˜ Ù· Û·Ô‡ÓÈ·, Ù· ÔÔ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· η٤ÏËÁ·Ó ÛÙȘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ Î·È ı· ÂËÚ¤·˙·Ó Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ÚÔÒıËÛË Î·È Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÏË„Ë, ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË, ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È ‚ÈÒÛÈÌË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô “∂-ıÂψ-ÓÙ‹˜” Ù˘ ¢/Û˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ∫∞¶∏ Î·È ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ Ù˘ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜, ÎÙ›ÚÈÔ ™ÙÚÂÊÙ¿ÚË (ΔÔ¿ÏË 97-°·ÏÏ›·˜), ÙËÏ.: 2421020412, ÏËÚ. ΔÛ·ÏÔ‡¯Ô˘ ∞ÚÈ¿‰ÓË.

¢Ú¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ƒ™π™ μfiÏÔ˘ Δ∏¡ ΔÚ›ÙË 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015 Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ƒ™π™ μfiÏÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓË ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ Compasito, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ ™ÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ªfiÚʈÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “¢Ú¿ÛÂȘ ∂˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ¡¤ˆÓ ÛÙ· ∞ÓıÚÒÈÓ· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ̤ۈ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ Compass Î·È Compasito” Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ë ∞ƒ™π™ ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2014. ™Â ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 10 Ó¤ÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û ·Û΋ÛÂȘ ÁÓˆÚÈÌ›·˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó “ŒÓ· ™ÒÌ· °ÓÒÛ˘” Ì ÎÔÏ¿˙ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ¤ÌÊ˘Ù˜ Î·È Â›ÎÙËÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿

ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ‰Â›ÓÔ ·fi fiÌÈÏÔ Inner Wheel √ ŸÌÈÏÔ˜ Inner Wheel ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Û·˜ ÚÔÛηÏ› Û ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¢Â›ÓÔ-Dinner Gala, ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋, 13/12/15, ÒÚ· 8:30 Ì.Ì., ÛÙË ÊÈÏfiÍÂÓË & ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ Ba.Ca.Re. Ntelis (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 14, μfiÏÔ˜), ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ∞Ê‹ÁËÛË ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ §·˚ÎÒÓ ¶·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ, ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ŒÏÏËÓ· ÈÛÙÔÚËÙ‹, Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ·Ú·Ì˘ı¿ ‰Ú. ™Ù¤ÏÈÔ ¶ÂÏ·ÛÁfi.

ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ˜. ∏ ‰Ú¿ÛË Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÁÎÏÂÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÒÛÙÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ó· ÌËÓ Î˘Ï¿ ÛÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË Î·È ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ·. ∞ÎfiÌ·, Ë ∞ƒ™π™ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÎÙ›ÛÂÈ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ÌfiÓÈÌË Á¤Ê˘Ú· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ “ÂÚÈÔÚÈÛÌfi” Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·, ̤۷ ·fi ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ÚÔηٷϋ„ÂˆÓ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË. “∂Ï›˙Ô˘ÌÂ Î·È Â˘¯fiÌ·ÛÙ ÌÂÙ¿ ·fi Ù· ÚÒÙ· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ë ‰Ú¿ÛË Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. √È ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ·ÔÎƠ̂۷ÌÂ Â›Ó·È ÔχÙÈ̘ Î·È ·ÓÂÎÙ›ÌËÙ˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ fiÏÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙÔÓ ‰/ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ ∞.” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÃÔÚÒÓ ·fi ŒÓˆÛË °˘ÌÓ·ÛÙÒÓ ∏ ŒÓˆÛË ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ º˘ÛÈ΋˜ ∞-

ÁˆÁ‹˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂.¶.º.∞.) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰›ˆÚÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÃÔÚÔ‡˜, Ì ÂÈÛËÁËÙ‹ ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘ Î. ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ ª·˘ÚÔÌ¿ÙË, ηٷÍȈ̤ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, ¯ÔÚԉȉ¿ÛηÏÔ Î·È Â› ¯ÚfiÓÈ· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ “§˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘” , ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ 3Ô˘ Î·È 20Ô‡ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ μfiÏÔ˘ (√ÁÏ - °·ÏÏ›·˜ / ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·). flÚ· ¤Ó·Ú͢: 10 .Ì. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ‰Ôı› μ‚·›ˆÛË ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ì·˜ ı· ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜, ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: https://sites.google.com/site/epf amag/, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÚÔÊ›Ï Ì·˜ ÛÙÔ Facebook: ŒÓˆÛË ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂.¶.º.∞.).

∏ ÁÈÔÚÙ‹ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ √¶ø™ οı ¯ÚfiÓÔ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ¿-

ÏÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “π¿ÛˆÓ” . ∞˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ·Ú·‚ÚÂı› ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ Î·È Ë Î. μ¤ÌÂÚ, Ë ÈÂÚ¤·˜ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13/12, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô º›ÏÈÔ˜, ™fiψÓÔ˜ 9 (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-™fiψÓÔ˜ ÛÙ· Ê·Ó¿ÚÈ· ÚÈÓ ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘) Î·È ÛÙȘ ÒÚ˜, ·fi ÙȘ 5:00 - 8:00 Ì.Ì. °È· ·Ó·„˘ÎÙÈο, ηʤ, ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÎÚ·Û› Î·È Ôχ ΤÊÈ, ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜, ÂÓÒ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, Ó· ʤÚÔ˘Ó ÁÏ˘Î¿ ‹ ÌÈÛÎfiÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ÌÔ˘Ê¤. °È· ÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙËÓ Î. ª·Ú›· ∑¿Í 69 800 94 228.

“ ŒÓ·˜... ÃÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙÔ «Palatino»” ª∂£∞Àƒπ√ 14/12/15 Î·È 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶Ï·ÛÙÂÏ›ÓË, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∫fiÎÎÈÓË ∫ψÛÙ‹ ¢Â̤ÓË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ºˆÙÂÈÓ‹˜ μ·ÛÈÏ›Ԣ “√ ÃÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ˜ ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜”. §›Á· ÏfiÁÈ·... ÚÈÓ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, Ì ÙfiÛÔ ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙ˜ ̤Ú˜, Ô “ÃÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ˜” ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·fiÊ·ÛË... ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ... “Ô ÃÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ˜ ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜” fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ºˆÙÂÈÓ‹ μ·ÛÈÏ›Ԣ, Ë ÔÔ›· Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÈ ÙÔ Ì‡ıÔ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÙÔ˘ ÃÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ªÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÏÔÈfiÓ, 14/12/2015, ÛÙȘ 5:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÌËÓ Í¯·ÛÙ›ÙÂ, Ô “ÃÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ˜” ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Palatino (∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 90 - ƒÔ˙Ô‡), ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÙÔ˘. ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ, ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ... Ó· ÙÔÓ ·Ô¯·ÈÚÂÙ›ÛÔ˘Ó ·Ú¤· Ì ÙË Û˘ÁÁڷʤ· Î. μ·ÛÈÏ›Ԣ. ∂˘Î·ÈÚ›· ÂÓfi˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓÔ‡ Ô˘ ı· ÙÔ ¯·ÚÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿!!! £ÂÚÌ‹ ·Ú¿ÎÏËÛË Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ ̷˙› Ì·˜ ÛÙÔ 24210 28484 Î·È Ó· ‰ËÏÒÓÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ù·Í›‰È.


24 M·ÁÓËÛ›·

£∂™™∞§π∞ ™∞μμ∞Δ√ 12 ¢EKEMBPIOY 2015

√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙ‹ÚÈÍ‹˜ ÙÔ˘

™‡Ìʈӷ Ì ÙË §∞™ ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, AÏ. MÂÚ›·˜, ∞ÁÚÈ¿˜, πˆÏÎÔ‡

™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Û ª¤Û· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ÈÎÙ‡ˆÛ˘ ·fi Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÁÈ· ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ˘¤Ú ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘, Î. ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ‰ÂÓ ÙȘ ˘ÈÔıÂÙ›. μ‚·›ˆ˜ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÙÔ˘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÚÔ˜ fiÛÔ˘˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó Î·È Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ·Ó·Áη›· ‰‡Ó·ÌË Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ù¤ÙÔȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ô‡Ù Ì ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ôχ ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·ÛΛ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, Ì ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÌfiÓÔ, ¯ˆÚ›˜ ȉÈÔÙ¤ÏÂȘ, ÌÂÁ·ÏÔ˚‰Â·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÌˆÚÔÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜”.

 ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ™ “∞˘Í‹ÛÂȘ ʈÙÈ¿ ı· ÚÔηϤÛÂÈ Ë ÂÊ·Ú-

¶ÔÚ›· ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ηٷÏË„›Â˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

“∞˘Í‹ÛÂȘ ʈÙÈ¿ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ” ÌÔÁ‹ ÂÓÈ·›Ô˘ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Î·È Ù˘ πˆÏÎÔ‡. ŒÙÛÈ ÙÔ ÓÂÚfi ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ·Á·ıfi, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘ - ¡. πˆÓ›·˜ - ∞ÈÛˆÓ›·˜, Ô˘ ÁÈ· ÂʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Î·ÌÈ¿ Ì›ˆÛË, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÙÔ Ï·˚Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. √È ·˘Í‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜: ™ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÁÈ· ηٷӿψÛË 60 Î.Ì. ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·fi 37,60 ú Ô˘ Ï‹ÚˆÓ ÙÔ 2015, ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 2016 64,20, ·‡ÍËÛË 72%. ™ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡, ÁÈ· 60 Î.Ì., ·fi 31,49 ú, ı· ÏËÚÒÛÂÈ 64,20, ·‡ÍËÛË 100%. ™ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ·fi 40,73 ú, 64,20, ·‡ÍËÛË 58%, ÂÓÒ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ·fi 17,82 ú, ı· ÏËÚÒÛÂÈ 64,20, ‰ËÏ. ·‡ÍËÛË 260%!!! ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ™Àƒπ∑∞ - ∞¡∂§ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ™ÎÔÙÂÈÓÈÒÙË, ÂÌ·›˙ÂÈ Î·È ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÙ·Ó „¢‰Ò˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÌÂÈÒıËΠٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ù· Ï·˚ο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ›‰·Ó ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÈÛ¯Ó¤˜ ÌÂÈÒÛÂȘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1 ‹ 2 ú ÙÔ Ì‹Ó· fiÙ·Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ·fi 30 ¤ˆ˜ 50%, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Î¿ı ̋ӷ,

ÂÓÒ ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, Ô˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 40%. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (∞’ & μ’ μπ¶∂), Ô˘ ‚Á¿˙Ô˘Ó Î¤Ú‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÛÙË ÌÈÛ‹ ÙÈÌ‹. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ª¤Ô˘ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓË Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ∂.∂. ∏ ¢∂À∞ªμ ‰ÂÓ ÂȯÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ∫.¶. Î·È ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ë ·fiÏ˘Ù· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ì ȉȈÙÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fi ·Á·ıfi Î·È fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· ‡‰Ú¢Û˘ - ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ı· ‰ÈÏÔÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÙÛ¤˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‹‰Ë ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÎÔÚ‚·Ó¿

¿Óˆ ·fi ÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Ì οı ÏÔÁ‹˜ ÊfiÚÔ˘˜. ∞’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ ÍÂʇÁÔ˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, fiˆ˜ Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜, Ù˘ §∞∂, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙË ¢∂À∞ªμ “Ó·˘·Ú¯›‰· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô‡Ù ÔÈ “·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ” ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô˘, ‰È¿ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ªμ, „‹ÊÈÛ·Ó, Ì·˙› Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ª¤Ô˘, Ó· Îfi‚ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÔ¯¤˜ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ fiÙ·Ó Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÂÚÓ¿ ÙÔ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 81 ¢ÚÒ. ∏ §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË Î·È ÙÔ ∫∫∂ ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ·: √ÏÔÎÏËڈ̤ÓË, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÎÚ·ÙÈ΋ ˘‰·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·, ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ÙˆÓ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂˆÓ Ù˘ ∂∂. Ÿ¯È ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ ‹ ÙÔ̤ˆÓ - ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ 50% ÙÔ˘ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎȷΤ˜ ηٷӷÏÒÛÂȘ Î·È ·‡ÍËÛË ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ηٷӷÏÒÛÂȘ. ∫·ÌÈ¿ ‰È·ÎÔ‹ ÓÂÚÔ‡ Û Ϸ˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È Û ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÁÈ· ·ÓÂÍfiÊÏËÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ¶ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ÌfiÓÈÌË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ì ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÏËÚfiÙËÙ· ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Û ÓÂÚfi”.

™À°∫∂¡Δƒø™∏ ÛÙÔ ıfiÏÔ ÙÔ˘

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙÔ ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì· Î·È ÙËÓ ¶Ú˘Ù·Ó›·, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ Ó· ÌËÓ ÂΉÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÛÙȘ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤ÓÙ ÊÔÈÙËÙ¤˜. √È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ ÔÚ›· ¯ı˜ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÙËÓ π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¤Ó· Ú‡̷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, √ÁÏ, ∂ÚÌÔ‡, ™˘Ú›‰Ë, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∞Ó. °·˙‹, πˆÏÎÔ‡ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ηٿÏËÍË ÙÔ ıfiÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜. ∞fi ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˆÛÙfiÛÔ fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Î·ÓÔÓÈο Á›ÓÔÓÙ·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙËÓ ¶Ú˘Ù·Ó›· Á›ÓÂÙ·È Û ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÚÓ¿ ·fi ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ıÂÛÛ·ÏÈΤ˜ fiÏÂȘ ÂÈÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ, ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ˜ Î·È ·ÚÌfi‰È˜ ÂÈÙÚÔ¤˜, fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi, ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ.

°›ÓÔÓÙ·È Ì ԉËÁ›Â˜ ÁˆfiÓÔ˘ ··ÓÙ¿ Ë ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· Ù· ÎÏ·‰¤Ì·Ù· ÛÙË ∑¿¯Ô˘ ¶√§§∞ Â›Ó·È Ù· ·Ú¿ÔÓ· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∑¿¯Ô˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ï¢ÎÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, Ô ÙÚfiÔ˜ ÎÏ·‰¤Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÛˆÛÙfi˜, ηıÒ˜ Îfi‚ÔÓÙ·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï· ÎÏ·‰È¿ Î·È ‰¤ÓÙÚ· ·fi ÙË Ì¤ÛË Î·È ¿Óˆ, Ì ÙËÓ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ··ÓÙ¿ ˆ˜ “Ù· ÎÏ·‰¤Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁˆfiÓÔ˘”. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÏ·‰¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∑¿¯Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ›ÎˆÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ‰¤ÓÙÚ· ‰ÂÓ

ÎÏ·‰Â‡ÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿. ∏ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ χΘ ÎÏ·‰Â‡ÔÓÙ·È Î·ÙfiÈÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ¤ÌÂÈÚÔ˘ ÁˆfiÓÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÎËÔ˘ÚÔ‡˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ª›Ó· ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ “Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰¤ÓÙÚ· ›¯·Ó ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÎÏ·‰Â˘ÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ¿ ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔ Î·È Î·Ù·ÛÙÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó·”. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·Ï·ıÔÊfiÚÔ fi¯ËÌ·.

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ù· ÎÏ·‰¤Ì·Ù· ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ “·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 18 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÏ·‰¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑¿¯Ô˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ¤ˆ˜ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ Î·È ·fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á›Ô˘ °ÂÚ·Û›ÌÔ˘ ·fi ÙȘ 7.30 .Ì. ¤ˆ˜ 17.00. ™·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 16/12/2015 ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË

·fi ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ™ÈÓÒ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Ó· ÌËÓ ·ÚοÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ó· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹, ηıÒ˜ ı· ‰È·ÎÔ› Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ùfi. ™·˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë Ô‰fi˜ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÎÏ·‰¤Ì·ÙÔ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û ΢ÎÏÔÊÔÚ›·. ∏ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ı· Á›ÓÂÙ·È Û ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∑¿¯Ô˘ ‹ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ √¶ø™ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ

¢‹ÌÔ μfiÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 12 Î·È 13 Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 1. ∫ÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ (·›ıÔ˘Û· ¡›ÎÔ˘ ∫ÔÏÔ‚Ô‡) 11:00 “¶·Ú·Ì‡ıÈ· ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. 2. ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ - 12:00 ªÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›· ¶Ï·Ù·ÌÒÓ· Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Ô £¤Ì˘ ™·Ì·ÓÙ˙‹˜. 3. ∫ÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ (·›ıÔ˘Û· ¡›ÎÔ˘ ∫ÔÏÔ‚Ô‡) 18:00 “™ÔÓ ÙÔ Úfi‚·ÙÔShaun the Sheep” ·È‰ÈÎfi ÛÈÓÂÌ¿ 4. £¤·ÙÚÔ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ - 20:00 “∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· øÚ·›· ÌÔ˘ ∫˘Ú›·”. ªÔ˘ÛÈÎfi-ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ 5. ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ

¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ) - 20:00 “∂Ή‹ÏˆÛË ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È μÔ‹ıÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ÛÙÔ ¢ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓÔ ™˘Ó¿ÓıÚˆfi Ì·˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË” ŒÓˆÛË ∫˘Ú›ˆÓ ¡.ª·ÁÓËÛ›·˜, π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” , ∫¤ÓÙÚÔ ∂Ú¢ÓÒÓ ¶ËÏ›Ô˘-∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∫ÚËÙÒÓ, ª·Î‰fiÓˆÓ, ∏ÂÈÚˆÙÒÓ, £Ú·ÎÒÓ, μÏ¿¯ˆÓ, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ Î.¿. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ΔÚfiÊÈÌ·, ÚÔ˘¯ÈÛÌfi˜ Î·È Ê¿Ú̷η. ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 1.ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶fiÏ˘ - 12:00 “ΔÔ ÕÁÈÔ ¢ˆ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶fiÏ˘” . ªÂ ÙË ÃÔÚˆ‰›· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ù˘ ∞ÓˆÙ¿Ù˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ ˘fi ÙË ¯ÔÚ·Ú¯›· ÙÔ˘ Â›ÎÔ˘ÚÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Ù˘ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜

ªÔ˘ÛÈ΋˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË 2. ∫ÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ 12:00 “™ÔÓ ÙÔ Úfi‚·ÙÔ-Shaun the Sheep” 3. ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 13:00 ÃÔÚÔ› ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡Ï. ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” 4. ∫ÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ (·›ıÔ˘Û· ¡›ÎÔ˘ ∫ÔÏÔ‚Ô‡) 18:00 “¶·Ú·Ì‡ıÈ· ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ 5. £¤·ÙÚÔ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ - 18:00 “∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· øÚ·›· ÌÔ˘ ∫˘Ú›·” ªÔ˘ÛÈÎfi-ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ 6. ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜- 19:30 “§Â˜ Î·È ‹Ù·Ó... ¯ı˜!” . ªÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ∞ϤÎÔ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ. ¢Â˘Ù¤Ú· 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 1.μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô) - flÚ˜ ∫ÔÈÓÔ‡ “ÃÚÈ-

ÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙË μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË” ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ηٷÛ΢ÒÓ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹: 2124021664 & 2421039644 2. ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ - 18:00 “¶ÙÂÚfiÂÓÙ· ‰ÒÚ· & ŒÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯fiÓÈ·” ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ¢Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓË ·Ê‹ÁËÛË. 3. ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ) - 19:30 “§Â˜ Î·È ‹Ù·Ó... ¯ı˜!” 4. ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ - 21:00 2 ÒÚ˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘! ∫Ô‡ÓÙÚÈ·˜ Δ·Íȿگ˘ 5. ∫ÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ - 21:15 “¢ÔÓ ∑Ô˘¿Ó - Don Jon” 6. ¢›·˘ÏÔ˜ - 14 - 16/12 ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÂÙ¿ÚÙË (flÚ˜ ∫ÔÈÓÔ‡) ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ª·˙¿Ú ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ¡ÂÔÏ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ¶·ı‹ÛÂȘ “∏ ¶›ÛÙË”.

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ∞ÌÂ∞ ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ & ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ∞.ÌÂ∞. ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ Î. Δ¿ÛÔ ª·Ù˙ȿη. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “ΔÔ ı¤Ì· Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ™Ù¤Á˘ ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘ (™.À.¢.). ∏ ™.À.¢. Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈˆÓ Î·È Â›ÌÔÓˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ. ∏ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂΛ ÁÈ·Ù› ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û›ÙÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó. ™ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ª·Ù˙ȿη ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ‚·ıÌ›‰· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· Ù· ·Ó¿ËÚ· ·È‰È¿. ∂ÈϤÔÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÚÔÙ›ӷÌ ÛÙÔÓ Î. ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓÔ Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ™Ù¤Á˘ ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘. √ Î. ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Û˘˙‹ÙËÛ fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ì Ó‡̷ ηٷÓfiËÛ˘ Î·È ¿ÚÈÛÙ˘ ÁÓÒÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÀÔÛ¯¤ıËÎÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÙË ıÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ô Î. ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Ë ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· ·ÓÔȯً ÙËÓ fiÚÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È Ù· ·Ó¿ËÚ· ·È‰È¿” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂

ΔÔ “•ÂΛÓËÌ·” ηٿ ª¤Ô˘ ∏ ·‡ÛË ÙÔ˘ Î. ª¤Ô˘ ·fi ÙË ı¤-

ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú·ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Û ‰›ÎË, Ì ‚·ÚȤ˜ ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, fiˆ˜ “Û‡ÛÙ·ÛË, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ‰È‡ı˘ÓÛË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘” Î·È Ë ‰‹ÏˆÛË fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÌ¿‰Â˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÔÚÁ‹ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “•ÂΛÓËÌ·” , Ô˘ ÙÔÓ ·ÔηÏ›, “¯Ú˘Û·˘Á›ÙË, ˘fi‰ÈÎÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ηÌfiÚ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” . ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È: “¶ÚÒÙ· ¤ÛÙËÛ ÙË Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ÊȤÛÙ· ʈٷÁÒÁËÛ˘ Ù˘ fiÏ˘ (4/12) ÁÈ· Ó· Ê·Ó› Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔ Ôχ ı¤ÏÂÈ ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ŒÂÈÙ· ·˘ÙÔ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠ“ÚÔÛÙ¿Ù˘” Ù˘ fiÏ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ “ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ıÚfi” ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔʤˆÓ ·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ê·ÛÈÛÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ “ÔÌ¿‰ˆÓ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘” ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ‡˜ Î·È ¤‰ˆÛ “Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ͇ÏÔ” ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 18/12, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·ÌÔ˘ÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù·ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈÎfi „‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ (9/11) ¤‚ÚÈÛ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È ÂÈÙ¤ıËΠÌÂ Û˘ÎÔÊ·Óٛ˜ ÛÙÔÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ •ÂÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ∞ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¡›ÎÔ ∫·ÓÂÏÏ‹ ÁÈ· Ó· Û˘ÛÂÈÚÒÛÂÈ fiÏË ÙËÓ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ‚¿ÛË” . ∫·È ηٷϋÁÂÈ: “ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ϤÌ ÍÂοı·Ú· fiÙÈ Ù· “Ì¿¯·Ï·” , ÛÙ· ÔÔ›· Âȉ›‰ÂÙ·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Â›Ó·È ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ÛÙÔ „ˆÌ› ÙÔ˘ οı ª¤Ô˘ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜” .


25

£∂™™∞§π∞ ™∞μμ∞Δ√ 12 ¢∂∫EMμƒπ√À 2015

ªÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∞¶√ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÌÂÙ·ı¤ÛˆÓ: ·) ÁÂÓÈΤ˜ ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘, ‚) ·ÌÔÈ‚·›Â˜ ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈÔ¯‹ Á) ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂Î·›‰Â˘Û˘ ‰) ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Â) ÛÙ· ªÂÈÔÓÔÙÈο Û¯ÔÏ›·. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi 912-2015 ̤¯ÚÈ 31-12-2015 Ì·˙› Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶.∂. Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÚÁ·ÓÈο. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ: 1. ª¤Û· ÛÙËÓ ›‰È· ÚÔıÂÛÌ›· ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ‰‹ÏˆÛË: ·)ÁÈ· ÔÚÈÛÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¶À™¶∂ ·fi ÌÂÙ¿ıÂÛË, ·fiÛ·ÛË Û ÂÏÏËÓÈο Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ‹ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ, ‚) ÁÈ· ÌÂÙ¿ıÂÛË/ÔÚÈÛÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ÔÈ ÌÂٷٷÁ̤ÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ¶∂05, ¶∂07, ¶∂08, ¶∂19-20 Î·È ¶∂32 Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú. 11 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 82 ÙÔ˘ ¡. 4172/2013 (º∂∫ 167/23-7-2013, Ù.∞’), ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘, Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ‹ ÔÌ¿‰Â˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ¶∂05, ¶∂06, ¶∂07, ¶∂08, ¶∂11, ¶∂16, ¶∂19-20 Î·È ¶∂32, Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó ·›ÙËÛË ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰È·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÙˆÓ ÂÁ΢ÎÏ›ˆÓ ˘’ ·ÚÈı. °À11314/31-10-2014 Î·È 25614/∂1/16-02-2015 Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Û ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ı¤ÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌ. 137644/∂1/03-09-2015 ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ À¶.¶.∂.£., Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ·›ÙËÛË ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÁ·ÎÏÈÔ. 2. Δ· ˘Ô‚ÏËı¤ÓÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚfiÛÊ·Ù· (ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘). 3. ∞Ó¿ÎÏËÛË ·) Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2016. ‚) ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙȘ ΛÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Ó¿ÎÏËÛ˘ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜. °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ∞/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¢/ÓÛ˘ dipemag.sch.gr/.

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Δ√ ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ºÔÈÙËÙÈÎfi ƒÂ‡-

Ì· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÓÔȯً ÂΉ‹ÏˆÛË-Û˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì· ÙË ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙȘ χÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË °. ∫·ÚÙ¿ÏË 72 (ÚÒËÓ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ), ÙËÓ ΔÚ›ÙË 15/12 Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. √ÌÈÏËÙ¤˜ ı· ›ӷÈ: ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ª¿Î˘ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ªÂÙ·ÏÏ¢ÙÈ΋˜ (μπ√ª∂), ™Ù·ÌÔ˘Ï‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ϤÎÙÔÚ·˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ºÔÈÙËÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ : π.∞.∫.∞., ¶.Δ.¢.∂, °.π.À.¶.

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙËÓ fiÏË Ì ÌÂψ‰›Â˜ ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜

ÕÓ·„ ¯ı˜ ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡  ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Îϛ̷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ¿™ Ó·ÌÌ· ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. Δ· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ÙËÓ fiÏË, ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÌÂψ‰›· ¯·Ú¿˜ Î·È Â˘Ù˘¯›·˜. √ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ˘Ô‰¤¯ÙËΠÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ô˘ ‹Úı·Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÙË Ì·Á›· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ¶·Ú¿ ÙÔ ÙÛÔ˘¯ÙÂÚfi ÎÚ‡Ô, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Î·È ·ÁοÏÈ·Û Ì ȉȷ›-

ÙÂÚË ı¤ÚÌË ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∏ ·È‰È΋ ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ Î. ª·ÚÈ¿ÓÓ·˜ ™·Ì·ÚÙ˙‹ Ì·˜ Ù·Í›‰Â„ Ì ÙȘ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÌÂψ‰›Â˜ Ù˘. ΔÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ ¿Ó·„Â Î·È Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ÊÒÙÈÛÂ. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∂ÛÂÚ›‰Ë˜ ÛÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÏÈÙfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË. Œ‰ˆÛ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ˆ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ÛÙÔÏÈÛÙ› Ë

ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ï·Ù›· Î·È ı· Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. ªÂÙ¤ÊÂÚÂ Ì‹Ó˘Ì· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ÂÓfiÙËÙ·˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Â˘¯‹ıËΠ۠fiÏÔ˘˜ ηϤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ì ˘Á›·, ·Á¿Ë Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¢ڤıËÛ·Ó Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î· ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Úfi‰ÚÔÈ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ μ¿Û˘ ∫·˘Û›ÌˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Î. ™ˆÙ‹Ú˘ Δ·Ì¿Ó·˜.

™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ¢ÈÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∞Ì¤ÏÔ˘ Î·È √›ÓÔ˘

«Ÿ¯È» ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ÎÚ·Û› ϤÂÈ Û‡ÛÛˆÌË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÓÔÔÈ›· Δ∏¡ ¶¤ÌÙË 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÂ

ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¢ÈÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∞Ì¤ÏÔ˘ Î·È √›ÓÔ˘ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ∂ȉÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ÛÙÔ ÎÚ·Û›. ™ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ë ÔÈÓÔÔÈ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜ ÂÎÚÔÛˆ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ “H ¢‹ÌËÙÚ·” . Ÿˆ˜ Ì·˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ∫›ÙÛÈÔ˜, ÂÎÙfi˜ ·Ô ÙÔ Î·ıÔÏÈÎfi “fi¯È” ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙÔÓ ∂ȉÈÎfi ºfiÚÔ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ (∂º∫) Ô˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂¢√∞√, Ù˘ ∫∂√™√∂ Î·È ÙÔ˘ ™∂√, ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Î·È ·ˇı˘Ó·Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ 4 ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ (¡¢, ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘Ì·Ú¿Ù·ÍË, ¶ÔÙ¿ÌÈ, ŒÓˆÛË ∫ÂÓÙÚÒˆÓ) Î·È 4 ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ (¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜, ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓ‹ÛÛÔ˘, ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫Ú‹Ù˘), ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ™∂μ Î·È 5 ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ (¢ÈÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∂Ï·ÈÔÏ¿‰Ô˘, ¢ÈÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∫Ú¤·ÙÔ˜, ¢ÈÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ªÂÏÈÔ‡, ¢ÈÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∂ÈÙÚ·¤˙È·˜ ∂ÏÈ¿˜ Î·È ¶∞™∂°∂™). ∞ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¢√∞√, °. μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ, Ï‹ÙÙÂÈ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÔÈÓÔÔÈÔ‡˜ Î·È fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ·ÎÚÈ‚Ô‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ·Û›. ∞ÎfiÌË, Ô Î. μÔÁÈ·Ù˙‹˜ οÏÂÛ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Âӈ̤ÓÔ˜ Î·È Ù¿-

¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ Û˘ÌfiÚ¢Û˘ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ı¤ÛÂȘ ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó Î·È ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ‰˘Ô ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. √ ÃÚ. ª¿ÚÎÔ˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∫∂√™√∂ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÚˆÙfiÁÓˆÚË ·fiÊ·ÛË Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· Î·È Ô °. ™ÎÔ‡Ú·˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™∂√ ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·‰ÈΛ· ηıÒ˜ Ô ∂º∫ Â›Ó·È ÔÛÔÙÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ “¢‹ÌËÙÚ·” Û ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ¤Î·Ó ¤ÎÎÏËÛË Ó· ÌÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Ê·‡ÏÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·ıÚ·›Ô˘ ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ 200.000 ·ÌÂÏÔ˘ÚÁÒÓ, ÙˆÓ ÔÈÓÔÔÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÔÈÓÔÔÈ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ªÂ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ: 1. ¡· ·Ó·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË

·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ∂º∫ ÛÙÔ ÎÚ·Û› ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÈÛÔ‰ˆÙÈΤ˜, ÛÙÂÓ¿ ÔÈÎÔÓÔÌ›ÛÙÈΘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô˘ ηٷÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ‚ˆÌfi Û˘Á΢ÚÈ·ÎÒÓ ÛÎÔÈÌÔÙ‹ÙˆÓ ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. 2. ¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ì¿Ù·È·, ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÙÔÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘, ·ÔʤÚÔÓÙ·˜ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›·. 3. ¡· ÌËÓ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ, Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÙË ‰È¿ÚÚËÍË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ ÛÙȘ ·ÌÂÏÔÔÈÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·fi ÙËÓ ·Ó·fiÙÚÂÙË, ÂÊfiÛÔÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∂º∫, ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ·ÌÂÏÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÓÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜. 4. ¡· ÌËÓ ·Ú·Î¿Ì„ÂÈ ÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÎÔÈÓÔÔÈËı› ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜, fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ∂º∫ Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙË Î·È fiÙÈ Ù˘¯fiÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙfiÛÔ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÊfiÚÔ Ù·ÌÂȷο ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ∂º∫ ÛÙÔ ÎÚ·Û› ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. £· ·ÔʤÚÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ı· ·ÔÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Î·È ·˘Ù¿ ηıÒ˜ ı· ‰˘Ó·ÌÈÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘

∏ ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ Δ∏ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ ÂÔÚÙ¿˙ÂÈ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 15/12. ∂›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ı· Â›Ó·È Ô πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∞Á›Ô˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13/12 ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È

ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô Û‚. ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜.ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜, ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì., ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÌ. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ∫ÔÓÙ·ÎÙÛ‹, Ô

ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ £Â›Ô §fiÁÔ. ∞Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÈÂÚÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÌ. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡ ∫ȷ̤ÙË, ÚˆÙÔÛ˘ÁΤÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ.

‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ì ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰È›ۉ˘ÛË ÛÙȘ ͤÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, Ô ∂º∫ ÛÙÔ ÎÚ·Û› Â›Ó·È ·ÓÙÈ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ̤ÙÚÔ Ì˘ˆÈ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Û‡Ì‚·ÙÔ Ì ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. √ ÎÏ¿‰Ô˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜, ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ ÙÔ˘.

∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ‡ÌÓÔÈ ÙÔ˘ ¢ˆ‰Âη‹ÌÂÚÔ˘ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶fiÏ˘ ∞Àƒπ√ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

ÛÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ¶fiÏ˘ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ˆ‰ÂηË̤ÚÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ¢/ÓÛË ∞گ›ˆÓ ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ ¢∏¶∂£∂ ¢. μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ μfiÏÔ˘, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ æ·ÏÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ & ªÔ˘ÛÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È ªÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ªÓËÌ›ˆÓ Î·È ∫ÂÈÌËÏ›ˆÓ. ∂›Ó·È ÌÈ· Â›Î·ÈÚË, ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÂÌ¿ÙË Î¿Ï·ÓÙ· Î·È ‡ÌÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ˆ‰ÂηË̤ÚÔ˘, ‰È·ÓıÈṲ̂ӷ Ì ıÂÔÏÔÁÈο Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ªÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÌÓËÌ›· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ÃÔÚfi˜ æ·ÏÙÒÓ Ù˘ ∞ÓÒÙ·Ù˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ Ô˘ ı· „¿ÏÂÈ ‡ÌÓÔ˘˜ Î·È Î¿Ï·ÓÙ· ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÷ÚÈÏ. ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË, Â›ÎÔ˘ÚÔ˘ ηıËÁËÙ‹ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ΔÔ̤· æ·ÏÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ & ªÔ˘ÛÈÎÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ μfiÏÔ˘. ΔËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·fi ÌÓËÌ›· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÌÂÏËı› ÔÈ Î.Î. ª·Ú›· ¡¿ÓÔ˘ ª.∞. πÛÙÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Ù¤¯Ó˘, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ΔÔ̤· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È ªÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ªÓËÌ›ˆÓ Î·È ∫ÂÈÌËÏ›ˆÓ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È Î. μ¿ÛÛ· ¶·Ú·Û΢¿, ‰Ú £ÂÔÏÔÁ›·˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ÿˆÓ˜” Î·È ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ §˘Î›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Â›Ó·È ÂχıÂÚË Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÙȘ 10.30 .Ì. (ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶fiÏ˘, ¶·ÏÈ¿, ºÂÚÒÓ 17).

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∏§π∞™ º√À¡Δ√À§∏™ ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÁÏ·˝·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ªÔ˘ÛÈÔ‡ÏË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ∞£∞¡∞™π∞ ∞°°∂§∞∫√¶√À§√À ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ Î·È Ù˘ §ÂÌÔÓÈ¿˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ £·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫Ú‹ÓË º·ÚÛ¿ÏˆÓ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™Δ∏™ ∂§§∏¡π∫√À ¢π∫ΔÀ√À ¢π∞¡√ª∏™ ∏§∂∫Δƒπ∫∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À ∂ȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂ ı· Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜:

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2015 ∞¶√ øƒ∞ 08.00 - 10.00 ¢∏ª√™ μ√§√À: ∂¶π Δ∏™ √¢√À ∑∞Ã√À ∞¶√ °. ¢∏ª√À ∂ø™ ∞°. °∂ƒ∞™πª√À

ΔƒπΔ∏ 15 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2015 ∞¶√ øƒ∞ 08.00 - 15.00 ¢∏ª√™ ƒ. º∂ƒ∞π√À: ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ º∂ƒø¡. ∞Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔ Ú‡̷ ı· Í·Ó·‰Ôı› ÚÈÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ï‹Í˘ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÈÔ ¿Óˆ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ‰›ÎÙ˘· Ù˘ ¢∂∏ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú‡̷. ŒÙÛÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Û ·ÁˆÁÔ‡˜ ‹ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù·Á‹˜, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜, Ú¤ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÂϤÁÍÔ˘Ó ·Ó ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È fiˆ˜ ÚÈÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ‰È·ÎÔ¤˜ (·Ó¿ ¢‹ÌÔ) Ù˘ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘, ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ site ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂ (www.deddie.gr). √ ¢∂¢¢∏∂ Â›Ó·È 100% ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ¢∂∏ ∞.∂. Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ¢È·ÓÔÌ‹˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. ¢¶∫∂/¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 26

£∂™™∞§π∞

K§EI™IMO TH™ 11H™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

578,30

0,31

0,336 2,17 0,236 0,042 10,30 0,046 0,351 0,095 19,90 0,15 0,558 2,82 15,01 2,37 1,64 7,74 0,45 0,277 0,326 0,292 8,96 1,44 3,81 0,49 0,068 5,15 0,92 0,099 3,56 0,80 0,974 0,42 0,18 0,20 3,75 0,30 1,47 0,077 0,155 7,02 0,585 0,227 14,07 0,875 0,19 0,14 0,25 0,79 1,03 0,304 0,49 1,48 4,29 0,30 2,75 3,99 0,078 0,271 0,36 0,135 0,397 0,665 0,37 1,16 0,417 0,21 0,80 8,80 1,37 4,87 0,659 3,88 1,00 1,25 0,135 2,97 4,60 1,32 1,45 0,50 0,70 0,96 0,59 0,829 0,189 0,099 0,233 1,22 1,80 1,70 3,75 0,28 2,57 0,30 0,27 0,326 3,77 0,38 1,60 0,349

-9,19 5,85 6,31 -12,50 -1,90 0,00 0,29 -1,04 -2,02 0,00 0,00 6,42 -6,19 -4,44 -7,34 1,84 -4,86 1,09 -11,65 -3,95 -1,54 5,88 -4,27 0,00 -1,45 0,19 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 -4,76 0,00 0,00 0,00 -0,33 0,00 10,00 0,00 -0,43 8,94 -1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 -7,64 9,86 0,00 10,43 -10,00 0,00 1,06 -3,90 -3,33 0,00 0,00 -8,05 -2,55 -2,14 1,88 0,30 -1,77 -1,96 8,70 0,00 0,34 -4,96 0,00 0,00 0,00 2,19 -1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 9,91 -3,94 0,00 -8,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,82 0,00 0,63 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ A.S. COMPANY (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) COCA-COLA HBC AG (∫√) CPI (∫√) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FOLLI-FOLLIE (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) GRIVALIA PROPERTIES (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) SPACE HELLAS (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§.Δ∂Ã. ∞¡∂ª√™ ∞.∂. (∫√) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡. Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞-Ã.∞. (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√)

™∞μμ∞Δ√ 12 ¢∂∫EMμƒπ√À 2015

547 18.778.936 206.539 23.239 28 0 1.300 21.000 73.647 0 0 6 338.383 88.560 168.811 17.816 1.500 54.813 6.313 14.567 264.666 15 52.968 0 824.409 248 0 0 2.263 0 0 15.827 0 50 925 2.147 0 1.944 0 30.226 725 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.897 3 0 0 651.919 1.020 0 3.835.152 5.753 0 16.320 2.310 20.920 0 0 12 10.159 367.130 345.194 234 82.224 796 334 0 815 27.771 1.117 26 2.939 37.515 3.600 0 0 0 0 5.380 31.433 1.046 1 300 0 0 60 0 0 765 1.410 687 0

0,333 2,04 0,221 0,042 9,45 0,00 0,351 0,091 19,86 0,00 0,00 2,43 13,84 2,30 1,60 7,57 0,45 0,265 0,268 0,281 8,76 1,33 3,65 0,00 0,067 4,90 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,397 0,00 0,20 3,68 0,30 0,00 0,071 0,00 6,91 0,585 0,227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 4,29 0,00 0,00 3,99 0,078 0,00 0,345 0,135 0,00 0,651 0,348 1,10 0,00 0,00 0,80 8,80 1,33 4,82 0,595 3,87 0,97 1,11 0,00 2,94 4,60 1,32 1,45 0,482 0,635 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,19 1,79 1,70 3,50 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 3,62 0,38 1,59 0,00

0,359 2,21 0,249 0,051 10,30 0,00 0,351 0,095 20,42 0,00 0,00 2,82 15,91 2,50 1,79 7,95 0,45 0,28 0,33 0,299 9,10 1,44 4,13 0,00 0,07 5,20 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,484 0,00 0,20 3,75 0,30 0,00 0,088 0,00 7,18 0,585 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 4,29 0,00 0,00 4,46 0,078 0,00 0,423 0,15 0,00 0,685 0,385 1,19 0,00 0,00 0,80 9,15 1,45 4,98 0,659 4,06 1,02 1,25 0,00 3,00 4,89 1,40 1,47 0,501 0,70 0,999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,233 1,27 1,80 1,70 3,75 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 3,77 0,385 1,60 0,00

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ EUROBANK ERGASIAS (∫√) À°∂π∞ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

0,155 2,17 0,651 17,00 0,665 0,19 1,25 0,15 1,58 0,443 7,35 0,638 10,10 0,118 0,252 3,58 0,85 0,093 0,419 24,21 14,20 5,80 8,71 0,179 0,20 0,227 3,68 4,40 1,33 5,92 7,35 1,01 0,086 0,71 0,99 0,048 0,168 2,22 0,695 16,30 8,45 0,93 0,109 0,08 1,17 0,238 0,077

0,65 0,00 0,00 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 -1,94 0,00 0,00 -5,04 0,00 0,00 0,00 -3,16 3,65 2,11 0,11 0,00 -4,31 0,00 -1,34 -2,00 -5,00 0,00 -0,81 0,00 -5,49 0,00 0,20 0,00 0,00 -2,63 -4,14 -2,34 -2,54 1,09 -2,68 0,00 0,00 -8,11 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

2.451.912 1.190 0 37 0 0 0 0 0 0 66.768 0 124.223 0 0 251.927 0 0 0 322 6.845 1.460.629 617.474 0 4.252 223.109.905 473 3.560 20.020 0 22.075 0 3.654 0 4.665 0 0 58.216 2.037 88.511 30 19.304.243 21.114 0 0 711 2.894

0,149 2,17 0,00 15,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,04 0,00 10,01 0,00 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 24,00 13,20 5,66 8,64 0,00 0,198 0,205 3,60 4,33 1,30 0,00 7,35 0,00 0,082 0,00 0,96 0,00 0,00 2,14 0,69 16,30 8,45 0,922 0,108 0,00 0,00 0,238 0,077

0,156 2,17 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,45 0,00 10,59 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 25,48 14,32 5,82 8,87 0,00 0,209 0,227 3,73 4,65 1,39 0,00 7,45 0,00 0,09 0,00 1,02 0,00 0,00 2,32 0,709 17,21 8,67 0,939 0,112 0,00 0,00 0,26 0,077

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

1,72 5,24 6,73

0,58 -5,59 4,02

3.259 2 2

1,72 5,24 6,73

1,72 5,24 6,73

4,74 0,47 2,48 1,30 0,124 2,28 1,21 5,64 0,40 245,00 2,00 0,277

0,21 8,80 0,00 0,00 -19,48 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,73 0,00 0,00

25 78.225 0 0 420 550 19.089 0 0 3 530 0

4,66 0,461 0,00 0,00 0,124 2,28 1,21 0,00 0,00 245,00 2,00 0,00

5,08 0,48 0,00 0,00 0,124 2,30 1,21 0,00 0,00 245,00 2,00 0,00

0,012 0,077 0,029 0,05 0,88 0,13 0,465 0,64 0,049 0,063 0,022 0,103 0,008 0,031 0,117 0,031 0,15 0,18 0,023 0,06 1,04 0,24 0,12 0,008 0,154 0,007 0,009 0,05 0,318 0,30 0,15 0,11 3,97 0,07 0,117 0,08

0,00 0,00 -14,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,39 -18,42 -5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,11 0,00 -12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 12.000 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 2.644 70 0 0 0 0 0 0 16 0 90.000 0 0 0 0 0 1.350 0 0 0 0

0,00 0,00 0,029 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,117 0,031 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 0,00 0,007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,109 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,029 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,117 0,031 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 0,00 0,007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) MIG REAL ESTATE (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) DIONIC (∫√) EUROMEDICA (KO) FORTHNET (∫√) LAVIPHARM (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) NUTRIART (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§/ƒ°∂π∂™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞√™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™π¢ª∞ (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Δƒ√¶∞π∞ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0,14 0,05 0,48 0,14 0,088 0,04 0,08 0,132 0,06 0,10 0,10 0,096 0,02 0,006 0,07 0,125 0,074 0,064 0,07 0,26 0,081 0,39 0,54 0,078 1,56 0,08 0,093 4,80 0,038 0,08 0,006 0,208 0,054 2,00 0,328 0,12 0,026

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 10.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,043 0,018 0,012 0,30 0,298 1,80 1,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,49 2,29 1,38 0,432 3,20 0,50 2,27 3,95 1,80 1,50 0,72 1,15 1,77 0,50

0,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 1.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,002 0,007 0,001

0,00 0,00 0,00

2.585.567 567.220 1.494.670

0,002 0,006 0,001

0,003 0,008 0,001

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏ ALSINCO (KO) COMPUCON (∫O) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏ BETANET (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) DIVERSA (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) VIVERE (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) DIVERSA (∫√) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) MEDITERRA (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) VIDAVO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

WARRANTS ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞ (Δ¶¢) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (Δ¶¢) Δƒ. ¶∂πƒ∞πø™ (Δ¶¢)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 27

£∂™™∞§π∞

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 12 ¢∂∫EMμƒπ√À 2015

ΔÈ̤˜ ªÈÎÚÒÓ ∞ÁÁÂÏÈÒÓ ✓ ∞ÁÁÂÏ›· ·Ï‹ 1 ¢ÚÒ/Ë̤ڷ ✓ ∞ÁÁÂÏ›· Ï·›ÛÈÔ 2 ¢ÚÒ/Ë̤ڷ ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 68 Ù.Ì., 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 1 ÙÔ˘·Ï¤Ù·, ÂÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ηıÈÛÙÈÎfi - ÎÔ˘˙›Ó·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ¯·ÌËÏ¿ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 300∂, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·. ΔËÏ. 6945405591 Î·È 6944927589. (697) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È ¤Ó· ‰˘¿ÚÈ ÂÈψ̤ӷ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË A/C, Ì ΋Ô, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6947528143. (696) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 50 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ¿ÚÎÈÓ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 112 Ì 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ΔËÏ. 6973041200. (718)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ηٿÛÙËÌ· ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi °Ú·‚È¿˜ 10, 33 Ù.Ì. Î·È ·Ù¿ÚÈ 16 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944570209. (566)

¶ø§∂πΔ∞π ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ˘ “§Ô˘Ì¿Ú‰·”. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936730607, ÒÚ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. (275)

¶ø§∂πΔ∞π ÎÂÓÙÚÈ΋ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡, Ï·Ù›· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6946066996 Î·È 24210 36009. (735)

¶ø§∂πΔ∞π Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˜ „‡ÎÙ˘-¿ÁÎÔ˜, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 180 à 63 Ì. à 75. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936130755. (334)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 40 Ù.Ì., ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÓÂfi‰ÌËÙ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô‰fi˜ ¡ÈÎ. °¿ÙÛÔ˘ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, μfiÏÔ˜, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ϤۯË, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6974830448. (343)

°ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ì 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∂˘Î·ÈÚ›·. ΔÈÌ‹ 225.000∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944504791. (561)

ª√ƒº∏ √.∂. ∫∞Δ∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 160 Ù.Ì. (ÈÛÔÁ›Ԣ - 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘) Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛοϷ, ÙÔ˘ ’62, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË (ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈο - ˘‰Ú·˘ÏÈο - ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘), Ì ·Ôı‹ÎË 12 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡. ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ, ȉÈÒÙ˘. ΔËÏ. 210 6540194. (453) ¶ø§√À¡Δ∞π 15 Á·ÏÔԇϘ fiϘ Ì·˙› ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ‹ fiϘ Ì·˙› ÚÔ˜ ˘ÈÔı¤ÙËÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6979347098. (694) ¶ø§∂πΔ∞𠶋ÏÈÔ-ÃÔÚ¢Ùfi: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·‰ÔÛȷ΋, 2015, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, ÊÔ˘Ï ¤ÍÙÚ· ηٷÛ΢¤˜, 40 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ∞ÈÁ·›Ô, 125 Ù.Ì., Û ΋Ô 205 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚ. ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 240.000 ¢ÚÒ, Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ΔËÏ. 6977-718204, 2111834344. (198)

¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 91 Ù.Ì., 1Ô˘ ‹ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 206, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ˘„ËÏÒÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ-ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ. ∞˘ÙfiÓÔÌÔ˜ Ϥ‚ËÙ·˜ Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘ º.∞. - ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ. ∫Ô˘˙›Ó·, ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ fiÚÙ˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜, ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜. ΔËÏ. 6972691669. (389)

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÙÚÈ¿ÚÈ· Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘ 69. ΔËÏ. 6972213703 Î·È 6972320836 email: kokouvas@gmail.com. (229)

¶ø§∂πΔ∞π ∂•√¶§π™ª√™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ√™ ∂§∞ºƒø™ ª∂Δ∞Ã∂πƒπ™ª∂¡√™ - æ˘ÁÂÈ¿ÎÈ ¿ÁÎÔ˘ Morris ∞+ Á˘·Ï. fiÚÙ· 120∂. - ΔÚfiÏÂ˚-¿ÁÎÔ˜ Ì·Û›Ê ÔÍÈ¿ 50Ã56 π∫∂∞ 50∂. - ¶¿ÁÎÔ˜ ͇ÏÔ Ì·Û›Ê π∫∂∞ 50∂. - ΔÚfiÏÂ˚-¿ÁÎÔ˜ Ì·Û›Ê Í‡ÏÔ π∫∂∞ 50∂. - ™˘ÁÎÔÏÏËÙ‹˜ ÁÈ· Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ò˜ 30 ÂÎ. 35∂. - ƒ·ÊȤڷ ͇ÏÔ ‡ÎÔ˘ ‰ÈÏ‹ π∫∂∞ 1,60¶ à 1,85À 40 ∂. - æ˘ÁÂ›Ô ‚ÈÙÚ›Ó· Caravel 2 fiÚÙ˜ 0,85¶ à 1,85À 450∂. - ¶¿ÁÎÔ˜ Ù·ÌÂȷ΋˜ 2 ̤ÙÚ· 80∂. - Air condition ÔÚÔÊ‹˜ ‹ ‰·¤‰Ô˘ TOYOTOMI 12.000 BTU 580∂. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 697 2030140. (630)

∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 2 & π¿ÛÔÓÔ˜ Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-36194 FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞: 1. ¢˘Ô (2) ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÈÛfiÁÂÈ·, 30 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ ÛÙËÓ ∂£¡π∫ø¡ ∞°ø¡ø¡ 71. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚÂÌÌ. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 3. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 4. πÛfiÁÂÈ· ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ Ì ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 44 Ù.Ì. ÛÙÔ ª∞ªπ¢∞∫∏. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 65 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 133 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÛÙË º. πˆ¿ÓÓÔ˘ Ì ∞Óı. °·˙‹. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ηڷÁÈ·› ‰ÈÒÚÔÊË 150+150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔ˘˜ ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√À™. ∑. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞: 1. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 104 Ù.Ì. ÛÙË ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À-π. ∫∞ƒΔ∞§∏. ∏. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÈÛfiÁÂÈÔ 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 80 Ù.Ì. ÁˆÓ›· π∞™√¡√™ Ì §øƒ∏ ÛÙÔ μfiÏÔ. (571)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Ê·Í 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu Email - mesitika@pelio.eu

∂¡√π∫π∞™∏ 1) ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 270 ∂. 2) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì. 700 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 270 ∂. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì. Û ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ΔÈÌ‹ 220 ∂. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 80 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 40 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ì ‰È΋ Ù˘ ·˘Ï‹ Û ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ΔÈÌ‹ 300 ∂. ∂ÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜ ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ·Î›ÓËÙˆÓ Û ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ fiˆ˜ ÔÈ˘, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·, ÔÈÎfi‰·. (582)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (577)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ: 6937435222

μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 19:30 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9 .Ì. - 13:30 Ì.Ì Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. (581)

(555)

AYTOKINHTA

∞°√ƒ∞∑ø ŒÌÔÚÔ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÁÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Û ÙÈ̤˜ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6942-639755, ÒÚ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 8:00 - 16:00. (562)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π ÎÔ¤Ï·, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ, ÁÈ· 6ˆÚË ··Û¯fiÏËÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 64444 Î·È 24210 23321, ÒÚ˜ 12 Ì. - 2 Ì.Ì. (681)

∑∏Δ∂πΔ∞π ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ ÁÈ· Ù·‚¤ÚÓ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977059583. (680)

∑∏Δ∂πΔ∞π ÁÈ· ÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· “∞ƒ°√¡∞ÀΔ∂™” ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ ‹ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ· Ì ÂÌÂÈÚ›·, ËÏÈΛ·˜ 25 ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÌÔ˘Ê¤. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6984667900, ÒÚ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 10 .Ì. - 2 Ì.Ì. (662)

∏ Porcelana ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

∑ËÙ› ¶ˆÏËÙ‹ Â›ÏÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ & ¶ˆÏËÙ‹ Ï·Îȉ›ˆÓ Î·È ÂȉÒÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ¶ÚÔÛfiÓÙ·: * ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜ * ∂͈ÛÙÚÂÊ‹˜ * ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ * ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· * ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· * √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˜ * ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· 3 ¯ÚfiÓˆÓ Û ÏÈ·ÓÈ΋ ÒÏËÛË. * ¶Ù˘¯›Ô ™¯ÔÏ‹˜ ¢È·ÎfiÛÌËÛ˘. * °ÓÒÛË ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ۯ‰ȷÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ: * ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. * ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÚÁ·Û›·˜. Email ÁÈ· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο (Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›·): politespo@gmail.com. (498).

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. ™¯¤ÛË - Û˘Ì‚›ˆÛË - Á¿ÌÔ˜. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 32¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ηϋ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË, ·Î›ÓËÙ·, 39¯ÚÔÓË ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙË, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ·Î›ÓËÙ·, 44¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË, ‰˘Ó·ÌÈ΋, „ËÏ‹, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·, ¢¯¿ÚÈÛÙË, ·Î›ÓËÙ·, 42¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, ·Î›ÓËÙ·, 32¯ÚÔÓË ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ·Î›ÓËÙ·, 45¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÎÔÌ„‹, ÚÔÛÁÂȈ̤ÓË, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ, 38¯ÚÔÓË ‚ÔËıfi˜ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˘, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË, ηϋ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ·Î›ÓËÙ·-ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, 37¯ÚÔÓË È‰. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÁÏ˘ÎÈ¿, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË, ÛÔ‚·Ú‹, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, Ôχ ηÏÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, 45¯ÚÔÓË ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÚÔÛÁÂȈ̤ÓË, ‰È·˙/ÓË, Ôχ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË. ∑ËÙÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ 2410 549797, 6944518366. (087)

¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Û·Ó ÁÚ·ÊÂ›Ô “∂¶∞º∏” Â›Ó·È Ë ÁÓˆÚÈÌ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜ Ì ÛÎÔfi ÙÔ Á¿ÌÔ ‹ ÙË Û˘Ì‚›ˆÛË. ∫·È Ӥ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘ÌÂ: 1) ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÚÒÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ. 2) ™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ Û¯¤Û˘ ‹ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Û·˜. 3) ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·fi “°ƒ∞º∂π√ ∂¶∞º∏” ÛÙÔÓ ÎÚ˘Êfi ÛÔ˘ ¤ÚˆÙ·. 3) ∫·ıÔ‰‹ÁËÛË ÁÔÓ¤ˆÓ Ò˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û¯¤ÛË ‹ Á¿ÌÔ (ηٿ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÙˆÛË). 4) ŸÙ·Ó ÔÈ ÚÒËÓ Í·Ó¿ ¯Ù˘Ô‡Ó ÙËÓ fiÚÙ·. 5) ™¯¤ÛË ·ÏÏËÏÔÎ¿Ï˘„˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-552567 Î·È 24210-39367 ‹ ÛÙÔ mail: epafivolospatseas@gmail.com (559)

MA£HMATA ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ, ∂¶∞§. μÔ‹ıÂÈ· Û ÊÔÈÙËÙ¤˜. º˘ÛÈ΋ ̤¯ÚÈ ∞’ §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6930708960. (597) ª√À™π∫√¶∞π¢∞°ø°√™ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û È¿ÓÔ Î·È ·ÚÌfiÓÈÔ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ıˆÚËÙÈο. ¢›‰·ÎÙÚ· ÚÔÛÈÙ¿. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978061705, Î. ™ÔÊ›·. (693) ∂ª¶∂πƒ∏ ∫§∞™π∫∏ ºπ§√§√°√™ Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ Î·È Û¯ÔÏÈ΋ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, §‡ÎÂÈÔ, ∫·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ Ì ÙÚfiÔ ÌÂıÔ‰ÈÎfi Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÈ̘. ¢›ÓÔÓÙ·È ·ԉ›ÍÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2421057231, 6972391821. (714)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·

ºπ§√§√°√™

·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡-°˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973-566992. (269)

ºÀ™π∫√™ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· º˘ÛÈ΋˜, ÃËÌ›·˜, ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ¶ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›· Û ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ΔËÏ. 6985778127. (209)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù·, Î·È Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ, Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ, ηıÒ˜ Î·È Û ÊÔÈÙËÙ¤˜. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6945-386842 (248)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫Ï·ÛÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·, ÏÔ‡ÛÈÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ÂÈÙ˘¯Ô‡Û· ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ∞™∂¶ Î·È Ì ÂÈÌfiÚʈÛË ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·, ·ÙÔÌÈο ‹ Û ÁÎÚÔ˘, Û ̷ıËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ. ¶·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È Û˘¯Ó¿ Â·Ó·ÏËÙÈο ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÈ̘. ΔËÏ. 24210 62435, 6976203953. (656) ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Ã∏ªπ∫√™ Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ›ڷ Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ‰˘Û¯ÂÚÂÈÒÓ, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ, Ì ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ΔËÏ. ÂÈÎ. 6949140647 Î·È 6976100916. (399)

¢IAºOPA ¶·Ú¤¯Ô˘Ì ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ʇϷÍË ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ȉȈÙÒÓ Î·È Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· security. ∞ÎfiÌË ·Ú¤¯Ô˘Ì baby sitters (ÊÚÔÓÙ›‰· ·È‰ÈÒÓ), ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ‚ÔËıÔ‡˜, ÁËÚÔÎfiÌÔ˘˜, Ì¿ÁÂÈÚ˜, ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ (receptionist), ˆÏËÙ¤˜, ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ (Á¿ÌÔ˘˜, ÁÂÓ¤ıÏÈ·, bachelor ¿ÚÙÈ). √‰fi˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 68, ¡. πˆÓ›·, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210 39367. (565) ª∂¡Δπ√Àª º∞§√À ALHAGIE Û·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· χÛÂÙ οı ›‰Ô˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, ÂÚÁ·Ûȷο, ÂÚˆÙÈο, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜). ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜ Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ Û §¿ÚÈÛ· Î·È μfiÏÔ 6989-415.457, 2410-622.944, 6943-726.481, 241105711. (671)

π¢ƒÀ™∏ §∂™Ã∏™ ∂§§∏¡ø¡ ∞§∂•π¶ΔøΔπ™Δø¡ °›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 66. ΔËÏ. 6981-867882. (560)

∞¡π∂§ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÂÚ¢ӋÙÚÈ· Ù·Úfi, ‰Ú. ªÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜. ¢›Óˆ χÛÂȘ Û fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›, ÂÚˆÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, ¿ÓÔÈÁÌ· Ù‡¯Ë˜, ÍÂÌÏÔοÚÈÛÌ·, ηı·ÚÈÛÌfi˜ ·‡Ú·˜, Â·Ó·ÊÔÚ¤˜. 100% ÂÈÙ˘¯›·, ¯Â̇ıÂÈ·. ¢¤¯ÔÌ·È ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ 6974456215. (564)

¢∞¡∂π∞ Ã∏ª∞Δ√¢√Δ∏™∂π™ ÎÂÊ¿Ï·È· ÎÈÓ‹Ûˆ˜ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ªÈÎÚ¤˜ Î·È ªÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi 10.000∂ ¤ˆ˜ 2.000.000∂, ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÈο ¤ˆ˜ 100.000∂ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛË ∞ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ™ÙÂÁ·ÛÙÈο-∂ÈÛ΢·ÛÙÈο, ¶ÚÔÛˆÈο, ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈο, ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ∞ÁÚÔÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ÂȯÂÈÚ›Ó, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Ó·˘ÙÈÏȷο Î·È ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ∂ȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ΔËÏ. 210 36 46 223, Fax: 211 850 14 64. (541)

§‡ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÂÚÁ·Ûȷο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, Ù‡¯Ë, Â·Ó·ÊÔÚ¿ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, ÂÌfi‰È· Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·.

6958/624835 (695)


28

£∂™™∞§π∞ ™∞μμ∞Δ√ 12 ¢∂∫EMμƒπ√À 2015

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À ΔËϤʈÓÔ: 24223/50221 ∞ÏÌ˘Úfi˜ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. : 29466 ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌ. 302/2015 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, Ì ı¤Ì· “∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÂÏÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2016” ∫∞Δ∞ ¶§∂π√æ∏ºπ∞ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: ∫·ıÔÚ›˙ÂÈ Ù· Ù¤ÏË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2016 ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiˆ˜ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ:

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™-™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ™À¡Δ√¡π™ª√À & ∂¶π£∂øƒ∏™∏™ ¢∞™ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: ™ÎfiÂÏÔ˜ - Δ·¯. ∫Ò‰Èη˜: 37 003 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ı. ΔËϤʈÓÔ: 2424022202 - Fax: 2424023992 e-mail: dasaskop@apdthest.gov.gr ™ÎfiÂÏÔ˜ 1/12/2015 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 1134/212088 (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ì ÙËÓ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡) ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¶ƒ∞•∏™ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™ª√À √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ªfiÏË £Âfi‰ˆÚÔ˘ ÂΉfiıËÎÂ Ë Ì ·ÚÈıÌfi 1134/212088/1-12-2015 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79 fiˆ˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘ÌÂ: ΔËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 5.772,39 Ù.Ì. Ô˘ ÎÂ›Ù·È ÛÙË ı¤ÛË “™Ù·˘Úfi˜” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ °ÏÒÛÛ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ù˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÛÙÔȯ›· ÎÔÚ˘ÊÒÓ (∞1-∞2-∞3-∞4-∞5-∞6-∞7-∞8-∞9-∞10-∞11-∞12-∞13-∞14∞15-∞16-∞1 Î·È μ1-μ2-μ3-μ4-μ5-μ6-μ7-μ8-μ9-μ1) ÛÙÔ ·fi ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2015 ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ Î. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›Ô˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘, Ì A.M. 45172 Îϛ̷η˜ 1:500 ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÂÓۈ̷و̤ÓÔ Û’ ·˘Ùfi ·fiÛ·ÛÌ· ÿÚÙË Ù˘ °.À.™. Ì ·ÚÈıÌfi 5434/1 Îϛ̷η˜ 1:5.000 Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘, ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ∞ Ì ÛÙÔȯ›· ÎÔÚ˘ÊÒÓ (∞1-∞2-∞3-∞4-∞5-∞6-∞7-∞8-∞9∞10-∞11-∞12-∞13-∞14-∞15-∞16-∞1) ÂÌ‚·‰Ô‡ 5.185,51 Ù.Ì. ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ¤ÎÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 6 ÂÚ›ÙˆÛË · ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙËÓ ·Ú. 4 ÙÔ˘ ¿Úı. 32 ÙÔ˘ ¡. 4280/14 (º∂∫-159 ∞), ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜.

°È· ÙËÓ Δ.∫. ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ÁÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ‚ÈÔÙ¯ӛ˜, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î.Ï. Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¤Ú·Ó ÙˆÓ 6.000 Ù.Ì. ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Û 0,4 ú ·Ó¿ Ù.Ì. ™ÙÔ˘˜ ÌË ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ 0,1 ú ·Ó¿ Ù.Ì. ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜) Î·È ‰ËÏÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ Ì À‡ı˘ÓË ¢‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘. √ ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜ Î·È ÙÔ Δ∞¶ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ 259/2011 ∞fiÊ·ÛË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‹ÙÔÈ: ·) ∂ÓÈ·›Ô˜ ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 0,17 ¢ÚÒ/Ù.Ì. Â› Ù˘ ʈÙÈ˙fiÌÂÓ˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ‚) ∂ÓÈ·›Ô˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Δ∞¶ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‡„Ô˘˜ 0,30 ÙÔȘ ¯ÈÏ›ÔȘ, ·Ó¿ Ù.Ì. (0,30 0/00). °È· ÙȘ ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ·ÚÈıÌ. 259/2011 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™., Ë ÔÔ›· ÚԂϤÂÈ ÌÂȈ̤ӷ Ù¤ÏË Î·Ù¿ 50% Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·˘Ù‹ ı¤ÙÂÈ. °È· ÙȘ ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎfi fiÚÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ··ÏÏ·Á‹ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50.000,00 ¢ÚÒ. ¢È·ÙËÚÂ›Ù·È Â›Û˘ Ë Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 30%, Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌ. 259/2011 ·fiÊ·ÛË ¢.™., ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡ Ù· ÔÔ›· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î‡ÚÈ· ηÙÔÈΛ· ÙÔ˘˜ (ȉÈfiÎÙËÙË ‹ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓË), ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÙÔÌÔ Ì ÓÔËÙÈ΋, ÎÈÓËÙÈ΋ ‹ ¿ÏÏË ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË ·Ó·ËÚ›· Û ÔÛÔÛÙfi ¿Óˆ ÙÔ˘ 67% Ì Áӈ̿Ù¢ÛË ·ÚÌfi‰È·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì›ˆÛË ÈÛ¯‡ÂÈ Û ÔÛÔÛÙfi 50% ÁÈ· ÙËÓ Î‡ÚÈ· ηÙÔÈΛ· (ȉÈfiÎÙËÙË ‹ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓË), ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ‹ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ̤ÏË Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË ·Ó·ËÚ›· ·fi 80% Î·È ¿Óˆ. ¢È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ 50% ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ÚԂϤÂÙ·È ÛÙËÓ 268/2007 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ. ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ Ù˘¯fiÓ ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ (‡·ÚÍË Î¿‰ˆÓ Î·È ·ÔÎÔÌȉ‹ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ì ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ) ÏfiÁˆ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÒÓ Î·È ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∞fi ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ ÚÔηÏÂ›Ù·È ‰·¿ÓË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ú/ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ∂ÛÂÚ›‰Ë˜

2. ΔÔ ÙÌ‹Ì· μ1 Ì ÛÙÔȯ›· ÎÔÚ˘ÊÒÓ (μ1-μ2-μ3-μ4-μ5-μ6-μ7-μ12μ11-μ10-μ9-μ1) ÂÌ‚·‰Ô‡ 421,86 Ù.Ì. ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ¤ÎÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 6 ÂÚ›ÙˆÛË · ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙËÓ ·Ú. 4 ÙÔ˘ ¿Úı. 32 ÙÔ˘ ¡. 4280/14 (º∂∫-159 ∞), ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. 3. ΔÔ ÙÌ‹Ì· μ2 Ì ÛÙÔȯ›· ÎÔÚ˘ÊÒÓ (μ8-μ12-μ11-μ10-μ8) ÂÌ‚·‰Ô‡ 165,02 Ù.Ì. ˆ˜ ‰¿ÛÔ˜ ηٿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79 fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙËÓ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¡. 3208/03 (º∂∫-303 ∞), ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ÂÌ›ÙÔ˘Û· ÛÙËÓ ·Ú. 1 ÂÚ›ÙˆÛË Â ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 Î·È ÛÙËÓ ·Ú. 2 ÂÚ›ÙˆÛË ‚, ‰ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÙÔ˘ ¡. 998/79, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÂΛ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Û· ¯ÏˆÚ›‰· Î·È ·Ó›‰· ·ÔÙÂÏ› ̤ۈ Ù˘ ·ÌÔÈ‚·›·˜ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Î·È ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ȉȷ›ÙÂÚË ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ· (‰·ÛÔ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ·) Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (‰·ÛÔÁÂÓ¤˜). ∫·Ù¿ Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 998/1979 fiˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 34 ÙÔ˘ ¡. 4280/14 (º∂∫ 159∞), ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ηٿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 10 ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79 fiˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙËÓ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 33 ÙÔ˘ ¡. 4280/14, ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂›Ï˘Û˘ ¢·ÛÈÎÒÓ ∞ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂˆÓ (∂.∂.¢.∞.) ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi οıÂ Ê˘ÛÈÎfi ‹ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÂÍ‹ÓÙ· (60) ËÌÂÚÒÓ ·fi Ù˘ ηٿ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂȉfiÛˆ˜ Î·È ÎÔÈÓÔÔÈ‹Ûˆ˜ ‹ Û οı ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ, ηÙfiÈÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ·Ú·‚fiÏÔ˘. ∏ Ú¿ÍË, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ Û˘ÓËÌ̤ÓÔ˘ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·Ó·ÚÙ¿Ù·È Û ÂȉÈο ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ Ì ∫∞¢∞: 45778. ∞ÓÙ›Ù˘Ô Ù˘ Ú¿Í˘, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ Ì ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ó·ÚÙËı› Â› ¤Ó· (1) Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ (¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜). ∏ Ú¿ÍË ·Ó·ÚÙ¿Ù·È ÛÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢π∞À°∂π∞ Ì ∞¢∞: 7ƒ£¶√ƒ10-∫À8. √ ¢∞™∞ƒÃ∏™ ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ¢∞™√§√°√™

MNHMO™YNA ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ·‰ÂÏÊ‹˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

∂§∂¡∏™ ª∞∫ƒ√¶√À§√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Û˘ÌÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015 Δ· ·È‰È¿: ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ - ∫È΋ ª·ÎÚÔÔ‡ÏÔ˘, ª·ÈÚ‹Ù· - ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞Á·ÁÈÒÙ˘ ∏ ·‰ÂÏÊ‹: ª·Ú›· ¯· ∫ˆÓ. μ·˙¿Î· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞Ó‰Ú¤·˜ - ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ™ÔÊÔÎÏ‹˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∂ϤÓË ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, °ÂˆÚÁ›· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Roof garden ÙÔ˘ Hotel “∫˘„¤ÏË” .

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ·‰ÂÏÊ‹˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

∂À™Δ∞£π∞™ Ã∞Δ∑∏™Δ∞ª∞Δπ√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ¡. ¶·Á·Û¤˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015 Δ· ·È‰È¿: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È ™¤‚Ë Ã·Ù˙ËÛÙ·Ì·Ù›Ô˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Î·È ∞Ó·ÛÙ·Û›· ª·ÚÁ·ÚÈÙÔÔ‡ÏÔ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ÊÚÔ‰›ÙË Î·È ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: μ·ÛÈÏÈ΋, ∞Ó‰Ú¤·˜, ∑ˆ‹ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙË “°È¿Óη” ∞Ï˘ÎÒÓ.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ªπ∫πƒ¢πΔ™π∞¡ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ ∞Ï˘ÎÒÓ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∞Ï˘Î¤˜ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¢¤ÛÔÈÓ· Δ· ·È‰È¿: ª·Ú›· Î·È ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ΔÈÌÔϤˆÓ Î·È ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ªÈÎÈÚ‰ÈÙÛÈ¿Ó, πˆ¿ÓÓ˘ ªÈÎÈÚ‰ÈÙÛÈ¿Ó, ™ÔÊ›· Î·È μÏ¿Û˘ ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Î·È ºÚfiÓ˘ ∑·ÊÂÈÚÈ¿‰Ë˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “§Ô˘Î¿ÓÙ·” ∞Ï˘ÎÒÓ.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

μπ∫Δøƒ∞ ∫√¡Δ∞•∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ÃÚ˘Û¿ÓıË Δ· ·È‰È¿: ∂ϤÓË Î·È ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ™ÔÊÈ¿‰Ë˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ÕÓÓ· ∫ÔÎÎÈÓfi˙Ë Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: °ÂÒÚÁÈÔ˜, μÈÎÙÒÚÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ™›ÙÈ °·Ï‹Ó˘ ÃÚÈÛÙÔ‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

ª∞ƒπ¡∞™ ¢π∞ª∞¡Δ∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ ∞Ê‹ÛÛÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ÕÊËÛÛÔ˜ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015 Δ· ·È‰È¿: ∂ϤÓË - ¡›ÎÔ˜, ™ˆÙ‹Ú˘ - ∂‡Ë, ∞ÔÛÙfiÏ˘ - ª·Ú›· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - μ·ÛÈÏÈ΋, ™‡ÚÔ˜, ª·Ú›Ó·, ™‡ÚÔ˜, ¡›ÎÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ÷˚‰Ô‡Ï· ¯· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫·ÙÛ›Ì·, ª·Ú›Ó· ¯· °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¢È·ÏÂÙ‹, ∂Ï¢ıÂÚ›· ¯· ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ª·Ù·ÁÈ¿ÓÓË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ “∫¿ÙÈ·” .

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À 100 Ã√¡π∞ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ™Δ∏¡ ¶∞π¢π∫∏ ¶ƒ√™Δ∞™π∞

°Ú·ÌÌ‹ ÛÙ‹ÚÈ͢ √ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√À μ√§√À

901 11 169 169 ηÏÒÓÙ·˜ ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ √Δ∂ (¯Ú¤ˆÛË 1,22ú ·Ó¿ ÎÏ‹ÛË/Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º.¶.∞.) (567)


29

£∂™™∞§π∞ ™∞μμ∞Δ√ 12 ¢∂∫EMμƒπ√À 2015

MNHMO™YNA ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ ·Ù¤Ú· Î·È ·Ô‡

πø∞¡¡∏ ¢∏ª. ∫∞æ∞§∞

°∂øƒ°π√À ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√À

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘ - ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∫·ÏÏÈfiË Δ· ·È‰È¿: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - °ÂˆÚÁ›· ∫·„·Ï¿ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∫·ÏÏÈfiË, ¡ÂÎÙ·Ú›· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: º›ÏÈ·˜ - ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ΔÔ˘ÊÂÍ‹ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô “÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜” .

ÂΉfiÙË ÙÂÏԇ̠ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015 √ ˘Èfi˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: David, Laura, Claire ∏ ÔÈÎÔÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘: ∂˘·Óı›· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ∫·Ù·ÎfiÌ‚Ë ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

ª∞§∞ªø™ ª∂™∞§∞∫∏ - ¶ƒ√À™∞§∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015 Δ· ·È‰È¿: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ - ™ÔÊ›· ¶ÚÔ‡Û·ÏË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: πˆ¿ÓÓ·, μ·Û›Ï˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “™ÎÔ˘ÚÁÈ¿” .

ΔÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ 13 ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

ΔÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ 13 ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÁÈ·ÁÈ¿˜

∞§∂•∞¡¢ƒ∞™ °∞Δ√À ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·È‰È¿: ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ - ª·ÙԇϷ °¿ÙÔ˘, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ °¿ÙÔ˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ƒÔ‡Ï· ªÔ‡ÙÏ· - ∑ÁÔ˘Úfi˜ ∑ÁÔ˘ÚÔÌ¿ÏÏ˘, ª·ÓÒÏ˘ ªÔ‡ÙÏ·˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘.

§∞∑∞ƒ√À Ã∞§μ∞Δ∑∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Î·È ª·Ú›Ó˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Û˘ÌÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015 Δ· ·È‰È¿: ª¿Î˘ - ÃÚÈÛÙ›Ó· ÷ς·Ù˙‹, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· - ∞ÔÛÙfiÏ˘ ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: °ÂˆÚÁ›· - μ·Û›Ï˘, ™Ô˘˙¿Ó· - °ÈÒÚÁÔ˜, ™Ô˘˙¿Ó·, ∂ÈÚ‹ÓË - §Â˘Ù¤Ú˘, ∏ÏÈ¿ÓÓ·, °ÈÒÚÁÔ˜, ª·Ú›·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ - ∫·ÏÏÈfiË Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ÔÈΛ· Ì·˜.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

¶∞¡∞°πøΔ∏ π. ª∂°ƒ∂ª∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¶·Ó·ÁÈÒÙ· Δ· ·È‰È¿: πˆ¿ÓÓ˘ - ∂˘·ÁÁÂÏ›· ªÂÁÚ¤ÌË, ª·Á‰·ÏËÓ‹ - ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™·Ú·Ê›‰Ë˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜, §ÂˆÓ›‰·˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∂ϤÓË - ™¿‚‚·˜ ∫Ô˘ÓÔ‡˘, ºˆÙÂÈÓ‹ ¯· °ÂˆÚ. ™ÂÚÂ̤ÙË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ÚÔÁÈ·ÁÈ¿˜

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ °∂øƒ. ™∞ª∞ƒ∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015 Δ· ·È‰È¿: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ - º¿ÓÓ˘, °È¿ÓÓ˘ - ƒ¿ÓÈ· Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Park” .

12

™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ Â. ΔÚÈÌ˘ıÔ‡ÓÙÔ˜ Ù˘ ÂÓ ∫‡Úˆ, ÙÔ˘ ı·˘Ì. “∫‡ÚÈÔ˜ ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ ‚Ô˘Ï¿˜ ÂıÓÒÓ, ·ıÂÙ› ‰Â ÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ï·ÒÓ Î·È ·ıÂÙ› ‚Ô˘Ï¿˜ ·Ú¯fiÓÙˆÓ” (æ·ÏÌ. Ï‚’ 10). §·Ô› Î·È ¤ıÓË, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁfiÓ ÙˆÓ ÙËÓ ›ÛÙÈÓ ÂȘ ÙÔÓ £ÂfiÓ Î·È ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹Ó ÂȘ ÙÔÓ ÓfiÌÔÓ ÙÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ‰È¿ıÂÛÈÓ Ó’ ·‰È΋ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ˘Ô‰Ô˘ÏÒÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. ¢È’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤·˘Û·Ó ÔÙ¤ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂıÓÒÓ ÂȉÚÔÌ·› Î·È fiÏÂÌÔÈ Î·Ù·ÎÙËÙÈÎÔ› Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÏËÛÙÚÈη› Î·È ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂȘ Î·È ÂÚËÌÒÛÂȘ. ∫·Ù¿ ηÓfiÓ· ‰Â, ÙÔ˘˜ ·‰›ÎÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÊÈÏfi‰ÔÍÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ, Ó· ‰ÔÍ·ÛıÔ‡Ó Ì ÔÏÂÌÈο ηÙÔÚıÒÌ·Ù·. ∞ÏÏ’ ·Ó Ë ·ÓıÚˆ›ÓË Î·Î›· ÌÂÏÂÙ¿ Î·È Û¯Â‰È¿˙Ë ÙÔÈ·‡Ù·, Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‰ÂÓ ·‰È·ÊÔÚ›. ∂¿Ó ÔÈ ·‰ÈÎÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ¿ÍÈÔÈ ‚ÔËı›·˜ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ¿Ó ÙÔ˘ Ì ›ÛÙÈÓ, Ô £Âfi˜ ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ Î·È ÁÚËÁÔÚÒÙÂÚ· ‹ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ‰›‰ÂÈ ÙËÓ Ï‡ÛÈÓ ÂȘ ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÙˆÓ Ù˘Ú·ÓÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ï·ÒÓ. ¢È·Ï‡ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ù· Û¯¤‰È· ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ. ¢È·„‡‰ÂÈ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ Î·È Ù·˜ ÂÏ›‰·˜ ÙˆÓ. ∫·È ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ Ù·˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·Ú¯fiÓÙˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·Ó Î·È Ù· ‰›Î·È· ÙˆÓ Ï·ÒÓ.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ÚÔ¿Ô˘ Î·È ı›Ԣ

¶∞ƒπ™∏ æ∞ƒ∞ ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·È‰È¿ Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ™›ÙÈ °·Ï‹Ó˘ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

¢∂∫∂ªμƒπ√™

¢∏ª∏Δƒπ√À ¶∞À§π¢∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Û˘ÌÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∫·ÏÏÈfiË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ª·Á‰·ÏËÓ‹ ¯· ∫Ú·Ù›‰Ë, °ÂÒÚÁÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÷ڿϷÌÔ˜ - πˆ¿ÓÓ· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ∂ϤÓË ¯· ÃÔÏÂÙÛ›‰Ë, ™¿‚‚·˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ∫˘Úȷ΋ ¯· §Ô˘Ì¿ÎË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

∫∏¢∂π∞ ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

¢∏ª∏Δƒπ√ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∂ÙÒÓ 89 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ 27 ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂÚ·Û›ÌÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÓÙˆÓ›· Δ· ·È‰È¿: ∞ÓÙÈÁfiÓË - ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ƒ¿ÌÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ - ™˘Ú·ÁÒ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

MNHMO™YNA ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ·‰ÂÏÊ‹˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

ª∞ƒπ∞™ ¶√ƒ§π°∫∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015 Δ· ·È‰È¿: ∂ϤÓË - °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÚÔÛ›Ù˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· - μ·ÁÁ¤Ï˘ ΔÛÔ˘Ú¿·˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫È΋ ¯‹Ú· ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∫ˆÙ‹, °ÈÒÚÁÔ˜ - ƒ›Ù· ª·Ú‰‹ Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ “™Î·Ï¿ÎÈ·” ¡. ƒËÁÒÓË.

ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∫ø¡™Δ∞¡Δ√¶√À§√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ·Ó, ÙÔÓ ·Á¿ËÛ·Ó Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘, Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¢‹ÌËÙÚ· - °È¿ÓÓ˘ ™ÙÚÈÁÎÏ‹˜ Δ· ·Ó›„È·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¢¤ÛÔÈÓ· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

K¿ı Úˆ› £∂™™∞§π∞ ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 24210 95753 (556)


30 / °È· οı ÒÚ·

£∂™™∞§π∞ ™ABBATO 12 ¢∂∫∂ªBPIOY 2015

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¶··ÙfiÏÈ· - ∫Ô˘ÚÙ›ÓÔ˘ ∑ˆ‹˜ - ∫Ô˘ÚÙ›ÓÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 142 - ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ ÙËÏ. 24210-45149, ªÂÊÛÔ‡Ù ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 16 ÙËÏ. 24210-53870, μÔÏÈÒÙË ª·ÚÁ. ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ - ∫ÔÓÙÈÓÔ‡ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·˜ Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ∂ÚÌÔ‡ 174 (Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘) ÙËÏ. 24210-36297 Î·È °È·ÓÓ·ÎÔ‡ ∏Ï. ¶ÔÏ˘Í¤Ó˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 123 - °·ÏÏ›·˜ ÙËÏ. 24210-32942. ∞ÓÔȯÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù· ÂÎÙfi˜ 13.30 - 17.00: ÷Ù˙‹ º·Ó‹˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 80 - ΔÔ¿ÏË ÙËÏ. 24210-25458. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì.: ¶ÈÛ›ÚË ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ 56 - ™¿ÌÔ˘ ÙËÏ. 24210-62300. ∞ÓÔȯÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù· ÂÎÙfi˜ 13.30 - 17.00: ™·Ó‰Ú‹ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ - ∞ÛÙÂÚ›·˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 25 - ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ (¤Ó·ÓÙÈ ÁË¤‰Ô˘ ¡›Î˘) ÙËÏ. 24210-86088. TH§.: ºAPMAKEIøN: 1434

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY μ√§√À °IA P∞¡Δ∂μ√À ∞¶√ 8.00 - 14.30, Δ∏§.: 24210 32222

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ & Â› Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ¤ˆ˜ ∞Ï·Ì¿Ó·˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë ¤ˆ˜ ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘. ‚) ™ÙÔ ¿ÚÎÔ ¢¿ÊÓ˘ (Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ªÈ·Ô‡ÏË - √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ - ¶··ÊϤÛÛ· ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ).

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:40. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:40. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:40 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:20 ·Ó¿ 30Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 12Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:45. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 22:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:30,10:15, 13:55,16:45. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:50, 16:48, 18:00, 19:36, 21:04 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30,21:30 ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:10, 20:10, 21:30.

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 30Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:45, 11:40, 13:45∞.ª., 16:30, 21:14. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45, 14:40 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:25, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:30, 14:05, 18.15, 21.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 7:05 (·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·), ·Ó¿ 30 Ï. ¤ˆ˜ 14:00, 15:00 ¤ˆ˜ 22:00 ·Ó¿ 60Ï. Ï‹ÍË 22:00 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00 ·Ó¿ 60Ï. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·), ·Ó¿ 60Ï., Ï‹ÍË 22:00. °Ú·ÌÌ‹ NÔ9/MÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.05, 9.05, 11.05, 13.35, 16.05, 18.05, 21.05. ™¿‚‚·ÙÔ: 8.05, 10.05, 14.05, 17.05, 21.05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 15:30@, 16:30§ ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:45*, 10:45*, 11:45*, 16:15@, 17:15§. ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ -∫. ∞ÊÂÙËÚ›· @ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ -¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ -∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡- ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· § ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ -™Ù·‰›Ô˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜- ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿. (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:50 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 30Ï., Ï‹ÍË 22:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 49 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15, 18:15, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.2519.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.3018.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.009.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.0415.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË

ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

* °È· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1/11/2015 ¤ˆ˜ Î·È 14/4/2016 Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ “∂ƒ∞Δø” ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È.

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 04.30, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ ∫∞π ∫Àƒπ∞∫∏): 04.30, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 μfiÏÔ˘ - ∞ıËÓÒÓ Î·È 13:30 ∞ıËÓÒÓ - μfiÏÔ˘ ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. 2. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘ - ∞ıËÓÒÓ: 04.30, 09.00, 12.00, 15.00 Î·È 18.00 EXPRESS. 3. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘ - ∞ıËÓÒÓ 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 Î·È 21.00 ̤ۈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏): 05.30, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-μfiÏÔ˘ express ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· & ·fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· BfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06:45, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:15, 14:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· & ·fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· BfiÏÔ (™∞Bμ∞Δ√ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏): 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 15:30, 17:00, 19:00, 21:00. Afi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.00, 13.30, 17.30. Afi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.00, 13.30. Afi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00, 18.00 (ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹). ∞fi §·Ì›· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00 (ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏): 13.00 (ÂÎÙfi˜ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∞fi ∞ÁÚ›ÓÈÔ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏): 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏): 15:00 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ & ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ∞fi ¶¿ÙÚ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏): 15:30 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ & ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ - ΔƒπΔ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏ - ¶∂ª¶Δ∏ - ™∞μμ∞Δ√: 14.15. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏: 14.15, 19.45. Afi ∫Ô˙¿ÓË ÁÈ· μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ - ΔƒπΔ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ¶∂ª¶Δ∏ - ™∞μμ∞Δ√: 08.45. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∫∞π ∫Àƒπ∞∫∏: 08.45, 16.30.

¶ƒøΔ∂∞™ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ 1/11/15-13/2/2016 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 18.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ª·ÓÙÔ‡‰È, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.30, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ,°ÏÒÛÛ·.. ™∞μμ∞Δ√: ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ª·ÓÙÔ‡‰È, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ™∞μμ∞Δ√ 7/11: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏ 24/12 & 31/12: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏ 5/1: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·,M·ÓÙÔ‡‰È Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6/1: ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ¶∂ª¶Δ∏ 7/1: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, AÏfiÓÓËÛÔ, °ÏÒÛÛ· ∂/°-∫∞Δ/ƒ∞¡ “F/C 5” ∞fi 3/12/2015-24/4/2016 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * 25/12, 26/12, 1/1, 2/1: ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ∞.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 76995 ∞™ΔÀ¡. Δª∏ª∞ μ√§√À . . . . . . . . . . . . . . . .24210 39061 ∞™ΔÀ¡. Δª∏ª∞ ¡∂∞™ πø¡π∞™ . . . . . . . . . . .24210 91431 Δª∏ª∞ ∞™º∞§∂π∞™ μ√§√À . . . . . . . . . . . . 24210 76957 Δª∏ª∞ Δƒ√Ã∞π∞™ μ√§√À . . . . . . . . . . . . . . 24210 76968 Δª∏ª∞ Δ√Àƒ. ∞™ΔÀ¡√ªπ∞™ μ√§√À . . . . .24210 39065 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353800 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËÏȤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 TAXIPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18222

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333, ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫·ÙÛÈÊÔ‡-T˙·‚¤ÏÏ· ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 49, ÙËÏ. 24210 69609 (ÎÂÓÙÚÈÎfi) AÁÚÈ¿ 28˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 53 ÙËÏ. 2428091717 (˘ÔηٿÛÙËÌ·), ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜”, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·”, πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘”, ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748. ¶∞ƒ∂∫∫§∏Cπ (·›ıÔ˘Û· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÓÂÎÚÒÓ), ÙËÏ. 24210 25402. ª∏ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À 1.ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251, ÙËÏ. 24210 49561. 2. ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη” , ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119. 3. “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” , πˆÏÎÔ‡ 98-§. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 24210 51113, 6938225641.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ¢‡ÛÙ˘¯Ë, ηÎfiÌÔÈÚË. 2. ∞ÏÂṲ̂ÓÔ˜... ηʤ˜ - °¿ÏÏÔ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜. 3. ™Ù¿ÌÓ· ÓÂÚÔ‡ - π¿ˆÓ·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ √ ·ÈÒÓ·˜ Ô˘ ˙ԇ̠̠ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 4. ª˘ıÈÎfi˜ ∂ÏÂ˘Û›ÓÈÔ˜ ‹Úˆ·˜ - ™Â ÌÂÚÈο ̤ÚË (·Ú¯.). 5. ∞Ú¯Èο ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - ...ª·ÚÍ: ›‰Ú˘Û ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi. 6. ¢Èο ÛÔ˘... ·ÏÈfiÙÂÚ· - ∑ˆËÚ‹ ÎÏ›ÛË, ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· οÙÈ (ÌÙÊ.) - ∞Ú¯Èο ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘. 7. £˘Ú›‰· ÁÈ· Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ - ∂¯ıÚ‡ÔÌ·È. 8. √ fiÍÈÓÔ˜ ¯˘Ìfi˜ Ù˘ ÏÈÌÂÙ›·˜ - ª¤ÚË ÎÂÊ·ÏÈÒÓ. 9. ∞Ú¯Èο ȉڇ̷ÙÔ˜ ¡È¿Ú¯Ô˘ - ∞Ú¯·›Ô˜... ‚·ÛÈÏÈ¿˜ - §›ÁË... ψϷ̿ڷ. 10. ¡ÙÔ·ÚÈṲ̂ÓÔ˜ - 365 ¤¯ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜. 11. ªÂ ÙËÓ ·ÏÈ¿ EE Û¯ÂÙÈ΋ - ∂ÎÚÔ‹. ∫∞£∂Δ∞ 1. £ÔÚ˘‚Ò‰ÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ - ™Ô˘Ë‰fi˜ Ê˘ÛÈÔ‰›Ê˘. 2. ª˘ıÈ΋ Úԉȷ΋ ıÂfiÙËÙ· - ÕÍÈÔ ı·˘Ì·ÛÌÔ‡. 3. ª›·... ı¿Ï·ÛÛ· - μÚÂÙ·Ófi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜. 4. ¢ÈÏfi... ¯ÔÚ‡ÂÈ - ¶ÚfiÛıÂÙË ¤ÎÙ·ÙË ·ÌÔÈ‚‹ - ªÂ ÙÔ ÊÈ... οÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·. 5. §›ÁË... ·Ù·Í›· - ™˘Ó‹ıÂÈ· - ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· (·Ú¯Èο). 6. ª·ÚÛ¤Ï...: °¿ÏÏÔ˜ ÁψÛÛÔÏfiÁÔ˜ - ΔfiÌ·˜...: ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜. 7. øıËÙÈ΋ - ... ¡ÙÈÓ¯: fiÏË ÙÔ˘ μÈÂÙÓ¿Ì. 8. ∞Ú¯Èο ÔÌ›ÏÔ˘ ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ - ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ Û˘Û΢‹ ̛͈˜ ÙÚÔÊÒÓ. 9. Δ· ¤¯Ô˘Ó Ù·... Ù¤ÏÈ· - ÃÚÒÌ·, ·fi¯ÚˆÛË - ¶ÚÒÙ· ÛÙË... Ú‡ÌË.

∂/°-À/° F/D “∂ƒ∞Δø”

YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . 2421080865 I¢IøTIKO KTEO . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . .24280 99973, 6938060539 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . .2105551666 EKTAKTH E¶EMBA™H E¶A £E™™A§IA™ 10302 (24ˆÚË ÙËÏÂʈÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ............................24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: .........................2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY ..........................................24280 76886

10. ...∫¤ÈÙ˙: ËıÔÔÈfi˜ - ¶ÔÙ¿ÌÈ ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘. 11. Œ¯·Û ٷ ÚˆÙÔÙfiÎÈ· ÁÈ· ¤Ó· È¿ÙÔ Ê·Î‹ - ∏ıÈ΋ ·Ó·ÈÛıËÛ›·. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. Ã∞¡Δ∞∫øª∂¡∏ 2. ∞§∂™Δ√™ - §π™ 3. μπ∫∞ - ∂Δ√ - ∫∞ 4. ƒ∞ƒ - ∂¡π∞Ã√À 5. ∞¶£ - ∫∞ƒ§ 6. ™∞ - ƒ√¶∏ - √∞¶ 7. °∫π™∂ - ªπ™ø 8. §∞´ª - π¡π∞ 9. π™¡ - ∞¡∞• - §ø 10. ¡Δ√¶∂ - ª∂ƒ∂™ 11. ∂√∫π∫∏ - ƒÀ™∏. ∫∞£∂Δ∞: 1. Ã∞μƒ∂™ - §π¡∂ 2. ∞§π∞ - ∞°∞™Δ√ 3. ¡∂∫ƒ∞ - ∫π¡√∫ 4. Δ™∞ - ¶ƒπª - ¶π 5. ∞Δ - ∂£√™ - ∞∂∫ 6. ∫√∂¡ - ¶∂π¡ 7. ø™Δπ∫∏ - ¡∞ª 8. √∞∞ - ªπ•∂ƒ 9. ∂§ - Ã√π∞ ƒÀ 10. ¡π∫√§∞™ - §∂™ 11. ∏™∞À - ¶øƒø™∏.

∫ƒπ√™ £· ÂÚ¿ÛÂÙ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·›ÙÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3-22-12-345-9. Δ∞Àƒ√™ ªË ‚È¿˙ÂÛÙ ӷ οÓÂÙ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ‚‹Ì·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 61-30-29-22-3-4. ¢π¢Àª√π ¢Â›ÍÙ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÌË ÊÔ‚¿ÛÙ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ. ªËÓ Í¯ӿÙ ˆ˜ Ë Î·Ù¿¯ÚËÛË ÛÙÔ ÔÙfi Î·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Â›Ó·È Ôχ ‚Ï·‚ÂÚ‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 17-3224-39-8-7. ∫∞ƒ∫π¡√™ £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ¶ÚÔÛʤÚÂÙ ¤ÚˆÙ· ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Î·È ·Á¿Ë ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 51-3-29-22-3-6. §∂ø¡ ŒÓ· ÁÂÁÔÓfi˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. Δ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÛΤ„ÂȘ Û·˜, Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 17-30-29-22-123. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∂›¯·ÙÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Û οÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙ›Ù Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-44-34-56-12-7.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∏ ·Ó¿ÏË„Ë ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÌÔÚ› Ó· ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙÔ Ï›ÁÔ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Îϛ̷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-3-2-12-34-5. ™∫√ƒ¶π√™ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı›ÙÂ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›Ù ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 19-30-29-22-13-2. Δ√•√Δ∏™ £· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û·˜, ·ÚΛ Ó· ÙȘ ·Ú¿ÍÂÙÂ. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÙË ‰›·ÈÙ¿ Û·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-30-33-23-417. ∞π°√∫∂ƒø™ ¡· ı¤ÛÂÙ Ӥ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Ó· Û˘Ì‚·‰›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡. °È· ÙÔ˘˜ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ë Ì¤Ú· ÚԂϤÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 16-40-39-33-23-2. À¢ƒ√Ã√√™ ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ٷ Ï¿ıË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ÌËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-20-19-11-23-4. πãÀ∂™ £· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-44-3234-5-16.


TËÏÂfiÚ·ÛË 31

£∂™™∞§π∞ ™ABBATO 12 ¢∂∫∂ªBPIOY 2015

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ŒÓ·˜ ÙÚÂÏfi˜ ÁÏÂÓÙ˙¤˜ 07.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 20.40 21.00 22.00 00.00 00.30 02.10 04.05 04.35

07.00 08.00 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.15 15.00 17.00 19.00 20.00 21.00 22.30 00.15 01.15

10.00 10.45 11.15 12.00 13.00 14.00 14.30 15.30 17.30 18.00 19.15 19.45 22.00 23.00 01.15

¢ÈÏ‹ Ì·ÙÈ¿ ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙȘ 10.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ Europe ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi ÙÔÓ ºÚfiÈÓÙ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ π·ÙÚÈ΋ Î·È Ï·˚Τ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ∫Ï·ÛÈÎÔ› ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚: ™¤ÚÏÔÎ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ “™¿ÓÙ· ΔÛÈΛٷ” ∂ȉ‹ÛÂȘ “¢Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ¿ÓÙÚ˜” Europe π·ÙÚÈ΋ Î·È Ï·˚Τ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ∫Ï·ÛÈÎÔ› ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚: ™¤ÚÏÔÎ

∫Ô˘ÎÏÔÌÂÏ¿‰Â˜ ∏ ª¤ÙÛÈ ÛÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ¶·È¯ÓȉԇÔÏË ∏ ·Ú¤· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ μÈÚÌ·Ó›·, Ë ÌÂÁ¿ÏË ‰ȿ‰· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ πÚ·Ô˘¿‰Ë ªÈ· ·›ı·ÓË ÁÈ·ÁÈ¿ ∞ÍÈfiÙÈÌÔÈ Î‡ÚÈÔÈ √ ·Ú·Ì˘ı¿˜ æ¤Ì·Ù· ÎÈ ·Ï‹ıÂÈ·, ¤ÙÛÈ Â›Ó’ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ¶∞√∫-∞∂∫ ∂ÎÔÌ¤˜ Ô˘ ·Á¿ËÛ· √È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ ∏ Ô‰‡ÛÛÂÈ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ “∏ ·fiÏ˘ÛË” ™Ù· ¿ÎÚ· ∏ Ô‰‡ÛÛÂÈ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ √È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘

∞ÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô Δ·˛ÁÂÙÔ˜... ʇÛË Î·È ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ∞fi ËÏfi ŒÛÙÈÓ Ô˘Ó: ∏ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ ⁄‰Ú·-¢ÔÎfi˜: Δ· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¶¿ÙÌÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙‹˜ ΔÂÙÚ¿‰È· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ ∫¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜ ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ¯·Ì¤ÓË ÂÈÎfiÓ·: ∫¿ÚÔÏÔ˜ ∫Ô˘Ó ŸÚÓÈı˜, ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ™˘Ó¿ÓÙËÛË “Δ· Ó·ÓÈο ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘” √È ·ÏÈÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ

07.35 08.00 08.30 08.45 09.15 09.45 10.10 10.40 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 13.40 15.45 16.40 17.40 17.50 18.50 19.50 20.45 20.50 21.00 21.45 23.30 01.15

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 15.00 16.00 18.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.30 23.00 00.00 01.30

08.00 09.00 16.00 16.45 19.00 20.30 23.30 00.30 01.00 03.00 04.00 05.00 06.00

ª¿ÁÈ· Ë Ì¤ÏÈÛÛ· Tree fu Tom ¶¤·: ΔÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Ben and Holly The Garfield show ™ÔÓ, ÙÔ Úfi‚·ÙÔ Baby looney tunes Barbie ƒ·Ô˘Ó˙¤Ï Littlest petshop √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ Á¿ÙÔ˘ ÛÈÚÔ˘Ó¿ÙÔ˘ Scooby Doo! mystery inc. Transformers: Robots in disguise Bugs bunny “°ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· The big bang theory ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Mike & Molly Two and half men ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ΔÚÂÏ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· “Garfield 2” “∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË” “ΔÔ Ô›ÌÓÈÔ”

™·ÌÚ›Ó· ∂xtreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ ™ÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ· Ben 10 Power rangers Marsupilami Power rangers ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ Horseland Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Dennis Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ Œ¯Ô˘Ì ı¤Ì· ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Ben 10 ™ÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ; ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ¯ÔÚÔ› ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ∂·ÓÂÏÏ‹ÓÈÛ˘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∞ÓÔȯÙÔ› ÔÚ›˙ÔÓÙ˜

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ŒÍ˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ∞Á¿Ë ÙËÏÂÔÙÈ΋ Black & White Astra market ∫Ò‰Èη˜ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂÏËÚÔÊÔڛ˜ Travel guide (∂) Magazino ÛÙȘ 8 (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÍ˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜

05.45 06.45 10.00 11.00 12.00 14.00 14.50 16.50 17.48 17.50 20.00 21.00 23.10 01.15 02.15 03.15 04.15 05.00

07.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 17.45 19.30 20.30 21.00 22.00 00.00 00.45 01.30 02.30 04.30 05.30

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› MEGA ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ Jenny Jenny ∂ȉ‹ÛÂȘ “∫ÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹: ¢˘Ó¿ÌˆÛ¤ ÙÔ” My life ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ƒˆÍ¿ÓË” “¶¿ÌÙˆ¯ÔÈ ∞.∂.” Franklin & Bash Hawthorne Fantasy island Community ºÈÏÔ‰Ô͛˜

Press cafe (∂) ΔÔÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô (∂) ªÈÎÚ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Δ¯ÓÔÌÔÚʤ˜ ¡¤ÔÈ ÂÓ ‰Ú¿ÛË ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Live (∂) ª›Ï· ÌÔ˘ (∂) ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙȘ Ú›˙˜ Ì·˜ ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· Go active •¤ÓË Ù·ÈÓ›· √‰ÔÈÔÚÈÎfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Cinema night Go active (∂) Connect with kids ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ (∂) Cinema night ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙȘ Ú›˙˜ Ì·˜ (∂) ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· (∂)

06.00 07.00 08.15 09.15 10.00 13.00 13.30 14.00 15.30 15.45 17.15 17.30 17.45 20.00 21.00 23.00 01.15 02.15 03.15 05.15

06.00 07.00 09.00 09.45 13.00 13.30 15.15 16.00 18.00 18.10 19.00 20.00 21.00 01.00 03.00 04.00 05.00

∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓÂÈÔ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂ›Ô ÀÁ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· ¶ÚˆÈÓfi ™Ô˘∫Ô˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ TV Quiz Joy ΔÚÒÌ ̷˙› ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ G tech trends “ªÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ” ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ Áfi˘” “√ Ì¿ÙÛÔ˜ ÙÔ˘ ª¤‚ÂÚÏÈ ÃÈϘ ¡Ô2” Vice ∫¿ÚÌ· ∂Èı˘Ì›Â˜ ∂›Ó·È ÛÙÈÁ̤˜

ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË TV Mall ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· ™›ÙÈ ÌÔ˘ ÛÈÙ¿ÎÈ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ÕÏ‚ÈÓ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ 2” ¶›Í∂§ “ª¿ÓÙ„ ÙÈ Î¿Óˆ Ù· ‚Ú¿‰È·” ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi ÙËÓ ¶fiÏË ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ Ú ·È‰È¿ “ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜” ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ Lol £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘

£E™™A§IA TV 07.00 07.30 08.30 10.00 11.00 12.00 14.00 14.30 16.00 17.00 18.00 18.45 21.00 21.30 23.00 23.45 01.30

°ÂÁÔÓfiÙ· ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ª¤Ú˜ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ £Â·ÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ∏ ˙ˆ‹ ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÔ˘˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∫fiÌ˘ ªÔÓÙ¯ڋÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›·-∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ “ŒÚˆÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÌÌfiÏÔÊÔ˘˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ “™·Ù·ÓÈ΋ ÁÔËÙ›·” ΔÔ ª·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

06.00 10.00 11.30 12.00 14.00 15.00 17.00 18.00 20.00 20.57 22.00 22.10 23.59 00.30 01.30 02.30 03.30 0430

∫·ÏË̤ڷ Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ‰Ú¿ÛË ECO news Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· ª·ÛÙÔڤ̷ٷ “ŒÓ·˜ ÙÚÂÏfi˜ ÁÏÂÓÙ˙¤˜” Happy traveller JoinUs °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´ ∫Ï‹ÚˆÛË §√ΔΔ√ “™·ÌÔÙ¿˙” √È ÂÈ˙‹Û·ÓÙ˜ Deadly women Californication Dexter Happy traveler Hot seat

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1970, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: §¿ÌÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜, ª¿Úˆ ∫ÔÓÙÔ‡, Δ˙¤ÓË ƒÔ˘ÛÛ¤·, ∞Ó‰Ú¤·˜ ª¿ÚÎÔ˘Ï˘, μ›Î˘ μ·Ó›Ù·, ¡È΋ٷ˜ ¶Ï·Ù‹˜.

√ ¶¿ÓÔ˜ ¶¿Ì·ÓÔ˜ οÓÂÈ ‰ÈÏ‹ ˙ˆ‹. ™ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ‹ ÙÔ˘, ÙË £¿ÏÂÈ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘ÛÙËÚÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ‚Ú¿¯Ô˜ ËıÈ΋˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ¤Ó·˜ ·‰ÈfiÚıˆÙÔ˜ ÁÏÂÓÙ˙¤˜, Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÂÓfi˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ·ÓÈ„ÈÔ‡ ÙÔ˘.

™∫∞´ 15.00

√ Áfi˘ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1969, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °È¿ÓÓË ¢·ÏÈ·Ó›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫ÒÛÙ·˜ μÔ˘ÙÛ¿˜, ¡fiÚ· μ·ÏÛ¿ÌË, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÚfiÓ˘ ∂Í·Ú¯¿ÎÔ˜, ŒÏÛ· ƒ›˙Ô˘.

√ ª¿Ì˘ Î·È Ô ∞Ú›ÛÙÔ˜ Â›Ó·È ‰‡Ô ÊÙˆ¯·‰¿ÎÈ· Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ‰‡Ô ÏÔ‡ÛȘ ·‰ÂÏʤ˜, ÙËÓ ŒÏÏË Î·È ÙË §›˙·. ΔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÙȘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÔ˘Ó; ™Î·ÚÊ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˘ ı›Ԣ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ·›ÚÓÔ˘Ó ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘. ªÂ ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ô ª¿Ì˘ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ÙËÓ ŒÏÏË, Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙˆÓ ·ÚÚ·‚ÒÓˆÓ ÙÔ˘˜. ∂ΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, fï˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ô ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ˜ ı›Ԙ Δ˙ÔÓ ∫Ú›ÛÙÈ·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÍÂÓ› ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË.

∞¡Δ1 21.00

™¿ÓÙ· ΔÛÈΛٷ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1953, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: μ·Û›Ï˘ §ÔÁÔıÂÙ›‰Ë˜, ÿÏ˘· §È‚˘ÎÔ‡, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ÙÚ·ÙËÁfi˜, ∫·›ÙË §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘, μ·ÁÁ¤Ï˘ ¶ÚˆÙfi··˜.

√ ºÒÙ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÚ·‚ÒÓ· Ì ÙË ª·›ÚË, ÚÔÛ·ı› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÎÏËÚ¿ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó. ŸÙ·Ó ·ÚÚˆÛÙ·›ÓÂÈ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ̠ϢÎfi Á¿ÌÔ ÙËÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ΔÛÈΛٷ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi Ù˘ Î·È Í¿‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ¯Â›ÚËÛË. ∏ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÚÈÁÌÔ‡˜ ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙË ª·›ÚË, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Ë ΔÛÈΛٷ ı· ʇÁÂÈ ÂÛ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ı· ·Ó·ÚÚÒÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÁ¯Â›ÚËÛË, Ô ºÒÙ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÒÛÙ ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ì ÙË ª·›ÚË.

∂ƒΔ1 22.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 10-16/12/15

∞I£√À™∞ 1 √ ™¡√À¶π ∫∞π √ Δ™∞ƒ§π ª¶ƒ∞√À¡-¶π¡∞Δ™ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ·ÁÏ.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:15, ™¿‚‚·ÙÔ & ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:15-19:15. ¢π¶§∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:15-23:45. ∞I£√À™∞ 2 ªπ√À¡ √ ºƒ√Àƒ√™ Δ√À º∂°°∞ƒπ√À (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ·ÁÏ.): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ & ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:40. THE HUNGER GAMES: H ∂¶∞¡∞™Δ∞™∏ª∂ƒ√™ 2: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:40. ∏ °∂ºÀƒ∞ Δø¡ ∫∞Δ∞™∫√¶ø¡: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22:30. ∞I£√À™∞ 3 JAMES BOND: SPECTRE: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00-22:00. •∂¡√¢√Ã∂π√ °π∞ Δ∂ƒ∞Δ∞ 2 (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ·ÁÏ.): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ & ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:00. ∞I£√À™∞ 4 √À∑∂ƒπ Δ™πΔ™∞¡∏™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:10-20:45-23:20, ¶·Ú·Û΢‹: 20:00. FLOW FILM FESTIVAL: ¶¤ÌÙË: 23:00.


32

ºˆÙÔEÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ

™¿‚‚·ÙÔ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015

AÓÙ›ÏÔÁÔ˜

μÚ¿‰˘ Ï¿È ÛÙËÓ ∞ÚÁÒ...

¡· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó Ù· ·ÓÙÈΛÓËÙÚ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ï·ÛÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜

•Â¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÔÈ ‚Ú·‰È¤˜ Ì ÙË ÊˆÙÈṲ̂ÓË ∞ÚÁÒ Ó· ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ ÏÔ›Ô ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜, ·ÛÎÒÓÙ·˜ Ì›· ·Î·Ù·Ó›ÎËÙË ¤ÏÍË Û οı ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ ÁÈ· Ì›· Ó˘ÎÙÂÚÈÓ‹ Ï‹„Ë. Ã.™.

™Ù· ‡„Ë ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÓ·¯ı› Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ï·ÛÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ê·›ÓÂÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÁÈ· οı ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ‹ ¯ÚˆÛÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ. ∞Ó ·Ú·‚Ϥ„Ô˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ï·ÛÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ·ÊÂÓfi˜ ı· ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ Ô˘ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ı· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ı· ··ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó. ∏ ÁÂӛ΢ÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Ï·ÛÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ fï˜, ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Î·È ÙË Ï‹„Ë Î¿ÔÈˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÂÙÚËÙ¿, ¤Ú· ·fi ÙÔ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 420 ¢ÚÒ Û‹ÌÂÚ·. μ·ÛÈο ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ Î·Ù¿ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Î·È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù·ÌÂȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÏËڈ̋ ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi ¯Ú‹Ì·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë ¢∂∏ ‹ Ë ¢∂À∞ªμ Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ÌÂÙÚËÙ¿. ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÙÚÔ, ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·fi ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì Ï·ÛÙÈÎfi ¯Ú‹Ì·. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÙÚ·Â˙È΋˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ÏËڈ̋ Ì οÚÙ·. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ì·˜ ¤ÏÂÁ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Ú·ÙËÚ›Ô˘ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì 700 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· ÂÂȉ‹ ÔÏÏÔ› ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ì οÚÙ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ô˘ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ “ÌÂٷʤÚÂÙ·È” ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ ¤ÙÛÈ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ·. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÔ ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì οÚÙ·. ∏ ‰˘ÛÎÔÏ›· ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔÓ “ΔÂÈÚÂÛ›·” , ÂÓÒ ÁÈ· ¿ÏϘ Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ù˙›ÚÔ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÍÔÚÁÈÛÙÈÎfi˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ê˘ÙÔ˙ˆÔ‡Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ∞Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı¤ÏÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ Ï·ÛÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘ ̤ÏËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÈÓ‹ÙÚˆÓ, ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ΔÔ˘ °IøP°OY Δ™π°∫§πºÀ™∏

✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ¶¿ÂÈ ÁÈ· Ó¤Ô ÎfiÌÌ· Ô ™·Ì·Ú¿˜ ΔËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÌÂıԉ‡ÂÈ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ı˜ ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ¿ÊËÛ ӷ ‰È·Ê·Ó› fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙË “Û‡ÓÙ·ÍË” Î·È „¿¯ÓÂÈ ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÂΉ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘! ∂£¡√™: Δ· 4 ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ∞∂π-Δ∂π ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ·fi ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ™Â 33% ·fi 24% Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÍË̤Ó˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜. ¶ÔȘ Û¯ÔϤ˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙÔ Ì¿ıËÌ·-Ì·Ï·ÓÙ¤Ú. √ Ó¤Ô˜ ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ¡¤Ô˜ ÙÚfiÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ∞∂π-Δ∂π. ∫fi‚Ô˘Ó ÛÙËÓ... „‡¯Ú· ÙÔ Â›-

∂ÈÎfiÓ· ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙ· ¶·Ï·È¿ ∏ ¤ÙÚÈÓË ‚Ú‡ÛË ÛÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ Ï¿Ù·ÓÔ˘ Î·È Ë ÁÂÌ¿ÙË Ê‡ÏÏ· ÏÈıfiÛÙÚˆÙË Ï·Ù›·, ı˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ¯ˆÚÈfi. ∫È fï˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¶·Ï·È¿, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙˆÓ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, Û ̛· ·fi ÙȘ ÈÔ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Ã.™.

∂¿ÁÁÂÏÌ· ÁÈ· ÙÔÏÌËÚÔ‡˜ ŒÓ· Ù˘¯·›Ô ‚ϤÌÌ· „ËÏ¿ ÛÙ· ηٿÚÙÈ· ÙˆÓ ·Á΢ÚÔ‚ÔÏËÌ¤ÓˆÓ ÛηÊÒÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÏÈ-

‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘! ∞ÏÏ·Á¤˜ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ÛÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ÿÓÔ˘Ó ÙÔ ‚Ô‹ıËÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 600.000 ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ô˘ ÙÔ Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ·.

Ì¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ÛÙ¿ıËΠ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. ∂Λ ‰È·ÎÚ›Ó·ÌÂ Î·È ÙÔÓ ÙÔÏÌËÚfi μÔÏÈÒÙË, Ô˘ ·„‹ÊËÛ ÙÔ ‡„Ô˜ Î·È ÛηÚʿψÛ ÛÙÔ Î·Ù¿ÚÙÈ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘! Ã.™.

T‡Ô˜

✒∂™TIA: ™˘Ó¯›˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÈÌÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¶ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÔÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 33 Ì‹Ó˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÔÏÏÒÓ ·Á·ıÒÓ, ηٿ ¤Ó· Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ¯ı˜ Ë ∂§™∞Δ, ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2015 Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÌÂÈÒıËΠÂÎ Ó¤Ô˘, ηٿ 0,7%. ✒H AÀ°∏: ªÂ›ˆÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ηٿ 52,5%. ∫fiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹

ª¤ÙÚ· ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ηٿ 52,5% ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Ô ESM Û‡Ìʈӷ Ì ÂÓÓ·ۤÏÈ‰Ô ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ Ô-

Ô›Ô ‰È·ÓÂÌ‹ıËΠ۠¢¡Δ, ∂∫Δ, ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ·ÔÎ¿Ï˘„ ¯ı˜ Ë “Wall Street Journal” . “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ‰È¿ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·ıÒ˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ù· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Ì ÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ✒∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡: Δ˘Ú¿ÎÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, ʿη Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ∏ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔÓ ·Ú·ÛÎËÓȷο fiÏÂÌÔ Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ··ÈÙÔ‡Ó Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ.

✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: Èڛ˜ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ŸÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ·fi ÙËÓ ∂ȉÔ̤ÓË ÚÔ¯ı¤˜, ÂÚ›Ô˘ 2.500, ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi Î·È ÙÔ Δ¿Â ∫‚ÔÓ ¡ÙÔ ÚÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰È·Ê˘Á‹˜. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ªÂ “ÛËÌ·‰Â̤ӷ ¯·ÚÙÈ¿” ÔÈ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∞ÛÊ¿ÏÈÛË ŸÛÔ ÚÔ¯ˆÚ¿Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ.

ªÂ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· & ·ÍÈÔÈÛÙ›· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ www.e-thessalia.gr


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.