Page 1

Aanbod kantoorruimte Apeldoorn 2007-2012

160000 140000

2

120000 100000 Aanbod in m²

11

7

23

15

80000 60000 40000 20000 0

2007

2008

2009

Jaar

2010

2011

2012

Sprekende Cijfers Deventer en Apeldoorn

Projectontwikkelaar ‘out of the box’ of ‘in the box’?

Kraken: the continuing story!

‘Verduurzaming bestaande bouw = samenwerkingskwaliteit’

Enkele recente transacties Apeldoorn/Deventer

EDITIE APELDOORN/DEVENTER nr. 4 - april 2012

Vestiging voor Real-X in Apeldoorn

Oude Rabobank-kantoor wordt weer een spannend gebouw

Agrovision vestigt zich op A1 lokatie

DEVENTER – Agrovision B.V. heeft het kantoorgebouw “Para Part” aan de Keulenstraat 15 te Deventer gehuurd. Dit representatieve kantoorgebouw is totaal groot ca. 1.440 m², verdeeld over 4 bouwlagen en beschikt tevens over 40 parkeerplaatsen. Rodenburg Bedrijfsmakelaars, partner in Dynamis, trad op namens verhuurder, MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Services B.V.

APELDOORN – Met ingang van maart

Zweedsestraat 8A18 verkocht

2012 betrekt Real-X haar nieuwe locatie

Het gaat niet best in de Apeldoornse

kel van Nederland. De resterende 800

pand is dat geworden’, hoor ik mensen

aan de Sleutelbloemstraat 71. In totaal

kantorenmarkt. Er staat 150.000 vier-

vierkante meter op de begane grond

reageren. Ook de nieuwe huurders

huurt Real-X circa 2.000 m² bedrijfs-

kante meter (18%) leeg. Dan moet je

kan een winkel- of dienstenfunctie

zijn er heel blij mee. Oude panden

ruimte voor het indoor skatepark en

lef hebben om toch een verouderd kan-

krijgen. Ook de bovenverdiepingen

een tweede leven geven is goed voor

allerhande activiteiten voor jongeren.

toorpand te kopen en weer geschikt te

gaan we restylen. Het wordt er helder

de stad. Natuurlijk moet het financieel

Rodenburg Bedrijfsmakelaars, partner

maken voor verhuur. Projectontwikke-

en licht. Aan de marktkant komt een

ook haalbaar zijn, maar geld verdie-

in Dynamis, trad op namens verhuurder.

laar Frank van Berlo heeft die lef. “Ook

aparte ingang met een statige uitstra-

nen moet niet voorop staan. Ik doe dit

in deze slechte markt zie ik nieuwe

ling. Ten slotte maken we het gebouw

vooral omdat ik de passie heb om iets

kansen.”

wit waardoor het er heel anders uit

moois toe te voegen aan Apeldoorn. Er

DEVENTER

komt te zien. De locatie is prima, het

liggen genoeg kansen. In deze slechte

Zweedsestraat 8A-18 is verkocht aan

Van Berlo gaf de afgelopen jaren al

gebouw staat op een van de mar-

tijden moet je niet klagen, maar

Andree’s Holding. Het bruto vloeropper-

heel wat panden in de binnenstad van

kantste plekken in het centrum van

vooruitkijken.”

vlak bedraagt ca. 220 m² en is verdeeld

Apeldoorn een nieuw leven. Nu gaat

Apeldoorn.”

Jysk opent vestiging in Apeldoorn

APELDOORN – JYSK, de internationale retailketen die “alles voor de woning”

De

unit

aan

de

over de begane grond en 1e verdieping.

Bel voor meer informatie

hij aan de slag met het voormalige

Rodenburg Bedrijfsmakelaars, partner

Kiezen voor kwaliteit

Het

Van Berlo maakt er zo weer ‘een span-

mogelijkheden voor gebruik van het

Open en licht

nend gebouw’ van. “Om dat te kunnen

gebouw. Een warenhuis, kantoren, een

“Dat gebouw is erg gedateerd en

moet je door zo’n gebouw heen kun-

opleidingsinstituut, een hotel of casino.

bedompt”, zegt Van Berlo, “We gaan

nen kijken”, zegt hij. “Nieuwe ideeën

“Je kunt het gebouw heel flexibel inde-

het helemaal renoveren. De gevel op

hebben, anders met het gebouw om

len”, zegt Van Berlo. Meer informatie

straatniveau komt naar voren en krijgt

durven gaan, kiezen voor kwaliteit. Dat

of belangstelling om te huren? Bel

een open karakter. Op de begane

is me ook goed gelukt bij het voorma-

Frank van Berlo op 06-53226171 of

grond komt de modernste Rabo-win-

lige pand van SNS Bank. ‘Wat een mooi

Rodenburg Makelaars op 055-5268268.

Rabobank-kantoor aan het Marktplein.

bestemmingsplan

biedt

veel

Sprekende Cijfers Deventer en Apeldoorn

verkoopt heeft een nieuwe locatie

in Dynamis, trad op namens verkoper, Kubus Vastgoedbeheer B.V.

Stichting Zorgverlening ’s Heeren Loo vestigt zich aan de Diepenveenseweg 159

DEVENTER – ‘s Heeren Loo heeft ca. 700 m² gelegen op de begane grond (deels) en de 1e verdieping alsmede 28

aangehuurd aan Kanaal-Zuid 78 in

Graag geven we u een update over de stand van zaken in de

in de kantorenmarkt. Ondanks het feit dat het aanbod licht

parkeerplaatsen gehuurd aan de Die-

Apeldoorn. Het pand heeft een totale

kantorenmark in Apeldoorn en Deventer. We hebben hier-

is toegenomen, zijn er aanzienlijk meer transacties geslo-

penveenseweg 159 te Deventer. Het

oppervlakte van 1.445 m² gelijkelijk

toe gebruik gemaakt van de Sprekende Cijfers Database, dit

ten. Gemiddeld is het opnamecijfer in de regio gestegen

kantoorgebouw is gelegen op de kan-

verdeeld over de begane grond en ver-

is de landelijke database van Dynamis met het aanbod en

met 144%. Een bevestiging van het feit dat de markt zich

toorlocatie “de Heuvel”. Het kantoorge-

dieping. Belendende winkels zijn onder

alle transacties.

voorzichtig hersteld. Wel gaan de transacties gepaard met

bouw is gelegen in de directe nabijheid

gemiddeld lagere huurprijzen en hoge incentives om de kan-

van het NS-station en het centrum van

didaten over de streep te trekken.

Deventer. Rodenburg Bedrijfsmakelaars,

andere Leenbakker, Keukenconcurent, Carpet Right en het Babykamerpaleis.

Als we de periode van 1 januari 2011 tot

31 december

Rodenburg Bedrijfsmakelaars, partner

2011 in ogenschouw nemen, mogen we concluderen dat

in Dynamis, trad op namens verhuurder.

er in deze periode sprake is geweest van een licht herstel

partner in Dynamis, trad op namens ver≥ Lees verder op pagina 2

huurder, Vago Barneveld B.V.

Colofon • Vastgoedcourant Oost is een initiatief van de Dynamis makelaars Oost-Nederland: Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars, Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars, Bramer Bedrijfsmakelaars en Rodenburg Bedrijfsmakelaars, Postbus 10054, 7301 GB Apeldoorn, Tel. 055 - 5 268 268, Fax 055 - 578 82 95 | Postbus 138, 7400 AC Deventer, Tel. 0570 - 68 68 68, Fax 0570 - 649 227, E-mail: info@rodenburg.nl, website: www.rodenburg. nl • Oplage: 50.000 exemplaren • Verschijning: Twee maal per jaar • Redactie: Han van Loon en Ivo Dijkerman (Rodenburg Bedrijfsmakelaars) • Realisatie: Performis Media, Postbus 2396, 5202 CJ ‘s-Hertogenbosch, Tel. 073 6895889, www.performis.nl • Druk: Wegener NieuwsDruk West • Vormgeving: Performis Media • Copyright: Overname uit de inhoud van deze uitgave is alleen mogelijk met toestemming van Vastgoedcourant Oost. Het ongevraagd toesturen van fotomateriaal en diamateriaal geschiedt op eigen risico. • Aansprakelijkheid: Hoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, zijn Vastgoedcourant Oost en Performis niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Performis en Vastgoedcourant Oost zijn niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

COURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOED


Rodenburg Bedrijfsmakelaars

nr. 4 - april 2012

Sprekende Cijfers Deventer en Apeldoorn Apeldoorn

8.500 vierkante meter. In totaal note-

Deventer

is in vergelijking met een jaar geleden

plaats met een metrage boven 1.000

Ondanks de moeizame economische

ren 36 objecten een metrage boven

In de regio Deventer is in 2011 fors meer

overigens met zeven objecten gedaald,

vierkante meter. Rodenburg Bedrijfs-

ontwikkelingen heeft de kantoren-

1.000 vierkante meter.

kantoorruimte opgenomen dan in het

tot 64 stuks. 31 objecten noteren een

makelaars was overigens bij 59% van

voorgaande jaar. Het aanbodcijfer is

metrage boven 1.000 vierkante meter,

de transacties betrokken als verhurend of aanhurend makelaar.

markt in Apeldoorn zich in 2011 goed staande weten te houden. Er heb-

Opnamecijfer gestegen

daarnaast nagenoeg gelijk gebleven,

waarvan de grootste ruim 10.000 vier-

ben voor Apeldoornse begrippen veel

Het transactievolume zit voor het

waarbij per deelregio grote verschillen

kante meter. Het betreft hier, evenals

grote transacties plaatsgevonden. Ken-

tweede jaar op rij behoorlijk in de lift.

waarneembaar zijn. Op het Hanzepark

vorig jaar, een voormalige onderwijslo-

Transacties: 27

merkend voor de markt zijn wel de

In totaal werd afgelopen jaar 37.600

is bijvoorbeeld sprake van overmatig

catie te weten het ROC gebouw.

Er is sprake geweest van een toename

lange, stroperige trajecten, voor een

vierkante meter als gebruikerstransac-

aanbod in relatie tot de vraag, terwijl

deel ingegeven door moeizame finan-

tie geregistreerd. Een stijging van ruim

in het centrum juist sprake is van een

ciering. Een actieve branche in 2011

22% ten opzichte van 2010, in dat jaar

betreft de zorgsector. In 2011 hebben zorgpartijen, meer dan in andere jaren,

van het aantal grote transacties, echter is het totaal aantal transacties licht

gezonde markt. In de binnenstad is ech-

Aanbod Hanzepark wederom gestegen

bedroeg het opnamecijfer 30.700 vier-

ter een aantal grote partijen in bewe-

Vorig jaar werd reeds gemeld dat het

zijn er in totaal 27 geregistreerd, 3

kante meter.

ging. De kans bestaat derhalve dat het

Hanzepark overmatig aanbod kent.

minder dan een jaar eerder. De gemid-

aanbod ook in het centrum zal stijgen.

Ook in 2011 is het aanbodcijfer in

delde transactiegrootte is daarentegen

gekozen voor (her-)huisvesting. Voor-

gedaald ten opzichte van 2010. In 2011

beelden van dergelijke partijen zijn

83 transacties

Het afgelopen jaar zijn twee van de

dit deelgebied gestegen. Bijna drie

aanzienlijk gegroeid. Bedroeg deze

Goede Zorg, Zorggarant en Zorgwerk.

Ondanks de toename van het trans-

drie kantoorgebouwen binnen de kan-

kwart van alle aangeboden vierkante

in 2010 nog ca. 210 m², in 2011 is de

Revitalisering van bestaande kantoor-

actievolume, zijn er in 2011 maar drie

toorontwikkeling Olympus afgerond.

meters is gesitueerd in dit deelgebied.

gemiddelde transactiegrootte verdrie-

panden heeft in het afgelopen jaar

transacties meer geregistreerd dan in

Met de bouw van het derde en laatste

Opvallend is dat de overige twee deel-

voudigd naar ca. 620 m².

steeds meer aandacht gekregen. Er

het voorgaande jaar. In totaal werden

kantoorgebouw, met een metrage van

gebieden juist een daling van het aan-

wordt met name gezocht naar een

afgelopen jaar 83 objecten verhuurd of

5.000 vierkante meter is zeer recentelijk

geboden metrage noteren. Voor het

Huurprijzen

goede verhouding tussen investerings-

verkocht. Tien transacties noteren een

gestart. De kantoorontwikkeling Olym-

centrum geldt dat een aanbodstijging

In de regio Deventer staan de prijzen

volume en rendement op de energie-

metrage boven 1.000 vierkante meter.

pus wordt gerealiseerd op het voor-

in de komende jaren tot de mogelijk-

voor bestaande kantoorruimte onder

prestaties. Daarnaast wordt vrijwel

Deze tien grootste transacties tezamen

malige Tedeco terrein, een uitstekende

heden behoort gezien de beweging

druk. De prijzen van nieuwe kantoor-

ieder pand beoordeeld op mogelijkhe-

bedraagt bijna 18.000 vierkante meter,

zichtlocatie aan de hoofdverkeersader

van een aantal grote partijen.

ruimte zijn daarentegen gestegen. De

den tot alternatieve aanwending, zoals

net geen 50% van de totale opname

van Deventer (N348). Voor de toekomst

studentenhuisvesting of een zorggere-

van dat jaar. De grootste transactie van

staan vooralsnog geen nieuwe plannen

Transactievolume fors hoger

deel uit van ondehandelingen tus-

lateerde invulling.

2011 betreft de verhuur van 3.600 vier-

op stapel. De gemeente Deventer heeft

Na twee teleurstellende jaren is in 2011

sen huurder en verhuurder. Deze zijn

kante meter aan Be Informed aan de

de kantorenbestemming op het nieuw

sprake van een opleving in de vraag

voornamelijk afhankelijk van de huur-

Wapenrustlaan.

te ontwikkelen bedrijventerrein A1

naar kantoorruimte. In totaal werd

periode en het gewenste opleverings-

geschrapt.

afgelopen jaar 16.690 vierkante meter

niveau. De incentives kunnen onder

kantoorruimte verhuurd of verkocht.

andere bestaan uit een huurvrije peri-

Geringe aanbodstijging Na twee opeenvolgende jaren van forse

incentives maken steeds sterker onder-

aanbodstijging is het kantorenaan-

Huurprijzen

bod in Apeldoorn in 2011 licht geste-

De prijzen in Apeldoorn staan onder

Aanbod licht gestegen

Een stijging van 240% ten opzichte

ode, een huisvestingsbijdrage of een

gen. Op 1 januari 2012 wordt in totaal

druk. Naast het huurprijsniveau komt

Na drie jaren waarin het aanbod in de

van 2010, in dat jaar bedroeg het

verbouwing door verhuurder.

143.900 vierkante meter kantoorruimte

dit met name naar voren in de wegge-

regio Deventer een forse stijging ver-

opnamecijfer 6.950 vierkante meter.

aangeboden, een stijging van 1% ten

geven incentives. Voor 2012 bestaat de

toonde is in 2011 sprake van een lichte

De oorzaak van deze opleving is onder

Voor een uitgebreide toelichting of

opzichte van 1 januari 2011. Het totale

verwachting dat de gemiddelde prijzen

aanbodstijging. Op 1 januari 2012

andere gelegen in de huur van ruim

indien u de volledige rapportage “Spre-

aanbodcijfer wordt bepaald door 102

rond € 110,- per vierkante meter lig-

wordt in totaal 89.600 vierkante meter

4.700 vierkante meter door Rabobank

kende Cijfers 2012” wilt ontvangen,

objecten. Het grootste aaneengesloten

gen, waarbij de prijzen van bestaande

kantoorruimte te koop of te huur aan-

in OIympus en een transactie van 1.300

neem contact met ons op via: 055 – 5

metrage betreft een pand aan de John

bouw met maximaal € 100,-, lager uit

geboden, 1% meer dan een jaar eer-

vierkante meter in hetzelfde gebouw.

268 268 (kantoor Apeldoorn) of 0570 -

F. Kennedylaan, met een omvang van

zullen komen.

der. Het aantal aangeboden objecten

Daarnaast vonden nog vier transacties

68 68 68 (kantoor Deventer).

Aanbod kantoorruimte Deventer 2007-2012

Aanbod kantoorruimte Apeldoorn 2007-2012

90000

160000

80000

140000

70000

120000

60000

100000

50000 Aanbod in m²

Aanbod in m²

80000

40000 60000

30000

40000

20000

20000

10000

0

2007

2008

2009

2010

2011

Transacties kantoorruimte Apeldoorn 2011 Jaar

0

2012

2007

2009kantoorruimte 2010 Transacties Deventer 20112011

2008

Transacties kantoorruimte Apeldoorn 2011

Transacties kantoorruimte Deventer 2011 4

11 12

11

12

3

37

37

27

2012

Jaar

4 3

0 t/m 200 m² 200 m² t/m 500 m² 500 m² t/m1000 m² 1000 m² of hoger 0 t/m 200 m² 200 m² t/m 500 m² 500 m² t/m1000 m² 1000 m² of hoger

21 13 21

0 t/m 200 m² 200 m² t/m 500 m² 500 m² t/m1000 m² 1000 m² of hoger 0 t/m 200 m² 200 m² t/m 500 m² 500 m² t/m1000 m² 1000 m² of hoger

13

27

2

COURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOED


nr. 4 - april 2012

Bedrijfsruimten/Kantoorruimten/Winkelruimten Regio Zwolle

TE KOOP TE HUUR

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

Robbertsmatenstraat 11 te Elburg

Haatlanderdijk 57 te Kampen

Voltastraat 30-32 te Zwolle

• Multifunctioneel bedrijfsgebouw, gelegen op industrieterrein Kruismaten te Elburg. • Metrage: ca. 1.900 m² bedrijfsruimte en ca. 500 m² kantoorruimte. • Ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. • Voorzieningen o.a.: overheaddeuren, laadkuilen, goederenlift, CV, zonwering, syst. plafonds, vloerbedekking, etc. • Ruim buitenterrein. • Aanvaarding in overleg.

• Op een uitstekende locatie op industrieterrein Haatland worden flexibel in te delen bedrijfsunits te huur aangeboden. • De totale oppervlakte van het object bedraagt ca. 530 m². • De locatie ligt centraal op bedrijvenpark Haatland, dat een goede verbinding heeft met zowel het nieuwe bedrijventerrein als de rijksweg N50. • Aanvaarding in overleg, op korte termijn mogelijk.

Huurprijs € 120.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW. Koopsom € 1.400.000,- k.k.

Huurprijs € 39,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

• Te koop: ca. 1.470 m² bedrijfsruimte en ca. 510 m² kantoorruimte, in verhuurde staat. • Inzage in huurovereenkomsten op afspraak. • Te huur: ca. 255 m² kantoorruimte op de begane grond en ca. 255 m² kantoorruimte op de verdieping. • Deelhuur mogelijk vanaf 135 m². • Voorzieningen o.a.: airconditioning, meerdere pantry's, moderne toiletruimten, centrale verwarming in elke kantoorruimte. • Een huur vrij van BTW is bespreekbaar. • Gunstige ligging op bedrijventerrein Marslanden F.

TE HUUR

• Vanwege de gunstige ligging aan de rondweg van Dalfsen is het object vanuit alle richtingen goed te bereiken • Deelverhuur mogelijk • Aanvaarding in overleg, op korte termijn mogelijk

Huurprijs € 49.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

TE HUUR

De Waag 6 te Hattem

IJsselkade 44 te Kampen

• Circa 470 m² kantoor-/praktijkruimte gelegen nabij het centrum van Hattem. • Begane grond: 300 m² kantoorruimte, kantine, toiletten, magazijn. Verdieping: ca. 170 m² kantoorruimte, technische ruimte, entresol, magazijn. • Voorzieningen o.a.: CV-installatie, buitenzonwering, invalidentoilet, linoleum vloeren. • De koopsom wordt niet verhoogd met BTW. • Aanvaarding in overleg.

• Op een prachtige locatie in de historische binnenstad van Kampen gelegen statig monumentaal kantoorpand! • Het kantoorpand omvat ca. 365 m² kantoorruimte verdeeld over ontvangstruimte, 4 kantoorruimtes, 4 groepskantoren en personeelskamer verdeeld over drie verdiepingen. Daarnaast beschikt het pand over een mooie entree met receptie en ontvangstruimte. • Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs € 610.000,- k.k.

Huurprijs € 52.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW

TE HUUR

TE HUUR

Emmawijk 1 te Zwolle • Statig, authentiek kantoorpand gelegen aan de Emmawijk 1, nabij het centrum van Zwolle. • Op de tweede verdieping is ca. 110 m² kantoorruimte beschikbaar. • De kantoorruimte bestaat uit twee kantoorruimten, een keuken, toilet en gang. • Tevens is het mogelijk om, onder voorwaarden, gebruik te maken van een spreekkamer. • Er is parkeergelegenheid beschikbaar op eigen terrein. Tevens ligt direct tegenover het pand de gemeentelijke parkeergarage “Emmawijk”.

Vraagprijs € 1.250.000,- k.k. Huurprijs € 48.450,- te vermeerderen met BTW

TE KOOP

Koesteeg 9 te Dalfsen • Op een mooie zichtlocatie aan de rondweg van Dalfsen staat deze kantoor- / showroomruimte en separate bedrijfsruimte met ruime parkeergelegenheid op eigen terrein • Het object beschikt over ca. 200 m² kantoorruimte en ca. 700 m² bedrijfsruimte • Voorzieningen o.a.: infrarood beveiligingssysteem, heaters in bedrijfsruimte, vloer- en heteluchtverwarming (kantoor), etc. • Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein

• Door de goede ligging nabij de ringweg is het object vanuit alle richtingen goed te bereiken. • Ruim voldoende gratis parkeergelegenheid op eigen terrein en langs de openbare weg. • Aanvaarding in overleg.

• De bereikbaarheid is zeer goed, het pand ligt op loopafstand van het Centraal Station en busstation. De op- en afritten van de autosnelweg A28 liggen op korte afstand. • Voorzieningen o.a.: systeemplafond, centrale verwarming, airconditioning, pantry, databekabeling en vloerbedekking. • Aanvaarding in overleg, op korte termijn mogelijk. Huurprijs € 100,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

TE HUUR

Gouverneurlaan 1 te Zwolle

Marktstraat 6 te Dedemsvaart

• Ruim 180 m² kantoorruimte gelegen in Zwolle-Zuid. • Totale metrage ca. 155 m² kantoorruimte op de begane grond en ca. 30 m² kantoorruimte op de verdieping. • Entree met toegang naar de vijf kantoorruimten, toiletruimte en opgang naar de verdieping. Op de verdieping is nog een kantoorruimte gesitueerd. • Goede bereikbaarheid zowel met eigen vervoer als met het openbaar vervoer.

• In het hart van het centrum van Dedemsvaart bevindt zich deze moderne, ruime winkelruimte. • Ca. 671 m² winkelruimte op de BG, ca. 388 m² winkelruimte op de verd en ca. 173 m² magazijnruimte op de verd. • Voorzieningen o.a.: systeemplafond met verlichting, airconditioning, toiletruimte, brandblusvoorzieningen. • Aanvaarding in overleg.

€ 32.000,- per jaar te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 104,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW

www.bramer.biz 038 - 422 42 25

Bedrijfsmakelaars 3

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 4 - april 2012

Winkelruimten Regio Zwolle

TE HUUR

TE HUUR

Oudestraat 12-14 te Kampen

Oudestraat 104-106 te Kampen

• Ruim 160 m² winkelruimte gelegen aan de karakteristieke hoofdwinkelstraat van Kampen. • De Oudestraat is de belangrijkste straat in het centrum en kenmerkt zich door een zeer divers winkelaanbod en een grote passantenstroom. • Ca. 160 m² verkoopoppervlak op de begane grond, ca. 55 m² opslagruimte op de verd. • Het object heeft een frontbreede van ca. 7,2 meter (twee panden).

• Belendende panden zijn in gebruik bij landelijke filiaalbedrijven en plaatselijke speciaalzaken. • Het pand is gelegen in het winkelwandelgebied, via de achterzijde is bevoorrading mogelijk. • In de directe omgeving bevinden zich diverse (betaalde) parkeergelegenheden. • Het object zal casco opgeleverd worden. • Aanvaarding in overleg.

• Winkelobject gelegen op A1-locatie in het hart van het centrum van Kampen, wat zich kenmerkt door een zeer divers winkelaanbod en een grote passantenstroom. • Circa 315 m² winkelruimte zonder niveauverschil. Van oorsprong zijn het twee separate winkelpanden, de huidige eigenaar zal de twee panden samenvoegen, waarbij de historie en charme in tact zullen blijven. • Gelegen tussen diverse grote landelijke retailers en plaatselijke speciaalzaken. • In de nabijheid zijn diverse parkeervoorzieningen (betaald) gelegen.

Huurprijs € 32.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW

• Door de goede ligging nabij het parkeerterrein de Nieuwe Markt, de IJsselkade en de toegang tot de Oudestraat is de bereikbaarheid per auto goed te noemen. Daarnaast is het object ook per openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. • Het gebouw zal casco worden opgeleverd, voorzien van een egale betonvloer. • Aanvaarding in overleg. Huurprijs € 85.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

TE HUUR

TE HUUR

Oudestraat 138, 140, 142 te Kampen

Diezerstraat 102 te Zwolle

• Winkelobject gelegen in het hart van Kampen, aan de hoofd winkelpromenade. • Metrage: Oudestraat 138: ca. 110 m²; Oudestraat 140: ca. 140 m²; Oudestraat 142: ca. 120 m². • Frontbreedtes variëren van ruim 4 meter tot bijna 6 meter, bij samenvoeging van winkels kan dit oplopen tot wel 11 meter. • Op de verdieping van de Oudestraat 142 bestaat eventueel de mogelijkheid om extra verkoop- en/of opslagruimte te creëren. • Samenvoeging van de winkelunits behoort tot de mogelijkheden.

• In de nabijheid zijn diverse parkeervoorzieningen (betaald) gelegen. • Het object heeft de bestemming 'Gemengde Doeleinden'. • De winkelruimte zal casco worden opgeleverd • Aanvaarding in overleg.

• Ruim 150 m² winkelruimte gelegen aan de drukke hoofdwinkelstraat de Diezerstraat te Zwolle. • Ca. 130 m² verkoopruimte en ca. 20 m² magazijn op de begane grond. Ca. 100 m² kantoor-/ opslagruimte op de verdiepingen (voormalige bovenwoning). • Het object heeft een frontbreedte van circa 4,5 meter. • Het object is gelegen in het winkelwandelgebied temidden van diverse landelijke en plaatselijke retailers.

Huurprijs € 150,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

TE HUUR

TE HUUR

• Bevoorrading is doorlopend mogelijk via de achterzijde van het pand (Spoelstraat). • Op enkele minuten loopafstand is een grote parkeergarage gelegen. • Het object zal casco opgeleverd worden. • Aanvaarding in overleg, beschikbaar vanaf 1 juli 2012.

Huurprijs € 69.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

TE HUUR

TE KOOP

Ministerlaan 254 te Zwolle

Oude Vismarkt 38 te Zwolle

Vechtstraat 70 te Zwolle

• Mooie winkelruimte van ca. 94 m², gelegen in het centrum van Zwolle, direct achter de hoofdwinkelstraat. • 94 m² winkelruimte gelegen op de begane grond en ca. 30 m² kantoor-/opslag op de verdieping. Frontbreedte ca. 5,5 meter. • Voorzieningen o.a.: CV-installatie met warmtegordijn, pantry, toiletruimte. • Aanvaarding: in overleg, op korte termijn mogelijk.

• Verzorgde winkelruimte, gelegen direct naast het winkelcentrum Zwolle-Zuid. • De winkelruimte van ca. 96 m² beschikt over een frontbreedte van maar liefst 12 meter. • De winkelruimte is goed bereikbaar met zowel eigen vervoer als het openbaar vervoer. • Voldoende (gratis) parkeergelegenheid voor de deur en in de nabijgelegen parkeergarage. • Aanvaarding in overleg op korte termijn mogelijk.

• In het hart van het centrum gelegen aan de Oude Vismarkt ligt deze fraaie winkel- / kantoorruimte. • Totale metrage: ca. 140 m² winkelruimte, ca. 100 m² achtergelegen opslagruimte en ca. 100 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond en verdieping. • V.v.: syst.plafond, pantry, toiletten, CV, etc. • Aanvaarding in overleg, op korte termijn mogelijk.

• Royale winkelruimte gelegen op de begane grond aan de rand van het centrum van Zwolle in het levendige en drukke winkelgebied Diezerpoort. • Ca. 110 m² winkelruimte met 30 m² magazijnruimte en pantry. Ca. 50 m² woonruimte op de verdieping. • Het object is zowel met eigen vervoer als met het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. • Aanvaarding in overleg.

Huurprijs € 27.500,- per jaar te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 90.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Vraagprijs € 325.000,- kosten koper

E

R

H

U

U

R

D

Gasthuisplein 6 te Zwolle

V

Huurprijs op aanvraag, ingroeihuur is bespreekbaar.

www.bramer.biz 038 - 422 42 25

Bedrijfsmakelaars 4

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 4 - april 2012

Bedrijfsruimten Regio Apeldoorn/Deventer

TE KOOP TE HUUR

TE KOOP TE HUUR

Nog 2 units beschikbaar!

Tevens opslagunits van 42 m² te huur

Hommel 0 ong. te Apeldoorn

Hommel 0 ong. te Apeldoorn

• Multifunctionele unit voor gebruik als bedrijfs-/kantoorruimte en showroomruimte • Totaal circa 1.319 m² • Circa 789 m² op de bg en circa 530 m² op de 1e verd. Parkeren op eigen terrein • Gelegen op bedrijventerrein Stadhoudersmolen. Perfecte ontsluiting en ligging nabij A50 en A1 • De ruimte wordt casco opgeleverd • Aanvaarding in overleg

• Multifunctionele bedrijfsunits op een nieuw bedrijfsterrein. De kopunit biedt de mogelijkheid voor gebruik als kantoorruimte/showroomruimte in combinatie met bedrijfsruimte. De tussenunit biedt de mogelijkheid voor gebruik als bedrijfsruimte • Gelegen op het nieuwe bedrijventerrein Stadhoudersmolen. Perfecte ontsluiting en ligging nabij de snelwegen A50 en A1 • Totaal kopunit circa 281 m², overige unit circa 91 m² • Kopunit: begane grond circa 187 m² bedrijfsruimte/showroom/kantoorruimte, verdieping:

Huurprijs € 72.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW / Koopsom n.o.t.k.

Lage Brink 64 te Apeldoorn circa 94 m² kantoorruimte. Tussen-unit: begane grond circa 91 m² bedrijfsruimte • De kopunit zal met inbouwpakket opgeleverd worden. De tussenunit wordt casco opgeleverd of worden naar wens van de koper voorzien van een inbouwpakket • Aanvaarding in overleg • In overleg behoort huur ook tot de mogelijkheden Koopsom vanaf € 97.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW

• • • •

Bedrijfsruimte met kantoorruimte Hal I: 1.200 m² bedrijfsruimte, 540 m² kantoor Hal II: 1.590 m² bedrijfsruimte, 336 m² kantoor Er is voldoende parkeergelegenheid op aanwezig • Gelegen opbedrijventerrein 'Stadhoudersmolen', nabij de afrit A50 • Aanvaarding in overleg • Vraagprijs € 1.250.000,- k.k.

Huurprijs hal I € 50,- / hal II € 40,- beide per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

TE KOOP

TE KOOP

Lage Brink 65 te Apeldoorn

Laan van de Maagd 11 te Apeldoorn

• Op bedrijventerrein “Stadhoudersmolen” gelegen bedrijfsunit. Er bestaat de mogelijkheid om op de verdieping te wonen • Kortom, een multifunctioneel object! • Totaal vloeroppervlak ca. 182 m² zijnde ca. 92 m² magazijn/opslagruimte op de bg en circa 90 m² kantoor op de verdieping • Voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein • Nabij de snelwegen de A1 en A50 • Aanvaarding in overleg

• Op het bedrijvenpark Apeldoorn Noord fase II te Apeldoorn gelegen moderne bedrijfsunit. De multifunctionele bedrijfsunit is onder meer te gebruiken als kantoorruimte, showroom, werkplaats, opslag of bedrijfsruimte en combinaties daarvan • De bedrijfsunit ligt vrijwel direct aan de A50 en is uitstekend bereikbaar via goede uitvalswegen • Circa 255 m² bedrijfsruimte op de begane grond en 80 m² kantoorruimte op de verdieping. Tevens beschikt deze unit over extra buitenruimte waardoor er minimaal 5 par-

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

TE KOOP TE HUUR

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

Minden 50-54 te Apeldoorn keerplaatsen op het buitenterrein aanwezig zijn. Kortom, een zeer complete bedrijfsunit! • De unit is voorzien van een modern en compleet afbouwpakket. V.v. pantry, toilet, cv gekoppeld aan radiatoren, overheaddeur, systeemplafond met lichtarmaturen en vloerbedekking • Aanvaarding in overleg

• Bedrijfshal met kantoorruimte gelegen op bedrijventerrein Kuipersveld nabij de A1 • Totaal ca. 747 m². Ca. 345 m² bedrijfshal, ca. 80 m² kantoor en ca. 155 m² showroom op de bg. Ca. 135 m² entresol en ca. 32 m² kantoorruimte op de 1e verdieping • O.a. v.v. 2 overheaddeuren, krachtstroom / perslucht, 2 gescheiden CV installaties met heaters (1 werkplaats en 1 showroom) en verlichting • Aanvaarding in overleg

Vraagprijs € 345.000,- k.k.

Huurprijs € 40.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

TE HUUR

TE KOOP

Nog enkele units

Vooraankondiging veiling!

“De Snippeling”, Dortmundstraat 26 te Deventer

Hamburgweg 16 te Deventer

• Op het bedrijventerrein Kloosterlanden is het businesscenter "De Snippeling" gerealiseerd • 6 hoekunits vanaf 100 tot 125 m² t.p.v. b.g. en 25 m² op verdieping • 15 tussenunits vanaf 50 tot 62,5 m² t.p.v. b.g. en 25 m² op verdieping • Middels twee in- en uitritten vanaf de Dortmundstraat directe aansluiting op de hoofdwegen van en naar de snelweg A1, de provinciale wegen en het centrum

• Modern bedrijfsgebouw (bouwjaar 2008) met bestraat buitenterrein en p.p. • De bedrijfsruimte van ca. 960 m² is o.a. v.v. 1 overheaddeur, 2 loopkranen (3,5 tons) , heaters en een vrije hoogte van ca. 8 m¹ • De kantoorruimten van 360 m² zijn modern afgewerkt • In overleg met verhuurder is gebruik/huur van kantoormeubilair, telefooncentrale met telefoons en computers mogelijk

Koopprijs € 69.900,- v.o.n. / Huurprijs tussenunits € 500,- per mnd, beide te vermeerderen met BTW

Bedrijfsruimte € 45,- / Kantoorruimte € 85,- per m² per jaar, beide te vermeerderen met BTW

Kamperstraat 11, 13, 15 en 17 en Nijmegensestraat 10 te Deventer • Meerdere aaneengeschakelde gebouwen, bestaande uit bedrijfs-/productieruimten, vries- en koelcellen, bedrijfswoning, kantoorruimten, onder- en bijgelegen grond, erf, tuin en verdere aanhorigheden • Totale opp. ca. 6.000 m² • Het object heeft voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein en vóór het object

• De locatie is gelegen op het bedrijventerrein Bergweide, op steenworp afstand van het "Hanzetrace" • Zeer hoogwaardige afwerking o.a. conform eisen HCCP! • Het betreft een vrijwillige veiling waarvan de veilingdatum binnenkort bekend zal zijn

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen!

www.rodenburg.nl 055 - 5 268 268 / 0570 - 686868

Bedrijfsmakelaars 5

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 4 - april 2012

Bedrijfsruimten/Kantooruimten Regio Apeldoorn/Deventer

TE HUUR

TE HUUR

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

Maagdenburgstraat 38 te Deventer

Nieuwe Markt 4 te Deventer

Solingenstraat 29 te Deventer

Zweedsestraat 8A7 te Deventer

• Representatief bedrijfscomplex met hoogwaardig afwerkingsniveau op De Weteringen • De bedrijfsruimte van ca. 765 m² is v.v. heaters, glad afgewerkte betonvloer, verlichtingsarmaturen, 2 overheaddeuren en een vrije hoogte van 7,5 m¹ • De kantoorruimte van ca. 285 m² is functioneel maar sfeervol ingericht en bestaat uit verschillende kantoorvertrekken, toiletgroepen, magazijnruimte en kantine

• Horecaruimte op prachtige hoeklocatie in het fraaie monumentale centrum • Totale opp. ca. 120 m² • Mogelijkheid tot plaatsen van terras van ca. 30 m² (terrasvergunning vereist) • Tapinstallatie en koelapparatuur in bruikleen bij Brand Bierbrouwerij • Voor overige aanwezige inventaris, inbouwpakket en technische installaties wordt een symbolische overnamesom gehanteerd

• De bedrijfsunit is gelegen op het handelspark De Weteringen aan de Rijksweg A1, op-/afrit Deventer Oost • Het handelspark kenmerkt zich door een grote diversiteit aan bedrijven • De bedrijfsruimte van ca. 85 m² is v.v. een overheaddeur, vrije hoogte variërend van ca. 2,8 m¹ tot ca. 6 m • De kantoorruimte van ca. 125 m² is verdeeld over de b.g. en verdieping • 4 parkeerplaatsen op eigen terrein

• Recentelijk opgeleverde nieuwbouwontwikkeling, waarbinnen een zelfstandige, hoogwaardige bedrijfsunit beschikbaar is • Het object is gelegen aan de doorgaande weg, de Zweedsestraat en beschikt over 3 eigen p.p. • Ca. 110 m² bedrijfsruimte t.p.v. de b.g. en ca. 110 m² kantoorruimte t.p.v. de verd. • V.v. een toilet, keukenblok, overheaddeur en verwarming

Huurprijs € 65.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 1.875,- per maand, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 850,- per maand, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 14.000,- per jaar / Vraagprijs € 159.000,- k.k., beide te vermeerderen met BTW

TE HUUR

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Nog enkele units Zweedsestraat te Zutphen

1e Wormenseweg 460 te Apeldoorn

2e Wormenseweg 80 te Apeldoorn

Arnhemseweg 34 te Apeldoorn

• De totale opp. van de bedrijfsruimte aan de Zweedsestraat bedraagt ca. 2.030 m², maar tevens te huur in units vanaf ca. 400 m² • Combinatie van 2 of meer units is mogelijk • Het gebouw is gelegen aan de belangrijkste toegangsweg van bedrijventerrein De Mars, één van de grootste aaneengesloten bedrijventerrein van de regio • De Mars is bereikbaar via 3 toegangswegen: via de IJsselbrug, via de Overweg en via de Industrieweg

• Zeer representatieve kantoorruimte met bestemming ‘maatschappelijke doeleinden'. • Totaal vloeroppervlak ca. 924 m² • Ca. 370 m² op de begane grond en ca. 554 m² op de 1e verdieping • Gelegen in Apeldoorn Zuid, aan de rand van het Zuiderpark • V.v. toiletgroep, pantry, plafonds en verlichtingsarmaturen • Aanvaarding in overleg • Voor meer informatie zie www.dokzuid.nl

• Het object is geschikt voor maatschappelijke doeleinden en beschikt over 40 parkeerplaatsen • Totaal vloeroppervlak ca. 1.360 m², verdeeld over 3 verdiepingen • Gelegen in Apeldoorn-Zuid nabij A1 en A50. • Aanvaarding in overleg • Deelverhuur: € 120,- per m² pj, vrij van BTW • Per pp: € 300,- pj, vrij van BTW

• Kantoorruimte gelegen in een modern kantoorgebouw op een steenworp afstand van het NS-station en het busstation • Totaal vloeroppervlak ca. 520 m², verdeeld over 4 verdiepingen • Het centrum van Apeldoorn is op korte afstand gelegen • Aanvaarding in overleg, indien gewenst spoedig • Souterrain € 75,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 30,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

BG € 150,- per m² per jaar / 1e Verdieping € 80,per m² per jaar, beide te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 148.000,- per jaar, vrij van BTW / Vraagprijs € 1.650.000,- k.k.

Overige verdiepingen € 115,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

TE KOOP TE HUUR

Auroralaan 77 te Apeldoorn • De kantoorruimte is zeer fraai ingericht en volledig afgewerkt • Totaal vloeroppervlak ca. 505 m² • Op een opvallende zichtlocatie aan doorgaande weg • Dit pand is zo goed als nieuw. Een bezichtiging waard! Met recht een turn-key oplevering • Voldoende parkeergelegenheid • Aanvaarding per direct

TE HUUR

TE HUUR

Boogschutterstraat 40, “De Noorderpassage” te Apeldoorn

Jean Monnetpark 1 te Apeldoorn

• Kantoorruimte in kantoorverzamelgebouw “De Noorderpassage” • Totale oppervlakte circa 1.345 m². Er zijn op het achterliggende terrein ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar • Kantoorruimte circa 905 m² gelegen op de begane grond en circa 440 m² gelegen op de 1e verdieping. Deelverhuur is mogelijk vanaf circa 150 m² • Desgewenst is een turn-key oplevering mogelijk.

• Gelegen op prominente zichtlocatie op bedrijvenpark Apeldoorn-Noord, pal aan de Oost-Veluweweg! • Het pand is recent voorzien van een geavanceerd, energiezuinig koelsysteem welke per kamer in te stellen is. Verder o.a. v.v. systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, topkoeling, kabelgoten en centrale verwarming • Parkeerplaats € 300,- per pp, per jaar, te vermeerderen met BTW Huurprijs € 100,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 67.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW / Vraagprijs € 750.000,- k.k.

• Uitstekend onderhouden kantoorpand. • Totaal vloeroppervlak ca. 2.454 m², verdeeld over 5 verdiepingen. Deelhuur mogelijk • Nabij de A1 en het stadscentrum van Apeldoorn • Er zijn 44 pp aanwezig op eigen terrein • Turn-key oplevering • Aanvaarding in overleg, desgewenst spoedig • BTW vrije huur is mogelijk

Huurprijs € 125,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

www.rodenburg.nl 055 - 5 268 268 / 0570 - 686868

Bedrijfsmakelaars 6

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 4 - april 2012

Projectontwikkelaar ‘out of the box’ of ‘in the box’? U kent ze waarschijnlijk wel, de vastgoedjongens bij u uit de buurt die naast hun project BV’s ook ‘in privé’ veel ‘pandjes ‘hebben en die verhuren . Ook de belastingambtenaar had en heeft altijd veel interesse in dit soort lieden. Bij u speelt dit natuurlijk nooit. Terecht? Wij zullen het zien. er bij het verhuren van huisjes dan niets

les in de btw-sfeer verhuurd. Conclusie,

aan de hand.

bouwkosten btw-neutraal (lees: 19% goedkoper) en huuropbrengsten belast

Anders werd het als de belegger geen

tegen 1,2% IB. Dat kon niet goed gaan!

woonhuis verhuurde maar een bedrijfspandje. Een leuke nieuwbouw

Maar ziet, daar was onlangs die uit-

kantoorvilla die je dan met optie-btw

spraak van een lagere rechter (in casu

belaste verhuur verhuurde aan een

een Rechtbank). Zolang de ontwik-

btw-aftrekgerechtigde

ondernemer.

kelaar zich nà het ontwikkelen maar

Vermits je maar beschikte over een

beperkte tot verhuur en verder geen

“Anders werd het als de belegger geen woonhuis verhuurde maar een bedrijfspandje. Een leuke nieuwbouw kantoorvilla die je dan met optie-btw belaste verhuur verhuurde aan een btw-aftrekgerechtigde ondernemer.” btw-nummer (en dat is niet zo moei-

overige werkzaamheden verrichtte, was

lijk als je als privé persoon onroend

geen sprake van werkzaamheden die

goed verhuurt, want dan word je voor

het normale vermogensbeheer te buiten

de btw al snel als ondernemer aange-

gingen. Zèlfs niet de (niet onaanzienlijke)

merkt), kon je, Tsjakka, alle btw op de

ontwikkelingswerkzaamheden vooraf-

investeringskosten in aftrek brengen.

gaande aan de verhuur.

En op een pandje van netto € 5 mio, drukt toch een kleine € 1 mio btw. Snel

‘Zie je wel’, bralde de cliënt, ‘heb ik

verdiend dus. Een fiscaal adviseur met

altijd al gezegd, je moet gewoon een

verantwoordelijkheidsgevoel wees zijn

beetje lef hebben!’.

© FOTOSTUDIO LOUK HEIMANS

cliënt er natuurlijk op dat dit wellicht langs het randje was, maar zolang alle

Deze ‘out of the box’ denkende pro-

werkzaamheden zich beperken tot het

jectontwikkelaar bleef volgens de rech-

‘normale vermogensbeheer’ (lees: alle

ter voor zijn IB-inkomsten lekker ‘in the

andere werkzaamheden werden uitbe-

box’, en wel in de comfortabele Box 3

steed), moest het voor de (niet) heffing

tegen 1,2 % IB-belastingdruk! Enige

van IB goed gaan. Dus wel onderne-

domper op de feestvreugde van cliënt

mer voor de btw, maar voor de IB geen

is dat de Hoge Raad ook nog een oor-

werkzaamheden

deel zal vellen...

als

‘(eenmanszaak)

ondernemer’. Mr. Ewoud Pranger/Independent Tax De hiervoor genoemde fiscaal adviseur

Partners & Advisors BV/www.itpa.nl

moest echter wel even slikken toen hij vernam dat zijn cliënt als ‘natuurlijk persoon’ (dus niet via zijn Project-BV) een leuk

perceeltje

grond

(lees bouwterrein in btwtechnische zin) had geWat zijn de fiscale triggers voor een

werkzaamheden die het normale ver-

verder gaat en werkzaamheden ver-

kocht waarop hij lustig

Kantoorgebouw De Enk

belastingambtenaar als u in privé een

mogensbeheer niet te buiten gaan, zal

richt die leiden tot waardestijging of

aan het (her)ontwikke-

Tivolilaan 205

paar leuke stenen als belegging heeft?

uw pandje voor de Inkomsenbelasting

extra rendement: naar Box 1 en PATS

len was. Kantoorpandje

6824 BV Arnhem

En dan hebben we het natuurlijk niet

(hierna IB) vallen in Box 3. U loopt dan

52% IB-heffing, ook over uw verkoop-

hier, kantoorpandje daar,

T 026 8454525

over de stenen van uw ‘eigen’ woon-

slechts aan tegen een effectieve hef-

winst. Jammer. Er waren lieden die die

alle investerings-btw in

www.itpa.nl

huis of de stenen aan de vingers van

fing van 1,2 % IB over de waarde van

werkzaamheden heel slim uitbesteed-

aftrek gebracht en ver-

uw lief. Ach, als u zich beperkt tot

dat pandje. Maar o wee als u een stapje

den aan ‘een derde’ en doorgaans was

volgens na oplevering al-

7

COURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOED


nr. 4 - april 2012

Kantooruimten Regio Apeldoorn

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Deelverhuur vanaf 4.000 m² John F. Kennedylaan 2 te Apeldoorn

Kanaal Noord 350, “Facilium” te Apeldoorn

Laan van Malkenschoten 40 te Apeldoorn

• Voormalig kantoorgebouw van de Rijksbelastingdienst. Karakteristieke monumentale bebouwing • Totaal opp ca. 6.210 m², verdeeld over 11 verd. Het object beschikt over 20 pp op eigen terrein • Het object is zowel vanuit invalswegen en A1, als vanuit het centrum goed bereikbaar • Aanvaarding in overleg

• Kantoorruimte en showroom op zichtlocatie aan de invalsweg vanaf de snelweg A50 • Hoogwaardige uitstraling en een bijzonder fraaie architectonische vorm • Ca. 468 m² kantoor op 3e verd. Deelhuur vanaf ca. 150 m². Ca. 932 m² showroom op bg. Deelhuur vanaf ca. 300 m² • 223 parkeerplaatsen, deels overdekt • Aanvaarding in overleg • Huurprijs pp € 600,- per parkeerplaats per jaar, te vermeerderen met BTW

Vraagprijs huur € 300.000,- vrij van BTW (gehele object) / Vraagprijs koop € 2.750.000,- k.k.

Huurprijs kantoor € 125,- / showroom € 85,- per m² per jaar, beide te vermeerderen met BTW

• Op een steenworp afstand van de A1 gelegen solitair kantoorpand • De totale gebouwopp. bedraagt circa 5.184 m², verdeeld over 4 verd. • Het pand is gelegen op het Vision Park, het voormalige Philips terrein • Huurprijs € 250,- per pp per jaar, te vermeerderen met BTW • Servicekosten € 30,- per m², pj, excl. BTW • Binnenkort zal er gestart worden met de sloop van de huidige bebouwing op het terrein om er een volledig nieuw bedrijvenpark te bouwen. Hier zullen verschillende nieuwe

Lange Amerikaweg 55 te Apeldoorn

Linie 540-574, “La Bastide” te Apeldoorn

• Uniek gelegen kantoorgebouw met ruime parkeergelegenheid. Een representatief gebouw met moderne voorzieningen • Ca. 2.894 m² kantoor, verdeeld over 2 verdiepingen. Deelverhuur mogelijk vanaf 500 m². Bij het gebouw is tevens een bedrijfshal te huur van circa 1.072 m² • Op een prominente zichtlocatie aan de A1 • Vele voorzieningen • Aanvaarding in overleg

• Kantoorruimte met moderne uitstraling en indrukwekkende architectuur. “La Bastide” maakt onderdeel uit van kantorencentrum La Bastion, gelegen op een prominente locatie in Apeldoorn Oost • Ca. 1.788 m² beschikbaar. 1e verd.: ca. 85 m², 2e verd.: ca. 760 m² en op de 4e verd.: circa 943 m². Huren is mogelijk vanaf circa 85 m² • Ruime parkeergelegenheid • Kantoorgebouw “La Bastide” is uitstekend gelegen aan de Linie nabij de uitvalsweg naar de A50, naast het NS-station Osseveld en naast het winkelcentrum Het Fort. De ideale locatie!

TE HUUR

Molenmakershoek 13 te Apeldoorn • De ruimte zal worden opgeleverd inclusief plafonds, pantry, vloerbedekking, systeemscheidingswanden, brandmeldinstallatie, lamellen, topkoeling en verlichting etc. • Aanvaarding in overleg • Servicekosten € 41,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 150,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

• Representatieve showroom met voldoende parkeerruimte gelegen op eigen terrein • Totaal vloeroppervlak circa 450 m² • Gelegen op bedrijventerrein de Matenhoek gelegen • Oplevering in huidige staat, met onder andere de navolgende voorzieningen: mechanische ventilatie, pantry en systeemplafond met verlichting • Aanvaarding in overleg Huurprijs € 3.420,- per maand, te vermeerderen met BTW

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

Prins Willem-Alexanderlaan 300-380, "De Brinkstede" te Apeldoorn • Flexibel in te delen representatieve kantoorruimte in het markante kantoorverzamelgebouw "De Brinkstede" • Totale oppervlakte circa 3.972 m², verdeeld over 2 gebouwen en meerdere verdiepingen. Te huur vanaf 100 m². Ruime parkeergelegenheid in achtergelegen parkeergarage • Uitstekend gelegen op een zichtlocatie tegen de rand van het centrum van Apeldoorn, op steenworp afstand van het station en nabij uitvalswegen • Door het flexibele karakter leent het pand zich voor alle soorten kantoorgebruikers of

Huurprijs € 135,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

TE HUUR

TE HUUR

Huurprijs hal € 70,- per m² / kantoor vanaf € 115,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

kantoorgebouwen gerealiseerd gaan worden. Het hoofdgebouw blijft gehandhaafd. Het zal een volledige metamorfose ondergaan waardoor het met recht de eye-catcher van het Vision Park gaat worden. Naast een renovatie van de buitenzijde zal de binnenzijde volledig gestript worden en opnieuw opgebouwd worden • Illustraties: Inbo

Roggestraat 111 te Apeldoorn zakelijke dienstverleners. De entrees en trappenhuizen zijn of worden door verhuurder geüpgrade, waarmee het pand een representatief en zakelijk karakter heeft gekregen. De te verhuren kantoorruimte kan op elk gewenst niveau opgeleverd worden • Aanvaarding in overleg • Huurprijs parkeerplaatsen € 550,00 per plaats, per jaar, te vermeerderen met BTW

• Modern en hoogwaardig kantoorgebouw, uitstekend gelegen in het centrum van Apeldoorn. De kantoren zijn ruim van opzet en uitgevoerd in luxe materialen • Totaal vloeroppervlak ca. 4.640 m², verdeeld over 6 verdiepingen • In de onderliggende parkeergarage is er ruim voldoende mogelijkheid tot parkeren • Servicekosten: € 30,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW • Vele voorzieningen, onder andere: luxe systeemplafonds, verlichtingsarmaturen met bewegingssensor, hoogwaardige schei-

Huurprijs € 110,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

dingswanden met glazendeuren, receptie/ ontvangstbalie, topkoeling, CV gekoppeld aan radiatoren, brandmeldinginstallatie en dubbele lift, trappenhuis, dubbele toiletgroep en pantry op elkeverdieping, dakterras, vloerbedekking, kantine met inbouwapparatuur • Aanvaarding in overleg

Huurprijs € 135,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW / Koopsom n.o.t.k.

www.rodenburg.nl 055 - 5 268 268 / 0570 - 686868

Bedrijfsmakelaars 8

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 4 - april 2012

Kantooruimten Regio Apeldoorn

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Huurperiode < 5 jr bespreekbaar Schumanpark 33B te Apeldoorn

Stadhoudersmolenweg 70 te Apeldoorn

Stationsstraat 45A te Apeldoorn

Stationsstraat 47 te Apeldoorn

• Kantoorruimte gelegen op kleinschalig bedrijventerrein • Circa 115 m² op de 1e verdieping • Het Schumanpark is gesitueerd in Apeldoorn (zuidwest), nabij de A1 en de Europaweg, één van de belangrijkste invalswegen naar Apeldoorn • V.v. kantoorruimte, pantry, vergaderruimte en systeemplafonds • 2 parkeerplaatsen op mandelig terrein • Aanvaarding in overleg

• Kantoorruimte gelegen op bedrijventerrein Stadhoudersmolen, nabij de rijksweg A50 • Totaal circa 957 m², verdeeld over 5 verd. • 9 parkeerplaatsen op eigen terrein • O.a. v.v.: systeemplafond met inbouwverlichting, airco, vloerbedekking, zonwering (elektrisch), alarm middels zonebewaking, UTP data bekabeling CAT 5 en brandblussers • Aanvaarding in overleg

• Nette winkel- c.q. kantoorruimte in centrum • Ca. 215 m² op bg. Uitbreiding kantoor mogelijk met ca. 76 m² op 1e verd. Mog. tot huren van pp op afgesloten terrein • Gelegen aan drukke doorgaande weg • De ruimte is o.a. v.v. eigen ingang, topkoeling, c.v., systeempl. met verlichtingsarm., pantry, dubbele toiletgroep, kabelgoten • Aanvaarding in overleg

• Keurige kantoorruimte gelegen op de 1e verdieping van een kantoorverzamelgebouw • Oppervlakte ca. 76 m². Mogelijkheid tot huren van parkeerplaatsen op afgesloten terrein • Gelegen aan drukke doorgaande weg in centrum en NS Station. In de directe omgeving bevinden zich o.a. GGNet, het Ondernemingshuis (Kamer van Koophandel) en het Kantongerecht • Aanvaarding in overleg

Huurprijs € 11.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 85,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 130,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 120,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

TE HUUR

TE HUUR

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

Van der Houven van Oordtlaan 6 te Apeldoorn

Sutton 11-13 te Apeldoorn

Tweelingenlaan 13 te Apeldoorn

Wilmersdorf 29 te Apeldoorn

• Gunstig gesitueerde vrijstaande kantoorruimte met parkeerfaciliteiten op het bedrijventerrein Kuipersveld met goede bereikbaarheid, nabij A1 • Ca. 640 m², waarvan ca. 100 m² magazijn. Deelverhuur vanaf ca. 200 m² • Sutton 13 is tevens geschikt als woonruimte • Parkeerplaatsen op eigen terrein • Aanvaarding in overleg

• Ca. 773 m² kantoor op bg/1e verd, ca. 1.238 m² showroom/kantoor op 2e verd. Realiseren van bedrijfsruimte van ca. 3.500 m² behoort tot de mog. Ca. 6.250 m² verhard buitenterrein • Op bedrijventerrein Apeldoorn-Noord nabij A50 • Bedrijfsruimte: n.o.t.k. • Bedrijfsruimte/opslag: € 15,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

• Markante monumentale kantoorvilla met karakteristieke details en geheel gerenoveerd Totaal ca. 1.170 m². Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 200 m². 16 pp op eigen terrein • Op korte afstand van openbaar vervoer en nabij het NS-station en centrum • Aanvaarding in overleg • Achterzijde (ca. 620 m²): € 120,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW • Parkeerplaatsen: € 700,- pp, per jaar, te vermeerderen met BTW

• Kantoor met opslagruimte met parkeergelegenheid op eigen terrein • Totaal ca. 410 m². Deelverhuur mogelijk vanaf 100 m² (opslagruimte) • Gunstig gelegen te Apeldoorn Zuid op het bedrijventerrein “Kuipersveld” nabij de Rijkswegen A1 en A50 • O.a. v.v. systeemplafond, airco, zonnescreens, CV, verlichtingsarm., bekabeling en vloerbed • Aanvaarding in overleg

Huurprijs € 60.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW / Vraagprijs € 599.000,- k.k.

Huurprijs kantoor/showroom € 70,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Voorzijde (ca. 550 m²): € 150,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 60,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

TE HUUR

TE KOOP

Herontwikkeling mogelijk Wilhelmina Druckerstraat 411-417, "De Brinkstede" te Apeldoorn • Flexibel in te delen representatieve kantoorruimte in het markante kantoorverzamelgebouw "De Brinkstede" • Totale oppervlakte: circa 1.355 m². Te huur vanaf 100 m². Ruime parkeergelegenheid in achtergelegen parkeergarage • Uitstekend gelegen op een zichtlocatie tegen de rand van het centrum van Apeldoorn, op steenworp afstand van het station en nabij uitvalswegen • Door het flexibele karakter leent het pand zich voor alle soorten kantoorgebruikers of zakelijke dienstverleners. De entrees en trap-

Eikenlaan 13, Van Heutszlaan 2C en 2D te Ede penhuizen zijn of worden door verhuurder geüpgrade, waarmee het pand een representatief en zakelijk karakter heeft gekregen. De te verhuren kantoorruimte kan op elk gewenst niveau opgeleverd worden • Aanvaarding in overleg • Huurprijs parkeerplaatsen € 550,00 per plaats, per jaar, te vermeerderen met BTW

• Het betreft hier het voormalige MGD (Militaire Geneeskundige Dienst) gebouw best. uit kelderruimte, kantoren en medische ruimte alsmede het achtergelegen paviljoen, bestaande uit medische ruimten, een garageruimte, twee verhuurde houten woningen, erf en ondergrond • Totale bebouwing opp. ca. 1.483 m². Perceelopp: 9.958 m² • Oplevering in huidige staat. Vrij van huur en gebruik, behoudens de 2 op het perceel gelegen woningen welke in verhuurde staat worden geleverd

Huurprijs € 110,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

• Het in 2001 vastgestelde bestemmingsplan anticipeert op een integrale gebiedsontwikkeling ten behoeve van wonen met zorg. Het bestemmingsplan staat voor het te handhaven gebouw aan de voorzijde ruime gebruiksmog. toe zoals bedrijven, kantoren, maatschappelijke dienstverlening, een horecabedrijf, een galerie en wonen • Aanvaarding in overleg

Vraagprijs € 2.000.000,- k.k.

www.rodenburg.nl 055 - 5 268 268 / 0570 - 686868

Bedrijfsmakelaars 9

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 4 - april 2012

Kantooruimten/Winkelruimten Regio Apeldoorn/Deventer

TE HUUR TE HUUR

TE KOOP

TE HUUR

In units vanaf 29 m²

TE HUUR

Grotendeels verhuurd!

Hoofdweg 58-60 te Emst

Diepenveenseweg 159 te Deventer

H.G. Gooszenstraat 1 te Deventer

Keizerstraat 37 te Deventer

• Voormalige Rabobank met bijbehorende woning met garage aan doorgaande weg • Totaal vloeroppervlak ca. 154 m² kantoor • Prominent gelegen aan de Hoofdweg in Emst • De bereikbaarheid per auto en bus is goed. Op eigen terrein zijn 6 pp aanwezig • Interessant object om wonen en werken te combineren • Aanvaarding in overleg

• Kantoorgebouw gelegen op de kantoorlocatie De Heuvel • Ca. 983 m² beschikbaar en 39 p.p. Deelverhuur mogelijk vanaf 87 m² v.v.o. • De ruimte is overzichtelijk en doelmatig indeelbaar en het gebouw beschikt over een liftinstallatie, mechanische ventilatie, trapopgang en keurige entreepartij • Opleveringsniveau: in huidige staat, aanpassing kantoorinrichting en afwerking indeling in samenspraak met verhuurder

• Opleiding- / kantoor-/ praktijkruimte in de omgeving van het voormalige Geertruiden Ziekenhuis v.v. eigen parkeerterrein • Afsluitbaar buitenterrein met fietsenstalling/ berging • V.v.: kantine, toiletten, diverse spreek- / kantoorruimten v.v. vloerbedekking of linoleum, systeemplafonds met geïntegreerde verlichting, verwarming, systeemwanden, kabelgoten

• In het centrum gelegen karakteristieke kantoorvilla • Totale opp. ca. 350 m² • Op loopafstand van het kernwinkelcentrum en het NS station • Nog 1 kantoorkamer van 21 m² beschikbaar op de begane grond • V.v. alarm-, c.v.-installatie, grotendeels kabelgoten v.v. databekabeling

Koopprijs € 415.000,- k.k. (kantoor incl. woonhuis)

Huurprijs vanaf € 200,- per maand, te vermeerderen met servicekosten en BTW

Huurprijs € 110,- per m² per jaar

TE HUUR

TE HUUR

Huurprijs op aanvraag

TE HUUR

In units vanaf 30 m²

TE HUUR

1 maand huurvrij

Munsterstraat 9 te Deventer

Zutphenseweg 51 te Deventer

Mariastraat 25 te Apeldoorn

Snijdersplaats 3 te Apeldoorn

• Functioneel kantoorgebouw met een geheel eigen uitstraling en parkeergelegenheid op eigen terrein • Totaal 555 m² kantoorruimte, momenteel bestaande uit 3 solitaire kantoorunits met zelfstandige voorzieningen, vanaf 155 m² • Elk afzonderlijk te huur, echter door de situering in het gebouw ook onderling te koppelen • Mogelijkheid tot bijhuren van 170 m² bedrijfsruimte

• Zonnestaete stamt uit 1958 en is recentelijk gerenoveerd • Opp.: souterrain 640 m² en b.g.: 491 m²; totaal ca. 1.131 m² • De verdiepingen zijn v.v. topkoeling in combinatie met c.v. en een algemeen toegangscontrolesysteem • Het gebouw kent tevens een modern restaurant, een huismeester en een uitstekende ligging! • Zie ook: www.zonnestaete.nl

• Uitstekend gelegen winkelruimte. De winkel is gelegen tegenover Bristol en nabij de ingang van zowel winkelcentrum "Oranjerie" als de Korenpassage • Totaal ca. 280 m² zijnde ca. 200 m² + 80 m² opslag. Kan opgesplitst worden in 2 winkels van ca. 120 m² winkelruimte met ca. 80 m² kelderruimte (aan de Nieuwstraatzijde) en een winkel van ca. 80 m² (aan de Mariastraatzijde) • Aanvaardig in overleg

• Hoek winkelpand gelegen op winkelcentrum “Gildehof” in de wijk De Maten. Totaal circa 200 m², voorzien van CV-gas en systeemplafonds. De winkel heeft een frontbreedte van 12,5 meter bij 16 meter • Parkeervoorzieningen (gratis) zijn aanwezig in de directe omgeving. Goede bereikbaarheid • Kortere huurperioden bespreekbaar • Aanvaarding in overleg

Huurprijs € 105,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 125,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 55.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW (voor het totaal)

Huurprijs € 17.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW

TE HUUR

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

BTW vrije huur bespreekbaar Soerenseweg 22 te Apeldoorn

Stationsplein 82 en 84 te Apeldoorn

Boxbergerweg 12-20 te Deventer

Zandpoort 5 te Deventer

• Winkelruimte op een markante locatie met een frontbreedte van ruim 19 m! • Ca. 284 m² waarvan ca. 167 m² winkelruimte, ca. 92 m² magazijnruimte en ca. 25 m² berging op bg, ca. 46 m² magazijnruimte op 1e verd. • Recht tegenover Schouwburg Orpheus en nabij de Grote Kerk en het stadscentrum. Voldoende parkeerruimte op eigen terrein, gelegen achter het pand • Aanvaarding in overleg

• Winkelruimte gelegen op perfecte zichtlocatie nabij het centrum en tegenover het NS- en busstation • Nr 82: ca. 211 m², frontbreedte 13,5 m. Nr 84: ca. 151 m², frontbreedte 10 m. In combinatie: totaal ca. 362 m². Parkeren voor de deur • Aanvaarding in overleg • Koop: n.o.t.k. • Huurprijs (beide units): € 60.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

• NIEUW GEREALISEERDE WINKELRUIMTE • Gelegen in de druk bezochte winkelstraat “Boxbergerweg” • Diverse grote landelijke winkelketens zoals Ter Stal, Zeeman, Action en Kruidvat • De sfeervolle binnenstad ligt op loopafstand • Ca. 500 m² winkelruimte beschikbaar, in kleinere units op te delen • De winkelruimte wordt casco opgeleverd • Voldoende parkeergelegenheid (tegen betaling) aanwezig

• Winkelruimte t.p.v. de b.g. welke is gelegen aan de toegangsweg (o.a. vanaf de parkeergarage) naar het hart van het monumentale stadscentrum • Indeling: winkelruimte; kantoor-/spreekkamer; magazijn; toilet; pantry; totaal ca. 225 m² • De magazijnruimte van 15 m² is eenvoudig uit te breiden • Achter het object kunnen 4 p.p. op eigen terrein worden bijgehuurd

Huurprijs € 29.900,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs vanaf € 27.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs vanaf € 150,- per m², te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 29.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW

www.rodenburg.nl 055 - 5 268 268 / 0570 - 686868

Bedrijfsmakelaars 10

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 4 - april 2012

Kraken:

the continuing story! Het recht om te kraken, of beter gezegd ‘het vestigen van een huisrecht’, is de laatste jaren blootgesteld aan behoorlijke discussie op alle fronten. De wetgever heeft geprobeerd duidelijkheid te scheppen met de Wet kraken en leegstand, de kraker kraakt vervolgens stug door, de politie zit regelmatig met de handen in het haar en de eigenaren van de gekraakte panden zitten met vaak grote – financiële - gevolgen. De vraag rijst dan ook: hoe zit het juridisch nu eigenlijk met kraken en hoe los je het als (adviseur van de) eigenaar op? Wet kraken en leegstand

van 28 oktober 2011 (LJN BQ 9880) be-

Deze wet is in werking getreden op

vestigd dat een ontruiming een grote

1 oktober 2010. Met deze wet is het

inbreuk maakt op het ‘huisrecht’ en

kraken als activiteit strafbaar gesteld

dat dit derhalve nauwkeurig dient te

in het Wetboek van Strafrecht (ar-

geschieden. Een forse tegenvaller dus

tikel 138a). Ook de Leegstandwet is

voor de wetgever en ook voor eigena-

op enkele punten gewijzigd en aan-

ren van gekraakte panden. Want die

gevuld: zo is het de bedoeling dat de

laatste groep komt van de regen in de

gemeente een Leegstandverordening

drup: hoe moeten zij hun pand leeg

opstelt, op basis waarvan leegstand op

krijgen?

gemeentelijk niveau wordt gecontro-

Ook met de gemeentelijke leegstand-

leerd, gereguleerd en gehandhaafd.

verordeningen loopt het geen storm.

Op grond van die leegstandverorde-

Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn

ning kunnen concrete verplichtingen

Amsterdam, Tilburg en Brunssum de

voor de eigenaren van leegstaande

enige gemeenten in Nederland met

gebouwen (dat hoeven dus geen ‘wo-

een dergelijke verordening. De vraag

ningen’ te zijn!) in het leven worden

is of een leegstandverordening wel zo

geroepen, zoals het doen van een

gemist wordt, want welke eigenaar van

leegstandmelding en het accepteren

een leegstand pand is al niet uit zich-

van een door het college van burge-

zelf op zoek naar een geschikte huur-

meester en wethouders voorgedragen

der of gebruiker, zonder ook nog eens

gebruiker voor een leegstaand pand.

te worden geconfronteerd met allerlei

De eigenaar van het pand is daartoe

bestuursrechtelijke plichten?

echter niet verplicht indien het hem binnen deze termijn lukt een overeen-

Hoe dan wel?

komst aan te gaan met een andere ge-

Resteert de vraag: wat dan als een

bruiker die het pand binnen redelijke

pand gekraakt is? Los van de ‘mogelijk-

termijn in gebruik neemt.

heden’ in de Wet kraken en leegstand,

Het is de bedoeling van de wetgever

is er natuurlijk altijd nog de gang naar

geweest om met de invoering van de

de civiele rechter. Kraken is niet alleen

wet Kraken en leegstand onder meer

strafbaar, maar levert immers ook een

een oplossing te bieden voor de hiaten

onrechtmatige daad jegens de eigenaar

in de wet ten aanzien van de strafrech-

op. Mits goed en gedegen voorbereid,

telijke grondslag voor ontruiming van

leert de ervaring dat het instellen van

gekraakte panden. In 2009 oordeelde

een civiele vordering tot ontruiming de

de Hoge Raad namelijk al dat er geen

meeste kans op – snel – succes biedt. Be-

voldoende grondslag bestond voor de

dacht moet in dat verband wel worden

– met toestemming van het Openbaar Ministerie - politionele ‘veegrondjes’ van gekraakte panden die korter dan twaalf maanden leeg stonden. De wetgever heeft gedacht die grondslag te kunnen repareren met de strafbaarstel-

“Het is de bedoeling van de wetgever geweest om met de invoering van de wet Kraken en leegstand onder meer een oplossing te bieden voor de hiaten in de wet ten aanzien van de strafrechtelijke grondslag voor ontruiming van gekraakte panden.”

dat de kosten van een civiele procedure helaas niet mals zijn. Het credo is dus: voorkomen is beter dan genezen!

ling van het kraken van panden in het algemeen. Daarnaast heeft de wetgever ervoor gekozen om meer preven-

bestuursrechtelijk te handhaven, door

singen heeft geboden voor kraak- en

het kraakverbod. Volgens nieuw beleid

tieve maatregelen in te voeren voor het

het opleggen van een bestuurlijke boe-

leegstandproblematiek. Uit de eerste

van het Openbaar Ministerie moeten

kraak- en leegstandprobleem, door de

te ter hoogte van € 7.500,00.

ervaringen is gebleken dat de rechter

bewoners van panden, die met straf-

Nog vragen?

nog steeds van oordeel is dat er niet

rechtelijke ontruiming worden ‘be-

Mocht u nog vragen hebben over

gemeente bevoegdheden te geven de leegstand te bestrijden. Op basis van de

Hoe werkt het nu in de praktijk?

op grond van artikel 138a WvSr straf-

dreigd’, eerst in de gelegenheid wor-

dit onderwerp, neemt u dan con-

genoemde leegstandverordening is het

De goede bedoelingen van de wetge-

rechtelijk ontruimd mag worden, zon-

den gesteld een kort geding aan te

tact met ons kantoor op. Dat kan

voor een gemeente mogelijk geworden

ver ten spijt, vastgesteld kan wel wor-

der dat er aankondiging heeft plaats-

spannen tegen de Staat om de juistheid

per e-mail mmulder@heijltjes.nl of

om actief eigenaren te laten meewer-

den dat de Wet kraken en leegstand

gevonden. Al vrij snel haalden lagere

van de ontruiming te laten toetsen. De

telefonisch (024 – 381 66 64).

ken en nakoming van verplichtingen

tot dusverre geen adequate oplos-

rechters dus een duidelijke streep door

Hoge Raad heeft in zijn recente arrest

11

COURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOED


nr. 4 - april 2012

Bedrijfsruimten/Kantoorruimten Regio Arnhem

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

TE KOOP

Delta 100 te Arnhem

Delta ong. te Arnhem

Rijnkade 34b en 36 te Arnhem

Voltastraat 21 te Doetinchem

• Modern en hoogwaardig bedrijfscomplex onder architectuur gebouwd in 2001. • Gelegen op het bedrijventerrein IJsseloord 2. • Totale oppervlakte van ca. 4.702. • Vrije hoogte van 5,5 meter, 2 dockshelters. • Te huur ca. 1.025 m² kantoor-/ showroomruimte. • Ca. 2.485 m² bedrijfshal op de begane grond.

• Zeer hoogwaardige nieuw te realiseren turn key bedrijfsunit gelegen op zeer prominente locatie bij de entree van Businesspark IJsseloord 2. • Het pand is volledig Co² neutraal. • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 422 m², waarvan 260 m² bedrijfsruimte en 162 m² kantoor. • Verwachte oplevering: Q4 2012. • Indeling nog bespreekbaar.

• 2 representatieve kantoorunits gelegen op de Rijnkade dichtbij het Centraal Station en de binnenstad van Arnhem. • Het object is met eigen vervoer goed bereikbaar. Met de auto is de rijksweg A12 via doorgaande wegen in circa 10 minuten bereikbaar. Het Centraal Station ligt op ca. 5 minuten loopafstand. • Rijnkade 34b: ca. 100 m² begane grond. • Rijnkade 36: ca. 75 m² begane grond. • Parkeren bij pand behoort tot mogelijkheden.

• Bedrijfscomplex met een oppervlakte van circa 4.300 m² op een ruim perceel van circa 11.314 m². De locatie is ook erg geschikt als bouwkavel. • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 4.300 m², gelegen op een perceel van circa 11.314 m². • Het complex is gelegen op bedrijventerrein “De Huet” in Doetinchem.

Bedrijfsruimte: € 80.000,- p.j., excl. BTW, Kantoorruimte: € 125.000,- p.j. excl. BTW

Vanaf € 925,- per maand, te vermeerderen met BTW.

€ 37.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

TE KOOP TE HUUR

€ 1.350.000,- kosten koper.

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Innovatie 3 te Duiven

Innovatie 5 te Duiven

Marketing 21 te Duiven

Segment 3 te Duiven

• Representatief bedrijfsobject met een totale oppervlakte van circa 6200 m², verdeeld over 2 verdiepingen. Gebouwd in 2000. • Het object heeft een zeer hoog afwerkingsniveau. • Gelegen op korte afstand van op- en afrit A12 en de douane.

• Compleet bedrijfscomplex gelegen op een ruim kavel van circa 10.896 m² op het hoogwaardige bedrijventerrein Centerpoort-Noord te Duiven. Bouwjaar 2000. • Het pand beschikt over een oppervlakte van circa 2.310 m². Ca. 1.850 m² en ca. 460 m² kantoor. • Gelegen op het hoogwaardige bedrijventerrein Centerpoort-Noord in Duiven nagenoeg aan de op- en afrit.

• Representatief bedrijfsobject gelegen op een ruim kavel. • Totale oppervlakte van ca. 945 m². Bedrijfsruimte ca. 345 m². Kantoorruimte ca. 600 m². • Vrije hoogte van ca. 4,5 meter. • Voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein. • Centerpoort-Noord ligt direct aan A12 (Utecht-Arnhem-Oberhausen), waardoor het uitstekend bereikbaar.

• Logistieke bedrijfsruimte 1340 m². • Gelegen op hoogwaardig bedrijventerrein Centerpoort Noord. • Kantoor 435 m². • 4 loading docks. • 8,8 meter vrije hoogte.

Huurprijs: € 250.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW. Koopsom: € 2.750.000,- k.k.

€ 195.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs op aanvraag. Koopsom: € 740.000,kosten koper te vermeerderen met BTW

Bedrijfsruimte: € 55,- per m², per jaar. Kantoorruimte: € 95,- per m², per jaar.

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Het Vergun 1-3 te Westervoort

Groningensingel 1 te Arnhem

Jansbuitensingel 7 te Arnhem

Meander 651 te Arnhem

• Bedrijfscomplex met 2 bedrijfshallen, kantoorruimte en ca. 14 parkeerplaatsen op eigen terrein. • Totale oppervlakte van circa 1.005 m². Bedrijfsruimte 625 m², kantoorruimte ca. 380 m². • Vrije hoogte van ca. 5 meter. • Gelegen op de hoek van Het Vergun en Mollevite op bedrijventerrein Het Ambacht te Westervoort. Westervoort is gelegen in de A12 zone van Arnhem naar Duitsland.

• Luxe kantoorruimte met een prachtig uitzicht beschikbaar in het bekende gebouw “Rijnpoort”, centraal gelegen in Arnhem-Zuid. • Het kantoorgebouw is direct gelegen aan de ringweg van Arnhem (Pleyroute). • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 26.498 m², waarvan nog circa 3.500 m² voor verhuur beschikbaar is. • Deelverhuur is mogelijk in units vanaf circa 40 m². • Turnkey oplevering mogelijk.

• Hoogwaardige kantoorverdieping gelegen op de 3e etage aan de centrumring van het centrum van Arnhem. • Ook mogelijkheid voor het huren van kant en klare kantoorvertrekken vanaf 16 m². • Het object heeft een verhuurbaar vloeroppervlakte van circa 458 m². • Deelverhuur is mogelijk in units vanaf 183 m².

• Duurzame kantoorruimte in “House of Energy” gelegen op businesspark “IJsseloord 2”. • Het betreft één van de meest energiezuinige kantoorgebouwen (Energielabel A) van Nederland. • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 3.310 m². • Deelverhuur is mogelijk in units vanaf 180 m². • Voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

Huurprijs € 61.300,- per jaar, te vermeerderen met BTW. Koopprijs € 675.000,- kosten koper.

€ 130,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW.

€ 147,50 per m², per jaar, te vermeerderen met BTW.

€ 145,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW.

www.stmakelaars.nl 026 - 355 21 00

Bedrijfsmakelaars 12

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 4 - april 2012

Kantoorruimten/Winkelruimten Regio Arnhem

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Mr. B.M. Teldersstraat 11d te Arnhem

Nieuwe Oeverstraat 50 te Arnhem

Utrechtseweg 310, gebouw B50 te Arnhem

Willemsplein 5 te Arnhem

• Turn key kantoorruimte in een zeer representatief kantoorgebouw ‘Ambiance’. • Oppervlakte van ca. 200 m² gelegen op de 1e verdieping. • 4 parkeerplaatsen op het afsluitbare bijbehorende terrein. • Door ligging nabij A325 en A15 uitstekend bereikbaar per auto. Ook per openbaar vervoer goed bereikbaar.

• Representatief kantorengebouw gelegen langs de centrumring van Arnhem. • Het object heeft een totaal verhuurbaar vloeroppervlakte van circa 4.683 m². • Deelverhuur is mogelijk in units vanaf circa 325 m². • Het gebouw zal op korte termijn worden voorzien van een nieuwe entree. • Volledig turn key oplevering is mogelijk.

• Gelegen op het prachtige terrein “Arnhems Buiten”. • Gebouw B50 is een kantorencluster van 3 gebouwen met een totaal verhuurbaar vloeroppervlakte van ca. 10.000 m². • ca. 7.500 m² beschikbaar is voor verhuur. • Deelverhuur is mogelijk in units vanaf ca. 1.500 m². • Turnkey oplevering. • Voldoende parkeergelegenheid.

• Kantoorruimte gelegen op de 4e verdieping van Arnhems meest bekende pand met prachtig uitzicht over de stad, ontworpen door architect W.M. Dudok. • Het pand is gelegen aan het Willemsplein, in het City Centrum van Arnhem. • Circa 266 m² op de 4e verdieping van het pand, inclusief doorbelasting gemeenschappelijke ruimte. • Gelegen nabij Park Sonsbeek en CS Arnhem.

Huurprijs € 145,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW.

€ 135,- per m² v.v.o., per jaar, te vermeerderen met BTW.

€ 150,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW.

€ 135,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW.

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Aamsestraat 90 te Elst

Markweg 11 te Velp

Kortestraat 7 te Arnhem

P. Calandweg 12 te Arnhem

• Hoogwaardig kantoorgebouw “Aamveste” op zichtlocatie. • Het object ligt langs de rijksweg A325 tussen Nijmegen en Arnhem. • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 1.841 m², waarvan nog circa 1.035 m² voor verhuur beschikbaar. • Voldoende parkeermogelijkheid op eigen terrein.

• Onder architectuur gebouwd bedrijfscomplex met showroom, kantoorruimte, opslagruimte en ruime parkeerfaciliteiten. Panoramisch uitzicht over de IJssel. • Totale oppervlakte van ca. 1.020 m². • 19 parkeerplaatsen op eigen terrein. • Deze locatie is uitstekend bereikbaar vanaf de rijkswegen A325, A12 en A50 via het Velperbroekcircuit. • Deelverhuur is mogelijk in units vanaf 200 m².

• Spectaculaire winkelruimte in de binnenstad van Arnhem. • Onderdeel van een sfeervol pand en is op een hoogwaardig niveau afgebouwd. • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 120 m² op de begane grond. • De frontbreedte bedraagt ca. 4,60 meter. • Aan het eind van de straat wordt momenteel gebouwd aan het nieuwe “Kenniscluster”.

• Gerenoveerde grootschalige winkelruimte gelegen op bedrijventerrein ’t Broek in Arnhem-Noord. • Totale oppervlakte van ca. 2.920 m² op de begane grond. • Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein. • Gelegen in de directe omgeving van Jumper, Action en Piet Kerkhof.

€ 125,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs € 92.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW. Koopprijs € 1.140.000,- kosten koper

TE HUUR

Huurprijs € 65,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs op aanvraag.

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Walstraat 14 te Arnhem

Walstraat 60 te Arnhem

Weverstraat 24-25 te Arnhem

Van Toulon van der Koogweg 6 te Oosterbeek

• De winkelunit aan Walstraat 14 te Arnhem maakt onderdeel uit van het winkelgebied Musiskwartier dat in het centrum van Arnhem is gelegen. • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 50 m² op de begane grond. • De frontbreedte bedraagt ca. 4,50 meter. • In de omgeving vindt u het Musis Sacrum, Rembrandtheater en de Stadsschouwburg.

• Winkelpand gelegen om de hoek bij Ziengs schoenen en tegenover de Vitesse Store, V&D en de toegang naar de parkeergarage Musis in de Arnhemse binnenstad. • De Walstraat wordt gekenmerkt als een aanloopstraat naar het kernwinkelgebied met speciaalzaken. • Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 240 m². • De frontbreedte bedraagt ca. 5 meter.

• Multifunctionele winkelruimte met secundaire ruimte op de 1e en 2e verdieping in de binnenstad van Arnhem. • De winkel ligt in het kernwinkelgebied van Arnhem op circa 200 m afstand van de kruising met de Vijzelstraat bij de Hema en McDonald’s. • De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 168 m². • De frontbreedte bedraagt ca. 9 meter.

• Hoogwaardig afgebouwde winkelruimte gelegen in het gezellige winkelhart van Oosterbeek, tegenover het herontwikkelde postkantoor. • Oppervlakte van ca. 89 m² op de begane grond, alsmede ca. 20 m² secundaire ruimte in de kelder. • De frontbreedte bedraagt ca. 6 meter. • Gratis parkeergelegenheid in directe omgeving.

€ 32.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW, servicekosten en promotiebijdrage.

€ 31.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

€ 26.250,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

€ 825,- per maand, te vermeerderen met BTW.

www.stmakelaars.nl 026 - 355 21 00

Bedrijfsmakelaars 13

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 4 - april 2012

Bedrijfsruimten/Kantoorruimten Regio Nijmegen

TE KOOP

TE KOOP

TE HUUR

WONING MET BEDRIJFSPAND! Ambachtsweg 38-40 te Andelst

Zilverwerf 8 te Beuningen

Wanraaij 21 te Andelst

• Vrijstaande woning met bedrijfspand. • Gelegen nabij de afrit van de Rijksweg A15. • Woning; bouwjaar 1990, ca. 165 m² woonoppervlakte excl. kelder met een totale inhoud van ca. 550 m³. • Bedrijfsruimte; bouwjaar deels 1988 en deels 1994, ca. 390 m² gelegen op de begane grond, ca. 70 m² op de verdieping en een smederij/ theorielokaal van ca. 105 m². • Aanvaarding in overleg.

• Vrijstaand bedrijfspand met kantoorruimte • Ca. 2.810 m² v.v.o. bedrijfsruimte en ca. 727 m² v.v.o. kantoor-/personeelsruimte. • Turn-key kantoorruimte in semi-permanente kantoorunits. • Bedrijfsruimte v.v. 3 loadingdocks met docklevelers, 2 overheaddeuren, kantine, kleedruimtes en productieruimtes. • Perceelgrootte 9.260 m² met mogelijkheid tot uitbreiding op braakliggend deel. • 45 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Vraagprijs € 680.000 k.k.

Vraagprijs € 1.250.000 k.k.

• Vrijstaand, gekoeld bedrijfspand met kantoorruimte gelegen op bedrijventerrein “De Schalm”. • Totale oppervlakte van ca. 2.104 m² v.v.o., waarvan ca. 1.748 m² bedrijfsruimte en ca. 184 m² kantoorruimte. • Oplevering in huidige staat v.v. diverse koel- en vriescellen, ventilatiesysteem, 4 dockshelters met levelers, 2 overheaddeuren, brandmeldinstallatie, alarmsysteem en krachtstroomvoorzieningen. • Separate sanitaire voorzieningen, kleedruimten met douche's en toiletten.

TE KOOP TE HUUR

ONTWIKKELING OP MAAT MOGELIJK!

TE HUUR

• De kantoorruimte is v.v. systeemplafonds met ingebouwde TL-verlichtingsarmaturen, kabelgoten met elektra-, data- en telecombekabeling, vloerbedekking en split-airco units. • Riant verhard buitenterrein met 30 parkeerplaatsen. • Aanvaarding per direct.

Huurprijs € 100.000,- per jaar exclusief BTW.

TE HUUR

TE HUUR

IN HUURPRIJS VERLAAGD!

Bijsterhuizen 1110 te Nijmegen

Lagelandseweg 55 te Nijmegen

St. Teunismolenweg 48B te Nijmegen

Bijsterhuizen 1120A-1122B te Nijmegen

• Perceel op uitstekende zichtlocatie aan de doorgaande provinciale weg A326. • Het totale perceeloppervlakte bedraagt 10.848 m², waarvan ca. 7.000 m² b.v.o. bebouwd mag worden. • Strategische ligging en uitstekende bereikbaarheid van de Rijkswegen A50 en A73 • Verhuur i.c.m. een nieuw te realiseren bedrijfspand is mogelijk. • Aanvaarding per direct.

• Geschakelde bedrijfsruimte met bedrijfsen kantoorruimte gelegen op het bedrijventerrein Westkanaaldijk. • Ca. 950 m² v.v.o. bedrijfsruimte en ca. 300 m² kantoorruimte. • Vloerbelasting 2500KG/ m² • Voorzien van o.a. 2 overheaddeuren, krachtstroomaansluitingen, heaters, alarminstallatie, turn-key kantoorruimte en pantry. • 8 pp op voorgelegen eigen terrein • Aanvaarding per direct.

• Multifunctionele nieuwbouw bedrijfsunit. • Oppervlakte van ca. 140 m² op de begane grond. • Turn-key oplevering alsmede plaatsing van een verdiepingsvloer is tegen meerhuur mogelijk. • Standaard casco oplevering met monolithisch afgewerkte beton vloer, overheaddeuren, toilet, lichtstraat en te openen ramen. • Vrije hoogte van ca. 6,6 meter. • 4 parkeerplaatsen op eigen terrein.

• Diverse kantoorunits gelegen op zichtlocatie aan de A326 op bedrijventerrein Bijsterhuizen. • Unit B; ca. 86 m² op begane grond. • Unit C; 477 m² v.v.o. gelegen op begane grond en 1e etage, verhuurbaar vanaf 233 m². • Tevens 815 m² bedrijfshal i.c.m. kantoorruimte. • Turn-key kantoorruimtes met systeemplafond, TL-verlichtingsarmaturen, pantry vloerbedekking en gescheiden sanitaire voorziening. • Voldoende gratis parkeerplaatsen aanwezig.

Huurprijs € 62.500, - per jaar exclusief BTW.

Huurprijs € 11.500,- per jaar, exclusief BTW.

Huurprijs € 100,- per m² per jaar exclusief BTW.

Vraagprijs € 167,50 per m² v.o.n. exclusief BTW. Huur in nader overleg.

TE HUUR

TE KOOP

TE HUUR

Bijsterhuizen 2116 te Wijchen

Bijsterhuizen 2003 te Wijchen

• Multifunctioneel bedrijfsgebouw met hoogwaardig voorzieningenniveau. • Het object heeft een oppervlakte van ca. 2.800 m² v.v.o. waarvan ca. 500 m² turnkey kantoorruimte. • Vrije hoogte van 6,5 meter, vloeistofdichte vloer en elektrische overheaddeur. • Bedrijventerrein Bijsterhuizen ligt tussen Nijmegen en Wijchen en is goed bereikbaar via de A73 en de A326. • Aanvaarding op korte termijn mogelijk.

• Zeer representatieve turn-key kantoorruimte gelegen op zichtlocatie aan de A326 (Nijmegen – Wijchen) op bedrijventerrein Bijsterhuizen. • Uitstekende bereikbaarheid via de Rijkswegen A73 (Nijmegen – Venlo) en A50 (Arnhem – Eindhoven). • Beschikbaar in units vanaf ca. 207,5 m² v.v.o. • Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein. • Ca. 830 m² v.v.o. kantoorruimte verdeeld over 2 bouwlagen.

• Deels vloerbedekking alsmede een houten vloer als vloerafwerking, zonwerende beglazing, wandcontactdozen t.b.v. elektra, data en telefoon, inclusief databekabeling en systeemplafonds v.v. ingebouwde verlichtingsarmaturen. • Aanvaarding per direct.

Huurprijs BG € 115,- / 1e verdieping € 100,- per m² per jaar excl. BTW en servicekosten.

Huurprijs € 160.000,- per jaar exclusief BTW.

Van Heemstraweg 37 te Beneden Leeuwen • Vrijstaand kantoor-/bedrijfspand op zichtlocatie aan de Van Heemstraweg. • Ca. 390 m² kantoorruimte op de begane grond, ca. 290 m² kantoor-/opslagruimte op de 1e verdieping en ca. 79 m² opslagruimte op de 2e verdieping. • Gelegen op een geheel omheind perceel van 2.700 m². • Lichte bodemverontreiniging (minerale oliën) aanwezig.

Vraagprijs € 595.000, - k.k.

www.stmakelaars.nl 024 - 365 10 10

Bedrijfsmakelaars 14

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 4 - april 2012

een particulier als een projectontwikkelaar, om de som der delen, zoals ik eerder al schetste. Ook is het natuurlijk van het allergrootste belang dat je alle stappen in die keten optimaal laat samenwerken. Iedereen kan vertellen wat ie doet en wat dat kost, maar niemand kan dus vertellen wat het de opdrachtgever nou eigenlijk oplevert. En daar zou het om moeten gaan.” Dus moet je inzetten op een totaalproject waarin partijen écht afstemmen op elkaar en samenwerken naar het doel. “Gooi het traditionele businessmodel van specialisaties op de schop en steek meteen in op samenwerking en maak één partij verantwoordelijk voor álle prestatieafspraken. Een makelaar die namens een gebouweigenaar optreedt, zou daar het voortouw in kunnen nemen.” Paul van Bergen weet dat dit best ‘een klus’ is. “De huidige bouw is verzuild en verkokerd, er is een belangenbehartiger voor elk product én ze Paul van Bergen, directeur van adviesbureau DGMR én bestuurslid van stichting kiEMT

‘Verduurzaming bestaande bouw = samenwerkingskwaliteit’

Van de bestaande bouw staat tachtig procent er over dertig jaar nog. Toch lijken de duurzaamheidspijlen zich op met name nieuwbouw te richten. Waar komt dat door en wat is er voor nodig om grote slagen te slaan in de bestaande bouw? Paul van Bergen, directeur van adviesbureau DGMR én bestuurslid van stichting kiEMT (kennis en innovatie in Energie- en Milieutechnologie), heeft het plaatje helder. “Verduurzaming in de bouw staat voor samenwerkingskwaliteit.”

weten onvoldoende van elkaar wat ze willen en doen. De huidige crisis in de bouw is misschien wel dé aanleiding om nieuwe samenwerkingsvormen te ontwikkelen.”

Stichting kiEMT Paul van Bergen is ook bestuurslid van stichting kiEMT, een groot netwerk van partijen in Oost-Nederland die zich op de een of andere manier bezighouden met innovaties op het gebied van milieu- en energietechnieken. “Duurzame bouw is een speerpunt van ons. kiEMT brengt partijen bij elkaar en faciliteert die samenwerking waar mogelijk, al ligt het accent nog erg op samenwerking rond technische ontwikkelingen. Wat me daarin opvalt, is dat de grote spelers zoals energiemaatschappijen, onvoldoende weten van alle innovaties binnen het MKB. Als die partijen elkaar in het vizier krijgen en écht gaan samenwerken, dan kan je pas echt grote stappen zetten. Vergeet daarbij ook niet de link met de eindgebruiker en met een bank bijvoorbeeld. Ook zij maken uiteindelijk deel uit van die keten en ook met hen kan en zou je moeten samenwerken.”

Paul van Bergen schetst kort de hui-

in rekening brengt, dan loont investe-

zijn rond dergelijke projecten. “Er zijn

dat maar eens bij elkaar op. Dat zijn pas

dige situatie in de bouw. “We komen

ren in binnenklimaat ook al snel.

meerdere dingen die spelen. Het is

prikkels. Een verhuurder van woonhui-

Stichting kiEMT

grofweg drie typen projecten tegen.

Het laatste type project betreft herbe-

kostbaar om te renoveren, bestaande

zen (blok) of kantoorpanden kan daar

(Velperplein 8)

Als eerste: nieuwbouw. Daarin zijn

stemming: bestaande gebouwen om-

panden zijn nog te duur. Daarnaast wil-

slim op inspelen door bijvoorbeeld met

Postbus 60055

op dit moment de drie g’s bepalend:

vormen voor een geheel nieuwe func-

len eindgebruikers meer garanties op

all in-contracten te werken: huur, gas,

6800 JB Arnhem

groen, geld, en gebruikersgemak. Ge-

tie: kantoren tot woningen, een oud

de prestaties en de totale kosten. En de

water, licht, schoonmaak, beveiliging,

T 026 446 14 69

mak betekent in deze bijvoorbeeld een

ziekenhuis tot een verzorgingshuis,

ontwikkelaars en projectontwikkelaars

noem maar op. Dat betekent een inte-

W www.kiemt.nl

kantoorpand dat goed inspeelt op het

noem maar op.”

willen hun vingers nog niet branden

grale kostenverlaging voor de huurder,

nieuwe werken en makkelijk kan wor-

Waar zitten dan de mogelijkheden?

aan garanties rond terugverdienen,

dus aantrekkelijker.”

den omgevormd tot woningen én een

Paul van Bergen: “Nieuwbouw is er en

terwijl dat technisch inmiddels wel mo-

Gelukkig nemen de ontwikkelingen

excellent comfort biedt.

zal er blijven, maar daarin zie je dat er

gelijk is.

rond meetapparatuur een vogelvlucht.

Het tweede type project is verduurza-

steeds minder geld is, terwijl je je moet

Hét item echter is dat elke partij indi-

Van Bergen weet daar alles van: DGMR

ming van bestaande bouw samen met

onderscheiden met ‘groen’ en ‘gebrui-

vidueel opereert, waardoor er dus niet

ontwikkelt zelf modellen om energie

de gebruikers en/of eigenaar.” Paul

kersgemak’ (denk aan kantoren opge-

gekeken wordt naar de som van winst-

en duurzaamheid te meten op alle

van Bergen doelt daarmee op het ver-

zet rond ‘het nieuwe werken’ en flexi-

punten. Daarbij: de meesten hebben

vlakken. “We worden overstelpt met

dwijnen van de ‘hokjes’ (letterlijk) en

bel doordat er bijvoorbeeld makkelijk

het qua terugverdienen van investerin-

‘individuele’ vragen rond meten van

DGMR

meer openheid, verbindingen tussen

woningen van zijn te maken).” En de

gen meestal alleen maar over energie

duurzaamheid en/of efficiency, maar -

(Van Pallandtstraat 9-11)

de ruimtes, het feitelijk in beeld zijn bij

andere twee type projecten dan, hoe

of onderhoud. Daarin zit hem nou net

ook in deze - nog te weinig met vragen

elkaar en flexibel te gebruiken ruim-

liggen de kansen daar? “Zowel in be-

de crux. Verbetermaatregelen probeer

rond de optelsom van effecten.”

tes (overleggen, trainingen, werkplek-

staande bouw verduurzamen als in een

je terug te verdienen in tien tot vijf-

ken). “Maar ik doel ook op techniek.

nieuwe functie geven zit veel potentie,

tien jaar. Waar niemand het dan over

Hoe realiseer je dat?

Zo wordt er binnen bedrijfspanden al

maar dan moet er wel wat veranderen

heeft is de som van winstpunten: 8-10

“Maar nu komt het allerbelangrijkste”,

jarenlang bezuinigd op de installatie-

in de keten.”

% besparing op energie, 2-3 % hogere

vervolgt Paul van Bergen, “elke partij

huuropbrengst, 3-4 % hogere bezet-

in de bouwketen werkt voor zich, er is

techniek, daarin is te weinig geïnves-

Postbus 153 6800 AD Arnhem T (026) 351 21 41

teerd. Met als gevolg een slecht com-

‘Dat zijn pas prikkels’

ting (partijen blijven langer), 5-7 %

echt onvoldoende samenwerking. Ieder

fort en soms ongezonde gebouwen. En

Paul van Bergen merkt dat projectont-

gezondere en productievere mensen (!)

heeft zijn deeltaak en daar blijft het bij.

als je dan met name de improductiviteit

wikkelaars en/of eigenaren huiverig

en 10-15 % hogere restwaarde (!). Tel

Maar het gaat de opdrachtgever, zowel

W www.dgmr.nl

15

COURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOED


nr. 4 - april 2012

Kantoorruimten/Winkelruimten Regio Nijmegen

TE KOOP TE HUUR

TE KOOP

TE HUUR

TE HUUR

2 RIANTE KANTOORKAMERS! Prinses Margrietstraat 22 te Millingen aan de Rijn

Berg en Dalseweg 180 te Nijmegen

St. Canisiussingel 22 te Nijmegen

St. Jorisstraat 72 te Nijmegen

• Vrijstaand bedrijfs-/kantoorpand met bijgebouw gelegen in het centrum van Millingen aan de Rijn. • Ca. 337 m² v.v.o. kantoorruimte op de begane grond en ca. 372 m² v.v.o. bedrijfsruimte. • Turn-key kantoorruimtes deels v.v. airco-units, kantine met pantry, alarmsysteem en gescheiden sanitaire groepen. • Perceel van 1.299 m² welk zeer geschikt t.b.v. een mogelijke herontwikkeling.

• Zeer representatief vrijstaand kantoorpand. • Ca. 273 m² v.v.o. kantoorruimte verdeeld over 3 bouwlagen. • Turn-key opleveringsniveau met natuurstenen vloer t.p.v. entree, grotendeels isolerende beglazing, deels v.v. split-airco units, alarmsysteem en keuken. • Kantoor- en woonbestemming. • 8 parkeerplaatsen op eigen terrein. • Aanvaarding per 1 juni 2012.

• Kantoorruimte van ca. 87 m² gelegen op de 1e verdieping aan de voorzijde van een karakteristiek representatief kantoorpand. • Turn-key opgeleverd v.v. gemeenschappelijke entree, pantry en toilet, split-airco unit, vloerbedekking, kabelgoten t.b.v. elektra, data en telefonie en eigen balkon met openslaande deuren. • 2 parkeerplaatsen mogelijk op eigen terrein. • Aanvaarding per direct.

• Representatieve kantoorruimte op uitstekende zichtlocatie. Totaal ca. 1.058 m² v.v.o. kantoorruimte beschikbaar verdeeld over 3 bouwlagen. Deelverhuur v.a. ca. 172 m². • Turn-key opleveringsniveau met entree, receptie, pantry per verdieping, gescheiden sanitaire voorzieningen en deels split-airco units. • 15 parkeerplaatsen en fietsenberging in kelder. • Aanvaarding eind 2e kwartaal 2012

Vraagprijs € 319.000, - k.k.

Huurprijs € 52.500, - per jaar exclusief BTW / Vraagprijs € 660.000, - k.k.

Huurprijs € 13.500,- per jaar exclusief BTW, parkeerplaatsen en servicekosten.

Huurprijs € 125,- per m² per jaar exclusief BTW, parkeerplaatsen en servicekosten.

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Van der Brugghenstraat 1 te Nijmegen

Wijchenseweg 20 te Nijmegen

Bisschop Hamerstraat 1 te Nijmegen

Heerbaan 170a te Millingen aan de Rijn

• Ca. 225 m² v.v.o. kantoorruimte gelegen op de 1e verdieping. • Kantoorpand gelegen aan één van de belangrijkste hoofduitvalswegen van Nijmegen. • Op loopafstand van het winkelgebied. • Turn-key opleveringsniveau met o.a. intercom installatie, personenlift, vloerbedekking, systeemwanden, kabelgoten met databekabeling en pantry met inbouwapparatuur. • 2 parkeerplaatsen. • Aanvaarding per direct.

• Hoogwaardige turn-key kantoorruimte op zichtlocatie aan de Wijchenseweg. • Uitstekende bereikbaarheid zowel per ov als eigen vervoer. • Luxe opleveringsniveau v.v. onder andere topkoeling, compleet inbouwpakket, tapijt, lift, pantry’s per verdieping. • Nog ca. 2.421 m² v.v.o. beschikbaar, deelverhuur vanaf ca. 425 m². • 60 pp op eigen terrein. • Aanvaarding per direct.

• Winkelruimte gelegen op een uitstekende hoeklocatie naast de ANWB-winkel aan de entree van het centrum richting het A1-winkelgebied van Nijmegen. • Frontbreedte van ruim 17 meter. • Begane grond ca. 122 m² v.v.o. en een kelder van ca. 45 m² v.v.o. • Casco oplevering,deels v.v systeemplafond met TL-verlichtingsarmaturen, deels tegels, wand- en vloerafwerking en toilet. • Aanvaarding per mei 2012.

• Hoogwaardige nieuwbouw winkel-/kantoorunits gelegen aan de hoofdstraat in het centrum van Millingen aan de Rijn. • Casco opleveringsniveau, hoger opleveringsniveau is bespreekbaar. • Verhuur is mogelijk in units vanaf ca. 87 m² tot ca. 392 m² v.v.o. • Ruime bestemmingsmogelijkheden, o.a. detailhandel, dienstverlening, kantoor, maatschappelijk en horeca cat.1. • Aanvaarding medio 3e kwartaal 2012.

Huurprijs € 32.500,- per jaar exclusief BTW en servicekosten.

Huurprijs € 135,- per m² per jaar exclusief BTW, servicekosten en parkeerplaatsen.

Huurprijs € 33.000,- per jaar exclusief BTW.

Huurprijs vanaf € 100,- per m² per jaar exclusief BTW.

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

IN HUURPRIJS VERLAAGD! Prinsenweg 33 te Molenhoek

Augustijnenstraat 19-23 te Nijmegen

Zwanenveld 90-101 te Nijmegen

Zwanenveld 90-59 te Nijmegen

• Winkelruimte gelegen op uitstekende A-locatie in het winkelcentrum. • Ca. 150 m² winkelruimte gelegen op de begane grond. • Frontbreedte aan de voorzijde ca. 9 meter en aan de achterzijde ca. 5 meter. • Voorzien van toilet, pantry, elektrische schuifdeuren, systeemplafond met TL-verlichtingsarmaturen en spots, airco en alarmsysteem. • Aanvaarding per direct.

• Winkelruimte gelegen op goede stand nabij het Plein 1944, momenteel in ontwikkeling. • Ca. 125 m² b.v.o. winkeloppervlakte gelegen op de begane grond en ca. 116 m² opslag in de kelder. • Casco-plus oplevering v.v. CV-ketel met radiatoren, toilet, pantry, systeemplafond met TL-verlichtingsarmaturen. • De winkel heeft een frontbreedte van ca. 9,5 meter. • Aanvaarding per direct.

• Winkelruimte gelegen op A1-locatie in winkelcentrum Dukenburg. • Totaal ca. 75 m² v.v.o. oppervlakte op begane grond en 5 m² op de 1e verdieping. • Omliggende trekkers zijn o.a. T-Mobile, Hans Anders, Hema, Coop, Open 32, Albert Heijn XL, Multivlaai en FreeRecordShop. • Voorzien van systeemplafond met TL-verlichtingsarmaturen, pantry, toilet, airco-unit met een rolluik aan voorzijde. • Aanvaarding per 1 oktober 2012.

• Representatieve winkelruimte gelegen op A1-locatie in het prominente winkelcentrum Dukenburg. • Gelegen tussen diverse ketens waaronder Etos, Dixons, Vodafone, Xenos en Douglas. • Casco-plus oplevering met pantry, toilet, rolluik aan voorzijde en systeemplafond met TL-verlichtingsarmaturen. • Frontbreedte van ca. 8 meter. • Totale oppervlakte ca. 131 m² v.v.o. • Aanvaarding per direct mogelijk.

Huurprijs € 32.000, - per jaar vrij van BTW.

Huurprijs € 40.000, - per jaar exclusief BTW en servicekosten.

Huurprijs € 78.000, - per jaar exclusief BTW en servicekosten.

Vraagprijs € 220.000, - k.k. / Huurprijs € 19.500, per jaar exclusief BTW.

www.stmakelaars.nl 024 - 365 10 10

Bedrijfsmakelaars 16

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 4 - april 2012

Bedrijfsruimten Regio Twente

TE KOOP

TE HUUR

TE HUUR

Bedrijfsverzamelgebouw Europa

Beleggingsobject De Giem 12 te Enschede

De Reulver 88-90 te Enschede

Europalaan 23-29 te Enschede

• vrijstaand bedrijfspand, geheel in verhuurde staat • gelegen op het bedrijventerrein "Havengebied" • totale oppervlakte 577 m², waarvan 318 m² bedrijfsruimte • huuropbrengst: € 27.350,- geen BTW • perceelsgrootte 1.500 m² • voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein • aanvaarding per direct

• • • • •

• bedrijfsunits in een bedrijfsverzamelgebouw • bedrijfsunit 1: 275 m², • huurprijs unit 1 € 950,- per maand, te vermeerderen met BTW • bedrijfsunit 2: 260 m² • huurprijs unit 2 € 650,- per maand, te vermeerderen met BTW • wasstraat: 300 m² • huurprijs wasstraat € 1.150,- per maand, te vermeerderen met BTW

bedrijfsruimte met inpandige kantoorruimte gelegen op het bedrijventerrein "De Reulver" totale oppervlakte 1.200 m² te huur in delen vanaf 600 m² uitstekend bereikbaar, de Rijksweg A35 ligt op circa 1 minuut rijden • op eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid • aanvaarding in overleg

Aantrekkelijke huurvoorwaarden vanaf € 225,-per maand, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 35,-- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Vraagprijs € 298.000,-- k.k.

TE HUUR

• kleinere units mogelijk vanaf € 225,- per maand, te vermeerderen met BTW • units in overleg te combineren • flexibele huurtermijnen mogelijk • uitstekend bereikbaar door haar directe ligging aan de Haaksbergerstraat • aanvaarding per direct

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

TE KOOP TE HUUR

Hendrik ter Kuilestraat 177 te Enschede

Hendrik ter Kuilestraat 206 te Enschede

Lonnekerbrugstraat 106 te Enschede

Zwarteweg 105 te Glanerbrug

• 5 nieuw te bouwen multifunctionele bedrijfsunits • 4 units van 180 m² bedrijfsruimte met 60 m² kantoorruimte • 1 unit van 225 m² bedrijfsruimte met 135 m² kantoorruimte • goede bereikbaarheid door de ligging nabij de rijksweg A35 • op eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid • aanvaarding in overleg

• bedrijfsruimte annex showroom • totale oppervlakte 645 m² • het object is gesitueerd op bedrijventerrein "Havengebied" aan de doorgaande weg • het object is uitstekend bereikbaar. Zowel de rijksweg A35 en het centrum van Enschede liggen op enkele minuten rijafstand. • op eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid • aanvaarding in overleg

• hoogwaardig nieuwbouw bedrijfs-verzamelgebouw met multifunctionele bedrijfsunits • 16 bedrijfsunits, variërend in grootte van 128 m² tot 288 m² • fase 1 is reeds opgeleverd • units van 128 m²: 64 m² op de begane grond en 64 m² op de verdieping • gunstige financieringsvoorwaarden en maandlasten • units beschikken over glasvezel • aanvaarding per direct

• bedrijfsruimte met kantoren en woonhuis • het geheel is gelegen op een riante kavel van 2.597 m² • totale oppervlakte bedrijfsruimte 313 m² • de bedrijfsruimte is eveneens separaat te huur • diverse parkeermogelijkheden op eigen terrein • het object is gelegen midden in een woonwijk • aanvaarding in overleg

Huurprijs vanaf € 13.000,-- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 50,-- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs vanaf € 645,- per maand, Koopsommen vanaf € 92.300,-- v.o.n., te vermeerderen met BTW

Vraagprijs € 350.000,-- k.k. Huurprijs op aanvraag

TE HUUR

TE HUUR

TE KOOP

TE HUUR

Bouwstraat 6 te Haaksbergen

Elektrostraat ong. te Haaksbergen

Industriestraat 70-70a te Haaksbergen

Aquamarijnstraat 155 te Hengelo

• multifunctionele zelfstandige bedrijfs-/ productieruimte • totale oppervlakte 4.870 m² • bedrijfsruimte 4.750 m², nevenruimte 70 m², kantoorruimte 50 m² • voorzien van 5-tons kraanbaan • gelegen direct nabij de provinciale weg N739 richting zowel Hengelo als Haaksbergen • op eigen terrein zijn aan de voorzijde 65 parkeerplaatsen beschikbaar • aanvaarding per direct

• • • •

• vrijstaand, royaal en hoogwaardig woonhuis met bedrijfsruimte gelegen op een riante kavel van 3.854 m² • totale oppervlakte 1.720 m² • 1.640 m² bedrijfsruimte, 80 m² kantoorruimte • inhoud woonhuis 600 m³, zeer hoog afwerkingsniveau • gelegen op het industrieterrein `t Vark • aanvaarding in overleg

• multifunctionele bedrijfsruimte met kantoorruimte • totale oppervlakte 1.330 m² • 1.225 m² bedrijfsruimte, 105 m² kantoorruimte • uitstekend te bereiken door haar ligging nabij de rijksweg A35 • op eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid • korte huurperiode is bespreekbaar • aanvaarding per direct

Huurprijs € 33,-- m²/jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs € 10,-- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

volledig bestraat en omheind buitenterrein bestraat buitenterrein circa 7.000 m² stalen overkapping circa 1.170 m² gelegen direct nabij de provinciale weg N739 richting zowel Hengelo als Haaksbergen • in het naastgelegen complex bestaat de mogelijkheid om extra kantoorruimte (groot ca. 560 m²) alsmede extra bedrijfsruimte (groot ca. 5.000 en 2.2.40 m²) te huren • aanvaarding per direct

Vraagprijs € 1.250.000,-- k.k.

Huurprijs € 59.000,-- per jaar, te vermeerderen met BTW

www.snelderzijlstra.nl 053 - 485 22 44

Bedrijfsmakelaars 17

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 4 - april 2012

Bedrijfsruimten/Kantoorruimten Regio Twente

TE KOOP

TE HUUR

TE KOOP

TE KOOP

Nu in prijs verlaagd! Boekeloseweg 96-98 te Hengelo

Chopinstraat 10-11 te Hengelo

Broekhoekweg 34 te Losser

Lübeckstraat 12 te Oldenzaal

• bedrijfs-/kantoorruimte met buitenterrein • totale oppervlakte circa 624 m² • het object is gunstig gelegen aan de Boekeloseweg en op enkele minuten rijafstand van de rijksweg A35 en het centrum van Hengelo • perceelsgrootte 852 m² • parkeren op eigen terrein is mogelijk • aanvaarding per direct

• te huur bedrijfscomplex, bestaande uit bedrijfsruimte, kantoorruimte en showroomruimte • totale oppervlakte: 4.585 m² • deelverhuur mogelijk vanaf 1.310 m² • gelegen in de wijk "Klein Driene" • voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein • aanvaarding in overleg

• bedrijfspand, bestaande uit kantoor-/showroomruimte en bedrijfsruimte • gelegen op het industrieterrein "De Zoeker Esch" • totale oppervlakte 735 m² • uitstekend bereikbaar door haar ligging aan de doorgaande weg • perceelsgrootte 1.320 m² • ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein • aanvaarding in overleg, doch spoedig

• representatief en multifunctioneel bedrijfspand met kantoorruimte • totale oppervlakte 860 m² • kantoorruimte: 380 m², bedrijfsruimte 200 m², bedrijfs-/nevenruimte: 280 m² • volledig geasfalteerd buitenterrein, groot circa 1.100 m² • mogelijkheid bestaat om de bedrijfsruimte uit te breiden met circa 500 m² • perceelsgrootte 2.896 m² • aanvaarding in overleg, doch spoedig

Vraagprijs € 498.000,-- k.k.

Vraagprijs € 895.000,-- k.k., te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 115.000,-- per jaar, te vermeerderen met BTW

Vraagprijs € 219.000,-- k.k.

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Colosseum 21 - 29 te Enschede

De Hems 16 te Enschede

Emmastraat 1 te Enschede

Hengelosestraat 62a te Enschede

• tweetal zeer representatieve kantoorruimten • gesitueerd op de begane grond en 3de verdieping • totale oppervlakte 650 m², te huur in units van 325 m² • zeer goed bereikbaar door haar ligging op het Business & Science Park • voor verhuur zijn er per unit 5 parkeerplaatsen beschikbaar • aanvaarding in overleg

• representatieve commerciële ruimte • oppervlakte 212 m² B.V.O. • gelegen op het campusterrein van Universiteit Twente tegenover het Business & Science Park te Enschede • object is zowel met openbaar als met eigen vervoer goed te bereiken • voldoende parkeergelegenheid in de directe nabijheid • aanvaarding per direct

• kantoor-/praktijkruimte • totale oppervlakte 210 m², geheel gesitueerd op de begane grond • het object is zowel met eigen als met openbaar vervoer zeer goed te bereiken • de mogelijkheid bestaat om op het achtergelegen parkeerterrein parkeerplaatsen bij te huren • aanvaarding in overleg

• representatieve kantoorruimte gelegen op de 1e verdieping alsmede de zolderverdieping • 1e verdieping: 130 m² • zolderverdieping: 100 m² • 15 parkeerplaatsen op eigen terrein • object is goed bereikbaar door haar ligging aan de invalsweg van Enschede, eveneens gelegen op loopafstand van het NS-station • aanvaarding in overleg

Huurprijs € 125,-- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 14.840,-- per jaar, niet te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 26.750,-- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 15.000,-- per jaar, te vermeerderen met BTW

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

TE KOOP

zeer energiezuinig Institutenweg 38 te Enschede

Lippinkhof, Zuiderval te Enschede

Lippinkhof, Zuiderval te Enschede

Padangstraat 36 te Enschede

• • • •

• kantoorunits, kantoorverdiepingen in het nieuw te realiseren kantoorgebouw `Regge` • totale oppervlakte: 1.389 m² verdeeld over 4 bouwlagen, per bouwlaag 347 m² • mogelijkheid tot het huren/kopen van een kantoorunit vanaf 173 m² • hoogwaardig opleveringsniveau • uitstekende bereikbaarheid door haar ligging aan de Zuiderval die in directe verbinding staat met de rijksweg A35 • aanvaarding najaar 2012

• kantoorkamers op de 2e verdieping van het kantoorgebouw `Regge` • beschikbaar vanaf 14 m² • hoog opleveringsniveau • huurprijs is all-in • tevens onbeperkt gezamenlijk gebruik van een vergaderkamer • uitstekende bereikbaarheid door haar ligging aan de Zuiderval die in directe verbinding staat met de rijksweg A35 • aanvaarding najaar 2012

• representatieve kantoorvilla met aangebouwde garage • totale oppervlakte 187 m², verdeeld over 3 bouwlagen • gelegen in de wijk Hogeland • in de directe omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid • object is in 2007/2008 volledig gerenoveerd • aanvaarding in overleg

Huurprijzen en koopsommen op aanvraag

Huurprijs vanaf € 300,-- per maand, te vermeerderen met BTW

representatieve kantoorruimte totale oppervlakte 230 m² deelverhuur vanaf 70 m² op eigen terrein zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar • goede bereikbaarheid met zowel eigen als openbaar vervoer door haar ligging op het Business & Science Park • aanvaarding in overleg

Huurprijs € 120,-- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Vraagprijs € 325.000,-- k.k.

www.snelderzijlstra.nl 053 - 485 22 44

Bedrijfsmakelaars 18

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 4 - april 2012

Dynamis Taxaties Nederland Orteliuslaan 5 3528 BA Utrecht 030-767 03 99

Dynamis Taxaties Nederland: uw partner voor regio overschrijdende taxaties!

Dynamis is een samenwerking van 12 onafhankelijke - regionaal sterke - makelaarskantoren met circa 30 vestigingen verspreid over heel Nederland en ongeveer 350 medewerkers. Al deze 12 partners hebben in de eigen regio een sterke positie op het gebied van zakelijk en/of particulier onroerend goed. Door bundeling van de krachten kan elke partner bovendien gebruik maken van de expertise en de netwerken van alle partners gezamenlijk.

Meer dan ooit is sprake van een toenemende behoefte aan kwalitatief hoogwaardige portefeuille taxaties. Als eigenaar of financier houdt u zich, middels frequente en gedegen waardebepaling, steeds meer bezig met risicobeheersing van uw vastgoed. Tegelijkertijd zijn er als gevolg van het dalende aantal transacties minder referentiedata beschikbaar. Het gevolg is een groeiende vraag naar Directeur: De heer B. Poolman MRE MRICS RT bp@dynamistaxaties.nl

taxaties, in combinatie met een toenemende complexiteit van de waardebepaling. Dynamis Taxaties Nederland speelt in op deze sterk verander(en)de markt. Dynamis Taxaties Nederland is gevestigd in Utrecht en wordt versterkt door een team van meer dan 75 gecertificeerde taxateurs verspreid over heel Nederland. Dynamis Taxaties Nederland is een 100% dochter van Dynamis speciaal opgericht

Regulated by RICS

voor het initiĂŤren, coĂśrdineren en uitvoeren van landelijke taxaties.

19

COURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOED


nr. 4 - april 2012

Kantoorruimten/Winkelruimten Regio Twente

TE KOOP TE HUUR

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Gedeeltelijk beleggingsobject Zuiderspoorstraat 11 (`t Baurichter) te Enschede

Pantheon 14-16 te Enschede

Visserijstraat 3-5 te Enschede

Wesseler-Nering 50 te Enschede

• vrijstaand kantoorgebouw met bedrijfsruimte • oppervlakte in totaal 725 m² • voor de verhuur is nog 332 m² kantoorruimte beschikbaar alsmede 15 parkeerplaatsen • het complex is in zijn geheel te koop, gedeeltelijk als belegging • het object is gelegen op het Business & Science Park • aanvaarding per direct

• functioneel kantoorgebouw gelegen aan de rand van het zakelijk centrum van Enschede • totale oppervlakte 470 m² verdeeld over 3 bouwlagen • deelverhuur mogelijk vanaf 150 m² • 9 parkeerplaatsen op eigen terrein • goed te bereiken met zowel openbaar vervoer als eigen vervoer • circa 2 min loopafstand van het NS-Station • aanvaarding in overleg

• zelfstandige kantoor-/praktijk-/winkelruimte in het voormalig gezondheidscentrum • totaal groot 1.770 m², units vanaf 150 m² • gelegen in de wijk Wesselerbrink, direct naast Winkelcentrum Zuid • goede bereikbaarheid middels de rondweg • voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving • aanvaarding per direct

Vraagprijs € 975.000,-- k.k. Huurprijs € 120,- per m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 110,-- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Vraagprijs € 990.000,-- k.k. Huurprijzen op aanvraag

TE HUUR

TE HUUR

• representatieve kantoor-/bedrijfsruimten en commerciële ruimten in het bedrijfsverzamelgebouw • kantoorunits vanaf 105 m² • commerciële ruimte vanaf 315 m² • bedrijfsruimte vanaf 235 m² • uitstekende bereikbaarheid door de invalsweg "Zuiderval" van Enschede • voldoende parkeergelegenheid • aanvaarding per direct

Huurprijzen op aanvraag

TE HUUR

TE HUUR

Zuiderval te Enschede

Gronausestraat 1307 te Glanerbrug

Breemarsweg 88 te Hengelo

Steenbakkersweg 25 te Hengelo

• duurzaam kantoorgebouw (in aanbouw) waarvan de 3e en 4e etage is verhuurd aan PWC • voor de verhuur is de begane grond en 1e etage nog beschikbaar • totaal circa 900 m² hoogwaardige kantoorruimte, geheel vrij indeelbaar • 21 parkeerplaatsen op eigen terrein • gelegen aan de invalsweg "Zuiderval" • aanvaarding medio juli 2012

• • • • • •

multifunctionele kantoor-/praktijkruimte 90 m² kantoor-/praktijkruimte 10 m² nevenruimte flexibele huurtermijn mogelijk gelegen aan de doorgaande winkelstraat 2 parkeerplaatsen voor eigen gebruik op het achtergelegen parkeerterrein • aanvaarding per direct

• • • • •

te huur zelfstandige kantoorvilla circa 70 m² kantoorruimte gelegen op de begane grond en 1e verdieping 2 parkeerplaatsen op eigen terrein het object is uitstekend te bereiken door haar ligging aan één van de invalswegen van Hengelo • aanvaarding in overleg

• kantoorruimte in kantorencentum “Het Esrein” gelegen op de verdieping boven het winkelcentrum • het object is gelegen in het ontwikkelingsgebied “Hart van Zuid” • voor de verhuur is circa 2.834 m² beschikbaar, in units vanaf circa 30 m² • voldoende gratis parkeergelegenheid • BTW vrije verhuur behoort tot de mogelijkheden • aanvaarding in overleg

Huurprijs €130,-- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 800,-- per maand, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 11.500,-- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 80,-- per m²/jaar, te vermeerderen met BTW.

TE HUUR

TE HUUR

TE KOOP

TE HUUR

Beatrixstraat 2a en 4a te Oldenzaal

Enschedesestraat 2 te Oldenzaal

Albardastraat 24 te Aadorp

De Heurne 51 te Enschede

• representatieve, op zichtlocatie gelegen kantoorruimte op de begane grond van het appartementencomplex • Beatrixstraat 2a: 105 m² • Beatrixstraat 4a: 195 m² • eigen parkeerplaatsen in de parkeerkelder • het object is gelegen aan een belangrijk kruispunt in het centrum van Oldenzaal • aanvaarding per direct

• kantoorruimte in het voormalig Geldermancomplex • het gebouw is recentelijk gerenoveerd • een unieke en inspirerende omgeving • totale oppervlakte 3.200 m² • in units te huur vanaf 25 m² • in de directe omgeving ligt het NS- en busstation • goede bereikbaarheid per auto • aanvaarding in overleg, na bespreking afwerking- en opleveringniveau

• commerciële ruimte in Aadorp • totale oppervlakte 530 m² • goed bereikbaar door haar ligging aan de doorgaande weg • op eigen terrein en in de directe omgeving is voldoende parkeergelegenheid • aanvaarding per direct

• • • • •

Huurprijs vanaf € 11.550,-- Koopsommen vanaf € 140.000,-- v.o.n. te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 120,-- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Vraagprijs € 225.000,-- k.k.

winkelruimte in het centrum van Enschede totale oppervlakte 1.365 m² begane grond: 840 m², 1e verdieping: 525 m² enkel de begane grond is ook te huur goed bereikbaar door haar ligging aan de rand van het centrum • voor eigen gebruik zijn er 3 parkeerplaatsen beschikbaar op eigen terrein • parkeergarage(s) nabij het object gelegen • aanvaarding per 01 januari 2013 Huurprijs € 89.500,-- per jaar, te vermeerderen met BTW

www.snelderzijlstra.nl 053 - 485 22 44

Bedrijfsmakelaars 20

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 4 - april 2012

Winkelruimten Regio Twente

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Nog enkele units te huur G.J. van Heekstraat (WC Twekkelerveld) te Enschede

Deurningerstraat 3a te Enschede • representatieve winkel-/kantoorruimte • gelegen aan de doorgaande weg aan de rand van het stadscentrum • totale oppervlakte 260 m² • winkelruimte 190 m², kelderruimte 70 m² • uitstekend bereikbaar zowel met eigen als met openbaar vervoer • NS-station is gelegen op 150 meter • aanvaarding per direct

Haaksbergerstraat 138-142a te Enschede

• winkelruimten in het nieuw gerealiseerde winkelcentrum gelegen in de wijk Twekkelerveld • de wijk Twekkelerveld is in het noordwesten van Enschede gelegen en heeft een direct verzorgingsgebied van circa 9.500 inwoners • units vanaf 52 m² tot 199 m² • de winkelruimten worden casco verhuurd, echter inclusief een winkelpui • Albert Heijn, Lidl, Blokker, DA Drogist, Wibra, Dobey en Zeeman hebben zich hier al gevestigd

• het winkelcentrum is goed bereikbaar zowel met eigen als met openbaar vervoer middels o.a. een eigen bushalte en heeft een ruim parkeerterrein waar gratis geparkeerd kan worden • huurtermijn 10 jaar, korter is bespreekbaar • aanvaarding in overleg

Huurprijs vanaf € 167,-- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 1.900,-- per maand, te vermeerderen met BTW TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

• • • • • •

winkelruimte met bovenwoning totale oppervlakte winkelruimte 236 m² te huur vanaf 116 m² bovenwoning: € 500,-- per maand oppervlakte bovenwoning: circa 100 m² het object is gesitueerd aan één van de invalswegen van Enschede en is gelegen tegenover het Medisch Spectrum Twente • aanvaarding in overleg

Huurprijs winkelruimte: € 100,-- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

TE HUUR

TE HUUR

Haaksbergerstraat 302-304-306 te Enschede

Haverstraatpassage 25 te Enschede

Marktstraat 4 te Enschede

Marktstraat 5 te Enschede

• commerciële ruimte alsmede een bovenwoning • object wordt in zijn geheel te koop aangeboden • deelverhuur is mogelijk • totale oppervlakte commerciële ruimte 370 m² • winkelruimte 190 m², opslagruimte 180 m² • door de centrale ligging aan één van de invalswegen is het object goed bereikbaar • aanvaarding in overleg

• grootschalige winkelruimte in het stadscentrum • totale oppervlakte 430 m² • 360 m² winkelruimte, 70 m² nevenruimte • in overleg met verhuurder zijn aanpassingen aan de pui bespreekbaar • de winkelruimte beschikt over een achterentree, uitermate geschikt voor bevoorrading • aanvaarding per direct

• representatieve winkelruimte in het stadscentrum, nabij de Oude Markt • totale oppevlakte 183 m² • frontbreedte 8 meter • flexibele huurtermijn mogelijk • het object is gesitueerd aan de looproute naar het stadscentrum • het centraal NS-station is op slechts 2 minuten loopafstand gelegen • aanvaarding in overleg

• representatieve winkelruimte in het stadscentrum, nabij de Oude Markt • totale oppervlakte 195 m² • hoogwaardig afwerkingsniveau • het object is gesitueerd aan de looproute naar het stadscentrum • het centraal NS-station is op slechts 2 minuten loopafstand gelegen • aanvaarding in overleg

Huurprijs € 65.000,-- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 39.295,80 per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 42.000,-- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijzen en koopsom op aanvraag

TE HUUR

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

Rijnstraat (WC Deppenbroek) te Enschede

Roessinghsbleekweg 21 te Enschede

Van Lochemstraat 8 te Enschede

• winkelruimte gelegen in Winkelcentrum Deppenbroek • totale oppervlakte 155 m² winkelruimte • te huur vanaf circa 80 m² • uitstekend bereikbaar met zowel eigen als met openbaar vervoer • voldoende gratis parkeermogelijkeden rondom het winkelcentrum • aanvaarding in overleg

• • • •

• • • • • •

Huurprijs € 29.450,-- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 37.000,-- per jaar, te vermeerderen met BTW

karakteristiek winkelpand totale oppervlakte: 530 m² 215 m² winkelruimte op de begane grond 100 m² nevenruimte op de begane grond 215 m² winkelruimte op de verdieping gelegen aan de rand van het kernwinkelgebied van Enschede • goede bereikbaarheid daar haar ligging nabij het NS- en busstation

representatieve winkelruimte gelegen aan het prachtige G.J. van Heekpark totale oppervlakte 585 m² de bereikbaarheid is goed door haar ligging nabij de Hengelosestraat, welke geldt als één van de aanvoerroutes • op eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid • aanvaarding per direct

• voldoende parkeergelegenheid op openbaar terrein of in één van de parkeergarages in de omgeving • verhuur behoort eveneens tot de mogelijkheden • aanvaarding per direct

Huurprijs op aanvraag Vraagprijs € 380.000,-- k.k.

www.snelderzijlstra.nl 053 - 485 22 44

Bedrijfsmakelaars 21

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


nr. 4 - april 2012

Winkelruimten Regio Twente

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Gronausestraat 1193 te Glanerbrug

Gronausestraat 1197 te Glanerbrug

Grotestraat 119 te Goor

Grotestraat 153 te Goor

• • • •

winkelruimte in het centrum oppervlakte winkelruimte 90 m² gelegen aan de doorgaande straat voor bezoekers is er voldoende mogelijkheid tot parkeren aan de straat • 2 parkeerplaatsen op eigen terrein op het achtergelegen parkeerterrein • aanvaarding per 30 juni 2012, danwel eerder in overleg.

• moderne multifunctionele winkelruimte • totale oppervlakte 230 m², waarvan 205 m² winkelruimte • door de ligging aan de winkelstraat is het object goed bereikbaar • voldoende mogelijkheden tot parkeren op openbaar terrein • 2 parkeerplaatsen op eigen terrein op het achtergelegen parkeerterrein • aanvaarding per direct

• representatieve winkelruimte in het stadscentrum • totale oppervlakte 135 m² • rond het object zijn diverse landelijke winkelketens gevestigd • uitstekend bereikbaar, zowel met eigen als met openbaar vervoer • in de directe omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid • aanvaarding per 01 september 2012

• nieuwbouw winkelunit in project "Stoetenbrugh" • 425 m² winkelruimte alsmede 1 parkeerplaats • in units vanaf 250 m² • casco opleveringsniveau • goed bereikbaar door de ligging in de winkelstraat • in de nabije omgeving is er voldoende parkeergelegenheid • aanvaarding in overleg

Huurprijs € 1.450,-- per maand, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 35.000,-- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 19.000,-- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 135,-- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

TE HUUR

TE KOOP TE HUUR

TE HUUR

TE KOOP TE HUUR

zeer gunstige prijscondities Grotestraat 53 te Goor

Goudstraat 23 te Hengelo

Marskant 58-60 te Hengelo

Sloetsweg 355 te Hengelo

• representatieve winkelruimte in het stadscentrum • totale oppervlakte circa 545 m² • gelegen op een uitstekende locatie midden in het winkelhart van Goor • het object is uitstekend te bereiken • in de directe nabijheid is op openbaar terrein ruim voldoende parkeergelegenheid • aanvaarding in overleg

• representatieve showroom met bedrijfsruimte • totale oppervlakte 1.350 m² • object is gelegen op bedrijventerrein "Twentekanaal Zuid" • de locatie is uitermate geschikt voor een automotive bedrijf • het object is zeer goed te bereiken vanaf de rijksweg A35 door de ligging aan de drukke invalsweg • aanvaarding in overleg

• representatieve winkelruimte • totale oppervlakte 460 m² • het object is zeer gunstig gelegen op zichtlocatie aan de doorgaande weg direct nabij het winkelhart • op slechts enkele minuten is het centrale busen NS station van Hengelo gelegen • parkeerplaatsen op eigen terrein • aanvaarding per direct

• horeca-/winkel-/kantoorruimte met bovenwoning en buitenterrein • oppervlakte 80 m² • object is gelegen in de wijk Hengelose Es • bovenwoning is van binnenuit bereikbaar en is o.a. voorzien van keuken, badkamer, woonkamer en 2 slaapkamers • voldoende vrij parkeren in de omgeving • aanvaarding per direct

Huurprijs € 59.750,-- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 75.000,-- per jaar, te vermeerderen met BTW

Informeer naar de scherpe prijzen

Huurprijs € 1.450,-- per maand Vraagprijs € 215.000,-- k.k.

TE HUUR

TE HUUR

Stationsplein 69 te Hengelo

Wegtersweg 80-84 te Hengelo

• representatieve winkelruimte aan de rand van het stadscentrum • gelegen aan het nieuw ingerichte stationsplein van Hengelo • totale oppervlakte 411 m² • goede bereikbaarheid door haar ligging direct tegenover het NS trein- en busstation • aanvaarding in overleg

• winkel-/showroomruimte gelegen op de 1e verdieping op een absolute zichtlocatie • totale oppervlakte bedraagt 1.948 m² • het object is gelegen op bedrijventerrein Westermaat-Zuid en direct tegenover Hotel Van der Valk • het object is uitstekend te bereiken gezien haar ligging direct aan de afrit van de rijksweg A1

TE KOOP

Marktstraat 26+26a te Wierden • op het riante buitenterrein is meer dan voldoende parkeerruimte beschikbaar • deelverhuur is bespreekbaar • mogelijkheden tot reclamevoering per unit aan de voorzijde • aanvaarding in overleg

Informeer naar de zeer gunstige huurvoorwaarden

Huurprijs € 39.500,-- per jaar, te vermeerderen met BTW.

• grootschalige commerciële ruimte met opslagmogelijkheden en bovenwoning in het kernwinkelgebied • winkelruimte 1.450 m² • opslag-/kantoorruimte 320 m² • uitstekend bereikbaar met zowel eigen als met openbaar vervoer, in de directe omgeving is er voldoende parkeergelegenheid • verhuur is bespreekbaar • aanvaarding per direct

Koopsom € 1.650.000,-- k.k.

www.snelderzijlstra.nl 053 - 485 22 44

Bedrijfsmakelaars 22

COURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOEDCOURANTVASTGOED


Rodenburg Bedrijfsmakelaars

nr. 4 - april 2012

Enkele recente transacties Apeldoorn/Deventer Oranjerie 310

Oranjerie 133. De locatie sluit perfect

Laan van Westenenk 90A

Munsterstraat 9

de Gotlandstraat 18-20 te Deventer.

aan op de wens van UPC om zich te

Het betreft ca. 308 m² kantoorruimte

vestigen op top A1 niveau. Rodenburg

verdeelt over de begane grond en 1e

Bedrijfsmakelaars, partner in Dynamis,

verdieping alsmede 9 eigen parkeer-

trad op namens de eigenaar.

plaatsen. De moderne en representatieve kantoorvilla is gelegen in een

Hofstraat 117

parkachtige omgeving nabij diverse uitvalswegen van en naar de rijksweg A1 en het centrum van Deventer. De zelfstandige kantoorvilla beschikt over een eigen entree, hal met trappenhuis,

APELDOORN – Villa Chocola heeft een winkelpand van circa 112 m² in

DEVENTER – Parantion Groep B.V. heeft

een lift, mechanische ventilatie en top-

de Oranjerie 310 gehuurd. Villa Cho-

APELDOORN – De Persgroep heeft circa

ca. 225 m²

kantoorruimte gehuurd

koeling. Rodenburg Bedrijfsmakelaars,

cola heeft naast deze winkel met een

1.000 m² bedrijfsruimte gehuurd aan de

aan de Munsterstraat 9 te Deventer.

partner in Dynamis, trad op namens

groot assortiment chocola een web-

Laan van Westenenk 90A. Het betreft

Dit functionele kantoorgebouw heeft

verhuurder, een particuliere belegger.

shop.

Rodenburg

Bedrijfsmakelaars,

APELDOORN – Gooodyfooods heeft

een distributiepunt voor onder andere

een geheel eigen uitstraling en ruime

partner in Dynamis, trad op namens de

een huurovereenkomst gesloten voor

de Volkskrant, AD, Trouw en Het

parkeergelegenheid op eigen terrein.

eigenaar.

het winkelpand van circa 930 m² aan

Parool. Rodenburg Bedrijfsmakelaars,

Het kantorencomplex is gelegen op een

de Hofstraat 117. Gooodyfooods biedt

partner in Dynamis, trad op namens de

goede, groene locatie aan het begin

het goede van food en de goodies (non

eigenaar.

van het kantorenpark “Hanzepark” te

Korenstraat 112

Deventer in de directe nabijheid van

food) die horen bij een bewuste levensstijl.

Rodenburg

Bedrijfsmakelaars,

Visbystraat 27

Ketelboetershoek 5-9

de rijksweg A1. Rodenburg Bedrijfs-

partner in Dynamis, trad op namens de

makelaars, partner in Dynamis, trad op

eigenaar.

namens verhuurder, Uni-Invest.

Tweelingenlaan 13

H.G. Gooszenstraat 1 DEVENTER – SMS Cycling B.V. heeft het bedrijfsgebouw totaal groot ca. 613

APELDOORN – Met ingang van febru-

m², inhoudende ca. 96 m², kantoor-

ari 2012 is de nieuwe locatie van Loft

ruimte en ca. 352 m² bedrijfsruimte ter

gevestigd aan de Korenstraat 112. Loft

plaatse van de begane grond en ca. 165 m² kantoorruimte ter plaatse van de 1e

heeft er een winkel gehuurd van circa 180 m² op het gebied van lifestyle,

APELDOORN – Kinderdagverblijf De

verdieping gehuurd. Bij het gehuurde

mode en trends. Rodenburg Bedrijfs-

APELDOORN – 3 Apeldoornse beleg-

Vlindertuin heeft een bedrijfspand

behoren

makelaars, partner in Dynamis, trad op

gers hebben het bedrijfspand van ca.

van circa 730 m² aan de Ketelboe-

Het gebouw maakt onderdeel uit van

namens verhuurder.

5.000 m², met een perceelsoppervlakte

tershoek 5-9 gehuurd. Het wordt de

DEVENTER – De Gemeente Deventer

het Center Point Business-center. Alle

van 16.000 m², aan de Tweelingenlaan

tweede vestiging van deze succesvolle

heeft ca. 400 m² aangehuurd op de

gebouwen zijn voorzien van een hoog-

13 gekocht en gedeeltelijk verhuurd

kinderopvangorganisatie.

Rodenburg

begane grond van de H.G. Gooszen-

waardig “turn-key” afwerkingsniveau

aan Ziut. Het pand is locaal bekend

Bedrijfsmakelaars, partner in Dynamis,

straat 1 t.b.v. het Startershuis Deventer,

en voldoen aan al de eisen die (zake-

als de voormalige locatie van Kwak-

trad op namens de eigenaar.

inhoudende de verhuur aan startende

lijke)

dienstverlening

ondernemers, flexibele werkplekken

stelt.

Rodenburg

en het organiseren van de ontmoeting

partner in Dynamis, trad op namens

regeling. Ziut heeft ca. de helft van

en het geven van steun en begeleiding

verhuurder, Kubus Vastgoedbeheer B.V.

het pand en het perceel gehuurd voor

aan ondernemers. Het gebouw is gele-

een periode van 5 jaar. Het resterende

gen in de woonwijk “Keizerslanden”

gedeelte wordt te huur aangeboden

te Deventer, op prima fiets-, rijafstand

door

Korenstraat 6

kel. Ziut is marktleider op het gebied van openbare verlichting en verkeers-

Rodenburg

Broederenstraat 24

Bedrijfsmakelaars,

van het Centraal Station en centrum

APELDOORN – Doppio Espresso heeft

partner in Dynamis, die ook de ver-

van Deventer met voldoende parkeer-

een winkelpand van circa 94 m² aan de

koop- en verhuurtransactie verzorgde.

mogelijkheden op eigen terrein en in

eigen

parkeerplaatsen.

tegenwoordig

Bedrijfsmakelaars,

Revalstraat 9

de directe omgeving. Het object is per

Korenstraat 6 gehuurd. Doppio is een espressobar met koffie en lunch, kof-

9

Sleutelbloemstraat 44

auto goed bereikbaar vanaf enkele

fieleverancier en webshop. Rodenburg

doorgaande wegen en de rijksweg

Bedrijfsmakelaars, partner in Dynamis,

A1. Tevens is het object gesitueerd nabij enkele bushaltes en derhalve

trad op namens de eigenaar.

Hoofdstraat 69 / Oranjerie 133

DEVENTER – Castle Electronics Deven-

goed bereikbaar vanaf het Centraal

DEVENTER – Leo’s Renovatiebedrijf

ter heeft de winkelruimte gehuurd

Station Deventer. Rodenburg Bedrijfs-

V.O.F. heeft het bedrijfsgebouw met

aan de Broederenstraat 24 te Deven-

makelaars, partner in Dynamis, trad op

dienstwoning, bedrijfsruimte (ca. 650

ter. De winkelruimte met kantoor en

namens verhuurder, Nisamtwe B.V.

m²), kantoorruimte en overkapping

opslag op de verdiepingen is gelegen op goede locatie in het karakteristieke

(ca. 120 m²), alsmede het gehele bui-

Gotlandstraat 18-20

tenterrein ter grootte van ca. 3.600 m²

APELDOORN – Haard Totaal heeft een

centrum van Deventer. De winkel heeft

gehuurd aan de Revalstraat 9 te Deven-

bedrijfspand van circa 712 m²

met

een frontbreedte van ca. 4 meter en

ter. Bij verhuurder blijft in gebruik

circa 85 m² kelderruimte alsmede 16

is goed zichtbaar vanaf de Lange Bis-

een bedrijfsruimte ter grootte van ca.

parkeerplaatsen aan de Sleutelbloem-

schopstraat.

Broederenstraat

320 m². Het object is gelegen op het

straat 44 gehuurd. Door het succes van

zijn diverse landelijke ketens, o.a.

bedrijventerrein “Kloosterlanden” te

hun formule zijn zij in de afgelopen

Hans Anders, Ziengs, Bart Smit, ANWB,

Deventer,

jaren uitgegroeid tot één van de groot-

Livera, Halfords, La Ligna, Artic Shoe en

“Runshopping Centre”, diverse gere-

ste leveranciers van Nederland op het

Délifrance gesitueerd alsmede lokale

nommeerde autobedrijven en ander-

APELDOORN – Kabel- en mediabedrijf

gebied van sfeerverwarming en schou-

ondernemingen. Rodenburg Bedrijfs-

soortige

UPC Nederland heeft een huurover-

wen.

Bedrijfsmakelaars,

makelaars, partner in Dynamis, trad

Bedrijfsmakelaars, partner in Dynamis,

eenkomst gesloten voor circa 340 m²

partner in Dynamis, trad op namens de

op namens de vertrekkende huurder,

DEVENTER – Catalpa Kinderopvang

trad op namens verhuurder, T.C.N.

winkelruimte aan de Hoofdstraat 69/

eigenaar.

Macinside BV.

heeft

Beheer B.V.

Rodenburg

In

de

kantoorruimte

gehuurd

aan

nabij de woonboulevard

bedrijvigheid.

Rodenburg

23

COURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOEDCOURANTOOSTVASTGOED


Vastgoed Courant Oost (april 2012)  
Vastgoed Courant Oost (april 2012)  

Vastgoedcourant Oost is een initiatief van de Dynamis makelaars Oost-Nederland: Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars, Snelder Zijlstra Be...

Advertisement