DDG Gazet 2007/1

Page 1

N I E U W S B R I E F

V A N

D E

D U T C H

D I R E C T O R S

G U I L D

2007

Nummer 1

Van de voorzitter 2 Nieuwe bestuursleden 3 Gastcolumn 4 Esmé Lammers 5

N ieuw

beleid

Documentaire­ makers in Krems 7 Interview met editor Menno Boerema 9

Geloofwaardigheid 15 In Memoriam: Fons Rademakers 18 Knippen & plakken 19 De Introductie 20

F il m fonds

Herziene koers, nieuw fonds Op 19 januari jl. presenteerde het Filmfonds nieuw beleid voor 2007 en daarna. De koerswijziging is vooral een reactie op de Filmbrief van de vorige staatssecretaris, maar ook op het inmiddels geluwde conflict met de NVS. Tijdens de nieuwjaarsborrel na de presentatie klonken onder de in groten getale toegestroomde filmprofessionals instemmende geluiden.

door Patrick Minks

Fedor Sendak Limperg / prettang illustrators ©2007

Artistieke kracht, een centrale rol voor de producenten en talentontwikkeling zijn de drie hoofdpunten van het nieuwe speelfilmbeleid, zo stelde fondsdirecteur Toine Berbers. Want laat het duidelijk zijn: het nieuwe beleid dat per 1 februari is ingegaan betreft de speelfilm. De enige wezenlijke verandering voor documen­taire is dat Niek Koppen per 1 april de functie van Kees Ryninks overneemt. Artistieke kracht vertaalt zich in eigen­ zinnigheid. Daar wil het fonds op inzetten. De adviseurs wordt in dit kader gevraagd om scherpere keuzes te maken bij hun beoordeling. Dat moet ook wel, want het plafond van de bijdragen is opgeheven. Geen maximale bijdrage dus van 950.000 euro voor publieksfilms en 450.000 euro voor andere speelfilms, maar gelijke monniken, gelijke kappen. Met een totaal speelfilmbudget van 15 miljoen waarvan grofweg de helft al gereserveerd is voor projecten als De Oversteek, Cinema Junior en One Night Stand, moet je als fonds wel streng zijn. Niet ten onrechte vroeg Robert-Jan Westdijk na de presentatie of

je voortaan beter aan het begin van het jaar kan indienen dan aan het eind van het jaar. Hoe dan ook, het kunstmatige verschil tussen publieksfilms en de ­andere speelfilms is nu van de baan en dat mag een doorbraak heten. De zes miljoen extra voor drie jaar uit de Filmbrief gaat nog wel specifiek naar artistieke (kinder)films, internationale coproducties en naar lange experimen­ tele films. Dat laatste heeft de naam De Verbeelding gekregen en wordt in samenwerking met de Mondriaan Stichting ­uitgevoerd. In de wandelgangen heette dit plan voorheen de Lange O&O-film. Meer eigenzinnigheid en strengheid wordt ook van de beide intendanten ­verwacht. Ze zullen minder projecten in ontwikkeling nemen en ze krijgen een eigen potje realiseringsgeld. Hoeveel en hoe ze dat mogen inzetten, bleef tijdens de presenta­tie onduidelijk, maar waarschijnlijk mogen ze 2 projecten per jaar eruit lichten. ­Overigens blijft het mogelijk voor schrijvers en regisseurs om bij de intendanten voor de treatmentfase zelfstandig (dus zonder producent) aan te vragen.

Dienstbaarheid Onder de noemer Dienstbaarheid voor Professionaliteit is het Filmfonds vooral de producenten tegemoetgekomen. Deze Culturele Ondernemers zoals ze


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.