Page 1

Twee DTS’ers met een koninklijke onderscheiding Pinkster toernooi 2016

DOOR TRAINING STERK

Juni 2016


2


Colofon Oplage 100 stuks 11 x per jaar Sportpark Immerhornpolder Immerhornweg 2, 1601 DC Enkhuizen T 0618937794 Postadres: CKV DTS Enkhuizen Kerkeland 12, 1602 LG Enkhuizen Email: dts.enkhuizen@knkv.nl Bankrelaties: Rabobank:NL39RABO031.73.06.529 Dagelijks bestuur: Voorzitter: C. van Dijk Reigerweg 12, 1602 PB Enkhuizen T 0228 317 529 M 06 556 915 63 E cvandijk@quicknet.nl Secretaris: Jan Klienbannink Kerkeland 12, 1602 LG Enkhuizen T 0228 320 063 E jp.klienbannink@quicknet.nl Penningmeester: Ineke Bollen-Hakvoort Knokkel 94, 1619 AX Andijk T 0228 855 447 E ineke@aka-andijk.nl Ledenadministratie: Marja Vijselaar De Bouw 177, 1611 LR Bovenkarspel T 0228 51 95 18 E m.w.vijselaar@kpnmail.nl Diversen: Technische Commissie: Pieter Mantel 0228 315 002 Carla Hogeweg 06 204 645 40 Jack Schachtschabel 0228 753 937 Wedstrijdsecretaris: Baukje Born 0228 318 513 Kantine Commissie: Ron Groot 0228 315 912 / 06 481 533 83 Jeugd Commissie: Sylvia van der Lee 06 130 357 00 Oud Papier Commissie: John Groot 0228 721 338 / 06 404 257 70 Willem Buiten 06 422 014 11 Recreanten Commissie: Marja Vijselaar m.w.vijselaar@kpnmail.nl Fenna Müller fenna.muller@quicknet.nl Sponsor Commissie: Harco Wagt 06 52 00 25 63

Van de redactie De inleverdatum van de kopij is 20

juni 2016.

Stuur dit naar: copy.praatpaal@hotmail.com. Veel leesplezier,

Simone, Sylvia, Annelies en Simon

Simone

Sylvia

Annelies Simon

© 2016 DTS Enkhuizen www.dtsenkhuizen.nl

DOOR TRAINING STERK

3


4


Dinsdag 26 april 2016 is een heel andere dag geworden dan ik me had voorgesteld. De avond ervoor, na de Algemene Vergadering, nog de nodige zaken willen regelen voor Yvonne opdat het voor haar een groot feest zou worden (ik wist dat Yvonne een onderscheiding zou krijgen). Als dan de volgende morgen de wethouder voor de deur staat om mijzelf mee te nemen naar de Westerkerk dan is de verbazing groot (heel groot!!). Het werd een fantastische dag. Waar vind je een korfbalvereniging waar op één dag twee personen een koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen? Ik wil ieder bedanken voor alle felicitaties, bloemen en kaarten die ik mocht ontvangen. Op deze manier een onderscheiding krijgen, waarvan je merkt dat dit feit door velen “gedragen” wordt, geeft een heel goed gevoel. Nogmaals bedankt. Ondertussen zijn we al weer aan het eind van het seizoen. DTS 1 staat er goed voor en als alle sterren goed staan, kan het zo maar zijn dat ze het volgend seizoen weer een klasse hoger spelen. De andere teams presteren met wisselend succes. De ene ploeg heeft het gemakkelijker dan de andere maar ieder blijft zich goed inzetten en hopelijk geniet ieder van de korfbalsport. Op de AV is uitgebreid het wel en wee besproken van de vereniging. Uit de opkomst van 46 leden mag blijken dat niet alleen de korfbal technische zaken voor de leden belangrijk zijn maar ook de organisatorische. Vele zaken werden besproken: zaken die goed gaan maar ook zaken die verbetering nodig hebben. Tot de eerste categorie behoorde o.a. het versturen van de wekelijkse wedstrijdformulieren naar de korfbalbond door Booy Mantel. Al 40 jaar heeft hij dit gedaan maar nu komt er een einde aan. Het digitale wedstrijdformulier heeft zijn intrede gedaan en daarmee raakt Booy zijn taak kwijt. Een bloemetje voor Booy was op zijn plaats. Enorm punctueel heeft hij altijd zijn taak volbracht en hierin lag ook de reden dat DTS zo weinig boetes opgelegd kreeg van de bond voor te late inlevering van de formulieren.

In het openingswoord heb ik ook stilgestaan bij een zaak die me zorgen baart. Het fenomeen vereniging/cluppie staat hoog genoteerd bij bijna iedereen. We zijn op het korfbalveld actief. In de kantine is het bijna altijd enorm gezellig. Na de thuiswedstrijden maken we er een gezellige boel van waarbij de kantinecommissie zorgt voor de inwendige mens. Al met al heel sociaal maar zijn we daarbij wel die open vereniging die we denken te zijn? Voelt ieder zich echt thuis bij DTS? Zowel zittende leden als nieuwelingen. Sluiten we geen mensen buiten? Dit is in mijn ogen een zaak waar we als vereniging goed over na moeten denken. In de volgende bestuursvergadering staat dit dan ook op de agenda want de sfeer in de vereniging wordt bepaald door de aandacht die we voor elkaar hebben. Een andere zaak die de aanwezigen op de AV in meer of mindere mate zorgen baarde was het ledenaantal en dan vooral van de dames. Samen met Ados en Sporting Andijk is na de AV een gesprek geweest om te kijken of we elkaar kunnen versterken. Ook zij hebben nl. te maken met een aanzienlijke ongelijkheid binnen hun leden. Allebei teveel dames in vergelijking tot hun herenpotentieel. Samen hebben we naar oplossingen gezocht maar DE oplossing, die ook door de bond geaccepteerd moet worden, is nog niet gevonden. Jullie zien dat er nog heel wat taken voor ieder liggen. Een rustige uitloop van het seizoen richting de vakantie is er nog niet bij. Met de ontwikkelcombinatie Recreatiegebied Enkhuizer zand is gesproken over hun visie op de invulling van het gebied langs het IJsselmeer. Binnenkort komt hierover een vervolggesprek. Hierin gaan we kijken of de ideeën van de sportverenigingen aansluiten bij die van hen. We denken hier dan met name aan parkeren langs de openbare weg maar ook aan een betere ontsluiting van de velden. Al met al veel zaken die op het bestuur en de vereniging af komen. Eerst gaan we ons nu richten op een succesvolle afsluiting van het seizoen. Op sporttechnisch gebied door een kampioenschap en daarmee promotie van DTS 1 en op sociaal gebied door een gezellige vossenjacht met afsluitende barbecue op 11 juni. Ik wens iedereen veel succes, veel plezier en een goede gezondheid.

Kees van Dijk

DOOR TRAINING STERK

5

VAN DE VOORZITTER

Op naar een succesvolle afsluiting van het seizoen


Praatpaal

Juni 2016

VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL

Even voorstellen... De afgelopen jaren heeft Jan, onder andere

gevraagde doel, bij ons ‘het werken met minder-

op de hoogte gebracht/gehouden van de

Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als

middels een bijdrage in het clubblad, iedereen ontwikkelingen en iedereen geattendeerd op

belangrijke data. Voordat ik dit stokje overneem zal ik eerst mijn link met korfbal verduidelijken. Mijn jongste zoon korfbalt al een aantal jaar met veel plezier bij de club. Alhoewel ik zelf

nooit deze sport heb beoefend zit er toch wel

iets van korbalbloed in de familie. Mijn opa en oma hebben elkaar rond 1930 ontmoet bij de

korfbalvereniging ‘Animo Ready’ (te Haarlem). Mijn overgroot opa was coach bij de korbal-

vereniging in Santpoort waar mijn moeder later ook nog een balletje in de korf heeft gegooid. In

de kantine heb ik foto’s gezien van mijn schoon-

bewijs van goed gedrag. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches of begeleiders en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn

gegaan, een functie bij onze sportvereniging

kunnen uitoefenen. DTS geeft daarmee aan de veiligheid van leden serieus te nemen.

Door het NOC*NSF zijn gedragsregels omtrent seksuele intimidatie opgesteld. Deze gedragsregels zijn in de Algemene Ledenvergadering

geaccordeerd en zullen op de website worden geplaatst.

ouders die bij DTS hebben gespeeld. Het is dus

Omdat er zoveel vrijwilligers zijn en bijna

training en wedstrijd uitkijkt.

ook met ‘onze’ minderjarigen in contact komt

niet heel vreemd dat de jongste naar elke

Jan heeft de afgelopen tijd al veel informatie

met mij gedeeld. De komende maanden zal ik

steeds meer kennis vergaren over de club. Ik heb

er in ieder geval zin in om een bijdrage te leveren aan deze gezellige vereniging.

In de afgelopen Algemene Ledenvergadering

iedereen bij de vereniging op welke wijze dan hebben we besloten dat we alle leden vanaf

16 jaar erbij moeten betrekken. Alle leden vanaf 16 jaar zullen via de mail een uitnodiging

ontvangen om een VOG aan te vragen. Via de mail wordt nog aangekondigd wanneer de

uitnodiging verwacht kan worden. De vrijwilligers die geen lid zijn zullen ook worden benaderd.

heeft het bestuur voorgesteld om een Verklaring

Tenslotte

nemen om de kans op seksuele intimidatie

(de afsluitende barbecue waarvoor iedereen is

Omtrent Gedrag als preventieve maatregel te

binnen de verenging te verkleinen. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit

blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het

6

jarigen bij een sportvereniging’. Een Verklaring

Vergeet niet 11 juni in de agenda te noteren uitgenodigd!!!)

Marieke van Dokkum Secretaris


Jan, bedankt! Samen met Guus, Kees en Baukje trad Jan

Klienbannink in juni 2005 toe tot het bestuur

van DTS. Het bestuur bestond op dat ogenblik nog uit René, Jan Rem en Peter Duisterwinkel.

In mei 2007 werd Jan plaatsvervangend secretaris en toen Guus in november van dat jaar zijn

secretariaatstaken neerlegde werd Jan definitief secretaris. Jan is hiermee dus 10 jaar in functie als secretaris geweest en bijna niemand kan

Jan vertegenwoordigde DTS in het Noordkopoverleg (overleg van

stille werker op de achtergrond. Maar hij was

Daarnaast heeft hij nog in het bondsbestuur gezeten als vertegen-

weten hoeveel werk hij verzet heeft. Jan was een uiterst punctueel en had zijn zaakjes goed voor

elkaar. Zijn dossierkennis was bijzonder groot en als hij iets moest opzoeken in het archief dan

totaal 9 verenigingen). Ja, hij was zelfs voorzitter van dit gebeuren. woordiger van de verenigingen in de Noordkop. Al met al een man met heel veel petten!

kwam dit binnen de kortste keren boven tafel.

Er zijn heel weinig bestuursvergaderingen geweest waar Jan niet

Ook had DTS veel voordeel ervan dat Jan vanuit

verplaatst om Jan er wel bij te krijgen. Nu zullen we verder moeten

zijn eigen werkkring wist hoe een overheid

werkt. Hij zorgde ervoor dat het bestuur met beide benen op de grond bleef staan.

Naast het secretariaat was Jan nog contact-

persoon naar de pers en zorgde hij ervoor dat

iedere seniorenwedstrijd van een scheidsrechter was voorzien. Dit kostte vaak heel wat telefoontjes maar (bijna) altijd lukte dit wel en kon de wedstrijd doorgang vinden.

aanwezig was. Vaak werd een vergadering naar een andere datum

zonder Jan (maar gelukkig met Marieke) en Jan gaat verder zonder DTS (hopelijk niet helemaal).

Jan. Nogmaals: heel veel dank voor al je werk voor DTS. We zullen dit

niet vergeten. Als blijk van waardering ben je benoemd tot vrijwilliger van het jaar 2015. Beschouw dit als een oeuvre-award voor 10 jaar secretariaatswerk.

Namens alle DTS-ers, Het bestuur

Aan bestuur en leden van DTS Bij mijn afscheid als secretaris werd ik niet alleen verrast door bloemen en kado’s maar ook door de verkiezing vrijwilliger

van het jaar. Een niet verwachte verkiezing maar één die wel op prijs wordt gesteld. Leuk dat ook mijn naam op het bord is vermeld. Mijn rol de afgelopen jaren was op de achtergrond, een mooie rol die ik met veel plezier heb uitgeoefend. Ik wil

een ieder niet alleen bedanken voor deze eer maar ook voor de samenwerking en medewerking. Soms met enige tegenzin als ik weer een scheidsrechter nodig had, maar meestal ging het in goed overleg. Het ga jullie en DTS goed, ik zal het zeker blijven volgen.

Jan Klienbannink DOOR TRAINING STERK

7


Praatpaal

Juni 2016

Trainingstijden veld 2016 Maandag Tijd

Team

Trainer(s)

Coache(s)

Pieter

Pieter

20.30-21.30

1

19.15-20.15

A1

Ziko, Qruun

Pieter, Ziko

18.00-19.00

C1

Sidon, Justin, Ronald

Ronald

20.30-21.30 19.15-20.15

18.00-19.00 18.00-19.00

Woensdag Tijd

Qruun

e

2e/3e

B1

Johnny, Carla,Jimmy

D1

Jack, Jay, Matthijs

E1

Mitchell, Sanne

Team

Pieter

20.00-21.00

Recr/3

Yvonne, Jack, Nico, Carla

19.15-20.15

B1

Johnny, Carla, Jimmy

19.15-20.15

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00

Zaterdag Tijd

10.00-11.00*

e

A1 C1

D1 E1

Team

Kangoeroe klup

*alleen bij thuiswedstrijden

Vossenjacht

Mitchell

Pieter

Qruun

2e

Jack

Coache(s)

1

20.30-21.30

Mieke

Trainer(s)

20.30-21.30

e

Qruun

Qruun

Ziko, Qruun

Pieter, Ziko

Sidon, Justin, Ronald

Ronald

Jack, Jay, Matthijs Mitchell, Sanne

Mieke Jack

Mitchell

Trainer(s) Carla

i n u j 1 1 SAVE THE DATE

Zaterdag 11 juni begint rond 14:00 uur de vossenjacht. Aansluitend vind de BBQ plaats. Beide opgavenlijsten hangen in de kantine. Opgeven voor de bbq graag voor 8 juni (kosten zijn â‚Ź 10,- per persoon, kids â‚Ź 5,-). Opgeven voor de vossenjacht is niet verplicht maar het is wel fijn als wij een richtlijn hebben hoeveel mensen er mee doen. Ook ouders/broertjes/zusjes van leden zijn welkom. Opgeven mag ook door op dit bericht te reageren!! We hopen jullie allemaal te zien op 11 juni zodat we met zijn allen dit seizoen gezellig kunnen afsluiten! Kelly

8


Tussenstanden veld mei 2016 1

Stormvogels (U)

3

HBC

2 4 5

DTS (E)

11

Oosterkwartier

11

Zaandam Zuid

6 Sporting Andijk 7

WWSV

1

Badhoevedorp 2

3

MIK

2 4 5

8

1

DTS (E) B1

4

14

3

OKV B1

3

16

KZ/Hiltex B3

5

2

1

Apollo (H) C2

6

8

3

Vlug & Vaardig (A) C1

6

14

1

Celeritas D1

5

10

13

10

3

DSO (A) D1

5

4

13

4

14

11

10

12

0

11

6

13

22

12

14

Vlug & Vaardig/KCN 3

13

DTS (E) 2

13

Oranje Nassau 4

13

21

10 7

1

DKV Victoria 6

11

16

3

ZKC ‘31 5

11

14

2 4 5

Kleine Sluis

Sporting Andijk 2

11 11

16 12

DTS (E) 3

11

7

ESDO 3

12

6

1

KVA A1

13

24

3

OKV A1

13

18

13

12

13

3

6 DKV (IJ) 3

2 4 5

11

ZKC ‘31 A1

12

DTS (E) A1

13

Sporting West A1

6 DKV Victoria A1

12

8

13

7

EKVA A2

Apollo (H) A1

2 4

2 4

2 4

BEP B2

7

4

12

TOP/Quoratio 6

16

4

11

Rapid 4

6 DSO (A) 3 7

11

DTS (E) C1

KZ/Hiltex C4

ADOS D1

DTS (E) D1

3

5

6

5

3

5

5

6

5

0

1

KZ/Hiltex E4

6

11

3

DTS (E) E1

4

3

2 4

Groen Geel E2 Helios E1

5 5

5 1

7

7

21

13 7

2

DOOR TRAINING STERK

9


Praatpaal

Juni 2016

Pinkster toernooi 2016 Pinksterweekend betekent DES toernooi voor een groepje DTS’ers. Een weekend korfbal gecombineerd met feesten. Vrijdag

rond 16 uur vertrokken uit Enkhuizen richting Delft, de traditie (die vorig jaar van start is gegaan) Zweedse balletjes eten bij Ikea werd uiteraard voortgezet. Rond 18:30 kwamen de meiden aan op plaats van bestemming. Alle spullen werden uit de auto’s geladen en naar ons stukje gras gebracht #gingenwenoueenweek?. We mochten de tent van Gea lenen gelukkig voor ons werd er duidelijk

waren de mannen aan de beurt, wij mochten

en kreeg ik af en toe het schaamrood op mijn kaken. Ik zag de omgeving al

hoe anders mannen t.o.v. vrouwen te werk gaan.

met kleur gewerkt desondanks had het toch best wat voeten in de aarde denken “haha moet je die meiden zien klungelen” alhoewel die waren al pittig in de olie. Nee toen kwamen de mannen met de allergrootste tent van de hele camping ;-) zonder haringen… Die lagen nog ergens in

Enkhuizen. Met een pittige wind die over de velden ging waren haringen toch best een heel handig hulpmiddel om die Grootebroek tent op zijn plaats te houden. Na de mannen een beetje in onzekerheid te hebben

laten zitten waren wij de vervelendste niet en mochten ze onze reserve

haringen lenen. Het was overigens een heerlijke tent, lekker veel ruimte

meekijken op de laptop. Ontzettend leuk om te zien Helaas hebben ze Mitchell niet kunnen redden er

bleven teveel puzzelstukken liggen. Zondagavond zijn de mannen gaan zwemmen in het Tikibad en

gingen de vrouwen op zoek naar warmte in Delft, verwarmt terras, warme bioscoop (overigens ene

hele flauwe film) en toen een knus eetcafé met de

allerlekkerste hamburgers inclusief een lekker wijntje.

zodat we met z’n allen binnen konden zitten want het was me toch een

Maandag het tweede deel van het toernooi, we

de tent, de mannen gingen nog even naar de feesttent om hun dansmoves

gaandeweg de dag achter. En het ging geeneens

potje koud. S ’avonds hebben we gezellig spelletjes gedaan en geborreld in te laten zien.

Zaterdagochtend vroeg op voor een heerlijk Ikea ontbijt om daarna te

starten met de eerste dag korfballen. Zaterdag en maandag wordt er de

hele dag gekorfbald. We speelden in een gelijkwaardige poule en wisten

op een wedstrijd na alles te winnen. Dit was gunstig voor de maandag, als je zaterdag goed presteert dan speel je maandag meestal tegen korfbal spelende ploegen en niet tegen een zootje drankorgels. Zaterdagavond zijn we met z’n allen Delft ingegaan voor een hapje en een drankje.

Zondag vrije dag, wij hadden de escaperoom geboekt op het terrein dus na ons Ikea ontbijt was het nog haasten om op tijd terug te zijn, we zaten zo

lekker. Eerst mochten de meiden, mijn persoontje zat vastgebonden op een elektrische stoel en de overige meiden moesten middels allerlei puzzels de

codes van diverse sloten ontcijferen. Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, jij zit hier, houden zij wel van jou… een boom is groen dat soort hints kwam

er door de koptelefoon die ik dan moest communiceren met de andere. De minuten tikte weg en werd het toch wel een beetje spannend want wat

zou er gebeuren als mijn lichaamsdelen niet bevrijd werden uit die stoel… Gelukkig we hadden het gered en hadden maar 3 seconde over. Ongelofelijk hoe de spanning kan worden opgebouwd middels zo’n spel. Na ons 10

waren ingedeeld bij 1ste klassers kwamen we

verkeerd sommige teams waren wel een maatje te groot voor ons. Toch creëerde we heel veel leuke

balletjes die ook werden beloont. Aan het einde van deze dag hadden we 3 wedstrijden verloren, 2 gewonnen en werden uiteindelijk 4e van het

toernooi. Toch weer een mooie prestatie in een heel gezellig berekoud leuk weekend, Justin, Roos,

Boukje, Sidon, Johnny, Kelly en Mitchell bedankt ik heb van jullie genoten!! Angela


Zaterdag om 11 uur stond DTS in zaandam om punten op te halen, belangrijke punten. Bij winst op

Zaandam Zuid zou het kampioenschap weer een stapje dichterbij komen. Helaas was er geen scheidsrechter dus werd er door de eigen club iemand opgetrommeld. Dit had even tijd nodig waardoor de

voorbereiding behoorlijk gerekt werd. Tegen half twaalf ging het fluitsignaal en konden de spelers en speelsters van DTS van start gaan.

Het eerste kwartier ging het behoorlijk stroperig bij DTS die echt in de wedstrijd moest groeien.

Binnen 10 minuten keek DTS tegen een 4-0 achterstand aan. Er was te weinig scherpte en de inschat-

ting van een groot veld is toch anders dan op een klein veld. De bal ging veel te langzaam rond en ook

de rebound liet te wensen over. DTS schakelde over naar een ander verdedigings systeem en dat wierp

direct zijn vruchten af. De verdediging ging op slot en de aanvallen werden goed opgepakt. Zo werd de 4-0 achterstand omgebogen naar een 4-6 voorsprong. Toch was het spel nog niet stabiel zodat de ruststand bleef haken op 6-6.

De tweede helft was nagenoeg gelijk aan de eerste helft ware het niet dat de aanvallen door DTS

beter werden opgebouwd en nog belangrijker er werd ook beter gescoord. DTS wist een gat te slaan van 4 punten 6-10. Zaandam wist zich maar moeilijk door de verdediging van DTS heen te spelen

waardoor ze veel balverlies leden en het leek alsof ze het een beetje opgaven. DTS is na het geslagen gat niet meer in gevaar geweest en wist de punten binnen te halen 11-16. Zo is DTS weer een stapje dichterbij de promotie naar de 3e klasse.

Doelpunten Sander Middelkoop 6 Lynn Scholten

4

Boukje Groot

3

Rosalyn Schenk

2

Angela Hoeflaak

1

Recreantennieuws Zaterdag 30 april stond onze eindactiviteit op het programma. In het verslag van Frank kunnen jullie daar alles over lezen.

De trainingen voor dit seizoen zitten er bijna op. De laatste training is op 1 juni.

Vrijdagavond 3 juni doet een team van de recreanten, bestaande uit Coby, Tine, Baukje, Pia , Catrina, Ron, Jasper, Martin en Nico, mee aan ons eigen BSF toernooi. Het toernooi zal naar verwachting

starten om Âą 18.45 uur en eindigen rond 21.30 uur. Het programma is nu nog niet bekend. Graag aanwezig om 18.30 uur, zodat we op tijd kunnen starten.

Wij wensen jullie nog veel plezier op de trainingen en het toernooi!

Groet,

Fenna en Marja DOOR TRAINING STERK

11

WEDSTRIJDVERSLAG

Zaandam Zuid - DTS 1


Praatpaal

Juni 2016

Een ridder als voorzitter Wat voor velen en zeker voor Kees als een

en dan merk je dat Kees al sinds begin jaren

den niet zo’n verrassing. Op 26 april werd bij

commissies en sinds 2006 als voorzitter. De

verrassing kwam, was voor een aantal ingewijonze voorzitter door burgemeester Jan Baas in de Westerkerk een Koninklijke onderscheiding

opgespeld. Het had de Koning behaagd en Kees is benoemd tot ridder in de orde van Oranje

80 een (bestuurlijke) rol speelt bij DTS, diverse zoektocht leidde tot een stevige bijdrage, dan krijg je de mededeling dat de bijdrage is

geaccepteerd en in maart het positieve bericht.

Nassau. Een terechte Koninklijke waardering

Ik weet dan dat twee DTS’ers een Koninklijke

jaar, maar al tientallen jaren en niet alleen bij

nieuws, maar je mag niets zeggen! Pas op

voor een super vrijwilliger, niet voor een paar de korfbal.

Het verzoek om de aanvraag voor de onderscheiding te ondersteunen kwam medio 2015 binnen

bij het secretariaat. Een verzoek wat niet bekend mocht worden, maar wel van harte werd

ondersteund. Er volgde een zoektocht door het

archief in de bestuurskamer en het archief thuis

onderscheiding krijgen, prachtig en uniek

26 april wordt dat voor een ieder bekend. Kees wordt opgehaald door de wethouder en weet dan dat het niet alleen om Yvonne ging. Dan

hoor je in de kerk uit de mond van onze burgervader je bijdrage deels terug en hoor je ook de

andere bijdragen die hebben geleid tot de meer dan terechte waardering voor een bezige bij,

altijd onderweg en in overleg. Bezig voor de kerk, voor DTS, voor de stichting Johanna Margaretha de Vries, voor zijn werk en voor Sport Beweegt.

Wie weet wat ik nog vergeten ben, want in alle hectiek heb ik niet alles onthouden.

Kees, ik heb het al een paar keer gedaan maar nogmaals, en nu via deze weg, van harte

gefeliciteerd met deze waardering en onder-

scheiding. Het was een bijzondere dag voor jou, Tine, familie maar ook voor DTS.

Jan

12


Het eerste TC nieuws in nieuwe samenstelling

De meeste teams zijn 28 mei klaar met de

van de TC. Jack Schachtschabel heeft na ruim 5

competitie.

belangrijke trekkende rol vervult binnen de TC

Dan stoppen dit jaar alleen de trainingen op

daarvoor onze hartelijke dank!

zomervakantie, 13 juli. ( Het eerste traint door op

jaar de TC verlaten. Hij heeft al die jaren een

met bijzonder veel inzet en enthousiasme. Jack

Tijdens de laatste ALV is Johnny Keesman

benoemd als nieuw TC lid. Daarmee verjongt de

maandag, de woensdag training gaat door tot de maandag en woensdag tot het kampioenschap binnen is! )

TC aanzienlijk, hetgeen een afspiegeling is van

Daarna willen we elke woensdag in de vakantie

actieve trainersgroep. Johnny sluit binnenkort

leden en hun introducees, is welkom op

onze vereniging die heel blij is met haar jonge

zijn mbo opleiding coรถrdinator sport en bewe-

gen af en heeft daarmee ook ruime theoretische ondergrond om in te kunnen zetten voor de ondersteuning en ontwikkeling van onze

trainers. Omdat Johnny zelf deel uitmaakt van de senioren selectie zal hij zich niet bezig houden

met beleid rond de selectie en de hoofdtrainer.

We zijn erg blij dat Johnny zich beschikbaar heeft gesteld voor deze job en hopen op een leuke goede samenwerking.

zomeravond korfbal introduceren: Iedereen,

woensdag avond om 19:30 om een uurtje te schieten, en bij voldoende opkomst kleine

partijtjes te doen. (Ouder/kind jeugd/senioren recreanten, alles in de mix)

Wij hopen op mooie zomeravonden!

Johnny, Pieter, Carla De TC

Als we dit schrijven is het veldseizoen al bijna voorbij. De C1 de B1 en het eerste hebben nog

kampioenskansen! Er moet nog wel gewonnen worden dus succes allemaal!

De andere teams hebben het goed gedaan.

Alleen de D1 kan haar wedstrijden dit seizoen nog niet winnen. Volgend seizoen nieuwe

kansen. Voor de rest geldt soms winst soms

verlies en dus een plaats in de middenmoot. Voor de A1 betekent dat handhaving in de 2e klasse en dat is best knap.

De nieuwe teamindeling is nog niet helemaal rond. Aan het eind van het seizoen zijn er nog vaak wijzigingen o.a. door opzeggingen. Dat

hopen wij natuurlijk niet maar daardoor kunnen wij de indeling pas later publiceren.

DOOR TRAINING STERK

13

TC NIEUWS

NIEUW! Zomer avondkorfbal bij DTS


Praatpaal

Juni 2016

Juni 2016

14


DOOR TRAINING STERK

15


Praatpaal

16

Juni 2016


DOOR TRAINING STERK

17


Annelies Arps ☎ 06 2711 8283 hippe haaksels

info@arpscreatie.nl www.arpscreatie.nl

grafische vormgeving

facebook.com/arpscreatie

creatie canvas schildering Zelf leren haken? Volg een workshop!

18


Oud papier schema Week

Datum

26

28 jun

24

28

30

Lopers

Reserve

Rene H, AndrĂŠ H, Carla H, Ron/John Gr

Rick B

14 jun

Sander M, Pieter M, Sjaak W, John Gr

12 jul

Rick B, Dirk J vD, Sjaak W, Ron/John Gr

26 jul

Sidon H, Justin H, Angela H, Ziko M

Rene H

Sidon H John Gr

Spelregels

Kun je niet, regel dan zelf een ander voor jou. Om 18.45 uur aanwezig bij de Brandweerkazerne.

Indien iemand niet komt opdagen dan loopt de reserve kandidaat (dus wel aanwezig zijn bij de Brandweerkazerne). Niet verschenen loper loopt dan de volgende maand i.p.v. de reserve loper.

Seizoen afsluiting Omdat afgelopen jaar de vossenjacht niet doorging wegens het slechte weer verplaatsen wij deze naar zaterdag

11 juni. Aansluitend zal er een barbecue volgen om het seizoen gezellig met elkaar af te sluiten. Binnenkort komt er meer informatie maar hou deze dag vrij, dit wil je niet missen!!

Rabo fietssponsortocht Zaterdag 11 juni kan de RABO fietssponsortocht weer verreden worden. Een bijzondere tocht van ca

35 km door het oostelijke deel van West-Friesland waarbij geen inschrijfgeld betaald hoeft te worden maar waarbij de deelnemende verenigingen een bedrag van â‚Ź 250,- op de bankrekening bijgeschre-

ven kunnen krijgen. De tocht start om 9.00 uur en de verwachting is dat we rond 13.00 uur weer terug in Enkhuizen zijn. Ruim genoeg om daarna deel te nemen aan de vossenjacht van DTS en aan de seizoen afsluiting bij de kantine in de vorm van een barbecue.

Voorwaarde om het gehele bedrag op te kunnen strijken is dat er 8 personen deelnemen aan de

fietstocht. Tot dusver heb ik de volgende namen doorgekregen: Ron Groot, Dirk en Coby van Pijkeren, Margriet Buiten, Frank Benders en Catrina Nijboer. (Yvonne, Tine en Kees van Dijk staan nog met een vraagteken. Dit geldt ook voor Jon Benders). Graag hoor ik wie er nog meer mee gaat fietsen om het maximale bedrag binnen te krijgen.

Kees van Dijk DOOR TRAINING STERK

19


Praatpaal

Juni 2016

“Fit & Fun” dag, 21-05-2016 Eindelijk was het zover, de “Fit & Fun” dag

van de dag heeft onze B en C jeugd nog een

Westfrisia, WFHC, Dindua en DTS. De “Fit & Fun”

leuke afsluiting was. Kortom een dag die zeker op

georganiseerd door de Rotary Enkhuizen en

dag werd georganiseerd om geld in te zamelen

voor de aflossing van de kunstgrasvelden. Mede dankzij de sponsors is dit wel gelukt, al is het precieze bedrag mij niet bekend.

Namens DTS heb ik deel mogen nemen aan de

één of andere manier misschien een vervolg moet

krijgen. We hebben flink wat punten die verbeterd

kunnen worden, maar ook heel veel punten die wel goed gingen en dus zo weer uit de kast getrokken kunnen worden.

voorbereidingen, en al was het soms wel erg druk

Na afloop hebben we met een leuke en grote groep

om te zien hoe de verenigingen samenwerkten. Bij

geëvalueerd en uiteindelijk moe maar wel voldaan

met alle commissies en werkgroepjes, het was leuk de één ging dat wat makkelijker dan bij de ander, maar uiteindelijk lag er een leuk programma.

DTS zou 4 spellen organiseren voor kinderen tot ong. 12 jaar, Clinics houden op het trainingsveld

van DINDUA, een pubquiz houden in de kantine,

Spijkerbroekhangen op ons eigen plein, en spellen voor kinderen vanaf 12 jaar op onze helft van het

kunstgrasveld. Alles was uitgewerkt en geregeld, er waren sponsors gevonden voor leuke prijsjes,

dus het zag er leuk een veelbelovend uit. Ook het weer beloofde veel goeds.

De dag zelf begon met een opening van de velden

door de Wethouder. Middels een klap op een knop

werden via 2 kanonnen confetti en slingers de lucht ingeschoten. Daarna begonnen alle spellen. Helaas

nog even nagezeten op het horecaplein, de dag naar huis gegaan.

Ik wil hierbij dan ook iedereen, het zijn er veel te veel om apart op te noemen, bedanken die deze dag een bijdrage heeft geleverd. Ik weet dat het soms niet meeviel vanwege het wachten, maar

mede dankzij jullie hebben vele kinderen toch een hele leuke dag gehad. Ik heb ook begrepen dat er

toch een aantal kinderen heel enthousiast waren over onze sport, dus misschien zien we deze nog

terug. En al lag de nadruk van deze dag op het geld inzamelen voor de velden, iemand een leuke dag bezorgen schenkt ook voldoening.

8 juni a.s. hebben we een evaluatie van deze dag en zal ik jullie de resultaten meedelen.

bleef het bezoekersaantal achter bij de verwachtin-

Zoals eerder vermeld, waren er een aantal

te vinden. Met name Carla bij de kangoeroeclub en

wil ik (zoals beloofd) ook even apart benoemen.

gen maar toch wisten een hoop kinderen de velden het levende Ganzenkorfbalspel werden veelvuldig

bezocht. De andere spellen bleven wat achter. Ook het feit dat onze kantine uit de looproute lag

sponsoren die prijsjes geschonken hebben, deze Zij hebben een warm hart voor DTS laten zien, dus laten wij ook hen niet vergeten.

werkte niet in ons voordeel.

Al deze bedrijven ontzettend bedankt voor jullie

Toch kijk ik terug op een enorm leuke dag, met

terugkijken op een leuke en geslaagde

mooi weer, veel hulp van enthousiaste vrijwilligers en ook de samenwerking met Westfrisia, WFHC en Dindua heb ik als positief ervaren. Aan het einde 20

wedstrijd gespeeld tegen de hockeyclub, wat een

bijdrage. Mede dankzij jullie bijdrage kunnen we “Fit & Fun” dag. Rene Hoeflaak


Oproep! De redactie is op zoek naar iemand die Simon zijn huidige taken wilt overnemen. Wil je weten wat het inhoudt dan kun je Simon via 06 4156 4819 of via Facebook een berichtje sturen voor verdere informatie. De redactie

Sponsoring van de kunstgrasvelden door de RABO Woensdag 18 mei was er in de kantine van West Frrisia een symposium door de Rotary van Enkhuizen georganiseerd over “Gezondheid bevorderen”.

Dit symposium stond in het kader van de samenwerking tussen de Rotaryclub Enkhuizen en de

sportverenigingen DTS, Dindua, West-Frisia en WFHC om samen meer mensen te laten kennismaken met sportbeoefening maar tegelijk fondsen

te verwerven als ondersteuning van de sportverenigingen voor de financiering van de kunstgrasvelden.

Aan het begin van de avond werden de voorzitters van de sportverenigingen naar voren gehaald om een cheque van de RABO bank in ontvangst te nemen. Deze bedroeg een bedrag van €20.000,-.

Dit als aanzet om de lening van € 300.000 af te kunnen betalen die de verenigingen gesloten hebben om de aanleg van de kunstgrasvelden te financieren.

Namens de verenigingen heeft Kees de RABO hartelijk bedankt dat zij op deze manier invulling geven aan hun maatschappelijke taak. Ze hebben niet alleen “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen“ in hun reclame-uitingen staan maar handelen daar ook naar.

Nogmaals: hartelijk dank namens meer dan 1200 sporters op Immerhorn.

DOOR TRAINING STERK

21


Praatpaal

Juni 2016

Yvonne lid van de orde van Oranje-Nassau Dinsdag 26 april was de dag dat Kees een lintje zou krijgen. Yvonne was een van de weinigen die dit wist en was uitgenodigd om aanwezig te zijn. Althans dat dacht ze… Wat Yvonne niet wist was dat

zijzelf ook was aangewezen om een lintje te krijgen. Officieel werd zij gehuldigd als lid in de orde van Oranje-Nassau. Wij bij DTS wisten al lang al dat Yvonne dit verdiende zij was niet voor niets de eerste vrijwilliger van het jaar in 2008 waardoor haar naam bovenaan het bord in de kantine prijkt!

Maar wat heeft Yvonne dan allemaal gedaan voor DTS. Ik moet eerlijk zijn, ik kon natuurlijk wel een

aantal dingen bedenken, maar Yvonne was al lid dat ik nog geboren moest worden dus ik heb even de

hulp ingeschakeld van Baukje en Kees. En voor ik het lijstje gelezen had was ik al overtuigd dat Yvonne het lintje verdiend had, maar na het lezen van het lijstje helemaal. DTS mag blij zijn met een lid als

Yvonne die een echt DTS-hart heeft. Lees maar eens mee wat zij allemaal voor de club doet en heeft gedaan; -

Bestuurslid van 1982 tot 1997

Trainer/coach 1997-1999 (ik geloof dat Yvonne samen met Peter later nogmaals een seizoen deze

duo-functie heeft vervuld)

Lid technische commissie 1993 – 2009

Voorzitter jeugdcommissie 1987 – 1999 Al 20 jaar collecteren voor Jantje Beton

Bevrijdingsvuur uit Wageningen gehaald op 4 mei 2009 (Wat een feest was dat!) Gedurende 30 jaar trainer en coach van diverse jeugdteams Clinics ism KNKV voor de trainers en coaches van DTS

Al 8 jaar clinics geven op de basisscholen van Enkhuizen

Gedurende 1 jaar naschoolse opvang voor kinderen van de Hoeksteen icm korfballessen Organisatie schoolkorfbaltoernooi gedurende 23 jaar, 1991 – heden

Organisatie van sport en spel instuif voor basisschoolleerlingen in de hersft en het voorjaar

Organisatie van sport en spel instuif voor alle inwoners van Enkhuizen tijdens 650 jaar Enkhuizen Begeleiden van maatschappelijke stagiairs

En waarschijnlijk zijn er nog talloze dingen vergeten. Afgelopen woensdag was ze bijvoorbeeld al weer het terras onkruid vrij aan het maken. Yvonne is altijd in om te helpen om samen ons mooie cluppie te laten bestaan en anderen ervan bewust te maken dat DTS een fantastische club is. Een fantastische club krijg je alleen met fantastische leden. Gelukkig hebben wij daar een heleboel van bij DTS en

Yvonne is daar een van! Zij verdient het van harte om in het zonnetje gezet te worden door de

burgemeester. Yvonne wij zijn heel erg dankbaar voor alles wat je voor DTS hebt gedaan en nog

altijd doet voor ons cluppie! Wij zijn trots op jou en feliciteren jou en je familie met jouw lintje. Namens het bestuur, Maartje 22


Spel- en sportdag in samenwerking met de Rotaryclub Enkhuizen Bovengenoemde was de tweede activiteit die

baar aan de 4 verenigingen, waarna met een

vier sportverenigingen op Immerhorn met de

werden geschoten als opening van de velden.

gepresenteerd werd door de combinatie van de Rotaryclub.

Eerst op 18 mei een symposium en zaterdag de 21ste een dag om jong en oud in beweging te krijgen door het aanbieden van verschillende hockey-, korfbal- en voetbalspellen.

De aanleg van de kunstgrasvelden en de

financiering hiervan door de verenigingen was

de reden dat de Rotary een half jaar geleden de

helpende hand aanbood. Vanuit de doelstelling

donderende knal heel veel slingers de lucht in Hierna kon het spel- en sportevenement

beginnen. Helaas was de publieke belangstelling gedurende de gehele dag niet wat ervan

verwacht werd. Jammer voor de organisatie

maar belangrijk was wel het feit dat er aange-

toond werd dat een bepaalde mate van saamhorigheid tussen de sportverenigingen gegroeid is die in de toekomst hopelijk nog kan uitgroeien tot realisatie van iets heel moois.

van het Piet Scherpenisse Fonds wilde men

Namens heel DTS willen we de Rotary bedanken

evenementen die tot doel hebben de gezondheid

te horen krijgen hoeveel geld er overgebleven is

energie steken in het organiseren van lokale te bevorderen. Naast het stimuleren van de

sportparticipatie door de Enkhuizer bevolking

voor hun helpende hand. Binnenkort zullen we voor de velden.

was het doel het verwerven van fondsen om de

Iemand van ons eigen cluppie die heel veel tijd

verplichtingen te voldoen die ontstaan zijn door

René Hoeflaak. Zijn creativiteit en organisatieta-

verenigingen te helpen aan hun financiële de aanleg van de kunstgasvelden.

Zaterdag 21 mei was het zover. Het weer was goed en alles was gereed om de Enkhuizer bevolking te ontvangen.

’s Morgens om 11.00 uur kwam eerst de wethou-

der van sport van Enkhuizen, de heer M. Olierook, om de sportvelden officieel te openen. Hij kwam niet met lege handen. Hoewel de velden gereed

zijn, zijn er nog diverse wensen. Om invulling aan

en energie gestoken heeft in de organisatie is

lent heeft hij continue benut om DTS op de kaart te zetten. De andere verenigingen moesten moeite doen om René bij te houden.

René. We willen je heel hartelijk bedanken voor je enthousiasme, energie en tijd. Het had meer belangstelling verdiend.

Het bestuur

een deel van de wensen te geven, stelde de

wethouder een cheque van € 10.000,- beschik-

DOOR TRAINING STERK

23


10 VRAGEN AAN

Praatpaal

Juni 2016

Nico Schenk 1. Hoe ben je bij de club gekomen ?

Door mijn vriend Peter. We waren buren en zat regelmatig bij ze

aan de etenstafel. Daar ging het over korfbal en ik was verkocht, overigens kon Bep, mijn buurvrouw, lekker koken.

2. Wat kun jij het beste op korfbalgebied?

Ik vind zelf dat ik wel redelijk handig ben met een bal, maar dat

moet een ander maar beoordelen.

3. Waarom ben je bij DTS gaan korfballen en wat is je leukste herinnering?

Ik ben bij DTS gaan korfballen omdat mijn buurvrouw, buurman,

buurmeisje en 2 buurjongens op korfbal zaten. Oftewel; Bep, Booi,

Marjan, Cor en Peter. Mijn leukste herinneringen zijn de kampioenschappen en het korfbaltoernooi. De combinatie van sporten en lekker eten en een borreltje beviel mij wel.

4. Wat vind je leuker, aanvallen of verdedigen?

Verdedigen vind ik leuker. Het proberen te belemmeren dat de

tegenstander scoort, maar aanvallen is ook niet vervelend.

5. Welke andere hobby heb je naast korfbal?

Fietsen, varen, vissen, vis roken en bakken, verbouwen,

sponsor-, kantine-, en onderhoudscommissie.

6. Wat zijn je ervaringen als speler/ trainer?

Ik heb als speler alle teams doorlopen van welp tot de recreanten.

Ik heb ook een paar jaar trainen gegeven. Afgelopen zaterdag heb ik ingevallen in het derde en vond dat heel leuk, alhoewel mijn lichaam dat wat minder leuk vond.

7. Wat doe je het liefst als je niet hoeft te werken?

Als ik niet hoef te werken probeer ik bij onze meiden te kijken en

verder de dingen die ik leuk vind.

8. Wat vind je het aller leukst aan korfbal?

De combinatie van jongens en meisjes en de verschillende seizoenen;

binnen en buiten.

9. Wat vind je bij DTS het leukst?

Het enthousiasme van de verschillende mensen en de samenhorig-

heid die er heerst.

10. Wie is je volgende slachtoffer? Jack schatschabel

Jack, je mag de vragenlijst overnemen en ingevuld sturen naar copy. praatpaal@hotmail.com.

24


Recreanten uitje Op 30 april om 13.15 uur verzamelden we bij

ruimte gruis, en dat allemaal

Fenna prachtig weer geregeld, “TOP vrouwen”

dat gedacht. Om eerlijk te zijn,

Ijgenweis voor een gezellige middag. Marja en volgens Paul.

Bij de bali regelden we 2 kruiwagens, versnape-

ringen en ballen voor het klootschieten. Nu mag

in onze achtertuin, wie had

Orion is een aanrader voor wie er nog niet geweest is.

je van DTS vrouwen verwachten dat ze balvaar-

Het diner was geregeld in de Bonte

presteerden het om met een “linkse” afwijking

tijd om, het eten was prima. Dank aan

dig zijn... NIET DUS. Zowel Tine als Katrina

de bal bijna door de ramen en op het dak van IJgenweis te krijgen. De schrik zat er goed in,

Veer. Met 14 gezellige mensen vloog de de organisatie.

vervolgens werd er beter gegooid. Beide kruiwa-

Om 20 uur konden we weer naar

een keer in de sloot geraakt.

een wandeling naar huis, haar fiets

gen teams hielden het niet droog, alle ballen zijn Mensen en honden waren hun leven met ons

niet veilig, het werd interessant toen een hond dacht mee te moeten spelen. Het weer was

geweldig, zodat we de picknick tafel ook echt konden gebruiken om op krachten te komen.

Grote verrassing was Orion, op de bovenverdieping van IJgenweis. Enthousiast werden we

ontvangen door de voorzitter van die club, hij

vertelde op een flink niveau waardoor niet alle informatie bij ons aan kwam. Verhalen over

planeten, kometen, heelal, sterrenkijkers en

huis vertrekken, voor Jon werd dit was verdwenen, waarvan direct aangifte is gedaan. Die nagel

nieuwe fiets werd binnen 48 uur door oom agent weer aan haar

overhandigd, de politie was ook

hier onze beste vriend. Zo hielden we geen rara nasmaak over van deze mooie dag.

Frank Benders

Scheidsrechters Elke week staan ze weer klaar om het spelen van de wedstrijden mogelijk te maken. Een speler/speelster tekort is nog op te lossen maar zonder een scheidsrechter kunnen we niet. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën. Sommige scheidsrechters

fluiten zelfs twee keer in een weekend. Ja! Soms wel op één dag. Al die mensen die deze (soms ondankbare) taak vervullen willen we als bestuur en geheel DTS hartelijk danken.

Cor Mantel heeft jarenlang voor DTS gefloten. Daarnaast was hij betrokken bij de opleiding van jonge scheidsrechters bij

DTS. Nu gaat hij zich richten op zijn andere club nl. Blauw-Wit in Amsterdam. We wensen hem veel succes en hopen hem nog vaak op het DTS veld te zien. Cor! Bedankt.

DOOR TRAINING STERK

25


26


Koude pizza Benodigdheden (dit recept is voor 1 bakplaat) Deeg:

Beleg:

1 pot dorito’s dip

half zakje gedroogde gist

250 gram bloem

• •

1 theelepel suiker

2 eetlepels (olijf)olie

halve theelepel zout

200 gram roomkaas (op kamer temperatuur) 1 rode paprika 1 gele paprika bosui

75 gr geraspte kaas

Bereiding: • •

Los de gist en de suiker in 1 dl handwarm water op in een kommetje. laat het mengsel 10 minuten

staan en roer het vervolgens tot een glad papje.

Doe de bloem in een kom,maak een kuiltje in het midden en schenk de gistoplossing erin. Schenk

3 eetlepels handwarm water en de olie bij het gistmengsel en strooi het zout over de bloem. Meng het geheel door elkaar en kneed het vervolgens in ca. 10 minuten tot een elastisch deeg dat niet

• • • • • • •

meer plakt.

Vorm van het deeg een bal en leg deze in een kom, dek de kom af met een vochtig gemaakte doek

en laat het deeg op een warme, tochtvrije plaats 30-45 minuten rijzen. Leg het deeg op een ingevette bakplaat rol het uit.

Bak de bodem in het midden van een voorverwarmde oven (220 graden) in ca. 10 minuten gaar. Laat de bodem afkoelen.

Meng de roomkaas met de dorito’s dip en smeer dit over de afgekoelde bodem. Snijd de paprika’s in kleine stukjes en verdeel dit over de pizza.

Strooi tot slot de geraspte kaas en de in ringen gesneden bosui erover en smullen maar!

Culinaire groeten, Annelies

De volgende die een recept mag aanleveren is Harco Wagt.

Lekker als borrelhapje! DOOR TRAINING STERK

27


Praatpaal

Juni 2016

Recreanten bij bevrijding

Wie oh wie?

van de Spanjaarden

Weten jullie wie er op de vorige foto stond? Het was Het was Rene Hoeflaak!

Wie is dit? Ron en Margriet

Hierboven zie je een foto van een lid van DTS. Het kan zijn dat deze korfbalt of gekorfbald heeft. Of gewoon vrijwilliger bij de club is.

Heb je zelf ook oude foto’s dan kun je deze sturen naar copy.praatpaal@hotmail.com.

28


BALLENSPONSORS

DOOR TRAINING STERK

29


Hier kan Ăşw advertentie de volgende keer staan.

30


De Baanbreker Het leukste leer/werkbedrijf voor mensen met een beperking!

De Juffies handwerkartikelen In beide winkels vindt u de handgemaakte knuffels, kussens, dekens en meer!

Onopgemerkte Schatten De winkel voor al uw kunst en kitsch aankopen. Ook vindt u er de leukste cadeauartikelen.

Kringloopwinkel ‘t Zoldertje Een eigentijdse winkel met breed aanbod aan tweedehands artikelen.

Kringloopwinkel ‘t Zoldertje Harpstraat 3 1601 GN Enkhuizen 0228-319048 Openingstijden ma 12.30 - 17.00 uur di t/m za 10.00 - 17.00 uu

Word vrijwilliger Op alle projecten wordt gewerkt door vrijwilligers. Wil jij ook zo’n leuke werkplek? Meld je dan aan.

Doneer spullen Wij kunnen niet bestaan zonder uw hulp! Geef uw spulletjes een tweede leven en doneer ze bij ‘t Zoldertje

Onopgemerkte Schatten Venedie 6 1601 HB Enkhuizen 0228-324574 Openingstijden zo 13.30 - 17.00 uur woe t/m za 10.00 - 17.00 uur

Kijk voor meer informatie op www.baanbrekerenkhuizen.nl DOOR TRAINING STERK

31


B

E K HUI

TA U R A

Westerstraat 66-68, Enkhuizen

ES

6 dagen per week vanaf 11.30 uur (zondag 12.30 uur), maandag gesloten.

0228 312 512

(info@)restaurantbroekhuizen.nl

Lub Timmerwerk te Enkhuizen Al meer dan 15 jaar ervaring! Voor al uw bouw- en verbouwklussen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende offerte. Jan Lub | 0638499919 | Lubtimmerwerk@gmail.com

R

NT

N

U bent bij ons van harte welkom voor koffie met onze huisgemaakte amandelkrul, lunch, high tea, borrel en diner.

RO

ZE

Broekhuizen; voor elk wat wils!

Praatpaal juni 2016  

De praatpaal is het clubblad van korfbal vereniging DTS uit Enkhuizen. Voor meer informatie kijk op www.dtsenkhuizen.nl

Praatpaal juni 2016  

De praatpaal is het clubblad van korfbal vereniging DTS uit Enkhuizen. Voor meer informatie kijk op www.dtsenkhuizen.nl

Advertisement