Page 1

Nieuwe uitdagingen Rotaryactie NK Beachkorfbal 2016

DOOR TRAINING STERK

September 2016


Colofon Oplage 100 stuks 11 x per jaar Sportpark Immerhornpolder Immerhornweg 2, 1601 DC Enkhuizen T 0618937794 Postadres: CKV DTS Enkhuizen Kerkeland 12, 1602 LG Enkhuizen Email: dts.enkhuizen@knkv.nl Bankrelaties: Rabobank:NL39RABO031.73.06.529 Dagelijks bestuur: Voorzitter: C. van Dijk Reigerweg 12, 1602 PB Enkhuizen T 0228 317 529 M 06 556 915 63 E cvandijk@quicknet.nl Secretaris: Marieke van Dokkum Wulpenlaan 12 Enkhuizen E dts.enkhuizen@knkv.nl T 0228-313967 Penningmeester: Ineke Bollen-Hakvoort Knokkel 94, 1619 AX Andijk T 0228 855 447 E ineke@aka-andijk.nl Ledenadministratie: Marja Vijselaar De Bouw 177, 1611 LR Bovenkarspel T 0228 51 95 18 E m.w.vijselaar@kpnmail.nl Diversen: Technische Commissie: Pieter Mantel 0228 315 002 Carla Hogeweg 06 204 645 40 Jack Schachtschabel 0228 753 937 Wedstrijdsecretaris: Baukje Born 0228 318 513 Kantine Commissie: Ron Groot 0228 315 912 / 06 481 533 83 Jeugd Commissie: Sylvia van der Lee 06 130 357 00 Oud Papier Commissie: John Groot 0228 721 338 / 06 404 257 70 Willem Buiten 06 422 014 11 Recreanten Commissie: Marja Vijselaar m.w.vijselaar@kpnmail.nl Fenna Müller fenna.muller@quicknet.nl Sponsor Commissie: Harco Wagt 06 52 00 25 63

Van de redactie De taken van Simon zijn overgenomen door Rosalyn.

Wil je een tekst aanleveren dan mag dat als Word document. Foto’s kan je het beste via wetransfer.com versturen. Dat bespaart ons veel tijd. Inleverdatum van de kopij is 20

september 2016.

Stuur dit naar: copy.praatpaal@hotmail.com of schuif het door de brievenbus op de Zuider Boerenvaart 49. Veel leesplezier,

Simone, Sylvia, Annelies en Rosalyn

Simone

Sylvia

Annelies Rosalyn

© 2016 DTS Enkhuizen 2

www.dtsenkhuizen.nl

DOOR TRAINING STERK

3


Vaak wordt gezegd; “Als je lekker aan het werk

horen dit z.s.m. van ons en dan is het zaak de

Ik weet niet hoe het u vergaat maar bij mij gaat

handen maken licht werk.

bent dan gaat de tijd zo snel�.

de tijd ook snel als je tijdens de vakantie mag

bemensing van de kantine in te vullen. Vele

luieren. De tweede helft van juli mochten wij

Dat vele handen licht werk maken en dat je

Op de kalender nog maar 3 weken geleden maar

bijeenkomst van de sportverenigingen met de

vakantie houden en daarna riep het werk weer. voor mijn gevoel al een hele tijd.

Ik hoop dat iedereen gezond van vakantie

terugkomt en dat ieder uitgerust is om het

komende seizoen weer zijn of haar beste beentje voor te zetten.

We gaan een jaar tegemoet met heel veel

uitdagingen. De grootste zal zijn om het aantal

daarmee geld kan verdienen, bleek ook tijdens de Rotary op woensdag 13 juli. Verderop in dit clubblad lezen jullie hier meer over.

Naast bovengenoemde uitdagingen zullen er

vast nog vele andere zaken op het pad van het

bestuur komen. We gaan er met zijn allen weer

lekker tegenaan. Ik hoop dat ieder weer energiek start met onze sport. Dit is namelijk het belangrijkste doel van de vereniging.

leden van DTS weer op te krikken. Vooral bij de

Het bestuur wil graag de sportbeoefening

seizoen gaan we in met 4 jeugdteams en 3

motivatie moeten van de leden komen.

jeugd moet er aanvulling komen. Het nieuwe

senioren. We hebben geen E- en geen F-team.

Ook hebben we momenteel nauwelijks kangoeroes. Ik heb het volste vertrouwen erin dat als

iedereen zijn of haar schouders eronder zet dat we de neergaande lijn in ledental weer snel

faciliteren maar het enthousiasme en de

Zoals elk jaar zal dit ook dit seizoen wel goed komen. We laten ons graag verrassen met de

nodige overwinningen en zo mogelijk kampioenschappen.

kunnen ombuigen.

Iedereen veel succes gewenst. Maak er een mooi

Een andere uitdaging waar we voor staan is het

veel doelpunten.

verzorgen van de kantinediensten in sporthal

De Drecht gedurende de wintermaanden op de

zaterdagen dat DTS daar zijn wedstrijden speelt. Volleybalvereniging Madjoe is momenteel druk

VAN DE VOORZITTER

Nieuwe uitdagingen

seizoen van zonder te veel blessures maar met

Kees van Dijk

bezig de kantine van De Drecht op te knappen

om deze een gezelliger uitstraling te geven. Op

korte termijn zullen het bestuur en een afvaardiging van de kantinecommissie met hen om tafel gaan zitten om te kijken onder welke voorwaar-

den DTS de kantine gaat en mag gebruiken. Jullie

4

DOOR TRAINING STERK

5


Praatpaal

September 2016

TC nieuws

Trainingstijden veld seizoen 2016

Het seizoen gaat bijna beginnen. In de week van

groep om elkaar te motiveren en te helpen en de

Maandag

jeugdteams en het 3e. Dit jaar wil de tc iets meer

gebruiken we de leerstof uit de Trainersclinic die

20.00 - 21.30

22 augustus starten de trainingen weer voor de lijn aanbrengen in de trainingen.

Nadat we een grote stap hebben gemaakt naar 2x trainen per week, is het nu tijd om door te

pakken met de ontwikkeling van de trainers. Dit

willen we doen door het gezamenlijk vaststellen van doelen per team, verder te gaan met

scholing en het inpassen van het trainingsplan.

De trainers krijgen de opdracht mee samen met

hun team te bespreken wat de teamdoelstelling zal zijn. De trainers krijgen een vragenlijst mee zodat spelers (in kleine groepjes) kunnen

aangeven waar ze goed in zijn, wat ze willen leren etc. Aan de hand van die antwoorden

kunnen de trainers hun eigen doelstellingen

bepalen. Die bespreken we binnen de trainers-

activiteiten op elkaar af te stemmen. Daarbij

onze trainers vorig jaar bij Andre Kuipers hebben gevolgd.

De resultaten zullen voor de zaalcompetitie

worden besproken zodat we dan de plannen kunnen bijschaven of uitbreiden.

Hiermee hopen wij dat de trainers meer ondergrond krijgen en elkaar kunnen motiveren en

ondersteunen. Zodat ze daardoor meer plezier

hebben bij het voorbereiden en uitvoeren van de trainingen. Daarmee bereiken we dat trainers en spelers met meer sportplezier in het veld staan.

De TC,

Johnny Keesman, Pieter Mantel, Carla Hogeweg

Tijd

Team

Trainer(s)

Coach(es)

20.00 - 21.00

2e

Pieter

Pieter

20.00 - 21.00

19.00 - 20.00 19.00 - 20.00

A1 B1

Pieter, Mitchell, Sidon

18.00 - 19.00

E1

Yvonne, Noa, Jetske

Woensdag

Pieter

Rosalyn, Jimmy, Boukje

Jack, Jay, Matthijs

D1

Qruun

Sidon en Pieter

C1

18.00 - 19.00

Carla Jack

Yvonne, Noa, Jetske

Tijd

Team

Trainer(s)

Coach(es)

20.00 - 21.00

2e

Pieter

Pieter

20.00 - 21.30

20.00 - 21.00

19.00 - 20.00 19.00 - 20.00

1e

3e A1 B1

Qruun

Pieter, Mitchell, Sidon

Pieter

Rosalyn, Jimmy, Boukje

C1

Jack, Jay, Matthijs

19.00 - 19.00

E1

Yvonne, Noa, Jetske

D1

Qruun

Sidon en Pieter

18.00 - 19.00

20:00 - 21.00

Zaterdag 3 september is het weer zo ver dan hebben we ons eerste thuisprogramma. We

3e

Qruun

18.00 - 19.00

18.00 - 19.00

BBQ

1e

Carla Jack

Yvonne, Noa, Jetske

Recreanten

Vragen, opmerkingen, wij zijn er voor jullie, Carla, Pieter en Johnny.

willen beginnen met een bbq zodat iedereen weer lekker bij kan kletsen na de vakantie. Voor de volwassenen kost het € 7,50 en voor de kids € 5,00 dus geef je op voor 30

Met vriendelijke groet,

augustus zodat we weten hoeveel we in moeten slaan.

De TC

Er hangt een lijst in de kantine of via Facebook. Wij hebben er weer zin in! We hopen van jullie ook. Als er vegetariërs zijn horen we dat graag van tevoren. De kantinecommissie

6

BER

EPTEM S 3 G A ZATERD

DOOR TRAINING STERK

7


Praatpaal

September 2016

De Rotaryactie Recreantennieuws

Woensdag 13 juli 2016 was het zover: de 4 sportverenigingen die op het sportpark Immerhorn actief

Na lekker luieren is het nu weer tijd om in beweging te komen. Elke woensdag om 20.00 uur staat

vatte even in het kort de acties samen die door de Rotary met de vier verenigingen West Frisia,

zijn, waren uitgenodigd op de wekelijkse bijeenkomst van de Rotaryclub Enkhuizen in het Peperhuis.

onze trainer weer voor ons klaar. Helaas gaan niet naar het Apollo toernooi op 3 september, we hebben niet genoeg mensen voor een team. Erg jammer. Sportieve groet,

Na een goede maaltijd was het woord aan de Rotary. De voorzitter van de Rotary, de heer Eric Bakker, Dindua, WFHC en DTS waren opgezet. Allereerst op woensdag 18 mei het seminar over “Gezondheid bevorderen”. Hier werd de nadruk gelegd op het sporten en bewegen in zijn algemeenheid.

Naast het seminar werd Het sportieve evenement ‘Fit & Fun, Immerhorn in beweging’ op zaterdag 21

Fenna en Marja

mei op het sportcomplex georganiseerd. Vooral jeugdige deelnemers beleefden hieraan veel plezier.

De opbrengsten van beide evenementen vloeien terug naar de sportclubs die deze steun goed kunnen gebruiken bij hun activiteiten vanwege de verhoogde financiële lasten na aanleg van de kunstgrasvelden op het sportpark. Groot was de blijdschap van de aanwezigen van de sportclubs toen Kees van

Kantine dienst

Ledenadministratie

Gelukkig zijn er altijd weer vrijwilligers die een

Beëindiging lidmaatschap

kantine dienst willen draaien. Wil je ons ook

graag helpen? Meld je dan bij Mieke Koopman. 3 september 2016 9.15 – 12.00

Rosalyn en Jim

15.30 - ??

Nico, Mieke en Ron

12.00 – 15.30

Sylvia en Mandy

24 september 2016

Lisa Ursem

Wouter Smit

Aimee Dahman Groet,

Marja Vijselaar

Dijk als vertegenwoordiger van hen een cheque in ontvangst mocht nemen ter grootte van € 7.500,-.

In zijn reactie op deze gift benadrukte Kees dat hij heel blij was met het financiële resultaat maar dat ook het positieve resultaat van de andere doelstellingen benadrukt mocht worden: sport onder de

aandacht brengen, bewegen promoten, de naamsbekendheid van de Rotary in Enkhuizen vergroten en daarnaast het vergroten van de saamhorigheid tussen de verenigingen.

Opgeroepen werd een gezamenlijke evenementencommissie in het leven te roepen om jaarlijks een

activiteit te organiseren die geld zou kunnen opleveren voor de financiering van de velden. De Rotary zou dit, zo nodig, willen ondersteunen.

Vanwege hun belangrijke rol bij de realisatie van de velden en de financiering hiervan werden zowel

Rabobank West-Friesland als de Gemeente Enkhuizen tijdens het seminar in de schijnwerpers gezet.

Tijdens het seminar overhandigde Rabobank-directeur Ronald Bruins een cheque van € 20.000,- aan de sportclubs.

9.15 – 12.00

Boukje en Kelly

Al met al indrukwekkende activiteiten die maken

15.30 - ??

Mieke, René en Ronald

jaren iets minder worden.

12.00 – 15.30

8 oktober 2016

Roos v. Paassen en Pia

9.15 – 12.00

Anja en Lydia

15.30 - ??

Nico, Mieke en Ron

12.00 – 15.30

Sylvia en ??

dat de zorgen van de penningmeesters de eerste

Hartelijk dank aan ieder die meegewerkt heeft

aan het slagen van de beide activiteiten waarbij we vooral de naam van René Hoeflaak willen noemen. Met zijn creatieve geest en zijn enthousiasme was hij op vele gebieden kartrekker.

Het bestuur 8

DOOR TRAINING STERK

9


Praatpaal

September 2016

Wedstrijd programma 3-9-2016

DTS (E) 1

Atlantis 1

15:30

Sportcomplex Immerhorn

24-9-2016

DTS (E) A1

Nova A1

11:15

Sportcomplex Immerhorn

3-9-2016

DTS (E) 2

De Vinken 3

14:00

Sportcomplex Immerhorn

24-9-2016

DTS (E) B1

Blauw-Wit (A) B2

10:00

Sportcomplex Immerhorn

3-9-2016

DTS (E) 3

Helios 4

12:30

Sportcomplex Immerhorn

24-9-2016

DTS (E) C1

Celeritas C2

11:15

Sportcomplex Immerhorn

3-9-2016

DTS (E) A1

OKV A1

11:15

Sportcomplex Immerhorn

24-9-2016

DTS (E) D1

Kleine Sluis D1

10:00

Sportcomplex Immerhorn

3-9-2016

DTS (E) B1

Vlug & Vaardig (A) B1

10:00

Sportcomplex Immerhorn

1-10-2016

De Vinken 1

DTS (E) 1

15:30

Sportpark De Molmhoek

3-9-2016

DTS (E) C1

Sporting Andijk C1

11:15

Sportcomplex Immerhorn

1-10-2016

Vlug & Vaardig/KCN 2

DTS (E) 2

17:00

Sportpark Melkweg

3-9-2016

DTS (E) D1

Helios D2

10:00

Sportcomplex Immerhorn

1-10-2016

Vlug & Vaardig/KCN 4

DTS (E) 3

14:00

Sportpark Melkweg

10-9-2016

Gemini 1

DTS (E) 1

15:30

Groenhovenpark

1-10-2016

Groen Geel A3

DTS (E) A1

14:00

Sportpark Trickelsoord

10-9-2016

SDO/VerzuimVitaal 4

DTS (E) 2

12:30

Sportpark Mijzijde

1-10-2016

Vlug & Vaardig (A) B1

DTS (E) B1

11:15

Sportpark Melkweg

10-9-2016

Furore A1

DTS (E) A1

14:00

de Omzoom

1-10-2016

Sporting Andijk C1

DTS (E) C1

11:30

ANDIJK

10-9-2016

ZKC ‘31 B3

DTS (E) B1

12:45

Sportcomplex Jagersveld

1-10-2016

Helios D2

DTS (E) D1

11:15

Korfbalveld Helios Sportpark Noord-E

10-9-2016

Kleine Sluis C1

DTS (E) C1

10:00

Sportpark Kleine Sluis West

8-10-2016

DTS (E) 1

Triaz 1

15:30

Sportcomplex Immerhorn

10-9-2016

HBC D1

DTS (E) D1

10:00

Spoorsingel, Beverwijk

8-10-2016

DTS (E) 2

Tempo 8

14:00

Sportcomplex Immerhorn

17-9-2016

DKV (IJ) 1

DTS (E) 1

15:30

Sportcomplex Schoonenberg

8-10-2016

DTS (E) 3

EKVA 8

12:30

Sportcomplex Immerhorn

17-9-2016

DKV (IJ) 3

DTS (E) 3

12:30

Sportcomplex Schoonenberg

8-10-2016

DTS (E) A1

DOS (W) A1

11:15

Sportcomplex Immerhorn

17-9-2016

Roda A1

DTS (E) A1

12:30

WESTZAAN

8-10-2016

DTS (E) B1

ZKC ‘31 B3

10:00

Sportcomplex Immerhorn

17-9-2016

Blauw-Wit (A) B2

DTS (E) B1

13:00

Sportpark Joos Banckersweg

8-10-2016

DTS (E) C1

Kleine Sluis C1

11:15

Sportcomplex Immerhorn

17-9-2016

Celeritas C2

DTS (E) C1

11:15

Sportpark De Groene Voet

8-10-2016

DTS (E) D1

HBC D1

10:00

Sportcomplex Immerhorn

17-9-2016

Kleine Sluis D1

DTS (E) D1

10:15

Sportpark Kleine Sluis West

15-10-2016

Badhoevedorp/MIK 1

DTS (E) 1

15:30

Sportpark Akerveld

24-9-2016

DTS (E) 1

Reeuwijk 1

15:30

Sportcomplex Immerhorn

15-10-2016

Badhoevedorp/MIK 4

DTS (E) 2

12:30

Sportpark Akerveld

24-9-2016

DTS (E) 2

Luno 3

14:00

Sportcomplex Immerhorn

15-10-2016

Sporting Andijk 2

DTS (E) 3

14:00

ANDIJK

24-9-2016

DTS (E) 3

Kleine Sluis 2

12:30

Sportcomplex Immerhorn

15-10-2016

ZKV (Za) A2

DTS (E) A1

12:30

Sportpark Hoornseveld

10

DOOR TRAINING STERK

11


Praatpaal

September 2016

September 2016

12

DOOR TRAINING STERK

13


Praatpaal

14

September 2016

DOOR TRAINING STERK

15


Even voorstellen... Mijn naam is Yvonne Groenewoud, voor de

meeste mensen wel bekend bij onze korfbalvereniging.

Al sinds 1972 lid van DTS, moeder van 2 korfbal-

lende dochters en in het dagelijks leven Verzor-

gende IG in het Nicolaas Verpleeghuis. Maar wat nieuw is, is dat ik sinds juni 2016 voor DTS de

Vertrouwens Contact Persoon (VCP) ben. DTS

Annelies Arps ☎ 06 2711 8283 hippe haaksels



streeft ernaar om een veilige, sociale en plezie-

rige korfbalvereniging te zijn, en ik mag als VCP

hieraan een steentje bijdragen. Voor het invullen

info@arpscreatie.nl www.arpscreatie.nl

van deze functie heb ik in juni van dit jaar een cursus gevolgd bij het NOC*NSF.

Wat doet een Vertrouwens Contact Persoon?

grafische vormgeving

facebook.com/arpscreatie

creatie

De VCP is voor de eerste opvang, advies of doorverwijzing in geval van ongewenst gedrag binnen onze club. Bij ongewenst gedrag kun je denken aan: Pesten en gepest worden, ongewenst (seksueel)

gedrag, het gevoel hebben dat je er om bepaalde reden niet bij hoort, grensoverschrijdend gedrag, iemand doet iets wat jij onprettig vindt. Ook als je iets vermoedt of je zorgen maakt kun je met je verhaal bij mij terecht. Ik ben onafhankelijk, maak geen deel uit van het bestuur.

De VCP is er voor spelers, ouders van spelers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurders. Je wilt de Vertrouwens Contact Persoon inschakelen. Hoe werkt dat?

Je kunt me bereiken via telefoonnr. 06-2510 8492 of via e-mail yvonne_groenewoud@ziggo.nl

canvas schildering Zelf leren haken? Volg een workshop!

natuurlijk kun je me ook altijd aanspreken op het veld.

We maken op korte termijn een afspraak. Dat doen we op een plek die jij prettig vindt. Ik luister naar je verhaal en samen kijken we naar wat voor jou de beste vervolgstappen zijn.

Alle meldingen moet ik rapporteren bij het bestuur. Dat kan anoniem. In principe heb ik hierbij een

geheimhoudingsplicht. Maar in het geval van strafbare feiten, waarbij het bestuur van mening is dat

de veiligheid van de leden in het geding is, kan en mag de klacht niet anoniem gerapporteerd worden. De functie VCP is een initiatief van het NOC*NSF. Je kunt ook contact opnemen met het NOC*NSF

meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Dat kan via 0900-202 55 90 (ma

t/m vrijdag van 8.00 -22.00 uur en za 12.00 -16.00 uur) of via www.vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

16

DOOR TRAINING STERK

17


Praatpaal

September 2016

“Een prachtig zonnige en sportieve dag”

NK Beachkorfbal 2016 In Scheveningen werd dit jaar het NK beachkorf-

tegen een ploeg die niet echt haar best deed. De

experience’. Ik begreep dat er al een tijdje werd

soms een potje en speelden tegen ploegen als

bal gehouden tegelijkertijd met ‘the Olympic

geroepen dat wij als DTS eens aan beachkorfbal mee moesten doen maar nu stonden we ineens

op het Nederlands Kampioenschap. Rosalyn had 2 teams ingeschreven: 1 senioren en 1 jeugd

team! We spraken af om 07:54 de trein naar Den

Haag te nemen met een mannetje of 14, Rosalyn & Johnny gingen rechtstreeks. Angela en ik

waren al snel de papa en mama van het stel, een mooi stel overigens! Overstappen in Sloterdijk naar Den Haag HS en daar op tram 1 of 9 naar

Scheveningen met korting i.v.m. het vuurwerkfestival dat ook bezig was. Kleine vertraging

doordat 1 van onze kindertjes zijn portemonnee in de trein had laten liggen, na melding hiervan

bleek later dat de conducteur hem gelukkig had gevonden en in Rotterdam heeft afgegeven bij

gevonden voorwerpen. We kwamen uiteindelijk misschien iets te laat aan op het strand maar

waren nog niet de laatste gelukkig. Net op tijd

voor de openingswedstrijd tussen blauw-wit en KZ met Marjolijn. Dan ons eerste potje…tegen blauw-wit 2! Dat is het team waartegen

Marjolijn normaal competitie speelt begreep ik. Ik heb deze wedstrijd eerst eens gekeken, eerst

die jonkies maar eens laten zweten. Blauw-Wit

hield telkens 1 speler bij onze korf om meteen bij de counter te kunnen scoren…Slim maar niet te verdedigen mede doordat er een regel was dat

bewegend schieten nooit verdedigd was. Maar

goed, we ploeterden door de partijen heen en de

jeugd deed het ook best goed, ook zij wonnen

Dalto A1, Blauw Wit A1…ook deze poule was voor hen toch te pittig. Het is uiteraard extra zwaar korfballen in het mulle zand. De meesten

droegen wel sokken tegen de scherpe schelpen in het zand. Gelukkig konden we allemaal door

blijven wisselen waardoor je weer even op adem kon komen. Al met al hadden we een prachtig

zonnige en sportieve dag. De kindertjes namen

nog een duik in zee en we maakten de dag vol op het strand. De Olympic experience heeft ons

allemaal niet zo geboeid geloof ik…we keken er de wedstrijd om het brons van de volleybal

dames en gingen opzoek naar een eettentje

langs de boulevard. Daar was het extreem druk

door het mooie weer en het vuurwerkfestival. Via een duur terras eindigden wij door tijdsgebrek

toch bij de McDonalds en NY Pizza. We hadden

anders het vuurwerk zeker gemist. Na het eerste vuurwerk toch maar op de tram gesprongen en via Haarlem en Sloterdijk weer naar huis.

Sommige kindertjes sliepen al lekker tegen

elkaar aan in de trein en om 00:38 zijn we weer terug in Enkhuizen.

Allemaal snel naar jullie bedjes! Het was echt een heel gezellige dag zo met z’n allen. Bedankt allemaal!

Paps & Mams

laatste wonnen we zowaar. Jammer genoeg

18

DOOR TRAINING STERK

19


Praatpaal

September 2016

Competitieschema KNKV 2016-2017

20

DOOR TRAINING STERK

21


1. Hoe ben je bij de club gekomen ?

Eigenlijk door Justin. Die is op korfbal gegaan

en van het een kwam het ander… er werd nog een coach gezocht en ff later een speler voor het derde.

2. Wat kun jij het beste op korfbalgebied?

Tegenwoordig kan ik niet zoveel het beste

meer, maar in mijn betere ( jeugd) jaren was ik toch wel een vervelende klever in de verdediging.

3. Waarom ben je bij DTS gaan korfballen?

Doordat ik toch een korfbal hart heb. Mijn

hele familie (tot aan de grootouders toe)

korfbalden bij RODA in Westzaan. Het was

voor mij dus niet moeilijk toen ze mij gevraagd hadden of ik coach wilde worden en zelf weer een balletje wilde gooien. Tot op heden nog

geen spijt van gehad. Mijn mooiste herinneringen liggen bij mijn jongens Justin &

Matthijs, de vele kampioenschappen en dan als trotse pa aan de kant.

4. Wat vind je leuker, aanvallen of verdedigen?

Voorheen vond ik verdedigen leuker. Probeerde

mijn huid zo duur mogelijk te verkopen en heb dan ook regelmatig van de tegenstander

gemopper gehoord… en als ik dat hoorde was

mijn wedstrijd geslaagd. Nu vind ik het heerlijk om een wedstrijd te spelen, voor mij is de

wedstrijd al geslaagd wanneer het leuk en

gezellig is geweest. En winnen? Mooi meegenomen!!

5. Welke andere hobby heb je naast korfbal? Films kijken en muziek luisteren. Verder

probeer ik oude liefdes (fietsen) op te pikken, maar dat lukt nog niet erg…. Teveel bezigheden buitenshuis haha. 22

6. Wat zijn je ervaringen als speler/ trainer?

Twintig jaar bij Roda in Westzaan gekorfbald. Van de jeugd tot aan

de senioren. Het korfbal van toen is niet meer te vergelijken met het korfbal van nu. Mijn hoogtepunt in de korballerij is dat ik met het eerste van Roda mee mocht naar Heerenveen. Zij speelde toen

overgangsklasse en ik moest mee om voor nood een bepaalde heer

van Blauw Wit uit te schakelen… helaas heb ik niet gespeeld maar de broodmaaltijd was lekker!!

Mijn tijd bij DTS heb ik daarna de jeugd gecoached… niet echt op het

tactische, maar meer op het mentale vlak… het zogenaamde steuntje in de rug. Altijd positief naar de spelers.

7. Wat doe je het liefst als je niet hoeft te werken?

Films kijken en muziek luisteren dus. Verder heerlijk om in de

weekenden richting de kust te gaan. Door de bossen struinen of over het strand en daarna samen een hapje en een drankje bij Deining in Castricum.

8. Wat vind je het aller leukst aan korfbal?

Het fanatieke hoogst haalbare bij de jeugd en de gezelligheid bij de

oudere. Laten we zorgen dat bij DTS beide mogelijk is (blijft). 9. Wat vind je bij DTS het leukst?

Het ons kent ons gevoel. Een gezellige kleine vereniging.

10. Wie is je volgende slachtoffer? Noa Mantel

Noa, je mag de vragenlijst overnemen en ingevuld samen met een foto sturen naar copy.praatpaal@hotmail.com.

DOOR TRAINING STERK

23

10 VRAGEN AAN

André Havik


Praatpaal

September 2016

Oud papier schema Week

Datum

38

36

40 42

Lopers

Reserve

20 sept

Soraya S, Willem B, Sjaak W, John G.

Joelle S.

18 okt

Klaas M, Dirk M, Peter M, John G.

6 sept

4 okt

Hans de Vr, Kelly S, Maartje H, Jimmy K.

Joelle S. Baudien L, Ronald S, Jasper G.

Soraya S Klaas M.

Sander M.

Spelregels

Kun je niet, regel dan zelf een ander voor jou. Om 18.45 uur aanwezig bij de Brandweerkazerne.

Indien iemand niet komt opdagen dan loopt de reserve kandidaat (dus wel aanwezig zijn bij de Brandweerkazerne). Niet verschenen loper loopt dan de volgende maand i.p.v. de reserve loper. Januari

37.820 kg

Maart

34.080 kg

Februari

35.060 kg

BALLENSPONSORS

April

31.340 kg

Wie oh wie? Weten jullie wie er op de vorige foto stond? Het was Dirk Johan van Dijk!

Wie is dit?

Hierboven zie je een foto van een lid van DTS. Het kan zijn dat deze korfbalt of gekorfbald heeft. Of gewoon vrijwilliger bij de club is.

Heb je zelf ook oude foto’s dan kun je deze sturen naar copy.praatpaal@hotmail.com.

24

DOOR TRAINING STERK

25


De Baanbreker Het leukste leer/werkbedrijf voor mensen met een beperking!

De Juffies handwerkartikelen In beide winkels vindt u de handgemaakte knuffels, kussens, dekens en meer!

Onopgemerkte Schatten De winkel voor al uw kunst en kitsch aankopen. Ook vindt u er de leukste cadeauartikelen.

Kringloopwinkel ‘t Zoldertje Een eigentijdse winkel met breed aanbod aan tweedehands artikelen.

Kringloopwinkel ‘t Zoldertje Harpstraat 3 1601 GN Enkhuizen 0228-319048 Openingstijden ma 12.30 - 17.00 uur di t/m za 10.00 - 17.00 uu

Hier kan úw advertentie de volgende keer staan.

Word vrijwilliger Op alle projecten wordt gewerkt door vrijwilligers. Wil jij ook zo’n leuke werkplek? Meld je dan aan.

Doneer spullen Wij kunnen niet bestaan zonder uw hulp! Geef uw spulletjes een tweede leven en doneer ze bij ‘t Zoldertje

Onopgemerkte Schatten Venedie 6 1601 HB Enkhuizen 0228-324574 Openingstijden zo 13.30 - 17.00 uur woe t/m za 10.00 - 17.00 uur

Kijk voor meer informatie op www.baanbrekerenkhuizen.nl 26

DOOR TRAINING STERK

27


B

E K HUI

TA U R A

Westerstraat 66-68, Enkhuizen

ES

6 dagen per week vanaf 11.30 uur (zondag 12.30 uur), maandag gesloten.

0228 312 512

(info@)restaurantbroekhuizen.nl

Lub Timmerwerk te Enkhuizen Al meer dan 15 jaar ervaring! Voor al uw bouw- en verbouwklussen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende offerte. Jan Lub | 0638499919 | Lubtimmerwerk@gmail.com

R

NT

N

U bent bij ons van harte welkom voor koffie met onze huisgemaakte amandelkrul, lunch, high tea, borrel en diner.

RO

ZE

Broekhuizen; voor elk wat wils!

Praatpaal september 2016  

De praatpaal is het clubblad van korfbal vereniging DTS uit Enkhuizen. Voor meer informatie kijk op www.dtsenkhuizen.nl

Praatpaal september 2016  

De praatpaal is het clubblad van korfbal vereniging DTS uit Enkhuizen. Voor meer informatie kijk op www.dtsenkhuizen.nl

Advertisement