DA Økonomi & Næring Januar 2022

Page 1

Siste salve i bergtunnelen Etter to år med sprengninger i den seks kilometer lange bergtunnelen mellom Drammen og Kobbervikdalen, ble den siste salven fyrt av i januar. SIDE 13

n DRAMMENSAVISA – ØKONOMI & NÆRING

n NR. 1 - 2022

Drammensfirma

PÅ GLI MED SWIX Fjeld-stø svensk sportssatsing i Mjøndalen

Kenneth Fjeld er lykkelig over å få være Stadium Outlets daglige leder når den svenske sportsvarekjeden åpner sitt tredje varehus i Norge på Orkidehøgda på over 1.400 kvadrat 10. februar.

SIDE 14-15

Ledet distriktets største Remabutikk i fem år GLAD TRIO: Dpends representanter ved Njål Kjellesvik Norheim (f.v.), Anders Wang og Bardur Magnusson samlet utenfor Swix-lokalet etter siste befaring på Lørenskog.

Dpend er blitt Swix sitt førstevalg når sportskjeden utvider med nye butikker. Ved det nye innendørs skianlegget Snø ved Lørenskog, har Dpend fullført den første SWIX-butikken. For eieren Brav – med 1,3 milliarder i omsetning – har Dpend innredet deres nye utstillingsvindu. Nå blir det trolig enda flere. SIDE 6-7

Trøblete inngang på jubileumsåret 2022 To år med korona gjør livet krevende for store deler av næringslivet i Drammen. Så også for 175-årsjubilant Drammen Næringslivsforening. Hos Norges tredje eldste næringsforening planlegges det storstilt SIDE 3 markering, ifølge daglig leder Rune Kjølstad.

Daglig leder og butikkeier Eirik Hauger runder fem år hos Rema 1000 på Lierstranda, distriktets største Rema 1000-butikk.

SIDE 10

Helt frampå – Helt bakpå

Visste du at daglig leder for Bertel O. Steen i Drammen Kåre Martin Ringset hadde et mål om å bli jagerpilot?

SISTE SIDE


2

DA - Økonomi & Næring

26. januar 2022

NÆRINGSLIVSLEDEREN «Næringslivslederen» er DA Økonomi & Nærings egen tumleplass for Drammens næringslivstopper. Til hver utgave utfordrer avisa en næringslivstopp i Drammen til å bidra til avisas nye kommentarserie. Denne gang er det Fredrik Haaning som setter fingeren på næringslivsvekst i Drammen, og hvem som må tilrettelegge for at det skjer.

www.drammensavisa.no Telefon: 32 17 88 11 Tips: red@drammensavisa.no Annonsering: annonse@drammensavisa.no Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg Frilansjournalist: Marianne Bergvall Frilansjournalist: Terje Brun-Pedersen Desk ansvarlig: Jo Guribye Salgs- og markedsrådgiver: Trond E. Pedersen Salgsleder – DA Næringsliv: Ove Geir Andheim Daglig leder: Aslak Hougen Besøks- og postadresse: Knud Schartums gate 7, 3045 Drammen Utgiver: Drammensavisa AS Org. nr. 826 423 552 Layout: Edda Grafisk AS Trykk: Polaris Trykk Arendal AS Distribusjon: Amedia Distribusjon AS Har du utfordringer med levering av Drammensavisa, send epost til drift@drammensavisa.no Drammensavisa er 100% annonsefinansiert og er politisk og ideologisk uavhengig. Drammensavisas innhold er redaktørstyrt, og redaksjonen har full integritet. Medlem av Norsk Redaktørforening og redigeres etter redaktørplakaten

2022 blir nærings­ livets år i Drammen! Næringsutvikling er et av de viktigste satsingsområdene for posisjonspartiene i Drammen. Enhver kommune er avhengig av innovasjon og vekst i privat sektor for å nå kunne nå sine øvrige samfunnsmål. Skal vi fylle barnehager og skoler med nye barn så trenger foreldrene attraktive jobber å gå til. Vi trenger at både bedrifter og kommunen selv tilbyr disse arbeidsplassene. Samfunnet må gjennomgå en betydelig omstilling i årene og tiårene som kommer. Det grønne skiftet medfører en avkarbonisering av hele samfunnet som vil kreve at vi alle tenker og handler mer sirkulært Det blir en spennende, men krevende reise. Kommunen er avhengig næringslivet mer enn noensinne; både som kreativt laboratorium og oppfinner av nye løsninger, men også som muskelkraft for å ta de store finansielle løftene og investeringene som trengs. Samtidig har bedriftene behov for at kommunen også er med på å stille tydelige krav og grenser, og blir enda tydeligere på hvor kommunen vil, samt at vi stiller ressurser til rådighet der næringslivet ber om det, så langt det lar seg gjøre. Kort tid etter valget i 2019 opprettet vi et eget Næringsutvalg. Dette har gitt næringsutviklingen i Drammen et løft. For å sikre enda mer politisk kraft og oppmerksomhet på denne satsingen, vil likevel formannskapet i 2022 overta næringsutvalgets mandat og ansvar. Ordførers initiativ til en bredere samhandling med næringslivet og interessegrupper har vist vei og lagt et godt grunnlag for den lærdom vi tar med oss videre. Fremover vil Formannskapet og partienes gruppeledere fungere som en politisk styringsgruppe for strategisk næringsutvikling, og vil være et forum

Rune Kjeldsen

Cathrin Janøy

Gro Nyhus

2. 3. Lina Strandbråten

der det legges til rette for viktig kunnskapsbygging og god dialog mellom politikk, administrasjon, næringsliv og andre relevante samfunnsaktører. Det skal etter behov og i takt med aktuelle samfunnsspørsmål, tilrettelegges for temabaserte møtearenaer ut over ordinære formannskapsmøter. En av de første oppgavene til den nye styringsgruppen vil være å ta stilling til anvendelse av allerede avsatt årlig beløp til samarbeidsprosjekter med næringslivet (2 millioner kroner) og finne ut hvordan vi kan bruke disse på best mulig måte i årene som kommer. Styringsgruppa vil også være en viktig medspiller i å få etablert kommunens første strategiske næringsplan. Denne vil være svært viktig for å operasjonalisere målene og ambisjonene. Vi har derfor bedt rådmannen om å sikre at det i 2022 er tilstrekkelig fokus på, og kapasitet til, å utvikle både strategien og dens

Herman Ekle Lund (Foto Kaja Høgås VIPR)

nødvendige handlingsplaner. For å vise i hvor stor grad denne satsingen har for oss i posisjonen, har vi allerede lagt noen føringer for den videre prosess. Vi gjør det både med bakgrunn av de erfaringer vi har gjort så langt, men også for å vise i hvilket omfang vi mener satsingen bør ha: Vurderinger av kommunens konkurransefortrinn, posisjon og potensiale for næringsutvikling. ■ Direkte tilknytning til kommuneplanens arealdel, for å tydeliggjøre kommunens kapasitet, og prioritering av næringsarealer. ■ Hvilke virkemidler kommunen har tilgjengelig for å legge til rette for, og stimulere til næringsutvikling, herunder; 1. handlingsplan for hvordan Drammen kommune skal bli

4.

5.

6.

en mer proaktiv og løsningsorientert samarbeidspartner for næringslivet, særlig knyttet til arbeidet med plan- og byggesaker. av formalisering Drammensregionsamarbeidet og utnyttelse av vår posisjon muligheter som ligger i Universitetskommuneavtalen, for å stimulere samfunns- og næringsutvikling hvordan kommunens egne selskap og driftsområder kan brukes som aktive samarbeidspartnere i arbeidet med å stimulere ny næringsutvikling i Drammen hvordan kommunen på en mer målrettet måte kan benytte sin innkjøpskraft for å stimulere næringsvekst og trygge eksisterende lokalt næringsliv, jfr. Drammen kommunes anskaffelsesstrategi. hensiktsmessige samarbeidsarenaer og samarbeidsformer som kan bidra til å sikre en god plattform for samhandling mellom kommunen, universiteter, og det private næringsliv

Vi gleder oss til reisen sammen med næringslivet i 2022 og videre inn i framtida, og håper å kunne støtte opp om bedriftenes verdiskaping og innovasjon på en måte som oppleves enda mer forutsigbar, støttende og handlekraftig enn tidligere.

Det stopper litt opp I januar 2020 ble Drammen storkommune, og fikk Svelvik og Nedre Eiker med på lasset. Som resultat kan man vel etter to års virke hevde at det har gitt beboerne i Drammen nye kommune visse effekter. Slik som at innflyttere til Svelvik eller Krokstadelva utad sier de bor i Drammen. Og at prisnivået på hus og leiligheter har økt litt mer enn normalen – både i Svelvik og gamle Nedre Eiker via «merkevaren Drammen». Men for næringslivet og infrastrukturen – og synergieffektene av å innlemmes i en storkommune, er resultatene nærmest usynlige. Vel kan man skylde noe på koronaen, men effektive støtteordninger var absolutt et stort pluss – selv om man har truffet noe skjevt. Kommunen opprettet også

en egen stilling som næringssjef, og slo sammen tjenester på tvers av gamle kommunegrenser. Men for næringslivet og den jevne drammenser er det ikke blitt enklere. Annet enn at de som nå er blitt lagt til i kommunen, har fått lenger vei til sine tjenester. Voksesmerter har mange et forhold til. Drammen kommune kjenner litt på det nå. For det er blitt lenger til makta. Selv om intensjonen er den motsatte, har avstanden vokst. Viken Fylkeskommune ble en realitet gjennom hestehandel og politisk spill. Den som tegnet det kartet kan umulig vært edru. Hva gjelder nye Drammen er realiteten en litt annen. Og for alle som bor her, har den også en viktigere institusjonell

funksjon enn en fylkeskommune. Men endringen fra 2020 viser likevel et snev av det samme. Om politikere som endrer for endringens skyld, og ønsker sin egen signatur på forandringen. Og selv om det – heldigvis kanskje – ikke snakkes mye om noen reversering, er det nok en del som ønsker det også. I Nedre Eiker blant annet. De legger resultatet til grunn. At Drammen plutselig hadde to lag i øverste fotballserie innenfor samme kommunegrense, var forbigående. Når VG tipper det siste gjenværende eliteserielaget rett ned i år, er det litt trist – og illustrerer vel også at byen per i dag ikke har sterk nok identitet til å samle næringslivet rundt ett lag.

På samme måte som på fotballbanen, koster det mange penger for vår nye kommune å leve opp til en tilværelse på øverste nivå. Våre kjære folkevalgte må sette av mer penger og ha en tydelig plan for infrastruktur og innlemmelse av Drammens nye bydeler. Den planen har vi dessverre sett lite til.

Ansvarlig redaktør Geir Arneberg


26. januar 2022

Lisbeth Torkildsen Prosjektleder Gründerboost

DA - Økonomi & Næring

Adnan Afzal Fagleder samfunn og innovasjon

Cecilie Bjørgan Brunsell, leder strategi og næringsutvikling

3

Dankert Freilem Strategisk rådgiver

Thomas Westlie Gundersen Prosjektkoordinator

over natten, og det har til tider vært tungt, sier Kjølstad. Nå er han imidlertid optimist med tanke på 2022. Og går alt som planlagt blir det bursdagsfrokost på Børsens selskapslokaler 1. mars, jubileumsforestilling i teateret med lokale krefter 12. mars, etterfulgt av jubileumsmiddag – samt nevnte Innsikt-konferanse i juni da Bragernes torg er booket, og store telt er bestilt. –Som i fjor blir det da konfe-

ranser og utstillinger med bidrag fra våre medlemsbedrifter, sier Rune Kjølstad. Uansett vil det bli gitt ut jubileumsbok i regi av Næringsforeningen, der historien til 20 utvalgte lokale bedrifter er blitt ført i pennen av drammensjournalist Karianne Bråthen. –Det kan jeg i hvert fall garantere blir noe av, og den blir både god og underholdende, sier Rune Kjølstad.

Krevende inngang på JUBILEUMSÅRET 1. mars er det 175 år siden 33 fremsynte representanter for Drammens næringsliv stiftet Drammen Næringslivsforening. Hos Norges tredje eldste næringsforening planlegges det storstilt markering. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto To år med korona gjør livet krevende for store deler av næringslivet i Drammen. Så også for 175-årsjubilant Næringsforeningen i Drammen. Rune Kjølstad (59) hadde solid balast da han entret førersetet hos Næringsforeningen i Drammen Chamber of Commerce 1. oktober 2018 – Norges tredje eldste næringsforening. Etter 16 år i ordførersetet i Røyken, etterfulgt av konsulentjobb i CR Group og to år som IT-mann i Vivento med kommunesamarbeid som spesialfelt, inntok han en av Drammen næringslivs aller viktigste roller med hevet hode. Men lite visste han da om korona da han startet opp i 2019 – om 2020, 2021 og som vi nå også har dratt inn i foreningens jubileumsår 2022.

DAGLIG LEDER: Rune Kjølstad i Drammen

Næringsforening har store planer for å feire foreningens 175-årsjubuileum i år.

deltagere ble gjennomført 13. januar, og handlet om datakriminalitet. – Mitt håp for 2022 er at vi vender tilbake til en ny normal, hvor næringslivet har rammebetingelser som sikrer forutsigbarhet og hvor vi alle kan leve uten de mange restriksjoner som vi har i dag. Og ikke minst, at vi kan få møte hverandre fysisk igjen.

– Vi håper at det blir mulig å markere jubileet slik vi har planlagt, med en rekke arrangementer gjennom året. Lørdag 12. mars har vi reservert teateret og dersom smittetiltakene tillater det blir det en storslagen jubileumsforestilling med etterfølgende jubileumsmiddag, sier Kjølstad. Men så var det denne smittebølgen da; – Da koronaen startet forsvant store deler av vårt inntekstgrunnlag. Alt av våre arrangementer og planlagte konferan-

ser måtte avlyses eller tilpasses til en digital løsning. Slikt er det lite penger i. Men vi har vært heldige som har flere ben å stå på, som forretningsføreroppdraget for Stiftelsen Børsgården og kontingent fra våre cirka 1.000 medlemmer, sier han. To år med pandemi og nedstenging av samfunnet har gitt næringsforeningen mange utfordringer. – Hos oss er det nå hjemmekontor som fortsatt gjelder, og per i dag er to av våre ansatte smittet av korona, sier han. Men tidvis har samfunnet vært åpnet, som på sensommeren i fjor da man blant annet fikk arrangert Innsikt-konferansen. Og nå planlegges det med to scenarier. Ett der samfunnet åpnes, og ett der fortsatt lukning gjelder. Bærekraftkonferansen er fastsatt til 27. april og Innsikt 2022 vil bli gjennomført 8.-9. juni. Årets første webinar med nesten 150

Toril Berg van Putten, Handelskammer- og adm. konsulentExecutive Officer Chamber of Commerce

Hilde Fevang, Handelskammer- og adm. konsulent Executive Officer Chamber of Commerce

Herborg Maria Børve Rasmussen Prosjektleder

Håper på markering

Store omstillinger Fullt så enkelt har det ikke vært for et flertall av Næringslivsforeningens 1.000 medlemsbedrifter fra Lier, Øvre Eiker og Drammen. –Overgangen fra å høste fruktene av Drammens fantastiske omdømmeprosjekt og påfølgende offensive satsing og vekst i Drammens næringsliv, toppet med våre egne Næringslivsdager – til to kriseår med pandemi, har vært mer enn utfordrende. Mye av inntektsgrunnlaget forsvant

4 Fakta Næringsforeningen i Drammen Næringsforeningen i Drammensregionen ble stiftet 1. mars 1847. Foreningen har over 950 medlemsbedrifter og er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Nedslagsfeltet er Drammen, Lier og Øvre Eiker.

Tom Wang Markedssjef

Foreningens hovedrolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst. Visjon: Drammensregionen skal være næringslivets kraftsenter på Østlandet.

Trude Ween Rustad, Leder administrasjon og kommunikasjon


4 2

ANNONSE ANNONSE

26. januar 2022

Revisorgruppen: – Vi flytter hovedkontoret til Drammen

Nå flytter Revisorgruppen hovedkontoret fra Oslo til Drammen, utvider lokalene og jakter nye talenter. – Hos oss får du jobbe i en flat struktur og kan delta i tverrfaglige team på vegne av hele gruppen, sier daglig leder Kirsti Armann i Revisorgruppen. Både unge og erfarne

– At administrasjonen og kontoret i Drammen samlokaliseres er veldig positivt, sier daglig leder Kirsti Armann i Revisorgruppen. Sjefen for Drammen-kontoret, Roald Skeide, er også veldig fornøyd med å bli en del av hovedkontoret. – Vi har et godt fagmiljø allerede i dag med ni ansatte som driver med revisjon og regnskap og alt som følger med det. Når hovedkontoret kommer inn, blir det enda tettere, sier Roald Skeide, som er partner og statsautorisert revisor.

Utvidelse gir løft Han åpnet kontoret i Drammen i 2004 og ble en del av Revisorgruppen i 2006. Til sammen har Revisorgruppen rundt 100 medarbeidere på revisjons og regnskap spredt over store deler av Sør-Norge fra Møre og Romsdal, Hordaland og Agder til Buskerud, Akershus og Østfold. De er organisert som en kjede av uavhengige revisjonsfirmaer, der alle er deleiere av Revisorgruppen AS, som markedsfører kjeden og står for utviklingen av kjeden faglig og kvalitetsmessig. Roald Skeide påpeker at utvidelse av kontoret gir et løft for mulighetene til å gjøre en god jobb. – Vi har sittet i disse lokalene ganske lenge. Nå får vi utvidet arealet med flere kontorer og flere møterom, og vi kan samarbeide enda mer på tvers, sier han.

Jakten på nye talenter til virksomheten retter seg mot best mulig kvalifiserte kandidater. Det er samtidig store muligheter for faglig utvikling for de som kommer ombord. – En gang i året samler vi alle ansatte i hele Revisorgruppen til en fagkonferanse over tre dager, det skjer like gjerne utenlands som i Norge. I løpet av de dagene får de mulighet til å delta på mange kurs og det er mye sosialt. Så dette er samlende og skaper bånd mellom avdelingene rundt i landet, og bygger det både kompetanse og lagånd, sier Skeide. – Vi ønsker selvsagt nyutdannede velkommen, men vi ønsker også folk med erfaring, som kanskje har autorisasjon som revisor eller regnskapsfører fra før. Og vi er veldig opptatt av at medarbeiderne skal trives, legger han til.

Kontinuerlig utvikling Men faglig utvikling er ikke noe som skjer bare en gang i året. Dette foregår kontinuerlig gjennom digitale kurs samt ulike faggrupper der medarbeidere jobber med ulike temaer, i tillegg til jobbing med revisjon og regnskap, som er viktige utviklingspunkter for et revisjonsselskap. – Det kan være skatt og avgift, fisjon og fusjon eller andre fagområder hvor vi ønsker å være best mulig for at alle skal gjøre en god jobb mot våre kunder. Dette er en måte å samarbeide på som er viktig for

oss som selskap, og gjør det lettere for våre medarbeidere å spille hverandre gode, sier Skeide.

Ønsker flat struktur Faggruppene går på tvers av kontorene og er helt uavhengig om man er partner eller ikke. Både Skeide og Armann er tydelige på at det er viktig for selskapet å ha en flat struktur slik at det skal være en lav terskel for å ta opp faglige utfordringer. – Vi i Rg Drammen har et møte hver man-

dag, hvor vi sitter sammen og kan ta opp vanskelige problemstillinger. Dette setter de ansatte stor pris på. Det gir en lav terskel for å ta opp ting. Det blir normalt å diskutere vanskelige faglige saker, sier Skeide. – Når partnere og medarbeidere jobber på tvers av hverandre blir det kort vei mellom alle, og det gir et oversiktlig miljø. Det gir store muligheter for å kunne utvikle seg og at man relativt raskt får varierte oppgaver, legger han til.


ANNONSE ANNONSE

26. januar 2022

Ønsker at folk skal trives Hos Revisorgruppen er det muligheter for både å jobbe veldig mye om man ønsker, eller mer normal arbeidstid om det er en prioritet. – Vi har ikke et tungt fokus på fakturering i seg selv. Vi ønsker at alle skal trives med de arbeidsoppgavene man har, og har nok et noe annet fokus enn det bransjen er kjent for. Her kan du jobbe mindre overtid enn hos andre. Det er selvsagt også lov å jobbe mye og håndtere mange kunder, sier Skeide. Han legger til at det ikke vil trekke ned mulighetene for å få jobb dersom du kommer på intervju og sier du ikke ønsker å jobbe så mye overtid.

Lang sommerferie – Det er ikke noe problem. Men det er klart vi har lange dager i perioder her også, det er slik revisoryrket er. De fleste løser det med å jobbe mye når det er mye å gjøre, og

at man heller avspaserer når det er mulighet for det, samt og ha en lang og god sommerferie, sier Skeide. Stadig flere ser nå etter bedrifter som har betydning for dem som mennesker når de jakter på ny jobb enn tidligere. Det handler blant annet om at bedriften må ta samfunnsansvar og vise ansvar for klimautfordringene.

Viktig med bærekraft – Det er gode muligheter for nye medarbeidere å jobbe med akkurat bærekraft, fordi dette er et område som utvikler seg. Det er akkurat det som gjør revisorgruppen litt spennende, fordi du kan jobbe i et lite miljø og samtidig være en del av noe større, sier Skeide. På den siste fagkonferansen hadde Revisorgruppen bærekraft som tema. – De store, børsnoterte selskapene skal rapportere bærekraftarbeidet sitt. Da er det klart vi lærer oss dette slik at vi kan bistå

kundene i arbeidet både med å finne måter å løse det på og hvordan de skal rapportere dette ved årsslutt – eller gjennom året, sier toppsjef Kirsti Armann. – Vi ønsker kunder som er ryddige og som har orden i sakene, som ønsker å rapportere riktig, legger hun til.

4Fakta ■

Deltar internasjonalt Revisorgruppen har et internasjonalt samarbeid gjennom å være medlem av Urbach Hacker Young International Limited (UHY), et britisk selskap, og inngår i den internasjonale sammenslutningen av juridisk uavhengige revisjons- og konsulentselskaper. UHY er en verdensomspennende sammenslutning av revisjonskontorer. – Gjennom vårt medlemskap i UHY, har vi tilgang på kompetanse innen revisjon samt rådgivning innen selskapsetablering og skatteregler i Europa og ellers i verden, sier Skeide.

Er et nettverk av ni selvstendige revisjonsfirmaer representert fra Trøndelag og sørover. Gjennom sin tilstedeværelse kjenner de til lokale utfordringer og er lett tilgjengelig kunden. De utfører revisjon og rådgivning innenfor revisors naturlige kompetanseområde, primært for små og mellomstore bedrifter. Nettverket til gruppen gir styrke til å betjene store nasjonale kunder. Gruppens verdier er tuftet på trygghet, omsorg, tilgjengelighet og integritet.

5 3


6

DA - Økonomi & Næring

26. januar 2022

DPEND BYGGER SWIX S

Drammensfirma er blitt sportsgigantens førstevalg Ved det nye innendørs skianlegget Snø ved Lørenskog, har drammensbaserte Dpend akkurat fullført den første SWIX-butikken. For merkevareprodusenten Brav med 1,3 milliarder i omsetning, har Dpend innredet deres nye utstillingsvindu. Nå blir trolig det flere. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Dpend er allerede godt involvert innen store kjente kjeder som blant andre KIWI, Vitus apotek, Norrøna, NorgesGruppen, Rema 1000, Frelsesarmeen Eiendom. Med Johan Andresen og familie som eiere, har Brav sikret seg kontrollen på flere store merkevarer innen sportsbransjen, blant annet skismøregigantene Swix og Toko, sportsutstyrsprodusenten Helsport, samt sportsklesmerkene ved norske Ulvang og svenske Lundhags. Med Dpend Entreprenør på laget har de utviklet et butikk-

lokale ved SNØ på cirka 650 kvadratmeter. Butikken er Bravs flaggskip, dedikert folk flest – samt proffene som et slags utstillingsvindu for de kjente merkevarene. Plasseringen er omhyggelig valgt ut 20 meter fra inngangen til Snø Skianlegg.

Åpningsfesten forsvant For butikken som ble åpnet for en måned siden, var det planlagt en storstilt åpningsfest. Den ble det naturlig nok ikke noe av grunnet koronaen. – Tett på området rigges det opp til et nytt boområde for nesten 14.000 mennesker. Så butik-

ken vil smått om senn få en ganske så sentral plassering. Enn så lenge fungerer den som et utstillingsvindu, men også som en proffbutikk for eliteutøverne, forklarer Kongsberg-mannen Erik Gulbrandsen, Retaildirektør for Brav. – Vi foretar service og reparasjoner på alle våre merker. Dette er kvalitetsprodukter, og da tilbyr vi også dette for en billig penge. Dessuten er vi eksperter på smøring og preparerer ski, legger han til. Gulbrandsen møter tre av lederne i Dpend, Njål Kjellesvik Norheim, Anders Wang og


26. januar 2022

DA - Økonomi & Næring

7

SINE KJEDEBUTIKKER

DPEND: kan snart sette sluttstrek for prestisjeprosjektet ved Snø. Fire nye kan være i vente. Her er selskapets representanter ved Njål Kjellesvik Norheim (f.v.), Anders Wang og Bardur Magnusson samlet utenfor Swix-lokalet etter siste befaring på Lørenskog.

PÅ TUR I NY BUTIKK: Som bildet illustrerer, tilbyr den nye Swix-butikken ved SNØ rikelig med sports- og friluftsutstyr. Her er Drammensbaserte Dpend representert ved Bardur Magnusson (f.v.), Anders Wang og Njål Kjellesvik Norheim i Swix-lokalene sammen med Bravs retail-direktør Erik Gulbrandsen.

Bardur Magnusson i Swixlokalene. Det er en viss ærefrykt å spore hos sjefene fra Dpend. Det gjenstår kun små detaljer før første butikk kan kalles klar. – Vi har bygget alt. Nå gjenstår kun små justeringer sammen med driverne. Det er derfor vi er her, forklarer Anders Wang, og påpeker at kun noen malingstrøk og noe inventar gjenstår før også reparasjons og serviceavdelingen kan åpnes.

Fire nye butikker For Dpend handler nå veien videre om å signere avtale om fire nye tilsvarende Brav-butikker som i løpet av året skal etableres så sentralt som mulig i landets største byer. – Vi håper og regner med at vi får ordren. Dialogen og tilfredsheten er som den skal være fra

begge parter, sier Wang. Dpend Entreprenør er en av fire avdelinger i Dpend Gruppen. Dpend ble etablert i 2005, da under navnet Holtefjellgruppen AS. Selskapet tilbyr tjenester gjennom tre forskjellige selskaper der eiendomsutvikling, VVS-tjenester og Entreprenørvirksomhet er hovedområder. I 2021 rundet de 80 ansatte i konsernet. – Vår avdeling kan bli enormt stor, men vi velger å ta stegene rolig. Når vi gir våre kunder en pris, så kan de forholde seg til den. Våre kunder skal ha oss som førstevalg innen butikkbygging. Veksten kommer når kundene våre kommer tilbake til oss. Det er med stolthet vi nå er i ferd med å avslutte byggingen av Swix-butikken ved Snø, en av Norges mest profilerte butikker innen dette segmentet, sier Wang.

UTSTILLINGSVINDU: med service og salg. Den nye Swix-butikken

som Dpend har laget for sportsgiganten Brav, har fått en lekker innramming.

I SMØREBUA: gir Erik Gulbrandsen gode smøretips, og viser hvordan proffe veiledere skal gjøre jobben, mens Dpends ansatte følger ivrig med.


8 8

ANNONSE ANNONSE

26. januar 2022

SER FREMOVER: Nina Merethe Wiley (f.v) og Eva Rogne Tønnesen er avdelingsledere for henholdsvis Bygg og Vann, er sentrale i utviklingen av Rambøll Drammen som fagmiljø i tiden som kommer, og begge ønsker seg flere medarbeidere som kan være med å styrke det allerede gode og profesjonelle arbeidsmiljøet i Rambøll Drammen.

Rambøll har bygget Dr Rambøll Drammen er byens største fagmiljø innen prosjektering, og har lagt grunnlaget for bygg i byen siden 1946. Bragernes Torg, jernbanebruene og Drammen sykehus har de vært med på og er nå sentrale i utviklingen av det nye sykehuset og Drammen Helsepark. Rambøll er stolte av å være samfunnsrådgiver og prosjektpartner for både private og offentlige aktører i Drammen, noe de har gjort gjennom flere tiår. – Vi var med på å anlegge Bragernes Torg og bidro med flere tekniske løsninger da Spiralen ble oppgradert. Den nye lyssettingen i tunellen har skapt nytt liv, og er designet av prisvinnende lysdesignere i Rambøll, sier avdelingsleder for bygg Nina Merethe Wiley i Rambøll Drammen. Selskapets synlighet i Drammen er egentlig ganske tydelig når man blir bedre kjent med hvilke bygg og områder de har deltatt i utviklingen av.

På de fleste områder – Vi jobber innenfor de fleste fag knyttet til å anlegge det du ser utenfor vinduet ditt, men også mye av det du ikke ser, som

fundamentering, vann, avløp og kabler. Vi har jobbet tett med utviklingen i Drammen havn de siste årene, og er sterkt involvert i det som foregår knyttet til å tilrettelegge for en moderne, miljøvennlig og effektiv havn i hjertet av byen, sier Wiley. Rambøll erkjenner samtidig at mye av det de gjør er noe som går den jevne drammenser hus forbi. Bygg, fundamentering, elektriske løsninger og vannrør brukes av tusenvis daglig uten noe skilt med Rambøll på når alt står ferdig.

Flere symbolbygg Både det gamle og det nye sykehuset i Drammen har de vært med på å utvikle. Rambøll har tidligere vært involvert i bygg og komplekser som Drammen Teater, TV4-bygget, Aass bryggeri, Engenekvartalet, Magasinet, og Politihuset,

for å nevne noen. Men også anlegg som Bragernestunellen og jernbanebroene har de vært med på. – Det mest kompliserte når vi prosjekterer Drammen helsepark er en 450 meter lang kjeller på 18 000 kvadratmeter, som blir liggende under bakken og som ingen ser, slår Rolf Bjørkeslett fast. Han er avdelingsleder vei og leder Rambøll-kontoret i Drammen, som er det største rådgivningsmiljøet i Drammen med en årlig omsetning på 400 millioner kroner.

Leirgrunn – Vi er eksperter på å bygge i Drammen fordi vi kjenner byen og grunnforholdene under byen så godt. På Brakerøya skal det bygges i leirgrunn, og det er vanskelig leirgrunn. Men vi vet hva som må gjøres i grunnen, og vi vet hva som kan settes på av etasjer, sier Bjørkeslett, og forklarer at de har et stort arkiv som rommer mye informasjon om mange av byens bygninger. – I tillegg har arbeidene gjennom årene på Drammen Havn, det nye sykehuset, og Drammen helsepark gitt oss verdifull

www.ramboll.no

innsikt i hvordan fundamenteringsutfordringer i Drammen kan løses på best mulig måte, supplerer Wiley. – Vi er opptatt av lokalsamfunnet vårt og vi ønsker å bidra til en positiv og bærekraftig utvikling av byen vår. Samtidig sitter vi på spesialistkompetanse som er ettertraktet både på nasjonale prosjekter og på internasjonale prosjektet. Rambølls kompetanse på broer har hovedsete i Drammen, og det er vi veldig stolte av. Den prisbelønte Farrisbroa i Larvik er en av flere store prosjekter broavdelingen vår har stått for, sier Bjørkeslett. Av andre prosjekter kan Nasjonalmuseet, Regjeringskvartalet og skihallen Snø på Lillestrøm nevnes.

Nye hoder De jakter samtidig på nye hoder til sitt Drammen-kontor, fordi det fortsatt kommer til å skje veldig mye bygging i byen og områdene rundt i årene som kommer. – Det er svært mye spennende som skjer i Drammen fremover. Fjordbyen, transformasjonen av Tangen-området, visjonene rundt Strømsø, Gullhaug og Glassverket er bare noen av de mange stedene hvor det


ANNONSE ANNONSE

26. januar 2022 PRISVINNENDE: Den nye lyssettingen i Spiralen har skapt nytt liv, og er designet av prisvinnende lysdesignere i Rambøll.

TIL STEDE: Rambøll Drammen var med å legge grunnlaget for det gamle Drammen Sykehus, og er også sentrale i å legge til rette for en riktig og profesjonell bygging av det nye Drammen sykehus. Illustrasjon: Link Arkitektur

Drammen i snart 75 år 4 Fakta

skal investeres og bygges mye. Her vil det bli behov for alt fra planleggere, arkitekter, ingeniører og prosjektledere, sier Wiley. I dag er det nærmere 200 ansatte i selskapets kontor i Drammen, som er en økning på 30 siste to år. Rambøll Drammen er det tredje største Rambøll-kontoret i Norge, og bare kontorene i Trondheim og på Skøyen i Oslo er større. – Når vi runder 200 skal vi feire med kake, slår Wiley fast. – Vi er store og har 20 ulike fagmiljøer innenfor kontorets vegger, sier Wiley.

«Ung i Rambøll» For å gjøre det attraktivt å være ansatt i selskapet har de etablert et sosialt nettverk kalt «Ung i Rambøll». – Dette er laget for å ta imot nyansatte. Vi har også en veldig aktiv sosialgruppe som organiserer ulike firmafester, quiz, filmkvelder og aktive utflukter. Blant annet har vi shuffleboard og et biljardbord i en av kaffesonene, der medarbeiderne kan ta en pause, både på og etter jobb. Vi ønsker å ha et godt arbeidsmiljø, sier Wiley. Hun legger til at selskapet ikke er et børsnotert selskap i motsetning til noen av

de andre store i samme bransje, men er eid av stiftelsen Rambøll Fonden i Danmark. Det gir et fint verdivalg for de som ønsker å jobbe for Rambøll. – All vår omsetning går tilbake til vekst og utvikling av selskapet. Det brukes mye midler på innovasjon og utviklingsarbeid. Vi var det første firmaet i Norge som ble bærekraftsertifisert etter FNs bærekraftmål, sier Wiley.

Flomsikring av Mjøndalen Et av de spennende fagområdene selskapet trekker frem er arbeidet med flomsikring rundt Drammenselva og sideelver etter at de hadde «besøk» av flommen Frida for noen år siden. – Om vi rammes av en flom i dag vil det få veldig mye mindre konsekvenser enn det gjorde den gangen. Vår fagkompetanse gjør at vi nå har rammeavtale med offentlige enheter i forbindelse med flom, blant annet NVE som forholder seg til flom mange steder i landet. Vi har et miljø her i Drammen som er ledende i landet på dette området, sier avdelingsleder Vann Eva Rogne Tønnesen i Rambøll Drammen.

Rambøll Drammen ■

■ ■

Kjernevirksomheten til Rambøll er prosjektering, teknisk rådgivning og prosjektledelse ved anlegning av bygg og installasjoner. I 1946 startet Olaf Abel Engh det personlige selskapet Siv.Ing Abel Engh I 1965 ble aksjeselskapet Ingeniørkonsulent AS stiftet, og i 1980 skiftet Ingeniørkonsulent AS navnet tilbake til Siv.ing Olaf Abel Engh AS. Ingeniørselskapene Kjeldaas & Brandsæter og Energi- og Miljøplanlegging (EMP) ble overtatt av Engh i 1992 og 1994. I 1995 endret selskapet navn til Abel Engh Knudsen AS etter oppkjøpet av Siv.ing Carl-H Knudsen AS. I juni 1995 ble selskapet kjøpt opp av svenske Scandiaconsult. Ingeniørselskapene Kjell Bruer på Bragernes og Frank E.

■ ■

no.ramboll.com/contact/kontorer/drammen

Andersen ble overtatt på samme tid, sammen med firmaene Løset og Tomtekontoret på Strømsø. I 2003 kjøpte danske Rambøll det svenske Scandiaconsult og ble det største selskapet i sitt slag i Norden. Scandiaconsult i Norge skiftet navn til Rambøll Norge i 2004. Rambøll Drammen har i dag tilhold i Erik Børresens Allé 7 med sine nærmere 200 ansatte. Rambøll er i dag et globalt rådgivende ingeniørselskap med over 16 000 eksperter, og en historie som fører tilbake til de to stifterne, Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann i København 1945. Selskapet eies av stiftelsen Rambøll Fonden gjennom danske Rambøll Gruppen AS. I Norge omsetter selskapet for 2,3 milliarder kroner og har over 1700 medarbeidere.

9 9


10

DA - Økonomi & Næring

26. januar 2022

Lokalt forankret til Sjefen runder fem år i Drammensområdets største Rema-butikk

RØDE KORS: i Lier drar stor nytte av panteordningen på Rema 1000 på Lierstranda. Nesten 300.000 kroner var bidraget fra kundene i fjor. Her er Hauger sammen med Lier Røde Kors-representant Lars B. Larson. ARKIVFOTO: KATRINE LUNKE

Selv om lokale varer ikke dominerer i hyllene hos Rema 1000 på Lierstranda, er likevel det lokale bidraget enormt. 22 lokalt ansatte, solide sponsorinntekter til lokale foreninger og over 300.000 til Røde Kors pantelotteri er gode bidrag. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Lokalt engasjement er viktig. Og i en koronatid der den norske dagligvarebransjen setter nye rekorder, er det godt å registrere at mye av inntekter og penger blir igjen i nærområdet.

Egen lykkes smed Alle Rema 1000-butikker drives som franchise. Eirik Hauger (44) tok over Rema 1000 på Lierstranda for nøyaktig fem år siden. Et lite jubileum. I fjor omsatte Rema 1000-butikken hans for 123 millioner kroner. Han er distriktets største i denne kjeden både i størrelse med 1.260 kvadrat, 22 lokalt ansatte – og høyest omsetning. Det har han vært i alle sine fem driftsår. – Selv om vi har en strategisk god plassering, handler ikke den høye omsetningen bare om det. Vi har en sterk lokal forankring, dyktige ansatte som kan kundebehandling, og en oversiktlig butikk med et rikholdig vareutvalg. Men hadde jeg fått velge, kunne jeg også tenkt meg en direkte adkomst til hovedveien i tillegg, sier Hauger. Selv er han gått gradene i Rema-systemet. Etter varehandelskolen på BI, ble han kjøpmann i Rema-systemet året etter. Først med ett år på skolebenken i Rema-systemets Rema Talent i 2005/2006, og altså som driver og eier av butikken på Lierstranda fra 2017. – Her er jeg min egen lykkes smed. Alle våre butikker baserer seg på at man skaper sine egne resultater, sier Hauge.

Lokale satsinger Om vareutvalget i Rema 1000 på Lierstranda er stort, er det lokale tilsnittet begrenset. Det

meste av det lokale finnes i frukt og grønt, slik som Crispy-salat, urter, dill og tulipaner fra Lier, cider, epleprodukter og jordbær fra Egge, bær fra Bærgården surkål og rødbeter fra Sylling, øl fra Haandbryggeriet – samt lomper og lefser fra Buer. – Utvider man lokalbegrepet litt, har vi jo også en del fra Delikat Fabrikker også. I tillegg til drikke fra Aass Bryggeri. Men slik Rema 1000 er organisert går det meste gjennom Bama. Vi er regulert på en måte som gjør at vi eksempelvis ikke kan kjøpe direkte fra bonden, sier Hauge, men understreker at de lokale varepartiene tross alt selger jevnt over godt. – Vi forsøkte en periode å samle lokale produkter i samme hylle, men fant fort ut at omsetningen økte når det ble plassert sammen med tilsvarende varekategori. Slik vil det fortsatt bli. Den lokale forankringen er mer tydelig på tjenestesiden. Bortsett fra ham selv som pendler hver dag fra Oslo, er alle de øvrige 22 ansatte fra Drammensområdet. – Og så har vi forsøkt ha fokus på miljø, med et lokalt tilsnitt. Blant annet gjennom sponsing, Dernest har vi blant annet påvirket over halvparten av kundene til å trykke på pantelotteriet. Det har gitt oss en «best i klassen»merkelapp og gitt Røde Kors i Lier nesten 300.000 kroner i året. Hauge forteller videre at han også vektlegger arbeidsmiljøet, blant annet gjennom sammenkomster, utflukter og felles julebord. –Koronaen har hindret oss de siste to årene, men de mange tiltakene vi har hatt har bidratt til sterkt samhold og et godt arbeidsmiljø. Slikt teller, sier butikksjef Eirik Hauger.

LOKALT TILSNITT: er absolutt å spore i hyllene hos Rema 1000 på Lierstranda. Her står eier og driver Eirik Hauger med cider fra Egge Gård, som også har flere andre lokale frukt- og bærprodukter i Rema-hyllene.

EIER OG DRIVER: av Rema 1000 på Lierstranda Eirik Hauger har mye fokus på sosial aktivitet for sine ansatte. Her er han sammen med halvparten av dem på paintballbanen. PRIVATFOTO


26. januar 2022

DA - Økonomi & Næring

11

RUNDER 20 ÅR SOM BRUKTHANDLER

Tron Pettersen gikk fra shipping til bruktbutikk

Drammen Hvitevarer på Strømsø er 20 år. Selv om premissene for brukthandel har endret seg radikalt gjennom disse årene, har gründeren Tron Pettersen (66) taklet omstillingen. Nå er han også en pilot for det grønne skiftet. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Tron Pettersen er en kjent person for mange drammensere. Men ikke bare for de 20 årene han har drevet bruktbutikken i Tordenskioldsgate 89. Vel så mye er han kjent i helt andre kretser. Deriblant innen shipping, hans yrke i to tiår for Pherson og Wessel, eller som formann i Skjold i mange år, etterfulgt av to perioder som formann i Drammen Idrettsråd. Men det var altså før, inntil han en dag i 2000 bestemte seg for at han ville gjøre noe helt annet. – Jeg hadde en liten kremmer i meg som måtte ut. Og så var jeg lei av møter og stress. Derfor ville jeg prøve noe nytt og startet jeg bruktbutikk i 2002. Det har jeg ikke angret på en dag. Det er like gøy ennå, og jeg har ingen planer om å pensjonere meg, sier 66-åringen.

Tid til eget virke Foruten sin gamle mor, har ikke Tron Pettersen noen annen familie. Derfor bruker han også mye tid på å selektere utvalget i sitt 500 kvadratmeter store lokale. For øvrig et lokale som ble reist av tyskerne under ander verdenskrig, og ble benyttet som Røde Kors-brakke. – Jeg bare leier, som de fleste andre. Jeg har tidvis hatt planer om å flytte virksomheten til et mer sentralt område, men det er ikke så aktuelt lenger nå. Kostnaden er en ting, noe annet er at de fleste drammenserne nå vet hvor de finner meg, sier Pettersen. Fra 2002 og de første årene, drev han som ren bruktbutikk. Men tidene har endret seg, så også bruktbransjen. For det er ikke dødsbo han lever av lenger. Og å annonsere etter varer er heller ikke slik det var. Det siste dødsboet han forvaltet, var for

fem år siden. – Før kunne jeg sette inn enn annonse etter dødsbo i lokalavisa, og det ga god respons. Den tiden er forbi. I dag er det Fretex, Kirkens Bymisjon og de større foreningene som tar seg av den bransjen. Dessuten har folks vaner endret seg. I dag selger de mer selv, ved siden av at mye mer blir kastet, sier han.

Nytt og gammelt Derfor har hele butikkonseptet gradvis gått over til salg av brukte og nye hvitevarer. – Alle mennesker trenger hvitevarer. Og ser jeg på kundeporteføljen, er det noe like mange med god råd innom og handler som med dårlig råd. Folk skal ha til sine hytter, utleieleiligheter og midlertidige løsninger for sønner og døtre. Da er gjenbruk perfekt, sier Pettersen. Og det er ikke bare brukte varer han har i porteføljen. Av vasker selger han nye velkjente Blanco-produkter, mens han selger sitt «eget» merke av kjøkkenventilatorer. – Jeg får tak i noen restlagre og kan konkurrere på pris med hvem som helst, sier han. Men selv om det er hvitevarer som både plass- og tidsmessig

krever mest av hans butikklokale, er det likevel svært synlig at den tradisjonelle bruktbutikken også får spaltemeter i hopetall. – LP-er og CD-er selger fortsatt godt. Og spesielt LP-er er tilbake for fullt, sier han, mens han lener seg mot sin nesten 10 meter lange

reol fylt av 45-skiver. – Det er faktisk noe jeg betaler for å få inn. Tegneserier, LP-er og CD-er vil folk få penger igjen for å levere inn, sier han. Drammen Hvitevarer har i dag to ansatte, samt at de leier inn faste sjåfører ved utkjøring av varer.


12 12

ANNONSE ANNONSE

26. januar 2022

4 Fakta Boxon ■

BOXON AS MED FULL FART FRAMOVER Emballasjespesialisten Boxon AS, med hovedkontor og lager på Gulskogen i Drammen, opplever en kjempesuksess i disse Covid-19 tider. - En mer enn dobling på fem år og en salgsøkning på hele 36 % i 2021 viser at totalkonseptet vårt dekker et stort behov i markedet, sier Managing Director Jens Christoffersen. Med innovasjon og bærekraft som viktige fundamenter har framgangen kommet år for år. Tom Helgesen Boxon AS, som er er en del av Boxon AB i Sverige, er også representert i Danmark, Tyskland, Frankrike, Finland og Kina. - Vi er også den eneste emballasjegrossisten som på egenhånd kan betjene kunder i alle de nordiske landene, noe flere konsern er i ferd med å få øynene opp for, forteller Christoffersen. Den kraftige veksten er virkelig imponerende, spesielt når vi har lagt bak oss et år hvor markedet har vært i kraftig ubalanse. – Med både råvareknapphet, stor etterspørsel av alle produkter i USA og Asia, produksjonsbegrensninger, lange leveringstider og store prisøkninger har stilt store krav til konsernet for å sikre kundene de produktene de er avhengig av. Vi kan konkludere med at vi har lykkes meget godt med dette, sier han og smiler. – Hva kan egentlig Boxon AS levere til kundene?

– Vi er en total leverandør av emballasje, etiketter, emballasjemaskiner og maskinservice. Vi fokuserer 100 % på emballasjerelaterte produkter og selger både standard og kundeunik emballasje. Stadig flere kunder ønsker nemlig en egen kundeunik emballasje for å bygge opp sin egen merkevare og skille seg ut i mengden. Eksempel på dette er for eksempel Netthandelsgruppen som bla. driver netthandelsbutikkene Tights.no og Comfyballs.no og som sender ut over en million forsendelser fra eget lager hvert år. Med logo på emballasjen bygger de kjennskap og synlighet i markedet. Boxon AS har store og små kunder innen segmentene industri, varehandel, logistikk og automotive. Tette kunderelasjoner sammen med et meget kompetent og markedsorientert team er mye av nøkkelen til suksessen. Innovasjon og bærekraft

er noe som har fullt fokus i hele konsernet og bedriften utarbeider en meget omfattende bærekraftsrapport hvert år som informerer om de mål de har satt seg og hva de vil gjøre for å oppnå disse.

Bedriftens mål som skal oppnås innen 2025 er: – Suksessen er nå en kraftig driver til videre utvikling av bedriften. Større lager i Drammen, modernisering av vår varedistribusjon sammen med en ledende logistikkpartner i Norge, samt at vi ser på en utvidelse av vårt geografiske nedslagsområde som i første omgang skal

MÅL: Boxon sine mål innen 2025.

www.boxon.no

■ ■

Med intelligente emballasjekonsepter for produktene dine hjelper Boxon deg med å øke opplevelsen av merkevaren din, redusere karbonavtrykket og styrke kundeforholdene dine. For å forbedre produktiviteten, effektiviteten og øke lønnsomheten tilbyr Boxon en rekke automatiserte løsninger som kan integreres direkte i forretningsprosessen din. Boxon arbeider i hele markedet for emballasje og er spesielt godt dekket innenfor handel, logistikk, industri og automotive. Boxon konsernet har 280 ansatte og omsetter for ca. 1,4 miliarder kroner

Boxons miljømål innen 2025: ■ ■ ■

Redusere det totale carbon fotavtrykket med 30% Øke andelen av emballasje produkter som er basert på resirkulert råvare med 30% Fortsette å lansere emballasje løsninger med klima nøytralt fotavtrykk.

Boxons kundeløfte: ■

Adding value beyond the box

ta oss til 150 mill. kr. i omsetning, sier Christoffersen entusiastisk. Hverdagen smiler og engasjementet bobler for tiden hos Boxon AS.


26. januar 2022

DA - Økonomi & Næring

SAMLING PÅ RØYSA: etter gjennomslaget i berg FOTO: Tormod Ugelstad, Bane Nor

13

VEIDEKKES HILDE: Kolden avfyrer siste salve. FOTO: Tormod Ugelstad, Bane Nor

SISTE SALVE

i bergtunnelen

Etter to år med sprengninger i den seks kilometer lange bergtunnelen mellom Drammen og Kobbervikdalen, ble den siste salven fyrt av i januar. Det er Veidekke som er entreprenør for bergtunnelen. Ingeniørgeolog Hilde Kolden fikk æren av å skyte den aller siste salven. På slaget kl. 14.00 fredag 7. januar var den siste biten med fjell i bergtunnelen historie. Dette var en viktig milepæl i arbeidet med å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen.

Lovord fra lederen Prosjektleder i Bane NOR, Hanne Wiig, var full av lovord over jobben som er gjort. – En stor milepæl er nådd. Veidekkes tunneldrivere har gjort en fantastisk innsats i de to årene som sprengningsarbeidene har pågått. I en periode var det sprenging ved ni stuffer, og fremdriften har vært veldig god. Jeg er veldig imponert over innsatsen. Da den første salven gikk 19. desember 2019, var det med flere inviterte gjester til stede. Men

i dagens situasjon var det bare mulig med en mindre markering for de som var på jobb. Det la imidlertid ingen demper på gleden over å endelig ha kommet gjennom. En velfortjent kakebit ble det også tid til.

Fire tog i timen Selve hovedløpet av tunnelen er seks kilometer lang, men inkludert evakuerings- og servicetunneler er det 11 kilometer med tunnel som er sprengt ut. Totalt er det sprengt rundt 1.800 ganger i bergtunnelen, og det er fraktet ut ca. 1,4 millioner anbragte kubikkmeter med sprengstein. Nå er det vann- og frostsikring som gjenstår i tunnelen. Støpearbeidet er allerede i full sving fra Gulliksrud. Dobbeltsporet fra Drammen til Kobbervikdalen skal være ferdig i 2025. Da vil det bli mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo.

SPRENGNINGENE: er ove, men det var kake igjen. FOTO: Tormod Ugelstad, Bane Nor


14

DA - Økonomi & Næring

26. januar 2022

Stor svensk sportskjede

SATSER I MJØNDA

Den svensk sportskjede-giganten Stadium Outlet etablerer seg i Mjøndalen. Fra 2020 har de to avdelinger i Norge. 10. februar åpner de sin tredje butikk i Norge – på Orkidehøgda. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto På 1.400 kvadratmeter er varehyllene på plass. Det samme er lagerreolene. Fra mandag av kom de første lassene med varer. Og fram til åpningen 10. februar skal et 20-talls personer jobbe både sent og tidlig for å gjøre butikken innbydende til åpningsdagen. Inne i lokalene finner vi Kenneth Fjeld (47). Den godt kjente kampsportinstruktøren, og trebarnspappaen fra Mjøndalen er ansatt som selskapets nye daglige leder. Enn så lenge har han med seg en medarbeider gjennom tidligere frisør og friluftentusiast Evelin Kjølby (28) fra Steinberg. Men innen kort skal også det resterende teamet på fire nye – totalt seks ansatte – være på plass i tidligere Powers lokaler. Foruten Fjeld og Kjølby, er de fire øvrige ansatte plukket ut fra en bunke på 200 søkere. – Vi har vært igjennom en lang og god prosess og funnet ansatte vi føler passer oss. Miljø er viktig. Samhold og forståelsen av konseptet likeså, sier Fjeld.

LAGÅND: Engasjerte eiere kommer tydelig fram i salgsplakaten fra Stadium som nyansatte Evelin Kjølby og Kenneth Fjeld gladelig viser fram.

Stolt tredjemann Stadium åpnet sin første butikk i Norge i Kristiansand høsten 2020, og fulgte opp i Moss noen måneder senere. – Stadium Outlet har vokst raskt i det svenske og finske markedet, og det er med stolthet vi skal få åpne Norges tredje senter, sier Fjeld. Han mener det norske markedet på mange måter er likt som det svenske og det finske. Bortsett fra at vi har litt mer av ull-produkter i Norge, vil sortimentet stort sett være identisk med det man finner i Sverige og Finland, og med svenske priser, legger han til. Fjeld kommer fra stillingen som avdelingssjef for Mekonomen i Drammen, og føler nå han har havnet på riktig hylle. – Det var bare tilfeldig at jeg så Stadium skulle starte opp i Mjøndalen – og søkte etter daglig leder. For meg var dette midt i blinken. Dessuten liker jeg konseptet og den effektiviteten dette selskapet står for, sier Fjeld, som i løpet av neste uke får fylt opp sine nye hyller med et vareutvalg på over 50.000 artikler.

Rolig oppstarttempo Etter planen skulle Stadium Outlet ha startet sju butikker i Norge nå,

men har satt enkelte av prosjektene på vent grunnet pandemien. – Blant annet er vi av den grunn stolte over at vi likevel kommer raskt i gang i Mjøndalen. Men vi går likevel litt lavt ut, og holder en relativt lav profil i starten. Vi ønsker ingen trengsel i butikken, og venter dermed med litt med å gå bredt ut med annonseringen, forklarer Fjeld. Stadium Outlet har butikker både i Sverige og Finland. I Sverige er de den største aktøren av alle med sine 67 Stadium Outlet-butikker og 80 Stadiumbutikker, en litt mindre utgave. Konseptet til Stadium konsernet baseres på lave priser på sport og sportsmote. – Vi tilbyr et bredt sortiment av merkevarer som selges til en lavere pris enn tilsvarende produkt på markedet. Stadium Outlet har blant annet billige sneakers, sportstøy, løpesko, billig undertøy og gensere. Hos oss finner man alle størrelser fra XXS til XXL, forklarer Fjeld. Av norske merkevarer har de blant annet Helly Hansen, Bjørn Dæhlie, Kari Traa og Madshus. Konsernet startet også opp netthandel fra 2020.

ØNSKER VELKOMMEN: Kenneth Fjeld fra Mjøndalen er lykkelig over å få være Stadium Outlets daglige leder når butikken åpner dørene første gang 10. februar.


26. januar 2022

ALEN

DA - Økonomi & Næring

Nye selskaper registrert i kommunen siste måned Orgnr

Firmanavn

Selskapsform

Sted

928316165 928421783 828254162 928487164 928292878 928309940 928413632 928355640 928354512 928352269 828314572 828324632 928472280 928336174 928313662 928318494 928356957 928351947 928277534 928297403 928306453 928351769 928341933 928284107 828340182 928286428 928438325 928334171 928093948 928319768 928354318 928232891 928267989 928342182 928286363 828294962 928464814 928154866 928265536 928273857 928254429 928335232 928267555 928467619 928277364 928461963 928464768 928288773 928321266 928429229 828287192 928416089 928331245 928283712 928260143 928061167 928461874 828252542 828252542 928253724 928248488 828320602

A. Ekeberg Invest AS A. Leinaas Holding AS Abf Invest AS Albo Holding AS Breisass Invest AS Classon Holding AS Dekko Holding AS Drammen Street Food AS Drammensveien 269 AS Eskerud Holding AS Ev Bygg & Design AS Favusgården 1.etasje AS Fifty Days AS Fiskumparken A1.4 AS Fm-klinikken AS Frabjous Heydays AS Ft Clothing AS Green Star Storage AS Habitatus Utvikling AS Henu Konsult AS Jenga AS Kdcon AS Kjelltekk AS Klh Home Invest AS Mikkelsen Eiendomsutvikling AS Mjøndalen Industries AS Moods Frisør AS Nara Invest AS Nima Bygg og Anlegg AS Nine United Care Norway AS Okc Invest AS Olearys Restaurants Drammen AS Rubium Eiendom AS Schale Invest AS Schømer Holding AS Selskapnorge AS Sibo Bygg AS Smedaas Rådgivning AS Su Sushi Bar AS Tusen Tak AS Veritas Ddd AS Vex Frisør Drammen AS Viken Bygg og Renovering AS Vogt IT AS Wigen Invest AS Yeast Valley AS Ypselon Taxi AS 4service Facility AS 8410 Spor X Kantine 4sound Drammen Atea AS avd Drammen Buskerudbyen Value Oslo AS avd Svelvik Vitusapotek Cc Drammen X3 Traders Omnus DA Stakewear DA Adrian Torstensen Ali Transport Yaqoob Ali Transport Yaqoob Alifa D. Basoma Nefertiti Frisør Auke Vaktmester Bangkok Thaimat Kitchen Uraiwan Tanphanich Haga Bangkok Thaimat Kitchen Uraiwan Tanphanich Haga Beate Sand Bim Arkitekt / Shaho Hassan Bråtesveen Butikkdrift Aman Deep Kaur Butikkdrift Aman Deep Kaur Camilla Uggerud Carlberg Sales Casa Entreprenør Milan Jovanovic Casa Entreprenør Milan Jovanovic Christer Espevoll Daniel Tesfasion Gebrewelde Eriksrud Forvaltning Eristavi Consulting Eristavi Consulting Eslitzbichler Consulting Even Gislerud Flmmza Abdiqadir Fossekallen Kompetanse Grahl-jacobsen Hatlegjerde Service Itf Tae-kwon-do Thorgersen Iversen IT Service Jahren Advisory Øien Jahren Advisory Øien Jan O. Endresen Jane Kjensli Kommunikasjon Jobbemann Kjenner Johansen Consult2b Johansen Consult2b Juelsen Undervisning K. Høylie Kompetanse Kamga Skjønnhet Konsulent Kamga Skjønnhet Konsulent Kreativsøm Gunnerud Kyalos Beauty And Cosmetics Wamona Kyalos Beauty And Cosmetics Wamona Laila Rødengen Larsen Stream Lt Midtskogen Olsen Spillutvikling Osoble Tur og Transport Osoble Tur og Transport Ozi-frisør Amundsen-kara Ozi-frisør Amundsen-kara Psykologspesialist Ellen Møyner Rebwar Aziz Rebwar Aziz Resyli Rvs Sadef Abbas Sina Waulen Smedberg Dekor Solgaard Pt Sosickbaits Gawronski Sosickbaits Gawronski Steinar Lien Tannlege Mina Q. Tran Tannpleie Monika Navalinskaite Tannpleier Cathrine Thorshaug Fyrand Thomas Haug Throndsen Toolbox Thyholdt X3 Traders 123 Reklame AS Konkursbo Berkat AS Konkursbo Dramco Bil AS Konkursbo Eiker Trafikkskole AS Konkursbo Hmm Proff AS Konkursbo Partners Bil AS Konkursbo Sensetech AS Konkursbo Stasjonsdrift Helliksen AS Konkursbo Svent AS Konkursbo

AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AVD AVD AVD AVD AVD AVD AVD DA DA ENK ENK ENK ENK ENK ENK

Solbergelva Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Solbergelva Drammen Drammen Drammen Solbergelva Drammen Drammen Drammen Drammen Svelvik Drammen Drammen Drammen Drammen Krokstadelva Drammen Drammen Mjøndalen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Krokstadelva Mjøndalen Krokstadelva Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Svelvik Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Krokstadelva Krokstadelva Drammen Drammen Mjøndalen

Drosjebiltransport Drosjebiltransport Frisering og annen skjønnhetspleie Vaktmestertjenester Cateringvirksomhet

ENK

Mjøndalen

Cateringvirksomhet

ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK NUF KBO KBO KBO KBO KBO KBO KBO KBO KBO

Drammen Krokstadelva Drammen Krokstadelva Krokstadelva Mjøndalen Svelvik Drammen Drammen Svelvik Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Solbergelva Solbergmoen Drammen Drammen Mjøndalen Krokstadelva Drammen Drammen Drammen Solbergelva Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Steinberg Steinberg Drammen Mjøndalen Mjøndalen Drammen Svelvik Drammen Drammen Mjøndalen Mjøndalen Drammen Drammen Drammen Mjøndalen Mjøndalen Drammen Drammen Drammen Krokstadelva Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Solbergelva Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen Steinberg Mjøndalen Drammen Drammen Drammen Drammen Drammen

828320602 928327868 928262405 828435302 928494349 928494349 928413713 928298108 928353834 928353834 928411192 928411974 928345459 928353761 928353761 928466485 928296520 928331873 928044475 928410633 928461653 928279324 928352676 928352676 928448851 928347222 928490416 928086909 928086909 928470180 828454552 928170292 928170292 928330761 928325873 928325873 828202502 928409295 928296253 928422577 928425339 928425339 928262103 928262103 928288668 928242242 928242242 928353362 928461238 928291774 928307255 828299492 928325482 928325482 928264785 928280802 928347761 928248828 928296342 928198626 928236757 927998297 928421481 928422402 928346900 928413268 928464962 928435717 828313312 928493121 928249581

Bransjetekst Uoppgitt

Drift av barer ellers Oppføring av bygninger

Annen teknisk konsulentvirksomhet

Beplantning av hager og parkanlegg Detaljhandel utenom utsalgssted ellers Drift av restauranter og kafeer

Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk Drift av restauranter og kafeer Rekruttering og formidling av arbeidskraft Drift av restauranter og kafeer Frisering og annen skjønnhetspleie Oppføring av bygninger

Kantiner drevet som selvstendig virksomhet Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare Generell offentlig administrasjon Regnskap og bokføring Butikkhandel med apotekvarer Uoppgitt Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Drosjebiltransport Drosjebiltransport Frisering og annen skjønnhetspleie Frisering og annen skjønnhetspleie Godstransport på vei Godstransport på vei

Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg

Tannhelsetjenester

Uoppgitt Reklamebyråer Godstransport på vei Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler Trafikkskoleundervisning Oppføring av bygninger Godstransport på vei Programmeringstjenester Detaljhandel med drivstoff til motorvogner Ventilasjonsarbeid

15


HELT BAKPÅ 4 Fakta Navn: Kåre Martin Ringset Tittel/selskap: Daglig leder Bertel O. Steen Drammen, avdeling Lier. Har også ansvaret for Bertel O. Steen Ringerike på Hønefoss. Alder: 37 år Bosted: Asker Sivil stand: Samboer med Stine og pappa til Martin og Kasper Korte fakta om selskapet: Bertel O. Steen Drammen, avdeling Lier er en bilforhandler for merkene MercedesBenz, Kia, Peugeot og Citroèn. Bilforhandleren selger og reparerer alt fra personbiler og varebiler til lastebiler og busser. I 2021 åpnet Bertel O. Steen ny bruktbilbutikk på Åssiden i Drammen og i 2022 skal lokalene i Lier renoveres. Satsingen gjør at verkstedkapasiteten øker med totalt 20 arbeidsplasser og en viktig målsetting er å skape bedre tilgjengelighet og følgelig bedre kundeopplevelser. Bertel O. Steen Drammen, avd Lier har ca 80 ansatte og avdelingen på Åssiden som ledes av Eirik Vennerød har ca 20 ansatte. Total omsetning er på 1 mrd.

Kåre Martin Ringset

– Hvilken bok har betydd mest for deg profesjonelt? – Tja – jeg er ingen lesehest, men bøkene til Eirik Bertrand Larsen er fine. Kan for øvrig anbefale Podcasten til samme person. – Hva gjør du på fritiden – Da er jeg stort sett familiefar. På kvelden ser jeg gjerne en god fotballkamp på TV eller tar med barna på en fritidsaktivitet. En tirsdag i måneden lager og spiser jeg middag med «Tirsdagsmiddagen» - en kameratgjeng fra studietiden i Kristiansand. Dette er en tradisjon som vi har hatt siden 2005 og en fin måte å holde kontakten på i en hektisk hverdag. I helgene liker jeg å dra på fjellet og stå på ski eller gå langrenn. Akkurat nå bygger vi også hus, så det krever jo litt tid også. – Er du aktiv i idrett? – Kun som oppmann på fotballaget til min sønn, men forsøker å stå/gå litt på ski og ta meg en joggetur når anledninger byr seg. – Hvor drar du på ferie? – Jeg er heldig og har både foreldre og svigerforeldre med hytte på Gålå i Gudbrandsdalen – der er vi mye. Så liker jeg å ta en tur til vakre Liabygda på Sunnmøre hvor jeg vokste opp og hvor mine foreldre bor. På sommeren tar jeg gjerne en tur til sydlige strøk og

så er vi fast inventar i dyreparken i Kristiansand. Frankrike og Tour de France har også vært en favoritt for meg. Sjø eller fjell – Fjell Ditt yndlingsprogram på TV? – Jeg må bare si Sport. Jeg er sportsidiot og så lenge det er en eller annen norsk med så sitter jeg klistret. The Voice og Åsted Norge er også to favoritter.

Hvilken duppeditt har gjort livet ditt enklere? – Kodelås på døra slik at jeg slipper å lete etter nøklene. Kanskje ikke en duppeditt, men det gjør i alle fall mitt liv enklere.

Ditt livsmotto? – Hardt arbeid gir resultater. Favorittmat? – Tapas og klippfisk er to favoritter. Gjerne med noe godt i glasset ved siden av.

Hva ler du av? – Type Nils Arne Eggen sitater som «Det ska dæm ha Real Madrid – dæm prøvd». En god stand-up-komiker er også fantastisk underholdning

Hvilket annet yrke kunne du tenkt deg? – Min guttedrøm var å bli jagerpilot. Dessverre kom jeg ikke inn på flyskolen – eller var det heldigvis? Jeg tror jeg sier heldigvis.

Altibox rydder opp i nettopplevelsen (slik at du kan ha orden i kundemøtene)

med Få stabil og sikker wifi på jobben g! Altibox Bedrift Premium! Bestill i da

altibox.no/bedrift


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.