Drammensavisa August 2022

Page 1

Drammen Drammens største utvalg av elektriske biler Ubesluttsomhet om Byen vår Drammen rammer aktivitetene VENT Med tanke på fremtidige aktiviteter i regi av Mjøndalen Handel og Serviceforening er leder Tor Erik Fredheim fortvilet. Bevillingene fra den nye storkommunen Drammen lar vente på seg, i påvente av veien videre for Byen Vår Drammen. – Det er som å stå igjen på perrongen når toget har gått, sier Fredheim. SIDE 2–3

Endelig sesongstart og mange kulturelle godbiter i vente! Hjertelig velkommen til de gode øyeblikkene.

Eliteserieklubbenes satsing på damefotball, gir en eksplosjonsartet utvikling. Strømsgodset har mål om å henge med i det gode selskap også her. SIDE 6

Godsets satser mot toppen –i kvinnefotball

NR. 8 – 2022

BLIR SATT PÅ

Markedet for brukte elbiler er brennhett, og profesjo nelle aktører fisker i høyt tempo blant folk som selger bilene sine privat, DAsFrydenlundmentererkom-Ståleielbilspalte.SIDE31

Vi gir deg lynraskt internett og underholdningen du elsker. Der du er. Bli kunde du også! Sjekk om du kan få på vikenfiber.no Brennhett marked for brukte elbiler

Fredheim ber om forutsigbarhet, og hva han har til rådighet. En så lenge blir han altså stå ende fortvilet på perrongen på Mjøndalen Stasjon og vente på en prosess som varer og rekker, mens Mjøndalsdagene og julegateåpning og alle tradisjonelle aktiviteter vide re må planlegges i miniatyr-skala. Det er rart dette med store vyer og politiske budskap i en valgkamp om at alt skal bli så mye bedre med ny storkommune.Ennsålenge så er vel dette et bevis på det motsatte.

Fra korona til prisgalopp Det er tøffe tider for næringslivet, og spesielt for Mjøndalens mange mindre nisjebutikker. Harde korona-tider erstattes av økende priser på alt og dertil utfordrende tider i møte. – Jeg valgte av den grunn å frasi meg 50 000 kroner i lønn ut året, for å sikre at vi har midler til å sette i gang tiltak og aktiviteter i Mjøndalen, forklarer Fredheim. Et eksempel er de kommende Mjøndalsdagene i september og arrangementene inn mot jul. – Jeg har virkelig trua på dette prosjektet, og den innsatsen som alle de flotte folka i Mjøndalen Handel og Serviceforening legger i det. Da er dette et lite offer for å kunne bygge opp noe jeg vet kan Med tanke på fremti dige aktiviteter i regi av Mjøndalen Handel og Serviceforening er Tor Erik Fredheim for tvilet. Bevillingene fra den nye Fredheim.nåråDrammen.videreseg,DrammenstorkommunenlarventepåipåventeavveienforByenVår–Detersomståigjenpåperrongentogethargått,sier

Men den gang ei. For de mange skeptikerne til storkommunen Drammen, har nemlig Fredheim gitt dem vann på mølla. Den forteller om et bystyre i Drammen som ikke får bestemt seg. Som overlater til Byen vår Drammen å legge føringer for hvordan Byen vår Drammen skal drive videre. Så skal politikerne bestemme seg. At det stopper prosesser i andre bydeler, er det ikke tatt høyde for.

STÅR IGJEN PÅ PERRONGEN

Venter på politikerne Handelsforeningen fikk ny vind i seilene i fjor, da Drammen kom mune signaliserte at de skal gå over til en ny næringsstruktur med en «tre-kjernet sentrumssat sing» – med spesielt fokus på Drammen, Mjøndalen og Svelvik. – Dialogen med administrasjo nen i Drammen kommune rundt dette har vært meget god, og det er blant annet bevilget midler til Handelsforeningene for å «holde oss flytende» frem til ny nærings struktur er på plass. Men det hjel per så lite når politikerne ikke set ter dette på agendaen, sier han.

Bare voksesmerter – eller er kappa snudd med vinden? Tor Erik Fredheim er en driftig kar. Som leder i Mjøndalen Handel og Serviceforening i 30 prosents stil ling har han satt seg hårete mål om å gjøre mer ut av aktivitetene i Drammen kommunes nye bydel, og fortsette og utvikle aktivitetsinnhol det for sine sambygninger. Han har til og med sagt fra seg 50.000 kroner i egen lønn på grunn av trange tider for sentrumsnæringen, slik at det blir mer penger til aktiviteter for folket.

NYHETER2 – 31. august 2022 GeirredaktørAnsvarligArneberg www.drammensavisa.no Telefon: 32 17 88 11 Tips: red@drammensavisa.no Annonsering: annonse@drammensavisa.no Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg Frilansjournalist: Marianne Bergvall Frilansjournalist: Terje Brun-Pedersen Frilansjournalist: Marianne M. Jonassen Desk ansvarlig: Jo Guribye Salgs- og markedsrådgiver: Trond E. Pedersen Salgsleder – DA Næringsliv: Ove Geir Andheim Daglig leder: Aslak Hougen Besøks- og postadresse: Knud Schartums gate 7, 3045 Drammen Utgiver: Drammensavisa AS Org. nr. 826 423 552 Layout: Edda Grafisk AS Trykk: Polaris Trykk Arendal AS Distribusjon: Amedia Distribusjon AS Har du utfordringer med levering av Drammensavisa, send epost resRedaktørforeningMedlemintegritet.oginnholduavhengig.politiskannonsefinansiertDrammensavisadrift@drammensavisa.notiler100%ogerogideologiskDrammensavisaserredaktørstyrt,redaksjonenharfullavNorskogredigeetterredaktørplakaten

tekst og foto Mjøndalen Handel og Serviceforening vet med andre ord ingenting om fremtidige tilskudd eller handlingsrom met fremover. Store planer for Drammens nye bydel er satt på hold, stikk i strid med de lov nadene som kom fra de samme politikerne foran kommunesam menslåingen.

Tor Erik Fredheim (38)

GEIR A. ARNEBERG

Utsetter nye avgjørelser Før sommeren bestemte politi kerne i formannskapet seg for å utsette ytterligere avgjørelser om ny næringsstruktur, i påvente av Byen Vår Drammens interne prosess «knyttet til fremtidig stra tegi, eierskap og finansiering av selskapet».–Selv om dette er forståe lig, så har det dessverre skapt stor uforutsigbarhet for oss. En ny næringsstruktur vil definere hvilke støtteordninger vi vil ha til gang til. Det vil definere hvordan Drammen Kommune skal samar beide med aktører som handels foreningen om å skape tilbud og aktivitet for kommunens innbyg gere – også utenfor Drammen by. Men så lenge dette drøyer, blir alt satt på vent, forklarer Fredheim. Sa fra seg 50.000 Fredheim er bosatt i Krokstadelva sammen med sin samboer og er forelder til tvilling-gutter på fire. Ved siden av sin 30 prosent stilling for å fremme aktivitet og næringsliv i Mjøndalen, driver han også selskapet Akustisk på samme sted. Men i handelsfore ningen han altså har fått alt annet enn forutsigbare arbeidsbetingel ser. Nå har han til og med sagt fra seg 50.000 kroner i lønn for å sikre en viss verdighet i aktivitets tilbudet for sine sambygninger. Tor Erik Fredheim har vært engasjert som daglig leder i Mjøndalen Handel og Serviceforening siden november i fjor. Der jobber han for å skape aktivitet og liv i sentrum med arrangementer som eksempelvis Mjøndalsdagene, Brun Torsdag, Akustisk i Hermans Hage og åpning av julegater.

Drammen.viderefårierrongen.stårterfellesLederenfortviler.forallebegivenhe-iMjøndalenigjenpåperGrunnenatpolitikerneDrammenikkebestemtveienforByenVår

NYHETER 31. august 2022 – 3

Tre oppfordringer: Tor Erik Fredheim har klare opp fordringer overfor politikerne i Drammen:–Politikerne må være bevist på at kommunen består av mer enn Drammen By, og utforme en næringsstruktur og støtteord ninger som reflekterer dette. Vi er fornøyde med dialogen vi har med administrasjonen i kom munen – og spesielt næringssjef Toril Lislien – men dessverre tyder mye på at politikerne har veldig fokus på Drammen by og Byen Vår Drammen, som også gjenspeiles i kommunens stra tegidokumenter. Jeg vil minne politikerne på at Drammen kom mune er mer enn byen, og at innbyggere og næringsliv i andre deler av kommunen fortjener å bli satset på, sier han, og fortset ter med en oppfordring til bygdas næringsliv.

Tirsdag 6. september er «Farmen» tilbake på TV 2 og TV 2 Play, og når vi nå går inn i den 18. sesongen er det med Niklas Baarli (33) som ny programleder.

Fra: Jøa (bor i Oslo) Sivilstatus: Singel Yrke: Frilans danser Henrik Eijsink (26) Fra: Ås Sivilstatus: Singel Yrke: Software-utvikler Ivana Miri (28) Fra: Sandefjord Sivilstatus: Singel Yrke: Account manager Lasse Fredheim (26) Fra: Haugesund Sivilstatus: Singel Yrke: Kommunikasjonsrådgiver Maymona Mohamed (25) Fra: Oslo Sivilstatus: Singel Yrke: Daglig leder

Følg hotellsjefen fra Drammen på «Farmen»!

PERRONGEN

Fra: Lyngseidet Sivilstatus: Gift Yrke: Ordfører  Einar Lund (21) Fra: Jordet i Trysil Sivilstatus: Singel Yrke: Geitebonde / div. vikarjob ber Erlend Indergaard (53) Fra: Kristiansund, bor i Trondheim Sivilstatus: Gift Yrke: Pastor Hanne Mathea Friis (22)

– Næringsdrivende i Mjøndalen bør melde seg inn i foreningen, og engasjere seg mer i nærmiljø et. Det er nye krefter og mye spen nende på gang i Mjøndalen, men vi har mye å gå på når det gjelder å stå sammen om å skape aktivi teter og liv. Den gjengen jeg har med meg i Handelsforeningen har et brennende engasjement for Mjøndalen, men vi har både plass til og trenger flere. Vi ønsker flere gode krefter i sving for å finne Mjøndalens identitet i den nye storkommunen. Det er nå det gjelder! Sier Fredheim, og sender også et lite ønske til bygdas inn byggere.–Jeg henstiller dem til å bli flinkere til å handle lokalt, og møte opp på de aktiviteter som er i Mjøndalen. Det er mye spen nende på gang som fortjener å bli prioritert, og vi har i dag mange butikker og bedrifter med gode tilbud og flotte produkter og tje nester. Hvis vi vil at det skal fort sette sånn de neste årene, så må vi bruke dem nå!

– Det er helt fantastisk å endelig være i gang med høstens store tv-eventyr! Årets deltakere er en gjeng svært forskjellige mennesker, som jeg er helt sik ker på at seerne vil elske å følge på skjermen i høst. Spenningen knytter seg i stor grad til relasjo nene som oppstår i gjengen, som i år blant annet inneholder en SP-ordfører fra Nord-Norge, en pastor fra en pinsemenighet, en hotelldirektør, en politimann, en danser og en begravelsesagent –for å nevne noen, sier Baarli.  Dette er årets deltakere: Stine Engen (42) Fra: Drammen, bor i Asker Sivilstatus: Gift Yrke: Hotelldirektør Stine ble påmeldt av tenårings sønnen sin, og vil nå veldig gjer ne bevise at «Farmen» er noe hun kan klare seg gjennom. – Jeg har egentlig ikke noe behov for å komme på tv, men jeg har veldig lyst til å være med, og motivasjonen er å bevise at dette er noe jeg kan klare. Jeg har en sånn romantisk drøm om Norge, kuer, budeier og blom sterkranser, men jeg er jo klar over at dette ikke er «walk in the park». Jeg er heldigvis ikke redd for å ta i et tak. Det kommer nok til å bli noen utfordringer. Den største er vel savn av familien, jeg har aldri vært borte mer enn en uke. Og så liker jeg at ting er rent og ryddig. Hjemme så vatrer jeg blant annet osten, slik

ÅRETS FARMEN-DELTAKERE: Stort bilde og bak fra venstre: Stine Engen, Erlend Indergaard, Maymona Mohamed, Einar Lund, Lasse Fredheim, Bente Rabba, Andrea Rosli, Hanne Mathea Friis og Henrik Eijsink.

14 forpaktere har inntatt Li gård og er klare for høstens kamp for tilværelsen på TV 2 fra 6. september, deriblant en hotelldirektør fra Drammen og en politimann fra Kongsberg.

bli skikkelig bra, sier han. Med folka mener han blant annet de seks styremedlemmene i handelsforeningen.Mendeopprinnelige og store planene Fredheim hadde for arrangementet, må altså legges på is.

Ubesluttsomhet om Byen vår Drammen setter utviklingen i Mjøndalen på vent

Fra: Oslo, bor i London Sivilstatus: Singel Yrke: Student Benjamin Lien (32) Fra: Rennesøy Sivilstatus: Gift Yrke: Assistent på sykehjem / driver egen bedrift Bente Rabba (54) Fra: Røldal, bor på Gjøvik Sivilstatus: I et forhold Yrke: Terapeut og coach Dagny Vartdal (50) Fra: Hareid Sivilstatus: Gift Yrke: Begravelsesagent Dan-Håvard Johnsen (55)

at den skal være bein, og jeg har tellekanter i skapene. Spørs om det blir sånn på «Farmen», sier Stine.«Farmen» har sesongpremi ere tirsdag 6. september, med nye episoder på TV 2 og TV 2 Play tirsdager, onsdager og søndager. Hashar Aziz (34) Fra: Kongsberg Sivilstatus: Singel Yrke: HasharPolitier utdannet lærer og politi, og jobber i dag med etter forskning i politiet. Han har vært «Farmen»-fan lenge, og da han gikk på Politihøgskolen pleide han å invitere medstudentene på vafler og «Farmen». – «Farmen»-tilstanden fen ger meg, det med å leve atskilt fra omverdenen under de for holdene. Familien min kommer opprinnelig fra primitive forhold i Nord-Irak, og mamma er vokst opp som bondejente – langt fra min virkelighet i Norge i dag. Så det er jo også noe med det å opp leve å klare seg under slike for hold. Inne på «Farmen» har jeg lyst til å ta en rolle som primus motor og lagspiller. Det kommer garantert til å bli grupperinger, men jeg prater godt med alle. Jeg vil bygge jovial stemning og få alle til å blomstre, sier Hashar. Øvrige Andreadeltakere:Rosli(24)

Prisen blir gitt til en person eller gruppe som har gjort en ekstra ordinær innsats i lokalsamfun net for å synliggjøre eller løfte de verdier som Pride står for, ut over pride-måneden eller pridehelgen. En som har vist mot og initiativ til å gjøre rett selv når ingen nødvendigvis ser det eller for å sette seg selv i et bedre lys. I tillegg til ære og berømmelse, mottok Vegar Normann Larsen et trykk – Evolution – laget av svelvikkunstneren og tidligere landslagsspiller i håndball Isabel Blanco – gitt til Drammen Pride av Blanco og Galeri Athene. Blanco skriver om bildet at «vi er hele tiden i bevegelse i alle mulige retninger, derfor er mangfold og toleranse så utrolig viktig».

Arrangørkomiteen av Drammen Pride 2022 hadde ingen problemer med å finne en verdig kandidat til prisen Årets Regnebuesjel. Vegar Normann Larsen pekte seg raskt ut etter sitt utrettelige arbeid på Åskollen.

DRAMMEN KOMMUNES: turistkontor på Bragernes torg. Synne Skjelbred (bak) har vært koordinator, mens Emil Kristoffer Johansen (t.v.) og Ruthay Sadri var to av de totalt fem sommeransatte vertene. Boden er nå overtatt av Byen vår Drammen igjen.

Ble Årets Regnbuesjel

ØNSKER MER SYNLIGHET NESTE SOMMER

NYHET4 – 31. august 2022

GEIR A. ARNEBERG tekst og foto I boden vis a’vis blomsterhandle ren har fem sommervikarer hatt oppdraget med å veilede turistene som besøker elvebyen i sommer. Fra midten av juni og frem til 21. august var denne tjenesten i regi av Drammen kommune operativ. Både i Drammen og i Svelvik. Men mens Drammenskontoret holdt åpent hver dag hele uken, hadde kontoret i Svelvik åpent fredag og lørdag. – Det er vi som har betjent begge kontorene, sier Synne Skjelbred, som selv kommer fra Svelvik. Ønsker mer synlighet Hun har vært koordinator for de fem turistguidene for andre år på rad. Med nylig bachelorutdan nelse fra reiselivsledelse og opp levelsesutvikling fra Høgskolen i Christiania på samvittigheten, føler hun denne sommerjobben er utrolig lærerik. Men før hun skal tilbake på skolebenken igjen, skal hun over levere rapport om sommerens erfaringer fra de fem på turist kontoret.–Jeg kommer til å anbefale mer synlighet. Altså at vi som guider blir mer synlige i bybil det neste år. Vi har hatt noen sykkelrunder rundt i sentrum denne sommeren, og generelt er det mange turister som har tatt kontakt da. For markedsføringen av byen er det viktig at det finnes holdepunkter for turistene, der de kan få hjelp, sier Skjelbred. Hun presiserer at det har vært stor ulikhet i segmentet kunder og type henvendelser for de to kontorene.–IDrammen sentrum har det stort sett vært utenlandske turis ter som har kommet innom. Og desto kaldere og dårligere vær, jo flere har spurt om råd. De fleste har spurt om vamping- eller over nattingsmuligheter, eller aktivite ter de kan foreta seg. For barnefa milier har Drammensbadet eller lekeland stått verst på menyen, forteller hun. De vanligste anbefalingene har vært Spiralen, Drammensbadet, Drammen Museum eller Gulskogen gård. – I Svelvik har det vært mot satt. Der har det også stort sett vært nordmenn som har besøkt oss. Og tilstrømningen har økt i takt med varmen og sola. Spørsmålene har oftest handlet om badeplasser eller gode turmu ligheter. Svelvik er en attraksjon for mange, det være seg de som tilfeldig kjører av E18, eller de som kommer i båt.

SYNNE SKJELBRED: har i sommer vært koordinator for de fem turistvertene på Turistkontoret i Drammen. Der har de gitt råd til turister og generelt besøkende om aktiviteter og sysler i Drammen.

For andre som mer på rad turistkontorethar i Drammen vært synlige, og blitt løftet ut av rådhuset tilbake på torget. Koordinator Synne Skjelbred (22) ønsker seg mer synlighet foran neste sesong.

Mange turisterutenlandske Med seg på laget i sommer har hun blant annet hatt høgskolestu dentene Emil Kristoffer Johansen (22) fra Skoger og Ruthay Sadri (24) fra Rundtom. Fra fokus på pandemi og smit tevern i fjor, har man denne som meren åpnet helt opp. – Det merkes på turiststrøm men. Vi hadde mange utenland ske turister på besøk, blant annet fra Nederland, Tyskland og USA, forteller Ruthay Sadri. Skjelbred er enig. Hun har sett stor forskjell på besøkende i de to avdelingene, henholdsvis på Bragernes og ved Svelviksenteret. De tre turistguidene har alle opplevd svært nysgjerrige turis ter, med fellestrekk om at de lurer på hva Drammen har å tilby. – Selv om verden er blitt digi tal, er det ofte fysiske kart turis tene etterspør. Det hadde vi hel digvis fått trykket opp i mange eksemplarer, sier Synne Skjelbred.

KAMPANJE JENSEN VARME SPAR PENGER – VARM OPP VANNET NÅR STRØMMEN ER BILLIGST BUET DUSJHJØRNE 90 X 90 KLART GLASS/KROM 90 år ENESTE RØRLEGGERBUTIKKEN I DRAMMEN SENTRUM – VI STÅR FOR PERSONLIG SERVICE OG FAGKUNNSKAP. VELKOMMEN! Tordenskioldsgt. 55, Drammen. Tlf 32 20 63 20 www.jensenvarm e.no GRATIS KUNDEPARKERINGFølg oss på facebook og instagram. ventil.inklservantbatteriAzurA-Collection:kromPop-up A-Collection gulvtoalett m/skjult vannlås. Uten sete OSO Charge enhet som kan monteres til eksisterende bereder Automatisk prisoptimalisering integrert mot Nord Pool spot. Varmer opp vann når strømprisen er lav og er forberedt for ny nettleiemodell. Kan monteres på OSO beredere produsert etter 26/9-2017 og på alle nye modeller. KNALLTILBUD25%rabattpåhele sortimentet Frakt tilkommer. 25 % rabatt på hele sortimentet Gjelder for perioden 1/9 – 17/9 SCALA BAD FOSS BAD Så langt lageret rekker ÅPNINGSTIDER Man-Fred kl 09:00 – 16:30 Tors: 09:00 – 17:00 Lørdag: 10:00-14:00 - 25% - 25% 2490,999,1990,6370,+ KRSENSOR1290,TILBUD

SCREENSHOT FACEBOOK

Strømsgodset startet sin toppsat sing for over to år siden. Første sesong ble avlyst grunnet pande mien, mens neste sesong endte med opprykk. Tredje sesongen ble de rammet av endring i seri esystemet, der ingen fikk rykke opp, mens svært mange skulle ned. Derfor er det også mange utenforliggende faktorer som har gjort veien til toppen lengre enn planlagt.Strømsgodset er heller ikke den eneste toppklubben med store ambisjoner om toppseri espill for både herre og dame lag. Blant annet i Sarpsborg, Haugesund, Viking og Odd sat ses det knallhardt mot samme mål. Ergo blir spissingen mot toppen virkelig tøff for alle med ambisjoner.–IDrammen har flere spil lere med ambisjoner, heldigvis forstått at man ikke nødvendigvis må reise til Oslo for å kunne utvi kle seg. Svært mange følger laget på sosiale medier, og jentene opptrer – på lik linje med gutta – mye i markedsrettede tiltak for klubben. Det synes også å være en voksende interesse for kvinne laget blant klubbens sponsorer. Med andre ord; mye går i riktig retning for jentene i blått, sier Erik Ingar Kalmo, som sammen med Jarle Finnestrand og Torkel Knudsen utgjør Godset-jentenes trenerteam. På Marienlyst – som gutta Et annet ledd i toppsatsningen, er at jentene endelig har sluppet til på Marienlyst Stadion. Klubben er i gang med å bygge opp en struktur på sine arrangemen ter, helt i tråd med satsningen. Spillerne får –som gutta – sin egen inngang til hjemmekampe ne. Der blir de nå møtt med nyvannet kunstgress, innmarsj og rullende reklame spesifikt kjøpt til damekampene.–Detteerviktige detaljer for Strømsgodsets overordnede ønske om å gi like muligheter til alle spillere – uansett kjønn, sier Kalmo.Hvordan skal så Godset klare å nå sine store mål innen verdens største kvinneidrett? – Kanskje må vi hente noen spillere med erfaring fra toppfot ballen? Skal man nå toppen, nyt ter det nok kanskje ikke kun med egne, lokale talenter.

Tross norsk EM-nedtur, skjer det mye positivt i klubbfotballen på damesiden.

– Målet på sikt er å etablere et lag i Toppserien med majori tet av lokale spillere. Dette vil i neste runde kunne stimulere øvrige lokale klubber til å satse mer – slik at enda flere jenter får mulighet til å nå sine ambisjoner på lik linje med gutta. Dette vil igjen føre til økt bredde og kvali tet blant jentene i klubbene, sier Erik Ingar Kalmo. Godset som soneklubb Første steg på veien er at Strømsgodset blir «soneklubb» for jenter fra 12 til 14 år. Med dette tiltaket vil toppklubben bidra med ytterligere stimulering av jentemiljøene i andre klubber, som også en en vesentlig forutset ning for å kunne nå målet om et lag fra Drammen i toppserien. Med et Strømsgodset på øver ste nivå vil enda flere jenter få se sine forbilder i aksjon på Marienlyst, akkurat som gutta trekker publikum i dag. Dette skjer altså i samarbeid med de andre lokale klubbene. – Godset-jentene er alle klar over sitt ansvar som rollemodel ler, og at de som gode forbil der skal stimulere yngre jenter i lokalmiljøet, sier Kalmo. For målet er «Sammen om Drammen», og at Godset-damene i likhet med gutta skal skape fel lesskap og tilhørighet til byen vår, Drammen.

Strømsgodsets damelag leder både tredjedivisjon og fjerdedivisjon. Selv om det ennå ikke er noe toppseriespill i Drammen, merkes det godt at interessen for Godset-jentene i byen er sterkt økende.

SAMMEN MOT TOPPEN: Godset-jentene er godt sammensveiset, hvilket også er et mål for klubben utad for å bli en eliteklubb for distriktet, på lik linje med Godsets herrelag.

VOLDSOM INTERESSE: Kvinnefotballen i verden har fått en enorm oppblomstring etter rekordrask nivåhe ving. Nå fylles arenaene til bristepunktet.

SPORT6 – 31. august 2022 …menHARKVINNEFOTBALLENSPORTTATTAVhvaskjerlokaltiDrammensområdet?

GEIR A. ARNEBERG tekst 10.500 tilskuere på Brann sta dion, og 11.500 tilskuere på Lerkendal.Visnakker ikke om tilsku ertall i eliteserien for menn, men om antallet tilskuere i toppseriekampene for kvinner mellom henholdsvis Brann mot Vålerengen, og Rosenborg mot Brann. Dette på tross av at begge kampene gikk direkte på NRK TV. I Europa melder man fra Spania om over 90.000 til skuere i «El Clasico» mellom kvinnelagene til Barcelona og Real Madrid – og det samme i Champions Leaguesemifinalen mellom Barcelona og Wolfsburg. I tillegg finner vi norske jen ter som får delta i moroa, i stor klubber som Barcelona, Lyon, Manchester City, Chelsea, Arsenal og Manchester United. Hvorfor dette plutselige interessehoppet for kvinnefo tball?Både TV-selskapene og publikum har bitt seg merke i kvalitetspranget og det galop perende ferdighetsnivået som kjennetegner spillerne på øver ste nivå. Det har gitt en «snø balleffekt» som igjen genererer større publikumsinteresse –og med den flere pengesterke sponsorer som ønsker å bidra til dette fremadstormende produktet. Kvinnefotballen er inne i en god sirkel, både her hjemme og ellers i Europa. I Norge er det avgjørende at det nå er toppklubbene på her residen – likt som det øvrige Europa – som står for toppfot ballsatsningen for kvinner. wMed all respekt å melde, det klinger ikke like godt med Arna-Bjørnar mot Trondheims-Ørn som Brann mot Rosenborg…

9.-11.SeljordseptemberLesmeirpå www.dyrskun.no Endeleg tilbakestørre og betre enn nokon sinne! Endelig tilbakestørre og betre enn nokon sinne! Les meir og sikre deg billett på www.dyrskun.no No kan du ta buss tur/retur Drammen til Dyrsku’n! Sjå www.nor-way.no og bruk rabattkode Dyrskundrammen

Topphengslet vinduer til kjeller, boder og garasje. 25 størrelser lagerført. Pris fra 1.295,Toppsving vinduer 25 ulike størrelser lagerført Pris fra 2.595,ÅPNINGSTILBUDPÅVINDUER,BALKONGDØREROGSKYVEDØRER

Vi har alt av vinduer og dører til din bolig! Ta kontakt med oss og kom innom for en hyggelig handel Ytterdør lagerført fra DDF V25G 100x210 i dempet sort til 9.890,Vindu Butikken AS Kobbervikdalen 155, 3036 Drammen Tlf. 32 88 10 00 | www.vindubutikken.nopost@vibu.no Innerdører 3- og 4-speil formpresset kr.595,-

Alle de populære 2 og 3-roms leilighetene i prosjektet var solgt. Vi har derfor redesignet noen i C-bygget! Nå finner du 11 nye, moderne og arealeffektive 2, 3 og 4-roms borettslagsleiligheter med svært gode planløsninger. Kun kr. 100.000,- i depositum ved kontrakt!

www.nøstedbrygge.no Kent Salte Tlf.: 907 81 kent.salte@eiendomsmegler1bv.no789 Ole Kristian Skretteberg Tlf.: 976 21 Ole.kristian.Skretteberg@eiendomsmegler1bv.no203 SE VÅRE 11 NYE, REDESIGNEDE LEILIGHETER. DU KAN FORTSATT FINNE DIN DRØMMELEILIGHET!

Etter at vi redesignet de største leilighetene i C-bygget til 11 nye 2 og 3-roms, er det i alt 90 leiligheter på Nøsted Brygge. Av disse er nå 67 solgt! Dvs 75%! For 5 av leilighetene i 7. etg i bygg C og D kan vi nå tilby mulighet for private takterrasser. Vi er stolte av salget og den gode responsen de nye leilighetene har fått, og er nå nær vedtak om byggestart. Våre borettslags leiligheter har gunstig finansiering som gir deg en fantastisk bolig med en lav inngangsbillett. Kun kr. 100.000,- i depositum ved kontrakt! Nøsted Brygge gir deg alle muligheter! Egen båthavn. Restaurant. Treningsstudio. Store fellesarealer. Parkeringskjeller. Mulighet for båtplass. Heis til hver etasje. Nøsted Brygge er et gjennomarbeidet premiumprosjekt som virkelig gir deg kvalitet for pengene. Og best av alt; her er det meste inkludert i standard leveranse. Tre valgfrie interiørkonsept. Vannbåren energi med egen varmegjenvinning. Gulvvarme, og oppvask- og vaskemaskin forsynt med varmtvann som gir inntil 75% redusert energibruk. Nøsted Brygge er starten på transformasjonen av en ny bydel i Drammen. Solrikt. Fredelig. Kort vei til Drammen sentrum. Kort vei til marka. Velkommen til vårt visningssenter torsdager fra 13.00-17.00, Svelvikveien 61, 3039 Drammen, eller kontakt megler for en privat avtale. SE HVOR FINT DU KAN FÅ DET nøstedbrygge.no

Slått Myreseterpåvollene

Tre setre i sin tid Tre setre lå sin tid inne ved Myreseterbekken. Her var det både hovedhus, låve, brønn og melkebu. Dessuten var det ikke bare én Myreseter, men to, Vestre og Østre. I følge kart fra 1762 og 1844 lå i tillegg Landfallseter like øst for Myresetrene. Det var fast boende her inne på 1800-tallet og fram til 1909. Da brant setra ned, og dermed var det slutt på den faste bosettingen. Det ble dyrket både korn og poteter her, og de hadde krøtter. Bøndene sendte opp ungdyr og kuer til folket på setrene, og for det betalte de fem kroner pr. dyr for hele sommeren. Vollene har blitt brukt til beite også etter den tid, ja, også de siste årene av kuer fra Lier-kanten. I dag finner man sporene etter den gamle Myresetra i tuftene fra de tidligere bygningene og i volle ne med blomstereng som er typisk for gammel ugjødsla beite- og slåt temark. Drammen kommune har i de seinere årene fjerna flere av trærne som har ”spist” seg inno ver de frodige vollene. Etter hvert vil gresset gro bedre og bedre fordi lyset kommer lettere til.

Gammel ugjødsla beite- og slåt temark i god hevd har blitt min dre vanlig i takt med moderni seringen av landbruket, og der med blir også de artene som er sterkt knyttet til den typen eng mer sjeldne. Slåttemark er for øvrig en av de mest artsrike og mest sjeldne naturtypene vi har i Norge. I 2011 vedtok Kongen i statsråd at «Slåttemark» skal være utvalgt naturtype etter Naturmangfoldloven.

Nok en gang har det blitt slått på gammelt vis

lørdagDrammensmarkadetdra”selvestesving,dugnadereMedMyresetervollene.på24ivrigeifullogitillegg”hul-påplass,bleenflottdagi13.august.

Tom Helgesen Det gamle seterlandskapet ligger ved Myreseterbekken, mellom Myrdammen og Hvalsdammen i Drammensmarka. Slike gamle setervoller er i dag en sjel den naturtype, og derfor har Naturvernforbundet i Drammen og Drammen kommune samar beidet om dette prosjektet i flere år. Vakkert kulturlandskapog god slåttegrøt - Vi hadde også i år en flott dag med bra oppmøte av trivelige folk, strålende sol, vakkert kulturland skap og god slåttegrøt, fortel ler Astrid Busengdal, leder for Naturvernforbundet i Drammen. - Denne gangen kom også ”hul dra” og sang og spilte på lur og horn for oss, og det gjorde dagen ekstra stemningsfull. Det er jo også deilig å ha gjort en innsats for det biologiske mangfoldet, så vi gleder oss allerede til neste år, sier Busengdal! Bra dugnadsinnsats

Deltagelsen på årets dugnad var også god med hele 24 deltagere av smått og stort, så ildsjelene fikk ryddet det de skulle. Området rundt de gamle setervollene ble åpnet opp mer av kommunens skogsarbeidere i fjor, så i år ble slåtteenga ytterligere utvidet. Her ble det slått med ljå, rakt og hesja. Flotte hesjer vitner alle turgåere som legger ruta over vol lene om hvilken innsats som har blitt lagt ned her. For skautravere som ikke er lommekjent, så ligger for øvrig Myresetervollene inne i skogen rundt en halv times lett gange fra Landfalltjern. Utvalgt naturtype Naturmangfoldlovenetter

DRAMMENS-HALLEN09.-11.sept. Norges største Foredrag med Kjersti Bergesen og Einar Nilsson Alt til din bolig Nyheter • Inspirasjon • Eksperthjelp Messetilbud • Konkurranser Barnepark • Messekafé Velkommen til hele Kjersti,familien!Einar Møt & Aina Les mer på boligmesse.no ✁ Fribillett Gjelder 1 person Verdi kr 125,KLIPP UT og ta med på Boligmesse Foredrag med Kjersti Bergesen og Einar Nilsson

NYHETER 31. august 2022 – 11

FAKTA: Naturvernforbundet Naturvernforbundet er en frivillig, ideell, ikke-statlig organisasjon, stiftet 1914 under navnet Landsforeningen for Naturfredning i Norge. Seinere ble det navnebytte til Norges Naturvernforbund, og dette er Norges eldste naturog medNaturvernforbundetmiljøvernorganisasjon.jobberetbredtspekteravsaker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene natur vern, klima, energi og samferd sel. Den demokratiske med lemsorganisasjonen har over 37 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet. Naturvernforbundet i Drammen er lokallaget til Naturvernforbundet i Drammen kommune.

Ny bil? Vi har Drammens største utvalg av elektrisk og plug-in hybrid – nå også for Citroën. Velkommen! Bertel O. Steen Drammen, avdeling Lier Vestre Linnesvei 8, 3414 Lierstranda Telefon: 32 22 61 00 • bos.no

Drammen

TRE GENERASJONER: Audi TT kom i 1998 og er i dag i tredje generasjon, som trolig er den siste med forbrenningsmo tor. FOTO: PRODUSENTEN

14 – 31. august 2022 PÅ HJUL MED DA Dagens biler ruster mer enn noen gang. Det har aldri vært viktigere å gi bilene en ekstra beskyttelse. Vi tilbyr gode behandlinger til fornuftige priser. Og husk – nye biler ruster også. Fluid Film lanolinolje virker på en helt unik måte. • Miljøvennlig • Slitesterk • Drypper lite • Kryper godt • Effektiv på alle biler • Overlegen hvis bilen har begynt å ruste • Gunstig for elektriske/elektroniske komponenter Velg produktet som i en årrekke har vist sin gode virkning og som kan dokumentere resultater. Vår kunnskap og erfaring - din trygghet. Les mer på våre hjemmesider. Tid for miljøvennlig behandantirust-Ling Lanolinoljen Fluid Film Øvre Eiker vei 83A, 3048 Drammen | Tlf: 944 20 567 | info@buskerudantirust.no | ww w.buskerudantirust.no Mange gode referanser Standardbehandling Fra kr. 3.700,Hovedbehandling Fra kr 5.700,Bilmagasinet Autocar har sett på hvilke sportsbiler som har størst potensial til å stige i verdi. Dette er modeller som de mener er litt oversett i dag, men som snart kan få sin renessanse. MORTEN ABRAHAMSEN/NTB tekst Audi TT (1998–2006) Dette er en den første genera sjonen av TT som er basert på samme plattform som datidens Volkswagen Golf. Ett år etter intro duksjonen ble den også tilgjenge lig som kabriolet. TT hadde i star ten to forskjellige firesylindrede motorer på 180 eller 225 heste krefter, og etter hvert en V6 med 250 hestekrefter. Det finnes avogQuattro-firehjulstrekkversjonerbådevariantermedforhjulstrekk.Autocaradvareromatmangedemnåhargåttsværtlangt.

FOTO: PRODUSENTEN

De fineste utgavene går i dag for rundt 100.000 kroner i Norge, mens de som har gått over 200.000 kilometer, kan koste under 40.000 kroner. Mazda RX-8 (2003–2012) RX-modellene til Mazda har all tid vært spesielle på grunn av wankelmotoren. Den første kom i 1971. RX-8 har en motor på 1,3 liter som yter fra 192 til 215 heste krefter, avhengig av utgave. Bilen har bakseter, og dørene til disse er såkalte «selvmordsdører» som slår ut Modellenbakover.ble trukket fra det europeiske markedet i 2010 da RX-8 ikke lenger overholdt utslippskravene i EU. Det har hel ler ikke kommet en erstatter. Det ble solgt svært få RX-8 i Norge, men på bruktmarkedet finnes det noen eksemplarer der høyeste verdisetting er 150.000 kroner. Det skal per i dag finnes 183 registrerte RX-8 i Norge. Porsche (1996–2004)Boxster Boxster var med på å redde selska pet ved å være en billigere modell enn 911, men med utvalgsloPorsche-kjøreegenskaper. Bilenklassiskean,ogdetfinnesetgodttilsalgs,ogsåiNorge.Autocarmenerførstegenera sjon Boxster fortsatt er den billig ste veien inn til Porsches univers. Boxster er en toseters roadster med midtmontert motor. De før ste årene var den på 2,5 liter og 201 hestekrefter. Etter hvert fikk den større volum og mer effekt, inntil 252 Prisenehestekrefter.iNorgei dag er fra 300.000 og nedover. Utgaver som har gått langt, ligger ned mot 100.000 kroner. Pickup-merker over hele verden opplever store problemer med både produksjon og leve ring av biler. Andre produsenter melder om over 1 års ventetid ved bestilling av ny pickup. Isuzu kan levere raskest. Flere store merker har tatt sin pickup modell ut av modellutvalget uten pla ner om noen lansering av en ny modell. Samtlige av de gjenværende pickup-pro dusentene i markedet opplever store utfor dringer med produksjon og levering av biler, og ventetiden på ny bil kan ofte være et år. Årsakene er mange - ettervirkninger av Covid 19, mangel på microchips, samt storeOgsåtransportutfordringer.  Isuzuoppleverlenger leveringstider enn tidligere, men har likevel en langt bedre leveringssituasjon enn konkurrentene.   Mens majoriteten av konkurrentene ikke kan levere biler på opp mot et år, kan Isuzu levere på ca. fire-fem måneder.    – Vi opplever stor interesse etter Isuzu, og skulle ønske vi var i en bedre leverings situasjon enn det vi er nå. Vi er likevel glade for at vi kan levere Isuzu betrak telig raskere enn mange konkurrenter, og at Isuzu-kundene skal slippe å vente for lenge, sier Steinar Dokken, salgssjef i Isuzu Norge.  I fjor solgte Isuzu totalt 1.245 biler i Norge, og aldri før har det blitt solgt mer Isuzu.  Den nye utgaven av Isuzu D-MAX ble lansert i fjor og er en global salgssuksess. I et av verdens største pickup-markeder Thailand har Isuzu D-Max registrert hele 101 439 biler i første halvår 2022 med en markedsandel på hele 44,5%, som er godt foran hovedkonkurrentene Toyota Hilux, Ford Ranger og Mitsubishi L200.

FOTO: KIMIMASA MAYAMA /REUTERS INNSTEG: Boxster er Porsches innstegsmodell, både som ny og brukt.

DISSE SPORTSBILENE KAN STIGE I VERDI

Isuzu kan levere – andre pickup-merker sliter

SPESIELL: Mazda RX-8 har wankelmotor og er den siste av RX-modellene som ble produsert.

n DRAMMENSAVISA ØKONOMI & NÆRING n NR. 8 - 2022 Et ferdigNyMyhrenemedjordbæreventyrsaunaogrobot–Norgesmestinnovativejordbærbondebybruståri2025 På Myhrene gård i Sylling driver Simen Myhrene og kona Turid en kreativ jordbærproduksjon som både skaper rekordavlinger, og gir fantastiske røde bær spredt utover hele sommeren. SIDE 6-7 Nå «tygges» siste rest av bybrua fra 1936 opp. Snart starter byggearbeidet med den nye bybrua, og allerede i 2025 skal den stå ferdig! Prislapp 1,4 milliarder kroner. SIDE 10-11 På franskinspirerte Cafe Picasso, etablert i 1986, forbereder eier Ragnhild Haaning en allsidig høstmeny. SIDE 14 Tradisjonsbærer spikrer høstmenyen

Drammen sentrum fornyes. Den gamle Bybrua er allerede hakket og gnaget i biter, og bare soklene står tilbake. Drammen kommune hadde en lang runde med Bane NOR om fordelingen av regninga. Det vi imidlertid vet, er at Drammen kommune skal betale brorparten og vel så det. 780 millioner ble ny bybru stipulert til. Kostnadssprekken har vært enorm. Siste prislapp er 1,4 milliarder. Med andre ord 14.000 kroner per dram menser.Detskal bli spennende å se hvordan politikerne skal løse denne floken. Det er allerede varslet at det må spares inn på andre områder, som for eksempel kutte bygg av ny skole på Åskollen, nytt syke hjem i MenKrokstadelva.ettersikkert, brua bygges og reg ninga skal betales. Da er spørsmålet, finnes det egent lig noen vei utenom eiendomsskatt i Drammen kommune? Overskridelser på 620 millioner, og det kan bli mer, er alle rede lagt inn. Med en løpsk strømpris og galoppe

folket. 1,4 milliarder for en bru GeirredaktørAnsvarligArneberg www.drammensavisa.no Telefon: 32 17 88 11 Tips: red@drammensavisa.no Annonsering: annonse@drammensavisa.no Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg Frilansjournalist: Marianne Bergvall Frilansjournalist: Terje Brun-Pedersen Desk ansvarlig: Jo Guribye Salgs- og markedsrådgiver: Trond E. Pedersen Salgsleder – DA Næringsliv: Ove Geir Andheim Daglig leder: Aslak Hougen Besøks- og postadresse: Knud Schartums gate 7, 3045 Drammen Utgiver: Drammensavisa AS Org. nr. 826 423 552 Layout: Edda Grafisk AS Trykk: Polaris Trykk Arendal AS Distribusjon: Amedia Distribusjon AS Har du utfordringer med leve ring av Drammensavisa, send epost etterRedaktørforeningMedlemintegritet.oginnholduavhengig.politiskannonsefinansiertDrammensavisadrift@drammensavisa.notiler100%ogerogideologiskDrammensavisaserredaktørstyrt,redaksjonenharfullavNorskogredigeresredaktørplakaten

Denne uka er det Frps gruppeleder Ulf Erik Knudsen som belyser problemet med innvandrere uten jobb i Drammen. Artikkelforfatteren er selv ansvarlig for alt innhold i denne kommentaren.

Derfor kan eiendomsskatten fort vise seg bli eneste utvei. I så fall bygger ikke Drammen kom mune bru mellom

31. august 20222 DA - Økonomi & Næring

NÆRINGSLIVSLEDEREN

rende matvarepriser – og doble rentehopp i slengen, kan det fort vise seg bli trange tider for kommunen fremover. For den vanlige drammenser går vel dig mange krumbøyd inn i fremtiden som smalhans.Jegtørikke vedde på at eiendomsskatt kommer, men kommunen må finne en varig og levelig løsning på superregninga. Alternativt kan de privatisere eiendomsde len av kommunen, selv om det nok blant dagens styrende politikere nok regnes som en del av arvesølvet..

Et av de største problemområdene for Drammen er innvandringen. Et felt som de andre partiene har en betydelig «berøringsangst», skriver Frps gruppeleder Ulf Erik Knudsen i denneAndelenkommentaren.innvandrere og norskfødte med innvandrerbak grunn i Drammen er cirka 30 prosent. Noen av disse er selv følgelig godt integrert, jobber og bidrar positivt til samfunnet – innen helsesektor, oppvekst, serveringsbransjen, kultur, bygg og anlegg, teknologi og mange andre bransjer. Det er ikke disse som er problemet. I mange år har gamle Drammen og Nedre Eiker tatt imot store grupper av innvandrere /flykt ninger, i tillegg til at mange har valgt å flytte til hit for å ha et kulturelt felleskap med andre fra hjemlandet. Problemet ligger i de store gruppene som er dårlig inte grert, ikke har samfunns- eller språkforståelse og ikke kommer seg i jobb. En betydelig økning i barnefattigdom, store og økende NAV/sosialutgifter, millioner av kroner i kostander til forskjel lige integreringstiltak (de fleste uten virkning). Vi har også det siste året sett en sterk økning i problemer med gjenger og vold i ungdomsmiljøene – særlig i de innvandrerrike bydeler. I et livsløpsperspektiv gir de fleste flyktninger/innvandrere større kostnader enn inntekter (tidligere er dette beregnet av SSB til 4 - 4,5 millioner for hver inn vandrer i snitt). I siste kommunestyre før ferien påpekte FrP at Drammen Kommune har utfordringer med integrering, barnefattigdom og antall lavinntekstfamilier øker, og bosetting av flere flyktninger vil forsterke den uønskede utvik lingen. FrP mener at det eneste ansvarlige i overskuelig fremtid, er å si nei til å ta imot flere flykt ninger og asylsøkere, og nasjo nalt arbeide mot familiegjenfore ning og all annen innvandring som ikke oppfyller økonomisk bærekraft.Viharogså foreslått en rekke tiltak for å bedre integreringen, stille strengere krav og kutte i for målsløse særtiltak på feltet. En side ved innvandringen er at kommunen over tid har sett store økninger i sosialhjelpsut betalinger. For å bremse denne utvikling og øke motivasjonen for å delta i arbeidslivet har FrP fore slått at man justeres sosialhjelps satser ned 5 prosent. Dette er et tøft tiltak for de som har minst – men dette sammen med tydelig krav og oppfølging er trolig eneste vei for å få kontroll på utviklingen. Ulf Erik DrammenGruppelederKnudsenFrPkommunestyre

Innvandrere uten jobb – et problem for Drammen!

31. august 2022 3DA - Økonomi & Næring

– Derfor bærer det nå av sted til leiligheten vår i Spania, hvor vi virkelig stortrives. Men savnet etter jobben vil jeg nok alltid bære med meg, sier Eva Pedersen.

– Ville valgt samme yrke igjen

Eva Pedersen bak skranken der hun har sittet i 50 år. 31. august gjør hun det for siste gang. Ut døra for siste gang, for Eva Pedersen, av kunder og kolleger omtalt som Banken på Bragernes. Jeg ble den første jenta bak skranken i ærverdige Sparebanken Øst.

Blant byens bankkunder og alle kolleger i Sparebanken Øst har Eva Pedersen (66) gått under navnet «banken på Bragernes». 31. august går hun ut døra for siste gang – fra jobben hun startet i som 16-åring. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Selv er ikke Eva Hildegard Thorsby Pedersen det minste i tvil; Hadde hun vært 16 år i dag, slik hun var da hun valset inn i banken og spurte om jobb første gang, ville hun gjort det samme igjen. – Trivselen, minnene og den jobben jeg har hatt i banken har for meg vært selve livet. Jeg kunne ikke tenkt meg noe annet, sier hun om jobben i Sparebanken Øst – banken som etablert alle rede i Hun1843.forsøker holde igjen følel sene, men det er ikke lett. Noen merkedager i livet er sterkere enn andre. Onsdag 31. august 2022 er en sånn dag. Da forlater hun bankbygget for siste gang etter 50 år på samme post. Fikk ja med en gang Eva Pedersen husker godt sitt før ste møte med banken. Det var en onsdag, hun var 16,5 år, og klar for å reise med Skiold-jentene til Norway Cup i fotball samme helg. Men denne onsdagen stakk hun altså innom banken for å spørre om jobb. Hun fikk ja, og ble spurt om å starte dagen etter. Rettere sagt 8. august 1972. De første tre årene jobbet hun i bokholderiet, inntil banken utlys te kassererjobb da hun var 19. – Da jeg fikk denne jobben i kassa hos Sparebank Øst, ble jeg også den første jenta bak skran ken i ærverdige Sparebanken Øst. Den gangen hadde banken to infoskranker på Bragernes. Og det er altså denne jeg nå forlater etter 50 år, forklarer hun. Det hun tenker mest på etter alle disse årene, er alle kundene og alle relasjonene hun har fått til mennesker som i dag ikke er lenger.–Når man sitter så lenge i skranken får man et veldig tett forhold til veldig mange mennes ker. Og de første årene handlet det jo også bare om penger. Det var ingen data, mens regnemaski nen og gule lapper gjorde jobben. Hun omtaler sin egen jobb som verdens beste arbeidsplass, og en bank som tross utviklingen i samfunnet har valgt å gå sine egne–Detveier.er den dag i dag en bank der man fortsatt kan bruke pen ger. Og i en tid da andre banker stengte sine kontorer for publi kum, gikk Sparebanken Øst den andre veien og åpnet opp. Motvillig liung På det private plan er Eva Pedersen gift med Jan Stabelund Pedersen, har en datter på 40 – og ett barne barn. Etter oppveksten på Øren, flyt tet hun senere til Austad, før hun og mannen igjen bygde hus på Åssiden. –Og selv om jeg er Drammensjente på min hals, er det litt rart å si at jeg i dag bor i Lier. Jeg liker egentlig ikke at jeg er blitt liung, men må innrømme at vi stortrives i vårt nye hjem på Engersand, sier hun. Grunnen er at ekteparet byttet bolig med datteren, slik at hun i dag bor i huset på Åssiden. Men når hun forlater banken for siste gang 31. august, er det ikke hjemmet i Engersand som står for tur. Men derimot hennes andre hjem, i Spania. Evas mann går nemlig også av med pensjon etter et langt arbeids liv som revisor hos Ernst & Young.

Går ut døra for siste gang etter 50 år med tilnavnet «banken på Bragernes»

Kontakt oss i dag! Velger du Altibox Bedrift Premium får du garantert et trådløst og stabilt nettverk som leverer funksjonaliteten din bedrift trenger, samtidig som vi ivaretar sikkerhe ten i Ognettverket.kanskje best av alt, forteller Martinsen – ved å ha Viken Fiber som leverandør av både fiber og wifi, slipper du å forholde deg til flere aktører på ditt nett, og vi er til stede 24/7 om noe går galt. – Ta kontakt med oss i Viken Fiber –så finner vi den beste løsningen for din bedrift.

4

– Etter over ett år med Altibox Bedrift Premium, kan pakkeløsningen vise til raskt fibernett, stabil wifi og en av marke dets beste sikkerhetspakke inkludert, sier Kristian Martinsen, salgssjef for bedrift i VikenNårFiber.enbedrift angripes, kan sensitiv data havne i feil hender. Det spiller ingen rolle om det er en frisørsalong eller advo katkontor. Når bedriften angripes kan alt fra person-sensitive opplysninger, timelis ter, salgs- og innkjøpsoversikter og regn skap bli borte.

Derfor velger bedriftskunder Cisco Meraki MX68-router 1 stk innendørs wifi-punkt Gjestenett Utvidet Sikkerhet Standard SLA Altibox Bedrift Fiberbredbånd. Dette er inkludert i Altibox Bedrift Premium*:

Viken Fiber! ■

Ny teknologi som kommer kundene våre til gode – Partnerskapet med Altibox har i alle år gitt oss det aller siste av ny teknologi. Altibox samarbeider med Cisco Meraki som er kjent for å levere wifi-opplevelse i verdensklasse. Altibox Bedrift Premium har blitt en suksess, sier Martinsen. Et trådløst nett som ikke er satt opp på riktig måte kan gå utover bedriftens produktivitet. Det hjelper ikke å ha en rask fiberlinje, hvis det trådløse nettet er dårlig. For å utnytte kapasiteten som er tilgjenge lig i fiberkabelen, er man avhengig av et godt wifi-nett. Dersom det trådløse nettet ikke henger med, kan man få en dårlig opplevelse. I tillegg mangler eldre utstyr mulighet for å sikre det trådløse nettet godtMangenok. bedrifters trådløse nettverk benyttes stadig av flere typer enheter. Det kan være bedriftens arbeidsstasjoner, ansattes mobiltelefoner, printere og gjes tenett. Derfor er det viktig med god dek ning, høy hastighet og at nettverket er stabilt helt fram til pc’en eller mobilen til de Etansatte.adskilt bedriftsnett og gjestenett øker sikkerheten og sikrer at bedriften alltid har prioritet i nettet. Vi sikrer at bedriftens gjester får egen tilgang til internett gjen nom egen pålogging på det trådløse nettet.

31. august 20224 ANNONSE

*krever

De fleste bedrifter er avhengige av sine datasystemer og solid wifi-dekning. Da er det dårlig nytt at antall dataangrep mot norske småbedrifter øker. Pakkeløsningen til Altibox Bedrift Premium fikser begge deler for deg.

Med Viken Fibers Altibox Bedrift Premium får du sikkerhetsløs ninger som oppdager og stopper angrep, filtrerer innhold, blokkerer skadevare og beskytter mot DDoS-angrep. DDoS er koordinerte angrep med store mengder data som sendes til en server for å blokkere annen type trafikk. Angrepene kan slå ut en server, en bedrifts funksjoner og påføre bedriften store økonomiske tap.

31. august 2022 5ANNONSE bedriftskunder wifi fra «Partnerskapet med Altibox har i alle år gitt oss det aller siste av ny teknologi. »

Skaperjordbærproduksjonjordbæreventyret

Bjarne Tvete, CEO Aggrator trakk fram Simen A. Myhrenes gård som et kron eksempel på solid, norsk innovasjon innen landbruket.

Jordbærbonde Simen A. Myhrene AS fra Sylling er Norges ledende på dekkesystemer til frukt og bær, og eneste leverandør av løsninger på desin feksjon av utstyr til hagebruksproduksjon.

GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Løsningen er produksjon av frukt og bær i forutsigbare klimafor hold.Simen A. Myhrene i Sylling er en av Norges mest innovati ve bønder. Sammen med Bjørn Ekeberg bruker Sivilingeniøren topp moderne teknologi for å optimalisere den 400 tonn årlige jordbærproduksjonen til Ekeberg Myhrene AS. I enkelte perioder av sesongen leverer Ekeberg Myhrene alene opp mot 30 pro sent av alle Norske jordbær til norske forbrukere. –I år har vi også fått tilbake 21 vietnamesere og 35 polakker som alle er her for å plukke bær. De gjør produksjonen effektiv, sier Simen A. Myhrene, og hevder de øker plukkehastigheten betydelig. –Etter to år med Coronarestriksjoner og treg produksjon, er det i år vært godt å se at vi har en produksjon som virker, sier Myhrene. Regnet – en fiende Sammenlignet med 2016 – da alle avlingene var på friland – er i dag alle bær under tak. –Regnet er verste fiende. Med dagens produksjon har vi full kontroll på det, sier vann-ennbrukoglen.PresisjonsjordbrukMyhrene.ernøkkeKunstigintelligens,robotikksensorikkbidrartilåredusereavsprøytemidlermedmer90prosent,halverebrukavoggjødsel,samtidigsom

31. august 20226 DA - Økonomi & Næring

Eget byggeteam Myhrene AS har et erfarent bygge team som raskt og effektivt bøyer bøyler og monterer tunneler og table top hos kunder over hele landet. Teamet tar også av og på plast på tunnelene. Ved flytting av eksisterende tunneler, eller bygging av nytt anlegg, kan du leie nødvendige maskiner hos oss. tidvis store deler av all

Fra fem til ti meters bredde og så lange man måtte ønske. Haygrove sine substratsyste mer har blitt utviklet parallelt med tunnelene. Dette er systemer som er testet ut hos ledende jord bærdyrkere.–Substratproduksjon gir høy ere presisjon på vanning, bedre hygiene i produksjonen og jord bæra henger i perfekt arbeidshøy de for høsting. Disse faktorene gir mer ensartet produksjon, høyere avling og bedre kvalitet på jord bæra, og sikrer god avkastning, forklarer Myhrene.

«Thorvald» heter denne roboten som hver dag tar turen innom bærene for å lyse med ultrafiolett lys, slik at ikke ulumskheter får satt seg i plantene. Sjefen hyller sine vietnamesiske jordbærplukkere for deres effektiitet.

Da Simen A. Myhrene fylte 50, kjøpte han seg flytrapp. Den kan ikke brukes til noe annet enn som attraksjon. Her er alle gjestene under innovasjons samlingen samlet i trappa på tunet. Plante-ID. Alle jordbærplanter får eget personnummer. En plante med typen Favori gir cirka tre kilo bær.

Leverer

vekstsesongen utvides med 2,5 måneder En teknologidrevet revo lusjon innen bærekraftig jord bærproduksjon - skånsomt for miljøet, bedre for forbrukeren og lønnsomt for bonden. Simen Myhrene er også sterkt engasjert i andre start-up-virk somheter innen Ag-Tech og bære kraft. Selskaper som Moleda AS som driver desinfeksjon av levende planter med damp i Plantsauna og Soilmate tracker som driver datafangst i hage bruket. Han er også en av ini tiativtakerne til bedriftsnettverket «Norwegian ag-tech cluster» I sommer ble det avholdt inn ovasjonssamling på gården til Myhrene, i Sylling Vestre, i regi av Aggrator, hvor blant annet Bjarne Tvete, CEO Aggrator trakk fram Myhrene som et kroneksempel på solid satsing og verdiskaping i det norske landbruket.

Alt i tuneller På gården er alle jordbærplan tene løftet i høyden, nummerert og plassert under tak i plastikk tuneller.–Tunnelmodellene bygges med HSO80 bøyler. Bøylerør med oval form, som øker styrken og stabiliteten på tunnelene og gir en langt mer effektiv utnyttelse av stålet enn ved bruk av runde bøyler, forteller Myhrene. Tunnelen kan bygges og tilpas ses et hvert behov. Man kan vari ere bredde og lengde etter behov.

norsk

31. august 2022 7DA - Økonomi & Næring

■ Myhrene AS holder til på gården Sylling Vestre i Sylling, øverst i Lierdalen. På gården har de produksjon av moreller og jordbær.

Simen Myhrene og hans part nere inngikk i 2021 en kontrakt med en av verdens største bær produsent i USA. Det er bærprodusenten Driscoll’s i USA som først tar i bruk den innovative metoden. – Driscoll’s produserer bær for over 30 milliarder i året, for teller en stolt Simen Myhrene. Han har gjort sin fars ide om til virkelighet.DetvarSimens far, Ole Myhrene, som alt på 1980-tallet fant på å bruke vanndamp for å ta knekken på sopp og sykdom mer. Han brukte metoden først på potter til planter og så at det fungerte. Dermed fikk han ideen om å omsette ideen til bærplantene på gården. Myhrene samarbeider også med den nederlandske damp spesialisen Marten Barel om denne metoden som de har tatt patentMenpå.de trengte forsterk ninger. Det fikk de gjennom et samarbeid med forskningsmil jøet på Ås. Etter hvert viste også universitetet i Florida interesse for Heleideen.familien fra Lier er involvert i Plantsauna. Simens 21 år gamle nevø, Sander Myhrene, er daglig leder i selskapet. Til tross for sin unge alder har han fått storkontrak ten med det amerikanske sel skapet i fanget. – Det er gøy. Vi starta med det i 2020 og har jobba med det kontinuerlig. Det har vært en utrolig bratt læringskurve. Jeg lærer noe hver dag, og man får jo mye sjokk og inntrykk på kort tid. Å få en fot innenfor verdens største bærprodusent, er en solid anerkjennelse fra markedet, forteller 21-åringen.

FAKTA: MYHRENE AS4

Solgte inn «Plantsauna» til USA Myhrene AS ble etablert i 2000 av Simen og Ole Myhrene. Utvikling av desinfeksjonkammer og tunneler til jordbær var grunnlaget for opprettelsen av selskapet.

Oppfinnelsen «Plantsauna» damper bærplantene før de settes i jorda. Dette tar knekken på sjukdommer som potensielt gjør store skader på avlinga.

FAKTA: Ekeberg Myhrene AS4

Sjefen sjøl Simen A. Myhrene i jordbærjungelen «hjemme» i tunellen. Innfelt: Gode bær. De er både store og velsmakende, bærene fra Myhrene gård.

■ Simen driver gården Sylling Vestre øverst i Lierdalen sammen med kona Turid, hvor de produserer moreller, jordbær og isbergsalat. Det er lange tradisjoner for bær og fruktproduksjon på gården, og den er også vertskap for et årlig arrangement som heter JordbærEventyret.

■ Selskapet er ledende i Norge på dyrkningssystemer til frukt og bær, og eneste leverandør av løsninger på desinfeksjon av utstyr til hagebruket.

jordbæreventyret i badstua

■ Ekeberg Myhrene AS er eid av Bjørn Ekeberg og Simen A. Myhrene og produserer jordbær i perioden 1. juni til 1. oktober.

■ Selve jordbærproduksjonen finner sted i Skoger og i Sylling. ■ Ekeberg Myhrene produserer sorten Favori. De produserer også andre sorter på prøvebasis og utvikler økologiske jordbær. I år har det vært Favori som har dominert salget i Sylling. En nederlandsk sort, som regnes som sterk og gir gode avlinger i fire måneder.

Gråterudveien Næringspark –

et Olatidsrettetterudveienbygg.DpendsamarbeidsprosjektmiljøvennligEiendomåpnerforatleietakerekanværedeleiereiEtsliktsamarbeidmellomDpendogVisitechomGrå-Næringsparkhargittetmiljøvennligogfrembygg.–Vihartropåsamarbeid,sierdagliglederSembiDpendEiendom.

HÅND I HANSKE: Prosjektet til Dpend passet som hånd i hanske for Visitech. De ønsket å kapitalisere på seg selv som leietaker, men fant også raskt ut at det å bygge næringsbygg er mye mer omfattende enn man kanskje tror.

31. august 20228 ANNONSE

– Vi hadde en plan om å være på eiersiden av et bygg når vi først var ute etter å ha et dedikert bygg til oss. Vi fant veldig fort en god dialog med Dpend, sier daglig leder Tor Øyvind Tafjord i Visitech. De hadde høye krav til bygget, fordi laboratoriene deres ikke tåler noe form for vibrasjon.–Viså for oss at vi måtte lage et spesial laboratorium til noen av maskinene våre. Vi har høye krav til lite vibrasjon. Så da laget vi et rom vi kaller Yellow Room nederst i bygget. Dette er en stor betongkonstruksjon som er fundamentert på fjell. Behovet for et sånt rom var grunnen til at vi ønsket å flytte i første omgang, sier GråterudveienTafjord.Næringspark har dermed blitt et topp moderne og miljøvennlig bygg rett sør for Drammen med synlighet fra E18. Fremtidens metode Foreløpig har ikke Dpend gått inn i så mange prosjekter der leietakeren også er med på eiersiden i bygget, men dette vil være en måte å jobbe på fremover. – Dette var en idé vi fikk for et par år siden. Vi møter ganske ofte bedrifter som har lyst til å ha eierskap til bygget selv. Det gjorde at vi etablerte det vi kaller Dpend Partnership, hvor vi inviterer leietakerne inn fra start. Det er ikke så mange foreløpig, men det blir flere, sier daglig leder Ola Semb i Dpend.Prosjektet til Dpend passet som hånd i hanske for Visitech. De ønsket å kapitali sere på seg selv som leietaker, men fant også raskt ut at det å bygge næringsbygg er mye mer omfattende enn man kanskje tror. Trygghet og vinn-vinn – Dpend er supre på det de kan, og vi kan fortsette å gjøre det vi gjør best mens byg gingen pågår. Nybygg er en kompleks prosess med en rekke faktorer som skal på plass og mange søknader til ulike instanser, sier Tafjord i Visitech, og kommer med et viktig tilleggspoeng.–Deterganske mye trygghet i å kunne bruke denne måten å gå frem på, for vi har hverken tid eller kompetanse til å bygge selv. Vi hadde ikke hatt sjans til å få til dette bygget alene, legger Tafjord til.

VINN-VINN: For Dpend har dette bygningsprosjektet i Kobbervikdalen rett sør for Drammen blitt et vinn-vinn-prosjekt.

31. august 2022 9ANNONSE

For Dpend har dette bygningsprosjektet i Kobbervikdalen rett sør for Drammen blitt et vinn-vinn-prosjekt.–Vihartropåsamarbeid, og vi har tro på at det er ufarlig å dele gevinsten med leieta kerne. Det gjør at vi får et større moment i det vi holder på med, sier Ola Semb i Dpend.

BREEAM-sertifisert

MILJØVENNLIG: For både Dpend og Visitech er det viktig at måten de driver er miljøvennlig, noe som også gjelder bygget de setter opp og bruker.

For både Dpend og Visitech er det viktig at måten de driver er miljøvennlig, noe som også gjelder bygget de setter opp og bruker. – Det å være miljøvennlig er viktig for oss, og det gjelder også bygget. Mange av de teknologiene vi jobber med til daglig er også miljøvennlige, sier Tafjord. Bærekraft er derfor noe som planlegges allerede fra starten av et prosjekt. – I utgangspunktet er det fra prosjektstart. Vi skal BREEAM-sertifisere alle våre bygg, så kravene til dette ser vi på allerede fra en tidlig fase, sier Semb i Dpend. BREEAM er en målemetode der målet er å finne løsninger som er både miljøvennlige og kostnadseffektive for bygg. Aksjeselskap blir byggherre Selve opplegget i et samarbeid, er at det etableres et aksjeselskap som blir byggherre. De som vil være med å eie bygget kjøper en aksjepost, og står ansvarlig for sin del av aksjekapitalen. Akkurat i dette tilfellet er det House of Pixels, som Visitech er deleier av, som har en eierandel i bygget. – Eierstrukturen kan tilpasses, det hand ler om risikovilje og tilgang til kapital og slike ting, sier Ola Semb. Partene brukte Betonmast BuskerudVestfold som entreprenør, og kontrakten var en totalentreprise med en kontraktssum på rundt 110 millioner kroner netto. Betonmast Buskerud-Vestfold er nå leieta ker i bygget, sammen med Visitech, Q-Railing og Autek. Yellow Room helt spesielt Prosjektlederen for Gråterudveien Næringspark er Stian Aarum. For ham var det mest spesielle med dette prosjektet å få til Yellow Room, med alle sine krav. – Det er et eget rom som er fundamentert på fjell, og dette har det vært en god del jobb med. Særlig når det er så strenge krav til luft, fuktighet og temperatur, sier Aarum. – Bygget som sådant er pæla på fjell. Det ligger også i en skråvegg, så det har vært spennende å optimalisere eiendommen til det, sier Aarum. Hans jobb er som prosjektleder for bygg herren, er å sette i gang med spesifikasjoner og tilbudsgrunnlag som munner ut i et for prosjekt. Deretter blir entreprenøren koblet inn i en tidlig fase. Etter at entreprenøren har kommet med noen innspill, blir det etablert en totalentreprise.–Såerjegbyggherrens representant til å gjennomføre totalentreprisen, avslutter Aarum.

Bra fasiliteter for mye tra fikanter Drammenserne kan glede seg til ei fantastisk flott bybru om tre år. Bybrua fra 1936 var 15 meter bred, men den nye brua kommer til å få 19,4 meters bredde. Fotgjengerne vil få et fem meter bredt fortau på nedstrøms side, mens sykkelfel tene på begge sider av brua blir 2,2 meter brede. De myke trafikantene vil derfor få mye bedre fasiliteter. Tommy Iversen fra Drammen kommune er prosjektsjef for den nye bybrua, og han forteller at brua vil lande åtte meter lengre inn på Strømsø torg enn den gamle. - Dette vil åpne området innunder brua, forlenge Strømsø torg og binde sammen nye Drammen stasjon og torget på en god måte. På den måten lages et helt nytt byrom, sier Iversen.

TOM HELGESEN SAAHAILLLUSTRASJONERtekstARKITEKTER

31. august 202210 DA - Økonomi & Næring

påvirke sluttsummen for pro sjektet. Kontrakten indeksregu leres i tråd med gjeldende stan darder. Men vi arbeider kontinu erlig sammen med entreprenø ren og våre rådgivere for å mini mere kostnadene og usikkerhet omkring det store utbyggings prosjektet, forklarer Devold. – Har ellers prosjektet gått som planlagt, eller har det vært noen uventede hendelser? – Fremdriften går som plan lagt. Vi har imidlertid hatt noen utfordringer med at enkelte fun damenter har vært i såpass dår lig stand at vi har måttet gjøre ekstra tiltak for å få en kontrol lert riving. Det er altså ingen tvil om at det var på tide å erstatte Bybrua fra 1936, avslutter han.

Om tre år skal den stå ferdig!

Utbyggingssjef i Drammen kom mune Johanne H. Devold.

Bybrua som passeres av roere langs jernbanen. Bybrua sett fra Bragernessiden. Bybrua sett fra Strømsø-siden.

I disse dager «tygges» de siste restene av bybrua fra 1936 opp. Snart star ter selve byggearbeidet med den nye bybrua, og allerede i 2025 skal den stå fiks ferdig!

Promenade under brua på Bragernessiden – Hva med Bragernessiden, blir det noen forandring der? – Ja, absolutt. Det vil bygges ny honnørbrygge med promenade under brua på Bragernessiden. Den føres helt til Skutebrygga i øst og fram til kaikanten i Øvre Strandgate. Her legges det til rette både for gående, syklende og båtfolket. Promenaden vil også forbedre gangforbindel sene langs elva, forteller pro sjektsjefen. Byggingen av den nye bybrua vil også gi en mer naturlig og funksjonell kobling mellom Bybrua og Bragernes for de myke trafikantene Kommunestyrets nye kostnadsramme I slutten av februar ble det klart at kostnadene til ny bybru ville bli vesentlig høyere enn det som er satt av i gjeldende økonomiplan. Opprinnelig budsjett var 780 mil lioner kroner til byggingen av ny bru, men etter anbudskonkurran sen ble det klart at prisen ligger på ca. 1,4 milliarder kroner i 2022-pri ser. Kommunestyret har godkjent den nye kostnadsrammen, og denne innarbeides i handlings- og økonomiplan for perioden 2023-26 som skal behandles i desember. Drammen kommune og selska pet PNC Norge AS signerte kon trakten om bygging av ny bybru i Drammen på våren i år. En kon trakt på den store sum av cirka en milliard kroner inkludert mva. Forventer økt prisstigning 1,4 milliarder kroner er fryktelig mye penger. Fordeler du det på 100.000 drammensere, blir det 14.000 kroner på hver eneste en, smått som stort. Dette er en av de største investeringene Drammen kommune noensinne har foretatt. Heldigvis blir dette betalt ned over mange år, og den nye bybrua har en forventet levetid som er mye lenger enn den gamle brua som nå rives. – Blir dette sluttsummen, eller kan vi vente oss ytterligere økning i byggekostnadene? – Kommunen forventer at prisstigningen vil vedvare en stund som følge av urolige tider. Prisen for råvarer og transport har steget mye den siste tiden. Prisstigningen vil naturlig nok

– Dagens bybru var i dårlig for fatning, og den var hele 34 år på overtid. Brua ble bygd i 1936 med en beregnet levetid på 50 år, sier Johannes H. Devold, utbyg gingssjef i Drammen kommune.

Om skadene forteller Devold at det er et stort omfang av armerings korrosjon, det betyr at skader på konstruksjoner av armert betong skyldes at armeringen ruster. - Det har også blitt funnet betongskader på undersiden av brudekke, bjel ker og pilarer, og de siste årene har oppsprekking og forvitring av fundamenter økt. Ingen tvil om løpet var kjørt for bybrua fra 1936, sier han. Nye flom- og høydekrav over sporet – Ny bybru skal bygges koor dinert og samordnet med Bane NORs framdrift på klarerbeidsavtaleensporet.flomkravoverNORDrammen-Kobbervikdalen.IC-prosjektetBanemåtteriveogbyggenybrusporområdetpågrunnavnyeogkravtilfrihøydeoverKommunenharinngåttutbyggingsavtaleogensamarmedBaneNOR,forDevold.

31. august 2022 11DA - Økonomi & Næring SLIK SKAL DET BLI: Om tre år står den nye bybrua ferdig. Bybrua sett i mørket. Selv om bybrua blir fin, vil den koste Drammens skattebetalere 1,4 milliarder kroner – om lag 14.000 kroner per drammenser stipulert i 2022-kroner.

– Det ligger et uforløst potensial i å videreutvikle den langsgående aksen videre utover fjorden. Etableringen av nytt sykehus på Brakerøya samt urbaniserin gen av Tangenkaia vil kreve bevisst byut vikling i overgangen mellom elv og fjord, fastslår Igland.

31. august 202212 ANNONSE FRA

– Den langsgående aksen ved elva fun gerer godt, men mangler en parallelakse gjennom det urbane miljøet enkelte steder. Blant annet fra Grev Wedels plass mot Brakerøya. Hvordan skal myke trafikanter bli inspirert til å ville gå eller sykle? Å gå langs veier og gater dominert av biler uten opplevelseskvaliteter vil oppleves langt og lite inspirerende, mener Igland. Lokale og internasjonale krefter i ryggen Henning Larsen, et globalt arkitekt- og planfirma med kontorer over hele verden, fusjonerte med Rambøll i fjor. Rambølls planleggere, lysdesignere, landskapsarki tekter og arkitekter i Drammen er nå en del av Henning Larsen. Bakgrunnen for fusjonen er ønsket om å levere integrerte arkitektur- og ingeniørtjenester som løser konkrete utfordringer for folk. Rambøll og Henning Larsen jobber nå side om side i kontorer i Erik Børresens Allé. Sammen skal de skape gode og leven de områder med riktig grep for infrastruk tur, bokvalitet og fysiske omgivelser, med mål om å øke trivsel og fremme folkehel sen.Henning Larsen holder til i 10 byer i Norge, fra Alta til Kristiansand. Dermed utgjør de Norges største arkitekt- og plan miljø. Selskapet er kjent for sine sjøfrontprosjekter, og står blant annet bak havne transformasjon i Gdansk og Toronto. Anders Johansen er planlegger i Henning Larsen, og har tatt del i byens utvikling i mange år. – Nå som Henning Larsen og Rambøll har slått seg sammen har vi enda flere muligheter til å trekke på nye ressurser og referanser fra både inn- og utland. Lokalt har vi et bredt spekter av fagfolk som er svært godt kjent i Drammen og omegn. Mange har jobbet lenge i området og hos kommunen i perioder. Det gjør oss rustet til å bidra inn i videre utvikling av Drammen.–Gjennom årene har vi jobbet med prosjekter som Aktivitetsparken for eldre i Drammen park og prosjektering av Nedre Bragernes torg som et aktivt byrom og kollektivknutepunkt midt i sentrum. Drammen helsepark og oppgradering av Spiraltunellen er andre prosjekter vi er svært stolte av å være en del av, sier Helene Sørlie som er seksjonsleder for landskaps arkitektene i Drammen.

Alle piler pekte mot Drammen Nysgjerrigheten for Drammen øker. Der byen tidligere i hovedsak tiltrakk seg folk med tilhørighet til stedet, har området utviklet seg til å bli en attraktiv mulighet for tilflyttere fra hele Osloregionen. En som nylig har flyttet til byen er arkitekt og markedssjef i Henning Larsen, Karoline Igland.–Da familien og jeg lette etter en by hvor vi kunne etablere oss og bo lenge, pekte etter hvert alle piler mot Drammen. Byrommet med sine urbane tilbud, de grønne nabolagene, og bibliotek og park i sentrum gir mange muligheter til å være en del av Iglandfellesskapet.trekkerogså frem at hun set ter pris på at det er mulig å gå eller sykle langs elveparken og naturstiene. Med utviklingen av fjordbyen vil det åpnes for bevegelse langs vannet, helt ut til Gilhusbukta fra Åssiden. Videre vil utvik lingen av Tangenkaia og områdene mot Svelvik knytte elven og fjorden sammen på Strømsø siden. – Drammen kommune har gjennom mange år hatt et høyt ambisjonsnivå og god gjennomføringsevne. Elvepromenaden er et resultat av et iherdig og langsiktig arbeid fra kommunens side, og i dag står promenaden seg like flott som da den ble anlagt. Den vever eksisterende og nye bydeler sammen, og gjør Drammen til en kvalitetsrik by, fastslår Igland. Uforløst potensial Både byaksen og den langsgående aksen langs elven har vært styrende for byutviklingen i Drammen. Den kobler de ulike delene og bomiljøene sammen. Dette er ofte tema for tverrfaglige diskusjoner innad i Henning Larsen og Rambøll.

En levende, robust by Henning Larsen og Rambøll ønsker å bidra videre til utviklingen av en levende by, og jobbe for en bærekraftig byvekst med høy kvalitet. Selskapet har stort fokus på å kon kretisere hva bærekraft kan innebære for sine prosjekter og kunder. Bærekraft skal være en integrert del av alt selskapet gjør, og inngår i alt fra undersøkelser på mikro klima, byggematerialer og håndtering av ekstremvær. Helene Sørlie fremhever land skapsarkitektenes rolle i dette. – Våre landskapsarkitekter har tung kompetanse innenfor blågrønne struktu rer, flomsikring og overvannsproblema tikk. Som konsekvens av klimaendringene vil vi oppleve mer ekstremvær, og da blir denne type kunnskap essensiell. – Vi er til stede i Drammen som en engasjert rådgiver som kjenner og bryr seg om byen. Vi gleder oss til å fortsette å bidra og følge med på utviklingen, for det er all grunn til å være nysgjerrig på Drammen!

Drammen har de siste ti årene jobbet målrettet med byutvikling og bymiljø. Byen er nå i en overgangsfase hvor større sentrale industriområder transformeres til attraktive bydeler. I Drammen satser Rambøll og Henning Larsen stort på å bidra i videreutviklingen av byen.

STORBYINDUSTRIKJEMPE

31. august 2022 13ANNONSE INDUSTRIKJEMPE TIL LEVENDE FRA V: Karoline Igland, Helene Sørlie og Anders Johansen fra Rambøll. AKTIVITETSPARKEN: for eldre NEDRE TORG

GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Historisk er Cafe Picasso en av byens sterkeste tradisjonsbærere. Her er det ikoniske og erkefranske inventaret som ble fraktet fra Paris i 1986 det samme. Stolene, bordene, veggpryden og fargene. –Jeg tror den kunden som var her i 1986, og kom innom oss i dag, ikke ville sett forskjell, sier Ragnhild Haaning (58). Derfor klarte hun heller ikke la være å kjøpe tilbake driften, da restauranten mot alle solemer ker ble slått konkurs i koronaåret 2020. To år senere er det ikke et angrende tegn å spore hos eieren. Restauranten som startet nær sagt akkurat slik den ser ut i dag, ble drevet av samme Haaning fra 1992 til 1996. Nå er den altså til bake i familiens hender. Sammen med ektemannen Fredrik eier de 80 prosent gjennom selskapet Haaning AS, mens kjøkkensjefen og daglig leder eier 10 prosent hver. Ingen billigere løsning Man skulle kanskje tro at det å satse på å beholde et gammelt konsept er en billigere løsning. Det mener ikke Haaning er tilfelle. –Det hadde nok vært rimelige re å bytte ut alt til nytt, fremfor å trekke om gamle møbler og repa rere ødelagte bord, stoler eller annet inventar. Men vi er opptatt av sjarmen og å beholde imaget, sierForHaaning.deterunektelig mye image i dette–Denstedet.eneste synlige forand ringen er vel at det ikke lenger ligger flust med papiraviser rundt i lokalet. Før var det mange som satt her og leste avisene. Men papiravisene blir jo mer og mer borte. Selv om alt tilsynelaten de er som det var, er det gjort store investeringer. Blant annet på kjøkkenet. Der er alt nytt. Det måtte til, sier Haaning. Litt utenfor kjernen I Erik Børresens allé 5A har de altså holdt til i alle disse årene. Rett overfor Gamle Innebadet og Aass Bryggeri.–Ogfortsatt er det – etter 36 år – mange av de samme gamle traverne som kommer igjen. Tross plasseringen et lite stykke uten for selve bykjernen, er det mye å vinne på et godt rykte. Og det har vi i Drammen, sier Haaning. Det mener hun spesielt skyl des to forhold; Maten og atmo sfæren.Om atmosfæren er allerede mye sagt, om maten kan man si at det også her er gjengangere fra «tidenes morgen». –Vi skifter hovedmeny fire ganger i året, til høst, jul, vår og sommer. Nå er vi akkurat i ferd med å endre til høstmeny. Da blir det blant annet vår tradisjonelle og bistroinspirerte franske løk suppe. Og selv om vår Nacho-rett ikke er original fra starten – ble den satt på menyen allerede i 1992 da tex-mex kom til Norge, sier Haaning, og presiserer at alle retter lages fra bunnen av – det være seg alt fra majones til dres singer. Aktiv høstmeny Selv om Picasso ikke er mest kjent for konserter og aktiviteter, har de alltid hatt noen faste holdepunkter. Som for eksempel Quiz-kveld med Morgan Olai en gang i måneden. Den starter de med nå også. Men årets høstmeny vil bestå av mer enn mat og atmosfære. 26. oktober blir det nemlig underholdningskonsert med «Fra Piaff til Tina Turner», ved Sandeparet Geir Langslet og Christine Meyer.–Vi skal arrangere ytterligere to konserter denne høsten. Men har ennå ikke spikret innholdet, sier Ragnhild Haaning.

FRANSK FINESSE: Cafe Picasso er siden starten i 1986 vært utstyrt og dekorert med samme franske inventar, alt hentet fra Paris. I den hyggelige bakhagen, også den franskinspirert, er også veggene fått motiver fra den fran ske hovedstaden, malt av graffiti-kunstner Eric Ness Christiansen.

31. august 202214 DA - Økonomi & Næring

Nostalgiske

Cafe Picasso snekrer årets høstmeny

For mange drammensere betyr Cafe Picasso nostalgisk sjarme, enkle men ekte franske småretter, en tumleplass for par, møteplass for kolleger i lunsjen – eller middag i kontinental kontekst – der pulsen kan ta hvileskjær.

lilleDrammensParis

LARSEN/NTBInngangspartiet til den nye karao kebaren.

TERJE BRUN-PEDERSEN tekst. JAGUAR BAR foto Baren åpnet under Elvefestivalen, med fullt hus. Carreon forteller til avisa at stedet vil ivareta litt av historien som sitter i veggene etter Buddy, som i sin tid var en svært populær klubb og konsertscene. Så langt har mange nysgjerrige gjester vært innom for å sjekke ut uteser veringen, dansegulvet med DJ for nattklubbgjester og den egne «VIPloungen».Detvil være fast karaoke på onsdager og søndager, mens det fredag og lørdag blir klassisk natt klubbaktivitet til klokka 03.30, med dansemusikk spilt av de beste DJ’ene i Norge, lover barsje fen. Lørdag 9. september blir det Latino-kveld med levende musikk. Facebook og Instagram blir dag lig oppdatert med arrangemen ter som skal være de forskjellige dagene.–Itillegg til dans og musikk i de nyoppussede lokalene skal utestedet by på «fantastiske les kende drikkeopplevelser». Vi hol der åpent onsdag til og med søn dag. Dette er stedet Drammen har lengtet etter, sier barsjefen.

Solid utvalg forfriskelser for dem som skulle ønske seg deg på helgeklvelden.

TIL PICASSO «Fra Piaff til Tina Turner» kan oppleves i Cafe Picasso 26. oktober ved Sande-paret Geir Langslet og Christine Meyer. Ytterligere to konserter planlegges denne høsten.

Boligprisutviklingen og omsetningen i Drammen er bedre enn i resten av lan det. FOTO: HÅKON MOSVOLD

Sommerhett boligmarked i Drammen

Ny karaokebar åpnet i Drammen

– Jaguar Bar ønsker å skape en herlig gjesteopplevelse, med masse god musikk og noe godt i glasset, sier barsjef Anna Carreon.

Selv om boligprisene i Norge sank med 1,6 prosent i juli 2022, er Drammen unntaket. Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i juli, opp fra 25 dager i juni. Raskest salgstid har Drammen og omegn med 21 dager. Lengst salgstid hadde Asker og Bærum med 50 dager. På landsbasis sank boligpri sene med 1,6 prosent i juli 2022. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent. Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 7,1 pro sent.Den sterkeste utviklingen hit til i år har Tønsberg m/Færder med en oppgang på 9,6 prosent etterfulgt av 2021.færreivedboligprosent.og Drammen ogPorsgrunn/Skienomegnmed9,0GjennomsnittsprisenforeniNorgevar3.749.690kronerutgangenavjuli.Ijulibledetsolgt4.069boligerNorge,noesomer19,3prosentenntilsvarendemånedi Så langt i år er det solgt 53.771 boliger i Norge. Det er 11,6 pro sent færre enn i samme periode i fjor.Ijuli ble det lagt ut 3.221 boli ger for salg i Norge, noe som er 14,4 prosent færre enn i samme måned i 2021. Så langt i år er det lagt ut 57.188 boliger for salg. Det er 8,4 prosent færre enn i samme peri ode i Sterkestfjor. sesongkorrigert pris utvikling i juli hadde Oslo med en oppgang på 0,4 prosent. Svakest sesongkorrigert pris utvikling hadde Stavanger m/ omegn med en sesongkorrigert nedgang på 2,7 prosent.

Anna Carreon er ny barsjef i den nye karaokebaren på Strømsø som åpnet under Elvefestivalen.

NYE HØSTPLANER: Eier Ragnhild Haaning og restaurantsjef Camilla Johnsrud I samtaler om veien videre for Restaurant Picasso denne høsten.

31. august 2022 15DA - Økonomi & Næring

31. august 202216 ANNONSE

Nissans siste tilskudd i elbilfamilien når opp til familie- og hyttefolkets ønsker. – Det har vært stor pågang på denne bilen, sier Marius Sørum. Inne på Mobile i Drammen er stemningen rolig. Det er fortsatt tidlig, men kundene har så smått begynt å komme på plass for å titte på bilutvalget. Lukten av «ny bil» slår imot deg i det du går inn i de lyse lokalene. Rett på innsiden av døra lyser en stor papp-plakat av en oransje bil opp. Denne plakaten har stått der i over ett år. Det er en Nissan Ariya, Nissan-familiens nyeste elbil-tilskudd.Nåhardenne bilen omsider kommet til Mobile Drammen. Som en ekte bil, og ikke bare en pappplakat.–Det har vært stor pågang på denne bilen. Vi har solgt godt over 200 biler av denne typen, så det er mange som har kjøpt denne bilen usett, sier salgsansvarlig på Mobile, Marius Sørum.

Romslig og trygg To personer som har gjort nettopp dette, kjøpt bilen usett, er ekteparet Camilla Smith-Hanssen og Rickard Jacobsen. De står på utsiden og tripper. De gleder seg til å se bilen. – Vi har hatt full tiltro til selger her. Han lyttet til våre behov, så da lyttet vi til hans anbefaling, sier Camilla. Ekteparet var tydelige på at de trengte en middels stor og trygg bil som kan dra henger.–Vi har tre hunder som har en egen hundehenger. Den bruker vi på hytteturer, jaktturer og annet, sier Rickard. I tillegg kommer hverdags-kjøring til og fra fritidsaktiviteter, jobb og butikker. – Jentene våre på 10 og 13 år må også være trygge. Den har fått god score i krasj tester, og i tillegg har den et stort bagasje rom til alt mulig. Det er utrolig hvor mye bagasje en familie på fire trenger for en helg, ler Camilla. Tett oppfølging Marius og ekteparet har hatt god kontakt siden bilen ble bestilt. Han forteller at Nissan Ariya har vært en etterlengtet bil i familie-segmentet, og at den også har SUV-egenskaper. Elbilen er tilgjengelig med firehjulstrekk og hengerfeste, og er kjent for å ha god og romslig plass til både bagasje og passasjerer. – Så da går den over til neste nivå med elbil. Nå er det ikke noen grunn til å ha fossilbil, siden blant annet rekkevidden er god, forteller Marius. Bilen er en såkalt «crossover», altså en forhøyet personbil. Den har en rekkevidde på opptil 533 kilometer og er perfekt for familier og hyttefolk, forteller Marius. – Det som er spesielt med denne er at du nå får en stor familiebil fra en produ sent som har vært tidlig ute med elbil. De fleste vet hva en Nissan Leaf er, og når samme produsenten kommer med en SUV-crossover, så er det en trygghet, legger nybilselger for Nissan, Anders Bondkall, til. Marius forteller at Nissan Ariya har fått med seg enkelte detaljer fra Nissan GT-R, Nissan Qashqai og Nissan Leaf. – Alle bilene har lite feil og mangler.

Når du setter de tre bilene sammen til en Nissan Ariya sitter man igjen med en drift sikker bil med høy komfort. Nissan har tatt de tre gjeveste segmentene inn i en bil, og det tror jeg også kundene har skjønt, sier Marius. Beinflørting Det klør i fingrene til Camilla når hun får høre at hun skal få prøvekjøre den nye bilen som har ankommet Drammen. – Vi har store forventninger til bilen, sier hun og setter seg i forsetet. Ektemannen blir beordret inn i passasjersetet. – Denne bilen skal være min bil, smiler hun lurt. – Se, det er så god plass til beina at vi kan beinflørte mens vi sitter her, ler hun og dytter beina borti Rickard. Hun starter bilen og svinger ut på veien. Så langt når bilen opp til forventningene hennes. Hun kjører en liten runde før hun svinger tilbake til Mobile og inn i lokalene. Når hun får spørsmål om hva hun synes, er svaret klart: – Den er veldig god å kjøre, avslutter hun.

Årets mest spennende bilnyhet Nissan Ariya er nå klar hos Mobile Drammen

ENDELIG: Nissan Ariya har vært etterlengtet, og endelig er den kommet til Mobile Drammen. På bildet: Anders Bondkall, Eirik Hunsrød Skau, og Marius Sørum.

PRØVEKJØRING: Camilla Smith-Hanssen er en av mange som har gledet seg til å få prøvekjørt bilen hun venter på.

Markedet for brukte elbiler er brennhett

Dersom du ikke er rask på lab ben når en attraktiv elbil legges ut, må du regne med at den alle rede er kuppet. En viktig årsak er at kommersielle aktører aktivt tar kontakt med privatpersoner. I varierende grad kommer de med skambud, langt under mar kedspris, siden de naturligvis er ute etter å tjene penger.

beregner forhandlerne gjerne 10-20 prosent fortjeneste på bilen når en privatkjøpt bil stil les ut i forretningen. Disse pengene var jeg naturlig nok ikke interessert i å dele ut, og endte med 12.000 kroner mer enn brorparten av de kommersielle aktørene var villig til å gi. For eldre biler, utenfor garanti, kan risikoen ved å selge bilen selv gjerne oppleves som noe høyere. Da er det viktig å være dønn ærlig, og gjøre kjøper opp merksom på eventuelle feil og mangler.Vedbruktbilhandel mellom privatpersoner, er det kjøpsloven som gjelder. Her gjelder reklama sjonsrett på to Forbrukerrådetår. har en over siktlig side det kan være nyt tig å sjekke ut uansett om man skal kjøpe eller selge i dagens brennhete marked: med-kjopkjop-og-salg-av-bil/misfornoyd-forbrukerradet.no/forside/bil/https://www.

I mange tilfeller vil du sitte igjen med langt mindre penger for den fine, brukte elbilen din dersom du velger denne veien. Noen særlig praktisk forskjell mellom å kjøpe privat eller fra en forhandler er det imidler tid ikke dersom bilen er under garanti. Oppkjøpere gjør likevel et stort poeng av at de sørger for raskt salg og oppgjør. De gjør som regel også et poeng av at man ved salg til profesjonell aktør ikke må for holde seg til reklamasjonsretten i kjøpsloven på samme måte som når man selger privat.  Forhandleren vil også gjerne fortelle deg at de etter besikti gelse av bilen tar over all risiko fra kjøpsdato. Men dersom bilen har fulgt serviceintervallene, og er under nybilgaranti, skal det mye til at reklamasjonsretten i kjøpsloven får noen betydning. Men, det er selvsagt egnet til å sukre pillen for den som er usikker på hva som gjelder - og som kvier seg for å selge bilen selv.  Noen av forhandlerne er også ærlige på at de skal tjene gode penger på bilen din, og under streker gjerne at din hovedfordel er lite tidsbruk og null risiko.  Ut fra det jeg har sett i senere tid, også ved personlig erfaring med salg av egen brukt elbil,

Til tross for at det i årets sju før ste måneder ble omsatt 5,4 pro sent færre bruktbiler i Drammen enn samme periode året før, har antall omsatte elbiler økt med hele 43 prosent.  Av totalt 5.873 omsatte bruktbi ler fra januar og ut juli utgjorde elbilene drøyt 844, mens antall omsatte bensin- og dieselbiler gikk ned med 13,6 og 13,2 pro sent mot samme periode i fjor. Det sier mye om hvor trangt det er i døra for den som ønsker seg en nyere, brukt elbil. I dag er det selgers marked, og mange tjener penger på sine 1-2 år gamle bruktbiler.finn.no er den mest populære kanalen for omsetning av brukte biler. Her opererer både kommer sielle og private aktører. Blant de kommersielle er det en blanding av klassiske forhandlere og sel skaper som ønsker å opptre som mellommann.

STÅLE FRYDENLUND Norsk Elbilforenings senior rådgiver og testansvarlig Ståle Frydenlund jobbet i Norsk elbilforening siden 2013, og dermed vært midt i den heftige elbilveksten gjennom disse årene - med oppdrag både nasjonalt og internasjonalt. Jobber i dag som seniorrådgiver / test ansvarlig i foreningen, og har testet det aller meste av tilgjengelige elbilmodel ler (cirka 150) i perioden. Rundt 750 biler prøvekjørt / testet totalt gjennom årene, tidligere via roller som bilskribent i Vi Menn og Aftenposten.

Konsekvensen er at det blir kre vende for private kjøpere å få et ord med i laget.

31. august 2022 – 31PÅ HJUL MED DA

Vi hjelper deg søke boliglån til refinansiering av dyre lån og inkassogjeld. Tjenesten er gratis. MER Finans - veien til en bedre økonomi Annuitetslån 2.000.000,- inkl. etabl. geb. o/25 år med nom. rente fra 5,5% gir eff. rente 5,64%. Kostnad 1.684.534,-, totalt 3.684.534,skann for ålese mer Markedet for brukte elbiler er brennhett, og profesjonelle aktører fisker i høyt tempo blant folk som selger bilene sine privat, kommenterer Ståle Frydenlund i DAs elbilspalte.

IKKE BLI LURT AV SKAMBUD

HALS SER HOLLYWOODMOT

– Jeg har sunget for «League of Legends» tidligere, men dette var første gangen jeg ble spurt om å komponere. Dette er en fore spørsel jeg nesten ikke hadde turt å drømme om. Stort sett er det veldig store og kjente band, som for eksempel Imagine Dragons, som får muligheten til å skrive for spillet, sier hun.

KULTUR

LURA

32 – 31. august 2022 KULTUR & UNDERHOLDNING

– Gamingverden er ekstremt mannsdominert, så bare det gjør det til en liten sensasjon at de kontakter meg, her hjemme i lille Norge, fortsetter sangeren og komponisten, som opprinnelig er født i Drammen.

– Jeg synger alle lokkeropene i «Frost 1», noe som faktisk inspi rerte manuset og plottet rundt stemmen, eller sirenen, i «Frost 2» – som Aurora synger. I «Frost 1» skrev jeg også den norrøne teksten i Elsas kroningsscene «Heimr Árnadalr». De høye lok keropene er forresten inspirert av nettopp lokkeropene jeg brukte da jeg som barn fikk lokket gei tene ned fra fjellene – med sang. Disney ble veldig begeistret for akkurat det, ler Hals. For tiden er Christine Hals mest aktiv som filmkomponist, nå nærmest med musikk til «Narvik»-filmen, som får premi ere i desember. (NTB)

Karrieren til Christine Hals startet med studier i musikkproduksjon og filmmusikk-komposisjon i Sverige. Deretter gikk turen videre til USA og USC-University of Southern California. FOTO: SVEIN FINNEIDE

Drammensjenta Christine Hals har skrevet en låt til verdens største e-sportsspill, «League of Legends».Låtenheter «Udyr, The Spirit Walker», og har allerede fått seks millioner avspillinger når NTB tipses om saken.

– Men pappa har en gård i Nordkjosbotn i Troms, så der har jeg bodd store deler av livet. Der sang jeg geitene ned fra fjel let, forteller hun videre. Og sier denne kunnskapen kom godt med da hun i 2013 ble headhuntet til å medvirke i musikkproduksjo nen av «Frost».

DRAMMENÅPNERSACRED

Lura er artistnavnet til Maria de Lurdes Pina Assunção. Den 47 år gamle sangeren fra Lisboa med opprinnelse fra Kapp Verde feirer 25-års jubileum som artist i år. Dette er første gang Luras stemme «vugger den kapp verdiske nostalgien» i Drammen. Hun har utviklet sin egen stil basert på Morna, Funaná, Batuque påvirket av afrikansk og moderne vestlig musikk. Debutalbumet kom i 2004 etterfulgt av hennes vel kjente andre album «Mbem Di Fora» som kulminerte til en verdensturné og enorm suksess. Lura har siden den gang høstet anerkjennelse som en av de fremste artis tene innen hennes sjanger. 17.september kan blir en uforglemmelig kveld på Union Scene med kappverdiske rytmer og følelser.

Konserthøsten BRAGERNES KIRKE

NORSK Kvalitet -30% PÅ ZIP-SCREEN til 29.05 GRATIS BEFARING fasadeprodukter.no 911 50 200 Lørdag 10. september kl.13.00 Orgelhalvtime. Anders Moe spiller musikk av J. S. Bach og W. A. Mozart. Fri entré. Lørdag 17. september kl. 13.00 Orgelhalvtime. Hans Fagius spiller musikk av N. Gade, C. Franck og M. Reger. Fri entré. Lørdag 1. oktober kl. 13:00 Orgelhalvtime. Jon Martin Høie, orgel, og Roar Engelberg, pan fløyte, spiller musikk av C. Franck og G. F. Händel. Fri entré. Lørdag 8. oktober kl. 13.00 Orgelhalvtime. Per Anders Håvelsrud spiller musikk av Carl Philipp Emanuel Bach, Valborg Aulin og Max Reger. Fri entré. Lørdag 15. oktober kl. 13.00 HenrietteOrgelhalvtime.Skagenspiller musikk av Franck, Mendelssohn og impro visasjoner. Fri entré. Lørdag 22. oktober kl. 13.00 KirkemusikkstudenterOrgelhalvtime.fra Norges musikkhøgskole. Fri entré. Lørdag 29. oktober kl. 13.00 Orgelhalvtime. Anders Eidsten Dahl spiller musikk av J. S. Bach, C. Franck og P. Hindemith. Fri entré. Lørdag 29. oktober kl. 16.00 «KIRKESUITE» for solister, kor og stryke orkester av Rolf Ødegaard. Solister: Vibeke Næsvold, Eli Yksnøy, Arne K. Ødegaard og Egil Hansen. Prosjektkor, dirigent Ingjerd Astrup, Buskerud Ungdomsstrykeorkester (BUSO), dirigent Dag Øystein Berger, Jens Magnussen, slagverk, Jon Martin Høie, flygel. Billetter ved inngangen og for håndssalg på tlf.: 920 87 995. Lørdag 5. november kl. 13.00 Orgelhalvtime. Marianne Finseth, horn, og Jon Martin Høie, orgel. Fri entré. Søndag 6. november kl. 19.00 Ung Allehelgenskonsert. Bragernes kirkes ungdomskor, Jon Martin Høie, orgel/klaver, og dirigent Beate Strømme Fevang. Fri entré. Lørdag 12. november kl 13.00 Orgelhalvtime. Wolfgang Plagge spiller musikk av C. Monteverdi, G. Ligeti og W. Plagge (urframføring!). Fri entré. Tirsdag 15. november kl. 19.00. Konsert ved operasanger Magne Fremmerlid, Maria Solheim, Levi Bergerud, Hanne Sørvåg, koret CAP, musikere, kapellmester Trond Helgerud. Arrangør: Kirkens Bymisjon. Fri entré. Lørdag 19. november kl. 13.00 Orgelhalvtime. Nigar Gahramanova spil ler musikk av C. Tournemire, E. Hovland, N. Aliverdibeyov og C. Franck. Fri entré

31. august 2022 – 33KULTUR & UNDERHOLDNING

PS: Orgelhalvtimene og konsertene har fri entré, der ikke annet er oppgitt. Orgelhalvtimene støttes av Drammen kommune og Norsk kulturråd. Du kan lese mer om orgelhalvtimene og konsertene på Bragernes kirkes nettsider og Facebook. Stille kveld i kirken Det legges til rette for stillhet, lystenning, bønn og refleksjon følgende tirsdagskvel der fra kl. 18.00 – 20.00. Kveldsbønn og nattverd fra kl. 19.30: 13. september, 11. oktober, 8. november og 29. november Ørkenmesse fra kl. 18.30 Innrøkingsmesse fra kl. 18.00 Tirsdag 6. september og 1. november Ørkenmessen er basert på koptisk-orto doks tradisjon og feires som et uttrykk for Tunsberg bispedømmes vennskap og fellesskap med kirken i Egypt, spesielt Naqada og Qus bispedømme. Bragernes kirke hver uke: Høymesse søndag 11.00 Enkel hverdagsmesse tirsdag 12.00 Morgenbønn onsdag 08.15 Enkel middagsbønn torsdag 12.00 Kirken er ellers åpen: Tirsdag 12.00–18.00 Onsdag 12.00–16.30 Torsdag 12.00–16.30 Fredag 12.00–15.00 Lørdag 12.00–18.00 Søndag 12.00–18.00

i

ÅPNINGSTIDER BILLETTKONTOR: Tirsdag-Fredag 14:00- 17:00 og 1.5 time før forestilling BESTILL Telefon:Drammenscener.noBILLETTER:32213100Drammenscener.no Masse å glede seg til på Drammens Teater og Union Scene 5.ASTRID_Soktober2022UNION//HOVEDSCENEN// POP MICHAEL ANDREASSEN 2. september 2022 TEATRET // HOVEDSCENEN // FOREDRAG CUTE AGGRESSION 9. september 2022 TEATRET // STUDIOSCENEN // TEATER BAKGÅRDSKONSERT: TØNES 1. september 2022 UNION // BAKGÅRDEN // POP NOSOWSKA (PL) 4. september 2022 UNION // HOVEDSCENEN // ROCK LP (US) 3. september 2022 UNION // HOVEDSCENEN // POP UTSOLGT! PERNILLE SØRENSEN 9. september 2022 TEATRET // HOVEDSCENEN // KOMEDIE Ekstraforestilling

LURA (PT/CV) 17. september 2022 UNION // HOVEDSCENEN // FUNANA JON GJERDE 22. september 2022 UNION // CENTRALEN // STANDUP PK & LEIJA 15. september 2022 UNION // KLUBBSCENEN // FOLK JONAS FJELD I 70-SONEN 23. - 24. september 2022 TEATRET // HOVEDSCENEN // FOLK DORA THORHALLSDOTTIR 8. oktober 2022 TEATRET // HOVEDSCENEN // KOMEDIE HANS MORTEN HANSEN 30. september 2022 TEATRET // HOVEDSCENEN // STANDUP LUKAS GRAHAM (DK) 8. oktober 2022 UNION // HOVEDSCENEN // POP 21.TØFL29.HELLBILLIESoktober2022UNION//HOVEDSCENEN//ROCKoktober2022UNION//KLUBBSCENEN//POP 10.FIEHseptember 2022 UNION // HOVEDSCENEN // JAZZ SEVEN DRUNKEN NIGHTS 14. september 2022 TEATRET // HOVEDSCENEN // FOLKEMUSIKK 12STARDUST.oktober 2022 TEATRET // HOVEDSCENEN // SHOW KRISTIAN VALEN 17. september 2022 TEATRET // HOVEDSCENEN // KOMEDIE COVER ME 23. september 2022 UNION // KLUBBSCENEN // HYLLEST 1INGEBJØRG6.NEEDLEPOINToktober2022UNION//KLUBBSCENEN//JAZZBRATLAND.oktober2022TEATRET//HOVEDSCENEN//POP THE ANSWER IS LAND 25. oktober 2022 TEATRET // HOVEDSCENEN // DANS RIKSTEATRET: VED MÅLET 13. oktober 2022 TEATRET // HOVEDSCENEN // TEATER

KULTUR & UNDERHOLDNING36 – 31. august 2022

tekstMARIANNEikkelersoloshowetgangiAndreassengjørDrammensrevyeniP4-profilMichaelcomebackhjembyen.Dennesomsegselvi«Jegsto-ikkepåfolksomdrekker».M.JONASSENogfoto Michael Andreassen (49) forteller om sitt nære forhold til Drammens Teater og byen i hans hjerte. En by som betyr mye for radioprofilen fra Konnerud. Et sted hvor hans karriere skjøt fart, først i lokalra dioen Radio Fakta og senere Radio 1. Men det var også et arnested for flere tiår med alkoholmisbruk, før han våren i 2012 kollapset på jobb i P4. De siste ti og et halvt årene har han vært tørrlagt alkoholiker. Nå er han klar for sitt første solo show i byens storstue. – Drammen betyr mye for meg. Det er derfor jeg har valgt å ha premieren her, og ikke i Oslo, sier Michael Andreassen, og legger ikke skjul på at han gleder seg til å stå på scenen igjen, i det han beskiver som landets vakreste teater. Håp I soloshowet tar Michael med publikum på en reise i hans indre liv som alkoholiker. Fra dager som var fylt av det lyse og morsomme, til det dypeste mørke. – Jeg opplevde det å søke den mest destruktive tanken som trygghet, for da det var ingen ting om kunne skade meg lenger, forteller han om alkohol.lenhoppetofferselvmedlidenhetskarusell.alkoholikerens–Enkarusellhvormanselverforegnehandlinger.Radioprofilenharforlengstavmedlidenhetskaruselogleveretsuntoggodtlivuten

TRIST OG MORSOMT: Publikum blir kjent med både de mørke og mor somme sidene ved drammenseren Michael Andreassen.

Thermocold tilbyr sine kunder/forhandlere kjølerom etter egne mål og ønsker, har du litt plass til overs og ønsker kjølerom? men får ikke plass til et standardrom eller modulrom? da kan du bestille dette av oss og få det tilpasset på mål. 32 83 88

16

NYE SIDER: I «Jeg stoler ikke folk som ikke drekker» viser Radioprofil Michael Andreassen nye sider av seg selv. Fredag står han på sce nen i Drammens Teater for å underholde drammensere med sitt rykende ferske show. Godt hjulpet av regissør Arvid Ones.

DRAMMEN:

SHOW EGNE ERFARINGER

KONGSBERG: 32 76 43 00 KULDEENTREPRENØR

Typisk norsk Manuset til «Jeg stoler ikke på folk som ikke drekker» har Michael Andreassen skrevet selv. Men tit telen på showet er ikke hans eget utsagn, ifølge han selv. –Det litt typisk norsk å si «Jeg stoler ikke på folk som ikke drek ker», sier han og trekker parallel ler til den personen på festen som er helt til stede, og som i ettertid husker alt som skjedde i løpet av kvelden. – Å invitere en som ikke nok ikke drikker på festen er vel kan skje ikke det du har mest lyst til. Samtidig som vi er litt nysgjerrig på hvorfor enkelte ikke drikker. De siste årene har Michael del tatt på det han beskriver som opp byggingen av festen. – Jeg setter pris på å få med meg gleden av å skravle og juge litt. Men når det kommer til det punktet hvor de andre gjeste ne begynner å bli så fulle til vi kan holde en samtale i gang, så avslutter jeg festen og går hjem. En situasjon som jeg tror også gravide og sjåfør for kvelden kan kjenne seg igjen i, forteller han. Nyanser De siste fire ukene har Michael terpet tekst både på øvelser og pri vat. For mens regissør Arvid Ones har jobbet med å få frem nyan sene i stemmeleiet og kroppssprå ket. Så har datteren på 19 år og samboeren stilt opp som sufflør på kvelder og i helger. – Det er litt absurd å tenke på at datteren min stiller opp som sufflør med tanke på at jeg snak ker mye om henne i showet. Arvid Ones har jobbet med blant annet «Kvinner på randen» og Linda Eide. Og anses som en ringrev i faget. – Arvid er en fantastisk regis sør som jeg er veldig glad for å få muligheten til å jobbe sammen med, sier han. Å lede timevis med radiosen dinger, eller å være kommenta tor på boksekamper på TV3 og holde foredrag er noe Michael Andreassen er godt kjent med. Men å stå på en teaterscene og lede et show som er basert på hans eget liv er en ny opplevelse han gleder seg til å ta fatt på. – Mitt mål er ikke å heve peke fingeren, men å gjøre folk litt mer bevisst på eget alkoholforbruk og hva det gjør med deg og de rundt, forteller Andreassen.

30 år etter at han sto på scenen

Lov å le Boka «Jeg heter Michael og er alkoholiker» har en sentral rolle i soloshowet med premiere i Drammens Teater, fredag 2. sep tember.–Min historie har et mørkt bakteppe, men i showet ønsker jeg å bruke humor for å nå ut til enda flere. Og jeg må innrømme at jeg kommer til å bli lei meg hvis ingen ler i løpet av forestillingen, sier Michael Andreassen.

Thermocold er den største leverandøren i sin sjanger av kjølerom, vi leverer alt av skreddersydde kjølerom og kjølehjørner på mål.

Hvilken farge gullet har spiller ingen rolle. Det er karaten som avgjør prisen. – Vi har nylig kjøpt inn en ny maskin - Precious Metal Analyzer - som analyserer og tester edle metaller. Dette er et røntgenapparat som viser type metall, prosentandel og renhet. Før testet vi med syre, men denne maskinene er raskere og mer nøyaktig.

- Mitt beste tips; ikke kast noe! Det er helt opp til hver enkelt om de vil selge eller ikke. Fordelen med en fysisk butikk er at du får snakke med noen.

– Her er alle velkomne innom om de lurer på hva tingene deres er verdt.

NYTT LIV TIL GULL OG SØLV Det man kanskje ikke tenker over er at det å selge sine gamle ting hos Aladdin bidrar til den sirkulære økonomien. Sølv - og gullgjenstandene kommer inn til butikken, blir sendt til raffinerier, smeltet om og gjenbrukes. Dette er med på å tære mindre på jordas ressursgrunnlag.

Tjen penger hos Aladdin og gi nytt liv til gull og sølv

Precious Metal Analyzer analyserer og tester edle metaller. Testen tar noen sekunder og gir et nøyaktig bilde av hva gjenstander inneholder av metaller. Dette er en trygghet for kundene, som selv kan se resultatet

Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS Kjøper gull, sølv, mynter, frimerker, pokaler, postkort, sedler og medaljer Adresse: Torgeir Vraas Plass 1. GLOBUSGÅRDEN på Strømsø Torg Tlf: 92 99 80 70 E-post: drammen@aladdingull.no Nettside: aladdingull.no Åpningstider: Mandag–fredag: kl. 10.30–17.00 Lørdag: kl. 10.00–14.00

Myrgana Banjska og Thomas Fehn ønsker velkommen til Aladdin Gull, Sølv og Mynter. Her kan du ta med smykker, gull, sølvtøy, postkort, mynter, pokaler, medaljer, sedler og mindre samlergjenstander. Du er ikke forpliktet til å selge noe og en verdivurdering er gratis.

– Vi har kunder som er innom med alt fra gamle smykker, gull, sølvtøy til postkort, mynter, pokaler, medaljer og sedler. Vi opplever til stadighet at folk blir overrasket over hva ting faktisk er verdt, spesielt hvor mye penger man kan tjene på mindre mengder gull, sier Thomas Fehn hos Aladdin Gull, Sølv og HanMynter.ogbutikkansatt, Myrgana Banjska, ønsker velkommen til Aladdin-butikken på Globusgården i Drammen.

annonse | ALADDIN GULL, SØLV OG MYNTER

Hos Aladdin Gull, Sølv og Mynter strømmer kundene til for å selge gamle gullsmykker, sølvtøy og mynter, som ofte har vært gjemt og glemt. Ditt «rot» kan være verdt en liten formue, samtidig som du bidrar til gjenbruk.

Der har de hatt kunder innom fra hele Østlandet siden dørene åpnet for to år siden.

MER VERDT ENN MAN TROR Nylig hadde de et par innom som ryddet i et dødsbo etter et familiemedlem. I utgangspunktet hadde de hyret inn et byrå for å tømme boligen, men tok med seg noen få gjenstander. I en eske fant de sølvtøy og gullgjenstander, som de tenkte kanskje var verdt å sjekke ut. – Der var det verdier for 54 000 kr. Det hadde de ikke forventet, sier daglig leder. Det plinger i døren og inn kommer et par. I hånden har de et armbånd kjøpt på et loppemarked. Banjska tester og konkluderer. Her er det både sølv og –gull.De kjøpte smykket for 100 kr. Her fikk de 2300 kr for det. Det er ganske bra fortjeneste, sier hun med et smil.

NØYAKTIG TESTING AV GULL OG SØLV Gull- og sølvprisene er fortsatt historisk høye, så her er det store penger å tjene.

TRYGG HANDEL HOS ALADDIN Aladdin Gull, Sølv og Mynter har mange faste kunder lokalt, i tillegg benytter folk fra Asker, Bærum, Lier, Oslo, Tønsberg, Holmestrand, Horten og Porsgrunn deres tjenester. Med sentral beliggenhet, rett ved jernbanestasjonen og motorveien, er det enkelt å finne frem til butikken i Drammen.

Og så får du oppgjøret med én gang eller inn på konto i løpet av et døgn, understreker Fehn.

På nett. Med alle som gamer. Lav ping, lite nedetid, egen Discord server og gode tilbud! Vi prioriterer gamere og har Norges mest fornøyde kunder ifølge Epsi 2021. Les mer på altibox.no/gaming. TinAgent|EriksenSuneFoto:

– Dette er et av de ypperste korene i sin kategori og det har sunget på mange av de største scenene rundt om i verden. Vi snakker om fra Notre Dame i Paris til Carnegie Hall, sier styrelederen. En sjelden mulighet Kyiv Kammerkor består av 21 profesjo nelle sangere, og det er byens offisielle representasjonskor. Mens krigen raser, synger koret daglig i sin hjemby. Alt for å trøste, oppmuntre og sette mot i sine landsmenn.–Detteer en svært sjelden mulighet til å oppleve ukrainsk kultur og kirkemusikk på sitt aller sterkeste og beste, med den dybden og styrken musikk deres formid ler, fremholder Nordahl. Han mener det ville vært en forsømmelse å lage festival uten å ta krigens redsler inn over seg. – Det hadde nesten ikke gått an. La oss snakke om det Nordahl viser også til at noen av korets medlemmer skal delta i samtaleprogram met «Ordet er dekket» som er en del av festivalen. Under samtalen vil de blant annet møte NRKs mangeårige afrikakor respondent, Tomm Kristiansen. Han fulgte fredsprosessen i Sør-Afrika tett og hadde en unik kontakt med noen av de sentrale lederne.

– Jeg tror det blir en veldig sterk sam tale når Kristiansen og ukrainerne skal snakke sammen under tittelen «Er det mulig å tro på en fred». Hvordan kan man synge samtidig som fedre og brødre sendes i krigen? Kan hatet overvinnes? Og hva gjør musikken med og for oss når livet er på sitt mest brutale? Her er det mange utfordringer å bore dypere i, bedy rer styrelederen. Sjeldne muligheter Men festivalen har mye mer å by på. – Dette er årets fineste festival! smiler Arzanne De Vitre, som sitter i program rådet for festivalen. – Vi snakker om en hel uke med over 30 arrangementer. Det blir vakker musikk, poesikonsert, dialog seminar, besøk til hellige rom og kunstut stillinger. Det er mye å glede seg til, sier hunDenentusiastisk.anerkjente jazzmusikeren og trompetisten Ole Jørn Myklebust er også med i programrådet for Drammen Sacred. Han holder fram avslutningskonserten som ett av høydepunktene. – Det blir en konsert til minne om den fantastiske palestinske musikeren Rim Banna. Hun døde dessverre alt for tidlig, men musikken og ordene hennes lever videre. Det er artisten Marthe Valle som har ansvaret for konserten og det blir garantert veldig bra! Det er jo det som er det fine med Drammen Sacred. Festivalen løfter fram musikk og artister du ellers sjelden får anledning til å se og høre, sier OleMerJørn.informasjon om festivalen finner du på drammensacred.no

TERJE BRUN-PEDERSEN tekst Lørdag 17.sep tember braker det løs for det som noen omta ler som «den vakreste melighetenhem i byen», nem lig sierkonsertenehattvimergjernepoeng.det,sommelig.somåviSacred.Drammen–VigjørjoaltkanforikkeblioppfattetveldighemMenfolksierakkuratharetliteViskulleværtendasynligeogskullegjerneflerepåvåre,styrelederfor festivalen, Bjørn Olav Nordahl.

KORET SOM TAR KRIGEN LITT NÆRMERE

– Men i år er det 13. gang vi arrangerer denne festivalen, så vi håper jo at stadig flere oppdager oss. For at det blir vakkert, er det ingen tvil om. Besøk fra Ukraina Årets festival bærer utvilsomt preg av at det er krig i Europa. Øverst på plakaten står et arrangement som bevisst legger opp til å minne folk om Ukraina og det ukrainske folket. – Da vi skjønte at det var mulig å få Kyiv kammerkor til festivalen vår, kas tet vi oss rundt umiddelbart, forteller Nordahl.

GLEDER SEG: – Publikum kan glede seg over en hel uke med over 30 svært ulike arrangement, sier styremedlem Arzanne De Vitre. Til daglig er hun lærer ved Åssiden videregående skole. FOTO: NINA HOLTAN NY STYRELEDER: Forfatteren og jour nalisten, Bjørn Olav Nordahl – særlig kjent fra NRKs Brennpunkt, er nyvalgt styreleder for festivalen. – Denne fine festivalen trenger å løf tes enda mer fram, sier han. FOTO: PRIVAT.

NYHETER 31. august 2022 – 39 artgate no VELKOMMENTIL Mester Rammer & Artgate / Innramming & kunst Rask levering Stort Rimeligeutvalgpriser Sankt Olavs gate DRAMMEN3 Tlf: 40 42 19 40 Man-fre 11-16 Tor 11-19 Lør 11-15 For våre øvrige avdelinger se: Vårwww.mester-rammer.nonettbutikkforkunst er åpent hele døgnet: www.artgate.no

KYIV KAMMERKOR: Kyivs offisielle representasjonskor består av 21 profesjonelle san gere. Mens krigen raser, synger koret daglig i sin hjemby eller reiser på oppdag til de store scener rundt i verden. Søndag 18. september kan de oppleves i Strømsø kirke. FOTO: KIEV KAMMERKOR.

– Det er nærmest umu lig å lage festival i år uten å ta hensyn til det faktum at vi har krig i Europa, sier Bjørn Olav Nordahl i Drammen Sacred Music Festival.

For ytterligere informasjon se: kirken.no/tangen eller kirken.no/stromso

Den Norske Kirke i Drammen tilbyr sorgstøtte for deg som har opplevd å miste din ektefelle/livsledsager. Gjennom året arrangerer vi «Lunsj for etterlatte» cirka én gang i Lunsjsamlingenemåneden.er ufor melle og består av lunsj og samtale rundt sorg, savn og veien videre. Vi samles i Strømsø menighetshus, Knoffs gate 2. Samlingene ledes av diakonene Ivar Nygård og Gudrun Klingsheim. For spørsmål: Gudrun: 90 92 73 30 eller Ivar: 90 70 03 70 Datoer for høsten 2022 Åpen lunsj for etterlatte Kl.11:30 - 13:00 Onsdag 31.aug. Onsdag 28.sept. Onsdag 19.okt. Onsdag 16.nov. Onsdag 7.des.

Tegra teater og Lotuskoret inviterer til LUNSJ FOR ETTERLATTE

TEGRA og mezzosopranen Kristin Gjelsnes med venner innbyr til romjulskonsert torsdag 29. des kl 19.00 i 5. etg i Håndverkerens konsertsal. VIPPS 92087995 kr 300.00. Mer informasjon siden.

40 – 31. august 2022 Forrige vinner ANNE-GRETHEvar: KRISTIANSEN Kryssord-FLAX er på vei i posten LØSNING PÅ KRYSSORD 06-2022 SMS Løsningsordet sendes på e-post til tilPLUSSsendesLøsningsordetKonvoluttKnudellermedkonkurranse@drammensavisa.noordet«Kryssord»iemnefeltet,ipostentilSchartumsgate7,3045Drammen.måmerkes«Kryssord».kanogsåpåSMSmedtekst«løsningsord»nr.2002(6kr/sms).EPOST Vinn 5 kryssordflax Frist for innsending: 16. september 2022 Systue, kjole og draktsyer med mesterbrev. Vi leverer dame- og herrebunader fra hele landet, og påtar oss omsøm av alle typer plagg. Kl 10-17, man-fred. Nedre Storgate 13, 3015 Drammen, inng Torggata. -Vi syr for deg! ELEKTRIKERTJENESTER www.pettersen.no TLF. 32 21 21 21 TANGEN KAPELL Onsdag 14. okt kl 19.00. Pris kr 200,- VIPPS 92087995. Kaffe fra kl 18.30 Utdrag fra SOLBERGSPELLET av Reidar Lund (tekst) og Rolf G. SivfraMedvirkende:Ødegaard(musikk).DamerogmennLotuskoret,RolfBergersen,S.Amundsen,ReidarLund, Ingjerd Astrup(piano). Elin Solsrud, Rolf Ødegaard, Vigdis Løver, Wilfred Liljeroos. BRAGERNES KIRKE lørdag 29.okt kl 16.00 Pris kr 300,- VIPPS 92087995 KIRKESUITE av Rolf G. Ødegaard, bygd mest på Salomos LotuskorØysteinungdomsstrykere)Medvirkende:ordspråk.BUSO(BuskeruddirDagBerge.ForsterketdirIngjerdAstrup, Egil Hansen(tenor), Ane Kr. Ødegaard(tenor). Vibeke Næsvold (sopran). Eli Yksnøy(sopran), Elin Solsrud (tekst), Ingjerd Astrup(tekst). Komp: Hans Kristian Holm(bass), Jens Magnussen (perk.), Jon Martin Høie{flygel).

«Blomster i regn» malt av Olav Leikanger Bærer du på en sorg?

Ved ønske om enkeltsamtaler eller sorggruppe, ta kontakt med «Sorg og Omsorg, tlf.: 91 24 32 10, eller på epost: sorgogomsorg.drammen@hotmail.no

31. august 2022 – 41 DØDSFALL Fødselsdato Dødsdato Etternavn Fornavn Sted avdød 28.05.1942 05.08.2022 Bjønness-Jacobsen Anne-Lise DRAMMEN 14.03.1943 05.08.2022 Johannessen Anne Karin DRAMMEN 28.03.1943 05.08.2022 Urn Solveig Borghild Kristine HOL 30.10.1943 07.08.2022 Brattåker Aslaug GOL 23.10.1944 10.08.2022 Pedersen Svein Erik VIKERSUND 24.10.1944 10.08.2022 Tomta Oddvar Gustav DRAMMEN 21.12.1944 06.08.2022 Aronsen Harald SANDE I VESTFOLD 10.10.1945 02.08.2022 Johansson Ingar Willy ÅL 31.10.1947 01.08.2022 Thorgersen Jarle DRAMMEN 02.10.1949 01.08.2022 Haug Gunnar LIER 15.09.1954 09.08.2022 Andersen Gerd MJØNDALEN 02.03.1960 07.08.2022 Numme Hans KONGSBERG 16.06.1964 07.08.2022 Naumann Tom TRANBY 07.01.1922 25.07.2022 Johansen Astrid Helen 16.11.1925 03.08.2022 Hilsen Inger 11.07.1928 02.08.2022 Fjøslid Helga 30.04.1929 26.07.2022 Eriksen Liv Helene 01.03.1934 28.07.2022 Knutsen Anne Marie 27.07.1934 31.07.2022 Skau Randi Josefine 09.01.1935 27.07.2022 Nesbakk Alf 19.01.1935 29.07.2022 Bringsrud Kirsten 07.03.1944 27.07.2022 Solberg Erik 09.12.1944 29.07.2022 Bekkenes Snefrid 30.09.1950 30.07.2022 Andersen Sigurd Petter 02.11.1950 28.07.2022 Eliassen Torild 14.12.1950 26.07.2022 Melum Aagot 22.01.1955 28.07.2022 Ebbestad Jon Kristian 02.03.1957 28.07.2022 Krokli Egil 01.03.1961 30.07.2022 Kvist-Larsen Bjørnulf 28.04.1962 25.07.2022 Hansen Lene 17.10.1971 29.07.2022 Tviberg Kjell Morten 10.11.1939 04.07.2022 Kåsin Astrid Synøve DRAMMEN 23.05.1941 04.07.2022 Fosbæk Eva Gudveig KONGSBERG 26.07.1934 05.07.2022 Haugan Johanne GEILO 16.09.1935 05.07.2022 Nilsen Børre Martin DRAMMEN 13.12.1934 06.07.2022 Gulbrandsen Ann-Elise HOKKSUND 13.01.1940 06.07.2022 Rytterager Grethe LIERSKOGEN 29.12.1944 06.07.2022 Ristvedt Ann-Mari KONGSBERG 27.09.1945 06.07.2022 Lilleås Arild Johan DRAMMEN 29.12.1945 06.07.2022 Nore Ole Anders NORESUND 12.12.1946 06.07.2022 Gravdahl Ragnar SVELVIK 25.04.1948 06.07.2022 Wemberg Dorid Edvarda DRAMMEN 23.06.1948 06.07.2022 Eriksen Thor Anker DRAMMEN 29.09.1921 07.07.2022 Nilsen Borghild MJØNDALEN Fødselsdato Dødsdato Etternavn Fornavn Sted avdød 06.02.1924 07.07.2022 Kiøsterud Kirsten Hildur DRAMMEN 22.10.1942 07.07.2022 Land Else Marit DRAMMEN 06.01.1932 08.07.2022 Antonsen Astrid SOLBERGELVA 20.09.1942 08.07.2022 Maudal Kjell Ivar DRAMMEN 30.06.1954 08.07.2022 Stenshorne Laila HOKKSUND 20.11.1939 09.07.2022 Lumkjær Reidun DRAMMEN 05.10.1941 09.07.2022 Bråthen Rolf KROKSTADELVA 29.10.1946 09.07.2022 Ljosland Svanhild KONGSBERG 18.01.1954 09.07.2022 Fredriksen Odd Gunnar KROKSTADELVA 24.10.1929 10.07.2022 Midtsem Finn Lorang DRAMMEN 07.08.1950 10.07.2022 Andresen Bodil TRANBY 17.02.1934 11.07.2022 Melsæter Steinar Emil TRANBY 07.07.1936 11.07.2022 Larsen Inger-Johanne DRAMMEN 19.03.1943 11.07.2022 Arnesen Harald PRESTFOSS 05.08.1949 11.07.2022 Marodd Åse Marie LIER 22.01.1953 11.07.2022 Baksvær Helge Osvald SOLBERGELVA 19.07.1957 11.07.2022 Solberg Knut Ingar DRAMMEN 24.10.1925 12.07.2022 Myhra Tora KONGSBERG 30.09.1931 12.07.2022 Dahl Synnøve Mathilde VIKERSUND 20.08.1936 12.07.2022 Pedersen Kristine DRAMMEN 14.04.1940 13.07.2022 Olsen Rigmor VESTFOSSEN 25.03.1923 14.07.2022 Thingelstad Alma HOKKSUND 15.09.1936 15.07.2022 Larsen Berit Elisabeth DRAMMEN 10.08.1926 01.07.2022 Olsen Erland Ludvik DRAMMEN 16.05.1928 04.07.2022 Homme Sigvald DRAMMEN 01.08.1928 02.07.2022 Henriksen Tor Emil DRAMMEN 23.01.1930 27.06.2022 Hansen Sissel Agnes SOLBERGELVA 17.12.1932 29.06.2022 Flaglien Knut DRAMMEN 26.01.1933 01.07.2022 Berg Harriet HOKKSUND 08.08.1933 03.07.2022 Berg Signe VESTBY 12.04.1934 30.06.2022 Klevan Lillian DRAMMEN 09.05.1934 02.07.2022 Møller Wilhelm Christian DRAMMEN 22.01.1936 01.07.2022 Gulliksen Gunnar Bjørn GOL 12.12.1936 27.06.2022 Stordalen Ragnar KONGSBERG 11.02.1937 01.07.2022 Bjerk Rolf VESTFOSSEN 08.12.1937 30.06.2022 Hole Gunnar KONGSBERG 18.03.1938 04.07.2022 Neby Arne Narve KONGSBERG 27.10.1939 28.06.2022 Høyer Arne Jan KROKSTADELVA 07.09.1940 02.07.2022 Andersen Odd Hjalmar KONGSBERG 27.05.1942 27.06.2022 Pedersen Ingebjørg LIER 28.06.1943 03.07.2022 Kleiveland Anne-Lise OSLO 26.11.1944 29.06.2022 Johansen Laila DRAMMEN 13.12.1944 01.07.2022 Ten Voorde Bernhard SANDE I VESTFOLD 30.01.1945 30.06.2022 Bodin Odd Ivar LIER 22.12.1946 01.07.2022 Salvesen Nina Aase TRANBY 29.08.1947 03.07.2022 Haugen Jorunn DRAMMEN 03.03.1948 02.07.2022 Pettersen Mette DRAMMEN 11.03.1950 02.07.2022 Fredheim Stein LIER 04.03.1960 29.06.2022 Guldahl Marianne JEVNAKER Fødselsdato Dødsdato Etternavn Fornavn Sted avdød 20.06.1963 01.07.2022 Huse Kjersti SÆTRE 24.08.1969 30.06.2022 Krantz Monica DRAMMEN 30.03.1922 22.06.2022 Andreassen Inger-Johanne DRAMMEN 22.09.1922 22.06.2022 Kristiansen Gudrun SANDE I VESTFOLD 19.04.1926 22.06.2022 Zachariassen Grethe Marion SOLBERGELVA 11.06.1926 20.06.2022 Ingebrigtsen Helge Paul DRAMMEN 31.07.1928 25.06.2022 Pladsen Johan KONGSBERG 02.07.1929 20.06.2022 Grinna Arne VESTFOSSEN 05.10.1929 21.06.2022 Simonsen Berit LIER 18.12.1931 27.06.2022 Torgersen Tor Arne DRAMMEN 21.04.1932 23.06.2022 Eidal Kåre G SOLBERGMOEN 18.08.1933 25.06.2022 Vesthaug-Larsen Laila Helene DRAMMEN 19.12.1933 23.06.2022 Bjørnstad Kari LIER 20.06.1934 26.06.2022 Lund Lars Reidar SOLBERGELVA 16.02.1936 24.06.2022 Nordby Per Anders DRAMMEN 14.11.1937 29.06.2022 Krøke Jostein JEVNAKER 25.05.1938 26.06.2022 Sangolt Astrid Oddbjørg LIER 09.02.1941 26.06.2022 Vahlmann Ingrid Anna Josefine MJØNDALEN 27.01.1944 23.06.2022 Kaelin Walter LIER 20.03.1944 22.06.2022 Willett Berit DRAMMEN 27.06.1944 20.06.2022 Johansen Greta NESBYEN 26.11.1944 29.06.2022 Johansen Laila DRAMMEN 05.04.1946 20.06.2022 Eiker Odd Trygve REISTAD 13.10.1946 24.06.2022 Nilsen Knut Johan DRAMMEN 28.07.1947 21.06.2022 Skrzeba Walter KROKSTADELVA 09.09.1948 23.06.2022 Skretteberg Arne ÅMOT 01.07.1959 24.06.2022 Frydenlund Marit DRAMMEN 15.06.1969 24.06.2022 Nysæther Sten Christer SKOLLENBORG 14.07.1981 25.06.2022 Bentsen Trym Eirik VIKERSUND 17.02.1922 10.06.2022 Bråthen Odd J KONGSBERG 22.09.1922 11.06.2022 Andersen Arne Olaf MJØNDALEN 23.12.1923 09.06.2022 Narverud Randi DRAMMEN 19.07.1926 10.06.2022 Leere Anna Dagny HOKKSUND 15.12.1926 12.06.2022 Kirkebø Åse DRAMMEN 01.02.1927 10.06.2022 Frydenberg Ruth DRAMMEN 30.07.1927 07.06.2022 Akersveen Elna-Marie GOL 14.07.1928 09.06.2022 Nilsen Randi DRAMMEN 13.03.1933 11.06.2022 Hvamb Karin Sofie MJØNDALEN 15.05.1937 15.06.2022 Rekustad Brit DRAMMEN 17.07.1938 12.06.2022 Tollefsen Rigmor SYLLING 01.01.1942 07.06.2022 Høland Unni Brita DRAMMEN 08.09.1942 10.06.2022 Uglum Ivar Andreas SANDE I VESTFOLD 21.05.1943 10.06.2022 Øen Vidar Dagfinn HOKKSUND 14.03.1945 15.06.2022 Didriksen Brit TRANBY Takk for tilliten Vi takker alle våre kunder for tilbakemelding om verdig avskjed og oppriktig omsorg www.avskjedsbegravelse.no | Drammen Ditt lokale begravelsesbyrå 24t vakttelefon: 40 59 39 29 Fødselsdato Dødsdato Etternavn Fornavn Sted avdød 24.11.1924 13.08.2022 Olsen Birta Anne Marie DRAMMEN 06.10.1926 09.08.2022 Andersen Thea LIERSTRANDA 14.11.1928 10.08.2022 Hagen Arne SANDE I VESTFOLD 17.08.1929 16.08.2022 Skahjem Karen DRAMMEN 11.07.1930 17.08.2022 Viko Borghild Helene GOL 28.08.1930 11.08.2022 Olsen Hanna LIERSKOGEN 01.03.1931 10.08.2022 Skogli Karin Irene MJØNDALEN 23.09.1931 13.08.2022 Elmung Inger Marie TRANBY 08.05.1932 08.08.2022 Evang Liv SVELVIK 05.03.1933 11.08.2022 Andresen John LIER 22.02.1934 13.08.2022 Iversen Else Bjørg DRAMMEN 15.10.1934 13.08.2022 Wisløff Arne Tomas HORTEN 05.08.1935 15.08.2022 Viken Undis Viktoria MJØNDALEN 22.01.1936 14.08.2022 Allum Gerd Ninni LIER 11.06.1938 08.08.2022 Halling Reidar Albeck KONGSBERG 03.02.1939 11.08.2022 Henriksen Marit Helene DRAMMEN 30.05.1940 08.08.2022 Andreassen Reidun Marie DRAMMEN 26.09.1941 16.08.2022 Berg Åse Ragnhild SVELVIK 02.05.1942 10.08.2022 Seczkowska Janina SVELVIK 31.05.1942 21.08.2022 Staum Alf DRAMMEN 12.12.1942 13.08.2022 Nesje Tor GULLAUG 11.02.1945 12.08.2022 Martinsen Åge Normann DRAMMEN 19.02.1946 16.08.2022 Kristensen Arne DRAMMEN 01.05.1946 08.08.2022 Smørgrav Arne FISKUM 18.09.1946 15.08.2022 Løvfald Olga Kristine DRAMMEN 12.05.1948 17.08.2022 Eide Knut GEILO 03.07.1949 12.08.2022 Stryken Svein Erik OSLO 12.03.1950 08.08.2022 Hill Kjersti Ruth DRAMMEN 30.04.1950 12.08.2022 Madsen Per Runar DRAMMEN 22.08.1950 15.08.2022 Johannsdottir Brynja Adalheidur DRAMMEN 22.11.1950 17.08.2022 Gåserød Ingrid SUNDBYFOSS 20.11.1952 08.08.2022 Djønne Vidar KONGSBERG 15.11.1954 11.08.2022 Pedersen Ronald ÅMOT 26.10.1955 09.08.2022 Didriksen Unni GULLAUG 17.01.1956 14.08.2022 Kristiansen Jonny Ove DRAMMEN 26.03.1961 14.08.2022 Thorbjørnsen Anne Gunn KROKSTADELVA 26.09.1964 14.08.2022 Stærkeby Dag Edvin DRAMMEN 27.02.1971 14.08.2022 Hilsen Tove DRAMMEN 23.10.1974 17.08.2022 Warren Henning DRAMMEN 22.06.1975 13.08.2022 Avdal Dag Frode BERGER 08.02.1997 20.08.2022 Heimdal Audun DRAMMEN 14.08.2022 18.08.2022 Mahmoud Havin SOLBERGELVA 08.05.1928 06.08.2022 Nilssen Inger Johanne TRANBY 15.12.1932 07.08.2022 Røren Inger Helene DRAMMEN 21.03.1934 06.08.2022 Andersen Ragnhild Mary KROKSTADELVA 25.10.1935 01.08.2022 Mehren Rolf SYLLING 22.07.1939 09.08.2022 Nordby John Harald SOLBERGELVA 26.09.1940 07.08.2022 Reiersrud Tormod Reidar HOKKSUND 23.02.1942 06.08.2022 Isaksen Svein Ole DRAMMEN

Watergate ©Mediabuddy 31.8-6.9 Smakebiter på turer i 2022/2023 8/11 Smalahovetur til Voss 4 dg 14/11 Ullared - Gekås 3 dg 21/11 Julemarked Oset Hotell 3 dg 27/11 Julemarked Rostock 6 dg 11/12 Julemarked i Quedlingburg 6 dg 23/12 Juleopphold Straand Hotell 5 dg 29/12 Nyttår på Straand Hotell 4 dg 29/12 Nyttår på Røros 4 dg kr 4 190,kr 8 900,kr 3 690,kr 3 800,kr 10 900 kr 9 950,kr 7 200,kr 6 390,BUSSFERIE I NORGE OG EUROPA 4/9 Haugesund og Utstein Kloster Vi bor 3 netter på Thon Hotell Saga i Hauge sund og 2 netter på Utsterin Klosterhotell Utflukt til Avaldnes, Røvær og Visnes Gruve samfunn. Besøk på Arqubuss Militærhistorisk Museum og Utstein Kloster. 5 frokoster, 6 lunsjer og 5 middager 6 dager kr 11 900,18/9 Rüdesheim am Rhein Vi besøker vinområdene langs Rhin og Mosel. Båt Oslo – Kiel t/r 4 netter på Hotell Traube i Rüdesheim og 1 natt i Osnabrück. 7 frokost og 7 middager, 2 lunsjer, Vinsmaking i Bernkastle og Rüdesheim 8 dager kr 14 900,3/10 Savalen Fjellhotell Savalen

21:30 Madeleine McCann:

11:15

12:15 Gordon

14:20 Below Deck Mediterranean 15:25 Real

42 – 31. august 2022 tv hele uken Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag 06:00 Dyrepasserne 06:30 Nyhetene 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 12:00 Hele Sverige baker 13:00 Mandelmanns Gård 14:00 Gull eller gråstein 15:00 Boligjakt i Danmark 16:00 Gull eller gråstein 17:00 Tid for hjem 18:00 Dyrepasserne 18:30 18.30-Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Toll 19:30 Toll 20:00 Huskestue 21:00 21-Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Beck 23:40 The Rookie 00:40 Hawaii Five-0 01:35 Hawaii Five-0 06:00 Dyrepasserne 06:30 Nyhetene 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 12:00 Hele Sverige baker 13:00 Mandelmanns Gård 14:00 Gull eller gråstein 15:00 Boligjakt i Danmark 16:00 Gull eller gråstein 17:00 Tid for hjem 18:00 Dyrepasserne 18:30 18.30-Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Toll 19:30 Toll 20:00 Truls à la Hellstrøms Bistro 21:00 21-Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Petter og overleverne 22:40 The Social Media Murder 23:45 The Rookie 00:40 Hawaii Five-0 06:00 Dyrepasserne 06:30 Nyhetene 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 12:00 Hele Sverige baker 13:00 Mandelmanns Gård 14:00 Gull eller gråstein 15:00 Boligjakt i Danmark 16:00 Gull eller gråstein 17:00 Tid for hjem 18:00 Dyrepasserne 18:30 18.30-Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Toll 19:30 Toll 20:00 Huskestue 21:00 21-Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 The Rookie 22:40 G.i. Jane 01:20 Red 2 03:50 The Rookie 06:00 Oiii 06:37 H.C. Andersens Eventyr 07:00 Generasjon Z 08:05 Bonanza 09:10 Bonanza 10:15 Boligknipen 11:30 Hele Sverige baker 12:30 Hele Sverige baker 13:30 Hele Sverige baker 14:30 Hei verden 15:30 Hei verden 16:30 Kort og lovende 17:30 Huskestue 18:30 18.30-Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Dyrepasserne 19:30 Skal vi danse: all stars 21:00 21-Nyhetene 21:15 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Skal vi danse: all stars 22:45 Killer Elite 01:15 The Truman Show (r) 06:00 Oiii 07:35 Generasjon Z 08:05 Generasjon Z 08:35 Bonanza 09:40 Bonanza 10:45 Boligknipen 12:00 Hele Sverige baker 13:00 Gull eller gråstein 14:00 Gull eller gråstein 15:00 Skal vi danse: all stars 16:30 Skal vi danse: all stars 17:30 Huskestue 18:30 18.30-Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Truls à la Hellstrøms Bistro 20:00 Kort og lovende 21:00 21-Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:45 Direktøren 22:45 Åsted Norge 23:45 The Social Media Murder 00:50 The Rookie 06:00 Dyrepasserne 06:30 Nyhetene 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 12:00 Hele Sverige baker 13:00 Mandelmanns Gård 14:00 Gull eller gråstein 15:00 Boligjakt i Danmark 16:00 Gull eller gråstein 17:00 Tid for hjem 18:00 Dyrepasserne 18:30 18.30-Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Huskestue 20:00 Jakten på kjærligheten 21:00 21-Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Åsted Norge 22:40 Direktøren 23:40 The Rookie 00:40 Hawaii Five-0 01:30 Hawaii Five-0 06:00 Dyrepasserne 06:30 Nyhetene 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 12:00 Hele Sverige baker 13:00 Mandelmanns Gård 14:00 Gull eller gråstein 15:00 Boligjakt i Danmark 16:00 Gull eller gråstein 17:00 Huskestue 18:00 Dyrepasserne 18:30 18.30-Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Huskestue 20:00 Helt Harald 21:00 21-Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Farmen 22:40 The Nanny Killer: Did She Do 23:45It? The Rookie 00:40 Hawaii Five-0 06:05 Sofias engler 11:00 Huskjøp: Fortjeneste eller fiasko 11:30 Alle mot alle 12:30 Ambulansetjenesten 13:30 Synnøve rydder opp14:30kjendisNeste sommer 15:05 Neste sommer 15:40 Brille 16:40 Alle mot alle 17:30 Two and a Half Men 18:00 Two and a Half Men 18:30 The Big Bang Theory 19:05 The Big Bang Theory 19:30 Alle mot alle 20:30 Neste sommer 21:00 Neste sommer 21:30 Elsker, elsker ikke 22:25 Alle mot alle 23:25 Brille 00:25 Special Victims Unit 06:00 Bassengkongene 11:00 Huskjøp: Fortjeneste eller fiasko 11:30 Alle mot alle 12:30 Ambulansetjenesten 13:30 Synnøve rydder opp14:30kjendisNeste sommer 15:00 Neste sommer 15:30 Brille 16:30 Alle mot alle 17:30 Two and a Half Men 18:00 Two and a Half Men 18:30 The Big Bang Theory 19:00 The Big Bang Theory 19:30 Alle mot alle 06:00 Bassengkongene 09:30 Neste sommer 10:00 Neste sommer 10:30 Huskjøp: Fortjeneste eller fiasko 11:00 Huskjøp: Fortjeneste eller fiasko 11:30 Alle mot alle 12:30 Ambulansetjenesten 13:30 Elsker, elsker ikke 14:30 Neste sommer 15:00 Neste sommer 15:30 Brille 16:30 Alle mot alle 17:30 Two and a Half Men 18:00 Two and a Half Men 18:30 The Big Bang Theory 19:00 The Big Bang Theory 19:30 Brille 20:30 Neste sommer 21:00 Neste sommer 21:30 Fast & Furious 7 00:15 The Graham Norton Show 06:00 Bassengkongene 08:25 Two and a Half Men 09:00 Two and a Half Men 09:25 Two and a Half Men 09:55 Two and a Half Men 10:20 Syng 12:25 Sinnasnekker’n 13:25 Sinnasnekker’n 14:30 Sinnasnekker’n 15:30 Neste sommer 16:00 Neste sommer 16:30 Neste sommer 17:00 Neste sommer 17:30 Neste sommer 18:00 Neste sommer 18:30 Neste sommer

06:00 Unge mødre Sverige Phil 10:10 NCIS NCIS: New Orleans Ramsay rydder Camp kulinaris Housewives Masterchef Luksusfellen The Suspect NCIS Dr. Phil 09:15 Dr. Phil 10:10 NCIS 11:15 NCIS: New Orleans 12:15 Gordon Ramsay rydder 13:20opp Camp kulinaris 14:20 Below Deck Housewives Beverly Hills 00:35 NCIS 06:00 Unge mødre Sverige 07:50 Hvem bor 16:35 Modern Family 17:10 Gordon Ramsay rydder 19:00 Slekten er verst 21:30 Die Hard - Aksjon 00:20 Sleepless Dr. Phil 08:05 Gordon Ramsay rydder 09:00 Modern Family 09:25 Modern Family 09:55 Modern Family 10:25 Modern Family 11:00 Modern Family 11:35 Modern Family 12:05 Modern Family 12:40 Junior Masterchef USA 13:40 Junior Masterchef USA 14:40 Junior Masterchef USA 15:35 Junior Masterchef USA 16:40 Journey 2: The Mysterious 18:30Island Armageddon 21:30 Die Hard 2 00:10 The Social Network 02:45 Focus 06:00 Dr. Phil 06:50 Dr. Phil 07:40 Gordon Ramsay rydder 08:35opp Gordon Ramsay rydder 09:25opp Modern Family 09:55 Modern Family 10:25 Modern Family 10:55 Slekten er verst 13:15 Boligjakten 14:20 Boligkjøp I blinde Australia 16:00 Luksusfellen 17:00 Luksusfellen 18:05 Luksusfellen 19:00 Eventyrlig oppussing 20:00 Luksusfellen 21:00 Die Hard With a Venge 23:40ance Money Monster 01:45 Firmaets mann 06:00 Unge mødre Sverige 08:20 Dr. Phil 10:10 NCIS 11:15 NCIS: New Orleans 12:15 Gordon Ramsay rydder 13:20opp Camp kulinaris 14:20 Below Deck Mediter 15:25raneanReal Housewives of Beverly Hills 16:30 Modern Family 17:00 Modern Family 17:30 Gordon Ramsay rydder opp 18:30 Junior Masterchef USA 19:30 Luksusfellen 20:30 Robinsonekspedisjonen 21:30 NCIS 22:30 Die Hard - Aksjon Sky skraper 01:15 Real Detective (r) 06:00 Unge mødre Sverige 08:20 Dr. Phil 09:15 Dr. Phil 10:10 NCIS 11:15 NCIS: New Orleans 12:15 Gordon Ramsay rydder 13:20opp Camp kulinaris 14:20 Below Deck Mediter 15:25raneanReal Housewives of Beverly Hills 16:30 Modern Family 17:00 Modern Family 17:30 Gordon Ramsay rydder opp 18:30 Junior Masterchef USA 19:30 Luksusfellen 20:30 Robinsonekspedisjonen 21:30 Ocean’s Eleven 23:55 Madeleine McCann: The Prime Suspect 06:30 Nyhetsmorgen 15:00 NRK nyheter 17:00 NRK nyheter 17:30 Ođđasat - nyheter på samisk 17:45 Tegnspråknytt 17:50 Supernytt 18:00 Dagsnytt 18 19:00 Dagsrevyen 19:45 Distriktsnyheter 20:00 Naturens samspill: Enger, heier og kystlinjer 20:45 Norge i dag 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 München 72 – olympisk terror: Nedtellingen 22:00 Adjø Afghanistan 22:55 Distriktsnyheter 23:00 Kveldsnytt 23:15 Year Zero 00:20 60-talet: 1968 06:30 Nyhetsmorgen 09:00 NRK nyheter 12:00 NRK nyheter 15:00 NRK nyheter 17:00 NRK nyheter 17:30 Ođđasat - nyheter på samisk 17:45 Tegnspråknytt 17:50 Supernytt 18:00 Dagsnytt 18 19:00 Dagsrevyen 19:45 Distriktsnyheter 20:00 Oldemors lue 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Debatten 22:00 Gutta på skauen: Den femte mann 22:20 Gutta på skauen: Koppen 22:55 Distriktsnyheter 23:00 Kveldsnytt 23:15 Samlemani: Skrøplig kunst 23:45 Rasisme på timeplanen 00:30 60-talet: The Times They Are a-Changin’ 06:30 Nyhetsmorgen 09:00 NRK nyheter 12:00 NRK nyheter 15:00 NRK nyheter 17:00 NRK nyheter 17:30 Ođđasat - nyheter på samisk 17:45 Tegnspråknytt 17:50 Supernytt 18:00 Dagsnytt 18 19:00 Dagsrevyen 19:30 Distriktsnyheter 19:40 Norge Rundt 20:05 VM-kvalifisering fotball kvinner: Belgia - Norge 22:30 Nytt på Nytt 23:00 Kveldsnytt 23:15 Grantchester 00:00 Jazz fra Festivalsommeren 00:402020 60-talet: Romkappløpet 01:20 Alt som blir igjen: Slutten 01:40 Alt som blir igjen: Er du med? 08:00 Høst-hygge i hagen 14:00 Ikke spør om det: Nit tiåring 14:20 NRK nyheter 14:30 Rulleskiskyting: Fellesstart kvinner og menn 16:00 Gordon, Gino og Fred: Mamma mia! 16:55 Gordon, Gino og Fred: Hjelp, vi drar til Athen 17:50 Verdens minste kommen tatorboks: Stavanger 18:00 KORK og Di Derre 19:00 Lørdagsrevyen 19:45 Lotto 19:50 Verdens beste venner 21:20 Kåss til kvelds 22:00 Side om Side: Snap Map 22:30 GYM: Ingen hjertestarter 23:00 Kveldsnytt 23:15 Mitt liv som en Rolling Stone: Ronnie Wood 00:15 Monos 08:00 Høst-hygge i hagen 13:40 Olav på Kvipt: Ny bil til gards 14:10 Olav på Kvipt: Skattejakt 14:40 Ikke spør om det: Prest 15:00 NRK nyheter 15:10 Fiskerne: En tøff start 15:45 Fiskerne: Farvel Stording 16:20 Prinsane og pressa 17:10 Prinsane og pressa 18:05 Gordon og bjørnungane 19:00 Søndagsrevyen 19:45 Sportsrevyen 20:10 Ukjent arving: Jenta uten 21:00barndomNRK nyheter 21:10 Vera 23:00 Kveldsnytt 23:20 Med tusj og skalpell 23:50 Aristokratene bak fasaden 00:35 Gutta på skauen: Den femte mann 00:55 Gutta på skauen: Koppen 06:30 Nyhetsmorgen 09:00 NRK nyheter 12:00 NRK nyheter 15:00 NRK nyheter 17:00 NRK nyheter 17:30 Ođđasat - nyheter på samisk 17:45 Tegnspråknytt 17:50 Supernytt 18:00 Dagsnytt 18 19:00 Dagsrevyen 19:45 Distriktsnyheter 20:00 Fiskerne: Hull i nota 20:40 Norge i dag 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Veien hjem 22:20 Det gode bondeliv: Fami 22:55lieforøkelseDistriktsnyheter 23:00 Kveldsnytt 23:15 Annika 00:05 Gordon og bjørnungane 01:00 Herskapelige gjensyn 01:30 70-talet: Nye TV-tider 06:30 Nyhetsmorgen 12:00 NRK nyheter 15:00 NRK nyheter 17:00 NRK nyheter 17:30 Ođđasat - nyheter på samisk 17:45 Tegnspråknytt 17:50 Supernytt 18:00 Dagsnytt 18 19:00 Dagsrevyen 19:45 Distriktsnyheter 20:00 Fiskerne: Sommerens siste 20:40 Norge i dag 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Debatten 22:00 Husdrømmer: Drømmefa brikk i Härnestad 23:00 Distriktsnyheter 23:05 Kveldsnytt 23:20 Der ingen skulle at nokon kunne Husøya 00:01 Fanatisk: QAnon-tilhen 00:25 70-talet: ligger nord i Østerdalen. Hotellet har en fantastisk SPA og velværeavdeling. Lokal utflukter. Vi bor 4 netter på Savalen. 4 frokoster, 5 lunsjer og 4 middager 5 Dager kr 8 450,11/10 Zillertal - Østerrike Vi bor 7 netter på Hotell Pachmair i Urdnes Zillertal. Hotellet har et flott underholdnings program på kveldene.

Noen av Østerrikes største folkemusikere besøker hotellet. Vi bru ker Color Line Oslo—Kiel t/r. 1 overnatting i Tyskland hver vei til Østerrike. 1/2 pensjon. + 3 lunsjer Utflukter til Innsbruck, Hintertux, Kufstein 12 dager kr 22 900,12/2 –23 BENALMADENA—SPANIA For 12 året arrangerer vi en 30 dagers tur til Spania. 5 netter på vei til Spania (Karlsruhe 2 x Orange, Salou, Altea), 15 netter i Spania og 8 netter på vei hjem (Madrid 2 x San Sebastian, Cognac 2 x Paris, Osnabrück). Båt Oslo-Kiel t/r. 1/2 pensjon. Mange opplevelser. Avreise 12 februar 30 dager Avgang med fly 10 februar. 29 dager. Fly fra Torp til Malaga 28 netter på hotel Puerto Marina Inkl avgifter, 1/2 pensjon og busstransfer, reiseleder Jernbanegata 12, 3070 Sande | Telefon 911 50 099 | www.arnejohans.no Les mer om turene www.arnejohans.nopå

gerne

08:20

of Beverly 16:30Hills Modern Family 17:00 Modern Family 17:30 Gordon Ramsay rydder opp 18:30 Junior

Prime

her?

07:15

Mediter 15:25raneanReal

tru

of

06:00 Bassengkongene 07:00 Sofias engler 08:00 Two and a Half Men 08:30 Two and a Half Men 09:00 Two and a Half Men 09:25 Two and a Half Men 10:00 Two and a Half Men 10:25 The Boss Baby 12:30 Sinnasnekker’n 13:30 Sinnasnekker’n 14:30 Synnøve rydder opp15:30kjendisSynnøve rydder opp16:30kjendisAlle mot alle 17:30 Alle mot alle 18:30 Alle mot alle 19:30 Alle mot alle 20:30 Gjett hvem! 21:30 Mamma Mia! Here We 23:55 Den amerikanske presi 06:00 Sofias engler 11:00 Huskjøp: Fortjeneste eller fiasko 11:30 Sinnasnekker’n 12:30 Ambulansetjenesten 13:30 Synnøve rydder opp14:30kjendisNeste sommer 15:00 Neste sommer 15:30 Brille 16:30 Brille 17:30 Two and a Half Men 18:00 Two and a Half Men 18:30 The Big Bang Theory 19:00 The Big Bang Theory 19:30 Alle mot alle 20:30 Neste sommer 21:00 Neste sommer 21:30 Politiet - Tango 38 22:30 Alle mot alle 23:30 Brille 00:30 Special Victims Unit 06:00 Bassengkongene 10:30 Huskjøp: Fortjeneste eller fiasko 11:00 Huskjøp: Fortjeneste eller fiasko 11:30 Alle mot alle 12:30 Ambulansetjenesten 13:30 Synnøve rydder opp14:30kjendisNeste sommer 15:00 Neste sommer 15:30 Brille 16:30 Alle mot alle 17:30 Two and a Half Men 18:00 Two and a Half Men 18:30 The Big Bang Theory 19:00 The Big Bang Theory 19:30 Alle mot alle 20:30 Love IRL 21:30 Mamma Mia! Here We Go 23:50AgainAlle mot alle 00:50 Brille

Sky

09:15 Dr.

USA 19:30 Luksusfellen 20:30

22:30 Real Detective 23:30 Svenske krimsaker 00:30

13:20opp

bu:

DA overbrakte gladnyheten til Svaasand da hun var på ferie i Legoland med sitt barnebarn på 10. –Det er også hun som skal få være med meg på konserten. Dette var en veldig morsom mel ding å få, og vi gleder oss veldig til konsert, responderte vinneren. Konkurransen de vant baserte seg på følgende tre spørsmål: 1) På hvilken dato og år gjenåpnet «nye» Drammens Teater? 8. februar 1997 2) Motorveibrua i Drammen er Norges lengste bru. Men hvor mange meter er den? 1.892 meter lang Og hva med Ypsilon? Hvor mange meter er den? 137 meter lang

Lang erfaring innen bilskade/SMART Repair. ellerLakkskaderbulker? – kjør innom for kostnadsfri taksering SMART Repair raskt – enkelt – rimeligere Ring 901 87 000 Kvalitetsgaranti, gode referanser og ferdig på dagen. Vi tar forsikringsoppdrag!også Innlevering av en leasingbil

BYAVISAavProdusert

se

Avd. Drammen/Åssiden Ingvald Ludvigsensgate 21, 3027 Drammen Vis a vis Carlsen og Fritzøe Epost: drammen@bilkosmetikk.no

Avd. Økern Haslevangen 47, 0597 Oslo ved siden av NAF-senteret Epost: oslo@bilkosmetikk.no

Avd Økern Eikenga 17 (Haslevangen 47), 0597 Oslo ved siden av NAF-senteret Epost: oslo@bilkosmetikk.no kan bli dyrt ved skader Etter en gratis taksering utfører vi billig billakkering og oppretting av en uheldig parkeringsbulk. Kom derfor gjerne innom oss før du leverer bilen tilbake. I mange tilfeller sparer man mye penger ved å reparere ska dene før innleveringen til leasingselskapet.

Avd. Asker/Bærum Brusetsvingen 27b, 1395 Hvalstad Epost: hvalstad@bilkosmetikk.no Avd. Økern Haslevangen 47, 0597 Oslo ved siden av NAF-senteret Epost: oslo@bilkosmetikk.no

se

BYAVISAavProdusert

BYAVISAavProdusert www.bilkosmetikk.no

Avd. Drammen/Åssiden Ingvald Ludvigsensgate 21, 3027 Drammen Vis a vis Carlsen og Fritzøe Epost: drammen@bilkosmetikk.no

se www.bilkosmetikk.no

3)

Avd. Drammen/Åssiden Ingvald Ludvigsensgate 21, 3027 Drammen Vis a vis Carlsen og Fritzøe Epost: drammen@bilkosmetikk.no

Avd. Asker/Bærum Brusetsvingen 27b, 1395 Hvalstad Epost: hvalstad@bilkosmetikk.no

Ann Karin Svaasand vant billetter til Astrid-S.-konsert

Avd. Økern Haslevangen 47, 0597 Oslo ved siden av NAF-senteret Epost: oslo@bilkosmetikk.no

Avd. Drammen/Åssiden Vis a vis Carlsen og Fritzøe Epost: drammen@bilkosmetikk.no

Avd. Asker/Bærum Brusetsvingen 27b, 1395 Hvalstad Epost: hvalstad@bilkosmetikk.no Avd. Økern Haslevangen 47, 0597 Oslo ved siden av NAF-senteret Epost: oslo@bilkosmetikk.no www.bilkosmetikk.no

44 – 31. august 2022 SUDOKU se www.bilkosmetikk.no

oktober.påAstrid-S.-konserttoderDAskonkurransenSvaasandAnn-Karinvantisommeravis,premienvarbillettertilUnionScene5.

Avd. Asker/Bærum Brusetsvingen 27b, 1395 Hvalstad Epost: hvalstad@bilkosmetikk.no

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.