DA Økonomi & Næring August 2022

Page 1

n DRAMMENSAVISA ØKONOMI & NÆRING n NR. 8 - 2022 Et ferdigNyMyhrenemedjordbæreventyrsaunaogrobot–Norgesmestinnovativejordbærbondebybruståri2025 På Myhrene gård i Sylling driver Simen Myhrene og kona Turid en kreativ jordbærproduksjon som både skaper rekordavlinger, og gir fantastiske røde bær spredt utover hele sommeren. SIDE 6-7 Nå «tygges» siste rest av bybrua fra 1936 opp. Snart starter byggearbeidet med den nye bybrua, og allerede i 2025 skal den stå ferdig! Prislapp 1,4 milliarder kroner. SIDE 10-11 På franskinspirerte Cafe Picasso, etablert i 1986, forbereder eier Ragnhild Haaning en allsidig høstmeny. SIDE 14 Tradisjonsbærer spikrer høstmenyen

31. august 20222 DA - Økonomi & Næring

rende matvarepriser – og doble rentehopp i slengen, kan det fort vise seg bli trange tider for kommunen fremover. For den vanlige drammenser går vel dig mange krumbøyd inn i fremtiden som smalhans.Jegtørikke vedde på at eiendomsskatt kommer, men kommunen må finne en varig og levelig løsning på superregninga. Alternativt kan de privatisere eiendomsde len av kommunen, selv om det nok blant dagens styrende politikere nok regnes som en del av arvesølvet..

folket. 1,4 milliarder for en bru GeirredaktørAnsvarligArneberg www.drammensavisa.no Telefon: 32 17 88 11 Tips: red@drammensavisa.no Annonsering: annonse@drammensavisa.no Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg Frilansjournalist: Marianne Bergvall Frilansjournalist: Terje Brun-Pedersen Desk ansvarlig: Jo Guribye Salgs- og markedsrådgiver: Trond E. Pedersen Salgsleder – DA Næringsliv: Ove Geir Andheim Daglig leder: Aslak Hougen Besøks- og postadresse: Knud Schartums gate 7, 3045 Drammen Utgiver: Drammensavisa AS Org. nr. 826 423 552 Layout: Edda Grafisk AS Trykk: Polaris Trykk Arendal AS Distribusjon: Amedia Distribusjon AS Har du utfordringer med leve ring av Drammensavisa, send epost etterRedaktørforeningMedlemintegritet.oginnholduavhengig.politiskannonsefinansiertDrammensavisadrift@drammensavisa.notiler100%ogerogideologiskDrammensavisaserredaktørstyrt,redaksjonenharfullavNorskogredigeresredaktørplakaten

NÆRINGSLIVSLEDEREN

Derfor kan eiendomsskatten fort vise seg bli eneste utvei. I så fall bygger ikke Drammen kom mune bru mellom

Denne uka er det Frps gruppeleder Ulf Erik Knudsen som belyser problemet med innvandrere uten jobb i Drammen. Artikkelforfatteren er selv ansvarlig for alt innhold i denne kommentaren.

Et av de største problemområdene for Drammen er innvandringen. Et felt som de andre partiene har en betydelig «berøringsangst», skriver Frps gruppeleder Ulf Erik Knudsen i denneAndelenkommentaren.innvandrere og norskfødte med innvandrerbak grunn i Drammen er cirka 30 prosent. Noen av disse er selv følgelig godt integrert, jobber og bidrar positivt til samfunnet – innen helsesektor, oppvekst, serveringsbransjen, kultur, bygg og anlegg, teknologi og mange andre bransjer. Det er ikke disse som er problemet. I mange år har gamle Drammen og Nedre Eiker tatt imot store grupper av innvandrere /flykt ninger, i tillegg til at mange har valgt å flytte til hit for å ha et kulturelt felleskap med andre fra hjemlandet. Problemet ligger i de store gruppene som er dårlig inte grert, ikke har samfunns- eller språkforståelse og ikke kommer seg i jobb. En betydelig økning i barnefattigdom, store og økende NAV/sosialutgifter, millioner av kroner i kostander til forskjel lige integreringstiltak (de fleste uten virkning). Vi har også det siste året sett en sterk økning i problemer med gjenger og vold i ungdomsmiljøene – særlig i de innvandrerrike bydeler. I et livsløpsperspektiv gir de fleste flyktninger/innvandrere større kostnader enn inntekter (tidligere er dette beregnet av SSB til 4 - 4,5 millioner for hver inn vandrer i snitt). I siste kommunestyre før ferien påpekte FrP at Drammen Kommune har utfordringer med integrering, barnefattigdom og antall lavinntekstfamilier øker, og bosetting av flere flyktninger vil forsterke den uønskede utvik lingen. FrP mener at det eneste ansvarlige i overskuelig fremtid, er å si nei til å ta imot flere flykt ninger og asylsøkere, og nasjo nalt arbeide mot familiegjenfore ning og all annen innvandring som ikke oppfyller økonomisk bærekraft.Viharogså foreslått en rekke tiltak for å bedre integreringen, stille strengere krav og kutte i for målsløse særtiltak på feltet. En side ved innvandringen er at kommunen over tid har sett store økninger i sosialhjelpsut betalinger. For å bremse denne utvikling og øke motivasjonen for å delta i arbeidslivet har FrP fore slått at man justeres sosialhjelps satser ned 5 prosent. Dette er et tøft tiltak for de som har minst – men dette sammen med tydelig krav og oppfølging er trolig eneste vei for å få kontroll på utviklingen. Ulf Erik DrammenGruppelederKnudsenFrPkommunestyre

Innvandrere uten jobb – et problem for Drammen!

Drammen sentrum fornyes. Den gamle Bybrua er allerede hakket og gnaget i biter, og bare soklene står tilbake. Drammen kommune hadde en lang runde med Bane NOR om fordelingen av regninga. Det vi imidlertid vet, er at Drammen kommune skal betale brorparten og vel så det. 780 millioner ble ny bybru stipulert til. Kostnadssprekken har vært enorm. Siste prislapp er 1,4 milliarder. Med andre ord 14.000 kroner per dram menser.Detskal bli spennende å se hvordan politikerne skal løse denne floken. Det er allerede varslet at det må spares inn på andre områder, som for eksempel kutte bygg av ny skole på Åskollen, nytt syke hjem i MenKrokstadelva.ettersikkert, brua bygges og reg ninga skal betales. Da er spørsmålet, finnes det egent lig noen vei utenom eiendomsskatt i Drammen kommune? Overskridelser på 620 millioner, og det kan bli mer, er alle rede lagt inn. Med en løpsk strømpris og galoppe

Eva Pedersen bak skranken der hun har sittet i 50 år. 31. august gjør hun det for siste gang. Ut døra for siste gang, for Eva Pedersen, av kunder og kolleger omtalt som Banken på Bragernes. Jeg ble den første jenta bak skranken i ærverdige Sparebanken Øst.

Blant byens bankkunder og alle kolleger i Sparebanken Øst har Eva Pedersen (66) gått under navnet «banken på Bragernes». 31. august går hun ut døra for siste gang – fra jobben hun startet i som 16-åring. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Selv er ikke Eva Hildegard Thorsby Pedersen det minste i tvil; Hadde hun vært 16 år i dag, slik hun var da hun valset inn i banken og spurte om jobb første gang, ville hun gjort det samme igjen. – Trivselen, minnene og den jobben jeg har hatt i banken har for meg vært selve livet. Jeg kunne ikke tenkt meg noe annet, sier hun om jobben i Sparebanken Øst – banken som etablert alle rede i Hun1843.forsøker holde igjen følel sene, men det er ikke lett. Noen merkedager i livet er sterkere enn andre. Onsdag 31. august 2022 er en sånn dag. Da forlater hun bankbygget for siste gang etter 50 år på samme post. Fikk ja med en gang Eva Pedersen husker godt sitt før ste møte med banken. Det var en onsdag, hun var 16,5 år, og klar for å reise med Skiold-jentene til Norway Cup i fotball samme helg. Men denne onsdagen stakk hun altså innom banken for å spørre om jobb. Hun fikk ja, og ble spurt om å starte dagen etter. Rettere sagt 8. august 1972. De første tre årene jobbet hun i bokholderiet, inntil banken utlys te kassererjobb da hun var 19. – Da jeg fikk denne jobben i kassa hos Sparebank Øst, ble jeg også den første jenta bak skran ken i ærverdige Sparebanken Øst. Den gangen hadde banken to infoskranker på Bragernes. Og det er altså denne jeg nå forlater etter 50 år, forklarer hun. Det hun tenker mest på etter alle disse årene, er alle kundene og alle relasjonene hun har fått til mennesker som i dag ikke er lenger.–Når man sitter så lenge i skranken får man et veldig tett forhold til veldig mange mennes ker. Og de første årene handlet det jo også bare om penger. Det var ingen data, mens regnemaski nen og gule lapper gjorde jobben. Hun omtaler sin egen jobb som verdens beste arbeidsplass, og en bank som tross utviklingen i samfunnet har valgt å gå sine egne–Detveier.er den dag i dag en bank der man fortsatt kan bruke pen ger. Og i en tid da andre banker stengte sine kontorer for publi kum, gikk Sparebanken Øst den andre veien og åpnet opp. Motvillig liung På det private plan er Eva Pedersen gift med Jan Stabelund Pedersen, har en datter på 40 – og ett barne barn. Etter oppveksten på Øren, flyt tet hun senere til Austad, før hun og mannen igjen bygde hus på Åssiden. –Og selv om jeg er Drammensjente på min hals, er det litt rart å si at jeg i dag bor i Lier. Jeg liker egentlig ikke at jeg er blitt liung, men må innrømme at vi stortrives i vårt nye hjem på Engersand, sier hun. Grunnen er at ekteparet byttet bolig med datteren, slik at hun i dag bor i huset på Åssiden. Men når hun forlater banken for siste gang 31. august, er det ikke hjemmet i Engersand som står for tur. Men derimot hennes andre hjem, i Spania. Evas mann går nemlig også av med pensjon etter et langt arbeids liv som revisor hos Ernst & Young.

– Ville valgt samme yrke igjen

31. august 2022 3DA - Økonomi & Næring

Går ut døra for siste gang etter 50 år med tilnavnet «banken på Bragernes»

– Derfor bærer det nå av sted til leiligheten vår i Spania, hvor vi virkelig stortrives. Men savnet etter jobben vil jeg nok alltid bære med meg, sier Eva Pedersen.

Ny teknologi som kommer kundene våre til gode – Partnerskapet med Altibox har i alle år gitt oss det aller siste av ny teknologi. Altibox samarbeider med Cisco Meraki som er kjent for å levere wifi-opplevelse i verdensklasse. Altibox Bedrift Premium har blitt en suksess, sier Martinsen. Et trådløst nett som ikke er satt opp på riktig måte kan gå utover bedriftens produktivitet. Det hjelper ikke å ha en rask fiberlinje, hvis det trådløse nettet er dårlig. For å utnytte kapasiteten som er tilgjenge lig i fiberkabelen, er man avhengig av et godt wifi-nett. Dersom det trådløse nettet ikke henger med, kan man få en dårlig opplevelse. I tillegg mangler eldre utstyr mulighet for å sikre det trådløse nettet godtMangenok. bedrifters trådløse nettverk benyttes stadig av flere typer enheter. Det kan være bedriftens arbeidsstasjoner, ansattes mobiltelefoner, printere og gjes tenett. Derfor er det viktig med god dek ning, høy hastighet og at nettverket er stabilt helt fram til pc’en eller mobilen til de Etansatte.adskilt bedriftsnett og gjestenett øker sikkerheten og sikrer at bedriften alltid har prioritet i nettet. Vi sikrer at bedriftens gjester får egen tilgang til internett gjen nom egen pålogging på det trådløse nettet.

Derfor velger bedriftskunder Cisco Meraki MX68-router 1 stk innendørs wifi-punkt Gjestenett Utvidet Sikkerhet Standard SLA Altibox Bedrift Fiberbredbånd. Dette er inkludert i Altibox Bedrift Premium*:

31. august 20224 ANNONSE

– Etter over ett år med Altibox Bedrift Premium, kan pakkeløsningen vise til raskt fibernett, stabil wifi og en av marke dets beste sikkerhetspakke inkludert, sier Kristian Martinsen, salgssjef for bedrift i VikenNårFiber.enbedrift angripes, kan sensitiv data havne i feil hender. Det spiller ingen rolle om det er en frisørsalong eller advo katkontor. Når bedriften angripes kan alt fra person-sensitive opplysninger, timelis ter, salgs- og innkjøpsoversikter og regn skap bli borte.

Kontakt oss i dag! Velger du Altibox Bedrift Premium får du garantert et trådløst og stabilt nettverk som leverer funksjonaliteten din bedrift trenger, samtidig som vi ivaretar sikkerhe ten i Ognettverket.kanskje best av alt, forteller Martinsen – ved å ha Viken Fiber som leverandør av både fiber og wifi, slipper du å forholde deg til flere aktører på ditt nett, og vi er til stede 24/7 om noe går galt. – Ta kontakt med oss i Viken Fiber –så finner vi den beste løsningen for din bedrift.

*krever

Med Viken Fibers Altibox Bedrift Premium får du sikkerhetsløs ninger som oppdager og stopper angrep, filtrerer innhold, blokkerer skadevare og beskytter mot DDoS-angrep. DDoS er koordinerte angrep med store mengder data som sendes til en server for å blokkere annen type trafikk. Angrepene kan slå ut en server, en bedrifts funksjoner og påføre bedriften store økonomiske tap.

Viken Fiber! ■

4

De fleste bedrifter er avhengige av sine datasystemer og solid wifi-dekning. Da er det dårlig nytt at antall dataangrep mot norske småbedrifter øker. Pakkeløsningen til Altibox Bedrift Premium fikser begge deler for deg.

31. august 2022 5ANNONSE bedriftskunder wifi fra «Partnerskapet med Altibox har i alle år gitt oss det aller siste av ny teknologi. »

Da Simen A. Myhrene fylte 50, kjøpte han seg flytrapp. Den kan ikke brukes til noe annet enn som attraksjon. Her er alle gjestene under innovasjons samlingen samlet i trappa på tunet. Plante-ID. Alle jordbærplanter får eget personnummer. En plante med typen Favori gir cirka tre kilo bær.

Eget byggeteam Myhrene AS har et erfarent bygge team som raskt og effektivt bøyer bøyler og monterer tunneler og table top hos kunder over hele landet. Teamet tar også av og på plast på tunnelene. Ved flytting av eksisterende tunneler, eller bygging av nytt anlegg, kan du leie nødvendige maskiner hos oss. tidvis store deler av all

Bjarne Tvete, CEO Aggrator trakk fram Simen A. Myhrenes gård som et kron eksempel på solid, norsk innovasjon innen landbruket.

31. august 20226 DA - Økonomi & Næring

Leverer

Alt i tuneller På gården er alle jordbærplan tene løftet i høyden, nummerert og plassert under tak i plastikk tuneller.–Tunnelmodellene bygges med HSO80 bøyler. Bøylerør med oval form, som øker styrken og stabiliteten på tunnelene og gir en langt mer effektiv utnyttelse av stålet enn ved bruk av runde bøyler, forteller Myhrene. Tunnelen kan bygges og tilpas ses et hvert behov. Man kan vari ere bredde og lengde etter behov.

GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Løsningen er produksjon av frukt og bær i forutsigbare klimafor hold.Simen A. Myhrene i Sylling er en av Norges mest innovati ve bønder. Sammen med Bjørn Ekeberg bruker Sivilingeniøren topp moderne teknologi for å optimalisere den 400 tonn årlige jordbærproduksjonen til Ekeberg Myhrene AS. I enkelte perioder av sesongen leverer Ekeberg Myhrene alene opp mot 30 pro sent av alle Norske jordbær til norske forbrukere. –I år har vi også fått tilbake 21 vietnamesere og 35 polakker som alle er her for å plukke bær. De gjør produksjonen effektiv, sier Simen A. Myhrene, og hevder de øker plukkehastigheten betydelig. –Etter to år med Coronarestriksjoner og treg produksjon, er det i år vært godt å se at vi har en produksjon som virker, sier Myhrene. Regnet – en fiende Sammenlignet med 2016 – da alle avlingene var på friland – er i dag alle bær under tak. –Regnet er verste fiende. Med dagens produksjon har vi full kontroll på det, sier vann-ennbrukoglen.PresisjonsjordbrukMyhrene.ernøkkeKunstigintelligens,robotikksensorikkbidrartilåredusereavsprøytemidlermedmer90prosent,halverebrukavoggjødsel,samtidigsom

Jordbærbonde Simen A. Myhrene AS fra Sylling er Norges ledende på dekkesystemer til frukt og bær, og eneste leverandør av løsninger på desin feksjon av utstyr til hagebruksproduksjon.

vekstsesongen utvides med 2,5 måneder En teknologidrevet revo lusjon innen bærekraftig jord bærproduksjon - skånsomt for miljøet, bedre for forbrukeren og lønnsomt for bonden. Simen Myhrene er også sterkt engasjert i andre start-up-virk somheter innen Ag-Tech og bære kraft. Selskaper som Moleda AS som driver desinfeksjon av levende planter med damp i Plantsauna og Soilmate tracker som driver datafangst i hage bruket. Han er også en av ini tiativtakerne til bedriftsnettverket «Norwegian ag-tech cluster» I sommer ble det avholdt inn ovasjonssamling på gården til Myhrene, i Sylling Vestre, i regi av Aggrator, hvor blant annet Bjarne Tvete, CEO Aggrator trakk fram Myhrene som et kroneksempel på solid satsing og verdiskaping i det norske landbruket.

norsk

Skaperjordbærproduksjonjordbæreventyret

«Thorvald» heter denne roboten som hver dag tar turen innom bærene for å lyse med ultrafiolett lys, slik at ikke ulumskheter får satt seg i plantene. Sjefen hyller sine vietnamesiske jordbærplukkere for deres effektiitet.

Fra fem til ti meters bredde og så lange man måtte ønske. Haygrove sine substratsyste mer har blitt utviklet parallelt med tunnelene. Dette er systemer som er testet ut hos ledende jord bærdyrkere.–Substratproduksjon gir høy ere presisjon på vanning, bedre hygiene i produksjonen og jord bæra henger i perfekt arbeidshøy de for høsting. Disse faktorene gir mer ensartet produksjon, høyere avling og bedre kvalitet på jord bæra, og sikrer god avkastning, forklarer Myhrene.

Sjefen sjøl Simen A. Myhrene i jordbærjungelen «hjemme» i tunellen. Innfelt: Gode bær. De er både store og velsmakende, bærene fra Myhrene gård.

■ Simen driver gården Sylling Vestre øverst i Lierdalen sammen med kona Turid, hvor de produserer moreller, jordbær og isbergsalat. Det er lange tradisjoner for bær og fruktproduksjon på gården, og den er også vertskap for et årlig arrangement som heter JordbærEventyret.

Simen Myhrene og hans part nere inngikk i 2021 en kontrakt med en av verdens største bær produsent i USA. Det er bærprodusenten Driscoll’s i USA som først tar i bruk den innovative metoden. – Driscoll’s produserer bær for over 30 milliarder i året, for teller en stolt Simen Myhrene. Han har gjort sin fars ide om til virkelighet.DetvarSimens far, Ole Myhrene, som alt på 1980-tallet fant på å bruke vanndamp for å ta knekken på sopp og sykdom mer. Han brukte metoden først på potter til planter og så at det fungerte. Dermed fikk han ideen om å omsette ideen til bærplantene på gården. Myhrene samarbeider også med den nederlandske damp spesialisen Marten Barel om denne metoden som de har tatt patentMenpå.de trengte forsterk ninger. Det fikk de gjennom et samarbeid med forskningsmil jøet på Ås. Etter hvert viste også universitetet i Florida interesse for Heleideen.familien fra Lier er involvert i Plantsauna. Simens 21 år gamle nevø, Sander Myhrene, er daglig leder i selskapet. Til tross for sin unge alder har han fått storkontrak ten med det amerikanske sel skapet i fanget. – Det er gøy. Vi starta med det i 2020 og har jobba med det kontinuerlig. Det har vært en utrolig bratt læringskurve. Jeg lærer noe hver dag, og man får jo mye sjokk og inntrykk på kort tid. Å få en fot innenfor verdens største bærprodusent, er en solid anerkjennelse fra markedet, forteller 21-åringen.

31. august 2022 7DA - Økonomi & Næring

Solgte inn «Plantsauna» til USA Myhrene AS ble etablert i 2000 av Simen og Ole Myhrene. Utvikling av desinfeksjonkammer og tunneler til jordbær var grunnlaget for opprettelsen av selskapet.

■ Ekeberg Myhrene AS er eid av Bjørn Ekeberg og Simen A. Myhrene og produserer jordbær i perioden 1. juni til 1. oktober.

■ Myhrene AS holder til på gården Sylling Vestre i Sylling, øverst i Lierdalen. På gården har de produksjon av moreller og jordbær.

■ Selskapet er ledende i Norge på dyrkningssystemer til frukt og bær, og eneste leverandør av løsninger på desinfeksjon av utstyr til hagebruket.

Oppfinnelsen «Plantsauna» damper bærplantene før de settes i jorda. Dette tar knekken på sjukdommer som potensielt gjør store skader på avlinga.

FAKTA: MYHRENE AS4

■ Selve jordbærproduksjonen finner sted i Skoger og i Sylling. ■ Ekeberg Myhrene produserer sorten Favori. De produserer også andre sorter på prøvebasis og utvikler økologiske jordbær. I år har det vært Favori som har dominert salget i Sylling. En nederlandsk sort, som regnes som sterk og gir gode avlinger i fire måneder.

FAKTA: Ekeberg Myhrene AS4

jordbæreventyret i badstua

Gråterudveien Næringspark –

– Vi hadde en plan om å være på eiersiden av et bygg når vi først var ute etter å ha et dedikert bygg til oss. Vi fant veldig fort en god dialog med Dpend, sier daglig leder Tor Øyvind Tafjord i Visitech. De hadde høye krav til bygget, fordi laboratoriene deres ikke tåler noe form for vibrasjon.–Viså for oss at vi måtte lage et spesial laboratorium til noen av maskinene våre. Vi har høye krav til lite vibrasjon. Så da laget vi et rom vi kaller Yellow Room nederst i bygget. Dette er en stor betongkonstruksjon som er fundamentert på fjell. Behovet for et sånt rom var grunnen til at vi ønsket å flytte i første omgang, sier GråterudveienTafjord.Næringspark har dermed blitt et topp moderne og miljøvennlig bygg rett sør for Drammen med synlighet fra E18. Fremtidens metode Foreløpig har ikke Dpend gått inn i så mange prosjekter der leietakeren også er med på eiersiden i bygget, men dette vil være en måte å jobbe på fremover. – Dette var en idé vi fikk for et par år siden. Vi møter ganske ofte bedrifter som har lyst til å ha eierskap til bygget selv. Det gjorde at vi etablerte det vi kaller Dpend Partnership, hvor vi inviterer leietakerne inn fra start. Det er ikke så mange foreløpig, men det blir flere, sier daglig leder Ola Semb i Dpend.Prosjektet til Dpend passet som hånd i hanske for Visitech. De ønsket å kapitali sere på seg selv som leietaker, men fant også raskt ut at det å bygge næringsbygg er mye mer omfattende enn man kanskje tror. Trygghet og vinn-vinn – Dpend er supre på det de kan, og vi kan fortsette å gjøre det vi gjør best mens byg gingen pågår. Nybygg er en kompleks prosess med en rekke faktorer som skal på plass og mange søknader til ulike instanser, sier Tafjord i Visitech, og kommer med et viktig tilleggspoeng.–Deterganske mye trygghet i å kunne bruke denne måten å gå frem på, for vi har hverken tid eller kompetanse til å bygge selv. Vi hadde ikke hatt sjans til å få til dette bygget alene, legger Tafjord til.

HÅND I HANSKE: Prosjektet til Dpend passet som hånd i hanske for Visitech. De ønsket å kapitalisere på seg selv som leietaker, men fant også raskt ut at det å bygge næringsbygg er mye mer omfattende enn man kanskje tror.

et Olatidsrettetterudveienbygg.DpendsamarbeidsprosjektmiljøvennligEiendomåpnerforatleietakerekanværedeleiereiEtsliktsamarbeidmellomDpendogVisitechomGrå-Næringsparkhargittetmiljøvennligogfrembygg.–Vihartropåsamarbeid,sierdagliglederSembiDpendEiendom.

31. august 20228 ANNONSE

For både Dpend og Visitech er det viktig at måten de driver er miljøvennlig, noe som også gjelder bygget de setter opp og bruker. – Det å være miljøvennlig er viktig for oss, og det gjelder også bygget. Mange av de teknologiene vi jobber med til daglig er også miljøvennlige, sier Tafjord. Bærekraft er derfor noe som planlegges allerede fra starten av et prosjekt. – I utgangspunktet er det fra prosjektstart. Vi skal BREEAM-sertifisere alle våre bygg, så kravene til dette ser vi på allerede fra en tidlig fase, sier Semb i Dpend. BREEAM er en målemetode der målet er å finne løsninger som er både miljøvennlige og kostnadseffektive for bygg. Aksjeselskap blir byggherre Selve opplegget i et samarbeid, er at det etableres et aksjeselskap som blir byggherre. De som vil være med å eie bygget kjøper en aksjepost, og står ansvarlig for sin del av aksjekapitalen. Akkurat i dette tilfellet er det House of Pixels, som Visitech er deleier av, som har en eierandel i bygget. – Eierstrukturen kan tilpasses, det hand ler om risikovilje og tilgang til kapital og slike ting, sier Ola Semb. Partene brukte Betonmast BuskerudVestfold som entreprenør, og kontrakten var en totalentreprise med en kontraktssum på rundt 110 millioner kroner netto. Betonmast Buskerud-Vestfold er nå leieta ker i bygget, sammen med Visitech, Q-Railing og Autek. Yellow Room helt spesielt Prosjektlederen for Gråterudveien Næringspark er Stian Aarum. For ham var det mest spesielle med dette prosjektet å få til Yellow Room, med alle sine krav. – Det er et eget rom som er fundamentert på fjell, og dette har det vært en god del jobb med. Særlig når det er så strenge krav til luft, fuktighet og temperatur, sier Aarum. – Bygget som sådant er pæla på fjell. Det ligger også i en skråvegg, så det har vært spennende å optimalisere eiendommen til det, sier Aarum. Hans jobb er som prosjektleder for bygg herren, er å sette i gang med spesifikasjoner og tilbudsgrunnlag som munner ut i et for prosjekt. Deretter blir entreprenøren koblet inn i en tidlig fase. Etter at entreprenøren har kommet med noen innspill, blir det etablert en totalentreprise.–Såerjegbyggherrens representant til å gjennomføre totalentreprisen, avslutter Aarum.

MILJØVENNLIG: For både Dpend og Visitech er det viktig at måten de driver er miljøvennlig, noe som også gjelder bygget de setter opp og bruker.

For Dpend har dette bygningsprosjektet i Kobbervikdalen rett sør for Drammen blitt et vinn-vinn-prosjekt.–Vihartropåsamarbeid, og vi har tro på at det er ufarlig å dele gevinsten med leieta kerne. Det gjør at vi får et større moment i det vi holder på med, sier Ola Semb i Dpend.

VINN-VINN: For Dpend har dette bygningsprosjektet i Kobbervikdalen rett sør for Drammen blitt et vinn-vinn-prosjekt.

BREEAM-sertifisert

31. august 2022 9ANNONSE

I disse dager «tygges» de siste restene av bybrua fra 1936 opp. Snart star ter selve byggearbeidet med den nye bybrua, og allerede i 2025 skal den stå fiks ferdig!

TOM HELGESEN SAAHAILLLUSTRASJONERtekstARKITEKTER

Utbyggingssjef i Drammen kom mune Johanne H. Devold.

31. august 202210 DA - Økonomi & Næring

påvirke sluttsummen for pro sjektet. Kontrakten indeksregu leres i tråd med gjeldende stan darder. Men vi arbeider kontinu erlig sammen med entreprenø ren og våre rådgivere for å mini mere kostnadene og usikkerhet omkring det store utbyggings prosjektet, forklarer Devold. – Har ellers prosjektet gått som planlagt, eller har det vært noen uventede hendelser? – Fremdriften går som plan lagt. Vi har imidlertid hatt noen utfordringer med at enkelte fun damenter har vært i såpass dår lig stand at vi har måttet gjøre ekstra tiltak for å få en kontrol lert riving. Det er altså ingen tvil om at det var på tide å erstatte Bybrua fra 1936, avslutter han.

Bybrua som passeres av roere langs jernbanen. Bybrua sett fra Bragernessiden. Bybrua sett fra Strømsø-siden.

Promenade under brua på Bragernessiden – Hva med Bragernessiden, blir det noen forandring der? – Ja, absolutt. Det vil bygges ny honnørbrygge med promenade under brua på Bragernessiden. Den føres helt til Skutebrygga i øst og fram til kaikanten i Øvre Strandgate. Her legges det til rette både for gående, syklende og båtfolket. Promenaden vil også forbedre gangforbindel sene langs elva, forteller pro sjektsjefen. Byggingen av den nye bybrua vil også gi en mer naturlig og funksjonell kobling mellom Bybrua og Bragernes for de myke trafikantene Kommunestyrets nye kostnadsramme I slutten av februar ble det klart at kostnadene til ny bybru ville bli vesentlig høyere enn det som er satt av i gjeldende økonomiplan. Opprinnelig budsjett var 780 mil lioner kroner til byggingen av ny bru, men etter anbudskonkurran sen ble det klart at prisen ligger på ca. 1,4 milliarder kroner i 2022-pri ser. Kommunestyret har godkjent den nye kostnadsrammen, og denne innarbeides i handlings- og økonomiplan for perioden 2023-26 som skal behandles i desember. Drammen kommune og selska pet PNC Norge AS signerte kon trakten om bygging av ny bybru i Drammen på våren i år. En kon trakt på den store sum av cirka en milliard kroner inkludert mva. Forventer økt prisstigning 1,4 milliarder kroner er fryktelig mye penger. Fordeler du det på 100.000 drammensere, blir det 14.000 kroner på hver eneste en, smått som stort. Dette er en av de største investeringene Drammen kommune noensinne har foretatt. Heldigvis blir dette betalt ned over mange år, og den nye bybrua har en forventet levetid som er mye lenger enn den gamle brua som nå rives. – Blir dette sluttsummen, eller kan vi vente oss ytterligere økning i byggekostnadene? – Kommunen forventer at prisstigningen vil vedvare en stund som følge av urolige tider. Prisen for råvarer og transport har steget mye den siste tiden. Prisstigningen vil naturlig nok

Om tre år skal den stå ferdig!

– Dagens bybru var i dårlig for fatning, og den var hele 34 år på overtid. Brua ble bygd i 1936 med en beregnet levetid på 50 år, sier Johannes H. Devold, utbyg gingssjef i Drammen kommune.

Om skadene forteller Devold at det er et stort omfang av armerings korrosjon, det betyr at skader på konstruksjoner av armert betong skyldes at armeringen ruster. - Det har også blitt funnet betongskader på undersiden av brudekke, bjel ker og pilarer, og de siste årene har oppsprekking og forvitring av fundamenter økt. Ingen tvil om løpet var kjørt for bybrua fra 1936, sier han. Nye flom- og høydekrav over sporet – Ny bybru skal bygges koor dinert og samordnet med Bane NORs framdrift på klarerbeidsavtaleensporet.flomkravoverNORDrammen-Kobbervikdalen.IC-prosjektetBanemåtteriveogbyggenybrusporområdetpågrunnavnyeogkravtilfrihøydeoverKommunenharinngåttutbyggingsavtaleogensamarmedBaneNOR,forDevold.

Bra fasiliteter for mye tra fikanter Drammenserne kan glede seg til ei fantastisk flott bybru om tre år. Bybrua fra 1936 var 15 meter bred, men den nye brua kommer til å få 19,4 meters bredde. Fotgjengerne vil få et fem meter bredt fortau på nedstrøms side, mens sykkelfel tene på begge sider av brua blir 2,2 meter brede. De myke trafikantene vil derfor få mye bedre fasiliteter. Tommy Iversen fra Drammen kommune er prosjektsjef for den nye bybrua, og han forteller at brua vil lande åtte meter lengre inn på Strømsø torg enn den gamle. - Dette vil åpne området innunder brua, forlenge Strømsø torg og binde sammen nye Drammen stasjon og torget på en god måte. På den måten lages et helt nytt byrom, sier Iversen.

31. august 2022 11DA - Økonomi & Næring SLIK SKAL DET BLI: Om tre år står den nye bybrua ferdig. Bybrua sett i mørket. Selv om bybrua blir fin, vil den koste Drammens skattebetalere 1,4 milliarder kroner – om lag 14.000 kroner per drammenser stipulert i 2022-kroner.

31. august 202212 ANNONSE FRA

Alle piler pekte mot Drammen Nysgjerrigheten for Drammen øker. Der byen tidligere i hovedsak tiltrakk seg folk med tilhørighet til stedet, har området utviklet seg til å bli en attraktiv mulighet for tilflyttere fra hele Osloregionen. En som nylig har flyttet til byen er arkitekt og markedssjef i Henning Larsen, Karoline Igland.–Da familien og jeg lette etter en by hvor vi kunne etablere oss og bo lenge, pekte etter hvert alle piler mot Drammen. Byrommet med sine urbane tilbud, de grønne nabolagene, og bibliotek og park i sentrum gir mange muligheter til å være en del av Iglandfellesskapet.trekkerogså frem at hun set ter pris på at det er mulig å gå eller sykle langs elveparken og naturstiene. Med utviklingen av fjordbyen vil det åpnes for bevegelse langs vannet, helt ut til Gilhusbukta fra Åssiden. Videre vil utvik lingen av Tangenkaia og områdene mot Svelvik knytte elven og fjorden sammen på Strømsø siden. – Drammen kommune har gjennom mange år hatt et høyt ambisjonsnivå og god gjennomføringsevne. Elvepromenaden er et resultat av et iherdig og langsiktig arbeid fra kommunens side, og i dag står promenaden seg like flott som da den ble anlagt. Den vever eksisterende og nye bydeler sammen, og gjør Drammen til en kvalitetsrik by, fastslår Igland. Uforløst potensial Både byaksen og den langsgående aksen langs elven har vært styrende for byutviklingen i Drammen. Den kobler de ulike delene og bomiljøene sammen. Dette er ofte tema for tverrfaglige diskusjoner innad i Henning Larsen og Rambøll.

– Det ligger et uforløst potensial i å videreutvikle den langsgående aksen videre utover fjorden. Etableringen av nytt sykehus på Brakerøya samt urbaniserin gen av Tangenkaia vil kreve bevisst byut vikling i overgangen mellom elv og fjord, fastslår Igland.

En levende, robust by Henning Larsen og Rambøll ønsker å bidra videre til utviklingen av en levende by, og jobbe for en bærekraftig byvekst med høy kvalitet. Selskapet har stort fokus på å kon kretisere hva bærekraft kan innebære for sine prosjekter og kunder. Bærekraft skal være en integrert del av alt selskapet gjør, og inngår i alt fra undersøkelser på mikro klima, byggematerialer og håndtering av ekstremvær. Helene Sørlie fremhever land skapsarkitektenes rolle i dette. – Våre landskapsarkitekter har tung kompetanse innenfor blågrønne struktu rer, flomsikring og overvannsproblema tikk. Som konsekvens av klimaendringene vil vi oppleve mer ekstremvær, og da blir denne type kunnskap essensiell. – Vi er til stede i Drammen som en engasjert rådgiver som kjenner og bryr seg om byen. Vi gleder oss til å fortsette å bidra og følge med på utviklingen, for det er all grunn til å være nysgjerrig på Drammen!

Drammen har de siste ti årene jobbet målrettet med byutvikling og bymiljø. Byen er nå i en overgangsfase hvor større sentrale industriområder transformeres til attraktive bydeler. I Drammen satser Rambøll og Henning Larsen stort på å bidra i videreutviklingen av byen.

– Den langsgående aksen ved elva fun gerer godt, men mangler en parallelakse gjennom det urbane miljøet enkelte steder. Blant annet fra Grev Wedels plass mot Brakerøya. Hvordan skal myke trafikanter bli inspirert til å ville gå eller sykle? Å gå langs veier og gater dominert av biler uten opplevelseskvaliteter vil oppleves langt og lite inspirerende, mener Igland. Lokale og internasjonale krefter i ryggen Henning Larsen, et globalt arkitekt- og planfirma med kontorer over hele verden, fusjonerte med Rambøll i fjor. Rambølls planleggere, lysdesignere, landskapsarki tekter og arkitekter i Drammen er nå en del av Henning Larsen. Bakgrunnen for fusjonen er ønsket om å levere integrerte arkitektur- og ingeniørtjenester som løser konkrete utfordringer for folk. Rambøll og Henning Larsen jobber nå side om side i kontorer i Erik Børresens Allé. Sammen skal de skape gode og leven de områder med riktig grep for infrastruk tur, bokvalitet og fysiske omgivelser, med mål om å øke trivsel og fremme folkehel sen.Henning Larsen holder til i 10 byer i Norge, fra Alta til Kristiansand. Dermed utgjør de Norges største arkitekt- og plan miljø. Selskapet er kjent for sine sjøfrontprosjekter, og står blant annet bak havne transformasjon i Gdansk og Toronto. Anders Johansen er planlegger i Henning Larsen, og har tatt del i byens utvikling i mange år. – Nå som Henning Larsen og Rambøll har slått seg sammen har vi enda flere muligheter til å trekke på nye ressurser og referanser fra både inn- og utland. Lokalt har vi et bredt spekter av fagfolk som er svært godt kjent i Drammen og omegn. Mange har jobbet lenge i området og hos kommunen i perioder. Det gjør oss rustet til å bidra inn i videre utvikling av Drammen.–Gjennom årene har vi jobbet med prosjekter som Aktivitetsparken for eldre i Drammen park og prosjektering av Nedre Bragernes torg som et aktivt byrom og kollektivknutepunkt midt i sentrum. Drammen helsepark og oppgradering av Spiraltunellen er andre prosjekter vi er svært stolte av å være en del av, sier Helene Sørlie som er seksjonsleder for landskaps arkitektene i Drammen.

STORBYINDUSTRIKJEMPE

31. august 2022 13ANNONSE INDUSTRIKJEMPE TIL LEVENDE FRA V: Karoline Igland, Helene Sørlie og Anders Johansen fra Rambøll. AKTIVITETSPARKEN: for eldre NEDRE TORG

Cafe Picasso snekrer årets høstmeny

31. august 202214 DA - Økonomi & Næring

GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Historisk er Cafe Picasso en av byens sterkeste tradisjonsbærere. Her er det ikoniske og erkefranske inventaret som ble fraktet fra Paris i 1986 det samme. Stolene, bordene, veggpryden og fargene. –Jeg tror den kunden som var her i 1986, og kom innom oss i dag, ikke ville sett forskjell, sier Ragnhild Haaning (58). Derfor klarte hun heller ikke la være å kjøpe tilbake driften, da restauranten mot alle solemer ker ble slått konkurs i koronaåret 2020. To år senere er det ikke et angrende tegn å spore hos eieren. Restauranten som startet nær sagt akkurat slik den ser ut i dag, ble drevet av samme Haaning fra 1992 til 1996. Nå er den altså til bake i familiens hender. Sammen med ektemannen Fredrik eier de 80 prosent gjennom selskapet Haaning AS, mens kjøkkensjefen og daglig leder eier 10 prosent hver. Ingen billigere løsning Man skulle kanskje tro at det å satse på å beholde et gammelt konsept er en billigere løsning. Det mener ikke Haaning er tilfelle. –Det hadde nok vært rimelige re å bytte ut alt til nytt, fremfor å trekke om gamle møbler og repa rere ødelagte bord, stoler eller annet inventar. Men vi er opptatt av sjarmen og å beholde imaget, sierForHaaning.deterunektelig mye image i dette–Denstedet.eneste synlige forand ringen er vel at det ikke lenger ligger flust med papiraviser rundt i lokalet. Før var det mange som satt her og leste avisene. Men papiravisene blir jo mer og mer borte. Selv om alt tilsynelaten de er som det var, er det gjort store investeringer. Blant annet på kjøkkenet. Der er alt nytt. Det måtte til, sier Haaning. Litt utenfor kjernen I Erik Børresens allé 5A har de altså holdt til i alle disse årene. Rett overfor Gamle Innebadet og Aass Bryggeri.–Ogfortsatt er det – etter 36 år – mange av de samme gamle traverne som kommer igjen. Tross plasseringen et lite stykke uten for selve bykjernen, er det mye å vinne på et godt rykte. Og det har vi i Drammen, sier Haaning. Det mener hun spesielt skyl des to forhold; Maten og atmo sfæren.Om atmosfæren er allerede mye sagt, om maten kan man si at det også her er gjengangere fra «tidenes morgen». –Vi skifter hovedmeny fire ganger i året, til høst, jul, vår og sommer. Nå er vi akkurat i ferd med å endre til høstmeny. Da blir det blant annet vår tradisjonelle og bistroinspirerte franske løk suppe. Og selv om vår Nacho-rett ikke er original fra starten – ble den satt på menyen allerede i 1992 da tex-mex kom til Norge, sier Haaning, og presiserer at alle retter lages fra bunnen av – det være seg alt fra majones til dres singer. Aktiv høstmeny Selv om Picasso ikke er mest kjent for konserter og aktiviteter, har de alltid hatt noen faste holdepunkter. Som for eksempel Quiz-kveld med Morgan Olai en gang i måneden. Den starter de med nå også. Men årets høstmeny vil bestå av mer enn mat og atmosfære. 26. oktober blir det nemlig underholdningskonsert med «Fra Piaff til Tina Turner», ved Sandeparet Geir Langslet og Christine Meyer.–Vi skal arrangere ytterligere to konserter denne høsten. Men har ennå ikke spikret innholdet, sier Ragnhild Haaning.

For mange drammensere betyr Cafe Picasso nostalgisk sjarme, enkle men ekte franske småretter, en tumleplass for par, møteplass for kolleger i lunsjen – eller middag i kontinental kontekst – der pulsen kan ta hvileskjær.

FRANSK FINESSE: Cafe Picasso er siden starten i 1986 vært utstyrt og dekorert med samme franske inventar, alt hentet fra Paris. I den hyggelige bakhagen, også den franskinspirert, er også veggene fått motiver fra den fran ske hovedstaden, malt av graffiti-kunstner Eric Ness Christiansen.

lilleDrammensParis

Nostalgiske

Anna Carreon er ny barsjef i den nye karaokebaren på Strømsø som åpnet under Elvefestivalen.

Selv om boligprisene i Norge sank med 1,6 prosent i juli 2022, er Drammen unntaket. Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i juli, opp fra 25 dager i juni. Raskest salgstid har Drammen og omegn med 21 dager. Lengst salgstid hadde Asker og Bærum med 50 dager. På landsbasis sank boligpri sene med 1,6 prosent i juli 2022. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent. Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 7,1 pro sent.Den sterkeste utviklingen hit til i år har Tønsberg m/Færder med en oppgang på 9,6 prosent etterfulgt av 2021.færreivedboligprosent.og Drammen ogPorsgrunn/Skienomegnmed9,0GjennomsnittsprisenforeniNorgevar3.749.690kronerutgangenavjuli.Ijulibledetsolgt4.069boligerNorge,noesomer19,3prosentenntilsvarendemånedi Så langt i år er det solgt 53.771 boliger i Norge. Det er 11,6 pro sent færre enn i samme periode i fjor.Ijuli ble det lagt ut 3.221 boli ger for salg i Norge, noe som er 14,4 prosent færre enn i samme måned i 2021. Så langt i år er det lagt ut 57.188 boliger for salg. Det er 8,4 prosent færre enn i samme peri ode i Sterkestfjor. sesongkorrigert pris utvikling i juli hadde Oslo med en oppgang på 0,4 prosent. Svakest sesongkorrigert pris utvikling hadde Stavanger m/ omegn med en sesongkorrigert nedgang på 2,7 prosent.

TERJE BRUN-PEDERSEN tekst. JAGUAR BAR foto Baren åpnet under Elvefestivalen, med fullt hus. Carreon forteller til avisa at stedet vil ivareta litt av historien som sitter i veggene etter Buddy, som i sin tid var en svært populær klubb og konsertscene. Så langt har mange nysgjerrige gjester vært innom for å sjekke ut uteser veringen, dansegulvet med DJ for nattklubbgjester og den egne «VIPloungen».Detvil være fast karaoke på onsdager og søndager, mens det fredag og lørdag blir klassisk natt klubbaktivitet til klokka 03.30, med dansemusikk spilt av de beste DJ’ene i Norge, lover barsje fen. Lørdag 9. september blir det Latino-kveld med levende musikk. Facebook og Instagram blir dag lig oppdatert med arrangemen ter som skal være de forskjellige dagene.–Itillegg til dans og musikk i de nyoppussede lokalene skal utestedet by på «fantastiske les kende drikkeopplevelser». Vi hol der åpent onsdag til og med søn dag. Dette er stedet Drammen har lengtet etter, sier barsjefen.

Sommerhett boligmarked i Drammen

Boligprisutviklingen og omsetningen i Drammen er bedre enn i resten av lan det. FOTO: HÅKON MOSVOLD

LARSEN/NTBInngangspartiet til den nye karao kebaren.

Solid utvalg forfriskelser for dem som skulle ønske seg deg på helgeklvelden.

Ny karaokebar åpnet i Drammen

31. august 2022 15DA - Økonomi & Næring

– Jaguar Bar ønsker å skape en herlig gjesteopplevelse, med masse god musikk og noe godt i glasset, sier barsjef Anna Carreon.

TIL PICASSO «Fra Piaff til Tina Turner» kan oppleves i Cafe Picasso 26. oktober ved Sande-paret Geir Langslet og Christine Meyer. Ytterligere to konserter planlegges denne høsten.

NYE HØSTPLANER: Eier Ragnhild Haaning og restaurantsjef Camilla Johnsrud I samtaler om veien videre for Restaurant Picasso denne høsten.

ENDELIG: Nissan Ariya har vært etterlengtet, og endelig er den kommet til Mobile Drammen. På bildet: Anders Bondkall, Eirik Hunsrød Skau, og Marius Sørum.

31. august 202216 ANNONSE

PRØVEKJØRING: Camilla Smith-Hanssen er en av mange som har gledet seg til å få prøvekjørt bilen hun venter på.

Romslig og trygg To personer som har gjort nettopp dette, kjøpt bilen usett, er ekteparet Camilla Smith-Hanssen og Rickard Jacobsen. De står på utsiden og tripper. De gleder seg til å se bilen. – Vi har hatt full tiltro til selger her. Han lyttet til våre behov, så da lyttet vi til hans anbefaling, sier Camilla. Ekteparet var tydelige på at de trengte en middels stor og trygg bil som kan dra henger.–Vi har tre hunder som har en egen hundehenger. Den bruker vi på hytteturer, jaktturer og annet, sier Rickard. I tillegg kommer hverdags-kjøring til og fra fritidsaktiviteter, jobb og butikker. – Jentene våre på 10 og 13 år må også være trygge. Den har fått god score i krasj tester, og i tillegg har den et stort bagasje rom til alt mulig. Det er utrolig hvor mye bagasje en familie på fire trenger for en helg, ler Camilla. Tett oppfølging Marius og ekteparet har hatt god kontakt siden bilen ble bestilt. Han forteller at Nissan Ariya har vært en etterlengtet bil i familie-segmentet, og at den også har SUV-egenskaper. Elbilen er tilgjengelig med firehjulstrekk og hengerfeste, og er kjent for å ha god og romslig plass til både bagasje og passasjerer. – Så da går den over til neste nivå med elbil. Nå er det ikke noen grunn til å ha fossilbil, siden blant annet rekkevidden er god, forteller Marius. Bilen er en såkalt «crossover», altså en forhøyet personbil. Den har en rekkevidde på opptil 533 kilometer og er perfekt for familier og hyttefolk, forteller Marius. – Det som er spesielt med denne er at du nå får en stor familiebil fra en produ sent som har vært tidlig ute med elbil. De fleste vet hva en Nissan Leaf er, og når samme produsenten kommer med en SUV-crossover, så er det en trygghet, legger nybilselger for Nissan, Anders Bondkall, til. Marius forteller at Nissan Ariya har fått med seg enkelte detaljer fra Nissan GT-R, Nissan Qashqai og Nissan Leaf. – Alle bilene har lite feil og mangler.

Nissans siste tilskudd i elbilfamilien når opp til familie- og hyttefolkets ønsker. – Det har vært stor pågang på denne bilen, sier Marius Sørum. Inne på Mobile i Drammen er stemningen rolig. Det er fortsatt tidlig, men kundene har så smått begynt å komme på plass for å titte på bilutvalget. Lukten av «ny bil» slår imot deg i det du går inn i de lyse lokalene. Rett på innsiden av døra lyser en stor papp-plakat av en oransje bil opp. Denne plakaten har stått der i over ett år. Det er en Nissan Ariya, Nissan-familiens nyeste elbil-tilskudd.Nåhardenne bilen omsider kommet til Mobile Drammen. Som en ekte bil, og ikke bare en pappplakat.–Det har vært stor pågang på denne bilen. Vi har solgt godt over 200 biler av denne typen, så det er mange som har kjøpt denne bilen usett, sier salgsansvarlig på Mobile, Marius Sørum.

Når du setter de tre bilene sammen til en Nissan Ariya sitter man igjen med en drift sikker bil med høy komfort. Nissan har tatt de tre gjeveste segmentene inn i en bil, og det tror jeg også kundene har skjønt, sier Marius. Beinflørting Det klør i fingrene til Camilla når hun får høre at hun skal få prøvekjøre den nye bilen som har ankommet Drammen. – Vi har store forventninger til bilen, sier hun og setter seg i forsetet. Ektemannen blir beordret inn i passasjersetet. – Denne bilen skal være min bil, smiler hun lurt. – Se, det er så god plass til beina at vi kan beinflørte mens vi sitter her, ler hun og dytter beina borti Rickard. Hun starter bilen og svinger ut på veien. Så langt når bilen opp til forventningene hennes. Hun kjører en liten runde før hun svinger tilbake til Mobile og inn i lokalene. Når hun får spørsmål om hva hun synes, er svaret klart: – Den er veldig god å kjøre, avslutter hun.

Årets mest spennende bilnyhet Nissan Ariya er nå klar hos Mobile Drammen

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.