De Dorps-Courant - mei 2023 - nr. 289

Page 1

COURANT INF ORMATIEBLAD VOOR BEER S MEI 2023 - JAARGANG 27 - NR. 289 - WWW.DORPSCOURANT.NL Foto Tonneke van den Boom o.a. • Van de redactie • Column The Author • Vanuit de Dorpsraad • Blog • Drie op een rij • HBV en VianenVooruit bundelen • Reünie dr. Jan de Quay 1972-1980 • In gesprek met Sylvia Hofman • Het beroep van: Linda Claassen • Gefelicitaart • Activiteitenkalender
DE DORPS-

Foto voorpagina

Onze oud-dorpsgenoot en kunstenaar Hein Aldenhoven heeft al heel wat succesvolle kunstwerken in de regio gemaakt. Deze keer is hij bij “De Wiel” een boom aan het bewerken. Hein zegt hierover het volgende: “Waar de bever mee begonnen is ga ik afmaken. Daar ben ik nog wel even mee bezig.”

Onzekerheden!

Bij het schrijven van dit stukje is het nog niet bekend wat voor besluit er is genomen over de toekomst van de basisscholen in Beers en Vianen.

Gezien de cijfers in de vorige Dorpscourant en de groei komende jaren van de nieuwe aanwas zou het erg vreemd zijn als we in Beers onze basisschool kwijtraken. En ook in grootte vergelijkbare dorpen blijft een basisschool bestaan. Dus ook in ons dorp moet de basisschool gewoon blijven bestaan . Dit gaat binnenkort beslist worden door de politiek die de bevindingen en adviezen van de commissie zwaar zal meewegen. Maar nogmaals, ik kan me Beers niet voorstellen zonder basisschool. Zo gaat het de komende jaren met meer dingen die onzeker zijn of verdwijnen. Kan HBV in de nabije toekomst op sportpark ''de Calbroek" blijven spelen, en hoe lang kunnen we bij de senioren een fusie met Vianen Vooruit nog uitstellen? Gelukkig is de transitie bij de jeugd geweldig verlopen.

Volgend seizoen gaat het met de damesteams ook zo. En waar komt het nieuwe sportcomplex te liggen, worden de tennisparken ook meegenomen en komt er een sporthal?

Is er nog toekomst voor volleybalvereniging VC VOLT?

Van de redactie

En dan is het alweer mei. De maand waarin we nog mogen genieten van een extra vrije dag, Hemelvaart op donderdag 18 mei, en een lang weekend met Pinksteren op maandag 28 mei. Hopelijk met heerlijk lenteweer, zodat we eropuit kunnen.

Fiets een ronde om de Kraaij, misschien is het zelfs al mogelijk om een duik te nemen of gewoon gezellig te kletsen op het strandje.

Het is ook de maand waarin de eindexamens weer plaatsvinden. Hopelijk hangen er in juni weer veel vlaggen buiten, zodat iedereen kan zien dat jullie een topprestatie hebben geleverd. Het is ook de maand waarin je je oude kleding weer kunt inleveren bij basisschool Dr. Jan de Quay. De opbrengst van de inzameling komt ten goede aan schooluitjes en andere activiteiten van de school. Dus mocht je nog kleding hebben liggen, breng het naar de school in plaats van een andere kledingcontainer. Of vraag een ander om het voor je te doen. Natuurlijk zijn ook de bekende rubrieken weer gevuld. Enkele Beersenaren hebben een Sarah of een Abraham in hun voortuin gevonden, bij een ander staat een geboortebord. Of zelfs twee! En voor In Gesprek Met… heeft Piet weer bijgepraat met een oud-inwoner. Fijne MEI-maand. Veel leesplezier

Zou er nog een CPO 4 komen. In ieder geval goed voor de leefbaarheid van ons dorp. Gezien de vele geboortes afgelopen jaren is het in ieder geval vruchtbare grond. En wat gaat er gebeuren met het oude Smits Metalen Ramen?

Komt er daar ook ruimte voor woningbouw?

We zullen het de komende jaren komen te weten. Laat ik deze column afsluiten met de bijna realisatie van twee prachtige nieuwe of vernieuwde projecten.

Sinds maart 1997 iedere 1e woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 1000 exemplaren. Gratis exemplaren Dorps-Courant kunt u afhalen bij Buurtmarkt Beers, Café de Spijker en 't Wapen van Beers.

Abonnement voor buiten Beers € 40.-, buiten Nederland €60.- per jaar.

Kopij en tips richten aan: “Stichting Dorpskrant Beers” telefoon: 06 37309742

emailadres: redactie@dorpscourant.nl internet: www.dorpscourant.nl

Meer nieuws in onze digitale versie, zie www.dorpscourant.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen.

Route 8

Op de Bungelaar een prachtige nieuwe horeca; Bistro Bed & Breakfast ''de Bungelaar en op de plek van Bakkerij van Dijk de nieuwe Buurtmarkt waar de contouren van een volwaardige supermarkt/bakkerij al goed te zien zijn. Mooi voor ons Beers voor nu en in de nabije toekomst.

The Author.

Van wie is deze Beerse voordeur?

Mail uw antwoord voor 10 mei naar redactie@dorpscourant.nl. Bij meerdere juiste antwoorden wordt geloot en wint u heerlijke kaas van Landgoed de Barendonk. De vorige deur van de maand was de deur van de 3 woningen Broekhofsestraat

1. Chantal Oppers was de gelukkige bij de trekking.

Dinsdag 10

Dinsdag 17

Dinsdag 24

Dinsdag 7

Dinsdag 14

Dinsdag 21

Ma 22 mei 24.00u

Dinsdag 4

Dinsdag 11

Dinsdag 18

Dinsdag 25

Dinsdag 2

Dinsdag 9

Dinsdag 16

Dinsdag 23

Dinsdag 30

DE DORPSCOURANT mei 2023 2
De vormgeving en druk wordt verzorgd door Flekx De bezorging is in handen van Willemien Peters Rit, Leuvert 19, tel. 06-20577023 Redactie Marcel Linders Linda Reijs Piet Theunissen Kayleigh Usmany Harry Bardoel
DEADLINE juni-uitgave
COLOFON
januari februari mei april juli augustus
AFVALKALENDER
Afvalkalender 2023

Vanuit de Dorpsraad...

Eiwitcampus dr. Moonsweg

In de vorige uitgave van de Dorpscourant hebben wij u gewezen op de plannen voor de Eiwitcampus. Diverse inwoners hebben ons geïnformeerd over hun zienswijze. De dorpsraad heeft de plannen bestudeerd en een zienswijze ingediend. Wij hebben daarin punten aangekaart met betrekking tot de begrenzing van het stedelijk gebied, de toegestane omvang en hoogte van de bebouwing, de woonfunctie op het terrein, verkeer, parkeren, natuur en milieu. De gemeente is nu weer aan zet. Nadat de gemeente alle reacties heeft verwerkt, wordt

het (al dan niet aangepaste) ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd en ter inzage gelegd. Op dat moment gaat de dorpsraad zich beraden op eventuele vervolgstappen.

Locatie nieuwe basisschool

De afgelopen twee jaren heeft de dorpsraad zich hard gemaakt voor een locatie van de nieuwe basisschool in of dichtbij de bebouwde kom van Beers. Recent heeft ons het nieuws bereikt dat de stuurgroep heeft gekozen voor de huidige locatie van basisschool dr. Jan de Quay in Beers, waarbij ook gebruik van het gebied van de naastgelegen sporthal en het Burgemeester

Van de Braakplein wordt onderzocht. De dorpsraad is uiteraard blij dat de basisschool in de kern van ons dorp blijft. Na afronding van het locatieonderzoek volgt nog een haalbaarheidsonderzoek. Op 18 april j.l. is er een informatiebijeenkomst gehouden voor ouders van (toekomstige) leerlingen uit Beers en Vianen en overige belangstellenden. De informatie uit deze bijeenkomst kon niet meer worden meegenomen bij het schrijven van deze bijdrage. De dorpsraad blijft de ontwikkelingen volgen.

Oproep aan Beerse verenigingen

De dorpsraad heeft opdracht gegeven voor het bouwen van een website. Via deze website willen we de inwoners van Beers nog

beter informeren over alles

wat er speelt in en om ons dorp. Wij willen elke Beerse vereniging de mogelijkheid bieden om zich te presenteren via onze website. Van de verenigingen die zelf een website hebben, plaatsen wij desgewenst een link naar hun website. Aan de verenigingen die geen eigen website hebben, wordt de mogelijkheid geboden om een pagina te vullen met een korte tekst en een foto. Wij vragen elke vereniging om contact met ons op te nemen om aan te geven wat hun wensen hierin zijn (dorpsraadbeers@ gmail.com).

mei 2023
Kieno-shop 2e hands speelgoed Grotestraat 1a - Cuijk | tel. 0620577023 10% van de opbrengst gaat naar Stichting KIKA Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 14.00-17.00 uur zaterdag 11.00-16.00 uur
0652221966
WAPENVANBEERS.NL BURGERMENU NAAR KEUZE VOOR 8.50  GELDIG MEI ‘23 deze hele maand een

Al meer dan 600 jaar wonen er mensen op de Plukwolf in Beers. Dat ligt aan de Wielweg; sinds kort ook aan de plas.

Gebouwen uit die tijd zijn er natuurlijk niet meer. Het oudste gebouw op die plek is ‘de schuur van Lemmers’.

Er wonen nu drie families waarvan de familie Jans, op Wielweg 14, vanaf 1886. Dan gaan Adriana Keijzers en Jan Jans, d’n hutse Jan, trouwen en daar wonen.

Er zijn geen foto’s van. Wel van de zoon van Jan; Bert, d’n hutse Bert, die in 1938 met Anna Geurts trouwt. Zij krijgen daar 12 kinderen. Ze staan op een familiefoto uit 1956. Je ziet achter v.l.n.r. Harrie, Martien, Stien, moeder, Jo, vader, Bets en Sjef. In het midden Antoinette en Albert en voor: Toos, Maria, Bernadette en Ad.

De foto van Bert, met zoon Albert op het paard, is uit 1952. Hij boerde toen op de Plukwolf. Ook nam hij het “romkar varen”, het melk ophalen, van zijn vader over Op de achtergrond zie je de boerderij van Harry van Raaij.

Begin jaren ’60 doet Bert wat zo veel kleine boeren doen. Hij gaat bij melkfabriek St. Maarten in Cuijk werken.

Bert en Anna zijn op 8 februari 1978 dus 40 jaar getrouwd. Dat wordt uitgebreid gevierd. Ook met een prachtige foto. Ze blijven altijd op de Plukwolf wonen. Anna overlijdt daar in 1984 en Bert in 1997. Nu wonen Bets en Antoinette er nog.

DE DORPSCOURANT mei 2023 4
55 42 58 Willemien Peters Rit 06 20 57 70 23
Maurice van Lanen 06
55
Leuvert 19 | 5437 AG Beers www.campingdriehoekbeers.nl

Kindcentrum Beers – Vianen:

Super dat de stuurgroep gekozen heeft voor de locatie van de huidige basisschool in Beers met daarbij de sporthal en het Burg. v.d. Braakplein. Dit betekent wel dat er in dit gebied belangrijke veranderingen gaan plaatsvinden. Ik hoop dat het een open overleg gaat worden met alle betrokken partijen en ook met de inwoners van Beers zodat er een breed ondersteunde invulling in dit gebied gerealiseerd kan gaan worden. Zie op website gemeente bij de raadsvergadering d.d. 25 mei onder agendapunt 9 raadsinformatiebrieven: 2023 RIB 81.

Eiwitcampus – voormalige KI:

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft nogal wat zienswijzen opgeleverd, zover mij bekend.

In dit plan waren vele invullingen mogelijk in het gebied dat 7.5 ha. groot is: een twintigtal bedrijfswoningen, 2.5 ha. bedrijfsgebouwen, hoogtes van gebouwen variërend tot 11 meter en max zelfs een toren van 22 meter hoog. Kan dit allemaal aan de rand van ons dorp, in een overgangsgebied naar het buitengebied, gelegen in de nabijheid van een geitenboerderij? Houd dus goed in de gaten wanneer het ontwerp bestemmingsplan bekend wordt waarop weer een inspraakmogelijkheid is, de zogenaamde bezwaarschriften procedure.

VMBO Mill:

Wist u dat er in Mill een groep mensen actief is om een kleine VMBO-school te behouden ofwel opnieuw op te richten? Zij willen via een burgerinitiatief proberen een VMBO-school te laten bestaan met een speciale manier van onderwijs geven die voor deze leerlingen erg aantrekkelijk is, te weten: met hoofd, hart en handen. De manier van leren zal gericht zijn op hoe de leerling het beste de benodigde kennis en kunde zich eigen kan maken. De leerkrachten zullen daarin meer de leerling gaan begeleiden bij het kennis vergaren om zo te komen tot een eindresultaat: een diploma!

Wil je meer weten ga dan naar de informatieavond op 16 mei in Myllesweerd.

Gemeente Land van Cuijk, aanvang 19.30 uur, locatie: gemeentehuis:

11 mei: Commissievergadering met o.a. de volgende onderwerpen:

- Regeling kwaliteitsverbetering landschap gemeente Land van Cuijk 2023

- Vaststelling kermisbeleid gemeente Land van Cuijk.

25 mei: Raadsvergadering waarop o.a. op de agenda staat en de raad wordt geïnformeerd via raadsinformatiebrieven:

- 2023 RIB 78 onderzoek gebiedsmanagement Kraaijenbergse Plassen.

- 2023 RIB 81 Locatieonderzoek kindcentrum Beers Vianen.

Reacties ontvang ik graag: Henriëtte Thijssen06-53718923 - henriette52@home.nl

• Nagelstudio

• Wimperstudio

Hoogveldseweg25B 5451AA Mill 0485-451064 www.mooibijmieke.nl

5 mei 2023
Jaorblad 50 "De Bokkerijers" 40
C.V. “De Bokkerijers”
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
Het paadje voor een nieuw te lopen ommetje tussen Burg. Thijssenstraat en de Prinsenstal.

DrieOpEenRij

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende

15 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je?

2. Hoe ziet je gemiddelde dag eruit? 3. Wat zijn je hobby’s?

4. Noem eens een slechte eigenschap van jezelf? 5. Als je morgen wakker zou worden en je had 1 nieuwe kwaliteit of mogelijkheid erbij, wat zou dat dan zijn? 6. Is er iets waar je al heel lang van droomt? En waarom heb je het nog niet gedaan? 7. Wat is je grootste blunder?

8. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 9. Welke goede eigenschap heb je van je ouders? 10. Wat is het verhaal achter een litteken of tatoeage van jou? 11. Wat is het beste/slechtste cadeau dat je ooit gegeven/gekregen hebt? 12. Waar bracht je je laatste drie vakanties door? 13. Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten? 14. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 15. Wie uit Beers heb je gevraagd om de volgende keer deze vragenlijst in te vullen. Kopij aub inleveren vóór 10 mei

15. Een goede vriend van me, Danny Hendriks.

Laura Olieslagers

1. Ik ben Laura Olieslagers (31) en kom uit Ottersum. Sinds september 2022 woon ik samen met Willem Danen en zijn ouders Toon en Marian op Giepkestraat 3.

te fotograferen. Ook hecht ik veel waarde aan mijn vrienden en familie, ik vind het leuk om samen te eten, een spel te spelen en/of een drankje te doen.

4. Ik kan moeilijk ‘nee’ zeggen, waardoor ik soms te veel dingen zelf wil doen, terwijl dat niet nodig is. Ook vind ik het soms lastig om keuzes te maken en blijf ik opties overwegen.

1. Hoi, ik ben Rob van Lanen (22) en woon samen met mijn vader (Jan) en moeder (Nancy) en mijn 2 broers ( Tim & Niek) op de Molenstraat 33.

2. Ik sta rond 07.00 uur op. Ontbijten doe ik op de fiets richting het werk, daar beginnen we om 08.00 uur. Dan ben ik de hele dag buiten in de tuinen te vinden en rond de klok van 17.00 uur ga ik weer richting huis. Als ik thuis kom staat het eten rond 18.00 uur klaar en verder hobby ik een beetje in en rondom het huis.

3. Mijn hobby’s zijn voetballen en lekker klussen bij ons thuis. Ook vind ik het leuk om met vrienden af te spreken.

4. Het altijd voor iedereen goed willen doen! En geen fouten willen maken.

5. Mezelf in 2e kunnen delen zodat ik op 2 plekken tegelijkertijd kan zijn.

6. Om bij de politie te werken, maar nog geen mogelijkheid daar toe gehad.

7. Een emmer met 10 liter muurverf bij een klant van de trap laten vallen.

8. Met een oude dieselmotor, komt langzaam op gang maar als die eenmaal loopt is die niet meer te stoppen.

9. Altijd iedereen willen helpen.

10. Een flinke schaafplek, samen met mijn maatje (Georgeo) op een opgevoerde puch rijden en dan flink onderuit gaan, omdat je denkt dat kan nog wel een klein stukje harder…..

11. Ik krijg en geef nooit slechte cadeau´s.

12. Disneyland Parijs, Kreta en Gran Canaria.

13. Zit niet graag opgesloten.. maar als het zo is dan samen met Tess.

14. Nog meer huizen ( bijvoorbeeld bij ons tegen over) omdat ik toch wel graag in Beers zou willen blijven wonen.

2. Ik start (bijna) altijd rustig op.. Afhankelijk van mijn afspraken, vertrek ik meestal tussen half 9-9 uur naar zorgcentrum Libermannhof Gennep. Bij goed weer ga ik met de fiets, dat is een fijne start van de dag. Binnen het zorgcentrum ben ik werkzaam als activiteitenbegeleider en coördinator vrijwilligers. Samen met collega’s, vrijwilligers en mantelzorg zetten wij ons in om onze ouderen een fijne dag te bezorgen. Het leukste vind ik de wekelijkse uitstapjes met het busje van Stichting Vrienden van Norbertus. Dan gaan we rondtoeren en ergens koffie drinken en/of iets bekijken. Het is fijn om te zien dat de ouderen hiervan genieten, daar haal ik voldoening uit. Meestal werk ik tot een uur of half zes. Eenmaal thuis, eten we ’s avonds gewoonlijk met z’n vieren, de 'kook dagen' hebben we verdeeld en dit

5. Het lijkt me heerlijk om te kunnen vliegen, bevrijdend en mooi om alles vanaf boven te bekijken en te kunnen zijn waar je wilt zijn.

6. Niet echt, ik vind het wel prima zo, en wanneer je iets echt graag wil, vind ik dat je hiervoor gewoon moet gaan en het niet moet uitstellen.

7. Een grote blunder, dat is lastig, er gaat zo af en toe wel eens wat mis, maar om nou te spreken van een grote blunder..

8. Met mijn vrolijke gele regenjas. Soms wordt er gedaan alsof regen heel verschrikkelijk is, maar meestal valt het allemaal reuze mee en doe ik er toch goed aan om bijv. juist wel te gaan wandelen.. en vroeg of laat schijnt de zon weer :)

9. Vindingrijk, mijn ouders zijn beiden handig en creatief, zij vinden snel een oplossing en dit is voor mij ook herkenbaar.

10. Jaarlijks wordt er in Ottersum een Ossebraadfeest georganiseerd. Een onderdeel hiervan is de Osseloop, hieraan heb ik vroeger als jong meisje vaker aan deelgenomen, een keer ben ik gevallen. Hier heb ik een litteken op mijn knie aan overgehouden.

11. De beste cadeaus zijn voor mij toch wel de uitstapjes met vrienden of bijv. een weekendje weg met Willem.

12. Noorwegen-Zweden, Oostenrijk- KroatiëSlovenië en Duitsland

13. Met niemand, het lijkt mij helemaal niks om 24 uur opgesloten te zitten en al helemaal niet als het binnen is, ik wil weg kunnen wanneer ik dat zelf wil.

14. Misschien niet specifiek voor Beers, maar ik irriteer me aan al het afval dat in de bermen gegooid wordt

15. Onze buurvrouw Emma Rutten

betekent dus dat we geregeld zo kunnen aanschuiven. ’s Avonds ga ik vaak een rondje wandelen of sporten, maar vind het ook heerlijk om later op de avond samen met Willem op de bank te zitten en een spannende serie te kijken.

3. Ik ben een buitenmens en ga dus graag wandelen in de natuur. Daarnaast vind ik het fijn om creatief bezig te zijn, daarom ga ik wekelijks naar Atelier Unique om mijn eigen kleding te maken en vind het leuk om

Valerie Pichel

1. Ik ben Valerie Pichel en ik ben 29 jaar. Sinds november woon ik samen met Rob en hond Lula op de Elstweg.

2. Elke dag is anders. Ik ben communicatietrainer bij Loo van Eck en geef trainingen in heel Nederland. Tegenwoordig zijn dit weer fysieke trainingen, maar soms digitaal. De ene dag stap ik om 6.30 uur in de auto om naar de klant te rijden. Een andere dag

DE DORPSCOURANT mei 2023 6

werk ik thuis of ga ik naar kantoor in Ede. ’s Avonds vind ik het fijn om te wandelen, te sporten of met vriendinnen af te spreken.

3. Ik vind het leuk om creatief bezig te zijn. Dit kan elk jaar weer op een andere manier zijn. Nu maak ik sieraden.

4. Soms ben ik nogal eigenwijs.

5. Dan wil ik een stralende en zuivere huid zonder eczeem.

6. Ik wil heel graag een reis maken door Nieuw-Zeeland. Maar dit kwam er nog niet van omdat ik naar andere landen ging die ook heel mooi zijn.

7. Ooit werkte ik op de bakkersafdeling bij Jan Linders in Cuijk. Daar begon mijn werkdag vaak om 6.00 uur. Op een zaterdag werd ik vermoeid wakker en op mijn digitale klok was het 5.50 uur. Gelukkig woonde ik dichtbij en was ik snel bij Jan Linders. De poort was nog dicht. Ik keek toen met mijn iets minder vermoeide ogen op mijn telefoon en wat bleek: het was pas net 3.00 uur geweest. Fijn zo’n digitale klok!

8. Ik kan mezelf vergelijken met een agenda.

Ff Bijkletsen, weer altijd gezellig

9. Zorgzaamheid van mijn moeder en gevoel voor de Nederlandse taal van mijn vader.

10. Ik heb geen tatoeage en geen littekens. Best gek, want ik struikel wel vaak of laat dingen vallen. Zit ‘m in de naam.

11. Rob en ik zijn op dezelfde dag jarig. Vaak zijn we dan op vakantie en geven we elkaar een overnachting op een speciale plek cadeau. Dan slapen we bijvoorbeeld in een mooi kasteeltje.

12. In Frankrijk, Sneek en de Belgische Ardennen.

13. Met mijn oma. Zij overleed toen ik 5 jaar was. Het lijkt mij mooi om herinneringen met haar op te halen.

Ik houd graag overzicht en vind het leuk om dingen te organiseren. Daarnaast onthoud ik ook -onbewust- afspraken van een ander. Soms ben ik Robs levende agenda.

14. Een koffietentje dat ’s ochtends open is voor een koffie to go, mis ik nog in Beers. De afgelopen 8 jaar woonde ik in Nijmegen. Daar vond ik het heerlijk om voor het werk een ochtendwandeling te maken. Vaak haalde ik dan een lekkere cappuccino bij een koffietentje. Gelukkig smaakt de cappuccino thuis ook goed.

15. Sophie Hendrix krijgt mijn pen.

HBV en Vianen Vooruit bundelen krachten met vrouwenvoetbal

We nodigen alle gezellige Beerse dames weer uit voor een hapje en een drankje bij het ‘Wapen van Beers’ en vragen jullie om andere gezellige Beerse dames mee te nemen.

Dit doen we op vrijdag 12 mei, gewoon voor de gezelligheid en omdat het kan.

Je bent vanaf 18.30 uur welkom bij het ‘Wapen van Beers’ om samen te borrelen en daarna lekker te eten.

De kosten van de avond zijn €28,50 p.p. voor het eten. De drankjes zijn ook voor eigen rekening.

We vinden het leuk als je komt!! Je kunt je opgeven telefonisch via 0485-312226 of via email wapennl@wapenvanbeers.nl voor maandag 8 mei. Bij je opgave graag voedselallergieën en dieetwensen doorgeven.

Indien we met minder dan 15 personen zijn, wordt er a la carte gegeten.

De voetbalverenigingen HBV Beers en Vianen Vooruit hebben al jaren een gezamenlijke jeugdafdeling: een SJO (Samenwerking Jeugd Opleiding). De samenwerking tussen beide clubs wordt volgend seizoen uitgebreid door de volledige vrouwentak samen te voegen in een SVO (Samenwerkende Vrouwen Organisatie).

Nu hebben beide verenigingen nog een eigen vrouwenelftal.

HBV Vrouwen 1 is actief in de 3e klasse en Vianen Vooruit Vrouwen 1 speelt in de 5e klasse. Het hoogste meisjesteam MO20 is al een combinatie van Beerse en Viaanse speelsters. Dit team stroomt na de zomer door naar de senioren. Gezamenlijk vormen de speelsters van deze drie huidige teams volgend seizoen een SVO. De doelstelling is om onder de gezamenlijke vlag met drie teams te starten.

Jeugdspeelsters die de overstap maken naar de senioren kunnen voortaan dus kiezen of ze op een prestatief of op een recreatief niveau willen voetballen. Met en tegen vrouwen. In een reeds bestaand elftal of door de overstap te maken naar een ander team.

Voetbal is de snelst groeiende sport onder meisjes en met deze uitbreiding zijn we in Beers en Vianen qua vrouwenvoetbal klaar voor de nabije toekomst.

HBV en Vianen Vooruit zijn ambitieus en willen het vrouwen- en meisjesvoetbal naar een hoger plan tillen en toonaangevend worden in de regio. Om de positie te verstevigen is aanwas van buiten ook erg welkom. Dit geldt voor zowel voor de vrouwentak als de meisjesafdeling. En zoals al eerder genoemd: op prestatie- EN op recreatielevel.

SJO Vianen Vooruit/HBV heeft in iedere leeftijdsgroep één of meerdere meisjesteams. En dat is in deze omgeving vrij uniek. Deze teams bestaan volledig uit meisjes en zij spelen wekelijks tegen andere teams die ook volledig uit meisjes bestaan. Binnen de eigen regio, maar soms ook buiten de regio.

Afhankelijk van de resultaten in het eerste halfjaar worden de meiden door de KNVB ingedeeld op diverse niveaus.Van 2e klasse tot de hoofdklasse. Op dit prestigieuze niveau bijvoorbeeld speelt onze MO15-1 momenteel.

Dat er bij SJO Vianen Vooruit/ HBV talentvolle meisjes spelen is ook bij de KNVB niet onopgemerkt gebleven, want regelmatig worden er meisjes uitgenodigd voor selectietrainingen.

Op donderdag 6 april en donderdag 4 mei trainen de speelsters die volgend seizoen de SVO gaan vormen gezamenlijk op sport-

park Calbroek in Beers en op woensdag 19 april en woensdag 17 mei op het sportpark van Vianen Vooruit. Aanvang 19.30 uur. Deze training is ook toegankelijk voor speelsters die (nog) geen lid zijn en willen kijken of het wat voor ze is.

Ben je enthousiast geworden en heb je interesse om aan te sluiten? Dat is mogelijk! Voor vrouwen EN meisjes. Heb je al eerder gevoetbald? Of juist niet? Speel je nu tussen de jongens en zou je liever met en tegen meisjes spelen? Stopt je huidige team, omdat er niet genoeg speelsters zijn? Ben je jeugdspeelster of speel je bij de senioren? Het maakt allemaal niets uit. Je bent van harte welkom! Wil je meer informatie of zou je tijdens een of meerdere trainingen willen ontdekken of het bij je past? Neem dan contact met ons op en stuur een email naar één van deze onderstaande emailadressen:

•Rolandvandenbogaard@gmail.com

•Stoltz@home.nl

•Ralphkeijzers@outlook.com

7 mei 2023

Wij en de Vip

Voorlichtingsavond

Alles over beroerte

De Europese Dag van de Beroerte, een belangrijke dag om even stil te staan bij deze aandoening en bij de gevolgen die een beroerte kan hebben op het dagelijks leven van de patiënt en zijn omgeving. Maasziekenhuis Pantein organiseert dinsdag 9 mei een voorlichtingsavond over dit thema. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De toegang is gratis.

Herken de signalen

De neuroloog vertelt deze avond over wat een beroerte is en hoe je de signalen kunt herkennen. Door het tijdig herkennen van de signalen van een beroerte en te weten welke actie je moet ondernemen, kan soms veel schade

worden voorkomen. Hoe eerder een beroerte behandeld wordt, hoe beter de vooruitzichten zijn voor de patiënt.

Voeding, bewegen en vermoeidheid

In kleinere groepen kunnen workshops gevolgd worden over de thema’s gezonde voeding, gezond bewegen voor en na een beroerte en vermoeidheid na een beroerte.

Locatie en aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats in het vergadercentrum achter het restaurant van het Maasziekenhuis. Aanmelden kan via de website www.maasziekenhuispantein.nl/agenda.

Inloopbijeenkomst

prostaatkanker

Vrijdag 12 mei van 14.00 tot 16.00 uur organiseert Maasziekenhuis Pantein samen met de ProstaatKankerStichting een inloopbijeenkomst voor mannen met prostaatkanker en hun naasten. De ProstaatKankerStichting is een patiëntenorganisatie door en voor mannen met prostaatkanker. Tijdens de bijeenkomst gaat het vooral om het contact

met lotgenoten. Het delen van ervaringen geeft vaak veel herkenning en erkenning, ook voor de naasten. Het thema deze bijeenkomst is ‘Vermoeidheid bij prostaatkanker, wat kun je zelf doen?’

De bijeenkomst vindt plaats in het Maasziekenhuis en is gratis toegankelijk. Aanmelden is niet nodig.

DE DORPSCOURANT mei 2023 8
V.l.n.r. Kim van den Bogaard, Manon Loeffen en Dorien van de Wiel zijn tijdens de Amsterdamse middag bij Riche Boxmeer op de foto gegaan met Frans Bauer. Felicia van Mil en Noortje Schreven waren aanwezig bij de premiere van Superkat Maurice in het Tuschinski Theater in Amsterdam. Daar zijn ze met influencer (TikTok en Insta) Qucee op de foto gegaan. Hij is de stem van de rat Zonnebrand uit de tekenfilm. Op datzelfde feestje is Fren ten Haaf op de foto gegaan met zanger Peter Beense.
tel. 0485 - 31 80 09

Reünie Dr. Jan de Quay 1972-1980

Op 1 april j.l was het dan zover. Marieke Derks en Angely v Gaal hadden een lagere school reünie georganiseerd van de periode 1972 - 1980. We begonnen die middag met een gezellige ontmoeting in de Dr Jan de Quayschool in Beers met koffie/ thee en koek. Destijds zijn wij in 1972 begonnen op kleuterschool. “ het dondersteentje” en later nog enkele jaren op de oude school, voordat we overgingen naar de nieuwe Dr Jan de Quay school. Verschillende klasgenoten hadden elkaar sinds de laatste schooldag in 1980 nooit meer gezien. Het was dan soms ook hilarisch toen we elkaar weer zagen en sommige moesten raden wie wie was. Later die middag zijn we de reünie gaan voortzetten in de zaal bij camping Cuppen op de Dommelsvoort. We werden daar hartelijk ontvangen met heerlijke soep en belegde broodjes. Tussendoor werd er door Jan Linssen en Angely en Marieke een leuke pub quiz georganiseerd met o.a vragen over de klasgenoten, muziek van toen en over Beers etc. Later sloten oud klasgenoot Peter Lemmers

Achterste rij vlnr; Christel Vromans, Xander Nuijs, Wilco v Lanen, Edith v d Broek, Jacqueline Burgers, Georgette de Jager, Petra Vergeest, Diego Kouws, Marion Linders. Tweede rij vlnr; Bart vd Brand, Willy v Riet, Petra Cornelissen, Paulien Wagemans, Hennie Willems, Pieter v Haren, Sylvia Wagemans, Kristel v Gemert, Mark Klaassen, Harold Bardoel. Derde rij vlnr; Helmi Thijssen, Jan Linssen, Dianne Smits. Onderste rij vlnr ; Ellien Cuppen, Marieke Derks, Jean-Claude v Casteren, Angely v Gaal , Francis Oosterlaken.

en leraar Arnold Peeters zich nog aan bij het gezelschap. Op enkele klasgenoten na, waaronder helaas Sandra Thoonen ( over-

leden in 2003) was de klas van toen compleet. We kijken terug op een geslaagde en gezellige reünie, met dank aan de orga-

Juvia laat van zich horen

We zijn weer volop bezig met muziek maken en hebben natuurlijk weer leuke optredens op het programma.

Wat we dan zoal gaan doen?

Op zaterdag 29 april zingen we in het Akkertje in Vianen. Een gezellige muzikale middag georganiseerd door Stichting Keijla in samenwerking met de KBO afdeling Vianen. Op 2 mei organiseren we een speciale avond voor bijzondere jongeren. Dat belooft een mooie muzikale en gezellige avond te worden. Daarnaast hebben we natuurlijk nog wat optredens en activiteiten gepland waar we jullie graag zien.

Bingo 4 juli

Even wat anders dan zingen. Op dinsdag 4 juli organiseren wij een heuse bingo. Wij hebben al een heleboel sponsoren bereid gevonden om mooie prijzen beschikbaar te stellen. Denk bijvoorbeeld aan cadeaubonnen en producten van lokale ondernemers, een barbecue of een tegoedbon om de ramen van je woning te laten wassen. Met

als ultieme hoofdprijs een reischeque t.w.v. €300,-! Als je een kaartje koopt krijg je er meteen de bingokaarten bij zodat je hele avond kunt spelen. De avond start om 19:30 uur. Een kaartje kost €15,00 en dat is dus inclusief bingokaarten en koffie/thee. Op de dag zelf (mits nog beschikbaar) kost een kaartje aan de kassa €17,50.

Korenfestival

4 november

3 koren voor de prijs van 1. Zet zaterdagavond 4 november maar vast in je agenda want wij organiseren dan een korenfestival.

Naast Juvia zullen er nog 2 popkoren uit de regio komen optreden. We starten om 19:30 uur en een ticket kost €10,- inclusief 1 koffie/thee.

Kerstavond

24 december

Het duurt nog even maar na het succes van vorig jaar willen we jullie ook dit jaar weer een mooie start van de Kerst bezorgen. Samen de kerst inluiden.

We hebben deze keer 2 optredens. We zingen van 17:0018:00 en van 19:0020:00 uur. Een kaartjes kost €7,50.

Wil je erbij zijn?

De bingo en optredens vinden allemaal plaats in de Lambertuskerk in Beers. Kijk op www.keijla. nl om kaartjes te kopen voor een of meerdere activiteiten. Houd ook onze www.facebook.com/ juvia in de gaten voor updates.

nisatie Marieke en Angely. Het plan is er om dit over 5 jaar weer te herhalen, als we allemaal 60 plussers zijn.

Vier de kerst

9 mei 2023
popkoren voor de prijs van 1
2023 04 07 04 11 24 12 Alle activiteiten vinden plaats in de Lambertuskerk in Beers Kijk voor kaartjes en meer informatie op www.keijla.nl of scan de QR-code met je telefoon.
Korenfestival 3
Programma
start van de feestdagen
Speel mee voor mooie prijzen Zondag 24 december | 17:00-18:00 uur of 19:00-20:00 uur | € 7,50 Zaterdag 4 november | Aanvang 19:30 uur | € 10,Dinsdag 4 juli | Aanvang 19:30 uur | Voorverkoop € 15,T: 06 - 155 144 96 Stevensbeek www.leolinderszwembaden.nl
Muzikale
BINGO!

In gesprek met Sylvia Hofman

Piet

Theunissen

vroeg mijn vader Gerard Hofman in november 2022 of ik in de Beerse courant wilde schrijven. Ik was in Beers omdat mijn moeder Margolda in hospice lag. Zij is inmiddels overleden.

Mijn naam is Sylvia en ik woon sinds 1981 in New Zealand (NZ). NZ bestaat uit 2 eilanden, Noord en Zuid. Ons klimaat heeft warmere winters en koelere zomers dan Nederland maar het waait hier veel in de lente en zomer.

met carnaval gedaan. Mijn vader was vorst, Raymond jeugdprins, ik ben dansmarieke geweest en mijn moeder was in een dans groep met Liesbeth Goossens en haar zus Mieke, en treden op. Dat waren leuke tijden. Mijn Moeder stond altijd klaar voor ons; zij was thuis als wij van school kwamen en hielp ons met ons huiswerk. Mijn vader nam ons vaak mee als hij ging zwemmen in de Kraaienbergse plassen of Eldorado, of ging rennen in een van de bossen.

Ik heb 4 jaar op de MAVO op

opbrengen van babies en kinderen onder 4 jaar. Ik ben nog steeds bevriend met een van die meiden. We zijn zelfs een paar jaar geleden samen naar Frankrijk op vakantie geweest.

Mijn vader had ook geregeld dat ik 3 maanden naar een Kibbutz in Israël zou gaan omdat ik nog geen 17.5 jaar was. Ik was op Kibbuts Yiron waar ik appels plukte en in de keuken werkte met jongelui van allerlei landen. We stonden vroeg op, ik geloof 5 uur s’octends, en we waren vrij rond lunch time en konden dan doen wat we wilde.

Vaak gingen we zwemmen of verkende we de omgeving. De bedoeïen die in de omgeving woonde waren heel gastvrij en gaven je vaak kleine kopjes met ontzettend sterke koffie.

Ik ontmoette mijn eerste man Piet Classens in Venray waar ik twee jaar verpleegkunde heb gestudeerd. Zijn ouders hadden een koeien boerderij en wij emigreerde in 1981 naar New Zealand omdat wij graag onze eigen boerderij wilde hebben. En in NZ was dat toen nog mogelijk omdat ze hier het systeem “share milking “ hebben, waar je een percentage van de melk cheque verdient met hard werken.

Ik ben de oudste van drie en mijn broers zijn Bob en Raymond.

Ik was 11 toen wij verhuisde naar Beers en ik kwam bij Meneer Ghijsen in de 6de klas op de school “Dokter de Kwaal”. Ik kan mijn vriendinnen van dat jaar nog goed herinneren; Connie van de Besselaar en ons buurmeisje Lucie Arts. Ik reed op de manege de overlaat Ruiters. Het was erg fijn dat ik een paard van Harry Derks kon lenen en ik heb daar 4 jaar met plezier dressage gereden. Elke zaterdag moesten wij de stallen uitsmetten en de teugels en zadels schoon maken, maar daarna dronken wij gezellig koffie bij mevrouw Derks. Zij had altijd belangstelling in ons dagelijkse leven.

In Beers hebben wij allemaal wat

het Merlet college gezeten. Een groep vriendinnen ontmoeten elkaar voor ons huis op de Molenstraat en we fietste dan naar de middelbare school in Cuijk. Maria en Nel Claasen moesten ver fietsen; zij woonden op de Graafsedijk.

Mijn droom was altijd om verpleegster te worden, maar ik was te jong na de MAVO voor de verpleging; je moest 17.5 jaar oud zijn. Mijn vader dacht dat het goed was om een jaar in Utrecht by de Zusters of St Augustine te studeren voor een certificaat in kinderverzorging. De zusters hadden scholen voor de kinderen van ongetrouwde moeders. Elk weekend ging ik met de trein naar huis. Het was een fijn jaar en samen met 5 andere meisjes vanuit Nederland heb ik hier veel geleerd; koken, poetsen en het

Het was vreemd om overal gewapende soldaten te zien, zelfs vrouwen hebben daar dienst verplichting. En ik stond er ook versteld van hoe toeristisch Israël was. Mijn ouders kwamen toen ook een week op vakantie en samen hebben we veel plaatsen bekeken. De Dode zee was een leuke ervaring, vooral omdat je zonder veel moeite kon drijven en al dat zout en modder scheen

Het eerste jaar werkte wij op een schaap en rundvlees boerderij waar Piet schapen verzamelde op een paard omdat de weilanden te stijl waren voor een motorbike. Hier is onze oudste dochter Sarah geboren, die nu al 40 jaar oud is. Zij heeft 2 zonen en een dochter. Na dat jaar hebben wij 16 jaar op verschillende plaatsen op dairy farms gewerkt. We werkte lange dagen. Op half 5 in de ochtend gingen we de koeien halen om ze te melken. Als ze ver van de melk stal graasden kon het wel een uur of langer duren voordat je ze in de stal had. Het melken duurde zo’n 2.5 uur. Daarna moesten we de melk shed schoon maken met een grote spuit. Dit hele process herhaalde we weer in de middag rond een uur of twee. Tijdens het kalfseisoen was het mijn taak om de kalven te voeren en leren drinken maar vooral om ze gezond te houden. Ik kijk hier met een fijn gevoel naar terug.

Onze tweede dochter Jessica is in Taranaki geboren, zij heeft 2 dochters en een zoon. Beide dochters wonen in dezelfde plaats als ik, Whanganui. Het ligt aan de west coast van het Noord

DE DORPSCOURANT mei 2023 10
goed voor je huid te zijn.
Sylvia, Gerard, Bob, Margola en Raymond zittend Sylvia appels plukken in Israel in Kibbutz Yiron Sylvia melken in a rotary shed

eiland met 40.000 inwoners. Wij missen gelukkig vaak het slechte weer. Terwijl ik dit schrijf heeft Cyclone Gabrielle veel ravage opgeleverd. Auckland staat onder

water, sommige plaatsen kunnen alleen met helicopters bereikt worden omdat de wegen en bruggen weggespoeld of kapot zijn en meer dan 10.000 inwoners hebben al dagen lang geen elektriciteit. 11 mensen zijn overleden en meer dan 300 mensen zijn nog niet gevonden. Het water was over de huisdaken. Het klimaat is aan het veranderen.

De rentetarief in 1980 was 20 % plus. Wat goed

Play Back organiseert

Hypotheker Beers Open

Het open toernooi van Play Back is al jaren een begrip in de omgeving. Een aantal leden organiseerde jarenlang onder aanvoering van Jeanne Bardoel dit toernooi in de eerste week van juni. Het stokje is nu overgenomen door Annika Driessen, Marinka Hermanussen en Hester de Vries. Zij zijn druk bezig met de organisatie, met hulp van de oude commissie. Want er komt nog wel het een en ander kijken bij zo’n toernooi.

voor ons was omdat wij voor een boerderij aan het sparen waren. Echter Na 16 jaar farming, verhuisde wij naar Whanganui en ik ging in de gezondheidszorg werken, terwijl Piet studeerde. Ik studeerde ook terwijl Ik werkte. Ik heb veel verschillende banen gehad: verzorgster in de wijk en voor de intellectuele handicapped society, Parkinson’s Field Officer, General Manager in een bejaardentehuis, en audicien. De baccalaureus dat ik had was niet genoeg om als verpleegster te werken. En daarom ben ik weer naar de universiteit gegaan op 50 jarige leeftijd omdat ik wijk verpleegster wilde worden. Wat is gelukt en nu werk ik al 8 jaar als wijk verpleegster. Dit is een interessante baan waar ik veel variatie heb. Wij doen hospital verzorging bij mensen thuis en vaak zien wij patienten dagenlijks of wekenlijks.

Ik ben nu al weer 23 jaar getrouwd met Murray Shaw, een NZ man die in Whanganui is geboren. Zijn hobby is vliegen en hij heeft zijn eigen vliegtuig, een Airtourer, dat is het kleinste NZ luchtmacht vliegtuig. Wij hebben 2 lieve lassie honden, die mij druk

bezig houden. Vaak in het weekend gaan we met de hele familie naar de zee of wandelen in het bos. De zee is maar 15 minuten van ons vandaan. Ik heb jaren boog geschoten , heb altijd een grote tuin gehad, waar ik dagelijks fijn in werk. Ik rij geen paard meer omdat ik te vaak ervan af ben gevallen en mijn bekken en mijn rug heb gebroken. Ik speel ook geen squash meer vanwege een tennis elbow. Ik dacht dat ik redelijk goed was, maar op een vakantie naar Nederland won onze Bob in 10 minuten van mij. Maar Bob en Raymond zijn altijd veel technischer in sporten geweest dan ik. Beide speelde voetbal en tennis in Beers. Raymond woont nog steeds in Beers en Bob woont in Breda. Ik ben blij waar ik woon; we wonen heel mooi, met bomen om ons heen, we kijken uit op Mount Ruapehu en ik ben in 10 minuten bij mijn werk.

Belangrijkste is natuurlijk dat er deel nemers zijn. Iedereen die lid is van een tennisvereniging en ouder dan 25 jaar kan zich inschrijven voor het toernooi, dat plaatsvindt van 5 tot en met 11 juni 2023. Er wordt gespeeld in de catego rieën 5, 6, 7 en 8 in het Heren Dubbel, Dames Dubbel en de mix. Natuurlijk hoopt de organisatie ook op veel deel nemers van Play Back zelf. En straks bij het toernooi veel Beerse toeschouwers.

11 mei 2023
Piet, Sylvia, dochters Sarah en Jessica Murray Shaw in his Airtourer Syvlia Hofman
Beers Open 25+ 05-06-’23 t/m 11-06-’23 Categorieën HD/DD/GD Speelsterkte 5/6/7/8 Inschrijven: www.toernooi.nl Inschrijving open t/m 15-05-’23 Tennisvereniging Play Back Beers * Grotestraat 10 * 5437 AS Beers * 0485 -314708 Play Back Beers www.playbackbeers.nl bekaservice.nl ★ bouw- en verhuurservice bouw- en verhuurservice bouw- en verhuurservice
Hypotheker

Paasbrunch De Zonnebloem

Rommelmarkt/kofferbakverkoop

Zondag 7 mei Gildeterrein Beers

10-14 uur

Op donderdag 6 april arriveerden onze gasten om 11.00 uur op camping “Achter ut Huus” voor de, inmiddels traditionele, paasbrunch.

Opnieuw waren we te gast in de mooie schuur van Wiel en Maria Cuppen, waar de open haard brandde en de ruimte mooi in paassfeer was versierd.

Onder het genot van een kop koffie of thee, een borrel en een heerlijke broodmaaltijd met soep, werd er volop bijgepraat en gelachen.

Het werden een paar gezellige uurtjes en ruim na tweeën keerde iedereen voldaan huiswaarts.

De Zonnebloem Beers

WELKOM BIJ BUURTMARKT!DE

Op 8 maart is Tess de Ruyter op de Prinsenstal 35 geboren. Tess is de tweede dochter van Robert de Ruyter en Myron Heijstek en het kleine zusje van Romy. Op De Hoeve 2 zijn Jasmijn en Thomas Claassen op 14 maart geboren. De twins zijn de jongste trots van papa René Claassen en mama Marjolein Claassen-Van Oosten en grote broer Fabian.

DE DORPSCOURANT mei 2023 12
KOM GEZELLIG LANGS BIJ DE BUURTMARKT WIJ ZIJN OPZOEK NAAR CLIËNT-MEDEWERKERS VOOR WINKEL EN BAKKERIJ GILDEWEG 12 - 5437 AK - BEERS

Het beroep van: Linda Claassen

Drie jaar oud was ik, volgens mijn moeder, toen ik zei dat ik later ‘politie’ wilde worden. Tussendoor kwam ook nog de wens naar astronaut, soldaat, etaleur en dierenarts, maar uiteindelijk was ik 18 jaar toen ik begon aan de politieacademie in Eindhoven. Drie maanden later liep ik bewapend door het centrum van Oss en kreeg ik vragen als ‘kunt u mij helpen met mijn kapotte auto’ (want tja, met dat uniform aan, denken mensen dat je overal mee kunt helpen) en kwam ik bij mijn eerste reanimatie waarbij ik alleen maar fungeerde als zaklamp, maar dat was toen al spannend genoeg. Een half jaar later kreeg ik een vaste standplaats op het politiebureau in Cuijk.

Een van de leukste diensten was toch wel tijdens de kuukse 11 kroegentocht waarbij ik gewoon in carnavalskleren met een oortje in en mijn bewapening onder mijn kleding, tussen het publiek liep om onze raddraaiers in de gaten te houden.

Een van de gaafste aanhoudingen was bij een inbraak die gepleegd werd via het dak bij de Jan Linders in Cuijk. In het begin van de nachtdienst controleerden we een auto met hierin een paar jongens welke uit Utrecht kwamen. Alles in ons riep dat het niet klopte, maar we konden die jongens op dat moment niets maken. We besloten onze dienstauto een paar straten verderop te parkeren en zijn letterlijk in de bosjes te gaan liggen met zicht

13 jaar heb ik daar in de noodhulp gewerkt en een fantastische tijd gehad. We hadden een klein, maar heel hecht team. Ik heb in die tijd veel leuke, spannende, heftige en bijzondere situaties mee gemaakt.

Zoals die keer dat we een autoinbreker al een paar weken op het oog hadden en we tijdens onze dienst deze op heterdaad betrapten. Het werd een achtervolging te voet, waarbij de inbreker struikelde, ik tijdens het rennen niet op tijd af kon remmen en… bovenop hem viel… hup, in de boeien en mee! Ook wilden we een keer een slingerende auto controleren, maar deze ging er vandoor. Wat de bestuurder waarschijnlijk niet wist, was dat hij een lekke band had waardoor er tijdens het wegrijden vlammen onder de auto vandaan kwamen. Ver kwam hij dus niet.

op de Jan Linders. Niet heel veel later zagen we dezelfde auto vlakbij ons parkeren en zagen we die jongens het hek over en het dak opklimmen! We vroegen er collega’s bij en konden ze mooi op heterdaad aanhouden. Zo kan ik nog wel 100 leuke dingen opnoemen!

Hoe mooi ik het werk ook vond,

toen ik eenmaal drie kindjes in de luiers had, viel de onregelmatigheid van de diensten me toch steeds zwaarder. Ook merkte ik dat de maatschappij harder werd, er meer geweld plaats vond, had ik veel reanimaties en lijkvindingen die me niet in de koude kleren gingen zitten, en zag ik twee directe collega’s kapot gaan aan PTSS. Hierom begon ik verder te kijken binnen de politie en kreeg ik de kans om drie maanden bij de districtsrecherche in Helmond mee te kijken. Die drie maanden werden uiteindelijk 4,5 jaar. Dat was nog steeds boeven vangen, maar dan op een andere manier! Heel interessant!

Hier heb ik leuke onderzoeken gedraaid naar onder andere verschillende straatroven, gewapende overvallen, kindermishandelingen, drugszaken en ik ben een paar keer bij de start van een moordonderzoek geweest.

Als eerste rechercheur ter plaatse zijn bij zo’n zaak en dan zo snel mogelijk iedereen aansturen om binnen

korte tijd zoveel mogelijk informatie binnen te krijgen. Of, na maanden van telefoons afluisteren, personen observeren en

beelden uitkijken, bij een verdachte uitkomen en deze kunnen aanhouden.

Dat voelt fantastisch!

Bij een onderzoek in Valkenswaard.

Toch waren het ook hier vaak lange dagen en regelmatig overwerken.

Ik wilde graag meer tijd met mijn gezin en ik miste het bureau en de collega’s in Cuijk. Daarom kun je me sinds een paar maandjes weer vinden op het bureau in Cuijk, aan de balie/ receptie en binnenkort ook weer af en toe op de auto!

Ik heb klappen gevangen, ben bespuugd, uitgescholden, bedreigd en beledigd, maar toch zat het als drie jarig meisje al in me, want politieagent ben ik in

hart en nieren. Ik ben trots op mijn beroep. Trots dat ik mijn steentje kan bijdragen aan deze maatschappij. Trots dat ik meerdere mensenlevens heb kunnen redden, trots dat ik vrouwen en kinderen uit een huiselijk geweldsituatie heb kunnen halen, dat ik bij het melden van slecht nieuws het eerste verdriet heb kunnen opvangen en trots op alle criminelen die ik aan heb kunnen houden.

Ik weet het zeker: ik heb het mooiste beroep van de wereld!

13 mei 2023
Beëdiging door korpschef E. Akerboom. Bij mijn huidige baan in Cuijk. Bij een onderzoek in Valkenswaard.

De Wiel eens van een andere kant.

Foto: Marja Berends

Natuurwandeling Molenheide

Op zondag 7 mei 2023 kun je onder begeleiding van natuurgidsen van IVN De Groene Overlaat de Molenheidse bossen te Mill bezoeken. Zij verzorgen dan een excursie in dit 260 ha grote natuurgebied dat eigendom is van Natuurmonumenten en zij vertellen over de historie en over de huidige natuurwaarden van dit gebied.

Tot 1920 was het gebied grenzend aan de noordzijde van de Peel een natuurlijk heidegebied.

Wij houden een

Bag2School

Kledinginzamelingsactie!

• Iedereen is welkom om mee te helpen

• Hoe meer we inzamelen, hoe meer we betaald krijgen

• Het geld besteden we aan activiteiten voor de leerlingen, zoals het zomerfeest en schoolreisje.

• Graag alleen goede kwaliteit schone kleding, lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen, handtassen en schoenen (de schoenen aan elkaar gebonden alstublieft)

Het team van Bag2School is beschikbaar voor hulp en ondersteuning op telefoonnummer

Onze Bag2School organisator is :

De Ouderraad van de Dr. Jan de Quay basisschool

0800 222 222 0

Kantoor uren 9:00 - 17:00

De paardentrailer staat op woensdag 10 mei en donderdag 11 mei voor de Basisschool Dr. Jan De Quay. Op vrijdag 12 mei worden de zakken opgehaald. Alvast bedankt.

www.Bag2School.nl

In het kader van de toenmalige werkverschaffing liet de gemeente het gebied door de vele werkelozen ontginnen en beplanten als een productiebos, afwisselend met verschillende naald- en loofbomen. Het hout van de grove den werd gebruikt als stuthout in de mijnen en een deel van het andere hout werd net voor de 2e wereldoorlog gebruikt voor het bouwen van de bekende PeelRaamstelling.

In 1960 werd er midden in de bossen op een perceel van 33 ha. een enorm kippenbedrijf gebouwd waarin vleeskuikens werden vetgemest. Vanwege de ontoelaatbare ammoniakuitstoot en verzuring werd na ruim 30 jaar de productie op dit bedrijf stilgelegd.

In 2000 zijn de Molenheidse bossen eigendom van Natuurmonumenten geworden. Natuurmonumenten heeft de stallen afgebroken, de vervuilde voedselrijke grond afgegraven en het gebied teruggegeven aan de natuur. De natuur deed zijn werk en heide en vele planten en kruiden uit het verleden zijn er

teruggekomen. De gidsen laten tijdens de 2 uur durende wandeling deze nieuwe natuur zien.

Praktische informatie

- De excursie is op zondag 7 mei 2023 van 10.00 uur tot 12.00 uur.

- Verzamelen bij Camping Van Rossums Troost, Oude Wanroijseweg 24, 5454 NA Sint Hubert.

- Vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met donderdag 4 mei 2023 op e-mailadres: natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl

- Degenen die zich aanmelden krijgen bericht of ze wel of niet kunnen deelnemen.

- Honden mogen met deze excursie niet mee.

- Deelname aan de excursie is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

- Na afloop is er gelegenheid om nog even na te praten en iets te drinken bij camping Van Rossums Troost.

- Nog vragen? Stel ze op natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl of 06-14641745.

DE DORPSCOURANT mei 2023 14

Bomenwandeling 'Heeswijkse Heuvel' Cuijk

Wil jij ook meer te weten komen over bijzondere bomen en struiken?

Kom dan op 6 juni a.s. naar de “Heeswijkse Heuvel” in Cuijk. De natuurgidsen

Rob Remmerde en Arie van Hees van IVN De Groene Overlaat verzorgen dan een excursie door het in 1997 aangelegde park op een voormalige vuilnisbelt. In dit park zijn o.a. groepen van eiken, esdoorns, linden en berken van verschillende soorten te zien en de gidsen vertellen over de bijzondere kenmerken van deze bomen.

Is het nu een duivelswandelstok, een sierkers of een rode beuk? Draagt deze boom vruchten?

Wanneer komt er blad aan? Past deze boom of struik ook in mijn tuin? Allemaal vragen waarop je tijdens deze wandeling antwoord krijgt.

melden is wijs!

Calamiteit

In geval van brand of een ernstig ongeval bel je naar:

112

Raadpleeg ook de website van de gemeente www.gemeentelandvancuijk.nl

Criminaliteit

Denk aan drugsdumping of andere criminele activiteiten. Verdachte situaties zonder spoed: 0900 - 8844

Verdachte situaties met spoed:

112

wijkse Heuvel” in Cuijk

- Het verzamelpunt is tegenover Bostulp 21, 5432 HK Cuijk

- Omdat het aantal deelnemers aan deze excursie beperkt is dien je je vooraf aan te melden. Dit kan tot en met woensdag 31 mei 2023 op e-mailadres: natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl

- Degenen die zich aanmelden krijgen uiterlijk donderdag 1 juni bericht of ze wel of niet kunnen deelnemen

- Het terrein is heuvelachtig, draag dus goed schoeisel

- Indien je er behoefte aan hebt, neem dan zelf iets te drinken mee

Meld misdaad anoniem

Anoniem melden van verdachte activiteiten: 0800 - 7000

Buurtbemiddeling

Burenruzie? Neem contact op met Buurtbemiddeling Land van Cuijk. 0485 - 700 500

Gemeente Land van Cuijk

Bezoekadres Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk Postadres Postbus 7, 5360 AA Grave E-mailadres gemeente@landvancuijk.nl

Download de MijnGemeenteApp op je mobiele telefoon.

Overlast

Jeugdoverlast, zwerfafval, woonoverlast, overige overlast? Dien een melding in bij de gemeente: www.gemeentelandvancuijk.nl of MijnGemeente APP

Digitale veiligheid

De Fraudehelpdesk adviseert gedupeerden van cybercrime, oplichting, fraude of oplichting en verwijst naar instanties die verder kunnen helpen. Bel naar: 088 - 786 73 72

Sociale overlast

Maak je je zorgen over iemand in jouw omgeving? Een familielid? Een huisgenoot? Een buur?

Bel dan het meld- en adviespunt Zorg en Overlast: 085 - 020 34 51

Hulp, advies en een luisterend oor bij huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Bel dan Veilig Thuis: 0800 - 2000

Praktische informatie

- De excursie is op zaterdag 3 juni 2023 van 14.00 tot 16.00

- De locatie is park de “Hees-

- Deelname aan de excursie is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd

- Nog vragen? Stel ze op natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl of bel 06-14641745

Aandacht, respectvol en creatief

15 mei 2023 10 RESTAURANTS ONDER ÉÉN DAK! ABC Velp RESERVEER EEN TAFEL ABCRESTAURANTS.COM
uur.
Oliestraat 4, 5361 GN Grave 0486 472 074 Wanroijseweg 42, 5451 HA Mill 0485 452 868 info@annorauitvaartverzorging.nl www.annorauitvaartverzorging.nl Samen vinden we de kracht
Meldwijzer
Telefoonnummers
Algemeen
Sociaal domein
Centrum
tijdens kantooruren
0485-854 000
(inkomen, zorg) 0485-854 444
Jeugd & Gezin 0485-853 333

Ontmoetingsruimte ’t TREFPUNT

Prachtig hoe men mensen kan verbinden door “SAMEN ETEN”

Datum; Woensdag 03-05-2023

Inloop vanaf 17.00 uur – aan tafel 17.30 uur

Kosten; € 8,50 per persoon excl consumptie

Verplicht AAN- of AFMELDEN t/m zondag

30-04-2023

Contactgegevens ’t Trefpunt - Beers

Mail; ontmoetingsruimtetrefpunt@gmail.com

Whatsapp; 06-10052497 - Mieke

Nelly - 0485-314055 - nvdbroek17@gmail.com

Mieke - 0485-317966 - mlanen5@gmail.com

Aanmelden kan ook tijdens onze openingstijden bij gastvrouw/heer

Leestafel Ontmoetingsruimte

Brochures/tijdschriften/streeknieuws ter inzage;

• Zo regel ik mijn levenstestament

• Seniorenwijzer.nl – NaWinter 2023

• Ontmoet het Platteland van Cuijk 2023

• Fiets een Plattelandsrondje – 2023

• LEEF! Met dementie

• ONTDEK – Activiteitenprogramma BiblioPlus

• ZO REGEL IK MIJN TESTAMENT van Nationaal Ouderenfonds

• VOORTLEVEN van Nierstichting

• Magazine ALZHEIMER NEDERLAND

• Samen diigitaal

Genieten van het lentezonnetje met een goed boek?

Tijdens onze openingstijden kan men gratis boeken lenen. Er zijn Grote letter boeken –streekromans – thrillers enz. Voor elk wat wils.

Even een kopje koffie drinken en een praatje maken binnen of als het zonnetje heerlijk schijnt buiten aan de picknicktafel op ons terrasje.

UIT-tips

Kloosterbibliotheek van Sint Agatha Tentoonstelling “Verborgen boekenpracht”. Kloosterkerk en Poortgebouw zijn opengesteld op woensdag – donderdag – vrijdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur en de tentoonstelling op genoemde dagen is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

De kloostertuin is dagelijks geopend voor wandelaars.

KBO afd. Beers/Linden – Jaar-

programma 2023

17-05-2023 – Midgetgolf

21-06-2023 – Bezoek Verdeliet Cuijk

20-09-2023 - Bezoek Provinciehuis Den Bosch

22-09-2023 – Modeshow 10.00 uur – Trefpunt

18-10-2023 – Ontmoetingsdag

22-11-2023 – Informatie “Verkeer & Veiligheid”

20-12-2023 - Kerstviering – Café-Zaal “De Spijker”

Contactgegevens KBO afd. Beers/Linden

Jan Hofmans – 0485-314893

kbobeerslinden@gmail.com

KBO klussendienst

Vanaf 1 februari kunnen KBO-leden terecht bij de klussendienst.

Hebt u een klus dan kunt u dit per mail melden aan;

klussendienstkbo@gmail.com of per whatsapp; 06-25286993

HobbyCentrumCuijk

Openingstijden; Maandag t/m vrijdag van 13.00 – 17.00 uur Zaterdag van 10.00 – 13.30 uur – Vanaf zaterdag 15-04-2023 - speciaal voor degenen die niet door de week een hobby kunnen beoefenen.

Voor meer informatie kan men tijdens de openingstijden geheel vrijblijvend binnen lopen.

Voorziter; Hans Cranen – 06-30110727

Secretariaat; Anka Cranen – 06-39433313 www.hobbycentrumcuijk.nl info@hobbycentrumcuijk.nl

Adres; Hobbycentrum Cuijk

Molentraat 47 – 5431 BW Cuijk Postadres; Hobbycentrum Cuijk Stationsplein 16, 5431 CE Cuijk

Taxidienst Valys

Woont de familie ver weg of wil men graag een dagje eropuit buiten de regio?

Dan is de taxidienst Valys misschien wel iets voor u.

Valys is een taxidienst voor mensen met een mobiliteitsbeperking en verder willen reizen dan 25 km vanaf het woonadres. Voor een aantrekkelijk tarief reist men veilig en comfortabel naar de bestemming.

Voor meer informatie; www.valys.nl

Valyspas op papier aanvragen; www.valys.nl/ aanvraagformulier

Valyspas digitaal aanvragen; www.pasaanvraag.nl

VOOR WIE;

Recht op WMO-vervoer [bv.Regiotaxipas].

Bewijs van Gemeente dat men recht heeft op een WMO-rolstoel of scootmobiel.

Een gehandicaptenparkeerkaart van de Gemeente

OV-Begeleiderskaart

Een verklaring van of namens Gemeente dat, ondanks dat men niet beschikt over bovenstaande documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat.

Nog vragen of onduidelijkheden? Bij het openen van de Valys website opent zich rechts onderin een pop-up venster waarin men kan chatten met een Valys medewerker.

Valys is ook telefonisch bereikbaar via 09009630

Telefoonnrs/mailadressen

Acupunctuur – Praktijk van Doesburg – tel. 06 - 44182418

Fysio- en Manuele Therapie P.M.J. Theunissen; tel. 0485 - 321869

Huisartsenpost: tel.0900-8880

KBO Beers-Linden: Jan Hofmans – 0485-314893

kbobeerslinden@gmail.com

Sociom – centraal kantoor; 0485-700500 of via info@ sociom.nl

Thuiszorg Pantein – Bel voor alle zorgvragen 0900 – 8803

TREFPUNT - BEERS

• Beheersstichting Beers-Linden:

Nelly v.d. Broek - 048-5314055 – nvdbroek17@gmail.com

Mieke v. Lanen - tel. 0485-317966 - mlanen5@gmail.com

• Woningcorporatie Mooiland

Klantenservice – 088-4501010 - info@mooiland.nl / www.mooiland.nl

• Ontmoetingsruimte – tel. 0485-322787 – ontmoetingsruimtetrefpunt@gmail.com

Vervoer nodig; tel. 0485-336939 [Vrijwillige hulpdienst 09.30 – 11.30 uur]

Vier het Leven – 035-5245156 [ma. t/m vrij. 09.00 tot 18.00 uur] info@4hetleven.nl of www.4hetleven.nl

VroBe [Vrouwenvereniging Beers] – secr. Rietje HendrixHuberts – tel. 06-10506695

WELZIJN OUDEREN CUIJK

• Welzijn Ouderen Cuijk/KBO – Informatiebalie: Deze balie verzorgt de informatievoorziening van Welzijn Ouderen Cuijk en KBO alsook van Sociom tbv ouderen Gemeente Cuijk.

Tel. 0485 – 574440 [keuzenummer 3] – infobalie@welzijnouderencuijk.nl

Locatie; Dienstencentrum Cuijk – K13 [achter receptie] Openingstijden; Maandag 10.00 – 12.00 uur

• Bestuur

Voorzitter; Gert Thijssen –voorzitter@welzijnouderencuijk.nl

Secretaris; Truus Gerrits –secretariaat@welzijnouderencuijk.nl

Penningmeester; Paul Taanman –penningmeester@welzijnouderencuijk.nl

Bestuurslid / sector activiteiten; Johan van Hoof –activiteiten@welzijnouderencuijk.nl l

Bestuurslid / sector welzijn – Jeanne Bardoel –welzijn@welzijnouderencuijk.nl

• Wonen-Welzijn-Zorg: Hulpvragen – Centraal meldnummer 0485 –574440 – menu; optie 1

IBB [Individuele Belangenbehartiging] – ouderenadviseurs – cliëntondersteuners –thuisadministrateurs – belastinginvullers; Huub Koot 0485 – 313315 en Ulla Becker 0485 - 700500

• Tafeltje Dekje – Informatie en aanmelden voor Tafeltje Dekje via; Welzijn Ouderen Cuijk - tel. 0485-574440 Voor afzeggingen en wijzigingen neemt u contact op met Hofmans Catering tel. 024-3586076 of met een van de coördinatoren; Nelly van den Broek - 0485-314055

Wilhelmien van den Heuvel - 0485-31772

Theo Zimmermans - 0485-315353

Zonnebloem afdeling Beers: Bezoekwerk: Reny de Groot – tel. 06-53632291 Secretaris: Henriëtte Claassen – tel. 0485 - 316798

Prikservice

Dinsdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in ’t Trefpunt – afspraak verplicht.

Online; www.maasziekenhuispantein.nl/afsprakenagenda-bloedafname

Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur – 06-20240544

DE DORPSCOURANT mei 2023 16

Emma

Hallo allemaal, mijn naam is Emma Hendriks en ik ben 4 jaar oud. Samen met mijn papa Willem, Mama Bo, Zusje Lotte en broertje Tycho woon ik op de Prinsenstal.

Sinds november ga ik naar de basisschool in Beers. Als ik naar school toeloop dan ben ik al enthousiast aan het roepen naar al

Gerrit

Woef Woef, mijn naam is Gerrit. Ik ben een Ierse setter reu en op 26 april vier ik mijn eerste verjaardag!

Samen met mijn baasjes woon ik op de Broekhofsestraat 1B. Twee weken voordat mijn baasjes een dochtertje kregen kwam ik binnen het gezin, mijn baasjes hoor ik nog geregeld zeggen dat ze drukker waren met mij als pup dan met hun dochtertje Juul als pasgeboren baby. Juul en ik zijn ondertussen echt vriendjes, we groeien samen op. Juul aait mij graag en dan hoor ik mijn baasje zeggen zachtjes aaien, heel zachtjes aaien… In de meeste gevallen gaat dit goed, maar soms trekt ze aan me staart of aan mijn oren. Ik geniet van een heerlijke wandeling in het bos samen met mijn andere hondenvriendjes of aan de overkant aan de plas. Elke zondag ga ik naar school dan train ik samen met

mijn klasgenootjes die ik tegenkom. Op school speel ik graag met de clicx en oefen ik veel met de letters. Ook vind ik het leuk als ik gekozen word tot hulpje van de juf. Buiten bij school schommel ik graag en fiets ik graag op de oranje fiets.

Na schooltijd speel ik graag met vriendinnen of met mijn zusje. We spelen dan vader en moedertje/ juf en hulpje. Ook speel ik graag buiten en fiets of step ik graag. Met mijn kleine broertje knuffel ik graag en maak hem graag aan het lachen. Als het buiten slechter weer is dan vind ik het leuk om te kleuren en te knutselen. Sinds kort zit ik ook op zwemles. Ik zit nu bij badje 3 en dat vind ik heel leuk.

De volgende die ik heb gevraagd iets over zichzelf te vertellen, is mijn vriendinnetje Wies.

Kopij aub inleveren vóór 10 mei

mijn baasjes om een echte jachthond te worden. Ze laten mij apporteren met wild en trainen mij om me te laten gehoorzamen, door mijn enthousiasme is dit soms nog echt een uitdaging maar ik doe me uiterste best! Spelletjes spelen in huis met mijn konijnen dummy vind ik geweldig en als ik goed mijn best doe krijg ik als beloning rauwe frikandel of leverworst,

Pinksterwandeling Tongelaar

Op 2de Pinksterdag, maandag 29 mei, verzorgen de natuurgidsen van Brabants Landschap en IVN 2 gratis wandelexcursies om 11:00 uur.

Kasteel gesloten

In verband met een besloten feest zijn het kasteel en de binnenplaats op Tweede Pinksterdag gesloten. Er is dus geen mogelijkheid voor koffie of toilet. Maar er valt zoveel te zien en te vertellen in deze mooie tijd van het jaar, dat de natuurgidsen van Brabants Landschap hebben besloten om toch op pad te gaan. Behalve de flora en fauna zullen het kasteel en haar geschiedenis ook uitgebreid aan de orde komen. Ga je mee?

Reserveren

De gidswandelingen vertrekken om 11:00 uur bij het insectenhotel in de boomgaard, rechts van het kasteel. Deelname is gratis, reserveren verplicht. De wandeling duurt ongeveer een uur en is niet rolstoelvriendelijk. Honden zijn (mits vriendelijk en goed aangelijnd) welkom.

dat vind ik heerlijk! Na het knuffelen met mijn baasjes rol ik me helemaal op als een rolmops en kan ik uren slapen. Naast dat er nog een bejaarde vriendin in huis rondloopt Pip de Chiweenie hebben we ook een buurhondje Pip. Pip het buurhondje heb ik gevraagd om na mij een stukje te schrijven.

Dikke hondenpoot van mij, Gerrit

Kopij a.u.b. inleveren vóór 10 mei

redactie@dorpscourant.nl

Liever zelf eropuit met het gezin?

Dat kan natuurlijk ook! Download de app 'Vossenstreken' en kies zelf een gebied en thema van de route. Bijvoorbeeld de route 'Da's pas speuren' op Landgoed Tongelaar. De routes en startlocaties zijn te vinden op www.vossenstrekenapp.com

Praktische info

Adres: Tongelaar 12 Mill, autonavigatie Hoogedijk Mill invoeren! Parkeren op de grote parkeerplaats voor de slagbomen. Vanaf daar is het nog 8 minuten wandelen naar de boomgaard bij het kasteel.

We verzamelen bij het insectenhotel.

www.brabantslandschap.nl

dieren proat

Vragen van de dierenproat: Mijn naam is:, Mijn ras is:, Leeftijd:, Eigenschappen:, Mijn grootste angst:, Mijn favoriete dingen om te doen:, Mijn favoriete speeltje:, Snurk ik: De volgende is:, enz.

17 mei 2023
CAFE cafetaria zaal CATERING
foto Maria van der Wijst

Dauwtrappen in de Maasheggen

In navolging op de succesvolle dauwtrapwandeling vorig jaar op Hemelvaartsdag organiseert IVN De Groene Overlaat ook dit jaar op donderdag 18 mei weer zo’n wandeling tussen de Maasheggen nabij Sint Agatha. Ook zin in een pittige ochtendwandeling, je bent van harte welkom.

hiervan te ervaren. We starten de wandeling om 7.00 uur met stevig (waterdicht) schoeisel of laarzen.

Oorspronkelijk was het dauwtrappen een viering als volksgeloof om op Hemelvaartsdag de heropening van de natuur te eren. Ook zou de dauw op het gras een zuiverende werking hebben.

Tijdens de wandeling vertellen de gidsen over de ontstaansgeschiedenis, de Unesco status en het beheer van het gebied en natuurlijk ook over de meest voorkomende planten, struiken en bomen.

Praktische informatie

- De wandeling is op donderdag 18 mei 2023 van 07.00 uur tot 09.00 uur.

- Verzamelen iets voor 7.00 uur op de parkeerplaats bij de kerk in Sint Agatha, Kloosterlaan 24, Sint Agatha

- Omdat het aantal deelnemers aan deze excursie beperkt is dien je je vooraf aan te melden. Dat kan tot en met maandag 15 mei op e-mailadres: natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl

ons Honkje

vogelhuisje

het intieme een kamer appartement zoals voor mezen vinken

Wat kun je tijdens deze ochtendwandeling verwachten?

De natuurgidsen van IVN De Groene Overlaat nemen je ’s morgens vroeg als de zon net is opgekomen, mee vanaf het klooster in Sint Agathe het Maasheggengebied in en laten je kennismaken met het ontwaken van flora en fauna. In alle vroegte laten de vogels zich horen en ligt de dauw vaak nog op de weilanden. Het is een hele belevenis om de puur- en frisheid

We eindigen weer bij het klooster in Sint Agatha waar je op eigen kosten in het Poortgebouw onder het genot van koffie/ thee met een kloosterkoek kunt nagenieten van deze stevige ochtendwandeling. De wandeling is gratis maar een vrijwillige bijdrage voor IVN wordt zeer gewaardeerd. Na afloop kan iedereen op eigen gelegenheid de kloostertuin bezichtigen.

Gefelicitaart

- Degenen die zich aanmelden krijgen bericht of ze wel of niet kunnen deelnemen.

- Honden kunnen niet mee

- Na afloop is er gelegenheid om iets te gebruiken in het Poortgebouw bij het klooster.

- Deelname aan de wandeling is

soms ook welkome mussenvilla voor een mussengezin geborgde veiligheid vogelvriendelijk

‘Twintigertje’- Cor Toonen © Cuijk april 2023

gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd. - Nog vragen? Stel ze op natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl of 06-14641745.

De taart van onze buurtmarkt gaat deze maand naar Peter Toonen. In het januarinummer van de DC schreven wij dat, dankzij het initiatief van Peter, 58 minderjarige alleenstaande asielzoekers een kerstpakket kregen aangeboden. Maar daar is het niet bij gebleven. Peter ging door met het zich inzetten voor deze jongeren. Na overleg met Pieter ten Haaf mocht deze groep gratis gaan sporten in de Kloosterhof in de zogenaamde stille uren. En daar is gretig gebruik van gemaakt. Peter zette zich ook in dat deze jongeren fietsen ter beschikking kregen. Per april zijn de jongens en meisjes verhuisd naar Lichtenvoorde. En Peter gaat door met zijn prachtig werk. Want hoe moeten de fietsen naar Lichtenvoorde? Ook

hiervoor vindt hij een oplossing. Hij vraagt aan Paul van Schaijik of hij bereid is de fietsen te vervoeren. En Paul kennende zegt volmondig ja.

“Ja”, zegt Peter, “ik ken veel mensen bij ons in het dorp en ik weet dan ook wie ik voor bepaalde dingen het beste kan benaderen. Voor goede doelen zegt men niet gauw: nee.”

Peter blijft contact houden met de deze jongeren en gaat binnenkort ook op bezoek in Lichtenvoorde. Wat jij hebt gedaan en nog steeds doet voor deze jongeren is in één woord: geweldig!! Toen jij werd voorgedragen, wisten wij meteen dat jij deze taart dik en dubbel verdiend hebt.

DE DORPSCOURANT mei 2023 18 Gedicht
Peter met de taart
N I E U W M O D E L B E N D I E I M P R E S S I V E 1 8 0 0 Havenlaan 18 5433 NL KATWIJK a/d MAAS Tel: 0485-316896 Fax: 0485-314732 info@bendie.n ww w.bendi e.n l J A C H T W E R F B E N D E NIEUWBOU W HELLINGE N WINTERBERGING REPARATIE

H. Martinusparochie

Geloofgemeenschap H. Lambertus Beers

Kerkberichten. Mei-juni 2023. Van de leefgemeenschap H. Lambertus Beers. Parochie H. Martinus te Cuijk.

Kerkdiensten alleen op zondag om 9.30 uur, deze zijn

Zondag 7 mei 9.30 uur Volkszang.

Zondag 21 mei 9.30 uur Gemengd koor.

Zondag 4 juni 9.30 uur Volkszang.

Zondag 18 juni w9.30 uur Gemengd koor. Na afloop van de dienst is er een gezellig samen zijn met ’n kop koffie thee.

Mede parochianen, de maand april is alweer voorbij, hebben alweer vele mooie zomerse dagen gehad en hopen op een mooie zomer met af en toe ‘n goeie regenbui. Een wens die we allemaal vervuld willen zien maar we weten met grote zekerheid dat we daar niets over te vertellen hebben en allemaal maar moeten afwachten of we het willen of niet.

Maar hoe jouw leven verloopt dat heb je voor vele procenten in eigen handen en ben je zelf verantwoordelijk voor. Handel daar dan ook naar en voel je veil in doen en laten. Op een Rooms-katholieke basis gebouwde levensstijl zit je goed en verantwoord en kun je alle antwoorden vinden op je levens problemen.

Enkele belangrijke woorden;

Parochiële zaken:

Voor persoonlijk contact is pastoor Theo Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, tel. 312555 of per Mail th.lamers@martinuscuijk.nl

Ook kan men vragen naar kapelaan pater Callistus Offor of kapelaan Henk Jansen voor een persoonlijk contact, of bij noodgevallen zoals zieken zalving en melding van overlijden.

Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat door verwezen.

Het secretariaat – Parochiecentrum –Pastorie is gevestigd in de Kerkstraat 10. 5431DS Cuijk. Tel. 0485-312555. Email; info@ martinuscuijk.nl

Activiteitenkalender

Mei 2023

01 mei KBO afd. Beers/Linden Nordic Walking/lopen - Burg.v.d.Braakplein - 09-10u

01 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - Handwerken/biljarten - 13.30 uur

1 mei Kaart-avond St. Anthoniusgilde Beers, gildehuis Crotos, 20.00 uur

02 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - Rummikubben - 09.30 uur

02 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - KBO/SWOC Zitgymnastiek 14.45 - 15.30 uur

02 mei Kloosterhof - KBO/SWOC - Gymnastiek 15.45 - 16.30 uur

03 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - Zangkoor Vûr de lol - 10.00 uur

03 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - SAMEN ETEN - 17.00 uur

04 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - Prijsrikken - 13.30 uur

4 mei Oudijzer inleveren Sportpark HBV 13-14.30 u

7 mei IVN wandeling De Molenheide Sint Hubert. 10.00 uur

7 mei Rommelmarkt en kofferbakverkoop gilde Beers, gildeterrein Crotos, 10-15u

08 mei KBO afd. Beers/Linden Nordic Walking/lopen - Burg.v.d.Braakplein

Bank, Parochie H. Martinus, NL 67 RABO 0177 4932 32

Of Gemeenschap Beers H. Lambertus; NL 72 RABO 0105 2046 68

Misintenties kan men schriftelijk opgeven, men zorgen ervoor dat het duidelijk leesbaar is en voorzien van €.12,50 per intentie. Inleveren bij Harrie van Haren Gildeweg 30 te Beers.tel. 314333. Voor ’n Doopviering een Huwelijks- of een Jubileumviering contact opnemen met secretariaat. Klokluiden voor overleden familielid; Harrie van Haren. 314333 Beheer Kerkhof; Sjaak Vromans 312207

15 mei KBO afd. Beers/Linden Nordic Walking/lopen - Burg.v.d.Braakplein - 09-10u

15 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - Handwerken - 13.30 uur

15 mei Kaart-avond St. Anthoniusgilde Beers, gildehuis Crotos, 20.00 uur

16 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - Rummikubben - 09.30 uur

16 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - KBO/SWOC Zitgymnastiek 14.45 - 15.30 uur

16 mei Kloosterhof - KBO/SWOC - Gymnastiek 15.45 - 16.30 uur

17 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - Zangkoor Vûr de lol - 10.00 uur

17 mei KBO afd. Beers/Linden - Midgetgolf\

18 mei IVN Dauwtrappen Maasheggengebied Sint Agarha. 07.00 uur

21 mei SCMH 1 - HBV 1, 14.30u

22 mei KBO afd. Beers/Linden Nordic Walking/lopen - Burg.v.d.Braakplein - 09-10u

22 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - Handwerken - 13.30 uur

23 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - Rummikubben - 09.30 uur

23 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - KBO/SWOC Zitgymnastiek 14.45 - 15.30 uur

23 mei Oud papier Burg. v.d. Braakplein 15-20u t.b.v. Dr. J. de Quay & ‘t Neie Huukske

23 mei Kloosterhof - KBO/SWOC - Gymnastiek 15.45 - 16.30 uur

24 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - Sjoelen - 13.30 uur

25 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - Kienen - 13.30 uur

26 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - Computerinloop - 10.00 - 11.30 uur

26 mei Bingo-avond St. Anthoniusgilde Beers, gildehuis Crotos, 19.30 uur

29 mei HBV 1 - Siol 1, 14.30u

Juni 2023

1 jun Oudijzer inleveren Sportpark HBV 13-14.30 u

3 juni IVN Bomenwandeling Heeswijkse Heuvel Cuijk. 14.00 uur

5 jun Kaart-avond St. Anthoniusgilde Beers, gildehuis Crotos, 20.00 uur

6 juni Oud papier Burg. v.d. Braakplein 15-20u t.b.v. Dr. J. de Quay & ‘t Neie Huukske

19 jun Kaart-avond St. Anthoniusgilde Beers, gildehuis Crotos, 20.00 uur

Opgaven activiteitenkalender: www.dorpscourant.nl

19 mei 2023
- 09-10u 08 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - Handwerken - 13.30 uur 09 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - Rummikubben - 09.30 uur 09 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - KBO/SWOC Zitgymnastiek 14.45 - 15.30 uur 09 mei Kloosterhof - KBO/SWOC - Gymnastiek 15.45 - 16.30 uur 9 mei Oud papier Burg. v.d. Braakplein 15-20u t.b.v. Dr. J. de Quay & ‘t Neie Huukske 10 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - Sjoelen - 13.30 uur 10 mei kledinginzameling basisschool Dr. Jan de Quay i.s.m Bag2school 11 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - Kienen - 13.30 uur 11 mei
Dr.
kledinginzameling basisschool
Jan de Quay i.s.m Bag2school 12 mei Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt - Computerinloop - 10.00 - 11.30 uur
13 mei Café-Zaal De Hei Vianen - concert Vicinia 35 jaar - 19.30 uur
14 mei HBV 1 - SV Milsbeek 1, 14.30u
Gezinsleven – Samenleven – Liefde- Bijbel.
Tel. 0485 - 351000 Gildeweg 2 5437 AK Beers Mob. 06 - 50298016 WWW.GEERTTHIJSSENBOUWSERVICE.Nl TIMMERMAN INFO@CLAASSENBOUW.NL AANNEEM-, TIMMER& ONDERHOUDSBEDRIJF 0485 - 320790 Gezocht! TIMMERMAN INFO@CLAASSENBOUW.NL AANNEEM-, TIMMER& ONDERHOUDSBEDRIJF 0485 - 320790 Gezocht! TIMMERMAN INFO@CLAASSENBOUW.NL AANNEEM-, TIMMER& ONDERHOUDSBEDRIJF 0485 - 320790 Gezocht! Wijkaccommodatie ’t Trefpunt Burg van de Braakplein 2 5437 DA Beers > Geen wachtlijst > Behandeling op afspraak > Met/zonder verwijzing > Aan huisbehandelingen Voor aanmelding 0485-321869 of www.fysiotherapietheunissen.nl Cuijk – Beers - Vianen Verkrijgbaar van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17 00 uur bij de receptie van Landgoed de Barendonk tel. 0485 316 436 email: receptie@barendonk.nl �rnrrID)� Voor al uw feesten, bruiloften, private diners & events. Jan Hendrix - 06 543 004 92 Kerkeveld 2 - 5437 BH Beers info@lambertuskerkevents.nl www.lambertuskerkevents.nl