Page 1

comIgo

2017/Sô´ 4 CÔNG ĐOÀN ĐỒNG HÀNH · CHRISTIAN LIFE COMMUNITY

_

` hành …” ´  nhân “Xin châp . con làm ban . dông


HERMANOLEON

COMIGO ‐ SỐ 4/2017

“Ước muốn của tôi là chinh phục cả nhân loại. Tôi sẽ lôi kéo mọi người  đến với tôi (comigo). Những người theo tôi sẽ ở với tôi, cùng lao tác  với tôi và đối diện những thách đố  với tôi, cùng cầu nguyện và tỉnh  thức với tôi. Ai làm việc với tôi  và chịu đau khổ với tôi, sẽ cùng  chia sẻ vinh quang Nước Trời  với tôi.”   [LT #93]

comigo

TẬP SAN HUẤN LUYỆN & LIÊN LẠC ĐỒNG HÀNH-CLC

Ban Phục Vụ  Trưởng Cộng Đoàn‐Phạm Quang Trung, Phó Cộng Đoàn‐Nguyễn Nam Phương    Ecclesial Assistant‐LM Nguyễn Hùng S.J   Các Vùng: Âu Châu‐Phan Thi Hương ● Canada‐Trần Thiên Nga ● Đông Bắc‐Hàng Minh ●         Tây Nam‐Vũ Đức Hưng ● Trung Tây‐Trần Thái Sơn    Các Ban: Gia Đình‐Mai Hoàng Ân, Mai Hương ● Huấn Luyện‐Nguyễn Mộng Hằng ●      S.E.E.D.‐ Thảo Vy Vũ ● Tài Chánh‐Mai Anh Đào ●   Thực hiện 

Vũ Tiến Long, Trương Thành Hào, Đỗ Kim Giao, Nguyễn Phương Hà, Đào Quỳnh Hương, Lê Như  Liên, Trần Thiên Nga, Nguyễn Thu Phong 

Hỗ Trợ 

Ban Huấn Luyện 

COMIGO is a publication of Đồng Hành‐CLC, a community of the Christian Life Community USA (www.clc‐usa.org).   Christian Life Community is a Public International Pontifical Association present in more than 60 countries around the  world (www.cvx‐clc.net) 


donghanh.org

Cá c bạ n qú i men, hi chia xẻ những kinh nghiệ m song củ a mı̀nh với CLC, cha Pat Sullivan S.J. (*) đã nhieu lan nhac đen “the CLC process”, là những phương cá ch tien hà nh, là cá ch song củ a chú ng ta. Ngà i có mộ t xá c tı́n cho phương cá ch nà y vı̀ nó mang mộ t giá trị sâ u xa, nó i lê n sự khô n ngoan và đem lạ i những hiệ u quả tı́ch cực. Cha viet rang khi chú ng ta trung thà nh với những phương cá ch đó chú ng ta tạ o được mộ t mô hı̀nh thı́ch hợp nhat củ a Giá o Hộ i trong sự hợp tá c. Ngược lạ i những nhó m van cò n song chậ t vậ t là những nhó m chưa á p dụ ng được những đieu nà y. Vậ y phương cá ch tien hà nh nà y là gı̀? Khi đọ c kỹ những gı̀ cha Sullivan viet chú ng ta sẽ nhậ n ra những đieu chú ng ta thường á p dụ ng trong phương thức D.S.S.E. (Discern, Send, Support, Evaluation), những gı̀ chú ng ta hay nó i ve Kiềng Ba Chân, nghı̃a là ve đời song cau nguyệ n, đời song cộ ng đoà n và đời song sứ vụ . Ước mong đâ y là mộ t đe tà i thı́ch hợp đe họ c hỏ i và thả o luậ n trong nhó m đe tı̀m hieu thê m ve loi song cộ ng đoà n, là mộ t mó n quà vô giá mà Thiê n Chú a ban cho chú ng ta (**)

K

(*) Xem “A Journey into Wholeness in Christ”, - trang 18 (**) Xem “Community is not a Goal but a Gi ”, - trang 12

Thưa cá c bạ n, Nhı̀n và o cá ch trı̀nh bà y củ a Comigo, cá c bạ n sẽ nhậ n thay cá c đe tà i có tı́nh cá ch đà o tạ o, huan luyệ n được sap xep ở phan sau. Đâ y là những nguyê n liệ u, những raw materials – có the được dù ng, với mộ t chú t chuan bị, đe là m gợi ý cho cá c đe tà i sinh hoạ t trong nhó m. Được biet có mộ t và i trường hợp cá c nhó m đã là m như vậ y. Chú ng tô i mong nhậ n được những ý kien phả n hoi, những feedbacks, củ a cá c bạ n. Cá c bạ n đã dù ng như the nà o? đã “xà o nau” ra sao? Đã thê m và o cá c gia vị nà o đe có the trở thà nh những mó n ă n cho nhó m? Có những đe tà i giú p ve cau nguyệ n, hoặ c suy tư ve đời song tâ m linh, ve formation cho nhó m. Nhó m củ a bạ n đang can những gı̀? Những đe tà i nà o thı́ch hợp? Mong nhậ n được tin từ cá c bạ n luô n. Quı́ men, Comigo

 1 


COMIGO ‐ SỐ 4/2017

Sô´ 4.2017 ʼ VÀI HÌNH ANH

SINH HOAT . _ CÔNG DOÀN .

Hình 1: Khóa S.E.E.D. tại San Diego Hình 2: Họp mặt Vùng Trung Tây Hình 3: Họp mặt Vùng Đông Bắc Hình 4: Tây Nam mừng lễ kính thánh I-Nhã

2  

1

2


donghanh.org

Công Ðoàn ·

4

8

Tâm tình Ban Phục Vụ   

Fr Lân Trần: New EA for CLC‐USA 

 

10 Cảm nghiệm sau khoá SEED AZ XII  T  

A

/H

T

13 Một mình Chúa mà thôi    36 Tình Ngài    A P T

N

´ Luyên Huân ·

3

12 Community is not a Goal but a Gift  14 Khủng hoảng  16 Cầu Nguyện   18 Một Thiên Chúa nghèo và khiêm nhường   P

P

V T

L

T

M

V T

L

20 A Journey into wholeness in Christ      P

R

4

, ..

24 Điều gì đang định hướng cuộc đời bạn?   33 Formed by sacrifice   34 The effects of the Holy Spirit contrasted  with “the work of an enemy spirit”   R

O’S

J

W

/L . M

A

A. S

A. B

..

 3 


COMIGO ‐ SỐ 4/2017

TÂM TÌNH BAN PHỤC VỤ

Thá ng Tá m 2017 Kı́nh thưa cộ ng đoà n, ược sinh hoạ t với mộ t nhó m tạ i địa phương là cơ hộ i thậ t đẹ p mang niem vui, sức song cho mı̀nh và anh chị em trong nhó m. Qua nhó m, chú ng ta đó n nhậ n sự nâ ng đỡ, ho trợ, những họ c hỏ i thậ t quý giá và là m gia tă ng niem vui qua việ c san sẻ cá c â n sủ ng trong cuộ c song. Tuy nhiê n trong chu vi gan gũ i và am cú ng củ a nhó m, có khi là m cho chú ng ta hơi khó nhậ n ra tat cả cá c vẻ đẹ p, niem vui, â n sủ ng, sức song Thiê n Chú a đang trao ban cho moi Vù ng hay Đong Hà nh‐CLC nó i chung. Cứ mã i giam mı̀nh trong khô ng gian nhó m địa phương có khi lỡ mat dịp mat được thay cá c việ c lạ lù ng, tai được nghe những đieu kỳ diệ u Thiê n Chú a đang thực hiệ n ngay giữa chú ng ta. Mời anh chị em tạ m bước ra ngoà i khô ng gian nhỏ bé thâ n thương củ a nhó m mı̀nh đe khá m phá cá c cô ng trı̀nh đẹ p đẽ Thiê n Chú a đang thực hiệ n qua sự mở lò ng củ a mộ t so anh chị em dá m cho đi khô ng can tı́nh toá n, phụ c vụ khô ng nghı̃ đen nghı̉ ngơi, đó ng gó p những gı̀ mı̀nh có khô ng suy tı́nh hơn thiệ t. Mời anh chị em cù ng ô n lạ i cá c sinh hoạ t đã xả y ra trong ĐH‐CLC từ đau nă m cho đen cuoi hè 2017 sau đâ y:

Đ

4  


donghanh.org

Trong ba thá ng hè 2017, cá c Leaders (young adults), Organizers cù ng sự trợ giú p củ a cá c Giá o Sı̃ đã to chức 7 khó a SEED tạ i cá c địa phương khá c nhau. Xin coi cá c chi tiet dưới đâ y: THỜI GIAN

ĐỊA PHƯƠNG

6/23-25

Dallas

6/30-7/3

Phila.

6/30-7/2

San Diego

7/14-16

Bắc Cali

7/21-23

TRẺ EM

LEADERS

PHỤ HUYNH

TỔNG CỘNG

53

10

49

112

60

12

38

110

Christopher Trung Nguyễn, S.J.

57

12

47

116

Chánh Nguyễn, S.J.

Live Out Love

64

13

48

125

Hùng Nguyễn, C.F.R.

Nam Cal

Reaching Up and Out

52

13

49

114

8/ 4-6

Arizona

With All My Heart

50

10

43

103

8/11-14

Denver

Walk With Me

45

6

35

86

TỔNG CỘNG

381

76

309

766

CHỦ ĐỀ We Meet God Foreverywhere Heaven in Our Hearts Reflec on of God's Love.

GIÁO SĨ

Christopher Trung Nguyễn, S.J. Christopher Trung Nguyễn, S.J. John Lân Trần, S.J.

Riê ng từ thá ng Ba tới thá ng Tá m nă m nay, Mụ cVụ Gia Đı̀nh với trợ giú p củ a LM Uô ng Quang Lượng, CSsR đã to chức 4 khó a Marriage Renewal Work‐ shop (MRW) như sau. THỜI GIAN 3/17-19 6/ 2-4 7/ 14-16 8/25-27

ĐIA PHƯƠNG Houston, TX Minneapolis, MN Denver, CO Philadelphia, PA TỔNG CỘNG

GIÁO DÂN 44 24 40 46 154

TU SỸ 9 1 2 3 15

PHỤC VỤ 25 20 15 28 88

TỔNG CỘNG 78 45 57 77 257

Thê m và o đó , trong thá ng 7 cũ ng có 2 khó a CTĐSHN tạ i Việ t Nam: Khó a tạ i Thủ Đức có 45 cặ p và tạ i Đà Nang quy tụ 20 cặ p.

 5 


COMIGO ‐ SỐ 4/2017

Ngoà i ra, nhieu khó a tı̃nh tâ m Linh Thao (3 hay 5 ngà y) chú ng ta phoi hợp to chức tạ i cá c Vù ng và trong giá o phậ n Arlington mụ c vụ Lightworks van to chức nhieu nhó m cau nguyệ n 14 tuan bang tieng Anh và tieng Việ t. Khi nhìn chung sinh hoạt của các mục vụ từ đầu năm tới cuối Hè 2017, cảm nhận nào đến với anh chị em? Có lẽ đó là tâ m tı̀nh biet ơn cá c lao nhọ c, hy sinh, quý men tı̀nh thương, sự rộ ng lượng củ a nhó m viê n Đong Hà nh‐ CLC đang chung sức no lực xâ y dựng cộ ng đoà n trong khı́a cạ nh Mission. Ngoài ra, anh chị em có nhìn thấy hay nghe được những gì khác? Sẽ thậ t đẹ p, ý nghı̃a và phú c là nh biet bao, trong khi ô n lạ i cá c sinh hoạ t phụ c vụ ke trê n chú ng ta nhậ n ra Ba Ngô i Thiê n Chú a van đang lao tá c ngay trong the giới nà y, nhậ n ra Thiê n Chú a đang là m việ c ngay giữa cộ ng đoà n chú ng ta, nhậ n ra Đức Kitô van đang tiep tụ c xâ y dựng, uon nan cộ ng đoà n củ a Ngà i. Và qua đó , anh chị em nhậ n ra dù chú ng ta rat nghè o nà n, đay tộ i loi mà van được Chú a cho cơ hộ i đong lao cộ ng tá c với Ngà i, đuợc cho phé p gó p phan nhỏ bé , nghè o khó củ a mı̀nh và o trong cô ng trı̀nh củ a Ngà i. Chú ng ta chı̉ là như những người phụ việ c (khô ng tà i nă ng, chang kinh nghiệ m) trong cô ng việ c să n só c anh chị em. Nhờ những nhậ n thức nà y, chú ng ta biet và xá c tı́n là mı̀nh có phú c biet bao. uoi cù ng, nhờ ý thức Thiê n Chú a van đang chı̉ huy, chịu trá ch nhiệ m chı́nh, chú ng ta cú i đau nhı̀n nhậ n mı̀nh chı̉ là người tô i tớ vô duyê n bat tà i và thot lê n: “Tô ı̀ là ai mà có phú c được cho nhı̀n thay, được nghe, được chứng kien và ngay cả được cộ ng tá c và o cô ng cuộ c củ a Đang tạ o

C

6  


donghanh.org

dựng vũ trụ nà y, Đang tạ o nê n tô i?” Nhờ đó , anh chị em sẽ hieu thậ t sâ u xa ý nghı̃a lời đoan hứa củ a Đức Giê su Kitô mà thá nh sử Mathew ghi lạ i: "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe”. Mt (13, 16‐17). at tô i đang nhı̀n thay những gı̀? Có phả i là những tot là nh, thiệ n hả o nơi anh chị em, trong cộ ng đoà n? Tai tô i đang nghe được những gı̀? Có phả i là yê u thương, tha thứ, sự đó n nhậ n từ anh chị em? Khi biet mı̀nh đang được mời cù ng lao nhọ c với Đức Giê su, tô i có dá m nhậ n lời? Neu mat chưa nhı̀n thay, tai chưa nghe được, xin tự hỏ i mı̀nh đang mong mỏ i gı̀? Neu đã thay, đã nghe và đang lao tá c với Đức Giê su Kitô thı̀ anh chị em thậ t có phú c.

M

Ban Phụ c Vụ Đong Hà nh Phạm Quang Trung  7 


COMIGO ‐ SỐ 4/2017

Tin Vui

Anh chị em ĐH‐CLC thân mến, Xin chuyển tới anh chị em tin vui: Linh mục John Lân Trần, SJ đã chính thức nhận lời làm Tuyên Uý cho CLC‐USA. Trước khi gia nhập dòng Tên, cha Lân trong nhiều năm đã sinh hoạt rất thân tình, gần gũi với quý anh chị vùng Trung Tây. Chúng ta cùng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa về món quà đầy ý nghiã này cũng như sẵn sàng hỗ trợ cha Lân trong trách nhiệm mới. Trung Pham

8  


donghanh.org

FATHER JOHN LÂN TRẦN, SJ NEW ECCLESIAL ASSISTANT FOR CLC-USA Fr. John Lan Tran, S.J., was born and raised in Bao Loc, Vietnam. He migrated to Kansas City, Missouri, in 1983. He graduated from Rock‐ hurst College, in 1991, with a Bachelors in Physics and Computer Sci‐ ence. After college, he worked for three years as an environmental scientist and another three years as a computer programmer. Fr. John entered the Society of Jesus in 1997 as a member of the Missouri Province. In the next eleven years, as he went through the formation process of the Jesuits. During this time, Fr. John was also leading retreats geared towards Vietnamese‐American youth in the U.S. For several summers, he also led retreats for religious men and women in Vietnam. Academically, Fr. John obtained a Masters of Art in Social Philoso‐ phy from Loyola University in Chicago in 2002, a Masters of Divinity from Boston College in 2008, and a Licentiate in Sacred Theology (S.T.L., an ecclesiastical degree), focusing in Pauline Theology, in 2009. Fr. John was ordained a priest in 2008 at College Church in St. Louis, Missouri. In 2009, Fr. John was assigned to work part‐time in campus minis‐ try, and to teach computer science classes part‐time at St. Louis Uni‐ versity High School (SLUH). A year later, he was assigned to the Di‐ rector of Campus Ministry position at SLUH. In this capacity, he di‐ rected retreats, helped with service programs, and to facilitate stu‐ dent involvement and leadership in different aspects of campus min‐ istry. In 2014, Fr. John was reassigned to St. John's Junior College in Be‐ lize, where he taught classes in Mathematics and Theology. During this time, he was also working as Director of Mission and Identity. In November 2016, Fr. John returned to the U.S. to work as a retreat director at Montserrat Retreat House.

 9 


COMIGO ‐ SỐ 4/2017

Cảm Nghiệm   Sau Khóa SEED AZ XII …  THỤY ANH Cứ gan đen hè là cả nhà mı̀nh há o hức, có phả i vı̀ những planned summer vacation đi đâ y đi đó , hı̀nh như khô ng? Nhưng chı̉ là lạ i được đen với S.E.E.D. Arizona mộ t lan nữa....sao kỳ vậ y hà ? S.E.E.D. AZ có gı̀ hap dan, lô i cuon mà cả nhà há o hức ra đi, lá i xe 7‐8 tieng đong ho vậ y ta? Có phả i vı̀ những tô chá o gà nó ng hoi củ a bá c Thanh, bá c Hả i nau cho retreat ă n đê m, hay những ly mı̀ ă n lien xı̀ xụ p cô Linh bới cho cá c em ă n snack, hay những mau chuyệ n râ m ran cá c bo mẹ lâ u ngà y mới được tho lộ khô ng? Hay chı̉ là những noi niem khac khoả i muon được chia sẻ , muon được nghe và muon được tı̀m thay cá i gı̀ thậ t là thiê ng liê ng, sâ u đậ m trong tı̀nh yê u qua lò ng nhâ n hậ u củ a Chú a trê n cá c bo mẹ , cá c con, cá c chá u và cũ ng chı̉ là những mong muon được gặ p lạ i SEED ‐mates củ a cá c con, cá c chá u sau mộ t nă m xa vang? Xà o xạ c...xà o xạ c..tieng già y đạ p trê n sỏ i đá , ngọ n gió thoi hiu hiu má t rượi củ a mộ t ngà y

10  

hè nang đẹ p trê n vù ng nú i Mingus, Cotton Wood, AZ., cỏ câ y xanh ngat, và i ngọ n hoa hướng dương vươn lê n đó n lay những tia nang sớm, tieng nó i ê m dịu truyen cả m củ a bá c Kim Anh dan giả i lời nguyệ n ban mai, lang đọ ng, đưa tâ m hon mı̀nh đen gan với Đang Tạ o Hó a củ a thiê n nhiê n thậ t tuyệ t vời nà y. Vậ y đó , S.E.E.D. AZ là the, mà mı̀nh đi đe được cả m nhậ n, được chia sẻ , được họ c, được tậ n hưởng cá i vı̃ đạ i, cá i hoà n hả o củ a thiê n nhiê n Tạ o Hó a đã ban cho. Nhao nhao, on à o, tieng cười tieng nó i củ a đá m re‐ treatants, củ a bo mẹ , củ a lead‐ ers và củ a organizers trong phò ng ă n, “God is good, all the time. All the time, God is good”, tat cả mọ i người đeu lậ p tức im lặ ng, lang nghe lời dan giả i củ a Bá c Hưng, củ a cô Mai, củ a camp service director, và mọ i việ c đã dien ra trong trậ t tự, với tinh than tự giá c. Hay vậ y ta? Ơ nhà nhieu khi la rá t co họ ng mà chang đứa nà o chịu im, cứ cã i nhau, chọ c nhau loạ n cả lê n; cò n đen giờ ă n thı̀

nhặ ng nhẹ o cả lê n, đứa muon ă n cá i nà y, đứa khô ng ưng cá i khá c, thiệ t là mộ t trời mộ t vực. S.E.E.D. AZ là vậ y: tô n trọ ng, trậ t tự, yê u thương, nhường nhịn từ mieng ă n, từ lời nó i, đen phụ c vụ người với người. Cá i há o hức củ a toi thứ bả y là sự chuan bị cho đê m kịch SEED By Night, những brain‐ storm cho kịch bả n, có vui, có buon, có lesson learn: những lựa chọ n kịch sı̃ và real live rehearsal, vui thiệ t là vui, khô ng có trong cuộ c song hà ng ngà y. Roi những tieng cười giò n dã củ a bo mẹ , củ a con cá i khi xem những amazing, crea‐ tive skits sâ u sac, đay những tưởng tượng sá ng tạ o và có hậ u. S.E.E.D. AZ là đó , vui trong họ c hỏ i, sá ng tạ o, chia sẻ . Nhưng cau chot van là vui với gia đı̀nh, chia sẻ trá ch nhiệ m với gia đı̀nh. Mı̀nh khô ng thuộ c loạ i có mực trong má u như bá c Hưng đã nó i, nhưng chı̉ muon chia sẻ giọ ng vă n Facebook đe được tı̀m những kỷ niệ m sâ u sac, an tượng qua moi lan tham dự S.E.E.D. AZ.


donghanh.org

Mingus, hâ y hâ y, gió chieu se se lạ nh Đoi thô ng già , như ngó ng đợi bước châ n ai Thả m cỏ xanh ré o gọ i hon con trẻ Hoa nghiê ng mı̀nh nhường loi lớp trung niê n Ta ve đâ y bởi bà n tay Cha dan dat Với tı̀nh thâ n, ô i xiet chặ t mã i quanh ta S.E.E.D. mười hai, với bao quả tim nhỏ tham thı̀ Đen với con, Cha ơi, trong phú t hoi tâ m mộ c mạ c Và phú t sẻ chia, xoá y trong con ngà n câ u giả i đá p Mở hon con cù ng tat cả anh em Đen gia đı̀nh, tim con tı̀nh rộ ng mở S.E.E.D. mười hai, trọ n lò ng con xin hứa Sẽ quay ve với chuoi song bı̀nh an Cha ở giữa, có Mẹ quan phò ng, tâ m con trở nê n vững chã i Và ...vay tay chà o...đợi đen S.E.E.D. mười ba Tạ ơn Chú a HƯƠNG THỦY

 11 


COMIGO ‐ SỐ 4/2017

COMMUNITY IS NOT A GOAL BUT A GIFT PARKER J. PALMER

W

hether we know it or not, like it or not, honor it or not, we are embedded in community. Whether we think of our‐ selves as biological creatures or spiritual beings or both, the truth remains: we were created in and for a complex ecology of related‐ ness, and without it we wither and die. This simple fact has critical implications: community is not a goal to be achieved but a gift to be received. When we treat community as a product that we must manufacture instead of a gift we have been given, it will elude us eternally. When we try to “make community happen,” driven by desire, design, and determination—places within us where the ego often lurks—we can make a good guess at the outcome: we will ex‐ haust ourselves and alienate each other, snapping the connections we yearn for. Too many relationships have been diminished or de‐ stroyed by a drive toward “community‐building” which evokes a grasping that is the opposite of what we need to do: relax into our created condition and receive the gift we have been given. “The Inner Edge”, Aug./Sept. 1998

12  


donghanh.org

AN PHONG

Môt . mình Chúa mà thôi Lạy Ðức Chúa, xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân là đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài. Thần minh nào sánh được như Ngài, Ðấng chịu đựng lỗi lầm, Ðấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài? Ngài không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa, Ngài sẽ lại thương xót chúng con, tội lỗi chúng con, Ngài chà đạp dưới chân. Mọi lỗi lầm chúng con, Ngài ném xuống đáy biển. (Mica 7:14,18‐19)

Đieu đá ng chú ý là hoà n cả nh củ a dâ n Do Thá i trong trường hợp nà y. Họ vừa được giả i thoá t khỏ i lưu đà y từ Babylon trở ve. Đâ y là thời điem cơ cực và tủ i nhụ c nhat trong cả lịch sử củ a họ . Họ bị tra tan, hà nh hạ , là m nhụ c, bị cướp đat, cướp mat mạ ng song, là m thâ n nô lệ . Tuy the họ van dâ ng được những lời cau nguyệ n nà y, tin tưởng nơi Thiê n Chú a, và hoi hậ n ve những sai lam củ a mı̀nh. Thậ t đặ c biệ t! Tuy nhiê n cũ ng khô ng đá ng ngạ c nhiê n cho lam vı̀ họ chang cò n gı̀ đe bá m vı́u lay trong hoà n cả nh nà y. Khô ng cò n gı̀ đe có the mặ c cả , trả giá . Tat cả đã bị cưỡng chiem het: nhà cửa, đat đai, danh dự, tương lai, chı̉ cò n duy mộ t mı̀nh Thiê n Chú a mà thô i. Duy chı̉ mộ t mı̀nh Chú a mà thô i? Thı̉nh thoả ng lời cau nguyệ n củ a chú ng ta sot sang nhat khi đời chú ng ta cù ng cực nhat. Lạy Chúa, con chỉ còn có Chúa, duy một mình Chúa mà thôi.

 13 


COMIGO ‐ SỐ 4/2017

VŨ TIẾN LONG

Khung hoang! ˛

˛

T

heo từ đien tieng Việ t khủng hoảng được định nghiã là : “tı̀nh trạ ng roi loạ n, mat câ n bang do nhieu mâ u thuan chưa giả i quyet được.” Trong tieng Anh, Oxford Dictionary mượn ngô n ngữ củ a y khoa đe định nghiã crisis như sau: “The point in the process of a disease when an important development or change takes place which is decisive of recovery or death.” Xin tạ m dịch là : “Mộ t thời điem trong dien tien củ a mộ t că n bệ nh khi mộ t bien chứng xuat hiệ n, dan đen hai tı̀nh huong quyet định: hoặ c là được chữa là nh hoặ c là chet.” Như the, khủ ng hoả ng là mộ t thời điem, là mộ t dau chı̉ cho sự can thiet phả i có thay đoi. Đieu gı̀ xả y đen, ket quả nà o nhậ n được sau mộ t khủ ng hoả ng hoà n toà n tù y thuộ c và o thá i độ , và o sự hieu biet, và và o sự trưởng thà nh củ a tô i khi đoi diệ n với khủ ng hoả ng đó . Khô ng ai muon trả i qua những gian vặ t củ a khủ ng hoả ng. Tuy nhiê n khủ ng hoả ng khô ng đen mộ t cá ch tı̀nh cờ và khô ng the trá nh né . Nhưng can phả i trực diệ n đe tı̀m giả i phá p và có mộ t hướng đi mới. 14  

Lú c đó tô i can nhı̀n lạ i những quan niệ m, những cá ch nhı̀n, loi suy nghı̃ mà tô i can phả i đieu chı̉nh lạ i. Trong mộ t khủ ng hoả ng, thay vı̀ nhanh chó ng quy loi cho người khá c ai đú ng ai sai, có khi tô i phả i ngừng lạ i, nhậ n thức những gı̀ cò n mù mờ và chưa rõ . Van đe lủ ng củ ng có the khô ng phả i nơi con người, nhưng nơi những yeu to bê n ngoà i. Có những lú c can phả i xó a bà n là m lạ i, phả i thay đoi những phương cá ch thực hiệ n. Những khủ ng hoả ng châ n thậ t có the đem tô i đen gan hơn con người thậ t, đem lạ i cho tô i sự tự do khỏ i mọ i rà ng buộ c. Neu khô ng bao giờ gặ p khủ ng hoả ng, có the tô i sẽ khô ng bao giờ cả i tien được. Với cá ch suy nghı̃ tı́ch cực đó sự khủ ng hoả ng là thời gian nhậ n định. Đieu gı̀ đó khô ng cò n thı́ch hợp nữa, mộ t đieu gı̀ đó đang là m mat hà i hò a, cá c sự việ c trở nê n lọ ng cọ ng khô ng hoà hợp được nữa. Những chap vá sửa chữa nho nhỏ khô ng cò n thı́ch hợp, khô ng đem lạ i ket qủ a tot đẹ p. Lú c đó chı̉ can mộ t nguyê n nhâ n nhỏ bé tam thường mọ i sự sẽ sụ p đo.


donghanh.org

Tôi hiểu rồi …  

Trời!

SỬNG SỐT 

Thôi được …  

Tại sao lại thế ? 

KHÁNG CỰ 

TỨC GIẬN 

Không coi tôi  ra gì cả! 

Hay là … ? 

THAY ĐỔI 

CHẤP NHẬN 

Thôi,   tôi bỏ cuộc!  MỞ LÒNG 

NẢN CHÍ 

T

rong đời song tâ m linh, những khủ ng hoả ng là những â n sủ ng neu tô i nhậ n thức được; đó là thời gian tô i được mời gọ i đe được thanh tay khỏ i những khuynh hướng lệ ch lạ c, những quan niệ m đã khô ng cò n hợp thời. Trong tự do nộ i tâ m tô i sẽ được bien đoi và trở nê n trưởng thà nh hơn.

Khủ ng hoả ng cũ ng là mộ t â n sủ ng trá hı̀nh vı̀ thường trong những dịp đó tô i được dan đen cau nguyệ n trong khiê m nhu, nhậ n thức những ra những đêm tối của tâm hồn – là đieu mà thá nh Gioan Thá nh Giá thường nhac tới.

  

KINH THANH: Lc 22:54‐62: Chú a Kitô nhı̀n Phê rô trong sâ n nhà vị thượng te Lc 24:13‐33: Hai mô n đệ tạ i Emmaus SUY TƯ: Tô i, hoặ c nhó m củ a tô i, đã trả i qua những khủ ng hoả ng nà o? Và đã trưởng thà nh hơn ra sao?  15 


COMIGO ‐ SỐ 4/2017

ĐỌC SÁCH THOMAS MERTON ‐ No Man is an Island 

Câu ` nguyên . ...

M

ộ t người ra sao thı̀ cau nguyệ n như vậ y. Chú ng ta là người the nà o thı̀ tù y ở cá ch chú ng ta liê n hệ với Chú a. Người khô ng bao giờ cau nguyệ n là người tı̀m cá ch chạ y tron chı́nh mı̀nh vı̀ chı́nh mı̀nh đã chạ y tron Thiê n Chú a. Tuy nhiê n, mặ c dù khô ng song thậ t, người đó van thà nh thậ t với Chú a hơn mộ t người cau nguyệ n với lò ng giả doi. Mộ t người tộ i loi sợ cau nguyệ n và co ý muon trá nh Thiê n Chú a trong lò ng mı̀nh, thı̀ thậ t ra van có the gan Chú a hơn là mộ t người tộ i loi nhưng trước mặ t Chú a lạ i tự hà o ve tộ i củ a mı̀nh, cho rang đó là mộ t nhâ n đức. Người thứ nhat trê n đâ y đã thà nh thậ t vı̀ nhı̀n nhậ n sự thậ t ve mı̀nh, thú nhậ n giữa mı̀nh và Thiê n Chú a khô ng có sự

16  

liê n hệ thâ n thiet. Người thứ nhı̀ khô ng những là người doi trá , nhưng cũ ng là m cho Thiê n Chú a trở nê n doi trá như vậ y vı̀ đã xin Ngà i chap nhậ n sự doi trá củ a y. Tương tự như người Pha‐ri‐sê u trong dụ ngô n, là người gương mau với nhieu việ c là m tot, nhưng đã lừa doi Thiê n Chú a vı̀ nghı̃ rang những việ c đạ o đức củ a mı̀nh là m cho mı̀nh trở nê n nhâ n đức hơn người thu thue kia. Anh ta thù ghé t những người tộ i loi, và tô n sù ng mộ t vị than giả tạ o cũ ng có lò ng thù ghé t những người tộ i loi theo cá ch củ a anh ta. au nguyệ n là được Thiê n Chú a tá c độ ng sâ u xa trong cá i sự hư khô ng củ a chı́nh mı̀nh. Chı́nh niem tin tưởng, lò ng tri â n, tâ m tı̀nh thờ phượng, lò ng hoi hậ n sâ u xa đang lô i cuon ta đen với Chú a, đe nhờ á nh sá ng vô biê n củ a Ngà i,

C


donghanh.org

chú ng ta được nhı̀n thay Ngà i lan sự thậ t ve chú ng ta, và được thú c đay đe cau xin lò ng thương xó t, sức mạ nh tâ m linh, và những vậ t chat mà chú ng ta thieu thon. Người mà trong cau nguyệ n có lò ng trong trang đen noi khô ng bao giờ cau xin cho mı̀nh đieu gı̀ thı̀ khô ng biet Thiê n Chú a là ai, và cũ ng khô ng biet chı́nh mı̀nh nữa vı̀ khô ng biet mı̀nh can Thiê n Chú a. Tat cả mọ i sự cau nguyệ n châ n thậ t đeu thú nhậ n sự lệ thuộ c trọ n vẹ n củ a ta nơi Thiê n Chú a. Khi thực sự cau nguyệ n chú ng ta mới song thực sự chı́nh mı̀nh. Nhờ cau nguyệ n chú ng ta được Thiê n Chú a đem đen sự tuyệ t hả o. hi chú ng ta ngưng cau nguyệ n chú ng ta sẽ lạ i rơi và o hư khô ng. Thậ t vậ y, chú ng ta van tiep tụ c song. Nhưng lý do chı́nh chú ng ta song được là nhờ được nhậ n biet Thiê n Chú a và được Ngà i yê u men, cho nê n khi sự liê n ket với Thiê n Chú a bị cat đứt chú ng ta sẽ ngủ mat hoặ c sẽ chet đi. Neu Thiê n Chú a xa rời chú ng ta đen mức độ chú ng ta khô ng cò n san lò ng nghı̃ đen Ngà i với lò ng yê u men, lú c đó tâ m linh củ a chú ng ta sẽ chet. The gian nà y hau het đã ngủ say hoặ c đã

K

chet roi. Những người cò n giữ đạ o, đa so đã ngủ . Cò n những người khô ng đạ o thı̀ đã chet. Những người đã ngủ được chia là m hai loạ i, như hai loạ i trinh nữ chờ chà ng re trong Phú c Am. Những trinh nữ khô n ngoan có đay đủ dau trong đè n củ a mı̀nh, nê n dù họ có chợp mat ngủ họ van san sà ng thức dậ y đe đó n chà ng re. Cò n loạ i thứ hai khô ng những chợp mat ngủ nhưng họ có những giac mơ khá c và những ao ước khá c. Đè n củ a họ đã cạ n dau vı̀ họ đã đot chá y chı́nh mı̀nh trong cá i khô n ngoan củ a xá c thịt và trong những sự phù phiem củ a họ . Khi Ngà i đen, sẽ quá tre đe có the tı̀m mua dau cho những cá i đè n củ a họ . Khi Ngà i đã đi, họ sẽ thức dậ y với những cá i đè n vô dụ ng củ a họ nơi mộ t the gian đã tà n lụ i. 

 17 


COMIGO ‐ SỐ 4/2017

Môt . Thiên Chúa nghèo ‚ ‚ và khiêm nhuòng

L

à mộ t ngô n sứ củ a chủ thuyet vô than, Nietzsche đã có những lời nó i đay mı̉a mai như sau: "Que votre amour soit da la pitié pour des dieux souffrants et voilés" tạ m dịch là : "Hã y đe tı̀nh yê u củ a bạ n là lò ng thương xó t những đang than linh đau kho và bị che khuat." Phả n ứng trước những lời đó , cha Maurice Zundel cho rang ı́t có lời nà o củ a Nietzsche đã đem lạ i những tieng vang mạ nh mẽ như vậ y trong ngà i: “Il y a peu de paroles qui trouvent en moi un écho plus profond que celles‐là de la part du prophète de l'athéisme. Như the, dù cho Nietzsche có nó i những lời mı̉a mai và che nhạ o, nhưng trớ trê u thay, đoi với cha Mundel, đó lạ i là những lời ca tụ ng Thiê n Chú a thậ t thâ m sâ u và khô ng the ngờ được, vı̀ tô n giá o củ a Đức Kitô thực sự là tô n giá o củ a mộ t Thiê n Chú a chịu đau kho và bị che khuat, là tô n giá o củ a mộ t Thiê n Chú a bị an giau. Neu ta đi sâ u và o trong những trang Phú c Am chú ng ta sẽ gặ p mộ t hı̀nh ả nh, mộ t bien co khô ng bao giờ có the tưởng tượng được trong lịch sử nhâ n loạ i: hı̀nh ả nh Thiê n Chú a chú ng ta qù y goi trước mặ t cá c mô n đệ và rửa châ n cho họ . Và đó chı́nh là cot lõ i, chı́nh là trá i tim củ a Phú c Am. Hı̀nh ả nh đó khô ng cho thay mộ t Thiê n Chú a giữa mộ t bien co rực rỡ với những hà o quang sá ng chó i nhưng là hı̀nh ả nh mộ t Thiê n Chú a khiê m nhường an giau trong tâ m hon con người. Chac chan khô ng bao giờ có ai dá m tưởng tượng Thiê n Chú a qù y goi và rửa châ n cho mộ t con người! Vı̀ the khô ng có hı̀nh ả nh nà o nó i lê n giá trị cao qú y củ a chı́nh chú ng ta bang hı̀nh ả nh được Thiê n Chú a qù y goi rửa châ n cho mı̀nh. 18  


donghanh.org

VŨ TIẾN LONG

Do đó chú ng ta phả i tự nhı̀n sâ u và o trong lò ng đe khá m phá ra châ n giá trị củ a chı́nh mı̀nh: là chı́nh hı̀nh ả nh củ a Đức Kitô . Chú ng ta được mang trong mı̀nh than tı́nh củ a Thiê n Chú a, vậ y mà chú ng ta khô ng ý thức! Và neu Thiê n Chú a ở trong chú ng ta là Thiê n Chú a bị chı́nh chú ng ta che khuat và an giau thı̀ Ngà i cũ ng là Thiê n Chú a chịu đau kho vı̀ sự mù loà củ a chú ng ta, vı̀ chú ng ta là m nô lệ cho những dụ c vọ ng thap hè n củ a mı̀nh. Ngà i bị che khuat bởi những lời nó i xau xa và giả doi trê n miệ ng lưỡi củ a chú ng ta, bởi những chia rẽ , những bat hò a. hưng là m cá ch nà o đe là m tỏ lộ Ngà i ra neu chú ng ta khô ng cởi bỏ bức mà n che khuat Ngà i trong lò ng chú ng ta? Là m cá ch nà o đe là m tỏ lộ Ngà i ra neu cộ ng đoà n củ a chú ng ta che khuat Ngà i bang những cá i vỏ bê n ngoà i xem chừng như có nhieu thà nh cô ng đe ho hởi? SUY TƯ: Đieu gı̀ sẽ xả y đen cho tô i khi tô i tự liê n ket với mộ t Thiê n Chú a nghè o nà n và khiê m nhường?

N

 19 


COMIGO ‐ SỐ 4/2017

PROGRESSIO 1993 - No.2

A JOURNEY INTO WHOLENESS IN CHRIST PATRICK O'SULLIVAN SJ

R

ecently I passed through Rome on my way to Ethiopia for some work with the Jesuit Refugee Service, and one of the great bene its of passing through Rome was the opportunity it gave me to visit the CLC of ice and put faces on the names of Roswitha, Juliá n, Celine and Peter (and very nice faces they are too!). In the course of our conversation, Roswitha asked me to write some re lections on my time in the Rome Secretariat which I left seven years ago; so maybe an apt title for this article would be The Seven Year Itch! To begin with—and also to end with—the overriding conviction I 20  

‐ when CLC groups are faithful to the CLC process, they generate the best collaborative model of Church yet to be found! gained (through working with José Gsell and other members of the Exco) was of the inestimable value, wisdom and fruit‐ fulness of our CLC process. My years back in Australia have deepened this conviction more and more—when CLC groups are faithful to the CLC process, they generate the best collaborative model of Church yet to be found! I say this in all humility because it is not our doing—it is sheer gift from Jesus, a gift


donghanh.org

to be gratefully accepted, absorbed, cherished and nurtured. I also have another strong convic‐ tion: numbers of our groups limp along because they have not really absorbed the process ‐ they move in and out of the process. I would venture to offer a sim‐ ple criterion as to whether or not a group is in 'process'—does it evaluate at the end of each meeting? If we don't evaluate, we run the risk of "having the experience, but missing the meaning". Meaning is only discovered "from the inside"; and evaluation leads us back into the experience, where meaning is discovered from within. Also, of course, the attitude of evalu‐ ating—discerning—is one of the great‐ est fruits of the Spiritual Exercises, which is why the Exercises are so im‐ portant in our CLC way of life. The Spir‐ itual Exercises are a journey into intima‐ cy with Jesus, and this experience of inti‐ macy marks our whole attitude to life. When we experience intimacy, our atti‐ tude to life is one of openness to Mys‐ tery—we are prepared to live not on our own terms, and to discover meaning in situations not of our own choosing or making. The opposite is also true: when our experience of intimacy is lost or lawed, we can lose our sense of Mystery so that we only experience life on our terms and reject what doesn't it... which is another way of saying that we have the experience but miss the meaning.

One further re lection on evaluation: some people ind that the time given to evaluation at the end of the meeting is not long enough for them to sort out their reactions. No problem! It can be most appropriate to carry on their eval‐

If we don't evaluate, we run the risk of having the experience but missing the meaning. uation after the meeting and then feed it into the next meeting. This both encour‐ ages our re lective mode of living, and also ensures that the group is in process as the experience carries over from one meeting to the next. In conclusion, since I have been plac‐ ing so much emphasis on our CLC pro‐ cess, I'd like to offer my own version of it—with not the slightest suggestion, I hope, that this is the last word! 1. Jesus died an individual and rose a community. Consequently, an experience of community is of the essence of our living out the Paschal Mystery. The ex‐ perience of Christian community is both redemptive and missionary. 2. Redemptive: On the personal level, the movement (or process) of redemption is

 21 


COMIGO ‐ SỐ 4/2017

a movement of integration—a move‐ ment to sel hood—whereby I come to befriend those parts of myself that I keep locked in the shadows of my heart, and gradually bring them into the light of my life, so that my heart, instead of remaining fragmented and divided, may become 'one' like that of Mary, who "treasured all these things in her heart". If my heart is divided, I will never ind any treasures there, and so I will never give myself, because I'll feel I have no treasure—nothing worthwhile—to give. 3. This movement towards personal in‐ tegration (or sel hood) can only take place in community, and the CLC pro‐ cess within a group is an ideal way to experience and to foster this journey to wholeness.

which link us together in Jesus. • a growing awareness of what is hap‐ pening in me (not just to me), so that I see my life more and more as a journey, rather than a series of unconnected events. • a readiness to share different aspects of my journey with a group of 'friends in the Lord'. • a time for members to interact, by responding to what they have heard— but always in a way that respects the other person's freedom. • a time for evaluation—to share what has been 'going on in me, or what I per‐ ceive to have been going on in the group (or both). 5. The model for our CLC community process is the life of the Trinity: • They love unconditionally (Is 49:14‐ 16), with a 'non‐comparing' love—the Father of the Prodigal Son loves both This movement towards person‐ sons totally. al integration can only take place • There are no shadows in their rela‐ tionships—so that they never project in community. their own unaddressed agenda onto oth‐ ers (Jn 14:6 9). • They respect the freedom of those 4. The vitality of our community life they love—they don't 'take hostages' (Jn goes hand in hand with our idelity to 8:32). the CLC process of: • They appreciate and respect differ‐ • a time for prayer—a quiet time. This ences; for them, intimacy is never con‐ creates space for Jesus to be present, fused with 'sameness' (Lk 9:49 50). and allows us to experience, subtly but • When the relationship between the really, the underlying bonds of our faith Trinity and their creation became

22  


donghanh.org

'stuck', through human sinfulness, they didn't blame us or demand that we change. Rather, they acted out of the principle that, when relationships are stuck, the only person we can change is ourself... so the Trinity changed, and God became human (Ph 2: 1 11). 6. Missionary: When redemption is ex‐ perienced in a CLC group, there is a nat‐ ural movement outwards, to those mem‐ bers of society who live on the edge of life, in the shadows, and to be with them—directly or indirectly—in a way that enables them to be brought into the mainstream of life in the wider commu‐ nity, The Eucharist is central in keeping this outward movement of concern alive: As long as there is hunger in the world, our celebration of the Eucharist is incomplete (Pedro Arrupe). 7. An infallible sign that a CLC group is faithful to its community process is that this same process of interacting on the

When redemption is experienced in a CLC group, there is a natural movement outwards, to those who live on the edge of life. level of the heart becomes more and more the normal way for CLC members to interact with people outside the group, their family, their friends and those they work with 'in the market‐ place'... which can then be fed back into the group. In other words, this particu‐ lar missionary dimension is an essential characteristic of every authentic CLC group—imbuing social structures with the spirit of the Gospel, through the quality of our presence. PATRICK O'SULLIVAN SJ

Fr Patrick O'Sullivan SJ from Sydney, Australia was World Ecclesias cal ViceAssistant from 1980 to 1986.

 23 


COMIGO ‐ SỐ 4/2017

ĐỌC SÁCH SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH,   Rick Warren / LM Minh Anh chuyển ngữ

_

_

‚ ‚ Diêu gì dang dinh huóng ` _ . ‚ cuôc . . dòi ban?

_

24  


donghanh.org

“Tôi nhận thấy rằng trong công việc, con người chấp nhận mọi gian khổ và vận dụng hết tài năng chỉ vì muốn ganh đua với nhau. Nhưng việc đó cũng chỉ là phù vân, là công dã tràng xe cát” (Gv 4, 4). “Con người sống không có mục đích tựa con tàu không bánh lái ‐ vất vưởng, không ra vật cũng chẳng ra người” (Thomas Carlyle).

CUỘC ĐỜI MỖI NGƯỜI ĐƯỢC ĐỊNH HƯỚNG BỞI MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ Phan lớn cá c từ đien định nghı̃a độ ng từ “drive” là “hướng dẫn, lái xe, kiểm soát hay định hướng”. Hoặ c là bạ n đang lá i mộ t chiec xe, đó ng mộ t chiec đinh hay đá nh mộ t trá i banh golf, ay là bạ n đang hướng dan, kiem soá t và định hướng cho nó và o lú c đó . Vậ y thı̀ trong cuộ c song củ a bạ n, độ ng lực nà o đang định hướng đời bạ n? Ngay lú c nà y, có lẽ bạ n đang bị định hướng bởi mộ t van đe, mộ t sức é p hay mộ t thời hạ n nà o đó . Có the bạ n đang bị định hướng bởi mộ t ký ức đau xó t, mộ t noi sợ đang á m ả nh hay mộ t niem tin vô thức. Có the có đen hà ng tră m hoà n cả nh, giá trị và cả m xú c đang giang co cuộ c song bạ n. Ơ đâ y, có nă m đieu thường gặ p nhat: N . Họ phı́ cả cuộ c đời đe chạ y tron những tiec xó t và che giau những ho thẹ n. Những người thuộ c nhó m nà y bị hà nh hạ bởi ký ức. Họ đe quá khứ đieu khien tương lai. Mộ t cá ch vô thức, họ thường trừng phạ t chı́nh mı̀nh bang cá ch phá hỏ ng những thà nh cô ng riê ng củ a mı̀nh. Khi Cain phạ m tộ i, tộ i củ a y đã lô i y ra khỏ i sự

 25 


COMIGO ‐ SỐ 4/2017

hiệ n diệ n củ a Thiê n Chú a, và Thiê n Chú a phá n: “Ngươi phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất” (St 4, 12). Ðieu đó mô tả ‐ hau het con người thời nay ‐ lang thang trong cuộ c song mà khô ng có mụ c đı́ch. Chú ng ta là sả n pham củ a quá khứ chı́nh mı̀nh, nhưng chú ng ta khô ng phả i là tù nhâ n củ a nó . Mụ c đı́ch củ a Thiê n Chú a khô ng bị giới hạ n bởi quá khứ củ a bạ n. Ngà i bien mộ t kẻ giet người có tê n Mô isen thà nh mộ t nhà lã nh đạ o, bien mộ t kẻ hè n nhá t có tê n Giđê on thà nh mộ t anh hù ng dũ ng cả m, và Ngà i cũ ng có the là m bao đieu kỳ diệ u với những ngà y cò n lạ i củ a đời bạ n. Thiê n Chú a thà nh thạ o trong việ c cho con người là m lạ i mộ t khởi đau tươi mới. “Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung” (Tv 32, 1). N . Họ giữ chặ t những thương ton và khô ng bao giờ vượt qua chú ng. Thay vı̀ là m nhẹ noi đau bang việ c tha thứ, họ cứ nhai đi nhai lạ i nó trong tâ m hon. Mộ t so người thuộ c loạ i nà y trở nê n “câ m nı́n” và song trong uat ức đang khi những người khá c thı̀ “no tung” và trú t xuong khô ng thương xó t trê n người khá c. Cả hai phả n ứng nà y đeu khô ng là nh mạ nh và chang giú p ı́ch gı̀. Sự giậ n dữ luô n gâ y thương tı́ch cho bạ n hơn là cho người mà bạ n oá n hờn. Ðang khi người xú c phạ m bạ n có lẽ đã quê n đieu ay và song nhởn nhơ đâ u đó thı̀ bạ n lạ i tiep tụ c ap ủ noi đau và mã i ké o dà i quá khứ củ a mı̀nh. Bạ n hã y nghe: Những người gâ y thương tı́ch cho bạ n trong quá khứ khô ng the tiep tụ c đả thương bạ n ngay lú c nà y trừ phi bạ n cứ ô m ap noi đau qua sự giậ n dữ. Quá khứ củ a bạ n là những gı̀ đã qua! Khô ng gı̀ thay đoi nó . Chı́nh bạ n đang tự gâ y thương tı́ch cho mı̀nh với đang cay. Ðe cứu lay mı̀nh, bạ n hã y họ c biet nó và đe nó ra đi. “Quả vậy, nỗi sầu khổ làm người điên phải chết và giận hờn làm kẻ dại phải tiêu vong” (G 5, 2). N . Những noi sợ hã i củ a họ có the là hậ u quả củ a mộ t kinh nghiệ m thương đau, những kỳ vọ ng phi thực, lớn lê n trong mộ t gia đı̀nh nghiê m khac hoặ c ngay cả do bam sinh di truyen. Bỏ qua nguyê n nhâ n nà y, người bị sợ hã i định hướng thường đá nh mat bao cơ hộ i quý bá u bởi họ sợ that bạ i. Thay và o đó , họ thỏ a hiệ p với nó cá ch an toà n, trá nh mạ o hiem và tı̀m cá ch giữ nguyê n hiệ n trạ ng.

26  


donghanh.org

Sợ hã i chı́nh là nhà tù tự tạ o von khô ng cho bạ n trở nê n con người Thiê n Chú a muon bạ n trở thà nh. Bạ n phả i thoá t khỏ i nó bang khı́ giới củ a đức tin và tı̀nh yê u. Kinh Thá nh nó i, “Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo” (1 Ga 4, 18). N . Khá t vọ ng chiem hữu trở nê n toà n bộ mụ c tiê u đời họ . Ðộ ng lực nà y thô i thú c họ luô n muon có nhieu hơn dựa trê n quan niệ m lệ ch lạ c là có nhieu hơn sẽ hạ nh phú c hơn, quan trọ ng hơn, an toà n hơn; nhưng cả ba ý tưởng ay đeu khô ng đú ng. Củ a cả i chı̉ mang lạ i mộ t thứ hạ nh phú c tạ m bợ. Bởi lẽ , vậ t thı̀ khô ng thay đoi, và hien nhiê n, chú ng ta sẽ chá n ngay Không gì đáng giá hơn việc  đe roi mong muon những mau mã mới hơn, lớn hơn và tot hơn. biết được những mục đích  Cũ ng là lam tưởng khi cho rang neu Thiên Chúa dành cho đời bạn,  tô i có nhieu hơn, tô i sẽ quan trọ ng hơn. Giá trị củ a bả n thâ n và giá trị củ a tà i sả n và không biết chúng thì không  khô ng giong nhau. Giá trị củ a bạ n khô ng gì có thể bù đắp được.  được xá c định bởi những thứ quý giá bạ n có và Thiê n Chú a nó i những thứ có giá nhat ở đời nà y khô ng phả i là vậ t chat! Mộ t lam tưởng pho bien nhat ve tien bạ c, là cà ng có nhieu, tô i cà ng được an toà n. Khô ng phả i the. Tà i sả n có the bị tiê u tan trong giâ y lá t bởi bao yeu to ngoà i tam tay bạ n. An toà n đı́ch thực chı̉ có the được tı̀m thay ở nơi mà nó khô ng bao giờ bị tước mat khỏ i bạ n ‐ đó là moi tương giao giữa bạ n với Thiê n Chú a. N . Họ đe những hoà i bã o củ a mẹ cha, vợ chong, thay cô và bạ n bè đieu khien đời họ . Nhieu người trưởng thà nh van tı̀m kiem sự tá n thà nh củ a những người cha, người mẹ khô ng may de chịu củ a họ . So khá c thı̀ bị định hướng bởi á p lực củ a bạ n bè , nê n luô n lo lang ve những gı̀ người khá c có the nghı̃ ve mı̀nh. Thậ t khô ng may, những kẻ chạ y theo đá m đô ng thường đá nh mat mı̀nh trong đó . Tô i khô ng biet tat cả mọ i chı̀a khó a dan đen thà nh cô ng, nhưng mộ t

 27 


COMIGO ‐ SỐ 4/2017

trong những chı̀a khó a dan đen that bạ i là tı̀m cá ch là m vui lò ng mọ i người. Bị đieu khien bởi ý kien củ a người khá c là dau hiệ u bả o đả m cho thay bạ n đang là m hỏ ng những mụ c đı́ch củ a Thiê n Chú a dà nh cho đời bạ n. Ðức Giê su nó i, “Khô ng ai có the là m tô i hai chủ ” (Mt 6, 24a). Có the cò n có những độ ng lực khá c định hướng đời bạ n, nhưng tat cả đeu dan đen be tac: nộ i lực bị lã ng phı́, că ng thang khô ng can thiet, và mộ t cuộ c song khô ng trà n đay. Khô ng gı̀ đá ng giá hơn việ c biet được những mụ c đı́ch Ngà i dà nh cho đời bạ n, và khô ng biet chú ng thı̀ khô ng gı̀ có the bù đap được, dau là hạ nh phú c, dau là củ a cả i, dau là noi danh hay lạ c thú . Khô ng mụ c đı́ch, cuộ c song chı̉ là mộ t chuyen độ ng vô nghı̃a, mộ t hoạ t độ ng vô phương, mộ t chuoi sự kiệ n vô lý . Khô ng mụ c đı́ch, cuộ c song thậ t là vô tı́ch sự, ti tiệ n và vô dụ ng. NHỮNG LỢI ÍCH CỦA MỘT ÐỜI SỐNG CÓ ÐỊNH HƯỚNG Nă m lợi ı́ch lớn lao củ a mộ t cuộ c song theo đú ng mụ c đı́ch: B . Chú ng ta được tạ o dựng đe có mộ t ý nghı̃a. Ðó là lý do tạ i sao nhieu người thử khá m phá mụ c đı́ch đời họ bang những phương phá p khả nghi như tử vi bó i toá n. Khi cuộ c song có ý nghı̃a, bạ n có the gá nh vá c hau như tat cả mọ i chuyệ n; khô ng có ý nghı̃a, thı̀ khô ng gı̀ đá ng đe gá nh vá c. Mộ t thanh niê n ở tuoi hai mươi viet: “Tôi cảm thấy đời tôi như đang bỏ đi vì tôi đang phấn đấu để trở thành một điều gì đó, và thậm chí tôi cũng không biết đó là điều gì. Những gì tôi biết là sống lây lất qua ngày. Ngày nào đó, nếu khám phá được mục đích đời tôi, tôi sẽ cảm thấy mình bắt đầu sống”. Khô ng có Thiê n Chú a, cuộ c song khô ng có mụ c đı́ch. Khô ng mụ c đı́ch, đời thậ t vô nghı̃a. Mà neu là vô nghı̃a, thı̀ cuộ c đời chang đá ng là gı̀ và thậ t vô vọ ng. Trong Kinh Thá nh, biet bao người đã tỏ bà y noi tuyệ t vọ ng nà y. Isaia than trá ch: “Phần tôi, tôi đã nói ‘Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì’”(Is 49, 4). Gió p nó i: “Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và chấm dứt không một tia hy vọng” (G 7, 6), và “Con chẳng thiết tha gì, con đâu có sống mãi, xin cứ để mặc con, vì đời con chỉ là hơi thở” (G 7, 16). Thả m họ a lớn nhat khô ng phả i là cá i chet, nhưng đó là mộ t cuộ c song khô ng có mụ c đı́ch.

28  


donghanh.org

Niem hy vọ ng cap thiet cho đời song như khô ng khı́ và nước. Bạ n can có hy vọ ng đe đương đau. Bá c sı̃ Bernie Siegel nhậ n xé t, ô ng có the đoá n được bệ nh nhâ n ung thư nà o sẽ thuyê n giả m bang cá ch hỏ i họ : “Bạn có muốn sống đến trăm tuổi không?”. Những ai cả m nhậ n sâ u xa mụ c đı́ch cuộ c song thı̀ trả lời “muon” và hau như họ đã song só t. Hy vọ ng đen từ việ c song có mụ c đı́ch. Neu bạ n cả m thay tuyệ t vọ ng? Ðừng vộ i bỏ cuộ c! Vı̀ những thay đoi kỳ diệ u sap xả y đen với bạ n khi bạ n bat đau song mộ t cuộ c song có mụ c đı́ch. Thiê n Chú a nó i: “Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi ‐ sấm ngôn của Ðức Chúa ‐ kế hoạch thịnh vượng chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng” (Gr 29, 11). Có the bạ n cả m thay mı̀nh đang đương đau với mộ t hoà n cả nh khô ng the vượt qua, nhưng thá nh Phaolô nó i: “Xin tôn vinh Ðấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều ta dám cầu xin hay nghĩ tới” (Ep 3, 20). B . Nhờ biet mụ c đı́ch, bạ n biet những gı̀ nê n là m và những gı̀ khô ng nê n là m. Mụ c đı́ch trở thà nh tiê u chuan đe bạ n lượng giá việ c nà o chı́nh yeu, việ c nà o phụ tù y. Cá ch đơn giả n, bạ n hã y tự hỏ i: “Công việc này có giúp tôi hoàn thành mục đích Thiên Chúa dành cho đời tôi không?”. Với mộ t mụ c đı́ch khô ng rõ rà ng, bạ n sẽ khô ng có nen tả ng đe thiet lậ p những quyet định, phâ n phoi thời giờ và xử dụ ng nguon nă ng lực củ a mı̀nh. Bạ n sẽ de dà ng quyet định tù y hoà n cả nh, á p lực, và tâ m trạ ng lú c ay. Ai khô ng biet mụ c đı́ch củ a mı̀nh, sẽ co là m thậ t nhieu và đieu đó dan đen ức che, mệ t mỏ i và xung độ t. Bạ n khô ng the là m mọ i chuyệ n đe vừa lò ng mọ i người. Bạ n chı̉ có đủ thời giờ đe là m đieu Chú a muon. Là m mã i khô ng xong, nghı̃a là bạ n đang co là m nhieu hơn những gı̀ Chú a muon (hoặ c cũ ng có the, bạ n đang xem tivi nhieu). Mộ t đời song có mụ c đı́ch sẽ dan đen mộ t phong cá ch song đơn giả n với lịch là m việ c là nh mạ nh hơn. Sá ch Châ m Ngô n nó i: “Ngài chẳng có chi thì khoe mình giàu có, kẻ nhiều của cải lại làm bộ túng nghèo” (Cn 13, 7). Ðời song ay cũ ng đem lạ i bı̀nh an nộ i tâ m: “Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài” (Is 26, 3).

 29 


COMIGO ‐ SỐ 4/2017

B . Nhờ biet mụ c đı́ch, bạ n sẽ tậ p trung no lực và sức lực và o những việ c quan trọ ng. Cô ng việ c bạ n là m sẽ rat hiệ u quả vı̀ bạ n biet chọ n lọ c. Theo bả n tı́nh tự nhiê n, người ta thường mat tậ p trung vı̀ những chuyệ n vụ n vặ t. Chú ng ta chơi trò “Ðuổi Bắt Tầm Phào” bang cả cuộ c song. Henry David Thoreau đã nhậ n xé t sâ u sac, đó là song mộ t cuộ c song “tuyệt vọng âm thầm” mà ngà y nay được mỹ từ hó a là “tiêu khiển vô định”. Nhieu người tựa ho những con quay hoi chuyen, quay điê n cuong nhưng khô ng dan tới đâ u. Khô ng có mụ c đı́ch rõ rà ng, bạ n sẽ liê n tụ c thay đoi phương hướng, cô ng việ c, cá c moi tı̀nh thâ n, nhà thờ, và bao nhiê u chuyệ n bê n ngoà i khá c với hy vọ ng moi lan đoi thay sẽ giú p bạ n on định hơn, đong thời lap đay sự trong rong trong tâ m hon. Bạ n nghı̃, có lẽ lan nà y mọ i chuyệ n sẽ khá c, nhưng thậ t ra nó van khô ng giả i quyet được van đe thực củ a bạ n, đó là thieu tậ p trung, thieu mụ c đı́ch. Thá nh Phaolô nó i: “Vì thế, anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa” (Ep 5, 17). Sức mạ nh củ a việ c tậ p trung có the thay ở á nh sá ng. Anh sá ng khuech tá n thı̀ ı́t nă ng lượng và ı́t sức tá c độ ng, nhưng bạ n có the tậ p trung nă ng Nếu bạn muốn cuộc  lượng củ a á nh sá ng bang cá ch hộ i tụ nó lạ i. Với sống có sức tác động,  mộ t kı́nh lú p, những tia nang mặ t trời có the hộ i tụ hãy tập trung nó!  đe đot chá y mộ t đá m cỏ hay mộ t tờ giay. Khi á nh sá ng được tậ p trung nhieu hơn, chang hạ n mộ t tia lazer, có the cat thủ ng thé p. Khô ng gı̀ mạ nh mẽ bang mộ t đời song tậ p trung có mụ c đı́ch rõ rệ t. Những con người, nam cũ ng như nữ, đã là m thay đoi lịch sử là những con người có mộ t đời song tậ p trung cao độ . Chang hạ n thá nh Tô ng Ðo Phaolô , hau như đơn thương độ c mã , ngà i đã rao giả ng Kitô giá o xuyê n suot Ðe quoc Rô ma. Bı́ quyet củ a ngà i là mộ t đời song được tậ p trung. Ngà i nó i: “Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước” ( Pl 4, 13b). Neu bạ n muon cuộ c song có sức tá c độ ng, hã y tậ p trung nó ! Ðừng là m gı̀ nửa vời, cũ ng đừng ô m đom thá i quá và hã y là m ı́t lạ i! Hã y loạ i bớt ngay cả những việ c tot và chı̉ là m những gı̀ quan trọ ng nhat. Ðừng bao giờ nham lan cô ng việ c với hiệ u nă ng cô ng việ c. Bạ n có the rat bậ n rộ n mà khô ng có mụ c đı́ch, nhưng roi đe là m gı̀? Thá nh Phaolô nó i: “Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng Thiên Chúa dành cho kẻ được Ngài kêu gọi trong Ðức Giêsu Kitô” (Pl 3, 14).

30  


donghanh.org

B . Mụ c đı́ch luô n tạ o hă ng say. Khô ng gı̀ đem lạ i nghị lực cho bang mộ t mụ c đı́ch sá ng tỏ . Ngược lạ i, nhiệ t huyet bien tan khi bạ n thieu mụ c đı́ch. Chı̉ việ c ra khỏ i giường cũ ng trở nê n nặ ng ne. Thô ng thường, chı́nh những việ c vô tı́ch sự, chứ khô ng phả i vı̀ quá nhieu cô ng việ c, khien chú ng ta nhụ t chı́, kiệ t sức và mat đi niem vui. George Bernard Shaw viet: “Niềm vui đích thực của cuộc sống là đây: dấn thân quên mình vì mục đích mà bạn coi là cao cả nhất; là sức mạnh tự nhiên thay vì bồn chồn, ích kỷ, nhu nhược và bất bình khi nghĩ rằng thế giới chẳng đem chút hạnh phúc nào cho bạn”. B . Nhieu người suot đời co tạ o nê n mộ t tà i sả n lâ u ben dưới the, họ muon được nhớ đen khi đã qua đời. The mà , đieu toi hậ u khô ng phả i là những gı̀ người ta nó i nhưng là những gı̀ Thiê n Chú a nó i ve bạ n. Ðieu mà người ta khô ng nhậ n ra là mọ i thà nh quả đeu qua đi, mọ i kỷ lụ c đeu bị phá , mọ i danh tieng đeu phai mờ, và mọ i cong hien đeu bị lã ng quê n. Khi cò n họ c đạ i họ c, mụ c tiê u củ a James Dobson là trở thà nh nhà vô địch quan vợt củ a trường. Anh tự hà o khi thay chiec cup củ a mı̀nh được đặ t noi bậ t tạ i phò ng trưng bà y. Nhieu nă m sau, ai đó đã gửi cho anh chiec cup ay qua đường bưu điệ n, người ta thay nó trong mộ t thù ng rá c khi nhà trường được sửa sang. Jim nó i: “Cho đến một ngày nào đó, mọi chiến tích của bạn đều sẽ được ném vào sọt rác bởi một ai đó!”. Song đe gay dựng mộ t gia sả n dưới the chı̉ là mộ t mụ c tiê u thien cậ n. Người khô n ngoan hơn sẽ dù ng thời giờ đe gay dựng mộ t gia sả n đời đời. Bạ n khô ng được đặ t trê n trá i đat đe được tưởng nhớ, bạ n được tạ o dựng đe chuan bị cho cõ i đời đời. Ngà y kia, bạ n sẽ đứng trước Thiê n Chú a, Ngà i sẽ xé t xem cuộ c đời bạ n, mộ t cuộ c hạ ch hỏ i cuoi cù ng trước khi bạ n bước và o cõ i đời đời. Kinh Thá nh nó i, “Quả thế, tất cả chúng ta sẽ phải ra trước tòa Thiên Chúa. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Ngài” (Rm 13, 10c.12). May thay, Thiê n Chú a muon chú ng ta vượt qua cuộ c thi nà y, vı̀ the Ngà i đã cho câ u hỏ i trước. Từ Kinh Thá nh, chú ng ta có the đoá n trước hai câ u hỏ i then chot mà Thiê n Chú a sẽ đặ t ra:

 31 


COMIGO ‐ SỐ 4/2017

Trước het, “Con đã làm gì với Ðức Giêsu Kitô, con của Ta?”. Ngà i khô ng hỏ i boi cả nh tô n giá o hay quan điem tı́n lý củ a bạ n. Ðieu duy nhat quan trọ ng sẽ là , bạ n có chap nhậ n những gı̀ Ðức Giê su đã là m cho bạ n và bạ n có họ c biet yê u men và tin cậ y Ngà i khô ng? Ðức Giê su nó i, “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Bạn không được đặt trên  Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 6). trái đất để được tưởng  Thứ hai, “Con đã làm gì với những gì nhớ, bạn được tạo dựng để  Ta ban cho con?”. Bạ n đã là m gı̀ với cuộ c đời bạ n ‐ tat cả mọ i quà tặ ng, tà i nă ng, cơ chuẩn bị cho cõi đời đời.  hộ i, nghị lực, cá c moi tương quan và cá c nguon lực Thiê n Chú a đã ban cho bạ n? Bạ n đã dù ng chú ng cho riê ng mı̀nh? Hay đã sử dụ ng chú ng cho những mụ c đı́ch Ngà i dà nh cho bạ n? Câ u hỏ i thứ nhat sẽ xá c định bạ n sẽ song đời đời ở đâ u. Câ u hỏ i thứ hai xá c định bạ n sẽ là m gı̀ trong cõ i đời đời. NGHĨ VỀ MỤC ÐÍCH ÐỜI TÔI Một điểm để suy tư: Song theo đú ng mụ c đı́ch là đường dan đen bı̀nh an. Một câu Kinh Thánh để nhớ: “Lạ y Chú a, Ngà i quyet giữ cho dâ n được an cư lạ c nghiệ p, vı̀ họ tin và o Ngà i” (Is 26, 3). Một câu hỏi để nghiền ngẫm: Có phả i những gı̀ gia đı̀nh và bè bạ n tô i nó i là độ ng lực định hướng đời tô i? Tô i muon đieu đó sẽ là gı̀?

32  


donghanh.org

Formed by Sacrifice

I asked: What does it look like to love the Lord with all one’s mind and heart and soul? I saw our father, Abraham, trudging up the hill sword in hand, full of dread for what he meant to carry through. I saw the wood on Isaac’s back— his only son, a nation’s hope, a holocaust without a clue. Then I saw the Son of Man carrying the Cross like a cup He could not pass or a ram caught in the bush, His heart, His mind, His soul in play. The Father’s Will on display: His only Son free and stuck to wood. Rita A. Simmonds

 33 


COMIGO ‐ SỐ 4/2017

THE EFFECTS OF THE HOLY SPIRIT CONTRASTED WITH "THE WORK OF AN ENEMY SPIRIT" Beloved, do not trust every spirit but test the spirits to see whether they belong to God… 1 John 4:1

The effects of the "evil spirit" in a person's "state of soul" are completely oppo‐ site from the effects of the Holy Spirit. 



34  

The "enemy of our human nature" attempts to move a person into a "state of desolation," in which it is more dif icult to choose “God’s way”.



Temptations become stronger and  seem to have greater force. By making our progress more dif icult, the tactic of "the enemy" is to turn a person back from the course of action that was chosen in a time of grace.

The Spirit of the Lord seeks to move a person more into a "state of consolation," in which it is easier to choose and follow the “God’s way.” The “inspirations” that come from God are encouraging, empowering, and in harmony with our human condition. God’s “tactic” is to lead the way one step at a time, showing us that the “cost” of following God is bearable.


donghanh.org

J



AB

, SJ

When a person is attempting to make basic progress in the way of the Lord, characteristics of desola‐ tion can include: a troubled mind darkness not of God discontent agitation, disturbances apathy fear disruption sadness anxiety boredom inertia restlessness inner impatience with the Lord dejection (focus on self) self‐pity involuted / convoluted reasoning dissipation of energies Discouragement

diminished vitality of faith, hope, love increased susceptibility to temptations



When a person is attempting to make basic progress in the way of the Lord, characteristics of conso‐ lation can include: peace of mind lightness of heart quiet / inner rest tranquility in one's bearing conviction courage harmony joy zeal simplicity of action expansiveness holy desires patience hopefulness singleness of heart simplicity & clarity of thought focused energies self‐acceptance increased faith, hope, love increased ease of spiritual progress

 35 


COMIGO ‐ SỐ 4/2017

tình Ngài THIÊN NGA

36  

Tı̀nh ngà i ê m trô i Như là n mâ y trang Ru con và o đời Những ngà y ngậ p nang Tay ngà i con nam Theo Cha chang rời Con tim yê n ang Vượt qua phậ n người Đường dau gậ p genh Có Chú a cù ng đi Gió bã o bậ p benh Con nà o sợ chi Mô i con khô chá y Ơn ngà i như mưa Giang tay nem lay Biet may cho vừa Con ngước lê n nhı̀n Oi ngà i cứu độ Nghe lời cau xin Cho người bat mộ Xin ngà i tỏ a hương Hon con thơm má t Nhỏ chú t tı̀nh thương Xuong đời bá t ngá t Xin giữ gı̀n con Như thuyen trong bien Dù bao cơn só ng Bien đưa ve mien.


donghanh.org

COMIGO đến với bạn đọc hai tháng một lần - Gửi theo nhóm: $20/1 năm (USA), $30/1 năm (Canada) - Gửi riêng : $26/1 năm (USA) , $36/1 năm (Canada) Xin liên lạc với : DONG HANH-CLC, P.O. Box 2862 Merrifield, VA 22116


comigo

TẬP SAN HUẤN LUYỆN & LIÊN LẠC ĐỒNG HÀNH - CLC

Địa chỉ liên lạc: ÐỒNG HÀNH-CLC P.O. Box 2862 Merrifield, VA 22116 - bao@donghanh.org

Comigo 2017-4  
Comigo 2017-4  
Advertisement