Page 1

comIgo

2017/Sô´ 5 CÔNG ĐOÀN ĐỒNG HÀNH · CHRISTIAN LIFE COMMUNITY

”Ôi ngọn lửa tình yêu hằng sống!”

Thánh Gioan Thánh Giá


HERMANOLEON

COMIGO ‐ SỐ 5/2017

“Ước muốn của tôi là chinh phục cả nhân loại. Tôi sẽ lôi kéo mọi người  đến với tôi (comigo). Những người theo tôi sẽ ở với tôi, cùng lao tác  với tôi và đối diện những thách đố  với tôi, cùng cầu nguyện và tỉnh  thức với tôi. Ai làm việc với tôi  và chịu đau khổ với tôi, sẽ cùng  chia sẻ vinh quang Nước Trời  với tôi.”   [LT #93]

comigo

TẬP SAN HUẤN LUYỆN & LIÊN LẠC ĐỒNG HÀNH-CLC

Ban Phục Vụ  Trưởng Cộng Đoàn‐Phạm Quang Trung, Phó Cộng Đoàn‐Nguyễn Nam Phương    Ecclesial Assistant‐LM Nguyễn Hùng S.J   Các Vùng: Âu Châu‐Phan Thi Hương ● Canada‐Trần Thiên Nga ● Đông Bắc‐Hàng Minh ●         Tây Nam‐Phạm Hữu Quang ● Trung Tây‐Trần Thái Sơn    Các Ban: Gia Đình‐Mai Hoàng Ân, Mai Hương ● Huấn Luyện‐Nguyễn Mộng Hằng ●      S.E.E.D.‐ Thảo Vy Vũ ● Tài Chánh‐Mai Anh Đào ●   Thực hiện 

Vũ Tiến Long, Trương Thành Hào, Đỗ Kim Giao, Nguyễn Phương Hà, Đào Quỳnh Hương, Lê Như  Liên, Trần Thiên Nga, Nguyễn Thu Phong 

Hỗ Trợ 

Ban Huấn Luyện 

COMIGO is a publication of Đồng Hành‐CLC, a community of the Christian Life Community USA (www.clc‐usa.org).   Christian Life Community is a Public International Pontifical Association present in more than 60 countries around the  world (www.cvx‐clc.net) 


donghanh.org

Cá c bạ n qú i men hi nó i đen Gioan Thá nh Giá chú ng ta liê n tưởng ngay đen những van thơ tuyệ t tá c Thánh Thi Thiêng Liêng và Đêm Tăm Tối của Linh Hồn, được xem như những bà i thơ hay nhat trong vă n họ c Tâ y Ban Nha. Đong thời khi nó i đen Gioan Thá nh Giá chú ng ta nó i đen những kinh nghiệ m than bı́ sâ u xa mà chı̉ rat ı́t Kitô hữu được dan đen trong cả m nghiệ m. Thi ca và than bı́. Hai yeu to nà y đã hò a hợp với nhau mộ t cá ch kỳ diệ u nơi thá nh Gioan Thá nh Giá và đã ả nh hưởng sâ u sac đen nhieu tâ m hon qua nhieu the hệ . Đieu lạ lù ng là những tâ m tı̀nh chan chứa yê u thương ay lạ i xuat phá t từ mộ t con người suot cuộ c đời song trong nghịch cả nh và kho đau. Là m the nà o đe tuoi trẻ đay vat vả và những kho đau gâ y nê n bởi chı́nh những anh em cù ng chı́ hướng, có the trở thà nh tı̀nh yê u nong nà n thay vı̀ đe hậ n thù giam giữ? Đương nhiê n Thiê n Chú a yê u thương chú ng ta trước, nhưng đe tı̀nh yê u ay thanh tay và bien đoi mộ t tâ m hon, thı̀ tâ m hon ay, với tat cả tự do lựa chọ n, phả i het lò ng cộ ng tá c. Phả i chap nhậ n cuộ c thanh tay đau đớn như khú c củ i chap nhậ n đe ngọ n lửa thiê u rụ i và thanh tay. Nhờ tien trı̀nh thanh tay đó , tâ m

K

hon được bien đoi, củ i trở nê n mộ t với lửa, mang hơi am và sức song cho những tâ m hon giá lạ nh, đem á nh sá ng và niem vui đen những ai ngoi trong tă m toi. Gioan Thá nh Giá , cũ ng như Tê rê sa Avila, đã chap nhậ n đe cho Tı̀nh Yê u chiem hữu và nhờ đó nê n mộ t với Tı̀nh Yê u. Ke từ so 2015‐1, Comigo đã liê n tiep trı̀nh bà y với bạ n đọ c những bà i viet qú y giá củ a LM Elizaldé Thà nh, S.J. ve sự noi ket và bo tú c cho nhau củ a hai linh đạ o I‐Nhã và Cá t Minh. Comigo mong sẽ được cù ng cá c bạ n tı̀m hieu thê m đe song với cá c sự dạ y do đay khô n ngoan củ a cá c thá nh Gioan Thá nh Giá và Tê rê sa Avila trong cá c so bá o trong những ngà y sap tới. Cũ ng trong so nà y, mời cá c bạ n theo dõ i cá c bà i giá o lý củ a Đức Thá nh Cha Phanxicô ve Thá nh Le, đe theo lời ngà i, “hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của Thánh Lễ, để sống mối liên hệ của mình với Thiên Chúa một ngày một trọn vẹn hơn.” au chú c cá c bạ n mộ t mù a Vọ ng thá nh thiệ n trong tâ m tı̀nh chờ đó n mau nhiệ m Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Qú i men Comigo

C

 1 


COMIGO ‐ SỐ 5/2017

Sô´ 5.2017

ʼ VÀI HÌNH ANH

SINH HOAT . _DOÀN CÔNG . Hình 1: Khóa CRW tại Trung Tây  Hình 2: Họp mặt Vùng Canada  Hình 3 & 4: Họp mặt Vùng Tây Nam  Hình 5: Khóa Christian Family Formation tại Đông Bắc 

2  

1

2


donghanh.org

Công Ðoàn ·

4 Tâm tình Ban Phục Vụ 7 Hạt Cải’s Family night 

3

T  

P

D

T

´ Luyên Huân ·

8 Sayings of Light and Love   S .J

C

9 Trống rỗng hóa chính mình  10 Vài hàng tiểu sử Thánh Gioan Thánh Giá  12 Suffering and sanctity   14 “Con ở trong Cha và Cha ở trong con”     Sở hữu thật và sở hữu không thật    17 18 Discernment in the revised General   Principles  S .J

C

A P

4

T

M

V T

L

V T

L

N

R

20 Việc nhận định trong Nguyên Tắc Căn  Bản mới 22 Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về   Thánh Lễ -  N

P

5

P

X

K

26 Truyền giáo hôm nay theo từng lứa tuổi  36 Được tạo dựng cho cõi đời đời   N

R

R

T

W

N

/L . M

L X

H

A

 3 


COMIGO ‐ SỐ 5/2017

TÂM TÌNH BAN PHỤC VỤ

Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người (1 Cor 12: 4‐6) *

Cộ ng đoà n thâ n men, ũ ng chưa lâ u lam ‐ khoả ng hơn 10 nă m trước ‐ cơ cau và sinh hoạ t củ a chú ng ta khá đơn giả n. Chú ng ta chưa có cá c Mụ c Vụ như hô m nay và thı̉nh thoả ng mới có mộ t sinh hoạ t họ c hỏ i huan luyệ n. Có lẽ khô ng sai bao nhiê u khi nhı̀n nhậ n Họ p Mặ t Vù ng là dịp duy nhat trong nă m anh chị em trong Vù ng quy tụ lạ i mộ t nơi đe cù ng sinh hoạ t, song bê n nhau, the hiệ n chieu kı́ch “cộ ng đoà n” cù ng lú c họ c hỏ i cá c đe tà i theo chủ đe HMV. Trong thời gian nà y, Ban Phụ c Vụ cá c Vù ng và ĐH‐CLC rat khang khı́t, yê u thương, ho trợ nhau. Vù ng nà y san sà ng chia sẻ chủ đe, tà i liệ u cũ ng như chuyen đạ t cá ch thức, kinh nghiệ m to chức HMV với vù ng khá c đe moi địa phương khỏ i mat thời gian, cô ng sức soạ n thả o từ đau. Những anh chị sinh hoạ t lâ u nă m chac van cò n nhớ moi khi kiem được tà i liệ u hay, đe tà i bo ı́ch cho cộ ng đoà n, chú ng ta đã luô n hâ n hoan, hă ng há i chia lạ i cho nhau như cá c mó n quà quý bá u, như â n sủ ng, như sức song nuô i cộ ng đoà n, như tı̀nh thương trao cho nhau. rong thời gian nà y, Lightworks đã được đó n nhậ n như mó n quà Chú a gởi tới giú p chú ng ta trau doi chieu kı́ch Tâ m Linh. Chương Trı̀nh MRW nhậ n được từ giá o dâ n vù ng Seattle cũ ng là mó n quà Chú a trao ban giú p chú ng ta thă ng hoa bı́ tı́ch Hô n Phoi,

C

T

4  


donghanh.org

củ ng co đời song gia đı̀nh củ a mı̀nh. Từ đó cộ ng đoà n phá t trien, lớn mạ nh và mụ c vụ SEED thà nh hı̀nh. Gan nhat, trong nă m 2017 chú ng ta có 7 khó a SEED, 7 khó a MRW và Lightworks đó n nhậ n sự ho trợ mạ nh mẽ củ a vă n phò ng Mụ c Vụ đia phậ n Arlington. Tạ ơn Chú a cho chú ng ta được gó p phan và o cá c mụ c vụ nà y đe the hiệ n chieu kı́ch Phụ c Vụ củ a loi song CLC. uy nhiê n trong thời gian gan đâ y khi nhı̀n lạ i sức song cộ ng đoà n chú ng ta thay cá c hà ng rà o, bức tường dựng lê n trong chú ng ta. Có sinh hoạ t xử dụ ng trong Vù ng nà y thı̀ lạ i khô ng được “hâ n hoan chà o đó n” lam nơi Vù ng khá c. Có hướng dan khô ng được á p dụ ng, có dự á n khô ng được thực hiệ n, có tien trı̀nh khô ng được đó n nhậ n vı̀ lý do vă n hó a, hoà n cả nh địa phương. Từ lúc nào các rào cản, bệ chắn đã mọc lên trong chúng ta? Từ lúc nào, chúng ta cho phép mình làm quan tòa để kết lỗi nhau? Tinh thần cởi mở sẵn sàng đón nhận các sáng kiến, chia sẻ của nhau như các món quà, như ân sủng, như sức sống đã bị đánh mất lúc nào? Khi sẵn sàng gạt bỏ “chúng ta” và không ngần ngại thay thế bằng “họ và tôi” chúng ta đang cổ võ, đang ôm ấp giá trị của vị thần nào? Ngà y xưa thá nh Phaolô đã nhac cá c tı́n hữu Corintô ve cá c rạ n nứt, chia rẽ , phe phá i giữa họ “Tôi thuộc về ông Phao‐lô, tôi thuộc về ông A‐pô‐lô, tôi thuộc về ông Kê‐pha, tôi thuộc về Đức Ki‐tô. Thế ra Đức Ki‐tô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? (1 Cor 1: 12 ‐13)”. Hôm nay, chúng ta có khác? Cộ ng đoà n thâ n men, rong ba chieu kı́ch củ a loi song CLC, sức song củ a cộ ng đoà n là khı́a cạ nh chú ng ta có noi trộ i, mạ nh mẽ đen noi mọ i người de dà ng nhậ n ra và cũ ng hay cô ng nhậ n như vậ y khi gặ p gỡ, là m việ c với chú ng ta. Như vậy khi tình thương, lòng mến chúng ta dành cho nhau, sự tôn trọng, cách lắng nghe nhau và tâm tình chấp nhận các khác biệt của nhau không còn mạnh mẽ, bị lu mờ chúng ta có còn theo sát căn tính, chúng ta có thể hiện ơn gọi của mình? Đã đen lú c chú ng ta can đe Lời Chú a qua thư củ a thá nh Phaolô gởi tı́n

T

T

 5 


COMIGO ‐ SỐ 5/2017

hữu Corintô giú p chú ng ta nhı̀n lạ i mı̀nh, đieu chı̉nh lạ i thá i độ , cho đứng đe song đú ng ơn gọ i, the hiệ n rõ rà ng bon phậ n củ a mı̀nh: “Tôi trồng, anh A‐ pô‐lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể. (1 Cor 3: 6‐7). rong buoi họ p từ ngà y 2 tới ngà y 5 thá ng 11 tạ i Quậ n Cam, BPV ĐH‐CLC cù ng nhau:  Giả i quyet cá c khá c biệ t, thay đoi những gı̀ đang đay chú ng ta xa cá ch nhau.  Sap xep sinh hoạ t Mụ c Vụ và Huan Luyệ n đe giú p xâ y dựng cộ ng đoà n.  Có chung tien trı̀nh, phương hướng đieu hà nh cộ ng đoà n .  Soạ n thả o lộ trı̀nh giú p cá c thà nh viê n phá t trien.  Sap đặ t cá c chuan bị can thiet cho Đạ i Hộ i và o cuoi thá ng Nă m 2018 tạ i Dallas, Texas. Xin cộ ng đoà n cau nguyệ n cá ch riê ng cho buoi họ p quan trọ ng và can thiet nà y. guyệ n xin Than Khı́ Chú a đoi mới chú ng con và dạ y chú ng con biet luô n xá c tı́n: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người .” (1 Cor 12: 4‐6). Trung Phạm BPV Cộ ng Đoà n

T

N

6  


donghanh.org

Hat Cai’s Family Night DAVID & THAO

F

amily Night is an annual event that Hat Cai hosts for our families and friends who have always been sup‐ porting us through college. Every year, we make it an ef‐ fort to show our appreciation to those who have helped us become who we are today through their thoughts, pray‐ ers, and sacri ices. Life as a college student can be drain‐ ing for both the student and the family supporting them. Due to the rigorous life, often times we may forget the peo‐ ple who are supporting us, and often times, it is hard for us to communicate our appre‐ ciation and love back to them. Family Night is a small way that allows us to say “thank you” to the people who toiled behind the scenes for us. Family Night is a night of light hearted entertainment, humble home cooked meals, and heartfelt memories for both our members and our guests. Hat Cai spends roughly 8‐10 weeks dedicating their times towards planning and

practicing skits, dances, and songs. The entire night is in Vietnamese, which can be in‐ timidating, yet done out of love for our parents. The main theme of Family Night changes every year, cycling through three central themes: Family, Spiritually, and Culture. The theme for this year’s Family Night fell under Culture, and after discernment, the com‐ munity felt comfortable with “Đi Ve Việ t Nam”. The phrase, “Đi Ve Việ t Nam”, holds a spe‐ cial place in the hearts of our parents and within us, be‐ cause Vietnam is truly where our beginnings sprouted, and although it is not our physical home, it is home for our core beings. With this theme, we wanted to show our loved ones that Vietnam‐ the loca‐ tion, the culture, the commu‐ nity‐ also means a lot to us. One of the core messages that Hat Cai was emphasizing throughout this night was that the commitment to family is what makes us “Vietnamese”. Being Vietnamese means

nothing if we have the music, the food, the language, but miss the value and culture that is focused around the family. Family Night is de initely a trying task. Hat Cai consists of college students who volun‐ teer, study, or work over the summer, therefore it is dif i‐ cult for many of us to have the con idence to stand on the stage and perform. However, Family Night is one of our big‐ gest events for growth as a community. It gives us all op‐ portunities to grow as people as we take on new roles, re‐ sponsibilities, and learn how to work with one another to‐ wards a common goal. It also allows us to connect with the older generations of Hat Cai, Dong Hanh members, as well as our families and friends, who come to support us with open hearts. We are grateful to have so many of our loved ones present in one place at one time, and to be able to present this night to them, makes Family Night so much more impactful.  7 


COMIGO ‐ SỐ 5/2017

This year’s Family Night was well received. The amount of support we felt on that night, through attendance, through cheers and applauses, and through conversations, were physical reminders and af irmations of why we set out to sacri ice our time and ener‐ gy, in the irst place. As coordi‐

nators of the group, we both are amazed at what the group was capable of. We watched these ideas and visions at the start of the planning process be brought to life over practic‐ es and rehearsals. We saw the joy of being present with one another and being silly. We worked through the stress and

frustration that came from our dedications and commitments to making this night wonder‐ ful. Hat Cai de initely labors a lot for Family Night, but it is worth every second, every effort, and every tear for we all want to see our loved ones smile and laugh together with us."

  

St. John of the Cross

Sayings of Light and Love God is more pleased by one work, however small, done secretly, without desire that it be known, than a thousand done with the desire that people know of them. Those who work for God with purest love not only care nothing about whether others see their works, but do not even seek that God himself know of them. Such persons would not cease to render God the same services, with the same joy and purity of love, even if God were never to know of these. 8  


donghanh.org

THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ

T ́ G T ́ G ́ (Lên đỉnh Cát‐Minh, Cuon 3, Ch 23)

~ Trông rông hóa chính mình ´ Từ bỏ những thú vui để được Thiên Chúa lấp đầy Ước chi ta hieu được rang khi chı̉ biet đam mê những hư vô ta đang đá nh mat những kho tà ng vô giá Ước chi ta hieu được rang khi từ bỏ những ham muon tam thường ta sẽ tı̀m được lương thực thiê ng liê ng là m cho ta no thoả Ta sẽ thậ t khờ dạ i neu tưởng rang mı̀nh có the ket hợp được với Chú a trước khi biet trong rong hó a chı́nh mı̀nh khỏ i những đam mê , ke cả những ao ước siê u nhiê n Sự khá c biệ t giữa những gı̀ chú ng ta ước muon và sự được bien đoi trọ n vẹ n nơi Thiê n Chú a thậ t vô cù ng lớn lao "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình" (Mt 16:24) Con Người đen dạ y chú ng ta biet trong rong hó a chı́nh mı̀nh đe có the được lap đay bang chı́nh Thá nh Than, Ðang sẽ bien đoi ta trọ n vẹ n

 9 


COMIGO ‐ SỐ 5/2017

THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ

VÀI HÀNG TIỂU SỬ

THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ

G

ioan sanh nă m 1542 tạ i Fontiveros, Tâ y Ban Nha. Cha củ a Gioan thuộ c dò ng dõ i qú i tộ c nhưng đã bị gia đı̀nh tay chay vı̀ ô ng đã cưới mộ t người vợ là mộ t thợ dệ t nghè o. Sau khi cha củ a Gioan qua đời ‐ nă m 1545 ‐ khi Gioan mới lê n 3 tuoi, mẹ củ a ô ng phả i khó nhọ c đi tı̀m việ c đe nuô i Gioan và mộ t người anh. Nă m 1551, ba mẹ con định cư tạ i thà nh pho Medina del Campo. Nă m 14 tuoi, Gioan tı̀m được việ c là m giú p đỡ cá c bệ nh nhâ n bị những chứng bệ nh nan y và bệ nh tâ m than. 10  


donghanh.org

AN PHONG

Chı́nh từ trong mô i trường nghè o kho và bệ nh hoạ n nà y Gioan đã họ c được rang hạ nh phú c khô ng tı̀m được nơi the gian nhưng chı̉ có ở nơi Thiê n Chú a mà thô i. Nă m 20 tuoi, Gioan và o dò ng Kı́n (Carmelite). Sau khi chịu chức linh mụ c, ngà i gặ p mẹ Tê rê xa Avila và được mẹ mời giú p cho cuộ c cả i to nhà dò ng trở lạ i loi song cau nguyệ n. Gioan hoà n toà n đong ý với sự cả i to nà y nê n đã gặ p khó khă n tram trọ ng với nhieu tu sı̃ trong dò ng có quan niệ m đoi nghịch. Họ đã bat giam Gioan trong mộ t buong toi, bỏ đó i, lạ nh và hà nh hạ thâ n xá c Gioan 3 lan mộ t tuan trước mặ t mọ i người, trong suot thời gian 9 thá ng. Nhưng cũ ng chı́nh trong thời gian kho đau cù ng cực nà y, tam lò ng củ a Gioan đã bừng chá y. Gioan đã bị tước đoạ t hoà n toà n, tâ m hon Gioan bị lộ t tran truong, đe tat cả cò n lạ i trong ngà i chı̉ là Thiê n Chú a mà thô i. Và Chú a đã đot chá y tâ m hon Gioan, ban cho Gioan mộ t niem vui vô tả . Qua thá ng thứ sá u mộ t bien chuyen thuậ n lợi xả y đen. Nhà dò ng đoi mộ t người khá c, mộ t thà y trẻ hơn, đe canh gá c phò ng giam Gioan. Thay tı̀nh trạ ng kho đau củ a Gioan, thà y dò ng trẻ tuoi nà y độ ng lò ng thương giú p đỡ tậ n tı̀nh, roi dan dan khá m phá ra nơi Gioan tâ m hon củ a mộ t thá nh nhâ n chứ khô ng phả i củ a mộ t người phả n loạ n, bat phụ c tù ng. Mộ t hô m Gioan đá nh bạ o hỏ i xin thay dò ng nà y mộ t ı́t giay bú t và được nhậ n lời. Gioan lien doc het tat cả những tı̀nh cả m đang sô i xụ c trong tim trê n những mau giay đó , những bà i thơ tuyệ t tá c, những tı̀nh cả m vô biê n, được so sá nh với sá ch Diem Ca củ a vua Salomon. Ðen thá ng thứ 9, Gioan tı̀m được cá ch thá o o khó a phò ng giam và tron thoá t, mang theo những gı̀ đã â m tham ghi ché p trong că n phò ng giam chậ t hẹ p và toi tă m đó . Ngà i được cá c bạ n trong khuynh hướng cả i to nhà dò ng gửi ve mien nam Tâ y Ban Nha, thà nh lậ p trường họ c ở Baeza, và sau đó ngà i giú p nhieu trong việ c linh hướng, phụ c vụ nhà dò ng ở Grenade, ở Sé govie ...

C

uộ c đời củ a Gioan đay lao nhọ c và cay đang nhưng chı́nh trong mô i trường nà y ngà i đã đe lạ i những kinh nghiệ m vô giá cho đời song nộ i tâ m.  11 


COMIGO ‐ SỐ 5/2017

THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ

Suffering and sanctity

N

o one can become a saint without solving the problem of suffering. No one who has ever written anything, outside the pages of Scripture, has given us such a solution to the problem as St. John of the Cross. I will not specu‐ late upon his answers. I will merely mention the fact that they exist and pass on. For those who want to read it, there is the Dark Night of the Soul. But this much must be said: Sanctity can never abide a merely speculative solution to the problem of suffering. Sanctity solves the problem not by analyzing but by suffering. It is a living solution, burned in the lesh and spirit of the saint by ire. Scripture itself tells us as much. "As silver is tried by ire and gold in the furnace, so the Lord trieth hearts" (Prov. 17:3). "Son, when thou comest to the service of God, stand in justice and fear and prepare thy soul for temptation. Humble thy heart and endure: incline thy ear and receive the words of understanding and make not haste in the time of clouds. Wait on God with patience: join thyself to God and endure, that thy life may be increased in the latter end. Take all that 12  


donghanh.org

shall be brought upon thee, and in thy sorrow endure and in thy humiliation keep patience. For gold and silver are tried in the ire and acceptable men in the fur‐ nace of humiliation" (Eccles. 2:1‐5) Sanctity does not consist in suffering. It is not even directly produced by suffering, for many have suffered and have become devils rather than saints. What is more, there are some who gloat over the sufferings of the saints and are hideously sentimental about sufferings of their own, and cap it all by a vora‐ cious appetite for in licting suffering on other people, sometimes in the name of sanctity. Of such were those who persecuted St. John of the Cross in his last days, and helped him to enter heaven with greater pain and greater heroism. These were not the "calced" who caught him at the beginning of his career, but the champion ascetics of his own reformed family, the men of the second gener‐ ation, those who unconsciously did their best to ruin the work of the founders, and who quite consciously did everything they could to remove St. John of the Cross from a position in which he would be able to defend what he knew to be the Theresian ideal. Sanctity itself is a living solution of the problem of suffering. For the saint, suffering continues to be suffering, but it ceases to be an obstacle to his mission, or to his happiness, both of which are found positively and concretely in the will of God. The will of God is found by the saint less in manifestations of the divine good‐pleasure than in God Himself. Suffering, on the natural level, is always opposed to natural joy. There is no opposition between natural suffering and supernatural joy. Joy, in the supernat‐ ural order, is simply an aspect of charity. It is inseparable from the love that is poured forth in our hearts by the Holy Ghost. But when sanctity is not yet ma‐ ture, its joy is not always recognizable. It can too easily be buried under pain. But true charity, far from being diminished by suffering, uses suffering as it us‐ es everything else: for the increase of its own immanent vitality. Charity is the expression of a divine life within us, and this life, if we allow it to have its way, will grow and thrive most in the very presence of all that seems to destroy life and to quench its lame. A life that blazes with a hundredfold brilliance in the face of death is therefore invincible. Its joy cannot fail. It conquers everything. It knows no suffering. Like the Risen Christ, Who is its Author and Principle, it knows no death. Thomas Merton Saints For Now, Clare Boothe Luce  13 


COMIGO ‐ SỐ 5/2017

THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ

“Con oʼ ‚ trong Cha và Cha oʼ ‚ trong con” 14  


donghanh.org

VŨ TIẾN LONG

C

uộ c đời củ a Đức Giê su ket thú c bang cá i chet trê n thậ p giá . Dưới cá i nhı̀n củ a người khô ng tin thı̀ đó là mộ t sự that bạ i: Ngà i bị Giuđa bá n rẻ 30 đong bạ c, bị cá c mô n đệ bỏ rơi ngay từ trong vườn Câ y Dau, và bị chı́nh người mô n đệ đá ng tin can nhat choi là khô ng biet mı̀nh trước mặ t mọ i người. Và xem ra sự that bạ i củ a Đức Giê su cũ ng đen ngay từ chı́nh cá ch Ngà i nó i với cá c mô n đệ : “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em.” (Gn 16:7). Phả i chă ng Đức Giê su cho rang neu cứ ở lạ i với cá c mô n đệ thı̀ Ngà i sẽ là mộ t cả n trở cho họ ? Cả n trở vı̀ cá c mô n đệ chı̉ thay Thay củ a mı̀nh trước mat mà khô ng biet tı̀m Ngà i trong lò ng họ ? Phả i chă ng với con mat tran họ chı̉ nhı̀n thay Ngà i như ý họ muon, thay Ngà i như mộ t người có mặ t đe thoả mã n những gı̀ họ mong đợi, thoả mã n những ước muon củ a họ ve quyen the, những thè m muon được thà nh cô ng, được trọ ng ne, những chương trı̀nh củ a họ được đe cao? Ba nă m trời dạ y do họ , vậ y mà khi Ngà i nó i “đề phòng men biệt phái” thı̀ họ hieu là Đức Giê su nó i đen việ c họ quê n khô ng đem theo bá nh (Mc 8:15‐ 16). Có vẻ như Đức Giê su mat nhieu cô ng đe giả i thı́ch cho cá c mô n đệ phả i tı̀m Ngà i trong tâ m hon hơn là cho người phụ nữ Samari đe bà tı̀m thay mạ ch nước trường sinh trong lò ng bà . Bởi vậ y khi nó i những lời từ biệ t và hứa sẽ ban Đang Bả o Trợ đen cho họ , Đức Giê su muon cho họ biet: họ phả i tı̀m Ngà i ở ngay chı́nh trong lò ng họ , vı̀ moi người là đen thờ củ a Thiê n Chú a. Chú ng ta biet rang và o nă m 70 đen thá nh Giê rusalem bị người La Mã phá hủ y hoà n toà n và khô ng bao giờ được xâ y dựng lạ i nữa, vı̀ ke từ thời đó tâ m hon củ a moi người đã là đen thờ củ a Thiê n Chú a. Vı̀ the tı̀m Thiê n Chú a là tı̀m Ngà i ngay trong tâ m hon củ a mı̀nh. Cha Ron Rolheiser ke rang mộ t lan kia, sau mộ t buoi thuyet trı̀nh nó i ve cuộ c đời sau, có mộ t người phụ nữ đen gặ p và ke cho cha nghe ve chı́nh kinh nghiệ m củ a bà đã thực sự chet trê n giường bệ nh mộ t lú c sau đó được cứu song trở lạ i. Bà nó i rang trong khoả ng thời gian chet đi ngan ngủ i đó bà cả m thay được đó n nhậ n mộ t cá ch nong hậ u, am á p nhẹ nhà ng và bà cả m thay muon được ở trong trạ ng thá i đó mã i, khô ng muon trở lạ i cuộ c song tran the nữa. Đặ c biệ t nhat bà nó i “Tôi cảm thấy Thiên Chúa rất gần. Chúng ta không có thể tưởng tượng được Thiên Chúa gần chúng ta như thế nào. Ngài ở gần chúng ta hơn là chúng ta có thể tưởng tượng được.” Cha

 15 


COMIGO ‐ SỐ 5/2017

Rolheiser đã cả m thay bị đá nh độ ng vı̀ “… như cả triệu người khác, tôi không cảm thấy được sự gần gũi này của Thiên Chúa.” Là người Kitô hữu, chú ng ta biet Thiê n Chú a quyen nă ng vô biê n nhưng chú ng ta khô ng the hı̀nh dung được Ngà i. Vı̀ the chú ng ta khó có the cả m nhậ n Ngà i hiệ n diệ n trong tâ m hon chú ng ta như the nà o, khô ng the cả m thay sự gan gũ i củ a Thiê n Chú a với chú ng ta. Thá nh Tê rê sa Avila và thá nh Gioan Thá nh Giá cũ ng nó i rat nhieu ve sự ket hiệ p giữa Thiê n Chú a và linh hon con người. Theo cá c ngà i, sự ket hiệ p nà y khô ng phả i là đieu con người phả i co gang tı̀m kiem đe đạ t cho được vı̀ mộ t lý do rat đơn giả n là Chú a đã ở trong chú ng ta và chú ng ta đã ở trong Chú a roi. Thá nh Tê rê sa ke lạ i trong mộ t lan cau nguyệ n ngà i đã được nghe Chú a nó i với mı̀nh: “Hãy tìm kiếm con ở trong Cha, và tìm Cha ở trong chính con.” Tương tự như the, thá nh Augustinô cũ ng đã từng nó i rang Thiê n Chú a gan chú ng ta hơn chı́nh chú ng ta gan với mı̀nh. (Tự Thuậ t III) Là m cá ch nà o chú ng ta có the nhậ n ra Chú a gan gũ i chú ng ta hơn chı́nh chú ng ta gan mı̀nh? Trı́ khô n củ a con người khô ng the hieu được sự thậ t củ a Thiê n Chú a. Tat cả những lời giả i thı́ch dù có khô n ngoan bao nhiê u cũ ng thieu xó t. Vı̀ vậ y theo thá nh Tê rê sa và thá nh Gioan Thá nh Giá việ c ket hợp với Chú a là mộ t hà nh trı̀nh tri thức (journey of consciousness). Chú ng ta khô ng đạ t được hoặ c nhậ n được sự ket hiệ p với Chú a nhưng chı̉ có the ý thức được, hieu biet được nhờ â n sủ ng củ a Thiê n Chú a ban cho ta. Thá nh Tê rê sa nó i “Chúng ta không hiểu biết chính mình hoặc biết chúng ta là ai.” Chú ng ta nó i đen Chú a trê n mô i trê n miệ ng nhưng lạ i song như khô ng ý thức Chú a đang trong lò ng mı̀nh. Thá nh Gioan Thá nh Giá nó i rõ hơn nữa rang chú ng ta chı̉ có the cả m nhậ n được sự ket hợp với Chú a nhờ tı̀nh yê u và trong tı̀nh yê u. Vı̀ the neu chú ng ta chưa cả m nhậ n được sự ket hợp đó là tạ i chú ng ta đặ t tı̀nh yê u củ a mı̀nh khô ng đú ng cho, chú ng ta đặ t tı̀nh yê u nơi những gı̀ tran tụ c, nơi những rà ng buộ c khô ng chı́nh đá ng (inordinate attachment). ựa trê n những hướng dan củ a thá nh Tê rê sa và Gioan Thá nh Giá , tô i can hoi tâ m (examen of consciousness—xem xét tri thức) thường xuyê n đe ý thức luô n luô n Chú a gan gũ i tô i hơn tô i gan gũ i chı́nh mı̀nh.

D

16  


donghanh.org

VŨ TIẾN LONG

- ‚ Soʼ ‚ huu thât . ‚ ‚ -  và soʼ huu không thât . S là khi tô i có mộ t đieu gı̀ đó có the cho đi mã i mã i mà khô ng bao giờ cạ n, khô ng bao giờ het. Sở hữu thậ t là khi tô i quy hướng ve người khá c đe đem lạ i lợi ı́ch cho họ . "Ai uống nước tôi cho Sẽ không bao giờ khát nữa" (Gn 4:14) "Tôi ban cho chúng sự sống đời đời Không bao giờ chúng phải diệt vong" (Gn 10:28) S là những gı̀ nay cò n mai mat. Mộ t so tien trong nhà bă ng, mộ t că n nhà , mộ t mieng đat, chưa chac gı̀ tô i sẽ giữ được mã i mã i. Sở hữu khô ng thậ t là khi tô i chı̉ biet quy hướng ve mı̀nh và đem lạ i lợi ı́ch cho chı́nh mı̀nh. "Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi" (Luca 19:26) C . Khi sở hữu thậ t tô i sẽ san lò ng cho đi khô ng đan đo. Nhưng khi khô ng thực sự sở hữu tô i thường bá m vı́u và o những đieu đó . Thậ t là mộ t nghịch lý . Khi sở hữu thậ t thı̀ sẽ cho đi trong â m tham và khiê m nhu. Nhưng neu khô ng sở hữu thậ t thı̀ sự cho đi có the chı̉ là đe phô trương. Trong sứ vụ , người được sai đi được ban cho những sở hữu thậ t và cho đi mộ t cá ch tự do và mã i mã i khô ng bao giờ het. Khô ng sở hữu thậ t và tự mı̀nh sai mı̀nh đi có the sẽ chı̉ là đe khoe những gı̀ mı̀nh khô ng có . * * * SUY TƯ Tô i đã thực sự "no nê " Thiê n Chú a chưa? Hay là cò n van "no nê " chı́nh mı̀nh?

 17 


COMIGO ‐ SỐ 5/2017

NGUYÊN TẮC CĂN BẢN

DISCERNMENT IN THE REVISED GENERAL PRINCIPLES 1990 Already in 1967, when the previous version of the GPs was composed, discernment was referred to twice. In the revised GPs, there are ten different references to dis‐ cernment, a clear re lection of how important both personal and communal dis‐ cernment have become in Catholic life in general, and particularly, in the Christian Life Community. In the GP on spirituality, now n.5, there are two references to discernment, one explicit, one implied: a) The text now reads: "We recognize particularly the necessity of prayer and dis‐ cernment, personal and communal, of the daily examination of conscience and of spiritual guidance, as important means for seeking and inding God in all things". Discernment is a new addition, as is the word "communal", referring both to pray‐ er and to discernment. b) In speaking of the sources of our spirituality, the GPs used to refer to the “revelation of God's will through the needs of our times,” but now the word "events” replaces "needs". It is an oblique reference to the "signs of the times", which of course have to be read and interpreted, to be discerned. GP8, on apostolic life, makes speci ic reference to "personal and communal dis‐ cernment" as necessary in order “to be always open to what is more urgent and universal" in our choices about apostolic action. The word "communal" is an addi‐ tion, and it is important to grasp what this is saying: that community discernment is to be put to use to help members choose the apostolic action they give them‐ selves to, individually or as a group. GP 10, dealing with the introduction of new members, says they are to be intro‐ duced to the CLC way of life over a period of time, and adds, "This time is allocated for the candidate and the community to discern the candidate's vocation". This is underlining that the call to CLC is something that needs to be discerned, and that both the candidate and the community need to do the discerning. 18  


donghanh.org

GP 12, dealing with our way of life, repeats that the daily awareness examen and spiritual guidance are important means to help us discern better. Then it adds the wide‐ranging statement that "apostolic discernment" both individual and commu‐ nal, is the ordinary way of discovering how best to bring Christ's presence, con‐ cretely, to our world". Again, there is a strong emphasis on apostolic discernment. GN 3, dealing with commitment to CLC, states that "temporary commitment con‐ tinues as such until, after a process of discernment, the member expresses his or her permanent commitment to CLC". It is stressing again that the CLC vocation is something that needs to be carefully discerned. GN 9 is a completely new number in the GPs and leaves no doubt about the im‐ portance of discernment in CLC living today. It says, "As a primary means to con‐ tinue our growth as persons and as Christian Life Community, our ordinary way of decision‐making at all levels is a discerning approach, and even a formal communi‐ ty discernment for the more important shared decisions". GN 19 relates discernment speci ically to the process of elections, saying that "In the General Assembly … decisions are taken in a spirit of discernment by majority vote..." Such a discernment process has in fact been in use for about a dozen years or more for elections, both at the world level and in some national communities. GN 41, when treating of the role of the guide in a community, says that "the guide, well‐formed in the Ignatian process of growth, helps the community to discern the movements at work in the individuals and in the community ..." The clear implication is that much of a community's growth in discernment will depend on the guide. Clearly our revised General Principles give extraordinary importance to discern‐ ment, both individual and communal, and to its use both in spiritual and apostolic decisions. CLC is fortunate that on the world level and in many countries, the knowledge and use of discernment is already rather widespread. It is clearly some‐ thing CLC needs to continue to stress and always to deepen. Nick Rieman s.j. Progressio 1991 #2  19 


COMIGO ‐ SỐ 5/2017

NGUYÊN TẮC CĂN BẢN

_ VIÊC NHÂN . DINH . . ˘

ˇ BAN MÓI (1990) ˇ´ CAN TRONG NGUYÊN TAC ´

Trong Nguyê n Tac Că n Bả n đau tiê n ‐ được soạ n và o nă m 1967 ‐ việ c nhậ n định chı̉ được đe cậ p tới tat cả là hai lan. Nhưng trong bả n được sửa đoi lạ i (1990), việ c nhậ n định được nhac đen mười lan khá c nhau, chứng tỏ sự quan trọ ng củ a việ c nhậ n định cho cả cá nhâ n lan cộ ng đoà n trong đời song đức tin Cô ng Giá o nó i chung và đặ c biệ t hơn, trong cộ ng đoà n Christian Life Community. NTCB, đề mục số 5 về “Linh Đạo”, có 2 cho nhac đen việ c nhậ n định, mộ t rõ rà ng và mộ t giá n tiep: a) Rõ ràng. Việ c nhậ n định được thê m và o bả n vă n mới như sau: “Chúng tôi đặc biệt nhận ra nhu cầu phải cầu nguyện và nhận định, trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn, nhu cầu phải hồi tâm xét mình mỗi ngày và nhu cầu linh hướng như những phương tiện quan trọng giúp tìm kiếm và nhận ra Thiên Chúa nơi mọi sự.” Đong thời chữ “cộng đoàn” cũ ng được thê m và o, cả ve cau nguyệ n lan nhậ n định. b) Gián tiếp. Khi đe cậ p đen những nguon goc củ a linh đạ o củ a chú ng ta, NTCB trước đâ y nó i đen “sự thể hiện thánh ý Chúa qua những nhu cầu của thời đại,” nhưng nay chữ “nhu cầu” đã được thay the bang “hoàn cảnh”. Dù ng chữ “hoàn cảnh” là có ý giá n tiep nó i đen “dấu chỉ của thời đại”, có nghiã là phả i nhậ n ra và đe ý tới trong khi nhậ n định. Về “Đời Sống Tông Đồ”, NTCB #8c nó i rõ rà ng rang khi lựa chọ n cá c việ c phụ c vụ , việ c nhậ n định “cá nhân và cộng đoàn” là đieu can thiet đe “luôn luôn sẵn sàng mở lòng trước nhu cầu cấp bách và phổ quát”. Chữ “cộng đoàn” được bo tú c thê m và o, đe nhan mạ nh rang việ c nhậ n định cộ ng đoà n can được xử dụ ng đe giú p cá nhâ n nhậ n định cô ng việ c phụ c vụ cho chı́nh cá nhâ n đó mộ t cá ch riê ng tư hoặ c phụ c vụ với cộ ng đoà n. NTCB #10 ‐ về việc nhận các ứng viên mới gia nhập – nó i rang họ can được giới thiệ u loi song CLC trong khoả ng mộ t thời gian “đe ứng viê n và cộ ng đoà n có thời gian đe nhậ n định ve ơn gọ i củ a ứng viê n.” Đieu nà y nhan mạ nh rang ơn gọ i CLC can phả i được nhậ n định, và ke cả ứng viê n lan cộ ng đoà n can phả i là m cô ng việ c nhậ n định nà y. 20  


donghanh.org

Nói về lối sống của chúng ta – NTCB #12 nhac lạ i rang việ c hoi tâ m hà ng ngà y và linh hướng là những phương tiệ n quan trọ ng đe có the nhậ n định tot hơn. Và thê m rang “Nhậ n định cô ng việ c tô ng đo trong cả hai phương diệ n cá nhâ n cũ ng như tậ p the là đường loi că n bả n can thiet đe tı̀m cá ch hữu hiệ u nhat đem sự hiệ n diệ n vững chac củ a Chú a Kitô và o the giới chú ng ta song.”: Mộ t lan nữa, nhan mạ nh việ c nhậ n định cho sứ vụ tô ng đo. Điều Lệ Tổng Quát #3 ‐ về việc Cam Kết với CLC – nó i rang “Cam kết tạm thời được tiếp tục như thế cho đến sau tiến trình nhận định, ứng viên bày tỏ lòng cam kết lâu dài với CLC.” Mộ t lan nữa nhan mạ nh rang ơn gọ i CLC là mộ t việ c can phả i được nhậ n định kỹ lưỡng. Điều Lệ Tổng Quát #9 là mộ t đieu lệ hoà n toà n mới cho thay mộ t cá ch khô ng the nghi ngờ tam quan trọ ng củ a việ c nhậ n định trong loi song CLC. Đieu Lệ #9 nó i rang “Nhận định là một phương cách chính thường dùng ở mọi cấp mỗi khi chúng ta cần đi đến một quyết định; và đây là phương thế căn bản để chúng ta tiếp tục triển nở, cá nhân cũng như tập thể và ngay cả nhận định tập thể cũng cần mỗi khi Cộng Ðoàn cần cùng chia sẻ những quyết định quan trọng.” Điều Lệ Tổng Quát #19 rõ ràng nói đến việc nhận định liên quan đến việc bầu cử “Trong Ðạ i Hộ i, moi Cộ ng Ðoà n cap Quoc Gia đeu có mộ t phieu và cho quyet định trong tinh than nhậ n định bang đa so phieu hiệ n diệ n.” Tien trı̀nh nhậ n định nà y đã được xử dụ ng trong hà ng chụ c nă m qua cả ở cap toà n cau lan cap quoc gia. ĐLTQ #41b khi nhắc đến vai trò của người HDV Nhóm, nó i rang, “Hướng dẫn viên, người được huấn luyện kĩ theo tiến trình phát triển I‐Nhã, giúp cộng đoàn nhận định những trạng thái biến chuyển đang xảy ra trong mỗi cá nhân và trong cộng đoàn,” cho thay rõ rà ng việ c tă ng trưởng trong nhậ n định củ a cộ ng đoà n rat can đen người Hướng dan viê n Rõ rà ng bả n vă n NTCB mới đã nó i lê m tam quan trọ ng đặ c biệ t củ a việ c nhậ n định cá nhâ n cũ ng như cộ ng đoà n, và trong cá c quyat định tâ m linh củ a cá nhâ n cũ ng như cho sứ vụ tô ng đo. May man cho CLC là trong cap bực toà n cau cũ ng như cap quoc gia sự hieu biet và việ c sử dụ ng đã rat pho bien. Đó là đieu CLC can tiep tụ c nhan mạ nh và luô n luô n đà o sâ u hơn. Nick Rieman s.j. Progressio 1991 #2  21 


COMIGO ‐ SỐ 5/2017

BÀI GIÁO LÝ 1 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ THÁNH LỄ

DẪN NHẬP VÀO THÁNH LỄ “Chúng ta… phải hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của Thánh Lễ, để sống mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa một ngày một trọn vẹn hơn”. Dưới đây là bản dịch bài giáo lý thứ nhất của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ, được ban hành ngày 8 tháng 11, 2017 tại Vatican. Hôm nay ĐTC bắt đầu loạt bài giáo lý về Thánh Lễ. Loạt bài giáo lý này rất quan trọng vì Thánh Thể là “trái tim” của Hội Thánh. ĐTC nói rằng chúng ta “phải hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của Thánh Lễ, để sống mối liên hệ của mình với Thiên Chúa một ngày một trọn vẹn hơn”; đồng thời “lớn lên trong sự hiểu biết … về một hồng ân cả thể mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể”. Anh chị em thâ n men, Chà o anh chị em! Hô m nay chú ng ta bat đau mộ t loạ t bà i giá o lý mới, là những bà i sẽ hướng chú ng ta đen “trá i tim” củ a Hộ i Thá nh, là Thá nh The. Đieu că n bả n là chú ng ta, cá c Kitô hữu, phả i hieu rõ giá trị và ý nghı̃a củ a Thánh Lễ, đe song moi liê n hệ củ a mı̀nh với Thiê n Chú a mộ t ngà y mộ t trọ n vẹ n hơn.

22  


donghanh.org

P

P

X

K

chuyển ngữ

Chú ng ta khô ng the quê n được so rat đô ng cá c Kitô hữu, những người, trê n toà n the giới, trong 2000 nă m lịch sử, đã chet đe bả o vệ Thá nh The; và bao nhiê u người ngà y nay, cò n đang lieu mạ ng đe tham dự Thá nh Le Chú a Nhậ t. Và o nă m 304, trong cuộ c Bá ch Hạ i củ a Dioclatian, mộ t nhó m Kitô hữu ở Bac Phi đã ngạ c nhiê n vı̀ họ đang cử hà nh Thá nh le trong nhà và bị bat. Trong cuộ c tham van, Thong Đoc Roma hỏ i họ tạ i sao họ đã là m như the khi biet rang đieu ay tuyệ t đoi khô ng được phé p. Họ trả lời: “Khô ng có Chú a Nhậ t, chú ng tô i khô ng the song được”, nghı̃a là : neu chú ng tô i khô ng the cử hà nh Thá nh Le, chú ng tô i khô ng the song được; đời song Kitô hữu củ a chú ng tô i sẽ chet. Thậ t vậ y, Chú a Giê su phá n với cá c mô n đệ rang: “neu cá c con khô ng ă n thịt và uong Má u Con Người, thı̀ cá c cá c con khô ng có sự song; ai ă n thịt Ta và uong má u Ta thı̀ có sự song đời đời, và Ta sẽ cho người ay song lạ i trong ngà y sau het” (Ga 6:53‐54). Cá c Kitô hữu từ Bac Phi đã bị giet vı̀ họ đang cử hà nh Thá nh Le. Họ đã là m chứng rang người ta có the từ bỏ đời song tran the vı̀ Bı́ Tı́ch Thá nh The, bởi Bı́ Tı́ch nà y cho chú ng ta sự song đời đời, nó là m cho chú ng ta được thô ng phan và o việ c chien thang sự chet củ a Đức Kitô . Chứng từ nà y thá ch đo tat cả chú ng ta và đò i buộ c phả i có mộ t câ u trả lời ve việ c tham gia và o Hy Le Thá nh The và đen gan Bà n Tiệ c củ a Chú a có ý nghı̃a gı̀ đoi với moi người chú ng ta. Chú ng ta có đang tı̀m kiem nguon suoi “vọ t ra nước hang song” cho sự song đời khô ng? [nguon suoi] bien cuộ c đời chú ng ta thà nh mộ t hy le chú c tụ ng và tạ ơn thiê ng liê ng và bien chú ng ta thà nh mộ t thâ n the trong Đức Kitô khô ng? Đâ y là ý nghı̃a sâ u xa nhat củ a Thá nh Le, có nghı̃a là “tạ ơn”: tạ ơn Thiê n Chú a Cha, Con và Thá nh Than, Đang đưa chú ng ta và o và bien đoi chú ng ta trong sự hiệ p thô ng yê u thương củ a Ngà i. Trong cá c bà i giá o lý sap tới, tô i muon trả lời mộ t so câ u hỏ i quan trọ ng ve Bı́ Tı́ch Thá nh The và Thá nh Le, đe tá i tı̀m hieu, hoặ c tı̀m hieu, xem tı̀nh yê u củ a Thiê n Chú a tỏ a sá ng qua mau nhiệ m đức tin nà y như the nà o. Cô ng đong Vaticanô II được cả m hứng sâ u xa bởi ước muon dı̀u dat cá c Kitô hữu hieu được sự cao cả củ a đức tin và vẻ đẹ p củ a cuộ c gặ p gỡ Đức Kitô . Vı̀ lý do nà y mà trước het can phả i thực hiệ n, với sự hướng dan củ a Chú a

 23 


COMIGO ‐ SỐ 5/2017

Thá nh Than, mộ t cuộ c canh tâ n Phụ ng Vụ thı́ch hợp, bởi vı̀ Hộ i Thá nh nhờ đó mà liê n tụ c song và đoi mới chı́nh mı̀nh. Mộ t chủ đe chı́nh mà cá c Nghị phụ Cô ng đong nhan mạ nh đen là việ c đà o luyệ n ve Phụ ng Vụ cho cá c tı́n hữu, là đieu khô ng the thieu được cho việ c canh tâ n đı́ch thực. Và đâ y cũ ng chı́nh là mụ c đı́ch củ a loạ t bà i giá o lý mà chú ng ta đang bat đau hô m nay: lớn lê n trong sự hieu biet củ a chú ng ta ve mộ t hong â n cả the mà Thiê n Chú a đã ban cho chú ng ta trong Bı́ Tı́ch Thá nh The. Bı́ Tı́ch Thá nh The là mộ t sự kiệ n kỳ diệ u trong đó Chú a Giê su Kitô , sự song củ a chú ng ta, là m cho Chı́nh Người hiệ n diệ n. Tham dự Thá nh Le “là thực sự song lạ i Cuộ c Kho Nạ n và Cá i Chet cứu độ củ a Chú a chú ng ta. Đó là mộ t sự bieu lộ hữu hı̀nh: Chú a là m cho chı́nh Mı̀nh hiệ n diệ n trê n bà n thờ đe được dâ ng lê n cho Chú a Cha hau cứu roi the gian” (Bà i giả ng ở Domus Sanctae Marthae, ngà y 10 thá ng 2 nă m 2014). Chú a ở đâ y với chú ng ta, hiệ n tạ i. Chú ng ta thường đi đen đó , nhı̀n cá c sự vậ t, nó i chuyệ n với nhau trong khi linh mụ c đang cử hà nh Thá nh Le ... và chú ng ta khô ng cử hà nh gan Người. Nhưng đó là Chú a! Neu hô m nay Tong Thong củ a nước Cộ ng hò a, hoặ c mộ t nhâ n vậ t nà o đó quan trọ ng trê n the giới đen, chac chan rang tat cả chú ng ta sẽ lạ i gan ô ng ta, muon chà o đó n ô ng ta. Nhưng hã y nghı̃: khi anh chị em đi dự Thá nh Le, có Chú a ở đó ! Và anh chị em bị phâ n tâ m. Đó là Chú a! Chú ng ta phả i suy nghı̃ ve đieu nà y. “Thưa Cha, vı̀ cá c Thá nh Le tẻ nhạ t” ‐ “Nhưng anh chị em nó i gı̀, Chú a tẻ nhạ t sao?” ‐ “Khô ng, khô ng. Khô ng phả i là Thá nh Le, mà cá c linh mụ c” ‐ “Nà y, chớ gı̀ cá c linh mụ c hoá n cả i, nhưng chı́nh Chú a là Đang ở đó !” Anh chị em có hieu khô ng? Đừng quê n đieu ay. “Tham dự Thá nh Le là đang song mộ t lan nữa Cuộ c Kho Nạ n và Cá i Chet cứu độ củ a Chú a chú ng ta”. Bâ y giờ chú ng ta hã y thử tự hỏ i mı̀nh mộ t và i câ u hỏ i đơn giả n. Chang hạ n, tạ i sao chú ng ta là m dau Thá nh Giá và thực hà nh Nghi thức Sá m Hoi và o đau Thá nh Le? Và ở đâ y tô i muon thê m mộ t lưu ý phụ . Anh chị em có thay cá c trẻ em là m dau Thá nh Giá như the nà o khô ng? Anh chị em khô ng biet chú ng đang là m gı̀, hoặ c là m dau Thá nh Giá hoặ c vẽ vời mộ t đường né t. Chú ng là m việ c [cử chı̉] nà y. Trẻ em phả i được dạ y là m dau Thá nh Giá đú ng cá ch. Đâ y là cá ch bat đau Thá nh Le; đâ y là cá ch bat đau cuộ c song; đâ y là cá ch bat đau

24  


donghanh.org

mộ t ngà y. Đieu nà y có nghı̃a là chú ng ta được Thá nh Giá củ a Chú a cứu chuộ c. Hã y quan sá t cá c trẻ em và dạ y chú ng cá ch là m dau Thá nh Giá cho đú ng. Và những Bà i Đọ c nà y, trong Thá nh Le, tạ i sao chú ng lạ i ở đó ? Tạ i sao có ba Bà i Đọ c và o Chú a Nhậ t và hai bà i và o ngà y khá c? Tạ i sao lạ i đọ c chú ng? Cá c Bà i Đọ c trong Thá nh Le có nghı̃a gı̀? Tạ i sao lạ i đọ c chú ng và mụ c đı́ch củ a chú ng là gı̀? Hoặ c, tạ i sao linh mụ c chủ tọ a buoi Le lạ i nó i ở mộ t lú c nà o đó : “Hã y nâ ng tâ m hon lê n”? Ngà i khô ng nó i: “Hã y nâ ng điệ n thoạ i di độ ng lê n đe chụ p ả nh!” Khô ng, thậ t tệ ! Tô i nó i thậ t với anh chị em, tô i rat buon lú c tô i cử hà nh Thá nh Le ở Quả ng trường Thá nh Phê rô hoặ c ở Vương Cung Thá nh Đường khi thay nhieu điệ n thoạ i di độ ng được nâ ng lê n, khô ng những chı̉ bởi cá c tı́n hữu mà cò n bởi mộ t so linh mụ c và thậ m chı́ cả giá m mụ c! Nhưng là m ơn! Thá nh Le khô ng phả i là mộ t buoi trı̀nh dien: nhưng là buoi gặ p gỡ Cuộ c Kho Nạ n và Phụ c Sinh củ a Chú a. Đó là lý do tạ i sao linh mụ c nó i: “Hã y nâ ng tâ m hon lê n”. Đieu ay có nghı̃a gı̀? Hã y nhớ: khô ng được dù ng điệ n thoạ i di độ ng. Đieu thực sự quan trọ ng là trở lạ i với cơ bả n, tá i khá m phá đieu gı̀ là can thiet, qua những gı̀ chú ng ta sờ mó và nhı̀n thay được trong việ c cử hà nh cá c Bı́ Tı́ch. Câ u hỏ i củ a Thá nh Tô ng Đo Tô ma (xem Ga 20:25), đang tı̀m cá ch nhı̀n thay và chạ m tay và o vet thương trê n thâ n the củ a Chú a Giê su, và mong ước có khả nă ng “chạ m và o” Thiê n Chú a mộ t cá ch nà o đó đe tin và o Người. Đieu mà Thá nh Tô ma xin Chú a là đieu tat cả chú ng ta can: được gặ p gỡ Người, chạ m và o Người ngõ hau chú ng ta có the biet Người. Cá c Bı́ Tı́ch đá p ứng nhu cau củ a con người. Cá c Bı́ Tı́ch, cá ch đặ c biệ t là việ c cử hà nh Bı́ Tı́ch Thá nh The, là những dau chı̉ củ a tı̀nh yê u Thiê n Chú a, những cá ch đặ c biệ t đe chú ng ta gặ p gỡ Ngà i. Như the, qua những bà i giá o lý nà y mà chú ng ta bat đau hô m nay, tô i muon cù ng anh chị em tá i khá m phá vẻ đẹ p tiem an trong việ c cử hà nh Thá nh Le và , mộ t khi được tỏ lộ , nó mang lạ i ý nghı̃a trọ n vẹ n cho cuộ c song củ a moi người. Cau xin Đức Mẹ đong hà nh với chú ng ta trê n đoạ n đường mới nà y. Cả m ơn anh chị em.

 25 


COMIGO ‐ SỐ 5/2017

NGUYỄN THẢO NAM & LÊ XUÂN HY Ins tut for Human D v lopm nt, S a l Univ rsity, Washington

˘

` giáo hôm nay Truyên theo tùng lúa ´ tuôi ´ VAN ĐE VI ĐẠ I & KHAN THIET Moi quan tâ m hà ng đau đoi với Giá o Hộ i Hoa Kỳ trong những nă m gan đâ y đó là so tı́n hữu Cô ng Giá o rời bỏ Giá o Hộ i quá đô ng. Theo tà i liệ u thong kê trong những thậ p niê n 80, có khoả ng 15 triệ u người Cô ng Giá o tạ i Hoa Kỳ rời bỏ Giá o Hộ i. Những anh chị em nà y thuộ c mọ i tang 26  

lớp khá c nhau, nhưng phan đô ng là ở lứa tuoi từ 18 đen 24. Mộ t khi họ đã ra đi, thậ t khó mong họ trở ve. Neu có ai đó ước mong trở lạ i, thı̀ thường phả i đen may chụ c nă m sau. Chang hạ n mộ t người bỏ Giá o Hộ i và o nă m 1980, và lú c đó anh ta 20 tuoi, thı̀ nă m nay anh đã là 43 tuoi roi, và van cò n ở ngoà i Giá o Hộ i. So người ra đi từ


donghanh.org

những nă m trước, lạ i cộ ng thê m nhieu người trẻ ra đi hà ng nă m, nê n con so cứ mã i tă ng dan. Hộ i đong Giá m Mụ c Hoa Kỳ cũ ng như cá c chủ chă n bă n khoă n, co gang tı̀m mọ i cá ch nı́u ké o, và hy vọ ng con so lớn lao ay ngà y sẽ giả m đi trong những thậ p niê n tới. Nhưng buon thay, con so ay chang những khô ng giả m đi, mà lạ i van tiep tụ c gia tă ng trong những nă m gan đâ y. Cho đen nay, so anh chị em rời bỏ Giá o Hộ i tạ i Hoa Kỳ đã lê n đen khoả ng mười bả y triệ u (17.000.000). Mộ t con so khủ ng khiep, mộ t mat má t lớn lao. Sự ra đi củ a họ là m chú ng ta đau lò ng. Giả sử nhó m người nà y gom lạ i thà nh mộ t giá o phá i, thı̀ giá o phá i nà y sẽ có con so đô ng thứ hai so với tat cả cá c giá o phá i trê n đat Mỹ , và nhó m nà y đô ng gap hai lan so người Cô ng Giá o Việ t Nam tạ i quê nhà cũ ng như rả i rá c khap nơi trê n the giới. Cho đen nay, người ta ước tı́nh có khoả ng hơn 65 triệ u người Cô ng Giá o trong Giá o Hộ i Hoa Kỳ , nhưng lạ i mat đi hơn mộ t phan tư ‐17 triệ u ‐ khô ng cò n tham dự và o đời song Giá o Hộ i. Người ta “ước tı́nh” khoả ng 48 triệ u người Cô ng Giá o tạ i Hoa Kỳ cò n song đạ o, có nghı̃a là cò n thı̉nh thoả ng lui tới nhà thờ và tham dự bı́ tı́ch. Và trong so những người cò n đen với Giá o Hộ i, có lẽ lạ i cò n có rat nhieu người đang gặ p khủ ng hoả ng ve đức tin, hoặ c song đạ o hời hợt. Thực trạ ng nà y gợi cho chú ng ta những suy tư ve đoi tượng truyen giá o hô m nay. Neu truyen giá o xưa nay là m theo mệ nh lệ nh

củ a Đức Kitô : rao giả ng tin mừng cho muô n dâ n, rửa tộ i cho họ , đem anh em “lương dâ n” trở ve với Chú a, thı̀ truyen giá o ngà y nay lạ i đò i hỏ i mộ t nhu cau mới, đó là là m như Đức Kitô đã là m: “đi tı̀m con chiê n lạ c,” “tı̀m đong bạ c bị đá nh rơi,” là mở rộ ng vò ng tay củ a người cha trong dụ ngô n “người con hoang đà ng” đe đó n nhậ n cả đứa con đi hoang, lan người con cà m rà m ve trong to am gia đı̀nh củ a cha mı̀nh. Có người nó i đù a, neu có ai hỏ i rang trong nă m qua cá c cô ng ty sả n xuat được bao nhiê u triệ u câ y tă m xı̉a ră ng, thı̀ họ sẽ cho bạ n biet con so chı́nh xá c khô ng trậ t mộ t câ y. Hoặ c neu bạ n hỏ i có bao nhiê u đieu thuoc lá được tiê u thụ trong mười nă m qua, thı̀ bạ n cũ ng sẽ nhậ n được câ u trả lời chı́nh xá c như the. Nhưng khi hỏ i có bao nhiê u triệ u người Cô ng Giá o, thı̀ người ta chı̉ có the ước tı́nh với con so gan đú ng mà thô i. Đieu nà y cũ ng gợi lê n mộ t van đe đá ng lưu tâ m hô m nay, đó là sự gan bó trong cá c cộ ng đoà n xứ đạ o đang rời rạ c lam roi. Trong cá c Hộ i Thá nh Tin Là nh có chương trı̀nh membership, họ sinh hoạ t từng Hộ i Thá nh tương đoi nhỏ và phả i đó ng tien quỹ hà ng nă m, nê n cá c Mụ c sư có the biet rõ ai cò n song đạ o hoặ c ai đã bỏ đi. Trong khi đó , cá c giá o xứ Cô ng Giá o khá lớn mà lạ i ı́t linh mụ c cũ ng như tu sı̃ nam nữ, sinh hoạ t cộ ng đong chı̉ noi bậ t ở mộ t so nhó m và đoà n the, nê n so đô ng cò n lạ i, đen hay đi mà chang may ai biet tới. Người có the biet

 27 


COMIGO ‐ SỐ 5/2017

rõ nhat ai cò n, ai bỏ đó là người thâ n thuộ c trong gia đı̀nh hoặ c bạ n bè thâ n hữu. The thı̀ những người bỏ Giá o Hộ i nà y chang là ai xa lạ , mà có khi là con em củ a chú ng ta, là bè bạ n, là xó m gieng, là đong nghiệ p, là những người mı̀nh gặ p gỡ moi ngà y nơi cô ng sở, là đứa bạ n ngoi chung mộ t bà n trong lớp họ c, là đứa bạ n cù ng chơi the thao với mı̀nh moi chieu, v.v... Họ có moi quan hệ thâ n thiet với chú ng ta trong gia đı̀nh, trong dò ng tộ c, trong tı̀nh người. Họ có moi quan hệ với chú ng ta trong Thâ n The Mau Nhiê m Đức Kitô ‐‐ Giá o Hộ i. Nê n khi họ ra đi, mı̀nh cả m thay nhó i đau. NGUYEN NHAN ĐA DẠ NG Theo loi nó i Việ t Nam chú ng ta, có người cho rang những anh chị em nà y đã bỏ đạ o chă ng! Khô ng, họ khô ng bỏ đạ o, họ khô ng choi bỏ niem tin. Họ chı̉ khô ng cò n tha thiet gı̀ với Giá o Hộ i, với cộ ng đoà n, với đời song bı́ tı́ch. Hà ng ngà n cuộ c phỏ ng van cho biet có khoả ng tá m mươi lă m phan tră m so người nà y van nghı̃ đen việ c lo cho con cá i họ c hà nh cá c lớp ở nhà thờ trong tương lai. Như the, họ khô ng phả i là những người khủ ng hoả ng niem tin. Họ khủ ng khoả ng vı̀ cơ che, vı̀ luậ t lệ , và xung khac với những con người trong cơ che ay. Vı̀ sao họ ra đi? Hà ng loạ t cuộ c nghiê n cứu tien hà nh trong và i chụ c nă m qua cho biet có nhieu nguyê n nhâ n

28  

khien họ bỏ Giá o Hộ i. Đơn cử mộ t so nguyê n nhâ n do Hộ i Đong Truyen Giá o Hoa Kỳ nê u lê n, có the đó là những xung độ t trong gia đı̀nh. Những người nà y là mộ t so bạ n trẻ , lớn lê n trong mộ t nen vă n hó a tương đoi tự do và cởi mở. Họ có khuynh hướng “giữ đạ o” theo chieu hướng cá nhâ n hơn là bị é p buộ c bởi loi song đạ o đức truyen thong củ a bo mẹ . Bat nguon từ mộ t loi song nặ ng tı́nh cá nhâ n, nê n cá ch song đạ o cũ ng thiê n ve song đạ o cá nhâ n. Họ cho rang tô n giá o là moi quan hệ giữa cá nhâ n với Thiê n Chú a, khô ng nhat thiet phả i lệ thuộ c và o mộ t cơ che củ a Giá o Hộ i. Do đó , những bạ n trẻ nà y thường phả n ứng mạ nh mẽ trước những lời khuyê n ră n nặ ng tı́nh luâ n lý củ a bo mẹ . Những phả n ứng nà y thường tạ o nê n bau khı́ că ng thang giữa hai the hệ , và ket quả cuoi cù ng dan đen là thô i việ c đen nhà thờ hoặ c nghı̉ luô n cá c sinh hoạ t tô n giá o. Mộ t so bạ n trẻ khi rời to am gia đı̀nh vı̀ xung độ t, thı̀ cũ ng là lú c họ bỏ luô n cả Giá o Hộ i. Tuy nhiê n, khô ng phả i ai bỏ nhà ra đi cũ ng bỏ luô n Giá o Hộ i. Nhưng neu những bạ n trẻ nà o có xung khac ve van đe tô n giá o ngay trong gia đı̀nh, thı̀ họ có khuynh hướng thô i việ c giữ đạ o. Nhó m người thứ hai, khô ng bat kỳ ở lứa tuoi nà o, mộ t khi bị ton thương do Linh mụ c, tu sı̃ hoặ c những người lã nh đạ o gâ y nê n, thường có khuynh hướng bat mã n và dan đen bỏ luô n Giá o Hộ i. Có khi là những kinh nghiệ m đau lò ng từ những lớp giá o lý , sinh hoạ t đoà n the. Có


donghanh.org

khi là những van nạ n cá nhâ n, thay vı̀ can được nâ ng đỡ thı̀ lạ i bị xú c phạ m. Hoặ c có khi chı́nh cá c mụ c tử khô ng nhạ y bé n với những hoà n cả nh đặ c biệ t củ a họ , hoặ c gâ y thê m khó khă n cho họ trong mộ t so trường hợp như tang che, cưới hỏ i, rửa tộ i v.v... Những anh chị em nà y can được lang nghe từ phı́a Giá o Hộ i. Có khi trong sự khiê m ton củ a Đức Kitô , cá c vị lã nh đạ o có the gởi lời xin loi, thô ng cả m, giao hò a và mời gọ i chı́nh đương sự trở ve với cộ ng đoà n Giá o Hộ i. Đâ y là những phú t giâ y â n sủ ng quý bá u, và chı́nh cá c mụ c tử hay những người cộ ng tá c là khı́ cụ củ a dò ng â n sủ ng đó . Nhó m người thứ ba là cá c bạ n trẻ , những người khô ng cả m thay sự hiệ n diệ n củ a Thiê n Chú a trong cá c cộ ng đoà n giá o xứ bởi vı̀ phụ ng vụ buon tẻ , bà i giả ng lạ nh nhạ t khô ng hon hoặ c nặ ng tı́nh luâ n lý . Trong khi người trẻ muon cả m nghiệ m được có sự hiệ n diệ n thực sự củ a Thiê n Chú a trong mộ t cộ ng đoà n đức tin, thı̀ họ lạ i gặ p phả i những kinh nghiệ m ngược lạ i. Họ khô ng cả m thay những người chung quanh có sự gan bó sâ u đậ m với Đức Kitô . Họ cả m thay thá nh le như mộ t thó i quen, hoặ c đen nhà thờ vı̀ le luậ t chứ khô ng tham sâ u trong đời song tâ m linh. Cá c bạ n khô ng cả m thay thá nh le lô i cuon họ đủ . Theo cá c cuộ c phỏ ng van với cá c bạ n trẻ đã bỏ thá nh le lâ u ngà y, phan đô ng phả n ứng mạ nh mẽ với cá c bà i giả ng buon tẻ , và phụ ng vụ nhà m chá n. Van đe nà y can được đặ t ra từ cả hai phı́a. Mộ t mặ t,

nhieu người Cô ng Giá o hô m nay khô ng được đà o tạ o đe có ý thức xâ y dựng cộ ng đoà n. Họ đen với cộ ng đoà n đe nhậ n lã nh, nhưng lạ i thieu ý thức đó ng gó p. Chı́nh vı̀ vậ y, khi cộ ng đoà n khô ng đá p ứng nhu cau tâ m linh cho họ là họ rú t lui hoặ c đi tı̀m đen cá c giá o phá i Tin Là nh. Tuy nhiê n, bê n cạ nh những yeu to tiê u cực từ phı́a những người bỏ đi, những người ở lạ i cũ ng can suy tư xem thử mı̀nh nê n là m gı̀ đe bau khı́ thờ phượng cũ ng như cá c sinh hoạ t cộ ng đoà n trở nê n sinh độ ng hơn. Chang hạ n mộ t bà i giả ng có chieu sâ u và tham chat Tin Mừng sẽ thu hú t được nhieu bạ n trẻ , vı̀ chı́nh họ đang khao khá t cuộ c song tâ m linh. Mộ t ca đoà n chuan bị chu đá o và há t xướng tâ m tı̀nh sẽ lô i ké o được nhieu bạ n trẻ đen với giá o xứ mı̀nh. Theo những cuộ c nghiê n cứu mới nhat với giới trẻ tạ i Hoa Kỳ trong nă m qua, cá c bạ n cho biet có hai đieu lô i cuon họ đen với thá nh le: đó là bà i giả ng sâ u sac và thá nh nhạ c sinh độ ng. Bê n cạ nh nộ i dung và chat lượng củ a phụ ng vụ , nhieu người can đen bau khı́ thâ n mậ t, gan gũ i và gan bó củ a những người trong cù ng họ đạ o. Sự gan bó nà y đó ng mộ t vai trò thiet yeu trong việ c giú p người khá c ở lạ i với cộ ng đoà n Giá o Hộ i. Hiệ n nay, phan đô ng giá o hữu tâ y phương song đạ o theo loi cá nhâ n, nê n khi đen với Giá o Hộ i họ cũ ng đen với thá i độ cá nhâ n. Chı́nh vı̀ loi song đạ o cá nhâ n, mı̀nh ı́t khi đe ý đen người chung quanh, những người cù ng tham dự

 29 


COMIGO ‐ SỐ 5/2017

phụ ng vụ và sinh hoạ t tô n giá o với mı̀nh. Đô i khi mộ t cá i bat tay trong khi chú c bı̀nh an cũ ng gượng é p, lạ nh lù ng. Từ mộ t thực trạ ng như the, mộ t so người cả m thay họ quá xa lạ với cộ ng đoà n. Họ cả m thay mı̀nh là mộ t khá n giả vô danh trong mộ t nhà há t nhà m chá n. Chı́nh lý do nà y cũ ng khien mộ t so người khô ng cò n hà o hứng đen với cộ ng đoà n. Mộ t so trong họ tı̀m đen cá c Hộ i Thá nh Tin Là nh, nơi mà họ cả m thay được â n can tiep đó n và có bau khı́ thâ n mậ t tı̀nh người. Họ cả m thay mı̀nh được quan tâ m và có giá trị trong mộ t cộ ng đoà n tô n giá o. Đieu nà y thậ t de hieu, bởi vı̀ chang ai muon tham gia và o mộ t to chức mà nơi đó tat cả đeu xa lạ với nhau. Có lẽ đâ y cũ ng là van đe gợi cho chú ng ta suy tư. Đô i khi mı̀nh “sot sang quá ”, chı̉ nghı̃ đen Chú a mà quê n người anh em bê n cạ nh chă ng! Thá i độ nghiê m trang thá i quá đô i khi lạ i trở thà nh dửng dưng lạ nh lù ng. Loi song đạ o xưa nay khat khe đen độ ngạ i nở mộ t nụ cười ở trong nhà thờ, nê n hô m nay mı̀nh cũ ng nhı̀n nhau bang á nh mat tô n giá o nghiê m nghị với nhau. Những anh chị em rời Giá o Hộ i vı̀ lý do nà y có lẽ đang khao khá t mộ t nụ cười, hay mộ t lời chà o đó n từ những người trong Giá o Hộ i. Họ sẽ san sà ng quay ve, neu có ai đó thực sự quan tâ m đen họ . Ngoà i những van đe nê u trê n, có mộ t van đe tương đoi gai gó c hiệ n nay đó là van đe giá o huan ve luâ n lý củ a Giá o Hộ i. Mộ t so đô ng bạ n trẻ giang co với những giá o huan củ a Giá o Hộ i ve van đe tı̀nh

30  

dụ c trước hô n nhâ n, ngừa thai nhâ n tạ o, li dị, v.v... Nhieu bạ n trẻ phả n ứng lạ i quyen giả ng dạ y củ a Giá o Hộ i ve những van đe nà y. Mộ t so khá c khô ng phả n đoi mạ nh mẽ , nhưng khi đã quan hệ tı̀nh dụ c ngoà i hô n nhâ n, hoặ c ngừa thai nhâ n tạ o, thường ngạ i đen xưng tộ i và lã nh nhậ n bı́ tı́ch. Khi khô ng được nuô i dưỡng bang đời song bı́ tı́ch, cá c bạ n trẻ thường có khuynh hướng xa dan đời song đạ o và cuoi cù ng quyet định thô i han. Bê n cạ nh những người độ c thâ n, mộ t so người trong đời song gia đı̀nh khi á p dụ ng ngừa thai nhâ n tạ o cũ ng có phả n ứng mạ nh với huan quyen Giá o Hộ i. Họ yê u cau Giá o Hộ i can thay đoi loi giả ng dạ y ve luâ n lý . Thậ t vậ y, đâ y là mộ t van đe tương đoi phức tạ p trong van đe song đạ o giữa mộ t nen vă n hó a tự do tạ i Hoa Kỳ và cá c nước Châ u Au. Thậ t ra, trê n bı̀nh diệ n luâ n lý , có những van đe Giá o Hộ i khô ng the thay đoi theo nã o trạ ng củ a người đương thời. Có những van đe Giá o Hộ i có the thay đoi, nhưng khô ng the thay đoi trong ngà y mộ t ngà y hai. Cơ cau củ a Giá o Hộ i như mộ t guong má y hoạ t độ ng trê n cả hoà n vũ , nê n có khi phả i mat cả the kỷ đe thay đoi mộ t van đe nà o đó . Chú ng ta có the nhậ n ra sự phức tạ p nà y khi trong chı́nh xứ đạ o mı̀nh có sự thay đoi. Ngay việ c đơn giả n nhat là khi thay đoi giờ giac Thá nh le đã là m xá o trộ n sinh hoạ t củ a mộ t giá o xứ, và gâ y nê n phả n ứng củ a biet bao người. Tuy vậ y, nhieu người trẻ hô m nay khô ng chap nhậ n quyen giả ng dạ y ve


donghanh.org

luâ n lý củ a Giá o Hộ i, nê n họ từ từ rú t lui khỏ i Giá o Hộ i. Van đe nà y can đặ t ra cho những nhà giá o dụ c trong Giá o Hộ i hô m nay. Mộ t mặ t mı̀nh phả i trı̀nh bà y huan quyen củ a Giá o Hộ i, nhưng mặ t khá c phả i nê n trı̀nh bà y van đe luâ n lý dựa trê n tı́nh nhâ n bả n và pham giá con người đe thuyet phụ c cá c bạ n trẻ ve van đe luâ n lý . Do đó , cá c nhà giá o dụ c can đà o sâ u thê m những tà i liệ u ve nhâ n bả n đe đi kè m với Giá o huan củ a Giá o Hộ i trong khi giả ng dạ y. Mộ t nhó m người khá c thô i giữ đạ o vı̀ khô ng có nen tả ng că n bả n ve tô n giá o, nê n de bị tan cô ng và bị lô i ké o sai đường do chı́nh bè bạ n củ a mı̀nh. Bê n cạ nh đó , có mộ t so bạ n trẻ cặ p bạ n roi chung song hoặ c ket hô n với người ngoà i Cô ng Giá o, roi dan dan cả m thay nguộ i lạ nh khô khan, hoặ c chı́nh bạ n mı̀nh thuyet phụ c từ bỏ Giá o Hộ i. Mộ t so người khá c rời bỏ cộ ng đoà n vı̀ phả i thay đoi nep song và cho ở, nê n mat liê n đới với cộ ng đoà n cũ củ a mı̀nh và ngạ i tı̀m tới cộ ng đoà n mới. Biet đâ u những anh chị em nà y lạ i là người đang song loanh quanh trong loi xó m củ a mı̀nh và họ can mộ t ai đó bac nhịp cau đe liê n ket với mộ t cộ ng đoà n mới. Truyen giá o hô m nay là the, là bac mộ t

nhịp cau đe anh em mı̀nh trở ve, là co gang xó a đi những rà o chan ngă n cá ch vô hı̀nh giữa những anh em trong cù ng mộ t tô n giá o. Mộ t khi họ nhậ n ra có mộ t cộ ng đoà n nà o đó yê u thương và đó n nhậ n, họ sẽ san sà ng gia nhậ p và trở ve với Giá o Hộ i. Bao nhiê u lý do nê u trê n, cò n có mộ t lý do de hieu nhat, nhưng lạ i lô i cuon nhieu người nhat đó là van đe thieu hieu biet nê n khô ng co gang đủ , khô ng tha thiet với đời song tâ m linh. Những anh chị em nà y mộ t phan vı̀ quá bậ n bịu cô ng việ c là m ă n, lạ i cả m thay chá n chường với đời song đạ o nê n có nhieu lý do đe thoá i thá c việ c đen nhà thờ. Mặ c dù những anh chị em nà y van có những tră n trở vı̀ đã bỏ bê song đạ o, nhưng họ van khô ng vươn noi ra khỏ i cá i nặ ng ne củ a cô ng việ c và bó ng toi. Họ can người khá c nâ ng đỡ, khuyen khı́ch, và mời gọ i họ trở lạ i với đời song tâ m linh. Van đe nà y ô ng bà cha mẹ mı̀nh thường gọ i là “ma quỷ nı́u ké o.” Tuy có những người khô ng tin và o ma quỷ , nhưng thực te dường như lạ i luô n có mộ t sức mạ nh vô hı̀nh nà o đó nı́u ké o chú ng ta trı̀ trệ trong việ c song đạ o, và dan dan xa Chú a.

 31 


COMIGO ‐ SỐ 5/2017

PHƯƠNG PHAP CHƯA TRỊ VA NGAN NGƯA: BAC CAU TINH THƯƠNG Trê n đâ y là những van đe củ a Giá o Hộ i hô m nay, và nó cũ ng là van đe thiet thực đặ t ra trong việ c truyen giá o nơi chú ng ta đang song tạ i đat Mỹ nà y. Thực trạ ng nà y mời gọ i chú ng ta suy tư sâ u hơn đe cù ng thao thức với Giá o Hộ i trong việ c truyen giá o. Đừng ket á n những anh chị em đã bỏ đi, bởi vı̀ moi người có mộ t lý do riê ng khien họ ra đi. Hã y cù ng cả m thô ng và lang nghe những tră n trở và noi lò ng củ a họ , và cù ng suy nghı̃ xem Giá o Hộ i, cộ ng đoà n, gia đı̀nh và chı́nh moi cá nhâ n nê n là m gı̀ và can thay đoi những gı̀ đe mời gọ i anh chị em mı̀nh trở ve. Chú ng ta có tò a nhà Giá o Hộ i, nhưng muon tò a nhà ay trở thà nh to am thı̀ can đen bau khı́ yê u thương. Do đó , việ c truyen giá o nhieu khi lạ i đò i hỏ i trước het là sự hoá n cả i củ a chı́nh Giá o Hộ i và thay đoi con tim củ a moi cá nhâ n, là phú c â m hó a đời song nộ i tâ m củ a mı̀nh trước đã . Bởi vı̀ muon là m cho muô n dâ n trở thà nh mô n đệ củ a Chú a Kitô , thı̀ trước het chı́nh mı̀nh phả i là người mô n đệ củ a Chú a Kitô , tham đượm cá i chat Kitô trong đời song đạ o củ a mı̀nh. Mặ c dù truyen giá o trong thời đạ i hô m nay thậ t đa dạ ng và phong phú , moi mộ t Kitô Hữu có the là m tot cô ng việ c truyen giá o trong chı́nh mô i trường và hoà n cả nh củ a mı̀nh với sự thú c đay và gợi ý củ a Chú a Thá nh Than. Tat cả gợi ý

32  

và ket quả củ a cô ng việ c truyen giá o là cho chı́nh Thá nh Than hướng dan và chı́nh Ngà i mang lạ i hoa trá i. Do đó , chú ng ta có lý do đe hy vọ ng và o những cô ng việ c củ a mı̀nh, bởi vı̀ Thá nh Than sẽ hoà n tat những gı̀ Ngà i đã khởi sự trong lò ng chú ng ta hô m nay. Những nă m qua, sự hiệ n diệ n củ a người Cô ng Giá o Việ t Nam trê n đat Mỹ nà y đã là mộ t hà nh vi truyen giá o het sức ý nghı̃a. Sự hiệ n diệ n ay dù â m tham hay sô i noi cũ ng đã là m thay đoi biet bao tâ m hon. Chú ng ta khô ng bien đoi người khá c, nhưng chı́nh Chú a Thá nh Than bien đoi tâ m hon họ qua sự hiệ n diệ n và song đạ o củ a chı́nh mı̀nh. Hô m nay, bê n cạ nh sự hiệ n diệ n củ a người Cô ng Giá o Việ t Nam như mộ t hà nh vi truyen giá o, Chú a Thá nh Than lạ i tiep tụ c gợi ý và mời gọ i chú ng ta noi dà i sự hiệ n diệ n ay bang những việ c là m cụ the, thiet thực, và cap bá ch hơn. Moi mộ t hoà n cả nh song mới, lạ i sinh ra những nhu cau mới, và chı́nh Thá nh Than đang mời gọ i chú ng ta đá p ứng những nhu cau mới nà y. Có nă m đoi tượng chı́nh mà hộ i đong truyen giá o Hoa Kỳ đặ t ra, đó là truyen giá o cho chı́nh cá c kitô hữu trong Giá o Hộ i, mời gọ i tat cả cá c tı́n hữu là m mộ t cuộ c hoá n cả i nộ i tâ m và canh tâ n niem tin trong Đức Kitô ; roi truyen giá o cho những anh chị em đã rời bỏ Giá o Hộ i, những người đang song bê n le củ a đời song bı́ tı́ch và đời song cộ ng đoà n. Mời gọ i họ trở ve giao hò a với chı́nh Thiê n Chú a và với Giá o Hộ i. Roi truyen giá o


donghanh.org

cho chı́nh cá c em, những mô n đệ “tı́ hon” củ a Đức Kitô , giú p cá c em tậ p song đức tin và gan bó với Chú a Kitô ngay từ nhỏ . Đâ y là cô ng việ c trọ ng tâ m củ a gia đı̀nh và củ a cá c giá o lý viê n trong giá o xứ. Ke đen là truyen giá o cho những anh chị em thuộ c Kitô Giá o nhưng khô ng cù ng truyen thong với Cô ng Giá o, giú p họ nhậ n ra sự sung mã n củ a truyen thong Cô ng Giá o và tien đen sự hiệ p thô ng Kitô Giá o qua đoi thoạ i và cả m thô ng. Và cuoi cù ng là truyen giá o cho những anh chị em khô ng có niem tin và o Đức Kitô . Trong so đoi tượng truyen giá o củ a hộ i đong Giá m Mụ c Hoa Kỳ nê u trê n, van đe truyen giá o cho những anh chị em đã rời bỏ Giá o Hộ i van là moi quan tâ m sâ u xa, van là noi tră n trở ưu tư củ a cá c mụ c tử, và đó cũ ng chı́nh là lời mời gọ i củ a moi mộ t người trong chú ng ta hô m nay. Vı̀ the, truyen giá o hô m nay là lưu tâ m đen những anh chị em đó ; họ là con em, là người thâ n, là bạ n hữu củ a mı̀nh. Co gang yê u thương và tı̀m cá ch mời họ trở ve. Trong nhieu cuộ c phỏ ng van được thực hiệ n trong những nă m gan đâ y, dau hiệ u hy vọ ng cho biet phan đô ng trong họ muon quay trở ve với Giá o Hộ i, mien là có ai đó yê u thương và san lò ng dan đưa họ ve. Thậ t ra, họ chang cò n là trẻ thơ đe đợi người khá c đưa dan, nhưng vı̀ khi họ ra đi, chiec cau nă m xưa đã mộ t lan mụ c gay, và nay họ can mộ t chiec cau mới đe noi lạ i nhịp xưa. Chiec cau đó là chı́nh moi người Kitô Hữu, là bạ n bè , là người thâ n, là đong nghiệ p củ a họ . Đừng

giả ng giả i cho họ nhieu đieu, nhưng lang nghe, thô ng cả m và yê u thương. Chı̉ có tı̀nh thương châ n thà nh mới cả m hó a được lò ng người. Đó cũ ng chı́nh là bı́ quyet truyen giá o củ a Đức Kitô . Dau chı̉ hy vọ ng cho thay đã có hà ng tră m ngà n người trở ve trong những nă m qua. Mộ t khi họ trở ve, đời song đạ o củ a họ sâ u sac hơn và nhieu người trong họ đã trở thà nh những nhà truyen giá o nhiệ t thà nh. Đời song củ a họ sung mã n và hạ nh phú c hơn so với những nă m thá ng song ngoà i Giá o Hộ i. Moi tı́n hữu Kitô , hơn ai het, là chiec cau hữu hiệ u nhat giú p người khá c trở ve. Phả i thà nh thậ t rang, phan đô ng cá c mụ c tử khô ng là m noi chuyệ n nà y. Phan thı̀ cá c mụ c tử khô ng biet noi het cá c con chiê n, phan khá c moi liê n hệ giữa cá c mụ c tử và đa so những chiê n lạ c nà y chang may tham thiet‐neu tham thiet thı̀ họ đã chang ra đi, chưa ke những người ra đi vı̀ xung khac với mụ c tử. Những người nà y khi trở lạ i thường gia nhậ p ở mộ t cộ ng đoà n khá c. Dù gia nhậ p cộ ng đoà n nà o đi nữa, việ c họ quay trở ve là mộ t noi vui cho cả Giá o Hộ i. Đó là hı̀nh ả nh vui mừng củ a người chủ chiê n cõ ng con chiê n lạ c trê n vai trở ve. Chı́nh vı̀ the, việ c “đi tı̀m anh chị em” gợi cho chú ng ta mộ t ưu tư mới trong van đe truyen giá o hô m nay. Qua nhieu cuộ c nghiê n cứu cho thay, phả i đen từ 65% đen 90% người ngoà i Kitô giá o trở lạ i là do tiep xú c cá nhâ n với người Kitô Hữu. Phan đô ng họ khô ng

 33 


COMIGO ‐ SỐ 5/2017

trở ve với mộ t Thiê n Chú a mơ ho, mộ t Giá o Hộ i có ne nep. Họ cũ ng chang trở ve vı̀ mộ t nen than họ c hap dan, mà là họ trở ve trước het với những con người cụ the trong cộ ng đoà n, trong từng moi liê n hệ mậ t thiet mà họ cả m nghiệ m được tı̀nh yê u thương. Chữa bệ nh khô ng bang phò ng bệ nh. Mặ c dù so lớn rời bỏ Giá o Hộ i khi cá c em lê n 18 tuoi, chú ng ta can sửa soạ n cho cá c em ngay từ tuoi thơ. Chú ng ta can xâ y dựng cộ ng đoà n yê u thương cho moi người và moi lứa tuoi, dù ng mọ i phương cá ch mà Chú a ban. Cả cộ ng đoà n can là m việ c với nhau, và chı́nh cá ch là m việ c chung nà y có the xâ y dựng tı̀nh thâ n á i neu chú ng ta là m vı̀ Chú a và vı̀ nhau, hơn là vı̀ cô ng việ c hay danh tieng. Ngay trong lớp giá o lý , mộ t “mô n họ c” chı́nh trong mọ i lớp là cá c em có the cả m nhậ n được và dien tả được tı̀nh thương. Cá c em được “chı́ch ngừa” bang thuoc yê u thương nê n sẽ khó bỏ cộ ng đoà n, bỏ Giá o Hộ i roi chı́nh gương sá ng củ a cá c em nà y, cù ng với tı̀nh thương cá c em có với người khá c, cũ ng sẽ nı́u ké o người khá c trở ve và ở lạ i trong Giá o Hộ i. Ngoà i lớp giá o lý , cá c đoà n the trẻ như Thieu Nhi Thá nh The, Hướng Đạ o Cô ng Giá o, hay lớp Việ t Ngữ cũ ng là những nơi truyen giá o hữu hiệ u và can thiet. Và dı̃ nhiê n gia đı̀nh là nơi quan trọ ng nhat, và cộ ng đoà n có the giú p cho cá c gia đı̀nh qua cá c hộ i đoà n thı́ch hợp như Bà Mẹ Cô ng Giá o và Liê n Minh Thá nh Tâ m, cũ ng như cá c buoi cam phò ng giá o xứ và

34  

giá o lý cho người lớn. Cá ch phò ng bệ nh nà y can được thi hà nh ngay từ khi lọ t lò ng mẹ , và phả i thı́ch ứng với nhu cau và sở thı́ch củ a từng lứa tuoi và từng vă n hó a. Mộ t so khá lớn cá c mụ c sư Mỹ vừa trao doi kien thức ve quá trı̀nh phá t trien con người cũ ng như phá t trien đức tin theo từng lứa tuoi, vừa chuyê n can họ c hỏ i ve van đe đa vă n hó a. Chú ng ta lam to neu chú ng ta nghı̃ chú ng ta hieu cá c em Việ t Nam vı̀ chú ng ta cù ng mộ t vă n hó a. Ngay trê n đat Mỹ cũ ng có những vă n hó a khá c nhau, mà neu chı̉ nhı̀n mặ t, nhı̀n tê n khô ng thı̀ khô ng biet được. Ngay cả mộ t cô giá o Việ t Nam trẻ sanh ra tạ i Mỹ , họ c giỏ i, đạ o đức, đã có mộ t khoả ng cá ch đá ng ke với cá c em Việ t Nam họ c ké m trong lớp, huong chi là những người như chú ng tô i, sinh trưởng tạ i Việ t Nam. Khoả ng cá ch cà ng xa ta cà ng can tı̀m hieu và co gang đe bac cau được với tâ m hon cá c em. Roi chı́nh cá c em nà y sẽ là những nhà truyen giá o hữu hiệ u, ngay bâ y giờ hay sau nà y, cho những em khá c cù ng vă n hó a với chú ng. Vı̀ mộ t cộ ng đoà n CGViệ t Nam tạ i hả i ngoạ i rat đa diệ n và phức tạ p, nê n can rat nhieu người, nhieu giới cộ ng tá c. Trong khung cả nh liê n tô n, bac cau tı̀nh thương với cá c anh chị em ngoà i Cô ng Giá o lạ i cà ng can thiet hơn. Đạ i Sư Thı́ch Nhat Hạ nh viet trong cuon Living Buddha, Living Christ là từ những nhịp cau thương yê u củ a cá c bạ n Thiê n Chú a Giá o mà Đạ i Sư đã đoi từ á c cả m đoi với


donghanh.org

Thiê n Chú a Giá o qua thiệ n cả m, và dự thá nh le Cô ng Giá o nữa. in Chú a Thá nh Than tiep tụ c hướng dan và gợi lê n trong lò ng moi Kitô hữu sự nhiệ t thà nh truyen giá o và lưu tâ m đen những anh chị em song chung quanh mı̀nh. Bởi vı̀ chia sẻ niem tin cho người khá c chı́nh là củ ng co niem tin củ a mı̀nh. Bao lâ u cộ ng đoà n giá o xứ hay moi mộ t cá nhâ n khô ng chia sẻ niem tin, hoặ c khô ng co võ việ c truyen giá o thı̀ niem tin củ a chú ng ta sẽ dan phai nhạ t và khô hé o. Chı́nh cô ng việ c truyen giá o

X

đã nuô i dưỡng sức song củ a Giá o Hộ i. Như Đức Thá nh Cha Phao‐lô VI nhan mạ nh, Giá o Hộ i khô ng những sinh ra đe truyen giá o, nhưng chı́nh cô ng việ c truyen giá o đã khai sinh Giá o Hộ i. Thậ t the, Đức Kitô đã rao giả ng tin mừng trước khi Ngà i thà nh lậ p Giá o Hộ i, và Giá o Hộ i đã khô ng ngừng tiep tụ c sứ mạ ng củ a Đức Kitô qua mọ i thời đạ i. Xin cho moi người chú ng ta cũ ng luô n mang tâ m tı̀nh và lò ng nhiệ t thà nh củ a Đức Kitô , đe Tin mừng được rao giả ng, đe tı̀nh thương củ a Ngà i được chạ m đen moi mộ t con tim trong gia đı̀nh nhâ n loạ i.

SACH THAM KHAO Boyack, K. (Ed.). (1987). Catholic evangelization today: A new Pentecost for the United States . Mahwah, NJ: Paulist Press. Boyack, K. (Ed.). (1992). The new Catholic evangelization. Mahwah, NJ: Paulist Press. Boyack, K. (1995). “Go and make disciple: The United States Bishops’ National plan for Catholic evangelization.” In W. Houck, P. Williamson, & M. Ralph (Eds.) John Paul II and the new evangelization: How you can bring the Good News to others. Ft. Collins, CO: Ignatius Press. Emmons, R.A., & Paloutzian, R. F. (2003). The psychology of religion. Annual Review of Psychology, 54:377‐402. Fowler, J. (1981). Stages of faith: The psychology of human development and the quest for meaning. New York: Harper Collins Publisher. Nhất Hạnh. (1997). Living Buddha, living Christ. New York: Riverhead Books. Hoge, D. (1981). Converts, dropouts, returnees: A study of religious change among Catho‐ lics. Cleveland, OH: Pilgrim Press. Houck, W., Williamson, P., & Ralph, M. (Eds.). (1995). John Paul II and the new evangeliza‐ tion: How you can bring the Good News to others. Ft. Collins, CO: Ignatius Press. United States Conference Catholic Bishops (USCCB) Committee on Evangelization. (1998). A time to listen, a time to heal: A resource directory for reaching out to inactive Catholics. Washington, DC: USCCB.

 35 


COMIGO ‐ SỐ 5/2017

ĐỌC SÁCH SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH,   Rick Warren / LM Minh Anh chuyển ngữ

‚ ‚

~

_ ‚

_ ‚

Duoc cho coi dòi dòi . dung . tao . _

“Thiên Chúa… đã trồng vĩnh cửu trong trái tim con người”. (Gv 3, 11). “Hẳn Thiên Chúa đã không tạo dựng một hữu thể như con người để hiện hữu chỉ trong một ngày! Không, không, con người được tạo dựng cho bất tử” (Abraham Lincoln).

Cuộ c song nà y khô ng phả i là tat cả . uộ c song tran gian chı̉ là sự tậ p dượt trước cho mộ t tá c pham thực sự ve sau. Bê n kia cá i chet ‐ trong cõi đời đời ‐ bạ n sẽ trả i qua mộ t thời gian lâ u dà i hơn cuộ c song tạ i the nà y. Trá i đat chı̉ là nơi chuan bị, là nhà trẻ , nơi thử nghiệ m đời bạ n cho cuộ c song vı̃nh cửu. Ðó chı̉ là hoi tậ p dượt trước cuộ c chơi, mộ t vò ng chạ y khởi độ ng trước cuộ c đua. Cuộ c song nà y là sự chuan bị cho cuộ c song đời sau. Nhieu lam là bạ n sẽ song đen tră m tuoi trê n trá i đat, nhưng bạ n sẽ song mã i mã i trong cõ i đời đời. Thời gian củ a bạ n trê n trá i đat, nó i như Thomas Browne, chı̉ là “mộ t ngoặ c đơn bé tı́ tẹ o trong cõ i đời đời”. Bạ n được tạ o dựng đe ton tạ i muô n đời. Kinh Thá nh nó i, “Thiên Chúa đã trồng vĩnh cửu trong trái tim con người” (Gv 3, 11). Tự bam sinh, bạ n đã có bả n nă ng khao khá t mộ t cuộ c song bat tử. Lý do là vı̀ Thiê n Chú a đã tá c tạ o bạ n theo hı̀nh ả nh Ngà i đe

C

36  


donghanh.org

bạ n song trong vı̃nh cửu. Mặ c dau chú ng ta biet rõ mọ i người đeu phả i chet, mộ t cá i chet xem ra van bat thường và bat cô ng. Lý do chú ng ta cả m thay phả i song đời đời, chı́nh là vı̀ Thiê n Chú a đã đặ t đe khá t vọ ng đó bê n trong moi người! Ngà y kia, tim bạ n sẽ ngừng đậ p. Ðó là hoi ket củ a thâ n xá c và thời hạ n củ a bạ n trê n trá i đat, nhưng đó khô ng phả i là hoi ket củ a chı́nh bạ n. Thâ n xá c tạ i the chı̉ là nơi tạ m trú cho tinh than. Kinh Thá nh gọ i thâ n xá c củ a bạ n là “chiec leu”, nhưng khi đe cậ p thâ n xá c mai ngà y củ a bạ n, thı̀ coi đó là mộ t “ngô i nhà ”. Kinh Thá nh nó i, “Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra” (2Cr 5, 1). Ðang khi cuộ c song tran gian cong hien bao nhiê u chọ n lựa, thı̀ cuộ c song vı̃nh cửu chı̉ đưa ra hai đieu: thiê n đà ng và hoả ngụ c. Tương quan giữa bạ n với Thiê n Chú a trê n trá i đat sẽ quyet định tương quan giữa bạ n với Ngà i trong cõ i đời đời. Neu bạ n họ c biet yê u men và tı́n thá c và o Ðức Giê su, Con mộ t củ a Ngà i, bạ n sẽ được mời và o Cuộc sống này là sự chuẩn bị  chon vı̃nh cửu với Ngà i. Ngược lạ i, neu bạ n choi từ tı̀nh yê u, sự tha thứ và ơn cho cuộc sống đời sau.  cứu độ củ a Ngà i, thı̀ đời đời bạ n sẽ song xa cá ch Thiê n Chú a. C. S. Lewis nó i, “Có hai loạ i người: những người nó i với Thiê n Chú a ‘Ý Cha thể hiện’ và những người đe Thiê n Chú a nó i, ‘Ðược, vậy thì đường con con cứ đi’”. Thả m thương thay, nhieu người chịu đựng cõ i đời đời mà khô ng có Thiê n Chú a vı̀ họ đã chọ n loi song thieu vang Ngà i trê n dương gian. Chı̉ khi nà o bạ n hieu được có mộ t cuộ c song trà n đay hơn, phong phú hơn so với cuộ c song hô m nay, lú c nà y, và nhậ n ra rang cuộ c song nà y chı̉ là chuan bị cho vı̃nh cửu, thı̀ bạ n sẽ bat đau song mộ t cá ch khá c. Bạ n sẽ bat đau sống trong ánh sáng vĩnh cửu, von sẽ soi chieu cho bạ n cá ch ứng xử với từng moi tương quan, từng bon phậ n và từng hoà n cả nh. Bong nhiê n, nhieu hoạ t độ ng, nhieu mụ c tiê u và ngay cả nhieu van đe xem ra quá quan trọ ng trước đâ y nay trở thà nh vô tı́ch sự, nhỏ mọ n và khô ng đá ng quan tâ m. Cà ng song gan Thiê n Chú a, mọ i sự khá c cà ng trở nê n nhỏ bé . Song trong á nh sá ng vı̃nh cửu, cá ch nhậ n định cá c giá trị củ a bạ n cũ ng

 37 


COMIGO ‐ SỐ 5/2017

đoi thay. Bạ n dù ng thời giờ và tien bạ c khô n ngoan hơn. Bạ n sẽ đặ t ưu tiê n cho cá c moi quan hệ và con người hơn thay vı̀ chı̉ muon noi danh, già u có , thà nh đạ t và ngay cả cá c cuộ c vui. Cá c ưu tiê n củ a bạ n được sap xep theo mộ t trậ t tự khá c. Tỏ ra sà nh điệ u, hợp thời trang, và những gı̀ thức thời khá c giờ đâ y khô ng là gı̀ cả . Thá nh Phaolô nó i, “Nhưng, những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Ðức Kitô, tôi cho là thiệt thòi” (Pl 3, 7). Neu thời gian trê n trá i đat là tat cả cho đời bạ n, han tô i đã thú c giụ c bạ n tậ n hưởng ngay đi. Bậ n tâ m chi đen việ c song thá nh chet là nh, cũ ng đừng lo nghı̃ đen hậ u quả củ a cá c hà nh độ ng. Cứ nuô ng chieu bả n thâ n với cá i tô i là m trung tâ m bởi vı̀ cá c hà nh độ ng củ a bạ n đâ u có đe lạ i hậ u quả lâ u dà i. The nhưng, cá i chet đâ u phả i là ket thú c củ a đời bạ n! Ðiều này làm mọi sự khác hẳn, cá i chet khô ng phả i là điem dừng nhưng là mộ t chuyen tiep đe bạ n đi và o cõ i đời đời. Vı̀ the, sẽ có những hậ u quả đời đời ứng với mọ i việ c bạ n là m trê n trá i đat. Moi hà nh độ ng trong đời tựa phı́m đà n rung lê n ngâ n vang tậ n vı̃nh cửu. Tai hoạ lớn nhat củ a loi song hô m nay là cá ch suy nghı̃ ngan ngủ i. Ðe có mộ t cuộ c song tot đẹ p nhat, Sống trong ánh sáng vĩnh cửu,  bạ n phả i giữ mộ t cá i nhı̀n liê n lı̉ ve cõ i vı̃nh hang trong tâ m trı́ và phả i cách nhận định các giá trị của  ap ủ cá c giá trị củ a nó trong tâ m hon. bạn cũng đổi thay.  Cuộ c song ay hơn han cuộ c song hô m nay và lú c nà y. Hiệ n tạ i là chỏ m bă ng trô i có the nhı̀n thay. Vı̃nh cửu là tat cả những gı̀ bạ n khô ng thay bê n dưới be mặ t ay. Vậ y thı̀ song trong cõ i đời đời với Thiê n Chú a sẽ như the nà o? Thang than mà nó i, khả nă ng trı́ ó c con người chú ng ta khô ng tà i nà o nam bat được sự kỳ diệ u và cao cả củ a thiê n đà ng. Tựa như việ c tı̀m cá ch giả i thı́ch internet cho mộ t con kien. Thậ t vô ı́ch. Ngô n ngữ khô ng được phá t minh đe có the truyen đạ t kinh nghiệ m cõ i đời đời. Kinh Thá nh nó i, “Như đã chép: Ðiều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa dọn sẵn cho những ai yêu mến Ngài” (1Cr 2, 6). Tuy nhiê n, trong Lời củ a Ngà i, Thiê n Chú a cũ ng cho chú ng ta thoá ng thay vı̃nh cửu. Chú ng ta biet, ngay hô m nay, Thiê n Chú a đang chuan bị cho chú ng ta mộ t ngô i nhà đời đời. Trê n thiê n quoc, chú ng ta sẽ được sum họ p với những người thâ n yê u là những tı́n hữu đã được giả i thoá t khỏ i mọ i

38  


donghanh.org

kho đau sau muộ n, chú ng ta được tưởng thưởng bởi lò ng tı́n trung khi cò n trê n dương the và được giao cho những cô ng việ c mà han chú ng ta sẽ vui thı́ch là m. Chú ng ta khô ng ngã mı̀nh trê n những vang mâ y với vò ng hà o quang trê n đau, tay gả y đà n hạ c! Chú ng ta sẽ vui hưởng moi thâ n tı̀nh khô ng bao giờ đo vỡ với Thiê n Chú a, và Ngà i sẽ vui song với chú ng ta mã i mã i. Ngà y kia, Ðức Giê su sẽ nó i, “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa” (Mt 25, 34). C. S. Lewis đã ghi lạ i ý niệ m ve cõ i đời đời ở trang cuoi trong cuon Sử Biê n Niê n củ a Narnia (The Chronicles of Narnia), loạ t truyệ n giả tưởng bả y cuon củ a ô ng dà nh cho thieu nhi: “Với chú ng ta, đâ y là ket thú c củ a tat cả mọ i câ u chuyệ n… nhưng với họ , đó mới là hoi đau củ a câ u chuyệ n thậ t. Cả cuộ c đời họ trê n the gian nà y… chı̉ là tờ bı̀a và trang đau đe: cuoi cù ng roi họ cũ ng đã bat đau Chương I củ a Câ u Chuyệ n Vı̃ Ðạ i von chưa mộ t người nà o trê n trá i đat từng đọ c và họ sẽ tiep tụ c đọ c nó đời đời mà moi chương sau đeu tuyệ t vời hơn chương trước”.* Thiê n Chú a có mộ t mụ c đı́ch cho cuộ c đời bạ n trê n tran gian nhưng khô ng ket thú c ở đó . Chương trı̀nh củ a Ngà i bao la hơn nhieu so với và i thậ p kỷ van vỏ i mà bạ n sẽ song trê n hà nh tinh nà y. Hơn cả “cơ hộ i củ a mộ t cuộ c đời”, Thiê n Chú a cò n trao tặ ng bạ n cơ hộ i vượt quá cuộ c đời. “Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng Ngài vạn kiếp trường tồn” (Tv 33, 11). Thời điem duy nhat mà phan lớn người ta suy nghı̃ ve cõ i đời đời là ở cá c đá m tang. Nhưng những suy nghı̃ nà y thường nô ng cạ n, cả m tı́nh vı̀ thieu hieu biet. Có the bạ n cho là bệ nh hoạ n khi nghı̃ đen cá i chet, nhưng thực ra cũ ng khô ng là nh mạ nh khi song mà phủ nhậ n nó và khô ng nhı̀n nhậ n đó là đieu khô ng the trá nh khỏ i. Chı̉ có người điê n mới song nhởn nhơ, khô ng can chuan bị cho những gı̀ mı̀nh biet chac sẽ xả y ra. Vậ y bạ n phả i suy nghı̃ nhieu hơn đen cõ i đời đời, đừng khô ng hay biet. Như việ c ở trong lò ng mẹ chı́n thá ng, tự nó khô ng phả i là mộ t ket thú c nhưng đâ y là việ c chuan bị cho mộ t cuộ c song; cũ ng the, cuộ c đời nà y là sự chuan bị cho đời sau. Neu bạ n song thiet thâ n với Thiê n Chú a qua Ðức Giê su, bạ n khô ng can phả i sợ cá i chet. Cá i chet là cá nh cửa đi và o cõ i đời đời. Ðó sẽ là giờ cuoi cù ng củ a khoả ng thời gian dà nh cho bạ n trê n trá i đat, * C. S. Lewis, The Last Battle (New York: Collier Books, 1970), 184.  39 


COMIGO ‐ SỐ 5/2017

nhưng khô ng phả i là giờ ket thú c củ a bạ n. Thay vı̀ đó là ngà y ket thú c đời bạ n, thı̀ đó sẽ là ngà y sinh nhậ t, ngà y bạ n đi và o cuộ c song đời đời. Tá c giả thư Do Thá i nó i, “Vì trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững, nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai” (Dt 13, 14). á nh với cõ i đời đời, thời gian chú ng ta song trê n trá i đat chı̉ là mộ t chớp mat, nhưng những hậ u quả củ a nó thı̀ ton tạ i muô n đời. Những việ c là m củ a đời nà y là so phậ n củ a đời sau. Chú ng ta can nhậ n ra rang, “Ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa” (2Cr 5, 6). Nhieu nă m trước đâ y, mộ t khau hiệ u khá pho bien khı́ch lệ mọ i người song moi ngà y như “ngà y đau tiê n củ a cuộ c đời cò n lạ i”. Thậ t vậ y, han là khô n ngoan khi song moi ngà y như là ngà y cuoi cù ng củ a đời bạ n. Matthew Henry nó i, “Cô ng việ c củ a moi ngà y phả i nham chuan bị cho ngà y sau het”. NGHI VE MỤ C ÐICH ÐƠI TOI M ̣̂ : Sau cuộ c song hô m nay, lú c nà y, cò n có mộ t cuộ c song trà n đay hơn, phong phú hơn. ́ : “Thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng M ̣̂ ̂ K T ́ của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi” (1Ga 2, 17). M ̣̂ ̂ ̉ : Vı̀ được tạ o dựng đe song đời đời, nê n ngay hô m nay, đieu gı̀ tô i phả i dừng và đieu gı̀ tô i phả i bat đau?

S

40  


donghanh.org

COMIGO đến với bạn đọc hai tháng một lần - Gửi theo nhóm: $20/1 năm (USA), $30/1 năm (Canada) - Gửi riêng : $26/1 năm (USA) , $36/1 năm (Canada) Xin liên lạc với : DONG HANH-CLC, P.O. Box 2862 Merrifield, VA 22116


comigo

TẬP SAN HUẤN LUYỆN & LIÊN LẠC ĐỒNG HÀNH - CLC

Địa chỉ liên lạc: ÐỒNG HÀNH-CLC P.O. Box 2862 Merrifield, VA 22116 - bao@donghanh.org

Comigo 2017 5  
Advertisement