Page 1

comIgo

2017/Sô´ 3 CÔNG ĐOÀN ĐỒNG HÀNH ‐   ·  CHRISTIAN LIFE COMMUNITY 

Ego vobis Romae propitius ero


HERMANOLEON

COMIGO ‐ SỐ 3/2017

“Ước muốn của tôi là chinh phục cả nhân loại. Tôi sẽ lôi kéo mọi người  đến với tôi (comigo). Những người theo tôi sẽ ở với tôi, cùng lao tác  với tôi và đối diện những thách đố  với tôi, cùng cầu nguyện và tỉnh  thức với tôi. Ai làm việc với tôi  và chịu đau khổ với tôi, sẽ cùng  chia sẻ vinh quang Nước Trời  với tôi.”   [LT #93]

comigo

TẬP SAN HUẤN LUYỆN & LIÊN LẠC ĐỒNG HÀNH‐CLC 

Ban Phục Vụ  Trưởng Cộng Đoàn‐Phạm Quang Trung, Phó Cộng Đoàn‐Nguyễn Nam Phương    Ecclesial Assistant‐LM Nguyễn Hùng S.J   Các Vùng: Âu Châu‐Phan Thi Hương ● Canada‐Trần Thiên Nga ● Đông Bắc‐Hàng Minh ●         Tây Nam‐Vũ Đức Hưng ● Trung Tây‐Trần Thái Sơn    Các Ban: Gia Đình‐Mai Hoàng Ân, Mai Hương ● Huấn Luyện‐Nguyễn Mộng Hằng ●      S.E.E.D.‐ Thảo Vy Vũ ● Tài Chánh‐Mai Anh Đào ●   Thực hiện 

Vũ Tiến Long, Trương Thành Hào, Đỗ Kim Giao, Nguyễn Phương Hà, Đào Quỳnh Hương, Lê Như  Liên, Trần Thiên Nga, Nguyễn Thu Phong 

Hỗ Trợ 

Ban Huấn Luyện 

COMIGO is a publication of Đồng Hành‐CLC, a community of the Christian Life Community USA (www.clc‐usa.org).   Christian Life Community is a Public International Pontifical Association present in more than 60 countries around the  world (www.cvx‐clc.net) 


donghanh.org

Cá c bạ n qú y men, ù a thu nă m 1537 sau khi dự định đi Đat Thá nh khô ng thà nh vı̀ chien tranh giữa Tho Nhı̃ Kỳ và Venezia, thá nh I‐Nhã và cá c bạ n đã quyet định đi Rô ma đe đặ t mı̀nh dưới quyen Đức Thá nh Cha. Trê n đường đi, thá nh I‐Nhã đã ghé và o mộ t nhà nguyệ n nhỏ tạ i La Storta và trong cau nguyệ n ngà i đã được Thiê n Chú a ban cho mộ t thị kien theo đó ngà i ke lạ i đã “cảm thấy một sự biến đổi tâm hồn và thấy rõ Thiên Chúa Cha đặt mình cùng với Đức Kitô là Con của Người …” và ngà i thay Chú a Cha nó i với Chú a Kitô “Cha muốn con nhận người này như tôi tớ của con.” Sau đó chı́nh Chú a Kitô nó i với I‐Nhã “Ta muốn con phục vụ chúng ta.” Những lời nà y đã cho thá nh I‐Nhã mộ t cả m nhậ n sâ u sac ve sự ket hợp mậ t thiet củ a mı̀nh với Chú a Kitô , là vị lã nh đạ o toi cao củ a mı̀nh nê n ngà i đã ke lạ i: “… kẻ ấy không bao giờ dám nghi ngờ việc Thiên Chúa Cha đã đặt mình với Con của Người.” Thiê n Chú a đã là m cho lò ng thá nh I‐ Nhã bừng chá y ngọ n lửa yê u men phụ c vụ Thiê n Chú a và tha nhâ n và cũ ng đã hướng dan ngà i trong những bước đường tiep theo thà nh lậ p Dò ng. ừng kı́nh le thá nh I‐Nhã chú ng ta can biet họ c gương củ a ngà i đe tự đặ t cho mı̀nh những câ u hỏ i: Thiê n Chú a muon tô i là m gı̀, trong lú c nà y, trong hoà n cả nh nà y? Đoà n Sủ ng (#109) củ a chú ng ta gợi ý : “Để đi tìm thánh ý Chúa, tâm hồn chúng ta phải cháy lên cùng một

M

M

ngọn lửa đã rực cháy trong Trái Tim Chúa Kitô” và can biet “những cách thức Chúa dùng để tỏ thánh ý của Người.” Chú ng ta cù ng cau xin đe được hai đieu đó : một trái tim rực cháy và một tâm hồn luôn biết nhận định thánh ý của Chúa đe luô n can đả m phan đau dưới cờ Thá nh Giá Chú a Kitô , cho Vương Quoc củ a Ngà i. Qú y men, Comigo

 1 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

Sô´ 3.2017 ʼ VÀI HÌNH ANH

SINH HOAT . _ CÔNG DOÀN .

Hình 1: 22‐25/6/2017 ‐ Khóa  Guides Forma on tại St. Louis  Hình 2: 26‐28/5/2017 ‐ Họp Mặt  Vùng Trung Tây tại Dallas, TX  Hình 3: 23‐25/6/2017 ‐ SEED  Trung Tây, Dallas   Hình 4: Các SEED leaders Vùng  Đông Bắc 

2  

2

1

3


donghanh.org

Công Ðoàn ·

Tâm tình Ban Phục Vụ 4 Discerning for God’s wisdom  6  

 

F  

V

8 TLNN tại Virginia     

14 Gõ cửa hy vọng  19 Về nhà  52 Tình mời đến  K  N   T  

A P  

N

´ Luyên Huân ·

Dưới cờ Thánh Giá  20 G  P  Đ  N ,  . .    25 Tiến trình nhận định dựa trên truyền  thống linh đạo I‐Nhã 30 Notes on the process of communal  discernment ‐  Nine essential elements in the process  32 of communal dícernment ‐       Tất cả khởi sự với Thiên Chúa  36 R  W  / LM M  A      

J

A. B

, S.J. 

J. B

4

, S.J.

42 Thầy Marcel Văn ‐ Tôi tớ Thiên Chúa  . /T  H  

 

 3 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

TÂM TÌNH BAN PHỤC VỤ 

Anh chị em thâ n men, hoá Guides Gathering củ a CLC‐USA đã được to chức tạ i thà nh pho St Louis bang Missouri và o cuoi tuan 22‐25 thá ng Sá u. Có 36 người gom ban to chức và tham dự viê n. Anh chị em Đong Hà nh hiệ n diệ n 11 người. Trong khoá họ c nà y, qua cá c đó ng gó p đen từ kinh nghiệ m nhieu nă m hướng dan nhó m, hieu biet củ a cá c tham dự viê n dựa theo soi sá ng và khô n ngoan nơi Đieu Lệ 41b* củ a CLC, mọ i người có chung mộ t hieu biet ve vai trò Bạ n Đường Nhó m (Role of Guides). Ke tiep, cả cộ ng đoà n cù ng giú p nhau hieu chi tiet và sâ u xa hơn ve 4 giai đoạ n tă ng trưởng củ a cộ ng đoà n CLC được trı̀nh bà y trong tà i liệ u The Process of Growth in CLC: Guidelines for Formation an hà nh và o cuoi nă m 2009. Ngoà i ra, qua khó a họ c nà y, cá c tham dự viê n cũ ng được giú p hieu sự liê n quan rat mậ t thiet giữa mức độ tă ng trưởng tâ m linh củ a cá c nhó m viê n trong linh đạ o I‐Nhã và 4 giai đoạ n tă ng trưởng củ a nhó m. Nó i cá ch khá c, khi đa so nhó m viê n song linh đạ o I‐nhã (cau nguyệ n với Thá nh Kinh, chuyê n can hoi

K

4  

tâ m, nhậ n định, tham dự khó a linh thao), siê ng nă ng nhậ n bı́ tı́ch, liê n ket mậ t thiet với Đức Kitô sẽ giú p nhó m chuyen tiep từ giai đoạ n nà y sang giai đoạ n ke tiep. Bạ n đường nhó m sẽ giú p cộ ng đoà n và nhó m viê n tă ng trưởng theo từng giai đoạ n mà khô ng phı́ quá nhieu thời gian, tâ m trı́, sức lực lò ng vò ng mã i trong sạ mạ c chı̉ vı̀ khô ng biet rõ rà ng đı́ch điem ở đâ u, khô ng biet dù ng cá c phương tiệ n phù hợp cho từng giai đoạ n cũ ng như cá ch thức vượt qua trở ngạ i. Chú ng ta đã vui mừng chứng kien biet bao nhó m ra đời, sinh hoạ t mộ t thời gian roi khuat bó ng. Đieu đó cho thay chú ng ta thieu trá ch nhiệ m khi khô ng đà o tạ o và cung cap bạ n đường cho cá c nhó m. Vı̀ the và o thá ng Giê ng 2018, Ban Huan Luyệ n Đong Hà nh‐CLC sẽ to chức khó a Bạ n Đường Nhó m (Community Guides Formation). Chi tiet ve nơi chon, ngà y giờ, đieu kiệ n ghi danh sẽ thô ng bá o sau. Xin cộ ng đoà n hiệ p ý cau nguyệ n cho khó a nà y, đong thời chuan bị nhâ n lực cù ng như tà i chá nh. Ban Phụ c Vụ Đong Hà nh‐CLC Phạm Trung


donghanh.org

4 giai đoạn tăng trưởng của cộng đoàn CLC  Tăng trưởng tâm linh trong 4 tuần Linh Thao  1. Tìm hiểu, làm quen /        Welcome   2. Đặt Nền /        Laying the Founda on   3. Nhận Định Ơn Gọi /        Discernment of Voca on  4. Nhân Định Sứ Vụ /        Apostolic Discernment  

1. Kẻ Tội Lỗi Yêu Dấu /        Beloved Sinner  2. Đem lòng yêu mến Chúa Kitô /        Coming to Love Jesus  3. Tất Cả Vì Yêu /        Commi ed to Love  4. Yêu và Tìm Chúa Trong Mọi Sự /        Receiving Love & Seeking God in All Things  

* Điều Lệ Tổng Quát #41b ‐ Người bạn đường, được đào luyện kỹ trong quá trình tăng trưởng theo linh đạo I‐Nhã, giúp cộng đoàn nhận định các biến chuyển đang tác động trong mỗi cá nhân nhóm viên và trong cộng đoàn, và giúp họ duy trì ý tưởng rõ ràng về mục tiêu và tiến trình của Cộng Đoàn CLC. Người bạn đường giúp cộng đoàn và điều hợp viên tìm ra và dùng các phương thế cần thiết cho việc huấn luyện và sứ vụ. Sự tham dự của người bạn đường vào đời sống cộng đoàn tùy thuộc những điều kiện khách quan để thực hiện cách có hiệu quả chức năng bạn đường. Người bạn đường được cộng đoàn chọn, qua sự chấp thuận của cộng đoàn cấp vùng cấp quốc gia. Đe tà i họ p nhó m củ a CLC Canada giú p cộ ng đoà n phá t trien qua 4 giai đoạ n có the lay từ: http://www.christianlifecommunity.ca/resources/formation.aspx  5 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

Discerning for God’s Wisdom FRANK VUONG 

W

hen I ponder about wisdom, I visualize it as something that comes with age and experience. I have always thought wisdom as knowing what the better choice is and choosing it. Whenever we need a solution to a prob‐ lem or help to overcome a dif icult situa‐ tion, we always ask for wisdom because we want to come out on top, feeling good about making the right decision for ourselves. Of course, this has to do with worldly wisdom and why we seek it. God’s wisdom, as it was revealed to me through planning for the Comigo topic this past June, Discerning for God’s Wis‐ dom, is something else entirely unex‐ pected and much greater (as it usually is when it comes to God)! God’s wisdom is not just about ind‐ ing the solution to your problems. It’s much more and deeper than that. God’s 6  

wisdom is not just about having knowledge and knowing how and when to use it. It is much more than that! God’s wisdom is about relationship and bringing you and everyone closer to Him. When I explored the topic of God’s wisdom, it was revealed to me that knowledge and experience was not enough to attain God’s wisdom. We need to love like God, think like God, and live like God. Let’s say that a parent has two chil‐ dren. These two children get into a ight over a toy. One of the children goes to the parent and says that the other will not stop bothering him or that the other one is not giving the toy back. How would a parent wish to normally re‐ spond? “You need to share and get along.” Now, why would a parent want their children to stop ighting and to


donghanh.org

share? I am sure it has been said to us many times as chil‐ dren by our own parents! The desire of the parent is to have harmony and preserve a loving relationship among the chil‐ dren and with the parent. It is about relationship! Now does the child see eye‐to‐eye with the parent? Does the child understand why the parent would tell the child to share and make peace with the other? Of course not, because many (if not most) times, children do not see the whole pic‐ ture that the parent sees in comparison. Just like our relationship with God, we are not able to see the whole vision that God sees. I know that I cannot. Still, if we desire to be close to God, we will pray and discern for what is the best course of action. When we ight with each other, the ultimate resolve that we come to through God’s wisdom is one that brings us back to Him and pre‐ serves the relationship with Him and with each other. Does an eye for an eye reveal to us much wisdom? No. Does having a resolve that brings peace, har‐ mony, and joy reveal to us God’s wis‐ dom? Absolutely. If we were to love like God does, then we must love our neighbors which in‐

cludes our enemies. If we were to think like God does, then we would seek God’s wisdom in prayer and coming to a reso‐ lution that brings harmony in relation‐ ship between each other and with God. If we were to live like God, then we would live by the spirit of God and be contemplatives in action. When we face crisis, it is our shadows that can come into play and keep us from having the light be our answer and truth. It is dur‐ ing crisis that we must pray most with patience and diligence until we can see the light, showing us the way that gives fruit to God’s wisdom. It is a discern‐ ment process, in which we desire to al‐ ways choose the better. There can and will be many good options, and that comes naturally with discernment, but which one is the better? Now that is dis‐ cerning for God’s wisdom!

 7 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN 

TLNN tai . Virginia 25.6.2017 ‐ Mục Vụ Thao Luyện Nhẹ Nhàng tại Virginia đã tổ chức lễ mãn khóa năm 2017 tại  Giáo Xứ St Philips, Falls Church.  Trong phần cuối của buổi lễ, bốn tham dự viên của chương  trình đã chia xẻ những cảm nghĩ của mình. Comigo xin ghi lại sau đây.  

THU PHƯƠNG NGUYEN Thưa quý ô ng bà và anh chị, Tô i được lớn lê n trong 1 gia đı̀nh theo đạ o ô ng bà với ả nh

8  

hưởng củ a Khong giá o và Phậ t giá o. Từ nhỏ tô i hay thac mac: Thiê n Chú a là ai? Tạ i sao tô i lạ i hiệ n hiệ n trê n địa cau nà y? Gia đı̀nh tô i khô ng già u nhưng tô i thay mı̀nh được may man nhieu so với những người khá c ve mặ t vậ t chat lan tinh than. Khi lớn lê n lậ p gia đı̀nh, mặ c dau rat bậ n rộ n với cuộ c song, tô i van tự hà o là tô i là m trò n đay đủ bon phậ n là m vợ, là m mẹ cho gia đı̀nh tô i. Nhưng trong lò ng tô i van thay trong vang, thieu thon 1 đieu gı̀ mà tô i đang kiem tı̀m trong cuộ c song. Những câ u

hỏ i khi xưa hay trở lạ i và day vò tô i. Thiê n Chú a là ai? Tạ i sao tô i hiệ n hiệ n trê n địa cau nà y? Hı̀nh như có bà n tay huyen nhiệ m củ a Thiê n Chú a hay mộ t vị than linh nà o đó đã , và đang song trong tô i, sap xep cuộ c đời tô i. Nó là m cho tô i có lò ng khao khá t muon biet “đang” ay. Ao ước đươc gặ p “đang” ay ngà y cà ng gia tă ng trong tô i. Có 1 sức mạ nh vô hı̀nh nà o đó trong tô i lô i cuon tô i đi tı̀m mộ t Thiê n Chú a nà o đó . Cũ ng sức mạ nh vô hı̀nh đó thú c đay tô i ghi danh họ c giá o lý tâ n tò ng đe được rửa tô i.


donghanh.org

Ngà y tô i được rửa tộ i là ngà y tuan tê n là Thao Luyệ n Nhẹ hạ nh phú c nhat đời tô i vı̀ tô i Nhà ng. Cá i sức mạ nh vô hı̀nh được là m con Thiê n Chú a. đó 1 lan nửa thú c đay tô i đen Tô i có dịp tham dự 1 khó a tı̉nh với TLNN và đi trọ n khó a. tâ m cuoi tuan sau đó . Tô i biet Lectio divina giú p tô i họ c cau thê m ve Thiê n Chú a và tı̀nh nguyệ n qua Kinh Thá nh, từng thương Ngà i dà nh cho tô i. Lú c bước mộ t, tô i bat đau hieu được Lời Chú a sâ u xa hơn, đó tô i như 1 đứa bé vừa cap nghe được Chú a muon nó i gı̀ sá ch đen trưò ng, rat thı́ch vı̀ họ c hỏ i được bao đieu mới lạ , trong lò ng tô i. Tô i gặ p được nhat là từ khi tô i biet Thiê n Ngà i. Ngà i hiệ n hữu trong tô i. Chú a rat yê u thương tô i và tô i Ngà i đang đong hà nh với tô i có được 1 moi liê n hệ với Ngà i. trong cuộ c song hang ngà y. Từ moi liê n hệ nà y, lò ng ao Nhat là ngay trong những đau ước được biet Thiê n Chú a kho nhat củ a cuộ c song, Ngà i ngà y cà ng mả nh liệ t hơn trong thậ t gan gủ i tô i. Ngà i an ủ i tô i thậ t nhieu. 14 tuan cù ng đong tô i. Thậ t kỳ diệ u thay, có 1 hà nh với Chú a và với cá c anh người bạ n giới thiệ u tô i 1 chị trong nhó m tô i, tô i cả m chương trı̀nh cau nguyệ n 14 nhậ n được tı̀nh thương củ a

Chú a cho tô i qua moi thâ n tı̀nh cá c anh chị trong nhó m dà nh cho nhau. Qua cá c buoi chia sẽ thiê ng liê ng với cá c anh chị nà y, tô i gặ p được Ngà i ngay trong những vui buon đau kho củ a cuộ c song củ a moi người. Thậ t sự, Chú a hiệ n diệ n với tô i qua tı̀nh Chú a và tı̀nh người. Nó i chung, TLNN là 1 trang sá ch mới Thiê n Chú a cho tô i thay khô ng những quyen nă ng củ a Ngà i mà là tı̀nh thương, lò ng thương xó t củ a Ngà i cù ng với sự nhan nạ i, tha thứ và an ủ i củ a Ngà i cho tô i và cá c anh chị trong nhó m tô i. Tô i nhậ n ra sức mạ nh vô hı̀nh tô i có từ bao nă m nay là từ Thiê n Chú a mà ra. Khô ng phả i

 9 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

tô i đi tı̀m Ngà i trước nhưng cá i sức mạ nh vô hı̀nh trong tô i cho tô i thay Chú a đi tı̀m tô i trước và lò ng khao khá t Chú a trong tô i chı̉ là lời đá p trả cho khao khá t củ a Ngà i cho tô i. Tı̀nh thương củ a tô i cho Ngà i cũ ng chı̉ là sự đá p trả tı̀nh thương vô bờ ben Ngà i dà nh cho tô i. TLNN đú ng là 1 mó n quà â n sủ ng Thiê n Chú a cho tô i và cho mọ i người. Tô i xin tri â n và cả m tạ Ngà i.    KAREN SULLIVAN: Good evening, I am so grateful for the oppor‐ tunity to share my experience with Lightworks. For most of my adult life I felt that there was something “missing”. That was holding me back from living my life to the fullest. It wasn’t until last

10  

year that I realized that that the missing component in my life was a relationship with Jesus Christ. I was determined to change that and set out on my journey with great enthusi‐ asm. I attended Mass, went to group meetings and activities at the church and read every‐ thing I could get my hands on. I believe that all of these things were bene icial, but a true epiphany occurred once I experienced Lightworks. In retrospect I am able to recog‐ nize how God’s grace present‐ ed itself (in the form of Pat Baxter who sat next to me at a church gathering and could not contain her excitement about how Lightworks changed her life!). I knew I

had nothing to lose by check‐ ing it out. Still, I wasn’t sure what to expect and had no idea if it was going to work for me as it did for Pat. All I can say is I AM SO GLAD THAT I DID!! Over the course of 14 weeks, our group met under the direction of Liê m and Buu. We started out as strangers and now are connected by a most meaningful bond. We read Scriptures, prayed the way that St. Ignatius taught us to pray and the best part was we got to share with each oth‐ er the profound experiences that occurred to us during that time. God is everywhere in my life now! I go to sleep talking to Him, wake up talking to Him, I see Him at work throughout the day and I thank Him for the blessings that He is forever providing through His love. I now have a peace in my heart that only could only exist because of my relationship with Him. That being said, I want to express my sincere gratitude to both Liê m and Buu. Buu,


donghanh.org

your voice is a gift from God and it was instrumental in getting us all to a place where we could be with God. Liê m, I am so grateful to you for your wisdom, and the way that you are able to deliver such a pow‐ erful message with such love and compassion. I encourage anyone who is interested to please join us. The only thing better than a spiritual journey such as this – is the ability to share it with others! Thank you.

tio Divina. I was raised in a Buddhist family, but God made His presence known to me ten years ago through a healing miracle. With special permis‐ sions from the Church, my husband and I became one of His sons and daughters through the Sacraments of Baptism, Con irmation, and    Holy Matrimony without tak‐ ing any classes for prepara‐ tion. For the irst ive years after becoming Catholic, I was ANGELIQUE KHONG NGUYEN: very busy with my daily life in taking care of my new born so I still did not really know who My brothers and sisters in Christ was. Once again, my life Christ, was shaken up with the Holy Spirit who came upon me Thank you for giving me the privilege to stand up here and through wind and ire during tell you about my experience the Sacrament of Con irmation with LightWorks through Lec‐ of my older son. With this

blessing, I had the urge to vol‐ unteer as one of the chaper‐ ones who led the youth in my parish to World Youth Day which took place in Madrid, Spain, 2011. In Madrid, Christ opened my eyes once again through multiple encounters with His disciples. However, at that time, I still could not pray to Him in all of the prayer gather‐ ings and re lections. I ended up asking a Seminarian in the group what was wrong with me and why Christ was still a stranger to me after all this time. He simply told me to ask His Mother Mary to help me with this issue. I always have a deep affection for the Saints, especially our Heavenly Moth‐ er. She was the one who I have prayed to for the past ive years after my conversion so I was very relieved to hear that. Her advice was to pray to Him, her Son, with all of my Heart. I listened to her advice to fully open my heart and to ask God to reveal Himself to me. Every week, I committed myself to a minimum of one

 11 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

hour in Eucharistic Adoration. I started to pray wholeheart‐ edly to recognize Him in every suffering and joyful moment of my life. Miraculously, even now, He always answers my prayers through different ways and situations; I surely can attest to that. Once I have a connection with Christ, I wanted to learn everything about Him. I be‐ lieve Scripture is His Love let‐ ter to us, His beloved crea‐ tions. I found out that I will learn everything about Jesus if I read and meditate on His Teachings. During my faith journey, I believe that the Saints also attempted to teach me of many ways to know Je‐ sus in order to reach eternal life just like them. I am so happy and excited that the Saints also reach out and touch my soul in many ways. I had the opportunity to go on a pilgrimage two years ago and was able to visit the beautiful and sacred Saint Ignatius of Loyola Basilica in Italy which used to be his residence. I remember that I was so emo‐

12  

tional and my tears kept roll‐ ing down non‐stop as I was standing in front of the holy chamber where Saint Ignatius had his conversion back in the day. When I was asked by the group facilitator to give this re lection, I suddenly realized that it was him, Saint Ignatius Loyola, who called me to join LightWorks in order to learn more about our Lord. I was invited by an elderly person, a mother of a friend of mine. She told me that she has been going to this class for four years and was inally able to hear God’s voice. I was very intrigued and wanted to have the same experience. Moreo‐ ver, I have been praying for the gift of wisdom from the Holy Spirit and thus, I joined the group without hesitation. Believe me, I took many Bible study classes to learn about Jesus, but this class touches my heart the most because of its method and process as well as the environment and its participants. The two hours went very quickly for me be‐

cause I enjoyed encountering Jesus so much through imagi‐ nations and senses. I sincerely want to thank my group facili‐ tator. Through his burning love for Christ and his zeal, he was able to reveal to the group the unfathomable love of our heavenly Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. In conclusion, I would like to thank God for all the graces that He has poured down on my life. I would like to thank our Heavenly Mother, all the Saints in heaven with God, all His angels, and my guardian angel who all fervently pray for me to focus on the Jesus’ teachings and walk with Him on my journey of faith. And to you my brothers and sisters, may God instill in you the strong faith to spread the Good News and to humbly serve our neighbors. Remem‐ ber, you will have everything if you have Christ in your life. Amen.   


donghanh.org

LISA SHEPARD: Hi, my name is Lisa Shepard. Last season when a lady pro‐ vided her witness of partici‐ pating in Lightworks, she mo‐ tivated me to sign up. I expected Lightworks to be somehow like another bible study. What I found in Light‐ works is an avenue I haven’t had in my life since “school religion classes”. So, we are talking 40 years distance. Lightworks is a special time of the week to meet in communi‐ ty to re lect about God, discuss how God works in my life, hear how he worked in other’s lives, recognize our gifts that are unconditionally provided and develop an awareness of

our hearts. Topics that caused me to ponder through the week and strengthened my relationship with God are:  God loves us unconditionally and is our Best Friend For‐ ever. God is in our hearts.  What is trust and how do I Trust in the Lord?  How do I ind God in others?  Is my heart open to receive someone else’ love?  How do I work on my “interior life”? Hearing other’s re lections reaf irmed my con idence in God’s love and increase my thanksgiving for their joy. The sharing of God’s revelation in my life to another I hope did some bene it. I will “trust in the Lord.” I am thankful for inding a community to share God’s love and able to speak about God. Getting back to the un‐ known lady who had a mes‐ sage to join Lightworks. May‐ be she wonders “Did her talk do any good?” I don’t know who she was, or if she knows

the good she did in bringing a group of people together to lift up our lives from a two‐ minute talk she gave here at this podium. I can’t thank her, but that is how God works the good in our every day. I won‐ der if my witness will do any good. I will “trust in the Lord”. Although this session of Lightworks ended, I already feel like I lost a special time of my week. I don’t want Light‐ works to end for me. Light‐ works community is some‐ thing I will continue because the practice of re lection of God in my life and hearing God’s participation in other’s lives created a community of belonging in God’s love. I need to share that message and widen my community beyond myself. I hope the Lightworks commu‐ nity continues to grow, to share the message of God’s love and how he reveals him‐ self to you every day.

 13 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

THIÊN NGA 

~

¸

Go cua hy vong . gà y 1 thá ng 7 nă m 2017, Canada mừng sinh nhậ t 150 nă m. Nước Canada được chı́nh thức hı̀nh thà nh ngà y 1 thá ng 7 nă m 1867 qua mộ t hiệ p ước. Canada khô ng có tong thong và chı̉ có thủ tướng. Qua cá c bien co và xung độ t trong thời gian dà i củ a lịch sử, Nữ Hoà ng Elizabeth II củ a nước Anh trở thà nh nguyê n thủ quoc gia củ a Canada. Và o đau nă m 2017, người dâ n ở Canada rat hã nh diệ n vı̀ mộ t tin vui . Qua nhieu trưng cau dâ n ý do U.S. News & World Report, BAV Consulting and Wharton School thực hiệ n, trong vò ng hai nă m liê n tiep 2016 và 2017, Canada được xep hà ng thứ hai trong danh sá ch gom 10 quoc gia đá ng song nhat the giới. Với tin mừng nà y, chú ng tô i tạ ơn Chú a đã đưa chú ng tô i đen đâ y đe an cư lạ c nghiệ p. Mừng le quoc khá nh, dâ n Canada trao cho nhau lời chú c ‘Happy Canada

14  

˛

N

Day ‐ Bonne fê te du Canada ‘. Đâ y là quê hương thứ hai củ a người Việ t. Chú ng tô i đã sinh song, bá m re và lớn lê n cù ng với vậ n mệ nh củ a đat nước nà y. Chac chan mọ i người đeu có mộ t sứ mệ nh nà o đó trong chương trı̀nh củ a Thiê n Chú a. Trê n ngọ n đoi cao nơi có tò a nhà quoc hộ i ở Ottawa, sau 21 phá t đạ i bá c chà o mừng sinh nhậ t lan thứ 150 củ a Canada, ca sı̃ Bono củ a nhó m U2 được mời há t giú p vui . Anh cat tieng há t tram bong. Bà i `One’ noi tieng vang lê n trong tieng reo hò hoan hô vang dộ i củ a khá n giả . Lời bà i há t nghe thậ t cả m độ ng và mang nhieu ý nghı̃a: One love. One blood. One life. You got to do what you should. One life. With each other,Sisters,Brothers. One life. But we're not the same. We get to carry each other. Carry each other!!!’ Thậ t vậ y, với con mat nhı̀n trong Đức Tin, Thiê n Chú a mời chú ng tô i cù ng chung vai xâ y dựng đat nước và con người nơi đâ y trở nê n tot đẹ p hơn.


donghanh.org

Chú ng tô i cau nguyệ n và lao tá c đe hạ t giong Đức Tin được nả y mam và sinh hoa trá i. Chú ng tô i đã và đang là m gı̀ trong niem ao ước củ a Thiê n Chú a cho mien đat nà y? Cũ ng trong nă m nay, thà nh pho Mon‐ treal mừng sinh nhậ t 375 nă m. Thà nh pho nà y có mộ t lịch sử trả i dà i với nhieu mà u sac đậ m né t Kitô giá o. Vı̀ ý thức được ả nh hưởng lớn củ a Kitô Giá o luô n gan lien với lịch sử thời xưa củ a Montre‐

al, khoả ng nă m 2016, Ong Denis Coderre, thị trưởng củ a Montreal cù ng với sự ho trợ củ a hà ng giá o pham Cana‐ da đã cat cô ng qua tậ n Rome đưa giay mời tậ n tay Đức Thá nh Cha Phanxicô đen vieng thă m Montreal trong dịp mừng 375 sinh nhậ t củ a Montreal. Nhưng ô ng đã khô ng được Đức Thá nh Cha nhậ n lời. Khi đen thă m vieng Montreal, khá ch hà nh hương có the nhı̀n thay rat nhieu  15 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

nhà thờ. Những nhà thờ rat đẹ p và co kı́nh, nhà thờ lớn, nhà thờ bé , hiệ n diệ n khap nơi ở thà nh pho Montreal, và cá c thị thà nh khá c thuộ c tı̉nh Qué bec, từ cá c gó c đường củ a thà nh pho cho đen tậ n cù ng cá c là ng mạ c nhỏ bé . Đieu nà y đá nh dau mộ t quá khứ huy hoà ng ve lò ng sù ng kı́nh đạ o Thiê n Chú a Giá o tạ i mien đat nà y. Những the kỷ trước, ả nh hưởng củ a tı́n ngưỡng Kitô giá o rat sâ u đậ m trong mọ i khı́a cạ nh củ a đời song: vă n hoá , gia đı̀nh, xã hộ i, chı́nh trị, giá o dụ c, kinh te. Lá cờ củ a Quebec in đậ m nen củ a câ y thá nh giá mà u trang. Thá nh Giá được đặ t trong phò ng họ p chı́nh củ a nghị việ n . Ngà y xưa, Thá nh Giá được treo khap nơi , toà á n, trường họ c, cô ng sở… Đá ng buon thay, hiệ n nay, hoà n cả nh đã đoi khá c. Tuy van nhậ n mı̀nh là người Thiê n Chú a Giá o như ng phan lớn dâ n Qué bec đã bỏ đạ o, bỏ đi le.. Cá c Thá nh Giá được rú t bỏ trong cá c cô ng sở. Và o nă m 2016, dựa theo cô ng trı̀nh nghiê n cứu củ a nhà xã hộ i họ c Reginald Bibby ‐ đạ i họ c l'Université de Leth‐ bridge ‐ tı̉nh Alberta, thı̀ hau het những người sinh trưởng tạ i Quebec và sử dụ ng tieng Phá p như tieng mẹ đẻ đã khô ng cò n đen nhà thờ từ nhieu chụ c nă m nay. Lớp Giá o Lý được rú t ra khỏ i chương trı̀nh giả ng dạ y củ a cá c trường cô ng. Theo thong kê củ a ô ng, trong toà n tong so người dâ n Qué becois, hiệ n nay chı̉ cò n %8 đen nhà thờ moi tuan. Con so nà y thap hơn rat nhieu neu so với

16  

phan tră m người giữ đạ o ở cá c tı̉nh bang khá c củ a Canada. Hậ u quả đã dan đen tı̀nh trạ ng thieu giá o dâ n và đương nhiê n đưa đen việ c thieu ngâ n sá ch tà i chá nh đe trù ng tu và đe trang trả i những phı́ ton ve sưởi điệ n và duy trı̀ cơ sở. Nhieu nhà thờ , nhà dò ng đẹ p đẽ và khang trang ở Montreal và những thà nh pho khá c củ a bang Qué ‐ bec phả i bá n lạ i cho tư nhâ n đe họ đau tư xâ y chung cư. So cò n lạ i phả i tı̀m cá ch song cò n bang cá ch to chức những buoi buô n bá n từ thiệ n (Bazar) với cá c đo cũ quyê n gó p được từ giá o dâ n hay cá c nhà từ thiệ n. Cá c cha xứ củ a cá c nhà thờ tâ y đã kê u gọ i cá c hộ i đoà n và giá o dâ n giú p đỡ tà i chá nh bang hiệ n kim hay khuye n khı́ch việ c thuê mướn hộ i trường cho cá c tiệ c mừng hay dịp hộ i họ p.Tı̀nh trạ ng tiê u cực ke trê n rat hiem hoặ c khô ng xả y ra cho cá c giá o xứ củ a người di dâ n và thieu so vı̀ con so giá o dâ n củ a họ đô ng hơn nhieu so với cá c giá o xứ tâ y. Đen đâ y tô i hoi tưởng lạ i. Mộ t buoi chieu mù a đô ng. Tô i đen tham dự thá nh le ban chieu củ a mộ t nhà thờ Tâ y gan nơi tô i ở. Trong á nh đè n leo lé t, ngọ n tỏ ngọ n lu từ trê n tran nhà thờ, tô i đen ngoi gan bê n bà trong cù ng mộ t hà ng ghe. Tô i có the đem được trê n đau ngó n tay con so người hiệ n diệ n trong nhà thờ. Chı̉ có người lớn tuoi, khô ng có mặ t người trẻ . Sau thá nh le, bà đen gợi chuyệ n với tô i. Bà đã 80 tuoi. Bà là dâ n Quebec. Bà sinh ra và lớn lê n tạ i đâ y. Khi


donghanh.org

biet tô i thuộ c giá o xứ củ a người Việ t Nam, mộ t giá o xứ có đô ng người tham dự thá nh le moi ngà y Chú a Nhậ t, bà ke cho tô i nghe chuyệ n củ a và i chụ c nă m trước đâ y, cả gia đı̀nh và con cá i củ a bà đi le chung với nhau moi Chú a Nhậ t. Dạ o ay, những nhà thờ ở Montreal chậ t kı́n người tham dự thá nh le. Bà lau nước mat khi nhac đen con cá i củ a bà khô ng cò n giữ đạ o nữa. Đô i khi họ cò n cô ng kı́ch giá o hộ i và cá c linh mụ c. Với vẻ buon rau, that vọ ng, bà nó i đen tı̀nh trạ ng cà c nhà thờ ở Montré al phà i bá n đi vı̀ khô ng có ngâ n quỹ đe trả tien sưởi mù a đô ng hay đe nâ ng cap, sửa chữa. Khi ra ve, bà cam tay tô i và xin tô i hã y cau nguyệ n nhieu con cá i bà và cho Giá o Hộ i ở Qué bec. Tô i đọ c được trong mat bà á nh lê n niem ao ước. Khi cá c bạ n trẻ người Qué becois được hỏ i tạ i sao khô ng đen nhà thờ nữa, họ trả lời cá ch đơn giả n rang họ cả m thay lạ c lõ ng giữa những người thuộ c the hệ trước.Thậ t đau lò ng khi nghe người Quebecois dù ng những từ ché n thá nh và nhà tạ m đe chửi the . Họ nó i như vậ y khap nơi, trê n đường pho, trê n cá c phương tiệ n di chuyen cô ng cộ ng, ở cô ng sở ,trong trường họ c. Cá c Giá o Lý Viê n ở cộ ng đong giá o xứ Việ t Nam phả i thường xuyê n giả i thı́ch lý do và nhac nhở cá c em khô ng nê n bat chước cá c bạ n ở trường tậ p thó i quen xau đó . Nă m 2012, mộ t vụ á n rù m beng gâ y sự chú ý xô n xao trong cả nước. Mộ t ô ng thị trưởng củ a thà nh pho Saguenay

thuộ c tı̉nh bang Quebec bị hai nghị viê n củ a địa phương đưa đơn to cá o ô ng xâ m phạ m đen quyen tự do tı́n ngưỡng. Vı̀ ô ng thị trưởng nà y van giữ truyen thong rat lâ u đời củ a Qué bec, cho nê n ô ng đã xin mọ i người là m dau và cau nguyệ n xin Thien Chú a chú c là nh trước cá c buoi họ p củ a hộ i đong cá c nghị viê n thà nh pho. Nhưng nay ô ng gặ p sự chong đoi. Vụ á n nà y lê n đen toà á n liê n bang và cuoi cù ng ô ng thị trưởng nà y bị xử thua kiệ n. Đức Tong Giá m Mụ c đương nhiệ m củ a Montreal, Christian Lepine, khi cò n là cha xứ, ngà i đã to chức những buoi hộ i nghị nham giá o dụ c ve giới tı́nh trong hộ i trường nhà thờ giá o xứ. Đặ c biệ t buoi họ c hỏ i dà nh cho cá c cha mẹ có con cá i có xu hướng đong tı́nh luyen á i. Mộ t so người đong tı́nh đã chong đoi mã nh liệ t đen noi cá c buoi hộ i thả o ke tiep bị hủ y bỏ . Bộ trưởng y te củ a Qué bec vừa ra thô ng bá o chı́nh thứa việ c phâ n phoi thuoc ngừa thai mien phı́ sẽ thực hiệ n nay mai. Đieu nà y chac chan đang là những ưu tư tră n trở rat lớn củ a cá c Giá m mụ c và hà ng giá o pham địa phương khi chứng kien những suy thoá i ngà y cà ng nhieu ve Đức Tin Cô ng Giá o nơi người bả n xứ Qué bec. Niem lo lang cho cá c the hệ sau được đặ t ra. Tương lai củ a Giá o Hộ i Qué ‐ bec sẽ đi ve đâ u? khi cá c the hệ lớn tuoi nam xuong, cá c nhà thờ sẽ cà ng trở nê n trong rong. ’

 17 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

Trả i qua mộ t cuộ c be dâ u. Những đieu trô ng thay mà đau đớn lò ng` (Kieu ‐ Nguyen Du). Rat nhieu người có thà nh ý đã ray rứt đặ t ra nhieu câ u hỏ i trước thả m trạ ng thực te nà y . Tạ i sao đieu nà y có the xả y ra cho Qué bec , mộ t tı̉nh bang được hap thụ truyen thong Kitô Giá o sâ u đậ m trong nhieu the kỷ trước ? Đieu gı̀ đã dan đen tı̀nh trạ ng đá ng buon nà y ? chú ng tô i sẽ phả i trá ch mó c ai? Hay đâ y là mộ t khủ ng hoả ng đức tin củ a mộ t the hệ ? Những vet thương rat sâ u đang chả y má u, ai có the chữa là nh neu khô ng phả i là chı́nh Thiê n Chú a và chı́nh chú ng tô i? Tieng há t củ a Bono trở nê n khan khoả n van nà i ‘You got to do what you should. One life. With each other, Sisters, Broth‐ ers. One life. But we're not the same. We get to carry each other. Carry each oth‐ er!!!’ Bó ng dá ng cô đơn củ a bà cụ khậ p khieng với câ y gậ y bước ra khỏ i nhà thờ dưới bó ng chieu chạ ng vạ ng, tă m toi củ a mù a đô ng hô m ay, ngà y tô i được tı̀nh cờ gặ p gỡ , đang trở lạ i trong tâ m trı́ tô i. Niem hy vọ ng nhỏ xı́u nhưng ben bı̉ van long lanh trong đô i mat bà như trô ng đợi mộ t ngà y được nhı̀n thay sự trở ve trong vò ng tay Thiê n Chú a và trong giá o hộ i củ a con chá u bà . Tô i nhớ đen lời củ a cha Nguyen Cô ng Đoan trong buoi tı̃nh tâ m mù a chay vừa qua. Cha nó i: ‘trong ngà y xem ra tă m toi nhat củ a lịch sử khi tat cả mô n đệ bỏ tron và người mộ n đệ đi theo ngà i thı̀ lạ i

18  

choi Chú a ba lan, và cũ ng là ngà y Chú a Giê su chịu kho hı̀nh và chet đau thương mộ t mı̀nh trê n thậ p giá , thı̀ đó là lú c giá o hộ i củ a Ngà i được sinh ra và trường ton qua bao the hệ ’. Quebec dường như cũ ng đang ở trong giai đoạ n tă m toi nà y. Vậ y thı̀ hã y thap lê n niê m hy vọ ng cho mộ t ngà y sá ng tươi hơn hô m nay…. Trong lú c nà y, Canada đang hâ n hoan mừng kỷ niệ m sinh nhậ t 150 nă m và sinh nhậ t 375 củ a thà nh pho Montrreal với nhieu sinh hoạ t vui chơi sô i noi bê n ngoà i. Nhưng tậ n trong lò ng lı̀ch sử sâ u tham củ a đat nước nà y, nơi có những chứng tı́ch đậ m né t củ a nhieu vị thá nh bả n xứ cũ ng như củ a cá c anh hù ng tu dạ o đã đo má u ra đe niem tin được tro bô ng và khô ng mai mộ t. Tô i xá c tı́n đieu nà y. Bà i viet nà y như mộ t hoi chuô ng được gió ng lê n hay như mộ t ngọ n nen được thap sá ng đe xin lời cau nguyệ n củ a tat cả cho Đức Tin củ a người anh em xứ Quebec thâ n yê u, đat mẹ thứ hai củ a chú ng tô i, những người Việ t Nam xa xứ. `’Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho`’ (Mt 7,7) . Xin cùng gõ cửa hy vọng … Viết trong dịp lễ quốc khánh 150 năm của Canada – 1 tháng 7, 2017 Thiên Nga


donghanh.org

AN PHONG 

vê ` nhà Ngà y nay mọ i sự bien chuyen nhanh chó ng. Mộ t tin thời sự chı̉ can mộ t thoá ng choc có the đen với mọ i người nhờ cá c phương tiệ n truyen thô ng. Chı̉ can và i phú t đong ho ta có the mua vé má y bay và bay đen bat cứ nơi nà o trê n the giới trong mộ t và i ngà y. Chı̉ can và i phú t là có mộ t bữa ă n nhanh, fast food hoặ c gọ i pizza đem đen tậ n nhà . Mọ i sự dien bien mộ t cá ch nhanh chó ng và chú ng ta bị lô i cuon và o cá ch song vộ i vã , tức thời. Song trong sự vộ i vã và chớp nhoá ng đó , chú ng ta mat đi khả nă ng nhı̀n ngam, thong thả , trá i tim củ a chú ng ta trở nê n khô can, trong rong. Trong vộ i vã chú ng ta mat đi khả nă ng suy tư và nghien ngam đe hieu sâ u xa mộ t van đe hoặ c đe mộ t tư tưởng có tá c độ ng trê n mı̀nh. Đieu nà y trực tiep ả nh hưởng đen sự cau nguyệ n. Chú ng ta phả i biet ngừng lạ i, trở ve với chı́nh mı̀nh, phả i biet nhı̀n đen the giới rộ ng lớn hơn là chı̉ quanh quan với sự hạ n hẹ p củ a mô i trường củ a mı̀nh với những van đe nan giả i. Muon bước và o nhà Chú a phả i biet bước trở và o chı́nh nhà mı̀nh. Khi mọ i sự trở nê n roi ram ta can biet bước ra sâ n nhı̀n bau trời đay sao với và i phú t thinh lặ ng. Ngạ c nhiê n thá n phụ c tram tro là m tâ m hon trà n ngậ p niem vui, nâ ng ta ra khỏ i chı́nh mı̀nh. Thánh vịnh 8 Ôi lậy Chúa, Ngài vĩ đại biết bao Dù trí khôn con chỉ có thể hiểu một cách lờ mờ Nhưng Ngài bao trùm cả thế giới Và mọi từng trời Khi con ngước nhìn lên trời cao Con không khỏi ngạc nhiên Vì bàn tay Ngài đã sáng tạo mặt trăng và triệu triệu vì sao Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, Phàm nhân là gì mà Ngài phải bận tâm?

 19 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

‚ ‚ Duói cò‚ Thánh Giá 20  


donghanh.org

Giuse P

Đ

N

, S.J. ‐ dongten.net

S

á ng sớm, tô i há o hức chuan bị hà nh trang đe cù ng đi với cha I‐nhã , Đang sá ng lậ p Dò ng Tê n, tới mộ t nơi đặ c biệ t. Từ trung tâ m Rô ma, cha bả o tô i rẽ và o con đường hướng ve phı́a bac, trực chı̉ tới nhà nguyệ n ở La Storta. Anh nang đang xua tan những mà n sương giú p xua tan đi cá i giá lạ nh. Tô i ngoá i lạ i xin cha mộ t â n huệ : ‐ “Cha ơi, con ước gı̀ cha ke lạ i kinh nghiệ m thiê ng liê ng mà cha đã nhậ n được nơi nhà nguyệ n La Storta đe hậ u the chú ng con có the hieu hơn ve ke hoạ ch Thiê n Chú a dà nh cho cha và cho Dò ng Tê n.” Cha mı̉m cười đong ý . Tô i mừng rỡ, đạ p ga, tă ng toc…! Xa xa, tô i thay mộ t nhà nguyệ n nhỏ bê n đường, nhı̀n chang có gı̀ to tá t khang trang, nhưng tô i cả m nhậ n được mộ t sự thá nh thiê ng phá t ra từ đó . Vừa đen nơi, cha đã muon và o trong nhà nguyệ n ngay đe trò chuyệ n với Chú a. Tâ m hon cha như song lạ i thị kien ngà y xưa. Cau nguyệ n xong, cha ke cho tô i thị kien than hiệ p đã xả y ra tạ i đâ y nhieu nă m trước. ‐ Khoảng tháng 11 năm 1537, nhóm cha có 11 người, chia thành 3 nhóm để cùng hướng về Rôma. Trên quãng đường 300 km từ Vicenza đến Rôma, cha đi với cha Laynez và cha Favre. Từ lâu, cha hằng nài xin Đức Mẹ giúp cha “được đặt với Con của Mẹ.” Cha chia sẻ mong ước này với hai cha ấy; nhưng họ không hiểu lắm! Các cha đi bộ 15 ngày liền, chân mỏi rã rời nhưng ai nấy vẫn tràn đầy niềm vui thiêng liêng và chuyên chăm cầu nguyện. ‐ Lú c nà y cha đã lã nh tá c vụ linh mụ c chưa? ‐ Ngày 24.6.1537, cha cùng với vài anh em khác được thụ phong linh mục. Các tân linh mục ước ao được dâng lễ mở tay tại Giêrusalem. Do đó các cha phải về Rôma để xin phép Tòa Thánh. Trên đường đi thì nhóm cha qua chỗ này đây. ‐ The, thị kien Thiê n Chú a hiệ n ra với cha như the nà o? ‐ Con biết không, lần đầu tại chỗ này, lòng cha luôn bừng cháy ngọn lửa yêu mến Chúa Giêsu và liên lỉ xin với Đức Mẹ ơn mà cha hằng nguyện ước. Một hôm đang cầu nguyện tại chỗ này cùng với cha Favre và cha Laynez, cha cảm thấy một sự biến đổi mạnh mẽ trong tâm hồn. Cha thấy rõ Thiên Chúa Cha đặt cha cùng với Đức Kitô; đến nỗi cha không bao giờ dám nghi ngờ việc Thiên Chúa Cha đã đặt cha với Con của Người. Cha được Thiên Chúa nhận chìm  21 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

T

hị kien nà y xả y ra và o giữa thá ng 11 nă m 1537 tạ i La Storta mộ t là ng nhỏ cá ch Rô ma khoả ng 8 dặ m. Ngoà i 5 thị kien tạ i Cardoner, Manrê sa (xem phan tự thuậ t củ a thá nh I‐Nhã #28‐30), thị kien La Storta là mộ t trong những thị kien than bı́ nhat mà I‐Nhã trả i qua. Trong suot hà nh trı̀nh đức tin, I‐Nhã mang trong lò ng khá nhieu ưu tư, phien muộ n và lang lo ve những khó khă n

có the gặ p phả i ở Rô ma. The nhưng Ngà i luô n tin tưởng và o sự bả o vệ củ a Thiê n Chú a. Trong mộ t thời gian dà i, I‐Nhã ngà y đê m cau xin Đức Mẹ dat ô ng đen cù ng Chú a Con – mộ t khao khá t muon nê n mộ t với Giê su Cực Thá nh. Nă m 1559, Cha Laı́nez ke lạ i rang có mộ t lan I‐Nhã thuậ t lạ i cho Cha nghe ve bien co La Storta. I‐ Nhã nó i: "Lú c ay dường như Chú a Cha đã đặ t và o tim tô i

hà ng chữ: Ta sẽ trở nê n điem là nh cho con tạ i Rô ma."(Ego vobis Romae propitius ero).Lan khá c I‐Nhã nó i với Cha Laı́nez rang ô ng thay Đức Kitô vai mang thậ p giá có Đức Chú a Cha đứng ke bê n. Roi Đức Chú a Cha bả o Chú a Con: "Cha muon con nhậ n người nà y (I‐ Nhã ) như tô i tớ củ a con." Vı̀ lẽ ay, I‐Nhã đã cương quyet đặ t tê n cho dò ng mới củ a mı̀nh là Company of Jesus (Compagnia

Nhà nguyện La Storta 

trong tình yêu. Kinh nghiệm thần bí ấy là kỷ niệm sâu đậm nhất đời cha. Tại đây, Thiên Chúa đã nhận cha dưới cờ của Đức Kitô. Thiên Chúa muốn cha cũng như Dòng Tên chiến đấu cho Người dưới cờ Thánh Giá, để phục vụ một mình Chúa Giêsu cùng với Hội Thánh của Người, dưới quyền Đức Giáo Hoàng Rôma. ‐ Vậ y cha có nó i gı̀ với Chú a lú c ay khô ng? ‐ Ồ! Ồ! Con biết đấy, trước cảnh huy hoàng của Thiên Chúa, con người chỉ biết thinh lặng tôn thờ và chiêm ngắm thôi!

22  


donghanh.org

di Gesù , chữ Compagnia tieng Latinh cũ ng có nghı̃a là So‐ cietas, nê n sau Dò ng Tê n dù ng danh xưng chı́nh thức là Socie‐ ty of Jesus)– Những người đong hà nh củ a Đức Kitô . Thị kien La Storta đã trở thà nh mộ t minh xá c sâ u tham cho nen tả ng và khuô n mau củ a Dò ng Tê n. I‐Nhã cả m nhậ n sự ket hợp mậ t thiet giữa mı̀nh và Đức Kitô . Ngà i muon cá c đo đệ củ a mı̀nh cũ ng có lò ng khao

... đường đến Rôma 

khá t ket hiệ p với Chú a Giê su trong cau nguyệ n, là m việ c dưới lá cờ củ a Thậ p Giá Đức Kitô , san sà ng là m mọ i sự đe

danh Chú a nê n cả sá ng hơn và đe đem lạ i lợi ı́ch cho anh chị em đong loạ i. Ước muon ay sau được đưa và o những hà ng

‐ Cha ơi, hô m bữa con nghe cha Laynez ke: “Trong nhà nguyệ n nà y, cha thường được Thiê n Chú a thă m vieng và ban nhieu ơn huệ , đặ c biệ t liê n hệ đen bı́ tı́ch Thá nh The cực trọ ng. Và hı̀nh như Thiê n Chú a Cha đã ghi khac và o trong lò ng cha những lời nà y: ‘Cha sẽ phù hộ chú ng con ở Rô ma.’ (Ego vobis Romae propi‐ tius ero) Vı̀ khô ng hieu những lời ay nê n cha I‐nhã hỏ i: ‘Tô i khô ng biet chuyệ n gı̀ sẽ xả y đen cho chú ng ta ở Rô ma, có the chú ng ta sẽ bị đó ng đinh và o thậ p giá ở Rô ma!’ – Những lời ay có đú ng khô ng cha? ‐ Tất cả những gì cha Laynez kể đều đúng cả! ‐ Dạ …! Hè n gı̀ hô m bữa con cò n nghe cha Laynez xá c quyet rang: “Mộ t lan kia cũ ng ở trong nhà nguyệ n nà y, cha I‐nhã thay Chú a Giê su vá c Thá nh Giá và Chú a Cha ở bê n cạ nh nó i với Đức Kitô : ‘Cha muon Con nhậ n người nà y là m tô i tớ’. Và the là Đức Giê su đó n nhậ n cha I‐nhã và nó i: ‘Ta muon con phụ c vụ Chú ng Ta.’ Vı̀ sù ng kı́nh Thá nh Danh cực trọ ng nê n cha ay quyet đặ t tê n cho dò ng là Dò ng Chú a Giê su (Dò ng Tê n). Sao cha khô ng chọ n tê n khá c? ‐ Thì… Chúa muốn tên Dòng như thế, cha từ chối sao được! Nhờ Thiên Chúa thiết lập nên thân thể Dòng mới có thể lớn mạnh trong lòng Giáo Hội tới ngày nay. Vả lại, chẳng phải cha hay bất cứ ai dưới đất này làm cho Dòng được tồn tại. Chính Chúa Giêsu là Đấng đã quy tụ các cha lại. Cho nên, Dòng này không thể có một cái tên nào khác, ngoài chính tên của Đấng đã yêu thương thực hiện việc kỳ diệu này trên các cha. ‐ Con thay Chú a thương cha thậ t nhieu! ‐ Đúng rồi! Thiên Chúa còn thương yêu và muốn cứu rỗi các linh hồn nữa. Cha luôn nói với mọi thành viên trong Dòng: “Chúng ta muốn chia sẻ sứ mạng với Chúa Giêsu. Chúng ta muốn nên giống Chúa trong nghèo khó, chịu sỉ nhục, chịu bất

 23 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

đau tiê n củ a bộ luậ t dò ng. Qua thị kien nà y, chú ng ta có the phan nà o hieu ve linh đạ o củ a I‐Nhã – mộ t linh đạ o nhan mạ nh ve Thiê n Chú a Ba Ngô i và hướng ve mộ t mụ c đı́ch: Cho Danh Cha Cả Sá ng Hơn. Đong thời nen linh đạ o I‐Nhã cũ ng đặ t trọ ng tâ m nơi Chú a Giê su. Hı̀nh bó ng củ a Đức Kitô trong thị kien La Storta là hı̀nh bó ng củ a mộ t Giê su vinh quang van hiệ n hữu và cù ng đong hà nh với Giá o Hộ i (thâ n

the củ a Người), thô ng qua vị đạ i diệ n củ a Người ở tran gian là Đức Giá o Hoà ng. Vı̀ the, tinh than trung thà nh với Đức Thá nh Cha von đã có từ thời ở Montmartre nay được phá t trien thà nh lời khan thứ tư: Hoà n toà n vâ ng phụ c ĐGH trong những van đe liê n quan đen sứ mệ nh phụ c vụ Nước Chú a (đieu nà y là m cá c tu sı̃ Dò ng Tê n khá c han với cá c tu sı̃ cá c Dò ng khá c). Qua lời khan nà y, cá c tu sı̃ Dò ng Tê n

sẽ san sà ng nhậ n bà i sai đi bat cứ nơi nà o mà Đức Thá nh Cha muon. Neu I‐Nhã khô ng trả i qua thị kien La Sorta thı̀ có lẽ cá c tu sı̃ Dò ng Tê n hô m nay ngoà i ba lời khan khó nghè o, vâ ng lời và khiet tịnh sẽ khô ng khan thê m lời khan thứ tư và chức nă ng cù ng hoạ t độ ng củ a nhà dò ng có the sẽ rat khá c. Trần Minh Quân S.J.

công, sẵn sàng vác thập giá đi chịu chết vì tuân phục Chúa Cha và để cứu chuộc con người.”

Tô i thay cha nó i với lò ng bừng chá y ngọ n lửa yê u men Chú a Giê su. Cha ké o tô i quỳ xuong đe cù ng dâ ng lời cau nguyệ n: Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có, và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con. Lạy Chúa, con xin dâng lại Chúa hết thảy. Tất cả là của Chúa. Xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng Chúa. Vì được như thế, là đủ cho con. Amen. ai cha con cú i đau chà o Chú a, ra ve. Trê n đường trở lạ i Rô ma, tô i nó i với cha: “Đâ y là kỷ niệ m khó phai trong đời con. Là tu sı̃ Dò ng Tê n, con ước mong là m vinh danh Chú a hơn. Cả m ơn cha đã dà nh thời gian giú p con song lạ i kinh nghiệ m mà Thiê n Chú a đã xá c chuan cho cha nhieu đieu.” Cha vo vai tô i: “Ok, nà o chú ng ta cù ng tien ve Rô ma, nơi ay Thiê n Chú a sẽ là m cho chú ng ta những đieu thậ t lớn lao!” Bê n ngoà i, mặ t trời đang đứng bó ng. Nhưng cá i nang ay lạ i chang là m tô i mệ t mỏ i hay khó chịu chú t nà o. Tô i chı̉ thay chung quanh mı̀nh là những cơn gió thoả ng và hương hoa dạ i mọ c bê n đường đang vâ y kı́n con tim. Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J dongten.net

H

24  


donghanh.org

´ TRÌNH NHÂN TIÊN ÐINH . . ‚ ` ´ DUA . TRÊN TRUYÊN THÔNG LINH ÐAO . I-NHÃ NHẬN THỨC rõ điều chúng ta phải quyết định hoặc vấn đề chúng ta cần giải quyết XEM XÉT kỹ lưỡng những gía trị căn bản (về nhân bản, đạo đức Kitô giáo, tâm linh) Qua suy tư, chú ng ta nhậ n thức rõ rà ng những giá trị đạ o đức nà o đang có liê n quan bởi những quyet định nà y (nhậ n rõ những giá trị) và tự hỏ i xem chú ng có đá ng đe chú ng ta bỏ cô ng là m việ c nhậ n định nà y chă ng? (phâ n tı́ch những giá trị) CỐ GẮNG đạt được lòng bình tâm theo linh đạo INhã Lò ng bı̀nh tâ m theo linh đạ o I‐Nhã là trạ ng thá i tự do nộ i tâ m, là sự cởi mở, và quâ n bang giú p chú ng ta ngay từ đau khô ng nghiê ng ve mộ t giả i phá p nà y hay giả i phá p kia, nhưng biet lựa chọ n nhờ mộ t tiê u chuan duy nhat, đem lạ i đieu gı̀ giú p chú ng ta thê m lò ng yê u men Chú a và qua đó yê u thương tha nhâ n trong mô i trường song hà ng ngà y củ a chú ng ta. Bı̀nh tâ m là mộ t sự tự do trong câ n bang giú p chú ng ta có the quyet định đi theo hướng nà y hoặ c hướng kia tù y theo sự hướng dan  25 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

củ a Thiê n Chú a. Thậ t khô ng de đe đạ t được sự bı̀nh tâ m nà y. Khi mời gọ i chú ng ta có lò ng bı̀nh tâ m, thá nh I‐Nhã muon mời chú ng ta biet đặ t đe tien trı̀nh nhậ n định nà y dưới sự hướng dan củ a Chú a ngay từ lú c khởi sự. Tuy the, bı̀nh tâ m khô ng phả i là mộ t danh từ hoà n chı̉nh đe dien đạ t ý nghı̃a mà thá nh I‐Nhã muon, vı̀ nhieu khi nó có vẻ như muon dien tả mộ t sự thờ ơ, lã nh đạ m. Ðoi với thá nh I‐Nhã , bı̀nh tâ m khô ng có nghı̃a là khô ng có cả m xú c; cũ ng khô ng có nghı̃a là thờ ơ khô ng quan tâ m đen người khá c và cá c hoà n cả nh đang xả y ra. Bức tượng người lực sı̃ né m đı̃a là mộ t hı̀nh ả nh giú p chú ng ta hieu bı̀nh tâ m theo linh đạ o I‐Nhã . Qua hı̀nh ả nh những bap thịt noi cuộ n, că ng thang san sà ng phó ng ra những sức lực tiem tà ng bê n trong, bức tượng dien tả được cù ng mộ t lú c cả hai trạ ng thá i đoi nghịch nhau là ngơi nghı̉ và hà nh độ ng, trạ ng thá i tı̃nh và độ ng. Bức tượng như dien tả người lực sı̃ ở trong tư the san sà ng né m cá i đı̃a đi nhưng van cò n đang chờ đợi. Sự bı̀nh tâ m theo linh đạ o I‐Nhã đò i hỏ i chú ng ta có mộ t thá i độ giong như người lực sı̃ đó . Chú ng ta được mời gọ i mang trong lò ng tı̀nh yê u Thiê n Chú a bang mọ i cá ch, nhưng lạ i can có mộ t kỷ luậ t nộ i tâ m đe biet chờ đợi, kiem che mọ i hà nh độ ng cho đen khi nhậ n ra được dau chı̉ nơi thá nh ý Chú a. Neu khô ng đạ t được bı̀nh tâ m, chú ng ta có the đem van đe đen với người linh hướng đe được giú p hieu rõ chú ng ta đang gặ p khó khă n gı̀ và những buớc đi sap tới trong việ c nhậ n định.

26  


donghanh.org

ÐỂ DÀNH thời giờ cầu nguyện về sự việc đó, để ý xem chúng ta bị lôi cuốn hoặc đưa đẩy theo chiều hướng nào Khi đem sự việ c và o trong cau nguyệ n, chú ng ta xin Chú a soi sá ng dan đưa và cũ ng xin được biet nhạ y cả m đe nhậ n ra chú ng ta đang được dan đi như the nà o. Cũ ng can nhan mạ nh thê m ở đâ y rang trong tien trı̀nh nhậ n định, có sự phoi hợp củ a cả ba yeu to suy luậ n, cả m xú c và kinh nghiệ m tâ m linh. Thiê n Chú a có the ả nh hưởng trê n chú ng ta qua những gı̀ chú ng ta suy nghı̃, cũ ng như qua những cả m xú c an ủ i thiê ng liê ng (consolation) và sau kho thiê ng liê ng (desolation) QUYẾT ĐỊNH MỘT LỰA CHỌN căn cứ trên kết qủa của cả suy nghĩ “trên đầu” lẫn cảm nhận “trong tim” Cô ng việ c suy nghı̃ “trê n đau” gom việ c đan đo suy nghı̃ tı̀m những yeu to có liê n quan đen van đe can nhậ n định, tham khả o ý kien với mộ t người khá c neu can, lang nghe mọ i khı́a cạ nh trong cuộ c song củ a mı̀nh (nhu cau, ước muon, đam mê , v.v.), và phâ n tı́ch những thuậ n lợi và bat lợi củ a từng trường hợp trong sự lựa chọ n đó . Cô ng việ c cả m nhậ n “trong tim” giú p ta chap nhậ n quyet định đã lựa chọ n “trê n đau” mà ta cho là tot đẹ p hơn cả , roi tı̀m mộ t sự xá c tı́n trong lò ng (affective con irmation), nghı̃a là xem xé t coi “tim” củ a chú ng ta có thuậ n với những gı̀ “đau” đã quyet định hay khô ng. Neu sau mộ t thời gian, lò ng củ a chú ng ta cả m thay phan khởi và tı́ch cực ve đieu đã lựa chọ n (an ủ i thiê ng liê ng theo linh đạ o I‐Nhã ), chú ng ta có the ý tứ tien hà nh với sự lựa chọ n đó . Neu thay và o đó chú ng ta cả m lay lò ng đay că ng thang và tiê u cực (sau kho thiê ng liê ng theo linh đạ o I‐Nhã ), lú c đó nê n tạ m đe yê n tien trı̀nh nhậ n định nà y cho đen khi chú ng ta có the đạ t được mộ t sự hà i hò a đe cả “đau” lan “tim” cù ng thuậ n với nhau Những cả m nhậ n mà chú ng ta đang theo dõ i ở đâ y khô ng phả i là những tı̀nh cả m hời hợt chó ng qua đe phả n ứng lạ i trước những sự việ c xả y đen hà ng ngà y, như những đợt só ng nhap nhô trê n mặ t bien. Nhưng những cả m nhậ n trong việ c đi tı̀m mộ t xá c tı́n đó giong như

 27 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

những luong nước ở sâ u hơn, nam giữa mặ t bien và đá y sâ u bê n dưới. Những cả m nhậ n nà y ben bı̉ và vững chac nhờ đó có the chı́nh xá c hơn trong khi nhậ n định những gı̀ ta đang suy nghı̃.. Khi nó i đen sự quan trọ ng củ a việ c xá c tı́n trong lò ng (af irmative con irmation), Pierre Wolff dien tả mộ t xá c nhậ n mang â m hưởng than họ c rat quan trọ ng trong linh đạ o I‐Nhã : “Trong khi chú ng ta theo tien trı̀nh nhậ n định, chú ng ta dâ ng những ket qủ a do suy luậ n trı́ ó c cho Chú a Thá nh Than. Neu Ngà i tỏ cho thay sự đong ý bang những dau chı̉ song độ ng sâ u trong tâ m hon chú ng ta, chú ng ta có the nó i rang, ở mức độ đó , Chú a Thá nh Than với chú ng ta rat ă n ý , và cù ng chung đi đen mộ t quyet định. Đieu chú ng ta mong muon ở mức độ sâ u trong lò ng nà y chı́nh là đieu Chú a muon cho chú ng ta: Y Chú a muon chı́nh là đieu chú ng ta quyet định là m.” THẢO LUẬN điều đó với người linh hướng Nhậ n định được những tá c độ ng củ a Chú a trong lò ng thường là mộ t việ c là m phức tạ p can được trợ giú p, vı̀ the chú ng ta can biet chia sẻ những gı̀ xả y ra trong lò ng với mộ t người bạ n mà chú ng ta tin tưởng, mộ t người co van, hoặ c mộ t tu sı̃ ‐ mộ t người có khả nă ng giú p chú ng ta tin tưởng, kiê n nhan và ben lò ng tı̀m kiem và nghe theo lời mời gọ i củ a Chú a. Vı̀ de bị sai lam chú ng ta can giú p đỡ đe biet khá ch quan và thà nh thậ t. ĐỐI THOẠI với những ai chịu ảnh hưởng trực tiếp vì những gì chúng ta quyết định Rat nhieu trường hợp có những quyet định ả nh hưởng đen vợ hoặ c chong, đen con cá i, đen những người thâ n thương khá c nhưng lạ i là những quyet định đơn phương, khô ng được bà n hỏ i trước với những người mà có the được xem là người trong cuộ c. Chang hạ n những quyet định liê n quan đen thay đoi việ c là m, bá n nhà thay đoi cho ở hoặ c chă m nom bo mẹ già . Đieu rat quan trọ ng là moi khi có mộ t lựa chọ n nà o quan trọ ng, chú ng ta khô ng tự ý quyet định mộ t mı̀nh, nhưng can co gang bà n bạ c với những người thâ n thiet trong cuộ c song chú ng ta.

28  


donghanh.org

SỐNG với những quyết định của mình một cách can đảm, trong hy vọng và phó thác Giai đoạ n nà y đò i hỏ i chú ng ta phả i biet phó thá c và o Thiê n Chú a và đi đen mộ t quyet định, mặ c dù khô ng thay chac chan. Nhieu khi sự sợ hã i và nghi ngờ có the là m cho chú ng ta trở nê n tê liệ t và là m cho chú ng ta lừng khừng khô ng muon đi đen mộ t quyet định. Là mộ t Kitô hữu, chú ng ta được mời gọ i song can đả m và mạ nh dạ n. Chú ng ta phả i hà nh độ ng, dù rang những lựa chọ n trong nhậ n định có mộ t và i điem khô ng hoà n toà n rõ rà ng, vı̀ nhieu yeu to nam ngoà i tam kiem soá t củ a chú ng ta. Chú ng ta được mời gọ i phó thá c và tin rang sức mạ nh củ a Thiê n Chú a sẽ đem mọ i sự đen ket qủ a tot đẹ p. Như thá nh Phaolô viet trong thư gửi tı́n hữu Do Thá i: ”Chú ng ta biet rang mọ i sự đeu sẽ tot đẹ p cho những ai yê u men Thiê n Chú a, những ai được mời gọ i theo ý định củ a Người” (8:28) Mộ t đieu quan trọ ng nữa chú ng ta can ghi nhớ là sự an ủ i và sau kho thiê ng liê ng trong linh đạ o I‐Nhã chı̉ đặ c biệ t dù ng ở trong moi liê n hệ củ a chú ng ta với Chú a chứ khô ng á p dụ ng đe nó i đen sự vui sướng và đau kho củ a cuộ c đời. Vı̀ the mộ t quyet định dù đã được nhậ n định rõ rà ng, van có the đem lạ i những thời kỳ cực nhọ c và đau đớn, nhưng trong cực nhọ c và đau đớn chú ng ta lạ i cả m nhậ n được mộ t cá ch sâ u xa sự hiệ n diệ n củ a Thiê n Chú a và tı̀nh thương bao bọ c củ a Ngà i. Ơ đâ y chú ng ta cũ ng can nhớ thá nh I‐Nhã khuyê n phả i thậ n trọ ng khô ng là m mộ t quyet định quan trọ ng trong khi bị sau kho thiê ng liê ng (LT 318). Theo thá nh I‐Nhã sau kho thiê ng liê ng là lú c chú ng ta cả m thay xa cá ch Chú a, lú c chú ng ta boi roi và lo lang. Thời kỳ đen toi nà y khô ng phả i là lú c thuậ n tiệ n đe thay đoi ý định mà chú ng ta đã có trong lú c tự do và trong an ủ i thiê ng liê ng, thời gian mà chú ng ta thay có đức tin mạ nh mẽ , hy vọ ng, yê u men và đay tin tưởng nơi Thiê n Chú a.

 29 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

JAMES A. BORBELY S.J. 

NOTES ON THE PROCESS OF COMMUNAL DISCERNMENT Communal discernment is not essentially a "method" and it is not mainly about some “thing”. Communal discernment is a "manner of knowing" – knowing ourselves as a body, with collective attitudes and behaviors, graced and sinful, in a relationship to God – in a relationship with God as we consider a speci ic "course of action"… a manner of knowing our relationship with God as the ground of our true self as we receive and embody / incarnate God's grace… as manner of knowing the state of our "spirit" and the movements of spirit within us toward and away from what we perceive as God's call to us…

30  


donghanh.org

and a manner of knowing the congruence of a course of action with our graced Identity and the consequences for an ongoing conversion of attitudes and be‐ haviors in ourselves that engaging in a particular course of action will bring to light. Communal discernment is a "manner" and way of knowing more clearly where and how to more faithfully incarnate our shared “corporate mission”. Discerning the spirits that are moving in us can shed light on the attractions and obstacles that exist in us, what their sources are, and the means that may prove fruitful for cooperating with God's grace, so that the true "qualities of our charism” may become more incarnated in the particular course of action. Communal discernment involves  an appropriate context – a group with shared values and shared issues  a focus toward a desired "grace" to be incarnated regarding a particu‐ lar issue  a viable method – including a clearly formulated statement of what needs to be decided  monitoring of the movements of spirits in the group during the discern‐ ment process  moving toward "consensus" – with a degree of “spiritual freedom” in the group – at whatever level there is actual clarity and commitment, without being "impelled” or “forced" or “obligated” to a “constrained acceptance”.

 31 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

JAMES A. BORBELY S.J. 

NINE ESSENTIAL ELEMENTS IN THE PROCESS OF COMMUNAL DISCERNMENT 9 To seek evidence of "confirmation" within us and in our relations with others

8 To seek consensus for a "course of action"

7 To examine and test the "movements of spirits" within us as we discern

1 To make explicit the attitude and atmosphere of faith

2 To pray for light and purification

6 To separate the "reasons for" and the "reasons against" the proposed action

3 To seek greater spiritual freedom by becoming more grounded in the graces of our history

5 To gather the facts needed for a discernment about the issue, and to understand them

4 To state clearly and simply a "proposed action" to be discerned

32  


donghanh.org

These “essential elements” are not simply “steps” or “tasks” – they are “organic elements” which low into one another throughout the discern‐ ment process. Making explicit the “attitude” and “atmosphere” of faith The quality of our relation to God / relationship with God is founda‐ tional for discerning God’s call to a course of action. Since mission is an expression of our Identity and our central values, re lecting together on statements relating to our communal Graced Identi‐ ty and Mission can provide a “grounding” for our attempt to discern a par‐ ticular course of action. Praying for “light” and “puri ication” By examining ourselves in light of Mission and Vision statements and core values God can shed light on what thoughts and ways are "our thoughts" and "our ways" but which are not "God's thoughts" and "God's ways". Seeking “poised spiritual liberty” – remembering our Core Consolations Seeking greater spiritual freedom by becoming more grounded in the graces of our history Surfacing an ‘issue’ and formulating a "proposal for a course of action” Stating clearly and simply a "proposed action" to be discerned It is im‐

1

2

3

4

 33 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

portant that the proposed course of action be formulated as a “simple pos‐ itive statement” – not formulated as a question, and not as a series of ac‐ tions in a complex sentence with several clauses and “conditions” – but framed with a verb in the future tense, as “We will….” It is important that everyone in the group has the statement in the same wording. Gathering the facts needed for a discernment about the issue, and under‐ standing them: Facts about internal needs and limits, external needs, in‐ ternal and external resources It is important the those who participate in the communal discernment process Separately gathering the "reasons against" and the "reasons for" the pro‐ posed action a. A suf icient amount of time for private prayer in which each one records “reasons against” focused by a statement such as “what I see as a reason against the proposed action” b. Followed by a suf icient time for each one in the group to share, one reason at a time, and for each one to record each reason against that surfaces in the group, until no further “reasons against the proposed course of action” are present to the group. c. A suf icient amount of time for private prayer in which each one records “reasons for” focused by a statement such as “what I see as a reason for the proposed action” d. Followed by a suf icient time for the same process of sharing and recording these reasons as was done for the “reasons against”.

5

6

34  


donghanh.org

7

Examining and testing the "movements of spirits" within us as we discern: Acknowledging, identifying, attending to the “movements of spirits” in us It is important to be aware of the movements of spirits that will naturally occur throughout the discernment process. At this point in the discern‐ ment process it is especially important to take some time, with the help of the guide, to re lect on our readiness to seek consensus. Seeking consensus for a ‘course of action’ a. A suf icient amount of time for private prayer in which each one ‘weighs’/ ‘sifts through’ the ‘reasons against’ and the ‘reasons’ for the proposed course of action in order to identify principal reasons which lead toward a personal stance / inclination regarding the proposed course of action. b. Followed by a suf icient amount of time for each one to share their personal inclination, and in listening to one another and to be guided toward identifying where a consensus lies within the group. Seeking evidence of ‘internal con irmation’ and ‘external con irmation’ – "con irmation" within us, and “con irmation” in our relations with others This process of con irmation begins with the recognizing the spirits in each one and in the group which follow the time of consensus, and contin‐ ue in the process of communicating the consensus about the course of ac‐ tion to those who will be affected, and subject to whatever accountabilities may exist to other groups and the larger community.

8

9

 35 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

ĐỌC SÁCH  SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH,   Rick Warren / LM Minh Anh chuyển ngữ

‚ ‚ Tât ´ Ca Khoi Su. Vói‚ Thiên Chúa

˛

36  

“Nếu bạn không thừa nhận có một Thiên Chúa, thì vấn đề mục đích đời người sẽ vô nghĩa” (Bertrand Russel, mộ t người khô ng tin).

˛

“…Vì trong Ngài, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình… Tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Ngài và cho Ngài” (Col 1, 16).


donghanh.org

M

ụ c đı́ch đời bạ n khô ng quy ve bạ n. Mụ c đı́ch đời bạ n thı̀ muô n phan cao cả hơn những gı̀ mà cá nhâ n bạ n thà nh đạ t, hơn cả bı̀nh an nộ i tâ m và hơn cả hạ nh phú c củ a chı́nh bạ n. Mụ c đı́ch đó muô n phan cao cả hơn gia đı̀nh, nghe nghiệ p và cả những ước mơ hay những tham vọ ng cuong si nhat củ a bạ n. Neu bạ n muon hieu tạ i sao bạ n được đặ t trê n hà nh tinh nà y, bạ n phả i bat đau với Thiê n Chú a. Bạ n được sinh ra bởi mụ c đı́ch củ a Ngà i và cho mụ c đı́ch củ a Ngà i. Cuộ c tı̀m kiem mụ c đı́ch đời mı̀nh đã là m bao người boi roi qua hà ng ngà n nă m. Bởi vı̀ chú ng ta chọ n sai khởi điem: bả n thâ n chú ng ta. Chú ng ta đặ t những câ u hỏ i tự quy ve mı̀nh như: Tô i muon là m gı̀? Tô i phả i là m gı̀ với cuộ c đời tô i? Ðâ u là mụ c tiê u củ a tô i, đâ u là tham vọ ng củ a tô i, đâ u là ước mơ củ a tô i, đâ u là tương lai củ a tô i? The mà , việ c quy và o bả n thâ n như the sẽ khô ng bao giờ hé mở cho chú ng ta thay Quy vào bản thân sẽ được mụ c đı́ch đời mı̀nh, đang khi “Chı́nh Thiê n Chú a nam trong tay hon củ a mọ i sinh không bao giờ hé mở cho vậ t cũ ng như hơi thở củ a tat cả người chúng ta thấy được mục phà m” (G 12, 10). Trá i với những gı̀ sá ch vở, phim ả nh và cá c đích đời mình. khoá hộ i thả o khá pho bien nó i với bạ n, bạ n sẽ khô ng bao giờ khá m phá được ý nghı̃a đời mı̀nh bang việ c mả i nhı̀n và o bê n trong bả n thâ n. Hı̀nh như bạ n đã co thử nhieu lan. Bạ n khô ng tự tạ o được bả n thâ n, nê n khô ng cá ch nà o bạ n có the biet mı̀nh được tạ o dựng cho mụ c đı́ch nà o! Neu tô i trao và o tay bạ n mộ t phá t minh mà bạ n chưa bao giờ thay, bạ n sẽ khô ng biet mụ c đı́ch củ a nó và ngay đieu phá t minh, tự nó cũ ng khô ng nó i được đieu đó cho bạ n. Chı̉ người phá t minh hoặ c cuon sá ch chı̉ dan củ a người ay mới cho bạ n biet mụ c đı́ch củ a phá t minh đó . Lan kia, bị lạ c trong nú i, tô i dừng lạ i đe hỏ i đường ve trạ i, người ta bả o tô i, “Ong khô ng the đen đó từ đâ y. Ong phả i khởi hà nh từ phı́a bê n kia nú i!”. Tương tự như the, bạ n khô ng the hieu được mụ c đı́ch đời bạ n bang cá ch mả i nhı̀n và o bả n thâ n. Bạ n phả i bat đau với Thiê n Chú a, Ðang Tạ o Thà nh bạ n. Bạ n hiệ n hữu chı̉ vı̀ Ngà i muon bạ n hiệ n hữu. Bạ n được tạ o dựng bởi Thiê n Chú a và cho Thiê n Chú a ‐ và cho

 37 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

đen khi bạ n hieu được đieu đó , cuộ c song sẽ khô ng bao giờ có ý nghı̃a. Chı̉ trong Thiê n Chú a, chú ng ta mới khá m phá ra nguon goc, că n tı́nh, ý nghı̃a, mụ c đı́ch, tam quan trọ ng và định mệ nh củ a chı́nh mı̀nh. Mọ i nẻ o đường khá c chı̉ dan đen ngõ cụ t. Nhieu người tı̀m cá ch dù ng Thiê n Chú a cho mưu cau riê ng củ a mı̀nh, nhưng đieu đó đả o lộ n tự nhiê n và tat nhiê n dan đen that bạ i. Bạ n được tạ o dựng cho Thiê n Chú a, khô ng the ngược lạ i, và đời song củ a bạ n là đe Thiê n Chú a sử dụ ng cho những mụ c đı́ch củ a Ngà i, bạ n khô ng the sử dụ ng Thiê n Chú a cho mụ c đı́ch riê ng củ a mı̀nh. Thá nh Phaolô nó i: “Hướng đi củ a tı́nh xá c thịt là sự chet, cò n hướng đi củ a Than Khı́ là sự song và bı̀nh an” (Rm 8, 6). Tô i đã từng đọ c nhieu sá ch với những phương cá ch đe nghị nham khá m phá mụ c đı́ch đời tô i. Tat cả có the được xep thà nh loạ i sá ch “tự họ c là m người” vı̀ chú ng tiep cậ n van đe nà y từ quan điem cá i tô i là trung tâ m. Sá ch tự họ c là m người, ke cả những sá ch Kitô giá o, thường cong hien những bước có san giong nhau giú p bạ n tı̀m ra mụ c đı́ch đời người như: Hã y quan tâ m đen những ước mơ! Hã y nhậ n châ n cá c giá trị củ a bạ n! Hã y đặ t ra cá c mụ c tiê u! Ðâ u là sở trường củ a bạ n? Hã y vươn cao hơn! Hã y thực hiệ n đieu đó ! Hã y có tinh than kỷ luậ t! Hã y tin, bạ n sẽ đạ t được cá c mụ c tiê u! Bạ n cò n can đen những người khá c! Khô ng bao giờ bỏ cuộ c! Dı̃ nhiê n, những lời khuyê n nà y thường dan đen những thà nh cô ng lớn. Thường thı̀ bạ n có the đạ t mộ t mụ c tiê u neu đặ t tâ m trı́ và o đó . Nhưng đe thà nh cô ng và thoả mã n trong việ c tı̀m biet mụ c đı́ch đời bạ n thı̀ khô ng hoà n toà n như the. Bạ n có the đạ t được tat cả mụ c tiê u cá nhâ n, thà nh cô ng rực rỡ theo cá ch nhı̀n củ a người đời, nhưng bạ n van mù tịt ve những mụ c đı́ch, mà vı̀ chú ng, Thiê n Chú a đã cat cô ng tạ o dựng bạ n. Ngoà i những lời khuyê n họ c là m người, bạ n cò n can đen nhieu đieu khá c. “Ai muon cứu mạ ng song mı̀nh thı̀ sẽ mat; cò n ai lieu mat mạ ng song mı̀nh vı̀ Thay, thı̀ sẽ tı̀m được mạ ng song ay” (Mt 16, 25). Ðâ y khô ng phả i là cuon sá ch họ c là m người, cũ ng khô ng phả i là cuon sá ch giú p bạ n chọ n đú ng nghe nghiệ p, hoà n thà nh những ước mơ hay hoạ ch định đời mı̀nh. Nó cũ ng khô ng giú p nhoi nhé t bao hoạ t độ ng khá c và o mộ t thời bieu von đã quá tả i nơi bạ n. Thực ra, nó giú p

38  


donghanh.org

bạ n là m ı́t lạ i bang cá ch tậ p trung và o những gı̀ thiet yeu nhat. Cuon sá ch nà y đe cậ p việ c bạ n phả i trở nê n đieu mà Thiê n Chú a đang chờ đợi khi Ngà i tạ o dựng bạ n. Vậ y thı̀ là m the nà o bạ n có the khá m phá mụ c đı́ch mà vı̀ nó bạ n được tạ o thà nh? Bạ n chı̉ có hai lựa chọ n. Lựa chọ n đau tiê n là suy đoá n, phan lớn nhieu người đã chọ n cá ch nà y. Họ phỏ ng đoá n, họ suy luậ n, họ lý thuyet hoá . Khi người ta nó i “Tô i luô n luô n nghı̃ cuộ c song là …” nghı̃a là “đâ y là đieu tô i phỏ ng đoá n đú ng nhat”. Qua hà ng ngà n nă m, bao triet gia sá ng giá đã tranh luậ n và phỏ ng đoá n ve ý nghı̃a cuộ c đời. Triet lý là mộ t mô n quan trọ ng và có nhieu ứng dụ ng, nhưng khi phả i xá c định ý nghı̃a cuộ c đời, thı̀ ngay những triet gia thô ng thá i nhat cũ ng chı̉ suy đoá n. Tien sı̃ Hugh Moorhead, mộ t Giá o sư Bạn được tạo dựng bởi triet họ c tạ i Ðạ i họ c Northeastern Illi‐ Thiên Chúa và cho Thiên Chúa nois, đã từng viet thư cho 250 triet gia, khoa họ c gia, vă n sı̃ và những nhà thô ng ‐ và cho đến khi bạn hiểu thá i trê n the giới đe hỏ i họ “đâ u là ý được điều đó, cuộc sống sẽ nghı̃a cuộ c đời?”. Roi ô ng phá t hà nh cá c không bao giờ có ý nghĩa. câ u trả lời củ a họ trong mộ t cuon sá ch. Mộ t và i vị đưa ra những phỏ ng đoá n hay nhat củ a mı̀nh, mộ t so khá c thừa nhậ n rang họ chı̉ mới nghı̃ đen nó và so khá c thà nh thậ t hơn khi nó i rang họ khô ng có khả nă ng trả lời. Thực te, mộ t so nhà thô ng thá i noi tieng đã yê u cau chı́nh Giá o sư Moorhead cho biet, vậ y thı̀ liệ u Giá o sư có câ u trả lời cho câ u hỏ i đó chưa!1 May thay, đe biet ý nghı̃a cuộ c đời, cò n có mộ t chọ n lựa khá c thay cho việ c suy đoá n. Ðó chı́nh là kho tà ng mặ c khả i. Chú ng ta hã y tı̀m đen với những gı̀ Thiê n Chú a đã mặ c khả i trong chı́nh Lời củ a Ngà i. Phương cá ch de dà ng nhat đe khá m phá mụ c đı́ch củ a mộ t phá t minh là hỏ i chı́nh người đã phá t minh nó . Việ c khá m phá mụ c đı́ch đời bạ n cũ ng vậ y: Hã y hỏ i Thiê n Chú a. Thiê n Chú a khô ng đe chú ng ta dò dam và phỏ ng đoá n mơ ho trong tă m toi. Rõ rà ng, Ngà i đã mặ c khả i nă m mụ c đı́ch cuộ c đời chú ng ta ngang qua Kinh Thá nh. Ðó là cuon Cam Nang Củ a Chủ Nhâ n cat nghı̃a tạ i sao chú ng ta song, phả i song là m sao, đieu gı̀ phả i trá nh, đieu gı̀

 39 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

được ngưỡng vọ ng trong tương lai. Cam nang nà y cat nghı̃a tat cả những gı̀ mà sá ch họ c là m người hay sá ch triet lý khô ng giả i thı́ch được. Thá nh Phaolô nó i: “Chú ng tô i giả ng dạ y lẽ khô n ngoan nhiệ m mau củ a Thiê n Chú a đã được giữ bı́ mậ t, lẽ khô n ngoan mà Thiê n Chú a đã tien định từ trước muô n đời, cho chú ng ta được vinh hien. Nhưng như đã ché p: ‘Ðieu mat chang he thay, tai chang he nghe, lò ng người khô ng he nghı̃ tới, đó lạ i là đieu Thiê n Chú a đã dọ n san cho những ai yê u men Ngà i’” (1Cr 2, 7.9). Thiê n Chú a khô ng chı̉ là khởi điem nhưng Ngà i cò n là cộ i nguon củ a cuộ c đời bạ n. Ðe khá m phá mụ c đı́ch đời mı̀nh, bạ n phả i nạ i đen Lời củ a Thiê n Chú a chứ khô ng nạ i đen khô n ngoan củ a người đời. Bạ n phả i xâ y dựng đời mı̀nh trê n những châ n lý vı̃nh cửu chứ khô ng phả i trê n những triet lý pho cậ p, trê n những độ ng lực thà nh cô ng hay trê n những mau chuyệ n diệ u cả m. “Thiê n Chú a là Ðang là m nê n mọ i sự theo quyet định và ý muon củ a Ngà i, đã tien định cho chú ng tô i đâ y là m cơ nghiệ p riê ng theo ke hoạ ch củ a Ngà i” (Ep 1, 11). Câ u Kinh Thá nh nà y cho chú ng ta ba nhậ n thức ve mụ c đı́ch cuộ c đời: 1. Bạ n sẽ khá m phá ra că n tı́nh và mụ c đı́ch đời mı̀nh ngang qua moi tương giao với Ðức Giê su Kitô . Neu bạ n chưa có , tô i sẽ hướng dan bạ n cá ch bat đau đe có được moi tương giao đó . 2. Thiê n Chú a đã nghı̃ đen bạ n từ lâ u, trước khi bạ n nghı̃ đen Ngà i. Mụ c đı́ch Ngà i dà nh cho đời bạ n đã có trước khi bạ n được hoà i thai. Ngà i hoạ ch định đieu đó trước khi bạ n hiệ n hữu mà khô ng can hỏ i bạ n. Bạ n có the chọ n cho mı̀nh mộ t nghe nghiệ p, mộ t người bạ n đời, những sở thı́ch, và bao nhiê u chuyệ n khá c, nhưng bạ n khô ng the lựa chọ n mụ c đı́ch đời mı̀nh. 3. Mụ c đı́ch đời bạ n phù hợp với mụ c đı́ch củ a cả vũ trụ lớn lao mà Thiê n Chú a đã hoạ ch định cho đời đời. Ðó là những gı̀ mà cuon sá ch nà y sẽ nó i đen. ndrei Bitov, mộ t tieu thuyet gia người Nga, lớn lê n trong mô i trường những người khô ng biet Thiê n Chú a. Nhưng Thiê n Chú a đã cho ô ng gặ p được Ngà i và o mộ t ngà y buon thả m. Ong nhớ lạ i: “Nă m hai mươi bả y tuoi, khi đang ngoi trê n tà u điệ n ngam thà nh pho Lenin‐ grad (nay là St. Petersburg), tô i đã trả i qua mộ t cơn tuyệ t vọ ng khô n cù ng đen noi dường như cuộ c đời tô i đã thı̀nh lı̀nh cham dứt, tương lai

A

40  


donghanh.org

thı̀ trong rong chứ đừng nó i tới ý nghı̃a. Bong nhiê n, sau tat cả những xú c cả m đó , mộ t ý tưởng xuat hiệ n: “Khô ng có Thiê n Chú a, đời thậ t vô nghı̃a”. Lặ p đi lặ p lạ i câ u nó i ay trong kinh ngạ c, tô i hı̀nh dung ý tưởng đó như chiec thang cuon củ a nhà ga mà tô i đã nhả y lê n đe ra khỏ i tà u điệ n và bước đi trong á nh sá ng củ a Thiê n Chú a”.2 Có the bạ n đã từng cả m thay tă m toi ve mụ c đı́ch củ a bạ n trong cuộ c đời. Chú c mừng bạ n, bạ n sap bước ra với á nh sá ng! NGHI VE MỤ C ÐICH ÐƠI TOI Một điểm để suy tư: Mụ c đı́ch cuộ c đời khô ng quy ve bạ n. Một câu Kinh Thánh để nhớ: “Trong Ngà i, muô n vậ t được tạ o thà nh, trê n trời cù ng dưới đat, hữu hı̀nh và vô hı̀nh… Tat cả đeu do Thiê n Chú a tạ o dựng nhờ Ngà i và cho Ngà i” (Cl 1, 16). Một câu hỏi để nghiền ngẫm: Dau mọ i thứ quả ng cá o đang vâ y quanh, là m sao tô i có the tự nhủ , song thực sự là song cho Chú a chứ khô ng phả i song cho tô i?    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 1  Hugh S. Moorhead, comp., The Meaning of Life According to Our Centu‐ ry’s Greatest Writers and Thinkers (Chicago: Chicago Review Press, 1988).  2  David Friend, ed., The Meaning of Life (Boston: Li le, Brown, 1991), 194. 

 41 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017 mys cso hechurch.com

‚ ˘ Thây Marcel Van Tôi Tó Thiên Chúa ` NGƯỜI EM TINH THẦN CỦA THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG 

42  


donghanh.org

THANH HƯƠNG ghi lại 

T

hay Marcel Vă n, tê n thậ t là Joachim Nguyen Tâ n Vă n, sinh ngà y 15 thá ng Ba, 1928 tạ i là ng Ngă m Giá o, Bac Việ t. Thay song với chị cả tê n là Lê , trước khi cô em gá i tê n là Te ve ở chung. Thâ n phụ là m nghe thợ may và thâ n mau là mộ t người nộ i trợ, đô i khi bà là m việ c ngoà i ruộ ng. Bà là người rat sù ng đạ o Cô ng Giá o, khiê m nhường, tử te và bá c á i với mọ i người. Buon thay, khi thay Vă n lớn lê n thı̀ thâ n phụ củ a thay sanh ra mê cờ bạ c và rượu chè , khien cho cả gia đı̀nh phả i kho sở. Khi cò n nhỏ , Vă n là mộ t em bé ngoan, dịu dà ng, tı̀nh cả m và khô ng muon xa mẹ . Em có lò ng đạ o đức và sot sang. Mặ c dù nhỏ tuoi, em đã đứng ra to chức cá c cuộ c rước kiệ u tô n vinh Đức Trinh Nữ Maria cù ng với em Te, cá c anh chị em họ cù ng cá c bạ n. Ngay từ bé , em rat thı́ch ở bê n mẹ , và hai mẹ con hay lan chuoi với nhau. Lú c lê n sá u, em sung sướng được chịu Le lan đau. Sau nà y, thay Vă n dien tả ve ngà y hạ nh phú c đó như sau: “Giờ đó đã đen, giâ y phú t chờ mong đã đen ... Tô i đưa lưỡi ra đe nhậ n Bá nh Hang Song. Mộ t niem vui lạ thường đã chiem đoạ t lay trá i tim tô i. Trong giâ y lá t, tô i đã trở thà nh mộ t 'giọ t nước', bien tan trong đạ i dương bao la.

Bay giờ chı̉ cò n Chú a Giê su, cò n tô i chı̉ là sự 'hư vô ' củ a Ngà i.” Từ ngà y đó , Vă n chịu Le moi ngà y và ı́t lâ u sau, được chịu phé p Thê m Sức. Ke lạ i ve mộ t ao ước đang nhen nhú m trong tim, thay Vă n viet như sau: "Tô i ao ước trở thà nh mộ t linh mụ c đe đem Tin Mừng đen cho những ai chưa biet Chú a." Sau nà y thay khá m phá ra là Chú a khô ng kê u gọ i thay là m linh mụ c. Cậ u bé Vă n và o trường họ c khi bay tuoi, tuy nhiê n, thay giá o đau tiê n rat nghiê m khac với cá c họ c trò , đá nh cá c em bang roi mâ y, và vı̀ the sức khỏ e củ a cậ u bé Vă n bat đau đi xuong: Thay viet trong cuon tự thuậ t sau đó , "Cà ng ngà y tô i cà ng xanh xao và gay gò , vı̀ hệ thong giá o dụ c quá cứng ran khien tô i đã mat sức đen vậ y." Thầy Văn Được Gọi Để Chịu Đau Khổ Thâ n mau thay gửi con mı̀nh cho cha Giuse Nhã , cha xứ họ đạ o Hữu Bang. Cha Nhã đieu hà nh cơ sở "Nhà Chú a", là mộ t nơi huan luyệ n cá c thanh niê n muon tiep tụ c họ c hỏ i thê m ve đức tin, và phụ giú p cá c linh mụ c trong khi họ c tậ p. Những ai có trien vọ ng cao sẽ được nhậ n và o Tieu Chủ ng Việ n, là mộ t mụ c đı́ch mà cậ u Vă n

 43 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

chờ mong, vı̀ muon được là m linh mụ c. Lú c đau, mọ i sự đeu dien bien tot đẹ p. Cậ u rat yê u thı́ch đời song mới và trở thà nh mộ t họ c sinh gương mau. Chang may, mộ t trong cá c thay giá o tê n là Vinh lạ i mang cậ u và o phò ng riê ng và đá nh cậ u nhieu lan bang roi mâ y, lay lý do là đe tậ p luyệ n cho cậ u mộ t đời song "hoà n toà n". Ong nà y dọ a nạ t cậ u và cò n bat cậ u giữ kı́n chuyệ n đá nh đậ p nữa. Sau hai tuan, mộ t bà chuyê n lo việ c giặ t giũ cho cá c cha thay những vet má u trê n quan á o củ a cậ u, nê n bá o cho cha Nhã . Cha Nhã đưa cậ u đi bá c sı̃ và từ đó cam thay giá o Vinh khô ng được đen gan cậ u Vă n nữa. Đô i khi cha Nhã hay dù ng cậ u Vă n là m gương cho những họ c sinh thieu siê ng nă ng trong lớp giá o lý . Đieu nà y khien cho cá c bạ n sanh á c cả m với cậ u. Họ ghen tị và lậ p ra mộ t loạ i tò a á n đe "ket tộ i" cậ u. Sau nhieu lan sı̉ nhụ c cậ u Vă n, họ cò n chı̉ trı́ch cậ u vı̀ đã chịu Mı̀nh Thá nh Chú a hang ngà y. Sự chọ c ghẹ o nà y đã khien cậ u bị khủ ng hoả ng ve mặ t thiê ng liê ng: "Tô i bứt rứt và đau kho vô cù ng, vı̀ nghı̃ rang mı̀nh khô ng xứng đá ng như cá c Thá nh, the mà dá m rước Le hang ngà y.... Roi tô i nhớ lạ i những loi lam củ a mı̀nh trong thời niê n thieu." Trong giai đoạ n thử thá ch nà y, cậ u Vă n chạ y đen cù ng Đức Mẹ và lan hạ t Mâ n Cô i sot sang. Moi toi, sau giờ kinh nguyệ n, những họ c sinh giá o lý lạ i mở "tò a á n" và buộ c tộ i cậ u Vă n, và đe trừng trị, họ đá nh cậ u bang roi mâ y, hay lộ t quan á o cậ u. Cù ng với thay giá o, chı́nh những họ c sinh nà y uong rượu hay gọ i những cô gá i và o nhà 44  

trường trong khi cha Nhã vang mặ t. Dan dan, dường như cha Nhã quê n mat cậ u họ c trò gương mau, và khô ng cho cậ u Vă n họ c nữa mà lạ i bien cậ u thà nh người giú p việ c cho cha. Cũ ng trong thời gian nà y, mộ t thả m kịch đã xay ra ở nhà . Lũ lụ t đã phá hủ y mộ t phan tà i sả n và đo dù ng, thê m và o đó là việ c thâ n phụ cậ u đã hoang phı́ tien củ a và o cờ bạ c và rượu chè , nê n đã đưa gia đı̀nh và o sự khon khó tộ t cù ng. Thâ n mau cậ u khô ng the tiep tụ c gửi tien bạ c hay quan á o cho cậ u nữa, khien cậ u lệ thuộ c hoà n toà n và o cha Nhã , trong khi ngà i coi cậ u như mộ t đay tớ, chứ khô ng là mộ t họ c sinh nữa. Sau đó , cậ u Vă n rời "Nhà Chú a" cù ng với và i họ c sinh khá c, hy vọ ng và o mộ t chủ ng việ n nà o đó đe trở thà nh linh mụ c. Tuy nhiê n, vı̀ khô ng tı̀m ra mộ t nơi nà o nhậ n mı̀nh cậ u phả i trở lạ i “Nhà Chú a”. Khô ng khı́ nơi đâ y van khô ng có gı̀ thay đoi, van rượu chè , cờ bạ c, với những cá ch ă n nó i tụ c tan cũ ng như sự hiệ n diệ n củ a những đứa con gá i khô ng biet mac cỡ. Cậ u Vă n phả i dà nh nhieu thı̀ giờ và o việ c lao độ ng. Khi lê n 12, cậ u được nhậ n giay chứng chı̉ họ c, nhưng lạ i khô ng được lê n lớp và phả i dà nh het thı̀ giờ là m việ c tay châ n. Cuoi cù ng, cậ u bỏ ve nhà cha mẹ mı̀nh, nhưng vı̀ quá nghè o cha mẹ cậ u lạ i gửi cậ u lê n Hữu Bang. Hai thá ng sau, cậ u lạ i bỏ đi và song như mộ t người hà nh khat. “Nghe củ a tô i là đưa tay ra nhậ n bo thı́ ... Sau mộ t tuan song trong cả nh nà y, khô ng cò n ai nhậ n ra tô i. Tay châ n gay


donghanh.org

nhom, da tô i nâ u chá y vı̀ á nh nang mặ t trời và hai cá i má thı̀ hó p lạ i... The mà tô i lạ i khô ng thay đời song củ a mộ t người du thủ khó khă n lam. Ngược lạ i, tô i cả m thay an vui khi chịu đau kho vı̀ Chú a. Tô i biet là qua việ c bỏ ve, tô i đã trá nh dịp tộ i, trá nh là m phien Thá nh Tâ m Chú a.” Cám Dỗ Khủng Khiếp Liê n quan đen giai đoạ n nà y thay Vă n viet: “Tô i coi tô i như là mộ t tạ o vậ t đá ng ghé t. Ma quỷ đã khien tư tưởng nà y cà ng tă ng trưởng trong tô i ‐ neu người ta khô ng chịu noi tô i thı̀ là m sao Thiê n Chú a có the chịu noi tô i được? Tô i sẽ chet sớm và sẽ xuong hỏ a ngụ c.” Như thường lệ , Chú a Giê su và Mẹ Maria van là niem hy vọ ng củ a cậ u, và cậ u tiep tụ c nhậ n được an ủ i và bı̀nh an qua việ c lan hạ t. Mộ t hô m, cậ u tâ m sự với mộ t linh mụ c và được những lời an ủ i sau đâ y: “"Con hã y co gang chap nhậ n những thử thá ch nà y và dâ ng lê n cho Chú a. Neu Chú a muon gởi thậ p giá đen cho con thı̀ đó là dau Chú a đã chọ n con roi.” Tiếng Gọi của Thiên Chúa Nhờ mộ t người bạ n, và o nă m 1942, cậ u Vă n được mộ t nhà dò ng ở Lạ ng Sơn nhậ n. Sá u thá ng sau, vı̀ thieu ngâ n sá ch, nhà dò ng phả i đó ng cửa, nhưng cậ u van được tiep tụ c họ c trong giá o xứ Thá nh Tê rê sa Hà i Đong Giê su ở Quang Uyê n, dưới sự đieu khien củ a hai linh mụ c thuộ c dò ng Đa Minh. Cậ u ao ước thà nh thá nh, nhưng lo ngạ i vı̀ sự kho hạ nh, hã m mı̀nh can thiet phả i theo. “Mặ c cho lò ng

ao ước thà nh thá nh, tô i cứ tin là tô i chang bao giờ đạ t được niem ước ao nà y, vı̀ muon thà nh thá nh, bạ n phả i ă n chay, đá nh mı̀nh với mộ t sợi roi, đeo đá chung quanh co và dâ y gai, mặ c á o nhặ m, chịu lạ nh, chịu ghẻ lở, vâ n vâ n... Lạ y Chú a tô i, neu the thı̀ tô i xin bỏ cuộ c .... Vı̀ quá sức chịu đựng củ a tô i.” Sự hiện ra của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu ‐ Truyện một Tâm Hồn Mộ t hô m, thay trả i mộ t so sá ch truyệ n ve cá c thá nh trê n bà n. Thay cau nguyệ n xin Chú a soi sá ng, và hứa là sẽ đọ c bat cứ cuon sá ch nà o tay thay chạ m và o. Và , khi nham mat lạ i, thay cam lay mộ t cuon sá ch. “Khi mở mat ra tô i thay tay tô i cam lay mộ t cuon sá ch mà tô i chưa he đọ c bao giờ ‐‐Truyệ n mộ t Tâ m Hon, viet bởi Thá nh Tê rê sa Hà i Đong Giê su.” Thay Vă n liec nhı̀n cuon sá ch mà thay chưa đọ c bao giờ, nhưng bỏ qua mộ t bê n vı̀ thay khô ng có gı̀ đặ c biệ t. Tuy nhiê n, thay tự trá ch mı̀nh, “‘Neu là m the thı̀ mı̀nh that hứa roi!’ The là tô i nhı̀n cuon sá ch mộ t lan nữa, trong đau đay những câ u hỏ i tiê u cực, ‘Truyệ n mộ t tâ m hon??? Thá nh Tê rê sa Hà i Đong Giê su là ai? Thá nh từ đâ u đen??? Có mộ t đieu chac chan là ngà i giong như hà ng ngà n cá c thá nh khá c.’ Roi tô i tó m lược đời ngà i qua những lời thú vị như sau: ‘Từ khi được sinh ra cho đen khi trú t hơi thở cuoi cù ng, ngà i có nhieu cuộ c xuat than và là m nhieu phé p lạ . Ngà i chı̉ ă n mộ t bữa ă n trong ngà y với bá nh mı̀ và nước lã . Ban đê m ngà i đọ c kinh và đá nh tộ i hà nh xá c  45 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

cho tới khi chả y má u ra. Sau khi qua đời, xá c ngà i toá t ra mộ t hương thơm và nhieu đieu lạ lù ng đã xay ra nơi phan mộ củ a ngà i. Sau cù ng ngà i được phong thá nh … v.v.…’” “Bâ y giờ tô i thay rõ là tô i đã quá vộ i và ng khi ghi xuong những nhậ n xé t trê n, trong khi khô ng biet tı́ gı̀ ve Thá nh Tê rê sa, tô i đã dá m vẽ sơ lược cuộ c đời củ a ngà i. O, Chị thương củ a em, chị phả i là Thá nh mới có can đả m chịu đựng những nhậ n xé t sai lam củ a em ve cuộ c đời chị như the!” Như đã hứa, thay Vă n bat đau đọ c và thay viet: “Mới đọ c có và i trang nước mat chả y rà n rụ a trê n má tô i … Đieu là m tô i xú c độ ng mã nh liệ t là sự lý luậ n củ a Tê rê sa Bé Nhỏ như sau: ‘Neu Thiê n Chú a chı̉ đoá i hoà i đen những bô ng hoa tươi đẹ p nhat, bieu hiệ u củ a những Thá nh Tien Sı̃, thı̀ Tı̀nh Yê u củ a Người khô ng the xem là tuyệ t đoi được, vı̀ từ bả n chat Tı̀nh Yê u là hạ xuong tới mức độ thap hè n nhat … Cũ ng như mặ t trời chieu sá ng cù ng mộ t lú c trê n những câ y hương bá và trê n mọ i bô ng hoa nhỏ bé , như chı̉ có chú ng trê n the gian, thı̀ Thiê n Chú a củ a chú ng ta cũ ng chă m só c từng linh hon, như khô ng có mộ t linh hon nà o khá c ngoà i linh hon nà y.’ “Lú c bay giờ tô i hieu Thiê n Chú a là Tı̀nh Yê u …. Như Thá nh Tê rê sa, tô i có the tự thá nh hó a mı̀nh qua những hà nh độ ng nhỏ nhặ t … Mộ t nụ cười, mộ t lời nó i hay mộ t cá i nhı̀n, với đieu kiệ n là mọ i sự phả i là m từ tı̀nh yê u. Hạ nh phú c dường bao!

46  

Từ nay, sự thá nh thiệ n khô ng cò n là m tô i run sợ nữa … nước mat tô i chay như mộ t dò ng suoi vô tậ n.” “The là chieu hô m đó tô i đã được nhậ n mộ t nguon â n sủ ng và hạ nh phú c. Quyen Truyệ n Mộ t Tâ m Hon đã trở thà nh người bạ n thâ n thiet nhat củ a tô i, và theo tô i mọ i nơi và tô i khô ng ngừng đọ c sá ch nà y, hay đọ c đi đọ c lạ i mà khô ng chá n. Khô ng có gı̀ trong cuon sá ch nà y đi ngược loi suy nghı̃ củ a tô i và tô i vui mừng hơn nữa là khi đọ c sá ch nà y, tô i thay rõ rang đời song thiê ng liê ng củ a Thá nh Tê rê sa và đời song thiê ng liê ng củ a tô i rat giong nhau. Những tư tưởng củ a ngà i, ngay cả những lời xin vâ ng hay khô ng đeu cù ng hò a hợp với tư tưởng củ a chı́nh tô i, và ngay cả những tı̀nh huong trong cuộ c đời tô i nữa. Thậ t vậ y, chưa bao giờ tô i thay mộ t cuon sá ch nà o thı́ch hợp với sự suy nghı̃ và cả m tưởng củ a tô i bang cuon sá ch Truyệ n mộ t Tâ m Hon. Tô i có the thú thậ t rang truyệ n tâ m hon thá nh Tê rê sa là truyệ n tâ m hon củ a tô i…” Sá ng hô m sau, thay Vă n thức dậ y và quỳ trước bà n thờ Đức Trinh Nữ Maria và cau nguyệ n, “… Lạ y Mẹ Maria, mẹ củ a con: hô m nay thực là ngà y đau tiê n con được nem vị ngọ t ngà o củ a hạ nh phú c; ngà y giới thiệ u cho con mộ t con đường mới …. Từ giờ trở đi, Mẹ ơi, xin hã y hướng dan con bang con đường mới đe con yê u Chú a hoà n toà n, và đe con hien dâ ng con cho Người trong sự tin tưởng tuyệ t đoi. Con dá m ngỏ lời ao ước nà y đen Mẹ : Đe con được bao bọ c trong tı̀nh


donghanh.org

thương củ a Mẹ , như thá nh Nữ Tê rê sa, Bô ng Hoa Bé Nhỏ , đã được Mẹ bao bọ c trước đâ y. Con cũ ng ao ước được Mẹ ban cho con Thá nh Nữ, đe con được hướng dan trong con đường “Bé Nhỏ ”. Oi, thậ t hạ nh phú c cho con khi con cả m thay rang cuộ c đời con khô ng the thoá t ra khỏ i ý tưởng củ a tuoi au thơ đã được Chú a ghi khac trong linh hon con như mộ t mó n quà tự nhiê n.” Roi quay qua Chú a Giê su, thay cau nguyệ n: “Lạ y Chú a Giê su, người thay yê u dau duy nhat củ a con, Chú a biet là con yê u Chú a và chı̉ muon vâ ng theo lò ng mong ước củ a Chú a. Chú a đã gieo trong tâ m trı́ con lò ng ao ước thà nh mộ t vị thá nh. Như vậ y, con xin Chú a hã y cho con tı̀m được mộ t cá ch giả n dị “Đường Bé Nhỏ ” như Chú a đã hướng dan Thá nh Tê rê sa Hà i Đong Giê su. Chú a đã dù ng bà n tay củ a vị Thá nh bé nhỏ nà y đe viet ve cá ch xử dụ ng cá c linh hon, những sự hướng dan dịu ngọ t mà Chú a đã hướng dan ngà i trong con đường bé nhỏ . Hô m nay, con biet rang Chú a thương yê u con, và trong tı̀nh thương bao la củ a Chú a, Chú a đã coi con như mộ t đứa trẻ . Oi, bù lạ i Chú a cũ ng đá ng được yê u như the. Từ giờ trở đi, con quyet định theo châ n Chú a như Chú a muon, và cho moi bước châ n con theo Y Chú a, con ao ước, lạ y Chú a củ a con, được ban cho ơn nà y: Xin hã y cho Thá nh Tê rê sa hướng dan con, đe người dạ y con yê u thương Chú a đú ng cá ch, vı̀ con rat khờ dạ i. Xin Chú a cũ ng ban cho con ơn ben đo trong Tı̀nh Yê u củ a Chú a

cho đen cuoi cù ng, đe con được yê u Chú a đời đời, trê n quê nhà yê u thương, nơi dà nh cho những ai yê u men Chú a.” Thầy Văn trở thành em tinh thần của Thánh Têrêsa Sau đó , thay Vă n đi bộ đen ngọ n đoi gan đó . Bong dưng, trong thinh lặ ng, thay giậ t mı̀nh vı̀ nghe tieng ai gọ i, “Vă n, Vă n, em củ a chị ơi!” Nhưng khô ng có ai bê n cạ nh! Tieng nó i lạ i cat lê n: “Vă n, em yê u dau củ a chị!” Từ sửng sot tới bă n khoă n, nhưng van giữ bı̀nh tı̃nh tô i đoá n ngay rang tieng gọ i tô i là tieng nó i siê u nhiê n ‐‐ nê n tô i cat lê n tieng kê u sung sướng – ‘Oi, chị Tê rê sa củ a em!’ – ‘Đú ng the, chị Tê rê sa củ a em đâ y … Từ nay trở đi, em sẽ là em nhỏ củ a chị, cũ ng như em đã chọ n chị là m chị củ a em … Từ nay, hai linh hon củ a chị em mı̀nh sẽ thà nh mộ t, trong mộ t Tı̀nh Yê u củ a Thiê n Chú a … từ giờ trở đi, chị sẽ cho em biet mọ i tư tưởng tot đẹ p củ a chị ve tı̀nh yê u đã xay ra trong cuộ c đời chị, và đã bien đoi chị trong Tı̀nh Yê u vı̃nh cửu củ a Thiê n Chú a… Chı́nh Thiê n Chú a đã thu xep cuộ c gặ p gỡ nà y. Chú a muon những bà i họ c ve tı̀nh yê u mà Chú a đã dạ y chị trong nơi đá y sâ u linh hon chị tiep tụ c song trê n đời nà y, và Người đã chọ n em là m thư ký bé nhỏ đe thi hà nh cô ng việ c củ a Người, cô ng việ c mà Người muon giao cho em…” “…Thiê n Chú a Cha theo dõ i cặ n kẽ từng chi tiet mộ t trong đời song chú ng ta… Thiê n Chú a là Cha và Người Cha nà y là

 47 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

Tı̀nh Yê u. Sự tot là nh và nhâ n từ củ a Ngà i thậ t vô biê n … Nhưng từ khi to tiê n ta phạ m tộ i, sự sợ hã i đã chien thang con tim củ a loà i người và đã là m cho con người mat ý thức rang Thiê n Chú a là mộ t người Cha trọ n là nh… Vı̀ the cho nê n Chú a đã sai con Mộ t củ a Người … Chú a Giê su đã đen đe cho cá c anh em củ a Chú a trê n the gian biet rang Tı̀nh Yê u củ a Chú a Cha là mộ t nguon khô ng bao giờ cạ n… Chú ng ta thậ t là diem phú c được là m con Chú a. Chú ng ta hã y tạ ơn Chú a và đừng bao giờ đau hà ng sự sợ hã i quá đá ng … Đừng bao giờ sợ hã i Thiê n Chú a. Người là Thiê n Chú a yê u thương. Người chı̉ biet yê u thô i, và Người mong ước được yê u trở lạ i. Đừng sợ nó i chuyệ n thâ n mậ t với Chú a như nó i với mộ t người bạ n. Hã y nó i với Người bat cứ đieu trong đau – trò chơi đá nh bi, mộ t ngọ n nú i phả i leo, những sự chọ c ghẹ o củ a bạ n bè , những cơn giậ n dữ, những giọ t nước mat, hay những niem hạ nh phú c mau qua …’ – ‘Nhưng chị bé nhỏ ơi, Chú a biet het những đieu nà y roi’ …. ‘Thực vậ y, em ơi … Tuy nhiê n, đe cho và nhậ n tı̀nh yê u, Người phả i hạ mı̀nh xuong và Người đã quê n là Người biet het mọ i sự, với hy vọ ng là đe được nghe những lời mậ t thiet tuô n ra từ trá i tim em.’” “Khi em vui, hã y dâ ng lê n Người niem vui đang dâ ng trà o trong tim, và khi là m the, em chuyen niem vui sang cho Người. Có hạ nh phú c nà o lớn hơn khi mộ t cặ p tı̀nh nhâ n thương yê u nhau và trao đoi mọ i sự họ đang có ? Đe hà nh độ ng theo cá ch nà y 48  

với Chú a là mộ t cá ch nó i ‘cá m ơn’ đen Người, khien Người vui lò ng hơn là hà ng ngà n bà i thá nh ca. Neu ngược lạ i, em bị tan cô ng bởi sự đau buon thı̀ hã y nó i với Người bang mộ t con tim châ n thậ t: ‘Lạ y Chú a củ a con, con đang buon lam’ và xin Người giú p em chap nhậ n sự đau buon với lò ng kiê n nhan. Em hã y tin đieu nà y: Khô ng có gı̀ là m cho Chú a vui bang khi Chú a thay trê n the gian có mộ t trá i tim thương yê u Người, và thà nh thậ t với Người trong mọ i bước, và với từng nụ cười, hay giọ t nước mat hay với từng giâ y phú t hạ nh phú c nhỏ nhoi.” Lan hiệ n ra lan đau củ a Thá nh Tê rê sa Hà i Đong Giê su tiep dien nhieu lan nữa và được ke lạ i với nhieu chi tiet trong cuon Tự Thuậ t củ a Marcel Vă n. Trước khi rời thay Vă n trong dịp đau tiê n nà y, Thá nh Tê rê sa đã nó i: “Chị thương em vı̀ em là mộ t linh hon, mộ t phan tử củ a những người bạ n Tı̀nh Thương củ a chị. Là mộ t người em bé nhỏ củ a chị, chị chı̉ mong đuợc thay mọ i đieu Thiê n Chú a mong muon mã nh liệ t nơi em được thà nh sự. Vậ y, cậ u em nhỏ củ a chị, hã y nghe đâ y: từ nay trở đi, trong moi liê n hệ với Cha chú ng ta ở trê n trời, đừng là m trá i lời khuyê n củ a chị. Bâ y giờ thı̀ het giờ roi, hã y cho phé p chị ngưng cuộ c trò truyệ n nơi đâ y, vı̀ đã là giờ cơm roi. Tâ m và Hien đang đợi em, và Tâ m đang mat kiê n nhan … Chị tặ ng em mộ t nụ hô n … Chú ng ta sẽ có nhieu dịp nó i chuyệ n với nhau nữa. Và chú ng ta sẽ hà n huyê n tạ i bat cứ nơi nà o mà khô ng sợ ai biet được.”


donghanh.org

“Thá nh Tê rê sa ngừng nó i, cò n tô i thı̀ như là mộ t người vừa ra khỏ i mộ t giac chiê m bao; nửa lo lang, nửa mừng vui, và khi ngà i nó i ‘Chị tặ ng em mộ t nụ hô n’, ngay lậ p tức tô i cả m thay như có mộ t là n gió nhẹ chạ m và o mặ t tô i. Và tô i cả m thay mộ t noi vui mừng quá độ khien tô i tạ m mat ý thức. Mộ t chú t hạ nh phú c ngọ t ngà o nà y cò n ở lạ i trong tô i tới hô m nay, nhưng tô i khô ng biet so sá nh xá c thực đieu nà y với sự gı̀ khá c.” Ơn kêu gọi đi tu Từ đó Thá nh Tê rê sa trở thà nh bạ n thâ n và hướng dan tinh than cho thay Vă n. Ngà i hướng dan thay trong đời song thiê ng liê ng và con đường hướng ve Chú a. Như đã nhac ở trê n, thay Vă n luô n muon trở thà nh linh mụ c. “Đe đạ t được đieu nà y, tô i đã hy sinh mọ i sự bang cá ch don nhieu no lực ve tinh than cũ ng như the chat trê n tô i.” Nhưng mộ t hô m Thá nh Tê rê sa nó i với thay, “Em trai nhỏ củ a chị ơi, chị có mộ t đieu quan trọ ng muon nó i với em… Nhưng đieu nà y sẽ là m em buon lam… Chú a cho chị biet là em sẽ khô ng trở thà nh linh mụ c.” Khi nghe thay đieu nà y, cậ u Vă n bậ t khó c và nó i “Em khô ng the nà o song được neu em khô ng là m linh mụ c....” Thá nh Tê rê sa nó i tiep, “Em Vă n, neu Chú a muon em phụ c vụ trong mô i trường nà o khá c thı̀ em nghı̃ sao?... Đieu tot nhat là là m theo Thá nh Y Chú a Cha trê n Trời… Em sẽ trở nê n mộ t tô ng đo cao quý nhat qua sự cau nguyệ n và hy sinh, như chị đã là m trước đâ y.” Thá nh Tê rê sa hướng dan

thay Vă n và o đoạ n nà y trong Truyệ n mộ t Tâ m Hon: “Tô i đã hieu rang chı̉ riê ng Tı̀nh Yê u đã khien cho những con chiê n trong Hộ i Thá nh hà nh độ ng… Tô i hieu rang Tı̀nh Yê u chứa đựng mọ i ơn kê u gọ i, và Tı̀nh Yê u là tat cả , Tı̀nh Yê u đã ô m mọ i thời gian và nơi chon … có nghı̃a là , Tı̀nh Yê u là bat diệ t.” Vă n thac mac đieu nà y có nghı̃a là gı̀ – “Chị Tê rê sa ơi, ơn kê u gọ i an dau bao gom những gı̀, neu em khô ng trở thà nh linh mụ c?” – “Em sẽ và o mộ t chủ ng việ n, nơi mà em sẽ dà nh trọ n đời em cho Chú a.” Mộ t đê m, trong mù a đô ng giữa những nă m 1942‐1943, thay Vă n có mộ t giac mơ lạ lù ng. “Tô i thay có ai đi đen đau giường tô i … Người nà y mặ c toà n mau đen và có vẻ cao lớn, gương mặ t nhâ n hậ u. Người ay hỏ i tô i – ‘Hỡi con, con muon …’ Nhưng trước khi người nà y nó i xong thı̀ tô i đã trả lời ngay lậ p tức, ‘Vâ ng.’” Và i ngà y sau, thay Vă n thay mộ t bức tượng trong nhà dò ng, mặ t mà y giong y như người trong mộ ng. Đó là tượng Thá nh Anphongsô , người sá ng lậ p Dò ng Chú a Cứu The. Khô ng lâ u sau, Thá nh Tê rê sa đã xá c nhậ n ơn kê u gọ i củ a thay là thay sẽ là mộ t thay dò ng thuộ c Dò ng Chú a Cứu The, và ngà i cho thay biet những thử thá ch mới. “Em củ a chị, em sẽ gặ p nhieu chô ng gai trê n đường đời, và bau trời đang quang đã ng hiệ n giờ sẽ bien thà nh mâ y đen …. Em sẽ khó c, em sẽ mat niem vui và em sẽ trở thà nh mộ t người chı̉ cò n tuyệ t vọ ng … Nhưng em phả i luô n tự nhac nhở là the gian đã đoi xử với Chú a Giê su như the và  49 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

ai trong Dò ng Chú a Cứu The cũ ng phả i như Đang Cứu Chuộ c củ a mı̀nh…. Tuy nhiê n, em đừng sợ. Trong cơn bã o to, Chú a Giê su sẽ tiep tụ c ở trong chiec thu‐ yen linh hon em… Em ơi, em sẽ khô ng cò n được nghe chị nó i chuyệ n thâ n mậ t với em nữa. Đừng nghı̃ chị bỏ rơi em. Ngược lạ i, chị luô n luô n ở bê n em như mộ t người chị cả ở bê n em củ a mı̀nh… Trong cuộ c đời nà y, đau kho là bang chứng tı̀nh yê u củ a em, và sự đau kho sẽ cho em mọ i giá trị và ý nghı̃a củ a tı̀nh yê u.” Sau đó cậ u Vă n xin và o Dò ng Chú a Cứu The ở Hà Nộ i và được nhậ n như là mộ t người giú p việ c nhà trong nhà dò ng. Và o ngà y 17 thá ng 10 nă m 1944, thay được nhậ m chức thı̉nh sinh và nhậ n tê n gọ i là Thay Marcel. Hô m sau, Thay Mar‐ cel được nghe Chú a Giê su phá n: “Con yê u dau, vı̀ tı̀nh yê u tha nhâ n, hã y dâ ng mı̀nh cho Ta, hau cho họ được cứu roi.” Đe xá c nhậ n giá trị củ a đau kho ket hợp với những đau kho củ a Chú a Giê su, thay viet: “Chú a Giê su muon dù ng thâ n xá c tô i đe tô i chịu đựng đau kho, tủ i nhụ c, nhọ c nhan, hau lửa Yê u Thương, ngọ n lửa đã thiê u đot Thá nh Tâ m củ a Người có the lan đen trá i tim mọ i người trê n the gian.” Sau giai đoạ n hạ nh phú c tiê n khởi, thậ p giá bat đau xuat hiệ n, đặ c biệ t dưới hı̀nh thức những che gieu củ a chı́nh những thay trong Dò ng. Theo lời yê u cau củ a cha linh hướng, thay viet tự thuậ t đời mı̀nh bat đau từ Nhà Tậ p. Trong vò ng hai nă m, Chú a Giê su, Đức Mẹ và Thá nh Tê rê sa đã trò truyệ n cù ng Thay. Nhưng 50  

và o ngà y mong 9 thá ng 9 nă m 1946, sau khi tuyê n khan lan đau, Chú a Giê su nó i với thay, “Con củ a ta, việ c củ a con bâ y giờ là hy sinh những giâ y phú t riê ng tư thâ n mậ t với Ta, đe cho Ta tı̀m đen những kẻ tộ i loi… Roi, Vă n bé nhỏ củ a Ta, con biet là con sẽ đau kho vı̀ cá c vị Be Trê n và cá c anh em trong nhà Dò ng. Nhưng những thử thá ch nà y là dau chı̉ con là m hà i lò ng Thá nh Tâ m Ta. Ta xin con những đau kho nà y đe ket hợp con với Ta trong việ c thá nh hó a cá c linh mụ c.” Như chị thiê ng liê ng là Thá nh Tê rê sa, mộ t phan ơn gọ i củ a thay là chịu đau kho cho cá c linh mụ c. Sau đó “đê m toi củ a linh hon” đã đen với Thay Marcel. Phan đô ng, những ơn sủ ng bı́ an và mọ i an ủ i đã bien mat và chı̉ cò n sự buon tẻ củ a hy sinh. Và o nă m 1950, vị Thay trẻ được gửi ve Sà igò n, và sau đó ve Đà Lạ t. Và o thá ng Bay nă m 1954, mien Bac Việ t Nam đã bị trao và o tay cộ ng sả n. Nhieu người Cô ng Giá o đã bỏ tron và o mien Nam. Và i cha Dò ng Chú a Cứu The đã ở lạ i nhà dò ng chá nh ở Hà Nộ i đe lo phan linh hon cho những người Cô ng Giá o ở lạ i. Thay Mar‐ cel đã hieu là Chú a Giê su muon thay cù ng ở lạ i với cá c cha, cá c thay khá c. Thay viet, “Tô i sẽ trở ve Hà Nộ i, đe có thê m được người yê u Chú a giữa lò ng cộ ng sả n.” Và i tuan sau, thay viet cho cô em gá i, nữ tu Anne Marie: “Thô ng thường anh buon kho vô cù ng, và anh nghı̃ ‘Chao ơi, neu mı̀nh đừng trở lạ i Hà Nộ i … Nhưng tieng Chú a Giê su nà i nı̉ lạ i vang lê n!” Và o ngà y Thứ Bay mong 7 thá ng Nă m, 1955, trong khi đi chợ Thay bị bat và đưa


donghanh.org

ve phò ng đieu tra hı̀nh sự, roi bị tong giam. Nă m thá ng sau, thay bị thuyê n chuyen ve nhà tù chá nh ở Hà Nộ i, nơi đâ y thay được gặ p nhieu giá o dâ n và linh mụ c. Thay viet cho cha Be Trê n: “Neu con muon song thı̀ de lam. Con chı̉ can lê n á n cha. Nhưng cha đừng lo. Con sẽ khô ng bao giờ chịu là m đieu nà y.” Roi thay viet cho cha giả i tộ i: “Trong những thá ng vừa qua, con đã co gang het mı̀nh và chịu đựng cá c cuộ c tra tan tay nã o. Kẻ thù đã dù ng nhieu phương ke đe bat con đau hà ng, nhưng con khô ng cho phé p bat cứ sự yeu đuoi nà o xay ra.” Và cho người chị thay viet: “Khô ng có gı̀ có the lay đi vũ khı́ tı̀nh yê u trong em. Khô ng có noi đau đớn nà o có the lay đi nụ cười bao dung trê n gương mặ t gay guộ c củ a em. Và ai là người đã nâ ng niu nụ cười củ a em neu khô ng phả i là Chú a Giê su Yê u Dau?... Em là nạ n nhâ n củ a Tı̀nh Yê u và Tı̀nh Yê u là mọ i hạ nh phú c củ a em, mộ t hạ nh phú c khô ng có gı̀ đậ p tan được.” Mộ t nă m sau khi bị bat, thay ra trước tò a á n ở Hà Nộ i trong sự bı̀nh tı̃nh và tự chủ . Khi thay từ choi nhậ n là đã tham gia vậ n độ ng bau cử tong thong ở mien Nam, thay bị ket á n 15 nă m tù trong mộ t trạ i “cả i tạ o”. Thay bị đưa đen Trạ i So 1, nơi đâ y thay đã gặ p nhieu người Cô ng Giá o. Thay viet: “Tô i rat bậ n rộ n, như mộ t linh

mụ c củ a mộ t giá o xứ. Ngoà i giờ là m việ c kho sai, tô i luô n luô n gặ p những người đen xin được an ủ i… Thiê n Chú a đã cho tô i biet là tô i sẽ thi hà nh Thá nh Y Người tạ i đâ y. Nhieu khi tô i xin Người cho tô i chet trong trạ i tù , nhưng lan nà o Người cũ ng trả lời: ‘Ta san sà ng theo ý con cũ ng như con san sà ng theo Y Ta, nhưng cò n nhieu linh hon can con…” Moi lan như the, thay Vă n lạ i vâ ng theo Y Chú a. Và o thá ng 8 nă m 1957, thay Marcel Vă n được dời sang Trạ i So 2. Sau mộ t lan dự định tron khỏ i trạ i đe đi tı̀m Mı̀nh Thá nh Chú a, thay bị bat, bị đá nh đậ p và biệ t giam trong mộ t phò ng thieu vệ sinh. Mọ i sự trở nê n khó khă n hơn cho thay – khô ng cò n thă m vieng, khô ng cò n thơ từ, và và o những thá ng đau củ a 1958, thay bị cò ng ba thá ng, mộ t mı̀nh, khô ng có trợ giú p hay á nh sá ng, trừ á nh sá ng trong tim thay. Chet dan chet mò n bởi bệ nh lao và bệ nh phù thủ ng, thay ve với Chú a và o giữa ngà y mong 10 thá ng 7 nă m 1959, khi được 31 tuoi và bon thá ng. o sơ xin phong Châ n Phước cho Thay Marcel Vă n như là mộ t nhâ n chứng đức tin đã được mở và o ngà y 26 thá ng 3, 1997, tạ i giá o phậ n Belley‐Ars, nước Phá p.

H

Đọc Tự thuật của thầy Marcel Văn:  h p://www.xuanha.net/S‐Marcelvan/0mucluc‐marcelvan.htm   51 


COMIGO ‐ SỐ 3/2017

_

Tình mòi dên ´ ‚

Tı̀nh mời đen, nhưng hon tô i ngan ngạ i, Mặ c cả m nặ ng ne bởi đong tộ i nhơ. Tı̀nh lanh mat, nhı̀n tô i khi mới tới Nhậ n ra ngay tô i lan lữa van vơ Tien lạ i gan, Tı̀nh ngọ t ngà o đon đả , Và hỏ i thă m tô i xem thieu thứ chi. Tô i rụ t rè : "Thưa thieu vị khá ch quý ". Tı̀nh ô n ton: "Ngươi sẽ chı́nh là y". "O kı̀a! Vong ơn bộ i nghı̃a như tô i Có đâ u xứng đá ng được Ngà i mời tới? Mat tô i cò n khô ng dá m ngước trô ng Ngà i". Tı̀nh cam tay tô i, cười xò a đá p lạ i, "Chı́nh ta cũ ng đã dựng mat ngươi vậ y?" "Thưa, đú ng the, nhưng mat đã hư hao Xin mặ c kẻ hè n nà y! Tô i van lạ y" Tı̀nh van khă ng khă ng: "Khô ng sao khô ng sao!" "Thı̀ ngươi biet ai gá nh chịu giù m chứ? Bạ n yê u dau, chı́nh ta sẽ hau ngươi." Roi như ra lệ nh, Tı̀nh nó i: "Hã y ngoi Và chı́nh thịt ta ngươi mau nem thử." Tô i đà nh ngoan ngoã n ngoi xuong và dù ng. Kỳ Nguyễn Nhó m Suoi Thiê ng

52  


donghanh.org

COMIGO đến với bạn đọc hai tháng một lần  ‐  Gửi theo nhóm: $20/1 năm (USA), $30/1 năm (Canada)  ‐  Gửi riêng : $26/1 năm (USA) , $36/1 năm (Canada)   Xin liên lạc với :  DONG HANH‐CLC, P.O. Box 2862  Merrifield, VA 22116 


comigo

TẬP SAN HUẤN LUYỆN & LIÊN LẠC ĐỒNG HÀNH ‐ CLC 

Địa chỉ liên lạc: ÐỒNG HÀNH-CLC P.O. Box 2862 Merrifield, VA 22116 - bao@donghanh.org

Comigo 2017-3  
Comigo 2017-3  
Advertisement