Page 1

comIgo

2017/Sô´ 2 CÔNG ĐOÀN ĐỒNG HÀNH ‐   ·  CHRISTIAN LIFE COMMUNITY 

ÐÔI´ THOAI ÐOÀN .  TRONG CÔNG . 


HERMANOLEON

COMIGO ‐ SỐ 2/2017

“Ước muốn của tôi là chinh phục cả nhân loại. Tôi sẽ lôi kéo mọi người  đến với tôi (comigo). Những người theo tôi sẽ ở với tôi, cùng lao tác  với tôi và đối diện những thách đố  với tôi, cùng cầu nguyện và tỉnh  thức với tôi. Ai làm việc với tôi  và chịu đau khổ với tôi, sẽ cùng  chia sẻ vinh quang Nước Trời  với tôi.”   [LT #93]

comigo

TẬP SAN HUẤN LUYỆN & LIÊN LẠC ĐỒNG HÀNH‐CLC 

Ban Phục Vụ  Trưởng Cộng Đoàn‐Phạm Quang Trung, Phó Cộng Đoàn‐Nguyễn Nam Phương    Ecclesial Assistant‐LM Nguyễn Hùng S.J   Các Vùng: Âu Châu‐Phan Thi Hương ● Canada‐Trần Thiên Nga ● Đông Bắc‐Hàng Minh ●         Tây Nam‐Vũ Đức Hưng ● Trung Tây‐Trần Thái Sơn    Các Ban: Gia Đình‐Mai Hoàng Ân, Mai Hương ● Huấn Luyện‐Nguyễn Mộng Hằng ●      S.E.E.D.‐ Thảo Vy Vũ ● Tài Chánh‐Mai Anh Đào ●   Thực hiện 

Vũ Tiến Long, Trương Thành Hào, Đỗ Kim Giao, Nguyễn Phương Hà, Đào Quỳnh Hương, Lê Như  Liên, Trần Thiên Nga, Nguyễn Thu Phong 

Hỗ Trợ 

Ban Huấn Luyện 

COMIGO is a publication of Đồng Hành‐CLC, a community of the Christian Life Community USA (www.clc‐usa.org).   Christian Life Community is a Public International Pontifical Association present in more than 60 countries around the  world (www.cvx‐clc.net) 


donghanh.org

Cá c bạ n quý men, oi với Giá o Hộ i việ c đà o tạ o đức tin củ a người Kitô hữu là mộ t trá ch nhiệ m rat lớn. Mộ t đức tin trưởng thà nh đò i hỏ i rat nhieu thời gian, và ké o dà i liê n tụ c trong suot cuộ c song, giú p chú ng ta trở ve và gan bó với Thiê n Chú a: “Từ rất sớm, thuật ngữ Dạy Giáo Lý đã được dùng để gọi toàn bộ các nỗ lực của Hội Thánh nhằm đào tạo các môn đệ, nhằm giúp người ta tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và nhờ tin như vậy mà được sống nhân danh Người, nhằm giáo dục và huấn luyện họ trong cuộc sống đời này, và như vậy, xây dựngThân Thể Đức Kitô.” (Giá o Lý #4) Do đó , đoi với cộ ng đoà n CLC củ a chú ng ta, việ c đà o tạ o (hoặ c huan luyệ n) van luô n là ưu tư quan trọ ng. Đoà n Sủ ng củ a chú ng ta ghi rang: “Mục đích căn bản trong việc huấn luyện người giáo dân là để giúp họ biết khám phá ra mỗi ngày một rõ ràng hơn ơn gọi của mình và để quyết tâm mỗi ngày một mạnh mẽ hơn sẽ sống ơn gọi ấy hầu chu toàn sứ mệnh của mình.” (ĐS #37) Trong mộ t cam nang ve huan luyệ n củ a CLC, chú ng ta đọ c thay những lời dan nhậ p như sau: “Chúng tôi quan niệm rằng không ai có thể đáp ứng được những đòi hỏi của một lý tưởng, tuy thế chúng tôi muốn

Đ

bước vào cuộc hành trình tìm đến lý tưởng này trong đức tin và chấp nhận bước đi dù chậm chạp. Chúng tôi nhìn nhận rằng chúng tôi sẽ không bao giờ được huấn luyện đầy đủ vì nhận thấy rằng những kinh nghiệm sống là những yếu tố cốt yếu cho sự tăng trưởng. Vì thế chúng tôi chấp nhận mạnh dạn mạo hiểm hướng dẫn một nhóm trong khi vẫn cam kết để mình được tiếp tục huấn luyện một cách liên lỉ. Chúng tôi thấy sự huấn luyện liên lỉ này là một tiến trình bên trong lòng, lâu dài, từng bước một và kết hợp nhiều khía cạnh.” * ù a xuâ n vừa qua, Ban Huan Luyệ n Đong Hà nh đã quy tụ tạ i Houston, trong cau nguyệ n và nhậ n định và với nhieu co gang đe tı̀m hieu những nhu cau cap bá ch nhat củ a cộ ng đoà n và nghiê n cứu cá c đường hướng đá p ứng. (trang 6). Ước mong những thao thức ve việ c đà o tạ o và huan luyệ n nà y luô n được tat cả chú ng ta đá p ứng mộ t cá ch nhiệ t tı̀nh đe cộ ng đoà n được thê m sức song trong hà nh trı̀nh đen lý tưởng củ a mı̀nh. Quý men, Comigo

M

* (PROGRESSIO Supplement #33 – Forma on of Group  Guides)    1 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

Sô´ 2.2017 ʼ VÀI HÌNH ANH

SINH HOAT . _ CÔNG DOÀN .

1

2  

~

`

.

.

2


donghanh.org

Công Ðoàn ·

4 Tâm tình Ban Phục Vụ P  T   6 Hoa Trái của Buổi Họp Ban Huấn  Luyện ĐH‐CLC  10 Để vinh danh Chúa hơn  T  N  

 

 

´ Luyên Huân ·

Tìm Chúa trong thinh lặng  16 A  P     Đức Bà Chỉ Bảo Đàng Lành  18  T  H    

Những lời khuyên của thánh Inhã   22 V  T  L     Nói và Nghe trong đối thoại   28 V  T  L     Tình Yêu lớn lên trên đất công chính ‐  32 J  É  T   .   

3

4

Kính Mừng Mẹ Đầy Ơn Phúc   41 N  B  Đ       42 Thánh Têrêsa trong Dòng Kín   B  H    T  H   48 Con chiên lạc  K  N        

4

Hình 1 & 3: Dạ  ệc gây quỹ Vùng Tây Nam   Hình 2: Khoá CRW‐2 của Vùng Đông Bắc   Hình 4: Khoá SEED Source tại Trung Tây  

 3 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

TÂM TÌNH BAN PHỤC VỤ 

Anh chị em thâ n men, rong thá ng tư 2017, cộ ng đoà n chú ng ta được Chú a chú c là nh với cá c sinh hoạ t mang nhieu ý nghı̃a, á nh sá ng và ghi dau những thay đoi tı́ch cực hơn cho sức song và nep sinh hoạ t chung. Và o 3 ngà y cuoi tuan đau thá ng Tư, cha Tuyê n Uy, 9 thà nh viê n củ a Ban Huan Luyệ n và 2 thà nh viê n củ a BPV đã gặ p nhau tạ i Houston, Texas đe tham định sức song củ a cộ ng đoà n, nhı̀n lạ i cá c hoạ t độ ng huan luyệ n trong thời gian qua và nhờ ơn Chú a soi sá ng biet sap đặ t hướng đi, chọ n cá ch là m việ c cho phù hợp hơn. Sau đâ y là và i chi tiet khá sơ lược ve những đieu đã lã nh nhậ n. CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA BHL:  BHL Vùng gom cá c Bạ n Đường Nhó m (Group Guides) trực thuộ c Ban Huan Luyệ n Đong Hà nh‐CLC mang nhiệ m vụ trợ giú p Ban Phụ c Vụ và cá c Mụ c Vụ trong Vù ng hướng dan anh chị em trong cộ ng đoà n song trọ n vẹ n hơn ơn gọ i Kitô Hữu qua loi song Christian Life Community.  Ban Huan Luyệ n Vù ng to chức cá c khó a họ c ve ơn gọ i, cơ cau, to chức củ a CLC (CRW), cá ch đieu hà nh nhó m (Coordinators), đieu hà nh buoi họ p nhó m (Facilitation) cù ng cá c vai trò lã nh đạ o (Elected Leadership) khá c. BHL Vù ng phụ giú p soạ n nộ i dung cho Họ p Mặ t Vù ng, sap đặ t chương trı̀nh huan luyệ n trong Vù ng và gởi người cù ng phụ c vụ trong BHL Đong Hà nh‐CLC.  BHL Đồng Hành‐CLC (là 1 discerning body) mang nhiệ m vụ trợ giú p Ban Phụ c Vụ hướng dan anh chị em trong cá c cộ ng đoà n song trọ n vẹ n hơn ơn gọ i Kitô Hữu qua loi song CLC.  BHL Đong Hà nh‐CLC chịu trá ch nhiệ m đà o tà o cá c Bạ n Đường Nhó m cho cộ ng đoà n, trợ giú p BPV và cộ ng đoà n trong nhậ n định chung, giú p BPV soạ n nộ i dung cho Đạ i Hộ i ĐH.  BHL Đong Hà nh‐CLC gom thà nh viê n củ a BHL Vù ng (2 thà nh viê n/vù ng, nhiệ m kỳ 3 nă m), Trưởng và Phó cộ ng đoà n, linh mụ c Tuyê n Uy. Trưởng BHL được cá c thà nh viê n chọ n với nhiệ m kỳ 3 nă m.

T

4  


donghanh.org

Trong lan gặ p nhau nà y, Ban Huan Luyệ n cù ng nhau đoi diệ n cá c hieu lam, nguyê n do gâ y chia rẽ , đo kỵ, lay đi sức song trong cộ ng đoà n. Cuoi cù ng, sự cả m thô ng và lò ng men đã lô i ké o mọ i người lạ i gan nhau và gan Chú a hơn. KHOÁ LÃNH ĐẠO ĐÔNG BẮC iữa thá ng Tư, Đô ng Bac to chức khó a Lã nh Đạ o CRW II (CLC Redicover Work‐ shop). Anh chị em chac sẽ thac mac có gı̀ mới lạ , đá ng tı̀m hieu trong khó a họ c nà y? Ngoà i phan nộ i dung sú c tı́ch, hap dan gom cá c đe tà i ve Phụ c Vụ theo linh đạ o I‐Nhã , cò n cá c chi tiet hien nhiê n sau:  Chı́nh Ban Phụ c Vụ Đô ng Bac (với sự trợ giú p củ a BHL) đứng ra phụ trá ch cá c đe tà i. Lan lượt, Trưởng, Phó Vù ng, cá c Đieu Hợp Viê n thay phiê n phụ trá ch Kinh Sá ng, cá c đe tà i và Hoi Tâ m.  Tuy có chú t “run ray” nhưng qua khó a họ c nà y, BPV Đô ng Bac đã the hiệ n đú ng vai trò củ a mı̀nh – “hướng dẫn cộng đoàn”. Trong khoả ng 2 thá ng cù ng với BHL chuan bị cá c đe tà i cho khó a họ c, BPV Đô ng Bac đã cả m nghiệ m mạ nh mẽ và sâ u xa ý nghiã và sự cao đẹ p củ a chieu kı́ch được trở thà nh 1 cộ ng đoà n phụ c vụ (one apostolic body) khi ý thức mı̀nh được anh chị em đặ t đe cù ng lao tá c với Đức Kitô trong việ c phụ c vụ cộ ng đoà n. Quả vậ y, vị trı́ củ a BPV nam ngay trong lò ng cộ ng đoà n.  Trong khoá họ c Lã nh Đạ o CRW II, quý anh chị trong BHL the hiệ n vai trò phụ giú p, ho trợ Ban Phụ c Vụ Đô ng Bac khi chú tâ m nhieu hơn và o phậ n vụ là m Guide và Process. Nó i cá c khá c, trong khó a họ c nà y BHL the hiệ n vai trò củ a mı̀nh là “ho trợ BPV hướng dan cộ ng đoà n”.  Và o phú t chó t 2 thà nh viê n thuộ c nhó m Family Companion đã có the sap xep sinh hoạ t gia đı̀nh đe cù ng tham dự khó a họ c là dau chı̉ hiệ p nhat và yê u thương đang trien nở trong cộ ng đoà n. in tat cả chú ng ta cù ng chung lời ca tụ ng, ngợi khen và tạ ơn Than Khı́ Chú a van luô n kiê n nhan soi sá ng và hướng dan chú ng ta. Ban Phụ c Vụ Cộ ng Đoà n Trung Phạm

G

X

 5 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN 

ʼ Buôi ʼ Hop Hoa Trái cua . _ Ban Huân ´ Luyên . DH-CLC

T

hà nh viê n củ a Ban Huan Luyệ n và cha Tuyê n Uy đã gặ p nhau tạ i Houston và o cuoi tuan April 7‐9, 2017.

Hiệ n diệ n: Anh Mai Hoà ng An, chị Vũ Kim Anh, chị Nguyen Thanh Dung, chị Đo Hoà ng, anh Vũ Đức Hưng, chị Nguyen Mộ ng Hang, anh Lê Thanh Liê m, anh Vũ Tien Long, chị Nguyen Nam‐Phương, anh Pham Quang Trung, chị Nguyen Anh Vinh và linh mụ c Nguyen Hù ng. Sau đâ y là mộ t so chi tiet. A. CÁCH TỔ CHỨC BHL (National & Vù ng) đe giú p cộ ng đoà n phá t trien:  BHL ĐH‐CLC bao gom BHL củ a cá c Vù ng  Moi Vù ng can có BHL vı̀ nhieu nhó m khô ng hieu biet rõ rà ng ve Đoà n Sủ ng (Charism) CLC nê n can tới sự trợ giú p củ a BHL. Vı̀ BPV thay đoi theo nhiệ m kỳ , thà nh viê n củ a BHL nhờ ı́t thay đoi sẽ giú p gı̀n giữ truyen thong, tạ o quâ n bı̀nh (even keel) cho cộ ng đoà n.  Cá c buoi họ p (moi tam cá nguyệ t) giữa BHL và BPV tạ o sự cả m thô ng, liê n ket và chuyen trao sức song giữa BPV và BHL đe ho trợ nhau và cù ng phụ c vụ (nuô i dưỡng) cộ ng đoà n. BPV chia sẻ tin tức, sinh hoạ t, nhu cau củ a cộ ng đoà n với BHL và ngược lạ i BHL chia sẻ cá c chương trı̀nh họ c hỏ i, sinh hoạ t huan luyệ n với BPV. 6  


donghanh.org

B. BHL VÙNG. BHL Vù ng Trợ giú p (support & empower) BPV Vù ng trong việ c hướng dan (guide) cộ ng đoà n song trọ n vẹ n hơn ơn gọ i Kitô Hữu qua loi song CLC. Vai trò & trá ch nhiệ m củ a BHL Vù ng như sau:  BHL Vù ng trợ giú p BPV Vù ng và sinh hoạ t củ a cá c Mụ c Vụ  Giới thiệ u Bạ n Đường Nhó m đe đá p ứng nhu cau và giai đoạ n tă ng trưởng củ a moi cộ ng đoà n.  Phụ giú p soạ n nộ i dung chương trı̀nh Họ p Mặ t Vù ng  Cung cap cá c huan luyệ n ve kỹ nă ng can thiet cho anh chị em trong Ban Phụ c Vụ Vù ng  BHL Vù ng tham dự cá c buoi họ p củ a BPV Vù ng và BHL ĐH‐CLC.  BHL Vù ng trợ giú p BPV Vù ng sap đặ t (strategize) chương trı̀nh huan luyệ n cho cả Vù ng  Cá c Bạ n Đường Nhó m trong Vù ng cù ng phụ c vụ trong (trực thuộ c) BHL Vù ng  7 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017



 

Khi được 1 cộ ng đoà n mời giú p, Bạ n Đường Nhó m can thô ng bá o cho BHL và BPV Vù ng. BHL Vù ng sẽ tı̀m hieu, câ n nhac và giới thiệ u đe BPV Vù ng gởi Bạ n Đường Nhó m phụ c vụ trong khoả ng thời gian phù hợp và rõ rà ng. BHL Vù ng là thà nh phan củ a BHL ĐH‐CLC BHL Vù ng cử 2 người và o trong BHL ĐH với nhiệ m kỳ 3 nă m và có the gia hạ n.

C. BHL ĐỒNGHÀNH‐CLC (Discerning Body). BHL ĐH‐CLC trợ giú p (support & empower) BPV ĐH‐CLC hướng dan (guide) cộ ng đoà n song trọ n vẹ n hơn ơn gọ i Kitô Hữu qua loi song CLC. Vai trò & trá ch nhiệ m củ a BHL ĐH‐CLC như sau:  Đieu hợp cá c buoi nhậ n định cộ ng đoà n và giú p hướng dan chương trı̀nh (program process)  Noi ket với Vă n Phò ng Huan Luyệ n củ a CLC‐USA (Of ice of Formation of CLC‐ USA)  Cung cap và lưu trữ cá c tà i liệ u huan luyệ n  Gom 3 nhó m: Guides – Process – Resources  BHL ĐH‐CLC trợ giú p BPV ĐH và cá c Mụ c Vụ  Huan luyệ n và đieu hà nh (form & supervise) Bạ n Đường Nhó m  Phụ giú p soạ n nộ i dung chương trı̀nh Đạ i Hộ i ĐH  Cung cap cá c huan luyệ n ve kỹ nă ng can thiet cho anh chị em trong Ban Phụ c Vụ ĐH  Moi 3 nă m, 1/3 thà nh viê n trong BHL ĐH đi qua nhậ n định riê ng hay nhậ n định chung sẽ tiep tụ c phụ c vụ trong BHL ĐH.  Sau Đạ i Hộ i ĐH 2018, BHL Vù ng cử 2 người và o BHL ĐH với nhiệ m kỳ 3 nă m và có the gia hạ n.  BHL ĐH gom đạ i diệ n thuộ c moi vù ng, Trưởng BHL, Trưởng ĐH, Phó ĐH, và Tuyê n Uý (12 người tong cộ ng). Nhiệ m kỳ củ a Trưởng BHL là 3 nă m và có the gia hạ n.  Trưởng BHL tham dự cá c buoi họ p củ a BPV ĐH  BHL ĐH trợ giú p BPV ĐH sap đặ t (strategize) chương trı̀nh huan luyệ n chung  BHL ĐH họ p 3 nă m mộ t lan. 8  


donghanh.org

D. TUYỂN CHỌN THÀNH VIÊN MỚI CHO BHL. Nhó m viê n có đời song tâ m linh trưởng thà nh và đã hoà n thà nh cá c khiá cạ nh sau sẽ được mời thực tậ p phụ c vụ trong BHL Vù ng. Thà nh viê n mới can phả i.  Đã cam ket chọ n loi song CLC.  Sinh hoạ t tı́ch cực (và liê n tụ c) trong nhó m địa phương toi thieu 3 nă m  Đã là m LinhThao trọ n (19th Annotation)  Được huan luyệ n ve hướng dan tâ m linh (Spiritual Direction Training)  Được BHL Vù ng giới thiệ u (đe nghị)  Được BPV Vù ng và cha Tuyê n Uy chap nhậ n (chuan thuậ n). E. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN. BHL sẽ tiep tụ c cung cap và ho trợ cá c khó a họ c sau:  Chương trı̀nh COMIGO – Giú p song đạ o và phá t trien tâ m linh.  Đieu hợp buoi họ p nhó m CLC  Ơn gọ i, to chức và loi song CLC (CRW‐CLC Re‐discover Workshop)  Lã nh đạ o CLC I và II (CLC Elected Leadership Formation I & II)  Chuan bị là m Cam Ket (Initial and Final).  Đà o tạ o Bạ n Đường Nhó m.(neu có nhu cau) giú p BPV mới được chọ n phá t trien cá c kỹ nă ng can thiet.

 9 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

THIÊN NGA 

‚ _ ʼ vinh danh Chúa hon Dê

A

i có dịp đen Ontario, Canada, xin ghé Midland, mộ t nơi hà nh hương noi tieng nhờ có đen thá nh Tử Đạ o thuộ c Tı̉nh Dò ng Tê n củ a Canada. Đâ y là ngô i đen thờ danh tieng tương tự như Đen Thá nh Giuse ở Montreal, Quebec. Đen thờ tô n kı́nh cá c thá nh tử đạ o, là những linh mụ c thừa sai củ a Dò ng Tê n đen Midland và o khoả ng the kỷ 17. Nă m 1626, vị thừa sai đau tiê n đặ t châ n đen xứ sở củ a người Huron là thá nh Jean de Bré beuf. Đen thờ được gọ i tê n ‘National Shrine of The North American Martyrs’ nam trê n mộ t ngọ n đoi cao, nhı̀n từ xa trô ng rat uy nghi. Hı̀nh ả nh nà y là m liê n tưởng đen sự dũ ng cả m, bat khuat và kiê n cường củ a cá c thá nh tử đạ o khô ng lù i bước trước cá i chet đe là m chứng cho niem tin và o Thien Chú a; mộ t đức tin được nung đot bang má u tử đạ o. Cá c vị thá nh nà y đã bị giet hạ i do tho dâ n Iroquois rat độ c á c. Khi vieng thă m Đen thá nh và o thá ng 9 nă m 1984, Thá nh Giá o Hoà ng John Paul II, đã tuyê n bo trê n truyen hı̀nh ở Canada và trê n the giới rang “Martyrs Shrine là một nơi hành hương và cầu nguyện, một tượng đài kỷ niệm các phước lành của Thiên Chúa trong quá khứ, một nguồn cảm hứng khi chúng tôi nhìn về tương lai.” Những lời củ a Đức Thá nh Giá o Hoà ng van cò n vang vọ ng từ ngọ n đoi cao nơi đâ y: “Chúng ta hãy nhớ một thời điểm các thánh anh hùng được vinh danh ở nơi này và đã để lại cho chúng ta một di sản quý giá.” Câ u chuyệ n củ a tá m vị thá nh tử đạ o thuộ c Dò ng Tê n được ke lạ i như mộ t chứng tı́ch hà o hù ng trong trang sử củ a Kitô giá o, và o những ngà y đau chưa lậ p nước củ a Canada. Thá nh Bré beuf đã tậ n hien cuộ c đời bê n tho dâ n da đỏ , song chet 10  


donghanh.org

với dâ n tộ c nà y. Ngà i đen đâ y truyen giá o, đã đem đen Tin Mừng cứu độ củ a Thiê n Chú a, hơn nữa cá c ngà i đã mở mang trı́ tuệ , trau doi vă n hó a cho sac dâ n nà y. Ngà i luô n đặ t niem tin và sự phó thá c trọ n vẹ n và o Chú a Giê su Kitô . Ngà i nó i:’Chúng tôi đặt hy vọng nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đổ máu để cứu chuộc người Huron cũng như các dân tộc khác. Nhờ Chúa Giêsu Kitô, chứ không nhờ vào sức riêng của mình, chúng tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được thấy Đạo Thánh Chúa trổ sinh hoa trái rực rỡ trên mảnh đất này”. Ngà y cuoi đời, ngà i đã thı́ mạ ng song vı̀ đoà n chiê n như tam gương củ a thà y Giê su. Cù ng thời gian nà y, mộ t cha thừa sai khá c cũ ng đã đen đâ y, cha Ragueneau nó i: “Chúng tôi đã dành cho xứ sở ấy trọn trái tim và nước mắt. Xứ sở ấy đã thấm đỏ những giọt máu vinh quang của anh em chúng tôi”. Thậ t vậ y, chı́nh cha Bré beuf và nhieu thừa sai Dò ng Tê n khá c đã thực sự song và chet như the giữa người Huron. Đoà n hà nh hương củ a chú ng tô i đi từ Montreal đe thă m vieng Midland, vù ng đat củ a Huron. Huron là tê n gọ i người Phá p đặ t cho mộ t nhó m tho dâ n da đỏ song và o nửa đau the kỷ XVII. Vù ng đat ngà y nay được gọ i là Midland, nam giữa bờ vịnh  11 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

Georgian (thuộ c ve ho Huron, mộ t trong Ngũ Đạ i Ho) thuộ c tı̉nh bang Ontario, Canada. Nơi đâ y, chú ng tô i được nghe ke nhieu câ u chuyệ n xú c độ ng đen rơi lệ ve sự tra tan và cá i chet kho nhụ c mà cá c thá nh tử đạ o đã phả i gá nh lay. Chú ng tô i cũ ng nghe nó i đen nhieu phé p lạ mà rat nhieu khá ch hà nh hương đã nhậ n được qua lời cau bau củ a cá c thá nh tử đạ o tạ i ngô i đen thờ nà y. Chú ng tô i đen thă m đen thá nh và o mộ t ngà y mù a hè và được nghe ke ve cá c chứng tı́ch củ a cá c thá nh tử đạ o Dò ng Tê n. Chú ng tô i kı́nh can cau nguyệ n trước bà n thờ kı́nh cá c xương thá nh (relics) đặ t rả i rá c trong nhà thờ. Cuoi nhà nguyệ n, bức châ n dung củ a Đức Thá nh Cha Phanxico tươi cười được phó ng lớn với hà ng chữ ‘Martyrs are the lifeblood of the church; they are the ones that carry the church forward’ Trong nhà nguyệ n nà y, đoà n chú ng tô i xep hà ng lan lượt lê n cung thá nh, đe linh mụ c chú c là nh bang cá ch an nhẹ xương thá nh và o giữa trá n củ a từng người. Nhieu lời cau khan đã được nhậ m lời qua sự bau cử củ a cá c thá nh tử đạ o, khi lã nh nhậ n an dau củ a xương thá nh qua nghi thức nà y. Sau đó , chú ng tô i tı̀m đen nơi cá c thá nh đã bị hà nh hı̀nh đe tham dự thá nh le 3g chieu tạ i đâ y. Và o mù a hè , thá nh le được cử hà nh và o moi chieu thứ tư với sự tham dự củ a rat nhieu tı́n hữu đen từ khap nơi. Chú ng tô i phả i xử dụ ng loạ i xe nhỏ , di chuyen trê n mộ t con đường mò n hẹ p, xuyê n qua mộ t khu rừng thưa, đe và o tậ n nơi cá c thá nh tử đạ o bị nhụ c hı̀nh và bị giet chet. Những dau tı́ch đã được đà o xới nơi đâ y bởi Alphonse Arpin và T.G. Connon. Hai người đã là m việ c khô ng mệ t mỏ i đe khá m phá ra nơi nà y, nơi mà cá c thá nh đã chet đe là m chứng cho đức tin. Lời chứng củ a họ được khac và o mộ t bia đá đú c theo hı̀nh dá ng củ a mộ t nhà tạ m, đặ t ke bê n mả nh đat hoang sơ nơi cá c thá nh đã bị tra tan đen chet. Giữa cá nh đong trong, có câ y thá nh giá bang go được dựng lê n vươn cao giữa đat trời. Mọ i người có the cả m nghiệ m mộ t bau khı́ rat đoi thá nh thiệ n khi dừng châ n ở nơi chon mà những giọ t má u đà o đã đo xuong đe minh chứng cho mộ t niem tin vững chac và o Thiê n Chú a. Sau thá nh le, chú ng tô i nó i chuyệ n với vị linh mụ c Dò ng Tê n cử hà nh le. Ngà i giới thiệ u chú ng tô i với mộ t người dâ n địa phương và cũ ng là mộ t người hieu biet tường tậ n ve lịch sử và nguon goc câ u chuyệ n củ a cá c thá nh tử đạ o. Ong đi cù ng chú ng tô i đen gan câ y thá nh giá giữa cá nh đong trong và giả i thı́ch cho chú ng tô i bang tieng Anh. Dau tı́ch cò n lạ i dưới châ n thá nh giá chı̉ là mộ t tả ng đá lớn. Người ta tin cho nà y từng là mộ t cá i cộ t mà cha Bré beuf đã bị tró i và o đó đe tra tan cho đen chet. Vı̀ họ tı̀m thay dau tı́ch củ a má u đọ ng lạ i trê n tả ng đá và rat nhieu vet má u tham sâ u trong lò ng đat được khá m phá trong khi đà o bới đe đi tı̀m cá c chứng tı́ch

12  


donghanh.org

ve bien co tử đạ o. Chú ng tô i lan lượt xep hà ng đe quỳ goi hô n kı́nh thá nh giá và chạ m và o tả ng đá với lò ng tô n kı́nh. Từ bon gó c củ a khu đat, hiệ n nay chú ng tô i chı̉ nhı̀n thay bon mặ t đá nhan thı́n nhô lê n mộ t phan trê n mặ t đat. Theo lời giả i thı́ch củ a người hướng dan, đâ y có the là dau tı́ch củ a bon trụ cộ t chı́nh củ a mộ t ngô i nhà thờ và o thời cá c thá nh thừa sai đen giả ng đạ o cho người tho dâ n Huron. Có nghı̃a là nơi chú ng tô i đang đứng có the là mộ t nen nhà trước đâ y củ a mộ t thá nh đường nơi cá c cha thừa sai cử hà nh thá nh le. Tho dâ n Iroquois có the đã tró i cha Jean de Bré beuf ở chı́nh giữa bà n thờ củ a ngô i nhà nguyệ n cũ , nơi câ y thá nh giá và ngà i đã bị thiê u song. Tô i xú c độ ng và nhớ mã i lời nó i củ a người hướng dan viê n. Ong nó i “Các bạn có cảm thấy chúng ta đang ở trong một không gian hoàn toàn tĩnh mịch hay không? đây là một nơi rất thiêng liêng, vì các thánh đã tử vì đạo tại nơi này. Đến cả thiên nhiên cũng chìm trong im lặng để tưởng niệm và tôn kính cái chết của các thánh. Một nơi mà tôi thường lui tới vào mùa hè, nhưng không bao giờ tôi nghe thấy tiếng chim hót mặc dù có nhiều cây cối bao bọc chung quanh mảnh đất này. Tôi cũng không bao giờ nghe thấy tiếng gió thổi cho dù những ngày sắp mưa bão.Tôi luôn luôn cảm nhận được bầu khí rất linh thiêng bao phủ lấy tôi khi thăm viếng nơi này.” Tô i đứng lặ ng nhı̀n câ y thá nh giá , tưởng nhớ đen những anh hù ng tử đạ o. Những con người anh dũ ng xem cá i chet nhẹ tựa lô ng hong. Cá c ngà i đã đặ t Thiê n Chú a ở mộ t vị trı́ cao trọ ng và quı́ giá hơn mạ ng song. Tô i nhớ đen lá thư củ a thá nh Bré beuf gửi cho cha be trê n Dò ng Tê n Canada và o thời ay. Đức Giá m Mụ c Bac Ninh Cosma Hoà ng Vă n Đạ t S.J. sau khi vieng đen thá nh ngà y 14.8.2012 đã viet : Năm 1637, đứng trước nguy cơ bị sát hại, thánh Brébeuf đã thay mặt bảy vị thừa sai ở giữa người Huron để viết cho cha Lejeune, bề trên Dòng Tên ở Canada. Thư có trích đoạn như sau:  13 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

“Kính thăm cha, Kính chúc cha bình an của Chúa Kitô. Có lẽ chúng con sắp được đổ máu và hiến dâng mạng sống cho Thầy nhân hậu của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Dường như Chúa nhân lành muốn nhận hy sinh này của con để đền bù bao nhiêu tội lỗi con đã phạm, cũng như để ân thưởng chúng con ngay từ bây giờ, với tất cả những công việc các cha đã làm ở đây và với những ước nguyện cao cả, nồng nàn của các cha. … Dù sao, con xin thưa với cha là tất cả các cha ở đây rất bình an và sẵn sàng đón nhận những điều sắp xảy đến. Riêng phần con, xin thưa thật với cha là con chưa sợ hãi cái chết như vậy chút nào. Dù người ta quyết định thế nào và đối xử thế nào đi nữa, thì nhờ ơn Chúa, chúng con sẽ ráng chịu đựng vì danh Chúa. Chúa nhân từ có thương chúng con cách riêng mới để chúng con chịu đựng điều này điều kia vì yêu mến Chúa. Chính giờ đây chúng con thấy mình đang thực sự theo Chúa. Ngợi khen Chúa muôn đời, vì mặc dầu thua kém nhiều người khác, chúng con được chọn đến xứ sở này để vác Thánh Giá cùng với Chúa. Nguyện cho ý Chúa được nên trọn trong mọi sự! Nếu Chúa muốn cho chúng con chết vào giờ này, thì đây là giờ hạnh phúc cho chúng con. Nếu Chúa muốn giữ chúng con lại cho một việc gì khác, xin ngợi khen Chúa. Nếu cha được tin Chúa đã ân thưởng chúng con vì những việc nhỏ bé – đúng hơn đó mới chỉ là ao ước – thì xin cha hãy ngợi khen Chúa, vì chúng con chỉ muốn sống hay chết cho Chúa, theo ơn chính Chúa ban cho chúng con. Tất cả chúng con, ở đời này cũng như đời sau, là những tôi tớ hèn mọn và thương mến cha trong Chúa Giêsu Kitô. Gioan de Brébeuf Phanxicô Giuse Le Mercier Phêrô Chastellain Carôlô Garnier Phaolô Ragueneau Tại nhà Đức Mẹ Vô Nhiễm, làng Ossossanê, ngày 28 tháng 10 Cha Phêrô Pijart và cha Isaac Jogues ở nhà thánh Giuse cũng một lòng một ý với chúng con như vậy.

14  


donghanh.org

* * *

N

hững khó khăn tại giáo điểm Huron đã không làm các ngài chùn bước, nhưng còn giúp các ngài đạt được ước nguyện cùng đau khổ với Chúa Kitô, cùng vinh quang với Chúa Kitô của Linh Thao. Qua cuộc sống và cái chết của các ngài, chúng ta thấy nổi bật hai chặng đường Nhập Thể và Vượt Qua của Chúa Giêsu. Nhập Thể và Vượt Qua là hai mầu nhiệm lồng vào nhau trong cuộc sống và cái chết của Chúa Giêsu Kitô: điều này rất đậm nét trong Linh Thao, chiếc nôi đã sinh ra và nuôi dưỡng các vị tử đạo này. Hẳn là khi tập Linh Thao, các ngài đã chiêm ngắm Chúa Giêsu nhập thể rong ruổi từ thôn quê đến thành thị để rao giảng Tin Mừng, mời gọi mọi người theo Chúa, và chính các ngài đã đáp lại bằng việc dâng mình cho Chúa. Rồi các ngài cũng đã được Chúa dẫn đi từ hang đá Bêlem nghèo hèn đến thập giá đau thương. Sau hết, các ngài đã đón nhận Tin Mừng Phục Sinh và nhận lệnh lên đường làm chứng cho Chúa. Do lòng yêu mến Đức Kitô thúc bách, các ngài đến với người Huron để chia vui sẻ buồn với họ, đồng thời khát khao chia sẻ cuộc đời nghèo hèn, chịu lao nhọc và bất công với Chúa, với hy vọng được cùng đau khổ với Chúa, cùng vinh quang với Chúa. Giữa những anh chị em em người Huron với đời sống bán khai, các ngài đã thấy Chúa trong mọi sự và thấy mọi sự trong Chúa, và đã đồng hành với họ trên đường về nhà Cha. Tóm lại, Chúa Thánh Thần đã làm cho các ngài thực sự trở thành những người bạn đường của Chúa Giêsu vác Thánh Giá trên con đường cứu giúp những anh chị em phải vác thập giá. Năm 1930, Đức Piô XI đã tôn phong hiển thánh các vị tử đạo của Bắc Mỹ là sáu linh mục Dòng Tên: Gioan de Brébeuf, Isaac Jogues, Antôn Daniel, Gabriel Lallemant, Carôlô Garnier và Noel Chabanel, cùng hai hiến sinh: Rênatô Goupil và Gioan de Lalande. * * * hững dò ng má u củ a cá c thá nh tử đạ o đã đo ra trê n phan đat củ a Canada từ những ngà y đau tiê n khai sinh đat nước. Những giọ t má u oai hù ng đã chả y xuong tham đam và o phan đat nà y và là m cho nả y mam đức tin cho đen ngà n sau. Những hạ t giong ay đã sinh sô i nả y nở và phá t trien mạ nh mẽ . Và tô i là mộ t trong bao người Kitô hữu đã được thừa hưởng những phú c lộ c củ a cha ô ng đe lạ i. Tô i phả i là m gı̀ đe noi bước cá c tien nhâ n? Đức tin củ a tô i phả i khô ng ngừng được lớn lê n. Cau xin Thiê n Chú a cho tô i được là m mọ i sự đe vinh danh Thiê n Chú a hơn, noi theo gương cá c thá nh. Mong ước thay!

N

 15 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

˘. Tìm Chúa trong thinh lang “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6, 31)

T

ô i rat thı́ch đi câ u cá . Lú c nà y con cá i củ a tô i đã tự lậ p cả roi nê n tô i có nhieu giờ đe song cho chı́nh mı̀nh. Tô i hay đi với mộ t hai người bạ n, nhưng cũ ng thường đi mộ t mı̀nh tù y hoà n cả nh. Nhieu lan đi câ u, tô i ngoi trê n thuyen và i tieng đong ho mà chang được gı̀ đá ng ke. Nhưng tô i qú y những khoả ng khac đó vô cù ng, những lú c thinh lặ ng đe suy tư với tâ m hon thậ t nhẹ nhõ m. Hı̀nh ả nh thường đen với tô i là cả nh Đức Giê su gọ i những mô n đệ đau tiê n bỏ thuyen, bỏ lưới đe đi theo Ngà i và lú c ve sau khi Thay đã chịu chet, họ nả n lò ng quay ve với nghe chà i lưới. Cá là lương thực, nhưng cũ ng là hı̀nh ả nh củ a sứ vụ Thay trao cho họ . “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4.19) Lú c đau cò n hà o hứng vı̀ câ u được cá , 16  

nhưng dan dà chuyệ n đi câ u cò n cho tô i nhieu đieu thú vị khá c. Ngoi câ u cá trê n thuyen cũ ng tương tự như ngoi cau nguyệ n. Tâ m hon củ a tô i tı̃nh lặ ng và bı̀nh an trong chờ đợi. Những lú c bâ ng khuâ ng với mộ t thoá ng chá n chường vı̀ chang câ u được gı̀, tô i liê n tưởng đen những lú c cả m thay trong vang trong cau nguyệ n. Tô i hieu rang tô i vừa can kiê n nhan vừa can khiê m nhu vı̀ tô i lệ thuộ c tat cả và o Đang ban â n sủ ng cho tô i. Tô i can biet lang nghe. Mộ t cuộ c đoi thoạ i can cả nó i lan nghe, và trong lang nghe tô i biet tô i can phả i thinh lặ ng trước. Đieu gı̀ Chú a muon nó i với tô i quan trọ ng hơn đieu gı̀ tô i dự định nó i với Ngà i. Thâ n the củ a tô i can được nghı̉ ngơi đe có the lay sức như the nà o, thı̀ cuộ c song nộ i tâ m củ a tô i cũ ng can những


donghanh.org

AN PHONG 

khoả ng khac thinh lặ ng, những nơi tı̃nh mịch đe được củ ng co như vậ y. “Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi sự đều có thời; một thời để chào đời, một thời để tạ thế; một thời để khóc lóc, một thời để vui cười; một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng …” (GV 3) Thậ t vậ y, và có lẽ “một thời để làm thinh” là đieu het sức quan trọ ng cho tô i khi muon gó p sức phụ c vụ trong nhieu lã nh vực khá c nhau. Chı́nh trong sự thinh lặ ng cau nguyệ n mà tô i tı̀m lay sức ở trong lò ng trước tiê n, tı̀m những mạ ch nước đem lạ i sự song, đem lạ i câ n bang cho mộ t cuộ c song đay bậ n rộ n. Cuộ c song như mộ t chuoi dà i những bien co có dự định hoặ c bat ngờ, vui hoặ c buon. Những bien co nho nhỏ có the lô i cuon tô i ra khỏ i những mụ c đı́ch

cao cả tô i đang theo đuoi. Neu tô i muon có mộ t liê n hệ với Thiê n Chú a tô i can thinh lặ ng nộ i tâ m khỏ i những ưu tư lo lang. Cuộ c song củ a người mô n đệ Chú a Kitô luô n luô n là mộ t sự hà i hò a giữa cau nguyệ n và hà nh độ ng. Thinh lặ ng bê n ngoà i de dà ng khi ta tı̀m nơi tı̃nh lặ ng mộ t mı̀nh.

M

ộ t mı̀nh, mộ t thuyen, mộ t can câ u giú p tô i đieu đó . * * *

Cò n bạ n, bạ n đang tı̀m thinh lặ ng và tı̃nh mịch cho tâ m hon như the nà o?

 17 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

‚ _ Dúc 18  

_ ʼ Dàng Bà Chiʼ Bao Lành


donghanh.org

THANH HƯƠNG 

G

enazzano là mộ t thà nh pho gan Rô ma được cá c bậ c cô ng hau khanh tướng dù ng là m nơi nghı̉ má t vı̀ có nhieu khu vườn nê n thơ và hoa thơm cỏ lạ . Mộ t trong những dịp mà giới qú y tộ c lan nhâ n gian cù ng chung vui là ngà y le Than Nữ Flora (Than Vệ Nữ), được cử hà nh và o ngà y 25 thá ng 4. Dan dan, tụ c lệ nà y mat đi vı̀ đạ o Thiê n Chú a du nhậ p và o Au Châ u. Và o the kỷ thứ ba, đà i Đức Bà Chı̉ Bả o Đà ng Là nh đã được xâ y lê n trê n đen thờ co đe dâ ng kı́nh Đức Mẹ là Mẹ Thiê n Chú a. Nă m thá ng trô i qua, Genazzano ngà y cà ng đô ng dâ n, và đà i Đức Mẹ cà ng ngà y cà ng có nhieu người biet đen. Tới thời Trung Co, cá c cha Dò ng thá nh Phan‐ xicô và Augustin lậ p nhieu tu việ n gan đó . Với thời gian, đà i Đà i Đức Mẹ Chı̉ Bả o Đà ng Là nh đã có dau hiệ u tà n tạ vı̀ khô ng được chă m xó c thường xuyê n. Hơn nữa, vı̀ đà i có tam vó c nhỏ cho nê n giá o dâ n đã xâ y nhà thờ lớn hơn. Nă m 1356, khoả ng 100 nă m trước sự xuat hiệ n lạ lù ng củ a mộ t bức tranh, Genazzano đã trở thà nh mộ t thang cả nh và kỳ quan củ a Giá o Hộ i. Hoà ng Tử Pietro Giordan Colonna đã giao trá ch nhiệ m chă m xó c đà i Mẹ cho cá c an sı̃ Augus‐ tine. Từ đó , ngoà i việ c tu bo đà i ‐ mộ t nơi thờ phượng co nhat trong vù ng ‐ cá c cha dò ng Augustine cò n lo phan thiê ng liê ng cho dâ n Chú a. May chụ c nă m sau, mặ c dù có sự cau nguyệ n liê n lı̉ củ a giá o dâ n, tien khô ng có đủ đe sửa chữa đà i Mẹ . Tuy nhiê n Đức Mẹ là Đang chı̉ bả o đà ng là nh, đã soi sá ng cho

cá c cha chọ n bà Petruccia de Nocera, mộ t bà gó a luô n song theo đức kho hạ nh củ a cá c an sı̃, lo việ c sửa chữa đen Mẹ . Nă m 1436, bà Petruccia được thừa hưởng mộ t gia tà i khiê m ton từ người chong qú a co. Bà dâ ng cuộ c đời cò n lạ i cho việ c cau nguyệ n và chă m xó c đà i Đức Mẹ Chı̉ Bả o Đà ng Là nh. Đau lò ng khi thay đà i Mẹ cà ng ngà y cà ng hư hao, bà xin phé p cá c cha cho phé p bà khởi cô ng tu sửa đà i Mẹ . Sau khi được phé p, bà đó ng gó p tien củ a đe xâ y mộ t nhà nguyệ n nhỏ , lay tê n là Nhà Nguyệ n Thá nh Biagio. Tiec thay, sau khi đặ t nen mó ng khoả ng mộ t thước thı̀ tien het, lú c đã 80 tuoi, khô ng ai phụ giú p lạ i cò n bị che rieu. Tuy nhiê n bà cho mọ i người biet rang trước khi bà qua đời, Đức Mẹ và Thá nh Augustine sẽ hoà n tat việ c xâ y dựng nhà nguyệ n mà bà đã khởi cô ng. Thá ng Giê ng nă m 1467, sau cá i chet củ a lã nh tụ George Castriota củ a nước Alba‐ nia, Scanderbeg lê n ngô i, và thang quâ n Tho Nhı̃ Kỳ . Nhưng sau khi Castriota qua đời, quâ n Tho lạ i trà n qua chiem Albania, trừ là ng Scutari. Nhieu người cô ng giá o Albania phả i bỏ tron vı̀ sự đe dọ a cam đạ o củ a quâ n Hoi Giá o. Trong so những người định tron đi có Giorgio và De Sclavis. Họ dừng lạ i Scutari, nơi có ngô i nhà thờ nhỏ , được coi như là đen thờ cho toà n cõ i Alba‐ nia, đe cau nguyệ n trước Anh Mẹ , bức ả nh đã ngự xuong mộ t cá ch nhiệ m mau hai tră m nă m trước. Că n cứ theo truyen tụ ng, bức ả nh đã đen từ phương Đô ng và là Trung Tâ m hà nh hương củ a Albania, nơi nhieu ơn là nh đã được ban. Hoà ng Đe Scanderbeg cũ ng đã đen cau khan xin Đức  19 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

Mẹ cho thang trậ n. Hai người dâ n Albania đau lò ng bởi ý tưởng sẽ phả i bỏ lạ i sau lưng gia tà i thiê ng liê ng qú y gı́a củ a đat nước và o tay kẻ thù . Họ xin Đức Mẹ soi sá ng. Trong giac mơ, Đức Mẹ ra lệ nh họ phả i chuan bị xa rời quê hương vı̃nh vien. Ngà i cũ ng cho biet thê m là bức ả nh cũ ng sẽ rời Scutari đe trá nh sự xú c phạ m củ a người Hoi Giá o Tho Nhı̃ Kỳ , và ra lệ nh cho họ phả i theo sá t bức ả nh. Sá ng hô m sau, đô i bạ n đen nhà thờ. Họ thay bức ả nh đã khô ng cò n treo trê n tường, nơi ả nh van được treo trong hai the kỷ qua. Anh rời hoc tường, lơ lửng mộ t lá t roi bong nhiê n mộ t đá m mâ y trang bay đen bao phủ phan nà o ả nh. Bức ả nh hà nh hương rời nhà thờ và vù ng phụ cậ n Scutari. Anh bay cham chậ m trê n khô ng 20  

roi hướng ve phı́a bien Adriatic, với vậ n toc chậ m đủ cho hai khá ch bộ hà nh theo kịp. Khoả ng 24 dặ m thı̀ tới vù ng ven bien. Bức ả nh tiep tụ c rời xa đat lien và bay trê n mặ t nước. Với lò ng tin tuyệ t đoi, Georgio và De Scalvis đi trê n mặ t bien Adriatic, như xưa Chú a Giê su đã từng đi trê n mặ t ho Genesa‐reth. Khi đê m xuong, đá m mâ y tỏ a ra á nh sá ng đe soi đường cho hai người, cũ ng như đã bả o vệ họ khỏ i á nh nang gay gat ban ngà y, y như ngà y xưa, dâ n Do Thá i đã được cộ t lửa dan đường ra khỏ i Ai Cậ p. Họ đi ngà y và đê m cho đen khi đen được bờ bien Y Đạ i Lợi. Nơi đó họ tiep tụ c theo bức ả nh nhiệ m mau. Họ xuyê n nú i, bă ng rừng, vượt suoi đe đen thung lũ ng Lazio, nơi mà họ trô ng thay những thá p chuô ng và những má i vò m củ a thà nh pho Rô ma. Khi đen cong thà nh, tự dưng đá m mâ y bien mat trước những đô i mat ngỡ ngà ng củ a Georgio và De Scalvis. Hai ô ng chạ y đi tı̀m ả nh Mẹ trong từng nhà thờ và hỏ i thă m xem có ai thay mộ t bức ả nh đá p xuong từ trời. Khô ng mộ t ai tin lời củ a họ ! Bong mộ t ı́t lâ u sau, có tin đen từ Rô ma là có mộ t bức ả nh Đức Mẹ hiệ n ra ở trê n bau trời Genazzano với tieng nhạ c thá nh thó t và treo trê n bức tường củ a mộ t ngô i nhà thờ đang xâ y. Hai người vộ i chạ y đen nhà thờ thı̀ qủ a thậ t, gia tà i yê u qú y củ a quê hương họ đang ở đó . Dâ n thà nh Genazzano đã chứng kien sự xuat hiệ n lạ lù ng củ a bức ả nh như sau: Hô m đó là ngà y Thứ Bay 25 thá ng 4, nă m 1467, mộ t Thá nh Le được cử hà nh đe


donghanh.org

mừng Le Thá nh Mark, Quan Thay củ a thà nh pho. Mộ t đá m đô ng tụ tậ p trước đà i Đức Mẹ Chı̉ Bả o Đà ng Là nh đe mừng le, bê n cạ nh cô ng trı̀nh dở dang củ a bà Petruccia. Khoả ng 4 giờ chieu mọ i người nghe tieng nhạ c du dương từ trời vang xuong. Nhı̀n lê n thá p chuô ng thı̀ thay mộ t đá m mâ y trang hạ thap dan với ngà n á nh sá ng chieu sá ng xen lan với tieng nhạ c huyen ả o. Đá m mâ y đá p xuong đà i và những tia sá ng từ đá m mâ y từ từ tan đi và chı́nh đá m mâ y cũ ng bien mat. Mộ t đieu khien mọ i người sửng sot là mộ t bức ả nh được treo trê n mộ t bức tường củ a nhà nguyệ n Thá nh Biagio, lú c đó đang xâ y dở dang! Những nhâ n chứng kinh ngạ c hơn khi tieng chuô ng củ a đà i Mẹ cù ng vang lê n với những tieng chuô ng khá c trong là ng. Bức ả nh trê n tường bức tranh Đức Mẹ ô m Con Cực Thá nh củ a Ngà i trê n tay. Ngay lậ p tức, Đức Mẹ chữa bệ nh và ban ủ i an cho rat nhieu người. Nhieu bang chứng đã được ghi lạ i tạ i giá o quyen sở tạ i. Rat

nhieu người đen vieng Đức Mẹ khi tin bức ả nh lạ với nhieu phé p lạ lan đi sâ u rộ ng. Dâ n cư từ cá c thà nh pho lâ n cậ n đã ké o đen cau xin cù ng Đức Bà Thiê n Đà ng, vı̀ sự xuat hiệ n củ a bức ả nh như là mộ t mó n qù a từ Thiê n Cung. Như lời Đức Mẹ đã tiê n bá o cho bà Petruccia, nhieu dâ ng cú ng đã được đó ng gó p. Trong những ơn là nh từ bức ả nh mau nhiệ m, Đức Mẹ muon cho những kẻ yê u kı́nh Mẹ biet được xuat sứ củ a bức tranh. Giorgio và De Sclavishọ đã cho mọ i người biet họ là người Albenian và đã cù ng ả nh Mẹ bỏ nước ra đi đe tron khỏ i tay người Tho. Qua cá ch ă n mặ c và ngô n ngữ, mặ c dù có người khô ng tin câ u chuyệ n củ a hai người Albania, nhưng sự đieu tra kỹ lưỡng chứng mı̀nh rang hai người nà y đã nó i thậ t. Bức ả nh nà y chı́nh là bức ả nh đã từng được treo ở mộ t đen thờ tạ i Scutari. Tranh van cò n treo tạ i Genazzano cho đen ngà y nay.   21 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

ĐỐI THOẠI TRONG CỘNG ĐOÀN 

NHỮNG LỜI KHUYÊN CỦA THÁNH INHÃ 22  


donghanh.org

VŨ TIẾN LONG   

K

hi triệu tập Công Đồng Trent vào tháng 12 năm 1545, Đức Thánh Cha  Phaolô III đã mời cha Bề Trên Inhã cử ba linh mục Dòng Tên đến phục vụ  như những chuyên gia thần học trong ba ủy ban của Công Đồng. Vâng lời  Đức Thánh Cha, cha Inhã đã cử các cha Diego Lainez, Alfonso Salmerón và  Pierre Favre đi dự. Thánh I‐Nhã đã viết cho các cha một chỉ dẫn gồm 7 điểm,  trong đó ngài có những đề nghị về cách giao thiệp và làm việc với những  người khác. 

ĐIEM THƯ NHAT SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỐI THOẠI Nhờ ân sủng của Chúa, nếu sự giao thiệp và hợp tác với người khác có thể đem lại sự cứu rỗi cho linh hồn và sự thăng tiến tâm linh; thì ngược lại, nếu chúng ta không cẩn thận và dựa vào ân sủng của Chúa, thì sự giao thiệp và hợp tác đó có thể đem đến một sự thiệt hại cho chính chúng ta và những người liên hệ. Trong ơn gọi phục vụ, chúng ta không thể tránh những sự giao thiệp đó, chúng ta càng muốn cư xử trong bình an của Chúa, chúng ta càng cần cẩn thận xem xét trước mọi sự và chuẩn bị kỹ lưỡng. Hy vọng những ghi chú dưới đây có thể giúp một ít ý kiến và có thể được sửa đổi thêm bớt tuỳ nhu cầu. Trong lời khuyê n thứ nhat, thá nh I‐Nhã cho thay sự quan trọ ng và can thiet củ a đoi thoạ i. Trong ơn gọ i “chúng ta không thể tránh” luô n luô n tiep xú c và giao thiệ p với mọ i người, đặ c biệ t là trong chı́nh cộ ng đoà n củ a mı̀nh. Mộ t cuộ c đoi thoạ i có ket quả tot sẽ tù y thuộ c ở tat cả mọ i người liê n hệ . Tat cả cù ng phả i “xem xét trước và chuẩn bị kỹ lưỡng.” Trong mộ t buoi hộ i thả o khô ng có gı̀ tiê u cực hơn là thá i độ thụ độ ng và thờ ơ củ a những người tham dự. Do đó , neu trong mộ t bà i cau nguyệ n trong Linh Thao, thá nh Inhã luô n bat đau bang sự chuan bị kỹ lưỡng, với cá c Kinh Dọ n Lò ng, cá c Tien Nguyệ n ... thı̀ ở đâ y ngà i cũ ng khuyê n mọ i người chuan bị thá i độ như vậ y.  23 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

ĐIEM THƯ HAI CHẬM RÃI TRONG LỜI NÓI Hãy chậm rãi trong lời nói. Hãy thận trọng và ân cần, nhất là khi có một vấn đề cần phải quyết định, hoặc một vấn cần bàn thảo tại Công Đồng. Trong điem thứ nhat thá nh Inhã đã nó i đen việ c “xem xét và chuẩn bị kỹ lưỡng.” Ơ điem thứ hai, ngà i nhan mạ nh đen thá i độ “thận trọng và ân cần.” Khi vộ i vã hap tap chú ng ta chı̉ nó i những đieu gı̀ hời hợt và thoá ng qua trê n đau và thieu suy nghı̃ chı́n chan, cà ng khó có the nà o do Than Khı́ hướng dan đe nó i bang những lý lẽ củ a con tim. Khi chậ m rã i trong lời nó i chú ng ta có the nghe mộ t cá ch â n can. Ân cần nghiã là chú tâ m đen người khá c thay vı̀ chı̉ muon người khá c nghe mı̀nh. Sự â n can tạ o mộ t mô i trường đó n nhậ n người khá c bà y tỏ ý kien củ a họ . ĐIEM THƯ BA CHÚ TÂM LẮNG NGHE VỚI TRỌN VẸN CON NGƯỜI Hãy chậm rãi trong lời nói, và chỉ nói sau khi đã lặng thinh lắng nghe để có thể hiểu rõ ý nghĩa, ý định và mong ước của những người có lời phát biểu. Như thế chúng ta sẽ biết rõ hơn nên nói hay tốt hơn nên thinh lặng. Trong Linh Thao (chú dan #2) thá nh Inhã nhac đen việ c phả i “nghiền ngẫm và suy luận” vı̀, “không phải nhờ vào sự hiểu biết nhiều mà linh hồn được no nê và thoả mãn, nhưng do cảm nghiệm và thưởng nếm các sự việc ở bên trong.” Bat cứ mộ t lời nó i nà o cũ ng có the hà m chứa mộ t ý nghiã sâ u xa. Nhieu khi, vừa thoạ t nghe mộ t và i lời chú ng ta đã có ngay những suy nghı̃ củ a mı̀nh đe đoi lạ i, do đó ta khô ng the hieu được sâ u xa cá i ý định củ a người nó i. Như the, mộ t cá ch nà o đó , cuộ c đoi thoạ i được xem như đã cham dứt. Neu trong khi nghe chú ng ta bat đau cả m thay nó ng ruộ t và muon người nó i mau mau cham dứt ý kien củ a họ lú c đó chú ng ta đã ngừng nghe. Muon nghe trọ n vẹ n, thứ nhat chú ng ta phả i nghe xem lời nó i chứa đựng những gı̀? Người nà y muon nó i đieu gı̀?

24  


donghanh.org

Việ c thứ nhı̀, chú ng ta lang nghe xem người đó có những cả m xú c gı̀ ở bê n trong lò ng người nó i. Chı̉ khi nà o tô i hieu được tạ i sao người đó có lời phá t bieu đó tô i mới thực sự nghe mộ t cá ch â n can. Khi nà o mộ t cuộ c đoi thoạ i đi đen mộ t ngõ cụ t, mọ i người can phả i tự đặ t câ u hỏ i trong lò ng mı̀nh “Tô i đang lo ngạ i đieu gı̀, và tạ i sao tô i lo ngạ i?” Thà nh thậ t trả lời được câ u hỏ i nà y mới hy vọ ng thô ng thương được cho be tac. Việ c thứ ba, chú ng ta can nghe xem ý định củ a người nà y là gı̀? Có the có những ý định khó dien tả mộ t cá ch lộ lieu, hoặ c tỏ tường. Cuoi cù ng chú ng ta mới tự hỏ i xem có nê n trả lời, gó p ý hoặ c nó i lê n ý nghı̃ củ a mı̀nh. “Tô i có nê n/can hay khô ng nê n/can nó i? Hoặ c nê n giữ thinh lặ ng? ĐIEM THƯ TƯ TỰ DO VỚI NHỮNG THÀNH KIẾN Khi có điều để thảo luận, tôi cần phải xem xét những lý do của cả hai phía mà không để ý kiến của tôi nghiêng về phía nào, và tránh làm cho bất cứ người nào cảm thấy bất bình. Trở ngạ i rat lớn cho sự thă ng bang củ a tâ m hon là những thà nh kien có san (thà nh kien với người khá c tô n giá o, với người khá c chủ ng tộ c, v.v.) Neu tô i khô ng có tự do với lò ng củ a mı̀nh thı̀ khô ng the nghe những gı̀ khá c biệ t với loi suy nghı̃ củ a mı̀nh. Vı̀ đieu quan trọ ng khô ng phả i là tı̀m mộ t lý luậ n, mộ t ý kien đú ng cho bang tı̀m thá nh ý củ a Chú a. Chı́nh trong đoi thoạ i chú ng ta can tạ o cho mı̀nh mộ t khoả ng trong đe có the thay đoi lậ p trường, đe thay đoi ý kien củ a mı̀nh đã có lú c ban đau. Khi tat cả mọ i người cù ng suy nghı̃ và hà nh độ ng như vậ y chú ng ta de dà ng đe Than Khı́ Chú a dan đường. Cá c tô ng đo trong những bước đau rao giả ng đã cho chú ng ta mộ t thı́ dụ cá ch họ thay đoi lậ p trường: “Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: ‘Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống (phân chia thực phẩm), là điều không phải. Vậy thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa.’ Đề nghị trên được mọi người tán thành.” (CVTĐ 6:2‐5)

 25 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

ĐIEM THƯ NAM KHÔNG DỰA VÀO MỘT LẬP LUẬN NÀO KHÁC Tôi không nên lấy lời của một người nào khác để bảo vệ ý kiến của tôi, nhất là nếu người đó là một nhân vật quan trọng, ngoại trừ những điều đã được xem xét trước một cách cẩn thận. Tôi cũng cần đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng, không bao giờ thiên vị người nào. Có những cá ch nó i rat tiê u cực có the là m hỏ ng cả mộ t cuộ c đoi thoạ i, chang hạ n “Chẳng có ai trên đời này lại dại dột để làm chuyện đó …”, “Người ta thường có câu …”, “Chuyện anh chị nhắc đến xưa như trái đất !”; hoặ c là dựa và o mộ t người có danh tieng đe mượn lời: “thánh nhân đã từng nói …”, hoặ c “Thánh Kinh có câu chép rằng …” Mượn mộ t lời khá c đe bả o vệ mộ t ý kien nghiã là khô ng cò n lang nghe và chap nhậ n người khá c nữa. Ngoạ i trừ trường hợp mộ t câ u nó i được nê u lê n đe tat cả cù ng nhı̀n mộ t khı́a cạ nh khá c hơn củ a van đe và cù ng suy xét một cách cẩn thận. Mộ t lan nữa, tự do với chı́nh mı̀nh, với nộ i tâ m là đieu rat can thiet đe có the lang nghe mộ t cá ch khô ng thiê n vị. ĐIEM THƯ SAU KHIÊM NHƯỜNG VÀ THÀNH THẬT Nếu trong khi thảo luận chúng ta thấy không nên hoặc không thể thinh lặng được thì khi đó hãy cho biết ý kiến của mình với tất cả sự khiêm nhu và thành thật, và luôn luôn kết thúc bằng cách nói "tuy thế xin tôn trọng ý kiến nào tốt hơn" ("salvo meliori iudicio") Khi đã có thá i độ can thậ n trong lời nó i, chú ng ta được thá nh Inhã khuyê n ý thức xem thời điem nà o thı̀ nê n đó ng gó p ý kien củ a mı̀nh, khô ng rụ t rè , khô ng sợ hã i, nhưng với thá i độ khiê m nhu và thà nh thậ t. Rụ t rè và sợ hã i là dau chı̉ thieu tự tin và qú a chú trọ ng đen mı̀nh. Trá i lạ i chú ng ta can khiê m nhường chap nhậ n bà y tỏ ý kien củ a mı̀nh dù ý kien đó có the khô ng đú ng và san sà ng tô n trọ ng đe ý kien nà o hay hơn.

26  


donghanh.org

ĐIEM THƯ BAY KIÊN NHẪN Sau hết, nếu việc bàn luận có những điều tự nhiên hoặc siêu nhiên và có điều gì tôi có thể giúp, thì hãy quên đi sự thoải mái của mình, đừng tỏ ra mình nóng ruột không có thời giờ, để ráng thu xếp chiều theo người đó để có thể giúp họ làm vinh hiển cho Thiên Chúa hơn.

Sự kiê n nhan nó i lê n thá i độ trưởng thà nh trong tâ m linh. Kiê n nhan trong chờ đợi chứng tỏ lò ng tin tưởng nơi Thiê n Chú a và ke hoạ ch củ a Ngà i. Mộ t van đe cà ng nan giả i cà ng can nhieu thời gian. Sự khô n ngoan đen từ Thiê n Chú a, khi chú ng ta biet kiê n nhan “suy đi nghĩ lại trong lòng” như Đức Mẹ khi xưa. Thời gian cũ ng là mó n qù a qú y giá chú ng ta có the trao tặ ng cho nhau, khi chú ng ta san sà ng quên đi sự thoải mái của mình. KET há nh Inhã sẽ khô ng phả i là Inhã neu ngà i chı̉ cho mộ t và i lời khuyê n nghe ê m tai, nhưng ngà i luô n luô n là mộ t người nghiê ng ve thực hà nh. Ơ cuoi lá thư cò n dà i với nhieu chı̉ dan khá c nữa, thá nh Inhã có và i lời chı̉ dan khuyê n cá c cha can phả i moi ngà y nhı̀n lạ i xem những đieu gı̀ quan trọ ng đoi với mı̀nh, roi ngoi lạ i với nhau đe hoi tưởng lạ i mọ i sự trong ngà y, xem lạ i những gı̀ đã được bà n thả o và được chap thuậ n. Sau đó chuan bị cho những gı̀ sẽ đen trong những ngà y ke tiep. Đặ c biệ t, thá nh Inhã cũ ng khuyê n họ mở lò ng cho nhau đe moi người xin cá c bạ n cho mı̀nh biet trong ngà y đã là m đieu gı̀ khô ng đú ng, và trong khi nghe khô ng nê n trả lời lạ i, hoặ c nó i thê m nữa neu khô ng được cá c bạ n mời giả i thı́ch thê m. Qua lời khuyê n đó , thá nh Inhã giú p cả nhó m thê m lò ng bá c á i, hiệ p nhat và tin tưởng nơi nhau.

T

 27 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

ĐỐI THOẠI TRONG CỘNG ĐOÀN 

NÓI VÀ NGHE ´ THOAI TRONG ÐÔI .  28  


donghanh.org

VŨ TIẾN LONG   

Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra.  Nhưng Chúa Cha, Ðấng luôn ở trong Thầy, chính Người  làm những việc của mình. (Gioan 14:10)

Đ

ieu rat can thiet cho cộ ng đoà n là đoi thoạ i. Nhưng đoi thoạ i cũ ng là thá ch đo lớn nhat củ a cộ ng đoà n. Dau chı̉ mộ t cộ ng đoà n có sức song mạ nh mẽ là ở cá i cung cá ch mọ i người khi đoi thoạ i với nhau. Có lẽ khô ng có yeu to nà o đem lạ i khó khă n và rạ n nứt cho bang thieu só t trong đoi thoạ i. Những lời nó i có the xâ y dựng và đem lạ i tien bộ nhưng cũ ng chı́nh những lời nó i có the gâ y tranh cã i, chı̉ trı́ch và đo vỡ. I. CHẠ M RAI TRONG KHI NOI Theo điem thứ ba trong lá thư thá nh Inhã viet khi gửi cá c bạ n trong Dò ng đi tham dự Cô ng Đong Trent, ngà i khuyê n chı̉ nó i sau khi đã can thậ n lang nghe và hieu rõ van đe, nhat là hieu rõ ý định và ao ước củ a người nó i. Lời nó i phơi tran sự thậ t ve chı́nh mı̀nh, vı̀ khi nó i ta bà y tỏ những gı̀ mı̀nh có trong lò ng. Lời nó i bộ c lộ ra cả hai khı́a cạ nh tri thức là phan tô i đang suy nghı̃ trong đau, lan khı́a cạ nh vô thức là phan tô i cò n cat giau trong lò ng. Khi tô i gặ p mộ t người linh hướng, đieu tô i can được giú p là nhậ n ra được cá i chieu sâ u cò n bı́ an trong

lò ng qua những lời tô i nó i ra mà người linh hướng nhạ y bé n có the giú p tô i cù ng nghe đe nhậ n ra. Nó i mộ t cá ch khá c, lời nó i phả n bộ i chı́nh mı̀nh. Cá ch tô i dù ng cá c từ ngữ, cá i giọ ng nó i cộ ng với cá c cử chı̉ sẽ cho người nghe mộ t nhậ n thức rõ rà ng tô i đang mang tâ m trạ ng gı̀ bê n trong lò ng. Những người biệ t phá i luô n luô n bị chı́nh những lời nó i củ a họ phả n bộ i họ , đen noi Đức Kitô đã phả i nhieu lan dù ng những lời lẽ nặ ng ne với họ , so sá nh họ như những “mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.” (Mt. 23:27), hoặ c “Loài rắn kia, xấu như các người thì làm sao nói điều tốt được? vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. (Mt 12:34) Trong câ u chuyệ n thá nh Inhã gặ p mộ t người Mô rô trê n đường đi đen Montserrat, ngà i đã nó i đen mộ t kinh nghiệ m, mà chac han ngà i cả m thay xau ho khi ke lạ i. Sau mộ t cuộ c đau lý với người ngoạ i giá o đó ve sự đong trinh củ a Đức Mẹ , thá nh Inhã đã noi quạ u, muon cho người nà y mộ t nhá t dao đe bê nh vực Đức Mẹ , như tá c phong củ a cá c hiệ p sı̃ khi phả i bả o vệ  29 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

danh dự củ a nhà vua. The nhưng, như muon đe cho so phậ n quyet định, thá nh Inhã đã bỏ qua, và tiep tụ c cuộ c hà nh trı̀nh củ a mı̀nh. Nhưng, đieu qú y giá ngà i đe lạ i cho chú ng trong hoi ký là mộ t và i hà ng viet ghi lạ i cá i dien tien xả y ra trong lò ng ngà i và o lú c đó : “Trên đường có một chuyện xảy ra nên ghi nhận để người ta hiểu được Chúa đã đối xử với linh hồn ấy còn tối tăm mặc dầu đầy những ước nguyện nóng bỏng theo Chúa.” Thá nh Inhã nhậ n thức rang “Kẻ ấy (là cá ch ngà i tự xưng trong hoi ký ) nghĩ lại những điều vừa diễn ra. Một số cảm xúc trỗi dậy trong kẻ ấy và gợi lên trong lòng sự bất bình, vì kẻ ấy có cảm tưởng đã không tròn bổn phận.” Thá nh Inhã nhı̀n nhậ n “Kẻ ấy không hề chú tâm gì đến chiều sâu nội tâm, cũng chẳng biết thế nào là khiêm tốn, bác ái, kiên nhẫn, hay đức khôn ngoan là khuôn mẫu và thước đo các nhân đức ấy” (là những nhâ n đức củ a cá c thá nh mà ngà i muon bat chước). Những hà nh độ ng cũ ng như những lời nó i được phá t xuat từ những suy nghı̃ và những cả m xú c bê n trong lò ng, bộ c lộ ra tat cả những gı̀ cat giau bê n trong. Đú ng như Đức Kitô đã nó i: “Lòng có đầy miệng mới nói ra.” Người can thậ n ı́t nó i thı̀ de trá nh sơ xuat, trá nh những lời nó i dư thừa và những lời nó i khô ng giú p ı́ch lợi. Vı̀ the thá nh Inhã khuyê n cá c cha chậ m rã i trong lời nó i tới hai lan trong so bả y điem ngà i nhan nhủ . 30  

II. CHU TAM LANG NGHE VƠI TRỌ N VẸ N CON NGƯƠI Trong khi đoi thoạ i lang nghe quan trọ ng hơn nó i. Tô i có the khô ng can nó i gı̀ cả , nhưng khô ng the nà o khô ng lang nghe. Chú ng ta nghe từ ba nguon: nghe Chú a, nghe anh em và nghe chı́nh mı̀nh trong đá y lò ng. Tương tự như ở lú c đau củ a mộ t buoi họ p chú ng ta thường dù ng và i phú t thinh lặ ng đe hiệ n diệ n với chı́nh mı̀nh, thı̀ trong lú c đoi thoạ i chú ng ta cũ ng phả i biet dù ng cá ch thức đó đe hiệ n diệ n với chı́nh mı̀nh sau moi lời chia xẻ củ a người khá c ở trong nhó m, đe nghe cả ba nguon ke trê n. Nghe Chúa. Khi có những van đe quan trọ ng can có quyet định, cộ ng đoà n can phả i biet duy trı̀ sự đoi thoạ i trong mộ t khung cả nh có sự hiệ n diệ n củ a Chú a, với thá i độ chờ đợi trong tı̃nh lặ ng và lang nghe. Nghe người khác. Đoi thoạ i đò i hỏ i moi người phả i bước và o cá i the giới củ a người khá c trong cả m thô ng đe nhı̀n mộ t van đe như người đó nhı̀n. Chú ng ta khô ng bước và o đoi thoạ i đe thuyet phụ c người khá c nhưng là đe mở lò ng đe có the san sà ng thay đoi chı́nh mı̀nh, trong thá i độ chap nhậ n rang cuộ c song chú ng ta luô n luô n can định hướng lạ i, y như khi chú ng ta lá i xe hay mộ t con tà u. Người biet đoi thoạ i hieu rang mặ c


donghanh.org

dù mộ t người nà o đó có là m cho tat cả nhó m khó chịu, mặ c dù người đó có những suy nghı̃ khá c thường, thı̀ van có the có mộ t đieu gı̀ nơi người đó rat đá ng đe mọ i người lang nghe. Bat cứ ai cũ ng đeu biet rõ đieu nà y là khi mı̀nh khô ng được mọ i người lang nghe, sẽ cả m thay mı̀nh như bị loạ i trừ. Nhưng ngược lạ i, neu được mọ i người lang nghe thı̀ chı́nh người đó cũ ng sẽ biet lang nghe người khá c. Khi khô ng ai muon nghe tô i thı̀ chı́nh tô i cũ ng sẽ khô ng muon nghe ai khá c. Đoi thoạ i luô n luô n là mộ t con đường hai chieu. Khi được chap nhậ n, được lang nghe chú ng ta sẽ cong hien trọ n vẹ n khả nă ng và sức lực, và rat có the sẽ thay đoi ý kien ban đau. Nghe chính mình. Chú ng ta can phả i đen được chieu sâ u củ a cõ i lò ng mı̀nh đe nghe cả phan á nh sá ng lan bó ng toi trong lò ng mı̀nh, đe có tự do trong nộ i tâ m, chứ khô ng phả i chı̉ nghe với những thà nh kien, hời hợt bê n ngoà i. Chú ng ta can mở lò ng chap nhậ n mı̀nh khô ng biet het mọ i sự, hoặ c mọ i khı́a cạ nh củ a mộ t van đe. Thiê n Chú a nó i với Isaia: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi và đường lối các ngươi không phải là đường lối của

Ta.” (Is 55:8) Như the neu chú ng ta đi tı̀m thá nh ý Chú a chú ng ta phả i là những người biet cá ch lang nghe, biet từ bỏ mı̀nh đe đoi thoạ i. oi thoạ i đò i hỏ i mộ t cam ket đe lang nghe. Sự cam ket nà y là m cho chú ng ta ton sức, khó nhọ c với nhieu quyet tâ m. Lang nghe thực sự sẽ đò i hỏ i khô ng phả i chı̉ nghe lời nó i, nhưng đe ý cả những cả m xú c củ a người nó i. Chú ng ta có the gặ p nhieu khó khă n đe hò a hợp vı̀ chú ng ta khá c nhau từ tı́nh tı̀nh, sở thı́ch, hoà n cả nh, v.v. và lạ i khô ng biet cá ch đoi phó , nhưng chı̉ biet phả n ứng, thường là tiê u cực. Đieu nà y là m cho chú ng ta de bị rơi và o khủ ng hoả ng. Thá nh Inhã , trong bà i Chiê m Niệ m Đe Được Tı̀nh Yê u ở phan cuoi Linh Thao, có viet rang: “Tình yêu cốt yếu ở sự đối thoại với nhau” (LT #231). Như the, song với nhó m, với cộ ng đoà n, lò ng đạ o đức củ a moi người chưa đủ , chú ng ta can họ c biet cá ch đoi thoạ i và biet khô n ngoan trong cá ch đoi xử với nhau. Trong nhậ n định cộ ng đoà n, nghệ thuậ t đoi thoạ i là mộ t yeu to then chot.

Đ

 31 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

‚ Tình yêu lón lên _ trên dât ´ công chính JULIAN ÉLIZALDÉ THÀNH, S.J.   32  


donghanh.org

Trích ĐỒNG HÀNH ‐ Tháng 5, 1989 

“Phúc cho người đói khát sự công chính   vì sẽ được no thoả”  Mt. 5:6 

C

on người là mộ t sá ng kien củ a tı̀nh yê u Thiê n Chú a, Vı̀ muon chia sẻ tı̀nh yê u và đời song vı̃nh cửu với loà i người, Thiê n Chú a mời ta bước theo đường cô ng chı́nh. Thiê n Chú a muon loà i người tô n trọ ng và tuâ n theo những đò i hỏ i củ a lẽ phả i. Nen mó ng củ a vũ trụ , do Thá nh Y Chú a, là lẽ cô ng chı́nh, “… sẽ được no thoả .” Người bat chı́nh sẽ that bạ i! Khô ng có hà nh độ ng bat chı́nh lớn nhỏ nà o mà khô ng gâ y hậ u quả tệ hạ i nơi chı́nh mı̀nh hay người khá c. Những giọ t nước mat và noi khon kho chung quanh chứng minh rang loà i người sẽ khô ng bao giờ chap nhậ n những sự bat chı́nh hoặ c an phậ n khi người khá c đoi xử với mı̀nh mộ t cá ch bat cô ng. Trê n bộ mặ t xã hộ i chú ng ta thay rang rat nhieu bat cô ng, bat chı́nh, những nước mat củ a kẻ bị bat bớ là tieng kê u van đò i đức cô ng chı́nh, cũ ng như the xá c bị bệ nh nặ ng rê n rı̉ ngà y đê m. Thiê n Đà ng và Hoả Ngụ c bat đau ở đâ y. Moi ngà y chú ng ta song hay chet mộ t chú t tù y cá ch chú ng ta đá p lạ i tieng

kê u mời củ a Thiê n Chú a trong cuộ c song. Thiê n Đà ng là nơi Chú a ở, Ngà i muon chú ng ta tô n trọ ng và thương yê u nhau. Khi chú ng ta đe Thiê n Chú a dạ y bả o và tuâ n theo ý Ngà i chú ng ta ở với Ngà i tức là chú ng ta song trong Thiê n Đà ng. Hoả ngụ c cũ ng đã có ở đời nà y. Hoả ngụ c là nơi khô ng có Chú a, nơi khô ng có tı̀nh yê u. Hoả ngụ c là sự that bạ i toà n diệ n củ a mộ t con người nê n hoả ngụ c cũ ng bat đau ở đời nà y roi. Neu chú ng ta nhı̀n cuộ c song với con mat đức tin, chú ng ta thay trời mới đat mới đang thà nh hı̀nh ngay bâ y giờ. Khi chú ng ta qua đời, ngà y sau cù ng, chú ng ta bước qua mà n đê m đen toi củ a đức tin, cá m do và đau kho cũ ng như bỏ lạ i sau lưng thời gian là lú c chú ng ta phả i lực chọ n yê u men Chú a và anh em mặ c dau chang thay rõ người yê u. Bê n kia bức mà n chú ng ta bước và o á nh sá ng, nơi khô ng cò n đau kho hay đen toi. Chú ng ta sẽ thay rõ người yê u và vinh quang củ a Ngà i sẽ vı̃nh vien củ ng co tı̀nh yê u trong trá i tim ta. Song là yê u men. Yê u men là mụ c tiê u củ a cuộ c

 33 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

song. Nhưng nen mó ng củ a tı̀nh yê u là Đức Cô ng Chı́nh. Chú ng ta khô ng yê u thương được neu bao lâ u chú ng ta chưa tô n trọ ng và đoi xử mọ i người mộ t cá ch cô ng chı́nh. Chú ng ta song cô ng chı́nh theo tiê u chuan nà o? Cô ng chı́nh theo ý ai? Moi ngà y chú ng ta đeu gặ p hoà n cả nh khó xử. Chú ng ta tự hỏ i: Tô i nê n là m gı̀? The nà o là đieu phả i lẽ ? Tô i có the đò i hỏ i tien lương bao nhiê u? Mộ t người Me “bat hợp phá p” san sà ng là m việ c cho tô i vô đieu kiệ n, tô i nê n trả cô ng bao nhiê u? Tô i nê n cho con tô i xã giao, hoạ t độ ng tự do đen mức nà o? Tô i nê n là m gı̀ khi ba má cam mộ t moi tı̀nh châ n thậ t củ a tô i? Tô i nê n đoi xử như the nà o với người bạ n đã phả n bộ i tô i? Tô i có quyen tı̀m mộ t chú t hạ nh phú c ngoạ i tı̀nh khô ng? Tô i có bon phậ n nà o đoi với cộ ng đoà n đang gặ p khủ ng hoả ng, chia rẽ ? the nà o là cô ng chı́nh? Chú ng ta định nghiã “cô ng chı́nh” như the nà o? Cô ng chı́nh là nhâ n đức dạ y chú ng ta tô n trọ ng quyen lợi củ a moi người. muon biet quyen lợi củ a tha nhâ n cũ ng như củ a chı́nh tô i, chú ng ta phả i hỏ i: con người là ai? Giá trị và mụ c đı́ch củ a con người bat nguon ở đâ u? Biet “con người có the xá c, có than linh với những nhu cau hon xá c kè m theo bả n tı́nh loà i người” khô ng đủ . Că n cứ và o lịch sử nhâ n loạ i cũ ng như kinh nghiệ m bả n thâ n, chú ng ta biet rang quyen lợi cao qú y nhat củ a mộ t con người khô ng cò n nữa khi con người đó đe dọ a nhu cau

34  

hoặ c ı́ch lợi củ a riê ng tô i. Khi phả i lựa chọ n giữa tha nhâ n và chı́nh mı̀nh, neu thieu Đức Tin, tha nhâ n khô ng cò n giá trị to lớn. Quyen lợi că n bả n củ a mộ t người lạ khô ng cao qú y bang nhu cau và ı́ch lợi nhỏ cho bả n thâ n. Nhưng tô i sẽ tô n trọ ng loà i người, bat cứ thà nh phan lớn nhỏ trong gia đı̀nh loà i người, khi tô i tin rang Thiê n Chú a đã dựng nê n con người giong hı̀nh ả nh Ngà i, và Thiê n Chú a kê u mời tat cả chú ng ta song mã i mã i trong tı̀nh yê u và hạ nh phú c củ a Ngà i. Khi tô i biet rang chı́nh Thiê n Chú a tô n trọ ng, luô n luô n tha thứ và kê u mời tat cả chú ng ta, tô i mới tô n trọ ng tha nhâ n. Thực sự khi tô i tô n trọ ng hay coi thường mộ t người nhỏ mọ n nhat là lú c tô i đang lựa chọ n mộ t thá i độ sâ u xa với chı́nh Thiê n Chú a. Tô i đang quyet định Thiê n Chú a là ai đoi với tô i, tô i là ai đoi với Ngà i. Đức cô ng chı́nh dien tả đức tin nơi trá i tim chú ng ta, như Đạ i Hộ i Dò ng Tê n 32 nó i: “Sứ mệ nh củ a Dò ng Tê n hiệ n tạ i tựa và o chức Linh Mụ c là truyen bá đức tin”, mộ t nhiệ m vụ tô ng đo nham mụ c đı́ch giú p đỡ anh em mở tâ m hon cho Thiê n Chú a và song theo Phú c Am. Khi song theo Phú c Am chú ng ta sẽ khô ng cò n tù y thuộ c lò ng ı́ch kỷ , khô ng mưu ı́ch lợi riê ng và khô ng bó c lộ t tha nhâ n dưới hı̀nh thức nà o cả . Song theo đức cô ng chı́nh củ a Phú c Am chú ng ta khô ng chı̉ nhậ n thay và tô n trọ ng quyen lợi củ a moi người đặ c biệ t củ a kẻ nghè o và hè n yeu mà cò n tı́ch cực hoạ t độ ng


donghanh.org

đe bả o vệ những quyen lợi đó . Chú ng ta cởi mở rộ ng và rã i giú p đỡ kẻ tú ng thieu dù là người lạ hay kẻ thù . Chú ng ta phả i tha thứ những ai gâ y thiệ t hạ i cho mı̀nh, hò a giả i với những người gâ y xı́ch mı́ch. Chang ai có the họ c biet thá i độ tinh than nà y do sự co gang củ a cá nhâ n mı̀nh. Đó là hoa quả củ a Chú a Thá nh Than bien đoi tâ m hon và đo đay trà n sức lực củ a Chú a là Đang nhâ n từ. Lò ng nhâ n từ nơi Ngà i tỏ ra lò ng cô ng chı́nh củ a Ngà i khi ket thâ n với chú ng ta trong tı̀nh yê u mặ c dau chú ng ta van bat chı́nh. Do đó chú ng ta hieu rang nen mó ng đức tin yê u là đức cô ng chı́nh. Đức cô ng chı́nh nó i lê n cá ch chú ng ta đoi xử với nhau. Chú ng ta đoi xử với nhau tù y thuộ c cá ch chú ng ta đoi xử với Thiê n Chú a. Thiê n Chú a dạ y con người cá ch tự trọ ng cũ ng như tô n trọ ng mọ i người chung quanh. Thiê n Chú a là Đang cô ng chı́nh nghiã là Ngà i coi só c che chở loà i người và cung cap mọ i sự can thiet cho loà i người. Vı̀ Ngà i là Đang cô ng chı́nh chú ng ta mới tin tưởng sẽ được cứu roi. The giới ngà y nay, cuộ c song hiệ n tạ i cũ ng như vı̃nh cửu là những mó n quà Ngà i muon ban tặ ng chú ng ta. Nó i rang Thiê n Chú a là Đang cô ng chı́nh khô ng có nghiã là Ngà i “trả cô ng” cho loà i người mộ t cá ch xứng đá ng, tương đương với hà nh độ ng đạ o đức củ a họ , bởi vı̀ loà i người khô ng bao giờ đá ng được thứ tha tộ i loi hoặ c hưởng những hong â n, tı̀nh yê u và hạ nh phú c vı̃nh vien củ a Ngà i ban tặ ng. Khi loà i người

hoi cả i, Thiê n Chú a thực sự tha thứ và xó a bỏ tộ i loi và ban tặ ng mộ t quả tim mới cho loà i người. Khi mở lò ng và đá p lạ i tieng Thiê n Chú a kê u mời, chú ng ta được Ngà i là m cho “xứng đá ng hau cậ n trước nhan Chú a và phụ ng sự Chú a.” Nhưng tat cả những hong â n nà y bat nguon từ lò ng thương yê u nhâ n từ và thà nh tı́n củ a Thiê n Chú a và Ngà i ban tặ ng nhưng khô ng! Lạy Yavê, bên Người tôi ẩn náu! xin chớ để tôi tủi hổ muôn đời vì đức công chính của Người xin cứu vớt, xin giải thoát tôi, xin ghé tai lại cùng tôi và tế độ cho tôi. (TV 71:1) Lạy Chúa, xin thương nhận lời tôi khẩn nguyện lắng nghe tiếng van lơn, bởi Ngài thành tín, Đáp lời tôi vì Chúa công minh. Lạy Chúa, vì danh Ngài, xin cho tôi được sống, vì Ngài công minh, cho tôi khỏi gian truân. (TV 143:1,11) Như vậ y đức cô ng chı́nh củ a loà i người tựa và o lò ng nhâ n từ và trung thà nh củ a Thiê n Chú a. Khi biet Thiê n Chú a khô ng bao giờ bỏ rơi loà i người, chú ng ta sẽ tı̀m lẽ phả i khi đoi xử với anh em. Khi

 35 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

biet tin tưởng Chú a và tô n trọ ng mọ i người chú ng ta sẽ co gang đoi xử với mọ i người mộ t cá ch cô ng chı́nh trong mọ i hoà n cả nh. Đức công chính giữa cá nhân với cá nhân Chú ng ta luô n luô n tù y thuộ c nhau, phụ c vụ nhau trong cuộ c song gia đı̀nh, khi buô n bá n cũ ng như trong sinh hoạ t tô ng đo. Có lú c chú ng ta can sự nâ ng đỡ, lú c khá c chú ng ta dư thừa; có lú c chú ng ta can được tha thứ, lú c khá c chú ng ta phả i tha thứ người khá c. Những đò i hỏ i củ a đức cô ng chı́nh có tı́nh cá ch “trả nợ” cho nhau bởi vı̀ trong cuộ c song hang ngà y sự thă ng bang giữa người với người luô n luô n bị xá o trộ n. Anh em phụ c vụ chú ng ta, chú ng ta cũ ng phả i giú p họ trong nhu cau củ a họ . Đieu đá ng chú ý là có nhieu “con nợ” củ a chú ng ta khô ng bao giờ có the “trả .” Chang hạ n con người chang bao giờ có the trả nợ Thiê n Chú a vı̀ những hong â n Ngà i ban cho ta, hoặ c con cá i khô ng the “trả nợ” tı̀nh yê u và sự să n só c củ a ba má ! Trong những moi liê n hệ đó chú ng ta phả i có nhâ n đức khá c: đoi với Thiê n Chú a, chhú ng ta có lò ng tô n thờ, đoi với ba má lò ng hieu thả o. Chı̉ có tı̀nh yê u mới có the đá p trả tı̀nh yê u. Nhưng khi chưa có tı̀nh yê u, đức cô ng chı́nh mở đường và giú p xâ y dựng moi liê n hệ giữa anh em trê n că n bả n tô n trọ ng nhau và giữ lẽ cô ng chı́nh.

36  

Đức công bằng đối với gia đình, nhóm hay cộng đoàn Khi tô i coi só c họ tức là tô i coi những gı̀ họ can ve tinh than hay vậ t chat. Theo đức cô ng bang tô i phả i chia sẻ đeu, tù y nhu cau và khả nă ng, khô ng thiê n vị đoi với những ai tô i ưa thı́ch. Với tư cá ch mộ t “lã nh đạ o” tô i có bon phậ n khá c nữa: tô i cũ ng phả i mời mọ i người chia sẻ trá ch nhiệ m đoi với tậ p the, khuyen khı́ch họ trưởng thà nh và đó ng gó p cho những mụ c tiê u chung. Là người lã nh đạ o tô i có quyen the. Tô i có tham quyen trê n trê n những củ a tinh than hay vậ t chat củ a tậ p the đó . Tô i can có tham quyen nà y đe quả n lý và đieu hà nh tậ p the. Khi đó tô i có the lạ m dụ ng địa vị và quyen the củ a tô i với những thá i độ kỳ thị, đè é p những kẻ dưới và coi thường quyen lợi củ a họ . Cá c vị lã nh đạ o phả i tuâ n theo đieu lệ và cap trê n phả i kiem soá t họ , nhưng khô ng có đieu lệ hay hệ thong kiem soá t nà o có the thay the cho lò ng tô n trọ ng đức cô ng bang. Trong thời đạ i nà y chú ng ta thaynhieu nước mat và thong kho trong nhieu gia đı̀nh và cộ ng đoà n củ a chú ng ta. Rat nhieu người Cô ng Giá o giữ những địa vị cao, nam quyen trong tay, trong gia đı̀nh, giá o xứ, trong chı́nh phủ hay quâ n độ i. Chú ng ta phả i tự đặ t câ u hỏ i: Cá c lã nh đạ o có tô n trọ ng anh em bé mọ n, có quan tâ m đen nhu cau củ a họ chă ng? Cá c lã nh đạ o có xử dụ ng địa vị và quyen the củ a mı̀nh


donghanh.org

theo những đò i hỏ i củ a đức cô ng chı́nh khô ng? Chú ng ta phả i giú p đỡ nhau có được lò ng cô ng chı́nh ngay từ lú c chú ng ta chuan bị lậ p gia đı̀nh, thà nh lậ p nhó m và hoạ t độ ng trong cộ ng đoà n. Đức công chính đối với tập thể Moi cá nhâ n có bon phậ n đó ng gó p cho mụ c tiê u củ a cộ ng đoà n hay củ a tậ p the. Đức cô ng bang dạ y chú ng ta biet đả m đương cá c nhiệ m vụ mà tậ p the giao phó , đó ng gó p ve tà i chı́nh, tı́ch cực tham gia cá c phiê n họ p, đen đú ng giờ… Thực sự moi lan chú ng ta ă n ở mộ t cá ch bat chı́nh trong bat cứ phạ m vi nà o chú ng ta đeu gâ y ả nh hưởng khô ng tot cho tậ p the. Anh hưởng xau xa nà y lớn hay nhỏ tù y tam quan trọ ng củ a hà nh độ ng bat chı́nh đó . Những bat chı́nh tram trọ ng củ a mộ t cá nhâ n có the gâ y thiệ t hạ i nặ ng ne cho cả tậ p the. Danh dự và sức song củ a tậ p the tù y thuộ c ở lò ng cô ng chı́nh củ a tat cả thà nh phan trong tậ p the đó . Thá nh Thomas xá c định rang: “Tất cả các nhân đức đều có thể tùy thuộc vào đức công chính." * * * Những hiểu lầm và cạm bẫy về đức công chính Giá o Hộ i quan tâ m rat nhieu ve đức cô ng chı́nh. Cò n chú ng ta ra sao? Chưa chac chú ng ta “khao khá t đức cô ng

chı́nh”! Nhieu khi chú ng ta lo “cứu linh hon” cá nhâ n và củ a anh em trong gia đı̀nh bang cá ch giữ cá c đieu ră n, nă ng nhậ n lã nh cá c bı́ tı́ch, nhưng khô ng chú ý và quaan tâ m đen nhu cau và quyen lợi củ a tha nhâ n chung quanh. Muon đẹ p lò ng Chú a chú ng ta khô ng có the chı̉ lo cho chı́nh mı̀nh thô i. Đieu ră n thứ hai: “thương yê u tha nhâ n như chı́nh mı̀nh” và đieu ră n thứ nhat quan trọ ng như nhau. Và tı̀nh yê u lớn lê n trê n đat cô ng chı́nh. Nghı̃ đen đức cô ng chı́nh và quan tâ m ve những bat cô ng trong the giới ngà y nay, thường thường chú ng ta tự nhiê n nghı̃ đen những bat cô ng xã hộ i và kinh te. Đạ i Hộ i thứ 32 Dò ng Tê n nó i: “Hà ng triệ u người trong the giới ngà y nay đang khon kho vı̀ tú ng thieu, đó i khá t vı̀ tien bạ c và củ a cả i được phâ n phoi mộ t cá ch bat cô ng cũ ng như vı̀ nhieu người bị kỳ thị do mà u da, giai cap xã hộ i hay lậ p trường chı́nh trị. Hậ u quả củ a những bat cô ng nà y khô ng chı̉ là giá trị củ a cuộ c song mà chı́nh đời song đang bị đe dọ a ngà y đê m. Moi ngà y chú ng ta thay rõ thê m hơn rang mặ c dau phương diệ n kỹ thuậ t đang tien bộ rat mau nhưng chú ng ta khô ng muon trả giá cho mộ t xã hộ i cô ng bang và nhâ n đạ o hơn.” Những nhậ n xé t nà y chac chan đú ng. Tat cả chú ng ta can thay đoi tâ m hon hơn và quyet tâ m “trả giá ” cho mộ t xã hộ i cô ng bang hơn. Đong thời chú ng ta khô ng nê n quê n goc re củ a những bat cô ng cũ ng như cá c

 37 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

phạ m vi khá c ngoà i xã hộ i và kinh te, những bat cô ng đó đang xả y ra. Goc re că n bả n củ a tat cả cá c bat cô ng là “cá nhâ n chủ nghiã .” Cá i “tô i” bien thà nh tâ m điem cuộ c song. Sở thı́ch và lợi ı́ch cá nhâ n hoặ c những ke hoạ ch tot đẹ p củ a mı̀nh là mụ c tiê u chı́nh củ a cuộ c song. Người nà y sẽ coi nhẹ đức cô ng bang moi lan nhu cau hay quyen lợi củ a mộ t anh em đe dọ a ı́ch lợi hoặ c nep song thoả i má i, sung sướng củ a chı́nh mı̀nh, “Khô ng tin tưởng Thiê n Chú a” cũ ng là mộ t sự đe dọ c că n bả n đoi với đưc cô ng chı́nh. Người khước từ Thiê n Chú a cũ ng coi thường giá trị con người. Như Đạ i Hộ i 32 Dò ng Tê n nó i: “Những bất công ngày nay đe dọa kết quả của tất cả những công trình tông đồ và những cố gắng của nhà Dòng đối với các phong trào vô thần. Những bất công đa diện trong thế giới ngày nay khước từ Thiên Chúa bởi vì coi thường giá trị con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và là anh em của Chúa Kitô. Những ai thần tượng hóa tiền bạc, danh vọng, quyền thế hoặc sự tiến bộ của khoa học, thực sự đang củng cố những cơ cấu bất chính và biến đổi kẻ bị bắt bớ cũng như kẻ đi bắt bớ thành một tên nô lệ, và rút cuộc đưa đến sự chết.” Bả y moi tộ i đau là những đam mê că n bả n trong tâ m hon chú ng ta. Neu chú ng ta khô ng kiem che, cá c đam mê lớn lê n và là m chủ trá i tim chú ng ta. Mộ t nhu cau hay ao ước sâ u xa trong

38  

bả y đam mê đó có the phá t trien và đieu khien chú ng ta. Chú ng ta can hong â n củ a Thiê n Chú a và sự giú p đỡ củ a mộ t vị linh hướng mới có the kiem che cá c đam mê và song tự do trở lạ i. Bao lâ u chú ng ta chưa thoá t khỏ i ả nh hưởng mù quá ng củ a cá c đam mê , chú ng ta khô ng the song xứng đá ng là m con Thiê n Chú a và cũ ng khô ng có the tô n trọ ng giá trị cao cả củ a tha nhâ n. Chú ng ta khô ng the quê n được cá c cơ cau bat chı́nh gı̀n giữ và là m nhụ c hà ng ngà n người. Đâ y là những thó i quen lệ ch lạ c ô ng bà đe lạ i cho chú ng ta, hoặ c những cá ch song mới coi thường giá trị cao qú y và quyen lợi củ a moi người khô ng cho họ tien trien theo tieng kê u mời củ a Thiê n Chú a và hạ n che quyen tự do củ a họ . Thực sự chang ai có the cướp mat quyen tự do sâ u xa củ a loà i người và người anh hù ng san sà ng bị bat bớ sẽ bả o vệ nhâ n pham và tâ m hon cô ng chı́nh ngay ở giữa những cơ cau bat chı́nh. Nhưng trong thực te rat nhieu người thieu trưởng thà nh, chưa có lậ p trường rõ rà ng hay thieu can đả m đe đương đau với quyen lực bat chı́nh. Họ đau hà ng và bị lô i cuon theo. * * * Áp dụng vào thực tế Người cô ng chı́nh luô n luô n co gang là m những gı̀ phả i lẽ theo thá nh ý Chú a. Cá đieu ră n củ a Chú a giú p người cô ng


donghanh.org

chı́nh biet hà nh độ ng tot hay xau, đú ng hay sai, thực hay giả . Những đieu ră n như “Thờ phượng mộ t mı̀nh Thiê n Chú a”, “Thả o kı́nh cha mẹ ”, “nó i sự thậ t”, “kiem che dụ c vọ ng” … khô ng phả i những đieu ră n chủ quan củ a mộ t be trê n muon thử thá ch loà i người. Cá c hà nh độ ng đú ng theo đieu ră n Chú a dạ y mới có giá trị và sự thậ t. Khi chú ng ta là m những hà nh độ ng phả n nghịch thá nh ý Chú a, chú ng ta bước trong toi tă m củ a sự hư vô . Người cô ng chı́nh co gang xâ y dựng tı̀nh bạ n và moi liê n hệ với tha nhâ n trê n că n bả n tô n trọ ng nhau như Thiê n Chú a mong muon. Thiê n Chú a ghi khac luậ t củ a Ngà i trong trá i tim người cô ng chı́nh. Trong mọ i hoà n cả nh người cô ng chı́nh được Thiê n Chú a soi sá ng tâ m hon và cho biet cá ch đoi xử trong hoà n cả nh đó . Tı̀nh yê u lớn lê n và sinh hoa trá i trong trá i tim người cô ng chı́nh. Người tị nạ n song trong cá c xã hộ i tư bả n phả i nhậ n thức những cơ cau bat chı́nh chung quanh. Cá c than tượng củ a xã hộ i tư bả n la củ a cả i, hưởng thụ , danh vọ ng và quyen the. Người Kitô hữu phả i là m chứng cho Phú c Am. Nhờ hong â n củ a Chú a, người Kitô hữu phả i cô ng bo rang cộ ng đong nhâ n loạ i lay lò ng “chia sẻ ” chứ khô ng phả i lò ng “tham lam” là m nen mó ng.Người Kitô hữu co gang mở rộ ng tam lò ng củ a mı̀nh đe đó n nhậ n mọ i người. khô ng phâ n biệ t mà u da hay giai cap xã hộ i, chứ khô ng mưu lợi ı́ch riê ng trê n het.

Người Kitô hữu muon xâ y dựng cộ ng đoà n trê n că n bả n phụ c vụ chứ khô ng phả i là cai trị và phụ c vụ nhau. Người Việ t Nam rat qú y trọ ng trı́ tuệ và luô n luô n mong được đi họ c, được huan luyệ n đe mı̀nh có khả nă ng chuyê n mô n. Trong xã hộ i tư bả n, chú ng ta có rat nhieu cơ hộ i họ c tậ p. Khoa họ c và kỹ thuậ t chuyê n mô n đang mang đen cho chú ng ta cơ hộ i qú y bá u nhưng cũ ng gâ y nhieu van đe và đặ t cạ m bay mới trê n đường đời củ a chú ng ta. Như Đạ i Hộ i Dò ng Tê n 32 nó i: “Những khoa họ c và kỹ thuậ t mới mang đen cho chú ng ta nhieu cơ hộ i thuậ n tiệ n nhưng cũ ng gâ y nhieu van đe và đang tạ o ra trong con người ngà y nay mộ t thá i độ vừa “ba phả i” vừa “nghi ngờ” đoi với cá c lậ p trường tinh than. Hậ u quả là “những quan niệ m và cá ch suy tưởng co truyen khô ng cò n giá trị nữa”. Đương nhiê n những bien co sâ u xa trong đau ó c và trong cá c cơ cau xã hộ i gâ y nhieu hậ u quả đá ng tiec trong cuộ c song cá nhâ n và xã hộ i. Từ từ những giá trị co truyen khô ng cò n đứng vững, chú ng ta khô ng cò n tin tưởng cá c phong tụ c và tậ p quá n co truyen. Trong khi đó chú ng ta có những ước ao mới, mở đường cho những ke hoạ ch và cá ch song thı́ch hợp với cá c ao ước đó . Thay những khủ ng hoả ng và tệ đoan trong cộ ng đoà n Việ t Nam, chú ng ta khô ng the đo loi và o người khá c. It nhat khô ng hoà n toà n, chú ng ta cũ ng phả i tự xé t mı̀nh. Thay những chia rẽ trong

 39 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

cộ ng đoà n, gặ p nhieu người mong muon chức lớn, danh hiệ u cao sang, thay nhieu phụ huynh khô ng biet nó i với con cá i, chı́nh hai vợ chong chang cả m thô ng và nó i chuyệ n với nhau … biet những chuyệ n tham nhũ ng, vô trá ch nhiệ m củ a nhieu vị lã nh đạ o, chú ng ta phả i xé t lạ i và tı̀m hieu thá i độ tham kı́n củ a chú ng ta đoi với địa vị và quyen the, xé t lạ i lò ng tô n trọ ng chú ng ta dà nh cho nhau. Chú ng ta phả i tı̀m hieu nơi chı́nh mı̀nh lò ng khao khá t đức cô ng chı́nh. Chú ng ta phả i so sá nh quan niệ m và thá i độ củ a Chú a Kitô . Chú ng ta phả i coi lạ i rat kỹ đức cô ng chı́nh trong truyen thong gia đı̀nh và cộ ng đoà n đe chú ng ta khuyen khı́ch nhau trê n đường canh tâ n đức tin. Muon hoa thơm củ a tı̀nh yê u mọ c lê n và nả y nở trong cộ ng đoà n và cá c gia đı̀nh, trong trá i tim cá c linh mụ c,cá c vị lã ng đạ o, ba má cũ ng như giá o dâ n và giới trẻ , chú ng ta phả i xâ y dựng cá c trá i tim đó trê n că n bả n đức cô ng chı́nh. Những ai đó i

khá t sự cô ng chı́nh sẽ hướng dan chú ng ta đi qua đê m toi. trong tâ m hon cô ng chı́nh, trong má i nhà am cô ng chı́nh, trong cộ ng đoà n khao khá t sự cô ng chı́nh, những hoa muô n mà u củ a tı̀nh yê u sẽ đua nở. Hãy reo mừng Yavê hỡi các bạn công chính Ngợi khen Ngài, vì phần thưởng Ngài dành cho người công minh. Lời Yavê là lời chính trực Ngài yêu qúy sự công bằng ngay thẳng Tình yêu của Ngài tràn đầy dương thế. Phúc cho bạn chọn Ngài làm cơ nghiệp và giữ đường lối của Ngài. (TV 33)



A thought from St. Ignatius of Loyola Before determining on an enterprise we should offer it to God, seeing that success must come only from Him; nevertheless, in the choice of means and by constant efforts, work as if the entire success depended altogether on ourselves.—Bartoli, Vol ii, p. 955 40  


donghanh.org

‚ Kính Mùng Me. _ ‚ dây ` on phúc há c biệ t han với cá c kinh nguyệ n khá c, kinh Kı́nh Mừng đã được gó p lạ i trả i qua nhieu the kỷ bởi nhieu người khá c nhau được nhac đen trong Kinh Thá nh. Đau tiê n là lời chà o mừng củ a sứ than Gabriel: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng” (Luca 1:28). Câ u thứ hai cũ ng trı́ch từ Phú c Am Luca là lời củ a người chị họ Elisabet: “Em được chúc phúc hơn mọi người nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” (Luca 1:41) Trong những the kỷ đau, những giá o hữu tiê n khởi, đặ c biệ t là cá c an sı̃ đã bat đau noi lien hai câ u đau tiê n nà y và đọ c thà nh kinh Kı́nh Mừng. Chuyệ n ke rang nữ thá nh Elisabet xứ Hung Gia Lợi đã có thó i quen đọ c kinh nà y cả tră m lan moi ngà y, lậ p đi lậ p lạ i liê n tụ c. Tước hiệ u “Mẹ Thiê n Chú a” củ a Đức Mẹ cũ ng có mộ t lịch sử khá đặ c biệ t. Và o nă m 431 mộ t Cô ng Đong được triệ u tậ p tạ i Ephê sô đe bà n thả o ve việ c có the tuyê n xưng Đức Mẹ là Mẹ Thiê n Chú a (Theotokos) chă ng? Hay là chı̉ tuyê n xưng Đức Mẹ là Mẹ Đức Kitô (Christotokos) mà thô i? Đa so cá c nghị phụ đã đong ý với

MARY HỒNG NGUYÊN 

K

tước hiệ u “Mẹ Thiê n Chú a” và đã to chức mộ t nghi thức đặ c biệ t đe tô n vinh Đức Mẹ với tước hiệ u nà y. Và o khoả ng đau the kỷ thứ 7, thá nh Severos, thượng phụ Alexandria đã thê m và o mộ t lời cau xin: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng tôi là kẻ có tội, Amen.” Cá c giá o hữu Tâ y phương cũ ng có thê m những lời cau xin tương tự. Nhưng phả i chờ đen Cô ng Đong Trent ở the kỷ 16, Giá o Hộ i mới chı́nh thức chap nhậ n toà n bộ kinh Kı́nh Mừng như chú ng ta đang đọ c ngà y hô m nay. ı̀ vậ y, khi đọ c kinh Kı́nh Mừng, chú ng ta được liê n ket với Giá o Hộ i từ thời sơ khai qua suot giò ng lịch sử nhâ n loạ i, cho đen nay và mã i mã i đe ca tụ ng và cau xin với Đức Mẹ trong tin yê u và hy vọ ng.

V

 41 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

Thánh Têrêsa trong dòng Kín

N

ă m 1886, Marie Martin, người con cả củ a gia đı̀nh gia nhậ p Dò ng Kı́n cù ng với cô em gá i Pauline. Nă m sau, Leonie Martin và o Dò ng Thă m Vieng tạ i Caen. Tê rê sa xin phé p thâ n phụ đe cù ng và o Dò ng Kı́n với cá c chị. Có lẽ ô ng Louis cũ ng đã biet trước 42  

đieu nà y. Tuy the, ô ng van cả m thay muộ n phien vı̀ ba người con gá i khá c đã dâ ng mı̀nh cho Chú a roi. Tuy nhiê n, vı̀ khô ng tiec Chú a đieu gı̀, ô ng khô ng những đã ưng thuậ n mà cò n het lò ng giú p đỡ đứa con ú t Tê rê sa đạ t được mụ c đı́ch nà y.


donghanh.org

BÍCH  HẢI và THANH HƯƠNG ghi lại 

Tánh Cương Quyết của Têrêsa Khi chưa được mười lă m, mộ t lan nữa Tê rê sa đi gặ p cá c vị có tham quyen tạ i Dò ng Kı́n Carmelite đe xin đi tu. Tê rê sa lạ i bị từ choi. Cha linh hướng khuyê n Tê rê sa trở lạ i lú c 21 tuoi. "Lẽ dı̃ nhiê n, ngà i thê m, "con có the gặ p Đức Cha đe xin phé p. Cha chı̉ là người thừa hà nh mà thô i." Linh mụ c khô ng biet cá tı́nh quyet liệ t củ a thieu nữ nà y! Cho tới ngà y lâ m chung, Đức Giá m Mụ c Hugonin củ a thà nh Bayeux khô ng bao giờ quê n được Tê rê sa khi cô đen tò a Giá m Mụ c cù ng với thâ n phụ đe xin Đức Giá m Mụ c cho phé p đi tu trước tuoi. Đức Cha hỏ i "Con chưa mười lă m mà con đã dá m xin đieu nà y ư?" Tê rê sa trả lời, "Con đã ao ước và o Dò ng Kı́n từ khi con mới có trı́ khô n." Đức Giá m Mụ c ngạ c nhiê n khi thay thâ n phụ củ a Tê rê sa cũ ng het lò ng ủ ng hộ con mı̀nh, mộ t đieu Ngà i chưa thay bao giờ. "Mộ t người cha san sà ng dâ ng con mı̀nh cho Chú a, như đứa con san sà ng dâ ng mı̀nh cho Chú a," Đức Giá m Mụ c nhậ n xé t. Trước khi đi phỏ ng van, Tê rê sa bới tó c lê n đe coi già dặ n hơn. Tuy nhiê n, đieu đó chı̉ khien Đức Cha buon cười, và sau nà y, moi khi có dịp gặ p lạ i Tê rê sa ngà i hay nhac đen giai thoạ i nà y. Dù có cả m tı̀nh với người thieu nữ, Đức Cha Hugonin khô ng nhậ n lời Tê rê sa ngay. Ngà i muon cô có thê m thı̀ giờ suy nghı̃. Ngà i cho bo con Tê rê sa biet là ngà i sẽ biê n thơ cho biet quyet định sau.

Tê rê sa đã định trước là neu that bạ i tạ i tò a Giá m Mụ c thı̀ cô sẽ đen La Mã và xin phé p Đức Giá o Hoà ng. The là , và o thá ng 11 nă m 1887, ô ng Louis đưa hai con gá i, Tê rê sa và Celine đi hà nh hương bê n Y cù ng với mộ t nhó m giá o dâ n Phá p. Người Cô ng Giá o toà n cau đã đo ve Kinh Thà nh Vı̃nh Cửu đe mừng 50 nă m thụ phong linh mụ c củ a Đức Giá o Hoà ng Leo XIII. Trong cuon Tự Thuậ t đời mı̀nh, Tê rê sa đã phá c họ a mộ t bức tranh khi đi thă m vieng mien Nam Au Châ u. Ơ Rô ma, Tê rê sa say mê Hı́ Trường. Lịch sử tử đạ o củ a những người theo Chú a đã đá nh độ ng sâ u xa tâ m khả m củ a người thieu nữ. Mộ t khi đã và o bê n trong, hai chị em Tê rê sa đã phớt lờ những luậ t lệ cam đoá n khô ng cho du khá ch đi xuong khu đo ná t đe tới khu đau trường. Cả hai đã tron khỏ i nhó m củ a mı̀nh, trè o qua nhieu hà ng rà o cả n đe đi xuong khu đo ná t và qù y xuong cau nguyệ n trê n nen Hı́ Trường. Sau khi nhặ t mộ t và i viê n đá mang ve là m di tı́ch, hai chị em trở lạ i với nhó m hà nh hương. Khô ng mộ t ai đe ý đen sự vang mặ t củ a hai cô gá i, trừ thâ n phụ củ a họ . Và o ngà y cuoi củ a thời gian thă m vieng Rô ma, Tê rê sa được tiep kien Đức Giá o Hoà ng Leo XIII. Đó là ngà y Chủ Nhậ t, 20 thá ng 11, nă m 1887. “Người ta dặ n là khô ng được nó i chuyệ n với Đức Giá o Hoà ng, vı̀ thời giờ khô ng cho phé p," Tê rê sa ke. “Tô i quay sang hỏ i ý chị Celine. Chị khuyen khı́ch: "Em cứ nó i!" The là chı̉ mộ t lá t sau, từ châ n Đức Giá o  43 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

Hoà ng và với đô i mat đam lệ , Tê rê sa nó i lớn, "Lạ y Đức Giá o Hoà ng, con muon xin Ngà i mộ t đieu rat quan trọ ng! Nhâ n dịp Ngà i mừng 50 nă m thụ phong Linh Mụ c, xin cho con được và o Dò ng Kı́n khi con mười lă m tuoi." Đay ngạ c nhiê n và bat bı̀nh, cha Reverony, hướng dan viê n củ a nhó m hà nh hương người Phá p nhı̀n chò ng chọ c và o người thieu nữ tá o bạ o nà y. Ngà i lạ nh lù ng thưa, "Lạ y Đức Thá nh Cha, cô bé nà y muon và o Dò ng Kı́n khi mới 15 tuoi. Cá c vị be trê n đang suy nghı̃ ve van đe nà y." Nghe the, Đức Thá nh Cha đá p lời Tê rê sa, "The thı̀ con hã y là m theo lời be trê n, con nhé ." Tê rê sa ke tiep, “Co gang lan cuoi, tô i đặ t tay lê n đau goi Đức Thá nh Cha và nó i, “Lạ y Đức Thá nh Cha, neu Ngà i nó i ‘Ư’ thı̀ mọ i người sẽ phả i nghe theo!” Người nhı̀n cham chặ m và o mặ t tô i roi nó i từng chữ, “Đi đi, neu Chú a muon thı̀ con sẽ và o nhà Dò ng." Tê rê sa khô ng muon rời Đức Thá nh Cha. Vı̀ the, cá c cậ n vệ Giá o Hoà ng phả i nâ ng cô thieu nữ đang khó c nức nở lê n và dı̀u ra ngoà i. Tê rê sa được tặ ng mộ t me đay Đức Giá o Hoà ng Leo XIII. Neu có dịp gặ p Đức Thá nh Cha, có lẽ Bà vú Victoire đã cho Người biet là Người khô ng nê n ngạ c nhiê n, vı̀ bà đã từng chứng kien sự quyet liệ t củ a Tê rê sa, dù hiem hoi. CARMEL Đau nă m 1888, Mẹ Be Trê n Dò ng Kı́n 44  

Lisieux cho biet là Tê rê sa sẽ được nhậ n và o Dò ng, nhưng phả i kiê n nhan đợi chờ mộ t thời gian. Và o ngà y mong 9 thá ng Tư, nă m 1888, trong nước mat, xú c cả m nhưng đay quyet liệ t, Tê rê sa chà o vı̃nh biệ t că n nhà mı̀nh đã song lâ u nă m và gia đı̀nh dau yê u đe ve song với Chú a Giê su "mã i mã i" trong sa mạ c và cù ng với cá c nữ tu trong bon bức tường củ a Dò ng Kı́n. Tê rê sa mới mừng Sinh Nhậ t thứ 15 củ a mı̀nh ba thá ng trước. Tı̀nh trạ ng sức khoẻ cà ng ngà y cà ng xuong doc củ a ô ng Louis là mộ t đá m mâ y đen nơi châ n trời. Celine ở nhà să n só c cho thâ n phụ , vı̀ ô ng bị lan. Mộ t lan trong thá ng Sá u nă m 1888, ô ng đi lang thang ra khỏ i nhà và lạ c mat ba ngà y. Ong đi lê n mã i tậ n Le Havre, cá ch Lisieux 65 câ y so. Thá ng 8 nă m đó , sau mộ t chuoi đứt mạ ch má u nã o, ô ng Louis bị tê liệ t toà n thâ n. Những nă m trước đó , khi cò n thơ au, Tê rê sa hay leo lê n că n phò ng sá t má i nhà đe nhı̀n ra ngoà i bau trời trong xanh. Mộ t hô m, khi thâ n phụ đi cô ng tá c ở Alençon, Tê rê sa trô ng thay ở dưới vườn hı̀nh dạ ng mộ t người đà n ô ng lưng cò ng, thâ n mı̀nh vẹ o cong. Tê cứng vı̀ sợ hã i, Tê rê sa thé t lê n,"Papa, Papa." Chị Marie lú c đó ở gan nghe được tieng la quen thuộ c củ a em mı̀nh nê n đã chạ y vộ i đen. Hı̀nh ả nh lạ lù ng trong vườn bien mat. Marie tran an em và khuyê n em nê n quê n đi những gı̀ vừa xay ra. Nhưng suot 14 nă m trời hı̀nh ả nh đó luô n ở trong tâ m khả m Tê rê sa. Bâ y giờ, khi cha mı̀nh thực sự bị tê liệ t, ý nghı̃a củ a hı̀nh


donghanh.org

ả nh Tê rê sa thay được trong vườn nhà ngà y xưa đã trở thà nh sự thậ t. Tuy the, ô ng Louis cũ ng co gang có mặ t trong buoi le Tê rê sa mặ c á o Dò ng và o ngà y 10 thá ng Giê ng nă m 1889. Khô ng lâ u sau, và o ngà y 12 thá ng Hai, ô ng phả i và o nhà thương vı̀ bệ nh lan hoà nh hà nh. Tê rê sa vô cù ng đau kho trước sự lă ng nhụ c thâ n phụ mı̀nh phả i chịu vı̀ că n bệ nh quá i á c. "Chao ơi, so với ngà y ay, tô i khô ng có sự đau kho nà o hơn!!!" Từ đó , Tê rê sa hieu được sự che rieu Chú a Giê su sẽ chịu qua những lời tiê n tri củ a Isaiah. Ong Louis thu het tà n lực đe đi thă m con gá i lan cuoi và o thá ng Nă m, 1892. Hai nă m sau, và o nă m 1894, ô ng qua đời khi có Celine bê n cạ nh. Và o thá ng Chı́n nă m 1894, cù ng ba chị và cô em ú t, Celine và o Dò ng Kı́n. Tê rê sa song chı́n nă m tạ i Dò ng Kı́n Lisieux. Cá c nữ tu khá c coi ngà i là mộ t nữ tu tot là nh, khô ng hơn khô ng ké m. Tê rê sa có nhieu nă ng lực và tậ n tâ m. Ngà i chă m lo phò ng đe đo thá nh, dọ n dẹ p phò ng ă n, vẽ tranh ả nh, soạ n những lời nguyệ n ngan cho cá c chị em nữ tu, là m thơ, và song cuộ c đời cau nguyệ n liê n lı̉. Be Trê n giao cho Tê rê sa cô ng việ c huan luyệ n cá c cô gá i mới và o nhà Tậ p. Nhı̀n bê n ngoà i, nữ tu Dò ng Kı́n nà y khô ng có gı̀ đặ c biệ t. Tê rê sa cả m kı́ch khô ng khı́ thiê ng liê ng củ a nhà Dò ng. Sự kı́nh sợ Thiê n Chú a nghiê m khac, hay bá o thù và họ c thuyet Jansenism van cò n ả nh hưởng

sâ u đậ m tạ i nơi đâ y. Họ c thuyet nà y bat nguon từ Phá p, chú trọ ng và o tộ i nguyê n to, sự sa đọ a củ a con người, sự tien định và tin là Chú a Giê su chı̉ chet cho mộ t so người đã được chọ n mà thô i. Họ c thuyet nà y đã bị Giá o hộ i Cô ng giá o ket á n là lạ c đạ o. Mộ t so nữ tu luô n luô n lo sợ đức cô ng thang củ a Thiê n Chú a và đau kho mã nh liệ t bởi sự boi roi lương tâ m nà y. Tê rê sa cũ ng khô ng trá nh khỏ i sự lo lang thá i qú a ve tı̀nh trạ ng linh hon củ a mı̀nh. Dù sau khi xưng tộ i tong quá t với cha linh hướng Pichon, mộ t linh mụ c dò ng Tê n và o thá ng Nă m 1888, Tê rê sa van cả m thay boi roi, bat an. Nhưng mộ t sự bı̀nh an bao la đã đen với ngà i sau khi tuyê n khan, và o thá ng Chı́n nă m 1890. Nhờ và o bà i đọ c củ a Thá nh Gioan Thá nh Giá mà Tê rê sa đã được giả i thoá t. Trong hai bà i "Spiritual Canticle/Thá nh Ca Thiê ng Liê ng" và "Living Flame of Love/Ngọ n Lửa Tı̀nh Yê u" ngà i khá m phá ra được "Vị Thá nh Tı̀nh Yê u đı́ch thực." Đâ y chı́nh là con đường Chú a muon Tê rê sa phả i theo. Trong thời gian cam phò ng và o thá ng Mười nă m 1891, mộ t linh mụ c Dò ng Thá nh Phanxicô , cha Alexis Prou, đã phá t độ ng "những ngọ n só ng tự tin và tı̀nh thương," mà trước đó Tê rê sa đã lo ngạ i, khô ng dá m theo. Mù a đô ng nă m 1890‐1891, dịch cú m đã lay đi ba người chị củ a Tê rê sa, cù ng với mẹ Geneviè ve, vị Thá nh và là người đã lậ p ra Dò ng Kı́n Lisieux. Nhờ khỏ e mạ nh nê n Tê rê sa đã thoá t chet.

 45 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

Tê rê sa rat vui mừng khi biet được chị Pauline (Agnes de Jesus) đã được bau ke vị Mẹ Marie de Gonzague và o thá ng Hai, nă m 1893. Pauline giao cho Tê rê sa việ c là m thơ và soạ n kịch cho những nghi thức te le và cá c le lạ c trong vù ng, trong đó có hai vở kịch ve Thá nh Joan d'Arc, "người chị yê u dau" củ a Tê rê sa, do chı́nh Tê rê sa thủ dien và ngà i dien xuat với het cả tâ m hon. Khi Celine gia nhậ p Dò ng Kı́n cù ng với cô em ú t Tê rê sa và o thá ng Chı́n nă m 1894, Celine đem theo chiec má y hı̀nh. Nhờ chiec má y ả nh nà y, cá c nữ tu đã linh độ ng hó a những buoi giả i lao củ a nhà Dò ng và đe lạ i hı̀nh ả nh củ a Tê rê sa cho hậ u the. Têrêsa Tiến Triển Trên "Con Đường Nhỏ Bé" Tê rê sa biet sự nhỏ bé củ a mı̀nh. "Tô i khô ng là m sao trưởng thà nh được. The cho nê n tô i phả i vá c trê n vai mọ i bat toà n củ a tô i. Nhưng tô i muon tı̀m cá ch lê n Thiê n Đà ng qua con đường nhỏ bé , mộ t con đường ngay chı́nh, rat ngan và hoà n toà n mới mẻ ." Tê rê sa dien tả mộ t thang má y trong ngô i nhà củ a mộ t người giau có . Ngà i tiep, "Tô i muon tı̀m mộ t thang má y đưa tô i lê n cù ng Chú a Giê su, vı̀ tô i quá bé nhỏ đe đi lê n cau thang go ghe củ a sự trọ n là nh. Tô i đã tı̀m dau chı̉ củ a thang má y nà y trong Kinh Thá nh, mụ c đı́ch củ a sự ao ước củ a tô i và tô i đọ c những chữ nà y từ miệ ng củ a Sự Khô n Ngoan Hang

46  

Song: "Hã y đe những kẻ bé nhỏ đen cù ng Ta." “Chiec thang má y đưa con lê n Thiê n Đà ng là Cá nh Tay Thiê n Chú a. Lạ y Chú a củ a con, và nhờ đó con khô ng bao giờ phả i trưởng thà nh, và con luô n luô n nhỏ bé và trở thà nh bé nhỏ hơn.” Ngà i đã phó thá c cho Chú a Giê su và luô n luô n vâ ng theo Thá nh Y Chú a. Thiê n Chú a dường như khô ng đò i hỏ i đieu gı̀ to tá t nơi ngà i. Nhưng Tê rê sa cả m thay khô ng the thực hiệ n được mộ t đieu bá c á i nà o, dù nhỏ đen đâ u. Vı́ dụ như mộ t sự quan tâ m khô ng đá ng ke, mộ t sự kiê n nhan hay mộ t sự thô ng cả m nhỏ nhặ t. Do đó , ngà i đã phó dâ ng cuộ c đời ngà i cho Chú a Giê su với hy vọ ng Người sẽ hà nh độ ng trong ngà i. Mộ t lan nữa ngà i bat chước lời tuyệ t hả o củ a Thá nh Phaolô , "Tô i có the là m mọ i đieu trong Người vı̀ Người đã giú p tô i mạ nh mẽ ." "Mọ i sự" bao gom gan như tat cả mọ i sự đã được mời gọ i ngà i hà nh độ ng trong đời song tẻ nhạ t củ a nhà Dò ng. Đời song trong Dò ng Kı́n cũ ng khô ng phả i khô ng có van đe: những va chạ m vı̀ sự chung đụ ng trong nhà Dò ng, sự bă ng giá củ a mù a Đô ng, che độ dinh dưỡng mới và những khó khă n trong việ c cau nguyệ n (hai giờ cau nguyệ n và bon tieng rưỡi nghi thức te le.) Mộ t hô m, khi đang giặ t khă n tay cù ng với cá c nữ tu khá c, mộ t nữ tu cứ vă ng nước nó ng dơ ban và o mặ t Tê rê sa, khô ng phả i mộ t hay hai lan mà rat nhieu lan. Có lẽ bạ n cò n nhớ sự nó ng tı́nh củ a Tê rê sa? Ngà i gan noi cơn tam bà nh, nhưng đã khô ng nó i nă ng


donghanh.org

Bàn viết và  cuốn hồi ký của Têrêsa 

gı̀. Chú a Giê su đã giú p Tê rê sa chap nhậ n sự vô tı̀nh nà y củ a cô bạ n nữ tu và đã tı̀m được bı̀nh an. Mộ t lan khá c, trong đời song hang ngà y củ a tu việ n, Tê rê sa đã dù ng tuoi trẻ củ a mı̀nh đe giú p nữ tu tê n St. Pierre, mộ t nữ tu dù có tuoi nhưng khô ng vı̀ the mà sao lã ng cá c việ c hang ngà y trong nhà Dò ng. Tê rê sa giú p cụ nữ tu nà y khi di chuyen trong hà nh lang. "Con đi nhanh qú a!" cụ nữ tu than. Tê rê sa chậ m lạ i, "Nhanh lê n nà o," cụ lạ i hoi. "Tay con đâ u? Sao ta khô ng thay tay con? Con mà bỏ tay ta ra thı̀ ta sẽ ngã cho mà xem." Sau cù ng cụ cò n tuyê n bo mộ t câ u: "Ta đã khô ng sai khi nó i là con cò n qú a nhỏ đe giú p ta mà !" Tê rê sa chap nhậ n mọ i sự và chı̉ mı̉m cười. Đâ y là "con đường nhỏ bé " củ a ngà i. Mộ t lan, trong nhà nguyệ n có mộ t nữ tu liê n tụ c tạ o những tieng lá ch cá ch khá c thường. Tê rê sa khô ng nó i gı̀, vı̀ nghı̃ nữ tu nà y có the đang nghịch với co

trà ng hạ t, hay hà m ră ng giả khô ng vừa khı́t. Tieng lá ch cá ch nà y là m cho Tê rê sa bực mı̀nh lam. Tieng độ ng ghim sâ u và o ó c ngà i. Tê rê sa toá t mo hô i vı̀ khó chịu. Ngà i co gang bịt tai lạ i, nhưng van khô ng trá nh được tieng độ ng. Roi, như mộ t vı́ dụ củ a "đường bé nhỏ " củ a mı̀nh, Tê rê sa đã bien tieng lá ch cá ch thà nh mộ t cuộ c hò a nhạ c và dâ ng lê n Chú a Giê su như là mộ t lời kinh. "Tô i bả o đả m với bạ n," Tê rê sa ke lạ i mộ t cá ch dửng dưng, "đó khô ng phả i là lời cau nguyệ n cho Sự Thinh Lặ ng." Tê rê sa, mộ t nhà than bı́ vı̃ đạ i mà lạ i hay ngủ gụ c khi cau nguyệ n. Ngà i mac cở vı̀ khô ng the tı̉nh tá o được khi cau nguyệ n trong nhà nguyệ n. Sau cù ng, với mộ t cá ch de yê u và xá c thực củ a "con đường nhỏ bé ", Tê rê sa nó i, cũ ng như cha mẹ yê u thương cá c con khi chú ng ngủ hay thức, Chú a yê u thương ngà i ngay cả khi ngà i ngủ trong giờ cau nguyệ n. 

 47 


COMIGO ‐ SỐ 2/2017

KỲ NGUYỄN 

Con chiên lac . Con giong chiê n nê n lam mộ ng nhieu mơ Con trẻ net nê n ơ thờ chenh mả ng Con non người nê n mê mả i si khờ Con thực tâ m khô ng có he muon phả n Lạ c loi tạ i mê kỳ hoa dị thả o Lạ c bay vı̀ ham doi giả phù vâ n Lạ c chı́nh con do say đam bụ i tran Lạ c chủ bởi khô ng nghe người dạ y bả o Chó canh giữ ay the mà trung hậ u Chó gam gừ khi lang só i chực rı̀nh Chó xô ng pha cho chiê n được an ninh Chó chı̉ nghı̉ khi hoà n thà nh nhiệ m vụ Chủ mỏ i mò n đi tı̀m chiê n lạ c bước Chủ hien là nh luô n kiê n nhan đợi chờ Chủ chă m lo nê n người luô n đi trước Và bọ c hậ u cho chiê n khỏ i bơ vơ Người chă n mướn là m sao được như chủ Kẻ chă n thuê chı̉ là m đủ được lương Người là m mướn đâ u quê n ă n mat ngủ Đâ u xả thâ n đâ u dau giã i gió sương. Con cả m thay con cũ ng thường như the Giữ luậ t Người con trı̀ trệ luô n luô n Song ỷ lạ i như mộ t kẻ chă n thuê Nhưng cứ đò i cho được chủ tă ng lương Cú i xin Ngà i rộ ng lượng thứ tha cho.

48  


donghanh.org

ĐẶT BÁO IN:  COMIGO đến với bạn đọc hai tháng một lần  ‐  Gửi theo nhóm:     $20/1 năm (USA)     $30/1 năm (Canada)  ‐  Gửi riêng :     $26/1 năm (USA)     $36/1 năm (Canada)   Xin liên lạc với :  DONG HANH‐CLC  P.O. Box 2862  Merrifield, VA 22116 


comigo

TẬP SAN HUẤN LUYỆN & LIÊN LẠC ĐỒNG HÀNH ‐ CLC 

Địa chỉ liên lạc: ÐỒNG HÀNH-CLC P.O. Box 2862 Merrifield, VA 22116 - bao@donghanh.org

Comigo 2017-2  
Comigo 2017-2  
Advertisement