Page 1

comIgo

2017/Sô´ 1 CÔNG ĐOÀN ĐỒNG HÀNH ‐   ·  CHRISTIAN LIFE COMMUNITY 

FATIMA 1917-2017


HERMANOLEON

COMIGO ‐ SỐ 1/2017

“Ước muốn của tôi là chinh phục cả nhân loại. Tôi sẽ lôi kéo mọi người  đến với tôi (comigo). Những người theo tôi sẽ ở với tôi, cùng lao tác  với tôi và đối diện những thách đố  với tôi, cùng cầu nguyện và tỉnh  thức với tôi. Ai làm việc với tôi  và chịu đau khổ với tôi, sẽ cùng  chia sẻ vinh quang Nước Trời  với tôi.”   [LT #93]

comigo

TẬP SAN HUẤN LUYỆN & LIÊN LẠC ĐỒNG HÀNH‐CLC 

Ban Phục Vụ  Trưởng Cộng Đoàn‐Phạm Quang Trung, Phó Cộng Đoàn‐Nguyễn Nam Phương    Ecclesial Assistant‐LM Nguyễn Hùng S.J   Các Vùng: Âu Châu‐Phan Thi Hương ● Canada‐Trần Thiên Nga ● Đông Bắc‐Hàng Minh ●         Tây Nam‐Vũ Đức Hưng ● Trung Tây‐Trần Thái Sơn    Các Ban: Gia Đình‐Đinh Quang Hảo, Đinh Lệ Hằng ● Huấn Luyện‐Nguyễn Mộng Hằng ●       S.E.E.D.‐Thảo Vy Vũ ● Tài Chánh‐Mai Anh Đào ●   Thực hiện 

Vũ Tiến Long, Trương Thành Hào, Đỗ Kim Giao, Nguyễn Phương Hà, Đào Quỳnh Hương, Lê Như  Liên, Trần Thiên Nga, Nguyễn Thu Phong 

Hỗ Trợ 

Ban Huấn Luyện 

COMIGO is a publication of Đồng Hành‐CLC, a community of the Christian Life Community USA (www.clc‐usa.org).   Christian Life Community is a Public International Pontifical Association present in more than 60 countries around the  world (www.cvx‐clc.net) 


donghanh.org

Cá c bạ n quý men, ă m nay, cù ng với Giá o Hộ i chú ng ta kỷ niệ m 100 nă m Đức Mẹ hiệ n ra tạ i Fatima. Việ c mừng kı́nh can nhac nhở chú ng ta là cá c mệ nh lệ nh Đức Mẹ ban cho the giới van chưa được thực hiệ n, Thiê n Chú a van cò n bị xú c phạ m, tộ i loi van lan trà n và nguy cơ chien tranh the giới van đe dọ a nhâ n loạ i mộ t cá ch nghiê m trọ ng. Do đó chı́nh chú ng ta can đá p ứng những lời nhan nhủ củ a Đức Mẹ mộ t cá ch nhiệ t tı̀nh, bang việ c cau nguyệ n và co độ ng cho việ c thi hà nh cá c lời nhan nhủ củ a Đức Mẹ . Ban Phụ c Vụ Đong Hà nh đã chọ n việ c mừng kỷ niệ m nà y là m chủ đe cho cá c cuộ c Họ p Mặ t Vù ng nă m nay. Đe cộ ng tá c với ý định nà y, Comigo sẽ xin ghi lạ i những điem chı́nh củ a cá c dien bien Fatima trong so nà y và so ke tiep, như những khởi điem đe mong cá c bạ n tiep tụ c tı̀m kiem và đà o sâ u thê m nơi những tà i liệ u củ a Giá o Hộ i trong nă m nay. Thưa cá c bạ n, Trong so nà y cá c bạ n sẽ tı̀m thay nhieu bà i nó i lê n sự quan trọ ng củ a việ c cau nguyệ n với đô i mat. Sr. Svoboda có mộ t câ u chuyệ n thậ t ngan và ket thú c bang lời nguyệ n: “xin giúp con nhìn mọi sự việc với cặp mắt của Chúa” (tr. 11). Thậ t vậ y, Thiê n Chú a cho chú ng ta đô i mat nhưng,  Chưa chac chú ng ta đã nhı̀n thay het những nhu cau củ a anh chị em mı̀nh,

N

 Chưa chac chú ng ta đã nhı̀n thay het những bệ nh hoạ n củ a xã hộ i, như the có the coi như mộ t phan nà o có the bị mù ve luâ n lý (tr. 9).  Chưa chac chú ng ta đã nhı̀n thay cá i ý nghiã cao đẹ p củ a mộ t cuộ c song con người dù người đó gặ p bat hạ nh vı̀ bệ nh tậ t, và tai nạ n (tr. 18).  Chưa chac chú ng ta đã biet nhı̀n ra con người thậ t củ a mı̀nh mộ t cá ch trọ n vẹ n, đe thay cả cá i kho tà ng vô gı́a chat chứa trong lò ng ‐ mà cha Zundel gọ i là thiê n đà ng trong tâ m hon (tr. 50),  Và cũ ng chưa chac chú ng ta đã nhı̀n thay rõ cá i bó ng toi trong con người mı̀nh, cá i bó ng toi chứa đựng tat cả những gı̀ tiê u cực, những gı̀ chú ng ta muon giau diem khô ng muon cho người khá c biet (tr. 46). Như người mù thà nh Giê ‐ri‐cô , chú ng ta can xin Chú a giú p chú ng ta trong Mù a Chay nă m nay được nhı̀n thay Chú a trong mọ i sự, mọ i bien co củ a cuộ c đời. hâ n chú c cá c bạ n mộ t Mù a Chay thá nh thiệ n và cù ng được song lạ i với Chú a Ki‐tô đe cù ng được hưởng vinh quang củ a Ngà i. Quý men, Comigo

T

 1 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

Sô´ 1.2017

~

!âv æʼ gÜ|Ç{ aâ@ʼ `tÜ|t ` HY VONG NIÊM . CUA NHÂN LOAI .

20 Các lần hiện ra của thiên thần 24 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 38 Các nhân chứng ‐  EWTN/T H 44 Kính mừng Maria ‐ T N 2  


donghanh.org

Công Ðoàn ·

4 Tâm tình Ban Phục Vụ P T 6 Tường trình về Đại Hội Mục Vụ   Gia Đình 2016   

‐Â H

´ Luyên Huân ·

9 Đôi mắt Chúa ban  D .A H 11 Sơ Rose  S .S 12 Mầu nhiệm Phục Sinh ‐ Bài học tình yêu  thập giá ‐ N Q Thiên Chúa ‐ Đấng khiêu vũ   15 K N   16 Vòng tròn tình yêu  K G 18 Thành công trên đời   M S ‐T T 44 Tự biết mình trong khi nhận định   V T L 50 Trao tặng cuộc sống của mình cho  Thiên Chúa ‐ M Z Xin vực con lên   53 K N   54 Những năm tháng dưới mái trường  của thánh Têrêsa ‐  58 Đàm thoại với cha Anselm Grün   về cầu nguyện    B

H

T

Đại Hội Mục Vụ Gia Đình 2016 tại Houston, TX

Tây Nam mừng Xuân Đinh Dậu

H

Đông Bắc ‐ March for Life

 3 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

TÂM TÌNH BAN PHỤC VỤ

Các chương trình, sinh hoạt, dự tính đầy bận rộn  và đòi hỏi ... mang lợi ích gì cho tôi, giúp Nhóm,  Vùng và ĐH‐CLC như thế nào?  Kı́nh thưa cộ ng đoà n, hú ng ta đang song trong nă m 2017 ‐ mó n quà thời gian Thiê n Chú a trao tặ ng đe chú ng ta thê m cơ hộ i nhậ n biet, yê u men và thờ phượng Ngà i vẹ n toà n hơn. Tạ ơn Thiê n Chú a nhâ n là nh ban cho chú ng ta mó n quà tuyệ t vời nà y. Trong dịp nà y, Ban Phụ c Vụ xin chia sẻ với anh chị em cá c chương trı̀nh, cá c sinh hoạ t đang được cá c mụ c vụ , cá c Vù ng hay Liê n Nhó m dự tı́nh, sap xep cho anh chị em trong nă m nay:  Mụ c Vụ Gia Đı̀nh: To chức 5 khoá MRW cho cá c cặ p hô n nhâ n.  Mụ c vụ SEED: Trong mù a Hè to chức 6 khó a tı̃nh tâ m dà nh cho cá c em nhỏ .  Chương trı̀nh Comigo 2017: Liê n Nhó m Virgina moi thá ng thay phiê n nhau phụ trá ch 9 đe tà i khá c nhau và vui lò ng chia sẻ với cá c nhó m khap nơi.  Guide Trainers: Chuan bị những người huan luyệ n Bạ n Đường Nhó m đe cá c địa phương có the đà o tạ o nhieu Bạ n Đường Nhó m (Group Guide) hau giú p cá c nhó m phá t trien loi song CLC.  Họ p Mặ t Vù ng: Cá c vù ng Trung Tâ y, Đô ng Bac, Tâ y Nam, Montreal‐ Toronto đeu có HMV.

C

4  


donghanh.org

 Ban Huan Luyệ n: Gặ p nhau và o thá ng Tư đe hoà n chı̉nh chương trı̀nh họ c hỏ i.  Ban Phụ c Vụ : Sẽ gặ p nhau và o Mù a Thu đe cù ng nhau chuan bị cho Đạ i Hộ i 2018. Ngoà i ra, nơi moi nhó m, trong cá c Vù ng cò n có thê m biet bao cá c sinh hoạ t khô ng liệ t kê trê n đâ y. Anh chị em có the bă n khoă n: “Cá c chương trı̀nh, sinh hoạ t, dự tı́nh đay bậ n rộ n và đò i hỏ i ke trê n mang lợi ı́ch gı̀ cho tô i, giú p Nhó m, Vù ng và ĐH‐CLC như the nà o?”. Ket quả , chac phan lớn tù y thuộ c sự mở lò ng đó n nhậ n, mức độ đó ng gó p và ho trợ củ a anh chị em, củ a Nhó m và Vù ng. Hy vọ ng cá c no lực phụ c vụ , cá c đe tà i, sinh hoạ t nham xâ y dựng, phá t trien cộ ng đoà n ke trê n giú p gia tă ng lò ng yê u men giữa chú ng ta, giú p anh chi em bớt tı́nh toá n, do dự, sợ hã i khi phụ c vụ , và cá c nhó m san sà ng chia sẻ cá c hong â n nhậ n được qua sinh hoạ t nhó m. an Phụ c Vụ xin anh chị em trong moi lan họ p nhó m nhớ cau nguyệ n cho tat cả cá c sinh hoạ t, dự tı́nh trong nă m 2017 giú p chú ng ta biet yê u men nhau, yê u men gia đı̀nh, yê u men Giá o Hộ i và nhat là có được moi liê n hệ mậ t thiet và ý nghı̃a hơn với Đức Kitô . Đe roi nhờ ơn Chú a, qua moi sinh hoạ t, việ c phụ c vụ , từng chia sẻ chú ng ta chu toà n tot đẹ p sứ mạ ng Chú a trao ban khi cho chú ng ta bước và o the giới nà y – được là m con cá i Thiê n Chú a. Trong Đức Kitô , Phạm Trung

B

 5 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

Tường trình về Đại Hội  Mục Vụ Gia Đình 2016 

K

ı́nh chà o quý Cha Sơ Tuyê n Uý , quý Anh chị em trong Ban Phụ c Vụ CĐĐH‐CLC, ACE trong Ban Gia Đı̀nh tạ i Hoa Kỳ và VN.

Trước het chú ng con, An Hương, xin cả m ơn quý cha sơ và anh chị em đã cau nguyệ n, nâ ng đỡ và hiệ p nhat với chú ng con trong vai trò trưởng ban Gia Đı̀nh. Chú ng con mở lò ng đó n nhậ n lời mời gọ i nà y với bao nhiê u giới hạ n, nhưng tı́n thá c vı̀ biet rang có Chú a, có quý cha sơ và anh chị em luô n đong hà nh với chú ng con. Cả m tạ Chú a đã cho chú ng con cơ hộ i được cù ng lao tá c với Chú a, và ACE trong cá nh đong mụ c vụ Gia Đı̀nh, với bao nhiê u nhu cau khan thiet can được lang nghe và đá p trả . Như anh chị Hả o Hang đã viet, Đạ i Hộ i Mụ c Vụ gia đı̀nh vừa qua đá nh dau chặ ng đường 10 nă m Ban Gia đã đá p trả lời mời gọ i củ a Chú a, lê n đường phụ c vụ cá c gia đı̀nh. Chú ng con đã cù ng nhau nhı̀n lạ i â n sủ ng trong 10 nă m qua. Cả m tạ Chú a Ve mó n quà quý giá là sự song, và bao nhiê u â n sủ ng Ngà i đã tuô n đo trê n chú ng con, Cũ ng như cho trê n mộ t ngà n cặ p đã tham dự cá c khoá . Chú ng con cũ ng có dịp nhı̀n lạ i những thá ch đo can vượt qua, và những điem can phả i thay đoi đe chương trı̀nh tot đẹ p hơn trong tương lai. Trong ngà y cuoi củ a Đạ i Hộ i Mụ c Vụ gia đı̀nh chú ng con cù ng hướng ve tương lai, trong tinh than cau nguyệ n nhậ n định, đe tı̀m ra những châ n trời mà có the Chú a đang kê u gọ i Ban Gia Đı̀nh hướng đen trong những nă m thá ng sap tới.

6  


donghanh.org

1‐ Chân trời sinh hoạt Hậu Canh Tân (HCT) ‐ Post MRW. Hiệ n tạ i Hậ u Canh Tâ n chưa phả i là mộ t cơ cau cap quoc gia tạ i Hoa Kỳ . Nhưng đong thời HCT lạ i là mộ t nhu cau can thiet, đe giú p cá c cặ p đã tham dự khó a tiep tụ c đoi mới, kiệ n cường hơn trong moi liê n hệ GĐ. Đời song cộ ng đoà n với tı̀nh thâ n, lò ng tin tưởng, và sự nâ ng đỡ trong cá c nhó m sinh hoạ t HCT đang là mộ t chứng từ. Thı́ dụ sinh hoạ t HCT bê n VN, và mộ t so nhó m đâ y đó tạ i Hoa Kỳ . Đong thời từ cá c nhó m hậ u Canh Tâ n, cá c cặ p hô n nhâ n được giới thiệ u và khuyen khı́ch đi tham dự cá c khó a Canh Tâ n đời song hô n nhâ n. 2‐ Huấn Luyện GĐ Kitô Giáo ‐ Christian Family Formation: Châ n trời ke tiep mà chú ng con nham tới là phương diệ n Giú p cá c đô i chuan bị bước và o hô n nhâ n ‐ Pre‐Canal Prep; Bạ n đường cá c đô i tâ n hô n ‐ Mentoring Couple. Chương trı̀nh Passport to Purity, là mộ t chương trı̀nh hướng dan cha mẹ đoi thoạ i ve tı́nh dụ c với cá c con mı̀nh. 3. Canh Tân Đời Sống II ‐ MRW II: Châ n trời thứ ba là Canh Tâ n Đời Song II ‐ MRW II. Đâ y là chương trı̀nh dà nh cho cá c cặ p đã tham dự khó a CTĐSHN roi. Khó a CTĐSHN II sẽ được phá t trien giú p tham dự viê n đà o sâ u thê m ve những gı̀ đã được khởi đau trong khó a Canh Tâ n Mộ t, và đi xa hơn với những đe tà i mới. Đe có the đá p ứng những nhu cau hoặ c những châ n trời mới nà y, Đạ i hộ i cũ ng nhậ n thay can thay đoi ve cơ cau to chức. Cho đen nay cơ cau chı́nh van nam trê n vai mộ t so anh chị trê n bı̀nh diệ n quoc gia. Do đó đạ i hộ i cũ ng chuan thuậ n thà nh lậ p mộ t cơ cau cá c vù ng. Trong đó có Trưởng Ban Gia Đı̀nh củ a vù ng và mộ t so tieu ban, thı́ dụ tieu ban hậ u Canh Tâ n, tieu ban in an tà i liệ u. Cá c tieu ban nà y sẽ là m việ c chặ t chẽ với cá c tieu ban cap quoc gia. ı́nh thưa quý cha, sơ và cá c anh chị, chú ng con nhı̀n ve tương lai với những nhu cau và những châ n trời Chú a đang gọ i mời.... cũ ng với những giới hạ n ve nhâ n sự, tà i nă ng và tà i chá nh. Bà i suy niệ m kinh sá ng Thứ Bả y trong Đai Hộ i, do Kim Anh hướng dan, van cò n ở lạ i trong lò ng chú ng con. "Chı́nh chú ng con hã y cho họ ă n...." và với nă m chiec bá nh, hai

K

 7 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

con cá bé nhỏ cá c mô n đệ đem đen, Chú a đã cam lay, chú c tụ ng Chú a Cha, roi bẻ ra , trao cho cá c mô n đệ , phâ n phá t cho dâ n chú ng ă n no. Chú ng con tin rang khi vâ ng theo hiệ u ḷệnh củ a Chú a, Ngà i sẽ dù ng những giới hạ n củ a mı̀nh trao cho Ngà i, và là m những gı̀ Ngà i muon cho chú ng con và cho những người được gửi đen cho chú ng con să n só c. Chú ng con xin cá c cha, sơ và tat cả quý anh chị hiệ p lời cau nguyệ n cho Ban GĐ và cho chú ng con trong hà nh trı̀nh sap tới. Xin Chú a hướng dan, tă ng thê m sức lực cho chú ng con, đe những gı̀ Chú a muon được thực hiệ n tot đẹ p. Chú ng con cũ ng mong ước được đó n nhậ n những gó p ý và nhat là sự tiep tay củ a tat cả cá c anh chị. Cù ng với ACE trong Ban Mụ c Vụ Gia đı̀nh, chú ng con xin châ n thà nh cả m ơn quý Cha, Sơ trong Ban Tuyê n Uý , đã và đang tiep tụ c hướng dan, nâ ng đỡ chú ng con. Cá m ơn ACE an Phụ c Vụ Đong Hà nh‐CLC đã nâ ng đỡ Ban GĐ trong những nă m thá ng qua. Cả m ơn tat cả ACE đã và đang dan thâ n phụ c vụ trong cá c khó a CTĐSHN Hoa Kỳ và quê nhà . hâ n thà nh biet ơn AC Hả o Hang đã quả ng đạ i đá p trả lời mời, phụ c vụ Ban Gia Đı̀nh, trong vai trò Trưởng Ban trong bon nă m qua. Chú a đã dù ng những tà i nă ng, lò ng khiê m nhường và sự khô n ngoan nơi AC đe noi ket ACE trong ban phụ c vụ gia đı̀nh, và hoà n thà nh bao nhiê u chương trı̀nh tot đẹ p cho mụ c vụ GĐ ở Hoa Kỳ cũ ng như bê n quê nhà . Kı́nh chà o quý cha, sơ và cá c anh chị. Hiệ p nhat trong tı̀nh yê u và sứ mệ nh Ân Hương

C

8  


donghanh.org

_ ˘´ Chúa ban Dôi mat Dr. A

C

H

hú ng ta ai cũ ng có những điem mù (blind spots). Tô i cò n nhớ câ u chuyệ n Đức Kitô đen thà nh Giê ricô . Có mộ t người mù ngoi ở cong thà nh lớn tieng kê u lê n “Xin hã y cứu giú p tô i! Xin hã y cứu giú p tô i!” Đức Kitô tien đen gan anh và hỏ i, “Anh muon tô i là m gı̀ cho anh?” Anh ta trả lời, “Xin cho tô i được nhı̀n thay.” Bị mù ve the xá c là mộ t bat hạ nh lớn, vı̀ vậ y người mù nà y mà i nı̉ xin cho được nhı̀n thay. Anh biet anh bị mù như the nà o. Cò n chú ng ta, chú ng ta bị mù ve luâ n lý . Nhưng kho thay chı́nh chú ng ta khô ng nhậ n thay đieu đó . Mù ve luâ n lý là bệ nh cancer củ a xã hộ i ngà y hô m nay. Người ta lú ng tú ng và boi roi ve luâ n lý . Tô i chang may khi đen thà nh pho New York, nhưng cá ch đâ y và i tuan tô i có dịp ghé qua đó . Khi nhı̀n cá ch người ta ă n mặ c bạ n sẽ khô ng the khô ng có ý nghı̃ rang bị mù cũ ng có những lợi điem củ a nó . Và cò n bệ nh điec nữa. Bạ n biet roi, hiem muộ n, khô ng có con cá i là mộ t đieu rat đau buon vı̀ con cá i là phú c đức Chú a ban cho. Nhưng neu tô i có con cá i ngà y hô m nay tô i nghı̃ rang tô i sẽ luô n luô n song trong lo sợ chú ng nó sẽ xem cá c hı̀nh ả nh khiê u dâ m. Khi tô i cò n bé tô i khô ng he biet đen van đe nà y, và khô ng bao giờ thay cá c loạ i hı̀nh ả nh đó . Nhưng ngà y hô m nay, khi bạ n đen cá c cửa hà ng nơi cá c trung

tâ m buô n bá n, cá c bạ n sẽ nhı̀n thay nhan nhả n hı̀nh ả nh sá ch bá o khiê u dâ m. Ngà y nay, là m cá ch nà o đe bả o vệ cá c trẻ nhỏ cò n ngâ y thơ trong trang? Chú ng ta đã nghe Đức Giê su nó i: “Những ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn.” (Mt 18:6) Đó là đieu đang xả y ra ngà y hô m nay. Trẻ con xem TV, và o mạ ng internet suot ngà y. Chú ng bị đau độ c và ô nhiem đieu gı̀? Những hı̀nh ả nh khiê u dâ m! Neu người ta khô ng muon coi đó là van đe đá ng lo, thı̀ người ta sẽ chang là m gı̀ cả . Tô i đã có kinh nghiệ m nà y khi dạ y họ c trong mộ t đạ i họ c tạ i New York. Tô i đã dạ y cả ngà n giờ ve mô n Triet lý . Neu tô i dạ y Phá p Vă n, là tieng mẹ đẻ củ a tô i, thı̀ chac han đã chang có khó khă n gı̀, vı̀ neu có ai giơ tay xin phá t bieu những gı̀ bat đong ý kien với tô i thı̀ chac người đó sẽ bị chê cười ngay, vı̀ tô i rà nh rẽ tieng Phá p, cò n họ c trò củ a tô i thı̀ khô ng. Nhưng khi tô i nó i ve sự thậ t và những đức hạ nh, ve cô ng bang và sự trong sạ ch ‐ bat cứ chủ đe gı̀ ‐ sẽ có nhieu người giơ tay lê n nó i “Tô i khô ng đong ý ! Đó chı̉ là ý kien riê ng củ a bà mà thô i!” Tô i rat can thậ n khi phả i nó i ve bat cứ mộ t đieu gı̀ nơi lớp tô i dạ y. Đó là mộ t trường họ c vô than. Vı̀ the bat cứ đieu gı̀  9 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

tô i nó i mà có chú t dı́nh lı́u đen Kitô giá o, tô i sẽ bị lê n á n là dạ y ve đạ o chứ khô ng thuan tú y triet lý . Có mộ t lan tô i nó i, dù chı̉ thoá ng có ý rang tı̀nh yê u phả i là sợi dâ y liê n ket chặ t chẽ giữa mộ t người nam và mộ t người nữ, chứ liê n hệ nam nữ khô ng phả i chı̉ là đe đi tı̀m cá c thú vui mà thô i. Mộ t sinh viê n giơ ngay tay lê n phả n đoi, “Tô i khô ng đong ý . Tô i đang có rat nhieu vui sướng và cô bạ n tô i cũ ng vậ y. Như the có gı̀ là sai lam?” Tô i phả i nó i thê m đieu gı̀ bâ y giờ? Hoặ c là bạ n đó thay, hoặ c là khô ng. Neu bạ n cò n trẻ và moi toi bạ n ngủ với mộ t người khá c, lú c thı̀ thı́ch, lú c thı̀ khô ng, thı̀ có lẽ khó có the thuyet phụ c bạ n được rang đieu đó sai. Khi bạ n bị mù ve luâ n lý roi thı̀ dı̃ nhiê n bạ n khô ng thay được nữa. Chú ng ta thực sự can cá c ngô n sứ củ a thời Cựu Ước. Nhưng có nhieu người khô ng muon nghe sự thậ t. Khi bom nguyê n tử được che ra và o thậ p niê n 1940, tô i đã nghı̃ tham rang “Ngà y nay, hơn bao giờ het, con người cho rang mı̀nh là Thiê n Chú a.” Hô m nay, chú ng ta đã “tien bộ ” đen mức chú ng ta nghı̃ rang mı̀nh có the đieu khien được mọ i sự theo ý mı̀nh. Trong sá ch Sá ng The, Thiê n Chú a nó i khi tạ o dựng: “Hã y có .” Cò n con người ngà y nay nó i ngược lạ i khi muon hủ y diệ t: “Khô ng cò n.” Ơ nhà , khi tô i bước ra sâ n thượng, tô i có the nhı̀n thay thà nh pho New York, thı̉nh thoả ng tô i thoá ng nghı̃ trong đau, “Chı̉ can mộ t tay khù ng điê n cũ ng có the tiê u hủ y tat cả thà nh 10  

pho nà y trong mộ t phú t đong ho.” Chı̉ can nhan mộ t cá i nú t tat cả mọ i sự sẽ thà nh tro bụ i. Chı̉ có giá n và moi mọ t cò n song só t. Như the, chú ng ta sẽ có the tà n phá the giới nà y, nhưng van tự lừa doi mı̀nh rang sẽ có ngà y chú ng ta tạ o dựng được mộ t the giới mới, sẽ che ngự được bệ nh tậ t, che ngự được sự chet. Chú ng ta sẽ thà nh cá c vua chú a, chú ng ta sẽ trở thà nh than thá nh. Đó là lý do the giới hô m nay bị đe doạ hủ y diệ t. Hã y nhớ chı́nh Sată ng đã nó i “…ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.” Vậ y chú ng ta can phả i là m gı̀? Là m cá ch nà o đe giú p mọ i người nhı̀n thay được? Chac khô ng phả i bang thuyet giả ng. Vı̀ là m như the người ta cho rang mı̀nh muon tỏ ra hieu biet hơn họ . Tô i tin rang giả i phá p tot nhat là cau nguyệ n. Chú ng ta phả i cau nguyệ n cho tat cả mọ i người vı̀ khô ng ai có the bat é p người khá c thay đoi cá i nhı̀n ve mọ i sự. Đong thời chú ng ta cũ ng phả i nhı̀n lạ i chı́nh mı̀nh. Tô i đang ở và o phan cuoi củ a cuộ c đời và tô i cũ ng nhı̀n nhậ n có những đieu mà chı́nh tô i chưa he nhı̀n thay. Đe có the nhı̀n thay những thieu xó t và loi lam củ a tô i, tô i can có mộ t nhâ n đức quan trọ ng nhat được nó i đen trong Phú c Am, đó là sự khiê m nhường. Ai dạ y do chú ng ta ve nhâ n đức khiê m nhường? Thưa: chı́nh Đức Kitô . Con Thiê n Chú a trở nê n người phà m đe chia xẻ sự song yeu đuoi củ a con người.


donghanh.org

Ngà i hieu rõ the nà o là đau kho. Ngà i biet rõ sự khon khó củ a con người. Ngà i biet the nà o là sợ hã i. Chú ng ta hã u cau nguyệ n cho the giới. Chú ng ta hã y cau nguyệ n vı̀ chú ng ta sai lam mộ t cá ch tệ hạ i. Khi đọ c Kinh Thá nh chú ng ta nghe Đức Giê su nó i ve thời cá nh chung, khi con người bat phụ c tù ng và song trong hon loạ n. Có vẻ như Ngà i nó i đen thời chú ng ta đang song ngà y hô m nay.

T

uy nhiê n van có hy vọ ng. Tô i van tin rang cá ch tot nhat đe giú p người khá c là chı́nh chú ng ta cho họ thay nơi chú ng ta sự bı̀nh an và niem vui. Ngay trong sự khiê m ton và giới hạ n củ a mı̀nh, chú ng ta tỏ ra sự bı̀nh an mà Thiê n Chú a muon trao ban, chú ng ta hã y co gang song như vậ y đe người khá c khi nhı̀n và o chú ng ta, họ phả i thac mac hỏ i “Đâ u là bı́ quyet?” Khi đó , có the họ sẽ bat đau thay.



So‚ Rose Sơ Rose là tuyê n ú y tạ i mộ t bệ nh việ n nhi đong. Moi ngà y Sơ thă m vieng cá c trẻ em đau yeu, bệ nh tậ t và thâ n nhâ n củ a cá c em. Sá ng hô m nay Sơ nam đô i tay củ a bé Troy 4 tuoi cả thâ n mı̀nh phả i bă ng bó vı̀ bị phỏ ng nặ ng. Khi Sơ rời phò ng, mộ t y tá thı̀ tham và o tai Sơ, “Em sẽ khô ng qua khỏ i.” Buoi trưa, Sơ cam bı̀nh sữa cho em bé 8 thá ng Justin bị bệ nh AIDS, và nhè nhẹ ru cho đen lú c em ngủ say. Chieu nay, Sơ ô m và an ủ i Carmelita, người mẹ củ a em bé gá i 10 tuoi vừa khá m phá bị bệ nh ung thư má u. Và ngay trước khi rời bệ nh việ n, Sơ giú p đỡ cha mẹ củ a mộ t bé gá i 5 tuoi bị tai nạ n xe, đe hoà n tat thủ tụ c an tá ng cho em. Vừa ve đen nhà , Sơ nghe than phien: “Hô m nay chị ve tre giờ cơm.” Mộ t sơ khá c khô ng vui: “Cá i má y cà phê hô m nay lạ i bị hư.” Gặ p người thứ ba, Sơ Rose nghe than thở: “Hô m nay mưa suot ngà y, chá n quá !” Lạy Chúa, xin giúp con nhìn mọi sự việc với cặp mắt của Chúa. Sr. Svoboda  11 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

TÂM TÌNH MÙA CHAY

Mâu Phuc ` Nhiêm . . Sinh Bài Hoc . Tình Yêu Thâp . Giá 12  


donghanh.org

NGUYỄN QÚY

Hôm nay trên đường đi làm, Quý suy niệm Kinh Thánh Marcô chương 14 câu 21: “Đã hẳn, Con Người ra đi theo lời đã chép về Người. Khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn.” Đây là câu nói mà Giêsu đã thốt lên khi Giuda phản bội Người. Giáo lý Công Giáo dạy chúng ta rằng Giêsu là Thiên Chúa và Người sinh ra không có tội. Vậy thì lý do gì mà một Giêsu không có tội, một Giêsu mang trong mình một Thiên Tính và Nhân Tính lại có thể thốt ra những lời độc địa như thế?

X

in thưa rang Chú a Giê su đang đau kho, Người khô ng the tưởng tượng được 12 tô ng đo là 12 người Chú a yê u quý nhat chọ n ra đe đạ i diệ n cho 12 chi tộ c Do Thá i, đạ i diệ n cho cả mộ t the giới đạ i đong, mà lạ i có người phả n bộ i Chú a. Trong đau kho Chú a đã phả i thon thức “người ta yê u nhat lạ i nỡ lò ng nà o là m cho ta đau đớn khô ng the tưởng tượng được”. Giê su khô ng đau đớn chı̉ vı̀ bị người ta đá nh đậ p, nhưng Giê su đau đớn hơn vı̀ người mı̀nh yê u nhat lạ i là m cho mı̀nh đau kho, và Giê su cà ng yê u chừng nà o thı̀ cà ng đau kho chừng nay. Giu đa là hiệ n thâ n củ a tat cả chú ng ta bởi vı̀ chú ng ta cũ ng là những con người phả n bộ i Chú a. Và chı́nh con người thậ t củ a Giê su đã thậ t sự đau đớn khi bị chı́nh người mı̀nh yê u là m cho mı̀nh ton thương. Chú ng ta sẽ

khô ng bao giờ hieu được sự đau đớn tộ t cù ng củ a Giê su đen khi chú ng ta bị chı́nh người mı̀nh yê u là m cho mı̀nh ton thương. Và trong đau đớn tộ t cù ng đó , Giê su, mộ t con người bang xương, bang thịt, mộ t con người có đay đủ hı̉, nộ , á i, o, phả i thot lê n: “Khon cho kẻ nà o nộ p Con Người: thà kẻ đó đừng sinh ra thı̀ hơn.” Nhưng dù Giê su có phả i đau đớn thot ra những lời đó , Giê su van tiep tụ c cuộ c hà nh trı̀nh củ a mı̀nh lê n Giê rusalem và van san sà ng chet cho “kẻ khon” đó . Vậ y thı̀ chú ng ta họ c được bà i họ c gı̀? Có lẽ chú ng ta sẽ khô ng bao giờ nghı̃ rang moi mộ t người chú ng ta có the là mộ t Giê su, và moi mộ t người chú ng ta cũ ng có the là mộ t Giuđa. Tạ i sao Thiê n Chú a phả i là m người mới có the cứu chú ng ta được? Bởi vı̀ chú ng ta khô ng the tự  13 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

cứu chú ng ta được, khi chú ng ta gặ p đau kho là chú ng ta bỏ cuộ c giữa chừng. Cũ ng như Giuđa trong đau kho tộ t cù ng đã tự tử, cò n Giê su trong đau kho tộ t cù ng van tiep tụ c hà nh trı̀nh cứu nhâ n loạ i cũ ng chı̉ vı̀ Giê su yê u chú ng ta đen tộ t cù ng. Có yê u đen tộ t cù ng thı̀ mới có đau kho đen tộ t cù ng. Giê su và Giuđa đeu là hai con người có khả nă ng phạ m tộ i và có khả nă ng yê u. Cả hai đeu đã đau kho đen tộ t cù ng. Nhưng Giuđa đã bỏ cuộ c giữa chừng, cò n Giê su lạ i khô ng. Tạ i sao lạ i như vậ y? Có phả i vı̀ Giê su có Thiê n Tı́nh cho nê n khô ng phạ m tộ i? Có phả i vı̀ Giê su là Con Thiê n Chú a cho nê n Giê su đã khô ng bỏ cuộ c? Giê su ở the gian khô ng bao giờ biet mı̀nh là Thiê n Chú a Ngô i Hai. Giê su chı̉ biet duy nhat mộ t đieu là moi giâ y phú t củ a cuộ c đời phả i được hiệ p nhat với Chú a Cha. Vı̀ hiệ p nhat với Chú a Cha cho nê n Giê su mới biet mı̀nh là ai và biet mı̀nh phả i là m gı̀. Và đâ y chı́nh là sự khá c biệ t giữa Giê su và Giuđa. Vı̀ the mà Giê su có the nó i trong sá ch Gioan chương 10 câ u 30: “Ta với Cha là mộ t.” Khi nà o chú ng ta có the thot lê n được câ u nó i nà y thı̀ chı́nh chú ng ta là mộ t Giê su thậ t sự. Và đâ y cũ ng chı́nh là câ u nó i củ a thá nh Athanaxiô : “Con Thiê n Chú a đã là m Người đe cho chú ng ta có the được trở thà nh Thiê n Chú a” trong sá ch Giá o Lý Cô ng Giá o chương 460: 78. Nguyê n vă n củ a câ u tieng Anh 14  

là : “For the Son of God becomes man so that we might become God.” Chú ng ta can suy niệ m câ u nà y cho thậ t kỹ neu khô ng chú ng ta sẽ có the bị roi đạ o. Chữ “might” trong câ u nà y rat là quan trọ ng. Chú ng ta khô ng phả i là Thiê n Chú a, nhưng chú ng ta có the trở thà nh Thiê n Chú a. Vậ y thı̀ moi người chú ng ta phả i tự hỏ i bả n thâ n mı̀nh: tô i chọ n trở thà nh Giuđa hay trở thà nh Giê su. Chac chan rang khô ng ai muon chọ n trở thà nh Giuđa cả . Nhưng muon chọ n trở thà nh Giê su thı̀ chú ng ta phả i là m những gı̀ mà Giê su đã là m. Và đe có the là m được đieu đó thı̀ chú ng ta hã y nghe lời Chú a dạ y trong tá m moi phú c thậ t. Và phú c đau tiê n trong sá ch Matthê u chương 5 câ u 3 là : “Phú c thay ai có tâ m hon nghè o khó , vı̀ nước trời là củ a họ .” Mộ t con người có tâ m hon nghè o khó là mộ t con người rat khiê m nhường, mộ t con người có tâ m hon nghè o khó là mộ t con người luô n luô n biet cậ y dựa và o Thiê n Chú a. Mộ t con người có tâ m hon nghè o khó là mộ t con người luô n luô n muon ket hợp với Chú a Cha, luô n luô n muon tı̀m ý Cha và là m theo ý Cha. Chı́nh Chú a Giê su là mộ t con người có tâ m hon nghè o khó . Và vı̀ có tâ m hon nghè o khó mà Chú a Giê su đã ket hợp mậ t thiet với Chú a Cha và là m theo ý Cha. Cho nê n dù Chú a Giê su có đau kho đen tộ t cù ng,


donghanh.org

Ngà i van khô ng ngan ngạ i bước tới thậ p giá và san sà ng hy sinh mạ ng song mı̀nh đe cứu chú ng ta. Có ai trong đời chú ng ta khô ng đau kho, nhưng đã có ai từng bị người mı̀nh yê u nhat là m cho mı̀nh đau kho khô ng? Có những lú c chú ng ta đau kho đen tộ t cù ng, tưởng chừng như khô ng cò n lot thoá t. Tưởng chừng chı̉ có cá i chet mới là giú p chú ng ta het đau kho. Nhưng Thiê n Chú a là m Người đe giú p moi mộ t con người chú ng ta thoá t ra sự đau kho đó và dạ y chú ng ta biet ket hợp với Chú a Cha trong từng giâ y phú t củ a cuộ c đời bang sự cau nguyệ n, suy niệ m những lời Chú a dạ y trong Kinh Thá nh. nh chị em thâ n men! Người viet bà i nà y đã trả i qua mộ t kinh nghiệ m đau thương củ a cuộ c đời, và cuoi cù ng câ u kinh thá nh “Khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn” đã cứu anh ta thoá t khỏ i tử than. Xin Thiê n Chú a giú p cho từng người chú ng ta luô n luô n có mộ t tâ m hon nghè o khó đe chú ng ta có the vượt qua những bã o to phong ba củ a cuộ c đời nà y và vững bước theo Thay Giê su đen Giê rusalem đe chú ng ta cù ng được phụ c sinh với Ngà i. Nguyễn Qúy

A

Thiên Chúa - _ Dâng ´ khiêu vu

Thiên Chúa đấng khiêu vũ Điệu vũ của tác thành Hãy lặng nhìn vũ trụ Bước khiêu vũ chậm nhanh Kìa xem... một sao sáng Một hoa, lá ngoài đồng, Một cánh chim, hòn sỏi Nhất nhất đẹp vô ngần Ngũ quan ơi, hãy cảm... Moi sự vật chung quanh Sẽ không còn lâu lắm Ngươi gặp chính vũ nhân.

Kỳ Nguyễn phỏng dịch

 15 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

Vòng tròn tình yêu

C

hưa gặ p em, anh đã nghı̃ rang… Bà i há t nà y hı̀nh như và o tuoi sinh viê n, người nà o cũ ng biet và thuộ c lò ng câ u nà y “chưa gặ p em nhưng hı̀nh ả nh củ a em đã đen trong giac mộ ng, trong mơ ước. Em đẹ p như tiê n, với má i tó c huyen hoang dạ i, với đô i mat nai tơ, với dá ng người như lieu rũ …” Bâ y giờ ngoi đâ y nhớ lạ i bà i há t nà y tô i cũ ng có tâ m trạ ng mơ ước, lò ng đay xú c cả m như thuở cò n cap sá ch đen trường nhưng chı̉ mộ t thay đoi là danh từ em đã được đoi thà nh Chú a. Chưa bao giờ gặ p Chú a nhưng tô i đã mơ ước, tô i đã đam say, tô i đã mong có ngà y được gặ p mặ t, có ngà y Chú a cam tay và “tỏ tı̀nh” với tô i, cho tô i biet là Chú a mong đợi tô i và Chú a đã yê u thương tô i nhieu. Chà ng sinh viê n thuở nà o, mơ ước được gặ p người trong mộ ng. Chı̉ mong được nhı̀n thay “người ay” là quá đủ , là thỏ a ước được mộ ng và ng dù chı̉ là hı̀nh ả nh mậ p mờ hương khó i. Chà ng sinh viê n ngà y nay đã trở thà nh “cụ đo già ”, nhưng bà i há t đó van in đậ m trong tim, và mơ ước nong nà n

16  

được gặ p Chú a trong trá i tim củ a mı̀nh. Mơ ước nà y có the sẽ thà nh khô ng cò n bao lâ u nữa, tieng Chú a yê u thương gọ i ve sẽ giú p cho mơ ước thà nh sự thậ t. Vò ng tay yê u thương củ a Chú a ô m lay tô i sẽ là m cho tô i biet rang mơ ước lú c đó sẽ khô ng cò n là mơ ước nữa. Trong những nă m gan đâ y tô i nghı̃ nhieu đen giâ y phú t tuyệ t vời nà y. Sự suy nghı̃ nà y đã là m cho tâ m hon tô i thậ t bı̀nh an, hạ nh phú c. Người Việ t Nam có câ u “sinh ký , tử quy”, “song gởi, thá c ve” ai lạ i khô ng biet cuộ c song trong the gian nà y chı̉ là tạ m thời, cò n trở ve quê trời mới là vı̃nh vien. Cho dù song được 33 nă m như Chú a, hay là “cụ đo già ” như tô i mà so sá nh với sự sinh ton bao nhiê u thiê n niê n kỷ củ a the gian thı̀ đời song củ a con người thậ t là ı́t ỏ i, thậ t là ngan ngủ i. Tô i tự hỏ i khi mı̀nh trở ve với hạ nh phú c vı̃nh vien bê n Chú a thı̀ tô i đã là m trò n hạ nh phú c cho cuộ c song tran gian hay chưa? Hay là tô i phung phı́ thậ t nhieu với những vị kỷ , ghen ghé t, hờn giậ n là m mat đi bao nhiê u hạ nh phú c củ a thời gian ngan ngủ i nà y?


donghanh.org

Nghı̃ đen hà ng tı̉ người trê n the giới và tô i nghı̃ tới những người mı̀nh quen biet, mı̀nh thương yê u, con so nà y thậ t như hạ t cá t trong sa mạ c, như giọ t nước trong đạ i dương. Và những người tô i quen biet, tô i thương yê u khô ng phả i là do tô i chọ n lựa trong so hà ng tı̉ người trê n the giới, nhưng chı́nh Chú a đã tự tay chọ n lựa, chı́nh Chú a đã thương yê u gởi vợ con, bạ n bè thâ n thuộ c đen với tô i. Tô i như được nghe lời Chú a nhan nhủ : “cuộ c song thời gian ngan ngủ i lam, con hã y yê u thương những người chung quanh con. Vı̀ khi trở ve quê hương vı̃nh cửu, con sẽ luyen tiec hoi hậ n vı̀ mı̀nh đã khô ng trọ n vẹ n yê u thương những người nà y”. Nhieu khi lá i xe trê n xa lộ , ngừng lạ i nơi mộ t đè n xanh đỏ , hay bả ng “stop”, nhı̀n qua lạ i bê n cạ nh người lá i xe nhı̀n mı̀nh cười thâ n thiệ n, hay là mộ t vay tay chà o đó n, những cử chı̉ nà y đe lạ i trong lò ng tô i mộ t niem vui sâ u xa. Đó là những hı̀nh ả nh đẹ p củ a cuộ c đời, đó là những hạ nh phú c nhỏ nhặ t củ a cuộ c song. Như vậ y mộ t hà nh độ ng đẹ p với bạ n bè , mộ t cư xử thương yê u với vợ con, chac chan sẽ là niem vui sâ u đậ m trong trá i tim mọ i người liê n hệ . Tô i như tham nhuan hơn lời củ a Chú a: “chı̉ có tı̀nh yê u mới là vı̃nh cửu, chı̉ có tı̀nh yê u mới là vạ ch noi dı̃ vã ng,

hiệ n tạ i và tương lai”. Nghı̃ lạ i ve những lời tâ m sự troi tră n củ a ô ng Steve Jobs trê n giường bệ nh, ô ng ao ước đá nh đoi tat cả cô ng danh, sự nghiệ p, nhà cao cửa rộ ng, tien bạ c đe có thê m những giờ phú t vui cười hạ nh phú c bê n cạ nh vợ con. Vı̀ tới giờ phú t chó t lò ng mới nhậ n thay rang hạ nh phú c là vô giá khô ng có tien củ a nà o mua được. Và chı̉ có trá i tim củ a mı̀nh mới tạ o ra được hạ nh phú c mà thô i. Tô i nghı̃ đen câ u “Circle of Love”, tı̀nh yê u là mộ t vò ng trò n khô ng có khởi đau và cũ ng chang có tậ n cù ng, lú c nà o cũ ng trà n đay, lú c nà o cũ ng nguyê n vẹ n, đó mới là tı̀nh yê u. Đâ y cũ ng là bà i họ c thương yê u mà Chú a đã co gang kiê n nhan đặ t và o trong trá i tim củ a tô i. Vò ng trò n tı̀nh yê u củ a Chú a the hiệ n qua 33 nă m tran the, những giâ y phú t thương yê u bê n cạ nh Chú a Cha. Tı̀nh yê u nà y khô ng bao giờ dứt đoạ n, tı̀nh yê u nà y lú c nà o cũ ng ngậ p trà n đong đay. in Chú a cho tô i hà n gan những đứt đoạ n “vò ng trò n tı̀nh yê u” củ a tô i, trong những ngà y thá ng cò n lạ i củ a cuộ c song tran gian nà y. Kim Giao

X

 17 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

_

Thành công trên dòi‚

M

ười nă m trước đâ y em gá i củ a tô i từ tran lú c được 21 tuoi. Kristen bị tử thương trong mộ t tai nạ n khi em lá i xe ve trê n mộ t con đường bị bao phủ bởi bă ng đá . Kristen vừa thu dọ n đo đạ c đe rời trường đạ i họ c vı̀ em quyet định ngưng theo mô n họ c y tá ngà nh sả n khoa. Đó là mộ t quyet định rat đau lò ng vı̀ em bị chứng bệ nh ADHD (Attention De icit/ Hyperactive Disorder ‐ bệ nh thieu chú ý và quá hieu độ ng), nê n gặ p rat nhieu khó khă n đe tiep xú c với khá ch, đe chuan bị cá c cá c lịch trı̀nh, và nhieu trở ngạ i khi phả i tı̀m đường đen cá c điem hẹ n. Em đã that bạ i trong việ c theo đuoi mộ t nghe nghiệ p mà em hang ưa thı́ch từ khi cò n ở trung họ c. Và roi, cuộ c đời củ a em đã cham dứt. Nhieu khi chú ng ta nghı̃ rang thà nh quả củ a cuộ c đời được đá nh giá bang những thà nh cô ng. Nhưng chú ng ta đã đạ t được những gı̀? Chú ng ta đã gặ t há i được những gı̀? Chú ng ta đã đe lạ i được những gı̀ sau khi chú ng ta ra đi? Chú ng ta nghı̃ rang cuộ c đời củ a chú ng ta được đá nh giá bang những khả nă ng và những việ c chú ng ta là m. Kristen đã chang là m được bao nhiê u theo cá i loi suy nghı̃ đó , và neu viet mộ t câ u chuyệ n ve cuộ c đời củ a em, có the bạ n sẽ viet ve cá i khı́a cạ nh vô dụ ng, khô ng đá ng ke củ a cuộ c đời. Tuy nhiê n 18  

vở kịch hay câ u chuyệ n viet theo cá ch đó sẽ là mộ t sự sai lam. Giá trị củ a con người khô ng được đá nh giá bang những thà nh cô ng, cũ ng khô ng phả i là sự hoà n thà nh những giac mơ và những mụ c tiê u mà chú ng ta có . Trong đoạ n nhậ t ký cuoi cù ng củ a em, Kristen viet: “Tôi đã cố gắng với con người của tôi. Cuộc đời có muôn vàn vẻ đẹp và rất nhiều bi kịch. Tôi phải hoà mình vào đó như thế nào? Tôi thấy lạc lõng và xa lạ với những gì tôi làm, những nơi tôi đến. Tuy thế tôi vẫn phải gánh chịu hậu quả của tất cả những điều đó. Tôi vui sướng với những vẻ đẹp và tình thương của những người chung quanh, tôi hối tiếc khi phải rời xa họ. Họ đã trở nên một phần của tôi.” Bat cứ ai mat đi mộ t người thâ n yê u trẻ tuoi như the đeu khac ghi trong lò ng đieu nà y: chı̉ can song, yê u men, và được yê u men là đủ đe là m cho sự song trở nê n đá ng quý trọ ng. Ngay cả những con người bị ruong bỏ van luô n được Thiê n Chú a đã vı̀ yê u men mà sinh ra họ ‐ khô ng những ngay trong lú c họ được hı̀nh thà nh trong bụ ng mẹ , nhưng trong bat cứ mộ t giâ y phú t nà o trong đời – và chı́nh đieu nà y đem lạ i những giá trị vô giá cho sự song củ a họ . Và cuộ c song đó khô ng cham dứt sau cá i chet. Kristen viet: “Sống mà không có thời


donghanh.org

THÙY TIÊN ghi lại

gian hẳn là tuyệt diệu lắm. Được nối kết, được vui sướng, được bao phủ bởi những vẻ đẹp và tình yêu của Thiên Chúa. Tôi có thể hình dung được hạnh phúc của Thiên Đàng. Tôi không thích cảm thấy bị phân ly bởi những khuyết điểm của mình. Tôi nóng lòng mong được đến ngày mà mọi sự đã được bỏ lại đằng sau.” Đoi với Kristen, thiê n đà ng là nơi có sự liê n ket mậ t thiet trọ n vẹ n – nơi mọ i người khô ng cò n phả i xa nhau, khô ng cò n phả i chà o từ giã nhau. Thiê n đà ng là nơi tı̀nh yê u Thiê n Chú a là bả n chat củ a em, nơi “em là ”, trường ton và vı̃nh cửu. Sự song đẹ p tuyệ t vời nhờ mụ c đı́ch vı̃nh cửu nà y. Cuộ c đời củ a chú ng ta khô ng được định nghı̃a, khô ng được đá nh giá bang mộ t cô ng ă n việ c là m tot, mộ t hô n nhâ n hạ nh phú c, mộ t đời song hưu trı́ sung tú c, hoặ c song lâ u dà i. Em củ a tô i hieu rõ đieu nà y. Em đã đı́nh hô n, tuy the em đã viet rang hô n nhâ n và ngay cả con cá i, van chưa phả i là mụ c đı́ch cuoi cù ng củ a cuộ c đời, nhưng duy chı̉ mộ t mı̀nh Chú a Kitô mà thô i. Mộ t trong những đieu tuyệ t diệ u nhat tô i họ c được từ Kristen mà phả i chờ đen sau khi em qua đi tô i mới hieu là : chı̉ can song trọ n con người củ a mı̀nh là đã hoà n tat mụ c đı́ch củ a cuộ c đời. Kristen đã đem lạ i cả m hứng cho mộ t người em ke là Alicia đe trở thà nh y tá sả n khoa, và chı́nh con gá i củ a tô i nữa là Agnes, cũ ng đi theo con đường nà y. Em Jamie củ a tô i hiệ n đang giú p đỡ cá c phụ nữ đang có thai tạ i Tanzania. Và ngay cả tô i, khi sanh nở cũ ng cả m nhậ n được sự

hiệ n diệ n củ a Kristen với tô i. Kristen đã phả i phan đau rat nhieu đe nhậ n thức được chı́nh mı̀nh, cho đứng củ a mı̀nh, nhưng cù ng lú c em cũ ng biet nơi em thuộ c ve mã i mã i khô ng phả i là the gian nà y. Tuy nhiê n, ở nơi tạ m dung nà y, cuộ c song củ a em đã là mộ t quà tặ ng, mộ t â n huệ , mộ t vẻ đẹ p, đã sinh hoa trá i ngay cả khi em đã ra đi. Em đã là mộ t phan củ a củ a chı́nh chú ng tô i, nó i lê n được chú ng tô i là ai.

C

hı̉ can song trọ n vẹ n con người mà Thiê n Chú a muon em là , đã là m cho the giới nà y trở nê n tot đẹ p hơn mà em khô ng ngờ và khô ng thay trước là em sẽ là m được. Vı̀ vậ y ngay lú c đó , trê n đoạ n xa lộ đó , đieu có vẻ được xem như là mộ t rủ i ro, mộ t tai nạ n, mộ t that bạ i, thı̀ cuộ c đời củ a em tô i đã là mộ t sự thà nh cô ng. M S Jan. 30, 2017 aleteia.org  19 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

Lucia

Francisco

Jacinta

ʼ thiên thân Các lân ra cua ` hiên ` . 20  


donghanh.org

THANH HƯƠNG ghi lại từ EWTN

Vào năm 1916 tại miền quê Bồ Đào Nha người ta thường xuyên thấy các trẻ nhỏ chăn chiên ngoài đồng. Các trẻ của hai gia đình Marto và Santos cũng thường xuyên làm công việc này. Lucia Santos và hai người em họ Francisco Marto và Jacinta Marto cũng thích nhân cơ hội chăm sóc đàn chiên của gia đình để vui chơi với các trò chơi bình dị. Các em thường đem đàn chiên đến những thửa đất của gia đình nằm rải rác quanh các sườn đồi gần làng Fa man nơi có nhà thờ của giáo xứ, và quanh thôn xóm Aljustrel là nơi các em ở. Có hai cánh đồng mà các em ưa thích nhất là sườn đồi đối diện với Aljustrel gần đồi Loca do Cabeco và Cova da Iria. Đây là hai nơi linh thiêng đã thay đổi cuộc đời của các em và lịch sử của cả thế giới trong thế kỷ thứ 20. THIEN THAN HIẸ N RA LAN THƯ NHAT

ngưng và mặt trời lại chiếu sáng giữa một bầu trời quang đãng. Chúng con ăn trưa và bắt đầu lần chuỗi Mân Côi. Sau đó chúng à o mù a Xuâ n nă m 1916 Lucia, Fran‐ con có một trò chơi với những hòn sỏi. Mới cisco và Jacinta đã được trô ng thay bắt đầu được một lúc thì có một luồng gió thiê n than lan đau tiê n. Vâ ng lời Đức mạnh thổi rung chuyển cây cối, chúng con Giá m Mụ c giá o phậ n Leiria, Lucia đã ke lạ i nhìn lên xem chuyện gì lạ xảy ra, vì hôm đó cuộ c gặ p gỡ nà y trong nhậ t ký củ a cô như là một ngày êm đẹp. Và chúng con bắt đầu thấy từ đàng xa, bên trên rặng cây kéo dài sau: về hướng đông, một ánh sáng trắng hơn Hôm đó chúng con đến mảnh đất của tuyết trong hình dạng của một người nam, gia đình ở chân đồi Cabeco. Vào khoảng giữa buổi sáng trời bắt đầu lấm tấm mưa trong suốt và rực rỡ như pha‐lê trước ánh nên chúng con dẫn đàn chiên leo lên đỉnh mật trời. Khi người đó đến gần chúng con đồi, tìm một hốc đá lớn để tạm trú. Và đó là nhận ra được cả những đặc nét của người lần đầu tiên chúng con bước vào nơi linh đó. Chúng con sững sờ và bị lôi cuốn và thiêng này. Nơi đó nằm ở giữa một khu không nói được điều gì với nhau. Và rồi vườn cây ô‐liu của ông bõ Anastacio của người đó lên tiếng: con. Từ chỗ đó có thể nhìn thấy làng nơi con sanh ra, nhìn thấy nhà của cha con. ‐ “Đừng sợ, tôi là thiên thần hoà bình. Chúng con ở đó cả ngày dù mưa đã Hãy cầu nguyện với tôi.”

v

 21 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

Thiên thần qùy xuống, cúi mình trán chạm xuống đất. Với một thôi thúc lạ thường chúng con cũng làm y như thế, lặp lại lời chúng con nghe thiên thần nói: “Lạy Chúa, con tin, con tôn thờ, con cậy trông, con yêu mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin, không tôn thờ, không cậy trông và không yêu mến Chúa.” “Sau khi lập lại những lời nguyện này ba lần, thiên thần đứng dậy và nói với chúng con:” “Hãy cầu nguyện như thế. Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria sẵn lòng nghe các em.” “Sau đó thiên thần ra đi, để lại cho chúng con một bầu khí linh thiêng và sốt sắng đến độ chúng con không còn cảm giác gì về sự hiện hữu của chính mình một hồi lâu. Sự hiện diện của Chúa thật mạnh mẽ và gần gũi đến nỗi chúng con không nói được một lời nào với nhau. Qua cả ngày hôm sau, bầu khí này vẫn bao trùm lấy chúng con và chỉ từ từ nhẹ đi và loãng dần. Không ai trong chúng con nghĩ đến việc kể lại và cũng không hứa giữ kín sự kiện này. Chúng con bị khoá chặt trong sự thinh lặng mặc dù không do ý muốn như thế.” Sự hiệ n ra củ a thiê n than đã gâ y mộ t an tượng mạ nh mẽ trê n cá c em, khá c với bau khı́ thanh thả n khi Đức Mẹ hiệ n ra với

22  

cá c em. Lucia nó i: “Con không biết tại sao, nhưng những sự hiện ra của Đức Mẹ đem đến những tác động trên chúng con khác hẳn với những lúc thiên thần đến với chúng con. Trong cả hai trường hợp chúng con đều cảm thấy hạnh phúc, bình an và vui mừng, nhưng thay vì qùy gối sấp mình như thiên thần truyền dạy, Đức Mẹ đem đến cho chúng con cảm giác thanh thản và tự do. Không thấy khó nói khi Đức Mẹ hiện ra, nhưng ngược lại con thấy thích thú được đàm thoại với Đức Mẹ.” THIEN THAN HIẸ N RA LAN THƯ HAI Một thời gian sau, vào một ngày mùa Hè chúng con đang chơi ở trên một phiến đá của giếng nước dưới đáy khu vườn nhà cha mẹ chúng con gọi là Arneiro. Bất chợt chúng con lại thấy thiên thần đó hiện ra gần chúng con. “Các em đang làm gì thế? Các em hãy cầu nguyện! Cầu nguyện! Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria có dự định về lòng thương xót cho các em. Các em phải dâng lời cầu nguyện và những hy sinh cho Chúa, Đấng Tối Cao.” Con hỏi: “Nhưng chúng con phải hy sinh như thế nào? “Bằng bất cứ cách nào có thể, các em hãy dâng lên Chúa để đền thay cho những tội lỗi đã xúc phạm đến Ngài, và cầu xin cho các tội nhân. Bằng cách đó các em sẽ xin được bình an cho


donghanh.org

quê hương của các em, vì ta là thiên thần bản mệnh của nước này, thiên thần của xứ Bồ Đào Nha này.” Lan nà y cá c em cũ ng có cù ng những cả m giá c tương tự như lan trước. Chı̉ mộ t mı̀nh Francisco tuy nhı̀n thay nhưng khô ng nghe được. Lucia ke lạ i: Những lời nói của Thiên thần thấm sâu vào lòng chúng con như một ngọn đuốc rực sáng cho chúng con thấy Thiên Chúa là ai, tình yêu của Ngài dành cho chúng con là thế nào, và Ngài cũng muốn chúng con yêu mến Ngài như thế nào; cho chúng con biết sự hy sinh có giá trị thế nào và làm Ngài hài lòng như thế nào; và Ngài sẽ đón nhận thế nào để hoán cải những tội nhân. Chính vì thế kể từ đó chúng con bắt đầu dâng hiến cho Ngài tất cả những hy sinh của chúng con. THIÊN THẦN HIỆN RA LẦN THỨ BA Mộ t thời gian khá lâ u sau đó , và o khoả ng cuoi thá ng 9 nă m 1916, cá c em cho đà n chiê n đen khu vườn câ y ô ‐liu ở phı́a nam củ a Cabeco. Lucia ke lạ i như sau: Sau khi chúng con đọc kinh theo lời chỉ dẫn của thiên thần không biết bao nhiêu lần, chúng con nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trên cao. Chúng con ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thiên thần cầm chén thánh trong tay trái, và trên chén thánh là mình máu thánh với những giọt máu nhỏ giọt xuống chén thánh. Thiên thần để chén thánh lơ lửng trên không trung, rồi qùy xuống cạnh chúng con và cùng chúng con đọc ba lần:

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con thờ lạy Chúa thâm sâu và dâng lên Chúa Mình Thánh châu báu, máu thánh, linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô, hiện diện trong tất cả các Nhà Tạm trên thế gian, để đền thay cho những tội xúc phạm, những tội bất kính và những thờ ơ mà Ngài phải gánh chịu. Nhờ công nghiệp vô cùng cao qúy của Trái Tim Cực Thánh Chúa và của Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria, con xin cầu nguyện cho những người tội lỗi được ăn năn hối cải. Sau đó Thiên thần đứng dậy, cầm lấy Chén thánh và Mình Thánh trong tay rồi trao Mình Thánh cho con và chén thánh cho Jacinta và Francisco, và nói: Hãy ăn và uống Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô bị loài người xúc phạm, bất kính trầm trọng. Hãy dâng mình đền tạ thay cho họ và để an ủi Chúa. Một lần nữa Thiên Thần lại cúi sát đất lập lại với chúng con ba lần kinh nguyện trên Lạy Thiên Chúa Ba Ngọi Cực Thánh … Rồi sau đó Thiên Thần ra đi. at cả những đieu Thiê n than chı̉ dạ y, dạ y đọ c kinh nguyệ n, dạ y biet chịu hy sinh đe đen tộ i nhâ n loạ i, rước nhậ n Mı̀nh Má u Thá nh đe được thê m sức, đã giú p cá c em chuan bị đó n tiep Đức Mẹ Fatima, Nữ Vương Bo Đà o Nha, Đức Mẹ Maria Vô Nhiem. 

T

 23 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

,

KỶ NIỆM 100 NĂM

ÐÚC ME. HIÊN . RA TAI . FATIMA

24  


donghanh.org

THANH HƯƠNG ghi lại từ EWTN

Đã gần tám tháng kể từ khi Thiên Thần hiện ra với ba trẻ mục đồng lần cuối cùng. Lucia, Francisco và Jacinta vẫn ếp tục cầu nguyện và dâng lên Chúa những hy sinh hãm mình theo lời dạy bảo của Thiên Thần. Vào ngày 13 tháng 5, năm 1917, khi Lucia lên mười, Francisco lên chín và Jacinta mới lên bẩy thì tại đồi Cova da Iria của thân phụ Lucia, một Trinh Nữ với tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi đã hiện ra với ba trẻ và ếp tục năm lần nữa cho đến tháng 10. Vào năm 1920 Đức Mẹ đã hiện ra chỉ riêng với Lucia.

Đ

iem đá ng lưu ý ‐ ngoà i nơi chon và thời gian ‐ là tı̀nh huong củ a the giới lú c bay giờ. Khi ay, The Chien Thứ Nhat đang dien ra rat khoc liệ t tạ i Au Châ u và hậ u qủ a củ a chien tranh nà y là sự tà n phá kinh hoà ng chưa từng có trê n nhâ n loạ i. Tạ i Nga, và o thá ng 11 nă m 1917, Lenin đã chuan bị mộ t cuộ c cá ch mạ ng là m thay đoi toà n diệ n hệ thong xã hộ i và dan dan cuộ c cá ch mạ ng nà y đã nuot chửng gan nửa dâ n so trê n địa cau. Trong boi cả nh đó , nhâ n loạ i nhậ n được những lời cả nh tı̉nh và những lời tran an từ Thiê n Quoc bang những mệ nh lệ nh Fatima như mộ t lieu thuoc giả i độ c cho nen luâ n lý suy đoi và xã hộ i bă ng hoạ i.

 25 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

1

13 thá ng 5, 1917 Lần Hiện Ra Thứ Nhất Sá ng ngà y 13 thá ng Nă m, le kı́nh Đức Bà Thá nh The, ba trẻ lù a đà n cừu từ là ng Aljustrel, đi ngang qua Fá tima, nơi có nhà thờ và nghı̃a trang củ a là ng, đe tien ve phı́a Bac đen sườn đoi Cova, khoả ng trê n mộ t câ y so. Nơi đâ y cá c em chơi đù a trong cá nh đong có điem và i câ y soi đâ y đó , trong khi đà n cừu lang thang gặ m cỏ . Sau khi ă n trưa cá c em rủ nhau lan hạ t, mặ c dù chı̉ đọ c van tat và i chữ đau củ a moi kinh. Chı̉ ı́t lâ u sau, cả ba giậ t mı̀nh bởi mộ t đieu mà sau nà y ba trẻ dien tả như là "mộ t lan chớp trong mộ t ngà y quang đã ng." Sợ rang trời sap đo mưa lớn cá c em quyet định dat cừu ve. Đang chuan bị đe đưa đà n cừu ve thı̀ mộ t lan chớp nữa khien cá c em sững sờ. “Trong khi chúng con đi xuống dốc đồi để dắt đàn cừu về hướng đường cái, khoảng nửa đường, gần một cây sồi [nay đã thà nh mộ t câ y co thụ và được bao bọ c bởi mộ t hà ng rà o sat], chúng con thấy một lằn chớp nữa, và chỉ vài bước sau đó chúng con thấy trên một cây sồi nhỏ hơn ở dưới sườn đồi một Bà mặc áo trắng, sáng hơn mặt trời, chiếu tỏa những tia sáng chói chang, như tia nắng mặt trời chiếu qua một bình pha lê đựng nước tinh khiết. Chúng con đứng lại, ngẩn ngơ vì sự Hiện Ra. Ở gần Bà đến

26  

nỗi chúng con cũng ở trong ánh sáng đang bao bọc Bà, hay có thể ánh sáng tỏa từ người Bà ra, khoảng một thước rưỡi [4‐5 feet].” Bà nói: ‐ Các con đừng sợ, Ta sẽ không làm hại gì các con đâu. Như trong cá c lan hiệ n ra khá c, Lucia lê n tieng thay cho cá c em: ‐ Thưa Bà từ đâu đến? Trong khi đưa tay chỉ lên trời, Bà nói: ‐ Ta từ Thiên đàng đến. Bà mặ c mộ t á o choà ng mau trang tinh, vien và ng và phủ dà i xuong đô i châ n. Trong tay Bà có mộ t chuoi Mâ n Cô i lung linh như những vı̀ sao, và câ y thá nh giá là mộ t viê n ngọ c sá ng chó i nhat. The mà Lucia khô ng cả m thay sợ gı̀ cả . Sự hiệ n diệ n củ a Bà chı̉ đem đen cho cô mộ t niem hã nh diệ n và hạ nh phú c tı́n thá c. ‐ Và Bà muốn gì nơi con? ‐ Ta muốn các con trở lại đây cùng giờ này, vào ngày 13 mỗi tháng trong vòng sáu tháng sau. Sau này Ta sẽ cho con biết Ta là ai, và điều gì Ta mong muốn nhất. Và Ta cũng sẽ trở lại đây lần thứ bẩy. ‐ Vậy con có lên Thiên Đàng không? ‐ Có, con sẽ được lên Thiên Đàng. ‐ Và Jacinta? ‐ Jacinta cũng sẽ lên Thiên Đàng. ‐ Còn Francisco?


donghanh.org

‐ Francisco cũng sẽ lên Thiên Đàng, nhưng Francisco phải lần hạt nhiều. Bà nhı̀n Francisco với đô i mat â u yem nhưng hơi thoá ng buon. Lucia chợt nhớ đen và i người bạ n đã qua đời nê n hỏ i: ‐ Có phải Maria Neves đang ở trên Thiên Đàng không ạ? ‐ Đúng, Maria ở trên Thiên Đàng rồi.

‐ Còn Amelia thì sao? ‐ Amelia đang ở Luyện Ngục. Con có muốn dâng lên Chúa những đau khổ và chấp nhận tất cả các đau khổ Chúa gởi đến cho con để đền tội cho mọi tội lỗi đã xúc phạm đến Người không? Và để cầu xin cho những người tội lỗi được ơn ăn năn đền tội? ‐ Dạ, Chúng con muốn. Chúng con muốn!  27 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

‐ Thế thì từ nay các con sẽ chịu đau khổ rất nhiều, nhưng ân sủng của Thiên Chúa sẽ ở cùng các con và sẽ làm cho các con thêm mạnh mẽ.

Lucia ke lạ i là khi nó i đen đâ y, Bà giang hai bà n tay ra: “Hai bàn tay Bà tràn ngập ánh sáng Thiên Đàng, nhìn như rọi ra từ hai bàn tay của Bà. Ánh sáng thực sự soi vào tim vào linh hồn chúng con, và chúng con biết rằng ánh sáng đó chính là Thiên Chúa và chúng con thấy được là chúng con đã được ôm ánh sáng vào lòng. Với tâm hồn tràn ngập ân sủng, chúng con qùy xuống và lập đi lập lại trong lòng rằng: "Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con thờ lạy Người. Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa trong Phép Thánh Thể.” Cá c em tiep tụ c qù y trong vò m á nh sá ng kỳ diệ u đó cho tới khi Bà nó i tiep ve chien tranh tạ i Au Châ u mà cá c em khô ng biet hay biet rat mù mờ. ‐ Các con hãy lần hạt Mân Côi mỗi ngày để đem hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh. Sau đó Bà bắt đầu bay từ từ về phía Đông cho tới khi biến mất trong cõi vô tận. Ánh sáng bao phủ Bà hình như đã tìm ra đường từ tâm điểm của những vì sao, và vì thế đôi khi chúng con nói là chúng con đã thấy được cửa Thiên Đàng rồi. 28  

Những ngà y sau đó đay niem vui, ngoà i dự tı́nh củ a ba trẻ . Lucia đã că n dặ n cá c em là phả i giữ bı́ mậ t ve sự thă m vieng củ a Đức Bà , vı̀ đã hı̀nh dung được sự khó khă n sẽ phả i gá nh chịu neu sự việ c có người khá m phá . Tuy the, cô bé bay tuoi Jacinta khô ng the kiem che được niem vui và đã quê n tức thı̀ lời đã hứa, cho nê n đã ke mọ i sự cho mẹ mı̀nh nghe, dù bà khô ng tin lam. Cá c anh chị khá c thı̀ thay nhau tra hỏ i và rieu cợt. Trong khi gia đı̀nh tra khả o thı̀ chı̉ có cha cá c em là "Ti" Marto san sà ng và o lời củ a cá c con. Ong tin và o sự châ n thậ t củ a cá c con và chı̉ biet tạ ơn việ c là m củ a Thiê n Chú a, và do đó ô ng là người đau tiê n đã tin và o sự kiệ n Đức Mẹ hiệ n ra tạ i Fá tima. Ngược lạ i, thâ n mau củ a Lucia, là bà Maria Rosa, thı̀ nghı̃ rang con gá i mı̀nh bị mê hoặ c và tin nhả m, neu khô ng là phạ m thá nh. Bâ y giờ Lucia hieu lời Đức Bà đã tiê n bá o là mı̀nh sẽ đau kho vô cù ng. Ma‐ ria Rosa khô ng the nà o bat Lucia cô ng khai rú t lạ i lời nó i, mặ c dù với nhieu đe doạ . Sau cù ng, bà lô i con gá i đen cha xứ, Cha Ferreira, nhưng cũ ng khô ng thà nh cô ng bao nhiê u. Mặ t khá c, vı̀ khô ng sot sang, thâ n phụ củ a Lucia đã tỏ ra dửng dưng trước đieu nà y và coi đâ y là sự tưởng tượng củ a phụ nữ. Trong khi ba trẻ chờ đợi ngà y hẹ n với Đức Bà và o thá ng Sá u, trong vò ng may tuan sau đó , nhieu người trong hai là ng Aljustrel và Fá tima đã tỏ ra khô ng tin và nhieu người khá c cò n giè m pha.


donghanh.org

2

13thá ng 6, 1917 Lần Hiện Ra Thứ Hai

Tạ i Bo Đà o Nha, ngà y 13 thá ng Sá u là ngà y cả nước mừng le Thá nh Antô n, mộ t ngà y le trọ ng. Phan đô ng người Cô ng Giá o biet đen Ngà i qua tê n Thá nh Antô n thà nh Pad‐ ua. Vị thá nh hay là m phé p lạ nà y đã được sinh ra tạ i Lisbon. Ngà i và o dò ng Canon Regular of the Holy Cross, lú c đau ở tạ i Lisbon, sau đó chuyen ve Coimbra. Ve sau ngà i chuyen qua dò ng Phanxicô (Order of Friars Minor) với ao ước được tử đạ o. Le Thá nh Antô n là ngà y le dà nh cho cá c trẻ em ở Bo Đà o Nha, vı̀ vậ y cha mẹ Lucia hy

vọ ng rang cá c chương trı̀nh mừng le củ a giá o xứ Fá tima sẽ khien Lucia quê n đi ngà y hẹ n trê n đoi Cova. Tuy nhiê n, khô ng bị sao xuyen bởi ý định củ a cha mẹ , Lucia và anh em nhà Marto van đi đen điem hẹ n và o buoi trưa. Khi tới nơi ba trẻ đã thay mộ t nhó m người đang đợi cá c em. "Sau khi lần hạt với Jacinta và Francisco và những người hiện diện hôm đó, chúng con lại thấy một tia sáng gần đó, (chúng con thường nói đó là tia chớp), và tiếp theo là Đức Mẹ đứng trên cây sồi, giống như hồi tháng Năm.” ‐ “Xin Bà cho con biết Bà muốn gì nơi con?” ‐ “Ta muốn các con trở lại đây vào hôm 13 tháng tới. Ta muốn các con tiếp tục lần chuỗi mỗi ngày. Và sau  29 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

mỗi chục, ta muốn các con đọc như sau: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem hết các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần hơn cả.” Ta muốn con học cách đọc và viết, rồi sau đó Ta sẽ cho con biết Ta muốn gì thêm từ nơi con.” ‐ “Bà sẽ đưa chúng con về Thiên Đàng nhé?” ‐ “Được, ta sẽ đem Jacinta và Francis‐ co về sớm, nhưng con sẽ phải ở dưới trần gian một ít lâu nữa, vì Chúa Giêsu muốn Ta được biết đến và yêu mến trên thế gian. Người cũng muốn con thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Ta trên khắp địa cầu.” ‐ “Như vậy con sẽ ở lại trần gian này một mình sao?” ‐ “Con sẽ không một mình, hỡi con, và con không được buồn. Ta sẽ ở với con luôn mãi, và Trái Tim Vô Nhiễm của Ta sẽ an ủi con và dẫn đưa con tới cùng Thiên Chúa.”

đền tạ bởi những xúc phạm từ tội lỗi loài người. Cuộc hiện ra kết thúc giống như lần trước và Bà tiến về phía Đông và biến mất trong "sự vô tận của Thiên Đàng.” 13 thá ng 7,1917 Lần Hiện Ra Thứ Ba Khi gan đen buoi hẹ n thá ng Bay, Lucia tiep tụ c cả m thay boi roi bởi những lời củ a cha sở rang có the ma qủ y đứng đang sau những cuộ c hiệ n ra. Vı̀ the cuoi cù ng, Lu‐ cia cho Jacinta biet là sẽ khô ng dự định đen điem hẹ n. Tuy nhiê n, sá ng hô m đó những lo â u củ a Lucia cũ ng tan bien, và đen buoi trưa thı̀ người ta thay Lucia cù ng với hai người em họ Jacinta và Francisco đã ở trê n đoi Cova chờ đợi Đức Bà . Lan hiệ n ra hô m 13 thá ng 7 cho thay có nhieu khı́a cạ nh gâ y ra tranh luậ n ve Thô ng điệ p Fá tima, trong đó mộ t bı́ mậ t có ba phan mà cá c em đã doc lò ng giữ kı́n. “Khi nói tới đây Bà mở hai tay ra, và đây là Hai phan đau là ve hỏ a ngụ c và sự tiê n lần thứ hai, Bà toả ánh sáng rực rỡ. Chúng đoá n ve tı̀nh trạ ng củ a nước Nga trong con cảm thấy như được nhận chìm trong tương lai, cũ ng như là m cá ch nà o ngă n Chúa. Jacinta và Francisco cảm thấy như ngừa đieu nà y xay ra, đeu đã khô ng được thuộc một phần của ánh sáng và đã được tiet lộ cho đen khi Lucia viet xuong trong nhậ t ký thứ ba củ a bà theo lời yê u cau củ a đưa lên Thiên Đàng rồi, và con thì cảm thấy như được trải dài khắp thế gian. Bà Giá m mụ c, và o nă m 1941. Phan thứ ba cho thấy phía trước bàn tay phải của Bà thường được gọ i là Bı́ Mậ t Thứ Ba chı̉ một qủa tim bị quấn bởi nhiều gai như được cho Giá m Mụ c biet và ngà i đã gửi đi đang đâm thâu qua. Chúng con hiểu Trái cho Đức Giá o Hoà ng Piô XII trong mộ t bı̀ Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria đang ao ước được thư dá n kı́n. 30  

3


donghanh.org

“Chỉ một lát sau khi đến Cova da Iria, gần cây sồi, nơi có đông người đang lần hạt Mận Côi thì chúng con lại thấy một làn chớp một lần nữa, và một lát sau Đức Bà hiện ra trên ngọn cây sồi.” Jacinta lê n tieng: ‐ “Lucia, chị nói đi. Bà đang nói chuyện với chị kià.” ‐ “Dạ, Bà muốn con làm gì? Lucia nói một cách khiêm nhường.” ‐ “Ta muốn các con trở lại đây vào ngày 13 tháng tới. Hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày để tôn vinh Đức Bà Mân Côi hầu có hòa bình thế giới và chấm dứt chiến tranh, vì chỉ có Người mới có thể đạt được điều này.” ‐ “Vâng, vâng. Con muốn hỏi Bà là ai, và xin Bà làm một phép lạ để mọi người biết chắc là Bà đã và đang hiện ra với chúng con.” ‐ “Các con phải đến đây mỗi tháng, và vào tháng 10, Ta sẽ cho các con biết Ta là ai và Ta muốn gì. Ta sẽ làm một phép lạ để mọi người tin.” Khi đã được yê n trı́ roi, Lucia bat đau những lời cau xin mà nhieu người đã nhờ Lucia chuyen đen Bà . Đức Bà nhẹ nhà ng nó i là sẽ chữa cho mộ t và i người, nhưng những người khá c thı̀ khô ng. ‐ “Đứa con trai của bà Maria da Capelnha bị què thì sao ạ?” ‐ “Nó sẽ không hết bệnh tật cũng như sự nghèo khó, và nó phải lần hạt Mân Côi với gia đình mỗi ngày.”

Mộ t người đà n bà bị bệ nh đang ở Atougia, nhờ Lucia xin Đức Mẹ cho ve Thiê n Đà ng. ‐ Con nói với bà ta là đừng vội. Nói cho bà ấy biết là Ta biết rõ lúc nào Ta sẽ đến đem bà ấy về Thiên Đàng. Hãy hy sinh cho kẻ có tội, và luôn luôn đọc câu này, đặc biệt khi làm một việc hy sinh: "Lạy Chúa, con làm điều này là vì tình yêu Chúa, cho người có tội được ăn năn trở lại, và để đền tạ những xúc phạm đến Thánh Tâm Vô Nhiễm Mẹ Maria." “Nói tới đây Đức Bà giang hai tay ra một lần nữa, giống như hai tháng trước. Những tia sáng như xuyên vào trái đất, và chúng con nhìn thấy như là một đại dương đẫm lửa. Cùng lao xuống trong đám lửa này là ma qủy và những linh hồn trong hình dạnh người ta như những cục than hồng trong suốt, tất cả đều mầu đen hay mầu đồng cháy, lơ lửng trong đám cháy lớn này, rồi lại nâng lên trên không với những ngọn lửa phát ra từ bên trong những hình thù này, cùng với những đám mây bằng khói bám theo tứ phía, như những đám lửa khổng lồ, không có sức nặng hay trạng thái thăng bằng nào, giữa những tiếng thét la và than vãn vì đau đớn và tuyệt vọng, khiến chúng con run lên vì kinh hãi. (Chắc hẳn là vì những hình ảnh này mà con đã thét lên, theo lời người ta nói là đã nghe con hét.) Có thể nhận diện ma quỷ được qua sự kinh sợ và ghê tởm như những con vật dễ sợ không thấy trên thế gian, đen và trong suốt như than hồng.  31 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

Khi chúng con qúa kinh hãi và muốn cầu cứu thì Đức Bà nói một cách ân cần và buồn rầu:” ‐ “Các con đã thấy hỏa ngục nơi những linh hồn khốn khổ rơi xuống. Để cứu họ Thiên Chúa muốn lập trên thế gian sự sùng kính Thánh Tâm Vô Nhiễm của Ta. Nếu các con làm theo lời Ta thì nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có hòa bình. Cuộc chiến này sẽ chấm dứt, nhưng nếu loài người không ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa thì một cuộc chiến khác kinh khủng hơn sẽ xẩy ra trong triều đại Đức Giáo Hoàng Piô XI. Khi các con thấy một ánh sáng lạ trong đêm tối [đã xay ra và o đê m 28 thá ng Giê ng nă m 1938] thì các con biết đó là điềm Thiên Chúa cho các con biết là Người sắp phạt trái đất bằng chiến tranh và đói kém, bằng việc bách hại Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng. Để tránh điều này, Ta sẽ xuống thế gian để xin các con dâng nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm của Ta và Ta yêu cầu các con Rước Lễ vào Thứ Bẩy đầu tháng để xin Chúa tha tội cho thế gian. Nếu lời nguyện ước của Ta được thành sự thì nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình. Còn không, nước Nga sẽ reo rắc sai lầm khắp thế gian, gây ra nhiều cuộc chiến mới và ngược đãi Giáo Hội; kẻ lành sẽ chịu tử đạo và Đức Giáo Hoàng sẽ chịu rất nhiều đau khổ; 32  

nhiều quốc gia sẽ bị tiêu hủy. Nhưng sau cùng Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ sẽ thắng. Đức Giáo Hoàng sẽ dâng nước Nga cho Mẹ, và nước Nga sẽ trở lại và thế giới sẽ hưởng một thời gian hòa bình. Tại Bồ Đào Nha, đức tin sẽ luôn luôn được bảo tồn.

[Phan nà y thuộ c ve sự Bı́ mậ t mà Đức Hong Y Sodano đã nó i đen trong buoi Le Phong Châ n Phước Francisco và Jacinta và cũ ng đã được Uy Ban Tı́n Lý xuat bả n với lời giả i thı́ch.] “Con phải nhớ là không được cho ai biết điều này, trừ Francisco. Khi lần hạt, các con đọc câu này sau mỗi chục: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những Linh Hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.” ‐ “Bà có còn cần điều gì nơi con nữa không?” ‐ “Không, hôm nay Ta không cần điều gì nơi con nữa.” Roi như lan trước Đức Bà bat đau tien lê n phı́a Đô ng cho tới khi Bà hoà n toà n bien mat và o mau đen vô tậ n củ a bau trời. Việ c giữ đieu Bı́ Mậ t là mộ t sự thử thá ch to lớn cho ba trẻ . Gia đı̀nh, hà ng xó m, những người theo dõ i những cuộ c hiệ n ra, ngay cả giới tu sı̃ đeu co gang thu‐ yet phụ c đe cá c em tiet lộ , nhưng đeu bat thà nh. Sau cù ng khi gan đen lan hiệ n ra và o thá ng Tá m, vı̀ sợ con so đô ng đả o


donghanh.org

Valinhos người muon đen chứng kien cá c dien biet tạ i Fá tima, ngay cả nhà cam quyen sở tạ i ‐ là những người có lò ng thù ghé t cá c giá o sı̃ – cũ ng muon biet đieu Bı́ mậ t, đe tı̀m cá ch vu khong Giá o Hộ i cộ ng tá c trong mộ t cuộ c lừa lọ c. 13 thá ng 8, 1917 Lần Hiện Ra Thứ Tư Lay lý do giữ an toà n cho ba trẻ khi đi qua đá m người đô ng đả o gan nhà cá c em, viê n thị trưởng Fá tima đã đen nhà cá c em ở Aljustrel buoi sá ng ngà y 13 thá ng Tá m trong chiec xe hơi riê ng củ a ô ng đe đưa cá c em đi. Sau khi that bạ i khô ng biet được "sự thậ t" từ cá c em hô m 11 thá ng 8, Artur Santos, mộ t người đã bỏ đạ o và theo phá i Tam Điem, đã sap đặ t mộ t â m mưu là sẽ giam cá c em đe bat cá c em phả i tiet lộ mọ i đieu. Ong ta tỏ vẻ tử te đe nghị đưa

4

ba em và cha mẹ cá c em đi gặ p cha sở, vı̀ cha muon như the, roi sau đó sẽ lê n đoi Cova. Tuy nhiê n, khi tới nhà cha sở ô ng ta thi hà nh cá i â m mưu nà y bang cá ch đe cha mẹ ba trẻ lạ i roi đem cá c em tới bộ chı̉ huy củ a quậ n hạ t tạ i Vila Nova de Ourem, cá ch xa khoả ng 9 dặ m. Tạ i đâ y ô ng ta thử hoi lộ , dọ a dam giet và bỏ tù cù ng với những tộ i phạ m khá c đe cá c em rú t lạ i câ u chuyệ n củ a cá c em. Nhưng vô ı́ch. Mặ c dù trẻ tuoi, nhưng nhờ và o lò ng tin nơi Đức Bà mà cá c em can đả m khô ng bị lay chuyen. Trong khi đó , trê n đoi Cova và o buoi trưa ngà y 13 những hiệ n tượng củ a cuộ c Hiệ n ra như mọ i khi đã là m cho đá m đô ng vui mừng, lan nà y so người đô ng nhat so với cá c lan khá c. Sau khi những hiệ n tượng nà y ket thú c, đá m đô ng tan rã và khô ng he hay biet sự đá nh lừa củ a nhà cam quyen. Sự “khủ ng bo” cá c em ké o dà i hai ngà y, trong sự sợ hã i lo â u củ a gia đı̀nh cá c em.  33 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

Sau cù ng, và o ngà y 15 thá ng 8, le Đức Mẹ Lê n Trời, chı́nh quyen cho người chở cá c em trở ve Fá tima và bỏ cá c em trê n tam cap củ a nhà xứ, đú ng lú c mọ i người cù ng với ô ng Ti Marto đang thac mac cá c em đang ở đâ u. Mọ i người đã trú t mọ i că m phan trê n anh tà i xe và ngay cả ô ng thị trưởng, khi ô ng ta tới đó mộ t lá t sau. Cả hai đã may man thoá t hiem mà khô ng bị tray sat chi. Đâ y là lan duy nhat nhà cam quyen can thiệ p và o sự kiệ n Fá tima. The là chương trı̀nh củ a Đức Bà đã bị giá n đoạ n mộ t chú t. Và o ngà y Chú a Nhậ t 19 thá ng Tá m, Lucia và em trai tê n John và Francisco lù a cừu đi ă n cỏ tạ i mộ t nơi tê n là Valinhos. Nơi nà y ở cù ng khu đoi đoi diệ n với Aljustrel, nơi mà Thiê n Than đã hiệ n ra hai lan với ba trẻ , dù xa hơn mộ t quã ng, ve phı́a Bac. Và o khoả ng 4 giờ, cả m thay Đức Bà sap hiệ n ra, Lucia nhờ John chạ y đi kiem Jacinta nhưng khô ng được, cho đen khi Lucia cho cậ u em và i đong xu. Trong khi Lucia và Francisco chờ đợi thı̀ cả hai trô ng thay mộ t á nh sá ng đặ c biệ t. Lú c Jacinta vừa tới nơi thı̀ cũ ng là lú c Đức Bà hiệ n ra. ‐ “Bà muốn con làm gì?” ‐ “Hỡi con, hãy đến đồi Cova da Iria vào ngày 13 tháng tới, và tiếp tục lần hạt mỗi ngày. Vào tháng cuối cùng, Ta sẽ làm một phép lạ để mọi người tin.” ‐ “Chúng con phải làm gì với những tiền dâng cúng mà người ta để lại tại Cova da Iria?” 34  

‐ “Ta muốn con dùng để mua vật liệu làm hai đòn khiêng kiệu cho ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi sắp tới. Ta muốn con và Jacinta khiêng một đòn cùng với hai đứa con gái khác. Cả hai con sẽ mặc mầu trắng. Và Ta muốn Francis‐ co khiêng đòn kia, cùng với ba đứa con trai khác. Các đứa con trai này cũng mặc mầu trắng. Tiền dư sẽ dùng vào việc xây cất một nhà nguyện ở nơi đây.” Sau đó Lucia xin Mẹ chữa cho và i người bị đau om. ‐ “Một số sẽ được chữa lành năm nay. (Đức Bà nhı̀n cá c em mộ t cá ch buon rau) Cầu nguyện, hãy cầu nguyện thật nhiều. Hãy hy sinh cho kẻ có tội. Nhiều linh hồn rơi xuống hỏa ngục vì không có ai có lòng giúp họ bằng những sự hy sinh.” Nó i tới đâ y Đức Bà rời đi như những lan trước. 13 thá ng 9, 1917 Lần Hiện Ra Thứ Năm Mặ c cho những lời che rieu củ a giới the tụ c và bá o chı́ vô than, hơn 30 ngà n người tụ ve Cova và o dịp hiệ n ra trong thá ng Chı́n. Khô ng biet bị lô i cuon bởi lò ng tô n sù ng hay vı̀ tò mò , họ lan hạ t Mâ n Cô i

5


donghanh.org

trong khi chờ đợi cá c em và những hiệ n tượng. Sau cù ng khi thời điem đen, họ nghe Lucia nó i: ‐ “Bà muốn gì nơi con?” ‐ “Các con Ta hãy tiếp tục lần hạt Mân Côi. Đọc mỗi ngày để chiến tranh chấm dứt. Vào tháng Mười, Thiên Chúa sẽ đến cùng với Đức Mẹ Sầu Bi và Đức Mẹ Núi Carmel. Thánh Giuse sẽ đến cùng với Chúa Giêsu Hài Đồng để chúc lành cho thế giới. Thiên Chúa hài lòng vì các sự hy sinh của các con, nhưng Người không muốn các con đeo thắt lưng vải đó khi đi ngủ. Các con chỉ nên đeo vào ban ngày.” ‐ “Con có nhieu đieu nhieu người xin Bà giú p. Xin Bà giú p cho mộ t đứa bé vừa câ m vừa điec được khô ng ạ ?” ‐ “Bé gái này sẽ được khỏi trong vòng một năm.” ‐ “Và những sự trở lại của vài người nhờ con xin Bà? Còn những người đau ốm? ‐ Vài người sẽ được khỏi bệnh, và một số khác sẽ không. Ta sẽ làm một phép lạ để mọi người tin. Khi những lời sau cù ng van cò n vang trong tai cá c em, Đức Bà nâ ng mı̀nh lê n và bien mat và o khô ng gian, trong khi Lucia gọ i đá m đô ng: ‐"Nếu muốn thấy Đức Bà ... hãy nhìn kìa! Nhìn kìa!"

6

13 thá ng 10, 1917 Lần Hiện ra thứ Sáu

Mưa tam tã trong đê m 12 rạ ng 13 thá ng Mười khien đat bị sũ ng ướt trong khi có hà ng ngà n người hà nh hương đang tien ve Fá tima từ tứ phı́a. Đi bộ , đi xe ké o và ngay cả bang xe hơi, người ta ké o ve vù ng thung lũ ng Cova từ con lộ Fá tima‐Leiria (ngà y nay là con đường đi qua cô ng trường Đen Thờ.) Từ đó người ta đi bộ xuong con doc nhỏ đe tới câ y soi, nơi có những cuộ c hiệ n ra, lú c nà y đã được bao bọ c bởi mộ t già n khung. Ngà y nay, mộ t khung kı́nh với sườn bang thé p gọ i là Capelhina (nhà nguyệ n nhỏ ) được dựng lê n nơi đâ y đe bao bọ c ngô i nhà nguyệ n xâ y trước đâ y với tượng Đức Mẹ Mâ n Cô i Fá tima, nơi câ y soi đã từng hiệ n diệ n. Ba trẻ tien tới đoi Cova giữa những lời dụ do và những hoà i nghi đã từng đeo đuoi cá c em từ thá ng Nă m. Khi tới nơi cá c em gặ p những lời chı̉ trı́ch chat van cá c em ve sự thậ t cũ ng như sự đú ng giờ củ a Đức Bà , vı̀ Đức Bà đã hứa là sẽ đen và o giữa trưa. Lú c đó đã quá trưa theo giờ chı́nh thức củ a Bo Đà o Nha. Tuy nhiê n, khi mặ t trời lê n tới cao điem thı̀ Đức Bà đã đen như đã hứa. ‐ “Bà muốn gì nơi con?” ‐ “Ta muốn có một nhà nguyện xây tại đây để sùng kính Ta. Ta muốn các  35 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

con tiếp tục lần hạt Mân Côi mỗi ngày. Chiến tranh sẽ chấm dứt sớm và các quân nhân sẽ trở về nhà.” ‐ “Vâng. Vâng. Bà cho con biết tên Bà được không ạ?” ‐ “Ta là Đức Mẹ Mân Côi.” ‐ “Con có nhiều điều người ta muốn xin Đức Mẹ. Mẹ ban cho họ nhé?” ‐ “Ta sẽ ban cho một số và một số khác Ta phải từ chối. Người ta phải thay đổi đời sống và xin Chúa tha tội. Họ không được xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, vì Chúa đã chịu xúc phạm qúa nhiều rồi!” ‐ “Đức Mẹ chỉ xin có bấy nhiêu thôi sao?” ‐ “Không thêm gì nữa.” 36  

Khi Đức Mẹ Mâ n Cô i tien lê n phı́a Đô ng thı̀ Mẹ ngửa hai bà n tay ve phı́a bau trời toi tă m. Mặ c dù mưa đã tạ nh, mâ y đen van cò n che khuat mặ t trời, lú c đó mặ t trời bong nhiê n xuat hiệ n qua những đá m mâ y như mộ t chiec điã mem bang bạ c quay vò ng. ‐ Hãy nhìn lên mặt trời! Từ lú c nà y đã có hai sự hiệ n ra: hiệ n tượng thứ nhat mặ t trời xoay vò ng và nhả y mú a đã được khoả ng 70 ngà n người chứng kien, cò n hiệ n tượng thứ hai thı̀ chı̉ có cá c em được trô ng thay. Lucia dien tả hiệ n tượng nà y như sau, trong nhậ t ký :


donghanh.org

“Sau khi Đức Mẹ đã biến vào bầu trời vô tận, ngoài mặt trời, chúng con thấy được Thánh Giuse và Chúa Giêsu Hài Đồng và Đức Mẹ mặc áo trắng với áo choàng mầu xanh. Thánh Giuse và Chúa Con dường như đang chúc lành cho thế giới, vì Chúa và Thánh Giuse đều làm dấu Thánh Giá qua tay của Các Ngài. Rồi chỉ một ít lâu sau thì sự hiện ra này xẩy ra: tôi thấy Chúa và Đức Mẹ; dường như là Đức Mẹ Sầu Bi. Chúa dường như chúc lành cho thế giới cùng một cách thức như Thánh Giuse đã làm. Cuộc hiện ra này cũng biến mất và tôi được trông thấy Đức Mẹ một lần nữa, lần này giống Đức Mẹ Carmel. [Chı̉ có Lucia thay Đức Mẹ Carmel, như là

điem bá o Lucia sẽ dâ ng mı̀nh và o dò ng Carmel và o những nă m sau] oi với Jacinta và Francisco, đâ y là lan hiệ n ra lan cuoi cù ng ở Fá tima. Tuy nhiê n, Đức Mẹ đã trở lạ i lan thứ bay và o nă m 1920, như lời Mẹ đã hứa và o thá ng Nă m trước đó . Lú c đó Lucia đang cau nguyệ n tạ i Cova trước khi rời Fá tima đe và o nộ i trú . Đức Mẹ đen đe thú c giụ c Lucia dâ ng hien trọ n vẹ n mı̀nh cho Chú a. Trong khi ba trẻ nghiệ m lạ i những lan hiệ n ra củ a Chú a Giê su, Đức Mẹ và Thá nh Giuse thı̀ đá m đô ng đã chứng kien mộ t sự kiệ n phi thường. Đó là phé p lạ noi tieng  ve mặ t trời.

Đ

 37 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

‚ Các nhân chúng

T

rê n đường cá i, nhieu xe hơi đã đậ u lạ i và hà ng tră m người đã khô ng dá m lộ i bù n đang tụ tậ p tạ i đó . Ai cũ ng thay mộ t so đô ng người đang nhı̀n ve phı́a mặ t trời, lú c đó hı̀nh như đã bay ra khỏ i đá m mâ y và đang ở cao độ . Mặ t trời nhı̀n như mộ t mieng bả n bang bạ c xá m xịt, và người ta nhı̀n và o mặ t trời mà khô ng thay khó chịu gı̀. Có the vı̀ có nhậ t thực đang xay ra. Bong dưng, mộ t tieng la lớn vang lê n và mọ i người có the nghe được từ cá c người chứng kien đang đứng gan đó , “Mộ t phé p lạ ! Mộ t phé p lạ !" Trước những đô i mat ngỡ ngà ng củ a đá m đô ng, diệ n mạ o củ a họ như diệ n mạ o những người thay dau lạ trong Kinh Thá nh. Họ bỏ mũ và hı̀nh như đang tı̀m kiem vậ t gı̀ đó ở trê n trời thı̀ mặ t trời run ray bê n cạ nh những chuyen độ ng khó tin, đi ra ngoà i cá c le luậ t củ a vũ trụ ‐‐ mặ t trời "nhay mú a" theo lời dien tả củ a người ta. Đứng ke bậ c thang củ a mộ t chiec xe buý t, mộ t ô ng cụ đọ c lớn tieng kinh Tin Kı́nh khi hướng ve phı́a mặ t trời. Tô i hỏ i thă m xem ô ng cụ nà y là ai thı̀ người ta cho biet đó là Senhor Joao da Cunha 38  

Vasconcelos. Tô i thay cụ đi đen gan những người van cò n độ i mũ và kịch liệ t khuyê n họ bỏ mũ ra trước sự chứng minh lạ lù ng ve sự hiệ n diệ n củ a Thiê n Chú a. Những hı̀nh ả nh tương tự đã được lậ p lạ i tạ i những nơi khá c, và tạ i mộ t nơi mộ t người đà n bà đã la lê n: "Thậ t là tệ qú a! Có những người đà n ô ng đã khô ng bỏ mũ ra trước mộ t phé p lạ kỳ diệ u như the!" Người ta bat đau hỏ i thă m nhau xem họ đã thay gı̀. So đô ng cô ng nhậ n là đã thay sự run ray và nhả y mú a củ a mặ t trời; so khá c qủ a quyet là đã được trô ng thay Thá nh Nhan Đức Mẹ ; so khá c the là đã thay mặ t trời quay từ chı́nh trụ c củ a nó như bá nh xe Catherine (Khoả ng 305 trước Tâ y Lịch, Đạ i đe Maximinus ra lệ nh là m bá nh xe ghé p lưỡi dao sac và mũ i dù i nhọ n đe hà nh hı̀nh Thá nh Cath‐ erina,) và hạ thap xuong đat như bị đot chá y bởi chı́nh á nh sá ng củ a nó . Mộ t so nó i là mặ t trời đoi mau liê n tụ c … ‐‐O Seculo (một tờ báo phò nhà cầm quyền và chống giới tu hành ở Lisbon)


donghanh.org

M

ưa tạ nh và o lú c giữa trưa. Bau trời xá m mau ngọ c trai, tô điem mộ t vù ng rộ ng lớn bang mộ t thứ á nh sá ng lạ kỳ . Mặ t trời dường như được che phủ bởi mộ t tam mà n mỏ ng đe mat loà i người nhı̀n và o mộ t cá ch de dà ng. Mau xá m xà cừ củ a mâ y bien thà nh mộ t giả i mau bạ c tan dan trong khi mặ t trời bạ c được bao phủ bởi chı́nh tam mà n mâ y có á nh sá ng mau xá m lợt, xoay tı́t và o những mả nh mâ y đang tan vỡ. Mọ i miệ ng lưỡi đã phả i thot lê n tieng kê u than và mọ i người đeu qù y xuong mặ t đat lay lộ i.... Anh sá ng trở nê n mộ t mau xanh lộ ng lay như vừa mới xẹ t ngang mộ t cửa so

kı́nh mau củ a mộ t ngô i thá nh đường, roi quẹ t lê n mọ i người đang qù y goi với đô i tay giang ra. Mau xanh lợt trô i từ từ và á nh nang dường như bay qua khung kı́nh mau và ng. Mau và ng trê n chiec khă n tay, mau và ng noi bậ t từ những chiec vá y mau đậ m củ a những người đà n bà . Mau và ng nà y lậ p lạ i trê n câ y coi, trê n những tả ng đá củ a khu đoi nú i. Người ta bậ t khó c và bỏ mũ ra, trong sự hiệ n diệ n củ a mộ t phé p lạ mà họ đã mong đợi. Giâ y phú t dường như ké o dà i hang giờ, rõ rệ t là m sao. ‐‐ O Dia (một tờ nhật báo ở Lisbon, số ra ngày 17 tháng 10 năm 1917)  39 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

K

hô ng hieu vı̀ lý do gı̀ mà chú ng tô i khô ng bị mù khi nhı̀n lê n mặ t trời. Mặ t trời lú c chớp, lú c tat, đã phá t ra những tia sá ng trê n khap nơi và bao phủ vạ n vậ t với nhieu mau sac khá c nhau ‐‐ câ y coi, người ta, khô ng gian và mặ t đat. Đieu lạ lù ng nhat là mặ t trời khô ng là m chú ng tô i chó i mat. Mọ i sự bong nhiê n tı̃nh mịch và thinh lặ ng khien mọ i người ngước mat nhı̀n lê n. Trong mộ t khoả ng khac, mặ t trời dường như ngừng quay. Roi lạ i bat đau di chuyen và nhay mú a trê n trời cho tới khi nó tá ch rời khỏ i vị trı́ củ a nó và rơi xuong chú ng tô i. Thậ t là mộ t giâ y phú t kinh hoà ng. ‐‐Ti Marto (thân phụ của Jacinta và Francisco) ặ t trời bien mọ i sự ra những mau sac khá c nhau ‐‐ và ng, xanh da trời và trang. Roi nó lac và run lê n. Nhı̀n như mộ t vò ng bá nh xe bang lửa sap rơi xuong người ta. Họ bat đau la lớn, "Chú ng ta sap chet tới nơi roi!" Những người khá c thı̀ kê u xin Đức Mẹ , xin Mẹ cứu họ . Họ đọ c kinh ă n nă n tộ i. Mộ t người đà n bà bat đau xưng tộ i lớn tieng, cho biet bà ta đã là m đieu nà y và đieu nọ .... Sau cù ng thı̀ mặ t trời ngừng nhay lê n và di chuyen khien chú ng tô i thở phà o nhẹ nhõ m. Chú ng tô i cò n song và mọ i người đã thay phé p lạ mà ba trẻ đã bá o trước. Tô i nhı̀n những cuộ c hiệ n ra với mộ t thá i độ dửng dưng, neu khô ng nó i là lạ nh lù ng, và mong đợi mộ t sự gı̀ sẽ xay ra và cà ng ngà y tô i cà ng thay tò mò giả m

M

40  

đi vı̀ khô ng thay gı̀ đá ng cho tô i chú ý . Bong dưng tô i nghe mộ t tieng kê u từ cả ngà n người và tô i thay mọ i người quay ngược hướng họ đang đứng đe nhı̀n lê n trời. Có lẽ lú c đó là gan 2 giờ theo giờ chı́nh thức, và khoả ng giữa trưa. Mới và i phú t trước đó , mặ t trời đã đâ m thủ ng mộ t mà n mâ y day mà nó đã bị che phủ trước đó và rọ i á nh sá ng rõ rà ng và thậ t là chó i chang. Tô i hướng ve phı́a mọ i người như bị nam châ m cuon hú t và tô i đã thay mộ t chiec đı̃a với vò ng ngoà i được mà i dũ a mịn mà ng, sá ng chó i nhưng khô ng là m nhức mat chú ng tô i. Tô i khô ng đong ý với những lời so sá nh tô i nghe được ở Fá tima ‐‐ như mộ t chiec đı̃a bạ c đụ c. Mặ t trời có mau sac tươi tham, rõ rệ t như xà cừ. Mặ t trời khô ng he giong mặ t tră ng trong đê m sá ng trong, bởi vı̀ người ta đã thay và cả m thay như là mộ t vậ t song độ ng. Nó khô ng phả i là hı̀nh bau dụ c như mặ t tră ng hay có cù ng sac thá i hay mau nhạ t. Nó giong như mộ t bá nh xe khả m xà cừ. Cũ ng khô ng nê n nham lan là mặ t trời nhı̀n như khi trong sương mù (vı̀ lú c đó khô ng có sương mù ,) vı̀ nó khô ng mờ, phâ n tá n hay bị che phủ . Mặ t trời ở Fá ti‐ ma đã phá t ra hơi nó ng và rõ né t với những vien chung quanh. Bau trời lom đom với mâ y Cirrus với mau xanh tỏ a ra đâ y đó , nhưng đô i khi mặ t trời noi bậ t trong những mả nh củ a mộ t ngà y trong xanh. Những đá m mâ y bay từ phı́a Tâ y sang phı́a Đô ng và khô ng che khuat á nh sá ng mặ t trời mà


donghanh.org

lạ i cho người ta cá i cả m tưởng mâ y bay qua từ phı́a sau, mặ c dù đô i khi những đom trang từ những sac củ a mau hong hay mau xanh trong vat khi chú ng bay qua mặ t trời. Mộ t đieu đá ng ke là khô ng ai bị đau mat hay mù khi nhı̀n lê n á nh sá ng mặ t trời. Hiệ n tượng nà y có lẽ ké o dà i khoả ng 10 phú t, trừ hai lan chú ng tô i phả i quay đi vı̀ mặ t trời chieu á nh sá ng và hơi nó ng rực rỡ. Đı̃a mặ t trời khô ng đứng yê n. Đó khô ng phả i là sự ló ng lá nh củ a mộ t tinh tú , vı̀ nó quay chung quanh chı́nh nó trong mộ t cá i quay điê n cuong. Roi bong nhiê n, có ai đó nghe được tieng la lo sợ

từ mọ i người. Mặ t trời quay dữ dộ i, dường như rơi ra khỏ i bau trời và tien nhanh xuong trá i đat như sap đè bẹ p chú ng tô i với sức nặ ng ngà n câ n củ a nó . Cả m giá c khi cả nh nà y xay ra thậ t là kinh hoà ng. Có sự thay đoi mau sac trê n bau trời trong khi hiệ n tượng mặ t trời mà tô i vừa dien tả với đay chi tiet. Khi nhı̀n lê n mặ t trời, tô i đe ý mọ i sự chung quanh bong toi sam. Tô i nhı̀n những vậ t gan nhat và nhı̀n xa hơn ve phı́a châ n trời. Tô i thay mọ i sự toà n mộ t mau tı́m hoa cà . Vạ n vậ t chung quanh tô i và bau trời đeu có cù ng mộ t mau. Câ y soi gan đó cũ ng thay xuong đat mau tı́m nhạ t trê n chiec bó ng  41 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

củ a chı́nh nó . Lo là đang bị bệ nh nhiem trù ng võ ng mạ c, vı̀ ai bị bệ nh nà y sẽ khô ng thay được mau tı́m, tô i quay mặ t đi cho khá c và nham mat lạ i và bịt chặ t mat với đô i tay. Khi lưng van cò n quay khỏ i mặ t trời tô i mở mat và thay khung cả nh van bao phủ bởi mau tı́m như trước đó . Cả m giá c khô ng phả i là nhậ t thực và khi nhı̀n mặ t trời tô i đe ý bau trời trong. Mộ t lá t sau tô i nghe mộ t người nhà quê đứng ke bê n la lê n trong kinh ngạ c, "Nhı̀n kı̀a, Đức Mẹ toà n là mau và ng!" Và thậ t the, mọ i sự gan và xa đeu đã đoi ra mau và ng nghệ . Mọ i người nhı̀n như bị bệ nh và ng da, và tô i nhớ đã cả m thay buon cuời vı̀ mọ i người coi xau xı́ và khô ng lô i cuon. Ngay chı́nh tay tô i cũ ng cù ng mau nà y. Đe cho người khá c phiê n dịch và giả i thı́ch những hiệ n tượng nà y, mọ i hiệ n tượng tô i đã dien tả là do chı́nh tô i quan sá t trong sự tram tı̃nh và thanh thả n củ a tâ m trı́ và khô ng he bị chi phoi bởi mộ t sự quay ray nà o củ a cả m xú c. ‐‐Maria de Capelinha (một trong những người đầu tiên đã tin vào phép lạ). ó lú c mặ t trời được bao phủ bởi mộ t đá m lửa đỏ , roi có lú c lạ i có quang mau và ng và tı́m đậ m, dường như quay trong mộ t toc độ vô cù ng nhanh và xoá y tı́t, có lú c như rơi khỏ i nen trời và đen gan trá i đat trong khi phá t ra sức nó ng rat dữ dộ i. ‐‐ Dr. Domingos Coehlo (phóng viên của tờ nhật báo Ordem)

C

42  

M

ặ t trời coi rõ né t với chu vi củ a nó và rơi từ tang cao củ a mâ y và bat đau quay tı́t loạ ng choạ ng trê n chı́nh nó như là mộ t qủ a banh lửa bị giam cam. Cả nh tượng nà y ké o dà i khoả ng tá m phú t, với và i lan bị giá n đoạ n. Bau trời toi sam và mọ i người trở nê n mau và ng. Mọ i người qù y xuong, ngay cả trong xı̀nh lay.... ‐‐Linh mục Pereira da Silva (trong một lá thư gửi cho một người bạn) uoi sá ng sớm ngà y 13 thá ng Mười chú ng tô i thu xep đen nơi hiệ n ra trong ba chiec xe hơi. Hô m đó có sương mù day đặ c cho nê n chiec xe hướng dan đã đi lạ c và chú ng tô i đen đoi Cova da Iria khoả ng giữa trưa. Rat đô ng người nhưng đoi với tô i, tô i lạ i khô ng lo nghı̃ bởi bat cứ lý do tı́n ngưỡng nà o. Khi Lucia la lê n là "Hã y nhı̀n lê n mặ t trời!" thı̀ cả đá m đô ng cù ng lậ p lạ i: "Hã y nhı̀n kỹ mặ t trời!" Hô m đó trời mưa liê n tụ c, nhưng chı̉ mộ t ı́t lâ u trước khi phé p lạ xay ra thı̀ mưa tạ nh. Tô i khô ng the nà o dien tả được những gı̀ xay ra sau đó . Mặ t trời bat đau di chuyen và đô i lú c dường như tá ch rời khỏ i bau trời và sap rơi xuong chú ng tô i như là mộ t bá nh xe bang lửa. Vợ tô i ‐ chú ng tô i mới lậ p gia đı̀nh ‐‐ đã té xı̉u, và cò n tô i thı̀ qú a boi roi đe să n só c cho nà ng cho nê n người em vợ tê n Joao Vassalo Vassalo đỡ lay vợ tô i. Tô i qù y xụ p xuong và khô ng cò n biet gı̀ nữa, và khi tô i đứng lê n tô i khô ng biet là mı̀nh đã nó i gı̀. Tô i nghı̃ tô i bat đau khó c như những người khá c. Mộ t

B


donghanh.org

ô ng cụ có râ u bạ c bat đau lớn tieng tan cô ng những kẻ vô than và thá ch đo họ dá m nó i là có hay khô ng có mộ t hiệ n tượng siê u nhiê n mới xay ra. ‐‐ Alfredo da Silva Santos (Lisbon) hieu người đã từng là kẻ vô than ở Fá tima hô m đó , nhưng có nhieu kẻ vô than ở Bo Đà o Nha đã coi đâ y là ả o giá c. Đoi với những người khô ng có mặ t, Đức Mẹ đã ban cho người chứng nhưng chı́nh họ khô ng the nà o cho ý kien được. Và o ngà y 13 thá ng 10 nă m 1917, mặ c dù khô ng nhớ đen lời tiê n bá o củ a ba trẻ , tô i đã say mê bởi sự lạ trê n trời từ mộ t hiệ n tượng tô i chưa bao giờ thay. Tô i trô ng thay từ má i hiê n nà y.... ‐‐ Alphonso Lopes Vieira (quan sát cách xa 25 dặm) ú c đó tô i mới lê n chı́n và đi họ c ở trường là ng gan đó . Khoả ng giữa trưa chú ng tô i ngạ c nhiê n bởi những tieng hò la củ a đà n ô ng và đà n bà khi họ đi ngang qua trường. Mộ t cô giá o, mộ t người tot là nh và sù ng đạ o, mặ c dù hay bon chon lo lang và khô ng có gı̀ đặ c sac, đã là người đau tiê n chạ y ra đường với họ c trò củ a cô . Bê n ngoà i, người ta la khó c và chı̉ ve lê n mặ t trời, là m lơ trước những câ u hỏ i liê n tụ c củ a bà hiệ u trưởng. Đó là mộ t phé p lạ cả the mà ai cũ ng có the thay được rõ rà ng từ đı̉nh đoi là ng củ a tô i ‐‐ Phé p lạ mặ t trời đi kè m với tat cả mọ i hiệ n tượng lạ lù ng củ a nó .

N

L

Tô i khô ng là m sao dien tả được đieu gı̀ tô i đã thay và cả m nhậ n. Tô i đã nhı̀n cam và o mặ t trời, dường như là nhạ t mau và khô ng là m mat tô i nhức nhoi. Nhı̀n như mộ t trá i cau bang tuyet quay chung quanh chı́nh nó , roi bong dưng phó ng xuong với đường chữ Z đe dọ a trá i đat. Hoả ng sợ tô i chạ y tron cù ng với mọ i người và khó c than vı̀ nghı̃ là tậ n the sẽ đen bat cứ lú c nà o. Gan đó có mộ t người khô ng tin đã che dieu những người người ngoc đã đi đen Fá tima đe nhı̀n thay được mộ t cô bé bı̀nh thường. Lú c nà y thı̀ anh chà ng dường như bị tê liệ t hoà n toà n, hai mat thı̀ nhı̀n chă m và o mặ t trời. Sau đó anh ta run từ đau tới châ n, qù y goi xuong bù n và dơ hai tay lê n kê u xin Đức Mẹ . Trong khi đó người ta tiep tụ c khó c than, xin Chú a tha tộ i cho họ . Chú ng tô i chạ y và o hai ngô i nhà nguyệ n củ a là ng, chang may choc chậ t cứng người. Trong thời gian hiệ n tượng mặ t trời nà y xay ra mọ i sự chung quanh chú ng tô i đã bien thà nh đủ mau củ a cau vong. Chú ng tô i thay chú ng tô i xanh, và ng, đỏ , v.v. Mọ i sự lạ lù ng nà y là m tă ng sự sợ hã i. Sau khoả ng 10 phú t, mặ t trời mờ đi và lờ đờ roi trở ve vị trı́ cũ . Khi người ta biet được rang nguy hiem đã qua, niem hâ n hoang đã no tung và mọ i người hợp lời tạ ơn và ca tụ ng Đức Mẹ . ‐‐Linh mục Ignatio Lorenco (Alburitel, quan sát cách xa 11 dặm)

 43 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

‚ Kính Mùng Maria Lạ y Mẹ Maria, Chuoi trà ng hạ t trong tay con, Như mộ t vũ khı́ giú p con vượt bien đời nhieu só ng gió , Con lan từng hạ t, như đi qua từng chặ ng đời, trong sự dı̀u dat ap ủ đay yê u thương củ a người mẹ hien, Chuoi trà ng hạ t trong tay con, Như những bô ng hoa tươi dâ ng lê n mẹ trong niem tı́n thá c.

44  


donghanh.org

THIÊN NGA

Chuoi trà ng hạ t trong tay con, Con vững bước theo mẹ trong cuộ c đời chô ng gai, Vı̀ tin có mẹ luô n đỡ nâ ng. Mẹ là luong gió má t thoi và o đời con sa mạ c, Mẹ là manh á o am choà ng lê n hon con tran trụ i đê m đô ng, Hô m nay, trong từng giâ y phú t hiệ n tạ i, XIn mẹ ‘Cau cho chú ng con khi nà y và trong giờ lâ m tử’. Chuoi trà ng hạ t trong tay con, Con ngước lê n nhı̀n mẹ Mẹ ơi, Xin hã y dạ y con đen gan con củ a mẹ và luô n tien bước trong đường loi củ a Ngà i. Từ khi mẹ hiệ n đen, tră m nă m đã qua, Thời gian như á ng mâ y trô i, luô n bay đi và khô ng ở lạ i, Nhưng lời củ a mẹ nhan nhủ đoà n con nă m xưa, Luô n ghi khac trong tim, Hã y tô n sù ng trá i tim vẹ n sạ ch củ a mẹ , An nă n hoi cả i, Song đẹ p lò ng Thiê n Chú a. Lạ y Mẹ Fatima, xin dạ y do chú ng con Luô n noi gương mẹ , Song tinh tuyen, khiê m nhu, xin vâ ng, gan bó , ket hiệ p với Thiê n Chú a, Hiệ p nhat, quả ng đạ i và dan thâ n phụ c vụ anh em, Là m chứng nhâ n cho Nước Trời. Lạ y Me Maria, Chuoi trà ng hạ t trong tay con, Con dõ i theo bó ng Mẹ , Nguyệ n the theo bước châ n củ a Mẹ , Cho đen hơi thở cuoi cù ng, Amen  45 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

_

Tu. biêt ´ mình trong khi nhân . . dinh Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Bởi đó tôi khám phá ra luật này : khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. (Rm. 7, 18‐21)

T

rong đoạ n thư gửi giá o hữu Rô ma thá nh Phaolô nó i đen cá i bó ng toi củ a mı̀nh. Và hơn nữa ngà i nó i lê n mộ t sự thậ t là cá i bó ng toi củ a ngà i chủ độ ng đieu khien ngà i. Trong sá ch Sá ng The Ký , sau 46  

khi Thiê n Chú a tạ o dựng Adong Evà , Ngà i nó i rang họ “tot đẹ p!” Nhưng sau khi hai ô ng bà phạ m tộ i họ bong thay mı̀nh tran truong, phả i lay lá che thâ n. Phả i chă ng nơi họ bat đau có bó ng toi phả i che giau?


donghanh.org

VŨ TIẾN LONG

Chú ng ta ai cũ ng có hai bộ mặ t: ý thức và vô thức. Y thức là bộ mặ t chú ng ta muon mọ i người thay và nghı̃ ve mı̀nh, với mộ t diệ n mạ o được trang điem chı̉nh te; và vô thức, gọ i mộ t cá ch nô m na là bó ng toi, là bộ mặ t khá c được giau diem, khô ng muon người khá c biet vı̀ nó chat chứa những gı̀ là tiê u cực ‐ ganh tỵ, tự kiê u, mặ c cả m, tham vọ ng, những that bạ i, những khuynh hướng lệ ch lạ c. Chı́nh vı̀ ả nh hưởng tiê u cực củ a bó ng toi trê n tâ m linh củ a con người mà thá nh Tê rê sa Avila nhan mạ nh đen việ c can phả i tự biet mı̀nh (self‐awareness), và cha Thomas Keating nó i rõ hơn rang can tự biet rõ ve mı̀nh đe có the biet được cá i bó ng toi củ a tâ m hon. Trong khi là m nhậ n định neu chú ng ta khô ng ý thức cá i bó ng toi củ a mı̀nh, nó sẽ nhanh chó ng chiem the chủ độ ng, sẽ chiem cá i driver’s seat, như thá nh Phaolô đã phả i nhı̀n nhậ n. BONG TOI ĐƯỢC TẠ O THANH THE NAO? Ngay từ thưở thieu thời, tat cả những gı̀ tô i gạ t bỏ và từ choi chap nhậ n đeu bị gạ t bỏ và o cá i bó ng toi củ a mı̀nh. Những đieu gı̀ tiê u cực ve mı̀nh mà tô i họ c được đeu được chô n giau ở đâ y, những tiê u cực củ a tô i, củ a gia đı̀nh tô i ... Bó ng toi củ a tô i trở thà nh mộ t cá the riê ng biệ t, hoạ t độ ng độ c lậ p ở phı́a sau và ‐ tù y moi người ‐ có the hoạ t độ ng rat mạ nh. Trong khi đó , đieu đá ng nó i là dù biet có bó ng toi, nhưng tô i khô ng có khả nă ng

trực tiep đieu khien nó và nhı̀n thay nó , dù tô i mang nó trong người. Giong như cá c người Pharisê u, Biệ t Phá i mà Chú a Kitô gọ i là những “mo mả qué t vô i trang”!! PHONG CHIEU Những người biệ t phá i nà y thay những gı̀ xau xa nơi người khá c nhưng khô ng thay nơi mı̀nh vı̀ họ đã phó ng chieu tat cả những xau xa củ a mı̀nh lê n người khá c. Những gı̀ họ đè né n và che giau trong lò ng mı̀nh đeu được đo het lê n người khá c. Đú ng là họ nhı̀n thay cá i rá c trong mat anh em mà khô ng thay cá i xà trong mat mı̀nh (Mt 7:3) Do đó cá ch de nhat đe thay cá i bó ng toi là xem cá ch chú ng ta đoi xử với người khá c: khi chú ng ta lê n á n, trá ch cứ, nó i xau, tức giậ n, mặ c cả m, ghen tuô ng là lú c chú ng ta thường phó ng chieu những tiê u cực củ a chı́nh mı̀nh. Thı́ dụ : Mộ t người cha hay la mang con củ a mı̀nh mộ t cá ch thá i qú a trong việ c họ c hà nh, mộ t ngà y kia nhậ n thức được rang chı́nh mı̀nh hoi cò n nhỏ đã rat lười họ c. Nay ô ng phó ng chieu những tiê u cực củ a mı̀nh lê n người con. Thı́ dụ : Mộ t người khi gặ p nhieu khó khă n và bị don é p nhieu nơi sở là m sẽ phó ng chieu tat cả những khó chịu củ a mı̀nh lê n những người ở nhà trong những chuyệ n tam thường và nhỏ nhặ t nhat. Thı́ dụ : Mộ t người thieu bó ng dá ng củ a người cha từ thuở niê n thieu sẽ de thay được lô i cuon bởi mộ t nhâ n vậ t có dá ng dap củ a mộ t người cha.  47 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

Đieu khô ng ké m nguy hiem là cá i bó ng toi củ a tậ p the: 1. củ a xã hộ i, củ a mô i trường chı́nh trị mà chú ng ta thay rat rõ rà ng ngà y hô m nay; 2. cá i bó ng toi củ a gia đı̀nh, những bat hò a giữa cha mẹ , anh chị em; và 3. cá i bó ng toi củ a nhó m, củ a cộ ng đoà n, gâ y nê n những ngam ngam chia rẽ , dị biệ t, trá nh xa nhau và tị hiem nhau. Tuy nhiê n, khô ng phả i cá i vô thức chı̉ chô n giau cá c khı́a cạ nh xau xa củ a mı̀nh mà thô i. Carl Jung nó i rang cá i vô thức cũ ng chô n giau mộ t kho tà ng vô giá . Vô thức là mộ t nguon sức, mộ t source of ener‐ gy, khi chú ng ta biet ngưỡng mộ , thá n phụ c, biet nhiệ t tı̀nh yê u men Chú a và anh em thı̀ cá i nguon sức nà y sẽ giú p chú ng ta song cá i wholeness củ a mı̀nh. CHUNG TA CAN LAM GI VƠI CAI BONG TOI TAM LINH? Chú ng ta phả i biet sở hữu cá i bó ng toi củ a mı̀nh sau khi đã ý thức cá c khuynh hướng 48  

đó trong lò ng mı̀nh, bang tậ p luyệ n đe tự nhậ n biet chı́nh mı̀nh (self‐awareness). Chú ng ta phả i biet gặ p cá i bó ng toi củ a mı̀nh đú ng nơi, đú ng lú c. Neu ngược lạ i, chú ng ta trá nh né cá i bó ng toi củ a mı̀nh nó sẽ trở nê n mạ nh mẽ và hung hă ng hơn nữa! Chú ng ta can có mộ t moi liê n hệ với nó . Nhờ đó nó khô ng trở thà nh mộ t hiệ n tượng quá i dị! Khi biet đoi diệ n với nó chú ng ta sẽ tı̀m được bı̀nh an đe chap nhậ n chı́nh những cá i bó ng toi củ a mı̀nh và củ a người khá c, chú ng ta có the trá nh những phả n ứng tiê u cực nó ng giậ n, ghen tức, … và quan trọ ng nhat trong đe tà i nà y là có the bước và o nhậ n định mộ t cá ch tự do. Khô ng tự đá nh lừa với những ả o tưởng NHƯNG ĐIEU NEN CHU Y/NEN TẠ P Khi chú ng ta chuộ ng thà nh qủ a trong cô ng việ c. Chú ng ta đe cao những ket qủ a mı̀nh là m và bó ng toi củ a mı̀nh sẽ đưa chú ng ta ra khỏ i thực te, đen những châ n trời mà chú ng ta sẽ khô ng the ngờ, và sẽ ao ước đe được ngoi “bên hữu và bên tả của Thầy” (Mt 20:21) Trong Tâ m Lý Họ c có mộ t định luậ t nó i rang khi chú ng ta co gang là m mộ t đieu gı̀ tot là nh thı̀ cũ ng là lú c bó ng toi củ a mı̀nh được đá nh thức và hoạ t độ ng mạ nh hơn bı̀nh thường. Do đó lú c chú ng ta cà ng cả m thay mı̀nh “đạ o đức” là lú c chú ng ta cà ng


donghanh.org

có những van đe nan giả i hơn với bó ng toi củ a mı̀nh. Bó ng toi có the nhỏ đi nhưng sẽ đen đặ c hơn nhieu, cá c cá m do trở nê n tinh vi hơn. Tô i sẽ de trở nê n tự mã n cho rang tô i biet nhieu và có the giú p đỡ người khá c! Ma qủ y khô n ngoan, là chuyê n viê n lừa doi sẽ chuyen những đam mê tot là nh lú c ban đau đe đưa chú ng ta đen mộ t ket quả theo ý củ a nó . Như đieu thá nh I‐Nhã dạ y trong nguyê n tac Phâ n Biệ t Than loạ i (#5, Tuan 2) Trong cộ ng đoà n, chú ng ta can rat can thậ n vı̀ đâ y cũ ng là nơi chú ng ta phó ng chieu những bó ng toi củ a mı̀nh mộ t cá ch “vô tư” nhat! Chú ng ta trong cá i sot sang tâ m linh có the có những bó ng toi đen đặ c nhat. Cá c bó ng toi khi hợp tá c với nhau sẽ đưa cộ ng đoà n đen những mâ u thuan ngam ngam và khó xử nhat. Nhat là khi chú ng ta trá nh né , phủ nhậ n, nó i xau, dè m pha, nó i sau lưng. Thay vı̀ xâ y dựng chú ng ta sẽ khô ng ngờ mı̀nh là người gâ y chia rẽ cộ ng đoà n. Hã y xem cá ch Chú a Kitô dạ y chú ng ta cá ch song cộ ng đoà n: “hãy ngồi chỗ cuối” (Lc 14:10), hã y “nghèo khó vì Nước Trời là của anh em” (Lc 6:20)

Vı̀ the, có và i điem giú p trá nh bó ng toi ả nh hưởng trê n loi song nhậ n định:  Nhı̀n nhậ n mı̀nh luô n can â n sủ ng củ a Chú a đe có the nhậ n thức được mı̀nh, đe nhạ y bé n với bó ng toi củ a mı̀nh: Tự Biet Mı̀nh, bang hoi tâ m thường xuyê n  Khô ng quan trọ ng hoá chı́nh mı̀nh (become irrelevant), vı̀ “không có mợ chợ vẫn đông”, đe trá nh những kiê u ngạ o thiê ng liê ng.   Vui lò ng với những cô ng việ c â m tham khô ng ai biet đen, khô ng ai muon là m, khô ng ai muon nhậ n.   Mở lò ng cho những bạ n tâ m linh củ a mı̀nh. Chú ng ta sẽ khô ng bao giờ xó a bỏ được bó ng toi, nhưng chú ng ta sẽ khô ng sợ những ả nh hưởng bat ngờ và bı́ mậ t củ a nó .    Nhạ y bé n đe giả i quyet van đe thay vı̀ tı̀m loi nơi nhau.  Tự do nộ i tâ m là yeu to rat quan trọ ng trong nhậ n định. Chú ng ta de tı̀m được sự tự do nà y khi chú ng ta biet ý thức những bó ng toi củ a mı̀nh và khô ng đe nó đieu khien mı̀nh đem đen những xu hướng lệ ch lạ c và tı̀m ý củ a mı̀nh thay vı̀ ý củ a Chú a.

SUY TƯ VA CHIA XE: 1. Tô i có thường xuyê n nhậ n thức được những bó ng toi củ a tô i? Và cá ch tô i phó ng chieu những bó ng toi nà y qua người khá c? 2. Những đieu gı̀ có the là m cho chú ng ta phó ng chieu những bó ng toi củ a cá nhâ n và o nhó m, và o cộ ng đoà n?

 49 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

ĐỌC SÁCH TA PAROLE COMME UNE SOURCE Maurice Zundel, Anne Sigier

~

)

´ cua Trao tang cuôc . sông . chúng ta cho Thiên Chúa , _

C

)

~ nhu Ngài da trao tang chính Ngài cho chúng ta .

húng ta đã nghe nói về các cuộc thám hiểm dưới những đáy  sâu đại dương của nhiều khoa học gia như cha con ông Pic‐ card, ông Cousteau để thám hiểm và nghiên cứu các bí mật nơi lòng  biển. Những gì họ đã khám phá và được phổ biến đã làm cho chúng  ta thích thú và ngạc nhiên vì cái thế giới đẹp muôn màu ... 

50  


donghanh.org

NGƯỜI BẠN ĐƯỜNG ghi lại

N

hưng có mộ t the giới cò n tuyệ t vı̀ Thiê n Chú a là vinh hien củ a con vời hơn the nhieu là chı́nh tâ m người cũ ng như con người là vinh hon củ a mı̀nh mà chú ng ta chưa có the hien củ a Thiê n Chú a. Thiê n Chú a biet het. khô ng the hiệ n diệ n trong lịch sử củ a Và chı́nh vı̀ chú ng ta khô ng biet gı̀ chú ng ta neu khô ng phả i là qua chı́nh chú ng ta. Chú ng ta khô ng the hieu ve mı̀nh nơi đá y sâ u tâ m hon mà chú ng ta khô ng the giả i đá p được tat mı̀nh, khô ng the đạ t được đen chı́nh mı̀nh neu khô ng qua Thiê n Chú a. cả cá c van đe mà chú ng ta phả i đoi diệ n hà ng ngà y. Tô i có cả m tưởng cà ng ngà y chú ng Chú ng ta nó i “Tô i tin nơi Thiê n ta cà ng trở thà nh những người thờ Chú a” nhưng đieu đó có nghiã gı̀ neu ngau tượng nhieu hơn; đạ o củ a chú ng tô i khô ng nó i được “tô i tin nơi con ta qú a chú trọ ng be ngoà i, là mộ t mớ người” vı̀ tô i nhậ n được Thiê n Chú a từ đâ u neu khô ng phả i từ con người. … chú ng ta can hieu rang sự song Và là m sao tı̀m thay Chú a nơi con củ a chú ng ta là mộ t kho tà ng vô người neu khô ng và o tậ n trong lò ng con người, vı̀ con người cat giau mộ t giá , rang thiê n đà ng ở chı́nh trong kho tà ng vô giá trong lò ng. tâ m hon củ a chú ng ta Đức Giá o Hoà ng Grê gô riô Cả nó i rang “Thiên đàng chính là tâm hồn của người công chính.” Chang can tı̀m đâ u những thó i quen, là những tậ p quá n xa, chı̉ can tı̀m cá i thiê n đà ng nà y ngay loi thời mà khô ng thay Phú c Am có gı̀ bê n trong lò ng chú ng ta, và nơi thiê n mới lạ , khô ng có gı̀ độ c đá o, thực te. đà ng nà y sẽ gặ p được chı́nh khuô n Chú ng ta khô ng thay trong cá c sứ điệ p mặ t Thiê n Chú a, neu chú ng ta biet củ a Đức Giê su Kitô cá i chieu kı́ch mới thinh lặ ng chiê m ngam. Trong khi đó giú p chú ng ta nhậ n ra chı́nh mı̀nh, và chú ng ta chı̉ biet tı̀m Ngà i ở trê n trời chú ng ta thay xa lạ với chı́nh trá i tim củ a mı̀nh như chú ng ta xa lạ với trá i cao xa tham. tim củ a người khá c. Chú ng ta khô ng the gặ p được chı́nh mı̀nh mà khô ng qua Ngà i, chú ng Sự Giá ng Sinh củ a Đức Giê su tạ i ta khô ng the gặ p được chı́nh chú ng ta Bê lem có lợi ı́ch gı̀ neu Ngà i khô ng neu chú ng ta khô ng gặ p Ngà i. Vı̀ the sinh ra trong lò ng củ a chú ng ta? Ngà i mộ t Kitô hữu là người nó i “Tô i tin nơi khô ng sinh ra ở Bê lem đe bien co nà y Thiê n Chú a và tô i tin nơi con người”, được tá i dien hang nă m. Nhưng Ngà i

 51 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

đen đe đặ t mộ t nơi cư ngụ mậ t thiet nhat trong lò ng chú ng ta, bien chú ng ta trở thà nh đen thờ củ a Ngà i. Chú ng ta thường có thá i độ cung kı́nh nơi những thá nh đường bang gạ ch, bang đá , nhưng lạ i thieu kı́nh trọ ng chı́nh tâ m hon mı̀nh là ngô i thá nh đường củ a Thiê n Chú a. Nơi sinh ra thực sự củ a Đức Giê su là lò ng củ a chú ng ta, và phương cá ch duy nhat đe gặ p Chú a là đi và o thinh lặ ng sâ u tham củ a cõ i lò ng. Và như the khá m phá ra rang: Thiê n Chú a và con người cù ng thô ng phan mộ t sự song duy nhat. Thiê n Chú a và con người khô ng the bị phâ n chia. Và khô ng the tı̀m thay con người mà khô ng tı̀m thay Thiê n Chú a, và ngược lạ i. Có những con người thậ t anh hù ng khi hien mạ ng song củ a mı̀nh cho người khá c. Tô i nhớ đen vị bá c sı̃ tuyệ t vời nà y ở bệ nh việ n Saint Etienne. Tô i có dịp gặ p và nó i chuyệ n với ô ng khi tô i chuan bị cho con củ a ô ng và nhieu trẻ khá c được Rước Le Lan đau. Ba ngà y sau, vị bá c sı̃ nà y

52  

được gọ i đen giú p mộ t bệ nh nhâ n trong khi chı́nh ô ng ta đã kiệ t sức. Sau khi co gang giú p bệ nh nhâ n đó tậ n tı̀nh thı̀ chı́nh ô ng ngã gụ c và tat thở ngay tạ i châ n giường củ a bệ nh nhâ n. Sở dı̃ vị bá c sı̃ nà y đã quê n đi chı́nh mı̀nh đe giú p người khá c là vı̀ ô ng thay nơi bệ nh nhâ n đó mộ t sự song vô cù ng qú y giá . Đó chı́nh là đieu chú ng ta can hieu, rang sự song củ a chú ng ta là mộ t kho tà ng vô giá , rang thiê n đà ng ở chı́nh trong tâ m hon củ a chú ng ta, rang chú ng ta chı̉ song trọ n vẹ n mộ t Kitô hữu khi biet nhı̀n nhậ n vẻ đẹ p và cao qú y củ a cuộ c đời mı̀nh như là đen thờ củ a Thiê n Chú a. ı̀ the chú ng ta phả i cau xin Chú a, Đang đã đen đe cho chú ng ta nhậ n ra mau nhiệ m ve con người, xin Ngà i dan đưa chú ng ta đen tậ n chieu sâ u củ a chı́nh lò ng mı̀nh đe giú p chú ng ta song trọ n vẹ n cuộ c đời, là mộ t tá c pham tı̀nh yê u thậ t tuyệ t vời củ a chı́nh Thiê n Chú a.

V


donghanh.org

‚ Xin vuc . con lên Đức Giê su cù ng mô n đo lặ n lộ i Vượt bien ho dù mệ t mỏ i van đi Đường thậ t xa nhưng Chú a van kiê n trı̀ Khô ng chan chừ vı̀ Ngà i yê u quá đoi Hon con đâ y dù lam lem nhieu tộ i Chú a tı̀m con lú c con chưa chịu hoi Chú a đi và o sâ u tham cõ i lò ng con Và Chú a biet con tieu tuỵ hao mò n Như anh chà ng khi xưa bị quỷ á m Con thiet tha cau khan với Chú a trê n Con yeu đuoi nê n can Ngà i nhieu lam Con quy hà ng xin Chú a vực con lê n. Kỳ Nguyễn

 53 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

‚ ‚

˜ ‚ ˘ Nhung nam tháng duói ‚ ‚ ʼ thánh Têrêsa mái truong cua `

V

à o thá ng 10 nă m 1881, ô ng Louis gửi con gá i ú t Tê rê sa và o trường bá n trú Lisieux's Benedictine Abbey ở Notre‐Dame du Pre. Tê rê sa khô ng thı́ch họ c ở đâ y và gọ i nă m nă m nà y 54  

(1881‐1886) là “những nă m buon nhat đời.” Lớp họ c thı̀ tẻ nhạ t. Tê rê sa họ c hà nh chă m chı̉ và yê u thı́ch giờ giá o lý , lịch sử và khoa họ c, nhưng gặ p khó


donghanh.org

BÍCH HẢI và THANH HƯƠNG ghi lại

khă n với mô n đá nh van và toá n. Vı̀ thô ng minh, cô bé tá m tuoi đã được cá c nữ tu chuyen lê n lớp dà nh cho những em mười bon. Tê rê sa van chá n nả n. Sự thô ng minh củ a cô bé đã khien cá c bạ n cù ng lớp ghen tị. Tê rê sa đã bỏ ra nhieu cô ng sức đe việ c họ c được thà nh cô ng. NGHỈ HỌC Sự thô ng minh cũ ng có cá i giá củ a nó , do đó cô con gá i nhỏ nhat củ a gia đı̀nh Mar‐ tin cũ ng phả i trả giá cho sự thô ng minh củ a mı̀nh. Tê rê sa khô ng đe ý nhieu đen những trò chơi và những trò nhay mú a thường tı̀nh củ a những trẻ con khá c. Cô bé khô ng thoả i má i với phan đô ng cá c trẻ em và chı̉ thâ n với những chị ruộ t củ a mı̀nh và và i người khá c. Trong cá c chị thı̀ Pauline là người gan gũ i Tê rê sa nhat. Tê rê sa coi Pauline như người mẹ thứ hai củ a mı̀nh. Pauline chı́nh là cô giá o cũ ng như là mau người lý tưởng đau tiê n củ a Tê rê sa. Roi mộ t hô m, người mẹ thứ hai nà y cho em biet là sẽ và o Dò ng Kı́n ở Lisieux. Cô bé chı́n tuoi sững sờ. Với ý nghı̃ ve sự “lưu đay”,* Tê rê sa dien tả noi đau buon là "Tô i sap mat người mẹ thứ hai. Chao ơi, là m sao tô i có the dien tả được sự lo â u trong trá i tim tô i! Trong tı́c tac, tô i hieu được ý nghı̃a củ a cuộ c đời; tô i chưa bao giờ buon như the, nhưng đieu nà y cho tô i thay rang mọ i sự trê n đời chı̉ là mộ t

chuoi những đau kho và chia tay. Tô i nhỏ những giọ t lệ đang cay ..." "ĐỨC BÀ CƯỜI" Mù a Đô ng sau khi Pauline và o Dò ng Kı́n, Tê rê sa lâ m trọ ng bệ nh. Cá c chuyê n gia chan bệ nh và khá m phá ra là cô bé bị đủ thứ bệ nh, từ khủ ng hoả ng tâ m than cho tới nhiem trù ng thậ n. Tê rê sa đo loi cho ma qủ y. Cá c bá c sı̃ thời đó khô ng the chữa Tê rê sa được. Trong thời gian nà y Tê rê sa bị nhức đau và mat ngủ liê n tụ c. Bệ nh trở nặ ng và thâ n the nhỏ bé củ a Tê rê sa chı̉ cò n da bọ c xương. Tê rê sa bị những cơn sot cao độ và những ả o giá c á c nghiệ t. Ngà i giả i thı́ch ve những cơn mê sả ng, "Tô i hoà n toà n sợ hã i mọ i sự: cá i giường củ a tô i dường như bị bao phủ bởi những vá ch nú i ghê sợ, những cá i đinh trê n tường nhı̀n như những ngó n tay to lớn chá y đen, khien tô i la lê n vı̀ kinh khiep. Mộ t hô m, khi Papa cú i nhı̀n tô i cười thı̀ tự dưng tô i thay cá i mũ củ a người bien thà nh mộ t hı̀nh dá ng sợ hã i kinh khủ ng, khien tô i kinh sợ qú a đoi đen noi Papa phả i bậ t khó c khi ra khỏ i phò ng." Khô ng có phương thuoc gı̀ trị được. Roi đen ngà y 13 thá ng 5, nă m 1883, Tê rê sa quay sang tượng Đức Mẹ ở gan giường và van xin Mẹ cứu chữa. "Bong dưng, Mặ t Đức Mẹ rực sá ng bởi sự tot là nh và yê u thương," Tê rê sa viet, và ngà i khỏ i mọ i bệ nh tậ t. Từ đó , tượng Đức Mẹ

* Tê rê sa luô n có suy nghı̃ đời song trê n tran gian nà y là mộ t sự lưu đay  55 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

được gọ i là "Đức Mẹ Cười." Sau khi Pauline và o Dò ng Kı́n, Tê rê sa quyet định cũ ng theo chị và o nhà Dò ng Kı́n ở Lisieux. Cô đen gặ p Mẹ Be trê n đe xin và o nhà Dò ng. Mộ t cá ch thậ n trọ ng Tê rê sa cho biet lý do tạ i sao muon đi tu, khô ng phả i vı̀ Pauline, mà vı̀ Chú a Giê su. Mẹ Be Trê n khuyê n cô trở lạ i khi trưởng thà nh hơn. Lú c đó , Tê rê sa mới có chı́n tuoi. Trong thời kỳ đau om, lò ng ao ước và o Dò ng Kı́n củ a Tê rê sa cà ng ngà y cà ng lớn mạ nh. "Tô i chac chan là tô i đã song được là nhờ và o ý tưởng sẽ và o nhà Dò ng mộ t ngà y kia," Tê rê sa đã tho lộ như trê n. Sau khi khỏ i bệ nh, Tê rê sa đã trở nê n quyet tâ m hơn nữa trong việ c là m mộ t đieu gı̀ cao cả cho Chú a và tha nhâ n. Ngà i vı́ mı̀nh như mộ t Tâ n Joan of Arc, chú tâ m và o việ c giả i cứu cả the giới, chứ khô ng chı̉ riê ng nước Phá p. Với sự qủ a cả m khó ngờ, đứa bé mười tuoi viet, "Tô i đã được sanh ra trong vinh quang." Và do đó mộ t chủ đe quan trọ ng khá c cho cuộ c đời Tê rê sa đã được tự bieu lộ . Tê rê sa đã hieu được sứ mạ ng củ a đời mı̀nh là cứu roi tha nhâ n. Ngà i đã hoà n tat sứ mạ ng nà y qua việ c trở thà nh mộ t thá nh nhâ n. Tê rê sa đã hieu được rang sự vinh quang củ a ngà i sẽ được dau kı́n trong mat loà i người cho đen khi Thiê n Chú a cho phé p đieu nà y được tỏ ra. Lú c lê n mười, Tê rê sa đã tá i xá c nhậ n và là m sá ng tỏ mụ c đı́ch củ a đời mı̀nh. Tê rê sa đã thô ng minh đủ đe nghiệ m rang ngà i khô ng the nà o đạ t được mụ c 56  

đı́ch nà y mà khô ng đau kho. Những gı̀ dau kı́n trong mat ngà i là ngà i sẽ phả i chịu đựng rat nhieu đe có được sự vinh quang. CÁI GIÁ "Sự dan vặ t tâ m hon" xay ra liê n tụ c trong những nă m ke tiep và chı̉ giả m đi khi Tê rê sa chuan bị Chịu Le lan đau. Lú c lê n bay tuoi, và o ngà y mong 8 thá ng Nă m, nă m 1884, Tê rê sa nhậ n "cá i hô n tı̀nh yê u" lan đau tiê n, mộ t cả m giá c được "liê n ket" với Chú a Giê su, được Chú a ban tặ ng chı́nh Chú a cho ngà i, cũ ng như ngà i đã dâ ng hien cho Chú a. Sự khá t khao được Rước Le đã khien Tê rê sa ao ước được chịu Le hang ngà y. Khi được chịu Phé p Thê m Sức, và o ngà y 14 thá ng Sá u, nă m 1884, tâ m hô n Tê rê sa đã được bao phủ bởi trạ ng thá i xuat than. Chı̉ mộ t lá t sau, Tê rê sa đã trả i nghiệ m mộ t sự tan cô ng dữ dộ i củ a sự boi roi, ké o dà i đen mười bay thá ng. Ngà i song liê n tụ c trong trạ ng thá i sợ phạ m tộ i, ý tưởng ghê tởm và lo bịch nhat đã phá bı̀nh an. Tê rê sa đã khó c ló c thường xuyê n. "Em đã khó c qú a nhieu trong thời niê n thieu," những người thâ n đã nó i the với ngà i, "sau nà y em sẽ khô ng cò n nước mat đe khó c nữa!" Tê rê sa bị nhức đau trở lạ i. Thâ n phụ ngà i đã phả i đem Tê rê sa ra khỏ i trường Sơ và thuê thay dậ y tư cho cô con gá i ú t. Trong thời gian nà y, Marie trở nê n rat thâ n với Tê rê sa và giú p em thang những cơn sợ hã i nà y. Nhưng và o ngà y


donghanh.org

15 thá ng 10, nă m 1886 Marie lạ i đi và o Dò ng Kı́n Lisieux. Đieu nà y rat khó khă n cho Tê rê sa, lú c đó mới mười ba tuoi, vı̀ đã mat đi "người mẹ thứ ba." SỰ ĂN NĂN GIÁNG SINH Sau Thá nh Le nửa đê m nă m 1886, bó ng toi củ a sự nghi ngờ, sự buon bã và tı́nh bat định đã bat ngờ rời khỏ i Tê rê sa, và đem đen cho ngà i sự an bı̀nh và sự nhậ n thức nộ i tâ m mới. Ơn Chú a đã thay đoi đời ngà i như khi Tê rê sa bước lê n những bậ c thang trong nhà . Mộ t đieu thâ n phụ Tê rê sa nó i đã gâ y ra sự thay đoi nộ i tâ m củ a người con gá i ú t củ a ô ng. Sức mạ nh củ a Chú a Giê su Hà i Đong đã thay cho sự yeu đuoi củ a Tê rê sa. Cá tı́nh mạ nh hoi bon tuoi rưỡi đã trở lạ i bat ngờ. Mười nă m chien đau đã cham dứt. Nước mat đã khô . Giai đoạ n thứ ba và cũ ng là giai đoạ n cuoi cù ng củ a đời Tê rê sa đang bat đau. Ngà i gọ i giai đoạ n nà y là "giai đoạ n tươi đẹ p" nhat. Tự giả i thoá t, Tê rê sa bat tay và o cuộ c đua mà ngà i gọ i là “Cuộ c Đua củ a Người Khong Lo." Ngà i khá t khao cá c linh hon như Chú a Giê su khao khá t cá c linh hon. "Trá i tim tô i trà n ngậ p lò ng bá c á i. Tô i quê n mı̀nh đe là m đẹ p lò ng tha nhâ n, và khi là m đieu nà y tô i trở nê n sung sướng.” Bâ y giờ, Tê rê sa có the thực hiệ n giac mơ đi và o Dò ng Kı́n cà ng sớm cà ng tot đe yê u Chú a Giê su và cau nguyệ n cho kẻ có tộ i. Ơn là nh mà ngà i lã nh nhậ n trong

Thá nh Le và o mù a hè nă m 1887 đã đe lạ i cho Tê rê sa mộ t thị kien là ngà i đã đứng dưới châ n câ y Thá nh giá , hứng lay Má u Thá nh Chú a Giê su và trao cho cá c linh hon. Được thuyet phụ c là những lời cau nguyệ n và đau kho có the đem tha nhâ n trở ve với Chú a, Tê rê sa đã bạ o dạ n xin Chú a Giê su cho mộ t dau là mı̀nh đã đú ng, và Chú a đã nhậ n lời. Và o mù a hè nă m 1887, mộ t tộ i nhâ n tê n Henri Pranzini đã bị ket á n xử trả m vı̀ đã giet hai người đà n bà và mộ t đứa bé . Că n cứ theo lời khai củ a cả nh sá t thı̀ người nà y khô ng he tỏ mộ t dau ă n nă n nà o. Tê rê sa lien kê u cau cù ng Thiê n Đà ng đe kẻ tử tộ i thong hoi. Tê rê sa cau nguyệ n trong nhieu tuan le và đã dâ ng Thá nh Le cho người nà y. The mà người bị ket á n van chưa thay đoi thá i độ . Khi dien tả sự hà nh quyet củ a Pranzi‐ ni, tờ bá o La Croix đã cho biet là tê n nà y đã từ choi khô ng muon xưng tộ i. Tuy the, và o ngà y mong 1 thá ng Chı́n, nă m 1887, khi người thi hà nh bả n á n sap đưa Pranzini lê n đoạ n đau đà i thı̀ người tử tộ i đã ô m câ y Thá nh Giá mà mộ t linh mụ c đã trao cho. Tờ bá o viet tiep, anh ta đã "hô n những Vet Thương Cực Thá nh đen ba lan." Tê rê sa đã bậ t khó c vı̀ vui mừng, "người con đau tiê n" củ a ngà i đã lã nh nhậ n Lò ng Thương Xó t củ a Thiê n Chú a. Tê rê sa hy vọ ng sẽ có nhieu người khá c được cứu roi mộ t khi ngà i và o Dò ng Kı́n. (Xin xem ếp ở lần sau)

 57 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

ĐỌC SÁCH LE TRÉSOR INTÉRIEUR Anselm Grün, Fidélité 2004

ĐÀM THOẠI VỚI CHA ANSELM GRÜN VỀ

` Nguyên Câu .  Thưa cha, phải chăng tất cả mọi người, giáo dân cũng như tu sĩ,

đều có thể bước vào cái thinh lặng của cõi lòng? + Trong lò ng củ a mọ i người có mộ t khoả ng khô ng gian hoà n toà n thinh lặ ng, nhưng lạ i thường xuyê n bị xá o trộ n. Khoả ng khô ng gian nà y là nơi Thiê n Chú a cư ngụ trong tâ m hon chú ng ta. Và chı́nh ở nơi đó tô i gặ p được con người sâ u kı́n củ a tô i với hı̀nh ả nh nguyê n thủ y mà Chú a đã tạ o dựng nê n.  Làm cách nào gìn giữ được cái khoảng không gian thinh lặng này trong khi sống giữa một thế giới đầy xáo trộn và ồn ào khó chịu này, thưa Cha? + Đoi với tô i đieu giú p ı́ch là luô n nhớ đen cá i khô ng gian tham kı́n nà y dù bậ n rộ n suot ngà y. Thı̉nh thoả ng tô i tı̀m dịp đe lui và o nơi đó mộ t lú c. Tô i can biet tạ o cho mı̀nh cá i khô ng gian đó , tù y và o hoà n cả nh 58  


donghanh.org

V T

L

chuyển dịch

cụ the. Mộ t người mẹ sẽ khó tı̀m cơ hộ i thinh lặ ng đe cau nguyệ n khi đứa con vừa thức dậ y, nhưng sẽ lợi dụ ng những giâ y phú t đi tam rửa trong ngà y đe tı̀m lay sự thinh lặ ng trong lò ng. Những giâ y phú t đó có the đem lạ i sức song cho cả ngà y. Ngà y nà o chú ng ta cũ ng can và i phú t như the đe bước và o cá i khoả ng khô ng gian tı̃nh lặ ng tâ m hon, đe gặ p gỡ Thiê n Chú a. Và khi cá c chuyệ n on à o xá o trộ n xả y đen, tô i nghı̃ đen cá i khô ng gian tı̃nh lặ ng đang được đó ng kı́n đó và khô ng có gı̀ có the lọ t và o được.

 Thưa Cha, người ta thường cho rằng hầu hết các vấn đề chúng

ta phải đối phó có gốc rễ từ bên ngoài và khi chúng ta phản ứng lại các vấn đề bên ngoài đó, chúng ta sẽ không sống được cái thinh lặng của đáy lòng mình. + Đú ng như the, khi có mộ t khủ ng hoả ng xả y đen, chú ng ta than phien, tı̀m cá ch đoi phó . Những đieu đó là m chú ng ta mat sức. Nhưng neu chú ng ta khô ng đe bị lô i cuon, và biet lang đọ ng đe ý thức, chú ng ta sẽ tı̀m đen sự bı̀nh an sâ u xa củ a cõ i lò ng, và tı̀m được cá ch che ngự những tı̀nh huong khó khă n đó mà khô ng đe chú ng đieu khien cuộ c đời củ a mı̀nh.  Cha thường nói đến sức chữa lành của cầu nguyện. Xin cha cho biết rõ hơn + Tô i đã thay nhieu người van cứ bị bệ nh hoạ n mặ c dù đã cau xin rat nhieu, nhưng cũ ng có nhieu người được là nh bệ nh the xá c nhờ biet cau xin Chú a chữa là nh tâ m hon củ a mı̀nh. Do đó theo tô i, sức chữa là nh khô ng ở nơi việ c Chú a chữa mọ i bệ nh tậ t, nhưng là do nơi tô i biet tı̀m đen cá i khô ng gian tı̃nh lặ ng củ a tô i nơi tô i tı̀m được sức mạ nh thiê ng liê ng giú p tô i khoẻ mạ nh trọ n vẹ n. Nghiã là trong khi the xá c tô i đau yeu, tâ m hon củ a tô i trà n đay bı̀nh an, khô ng lo lang, khô ng chá n nả n, nhờ đó được là nh bệ nh. Tô i luô n vâ ng theo thá nh ý Chú a. Tuy nhiê n khi tô i hướng lò ng ve Ngà i và cau xin mộ t cá ch châ n thà nh, tâ m hon củ a tô i được chữa là nh và nhờ đó thâ n xá c củ a tô i co the nhậ n được ả nh hưởng đó , đem đen ket quả là được chữa là nh.  59 


COMIGO ‐ SỐ 1/2017

 Cha có nghĩ rằng trong thời đại của chúng ta có

một số hình thức cầu nguyện đã bị quên lãng? Nhiều người đã không còn lần chuỗi Mân Côi. Tại sao các hình thức này bị rơi vào quên lãng? + Tô i khô ng nghı̃ như vậ y. Chú ng ta đang họ c lạ i cá ch cau nguyệ n bang tụ ng niệ m từ vă n hó a A Đô ng, nghiã là dù ng lời nó i ket hợp với hơi thở. Lan chuoi là mộ t cá ch lậ p lạ i cá c lời kinh đi đô i với suy niệ m: mộ t sự tı̃nh lặ ng tâ m hon trong sự mở lò ng cho Thiê n Chú a. Tô i biet mẹ củ a tô i moi ngà y lan chuoi hai lan và o buoi chieu đe cau nguyệ n cho con chá u. Đoi với bà , đó là cá ch ho trợ cho con chá u và cả m thay mı̀nh van cò n hữu dụ ng dù tuoi đã già . Thay vı̀ than vã n, cụ cau nguyệ n và lan chuoi từ đó cụ có được mộ t niem vui cho cuộ c song.

“Try to keep your soul always in peace and quiet, always ready for whatever our lord may wish to work in you. it is certainly a higher virtue of the soul, and a greater grace, to be able to enjoy the Lord in different mes and different places than in only one.” ST IGNATIUS OF LOYOLA

60  


donghanh.org

ĐẶT BÁO IN:  COMIGO đến với bạn đọc hai tháng một lần  ‐  Gửi theo nhóm:     $20/1 năm (USA)     $30/1 năm (Canada)  ‐  Gửi riêng :     $26/1 năm (USA)     $36/1 năm (Canada)   Xin liên lạc với :  DONG HANH‐CLC  P.O. Box 2862  Merrifield, VA 22116 


comigo

TẬP SAN HUẤN LUYỆN & LIÊN LẠC ĐỒNG HÀNH ‐ CLC 

Địa chỉ liên lạc: ÐỒNG HÀNH-CLC P.O. Box 2862 Merrifield, VA 22116 - bao@donghanh.org

Comigo 2017 1  
Comigo 2017 1  
Advertisement