Page 1

CÔNG ĐOÀN ĐỒNG HÀNH ‐   ·  CHRISTIAN LIFE COMMUNITY 

PINTURICCHIO

comIgo

2016/Sô´ 6

ÂXÅÅtÇâxÄÊ


HERMANOLEON

COMIGO ‐ SỐ 6/2016

“Ước muốn của tôi là chinh phục cả nhân loại. Tôi sẽ lôi kéo mọi người  đến với tôi (comigo). Những người theo tôi sẽ ở với tôi, cùng lao tác  với tôi và đối diện những thách đố  với tôi, cùng cầu nguyện và tỉnh  thức với tôi. Ai làm việc với tôi  và chịu đau khổ với tôi, sẽ cùng  chia sẻ vinh quang Nước Trời  với tôi.”   [LT #93]

comigo

TẬP SAN HUẤN LUYỆN & LIÊN LẠC ĐỒNG HÀNH‐CLC 

Ban Phục Vụ  Trưởng Cộng Đoàn‐Phạm Quang Trung, Phó Cộng Đoàn‐Nguyễn Nam Phương    Ecclesial Assistant‐LM Nguyễn Hùng S.J   Các Vùng: Âu Châu‐Phan Thi Hương ● Canada‐Trần Thiên Nga ● Đông Bắc‐Hàng Minh ●         Tây Nam‐Vũ Đức Hưng ● Trung Tây‐Trần Thái Sơn    Các Ban: Gia Đình‐Đinh Quang Hảo, Đinh Lệ Hằng ● Huấn Luyện‐Nguyễn Mộng Hằng ●       S.E.E.D.‐Thảo Vy Vũ ● Tài Chánh‐Mai Anh Đào ●   Thực hiện 

Vũ Tiến Long, Trương Thành Hào, Đỗ Kim Giao, Nguyễn Phương Hà, Đào Quỳnh Hương, Lê Như  Liên, Trần Thiên Nga, Nguyễn Thu Phong 

Hỗ Trợ 

Ban Huấn Luyện 

COMIGO is a publication of Đồng Hành‐CLC, a community of the Christian Life Community USA (www.clc‐usa.org).   Christian Life Community is a Public International Pontifical Association present in more than 60 countries around the  world (www.cvx‐clc.net) 


donghanh.org

‚ `∞Çz V{Øt Z|öÇz f|Ç{

æ v{Øv Ö⪠utÇ `£Ç Åâ¨Ç äõÇ .

¯Ç áâÇz? c{Øv Ĩv? TÇ u¶Ç{ . ˛

 1 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

Sô´ 6.2016 ʼ VÀI HÌNH ANH

SINH HOAT . _ CÔNG DOÀN .

Hình 1: 27/11/2016—Cha Elizalde Thành SJ, cha Nguyễn  Đức Hạnh SJ, và phái đoàn CLC‐USA tại Học Viện Dòng  Tên, Thủ Đức.  Hình 2: Cha Hạnh và các anh chị em CLC‐VN chụp chung  với phái đoàn bảo trợ CLC‐USA trong việc gia nhập CLC  Thế Giới. 

2  

1

2


donghanh.org

Công Ðoàn · Tâm tình Ban Phục Vụ 4 Sinh hoạt nhóm Suối Thiêng  6 9 Lời cuối cùng  12 Tâm tình linh thao   

 

K N    T  

 

 

18 Thông điệp tình yêu   

T

N

22 Hiện diện với CLC‐VN      

V T

L

´ Luyên Huân ·

Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội  28 N  B  Đ     32 Mười hai mức độ thinh lặng   M  

‐A

 

/L

M V

36 Những năm tháng đầu đời của Têrêsa   40 Đàm thoại với cha Anselm Grün   về cầu nguyện    B  

H    T

H

 3 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

TÂM TÌNH BAN PHỤC VỤ 

Lòiʼ Chúc Giáng Sinh

T

"Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1, 14)

rong tâ m tı̀nh mừng Chú a Giá ng Sinh, mời anh chị em cù ng suy tư xem việ c Ngô i Lời “mặ c lay xá c phà m” và “cư ngụ giữa chú ng ta” mang ý nghı̃a như the nà o với chı́nh mı̀nh và với cộ ng đoà n. Mặc Lấy Xác Phàm Ngô i Lời mặ c lay xá c phà m là m thă ng hoa thâ n xá c con người, trả lạ i cho xá c phà m giá trị cao trọ ng nguyê n thủ y, nâ ng cao pham giá con người. Xá c phà m quý giá , xinh đẹ p đen mức “xứng” là thâ n the cho Ngô i Hai Thiê n Chú a. Ngô i Lời mặ c lay xá c phà m đe chú ng ta được nâ ng lê n là m con Thiê n Chú a. Khi chap nhậ n “mặ c lay xá c phà m”, Ngô i Lời chap nhậ n đieu tương đoi và vui lò ng ô m trọ n tat cả hệ lụ y củ a thâ n xá c theo bả n tá nh nhâ n sinh: Bệ nh tậ t, đó i khá t, mệ t mỏ i, đau đớn, vui buon, sung sướng, hạ nh phú c, cô đơn, that vọ ng, xı̉ nhụ c, ruong bat, cam tù , hà nh hạ , choi từ, hat hủ i, xua đuoi. Tat cả hỷ , nộ , á i, o củ a kiep người, Ngô i Lời đã đó n lay. Như vậ y, tô i có biet đó n nhậ n và quý trọ ng xá c phà m Thiê n Chú a trao ban như mộ t tặ ng pham tuyệ t vời? Tô i có nhậ n ra trong mat Thiê n Chú a mı̀nh thậ t cao quý “Vı̀ trước mat Ta, ngươi thậ t quý giá ” (Is 43, 4)? Tô i chọ n giá trị nà o moi lan mı̀nh lạ m dụ ng ma tú y, rượu bia, là m việ c quá mức, bỏ bê sức khỏ e, đe mı̀nh thieu ngủ hay lười bieng/trá nh né kiem tra sức khỏ e? Những lú c đó tô i có thực sự quý trọ ng thâ n the mı̀nh? Khi bệ nh tậ t đen, tô i có trá ch mó c, than van? Khi nghịch cả nh chụ p xuong, phả n ứng củ a tô i là gı̀? Hơn nữa, việ c “Ngô i Lời mặ c lay xá c phà m” cũ ng nhac nhở tô i can xé t kỹ lạ i thá i độ củ a mı̀nh với thâ n the củ a tha nhâ n. Có lan nà o tô i đã kinh thường, xú c phạ m, lạ m dụ ng, chà đạ p? Đã bao lan tô i don het no lực bà y lò ng tô n trọ ng, bả o vệ và nâ ng đỡ? Tô i có nhậ n ra trong mat Thiê n Chú a tha nhâ n cũ ng thậ t cao quý ? 4  


donghanh.org

Cư Ngụ Giữa Chúng Ta Khi cam leu giữa nhâ n loạ i, Ngô i Lời từ bỏ sự vô biê n đe đó n nhậ n giới hạ n củ a vă n hó a, chı́nh trị, niem tin, lịch sử củ a con người với tat cả né t đẹ p, sự ưu việ t cũ ng như cá c tệ nạ n xã hộ i, bat cô ng luậ t phá p và bó c lộ t lan nhau củ a con người. Ngoà i ra, khi cam leu giữa nhâ n loạ i Ngô i Lời cũ ng chap nhậ n luậ t thiê n nhiê n: mưa, lụ t, bã o to, nang chá y, đô ng lạ nh, hạ n há n, chá y, bệ nh dịch, ô nhiem mô i truờng. Vậ y phan tô i thı̀ sao? Cá ch thức tô i đang “cam leu” nơi gia đı̀nh củ a mı̀nh, nhó m, cộ ng đoà n ra sao? Với gia đı̀nh, tô i có phan nộ , noi loạ n, trá ch mó c, đo lộ i, chay tron trước cá c thieu xó t củ a anh chị em, cá c xau xa, tộ i loi, xú c phạ m có ngay trong gia đı̀nh? Với nhó m, tô i có san lò ng cù ng cư ngụ khi có cá c khá c biệ t quá lớn ve suy nghı̃, cá ch hà nh xử, mức độ , thá i độ đe hợp tá c trong sinh hoạ t chung, tạ o thê m sức song cho Liê n Nhó m, Vù ng, Đong Hà nh‐CLC? Giữa chı̉ trı́ch, phê bı̀nh, gạ t bỏ , kinh thuờng và yê u thương, nâ ng đỡ, chap nhậ n, khuyen khı́ch lan nhau tô i hay nghiê ng ve phı́a nà o nà o khi “cư ngụ ” với anh chị em trong nhó m, Liê n Nhó m, Vù ng? Ngô i Lời đã là m gương. Le Giá ng Sinh nhac chú ng ta phả i no lực song giong Ngà i. an Phụ c Vụ Đong Hà nh CLC tha thiet nà i xin Chú a Hà i Đong ban cho từng anh chị em, gia đı̀nh và cá c cộ ng đoà n được trà n đay Thá nh An, Bı̀nh An,và Hạ nh Phú c mù a Giá ng Sinh. Mừng Chú a Giá ng Sinh. Mai Anh Đà o Đà o Kim Tien (Khá nh) Nguyen Đă ng Nam Phương Phạ m Quang Trung

B

 5 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN 

Sinh hoat . nhóm Suôi ´ Thiêng Cá c bạ n Suoi Thiê ng và Nhó m Mới quý men, ai cuoi tuan vừa qua, anh chị em mı̀nh đã trả i nghiệ m nep song cộ ng đoà n mộ t cá ch cụ the nhat qua hai sự kiệ n quan trọ ng: Ngà y Faith, Friends, and Fun (3 F’s Day) và Thanksgiving. 3F’s Day: Từ đau nă m 2016, anh chị em Suoi Thiê ng đã là m nhậ n định cộ ng đoà n (communal dis‐ cernment) và quyet định to chức mộ t nă m hai lan, ngà y huan đức (formation) cho cá c em nhỏ đe giú p cá c em thă ng tien ve mặ t tâ m linh, cũ ng như cá c mặ t khá c trong cuộ c đời cá c em. Lan thứ nhat là và o

H

6  

mù a Chay 2016, với chı̉ vỏ n vẹ n có mười lă m em Suoi Thiê ng và cha Đạ t, dò ng Đong Cô ng. Lú c đó cò n chưa đặ t tê n cho ngà y huan đức nà y. Và mọ i cô ng việ c được tien hà nh rat đơn sơ. Lan đó , cô Hả o (Suoi Thiê ng) đã phả i là m việ c vat vả , từ sap xep chương trı̀nh, chọ n địa điem, nau nướng, v.v…, với sự ho trợ củ a anh An (Suoi Thiê ng). Lan nà y thı̀ khá c, vı̀ lò ng yê u men con trẻ , và thiet tha với đời song cộ ng đoà n, cá c bạ n đã giang tay ô m ap hai nhó m mộ t lú c, Nhó m Suoi Thiê ng và Nhó m Mới, với tong so trẻ em lê n tới ba chụ c em, từ bon đen mười bả y tuoi, và hai Cha người nhà , Cha Minh Nguyen và Cha Trứ Lê . Mụ c

đı́ch cá c bạ n chọ n cá c Cha nhà là đe cá c em thay gan gũ i với ơn gọ i tu trı̀. Cá c bạ n cò n chı́nh thức đặ t tê n cho ngà y nà y là Ngà y Faith, Friends, and Fun, hay 3F’s Day. Khô ng nó i, thı̀ cá c bạ n cũ ng đã biet, người “bao già n” lan nà y lạ i là cô Hả o nữa. Trong giờ là m việ c ở sở, cô Hả o đã liê n tụ c text mes‐ sage, gọ i điệ n với Kỳ đe bà n hỏ i nhieu chi tiet cho chương trı̀nh. Toi đen, cô ay lạ i phả i dà nh nhieu thı̀ giờ đe lê n chương trı̀nh chi tiet tới từng giờ từng phú t, và gọ i điệ n đe sap xep với những anh chị em có liê n quan trong cá c phan việ c (task forces). Từ nhieu thá ng trước, cá c bạ n đã bat đau ươm mơ mộ t chủ đe cho ngà y nà y: Finding Meanings and Purposes in Life. Chủ đe đó , tuy theo ket quả củ a buoi lượng giá thı̀ cò n hơi rộ ng lớn, can được giới hạ n hơn, nhưng Kỳ thay nó cũ ng đã rat tot và đá p ứng


donghanh.org

được nhu cau thiet thực củ a cá c em. Có mộ t em teen 17 tuoi đã nó i với Kỳ rang em khô ng ngờ là cá c bà i keynote rat sâ u sac và giú p em hieu hơn cá ch lang nghe tieng Chú a trong việ c lựa chọ n nghà nh họ c củ a em. Bà i nó i chuyệ n thứ nhat củ a vợ chong Minh Thư (cựu thư ký vù ng TN) và Michael Santa Maria thı̀ có tı́nh cá ch bà i bả n, “academic” hơn. Nó giú p cá c em là m quen với nhau và bat đau nhı̀n sâ u và o tâ m hon, xem Chú a đang mời gọ i cá c em the nà o. Bà i nó i chuyệ n nà y thap thoá ng hı̀nh ả nh củ a ơn gọ i (vocation), mặ c dù khô ng ai nhac tới hai tieng ơn gọ i to lớn đó . Bà i nó i thứ hai củ a cô Loan (Suoi Thiê ng) thı̀ vui tươi, nhẹ nhà ng, trong mộ t vò ng trò n nhỏ hơn, khien cá c em cà ng chú ý và phá t bieu linh độ ng. Đá ng khen hơn nữa, là cô Loan tự có sá ng kien và bỏ tien tú i ra mua gift certi i‐ cate đe là m giả i thưởng, khuyen khı́ch cá c em chia sẻ . Trong suot cả ngà y hô m đó , Kỳ quan sá t cá c sinh hoạ t và thay rat rõ sự hiệ n diệ n và thú c đay củ a Chú a Thá nh Than trong từng em nhỏ . Cả m ơn Minh Thư, Michael, và cô Loan.

Cũ ng có nhieu lú c Kỳ ra sâ n sau, quan sá t cá c em bé dưới mười tuoi đang sinh hoạ t với sự hướng dan củ a hai quả n trò cô Katie (Suoi Thiê ng) và Jo‐ anne (Hạ t Cả i). Cá c em thậ t bé , như Harvey, chı̉ mới bon tuoi, cũ ng rat hă ng há i, lă ng xă ng và thậ t chă m chú và o cá c sinh hoạ t. Thay tụ i nhỏ chịu sinh hoạ t suot hai tieng đong ho mà lò ng mı̀nh rat vui. Bı̀nh thường ở tuoi nhỏ như vậ y, cá c em có độ tậ p trung rat giới hạ n, chı̉ độ hai mươi hoặ c ba mươi phú t là nhieu. Cá m ơn hai mẹ con nhà cô Katie. Chieu đen hai mẹ con cô Katie và Michael đã giú p cho cá c trò chơi rat vui ngoà i cô ng viê n gan đó . Vui nhat là lú c cá c phụ huynh chọ i banh “National Ball” với con em mı̀nh. Lẽ dı̃ nhiê n trẻ lú c nà o cũ ng thang già . Nhưng trò chơi nà y thậ t sự đã dạ y cá c em biet “bond” với cha mẹ hơn. Ve van đe chọ n lựa địa điem to chức, lan nà y cò n có sự hợp tá c củ a Tien (Suoi Thiê ng), đã co gang liê n lạ c club house. Roi phan am thực cũ ng khá hơn nhieu. Đặ c biệ t có sự tham gia rat nhiệ t tı̀nh củ a cá c chefs Trâ m (Suoi Thiê ng), với phan xô i mặ n,

Hong (Suoi Thiê ng) với noi bú n riê u oc tuyệ t cú mè o, và Hả o lo cá c mó n điem tâ m, trá ng miệ ng và snacks, thậ t đẹ p mat, thậ t ngon và thậ t… “hoà nh trá ng”, cứ tưởng như thực đơn củ a nhà hà ng nă m sao. Riê ng chef Trâ m thı̀ dù bậ n rộ n ma chay trong gia đı̀nh cũ ng co gang nhờ người bạ n nau noi xô i cho nhó m. Ban phụ ng vụ kỳ nà y thậ t là chu đá o. Đứng đau là cô Loan, roi chị Lý (Suoi Thiê ng), Thoa và Kỳ . Cô Loan đã lo là m xuat sac trong bà i keynote, lạ i cò n lặ n lộ i tı̀m cá c bà i đọ c Việ t và Mỹ . Kỳ chı̉ can rá p và o là xong. Ban phụ ng vụ cò n lo nhac nhở cá c angels cau nguyệ n cho nhau trước ngà y 3 F’s đe giú p cá c em quan tâ m đen nhau. Nă m tới, hy vọ ng khi Nhó m Mới đã và o nen nep thı̀ cũ ng có Angels System như Suoi Thiê ng vậ y. Cá m ơn anh Tien đã xung phong đi lo việ c an loá t cá c tà i liệ u. Chị Lý giú p là m trang trı́ rat đẹ p và rat ý nghı̃a, với sá u banners và mộ t poster. Cá c banners và poster mang nộ i dung rat sá t với chủ đe và Ơn Xin. Phan Thá nh nhạ c lan đau tiê n được sự cộ ng tá c củ a cá c em teens, và củ a Howard, mộ t dương cam

 7 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

thủ chuyê n nghiệ p. Hai Cha nhà thı̀ được chuan bị can thậ n và là m việ c rat nhịp nhà ng trong phậ n sự củ a cá c Ngà i. Phan bı́ tı́ch Hò a Giả i thı̀ khô ng chı̉ có con nı́t, mà người lớn cũ ng xep hà ng xưng tộ i rat sot sang, là m gương sá ng cho cá c em nhỏ . Riê ng ban phò ng oc (facility team) đã hă ng há i đem ghe tới từ toi hô m trước, khiê ng foosball table ra ngoà i sâ n, v.v… Ban nà y gom bộ ba Tien, Quâ n (Suoi Thiê ng), anh Bı̀nh (Suoi Thiê ng), và cả cha Trứ cũ ng có phan. Họ lo sap xep nhanh chó ng đe setup tò a giả i tộ i, cũ ng như là m bat cứ chuyệ n gı̀ can tới “bap thịt”. Thà nh thậ t ghi ơn Cha Trứ và ba bạ n. Thanksgiving: Nó i đen Thá nh Le Thanksgiv‐ ing củ a vù ng Tâ y Nam, Kỳ xin ghi ơn củ a cô Thoa, đã thay mặ t nhó m, lo đi ra nhà bă ng từ sá ng sớm, đe đoi tien mới, viet và in cá c thư cá m ơn, và trao tậ n tay cá c em SEED Leaders đã đen giú p cá c em teen củ a Suoi Thiê ng trong suot nă m qua. Cô nà ng đã là m mọ i sự cá ch â m tham, đe cho mọ i người được ngoi ă n uong và trò chuyệ n vui vẻ tạ i buoi pic‐ 8  

nic. Thoa tâ m sự với Kỳ : “Em cũ ng muon ngoi xuong với anh và cá c bạ n trong nhó m đe trò chuyệ n, nhưng em cả m thay phả i đứng dậ y đi đó ng phong bı̀ cho xong đe đưa cho cá c em SEED leaders.” Buoi sá ng sớm, anh Quâ n và anh Tien cũ ng đã hy sinh tới sớm đe sap ghe bà n và pi‐ ano, trong lú c mọ i người cò n lo chuyệ n gia đı̀nh riê ng củ a họ và đen tre hơn. Họ cũ ng là những người ở lạ i sau khi tà n tiệ c đe dọ n dẹ p. Anh Thu (Nhó m Mới), anh Tien và anh Bı̀nh phụ dọ n dẹ p tat cả ghe trong hộ i trường sau khi xong. Cô Thoa thı̀ đi nhặ t từng cọ ng rá c. Anh Thu cò n lo đi lau sà n nhà . Từ chieu hô m trước, cô Hả o, cô Hong, và cô Thoa đã phả i đi chợ và đạ i diệ n cho nhó m nau cơm chiê n. Sá ng ra, họ cũ ng phả i lo cho chong con và gia đı̀nh, nhưng họ van luô n nở nụ cười khi mang những khay cơm chiê n tới cho cộ ng đoà n. Hien (Suoi Thiê ng) cò n phụ mang dà n â m thanh tới sau khi Kỳ mở miệ ng nhờ và o giờ chó t. Xin cả m ơn tat cả cá c bạ n nà y, và nhieu bạ n khá c đã và đang â m tham phụ c vụ cộ ng đoà n trong tinh than hoà n toà n xả kỷ và vị tha. Đieu đẹ p

nhat là trong moi gia đı̀nh, khi người chong hoặ c vợ bậ n bịu, vı̀ con cá i, vı̀ phả i ve sớm, v.v… thı̀ người cò n lạ i lă n lưng ra là m việ c đe gọ i là chung mộ t tay với cộ ng đoà n. Chı́nh những hy sinh nho nhỏ , khô ng can phả i to tá t gı̀ cả như vậ y, cũ ng đã là muoi men xâ y đap cộ ng đoà n ngà y mộ t lớn mạ nh, và là m mộ t tam gương sá ng cho cá c con củ a mı̀nh. Mộ t tin vui nữa là hô m qua, sau buoi Le Thanksgiving, gia đı̀nh anh chị Hù ng Trang, và mộ t gia đı̀nh nữa xin “commit” tham gia Nhó m Mới. Như vậ y là Nhó m Mới đã đủ so người, và xin được tạ m thời “đó ng cửa”, khô ng thâ u nhậ n thê m ai khá c nữa. Và Nhó m Mới sẽ chı́nh thức bat đau hoạ t độ ng và o thá ng giê ng nă m 2017. Xin Chú a chú c là nh cho từng gia đı̀nh chú ng ta. Và chú c cá c bạ n cù ng quý quyen mộ t mù a Vọ ng sot sang, và mộ t mù a Giá ng sinh thá nh thiệ n. Thâ n á i trong tı̀nh Thay Giê su, KỲ NGUYỄN


donghanh.org

Lòi‚ cuôi ´ cùng

C

ó ai đó hỏ i:" Neu chı̉ cò n mộ t ngà y đe song, bạ n sẽ là m gı̀?" Tô i sẽ trả lời the nà o đâ y? Có khi nà o đã quá muộ n mà ng, đe nhậ n ra cuộ c đời quá đẹ p vı̀ muô n và n những â n sủ ng, những tı̀nh thương mà mı̀nh đã nhậ n được được từ những người xung quanh? Có khi nà o đã quá tre đe tho lộ mộ t lời châ n tı̀nh? Là m sao đe đen đá p bao người đã từng bê n cạ nh, nâ ng ta lê n qua những đoạ n đường chô ng gai, hay nhap ché n rượu chia vui với ta? Sá ng nay đưa Mẹ đen nhà thờ vieng Chú a, tô i phả i lá i may vò ng mới tı̀m được cho đậ u xe. Tham hỏ i: "Thá nh đường giờ nà y sao đô ng the?" Bê n trong nhà thờ, hau het mọ i người đeu trang phụ c mà u đen, mà u củ a đau thương. Lạ i mộ t đá m tang! Có ai đó đã nó i với tô i: " Thô ng thường chị rat bậ n, cho nê n những tiệ c tù ng thı̀ rat ngan ngạ i tham dự. Nhưng neu là đá m tang, chị nhat định sẽ có mặ t, bởi vı̀ đâ y là lan tien đưa cuoi cù ng." Tô i ghé t giọ ng điệ u nà y, bởi lẽ : người đã ra đi, bao người đen vieng thă m, bao vò ng hoa chat đay

xung quanh, họ cũ ng chang biet. Người đà n bà trong quan tà i nà y xem chừng cò n trẻ , có lẽ chı̉ độ khoả ng nă m mươi. "Đời người thậ t ngan ngủ i, có đen at có đi..." van biet đó là luậ t củ a tạ o hó a, the nhưng lò ng tô i khô ng trá nh được xon xao. Cuoi le, mộ t cô bé khá xinh đẹ p, trong chiec á o đam mà u tı́m hoa cà , bước lê n chia sẻ : "....... Mẹ yê u dau, con xin loi Mẹ . Con xin loi Mẹ . Đâ y là những lời nó i cuoi cù ng mà con rat muon Mẹ được nghe, the nhưng Mẹ đã chang cò n nghe được nữa. Con xin loi Mẹ , vı̀ con đã quá hững hờ, bỏ lạ i Mẹ mộ t mı̀nh trong những ngà y thá ng đau đớn ở bịnh việ n. Mộ t mı̀nh Mẹ đã phả i đoi diệ n với noi cô đơn, chong chọ i trong kiệ t quệ sau nhieu ngà y bị bă ng huyet" Những giọ t nước mat cứ the lă n dà i trê n đô i gò má ửng hong củ a cô ta. Tieng nó i đứt quã ng, người con gá i gan như gà o lê n: "Mẹ ơi, con xin loi. Thay vı̀ con phả i ở bê n đe là m dịu đi, nhưng vı̀ sự

 9 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

vô tâ m, con lạ i là m gia tă ng bộ i phan noi đau củ a Mẹ . Giá như con bớt chú t thời gian chơi game hay hang out với bạ n bè , dà nh giờ nó i chuyệ n với Mẹ . Giá như con biet được Mẹ bị bịnh và sẽ rời xa con trong mộ t ngà y rat gan, thı̀ con sẽ khô ng hoi hậ n như hiệ n tạ i…” "Giá như...giá như...giá như....." những chữ nà y, cứ như những â m thanh chá t chú a đâ m thang và o cõ i lò ng và dộ i ngược lạ i trong tim, khien tô i đau nhó i và khó chịu vô cù ng. Tieng cô bé khà n đi và gan như khô ng the tiep tụ c được nữa. Cả nhà thờ chı̀m trong im lặ ng và chờ đợi. Dừng lạ i mộ t chú t, trong nghẹ n ngà o, cô bé co gang nó i: "Mẹ yê u dau, con cá m ơn Mẹ , vı̀ Mẹ là người Mẹ tuyệ t vời nhat, đã thương yê u và hy sinh cả cuộ c đời cho con. Hô m nay, con tien Mẹ trong chiec á o đam mà Mẹ thı́ch nhat, chiec á o con đã mặ c trong buoi le tot nghiệ p. Chiec á o mà Mẹ đã chờ đợi đe được nhı̀n thay con khoá c lê n người trong rat nhieu nă m, bang tat cả sự thương men và â m tham chịu đựng. Con ước gı̀, Mẹ có the song lạ i, đe con được ô m Mẹ và o lò ng, nó i với Mẹ : Con thương Mẹ , con cá m ơn Mẹ . Xin hã y tha thứ cho con. Xin hã y tha thứ cho con....." May lú c gan đâ y, tô i bat đau nghı̃ đen giá trị cuộ c đời. Là m sao có the dien tả het được sự biet ơn và noi lò ng hâ n hoan khi biet rang: tô i được tạ o dựng và sinh ra trong hı̀nh ả nh củ a Thiê n Chú a. Neu như con người có the vı̀ gia the mà tự

10  

hà o và co gang song cho thậ t xứng đá ng với địa vị và gia tộ c. Thı̀ tô i, trong pham giá cao quý vô cù ng là được là m con cá i Thiê n Chú a, lạ i cà ng can phả i song cho thậ t trọ n vẹ n với ý nghı̃a và ơn gọ i là m người củ a mı̀nh. The nhưng, MUON và có the LAM được, lạ i là hai chuyệ n khá c nhau. Độ t nhiê n, tô i chı̉ muon gạ t bỏ tat cả , đe chı̉ chạ y đen bê n Người, trong ngô i nhà nguyệ n nhỏ , được phủ phụ c, quỳ xụ p lạ i cả m tạ muô n và n Hong An mà Thiê n Chú a đã ban tặ ng cho. Biet được tô i ngu muộ i, yeu đuoi và de loi phạ m, và đe giú p tô i luô n nhậ n ra sự hiệ n hữu củ a Người bê n cạ nh, Thiê n Chú a đã cho tô i có được mộ t người Mẹ thậ t dịu dà ng, khả á i ở bê n. Dù muô n vạ n lan, tô i tham trá ch Mẹ bat cô ng, muon bỏ Mẹ mà đi. Dù muô n lan, ham chơi và vı̀ sự nô ng cạ n thieu suy nghı̃, tô i đã là m Mẹ đau lò ng, â m tham rơi nước mat. Mẹ van luô n chờ đợi và tha thứ. Bao nhiê u lan, tô i vộ i và ng cá m ơn roi rı́t những người xung quanh khi họ là m đieu gı̀ đó cho mı̀nh. The nhưng, tô i lạ i quê n mat, ở nhà Mẹ van hà ng ngà y là m biet bao nhiê u chuyệ n đe đứa con nà y có the bı̀nh bı̀nh, an an khô n lớn và thà nh người như ngà y hô m nay. Nghı̃ đen đâ y, cả m giá c bà ng hoà ng xâ m chiem con người tô i. Như lạ c và o khoả ng khô ng vô định. Tô i là vậ y ư? Tệ đen the sao? Liec nhẹ , Mẹ van đứng bê n cạ nh, dá ng gay gò . Ngước mat lê n câ y thậ p tự giá nơi Chú a bị đó ng đinh, tự


donghanh.org

dưng co họ ng tô i đang nghé t. Khô ng can biet có ai bê n cạ nh, và họ sẽ nghı̃ gı̀, tô i ô m hô n nhẹ lê n đô i gò má củ a Mẹ , khô ng nó i lời nà o, nước mat chực trà o ra. Tô i biet, Mẹ hieu tô i muon nó i lời cá m ơn, xin loi. Mẹ cà ng biet, con yê u Mẹ lam. Thiê n Chú a moi mộ t ngà y, từ khuyê n bả o đen ră n đe roi lạ i nhac nhở. Người khô ng từ mộ t phương cá ch nà o đe thương yê u, chă m só c, hướng dan con cá i mı̀nh song trọ n là nh, hau có the tı̀m được hạ nh phú c cả đời nà y, lan đời sau. Tô i nhı̀n thay Người, chạ m đen Người và ở bê n Người qua sự hiệ n diệ n củ a Mẹ moi ngà y. Tô i thương Chú a, thương Mẹ quá đi mat. Chú a ơi, con cả m ơn Người, vı̀ đã cho con có thê m mộ t ngà y đe song, van cò n giờ đe cả nh tı̉nh và tho lộ châ n tı̀nh biet ơn củ a mı̀nh. Cả m tạ Chú a, như người Mẹ hien luô n thương yê u, bao dung và â m tham nhan nạ i với con. Cả m tạ Chú a, như người bạ n luô n vat vả nghı̃ cá ch đe là m con vui và cù ng con nhâ m nhi trả i nghiệ m những đieu thú vị trong cuộ c song. Cả m tạ Chú a, như người bạ n đời, cù ng với con bước qua bao thă ng tram. Cả m tạ Chú a, đã thức tı̉nh và cho con biet phả i song như the nà o. "Trâ n trọ ng và song trọ n vẹ n với giâ y phú t củ a hiệ n tạ i" bởi lẽ , có the đâ y là cơ hộ i cuoi cù ng. Như mộ t vị giá m mụ c đã nhac gởi: "Hã y là m cho thậ t tot đoạ n

cuoi củ a cuộ c đời. Những gı̀ đã qua, dù có sai só t, cũ ng sẽ khô ng ai đe ý . Và biet đâ u, lời cuoi củ a cuộ c đời mı̀nh lạ i là câ u nó i trong giâ y phú t nà y.....Hã y dà nh cho nhau những lời yê u thương ngọ t ngà o, hã y cả m ơn nhau vı̀ những mậ t ngọ t củ a cuộ c đời đã được nhậ n lã nh...." TERESA_MONICA NHO Nov 17, 2016

 11 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

˜ Tinh tâm linh thao Thiên Chúa rất thích ngắm các tạo dựng của Ngài… Sá ng The Ký 1: Thiê n Chú a tạ o dựng Sau moi ngà y miệ t mà i tạ o dựng, Thiê n Chú a thưởng thức cô ng trı̀nh sá ng tạ o củ a chı́nh mı̀nh, nở mộ t nụ cười sả ng khoá i và thot lê n lời khen: Đẹ p! Đẹ p lam!! Sá ng ngà y đau tiê n củ a khó a tı̃nh tâ m, tô i thức dậ y sớm đe ngam mặ t trời mọ c. Khi mặ t trời lê n, tô i cả m thay mộ t sự am á p, am cả từ phı́a sau lưng. Chă m chú nhı̀n mặ t trời mộ t lú c, mat tô i hoa lê n, là m tô i phả i trá nh á nh mat củ a Chú a bang cá ch nhı̀n xuong cá c bụ i câ y. Cả m tạ Chú a đã mời tô i đen cù ng Chú a chiê m ngưỡng những kiệ t tá c củ a Chú a. Tô i đã đen xem mặ t trời mọ c, Chú a mời tô i ở lạ i thê m mộ t chú t đe ngam vạ n vậ t đang thức dậ y trong nang am. Trong khi mặ t trời mọ c, mọ i vậ t dan dan rạ ng rỡ hơn lê n khi có thê m á nh sá ng chieu và o. Có mộ t kinh khı́ cau đang đi gan ve phı́a tô i. Anh sá ng mặ t trời chieu và o nó là m nó rực rỡ hơn. Tô i cũ ng tươi đẹ p thê m lê n khi được mặ c lay á nh sá ng củ a Thiê n Chú a. Chú a đã và 12  

đang cho tô i rat nhieu, mộ t gia đı̀nh ê m am, mộ t cô ng việ c thı́ch hợp, đời song tâ m linh và phụ c vụ … Cà ng ngà y Chú a cà ng uon nan tô i thê m và mời gọ i tô i tiep tụ c đong hà nh với Ngà i. Tô i có van san sà ng đá p trả trong tinh than khiê m nhường khô ng? Thiên Chúa rất thích làm người… Luca 1 Elidabé t và Maria Sự thinh lặ ng trong thư việ n giú p tô i hı̀nh dung ra că n nhà nhỏ củ a hai vợ chong già cà ng thê m tı̃nh lặ ng khi ô ng Giacaria khô ng nó i được sau khi sứ than bá o tin cho ô ng là bà Elidabé t, bị người đời cho là son sẻ sẽ mang thai. Bà Elida‐ bé t ở an 5 thá ng. Khô ng biet lú c đó bà bao nhiê u tuoi, có bị om nghé n như tô i lú c lan đau tiê n mang thai. Tô i cũ ng lậ p gia đı̀nh tre, mang thai sinh đô i, om nghé n tới gan ngà y sinh và phả i bed rest. Thời gian đó , Chú a cho tô i dan dà nghiệ m ra rang tô i phả i biet trô ng cậ y và o lò ng thương xó t Chú a, vı̀ sức tô i thı̀ giới hạ n thô i. Vậ y có lẽ những thá ng


donghanh.org

ngà y ở an đã giú p bà Elidabé t dan dan cả m nghiệ m được rang: “Thiê n Chú a đã đoá i thương tô i, Người đã là m cho tô i từ nay khô ng cò n khỏ i bị tủ i ho nữa.” Những thá ng ngà y trong că n nhà tı̃nh lặ ng nà y là mộ t mô i trường rat thı́ch hợp cho em bé Gioan lớn lê n trong lò ng mẹ . Đó cũ ng là mộ t thời gian đe tịnh tâ m chuan bị cho cuộ c gặ p gỡ, chia sẻ , và să n só c cho nhau củ a hai người mẹ . Mộ t người sẽ sinh ra vị ngô n sứ cao trọ ng nhat, mộ t người sẽ sinh ra con Thiê n Chú a. Tô i thay Thiê n Chú a rat thı́ch là m người, Ngà i chuan bị tinh than, tâ m lý , và the chat cho cả cá c người mẹ củ a con người nữa. Neu được là m lạ i, tô i có biet chuan bị cho chı́nh mı̀nh tot hơn chưa? Đe em bé trong bụ ng mı̀nh biet nhả y mừng khi có mẹ Thiê n Chú a và Ngà i đen vieng thă m. Đe ơn Chú a Thá nh Than có the được trà n đay trê n tô i. Thiên Chúa rất thích đồng hành với mỗi người chúng ta… Maccô 10:38‐42 Hai chị em Macta và Maria Gioan 12:1‐11 Sức Dau Thơm tạ i Bê tania Anh Khô i và tô i đã cù ng đi thong dong trong giờ cau nguyệ n sá ng nay. Thường là tô i hay chọ n đi hướng nà o. Lan nà y tô i đe anh đi trước. Chú ng tô i đi bộ vò ng phı́a sau ngọ n nú i nhỏ có thá nh giá go và tượng Đức Mẹ Hang Cứu Giú p. Đi được mộ t lú c thı̀ tô i cả m thay có the hı̀nh dung đâ y là con đường Chú a Giê su và cá c mô n

đệ thường đi từ Giê rusalem ve Bê thania. Lú c mới bước và o con đường, tô i ngửi thay mù i câ y cỏ và lá mụ c. Đi mộ t lú c roi quen, khô ng thay mù i gı̀ nữa, nhưng lò ng tham hy vọ ng đen cuoi đường sẽ được ngửi thay mù i thức ă n từ nhà ba chị em Macta, Maria bà Lazarô . Cham chậ m đi được mộ t đoạ n, trong khi đau ó c đang trong rong, chı̉ nghe thay tieng sỏ i đá lạ o xạ o, chợt nghı̃ đen những người hay đi hiking. Trong những khi đi mộ t mı̀nh, khô ng biet họ thường nghı̃ đen đieu gı̀. Họ có vừa đi vừa suy tư, suy niệ m như the nà y khô ng? Họ có cả m thay thoả i má i, thong dong, hay chı̉ hoi hả muon đi mau cho đen đı́ch? Tô i đang có anh Khô i đi cù ng, thay Chú a đong hà nh với mı̀nh qua anh, tô i muon đi cham chậ m đe tậ n hưởng cả m giá c nà y. Chú a và cá c mô n đệ chac chan thường xuyê n đen nghı̉ lạ i nhà ba chị em nà y sau cả ngà y rao giả ng hay chữa bệ nh cho người nghè o, và đô i khi tranh luậ n với những người Pharisê u. Thường chac là có gı̀ ă n nay, nhưng cũ ng có những lan cô Macta, với bả n tı́nh chu đá o và hieu khá ch, đã nau nướng nhieu hơn đe đã i cá c Ngà i. Tô i nghe trong tieng lạ o xạ o củ a đá sỏ i dưới châ n có xen lan tieng va chạ m củ a cá c vậ t dụ ng trong nhà bep củ a cô . Lan nà y khi Chú a đen nhà , cô Maria – người có lẽ ı́t nó i và hay ngoi dưới châ n Chú a đe nghe giả ng ‐ đã xức dau thơm lê n châ n Chú a. Tô i liê n tưởng đen mù i dau Chrism dù ng trong le Thê m Sức.  13 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

Cá c em họ c sinh lớp Giá o Lý Thê m Sức củ a tô i cũ ng rat thı́ch mù i dau nà y. Cô Maria xức dau đe thê m sức cho Chú a. Hà nh độ ng củ a cô toá t lê n mộ t mù i hương. Cô giá n tiep đong hà nh với Chú a, là m bạ n với Ngà i trong cuộ c thương khó sap tới. Tô i giong Maria hơn. Tô i thı́ch đọ c sá ch, viet lá ch, họ c hỏ i thê m ve kinh thá nh và giá o lý … hơn là là m việ c nhà , nau ă n, là m đẹ p…Nhưng tô i can nhac nhở mı̀nh co gang là m những việ c củ a Macta trong tinh than cau nguyệ n đe cá c hà nh độ ng củ a tô i thay vı̀ chı̉ là mù i thức ă n thỏ a mã n bao tử nhat thời, cũ ng có the trở thà nh mộ t mù i hương củ a dau thơm là m ngâ y ngat tâ m trı́ lâ u hơn mộ t chú t... Tô i can là m gı̀ đe có sự dung hò a? Chú a Giê su, qua cuộ c thương khó củ a Ngà i, đã hien thâ n vı̀ nhâ n loạ i. Hà nh độ ng củ a Ngà i là mộ t mù i hương tuyệ t vời nhat. Chú a Giê su đã đen là m bạ n với tô i, ban cho tô i mù i hương nà y đe tô i thưởng thức, đe tô i cũ ng sẽ được thơm lâ y khi tiep tụ c bước đi trong Ngà i. Thiên Chúa yêu thích khả năng cho đi của mỗi con người… Maccô 10:17‐22: Người thanh niê n già u có Tô i bat đau giờ cau nguyệ n buoi sá ng nà y bang cá ch đi thong dong từ phı́a đà i Đức Mẹ , theo loi đi dọ c trước những că n nhà Hermitage. Đi mới may bước và 14  

ngước nhı̀n lê n, cá c câ y saguaro lừng lững trước mặ t, điem xuyet thê m cho những ngọ n nú i hù ng vı̃ củ a vù ng Tuc‐ son. Gia nghiệ p Chú a là đâ y roi. Cả m thay như đang được “ô m cả vũ trụ củ a Chú a và o lò ng.” Đi het con đường, quà nh lê n, khô ng cò n thay nú i, chı̉ thay xương rong và cá c bụ i câ y khá c. Bớt hâ n hoan mộ t chú t. Đi quá bê n hô ng nhà nguyệ n thı̀ thay labyrinth bê n kia đường. Mộ t người vừa đi hà nh thien xong, mı̀nh có the bat đau. Vừa đi vừa suy niệ m ve cuộ c gặ p gỡ giữa Chú a Giê ‐su và người thanh niê n già u có . Chú a vừa lê n đường, anh chạ y đen, quỳ xuong. Có phả i sự già u có đã cả n trở anh khô ng đen với Chú a sớm hơn. Dù vậ y, khi đã quyet định roi, thı̀ anh rat thà nh khan. Chú a bâ y giờ đi đâ u là có rat nhieu người đi cù ng. Vậ y mà trước sự chứng kien củ a bao nhiê u cặ p mat, anh đã quỳ xuong trước mặ t Chú a và hỏ i. Câ u hỏ i củ a anh bat đau với: "Thưa Thay nhâ n là nh." Chú a hỏ i lạ i anh: "Sao anh nó i tô i là nhâ n là nh?" Qua đó cho mọ i người đang lang nghe biet anh đã nhậ n ra và tuyê n xưng Người là Thiê n Chú a, "Khô ng có ai nhâ n là nh cả , trừ mộ t mı̀nh Thiê n Chú a." Đương nhiê n, anh biet Người là Thiê n Chú a, anh mới quỳ goi hỏ i người, "Tô i phả i là m gı̀ đe được sự song đời đời là m gia nghiệ p?" Anh xưng "tô i" chứ chưa xưng "con", vı̀ anh chưa có mộ t moi quan hệ mậ t thiet với Chú a Giê ‐su, mặ c dù anh đã tuyê n xưng Người là Thiê n Chú a. Từ nhỏ anh đã tuâ n giữ cá c đieu ră n củ a Thiê n Chú a, nhưng


donghanh.org

trong anh luô n có mộ t khao khá t đi xa hơn, sâ u hơn trong moi quan hệ nà y. Khao khá t nà y thú c đay anh đen gặ p Chú a Giê ‐su. Miê n man suy niệ m, tô i đã đi được đen tâ m vò ng labyrinth, ngoi trê n mộ t phien đá đe nghı̉. Có mộ t tả ng đá lớn ở giữa vò ng. Nhieu người đen trước tô i đã đe lạ i những viê n sỏ i nhỏ trê n tả ng đá nà y, như bang chứng ve những khao khá t củ a họ . Tô i thay Chú a Giê ‐su đưa mat nhı̀n anh, và "đem" lò ng yê u men. Với bả n tı́nh củ a Chú a, Chú a luô n yê u men moi người Chú a gặ p, Chú a cò n tự đi gặ p họ và să n só c, chữa là nh cho họ . Chà ng thanh niê n nà y đã chạ y đen, quỳ trước mặ t, gọ i Người bang mộ t danh xưng tuyệ t hả o nhat, hỏ i ý kien Người ve mộ t van đe quan trọ ng nhat cho đời song củ a mộ t con người, roi tiet lộ rang mı̀nh đã tuâ n giữ tat cả những đieu ră n củ a Thiê n Chú a. Niem yê u men củ a Chú a Giê ‐su, khô ng phả i chı̉ bat đau lú c đó , khô ng phả i là tă ng lê n thê m qua moi cử chı̉ hà nh độ ng củ a anh, hay lú c biet thê m ve anh. Nhưng là yê u men sự khá t khao củ a anh. Yê u men đieu anh cò n "thieu." Yê u men khả nă ng “cho đi” mà anh đang có , đang nam giữ. Người chı̉ ra ba đieu anh có the cho đi: bá n củ a cả i, cho người nghè o, theo ta. Sự gặ p gỡ chưa có ket cụ c, vı̀ người thanh niê n buon rau bỏ đi. Tô i cũ ng bat đau đi ngược ra từ tâ m củ a vò ng laby‐ rinth. Lời mời gọ i nà y bat ngờ quá , to lớn quá . Anh có phả i là m lien mộ t lú c

khô ng? Là m dứt điem? Anh chưa có mộ t liê n hệ mậ t thiet với Giê ‐su. Là m sao anh có the chap nhậ n? Trê n đường đi ra, tô i thay Chú a đang tiep tụ c đi với anh, là m bạ n với những giang co trong anh, thay anh cau nguyệ n nhieu hơn, song có mụ c đı́ch hơn, khô ng phả i chı̉ giữ đieu ră n nữa, mà bat đau nhı̀n ra ngoà i, yê u tha nhâ n, bat đau cho đi, bat đau theo Thay, mặ c dù rat chậ m, với những bước đi rụ t rè ... Cũ ng như anh, tô i khô ng cò n nhı̀n xuong những viê n sỏ i nhỏ dưới đat và những cụ c đá đá nh dau cá c vò ng trò n đe giú p tô i khỏ i đi trệ ch đường nữa, tô i bat đau vừa đi vừa nhı̀n lê n, nhı̀n ra xung quanh, thay cá c bụ i câ y đung đưa nhè nhẹ , may tả ng đá lớn mà u sac rực rỡ hơn, mộ t khe suoi cạ n, tieng chim hó t rı́u rı́t...tat cả đang mời gọ i tô i "cho đi." Luca 5:27‐32 Chú a Gọ i Lê vi Ong Lê ‐vi ngoi ở trạ m thu thue, Chú a Giê su đi ngang, gọ i ô ng, "Hã y đi theo tô i." Ong đứng dậ y, bỏ tat cả đi theo Người. Mộ t hà nh độ ng rat kiê n quyet. Khô ng những the, ô ng cò n mở tiệ c lớn đã i chú a Giê su. Có "đô ng đả o" người thu thue và những người khá c cù ng dự tiệ c. Có the ô ng chı̉ dự định mời Đức Giê su và cá c "ngà i" Mô n Đệ . Nhưng những người bạ n củ a ô ng, những người thu thue, những đoi tá c...vı̀ tò mò nê n cũ ng muon đen. Hay vı̀ ô ng phả i trả lời những thac mac củ a họ nê n mời họ đen mà xem. Chac chan, những đong nghiệ p là "bọ n  15 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

thu thue" và những người mà ô ng thường giao hả o khô ng được người Do Thá i coi trọ ng, thậ m chı́ cò n ghé t bỏ , ket á n "quâ n tộ i loi" là đang khá c. Khô ng ai bat ô ng đã i tiệ c, ô ng chı̉ can thinh lặ ng đi theo Chú a là đủ roi. Vậ y mà lò ng khao khá t "cho đi" thô i thú c ô ng mở mộ t bữa tiệ c lớn, trước là đã i Chú a Giê ‐ su, sau là cho những người dự tiệ c mộ t cơ hộ i đe tiep cậ n Chú a. Tô i hı̀nh dung ra ô ng hớn hở vui mừng đi tới đi lui, giới thiệ u người nà y người kia với Chú a và với cá c mô n đệ củ a Người, cũ ng như lă ng xă ng tiep rượu và thức ă n. Lú c đau có lẽ bữa tiệ c cũ ng hơi gượng gạ o vı̀ thà nh phan những người dự tiệ c rat khá c nhau, vı̀ là tiệ c chı́nh là đe khoả n đã i Chú a Giê su và cá c Mô n Đệ , những khá ch dự tiệ c khá c là thà nh phan được mời thê m, neu khô ng nó i là ă n theo. Khô ng biet lú c đau cá c mô n đệ có thoả i má i khi phả i ngoi cù ng bà n với những người thu thue và bạ n bè củ a họ ? Cá c mô n đệ cũ ng vừa mới biet ô ng Lê vi nê n có the mộ t và i người trong so họ , hoặ c là đa so, chưa thı́ch Lê vi cho lam. Chac chan Lê vi đã phả i rat vat vả đe bữa tiệ c dan dan có được mộ t bau khô ng khı́ rat sô i noi và ket thú c tot đẹ p. Có lẽ khô ng cò n khoả ng cá ch giữa cá c mô n đệ củ a Chú a Giê ‐su và cá c khá ch dự tiệ c khá c. Cho nê n cá c Pharisê u và cá c kinh sư thuộ c nhó m họ đã lam bam trá ch cứ cá c mô n đệ củ a Chú a “ă n uong với bọ n… và quâ n...” A họ chı̉ có the lam bam thô i vı̀ chı́nh họ cũ ng đang ngoi trong bà n tiệ c đay. 16  

Tô i ao ước được mộ t và i đieu Lê vi đã được. Được Chú a gọ i khi ngoi ở trạ m thu thue. Được có sự đá p trả mạ nh dạ n và dứt khoá t. Được có lò ng biet ơn mở tiệ c khoả n đã i Chú a. Được khao khá t giới thiệ u Chú a với mọ i người bang cá ch mời họ cù ng dự tiệ c đe Chú a có thê m cơ hộ i cả m hó a họ . Lê vi đã tiep tụ c giới thiệ u Chú a với nhâ n loạ i qua Phú c Am Má t‐thê u. Thiên Chúa yêu thích chúng ta như chúng ta yêu thích chính mình… Gioan 21: Đức Giê su và Phê rô ở bien ho Tibê ria Sau khi Chú a Giê ‐su song lạ i, và cá c mô n đệ đã được gặ p Chú a hai lan, cá c ô ng van chưa biet mı̀nh can phả i là m gı̀. Ba nă m theo Chú a, khi Chú a bị bat, cá c ô ng chạ y lay thâ n. Chú a song lạ i, hẹ n gặ p cá c ô ng ở Ga‐li‐lê . Chú a hiệ n ra, roi lạ i bien mat, đe cá c ô ng bơ vơ. Chı̉ có 7 ô ng ngoi với nhau toi hô m đó , cò n 4 ô ng nữa đang ở đâ u? Có lẽ may hô m nay cá c ô ng cũ ng đã chia sẻ với nhau rat nhieu những tră n trở ve tương lai, biet đâ u vợ con cũ ng đang nhac nhở là bo cũ ng can phả i là m mộ t việ c gı̀ thiet thực đi chứ. Vậ y là Phê ‐ rô cho cá c anh em biet là mı̀nh đi đá nh cá . Cá c anh em chı̉ chờ có the, hay cũ ng chang có gı̀ hap dan hơn đe là m, "Chú ng tô i cù ng đi với anh." Khô ng đá nh cá đã lâ u, vậ y chuyệ n cá c ô ng khô ng bat được gı̀ đê m đó là chuyệ n bı̀nh thường. Nhưng cá c ô ng khô ng bỏ


donghanh.org

ve giữa chừng, cá c ô ng ở lạ i trê n thuyen cho đen sá ng. Đê m đó chac dà i lam. Mà cá c ô ng cũ ng đậ u thuyen ở gan bờ, đủ gan đe nghe và trả lời mộ t câ u hỏ i thâ n mậ t: "Cá c chú khô ng có gı̀ ă n ư?" Neu có sự ngượng ngù ng thoá ng qua khi phả i trả lời rang khô ng có , vı̀ khô ng bat được cá , cả m giá c nà y nhanh chó ng nhường cho cho mộ t cả m nhậ n quen thuộ c, lạ i có người chı̉ cho mı̀nh biet phả i là m gı̀, thả lưới ở đâ u. Có lẽ lú c quă ng lưới cũ ng khô ng tin tưởng hay hy vọ ng cho lam. Chú a già nh cho cá c ô ng mộ t ngạ c nhiê n lớn, mẻ cá đay. Người mô n đệ Chú a yê u men, có lẽ đã nhậ n ra Chú a từ lâ u, khẽ nó i với Phê ‐rô ,"Chú a đay!" Phê ‐ rô cuong lê n, mặ c á o và o và lộ i và o bờ, chang quan tâ m đen việ c chı̉ huy hoặ c giú p mọ i người mộ t tay đe giả i quyet mẻ lưới đay cá nữa. Ong khao khá t đen gặ p Chú a hơn. Ong có nhieu đieu can tâ m sự với Chú a. Ong đã va vap, nhưng ô ng luô n ao ước trở lạ i và dan thâ n đi sâ u hơn trong moi liê n hệ với Chú a. Tạ i sao người mô n đệ Chú a yê u men khô ng chạ y đen như Phê ‐rô ? Nhậ n ra Chú a đã là đủ cho anh roi. Anh phả i có lò ng yê u men sâ u đậ m lam nê n anh mới là người đau tiê n nhậ n ra Chú a. Anh là người mô n đệ duy nhat đứng dưới châ n thậ p giá Chú a.

Anh là người đau tiê n trong cá c mô n đệ chạ y đen mộ Thay, đe thay tậ n mat ngô i mộ trong. Tô i ao ước có sự nhạ y cả m, lò ng yê u men, và can đả m trung thà nh đen cù ng như anh. Tô i cò n nô ng noi và va vap nhieu như Phê ‐rô . Nhưng tô i tin tưởng rang Chú a yê u quý những bat toà n trong tô i và van tiep tụ c mời gọ i tô i đi sâ u hơn và o moi liê n hệ với Chú a, khô ng phả i chı̉ ba lan như với Phê ‐rô , mà là nhieu lan, suot đời tô i. Chú a khô ng ngạ i ngù ng khi phả i hỏ i Phê ‐rô , hỏ i moi người chú ng ta, hỏ i tô i, “Con có yê u men Thay hơn cá c anh em nà y khô ng?” Khi tô i hỏ i con gá i nhỏ củ a mı̀nh, “Con yê u ba hơn hay mẹ hơn?” Tô i đã ngượng roi. Tô i đang bat con tô i, dù chı̉ là bang lời nó i, phả i chọ n giữa hai người. Vậ y mà Chú a rat khiê m nhường, khô ng ngừng hỏ i, đe mời gọ i tô i phụ mộ t tay să n só c chiê n củ a Chú a. Phan tô i, tô i sẽ đá p trả như the nà o đâ y cho xứng với lời mời gọ i tha thiet nhưng cao cả nà y? HOÀNG TỐ LINH Linh Thao thá ng 12, 2016

 17 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

_

Thông diêp tình yêu . I. Bo yê u quý ; May hô m nay trời trở lạ nh. Mù a đô ng nă m nay đen sớm bo ạ . Trê n đường đen trường, con chạ y lú p xú p và co quap người trong chiec á o mă ng tô day cộ m đe trá nh những cơn gió buot xương quậ t và o mặ t, và o co, và o tay. Con nhớ đen bo. Con cò n nhớ những buoi sá ng tinh mơ, hoa cỏ cò n đam sương mai, khi mặ t trời bat đau ló dạ ng bê n kia sườn đoi, bo dat tay đưa con đen trường tieu họ c gan nhà . Bo cú i lượm những trá i thô ng già rơi rụ ng trê n đường khi con vò i vı̃nh đò i bo nhặ t cho bang được. Bâ y giờ là Mù a Vọ ng. Hô m nay con đen nhà thờ với mẹ . Trong thá nh le, con nghe bà i thá nh ca vang vọ ng ngâ n nga “Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến, xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến, xin cho lòng chúng con luôn ước ao, luôn khát khao, một thế giới sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau ...” (bà i há t “Đe Chú a Đen” củ a linh mụ c Nguyen Duy) Con thay mẹ len lé n lau nước mat. Đã bao nă m roi, mẹ che đi những giọ t nước

18  

mat chả y xuong â m tham trong tim, mẹ giau đi những noi đau buon trong lò ng. Mẹ day dứt vı̀ noi xa cá ch và thương nhớ bo. Lạ i thê m mộ t mù a đô ng bo xa nhà , xa mẹ và xa con. May hô m nay, mẹ ngoi đan á o là m quà Giá ng Sinh đe gửi tặ ng bo. Mẹ vừa đan vừa há t “Buồn tàn thu” Ai lướt đi ngoài sương gió, Không dừng chân đến em bẽ bàng, Ôi vừa thoáng nghe em mơ ngay bước chân chàng, Từ từ xa đường vắng. Đêm mùa thu chết, Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng. Em ngồi đan áo lòng buồn vương vấn, Em thương nhớ chàng. Người ơi còn biết em nhớ mong, Tình xưa còn đó xa xôi lòng. Nhờ bóng chim uyên, Nhờ gió đưa duyên Chim với gió bay về Chàng quên hết lời thề. Áo đan hết rồi, Cố quên dáng người, ….


donghanh.org

Tieng há t củ a mẹ thon thức, nı̉ non, tram lang trong khoả ng khô ng gian lạ nh lù ng, trong vang. Con chim sẻ lim dim lang nghe gụ c đau buon bã trê n ngọ n câ y. Câ y coi trong vườn nhà đứng lặ ng như tờ như san sẻ noi lò ng người cô phụ . Trá i tim củ a mẹ tưởng chừng như đang bay đen bê n cạ nh bo ở nơi xa xô i ay. Chı̉ có Thiê n Chú a mới có the hieu được tâ m trạ ng củ a mẹ giờ nà y. Người người đang nô nức chuan bị mừng le Giá ng Sinh. Họ chuan bị trao cho nhau những thô ng điệ p tı̀nh yê u và những lời chú c là nh. Vı̀ mù a hong â n đang mở ra, mù a củ a sự hiệ p nhat, đoà n tụ , mù a củ a an bı̀nh và hạ nh phú c. Đat trời xe duyê n vı̀ con Chú a đen ở với loà i người. Sứ điệ p củ a ngô n sứ Isaia là m cho mẹ và con chan chứa bao niem hy vọ ng. ‘Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rời rã, và hãy làm cho tăng sức những đầu gối mỏi mòn. Phải nói cho những người nhát đảm rằng: Hãy can đảm lên, đừng sợ hãi! Kìa Thiên Chúa các ngươi sẽ đem lại điều báo ứng; chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ các ngươi.Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai những người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, những người được Chúa cứu chuộc, sẽ trở về, và đến Sion với lời khen ngợi; và trên đầu họ mang hoan hỉ triền miên, họ sẽ được vui mừng khoái trá, họ sẽ không còn đau buồn; rên siết sẽ trốn xa’ ( Is 35, 1‐6a. 10) Bo ạ , con tin ngà y đó đang đen. Bo sẽ

trở ve mộ t ngà y khô ng xa. Gia đı̀nh mı̀nh sẽ được đoà n tụ và vui song bê n nhau. II. Con yê u củ a bo; Mà n đê m đang buô ng xuong dan nơi đâ y. Tieng cô n trù ng rả rı́ch, buon bã ngoà i kia. Những người bạ n nam bê n cạ nh bo đang say ngủ . Có ai đó lâ u lâ u lạ i thở dà i nhè nhẹ .Tieng gió hú từng cơn nã o lò ng từ ngọ n đoi â m u bê n kia cá nh rừng vọ ng ve khu nhà củ a bo. Bo đang nam trê n mặ t đat, cạ nh mộ t khung cửa so nhỏ . Từ vị trı́ nà y, bo có the nhı̀n lê n trời nhı̀n ngam dả i ngâ n hà . Những ngô i sao đang lap lá nh trê n khô ng trung. Bo đã đọ c câ u chuyệ n “Những vì sao” củ a Alphonse Daudet. Bo muon bat chước nhâ n vậ t chı́nh đe đặ t tê n cho những vı̀ sao kia. Có ba vı̀ sao chụ m lạ i gan nhau, bo đặ t tê n cho chú ng là Gia Đı̀nh Sao. Ngô i sao Con Gá i nhỏ nhat long lanh là m bo nhớ đen á nh mat doi hờn củ a con khi bị mẹ hay bo la ray. Có Sao Mẹ nũ ng nịu ngả đau trê n vai Sao Bo. Từ mộ t gó c trời xa vang, có những vı̀ sao bong dưng xuat hiệ n mộ t mı̀nh, cô đơn và lặ ng lẽ . Bo nhớ đen những mù a Giá ng Sinh xưa, gia đı̀nh mı̀nh ở bê n nhau trong khô ng khı́ đam am và trà n ngậ p hạ nh phú c. Giờ nà y khô ng khı́ bê n ngoà i chac han đang rat tưng bừng nhộ n nhịp đó n mừng ngà y le Giá ng Sinh phả i khô ng con? Bo hı̀nh dung mẹ và con đang giă ng những dâ y

 19 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

đè n, bà y má ng cỏ và treo những trá i châ u đủ mà u sac lê n câ y thô ng trong că n phò ng khá ch nhỏ . Neu mẹ có khó c, con hã y thay bo ô m mẹ và o lò ng, và đặ t tượng Chú a Hà i Đong ở giữa mẹ và con. Tı̀nh yê u và hơi am củ a Chú a hà i nhi sẽ sưởi am trá i tim bă ng giá củ a cả hai mẹ con. Mộ t ngà y nà o đó khi bo trở ve, bo ước ao được ở bê n gia đı̀nh, được hưởng khô ng khı́ ê m đem củ a ngà y le hộ i hoa đă ng. Cả nhà mı̀nh sẽ cù ng nhau đi le vọ ng giá ng sinh trong tieng chuô ng nhà thờ vang vang rộ n rã . Sau thá nh le, cả nhà sẽ cù ng đi dạ o trong cá i lạ nh se sat, cù ng nhau hı́t thở bau khô ng khı́ trong là nh đay tự do và sức song. Roi bo sẽ lạ i được nhı̀n thay những nụ cười rạ ng rỡ trê n mô i củ a mẹ và con. Bo cứ ao ước roi lạ i ước ao. Ngà y thá ng trô i qua, bo cứ ap ủ những đieu ước ngậ p trà n trong trá i tim. Roi bo buon rau khi nhı̀n thay từng mù a đô ng lặ ng lẽ đi qua trong noi nhớ nhà , nhớ mẹ và con. Con ơi, nước mat bo đang chả y xuong ướt đam mặ t và mô i bo có vị man mặ n. Chieu nay khi ra ngoà i lao độ ng, bo lặ ng nhı̀n từng đà n chim bay ve to am. Có mộ t con chim lạ c đà n, đen đậ u trê n mộ t cà nh câ y cat tieng hó t bi thương. Bo há t khe khẽ bà i “Ngày Về” củ a nhạ c sı̃ Hoà ng Giá c: “Trên đường tha hương, vui gió sương, riêng lòng ta mang mối nhớ thương, âm thầm thương tiếc cho ngày về, tìm lại đường tơ nay đã dứt. Nghe tiếng chim chiều về gọi gió, như tiếng tơ

20  

lòng người bạc phước, nhắp chén men say, còn vương bóng quê hương, dừng bước tha hương lòng đau” III. 24 thá ng 12. Đê m nhiệ m mau. Bo ngước mat nhı̀n lê n trời. Ngà n sao van lung linh, rực rỡ á nh sá ng huyen diệ u. Bo nâ ng niu Chú a hà i đong bang go trong tay. Từ và i thá ng nay, moi buoi toi, bo miệ t mà i trạ m tro Hà i Nhi trê n mộ t mieng go thô ng. Trong lan thă m tới, khi được gặ p gia đı̀nh, bo sẽ trao tặ ng mẹ và con mó n quà thô sơ, mộ c mạ c nà y. Hı̀nh hà i Chú a Giê su bé nhỏ được điê u khac vụ ng ve bang mộ t mả nh vỡ củ a má y bay cò n rơi rớt lạ i trong vù ng rừng thiê ng nước độ c nơi đâ y. Bo đã là m mó n quà nà y với tat cả lò ng yê u quý củ a bo dà nh cho mẹ và con. Đâ y chı́nh là nguon hạ nh phú c rat nhỏ bé củ a bo. Hô m nay Thiê n Chú a giá ng sinh nhậ p the là m người đe cứu roi nhâ n loạ i. Chú a Giê su là mó n quà quý giá nhat mà Chú a Cha ban tặ ng cho con người. Emmanuel ! Thiê n Chú a ở với con người. Bo mong ước rang khi bo trao gửi đen gia đı̀nh chı́nh Chú a Giê su, xin Chú a là nguon an ủ i và nâ ng đỡ cho hai mẹ con trong tı̀nh yê u và niem hy vọ ng. Trong đê m cực thá nh nà y, ở chon xa xô i nà y, bo hướng ve gia đı̀nh,và bo cau xin thá nh gia that: Chú a Hà i Nhi, Đức Mẹ , và thá nh Giuse hã y ô m ap và bao phủ lay mẹ và con


donghanh.org

trong an bı̀nh. Muô n sao nhap nhá y như mı̉m cười với bo. Bo ô m chặ t Chú a Hà i Nhi và o ngực và cả m giá c nguon á nh sá ng nơi Ngà i đang lan tỏ a trong trá i tim bo, chieu giã i và o tậ n những ngó c ngá ch tă m toi nhat củ a tâ m hon đang đau kho và tuyệ t vọ ng và là m bừng dậ y ngọ n lửa củ a niem vui. Tinh tú như những hạ t ngọ c tỏ a chieu tia hy vọ ng. Bo cả m thay trong tâ m hon mộ t sự bı̀nh an sâ u tham. Có mộ t vı̀ sao vừa vú t qua roi tan bien ở châ n trời. Giâ y phú t đó , bo đã kịp nghı̃ đen mộ t đieu ước rat nhỏ bé , con ạ . Dường như có tieng há t củ a thiê n than vă ng vang trê n khô ng trung “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay” Bo ước gı̀ gia đı̀nh mı̀nh được cù ng ‘bước đi trong ánh sáng của Chúa.’ (Is 2,5) …….. ‘Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết’ (Is 9,1) Bo ơi, đê m nay là đê m cực thá nh. Con và mẹ đang quỳ cau nguyệ n bê n má ng cỏ . Mẹ thap lê n mộ t ngọ n nen, đặ t cạ nh Chú a Hà i Đong đe cau nguyệ n cho bo. Giờ nà y con cả m thay bo đang hiệ n

diệ n rat gan gũ i bê n cạ nh mẹ và con và chac chan có Thiê n Chú a đang ở giữa. Đâ y chı́nh là mó n quà quý giá nhat mà Thiê n Chú a đã ban tặ ng cho gia đı̀nh mı̀nh bo nhı̉. Tieng nhạ c đang vă ng vang bê n tai con nghe thậ t ê m đem, tha thiet ‘Dòng đời trôi bao tháng năm qua rồi, chuyện buồn chuyện vui cho tôi mãi mong chờ. Lòng chờ mong không biết đến bao giờ được gặp Giêsu. Cuộc trần ai đưa nát tan cho đời, người người biệt ly bao sông núi chia lìa. Rồi ngày nao từ bốn phương quay về gặp được Giêsu.Người ở đâu man mác bốn phương trời, dặm ngàn trời mây muôn hoa lá mong người. Và hằng đêm tôi vẫn khêu ngọn đèn đợi chờ Giêsu. Maranatha! Maranatha! Rồi ngày nao từ bốn phương quay về gặp được Giêsu. Maranatha! Maranatha! Và hằng đêm tôi vẫn khêu ngọn đèn đợi chờ Giêsu’ (Mong chờ Giê su ‐ Vũ Khởi Phụ ng) 'Rồi một ngày Thiên Chúa sẽ đến và Ngài sẽ lau khô những giọt lệ....' Viet trong tâ m tı̀nh nhớ đen và cau nguyệ n cho cá c tù nhâ n dịp le Giá ng Sinh 2016 THIÊN NGA

 21 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

‚ Hiên diên vói CLC-VN . . 23.11.2016 hậ t tuyệ t vời khi tô i bậ t nú t "ON" tieng on củ a độ ng cơ má y bay chợt như im bặ t. Neu chı̉ mang và o tai mà khô ng bậ t "ON", cá i headphone với noise cancelling chı̉ là m giả m bớt mộ t phan nà o những tieng độ ng bê n ngoà i mà thô i. Những dò ng nhạ c nhè nhẹ là m cho tô i cả m thay lâ ng lâ ng và lang han lạ i sau những ngà y bậ n rộ n chuan bị lê n đường và mộ t buoi sá ng hap tap ra phi trường. Cá c cô tiep viê n cũ ng vừa xong cô ng việ c phụ c vụ mọ i người bữa ă n trưa. Hô m nay tô i thay hã ng má y bay cho mó n ă n thịt bò ham với cà ‐rot, green bean và khoai tâ y cũ ng khá ngon miệ ng. Thê m và o đó mộ t ly rượu đỏ là m thê m thú vị. Vậ y mà nó i đen thức ă n trê n má y bay thường thường ai cũ ng lac đau chê . Đè n cabin đã tat. Hà nh khá ch biet rang họ sẽ có mộ t khoả ng thời gian đe chợp mat cho đen bữa ă n toi ... trê n chuyen bay dà i 14 tieng đong ho nà y. Hoi tâ m mộ t chú t tô i nó i với Chú a: "The nà y là con bị kẹ t ngoi ở đâ y roi, khô ng the chạ y lă ng xă ng, khô ng the than phien thieu giờ gặ p Chú a nê n khô ng chı̉ gặ p qua loa được nữa! ... Con ước ao có ai che ra mộ t cá i má y “activity cancelling” nữa đe có the là m lặ ng mọ i

T

22  

só ng gió bê n ngoà i kia mà chı̉ can mộ t cá i nú t "ON". Chú ng tô i 4 người đạ i diệ n CLC Mỹ đen với anh chị em CLC VN trong vai trò bả o trợ họ là m thủ tụ c gia nhậ p CLC The Giới, sau đó to chức mộ t khó a thường huan (workshop) trı̀nh bà y ve loi song nà y. Tuy nhiê n đâ y là mộ t thá ch đo khô ng nhỏ vı̀ chú ng tô i chưa có đay đủ ý niệ m ve mô i trường sinh hoạ t củ a anh chị em bê n quê nhà . Chú ng tô i loay hoay với nhieu câ u hỏ i trong đau hơn là những giả i đá p và dự định. Bước đi trong hoang mang mơ ho và mò mam đe lang nghe và tı̀m ý Chú a. Những dò ng nhạ c củ a Margaret Rizza giú p tô i lang đọ ng và mở lò ng chờ đợi đe Chú a dan đi, tô i chı̉ can biet mở mat nhı̀n. Tô i biet tô i can đem lò ng yê u men hướng ve anh chị em trước đã roi mọ i sự sẽ đen sau. Trong thinh lặ ng sâ u xa, mộ t cả m giá c ê m dịu len lỏ i trong lò ng như mộ t lời thı̀ tham chú c bı̀nh an. Tuy the cơ the thı̀ mệ t mỏ i vı̀ phả i chịu đựng cá i độ khô khá cao trong má y bay và ngoi mộ t cho lâ u giờ ... Mơ mà ng mộ t chú t tô i chợt thay đè n bậ t sá ng, cá c cô tiep viê n hà ng khô ng bat đau lo cho bữa ă n toi.


donghanh.org

VŨ TIẾN LONG   

24.11.2016 Lễ Thanksgiving. Ơ vị trı́ nà y đã là 2g chieu, khi má y bay bă ng qua khô ng phậ n nước Nga, trong khi bê n nhà là vừa quá nửa đê m bước qua ngà y le Tạ Ơn. Má y bay đang ở cao độ 11500m và bay ở vậ n toc 900km/giờ, sẽ bay ngang qua Trung Quoc, đe xuong Nam Hà n. Tô i đoá n chừng độ am trê n má y bay đang ở dưới 30%. Rat khó chịu, vừa ngứa ngá y vừa khô mũ i. Chung quanh tô i, người ta vặ n vẹ o ngả nghiê ng hoặ c duoi thang người, hoặ c co quap lạ i đe tı̀m mộ t cá i the thoả i má i nghı̉ ngơi. Vặ n vẹ o het cá ch roi thı̀ ngoi ú p mặ t trê n cá i goi đặ t trê n cá i mặ t bà n hạ xuong từ lưng ghe phı́a trước. Ngà y nay, người ta là m má y bay gọ i là super jumbo đe có the nhoi nhé t thê m người chứ khô ng phả i đe cho hà nh khá ch có thê m cho đe ngả lưng thoả i má i ngủ . Muon được the phả i trả tien gap đô i gap ba. Lan nà y đi tô i cũ ng cò n mộ t cá i may là quanh tô i khô ng có em bé nà o cả . O! nhưng mà dù sao tô i cũ ng có cá i headphones ngă n cả n tieng độ ng nà y roi. Tô i van thay mı̀nh miê n man suy nghı̃ đen những gı̀ sẽ là m trong những ngà y sap đen ... Nhưng cuoi cù ng ra, tô i nghı̃, quan trọ ng hơn van là mộ t sự hiệ n diệ n. Hiệ n diệ n đem đen gặ p gỡ và gặ p gỡ đem lạ i moi liê n hệ . Sự cau nguyệ n cũ ng bat đau bang hiệ n diệ n với Đang Hiệ n Diệ n. Mộ t sứ mệ nh cũ ng bat đau từ sự hiệ n diệ n đe cuoi cù ng đem đen mộ t sự liê n hệ , mộ t relationship. Chú ng ta đen với nhau đe có được cá i

sự liê n hệ nà y. Thieu nó , chang cò n gı̀ đe nó i tới nữa. Khi khô ng cò n liê n hệ sẽ khô ng cò n nhac đen nhau nữa. Trong khi cuộ c song là liê n hệ . Chú ng ta song với những liê n hệ và nhờ những moi liê n hệ . Đời song cộ ng đoà n cũ ng là mộ t sự liê n hệ . Tô i chưa he gặ p cá c anh chị CLC‐VN, chưa he nó i chuyệ n với họ thı̀ đieu quan trọ ng chưa chac đã là những đe tà i và chương trı̀nh cho bang sự hiệ n diệ n. Tô i nhớ đen thá nh Phan‐xi‐cô Xa‐viê . Việ c truyen giá o bat đau bang sự hiệ n diệ n trước, chứ chưa han là bang ngô n ngữ. Vı̀ sự hiệ n diệ n nó i lê n nhieu hơn là ngô n ngữ. Sự hiệ n diệ n đen trước, sau đó mới là sứ điệ p. Và chı́nh sự hiệ n tự nó cũ ng đã là mộ t sứ điệ p. Theo dõ i đường bay trê n mà n ả nh tô i thay phi cơ bay zigzag trá nh khô ng phậ n Bac Hà n đe xuong Nam Hà n, đường bay trở nê n dà i hơn mộ t chú t. Rõ rà ng là sự hiệ n diệ n củ a chiec má y bay nà y khô ng được Bac Hà n đó n nhậ n. Trong hậ n thù sự hiệ n diệ n trở nê n khô ng can thiet nữa. 26‐11‐2016. Tô i đen Saigon trước hai ngà y nê n cũ ng tham gia với cá c anh chị em CLC‐VN đi đó n Mộ ng Hang, Lois và MaryAnn. Bước ra khỏ i sâ n bay, đau ó c cò n lù ng bù ng vı̀ những mệ t mỏ i củ a gan như mộ t ngà y trọ n đe di chuyen, việ c là m giay tờ nhậ p cả nh tạ i phi trường, cộ ng thê m sự khá c biệ t ve thời giờ và thời tiet củ a cả mộ t nửa vò ng trá i đat, nhưng cá c chị được cả mộ t phá i đoà n gom cá c bạ n trẻ  23 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

Họp với EXCO của CLC‐VN 

củ a nhó m CLC Sà igò n chà o đó n. Chú ng tô i chı̉ gặ p nhau trong choc lá t thô i roi lạ i chia tay hẹ n gặ p lạ i, nhưng sự hiệ n diệ n, gặ p gỡ là mộ t tá c độ ng mang ả nh hưởng sâ u xa trong lò ng. Và đâ y là lan đau tiê n tô i được gặ p anh Oanh là người sẽ hướng dan chú ng tô i, anh đó ng vai trò củ a mộ t người “chủ nhà ” trong những ngà y sap tới. Anh nhanh nhẹ n, thá o vá t và nhiệ t tı̀nh. Cá ch anh nó i có sức thuyet phụ c nê n chú ng tô i cả m thay thậ t an tâ m. Chú ng tô i được hướng dan ve ở tạ m tạ i mộ t khá ch sạ n gan Curia Dò ng Tê n. Sá ng hô m sau, thậ t bat ngờ chı́nh cha Đaminh Nguyen Đức Hạ nh SJ, đen tậ n khá ch sạ n đe chà o đó n chú ng tô i. Những chi tiet tuy nhỏ nhưng đoi với tô i nó i lê n rat nhieu ve sự â n can và quan tâ m củ a cha cho những ngà y gặ p gỡ sap tới. Cha hien là nh, tậ n tụ y yê u men anh chị em mộ t cá ch â m tham. Tô i thay qú y trọ ng sự hiệ n diệ n nà y vı̀ nó the hiệ n những gı̀ sâ u xa trong lò ng. Theo mộ t chương trı̀nh được cha Hạ nh co van và được anh em CLC‐VN sap xep can thậ n, chú ng tô i cù ng với cá c anh chị em trong EXCO củ a CLC‐VN được mời và o gặ p cha Be Trê n Giá m Tı̉nh Giuse 24  

Bữa ăn thịnh soạn !! 

Phạ m Thanh Liê m. Ngà i là mộ t trong những độ ng lực chı́nh tạ o thà nh và nuô i dưỡng CLC‐VN nê n ngà i tỏ ra vui mừng và rat niem nở đó n tiep và chú c là nh cho chương trı̀nh gặ p gỡ nà y. Chú ng tô i được biet cha có nhieu dự định và chương trı̀nh đà o tạ o linh hướng mà chú ng tô i thiet nghı̃ anh chị em CLC‐VN rat can theo họ c đe được huan luyệ n và giú p cá c cộ ng đoà n. Gặp gỡ EXCO CLC‐VN Trong buoi gặ p gỡ đau tiê n và là m việ c chı́nh thức hô m nay, chú ng tô i được gặ p gỡ toà n the EXCO củ a CLC‐VN cù ng cá c đạ i diệ n củ a cá c nhá nh tạ o thà nh CLC‐VN. Chú ng tô i được trı̀nh bà y ve lịch sử thà nh lậ p, ve thà nh phan và ve cá c sinh hoạ t hiệ n tạ i. CLC‐VN được thà nh lậ p từ 3 địa phương khá c nhau được gọ i là 3 nhá nh, ở những thời điem khá c nhau và có the là cho 3 cô ng việ c mụ c vụ khá c nhau và moi nơi được mộ t linh mụ c đà o tạ o và hướng dan riê ng. Phan trı̀nh bà y cho thay CLC‐VN được thà nh hı̀nh và trở nê n mộ t và o nă m 2010 tạ i đạ i hộ i dien ra ở Phú Dò ng, Đong Nai. gom cá c cộ ng đoà n thuộ c nhá nh 1 và


donghanh.org

Một quán Càphê CLC 

Dòng sông ân sủng 

nhá nh 3. Hiệ n nay có tat cả 18 cộ ng đoà n trong đó có 15 cộ ng đoà n chı́nh thức và 3 cộ ng đoà n tien‐CLC, quy tụ và o khoả ng 185 thà nh viê n. Thăm Viếng các cộng đoàn Trong những ngà y sau đó chú ng tô i được đen thă m đe gặ p gỡ và tı̀m hieu tậ n nơi cá c cộ ng đoà n Gia Đı̀nh Song Đạ o thuộ c nhá nh 1 trong ngà y đau tiê n và sau đó đi thă m cộ ng đoà n tien‐CLC Tạ o Tá c trê n Đà lạ t. Tạ i cả hai nơi chú ng tô i được chứng kien sức song doi dà o củ a cá c anh chị em tạ i hai địa phương nà y. Nhờ những gı̀ nhậ n được và nhı̀n thay mộ t cá ch thực te, chú ng tô i có the hoà n chı̉nh cá i khung sườn củ a chương trı̀nh khó a tı̃nh huan mà chú ng tô i đã phá c hoạ từ ở nhà . Trê n xe hai anh em chú ng tô i ngoi ở hà ng ghe cuoi miê n man trao đoi ý kien trong khi MH van co gang là m thô ng dịch viê n cho hai bà Lois và MaryAnn suot dọ c đường … mộ t cá i khả nă ng mà tô i thực sự khâ m phụ c. Khô ng ngờ nhỏ người nhưng thậ t nhieu energy! Có lẽ cuoi cù ng tô i cũ ng hieu thoang thoá ng mộ t chú t cá i độ ng lực nà y là do mộ t moi liê n hệ tı̀nh cả m sâ u xa trước đâ y khi họ bay đen thă m lú c MH gặ p tı̀nh trạ ng sức

khoẻ suy ké m. Buoi sá ng thứ hai ở Đà lạ t tô i trở mı̀nh thức giac và o khoả ng 4 giờ sá ng vı̀ tieng gà gá y. Tô i biet tô i đã nham mat ngủ nhưng cá i ó c củ a tô i van tiep tụ c là m việ c. Biet khô ng cự được những gı̀ đang vương van trong đau, tô i tung chă n bước ra khỏ i giường. Vừa lui cui mở laptop lê n tô i đã thay email MH gửi trước đó ı́t phú t từ phò ng ke bê n: Thư gửi ve Mỹ đe xin ho trợ thê m tà i liệ u! Khô ng ai bả o ai chú ng tô i biet là đã đen giờ là m việ c. Mộ t ly trà nó ng là đủ tı̉nh. Tô i đoá n chừng với MH thı̀ cò n thê m đủ thứ lı̉nh kı̉nh đe nhâ m nhi nữa. Ay! phụ nữ bao giờ cũ ng can thậ n và chu đá o đen từng chi tiet nhỏ mọ n nhat. Sá ng hô m đó anh em chú ng tô i phả i hy sinh mộ t chương trı̀nh đi chơi đe hoà n tat not chương trı̀nh với những điem chı́nh đe trı̀nh bà y. Nhưng rat sung sướng vı̀ như cat đi được mộ t gá nh nặ ng trê n vai. Suot may ngà y đi chơi thă m vieng, chú ng tô i coi anh Oanh như mộ t Mô isen mạ nh dạ n dan loi đưa đường. Với câ y gậ y trê n tay anh gõ và o đá cho nước uong, chạ m và o bien cho nước tá ch ra. Anh biet het  25 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

cá c ngõ ngá ch, cho nà o can dừng châ n, cho nà o ngon đe ă n. Cá c bà người Mỹ tin tưởng anh nê n mó n gı̀ cũ ng ă n, cơm niê u, bá nh cuon, cơm gà và độ c đá o nhat là bá nh xè o ở bữa ă n toi cuoi cù ng ở Thủ Đức. Đieu đá ng mừng nhat là cả 4 chú ng tô i đeu yê n on, khô ng ai gặ p trụ c trặ c gı̀ cả ve tiê u hoá . Bê n cạ nh anh Oanh, qua điệ n thoạ i di độ ng, chú ng tô i khô ng ngừng cả m nhậ n sự hiệ n diệ n củ a cha Hạ nh. Tuy rang cha khô ng the đi Đà lạ t được với chú ng tô i vı̀ cha có đay ap những chương trı̀nh chạ y song song, nhưng cha luô n quan tâ m theo dõ i đe chu toà n những gı̀ ngà i đã ao ước dự định. Muon hiệ n diệ n trước tiê n phả i có ao ước. Ao ước đem đen dự định. Tô i nhớ đen bà i cau nguyệ n trong Linh Thao khi Chú a Ba Ngô i nhı̀n ngam the gian. Từ ao ước cứu chuộ c nhâ n loạ i, đen dự định roi hiệ n diệ n: Emmanuel! Thiê n Chú a hiệ n diệ n ở giữa chú ng ta. Khóa Tĩnh Huấn Nghe những thao thức củ a anh chị em CLC‐VN tô i hı̀nh dung đen những ước mơ củ a Chú a cho họ và roi mời họ cộ ng tá c và o ước mơ nà y. Mọ i sự bat đau từ cá i ao ước củ a Chú a cho chú ng ta và chı́nh Ngà i giú p ta the hiệ n chı́nh mơ ước đó . Nhı̀n chung lịch sử củ a anh chị em CLC‐VN tô i nhớ lạ i lịch sử củ a Đong Hà nh. Hai phương trời khá c biệ t, hai mô i trường song khá c nhau, hai thời điem thậ t xa nhau, tuy the cá ch thức Thiê n Chú a dan đi có lẽ khô ng khá c nhau nhieu: 26  

được quy tụ , được hướng dan lú c ban đau, được đà o tạ o roi tự trưởng thà nh và lớn lê n. Trong trưởng thà nh và lớn lê n chú ng tô i moi ngà y moi rõ hơn că n tı́nh củ a mı̀nh, nhậ n định rõ ơn gọ i củ a mı̀nh đe phụ c vụ gó p phan xâ y dựng vương quoc củ a Chú a. Trong suot hai ngà y tı̃nh huan anh chị em đã đó n nhậ n mộ t cá ch nhiệ t tı̀nh. Họ rat thı́ch cá i quá n “Cà phê CLC” và sẽ á p dụ ng hı̀nh thức sinh hoạ t nà y cho những dự định tương lai. Bà i tậ p ve lịch sử CLC với dò ng sô ng â n sủ ng giú p anh chị em nhậ n ra vị trı́ củ a họ trong lịch sử củ a CLC The Giới. Sau cá c buoi họ p, họ tiep tụ c gặ p chú ng tô i đe hà n huyê n hỏ i thă m thê m chi tiet, xin cá c notes mà chú ng tô i đã trı̀nh bà y. EMMANUEL Sau mộ t cuoi tuan gặ p gỡ. Giờ đâ y tô i ô n lạ i từng khuô n mặ t, từng nụ cười, từng lời nó i, những khuô n mặ t mà nay đã thà nh thâ n thiet ... mộ t chú t gı̀ như lưu luyen vı̀ hı̀nh như họ đã thuộ c ve tô i, họ đã đe lạ i trong tô i mộ t dau an tı̀nh yê u thậ t đậ m né t. Mộ t hạ t giong tı̀nh yê u Chú a đã đặ t đe trong lò ng tô i cũ ng như trong lò ng họ . Tô i nhớ rat rõ giâ y phú t chia tay nhau, những cá i nam tay, những á nh mat long lanh đay cả m xú c. Nhiệ m mau tı̀nh yê u Thiê n Chú a. Chang the mà chú ng tô i đã buộ t miệ ng hứa với họ sẽ gặ p lạ i trong mộ t ngà y khô ng xa và được đá p lạ i với những tieng oà vỡ trong vui mừng.


donghanh.org

Cá c người bạ n Mỹ tuy khô ng hieu het những mau đoi thoạ i củ a chú ng tô i nhưng họ có the cả m nhậ n được cá i energy trong lò ng mọ i người. Anh chị em CLC‐VN mộ c mạ c, đơn sơ nhưng trong á nh mat củ a họ là mộ t niem xá c tı́n sâ u xa ve că n tı́nh Kitô hữu củ a mı̀nh. Nơi họ tô i cả m nhậ n được sức song mã nh liệ t củ a Giá o Hộ i Việ t Nam. Tinh than phụ c vụ củ a họ thậ t tuyệ t vời. Luô n luô n trê n miệ ng củ a họ tô i nghe được hai chữ "sứ vụ " Chú ng tô i rat khâ m phụ c lò ng ao ước củ a họ . Sự hiệ n diệ n củ a phá i đoà n đen từ Long Xuyê n là mộ t ngạ c nhiê n lớn cho tô i. Họ ở lạ i cho đen lú c ket thú c chương trı̀nh và o khoả ng 5 giờ chieu và có lẽ phả i đen khoả ng 2 giờ sá ng họ mới có the ve đen nhà . Mộ t hà nh trı̀nh cam go đe đi tı̀m că n tı́nh củ a mı̀nh, đe tı̀m mộ t sự hiệ p nhat cho CLC‐VN. Hı̀nh ả nh nhà Curia Dò ng Chú a Giê su Thủ Đức cho tô i mộ t niem vui sâ u xa với hı̀nh ả nh 62 chủ ng sinh. Sá ng sớm 5g đú ng đã nghe cá c thay bat đau giờ kinh sá ng. Tieng há t vọ ng qua từ tậ p việ n đem tô i miê n man hı̀nh dung lạ i thá nh Inhã và cộ ng đoà n đau tiê n từ đạ i họ c Paris, đen cá ch Chú a dù ng mộ t con người với nhieu dự định. Chieu đen cá c thay chơi volley, tú c cau, bó ng ro thậ t ná o nhiệ t. Tô i nó i đù a với cá c thay rang việ c lo ă n cho cá c thay nă ng độ ng như vậ y chac là mộ t ưu tư khô ng nhỏ củ a nhà Dò ng? Cá c thay cười cười đong ý “Chú ng em ă n dữ lam!” Cũ ng tạ i đâ y, trong khuô n viê n nà y, phong trà o giá o dâ n củ a anh chị em CLC‐ VN cũ ng đang được nuô i dưỡng, đà o tạ o

và trưởng thà nh. Ơ mộ t giai đoạ n lịch sử khi CLC‐VN chuan bị gia nhậ p CLC The giới, chú ng tô i cả m thay may man được hiệ n diệ n và nhı̀n thay tậ n mat. Đoi với tô i, hiệ n diệ n là mộ t quà tặ ng, hơn the nữa hiệ n diệ n là mộ t bı́ tı́ch vı̀ nó là mộ t cử chı̉ bê n ngoà i đe nó i lê n mộ t ý nghiã sâ u xa hơn ở bê n trong lò ng. Nó phá t xuat từ lò ng men hơn là mộ t co gang. Tô i khô ng cò n cả m thay mı̀nh song gò bó trong mộ t khung trời nhỏ hẹ p quanh quan, nhưng cộ ng đoà n củ a tô i bâ y giờ neu có giới hạ n thı̀ chı̉ là giới hạ n trong cá i nhỏ bé củ a "cá i tô i" mà thô i. Và i ngà y sau khi chú ng tô i rời Thủ Đức chú ng tô i được đọ c bà i giả ng củ a cha Vinh‐sơn Phạ m vă n Mam, tâ n Giá m Tı̉nh Dò ng Tê n VN. Trong lời ket cho bà i giả ng, cha chia sẻ 4 nguyê n tac mà ngà i ước mong anh em trong Dò ng nê n lưu tâ m: Tham dự, Đối thoại, Cộng tác, và Nhận định. Có the nó i rang đâ y vừa là thao thức củ a cha Giá m Tı̉nh dà nh cho cá c cha trong Dò ng, nhưng đong thời cũ ng là phương phá p quả n trị đậ m chat Dò ng Tê n củ a ngà i trê n cương vị lã nh đạ o tı̉nh Dò ng. ô i ao ước cũ ng thay anh chị em CLC chú ng ta ô m ap chı́nh những lời khuyê n nà y cho cộ ng đoà n CLC. Vı̀ chú ng ta, Christian Life Community (danh từ so ı́t) cũ ng chı̉ là mộ t cộ ng đoà n duy nhat dù ở hai phương trời khá c biệ t. EMMANUEL! Thiê n Chú a nhậ p the và hiệ n diệ n ở giữa chú ng ta. 

T

 27 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

Me. Maria ~ Nguyên Tôi Vô Nhiêm . 28  


donghanh.org

NGƯỜI BẠN ĐƯỜNG 

V

à o thá ng 11 nă m 1848, cá c cuộ c cá ch mạ ng bạ o độ ng sô i xụ c dien ra trê n khap Au Châ u cuoi cù ng đã lan trà n tới Rome. Những người quá khı́ch đã á m sá t thong đoc tieu bang và bao vâ y Tò a Thá nh. Ðức Thá nh Cha Piô IX phả i thoá t đi lá nh nạ n ở Ghê ta, thuộ c vương quoc Naples. Ba thá ng sau đó , ngay trong khi cò n đang phả i đi tị nạ n, Ðức Piô IX đã gửi cho tat cả cá c Giá m Mụ c trê n khap the giới mộ t bức thư tựa đe Ubi Pri‐ mum. Đieu đá ng ngạ c nhiê n là Đức Piô đã khô ng dù ng lá thư đe nó i đen việ c ngà i đi tị nạ n hoặ c những khủ ng hoả ng chı́nh trị và xã hộ i đang đe dọ a Giá o Hộ i, nhưng là đe mời tat cả cá c Giá m Mụ c cù ng cau nguyệ n và gó p ý với ngà i trong việ c cô ng bo tı́n đieu Ðức Mẹ Vô Nhiem Nguyê n Tộ i. Chọ n thời điem nà y đe cô ng bo mộ t tı́n đieu quan trọ ng, Đức Piô IX đã chứng tỏ rang Giá o Hộ i khô ng he bị lay chuyen bởi những xá o trộ n chı́nh trị và những khủ ng hoả ng xã hộ i. Nhờ lò ng sù ng kı́nh Đức Mẹ mộ t cá ch đặ c biệ t, ngà i đã đem Giá o Hộ i đi từ những lo â u đen vui mừng. Đức Thá nh Cha Piô IX viet: "Đức Maria đã luô n luô n che chở cá c tı́n hữu khỏ i những hoạ n nạ n lớn lao nhat, khỏ i những cạ m bay và tan cô ng củ a kẻ thù , đã cứu vớt họ khỏ i mọ i đo vỡ ... Và tương tự như vậ y, trong tı̀nh hı̀nh hiệ n tạ i, Đức Mẹ mong muon ngă n cả n và xó a tan mọ i bã o to hiem nguy củ a á c than đang chong phá Giá o Hộ i." Trả i qua nhieu the hệ , qua nhieu bà n luậ n có khi rat gay go sô i noi trong Giá o Hộ i, niem tin nơi sự vô nhiem nguyê n tộ i củ a Đức Mẹ và o thời gian đó đã trở nê n hien nhiê n. Chang hạ n, trước đó ngay tạ i Mỹ và o nă m 1846, cá c Đức Giá m Mụ c đã nhậ n Đức Mẹ Vô Nhiem là bon mạ ng củ a quoc gia Hoa Kỳ . Vı̀ the đoi với Đức Piô IX, trê n phương diệ n đức tin, thời điem đe cô ng bo tı́n đieu quan trọ ng Đức Mẹ Vô Nhiem Nguyê n Tộ i đã chı́n mù i. Trong khi đó tạ i Au Châ u, cá c cuộ c cá ch mạ ng ý thức hệ , cá c ả nh hưởng gia tă ng củ a chủ thuyet vô than, sự tô n thờ khoa họ c và vậ t chat đã liê n tụ c gâ y ra những khủ ng hoả ng lớn liê n tiep xả y ra từ Paris qua Frankfurt, Vienna, Budapest và Rome. Do đó tı́n đieu Đức Mẹ Vô Nhiem đã chang được chú ý đen. Tuy nhiê n, Đức Piô vững lò ng tin nơi mộ t sức mạ nh â m  29 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

tham nhưng rat mạ nh mẽ đang che chở Giá o Hộ i, dựa và o mộ t sự kiệ n mà ngà i đã biet, là và o nă m 1830, mộ t nữ tu trẻ ở Paris đã được diệ n kien Đức Maria. ức Trinh Nữ hiệ n ra đau mang vương miệ n và mặ c á o trang tuyen, đứng trê n qủ a địa cau, châ n đạ p trê n đau con ran. Mộ t vò ng sá ng hı̀nh bau dụ c bao quanh Trinh Nữ, trê n đó có hà ng chữ "Lạ y Mẹ Maria tinh tuyen lú c thụ thai, cau cho chú ng con là những người chạ y đen xin Mẹ che chở." Nữ tu, mà sau nà y trở thà nh thá nh nữ Catherine Labouré , đã nghe trong lò ng mộ t lời chı̉ bả o hã y là m mau ả nh dựa trê n những gı̀ đã được diệ n kien. Đức Piô rat tô n kı́nh mau ả nh nà y và lò ng tô n kı́nh đó đã thú c đay ngà i khi thả o bức thư cho cá c giá m mụ c như đã nê u trê n. Mau ả nh đó đú ng là mộ t hà o quang huy hoà ng noi bậ t giữa những tă m toi đang đe dọ a Giá o Hộ i. Đức Ma‐ ria đã tỏ mı̀nh ra ứng nghiệ m với tat cả những đieu đã được viet ve Mẹ trong Kinh Thá nh: mộ t Evà mới trong sá ch Sá ng The Ký và mộ t Hoà ng Hậ u trong sá ch Khả i Huyen, nghı̃a là từ đau cho đen cuoi củ a toà n bộ Kinh Thá nh. Đức thá nh cha Piô IX trở lạ i Rome và o nă m 1850 với lò ng cả m tạ Đức Mẹ đã che chở Giá o Hộ i trong những só ng gió vừa qua. Ngà i bat tay ngay và o việ c soạ n thả o tı́n đieu Đức Mẹ Vô Nhiem Nguyê n Tộ i, sau khi được cá c Đức Giá m Mụ c nong nhiệ t phú c đá p thư củ a ngà i. Đã có tong cộ ng 603 giá m mụ c ưng thuậ n và chı̉ có 4 vị khô ng đong ý . Đức Mẹ hiện ra với nữ tu Catherine Labouré  Bon nă m sau đó , và o ngà y 8 thá ng 12, 1854 cù ng với sự hiệ n diệ n củ a cá c giá m mụ c trê n the giới, Đức Thá nh Cha Piô IX đã chı́nh thức cô ng bo niem tin củ a Giá o Hộ i nơi việ c Thiê n Chú a đã tạ o sinh Đức Mẹ tinh tuyen, vô nhiem nguyê n tộ i. Ngà y nay giữa mộ t the giới khủ ng hoả ng lan trà n vı̀ xa đọ a và chien

Đ

30  


donghanh.org

tranh hậ n thù , tı́n đieu Đức Mẹ Vô Nhiem Nguyê n Tộ i là niem hy vọ ng củ a nhâ n loạ i. Đức cha Fulton Sheen nó i: "Tı́n đieu Đức Mẹ Vô Nhiem Nguyê n Tộ i được cô ng bo và o thời điem mà the giới vă n minh đang mù quá ng chạ y theo những than tượng đoi nghịch. Ká c‐Má c cho ra đời chủ thuyet cộ ng sả n vô than và đau tranh giai cap; Darwin pho bien thuyet tien hó a, theo đó con người bat nguon từ loà i vậ t, và John Stuart Mill chủ trương mộ t quan niệ m cực đoan ve quyen lợi cá nhâ n. Những chủ thuyet nà y có cù ng mộ t ước vọ ng muon gạ t bỏ Thiê n Chú a ra khỏ i niem tin củ a nhâ n loạ i, cho rang con người khô ng can đen Thiê n Chú a. Họ phủ nhậ n tộ i to tô ng và cho rang con người tự mı̀nh có khả nă ng trở nê n toà n thiệ n. Đức cha Fulton Sheen ket luậ n rang: "Nó i cá ch khá c, con người tự vo ngực cho rang họ tat cả đeu vô nhiem nguyê n tộ i". Trong những ngà y đi tị nạ n, Ðức Piô đã thay trước chieu hướng nguy hiem nà y. Do đó khi soạ n thả o tı́n đieu Ðức Mẹ Vô Nhiem Nguyê n Tộ i, ngà i muon soạ n mộ t hien chương mới cho the giới, đe khá ng cự lạ i những tà than củ a thời đạ i. Tı́n đieu Ðức Mẹ Vô Nhiem Nguyê n Tộ i luô n nhac nhở chú ng ta ve sự nguy hiem củ a ma qủ i và tộ i loi, đong thời cũ ng cho ta mộ t hy vọ ng, mộ t lời hứa là chú ng ta được che chở và bả o vệ . Tı́n đieu Ðức Mẹ Vô Nhiem Nguyê n Tộ i đã khởi sự mộ t the kỷ mới trong việ c kı́nh men và tô n sù ng Ðức Trinh Nữ Maria, mà cao điem là việ c cô ng bo tı́n đieu Ðức Mẹ Hon Xá c lê n Trời và o nă m 1950. Hai tı́n đieu thậ t quan trọ ng: tı́n đieu Vô Nhiem Nguyê n Tộ i khởi đau và tı́n đieu Ðức Mẹ Hon Xá c Lê n Trời ket thú c cuộ c đời Ðức Mẹ ở tran gian. Qua hai tı́n đieu nà y Giá o Hộ i nhan nhủ chú ng ta nhı̀n và o gương củ a Ðức Mẹ đe nhậ n ra ý nghı̃a và cù ng đı́ch củ a cuộ c đời. Nhờ â n sủ ng củ a Thiê n Chú a, chú ng ta được cứu khỏ i tộ i loi, được thá nh hó a, được ban cho khả nă ng biet yê u men và được hứa cuộ c song hạ nh phú c vı̃nh cửu. au cù ng, chı́nh Ðức Mẹ là người đã xá c tı́n với chú ng ta ve tı́n đieu Vô Nhiem Nguyê n Tộ i. Ðau nă m 1858, tức là chı̉ 4 nă m sau khi tı́n đieu được cô ng bo, Bernadette mộ t cô gá i quê mù a và that họ c tạ i Lộ Ðức, mộ t là ng nhỏ nơi mien nú i Pyré né bê n Phá p đã được diệ n kien Ðức Mẹ . Khi được Bernadette hỏ i tê n, Ðức Mẹ mı̉m cười trả lời: "Ta là Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội."

S

 31 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

ĐỌC SÁCH  theo THE TWELVE DEGREES OF SILENCE,  Marie‐Aimée de Jésus O.C.D. / Lucinda M. Vardey  Novalis, 2014

(Tiếp theo lần trước) 

‚ ‚

_

˘. Muòi hai múc dô. thinh lang Thá ng thứ 11

THINH LẶNG VỚI CHÍNH MÌNH

B

ạ n hã y trá nh nó i chuyệ n với chı́nh mı̀nh và có những đoi thoạ i riê ng trong lò ng. Đừng lang nghe chı́nh mı̀nh. Đừng phà n nà n. Đừng tự cả m thay buon chá n ve chı́nh mı̀nh. Tó m lạ i: Hã y tự bả o mı̀nh phả i yê n lặ ng. Quê n mı̀nh đi. Hã y hiệ n diệ n riê ng với Chú a. Hã y tự tá ch mı̀nh ra khỏ i chı́nh con người mı̀nh. Đâ y là loạ i thinh lặ ng khó nhat nhưng thiet yeu nhat. Khô ng có phương cá ch nà o giú p chú ng ta ket hiệ p với Chú a mộ t cá ch hoà n hả o bang cá ch giữ thinh lặ ng nà y. Tuy rang nhờ ơn sủ ng, con người thụ tạ o thap hè n đô i khi có the đạ t được sự thinh lặ ng nà y nhưng khó lò ng duy trı̀ nó SUY TƯ VA CAU NGUYẸ N Ngài là Chúa con thờ; ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc  (TV 16:2)

32  


donghanh.org

NHƯ LIÊN & VŨ TIẾN LONG   

 Những đức tı́nh kiê n nhan và khiê m nhường nó i lê n đieu gı̀ đoi với bạ n?  Bạ n có the song vượt lê n trê n những yeu to tạ o nê n lý lịch củ a bạ n (như: tê n, vă n hó a, việ c là m, sự thà nh đạ t, danh tieng) và că n tı́nh củ a bạ n chă ng? (như: cá tı́nh, sở thı́ch, cả m xú c và ước muon)  Bạ n có the trở nê n thinh lặ ng đoi với những lo toan ve mı̀nh chă ng?  Bạ n có the tá ch rời khỏ i những moi liê n hệ rà ng buộ c và trở nê n nhâ n chứng cho chı́nh mı̀nh và cho tha nhâ n chă ng?  Bạ n có the duy nhat thuộ c ve Chú a chă ng?  Hã y đe sự thinh lặ ng quyet định ket quả . Đôi mắt nội tâm của nàng luôn hướng về tôi, tự do đáp trả ngay cả những dấu hiệu nhỏ, sẵn sàng thoát ra khỏi bản chất của nàng và tách biệt nàng với ý của mình.Trái tim nàng suy đoán và biết trước những ước muốn của tôi: nàng chạy theo ước muốn hoàn hảo hơn và ôm ấp nó với tình yêu vì lòng yêu thương tôi M -A J  

C

ó những giai đoạ n trong cuộ c đời chú ng ta thay mı̀nh chet đi cho mộ t đieu gı̀ đó đe mở lò ng cho mộ t loi song cao qú y hơn. Trong đời song tâ m linh, đó là giai đoạ n mà chú ng ta như mộ t hạ t lú a gieo và o lò ng đat chịu chet đi đe được lộ t bỏ lớp vỏ và trở thà nh đieu gı̀ an chứa trong hạ t lú a đó . Giai đoạ n nà y được ket hiệ p với cuộ c kho nạ n và sự chet củ a Đức Ki‐tô trê n Thậ p giá và hà m chứa sự Phụ c Sinh trong vinh quang với Ngà i. Thinh lặ ng với chı́nh mı̀nh là chet đi cho cá i tô i đe chı̉ cò n song hoà n toà n trong Chú a. Cha Grou viet: “Linh hồn trở nên đơn sơ khi dần dần từ bỏ chính mình, và mọi sự ràng buộc, mọi nhu cầu, mọi chú trọng về cuộc sống hiện tại. Thiên Chúa liên tục lôi cuốn tâm hồn đó từ bên trong lòng và tách rời khỏi mọi tạo vật bên ngoài. Ngài dần dần cởi bỏ tâm hồn đó khỏ mọi lo toan và ưu tư về những gì xảy đến; đên mức độ tâm hồn sẽ không còn nghĩ đến mình nữa, không bận tâm nữa và từ chối tất cả mọi sự để chỉ chú tâm đến Thiên Chúa mà thôi.”  33 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

Thá ng thứ 12

THINH LẶNG VỚI CHÚA ú c bat đau, Chú a nó i với tâ m hon , đứng nó i nhieu với mọ i người, chı̉ nó i với Ta thô i. Nay Chú a nó i với tâ m hon, đứng nó i với cả Ta nữa. Thinh lặ ng với Chú a là ket hiệ p với Chú a: là hiệ n diệ n, tran trụ i trước mặ t Chú a đe dâ ng hien chı́nh mı̀nh cho Ngà i, đe bien thà nh hư khô ng trước mặ t Chú a; tô n thờ Chú a, yê u Chú a, lang nghe, nhậ n ra tieng Chú a và nghı̉ ngơi trong Chú a. Đó là sự thinh lặ ng vı̃nh cửu ket hiệ p linh hon với Chú a. SUY TƯ VA CAU NGUYẸ N Hạnh phúc dường bao những ai ẩn náu bên Người (TV 2:11)  Bạ n có the cau nguyệ n mà khô ng can dù ng lời nó i chă ng?  Bạ n có the thực sự nghı̉ ngơi trong Chú a?  Có đieu gı̀ ngă n trở khô ng cho bạ n thâ n mậ t với Chú a?  Sự thinh lặ ng củ a Chú a có như ngọ n đè n song trong lò ng bạ n?  Bạ n có tin Chú a ở trong mọ i sự?  Bạ n có sợ chet khô ng?  Bạ n có trả i nghiệ m niem vui sướng thuộ c ve Chú a?  Bạ n có muon mộ t đieu gı̀ khá c? Chúa thật dịu hiền với tôi; Người đã kiện toànmột cách dồi dào trong tôi tình yêu đầy ơn sủng của Người và tất cả những đức hạnh khác khiến tôi không còn có thể nhận ra chính mình nữa Tôi thấy mình tỉnh thức sau khi kết hiệp với Chúa, sự biến đổi của tôi trong Người, như một người thiếp ngủ lúc là trẻ nhỏ hay đau yếu nhưng khi thức dậy là một người đã hoàn toàn trưởng thành. M -A J

L

34  


donghanh.org

 

T

rong sự thinh lặ ng hoà n toà n tâ m hon mới có the tiep cậ n Thiê n Chú a. Khô ng cò n trở ngạ i gı̀ phả i vượt qua nữa Thiê n Chú a nó i trực tiep và o lò ng chú ng ta bang ngọ n lửa tı̀nh yê u củ a Ngà i. Đó thực sự là mộ t ket hợp lò ng với lò ng. Thinh lặ ng trong Chú a là được tham nhuan hạ nh phú c tuyệ t vời củ a Thiê n Chú a, là xin vâ ng cho thá nh ý củ a Ngà i …. Khi chú ng ta thoá t được những rà ng buộ c và o mọ i sự, và o cá c ý muon, và o cá c lợi ı́ch cá nhâ n, và o tat cả những gı̀ có liê n hệ đen cá i tô i vị kỷ , chú ng ta sẽ trở nê n đơn giả n, đe chı̉ cò n ước muon được nuô i dưỡng bang tı̀nh yê u và â n sủ ng củ a Thiê n Chú a.

 35 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

‚ ˜ ˘ Nhung nam tháng _

_ ‚

ʼ thánh Têrêsa dâu ` dòi cua

M

arie‐Francoise‐Therese Martin sanh ngà y mong 2 thá ng Giê ng, nă m 1873 và được rửa tộ i hai ngà y sau đó , và o ngà y mong 4 thá ng Giê ng. “Chúa đã bao bọc tôi bằng tình yêu trong suốt đời tôi. Những kỷ niệm đầu tiên đã ghi dấu bằng những nụ cười hiền dịu và những vuốt ve trìu mến.... Đây là những năm nắng ấm của thời niên thiếu của tôi.” Vı̀ vậ y, hai mươi mot nă m sau Thá nh Tê rê sa đã dien tả mộ t cá ch châ n thậ t là nhờ và o “tâm tính vui vẻ của tôi mà những năm tháng ở Alençon tôi tiếp tục được thú vị.”

36  

EM UT củ a GIA ĐINH Gia đı̀nh nhà Martin là mộ t nơi song độ ng. Thâ n phụ củ a Tê rê sa, ô ng Louis, đặ t biệ t hiệ u cho từng con gá i củ a mı̀nh. Thâ n mau củ a Tê rê sa, bà Zelie, luô n ke cho họ hà ng ve hạ nh phú c mà cá c người con đã mang đen cho bà . Tê rê sa là em bé mà mọ i người yê u thương, đặ c biệ t là mẹ củ a em. Vı̀ yeu ớt từ khi sanh, em được să n só c bởi mộ t vú nuô i. suot trong mộ t nă m rưỡi đau tiê n củ a cuộ c đời. Vı̀ the, bé trở nê n sinh độ ng, lé m lı̉nh và tự tin. Tuy nhiê n, bà Zelie đã thay được


donghanh.org

BÍCH  HẢI và THANH HƯƠNG ghi lại 

những khiem khuyet củ a con mı̀nh. Bà viet, “Têrêsa cứng đầu kinh khủng. Khi con bé đã nói 'không' thì chẳng có gì làm cho nó đổi ý, dù cho ai đó có thể phạt nó ở trong hầm rượu cả ngày.” Tı́nh bộ c trực củ a Tê rê sa đã xuat hiệ n rat sớm và đieu nà y cũ ng lạ thường. Em chạ y đen xưng tộ i cù ng mẹ : “Mẹ ơi, con mới đánh Céline (chị củ a Tê rê sa) một lần và con sẽ không tái phạm nữa.” Bé Tê rê sa có tó c và ng, mat xanh, hay bieu lộ trı̀u men, cứng đau và khô n sớm. Em có the noi cơn tam bà nh dữ dộ i. Tuy nhiê n, tieng cười nac nẻ củ a em có the là m cho tượng đau thú là m miệ ng má ng xoi mı̉m cười. Trong mộ t lá thư gửi cho người con gá i cả Pauline, bà Zelie viet: “Con bé (Tê rê sa) nổi cơn tam bành đáng sợ khi điều gì không đúng hoàn toàn và theo như ý nó. Nó thất vọng lăn lộn dưới sàn nhà như một người không còn một hy vọng gì nữa. Có lần sự nổi giận khiến nó gần tắt thở. Nó là một đứa bé hay bồn chồn, nhưng rất tốt, rất thông minh và nhớ mọi sự.” Tuy the, qua mọ i sự, Tê rê sa đã lớn lê n trong tı̀nh yê u thương bao bọ c trong gia đı̀nh theo Chú a nà y. Từ đâ y, sự cau nguyệ n, nghi thức te le và sự thi hà nh những đieu là nh đã tạ o nê n nen tả ng cho lò ng yê u men Chú a Giê su đặ c biệ t ‐ sự ao ước là m vừa lò ng Người và Trinh Nữ Maria. "TOI LỰA TAT" Khi mười hai tuoi, chị Leonie củ a Tê rê sa

khô ng muon chơi trò may á o đam cho bú p bê nữa, cho nê n đã cho hai cô em gá i Celine (sá u tuoi) và Tê rê sa (hai tuoi.) “Hai em lựa đi,” Leonie nó i. Celine thı́ch mộ t quả len nhỏ . Cò n Tê rê sa thı̀ "lựa tat." Bé Tê rê sa nhậ n khô ng kè n khô ng trong mộ t giỏ đay những vả i vó c đe may á o đam cho bú p bê . Việ c nà y cho thay thá i độ củ a Tê rê sa ve cuộ c đời sau nà y. Ngà i khô ng bao giờ là m gı̀ nửa vời, vı̀ với ngà i, mọ i sự luô n luô n phả i là tat cả . Neu khô ng thı̀ khô ng có gı̀. Và o những ngà y Chủ Nhậ t ô ng Louis và bà Zelie dat cá c con gá i đi bộ . Tê rê sa yê u thı́ch khoả ng khô ng gian rộ ng mở và vẻ đẹ p nhà quê củ a vù ng Alençon. Thô ng thường, em hay mệ t cho nê n "Papa" Martin be con trê n đường ve nhà . Tiec thay, những giâ y phú t ê m ả củ a đời song gia đı̀nh đã cham dứt mau chó ng. Bó ng toi tử than đã từng bao phủ gia đı̀nh nhà Martin lạ i mộ t lan nữa trở lạ i. Thâ n mau củ a Tê rê sa, bà Zelie đã qua đời sau 12 nă m bạ o bệ nh vı̀ ung thư nhũ  37 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

hoa, và o thá ng Tá m nă m 1877. Lú c đó Tê rê sa mới có bon tuoi. MUA ĐONG CUA THƯ THACH TO LƠN Sau cá i chet củ a vợ, ô ng Louis dời nă m cô con gá i (tuoi từ bon đen mười bon) ve Lisieux. Ong đặ t tê n cho că n nhà thuê là “Les Buissonnets” (“Những Khung Cửi”). Tê rê sa đi và o giai đoạ n mà ngà i gọ i là giai đoạ n thứ hai và cũ ng là giai đoạ n “đau kho nhat” củ a đời ngà i. Vı̀ sự đau kho từ cá i chet củ a mẹ , ngà i đã thay đoi hoà n toà n tı́nh tı̀nh vui vẻ củ a mı̀nh. “Tôi trở thành nhút nhát và xa lánh mọi người, nhạy cảm cao độ ...” Ong Martin và cá c con gá i lớn là m tat cả những gı̀ họ có the là m được đe giú p bé Tê rê sa, vı̀ quá thương nhớ mẹ . Họ đo tı̀nh thương và chú ý xuong cô bé mat mẹ . Tạ i că n nhà nà y, hai chị lớn Marie và Pauline đã dậ y em Tê rê sa họ c. Moi ngà y, sau khi họ c xong, Tê rê sa và o phò ng đọ c sá ch củ a bo. Ong Louis gọ i Tê rê sa là "nữ hoà ng tı́ hon." Roi hai cha con đi dạ o má t. Moi ngà y hai cha con vieng mộ t nhà thờ khá c nhau và cau nguyệ n trước Thá nh The. Sự mậ t thiet giữa bo và con tă ng dan với thời gian. “Làm sao tôi có thể diễn tả được sự dịu dàng Papa dành cho nữ hoàng của ngài?” Tê rê sa than thở. Chị Celine, gan bon nă m lớn hơn, đã trở thà nh bạ n thâ n củ a cô . Sự liê n hệ giữa hai chị em trở thà nh ngoạ i lệ vı̀ đã bieu lộ chủ đe “lưu đay”, chủ đe nà y đã giữ địa vị thong trị trong suot cuộ c đời củ a ngà i. Chữ “thiê n đà ng” là chữ đau tiê n Tê rê sa được họ c. Từ 38  

thuở bé , ngà i đã xem mọ i sự chı̉ là khởi đau củ a mộ t cá i nhı̀n thoá ng qua củ a đời sau huy hoà ng. Những ngà y Chủ Nhậ t luô n có ý nghı̃a sâ u xa. Đó là những ngà y nghı̉ ngơi nhưng nhuom u sau, vı̀ ngà y sẽ cham dứt. Toi Chủ Nhậ t là lú c mà cô bé nà y cả m được sự đau nhó i củ a sự lưu đay trê n tran gian. “Tôi thèm đươc sự an nghỉ vĩnh viễn trên thiên đàng, nơi Chủ Nhật không bao giờ tàn trên quê cha...” Tê rê sa tiep tụ c noi cơn tam bà nh. Những dò ng chữ dưới đâ y tả lạ i cả nh tó e lửa giữa nà ng và vú em Victoire. “Tôi muốn lọ mực nằm trên kệ lò sưởi trong bếp, nhưng vì quá bé để lấy nó xuống. Một cách nhã nhặn, tôi nhờ Victoire đem xuống cho tôi. Thế mà cô ấy đã từ chối, bảo tôi leo lên ghế mà lấy. Không một lời, tôi kéo một cái ghế để leo lên, nhưng trong đầu tôi nghĩ cô này không có tử tế gì lắm. Muốn cho cô ta biết được suy nghĩ của mình, tôi cố lục lọi trong cái đầu óc tí hon của mình để xem điều gì làm tôi phiền nhất. Cô này hay kêu tôi là ‘con nhãi’ khi bực tôi, và mỗi khi nghe thế, tôi cảm thấy thấp kém rất nhiều. Vì thế, trước khi nhẩy ra khỏi ghế, tôi quay lại và với sự nghiêm trang, chững chạc tôi nói, ‘Victoire, cô là một con nhãi!’ Rồi chạy mất, để Victoire suy gẫm về điều sâu sắc tôi vừa nói... Tôi nghĩ, nếu Victoire không dơ cái cánh tay to ra để giúp tôi, thì cũng đáng bị gọi là ‘nhãi.’”

(Xin xem ếp ở những lần sau)


donghanh.org

Điều duy nhất con thực sự ước muốn là  yêu cho đến chết vì yêu.  TÊRÊSA 

 39 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

ĐỌC SÁCH  LE TRÉSOR INTÉRIEUR  Anselm Grün, Fidélité 2004 

ĐÀM THOẠI VỚI   CHA ANSELM GRÜN VỀ

` Nguyên Câu .  Trong cầu nguyện, một số người thường có ý muốn lôi kéo Thiên

Chúa theo ý của mình để xin những gì mình muốn. Thưa cha, người ta thường muốn kéo Thiên Chúa theo ý mình về những điều gì nhiều nhất? + Con người thường xuyê n muon lô i ké o Thiê n Chú a theo ý mı̀nh trong cau nguyệ n, muon Thiê n Chú a luô n thoả mã n những nhu cau và ước muon củ a mı̀nh. Hoặ c coi Thiê n Chú a như mộ t nhà ả o thuậ t với câ y đũ a than có the là m tan bien mọ i van đe củ a mı̀nh mộ t cá ch nhanh chó ng và khô ng đe lạ i mộ t sau kho nà o. The nhưng Thiê n Chú a sẽ khô ng đe đieu đó xả y ra. Neu tô i lợi dụ ng Thiê n Chú a đe giả i quyet van đe củ a tô i, tô i sẽ bị đieu đó chiem hữu và sẽ that vọ ng vı̀ Thiê n Chú a sẽ khô ng là m theo ý muon củ a tô i. Lú c đó tô i sẽ cau xin khan khoả n hơn. Neu khô ng được, tô i sẽ mat tin tưởng nơi Chú a. Lú c đó hậ u qủ a sẽ tai hạ i gap đô i: vừa khô ng đạ t được đieu cau xin , vừa mat tin tưởng nơi Chú a. Đương nhiê n tô i có the cau xin Chú a mọ i đieu. Tô i can quay ve Chú a vı̀ mọ i van đe củ a tô i, mọ i khó khă n tô i gặ p phả i. Nhưng mụ c đı́ch sau 40  


donghanh.org

V T

L

chuyển dịch 

cù ng van phả i là “Nhưng xin theo ý Cha!” Tô i khô ng the lô i ké o Thiê n Chú a theo ý mı̀nh trong cau nguyệ n, nhưng tô i can tuâ n phụ c Chú a và là m theo ý Chú a mộ t cá ch châ n thà nh, nhờ đó có the lạ i chı́nh là cơ hộ i đe tô i trở nê n tự do với ý mı̀nh và được chữa là nh.  Thường thường người ta hay cho rằng Thiên Chúa thinh lặng không trả lời. Vậy làm cách nào để có thể gặp được Thiên Chúa? + Trong cau nguyệ n chú ng ta khô ng the é p buộ c Thiê n Chú a nó i với mı̀nh. Sự thinh lặ ng củ a Chú a đô i khi đem lạ i ı́ch lợi cho ta. Vı̀ sẽ giú p chú t ta cởi bỏ cá i hı̀nh ả nh củ a chı́nh mı̀nh đe quay ve Chú a là Đang vô hı̀nh và vô biê n. Khô ng he có mộ t cá ch thức cau nguyệ n nà o có the giú p chú ng ta lô i ké o Thiê n Chú a đen với mı̀nh. Ta khô ng the chiem hữu Thiê n Chú a. Sự thinh lặ ng và vô hı̀nh củ a Ngà i nó i lê n đieu đó . Nhưng sự thinh lặ ng củ a Chú a giú p thanh tay tâ m hon củ a tô i đe khi khô ng phó ng chieu những tưởng tượng củ a tô i ve Thiê n Chú a, Ngà i sẽ giú p mở lò ng tô i cho những mau nhiệ m khô ng the đo lường được.  Thưa cha, cha nghĩ gì về sự thinh lặng của Chúa trước những sự dữ? Người ta thường hay than phiền rằng Thiên Chúa thinh lặng trước những cuộc thảm sát, diệt chủng? Làm cách nào nói về lòng nhân từ và sự công bằng của Thiên Chúa trong những trường hợp đó? + Chı́nh ngô n sứ (Elia) cũ ng đã được trả i qua kinh nghiệ m được Thiê n Chú a dạ y bả o cho biet Ngà i khô ng hiệ n diệ n trong độ ng đat, trong lửa, nhưng trong tieng gió hiu hiu. Chú ng ta muon thay Thiê n Chú a chien thang mọ i sự dữ trê n toà n địa cau, nhưng Ngà i van thinh lặ ng. Đieu đó có the là m cho chú ng ta thay khó hieu. Có khi tô i cò n thay người ta nghi ngờ Thiê n Chú a vı̀ cho rang Ngà i cho phé p cá c chuyệ n đó xả y ra. Trong trường hợp đó tô i khô ng the giả i thı́ch được cho họ sự thinh lặ ng củ a Chú a vı̀ tô i cũ ng khô ng biet lý do Ngà i thinh lặ ng. Nhưng tô i chı̉ biet cô ng nhậ n rang Thiê n Chú a thường giữ thinh lặ ng trước những sự dữ. Tô i có the đem đen hỏ i Chú a những thac mac nà y nhưng đong thời cũ ng nó i lê n tô i khô ng hieu đieu đó bang cá ch thưa rang: Lạ y Chú a, Chú a vượt trê n những hieu biet củ a con, nhưng con tiep tụ c tin tưởng ở Chú a. Con tin rang Chú a luô n hà nh độ ng trong cô ng bang mặ c dù con thay khó hieu tạ i sao Chú a lạ i đe the giới nà y hon loạ n như the mà khô ng ra tay. Con van vững lò ng tin tưởng mặ c dù Chú a thinh lặ ng  41 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

nhưng Ngà i van đay lò ng thương xó t con đang song trong kho cực nà y.  Nhưng, thưa cha, con người cũng cần hiểu được ý nghiã của sự đau khổ để có thể chịu đựng được sự đau khổ. + Tô i khô ng the trả lời mộ t cá ch lý thuyet ý nghiã củ a sự đau kho. Khi tô i đau kho tô i nhậ n đó là mộ t thá ch đo cho đời song tâ m linh củ a tô i. Nhưng sự đau kho có the thanh tay tâ m hon tô i. Nó xoá tan mọ i ả o tưởng là tô i đã có cuộ c song tot đẹ p, ả o tưởng cho rang tô i can thà nh cô ng trê n đời bang cá ch chı̉ can dựa trê n cuộ c song tâ m linh và dựa trê n sự tuâ n theo những định luậ t tâ m lý là đủ . Sự đau kho giú p tô i nhậ n thức được tô i khô ng the đieu khien cuộ c đời theo ý củ a tô i. Tô i khô ng có khả nă ng giả i thı́ch het cá c nguyê n nhâ n củ a sự đau kho. Tô i chı̉ có the suy gam ve cá c nguyê n nhâ n gâ y nê n đau kho và tô i phả i hieu nó như the nà o. Kinh Thá nh sẽ rat hữu ı́ch cho tô i đe suy niệ m ve mau nhiệ m thhương khó củ a Đức Giê su. Khi đó tô i sẽ khô ng cò n cả m thay cô đơn trong đau kho. Nhưng nhậ n ra chı́nh trong đau kho tô i được ket hiệ p mậ t thiet với Đức Kitô . Ngà i mời gọ i tô i, trong khi chịu đau kho đừng quy hướng và o chı́nh mı̀nh, nhưng đem những đau kho đó phụ c vụ cho tı̀nh yê u, nghiã là chịu đau kho vı̀ người khá c đe họ được nhẹ bớt đi. Tô i đã song như the với mẹ củ a tô i, bà đã dâ ng hien chı́nh những đau kho củ a mı̀nh thay cho con cá i chá u chat. Đieu đó giú p bà chap nhậ n và song mộ t cá ch thanh thả n trong lò ng, khô ng bao giờ than vã n. Bà hieu được ý nghiã củ a sự đau kho. Y nghiã sâ u xa nhat là ở trong những câ u hỏ i cho chı́nh mı̀nh: Tô i là ai? Cuộ c song con người là gı̀? Thiê n Chú a là ai? Sự đau kho giả i thoá t tô i khỏ i nhửng ả o tưởng ve chı́nh tô i, ve Thiê n Chú a. Chı́nh qua đau kho tô i có cả m nhậ n đaược Thiê n Chú a là ai. Tô i có cả m nhậ n rang ý nghiã củ a cuộ c đời khô ng dựa trê n sức khoẻ doi dà o. Đieu đá ng ke là được san sà ng song cho Thiê n Chú a dù tô i mạ nh khoẻ hay đau yeu. Đieu quan trọ ng hơn nữa là lưu lạ i trê n cuộ c đời nà y mộ t dau an rat đặ c biệ t nà o đó củ a chı́nh tô i.  Trở lại với sự cầu nguyện. Các vị ẩn tu thường nói đến những thao thức được những “thị kiến nội tâm” trong khi cầu nguyện. Thưa cha, cha nghĩ thế nào và làm sao đạt được điều đó? + Evagre le Pontique đã viet rang con người có the nhậ n thay á nh sá ng củ a chı́nh mı̀nh trong trạ ng thá i chiê m niệ m. Cá i nhı̀n nộ i tâ m nà y khô ng phả i là thay được đieu gı̀, nhưng là thay mộ t sự sá ng suot bê n 42  


donghanh.org

trong nộ i tâ m. Lú c đó con người nó i được rang đã được thô ng xuot rõ rà ng. “Tô i thay được chieu sâ u, đá y sâ u củ a mọ i sự việ c.” Bat ngờ tô i nhậ n ra rang mọ i sự đeu tot đẹ p và tô i được hiệ p nhat mộ t cá ch trọ n vẹ n với chı́nh tô i, với Thiê n Chú a và tạ o vậ t củ a Ngà i. Đức Thá nh Cha Grê gô riô Cả viet ve thá nh Benoit rang thá nh nhâ n đã nhı̀n thay tat cả the giới trong mộ t tia sá ng mặ t trời duy nhat. Đó là cá i “thị kien nộ i tâ m”: Ơ đó Thiê n Chú a hiệ n diệ n, và trong Chú a tat cả là á nh sá ng, tot là nh và rõ rà ng, trong suot.  Thưa cha, cha có quan ngại rằng người ta lẫn lộn kinh nghiệm về Thiên Chúa với những biến cố hằng ngày? Trong những lúc vui sướng người ta thấy cuộc đời là một màu hồng. Đó không hẳn là một cái thị kiến nội tâm. + Đương nhiê n có những nguy cơ con người lan lộ n những kinh nghiệ m ve Thiê n Chú a với những lú c sot sang được an ủ i thiê ng liê ng, và dựa và o đó , tưởng rang mı̀nh phả i cả m xú c gı̀ trong cau nguyệ n hoặ c lú c tham dự mộ t nghi thức nà o. Khô ng han là như vậ y. Như tô i đã nó i, lò ng sot men có the dan đen Thiê n Chú a, nhưng Thiê n Chú a vượt trê n mọ i cả m xú c củ a chú ng ta.  43 


COMIGO ‐ SỐ 6/2016

 Chúng ta có thể chiêm niệm được bằng cách tập luyện hay phải

cậy nhờ vào ân sủng Chúa ban? + Chú ng ta có the chiê m niệ m bang cá ch suy gam và theo mộ t phương cá ch thiê ng liê ng. Tuy nhiê n chı́nh chiê m niệ m cũ ng là mộ t mó n quà mà khô ng phả i do chı́nh chú ng ta tự ban cho mı̀nh.  Một trong những ẩn sĩ có nói rằng sự gặp gỡ Thiên Chúa nơi tâm hồn chúng ta xảy đến mà không do những đam mê của chính mình. Tại sao những đam mê lại nguy hiểm ở trong cầu nguyện? + Evagre la Pontique viet trong cuon Sur la Prière cá ch con người trong lú c cau nguyệ n có the va chạ m đen cá c đam mê , đen sự tức giậ n, đen giới tı́nh, đen những lo toan củ a mı̀nh. Trong trường hợp đó , ta phả i vượt qua những đam mê củ a mı̀nh và chı̉ khi đó mới nhậ n được những tư tưởng thá nh thiệ n ve Thiê n Chú a, những cả m xú c và những hı̀nh ả nh đẹ p ve Thiê n Chú a. Nhưng Evagre viet, Thiê n Chú a ở bê n trê n những tư tưởng, bê n trê n những cả m xú c và những hı̀nh ả nh đó . Cau nguyệ n châ n thậ t là mộ t sự gặ p gỡ Thiê n Chú a. Nhưng những giâ y phú t gặ p được Chú a rat ngan ngủ i. Những đam mê sẽ ngă n cả n tô i cau nguyệ n, chú ng là m cho sự cau nguyệ n bị lệ ch lạ c và lô i ké o tô i thay the Thiê n Chú a bang chı́nh những hı̀nh ả nh mà tô i tự ý che tạ o ra. Chı̉ khi nà o cham dứt cá c đam mê trong lò ng tô i mới gặ p được mộ t đam mê Thiê n Chú a trong thinh lặ ng tinh tuyen củ a trá i tim tô i. (Xin ếp ở lần sau) 

44  


donghanh.org

ĐẶT BÁO IN:  COMIGO đến với bạn đọc hai tháng một lần  ‐  Gửi theo nhóm:     $24/1 năm (USA)     $30/1 năm (Canada)  ‐  Gửi riêng :     $30/1 năm (USA);     $36/1 năm (Canada)   Xin liên lạc với :  DONG HANH‐CLC  P.O. Box 2862  Merrifield, VA 22116 


comigo

TẬP SAN HUẤN LUYỆN & LIÊN LẠC ĐỒNG HÀNH ‐ CLC 

Địa chỉ liên lạc: ÐỒNG HÀNH-CLC P.O. Box 2862 Merrifield, VA 22116 - bao@donghanh.org

Comigo 2016-6  
Comigo 2016-6  
Advertisement