Maart 2018

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Foarjiersmoanne

Maart 2018


WOUDSTRA BORGERS - IRENES BILDTSTAR Menno van Coehoornwei 27 Britsum, tel. 058 - 257 1670

Mondzorg Stiens

06- 215 929 51 www.mondzorgstiens.nl 2


Fan de Redaksje Beste Lezers, We hebben er weer een nieuwsgierige FlapĂşt van proberen te maken. Een FlapĂşt over wat er zoal te doen is de komende periode, maar ook met een verhaal over een passie van iemand uit onze dorpen.

Mei freonlike groetnis, de Redaksje

De provincie houdt dit jaar veel vogels in de lucht. Ook onze dorpen doen daaraan mee, lees daarover in dit blad.

Zelfs letterlijk zoals midden in Jelsum onder de platanen is te zien.

3


Dorpsbelangen Heeft u vragen of ideeën? U kunt ons altijd mailen! Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter Janna Prosé secretaris, Mirjam van Heumen penningmeester René Hofman algemeen lid Jaap Keizer algemeen lid Algemeen e-mailadres Ver.v. Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl

WIST U DAT: De kerstbomenactie € 113,00 heeft opgebracht… Ook nog een zak sinaasappels en loten… Jaap deze naar de Swirrel gebracht heeft… Er een canon van de dorpen komt… Dit bijzondere gebeurtenissen zijn die in onze dorpen hebben geplaats gevonden …. De KH 2018 winterborden geplaatst zijn in Jelsum en Koarnjum… Deze elk seizoen vernieuwd worden… De sportvelden goed te vinden zijn door de nieuwe bordjes… Het onderhoud van de Dekemawei in 2018 in de planning staat… De huurwoningen aan de Martenawei zonnepanelen krijgen… Maandag 12 november 2018 de jaarvergadering is… 4


WEL EN WEE in uw straat Op de jaarvergadering van Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum hield de voorzitter van Doarpsbelang Reduzum, dhr. Van der Meulen een inleiding over onder andere hoe zijn vereniging in het dorp te werk gaat. Een in het oog springend onderwerp was de wijze van communiceren met de inwoners. Naast de dorpskrant verloopt de communicatie over het wel en wee in het dorp via een contactpersoon per straat. Dit spreekt ons bestuur erg aan; een bestuur kan nu eenmaal niet van alles op de hoogte zijn van wat er gebeurt in het dorp. Daarom willen wij graag per straat óf per buurtvereniging een contactpersoon, zodat we bijvoorbeeld weten van nieuwe bewoners, die welkom heten in onze dorpen en hen zo mogelijk betrekken bij de vele (verenigings-)activiteiten in onze dorpen. Graag horen wij van u of ervoor voelt om als contactpersoon van uw straat of buurt de ogen en oren te worden/te zijn voor Doarpsbelang. U kunt uw reactie kwijt aan ons secretariaat: Janna Prosé, Aldlânsdyk 3, 9056 LK, Koarnjum jannaprose@planet.nl

5


6


LF2018

De KH winterborden in Koarnjum t.o. De Bining/Jelsum ’Op ‘e Terp

7


Nieuws van de IJsclub Meiinoar Ien Helaas, op moment van schrijven is de dooi weer meer dan flink ingetreden. Dikke pech, zou de winter alweer voorbij zijn nu? Heel jammer. Neemt niet weg, dat u evengoed lid of donateur kunt worden van onze ijsvereniging. Ook al staan er diverse voorjaarsbloeiers al een stukje boven de grond, het lopende seizoen wordt u vrijgesteld van contributiebetaling. Tsja, geen ijs in Fryslân, maar geen probleem om de vrije tijd te vullen, nu we, al zittend voor de buis, kunnen genieten van de Olympische spelen in Zuid Korea. Wij wensen iedereen dan ook een succesvolle en medaillerijke toe. Onderstaand een Schaatsverhaal uit de Nederlandse literatuur, van Willem Wilmink: “Na de Elfstedentocht. Opa vertelt”. Met honderd kranten op de borst, bij meer dan honderd graden vorst, In pegelval en windgestriem, zo kluunden wij langs Bartlehiem. Toen was de Elfstedentocht volbracht! Wij zaten in de winternacht gezellig bij de open haard in bondshotel Het Houten Zwaard.

“Wat jeukt mijn voet!” zei Gijs de Groot, hij tikte ermee tegen een

poot van een houten tafel die daar stond en zie: de voet viel op de grond. De voet, met schoen en schaats eraan, bleef stil tegen de tafel staan. Wij zeiden dat hij blij zijn mocht, dat het gebeurd was nà de Tocht! Wij vormden daar een soort gezin: de ene had een diepvrieskin, een tweede een bevroren hand, een derde een verloren tand. Teun Bouma deed die dag een plas, bij Harlingen in ’t witte gras. Het lichaamsdeel dat hij verloor, daar heb ik hier geen woorden voor. Steeds weer nieuwe gasten schoven aan, geamputeerd, maar zeer voldaan. Met Beerenburgers wist men raad, tot in de dageraad. Dan klinkt er bij de duiventil, een meer dan ijselijke gil: ‘Daarginds…tegen het dijkje op… daar kluunt een kerel zonder kop!’ Wij gingen met z’n allen gauw, naar buiten in de bitt’re kou, En ja: een schim van een meneer, kluunde wanhopig heen en weer. 8


9


10


Nieuws van de IJsclub Meiinoar Ien Was het een Fries? Was het een Drent? Men wordt niet makkelijk herkend, als op de romp het hoofd ontbreekt. Maar het was griezelig! Dat spreekt. De voet verloren dappere Gijs ging met zijn ene schaats op ’t ijs. Geholpen door zijn wandelstok, schaatste hij langs het kippenhok. En heeft die kluner opgehaald, die vlak bij ’t einddoel was verdwaald, Want zie, zijn hoofd bevroor bij Sneek, hij schaatste niet meer waar hij keek. En toen werd bij een lange haal, een lage brug hem zeer fataal. Zodat, met het rinkelen als van glas, zijn hoofd op ’t ijs gevallen was! Kind, als je in je doel gelooft en koppig blijft, ook zonder hoofd, Maakt dikwijls iemand met één voet, je hele dag weer mooi en goed. Die twee deden de finish aan en het applaus was erg spontaan. En ’t kwam van kerels, lieve kind, zoals je nog maar zelden vindt. Met vriendelijke groet, José, Sake, Heinze, Sippie en Geert.

PyeongChang 2018: Gouden medaille voor Esmee Visser. Ook klein begonnen op de plaatselijke ijsbaan?

11


Kaatsvereniging It Partoer Algemene ledenvergadering KF It Partoer

U bent van harte welkom op onze algemene ledenvergadering! Woensdag 26 maart 2018 om 20.00 uur in Britsenburg te Britsum 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.

Opening Vaststellen van de agenda Ingekomen stukken Verslag vergadering 2017 Mededelingen Wedstrijdagenda KNKB en Federatie Bestuursverkiezing: Gerrit Henk Swart aftredend en niet herkiesbaar

08.

Pauze

09. 10.

Jeugdzaken FinanciĂŤn over 2017, kascommissie bestaand uit: Wietske Nicolay & Wipkje Keestra Prijsuitreiking competitie en klassement Rondvraag Sluiting

11. 12. 13.

VOORAANKONDIGING Bingo vrijdag 20 april 2018 in De Bining om 20:00 uur 12


13


SNEINSKUIER Zondagmiddag 18 maart tussen 13.30 uur en 16.00 uur langs de kerken in Britsum, Koarnjum en Jelsum. We organiseren deze sponsorkuier voor Kinderen in de knel: Colombia. In de kerk koopt u een sponsorkaart voor € 2,00 p.p. Deze € 2,00 zijn voor dit goede doel. U kuiert langs de drie kerken en vindt bij elke kerk naast informatie over de kerk een activiteit: Britsum Johannestsjerke: onder leiding van 2 gidsen duikt u in het verleden van Britsum. Verrassend!! Koarnjum Nicolaastsjerke: We zijn in gesprek met mensen uit onze dorpen die een verzameling hebben en we hopen dat zij deze willen laten zien in Koarnjum. Jelsum Genovevatsjerke: tentoonstelling van creativiteit van de leerlingen van basisschool de Swirrel. We delen het goede doel samen met school. Ook zij gaan geld inzamelen voor kinderen in de knel: Colombia. Tussen Koarnjum en Jelsum bevelen we een leuke kuier aan, de route daarvoor kunt u ophalen in de kerk van Koarnjum of Jelsum. Kinderen in de knel: Colombia: Een betere toekomst voor de kleine arbeiders Ieder kind heeft recht op een goede toekomst en een leven zonder geweld en armoede. Vanuit die motivatie werd Fundación Pequeño Trabajador (FPT, Stichting Kleine Arbeider) in 1988 opgericht. De organisatie startte met een school in de wijk Patio Bonito in het zuiden van Bogotá. Zestig procent van de kinderen daar zijn gevlucht naar Bogotá door geweld elders in het land. Minstens twintig procent van hen is gedwongen om buiten schooltijd te werken, vaak als vuilnisraper of als drager op de markt. Hun gezinnen zijn ontwricht en er moet brood op de plank komen. FPT biedt een vaktraining die bij deze kinderen past en maakt hen weerbaar voor de omstandigheden waarin ze opgroeien. Ze zoeken naar alternatieven voor werk, zodat kinderen wel veilig zijn en niet te zwaar werk hoeven te doen. Ze leren bijvoorbeeld producten maken, die ze kunnen verkopen. Wanneer er meer bekend is over de Sneinskuier dan vind u dat op http://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/ sneinskuier_18_maart_2018/ Jeugdteam Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum 14


15


De canons van Fryslân Iedere Friese plaats een eigen canon van de lokale historie Het project canons van de Friese dorpen en steden is vrijdag 19 januari 2018 officieel van start gegaan in Jirnsum. De dorpscanon is een initiatief van Johan Wagenaar uit Wommels en Bauke Folkertsma uit Joure. Op de website kunnen de Friese dorpen en steden hun eigen historische canon samenstellen; een overzicht van belangrijkste en opmerkelijkste gebeurtenissen en personen uit het lokale verleden. Tot nu toe hebben ongeveer 50 dorpen zich al aangemeld. De initiatiefnemers hopen eind dit jaar op een honderd deelnemers.

Voor meer informatie ga naar de website dorpscanon.nl. Onder de kop Dorpscanons staan al veel foto’s van onze dorpen.

16


17


Nieuws van Túnmanswente

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar vrijwilligers!    

Van april tot oktober gaat onze theetuin weer open, lijkt het je leuk om gasten die de theetuin bezoeken te bedienen? of te helpen met partijen of te koken voor kleine groepen? of ben je liever buiten aan het werk in de tuin? vind je het leuk om studenten aan te sturen?

Meld je dan aan als vrijwilliger bij Túnmanswente! Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Beitske Homsma (06-12743436) of stuur een email: beitske@tunmanswente.nl

18


Volkstuin Túnmanswente Bij Túnmanswente in het Koarnjumer bosk ligt een volkstuin. Indien er liefhebbers zijn die gebruik willen maken van één of meerdere bedden, graag even contact opnemen met Pieter van der Werff, 058-2153671.

19


Alde foto’s

20


Ik krige dizze blêden dy’t út it Jorna-boek wei komme, fan Ria Elzinga út Jelsum. De beide broers Jorna binne alle twa yn febrewaarje ferstoarn en dêrom ha ik der foar keazen om dit stikje no yn de Flapút te setten. It is wol it maartnúmmer, mar komt dizze moanne út.

Dit ûngelok barde efter de saneamde reade húskes yn Koarnjum. Al lang ôfbrutsen. Sa’n 150 meter fan de Koarnjumer rotonde ôf. Der lei in fytspaad efter lâns.

21


Piet 22


23


Dekema State Zwarte Zwaan weg Heeft iemand in de buurt onze zwarte zwaan (of de resten ervan) gezien? Een paar weken geleden was het stelletje zwanen de tuin uitgewandeld, en alleen de oudste zwaan is teruggekomen. We horen graag van je als je iets meer weet via info@dekemastate.nl of op tel: 058-2570020

Jelsum in ruste

24


.

25


Dekema State Dekema State in 2018, trek alvast uw agenda! 1 april eerste paasdag; De state is deze dag gesloten. Alle vrijwilligers kunnen dan genieten van een lang vrij weekend voordat het seizoen van start gaat. 7 april, volledig stinzenarrangement met paardentram mogelijkheid tot inschrijving via www.stinze-stiens.nl Vanaf deze dag is ook de expositie over Willem Bartel van der Kooi (1768-1836) te bekijken. Deze schilder, waarvan wij een aantal portretten in de collectie hebben, heeft naast dit schilderwerk ook veel tekeningen gemaakt. In een kleine exposite besteden wij aandacht aan zijn leven en zijn werk. Voorjaarsfair: 28 april van 10-17 uur Gratis toegang. Kramen met tuin en brocante artikelen, wandeling door het park met de stinzenplanten, boogschieten en voor de kinderen: knutselen en speurtocht. Kom allemaal weer kijken in het nieuwe seizoen.

26


26 januari warme winterverhalen

In het kader van www.2018verhalen.nl was Dekema State aan het begin van het jaar van Leeuwarden Friesland 2018 (LF2018) open tijdens de aftrap op vrijdagavond 26 januari.

76 bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om een bezoekje aan de state in avondsfeer te brengen. Een geslaagde avond.

Een kleine domper op de avond was dat een bezoekster in de tuin opgehaald moest worden met een ambulance. Foto’s Tilja Jansma

27


Ouderenproject Ontmoeten & Koken In de vorige Flapút heeft u kunnen lezen dat er voorafgaand aan de bijeenkomsten van het Ouderenproject van 14.00 uur tot 15.00 uur gezellig gehaakt en / of gebreid wordt in De Bining. Er is bijna weer een deken af waar we met z’n allen aan gewerkt hebben, dus er moest weer een nieuw ‘project’ bedacht worden. Alle dames gaan binnenkort beginnen met sokken breien! Er zijn een paar deelneemsters die dit heel goed kunnen, het is de bedoeling dat we deze sokken gaan verkopen en op die manier hopen we van de opbrengst weer wol te kunnen kopen voor de volgende creatieve breiof haakwerken. En wat is het dan handig dat er dicht bij huis een adres is waar je o.a. prachtige sokken wol kunt kopen! De wol is gekocht in de Holwoartelstrjitte 7, bij de 2e handswolwinkel van Tineke Boomstra. Je kunt hier langs gaan of via de site www.2ehandswolwinkel.nl bestellen. Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van onze vorderingen, ook waar de sokken te koop zijn! Dinsdagmiddag 6 februari 2018 konden we een grote groep gasten verwelkomen tijdens de bijeenkomst van het Ouderenproject in dorpshuis De Bining. Aeltsje de Groot uit Stiens heeft verteld over Bake for Life, een geweldig verhaal! Bake for Life bouwt bakkerijen in de Afrikaanse landen Oeganda en Kenia. Gehandicapten, wezen, kindsoldaten, alleenstaande moeders en mensen die door omstandigheden op jonge leeftijd school hebben moeten verlaten werken hier en leren het bakkers vak. Hierdoor krijgen ze deze mensen een eerlijk bestaan en verdienen ze een salaris waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Op haar facebookpagina konden we lezen wat de opbrengst deze middag voor Bake for Life had opgeleverd: € 71,56! 28


Programma ouderenproject Het programma voor maart Ouderenproject Ontmoeten & Koken ziet er als volgt uit: > dinsdag 6 maart 2018 komt dhr. Sieds Boersma een presentatie houden over vogels op het “Noarderleech�

> dinsdag 20 maart 2018 historici en auteurs Tjitte Kamminga en Henk Popma hebben hun onderzoek naar de historie van Martenastate bijna afgerond en komen alvast vertellen over hun boek. > dinsdag 3 april 2018 spelletjes/biljarten/handwerken

Uitslag verloting Uitslag verloting lucifers Britsum Op de volgende nummers is een prijs gevallen; 33, 106, 371, 450, 586, 720, 842, 990, 1065 en 1230. Prijzen af te halen bij; Sjoukje Boorsma Finne 4 Britsum Tel.257-2441 Prijzen voor 15 maart ophalen.

29


Concerts & More De Wier Zaterdagavond 24 februari 2018: KLATWERK3 @ De Wier in Koarnjum “Een breed muzikaal jazz-avontuur, met ruimte voor reflectie” Een typerende omschrijving van een perfect trio o.l.v. de Groningse pianist Boelo Klat. Toegankelijke jazz waarin je omgeploegde akkers hoort en vette brokken klei ziet… Klat verruimt het muzikaal denken samen met Ruud op bass en Ancel op drums! Boelo Klat (piano) studeerde aan het conservatorium in Groningen klassiek piano en jazz. Hij won reeds in 1990 het Middelsee Jazz Concours en speelde daarna samen met o.a. Hanneke Kappen en Jan Glas. Hij heeft inmiddels 10 cd ‘s op zijn naam staan met eigen composities. Ruud Vleij (double-bass) studeerde contrabas en basgitaar in Den Haag, deed veel theaterprojecten en tours in Europa. Zo speelde hij met Francien van Tuinen en het NoordPoolOrkest. Ancel Klooster (drums & percussion) studeerde klassiek slagwerk en drums aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Op het Drummers Collective in New York specialiseerde hij zich verder in het drumstel.

30


Zeg het met BLOM‌ voor al uw gelegenheidsbloemwerk Langebuorren 45A Stiens, 058-250 4691, bloembinderijblom.nl

31


32


Concerts & More De Wier Huiskamertheatertje De Wier in Koarnjum Zaterdag 24 februari —vrijdag 9 maart 2018 Aanvang programma: 20.30 uur Deur open: 20.00 uur - Toegangsprijs: €15,- pp/avond

Vrijdag 9 maart Adri de Boer gitaar& Arvan Blok multi instrumentalist met het programma ‘Oer de Grins’. Concerts & More @ De Wier De Wier 5 9056 PM Koarnjum tel. 06-54763154 Bob de Boer www.pinupsanddowns.com bobdeboer@pinupsanddowns.com ook op Facebook onder 'concerts & more @ de wier' Zin in een geweldige muzikale avond met prachtige klanken....? Welkom @ De Wier! Hartelijke groet van Bob.

33


De passie van Anneke Kuipers–Brouwer De paarden van Anneke Kuipers-Brouwer uit Jelsum lopen al vele jaren bij de vliegbasis. Hele generaties paarden, speciaal het Friese paard, zijn hier in de zomer opgefokt. Anneke nam het paardenvirus, als enige van de zes kinderen, over van haar vader Anne Brouwer uit Idaard, een zeer bekende en klinkende naam van weleer, die verbonden is aan de Friese merriestam 2. Het 100 jarig bestaan in 1985 van stam 2, de stam die via het paard Eeldertje van vader Anne bleef bestaan

Anneke nam samen met haar man Willem de paarden over, totdat haar echtgenoot overleed. Maar Anneke kon niet zonder de paarden, zij zette de fokkerij succesvol voort. Haar paarden staan bekend om hun mooie belijningen. Afgelopen zomer liepen twee van haar veulens mee in de kampioensring op de fokdag van It Fryske Greidhynder. Tot een aantal jaren terug maakte Anneke deel uit van het KFPS-jurycorps (Koninklijke Vereniging ‘Het Friesch Paarden- Stamboek’).

Willem, Anneke en haar vader Anne Brouwer begin jaren negentig

34


Anneke heeft inmiddels meer dan 50 jaar ervaring met het Fryske Hynder, meest door eigen opfok en een enkele keer door aankoop uit eigen laag (stam 2, de oudste levende laag). Anneke heeft zelf momenteel tien paarden, alleen merries. Zomers komen daar nog zo’n dertig gasten bij. Voor herkenning krijgen de paarden hun levensnummer op een chip in de hals. De paarden zijn van mei tot oktober/november buiten te vinden. Voor de temperatuur zouden ze buiten kunnen blijven, maar voor een droge ligplek zijn de paarden in de winter aangewezen op de stal. Op stal krijgen ze zelf gewonnen ruwvoer, dat bestaat uit kuil en hooi.

Tegenwoordig worden er geen medailles meer uitgegeven dus deze medailles van vader Anne zijn ook daarom van grote waarde

Anneke is lid van de fokvereniging It Fryske Greidhynder in Akkrum en werd daar afgelopen jaar, zoals u al eerder hebt kunnen lezen in deze krant, uitgeroepen tot fokster van het jaar. Zij had vorig jaar drie merries bekroond gezien met een ster en twee veulens met een eerste premie. Een resultaat waar ze heel blij mee was. Anneke vertelde dat er in Friesland zeven fokverenigingen zijn van het Fryske Hynder.

35


Voor de successen moet veel gedaan worden: -nu in de winter iedere dag uitmesten van de boxen en tweemaal daags voeren; -gezondheidscontroles: veearts en ook tandarts zijn soms nodig. Een aandoening als mok, een bacteriĂŤle infectie in de kootholte (boven de hoef zegt een leek) die mede veroorzaakt wordt door de stevige beharing van het Fries paard, behandelt Anneke zelf; -bij de naderende geboorte van een veulen brengt Anneke de nacht door in de stal op een dekentje in het stro; -het regelen van dressuur voor de daarvoor geschikte paarden; -vakliteratuur bijhouden. Vele uren werk, zeven dagen per week, vakantie schiet erbij in ondanks hulp!

Anneke bij haar paarden

Anneke brengt haar kennis ook in praktijk bij het jureren op keuringen en het schrijven van commentaren en adviezen in vakbladen. De teksten kunnen bijvoorbeeld gaan over de fokwaarden van hengsten en merries met een prognose voor de beste match om zo het ras te verbeteren. Wat vindt Anneke hierbij belangrijk: van een Fries paard moet de stap en de draf ruim en krachtig zijn en het front moet vooral uitstraling geven. 36


In de jaren zestig werd het Friese paard met uitsterven bedreigd. Slechts duizend paarden stonden nog ingeschreven in de registers van het stamboek. Dankzij de inzet van een klein aantal fokkers die het Friese paard wilden behouden is er niet gekruist met andere paardenrassen en beschikken we nu nog over een Fries paard. In 2003 waren er zelfs alweer veertigduizend Friese paarden. Het ras heeft wereldwijd bekendheid en populariteit verworven bij paardenliefhebbers. (bron Wikipedia) De leeftijd van een paard is met een redelijke betrouwbaarheid aan de hand van het gebit vast te stellen (‘je moet een paard niet in de bek kijken’ komt hier vandaan)

Uit dit verhaal komt de passie van Anneke naar voren. Dat Anneke succes heeft met haar paarden mag ook blijken uit de reactie op de naam Jelsum in de paardenwereld in het westen van ons land: ’O ja, Stal Brouwer’! 37


1860--------2018 Spilet foar jim op 23 en 24 maart 2018 de klucht JA IK WOL…….TINK IK Fan Nico Torrenga

Patricia is in jonge frou dy’t oan it begjin fan har karriêre as dokter stiet, se hat krekt in nije praktyk en sit midden yn de ferbouwing. Se is net trout en genieted folút fan it libben. Oant der wat bart wêrtroch har heit har net mear finansjeel stypje wol. Patricia moat op syk nei in nije jildsjitter om de praktyk draaiende te hâlden. Patricia en har assistinte betinke in plan, mar of freondinne Janine hjir bliid mei is…..? Kom dizze komeedzje sjen op freed 23 en sneon 24 maart 2018 om 20.00 oere yn “De Bining” te Koarnjum! Rezjy: Spilers:

Brecht Wassenaar Yvonne van Huizen, Lieuwkje Boomsma, Marleen Engbrenghof, Louis Hooghiemstra, Albert Sinnema, Sytske Nicolay en Dety Rijpstra

Tagongspriis: Leden en jongeren oant 18 jier: € 2,50 Oaren: € 7,50

Sjoch ek ris op ús Facebookside: https://www.facebook.com/tonielselskipvriendenkring/

38


39


Rabobank Clubkas Rabobank Clubkas Campagne: Steun uw lokale club! De coöperatieve gedachte van de Rabobank is dat je samen meer bereikt dan alleen. Daarom organiseren wij onder andere de Rabobank Clubkas Campagne. De Rabobank Clubkas Campagne is er om lokale clubs, stichtingen en verenigingen financieel een steuntje in de rug te geven. De bijdrage voor de clubs is afhankelijk van het aantal stemmen. Hoe meer stemmen een club krijgt, hoe hoger de bijdrage. Steunt u ook uw lokale club?

Stemmen alleen voor leden van de Rabobank

Van 28 maart tot en met 6 april brengen leden van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland hun stem uit op hun favoriete lokale clubs. Stemmen kan alleen als u lid bent van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland of dit vóór woensdag 1 maart 2018 wordt. Maar let op: niet iedereen met een Rabobankrekening is automatisch lid van de bank. Via Rabo Internetbankieren kan onder het tabblad 'Mijn gegevens' worden opgezocht of iemand al lid is. Het lidmaatschap is kosteloos. Leden van de Rabobank ontvangen eind maart per post hun stemcode en de link naar de stemsite.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over het lidmaatschap en de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/lnwf.

40


41


Pakhûs SOLO ‘Woud der verwachting’ Muziek, gedichten en verhalen uit de tijd van Charles d’Orléans 9 maart 2018, aanvang concert 20.15 u., koffie/thee vanaf 19.45 Op 9 Maart zal het Ensemble Oriana het bijzondere programma Woud der Verwachting uitvoeren in het Pakhûs SOLO in Stiens Het ensemble bestaat uit: Anneke Hoekman en Hidesato Sugiyama blokfluit, Esther Kronenburg sopraan en Joep van Buchum tenor. Woud der verwachting is de naam van een dichtbundel die Charles d’Orléans (1394-1465) schreef tijdens zijn 25 jarige gevangenschap in Engeland. Hella Haasse schreef in 1949 een historische roman over het leven van Charles d’Orleans met dezelfde titel dat inmiddels 29 maal is herdrukt. Charles werd door de Engelsen bij de slag van Azincourt in 1415 gevangen genomen. Het programma bestaat uit Franse en Engelse muziek uit de middeleeuwen. De muziek en voordrachten vertellen samen het verhaal van Charles d’Orleans. De blokfluitisten spelen op kopieën van historische instrumenten en de musici gebruiken voornamelijk kopieën van de originele bladmuziek. Ondanks de honderdjarige oorlog (1337 - 1453), konden de Engelsen en de Fransen elkaars kunst wel waarderen. Voor de Engelse stijl van componeren werd de term Contenance Angloise gebruikt; de Engelse stijl met een rijke harmonie gebaseerd op tertsen en sexten vond in Frankrijk en Bourgondië navolging. Omgekeerd zijn er veel Franse stukken gevonden in Engelse bronnen. Charles dOrléans heeft ongetwijfeld beide stijlen goed gekend. Een belangrijke Engelse bron is het Old Hall manuscript, een manuscript dat is samengesteld in de vroege 15e eeuw, met stukken van Engelse componisten, voornamelijk misdelen en motetten. In veel van de composities is Franse invloed aan te tonen. De wereldlijke Engelse stukken in dit programma hebben de musici gevonden in het Mellon chansonnier, een manuscript dat in de 15e eeuw vervaardigd is in Napels dat waarschijnlijk een huwelijksgeschenk was. Anneke Hoekman behaalde in 2011 haar diploma "Master of Music," waarvoor zij zich specialiseerde in ensemblespel. Anneke speelt vanaf de oprichting in Ensemble Oriana. Anneke speelt oude muziek, hedendaagse muziek en is bezig met improvisatie (zowel muziek als theater.) www.annekehoekman.nl 42


Hidesato Sugiyma studeerde aanvankelijk wiskunde aan de University of Nagoya (Japan). In 2004 kwam hij naar Nederland om zijn studie blokfluit voort te zetten aan het Utrechts Conservatorium. Hidesato is één van de oprichters van Ensemble Oriana. Hij treed regelmatig op als solist en zingt in verschillende koren. http:// www.ensemble-oriana.com Esther Kronenburg begon in 2008 met de studie Oude Vocale Muziek aan het conservatorium van Tilburg en specialiseerde zich in het repertoire van middeleeuwen, renaissance en vroeg-barok met bijzondere aandacht voor begrip van oorspronkelijke bronnen en historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. www.estherkronenburg.nl Joep van Buchem studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht en vroege vocale Ensemblemuziek en solozang aan het Fontys conservatorium te Tilburg. Als musicoloog specialiseerde hij zich in de muziek van vóór 1600. Hij verzorgt workshops oude muziek en masterclasses aan het Amsterdams conservatorium, zingt in diverse vocale ensembles en dirigeerde en coacht verschillende koren en ensembles. Toegang 15 € (incl. koffie/thee vooraf en glaasje na), beneden 18 jaar € 8. Er zijn 35 plaatsen beschikbaar. Om teleurstelling te voorkomen is het goed u vroegtijdig aan te melden via: https://www.stinze-stiens.nl/agenda/ In het pand is een lift. Er is beperkt toegang voor rolstoelen en men kan gebruik maken van de aanwezige rolstoel. Bezoekadres Pakhûs SOLO: Smelbrêge 9, 9051BH Stiens

43


Kalinder Za 24 februari

Concerts & More De Wier: Jazz, Klatwerk3, deur open 20u, aanvang 20.30u

Di 06 maart

Ouderenproject Ontmoeten en Koken: lezing Vogels op It Noarderleech, De Bining, 15.00u (handwerkclub 14.00 - 15.00u)

Vr 09 maart

Pakhรปs Solo Stiens: muziek, gedichten en verhalen, deur open 19.45u, aanvang 20.15u

Vr 09 maart

Concerts & More De Wier: Troubadour Adrie de Boer & Arvan Blok deur open 20u, aanvang 20.30u

Vr 16 maart

Klaverjassen: De Bining, 19.45u

Zo 18 maart

Sneinskuier: langs kerken Britsum-Koarnjum-Jelsum 13.30-16.00u

Di 20 maart

Ouderenproject Ontmoeten en Koken: lezing historie Martenastate, De Bining, 15.00u (handwerkclub 14.00 - 15.00u)

Vr 23 maart

Toneelvereniging Vriendenkring: De Bining, 20.00u

Za 24 maart

Toneelvereniging Vriendenkring: De Bining, 20.00u

Ma 26 maart

Kaatsvereniging It Partoer: Algemene ledenvergadering, Britsenburg te Britsum, 20.00u

44


Tel. 06- 577 786 14

45


Wichtige tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Huisartsen

Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht:

058-257 1969 058-257 1254 058-257 3572

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen

Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens: 058-257 2131

Dorpenteam Noord

Na 1 januari 2018 heet Gebiedsteam Leeuwarderadeel voortaan Dorpenteam Noord. Het team blijft vanuit De Skalm in Stiens werken. U kunt daar iedere werkdag van 9.00 – 12.30 uur terecht. U kunt ook bellen. We zijn dagelijks bereikbaar via 14 058. Voor meer informatie over de dorpenteams kunt u kijken op www.lwdvoorelkaar.nl

Zorgaanbieders

Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net): 06-5177 9732 St. Palet (www.paletgroep.nl): 0900-321 3213 Het Friese Land (www.thfl.nl): 0900-8864 of 058-257 6306 Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200

Begraffenisferiening Eare en Plicht Jelsum-Koarnjum Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of Helpboade dhr. Joh. van der Galiën:

46

058-257 4388 058-266 7722


Ynformaasje foar ús ynwenners Vanaf 1 januari 2018 bent u inwoner van de gemeente Leeuwarden. Gemeentehuis Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden, tel. 14 058.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 19.30 uur. Wilt u direct geholpen worden? Maak dan vooraf een afspraak via www.leeuwarden.nl.

Vliegbasis Leeuwarden:

058-234 6700 Vragen/klachten: luchtmacht.nl/geluidshinder of 0800-022 6033 Vliegbewegingen: luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.

Zwembad It Gryn

Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl):

058-257 2400

Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval) Seerob 23, Stiens (online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’) 0900-210 0215 Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past kunt u naar de milieustraat brengen op maandag t/m vrijdag: 13-16.30 uur en zaterdag: 9-13 uur.

Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval Aanmelden via www.omrin.nl of tel.

0900-210 0215

Afvalkalender Grijze container (Sortibak): op vrijdag 2, 16 en 30 maart Groene container (Biobak): op vrijdag 9 en 23 maart Papiercontainer: op dinsdag na 18:00 uur op 20 maart

47


Ferskiningsdata 2017/2018 Nรป. 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug. Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Kopij uterlik

Ferskining

11-12-17 15-01-18 12-02-18 19-03-18 16-04-18 14-05-18 18-06-18 20-08-18 17-09-18 15-10-18 12-11-18 10-12-18

22-12-17 26-01-18 23-02-18 30-03-18 27-04-18 25-05-18 29-06-18 31-08-18 28-09-18 26-10-18 23-11-18 21-12-18

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag!

48


Tsjerketsjinsten Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum Dei

Tiid

Foargonger

Doarp/Bysรปnderheden

4 maart

9.30

Ds. M. Hulzebos

Genovevatsjerke Jelsum.

11 maart

9.30

Ds. M. Hulzebos

De Hoekstien Britsum.

14 maart

19.30

Ds. M. Hulzebos

Genovevatsjerke Jelsum/ Biddag.

18 maart

9.30

Ds. P. Dijkstra

Nicolaastsjerke Koarnjum/ Fryske tsjinst.

25 maart

9.30

Ds. M. Hulzebos

De Hoekstien Britsum.

29 maart

19.30

Ds. M. Hulzebos

Nicolaastsjerke Koarnjum/ Witte donderdag

HA

30 maart

19.30

Liturgiegroep

Nicolaastsjerke Koarnjum/ Goede Vrijdag.

31 maart

21.30

Liturgiegroep

De Hoekstien Britsum/ Stille zaterdag.

49


Redaksje 38ste jiergong nr. 380

oplage 500 eksimplaren

Yvon Wolfslag, Swarte Singel 2, Koarnjum Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum

tel.: 2153671 tel.: 2572550 tel.: 0612743436

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl tel.: 2572600 Drukker: KSB Repro Leeuwarden E-mailadres: doarpskranteflaput@hotmail.com Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op banknûmer NL98 INGB 0004 3489 00 fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 19-03- 2018 De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 30-03- 2018 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com

50


51


Paard Diana van Stal Brouwer 52


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.