__MAIN_TEXT__

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Sellemoanne

Febrewaris 2019


WOUDSTRA BORGERS - IRENES BILDTSTAR Menno van Coehoornwei 27 Britsum, tel. 058 - 257 1670

Zeg het met BLOM… voor al uw gelegenheidsbloemwerk Langebuorren 45A Stiens, 058-250 4691, bloembinderijblom.nl 2


Fan de Redaksje Bêste doarpsgenoaten en oare lêzers, It wie op in jûn yn septimber dat Corrie van der Meer en Greetje Heeres ûnferwachts op de stoep stienen. Se foelen mei de doar yn ‘e hûs: oft ik yn de redaksje fan De Flapút woe. En ik sei fuortdaliks ja. Dêr stienen se raar fan te sjen! Dat ik net lang nei hoechde te tinken hat in reden. Ik lês De Flapút altyd mei nocht. Alle kearen fernuverje ik my der oer hoefolle der yn Jelsum en Koarnjum te belibjen falt. Dizze earste Flapút fan it nije jier stiet der ek wer fol mei. Fierder fyn ik redaksjelid fan De Flapút wêze in moaie manier om wat foar it doarp te betsjutten, belutsen te wêzen en mear doarpsgenoaten kennen te learen. Boppedat fyn ik it leuk om te skriuwen. Genôch reden dus! In soad lêsplesier en litte we der in moai jier fan meitsje! Annewiep Bloem

3


Doarpsbelang Heeft u vragen of ideeën? U kunt ons altijd mailen! Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelang Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter Janna Prosé secretaris Germ de Jong penningmeester Sandra van der Meer algemeen lid Jaap Keizer algemeen lid Algemeen e-mailadres Ver.v. Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl

Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum buurtcontacten Wel en Wee Als nieuw lid van het Doarpsbelang heb ik de mooie taak op me genomen om het Wel en Wee in onze dorpen te coördineren. Het doel is dat we beter weten wat er speelt in onze dorpen en waar een bloemetje of een kaartje op zijn plek is. Wij denken dan bijvoorbeeld aan:

– 25/50 jarig huwelijk – geboortes – nieuwe bewoners – langdurig zieken – overlijden Na een dagje op pad te zijn geweest met Jaap Keizer om zo een beeld te krijgen van alle straten en buurten, hebben we een aantal mensen gevonden bij wie u de Wel en Wee weetjes kunt melden. Zij geven deze aan mij door en ik zal zorgen dat er een kaartje/ bloemetje wordt verzorgd. Op de volgende bladzijde ziet u een overzicht van de straten, namen en telefoonnummers. Alvast onze dank hiervoor! Sandra van der Meer 4


Jelsum Skierhústerwei tot 8 (Groenteboer)/Boarnsylsterwei/Brédyk te Jelsum/Piter Rindertsreedsje: Titus Sinnema: 058- 2574388. Aldlânsdyk t/m 12/Skierhústerwei t/m groentehal/Op'e Terp/ Dekemawei 1 t/m 7/Hoatse de Jongstrjitte: Sandra van der Meer: 06-52125444. Aldlânsdyk vanaf nr 7 (Heslinga) t/m Dokkumer Trekwei: Jaap Keizer 058-2571319. Finsterbuorren/Langhústerdyk/Haskedyk/Dekemawei 2 t/m Teun Kuipers: Marten Reen: 058-2574580 Tsjessingawei: Anneke Kuipers-Brouwer 058-2661399.

Koarnjum Martenawei/Bokkesteeg/Tsjerkepaed: Auke Rijpstra 06-83795568. De Wier/ Swarte Singel (Martenastate)/Aldlânsdyk: Baukje van den Burg 058-2572025 David van Goirlestrjitte/ Helmblomstrjitte/Wylde Tulpstrjitte: Germ de Jong: 058 2572968. Holwoartelstrjitte: Geert Beeksma: 058- 2574668. Longkrûdstrjitte/Giele Anemoanstrjitte: Grieteloek Kingma 058-2574330. Skeltedyk/Nijlânsdyk/Brédyk: Wietske Ketellapper 058-2571278.

5


24 / 7 Verse boerderij melk tappen Ook luxe vleespaketten Aldlânsdyk 20, Jelsum 06-44852207 Webshop: www.biomelktap.nl

6


Huiskamertheater De Wier Paddy’s Day Off met ‘Brothers in Arms’ @ De Wier Koarnjum Zaterdagavond 2 februari 2019 Huiskamertheater De Wier Adres: De Wier 5, 9056 PM Koarnjum Aanvang 20.30 uur Deur open 20.00 uur Entree €15- p.p. (inclusief koffie/thee voor aanvang en lekkere nootjes!) Het trio Paddy’s Day Off verzorgt een bijzonder muziekprogramma in het kleinste huiskamertheater van noordwest Friesland op zaterdagavond 2 februari a.s. Carol Tummers (contrabas, whistle & zang), Mario Kramer (zang & gitaar) en Wander van Duin (banjo, mandoline & zang) brengen dan hun programma “Brothers in Arms”: een muziekvoorstelling tegen het decor van de Eerste Wereldoorlog. Het is voorjaar 1916 en drie jongens ontmoeten elkaar in Ierland. We volgen de avonturen van hun reis naar het front in Frankrijk, waar het verhaal een dramatische wending krijgt. Paddy’s Day Off vierde de honderdste verjaardag van de wapenstilstand in 2018 met dit gevarieerde muziekverhaal. Het was echter zo succesvol dat ook in dit nieuwe jaar concerten worden gegeven. Bekende en minder bekende songs in een verrassende uitvoering, afgewisseld met opzwepende jigs en reels, maken dit concert tot een waar Iers feest. Toegang alleen mogelijk na reserveren via tel.nr. 06-54763154 of via bobdeboer @pinupsanddowns.com

7


iisclub Meiinoar Ien Ander nieuws van de iisclub Meiinoar Ien: “ANDER IJS” Dag meneer, mevrouw. U wenst? Wij wilden graag een ijsco, mijn vrouw en ik. Wilt u een hoorntje of bakje? Voor hier of thuis? Eeh…wat wil jij Lies? Een bakje? Nee, zo’n ijsco, met zo’n wafel zeg maar…. Een hoorntje? Goed. Wij willen graag twee hoorntjes, ijscoman. Eén, twee, of drie bolletjes? Ah! Wat wil jij Lies? Eén bolletje? Twee? Drie is misschien te veel. Ik wil gewoon een ijsco zeg maar. Met één bolletje dus. Hoe groot zijn de bolletjes tegenwoordig, meneer? Zo groot!! O, Lies, kijk ’s naar de schep van meneer. Wil je één zo’n schepje, of zeg je: nou, als ik dat op heb, blief ik nog wel een bolletje. Mijn vrouw is 96 meneer, vandaar…..Twee bolletjes dan maar Lies? Nee, het is heel erg warm….drie bolletjes! Ach welja! Doet u maar twee ijsco, s met drie bolletjes. Welke smaak had u gedacht? Lies, meneer vraagt wat voor bolletjes je wilt? IJs wil ik. Ja, natuurlijk, maar welke smaak ijs wil je: vanille, of eeh…of…nou ja, wat er allemaal nog meer is. Ik wil gewoon een lekkere ijsco. Maar Lies, er staat nu een hele rij mensen te wachten. Weet je wat? Meneer, doet u maar twee hoorntjes met drie bolletjes vanille-ijs. En wat krijgt u van me? Dat is 2 x 2,20 is 4 euro 40, graag.Wat zegt u nu? 4 euro 40? Dat is toch zo ongeveer 10 gulden? Voor twee ijsco’s? Maar dat heb ik helemaal niet bij me! We gingen even wandelen, toen vond ik vijftig eurocent in mijn broekzak en ik zei: Lies, wil jij een lekker ijsco? O jee…! Ik ben heel lang niet in een ijssalon geweest, moet u weten. Ik dacht: een ijsco koste vijftig cent….Maar vijf gulden voor één ijsco….tjonge, jonge. Nou, dan gaan we maar weer. Kom mee Lies, de mensen worden nu boos. Ik wil een ijsco!! Even doorlopen, Lies. Jij krijgt je ijsco. Als we thuis zijn doe ik wat blokjes ijs uit de ijskast in een beker. Goed? En nu op naar het gewone ijs op de schaatsbaan. Zal het er nog van komen? Groet, het IJsbestuur. Met dank aan Wim de Bie. 8


9


10


Ferslach fan it priisbiljerten De Stoaten Woansdei 19 desimber 2018 wie it safier. Priisbiljerten foar de froulju. Dit kear moasten wy earst oer read spylje! No dan moat je goed neitinke…… Fanôf septimber krije wy as froulju les fan Albert Span, no we sille sjen as it wat slagje wol en probearje Albert syn oanwizingen ta te passen. Wietske is by ús de wedstriidliedster en hja fertelt hoe as jûn de “spelregels” binne. Spitich dat Haakje siik is, want dêrtroch bliuwt Tineke stean. Om 19.00 oere geane we los. Klaske Span begjint tsjin Aukje Bijlsma en ferliest. Jantsje Wiersma moat it ôflizze tsjin Ina Ubbels. Aukje Keestra jout belies tsjin Korrie Nijdam. Wiepie Hoekstra wint fan Wendy Hoogerhuis. Pietsje Brünner kin it net winne fan Wietske Postema. Renske de Boer wint it fan Eva Verheijen. Sa ûntstiet de winnaars en ferliezersronde. Tineke Helfferich bliuwt stean en ferliest yn de 2e ronde fan Aukje Bijlsma. De partijen binne lokkich net lang en alle froulju dogge tige harren bêst, sadat nei 4 rondes de útslach as folcht is: De ferliezersronde: 3e priis Jantje Wiersma 2e priis Klaske Span 1e priis Pietsje Brünner De winnaarsronde: 3e priis Wietske Postema 2e priis Aukje Bijlsma 1e priis Wiepie Hoekstra

De priis bestie út in Hema-bon. We wiene moai op tiid klear, sadat inkelde froulju noch efkes “bakje”biljerte koene. Dit is wûn troch Wietske. In slagge jûn! Froulju yn Jelsum, Koarnjum, Britsum, Stiens en omstreken, liket it jimme wat kom dan mar ris lâns op woansdeitejûn yn doarpshûs De Bining. We spylje fan septimber oant en mei april. Fan 19.00 oere oant 20.30 oere krije we om de fjirtjin dagen les fan Albert Span. Foar mear ynformaasje kinne jimme terjochte by Wiepie Hoekstra, sinnehoek38@gmail.com of appe op 06-20119960

11


Doarpsnijs

Eindelijk is het dan zo ver. Nadat er 15 maanden geleden met de bewoners van de Boarnsylsterwei gesproken is, is er begonnen met een grote renovatie aan hun woningen. Badkamer, toilet, nieuwe keuken, plafonds en zelfs bij ĂŠĂŠn huis de vloer, worden vernieuwd. Ook krijgen de huizen zonnepanelen. Al met al een grote verbetering. Iets waar de bewoners blij mee zijn maar uiteraard ook ongemak met zich mee brengt.

12


Wylstrjitte 2 9051 AX Stiens Tel. 058- 257 4411

info@middelsee-assurantiën.nl www.middelsee-assurantiën.nl 13


Vriendenkring

1860 ----------------- 2019 Nei de drokte fan it jongerein toaniel ha de frijwilligers efter de skermen no in pear wiken fry. Sa kinne hja harren efkes oplade foar it maartstik. Ein 2018 is nammentlik in ploech entûsjaste spilers begûn mei repetearen foar it eksamenstik fan Anita Dijkstra. Anita folget it tredde jier fan de oplieding tot “regisseur amateurtheater” by Keunstwurk, wer’t de slotopdracht it opfieren fan in jûnfoljend stik is. Anita hat is stik “God fan de slachting” skreaun troch Yasmina Reza útsocht. Dit sil op freed 22 en sneon 23 maart 2019 op de planken fan de Bining brocht wurde. Anita regissearret dizze komeedzje wer’t de personaazjes, spile troch Richt van der Velde, Bauke Beert Keizer, Sytske Nicolay en Albert Sinnema, op hiel bysûndere wize mei inoar omgean. Yn de Flap-út fan oare moanne komt mear ynformaasje. De data kinne jimme alfêst wol op de kalinder of yn it bûsboekje skriuwe, sadat jimme it ôfslutend projekt fan Anita Dijkstra net misse! Titus Sinnema Theun Dijkstra Louis Hooghiemstra Lieuwkje Boomsma Sytske Nicolay

Repetitie voor 22 en 23 en maart

14


www.vellingaoptiek.nl

15


It Nut Jelsum, Koarnjum, Britsum Seizoen 2018-2019

Seizoen 2019-2020

Sneon 2 maart 2019 Hymphamp theater

Sneon 21 desimber 2019 Great Lake

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf de Tryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum, It Bestjoer Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prosé

Email: itnutjkb@gmail.com Facebook: it nut

Sneon 2 maart 'Op Portret' Yn 'Op Portret' litte Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga fan Hymphamp teater nuveraardige personaazjes de revue passearje en spylje koarte stikken út it deistich libben. Ut in oare wize fan sjen nei minsken, en sykje nei de útfergrutting komme dizze personaazjes ta libben en kin elts dy’t se sjocht foaral in oar der yn werkenne. Tegearre mei twa betûfte muzikanten bringe Jelmar en Fokke in programma mei moaie lietsjes en prachtige scenes. 16


17


Alde foto's Dizze kear in bytsje oars, wy geane 20 jier werom yn de tiid. It jier 2000 stie deroan te kommen en der kaam in fersyk om ek yn Jelsum en Koarnjum om 0.00 oere in oere lang de tsjerkeklokken te lieden. Dat wie sa'n súkses dat de ploech fan Koarnjum hjir mei trochgien is. Der ûntstie in klokliedersgilde. 20 x hawwe 8 Koarnjummer mannen elk in kertier oan de klokken hongen. In slokje derby, de frouwen derby, it waard hieltyd geselliger. En no mei de oergong nei it jier 2019 hawwe de mannen besletten : It hat moai west, we hâlde der mei op. No wiene de mannen 10 jier lyn alris beleane, ene Gisela Wozniak zu Charlottenburg kaam del om de mannen in medalje op te spjelzjen foar 10 jier trouwe tsjinst. Der wie dit lêste jier net wer op har rekkene, want neffens de ferhalen wie sy 'gehemeld'. Mar sy hie fan boppe ôf ien en oar meikrigen en kaam ûnder om by dit heuchlike feit oanwêzich te wêzen en de mannen nochris, no nei 20 jier trouwe tsjinst te bedanken. 2 keunstenaars út Koarnjum, de dames TiDi en AuKe, hawwe in moai ' Andenken' ûntworpen en makke, yn opdracht fan Gisela Wozniak zu Charlottenburg. Hendrikus,Gerard,Germ,Piet,Geert, Harrie,Dick en Jentje: SCHONEN DANK. In tradysje is skiednis wurden. Foto's : Bob de Boer Sjoukje 18


Ingezonden Oudejaars dag zat Germ even bij ons. Hij vertelde , vannacht gaan we vanaf 12 tot 1 uur de klokken luiden. We luiden het nieuwe jaar in. Dat doen we met 8 mannen en hebben heel veel plezier met elkaar. We hebben het 20 jaar!!!!! Gedaan en nu stoppen we ermee. Wat een mooie traditie , maar na 20 jaar wat een prestatie mannen , snap ik dat het wel mooi geweest is. Wie zal het missen zei Germ , ik denk meer dan je denkt. Je hoort de klokken boven het vuurwerk uit. Mannen bedankt voor alle jaren dat jullie dit gedaan hebben!!! Nogmaals heel erg bedankt en zijn jullie voortaan oudejaarsavond lekker vrij.

Jannie Bruining

19


TĂşnmanswente-Expositie In onze vitrine kast staat het prachtige servies van de familie Vegelin van Claerbergen. Dhr. Henk Popma schreef hierover het volgende stukje: Ineens stond er een servies op tafel, prachtig met allerlei kleine blauwe bloemen. Teer. Terwijl het toch zo'n stoer servies is. Het verhaal is, dat het een geschenk is geweest van de landheer Vegelin van Claerbergen aan een pachter. Zoals dat bij trouwe dienst en speciale gebeurtenissen wel vaker gebeurde. Immers op een heel andere manier is er een zilveren herdenkingslepel bewaard gebleven, geschonken aan de pachters ter herinnering aan de overleden landheer Arent Johan Vegelin van Claerbergen, de burgemeester van Haskerland. Zo'n lepel staat beschreven in het boek "Martenastate. Proeftuin van het Paradijs?" Zo kom je nog eens wat tegen, als je onderzoek doet naar de bewonersgeschiedenis van Martenastate in Koarnjum. Niet alleen verhalen, maar ook voorwerpen die herinneren aan vroeger en aan de manier waarop mensen van verschillende rangen en standen elkaar in ere hielden. Want een cadeau geven, maakt duidelijk dat je de relatie die je met elkaar hebt zichtbaar wilt maken. Je geeft iets bijzonders aan iemand die je waardeert. En die is er zuinig op. Want het cadeau is het symbool van een speciale band. Zo is het servies met de blauwe bloemen in handen gekomen van een familie, die een boerderij pachtte van de Jouster familie Vegelin van Claerbergen, die nauwe banden had met het dorp Koarnjum. Toen de nieuwe kerk werd gebouwd in de 19e eeuw, was Jhr V.L. Vegelin van Claerbergen te Joure een van de kerkvoogden. Voor alle duidelijkheid: de Jouster familie hoorde niet bij de bewoners van Martenastate, maar waren "slechts" grootgrondbezitters met ook landerijen op het Aldlan. De naam van de familie op Martenastate wordt ook anders gespeld om het verschil te benadrukken: Vegilin in plaats van Vegelin! Kijk maar op de grafheuvel. Het zijn de kleine dingen die het doen. De pachters zijn vandaag de dag geen pachters meer. En de landheren van toen zijn er ook niet meer. En zo is dit servies een herinnering aan vroeger. Toen landheren aan de belangrijke boeren, die hun grond beheerden bij speciale gelegenheden een cadeau gaven. De schenker van het servies stelt het op prijs anoniem te blijven, maar de naam is natuurlijk bekend bij de samenstellers van het boek. 20


Túnmanswente Túnmanswente krijgt € 1500, - uit het Rabobank Coöperatiefonds Op 17 december hebben wij een bijdrage van €1500,- ontvangen vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank LeeuwardenNoordwest Friesland. Dit bedrag is bedoeld als bijdrage voor het project: - Oud worden in Jelsum en Koarnjum -. Wij zijn erg blij met de steun die we krijgen van de Rabobank. Deze bijdrage is voor ons een steun in de rug. Tijdens de uitreiking hebben naast ons ook 10 andere projecten in de regio Sint Annaparochie Stiens een cheque vanuit het Rabobank Coöperatiefonds ontvangen. Het Coöperatiefonds van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd uit een deel van de nettowinst van de bank welke ter beschikking wordt gesteld aan maatschappelijke doelen. Ook hebben wij een bijdrage gekregen van het Mienskips fonds Gemeente Leeuwarden.

21


Túnmanswente

14 februari

Valentijns diner

Ik hâld fan dy/ Ek het jou lief / Ich liebe dich / I love you Tora dost daram / Saya cinta padamu / Sarang Heyo/ Eu te amo Jeg Elsker Deg /Je t'aime / Ik hou van jou

Valentijn staat weer voor de deur en dat betekent lekker eten met je geliefde, vriend, vriendin, familie of collega's. Over de oorsprong van Valentijnsdag verschillen de meningen maar vast staat dat 14 februari een goede dag is om iemand die je lief is eens heerlijk te verwennen. Op donderdag 14 februari 2019 serveren wij vanaf 18.00 uur een 3-gangen diner bereid door onze huis kok Daan van den Brule. € 25,00 p.p. (inclusief welkomstdrankje) Meer informatie en aanmelden voor het Valentijns diner via informatie@tunmanswente.nl of via telefoonnummer (058)2572190 / 06-12743436 Wij nodigen u van harte uit!

22


23


TĂşnmanswente

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste gemotiveerde vrijwilliger(ster). Als vrijwilliger(ster) ben jij het puntje op de -ĂŻWij bieden afwisselende werkzaamheden. Flex- vrijwilliger Veel mensen willen zich vrijwillig inzetten maar kunnen moeilijk van tevoren bepalen wanneer of hoe lang. Als flex-vrijwilliger kunt u worden gevraagd op die momenten wanneer het nodig is. Vaste vrijwilliger Een vaste vrijwilliger houdt van regelmaat. U kunt een vast dagdeel per week worden ingezet. Heeft u belangstelling voor een baan als vrijwilliger(ster)? Neem dan contact op met Beitske Homsma (06-12743436) of stuur een mail naar: beitske@tunmanswwente.nl

Openingstijden Maandag :8.30-16.00 Dinsdag :8.30-16.00 Woensdag :8.30-16.00 Donderdag :8.30-12.30 Vrijdag :8.30-12.30

uur uur uur uur uur

Vanaf 20 oktober tot medio april is de theetuin in de weekenden gesloten*.

*voor besloten activiteiten is onze binnen locatie geopend op afspraak. Informatie: 06-12743436 Tijdens de voorjaarsvakantie zijn wij door de week gesloten. 24


.

25


Huiskamertheater De Wier Lezing “Mata Hari” door Hans Groeneweg @ huiskamertheater De Wier – Koarnjum op zondagmiddag 24 februari 2019 Honderd jaar na haar dood was in 2017/2018 in het Fries Museum de succesvolle, grootste tentoonstelling ooit over haar te zien. Aan de hand van persoonlijke bezittingen, plakboeken, foto’s, brieven en militaire dossiers kwam Margaretha Zelle, het meisje achter de iconische Mata Hari, weer volop in de belangstelling te staan. Hans Groeneweg neemt u in zijn lezing mee op reis: van haar geboortestad Leeuwarden naar Nederlands-Indië, waar het noodlot haar begon te achtervolgen, ze beleefde glorieuze tijden in de Parijse danstheaters, maar raakte uiteindelijk verstrikt in een web vol van intriges tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hans Groeneweg is als conservator (20e en 21e eeuw) verbonden aan het Fries Museum in Leeuwarden. Ook is hij één van de bestuursleden van de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation (SMAMF).

Lezing ‘Mata Hari’ door Hans Groeneweg Huiskamertheater De Wier – Koarnjum

Zondagmiddag 24 februari a.s. Aanvang 15.00 uur Deur open: 14.30 uur Entree €10,- p.p. inclusief koffie of thee voor aanvang en lekkere nootjes!

26


Bennie Huisman @ De Wier met zijn programma “Nei Berlyn”, vrijdagavond 15 februari 2019 De Friese troubadour Bennie Huisman is weer te gast in huiskamertheater De Wier in Koarnjum op vrijdagavond 15 februari a.s. Al meer dan veertig jaar is hij zanger van eigen liedjes, zichzelf begeleidend op accordeon en piano. Hij heeft enkele keren de fraaie Duitse cultuurstad Berlijn bezocht en daar uiteindelijk enkele reisverhalen over geschreven. In november 2016 is daarvan een bundel uitgekomen met een CD in een Friese- en Nederlandse versie. Deze avond zal in het teken staan van deze verhalen en liedjes met de titel “Nei Berlyn”. Naast zanger/muzikant is Bennie ook schrijver die enkele boeken op zijn naam heeft staan, zoals ‘Eeltsje & Ik’, biografische reisverhalen rond de 19e eeuwse dichter Eeltsje Halbertsma en ‘In swalker yn’e Geast’, een biografisch boek over de Makkumer dichter en verteller Wibren Altena. Op dit moment werkt hij aan een nieuwe roman “Sanfirdo” die rond deze zomer gaat uitkomen. Verder maakt hij romans, korte proza en dus … reisverhalen. Bennie treedt op in kleine theaters, huiskamers, maar ook verpleegtehuizen: ‘voor hen zitten mijn liedjes vol met vrolijke en troostrijke herinneringen’. Bennie Huisman - “Nei Berlyn” Huiskamertheater De Wier, Koarnjum Vrijdagavond 15 februari 2019, Aanvang 20.30 uur, deur open 20.00 uur. Entree is €12,50 p.p., inclusief koffie of thee voor aanvang en … lekkere nootjes.

27


Huiskamertheater De Wier In het afgelopen jaar 2018 was er een fototentoonstelling te zien van fotograaf Bob de Boer (Koarnjum) in Túnmanswente met de titel “Geen Bloemen En Planten Plukken Of Uitgraven!” Naast initiatiefnemer van het gezellige huiskamertheater De Wier is hij ook een passievol fotograaf. Tijdens deze expositie waren er sfeervolle kaarten verkrijgbaar van deze foto’s (canvas afbeeldingen). Sinds kort zijn er nieuwe kaarten verschenen, deze keer ook in kleur, maar een groot aantal van de vorige serie (in sepia) is ook weer verkrijgbaar. Alle afbeeldingen/ foto’s zijn gemaakt in park Martenastate en in de wijde omgeving. De verschillende kaarten zijn geschikt voor allerlei momenten en doeleinden. Ze kunnen los worden verstuurd of in een envelop die wordt bijgeleverd. Het molentje met kaarten vindt u in de winkel van Túnmanswente. Wilt u meer informatie over zijn fotografie? Reageren kan via tel.nr. 06-54763154 of via bobdeboer@pinupsanddowns.com Ook is één en ander terug te vinden op www.pinupsanddowns.com en op Facebook onder ‘Bob de Boer’. Túnmanswente vindt u aan de Martenawei 2, 9056 PE in Koarnjum (tel. 058 – 2572190). Voor meer info: www.tunmanswente.nl

28


Zondagmiddag 6 januari 2019 vond er een bijzonder evenement plaats in de fraaie Sint Genoveva kerk in Jelsum: het project LJOCHT werd daar gepresenteerd voor en in een uitverkochte kerk. Het was de start van een eerste samenwerking tussen muziekduo Great Lake (Jelsum), de Plaatselijke Commissie van de kerken (Jelsum - Koarnjum) en het huiskamertheater De Wier (Koarnjum). Sandra van der Meer (zang) en Kees de Groot (gitaar) namen het muzikale gedeelte op zich, Anita Dijkstra deed enkele (toneel) optredens en Jaap Keizer verzorgde een voordracht 'in gepaste kleding'. Theunis Dijkstra zette de kerk in een prachtig en sfeervol lichtdecor. Poster en flyer zijn ontworpen door Dimitri van Veenen met fotowerk van Bob de Boer. Het werd een bijzondere middag waar onder het genot van een hapje en een drankje oorstrelende muziekklanken van Great Lake de kerk in vloeiden, maar ook overwegingen en voornemens voor 2019 werden gedeeld met het aandachtige publiek. Een bijzondere combinatie. Men kon zijn wens deponeren in De Grote Voornemens Mand. Met dank aan een ieder die naar dit evenement is toegekomen en aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt, tot het volgende samenwerkingsproject, de organisatie heeft alweer nieuwe plannen ‌ Bob de Boer

29


Bazar—Rommelmarkt Bazar – Rommelmarkt – vrijdag 8 februari is het weer zover: de jaarlijkse bazar-rommelmarkt t.b.v. de kerk en goede doelen in de Hoekstien te Britsum van 17.00 tot 19.00 uur. Met o.a. antiek, curiosa, 2e hands goederen, kleding, 'diggelguod', boeken en natuurlijk is er draaiend rad met vele leuke prijzen. Ook zijn er heerlijke zelfgebakken appeltaarten, kruidkoek en cakes! U kunt er gezellig een kopje koffie of thee drinken en er zijn weer patat, kroketten en frikandellen… Zet de datum alvast in de agenda, want het is zeker weer de moeite waard om even te komen snuffelen en/of iets lekkers te nuttigen en te kopen. In de loop van januari komen we weer bij u langs met de welbekende lucifersloten. Er zijn mooie prijzen te winnen, met als hoofdprijs een fiets!

Woensdag 6 februari vanaf 16.00 uur kunt u, als u bruikbare spullen(geen bankstellen en tv's) hebt, deze brengen in de Hoekstien. Info: Sjoukje Boorsma, tel. (058)2572441; e-mail: sboorsma@xs4all.nl Graag tot ziens op onze gezellige bazar-rommelmarkt.

30


Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u

31


PEDICURE In mijn praktijk of ambulant. Behandeling op afspraak. Janna Prosé Aldlânsdyk 3, 9056 LK Koarnjum 06-22563553 jannaprose@planet.nl

32


Ingezonden Een hele vreemde zaak; iemand dumpte een kar vol kerstbomen in de fietsenstalling van Dekema State. Waarom? Wat doet iemand met zoveel, aan de versierselen te zien duidelijk gebruikte, bomen en waarom dumpt hij ze daar?? Terwijl ze op de terp gewoon opgehaald worden door de gemeente. Als iemand een creatieve verklaring heeft hoor ik dat graag, maar het is mij een raadsel! Het schijnt een grijze BMW geweest te zijn met aanhanger. Jammer dat we geen kenteken hebben, ik had ze graag terug gebracht. Met vriendelijke groet, Wim Hoogendam Tuinbaas Dekema State Jelsum

Bedankt Ik wil iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten, bezoekjes, en vragen aan Isolde, hoe gaat het met Jannie? Die ik heb gekregen na mijn hartoperatie in het UMCG in Groningen. Het gaat steeds beter met me. Ook namens Isolde heel erg bedankt. Groetjes van Jannie en Isolde 33


Ouderenproject 22 januari 2019: is de activiteit bekend, de volksdansgroep van Gryt Beeksma komt langs en we mogen meedoen! 5 februari 2019: spelletjes (let op 3 weken later i.v.m. voorjaarsvakantie)

26 februari 2019: activiteit, zingen met Hendrikus Dijkstra 12 maart 2019: spelletjes 26 maart 2019: Wiepie Hoekstra, informatie over “Eare en Plicht” 9 april 2019: spelletjes (i.v.m. de meivakantie een week later!)

16 april 2019: paasstukjes maken met Corrie 7 mei 2019: spelletjes 21 mei 2019: lezing over Iran door Gerard en Sjoukje Veldman 4 juni 2019: spelletjes 18 juni 2019: afsluiting seizoen, activiteit wordt later bekend gemaakt.

Wilt u zich aanmelden als deelnemer, neem contact op met één van onderstaande vrijwilligers: Aukje Keestra: 2572012, Yvon Wolfslag: 2153671, Naomi Span-Hoogland: 2570765 of Corrie van der Meer: 2572550.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of heeft u een leuk idee voor een activiteit, ook dan kunt u contact met één van de vrijwilligers opnemen.

34


Huiskamertheater De Wier Het wordt nu al een kleine traditie...: in samenwerking met het Ouderen Project is voor de 2e keer in de decembermaand een besloten voorstelling georganiseerd door huiskamertheater De Wier. Op dinsdagmiddag 18 december 2018 reisden Folkert Wesseling & Adri de Boer naar Koarnjum om hun 'vlotte en gezellige' programma 'Om ‘t it kin' te presenteren. Het is een voorstelling van ongeveer 45 minuten waarin muziek, kabaret en een vleugje pöezie de revu passeren. Deze keer hadden Adri en Folkert het programma een beetje aangepast in (uiteraard) een warme kerstsfeer. De ouderen genoten zichtbaar en waren enthousiast! Op deze middag waren de ouderen eerst te gast in dorpshuis De Bining voor koffie met iets lekkers, daarna wandelden ze naar De Wier voor deze voorstelling en de middag werd besloten met een etentje in Túnmanswente. Met dank aan Yvon Wolfslag (volgend jaar weer?!) en haar vrijwilligers voor de samenwerking en uiteraard veel dank aan Folkert en Adri ! Bob Meer info over dit programma: www.folkertwesseling.nl en www.adrideboer.frl

35


36


Programma “De Wier” – Koarnjum   

       

Zaterdag 2 februari – Paddy’s Day Off met het programma ‘Brothers in Arms’ (Schotse & Ierse Folk met als thema ‘WO I’) Vrijdag 15 februari: Bennie Huisman met zijn programma “De lange reis naar Berlijn” Zondagmiddag 24 februari – lezing ‘Mata Hari’ door Hans Groeneweg Vrijdag 1 maart – DUBBELCONCERT - Boelo Klat & Klatwerk3 met Marcel Kapteijn (Ten Sharp) Zaterdag 16 maart (& optie zondag 17 maart) – Robert Jan Stips (NITS) - ‘solo’ Zaterdag 13 april – Marjolein Meijers met het programma ‘Muziek!’ Zaterdag 27 april – S.M.A.M.F. lezing luchtoorlog boven Friesland in WO II Vrijdag 17 mei – De Groningse zanger Jan Henk de Groot Zondagmiddag 19 mei: ‘Leafdesbrieven’ met Inez Timmer & Tseard Nauta Vrijdag 31 mei 2019 – lezing Henk Popma (Martenastate – Proeftuin van het Paradijs) & mini orgelconcert na afloop @ Nicolaaskerk Zaterdag 8 juni –Een bijzonder programma: zanger Ernst de Corte met “De liedjes van mijn vader”, begeleid door Guus Westdorp op de piano. Inderdaad … liedjes van Jules de Corte!

Na de zomer …:     

Zondagmiddag 29 september: vocaal ensemble KoarBizzNizz @ Nicolaaskerk, 15.00 uur Vrijdagavond 11 oktober 2019:Beano Vrijdagavond 18 oktober – Ella and her man, winnaar Friese Anjer 2018 (Myn Skip) Zondagmiddag 27 oktober – Andries Kobus en Jan van Erp, met nieuw luister-liedjes-programma en o.a. teksten van Baukje Wietsma – 15.00 uur Vrijdagavond 1 november: singer songwriter Zippora Tieman

Van harte welkom! U kunt zich nu al opgeven voor al deze evenementen bij Bob:” Huiskamertheater De Wier”, De Wier 5, 9056 PM Koarnjum, tel. 06-54763154 of via bobdeboer@pinupsanddowns.com 37


Dekema State Van half december tot eind januari zijn we niet bereikbaar vanwege onze winterrust periode, maar er wordt niet alleen gerust om op te laden voor een nieuw seizoen. De schilders zijn bezig dus dat brengt nog wel wat werk met zich mee.

Vanaf 5 februari kunnen wij u weer van dienst zijn.

Een mogelijk bezoek al dan niet in groepsverband tijdens of juist buiten de openingstijden, een bijeenkomst, diner, lezing, symposium, een workshop, een trouwreportage of heeft u zelf een idee, neem dan contact op met: Wim of Jacomine Hoogendam Telefoon: 058- 2570020 Adres:Dekemawei 5 9057 LC Jelsum 058- 2570020 info@dekemastate.nl 38


Foto Bob de Boer

39


Kalinder Za 2 febr.

Paddy’s Day Off met ‘Brothers in Arms’ , De Wier, 20.30 uur, deur open 20.00 uur zie www.pinupsanddowns.com

Di 5 febr.

Ontmoeten en koken voor elkaar, De Bining en Túnmanswente, sjoch side 34

Vr 8 febr.

Bazar—Rommelmarkt, Hoekstien 17.00 tot 19.00 uur, sjoch side 30

Vr 15 febr.

Bennie Huisman met zijn programma “De lange reis naar Berlijn” De Wier, 20.30 uur, deur open 20.00 uur zie www.pinupsanddowns.com

Zo 24 febr.

Lezing “Mata Hari” door Hans Groeneweg, De Wier, Aanvang 15.00 uur Deur open: 14.30 uur zie www.pinupsanddowns.com

Di 26 febr.

Ontmoeten en koken voor elkaar, De Bining en Túnmanswente, sjoch side 34

Za 2 mrt.

It Nut, Hymphamp theater De Bining, 20.00 uur, sjoch side 16

Do 14 mrt.

Tunmanswente, Valentijnsdiner, Sjoch side 22

Vr 22 mrt. Za 23 mrt.

Vriendenkring, De Bining Sjoch side 14

40


41


Wichtige tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Huisartsen

Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht:

058-257 1969 058-257 1254 058-257 3572

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen

Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens: 058-257 2131

Dorpenteam Noord

Na 1 januari 2018 heet Gebiedsteam Leeuwarderadeel voortaan Dorpenteam Noord. Het team blijft vanuit De Skalm in Stiens werken. U kunt daar iedere werkdag van 9.00 – 12.30 uur terecht. U kunt ook bellen. We zijn dagelijks bereikbaar via 14 058. Voor meer informatie over de dorpenteams kunt u kijken op www.lwdvoorelkaar.nl

Zorgaanbieders

Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net): 06-5177 9732 St. Palet (www.paletgroep.nl): 0900-321 3213 Het Friese Land (www.thfl.nl): 0900-8864 of 058-257 6306 Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200

Begraffenisferiening Eare en Plicht Jelsum-Koarnjum Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of Helpboade dhr. Joh. van der Galiën:

42

058-257 4388 058-266 7722


Ynformaasje foar ús ynwenners Vanaf 1 januari 2018 bent u inwoner van de gemeente Leeuwarden. Gemeentehuis Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden, tel. 14 058. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 19.30 uur. Wilt u direct geholpen worden? Maak dan vooraf een afspraak via www.leeuwarden.nl.

Vliegbasis Leeuwarden

058-234 6700

Vragen/klachten: luchtmacht.nl/geluidshinder 0800-022 6033 of invullen van het online klachtenformulier Vliegbewegingen: luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.

Zwembad It Gryn Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl):

058-257 2400

Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval) Seerob 23, Stiens (online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’) 0900-210 0215 Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past kunt u naar de milieustraat brengen op maandag t/m vrijdag: 13-16.30 uur en op zaterdag: 9-13 uur.

Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval Aanmelden via www.omrin.nl of tel.

0900-210 0215

Afvalkalender Grijze container (Sortibak): op vrijdag 01 en 15 februari Groene container (Biobak): op vrijdag 08 en 22 februari Papiercontainer: op dinsdag na 18:00 uur op 19 februari

43


Ferskiningsdata 2019 Nรป. 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

Moanne Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug. Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Kopij uterlik

Ferskining

14-01-19 11-02-19 18-03-19 15-04-19 20-05-19 17-06-19 19-08-19 16-09-19 14-10-19 11-11-19 09-12-19

25-01-19 22-02-19 29-03-19 26-04-19 31-05-19 28-06-19 30-08-19 27-09-19 25-10-19 22-11-19 20-12-19

Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag!

44


Tsjerketsjinsten

Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum Dei/Tiid

Foargonger

Doarp/Bysรปnderheden

03 febr. 09.30u

Ds. M. Hulzebos

De Hoekstien Britsum, Generatiedienst.

10 febr. 09.30u 19.00u

Ds. M. Hulzebos Liturgiecommissie

Nicolaastsjerke Koarnjum Vesper.

17 febr. 09.30u

Ds. G. Wessels

De Hoekstien Britsum.

24 febr. 09.30u

Ds. M. Hulzebos

Genovevatsjerke Jelsum

45


Redaksje 39ste jiergong nr. 390

oplage 475 eksimplaren

Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum Annewiep Bloem, Boarnsylsterwei 1, Jelsum

tel.: 2572550 tel.: 0612743436 tel.: 0611641742

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl tel.: 2572600 Drukker: Rijnja Repro BV Leeuwarden E-mailadres: doarpskranteflaput@hotmail.com Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op banknûmer NL98 INGB 0004 3489 00 fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum.

Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 22-2-2019 De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 11-02-2019 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com

46


47


Doarpshûs

De Bining

De Bining, it brûzjende sintrum fan de sosjale mienskip en it ferieningslibben yn en rûn Koarnjum In pân op in treflike lokaasje mei multyfunksjonele sealen, in bar en in keuken

Yn De Bining binne jo te plak foar in gearkomst, feestjûn, resepsje, lêzing, presentaasje of kursus By ynteresse kinne jo skilje mei Baukje vd Burg 058-257 4282 of maile nei baukje62@hotmail.com Webside:www.debining.nl Lokaasje: Wylde Tulpstrjitte 2 9056 PW Koarnjum 058– 257 1690 48

Profile for Doarpskrante Flapút

De Flapút februari 2019  

De Flapút februari 2019  

Advertisement