Flaput mei 2017

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Blommemoanne

Maaie 2017


Mondzorg Stiens 06- 215 929 51 www.mondzorgstiens.nl 2


Fan ‘e redaksje

De foto’s spreken voor zich, wat ...

...gebeurt

er toch veel in Jelsum en Koarnjum!

Veel leesplezier! 3


100 jaar Dorpsfeest Jelsum-Koarnjum Over 8 (acht) weken is het zover: Dorpsfeest 2017 En dit jaar een bijzonder dorpsfeest omdat wij de 100ste verjaardag vieren. Daar wordt natuurlijk de nodige aandacht aan besteed en daar-

bij is de hulp van de dorpsgenoten, dus van jullie !, onmisbaar. Bij verjaardagen horen versieringen en zeker bij de 100ste verjaardag. Daarom doen wij een oproep aan alle dorpsgenoten om samen met je buren de straat of de wijk op een originele wijze te versieren. Denk daarbij aan een versiering waarbij de afgelopen honderd jaar in te herkennen zijn maar ieder ander origineel idee is uiteraard ook goed. En de feestcommissie stelt een vergoeding van maximaal € 100,- per versiering beschikbaar. Maar eerst wel een plan indienen om te beoordelen of het wel aan de voorwaarden voldoet. Dus direct maar “los” want de tijd vliegt en over acht weken is het al zover. Wat kunnen wij verwachten met het jubileumfeest. Op vrijdag 16 juni is om 11.30 de opening en om 13.00 uur beginnen de activiteiten voor de schoolkinderen. Om 16.00 uur is de opening van de tentoonstelling “100 jaar dorpsfeest” gevolgd door een gezamenlijke maaltijd met zoveel mogelijk dorpsgenoten in de feesttent. 's Avonds vanaf 20.00 uur is er een jubileumprogramma dat je niet wilt missen en als afsluiting natuurlijk een prima band. 4


Zaterdag 17 juni beginnen wij om 9.30 uur met een uitgebr eide brunch. Om 11.00 uur is er een “grootte activiteit” en om 13.00 uur begint het kaatsen voor de kinderen. Om 16.00 uur volgt er nog een activiteit en vanaf 21.00 uur staat de band “Freeway” op het podium. Zondag 18 juni is de tr aditionele leden kaatswedstr ijd. Vanaf 17.00 uur speelt “Van Geeft'm” in de feesttent tot ± 22.00 uur en dan is het jubileumfeest alweer voorbij.

Maar zover is het nog niet. Kom met een origineel idee voor een versiering en haal € 100,- op bij

de feestcommissie. Het beschikbare geld is beperkt dus kom snel met een plan. De feestcommissie en de jubileumcommissie 5


6


Speeltuin Koarnjum

In het vorige nummer van De Flapút is een publicatie verschenen, die vermeldde dat de werkgroep, die zich bezig heeft gehouden met het zoeken naar een nieuwe locatie voor de speeltuin de keuze heeft gemaakt voor “het grote grasveld met bomen op de kruising Joussenwei/Holwoartelstrjitte”. Het bestuur van Doarpsbelang JelsumKoarnjum bereikte echter geluiden dat er in de werkgroep minder eenduidig over deze locatiekeuze werd gedacht dan het artikel hierover deed voorkomen. Overleg door onze voorzitter met leden van de werkgroep heeft er in geresulteerd dat u bij deze editie van De Flapút een enquêteformulier vindt, waarop u kunt aangeven welke van de twee onderstaande mogelijkheden voor de locatie van speeltuin en panna-(voetbal-)kooi uw voorkeur heeft. .U kunt op dit formulier aangeven of u kiest voor: - speeltoestellen op de locatie Jeu de Boulesbaan en de panna-kooi tussen onze beide dorpen in op het terrein van DTD óf voor: - speeltoestellen op het grasveld met bomen aan de Wylde Tulpstrjitte en de panna-kooi op de locatie Jeu de Boulesbaan. Laat ons uw keuze weten vóór 15 mei. Formulier inleveren bij Auke Rijpstra, Martenawei 25. Bestuur Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum. 7


Wist u dat 

De Spoardyk een mooie natuurlijke aankleding heeft gekregen…

De kruidige weiden uitbreiden in het Koarnjumer Aldlân…

We uitkijken naar de nieuwe bewoners op Martenastate…

4 mei weer een herdenking is in Jelsum…

Een nieuwe plek gezocht wordt voor herplaatsing van onze speeltoestellen…

U middels een referendum mee kan beslissen…

U zich nog steeds via onze site kunt aanmelden voor buurtpreventieapp…

Maandag 6 november 2017 de jaarvergadering is

Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra Janna Prosé Mirjam van Heumen René Hofman Jaap Keizer

voorzitter secretaris penningmeester algemeen lid algemeen lid

Algemeen emailadres Ver.v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl 8


9


10


Meidielings De opbrengst van de collecte van de Hersenstichting in Jelsum en Koarnjum was €360,70 Lieuwkje Boomsma ——————————————————————————————-

4 mei herdenking Ook dit jaar wordt er weer een 4 mei herdenking gehouden op het kerkhof van Jelsum. De herdenking wordt gehouden op donderdag 4 mei te Jelsum. We komen om 19.45u bij elkaar bij de consistorie te Jelsum. Met vriendelijke groeten, Namens het bestuur van dorpsbelangen Voorzitter Dhr. A. Rijpstra ———————————————————————————— Beste leden van Doarsbelang Jelsum- Koarnjum, beste dorpsbewoners,

Via deze weg laat ik jullie weten dat ik 23/3 jl. mijn functie als bestuurslid van Doarpsbelang per direct heb neergelegd. Ik ben ook niet langer projectleider van de werkgroep Speeltuin. De werkgroep die probeert de speeltoestellen die nu nog bij Oan ‘t Skipperspypke staan een ander plaatsje te geven. Vrijwilligerswerk kost energie, maar zou ook energie moeten geven. Dat gaf het mij al langere tijd niet en dan kun je beter stoppen. Omdat de jaarvergadering pas in november is leek het mij handig iedereen via de Flapút op de hoogte te stellen van mijn tussentijds aftreden. Hartelijke groet, Wia van der Meer

11


Terugblik geslaagde uitvoering Vriendenkring!

12


13


Stinzenflora-activiteit 30 april bij Stinze Stiens Op 30 april heeft Stinze Stiens weer een stinzenflora-activiteit in het Pakhûs SOLO en de tuin. Een tuin met stinzenplanten ondergaat in het voorjaarsseizoen een permanente metamorfose. In de vroege lente is de tuin van Stinze Stiens bedekt met meanderende 'rivieren' van Sneeuwklokjes, paarse tapijten van de Bonte krokus en gele accenten van de Winterakoniet. De Lenteklokken spelen daartussen door. Daarna kleurt de tuin roze van de Holwortel en langzaamaan beginnen ook de Zomerklokken en de Kievitsbloemen, terwijl het blauw van de Sterhyacint ook nog goed te zien is. Sinds dit jaar is Stinze Stiens een mooie groep oranje Keizerskronen rijker op de plek waar vroeger het met riet gedekte tuinhuis stond en genoten kon worden van mooie zonsondergangen. Misschien zijn deze op 30 april nog te zien. Ook bloeit in april de ranke gele Bostulp die wij de 'Keningin fan de stinzeblomkes' noemen. Dit jaar is de tweede helft van het voorjaar relatief warm en laten de 'late bloeiers' zich ca. 14 dagen eerder zien dan normaal. Tot de late bloeiers behoren ook het Driekantig look, de Daslook en de Wilde hyacint. Intussen komt ook het Fluitenkruid boven en de Dagkoekoeksbloem. Deze horen bij dit type stinzenplantentuinen, waar het 'wild tuinieren' is. Ook de vruchtbomen komen in deze periode tot bloei. Op de derde ‘Open tuindag’ op 30 april kunt u om 13.00 u. luisteren naar een ‘Praatsje’ in het Pakhûs SOLO (toegang € 5 ontvangst met koffie/thee en iets erbij in het Pakhûs SOLO) en aansluitend is er een stinzenstruin door de tuin. Aanmelden is niet nodig maar het is wel raadzaam op tijd te komen, max. 35 personen. In het pand is een lift aanwezig. Het is beperkt toegankelijk voor rolstoelen. Van 14.00 – 16.00 u. is de tuin ook voor anderen open en is de toegang gratis. De tuin heeft negentiende-eeuwse zandpaden. De paden zijn smal en in het algemeen wel toegankelijk voor mensen met een rollator. Voor een rolstoel zijn ze minder geschikt. Wilt u uw bezoek combineren met een kijkje op andere locaties dan kunt u op de kalender van de Stinzenflora-monitor [ https:// www.stinze-stiens.nl/nieuws/ stinzenflora-kalender/ ] wekelijks zien welke stinzenplanten waar bloeien op verschillende landgoederen en in parktuinen. 14

Driekantig look en Wilde hyacint bij Stinze Stiens


15


Lezing door de SMAMF Zaterdagavond 29 april 2017: Lezing door Stichting Missing Airmen Memorial Foundation. door Douwe Drijver en Alexander Tuinhout. In de dagen voor 4 & 5 mei organiseert het kleinste huiskamertheatertje van noordwest Friesland een lezing van de S.M.A.M.F. over de luchtoorlog boven deze provincie in de jaren '40 - '45. Op deze avond worden door Alexander Tuinhout en Douwe Drijver twee 'crashes' besproken en toegelicht, namelijk de Short Sterling die neerkwam in de oorlogsjaren bij Blija en het neerstorten van de Halifax bij Spears. Ook worden de functie en de rol van vliegbasis De Fliegerhorst bij Leeuwarden in deze periode toegelicht. En uiteraard zal uitgebreid worden verteld over de activiteiten van de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation. Voor meer info over 'Luchtoorlog Friesland 1940 - 1945 ' zie deze site: http://www.luchtoorlogfriesland.nl/ De avond begint om 20.30 uur en de deur gaat open om 20.00 uur. De entree bedraagt â‚Ź10,- p.p. inclusief koffie/thee Alleen toegang na aanmelding op: bobdeboer@pinupsanddowns.com of op: 06-54763154 Van harte welkom op deze bijzondere lezing en met groet, van Bob de Boer @ De Wier 16


17


Alde foto’s Yn de doarpskwis fan 28 maart hie ik in fraach oer de namme fan it wenstee oan de noardkant fan de Koarnjumer tsjerke. Fan it antwurd, “De Baijert”, hie mannichien noch nea heard.

Mar hoe is men no oan dy namme kommen? Pytsje Brunner-Span fertelde my, út de oerlevering fan har heit Sjoerd, it folgjende: “De Baijert” wie it plak yn Koarnjum wêr’t de mûntsen harren bisten, dêr ‘t se mei op trochreis wienen, drinke lieten. Der wie drinken genôch, want op it plak wêr’t no de reinwetterbak sit, leit in grutte wel. Yn in publikaasje fan ds. Kalma wurdt neamd dat de betsjutting fan de namme slacht op in passant mei in net al te geunstige namme. Foar de skriuwwize fan “de Baijert” ha ik ek noch fûn “de Baijerd” en “de Buijert”. Op 27 juny 1796 wurdt” “de Bijer” onder Cornjum” – al wer in oare skriuwwize dus – te keap oanbean en op de Prekadastrale Atlas fan 1832 is te finen dat it perseel oan de súdkant fan it hûs yn eigendom is by Allardus Watzes Nicolaij (1829-1890).

18


Dizze man – hy wie troud mei Antje Johannes’ Fokkens, wie “guardenier”, in lytse bouboer of gernierker dus. Allardus Watses wie in soan fan Watse Klazes Nicolaij(1794-1867) en Trijntje Allardus’(tinklik hie se noch gjin famyljenamme). Allardus is yn 1890 stoarn yn Readtsjerk. Mooglik ha Sjabbe Dijkstra en syn frou Aafke Wassenaar- se wienen troud yn 1903 yn Ferwert- sa om ende by 1910 it spultsje kocht, want se ferhuzen doe nei Koarnjum. Op 11 maart 1934 – Sjabbe Dijkstra wie doe stoarn- gie Aafke nei Jelsum te wenjen en kamen Douwe Terpstra en syn frou Fetsje Dijkstra, de âlders fan Sjabbe en Hiltsje, op “de Baijert” te wenjen. Yn 1972 ha Sjoerd Rzn. Span en syn frou Lena Flapper it spultsje kocht en alhiel ferboud. No wenje Durk Hofman en Karin Grijpstra hjir al wer in tal jierren. Beeke Beeksma

19


Pearkebiljerten! Op 3 maart wie it wer sa fier: Pearkebiljerten! Oan belangstelling fan beide seksen is der op sa’n jûn eins noait gebrek. Spitigernôch wiene der dizze kear mar 12 froulju dy’t harren ynskreaun hienen foar dizze, altiten gesellige, jûn. Ik ha heard dat foar de oare kear de wedstriidlieding rekkent op dielname fan alle froulju! Dames, net bang wêze foar it meitsjen fan fouten of it net meitsjen fan dy sa winske karambole! Ek by de manlju wurde in hiel soad “miskleunen” makke! Yn de earste omloop lieten heit Wyb en dochter Wendy soan en broer Gert Wiep en syn maatsje Wietske ferdwine nei de ferliezersomloop. Datselde barde mei Eva en Peter, dy’t fan Hans en Griet, al rillegau Hans en Grietje neamd, “klop” krigen. Piet en Klaske hienen it fizier goed op skerp stean en soargen der foar dat Haakje en Sjoerd B. ek yn de ferliezersomloop belannen. En tsjin it oermachtige pear Pietsje en Albert hienen Korrie en Sjoerd v. H. net folle yn te bringen: dus ek dy beide waarden nei de ferliezersomloop stjoerd. Sa moasten Aukje B. en Klaas belies jaan tsjin Tineke en Andries E. Yn de famyljestriid tusken Dick U. mei Renske en Ina mei Jaap, lutsen Ina en Jaap oan it langste ein. Yn de 1-ste ferliezersomloop waarden Eva en Peter, Haakje en Sjoerd v.H. en ek Renske en Dick U. troch respektivelik Wietske en Gert Wiep, Korrie en Sjoerd v.H. en Aukje B. en Klaas feroardield ta it opbergjen fan de keu. Yn de 2-de omloop fan de ferliezers ferlearen Sjoerd v. H. en Korrie fan it duo Wietske en Gert Wiep. Aukje en Klaas troffen it: sy hienen in steand nûmer.

20


21


De finale moast dus spile wurde troch Aukje B mei Klaas en Wietske mei Gert Wiep. Gert Wiep makke as lêste spiler in ein oan de spannende partij. Utslach: 1-ste priis: Wietske Postema en Gert Wiep Hogerhuis 2-de priis: Aukje Bijlsma en Klaas Verhaag. Yn de winnersomloop moasten Wendy en Wyb de slach ferlieze tsjin it duo Hans en Grietje, stie it fizier fan Piet en Klaske tsjin Pietsje en Albert minder skerp as yn de earste omloop en stjoerden Ina en Jaap it pear Tineke en Andries nei hûs. Yn de twadde omloop fan de winners hienen de mazzelkonten Ina en Jaap in steand nûmer en moasten Hans en Grietje it opnimme tsjin Pietsje en Albert. Hans en Griet hienen lykas de persoanen út it mearke blykber ek goed iten, want it waard in tige spannende partij! Albert sette út ein mei in searje fan leafst njoggen karamboles! Op seker momint stienen A en P mei alve tsjin twa foar! Hans en Grietje seagen elkoar ris oan en wienen krekt like benaud as by de heks yn it mearke! Se seagen it hast net mear sitten! Mar sjoch dêr! Hans liet him fan syn bêste side sjen, helle moai op en Grietje makke de partij út mei in searje fan seis karamboles! Nei de finale yn de ferliezersomloop waard it sa stadichoan tiid foar de “grande finale”. En ek dat waard in spannende partij! Beide pearen moasten tolve karamboles meitsje. Se holden elkoar lange tiid yn lykwicht, mar by de stân fan tsien foar beide makke Griet de partij út! Utslach: 1-ste priis: Griet Beeksma en Hans Rijpstra 2-de priis: Ina Ubbels en Jaap Keizer 3-de priis: Pietsje Brunner en Albert Span

22


.

23


Konsintraasje...

Alle winners waarden bliid makke mei in moaie weardebon; men kin dus sels in passend kadootsje útsykje. Boppedat krigen de makkers fan de heechste searje, Albert Span mei njoggen en Griet Beeksma mei seis karamboles, elk in flesse wyn mei nei hûs. Bliuwt oer de wedstriidlieder in grut komplimint te meitsjen foar it flotte en plezierige ferrin fan de wedstriden. Goed healwei tolven wie alles oan kant en wie der noch wat romte foar “de tredde helte”. In tribuneklant, dy’t genoaten hat

24


25


26


‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum seizoen 2017/ 2018 

Sneon 7 oktober 2017. Tûzen triennen en Sanman & Sikke

Sneon 4 novimber Tryater

Sneon 25 novimber 2017 Paul de Haas en Marianne Makelaar

Sneon 16 december Kerststerren

Sneon 3 febrewaris 2018 Weima en van der Werf.

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf deTryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum,

It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prose 27


Biljartseizoen 2016 - 2017 Het biljartseizoen 2016-2017 zit er weer op, we gaan weer van de zomer genieten. De competitie was ook dit jaar weer spannend, alleen de nummer 1 liep er wat uit. De eerste 5 waren: 1e Dick Ubbels met 38 p. 2e Douwe Hoekstra met 35 p. 3e Jake van Nek met 34 p. 4e Albert Sinnema met 33 p. 5e Willem Fernee, ook met 33 punten. De hoogste serie was voor Piet de Vries met 17 caramboles. Hoogste gemiddelde was ook voor Piet de Vries met 1.68. Ook de afsluitende koppel wedstrijd was weer zeer spannend. En het eten op de laatste avond uit de WOK was weer prima verzorgd. De winnaars hier waren in de A klasse 1e Piet de Vries en Wilco Hankel met 6 punten en 108 caramboles 2e Beeke Beeksma en Rutger Bonnema met 4 punten en 129 caramboles en 3e was voor Albert Span en Klaas Verhaag met 4 punten en 128 caramboles. In de B klasse was de eerst prijs voor Peter Keizer en Evert Helfferich met 5 punten en 69 caramboles, 2e was voor Andries Engbrenghof en Bart Gietema met 4 punten en 77 caramboles en derde werden Henk Jan Rijpstra en Roel Kuipers en Jaap Keizer en Hans Rijpstra met 4 punten en 76 caramboles. De prijs winnaars in de C klasse waren 1e Henk Boorsma en Willem Fernee met 7 punten en 73 caramboles, 2e waren Dick Rijpstra en Wiebren Hogerhuis met 4 punten en 58 caramboles en de 3e was voor Goffe Hoekstra en Bob Rijpstra met 4 punten en 56 caramboles. Nu maar lekker vakantie houden en uitrusten voor het nieuwe seizoen, de start is weer de eerste week van september. Dick 28


Bazaarcommissie Britsum helpt Nepal In maart 2016 heeft stichting Nepal Pariwar van de Bazaarcommissie Britsum een mooie gift ontvangen van 400,-. Het bestuur heeft toen besloten om dit bedrag aan een apart project te besteden. Op dat moment was nog niet bekend wat het project zou worden.

Groep blinde en slechtziende kinderen met Corrie van der Meer, bestuurslid

In februari 2017, toen het bestuur een werkbezoek bracht aan de projecten in Nepal, ontstond het idee voor het aparte project. In het Blindhostel, welke door de stichting in 2003 is laten bouwen, wonen 26 blinde of slechtziende kinderen. Deze kinderen sliepen nog steeds op hun dunne futloze matrasjes uit die tijd.

29


Wat zou het fijn zijn om deze kinderen weer slaapcomfort te bieden. En dat gebeurde! We hebben persoonlijk 26 nieuwe matrassen gekocht. Nadat deze met een tuf-tuf waren bezorgd, hebben wij ze aan de kinderen kunnen uitdelen. En wat was het prachtig om, door deze speciale gift van de Bazaarcommissie Britsum, zoveel blijde gezichten te zien!

Het uitdelen van de matrassen 30


Maar de Bazaarcommissie heeft indirect nog meer voor onze stichting gedaan. In februari zijn ook 11 medewerkers van het bedrijf Interra uit Joure met ons meegegaan naar Nepal om een week lang aan onze lopende projecten te werken (zie www.interra-nepal.nl). EĂŠn van de medewerkers is voorzitter van de stichting Gered Gereedschap uit Wolvega. Deze stichting heeft in maart 2016 ook een gift van de Bazaarcommissie ontvangen. Van deze gift is o.a. gereedschap gekocht.

Het toevallige en bijzondere feit is, dat een gedeelte van dit gereedschap tijdens hun werkzaamheden in Nepal is gebruikt!!! Door jullie inzet hebben wij onze medemens in Nepal een meer menswaardig bestaan kunnen geven. Heel hartelijk bedankt hiervoor! Bestuur stichting Nepal Pariwar Ben en Corrie van der Meer te Jelsum 31


Túnmanswente Bijzonder Túndiner op 6 juni 2017! Dinsdag 6 juni vindt het laatste túndiner van dit seizoen plaats. We sluiten dan af met een groots festijn! Alle 21 koks die het afgelopen jaar bij ons het túndiner verzorgd hebben komen terug om de gasten van heerlijke hapjes te voorzien. We serveren een 21-gangen diner in en om Túnmanswente, bij slecht weer zitten we binnen. De prijs bedraagt € 17,50 inclusief een drankje. Leuk om met collega’s, familie of buren deel te nemen. Meld u nu alvast aan via informatie@tunmanswente.nl of telefonisch 058-2572190

Túnmanswente organiseert op woensdag 21 juni vanaf 21.00 uur een Midzomeravondverhalen ! Onder het genot van een hapje en een drankje voert de wandeling door het Koarnjummer bosk en kunt u op een aantal plaatsen in het bos genieten van Midzomeravondverhalen. Verhalenvertellers uit de kring ‘Vertellers in Friesland’ zullen die ten gehore brengen. Kosten zijn € 7,50 (inclusief hapje en drankje) Voor meer informatie en aanmelden voor deze avond kunt u contact opnemen met Túnmanswente. Telefoon 058-2572190 of informatie@tunmanswente.nl 32


33


Túnmanswente Data ouderenproject tot aan de zomervakantie: Dinsdag 9 mei 2017 Activiteit: spelletjes (sjoelen, biljarten, handwerken). Dinsdag 23 mei 2017 Activiteit: yoga / gym voor ouderen door Celesta Dijkstra! Dinsdag 13 juni 2017 afsluitende activiteit Vanaf 19 september zien we elkaar weer op dinsdagmiddag in De Bining en Túnmanswente.

Doarpshûs De Bining De theetuin is weer open! Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur (in de mei vakantie gesloten, wél in de weekenden open). Zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur en zondag van 10.30 tot 17.30 uur. U bent van harte welkom! 34


35


Afsluiting seizoen 2016/2017 damesbiljarten Wij, van dames biljartclub “De Stoaten�, kunnen terugkijken op een mooi seizoen en een leuke afsluitavond. Tijdens de afsluitavond waren er 15 dames die meededen. We speelden in drie poultjes van 5 personen. Iedereen kon dus vier keer spelen. In poule A zaten: Pietsje Brunner, Griet Beeksma, Wiepie Hoekstra, Wietske Postema en Korrie Nijdam. In poule B zaten: Klaske Span, Aukje Keestra, Aukje Bijlsma, Eva Verheijen en Haakje Stielstra. In poule C zaten: Renske de Boer, Riet de Haan, Tineke Helfferich, Wendy Hogerhuis en Jantje Wiersma. De spelregels werden uitgelegd en daarna gingen we snel biljarten, want er moesten heel veel partijen gespeeld worden. Door de strakke tijdsplanning waren we om 22.45 uur klaar met biljarten. De winnaars van de verschillende poules waren: In poule A: Wiepie Hoekstra. Ze kwam als laatste die avond binnen, gehaast en gestrest. Speelde haar partijen ontzettend goed en won ze allemaal. In poule B: Klaske Span En in poule C: hadden Renske de Boer en Jantje Wiersma beide 5 wedstrijdpunten. In de spelregels stond dat in dit geval de totale hoeveelheid gemaakte caramboules telden. Renske de Boer had 13 caramboules en Jantje Wiersma had 10 caramboules gemaakt. De prijs was voor Renske de Boer.

36


De eindstand van de competitie van 2016/2017: Op de 1e plaats: Eva Verheijen met 32 punten Een gedeelde 2e plaats: Pietsje Brunner en Wiepie Hoekstra met 30 punten. Gevolgd door 4 Wietske Postema 5 Aukje Bijlsma, Wendy Hogerhuis en Korrie Nijdam 8 Tineke Helfferich en Renske de Boer 10 Klaske Span 11 Haakje Stielstra 12 Ina Ubbels en Jantje Wiersma.. Aukje Keestra, Griet Beeksma en Riet de Haan hebben door omstandigheden niet genoeg partijen gespeeld en kwamen daarom niet in aanmerking voor de wisselbeker. Maar om het helemaal goed af te sluiten gaan we op 19 april nog uit eten bij het "Wok Paradijs" in Jelsum. Dus voor diegene die geen prijs hadden: “Niet mokken, maar lekker wokken” Groetjes van een “Stoat” _________________________________________________________

De ferneamde rabarber út Koarnjum is der wer! 37


Ensemble Super Librum Ad organum faciendum muziek voor middeleeuwse orgels, blokfuit en zang Ensemble Super Librum Marian van der Heide, Catalina Vicens, Jankees Braaksma

14 mei 2017, aanvang concert 15.00 u. Locatie: St. Vituskerk, Stiens Samen met de internationaal vermaarde Chileense organiste en percussioniste, Catalina Vicens, voert Super Librum, bestaande uit Marian van der Heide (sopraan) en Jankees Braaksma (blokfluit, portatief en middeleeuws orgel) een bijzonder programma uit in de St. Vituskerk van Stiens. De geschiedenis van de kerk gaat terug tot 1100. Het gezelschap speelt muziek uit de twaalfde tot en met de vijftiende eeuw. Er valt voor het publiek tijdens het concert veel te zien en te beluisteren: gespeeld wordt op een spectaculair middeleeuws orgel en carillon die gereconstrueerd zijn naar een afbeelding uit een dertiende-eeuws psalmenboek, een klein orgel naar een afbeelding uit de vijftiende eeuw in de St. Petronio kathedraal van Bologna, twee portatief (schoot) orgeltjes en blokfluit. De orgels en het middeleeuwse carillon zijn gebouwd door de bekende orgelbouwer Winold van der Putten. 38


De musici presenteren een verrassend programma: er klinkt niet alleen muziek uit de periode waarin de instrumenten zijn ontwikkeld, maar er wordt ook in ‘hedendaagse’ stijl ‘super librum’ gespeeld (geïmproviseerd), zie http://www.superlibrum.nl/ Stinze-Stiens/Pakhûs SOLO is zeer verheugd dat Catalina Vicens, mede dankzij een bijdrage van de Boelstra Olivier Stichting een bijdrage kan en wil geven aan dit concert. Haar indrukwekkende cv vindt u op: https://www.catalinavicens.com/ Reserveren via: http:// www.stinze-stiens.nl/ nieuws/agenda/ Toegangskaarten: € 17,50 bij reservering/betaling vooraf en € 20,- aan de zaal. Jongeren onder de 18 jaar: € 8,—

Foto rechts: Catalina Vicens. (Foto: © Martin Chang)

Foto links: Super Librum (Jankees Braaksma en Marian van der Heide) met Rutland orgel en carillon. (Foto: © Omke Oudeman)

39


Slotconcert van schoolmuziekproject in Britsum Dinsdag 11 april werd het schoolmuziekproject met koper én slagwerk van samenwerkingsschool 'de Swirrel' en brassband 'de Nije Bazún' in Britsenburg afgesloten met een bijzonder slotconcert. 58 leerlingen lieten horen wat ze afgelopen weken hadden geleerd tijdens hun kennismaking met muziek. Petra Dijkstra (slagwerk) en Piet van der Heide (koper), beide conservatorium afgestudeerd muziekdocent, hadden voor de voorjaarsvakantie een oriëntatieles slagwerk en koper van 3 kwartier aan de groepen 4, 5 en 6 gegeven. Na beide oriëntatielessen mochten deze leerlingen zelf aangeven of ze het slagwerk- of blaasproject wilden volgen. Na de voorjaarsvakantie hebben alle groepen wekelijks een half uur muziekles koperblazen of slagwerk gehad en hebben ze thuis hard geoefend. Op dinsdag 11 april werd dit schoolmuziekproject afgesloten met een gezamenlijk slotconcert in een vol Britsenburg. Alle andere leerlingen, leerkrachten van 'de Swirrel', ouders, pakes en beppes en belangstellenden waren hierbij aanwezig. Na al die weken oefenen was het eindelijk tijd voor het slotconcert waar 31 leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 op blaasinstrument o.l.v. Piet van der Heide en 27 leerlingen op slaginstrument o.l.v. Petra Dijkstra lieten horen wat ze geleerd hadden. In verschillende liedjes was te horen dat leerlingen zich bewust waren geworden van toonhoogte, toonsterkte en dat er ritmes gespeeld konden worden. Daarna liet een leerling op drumstel en vervolgens een leerling op cornet van brassband 'de Nije Bazún' horen hoe deze instrumenten klinken als je al een paar jaar op les zit. Het slotconcert werd afgesloten met een lied waarbij alle 58 leerling samen speelden. Prachtig om te zien hoe enthousiast iedereen was en wat leerlingen in zo'n korte tijd al kunnen leren!

40


Als een leerling graag koperblazer of slagwerker wil worden bij brassband 'de Nije Bazún' kan hij/zij na het schoolmuziekproject in groepsverband nog gratis proeflessen volgen bij één van onze muziekdocenten. Ook kinderen die niet aan het schoolmuziekproject hebben deelgenomen maar wel graag een blaasinstrument willen gaan bespelen of slagwerker willen worden bij Brassband 'De Nije Bazún' kunnen zich aanmelden voor muziekles. Voor informatie of aanmeldingen kunt u terecht bij: Daniëlle Boonstra-Boltjes (058-2570898 / dboonstra78@gmail.com).

Groep 4, 5 & 6 tijdens het slotconcert met Piet van der Heide en Petra Dijkstra in een vol Britsenburg.

41


'de Klank van Leeuwarderadeel 2017' Zaterdag 8 april was het dan eindelijke zover! Het solistenconcours 'de Klank van Leeuwarderadeel 2017' georganiseerd door de HaFaBra muziekverenigingen Brassband 'de Nije BazĂşn' - Britsum, Fanfare 'Crescendo' - Hijum en Fanfare 'Studio' - Stiens. Tijdens dit solistenconcours voor blazers, slagwerkers en kleine ensembles lieten 27 deelnemers verdeeld over 19 optredens in 10 verschillende divisies hun mooiste klanken horen. Piet Visser, muziekdocent, dirigent en bekend jurylid in de HaFaBrasector, beoordeelde de deelnemers op zijn/haar of hun muzikale uitvoering, dynamiek en nuancering, ritmiek en samenspel, techniek en klankgehalte (zuiverheid). Piet Visser was onder de indruk van het hoge niveau van de deelnemers en iedereen kreeg dan ook een 1e prijs (80 punten of meer). Aldus Piet Visser moet je als muzikant 15 dingen tegelijk kunnen doen en omdat de jeugdige deelnemers van Leeuwarderadeel slechts tussen de 6 en 13 jaar oud zijn, zijn de behaalde resultaten een hele prestatie. Alle deelnemers kregen een medaille, diploma en juryverslag en de kampioenen kregen ook nog een beker mee naar huis. Veel kampioenen van de Solistendivisies zijn leden of leerlingen van brassband 'de Nije BazĂşn': Jeugddivisie beginnend slagwerk: Anno Ingmar Boonstra - 84 punten Jeugddivisie slagwerk: Ynze Detmer Boonstra - 85 punten; Jeugddivisie beginnend blazers: Wilmer Haijma - 85 punten; Jeugddivisie B blazers: Rienk Jelle Luinstra - 84 punten; Jeugddivisie A blazers: Jorian Rutger Boonstra - 89 punten; 4e divisie blazers: Annejin Anjema - 86 punten; 2e divisie blazers: Annewiep Bloem - 80 punten.

Jorian Rutger Boonstra behaalde met zijn solo 'Declaration for trumpet' van Stephen Bulla het hoogste puntentotaal van de dag en ging als dagwinnaar met de schaal naar huis.

42


Niet alleen de kampioenen hebben het super gedaan maar ook de andere leden en leerlingen van brassband 'de Nije BazĂşn' want de onderlinge verschillen waren erg klein. We kunnen terug kijken op een prachtig solistenconcours waarbij mensen van verschillende leeftijden en niveaus samen een middag vullend programma ter gehore hebben gebracht. Brassband 'de Nije BazĂşn' is erg trots op de behaalde resultaten! _________________________________________________________

43


Vooraankondiging! Vrijdag- en zaterdagavond 22 & 23 december 2017 'Combi-avond @ De Wier in kerstsfeer' Met voor de pauze de Friese uitvoering “ It jierdeifeest fan juffer Sophie" van de beroemde één-acter "Dinner for One' en daarna genieten van heerlijke Friese blues in het huiskamertheatertje. “It jierdeifeest fan juffer Sophie” wordt gespeeld door Dety Rijpstra uit Koarnjum en Titus Sinnema uit Jelsum. Op beide avonden spelen na de pauze 'De Mûntsen fan'e Jagtlust': "Muzyk dy’t ferwant is oan de blues, muzyk dy’t jo fuortdaliks yn de besnijjing hat... muzyk dy’t jo net wer los lit!" Deze mûntsen hebben in januari van dit jaar een succesvol concert verzorgd in het gezelligste huiskamertheatertje van noordwest Friesland! De deur gaat open om 20.00 uur en het programma begint om 20.30 uur. De entree bedraagt €15,- p.p. Iedereen uit Koarnjum en omgeving ‘tige wolkom’! Let op: vol = vol, dus maar snel aanmelden bij Bob...! Graag voorkeur aangeven voor welke avond?! Dat kan via 06-54763154 of via bobdeboer@pinupsanddowns.com

44


Kalinder 29 april

Lezing

Luchtoorlog WO II

Theater De Wier Koarnjum

open 20:00u

4 mei

Herdenking

Consistorie

Jelsum

19.45

9 mei

Ouderenproject

Spelletjes/ handwerken

De Bining

15.00

23 mei

Ouderenproject

Yoga/bewegen

De Bining

15.00

6 juni

Groots Túndiner

21-gangen diner Túnmanswen- 17.30 te

21 juni

Verhalenavond

Midzomeravond Túnmansverhalen wente/bosk

21.00

7 oktober

It Nut

Tûzen triennen en Sanman & Sikke

De Bining

20.00

4 novimber

It Nut

Tryater

De Bining

20.00

25 novimber

It Nut

Paul de Haas en De Bining Marianne Makelaar

20.00

16 december

It Nut

Kerststerren

20.00

De Bining

45


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) Brandweer (niet urgent)

0900-8844 058-2576666

Huisartsen:

Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht : Dhr. Noordhoek :

058-2571969 058-2571254 058-2573572 058-2573407

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht Apotheek Stiens

0900- 112 7 112 058- 2572131

Het gebiedsteam Leeuwarderadeel elke wer kdag van 9.00 uur 12.30 uur bereikbaar in de Skalm. Telefonisch is het gebiedsteam van 9.00 uur - 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 058 - 58 53 790. E-mailen kan ook via info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u.

Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Palet: Thuiszorg en ver pleeghuiszor g Skilhiem, tel: 058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ , tel: 058-2330086 www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) 24 uur Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert: tel: 88-5180200 Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06-13866454 di. en do. 11-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9057 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: Joh. van der Galiën, Groningerstraatweg 214 D, 8921 TX Leeuwarden, til. 058-2667722 46


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd, op de even weken de groene container, op de oneven weken de grijze container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Oud papier: De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op donderdag. 47


Ferskiningsdata 2016/2017 Nรป.

Moanne

Kopij uterlik

Ferskining

367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378

Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

12-12-16 16-01-17 13-02-17 13-03-17 17-04-17 15-05-17 12-06-17 14-08-17 11-09-17 16-10-17 13-11-17 11-12-17

23-12-16 27-01-17 24-02-17 24-03-17 28-04-17 26-05-17 23-06-17 25-08-17 22-09-17 27-10-17 24-11-17 22-12-17

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite

www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag! 48


Tsjerken Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum Dei

Tiid

30 april

9.30

4 mei

19.00

7 mei

9.30

14 mei

9.30

Foargonger

Doarp / BysĂťnderheden

Ds.BuizerTchiengang

Nicolaastsjerke Koarnjum.

Genovevatsjerke Ds.M. Hulzebos Jelsum / dodenherdenking De Hoekstien Ds.M. Hulzebos Britsum / Bevrijdingsfeest school "De met Swirrel".

Mw. A.Stork

Nicolaastsjerke Koarnjum. Feesttent Britsum, m.m.v. de Nije BazĂşn

21 mei

11.00

Tentdienst

25 mei

9.30

De Hoekstien Ds.J.van Dijken. Britsum.

9.30

Dhr. H.D. van Egmond

28 mei

Johannestsjerke Britsum. 49


Redaksje 37ste jiergong nr. 371 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, G.Heeres112@upcmail.nl

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550 till: 2572600

Drukker:

KSB Repro Leeuwarden

E-mailadres:

doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Ibannummer.: NL98INGB0004348900 Fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde.

De folgjende Flapút ferskynt om-en-de-by 26-05-2017 De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 15-05-2017 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 50


51


52


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.