De Flapút oktober 2018

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Wynmoanne

Oktober 2018


WOUDSTRA BORGERS - IRENES BILDTSTAR Menno van Coehoornwei 27 Britsum, tel. 058 - 257 1670

Mondzorg Stiens 06- 215 929 51 www.mondzorgstiens.nl 2


Fan de Redaksje

Echt, de herfst is zo slecht nog niet…. Het planten- en dierenleven trekt zich terug. Wanneer je afstemt op deze cyclus dan ga je mee naar ‘binnen’. Ook de mensen trekken zich terug uit de ‘samenleving’, zijn meer naar binnen gericht. Bij de kachel, heerlijk languit op de bank met een goed boek, een mok chocomel met slagroom…. Wil je er toch even uit maar niet te ver weg? Bij Vriendenkring, It Nut, huiskamer theater @De Wier, De Bining of Túnmanswente kun je een gezellige middag / avond beleven. Wij wensen u een inspirerende herfst, Redaksje De Flapút 3


Doarpsbelangen Heeft u vragen of ideeën? U kunt ons altijd mailen! Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter Janna Prosé secretaris, Mirjam van Heumen penningmeester Germ de Jong algemeen lid Jaap Keizer algemeen lid Algemeen e-mailadres Ver.v. Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl

Wist u dat... 

De nieuwbouw aan de Hoatse de Jongstrjitte goede vorderingen maakt…

Er wild gekampeerd wordt bij ons in de dorpen…

Dit niet de bedoeling is…

We een hele mooie camping en camperplaats hebben…

Maandag 12 november 2018 de jaarvergadering is…

Vanaf 20 oktober de agenda op de site staat.

De energie werkgroep dan o.a. verslag doet van haar positieve resultaten…

4


Nieuwe inwoners in Jelsum Een vliegveld in je achtertuin, een drukke weg in je voortuin. Niet een droomplek voor iedereen maar tot nu toe wel voor ons. Wij, Eva & Michel, zijn bijna een jaar geleden komen wonen op de Bonnema pleats samen met onze 3 dochters. Mede met het idee om wonen en werken te combineren. Michel werkt op de vliegbasis en ik ben meubelmaakster. Voor mijn beroep is deze plek natuurlijk fantastisch. Veel ruimte om aan de slag te gaan (EEF.works). Ook Michel steekt graag zijn handen uit de mouwen en maakt kachels en bbqs van afvalmaterialen. Met onze hond worden fijne wandelingen gemaakt door het mooie Jelsum. We genieten hier met zijn allen van ons heerlijke thuis!

5


6


Vriendenkring Toanielselskip Vriendenkring Jelsum-Koarnjum-Britsum 1860 ----------------- 2018 Noch oan it genietsjen fan in prachtige nei simmer, binne wy alwer drok dwaande mei it kommend toanielseizoen. In spannend jier foar Anita Dijkstra, dy’t har lêste jier fan de rezjy oplieding yn giet. Yn maart sil se har eksamenstik op de planken fan de Bining bringe. We hoopje fansels op in soad stipe fan doarpsgenoaten. Jo kinne it stik bewûnderje op 22 en 23 maart 2019 yn de Bining yn Koarnjum. Mar foardat it safier is is de jeugd noch oan set. Sido, Annika, Willem, Esmee, Mirthe, Jelmer, Sylvia en Liese sille yn desimber it stik “sprookjes besteane net, mearkes wol” fan Bianca Wiersma spylje. Richt en Lieuwkje ha de toutsjes yn hannen. De útfierings binne op 7 en 8 desimber om 20:00 oere yn de Bining. Skriuw boppesteande data alfêst yn de aginda! Yn de folgjende Flapút folder mear ynformaasje. We hoopje dat we jim yn desimber en maart sjogge op ús toanieljûnen! Titus – Richt – Louis – Theun - Lieuwkje vriendenkring1860@hotmail.nl

7


Kleurplaat

8


9


10


Huiskamertheater De Wier Matineeconcert 'Helden Fan Hjir' Great Lake @ De Wier - Koarnjum, zondag 30 september 2018 Tijdens het Friese culturele project “Helden Fan Hjir” treden bijzondere acts deze zondagmiddag 30 september op in hun eigen stad, dorp of omgeving op, alleen of samen met andere lokale muziek- of amusements-acts. Dit kunnen bijvoorbeeld metalbands, singer-songwriters, fanfareorkesten, jongleurs of jonge blokfluitleerlingen van de muziekschool zijn, het maakt niet uit! Iedereen kan meedoen. Friesland Pop heeft daarom dan ook contact gezocht met huiskamertheater De Wier in Koarnjum om in te haken en mee te doen aan dit bijzondere project. Het oorspronkelijke idee komt trouwens uit Vlaanderen (België) waar dit initiatief een aantal keren succesvol heeft plaatsgevonden.

Deze middag zal het duo “Great Lake” uit Jelsum zijn opwachting maken in het gezellige huiskamertheater. Great Lake bestaat uit Sandra van der Meer (zang) en Kees de Groot (gitaar). De muzikale achtergronden en herinneringen van Kees en Sandra zijn totaal verschillend. De één werd grootgebracht met een topgitarist als vader: jazz, fusion en de muziek uit de jaren ’70, zoals Peter Frampton, Stevie Wonder, Frank Sinatra, Stan Getz en George Benson. De ander met de muziek van Abba, John Lennon, Simon and Garfunkel, haar grote idool Madonna, maar ook met Nederlandse en Franse chansons. Beide achtergronden vloeien deze zondagmiddag samen in een mooi luisterconcert waarin hun muzikale roots duidelijk naar voren komen. Muziekstijlen als pop, jazz, easy listening en chansons zullen dan ook de revue passeren.

Toegang alleen na opgave via telnr. 06-54763154 of via

bobdeboer@pinupsanddowns.com

Iedereen van harte welkom op deze middag @ De Wier! 11


Huiskamertheater De Wier

12


Wylstrjitte 2 9051 AX Stiens Tel. 058- 257 4411 info@middelsee-assurantiën.nl www.middelsee-assurantiën.nl 13


Huiskamertheater De Wier “De mythe fan it plattelân utinoar raffele”

“Us doarp, ons dorp, unser dorf, il nostro paese, nasza wioska”

“Reis mee door de provincie en on-

derzoek met TRYATER de mythe van het platteland. We komen op plekken waar je nog nooit bent geweest. We zijn te gast in bedrijven die hun wortels hebben in Fryslân, maar ook connecties hebben over de gehele wereld. Hoe werken wij eigenlijk in deze provincie? Maar we komen ook bij mensen thuis met gesprekken die we nog nooit hebben gevoerd en onderzoeken hoe het is om hier in Fryslân te wonen en te werken” Deze meertalige voorstelling maakt deel uit van het hoofdprogramma “Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018” en is ook geschikt voor niet-Friestaligen. Tryater speelt deze intieme voorstelling met een drietal acteurs in huiskamertheater De Wier in Koarnjum als een proloog op de voorstellingen die op verschillende bedrijfslocaties worden gespeeld in deze provincie. Deze verschillende voorstellingen kunnen los van elkaar worden bezocht!

“Doarp Europa, in reizgjende lokaasjefoarstelling” Huiskamertheater De Wier, Koarnjum Donderdagavond 18 oktober 2018 Aanvang 20.00 uur, deur open 19.30 uur De entree bedraagt €7,50 p.p. inclusief koffie/thee Kaarten zijn alleen te bestellen via https://tryater.nl/show/proloog-dorp-europa-in-de-huiskamer/ of via tel.058-2539550 (TRYATER, op dinsdag- en donderdagmiddag) 14


www.vellingaoptiek.nl

15


16


'It Nut' Jelsum-Koarnjum-Britsum Seizoen 2018 –2019  

 

Sneon 13 oktober 2018 Mûntsen fan 'e Jagtlust Muzykprogramma Sneon 22 desimber 2018 Krystprogramma Sneon 19 jannewaris 2019 Karin Sitalsing Lêzing Sneon 2 maart 2019 Hymphamp theater

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf de Tryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum, It Bestjoer Titus Sinnema, ponghâlder Joke Scheffer, skriuwster Haakje Stielstra Janna Prosé Email: itnutjkb@gmail.com / Facebook: it nut

In daalders plakje Tjem Tjoeg, de nieuwe camperplaats op een prachtige, groene plek aan de Dokkumer Ee. Deze zomer wist men de camperplaats al heel goed te vinden! 17


'It Nut' Jelsum-Koarnjum-Britsum 'De Mûntsen fan ‘e Jagtlust' op sneon 13 oktober 2018 Op kâlde grize klaai fan Noardeast-Fryslân, yn de nearenachthoeke oan ‘e noardkant fan Dockum, waard it lân yn de midsieuwen bewurke troch de mûntsen fan Kleaster Claerkamp fan De Geast. De stilte waard allinnich ûnderbrutsen troch it janken fan in hûn of in hjerststoarm dy’t oer de dizige greiden rôle. No, hûnderten jierren letter, hearre jo at jo yn dizze kontreien binne de muzyk fan “De Mûntsen fan ‘e Jagtlust”. Muzyk dy’t ferwant is oan de Blues, muzyk dy’t jo fuortdaliks yn de besnijjing hat……muzyk dy’t jo net wer los lit……..

18


De band waard oprjochte yn 2012 en komt it bêst ta syn rjocht yn in smûke omjouwing. De Mûntsen hawwe ek al in pear kear “live” spile yn Radio Froskepôle (te gast by Gurbe Douwstra). De Mûntsen spylje eigen nûmers lykas it bekende “De dei fan dyn libben”, mar sette ek Ingelsktalige nûmers oer yn it Frysk; bygelyks nûmers fan Johnny Cash, John Fogerty, REM, Tom Waits en J.J. Cale. 'De Mûntsen fan ‘e Jagtlust' binne: Jacob de Boer – sang en mûlharp Jacob is al mear as 25 jier in begryp yn Fryslân. Syn karakteristike stim kinne wy allegear fan bluesband Swiet & Bjuster dy’t bekend is fan de “Fordson Dexta Blues”. Letter wie hy sanger fan “Jawier”, in projekt mei ûnder oaren Wiebe Koudenburg. Jawier makke furore mei it nûmer “Sear”, in oersetting fan “Hurt” fan Johnny Cash. Theo Santema – bas Theo siet eartyds yn de bands “Smûk” en “Sozo” en wie ek belutsen by Jawier. Hy hat ek spile yn de sjonggroep “Gryn”, dêr’t Jacob sanger fan wie. Jaap Hijma – gitaar en dobro Jaap is neist gitarist ek de tekstskriuwer fan de band. De klassiker “Fordson Dexta Blues” is al 25 jier âld, mar noch altyd aktueel. Jaap set Ingelske nûmers oer yn it Frysk en besiket dan sa ticht mooglik by it orizjineel te bliuwen. Hy wie jierrenlang gitarist fan de Dochmarwatts, in cultband út Marrum. Hy skreaun foar dizze band nûmers lykas “Simmer yn Lichtaard” en “Nacht fan ‘e langste Dei”. Foar ynljochtingen kinne jo ús skilje: Jacob de Boer 0655-824540 Theo Santema 0612-625306 Jaap Hijma 0610-456509 E-mail: jhyma2012@gmail.com

19


Alde foto’s Skieppestâl fan Keestra yn 1938. Ik krige dizze foto tasjoerd troch de hear Rudolf. J. Wielinga mei as fraach derby of ik dizze stâl wol koe. Hy hie him opsocht yn de kolleksje fan de ryksstsjinst fan it kulturele erfguod. Ik fertelde him dat ik dizze stâl hielendal werkinde, alinne wie de foto yn spegelbyld. Dizze foto is yn spegelbyld by it ryksarchyf yn de kolleksje kommen en ik ha, sawol nei Wielinga as nei it ryksarchyf, de foto stjoerd sa as hij weze moast. Ik bin yn 1946 op de pleats mei de Simmerstâl berne en dizze foto is fan 1938. Dizze simmerstâl hie ek wol wat fan it uterlik fan in pleats út Drinte of Oeriesel.

.

20


Oan de sydkant is te sjen dat de bou net fan stien is. De stâl is opbouwd fan hekkelhûden, dat hjerstmis út de sleatten wei helle waard. De twadde, in loftfoto, lit sjin wer’t de âld stal stien hat, links fan de pleats.

Nei de Oarloch is de stâl ferstevige mei betonblokken. Dizze blokken binne yn dy tiid by it fleanfjild wei helle. Dizze sydkanten binne ek wer ferstevige troch hekkelhûden tusken de blokken yn te setten.

Yn dy tiid binne de ferskate blokken troch omwenjenden fan it fleanfjild weihelle. Dizze waarden ek wol brúkt as daamlizzers.

21


Alde foto’s

De skieppestâl skildere troch Douwe van der Heide

De stikken lân wiene behindich en it fee rún yn de simmertiid búten, foar elke daam moast dus wol in hikke stean. Yn de jierren 1950 wie it dak sa min en binne der golfplaten op kommen. Alline de foarkant wie doe noch mei reid bedutsen. It sil yn de jierren 70 fan de foarriche ieuw west ha dat de stâl mei wynstil waar ynstoart is. Hij koe net mear opknapt wurde. De lêste foto is fan in skilderij dat sa’n 30 jier lyn troch doarpsskilder Douwe van der Heide op my’n fersyk skildere is. Piet

22


23


Ontmoeten & Koken voor elkaar Start nieuw seizoen Ontmoeten & Koken voor elkaar De deelnemers en vrijwilligers van het Ouderenproject Jelsum-Koarnjum hebben in juni het seizoen feestelijk afgesloten met een rit in de Citytrain door Leeuwarden. Bij terugkomst in Koarnjum hadden de studenten van het Friesland College een uitgebreide High Tea klaarstaan in de tuin van Túnmanswente, een zeer geslaagde dag! Het was wederom een succesvol jaar, als activiteiten stonden afgelopen jaar o.a. op het programma: Zingen met Hendrikus Dijkstra, een lezing door wijkverpleegkundige Suzan van Veen van Thuiszorg Het Friese Land, Janna Prosé en Marian Makelaar uit Koarnjum kwamen vertellen over hun bedrijfje Vandaag Anders Eten. Het nieuwe jaar begon goed in het huiskamertheatertje De Wier in Koarnjum waar door Toanielselskip Vriendenkring JelsumKoarnjum-Britsum het stuk ‘It jierdeifeest fan juffer Sophie’ (Dinner for One) werd opgevoerd, een groot succes. In februari is bakker Aeltsje de Groot langsgeweest om te vertellen over haar project Bake for life, Sieds Boersma heeft een presentatie over vogels op het Noarderleech gegeven en in mei kregen we van erfrechtspecialist Hilda Dijksma een boeiende voorlichting over (levens)testamenten en schenkingen. Kortom een zeer gevarieerd programma, de vrijwilligers van het Ouderenproject proberen ook dit seizoen weer afwisselende activiteiten te organiseren. We zijn weer begonnen op dinsdag 18 september om 15.00 uur. (Om 14.00 uur gaat de handwerkgroep los). De bijeenkomsten vinden tweewekelijks plaats in Doarpshûs De Bining te Koarnjum waar we beginnen met een kopje koffie, aansluitend gaan we rond 17.00 uur gezellig met z’n allen eten in Túnmanswente. De ene keer staan spelletjes en biljarten op het programma, de keer erop zorgen we dat er een activiteit gepland staat. Wilt u zich aanmelden als deelnemer, neem contact op met één van onderstaande vrijwilligers: Aukje Keestra: 2572012, Yvon Wolfslag: 2153671 of Naomi Span-Hoogland: 2570765. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of heeft u een leuk idee voor een activiteit, ook dan kunt u contact met één van de vrijwilligers opnemen. 24


.

25


Programma ouderenproject

Doarpshûs De Bining 2 oktober 2018

Lezing over Martenastate door Tjitte Kamminga & Henk Popma

16 oktober 2018

Spelletjes / biljarten

30 oktober 2018

Talkshow! Nadere informatie komt later

13 november 2018

Spelletjes / biljarten

27 november 2018

Lezing over project in Tanzania door Johan Tamminga & Oebele van der Hoek

11 december 2018

Spelletjes / biljarten

18 december 2018

Verrassingsoptreden in Huiskamertheater De Wier

U bent vanaf 15.00 uur weer van harte welkom in Doarpshûs De Bining en aansluitend vanaf 17.00 uur in Túnmanswente waar we gezellig met elkaar gaan eten.

Het project is mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de provincie Fryslân (Iepen Mienskipsfûns), het Oranjefonds, het VSB fonds, Stichting het Old Burger Weeshuis, Stichting De Terpen, Dorpsbelang Jelsum/Koarnjum en Túnmanswente.

26


27


Túnmanswente Wist u dat…. van Túnmanswente  Er de afgelopen zomer veel overnachtingen zijn geweest in Bêd & Brochje  Dit voor onze oproepkrachten, vrijwilligers en personeel betekende: veel poetsen en bedden opmaken

 Ook in de theetuin het regelmatig een gezellige drukte was, even lekker onder de parasol of in de schaduw bijkomen met een verfrissing  Er heerlijke jams zijn gemaakt  Er courgettes in het zuur zijn ingemaakt  Yvon Wolfslag een andere baan heeft gekregen  Wietske Postema nu ons team versterkt

 Onze vrijwilligster Stien prachtige creaties heeft gemaakt van pompoenen  U bij ons kunt exposeren met uw schilderijen, foto’s etc.  Ook uw (bijzondere) verzameling kunt exposeren in de vitrinekast Zou u graag bij Túnmanswente willen exposeren, neem dan contact op met Beitske Homsma, telefoon 06-12743436.

28


TĂşnmanswente

Openingstijden najaar / winter Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

:8.30-16.30 :8.30-16.30 :8.30-16.30 :8.30-13.00 :8.30-13.00

uur uur uur uur uur

Vanaf 20 oktober tot medio april is de theetuin in de weekenden gesloten. En tijdens de herfst- en kerstvakantie. Kijkt u ook op onze website voor eventuele aanpassingen van de openingstijden www.tunmanswente.nl of bellen naar 058-2572190 / 06-12743436

29


Build & Be Het lijkt ons leuk om met een groep mensen vanaf 14 jaar ergens op de wereld iets voor een ander te kunnen betekenen. We hebben nog geen concrete plannen. We willen de handen uit de mouwen steken. Wil je meedenken in hoe, wat en wanneer, kom dan brainstormen op woensdag 10 oktober 2018 om 20.00 uur in De Bining in Koarnjum. Als je deze avond niet kunt, maar wel mee wilt doen dan horen we dat graag. Laat het ons weten via de mail buildandbe@hotmail.com of bel Lysbeth 058-2575855 of Dorien 058-2573641 Groeten namens de werkgroep BUILD & BE Inge, Nynke, Lysbeth en Dorien

Huiskamertheater De Wier Het Badalian Quartet

speelt kwartetten van Schubert, Haydn en Mozart Vrijdagavond 12 oktober 2018

Aanvang 20.30 uur, deur open 20.00 uur Entree â‚Ź12,50 p.p. inclusief koffie/thee en lekkere nootjes.... Toegang alleen na aanmelding op 06-54763154 of via bobdeboer@pinupsanddowns.com 30


Zeg het met BLOM‌ voor al uw gelegenheidsbloemwerk Langebuorren 45A Stiens, 058-250 4691, bloembinderijblom.nl

31


PEDICURE In mijn praktijk of ambulant. Behandeling op afspraak. Janna Prosé Aldlânsdyk 3, 9056 LK Koarnjum 06-22563553 jannaprose@planet.nl

32


De kanonskogel op Dekema State Dekema State en Europa In 1498 maakte het huidige Friesland deel uit van het Heilige Roomse Rijk. Albrecht van Saksen (1443-1500), bijgenaamd 'de kloekmoedige', was hertog van Saksen en werd door keizer Frederik III benoemd tot gouverneur van Friesland voor bewezen diensten. In Friesland waren conflicten tussen de Schieringers (o.a. Jelsum) en de Vetkopers (o.a. Leeuwarden). Omdat er nogal wat onrust was vroegen de Schieringers aan Albrecht om het bestuur over te nemen en werd hij stadhouder (verdrag van Sneek 1498). Dit was het einde van de 'Friese vrijheid'.

Ook stuurde Albrecht 30 soldaten naar Dekema State (toen nog Camstra State). Toen op Goede vrijdag 1498 de slotvoogd Rienck Camstra afwezig was gingen de soldaten uit verveling ruzie zoeken in Leeuwarden. Nadat ze een huis in brand gestoken hadden werden ze achtervolgd door woedende Leeuwarders. De State werd belegerd en beschoten met kanonnen. Vervolgens werd de State in brand gestoken en werden de soldaten de volgende dag opgehangen. De kanonskogel op het bureau van de Boekerij getuigt nog van deze gebeurtenis. Dekema State, Roelof Mellema

33


34


Dekema State en Europa Monumentenweekend 8-9 september jl.,

thema: Europa

foto's Nienke Dubbeldam

35


Het fruit van Dekema De fruitverwerking op Dekema State

Door het teloorgaan van de samenwerking van Dekema met een fruitfabriekje in De Wouden, kwam tuinbaas Wim al vroeg dit jaar met de vraag naar de vrijwillgers toe, wie het leuk zou vinden aan de fruitverwerking deel te nemen. Een aantal mensen meldde zich aan. Vol enthousiasme begon vrijwilliger Henk, voorheen in zijn werkzame leven produktontwikkelaar bij Campina, thuis met een proef van alle soorten fruit. Hij stelde voor elke soort fruit een recept samen met de gewenste dikte en suikergehalte. Voor het fruit in de pan belandde was er echter al veel werk verricht, zoals: het onderhoud aan de struiken, plukken en wassen van het fruit, de overige ingrediĂŤnten inslaan en de aanschaf van de jampotjes en deksels. Er waren natuurlijk ook de nodige ups en downs bij de verwerking. De vaatwasser werkte niet, een monteur werd ingeschakeld. De weegschaal was niet nauwkeurig genoeg, een professionele weegschaal moest aangeschaft worden. Een medewerker kreeg een brandwond bij het overgieten van de gelei in de zeef, dus kwamen er dikke handschoenen bij de volgende sessie. En omdat Jacomine haar stamppot stampertje niet voldeed, kwam er een grote stamper voor in de bovenmaatse pannen.

36


Maar het doorgaans drietallige team in de keuken op Dekema raakte steeds meer op elkaar ingespeeld op de wekelijkse fruitsessie en verwerkte uiteindelijk 175 kilo fruit. Van de eindprodukten werd het suikergehalte gemeten en dit kwam overeen met het vooraf beoogde.

Het suikergehalte van de gelei (het suikergehalte van het fruit zelf en de toegevoegde suiker samen) wordt hier gemeten met een refractometer.

Een refractometer

Er zijn witte bessen, rode bessen, zwarte bessen en pruimen verwerkt tot gelei, peren tot moes en appels tot moes en appelcake. Eén van de vrijwilligers heeft van iedere soort fruitgelei thuis al een heel potje uitgesmeerd: zóóó lekker!! Ook de moes en appelcake zijn zeer smakelijk. Dus spoedt u in een weekend naar Dekema, dit jaar is alles daar nog tot eind oktober te koop. Maar OP=OP…

37


Heeft u of weet u een leuk project? Rabobank Coöperatiefonds: heeft u of weet u een leuk project? Kent u iemand die betrokken is bij een project dat financiële ondersteuning kan gebruiken of bent u zelf bij een project betrokken waarvoor dit geldt? Lees dan snel verder. Wat is het Rabobank Coöperatiefonds? Dit is een fonds waarmee Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland verenigingen, stichtingen en instellingen in Leeuwarden en Noordwest-Friesland ondersteunt die een bijdrage leveren aan maatschappelijke en culturele initiatieven die de lokale leefomgeving verbeteren. Projecten insturen tot 1 november Voortaan keert het Coöperatiefonds twee keer per jaar uit. U kunt uw aanvraag voor dit jaar nog insturen tot 1 november. Lees de voorwaarden op onze website en bekijk of uw project in aanmerking komt.

Welke aanvragen komen in aanmerking? Vooral projecten die breed maatschappelijk zijn maken kans op een bijdrage uit het fonds. Denk aan een project waar meerdere verenigingen voordeel bij hebben. Betreft het een aanvraag op clubniveau dan is de Rabobank Clubkas Campagne wellicht passender. Meer informatie en de voorwaarden staan beschreven op www.rabobank.nl/lnwf.

38


F-16's vliegen tot middernacht

Vliegbasis:wij gaan weer avondvliegen. Piloten moeten oefenen om bij duisternis hun nachtzichtapparatuur goed onder de knie te krijgen. Vanaf maandag 8 oktober wordt er in de volgende weken gevlogen in de avond: week 41, 44, 45, 47, 48 en 50. Tijden van openstelling variĂŤren per week. De basis zal in geen van de gevallen echter open zijn na 00.00 uur.

39


Een goed gesprek

40


Een goed gesprek

41


Herfst

Regen

‘

Regen is een mooie kans om je liefde te ontmoeten En elkaar woest spontaan van dichtbij te begroeten Het enige dat je nodig hebt is noodweer hier en nu En een net iets te knusse eenpersoons paraplu

42


Hondenpoep in park Martena

Het park is vrij toegankelijk voor iedereen , ook voor de mensen met honden. Maar er gelden wel regels in het park, borden geven dat aan. Honden moeten aangelijnd zijn. De grootste ergernis van de vrijwilligers is de hondenpoep die ze achter laten in het park. Het is niet leuk om daar in te werken, maar er komen ook ouders met kinderen die daar in kunnen trappen. Wij als vrijwilligers hebben er voor gezorgd , dat er een honden poep afval bak geplaatst is. Deze staat op de oprijlaan naar de poort , en tegen over de inrit naar het parkeerterrein. Dus dat kan ook geen reden meer zijn om de poep te laten liggen. Een verzoek van de vrijwilligers park Martena aan de hondeneigenaren laat geen poep meer achter in het park. Dan kan iedereen met of zonder hond gebruik maken van het park , zonder dat ze in de poep stappen. En de vrijwilligers kunnen het onderhoud met plezier blijven doen. Vrijwilliger park Martena Dick Rijpstra

43


Kalinder Zon 30 sept.

Lûd fan de Middelsee, zie pag. 41

Zon 30 sept.

Matineeconcert Great Lake, luisterpop, Huiskamertheater De Wier, zie pag. 11-12

Di 2 okt.

Ontmoeten en koken voor elkaar, De Bining en Túnmanswente, zie pag.26

Wo 10 okt.

Brainstormen, Build & Be, De Bining, zie pag. 30

Vr 12 okt.

Klassiek concert Het Badalian Quartet, Huiskamertheater De Wier, zie pag. 30

Za 13 okt.

It Nut, Muzykprogramma De Mûntsen fan ‘e Jagtlust, De Bining, zie pag. 17-18-19

Di 16 okt.

Ontmoeten en koken voor elkaar, De Bining en Túnmanswente, zie pag.26

Do 18 okt.

Lokaasjefoarstelling Tryater, Huiskamertheater De Wier, zie pag. 14

Vr 19 okt.

Klaverjassen, De Bining, 19.45ur

Zat 20 okt.

Kastanjemiddag Dekema State, zie pag. 34

Zat 27 okt.

Wereldmuziek Pot, Baumgarten & Friends, Huiskamertheater De Wier, zie w ebsite

Di 30 okt.

Ontmoeten en koken voor elkaar, De Bining en Túnmanswente, zie pag.26

44


Tel. 06- 537 782 07

45


Wichtige tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Huisartsen

Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht:

058-257 1969 058-257 1254 058-257 3572

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen

Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens: 058-257 2131

Dorpenteam Noord

Na 1 januari 2018 heet Gebiedsteam Leeuwarderadeel voortaan Dorpenteam Noord. Het team blijft vanuit De Skalm in Stiens werken. U kunt daar iedere werkdag van 9.00 – 12.30 uur terecht. U kunt ook bellen. We zijn dagelijks bereikbaar via 14 058. Voor meer informatie over de dorpenteams kunt u kijken op www.lwdvoorelkaar.nl

Zorgaanbieders

Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net): 06-5177 9732 St. Palet (www.paletgroep.nl): 0900-321 3213 Het Friese Land (www.thfl.nl): 0900-8864 of 058-257 6306 Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200

Begraffenisferiening Eare en Plicht Jelsum-Koarnjum Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of Helpboade dhr. Joh. van der Galiën:

46

058-257 4388 058-266 7722


Ynformaasje foar ús ynwenners Vanaf 1 januari 2018 bent u inwoner van de gemeente Leeuwarden. Gemeentehuis Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden, tel. 14 058.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 19.30 uur. Wilt u direct geholpen worden? Maak dan vooraf een afspraak via www.leeuwarden.nl.

Vliegbasis Leeuwarden

058-234 6700 Vragen/klachten: luchtmacht.nl/geluidshinder 0800-022 6033 of invullen van het online klachtenformulier Vliegbewegingen: luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.

Zwembad It Gryn

Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl):

058-257 2400

***** Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval) Seerob 23, Stiens (online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’) 0900-210 0215 Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past kunt u naar de milieustraat brengen op maandag t/m vrijdag: 13-16.30 uur en op zaterdag: 9-13 uur.

Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval Aanmelden via www.omrin.nl of tel.

0900-210 0215

Afvalkalender Grijze container (Sortibak): op vrijdag 12 en 26 oktober Groene container (Biobak): op vrijdag 5 en 19 oktober Papiercontainer: op dinsdag na 18:00 uur op 2 en 30 oktober

47


Ferskiningsdata 2017/2018 Nรป. 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug. Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Kopij uterlik

Ferskining

11-12-17 15-01-18 12-02-18 19-03-18 16-04-18 14-05-18 18-06-18 20-08-18 17-09-18 15-10-18 12-11-18 10-12-18

22-12-17 26-01-18 23-02-18 30-03-18 27-04-18 25-05-18 29-06-18 31-08-18 28-09-18 26-10-18 23-11-18 21-12-18

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag!

48


Tsjerketsjinsten

Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum

Dei/Tiid

Foargonger

Doarp/Bysรปnderheden

07 oktober 09.30u

Ds. M. Hulzebos

Nicolaastsjerke Koarnjum Heilig Avondmaal

14 oktober 09.30u

Ds. M. Hulzebos

Genovevatsjerke Jelsum

21 oktober 09.30u

Ds. J. Bakker

De Hoekstien Britsum

28 oktober 09.30u

Ds. M. Hulzebos

Nicolaastsjerke Koarnjum

49


Redaksje 38ste jiergong nr. 386 Yvon Wolfslag, Swarte Singel 2, Koarnjum Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum

oplage 500 eksimplaren tel.: 2153671 tel.: 2572550 tel.: 0612743436

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl tel.: 2572600 Drukker: Rijnja Repro BV Leeuwarden E-mailadres: doarpskranteflaput@hotmail.com Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op banknûmer NL98 INGB 0004 3489 00 fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 26-10-2018 De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 15-10-2018 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com

50


51


Doarpshûs

De Bining

De Bining, it brûzjende sintrum fan de sosjale mienskip en it ferieningslibben yn en rûn Koarnjum In pân op in treflike lokaasje mei multyfunksjonele sealen, in bar en in keuken Yn De Bining binne jo te plak foar in gearkomst, feestjûn, resepsje, lêzing, presentaasje of kursus

By ynteresse kinne jo skilje mei Baukje vd Burg 058-257 4282 of maile nei baukje62@hotmail.com Webside:www.debining.nl Lokaasje: Wylde Tulpstrjitte 2 9056 PW Koarnjum 058– 257 1690

52


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.