Flapút November 2018

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Slachtmoanne

Novimber 2018


WOUDSTRA BORGERS - IRENES BILDTSTAR Menno van Coehoornwei 27 Britsum, tel. 058 - 257 1670

Mondzorg Stiens

06- 215 929 51 www.mondzorgstiens.nl 2


Fan de Redaksje Het is herfst, maar de eerste herfstdag moet nog komen. Wat treffen we het nog steeds met het weer. Alle buitenactiviteiten hebben het getroffen. De omslag zal nu echt wel snel komen. Dan kunnen we weer genieten van de binnen activiteiten van Vriendenkring, It Nut, huiskamer theater De Wier, Dekema State, Pakhûs Solo,

De Bining of Tûnmanswente. Over al deze activiteiten kunt u lezen in deze Flapút.

In onze dorpen zijn er sinds 27 jaar op 2 plaatsen bouwactiviteiten. In Jelsum vordert het al en in Koarnjum zijn ze sinds 2 weken bezig .

Voortgang bouwactiviteit in de H. de Jongstrjitte, Jelsum

3


Doarpsbelangen Heeft u vragen of ideeën? U kunt ons altijd mailen! Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter Janna Prosé secretaris, Mirjam van Heumen penningmeester Germ de Jong algemeen lid Jaap Keizer algemeen lid Algemeen e-mailadres Ver.v. Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl

WIST U DAT: De ouderendag in Skilhiem een succes was… De Nylânsdyk in Koarnjum vernieuwd is… De boerderij van Fam. Hettinga er geheid komt…

Maandag 12 november 2018 de jaarvergadering is… 4


Agenda doarpsbelangen

Agenda jaarvergadering 12 november 2018 20.00 uur De Bining 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Notulen vergadering 7 november 2017 4. Jaarverslag van de secretaris 5. Financieel jaarverslag van de penningmeester 6. Overleg Gemeente Leeuwarden 2018 7. Protocol dorpsbudget (zie deze Flaput) 8. Energie werkgroep 9. Speeltuin 10. Nieuw kandidaat lid – Sandra van der Meer

11. Rondvraag

Na de pauze: Gerard Veldman en Geert Verf ( vertegenwoordigers van Jelsum/Koarnjum en Marssum in het COVM en een vertegenwoordiger van de defensie. Update over het overleg COVM, aan te leggen geluidmeetnet en de F-35 welke in 2019 op vliegbasis Leeuwarden komt.

5


Dorpsbudget Jelsum-Koarnjum Inleiding De gemeenteraad van Leeuwarden heeft in de “Regeling subsidie wijkpanels en dorpsbelangen” een jaarlijks budget gereserveerd (voor 2019: € 706.340) om de leefbaarheid, in de breedste zin van het woord, in wijken en dorpen ten goede te laten komen. Daarnaast kan de subsidie besteed worden aan zaken, die het functioneren van een wijkpanel/ dorpsbelang ondersteunen. Hieronder kunnen vallen: vergaderkosten, kosten dorpskrant, ondersteuning van een wijkpanel/dorpsbelang en hostingkosten voor een website. Verdeling De verdeling van de subsidie vindt plaats naar rato van het inwonertal van de wijken/dorpen. Jelsum en Koarnjum vallen beide in de categorie 300-500 inwoners en kunnen daarmee aanspraak maken op € 7.300 per dorp.

• •

• •

• • • •

6

Kaders en spelregels Algemeen uitgangspunt: activiteit vindt plaats in de dorpen Jelsum en/of Koarnjum en is openbaar toegankelijk voor de inwoners van het dorp; Initiatieven dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid van de gemeenschap in de dorpen Jelsum en/of Koarnjum op het gebied van welzijn, cultuur(historisch) en gezondheid in de breedste zin van het woord. Het betreft bij voorkeur activiteiten die onderling contact en ontmoeting mogelijk maken en stimuleren dat mensen actief betrokken raken; Betrokkenen leveren een bijdrage in de vorm van een eigen bijdrage. Er is sprake van cofinanciering en/of sponsering van bij voorkeur minimaal 50%; een initiatief/activiteit wordt niet volledig gesubsidieerd; Activiteiten die duidelijk aan kunnen tonen dat er sprake is van een groot draagvlak (vraag) hebben een streepje voor; Het budget is bedoeld voor incidentele activiteiten. Structurele kosten en exploitatietekorten van organisaties worden niet vergoed. Ook voor het oprichten of in stand houden van organisaties is het budget niet bestemd; Er is sprake van draagvlak in dorp, wijk en/of buurt; Het initiatief is concreet en haalbaar; Het initiatief dient geen privé belang; Bewoners (groepen van bewoners) of organisaties uit Jelsum en/of Koarnjum zijn opdrachtgevers;


• • • •

• • • • •

• •

• •

Het initiatief is niet strijdig met de wet of gemeentelijke regelgeving en /of het algemeen belang Kosten van (extra) ingehuurde professionals die bij een activiteit worden betrokken, worden in principe niet gehonoreerd; Dorpsbudgetten zijn niet bestemd voor het in stand houden van organisaties. De te organiseren activiteiten mogen reeds bestaande activiteiten niet beconcurreren, overleg en samenwerking moet juist gestimuleerd worden; De opgenomen kosten van een aanvraag worden beargumenteerd en verklaard (er moet dus een reële begroting worden gepresenteerd); Na de toekenning van de bijdrage wordt een voorschot beschikbaar gesteld van 50%; De maximale bijdrage per activiteit is € 5.000, = , tenzij de ledenvergadering van Doarpsbelang Jelsum/Koarnjum een hoger bedrag vaststelt. Een initiatief komt eens per 5 jaar voor een bijdrage in aanmerking, tenzij de ledenvergadering van Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum een kortere periode vaststelt. Een instelling en /of groep initiatiefnemers komt eens per 5 jaar voor een bijdrage in aanmerking, tenzij de ledenvergadering van Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum een kortere periode vaststelt. De doorlooptijd van een project is maximaal een jaar. Daar waar deze spelregels niet voorzien in specifieke omstandigheden wordt door het bestuur van Doarpsbelang Jelsum- Koarnjum een beslissing genomen volgens de doelstelling van het dorpsbudget. Procedure Een budgetjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december; Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum stelt tijdig jaarlijks het te beschikken budget vast. Het is mogelijk dat Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum besluit een bedrag in een fonds apart te houden voor eventuele grotere evenementen en/of investeringen. De hoogte van dat budget mag nooit meer zijn dan het door de gemeenteraad van Leeuwarden vastgestelde jaarlijkse budget; Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum stelt jaarlijks een overzicht op van verstrekte subsidies en een overzicht van het bedrag dat per 1 januari `nog in kas zit`.

7


Dorpsbudget Jelsum-Koarnjum De aanvraag behandelprocedure en afrekening • •

• • • • • •

• •

De aanvraag voor een bijdrage uit het dorpsbudget moet digitaal ingediend worden op het daarvoor geldende aanvraagformulier vóór 1 oktober; Nadien binnengekomen aanvragen worden alleen op basis van budgettaire mogelijkheden behandeld. Mocht het budget inmiddels zijn vergeven, dan kan alsnog een toekenning onder voorbehoud plaatsvinden. Mocht vanuit de afrekeningen toch ruimte ontstaan, kan eventueel deels een subsidie worden uitgekeerd; Een aanvraag dient bij Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum te zijn ingediend voordat een activiteit plaatsvindt; In oktober behandelt de het bestuur van Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum alle aanvragen, neemt daarover een definitieve beslissing; Het bestuur van bestuur van Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum zal in haar vergadering van november over alle adviezen democratisch verantwoording afleggen; Uiterlijk voor 1 december volgt een terugkoppeling van besluit naar aanvrager; de aanvrager ontvangt maximaal 50% voorschot van het toegekende bedrag; Uiterlijk binnen 1 maand na afloop van een activiteit zal de aanvrager een gespecificeerd overzicht verschaffen van de daadwerkelijke kosten en inkomsten en kan de eindafrekening plaatsvinden. Voor de overzichtelijkheid is het daarom nodig dit overzicht te baseren op de eerder ingediende begroting. Dit geldt voor alle toekenningen, ongeacht de hoogte van het bedrag. Indien er zich tijdens de uitvoering wezenlijke wijzigingen voordoen zal de aanvrager onverwijld Doarpsbelang JelsumKoarnjum hiervan in kennis stellen.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 oktober 2018.

8


9


10


Utfeartferiening “Eare en Plicht”

Utfeartferiening “Eare en Plicht” Jelsum/Koarnjum Utfeartferiening “Eare en Plicht” Jelsum/Koarnjum is ûntstien op 19 juny 1998 út in fúzje tusken de útfeartferienings “Orde en Plicht” út Koarnjum en “De Laatste Eer” út Jelsum. “Orde en Plicht” út Koarnjum waard oprjochte op 12 novimber 1917 en “De Laatste Eer” waard oprjochte op 22 desimber 1913. As feriening binne wy oansletten by de Federaasje fan Utfeartferienings yn Fryslân, welke wer oansletten is by Nardus, in lanlikke bekoepeljende organisaasje.

Wa sitte der yn it bestjoer? Simon van der Zee Djoke Postma Douwe Heslinga Brigitta Jorritsma Geert de Jong

Foarsitter Skriuwer Fice-foarsitter Fice-skriuwer Skathâlder

Wa binne ús boades? Wiepie Hoekstra Johannes van der Galiën Hans van der Galiën

Fêste boade Helpboade Helpboade

Wat hâld it lidmaatskap fan in útfeartferiening yn? Lykas by eins alle ferienings betelje jo kontribúsje foar it lidmaatskap. Dit is in leech bedrag, mar jo krije hjir in hiel soad foar werom. Yn it earste plak komt ien fan de boades fan de feriening jo helpen mei it regelje fan allegear saken lykas in kiste, advertinsje yn de krante, rouwkaarten, en blommen. Sy dogge dit mei in mear minskliker maat en boppedat in stik goedkeaper dan de kommersjele ynstânsjes lykas Yarden, Monuta of Dela. Sy binne lykwols tige bedreaun en profesjoneel yn it bystean fan de neibesteanden.

11


Utfeartferiening “Eare en Plicht” Jo kinne der foar kieze alle rekkens nei de feriening stjoere te litten. De feriening betellet alles foar jo en stelt ien oersichtlike nota op foar de neibesteanden. Gjin gedoch mei rekkentsjes dy’t fuortreitsje kinne of dy’t jo ferjitte kinne. Jo hawwe wol wat oars oan de holle. Om’t jo by it libben troch de kontribusje in potsje opbouwd hawwe krije jo oer de úteinlike nota in ledenkoarting. Tink der wol om, dit dekt net de totale kosten oer in útfeart. Mar eins de grutste reden om lid te wurden fan in útfeartferiening is de ‘ûnsichtbere’ koarting. In útfeart dy’t regele wurd troch in feriening is substansjeel goedkeaper foar de neibesteanden dan in útfeart dy’t regele wurd troch in kommersjele ynstelling. Dit komt trochdat in feriening faak koarting krijt op bepaalde saken lykas in kiste of drukwurk. Ek beginne de kommersjelen fuort mei in bepaald bedrach, wêr’t se noch neat foar dogge. Dêr komme de reguliere kosten dan noch by. Jo binne dus mear lid foar jo neibesteanden dan foar josels. Ik bin al (fier) oer de 18 jier, kin ik noch wol lid wurde? Jawis! Der binne meardere moochlikheden om lid te wurden nei jo 18e. Jo kinne der foar kieze om jo yn te keapjen yn de feriening, it te beteljen bedrach is dan ôfhinklik fan jo leeftiid. Ek kinne jo lid wurde sûnder jo yn te keapjen, by ferstjerren krije jo dan in persintaazje fan de ledenkoarting. It persintaazje is ofhinklik fan jo leeftiid. Ynformearje nei de mooglikheden. Ik bin lid fan in útfeartferiening yn in oar doarp, troch ferhúzing wenje ik no yn Jelsum of Koarjnum. Moat ik no oerstappe? Dat hoecht net, mar dat kin wol. Ynformearje nei de mooglikheden Hoe kin ik lid wurde? Troch kontakt op te nimmen mei de skathâlder, Geert de Jong. Dit kin troch in e-mail te stjoeren nei geertdejongfryslan@gmail.com, troch te skiljen op 06-42 355 325 of in brief te stjoeren nei “Eare en Plicht” Boarskulp 20, 9051 ML Stiens. Wy ha fan jo neadich jo namme, geslacht, bertedatum, adresgegevens en rekkennûmer.

12


13


14


Utfeartferiening “Eare en Plicht” Oprop oan besteande leden: Bern ûnder de 18 jier fan leden binne autmoatysk en fergees lid fan de feriening. Mar net alle bern (fan ûnder de 18 jier) binne bekind of oanmeld by it bestjoer. Wy roppe alle leden dan ek op om nei te gean at alle leden fan de húshâlding opjûn binne by it bestjoer. Ha jo twyfels at jo bern bekind binne, nim dan kontakt op mei de skathâlder.

Meidielings De landelijke collecteweek Nierstichting in september was een groot succes! In Jelsum-Koarnjum-Britsum is een prachtig bedrag opgehaald van €692,68 Alle gevers bedankt voor de bijdrage en alle collectanten voor hun inzet!! Collectant gemist? Het is mogelijk een donatie over te maken naar NL70INGB 0000088000. Of sms NIER naar 4333 en doneer eenmalig €2,00. Wilt u zich ook inzetten voor deNierstichting? Collecteren kost maar 2 uurtjes van uw tijd. Meld u aan als collectant. mail naar mirjamvanheumen@gmail.com Of bel 06-29452912. Mirjam van Heumen Coördinator Nierstichting Jelsum-Koarnjum-Britsum

15


Túnmanswente Expositie schilderijen Vanaf 16 oktober 2018 mag ik, Margo vd Werf, mijn abstracte schilderijen exposeren in Túnmanswente Koarnjum. In het jaar 2000 ben ik in Koarnjum komen wonen en in 2012 ben ik begonnen met het schilderen en het maken van kaarten. Mijn kunstwerken zijn gemaakt vanuit mijn gevoel, fantasie en intuïtie. Geniet van een wereld van kleur en fantasie.

Winkel Cadeaubonnen Een cadeaubon is altijd leuk om weg te geven. Wij hebben cadeaubonnen, voor zowel de winkel als voor een overnachting Bêd & Brochje, Dinerbon en High-Tea. Cadeau Wilt u eens een bijzonder cadeau weggeven, wij maken graag iets voor u met streekproducten. Kom kijken en maak een afspraak over de inhoud en de prijs.

16


Gespot

Gespot….. jonge ree bij de Genoveva Tsjerke Koarnjum

17


Australië en Friesland Tijdens onze reis door Australië werden we af en toe aan Friesland herinnerd. In de plaats Melbourne staat een informatiebord met betrekking tot immigranten. Ook Friezen zijn naar Australië geëmigreerd in de jaren 50 en 60. Maar de opvallendste informatie gaat over de talen die in Nederland worden gesproken. Dit is Nederlands en Fries!!!

We kwamen ook een fokbedrijf van Friese paarden, annex vakantie accommodatie, tegen. Hier kun je verblijven en het fokprogramma volgen.

18


Ook de Holstein koeien zijn daar bekend.

In Melbourne kwamen we nog een opvallende straatnaam tegen: Keats Street. Ben en Corrie van der Meer

19


IJsclub meiinoar ien Het bestuur van IJsclub Meiinoar Ien nodigt haar leden hierbij uit voor de jaarvergadering op dinsdag 27 november 2018 om 19:30 uur in De Bining te Koarnjum AGENDA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Opening Mededelingen en ingekomen stukken Notulen vorige jaarvergadering 27-11-2018 Jaarverslag 2017/2018 Financieel verslag 2017/2018 Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Sippie Hansma Er zijn nog 2 vacatures. Kandidaten kunnen zich tot 27 november aanmelden via email: sippie.hansma.1966@icloud.com 8. Planning activiteiten komend Seizoen 9. Evaluatie geen contributie 2017/2018 10. Rondvraag 11. Sluiting Het bestuur

20


Wylstrjitte 2 9051 AX Stiens Tel. 058- 257 4411

info@middelsee-assurantiën.nl www.middelsee-assurantiën.nl 21


‘It

Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum seizoen 2018/ 2019

•  •  • 

Sneon 22 desimber 2018 Krystprogramma Sneon 19 jannewaris 2019 Karin Sitalsing Lêzing Sneon 2 maart 2019 Hymphamp theater

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf de Tryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum, It Bestjoer Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prose

Email: itnutjkb@gmail.com Facebook: it nut

22


www.vellingaoptiek.nl

23


Alde foto’s “Leeuwarder Melk Inrichting “ officieel gestart. In knipsel mei dizze tekst is dizze kear de paadwizer foar myn stikje yn dit nûmer fan ús doarpskrante.

Yn koarte trekken kaam de LMI sa ta stân: Yn ‘e hjerst fan 1955 naam de Condens in stik as sân Leijmpf fabriken oer. As gefolch dêrfan waard it fabryk fan Berltsum opheven. Doe waard troch de fabriken Ljouwert en Jelsum, dy’t yn ‘e mande mei Berltsum oant doe ta de konsumpsjemolkefoarsjenning foar Ljouwert fersoarge hienen, besletten gear te wurkjen. Op seker moment foel it beslút ta algehiele konsintraasje oer te gean en in hypermoderne molkeynrjochting te bouwen. It fabryk “de Emmakade” moast dêrfoar ôfbrutsen wurde. Op 25 maart 1957 gie de earste peal fan de nijbou de grûn yn. Der waard goed trochpakt en op 5 juny 1959 waard de earste molke bij it nije fabryk oanfierd. It wie in tige moderne fabryk wurden en it stie doe oan de spits fan alle ferlykbere bedriuwen. Op 26 novimber 1959 folge de offisjele iepening troch de boargemaster fan Ljouwert, de hear A v.d. Meulen. Hij die dat troch it botteljen en it dêrnei oanbieden fan in flesse molke oan de presidente fan it “Algemeen Vrouwencomité tot Opbouw”, mefr. Kuperus-Kooy. De priis foar it nije bedriuw, jo kinne jo dat hjoed de dei hast net mear foarstelle, wie doe 3 miljoen gûne. Dat wie doe fansels in heap jild, mar op it mêd fan bygelyks de produksje fan konsumpsjemolke waard yn ien klap in efterstân fan sa’n 25 jier ynhelle! Der wiene doe 150 man personiel en 34 molkesutelders yn leantsjinst en der waard oan sa’n 100 selsstannige sutelders levere.

24


25


26


Alde foto’s Dat it bedriuw oan de spits stie docht ek al bliken út it feit dat se de lânlike primeur hienen mei de produksje fan de krekt al neamde “bottelmolke” Dizze molke- de wat âldere lêzers ûnder ús sille dit noch wol witte - waard, om it langer hâldber te hâlden, levere mei in swart plastic jaske oer de flesse. Bij de iepening waard der doe ek pleite foar de ynfiering fan de molkefoarsjenning op ‘e skoallen. De omskeakeling nei de papierferpakking foar de molkeautomaten wie in wichtige betingst; oars soe it fierstente djoer wurde. Wat miskien noch wol in nijsgjirrich nijtsje is, is dat sa’n bytsje fanôf dy tiid de konsumpsje fan de yoghurt in grutte flecht naam. De brijsoarten wiene op harren retoer. Yoghurt bestiet al tûzenen jierren, mar waard oan it begjin fan de 20-ste ieu werûntdutsen troch de wittenskipper Metsjnikow dy’t de âlderdom fan in protte Bulgaren taskreau oan de konsumpsje fan yoghurt. Yn 1919 waard yoghurt foar it earst kommersjeel op ‘e merk brocht troch in sekere Carasso. De soan (Daniël) dy’t eins altiten troch syn heit “Danone” neamd waard, hat letter it bedriuw sterk útwreide. Dat is him, as wij ris rûnsjogge yn de kuolfitrines fan de supermerk net min ôfgien. De foto toant de súdgevel fan it fabryk oan de Willem Lodewijkstrjitte. De noardgevel lei oan de Emmakade, it plak foar de molkeoanfier mei de auto of boat.

Beeke Beeksma

27


Dekema State Dekema Lezing

donderdag 22 november 2018, kerk Jelsum Johan de Haan ‘gedroomd verleden’

‘Erfgoed en cultuur’, zo zei de Koning in de Troonrede, ’laten ons zien waar we vandaan komen, houden ons een spiegel voor in het heden en zijn zo van grote betekenis voor de toekomst van ons land’. Daarmee verwoordde het kabinet een gedachte die al minstens anderhalve eeuw oud is: erfgoed laat ons zien wie ‘we’ zijn. Maar erfgoed, zeker als het om gebouwen gaat, verandert voortdurend. Als het al niet wordt gesloopt, verandert het gebruik, wordt het aangepast, gerenoveerd, gerestaureerd, etcetera. De spiegel die we ons zelf voorhouden, ondergaat dus telkens gedaanteverwisselingen. En zo kunnen dus ook onze opvattingen veranderen over ‘waar’ we vandaan komen, over onze veronderstelde identiteit en wat we daarvan belangrijk vinden. Deze lezing wordt georganiseerd door de Vereniging Vrienden en Vriendinnen van Dekema State 28


Dekema State als levend erfgoed De wijze waarop Dekema State de afgelopen eeuw is bewoond en gebruikt, laat dit alles op perfecte wijze zien. De ontwikkeling van buitenplaats naar huismuseum vond niet als vanzelf plaats. Door alle veranderingen in gebruik en eigendom is Dekema echter bij uitstek als ‘levend erfgoed’ te beschouwen: in zijn lange geschiedenis weerspiegelde het huis verschillende opvattingen over wat de moeite van het gebruiken, behouden en tonen waard is. Door een beschouwing van de gedaanteverandering van met name het interieur van de state in de afgelopen eeuw beoogt de spreker de veranderende denkbeelden over erfgoed in de afgelopen eeuw te illustreren. Over de spreker Johan de Haan Studeerde in Groningen en deed onderzoek naar Groninger interieurs in de vroegmoderne periode, waarop een promotie volgde in 2005. Werkte daarna onder meer bij het Atelier Rijksbouwmeester als adviseur monumenten en is sinds 2017 als hoofdconservator verbonden aan Museum Paleis Het Loo in Apeldoorn. Hij is daarnaast bekleder van de bijzondere leerstoel Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid vanwege de Ottema-Kingma Stichting en bestuurlijk actief, onder meer bij Vereniging Hendrick de Keyser in Amsterdam.

Aanvang: 19.30 uur, kerk Jelsum Toegang: vrijwillige bijdrage Aanmelden gewenst: e-mail: info@dekemastate.nl of telefoon: 058 - 257 00 20 29


Dekema State oktober/november Oktober was een prachtige maand, zelfs –tot het schrijven van dit stukje– aan de droge kant. Ook bij Dekema State begint de gracht nu te dalen! Verder hebben we dankzij de prachtige structuur van de grond weinig echte last van het afgelopen droge seizoen gehad. Enkele minder belangrijke struiken en vorig jaar aangeplante nieuwe bomen hebben het loodje gelegd, de borders zagen er hier en daar wat verdroogd uit, maar er zijn geen beeld bepalende bomen verloren gegaan.

Op het terrein worden momenteel een paar projecten aangepakt, die typisch najaarswerk zijn: • de pluktuin waar de boeketten voor de state worden geplukt gaat op de schop, zo nu en dan moet dat. In oktober kunnen de planten nog even aanslaan voor de winter. • De hoek tussen de pluktuin en het nieuwe bos wordt ook gereorganiseerd; er zijn wat struiken uitgespit en verplaatst naar het boerderij terrein, de grond wordt verbeterd en volgend jaar kunnen de bloemendames hier ook uit oogsten.

30


Dekema State november 3 november Natuurwerkdag Dit jaar gaan we snoeiwerk doen; wil je deze zaterdag de handen uit de mouwen steken en meedoen geef je dan op via Landschapsbeheer Friesland In een ander artikel kunt u de uitnodiging lezen voor de Dekema Lezing op donderdag avond 22 november aanstaande, georganiseerd door de Vereniging Vrienden en Vriendinnen van Dekema State in de kerk van Jelsum. Vanaf november zijn we voor groepen nog opengesteld voor publiek tot half december, maar kan er niet meer een los bezoek aan Dekema State worden gebracht., tenzij je bereid bent het minimale groepstarief te betalen. Op kantoor en met diverse werkgroepen zijn we nu alvast aan de slag voor het nieuwe seizoen 2019. Ook de groeps-aanvragen voor het volgende seizoen druppelen weer binnen.

Ook hebben we weer verse honing voorraad. Samen met de eigen jams kunnen we hier leuke cadeaupakketjes van samenstellen in diverse prijsklassen, maar uiteraard kun je ook alleen de losse producten bij ons ophalen.

31


Vriendenkring Sa’t jim yn de foargeande Flapút lêze kinnen ha is ús jeugd begjin septimber útein set mei de repetysjes fan de ienakter “sprookjes besteane net, mearkes wol” fan Bianca Wiersma. Sido, Annika, Willem, Esmee, Mirthe, Jelmer, Sylvia en Liese binne drok dwaande sich it ferhaal, wat him yn it mearke-recycle-bosk ôfspilet, eigen te meitsjen. De útfierings binne op 7 en 8 desimber om 20:00 oere yn de Bining. Ek Titus Sinnema en Albert Sinnema sille 7 en 8 desimber op de planken, hja spylje “De stille besoarger”, de rezjy hjirfan is yn hannen fan Anita Dijkstra. Skriuw de data fêst op de kalinder sadat jim dit net misse!

Wy wolle jim ek noch witte litte dat wy moandei 19 novimber ús jiergearkomste op de kalinder ha. De aginda foar dizze jûn stiet op de oare side. Wy hoopje dat we jim moetsje op de jiergearkomste!

Titus Sinnema Richt van der Velde Louis Hooghiemstra Theunis Dijkstra Lieuwkje Boomsma

Kontaktadres skriuwster: Richt van der Velde, Lieuwe Jellingastrjitte 29, 9055 MX Britsum e-mail: vriendenkring1860@hotmail.nl

32


.

33


Vriendenkring

Toanielselskip “Vriendenkring” hâldt de jiergearkomste op: Moandei 19 novimber 2018 plak: doarpshûs De Bining te Koarnjum oanfang: 20.00 oere AGINDA 1. Iepening 2. Ynkommen stikken en meidielings 3. Ferslach jiergearkomste 13 novimber 2017 4. Jierferslach fan de skriuwster Jierferslach fan de ponghâlder. Ferslach kaskommisje en beneaming nije kaskommisje Bestjoersferkiezing: Ôfgeand en net wer te kiezen: Richt van der Velde. Bestjoer stelt foar as nije kandidaat: Sytske Nicolay. Tsjinkandidaten kinne harren melde oant in heal oere foar oanfang fan de gearkomste by de skriuwster. SKOFT 7. Oersjoch winterskoft 2018 / 2019 8. Omfraach 9. Sluting It bestjoer

34


35


Stage in China Het verslag van Aron Hansma uit Koarnjum van Facebook Aron Hansma studeerde, 2017-2018, een tijd in China, een flink eind van huis maar ook flink geweldig als we hem zo horen. Bij de meesten HBO opleidingen bestaat er een kans om een deel van je studie buiten Nederland te doen. Grijp die kans zouden we zeggen! 爱它

Zoals jullie weten zit ik nu al een aantal maanden voor mijn minor in China. Ik heb nog niet veel met jullie kunnen delen doordat de Chinese overheid veel websites blokkeert zoals Facebook en Google. De afgelopen maanden heb ik veel mooie dingen meegemaakt in China maar wil ik graag één ervaring met jullie delen zodat jullie een beeld krijgen van mijn tijd hier. Voordat ik naar China ging vroeg ik nog aan mijn vader of ik voor de zekerheid mijn voetbalschoenen mee zou nemen voor het geval ik een balletje ging trappen, hij zei tegen mij: natuurlijk moet je ze meenemen overal ter wereld wordt gevoetbald, zodoende gingen ze dus mee de koffer in. Eenmaal in China en na een week acclimatiseren en bijgekomen te zijn van de cultuurshock, toch maar met mijn voetbalschoenen en Newcastle shirtje aan naar het voetbalveld en hopen dat ik mee mocht doen. Eenmaal aangekomen op het veld werd ik aangekeken alsof ik een of andere Alien was, iedereen keek me aan en wees naar me als iets wat ze nog niet gezien hadden (best wel een grappig moment). 36


Nadat ik zelf eerst ook even de kat uit de boom had gekeken net als zij, stapte er een jongen op me af met de vraag of ik ook mee wou doen, met de gedachte om te gaan voetballen was mijn antwoord natuurlijk ja en had ik mijn gewenste resultaat. Vanaf dat moment hoorde ik bij de groep studenten die altijd iedere avond voetballen, en kreeg ik binnen een week er wel 50 nieuwe vrienden bij.

Zo werd ik dus uitgenodigd of ik mee wou spelen met een groot toernooi tussen de universiteiten hier in Guangzhou (en dat zijn er aardig wat met een populatie van 13 miljoen mensen) met het schoolteam van de universiteit. Het mooie aan de universiteiten hier is dat ze sport en ontwikkeling zeer belangrijk vinden, dus de school gaf het team een budget om kleding vervoer en eventueel beloning na winst aan. Na een groepsfase en 2 gespeelde rondes te hebben gewonnen bereikte we de finale van het toernooi. Zo’n dag is vergelijkbaar als een wedstrijd als in Nederland alleen net wat anders. Allereerst wordt je wakker in December en schijnt de zon en is de temperatuur 20 graden buiten, vervolgens komt het hele team bij elkaar en eten we gezellig met zijn allen wat in de kantine. Vervolgens lopen we met zijn allen naar de schoolgate waar een oude voor Nederlandse begrippen verrotte bus op ons staat te wachten met de coach schreeuwend in het chinees naar ons te roepen dat we weer eens te laat zijn. Na een busreis van 2,5 uur door de stad zijn we aangekomen op het sportcomplex waar de finale wordt gespeeld. Overal zijn vriendenteams aan het spelen met zelf opgezette wedstrijden omdat ze geen voetbalclubs kennen zoals wij in Nederland.

37


Ook zijn er geen kleedkamers aanwezig bij de accommodaties dus iedereen kleed ze langs het veld aan en bereid zich voor. Doordat de wedstrijd om de 3e en 4e plek ook nog moet worden gevoetbald voor het toernooi zijn we genoodzaakt om de warming up op het basketbalveld te doen op de stenen. Uiteraard kan de wedstrijd pas beginnen na het Chinese volkslied en de officiĂŤle opkomst en een voorstel ronde. Ook deze finale wordt gewonnen door met 4-3 te winnen, met 3 goals en 1 assist in deze wedstrijd en een totaal van 5 goals in het hele toernooi ook nog de prijs gewonnen voor meest waardevolle speler. Maar het belangrijkste de school heeft de beker.

Deze ervaring kenmerkt mijn verblijf in China doordat ik zoveel goede vrienden heb kunnen en mogen maken doordat we 1 ding gemeen hadden met elkaar, namelijk voetbal. Het maakt niet uit waar je ter wereld bent, hoe je eruitziet of wat voor taal je spreekt. Voetbal verbroedert! Mensen in China zijn zeer warme, sociale en behulpzame mensen die elkaar van misgunnen juist elkaar alles gunnen. 38


Zeg het met BLOM‌ voor al uw gelegenheidsbloemwerk bloembinderijblom.nl

Langebuorren 45A Stiens, 058-250 4691,

39


PEDICURE In mijn praktijk of ambulant. Behandeling op afspraak. Janna Prosé Aldlânsdyk 3, 9056 LK Koarnjum 06-22563553 jannaprose@planet.nl

40


Kerstpakkettenactie 2018 Kerst Wat zullen we dit jaar doen met kerstmis. Eten we thuis en dan wel bij wie? Wordt het vlees dit jaar of gaan we voor vis? Het is zo leuk dat ik iedereen weer zie. Dit zijn de problemen bij ons dit jaar. Die zijn toch maar heel erg klein, Want wij zijn dit jaar gezellig bij elkaar en dat is toch wel heel er fijn Maar terwijl wij bij de kerstboom zitten met een goedgevulde maag, zijn eer mensen die buiten pitten, ook als is de temperatuur zo laag. Oh ja we denken wel aan die mensen met in ons hand een glaasje wijn en we zullen hun ook het beste wensen, maar voelen wij ook hun pijn? Ook wij kunnen hier iets voor betekenen. Geef een bijdrage voor een kerstpakket, Kunnen we op uw steun rekenen? Dan hebben meer mensen met kerstfeest pret.

Beste mensen, Ieder jaar krijgen de meesten van ons een kerstpakket. Als dorpsgemeenschappen willen wij ook dit jaar graag een mooi kerstpakket samenstellen voor onze dorpsgenoten in Britsum, Koarnjum en Jelsum met een minimuminkomen, zodat ook zij iets extra’s krijgen voor de feestdagen. U kunt uw gift doneren op IBANnummer NL61 ABNA 0450 2235 07 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te BritsumKoarnjum-Jelsum. Alvast heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid. Wij wensen u allen gezellige en gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2019. Hartelijke groeten, Diaconie Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum 41


Concerts & More De Wier

42


Op zondagmiddag 4 november 2018 komt een bijzondere voorstelling naar de huiskamer @ De Wier 5 in Koarnjum: DE GRENS Het klimaat verandert, de zee komt eraan, de zeedijk, onze vertrouwde grens is niet hoog genoeg, wij gaan kopje onder! WAT DOEN WE? Verhuizen we naar Drenthe, naar België? Komen er nieuwe grenzen? Zijn we dan nog Friezen? Spreken we nog Fries? De Grens start met een informatie bijeenkomst over de veranderingen in het klimaat en wat dat voor ons betekent. Al heel gauw blijkt dat de organisatoren het niet met elkaar eens zijn … De Grens is een originele, Friese, theatervoorstelling over ons. Onze identiteit en het geworstel met de taal. Sprankelend, interactief, serieus en komisch. Wat hebben we nog, wat verliezen wij en waar ligt de grens? Spelers en regisseur hebben de voorstelling gemaakt naar aanleiding van ingezonden stukken in regionale kranten en interviews met mensen op straat. Mis dit niet als je wilt weten wat er om gaat in het hart van (de) Friezen! Regie: Theo Smedes Spelers: Wybe Koldijk en Thijs Meester Productie: Stichting Breinroer Aanvang 15.00 uur, deur open 14.30 uur. Entree €12,50 incl. koffie/thee en ... lekkere nootjes! Toegang alleen na aanmelding op tel. 06-54763154 of via bobdeboer@pinupsanddowns.com

43


Martenastate Inrichting stinzenflorabos De inrichting van het oostelijk gelegen nieuw aan te leggen stinzenflorabos aan de Aldlânsdyk vordert gestaag. Dit tot voor kort onherbergzame terrein van Staatsbosbeheer ondergaat een metamorfose. In dit van origine aangeplante productiebos geeft het nieuwe wandelpad de bezoeker al veel variatie, op meerdere plekken is ruimte gecreÍerd waardoor de belevingswaarde toeneemt. Er ontstaat een afwisseling in de vorm van het lopen in het bos met lichtere open plekken of ineens aan de buitenrand zicht over een open en wijds landschap. Ovaalvormige takkenrillen voegen zich op enkele plekken langs het padenpatroon. Binnen deze takkenrillen worden de eerste tapijten van stinzenflorabollen aangelegd.

In de komende maand zullen de eerste duizenden bollen worden geplant. Leerlingen van basisscholen uit Britsum en Stiens zullen daarbij de helpende hand bieden. Dit najaar zullen ook nog enkele bomen en struiken worden geplant zodat ook het groene aanzicht gevarieerd is. Ook zullen enkele zitbanken worden geplaatst om gelegenheid te bieden al het fraais aandachtig te kunnen bekijken. Net als het landschapspark is deze nieuwe wandelomgeving vrij toegankelijk, een openstaand toegangshek zal een vriendelijk welkom oproepen. 44


Wilt u het volledige ontwerp en beplantingsplan van de uitbreiding met stinzenflorapark en -singel bekijken - opgesteld door Stefien Smeding en Jan Jelle Jongsma van It Fryske Gea, daarbij bijgestaan door de naast betrokken adviseurs dan verwijzen wij u graag naar www.martenastate.nl/nieuws

Stinzenflorasingel De nieuwe stinzenflorasingel ligt aan de noordzijde van het huidige landschapspark en heeft aan beide zijden een waterloop. Deze singel maakt straks onderdeel uit van het totale wandelnetwerk. Het eindbeeld zal bestaan uit voornamelijk inheemse beplanting met een gelaagdheid van bomen, struiken en een kruidenlaag met stinzenflora. De robuuste windbreker met doorkijkjes en zichtlijnen van en naar de naaste omgeving geven dan weer een andere beleving. Nagedacht wordt over het inrichten van een beperkt uitloopgebied voor honden. Elders blijft de noodzaak beslist aanwezig om de hond aangelijnd te houden, echter in deze singel kan wellicht een uitzondering gaan gelden.

45


Martenastate Vrijwilligers Hoewel alle werkzaamheden in park en naaste omgeving gemakkelijk in woorden kunnen worden uitgeschreven, is er elke keer weer de grote tevredenheid dat vele vrijwilligers het werk licht maken. Onze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Zich onverplicht, onbezoldigd en belangeloos inzetten geeft veel voldoening. Het plezier waarmee de werkzaamheden worden verricht, illustreert dat de band met Martenastate een stevige is. Nieuwe belangstellenden worden trouwens met veel genoegen welkom geheten. Er zijn al huisartsen die “meerdere eetlepels vrijwilligerswerk� per week voorschrijven voor een goede balans tussen geest en lichaam!

46


Presentatie nieuw boek Op 2 november a.s. zal tijdens een besloten feestelijke bijeenkomst in de Nicolaaskerk de presentatie plaatsvinden van het nieuwe boek over Martenastate, dit keer een bewonersgeschiedenis. Het boek bevat veel interessante feiten en een unieke historische duiding over bewoners en omwonenden en hun verhoudingen en omstandigheden gedurende de achterliggende eeuwen. De auteurs/ samenstellers Tjitte Kamminga en Henk F. Popma, enkele gerenommeerde gastauteurs en uitgever Louw Dijkstra van Wijdemeer kunnen trots zijn op het eindproduct. Met deze geschiedschrijving wordt ook een bijdrage geleverd om ook historisch feitenmateriaal voor komende generaties veilig te stellen.

Natuurkampeerterrein Nu het kampeerseizoen is afgelopen, kan worden vastgesteld dat er in de achterliggende periode op ons natuurkampeerterrein nog nooit zoveel gasten zijn verwelkomd. Meerdere achtereenvolgende weken waren alle plaatsen bezet. De reden is bekend. De overweldigende belangstelling voor Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 heeft ook gasten getrokken die vanaf het kampeerterrein een of meerdere van de culturele hoogtepunten in stad en provincie hebben bezocht. Bij navraag bleek dat ook met deze extra drukte het karakter van het terrein als onveranderd werd beschouwd: een kleinschalig terrein met goede sanitaire basisvoorzieningen, veel rust, natuur en historie. Bij vertrek werd meerdere malen verteld dat de ervaringen zo goed zijn geweest, dat een terugkeer volgend jaar werd overwogen. Goed om te horen. 47


Kalinder Vrij.

2 nov

Eddie Mulder, solo gitaar Huiskamertheater De Wier zie pag. 42

Zat

3 nov

Natuurwerkdag Dekema State zie pag. 31

Zon. 4 nov

Toneelvoorstelling De Grens Huiskamertheater De Wier, zie pag. 43

Vrij.

Pakhûs Solo, zie pag 48

9 nov

Ma

12 nov

Ledenvergadering Doarpsbelangen zie pag. 5

Ma

19 nov

Ledenvergadering Vriendenkring zie pag 34

Do

22 nov

Lezing Dekema State zie pag. 28

Di

27 nov

Ledenvergadering IJsclub zie pag. 20

Vr. en zat. 7-8 dec.

Vriendenkring zie pag. 32

Zat. 22 dec

It Nut zie pag. 22

Pakhûs Solo Op 9 november zal de wereldpremière zijn in Pakhûs SOLO in Stiens van het bijzondere renaissanceorgeltje, gereconstrueerd naar een intarsia (houtinlegwerk) in San Quirico d’Orcia (It.). Het orgeltje zal bespeeld worden door de zeer actieve internationaal bekende musicus Catalina Vicens. Smelbrêge 6 (Doktershûs/Vlaskamptún) Smelbrêge 9 (Pakhûs SOLO) 9051BH Stiens 0653718024 e-mail: stinze.stiens@icloud.com twitter: @MonumentStiens facebook: Stinze Stiens www.stinze-stiens.nl 48


Tel. 06- 537 782 07

49


Wichtige tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Huisartsen

Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht:

058-257 1969 058-257 1254 058-257 3572

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen

Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens: 058-257 2131

Dorpenteam Noord

Na 1 januari 2018 heet Gebiedsteam Leeuwarderadeel voortaan Dorpenteam Noord. Het team blijft vanuit De Skalm in Stiens werken. U kunt daar iedere werkdag van 9.00 – 12.30 uur terecht. U kunt ook bellen. We zijn dagelijks bereikbaar via 14 058. Voor meer informatie over de dorpenteams kunt u kijken op www.lwdvoorelkaar.nl

Zorgaanbieders

Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net): 06-5177 9732 St. Palet (www.paletgroep.nl): 0900-321 3213 Het Friese Land (www.thfl.nl): 0900-8864 of 058-257 6306 Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200

Begraffenisferiening Eare en Plicht Jelsum-Koarnjum Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of Helpboade dhr. Joh. van der Galiën:

50

058-257 4388 058-266 7722


Ynformaasje foar ús ynwenners Vanaf 1 januari 2018 bent u inwoner van de gemeente Leeuwarden. Gemeentehuis Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden, tel. 14 058.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 19.30 uur. Wilt u direct geholpen worden? Maak dan vooraf een afspraak via www.leeuwarden.nl.

Vliegbasis Leeuwarden

058-234 6700 Vragen/klachten: luchtmacht.nl/geluidshinder 0800-022 6033 of invullen van het online klachtenformulier Vliegbewegingen: luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.

Zwembad It Gryn

Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl):

058-257 2400

Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval) Seerob 23, Stiens (online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’) 0900-210 0215 Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past kunt u naar de milieustraat brengen op maandag t/m vrijdag: 13-16.30 uur en op zaterdag: 9-13 uur.

Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval Aanmelden via www.omrin.nl of tel.

0900-210 0215

Afvalkalender

Grijze container (Sortibak): op vrijdag 9 en 23 nov Groene container (Biobak): op vrijdag 2, 16 en 30 nov Papiercontainer: op dinsdag na 18:00 uur op 30 okt en 27 nov

51


Ferskiningsdata 2017/2018 Nรป. 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug. Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Kopij uterlik

Ferskining

11-12-17 15-01-18 12-02-18 19-03-18 16-04-18 14-05-18 18-06-18 20-08-18 17-09-18 15-10-18 12-11-18 10-12-18

22-12-17 26-01-18 23-02-18 30-03-18 27-04-18 25-05-18 29-06-18 31-08-18 28-09-18 26-10-18 23-11-18 21-12-18

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag!

52


Tsjerketsjinsten

Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum Dei/Tiid

Foargonger

Doarp/Bysรปnderheden

04 nov. 09.30u

Ds. D. Schreurs

Genovevatsjerke Jelsum

11 nov. 09.30u

Ds. M. Hulzebos

Nicolaastsjerke Koarnjum Oogstdienst

18 nov. 09.30u

Ds. J. K. Bolt

Nicolaastsjerke Koarnjum

25 nov. 09.30u

Ds. M. Hulzebos

De Hoekstien Britsum Laatste zondag kerkelijk jaar

53


Redaksje 38ste jiergong nr. 387

oplage 500 eksimplaren

Yvon Wolfslag, Swarte Singel 2, Koarnjum Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum

tel.: 2153671 tel.: 2572550 tel.: 0612743436

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl tel.: 2572600 Drukker: Rijnja Repro BV Leeuwarden E-mailadres: doarpskranteflaput@hotmail.com Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op banknûmer NL98 INGB 0004 3489 00 fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 23-11-2018 De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 12-11-2018 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com

54


55


Doarpshûs

De Bining

De Bining, it brûzjende sintrum fan de sosjale mienskip en it ferieningslibben yn en rûn Koarnjum In pân op in treflike lokaasje mei multyfunksjonele sealen, in bar en in keuken

Yn De Bining binne jo te plak foar in gearkomst, feestjûn, resepsje, lêzing, presentaasje of kursus By ynteresse kinne jo skilje mei Baukje vd Burg 058-257 4282 of maile nei baukje62@hotmail.com Webside:www.debining.nl Lokaasje: Wylde Tulpstrjitte 2 9056 PW Koarnjum 058– 257 1690

56


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.