doarpskrante-flaput december 2018

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Wintermoanne

Desimber 2018


WOUDSTRA BORGERS - IRENES BILDTSTAR Menno van Coehoornwei 27 Britsum, tel. 058 - 257 1670

Mondzorg Stiens 06- 215 929 51 www.mondzorgstiens.nl 2


Fan de Redaksje Beste dorpsgenoten en andere lezers, Dit is het laatste nummer van 2018, een jaar waar in Friesland, maar zeker ook in Jelsum-Koarnjum veel gepasseerd is. U kunt het nalezen in het jaarverslag van Jaap Keizer verderop in dit blad. En nog is er genoeg te beleven in onze dorpen. We hopen dat allen met plezier en voldoening terug kunnen kijken naar alle activiteiten van dit jaar.

foto Bob de Boer

Nieuwjaarswensen / Nijjierswinsken Voor het volgende nummer kunt u weer uw Nieuwjaarswensen voor uw dorpsgenoten insturen. Graag voor 10 december a.s.

3


Doarpsbelangen Heeft u vragen of ideeën? U kunt ons altijd mailen! Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter Janna Prosé secretaris, Mirjam van Heumen penningmeester Germ de Jong algemeen lid Jaap Keizer algemeen lid Algemeen e-mailadres Ver.v. Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl

In memoriam Rutger Bonnema Dinsdagavond 13 november 2018, de stoel van de wedstrijdsecretaris aan De Bining stamtafel bleef leeg…………………. Een markant en geliefd persoon met veel passie voor biljarten, cijfers en de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling, is zaterdag 10 november zonder afmelding van ons heen gegaan. Voor leden en bestuur van biljartvereniging Jelsum-Koarnjum was hij de spil en zal zijn gemis groot zijn. Als wedstrijdsecretaris heeft hij vele jaren op uiterst correcte wijze leiding gegeven aan de competitie. Het wedstrijdrooster wist hij ieder jaar naar een spannend einde te brengen. Zijn inzicht en voorspellingen van mogelijke potentiële kampioenen kwamen dikwijls uit. Door uitgekiende planning toe te passen in het wedstrijdrooster, werd door hem de beslissingswedstrijden om het kampioenschap bewaard voor de slotavond van de competitie. Een grootmeester met cijfers zonder al te veel poespas. “Waarom een duur wedstrijdschema?, dit is ook te maken op de deksel van een gebaksdoos”.

4


Rutger was meer een man van op de achtergrond. Maar tijdens de prijsuitreikingen aan het einde van het biljartseizoen koos hij zijn moment. In zijn jaarlijkse “eindejaartoespraak” liet hij met onevenaarbare droge humor namen van vele biljarters de revue passeren. Uiteraard had hij aandacht voor de kampioen, maar de bijzondere waardering en aanmoedigingsprijs deed hem veel meer. Dit zegt veel over hoe Rutger als persoon in het leven stond. De waardering voor al het geen wat Rutger voor biljartvereniging JelsumKoarnjum heeft betekend is niet op de achterkant van een gebaksdoos te beschrijven. We zullen Rutger ontzettend missen en blijvend herinneren als een man met een hart van goud, die ondanks alles wat hij heeft meegemaakt, altijd zichzelf is gebleven. Peter Keizer

*1-9-1953

† 10-11-2018

5


6


Doarpsbelang Jaarvergadering Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum 12-11-2018 50 personen aanwezig, afmeldingen van Dhr. H. Jansma (erelid), Jannie Atsma (CDA) en Ursula de Voogt (PvdA).Van de politieke partijen zijn aanwezig: Klaas Hoekstra (GrL) en Folkert Dijkstra (FNP). In plaats van na de pauze spreken onze gasten voor de pauze. Dit jaar zijn plv. basiscommandant luitenant-kolonel Ronald van der Jagt en Anton den Drijver uitgenodigd. Ook zijn een aantal vertegenwoordigers van andere dorpen rond de vliegbasis aanwezig. Ronald van der Jagt nam ons mee in de geschiedenis van de vliegbasis en de huidige gang van zaken op de vliegbasis. Anton den Drijver vertelde over de vorderingen van het geluidmeetnet wat momenteel aangelegd wordt. Na de pauze begonnen we met de jaarvergadering: 1. Opening Auke Rijpstra heet ons allen hartelijk welkom. 2. Vaststellen agenda Akkoord 3. Notulen van jaarvergadering 2017 Ook dit jaar heeft u het verslag kunnen lezen op onze site www.jelsumcornjum.nl of www.jelsumkoarnjum.nl Het verslag van de vergadering van 2017 wordt tijdens de vergadering niet meer voorgelezen. Het verslag zal ook weer in De Flapút geplaatst worden. 4. Jaarverslag voorgelezen door secretaris Geschreven door Jaap Keizer Een hele natte winter en nat voorjaar werd gevolgd door een prachtige lange zomer en een “indian summer” in oktober! Dat mooie weer heeft veel bijgedragen aan succesvolle evenementen van Leeuwarden/Fryslân CH 2018 in en om onze dorpen. Daarover later meer. 7


Op de jaarvergadering van Doarpsbelang werd Germ de Jong gekozen als nieuw bestuurslid in de plaatst van René Hofman. In loop van de zomer is Sandra van der Meer uit Jelsum mee gaan lopen met het bestuur en is zodoende kandidaat als bestuurslid op de jaarvergadering. Eind 2017 werd Anneke Kuipers-Brouwer door de fokvereniging It Fryske Greidhynder uitgeroepen tot “Fokster van het jaar 2017”, doordat drie van haar merries met een ster en twee veulens met een eerste premie werden bekroond; voorwaar een prestatie van een vakvrouw! Hoewel Doarpsbelang in De Flapút een oproep plaatste om per straat of buurt een contactpersoon bij ons aan te melden om daardoor beter op de hoogte te komen van wel en wee in onze dorpen is daar maar door 1 buurtvereniging op gereageerd. Jammer, maar nu gaan wij zelf wel op zoek naar contactpersonen (voor zover een bestuurslid dat al niet is). De pannakooi werd verplaatst naar de overhoek bij het kunstgrasveld, maar de speeltoestellen staan nog in opslag, doordat er langdurig verschil van inzicht bestond met de gemeente over de kosten van de verplaatsing. Hoewel over het algemeen de communicatie met onze nieuwe gemeente goed verloopt, haakte het op dit laatste punt toch wat…. Martenastate werd uitgebreid met een 2,5 ha singel en bos door de ruilverkaveling zo’n 30 jaar geleden beplant om het landgoed te versterken. Met medewerking van het Fryske Gea en een landschapsarchitect is er een inrichtingsplan gemaakt. Het grote en zware werk, nl het omzagen van heel veel bomen is gebeurd door een tuinbedrijf. Het opruimen van al dat hout en het verkopen als haardhout is gedaan door een groot aantal vrijwilligers uit onze dorpen. Inmiddels zijn paden verhard en rillen van takken geplaatst om toekomstige (stinzen-)planten beschutting te bieden. Kortom, een aanwinst voor Martenastate! Hoewel alle drie voormalige scholen nu bewoond worden, voelen velen nog wel weemoed bij het vertrek van het onderwijs uit onze dorpen. Dit gevoel werd nog eens versterkt door het besluit van De Swirrel om de gymnastieklessen van De Bining te verplaatsen naar de Sporthal in Stiens. Bovendien een financiële aderlating voor ons dorpshuis! 8


Het huiskamertheatertje “De Wier” blijkt een succes: in haar eerste jaar zijn er 27 concerten en lezingen gehouden met ruim 700 bezoekers; een mooi resultaat voor dit “smûke” theatertje. Dat “It Nut Jelsum-Koarnjum-Britsum” in het winterseizoen een aantal culturele avonden in De Bining verzorgt is bekend, maar dat er een extra avond is georganiseerd met een optreden van twee dorpsgenoten is toch wel bijzonder: Gerard Veldman en Titus Sinnema vertelden op boeiende wijze van hun bijzondere reis naar Noord Korea! Mar Vriendenkring kin der ek wol wat fan: Yn desimber twa optredens fan in 6- en 8-tal jongerein en in optreden fan in ploech “krekt wat âlder” en yn maart alwer in toaneielstik op de planken. In het kader van de Culturele Hoofdstad 2018 zijn door de “Werkgroep KH-2018 yn Ljouwerteradiel” tegenover De Bining en Op’e Terp grote blauwe borden geplaatst met foto’s van de dorpen, die per seizoen worden gewisseld. De foto’s – Parels van Leeuwarderadeel - zijn gemaakt door leden van fotoclub 8-88 uit Stiens. En dan is er het “Grien Festival”: 14 !! dagen culturele aktiviteiten in het kader van de Culturele Hoofdstad 2018 op Martenastate, de Túnmanswente, De Bining en de Nicolaaskerk. Ook Dekema State laat zich niet onbetuigd: het seizoen beginnend met stinzenflora arrangement met paardentram, daarna voorjaarsfair, tentoonstellingen en vele andere aktiviteiten. En dan de REUZEN! Ja, in Leeuwarden. waarom dan hier vermelden als aktiviteit in onze dorpen? Wel, de aftocht van de reuzen vond plaats per ponton en boten over de Dokkumer Ie langs de boorden van het Jelsumer- en Koarnjumer Aldlân…. Prachtig! Het was t rouwens niet alleen druk in Leeuwarden, de camping bij Martenastate was overbezet en op camperplaats “het Koetshuis” (boerderij Tsjemstjoech van Ate en Gerda de Jong, (voorheen Jan en Rommie Tjeerdsma) stonden in dat weekend 40 campers! .

9


In september heeft onder het KH2018-project Under de toer het “Lûd fan de Middelsee” geklonken in onze dorpen: een verhaal over (en met) 17 muziekverenigingen, een verdwenen zee en de Oldehove. Ook een KH2018-project was “Helden fan Hjir”, in samenwerking met Fryslân Pop, waarin plaatselijke muzikanten in hun eigen plaats optreden. Zo gaf “Great Lake” (Kees de Groot & Sandra van der Meer) een concert bij theater “De Wier”. Spraken we in het vorige jaarverslag over de Dekemawei als een wasbordenroute, deze zomer is deze weg grondig vernieuwd en hier en daar van kantbestrating voorzien om elkaar passerende auto’s de nodige ruimte te geven en zo de bermen (bloemrijk ingezaaid!) te sparen. Ook de Nijlânsdyk in Koarnjum werd (eindelijk na jaren…) hersteld. Geen wasbord, maar wel een zingende Brédyk! Als een auto over stroken met ribbels rijdt klinkt het Frysk Folksliet. Helaas gaf dit heel veel herrie tot op honderden meters afstand. Na een paar dagen zijn de ribbels weer afgeschaafd en is de muziek verstild; een korte maar dure vreugde! De huurwoningen in de Wylde Tulpstrjitte, de David van Goirlestrjitte, Longkrûdstrjitte en aan de Martenawei zijn gerenoveerd en van zonnepanelen voorzien. Twee huurwoningen aan de Boarnsylsterwei staan al geruime tijd leeg. Meerdere malen navraag bij de woningstichting leverden even zovele verschillende en vage antwoorden op. Daarom hebben we schriftelijk duidelijkheid gevraagd bij de woningstichting en de gemeente hiervan op de hoogte gebracht. Hierbij hebben we ook aandacht gevraagd voor de woonwensen van onze eigen jongeren en om coulance gevraagd bij het toepassen van regelgeving bij het toewijzen van woningen. Maar ook goed nieuws: aan de Hoatse de Jongstrjitte wordt een huis gebouwd op de lege plek; dat is voor het eerst in 30 jaar nieuwbouw in onze dorpen (afgezien van de noodzakelijke verplaatsing van de boerderij van de maatschap Heslinga te Jelsum). Van de gemeente kregen we een inventarisatie van monumentale bomen met het verzoek de lijsten na te kijken. De lijsten zijn aangevuld met enkele bomen terug gestuurd. 10


Tijdens een rondgang door onze dorpen met ambtenaren van de gemeente o.l.v. de dorpencoördinator is o.a. aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek hoek Skierhústerwei-Aldlânsdyk, mogelijke parkeerplaatsen aan de David van Goirlestrjitte, de slechte bereikbaarheid mobiele telefoon, verdere mogelijkheden voor nieuwbouw, mogelijke pluktuin op perceel ten zuiden van het kunstgrasveld, berm van het Spoarpaad (beter) inzaaien met bloemen. Fietspad Dokkumer Ie en fietspad van Jelsumer naar Koarnjumer Aldlân. Het bestuur heeft een privacybeleid vastgesteld wat op de website is te vinden. Door de gemeente is een “Regeling Subsidie Wijkpanels en Dorpsbelangen” vastgesteld. Doarpsbelang zal hierdoor beschikking krijgen over een subsidiebedrag “om de leefbaarheid in de breedste zin van het woord in het dorp ten goede te laten komen”. Met andere woorden: Doarpsbelang gaat als doorgeefluik fungeren voor subsidie aan verenigingen, groepen bewoners, zaken van publiek belang in de openbare ruimte, e.d. Hiervoor zal op de jaarvergadering een protocol ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen voor de werkwijze. De energiewerkgroep boekt vooruitgang met de realisatie van een zonnepaneelweide. 5. Financieel jaarverslag door Mirjam van Heumen Mirjam legt het financiële jaarverslag uit. Het verslag is gecontroleerd door Sjoukje Veldman en Albert Sinnema en akkoord bevonden. Zijn geen vragen over het financiële jaarverslag. 6. Overleg gemeente Leeuwarden 2018 Zoals vermeld in het jaarverslag zijn onderstaande punten besproken met ambtenaren van de gemeente Leeuwarden: - de parkeerproblematiek hoek Skierhústerwei-Aldlânsdyk Jelsum - te snel rijden op de Aldlânsdyk Jelsum - mogelijke parkeerplaatsen aan de David van Goirlestrjitte - de slechte bereikbaarheid mobiele telefoons - mogelijkheden voor nieuwbouw - mogelijke pluktuin ten zuiden van het kunstgrasveld - berm van het Spoarpaad (beter) inzaaien met bloemen - fietspad Dokkumer Ie en fietspad van Jelsumer naar Koarnjumer Aldlân. 11


Aangaande het te snel rijden op de Aldlânsdyk te Jelsum; Er komen rubberbanden op de weg voor snelheidsmeting en naar allerwaarschijnlijkheid komt er een parkeerverbod vanaf de hoek Skierhûsterwei op de Aldlânsdyk te Jelsum. 7. Protocol dorpsbudget (zie vorige Flapút) Gemeente stelt bedrag beschikbaar. Iedereen, ook verenigingen kunnen aanvragen indienen. Elk jaar moet er weer opnieuw een aanvraag ingediend worden.

Er wordt niet structureel geld gegeven. Doarpsbelang zal uiteindelijk beslissen of een bedrag zal worden toegekend. Iedereen ook niet-Doarpsbelang leden kunnen aanvragen indienen, er zal via Flapút en de site worden gecommuniceerd. Jitse de Vries dorpencoördinator heeft zichzelf voorgesteld. Hij is de contactpersoon tussen Dorpsbelangen en de gemeente.

Er is nog enige verwarring, discussie over het jaarlijks bedrag wat Doarpsbelang krijgt. Gemeente Leeuwarderadeel heeft ons altijd voorgehouden dat we per dorp geld krijgen en nu blijkt het per Dorpsbelang te zijn. We gaan nog met de gemeente in beraad. Niemand is tegen het protocol dorpsbudget. 8. Energie werkgroep Rutger Bijlsma laat via een power point presentatie zien hoe de stand van zaken is betreffende het zonnepark op een locatie bij de vliegbasis. Dit is ook in samenwerking de dorpen Marsum en Ingelum. Het ter beschikking gestelde stuk land ( 12 hectare) heeft geen landbouwbestemming. De opbrengst kan 10/8 mw (10/8 miloen kWH) per jaar zijn. Nadeel van locatie:aansluiting naar de openbare weg is vrij groot. Het land moet nog gecontroleerd worden op bommen uit de WO II. Het hele plan is in samenwerking met de Sinnetafel ontstaan. De Sinnetafel bestaat uit: Provincie, Gemeente, Hûs en Hiem, Liander, Wetterskip, Defensie, netwerk duurzaamdorpen, dorpen. 12


Vraag: Hoe kan Doarpsbelang in het project participeren en krijgt Doarpsbelang weer iets terug? Antwoord: Er komt waarschijnlijk een Stichting, waar iemand van DB zitting in heeft. De gelden komen ten gunste van de dorpen. Er worden certificaten, GVO’s (garantie van oorsprong) uitgegeven. Certificaten brengt meer betrokkenheid van dorpsbewoners. Positief initiatief, omdat alle betrokkenen er positief instaan. Er wordt vanuit de energie werkgroep nog gevraagd, wie met hen wil meedenken. 9. Speeltuin Speeltoestellen worden komend voorjaar herplaatst in de nieuwe (oude) speeltuin. De speeltuin is op dit moment te nat om de toestellen te herplaatsen. Ook moet de Jeu de boulle baan nog worden verwijderd. De direct omwonenden worden op de hoogte gehouden. 10. Aftredende / Nieuwe bestuursleden Helaas legt Mirjam van Heumen haar bestuursfunctie neer, omdat ze deze functie niet meer met haar steeds drukker wordende werkzaamheden kan combineren. Germ de Jong neemt haar taak van penningmeester over. Sandra van der Meer komt het bestuur als algemeen bestuurslid versterken. Ze heeft al een aantal maanden met ons meegelopen. 11. Rondvraag Pieter van der Werf: Met geld, nog beschikbaar gesteld door de gemeente Leeuwarderadeel in het kader van de KH2018, is het idee om vrijwilligers van verenigingen e.d. op de foto te zetten. Er komt een boekwerk van; Sommige foto’s komen op canvas.

Vele activiteiten in onze dorpen wordt gedragen door vrijwilligers. Het boekwerk kan ook aan nieuwe bewoners uitgedeeld worden. Zo kan het hen inspireren om ook zich als vrijwilliger te gaan inzetten. Het ouderenproject is elke 14 dagen actief. Onder anderen is er een handwerkclubje, zij maken leuke kleine cadeautjes ook ten behoeve voor nieuwe bewoners.

13


Isolde: Hoe zit het met het aansluiten glasvezel. Jaap: mei 2020 gaat er geïnventariseerd worden. 60 % moet er aan deelnemen. Herfst 2020 wordt er definitief voor aanleg besloten. Hendrikus: Gaten in weg Aldlânsdyk Koarnjum. Je kan altijd klachten melden op telnr. 14058. De Aldlânsdyk wordt nog aangepakt. Ytzen: Ideeën voor pand Hettinga? Nog niet bekend. Oude pleats mag staan blijven. De rest moet afgebroken worden. Er mogen 3 woningen gebouwd worden. Ook is er een plan om de grond bij het bos aan te sluiten. Albert: Verzakkingen t.p.v. spoorlijn. Bij langsrijden zwaar materieel schudden de huizen aan de Skierhústerwei. Verder geen vragen meer. Auke Rijpstra bedankt iedereen voor de komst. Voorlopige datum jaarvergadering 2019: 11 november 2019 ——————————————————————————-

Koarnjum, zondag 4 november jl.: een verlate oprisping in het kader van LF2018? Foto Bob de Boer

14


Lezers van De FlapĂşt 10% korting!

15


16


Huiskamertheater De Wier “Krystreizgers @ de Nicolaaskerk – Koarnjum zondag 23 december 2018 Een pracht van een muzikaal kerstprogramma mag in deze decembermaand natuurlijk niet ontbreken in de mooie Nicolaaskerk in Koarnjum. “Krystreizgers” verzorgen dan ook een sfeervolle middag met oorstrelende muziekklanken. Deze middag wordt georganiseerd door huiskamertheater De Wier (Koarnjum). Muziekensemble “Krystreizgers” bestaat uit: Frederike Kleefstra (zang), Marijke Rodenburg (zang), Klaas de Vries (zang) en Jan van Erp (zang en piano). Dit jaar overigens wordt het kwartet aangevuld en begeleid door Klaas de Jong op gitaar, een super keuze. Eigenlijk zijn ze dus met zijn vijven. Allen zijn helemaal gek van muziek: ze kunnen niet zonder... Het logische gevolg daarvan: een programma waar talent en plezier vanaf spatten! In 2017 verzorgden ze al een mooi muzikaal programma. Het bleek een groot success: het publiek was enthousiast en direct na die kerstconcerten werden de optredens voor 2018 al geboekt. Frederike Kleefstra, Marijke Rodenburg, Klaas de Vries, Jan van Erp en Klaas de Jong werken aan een mooi en divers klankrijk programma waarin kerstliederen in het Fries, Nederlands, Engels en Frans centraal staan, naast mooie popsongs en korte verhaaltjes tussendoor. Toegang is alleen mogelijk na reservering op tel.nr. 06-54763154 of via bobdeboer@pinupsanddowns.com

Aanvang 15.00u, deur open 14.30u Entree €15,- p.p. inclusief gratis koffie/thee 17


Excursies Landgoed Martenastate 2019 Voor op de kalender; er zijn weer nieuwe activiteiten op Martenastate. U kunt zich voor onderstaande activiteiten aanmelden via It Fryske Gea. Deelname voor leden is gratis, deelname voor nietleden is EU 4,-.

Datum in 2019

Soort excursie

Thema

Excursieleider

Max. aantal deelnemers

Zon 24/2 13.30-15.30

Natuurfotografie

Sneeuwklokjes

Betty Kooistra

10

Zon 17/3 9.30 -11.30

Natuurfotografie

Sneeuwklokjes

Betty Kooistra

10

Za 30/3 10.00-12.00

Wandelexcursie

Stinzenflora

Aad van der Burg

20

Di 2/4 13.30-15.30

Natuurfotografie

Stinzenflora

Betty Kooistra

10

Za 6/4 10.00-12.00

Wandelexcursie

Stinzenflora

Aad van der Burg

20

Za 13/4 10.00-12.00

Wandelexcursie

Stinzenflora

Geert de Vries

20

Za 20/4 10.00-12.00

Wandelexcursie

Stinzenflora

Aad van der Burg

20

Zon 21/4 10.00-12.00

Wandelexcursie

Stinzenflora 1ste Paasdag

Geert de Vries

20

Ma 22/4 10.00-12.00

Wandelexcursie

Stinzenflora 2de Paasdag

Geert de Vries

20

Za 27/4 13.30-15.30

Natuurfotografie

Stinzenflora

Betty Kooistra

10

Aanmelden kan via: https://www.itfryskegea.nl/activiteiten/

18


Wylstrjitte 2 9051 AX Stiens Tel. 058- 257 4411

info@middelsee-assurantiën.nl www.middelsee-assurantiën.nl 19


Collecte Brandwondenstichting Collecte Brandwondenstichting 2018 In de week van 7 tot en met 13 oktober is de landelijke collecte voor de Nederlandse Brandwonden Stichting gehouden. Ook in Britsum, Koarnjum en Jelsum zijn een aantal collectanten hier huis aan huis geweest om hun collectebus te vullen. De totale opbrengst is dit jaar € 563.05. Namens de stichting worden alle dorpsbewoners bedankt die een bijdrage in de bus hebben gedaan. Ook gaat die dank uit naar de collectanten die elk jaar in weer en wind langs de deuren gaan. Nils Buit, coördinator en Germ Althuizes, assistent coördinator. Na 30 jaar collecteren hebben Germ en Doet aangegeven dat zij het tijd vinden dat in Koarnjum iemand anders het stokje van hen overneemt. Hulde aan dit echtpaar dat zo veel jaren zich heeft ingezet voor deze collecte. Iemand interesse voor dit goede doel? Neem contact op met Nils Buit: nilsbuit2006@gmail.com.

20


www.vellingaoptiek.nl

21


Alde foto's Martenastate, Proeftuin van het paradijs? Op inisjattyf fan it bestjoer fan de ‘’Stichting Martenastate‘’ te Koarnjum is dit jier wer in boek útkommen oanbelangjende de eigners en de bewenners troch de tiden hinne fan Martenastate. De boekpresentaasje wie op 2 novimber yn de Koarnjumer tsjerke, wer’t sa’n 110 minsken op ôfkommen binne. It boek is gearstalt troch Tjitte Kamminga en Henk Popma en hat as namme ‘’Proeftuin van het Paradijs’’? Ik fún de útjefte fan it boek in moaie gelegenheid om yn dizze Flapút wat foto’s fan Martenastate mei jim te dielen. De lêste eigner fan de state wie Duco Martena -van Burmania Vegelin van Claerbergen en is ferstoarn op 28 desimber 1894. De earste fjouwer foto’s en tekeningen binne noch fan it âlde Martena-state fan foar 1900.

Martenastate fan eartiids

22


23


24


De oare foto’s binne nommen fan it nije Martenastate sa as it der hjoed de dei útsjocht.

De lêste foto is in jier as wat ferlyn nommen fan it hynstewaad, links te sjen. Kaam foar it ljocht bij it slatten fan de wetterpartij om de state hinne. Piet

25


26


'It Nut' Jelsum-Koarnjum-Britsum seizoen 2018 / 2019  

Sneon 22 desimber 2018 Oanfang 17.00 oere Krystprogramma mei Risata 1e viool: Sander Prins 2e viool: Douwe Nauta Altviool: Mart Koek Cello: Heleen de Jonge

 Sneon 19 jannewaris 2019  Karin Sitalsing Lêzing

 Sneon 2 maart 2019  Hymphamp theater Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf de Tryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum,

It Bestjoer Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prose

Email: itnutjkb@gmail.com Facebook: it nut 27


'It Nut' Jelsum-Koarnjum-Britsum

Krystprogramma mei Risata Oanfang 17.00 oere

Risata is in nij strykkwartet, besteande út fjouwer entûsjaste ambisjeuze musisy. De leden hawwe inoar troffen by it Frysk Jeugd Orkest en diele de passy foar muzyk meitsjen. Risata betsjut ‘laitsje’ en it doel fan it kwartet is tegearre te spyljen en de wille fan it muzyk meitsjen oer te bringen op it publyk. It sjenre fan it kwartet is grut en wurdt oanpast oan de fraach fan it publyk. 28


.

29


Martenastate Bollen voor nieuw stinzenflorabos bij Martenastate

Kinderen uit Jelsum, Britsum en Koarnjum hebben op 15 november duizenden bloembollen geplant in het uitbreidingsgebied van het Koarnjumer park Martenastate. Het bosperceel ten oosten van het oude landgoed is namelijk bij het wandelgebied gevoegd. Dit oogde saai, maar wordt door bloemenaanplant langzaam veranderd in een ‘stinzenflorabos’, dat zo ook aantrekkelijk wordt voor bezoekers.

30


31


Vriendenkring Toanielselskip Vriendenkring Jelsum-Koarnjum-Britsum 1860 ----------------- 2018 Op freed 7 desimber en sneon 8 desimber 2018 presintearret ‘Vriendenkring’ de twa ienakters:

Sprookjes besteane net, mar mearkes wol Skreaun troch Bianca Wiersma

Der wie ris in leaf famke dat Assepoester hiet. Se wenne by har styfmem en twa styfsuskes yn it mearke-recycle-bosk, dêr’t alle dingen opnij brûkt waarden. Assepoester har mem wie ferstoarn…. Dat wie net echt sa hear. Har heit en mem wienen skieden, mar omdat dat doe noch net koe, seinen se dat har mem sabeare dea wie. Heit troude in nije frou dy’t beloofde goed foar har styfdochterke soargje te sillen, bla, bla, bla….. Mar dat die se dus net. Dit is dus it mearke fan Assepoester, mar it giet hiel oars as dat wy normaal wend binne. Prins Sjarmant siket de leave eigeneresse fan it skuontsje omdat hy mei har trouwe wol. Mar wol sy ek? En wat hawwe alle oare sprookjesfigueren mei dit hiele ferhaal te meitsjen? Spile troch de jongerein: Mirthe Swart, Esmee Sinnema, Jelmer Nicolay, Sido Faber, Sylvia Onderstijn, Willem Holwerda en Annika de Vries Rezjy: Lieuwkje Boomsma en Richt van der Velde

& De stille besoarger

Skreaun troch Harold Pinter Yn in romte sûnder rúten sitte twa manlju te wachtsjen. De iene besiket de krante te lêzen, wylst de oare ûnwennich hin en wer keutelt om’t er tee sette wol, mar him hieltiid oare tinzen yn ‘e kop sjitte.

32


De man dy’t de krante lêst, Ben, fynt al dat freegjen tige ferfelend: syn maat Gus moat de kop derby hâlde, want se hawwe aanst ‘in put’ te dwaan. Stadichoan begrypt de taskôger dat we te krijen hawwe mei twa hiermoardners dy’t wachtsje op in nije opdracht. De krekte omstannichheden wurden lykwols net dúdlik. Net foar de twa manlju, mar ek net foar de taskôger. Wa is it takomstich slachtoffer? Wer binne se eins? Wer binne se krekt bang foar? Dat lêste wurdt foar in part wol dúdlik: se hawwe eangst foar it ûnbekende. Dy eangst wurdt noch grutter – en foar de taskôger ek hilarischer – as der fia in lytse frachtlift it iene nei it oare ûnmooglike fersyk om iten komt. De manlju tinke dat se oan dy fersiken foldwaan moatte, mar witte net hoe. Dan komt yn it lêst DE opdracht op in briefke. De twa kontrolearje harren revolvers. Gus wol noch efkes nei it hûske, mar in tel letter is hy it dy, ferdwaasd en sûnder revolver, troch de doar komt, dêr wêr’t Ben it slachtoffer ferwachtet… In tige nijsgjirrige ‘klassiker’ út it moderne wrâldrepertoire. Spile troch: Albert Sinnema en Titus Sinnema Rezjy: Anita Dijkstra Lûd, ljocht, dekor: Kevin Wiersma, Hendrik Hooghiemstra, Theun Dijkstra, Wybren Postema en Bob Rijpstra Klean: Romkje Hooghiemstra en Renate Bruinsma Smink- en kapwurk: Mieke Terpstra, Mirjam van Heumen en Antsje Wildeboer Útfierings: freed 7 en sneon 8 desimber 2018 Plak: De Bining te Koarnjum Oanfang: 20.00 oere Yntreepriis oant 16 jier: € 3,fan 16 jier ôf: € 6,Titus Sinnema Lieuwkje Boomsma Louis Hooghiemstra Theunis Dijkstra Sytske Nicolay Sjoch ek ris op ús Facebookside: https://www.facebook.com/ tonielselskipvriendenkring/

33


Martenastate Bûtengewoan. Alle tongersdeitemoarns , yn waar en wyn slane wy, de frijwilligers fan Martena State yn it park en it 'nije' bosk om. En altyd in hearlike ' kofjebreak' by Isolde en Jannie. Sy fersoargje dy mominten sa leuk, faak mei ljochtsjes derop ta . 8 novimber hiene de frouwen de boel bûten klearset en koene wy fan de lêste(!) sinnestrielen genietsje. Hearlik. Bûtengewoan, mar lit de hjerst no mar komme, de tiid fan de moaiste kleuren yn de natoer. En mochten jim tinke dat der neat gebeurd, ûnder oare Germ en Wieger soargje wol dat der genôch aksje is....... Sjoukje

34


Zeg het met BLOM… voor al uw Gelegenheidsbloemwerk Langebuorren 45A Stiens, 058-250 4691, bloembinderijblom.nl

35


PEDICURE In mijn praktijk of ambulant. Behandeling op afspraak. Janna Prosé Aldlânsdyk 3, 9056 LK Koarnjum 06-22563553 jannaprose@planet.nl

36


Túnmanswente Nu ook te koop bij Túnmanswente

Hardcover | 160 blz. | € 24,95 Een boek vol verhalen, een voorbeeld van de rijkdom van de geschiedenis van Fryslân. Rijk geïllustreerd met prachtige kleurenfoto’s.

37


Fries Museum December in het Fries Museum Workshops kerstvakantie Zin in een leuk uitje in de kerstvakantie? Leer in het Fries Museum hoe je een ets maakt of maak een zelfportret net zoals Rembrandt. Op 27 t/m 30 december en op 2 t/m 4 januari zijn elke dag twee workshops te volgen. De workshops zijn gratis toegankelijk voor kinderen, op voorwaarde dat er een betalende ouder mee gaat naar het museum. De ouder kan het museum bezoeken terwijl het kind de workshop volgt. Per betalende ouder mogen er vier kinderen kosteloos meedoen aan de kinderworkshops. Datums: donderdag 27 t/m zondag 30 december, woensdag 2 t/m vrijdag 4 januari. Prijs: gratis voor max. vier kinderen op vertoon van 1 x museumentree voor een volwassene.

Aanmelden: uitsluitend op de dag zelf bij de activiteitenbalie (vol is vol, dus kom op tijd)

38


Dekema State 3 november Natuurwerkdag De natuurwerkdag was weer een succes, ook dankzij het prachtige weer. 2 scoutinggroepen en 5 andere vrijwilligers hebben zich bezig gehouden met snoeiwerk aan het buitenom. In totaal hadden we samen met de begeleiders van de jonge scouts en onze eigen vrijwilligers 75 paar helpende handjes. De van schildersbedrijf Rijpstra uit Jelsum geleende steiger kwam goed van pas zodat een aantal kinderen op hoogte konden werken. Landschapsbeheer Friesland stelde extra gereedschap en zakjes bollen ter beschikking om de kinderen te kunnen bedanken. Het seizoen 2019 Op kantoor en met diverse werkgroepen zijn we druk aan het voorbereiden. Het jaarschema van activiteiten begint al enigszins vorm te krijgen. Ook de groeps-aanvragen druppelen weer binnen. Verder is er door 10 scholen met 16 schoolgroepen interesse getoond in een bezoek aan Dekema State via schoolkade (onderdeel van kunstkade). Dit zullen we vanaf februari t/m maart zoveel mogelijk inplannen.

Cadeau pakketjes met honing en eigen jams kunnen w e leuke cadeaupakketjes samenstellen in diverse prijsklassen, te bestellen en af te halen bij Dekema State tot half december op afspraak via 058-2570020 of Info@dekemastate.nl (dinsdag t/m vrijdag tijdens kantoortijden . Winterrust Van half december is Dekema State weer met winterrust. 39


Kalinder Di 27 nov.

Ontmoeten & koken voor elkaar, Lezing Tanzania, De Bining, 15.00 uur

Vr 7 dec.

Bach Concert, James Oesi op contrabas, Pakhรปs SOLO Stiens, 20.15 uur, aanmelden via www.stinze-stiens.nl/agenda/

Vr 7 dec. + Za 8 dec.

Vriendenkring mei twa ienakters, De Bining, sjoch side 32-33

Di 11 dec.

Ontmoeten & koken voor elkaar, Spelletjes / biljarten, De Bining, 15.00 uur

Di 18 dec.

Ontmoeten & koken voor elkaar, Verrassingsoptreden in huiskamertheater De Wier, 15.00 uur

Vr 21 dec.

Try-out FRISICANA II, liedjesprogramma, De Wier. Aanmelden via bobdeboer@pinupsanddowns.com

Za 22 dec.

It Nut, Krystprogramma mei strykkwartet Risata, De Bining, sjoch side 27-28

Zon 23 dec.

Krystreizgers, muzikaal kerstprogramma, Nicolaaskerk Koarnjum, zie pag. 17

40


Tel. 06- 537 782 07

41


Wichtige tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112

Huisartsen

Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht:

058-257 1969 058-257 1254 058-257 3572

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen

Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens: 058-257 2131

Dorpenteam Noord

Sinds 1 januari 2018 heet het Gebiedsteam Leeuwarderadeel “Dorpenteam Noord”. Het dorpenteam is onderdeel van Amaryllis en biedt laagdrempelige, eerstelijnsondersteuning aan bewoners die op een of meerdere leefgebieden in een situatie terechtkomen waar ze niet meer alleen uit kunnen komen. Meer informatie kunt u vinden op www.amaryllisleeuwarden.nl. U kunt het team vinden op Pieter Jurjenstrjitte 17 (naast de Skalm) en u kunt hier iedere werkdag terecht van 9.00 – 12.30 uur (dit is een open inloop). Telefonisch te bereiken op 058-5853790. Verder vind u op dit zelfde adres het BuurtServicePunt, wat iedere dinsdag- en dondermiddag van 14.00 – 16.00 uur geopend is en tevens op vrijdagochtend van 9.00 – 12.00 uur (www.buurtservicepunt.nu).

Zorgaanbieders

Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net): 06-5177 9732 St. Palet (www.paletgroep.nl): 0900-321 3213 Het Friese Land (www.thfl.nl): 0900-8864 of 058-257 6306 Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200

Begraffenisferiening Eare en Plicht Jelsum-Koarnjum Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of Helpboade dhr. Joh. van der Galiën:

42

058-257 4388 058-266 7722


Ynformaasje foar ús ynwenners Vanaf 1 januari 2018 bent u inwoner van de gemeente Leeuwarden. Gemeentehuis Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden, tel. 14 058.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 19.30 uur. Wilt u direct geholpen worden? Maak dan vooraf een afspraak via www.leeuwarden.nl.

Vliegbasis Leeuwarden

058-234 6700 Vragen/klachten: luchtmacht.nl/geluidshinder 0800-022 6033 of invullen van het online klachtenformulier Vliegbewegingen: luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.

Zwembad It Gryn

Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl):

058-257 2400

Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval) Seerob 23, Stiens (online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’) 0900-210 0215 Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past kunt u naar de milieustraat brengen op maandag t/m vrijdag: 13-16.30 uur en op zaterdag: 9-13 uur.

Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval Aanmelden via www.omrin.nl of tel.

0900-210 0215

Afvalkalender Grijze container (Sortibak): op vrijdag 7 en 21 december Groene container (Biobak): op vrijdag 30 november en vrijdag 14 december Papiercontainer: op dinsdag na 18:00 uur op 27 november en 18 december

43


Ferskiningsdata 2017/2018 Nรป. 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug. Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Kopij uterlik

Ferskining

11-12-17 15-01-18 12-02-18 19-03-18 16-04-18 14-05-18 18-06-18 20-08-18 17-09-18 15-10-18 12-11-18 10-12-18

22-12-17 26-01-18 23-02-18 30-03-18 27-04-18 25-05-18 29-06-18 31-08-18 28-09-18 26-10-18 23-11-18 21-12-18

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag!

44


Tsjerketsjinsten

Prot. Gem. te Britsum-Koarnjum-Jelsum Dei/Tiid

Foargonger

Doarp/BysĂťnderheden

02 dec. 09.30u

Dhr. J.H. Helfferich

Genovevatsjerke Jelsum, Fryske tsjinst.

09 dec. 09.30u

Ds. M. Hulzebos

De Hoekstien Britsum, mmv. kerkkoor

16 dec. 09.30u

Ds. M. Hulzebos

Genovevatsjerke Jelsum

23 dec. 09.30u

Ds. A. BuizerTchiengang

De Hoekstien Britsum

24 dec. 19.30u

Ds. M. Hulzebos

Nicolaastsjerke Koarnjum, Kerstavonddienst

24 dec. 21.30u

Liturgiegroep

De Hoekstien Britsum, Kerstnachtdienst

25 dec. 09.30u

Ds. M. Hulzebos

De Hoekstien Britsum, Kerst, mmv. De Welle en Nije BazĂşn

30 dec. 09.30u

Drs.J.L. de Haan

Nicolaastsjerke Koarnjum

31 dec. 19.30u

Ds. M. Hulzebos

Genovevatsjerke Jelsum, Oudjaarsdienst 45


Redaksje 38ste jiergong nr.388

oplage 500 eksimplaren

Yvon Wolfslag, Swarte Singel 2, Koarnjum Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum

tel.: 2153671 tel.: 2572550 tel.: 0612743436

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl tel.: 2572600 Drukker: Rijnja Repro BV Leeuwarden E-mailadres: doarpskranteflaput@hotmail.com Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op banknûmer NL98 INGB 0004 3489 00 fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

21-12-2018 10-12-2018

doarpskranteflaput@hotmail.com

46


47


Doarpshûs

De Bining

De Bining, it brûzjende sintrum fan de sosjale mienskip en it ferieningslibben yn en rûn Koarnjum In pân op in treflike lokaasje mei multyfunksjonele sealen, in bar en in keuken Yn De Bining binne jo te plak foar in gearkomst, feestjûn, resepsje, lêzing, presentaasje of kursus By ynteresse kinne jo skilje mei Baukje vd Burg 058-257 4282 of maile nei baukje62@hotmail.com Webside:www.debining.nl Lokaasje: Wylde Tulpstrjitte 2 9056 PW Koarnjum 058– 257 1690

48


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.