Page 1

FR

HillCountry

EE

g n i v r Se

VISITOR

BANDERA, BLANCO, GILLESPIE, KENDALL, & KERR COUNTIES

In this issue: Hill Country Dark Skies 1851 Vineyards Summer Gardening Tips DK Cowboy Tales and more

See This Magazine OnLine

www.HillCountryVisitorsCenter.com


2 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017


H I L L CO UN TRY VIS ITO R - S U M M E R EDITION, 2017

CO NTEN T

5

9

13

$_;mb]_ঞl;vhb;v-u;-‰om7;uĺ &m=ou|†m-|;Ѵ‹ķ|_;rѴ-1;v‰_;u;|_; vhb;v-u;7-uh-u;];‚m]_-u7;u|o Cm7ĺ WRITTEN BY: Robert Deming

$_;_;-|o=v†ll;u1-ml-h; ]-u7;mbm]-1_-ѴѴ;m];ĺ;u;-u;vol; ঞrv|ol-h;b|;-vb;uĺ

m;o=|_;_bѴѴ1o†m|u‹Ľvm;‰;v| ‰bm;ub;vbvl-hbm]-m-l;=oub|v;Ѵ= ‰b|_-‰-u7‰bmmbm]0o‚Ѵ;vĺ

WRITTEN BY: Carol Seminara

INTERVIEW BY: Carol Seminara

17

31

A Cabin in the Pass

35

$-Ѵ;vo=|_;ˆ-mbv_bm]‰;v|1ol;-Ѵbˆ; bm|_;u;lbmbv1;m1;v=uol|_;-v|o= |_; o‰0o‹vĺ

$_;v|ou‹o=‹o†m]"-u-orѴ;‹-m7 _;uv;;lbm]Ѵ‹-11b7;m|-Ѵ;m1o†m|;uv |_-|Ѵ;-7|o-m;‰1-u;;uĺ

WRITTEN BY: George Fischer

WRITTEN BY: Sonny Melendrez

Hill Country Dark Skies

Hot Fun in Your Summer Yard

Pesto - Summer in a Sauce )_-|0;‚;u‰-‹|oh;;r|_-|=u;v_ =;;Ѵbm]o=v†ll;u|_-m|ol-h;- ˆ;u7-m|-m7ˆ;uv-ঞѴ;v-†1;ĵ WRITTEN BY: Coral Stone

41

1851 Vineyards

Everything Happens =ou-!;-vom

Cover photo by Todd Winters.

-ঞom-Ѵ -‹o=|_; American Cowboy m†Ѵ‹ķ-m7;u-_-v-1;Ѵ;0u-ঞomo= |_;|u-7bঞomvo=|_;l;ub1-m o‰0o‹-m7‰;Ľu;bmˆb|;7ĺ INTERVIEW BY: Genie Strickland

‰‰‰ĺ‰bm|;uv]-ѴѴ;u‹ĺ1ol ‰‰‰ĺ=-1;0oohĺ1olņ‰bm|;uv]-ѴѴ;u‹ ombmv|-]u-lŠ|o77-00o‚‰bm|;uv )bm|;uv"|†7boom|_;oor ƑƑƖѴ7m]u-loorŲ m]u-lķ$;Š-vƕѶƏƑƔ Winters Studio on Second St. 1807 Second Street #97 Santa Fe, NM 87505

We are proud of Hill Country Visitors Magazine-m7|_;u;1;rঞomb|bvu;1;bˆbm]bm|_;$;Š-vbѴѴo†m|u‹ĺ);rub7;o†uv;Ѵˆ;vbmrѴ-1bm] |_;l-]-Œbm;-m7o†u-7ˆ;uঞv;uvĽl;vv-];vbm=uom|o=-vl-m‹r;orѴ;-vrovvb0Ѵ;|_uo†]_|_;rubm|;71orb;vķvo1b-Ѵl;7b-ķo†u omѴbm;;Ѵ;1|uomb17bv|ub0†ঞom-m7|_uo†]_;l-bѴv|ooˆ;uѵƏķƏƏƏu;vb7;m|vo=|_;Cˆ;1o†m|‹-u;-‰;v;uˆb1;ĺ

$o];|‹o†ul;vv-];bm=uom|o=Ѵo1-Ѵv-m7|_;‰ouѴ71-ѴѴѶƒƏĺƒѵƕĺƑƐƔƐ HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 3


THANK YOU! Airmen Seamen Soldiers Marines!

4 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017


OU T DOOR S

โ€œThe stars at night are big and bright, but for how much longer?โ€

5

Photo by Rob Greebon. See more of his work at imagesfromtexas.com.

Hill Country Dark S k i e s WRITTEN BY: Robert Deming ฤพ+oย†7omฤฝ|_-ยˆ;|o|;ัดัดl;-0oย†|b|ฤบฤฟ

&mb|;7bm]7ol_-ยˆ;v_oย‰mmovb]mbC1-m|

$_bvย‰-v|_;v|-u|o=-1omยˆ;uv-เฆžomย‰b|_

;@;1|om;b|_;uv-=;|ย‹ou-ย†|o-11b7;m|v

-ruolbm;m| u;7;ub1hv0ย†u]u;vb7;m|ฤบ

ย‰_;m|_;ย‹v_ย†|o@v|u;;|ัดb]_|vฤบ

ฤพย‹m;b]_0ou_-v|ย‰oYoo7ัดb]_|vom_bv

$_;loยˆ;l;m|=ou-0;ย‚;uัดb]_เฆžm]bv

ย‰_b1__;ัดrvย†v]o|ovัด;;r-m7v|-ย‹-vัด;;rฤบ $_;0b]bvvย†;=ou|_;7-uhvhย‹loยˆ;l;m| bvmo|volย†1_1oัดou|;lr;u-|ย†u;o=|_; ัดb]_|ฤท-vb|bvv_b;ัด7bm]-m7-rruorub-|;ย†v;

]-u-];|_-|ัดb]_|ย†rlย‹ย‰bm7oย‰v-ัดัดmb]_|ฤบฤฟ

1-ัดัด;7|_;7-uhvhย‹loยˆ;l;m|-m7b|ย‰-v

o=ัดb]_|ฤบ$_;u;-u;|_u;;|_bm]v|o-ยˆob7

mo|_;uย‰;ัดัดลŠ;v|-0ัดbv_;7 u;7;ub1hv0ย†u]

v|-u|;70ย‹-]uoย†ro=-v|uomol;uvย‰_oฤฝv

ย‰_;mย†vbm]oย†|7oouัดb]_เฆžm]ฤบ

0ย†vbm;vvl-mv-b7b||_bvย‰-ย‹ฤนฤฟ=ย‰-m|;7

ยˆb;ย‰o=|_;_;-ยˆ;mัดย‹0o7b;v_-v0;;m

|oัดb]_|ย†rlย‹_oย†v;-ัดัดmb]_|ย‰oย†ัด7ฤฝยˆ;

1omvbv|;m|ัดย‹7blbmbv_;70ย‹0-7oย†|7oouัดbลŠ

=vol;om;7ubยˆbm]0ย‹ouย‰-ัดhbm]0ย‹1-m

7om;b|lย‹v;ัด=ฤบฤฟ

]_เฆžm]ฤบ$_;u;bvmoย‰-]oo77;-ัดo=v1b;m1;

v;;|_;ัดb]_|voย†u1;ฤทย‹oย†-u;rย†เฆฎm]ัดb]_|

om|_;vย†0f;1|ฤบ

bm|_;bu;ย‹;v-m7|_;]ัด-u;0ัดbm7v|_;lฤบ

bv_oย†v;ฤทย‰_;u;_;u-bv;7_bv1_bัด7u;m

buv|ฤท7omฤฝ|v_bm;ัดb]_|bmr;orัด;ฤฝv=-1;vฤบ

-m7ัดbยˆ;vbm_bvu;เฆžu;l;m|ย‹;-uvฤทbvm;ยŠ|

$_;l;ub1-m;7b1-ัดvvo1b-เฆžomrย†ลŠ

";1om7ัดย‹ฤทย‹oย†7omฤฝ|v_bm;ัดb]_|o@ย‹oย†u

|o-1omยˆ;mb;m1;v|ou;om-bm"|u;;|

0ัดbv_;7v;ยˆ;u-ัดv|ย†7b;vv_oย‰bm]1ัด;-u1omลŠ

ruor;u|ย‹ฤบ=ย‹oย†ย‰-m||ov;;-u;-ัดัดย‹mb1;

ย‰b|_-]]u;vvbยˆ;oย†|7oouัดb]_เฆžm]ฤบ)_-|

m;1เฆžomv0;|ย‰;;m1;u|-bm1-m1;uv-m7mo|

;ยŠ-lrัด;o=|_bv]o|o|o ubrrbm]"rubm]v

|_;v|oub;v_-ยˆ;bm1ollombv|_;;ยŠ|;m|

_-ยˆbm]-7-uhrัด-1;|ovัด;;r-|mb]_|ฤบv

-m7ัดooh-||_; ]-vv|-เฆžom-m7r-uลŠ

|oย‰_b1_r;orัด;-u;ย†m-ย‰-u;o=]oo7

0-7bvoย†uv;ัด=ลŠbmYb1|;7ruo0ัด;lฤท-m7|_-|

hbm]ัดo|-|mb]_|ฤบ$_;buัดb]_|vbัดัดย†lbm-|;|_;

oย†|7oouัดb]_เฆžm]ฤบ

bvย‰-|1_bm]|;ัด;ยˆbvbomouu;-7bm]|-0ัด;|v

]-vrย†lrv-m7|ov;;ย‰_-|ย‹oย†ฤฝu;7obm]-|

oulo0bัด;r_om;v0;=ou;ย‰;]o|o0;7ฤบ

|_;]-vv|-เฆžomฤท0ย†|7o;vmo|v_bm;bmย‹oย†u

mb]_|l-h;vย†vv-=;u-m7u;7ย†1;v-ย†|o-1ลŠ

$_-|_o|0ub]_|0ัดย†;ย‰_b|;ัดb]_|ru;ยˆ;m|v

;ย‹;v-vย‹oย†7ubยˆ;0ย‹ฤบm=-1|ฤทb=ย‹oย†ย‰-ัดh|o

1b7;m|vฤบvb||ย†umvoย†|ฤท|ย‰ov|ย†7b;vbm|_;

oย†u0o7b;v=uolruo7ย†1bm]|_;l;ัด-|ombm

|_;;7];o=|_;]-vv|-เฆžomruor;u|ย‹ย‹oย†ฤฝัดัด

);_-ยˆ;0;;m|oัด7|_-|ัดb]_เฆžm]ย†r|_;

HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 5


v;;|_-||_;ัดb]_|;m7v-||_;buruor;u|ย‹ ัดbm;ฤบ |_bu7|_bm]|o-ยˆob7bvv_bmbm]ัดb]_|ย†r bm|o|_;vhย‹ฤบ$_bvbvย‰_-|0ัดo1hvoย†uยˆb;ย‰ o=|_;_;-ยˆ;mv-m71u;-|;v-]ัดoย‰oยˆ;uoย†u 1bเฆž;v-|mb]_|ฤบ"ol;o=|_;ย‰ouv|o@;mลŠ 7;uvbm u;7;ub1hv0ย†u]-u;1_ย†u1_;vย‰_b1_ ัดb]_|ย†r|_;buv|;;rัด;vย‰b|_-_o|0ub]_| ย‰_b|;0ัดย†;ัดb]_|ฤทvol;o=ย‰_b1_u;Y;1|vo@ |_;v|;;rัด;ฤท0ย†|lov|o=ย‰_b1_]o;vbm|o vr-1;ฤบ )_;m|_;u;-u;ัดoย‰1ัดoย†7voยˆ;u u;7;ลŠ ub1hv0ย†u]ฤท|_;v;ัดb]_|vu;Y;1|0-1hbm|olย‹ 0;7uoolย‰bm7oย‰ฤบ)_bัด;|_;0ย†bัด7bm]v-u; bm7;;70;-ย†เฆž=ย†ัดฤทย‰_oฤฝvัดoohbm]-||_;l-| ฦ‘ฤต ย†|7oouัดb]_เฆžm]bvmฤฝ|_-u7|o7oย‰;ัดัดล‹- vblrัด;v_b;ัด7h;;rvัดb]_|ย‰_;u;b|m;;7v|o 0;ฤบm7ย‰_;mัดoohbm]-||_;vb|ย†-เฆžomฤท-vh ย‹oย†uv;ัด=ฤทฤพ om;;7|oัดb]_|b|-ัดัด|_;เฆžl;ฤท ย‰oย†ัด7b|0;0;v|om-loเฆžom7;|;1|ouou -เฆžl;uฤตฤพ $_;1b|ย‹o=;uuยˆbัดัด;ฤฝvrย†0ัดb1ย†เฆžัดbเฆž;v rb1h;7ย†r|_;ruo0ัด;lย‰b|_v|u;;|ัดb]_|v ย‰b|_|_ov;_o|0ub]_|0ัดย†;ล-0oยˆ;ฦ’ฦฦฦลฆ h;ัดยˆbmล‘ CยŠ|ย†u;v-m7-u;u;rัด-1bm]|_;l ย‰b|_ย‰-ul;uฤทัดoย‰;u|;lr;u-|ย†u;ัดb]_|v|_-| 7omฤฝ|_-ยˆ;volย†1_o=-m;@;1|omoย†u -0bัดb|ย‹|o];||ovัด;;rฤบ $_;1b|ย‹o= ubrrbm]"rubm]vbv-m m|;um-เฆžom-ัด -uh"hย‹vvo1b-เฆžom1;uเฆžลŠ C;77-uhvhย‹1b|ย‹-m7b|ฤฝvbm|;u;vเฆžm]|ov;; _oย‰|_;ย‹ย†v;mb]_|ัดb]_เฆžm]ฤบ $_;b|ย‹= u;7;ub1hv0ย†u]bvbm|_; ruo1;vvo=l-hbm]-m-rrัดb1-เฆžom|o0; m-l;7-7-uhvhย‹1b|ย‹ฤท-ruo1;vvย‰_b1_ย‰bัดัด u;tย†bu;lou;-ย‚;mเฆžom|o|_;buvhย‹]ัดoย‰ -m7b|ฤฝv1-ย†v;vฤบ m1_-m|;7!o1h"|-|;-|ย†u-ัดu;-ย‰-v -lom]|_;Cuv|v|-|;r-uhvbm|_;&ฤบ"ฤบ|o tย†-ัดb=ย‹=ou7-uhvhย‹v|-|ย†vbmฦ‘ฦฦฦ’ฤบ $_;bัดัดoย†m|uย‹ัดัดb-m1;1u;-|;7ัดo1-ัด 7-uhvhย‹|;-lvv;ยˆ;u-ัดย‹;-uv-]oย‰_b1_ -u;u-bvbm]-ย‰-u;m;vv-0oย†|oยˆ;uลŠัดb|mb]_|vฤบ 

);1-mฤฝ|1ย†uu;m|ัดย‹v;;|_;bัดhย‹)-ย‹bm |_;1b|ย‹o= u;7;ub1hv0ย†u]ฤท0ย†|ฤฝlัดoohbm] =ouย‰-u7|o|_;7-ย‹voomย‰_;mย‰;_-ยˆ; |_bvruo0ัด;lย†m7;u1om|uoัด-m7ย‰;1-m om1;-]-bmัดoohย†rbm|o|_;vhb;v-m7v;; |_;l-]b1ฤบ 6 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017

WฦŒฤžฦฤžลถฦšฤžฤšฤว‡'ฦŒฤžฤžลถฤ‚ฦŒฦšลš>ลลลšฦšลลถล>>

วววอ˜'ฦŒฤžฤžลถฤ‚ฦŒฦšลš>ลลลšฦšลลถลอ˜ฤลฝลต /ลฏลฏฦตฦฦšฦŒฤ‚ฦšลลฝลถฦฤว‡ลฝฤฦŒฤžลฏลลถฦตฦฤžฤšวลฦšลšฦ‰ฤžฦŒลตลฦฦลลฝลถอ˜Dฤ‚ว‡ฤฤžฤลฝฦ‰ลฤžฤšฤ‚ลถฤšฤจฦŒฤžฤžลฏว‡ฤšลฦฦšฦŒลฤฦตฦšฤžฤšอ˜

*HW5REHUW'HPPLQJยทVODWHVWERRNRQ$PD]RQFRP

ZZZJRRJO;'H-4\ 5HDG5REHUW'HPPLQJยทVRWKHUVWRULHVDWKWWSVUREHUWFGHPLQJPH


HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 7


8 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017


GA R D E N IN G

9

Itโ€™s Summer. We can pour a tall glass of iced tea and sit in the shade, but what about your garden?

H ot Fun i n Your Summer Ya rd WRITTEN BY: Carol Seminara

"ย†ll;ubvoL1b-ัดัดย‹_;u;ฤท-m7|_;7o] 7-ย‹vย‰bัดัดvoom0;ย†romย†vฤบ

ย‰-|;ubm];moย†]_bv|obmv;u|-ย‰oo7;m 7oย‰;ัดลour-bm|;uvเฆžuu;uล‘bm|o|_;vobัด-0oย†|

o]7-ย‹vฤท=ou|_ov;ย†m=-lbัดb-uย‰b|_

ัถbm1_;vฤบ$_;0oย‚ol1oย†rัด;o=bm1_;vo=

|_;|;ulฤทu;=;uv|o|_;0ัดbv|;ubm]ฤทv|;-lย‹

|_;vเฆž1hv_oย†ัด70;lย†77ย‹ouฤท-||_;ัด;-v|ฤท

ย‰;-|_;ur-ย‚;um|_-|v;ย‚ัด;voยˆ;uย†vbm

7-lr

;-uัดย‹ย†ัดย‹-m7];m;u-ัดัดย‹ัด-v|v|_uoย†]_ัด-|;

)-|;ubm]bm|_;;-uัดย‹loumbm]_oย†uvbv

";r|;l0;uลouvol;เฆžl;voยˆ;l0;uฤธ|_bv

0;v|ฤท0ย†|rัด;-v;=oัดัดoย‰ย‹oย†u1ollย†mb|ย‹ฤฝv

bvฤท-[;u-ัดัดฤท$;ยŠ-vล‘ฤบ

v1_;7ย†ัด;b=ย‹oย†ัดbยˆ;bm-ย‰-|;uลŠu;v|ub1|;7

m1b;m|!ol-mv1obm;7|_;r_u-v;

-u;-ฤบ"o-h;u_ov;vou7ubrvย‹v|;lv_;ัดr

0;1-ย†v;|_;bu-mmย†-ัดr;ubo7o=_o|ฤทvย†ัด|uย‹

1omv;uยˆ;ย‰-|;u-m7h;;rvย‰-|;uo@ัด;-ยˆ;vฤท

7-ย‹vv;;l;7|o1obm1b7;ย‰b|_|_;vย†mubv;

ย‰_b1_1-mัด;-7|o=ย†m]-ัดruo0ัด;lvou

-rr;-u-m1;o="bubย†vฤท-ฤบhฤบ-ฤบ|_; o]"|-uฤบ

vย†mลŠv1ou1_;7=oัดb-];ฤบ

$;lr;uv=u;tย†;m|ัดย‹Y-u;7ย‰b|_|_;vย†lลŠ

"ย†ll;ubvvเฆžัดัด|oo;-uัดย‹|oฤพย‰bm|;ubยŒ;ฤฟ

l;u_;-|ฤท-m7|_; o] -ย‹vย‰;u;0ัด-l;7

ย‹oย†uัด-ย‰mฤท0ย†|b|ฤฝv-r;u=;1|เฆžl;|o=;;7

=ou-ัดัดvou|vo=7bv-]u;;-0ัด;;ยˆ;m|vัดbh;0obลŠ

|_;vobัด0ย‹-77bm]1olrov|-m7ou]-mb1

ัดbm]v;-vฤทvoย†u;7ย‰bm;ฤท-m7=oัดhv0;1olbm]

l-ย‚;u|orัด-m|0;7vฤบ!;-rrัดย‹lย†ัด1_ฤท|ooฤท

;b|_;uัด-m]ย†b7ou_ย‹v|;ub1-ัดฤบ

|_-|_-v;uo7;7ou7;1olrov;7ฤท0ย†|u;ลŠ

);1-mroย†u-|-ัดัด]ัด-vvo=b1;7|;--m7 vb|bm|_;v_-7;ฤท0ย†|ย‰_-|-0oย†|ย‹oย†u]-uลŠ

l;l0;u|oh;;r-mย‹lย†ัด1_-ย‰-ย‹=uol|_; |uย†mho=ย‹oย†u|u;;vฤบ

7;mฤต"ย†ll;u_;-|ย†vย†-ัดัดย‹0ubm]v7uoย†]_|

;-7_;-7vr;m|0ัดoolv-m7ฤท-uoย†m7

1om7bเฆžomvฤทvo0;7bัดb];m|-0oย†|ย‰-|;ubm]

lb7ลŠย†]ย†v|ฤทruย†m;uov;v0-1h0ย‹-0oย†|

ย‹oย†uัด-m7v1-r;ฤท;vr;1b-ัดัดย‹-ัดัด1om|-bm;u

om;ลŠ=oย†u|_ฤบ

rัด-mเฆžm]vฤบ$_ov;ฤพ1-rเฆžยˆ;vฤฟl-ย‹m;;7|o0;

ov||ol-|oยˆ-ub;เฆž;v_-ยˆ;-ัดu;-7ย‹

ย‰-|;u;7;ยˆ;uย‹7-ย‹ย‰_;m|_;|_;ulol;|;u

v|orr;7ruo7ย†1bm]om1;|_;;ยˆ;mbm]|;lลŠ

_b|v|ubrัด;7b]b|vฤบ

r;u-|ย†u;u;-1_;vฦ–ฦลฆ ฤบ+oย†1-m|uย‹1ย†เฆฎm]

ัด;-v;mo|;|_;ฤพl-ย‹ฤฟbm|_;ru;ยˆboย†v

|_;l0-1h=ou-v;1om7ัด;-Cm]oย†|-m7

1-ย†ัดbYoย‰;uฤธ-m7ย‰bm|;uvtย†-v_;vฤบ;;r

v;m|;m1;-m71_;1h0;=ou;ย‰-|;ubm]ฤบ=|_;

rovvb0ัด;_-uยˆ;v|bm|_;=-ัดัดฤทourัด-m|m;ย‰

|_;v;;7ัดbm]v1ooัดย‰b|_0ub]_|v_-7;ฤท-m7

vobัดbvlobv|-m71ooัด-0oย†|-mbm1_7oย‰mฤท

|ol-|o;vฤบ

rัด-m|orัด-m||_;lbm|_;]uoย†m7bmlb7ลŠ|o

|_;mย‰-b|ย†mเฆžัด|_;m;ยŠ|7-ย‹ฤบ uoย‰mbm]0ย‹

mยˆ;m|ouย‹bubv-m77-ย‹ัดbัดย‹0;7v=ou

ัด-|;ลŠ";r|;l0;uฤบ ัด-m|r;u;mmb-ัดvฤท;vr;1b-ัดัดย‹m-เฆžยˆ;rัด-m|v

oยˆ;uลŠย‰-|;ubm]1-mhbัดัด-rัด-m|-ัดlov|-v

oยˆ;u1uoย‰7bm]ฤท-m77;1b7;ย‰_b1_om;vย‹oย†

u;-7bัดย‹-v7;vb11-เฆžom=uolย†m7;u

ย‰-m||o7bยˆb7;-m7|u-mvrัด-m|ย‰_;m|_;ย‹

|_-|1-m|-h;|_;_;-|-m71oัด7ฤท|_;Yoo7

ย‰-|;ubm]ฤบ

0;1ol;7oul-m|ลย†vย†-ัดัดย‹vol;เฆžl;bm

-m77uoย†]_|ฤท-m7-ัดัด|_;ยˆ-]-ub;vo=$;ยŠ-v

1|o0;uล‘ฤบ omฤฝ|=ou];||omo|;|_;1oัดouo=

1ัดbl-|;-m7ย‰;-|_;uฤบัด-m|_;u0v=ou1ย†ัดbลŠ

b|v_oย†ัด70;7;;rัดย‹ย‰-|;u;7ล‹|_;vobัด

|_;0ัดoolvฤทย†mัด;vvฤทัดbh;l;ฤทย‹oย†7omฤฝ|lbm7

m-uย‹ย†v;-m7=ouยˆ-ub;|ย‹bm|_;ัด-m7v1-r;ฤบ

v_oย†ัด70;lobv||o-7;r|_o=ฦ“|oัตbm1_;v

-u-l0ย†m1เฆžoย†vYoย‰;u]-u7;mฤบ

=ย‹oย†_-ยˆ;|ย†u=]u-vvbmย‹oย†uัด-m7v1-r;ฤท

ล‹om1;-ย‰;;hฤบ"_uย†0v-m7|u;;vฤท|ooฤท

"|-u|=-ัดัด1uorv;;7v=ouฤพ]u;;mvฤฟvย†1_

v_oย†ัด70;ย‰-|;u;77;;rัดย‹0ย†|bm=u;tย†;m|ลŠ

-v"ย‰bvv1_-u7ฤทัด;-=ัด;ย‚ย†1;vฤทh-ัด;-m7

ัดย‹ฤบ]oo7ย‰-ย‹|o|;v|ย‰_;|_;uย‹oย†ฤฝu;

vrbm-1_ฤธ0uo11oัดbฤทuย†vv;ัดvvruoย†|v-m7

omฤฝ|=ou];||oย‰;-uvย†mv1u;;m-m7- _-|ฤทlovtย†b|oลŠu;r;ัดัด-m|ฤท-m7v|-ย‹_ย‹7u-|;7ฤท lย‹=ub;m7ฤบ HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 9


10 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017


HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 11


12 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017


V IN E YA R D S

13

โ€œThereโ€™s nothing like this life.โ€

1851 Vin eyard s WRITTEN BY: Carol Seminara

$_bvย†m;ฤทom;o=|_;m;ย‰;v|ยˆbm;ย‹-u7v

ย‰b|_]u-r;ru;vv-m70-uu;ัดuoolลย‰_;u;

bm u;7;ub1hv0ย†u]l-7;tย†b|;-vrัด-v_bm

|_;ย‰bm;bv-];7=ouฦ‘ย‹;-uvbmo-h0-uu;ัดv

|_;-7u;m-ัดbยŒ;7ย‰ouัด7o=$;ยŠ-vbัดัดoย†m|uย‹

=uol-ัดb=oumb-ล‘ฤทฦฦลŠ-1u;vล|_ย†vลŠ=-uล‘o=

ย‰bm;ub;v0ย‹0ubm]bm]_ol;|ย‰ovbัดยˆ;u-m7

rัด-m|;7]u-r;v-m7-|-vเฆžm]uoolฤบัดลŠ

om;0uomยŒ;l;7-ัดvbmb|vCuv|oย†เฆžm]-||_;

|_oย†]_|_;ย‰bm;uย‹-m7|-vเฆžm]uoolfย†v|

ru;vเฆž]boย†vom;"|-um|;um-เฆžom-ัด)bm;

or;m;7oยˆ;l0;uฦ’ฤทฦ‘ฦฦัตฤท|_bvbv|_;C[_

olr;เฆžเฆžomฤท|_;oัด7;v|ย‰bm;1olr;เฆžเฆžom

]uoย‰bm]v;-vom=ou|_;ยˆbm;ย‹-u7vฤบ

bm$;ยŠ-vฤบ ubยŒ;ลŠย‰bmmbm]ฦัถฦ”ฦ(bm;ย‹-u7vbvoย‰m;7

ฤพ$_-|Cuv|ย‹;-uย‰;rัด-m|;7ัตฦฦยˆbm;vฤทฤฟ o_mv-b7ฤบฤพ$ย‰o_ย†m7u;7;-1_o=-ัด0;1ฤท

0ย‹o_moัดัดblom-m7_bvย‰b=;ฤท -0v

;เฆž|;"bu-_-m7_-u7omm-ย‹ฤบ$_;_-uลŠ

uoย‰moัดัดblomฤท-m7bvm;v|ัด;7om_bv|oubลŠ

7omm-ย‹7b7mฤฝ|7olย†1_ฤท0ย†|ย‰;7;1b7;7

ฤพm(bv-ml;ub1-m(bเฆž1ย†ัด|ย†u;

1-ัดruor;u|ย‹ัด;vv|_-mฦ”lbัด;vvoย†|_ย‰;v|o=

|o]o=oub|-mย‹ย‰-ย‹|_;v;1om7ย‹;-u-m7

u;-7;vb]m-|;7ย‰bm;]u-r;ลŠ]uoย‰bm]

u;7;ub1hv0ย†u]ฤฝv0ย†v|ัดbm]-bm"|u;;|ฤบ

rัด-m|;7-mo|_;uฦ“ฤทฦฦฦยˆbm;vฤบฤฟ

u;]bom|_-|ฤฝv7bvเฆžm]ย†bv_-0ัด;0ย‹b|vvr;1bC1

ฤพ$_u;;l;7-ัดvoย†uCuv|ย‹;-uoย†|bvmฤฝ||oo

ฤพov|o=oย†uยˆbm;v-u;u;7vฤท-m7ย‰;

];o]u-r_b1=;-|ย†u;vฤบm|_;&ฤบ"ฤบฤท|_;v;

0-7ฤทฤฟv-b7o_mฤทv;-|;7-|-v;1เฆžomo=|_;

-ัดย‰-ย‹v_-ยˆ;-0;um;|ฤท$-mm-|ฤท-ัด0;1ฤท

0oย†m7-ub;v-u;7;Cm;7|_uoย†]_|_;$$

oัด7ol=ou|oย‰ัดbm]ัดัด;ย‹|_-|v;uยˆ;v-v

;เฆž|;"bu-_ฤท$;lr;u-mbัดัดovฤทัดยˆ-ubm_o-m7ฤท

ลัด1o_oัด-m7$o0-11o$-ยŠ-m7$u-7;

|_;0-u-|ฦัถฦ”ฦฤบ

o=1oย†uv;ฤทัดb1-m|;oย†uv1_;|ฤทฤฟo_mv-b7ฤบ

ย†u;-ย†ล‘ฤทฤฟv_;v-b7ฤบ

-0v-77;7ฤทฤพ$_;fย†7];vัดbh;7oย†u

ฤพัดb1-m|;oย†uv1_;ฤทฤฟ -0vv-b7ฤทฤพbv-m

$otย†-ัดb=ย‹-v-m;v|-|;ย‰bm;uย‹ฤท_oย‰;ยˆ;uฤท

ัดb1-m|;oย†v1_;|ล-vbัดยˆ;ul;7-ัดย‰bmm;uล‘

ย†mย†vย†-ัดยˆ-ub;|ย‹0;1-ย†v;mo|omัดย‹bv|_;

bvmo|l;u;ัดย‹-l-ย‚;uo=0;bm]r-u|o=-m

volย†1_|_;ย‹-vh;7|o_-ยˆ;b|ย‰b|_|_;bu

]u-r;vhbmu;7ฤท0ย†|vobv|_;bmvb7;Y;v_o=

(ฤบ11ou7bm]|o|_;$;ยŠ-v)bm;-m7

7bmm;uom;mb]_|ฤบฤฟ

|_;]u-r;ฤบ|ฤฝv1-ัดัด;7$;bm|ย†ub;uฤท- u;m1_

u-r;uoย‰;uvฤทomัดย‹ย‰bm;_-ยˆbm]-|ัด;-v|

|;ul|_-|l;-mvv|-bmou7ย‹;-m7bvย†v;7

ัถฦ”ัทo=b|vยˆoัดย†l;=uol]u-r;voย‰m;70ย‹

|o7;v1ub0;u;7ลŠY;v_;7]u-r;vฤบฤฟ

|_;ย‰bm;uย‹|_-|bvl-7;;mเฆžu;ัดย‹om|_;

$_;buฤบฤบฤบ)_b|;)bm;$;ยŠ-vb]_ ัด-bmv0uoย†]_|_ol;|_;v;1om7vbัดยˆ;uฤท ย‰_bัด;|_;bu$u;0b-mmo-_;ย‹(bm;ย‹-u7v

-0vrobm|;7|o-ย‰bm;ัด-0;ัดฤทย‰_b1__-7

ย‰bm;uย‹ฤฝvruor;u|ย‹ล‹|_;ย‰bm;m;ยˆ;uัด;-ยˆ;v

$;ยŠ-vb]_ัด-bmv]-um;u;7-0uomยŒ;

|_;ัด;];m7ฤพ u;7;ub1hv0ย†u]bm|_;$;ยŠ-v

|_;ruor;u|ย‹7ย†ubm]=;ul;m|-เฆžomฤท-]bm]ou

l;7-ัดฤบ

bัดัดoย†m|uย‹ฤฟrubm|;7omb|ฤบ

0oย‚ัดbm]ลŠลŠ0;=ou;|_;ย‰ou7ฤพ;v|-|;ฤฟ1-m0;

$_;ฦัถฦ”ฦor;u-เฆžom1omvbv|vo=-v|-|;ลŠ o=ลŠ|_;ลŠ-u|ย‰bm;l-hbm]=-1bัดb|ย‹1olrัด;|;

$_bvฤทv_;;ยŠrัด-bm;7ฤทbvom;o=omัดย‹;b]_|

l;mเฆžom;7ย‰b|_b|v(om|_;ัด-0;ัดฤบ

(v1ย†uu;m|ัดย‹bm$;ยŠ-vฤบ HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 13


l-v|;ulbัดัดย‰ub]_|ย‰_o;lb]u-|;7|o|_; &mb|;7"|-|;vbmฦัถฦ“ัถ-m7ฤท|_u;;ย‹;-uv ัด-|;uฤท=oย†m7;7bom;;u ัดoย†ubัดัดvฤบ )_-|bvmo|voย‰;ัดัดลŠhmoย‰mbv|_-| _;0ย†bัด|_bvCuv|]ubv|lbัดัดombยˆ;-h u;;hfย†v|oย†|vb7;o= u;7;ub1hv0ย†u]ฤบ$_; oัดัดblomvm-l;7|_;buยˆbm;ย‹-u7bm_omou o=bom;;u ัดoย†ubัดัดฤฝvbm-ย†]ย†u-ัดย‹;-ubm bัดัด;vrb;oย†m|ย‹ฤบ ฤพ$_;(ลŠลŠฤพ u;7;ub1hv0ย†u]bm|_;$;ยŠ-v

l-m-]bm]ยˆbm;ย‹-u7vฤทย‰_bัด; -0v1om1;mลŠ

ย†;m|_;ulbัดัด;7ย‰_;-|-m71oumfย†v|

bัดัดoย†m|uย‹ฤฟล‹ย‰-v;v|-0ัดbv_;7bmฦฦ–ัถัถฤท

|u-|;7om|_;-1|ย†-ัดย‰bm;l-hbm]ruo1;vvฤท

oย†|vb7;o= u;7;ub1hv0ย†u]ย†mเฆžัด7uoย†]_|

-m7ฦัถฦ”ฦbv|_;omัดย‹;v|-|;ย‰bm;uย‹bm|_bv

ย‰_b1_v_;ัด;-7v-ัดom]vb7;ฦัถฦ”ฦฤฝv;ยŠr;u|

-m7vย†0v;tย†;m|Yoo7vr;uvย†-7;7_bl|o

r-uเฆž1ย†ัด-u(ฤทฤฟv_;v-b7ย‰b|_o0ยˆboย†v

ย‰bm;l-h;uฤทo_m!bยˆ;m0ย†u]_ฤท=oย†m7;uo=

Cm7-lou;_ovrb|-0ัด;ัดo1-เฆžomฤบ;loยˆ;7

rub7;ฤบ

!bยˆ;m0ย†u]_)bm;ฤบ

_bvlbัดัดbm]or;u-เฆžom|o"-mm|ombobm

$_;oัดัดblomvhmoย‰-ัดo|-0oย†||_;

o|_oัดัดblomv-u;m-เฆžยˆ;$;ยŠ-mvฤท

ฦัถฦ”ฦ–ฤท|o|_;-u;-moย‰hmoย‰m-v|_;bm] )bัดัดb-lbv|oub1 bv|ub1|ฤบ

vย†0f;1|o=]u-r;v-m7ย‰bm;ฤบo|_ -0v-m7

-ัด|_oย†]_ -0v_-vvย†r;ubouัดo1-ัดลŠr;7b]u;;

o_m;-um;7|_;bu(bเฆž1ย†ัด|ย†u;-m7 moัดo]ย‹

0o-vเฆžm]ub]_|vvbm1;v_;ย‰-v0oum-||_;

;uเฆžC1-เฆžomฤท-mbm|;mvbยˆ;ฦ‘ลŠย‹;-uruo]u-l

oัด7;b7;ัดovrb|-ัดลmoย‰_ol;|o ;u

;ยŠbv|;7ย‰_;m|_;uoย‰mvrย†u1_-v;7|_;

o@;u;7-|$;ยŠ-v$;1_&mbยˆ;uvb|ย‹ฤบ$;ยŠ-v

ย†1_;m-7;m]oย†ul;|ย‰-u;v_orล‘ฤบฤพย‰-v

ัด-m7ฤทv;ยˆ;u-ัดo=ย†;m|_;uฤฝvv|uย†1|ย†u;v

$;1_ย‰-v|_;Cuv|ย†mbยˆ;uvb|ย‹bm|_;v|-|;

;ยˆ;m-l;l0;uo=|_;v;1om71ัด-vv|o]u-ลŠ

u;l-bm;7ฤทbm1ัดย†7bm]|_;oub]bm-ัด0-umฤท_oย†ลŠ

o@;ubm]ย†m7;u]u-7ย†-|;7;]u;;ลŠvr;1b-ัดbลŠ

7ย†-|;=uol|_;m;ย‰ u;7;ub1hv0ย†u]b]_

v;ฤท]ย†;v|_oย†v;-m7vloh;_oย†v;ฤบ$_;v;

ยŒ-เฆžombm|_;v|ย†7ย‹o=_oย‰|o]uoย‰]u-r;v

"1_ooัดฤทฤฟv_;v-b7ฤบ

v|uย†1|ย†u;v-u;ัดbv|;7-v$;ยŠ-vbv|oub1-ัด

-m7ruo7ย†1;ย‰bm;ฤบ"bm1;|_;ruo]u-l

-0v]u;ย‰ย†rom|_;=-ul_;ur-u;m|vฤท

ัด|_oย†]_|_;1u;;h-m7lbัดัดmoัดom];u

-m7l-uhv-m7v;uยˆ;7-vbmvrbu-เฆžom=ou

0;]-mbmฦ‘ฦฦฦ–ฤท|_;1ย†uub1ย†ัดย†l_-v;ยŠr-mลŠ

(-m_;v|;u-m7;]]ย‹;-];ัดuoย‰mฤท

|_;7;vb]mo=|_;ฦัถฦ”ฦ(bm;ย‹-u7vฤฝัดoohฤบ

7;7|obm1ัดย†7;|orb1vvย†1_-vยˆbm;ย‹-u7

rย†u1_-v;7bmฦฦ–ัตฦ“ฤทruor;u|ย‹|_-|om1;

ฤพ);ัดbh;bm|;]u-เฆžm]|_;oัด7ย‰b|_|_;

l-m-];l;m|ฤท-m7_oย‰|orัด-m-m7l-uh;|

0;ัดom];7|o-uัดbัดl-uย†;m|_;uฤบ

-vย†11;vv=ย†ัดย‰bm;uย‹0ย†vbm;vvฤบ o_mฤฝv;7ย†1-เฆžom-ัด=o1ย†vย‰-vom

m;ย‰ฤทฤฟo_mv-b7ฤทbm7b1-เฆžm]|_;ย†;m|_;u

=|_;ย†;m|_;um-l;voย†m7v=-lbัดb-uฤทb|

0-umฤฝvoub]bm-ัดvัดb7bm]7oou|_-|ย‰ouhv|o

bv0;1-ย†v;-uัดย†;m|_;ubv|_; ย†uor;-m

1ัดov;o@om;o=|_;|-vเฆžm]uool_-ัดัดvฤทb= m;;7;7ฤบัดัดo=|_;|-0ัด;vbmฦัถฦ”ฦฤฝv|-vเฆžm] uool-u;oัด7ฤทvoัดb7ลŠย‰oo77oouv=uol |_;lbัดัดฤฝvเฆžl;ฤบ$ooฤท|_;u;ฤฝv|_;u;v1ย†;7 0oย‰ัดbm]-ัดัด;ย‹ัด-m;u;rย†urov;7-v-0-uฤบ ฤพ$_;ย‹ย‰;u;|;-ubm]7oย‰m|_;oัด7 0oย‰ัดbm]-ัดัด;ย‹ฤท-m7ย‰;fย†v|_-rr;m;7|o0; |_;u;ย‰b|_-|uย†1h|o_-ย†ัดb|-ย‰-ย‹ฤทฤฟ -0v v-b7ฤบฤพuo0-0ัดย‹ัถฦ”ัทo=oย†uv|ouย‹bv0;bm]-| |_;ub]_|rัด-1;-||_;ub]_|เฆžl;ฤบฤฟ ย†1h-m7_-u7ย‰ouh-m7=-lbัดย‹bv|_; 7ubยˆbm]|_;l;ฤบ ฤพ$_bvbv-=-lbัดย‹ลŠ0ย†vbm;vv=uol|_;vobัด ย†rฤทฤฟo_mv-b7ฤบ;-m7 -0v_-ยˆ;=oย†u1_bัดลŠ 7u;mฤน|ย‰o7-ย†]_|;uvฤท;vh--]];u|ย‹-m7 ย†ัดb;oัดัดblomฤธ-m7|ย‰bmvomvฤทou7-m-m7 u;ย‰ฤท-ัดัดo=ย‰_ol -u;-1เฆžยˆ;ัดย‹bmยˆoัดยˆ;7

Sourced from Alta Mesa, this varietal has a long history being planted in France, Spain, and ou|ย†]-ัฒฤถ-m7bvhmoย‰m=oub|vvo[ texture and deep dark color.

Sourced from the Sierra Foothills, this varietal has been long thought of as a vัฒb]_|ัฒย‹uย†vเขผ1mou|_;um"r-mbv_]u-r;ฤถhmoย‰m =oub|vv-ยˆouย‹Y-ยˆouv-m7;-u|_ย‹-uol-vฤธ

1851 Vinyards โ€ข ฦ“ฦ‘ฦ‘ฦ‘b]_ย‰-ย‹ฦัต"oย†|_ฤท u;7;ub1hv0ย†u]ฤท$*ลŽย‰ย‰ย‰ฤบฦัถฦ”ฦยˆbm;ย‹-u7vฤบ1ol 14 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017

bm|_;ยˆbm;ย‹-u7v-m7 ย‰bm;0ย†vbm;vvฤบ

"1-m|_bv1o7; ย‰b|_ย‹oย†uvl-u|r_om;


¬Йbm;bm7¬Жv|u¬Л=oul-m¬Л¬Л;-uvƒЈ;lr—іo¬Л;7 -|v;¬И;u-—і¬И;m¬Ж;vƒЈ-m7bv¬Йouhbm]om_bv )" $≈Р)bm;≈Я"rbub| 7¬Ж1-а¶Юom$u¬Жv|≈С ;uа¶ЮC1-а¶ЮomƒЈ_-¬Иbm]-—іu;-7¬Л1olr—і;|;7 —і;¬И;—іom;ƒЇ u;¬Йo—і—іblom-m7ubv|;mƒЈ_bv¬Йb=;ƒЈ—іb¬И; bmb7—і-m7ƒЈ0¬Ж||_;¬Лvа¶Ю—і—іCm7а¶Юl;|or-uа¶Ю≈К 1br-|;bmr—і-mа¶Юm]-m7_-u¬И;vа¶Юm]-1а¶Ю¬Иbа¶Ю;vƒЇ |_bu7];m;u-а¶Юombvbm¬Иo—і¬И;7ƒЈ|ooƒЇ;vh- -m7ov_ƒљv1_b—і7u;mƒЈ-1hb;o-m7o_—і|ƒЈ=u;≈К t¬Ж;m|—і¬Лrb|1_b|-||_;¬Йbm;u¬ЛƒЈ-—іom]¬Йb|_ |_;(bm;¬Л-u7-¬Йu;¬Йo=|_u;;7o]vƒЇ ƒЊ$_;u;ƒљvmo|_bm]—іbh;|_bv—іb=;ƒЈƒњ -0vv-b7ƒЈ —іb[bm]-|o-v|¬Йb|_-]—і-vvo=u¬Ж0¬Л≈К1o—іou;7 —іb1-m|;o¬Жv1_;|ƒЇƒЊ$_;u;ƒљv-—і¬Й-¬Лvvol;≈К ƒЊ¬Ж—іb;-m7;vh-¬Й;u;|_;om;v¬Й_o-1≈К

bv-m$ruo=;vvbom-—і-m7¬Йouhvbm-¬И-ub;|¬Л

|;7-v1-|-—і¬Лv|ƒЈƒњ -0vv-b7ƒЇƒЊ¬Ж—іb;¬Й-m|;7|o

o=¬Йbm;u¬Лfo0vbm_bvo@≈К_o¬ЖuvƒЈr—і¬Жv_;

hmo¬Й¬Й_-|o_m¬Й-vr—і-mmbm]|o7o¬Й_;m

7;vb]m;7-m7l-bm|-bmv|_;∆Р—ґ∆Ф∆Р¬Й;0vb|;ƒЇ

|_bm]]obm]omƒЇƒњ ∆Р—ґ∆Ф∆Р(bm;¬Л-u7vbv—іo1-|;7-|∆У∆С∆С∆С b]_¬Й-¬Л∆Р—µ"o¬Ж|_ƒЈ-m7bvor;m∆Р∆Р-≈Л—µr $_¬Жuv7-¬Л|_uo¬Ж]_"-|¬Жu7-¬Л-m7oom≈Л∆Фr

_;u;а¶Юu;7ƒЇ≈Р"_;-m7o_m_-7—іom]≈Ка¶Юl;1-≈К

¬Ж—іb;ƒЈ¬Й_o—іb¬И;v-m7¬Йouhv=¬Ж—і—і≈Ка¶Юl;bm

u;;uv-v;7¬Ж1-|ouvbm"-mm|omboƒЇ≈СƒЊ$_;m

¬Жvа¶ЮmƒЈ_;—іrvom¬Й;;h;m7vv;u¬Иbm]bm|_;

om"¬Жm7-¬ЛƒЇomv¬Ж—і||_;bu¬Й;0vb|;-|

|_;]bu—іvv;m|¬Жvom-m;¬Кr—іou-|ou¬Л|ubr|o

|-vа¶Юm]uool-m7bm|_;¬Иbm;¬Л-u7vƒЇ

_¬Вrƒє≈Ж≈Ж∆Р—ґ∆Ф∆Р¬Иbm;¬Л-u7vƒЇ1ol=oubm=oul-а¶Юom

-r-ƒЈ-m7|_;u;v|bv_bv|ou¬ЛƒЇƒњ $o7-¬ЛƒЈ;vh-bv|_;¬Йbm;u¬Лƒљv;m;u-—і -m-];uo=r;u-а¶ЮomvƒЇov_ƒЈ_;u_¬Жv0-m7ƒЈ

ou7-mo—і—іblom]¬Жb7;v¬Йbm;|-vа¶Юm]v -m7bvu;vromvb0—і;=ou∆Р—ґ∆Ф∆Рƒљvvo1b-—іl;7b-

omfobmbm]|_;bu¬Йbm;1—і¬Ж0ou¬Жr1olbm] ;¬И;m|vƒЈou1-—і—іƒє≈Р—ґ∆Т∆П≈С∆Т∆Ц∆Р≈К—ґ∆Ф∆Р∆ПƒЇ

ru;v;m1;ƒЇ;_-v0;;mbm¬Иo—і¬И;7bm|_;

HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 15


Vista Verde Builders, LLC Custom Homes & Renovations NAHB Certified Graduate Builder Age in Place Specialist Certified Green Professional

Specializing in Energy-Efficient, Hill Country Elegant Homes Office: 830-367-2181 / Mobile: 832-455-9730

www.vistaverdebuilders.com 16 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017


FOOD

17

Making your own pesto is a great way to โ€œSave Summer.โ€

Pesto Summer in a Sauce WRITTEN BY: Coral Stone )_-|ฤฝvmo||oัดoยˆ;-0oย†|0-vbัดฤต |bv-m-mmย†-ัด_;u0ฤธ-l;l0;uo=|_;lbm|=-lbัดย‹vob|ฤฝv ;-vbัดย‹]uoย‰m=uolv;;7vou1ย†เฆฎm]vฤบuo0-0ัดย‹Cuv|1ย†ัดเฆžยˆ-|;7bm m7b-ฤท0-vbัดย‰-vbm|uo7ย†1;7|_uoย†]_|_;vrb1;uoย†|;v|o=ub1- -m7ฤทo=1oย†uv;ฤท|_;;7b|;uu-m;-mฤบ$_;u;;hv1-ัดัด;7b|ฤพ|_; _;u0o=hbm]vฤทฤฟ-m7bmvol;r-u|vo=|-ัดย‹l;mย‰;-u-vrub]o= 0-vbัดbm|_;buัด-r;ัดvย‰_;m|_;ย‹-u;bmv;-u1_o=-l-|;ฤบ -vbัดัด;-ยˆ;v-u;Y-|ouuย†Z;7-m7-u;1oัดou;7]u;;mฤทu;7ou rย†urัด;ฤบ-vbัด1-m|-v|;lbm|ย‹ฤทvrb1ย‹ฤทvย‰;;|our;rr;uย‹7;r;mลŠ 7bm]om|_;ยˆ-ub;|ย‹ฤท0ย†|ru;=;u;moยˆ;v;=oul-hbm]r;v|oฤบ ;v|obv-r-v|;ouv-ย†1;l-7;o=0-vbัดัด;-ยˆ;vฤท]-uัดb1ฤทrbm;mย†|vฤท r-ul;v-m1_;;v;-m7oัดbยˆ;|_-|oub]bm-|;7bm;om-ฤท|-ัดย‹ฤบ;vลŠ |oฤฝv0ub]_|Y-ยˆoubv-|-v|ย‹-77bเฆžomย‰_;mvเฆžuu;7bm|o1ooh;7 r-v|-ฤทvru;-7om-v-m7ย‰b1_oulbยŠ;7bm|ov-ัด-77u;vvbm]ฤทvoย†r ouo|_;uv-ย†1;vฤบ|ฤฝv]oo7om1_b1h;mฤทrouh-m7v;-=oo7ฤบ|ฤฝv ]oo7omuo-v|;7ยˆ;];|-0ัด;vฤบ|ฤฝv]u;-|ย‰b|_|ol-|oลŠ-mย‹|_bm]ฤบ

HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 17


;u;ฤฝvlย‹u;1br;=our;v|oฤบ$_;tย†b1h0ัด-m1_bm]o=|_;0-vbัด_;ัดrvu;|-bm|_;ยˆb0u-m|]u;;m1oัดouฤท;ยˆ;mย‰_;m=uoยŒ;mฤบm;mo|;ฤน-[;u ย‹oย†ฤฝยˆ;|ub;7lย‹ยˆ;uvbomฤทย‹oย†l-ย‹ย‰-m||o;ยŠr;ubl;m|ย‰b|_vย†0vเฆž|ย†เฆžomvล77vol;r-uvัด;ย‹ฤต&v;_-ัด=-ัดlom7vouย‰-ัดmย†|vฤต!;7r;rr;u Y-h;vฤตou;]-uัดb1ฤตล‘ -ยˆ;=ย†m-m7;mfoย‹v-ยˆbm]|_bv|-v|;o=vย†ll;uฤด Basil Pesto -h;v-0oย†|ฦัผ1ย†rvฤบ

Ingredients: ัฝ1ย†r 

rbm;mย†|v

ฦ“1ย†rv

r-1h;7=u;v_0-vbัดัด;-ยˆ;vฤทย‰-v_;7ย‰;ัดัด

ัฝ1ย†r 

=u;v_ัดย‹]u-|;7-ul;v;-m1_;;v;ล-0oย†|ฦัฝoยŒฤบล‘

ฦ“

ัด-u];]-uัดb11ัดoยˆ;vฤทlbm1;7ัฝ1ย†r 

;ยŠ|u-ลŠยˆbu]bmoัดbยˆ;obัด=u;v_ัดย‹]uoย†m7v-ัด|ฤท-vm;;7;7|o|-v|;Method: ;=ou;ย‹oย†0;]bmฤท_-ยˆ;-0oย‰ัดo=b1;-m71oัด7ย‰-|;uv|-m7bm]0ย‹|ov_o1h|_; 0ัด-m1_;70-vbัดัด;-ยˆ;vฤบ $o-v|rbm;mย†|vbm-7uย‹vhbัดัด;|oulo7;u-|;oยˆ;mย†mเฆžัดfย†v|]oัด7;mฤบ";|-vb7;|o 1ooัดฤบ ubm]-ัด-u];v-ย†1;r-mo=v-ัด|;7ย‰-|;u|o-_-u70obัดฤบ ย†b1hัดย‹ล‹molou;|_-mฦ‘ v;1om7vฤดล‹0ัด-m1_|_;0-vbัดัด;-ยˆ;vฤทom;_-m7=ย†ัด-|-เฆžl;ฤบ uor|_;lbmฤทv1oor|_;l oย†|-m7|_;lbll;7b-|;|u-mv=;u|_;0ัด-m1_;70-vbัดัด;-ยˆ;v|o|_;0oย‰ัดo=b1;ย‰-|;u |ov|or|_;1oohbm]-m7l-h;|_;1oัดourorฤบ$_bv|;1_mbtย†;bv1-ัดัด;7ฤพv_o1hbm]ฤบฤฟ u-bm0ัด-m1_;7-m7v_o1h;70-vbัดัด;-ยˆ;v-m77uย‹|_ouoย†]_ัดย‹0ย‹r-เฆฎm]ย‰b|_- 1oย‚om7bv_|oย‰;ัดour-r;u|oย‰;ัดvฤบ m-=oo7ruo1;vvouฤทย†vbm]|_;0ัด-7;-m7rย†ัดvbm]ฤท1_or|_;|o-v|;7rbm;mย†|vฤบ;1-u;=ย†ัด|omo|oยˆ;uruo1;vv|_;rbm;mย†|vbm|o-r-v|;ฤบ 77|_;-ul;v-m1_;;v;-m7lbm1;7]-uัดb1ฤท-m7rย†ัดv;ฤบ 77|_;ru;r-u;70-vbัดัด;-ยˆ;v-m7rย†ัดv;ย†mเฆžัดCm;ัดย‹1_orr;7ฤบ )b|_=oo7ruo1;vvouuย†mmbm]ฤทvัดoย‰ัดย‹roย†ubm|_;;ยŠ|u-ลŠยˆbu]bmoัดbยˆ;obัดbm-v|;-7ย‹v|u;-lฤท0ัด;m7bm]ย†mเฆžัด|_;lbยŠ|ย†u;bvย‰;ัดัด1ol0bm;7ฤบ +oย†l-ย‹m;;7|ov|or|_;=oo7ruo1;vvou-m7v1u-r;|_;vb7;v7ย†ubm]|_bvruo1;vvฤบ $-v|;-m7ฤทb=m;;7;7ฤท1ouu;1|v;-vombm]ย‰b|_-77;7v-ัด|ฤบ ;v|ol-ย‹0;l-7;ฦ‘7-ย‹v-_;-7ฤบoยˆ;uย‰b|_rัด-vเฆž1ย‰u-r|oย†1_bm]|_;vย†u=-1;-m71_bัดัดฤบ +oย†1-m=u;;ยŒ;r;v|oฤน ouvl-ัดัด;u-loย†m|vฤทrย†|ฦ‘|-0ัด;vroomvr;v|or;u1ย†0;bm-mb1;1ย†0;|u-ย‹ฤท1oยˆ;u|_;|u-ย‹ย‰b|_rัด-vเฆž1ย‰u-r -m7rัด-1;b||_;=u;;ยŒ;uoยˆ;umb]_|ฤบ$_;m;ยŠ|loumbm]ฤทroroย†||_;=uoยŒ;mr;v|o1ย†0;v-m7rัด-1;|_;lbmu;v;-ัด-0ัด;ฤท=u;;ยŒ;u0-]vฤบ ou ัด-u];utย†-mเฆžเฆž;vฤทย†v;ฦล†ฦ‘ลŠ1ย†r=u;;ยŒ;uลŠruoo=f-uvฤบ uoยŒ;mbm|_bvl-mm;uฤทr;v|oย‰bัดัดh;;r-|ัด;-v|ัตlom|_vฤบ

18 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017


HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 19


20 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017


HOMETOWN RESTAURANT GUIDE  )"& "$" !&$!+ !  !

! !"&!

11th St. Cowboy Bar

ย‚oฤฝv

307 11th St. โ€ข (830) 796-4849

ฦ’ฦัต ย†vเฆžm"|ลŽลัถฦ’ฦล‘ฦ’ฦฦ•ลŠฦ’ฦ’ฦ’ัต

"$!;v|-ย†u-m|

-0;um;|ubัดัด$;ยŠ-v)bm;oย†m|uย‹!;v|-ย†u-m|

305 Main St. โ€ข (830) 796-3836

2805 S State Hwy. 16 โ€ข (830) 990-5734

o]ัด;]o@;;oย†v;

-v|-;ัดัด-!;v|-ย†u-m|

315 Main St. โ€ข (830) 796-8080

103 S Llano St โ€ข (830) 990-9778

Busbeeโ€™s Bar-B-Que

;v|!;v|-ย†u-m|

339 Main St. โ€ข (830) 796-3153

607 S Washington St โ€ข (830) 990-8383

ub1hฤฝv!bยˆ;u-=;

Hondoโ€™s

1205 Main St. โ€ข (830) 796-9900

312 W Main St โ€ข (830) 997-1633

Tjโ€™s at The Old Forge

Silver Creek Beer Garden and Grille

807 Main St. โ€ข (830) 796=9990

310 E Main St โ€ข (830) 990-4949

Sidโ€™s Main St. BBQ

!-|_vh;ัดัด;u

702 Main St. โ€ข (830) 796-4227

260 E Main St โ€ข (830) 990-5858

The China Bowl

Mamacitaโ€™s

1206 Pecan St. โ€ข (830) 796-8494

506 E Main St โ€ข (830) 997-9546

bย†;0ัดo;ยŠb1-m!;v|-ย†u-m|

Navajo Grill

706 Main St. โ€ข (830) 796-8047

803 E Main St โ€ข (830) 990-8289

ัด-1-ัดb|o;ยŠb1-m!;v|-ย†u-m|

Der Lindenbaum

1207 Cedar St. โ€ข (830) 460-3853

 !$

312 E Main St โ€ข (830) 997-9126

-m7-_bm;v;!;v|-ย†u-m|ลŸ"ย†v_b-u 504 E Main St โ€ข (830) 990-8888

b]_ฤฝv!;v|-ย†u-m|ลŸ"|ou;

Asian Garden

726 High St. โ€ข (830) 995-4995

1408 E Main St โ€ข (830) 997-5555

814 - A Texas Bistro

ย†vัด-m7;u!;v|-ย†u-m|

713 High St. โ€ข (830) 995-4990

323 E Main St โ€ข (830) 997-7714

ol=ou|bยŒยŒ-

Airport Diner

802 High St. โ€ข (830) 995-5959

155 Airport Rd โ€ข (830) 997-4999

Miss Giddyโ€™s

ัด7;ul-m-h;uย‹ลŸ!;v|-ย†u-m|

817 High St. โ€ข (830) 995-3550

225 W Main St โ€ข (830) 997-9084

Guentherโ€™s Creekside Grill

Friedhelmโ€™s Bavarian Inn

Hwy 473 at 6th St. โ€ข (830) 995-5370

905 W Main St โ€ข (830) 997-6300

Los Jarritos

!-1;-um

1005 US Hwy 87 โ€ข (830) 995-4112

35 Fair Dr โ€ข (830) 997-4058

ย‹ru;vvu;;hmm!;v|-ย†u-m|

bm];uลŸ"rb1;

408 State Hwy 27 โ€ข (830) 995-3977

ฦฦัตuo1h;ย‚"|ลŽลัถฦ’ฦล‘ฦ–ฦ–ฦ•ลŠฦ–ฦ–ฦฦ–

Chicken Express

m1_-m|;7mm!;v|-ย†u-m|

42 US Hwy 87 โ€ข (830) 995-2750

3045 RR-965 โ€ข (830) 997-5206

ouv;v_o;ย†0ลŸbยŒยŒ-

Crossroads Saloon and Steakhouse

429 Front St. โ€ข (830) 995-5150

305 W Main St โ€ข (830) 992-3288

-|Cv_-ยˆ;m 816 W Main St โ€ข (830) 997-9009

-lroยŒย†ัด;ยŠb1-mubัดัดลŸ-u HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 21


803 S Adams St (830) 997-3161

-ম Ä˝vbŒŒ-

Fredericksburg Herb Farm

2931 S State Hwy. 16 • (830) 997-9797

405 Whitney St (830) 997-8615

bŒŒ-†|

m7‹Ľv"|;-hĹ&#x;";-=oo7ubŃ´Ń´;

1104 E Main St • (830) 997-7222

413 S Washington St (830) 997-3744

Cranky Frank’s BBQ

August E’s

1679 S US Hwy. 87 • (830) 997-2353

203 E San Antonio St (830) 997-1585

Stonewall Diner

†Ѵ|†u;vubŃ´Ń´Ĺ&#x;-u

14780 E US Hwy. 290 • (830) 644-2474

318 E Main St • (830) 997-8100

"&)+

Ń´|7ou=b;u]-u|;m

1017 S State Hwy. 16 • (512) 997-2850

301 W Main St • (830) 997-7865

-_-Ѵ;‹Ľv-=;

†@-Ń´ob1h;Ń´-uĹ&#x;ubŃ´Ń´

341 E Main St • (830) 997-4400

105 S Llano St • (830) 997-3700

);v| m7bŒŒ-olr-m‹

Ѵ-]†;‹;Šb1-m!;v|-†u-m|

232 W Main St • (830) 990-8646

1568 S Us Hwy. 87 • (830) 992-2139

David’s Pit BBQ

bѴ7-Ľv$ouাѴѴ-v

342 E Main St • (830) 997-7753

149 FM 2093 • (830) 997-6105

"hbmm‹ br uoŒ;m+o]†u|

Altos De Jalisco 6

1579 E Main St • (830) 992-3737

1410 E Main St • (830) 990-8554

Jennie’s Smoked Burgers and Tornado Fries

Wheeler’s

319 E Main St • (830) 990-4000

204 E Main St • (830) 990-8180

Lincoln St.

Whataburger

111 S Lincoln St • (830) 997-8463

1301 E Main St • (830) 990-8428

Tubby’s Ice House

om]_oum"|Äş-=;

Ć’Ć?Ńś †vাm"|ĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘Ć’Ć?Ć•ĹŠĆ’Ć?Ć‘Ńľ

621 Longhorn St • (830) 997-4805

The Coop

Sonic Drive-In

607 W Main St • (830) 992-3192

1106 E Main St • (830) 997-7303

†vাm"|Äş-ˆ--m7†L m-†v

Farm Haus Bistro

Ć?Ć?Ć‘ †vাm"|ĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘Ć–Ć–Ć?ŊќƖƒƔ

405 Whitney St •

Backwoods BBQ

b|‹-=;

320 FM 2093 • (830) 992-3262

505 W Main St • (830) 307-3346

Vaudeville

!;7bu7ubŃ´Ń´

230 E Main St • (830) 992-3234

341 Golfers Loop • (830) 997-7480

u;7;ub1hv0†u]-ˆ-!-m1_

Church’s Chicken

114 E Main St • (830) 990-4517

614 E Main St • (830) 997-7333

Tubby’s Ice House

McDonald’s

Ć’Ć?Ńś †vাm"|ĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘Ć’Ć?Ć•ĹŠĆ’Ć?Ć‘Ńľ

611 E Main St • (830) 997-7600

"oÂŒb-Ń´-†v

-bu‹ †;;mo= u;7;ub1hv0†u]

107 S Llano St • (830) 307-3208

902 E Main St • (830) 997-4648

bŃ´Ń´o†m|u‹ om†|vĹ&#x;oŃ´-1_;v

Ѵ-ѴѴo;Šb1-m!;v|-†u-m|

605 E Main St • (830) 990-2424

11807 W US Hwy. 290 • (830) 669-2406

Opa’s Smoked Meat

Ń´-lo"rubm]v-=;

410 S Washington St • (830) 997-3358

107 Alamo Rd • (830) 990-8004

Fredericksburg Pie Company

El Milagro Twenty Twelve

Ć?Ć?Ńś †vাm"|ĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘Ć–Ć–Ć?ŊѾƖƖƑ

249 E Main St • (830) 307-3051

! !

ouh‹Ľv-l0†u];u-m7mbom!bm] 1719 US-87 N • (830) 997-6882

olbmoÄ˝vbŒŒ1425 E Main St • (830) 997-4600

$_;;-1_$u;;!;v|-†u-m|Ĺ&#x;b[v 210 S Adams St • (830) 997-9527

22 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017

om]_oum-=; 23624 W. US 290 • (830) 864-4328


! †m|;uo†v;-=; 316 Hwy 39 • (830) 367-3069

Whataburger Ć’Ć‘Ć?Ć”†m1াom‰‹ĺĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘ƒѾƕŊƒƔƔƕ

Tonya’s Our House 100 Old Ingram Loop • (830) 739-0396

Taqueria Altos de Jalisco Ć’Ć?ƔƔ†m1াom‰‹ĺĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘ƒѾƕŊƕќƑĆ?

Paw Paw’s BBQ Terrell St. & Hwy 39 • (830) 367-3986

La Perla de Jalisco Ć’Ć?Ć’Ć?†m1াom‰‹ĺĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘ƒѾƕŊƒƔƖƒ

Ń´(-Ń´Ń´;!;v|-†u-m| Ć’Ć?Ć’Ć–ĹŠ†m1াom‰‹ĺĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘ƒѾƕŊƑƕƔƒ

 !!( u-m7bm]uom!;v|-†u-m| 2033 Sidney Baker • (830) 257-4440

_b1hĹŠCŃ´ĹŠo=;uuˆbŃ´Ń´; Ć?Ć?ŃľĆ?†m1াom‰‹ĺĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘ƑƔƕŊѾƖĆ?Ć?

_bŃ´bÄ˝vubŃ´Ń´Ĺ&#x;-u Ć?Ć?ќƔ†m1াom‰‹ĺĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘ќƖƔŊƑƓƓƔ

Dickeys Barbecue Pit ќќĆ?†m1াom‰‹ĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘Ć•Ć–Ć‘ĹŠĆ?ƕƔƕ

Mamacita’s Ć‘Ć?Ć”†m1াom‰‹ĺĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘ќƖƔŊƑƓƓĆ?

"omb1 ubˆ;mĹŠ†m1াom‰‹ĺ Ć?Ć‘ŃśĆ?†m1াom‰‹ĺĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘ќƖƔŊĆ?ŃśĆ?Ńś

Sonic Drive In - Sidney Baker N. 1727 Sidney Baker • (830) 257-3533

1011 Bistro 1011 Guadalupe • (830) 895-1169

1-r†Ѵ1o;Šb1-m!;v|-†u-m| 1718 Sidney Baker • (830) 257-6222

Bella Vita Ć?ƔƔĆ?†m1াom‰‹ĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘ќƖƔŊĆ?ќƑĆ?

bŃ´Ń´Ä˝v-uĹŠĹŠ †;Ĺ&#x;-|;ubm] Ć?Ć–Ć?Ć–†m1াom‰‹ĺĹ?ќƒĆ?Ĺ‘ќƖƔŊƔƕƒƒ

bѴѴ‹;m;Ä˝v!;v|-†u-m| Ć?ƓќƖ†m1াom‰‹ĺĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘ќƖƔŊƕƒƕƕ

omÂŒ-b"†v_bĹ&#x;"-h;ġm1Äş 218 Sidney Baker So. • (830) 315-6888

Bumdoodlers Lunch Company 1312 Broadway • (830) 315-2867

†ŒŒb;Ä˝v-u0;1†; 213 Schreiner St. • (830) 257-4540

Cartewheels Catering 720 Water St. • (830) 257-7171

206 Sidney Baker S • (830) 257-3333

Ń´-vvb1Ä˝v†u];uvĹ&#x;Äźoou;Ä˝ 448 Sidney Baker S, Ste. 109 • (830) 257-8866

Comanche Trace 2801 Comanche Trace Dr. • (830) 895-8505

Cowboy Steak House 416 Main St. • (830) 896-5688

Â†Ń´Âˆ;uvo=;uuˆbŃ´Ń´; Ć?Ć’Ć?Ć?†m1াom‰‹ĺĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘ƑƔƕŊƕĆ?Ć?Ć?

Daily Donuts 603 E. Main St., Suite A • (830) 896-5506

Dairy Queen - Northside 1101 Sidney Baker • (830) 896-1441

-bu‹ †;;mĹŠ!bˆ;u-hv Ć–Ć–Ć•†m1াom‰‹ĺĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘ќƖƔŊƒƕƒƕ

Denny’s - DenTex Central 209 Sidney Baker S • (830) 257-7115

†77u†1h;uv!;v|-†u-m| Ć?Ć“Ć‘Ć?†m1াom‰‹ĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘ќƖƔŊĆ?Ć”Ć?Ć–

Grape Juice 623 Water St. • (830) 792-9463

bѴѴo†m|u‹-=;ġ-$;Š-v;];m7 806 Main St. • (830) 257-6665

;Ń´-mb+o]†u|Ĺ&#x;o@;; 1305 Sidney Baker, D-1 • (830) 895-4778

$_;-h;_o†v;!;v|-†u-m| Ć?ѾƔƔ†m1াom‰‹ĺĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘ќƖƔŊƒĆ?ќќ

Papa Murphy’s Ć’Ć?Ć‘†m1াom‰‹ĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘ќƖĆ?ŊƔƑƓƖ

Pint and Plow Brewing Co. 332 Clay St. • (830) 315-7468

!-bѴvĺĺĺ-1-=;-||_; ;ro| 615 Schreiner St. • (830) 257-3877

"-ˆ;mm!;v|-†u-m| 1806 Sidney Baker • (830) 257-7484

"1_Ń´o|ÂŒvh‹Ľv ;Ń´b 1423 Sidney Baker • (830) 895-3354

"o-ubm] u-]om_bm;v;!;v|-†u-m| 820 Sidney Baker #H • (830) 257-8888

"|-u0†1hvo@;;oÄş Ć?ƒƔƔ†m1াom‰‹ĺĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘ƑƔƕŊƓĆ?Ѿƒ

Taco Casa ќƖĆ?†m1াom‰‹ĺĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘ќƖƔŊĆ?ŃľĆ?Ńľ

$_;!b7];-uh;|rѴ-1; 13439 S. Ranch Rd. 783 • (830) 896-0420

Wendy’s Ć?Ć‘Ć‘Ć?†m1াom‰‹ĺĹŽĹ?ќƒĆ?Ĺ‘ƕƖƑŊƖќƖќ

Whataburger Ć’Ć’Ńś†m1াom‰‹ĺĹŽĹ?vќƒĆ?Ĺ‘ќƖѾŊƒƒĆ?Ć’

Chicken Express 624 Sidney Baker • (830) 315-2750

Church’s Chicken HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 23


24 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017


HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 25


NOT JUST ANOTHER DISCOUNT CARD IT’S BUILDING COMMUNITIES & HONORING HEROES From increased business to massive fundraising, The Hero Card is strengthening communities, organizations and businesses across the US.

FOR BUSINESS INCREASE SALES, TRAFFIC & CUSTOMER LOYALTY Unlike traditional coupons and discount offers that utilize a once-and-done approach, the Hero Card incentivizes customers to come to your business repeatedly for weeks and months to come.

2018

SUPPORTING HEROES A portion of every Hero Card sale is devoted to worthy causes in local communities, supporting our incredible Veterans and other local Heroes.

GET YOUR CARD!

O Jan O Jul

ne ay O Ju Apr O M O ec O Feb O Sep O Oct O Nov O D O Aug O Mar

Expiration

LID

HED or INVA

st be PUNC month mu

$25

HeroCardOnline.com • 830.370.6836 SERVING THE HILL COUNTRY SINCE 1998 CARS – TRUCKS – RV’S EQUIPMENT & HYBRIDS

GOOD TIMES GREAT PIZZA 830.997.9797 2931 S. State Hwy 16 Fredericksburg, TX26 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017


HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 27


Kerrville A+1 Transmission Specialists Acapulco Restaurant Audio Video Solutions Bella Serra Benefit Solutions Bonzai Japanese Steak House & Sushi Bumdoodlers Lunch Company Burger King Cailloux Theater Casa Keepers Chicken Express Chili’s Conlee’s College of Cosmetology Culver’s Daddy Jim’s Quality Meats Dairy Queen Del Norte Restaurant Dickey’s BBQ Double L Ranch & Wildlife E-Vapor 8 Elliott Electric Supply Emergency Mobile Repair Gibson’s Discount Center Great Clips Guadalupe Signs

Hill Country Septic Services Holloway Plumbing Home Town Crafts Hot Rod Auto Detailers Kerrville Health Foods Kerrville Mattress Gallery Kerrville Plumbing Lazerwash Car Wash LeMeilleur’s RV, Truck & Equipment Repair Mager Weight Loss MG Building Materials New Life Health Foods Next Generation Produce NVS Custom Body & Paint Papa John’s Pizza Papa Murphy’s Pizza Peak Fitness Premier 7 Gym R&R Pest Control Rhino Linings River Oaks Framing Company San Saba Cap & Be Bop T-shirt Shop Snippers Family Hair Salon

The Hill Country’s

Healthcare Insurance Specialists Group • Individual • Seniors

RHU, REBC, SGS, ChHC®

Call now for a transformation to your landscape and sprinklers

952 Jefferson St. (830) 896-3727 kerrvilleinsurance.com

830.496.1680

Todd E. Peter

28 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017

Discounts with the Hero Card


Sno on the River Coffee & Snowballs So Fast Printing Soaring Dragon Restaurant Sprinkler Smart Starkey Pest Control State Aire Tacos to Go Texas State Optical Trade Mark HVAC & Sheet Metal Ultimate Automotive & Tire Young’s Jewelers & Guns

Comfort, Hunt, Boerne, Bandera Coming Soon...

2202 Memorial Blvd. Kerrville, TX

830.257.2300

“Service, Integrity, Results” www.randrpest.com 830-895-4007 339 W. Water, Suite 6 Kerrville, Texas

Thank you to the following organizations for fundraising with the Hero Card: YMCA Kerr County Fredericksburg First Baptist Church Youth Missions Nitro Cheer Fredericksburg High School Class of 2020

Discounts at

HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 29


THE 290 WINE ROAD Visit a scenic countryside reminiscent of the wine growing regions of central Italy and the Rhone Valley in France and you ┬Йb╤▓╤▓Cm7 u;7;ub1hv0┬Жu])bm;!o-7╞П╞Ф╞Н┼К-m-vvo1b-рв╝omo=╞О╞Т $;┬К-v┬Йbm;ub;v-╤▓om]&"b]_┬Й-┬Л╞П╞Ф╞Нm;-u u;7;ub1hv0┬Жu]─╕

4.0 Cellars ╞Р╞П╞Т╞Ф╞У ─║&"┬Й┬Л╞С╞Ц╞П┼К u;7;ub1hv0┬Жu]─╖$*┼Р╤╢╞Т╞П┼С╞Ц╞Ц╞Х┼К╞Х╞У╞Х╞П

Becker Vineyards ╞У╤╡╞У;1h;u -ulv!7─║┼К"|om;┬Й-╤┤╤┤─╖$*┼Р╤╢╞Т╞П┼С╤╡╞У╞У┼К╞С╤╡╤╢╞Р

Chisholm Trail Winery ╞С╞Т╤╡╞Х&v;m;u!7─║┼К u;7;ub1hv0┬Жu]─╖$*┼Р╤╢╞Т╞П┼С╞Ц╞Ц╞П┼К!┼Р╞С╤╡╞Х╞Ф┼С

Fiesta Winery ╤╡╞С╤╡╞П&"┬Й┬Л -v|╞С╞Ц╞П┼К u;7;ub1hv0┬Жu]─╖$*┼Р╤╢╞Т╞П┼С╞Ц╞Ц╞Х┼К╞У╞У╤╡╤╡

Fredericksburg Winery ╞С╞У╞Х);v|-bm"|u;;|┼К u;7;ub1hv0┬Жu]─╖$*┼Р╤╢╞Т╞П┼С╞Ц╞Ц╞П┼К╤╢╞Х╞У╞Х

Grape Creek ╞Р╞П╞Ф╤╢╞Х -v|&"┬Й┬Л╞С╞Ц╞П┼К u;7;ub1hv0┬Жu]─╖$*┼Р╤╢╞Т╞П┼С╤╡╞У╞У┼К╞С╞Х╞Р╞П

Hilmy Cellars ╞Р╞С╞Т╞У╤╡ &"┬Й┬Л╞С╞Ц╞П┼К u;7;ub1hv0┬Жu]─╖$*┼Р╤╢╞Т╞П┼С╤╡╞У╞У┼К╞С╞У╤╢╞С

Hye Meadow Winery ╞Р╞П╞С╞Ф╞Х)─║&"┬Й┬Л╞С╞Ц╞П┼К┬Л;─╖$*┼Р╤╢╞Ф╞Ф┼С+ ┼К)

Lost Draw Cellars ╞Р╞Р╞Т ─║-uh"|┼К u;7;ub1hv0┬Жu]─╖$*┼Р╤╢╞Т╞П┼С╞Ц╞Ц╞С┼К╞Т╞С╞Ф╞Р

Pedernales Cellars ╞С╞Ц╞Р╤╡&rr;u╤┤0;u|!7┼К"|om;┬Й-╤┤╤┤─╖$*┼Р╤╢╞Т╞П┼С╤╡╞У╞У┼К╞С╞П╞Т╞Х

Rancho Ponte ╞Т╞Р╞Ф!-m1_!o-7╞Р╞Т╞Х╤╡┼К u;7;ub1hv0┬Жu]─╖$*┼Р╤╢╞Т╞П┼С╞Ц╞Ц╞П┼К╤╢╞Ф╞Ф╞Ф

Texas Hills Vineyard ╤╢╞Х╤╢!!╞С╞Х╤╡╤╡┼Кo_mvomb|┬Л─╖$*┼Р╤╢╞Т╞П┼С╤╢╤╡╤╢┼К╞С╞Т╞С╞Р

Torre di Pietra ╞Р╞П╞Ц╞Р╞Ф ─║&"┬Й┬Л╞С╞Ц╞П┼К u;7;ub1hv0┬Жu]─╖$*┼Р╤╢╞Т╞П┼С╤╡╞У╞У┼К╞С╤╢╞С╞Ц

William Chris Vineyards ╞Р╞П╞Т╞Ф╞С&─║"─║┬Й┬Л╞С╞Ц╞П┼К┬Л;─╖$*┼Р╤╢╞Т╞П┼С╞Ц╞Ц╤╢┼К╞Х╤╡╞Ф╞У

Woodrose Winery ╤╡╤╡╞С)oo7uov;-m;┼К"|om;┬Й-╤┤╤┤─╖$*┼Р╤╢╞Т╞П┼С╤╡╞У╞У┼К╞С╞Ф╞Т╞Ц 30 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017


RECOLLECTION

These true tales, although unusual, are just as I recollect them.

31

T h e C ab in i n t h e Pa ss WRITTEN BY: George Fischer, The Last DK Cowboy

-lrbm]-||_;-vv o1-|;7m;-uom;o=|_;=;‰;-v|;um ;m|u-m1;vbm|o|_;;mঞu;"‹1-lou; -m‹om)bѴ7;um;vvu;v;uˆ;ķ‰;v|o=";7om-ķ ubŒom-ķ‰-v-rѴ;-v-m|1o‰Ŋ1-lru;|u;-|‰; omѴ‹1-ѴѴ;7ľ$_;-0bmm$_;-vvĺĿ|‰-vvl-ѴѴķ 0†bѴ|7†ubm]|_;Ѵ-|;ļƒƏvķm;-uѴ‹|‰olbѴ;vbm |_u†-r-vv0;|‰;;m|‰oѵķƏƏƏ=oo|_b]_lo†mŊ |-bmvĹѴ-1ho†m|-bm|o|_;‰;v|-m7-vm;u Ő!o†m7o†m|-bmőom|_;;-v|;umvb7;ĺ$_; m-uuo‰r-vvf†v|-vѴbl7o‰m_bѴѴ;m|u-m1;ķ|_u†- 7bˆb7bm]]-|;-m7=;m1;Ѵbm;ĺ;‹om7|_-|0-u0;7 0-uub;u|_-|l-7;-v_-urˆ;uঞ1-Ѵľ&ķĿѴ-‹-ѴѴo= |_;"‹1-lou;-m‹om)bѴ7;um;vvu;-ĺ ƑƏƏ‹-u7vo=0-u0Ŋ‰bu;=;m1;o†|Ѵbm;7|_-|& v_-r;-1uovv|_;u;ķv;r-u-ঞm]|_;;-v|;um  u-m];v=uol|_;)bѴ7;um;vvu;-ĺ$_;;m|u-m1; ]-|;‰-v_-Ѵ=‰-‹|o|_;0o‚olo=|_;&ĺ;-u |_;Ѵ;[;m7ķ‰_;u;|_;=;m1;Ѵbm;;m7;70‹

|_bv1-0bmĺ[;u†vbm]"‹1-lou;-m‹omv]u-vv

r-v||_;u;ĺ;m|†ub;vo=u†mmbm]‰-|;u_-71-uŊ

|o†1_bm]|_;_b]_1Ѵb@vb7;ķѴool;7-7-uh1-ˆ;

|ov†rrou|v|;;uv-m7Cm7bm]b|;Š|u-|o†]_

ˆ;7|_;v;u;7Ŋuo1h1-m‹omv-m7|_;buro|_oѴ;v

Ѵ-u];;mo†]_|o_oѴ7-7oŒ;m_ouv;vouo[;m

]-|_;ubm]|_ov;oum;u‹‰bѴ70†]];uv0-1ho†|

bm|o;Š1;rঞom-ѴѴ‹vloo|_v1†Ѵr|;7r-‚;umv-m7

om;0Ѵ-1h0;-uĴ);v|ķ0;‹om7|_-|0-uub;uķѴ-‹

o=|_-|uo†]_1o†m|u‹‰;7;1b7;7|oomѴ‹u-bv;

7;vb]mvĺѴѴo="‹1-lou;vbm_-0b|-m|vu;]†Ѵ-uѴ‹

|_;]u;-|;Šr-mv;o=|_;"‹1-lou;-m‹om

o†u-7†Ѵ|1o‰_;u7bm|_;u;ĺ†v|loll-1o‰vķ

;mfo‹;7|_;v;vr;1b-Ѵ‰-|;u1-|1_;vĺ

)bѴ7;um;vvu;-ĺ

|_;bu1-Ѵˆ;v-m7vol;0†ѴѴvĺ);m;ˆ;u7;_oum;7

$_bv;mঞu;1-0bm-u;-‰-vlov|Ѵ‹u;7uo1h

=|_; bvm;‹ourou-ঞom‰o†Ѵ7;ˆ;uu;Ŋu;Ŋ

|_ov;1o‰v0;1-†v;|_;‹†v;7|_;bu_oumvt†b|;

vѴ-0v-m70o†Ѵ7;uvĺ+;-uv-]oķoѴ7ঞl;uv=u;;Ѵ‹

Ѵ;-v;|_;buloˆb;ľo0o$_;)oѴ=ķĿ‹o†‰o†Ѵ7

_-m7bѴ‹ruo|;1ঞm]|_;bu1-Ѵˆ;v=uol1o‹o|;v-m7

†v;77‹m-lb|;|ooˆ;u1ol;-m‹o0v|-1Ѵ;v|o

v;;-Ѵo|o=|_;0;-†ঞ=†Ѵu;7uo1hv1;m;u‹bm-m7

lo†m|-bmѴbomvĺ

|_;bu‰ouhĺ|‰-v;vr;1b-ѴѴ‹m;1;vv-u‹=ourov|

-uo†m7|_bv"‹1-lou;-vv;m|u-m1;ĺo‰;ˆ;uķ

$_;1-0bm‰-vo†uf†lrbm]o@rѴ-1;|or-1h

|_-|Ѵb‚Ѵ;1o‰Ŋ1-lr1-0bmbv_b77;m=uolˆb;‰

v-Ѵ||o|_;1-‚Ѵ;-m7-]oo71-lr|o†v;‰_bѴ;

1-lrĺ$_bv1_ou;‰-vh;r|-|-lbmbl†l0‹

‰_;mub7bm]bm|o|_;1-m‹omĺ;mfo‹;7|_-|

loˆbm]vol;o=|_;_;u7|oo|_;uķ†rŊ1-m‹om

†vbm]ˆ-ubo†vl;-mvo=bm];mbo†v1omv|u†1ঞomĺ

vl-ѴѴƐƑĽ*ƐѶĽѴbm;1-lrl-m‹ঞl;v7†ubm]|_;

Ѵo1-ঞomvĺmo|_;u=o†u_o†uub7;mou|_-m7‰;

$_bvbm1Ѵ†7;7l†ѴঞrѴ;0u-1bm]v†vbm]-ˆ-bѴ-0Ѵ;

ƐƖƔƏvĺ;=ou;|_;&ĺ"ĺ ou;v|Őbu1†vő";uˆb1;

1o†Ѵ71-lr-|$-‹Ѵou-0bmĺ$_bvCuv|1-0bmĽv

1u-1hv-m7vѴb|vbmm-|†u-Ѵuo1hĺ"ol;ঞl;vѴom]

|ou;b|7o‰m-m7_-†Ѵ;7b|-‰-‹0;1-†v;o=

vb|;‰-vbm|;u;vঞm]Ѵ‹1_ov;m=oub|vlo†m|-bm

v|u;|1_;vo=‰bu;0;|‰;;mrov|v‰;u;v†rrou|;7

ľu-m7olu†Ѵ;vĿ-7or|;7=ou|_;1u;-ঞomo=-

vb7;r-mou-lb1ˆb;‰o=t†b|;-Ѵ-u];v;1ঞomo=

0‹|ubro7v|-m7vbmv|;-7o=moul-Ѵ=;m1;rov|vĺ

)bѴ7;um;vvu;-ĺ);1o‰0o‹v-m7u-m1_;uv

u-m];ĺmo|_;urѴ†v‰-v|_;Ѵ-u];ķ0-|_|†0|‹r;ķ

u;1homvol;oѴ7Ŋঞl;uvo=|_;|_buঞ;v-m7=ouŊ

‰;u;ub]_|;o†vѴ‹†rv;|-0o†||_bvѴovvĴ

‰-|;u_oѴ;m-|†u;_-71u;-|;7|_;u;omѴ‹|‰;m|‹

ঞ;vv‰;-|-Ѵo||_;u;|ol-h;-_ouv;r-v|†u;

‹-u7v=uol‰_;u;|_;1-0bm‰-v1omv|u†1|;7ĺ

o†|o=-0o†||_u;;-1u;v|_-|v†uuo†m7;7|_bv

;|l;f†v|u;lbmbv1;‰b|_‹o†-0o†||_; †v;=†Ѵ7-‹vo=|_bv‰om7uo†vķ_b77;mķ1o‰Ŋ 1-lrĺ-m‹|_bm]vm;1;vvb|-|;7o†uˆbvb|v|o

Ѵ-u];ro|_oѴ;=oul;7b|v;Ѵ=-Ѵom]|_;0o|Ŋ |ol7u-bm-];o=-lo†m|-bmvb7;1-m‹omu†mmbm]

_oѴ;v=ou=;m1bm]-m7]-|;v-uo†m7|_bvu†vঞ1

1-0bmĺo‰ˆ;u‹7o‰m|uo77;mķb|‰-v†m†v-0Ѵ; -m70;‹om7u;r-buĺ

Find more stories at Amazon.com “True Stories And Rhymes Of The Range” www.lastdkcowboy.com Ѵ-v|7hvѴ-v_1o‰0o‹Š]l-bѴĺ1ol HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 31


ัด-uv1;mb1|u-bัดฤท|_;u;ย‰-vom;1_bัดัดย‹o0v|-1ัด;om

v|;;ruo1hย‹=oul-เฆžomvl-7;0ย‹|_;ubv;ย†r|_;

m;ยŠ||o|_;1-0bmฤบ";ัด7ol1-lrbm]|_;u;ย‰b|_

b|ฤทomัดย‹C[ย‹ย‹-u7v=uol|_;1-0bmฤบ$_;u;|_;|u-bัด

loย†m|-bmฤท1u;vเฆžm]m;-uฦ’ฤทฦฦฦ=;;|-0oยˆ;ย‹oย†u

lou;|_-mCยˆ;_ouv;v-m7-ัดย‰-ย‹vัด;เฆฎm]-=;ย‰

v;r-u-|;7ย‰-ัดh;uv=uolub7;uv-m7vol;เฆžl;v

_ouv;ฤฝvub]_|;-uฤบ$_bv|u-bัด1omเฆžmย†;7om|oubl

uo-l-m7]u-ยŒ;oย†|vb7;|_-|u;1|-m]ย†ัด-uฦ’ฦฤฝ*

;ยˆ;m|_;ย‰-ัดh;uv0-ัดh;7ฤปย†v;7|_;|ย‹r;o=

uoย†m7-m7uoย†m7ฤทoยˆ;u-m7oยˆ;uฤท-ัดัด|_;ย‰-v_;7

ัตฦฤฝ=oo|r;mฤบ$_ov;ัดoov;_ouv;vย‰oย†ัด7m;ยˆ;u

ย‰;-|_;u-m7o|_;u1om7bเฆžomv|o7;1b7;lย‹

oย†|ฤทCm];uลŠัดbh;vัดor;vuoัดัดbm]7oย‰m|_bvuย†]];7

v|u-ย‹ยˆ;uย‹=-u=uol|_;bu1olr-mbomv-m7-1|;7

1_ob1;|o;b|_;uย‰-ัดhouub7;ฤทoยˆ;uom;|ย‰;m|ย‹

loย†m|-bmvb7;ฤบ

-vย‰-|1_l;m-uoย†m71-lrฤบ$_;bu;ย‹;v-m7;-uv

=oo|r-u|o=|_bvย‰oum]-l;|u-bัดฤบ1_ov;|oub7;

-ัดย‰-ย‹vl-hbm]ย†v-ย‰-u;o=-mย‹|_bm]oย†|o=|_;

lย‹_ouv;r-v||_bvย†mm;uยˆbm]vro|omัดย‹omย‰-ul

0u-ยˆ;uย‹bvu;]ย†ัด-uัดย‹;ยŠ;u1bv;7-lom]vl-ัดัดou

ou7bm-uย‹ฤบ ยˆ;m-vl-ัดัดu-00b|ฤทัด-u];0;-uฤทou7-mลŠ

1ัด;-u7-ย‹vฤท0ย†|1-u;=ย†ัดัดย‹ัด;7lย‹_ouv;oยˆ;ub|

ัด-u];]uoย†rvo=1oย‰_-m7vฤบ);-ัดัด|_bmhย‰;-u;

];uoย†vu-ย‚ัด;vm-h;ัดย†uhbm]m;-u|_;ย‰-|;u_oัด;ฤบ

ย‰_;m|_;uo1hลŠ_-u7|u-bัดย‰-vvัดbrr;uย‹ย‰b|_vmoย‰ฤท

7;vเฆžm;7|oัดbยˆ;=ou;ยˆ;uvo];เฆฎm]hbัดัด;7m;ยˆ;u

);1-ย†]_|-m7v|ou;7u-bmย‰-|;u=uol|_;1-ลŠ

b1;ouu-bmฤบ|_;u7-ย‹vฤท-v|uom]ย‰bm7ย‰_brrbm]

;m|;uvoย†ulbm7ฤบ);fย†v|_-|;7|o];|_ย†u|-m7

0bmฤฝvเฆžmuoo=ฤบ|u-m1ัด;-m-m7ย‰;ัดัดruo|;1|;7bm|o

uoย†m7|_;loย†m|-bm_-7-mย†mv|;-7ย‹;@;1|om

v|-ย‹0-v_;7ลŠย†r=ou7-ย‹vย‰_bัด;vเฆžัดัด|uย‹bm]|o

-0ย†ub;71bv|;umฤบ_-m7rย†lrbmvb7;ฤท-ัดย‰-ย‹v

oย†uv|;rvฤบ!b7bm]-vย†u;=oo|;7_ouv;|_;m_-7-

ย‰ouhฤบ$_-|ฤฝvย‰_;u;vol;1oย‰-u7b1;hb1hvbmฤบ$o

m;;7bm]-rubl;ฤทruoยˆb7;7ย†vย‰b|_rย†u;v-=;

ัดo||o7oย‰b|_0u-ยˆ;uย‹-m7|uย†v|ฤท|ooฤบ

v_oย‰;ยˆ;m-|ย‰bm];o=|_-|moย‰ย‰bัดัด0;=oัดัดoย‰;7

);ย†v;7omัดย‹-vl-ัดัด0-u0ลŠย‰bu;_ouv;1ouu-ัด

ย‰-|;u-mย‹เฆžl;o=|_;ย‹;-uฤบomv|uย†1|;7;-vbัดย‹

ย‰-ย‹|o;mยˆbvbom|_bv|u-bัดฤธ"|-m7ย‹oย†uub]_|

;=ou;]obm]omฤบฤบฤบv_oย†ัด7l;mเฆžom|_-|

ย‰b|_-ย‰;;houvoo=|;-vbm]-m7-u;r;-|;7_-vลŠ

ย‰b|_ัด-rลŠ0o-u7ย‰-ัดัดv-m7|ย‰ovl-ัดัดย‰bm7oย‰vฤทย‰;

_-m7ย†rom-|-0ัด;ย†vbm]ย‹oย†uCยˆ;ฤทย†rub]_|ฤท

_bm]oยˆ;uo=ย‹oย†u=;-uvฤบ$_bvlย†v|0;ru;ยˆ;m|;7

;-vbัดย‹h;r|oย†uv;ัดยˆ;vย‰-ulย†vbm]omัดย‹|_;ย‰oo7

ย‰b7;vru;-7Cm];uvฤบ+oย†uoย†|v|u;|1_;7Cm];uv

-|-mย‹1ov|ฤบย†|-vัดbr_;u;1oย†ัด70oย†m1;-m7

Cu;7oัด71oohv|oยˆ;ฤบ)b|_-h;uov;m;ัด-m|;um|o

-u;|_;ัดom]ub7];vuย†mmbm]v|;;rัดย‹7oย‰mo@

uoัดัดย‹oย†ruo0-0ัดย‹_-ัด=-=oo|0-ัดัดC;ัด7ฤด$_-|1oย†ัด7

ัดb]_|ย†r|_;;ยˆ;mbm]vb|ย‰-vัดbh;ัดbยˆbm]-||_;!b|ยŒ

-vm;uoย†m|-bmฤบ$_;robm|vo=ย‹oย†uCm];uv

ัด;-ยˆ;-r-bm=ย†ัดl-uhฤด

|oย†v 1oย‰rย†m1_;uvฤบ

bm7b1-|;|_;0oย‚olo=|_;1-mย‹omฤบ-h;-ฦ“ฦ”

|-ัดvoย‰-v-0oom|oo|_;ur-vv;u0ย‹ฤฝvย‰_o

mlย‹C[ย‹ย‹;-uv-||_bvu-m1_omัดย‹-=;ย‰o=ย†v

7;]u;;vัด-m|0ย‹_oัด7bm]ย‹oย†u;ัด0oย‰_b]_ฤบ$_;

l-7;|_bvr-vv-];ยˆ;uย‹o[;mฤบ"ol;7b7b|ub7bm]

m;;7;7v_;ัด|;uฤบ|ย‰-v1ย†v|ol-uย‹bmubยŒom-ฤท

1-0bmbv1ัดov;0;_bm7ย‹oย†uย†rr;u|_ย†l0ฤบ;ัดoย‰

1-u;=ย†ัดัดย‹ฤบ|_;uvฤท1u;;rbm]-m7ัด;-7bm]|_;bu

0;=ou;|_;ัด-|;ฦ”ฦvฤท|om;ยˆ;uัดo1h-mย‹7oouvฤบ

ย‹oย†uย‰ubv|ฤท-||_;-u1o==oย†uhmย†1hัด;vฤทbvย‰_;u;

loย†m|vvัดoย‰ัดย‹ฤทย†mเฆžัด|_;_ouv;7;1b7;v|ov|-lลŠ

mย‹om;bmm;;7o=v_;ัด|;uย‰-v-ัดัดoย‰;7|oย†v;

|_;|u-bัดย‰;m|ru;1-uboย†vัดย‹-uoย†m7ฤบ$-ย‹ัดou-0bm

r;7;oยˆ;uย‹oย†|_;ัด-v|u;l-bmbm]v_ou|vr-m|o

ย‹oย†u_ol;ou1-0bmb=b|ย‰-v;lr|ย‹-m7|_;ย‹

bv=ย†u|_;uomr-v|ย‹oย†urbmhย‹ฤบ)-ย‹-0oยˆ;ย‹oย†u

v-=;|ย‹ฤบ-ัดย‰-ย‹vuo7;-1uovvb|0;1-ย†v;v|;rrbm]

ย‰;u;bm7;vr;u-|;m;;7ฤบัดัด|_-|ย‰-vv|ub1|ัดย‹

ย‰ubv|-m7;ัด;ยˆ-|;7;ัด0oย‰bv|_;|oro=-vm;u

o@om|_;ัด;[vb7;|_;mย‰-v-ัดom]v|;r7oย‰m

u;tย†bu;7ย‰-v|o0;roัดb|;ฤท1omvb7;u-|;ฤท1ัด;-m-m7

oย†m|-bmฤบ+oย†1-mv;;_oย‰|_;ัดom]-u1-||_;

=ou-v_ou|ลŠัด;]];71oย‰roh;ัดbh;l;ฤบ;เฆฎm]o@

u;voย†u1;=ย†ัดฤบย†v|ัด;-ยˆ;|_;rัด-1;-vย‹oย†=oย†m7

เฆžrvo=ย‹oย†uCm];uvbv-|ย‰b1;ัดom];u|ubr|_-m

om|_;ย†r_bัดัดvb7;ฤท-v-ัดัดoย†uloย†m|vย‰;u;|u-bm;7

b|ฤบ)-v_|_;7bv_;v-m7|uย‹|ovol;ย‰_-|u;rัด;mbลŠ

v|u-b]_|-1uovv|_;hmย†1hัด;vฤบ7;Cmb|;v_ou|;u

|o-11;r|ฤทย‰-v-ย‰hย‰-u7|ooฤบ;vb7;v7b7mฤฝ|

v_|_;1ย†r0o-u7vย‰b|_ย‰_-|;ยˆ;uย‹oย†1oย†ัด7vr-u;

ub7;|o]oย‰ouh|_;$-ย‹ัดou-0bm1oย†m|uย‹ฤบ+oย†om

ย‰-m||ol-ย‹0;];|uย†moยˆ;uouv|olr;7ย‰_bัด;

=uolย‹oย†uoย‰mr-1hvฤบ;;r|_;ย‰oo70oยŠ=ย†ัดัด

-_ouv;_;u;ฤทย‰oย†ัด70;-0oย†||_;vbยŒ;o=-Y;-

ัด;-7bm]lย‹_ouv;ฤบu-bv;|_;ou7ย‰;-ยˆob7;7

-m71_orvol;;ยŠ|u-ย‰oo7ฤบmv_ou|ฤท|u;-||_;

om-hmย†1hัด;ฤบ

-mย‹u;-ัด0-7-11b7;m|v|_;u;ฤป0ย†|ย‰;m;ยˆ;u

v_;ัด|;u-vb=b|ย‰-vย‹oย†u_ol;ฤบ$_bvย‰;ัด1ol;ลŠbm

$uย‹|obl-]bm;=oัดัดoย‰bm]-=oย†u|;;mลŠbm1_

-ยˆob7;7|_;1_bัดัดvฤด

roัดb1ย‹ย‰ouh;7ยˆ;uย‹ย‰;ัดัด=ou-ัดom]เฆžl;ฤดmo|_;u

ย‰b7;ัดb]_|ัดย‹ย†v;77;;u|u-bัด-uoย†m7-ฦ“ฦ”r;u1;m|

m;1-mย†m7;uv|-m7ย‰_ย‹ย‰;1_ov;|_;;-vb;u

1oย†u|;vย‹ย‰-vฤทย‰_;mub7bm]ย†r|o-mย‹bm_-0b|;7

vัด-mเฆžm]loย†m|-bmvb7;ฤบ+oย†ฤฝ7-uubยˆ;_;u;-[;u-

ัดoย‰;u|u-bัดlov|o[;mย‰_;m]obm]ย†rลŠ1-mย‹omฤบ|

_ol;ou1-lrฤทย‹oย†m;ยˆ;u7bvloย†m|;7ย†mเฆžัด

v_ou|v1;mb1ub7;=uol|_;1-0bmฤบ-ยŒbm]oย†|-m7

ย‰-v-lย†1_lou;u;ัด-ยŠbm]ub7;om-0;ย‚;u|u-bัดฤบ

bmยˆb|;7ฤบ$_-|0;bm]-m;ยŠ1;ัดัด;m|ย‰-ย‹|oh;;r

7oย‰mฤท=-uo@bm|o|_;0oย‚olo=|_bv1-mย‹omฤท

$_;v;ย‰;v|;umub7];vu-m7oย‰m|_;loย†m|-bm

ย‹oย†uv;ัด==uol0;bm]v_o|ฤบ

ย‹oย†ย‰oย†ัด7;mfoย‹mย†l;uoย†vฤทl-uยˆ;ัดoย†vยˆb;ย‰vฤบ

|o|_;0oย‚olo="ย‹1-lou;-mย‹omฤบัดัด|_ov;

!o1hย‹v1ย†ัดr|ย†u;v;ยˆ;uย‹ย‰_;u;ฤท1oัดou;7bml-mย‹

robm|v;m7;7bmv_;;u1ัดb@vฤบom;o=|_;l

$_;v_ou|;v|7bu;1|-rruo-1_=uol|_;r-vv

7b@;u;m|v_-7;vo=u;7ฤทย‰_b|;ฤท|-m-m70uoย‰mฤบ

m;-u|_;u;]-ยˆ;-11;vv|o|_;1-mย‹omYoouฤบ

ย‰-v-m-v|ย‹om;|_uย†_;-ยˆย‹0uย†v_|_b1h;|vย‰b|_

"|u;|1_bm]oย†|=ouC[ย‹lbัด;v-m7lou;|oo|_;u

oย‰m|_;u;u-bm-m7vmoย‰l;ัด|vol;เฆžl;v

=ooเฆžm]vl-7;0ย‹|_;7;ยˆbัด_blv;ัด=ฤบ1uooh;7

ย‰;-|_;u1-uยˆ;7ฤทv-m7v|om;0ัดย†@v-m7u-ยˆbm;vฤท

|ub1hัด;7|_uย†ouu-];7|ย†lย†ัด|ย†oย†vัดย‹voย†|_ย‰-u7

|u-bัดย‰b|_uo1hย‹ฤท0oย†ัด7;uv|u;ย‰mย‰-v_;vฤท_-bu;7

7bv-rr;-ubm]-1uovv|_;7bv|-m1;omย‹oย†u7oย‰mลŠ

=ou7-ย‹vฤบ);ฤฝ7=oัดัดoย‰|_bv|u-bัดbm-m7-uoย†m7

oยˆ;u0ย‹v;ัด7ol|uo70uย†v_ฤท_b7bm]-mhัด;rorrbm]

_bัดัดvb7;ฤบ$uย‹|o1om1;bยˆ;|_bv-0uย†r|vย†urubv;

;-1_vย†11;vvbยˆ;vัดor;=oulbัด;v0;=ou;ย‰;ย‰;u;

_oัด;vฤบ$_;;-vb;uย‰-ย‹=uol|_;r-vvbv|oย†v;|_;

ย‰_;m;m1oย†m|;ubm]-m-uuoย‰ฤทัดb]_|ัดย‹ย†v;7ฤท|ย‰;mลŠ

=ou1;7|o1uovvoยˆ;u-m7|-h;ย†r-ย‰;v|;umvb7;

l-mลŠl-7;|u-bัด7oย‰m_bัดัด|o-7bu|7-ll;7ย‰-|;u

|ย‹=oo|r-u|o=|_;|u-bัดฤทเฆžัดเฆžm]v_-urัดย‹7oย‰mย‰-u7

|u-bัดbm|_;v-l;ย‰-ย‹ฤบ||oohoยˆ;u=oย†u_oย†uv|o

_oัด;ฤทomัดย‹-lbัด;0;ัดoย‰|_;1-0bmฤบ$_;mfย†v|

ย‰_bัด;uoย†m7bm]|_ov;loย†m|-bmvb7;ub7];vฤบ

u;-1_$-ย‹ัดou-0bmฤบuovvbm]|_;1-mย‹om0-1h

mัดย‹|_u;;|u-bัดvัด;7|o-m7=uol|_bv1-0bmฤบ

ub7;ย†r-mo|_;u;-vย‹r-|_|o|_-|loย†m|-bmvb7;

+oย†u_ouv;_-ัด|vฤด$_;|u-bัด_-v0;1ol;-

-m7=ou|_-0oย†||_u;;เฆžl;vฤบ ย†ubm]|_;vrubm]

1-lrฤบ|_bu7ฤทmou|_ย‰;v||u-bัดฤทัด;-ยˆbm]|_;1-0bm

_ย†];ฤทvloo|_ฤทvoัดb7vัด-0o=u;7uo1hฤทัดย‹bm]|_;u;

vmoย‰l;ัด|ย‰;=ou7;7b1;ลŠ1oัด7ย‰-|;uฤทvol;เฆžl;v

ย‰-vv;ัด7olย†v;7ฤบmัดย‹1omvb7;u;7ย‰_;mm;;ลŠ

olbmoย†vัดย‹ฤท-|-ฦ“ฦ”7;]u;;vัด-m|ฤบ+oย†-m7_;

0;ัดัดย‹ลŠ7;;r|ooย†u_ouv;vฤบ|r-ย‹v|o_-ยˆ;ย‹oย†u

7bm]-u-rb7v_ou|1ย†||ov-ยˆ;เฆžl;-m71ย†||_u;;

v|ย†7ย‹b|ฤท|uย‹bm]|ov;;-=;ย‰=-bm|1u-1hv-m7

_ouv;ย‰;ัดัดv_o7om|_;v;0oย†ัด7;uv|u;ย‰m|ubrvฤบ

lbัด;voulou;o@|_;l-bm|u-bัดmou|_ย†r1-mย‹omฤบ

vัดb|vย‹oย†lb]_|1-ัดัด=oo|_oัด7vฤบ!;-ัดัดย‹_orbm]=ou

=ย‹oย†u_ouv;ัดov;v-v_o;ฤทย‹oย†l-ย‹0;ย‰-ัดhbm]ฤท

oul-ัดัดย‹ฤทย‰;ฤฝ7fย†v|ub7;7oย‰m|_;|u-bัดัด;-7bm]

_oo=ลŠ_oัด7vฤดouv;v_o;ลŠ_oัด7vฤต);|_oย†]_|ฤท

ัด;-7bm]_blัดblrbm]|o1-lrฤท-[;u|;7boย†v

|o|_;7bu|ย‰-|;u_oัด;ฤบ-ัด=ย‰-ย‹7oย‰mย‰;ฤฝ7|ย†um

ub7bm]-lย†ัด;|_bv7-ย‹lb]_|_-ยˆ;0;;m-]oo7

_oย†uvฤบ

mou|_ย‰;v|ฤทย†vbm]|_;|u-bัด|_-|l;-m7;u;7ย†r|o

b7;-ฤบย†|ย‰;7b7mฤฝ|_-ยˆ;-mย‹lย†ัด;vฤบ b7mฤฝ|;ยˆ;m

$-ย‹ัดou-0bmฤบ

ัดbh;ฤผ;lฤบย†v|ย†v;7v|uom]ฤทu-m];u-bv;7ฤทvย†u;ลŠ

|o|_;bu;m7v=oย†m7om;r-uเฆž1ย†ัด-urัด-1;=ou-m

=oo|;7tย†-u|;uลŠ_ouv;vฤบmย‹oย†uย†r_bัดัดvb7;-u;

ย†mย†vย†-ัดr-vเฆžl;ฤบmัดย‹bm|_bvom;;ยŠ-1|1_ob1;

"_oย†ัด7ย‰;1_oov;|_-|ย†rr;uฤทlov|vr;1|-1ย†ลŠ

32 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017

ย†ubm]lย‹ย‹;-uvo=v;-u1_bm]-ัดัด|_;v;vัดor;v


vro|ķom|_bvom;ub7];ķ1o†Ѵ7_oѴѴ;uo†|v_ou|

ĽѴѴѴ;||_;_ouv;|_-|‰ouh;7|o7-‹u†mѴoov;

$_;‹-Ѵvohm;‰‰o†Ѵ7mo|v|-‹ˆ;u‹Ѵom]-[;u

v;m|;m1;v-m7];|0-1h|_u;;ou=o†u1Ѵ;-u1olŊ

m;-u|_;1-0bm|omb]_|ĺ;ĽѴѴ0;]oo71olr-m‹

u-mo†|o=_ouv;o-|vou1o@;;ĺ|ĽvrѴ;m|‹|o†]_

rѴ;|;ķ;1_o;vĴ‹_ouv;;ˆ;mr;uh;7†r-m7_bv

‰_bѴ;1_orlou;‰oo7=ou|_;‰oo70oŠĺĽѴѴ

|o7o‰b|_o†|loumbmĽ1o@;;ĺ

;-uvrobm|;7|_bv‰-‹-m7|_-|v;-u1_bm]=ou|_;

=;;7|_;l-ѴѴ-Ѵb‚Ѵ;_-‹‰;r-1h;7bm_;u;oˆ;u

o|_;uĵĻub7;uĺ);rѴ-‹;7Ѵbh;|_-|oˆ;u|‰;m|‹

-‰;;h-]oĺ$‰o0-Ѵ;v-m7om;v-1ho=uoѴѴ;7

v†uuo†m7bm]v1-r|†u;v‹o†lou;-m7lou;;-1_

lbm†|;v;-1_ঞl;‰;=o†m7o†uv;Ѵˆ;v|_;u;ĺm

o-|v0uo†]_|_;u;om-r-1h_ouv;-u;1oˆ;u;7

v†11;vvbˆ;7-‹‹o†-u;|_;u;ĺ‹;‹;v‰;u;

†m†v†-Ѵ7;0-|;‰b|_l‹v;Ѵ=-m7-=;‰o|_;uvĺ

‰b|_-_;-ˆ‹|-urĺo‰v|†@;7-‰-‹ķ0;|‰;;m

oˆ;uYo‰bm]‰b|_-ѴѴ|_;u-bm0o‰1oѴouv|_-|

|_;1-0bmĽv0-1h‰-ѴѴ-m7|_;_b]_u;7uo1h

0Ѵ;vv;7|_bvu†]];7-u;-ĺ|Ľv-v|u†]]Ѵ;|or-1h

-0bmķ|_;u;bv-mo|_;uvb|;|ov;;ĺv‰b|_-ѴѴ

vѴ-0o=_bѴѴvb7;1Ѵov;0;_bm7|_;1-lrŌ_b77;m

†r-m7Ѵ;-ˆ;-m7vo;Š1bঞm]|oom1;-]-bmĻ

o|_;u-|†u;Ľv‰om7;uvķ‰;-|_;u-m7|_;

=uolˆ-ulbm|v-m7u-bmĺ$_;o|_;u|‰o1ouu-ѴѴ;7

u;|†umĴ

ঞl;o=‹;-u_-vl†1_|o7o‰b|_|_;7b@;u;m|

_ouv;vo†|bm|_;0-u0Ŋ‰bu;Ѵo|-u;‰-bঞm]=ou

blru;vvbomvv_;Ѵ;-ˆ;vĺ$_;u;1o†Ѵ7=oѴѴo‰l‹

|_;buv†rr;u|ooĺ -1_];|v-Ѵ-u];Y-h;o=_-‹

1u-ˆ;1olr-m‹ĺ+o†f†v|‰-m||ov|-‹Ѵom];u

Cuv|blru;vvbomo=-m†m1-mm‹ķvmo‰1oˆ;u;7

-m7-Ѵ-u];1o@;;1-m=†ѴѴo=o-|vĺ$_;o†|vb7;

‰b|_omѴ‹_ouv;vķ7o]v-m7m-|†u;=our;-1;=†Ѵ

m-|†u-Ѵ0ub7];_-ˆ;omѴ‹ˆbvb|;7|‰b1;bml‹

_ouv;];|v_bvo-|vķ|oo-m7-vѴblY-h;o=_-‹

1olr-mbomv_brĺ;u;|_bv‰om7uo†vķu;7Ŋuo1h

Ѵb=;ঞl;ĺ buv|‰b|_-Ѵb=;ঞl;=ub;m7ķo;Ĵo‰;Ŋ

0;1-†v;_;ĽѴѴ0;]u-Œbm]-ѴѴmb]_|-uo†m7|_;

7;1ou-|;7ķrѴ;-v-m|Ѵ‹v;u;m;-u;-0;1ol;v;mŊ

ˆ;uķ|_-|;mঞu;|-Ѵ;bv‹o†uv|ou;-7bmTrilogy

1-0bmĺ$olouuo‰_;‰bѴѴ0;|_;1olr-mbom|o|_;

ঞ1bm]Ѵ‹7b@;u;m|7†ubm]-m‹o=m-|†u;Ľvv;-vom-Ѵ

Book Twoĺmo|_;u1-m‹omķ-mo|_;u1o‰_-m7Ľv

o|_;u_ouv;Ѵ;[bm|_;Ѵb‚Ѵ;‰bu;Ѵo|Ļ0o|_Ѵbh;Ѵ‹

|ub1hvĺ-‹0;|_-|Ľv‰_‹b|_-vm;ˆ;u;-um;7-

rubˆ-|;|u;-v†u;ĺ!;-Ѵ|u;-v†u;vv|-‹bm‹o†u

|om-rlov|o=|_;7-‹ĺ

ruor;um-l;ĺ$_;u;bvmou;-Ѵ‰-‹|o7;vb]m-|;

†u|_;u†r|_;1-m‹omķ0;=ou;u;-1_bm]$-‹Ѵou

_;-u|=ou;ˆ;uŌ;ˆ;u|ovѴbr-‰-‹Ѵbh;1obmvo= ]oѴ7ĺ -uѴ‹;ˆ;u‹‹;-u|_;u;‰-v-mblrou|-m|lomŊ

-m‹;ˆ;mbm]vĽ7vb|o†|vb7;‰-|1_bm]|_;

$_;m-|†u-Ѵ0;-†|‹o=|_;v;l-]mbC1;m|

ˆ;mb=‹o†-u;1-lr;7|_;u;-Ѵom;ķ‹o†7omĽ|

|_bv-0†m7-m1;o=l-]b1-Ѵ1_-ulĺ$o‰;‰_o

v†mv;|‰-‹oˆ;uom|_;‰;v|vb7;o="‹1-loŊ

_-ˆ;v|-‹;7|_;u;ķb|‰bѴѴ=om7Ѵ‹ķomѴ‹0;1-ѴѴ;7ĺĺ

u;-m‹omķ-7b@;u;m|v†mv;|r-bmঞm];ˆ;u‹

ĺľ$_;-0bmm$_;-vvĺĿ

|_Ѵ‹fo0|o-‚;m7|o‰_;m1-lr;7-||_bv1-0bmĺ

;ˆ;mbm]ĺĽ7l†v;-0o†|];মm]ub1_-m70†bѴ7bm]

$$ Ĺ

_;1hbm]om|_;m;‰0oum1-Ѵˆ;v|_-|0;]-m|o

l‹vl-ѴѴ_ol;|_;u;|oѴbˆ;-m7]-Œ;=ou;ˆ;uĺ

†ubm]|_;]oˆ;uml;m||u-mvbঞom=uol0;bm]

-rr;-u=uolˆ;u‹Ѵ-|; ;1;l0;uombm|o-‹ĺ

-Ѵlov|=ou]o||ol;mঞom-0o†|-Ѵ‰-‹v_-ˆbm]-

r-u|o=|_;-ঞom-Ѵ ou;v|ķ"‹1-lou;-m‹om

11-vbom-ѴѴ‹‰;l†v|-vvbv|‰b|_-0bu|_0†||_;

7o]=ou1olr-m‹Ōvol;ঞl;vl‹o‰mouvol;Ŋ

‰-vl-7;ķbmv|;-7ķ--ঞom-Ѵ)bѴ7;um;vvu;-ĺ

l-foufo0‰-v|oo[;mlbѴho†|-u-m];1o‰|_-|

ঞl;v-u-m1_7o]ĺ);m;ˆ;u‰;u;‰b|_o†|om;

$_-|1_-m];7-ѴѴ|_;u†Ѵ;v=ouѴ;-vbm]]u-Œbm]

7;ˆ;Ѵor;7-m;mѴ-u];7ķoˆ;uŊCѴѴ;7ķlbѴh|;-|ĺ

ou|‰o7o]vĺ"†1_=-b|_=†Ѵķ_;Ѵr=†Ѵ1olr-mbomv

Ѵ-m7bm|_;u;-m7†vbm]v-b7‰bѴ7;um;vvѴ-m7vĺ

ˆ;m‰b|_vol;-vvbv|-m1;|_bv‰-v-ˆ;u‹|o†]_

|_;‹‰;u;|o|-Ѵh|oĺo1hbm]|_;bu_;-7v‰_bѴ;

m-77bঞom|o|_;]oˆ;uml;m||_;ml-hbm]

fo0ĺ;vr;1b-ѴѴ‹‰_;m7obm]b|-Ѵom;ĴĽѴѴ|;ѴѴ-ѴѴ

|u‹bm]-m7vol;ঞl;vv†11;;7bm]|o†m7;uv|-m7

b|blrovvb0Ѵ;ķ†m0;-u-0Ѵ;-m7bm1ouu;1||o

vol;o|_;uঞl;b=‹o†f†v|-vhĴ

l‹;ˆ;u‹‰ou7ĺo0;-uķѴbomķvm-h;ou1o‹o|;

=oѴѴo‰|_;buu;]†Ѵ-ঞomvķ|_;‹-Ѵvo_-7-mo|_;u

$_;1-0bmm;-u7†vhbv-rѴ;-v-m|_-ˆ;mo=

1o†Ѵ7v†urubv;†v‰b|_|_;l-uo†m7ĺ†v|u-Ѵb-m

7;1u;;ĺ;vb7;v0-uubm]-m‹†v;o=l;1_-mb1-Ѵ

1o‰0o‹1ol=ou|ĺѴ‰-‹vm;-u0‹bvrѴ;m|‹o=o-h

"_;r_-u7-m7 †;;mvѴ-m7;;Ѵ;uvķ;ˆ;m1ol0bŊ

oulo|ou7ubˆ;m;t†brl;m|Ő;ˆ;m1_-bmv-‰vő

-m71;7-u‰oo7=ou‰-ul|_-m71oohbm]ĺ$_;

m-ঞomvo=|_;0o|_‰;u;l‹=-ˆoub|;r-u7v|_;mĺ

|_;‹‰-m|;7-ѴѴvb|;v0†bѴ|0‹_†l-mv|o0;

v†m_b|v|_;;mঞu;1-0bm-u;-0ub]_|Ѵ‹=uol|_;

$_;‹‰;u;†v;=†Ѵ-m7vl-u|bml-m‹‰-‹vĺ

1olrѴ;|;Ѵ‹;u-7b1-|;7=uolvb]_|Ĵ"o|_;u;‰;m|

‰;v|-ѴѴ-[;umoomĺoohbm]bvmĽ|-1_ou;_;u;

$_;u;-|$_;-0bmm$_;-vv-Ѵ‰-‹v=;Ѵ|

o†uѴbm;1-lrvĺ"ol;0†um;77o‰mķo|_;uv

-m7o[;m;mfo‹-0Ѵ;ĺ(;mbvombv-‚-bm-0Ѵ;-m7

ˆ;u‹l†1_-|_ol;ĺ$_;u;‰-vm;ˆ;u-m‹†u];mŊ

7bvl-m|Ѵ;7ķ-v‰;u;l-m‹_bv|oub1oѴ71-0bmvo=

Cuv|1_ob1;=uolm-|†u;vl;m†ĺ|Ľv]†-u-m|;;7

1‹|ou;|†um|o|_;u-m1__;-7t†-u|;uv-0o†|

|_;ƐѶƏƏvĺ$_bv-0bmm$_;-vv‰-v|_;Cuv|

|o_-ˆ;0-1om-m7;]]v=ou-v†mŊ†r0u;-h=-v|

;b]_|;;mlbѴ;v7bv|-m|ĺou‰-vl‹-0v;m1;

|o]oĺ);v†u;Ѵ‹7olbvv_;uĺĺĺ

lov||olouuo‰vĺ†1hbѴ‹|_;r-1h_ouv;7b7mĽ|

;ˆ;u1_;1h;7†mঞѴ|_;o|_;u_-m7vhm;‰|_;

0u;-h-vbm]Ѵ;;]]];মm]|_;l_;u;ĺ$_;‰oo7

-ѴѴo‚;7ঞl;=ouv†rrѴb;v|o|o|-ѴѴ‹u†mo†|_-7

0oŠ_-v-=;‰l-]-Œbm;vѴ;[bmb||ou;-7-m7

Ѵom]r-v|ĺ‰-v|o|-ѴѴ‹oml‹o‰m-m7ˆ;u‹

|_;;7bঞom7-|;v-u;mo|blrou|-m|ĺ

t†-ѴbC;7-|v;Ѵ=Ŋv†L1b;m1‹-m7|_;‹hm;‰|_-|ĺ

$_;-v| o‰0o‹Ѵ-v|7hvѴ-v_1o‰0o‹Š ]l-bѴĺ1ol‰‰‰ĺѴ-v|7h1o‰0o‹ĺ1ol

HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 33


FRE

ry Count

E

Hinllg vi

OR VISIT

BAND

Ser

ERA, BLA

GIL NCO,

LESPIE

ALL, & , KEND

KERR

COUN

TIES

:

issue Skies Dark untry yard Hill Co 51 Vine ing Tips The 18 en er Gard Summ re mo d an

In this

We’re Growing!

ine ine OnLr.com s Magaz orsCente See Thi ntryVisit .HillCou www

);_-ˆ;-

COMMISSIONED SALES OPPORTUNITY for a

MOTIVATED INDIVIDUAL |o1oˆ;u|_;;Šr-m7bm]-u;from Fredericksburg to Johnson City

CALL MARVIN WILLIS/PUBLISHER

ŐѶƒƏőƒѵƕŊƑƐƔƐ

34 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017

6FDQ&RGH DQGGRZQORDG RXUEURFKXUH


INS P IR AT ION A L

โ€œCoincidence is Godโ€™s way of remaining anonymous.โ€ ~Albert Einstein

35

Ev er y t h in g H ap p e ns For a R easo n WRITTEN BY: Sonny Melendrez

mฦฦ–ฦ–ัตฤท"-u-_orัด;ย‹ย‰-vomัดย‹ฦ“

-ubm1;|omฤท;ย‰;uv;ย‹u;v|-ย†u-m|ฤบ"_;

ย‹;-uvoัด7ย‰_;m_;ur-u;m|v|ooh_;u

_-vmฤฝ|v|orr;7vbm1;ฤบ

|o-"_-mb-$ย‰-bm1om1;u|bm;ย‰

ย†|ฤท|_-|ฤฝvmo||_;;m7o=|_bvl-]b1-ัด

;uv;ย‹ฤบv|_;ย‹v-|bm|_;=uom|uoย‰ฤท

lย†vb1-ัด|-ัด;ฤบo|0ย‹-1oย†m|uย‹lbัด;ฤด

|_;rorย†ัด-uvbm];urobm|;7ฤทbmยˆbเฆžm]

-v|ลŠ=ouย‰-u7|oฦ‘ฦฦฦ‘ฤบ"-u-_bvmoย‰ฦฦ–ฤบ

ัดbย‚ัด;"-u-_|o1ol;ย†romv|-];ฤท

;u7-7ฤท;u|ฤทrb1hvย†r|_;v|ouย‹ฤทฤพย‹ย‰b=;

0ย†|v_;ย‰-v|oov1-u;7|oัด;-ยˆ;_;u

-m7]o|o-vl-ัดัดัดo1-ัดu;v|-ย†u-m|-m7

r-u;m|vฤฝvb7;ฤบ

|_;u;ฤฝv-]ย†b|-urัด-ย‹;uย‰_oฤฝvฤผ1u-ยŒย‹]oo7ฤบฤฝ

$_;ัด;-7]ย†b|-ubv||_-|mb]_|ย‰-v

||_;0u;-hย‰;v|-u||-ัดhbm]|o_bl-m7

-u1ย†ัดัด;uฤทย‰_o|oย†u;7ย‰b|_|_;

|;ัดัด_bl|_-|oย†u7-ย†]_|;ubv-1oย†m|uย‹

rorย†ัด-u1oย†m|uย‹v|-u=oul-mย‹ย‹;-uvฤบ

vbm];uฤบฤฟ

ล-h;-mo|;o=|_-|ฤบล‘

"_;ย‰-vmo|-0oย†||oัด;||_bvlol;m|r-vv

$_;]ย†b|-ubv|ฤฝvm-l;bv-u1ย†ัดัด;uฤด

vv_;]u;ย‰oัด7;uฤท"-u-_ย‰oย†ัด7o[;m|-ัดh

_;u0ย‹ฤด

;u|;ยŠ1b|;7ัดย‹ัด;|v|_;ยˆ;|;u-m1oย†m|uย‹lย†ลŠ

-0oย†|_oย‰v_;u;]u;ย‚;7mo|v_-ubm]|_;

ฤพ$_;1uoย‰7ย‰;m|1u-ยŒย‹ฤท-m7=;ัด|ัดbh;

vb1b-mhmoย‰|_-||_;ย‹ย‰;u;-||_;"_-mb-

v|-];ย‰b|__;u=-ยˆoub|;vbm];u-||_;เฆžl;ฤบ

_-7ย‰om|_;ัดoย‚;uย‹ฤบ|-ัดlov|=;ัด|ัดbh;-

$ย‰-bm1om1;u|bmฦฦ–ฦ–ัตฤทv_-ubm]"-u-_ฤฝv

mฦ‘ฦฦฦ“ฤท-|-];ฦฦฤทv_;0;]-mัด;-umbm]|o

7u;-lฤท_bv-ulย‰-v-uoย†m7l;-m7_;ย‰-v

foย†um;ย‹vbm1;ฤบ;-vhv|o_;-uvol;o=

rัด-ย‹]ย†b|-uฤบ

vbm]bm]|ol;ฤบย‰-vbmvย†1_v_o1h7omฤฝ|

orัด;ย‹ฤฝvย‰ouh-m7bvvoblru;vv;7|_-|ัต

$ย‰oย‹;-uvัด-|;uฤท_;ur-u;m|v|ooh|_;

;ยˆ;mu;l;l0;uย‰_-|vom]b|ย‰-vฤบ;ย‰b|_

lom|_vัด-|;uv_;bvbm_bvv|ย†7bou;1ou7bm]

ฦฦ‘ลŠย‹;-uลŠoัด7|ov;;;mmย‹_;vm;ย‹-||_;

lย‹loย†|_=ย†ัดo=0u-1;v-m7ย‰;-ubm]lย‹

_;uCuv|oub]bm-ัดvom]ฤทฤพ"_-7oย‰m$_;

)-1_oยˆb-;m|;ubm_bัด-7;ัดr_b-ฤบ$_oย†]_

1oย†m|uย‹_-|ลŒย‰_-|-]u;-|;ยŠr;ub;m1;ฤดฤฟ

!-bmฤทฤฟruo7ย†1;70ย‹ย†ัดัด;uฤท_blv;ัด=ฤบ

|_;ย‹_-7;ยŠ1;ัดัด;m|v;-|vฤท"-u-_ย‰-m|;7|o

v_;ย‰oย†ัด7u;ัด-|;bm-mbm|;uยˆb;ย‰ย‰b|_

"-u-_orัด;ย‹|;ัดัดv_;u-ย†7b;m1;-ัดัด|_;

];|ย†r1ัดov;ฤทm;ยŠ||o|_;v|-];ฤบ"_;v-|om

U.S. 1 Newspaperฤบ

เฆžl;|_-|ฤทฤพ$_;u;ฤฝvmo|_bm]-0oย†||_;u-mลŠ

_;u7-7ฤฝvv_oย†ัด7;uvฤท-lom]ฦ‘ฦ”ฤทฦฦฦv1u;-ลŠ

"bm1;_;ur-u;m|v7b7mฤฝ|0ubm]-1-l;u-ฤท

7olm;vvo=ัดb=;ฤบ+oย†_-ยˆ;|orย†|ย‹oย†uv;ัด=

lbm]=-mvฤทย‰-|1_bm]|_;|-ัด;m|;71oย†m|uย‹

|_;m;ยŠ|loumbm]ฤท|_;ย‹ย‰;m|om_;vm;ย‹ฤฝv

oย†||_;u;vo|_;ย†mbยˆ;uv;1-m1omm;1|

vย†r;uv|-uฤบ

ย‰;0vb|;ฤท-vhbm]=ourb1|ย†u;v-mย‹om;ฤทbm

ย‹oย†ย‰b|_|_;r;orัด;ย‹oย†ฤฝu;vย†rrov;7|o

|ย‰-v|_;m|_-|"-u-_ฤฝvr-v|v;;l;7|o

|_;-ย†7b;m1;ฤทlb]_|_-ยˆ;|-h;mo=|_;bu

1omm;1|ย‰b|_ฤบฤฟ

u;r;-|b|v;ัด=ฤบ

7-ย†]_|;uฤบ

v_;vm;ย‹u;-1_;77oย‰m=uol|_;v|-];

$_;ย‹u;1;bยˆ;7_ย†m7u;7vฤด

|ov_-h;-=;ย‰_-m7vฤท_;]-ยˆ;"-u-_-

v_ou|ฦ“lom|_vัด-|;uฤท-|-];ฦฦ’ฤท"-u-_

_b]_ลŠCยˆ;-m7|_;mฤทrย†ัดัด;7_;uย†romv|-];ฤบ

0;]-m_;uoย‰m1-u;;uฤทr;u=oulbm]=ou

$_bvเฆžl;v_;;-];uัดย‹o0ัดb];7ฤบ

|_;Cuv|เฆžl;bm=uom|o=1uoย‰7o=ฦ‘ฦฦ-|

"ommย‹;ัฒ;m7u;ยŒbv-m-ย‰-u7ลˆย‰bmmbm]m-เขผom-ัฒ loเขผยˆ-เขผom-ัฒh;ย‹mo|;vr;-h;uฤถ-ัฒัฒo= -l;0uo-7caster and author, based in San Antonio. For more o=_bv;m|_ย†vb-vเขผ10u-m7o=bmvrbu-เขผomฤถยˆbvb|_bv oL1b-ัฒvb|;โ€ซย‰ย‰ย‰ุซโ€ฌฤธ"ommย‹;ัฒ;m7u;ยŒฤธ1olฤธ

HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 35


Vacuum Cleaner Sales • Repairs • Parts Home Allergy Relief Solutions Come see the latest, including the best cordless vacuums for home and RV’s Representing these fine brands and more

rainbow

$10 OFF

Any Single Product or Repair Over $20 (Limit 1 offer per customer, restrictions apply, expires 7/1/17)

powellvac.com

•

231 Junction Hwy - At 5 Points - Kerrville

•

830.896.8222

River Hills Mall 200 Sidney Baker St S, Kerrville, TX 'HEELH5RELQVRQ0DQDJHU

830-896-0606 UKP#ZLQGVWUHDPQHW

NOW LEASING 36 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017


HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 37


change your life for the

L

DIY Shells & Tiny Houses on Wheels!

better forever!

512.701.5257 www.bellagreentinyhouses.com ...take the first step and call

Are customers passing you by? Attract new customers. Send an automatic text to anyone walking by…straight to their smartphone. It is possible to promote your brand wherever you go.

&DOOWRGD\WRÀQGRXWKRZWRVLPSO\DQGinexpensively get your message out.

830.367.2151

38 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017

Scan this code with your phone to

LEARN MORE


HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 39


40 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017


EVENTS

41

Saturday, July 22nd, Bandera is the place to be!

N at ion al Day of the American Cowboy WRITTEN BY: Genie Strickland

-m7;u-ฤท$;ยŠ-vฤทoย‰0oย‹-rb|-ัดo=|_;)ouัด7ฤทbv1;u|-bmัดย‹|_; rัด-1;|o0;om"-|ย†u7-ย‹ย†ัดย‹ฦ‘ฦ‘ฤทฦ‘ฦฦฦ•=ou|_;1;ัด;0u-เฆžomo=|_; -เฆžom-ัด -ย‹o=|_;l;ub1-moย‰0oย‹ฤบ$_;;ยˆ;m|ย‰bัดัด|-h;rัด-1; om|_;_bv|oub1oย†u|oย†v;-ย‰mbm|_;lb77ัด;o=-m7;u--|ฦ”ฦฦ -bm"|u;;|ฤทv|-uเฆžm]-|ฦ–ฤนฦ’ฦ-lฤบ +oย†fย†v|1-mฤฝ|lbvv|_bvฤด=1oย†uv;|_;u;ย‰bัดัด0;]ย†mC]_|v0ย‹ |_;=-loย†v-m7;u--ย‚ัด;olr-mย‹-|!-ย‚ัด;"m-h;!b7];ฤท-vl-ัดัด |oย‰mm;-u|_;0-1ho=|_;oย†u|oย†v;-ย‰mฤบย†||_-|bvmo|-ัดัดฤบ $_;1;ัด;0u-เฆžomvย‰bัดัดbm1ัดย†7;-bย‚ัด;)u-m]ัด;uv!o7;oฤท_b1h;m !orbmฤฝฤท"|ouย‹$;ัดัดbm]ฤท b77ัด;ัด-ย‹bm]ฤท-m7v;ัด;1|ย‰;v|;umยˆ;m7ouvฤบ vr;1b-ัด;ยˆ;m|ฤทย‰bัดัด0;|_;bm7ย†1เฆžomo=|_; uomเฆž;u$bl;v ย†v;ย†lฤฝv$;ยŠ-v;uo;v-ัดัดo=omouฤทu;1o]mbยŒbm]vol; ย‰om7uoย†v1_-u-1|;uv|_-|_-ยˆ;_;ัดr;7l-h;$;ยŠ-vฤท$;ยŠ-vฤด )_-|;ัดv;1-mย‹oย†;ยŠr;1|ฤตoh;u]-l;vฤท_ouv;v_o;rb|1_ฤท 1_b1h;muorbmฤฝฤท1oย‰0oย‹7u;vvลŠย†rฤทvเฆž1h_ouv;u-1;vฤท-0oo|v1u-lลŠ 0ัด;ฤท-rb1h;uฤฝv1bu1ัด;ฤทย‹o7;ัดbm]1olr;เฆžเฆžomฤท1oยˆ;u;7ย‰-]omub7;vฤท 0ย†]]b;vฤท7olbmo1olr;เฆžเฆžomvฤท1_ย†1hย‰-]omv-m7-vr;1b-ัดr;u=ouลŠ l-m1;0ย‹|_;ย‰bmm;uo=|_;1-7;lย‹o=);v|;umuเฆžv|vฦ‘ฦฦฦ•)bัดัด !o7];uv);v|;umย†vb1ย‰-u7ฤทbhhb -mb;ัดvฤบ)bmm;uo=|_;ฦ‘ฦฦัต ;l-ัด;;u=oul;uo=|_;+;-uฤด-m|_bv]buัดย‹o7;ัดฤต+oย†0;|ฤด m"-|ย†u7-ย‹;ยˆ;mbm]ฤทlov;ย‹om7oย‰m|o-mvC;ัด7-uh!o7;o u;m-=ou|_;!b7bmฤฝ|_;!bยˆ;uoย‰0oย‹_ย†u1_!-m1_!o7;oฤบ 7lbvvbombvลชฦฦ=ou-7ย†ัด|v-m7fย†v|ลชฦ”=ouhb7vฤบ-|;vor;m-|ัต rl-m7!o7;ov|-u|v-|ฦ•ฤนฦ’ฦrlฤบ omฤฝ|lbvv|_bv;ยˆ;m|ฤด-m7;u-ย‰-vm-l;7om;o=|_;|orrัด-1;v |o0;om|_;-เฆžom-ัด -ย‹o=|_;l;ub1-moย‰0oย‹0ย‹$uย†;);v| -]-ยŒbm;ฤด oulou;bm=oul-เฆžomฤท1-ัดัดฦ‘ฦฦลŠฦ‘ฦฦ”ลŠฦฦ–ฦ–ฦ”ou1_;1hoย†| oย†uย‰;0vb|;-|_ย‚rฤนล†ล†ย‰ย‰ย‰ฤบ=uomเฆž;uเฆžl;vlย†v;ย†lฤบou]ล†ฤบ +;;ลŠ-ย‰ฤท+-ฤฝัดัดฤด

;|ย‹oย†ul;vv-];u;-70ย‹|_oย†v-m7vbm|_;bัฒัฒoย†m|uย‹ -m70;ย‹om7ฤธ7ยˆ;uเขผv;bmbัฒัฒoย†m|uย‹(bvb|ouฤธ

-ัฒัฒ|o7-ย‹โ€ซุซโ€ฌัดฦฦฤธฦัณฦ“ฤธฦฦŽฦ’ฦŽ HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 41


42 HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017


HILL COUNTRY VISITOR, SUMMER 2017 43


WE ARE PROUD TO SERVE THE COMMUNITIES IN WHICH WE LIVE AND WORK

WEhRE MAKING LIVES BETTER BY PROVIDING 24-HOUR EXTRAORDINARY EMERGENCY CARE.

WE TREAT •

Abdominal Pain & Injuries

KERRVILLE

Allergic Reactions Asthma

130 W. Main St.,

• •

Broken & Dislocated Bones

Burns

Cuts, Wounds & Stitches

Dehydration

Head Injuries

Serious Infections

Sprains & Strains

Sports injuries

Kerrville, TX 78028 830.315.1911

LAB & X-RAY ON SITE ACCEPTING MOST PRIVATE INSURANCE

N E C 24 .CO M

Hill Country Visitors  
Hill Country Visitors