Reformátusok Lapja 2022/8. szám

Page 1

LXVI. ÉVFOLYAM,

8. SZÁM,

2022. FEBRUÁR 20.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA

LAPJA

REFORMÁTUSOK

ÁRA: 500 FT

Karanténszerelem 9 771419 856007

EGY MAGYAR–ROMÁN MŰVÉSZHÁZASPÁR MESÉBE ILLŐ TÖRTÉNETE

22008| TARTALOM |

ELEINK FOHÁSZAI

Mi, szegény nyavalyás atyák, anyák nem mindenkor mehetünk annak végére, mik vannak a mi gyermekeinknek boldog előmenetelére. Mivelhogy azért te, mint kiváltképpen szeretője a kicsiny gyermekecskéknek, a te jó lelkedet és angyalaidat azoknak melléjük adod; kérünk annak okáért most téged, hogy a te jó angyalaid által vezéreljed és igazgassad a mi gyermekecskéinket, magzatainkat az egyházban, iskolában isteni félelem szerint való életre, tisztességes munkára, szolgálatra és jó rendbéli forgolódásra: hogy a te tisztességedre és felebarátainknak hasznára neveltessenek fel.  SZENCI MOLNÁR ALBERT (1574–1633?)

A Magyarországi Református Egyház hetilapja Szerkesztőség és Kiadóhivatal: 1113 Budapest XI., Tas vezér u. 13. Honlap: www.reflap.hu. E-mail: szerk@reflap.hu, kiado@reflap.hu.

6

12

17

22

Szerkesztőségi titkárság: Buzási Zsoltné (titkarsag@reflap.hu) Telefon: hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között 06-30-396-8208. A lap megrendelhető és előfizethető a Kiadóhivatalban. Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11706016–20478269. Nemzetközi számlaszám: 117630621 490088600000000. IBAN nyomtatott forma: HU27 1176 3062 1490 0886 0000 0000. OTP Bank SWIFT azonosítója (BIC): OTPVHUHB. Főszerkesztő és kiadó: Fekete Zsuzsa Főszerkesztő-helyettes: Hegedűs István (hegedus.istvan@reflap.hu) Szerkesztőség (szerk@reflap.hu): Balogh-Zila Teodóra (zila.teodora@reformatus.hu), Hegedűs Bence (hegedus.bence@reflap.hu), Illényi Éva (illenyi.eva@reformatus.hu), Kiss Sándor (kiss.sandor@reflap.hu), Petrőczi Éva (petroczi.eva@reflap.hu), Regéczy-Nagy Enikő (szerk@reflap.hu), Weberné Zsikai Mária (weber.maria@reformatus.hu). Tervezőszerkesztő: Rezessy Szabolcs. Nyomdai előállítás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Németh Balázs ügyvezető. A beküldött kéziratokat szerkesztve közöljük, és nem áll módunkban megőrizni vagy visszaküldeni őket. A lap megvásárolható a Kiadóhivatalban, a gyülekezetekben és az újságárusoknál. Terjeszti a Reformátusok Lapja Kiadóhivatala, a Magyar Posta Zrt. ÜLK, a Magyar Lapterjesztő Zrt. INDEX 25 734, ISSN 1419-8568, HU-ISSN 0482-086 x. Címlapfotó: Hurta Hajnalka

INTERJÚ • 6. Mihez képest? | Rajkai Zoltán színészt a Tízparancsolat című személyes előadásáról faggattuk INTERJÚ • 12. Mondd a nehezen mondhatót! | Géher István László egyetemi docenssel Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulója alkalmából tanításról, kreatív írásról, a költőnő istenképéről is beszélgettünk KITEKINTŐ • 17. Vádlott: a Biblia? | Szeretetben igazat mondani. Beszélgetés Samuli Siikavirtával, a Finnországi Evangéliumi Lutheránus Missziói Egyházmegye lelkészével és Juhana Pohjolával, az egyház püspökével INTERJÚ • 22. Imádságban lélegzünk, Igével táplálkozunk | Kiss Bertalannal a húsz­ éves Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet főtitkárával beszélgettünk

Tisztelt Olvasóink!

A Reformátusok Lapja Szerkesztősége és Kiadóhivatala elérhetőségei:

TELEFONSZÁMUNK:

hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között: 06-30-396-8208.

E-MAIL-CÍMEINK:

szerk@reflap.hu (szerkesztőségi ügyekben), kiado@reflap.hu (előfizetési, terjesztési és példányszám-módosítási ügyekben). A személyes ügyfélszolgálatunk szünetel. 2022. február 20.

Reformátusok Lapja

3


| AZ IGE MELLETT |

MAGYARNÉ BALOGH ERZSÉBET

II. 20. VASÁRNAP

(7) „És ha majd bekövetkeznek rajtad ezek a jelek, akkor tedd meg, amire módot találsz, mert veled lesz az Isten.” (1Sám 10) A történések Isten akarata szerint valók. Van, hogy az életünk eseményei „csak úgy” megtörténnek velünk, mintha valaki vezetné, irányítaná azokat, mert nem mi terveztük így, nem a mi döntéseink váltak valóra. Megélhetjük jól, de rosszul is az ilyen időszakokat. Saul megtapasztalja, hogy minden úgy történik, ahogyan a próféta előre megmondta. A szamarakat megtalálták, Saul révületbe esve ott van a próféták között, és Sámuel kihirdeti az egész nép előtt: „Látjátok, hogy kit választott az Úr! Hiszen nincs hozzá hasonló az egész nép között!” (24) Mindezek után Saul ugyanúgy hazamegy, mint mindenki más. Sámuel azonban azt is mondta: „más emberré leszel” (6), és ezt nem a királyságra, hanem arra értette, hogy Isten Lelke betölti őt. Mit jelent ez? Saul egész életét, szemléletmódját megváltoztatta Isten, mert ő akar cselekedni rajta keresztül, és ez csakis az Úr Lelke által lehetséges. Isten Lelke a mi életünkben is pontosan ezt az engedelmességet munkálja. Más emberré, új emberré bennünket is csak a Szentlélek Isten tehet! Mt 15,32–39  37. zsoltár

II. 21. HÉTFŐ

(15) „…nagyon örvendezett ott Saul minden izráelivel együtt.” (1Sám 11) Háromszázharmincezer katona harcolt Jábés-Gileádért, mert Isten felindította Sault, hogy meghirdesse az ammóni megszállók elleni harcot. Isten pedig egy szívet adott nekik, „hússzívet” (Ez 11,19), együttérző szívet, amely odatette magát a bajban lévők mellé, a testvér mellé, és harcolt értük. A nép győzelmének öröme határtalan volt! Amikor az egységet átéljük, megtapasztaljuk, határtalan erőt és biztonságot kapunk. Jézus többször elmondta tanítványainak: akaratában, tetteiben csak azt teszi, amiben ő és az Atya egy (Jn 10,30). Nem mindig könnyű az egységre törekedni, ezért is engedjük el, még ha nehezebb is egyedül elvégezni dolgokat. A nézetkülönbségek megharcolását könnyebb elkerülni, mint megharcolni azt, hogy egy akaratra jussunk. Az egyénieskedő, hatalmi döntések nyomában sok fájdalom marad, és ez nincs távol egyházi, gyülekezeti életünktől sem. Tanuljuk meg Jézustól, hogyan lehetünk testvéri módon kezdeményezők, vagy éppen segítők, más mellé odaállók! Figyeljünk a Szentlélek vezetésére, hogy neki legyünk engedelmesek! Mt 16,1–4  339. dicséret

II. 22. KEDD

II. 23. SZERDA

4

(23) „Tőlem is távol legyen, hogy… ne imádkozzam többé értetek. Sőt inkább tanítalak majd benneteket a jó és egyenes útra.” (1Sám 12) Sámuel rámutat saját életének, szolgálatának eddig megtett hosszú szakaszára, és kéri a népet, értékelje azt. Tanúként az élő Istent nevezi meg, és aki ezt teszi, az mindig nyíltan állhat az emberek előtt. „Ő a tanú” (5), a nép is megerősíti ezt. Kevesen vállalják életük határszakaszain ezt a tanúságtételt, pedig enélkül nem lehet békességgel lezárni és elkezdeni újabb életszakaszokat. Az idő múlása nem kötöz be sebeket, nem old meg problémákat, egyedül az, ha nyíltan állunk Isten elé. Ott lehet kimondani azt is, amit elrontottunk, egyedül ott van bocsánat ezek miatt. Ott van olyan dicséret, amely méltányos, és ami elég: „Jól van, jó és hű szolgám…” (Mt 25,21), és nem tesz gőgössé. Sámuel imádkozni fog, és tanítani. Eddig is ezt tette. Isten tanúsága alatt tudatosította a néppel, hogy amikor királyt kértek és kaptak, nagy gonoszságot követtek el az Úrral szemben. Meg is értették, és meg is erősítették, de nem tettek mást, nem esedeztek bocsánatért. Mi is tudjuk gonoszságainkat és gonosz kívánságaink következményeit, de nem teszünk mást, nem esedezünk bocsánatért. Sámuel ezért könyörög tovább. Értünk pedig „Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk” (Róm 8,34). Mt 16,5–12  501. dicséret (14) „Keresett magának az Úr valakit, aki szíve szerint való…” (1Sám 13) Egy év az uralkodásban nem hosszú idő. Egy újabb győzelem a filiszteusok felett megerősítheti Saul trónját, ezért sereget gyűjt, de az események nem az ő szándéka szerint alakulnak. A filiszteusok túlereje sokszoros, a nép félelmében elpártol tőle. Saul tudja, hogy Isten nélkül kezdte meg a harcot, és nem várt a prófétára, annak utasításai ellenére sem (11,8). A várakozás az egyik legnehezebb próbatétel. Hitben tudjuk, hogy készen van a szabadítás, a gyógyulás, készen vannak a válaszok, de még nem érkezett meg belőle semmi. Nem enyhültek a szorítások, nem szűntek a fájdalmak, nem hallom a szót. Saul nem várta meg Sámuelt. Nincs mentsége, mert az, hogy „azt gondoltam” vagy „megijedtem, és hirtelen cselekedni kellett” – nem érvek.

Reformátusok Lapja 2022. február 20.


| AZ IGE MELLETT |

„Nem teljesítetted Istenednek, az Úrnak a parancsát” (13), ezért vagy méltatlan! Sámuel megmondja az egyetlen okot, amely elég ahhoz, hogy Isten elvegye Saultól a királyságot, és másnak adja oda, aki méltó rá. Az Úrtól kapott Ige mindennél erősebben kötelez bennünket is. Az engedelmesség nekünk is azt jelenti, ha szól az Úr, aszerint járjak el, ha nem szól, maradjak hű az eddigieken. Mt 16,13–20  286. dicséret (6) „Az Úr előtt nincs akadály…” (1Sám 14,1–15) Jónátán, Saul fia olyan hitvallást tesz, amelyet magunk is szem előtt tarthatnánk, amikor különféle problémák megoldásain gondolkodunk. Igaz, csak ketten voltak, de bátrak, mert az élt a szívükben, hogy Isten „akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást” (6). Tudták, kockázatos, amit kiterveltek, és kudarcot is vallhatnak, de bíztak Izráel Istenében. A filiszteus előörs – látva, ketten vannak – gúnyosan hívta őket, de számukra éppen ez volt a jel. E jelet csak Jónátán és a legénye tudta, és az Úr. Nem ketten voltak tehát, velük volt Izráel Istene, a Seregek Ura! Ő keltett riadalmat az egész filiszteus seregben. A sokszoros túlerőhöz mérten kicsiny kezdet volt ez, de megtapasztalták, hogy az Úrnak nincs akadály. Arról sokat beszélünk, hogyan tesz Isten próbára bennünket, hogy hiszünk-e igazán (5Móz 8,2). De arról is tudnunk kell: Isten megengedi, hogy próbára tegyük őt, sőt Jézus biztat arra, hogy kérjünk, keressünk, zörgessünk, hogy megtapasztalhassuk Isten válaszát (Mt 7,7). Tamás azért „próbálta” a többieket a feltámadás után, mert ő is bizonyosságot akart, azt Jézus meg is adta neki (Jn 20,28). Isten neked is megadja a megerősítő jelet, csak mondd ki, hogy ő az életed Ura, és előtte nincs akadály! Mt 16,21–23  184. dicséret

II. 24. CSÜTÖRTÖK

(35) „…Ez volt az első oltár, amit az Úrnak épített.” (1Sám 14,16–35) Saul nagyon felbátorodott a harcra a filiszteus előőrsön aratott rajtaütés sikere miatt. Bár a szent láda nem volt velük, a harc, amelyet Jónátán az Úr kezébe tett, már az Úr harca volt. Saul egészen a végső győzelemig űzte katonáit, akik fizikai erejük végére érve rávetették magukat a zsákmányra, és vétettek az Úr törvénye ellen (3Móz 3,17). A király megpróbálta helyreállítani a rendet, elfojtani a bűnre okot adó hibás döntés miatt elkövetett törvényszegést, és oltárt épített a bűnért való áldozat bemutatására. Az oltár többnyire megszentelt hely volt, de éppen Éli pap és fiai életében a gyalázat helyévé vált, mert azzá tették a szolgálatot végző papok. Krisztusban olyan főpapunk van, aki egyszer s mindenkorra bemutatta értünk hozott áldozatát a golgotai kereszten: „…egyetlen áldozattal örökké tökéletessé tette a megszentelteket.” (Zsid 10,14) Ismerjük az ég felé nyúló, lángoló szívet tartó kéz szimbólumát: „Szívemet égő áldozatul az Úrnak szentelem.” (Kálvin János) Megtérésünk alkalmával ez a szívátadás történik meg Isten kegyelméből, hogy Szentlelke által felépülhessen oltár-életünk. „…áron vétettetek meg: dicsőítsétek hát Istent testetekben!” (1Kor 6,20). Mt 16,24–28  462. dicséret

II. 25. PÉNTEK

(52) „A filiszteus háború…, amíg Saul élt, egyre súlyosbodott.” (1Sám 14,36–52) Jónátán élete egy hajszálon függött, amikor sorsvetéssel kiderült, hogy ő volt az, aki megszegte apja esztelen parancsát. A szentíró elmondja, hogy nem hallhatta, amikor pedig tudtára adták, szerencsétlen döntésnek minősítette, ami végül bűnbe vitte az izráelitákat az Úr előtt. Saul az engedetlen fiút látja Jónátánban, aki ellenszegült az ő szavának, a nép azonban a hőst látja, akit Isten vezetett a harcban, mert a győzelmet „Isten segítségével vitte véghez” (45). Miután a filiszteusok elhagyták az izráeli területeket, Saul más ellenség ellen fordult; harcolt és győzött Móáb és az ammóniták felett, és megverte az amálekitákat. Szüksége volt erős harcosokra, egyre több ilyennel vette magát körül. Egy királynak könnyű embereket toborozni, mert amíg a jólét, a pénz, a hatalom imádata mindent érvénytelenít sokak életében, nem számít más. Saul már nem az Úr harcait vívja, hanem saját harcaiba visz bele másokat. Mi is értjük, és sokszor gyakoroljuk ezt. Saját, sokszor vélt igazságunk mellé állítunk embereket, és harcba visszük őket ártatlanokkal szemben. Sokan azt sem tudják, miért hadakoznak. Amikor egyre súlyosbodnak a lelki, testi, szellemi harcaink, gondoljuk végig, kinek a harcába álltunk bele. Saját harcainkat vagy az Úr harcát vívjuk? Mt 17,1–13  468. dicséret

II. 26. SZOMBAT

2022. február 20.

Reformátusok Lapja

5


| INTERJÚ |

Mihez képest?

Mindeközben jött az ötlet, hogy a tízparancsolat témájából készítsen előadást… A megtérésem óta, vagyis több mint 20 éve imádkozom azért, hogy színészként a nézők elé tárhassam Isten valóságát, a hitemet. A gondolat, vagy inkább az elhívás, hogy Cseri Kálmán igehirdetéseiből készítsek személyes előadást, most érlelődött meg véglegesen. Nem monodráma, tudatosan használom a személyes előadás műfaji kifejezést, hiszen az alapanyag nem drámai mű, hanem egy több mint 12 órás igehirdetés-sorozat, ebből készítek közel másfél órás előadást. Magam alkotom hozzá élőben a zenét, pontosabban a hangkulisszát, úgynevezett looperrel. Ez a „zenei“ hatás a filmzenékhez hasonlóan erősíti a dramaturgiát, meghatározza az egyes részek hangulatát. A hangeffektekkel segíteni akarom az elhangzó bibliai igazságok befogadását, továbbgondolását. Cakó Ferenccel, a világhírű grafikussal társultam, aki a homok­ animáció műfajának feltalálója, és az ő, kifejezetten ehhez az előadáshoz készített művészi homokanimációi szolgáltatják majd az előadásom díszleteit. Ha elkészülünk, szeretnék országos missziós körútra indulni az alkotással.

Az ezredforduló egyik meghatározó református lelkipásztora, Cseri Kálmán Tízparancsolat című igehirdetéssorozatát viszi színre Rajkai Zoltán. A budapesti Katona József Színház színművésze a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert támogatást a személyes előadás megvalósítására. Az alkotás, amelyet idén mutatnak be, igehirdetések felhasználásával juttatja el a Biblia üzenetét a közönséghez.

Miért Cseri Kálmán igehirdetéseit választotta? 1998-ban a pasaréti református gyülekezetben az ő igehirdetéseit hallgatva jutottam hitre Krisztusban. A tanítása, hiteles személyisége nagy hatással volt hitbeli fejlődésemre. Kálmán bácsi húsz év különbséggel kétszer is hozzányúlt ehhez a témához, először az 1970-es, majd az 1990-es években. A tízparancsolat egyre többször tölti be a gondolataimat, mert nyomaszt, hogy a nyugati kultúrák eltávolodnak az alapoktól. Keresztyén művészként felelősség nehezedik rám: a civilizációnk értékvesztettségét látva én az előadó-művészet segítségével adhatom tovább Cseri Kálmán hagyatékát, gondolatait a mai kor emberének, így teremtve meg a folytonosságot.

A legszebben beszélő hazai színészek egyike, társulatának hűséges tagja számtalan szereppel a háta mögött. Jelenleg is több darabban játszik. Éppen 30 éve dolgozom a budapesti Katona József Színházban, szeretem ezt a színvonalas művészszínházat, az alkotó közösséget. Kiváló szerepeket kapok, a következő hónapokban több bemutatóm is lesz. Már túl vagyunk Line Knutzon dán író Mesteremberek című művének premierjén, március elején debütál Spiró György Főtitkárok című darabja Zsámbéki Gábor rendezésében, amelynek témája Kádár és Rákosi kapcsolata, én Gerő Ernőt játszom. Novák Eszter rendezővel március közepén indítjuk el a Moszkva–Peking Transzszimfónia című Kárpáti Péter-színdarab munkáit. Rendezőként dolgozom Német Ákos Deviancia című művén a 22 éve működő Karaván Színházban, amelynek fontos missziója a hátrányos helyzetű roma és nem roma fiatalok tehetséggondozása és kulturális integrációja.

Miért olyan jelentős a tízparancsolat? A tízparancsolat az Isten szövetsége népével. A törvényt Jézus Krisztus töltötte be a megváltással, amely a hitünk, a keresztyénségünk, a kultúránk alapja. Az Istentől elfordult emberiség messzire távolodott ettől a zsinórmértéktől, minden relatív, viszonylagos lett, ezért elengedhetetlen, hogy megértsük, mi a létezésünk, az Istennel való kapcsolatunk alapja. Eltorzítottuk az Isten képét, mint ahogy minden eltorzul az ember kezében, maga az ember is eltorzult képmás. Időről időre vissza kell nyúlni az alapokhoz és megvizsgálni, mit is jelentenek nekünk Isten törvényei, hogy tudjuk, „mihez képest“ éljük az életünket. Ezt a „mihez képest“-et szeretném újra felmutatni. Rendeznünk kell a kapcsolatunkat Istennel, különben elveszünk. Az előadásom elsősorban azoknak szól, akiknek még nincs igaz ismeretük Jézus Krisztus megváltó munkájáról, arról, hogy mit jelent a törvény betöltése.  FOTÓ: CHRIS ALLAN TOD

WEBERNÉ ZSIKAI MÁRIA

6

Reformátusok Lapja 2022. február 20.


| REFORMÁTUS SZEMMEL |

BÖLCSFÖLDI ANDRÁS

A kockás takaró ölelése SZÖVET

A szerző a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának spirituális lelkésze

Nemrégen feleségemmel Skóciában voltunk pár hónapos ösztöndíjon, s ott rögtön szembetűnik, hogy a skótok mennyire tartják a ruhaviseletet, náluk ez egyfajta nemzetiidentitás-képző, még a szuvenírbizniszbe is becsempészik a szép kockás szövetbe öltöztetett Loch Ness-i szörnyet. A ruhaviselet nemcsak nemzeti tradíció, benne a „kilt”-tel (a skót szoknya), hanem a klánok a változatos szövetű és mintázatú gyapjúszövettel (tartan) különböztetik meg egymást. Csodálatos (és múzeumokban meg is tekinthető), ahogyan a finom gyapjúszálakat a szövőgép egységbe rendezi, s ezerszínű anyag bontakozik ki belőle. Nem véletlen, hogy Robert Burns, a skótok nagy költője is megénekli ezt a Kaláka együttes dallamával

„A házasság olyan, mint a pokróc, vagy legalábbis mint a skót takaró.”

is népszerűvé vált versében: „Ha mennél hideg szélben, a réten át, a réten át, / Rád adnám kockás takaróm, öleljen át, öleljen át!” S az sem véletlen, hogy a házasságkötésre alkalmazott egyik leggyakoribb bibliai textus is a hármas fonál összeszövéséről és annak tartósságáról szól (Préd 4,9). Valóságos a nyelvi párhuzam is, hogy a textus (szöveg) és a textil (szövet) között milyen mély összefüggés található. Hiszen a textus is betűkből, szókapcsolatokból, szavakból, ragokból áll, ahogyan a szövet is szálakból, összeszőtt részekből, színekből, néha különböző anyagokból tevődik össze.

SZÖVETSÉG A házasság is szépen megtervezett és egybeszőtt szövet, ráadásul színes, változatos, s végső soron erős, mint a szövet, praktikus, mint a pokróc, meleg, mint a takaró. Még akkor is, ha a költő félve írja: „a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol.” (József Attila: Eszmélet) Igen, a féltve óvott kockás takaróra néha ráömlik a kávé, megkopik, kifeslik. Két élet, két család, két örökség, két felmenő rokonság, két stílus szövődik egybe, s im-

már nem kettő, hanem egy. Felfedezhetjük benne a sajátunkat, és meg is különböztethetjük, de az már mégis egy. Ha külön akarnánk választani, akkor csak elvágni, eltépni, szétszakítani tudnánk, amiben minden és mindenki sérül. És kell hozzá bizony jó adag kompromisszum, türelem, állhatatosság és még sok-sok más erény, amit a Szentírás, főleg Pál leveleiben, fel is sorol. A házassági szövetség visszavezethető arra az ószövetségi alapigére, amely férfi és nő összekötött életét alapozza meg: „Nem jó az embernek egyedül lenni...” (1Móz 2,18) Az ember teremtettségénél fogva fizikailag is úgy van megalkotva (megtervezve), hogy összeszőhető a másik nemmel. S a házasságban élőknek az is felelősségük, hogyan tudnak együttérezni, segíteni azoknak, akik nem házasságban élnek. Még a házasság hetében is.

SZÖVETKEZÉS A házassági szövetségben az a jó, hogy nemcsak a házasfelek szövetkeznek egymással, hanem Isten is egybeszövődik a párral, s ez elég erős biztonságot jelent. Hiszen azért marad egyben a sokszálú takaró, mert nem egy szálnak kell mindent tartani. S a két fél beleszövődik Isten szeretetébe, s meg is maradnak abban. Ha még barátok, gyülekezet, testvérek is vannak, az plusz erősítés. Teológusokat kérdeztem meg, hogy mit tartanak a házasság legfontosabb kérdésének úgy, hogy még előtte vannak. „Hogyan élhető meg a házasságban a másik hiánya?” – vetették fel. Nem valaminek a hiánya, például a gyermeké, az igazi otthoné, az értelmes céloké, a normális életé vagy az egységé, a békességé, hanem a másiké. Létezik a házasságban magány? Hogyan hiányzik a másik? A házasság elején szinte mindent együtt csinálunk a másikkal fizikailag is, érintésekben, az otthon megteremtésében, a légkör megalapozásában, minden mozdulásban, még a bizonytalanságokban is. Majd állandósul a másik jelentléte, s tulajdonképpen akkor is ott van, ha fizikailag nincs jelen. Lehet, hogy többen ezt a jelenséget csak valamiféle távoli kontrollnak hívják, pedig nem az. A másiknak annyira intenzív a jelenléte, annyira összeszövődtünk, hogy akkor is ott érzem, ha nincs ott. A hiányban is meglátszik az igazi szeretet. Mert mindennap szövetkezünk, hogy szövetségben maradjunk! Együtt!  2022. február 20.

Reformátusok Lapja

7


| INTERJÚ |

Karanténszerelem Egy brüsszeli metróaluljáróról biztosan nem a romantika jut az eszünkbe, pedig minden ott kezdődött. Senkinek nem járt az eszében a szerelem, jegyet vettek, a metrót FEKETE ZSUZSA várták, és nem is sejtették, hogy rövidesen nagyot fordul velük a világ. Karasszon Eszter gordonkaművész és Lucian Chorcis operaénekes szerelmének története olyan, akár egy tündérmese, de ahhoz, hogy kerek legyen, mindkettőjüknek határozott döntést kellett hozni. A magyar–román művészházaspárt budapesti otthonukban kerestük fel. Négy évvel ezelőtt Eszter egy rokonát látogatta meg Brüsszelben. Az egyik állomáson jegyet akart venni az automatából, de sehogyan sem boldogult. Ekkor odalépett hozzá egy ismeretlen fiatalember. – Fogalmam sincs, hogy miért nem sikerült ez az egyszerű rutinművelet. Tanácstalanul tébláboltam az automata előtt, amikor egy férfi előzékenyen felajánlotta a segítségét – idézi fel első találkozásukat Eszter. – Néhány szót váltottunk egymással, és hamar kiderült, hogy mindketten zenészek vagyunk. Utólag belegondolva olyan az egész, mint egy hollywoodi film – veszi át a szót Lucian. – Egy társasággal vártuk a metrót, amikor észrevettem egy gyönyörű, fiatal lányt, aki annyira elveszettnek tűnt, ahogy bajlódott a jegyautomatával. Franciául szólítottam meg, de ettől mintha kicsit megrémült volna, így angolra váltottam. A hetedik érzékem azt súgta, hogy ez a lány biztosan valamilyen művész. Alig ötperces beszélgetésünkben kiderült, hogy Eszter gordonkaművész, én pedig elmondtam, hogy román operaénekes vagyok. Eszter erre elárulta, hogy éppen a közelmúltban járt Romániában koncertezni. Én egy kukkot sem tudok magyarul, Eszter pedig nem ért románul, mégis rögtön azt éreztem, hogy egy nyelvet beszélünk – emlékezik vissza Lucian a brüsszeli napra. Őszintén szólva meg voltam ijedve, mert egy nagy csapat szakállas, fekete ruhás, ortodox csapatból vált ki Lucian – magyarázza Eszter. – Azonban az a kedvesség és természetesség, ahogyan közeledett hozzám, megnyugtatott. Korábban még soha nem találkoztam ennyire nyitott, kedves emberrel, mint ő. Bevallom, annyira mosolygós és közvetlen volt, hogy azt gondoltam, talán egy kicsit flúgos lehet.

CSAK BARÁTI KAPCSOLAT Eszter ugyan nem árulta el a vezetéknevét, a férfi mégis felkutatta őt az interneten, bejelölte a Facebookon és a következő hónapokban váltottak néhány levelet. – Lucian minden üze8

Reformátusok Lapja 2022. február 20.


| INTERJÚ |

nete kedves és megnyerő volt. Megírta, hogy boldoggá tette a brüsszeli találkozásunk, és lát benne valami sorsszerűséget. Csakhogy nekem volt párom, és egyértelművé tettem a számára, hogy köztünk legfeljebb csak barátság lehet – mondja Eszter. Aztán elérkezett 2020 tavasza… – Az interneten ugyan váltottunk néhány udvarias levelet, de akkoriban Eszternek és nekem is volt párkapcsolatom, így aztán leginkább csak boldog ünnepeket kívántunk egymásnak – veszi át a szót Lucian. – 2020 elején azonban kiderült, hogy mindkettőnk kapcsolata megszakadt, mi pedig egyre többet beszélgettünk. Végül már túl rövidnek bizonyultak az éjszakák, mert egyfolytában cseteltünk. Emlékszem, majd meghaltam az operaházi próbákon, iszonyúan fáradt voltam a folyamatos kialvatlanság miatt. Aztán egyik nap elhatároztam, hogy nem várok tovább: este még fellépek a Traviátában Bukarestben, másnap pedig a magyar fővárosba repülök Eszterhez, meghívom egy kávéra, hogy végre élőben is találkozhassunk.

A DÖNTÉS Lucian 2020. március 11-én érkezett Budapestre, éppen akkor, amikor kitört Magyarországon is a koronavírus-járvány. A bukaresti operaház tenorja hosszú időre Budapesten ragadt, de ezt egyikőjük sem bánta.

Lucian Chorcis 1980-ban született Bukarestben, ortodox családban. Sokáig azt gondolták róla, hogy színész lesz, mert szívesen mesélt mindenkinek. Lucian a papi hivatást szerette volna választani, középiskolai tanulmányait papneveldében végezte, húszéves koráig csak egyházi zenét énekelt. Tehetségét felfedezték, a bukaresti zeneakadémián tanult tovább, majd szólista lett az ottani operaházban, a mai napig is ott énekel, valamint vendégelőadóként járja a világot. Budapesten él, ingázik a családja és a bukaresti operaház között. – Lucian érkezésének napján forgatásom volt a Lánchídnál, utána még zenekari próbám is. Délután hazarohantam, letettem a csellómat, taxiba pattantam, és azonnal indultam érte a repülőtérre – emlékezik vissza Eszter. – Akkor még mit sem tudtunk arról, hogy lezárják a határokat, és másnaptól nem lesz sem doktori iskola, sem zenekari próba, sem előadások, sem koncertek. Úton a repülőtér felé még felhívtam apukámat, mondtam neki, hogy Lucian ideutazik hozzám, Magyarországra. Egyikünk sem tudta, hogy ez a nap sorsfordító lesz mindannyiunk számára. A járvány miatt bezárt a világ, s közben a két művész egymásba szeretett. – Tulajdonképpen a saját kis buborékunkban éltünk a karantén alatt. Lucian egyedi, romantikus gesztusokkal úgy fejezte ki irántam érzett szeretetét, mint soha senki más. Mindketten úgy 2022. február 20.

Reformátusok Lapja

9


| INTERJÚ |

Karasszon Eszter gordonkaművész 1992-ben született Debrecenben, három fiútestvére van. Anyai és apai ágon is református, a szülei nyomdokába lépve lett zenész. Jelenleg a Zeneakadémia doktorandusza. Péntekenként a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány Facebook-oldalán Zenés percek címmel jelennek meg előadásában a református énekek feldolgozásai. 2018 óta zenés kávéházi beszélgetéseken népszerűsíti a komolyzenét. éreztük, hogy érdemes belevágni ebbe a kapcsolatba. Ahogy meghoztuk magunkban a döntést, minden sikerült: a házasság, a baba, a család, sőt még egy nagyobb lakás is. Minden ment, mint a karikacsapás.

KÖZÖS NYELV: A KERESZTYÉNSÉG Eszter mindig is szerette megtervezni az életét, és mindenre volt A, B és C terve. Ez a működésmód a munkában kiválóan bevált, de, mint mondja, a szerelemben és a családban más mechanizmusok érvényesülnek. – Ahogy feladtam az örökös kontrollt, Isten mindent elintézett helyettem. Nekem csak bele kellett engednem magam a történések sodrába. Nem volt bennem kérdés vagy kétely. Minden olyan természetességgel történt – csodálkozik rá még most is Eszter. – Nagyon fontos volt számomra, hogy Eszter keresztyén neveltetésben részesült – mondja a férj. Fiatalon én papnak készültem, tanultam teológiát is, csak később határoztam el, hogy énekes leszek. A közös nyelvünk a kereszténység és a zene. Ez nekem igazi boldogság, ugyanis az volt az álmom, hogy ha egyszer megházasodom, hívő feleségem lesz. Azt sem bánom, hogy ezer kilométert kellett utaznom ahhoz, hogy megtaláljam azt a nőt, akivel hasonlóan gondolkodunk a családról, az értékekről, az etikáról – részletezi Lucian.

EZ ÍGY RENDBEN LESZ – Nekem az volt a legnagyobb félelmem, hogy apukám mit szól majd a kapcsolatunkhoz. Ha úgy vesszük, az egész az apa „hibája”, mert ő kérte, hogyha Brüsszelben járok, keressem fel az unokatestvéremet. Ezért mentem le abba az aluljáróba – mondja nevetve Eszter. – Amikor Lucian megkérte a kezem apukámtól, kettesben hagytam őket, és kiderült, hogy milyen jól szót értenek. Amikor apát megkérdeztem, hogy mit gondol a választásomról, csak ennyit felelt: „Esztikém, ez így rendben lesz.” Lucian egyébként megtalálta az utat minden családtagom szívéhez, a három bátyámmal három különböző nyelven próbált beszélni. A beteg keresztanyámnak pedig a kórházban 10 Reformátusok Lapja

2022. február 20.

énekelte el a kedvenc áriáját – idézi fel meghatódva Eszter. – A szüleim nagyon szerették volna, ha családot alapítok, de már-már kezdték feladni a reményt, mert negyvenéves vagyok. Esztert hamar befogadták, hiszen jó ember, intelligens, csiszolt gondolkodású, értelmiségi nő, akivel bármiről lehet beszélgetni, egy igazi reneszánsz ember. Engem is befogadott a Karasszon família, tényleg áldottnak érzem magam, hogy részesévé válhattam ennek a gyönyörű családnak. Mondtam is az apósomnak, amikor megkértem Eszter kezét, hogy nem veszíted el a lányodat, hanem éppen ellenkezőleg: nyersz még egy fiút – kacsint Lucian. – Isten rendezte így a dolgainkat – folytatja Eszter. – Nekem van egy angyalom fenn, a mennyországban, az édesanyám, akit tizenhat évesen elveszítettem. Sajnos ő már nem élhette meg az esküvőnket és a kislányunk születését. Márta Elena a két nagymama nevét viseli, és ezzel együtt mintha megkapta volna az ő erejüket is. Hiába olvastam számos könyvet az anyaságról, mégis inkább úgy teszem a dolgokat, ahogy anyukámtól láttam. Ez jön ösztönösen, tehát édesanyám öröksége itt van velünk. Mártikának készítettünk egy könyvet, amelybe napról napra lejegyeztem, hogy mi történt vele az élete első évében, remélem, megérti majd ennek a misztikumát, ha felnő. – Eszter és a kislányom, Mártika a legnagyobb ajándékom Istentől. Milyen furcsák a sors útjai, hiszen soha nem gondoltam, hogy egyszer Magyarországon élek majd, de számomra ott van az otthon és a boldogság, ahol a családom – mondja Lucian, és csókot nyom gyönyörű kislánya fejére.  FOTÓ: HURTA HAJNALKA


| AKTUÁLIS |

Naponta megújulunk WEBERNÉ ZSIKAI MÁRIA

Az idén tizenötödik alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztyén egyházak és civil szervezetek összefogásával. Egy héten át több mint ötven településen csaknem kétszáz programmal hívják fel a figyelmet a házasság, a család értékeire. Az országos rendezvénysorozat február 13-án istentisztelettel kezdődött Budapesten a káposztásmegyeri református gyülekezet templomában. A nyitóalkalmon Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke hirdette az Igét.

Igemagyarázata alapjául a Bibliaolvasó Kalauz napi Igéjét, a Mt 14,13–21 verseit, a kenyérszaporítás történetét választotta. A teremtés könyvét (1Móz) idézve bemutatta, hogy a férfi és a nő szövetsége, a házasság az áldás helye – kezdettől fogva. Kiemelte, a házasság hasonlat, metafora más emberi közösség összetartozására is. Isten először a választott népét szólítja meg úgy, mint a kedvesét, a jegyesét, hol ujjongva, hol csalódottan. Arról beszélt, hogy Isten terve Krisztus és az egyház kapcsolatában csúcsosodik ki. – Lehet-e az áldás számára kijelölt hely a sebesülés helye, lehet-e börtön? – tette fel a kérdést. Be kell vallanunk, hogy igen, de vajon nem lenne-e jobb ezt elhallgatni a házasság hetén, és valami emelkedettebbről beszélni? Az istentisztelet lekciójára, az 1Sám 1,27–2,10-re utalva elmondta, hogy Anna története arra tanít, nem kell eltagadni a sebeinket. Azért beszélhetünk kendőzetlenül róluk, mert a sebesülés helye az áldás révén a gyógyulásé lesz, ha akarjuk, ha készek vagyunk erre. Balog Zoltán püspök a házasság hetének mottójával kapcsolatban Csoóri Sándor Idegszálaival a szél című versének sorait idézte: „s ha már sebesülésed ideköt, ideköt gyógyulásod is”. – Tehát maradjunk együtt! – emelte ki. – Ne fuss el, ne menj el, maradj itt […], maradj a házasságban, maradjatok együtt, ha még nem tudjátok együtt keresni a gyógyulást, akkor keresd egyedül úgy, hogy abban helye legyen a másiknak – fűzte hozzá. Jézus a történetben azt mondja: ti adjatok nekik enni. Ez azoknak szól, akik meggyógyultak, akik tanítványok lettek, és Isten rájuk bízott másokat. – Ha nálatok, drága házaspárok, van gyógyulás a sebesülésből, ha nálatok van élet, akkor azt adjátok tovább. Lehet, hogy nem tudunk boldogságrecepteket a kezébe adni senkinek. De abból az áldásból, amit kaptunk, adhatunk tovább. Nem baj, ha nem olyan trendi – hangsúlyozta. Az igehirdetés után Tóth János, a Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervizori Szolgálat szolgálatvezető lelkésze kiemelte, hogy a 15. évfordulóját ünneplő házasság hetének az idén nincs arca, mivel azt szeretnék bemutatni, hogy az eddigi nagykövet házaspárok hogyan tudtak együtt maradni. Az idei jelmondat is ezt tükrözi: „Maradjunk együtt!” A korábbi nagykövetek közül három házaspárt kértek fel, osszák meg tapasztalataikat, ne-

kik hogyan sikerült. Elsőként Madarász Isti és Kerekes Monika, a házasság hetének 2017-es arcai kitértek arra, hogy a média világában szinte minden kapcsolat zátonyra fut, és húszéves házasságuk már önmagában bizonyságtétel. Süveges Gergő és Rudan Margit 2010-ben voltak a program nagykövetei. Tapasztalataik szerint a házasságot nem évtizedekben, hanem félórákban kell mérni, amelyekből azután felépülnek az évtizedek. Keressük meg azokat a tapasztalatokat, biztatták a résztvevő-

ket, amelyek segítenek együtt maradni a nehézségek között is. Levente Péter és Döbrentey Ildikó, a legelső házasság hetének arcai imádságokban idézték fel a házasságuk kezdetét, a fogadalomtételüket és útjukat, amelyen 55 éve kísérik egymást a nagy Kapuig, ahol már mindenki csak egyedül léphet tovább. Házasságuk igazi életszövetség, amely sok vihar próbáját kiállta már, még két gyermekük elvesztését is. Végezetül Döbrentey Ildikó saját írásából, a 21. századi imákat tartalmazó Beszélgetek az Úrral című könyvéből idézte az Áldást, amely az első házasság hetének programja alatt született és vált a rendezvénysorozat imájává. Az esemény zárásaként a jelen lévő házaspárok Balog Zoltán püspök kérte Isten áldását.  FOTÓ: HURTA HAJNALKA 2022. február 20.

Reformátusok Lapja 11


| INTERJÚ |

Mondd a nehezen mondhatót!

Géher István László egyetemi docenssel, a Károli Gáspár Református Egyetem tanárával Nemes Nagy Ágnes születéséWEBERNÉ nek 100. évfordulója alkalmából tanításZSIKAI MÁRIA ról, kreatív írásról, költészetről, a költőnő istenképéről, istenes verseiről, a „nehezen mondhatóról“ beszélgettünk. Éppen 18 éve, 2004 februárjában kezdtem megbízott előadóként dolgozni a Károli-egyetemen, 2006 őszétől pedig teljes állásban tanítok itt. Egyik legizgalmasabb tantárgyam, a kreatív írás specializáció hét éve kezdődött, hályogkovács-mesterség ez, akkor jó, ha tökéletesen keverednek benne a gondosan felépített és az ösztönös elemek. Mint a jó költészetben, a munka a tudatos és a tudattalan megfelelő arányaitól függ – ahogy T. S. Eliot írta: „A rossz költő ott tudatos, ahol tudattalannak kellene lennie, és ott tudattalan, ahol tudatosságra van szükség.“ Igen ám, de honnan tudjuk, mikor, mennyire és hogyan legyünk tudattalanok? Ez a „ne gondolj a fehér elefántra“ teljesíthetetlen követelményéhez hasonló, illetve az „azt mondja egy krétai, minden krétai hazudik“ paradoxonát idézi. Az írás művészete egyrészt tanítható: vannak fogások, verstechnikai kérdések, ezek ösztönös tehetség esetén gyakorolhatók, de a tehetséget sajnos nem lehet tanítani. Rendkívül fontosnak tartom az általam kifejlesztett „szerzői olvasás“ gyakorlatát. Ez a versek okos átírását jelenti. Ismert, kanonizált, nagy versek átalakításával megélhető, hogy miért és hogyan működik egy-egy nagy vers. Tehetségesen megváltoztatni, átalakítani egy vers szavait, sortöréseit, szakasztagolását vagy folyamatosságát, kijelentéssorrendjét, képszerkezetét 12 Reformátusok Lapja

2022. február 20.


| INTERJÚ |

oda vezet, hogy a különbségen zsigereinkkel élhetjük át, hogyan működik a szöveg. A vers mikroszerkezet, minden, a legkisebb írásjel is számít! Először két- vagy négysorosokon, háromsoros haikukon (a japán költészet egyik jellegzetes versformáján) kísérletezzük ki a vers (nem euklideszi) mértanát és élettanát. Nagyon tanulságos, hogy egy adott anyagból mi minden hozható ki, és miért az eredeti (az átalakítás előtti) állapot a legjobb! Rontunk tehát, de a rontásnak funkciója van – a különbség elvén megsejthető a vers erejének titka. A jó szöveg: energia. Bárhányszor olvassuk újra, mindig feltölt energiával, jó esetben újra és újra katarzist okoz. Az energia az átalakítások után csökken – a veszteséget a hátgerincünkön érezzük, de a változtatások tudatosíthatók. A belső műhelygyakorlatok közvetett módon abban is segítenek, hogy a saját készülő szövegeinkben jobban megérezzük a fedőszavakat (Nemes Nagy Ágnes nevezte ezt így), amelyek működhetnek ugyan, de energetikai szempontból nem a legmegfelelőbbek egy adott helyen. A fedőszavak mellett fedősorrendek, fedőszerkezetek, fedőhiányok is vannak. Ezeket észrevenni, megváltoztatni fájdalmas munka, mert a szerző beleszerethet egy adott anyagba, és nehezen látja be, hogy lehetne ennél jobb megoldás is. A kreatív írás tanítása olyan foglalkozás, ahol a tanár rengeteget tanulhat a tanítványaitól, sosem unható meg, mert minden írásgyakorlat, szövegolvasás és átírás meglepetéseket tartogat, kiszámíthatatlan íve és története van. Nemes Nagy Ágnes az egyik legös�szetettebb alkotónk, ha csak az istenes verseit vesszük sorra, komoly belső küzdelemről árulkodnak. Nemes Nagy Ágnes az észlelés tanítómestere. Hangja, szenvedélye és fegyelmezettsége, babitsi felelősségtudata ismeretelméleti izzású: nála a létfilozófia is a megismerés reflexiós próbatételén át nyer végső értelmet. Rilkei költő, mert

hisz a költői nyelvnek az „erősebb lét közelébe“ érés alapvetően romantikus állapotában. A komplex érzelemtartományoknak kimondhatatlan rétegei izgatják – amelyekhez még nincs szavunk. „...ne mondd soha a mondhatatlant, / mondd a nehezen mondhatót...“ Világháborús tapasztalat, katakombalét, az ötvenes évek egzisztenciális vákuumhelyzete súlyosítja ennek az íráselvnek a tétjét: tárgyai, kihagyásai, csöndje, a kijelentések közötti hézagok, elhallga-

Nem könnyű Nemes Nagy Ágnes közelébe férkőzni, hiszen az objektív versek mögött nehezen sejlik fel az amúgy szenvedélyes lélek. Önnek hogyan sikerült megérteni az alkotót? Az úgynevezett tárgyias költészet nem vele kezdődött. Hogy mást ne mondjak, Macuo Basó, a haiku műfaj máig legnagyobb mesterének tartott japán költő természetábrázolásából is hiányzik az egyes szám első személy érdekeltsége. Nemes Nagy Ágnes tárgyakra, a kör-

Nemes Nagy Ágnes költő budapesti otthonában, 1964

tások, vákuumok dinamikája mindennél fontosabb. Istenes verseiben a hitetlenek és hinni akarók paradoxona izgatja: a minden hiteles hitet kísérő kétely. Magam is a „hogy valljalak, tagadjalak, segíts meg mindkét szükségemben“ József Attila-i útját jártam, amikor az Amíg alszom, vigyázz magadra kötetem istenes verseit, imáit írtam, vagy a Választóvízben a Nap-monológok mitologikus imáit. Nemes Nagy Ágnes nem gyermekként hisz, mint mondjuk Pilinszky, hanem a felnőttlétet, a felelősség kikönnyíthetetlen tapasztalatát építi be a hit viszonylataiba, kanti módon, babitsi módon, a „sapere aude“, vagyis „merj gondolkodni“ felvilágosodáskori gyökereinek mentén. Individualizált, feloldhatatlan, a hit szempontjából mindig komplex, nehéz út vezet az ő istenképéhez.

nyezetre koncentráló figyelmében is van valami a basói zansin, vagyis a kitartó éberség intenzitásából, hogy rátalálhasson arra a látványra, amelyet érdemes versbe foglalni. A zansin egyetlen dologra összpontosít, a verstárgyra, de a koncentráció eltökéltségéről is elfeledkezik, vagyis nem tudatos, nem hangsúlyozza ennek a figyelemnek az elkötelezettségét. Nem is tárgyiasnak nevezném ezt, hanem az én és a tárgy feltétlen összekapcsolásának – a tárgyak regisztrálásának, kihagyásos, montázsszerű jelenetsorozatának. Komplex nyelvi-érzelmi mintázata alkalmas arra, hogy a névtelenségnek nevet adjon. Nemes Nagy Ágnes szövegeiben a rettentő pontos leírás vabi elve (a részlet hordozza az egész tétjét) elmozdítja a tárgyszerűt az anyagtalanba, a konkrétumot az 2022. február 20.

Reformátusok Lapja 13


| INTERJÚ |

absztrakcióba. Ez a konkrét-elvont átmozdulás rilkei gyökerű, például ahogy A flamingók című versében az élesen kirajzolt rózsaszín flamingók átúsznak a megnevezhetetlenbe. Ettől elvonttá válik a valóság és konkretizálódik az elméleti, gondolati elem, hihetetlenül gazdag nyelvi tartományokat nyitva meg mindezzel. A szenvedély a retorikában, a felépítésben, a szerkezeti részek kapcsolódási sorrendjének ívében és kijelentéshézagaiban érződik. A halála után kiadott, nem kötetbe szánt versekben azután vallomásosabb-személyesebb tónusait is megismerhetjük ennek a költészetnek. Tavaly ünnepeltük Pilinszky János születésének centenáriumát, akinek életét, költészetét áthatották katolikus gyökerei. Nemes Nagy Ágnes protestáns származása, neveltetése hogyan tükröződik az életművében, a hitében? Pilinszky misztikus kijelentései véleményem szerint egy profán eukarisztia ígéretével mondódnak ki. Vagyis egy megszenvedett örömhír abszurd szertartásának része a költői kijelentés. Nemes Nagy Ágnes individualistább, és nála a hit nem megszenvedett evidencia. Kanti módon megteremti önmagát és a világát – vagyis a „cselekedj úgy, hogy cselekedeteid előfeltevései egy teljes világegyetemet mozgathassanak, ha a felelősség azt kívánja“ elve felnőtté teszi a hitében. Csakhogy a hitben nem lehet felnőttnek lenni. Ez a dialektika mozgatja istenes verseit. „Amikor én Istent faragtam, / kemény köveket válogattam. / Keményebbeket, mint a testem, / hogy, ha vigasztal, elhihessem.“ (Amikor) Ez nem bálványteremtés, hanem a hitetlenségben a hit erejét megtaláló, misztikusan felvilágosult önnevelés. Ennek vannak protestáns gyökerei is, individualizmusában, racionalitásában, a misztikát a misztika inverze felől megközelítő kérlelhetetlenségében. Istenképében ott van persze Rilke, az Áhítat könyvének modernizmusa is, és furcsa módon nem Babits, hanem Kosztolányi, a Marcus Aurelius-vers monumentális sztoicizmusa. 14 Reformátusok Lapja

2022. február 20.

bocsáthatatlan?“ zárósoraival. A theodicea (az Isten jósága és az ártatlanok e világi szenvedései közötti ellentmondás) kérdései merülnek itt fel, az Istennek megbocsájtó/meg nem bocsájtó ember Életműve alapján meghatározható-e kétségbeesése. Vagy az Elmélkedve tivalamilyen jellemző a költőnő istenkézenkét soros verse hitről és szégyenről, pének alakulásával kapcsolatban? Van a hit maradékáról, amely az összetett olyan vers, amelyikhez különösen közel kéz mozdulatában őrződött csak meg. A került a költőnő megismerése során? Napforduló-kötet (1957–69) aztán az Nézzük meg most csak A Föld emlékei Ekhnáton-ciklusban megtalálja ennek című összegyűjtött verseskötetébe fela költészetnek a hitvett, halála előtt renNÉVJEGY hez és Istenhez való dezett verseket, a majd Géher István László viszonyát mélyebben, ugyanannyi verset kiegyetemi docens a Károli komplexebben kibontó tevő kéziratos anyagot Gáspár Református ősi mitikus képleteit. ne vizsgáljuk. EltekinEgyetemen. Jelenleg Ekhnáton, a Krisztus tenék attól az érdekes elsősorban kreatív írást előtt XIV. században élt kérdéstől is, hogy a oktat, másodsorban kortárs költészetet, verstant és fáraó az első történelkötetről kötetre elhapoétikát, valamint angol– mi figura, aki megtegyott-hozzátoldott, amerikai világirodalmi remti az egyistenhitet. sorrendjükben átrentárgyakat. Aton kultuszában, az dezett versek hogyan el-amarnai korszak viárnyalják az istenes rágzó mű­vészetében egy, az Amon-kulversek kérdését. A Kettős világban kötettusz sokistenhitétől elforduló, egyedül a ből (1946) kiemelném A szabadsághoz Nap fenségét tisztelő istenkép rajzolódik második világháborús, adornói tapaszki – amely izgalmas áttétellel a semmiből talatokat levonó katedrális témájú, a kaés elveszettségből individualizmusának tedrálist megszólító nagy versét, amely oltárt emelő, istenteremtését nem bálmár a későbbi istenes verseket idézi, és a ványként, hanem abszurd etikai mozzaSzerelmem, víziisten szecessziós-rejtőznatként létrehozó vonásokat mutat. Ide ködő istenképét: ez az anapesztikus viltartozik a már emlegetett Amikor című lódzó-ragyogó isten-ornamentika mintnégysoros. De ehhez a kemény hithez ha nem is az eddig tárgyalt Nemes Nagy kapcsolható két feltámadásvers is: a LáÁgnesé lenne. De ugyanebben a kötetben zár és A tárgy fölött. Nem beszéltem még ott a Példázat is: a „valódi lombot hajtó az angyalokról, ez a téma – Rilke kapcsán hit“ nyolcsoros, tömör epigrammatikus is – óriási teret nyit meg Nemes Nagy Ágdala ambróziánus nyolcasban – vagyis nes költészetében. A kései versek közül A a középkori himnuszköltészet alaphangFöld emlékei címűben valami egész más színén. A Szárazvillám című kötet (1946– ősi istenkép rajzolódik ki, mintha Gaiát, 1957) hatalmas istenes verse a Kiáltva, a földistent idézné inkább, és nem a ketalán a legszebb két nyitósorral: „Irgalresztyén vagy egyiptomi hagyományomazz, Istenem! Én nem hiszek Tebenned, kat. Nem tudok a versek közül választani, / Csak nincs kivel szót váltanom.“ Hetedmelyiket szeretem legjobban, mert mindfeles jambus váltakozik itt ambróziánusegyik más arcát mutatja ennek az összesal – a panasz és segítséghívás hosszú tett, bonyolult istenfogalomnak, amelyet sorai a négyes jambus himnikus felelőez a költészet folyamatosan megszólít, soraival. Közvetlen e mellett a vers melelátkoz, provokál, tetemre hív, de amelylett olvasható a Patak, a híres zsoltárpanek könyörög, panaszkodik, és amelynek rafrázissal keretezett téboly és adornói végül meghajtja fejét.  FOTÓ: FORTEPAN / lét-látlelet, a „Hogy csillapítsam buzgó szomjamat, / S bocsássam meg, mi megHUNYADY JÓZSEF, SEBESTYÉN LÁSZLÓ A semmiből, az ateizmusból erőt merítő individuális hit folyton újra megteremthető-elveszíthető biztonsága és tébolya.


| CSENDES PERCEK |

KARSAY ESZTER

Éva az ötvenedik házassági évfordulón azt mondja Ádámról: ő „imámra felelet”. Nem csak egykor, ma is az. Abban az időben egy harmincéves lány már túlkorosnak számított. Hol talál párt magának? Imádkozott, Istentől kérte, hogy rátaláljon élete társára. Két hét múlva jött a válasz: egy közös ismerősnél találkoztak Ádámmal, aki hat évvel volt idősebb nála. Meglátni és megszeretni egymást egy pillanat műve, egyértelmű volt. Három hónap múlva ös�szeházasodtak. Három gyermekük született, azóta nyolc unokájuk is. Nem volt szokványos esküvő. Később, egy házas hétvégén mondták el az eskü szövegét a közösség előtt. Mindketten a hivatásuknak éltek, egymásnak és gyermekeiknek szolgáltak. Évát sok baj és betegség érte, de bizalommal, türelemmel és derűvel hordozta. Gyermekeik már a saját életüket élik. Örömmel vallják, hogy a mostani időszak, az újra kettesben, nagyon fontos és boldog lehetőség. Újra ránéznek magukra: kik vagyunk, és hogyan változtunk együtt? Este elalvás előtt elsuttogják, milyen nagyon szeretik egymást. Boldogan élnek, míg meg nem halnak. De a boldog házasságoknak nincs sablonja, mindegyiknek más a története. A másik aranylakodalmas házaspár mindössze egy hosszú hétvégén ismerkedhetett egymással, s azután egy évig intenzíven leveleztek, mert szigorúan zárt országhatár választotta el őket egymástól. Kétséges volt az is, hogy az esküvőre megkapja-e a vízumot a vőlegény. Megkapta. A kezdetekhez elszántság, akarat, eget ostromló, kitartó imádság és hit kellett. Azután is, amikor nem külső akadályokat kellett leküzdeni, hanem az összeilleszkedés nehézségeit. Győzték és győzik, mert hisznek egymásban is. A hosszú együtt járás nem garancia a jó házasságra, az elhamarkodott összeköltözés azonban még kevésbé. Ez utóbbira sok szomorú példát látunk. Tíz évi együttlakás után fényes, világraszóló esküvőt tartott a pár, aztán egy év sem telt el, elváltak. Mi lehetett az oka? A házasságkötési okmány, a végérvényes elköteleződés ország-világ előtt? Lehet, hogy tíz év is kevés, hogy megismerjük egymást? Ki és mi tartja egyben a párokat? A gyerek? Az érdekek, a szerelem, az anyagiak vagy a közös hit? Isten tőlünk függetlenül? Nem az idő számít, hanem a tartalma: kölcsönös megbecsülés, tisztelet, őszinteség, a megbocsátás készsége: „Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.” (Kol 3,13–14)  (Folytatjuk)

IMÁDKOZZUNK!

Milyen sokat cselekszel csodáiddal értünk, Urunk! Pazarló szereteted színes köntösét teríted vállunkra, hogy érezzük, különlegesek és fontosak vagyunk számodra. Megoldhatatlan problématengerünket úgy választod ketté, hogy mi ámulva, és közben áldva neved a kimenekedésért, könnyű szívvel mehessünk át rajta. Bár állandóan ellenkezünk és lázadunk küldetésed ellen, bíráljuk döntéseidet, te mégis megmentesz, és legnagyobb mélységeinkben is biztonságos helyet adsz az elcsendesedésre. Bár felkészülünk a harcra, és kavicsokként összegyűjtjük mindazt, amely rajtunk áll, mégis a te szent neved lesz az, ami térdre kényszeríti életünk félelmetes óriásait. Nincs hozzád fogható, Urunk! Kik vagyunk mi neked, hogy ennyit fáradsz értünk?! Hogyan lett a te szereteted mértékegysége – gondolatainkkal felfoghatatlan – végtelen?! Ámen.  HAJDÚNÉ TÓTH LÍVIA

A HETI BIBLIAI RÉSZHEZ

Amikor az ellenség a szemedet akarja Sámuel első könyvének 11. fejezete hátborzongató história em­ lékét őrzi. Ilyenek előfordulnak időnként a Szentírásban, ez a történet viszont egyedi: abban a formában, ahogy a mi Bibliánkban olvasható, csonka. Bő fél évszázaddal ezelőtt, a holt-tengeri tekercsek felfedezése idején került elő egy ősi héber kézirat (jelzete: 4Q51, Kr. e. 50 körül keletkezett), amely tartalmaz néhány, az itt leírt események hátterét megvilágító sort. Az ammóni Náhás, szól a mi Bibliánkból hiányzó részlet, kegyetlenül elnyomta Izráel két törzsét, Rúbent és Gádot, akik a honfoglalás idején a Jordántól keletre, vagyis az ammóniak szomszédságában telepedtek le. Ez a két törzs kénytelen volt eltűrni, hogy a kegyetlen szomszéd mindenkinek kivájatta a jobb szemét, de volt közöttük hétezer ember, akik elmenekültek, és északabbra, Jábés-Gileádban kerestek menedéket. Eltelt egy hónap, mondja a szöveg, és Náhás a város alá érkezett. Ettől a ponttól kezdve ismerjük a folytatást: a városlakók kétségbeesetten próbáltak szövetséget kötni, készek lettek volna behódolni – az ammóniak velük is közölték, hogy a béke ára jobb szemük kivájása lesz. A nép tehetetlenül kesergett, de Saul hírét vette a készülő gyalázatnak, megszállta Isten lelke, és mindenki látta, hogy nem viccel. Legyőzte először az izráeliták rettegését, majd a megszégyenítésükre törő ellenséget is. A szégyen helyébe a győzelem mámora lépett. Nem tudjuk, mikor maradt ki vagy hagyta ki szándékosan egy másoló a történet nyitányát, de van néhány külföldi bibliafordítás, amely közli ezt az egységet is. Ez a történet mindenesetre rövid és hosszú formájában is ugyanarról szól: Isten népének kiszolgáltatottságáról, szabadító utáni sóvárgásáról, és arról, hogy mi történik, ha az ember szívében az Úr félelme foglalja el az ellenségtől való rettegés helyét.  HODOSSY-TAKÁCS ELŐD 2022. február 20.

Reformátusok Lapja 15


| AKTUÁLIS |

Az akarattyai templom is krisztusi alapra épült HEGEDŰS BENCE

Nyolcvanéves álmuk vált valóra a balatonakarattyai reformátusoknak azzal, hogy elkészült új templomuk. Az Ige üzenete ma az, hogy az Isten által teremtett krisztusi alap szilárdan, mindenkor megáll, és ez a templom sem csak vasbeton alapra épült, hanem krisztusi alapra is. De a templom felelősség is – hangsúlyozta Steinbach József püspök a február 12-én tartott templomszentelő istentiszteleten.

Valóban mindenki – az egyházkerület, a kormány, az önkormányzat, a hívek – hozzátette a magáét, hogy elkészülhessen az 1943-ban megálmodott akarattyai templom. Az egykori kommunista államhatalom ugyan elvette még a telket is az egyházközségtől, de azóta nemcsak visszakapták, hanem állami támogatással indulhatott meg az építkezés, amelyet mindenki a maga lehetőségei szerint igyekezett kiegészíteni. Az egyház a 2020 októberének utolsó vasárnapján összegyűlt perselyadományokat is erre a célra ajánlotta fel, így nyugodtan kijelenthető: országos összefogássá duzzadt a balatonakarattyai református templom ügye. – Isten az, aki az alapot veti. Olyan jó ezt tudni. Isteni alapon áll az életünk, isteni alapra épült ez a templom is – fogalmazott Steinbach József, aki a 2Tim 2 alapján mondott prédikációt. A Dunántúli Református Egyházkerület püspöke szerint az Ige üzenete

16 Reformátusok Lapja

2022. február 20.

ma az, hogy az Isten által teremtett krisztusi alap szilárdan, mindenkor megáll, és az akarattyai templom sem csak vasbeton alapra épült, hanem krisztusira is. – Ez a templom felelősség is ebben a szekuláris világban, amelyben eltávolodtunk a hittől. Hitvallásra hív bennünket – mondta a püspök, hozzátéve, hogy küldetésünk új emberré születve a mindennapok harcai, küzdelmei, feszültségei között elhagyni a gonoszt, és ezzel is vallani az Úr nevét. Nemes Pál kerületi főgondnok emlékeztetett, hogy az 1562-es debrecen-egervölgyi református hitvallás szerint a templomépület önmagában nem szent hely. A főgondnok szerint nem minden generációnak adatik meg, hogy egy templom felépülésénél közreműködjön, de amelyiknek mégis, annak felelősséget is kell vállalnia. – Jelen kell lennetek ebben a gyülekezetben, és meg kell tennetek mindent, hogy szóljon Isten Igéje, akkor valóban Isten háza lesz – figyelmeztetett. Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke levélben köszöntötte az ünneplőket. „Lejártak azok az idők, ha voltak egyáltalán, amikor az egyház arra várhatott, hogy majd az istenkereső emberek jönnek hozzá. Ma már nekünk kell megkeresni azokat, akik Istent keresik” – írta a püspök, levele végén azt kívánva, hogy az akarattyai templom és közössége valóban lelki otthona legyen mindenkinek, aki jó testvéri szóra, lelki gyógyulásra, Isten Igéjére, szép magyar nyelven énekelt zsoltárokra vágyik. A balatonakarattyai templom építéséhez nem csak Magyarország – az ünnepségen Soltész Miklós államtitkár által képviselt – kormánya járult hozzá 168 millió forinttal, a támogatók között volt a Gustav Adolf Werk Alapítvány és a Dunántúli Református Egyházkerület is. A hívek adták össze a harang öntéséhez és felszereléséhez szükséges pénzt és a használt orgona árát beszerelési költségekkel együtt. A különleges formájú épület Szabó György építész munkája, az alaprajz pedig egy magot idéz, míg a tető egy, a magból kihajtó levél alakjára utal, az Ige földbe hulló magvát és a belőle kihajtó új életet is jelképezve. Ez a szimbólum végigkíséri az egész templombelsőt: a szószéken, az úrasztalán és a karzat mellvédjén is magokról szóló bibliai igék olvashatók, mint ahogy a téglaborítású padlóban is felfedezhetők az „Ige magvai”: ősi keresztyén szimbólumok.  FOTÓ: VASVÁRI TAMÁS/MTI


| KITEKINTŐ |

VÁDLOTT:

a Biblia?

ULICZA TAMÁS

Samuli Siikavirta a Finnországi Evangéliumi Lutheránus Missziói Egyházmegye lelkésze a helsinki Szent Márk evangélikus templomban. Az egyház püspökét, Juhana Pohjolát közösség elleni izgatással vádolják Päivi Räsänen volt belügyminiszterrel együtt. Az Evangéliumi Lutheránus Missziói Egyházmegye korábban abból a Finnországi Evangélikus Egyházból (angol rövidítéssel: ELCF) vált ki, amelyet Räsänen kritizált az LMBTQ-közösség és a Pride támogatásáért.

Felvázolná nekünk, hogyan jutott idáig az ügy? Ez személyes támadás Päivi Räsänen volt belügyminiszter ellen. Ő Finnországban jól ismert az abortuszról, a házasságról és a szexualitásról vallott keresztyén nézeteiről. A bírósági ügy úgy kezdődött, hogy az ELCF egyik LMBT-párti lelkésze feljelentette a rendőrségen Räsänen asszonyt írásaival és nyilatkozataival kapcsolatban. A helsinki rendőrség úgy döntött, hogy nem indít eljárást, mondván, ha Räsänen keresztyén nézeteinek kifejezése illegális, akkor az egész Bibliát törvényen kívül kell helyezni. Raija Toiviainen főügyész azonban a rendőrségi nyomozás eredménye ellenére is bíróság elé vitte az ügyet. 2011-ben vették fel a szexuális kisebbségeket azon csoportok listájára, amelyekre a gyűlöletbeszéd elleni törvény vonatkozik, Räsänen asszonyt most mégis egy 2004-ben írt röpirat miatt is vádolják, mert az még mindig elérhető. Juhana Pohjola püspököt is vádolják, aki 2004ben felelős volt a kiadványért. A finn történelemben soha nem indítottak eljárást evangélikus lelkész és püspök ellen „társadalmi csoport elleni uszítás”, azaz gyűlöletbeszéd miatt. Ennek mélyreható következményei lesznek az összes keresztyén egyházra és minden vallási csoportra nézve, főleg ha az eset az Emberi Jogok Európai Bírósága elé jut, mert az ítélet egész Európa számára

precedenst teremthet. A brosúra mellett Räsänen asszonyt egy tweet-üzenet miatt is vád alá helyezték, amelyben azt a kérdést tette fel, hogyan lehet az ELCF a Helsinki Pride hivatalos partnere, amikor a Biblia az ilyesmit bűnnek nevezi. A harmadik „hiba”, amelyet elkövetett, hogy részt vett a finn közszolgálati rádió Mit gondolt Jézus a homoszexuálisokról? című műsorában. Räsänen asszony mindig is hangsúlyozta, hogy a keresztyén hit szerint minden ember egyformán bűnös, és a homoszexuálisok semmivel sem rosszabbak a többi bűnösnél. Ugyanakkor azt is kijelentette, hogy szerinte a homoszexualitás fejlődési rendellenesség, a Biblia csak egy férfi és egy nő közötti házasságot ismer, és hogy minden ilyen házasságon kívüli szexuális aktus bűn. Az egyre kevesebb vallási ismerettel rendelkező társadalomnak, médiának és legfőbb ügyésznek ez úgy hangzik, mintha azt állítaná, hogy a homoszexuálisok betegek, és kevésbé értékesek. Lehet-e támogatni az LMBTQ-közösségeket, és közben hűségesnek lenni a Biblia tanításaihoz, és ha igen, hogyan? Nem, ha a „támogatáson” azt érti, hogy valaki részt vesz a Pride felvonulásokon, és támogatja azt az életmódot, amelyet a Biblia bűnösnek tart. Ugyanakkor nem szabad gyűlölnünk az 2022. február 20.

Reformátusok Lapja 17


|

KITEKINTŐ

|

LMBTQ-közösség tagjait, keresztyénként arra vagyunk elhívva, hogy szeressük felebarátunkat, és a körülöttünk lévő nem keresztyén emberekkel is bánjunk azzal a szeretettel, amel�lyel Krisztus szeret minket. De arra is hivatva vagyunk, hogy a szeretetben is igazat mondjunk, hiába tudjuk, hogy az igazság néha fáj. Üdvözölnünk kell a templomainkban az azonos neműek iránti vonzalmat vagy nemi identitászavart tapasztaló embereket, és hirdetni kell nekik is a törvényt és az evangéliumot. A törvény mindannyiunkat bűnösnek ítél, ezért mi nem tudjuk megmenteni magunkat a kárhozattól. Krisztus elszenvedte a büntetést a világ minden bűnéért a kereszten, és megnyitotta az utat az üdvösség felé feltámadása által. Mindan�nyiunkat arra hív, hogy kövessük őt, ne gyarapodva a bűnben, hanem a szentség útján járva, naponta levetve a régi énünket és felöltve a szent keresztségben kapott új embert. Máshogy értelmezi a Bibliát Päivi Räsänen és a Finn Evangélikus Egyház (ELCF)? Ez meglehetősen furcsa, mert Räsänen asszony az ELCF tagja, férje pedig konzervatív ELCF-lelkész. Ellentmondás van az ELCF hivatalos doktrínája és gyakorlata között. Hivatalosan nem ismerik el az azonos neműek házasságát, amely 2017 óta legális Finnországban. A gyakorlatban azonban megteszik: több száz ELCF-lelkész nyilvánosan kijelentette, hogy azonos nemű párokat is összead, és többnyire büntetlenül ma-

radtak. Az ELCF többségi egyház, de a hívek túlnyomó többsége hagyománytiszteletből névleges tag, vagy jótékonysági szervezetnek tekinti az egyházat, és ezért támogatja egyházi adójával. Minél gyakrabban hallja az általában nagyon liberális lakosság, hogy az ELCF-ben még mindig vannak olyan emberek, akik hagyományos nézeteket vallanak, annál többen lépnek ki és hagyják abba az adófizetést. 2010-ben Räsänen asszony egy azonos neműek házasságáról szóló tévévitában tett kijelentései miatt egy héten belül emberek tízezrei adták fel az ELCF-tagságukat. Azóta az ELCF püspökei fokozottan ügyelnek arra, hogy az emberek ne vonják meg a támogatásukat – és persze egyházi adójukat – tőlük. Hol a határ a szólásszabadság és a kisebbségek védelme között? Ez az, amit a legfőbb ügyész szerint most tesztelni kell. Räsänen asszony ellenzéki politikus. A politikusoknak szabadságot kell biztosítani, hogy személyes – akár vallási – meggyőződésük szerint vitatkozzanak és szavazzanak. Továbbra is rendelkeznünk kell azzal a szabadsággal, hogy vallásunknak és meggyőződésünknek megfelelően gondolkozzunk korunk keményebb etikai kérdéseiről is. Amikor kimondjuk ezeket a meggyőződéseinket, természetesen mindig figyelembe kell vennünk, hogy elsősorban azokat tanítjuk, akik vallási közösségeinken belül vannak – bár ha a jó és a rossz kérdéséről van szó, arra is el vagyunk hívva, hogy a világ világossága legyünk,

Szeretetben igazat mondani Mindenkinek joga van hallani Isten szent szavának teljes üzenetét – mondta lapunknak Juhana Pohjola, a Finnországi Evangéliumi Lutheránus Missziói Egyházmegye püspöke, aki lapunk egyik előző számában megszólaltatott Päivi Räsänen volt finn belügyminiszterhez hasonlóan perrel néz szembe. A vád: közösség elleni izgatás. A püspök 2004-ben a Finnországi Luther Alapítvány főszerkesztőjeként felelős volt Räsänen sokat vitatott a „Férfinak és nőnek teremtette őket" című füzetének kiadásáért és terjesztéséért. Az ön véleménye szerint miről szól ez az ügy? Arról, hogy kriminalizálják a Bibliára hivatkozó nyilvános felszólalást, ha az a homoszexuális életmód ellen irányul. Jogos és fontos különbséget tenni: Isten szereti a bűnöst, de gyűlöli a bűnt. Most a Bibliát állították az ítélőszék elé. Ha Päivi Räsänent és önt bűnösnek találják, az nem kelti majd azt a látszatot, hogy nem lehet a Bibliára hivatkozni a közösségi média felületein? Az ügyész szerint lehet hivatkozni a 18 Reformátusok Lapja

2022. február 20.

Bibliára, de nem lehet saját véleményként olyan kifejezéseket használni, amelyek rágalmazásként és sértésként értelmezhetők. Kell-e támogatnunk az LMBTQ-közösségeket, és képes lehet-e valaki arra, hogy egyszerre támogassa őket, és hűséges maradjon ahhoz, amit a Biblia mond? Keresztyénként arra vagyunk elhívva, hogy tiszteljünk minden embert, bármi történjék. Mindazonáltal nem tudunk eltekinteni attól, hogy az LMBTQ-közösség az emberi szexualitást az egyén

választotta dologként értelmezi, nem pedig a teremtési rend részeként, amit Isten adott testnek és léleknek, legyen férfi vagy nő. Választani kell Krisztus keresztje vagy a szivárványzászló követése között: vagy egyik, vagy másik. Hogyan különbözhet ennyire Päivi Räsänen és a Finn Evangélikus Egyház (szerk.: a Pride-ot támogatásáról biztosító finn történelmi egyház) bibliaértelmezése? A bibliai teremtéstörténet nagyon világos, és a Biblia szövege a homoszexuális gyakorlatot is egyértelműen elutasítja. Az


|

„Többé nem feltételezhetjük azt, hogy a nagyközönség megérti keresztény fogalmainkat és nyelvezetünket.”

és ne rejtsük el hitünket és meggyőződésünket a társadalomban. Másrészt arról se feledkezzünk el, amikor bizonyos bűnökről beszélünk, hogy vannak, akiket ezek a bűnök személyesen érintenek. Ezért kell szeretettel kimondanunk az igazat, nem gyűlölködően. Egyébként pontosan ezt tette Räsänen asszony is. Ő az egyik legszeretettelibb ember, akit ismerek. Hogyan kommunikáljanak a keresztyén közösségek és az emberek? Ez a jogi eset egy dolgot világosan megmutat nekünk: többé nem feltételezhetjük azt, hogy a nagyközönség megérti keresztyén fogalmainkat és nyelvezetünket. Amikor olyan bűnről beszélünk, amely ebben az életben halált érdemel, a következőben pedig örök kárhozatot, akkor ez úgy hangozhat, mintha embereket akarnánk megölni, és azt gondolnánk róluk, hogy kevésbé értékesek, mint mások. A legfőbb ügyész és a finn sajtó egy része így értette félre Räsänen asszony kijelentéseit

KITEKINTŐ

|

és írásait. Meg kellene tanulnunk élni ebben a posztkeresztyén környezetben, ahogy a korai keresztyének éltek a keresztyénség legalizálása előtt. Ügyeltek rá, hogy sokat tanítsanak és magyarázzanak ebben a pogány környezetben a félreértések és a pletykák ellensúlyozására. Újra meg kell tanulnunk beszélni a körülöttünk lévő emberekkel, számítva rá, hogy lesznek félreértések, ha nem magyarázzuk el, mire gondolunk, és nem használunk egyszerű kifejezéseket. Változtathatunk a stíluson és a hangnemen az üzenet megváltoztatása nélkül? Ha a hangnem szeretetteljes, az nagy különbséget jelent. Ezt tanítja a Biblia. A gyűlölködő hangnem nem visz mes�szire. A szeretetteljes hangnemben azonban világos tartalomnak kell lennie. És ez Isten szent Igéjének igazsága. Ha szégyelljük ezeket az igaz szavakat, akkor elveszítjük önmagunkat és keresztyén identitásunkat. Úgy látom, ez történik sok nagy egyházzal, amelyek szinte bármi áron próbálnak alkalmazkodni a posztkeresztyén többséghez. De ha továbbra is szeretettel mondjuk ki ezt az igazságot, nem veszítjük el önmagunkat. Sokan megsértődtek magára Jézus Krisztusra is a szavai miatt, és több követője elhagyta őt. Amikor Jézus megkérdezte a tanítványait, hogy ők is el akarnak-e menni, Péter azt válaszolta: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.” 

lás- és vallásszabadság alapvető jogait. Még a sértő beszédet is el kell tűrnünk a társadalomban, mert a másik lehetőség a cenzúra, amely minden szabad társadalomra káros. Persze ha valaki erőszakra buzdít, az túlmegy ezen a határon. Keresztyénként azonban megértjük, hogy minden kimondott szavunk alapján megítélnek bennünket.

sem kérdés, hogy a Biblia mit tanít a házasságról és a házasságon kívüli szexualitásról, legyen az akár homoszexuális házasságon kívüli szexualitás. A szexualitás ajándéka csak a házasságra vonatkozik. A kérdés az, hogy a természetes rendnek és a Bibliának milyen tekintélye van az egyházi életben, amikor a kulturális nyomás a házasság és a szexualitás ter-

mészetes és bibliai felfogása ellen irányul. Sajnos sok egyház és gyülekezet inkább a kor szellemét követi, mint a Szentlelket. Sokan jobban félik az embert, mint Istent. Hol a határ a szólásszabadság és a kisebbségek védelme között? Véleményem szerint egy társadalomnak széles körben el kell ismernie a szó-

Képesek lehetnek-e a keresztyén közösségek és emberek megváltoztatni a kommunikációs stílust és hangnemet anélkül, hogy az üzenetet megváltoztatnák? Arra kaptunk elhívást, hogy szeretetben igazat mondjunk a bűnről és a kegyelemről. Mindenkinek joga van hallani Isten szent szavának teljes üzenetét mint olyan törvényt, amely felfedi bűneinket, és az evangéliumot, amely megbocsátja bűneinket Krisztusban.  ULICZA TAMÁS, FOTÓ: FINNORSZÁGI EVANGÉLIKÁL LUTHERÁNUS MISSZIÓI EGYHÁZMEGYE

2022. február 20.

Reformátusok Lapja 19


| INTERJÚ |

FIZESSEN ELŐ

hetilapunkra!

Adózás és adakozás

LXVI. ÉVFOLYAM,

8. SZÁM,

2022. FEBRUÁR 20.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA

LAPJA

REFORMÁTUSOK

Adózás és adakozás feszültségében telik az életünk. Adózni és adakozni nem ugyanaz. Jézus hallatlanul bölcsen cselekszik, amikor kér egy dénárt, s megkérdi: „Kié ez a kép és fölirat?” „A császáré” – mondják az ellenlábasai, mire Jézus így válaszol: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.” A dénáron Augustus császár képmása volt, az emberen viszont az Isten képmása, mert a maga képére és hasonlatosságára teremtett minket. Ezt mondják „imago Dei”-nek (Isten képmása), „istenképűségnek”, mert miként a gyermek hasonlít a szüleire, úgy hasonlít az ember lélekben az Istenre. „Egy istenarc van eltemetve bennem” – írja Reményik Sándor. Ugyanis ez az istenképűség meglehetősen töredezett, némelyek szerint meg is semmisült bennünk. A kicsi gyermek elpusztulna, ha nem bízná rá magát az anyjára, apjára, „ha nem odaadóan szeretné őket”. Mi is elveszünk, ha nem bízzuk magunkat az égi szülőre, a Mennyei Atyára, miként Jézus tette. A császárnak adni, adózni, vagy az Istennek – nem ugyanaz. Adózni azt jelenti: adok, mert muszáj adni. Mert adni és kapni együtt jár. Adózni és hajózni muszáj, azonban odaadóan adni, adakozni csak az tud, akinek van miből, aki megajándékozott ember. Az adakozás nem zseb, hanem szív kérdése. Lásd a gazdag ifjút és a szegény özvegyasszonyt. Az adakozás szüntelen adás, nagylelkű tékozlás. A názáreti szegény volt, mégis adakozó életet élt, hisz mindenét odaadta, még az életét is. A császárnak megadta, ami a császáré, Istennek, ami az Istené. Megfizette a templomadót, megtartotta a törvényt, kivéve a szombatot, mert jól tudta, hogy az Isten nagylelkű és adakozó, akinek a nyugalmánál többet ér a bajba jutott ember, ezért is hívta Abbának, atyának, s ezért tudott ő is adakozó életet élni. Az igazi adás, adakozás: odaadás, önmagunk odaajándékozása. Ahogy az édesanya odaajándékozza magát csecsemőjének, úgy adhatunk mi is magunkból Istennek és embernek. Aki adakozó ember, az nem fél az idejéből, erejéből, türelméből, javaiból és a szeretetéből, az életéből adni másoknak. Kahlil Gibran így ír az adakozásról: „Keveset adsz, amikor a te tulajdonodból adsz. Amikor önmagadból adsz, igazán akkor adakozol…” Az élet is adakozó, és a természet is az, mert „az Élet él és élni akar” (Ady). Ezért nem az a kérdés, hogy a császárnak megadjuk-e, ami megilleti, hanem az: Istennek megadjuk-e, ami az Istené, vagyis adakozó nagylelkűség jellemző-e ránk, vagy adózó, fukarkodó életet élünk. Lehet lecsavart lángon, fukarkodva is élni. De lehet lobogva, adakozva is – ismerünk ilyen embereket, ők a hétköznapi szentek. A kismamák, az édesanyák, édesapák, nagyszülők, tanárok, orvosok, lelkészek és takarítónők, mindazok, akik önmagukat ajándékozzák másoknak, mert csordultig van a szívük szeretettel. Az igazi adakozás nem anyagi, hanem lelki kérdés.  SIMON ISTVÁN

ÁRA: 500 FT

Karanténszerelem 9 771419 856007

EGY MAGYAR–ROMÁN MŰVÉSZHÁZASPÁR MESÉBE ILLŐ TÖRTÉNETE

22008

További információ: REFORMÁTUSOK LAPJA KIADÓHIVATALA 06-1-217-6809

kiado@reflap.hu

MEGRENDELŐLAP Megrendelem a Reformátusok Lapja című hetilapot ………… példányban egy évre

fél évre

negyedévre.

A megrendelőlapot kérjük a következő címre eljuttatni: Reformátusok Lapja Kiadóhivatala, 1113 Budapest, Tas vezér u. 13. Tel.: 06-30-396-8208 Elektronikus megrendelés: kiado@reflap.hu

Név: ......................................................................................... Cím: ......................................................................................... .................................................................................................. Telefon (nem kötelező): ........................................................... Aláírás: ................................................................................... ReformátusokLapja Lapja 2019. 2021.január augusztus 6. 8. 20 20 Reformátusok

1113 Budapest, Tas vezér u. 13.


| GONDOLATOK |

JAKAB-KÖVES GYOPÁRKA

Algoritmus

A szerző író

Illusztráció: Reflap-archívum

A minap egy adag papírjegyzetet kellett dátum szerint rendbe rakni. Legtöbbünk általában úgy végzi ezt el, hogy vagy hónapok szerint csoportosítja a lapokat, majd ezeket még a napok alapján sorba teszi, vagy egyszerűen fogja a köteget, és addig rakosgatja egymás mögé-elé a darabokat, amíg helyre nem kerül mind. Negyven-valahány lapunk volt, ez párperces művelet ilyen egyszerű módszerrel. Csakhogy egyikünk kitalálta, hogy rendezzük egy bizonyos valószínűségszámítási algoritmus szerint. A pár perc alatt elvégezhető rendezés helyett

háromnegyed órás testmozgást választottunk. A sorba állított jegyzetlapok között meghatározott szabály szerint fel-le jártunk, hajolgatva felvettük a földről, majd visszafelé haladva mindig megvizsgáltuk, hogy letehető-e a lap egy korábbi időpontra. Eleinte úgy tűnt, soha nem kerülnek rendbe a dátumok. Mindig akadt egy-egy decemberi lap, amely valahol a sor elején maradt, vagy fordítva. Ahogy azonban egyre szűkítettük azt a távot, amelyen belül rendeztünk, egyre közelebb kerültünk a helyes sorrendhez. Sőt, ahogy hajlongtunk és aztán keresgélve járkáltunk, olyanná vált az egész, mint egy játékos tánc. Ritmusa volt. Végül, a legutolsó szűkítés során, már fel sem álltunk, hanem a lapok mellett térdelve váltottuk egymást. „Te vagy a páros, én a páratlan”, és ahogy rendeztük, már a helyes sorrend állt előttünk. Mit is éltem át azzal, hogy a gyakorlatban kipróbáltam egy algoritmust? Egyrészt megértettem, hogyan tud végrehajtani egy meghatározott feladatot a mesterséges intelligencia. Ám e megta-

pasztaláson túl ez a játék sokkal többet jelentett. Háborgó lélekkel érkeztem, gondolataim mindig ugyanazon nehéz érzelmi tusában viaskodtak. A játék közelebb vitt a megoldáshoz. Egyszerre megértettem, hogy Isten a legszebb, a legtisztább módon tudja kezünkbe adni a rend megteremtését és megalkotását a káosz felett. A káosz felett, amely életünk egyik legsötétebb, legnyomasztóbb jelensége, mert nem találni benne az értelmet, s ezért szinte leküzdhetetlennek tűnik. Olykor úgy tűnik, hogy életem káosza legyőz. Megfojt, és elmerülök abban a sötét és nyomasztó, erőszakos hullámzásban és áramlásban, amely lehúz a mélység felé. A teremtés előtti tohu-va-bohu, a meghatározhatatlan szörnyű és fortyogó ellen-lét sejlik fel ilyenkor. Amikor ez a kaotikus mélység elnyelni készül az életet, félelem és szorongás határozza meg az ember minden döntését. Ám Isten nem a félelemre hívta el gyermekeit, erőt, szeretetet és józanságot ad helyette. A rend fegyvereit. Félelmeimet kimondom, és helyette erőt kapok tőle. Megfogalmazom végtelen bánatom, átgondolom életem, korábbi döntéseimmel és az értelemalkotással józanságot és felismerést kapok tőle. Döntök a magam rendje szerint, mert ezt is megengedi, majd ad érte szeretetet, hogy döntésem bátorsággal és a tőle kapott kegyelemmel vigyem véghez. Hihetetlen munkával jár mindez, hajlongással, rendezgetéssel, gondolkodással, figyelemmel. De Isten elülteti bennünk az ő saját algoritmusát. Amivel enyhül a szorongás, és marad a tőle kapott bátorság. Bátorság vállalni emberi döntéseinket, amelyek részei a tőle kapott emberi méltóságunknak. Jó lenne, ha lenne a kezünkben gyors megoldás. Amikor nem tudjuk, hogyan lépjünk, mit válas�szunk, milyen döntést hozzunk, szeretnénk egyszerű gombnyomással megtudni, mit akar tőlünk Isten. Csakhogy a rendalkotás ennél különlegesebb, mert Isten eljáratja velünk a rendre jutás ritmusát. Megtanít meghozni a döntéseket, és elvezet a rendre. Uralkodni a káoszon egyet jelent a félelem feletti rend megalkotásával. A félelmen úrrá lenni csakis a szeretet bátorságával tudunk. Nem tudjuk, mikor és mi lesz a végkifejlet, életünk lapjai még rendezetlenek. De Isten megadja a helyes ritmust, hogy eljussunk a rendig.  2022. február 20.

Reformátusok Lapja 21


| INTERJÚ |

Imádságban lélegzünk, ILLÉNYI ÉVA

Isten elhívásának köszönhetően az egyre erősödő elvándorlás ellenére akadnak, akik Kárpátalján maradva igyekeznek megtenni minden tőlük telhetőt. Ilyen fiataloknak köszönhetően növekszik a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) is. Maradnak, mert azt szeretnék, hogy az ifjúság megismerje Istent, az ő üdvözítő kegyelmét. És ezért persze tesznek is: ki-ki a maga lehetőségei szerint tettekben, anyagiakban, imádkozásban, ificsoport-vezetésben. Kiss Bertalan főtitkár a megmaradás lehetőségeiről is beszélt a Reformátusok Lapjának.

Hosszú utat járt be a szervezet az elmúlt húsz évben. Február 14-én alakultak, amikor a fiatalok nagy része a Bálint-napot, a szerelmesek napját ünnepli. Kicsit talán még mulatságos is, hogy pont Bálint-napon alakult a KRISZ, de ebben nincs semmilyen tudatosság. 2002-ben arra a napra esett az alapító közgyűlés, mert akkor ért rá mindenki. Elvont értelemben azonban beszélhetünk arról, hogy a fiatalság szerelmesei alapították meg anno a szervezetet. A szervezet jeligéje Jeremiás könyvéből való: „Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok!” (Jer 1,7). Miért éppen ezt az üzenetet éreztétek erősnek? A Kárpátaljai Református Egyházban ifjúsági munka a KRISZ megalapítása előtt is volt, de megszületett annak a gondolata, hogy jó lenne szervezett formában működni. Ez a jelige azoknak a fiataloknak szól, akik elhívást éreznek Isten szolgálatára, és küldetést kaptak, hogy odaálljanak a fiatalok mellé, mert Isten nem azt nézi, hogy te magadat alkalmasnak találod-e arra a munkára, hanem ő elhív és alkalmassá tesz rá. Jeremiás sem tartotta önmagát alkalmasnak arra, hogy prófétája legyen Istennek, mégis azzá vált. 22 Reformátusok Lapja

2022. február 20.

A szervezet nevének rövidítése, a KRISZ több jelentést is hor­ dozhat. Sőt, a honlapjukon jelölik is, a közösség, Krisztus, hit­ vallás, misszió, szolgálat szavakból kiolvasható a KRISZ. Vegyük is végig, hogy mit jelentenek a kárpátaljai fiatalok számára ezek a kifejezések! A közösség azon fiatalok, ifjúsági vezetők, lelkészek közösségbe szervezését jelenti, akik elhívást éreznek a fiatalok közötti szolgálatra. Krisztus maga a cél, hogy hozzá vigyük a fiatalokat, illetve mi magunk is az ő árnyékában, az ő nyomdokában járjunk, vele szoros kapcsolatban. A hitvallás azt jelenti, hogy ne csak örüljünk annak, hogy de jó, mi keresztyének vagyunk, hanem tegyünk is erről bizonyságot. Mondjuk el, hogy ki nekünk Krisztus, mit jelent nekünk az, hogy keresztyének vagyunk. A misszió értelme, hogy ne csak közösségben legyünk, és ne csak egymásnak mondjuk el, hogy ki és mi nekünk Krisztus, a gondolatainkat vigyük is ki a világba, a kárpátaljai fiatalok közé, ne csak beszéljünk, hanem tegyünk is olyan dolgokat, amelyek értéket óvnak, teremtenek, hívő életre nevelnek. A mi küldetésünk elsősorban a református fiatalokhoz szól, de nem zárkózunk el más felekezetű fiataloktól sem. A misszió a legfőbb küldetésünk, ezt bízta ránk Isten. A szolgálaton ennek a


|

gyakorlati kivitelezését értjük. Egyrészt szolgálunk a fiatalok között, másrészt szeretnénk ebbe a szolgálatba bevonni az önkénteseinket. Szerveznek imaalkalmakat, hitmélyítő hétvégéket, táborokat, de a legnagyobb ifjúsági fesztivált is a KRISZ rendezi meg Kárpátalján, ez az anyaországi Csillagponthoz hasonlítható. A Lendület Református Ifjúsági Találkozó egynapos ifjúsági fesztivál. Sokáig mi voltunk a legnagyobbak, egy napon kétezer fiatalt is meg tudtunk mozgatni, sok értékes előadással, evangélizációval, koncerttel, természetesen a református keresztyén értékek mentén. Sajnos a járvány miatt ez az elmúlt két évben elmaradt, de reméljük, hogy idén ismét lesz Lendület. A KRISZ csatlakozott a Kárpát-medencei ifjúsági imaéjjelhez, amikor mindenki a saját ifjúsági közösségében egy éjszakán

INTERJÚ

|

A TESO részben azért szűnt meg, mert 2012 körül már nem volt nagy relevanciája az írott sajtónak a fiatalok körében. A vége felé a kinyomtatott magazinok egyharmada már sokszor rajtunk maradt. Ezért alakultunk át blogformába: his�szük, hogy a keresztyén üzenetet a kor nyelvén is meg kell fogalmazni, Isten országát virtuális csatornák útján is építeni tudjuk. Ma már a statisztika azt mutatja, hogy több mint százezren olvassák évente ezeket a bejegyzéseket, és nem csak Kárpátalján, a blogot felkeresik Amerikából, Angliából, sokan az anyaországból. A TesoBlog-on olvasható: „A sokszínűség gazdagít, nem pedig szétválaszt.” Ukrajnában, Kárpátalján a fiatalok is sokszínűek. Milyen a kapcsolatuk a más nemzetiségűekkel, más felekezetű fiatalokkal, akik szintén keresik az útjukat, és adott esetben épp a KRISZ-ben találják meg?

Igével táplálkozunk HÚSZÉVES A KRISZ A fiataljaink között elég nagyok a nyelát imádkozik, egységben több ezer fiaA kárpátaljai magyar fiatalok helyzetéről vi korlátok. Az ukránok általában nem tallal és közösségben Istennel. képet adni az egyik legnagyobb feladat, beszélnek magyarul, a magyarok nem Hadd pontosítsam: nem a KRISZ csathiszen Kárpátalját különösen sújtja beszélnek jól ukránul, ezért nincs is túl lakozott az imaéjjelhez, ez lényegében a több éve tartó el- és kivándorlási nagy átjárás. De ha együtt kell működa mi szervezetünk találmánya. Bő tíz hullám. Nem túl sok perspektívát tud nyújtani egy olyan állam, ahol hiánycikk niük a fiataloknak, akkor a nyelvi hiáévvel ezelőtt nálunk volt a legelső imaa jogbiztonság, a stabil munkahely, a nyosság nem lehet akadály. Például a éjjel. Majd az egyik Gekib-konferencibiztos anyagi háttér, így a kárpátaljai nyári táborunkban volt egy ungvári ukán, amely a Kárpát-medencei ifjúsági fiatalok között is általánossá vált, hogy a rán fiú, aki törve beszéli a magyart, szevezetők találkozója, döntöttünk arról, megélhetésért elhagyni kényszerülnek a retett volna részt venni az alkalmakon, hogy hozzunk létre közösen szerveszülőföldjüket. Ilyen körülmények között különösen nagy kincs az az ifjúsági befogadtuk. Egy hét után derűlátóan, zett programokat. Az egyik közös proközösség, amely Istenhez hívogatja a jó élményekkel tért haza. Arra ugyan jekt a Csillagpont lett, ahova az egész fiatalokat. nem törekszünk, hogy ukrán missziót Kárpát-medencéből érkeznek fiatalok, is indítsunk, de más felekezetű fiataelőadók, együttesek. A másik pedig az lokkal együttműködünk, ökumenikus ifjúsági hétvégénk is volt imaéjjel, vagyis a kárpátaljai kezdeményezés nőtte ki magát már, nagyon jól érezték magukat együtt a református, a göKárpát-medencei református ifjúsági imaéjjellé. Az imádság rögkatolikus és a római katolikus fiatalok. fontos része az életünknek, és szeretnénk lehetőséget adni a fiataljainknak arra, hogy együtt imádkozhassanak akár a A most egy éve életbe lépett új nyelvtörvény háttérbe szomesszi távolból is, mert az imának ereje van, számtalan megrítja a magyar nyelv használatát például az oktatásban. A erősítés van erről a Szentírásban. Másrészt fontos ránevelni a KRISZ egyik alappillére a magyarságtudat ápolása. Van arra fiatalokat arra, hogy az imádság szerves része az Istennel való remény, hogy valóban olyan közössége legyen a kárpátaljai kapcsolatunknak, s hogy igenis, lehet kommunikálni Istennel, magyar fiataloknak, amely megtartó erő tud lenni? igenis, megszólít bennünket Isten. A munkánkat ez a nyelvtörvény közvetlenül egyelőre nem befolyásolja. Az oktatási törvény már nem ilyen megengedő. Az A szervezetnek volt egy TESO nevű folyóirata, amely egy éveddig magyarul tanuló fiataloknak most már nemcsak az uktizeden át tájékoztatta a fiatalokat a szervezet alkalmairól, rán nyelvet kell tanulniuk, hanem a szaktantárgyakat, példáírásokkal segítve lelki épülésüket. Ma TesoBlog-ként haladul a matematikát, a fizikát, a biológiát, a kémiát is ukránul kell nak tovább. 2022. február 20.

Reformátusok Lapja 23


| INTERJÚ |

ban is megtapasztaltuk az elmúlt években: 2015megérteniük. Ez nagy érvágás lesz, a szülők rá fogben például ötezer fiatalt tudtunk elérni egy év nak kényszerülni arra, hogy már óvodától, első A Kárpátaljai alatt a rendezvényeken, 2019-ben, vagyis osztálytól ukrán tannyelvű intézményekbe Református Ifjúsági még a járvány előtt, már csak háromezret. adják a gyermekeiket ahhoz, hogy később Szervezet mottója: boldogulni tudjanak a középiskolában, illetve „Mi imádságban lélegzünk, Milyen az együttműködésük a református a felsőoktatásban. De a szülők, a nagyszülők gyülekezetekkel? ott maradnak a gyerekeik mellett, és ha ők Igével táplálkozunk, közösSok gyülekezetben folyik ifjúsági munka, mimegtanítják magyarul a gyermekeiket, megségben élünk, szolgálatvel Kárpátalján elég aktív a hitoktatás. Nálunk ismertetik velük a magyar értékeket, reformában növekszünk.” még megvan a presztízse, hagyománya annak, tus hitben nevelik őket, akkor megmaradunk mahogy részesüljön a gyermek konfirmációs oktatásgyarnak, bár bizonyos asszimiláció mindenképpen ban. Elmondhatom, hogy jó a viszonyunk a gyülekezeérezhető lesz. A hat alapszervezetünket a gyülekezetek teinkkel. Számos lelkész tagja a szervezetünknek, illetve vesz fiataljai alkotják, ők rendszeresen összejárnak, imaközösséget részt a programjaink lebonyolításában. Több olyan projektünk tartanak, közülük kerülnek ki az önkéntesek is. Ezek adják a bávan, amely a gyülekezeteknek hoz közvetlen hasznot, mint zisunkat, ameddig Isten is úgy akarja, lesz utánpótlás. például az év eleji imahét, ebben rendszeresen mintegy 50 gyülekezet vesz részt. De ilyen a konfirmandus-focikupa, az Mennyire súlyos kérdés a fiatalok elvándorlása? Könnyebb ifivezetők képzése, a konfirmandustáborok háttéranyagának külföldi egyetemen boldogulni, mint otthon? kidolgozása a legapróbb részletekig. Az oktatási migráció általános, nem hiszem, hogy túl sokat változott az elmúlt tíz évben. Van egy nagyon jó magyar Mivel bővülhet a szervezet portfóliója? tannyelvű főiskolánk Beregszászban. Mivel a magánintézÚgy tudunk megújulni, ha keressük a lehetőségeket. Ebben a diményekre más szabályok vonatkoznak, ez a főiskola magyar gitalizált világban tapasztaljuk, hogy nem szívesen mozdulnak marad. Érdekessége, hogy ide Belső-Ukrajnából, vagyis ukrán ki a fiatalok a kis komfortzónájukból, a négy fal közül, de ha szeranyanyelvűek is jönnek, mert magas az oktatás színvonala, vezünk nekik olyan programot, ahol offline tudnak egymással nemzetközileg elismert diplomát ad, nem szükséges külföldtalálkozni, akkor arra vevők lesznek. Idén egy kisebb kiránduláre utazni. Más kérdés a megélhetési migráció, egész családok sunkon tapasztaltam, hogy eléggé eltunyultak a fiatalköltöznek külföldre, főképpen Magyarországra, de nyugatabbra is. Ha a család megy, viszik a fiatalokat, és ezt már számok-

24 Reformátusok Lapja

2022. február 20.


|

jaink, öt kilométert kellett gyalogolni enyhe szintemelkedéssel, Beregszász egyik dombjára, és félúton már mindenki elfáradt. Ezért nyáron kétnapos gyalogtúrát szeretnék szervezni egy rég elfeledett útvonalunkra, régebben a borzsavölgyi kisvasút járt erre. Beregszásztól egészen Salánkig, sátorozással egybekötve, 30-40 kilométeres túrát tennénk meg. Érezzék meg, hogy milyen jó nem egész nap a számítógép előtt ülni! Mi az a lendület, gondolat, amely elindította önt ezen a komoly missziós úton? Én magam egy ifjúsági konfirmandustáborban tértem meg 2001-ben. Egy darabig jól megvoltam, de csak úgy magamnak, mint hal a szatyorban. Aztán egyik nyári szünetre hazajött egy teológus a gyülekezetembe, és beindította az ifit, de ő augusztus végén visszatért a teológiára. Éreztük, hogy ezt folytatni kellene, és akkor Isten engem arra indított, hogy vegyem át. Később részt vettem a vasárnapi iskolák munkájában, majd a Nagyberegi Református Líceumban is hiányzott egy fiúnevelő tanár, akkor újra küldött nekem Isten egy olyan Igét, amely szerint cselekednem kellett: „Ne mondd, hogy fi-

INTERJÚ

|

atal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok!” (Jer 1,7) Az első félévem szenvedés volt, de aztán megtapasztaltam, hogy mennyi mindent adott Isten. A líceumban sok szolgálatom volt: bibliaórák, ifjúsági órák, missziós kiruccanások, beszélgetések a fiatalokkal. Ami a KRISZ-es munkám kezdetéhez köthető, az a munkatársképző, amelyen egyszer csak azt vettük észre, hogy már nem kötelességből járunk össze, hanem mert vágyunk egymás társaságára. Nyolcan kezdtük a csoportépítést, három alapelvben állapodtunk meg: rendszeresség, komoly hívő élet és a titoktartás. A következő alkalmon már tizenketten voltunk, aztán már húszan, harmincan. Minden hónapban tartottunk ilyen munkatársképző alkalmat. 2008-ban volt tisztújítás a KRISZben, akkor Zán Fábián Sándor püspök úr engem javasolt a főtitkári pozícióra. Az elvárás „csak” annyi volt, hogy amit eddig is tettem, azt folytassam. Jelenleg is a KRISZ főtitkára vagyok, de hát ez csak titulus, lényegében a mindenese: ami egy szervezetben feladat, az az én dolgom. Eredetileg kertészmérnöki diplomát szereztem, s jártam a teológiára is, katekéta–lelkipásztori munkatárs szakra.  FOTÓ: MAKÓ ANDRÁS

2022. február 20.

Reformátusok Lapja 25


| MOZAIK |

ANYANYELVI KAPUŐR

„Pozitív” és „negatív” gondolatok Túl sűrűn bukkan fel a beszédben és írásban a pozitív és a negatív melléknév: „a kávénak számos pozitív hatása van az emberi szervezetre”; „produkciójukról csak pozitívan lehet beszélni”; „ajánlólevelek is segíthetik a pályázat pozitív elbírálását”; „a pozitív gondolatok elképesztően inspirálhatnak”, „a karantén pozitív oldala”. Szabatosan: jótékony hatása van; csak elismerően lehet beszélni; a pályázat kedvező elbírálását; derűlátó, nehéz helyzetekben is megoldást kereső, reményteli, bizakodó, az életben a szépséget, a cselekedetekben a jót felfedezni képes, előremutató, előretekintő gondolatok; a karantén jó oldala. A negatív ugyancsak elcsépelt mai divatszó: „különösen a negatív gondolatokat vagyunk hajlamosak azonnal elhinni”; „negatív bizonyítványt állít ki a munkájáról”; „a konfliktusokat általában hajlamosak vagyunk negatívumként értelmezni”; „ha negatívan áll a munkájához, akkor elveszítheti a munkahelyét”. Pontosan: borúlátó, lemondó, passzív, a derűlátást elutasító, kishitűségről tanúskodó gondolatok; elégtelenre értékeli a munkáját; a konfliktusokat hajlamosak vagyunk hátrányként, az élet árnyoldalaként értelmezni; ha a munkáját kedvetlenül végzi, arra gondolva félelem, aggodalom tölti el. A sok „pozitív” és „negatív” félreérthetővé is teheti a szöveget. „Foglalja” ugyanis e fogalmakat a szaknyelv, a tudományos nyelv, né­hány hagyományos és egyezményes meg­ jelölés (tanácsos meghagyni ezekre a szó­ban forgó fogalompárt): például a pozitív – negatív pólus; ha pozitív értéket mutat a szondateszt, az kedvezőtlen az alanyra nézve. Ha azonban negatív a vérvételi lelet vagy a PCR-teszt eredménye, az kedvező hír a páciensnek, mert azt jelzi: nincs semmi baja. E két idegen szó tartalmas magyar kifejezésekre cserélhető, mint ezt talán sikerült itt is érzékeltetnünk. Alapszabály ugyanis: amire van megfelelő magyar szavunk, arra azt használjuk!  ARANY LAJOS 26 Reformátusok Lapja

2022. február 20.

 KÉSZÍTETTE: NAGY ANDRÁS

A Zsoltárok könyvéből idézünk. Vízszintes: 1. Az idézet első része (H, A, A, D, Z, E). 13. Német orvos és fizikus, a termodinamika egyik megalapozója (Julius Robert von). 14. Duna menti határváros. 15. Az utolsó magyar királyné. 16. … Ramazzotti, olasz énekes és dalszerző. 17. Szennyeződés. 18. Garnitúra. 19. A párizsi gyorsvasúthálózat rövidítése. 20. Kenyérkészítő mester. 21. Ételt ízesít. 23. Fogoly. 24. Gyepmester. 27. Vastagabb bot. 29. Kínozni kezd! 30. Kecses erdei vad. 32. Az ENSZ első főtitkára (Trygve). 33. Leletmentés. 36. Magyar kutyafajta. 38. Léggömb, német eredetű szóval. 40. Kossuth-díjas matematikus, egyetemi tanár, MTA-tag (Frigyes). 42. Nagy testű bagoly. 43. Papucs…, egysejtű. 45. Annál lejjebb. 46. Európai nép. 48. … story, Igaz történet (2015-ös film). 49. Szomjoltó. 50. Germán eredetű női név. 52. Vízinövény. 54. Angol gépkocsijelzés. 55. Pára egynemű betűi. 57. Színészdinasztia (Lajos és Áron). 58. Leszármazott. 61. Lehoczky Zsuzsa. 63. Menetrendi rövidítés. 65. Napszak. 66. Oxigén és mangán vegyjele. 68. Olimpiai bajnok kajakozó (Danuta). 70. Dies …, a harag napja. 72. Ázsiai ország. 73. A sulit megelőző intézménybe jár. 74. Rövidnadrág. 75. Római éjszaka! 76. Egyszerű étel. Függőleges: 2. Bern folyója. 3. Szapora. 4. Angol helyeslés. 5. Rövidítés orvosok neve előtt. 6. Hivatásos lovas. 7. Rúzsfolt! 8. Gabonanövény. 9. Radics Béla. 10. Duzzanat része! 11. Berlini állat! 12. Támadás. 13. Az idézet második része (T, K, D). 17. Nem veszi bizonyosra. 18. Szöveges formátumú aforizmagyűjtemény a buddhizmusban. 20. Foszfor és nikkel vegyjele. 22. Időmérő szerkezet. 25. Becézett női név. 26. Pórul jár. 28. Idáig belül! 31. Hirtelen támadt nagy eső. 34. In …, eredeti helyén. 35. Spanyol gépkocsimárka. 37. Beszéd. 39. Kártyajáték. 41. Locsolócső. 43. Teljesen nedves lesz. 44. Balatoni üdülőváros. 47. Ritka női név becézése. 49. Erre a helyre. 51. Ipari növény. 53. Bajt okoz. 56. A Fekete-tenger melléktengere. 59. Nobel-díjas ír költő és drámaíró (William Butler). 60. Hörpintés. 62. Terméketlen talaj. 64. Francia divatcég. 67. Az egyik evangélista. 69. Erős kártyalap. 71. Fordított arcrész! 72. Töltött elemi részecske. 74. Téli sporteszköz. 75. Tiltószó. Előző rejtvényünk megfejtése: „Ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.” (Zsolt 1,6)


| GYERMEKEKNEK |

Állatok a Bibliában Ha az állatok beszélni tudnának, biztosan elmondanák kölykeiknek és fiókáiknak azokat a történeteket a Bibliából, amelyekben őseik szerepelnek. Ezen a héten a kecskék történeteit folytatjuk. KI LESZ A BŰNBAK? Sajnos Gerzson, az öreg kecskebak se tudott túl sokat mondani Azázélről. Giza és Géza ezek után nem is vette annyira komolyan ezt az Azázél-dolgot. Sőt! Amikor kergetőztek vagy éppen félni akartak egy kicsit, akkor azt mekegték: – Vigyázz! Meeert elvisz Azázél! Azázél csak egy furcsa név volt számukra, olyan, mint a mumus. Egyvalami azonban elgondolkodtatta őket. A bűnbak. Mert ugyan Gerzson bácsi azt mondta, nemigen tudjuk, ki az az Azázél, talán valami pusztai démon, de azt nagyon is jól tudjuk, hogy kit tekintünk bűnbaknak. – Ma is használjuk a kifejezést – magyarázta Gerzson bácsi. – A bűnbak olyasvalaki, akire ártatlanul minden rosszat mondanak, akit mindig mindenért hibáztatnak, függetlenül attól, hogy tehet-e róla vagy sem. Akit kicsúfolnak, kiközösítenek, akár el is kergetnek a többiek maguk közül. A bűnbak az, akire rákenjük a saját bűneinket, hibáinkat, rosszaságainkat. Ennek a szólásnak a gyökere valahol ott honosodott meg az izráeli pusztában, amikor elküldték a bűnbakot Azázélhez. Gizi és Géza gyorsan egymásra nézett… Nagyon is jól tudták, miről beszél az öreg kecskebak. Mert közöttük, kiskecskék között is van egy ilyen „bűnbak”. Kormi, akivel igazából nincsen semmi baj. Csak éppen más, mint ők. Fekete. – Nálunk minden kecske fehér! – jelentette ki Géza nemegyszer, szembefordulva Kormival. – Vagy barna! – vágott közbe Ottokár, mert az ő családja valóban barna volt. – De fekete egy sincs közöttünk! Vagyis csak ez az egy! Ez a kormos jószág! – öklelt unokaöccse felé. – Ilyen rusnya feketeséggel nem is érdemes játszani – toldotta meg Giza is az öklelőzést. És valóban így is lett. Kormi hiába ugrált körülöttük, hiába mekegett kétségbeesetten, a többi kiskecske nem vette be a játékba. Úgy tettek, mintha ott se lett volna. Keresztülnéztek rajta. De ez volt a legkevesebb. Mert bizony néha löktek rajta egyet, vagy fel is öklelték, ha véletlenül útban volt. És mindig útban volt. Meg mindenért ő volt a hibás. Azért is, amiért valójában nem. Amikor Géza és Gizi sáros bundával érkezett haza, Boróka mama pedig jól összeszidta őket, már kész is volt a válasz:

– Nem mi voltunk! Kormi lökött minket a sárba! Pedig ők voltak, akik öklelőztek, Kormi nem is járt a közelben sem. Vagy amikor belakmároztak zöld fügével, amit az útszéli vadon nőtt bokrokról csipegettek le, akkor is Kormi volt az oka annak, hogy hascsikarást kaptak. – Kormi volt! Kormi mondta, hogy együk meg a fügét! Pedig szegény Kormi még figyelmeztette is őket, hogy nem jó a gyümölcsöket zölden megenni. De nem csak Gizi és Géza szállt rá a fekete kiskecskére. Szegény alig tudott tenni egy lépést úgy, hogy ne hallja: – Kormi! Mit csináltál? Már megint csak a baj van veled! Nem csoda hát, hogy amikor Gerzson bátyó a bűnbakról mesélt, Gizi és Géza nagyon is jól tudta, miről van szó. Pontosabban kiről. Kormiról, a fekete kecskegidáról.  MIKLYA LUZSÁNYI MÓNIKA / MIKLYA ZSOLT, RAJZ: DAMÓ ISTVÁN

2022. február 20.

Reformátusok Lapja 27


| MOZAIK |

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem felvételt hirdet a 2022/23. tanévre tanító BA szak – nappali és esti tagozatos képzésre. A tanító szakra a központi felvételi eljárás keretében kell jelentkezni! (www.felvi.hu) A jelentkezési határidő: 2022. február 15. Az alkalmassági vizsga időpontja, további információ a www.felvi.hu és a www.felveteli.drhe.hu honlapon található.

A Pápai Református Teológiai Akadémia felvételt hirdet a 2022/2023-as tanévre: 1. Református teológia osztatlan és ka­ techéta–lelkipásztori munkatárs alap­ kép­zési szakjaira mind állami ösztön­dí­­jas, mind önköltséges képzésre. Je­­­l­entkezési határidő: 2022. február 28. 2. Református hit- és erkölcstanoktatói, szaklelkigondozói, homiletikai szakirá­ nyú továbbképzési szakjaira, önköltséges képzésre. Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 19. További információ: www.prta.hu, +36-89-312-331, +36-30-748-1620.

Úrvacsorai kiskehely

Tömör, rozsdamentes anyagból CNC megmunkálással a generációkon átívelő használatért.

A hajdú hagyományok nyomában A három történelmi egyház hajdúsági történetét – református, római katolikus és görögkatolikus – bemutató kiadványok láttak napvilágot, amelyeket sajtótájékoztatón mutattak be február 10-én. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat A hajdú hagyományok nyomában című projektjének legfontosabb célkitűzése olyan közösségi, térségi, megyei és települési identitást erősítő kezdeményezések megvalósítása, melyek a régi hagyományok, szokások és a történelmi múlt felelevenítésével, ápolásával alkalmasak arra, hogy tovább erősítsék az összetartozás érzését, a közösség egymás iránti felelősségvállalását. A projekt keretében elkészültek olyan, Hajdú-Bihar megye vallási életének történetén átkalauzoló kiadványok, amelyek bemutatják az egyházszervezetek kialakulásának körülményeit, a legfontosabb eseményeket és történéseket, valamint szerepüket a művelődésben és oktatásban, a múltban és a jelenben. A kiadványok röviden áttekintik a Hajdú-Bihar megye területén működő egyházközségek és plébániák történeteit. A sajtótájékoztatón Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke ismertette A Hajdú hagyományok nyomában című projektet, majd a három történelmi egyház képviselője mutatta be a kiadványok tartalmát. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke és Kocsis Fülöp, a görögkatolikus egyház Hajdúdorogi Főegyházmegyéjének érsek-metropolitája ismertették a kiadványokat.  FORRÁS: TTRE.HU

APRÓHIRDETÉSEK Kedves Olvasóink! Hirdetéseinket az Önök szíves tájékoztatása érdekében tesszük közzé, ám azok tartalmát Kiadóhivatalunknak nem áll módjában ellenőrizni.

KERESSENEK BIZALOMMAL! www.szekelymuvek.hu +36-30-299-5129 szekely94bt@gmail.com

28 Reformátusok Lapja

2022. február 20.

EGYÉB • HARANG eladó! Új öntésű, 725 kg-os, G hangú, füles. Érdeklődni: 06-30-728-8161, info@harangontode.hu. Ha megbízható, keresztény ingatlanközvetítőt keres, forduljon hozzám bizalommal. Baranyai Gabriella, 06-70-400-8008; baranyai.gabriella@lpo. hu; ajánlóim: a Budapest-Angyalföldi Egyházközség lelkipásztora és neje. Szolgáltatás • Palást, Luther-kabát, reverenda, Bocskai-öltöny készítése, javítása méret után. Tahy László egyházi és úri szabó. Tel.: 06-70-6309502, www.egyhaziszabo.eoldal.hu.


| MOZAIK |

REFORMÁTUS KONYHA

Csomós András séf

Pizza házilag

Szeretnék olyan megoldást mutatni, amely kicsit megkönnyíti az otthoni pizzasütést. Az első és legfontosabb a liszt, nem lehet megspórolni a pizzalisztet. Mindig adok hozzá réteslisztet is. A másik a megfelelő kelesztés: az érlelés. Legalább 24 órával hamarabb készítsük el a tésztát, és kigombócozva tegyük hűtőbe. A tészta 5 db kb. 240 grammos bucihoz: 200 g rétesliszt • 500 g pizzaliszt • 3,5 g friss élesztő vagy 35 g kovász, keverni. • 450 g hideg víz • 15g olívaolaj • 15 g só. A liszteket átszitáljuk, az élesztőt a vízbe morzsoljuk, majd a lisztekhez adjuk, kézzel vagy robotgéppel összedolgozzuk, hagyjuk állni 30-40 percet, majd kezdjük el dagasztani. Amikor már kezd szépen összeállni, adjuk hozzá a sót.

Dagasszuk ki rendesen, amíg szép fényes nem lesz, és el nem válik az edény falától. Kelesztőtálban lefedve hagyjuk egy órát kelni, majd osszuk el öt részre és gombócozzuk ki, hogy szép kerek és feszes felületű gömböket kapjunk. Kis olívaolajjal kenjük meg őket, hogy a kelesztés során ne ragadjanak össze, és irány a hűtő egy napra. Az egyszerű szósz: 400 g kockázott, hámozott paradicsom (konzerv) • 1 kis fej hagyma • csipet só • csipet bors • kevés barnacukor • friss bazsalikomlevelek. Bot­mixerrel eldolgozzuk, amíg szép egy­ nemű nem lesz.

A feltéteknél szabad a vásár. A gyerekeim a szalámis-sonkás-kukoricásra esküsznek, de kerülni szokott rá articsóka, koktélparadicsom és természetesen mozzarella is. A sütés: fontos, hogy ne légkeveréssel süssük, hanem vagy alsó-felső vagy grillező funkción, ahol a legnagyobb hőt el tudjuk érni, de minimum 250 fok kell hozzá. Sütés előtt fél órával vegyük ki a gömböket, és a pulton vagy a deszkán hagyjuk még kicsit magához térni a tésztát. Ne nyújtófával, hanem kézzel dolgozzunk, és szépen, középről indulva nyújtsuk, húzzuk a tésztát. Kenjük meg a szósszal, dobáljuk rá a feltétet, majd süssük meg. 

A HÉT KÉPE

Február 13-án, vasárnap délután a Finn Nagykövetség előtt tartottak tüntetést Päivi Räsänen, Finnország volt belügyminisztere mellett, aki ellen a Twitteren megosztott, bibliai vonatkozású üzenete miatt emeltek vádat. Több ezer keresztyén gyűlt össze a helyszínen, és még rengetegen követték az eseményt online is. A képviselő asszony a Magyarországról érkező eszmei támogatásokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy a saját hazájában sem álltak mellé ennyien és ilyen lelkesen.  FOTÓ: HETEK/GULYÁS PÉTER

2022. február 20.

Reformátusok Lapja 29


| PORTRÉ |

REFORMÁTUS

Gödön nőtt fel hívő katolikus családban, katolikus főiskolára járt, most pedig a székesfehérvári Talentum Református Általános Iskolában tanít, és pótpresbitere a Székesfehérvár-Belvárosi Református Egyházközségnek. Hogyan került Fehérvárra? Pályakezdés előtt több lehetőség is állt előttem: Göd, Gödöllő és Székesfehérvár. Szívem szerint Gödön maradtam volna, de Isten elé vittem a kérdést. Akkor már olvastam az Igét, és elém került egy szakasz a Józs 1-ből, amelyben azt mondja Isten a kiválasztott népnek, hogy keljenek át a Jordánon. Én úgy fordítottam magamnak, hogy nekem a Dunán kell átkelnem, így Székesfehérvárra adtam be a jelentkezésem, és azóta sem bántam meg a döntést.

Miért lett református? Vallását gyakorló katolikus családban nőttem fel, minden vasárnap ott voltunk a templomban, bérmálkoztam és voltam elsőáldozó is, később pedig ificsoportot vezettem, és táborokba jártunk a fiatalokkal. A főiskolán megismertem egy evangélikus lányt, aki most már a feleségem. Mondhatnánk, hogy az ő hatására, de ennél árnyaltabb a kép. Miután megismertem Esztert, láttam, hogy neki teljesen más a kapcsolata Istennel, mint nekem. Ezt később valaki így fogalmazta meg: nekem Jóistenem volt, neki pedig Úr Jézusa. Vonzó volt, hogy őt vezeti Isten, hogy Jézus személyesen szól hozzá, és ez az én életemben nem volt így, pedig elég „jó katolikusnak” tartottam magam. Egyre többet beszélgettünk, vitáztunk, és az érveire nem tudtam azt válaszolni, hogy nincs igazad.

2022. február 20.

NÉVJEGY

Pervai András a napokban töltötte be a harmincat, ő az egyetlen férfi tanító a székesfehérvári Talentum Református Általános Iskolában. Feleségével a fehérvári belvárosi gyülekezetbe járnak, ahol Andrást tavaly novemberben pótpresbiternek választották meg. Szeret társasjátékozni, túrázva geoládát keresni és rejtvényt fejteni.

Végül sikerült meggyőznie? A beszélgetéseink hatására elmentem a Magyar Belmisszió egyik biatorbágyi csendesnapjára. Ott nagyon tetszett az, hogy logikusan magyarázzák az Igét, míg nálunk általában csak kedves szöveg volt a prédikáció, elmondták, hogy milyen jó az Isten, de ettől az én életemben nem történt változás. Majd elkezdtem református prédikációkat hallgatni, például Cseri Kálmán igehirdetéseit, több könyvét is elolvastam. Az első ilyen nagy hittapasztalás az volt, amikor rámutatott arra, hogy függő vagyok, megkötözött, a számítógépes játékok rabja. Beláttam, hogy tényleg így van. A szüleimmel is romlott emiatt a kapcsolatom, és nem tanultam szinte semmit. Viszont már tíz éve benne vagyok! Hogy fogok én egyik pillanatról a másikra ettől megszabadulni? Ez lehetetlen! Akkoriban olyan füzetbe jegyzeteltem, amelyben minden második lap alján Igék voltak. Pont lapoznom kellett, az új oldalon pedig a harmadik zsoltár30 Reformátusok Lapja

Pervai András

ból szerepelt egy szakasz: „Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem.” És lefeküdtem, aludtam, felkeltem, és másnap nem volt már vágy a szívemben arra, hogy leüljek a gép elé és játsszak. Ez döbbenetes volt tíz év függőség után.

A pályaválasztásban is kikérte Isten tanácsát? Először nem, így a szociálpedagógia szakot kezdtem el a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Közben rájöttem, hogy szociálpedagógusként a gyerekekkel nem, inkább csak a szüleikkel fogok kapcsolatot tartani, így felvettem a tanító szakot is. Majd az Úr elé vittem a kérdést, hogy jó helyen vagyok-e, amire ő egy Igével erősített meg abban, hogy az az én helyem.

Úgy tűnik, életének fontos állomásainál mindig jelen volt Isten és az ő Igéje. Van esetleg olyan igevers, amely különösen fontos önnek? A karikagyűrűmbe a Jakab 1,17 van gravírozva. Azért ez a kedvencem, mert amikor még csak ismerkedtünk Eszterrel, akkor őt is Isten elé tettem, hogy Uram, ha te azt mondod, hogy nem ő az én társam, bár én nagyon szeretem, de elfogadom tőled a választ. Akkor kaptam ezt az Igét, és hiszem, hogy ő a tökéletes ajándék. Nem azért, mert bűntelen, nem azért, mert én bűntelen vagyok, hanem mert Isten adta.  HEGEDŰS BENCE, FOTÓ: HIRLING BÁLINT
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.