Reformátusok Lapja 2021/17. szám

Page 1

LXV. ÉVFOLYAM,

17. SZÁM,

2021. ÁPRILIS 25.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA

LAPJA

REFORMÁTUSOK

ÁRA: 400 FT

9 771419 856007

Imádság lisztes kézzel SÜTEMÉNNYEL ÉS IGÉVEL SEGÍTIK A KÓRHÁZAKAT A SZEGEDI REFORMÁTUSOK

21017| TARTALOM |

ELEINK FOHÁSZAI

Elhiszem, oh, Uram, hogy amint minden egyéb kellemetlen dolog (...) szent akaratodból esik, ezt a keserves boldogtalan állapotot is te bocsátottad rám bűneimért. Ezért hát hozzád fordítom szemeimet, oh, mindeneket igazgató Úr, és (…) kérlek Jézus Krisztus nevében: bocsásd meg bűneimet, melyekkel erre a nagy és keserves ostorra méltóvá tettem magamat, és (...) fordítsd javamra ezt a gonoszt, és amikor s amiként neked jónak tetszik, adj nekem ebből szabadulást.  SZIKSZAI GYÖRGY (1738–1803)

6

8

10

24

A Magyarországi Református Egyház hetilapja Szerkesztőség és Kiadóhivatal: 1113 Budapest XI., Tas vezér u. 13. Honlap: www.reflap.hu. E-mail: szerk@reflap.hu, kiado@reflap.hu. Telefon: hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között 06-30-396-8208. A lap megrendelhető és előfizethető a Kiadóhivatalban. Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11706016–20478269. Nemzetközi számlaszám: 117630621 490088600000000. IBAN nyomtatott forma: HU27 1176 3062 1490 0886 0000 0000. OTP Bank SWIFT azonosítója (BIC): OTPVHUHB. Felelős szerkesztő és kiadó: (felszerk@reflap.hu), T. Németh László (nemeth.laszlo@reflap.hu). Szerkesztőség (szerk@reflap.hu): Balogh-Zila Teodóra (balogh-zila.teodora@reflap.hu), Hegedűs Bence (hegedus.bence@reflap.hu), Hegedűs Márk (hegedus.mark@reflap.hu), Jezsoviczki Noémi (jezsoviczki.noemi@reflap.hu), Kiss Sándor (kiss.sandor@reflap.hu), Kocsis Julianna (kocsis.julianna@reflap.hu), Kun András Nándor (szerk@reflap.hu), Petrőczi Éva (petroczi.eva@reflap.hu). Tervezőszerkesztő: Rezessy Szabolcs. Nyomdai előállítás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Németh Balázs ügyvezető. A beküldött kéziratokat szerkesztve közöljük, és nem áll módunkban megőrizni vagy visszaküldeni őket. A lap megvásárolható a Kiadóhivatalban, a gyülekezetekben és az újságárusoknál. Terjeszti a Reformátusok Lapja Kiadóhivatala, a Magyar Posta Zrt. ÜLK, a Magyar Lapterjesztő Zrt. INDEX 25 734, ISSN 1419-8568, HU-ISSN 0482-086 x.

INTERJÚ • 6. Ötletesebbnek kell lennünk | Vad Lillát, a Magyar Református Szeretetszolgálat önkéntes programjainak vezetőjét kérdeztük az idei Kárpát-medencei Önkéntes Napokról REFORMÁTUS SZEMMEL • 7. Ne félj! | Kovács Mihály vezércikke AKTUÁLIS • 8. Személyessé tett bibliaolvasás | Fiataloknak szóló, különleges biblia­ kiadás jelent meg Biblia neked címmel REFORMÁTUS ÉLET • 10. Láthatóvá tehető az alkotó? | Húsvéthétfőn indult útjára a RefCOO Kutatóműhelyének virtuális tárlata Isten a XXI. században címmel GONDOLATOK • 21. Örökkön-örökké | Vitéz Ferenc publicisztikája AKTUÁLIS • 24. Legóhittan | Wollner István református lelkipásztorral a hitoktatás népszerűsítéséről beszélgettünk PORTRÉ • 30. Öt kérdés – öt válasz | Ismerjék meg Barta Károlyt, a Soroksári Református Egyházközség lelkipásztorát!

Tisztelt Olvasóink!

A Reformátusok Lapja Szerkesztősége és Kiadóhivatala elérhetőségei:

TELEFONSZÁMUNK:

hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között: 06-30-396-8208.

E-MAILJEINK:

szerk@reflap.hu (szerkesztőségi ügyekben), kiado@reflap.hu (előfizetési, terjesztési és példányszám-módosítási ügyekben). A személyes ügyfélszolgálatunk szünetel. 2021. április 25.

Reformátusok Lapja

3


| AZ IGE MELLETT |

IV. 25. VASÁRNAP

IV. 26. HÉTFŐ

IV. 27. KEDD

IV. 28. SZERDA

4

STEINBACH JÓZSEF

(2) „Állj bosszút Izráel fiaiért a midjániakon…” (4Móz 31) Az Úr utasítása ez Mózesnek, az indok a Baal-Peórnál történt vétek (4Móz 25). A harcban kiirtottak minden midjáni férfit, városaikat és sátortáboraikat lerombolták, és nagy zsákmánnyal tértek haza (7–12). Mózes ekkor, nehogy újra bűnre csábítsák a népet (13–18), a foglyok közül megölette az asszonyokat és a fiúgyermekeket is, csak a szüzeket hagyta élve. A vérengzés után a harcosok megtisztították önmagukat és a zsákmányt, majd elosztották azt, és az előírások szerint átadták belőle a szentély fenntartására az Úrnak járó részt (19–24). Sokféle magyarázati megoldás létezik ezekre a nehéz részekre. Ez a fejezet pontos látlelet arról, hogy miként működik a bűntől rontott világ. Jézus Krisztusért kiáltunk, őbenne vagyunk, őbenne remélünk (2Kor 1,10), az ő eljövetelére várunk (Jel 22,20). Isten megoldotta a bosszú kérdését egyszülött Fiában. Tehát mi semmilyen igazság nevében se merjünk kezet emelni senkire! Ha ez a krisztusi lelkület a megtéretlen világban védtelen kiszolgáltatottságot jelent, akkor jöjjön a vég, amely nekünk az élet kezdete (Bonhoeffer). ApCsel 6,1–7  24. zsoltár (21) „…minden fegyveresetek átkel a Jordánon az Úr színe előtt…” (4Móz 32) Rúben és Gád törzse alkalmasnak találja a Jordán folyótól keletre eső vidéket a letelepedésre (1–5). Mindenkinek át kell kelni a Jordánon, mert ez hitből való lépés, az említett két törzsnek is (21–32). Vagyis ezek engedetlenül nem hagyhatják magukra a többieket, ahogy annak idején az ígéret földjét kikémlelők tették. Annak negyven év pusztai bolyongás és egy nemzedék halála lett az ára (6–15). Minden engedetlenségért nagy árat fizetünk. Van-e megtérés, Úrhoz fordulás, változás, vagy marad a bolyongás? Mózes ugyanakkor belátja, hogy életszerű megoldás a két törzs gondolata, amelyhez Manassé törzsének fele is csatlakozott. Tehát az említett két és fél törzs felépítheti városait családjai védelmében, aztán a férfiaknak a többiekkel kell tartani, és csak akkor térhetnek vissza, ha minden törzs megkapta az örökségét (33–42). Mózesben Isten Lelke munkál, belátja, hogy származhat valami Istentől akkor is, ha nem az ő fejéből pattant ki. Ez nem olcsó kompromisszum, hanem Isten Lelke által létrejött konszenzus. Enélkül nincs élet, épülés, csak harc, állandó rombolás, örök ellenségeskedés. ApCsel 6,8–15  54. zsoltár (3) „…az Úr kezének oltalma alatt…” (4Móz 33) Sok engedetlenség, ezért sok fárasztó kanyar, zsákutca, vargabetű jellemezte az utat az ígéret földje felé. Belső lázadások és külső ellenségek akadályozták a haladást. Mégis, az Úr oltalmazta népét egészen végig, a pusztában is mindig adott felüdülést, ételt és italt. Egyesek nem e testben érték meg a megérkezést, mert az ígéretek túlmutatnak e világon, de aki hitben jár, az bizonyosan megérkezik. Akit az Úr oltalmaz, az előbbutóbb ráébred arra, hogy az ő gyermeke, és életének zsákutcáit megbánva, láthatóan is elkezd hitben járni. Az Úr akkor is megoltalmazza övéit, ha testi szemeinkkel nem ezt tapasztaljuk. Kemény feltételt olvasunk a leírás végén, egyértelműen az Ószövetség nyelvén: az Úr népének adta azt a földet, de ha nem űzik ki az ottani népeket és nem rombolják le azok kultuszait, akkor az ottaniak fogják legyőzni őket (50–56). Jézus Krisztus más törvényt hozott, de azt is hangsúlyozta, hogy a krisztusi szeretet kereszthordozással jár (Mt 16,24). Az ószövetségi törvény világos, az e világban járható utat hirdette meg nekünk az Isten, aki az újszövetségi törvényben az őneki kedves módon tárta elénk akaratát. Az Úr akarata Krisztus megváltó szeretetében látható kristálytisztán. Ő a mi oltalmunk örök forrása. ApCsel 4,23–37  452. dicséret (2) „….a következő határok szerint.” (4Móz 34) Az itteni, Istentől kapott örökségünknek pontosan kijelölt határai vannak, azokon belül kell mozognunk, sáfárkodnunk, örülnünk, ahogy határai vannak a lehetőségeinknek, a tehetségünknek, a kimért időnknek is. Mindezeket elégedetten és hálával kell fogadnunk, nem irigykedve a másikra, hanem a magunkénak örülve, azt megtöltve mennyei tartalommal. Az e világi ígéret földje soha nem lesz teljesen a miénk, ahogy Isten népe mind a mai napig nem birtokolja zavartalanul ezt a területet. Isten országa is már itt van, de majd odaát lesz teljessé, így a földi létben csak a „már igen és még nem” feszültségében élhetünk. Jézus Krisztus feltámadása ad a hitvalláshoz erőt, reménységet, értelmet, távlatot, de csakis úgy, hogy mi nem irtunk ki senkit, aki másként gondolja, de nem is adhatjuk oda a hitünket, hogy a békességért másnak legyen igaza. A hitvalló helyzet harcos helyzet, de nem mi harcolunk, hanem ellenünk harcolnak, és nekünk meg kell állnunk:

Reformátusok Lapja 2021. április 25.


| AZ IGE MELLETT |

mi senkit nem bántunk, és reménységgel tekintünk mindenkire, amit pedig Isten nekünk adott, azt nem engedhetjük el. Ad új kezdetet az Úr, már e világban, ugyanabban a hazában, amelyet számunkra kijelölt. Ez a kezdet az örök, maradéktalanul új haza előíze. ApCsel 5,1–11  114. zsoltár (2) „…örökségükből adjanak városokat a lévitáknak lakóhelyül.” (4Móz 35,1–8) Lévi törzse nem kapott külön területet az ígéret földjén, mert az ő feladatuk a szent sátor szolgálata volt, ettől a szent szolgálattól pedig semmi sem vonhatta el a figyelmüket (1–3). Az Úr azonban róluk is gondoskodott, városokat és legelőket adott nekik. Nem azért kapták ez az örökrészt, hogy megéljenek, hiszen a lévitákról gondoskodni kellett (5Móz 14,27), hanem azért, mert ebben a világban nem lehet úgy élni, hogy ne lenne valami kis saját részed, amely felett magad rendelkezel. Saját tulajdon nélkül nincs sem köz-, sem szent szolgálat. Ezt Isten Igéje világosan jelzi, és igazságát a tapasztalataink is igazolják. Aki saját birtokára nem maradandó városként, hitben és a megelégedettség lelkületével tekint, ahol elég neki megpihennie, hogy folytatni tudja a szolgálatot, az egyben az örök élet áldott darabjaként, az Úr ajándékaként tekint arra. A léviták – az Úr parancsa szerint – kaptak még hat menedékvárost is (6). Ezek a városok egyértelműen jelzik, hogy az Isten irgalmas, és a neki való szolgálat lényegét is meghirdetik, amely Jézus Krisztusban világossá lett számunkra: hiszen minden jogos, törvényes bosszú, agresszió és durvaság helyett az irgalom rizikós, de egyetlen élhető kultúrájának csírái ezek. ApCsel 5,12–16  132. zsoltár

IV. 29. CSÜTÖRTÖK

(34) „…amelyen laktok, és ahol én is lakozom…” (4Móz 35,9–34) Az Úr népével van, velünk van, közöttünk lakik (34). Ez az áldott bizonyosság minden erőnk és reménységünk forrása. Mi Krisztusban, Krisztus bennünk. Az Úr egyszerre biztosítja a rendet, az élet védelmét és az irgalmat a nyomorult bűnösök számára. A hat lévita menedékvárosba azok menekülhettek, akik nem szándékosan öltek, így, elkerülve a vérbosszút (1Móz 9,5–6), életben maradhattak ügyük tárgyalásáig (9–13). A menedékvárosokban védelmet találhattak a jövevények és a zsellérek, mindazok is, akik Izráel fiai között éltek (14–15). Az Úr velünk van abban, hogy minden tekintetben védi az életet. Aki azonban szándékosan ölt, előre megfontolt indulatból, azt a menedékváros sem menthette meg a bosszútól (16–21). Akiről kiderült, hogy vétlen a vérontásban, az visszamehetett a menedékvárosba, és nem hagyhatta el a hivatalban lévő főpap haláláig (22–29). A főpap halála jelképezte, hogy eltörölték a gondatlanságból más ember halálát okozó vétkét. Az Úr velünk van, közöttünk van. Ő mindig az életet védő rend és az irgalom oldalán áll, a halált is legyőzte hatalmával. Jézus Krisztusban van engesztelés, őbenne van bocsánat minden bűnünkre, és aki őbenne van, az irgalmas, az oltalmazza, védi, óvja az életet minden tekintetben. Jézus Krisztus menedék számunkra, és mi is menedékké leszünk másoknak. ApCsel 5,17–32  416. dicséret

IV. 30. PÉNTEK

(9) „…az örökség…” (4Móz 36) Mózes korábban elrendelte, hogy leányágon is lehet örökölni ott, ahol nem születtek fiúgyermekek (4Móz 27,1–11). Ez azonban felvetette a problémát, hogy a leányok által örökölt rész később más törzshöz kerülhet (1–4). Ezért Mózes – az Úr akarata szerint – bevezette azt a rendelkezést, hogy a lányok csak saját családjuk nemzetségéből való férfihoz mehetnek férjhez. Így az örökség a törzsön belül maradt (8–9). Lám, Istennek kedves a saját örökségünk, tulajdonunk védelme, azé, amit az Úrtól kaptunk, hogy azzal sáfárkodjunk az ő dicsőségére és a mieink javára. Aki a saját örökségét, „kincseit”, értékeit nem becsüli meg, az más tekintetben is megbízhatatlan és hűtlen ember. Az számít örökségnek, amit az Úrtól kaptunk, és nem az, amit ügyeskedéssel, másokat megkárosítva, megbántva, kifosztva vettünk el. Az ilyen vagyon nem örökség, nincs áldás rajta. A ránk bízott igazi örökség soha el nem rothadó kincs, az az örömhír, amely a feltámadott Jézus Krisztusban adatott nekünk. Az Úrban a mi örökségünk maradandó. Csak akinek örök életben megnyert bizonyossága van, az tud ebben a világban jól sáfárkodni az örökségével, megbecsülni azt, megelégedni vele és továbbadni annak áldásait másoknak. Az örök élet embere tud túltekinteni ezen a mulandó világon. ApCsel 5, 33–42  3. zsoltár

V. 1. SZOMBAT

2021. április 25.

Reformátusok Lapja

5


| INTERJÚ |

olyan csoportunk, amely teajáratot szervez, hajléktalanokat keres fel az utcán. Mások rászorulóknak visznek élelmiszercsomagokat. Tavaly egyénileg, online is volt lehetőség a csatlakozásra, például felolvasásra hangoskönyvhöz és mentorálásra. Idén is lehet ilyesmit vállalni, otthonról? Ebben az esztendőben is van lehetőség online csatlakozásra. Azokat, akik így szeretnének segíteni, de nincs konkrét ötletük, arra kérjük, hogy keressék meg a megyei vagy az országos koordinátorokat, akik útbaigazítják őket.

Ötletesebbnek kell lennünk Igazodnak a koronavírus-járvány teremtette helyzethez, de megtartják május 14-én és 15-én a Szeretethidat, a Kárpát-medencei HEGEDŰS Református Önkéntes Napokat a szervezők. MÁRK Jelentkezni április végéig lehet. A részletekről Vad Lillát, a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) önkéntes programjainak vezetőjét kérdeztük. Mennyire befolyásolja a járványhelyzet a Szeretethidat? Idén a szabadtéren végzett munka a leghangsúlyosabb. Azt kérjük a résztvevőktől, hogy olyan programokat találjanak ki, amelyek megfelelők a jelenlegi helyzetben. Úgy érzem, mindenkiben megvan a felelősségteljes hozzáállás, így szervezik az akciókat. Látjuk: a gyülekezetek éheznek arra, hogy legyenek közös kezdeményezéseik, ahol együtt, személyesen tudnak tenni valamit. Az idősotthonok még mindig nem látogathatók, de egy kis kreativitással ők sem maradnak ki a Szeretethídból. Hogyan jut el a szeretetük az idősotthonokba? A Diakóniai Irodához tartozó Kelet-magyarországi és Nyugat-magyarországi Nevelőszülői Hálózat lakásotthonaiban élő gyerekek arra készülnek, hogy az időseket gondozó intézményekben élőknek műsort készítenek, amelyet rögzítenek, és interneten keresztül juttatják majd el hozzájuk. Milyen egyéb akciók, ötletek születtek eddig? A szabadtéri feladatok többnyire padfestést, játszóterek fertőtlenítését, temetőtakarítást, sírok gondozását takarják. Van 6

Reformátusok Lapja 2021. április 25.

Eddig mekkora az érdeklődés a Szeretethíd iránt? Háromezer résztvevőt regisztráltak eddig a programra, de még lehet csatlakozni. Április 30-ig várjuk a jelentkezéseket. Várjuk az oktatási intézmények jelzését is: ha az iskolák kinyitnak, és újra szervezhetnek programokat, ők is bekapcsolódhatnak. Tavaly összesen négyezren vettek részt a tervezettnél későbbre halasztott eseményen, míg az előtte lévő években mindig meghaladtuk a tízezer résztvevőt. Hogyan lehet regisztrálni? A megújult honlapunkon, a www.szeretethid.hu portálon keresztül. A csoportok, gyülekezetek a tervezett feladatot tudják regisztrálni, mások egyéni jelentkezőként, önkéntesként csatlakozhatnak a már meglévő feladatokhoz. A regisztrált résztvevők idén is kapnak az alkalomra készített pólót. Előfordul, hogy valaki nem tud így csatlakozni vagy máshogy szeretne segíteni – idén arra is lehetőséget biztosítunk, hogy anyagilag is támogatható legyen a Szeretethíd megvalósulása. Ez azért is fontos, mert valószínűleg idén is kevesebben leszünk, mint a pandémia előtti évek Szeretethídjain. Miért tartják fontosnak, hogy a járvány alatt is legyen Szeretethíd? A segítségnyújtásra mindig szükség van. Egyértelmű, hogy idén még ötletesebbeknek kell lennünk, de tennivaló most is van. 2021 az Önkéntesség Magyarországi Éve, amelynek szervezői csapatában az MRSZ is ott van. A járványhelyzetben is oda kell figyelnünk egymásra, a környezetünkre, és minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk.  FOTÓ: BIRI PÉTER MÉG LEHET JELENTKEZNI! Az érdeklődők további felvilágosítást a Szeretethíd program­koor­ dinátorától, Győri Judittól kaphatnak a szeretethid@jobbadni.hu címen, vagy az egyházmegyei koordinátoroktól, akiknek elér­he­ tőségét a www.szeretethid.hu oldalon találják meg.


| REFORMÁTUS SZEMMEL |

KOVÁCS MIHÁLY

Ne félj! A szerző nyugalmazott esperes

Vannak szavak, amelyeknek a kimondását nem mindig a helyzet indokolja, hanem a megszokás. Egyik ilyen szavunk a jaj. Sokszor mondjuk ki ok nélkül, de van, amikor nagy jelentősége van. A Bibliában is több helyen előfordul. Az Ószövetségben a próféták ítélethirdetésének kísérője volt, de jajszóval kezdődnek a gyászénekek is. Az Újszövetségben Jézus is használja, amikor ítéletet hirdet az írástudók és farizeusok képmutatása (Mt 23,13– 16), valamint a megtérést elmulasztó városok felett (Lk 10,13). A jajszó azonban lehet a kétségbeesés megnyilvánulása is, amikor reménytelennek látszik a jövő, és úrrá lesz rajtunk a félelem. Ennek egyik jellemző esetét olvashatjuk a 2Kir 6,8–17 verseiben. A történet szerint a szír (arám) király háborút indított Izráel ellen. Haditanácsuk titokban kijelölte a támadás helyét, Izráel királya

„A lélektan szociális vakságnak nevezi ezt az állapotot, amelyben a látás orvosi szempontból ugyan lehet kifogástalan, de az ember közömbös a másik bajával, problémáival szemben.” azonban tudomást szerzett a tervről. A szír király árulásra gyanakodott, de az egyik udvari embere rájött, csakis Ezékiel próféta lehetett az, aki telepátia révén fejthette meg a hadititkot. Ekkor Dótán városát – ahol a próféta tartózkodott – az egyik éjszaka hadsereg vette körül. Amikor a próféta szolgája reggel ezt észrevette, rémülten tudatta urával, aki meglepő nyugalommal bátorította: „Ne félj!” Ő ugyanis nemcsak azt látta, amit a szolgája, hanem annál többet is, azt a nagyobb haderőt, amely az ellenséget körülvette (15–17). Ezt a többletlátást hitnek nevezzük, és akinek ez megadatik, az a kilátástalanság mögött is képes meglátni azt az isteni erőt, amely elveheti a félelmet. Ez a félelem az Istentől való elszakadás legősibb formája, ezt élte át Elizeus próféta szolgája. Ez az elszakadás abban is megmutatkozik, hogy sokszor érzéketlenek vagyunk a láthatatlan iránt, így is mondhatjuk: a mai ember betegsége a látászavar. Ennek egyik típusa, amikor valaki nem látja azt, ami körülveszi. Ezek azok az emberek, akik csak önmagukkal vannak elfoglalva, és elbizakodottságukban nem törődnek másokkal. A lélektan szociális vak-

ságnak nevezi ezt az állapotot, amelyben a látás orvosi szempontból ugyan lehet kifogástalan, de az ember közömbös a másik bajával, problémáival szemben. Ennek jellemző esetét olvashatjuk a gazdag és Lázár történetében (Lk 16,19–31). Az Istentől való elszakadás másik formája, amikor az ember csak azt hiszi, amit lát, és ebből fakadóan sok mindenben kételkedik, nehezen győzhető meg. Ennek tipikus példája Tamás tanítvány esete, aki kételkedése miatt kapta a „hitetlen” ragadványnevet (Jn 20,24–28). Ezt az említett kétféle látászavart a rövidlátás jellemzi, amely a bűneset óta az ember sajátja, és ennek következtében az életét csak két évszám – a születés és halál – között tudja elképzelni. A hitben élő embernek felülről az a többletlátás adatott meg, amely által képes meglátni a láthatatlant is. Elizeus próféta így volt képes meglátni az ellenséges haderőt körülvevő isteni segítséget, és bátorítani megriadt szolgáját. Ezt a többletlátást valaki egyszer találóan a szemüveghez hasonlította, amely a mi hitünk. A hívő embert a hite – ez a „szemüveg” – segíti, hogy meglássa az események mögött Istent, hogy átlendüljön a napi gondokon, és felfedezze az élet igazi titkát, azaz hogy „több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál” (Lk 12,23). Ahogy a szemüveg személyre szabott, úgy a hit is, és ahogy az idősödő embernek egyre nagyobb dioptriájú szemüvegre van szüksége, úgy kell mind nagyobb hit is a megpróbáltatások elviseléséhez (Lk 17,5). Mindenkinek magának kell megharcolnia a hitét, amelyet időnként tisztogatni is kell a rárakodó hiszékenységtől, babonától, „látászavaroktól”. A járvány miatti korlátozások, a folyamatos bizonytalanság próbára teszi a hitünket, és Elizeus próféta szolgájához hasonlóan minket is utolérhet a csüggedés. Vizsgáljuk meg magunkat az Ige nyomán, megvan-e bennünk ez a lelki többletlátás! Nem kerített-e hatalmába a félelem, látunk-e reményt a kilátástalanságban? Sokféle hírt hallunk mostanában különböző oltóanyagokról – reményt keltő eredményekkel –, de ne felejtsük el, hogy a legjobb vakcina mögött is Isten gyógyító keze van. Adja Isten, hogy ilyen legyen a mi hitünk is, mert akkor egyre többet érthetünk meg Isten vezetéséből és egyre kevesebb lesz életünkben a jaj. Imádkozzunk azért is, hogy ez a többletlátás megadassék másoknak is.  2021. április 25.

Reformátusok Lapja

7


| AKTUÁLIS |

Személyessé tett bibliaolvasás FARKAS ZSUZSANNA

– A legfontosabb célunk, hogy a fiatalok – akár ismerik már Jézust, akár nem – használják a Bibliát – vallja Ablonczy Áron református lelkipásztor, az Ifjúságépítők vezetője, a márciusban megjelent Biblia neked című kiadvány egyik ötletgazdája. A különleges Szentírás-kiadás az Ifjúságépítők, a Harmat Kiadó, a Kálvin Kiadó, a Fiatalok Krisztusért Alapítvány és a Magyar Bibliatársulat két éven át tartó együttműködése eredményeként jött létre.

Március végén online tartották a már hagyományosnak nevezhető ifivezető-képzésüket az Ifjúságépítők, az alkalomra készülve pedig minden regisztrált résztvevőnek eljuttattak egy példányt a magyarázatokkal ellátott, kreatív gondolkodásra is buzdító Bibliából. – Magyarországon utoljára 2015ben jelent meg ifjúsági Biblia, de érzésem szerint a különböző kiadványok nem mindig az ifjúság kultúráját közelítik meg. Láthatjuk, hogy a fiatalok egyre inkább szekularizálódnak, de ezt nehezen tudja szemmel követni a misszió – fogalmaz Ablonczy Áron, és hozzáteszi: – A kultúra változott, de a misszió módszere nem, ezért szerettünk volna valamit, ami erre reagál. A Szentírást választottuk, mert az a legnagyobb vágyunk, hogy ezt olvassák és ismerjék meg a fiatalok.

Az Ifjúságépítők segédanyai is a Bibliára mutatnak, nem valami újat szeretnének alkotni, hanem új módszerrel megmutatni a változhatatlant. Ennek jegyében a Biblia szövegét nem módosították, a kiadványban a 2014-es revideált új fordítás olvasható, amelyet a Magyar Bibliatársulat tizenkét tagegyháza is elfogad. – A Magyar Bibliatársulat fontosnak tartja, hogy a fiatalokhoz is eljuttassa a Bibliát, ezért amikor megláttuk a kiadvány eredeti, angol változatát, természetesnek tartottuk, hogy ha magyarul megvalósul, akkor a revideált új fordítású Biblia szövegével jelenjen meg – fogalmaz Pecsuk Ottó, a társulat elnöke a kiadványt bemutató videóban. Egy lelkipásztorok, vallástanárok és ifivezetők között végzett felmérés azt mutatta, ezt a változatot használják a legszélesebb körben, ezért sem gondolkodtak másik fordításon.

OFFLINE ÉS ONLINE IS ISTEN FELÉ A törzsszövegen kívül a Biblia neked elején és a végén is van harminc-harminc oldalnyi kiegészítés, emellett a kiadvány egy úton vezeti végig az olvasót, attól kezdve, miért érdemes olvasni a Szentírást, egészen odáig, milyen válaszokat nyerhetünk általa az élet fontos kérdéseire ma is. A könyvek elején szerepelnek megértést segítő információk, egy összefoglaló arról, miért érdemes elolvasni az adott szakaszt, valamint egy idővonal, amely a történelemben is segíti elhelyezni az olvasottakat. A fordítás célja a közvetlen és személyes hangvétel volt, miközben teológiailag hűek maradtak a bibliai igazságokhoz. – Nem a Biblia szövegeihez nyúltunk hozzá, hanem abban szeretnénk segíteni a fiataloknak, hogy értsék, amit olvasnak – hangsúlyozza Ablonczy Áron. A lelkipásztor azt is elmondja, az angliai kiadáshoz ezer nem hívő fiatalt kérdeztek meg arról, milyen lenne az a Biblia, amelyet szívesen olvasnának, majd a válaszok alapján kapott eredményeket egy éven keresztül különböző fókuszcsoportokban tesztelték – ebből jött létre a koncepció. – Az eredeti kiadóval folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, elmondtuk nekik azt is, hogy ajándékba adjuk majd 8

Reformátusok Lapja 2021. április 25.


| AKTUÁLIS |

oda nekik az elkészült Bibliát, mert mi is így, egy konferencián kaptuk meg az ő kiadványukat 2019-ben – teszi hozzá. – Jelentős összefogás övezte az elmúlt két év munkáját, a Kálvin Kiadó és a Harmat Kiadó munkatársai támogatók voltak, nem a kiadás profitorientáltságát tartották elsődlegesnek, hanem a minőséget. A szerkesztő körülbelül nyolcszáz munkaórán keresztül foglalkozott a szöveggel, a fordító is több száz órát töltött a kiadvánnyal – hálásak vagyunk mindezért – idézi fel Ablonczy Áron. Mint mondja, a kommentárok, a bibliaolvasási tervek és a magyarázó szövegek mind csupán olyan módszerek, amelyek segítenek az olvasásban és a megértésben. Ehhez kapcsolódóan egyesületük tervez könyvbemutatókat és műhelybeszélgetéseket, ahol nem csupán a Biblia neked kiadványt mutatják be, hanem azt is, hogyan lehet használni az ehhez kapcsolódó segédanyagokat az ifjúsági alkalmakon, hittanórákon. Az interaktív Bibliának saját honlapot is készítettek, amelyen a komolyabb témákhoz néhány perces videókat találnak az érdeklődők. A kiadvány elsősorban a Kárpát-medencei fiatalokat szólítja meg, ezért nem az angol videókat feliratozták, hanem harminc saját videót készítettek, amelyek a Bibliában található QR-kódokkal érhetőek el – ezek az ifjúsági órákon is segítséget nyújthatnak, de elmélyítik az egyéni bibliatanulmányozást is.

KÜLÖNLEGES VISSZAJELZÉSEK A március végi megjelenés óta az Ifjúságépítők csapatához nyolc A4-es oldalnyi visszajelzés jutott el: volt, akit annyira megragadott ez a kiadvány, hogy megkönnyezte, és volt olyan is, aki úgy érzi, az ő szeretetnyelve nem az ajándékozás, most mégis meghatódott. Egy édesapa arról számolt be, hogy gyermekei elkérték tőle, és azóta se kapta vissza, míg más szeretné továbbadni, hogy még többekhez eljuthasson. Egy lány beszámolója szerint kint hagyta a konyhaasztalán, és barátnője, aki még nem hívő, belelapozott, majd azt mondta, ezt a változatot szívesen olvasná. – Ez volt a vágyunk. Azt szeretnénk, hogy a nem hívő fiatalok is kézbe vegyék, ezen keresztül ismerjék meg Istent – magyarázza a lelkipásztor. Hozzáteszi: ehhez sohasem a szövegen kell módosítani, hanem a közeledés útján. – A legfontosabb célunk, hogy a fiatalok – akár ismerik már Jézust, akár nem – használják a Bibliát – foglalja össze Ablonczy Áron. Ez a vágy személyes tapasztalataiból is fakad, mint mondja, a bibliaolvasás számára is az Istenhez való kapcsolódást jelenti. – A Bibliához kötődik a legtöbb személyes megélésem Isten szavával kapcsolatban: a kérdéseimre legtöbbször az Igén keresztül válaszolt – vallja a lelkipásztor. A könyv megrendelhető az Ifjúságépítők honlapjáról, a kiadványhoz tartozó online segédanyagok pedig a Biblia neked oldaláról tölthetők le.  FOTÓ: SEBESTYÉN LÁSZLÓ 2021. április 25.

Reformátusok Lapja

9


| AKTUÁLIS |

Láthatóvá tehető az alkotó? FARKAS ZSUZSANNA

Húsvéthétfőn indult útjára a Károli Gáspár Református Egyetem RefCOO Kutatóműhelyének vizuális tárlata. Az online kiállításon immár a nagyközönség is megtekintheti az Isten a XXI. században elnevezésű fotópályázat legjobbnak ítélt műveit.

Fények, árnyak, magaslatok, színek – megragadott pillanatok, amelyekben ott a Mindenható. Két évvel ezelőtt Isten a XXI. században címmel hirdetett fotópályázatot a RefCOO, a Károli-egyetem művelődési, kulturális és közéleti programokat szervező műhelye. A pályázók arra keresték a választ, hogyan ragadhatja meg egy-egy fotón a ma embere a Teremtő jelenlétét. A több mint háromszáz beérkezett kép közül Békési Sándor teológus-esztéta, Füle Tamás, a parokia.hu szerkesztőségvezetője és Haris László fotóművész zsűritagok döntése alapján Tóta Krisztián À la recherche… című képe nyerte el az első díjat, Ágoston Csaba Mobilbörtöne a második, míg Rajkai Péter Áhítat elnevezésű képe a harmadik helyezett lett.

Tóta Krisztián: À la recherche…

10 Reformátusok Lapja

2021. április 25.

A fotópályázat képeiből összeállított kiállítást 2019-ben a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón, valamint a Reformátusok Szárszói Konferenciáján láthatták a résztvevők, a nagyközönségnek pedig 2020-ra egy budapesti köztéri kiállítást terveztek, de ez a koronavírus okozta helyzet miatt meghiúsult. Azonban a szervezők a visszajelzések miatt úgy döntöttek, a huszonhat legjobbnak ítélt fotót idén tavasszal vizuális tárlaton mutatják be. – Az volt az elképzelésünk, hogy minden évben olyan művészeti pályázatot írunk ki, amely nemcsak remekművek felfedezéséhez és publikálásához vezet, hanem egy nagyobb, a művészetben gondolkodó, egyes dilemmákat a

művészeten keresztül feltáró közösség alkotói fantáziáját a transzcendencia felé indítja – foglalja össze a pályázat célját Bársony Márton, a kutatóműhely vezetője, és hozzáteszi: – Boldog vagyok, hogy létrejöhetett ez a csodálatos kiállítás, tele eredetiséggel és a mélyenszántó komplexitással, de az első örömöm, amelyet aztán a tavalyi verspályázatunk során újra megtapasztalhattam, a lázas érdeklődés a kiírásunk iránt, az elmondani akarás. Mint Bársony Márton elárulja, éppen erre mutattak rá a visszajelzések is, amelyekből láthatták, hogy az emberek szívesen foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, mert „egyek vagyunk a dilemmáinkban, és azok művészi megoldásai valódi esztétikai élvezetet nyújtanak”.


| AKTUÁLIS |

LÁTNI KELL

Ágoston Csaba: Mobilbörtön Rajkai Péter: Áhítat

Több mint egy éve kényszerült életünk néhány fontos területe az online térbe, és bár olykor már nehézkes az állandó digitális jelenlét, a kutatóműhely munkatársai mégis fontosnak tartották, hogy – ha jelenleg másképp nem lehet – az interneten hirdessék meg a tárlatot. – Mivel nem vagyunk marketingalapon működő, bevételekkel számoló szervezet, ezért nem úgy fogom fel a társadalmi nyilvánosság fórumain megnyilvánuló, a miénkkel párhuzamos vállalkozásokat, mint versenytársakat. Bizonyos szempontból nálunk kisebb a nyomás, nem a megosztott tartalmakat megtekintők száma alapján döntjük el, hogy válllakozásunk sikeres volt-e. Ez sok könnyebbséggel jár. Ugyanakkor és talán épp ezért olyan – szerencsére a közbeszéd megosztottságát ritkán tükröző – fogékonyságot tapasztalunk a kezdeményezéseinkre, amiért nagyon hálásak lehetünk – magyarázza Bársony Márton. A kurátor azt is hozzáteszi, nem terveztek koncentrált, a kiállítás megnyitását hirdető reklámkampányt, hisz a virtuális tárlat még hosszú ideig megtekinthető, azonban a kiállítás híre szinte magától terjedni kezdett – ezzel is megerősítve a fontosságát. A tárlatot húsvéthétfő óta tekintheti meg a közönség, a szervezők szerettek volna szimbolikus dátumot találni a kiállítás elindításához, ehhez pedig az ünnep kiváló választásnak tűnt. – Minden, a hitünket erősítő, a gondolatainkat nyugtató és az érzékeinket kényeztető program jól jön most a bezárkózás idején, amely a feltámadás és a visszatérés üzenetéhez kapcsolódik – véli Bársony Márton. Mint mondja, emellett a honlappal kapcsolatos feladatokat is csak mostanra tudták elvégezni, de ezt sem tartja véletlennek. – Ha az ember megfelelő odafigyeléssel nézi végig a tárlatot, azt hiszem, könnyen a húsvéti üzenet nyomaira bukkanhat. De ennél többet nem árulok el, ehhez végig kell járni a virtuális kiállítást” – mondja a kurátor a művekről, amelyek az i21sz.hu internetes oldalon tekinthetők meg.  2021. április 25.

Reformátusok Lapja 11


| INTERJÚ |

Meglátni az alkotót a művében FARKAS ZSUZSANNA

Minden rendelkezésre álló vakcina véd, és az oltáson keresztül vezet az út ahhoz, hogy túllegyünk a pandémián, hogy „visszakapjuk a normális életet” – hangsúlyozza Jakus Zoltán kutatóorvos, aki szerint egyelőre nem lesz minden olyan, amilyen bő egy évvel ezelőtt volt, „de mindenképp szabadabbak lehetünk”. A református szakemberrel hit és tudomány kapcsolatáról, az álhírekről, valamint az oltások fontosságáról is beszélgettünk.

12 Reformátusok Lapja

2021. április 25.


| INTERJÚ |

A mai napig találkozni olyan véleményekkel, amelyek szerint a hit és a tudomány ellentétben állnak egymással. Hívő kutatóorvosként mit gondol erről? Sajnos a huszadik század második felében a hit és a tudomány kapcsolatában azt erősítették, hogy a kettő ellentétes, pedig ez nagyon rossz megközelítés. A hitnek nem a tudomány az ellentéte, hanem a hitetlenség, ahogy a tudománynak sem a hit az ellentéte, hanem a tudatlanság. Nem kell egymással szembeállítanunk ezeket a területeket. A természettudományos kérdésekre nem kereshetem a választ a hit irányából, a hitkérdéseimre pedig nem a tudomány felől kaphatok választ. Nem várhatom, hogy a tudomány bebizonyítsa, hogy van Isten, mert az onnantól nem is lenne hit a szó legnemesebb értelmében. Tehát ne a tudomány által akarjak hitre jutni, viszont a tudomány segíthet ebben. Használjam a tudományt arra, hogy minél jobban be tudjam tölteni a küldetésemet ebben a világban! Milyen területeken jelennek meg látszólagos ellentétek? Sok érzelmileg túlfűtött terület van, amelyről könnyű azt gondolni, hogy hitünk alapjait cáfolja, miközben ez nem igaz. Ilyen terület az evolúció, amely jól megfigyelhető és vizsgálható folyamat, de nem kérdőjelezi meg az Isten teremtő munkáját. A Bibliából számos példát lehet említeni, amely azt mutatja, hogy Isten gyakran folyamatokon keresztül munkálkodik. Példaként említhetjük a pusztai vándorlást, a várakozást a Messiás eljövetelére, illetve azt, hogy Jézus újszülöttként jött el közénk. Az is jellemző az Úrra, hogy a munkájához felhasználja a teremtett világot, így adott esetben bennünket is. Azt gondolom, hogy a tudomány haladása is beleillik Isten tervébe: egyre többet tudni a bennünket körülvevő világról egyezik az ő akaratával. Így mi is mind jobban és jobban be tudjuk tölteni a küldetésünket, és ezáltal eszközök lehetünk a mindenható Isten kezében. Mindnyájunkat Isten teremtett, ez csoda. Ezt a csodát nem homályosítja el, hogy ma már sokat tudunk a magzat fejlődéséről. Akár napról napra követhetjük, hogy mi történik az anyaméhben, hogyan alakul ki a két sejt találkozásából az érett újszülött. Azonban a „hogyan” egyes részleteinek ismerete ellenére ez nem kisebb csoda, mintha az emberek egyszerűen csak megjelennének egyik pillanatról a másikra. A tudományos megközelítések segíthetnek abban, hogy rátaláljunk Istenre? „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés” – olvasható a Zsidókhoz írt levélben. Az Istenbe vetett hitünk alapjait a hitvallásaink, a Heidelbergi Káté és a Második Helvét Hitvallás fogalmazzák meg, ezek alapján fogadom el én is azt, ami a Biblia lapjain van. Magam is tapasztalom, hogy a hit Isten ajándéka, ezért napról napra belé vetem a bizalmamat. Ahogy a római levél fogalmaz: „Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint meg

van írva: Az igaz ember pedig hitből fog élni.” A természettudományok szisztematikus, igazolt ismeretekre épült rendszerek, amelyek azonban segíthetnek hitre jutni. Az összefüggésekben megláthatom az alkotót a művén keresztül. Ha például egy kimunkált svájci órát tanulmányozok, az megmutat valamit az alkotójából is, és segít közelebb kerülni hozzá. Ez azonban önmagában nem elegendő, hiszen ahhoz, hogy valaki kiváló tudós legyen, nincs szüksége hitre – a tudományos alapok nem is épülhetnek a hitre. Azonban a tudomány kiváló eszköz, hogy rácsodálkozzunk Isten munkájára, és őt lássuk meg mögötte.

„Azt gondolom, hogy a tudomány haladása is beleillik Isten tervébe: egyre többet tudni a bennünket körülvevő világról egyezik az ő akaratával.” Mi hívta erre a pályára? Kérdéseket szerettem volna feltenni, megismerni a világot. Az orvosbiológián keresztül vágytam megérteni, hogyan működik a szervezet, milyen folyamatok zajlanak benne. Ez a terület segít új gyógyszertámadási pontok azonosításában, ezzel hozzájárulva a betegségek hatékonyabb kezeléséhez. A gyógyításhoz tudnunk kell, mi történik normál körülmények között, de azt is, hogyan reagál a szervezet kóros körülmények között. Mindig is fontos tapasztalat volt számomra, hogy a tudomány területeinek képviselői tudnak egymással beszélni, valódi párbeszédet folytatni. El tudjuk fogadni, ha nincs igazunk, és így haladunk előre közösen. Jellemző a határokon átívelő közös munka, ezt az elmúlt egy évben online konferenciák is segítik, ez vitte előre a Covid–19-cel kapcsolatos kutatásokat is. A koronavírussal kapcsolatban napról napra olvashatunk híradásokat, amelyek között álhírek is megjelennek. Mit tehetünk ezek ellen? Úgy vélem, az egyszerű és jól érthető üzenetek megfogalmazása segítheti a megértést, ugyanakkor mindenkinek azon a területen kellene állást foglalnia, amelynek szakértője. A természettudomány felől nézve mindig szigorú feltétele van annak, mikortól tekinthetünk valamit tudományosan megalapozottnak. Ehhez szükség van megfigyelésre, tesztelésre, reprodukálható eredményekre – szigorú szabályrendszerben. Ha mindez nem áll rendelkezésünkre, nem beszélhetünk tudományos eredményekről. Azt látom, hogy sok, az interneten terjedő információnak semmiféle valóságalapja nincs, ezeknek az vethet gátat, ha megpróbáljuk felébreszteni az igényt a tudományosságra. Ez igaz az oltásokra is, fontos, hogy tudatosítsuk: tudományosan megalapozott, hogy a vakcinák védelmet nyújtanak, a segítségünkre vannak a vírussal, vírusokkal szembeni harcban. 2021. április 25.

Reformátusok Lapja 13


| INTERJÚ |

hogy ezáltal egy fertőzés esetén hatékonyan és gyorsan tudja Mégis sokan számoltak be mellékhatásokról, ez pedig kön�elpusztítani a kórokozót. A vakcinációnak köszönhetően sikenyen félelmet, bizalmatlanságot válthat ki. rült számos fertőző betegséget teljesen eltüntetni vagy jelenAz oltással kapcsolatos adatok megismerhetőek, és a teljes tősen visszaszorítani. Az orvosbiológiában az elmúlt évtizeadatsort nézve elenyészőnek tűnnek a mellékhatások. Bár ez dekben végbement óriási fejlődés hozzájárult ahhoz, hogy az nem vigasztalja azokat, akiknek voltak kellemetlenségei, fonéletminőség javult, és hosszabb lett a várható élettartam is. tos tudni, hogy a vakcina biztonságos. Én azt kérem, mindenki A vakcináknak nagy szerepe van abban, hogy mára jóval több oltassa be magát, mert így alakulhat ki a megfelelő védettség. megszületett gyermek éri meg a felnőttkort, mint korábban, Ezzel nemcsak magunkat, hanem a környezetünket is védjük. de abban is, hogy bizonyos kórokoHa már az illetékes hatóság engedézók nem betegítenek meg bennünlyezett egy vakcinát, mindegy, hogy ket. Ha pedig ilyen lehetőségeket vektor alapú, az mRNS módszerével JAKUS ZOLTÁN kutatóorvos, tudományos érdeklődésének középpontjában az kaptunk az Úrtól, akkor érdemes vagy a hagyományosabb, elölt víimmunológia és a nyirokélettan áll, élnünk ezekkel. rus segítségével nyújt védettséget, a Budapest-Árpádföldi Református mindegyik hatékony a Covid–19 Egyházközség tagja. A covid–19 néhány hét alatt kényelleni harcban, valamennyivel eljutszerítette térdre a világot. Várható hatunk a védettségig – és ez a cél. hasonló járvány a jövőben is? Az, hogy ennyire gyorsan elkészültek a hatékony vakcinák, Nem tudhatjuk, hogy jön-e majd újabb világjárvány, de ezt és hatalmas eredmény, a tudomány ünnepének is tekinthetjük, az új típusú koronavírus mutációit is folyamatosan monitoroznagy összefogás vezetett idáig. Emiatt és a tudományos szazák a szakértők. Utoljára a spanyolnátha végzett ilyen nagy bályrendszernek köszönhetően tudhatjuk, hogy minden renpusztítást, így mondhatjuk, hogy hosszú ideig békében élhetdelkezésre álló vakcina megfelelően véd és biztonságos, az tünk. Sajnos várható volt, hogy jön egy világméretű járvány. oltáson keresztül vezet az út ahhoz, hogy túllehessünk a panSok vírust legyőztünk már hatékony vakcinák segítségével, de démián, és visszakapjuk a normális életet. Egyelőre nem lesz eközben átalakultak a mindennapjaink: mára szinte néhány minden olyan, amilyen egy évvel ezelőtt volt, de mindenképp óra alatt bárhová elérhetünk a világban. Ez segíti a vírusok szabadabbak lehetünk. terjedését – ennek hatásaival tudatosan kell foglalkoznunk. A korábbi helyi járványok terjedésében sokszor benne volt a Mit érdemes tudnunk a vakcinákról? pandémia lehetősége, de végül csak a Covid–19-ből lett az. A vakcinák felkészítik az immunrendszert arra, hogy ha taBekövetkezhet még hasonló, de a tudományos közösség azért lálkozik egy adott kórokozóval, akkor gyorsabban és hatékois dolgozik, hogy minél hatékonyabban elkerüljük ezeket, illetnyabban tudjon reagálni. Gyakorlatilag a vakcinával bemuve minél több életet tudjunk megmenteni.  tatjuk a kórokozó egy komponensét az immunrendszernek,

Beoltják a lelkészeket és a papokat is A történelmi keresztyén egyházak kérésének megfelelően a lelkészek és papok is megkapják a koronavírus elleni oltást, mivel kiemelkedő szerepet játszanak ebben a nehéz időszakban – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Zánkán. Gulyás Gergely elmondta, Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke azzal a kéréssel fordult a kormányhoz, hogy mivel a lelkipásztorok fontos tevékenységet végeznek, többek között kórházakban látnak el feladatokat, iskolákban oktatnak és temetési szertartásokat végeznek a járvány idején is, ezért részesüljenek ők is oltásban. A miniszter jelezte: azokat a papokat, akik hitoktatói tevékenységet végeznek, a pedagógusokkal együtt már beoltották. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, „szerények voltak” az egyházi vezetők a kérés időbeliségét illetően, hiszen már több mint hárommillió ember megkapta az oltást. Balog Zoltán püspök azt mondta, hogy a járvány súlyos mentális problémákat okoz az emberek életében, ezért a lelki támogatás különösen fontos. A zsinat lelkészi elnöke arra biztatott mindenkit, hogy keresse a lelki vezetőket, akik segítséget tudnak nyújtani a negatív hatások legyőzésében.  FORRÁS: WWW.REFORMATUS.HU 14 Reformátusok Lapja

2021. április 25.


| CSENDES PERCEK |

KARSAY ESZTER

Maszkot hordunk, és még egy ideig hordanunk kell. Mint egy globális álarcosbál részesei, takarnunk kell arcunk nagy részét, hogy védjük magunkat és egymást. Vannak, akiknek jól jön ez a kutató és vizsgálódó szemek előli rejtőzködés. Sokan akkor is álarcot hordanak, ha nincs pandémia. Ára van annak, ha megmutatjuk magunkat, látni lehet gyöngeségeinket, félelmünket, hibáinkat, és a jó szemű kritikus észreveszi azokat az arcunkon. A rosszindulatú emberek, az irigyek vagy kárörvendők kikezdenek minket, visszaélhetnek vele. Jobb, ha nem lát minket akárki. De a ránk áradó gonoszságot és gyűlölködést másként is le lehet győzni: nem arra nézünk, aki ellenséges velünk, hanem egyedül Jézusra. Az Igében azt olvassuk, hogy az első gyülekezetben is voltak feszültségek a zsidó keresztyének és a görögül beszélők között. Féltékenység és vita támadt a jeruzsálemi, templomos, zsidó vallásukat megtartó keresztyének és a távolabb élő görög nyelvűek között, akik nyitottabbak voltak a hellenista világ felé. Utóbbiak mellőzöttnek érezték magukat a szolgálatban. Erre megoldást találtak: olyan diakónusokat választottak közülük, akik telve voltak „Lélekkel és bölcsességgel” (ApCsel 6,3). Istvánról külön is feljegyzik, hogy a legkiválóbb volt, „hittel és Szentlélekkel teljes férfi” (5). A gyülekezeten belül tehát megoldódott a feszültség, a zsidóságban azonban nem. A diakónusok prédikáltak, csodákat és jeleket tettek, mint az apostolok, ezért támadták őket és Istvánt is. Prófétai beszéde bölcsességgel és Szentlélekkel teljes volt, ugyanakkor ítéletes is: a megmerevedett és kiüresedett vallás és szertartások ellen szólt. Rámutatott az egyetlen igazra, Jézus Krisztusra. Őt ezért hamis vádakkal a nagytanács elé hurcolták, mint aki a törvény ellen lázít. Elítélése és halála azután emlékeztet Jézus Krisztuséra, csak éppen nem vonják be perébe a római hatóságot és nem keresztre feszítik, hanem maguk hajtják végre a halálos ítéletet rajta a törvény nevében. Megkövezik. Ő lett az első keresztyén vértanú. Még a tárgyaláson, a nagytanács elé hurcolt Istvánról meglepő kijelentést tesz Lukács, a könyv szerzője: „Ekkor a nagytanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé.” (15) A gyűlölet gyűrűjében, ellenségei előtt átszellemült az arca, bizonyára azért, mert nem ellenségeire nézett, hanem urára, Jézus Krisztusra. Maszkot hordunk, és még egy ideig hordanunk kell. De ha Jézusra nézünk, tekintetünket őrá emeljük, a maszkunk mögül néha kivillanhatna az emberi arc vagy az angyalarc. 

IMÁDKOZZUNK!

Uram, most már tudom: minden idő, körülmény alkalmas lehet a számomra arra, hogy rólad bizonyságot tegyek. De nem volt ez mindig így. Milyen sokáig vártam a jól előkészített pillanatokra! Azt hittem, te majd megteremted az alkalmas körülményeket a szolgálatra, előre kisimítasz minden göröngyöt előttem. Így nem lesz más dolgom, csak végigsétálni a bizonyságtevők diadalmas útján. Persze, azért kisebb áldozatokat meghozok majd érted… Köszönöm, hogy jobban szerettél annál, mint hogy engedj puha keresztyén életet élni. Sok munkád volt velem, amíg eljuttattál a felismerésig, hogy nincsenek alkalmas idők, amelyekre várni kellene, mert nem a „körülöttünk”, hanem a „bennünk” számít. Köszönöm, hogy bennem a te Lelked ereje lakik, és így hirdethetem bármikor: te vagy erőforrásom minden időben. Ámen.  HAJDÚ SZABOLCS KOPPÁNY

A HETI BIBLIAI RÉSZHEZ

A meggyökerezés ígérete „Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak… Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét.” (ApCsel 8,1.4) Ha a könyv írója csak az első mondatot írta volna le, mondhatnánk, hogy véget is ért az első gyülekezet története. Lukács azonban leírja, hogy a szétszóratással az evangélium sokfelé eljutott. Hamar beteljesedett rajtuk Jézus ígérete, az, amit mennybemenetele előtt mondott: „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8) Hasonló esetet hallottunk Irakból az egyik lerombolt templomról, amint egy ottani vezető elmondta a hozzájuk látogató jószolgálati küldöttségnek: „Az Iszlám Állam katonái lerombolták a város egyetlen keresztyén templomát, mert nem akarták, hogy Krisztus nevét itt dicsérjék. Azóta itt nincs közös istentisztelet, de a hívők szinte minden utcában összejönnek. Mindig van valaki, aki nem törődve a tiltással meghívja a szomszédokat, rokonokat imádkozni, énekelni. Eddig egy templom volt, most tíz van.” A jeruzsálemi ősgyülekezet szétszóratását ugyanaz a görög szó, a diaszpóra jelöli, mint a mag elvetését a magvető példázatában. Szoktunk magyar diaszpóráról is beszélni. Sajnos a két világháború, az üldözések miatt élnek magyarok szétszórtságban a földkerekségen mindenütt. De a reformátusság is kisebbségben, szétszórtan él a határon belül is, ritka kivétel az a néhány település, ahol többségben van. Ott is lehet „népek közé szórva” Krisztus művéről bizonyságot tenni, világítani. A diaszpóralét mindig gyökértelenséget is jelent, de benne van a meggyökerezés ígérete is. Kérhetjük a Szentlélek erejét, hogy tudjunk só és világosság, termést hozó jó magvetés lenni.  GYŐRI ISTVÁN 2021. április 25.

Reformátusok Lapja 15


| REFORMÁTUS ÉLET |

Imádság lisztes kézzel Süteményeket küld kórházakba a Szeged-Honvéd Téri Református Egyházközség, így szeretnék megköszönni az orvosok, HEGEDŰS ápolók áldozatos munkáját a koronavíMÁRK rus-járványban. Azt is üzenik nekik: nincsenek egyedül, mert Isten a legnehezebb helyzetekben is ott van velük. A sütögető hívők azt mondják, így hasznosnak érzik magukat, és már a léleksimogató finomságok készítése, dobozolása is imádság a gyógyítókért. De nyitottak-e arra az egészségügyi dolgozók, hogy a dobozokon talált szentírási idézetkártyákból egyet-kettőt a köpenyük zsebébe csúsztassanak? A léleksimogató sütemények története 2020 adventjére nyúlik vissza. – Az orvos és ápoló ismerőseink fájdalma és magára maradottsága inspirált, ez adta az ötletet – mondja Kereskényiné Nemes Lívia, a gyülekezet egyik lelkipásztora. Az, hogy őt mélyen megérinti az egészségügyben dolgozók helyzete, talán nem független attól, hogy egyik gyermekük is orvos, sőt a lelkésznő korábban New Yorkban, majd hazaköltözésük után Szegeden is kórházlelkészként is szolgált. – Már ekkor megtapasztaltam, hogy az egészségügyi szakembereknek a legapróbb visszajelzés, megerősítés is mennyire fontos – mondja. Látta a médiában, olvasta a Facebookon, hogy az emberek sokszor milyen éles kritikákkal illetik az egészségügyi dolgozókat, és hogy rengetegen szakértőnek, hozzáértőbbnek gondolják magukat. Úgy érezte, a gyülekezet tagjainak meg kell mutatniuk a kórházakban dolgozóknak, hogy a csendes többség még mindig mellettük áll, támogatja őket.

KIS KÁRTYA A MEGTÖRT SZÍVŰEKNEK – Sőt, az még fontosabb – teszi hozzá –, hogy mindegyikük érezze: Isten is mellette van, a legnehezebb pillanatokban is – amikor haldoklók kezét kell megfognia, amikor 24 órás szolgálatban van, amikor hozzátartozónak kell elmondania, hogy már nem fog találkozni a szerettével. Ezek olyan helyzetek, amelyeket emberi erővel nem lehet kibírni. Kell, hogy érezzék az orvosok, ápolók, hogy ott van velük az Úr – hangsúlyozza a lelkész. De vajon képes-e ezt az üzenetet képviselni egy doboz sütemény? 16 Reformátusok Lapja

2021. április 25.


| REFORMÁTUS ÉLET |

– A finomságok mellé csúsztatott bátorító bibliai igékkel együtt igen – vélekedik Kereskényiné Nemes Lívia. Minden süteményes doboz oldalára rákerül ugyanis egy igés kártyákkal teli bátorító boríték, benne biztató üzenetekkel, például: „Jó az Úr! Oltalom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki hozzá menekül.” (Náh 1,7); „Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.” (Zsolt 34,19)

„NAGYON ERŐSSÉ TESZI” És minden dobozon rajta van ez az Ige: „Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője! Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.” (Ézs 40,28–29) Az elmúlt húsz héten száznyolcvan doboz süteményt küldtek a Honvéd térről a környezetükben lévő kórhá„Kell, hogy érezzék az orvosok, zakba, így a Szegedi Tudoápolók, hogy ott van velük az Úr.” mányegyetem Szent-Györ(Kereskényiné Nemes Lívia) gyi Albert Klinikai Központ Kórháza II. épületébe is, amelyet a szegediek csak „kettes kórházként” ismernek – itt van ugyanis a Covid-részleg. A Kiskunhalasi Mobil Járványkórházba, a szentesi mentőállomásra, a szentesi Dr. Bugyi István Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályára, a szegedi I. számú Belgyógyászati Klinikára és a makói kórház intenzív osztályára is küldenek finomságokat. A gyülekezet tagjai közül már negyvenhárman vettek részt az akcióban. Van, aki hetente süt, más pedig ahogy ideje engedi.

AZ IGE ÉS A SÜTEMÉNY LOGISZTIKÁJA A lelkész koordinálja, hogy éppen milyen sütire van inkább szükség – sósra vagy édesre. Az elkészült csemegék a lelkészi hivatalba érkeznek be, majd a parókia nagyasztalán válogatják, szortírozzák, dobozolják be azokat. A léleksimogató finomságok kezdeményezéséhez néhány hete a Szegedi Baptista Gyülekezet is csatlakozott. A finom falatokat mindig nagyon egyszerűen juttatják be az intézményekbe: a szállításra kész ajándékdobozokat a lelkészek vagy gimnazista önkéntesek elviszik saját gyülekezetük tagjainak, akik egészségügyi dolgozók: orvosok, ápolók, gyógy­tornászok, segítők. Ők viszik be magukkal a munkahelyeikre az ajándékot.

HASZNOSNAK ÉRZIK MAGUKAT A lelkész azt mondja, úgy látja, hogy akik hétről hétre hozzák a süteményeket, az önkéntesség révén „elveszítik a tehetetlenség­ érzésüket.” Ez a lelki teher rengeteg embert gyötör a járvány alatt: míg sokan a kórházakban, a mentőautókban, a kutatólaborokban, az oltópontokon aktívan tehetnek a járvány legyőzéséért, addig mások otthon várják, hogy vége legyen az egésznek. 2021. április 25.

Reformátusok Lapja 17


| REFORMÁTUS ÉLET |

VISSZAJELZÉSEK Az egyik süteményről kedves visszajelzés érkezett a szentesi egészségügyi intézményből. Készítője, Somosiné Erzsébet szívesen csatlakozott a kezdeményezéshez: – Hasznosnak érzem magam a sütéstől, jó érzéssel tölt el, hogy másoknak örömet szerezhetek, és így köszönetet mondok az egészségügyben dolgozóknak – mondja. Kiemeli: a járvány miatt beszűkült az élete, sokat van otthon, a családjával is jóval ritkábban találkozik, mint korábban. Büszke sajtos tallérjára, amely külön örömet szerzett a szentesi sürgősségi osztályon: az egyik orvos azt üzente, hálás érte, hogy nagymamája specialitásának varázsát csempészte be neki a kórházba. A sajtos tallér készítése Somosiné Erzsébetéknél is családi hagyomány. A vasból készült speciális sütőt édesanyjától örökölte, aki szintén örökölte azt az ő édesanyjától. A recept is így maradt fenn generációról generációra, ezt pedig most Önök is olvashatják, ha továbblapoznak Református konyha rovatunkhoz, a 26. oldalra.

NÉVTELENÜL, SZOLGÁLÓ ÖRÖMMEL – Él egy mentős a házunkban, ő sokat mesélt arról, hogy milyen szörnyű betegség ez, és milyen nehéz most dolgozniuk – mondja Mesner Judit. Látva a kemény, megfeszített munkát úgy érzi, a süteményekkel kifejezheti a háláját, az együttérzését. A sütésről azt mondja, mindig figyel rá, hogy olyan finomságokat készítsen, amelyek sokáig elállnak, amelyeket nem kell hűteni. Sütött már linzert, most legutóbb sajtos rudakat készített – meséli. – Szolgáló örömmel vállaltam, hogy teszek valamit azokért, akik a betegeket ápolják, ezt egyben Isten dicsőségére is teszem – mondja Sashegyi Tiborné Rózsa, a gyülekezet presbitere. Régóta nincs kóruspróba, nem oszthat a templomkapuban igés kártyát, ahogyan szokott – hiányoznak a többiek. Így az utóbbi időben ő is sokat van otthon egyedül, és feltölti, hogy segíthet másoknak. A sütés közben elcsendesedik, azokra gondol, akiknek készíti az édességeket. – Nagyon tetszik, hogy nincs ott a nevem, csak egy vagyok a sok közül, így az ajándékozás értékesebb számomra. Annak viszont örülök, hogy a Szeged-Honvéd téri Református Egyházközség neve szerepel a dobozokon, mert így a gyülekezetünk láthatóvá válik – de nem hivalkodással, hanem a segítségünkkel – fogalmaz a presbiter. Felidézi: nem ez a közösség első akciója a járvány alatt. A tavalyi Szeretethídon és azután is maszkokat varrtak, amelyeket a református Bethesda Gyermekkórháznak és időseknek juttattak el. – Nem varrok kiválóan, de a szabás-

ban és a vasalásban segítettem – meséli. Ő ugyan nem volt beteg, de a családjában, ismerősi körében többen igen. Szomszédai közül egy házaspár mindkét tagja ugyanazon a napon halt bele a fertőzésbe – idézi fel megrendülve. Sógornője és egyik korábbi évfolyamtársa is elkapta a vírust, kórházba kerültek. Ők gyógyultan tértek haza. – Mindenkitől, aki kórházban volt, elismerést, hálát, köszönetet hallok – mondja Sashegyi Tiborné Rózsa. Hozzáteszi: sokat imádkozott ismerősei állapotának javulásáért, és ismeretlenül is egyre többet fohászkodik a betegek gyógyulásáért, az orvosok és ápolók munkájáért. – Újfajta szolgálat ez, amely mindennapos lett, beivódott a lelkembe.

LISZTTEL, CUKORRAL, ÉLESZTŐVEL A KORONAVÍRUS ELLENI HARCBAN Répatorta, pogácsa, sajtos ropogós – sorolja a már elkészített finomságokat Rausch-Molnár Luca. Azt mondja, egyre többen betegednek meg, kerülnek kórházba a környezetéből, a nagymamája ráadásul néhány héttel ezelőtt hunyt el. Közben látja, hallja, milyen áldozatos munkát végeznek a doktorok, nővérek, hiszen a szülei is az egészségügyben dolgoznak. – Én viszont itthon töltöm az időm nagy részét, kézenfekvő

„Kicsit mindenki belefáradt a bezártságba, a karanténba, lehúzták a saját gondjai. Azt is érzem, hogy nehéz olyan lehetőséget találni, amely tényleg segít a kórházi dolgozókon. A sütés pont ideális…” (Látos-Kiss Ágnes) 18 Reformátusok Lapja

2021. április 25.


| REFORMÁTUS ÉLET |

set hozzátenni a koronavírussal vívott harchoz – mondja. A gyógyítók nagyon elszigeteltek, egyedül vannak most a társadalomban, a zárt kórházakban. – A süteményes dobozaink kintről jövő üzenetek, amelyek bejutnak a zárt falak mögé, és jelzik: gondolunk rájuk – mutat rá a kismama. Az első hullám alatt a társadalom még lelkesen támogatta az egészségügyben dolgozókat: sokan minden este nyolckor tapsoltak, mások szíveket ragasztottak utcafronti ablakaikra, ajtóikra. – Kicsit mindenki belefáradt a bezártságba, a karanténba, lehúzták a saját gondjai. Azt is érzem, hogy nehéz olyan lehetőséget találni, amely tényleg segít a kórházi dolgozókon – mondja a szakmája szerint pszichológus Látos-Kiss Ágnes.

FELFOGHATATLAN – A sütés pont ideális, mert az elkészült finomságok egyenként, személyesen az egészségügyi dolgozókhoz jutnak el – folytatja, és hozzáteszi: ő ezért is csatlakozott az akcióhoz. Családja támogatja, a heti sütésnél férje mindig vigyáz a kislányukra. – Mindennap imádkozom az egészségügyben dolgozókért, a heti egy sütés pedig valami pluszt ad: azt az érzést, hogy távolról kapcsolódom hozzájuk. Hozzáteszi: majd ha a járvány véget ér, az egészségügyben dolgozóknak további segítségre lesz szükségük, mert „ép ésszel nem lehet felfogni azt, amit ők átélnek most”.

KÖSZÖNŐLEVÉL A KÓRHÁZBÓL: „NEM NEKÜNK A LEGNEHEZEBB”

volt, hogy csatlakozzak a süteménysütéshez – mondja a kismamakörhöz tartozó édesanya. Az első tepsi sütemény után némi kétkedés volt benne, hogy tényleg segítség lehet-e ez, de ápoló barátja és szülei is megerősítették: sokat jelent most a gyógyintézetben egy-egy ilyen figyelmes apróság. Azóta még lelkesebben süt, ötletel, mit lehetne még beküldeni: – Most épp mindenmentes sütikkel kísérletezek, biztosan vannak a dolgozók között olyanok, akik ezeket keresik.

SAJÁT NEHÉZSÉGEINK LEHÚZHATNAK Látos-Kiss Ágnes is a kismamakör tagja, akit szintén feszített, hogy nem tud mást tenni, mint otthon maradni és felvenni a védőoltást. – Szerettem volna támogatni őket, egy keve-

A szentesi sürgősségi osztály dolgozói levélben köszönték meg a gyülekezetnek a süteményeket. Azt írják: tudják, hogy soha nem látott terhelés alá került a világ – úgy gondolják, nem is nekik a legnehezebb, hanem a betegeknek, a szeretteiknek, családtagjaiknak. Magukról azt írják, a teljes védőfelszerelésbe öltözést nehezen viselik. Viszont egy-egy váltáskor nagyon jólesik nekik néhány sütemény. Így fogalmaznak a levélben: „Négyóránként van váltás, és szeretném, ha elképzelnék azt a pillanatot, amikor a kollégák „viharverve” kijönnek, és felcsillan a szemük, mosoly lesz az arcukon, versengve, érdeklődve rohannak a gyönyörűen, kívánatosan előkészített kis csodadobozokhoz.” Azt is írják, a sütemények erővel töltik fel őket, és hozzáteszik: „A sós és édes ízvilágok mellett egy-egy lélekerősítő idézet is segíti a megújulást.” Kereskényiné Nemes Lívia azt mondja, személyes visszajelzésekből tudja, hogy a már említett kis igés kártyákat sokan zsebre teszik, és amikor fáradtak vagy nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, akkor előveszik a cédulát. Újra elolvassák az igét, és érzik, milyen jó, hogy valóban nincsenek egyedül.  2021. április 25.

Reformátusok Lapja 19


| GONDOLATOK |

KOCSIS JULIANNA

Az őz Az elmúlt hetekben régi-új hobbinak kezdtem hódolni: körülbelül egy évtized után ismét kerékpárra ültem. Magam is meglepődtem, amikor tudatosult bennem, hogy az utóbbi években legfeljebb akkor pattantam kétkerekűre, ha otthon, édesanyám falujában voltam, és el kellett szaladni a gyógyszertárba vagy egy távolabbi boltba. Pedig azelőtt még többnapos bringatúrán is részt vettem. Nem is akárhol: majd’ egy hétig tekertünk a Kárpátok magaslatai között. Esténként tábort ütöttünk az évszázados fák alatt, sátraink között serényen pattogott a tűz, készült a friss levegőn, az egész napos testmozgás után még jobban eső meleg étel a bográcsban. A Tisza mentén vitt az utunk, és a vízpartról valahogy még az ég is tisztábbnak tetszett. Most úgy tűnik nekem, mintha akkoriban több csillag borította volna az eget. Persze tudom, ez csak illúzió. A csillagok most is ugyanannyian vannak, itt, a nagyváros fölött is kitartóan, bőkezűen szórják semmihez sem hasonlítható fényüket. Csak fakóbbnak tűnnek, ha ugyan feltűnnek, hiszen alkottunk magunknak saját égitesteket. Durva, fehér fényű izzókat, amelyek nem hagyják, hogy az ég alja elsötétüljön, idegen, kékes, szürkés, narancsos gomolyagba rejtik a horizontot. Az élet úgy hozta, hogy mostanában egyre gyakrabban ülök bringára – és ezért nem lehetek elég hálás. Sőt, most először már saját magam – persze türelmes, szakavatott segítséggel – választhattam meg járgányomat. Az igényeimet figyelembe véve egy mountain bike lett még kiismerésre váró társam – igazi kis terepjáró, hegyen-völgyön, füvön, homokon is átvágó csodamasina. Az első hosszabb utat e borongós-bolondos április közepén tettük, Kisoroszi volt a cél. Jó érzés volt elhagyni az autókkal teli aszfaltot, és járatlan utakon, erdei ösvényeken, régi lovasutakon tekerni sebesen, arccal a változékony időnek. Útközben pedig egyre-másra csodákba botlottunk. Először a folyóparton, a fák között kecsesen, méltóságteljesen pihenő, az emberforma lényekre ügyet sem vető hattyú ámított el. Majd a prédára a magasban keringve leső ölyv vonta magára a tekintetem. Aztán a párban röppenő nagy fakopáncsok és az elképzelésemhez képest jóval nagyobb, színes szajkó röpte nyűgözött le. A következő csendes, árnyas csalitosban vezető csapáson pedig ott ballagott ő, az őz. 20 Reformátusok Lapja

2021. április 25.

Nem akartuk megzavarni az állatot – elvégre nem ezért jöttünk. Így is bántotta a szemem a rövid szakaszon felállított négy-öt magasles. Megálltunk, megvártuk, amíg eltűnik a biztonságot adó sűrű ágak közt. Rövid várakozás után aztán továbbindultunk – különleges, kellemesen borzongató érzés volt tudni, hogy ez a méltóságteljes, szelíd szépségű vad teremtmény karnyújtásnyira fészkelődik tőlünk, hallottuk, éreztük, ahogyan elhaladtunk mellette. Hazaérve aztán végignéztük az előző este félbehagyott, Amiről a fák suttognak című, Takács Rita rendezte természetfilmet. Szájtátva szemléltük a gyönyörű képeket, csodáltuk a bonyolult aprólékosságot, amely a fákat és környezetüket jellemzi. Interneten szocializálódott, „mindent látott már” lényünk pedig egyre itta a lenyűgöző információkat arról, hogy milyen csodálatos, eleven zsizsegés a föld felett és alatta a hozzá kötött élet – az erdő. Azóta pedig képtelen vagyok szabadulni az aznap élőben látott, érzett erdő és a belőle felbukkanó őz képétől. Nem működnek a mi módszereink. Nem működik, amikor haszonszerzés vagy kétségbeesett „mentsük, ami még menthető” elv alapján kínos pontossággal ültetünk tájidegen, gyorsan növő fákat az ősi erdők helyén. Az ősi rendet nem lehet utánozni. Az évszázados lassúságban megedződő erőt nem lehet emberöltőnyi idővel becsapni. Mi nem vagyunk a hét nap teremtő alkotói. Mi a hét nap alatt teremtett alkotások gazdái vagyunk. És úgy tűnik, nem sáfárkodunk jól a ránk bízottakkal. Nem vádbeszéd ez: nem tudom, mit tehetnénk a bolygónkért, a teremtett világért azon túl, hogy tőlünk telhetően környezettudatos életvitelt folytatunk. De ugyan mit segít az úttestre tévedt szerencsétlen állatokon, hogy vászonzsákra cseréljük az otthonunkban található műanyagot? Hogy nem szemetelünk, hogy nem tépjük ki tövestül az erdei növényt, nem simogatjuk meg a vadak látszólag magukra maradt kicsinyeit. Fontos dolgok ezek? Fontosak. De attól még az úttestre tévedő állat mégiscsak emberkéz készítette veszedelemtől pusztul el. Nem tudom, mit tehetnénk a bolygónkért azon felül, ami módunkban áll. De talán nem is kell ezen töprengeni. Csak tenni a magunk környezetében azt, ami ránk bízatott. Művelni és őrizni a kertet. 


| GONDOLATOK |

VITÉZ FERENC

Örökkön-örökké A szerző főiskolai docens, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék vezetője, újságíró

Illusztráció: Kőkorszaki triptichon, a szerző felvétele

Alap- és kerettantervünkben, felső tagozaton és középiskolában egyaránt szerepel Pilinszky János költészete – a Harbach, 1944 és a Francia fogoly, később a Halak a hálóban, a Harmadnapon vagy az Apokrif –, és ha most volnék érettségiző, a költő születésének centenáriuma és halálának negyvenedik évfordulója miatt külön is készülnék belőle. Mit tesz ma a diák, ha kész válaszokra van szüksége az önálló gondolkodás helyett? Beüti a nevet a világhálón, keresi az információt, nem is gondolva, hogy úgy járhat, mint Pilinszky halai („szánk a semmiségbe tátog, / száraz űrt harap”), és hogy

a háló lyukas, kifolyik belőle a víz, az éltető közeg nélkül a tudásnak hitt pikkelyes test holt anyaggá válik, romlandó áruvá. Jó esetben vannak kedves verseink, nem csak a Négysoros, mert az rövid, vagy az Életfogytiglan, amely a címmel ellentétben két tőmondatával még rövidebb. Ennél is tömörebb a „Túlhevített virágcsokor” – e két szóból áll az Egy sírkőre című vers, ennek apropóján mégis többoldalas esszé írható az időről és emlékezetről, bűnbocsánatról és lelkifurdalásról, Istenről és emberről, tárgyiasuló bizonytalanságról. A fölcímkézett költemények közé kerülhet az Örökkön-örökké – találkoztunk vele szerelmes versek gyűjteményében, hálás a téma, még ha oly hálátlan is néha a szerelem, mint Szabó Lőrincnél. Mit tegyen a diák, amikor látja, hogy a találatok közt egymást követi egy istenes versekről szóló válogatás, majd a cím, hogy „Pilinszky János szerelmes verse”? Itt már neki kell gondolkodni, hogy

szerelmes vagy istenes verset olvas-e. Utánanézhet, hogy van-e Pilinszkynek „igazi” szerelmes költeménye, és megtalálja A szerelem sivataga és a Két szeretőre című darabokat. Előbbiről Nemes Nagy Ágnes írta, hogy ha nem ez volna a címe, senki nem gondolná szerelmes versnek, a költő csak arról tájékoztatja olvasóját, hogy „ezt a komor lelkiállapotrajzot valahol a kétségbeesett szerelem érzelmi szekciójában lehet elhelyeznie”. Inkább az egzisztenciális élményrétegek rakódnak egymásra, a költői léttapasztalat sűrű rétegei, a tömör következtetéssel, hogy „Magad vagy a kataton alkonyatban”, és a végén a remény: „szalma közt kidöntött pléhedény”. Nem biztató a másik vers sem: „oktalan szerelmetek / már annyit sem jelent, / mint illemhely sivár falán / az ábrák és jelek”. Vissza az Örökkön-örökké páros rímeivel, magyaros ütemhangsúlyaival, szabályos, a gondolati határral és nyelvi szerkezettel is egybeeső metszeteivel fülbemászó soraihoz – olyan, akár egy népdal. Hogy eldöntsük, milyen verset olvasunk, érdemes belehelyezkedni a beszélő szerepébe, kipróbálni, mit érzünk, ha a szeretett másikhoz intézzük a számvetést, illetve ha Istenhez fordulunk vele, és őt szólítjuk meg, noha nem hálát mondunk, panaszkodunk inkább. Pontosabban: panaszunk mégis hálával teli, és hálánk panaszosan szól. Ez a kétértelműség van jelen a tematikus meghatározásban is, mert mindkét antológiának igaza lehet, a szerelmes és az istenes versek gyűjteményének is. Magam inkább Tüskés Tibor álláspontját osztom, aki szerint Pilinszky itt az Istenhez beszélt. Akár Balassi Bálint, akinek a „vitézi” attitűdje szerelmes és vallásos témáinak egymásba ötvözésében is megnyilvánult: az istenélménye elválaszthatatlan a profán énekektől. Pilinszky dalszerű látomásában így sorra fedezzük föl a bibliai utalásokat és asszociációkat: az „örökkön örökké” súlyosabb, mint az imazáró mindörökké; Izsák alázatos elfogadása; a halál utáni létezés reménye („Halálom után, örök öleden, / fölpanaszlom akkor, mit tettél velem”); a „megyek, ha terelsz” – az Isten nyájában való otthonlét bizonysága; a sanyargatásokban ott vannak Jób megpróbáltatásai; archaizáló a nyelvhasználata; ráadásul a vers a Harmadnapon című kötetben jelent meg. Az örökkön örökké állandó idő, és a boldogtalanságot is legyőzi a beteljesülő idő kairoszi boldogsága.  2021. április 25.

Reformátusok Lapja 21


FIZESSEN ELŐ

hetilapunkra!

Tövis és türelem

LXV. ÉVFOLYAM,

17. SZÁM,

2021. ÁPRILIS 25.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA

LAPJA

REFORMÁTUSOK

9 771419 856007

A hóvirágok csendes, ám kitartó harangszavára végre megérkezett a várva várt tavasz. A szelíd napsütés nemcsak a rügyeket, de minket is kicsalogat otthonunk rejtekéből az ébredő kertek világába. A telet túlélő, zölden burjánzó rózsák metszésre várva, szúrós tüskéikkel figyelmeztetnek minket a régi mondásra, miszerint a rózsa és a tövis elválaszthatatlanok egymástól. Ismerjük jól, sőt közhelynek tartjuk e népi bölcsességet, mégsem vesszük igazán komolyan, szívesen megfeledkezünk a tövisekről. Márpedig voltak, vannak és lesznek, bármennyire szeretnénk is, ha nem így volna. Jó lenne, ha a szépséges rózsa és édes illata semmilyen szúrós dologgal nem párosulna. Azonban a rózsa és a tövis metaforája az egész életünkre nézve is érvényes üzenetet hordoz. Életünk számtalan meghitten szép, gyönyörűséges moz­ zanata aligha képzelhető el nehézségek, fájdalmak és szenvedés nélkül. „Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra.” (Jn 16,21) Jézus töviskoronája és keresztje ugyancsak az emberlét „tövisére”, szenvedéssel teli dimenziójára utal. Valamilyen fájdalmas és gyógyíthatatlan betegség lehetett az a tövis, amely Pál apostolnak a testébe adatott. Ő háromszor is könyörgött, hogy vétessék el tőle, de azt a választ kapta: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor 12,9) Tehát a tövis marad, de van hozzá rózsa is, vagyis a kegyelem, Isten végtelen türelme, amellyel hordozza és megajándékozza az apostolt. Mert a rózsához nem csak tövis, türelem is adatik. „Van időm, én várhatok. Előttem szolgáim, a századok” – mondja az Úr Babits Mihály Jónás könyve című költeményében. Hosszútűrő Istenünk van, de mi egy türelmetlen világ türelmetlen gyermekei vagyunk, akiknek az „adj, Uramisten, de hamar!” a jelszava. Megdöbbentő, hogy sokakat még egy világméretű járvány sem tud türelmesebbé tenni. „Tövis adatott” a mi testünkbe is, a pandémia tövise, amelyet csak az isteni kegyelem által viselhetünk el. Megértésre, együttérzésre, védőoltásra és türelemre van szükségünk ahhoz, hogy e járványt túlélhessük. Jákób kétszer hét évig szolgált Ráhelért, mert szerette. Olykor fogytán lehetett a türelme, mégsem mondott le a szerelméről, és nem bújt ki a szolgálat nehéz igájából. Érdekes, hogy a türelem görögül hüpomoné, és azt jelenti, hogy nem bújni ki, hogy alatta maradni valaminek – nevezetesen a ránk nehezedő tehernek. Mostanság ez a teher, illetve tövis a járvány, amelyet csak nagy türelemmel győzhetünk le. Jó, ha tudomásul vesszük, hogy nincsen rózsa tövis nélkül, és azt se feledjük, hogy türelem rózsát terem. Tavasz van: „Az Élet él és élni akar.” (Ady Endre) Átölel minket a fény, körülvesz a remény. Éljünk hát vele!  SIMON ISTVÁN

ÁRA: 400 FT

Imádság lisztes kézzel SÜTEMÉNNYEL ÉS IGÉVEL SEGÍTIK A KÓRHÁZAKAT A SZEGEDI REFORMÁTUSOK

21017

További információ: REFORMÁTUSOK LAPJA KIADÓHIVATALA 06-1-217-6809

kiado@reflap.hu

MEGRENDELŐLAP Megrendelem a Reformátusok Lapja című hetilapot ………… példányban egy évre

fél évre

negyedévre.

A megrendelőlapot kérjük a következő címre eljuttatni: Reformátusok Lapja Kiadóhivatala, 1113 Budapest, Tas vezér u. 13. Tel.: 06-30-396-8208 Elektronikus megrendelés: kiado@reflap.hu

Név: ......................................................................................... Cím: ......................................................................................... .................................................................................................. Telefon (nem kötelező): ........................................................... Aláírás: ................................................................................... 22 Reformátusok Lapja

2019. január 6.

1113 Budapest, Tas vezér u. 13.


| GONDOLATOK |

PETRŐCZI ÉVA

Időszerű köszöntő

Arany János

A hetvenedik születésnapomra érkezett köszöntők sokaságából – mint nagyon időszerűt – megosztom azt, amely anyám szülővárosából, Gyomáról érkezett, Oláh Gizellától, aki ott sikeres könyvesbolt–antikvárium és kulturális „szalon” gazdája, férjével együtt. Az üdvözlet küldője arról tudott, milyen erős szálak fűznek Arany Jánoshoz, ezért is kerülhettem be két versemmel az Arany-bicentenárium egyik antológiájába, és két verskéziratommal az Országos Széchényi Könyvár költőóriásunkat ünneplő kiállítására. Meglehet, a sok szívmelengető szöveg egyikeként erre emlékezve küldte el nekem a gyomai irodalombarát éppen egy Arany-vers, méghozzá egy Szász Károllyal, a Dunamellék költő-műfordító püspökével (aki elsősorban Shakespeare szonettjeinek átültetésében jeleskedett) közösen írott Névnapi köszöntő néhány sorát. Ezek a sorok, érkezésük óta, gyógyítanak és vigasztalnak. Az, hogy a Nagykőrösön, 1851-ben papírra vetett köszöntő annak idején név- és nem évnapra (mai szóval: születésnapra) szólt, mit sem számít. Címzettje egy erdélyi születésű (és később az erdélyi újságírást felvirágoztató) természettudós, irodalmár és több kötetet publikáló költő, Mentovich Ferenc (1819–1879) volt, akitől Arany 1850-ben átvette az irodalmi tantárgyak oktatását Nagykőrösön. A humorban is bővelkedő köszöntővers napjainkban felettébb időszerű versszakát kaptam most meg, ráadásul egy szívemnek egyaránt kedves költő és barátja, a dunamelléki püspök-irodalmár közösen fogalmazott gondolatait:

Szász Károly

„Boldogságod fénye legyen szép szivárvány, Rajta, mint egy hídon, szép tündérek járván, Ne bántson a métely, sem másféle járvány, Hanem oly erős légy, valamint a márvány.” Kedves Arany János, kedves Szász Károly! Ebben a néhány szóban benne van mostani, nehéz napjaink sok, menekvést, örömet kínáló lehetősége, a mából sem hiányzó (igaz, többnyire kicsiny, de fontos) szivárványos boldogságelemek épp úgy, mint a járvánnyal szembenézni képes hit és az abból nyert, márvány szilárdságú erő és tartás. Meglehet, nem ez a kis vers az Arany János- és Szász Károly-életmű csúcsa, most mégis létfontosságú alkotásaik sorába emelkedett. Köszönet érte! Ami végül az Arany Jánoshoz fűződő, sok évtizedes ragaszkodásomat illeti, annak sok egyaránt fontos pillére van. Az első a Waleshez és az általam gyakran közvetített walesi irodalomhoz és kultúrához kötődik, olyannyira, hogy nemrég megírtam A walesi bárdok lírai utószavát. Továbbá, számomra ő a „példaképnél” sokkal több: igazi etikai modell, mint gőgöt nem ismerő, önsajnálattól mentes, önmagán is nevetni tudó és elsősorban hívő poéta. Harmadikként, mint érdekességet, megemlítek még egy családi vonatkozást: férjem apai ágon távoli rokona Arany János édesanyjának, Megyeri Sárának – így gyermekeink és unokáink a költő atyafiságának tagjai.  2021. április 25.

Reformátusok Lapja 23


| AKTUÁLIS |

Legóhittan BALOGH-ZILA TEODÓRA

Április közepén dönthettek a családok arról, hogy egyházi hitoktatásra vagy erkölcstanórákra íratják-e be közoktatásban tanuló gyermekeiket. Wollner István református lelkipásztor különleges módját találta meg annak, hogy a fiatalok kedvét meghozza a hittanhoz. A lelkipásztorral arról beszélgettünk, van-e helye az egyházi reklámnak ilyen döntéshelyzeteknél, és hogyan hozható közös nevezőre a hittanórára sokféle háttérrel érkező diákok tudása.

nem tudnak mások – mondja a lelkipásztor, aki Egy erős asztal, rengeteg építőkocka és egy jó Wollner István alkotása a szomszédos – hagyományait tekintve alapvefényképezőgép. Wollner István, a Töki ReformáA döntés a tiéd! címmel a tően katolikus – falu általános iskolájába jár át tus Missziói Egyházközség lelkipásztora ezen YouTube-on is elérhető hétről hétre tanítani. Wollner István hozzáfűzi, kellékek segítségével építette fel legutóbbi, künem csupán a bemutatkozás fontos, hanem az lönleges hittanóráját, vagy legalábbis annak köris, hogy minél többen tudják, hol és hogyan érnyezetét – legóból. A fiatal lelkész ugyanis iskolai hetnek el bennünket. nyílt nap és személyes foglalkozások híján a játékfigurák segítségével szemléltette, mi történik AZ ELMÉLYÜLÉS ÉS FELLÉLEGZÉS egy-egy órán. Több mint hatszáz fényképből álló TEREPE filmet készített, hogy a környékbeli általános iskolások számára népszerűvé tegye a tantárgyat. A rövid videó– Fontos tudatosítani, hogy a hittanóra más, mint a többi óra. ban a tanár és a diákok figurái is a kedvelt építőjáték elemeiből A gyerekek az egész napos kötött munka után vagy közben állnak, ahogyan a tanterem is. A bábuk nem másról társalognak, itt fellélegezhetnek. Ezeken az órákon nem csupán a tananyamint hogy ki rakta össze, azaz teremtette meg őket. got szeretnénk nekik átadni, hanem a biblikus szemléletet is, hogy teljes képük legyen a világról, amelyet Isten teremtett – AMIRŐL NEM BESZÉLÜNK, hangsúlyozza a lelkész, aki úgy gondolja, ezek a foglalkozások ARRÓL MÁSOK SEM TUDNAK nem a száraz tananyagátadásra valók. – Sokkal inkább az a cél, hogy a gyerekeket megmozgassuk, játékosan vagy az idő– Ha körülnézünk a világban, jól láthatjuk, hogy szinte minsebbeknél feladatorientáltan gondolkodásra bírjuk. Fontosdenről tájékoztatják az embereket – kezdi válaszát Wollner nak tartom, hogy egy hittantanár személyiségével is példát István, amikor azt kérdezzük tőle, miért tartotta fontosnak, mutasson a hit megélésében. Az általános tárgyaknál, mint a hogy rövidfilmmel népszerűsítse a hitoktatást. – Azt látom, matematika vagy történelem, teljesen más a pedagógus helyhogy a szülőknek igénye van a tájékoztatásra, mert sokszor zete, hiszen egész lényével nem tud rámutatni a számok viláegyáltalán nincs elképzelésük arról, hogy mi zajlik egy-egy gára vagy a múlt összefüggéseire. A hittannál épp az a jó, hogy órán vagy általában az egyházunkban. Ezért szükség van arra, a hitoktató Istenről beszélhet, akit mindennél jobban szeret, hogy reklámozzuk, kik vagyunk. Amiről nem beszélünk, arról 24 Reformátusok Lapja

2021. április 25.


| AKTUÁLIS |

és akivel napi kapcsolatban áll. A legnagyobb öröme ennek a munkának, hogy bizonyságot tehet erről az órákon, ez pedig szó szerint egész embert kíván – véli Wollner István.

A JÓ HANGULAT A JÓ KÖZÖSSÉG FÉMJELZŐJE A lelkipásztor szerint a hittantanárok elsődleges feladata nem a diákok számonkérése betűről betűre, hanem annak megmutatása, hogyan lehet Istenre találni, hinni benne, segítségével megbirkózni a lelki nehézségeinkkel. Azért is hangsúlyos a tanár szerepe, mert a diákok a világból, osztálytársaktól sokszor mást hallanak. – A hittanórán fontos, hogy jó legyen a hangulat és jó közösség alakuljon ki. Ennek egyik eszköze az éneklés. Jó hallani, amikor óra után vagy előtt, a gyerekek a folyosókon dúdolják a közös énekeket – mondja Wollner István, aki az éneklésen túl fontosnak tartja, hogy óráin mindig videókkal, képekkel szemléltesse az elmondottakat. A tananyag feldolgozásának

pedig mindig része a közös játék. – Igyekszem úgy szervezni az órákat, hogy legyen valamilyen játék is, hogy a gyerekek így is tanuljanak, de fellélegzésnek érezzék az együttlétet. Az órákon nincsenek olyan merev megkötések, mint más tárgyaknál. Természetesen a feladatokat itt is el kell végezni, de a lényeg, hogy együtt épüljünk – mondja a lelkipásztor.

KÖZÖS NEVEZŐ Különleges adottsága a gyülekezeti hálózatnak, hogy a hittantanárokat, lelkészeket a gyerekek személyesen is ismerhetik a helyi egyházi közösségből. Ugyanakkor sok olyan szülő is beíratja a gyermekét, aki nem jár templomba. Az órákon tehát nemegyszer előfordul, hogy míg az egyik diák kívülről ismer egy-egy történetet, mások akkor hallják először. Ennek összehangolását Wollner István is kiemelt feladatnak látja. – Az a legjobb, ha a gyerekeket sikerül arra nevelni, hogy mindennél jobban szeressék Istent, és emellett embertársaikat is. A hittanórán akkor tudunk úgy haladni, hogy senkit ne zárjunk ki, és ne is maradjunk le, ha a közösségi élmény megvalósul. Fontos, hogy ne az egymás fölé kerekedés legyen a cél, például egy-egy válasz bekiabálásával, hanem hogy egymást segítsük. Ehhez jó megoldásnak látom a csapatjátékokat, ahol a csoportokat egyenlő feltételek alapján osztom be: a bibliaismeretben jártasabbakat a kevésbé jártasakkal. A feladatokat úgy szabom meg, hogy azokból mindenki ki tudja venni a részét, és hasznosnak érezze magát – fejti ki a lelkész. Választ bekiabálni és versengeni nem ér! Ez a jelszó a perbáli hittanórákon. Wollner István úgy érzi, ezzel sikerül megteremteni az egyensúlyt.

„Fontosnak tartom, hogy egy hittantanár a személyiségével is példát mutasson a hit megélésében.” EGY LELKÉSZ MINDENHEZ (IS) ÉRT A Töki Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának nem a hittanórákat népszerűsítő legós videó az első alkotása. Talentumát ajándéknak tartja, amelyet igyekszik felhasználni szolgálatában. A kisfilm megalkotása stopmotion technikával készült. – Ez úgy működik, hogy készítek egy fényképet, majd mozdítok kicsit a bábun, megint lefényképezem, megint mozdítok rajta, és így tovább. A képeket vágóprogram segítségével egymás mellé helyezem: másodpercenként legalább tizenkét képkockának kell leforognia ahhoz, hogy az emberi agy mozgásnak érzékelje. Ebben a videóban hatszáz képet használtam fel, így három délutánomat is igénybe vette a munka. Mégis hálás vagyok, hogy elkészíthettem. Nem csupán az alkotás öröméért, hanem mert úgy gondolom, ezzel is tudtam szolgálni Istent – mondja Wollner István, akinek videója A döntés a tiéd! címmel a YouTube-on is elérhető.  2021. április 25.

Reformátusok Lapja 25


| MOZAIK |

 KÉSZÍTETTE: NAGY ANDRÁS

Református konyha E lapszámunkban már olvashattak a Szeged-Honvéd téri gyülekezet kezdeményezéséről: a konyhában szívesen forgó gyülekezeti tagok kórházakba juttatják el az általuk készített süteményeket. Alább a szegediek egyik legkedveltebb receptjét találják olvasóink, reméljük, meghozza az Önök kedvét is ahhoz, hogy jó szóval, mosollyal vagy akár néhány szem sajtos tallérral kimutassák másoknak szeretetüket, hálájukat. SAJTOS TALLÉR Hozzávalók: 2 egész tojás, 20–25 dkg reszelt sajt, 25 dkg vaj vagy margarin, 15–20 dkg zsír, 1 kis doboz tejföl, köménymag (őrölt vagy egész – tetszés szerint), só (ízlés szerint), 1 sütőpor a lisztbe keverve, 80–100 dkg liszt. Az összetevők mennyisége egyéni ízlés szerint változhat. Tallérsütővel készítjük. A nyersanyagokból félkemény tésztát gyúrunk, és kis (meggy méretű, másfél centiméter átmérőjű) golyókat formálunk belőle. A tallérsütőbe helyezünk három darabot, és gáztűzhelyen – időközben a sütőt átfordítva – mindkét oldalán megsütjük.  FOTÓ: PIXABAY.COM

26 Reformátusok Lapja

2021. április 25.

Ady Endre Mert engem szeretsz című költeményéből idézünk négy sort. Vízszintes: 1. Az idézet első sora (O, E, E). 9. Vízzel tisztít. 12. Francia elöljárószó, jelentése: -val, -vel. 13. Félig száraz! 14. Veszélyes zónából biztonságos helyre visz. 16. Labdaátadás. 18. Izomban rejlik. 20. Gondolkodó egyed. 21. Oroszlán Szonja. 22. Magyarázó rajz. 24. Az idézet második sora (N, M, R). 26. Soproni várépítő (István). 28. AAAA! 29. Öreg. 30. Keresztül. 32. Mózes öt könyve. 33. Ujj, több szláv nyelven. 36. Klasszikus diftongus. 37. Lada-típus. 39. Cipész használja. 41. Konyhakerti növény. 42. Emerson, Lake & Palmer, röviden. 43. Német egyiptológus, író, költő (Georg EBERS). 45. Luciferrel kapcsolatos. 48. Kis adagonként megformázott, aszpikos hidegkonyhai készítmény. 49. Végh Antal. 51. Számára. 52. … publicus, a Római Köztársaság és a Római Birodalom köztulajdonban levő földjeinek neve (AGER). 53. Pertu. 54. Az első magyar magántelevízió betűjele. 56. Vanádium és oxigén vegyjele. 57. Továbbított hír. 61. Kábeldarab! 63. Porció. 64. Csobán páros betűi. 65. Beteget kezel. 67. Gyümölcs. 69. Tétova egynemű betűi. 71. Fanyar gyümölcs. 72. A német ipari szabvány betűjele. 73. Nagy varázsló. Függőleges: 1. Sütkérezés. 2. Romlott szalonna jelzője. 3. A fatörzs belső része. 4. Ittrium és cézium vegyjele. 5. Nagy Sándor. 6. A hét egyik napja. 7. … béke, 1358-ban kötött szerződés a Magyar Királyság és a Velencei Köztársaság között. 8. A tetejére. 9. Gyógynövény. 10. Orosz állóvíz, Európa második legnagyobb tava. 11. Egymást követő betűk az angol ábécében. 15. Mázsál. 17. Nyitvatartás vége. 19. Előd. 23. Száraz, hideg szél a dalmát tengerparton. 25. Római hadisten. 27. Választott kozák vezető. 31. Kínai út. 33. Felszentelt személy. 34. Vas megyei község. 35. … becsül, felértékel. 38. Rövidítés angol asszonynevek előtt. 39. Fluor és lítium vegyjele. 40. Ige betűi keverve. 41. Az idézet harmadik sora (E, G). 42. Kis Enikő. 44. A három fázis jele. 46. Az idézet negyedik sora (A, E, E). 47. A Bonanza Banzai egykori énekese. 48. Helyeslés. 50. Rokon. 52. Megegyezik. 55. Dzsungel. 57. Közép-ázsiai nép tagja. 58. Eredetileg diák, tanítvány arabul (most radikális iszlám mozgalom tagja). 59. Hosszan, de csak a végén! 60. Kétes! 62. Nemesi cím. 66. Alábbi egynemű betűi. 67. Juttat, népiesen. 68. Rangjelző szócska. 70. Névelő. Az előző lapszám rejtvényének megfejtése: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már!


| GYERMEKEKNEK |

A jó bor Jiszká odatelepedett Jézus közelébe, hátha hall valami érdekeset. De Jézus leginkább a barátaival beszélgetett, akik vele jöttek a menyegzőre. A kislánynak csak egyikük volt ismerős, Nátánáél, mert ő is Kánában lakott. Nátánáél eléggé büszke ember hírében járt, Jiszká csodákozott is, hogy Jézus körében látja. Mert Jézus barátai egyszerű embereknek tűntek, leginkább halászoknak, kétkezi munkásoknak. Mégis olyan dolgokról beszéltek, amikről a rabbik szoktak. Isten dolgairól. Jiszká nem sokat értett a beszélgetésükből, ám egyszer arra lett figyelmes, hogy Mária halkan odaszól a fiának: – Nincs boruk. – Vajon az én dolgom ez, vagy a tied? – válaszolta Jézus. – Nincs még itt az én időm. Jiszká nem sokat foglalkozott Jézus válaszával, mert belécsapott a felismerés. Elfogyott a bor?! Ha ezt az anyja megtudja… Ilyen szégyen nem eshet meg. Egy esküvőn nem fogyhat el a bor. Felugrott, és elszaladt a fészerbe, ahol nagy cserépedényekben tartották a bort. De azt még hallotta, hogy Mária odaszól a szolgáknak: – Bármit mond nektek, tegyétek meg! Jiszká tudta, hogy a fiára, Jézusra gondol, de a kislány legyintett magában. Jézus megmondta, hogy nem törődik a borukkal. Úgyhogy jobb lesz, ha saját maga néz utána a dolognak. Mária biztos téved. Mert az lehetetlen… Egy esküvőn nem fogyhat el a bor. De Máriának igaza volt. A pincében a cserépedények kongtak az ürességtől. Jiszká torkát a sírás szorongatta. Igaza lesz az anyjának. Nem elég, hogy szegényes volt az esküvő, hogy Jáhel nem kapott nagy hozományt, hogy nem viselt vagyont érő főkötőt, hogy nem vágtak le húsz ökröt a vendégeknek, és nem hozattak libanoni bort, de hogy még az a satnya bor is elfogyjon… Egész Kána rajtuk fog nevetni. „Ez nem lehet! Valamit tenni kell!” – csapott fel benne az indulat, és elhatározta, megkeresi Áhit, és ha törik, ha szakad, megmentik ettől a szégyentől a családjukat. Fogalma sem volt, mit tegyen. Kétségbeesetten kereste a fiút, és egyszerre arra lett figyelmes, hogy Jézus már nincs a helyén, a barátai között. A kővedrek mellett állt, amelyeket azért raktak ki, hogy mindenki kezet tudjon mosni. Jó nagy kővedrek voltak, Áhival simán bele is fértek volna egybe, ha kicsit összehúzódnak, akár mind a ketten is.

– Töltsétek meg a vedreket vízzel! – szólt Jézus. A szolgák csodálkozva néztek, hogy vajon mit akarhat. Jiszká is. Mert a hat kővedret nem volt egyszerű megtölteni vízzel. De Jézus olyan határozottan parancsolt, hogy megtették, amit kért. Színültig töltötték a vedreket. – Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak! Jiszká szívében megállt a vér. A násznagynak? Vizet? Hát micsoda dolog ez? Nem elég nagy a baj? Jézus még fokozni akarja a szégyent? Jiszká remegő térdekkel követte a szolgákat. Csak abban bízott, hogy a násznagy majd valami viccel üti el a dolgot. Mert ha nem, akkor kitör a botrány. Ám amikor Bédád megízlelte a bort, hangosan csettintett a nyelvével: – Ez igen! Valódi libanoni bor, mégpedig a legjobb fajtából! – majd odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. – Huncut legény vagy te, barátocskám! Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Jiszká csak a szemét meresztgette. Nem értette, mi történt. Odaszaladt hát a kővedrekhez, és beléjük kukkantott. Beléjük is szagolt. Valóban tele voltak borral. Mert a víz Jézus szavára borrá változott. A legjobb libanoni borrá, amely csak létezik a világon.  MIKLYA LUZSÁNYI MÓNIKA / MIKLYA ZSOLT, RAJZ: DAMÓ ISTVÁN

2021. április 25.

Reformátusok Lapja 27


| EGYHÁZI ÉLET |

HITTANOKTATÓI ÁLLÁS

A Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda Kiváló Tehetségpont, Európai Tehetségpont Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. pályázatot hirdet egy fő református hittanoktató vagy református vallástanár munkakör betöltésére. Pályázati feltételek: a jogszabály szerinti pedagógusdiploma, keresztyén református elkötelezettség. A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, lelkészi ajánlás. A munkakezdés időpontja: 2021. 08. 16. Bér: megegyezés szerint. A pályázatok benyújtásának módja: bethlen.tmiklos@gmail.com címen. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Virágné Katona Zsuzsanna igazgató ad ugyanezen az elérhetőségen.

APRÓHIRDETÉSEK Kedves Olvasóink! Hirdetéseinket az Önök szíves tájékoztatása érdekében tesszük közzé, ám azok tartalmát Kiadóhivatalunknak nem áll módjában ellenőrizni.

ELADÓ új 715 kg, G hangú, díszített harang. Érdeklődni: info@harang­ontode.hu, 06-30728-8161.

Leomlott a régi templom tornya Tacson Április 17-én összeomlott az erdélyi Tacs egykori református templomának tornya. A helyi gyülekezet 2000–2005 között épített új templomot, azóta nem használták a régi, a menthetetlenné vált hajlékot. A templom 1711-beli festett kazettás mennyezete különösen értékes. Növényi és állatalakos ábrázolások díszítik, különlegessége pedig az egyik kazettán látható baziliszkusz-motívum, amely egyedülálló Erdélyben. A festett kazettákat sikerült megmenteni, a közeljövőben az új templomba kerülnek álmennyezetként. Szintén az új templomba viszik át az 1905-beli szószékkoronát, a mózes�széket és a papné padját. Az orgonát és a harangokat még 2007-ben szállították át az új hajlékba. Székely Szabolcs tacsi lelkipásztor elmondta, a gyülekezettel együtt sajnálja a történteket, de megtették, amit lehetett, és az értékesebb, mozdítható tárgyakat megmentették. Jelenleg az új templom tornya is újításra szorul, arra várják a szükséges engedélyeket.  REFORMATUS.RO A HÉT KÉPE

HALOTTAINK

Korsós Istvánné született Sárosi Irén nyugalmazott református lelkipásztor ez év április 16-án, életének kilencvenedik esztendejében hazatért Teremtőjéhez. Temetése a járványügyi intézkedések betartásával szűk körben a noszvaji református temetőben lesz. A koszorúmegváltás felajánlható a Noszvaji Református Egyházközség javára, ahol harmincnyolc évig végezte szolgálatát. „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött…” (Jób 19,25) Forró Sándor, az Amerikai Magyar Református Egyház tiszteletbeli püspöke, a Poughkeepsie-i (NY) Magyar Református Egyházközség ötvenkilenc éven keresztül hűséggel szolgáló lelkipásztora életének kilencvenedik évében hazatért Megváltó Urához. „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.” (Zsid 13,7) 28 Reformátusok Lapja

2021. április 25.

Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija, Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Vizi E. Szilveszter Széchenyi-nagydíjas agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke beszélget Pásztor Zoltán műsorvezetővel a Kossuth Rádió stúdiójában a Hit, tudomány, társadalom című műsor felvételén.  FORRÁS: BALOGH ZOLTÁN/MTI


| EGYHÁZI ÉLET |

Május 2-tól nyissuk meg templomainkat Koronavírus: a Zsinat Elnökségi Tanácsának április 14-i határozata Az elmúlt időszak járványügyi intézkedéseit figyelembe véve a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő elnökségi tanácsi határozatot hozza. A javuló járványhelyzetre és az egyre nagyobb átoltottságra tekintettel templomaink május 2-tól megnyitására kérjük egyházunk valamen�nyi gyülekezetét. Hosszú ideje vagyunk bezárva, sokan várjuk már azt a pillanatot, amikor ismét találkozhatunk közösségeinkben. Ugyanakkor szeretettel felhívjuk valamennyi egyháztagunk figyelmét arra, hogy a járvány továbbra is velünk van. Így kérjük, hogy a nyitást józanul, megfontoltan és valamennyi járványügyi intézkedést szigorúan betartva hajtsák végre. Emellett javasoljuk a nyitás fokozatossá tételét. A hétközi alkalmakat a helyi viszonyok figyelembevételével lehet megtartani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hosszú gyülekezeti éneklés növeli a fertőzés kockázatát. Imádkozzunk testvéreinkért, akik életükért harcolnak, és azokért, akik elvesztették szerettüket, akik veszélyben vannak. Kérjük mindenható Urunk kegyelmét és szerető támogatását azoknak, akik életünket védik és gyógyítják. „Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.” (2Tim 4,5) 2021. április 14. Balog Zoltán s.k., püspök, lelkészi elnök Veres Sándor s.k., főgondnok Dunamelléki Református Egyházkerület Steinbach József s.k., püspök Nemes Pál s.k., főgondnok, világi alelnök Dunántúli Református Egyházkerület Pásztor Dániel s.k., püspök, lelkészi alelnök Molnár Pál s.k., főgondnok Tiszáninneni Református Egyházkerület

ADOMÁNY A KÁRPÁTALJAI GAZDÁK SZÁMÁRA

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Hajdú-Bihar Megyei Szervezete többéves együttműködésének keretében idén harmadik alkalommal szerveztek vetőmaggyűjtést a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai gazdálkodók és egyházi intézmények támogatására. A koronavírus-járvány felhívta a figyelmet az agrárium szerepére és a biztonságos élelmiszeralapanyag-termelés fontosságára, ugyanakkor a segítségnyújtásra, egymás iránti felelősségünkre is. Ennek felismerése nyomán márciusban több mint öt tonnányi vetőmag-felajánlás érkezett a NAK Hajdú-Bihar Megyei Szervezetéhez, amellyel kárpátaljai gazdákat támogatnak. A vetőmagadományok összértéke és az anyagi hozzájárulás több mint hatmillió forint. A felajánlásokat az MRSZ a napokban szállítja Kárpátaljára, miután Szólláth Tibor, a NAK Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke, valamint Kissné Gyarmati Ágnes, a NAK Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának igazgatója átadta azokat Oláh Istvánnak, az MRSZ kuratóriumi elnökének az ebesi logisztikai központban.  FORRÁS: WWW.TTRE.HU

Rozsdamentes, hosszú élettartamú

ÚRVACSORAI KISKEHELY GYÁRTÁSA

Fekete Károly s.k., püspök Molnár János s.k., főgondnok, világi elnök Tiszántúli Református Egyházkerület

SZÁLLÁSHELY ZAMÁRDIBAN Hittantáborok, gyülekezeti csoportok, családok részére az egyházi épületben tizenegy férőhely, valamint az udvaron faházakban tíz férőhely áll rendelkezésre. Konyha használata teljes felszereléssel megoldott, parkolás az udvarban lehetséges. Érdeklődni lehet az apostolanna838@ gmail.com címen vagy a +36-30-691-5615-ös telefonszámon.

Várjuk szíves érdeklődését www.femnyomasfot.hu femnyomasfot@gmail.com 06-30-307-4818, 06-30-473-4129

2021. április 25.

Reformátusok Lapja 29


| PORTRÉ |

Öt kérdés – öt válasz Életüket, munkájukat, szabad óráikat szentelik oda Istennek, a református egyháznak és gyülekezetüknek – rovatunkban hétről hétre lelkipásztorokat, gondnokokat és presbitereket mutatunk be. Ezúttal Barta Károlyt, a Soroksári Református Egyházközség lelkipásztorát kérdeztük. imádságos aggódással fordultak egymás felé, de a lelkipásztoruk családja felé is. Bízom benne, hogy lélekben megújulva jövünk ki ebből a helyzetből.

Barta Károly 1964-ben született Budapesten, 1989-ben ugyanitt végezte a teológiát. Felesége, Erzsébet iskolatitkárként dolgozik. Három felnőtt gyermekük van. Szolgálata során több egyházi tisztséget is betöltött, 2003 és 2016 között a Délpesti Egyházmegye lelkészi főjegyzője volt, jelenleg a Budapest-Déli Egyházmegye lelkészi tanácsosa.

3

Vannak olyan személyes, illetve egyházközségen belüli céljai, amelyeket a jövőben szeretne megvalósítani? Legfontosabb célom gyülekezetünk közösségének további erősítése, építése – hogy a családok számára még inkább lelki otthont adó gyülekezetté váljunk. Szeretnék az evangéliummal minél többeket elérni, és ennek nyomán megtéréseket látni. Szeretném azt megélni, hogy az „Úr napról napra növeli a gyülekezetet üdvözülőkkel”.

4

1

Több mint harminc éve szolgál lelkipásztorként, öt éve a soroksári gyülekezetben. Mi szerzi önnek a legnagyobb örömet, illetve mi okoz nehézséget a hivatásában? A legnagyobb öröm számomra, hogy a soroksári gyülekezetben szolgálhatok. Olyan közösségben, amelyet a kölcsönös tisztelet, szeretet, békesség jellemez. Öröm a szolgálatban, ha van fogadókészség az evangéliumra, ha az Ige nyomán megújulás, változás tapasztalható. Örömre ad okot mindenki, aki a gyülekezetbe újonnan érkezik, de jó látni a régi, kedves arcokat is. Öröm gyermekekkel foglalkozni, és látni a gyermeki szívek megnyílását Isten szeretete előtt. Sajnos a nehézségek is ide kapcsolódnak: a közöny, a változásra képtelenség, a megtéréshez illő gyümölcsök elmaradása mindmind elszomorító. Ugyanakkor a mai társadalmi környezet és annak negatív hatásai is nehezítik a szolgálatot. De hiszem: „mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket.”

2

Hogyan látja, milyen hatással van a hívekre a több mint egy éve tartó járványhelyzet? Istennek hála, együtt maradtunk, gyülekezetünk tagjai vágynak az istentiszteleti közösség személyes megélésére. Segítő szeretettel, féltő és 30 Reformátusok Lapja

2021. április 25.

Honnan merít erőt, amikor úgy érzi, lelkileg elfáradt a szolgálatban? Isten Igéjéből és az imádságból. „Akik az Úrban bíznak, erejük megújul…” (Ézs 40,31) – mondja az Ige. Ennek a bizalomnak kifejezése az imádság. Amikor megfáradnék, elcsüggednék vagy tanácstalan vagyok, mindig megszólítom az én Uramat, és hálás szívvel újra és újra átélem, hogy „mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem” (Filippi 4,13).

5

Van olyan ige, amely különösen fontos önnek? Mindegyik ige fontos számomra, de vannak olyanok, amelyek személyesen is nagy jelentőségűek. Az első az elhívásom igéje: „Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt…” (2Tim 1,8) A másik a mindenkori szolgálatomat határozza meg: „Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről.” (1Kor 2,2) A harmadik pedig egész életemre és annak történéseire vonatkozik: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róm 8,38–39)  KINCSES KRISZTINA
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.