Reformátusok Lapja 2020/47. szám

Page 1

LXIV. ÉVFOLYAM,

47. SZÁM, 2020. NOVEMBER 22. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA

LAPJA

REFORMÁTUSOK

ÁRA: 400 FT

„Az első évek meghatározzák a jövőjüket is” 9 771419 856007

BORI JUDIT IGAZGATÓ A REFORMÁTUS EGYMI MUNKÁJÁRÓL

20047


Ismét online térbe költözik egyházunk A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetekhez, lelkipásztorokhoz és egyháztagokhoz: Kérjük, hogy további intézkedésig az egyházközségek 2020. november 11-től szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció előkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat. A tavaszi zsinat által szabályozott eljárásrendben az egyházi testületi üléseket (egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlés illetve tanács, zsinati tanács, zsinat) online térben tartsák. Egyházközségi közgyűlés (lelkészválasztás stb. céljából) nem tartható. A tisztújítással összefüggő presbiteri gyűlések és választási bizottsági ülések a járványügyi rendelkezések betartásával tarthatók meg. Kérjük gyülekezeteinket, hogy a járvány első hulláma idején közzétett liturgiai ajánlások szerint térjenek vissza online istentisztelet-közvetítésre, a helyi adottságok és lehetőségek szerint. Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon és az egyéb egyházi médiafelületeinken számos online áhítat és istentisztelet követhető. Ezekről folyamatos tájékoztatást adunk. Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá, elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal. A már megbeszélt és megszervezett esküvőket és a temetéseket a hatályba lépett állami rendelkezéseket betartva rendezzék meg. Kérjük, hogy az egyházi testületek hivatalaiban és a lelkészi hivatalokban telefonügyeletet tartsanak, közzétéve a hivatal elérhetőségét. A hivatali adminisztrációt online intézzék. A személyes érintkezéssel járó ügyintézést (például temetés megbeszélését) a biztonsági szabályok betartásával, egymástól másfél méteres távolságban, az orrot és szájat is eltakaró maszkban végezzék. Kérjük egyháztagjainkat, hogy tartsanak otthoni könyörgéseket, családi áhítatokat és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal. Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy adományaikat, anyagi támogatásukat (perselypénz, egyházfenntartói járulék stb.) átutalással juttassák el az egyházközséghez. Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket. Kérjük testvéreinket, hogy valamennyi járványügyi rendelkezést példamutatóan tartsák be. Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. „Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok!” (1Pt 4,7) 2020. november 9. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége


| TARTALOM |

ELEINK FOHÁSZAI

Oh, kegyelmes Atya Úr Isten (…) engedjed, hogy mi úgy vigadjunk és örüljünk, mint a te színed előtt, és ne ragaszkodjunk a teremtett lényekhez és mulandó dolgokhoz, hanem teljes szívünkből megismerjük, hogy valamennyi javaink minékünk vannak, azok mind tetőled származnak, és hogy te adod mindazokat minékünk, hogy mi téged Atyánknak tartsunk, azokért tenéked hálákat adjunk, és mindenkor tehozzád, mint minden jónak kútfejéhez, úgy ragaszkodjunk.  GELEJI KATONA ISTVÁN (1589–1649)

6

11

14

16

A Magyarországi Református Egyház hetilapja Szerkesztőség és Kiadóhivatal: 1113 Budapest XI., Tas vezér u. 13. Honlap: www.reflap.hu. E-mail: szerk@reflap.hu, kiado@reflap.hu. Telefon: hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között 06-30-396-8208. A lap megrendelhető és előfizethető a Kiadóhivatalban. Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11706016–20478269. Nemzetközi számlaszám: 117630621 490088600000000. IBAN nyomtatott forma: HU27 1176 3062 1490 0886 0000 0000. OTP Bank SWIFT azonosítója (BIC): OTPVHUHB. Felelős szerkesztő és kiadó: (felszerk@reflap.hu), T. Németh László (nemeth.laszlo@reflap.hu). Helyettes felelős szerkesztő: Farkas Zsuzsanna (farkas.zsuzsanna@reformatus.hu). Szerkesztőség (szerk@reflap.hu): Balogh-Zila Teodóra (balogh-zila.teodora@reflap.hu), Feke György (feke.gyorgy@reformatus.hu), Hegedűs Bence (hegedus.bence@reflap.hu), Hegedűs Márk (hegedus.mark@reflap.hu), Jezsoviczki Noémi (jezsoviczki.noemi@reflap.hu), Kiss Sándor (kiss.sandor@reflap.hu), Kocsis Julianna (kocsis.julianna@reflap.hu), Kun András Nándor (szerk@reflap.hu), Petrőczi Éva (petroczi.eva@reflap.hu). Tervezőszerkesztő: Rezessy Szabolcs. Nyomdai előállítás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Németh Balázs ügyvezető. A beküldött kéziratokat szerkesztve közöljük, és nem áll módunkban megőrizni vagy visszaküldeni őket. A lap megvásárolható a Kiadóhivatalban, a gyülekezetekben és az újságárusoknál. Terjeszti a Reformátusok Lapja Kiadóhivatala, a Magyar Posta Zrt. ÜLK, a Magyar Lapterjesztő Zrt. INDEX 25 734, ISSN 1419-8568, HU-ISSN 0482-086 x. Címlapfotó: Sebestyén László

INTERJÚ • 6. Újra itt a digitális oktatás | Papp Kornélt, a Zsinati Oktatási Iroda ve-

zetőjét kérdeztük a részletekről 8. Az első évek meghatározzák a jövőjüket is | Bori Judittal, a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény vezetőjével beszélgettünk AKTUÁLIS • 11. Hat év mérlege | Bemutatjuk a Magyarországi Református Egyház XIV. Zsinatának munkáját 14. Nincs érintés, de van vigasztalás | A járványhelyzetben is helytállnak a református kórházlelkészek REFORMÁTUS ÉLET • 16. Hálaadás az imateremért | Kocsiszínből alakították át a Kiszombor-Maroslelei Református Missziói Egyházközség új imatermét PORTRÉ • 30. Öt kérdés – öt válasz | Ismerjék meg Holik Attilát, a Budapest-Csepel-Központi Református Egyházközség főgondnokát

Tisztelt Olvasóink!

A Reformátusok Lapja Szerkesztősége és Kiadóhivatala elérhetőségei:

TELEFONSZÁMUNK:

hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között: 06-30-396-8208.

E-MAILJEINK:

szerk@reflap.hu (szerkesztőségi ügyekben), kiado@reflap.hu (előfizetési, terjesztési és példányszám-módosítási ügyekben). A személyes ügyfélszolgálatunk szünetel. 2020. november 22.

Reformátusok Lapja

3


| AZ IGE MELLETT |

XI. 22. VASÁRNAP

XI. 23. HÉTFŐ

XI. 24. KEDD

XI. 25. SZERDA

4

STEINBACH JÓZSEF

(5) „…az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által…” (Tit 3,1–7) Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete. Ez a világtörténelem legnagyobb eseménye. Isten az örök élet gazdagságát ajándékozta nekünk irgalmából. Ez visszavonhatatlan tény: kegyelme üdvözített és újjászült bennünket (4–7). Ezért elmondhatjuk, hogy egykor esztelenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjaiként, gonoszságban, irigységben és gyűlöletben éltünk (3). De megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Ez a „de” az életünk üdvösséges fordulata (1–2). Újjászülettünk, valóban megváltoztunk, és Isten országának üdvösséges rendje megjelent az életünkben. Így az engedelmesség, a készség, a tisztelet, a megértő lelkület, a viszálykodást és mások lenézését kerülő szelídség gyümölcseit teremjük minden ember iránt. Túl ideális ez a leírás? Ne kételkedjünk az Isten hatalmas, újjászülő kegyelmében! Akinek üdvbizonyossága van, a lehetetlen helyzetben is – az Úr erejét kérve – a fentiekre törekszik. Nem a másik ember szelídségére várunk, hanem mi kezdünk el az Úr kegyelméből krisztusi gyümölcsöket teremni. Ne mondjuk azt, hogy ebben az istentelen világban a törvény erejével kell odacsapni, hogy biztosítsuk a rendet. Igen, ez is igaz. De tiközöttetek ne így legyen (Mt 20,26)! Jób 13  81. zsoltár (8) „…az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elöl járni…” (Tit 3,8–15) Mit jelent jót tenni? Olyan egyszerűen fogalmaz az ige, hogy szinte túl egyszerűnek tartjuk azt. Mi a bonyolultabb dolgokat jobban szeretjük, mert könnyebben találunk kibúvókat. Jót tenni azt jelenti, hogy nem bántom, hanem segítem azokat, akik közé helyezett az Isten, függetlenül attól, hogy a másik hisz-e vagy sem. A jó cselekvése hitünk látható gyümölcse (8). Az a jó, ami dicsőségére van az Úrnak, és az van az ő dicsőségére, ami javára van az embertársamnak. Nem lehet jó az, ami tartós testi-lelki fájdalmat okoz a másiknak. Kell az intés, de csakis krisztusi szeretetből fakadhat, és nem Krisztusra hivatkozó emberi indulatból. Azért kell jót tenni, mert ezek hasznosak az embereknek, és ezek által hat ezen a világon Isten mentő szándéka. Ne bántsd, hanem segítsd embertársaidat, akik között élsz! Mit ér a hit, ha csak magasröptű igei gondolatokat tud megfogalmazni, ha csak teológiai vitákra képes, amelyek tovább és tovább szabdalják az egyházat, és amelyekben mindenki meggyőződött a saját maga igazáról? A legnagyobb tévtanítás az, amikor az Urat, az Igét emlegetjük, és közben testben-lélekben elsorvad mellettünk a másik, beleértve a legközelebbi hozzátartozóinkat is. Mindeközben mi csak magunkkal, a látványosan szent szolgálattal meg az igaz hitünkkel voltunk elfoglalva (9–11). Jób 14  174. dicséret (5) „…hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről és a szentek iránt tanúsított szeretetedről…” (Filem 1–7) Pál hálát ad Filemon hitéért és szeretetéért. Hálaadása azt hirdeti, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit mindenestől Isten ajándéka, noha emberi eszközök segítségével jut el hozzánk az evangélium, mint ahogy Filemonhoz Pál apostol révén jutott el (4–5). Filemon hite tevékeny szeretetben mutatkozott meg, mert a Jézus Krisztusba vetett hit mindig így ölt testet. Ez a szeretet mutatkozott meg abban, hogy Filemon befogadta házába az ottani, Kolosséban szolgáló gyülekezetet, ezzel előkelő, neves emberként is hitvalló módon vállalta a keresztyénség ügyét. Az apostol megköszöni ezt, hiszen az ottani szenteknek sok örömük, felüdülésük és vigasztalásuk volt Filemon krisztusi szeretete által (7). A megtért ember felüdíti, örömre hangolja, megvigasztalja a mellette élő embertársát, legalább a Jézus Krisztusban testvérét. Miként állunk ezzel? Filemonnak azonban most ténylegesen vizsgáznia kell a krisztusi szeretetből. Pál imádkozik érte, mielőtt a pontos kérést előhozná, hogy Filemon ebben is krisztusian vizsgázhasson (6). A Jézus Krisztusba vetett hitünk mindig a tevékeny szeretetben vizsgázik, mégpedig valóságos élethelyzetekben, bonyolult, emberileg szinte megoldhatatlan közösségi, társadalmi kérdésekben. Gyakran elvérzünk itt. Urunk, irgalmazz! Jób 15  111. zsoltár (16) „…már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet...” (Filem 8–25) Jézus Krisztus megváltó szeretete nem számolta fel az itteni világ gyarló rendjét és e rendet fenntartó törvényeit, hiszen még a leggyarlóbb rend is jobb a mindent felemésztő káosznál, amelyben a gonosz szabadon tombolhat. Jézus Krisztus megváltó szeretete nem hozott társadalmi forradalmat. Nem azért, mert egyetért például a rabszolgasággal, hanem mert a külső társadalmi változásoknál lényegesebb változásokat hozott. A reformos vagy forradalmas társadalmi változások mindig csak átmenetiek, így ebben az Úrtól elszakadt világ-

Reformátusok Lapja 2020. november 22.


| AZ IGE MELLETT |

ban a „rabszolgaság” más és más módon, de mindig újratermelődik. A látványos, felszínes változásokkal valójában nem oldódik meg semmi. Pál levele azonban azt is hangsúlyozza, hogy Jézus Krisztus nem a külső rendet újítja meg, hanem az embert szüli újjá, és ezzel olyan áldott, valóságos és maradandó változást hoz, amely azt is alapjában áthatja. Ezért Pál azt kéri Filemontól, hogy fogadja vissza a szökött rabszolgáját – aki kétségbeesésében Pálhoz menekült, és az ő közelében megtért – mint Jézus Krisztusban testvért (16); Onézimosz pedig engedelmesen boruljon le földi gazdája előtt. Nem a társadalmi különbségek látványos és átmeneti felszámolása a megoldás, hanem Jézus Krisztus megváltó szeretete. Jób 16  463. dicséret (2) „…a Fiú által…” (Zsid 1,1–4) Isten megmutatta magát nekünk a Jézus Krisztusban, hiszen őrá tekintve mindent tudunk az Úrról, amit mi, emberek egyáltalán tudhatunk. Nem ismerjük teljességében az Istent, nem birtokoljuk őt, hiszen ő a kijelentése ellenére is megmarad tökéletes dicsőségében és elrejtettségében (3). Isten megteremtette és újjáteremtette ezt a világot Jézus Krisztusban (3). Micsoda evangélium: Isten hordozza, megtartja ezt a világot, annak minden nyomorúsága ellenére (Jn 3,16). Isten szava, Igéje: a szabadító Jézus Krisztus. Ezért mondja az ige, hogy Isten a szavával teremt és újjáteremt. Hatalmas szó ez. Ezért az Úr követségében járva óvnunk kell ezt a megtartott világot, és szavunkkal nekünk is hordoznunk kell a másikat. Belegondoltál, milyen hatása van a kimondott, leírt szónak? Milyen lélekkel szólunk, ki szól belőlünk? Hordoznak a szavaink? Urunk, te szólj belőlünk, általunk, és maradhassunk csendben, ha nem te szólsz. Isten bűneinktől megtisztított minket Jézus Krisztusban (3). Tiszták azok, akik Jézus Krisztus szavára, Igéjére figyelnek. Te is tiszta vagy, szent vagy, minden méltatlanságod ellenére, aki most az Úr Igéjére figyelve indulsz el a mai nap küzdelmei közé. „Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek.” (Jn 15,3) Jób 17  499. dicséret (12) „…te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el.” (Zsid 1,5–14) Jézus Krisztus mindeneknél nagyobb. Ő nagyobb az angyaloknál (4–5), nagyobb a láthatatlan világ seregeinél, nagyobb minden emberfölötti segítő és ártó szellemi lénynél. Jézus Krisztus nagyobb a gonosz hatalmánál, minden ellenségnél (9; 13; Zsolt 110,1). Ő nagyobb minden hatalmasságnál, minden emberi, vallási, szellemi kiagyalásnál, és nagyobb minden emberi hitetlenségnél is – annál is, amely semmiben sem hisz a tényekkel és képletekkel bizonyíthatókon túl. Jézus Krisztus nagyobb a világ testi-lelki-szellemi káoszánál. Ezt valóságos megnyugvás olvasni (4–5). Jézus Krisztus nagyobb a világ mulandóságánál, mert ez a világ véges, ő pedig legyőzte a halált, az Isten jobbján ül, és onnan jön el ítélni, amelynek nyomán a teremtett valóságot – beleértve annak láthatatlan részét is – összehajtja, mint egy levetett, elavult ruhát (10–12), ő maga pedig változatlan marad (13,8). A teremtett valóság folyamatosan avul, változik, ő pedig mindenkor ugyanaz (Zsolt 102,26–28). Jézus Krisztus királyi széke örökké megáll (8; Zsolt 45,6–8). Mi csakis őhozzá menekülünk, Jézus Krisztushoz, az Isten Fiához (14). Jób 18  154. dicséret (1) „…el ne sodródjunk.” (Zsid 2,1–4) Még jobban figyeljünk a hallottakra, az Igére, a Fiúról szóló kijelentésre, hogy el ne sodródjunk! Maradjunk az Ige közelében! A Jézus Krisztusról szóló evangélium az egyetlen biztos kapaszkodó az élet minden halálos sodrásában (1). Hitetlen, tévelygő világban élünk, ahol nem ismerik sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát (Mk 12,24). Erre csak azt tudjuk mondani, amit a mai igeszakasz kijelent: akik ilyen nagy üdvösséggel nem törődnek, azok nem menekülhetnek meg a végső elsodródástól (2–3). Az Isten kegyelme csakis még nagyobb engedelmességre késztethet bennünket. Ez az engedelmesség valójában nem is a mi érdemünk, hanem az Úr karja rajtunk, aki megragadott bennünket, és nem enged el soha (Fil 3,12). Ő megtart a legnagyobb sodrásban is, az engedelmes, hívő életben – az üdvösségben. Gyerekkorom meghatározó festménye tűnik fel előttem a múlt homályából. Nagyszüleim ágya fölött függött a falon: egy kisfiú játszik az erős sodrású folyó partján, és egy kéz felülről megragadja a kezét, nem ereszti. Jób 19  466. dicséret

XI. 26. CSÜTÖRTÖK

XI. 27. PÉNTEK

XI. 28. SZOMBAT

2020. november 22.

Reformátusok Lapja

5


| INTERJÚ |

Kell arra készülni, hogy távoktatás lesz az általános iskolákban? Szerintem ez a virológus szakemberek döntése lesz, nem az igazgatóké vagy a politikusoké. Ha valahol több tanuló elkapja a vírust, akkor az Operatív Törzs dönthet úgy, hogy az adott osztály digitális tanrendre álljon át. Ha tovább romlana a járványhelyzet, nem sikerülne ellaposítani a görbét, akkor az 5–8. évfolyamokat is érintheti a digitális munkarend.

Újra itt a digitális oktatás Nem érte felkészületlenül a református intézményeket, hogy a középiskolák november 11-től az egész országban átálltak a távHEGEDŰS oktatásra. De mi lesz az általános iskolákkal, MÁRK amelyek megmaradtak a megszokott, iskolai oktatásnál? Papp Kornéllal, a Zsinati Oktatási Iroda vezetőjével beszélgetünk a vírus által érintett református iskolákról, valamint az aktuális kérdésekről. Mennyire érintette a járvány a református intézményeket? Sok a beteg? Sajnos egy makói pedagóguskollégánk váratlanul elhunyt a koronavírus miatt. Ennek feldolgozása nehéz pedagógiai kérdés, amellyel nemcsak a hittanoktatóknak, lelkésznek, hanem az egész nevelőtestületnek feladata van a Kálvin Téri Református Általános Iskolában. A gyerekeknek jogosan vannak kérdéseik, hiszen tanáruk halála értelmetlen volt, a vírus ledöntötte az amúgy életerős embert. Úgy tekintek rá, mint aki életét áldozta, pedig nincs háború: most nem a nemzetért vagy a hitért küzdünk, hanem egy láthatatlan vírussal hadakozunk. Kunszentmiklóson még októberben bezárt a református iskola egy hétre, mert tizenhét pedagógus megfertőződött. A Tatai Református Gimnáziumban és a Balatonfüredi Református Általános Iskolában már korábban digitális munkarendre kellett átállni egy időre. A Baár–Madas Református Gimnáziumban egy osztályban kellett digitális munkarendet bevezetni, ahogy a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában és még több más helyen is. 6

Reformátusok Lapja 2020. november 22.

Az új rendelkezések szerint ezentúl minden héten tesztelik a tanárokat. Ez az állami iskolákban dolgozó hittanoktatókra is kiterjed majd? A minisztérium már elkérte a hittanoktatóink létszámát, velük kalkulálva szerzik majd be a teszteket. Ha már állami iskolák: hittanóra most, a járványra hivatkozva sem maradhat el, mert a hittan ugyanolyan tárgy, mint a többi.

Mi a különbség a jelenlegi digitális munkarend és a tavaszi között? A mostani szabályozás lehetővé teszi, hogy a tanárok legfeljebb tízfős csoportokban találkozhassanak a diákokkal, ha ezt a pedagógus indokoltnak tartja. Ez lehet egyéni fejlesztés, szintfelmérés, de gyakorlati óra is. Gondoljunk bele: vannak művészeti iskoláink, ahol hangszeres oktatás zajlik, vannak szakgimnáziumaink, ahol szintén nélkülözhetetlen a gyakorlat. Lehet számonkérés miatt is személyesen találkozni, hiszen tavasszal nem mindig lehetett eldönteni, hogy a beadott produktum valóban önálló munka-e. Egyeztetett a Köznevelésért Felelős Államtitkárság a Zsinati Oktatási Irodával, mielőtt meghozták ezeket a járványügyi döntéseket? Nem, már korábban megszűnt az oktatásért felelős koronavírus-akciócsoport, amelynek tagja voltam. Viszont a hozzám befutó kérdések alapján mindig problémalistát állítok össze, azt továbbítom az illetékes államtitkárságnak, és a miniszteri határozatban már visszaköszöntek az ezekre reagáló módosítások. Így, ha személyesen nem egyeztettünk is, örülök, hogy jelezhettük a felmerülő kérdéseket.  FOTÓ: SEBESTYÉN LÁSZLÓ

ÓRAREND SZERINT Papp Kornél azt javasolja a tanároknak, hogy órarend szerinti időpontban tartsák meg óráikat élő, videós kommunikációval. Tavasszal a pedagógusok sokszor hétvégén adtak ki feladatokat, és ez feszültséget okozott egyes családokban. Az irodavezető azt javasolja a tanároknak, időzítsék az üzeneteiket, a feladatokat az online felületen.


| REFORMÁTUS SZEMMEL |

KOVÁCS MIHÁLY

„Kérjetek… keressetek… zörgessetek…” A szerző nyugalmazott esperes

A keresztyén embernek Istennel való kapcsolatában fontos helye van az imádságnak. Hasonlították ezt a lélek lélegzetvételéhez, de Istennel folytatott beszélgetéshez is. Mint ahogy hitéletünkben Jézus tanítása a mérvadó, úgy imádságainkra nézve is ő adott követendő példát. Kiemelt helye ennek a Hegyi beszéd, amelyben minden időkre szóló tanítást találunk arról, milyen legyen az imádságunk (Mt 6,9–13) és hogyan imádkozzunk (Mt 7,7–11). A címben idézett három szó abban kíván se-

„Némelyeket egy kulcs, személyi igazolvány vagy pénz elvesztése jobban megvisel, mint az, ami napjainkban tapasztalható: sokan Istent veszítették el.” gítségül lenni, hogyan imádkozzunk. Jézus ebben a vonatkozásban is igen szemléletes fogalmakat használ. Az Istenhez forduló ember imádságát képzeletbeli kinyújtott kézhez hasonlítja, amikor kér, a megtalálás szükségességét hangsúlyozza, amikor keres, személyes kapcsolatba kíván lépni azzal, akinél zörget. Jézus e közismert tanításában ugyanakkor biztat is, mert aki kér, annak szüksége van valamire, ha keresünk, a megtalálás reménye vezet, akinél pedig zörgetünk, azzal kapcsolatba kívánunk kerülni. Az imádság e hármas jellemző tulajdonságában érzékelhető a fokozódás. Minden imádság kezdő lépcsőfoka: a kérés. Ravasz László püspök egyik igehirdetését azzal kezdte, hogy számos kérő levelet kap, amelyek közül sokban e három szóval jelzett igét idézik (Mt 7,7). Úgy tüntetik fel, mintha Isten biztatta volna őket arra, hogy kérjenek, mert ő teljesíteni fogja kívánságaikat. Ebből az látszik, „hogy ezt az Igét sokan ismerik, de félre is értik legtöbbször” (Legyen világosság I.). Úgy kérnek sokan, mint amikor a vevő megrendel egy árut, holott az ige éppen arra tanít, hogy kérésünket bízzuk Istenre, mert ő jobban tudja, mire van szükségünk. Sokszor talán egészen mást ad, mint amit kérünk, de azt fogadjuk el alázattal. Példa erre Jézus gyötrődése a Gecsemáné-kertben, amikor azért könyörög, hogy „ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár”, majd így folytatja: „mindazáltal ne úgy

legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te” (Mt 26,39.) Az imádság része a kérés, de a válasz engedelmes elfogadása is. A következő fok a keresés. Keresni azt szokta az ember, aki-ami hiányzik. Sok ember a becsületét, büntetlen előéletét veszíti el egy meggondolatlan kijelentés, cselekedet miatt. Némelyeket egy kulcs, személyi igazolvány vagy pénz elvesztése jobban megvisel, mint az, ami napjainkban tapasztalható: sokan Istent veszítették el. Pedig nincs távol, csak az őhozzá vezető utat nem ismerik. Isten megtalálta az utat az ember felé, amikor Jézus Krisztusban testté lett (Jn 3,16), és azóta nem vezet más út őhozzá, csak Jézuson keresztül (Jn 14,6). Elgondolkodtató, hogy sokszor egyéni, családi vagy nemzeti tragédia kell ahhoz, hogy keresni kezdjük Istent. Ne várjunk addig! Minden kapcsolatteremtésnek további és egyben végső mozzanata: a zörgetés. Ez akkor történik, amikor karnyújtásnyira vagyunk valakitől. E zörgetés jelzés arról: itt vagyok. Minden imádságnak ez a csúcsa, mert itt válik egészen személyessé a kérés és keresés. Az a tudat, hogy a kitartó zörgetés egyszer célhoz fog érni, az ajtó megnyílik, meglátom azt, akitől kértem és akit kerestem. Az imádság e hármas fokozatát – kérés, keresés, zörgetés – két alapvető érzésnek kell áthatnia: a bizalomnak és a kitartásnak. Bizalom nélkül az imádság megszokássá, kiüresedett kegyesség­ gyakorlássá válik. A bizalommal áthatott imádságokat abban a tudatban mondjuk, ahogyan a fiú kér az apjától (Mt 7,9–11). Tudva, azt kapja, amire szüksége van. A bizalom azt a teljes kiszolgáltatottságot jelenti, amely betölti a kérőt, a keresőt, az ajtónyitásra váró zörgetőt. Emellett ugyanakkor kitartónak is kell lennünk. Ne csüggedjünk, ha nem azonnal és nem azt kapjuk, ami számunkra nélkülözhetetlen. Az imádkozásban legyetek kitartóak – inti a kolossébelieket Pál apostol (4,2). Ezekben az ismételten próbatételekkel teli napokban különösen nagy szükség van a munka mellett az imádságra. Erőt kérni megszaporodott gondjaink ellátására, és nem utolsósorban hálát adni azért, hogy még sokan megtehetjük azt, amit Isten ránk bízott. Magasztaljuk ezért szent nevét!  2020. november 22.

Reformátusok Lapja

7


| INTERJÚ |

„Az első évek meghatározzák a jövőjüket is” KOCSIS JULIANNA

Csak egészséges legyen, a többi nem számít – halljuk gyakran a babát váró pároktól a sóhajt, amikor a születendő gyermek nemét firtatjuk. Többnyire egyetértően mosolygunk: valóban ez a legfontosabb. Azonban előfordul, hogy az egészségesnek tűnő kisgyermek fejlődésében valami gond akad. Vagy később, az iskolakezdésnél derül ki: szakember segítségére van szükség. Az ijedt csemetéknek és a kétségbeesett szülőknek igyekszik segíteni a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Egymi). Bori Judit igazgatóval beszélgettünk.

Református Egymi – akik egyházunkban már hallották a nevüket, leginkább talán a korai fejlesztéssel azonosítják önöket. Ennél azonban jóval több feladatot vállalnak. A Református Egymi 2000-ben alakult, Kishunhalason indultunk. Kezdetben a súlyosan, halmozottan sérült gyermekek iskolai, később óvodai ellátását végeztük. Időközben egyre nagyobb számban jelentek meg köznevelési intézmények – óvodák, általános és középiskolák – a Magyarországi Református Egyház (MRE) fenntartásában, és ez a gyarapodás most is tart. Ezért megjelent az igény, hogy pedagógiai szakszolgálati feladatokkal bővítsük ki a tevékenységünket, így is segítve ezeket az intézményeket. Ehhez 2015-ben kaptunk pályázati forrásból nagyobb támogatást, ekkortájt nőttünk óriáshálózattá. Négy feladatellátásban végezzük a tevékenységünket. 8

Reformátusok Lapja 2020. november 22.

Melyek ezek? A két, már említett terület, a halmozottan sérült gyermekek óvodai és iskolai ellátása – szegregált intézményrendszerben történik. A következő a pedagógiai szakszolgálati feladatok végzése, amelynek több ága van. Az egyik az említett korai fejlesztés, amely kiemelt feladatunk: nullától hat éves korig segítjük a gyermekeket és a családjukat. Emellett a református óvodákban, iskolákban logopédiával, gyógytestneveléssel, nevelési tanácsadással, pszichológiai ellátással, tehetséggondozással foglalkozunk. Az utazó gyógypedagógusaink hálózata pedig azoknak a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeknek a rehabilitációs ellátásban – illetve a velük foglalkozó pedagógusoknak – segít, akik nem szegregált, hanem normál óvodai vagy iskolai nevelésben részesülnek.


| INTERJÚ |

Hogyan működik ez utóbbi hálózat, honnan utaznak ki a pedagógusok az adott intézményekbe? Csak a nevükben utaznak – ebben különbözünk az állami rendszertől. Az elmúlt hat-hét évben igyekeztünk kölcsönös együttműködést kialakítani a református köznevelési intézményekkel. Mi igyekszünk felkészült szakembereket bevonni a hálózatba, az intézmények pedig a saját épületeikben lehetőséget és teret adnak arra, hogy helyben végezzük a felmerülő feladatokat – legyen az szakszolgálati vagy gyógypedagógusi hatáskör. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy erősödjön a szakmai együttműködés az intézményi pedagógusközösségekkel. Emiatt munkatársaink egy vagy legfeljebb két, egymáshoz közel lévő intézményben látják el a feladataikat, ahol szinte egész nap jelen vannak, és az óráik mellett az integrálásban is segítenek. Kik kérhetnek segítséget az Egymitől? Hogyan dől el, mely intézménnyel működnek együtt? A korai fejlesztésben nullától hároméves korig – vagy ha az óvodáztatását korai fejlesztésben teljesíti a gyermek, akkor akár hatéves korig – felekezettől függetlenül és intézményi odatartozás nélkül bárki részt vehet. Hároméves kortól, azaz az óvodai beiratkozás időszakától válik ketté ez a tevékenységünk. Egyházunk Zsinata elsősorban a református intézmények számára hozta létre a hálózatunkat. Azokkal az intézményekkel, amelyek tőlünk szeretnék ezt a szolgáltatást igénybe venni, együttműködési megállapodást kell kötnünk. Abban az esetben, ha nem református, hanem önkormányzati vagy alapítványi fenntartású intézményről van szó, a területileg illetékes, parókiális joggal rendelkező lelkész belegyezése szükséges a közös munkához. Ha ő engedélyezi, akkor nincs további akadálya. Állami fenntartású intézményeink viszont nincsenek. Kiterjedt, az egész országot lefedő intézményrendszernek tűnik az Egymi. Jelenleg tizennégy helyszínen vagyunk jelen, hét nagy tagintézményünk van. A székhelyintézményünk – ahol magam is jelen vagyok – Halászteleken van. Ezen kívül Budapest, Miskolc, Debrecen, Kiskunhalas, Tatabánya és Igal ad otthont a központjainknak. Igalon, a Somogyi-dombság közepén az Országos Református Cigánymisszió hívására kezdtük el néhány éve a munkát. Itt többségében a roma kisebbséget ellátó önkormányzati óvodák a partnereink.

Úgy tudjuk, a telephelyek és a tagintézmények száma az elmúlt másfél hónapban nőtt tizennégyre. Hol nyíltak új központjaik? Kiszolgáltatott és nehéz helyzetbe került családokkal találkozunk, akiknek az első évek meghatározzák a jövőjüket is. Ekkor derül ki, mennyire tudnak megbarátkozni azzal, ami rájuk vár a sérült gyermek nevelésében. Hosszú évek óta úgy látjuk, hogy az első nagy nehézség, amellyel szembesülnek, az az óvodakezdés. Ezért amellett, hogy a korai fejlesztéssel foglalkozó helyszíneink számát bővítjük, fontosnak tartjuk, hogy a folytatás lehetőségét is fel tudjuk ajánlani. Ezért ősszel négy helyszínen nyitottunk SNI-óvodát. A debreceni tagintézménynek Berettyóújfaluban nyílt új telephelye, ahol SNI-s gyermekeket ellátó óvoda várja a legkisebbeket. A tiszafüredi telephely eddig is működött, de az önkormányzattal kötött megállapodásnak köszönhetően gyönyörű új épületben kapott helyet – itt is van korai fejlesztés, és most óvodát nyitottunk. A harmadik helyszín Miskolc, ahol ugyancsak működött már eddig is tag­ intézmény. Az egyházkerülettel való együttműködés révén azonban most egy teljes szintet kaptunk az egyik iskolaépületben, így itt is SNI-s gyermekeket ellátó óvodát indíthattunk. A kiskunhalasi iskolánk és óvodánk ugyancsak létezett korábban is. Tavaszig a helyi kórház adott nekünk otthont, de sajnos a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések első napján innen ki kellett költöznünk. Hála Istennek, ekkor már tárgyaltunk az önkormányzattal egy másik ingatlan birtokba vételéről, így ide költözhettünk. A nyarunk viszont rendkívül megterhelő volt: az egy év alatt tervezett felújítást három hónap alatt kellett kiviteleznünk, hogy szeptemberben legyen hol elkezdenünk a tanévet. Az igali tagintézményünk is igen rossz állapotú önkormányzati épületben működött eddig, de a fenntartó támogatásával sikerült új épületet vásárolni, így már ők is önálló ingatlanban kezdték a tanévet. A bővülő hálózat és az óvodai ellátás indítása sok családnak nyújthat segítséget. Alig telt el néhány hónap, és a szülők már most azt kérdezgetik, hogy nyitunk-e iskolát is... Hogyan találnak önökre a szükséget szenvedők? A településeken, ahol a központjaink működnek, a helyi és a környékbeli gyülekezetekből is sokan keresnek és találnak nálunk segítséget. Mindenütt igyekszünk szoros kapcsolatot tartani a védőnői hálózatokkal és a házi gyermekorvosokkal.

„Orvosi diagnózis gyakran már csak a nagy baj bekövetkeztekor születik. Azt gondoljuk, hogy ha minél korábban, már az első, kisebb tünetek jelentkezésénél megkezdődhetne a beavatkozás, az sok esetben a súlyosabb gondok megelőzését szolgálná.” 2020. november 22.

Reformátusok Lapja

9


| INTERJÚ |

Rendszeresen vannak szakmai konferenciáink, egyeztetéseink, amelyeken partnerekként igyekszünk megszólítani őket. Próbálunk segítséget adni és rámutatni, melyek azok a tünetek a gyermekeknél, amelyek esetében érdemes a szülőket hozzánk irányítani. Orvosi diagnózis gyakran már csak a nagy baj bekövetkeztekor születik. Azt gondoljuk, hogy ha minél korábban, már az első, kisebb tünetek jelentkezésénél megkezdődhetne a beavatkozás, az sok esetben a súlyosabb gondok megelőzését szolgálná. Ezért roppant fontosak az említett szakmai kapcsolatok, hiszen ők vannak ott a családokkal a születés utáni időszakban.

és felületfertőtlenítő szereket, a mosható maszkokat, illetve arcpajzsokat, amelyeket magukkal vihetnek az óráikra. Van olyan kollégájuk, aki a veszély miatt nem vállalta a további munkát? Minden hatvan év fölötti pedagógusunkat automatikusan áthelyeztük digitális tanrendre. A pedagógusokon kívül a többi, adminisztratív vagy egyéb területen mozgó, hatvan év feletti munkatársunk is csak otthonról dolgozhat. Ehhez minden szükséges eszközt biztosítunk nekik.

Nem féltek ebben az időszakban az új helyszínek nyitásától? Mit tapasztalnak, nyitottak a szakemberek az egyházi segítAz új telephelyek és tagintézmények előkészítési munkálatai ségnyújtásra, vagy fenntartással kezelik? körülbelül egy éve elkezdődtek, a vírus felbukkanásakor már Több helyszínünkön nyitottak, míg másutt egyfajta távolságjavában tartottak. Az elindításuk szükségét pedig mi sem tartást tapasztalunk. Úgy gondolom, hogy ennek az okát egyik mutatja jobban, mint hogy már augusztus végére szinte minhelyszínen sem a református háttérben kell keresni. Sokfelé az denütt teltházunk volt – habár mi azt gondoltuk, hogy csak a állami szféra szakmai munkájának kritikáját vagy konkurencikövetkező években érjük el a teljes áját vélik a mi tevékenységünkben. gyermeklétszámot. Szerintem ez rossz felfogás, hiszen KAPCSOLATFELVÉTEL annyira sok segítségre és támogaA Református Egységes Gyógypedagógiai Ezek szerint hatalmas igény van a tásra szoruló család van, hogy bőven Módszertani Intézmény munkatársaival a szolgálat honlapján – reformatusegymi. munkájukra. jut belőlük mind az állami, mind az reformatus.hu – keresztül, üzenetküldéssel Igen. Ezért gyarapodik a szolgálegyházi területre. Ha a gyermek van könnyen fel lehet venni a kapcsolatot. tatásaink és a helyszíneink, illetve a középpontban, és arra koncentráUgyanitt található az egyes telephelyek és munkatársaink száma is. Egy tanév lunk, hogy ő megkapja a szükséges tagintézmények elérhetősége is, és további alatt több mint százezer gyermek támogatást, akkor nem az a lényeg, információk, hírek is olvashatók az Egymi munkájáról. veszi igénybe valamelyik szolgáltahogy kihez fordul a család. tásunkat. Az említett gyors épületfelújítás Milyen további céljaik, terveik vannak? mellett miben változott még az életük a koronavírus-járvány Sikerrel pályáztunk az MRE óvodafejlesztési programjában alatt? Mire készülnek a szigorított intézkedések kapcsán? arra, hogy a miskolci tagintézményünkben SNI-s gyermekeMegvallom, a járványügyi veszélyhelyzet miatt mi is elég neket ellátó, ötcsoportos óvodát építsünk. Már el is kezdődtek a héz helyzetbe kerültünk – a vezetőkre, a döntéshozókra ez tervezési munkálatok. Erre azért vágyunk, mert a pedagógiai különösen is igaz. Az első hullámban talán annyival volt kön�szakszolgálat is helyet kapna az új épületben, a szolgálat jenyebb a helyzet, hogy egyértelmű és mindenkire egységesen lenlegi otthonául szolgáló ingatlanban pedig HRG-, azaz vízi vonatkozó szabályok születtek: mindenki átállt a digitális tanmozgásfejlesztő uszodát alakíthatnánk ki. Persze ennek megrendre. Mivel mi még soha nem csináltunk ilyet, ezért ebben valósítása még beletelik néhány évbe. A többi helyszínen is az esetben is az idővel küzdöttünk: néhány nap alatt kellett igény mutatkozik a továbblépésre: Kiskunhalason már szinte kitalálnunk, hogyan tudjuk továbbra is elérni a családokat. Az minden termünk foglalt, újabb és újabb jelentkezőink vannak. Egymi közössége – ezer munkatársról beszélünk – jól vizsgáMivel itt nincs SNI-s gyermekeket ellátó részlegünk, szeretzott: két hét alatt átálltunk az új rendszerre. Ez leginkább annénk ezt beindítani, mégpedig új, zöld beruházással kialakított nak köszönhető, hogy önálló, saját fejlesztésű digitális admiépületben. Halászteleken sincs még óvodai ellátás, így itt is nisztrációs rendszerünk van, amelyben kiválóan tudjuk követni szándékozunk ilyen intézményt létrehozni – ugyancsak zöld és segíteni a kollégák munkáját. A mostani, második hullám beruházással. Mivel sokan vannak, akiknek a környékén nincs jóval nagyobb nehézséget okoz. A köznevelési rendszer most az igényeiknek megfelelő intézmény, szeretnénk kollégiumot az elszigetelt bezárás vagy digitális tanrendre átállás folyamanyitni, ahol hétfőtől péntekig tartó szálláslehetőséggel ezektát éli. Ezért van olyan munkatársunk, aki például az általános nek a családoknak is segíthetnénk. Olyan tagintézményeink is iskolai ellátásban kontaktórákat tart, míg a középiskolai órákat vannak, ahol megfelelő hely vagy szakember hiányában még digitálisan vezeti. Ez a hibrid megoldás átszervezést igényel nem tudtuk elindítani a korai fejlesztést. Ebben is szeretnénk – arról nem is beszélve, hogy a kollégáink is ki vannak téve a előrelépni.  FOTÓ: SEBESTYÉN LÁSZLÓ fertőzésveszélynek. Beszereztük számukra a szükséges kéz10 Reformátusok Lapja

2020. november 22.


| AKTUÁLIS |

Hat év mérlege FEKE GYÖRGY

Törvényhozás, énekeskönyv- és stratégiaalkotás, valamint szimbolikus ügyek jellemezték leginkább a Magyarországi Református Egyház (MRE) XIV. Zsinatának munkáját. A november 18-i cikluszáró ülésre készülve összegyűjtöttük a 2015 és 2020 közötti ülésszakok fontosabb határozatait és történéseit.

Hat évvel ezelőtt, 2014. november 13-án, úrvacsorás istentisztelettel fejezte be munkáját az MRE XIII. Zsinata. Az új összetételű Zsinat 2015. február 25-én gyűlt össze először a budapesti zsinati székházban.

SZEMÉLYI ÜGYEK Egyházunk legfőbb döntéshozó testülete alakuló ülésén Bogárdi Szabó István dunamelléki püspököt választotta lelkészi elnökének, Huszár Pál dunántúli főgondnokot világi elnökének, helyetteseik pedig Fekete Károly tiszántúli püspök és Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok lettek. A százfős testületet még kétszer hívták össze abban az évben: az áprilisi ülésszakon Veres Lajos piliscsabai presbiter lett az új zsinati jogtanácsos, Gáborjáni Szabó Botond debreceni gyűjteményigazgató pedig az Országos Református Gyűjteményi Tanács elnöke, míg a novemberi ülésszak megerősítette Gér András zsinati tanácsosi megbízását. Korábban a Kálvin Kiadó, a Református Lelkészi Nyugdíjintézet, a Református Pedagógiai Intézet, a Református Missziói Központ és az Egységes Gyógypedagóiai Módszertani Intézmény igazgatóját, valamint a Reformátusok Lapja, a Confessio, a közmédia vallási rádió- és tévéműsorainak felelős szerkesztőjét is közvetlenül a Zsinat választotta egy-egy hatéves zsinati ciklus idejére. A 2015-ös törvénymódosítások azonban – az Elnökségi Tanács javaslata alapján eljáró – a Zsinati El-

nökség hatáskörébe utalták a már említett vezetők kinevezésének és visszahívásának jogát. Az egyházi tisztségviselők választása is több ponton változott: lehetővé tették, hogy a gyülekezeti gondnok lemondása vagy elhalálozása esetén a közösség új világi vezetőjének megválasztásáig ideiglenes gondnokot válasszon maga közül a presbitérium. Emellett a mostani tisztújításon az egyházmegyei és az egyházkerületi főjegyzőket a korábbi gyakorlattal ellentétben már nem az egyházmegyei közgyűléseken jelölték és nem a presbitériumok választják, hanem a január elsején hivatalba lépő egyházmegyei, illetve egyházkerületi elnökségek javasolnak maguknak helyetteseket, akikről az illetékes közgyűlés dönt majd. Módosították az egyes tisztségek betöltéséhez szükséges feltételeket, valamint kikötötték azt is, hogy egyházmegyei és egyházkerületi elnökségek esetében egy személy csupán egy tisztségre fogadhatja el a jelöltséget.

STRATÉGIAI KÉRDÉS AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS Ciklusterv nélkül kezdte meg hatéves munkáját, és az Egyházi Jövőkép Bizottság előző ciklus végére elkészült jelentését sem tárgyalta az új összetételű Zsinat, a református oktatás területén viszont folytatódott a stratégiai gondolkodás: 2016-ban ugyanis megkezdődött a református köznevelés-fejlesztési stratégia kidolgozása. Küldetésnyilatkozat és fejlesztési ter2020. november 22.

Reformátusok Lapja 11


| AKTUÁLIS |

vek megfogalmazása után 2019-ben el is kezdték megvalósítani a stratégia első ütemét. Jelenleg a református köznevelési intézményhálózat rendszerszintű fejlesztésére, az intézményvezetők szakmai támogatására, a keresztyén szellemiségű és korszerű módszertani és tananyagok készítésére, a református pedagógusok hivatásmodelljének kidolgozására, valamint a keresztyén nevelőtestületek támogatására koncentrálnak. Az állam is segítséget nyújt ehhez, egymilliárd forintot biztosított tananyagfejlesztésre, harmincmilliárdos támogatásából pedig hatvanhat református óvoda épülhet és újulhat meg országszerte.

TÖRVÉNYALKOTÁS Számos kisebb módosítása mellett két törvényt változtatott meg alapjaiban a XIV. Zsinat: előbb az MRE gazdálkodásáról szóló, majd az egyházunk lelkészeinek ellátásáról és Nyugdíj­ intézetéről szóló jogszabályt. A kizárólag hitéleti tevékenységet folytató egyházi jogi személyek számára lehetővé tették pénzügyeik egyszerűsített, ám az állami jogszabályokkal is összhangban lévő adminisztrációját. A könnyítés leginkább azokat a kis gyülekezeteket érinti, amelyek nem tartanak fenn intézményeket. Szigorodott viszont az egyházi alapítású, valamint a Zsinat hozzájárulásával a református elnevezést használó alapítványok működése és gazdálkodása. Pontosították a lelkészi nyugdíj-kiegészítés kiszámítását, változott a szolgálati idő számításának módja, ahogy a szociális ellátásokról szóló paragrafusok is. A reformáció emlékévében a kormány és az MRE megújította együttműködési megállapodását. 2019 végén a Zsinat az egyházi bíráskodásról szóló törvény mélyreható átalakításának kidolgozására is felhatalmazást adott a Jogi Bizottságnak, ám az egyházi bíróságok szervezeti átalakításáról, a jogi eljárások gyorsításáról és az egyháztagok fegyelmezésének kérdéséről szóló tervezetről leghamarabb a következő, XV. zsinati ciklusban tárgyalhatnak. Hozzáigazították viszont egyházunk törvényeit ebben a hat évben az Európai Unió új adatkezelési irányelveihez, megalkották egyházunk adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát, valamint az idén tavaszi kijárási korlátozások idején szerzett tapasztalatokra alapozva több rendelkezést is elfogadtak, hogy az egyház működése krízis idején is biztosított és hatékony legyen. Veszélyhelyzet esetén minden egyházi testületi szerv jogosult elektronikus kommunikációs eszköz igénybevételével is ülést tartani és döntést hozni. Emellett erre az időre az Elnökségi Tanács felhatalmazást kap, hogy az egyház zavartalan működésének biztosítása érdekében rendkívüli intézkedéseket hozzon egyes zsinati hatáskörbe tartozó kérdésekben. Hasonló módon járhatnának el az egyházkerületek elnökségei az egyházkerületi közgyűlések, az egyházmegyék elnökségei az egyházmegyei közgyűlések, valamint a gyülekezetek elnöksé12 Reformátusok Lapja

2020. november 22.

Nyilatkozatok

• 2015-ben közleményben emlékezett meg a Zsinat a száz

évvel azelőtti örmény népirtásról, amely alatt az Ottomán Birodalomban több mint másfél millió örményt gyilkoltak meg nemzeti és vallási hovatartozása miatt. Szintén ebben az évben a növekvő migrációs nyomásra reagálva adott ki közleményt a Generális Konvent Elnöksége, amelynek szövegét a Zsinat is elfogadta. 2016-ban a Zsinat állásfoglalást fogadott el a fogyatékossággal élő testvéreink befogadásáról, valamint csatlakozott a Reformáció gyermekei elnevezésű programhoz. A kárpátaljai kezdeményezés célja gyermekvállalásra buzdítani, illetve abban támogatni a családokat. Még ebben az esztendőben hálát adtak a skót misszionáriusok százhetvenöt éves magyarországi szolgálatáért, valamint hivatalosan is missziói egyházközségének ismerte el egyházunk a budapesti Skót Missziót. 2019-ben pedig a Zsinat megerősítette a 2004-ben elfogadott, a házasság, a család és a szexualitás kérdéseit tárgyaló állásfoglalását. Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójához közeledve ünnepi ülést tartott egyházunk Zsinata. A Dunamelléki Egyházkerület székházában tartott alkalmon református lelkészek, teológusok és gyülekezeti tagok helytállását idézték fel a kommunista diktatúra évtizedeiben, és egyházunk legfőbb döntéshozó testülete ünnepi nyilatkozatban kötelezte el magát a múlt értékeinek megbecsülése, valamint a forradalom értékeinek továbbadása mellett. Az ünnepségen jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánítását. Szintén úrvacsorás istentisztelettel és közös zsinati üléssel ünnepelte a reformáció ötszázadik évfordulóját az MRE és a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata 2017. október 13-án. Közös nyilatkozat elfogadása után elhelyezték a tiszteletadás és az emlékezés koszorúját a Reformációi Emlékparkban. A november 18-ra, szerda délelőtt 10 órára összehívott cikluszáró zsinati ülést a járványügyi előírásoknak megfelelően online tartják.

• • • • •


| AKTUÁLIS |

HATÁROKON ÁTÍVELŐ HAT ÉV A Magyar Református Egyház közös zsinatát az elmúlt hat évben kétszer hívták össze Debrecenbe: a reformáció 500. évében saját hitvalló közössége megalakulásának, vagyis a Második Helvét Hitvallás elfogadásának 450. évfordulójáért adott hálát a magyar reformátusság. A 2017. június 24-i ünnepségen hivatalossá tették a hitvallás új magyar fordítását, valamint a kanadai és a luxemburgi református diaszpóra is csatlakozott a határokon átívelő zsinati közösséghez. 2019. május 17-én pedig a Magyar Református Egyház tíz évvel korábbi létrejöttéért, valamint az azóta egyre szorosabb testvéri kötelék áldásaiért adtunk hálát, immár az amerikai Kálvin Egyházkerülettel kiegészülve.

gei a presbitériumok helyett. Viszont nem dönthetnek például személyi kérdésekről, valamint nem alkothatnak egyházi törvényeket sem.

VÁLTOZÁSOK A KÖZEGYHÁZBAN A 2015-ben kezdődött ciklusban is folytatódott a kommunista hatalom és egyházunk függőségi viszonyát feltáró kutatómunka, ám a Tényfeltáró Történész Bizottság tagjainak lemondása után 2019-ben egy másik tudományos műhely, a Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézete vállalta magára, hogy összegyűjti és feldolgozza a szocialista államrend egyházunkat érintő állambiztonsági tevékenységéről szóló levéltári forrásokat. A debreceni után Budapesten is református cigány szakkollégiumot alapított a Zsinat, a terjeszkedést elősegítendő pedig kettébontották a református nevelőszülői hálózatot debreceni központú kelet-magyarországi, illetve budapesti központú nyugat-magyarországi részre. Megszüntették viszont az egyes zsinati fenntartású intézmények mellett működő felügyelőbizottságokat, az intézmények pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzését külsős cégre bízták. Ebben a ciklusban egyaránt bővült a Zsinati Hivatal személyi állománya és feladatköre: az európai uniós pályázati források jobb kiaknázása érdekében Pályázati Irodát alakítottak ki, a lelkipásztorok továbbképzésének támogatására és életpályájának egységes nyilvántartására is új szervezeti egységet hoztak létre (Országos Lelkipásztori Intézet), valamint a hivatallal együttműködve megújították a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány működését. Emellett bővült két iroda jogköre is: az időközben Diakóniai Irodára átnevezett Szeretetszolgálati Iroda már önálló

gazdálkodási tevékenységet folytat, saját költségvetéssel rendelkezik és zárszámadást készít, valamint hozzá kerültek a zsinati alapítású szociális és gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi intézmények fenntartói jogai. Szintén önállóan, de a Zsinati Hivatallal hasonlóan szoros együttműködésben végzi feladatát az Oktatási Iroda is, amely a református köznevelési intézmények segítése mellett már a református hittanoktatás országos adminisztrációját és koordinálását is végzi.

ELFOGADTÁK AZ ÚJ ÉNEKESKÖNYVET Ebben a ciklusban új lendületet kapott a 2009 óta készülő új gyülekezeti énekeskönyv ügye: a Zsinat támogatta, hogy a Generális Konventen belül Liturgiai és Himnológiai Bizottság alakuljon, és az istentiszteleti liturgia szintén korábban kezdődött megújulásával összhangban készüljön az új énekeskönyv. Az alapelvek kidolgozása, két előkészítő kiadvány széleskörű kipróbálása, a könyvbe bekerülő énekanyag kiválogatása, rendszerezése után a kéziratot 2019 őszén fogadták el a zsinati tagok. Több határon túli református egyház jelezte már, hogy a jövőben szintén ezt az énekeskönyvet tervezi használni. A szövegek és a dallamok javítását követően megkezdődött a kiadvány tördelése, ezzel egyidejűleg készül a válogatás digitális verziója, valamint felmerült a gyülekezeti kántorok szolgálatát segítő korálkönyv és az ifjúsági munkában használatos akkordos változat készítése is. A kézirat összesen százhetvennégy új éneket tartalmaz, ugyanakkor megőrzi a jelenleg használatos énekeskönyv lényeges részét, így ös�szesen hatszázharmincöt ének juthat el a gyülekezetekhez. A rugalmas rendezési elv lehetővé teszi a későbbi bővítést is – átszámozás nélkül.

SZIMBOLIKUS ÜGYEK A törvényalkotó munka mellett szimbolikus események és helyszínek kísérték végig az elmúlt hat évet: a jubiláló társadalmi missziók köszöntése, valamint a zsinati alapítású teológiai, pedagógiai és diakóniai díjak évenkénti átadásán túl több nyilatkozatot is kiadtak, illetve emlékülést is szerveztek a XIV. zsinati ciklusban.  FOTÓ: KALOCSAI RICHÁRD 2020. november 22.

Reformátusok Lapja 13


| AKTUÁLIS |

Nincs érintés, de van vigasztalás FEKETE ZSUZSA

A járványhelyzetben is ott állnak betegek mellett a református kórházlelkészek, bár sokszor alternatív utakat kell találniuk, hiszen a koronavírussal fertőzöttekhez csak kevés esetben jutnak be. Gál Judit, a református Kórházmisszió vezetője azt mondja: több kollégájával együtt akár reggeltől estig is a fertőző osztályon vigasztalnák a betegeket, ha erre engedélyt kapnának, hiszen minden eddiginél nagyobb szükség van a lelki segítség nyújtására. A családok ugyan igényelnék, hogy a lelkészek ott lehessenek a haldoklók mellett, de erre sincs mindig lehetőség.

A koronavírus-járvány második hulláma nem mindennapi terheket ró az országra. Sokan félnek, mert a vírus válogatás nélkül szedi áldozatait, emberek halnak meg, és családok omlanak össze. Az egészségügyi dolgozók a végletekig kimerültek. Ebben a szorongató helyzetben kell támogatást nyújtania a Magyarországi Református Egyház harmincnyolc kórházlelkészének a frontvonalon. – A normál kórházakban a biztonsági előírásokat betartva, maszkban, kesztyűben bemehetnek a betegekhez a lelkészek, bár a közvetlen érintést mellőzni kell – mondja Gál Judit kórházlelkész. Megszűntek viszont a kórházi istentiszteletek, mert a fertőzésveszély miatt nem lehet egy térbe összehívni az embereket, így legfeljebb kórtermi áhítatokat tarthatnak. Ahová nem jutnak be személyesen, oda is megpróbálnak alternatív utakat találni, hogy minden beteghez eljuthasson az evangélium vigasztaló szava – igés lapokat, igehirdetéseket küldenek a kórtermekbe. – A járványkórházakban és a covidos részlegeken természetesen még nagyobb a szigorúság – folytatja Gál Judit és hozzáfűzi: – Bár a hitéleti támogatás biztosítására miniszteri felhatalmazásunk van, sajnos sokszor azt sem tehetjük meg, amire az engedélyünk szól, mert a gyakorlatban ez nem mindig működik. Ebben semmilyen rosszindulat nincs, ugyanis a kórházi vezetők együttműködőek, de a lehetőségei végén járó, kimerült egészségügyi személyzet képtelen a betegek lelki igényeire is figyelni. Több kórházlelkész is nyitott arra, hogy tetőtől talpig 14 Reformátusok Lapja

2020. november 22.

beöltözve bemenjen a betegekhez, de a védőfelszerelés nagyon drága. – Ha bemegyünk egy osztályra, a másikba már nem mehetünk át ugyanabban a ruhában. Egy-egy betegnél nagyjából negyedórát tölthetünk, és utána ki kell dobni a teljes ruházatot. Annyi védőruhára és átöltözésre lenne szükség, amennyi a jelenlegi helyzetben megoldhatatlannak látszik. Felvetődött, hogy szerezzünk be védőfelszerelést, ezt meg is szerveznénk, de ez újabb plusz feladatot róna a kórházra. Olyan helyzettel is találkoztunk, ahol beengednék a lelkészt egy alkalomra a kórterembe, azzal a feltétellel, hogy ez után két hét karanténba kell mennie, de ezt értelemszerűen nem tudjuk vállalni. Számos helyen áttértünk a telefonos kapcsolattartásra és lelkigondozásra. Azonban azoknál, akik lélegeztetőgépen vannak, erre sincs lehetőség – mutat rá Gál Judit. A kórházmisszió vezetője elmondta: az egészségügyi szakdolgozók támogatásában is próbálnak segíteni. A közösségi médiában hoztak létre csoportokat, ilyen online közösség működik például Gyulán, Esztergomban, Vácon, Debrecenben, Kisvárdán és Budapesten, a református Bethesda Gyermekkórházban. Gál Judit azt mondja: Jézus hitet, jelenlétet és kitartást kíván az embertől, a lelkészek pedig saját egészségüket nem féltve vigasztalják a betegeket és az egészségügyi dolgozókat a kórházban, mert most erre van a legnagyobb szükség.  FOTÓ: HAON.HU, SEBESTYÉN LÁSZLÓ

A Kórházmisszió elérhetőségei: +36-1-271-0498; +36-30-6765607; korhazmisszio@rmk.hu


| CSENDES PERCEK |

KARSAY ESZTER

A rend és rendszer békeidőben is fontos része az ember életének, hogy ne kelljen mindennap újra kitalálni, hogy mit és mikor tegyen, mi hol van, minek van itt az ideje. A természet közelségében élő ember életét meghatározta a nappalok és éjszakák, valamint az évszakok váltakozása, az ifjúkor és az időskor elődöktől áthagyományozott feladata. A természettől elszakadva azonban kiestünk ebből, és újfajta ritmust próbálunk kialakítani, mert a rend kell, anélkül káoszba és zűrzavarba hullunk. Háborúban, tűzben, árvízben vagy balesetben különösen lényeges a mentéshez a rend. Nem lehet rábízni az egyes emberre, hogy ki-ki a maga jó szándéka és szabadsága, ötlete alapján viselkedjen, tegye, amit tud. Kellenek vezetők, akik összehangolják az információkat, átlátják a veszély mértékét, és irányítják a mentési műveleteket. Most, a világjárvány idején is rendet kellett kialakítani. Az operatív törzs naponta összeül tanácskozni, hogy közvetlenül irányítsa az életünket, rendeleteket hoznak, amelyeknek betartásáról a rend őrei gondoskodnak, hogy ne veszélyeztessük a magunk és mások életét. Pál apostol intése a zsarnok Néró császár Rómájában hangzik el: „Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe” (Róm 13,1–2.) Az eredeti szó a „hüpo” prepozícióval pontosan úgy fordítható, hogy a felsőbbség nem Istentől vagy Istenből, hanem Isten által rendeltetett. A keresztyén ember Isten uralma alatt él, és szabad arra, hogy az Isten által kapott felsőbbséget, „társadalmi-politikai hatalmat az Istentől kívánt, az emberi együttélést szabályozó rend egyik eszközének lássa” – írja Bolyki János. Az apostol bátorító és buzdító célzattal intette józan belátásra és érett magatartásra a római gyülekezetet. Hasonló intést hoz Titusz levele: „Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat az uralkodóknak és a felsőbbségnek: engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértők, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt.” (Tit 3,1–2) Ha Isten kezéből vesszük a világi és egyházi vezetőket és elöljárókat, akkor imádkozzunk értük (1Tim 2,1–2), hogy Isten Lelke vezesse őket bölcs döntésekre. Magunkért is könyörögjünk, hogy felismerjük: most annak van itt az ideje, hogy önként és szabadon igazodjunk hozzájuk, és ne pazaroljuk erőinket szükségtelen ellenállásra. 

IMÁDKOZZUNK!

A templomajtókat újra bezárjuk. Annyiszor kellett már a történelem során elrejtőzni a te népednek a külső támadások elől, óvva a ránk bízottak életét! Annyiszor készítettünk erős zárat, lakatot, katakombát, remélve, hogy hamarosan eljön a szabadulás pillanata. Most is így vagyunk, Urunk. Kezünk imádságra kulcsolódik, és eléd visszük bizonytalan gyülekezeteinket, új utakra kényszerülő lelkészeinket és mindazokat, akik hittel tekintenek rád. Köszönjük, hogy még ebben a szorult helyzetben is nyugalom lehet a szívünkben, és tőled kapott örömmel vallhatjuk: a te igéd nincs bilincsbe verve, nincs olyan bezárt ajtó, amely előtted akadály lenne! Mert te a feltámadás bizonyságával vagy velünk, és azt mondod: „Békesség nektek!” Add, hogy jelenléted most is erőforrás lehessen számunkra! Ámen.  HAJDÚNÉ TÓTH LÍVIA

A HETI BIBLIAI RÉSZHEZ

Kerüld a felesleges vitákat Pál apostol tudta, hogy Titusz nem könnyű helyen szolgál Kréta szigetén, ezért a levelében ezt írja: „De kerüld az ostoba vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodásokat és a törvényeskedő harcokat, mert ezek haszontalanok és hiábavalók.” (Tit 3,9) A keresztyénség fokozatosan vált külön a zsidóságtól. Ott is voltak, akik még ragaszkodtak a mózesi törvényekhez. A zsidók számontartották a származásukat, mert a jeruzsálemi templomban minden nemzetségnek más feladta volt. Ennek azonban a templomtól messze, egy távoli szigeten már nem sok értelme volt. Olyan, mintha ma a politikában valaki arra hivatkozna, hogy az ősei Rákóczit támogatták, vagy a gyülekezetben arra hivatkozva várna valaki több tiszteletet, hogy az egyik nagyapja híres igehirdető vagy templomépítő gondnok volt. A görög világban nagy hatása volt a filozófusoknak, főleg Epikurosz volt ismert, aki az élet okos élvezetét hirdette életszabályként. Ma is sokszor megterhelik a közéletet, a híreket olyan viták, amelyek egyes kisebb csoportoknak – legtöbbször az emberi jogokra hivatkozva – fontosak. Több nyugati egyház engedményeket tett a melegházasság kérdésében abban bízva, hogy ezzel bizonyos emberek megtarthatók az egyházban. De számításuk nem vált be, sokfelé bezárják a templomokat. Nem lenne jó ugyanezt a hibát elkövetni. Az emberi jogok fontosak, de az egyház küldetése több annál, mint hogy az emberi jogok gyakorlóterepe legyen. Csak úgy tudunk só és világosság lenni, ha Urunk akaratát követve élünk. A felesleges vitákat elkerülve vannak fontos feladataink gyülekezeti és zsinati szinten is: az Ige hirdetése, az igehirdetők megbecsülése, az Igének való engedelmesség, a Krisztus útján való járás és a szüntelen megújulás munkálása.  GYŐRI ISTVÁN 2020. november 22.

Reformátusok Lapja 15


| REFORMÁTUS ÉLET |

Hálaadás az imateremért HEGEDŰS BENCE

Kocsiszínből lett imaterme a Kiszombor-Maroslelei Református Missziói Egyházközségnek Maroslelén, de a kormányzati támogatásból jutott foglalkoztatószobára és új mosdóra is. Hamarosan a tető felújításába kezdenek bele, de igazán annak örülnének, ha kilencvenéves harangjuk is elfoglalhatná méltó helyét a közösség lelki otthonában. A gyülekezetbe még az online istentiszteletek újbóli bevezetése előtt látogattunk el.

A Szegedhez közeli Maroslelén közel száz éve létezik református közösség, amely a kiszombori gyülekezettel alkot egy missziói egyházközséget. A 2011-es népszámláláskor a kétezer lakosú település több mint kilenc százaléka vallotta magát reformátusnak, viszont a Kiszombor-Maroslelei Református Missziói Egyházközség választói névjegyzékében a két településről összesen ötven fő szerepel. A kis gyülekezet önállóan és alapítványával is folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, és igyekszik addig nyújtózkodni, ameddig a takaró ér. Nemrég fejeződött be a rég várt imaterem kialakítása, hamarosan pedig a tető többi része is megújulhat

A GYÜLEKEZET – Amikor ideérkeztem, még két külön presbitérium volt. De mivel egy gyülekezet vagyunk kiszomboriak és marosleleiek, egy a lelkész, és közös a költségvetés is, azt a jogi javaslatot kaptuk, hogy egy presbitérium szükséges – mondja Matosné Bokor Anikó, aki hét év szegedi kórházlelkészi szolgálat után 2017-ben lett a Kiszombor-Maroslelei Református Missziói Egyházközség missziói lelkésze. – A mostani presbitérium hattagú, három presbiter és a gondnok kiszombori, ketten pedig marosleleiek. Ez az arány jellemzi amúgy a gyülekezetet is – teszi hozzá a lelkész, 16 Reformátusok Lapja

2020. november 22.

akivel a maroslelei imateremben beszélgetünk egy vasárnapi istentisztelet után. – Lehettünk volna többen is, de a koronavírus miatt néhányan inkább otthon maradnak – mondja kissé szomorkodva Matosné Bokor Anikó amiatt, hogy csak néhány fő volt jelen az alkalmon. Matematikatanárként dolgozó férje siet segítségére: – Amíg nem volt járványhelyzet, addig közel húsz ember volt az istentiszteleteken a két helyen vasárnaponként. Melyik gyülekezet mondhatja el, hogy a választói névjegyzékben szereplők negyven százaléka rendszeresen részt vesz a vasárnapi alkalmakon? – teszi fel a humorba ágyazott költői kérdést Matos Zoltán. A gyülekezet összetétele az országos átlagra jellemző: főként nyugdíjasok alkotják, de számottevő az aktív korúak aránya, és kicsi, de növekvő hányadot képviselnek a fiatal, gyermekes családok, valamint évről évre többen jelentkeznek hittanra.

ÖRÖMTELI GYARAPODÁS Maroslele és Kiszombor is remek helyen fekszik: előbbi Szeged vonzáskörzetében, míg utóbbi Makóhoz közel, így mindkét településre egyre többen költöznek ki. – Amikor elkezdtük a szolgálatot, meghirdettük, hogy lehet csatlakozni a gyülekezethez, és voltak, akik így is tettek – mondja a lelkész. A lehetőséget


| REFORMÁTUS ÉLET |

többen megragadták, és azóta a gyermekkonfirmáció mellett szinte minden évben egy-két felnőtt is bizonyságot tesz hitéről, és csatlakozik a gyülekezethez. – A tavasszal elmaradt konfirmációt most augusztusban pótoltuk, bár még nem az új helyen, Maroslelén. Nagy öröm volt, hogy az egyik hittanos diákkal, akivel a tanév során készültünk, az édesanyja is együtt konfirmált – mondja Matosné Bokor Anikó. – Kiszomboron és Maroslelén az is jellemző, hogy akik korábban kapcsolatban voltak az egyházzal, de valami miatt elmaradtak az elmúlt években, most újra elkezdtek járni a gyülekezetbe.

„Kiszomboron és Maroslelén az is jellemző, hogy akik korábban kapcsolatban voltak az egyházzal, de valami miatt elmaradtak az elmúlt években, most újra elkezdtek járni a gyülekezetbe.” (Matosné Bokor Anikó) KÖZÖSSÉGBE VÁGYVA A koronavírus-járvány valóban alaposan visszavetette a gyülekezeti életet. Március után elmaradtak a rétegalkalmak, a nagy családi napok, gyülekezeti kirándulások. Az eredeti egy hét helyett csak három napra sikerült megszervezni a nyári napközis gyerektábort, amelyet gyülekezeti kirándulás koronázott. – Korábban a két gyülekezetrésszel közösen vettünk részt például Berekfürdőn tartott békési és csongrádi egyházmegyei csendeshéten, vagy a Békés-Bánáti Református Találkozón, hangsúlyozva, hogy bár két településen élünk, de a gyülekezetünk egy. Idén ezek az alkalmak elmaradtak, viszont amikor a hívek megtudták, hogy a gyerekekkel a rövidített nyári tábor lezárásaként Szarvasra kirándulunk, megkérdezték, hogy jöhetnének-e ők is. Előző évben a kiszombori katolikus gyülekezettel egy autóbuszban, közösen mentünk kirándulni. Most a kiszombor-maroslelei reformátusok önállóan megtöltötték a nagy buszt – mondja örömmel Matosné Bokor Anikó, és hozzáteszi: – Ki volt éhezve a gyülekezet apraja-nagyja a közösségre.

ÖKUMENIKUS KAPCSOLATOK – Rendkívül jó a kapcsolatunk a katolikus testvéreinkkel – árulja el a lelkész, és ezt Matos Zoltán két példával is alátámasztja: – Tavaly Maroslelén közös karácsonyi istentiszteleten vettek részt a katolikusok és a reformátusok. A hittanos gyerekeknek közös műsort tanítottunk be, szentestén pedig ott volt egész Maroslele a katolikus templomban. – Én prédikáltam, majd megtekintettük a misét – fűzi hozzá Matosné Bokor Anikó. – Az istentisztelet előtt kézműves szakkört is tartottunk itt, a gyülekezeti házban, ahol a harminc kisgyerek együtt készítette el magának az angyalruhákat és a mécsestartókat, majd másnap együtt énekelve vonultak be a templomba. Isten kegyelméből szép volt az az alkalom is. – Szintén a múlt évben kezdtünk el ökumenikus egyházzenei napokat szervezni Kiszomboron. Október 31-én a reformációra 2020. november 22.

Reformátusok Lapja 17


| REFORMÁTUS ÉLET |

emlékezve zenés istentiszteletet tartottunk, amelyre eljöttek a katolikus testvéreink is, és ez nagy szó. November elsején, mindenszentekkor pedig a katolikus templomban folytatódott az esemény, ahol mi, reformátusok voltunk a vendégek. Végül halottak napján, kint, a ravatalozó előtt ért véget zenés áhítattal, amelyen szintén együtt énekeltünk – foglalja össze a kezdeményezést Matos Zoltán. – Az egyházzenei napok nem titkolt célja volt hirdetni, hogy nekünk nem halloweenünk van, hanem reformációnk, mindenszentek ünnepe és halottak napja. Nekünk vannak saját ünnepeink – hangsúlyozza a lelkész, majd hozzáteszi, hogy a vírushelyzet miatt idén a zenés programsorozat elmaradt.

KOCSISZÍNBŐL IMATEREM Beszélgetésünk közben az új imateremre terelődik a szó. A világos, közel negyvenfős termet szeptember végén adták át, a kialakítására tizenhat és fél millió forintot nyert az egyházközség a Magyar Falu Programban. A lelkész és férje egyszerre mosolyodik el, amikor megjegyezzük, hogy igen csinosra sikerült a felújítás. – Az alapoktól kezdve mindent fel kellett újítani – mondja Matos Zoltán. – Ez betonalap nélküli kocsiszín volt, omladozó, aládúcolt tetővel és vályogfallal, a szintén ebből a támogatásból felújított foglalkoztatószobát a korábbi tulajdonosok istállóként használták – részletezi. A pályázati pénzből még új mosdót is sikerült kialakítaniuk a nyolcvanéves családi házban, amelynek az egyik nagy szobájában tartották eddig az alkalmakat. A felújítási munkálatokból a gyülekezet is kivette a részét. – Amikor megtudtuk, hogy „A múlt évben kezdtünk el ökumenikus nyertünk a pályázaton, és lesz egyházzenei napokat szervezni Kiszomboron. felújítás, akkor összejöttünk itt, Október 31-én a reformációra emlékezve a gyülekezeti háznál – Annyian voltunk, hogy láncot alkottunk, zenés istentiszteletet tartottunk, amelyre és úgy adogattuk ki a felvert eljöttek a katolikus testvéreink is, és ez nagy szó.” téglát, amely a mostani foglal(Matos Zoltán) koztatóhelyiség padozata volt. Szinte nem is munkának fogtuk fel, mert annyira jó közösség jött össze – emlékezik vissza a gyülekezet egyik presbitere, Horváth Illésné Jolika néni. – Az egyik idős nénit például úgy kellett megkérni, hogy néha kicsit pihenjen meg – teszi hozzá mosolyogva Matosné Bokor Anikó. A munkák 2019 őszén kezdődtek, és nagyjából egy évig tartottak. Szeptember 27-én volt az elkészülésért tartott hálaadó istentisztelet, amelyen Juhász András, a Csongrádi Református Egyházmegye esperese hirdetett Igét. A hálaadó istentiszteleten olyan sokan részt vettek, hogy még az udvaron is álltak a gyülekezet tagjai. – Régi álmunk volt ez az imaterem. Berekfürdőn is külön imában kértük, hogy sikerüljön megépíteni. Isten pedig meghallgatta a kérésünket – mondja Joli néni, aki szerint az eddig használt 18 Reformátusok Lapja

2020. november 22.


| REFORMÁTUS ÉLET |

szoba igen szűkös volt, főleg ha gyerekek is jöttek az alkalmakra, vagy ha közös rendezvényük volt a kiszombori gyülekezetrésszel.

TÖBB LÁBON ÁLLVA A Magyar Falu Programban elnyert támogatás már nem fedezte az imaterem berendezését, így azt egy másik nyertes pályázatból sikerült megoldani, amelyre nem az egyházközség, hanem a Kiszombor-Maroslelei Egyházközségért Alapítvány pályázott. – Amikor idejöttünk, azt láttuk, hogy az egyházközség igen gyengén áll anyagilag, ezért igyekeztünk több lábra állítani. Az egyik láb lett az alapítvány, hiszen külön vannak pályázatok önkormányzatoknak, egyházközségeknek és alapítványoknak is – mondja „Régi álmunk volt ez az imaterem. Matos Zoltán, az alapítvány kuratóriumának tagja. – Százhúszezer forintos alaptőkével Berekfürdőn is külön imában kértük, indultunk, a bíróságra 2017 decemberében hogy sikerüljön megépíteni. adtuk be a szükséges papírokat, 2018-ban Isten pedig meghallgatta a kérésünket.” már tudtuk támogatni a gyülekezet berekfürdői részvételét. Igaz, arra majdnem (Horváth Illésné) elment az alaptőkénk, de hasznos cél volt. Hittük, hogy úgy van, ahogy a dicséretben: „...mindent, mit adtál, Krisztus visszaad.” Így is történt. Még abban az évben a kiszomboriak a faluban úgy döntöttek, hogy jótékonysági estet tartanak az egyházi alapítvány támogatására. – Százharmincezer forint bevételünk lett belőle, valóban visszajött az alaptőke összege. A következő évben adtunk be pályázatot működésre, abból tudtunk székeket, egyéb bútorokat venni, amelyek itt, az imateremben vannak. Tegnapelőtt pedig arról kaptunk értesítést, hogy a tetőfelújításra beadott pályázatunk is nyert, hatmillió forintot fordíthatunk majd rá – sorolja az alapítványi híreket Matos Zoltán. – Jövőre már az egy százalékokat is tudjuk majd fogadni – fűzi hozzá.

NEM MONDTAK LE A HARANGRÓL Mint ahogy a bevezetőben is írtuk, közel száz éve már, hogy aktív református gyülekezet él Maroslelén. Ennek egyik bizonyítéka a Hunyadi utcában álló egykori iskolaépület, amelynek tetején hatszögletű harangtorony tör az ég felé, rajta a reformátusok jelképével, a csillaggal. Az épületben évtizedeken keresztül református iskola működött, iskolaidőn kívül pedig imateremként használták azt. A világháború után államosították, de utána is tartottak ott református alkalmakat. Az épület ma önkormányzati tulajdonban van. Különlegessége, hogy a kis harangtoronyban a mai napig ott van a gyülekezet kétszázöt kilós harangja, amelyet 1937-ben készített Szlezák Rafael harangöntő mester. Végül az épületről igen, de a harangról nem mondtak le. – Egy évig még érvényes építési engedélyünk van a harangtoronyra, ám erre most nem sikerült támogatást szereznünk. Így a harangot nem hozhattuk el, de fontos témája az imádságainknak – árulja el a gyülekezet egyik vágyát Matosné Bokor Anikó.  FOTÓ: KALOCSAI RICHÁRD

2020. november 22.

Reformátusok Lapja 19


| RE-KONSTRUKCIÓ |

Vigasztalás Nem tudom, hogy amikor ez az írás megjelenik, hol fog tartani a napi azonosított fertőzöttek, valamint az elhunytak száma. Ma, 15-én, jóval négyezer fölötti fertőzöttről és több mint száz elhunytról szólnak a hírek. Leállt szinte minden, a templomok is „bezártak”. Elég riasztó, hogy nem tudjuk, meddig kúsznak fel a számok, és mi lesz ennek az egésznek a kimenetele. Ami pedig még félelmetesebb: senki sem tudja, személyes történetét hogyan érinti ez a járvány. Ki ússza meg és ki nem. Az egyik meghal, a másik életben marad.

„A vírus és a nyomában kialakuló általános bizonytalanság valójában csak nyilvánvalóvá teszi az emberi lét mindenkori nyomorúságát, a világ általános elesettségét és azt a kétségbeejtő helyzetet, amelyben az ember mindig is volt, van.” Ilyenkor aztán nagy nyomás nehezedik az egyházakra is, hogy mondjanak valami vigasztalót. Ez bennem vegyes reakciókat vált ki, mert úgy tünteti fel az egyház által mindig is tolmácsolt vigasztaló üzenetet, az evangéliumot, mint valamiféle pirulát: ha nagy a baj, vegyél be egyet. Holott az ember mindig vigasztalásra szorul. Amikor nincs ilyen kézzelfogható fenyegetettség, hajlamos arra, hogy korlátolt módon biztonságban érezze magát. Nem véletlen, hogy a jólét elbutít, érzéketlenné tesz, és elhiteti, hogy ez a szépen kisminkelt világ maga az örökkévalóság. Aztán amikor jön a baj, egészen pontosan: a halál, gyorsan kellene valami vigasztaló. Ha magyarázatot kellene adnom arra, hogy Isten miért hozta ránk ezt a vírust, akkor a válaszom ez lenne: azért, hogy kizökkentse a mai embert hamis biztonságérzetéből. Kétségtelen ugyanis, hogy világunk a maga technikai csodáival, a viszonylag jól megszervezett társadalmaival úgy működik, mint valamiféle búra, amely lezárja a gondolkodás tereit, és képes elhitetni, hogy az ember már-már mindenható. Meg tudja oldani az emberi lét alapvető problémáit. Nos, semmi sincs megoldva. Az ember maradt az, aki mindig is volt. A helyzet tehát az, hogy az ember mindig vigasztalásra szorul, még akkor is, ha a modern fogyasztói kultúra képes azt a tömegillúziót legyártani, hogy minden rendben van. A vírus 20 Reformátusok Lapja

2020. november 22.

KÖNTÖS LÁSZLÓ

és a nyomában kialakuló általános bizonytalanság valójában csak nyilvánvalóvá teszi az emberi lét mindenkori nyomorúságát, a világ általános elesettségét és azt a kétségbeejtő helyzetet, amelyben az ember mindig is volt, van. Természetesen nem akarom mostani nehéz helyzetünket elbagatellizálni. Reméljük, hogy hamarosan sikerül legyőzni a vírust, a lehető legkevesebb áldozattal. De tovább kell lépni. Mert ha a vírust ártalmatlanná tesszük, már senki sem fog meghalni? Mit lehet szembehelyezni azzal a kétségbeejtő emberi léthelyzettel, amelyet a járvány olyan érzékelhetően a közelünkbe hoz? Mi legyen a vigasztalás? A vigasztalásnak olyan üzenetnek kell lennie, amely túlmutat az esetlegességeken, a véletleneken, a szerencsén, és az emberi lét általánosan kétségbeejtő helyzetére úgy ad választ, hogy kiemeli az embert mindenkori kiszolgáltatottságának nyomasztó súlya alól. Ha a vigasztalás csak annyi, hogy „ne aggódj, meg fogod úszni”, akkor ez lehet pillanatnyi vigasz – csak az a baj vele, hogy nem feltétlenül igaz. Lehet, hogy nem fogod megúszni. Lehet, hogy én sem fogom megúszni. Akkor tehát mi van? A vírustól függetlenül a valódi vigasztalás az, hogy lemondva hamis biztonságérzetünkről, szembenézve kétségbeejtő helyzetünkkel életünk egészét Isten valóságának részeként láthatjuk. A Heidelbergi Káté első kérdése („Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?”) azért örök érvényű, mert egyúttal állítás is arról, hogy mi az örök emberi kérdés. A kérdés az, hogy az önmagában vett emberi lét kilátástalanságában van-e egyáltalán valami, ami végső vigasztalást nyújthat. És a válasz: „Az, hogy testestől-lelkestől – akár élek, akár halok – nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért Szentlelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek.” Na, ez a vigasztalás.


| GONDOLATOK |

ABLONCZY BÁLINT

A csodálatos év

A szerző újságíró, a Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének munkatársa

ILLUSZTRÁCIÓ: KAPÁS CSILLA

Annus mirabilis, csodálatos év – így is nevezik 1989-et, a kommunista diktatúrák összeomlásának esztendejét. Valódi – igaz, még félszabad – választások Lengyelországban, a pártállam megdöntése Csehszlovákiában, kerekasztal-tárgyalások, Nagy Imre újratemetése és a köztársaság kikiáltása Magyarországon, Nicolae Ceaușescu diktatúrájának összeomlása Romániában – csak úgy sorjáztak a korábban elképzelhetetlen események e legendás 1989-ben. Az esztendő máig legtöbbet felidézett, a diktatúrák bukásának közös jelképévé is emelkedett mozzanata volt a berlini fal leomlása, amelynek évfordulójára múlt héten, november

9-én emlékeztünk. Van abban valami sorsszerű, hogy a hidegháborút Winston Churchill „vasfüggönyt” emlegető nevezetes 1946-os fultoni beszédétől a berlini fal 1989-es leomlásáig szokás számítani. A korszak kezdetét és végét népeket, országokat, Nyugatot és Keletet metaforikusan és valóságosan is elválasztó akadályok jelölték meg. A hidegháború alatt ezeket az akadályokat nem volt egyszerű átlépni, különösen azoknak, akik hitsorsosaikkal akarták újraszőni az erőszakkal elszakított szálakat. Közéjük tartozott Hebe Kohlbrugge, aki a holland történelmi református egyház egyik diakóniai vezetőjeként évtizedeken keresztül a vasfüggöny mögé szorult közép-kelet-európai protestánsok talán legfontosabb támogatója volt – meg nem énekelt hőse a hidegháború alatti református szolidaritásnak. Magyarországon és Erdélyben még sokan emlé-

keznek a kommunista diktatúra idején a gyülekezeteknek anyagi-lelki segítséget nyújtó derék holland kálvinistákra. Közülük volt az egyik legkiemelkedőbb a 2016-ban százkét éves korában elhunyt Kohlbrugge asszony, aki törékeny, de energikus karmesterként irányította a keletnémet, csehszlovák, magyarországi és romániai magyar reformátusokat támogató hollandiai hálózatokat. Fáradhatatlanul járta a „béketábor” országait, kollaboráns egyházi vezetéssel és kelletlen állami apparatcsikokkal alkudozva, nekik néha hízelegve érte el céljait: nehéz sorsú lelkészcsaládok támogatását, gyülekezeti építkezések engedélyeztetését, könyvek és hitmélyítő iratok eljuttatását. Döntő szerepe volt a diákcserék kiépítésében is. A szocialista országokból származó teológusok hollandiai fogadásáért cserébe németalföldi hallgatók tanulhattak például a kolozsvári vagy a prágai teológián. A kiépülő személyes kapcsolatok, barátságok mind-mind egy kis lyukat jelentettek a hetvenes-nyolcvanas években még rendíthetetlennek látszó falakon. Hebe Kohlbrugge meg is fizette elszántsága árát: a gyanakvó szocialista hatóságok követték, megfigyelték, Csehszlovákiából és Magyarországról ki is tiltották. De hazájában sem volt mindig egyszerű a helyzete. A ros�szul értelmezett idealizmusból a szocializmusra inkább rokonszenvvel tekintő holland egyháziak sokszor nem értették a közép-kelet-európai valóságot. Hebe Kohlbruggét és társait mindez nem tántorította el, tették, amit és ahogy lehetett – anélkül, hogy remélhették volna a „nyugati” és „keleti” reformátusok közé mesterségesen emelt falak leomlását. Csodálatos kegyelem, hogy ez mégis megtörtént. Kohlbrugge így látta szerepét a rendszerváltás után a kolozsvári teológia díszdoktori címének odaítélésekor: „Először is szögezzük le egyszerűen: amit tettünk, sem dicséretet, sem csodálatot nem érdemel, mert csak az történt, amit az 1Kor 12-ben így olvasunk: a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test. Ha pedig a test egy, akkor mi, a tagok pedig egy Lélek által hozzá tartozunk, ugyanis egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, és akkor egyszerűen összetartozunk (…), és ezért, ha mi közétek mentünk, ez nem valamiféle szeretetszolgálatból történt, hanem egyszerűen azért, mert egymáshoz tartozunk.”  2020. november 22.

Reformátusok Lapja 21


| GYÜLEKEZETEINK |

FIZESSEN ELŐ

hetilapunkra!

Hűséges szárnyak

LXIV. ÉVFOLYAM,

47. SZÁM, 2020. NOVEMBER 22. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA

LAPJA

REFORMÁTUSOK

Gyakran gyönyörködött a fecskékben, és mindig meghatódott attól a gondolattól, hogy ezek a kis madárkák képesek átrepülni a tengert is azért, hogy Afrikában kitelelhessenek, és azután a fészkükbe hazatérhessenek. Mert a hűséges szárnyak átröpítenek minden mélység felett, és hazasegítenek abba a fészekbe, amely csak a miénk. A galamboktól kissé idegenkedett gyerekkorától fogva, mégis megbámulta őket, amikor a földvári hídról fölröppenve közös szárnyalásba kezdtek. Maga is érezte azt az örömöt és boldogságot, amikor a láthatatlan szárnyak fölemelték és a magasba röpítették. Ám az évek szálltak, és azt vette észre, hogy a szárnyai elfáradtak, a lelkes szárnyalások lassan elmaradtak. Hűtlenek lettek hozzám a szárnyaim, gondolta keserűen. Innentől kezdve egyre szürkébbek lettek a hétköznapok, már nem tudott igazán lelkesedni. Sebaj, szárnyak nélkül is lehet élni – vigasztalta magát olyankor, amikor nehéznek érezte a lelkét. Aki kenyere javát megette, az már ne az égben, hanem a földön járjon. Szerencsére maga se hitte, amit gondolt, és a szárnyairól igazából nem is akart lemondani. Annál is kevésbé, mert a Mindenható az alábbi történettel üzente neki, hogy az életben nem hanyagolható el a szárnyunk. Az történt ugyanis, hogy egy reggel furcsa zajokra ébredt a család. A lárma a kályha felől hangzott. Az ütemes zajt mintha egy verdeső madár okozta volna. A képtelenségnek tűnő elképzelés, hogy a kéménybe beleesett egy kismadár, beigazolódni látszott. Nem volt mit tenni, a szekrényt a faltól el kellett távolítani, és a kémény tisztítónyílását szabaddá tenni. Eközben az ütemes lárma hol erősödött, hol elhallgatott. Miután sikerült a nyílás fedelét levenni, a szárnyak egyre hangosabban verdestek. Óvatosan, kesztyűs kézzel nyúlt a nyílásba, ahol egy parányi madárka járta magányos haláltáncát. A kicsinyke madár mindenestől eltűnt a kezében. A család ujjongó örömmel vette körül, majd a kertben szabadon engedték az ügyetlen kis jövevényt, aki boldogan elrepült. Talán Mózes érezhette így magát, amikor kiszabadította népét Egyiptomból, mint most ő, aki ezt a madárkát kimenekítette halálos rabságából. Miközben arra gondolt, ha ezek a kicsi szárnyak nem verdestek volna olyan kitartóan, a gazdájuk bizony elpusztul. De a madárka nem adta föl, talán százszor is megpróbálta, hogy a kémény szűk folyosóján át kijusson a szabadba. Nem sikerült neki, de szorgos szárnycsapásaiért ajándékba kapta a szabadságot, az életet. Szárnyakra mindhalálig szükségünk van, mint az angyaloknak – gondolta eltűnődve. Ha ez a madárka nem használja a szárnyát, elpusztult volna. Ha olyan szűkös is az életünk, hogy már nem repülhetünk, szárnyakra akkor is szükségünk van, ha másért nem, hát azért, hogy verdessünk velük – bölcselkedett magában, miközben úgy érezte, mintha a hátán megmozdult volna valami.  SIMON ISTVÁN

ÁRA: 400 FT

„Az első évek meghatározzák a jövőjüket is” 9 771419 856007

BORI JUDIT IGAZGATÓ A REFORMÁTUS EGYMI MUNKÁJÁRÓL

20047

További információ: REFORMÁTUSOK LAPJA KIADÓHIVATALA 06-1-217-6809

1113 Budapest, Tas vezér u. 13.

kiado@reflap.hu

MEGRENDELŐLAP Megrendelem a Reformátusok Lapja című hetilapot ………… példányban egy évre. A megrendelőlapot kérjük a következő címre eljuttatni: Reformátusok Lapja Kiadóhivatala, 1113 Budapest, Tas vezér u. 13. Tel./fax: 06-1-217-6259, 06-1-217-8386 Elektronikus megrendelés: kiado@reflap.hu

Név: ......................................................................................... Cím: ......................................................................................... ..................................................................................................

22 Reformátusok Lapja 2019. január 6. Aláírás: ...................................................................................


| IN MEMORIAM |

Az életre gyógyítás szolgálatában November 11-én, szerdán temették el Adorján Gusztáv tiszántúli főgondnokot. A nyíregyházi kórházigazgatótól Bogárdi Szabó István, a Zsinat lelkészi elnöke búcsúzott a helyszínen, Fekete Károly tiszántúli püspök pedig videofelvételen osztotta meg gondolatait. BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN: Ezt mondta Jób, amikor hírét vette családja pusztulásának: „Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve!” (Jób 1,21, Károli-fordítás) Nehéz ezt vele együtt mondani. Jób könyvének írója nyomban hozzátoldja: „Mindezekben nem vétkezék Jób, és Isten ellen semmi illetlent nem cselekedék.” (1,22) Ezzel tudtunkra adja, hogy csak akkor nem vétkezünk, ha magasztaljuk Isten nevét. Ez akkor a legnehezebb, amikor a legnagyobb mélységbe süllyedünk. Nehéz most Adorján Gusztávot Isten kezébe odatenni. De még ennél is nehezebb magunkat is az ő kezébe tenni. Erre hívlak benneteket a gyászban: áldott az Úr az Adorján Gusztávnak adott sok áldásért, az ő ajándékozó életéért, a neki megígért feltámasztásért! Adorján Gusztáv problémamegoldó ember volt. Amikor egyszer körbevitt a nyíregyházi kórházban, nem a birodalmát mutatta meg, hanem a lehetőségeket. Honnan tudta, hogy a legtöbbünknek megoldhatatlannak tűnő gondokra is van megoldás? És miért akarta azokat megoldani? Istentől tudta és tanulta ezt a bölcsességet és akaratot – mert Isten az, aki megmenti az embert, Krisztus által. Feloldozott a vétkeink terhe alól, megoldotta halandó létünk bilincseit, hiszen a feltámadott Krisztus maga a megoldás. Aki benne hisz, ha meghal is, él. Adorján Gusztávot az Úr adta nekünk, és az Úr vette el – de nem dobta el, hanem elvette, és elvitte önmagához. Áldott az ő neve Jézus Krisztusban, feltámadásunk zálogában és hűséges Kezesünkben. Ámen. FEKETE KÁROLY: Szerettük volna személyes jelenlétünkkel körülvenni főgondnokunk családját, mint ahogyan a szenvedő Jób barátai tették: „Amikor meghallotta Jób három barátja, hogy mennyi baj érte őt (…), megállapodtak egymással, hogy elmennek hozzá, és részvéttel vigasztalják őt. De amikor

messziről megpillantották, alig ismertek rá. Hangosan sírni kezdtek, megszaggatták köntösüket, és port szórtak a fejükre. És mellette ültek a földön hét nap és hét éjjel; de egyik sem szólt hozzá egy szót sem, mert látták, hogy milyen nagy a fájdalma.” (Jób 2,11–13) Október 21. óta nem apad a veszteségérzet. Egyre inkább tudatosul, hogy végső kérdéseinkre nincs emberi válasz, csupán Istennél van megoldás. Egyedül ő törheti meg a döbbenet nyomasztó csendjét, aki többre is képes, mint együtt sírni velünk. Ő ki tudja venni a veszteség miatti keserűséget a szívünkből. Fülembe csengenek a főgondnok úr szavai: „Hiszem, hogy nekünk, hívő embereknek, akik számára Jézus Krisztus a példa, a mindennapi munkánkban is éreztetnünk kell, hogy van kapaszkodó. Így, amikor jön egy vírus, nem ijedhetünk meg.” (Reformátusok Lapja, 2020. július 26., 14. old.) Én is ezt ismételgetem magamban: van kapaszkodó! És szorongatom a Bibliámat, amelyben benne van az az ige is, amelybe beiktatásakor ő is kapaszkodott: „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Gal 6,9) Orvosként a jó cselekvésében elöljárást választotta hivatásul, és a legfőbb jót nyerte érte: részt vehetett a születés csodájában és a gyógyítás örömében. Testközelből ismerte a pusztító bajok erejét, mégis nagyobb hangsúly esett nála arra, hogy Isten nem feledkezik meg rólunk: gyógyít bennünket, mert gyógyíthatónak tartja életünket és kapcsolatainkat. Jó szívének meg kellett állnia, hogy csakis Isten jósága és annak kiteljesedése legyen felette. Gazdag és sokakat gazdagító életéért hálát adva, kedves énekével valljuk mi is: „Ki Istenének átad mindent, Bizalmát csak beléveti, Azt csudaképpen őrzi itt lent, Ínség, baj közt is élteti. Ki mindent szent kezébe tett, Az nem fövényre épített.” (274. dicséret)  FOTÓ: BARCZA JÁNOS A búcsúztatók teljes szövege a reformatus.hu és a ttre.hu oldalakon olvasható. 2020. november 22.

Reformátusok Lapja 23


| SZEMLE |

Indul az Oktatási Alap idei adománygyűjtése Idei adománygyűjtésükkel a felvidéki Vaján református iskolájának belső felújítását, a Szatmárnémeti Református Gimnázium digitális infrastruktúrájának felújítását és a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium általános iskolai épületének berendezését támogatják a Kárpát-medencei református intézmények diákjai és pedagógusai. A Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2020-as kiemelt céljai között van továbbá a kárpátaljai református oktatási intézmények működésének segítése, valamint nyári gyermek- és ifjúsági táborok támogatása Horvátországban és a Vajdaságban. A pandémia sújtotta hónapokban elmaradtak a Kárpát-medencei református egység megélésének köznevelési rendezvényei, és az augusztus végi Kárpát-medencei református tanévnyitón is csak korlátozottan tudtak részt venni a határon túli oktatási intézmények képviselői. „Ebben a helyzetben különösen fontos a közösségvállalás és a közösség megélésének azon formája, amelyről az adománygyűjtésben szép tanúbizonyságot tettek intézményeink az elmúlt években” – olvasható a Generális Konvent Elnökségének idei felhívásában. A pedagógusok és diákok által összegyűjtött támogatást kiegészítik a Magyar Református Egyház költségvetéséből. A kiemelt célokon kívül az alap ebben a tanévben is támogatja a Bibliaprogramot – a külhoni középiskolák 9. évfolyamán tanulók megajándékozását új fordítású teljes Bibliával –, a reformá24 Reformátusok Lapja

2020. november 22.

tus általános iskolák és a református középiskolák találkozóját, valamint a Kárpát-medencei református tanévnyitó szervezését. Bíznak benne, hogy ez utóbbi hármat 2021 nyarán már meg tudják szervezni. A tavalyi, tizedik ilyen adománygyűjtés célja kivételesen nem magyar református köznevelési intézmény segítése, hanem a Szíriai Örmény Református Egyház fenntartásában működő Damaszkuszi Keresztyén Általános Iskola felújítása és működési feltételeinek javítása volt. Az akkor befolyt húszmillió-nyolcszázezer forintot a Generális Konvent Elnöksége további húszmillióval egészítette ki. A szíriai testvéreknek elküldött harminckét és fél millió forintos adomány mellett jutott támogatás a horvátországi és vajdasági táborokra, valamint a Bibliaprogramra is.  REFORMATUS.HU


| SZEMLE |

Közeledjünk! Aki kész tanácsokat, életébe mondatról mondatra beilleszthető útmutatást vár egy könyvtől, az szinte mindig csalódik. Hogyha nem, akkor pedig érdemes elgondolkodnia, hogy kellően jó könyvet olvasott-e. Nem kész recepteket kínál Szőke Attila Szilárd és felesége, Szőke Etelka a párkapcsolat dinamikájáról szóló kötete sem. A nemrég megjelent Közeledjetek! című írás inkább közös gondolkodásra hív, olyan témákat felvetve, amelyek a 2020. év embere számára elevenbe vágók.

BALOGH-ZILA TEODÓRA

Szőke Attila Szilárd – Szőke Etelka: Közeledjetek! (Kálvin Kiadó, 2020)

A lelkészházaspár hosszú évek óta foglalkozik családok és párok lelkigondozásával. Etelka egyben pár- és családterapeuta, a Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervizori Szolgálat munkatársa. Könyvük sokéves munka gyümölcsét, a házasságok dinamikájáról szerzett tudásukat igyekszik összegyűjteni és minél érthetőbb formában közreadni.  Sokkal inkább a saját kapcsolatainkról való egyéni gondolkodást segíti a könyv, mintsem kész receptet ad. A jó párkapcsolatért mindig küzdeni kell, nem olvasható ki, nem tanulható meg könyvből. Ebben a kötetben inkább olyan fejezeteket találunk, amelyek segítenek tudatos útra térni: lehetőségeket és példákat látunk, amelyeknek tanulságait átültethetjük saját életünkbe. Mára nagyot változott a világ a párkapcsolatok terén, ha akár csak az elmúlt ötven évet szemléljük, teljesen megváltoztak a szerepek és minták

a kapcsolatokon belül. Ebben az összevisszaságban próbál rendet tenni a Közeledjetek! első fejezete: házastársi szerepeinket tekintve olyan kérdéseket tesz fel, amelyektől gyülekezeteinkben sokszor félünk, pedig napjainkban mindenképpen szembesülünk velük. A női- és a férfiképekről szóló második és harmadik fejezet után a viták és konfliktuskezelés kerül a szerzőházaspár fókuszába, majd az ellehetetlenültnek tűnő kapcsolatok okait és jövőjét, a megbocsátás útját vizsgálják. A szerelem kérdését és szerepét szintén fontos pontosan bemutatni, sokszor ezt is hajlamosak vagyunk túl- vagy éppen alábecsülni. Ezt teszi meg a következő két fejezet: a szerelmi felfokozottságról és az egyszerűnek tűnő mindennapokról is gondolkodhatunk a könyv segítségével. A Közeledjetek! végül Isten, szerelem, istenszerelem címmel a házasság kiteljesedését írja le, a fejezetek felépítésével utalva arra a folyamatra, amely jó esetben kapcsolatainkban is megfigyelhető: a kiteljesedés, és nem a kihűlés megélésére.  Könnyen mondhatjuk, hogy ez a könyv minden embernek szól: aki párkapcsolatban élt, él vagy szeretne egyszer élni, esetleg, aki kívülről szemléli mások kapcsolatát. Egyedül, házastársunkkal együtt vagy kis csoportban is forgathatjuk, hiszen a gyakorlott szerzők minden fejezetet kérdéssorral zárnak. Külön teszik fel azokat házastársaknak, és külön ajánlanak megbeszélni való kérdéseket csoportban tanulmányozók számára, segítve ezzel a témák bevezetését a gyülekezeti életbe. A könyvet nem csupán hívők vehetik kézbe: ugyan számos bibliai példával találkozunk lapjain, és tisztázott a szerzőházaspár elhívása is, mégsem szájbarágós és tolakodó, ahogyan Isten Igéjére utalnak kötetükben. Gondolkodva, (ön)kritikával olvasva ez a könyv épülését szolgálja mindenkinek, aki elolvassa. 

2020. november 22.

Reformátusok Lapja 25


| MOZAIK |

Újra megjelent Joó Sándor élettörténete

A Budapest-Pasaréti Református Egyházközség közszeretetet kiérdemlő első lelkipásztora, Joó Sándornak lelkészbarátja és tisztelője, Draskóczy István által „hallatlan műgonddal és irodalmi szinten” (Gyökössy Endre) megírt élettörténete karácsony előtt korlátozott példányszámban, magánkiadásban újra megjelenik. Az egy életre meghatározó gyerekkori hollandiai nyaralástól és ifjúkori ösztöndíjtól az 1937. évi pasaréti gyülekezet­ alapítás, majd a templomépítés mozgalmas eseményein át a közösen eltöltött világháborús óvóhelyi izgalmak felidézéséig a szerző számos alkalmat megragad Joó Sándor kibontakozó, magával ragadó személyiségének bemutatására. Élete utolsó két évtizedének története tanúsítja, hogy miért vált a pasaréti református templom a budapesti hívők egyik zsúfolt vasárnapi találkozóhelyévé. A könyv a pasaréti gyülekezet iratterjesztésében, a Kálvin Kiadónál, illetve a +36-20 -230-4423 telefonszám hívásával Ajtony Artúr lelkésznél szerezhető be 1400 Ft-os áron. 

 KÉSZÍTETTE: NAGY ANDRÁS

A fő sorokban Luther Márton egyik mondását idézzük. Vízszintes: 1. Az idézet első része (L, A, R, É, V). 13. Orosz tömegmérték. 14. Kínai eredetű játék angol neve. 15. Szibériai folyam. 16. Palesztin politikus, vezető (Jasser). 18. Tészta jelzője. 20. Marokkó harmadik legnagyobb városa. 21. Európai Unió. 22. Gabonát betakarít. 24. Berlini emelet, francia eredetű szóval! 26. Vadludak repülési formája. 28. Eszméletét veszti. 30. Takarmány. 32. Guppi része! 34. Rám célozva elsüti a fegyvert. 35. 1967-ben bemutatott rockmusical. 36. … idő, Fekete István utolsó önéletrajzi könyve. 38. Thaly Kálmán. 39. Angyalrang. 40. USA-tagállam. 41. Részben kienged! 42. Szolmizációs hang. 43. Bács-Kiskun megyei település lakója. 44. Balkezes. 45. Nemzetközi hírű brit bormester, újságíró és fotós (Tim ATKIN). 47. Kis Aranka. 48. Sportriporter, újságíró, üzletember és műsorvezető (László). 49. Számnév. 51. Ázsiai főváros. 53. Köszönés Hawaiin. 55. Angol terület! 56. Precíz elem! 57. Kap betűi keverve. 59. Afrikai népcsoport a déli részen (NAMA). 61. Francia terület, a Nagy Keleti régió része. 63. Gabonamérő. 65. A Dunántúli református egyházkerület püspöke 1964 és 1979 között (keresztneve kezdőbetűjével). 67. Szótoldalék. Függőleges: 1. A család feje. 2. Zoro társa a némafilmkorszakban. 3. Byron leányának egyik keresztneve. 4. Arra a helyre tesz. 5. Multinacionális olaj- és gázipari vállalat. 6. Toldi Miklós. 7. Aki betűi keverve. 8. Londoni térd! 9. Amerikai színész (Nick). 10. Egymást követő betűk az ábécében. 11. Zárt téren belülre, népiesen. 12. … step, társastánc. 17. Művégtag. 19. Kordé. 21. Az idézet harmadik része (Z, R, O, K, B). 23. Híres moszkvai színház. 25. Franciaországban élő gitáros, dzsesszzenész (Gábor). 26. Fejlődik. 27. Műveltség. 29. Éljenezve ünnepli. 31. Bensőséges. 33. Nemesfém. 36. Bór és ozmium vegyjele. 37. Osztrák, norvég és olasz autójelzés. 40. Ezra …, ezredes O’Neill Amerikai Elektra című tragédiájában. 41. Rigai utca! (IELA) 43. Sok, németül. 44. Nedves agyaggal tapaszt. 46. Az 1848–49-es szabadságharc honvédtábornoka (György). 48. Sáfránnyal ízesített spanyol nemzeti eledel. 50. Japán törpe tyúkfajta (CHABO). 52. Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása, röviden. 54. A távolabbi. 56. Hamisan kártyázik. 58. Nemfémes, változó vegyértékű elem. 60. Hordómérték. 62. Kárászbelsőség! 64. Asztácium vegyjele. 66. Csont, latinul. 68. Kettős betű. Az előző lapszám rejtvényének megfejtése: S ha sárga levél hull lassú gyásszal, bölcsen mosolyog tömjénszagú szívem.

26 Reformátusok Lapja

2020. november 22.


| GYERMEKEKNEK |

Szabadulás Ahasvérós Eszternek adta Hámán minden vagyonát, Mordokajt pedig magas rangra emelte. Eszter és Mordokaj most már biztonságban érezhette magát a királyi udvarban. A zsidó nép ellensége, Hámán halott volt. De még mindig nem lélegezhettek fel a zsidók, a veszély nem múlt el. Mi lesz Adár hónap 13-án? Hiszen azon a napon akarta kiirtani a zsidókat Hámán. Eszter könyörögve kérte a királyt, hogy vonja vissza a rendeletet. De a király bánatosan rázta a fejét: – Nem tehetem. A királyi pecséttel ellátott rendeletet maga a király sem vonhatja vissza. Vajon mit talált ki a király, hogy megmentse a zsidókat? Tippeld meg a helyes választ! 1.) Saját maga vette védelme alá Eszter népét a katonáival. 2.) Elkoboztatott minden fegyvert, hogy ne tudják megölni a zsidókat. 3.) Mordokajnak adta a királyi pecsétgyűrűt, aki olyan rendeletet írhatott a zsidók nevében, amilyet csak akart. Gyors futárok vitték az új rendeletet Indiától Etiópiáig az ország százhuszonhét tartományába. De vajon mi állhatott a rendeletben? Ha az agyagtábla töredékeit helyes sorrendbe rakod, össze tudod olvasni a megfejtést. Mordokaj bíbor, kék és hófehér királyi ruhában, nagy aranykoszorúval, bíbor palástban távozott el a királytól, Súsán városa pedig ujjongva örvendezett. A zsidók ellenségei azonban nem örülhettek. Mert amikor elérkezett Adár hónap tizenharmadik napja, amelyen Hámán meg akarta öletni a zsidókat, éppen fordítva történt minden. Azon a napon a zsidók ellenségei pusztultak el. Rendeletbe is adta Mordokaj, hogy ettől fogva minden nemzedéknek meg kell ünnepelnie ezt a napot, amikor Hámán gonosz tervet szőtt a zsidók ellen, de Isten jóra fordította azt. Emlékszel, hogy mi minden történt Eszter könyvében? Tedd helyes sorrendbe az eseményeket!  MIKLYA LUZSÁNYI MÓNIKA / MIKLYA ZSOLT, RAJZ: DAMÓ ISTVÁN

Megoldások: 3.); Megengedte a király, hogy az egyes városokban lakó zsidók összegyűljenek életük védelmére, sőt hogy elpusztíthassák azokat, akik ellenük támadnak; e.) g.) i.) b.) f.) a.) j.) h.) c.) d.) 2020. november 22.

Reformátusok Lapja 27


| EGYHÁZI ÉLET |

PÁLYÁZAT LELKÉSZI ÁLLÁSRA

A Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye esperese, egyetértésben az Izsáki Református Egyházközség presbitériumával, a 2013. évi I. törvény 61. § (1) szerint pályázatot ír ki az Izsáki Református Egyházközség megüresedett lelkipásztori állására. A pályázatot a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Esperesi Hivatala címére (6500 Baja, Petőfi Sándor utca 19.) ajánlott küldeményként kell benyújtani, a pályázat megjelenésétől számított 30 napon belül. A pályázatnak tartalmaznia kell mindazokat az okiratokat, amelyeket a Lelkészek Szolgálatáról és Jogállásáról szóló 2013. évi I. törvény 56. § (7) része előír. A lelkipásztor kötelezettségeit és jogait a hivatkozott törvény VII. és VIII. fejezete részletesen körülírja. A megválasztott lelkipásztort megilleti az Izsáki Református Egyházközség díjlevelében megállapított készpénzjavadalom, havi 202 400 Ft + korpótlék, stóla a helyi gyakorlat szerint, hitoktatói óradíj a megtartott órák szerint, valamint a 250 nm alapterületű, négyszobás parókia teljes rezsiköltséggel. A pályázat elkészítéséhez minden további információ csak a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Esperesi Hivatalán keresztül (bacs-kiskunsagi.em@reformatus.hu; +36-76-441-057) kérhető. Az egyházmegye a jelzett határidőig a jelentkezéseket befogadja, az eljárást azonban csak a járványhelyzet elmúltával folytatja.

Steinbach József marad a dunántúli püspök

A Dunántúli Református Egyházkerület gyülekezeteinek presbitériumai megválasztották az egyházkerület elnökségét a 2021–2026-os időszakra – tájékoztatott az egyházkerület honlapja. A dunántúli választási bizottság november 11-én, szerdán Pápán megszámolta a tisztújításra beérkezett szavazatokat: a kétszázötven beérkezett szavazatból kétszáznegyven volt érvényes. A püspöki tisztségre kétszázharminckilenc igen szavazat érkezett, Steinbach József harmadik püspöki ciklusát kezdheti január elsején. A főgondnoki tisztségre Nemes Pál száznyolcvanegy szavazatot, Gyimóthy Géza pedig ötvenkilenc szavazatot kapott, így előbbi válthatja Huszár Pált a főgondnoki tisztségben.  REFORMATUS.HU

A HÉT KÉPE

Vígan lebben a Nagy István agrárminiszter, Vinnai Győző országgyűlési képviselő, Gaál Sándor esperes, Tóthné Nagy Ildikó gondnok, Berecz János polgármester, Veres Péter lelkipásztor és Gál Zoltán ügyvezető által átvágott nemzeti színű szalag a Gávai Református Egyházközség gyülekezeti házának átadóünnepségén Gávavencsellőn.  BALÁZS ATTILA/ MTI 28 Reformátusok Lapja

2020. november 22.


| EGYHÁZI ÉLET |

Elhunyt Szőcs Géza Életének hatvanhetedik évében, november 5-én elhunyt Szőcs Géza Kossuth- és József Attila-díjas erdélyi magyar költő, korábbi kulturális államtitkár. 1953. augusztus 21-én született Marosvásárhelyen, 1979-ben szerzett bölcsészdiplomát a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen. 1975-től több verseskötete jelent meg, amelyek nemzedéke, valamint a romániai magyar költészet élvonalába emelték, és az egyetemes magyar irodalom körében is ismertté tették nevét. A Magyarországi Református Egyház figyelője, a Confessio a ’80as években is közölte több versét. Verseiben egyre nyíltabban fogalmazta meg az akkori romániai politikai gyakorlat által felszámolásra ítélt kisebbségi magyarság sorskérdéseit. Szerkesztőként is az erdélyi magyarság szellemi ellenállásának igyekezett teret adni. 1981-ben az Ellenpontok című szamizdat egyik létrehozója és vezető munkatársa volt. Romániában folytatott tevékenysége miatt 1982-ben letartóztatták. Szabadulása után is állandóan zaklatták a Securitate emberei, végül elüldözték az országból. 1986–1989 között Genfben volt újságíró. 1989–1990 között a Szabad Európa Rádió budapesti irodavezetőjeként működött. A romániai rendszerváltás után 1990-ben visszatelepült Kolozsvárra, ahol újságírói-szerkesztői munkája mellett politikai szerepet is vállalt: 1990–1991 között a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) főtitkára, 1991–1993 között politikai alelnöke volt, 1990–1992 között szenátorrá választották. 2010 júniusától 2012 júniusáig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kultúráért felelős államtitkára volt, utána általános kulturális ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott lett, 2014 óta miniszterelnöki megbízott (főtanácsadó) volt kulturális kérdésekben. Szőcs Gézát 2013-ban Babérkoszorú-díjjal tüntették ki. 2015-ben Kossuth-díjat kapott az egyetemes magyar irodalmat erdélyi gyökereiből táplálkozó, egyedi stílusú művészetével gazdagító költői-írói alkotómunkája elismeréseként. 2020-ban a Gróf Széchenyi Család Alapítvány a magyar dráma napja alkalmából a Széchenyi-örökség Okmánya elismerésben részesítette.  REFORMATUS.HU, FOTÓ: MTI

APRÓHIRDETÉSEK Kedves Olvasóink! Hirdetéseinket az Önök szíves tájékoztatása érdekében tesszük közzé, ám azok tartalmát Kiadóhivatalunknak nem áll módjában ellenőrizni.

Palást, Luther-kabát, reverenda, Bocskai-öltöny készítése, javítása méret után. Tahy László egyházi és úri szabó. Tel.: 06-70-630-9502, www.egyhaziszabo.eoldal.hu.

ISMÉT LEHET JELÖLNI A DIZSERI-DÍJRA

A Németajkú Egyházközség Protestáns Fóruma és a Bethesda Gyermekkórház kezdeményezésére a Magyarországi Református Egyház Zsinata közösen a Dunamelléki Református Egyházkerülettel 2004. november 10-én a Zs-37/2004-es döntésével úgy határozott, hogy a Bethesda Gyermekkórház 2003 januárjában elhunyt főigazgatója emlékére Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díjat hoz létre. A díj célja, hogy minden év januárjában, Dizseri Tamás halála évfordulójának havában, elismerésben részesítsen egy olyan személyiséget, aki a Bethesda-kórház volt főigazgatójának lelkületével, példamutatóan szolgálja a beteg, elesett emberek ügyét, egyszerre gyógyítva szeretettel azok testét és lelkét. A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZEMPONTJAI: 1. Dizseri Tamás-díjra felterjeszthető az a személy, aki a szeretetszolgálat bármelyik ágában önfeláldozó, többéves munkájával vagy életművével kiemelkedő szolgálatot végez vagy végzett; 2. vagy aki példamutató emberi, hitbeli magatartásával a diakóniai szemlélet, a másokon való közvetlen segítés igényének felkeltésével környezetében támogató szolgálatot hozott létre vagy valósít meg; 3. vagy aki a szükséget szenvedők bármely csoportjában (betegek, idősek, fogyatékosok, szenvedélybetegek, haj­ lék­talanok, szegények) végzett hűséges, önfeláldozó munkájával kimagaslik. 4. A díj megosztva több személynek is odaítélhető. A díjra felterjeszthet bármely gyülekezet, egyházmegye, egyházkerület vagy ezek diakóniai, egészségügyi intézménye. A felterjesztéseket és azok részletes indoklását a Bethesda Kórház Alapítvány kuratóriumához kell eljuttatni, legkésőbb 2020. december 11. péntekig (postára adás legutolsó időpontja). Az alapítvány postacíme: 1142 Budapest, Bethesda utca 3–5. (Bencze János). Elektronikus elérhetősége: alapitvany@bethesda.hu. 2020. november 22.

Reformátusok Lapja 29


| PORTRÉ |

Öt kérdés – öt válasz Életüket, munkájukat, szabad óráikat szentelik oda Istennek, a református egyháznak és gyülekezetüknek – rovatunkban hétről hétre lelkipásztorokat, gondnokokat és presbitereket mutatunk be. Holik Attilát, a Budapest-Csepel-Központi Református Egyházközség főgondnokát kérdeztük.

Holik Attila Csepelen született 1963-ban. A Csepeli Erőműben 1980 óta dolgozik kalorikus gépészként. Házas, két lánya és két unokája van. A csepeli gyülekezetbe családjával 1996 óta járnak, 1997-ben, már felnőttként konfirmált. 2006 óta presbiter, 2012-től a gyülekezet főgondnoka.

1

Ki tudna emelni a szolgálatából egy önnek különösen fontos eredményt? Gondnoki szolgálatom közvetlen előzménye 2011 végén a lelkészválasztás előkészítése volt, amelynek során a gyülekezet kettészakadt. Így a 2012ben kezdődő szolgálatom legnagyobb eredménye a gyülekezet fennmaradása és a szakadás utáni helyzet rendbetétele, az örökölt adósság kiegyenlítése, valamint a leromlott állapotú épületek felújítása és a gyülekezet csendes, békés épülése volt.

2

Mit gondol, hogyan lehet a fiatalokat leginkább Isten közelébe vonni? Ha felvesszük és fenntartjuk a kapcsolatot a keresztelős családokkal, a baba-mama köri alkalmak és közösség kialakításával, a hitoktatás folyamatos fejlesztésével, valamint ha a hitoktatókkal együttesen ápoljuk a kapcsolatot a gyermekekkel és családjaikkal. Fontos a hátrányos helyzetű testvéreink segítése és a kirándulások, gyermektáborok, a gyerek- és családi délutánok, kézműves-foglalkozások szervezése is. Egyszóval: folyamatos családgondozással.

3

Ön szerint milyen az ideális együttműködés lelkipásztor és főgondnok között? Az őszinteség és egymás elfogadása, tisztelete az alap. Istennel és egymással kell a keskeny úton 30 Reformátusok Lapja

2020. november 22.

haladnunk. Szeretnünk kell a gyülekezetet, annak életében folyamatosan jelen kell lenni. Főgondnokként figyelnem kell a lelkészekre és segítenem kell a munkájukat. Őszintén el kell mondanom azt is, ha valamit másként látok. A közös álláspontok kialakulásához olykor szükségesek a viták, a nézeteltérések. Ezeket biblikus módon kell megoldanunk, kisebb, zárt körben. A mostani lelkipásztorral, Kéri Tamással első pillanattól kezdve a feddhetetlenség és az őszinteség volt a közös elvárásunk.

4

Honnan merít erőt, amikor úgy érzi, elfáradt a szolgálatban? Elsődlegesen Istentől: nagy áldást és békességet ad szeretete és kegyelme. Minden napot imádsággal és köszönettel kezdek és zárok. Az elkövetkező évekre is jelentős bátorítást adott számomra Gedeon személye és bibliai története. Nagy erőt ad továbbá a gyülekezet szeretete, támogatása, a közös imádság, a Kékkereszt csoport lelki és testvéri közössége, Marosfalvi Ferencné gondnoktársam építő, szerető segítsége. Sok segítséget, tanácsot és támogatást kaptam Hornyák Julianna lelkipásztortól is, akit csepeli beosztott lelkészi idejéből eredően most is bármikor megkereshetek.

5

A lassan egy éve tartó koronavírus-helyzet milyen tanulsággal szolgált az ön számára? A hit ereje átsegítette és átsegíti a nehéz helyzeteken a gyülekezetünket. A napi telefonok, a törődés egymással, a Reformátusok Lapja és a gyülekezeti híradónk személyes kipostázása fenntartja a kapcsolatot. Az istentiszteletek nagy online nézettsége megmutatta, mekkora az igény az igei támaszra. Felnőtté váltunk a kilátástalannak tűnő helyzetben, és megláttuk, hogy csak az Istennel való közösség az egyetlen út, amellyel kilábalhatunk a vírus okozta nehézségekből. Ha uralkodni tud Jézus Krisztus a szívünkben, akkor a teljes szeretet kiűzi a félelmet, a józanság lelke pedig felelősségérzetet ad, amely nem engedi „elszállni” az embert, hanem két lábbal a földön vezeti a lépteit.  KINCSES KRISZTINA
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.